SYARH

AQIDAH THAHAWIYAH

Ta’lif : Al-Imam Al-Qadhi ali bin Ali bin Muhammad bin Abi Al-Izz Ad-Dimasyqi
(meninggal tahun 792 H)
Muhaqqiq : Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki
: Syu’aib Al-Arnauth
Peringkas : M. Abdul Khaled
Penerbit : Daar ‘Alimal Kutub Lit Tiba’ah Wan Nasyr Wat Tauzi, Riyadh


I s l a m i c c e n t e r a l - i s l a m
Jl. Kampung Sawah No. 45 Jati Melati, Pondok Melati RT/RW: 003/03
PO.Box. 2001/POGJR Pondok Gede 17420 Bekasi
Website: www.alislamu.com
Email: info@alislamu.com
I M A M A T H - T H A H A W I
( U l a m a P e m u r n i T a u h i d )

NAMA DAN NASABNYA
Beliau adalah Imam Abu Ja’far Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin Abdil Malik al-
Azdy al-Mishri Ath-Thahawi.
Al-Azdy adalah qabilah terbesar Arab, suku yang paling masyhur, dan paling banyak furu’
(cabang suku) nya. Juga merupakan bagian dari qabilah Qahthaniyah, dinasabkan kepada al-Azdi
bin al-Ghauts bin Malik bin Zaid bin Kahlan. Beliau adalah Qahthani dari sisi bapaknya dan
adnani dari sisi ibunya karena ibunya seorang Muzainah, yakni saudara al-Imam al-Muzanni
shahabat imam Syari’i.
Dan termasuk seorang Hajri, saudara sepupu dari al-Azdi, yakni Hajr bin Jaziilah bin
Lakhm, yang disebut Hajr al-Azdi, supaya berbeda dengan Hajr Ru’ain. Dan Ath-Thahawi
dinasabkan pada Thaha sebuat desa di Sha’id Mesir.

LAHIRNYA DAN ZAMANNYA
Mengenai kelahiran Imam Thahawi tahun 239 H, maka seperti yang diriwayatkan Ibnu
Yunus muridnya yang kemudian diikuti oleh sebagian besar orang yang menulis riwayat
hidupnya dan inilah yang besar. Memang ada yang menyatakan beliau lahir tahun 238 H, dan
bahkan ada yang menyatakan tahaun 229 H. Ini tentu saja suatu tahrif (kekeliruan) penulisan,
yang kemudian dikutip beberapa orang tanpa merujuk kembali kepada kitab lainnya.
Disepakati para ulama bahwa beliau wafat tahun 321 H, kecuali Ibn an-Nadim yang
menyatakan beliau wafat tahun 322 H.
Imam Ath-Thahawi adalah sezaman dengan para imam ahli Huffazh para pengarang atau
penyusun enam buku induk hadits (al-Kutub as-Sittah), dan bersama-sama dengan mereka dalam
riwayat hadits. Umur beliau ketika imam Bukhari wafat adalah 17 tahun, ketika imam Muslim
wafat ia berumur 22 tahun, ketika imam Abu Dawud wafat ia berumur 36 tahun, ketika imam
Tirmidzi wafat berumur 40 tahun dan ketika Nasa’i wafat ia berumur 64 tahun, dan ketika imam
Ibnu Majah wafat ia berumur 34 tahun.

ASAL USULNYA
Adalah beliau v bermula dari rumah yang berlingkungan ilmiah dan unggul. Bapaknya,
Muhammad bin Salaamah adalah seorang cendekiawan ilmu dan bashar dalam syi’ir dan
periwayatannya. Sedangkan ibunya termasuk dalam Ash-haab asy-Syafi’i yang aktif dalam
majlisnya. Kemudian pamannya adalah imam al-Muzanni, salah seorang yang paling faqih dari
Ash-haab asy-Syafi’i yang banyak menyebarkan ilmunya.
Sebagian besar menduga bahwa dasar kecendekiawanannya adalah di rumah, yang
kemudian lebih didukung dengan adanya halaqah ilmu yang didirikan di masjid Amr bin al-‘Ash.
Menghafal al-Qur’an dari Syaikhnya, Abu Zakaria Yahya bin Muhammad bin ‘Amrus, yang diberi
predikat: “Tidak ada yang keluar darinya kecuali telah hafal al-Qur’an.” Kemudian bertafaquh
(belajar mendalami agama-red.) pada pamannya –al-Muzanni, dan sami’a (mendengar) darinya
kitab Mukhtasharnya yang bersandar pada ilmu Syafi’i dan makna-makna perkataannya. Dan
beliau adalah orang pertama yang belajar tentang itu. Ia juga menukil dari pamannya itu hadits-
hadits, dan mendengar darinya periwayatan-periwayatannya dari Syafi’i tahun 252 H. Beliau juga
mengalami masa kebesaran pamannya, al-Muzanni. Pernah bertamu dengan Yunas bin Abdul
A’la (264 H), Bahra bin Nashrin (267 H), Isa bin Matsrud (261 H) dan lain-lainnya. Semuanya
adalah shahabat Ibn Uyainah dari kalangan ahlu Thabaqat.

PINDAH MADZHAB DARI SYAFI’I KE MADZHAB HANAFI
Ketika umurnya mencapai 20 tahun, ia meninggalkan madzhab yang telah ia geluti
sebelumnya yakni madzhab Syafi’i ke madzhab Hanafi dalam bertafaqquh, disebabkan beberapa
faktor:
1. Karena beliau menyaksikan bahwa pamannya banyak menelaah kitab-kitab Abi
Hanifah.
2. Tulisan-tulisan ilmiah yang ada, yang banyak disimak para tokoh madzhab Syafi’i
dan madzhab Hanafi.
3. Tashnifat (karangan-karangan) yang banyak dikarang oleh kedua madzhab itu
yang berisi perdebatan antara kedua madzhab itu dalam beberapa masalah. Seperti
karangan al-Muzanni dengan kitabnya al-Mukhtashar yang berisi bantahan-
bantahan terhadap Abi Hanifah dalam beberapa masalah.
4. Banyaknya halaqah ilmu yang ada di masjid Amr bin al-‘Ash tetangganya
mengkondisikan beliau untuk memanfaatkannya dimana di sana banyak
munasyaqah (diskusi) dan adu dalil dan hujjah dari para pesertanya.
5. Banyak Syaikh yang mengambil pendapat dari madzhab Abi Hanifah, baik dari
Mesir maupun Syam dalam rangka menunaikan tugasnya sebagai qadli, seperti al-
Qadli Bakar bin Qutaibah dan Ibnu Abi Imran serta Abi Khazim.
Akan tetapi perlu diketahui bahwa perpindahan madzhabnya itu tidaklah bertujuan untuk
mengasingkan diri dan mengingkari madzhab yang ia tinggalkan, karena hal ini banyak terjadi di
kalangan ahli ilmu ketika itu yang berpindah dari satu madzhab ke madzhab lainnya tanpa
meningkari madzhab sebelumnya. Bahkan pengikut Syafi’i yang paling terkenal sebelumnya
adalah seorang yang bermadzhab Maliki, dan diantara mereka ada yang menjadi Syaikhnya
(gurunya) Ath-Thahawi. Tidak ada tujuan untuk menyeru pada ‘ashabiyah (fanatisme-red.,) atau
taklid, tetapi yang dicari adalah dalil, kemantapan, dan hujjah yang lebih mendekati kebenaran.

SYUYUKH (PARA GURU) BELIAU
1. Al-Imam al-‘Allaamah, Faqihul Millah, ‘Alamuz Zuhad, Isma’il bin Yahya bin
Isma’il bin ‘Amr bin Muslim al-Muzanni al-Mishri. Salah satu sahabat Syafi’i yang
mendukung madzhabnya, wafat tahun 264 H. Karangannya antara lain al-
Mukhtashar, al-Jami’ al-Kabir, al-Jami’ ash-Shaghir, al-Mantsur, al-Masa-il al-
Mu’tabarah, Targhib fil ‘Ilmi, dan lain-lainnya. Ia adalah orang pertama yang
dinukilkan haditnya oleh Ath-Thahawi, dan kepadanya belajar di bawah madzhab
Syafi’i, menyimak dari beliau juga kitab Mukhtasharnya serta kumpulan hadits-
hadits Syafi’i.
2. Al-Imam al-‘Allaamah, Syaikhul Hanafiyah, Abu Ja’far Ahmad bin Abi Imran Musa
bin Isa al-Baghdadi al-Faqih al-Muhaddits al-Hafizh, wafat tahun 280 H. Beliau
disebut sebagai lautan ilmu, disifatkan sangat cerdas dan kuat hafalannya, banyak
meriwayatkan hadits dengan hafalannya. Dan beliau adalah seorang yang paling
berpengaruh atas Ath-Thahawi dalam madzhab Abi Hanifah. Adalah Ath-Thahawi
sangat membanggakan gurunya ini dan banyak meriwayatkan hadits-hadits dari
beliau.
3. Al-Faqih al-‘Allamah Qadli al-Qudlat Abu Khazim Abdul Hamid bin Abdil Aziz as-
Sakuuni al-Bishri kemudian al Baghdadi al-Hanafi. Menjabat Qadli di Syam, Kufah
dan Karkh, Baghdad. Dan dipuji selama menjalankan jabatannya. Ath-Thahawi
belajar kepada beliau ketika menjadi tamu di Syam tahun 268 H. Beliau menguasai
madzhab Ahlul Iraq hingga melampaui guru-gurunya. Seorang yang tsiqah, patuh
pada dien, dan wara’. Seorang yang ‘alim, paling piawai dalam beramal dan
menulis, cendekia disertai watak pemberani, sangat dewasa dan cerdik, pandai
membuat permisalan untuk memudahkan akal. Wafat tahun 292 H.
4. Al-Qadli al Kabir, Al-‘Allaamah Al-Muhaddits Abu Bakrah Bakkar bin Qutaibah
Al-Bishri, Qadli al-Qudlat di Mesir, wafat tahun 270 H. Seorang yang ‘alim, faqih,
muhaddtis, mempunyai kedudukan yang terhormat, dan agung, bila dalam
kebenaran tidak takut celaan orang yang mencela, zuhud, shaleh dan istiqamah.
Imam Thahawi bertemu dengan beliau ketika ia masih seorang pemuda, menyimak
dari beliau, banyak pengaruhnya atas dirinya. Banyak mengambil riwayat dari
beliau, dan banyak menimpa dari beliau ilmu Hadits serta tidak pernah absen dari
majlisnya ketika mendiktekan hadits.
5. Al-Qadli Al-‘Allaamah al-Muhaddtis ats Tsabit, Qadli al Qudlat, Abu Ubaid Ali bin
al Husain bin Harb Isa al Baghdadi, salah seorang shahabat Syafi’i, wafat tahun 319
H. Sangat piawai dalam Ulumul Qur’an dan hadits, sangat pendai dalam masalah
ikhtilaf dan ma’ani serta qiyas fashih, berakal, lemah lembut, suka menyatakan
kebenaran.
6. Al-Imam al-Hafizh ats-Tsabit, Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib bin Ali bin
Sinan bin Bahr al-Khurrasani an Nasa’i, wafat tahun 303 H. Berkata Dzahabi:
“Beliau adalah orang yang paling piawai dalam hadits dan ‘ilal. Dan rijalnya dari
Muslim dan dari Abi Dawud dan dari Abi Isa (at-Tirmidzi-red.). Dan beliau adalah
tetangga dengan Imam Bukhari dan Abu Zur’ah di masa tuanya.
7. Al-Imam Hafizh, Syaikhul Islam, Abu Musa Yunus bin Abdul A’la Shadari al-
Mishri, wafat tahun 264 H. Belajar pada Syafi’i, membaca al-Qur’an pada Warsy,
shahabat Nafi’, menyimak hadits dari Syafi’i, Sufyan bin Uyainah, dan Abdullah
bin Wahab dan mengumpulkannya. Termasuk orang yang termasyhur dalam
keadilannya dan ulama’ di zamannya di Mesir, ditsiqahkan oleh Nasa’i.
8. Al-Imam al-Muhaddits al-Faqih al-Kabir, Abu Muhammad ar Rabi’ bin Sulaiman
al-Muradiy al-Mishri. Seorang shahabat Syafi’i dan mewarisi ilmunya. Wafat tahun
270 H. Banyak hadits yang diriwayatkan dari beliau, panjang umurnya, masyhur
namanya, banyak menimba ilmu darinya para ashabul hadits, Syaikh yang sangat
disukai, menghabiskan umurnya dalam ilmu dan menyebarkannya, akan tetapi
beliau tergolong seorang hufazh (ahli menghafal, maka dikatakan oleh Nasa’i: Laa
ba’sa bihi).
9. Syaikhul Imam ash-Shadiq, Muhaddits Syam, Abu Zur’ah Abdurrahman bin amr
bin Abdullah bin Shafwan bin Amr an-Nashri ad-Dimasyqi. Wafat tahun 281 H.
Seorang yang tsiqah, shaduq. Mempunyai karangan mengenai Tarikh Dimasyq.
10.Al-Imam al-Hafizh al-Mutqin, Abu Ishaq Ibrahim bin Abi Dawud Sulaiman bin
Dawud al-Azdi al-Kufi asli, lahirnya di Syria, dan rumahnya di al-Barlusi. Wafat
tahun 270 H. Disifatkan oleh Ibnu Yunas bahwa beliau salah seorang hufazh al-
Mujawwidin, tsiqah dan tsabit.
11.Al-Hafidz Abu Bakr Ahmad bin Abdullah bin al-Barqi. Wafat tahun 270 H.
Menyimak dari Amr bin Abi Salmah dan thabaqatnya, mempunyai karangan
tentang mengenal shahabat dan termasuk seorang hufazh yang mutqin.
12.Al-Hafizh al-Hujjah, Abu Ishaq Ibrahim bin Marzuq al-Bishri, menjadi tamu di
Mesir. Wafat tahun 270 H. Berkata Nasa’i, “Periwayat yang diterima haditsnya
(Shalih)”. Berkata Ibnu Yunas: “Tsiqah, tsabit”.
13.Al-Imam al-Hujjah, Abu Ishaq Ibrahim bin Munqidz bin Isa al-Khaulani Maulahum
al-Mishri al-‘Ushfuri, wafat tahun 269 H. Berkata Abu Sa’id bin Yunas: “Beliau
tsiqah ridla”.
14.Al-Imam al-Muhaddits ats-Tsiqah, Abu Abdullah Bahr bin Nashr bin Sabiq al-
Khaulani maulahum al-Mishri, wafat tahun 267 H. Ditsiqahkan Abi Hatim dan
Yunus bin Abdul A’la, dan Ibnu Khuzaimah.
15.Al-Hafizh ats-Tsabit, Abu Ali al-Husain bin Ma’arik al-Baghdadi, suami saudara
perempuan al Hafidz Ahmad bin Shalih, menjadi tamu di Mesir. Wafat tahun 261
H. Berkata Ibnu Yunus: “ Tsiqah, tsabit”.
16.Ar-Rabi’ bin Sulaiman al-Azdi maulahum, al-Mishri al-Jiizi al-A’raj. Wafat tahun
256 H. Berkata ibnu Yunus: “Tsiqah”.
17.Abu Ja’far Abdul Ghani bin Rifa’ah bin Abdul Malik al-Lakhmi al-Mishri. Wafat
tahun 255 H. Meriwayatkan dari beliau Abu Dawud, Ibrahim bin Matawaih al-
Ashbahani dan Abu Bakar bin Abi Dawud.
18.Al-Imam al-Hafizh ash-Shaduq Abul Hasan Ali bin Abdul Aziz al-Baghawi. Syaikh
al-Haram al-Makki, mushannif kitab Al Musnah. Wafat tahun 280 H. Berkata
Daruquthni: “Tsiqah, terpercaya”
19.Al-Imam al-Faqih al-Muhaddits Abu Musa Isa bin Ibrahim bin Matsrad al-Ghafiqi
maulahum, al-Mishri. Seorang sandaran yang tsiqah. Wafat tahun 261 H. Berkata
Nasa’i: “Laa ba’sa”. Dan berkata Maslamah bin Qasim: “Tsiqah”.
20.Al-Imam al-Muhaddits ats-Tsiqah, Syaikhul Haram, Abu Ja’far Muhammad bin
Isma’il bin Salim al Qurasyi al-‘Abbasi maulaal Mahdi Al Baghdadi menjadikan
tamu di Makkah. Wafat tahun 276 H. Berkata Ibnu Abi Hatim: “Shaduq”.
21.Al-Imam Syaikhul Islam, Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul
Hakim bin A’yah bin Laits al-Mishri al-Faqih. Cendekiawan negeri Mesir di
zamannya bersama al-Muzanni. Wafat tahun 268 H. Berkata Ibnu Khuzaimah:
“Aku belum pernah melihat orang yang lebih pandai dari kalangan fuqaha’ tentang
perkataan para shahabat dan tabi’in dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul
Hakim, dan merupakan orang yang paling alim di kolong bumi dengan madzhab
Maliki.” Berkata Abi Hatim: “Ibnu Abdul hakim tsiqah, shaduq, seorang fuqaha
Mesir dari madzhab Maliki”.
22.Al-Imam al-Hafizh al-Mujawwid Abu Bakar Muhammad bin ali bin Dawud bin
Abdullah al-Baghdadi, menjadi tamu di Mesir. Dikenal dengan sebutan Ibnu Ukhti
Ghazaal. Berkata Yunus: “Seorang penghafal hadits dan memahaminya. Seorang
yang tsiqah, hasan haditsnya”. Wafat tahun 264 H.
23.Al-Imam Al-‘Allaamah al-Hafizh, Syaikhul Baghdad, Abu Bakar Abdullah bin
sulaiman bin al-Asy’ats as-Sajistaani, wafat tahun 316 H. Mengarang as-Summah,
al-Mashaahif, Syari’ah al-Muqaari’, Nasikh wal Mansukh, al-Ba’ts dan lainnya.
Seorang yang faqih, alim dan hafizh.
24.Al-Imam al-Muhaddits al-Adl, Abul Hasan Ali bin Ahmad bin Sulaiman bin
Rabi’ah bin ash-Shaiqah ‘Allaan al-Mishri. Wafat tahun 317 H. Seorang yang tsiqah,
banyak meriwayatkan hadits, salah seorang yang terkenal adil.
25.Al-Iman al-Hafizh al-Baari’, Abu Bisyrin Muhammad bin Ahmad bin Hammad bin
Sa’id bin Muslim al-Anshari ad-Duulabi. Wafat tahun 310 H. Beliau adalah
pengarang kitab al-Kunniy wal Asma’. Berkata Daruquthni: “banyak digunjingkan,
tidak jelas perkaranya kecuali beliau adalah seorang yang baik”.
26.Al-Iman al-Kabir al-Hafizh ats-Tsiqah, Abu Zakaria Yahya bin Zakaria bin Yahya
an-Naisaburi al-A’raj. Wafat tahun 307 H. Berkata Ibnu Yunus: “Seorang hafizh,
terhormat dan mulia”.
27.Al-‘Allaamah al-Hafizh al-Akhbaari, Abu Zakaria Yahya bin Utsman bin Shalih bin
Shafwan as-Sahmi al-Mishri. Wafat tahun 282 H. Berkata Ibnu Yunus: “Seorang
alim dengan ahbar Mesir, dan tentang meninggalkan ulama, penghafal hadits, dan
meriwayatkan hadits yang tidak ditemukan di orang lain”.
28.Al-Imam ats-Tsiqah al-Musannid, Abu Yazid Yusuf bin Yazid bin Kamil bin Hakim
al-Umawi maulahum al-Qurathisi. Wafat tahun 287 H. Seorang yang alim, banyak
meriwayatkan hadits, pemberani, panjang umur dan pernah melihat Syafi’i.
29.Al-Imam al-Hafizh al-Mujawwid ar-Rahhal, Abu Umayyah Muhammad bin
Ibrahim bin Muslim al-Baghdadi, kemudian ath-Thurasusi, menjadi tamu di
ThuTharsusi dan menjadi muhadditsnya di sana, pengarang Al-Musnad dan
mempunyai beberapa mushannifat. Wafat tahun 273 H.
30.Al-Imam Al-‘Allaamah al-Mutqin, al-Qadli al-Kabir, Abu Ja’far Ahmad bin Ishaq
bin Buhlul bin hasan an-Tanwikhi al-Anbari, al-Faqih al-Hanafi. Wafat tahun 318 H.
31.Al-Imam al-Hafizh al-Mujawwid, Abu Ha’far Ahmad bin Sinan bin Asad bin
Hibban al-Wasithi al-Qaththan. Wafat tahun 258 H. Berkata Abi Hatim: “Beliau
seorang imam di zamannya, seorang yang tsiqah shaduq”.
32.Al-Imam al-Hafizh ats-Tsabit Syaikhul Waqti Abu Bakar Ja’far bin Muhammad bin
al-Hasan bin al-Mustafaadl al-Firyaabi al-Qadli. Wafat tahun 301 H. Berkata
Khuthaib al-Baghdadi: “Tsiqah, hujjah, gudang ilmu”.
33.Rauh bin Farj Abu Zinba’ bin Farj bin Abdirrahman al-Qaththan maulanan Zubair
bin al-‘Awwam. Wafat tahun 282 H. Seorang alim, faqih di madzhab Maliki,
seorang yang paling tsiqah di zamannya dan meninggikannya dengan ilmu,
mempunyai riwayat dalam qira’ah dari, Ashim Yahya bin Sulaiman al-Ju’fi. Adalah
imam Thahawi mengambil qira’ah dari huruf demi huruf, dari Yahya bin Sulaiman
al-Ju’ri, dari Abi Bakar bin ‘Iyasy, dari ‘Ashim bin Bahdalah Abi an-Nujud, seperti
yang ia nyatakan dalam kitabnya ini juz I hal 227 dan 263.
34.Mahmud bin Hasan an-Nahwi Abu Abdullah. Wafat tahun 272 H. Berkata Ibnu
Yunus dalam Tarikh Mishri: “Seorang ahli nahwu, ahli tajwid, meriwayatkan dari
Abul Malik bin Hisyam dari Abi Zaid dari Abi Amr bin Al-‘Ala.
35.Al-Walid bin Muhammad at-Tamimi an-Nahwi, yang termasyhur dengan sebutan
Wullaad. Wafat tahun 263 H. Seorang ahli nahwu, ahli tajwid, tsiqah, berasal dari
Bashrah.

SIFAT-SIFATNYA
Adalah Ath-Thahawi v seorang hafidz (penjaga dan penghafal) kitab Allah, yang mengerti
hukum-hukumnya dan maknanya, dan terhadap atsar dari shahabat dan tabi’in terhadap tafsir
ayat-ayatnya, asbabun nuzulnya. Mempunyai wawasan yang menakjubkan dengan ilmu qira’ah.
Penghafal hadits, luas jangkauan pengenalannya terhadap thuruq (jalan-jalan) hadits, matan, illah
dan ahwalnya, rijal-rijalnya, banyak menelaah madzhab para shahabat dan tabi’in serta para imam
yang mepat yang diikuti dan para imam mujtahid yang lain. Seperti Ibrahim an-Nakha’i, Utsman
al-Batti, Auza’i, ats-Tsauri, Laits bin Sa’d, Ibnu Syubrumah, Ibnu Abi Laila dan al-Hasan bin Hay.
Sangat piawai dalam ilmu Syurut dan Watsaiq. Seorang yang sangat jeli dalam membahas suatu
masalah. Tidak bertaklid pada seorangpun, tidak dalam masalah ushul (pokok), dan tidak dalam
masalah furu’. Beliau berputar bersama kebenaran yang berdasar pada ijtihadnya. Mengikuti
manhaj salaf dalam aqidah. Dan atas manhaj ini pula beliau mengarang kitab aqidah yang
masyhur (yakni Aqidah Ath-Thahawiyah, pen.). Sangat memperhatikan apa yang beliau dengan
dalam majelis ilmu, dan kemudian diulangi kembali setelah selesai majlis, mengklasifikasikan
secara rinci riwayat-riwayat yang ia terima dan menyusunnya dalam mushannafnya. Sifat inilah
yang mengantarkannya untuk menyusun mushannafat yang banyak menurut babnya. Dan beliau
adalah seorang yang lapang dada, baik akhlaqnya, baik dalam pergaulan, bertindak tanduk sopan,
memberi nasehat para pemimpin, dengan penuh tawadlu’, dekat dengan para qadli dan ahli ilmu,
menghadiri halaqah ilmu dan menukil riwayat dari sana. Orang-orang yang berbeda pendapat
dan sependapat dengan beliau mengakui kewara’annya dan kezuhudannya, lemah lembut
terhadap keluarga, jauh dari rasa ragu-ragu. Ketsiqahan ulama pada beliau mencapai puncaknya
ketika Abu Ubaid bin Harbawaih – salah seorang shahabat Syafi’i mengakui keadilannya dan
menerima syafa’atnya.

ATH-THAHAWI SEORANG IMAM MUJTAHID
Ath-Thahawi telah belajar madzhab Syafi’i kepada pamannya al-Muzanni, kemudian
mempelajari madzhab Hanafi, dan tidak berta’ashub pada salah seorang imam pun. Akan tetapi
memilih perkataan yang ia anggap paling benar berdasarkan kekuatan dalilnya. Dan jika salah
seorang imam menyamai pendapatnya maka disebabkan kesamaan yang berdasarkan dalil dan
hujjah, tidak karena taklid. Keadaannya seperti keadaan para ulama semasanya, yang tidak ridla
dengan taklid. Tidak kepada ahli hapal hadits dan tidak pula kepada para ulama fiqih. Berkata
Ibnu Zaulaq: “Aku mendengar Abu hasan Ali bin Abi Ja’far Ath-Thahawi berkata: Aku
mendengar bapakku berkata dan disebutkan keutamaan Abi Ubaid bin harbawaih dan fiqihnya
lalu berkata: Ketika itu ia mengingatkan aku dalam satu masalah. Maka aku jawab masalah itu.
Tetapi beliau berkata kepadamu: Bagaimana ini, kenapa memakai perkataan Abu Hanifah? Maka
aku katakan kepadamu: Wahai Qadli, apakah setiap perkataan yang diucapkan Abu Hanifah aku
katakan juga? Beliau berkata: Aku tidak mengira engkau kecuali seorang muqallid (suka
mengikuti saja). Aku jawab: Apakah ada orang yang bertaklid kecuali orang yang berta’ashub
(fanatik buta)? Beliau menambahi: Atau orang yang bodoh? Berkata: Maka menjadilah kalimat ini
masyhur di Mesir hingga semacam menjadi pameo yang dihafal manusia.
Dan tidak ada yang menghalanginya untuk berijtihad karena beliau telah menguasai ilmu
perangkatnya. Beliau adalah seorang hafidz. Luas telaahnya, dalam pemahamannya, luas
cakrawala tsaqafahnya, ahli dalam mengenali hadits dan periwayatannya, piawai dalam mencari
illat hadits serta mahir dalam ilmu fiqih dan bahasa Arab.
Berkata Imam al-Laknawi dalam al-Fawaid al-Bahiyah hal. 31; Bahwa Imam Thahawi
mempunyai derajat yang tinggi dan urutan yang mulia. Banyak menyelisihi shahibul madzhab
(pendiri madzhab) dalam masalah ushul maupun masalah furu’. Barang siapa yang menelaah
kitab Syarh Ma’anil Atsar dan karangan-karangannya yangn lain maka akan mendapati bahwa
beliau banyak menyelisihi pendapat yang dipilih para pemimpin madzhabnya jika yang
mendasari pendapatnya itu sangat kuat. Yang benar beliau adalah salah seorang mujtahid, akan
tetapi manusia tidak bertaklid kepada beliau. Tidak dalam furu’ maupun dalam ushul, karena
mereka mensifatinya dengan mujtahid. Akan tetapi yang mereka contoh dari beliau adalah
caranya berijtihad. Atau paling tidak beliau adalah seorang mujtahid dalam madzhab yang
mampu untuk mengeluarkan hukum-hukum dari kaidah-kaidah yang dinyatakan sang imam
madzhab, dan tidak pernah derajat beliau rendah dari martabat itu selamanya.
Dan berkata Maulana Abdul Aziz al-Muhaddits ad-Dahlawi dalam kitab Bustan al-
Muhadditsin: “Dalam mukhtashar Thahawi menunjukkan bahwa beliau adalah seorang mujtahid.
Dan bukan seorang muqallid (pengekor) terhadap madzhab Hanafi dengan pengekoran total.
Karena beliau sering memilih pendapat yang berbeda dengan madzhab Abu Hanafi ketika hal itu
berdasarkan dalil-dalil yang kuat.

MURID-MURID BELIAU
Tidak sedikit kalangan ahli ilmu yang berguru pada beliau. Diantara mereka para hufadz
yang termasyhur. Mereka menyimak dari beliau, mendapat manfaat dari ilmu beliau. Diantaranya
adalah sebagai berikut:
1. Al-Hafizh Abul Faraj Ahmad bin al-Qasim bin Ubaidillah bin Mahdi al-Baghdadi.
Atau yang terkenal dengan nama Ibnu Khasyab. Wafat 364 H.
2. Al-Imam al-Faqih al-Qadli Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Manshur al-
Anshari ad-Damaghaani.
3. Ismail bin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Aziz, atau yang terkenal dengan
nama Abu Sa’id al-Jurjani al-Khallaal al-Warraaq. Wafat tahun 364 H
4. Al-Muhaddits al-Hafizh al-Jawwal al-Mushannif Abu Abdullah al-Husain bin
Ahmad bin Muhammad bin Abdirrahman bin Asad bin Sammakh bin Syammaakhi
al-Hirawi ash-Shaffar, pengarang al-Mustakhraj Ala Shahih Muslim. Wafat tahun
371 H.
5. Al-Muhaddits al-Imam Abu Ali al-Husain bin Ibrahim bin Jabir bin Abi
Azzamzaam ad-Dimasyqi al-Faraidli asy-Syahid. Wafat tahun 368 H.
6. Al-Imam al-Hafizh ats-Tsiqah ar-Rahaal al-Jawwal Muhadditsul Islam Alim al-
Mua’ammarin Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayub bin Muthair a-Lakhmi
As Syammi At Thabrani, pengarang tiga mu’jam; al-Kabir, al-Ausath, As Shaghir.
Wafat tahun 360 H.
7. Al-Imam al-Hafizh An Naqid al-Jawal Abu Ahmad Abdullah bin ‘Addi bin
Abdullah bin Muhammad bin al-Mubarak bin al-Qaththaan al-Jurjaani, pengarang
kitab al-Kamil. Wafat tahun 365 H.
8. Al-Imam al-Hafizh al-Mutqin Abu Sa’id Abdurrahman bin Ahmad bin Yunus bin
Abdil A’la ash-Shadafi al-Mishri, pengarang kitab Tarikh Ulama’ Mishra. Wafat
tahun 347 H.
9. Al-Imam al-Hafizh Ats Tsiqah al-Jawwal Abu Bakar Muhammad bin Ja’far bin al-
Husain al-Baghdadi al-Warraaq. Wafat tahun 370 H.
10.Asy-Syaikh al-‘Alim al-Hafizh Abu Sulaiman Muhammad bin al-Qadli Abdullah
bin ahmad bin Rabi’ah bin Zabrin ar-Raba’i. Wafat tahun 379 H.
11.Asy-Syaikh al-Hafizh al-Mujawwid Muhaddis Iraq Abul Husein Muhammad bin
al-Mudzaffar bin Musa bin Isa bin Muhammad al-Baghdadi. Wafat tahun 379 H.
12.Al-Muhaddits ar-Rahhal Abul Qasim Maslamah bin al-Qasim bin Ibrahim al-
Andalusi al-Qurthubi. Wafat tahun 353 H.
13.MuhadditsAshbahaan al-Imam ar-Rahhal al-Hafizh ash-Shaduq Abu Bakar
Muhammad bin Ibrahim bin Ali bin ‘Ashim bin Zaadzan al-Ashbahan, yang
termasyhur dengan sebutan Ibnul Muqri’ al-Mu’jam. Wafat tahun 381 H.
14.Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Salamah Abul Hasan Ath-Thahawi, anak imam
Thahawi. Wafat tahun 381 H.
15.Abu Utsman Ahmad bin Ibrahim bin Hammad bin Zaid al-Azdi. Wafat tahun 329
H.
Dan lain-lain rahimahullah ajma’in.

PERKATAAN AHLUL ILMI KEPADA IMAM THAHAWI
- Ibn Yunus berkata, “Dia (Imam Thahawi v) seorang yang tsiqah, tsabit, faqih, aqil, tidak
ada yang semisalnya.
- Ibn Nadim berkata, “Dia seorang yang berilmu dan zuhud pada zamannya.
- Ibn Atsir berkata, “Dia seorang imam dan faqih dari kalangan Hanafiyah dan seorang
tsiqah yang tsabit.

KITAB-KITAB KARANGAN BELIAU
Imam Ath-Thahawi adalah termasuk diantara sekian orang yang mempunyai banyak kitab
karangan dan mahir dalam menyusun tashnifaat. Dikarenakan beberapa faktor yang
dianugerahkan Allah kepadanya. Yakni cepat hafal, mempunyai wawasan pengetahuan yang
luas, dan mempunyai kesiapan yang cukup, beliau telah menyusun berbagai macam dan jenis
kitab, baik dalam bidang aqidah, tafsir, hadits, fiqih, dan tarikh. Sebagian ahli tarikh menyatakan
lebih dari tiga puluh kitab. Diantaranya sebagai berikut:
1. Syarh Ma’ani al-Atsar.
2. Syarh Musykil Atsar.
3. Ikhtilaaf al-Fiqhiyah.
4. Mukhatashar Ath-Thahawi Fi Fiqh Hanafi (dicetak tahun 1370 H).
5. Sunan asy-Syafi’i.
6. Al-Aqidah Ath-Thahawiyah.
7. Naqdlu kitab al-Mudallisin li Faqih Baghdad al-Husain bin Ali bin Yazid al-
Karabisi.
8. Taswiyatu baina Hadtsana wa Akhabarana.
9. Asy-Syurut ash-Shaqhir.
10.Asy-Syurut al-Ausath.
11.Asy-Syurut al-Kabir.
12.At-Tarikh al-Kabir.
13.Ahkamul Qur’an
14.Nawadirul Fiqhiyah.
15.An-Nawadir Wal Hikayaat.
16.Juz-un fi hukmi ardli Makkah.
17.Juz-un fi qismi al-fay`i wal Ghanaa-`im
18.Ar-Raddu ‘ala Isa bin Abbaan fi Kitaabihi alladzi sammaahu Khatha’u al-Kutub.
19.Al-Raddu ‘ala Abi Ubaid fiima Akhtha a fiihi fi Kitaabi an-Nasab.
20.Ikhtilaaf ar-Riwayaat ‘ala Madzhab al-Kuufiyiin.
21.Syarh al-Jami’ al-Kabir lil imam Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani.
22.Kitab al-Mahadlir wa as-Sijillaat.
23.Akhbar Abi Hanifah wa ash-haabuhu.
24.Kitab Al-Washaya wal Faraidl.

WAFATNYA
Beliau v wafat pada tahun 321 H, malam kamis bulan Dzulqa’dah. Beliau v dimakamkan di
daerah Qarafah Bani Asy’ats.[1]
B I O G R A F I S Y A I K H I B N A B I L I Z Z I
Beliau v adalah Al-Imam Al-‘Allamah Shadruddin Abul Hasan Ali bin ‘Ala’uddien Ali bin
Muhammad bin Abil Izz Al-Hanafi Al-Adzru’i Ash-Shalihi Ad-Dimasyqi. Dilahirkan tahun 731 H.
Beliau dibesarkan di tengah keluarga yang terhormat, penuh kemuliaan. Ayahnya pernah
menjadi seorang Qadhi. Demikian juga kakeknya adalah penghulunya para Qadhi.
Pertama kali beliau berguru kepada Al-Hafidz Abul Fida’ Imaduddin Ibn Katsir,
sebagaimana disebutkan dalam beberapa tempat dalam buku ini. Beliau mengemban tugas
mengajar pada beberapa perguruan di Damaskus. Lalu ia bertugas sebagai Qadhi, juga di
Damaskus.
Di antara karya beliau adalah syarah kitab ini. Juga kitab “Al-Ittiba” yang ditulis sebagai
bantahan atas mereka yang mengharuskan bertaqlid kepada Abu Hanifah v.
Beliau disiksa karena menyanggah sya’ir gubahan Ibn Aibak, yang di dalamnya Ibn Aibak
memuji-muji Rasul r, namun ia terjerumus ke dalam beberapa kekeliruan. Seperti ucapannya,
“Cukup bagiku Rasulullah r”, dan lain-lain. Maka karena sanggahan beliau terhadap semua itu,
beliau disiksa dan dikurung dalam penjara. Beliau wafat pada bulan Dzulqa’dah tahun 792 H dan
dikebumikan di Qasiyun.
Ibn Abi Izz dalam syarahnya mengikuti kaidah-kaidah berikut:
1. Al-Qur’an merupakan sumber dalil-dalil naqli dan aqli
2. Mengikuti salafus shalih dalam menafsirkan nash-nash.
3. Beriman kepada masalah-masalah ghaib terbatas pada berita yang benar (khabar
shadiq).
4. Pembagian tauhid kepada tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah dan kewajiban
meyakini keduanya serta tauhid asma wa sifat.
5. Menetapkan asma dan sifat dan mengakui maknanya tanpa menanyakan
kaifiyahnya
6. Memadukan antara isbat dan dan tanzih (penetapan dan penyucian)
7. Menolak ta’wil dan ahlul kalam.
8. Membatasi akal dari memikirkan perkara yang bukan bidangnya
9. Mengambil qiyas aula dalam menetapkan dan menafikan hak Allah I.
10.Membatasi lafadz-lafadz yang diperselisihkan dan menetapkan pengertian yang
dimaksud.
11.Membatasi makna mutasyabih dan menjelaskan bahwa Al-Qur’an itu seluruhnya
jelas dan dapat ditafsirkan.
12.Mendahulukan pengaruh sebab-sebab alami bagi akibat yang ditimbulkannya
dengan izin allah I.
13.Baik dan buruk dalam af’al (perbuatan) adalah berdasarkan aqli dan syar’i.
14.Menetapkan aqidah dengan hadits ahad yang diterima dengan pengamalan dan
pengakuan.
15.Relevansi shahihul manqul (nash /riwayat kutipan yang shahih) dengan sharihul
ma’qul (jelasnya yang masuk logika).
16.Tidak mengkafirkan seorang muslim karena perbuatan dosa yang diperselisihkan
dan bukan dosa syirik besar karena kesalahan.


S y a r a h A q i d a h T h a h a w i y a h
Kebutuhan manusia terhadap ilmu dien di atas semua keperluan, karena tidak ada
kehidupan bagi hati, tidak ada kenikmatan dan ketenangan kecuali dengan mengenal Rabb-nya,
sembahannya, dan penciptanya melalui asma dan sifat-Nya serta af’al-Nya sehingga dengan hal
itu hati akan menjadi lebih mencintai-Nya.
Setelah itu ada dua dasar pokok dalam mengikutinya;
1. Mengetahui jalan yang menyampaikan pada-Nya, yaitu syari’at-Nya yang
mengandung perintah dan larangan-Nya.
2. Mengetahui apa-apa yang akan diperoleh oleh orang yang berjalan kepada-Nya
dari kenikmatan yang kekal.
Setiap individu diwajibkan beriman secara global terhadap apa-apa yang datang dari Rasul,
sedangkan mengetahui apa-apa yang datang dari Rasul secara terperinci adalah fardu kifayah.
Manusia terbagi menjadi tiga bagian;
1. Mengetahui kebenaran dan mengamalkannya.
2. Mengetahui kebenaran dan tidak mengamalkannnya.
3. Berpaling.
Adapun golongan pertama, mereka didakwahi dengan hikmah, karena hikmah adalah
ilmu tentang kebenaran dan beramal dengannya. Golongan kedua, mereka diberi pelajaran
dengan pelajaran yang baik dan manusia secara umum membutuhkan hal ini.
Orang yang tersesat secara umum dalam masalah aqidah adalah karen mereka
meremehkan dalam mengikuti apa-apa yang datang dari Rasul tanpa berpikir dan mencari dalil
yang menyampaikan pada pengetahuannya, ketika mereka berpaling dari kitabullah, mereka
tersesat (Qs. 20: 123-126).
Ibnu abbas: makna "_.:· N´._.. *·" Tidak sesat di dunia dan tidak celaka di akhirat.
Ibn Abbas t berkata, “Allah I menjamin bagi siapa yang membaca Al-Qur’an dan
mengamalkan isinya untuk tidak tersesat di dunia dan tidak sengsara di akhirat. Kemudian beliau
membaca ayat ini.
Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan selainnya dari Ali t ia berkata,
Rasulullah r bersabda, “Sesungguhnya akan terjadi banyak fitnah.” Saya berkata: Apa jalan keluar
darinya wahai Rasulullah r? Beliau bersabda, ”Kitabullah, di dalamnya terdapat berita sebelum
kamu dan berita setelah kamu, keputusan (apa-apa yang terjadi) di antara kalian, keputusan yang
tidak main-main. Barangsiapa yang meninggalkannya karena kesombongan, Allah I akan
memusuhinya, barangsiapa yang mencari hidayah pada selainnya, maka Allah I akan
menyesatkannya, ia (Al-Qur’an) adalah tali Allah yang sangat kuat dan dia adalah “Adz-Dzikr”
yang penuh hikmah, ia shirathal mustaqim, tidak condong kepada hawa nafsu tidak tercampur
dengan lisan, tidak terputus keajaibannya, ulama tidak merasa kenyang darinya. Siapa yang
berkata dengannya maka ia benar, siapa yang beramal dengannya ia akan diberi pahala, yang
berhukum dengannya pasti adil, dan siapa yang menyeru kepadanya ia akan diberi petunjuk pada
jalan yang lurus.[2]
Allah I menamakan apa yang Dia turunkan kepada Rasul-Nya (Qur’an) dengan:
1. Ruh (nyawa), karena hakikat hidup bergantung padanya
2. Nur (cahaya), karena petunjuk berada padanya
3. Syifa' (obat), (QS Fushilat: 44) walaupun Al-Qur'an sebagai petunjuk dan obat
secara global. Tapi karena yang memanfaatkan hanya orang beriman, maka mereka
disebut secara khusus.
Kebencian Ulama Salaf Tentang Ilmu Kalam
Abu Yusuf[3] pernah berkata kepada Basyar al-Muraisyi[4]: Mengetahui ilmu kalam
adalah kebodohan sedangkan tidak mengetahui ilmu kalam adalah ilmu. Apabila seseorang
menjadi pelopor ilmu kalam, dikatakan zindiq atau tituduh zindiq.
Beliau berkata lagi: barangsiapa mempelajari ilmu kalam ia menjadi zindiq, barangsiapa
mencari harta dengan ilmu kimia telah merugi, dan barangsiapa mencari hadits yang gharib
(asing) telah berdusta.
Imam syafi'I v berkata: "Hukumku untuk ahli ilmu kalam adalah dipukul dengan rotan
dan sandal serta diarak dikeramaian dan kampung-kampung dan diumumkan “ini balasan bagi
orang yang meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah serta menerima ilmu kalam."
Beliau v berkata,
ةلغشم نأرقلا ىوس مولعلا لك نيدلا يف هقفلا لإو ثيدحلا لإ
انثدح لاق هيف ناك ام ملعلا نيطايشلا ساوسو كاذ ىوس امو
“Setiap ilmu selain Al-Qur’an itu menyibukkan, kecuali hadits dan fiqh dalam agama
Ilmu adalah yang disebutkan di dalamnya: Telah mengabarkan kepada kami. Adapun
selain itu hanyalah bisikan syetan.”
Tauhid Awal Dakwah Para Rasul
Pengarang mengatakan, “Kami menyatakan tentang tauhid kepada Allah I, berdasarkan
keyakinan semata-mata berkat taufik Allah I. Sesungguhya Allah I itu Maha Tunggal tidak ada
sekutu bagi-Nya.
Allah I berfirman dalam Qs. 7: 59, 65, 73, dan 85, Qs. An-Nahl: 36, Qs. 21: 25.
Seluruh ulama salaf sepakat bahwa kewajiban pertama adalah mengucapkan dua kalimat
syahadat, bukan meneliti atau yang lainnya, seperti yang disuarakan oleh para ahli kalam.
Mereka juga berkonsensus bahwa seseorang yang telah mengucapkannya pada waktu kecil
(belum baligh) tidak harus memperbaharuinya ketika sudah baligh. Namun ia diperintahkan
bersuci dan mengerjakan shalat ketika sudah baligh atau mumayyiz. Kewajiban mengucapkan
dua kalimat syahadat harus di dahulukan daripada kewajiban shalat, tetapi ia sudah
melaksanakannya ketika masih kecil.
Persoalan yang masih diperdebatkan oleh para ahli fiqih, "Orang yang telah mengerjakan
shalat amalan-amalan khusus dalam Islam tetapi belum pernah mengucapkan dua kalimat
syahadat, apakah sudah menjadi muslim ataukah belum? Pendapat yang paling shahih ia telah
menjadi muslim dengan apa-apa yang menjadi kekhususan Islam.
Tauhid adalah yang pertama kali dimasukkan islam dengannya dan terakhir kali
dikeluarkan dengannya dari dunia. Sebagaimana sabda Nabi r;
ةنجلا لخد ا لإ هلإ ل هملك رخأ ناك نم
” Siapa yang akhir perkataannya : ا لإ هلإ ل , maka ia akan masuk syurga.”[5 [

Macam-Macam Tauhid Dan Maknanya
Tauhid ada tiga macam:
1. Perbincangan (pembahasan) dalam masalah Sifat-Sifat Allah I.
2. Tauhid Rububiyyah, yaitu penjelasan bahwa hanya Allah-lah pencipta segala
sesuatu.
3. Tauhid Uluhiyyah, yaitu hak Allah I semata untuk diibadahi yang tiada sekutu
bagi-Nya.

Pengarang mengatakan, “Tiada sesuatu pun yang menyerupai-Nya”.
Allah I berfirman dalam Qs. 14/10, 17/102, An-Naml: 14, Asy-Su’ara: 24-28. tauhid yang di
dakwahkan oleh para Rasul dan diturunkan dengannya kitab-kitab ada dua macam: Tauhid
dalam penetapan dan pengakuan, dan tauhid dalam memohon dan tujuan.
1. Tauhid yang pertama adalah penetapan dzat Rabb I, sifat, asma dan af’al-Nya yang
tidak menyerupai sesuatu pun, seperti yang dikabarkan oleh-Nya tentang diri-Nya
dan yang Rasul r kabarkan.
2. Tauhid thalab dan Qashd, seperti yang terkandung dalam Qs. Al-Kafirun, Ali-
Imran: 64.
Mayoritas Surat Dalam Al-Qur'an Mencakup / Menerangkan Dua Macam Bentuk Tauhid Ini
Setiap Ayat Al-Qur'an mengandung tauhid (dua macam tauhid ini), menyaksikan dan
menyeru kepadanya.
Kandungan Tauhid dalam Al-Qur'an:
1. Tauhid 'Ilmi Khabari, yaitu Pemberitaan tentang Allah, Berbagai macam Nama, Sifat dan
perbuatan-Nya.
2. Tauhid Iradi Thalabi, yaitu seruan untuk beribadah kepada Allah semata, tiada sekutu
bagi-Nya dan melepaskan diri dari peribadan selain-Nya.
3. Huquq (hak/tuntutan) tauhid dan penyempurnanya, yaitu perintah dan larangan serta
keharusan mentaatinya.
4. Balasan bagi ahli tauhid, yaitu berita tentang penghormatan bagi ahli tauhid, dan apa
yang diberikan Allah I bagi mereka di dunia dan kemuliaan bagi mereka di akhirat.
5. Balasan bagi yang tidak bertauhid, Pemberitaan tentang orang musyrik, dan
kesengsaraan bagi mereka di dunia dan adzab bagi mereka di akhirat.

Makna syahadat dan urutannya
Ungkapan salaf dalam ” دهش “ itu berkisar pada hukum dan peradilan, berita, penjelasan
dan kabar. Ia memiliki empat tingkatan ;
a. Ilmu, ma’rifah dan keyakinan akan kebenaran yang disaksikan dan ketetapannya. Qs.
Az-Zukhruf: 86 dan 19
b. Pembicaraannya tentang (hal) itu, walaupun selainnya belum mengetahui, akan tetapi
dia berbicara dengannya terhadap diri sendiri, menyebutnya dan mengucapkannya
atau menulisnya.
c. Memberti tahu orang lain (selainnya) dengan apa yang ia saksikan, memberi kabar
tentangnya dan menjelaskannya padanya. Memberi tahu itu ada dua tingkatan;
pemberitahuan dengan perkataan dan pemberitahuan dengan perbuatan.
d. Memikul (menerima) dengan kandungannya dan memerintahkan dengannya. Qs.
17/23, An-Nahl: 51, At-Taubah: 31, 17/39, Al-Qashash: 88.

Allah Tidak Mengutus Seorang Nabi Pun Kecuali Ia Memiliki Tanda Yang Menunjukkan
Kebenarannya
Dalil-dalilnya;
1. Nama-nama dan Sifat-Nya
Sifat "Al-Mukmin" Menurut salah seorang ahli tafsir: maknanya adalah membenarkan apa
yang dibenarkan oleh para Rasul dengan menampakkan bukti-bukti kebenaran mereka.
Sifat "Asy-Syahid" Maknanya tiada sesuatu yang tersembunyi dari-Nya, Dia mengetahui
segala sesuatu, menyaksikannya dan mengetahui segala perinciannya.
2. Kalam Allah;
Di antaranya, QS. Al-Hadid: 25
.1l !´.l.¯¸¦ !.l.'¸ ·.´...l!. !´.l, .¦´. `.±-. ...>l¦ _¦´¸ ..l¦´. ».1´. l '!.l¦ 1`.1l!.
“Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti
yang nyata dan Telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan)
supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.”
3. Tanda-tanda di ufuk dan pada diri sendiri (ayat kauniyyah)
QS. Fushshilat: 53;
`.±. ¸ `..!´.... ¦´. _· ·!·N¦ _·´. ¯...±.¦ _.> _.... ¯.±l «.¦ ´_>'¦ ¯.l´.¦ .>. i.,. .«.¦ _ls _´ .`_: .. .
“Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) kami di segala
wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al Quran itu
adalah benar. Tiadakah cukup bahwa Sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala
sesuatu?.”
Al-Hak adalah al-Qur'an. Allah mempersaksikan bahwa apa yang dibawa oleh
Rasul-Nya adalah kebenaran.
4. Perbuatan dan makhluk-makhluk-Nya.

Manusia yang paling sempurna tauhidnya adalah para Nabi, sedang para Rasul lebih
sempurna dari mereka, ulul azmi lebih sempurna dari mereka dan yang paling sempurna
tauhidnya adalah “Khalilani” yaitu Muhammad r dan Ibrahim q.
Pengarang mengatakan, “Tiada sesuatu pun yang dapat melemahkan-Nya.”
Qs. 2/20, 17/45, Fathir: 44, 2/255, 18/49. Sifat itu ditetapkan secara rinci dan dinafikan
secara global.
Beliau mengatakan, “Tiada yang berhak disembah selain-Nya.”
Allah I berfirman, “Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu (umat Islam), umat
yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul
(Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan kami tidak menetapkan kiblat yang
menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang
mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat
berat, kecuali bagi orang-orang yang Telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan
menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada
manusia.[6]
Perkataannya, “Terdahulu tanpa permulaan, terus menerus tanpa pengakhiran.”
Firman-Nya dalam Qs. Al-Hadid: 3, sabda Rasul r dalam hal ini,
ءيش كدعب سيلف رخلا تنأو ءيش كلبق سيلف لولا تنأ مهللا
“Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Terdahulu dan tidak ada sesuatu pun sebelum-
Mu, dan Engkau Maha Akhir dan tidak ada sesuatu pun yang lebih kekal dari-Mu.”
Al-Qadim bukanlah nama Allah I, sebagaimana yang terkenal di kalangan ahlul kalam.
Karena Qadim dalam bahasa Arab yang menjadi bahasa Al-Qur’an bermakna “yang terdahulu
(mendahului) dari yang lainnya” dan nama ini tidak dipakai kecuali pada nama terdahulu di atas
yang lainnya bukan pada sesuatu yang tidak didahului dengan ketidakadaan. Allah I berfirman
dalam Qs. Yasin: 39, Al-Ahqaf: 11, Asy-Syu’ara: 75-76, Hud: 98.
Perkataannya, “Tak akan pernah punah atau binasa.” Qs. Ar-Rahman: 26-27.
“Tak ada sesuatu pun yang terjadi, melainkan dengan kehendak-Nya.”
Iradah ada dua macam;
1. Iradah Qadariyah Kauniyah Khalqiyah. Irodah ini adalah masyi’ah yang meliputi
seluruh kejadian. Seperti disebutkan dalam Qs. 6/125, Hud/34, 2/253
2. Iradah Diniyah Amriyah Syar’iyah. Iradah ini mengandung kecintaan dan ridha.
Seperti disebutkan dalam firman-Nya Qs. 2/185, 4/26-28, 5/6, Al-Ahzab: 33.

Perkataannya, “Tak dapat digapai oleh pikiran, tak juga dapat dicapai dengan pemahaman.”
Disebutkan dalam firman-Nya, Qs. Thaha: 110
“Tidak menyerupai makhuknya.”
Qs. Asy-Syura: 11
Imam Abu Hanifah berkata; Tidak ada yang menyerupai-Nya sesuatu pun, tidak ada yang
menyerupainya dari makhluk-Nya. Kemudian beliau berkata setelah itu: Semua sifat-sifat-Nya
tidak menyerupai sifat makhluk, Dia mengetahui tidak seperti pengetahuan kita, Maha Kuasa
tidak seperti kuasa kita, dan Maha Melihat tidak seperti penglihatan kita.”
Nu’aim bin Hammad berkata,
رفك دقف هقلخ نم ءيشب ا هبش نم , اميف سيلو رفك دقف هسفن هب ا فصو ام ركنأ نمو
هيبشت هلوسر لو هسفن هي ا فصو
“Barangsiapa yang menyerupakan Allah dengan sesuatu dari makhluk-Nya, maka ia telah
kafir. Barangsiapa yang mengingkari apa-apa yang disifatkan oleh Allah I terhadap diri-Nya,
maka ia kafir dan apa yang ditetapkan oleh Allah I terhadap diri-Nya dan tidak pula yang
disifatkan oleh Rasul-Nya terdapat penyerupaan.”
Ishak bin Rahuyah berkata,
ميظعلا هللاب رفاك وهف ا قلخ نم دحأ تافصب هتافص هبشف ا فصو نم
“Barangsiapa yang mensifati Allah I kemudian ia menyamakan dengan sifat salah satu makhkuk-
Nya, maka ia telah kafir terhadap Allah I yang Maha Agung.”
Ilmu tentang ilahi tidak boleh dicari dengan menggunakan qiyas tamtsil yang menyamakan antara
pokok (ashl) dan furu’ dan tidak pula dengan qiyas syumul yang menyamakan masing-masingnya.
Karena tidak ada yang menyerupai Allah I sesuatu pun, namun yang digunakan dalam hal itu
adalah qiyas aula baik secara tamtsil maupun syumul. Allah I berfirman yang artinya: Orang-
orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk; dan Allah
mempunyai sifat yang Maha Tinggi; dan Dia-lah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”[7]
Yang dimaksud ” مان لا ” adalah manusia dan dikatakan juga bahwa ia adalah makhluk
semuanya. Dikatakan juga setiap yang memiliki ruh, ada juga yang mengatakan maknanya
adalah ; نلقثلا . Seperti disebutkan dalam firman-Nya, “Dan Allah Telah meratakan bumi untuk
makhluk(Nya).”[8 [
Pengarang mengatakan, “Yang Maha Hidup tak pernah mati, Yang Maha Terjaga tak pernah
tidur.”
Allah I berfirman dalam Qs. 2/255, 3/1-3, 20/111, 25/58, 40/65. Rasulullah r bersabda,
ماني نأ هل يغبني لو ماني ل ا نإ ) ثيدحلا (
Nama ” مويقلا و يحلا “ adalah dua nama yang paling agung di antara nama-nama-Nya .
Perkataannya, “Mencipta tanpa merasa membutuhkan (kepada ciptaan-Nya), membagi rizki tanpa
membutuhkan pertolongan makhluk-Nya.”
Firman Allah I dalam Qs. Adz-Dzariyat: 56-58, Fathir: 15, Muhammad: 38, Al-An’am: 14.
Dalam sebuah hadits disebutkan,
ا نع ملسلا هيلع ليربج نع ، ملسو هيلع ا ىلص ا لوسر نع ، يرافغلا رذ يبأ نع
لاق هنأ ىلاعت » : مكنيب امرحم هتلعجو يسفن ىلع ملظلا تمرح ينإ يدابع اي . اوملاظت لف .
رفغأ ينورفغتساف يلابأ لو بونذلا رفغأ انأو ، راهنلاو لي للاب نوئطخت نيذلا مكنإ ، يداب ع اي
مكل . مكمعطأ ينومعطتساف تمعطأ نم لإ عئاج مكلك يدابع اي . نم لإ راع مكلك يدابع اي
مكسكأ ينوسكتساف توسك . ىقتأ ىلع اوناك مكنجو مكسنإو مكرخآو مكلوأ نأ ول يدابع اي
ائيش يكلم يف كلذ دزي مل مكنم لجر بلق . مكنجو مكسنإو مكرخآو مكلوأ نأ ولو يدابع اي
ائيش يك لم نم كل ذ صق ني مل مك نم لجر بل ق رج فأ ىل ع اوناك . مك لوأ نأ ول يداب ع اي
لأس ام مكنم ناسنإ لك تيطعأف ينولأسف دحاو ديعص يف اوعمتجا مكنجو مكسنإو مكرخآو
ةدحاو ةسمغ طي خملا هي ف لخدأ اذإ رحبلا صقني امك لإ ائيش يكلم نم كل ذ صقني مل . اي
ريغ دجو نمو ، لجو زع ا دمحيلف اريخ دجو نمف مكيلع اهظفحأ مكلامعأ يه امنإ يدابع
هسفن لإ نمولي لف كلذ «
Maksud dari kata ” , ةنؤم “ adalah tanpa merasa berat .
Perkataannya, “Mematikan tanpa gentar dan menghidupkan (setelah mati) tanpa kesulitan.”
Qs. Al-Mulk: 2, dalam sebuah hadits disebutkan,
لاق يردخلا ديعس يب أ نع : ملسو هي لع ا ىلص ا لوسر لاق » : موي توملاب ىتؤي
حل مأ شب ك هنأك ، ةمايقلا ] 9 [ لاقيف ، ران لاو ةن جلا ني ب فقويف : اذه نوفرعت ، ةن جلا لهأ اي :
نوبئرشيف ] 10 [ اذه نوفرعت ران لا لهأ اي لاقيو ، توملا اذه نول وقيو نورظنيو : نوبئرشيف
لاقي مث ، حب ذيف هب رمؤي ف توملا اذه نول وقيو نورظنيو : اي و ، توم لو دول خ ةن جلا لهأ اي
توم لو دولخ رانلا لهأ « ملسو هيلع ا ىلص ا لوسر أرق مث : ذإ ةرسحلا موي مهرذنأو
نونمؤي ل مهو ةلفغ يف مهو ، رملا يضق ] 11 ]
Pengarang mengatakan, “Nama-Nya Al-Khaliq sebagai pencipta, tidaklah disandang-Nya baru
setelah Dia menciptakan makhluk-makhluk-Nya. Dan nama-Nya Al-Bari (yang menjadikan) tidaklah
diambil baru setelah Dia I menjadikan hamba-hamba-Nya”.
Makna yang terkandung dalam firman Allah I,
_!-· !.l .. ,`.
“Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya.”[12] Adalah;
a. Allah I berbuat dengan kehendak dan masyi’ah-Nya.
b. Ia I senantiasa pada hal itu.
c. Apabila Allah I menghendaki sesuatu, Ia I akan melakukannya.
d. Perbuatan dan kehendak-Nya itu adalah dua hal; yang mesti, maka apa-apa yang Ia
kehendaki untuk mengerjakannya Ia lakukan dan apa yang Ia kerjakan maka hal itu
berdasarkan kehendak-Nya.
e. Penetapan Iradah (kehendak) yang bermacam-macam sesuai dengan perbuatan
(af’al).
f. Setiap yang benar yang berkaitan dengan iradah-Nya, maka akan dilakukan.

Perkataan pengarang, ”Dia-lah pemilik sebutan Ar-Rabb (Pemelihara), dan bukanlah Dia Al-
Marbub (yang dipelihara). Dia juga yang memiliki sebutan Al-Khaliq dan bukanlah Dia sebagai Makhluq.”
“Sebagaimana Dia adalah Dzat yang menghidupkan segala yang mati (Al-Muhyi), Dia-pun berhak
atas sebutan itu, dari sebelum menghidupkan mereka. Demikian juga Ia berhak menyandang sebutan Al-
Khaliq sebelum menciptakan mereka.”
“Untuk itulah, Dia pun berkuasa atas segala sesuatu, sementara segala sesuatu itu membutuhkan-
Nya. Segala urusan bagi-Nya mudah, dan tidaklah membutuhkan sesuatu. Firman-Nya: Tidaklah
menyamai diri-Nya segala sesuatu; dan Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”
Makna dari kata ” , ىلعلا لثم “ mencakup ;
1. Sifat yang ‘Ulya’ (Tinggi/Agung).
2. Ilmu orang-orang yang berilmu tentang-Nya.
3. Adanya ilmiyah.
4. Berita tentang-Nya dan penyebutan-Nya.
5. Beribadah kepada Rabb I dengan perantaraan ilmu, ma’rifah yang dilakukan oleh hati
penyembah dan penyebut-Nya.
Dari sini terdapat empat perkara lain;
a. Tetapnya sifat tinggi bagi Allah I baik yang diketahui oleh hamba atau pun tidak.
Ini makna bagi siapa yang menafsirkannya dengan sifat.
b. Adanya dalam ilmu dan perasaan (syu’ur).
c. Menyebutkan sifat-Nya dan berita dari-Nya serta penyucian-Nya dari aib dan
kekurangan serta tamtsil.
d. Kecintaan kepada yang tersifati dengannya (Allah I) dan mengesakan-Nya, ikhlas
pada-Nya, tawakal, inabah pada-Nya dan setiap iman terhadap sifat ini sempurna,
maka kecintaan dan keikhlasan ini bertambah semakin kuat.

Pengarang mengatakan, “Dia menciptakan makhluk dengan ilmu-Nya.”
Qs. Al-Mulk: 14, Al-An’am: 59-60
“Dia menentukan takdir atas mereka.”
Qs. Al-Furqan: 2, Al-Qamar: 49, Al-Ahzab, 38, Al-A’la: 2-3. Dalam shahih Muslim
disebutkan dari Abdullah bin Amru t, dari Nabi r ia bersabda,
ىل ع هشرع ناكو ةنس فل أ نيسمخب ضرلاو تاومسلا قل خي نأ لب ق قل خلا رداقم ا ردق
ءاملا
“Allah I telah menetapkan ketentuan makhluk sebelum diciptakannya langit dan bumi selama
lima ribu tahun dan Arys-Nya di atas air.”

Perkataannya, “Dia menuliskan ajal kematian bagi mereka.”
Firman Allah I dalam Qs. 10/49, 3/145. Ajal makhluk itu sudah ditentukan sedangkan
sebab-sebabnya bermacam-macam. Allah I berfirman dalam Qs. Fathir: 11, Ar-Ra’d: 38-39.
Perkataannya, “Tiada sesuatu pun yang tersembunyi bagi-Nya sebelum Dia menciptakan mereka.
Bahkan Dia mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, sebelum menciptakan mereka.”
Allah I Maha Mengetahui apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang belum terjadi,
dan mengetahui bagaimana ia terjadi. Allah I berfirman dalam Qs. Al-An’am: 28, Al-Anfal: 23.
Pengarang mengatakan, “Dia menyuruh hamba-Nya untuk ta'at dan melarang mereka melakukan
maksiat.”
Allah I berfirman Qs. Adz-Dzariyat: 56, Al-Mulk: 2.
Perkataannya, “Segala sesuatu berjalan sesuai dengan takdir dan kehendak-Nya, sedangkan
kehendak-Nya itu pasti terlaksana. Tidak ada kehendak bagi hamba-Nya melainkan apa yang memang
dikehendaki-Nya. Apa yang dikehendaki-Nya pasti terjadi. Dan apa yang tidak Dia kehendaki tidak akan
terjadi.”
Qs. Ad-Dahr: 30, At-Takwir: 29, 6/111-112, 10/99, 6/39 dan 125, Hud: 24.
Perkataannya, “Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, memelihara dan
mengayominya karena keutamaan-Nya. Dia juga menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, menghinakan
seseorang dan menghukumnya berdasarkan keadilan-Nya.” Qs. 28/56, 32/13, Al-Mudatsir: 31, 6/39.
“Seluruh makhluk berada dibawah kendali kehendak Allah di antara kemurahan, keutamaan dan
keadilan-Nya.” Qs. At-Taghabun: 2.
“Dia mengungguli musuh-musuh-Nya dan tak tertandingi oleh lawan-lawannya.” Qs. Al-Ikhlas: 4.
“Tak seorangpun mampu menolak takdir-Nya, menolak ketetapan hukum-Nya atau mengungguli
urusan-Nya.”
“Kita mengimani semua itu, dan kita pun meyakini bahwa segalanya datang daripada-Nya.”
Maksud kata ” لك ل “ ) segala) adalah setiap yang terjadi dari sisi Allah I yaitu qadha dan
qadar-Nya, iradah, masyi’ah dan takwin-Nya .
“Sesungguhnya Muhammad adalah hamba-Nya yang terpilih, Nabi-Nya yang terpandang dan Rasul-
Nya yang diridhai.”
Kesempurnaan seorang makhluk adalah dengan merealisasikan ibadahnya kepada Allah I,
setiap kali bertambah realisasi ibadahnya, maka bertambah pula kesempurnaannya, meninggi
derajatnya, dan siapa yang menyangka bahwa makhluk itu keluar dari ubudiyah dari berbagai sisi
dan bahwa keluar darinya lebih sempurna, maka dia termasuk makhluk yang paling bodoh dan
paling sesat di antara mereka.
Perbedaan antara nabi dan rasul adalah;
هريغ غلبي نأ هرمأي مل نإو لوسرو يبن وهف هريغ غلبي نأ هرمأ نإ ءامسلا ربخب ا هابن نم
لوسرب سيلو يبن وهف
“Siapa yang diberi kabar dari langit (wahyu) dan ia diperintahkan untuk menyampaikannya
kepada selainnya, maka ia adalah seorang nabi dan rasul. Sedangkan apabila ia tidak
diperintahkan untuk menyampaikannya kepada selainnya maka ia adalah seorang nabi dan
bukan seorang rasul.”
Diutusnya Rasul merupakan nikmat yang terbesar yang di karuniakan Allah I kepada
hamba-Nya, terlebih khusus lagi (pengutusan) Nabi Muhammad r. Allah I berfirman dalam Qs.
3/164, 2/107.
“Sesungguhnya beliau adalah penutup para Nabi.” Qs. Al-Ahzab: 40. Dalam hadits disebutkan
bahwa Rasulullah r bersabda,
- نورظانلا فوطيف ، ةنبل عضوم هنم كرتو ، هناينب نسحأ رصق لثمك يلبق ءايبنلا لثمو يلثم
كل ت عضوم تددس ان أ تن كف ، اهريغ نوب يعي ل ، ةن بللا عضوم لإ ، هئان ب نسح نم نوب جعيو
لسرلا يب متخو ، ناينبلا متف ، ةنبللا «
Dalam hadits lain disebutkan,
- ءامسأ يل نإ : يذلا رشاحلا انأو ، رفكلا يب يحمأ يذلا يحاملا انأو ، دمحأ انأو ، دمحم انأ
دحأ هدعب سيل بقاعلاو ، بقاعلا انأو ، يمدق ىلع سانلا رشحأ ) « ةعامجلا هاور (
»- يدعب يبن ل ، ءايبنلا متاخ انأو ، يبن هنأ معزي مهلك ، نوثلث نوباذك يتمأ نم نوكيس هنإ
) ملسم هاور , دواد وبأ , دمحأ , ميعن وبأ (
- تسب ءاي بنلا ىل ع تلضف : ، مئان غلا يل تل حأو ، بعرلاب ترصنو ، مل كلا عم اوج تي طعأ
نويبنلا يب متخو ، ةفاك سانلا ىلإ تلسرأو ، اروهطو ادجسم ضرلا يل تلعجو
“Dia pemimpin orang-orang bertaqwa.” Qs. Ali-Imran: 31, siapa yang mengikutinya maka ia
termasuk orang yang beriman.
“Dia penghulu para Rasul.” Rasulullah r bersabda,
» - عفشم لوأو ، عفاش لوأو ، ضرلا هن ع قشت نم لوأو ، ةمايقلا موي مدآ دل و ديس انأ . «
يورجلا ثيدح يف سيل ءاوس امهظفل » ةمايقلا موي ) . « هريغو ملسم هجرخأ (
“Kekasih Rabb sekalian Alam.” Rasulullah r bersabda,
ليلخ ميهربا ذختا امك ليلخ ينذختا ا نإ
“Sesungguhnya Allah I menjadikanku sebagai kekasih, sebagaimana Ia I menjadikan Ibrahim
sebagai kekasih.”[13]
Sedangkan kata ” ةبحم “ itu tetap pada selainnya, Qs. Ali-Imran: 134 dan 76, Al-Baqarah:
222 .
Tingkatan mahabbah
Dalam mahabbah ini ada beberapa tingkatan;
1 . ةق لعلا : Ketergantungan yaitu ketergantungan hati kepada siapa yang
dicintai .
2 . ةدارلا : Keinginan yaitu condongnya hati pada yang dicintai dan mencarinya
untuknya (yang dicintai .(
3 . ةبابصلا : Kerinduan yaitu rindu hati padanya .
4 . مارغلا : Sangat cinta, yaitu kecintaan yang lazim bagi hati .
5 . ةدوملا : Kasih sayang yaitu kecintaan yang jernih, tulus dan bersih (19/96 .(
6 . فغشلا : Cinta memenuhi hatinya .
7 . قش علا : Sangat cinta yaitu cinta yang berlebihan yang dengannya
dikhawatirkan pada pelakunya, akan tetapi tidak disifati dengannya Rabb I, tidak pula
kecintaan seorang hamba kepada-Nya walapun sebagian mereka memutlakkannya .
8 . مnيتتلا : bermakna ” دبعتلا “
9 . دnبعتلا : Penyembahan .
10 . ةnل خلا : yaitu kecintaan yang mengosongkan ruh orang yang mencintai dan
hatinya .
Perkataannya, “Segala pengakuan sebagai Nabi sesudah beliau adalah kesesatan dan hawa nafsu.
Beliau diutus kepada golongan Jin secara umum dan kepada segenap umat manusia dengan membawa
kebenaran, petunjuk dan cahaya yang terang.”
Allah I berfirman,
!´..¯.1.. ¦.., >¦ ´_.¦: ´<¦ ¦.`..¦´.´. .«. ¯,±-. .÷l . ¯/>...: .´¯,>´´. . .¦.s ., l¦ ¯¸
“Hai kaum kami, terimalah (seruan) orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepada-
Nya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang
pedih.”[14]
´¸ :-... ´>'¦ .N¦´. `.l¦ ¯.>.!. _.'¸ ¯.>.. _.¯.1. ¯.÷. l. _... ¦´. ¯/>..'¸..`. ´. ´.!1l ¯.>.¯.. ¦..> ¦.l!· !... ´_ls
!´..±.¦ `.±.¯¸.´. :.´. >l¦ !´. .´.l¦ ¦...´. ´_ls ¯...±.¦ `.±.¦ ¦..l´ _·,±.é ¸¯¸
“Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu
sendiri, yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatKu dan memberi peringatan kepadamu
terhadap pertemuanmu dengan hari ini? mereka berkata: "Kami menjadi saksi atas diri kami
sendiri", kehidupan dunia Telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka
sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir.”[15]
Rasul itu hanya dari kalangan manusia, tidak ada dari kalangan jin yang menjadi Rasul.
Ibn Abbas t berkata, “Para Rasul itu dari kalangan Ibn Adam (manusia) sedangkan dari kalangan
jin itu (hanya) pemberi peringatan (Qs. Al-Ahqaf: 30).
Firman Allah I yang menyebutkan bahwa Rasul itu diutus pada segenap manusia adalah;
Qs. Saba; 28, 7/158, 6/19, 4/79, 10/2, 25/1, 3/20.
Rasulullah r bersabda,
- دح أ نه طعي مل اسمخ تي طعأ : اروه ط ضرل ا يل لع جو ، رهش ةريسم بعرلاب ترصن
ناك دحل لحت ملو مئانغلا يل لحأو ، لصيلف ةلصلا هتكردأ يتمأ نم لجر اميأف ، ادجسمو
ةماع سان لا ىل إ تث عبو ، ةصاخ هموق ىل إ ثعبي يبن لا ناكو ، ةعافشلا تي طعأو ، يل بق ) «
نيحيحص يف هاجرخأ (
“Saya diberi lima hal yang tidak diberikan kepada seorangpun sebelumku: Saya ditolong dengan
rasa takut (musuh) dalam jarak sebulam perjalanan, Dijadikan bagiku bumi itu suci dan sebagai
masjid, maka dimanapun umatku mendapati waktu shalat, maka hendaklah ia shalat (di sana),
dihalalkan bagiku ghanimah yang sebelumnya tidak dihalalkan kepada siapapun sebelumku, saya
diberikan syafa’at, dan Nabi itu diutus kepada umatnya secara khusus sedangkan saya diutus
kepada seluruh manusia.
»- رانلا باحصأ نم ناك لإ يب نمؤي ل ينارصن لو يدوهي ةملا هذه نم دحأ يب عمسي ل
“Tidaklah umat Yahudi dan Nashrani yang mendengar dariku dan tidak beriman, kecuali ia
termasuk dari penghuni neraka.”[16]
- ملسو هيلع ا ىلص ا لوسر لاقو » : هذه نم دحأ يب عمسي ل ، هديب دمحم سفن يذلاو
ران لا باحصأ نم ناك لإ هب تلسرأ يذل اب نمؤي مل و تامو ، ينارصن لو يدوهي لو ، ةملا «
) هدنم نبا (
Perbedan I’rab dalam kata ” ةفاك “ menjadi tiga perkataan ;
a. Ia keadaannya sebagai ” فاك لا “ ) pencegah) dalam lafadz “ كانلسرأ “ dan ia isim fa’il,
sedangkan “Ta” sebagai mubalaghah (hiperbola) yang maksudnya; Kami tidak mengutusmu
kecuali sebagai pencegah manusia dari kebatilan. Dikatakan ia adalah mashdari dari kata ,
” nفك “ yang bermakna ” اnفك “ ) mencegah .(
b. Ia merupakan keadaan manusia dan inilah yang dipilih Imam Malik v, maksudnya: Dan
Kami tidak mengutusmu kecuali pada segenap manusia.”
c. Ia sebagai sifat pada mashdar yang terhapus, maksudnya ” ةف اك ةلاسرإ “ ) pengutusan
yang menyeluruh .(

Al-Qur’an Adalah Kalamullah
Pengarang mengatakan, “Sesungguhnya Al-Qur'an adalah kalamullah, berasal dari-Nya, sebagai
ucapan yang tidak diketahui kaifiyahnya, diturunkan kepada Rasul-Nya sebagai wahyu. Diimani oleh kaum
mukminin dengan sebenar-benarnya. Mereka meyakininya sebagai kalam Ilahi yang sesungguhnya.
Bukanlah sebagai makhluk sebagaimana ucapan hamba-Nya. Barangsiapa yang mendengarnya dan
menganggapnya sebagai ucapan makhluk, maka ia telah kafir. Allah sungguh telah mencelanya,
menghinanya dan mengancamnya dengan naar saqar. Dimana Allah berfirman; "Aku akan memasukkan ke
dalam Naar saqar. (Qs. Al-Mudatsir: 26).”
“Allah mengancam mereka dengan naar Saqar tatkala mereka mengatakan; "Ini (Al-Qur'an) tidak
lain hanyalah perkataan manusia. (Qs: Al-Mudatsir; 25)
Dengan itu kita pun mengetahui bahwa Al-Qur'an itu adalah (ucapan) pencipta manusia dan tidak
menyerupai ucapan manusia.”
Maksud dari firman Allah,
!.| «..l-> !.´.¯,· !. .,s ¯.÷l-l _.l1-. ¯
“Sesungguhnya kami menjadikan Al Quran dalam bahasa Arab supaya kamu
memahami(nya).”[17]
Makna kata ” لعج “ dalam ayat tidak bermakna ” قلخ “ karena kalau bermakna ” قلخ “ ia
hanya membutuhkan satu objek, seperti Qs. 6/1, 21/30-31, apabila ia membutukan dua objek
maka ia tidak bermakna ” قل خ “ seperti disebutkan dalam Qs. An-Nahl: 91, 2/224, Al-Hijr: 91,
17/29 dan 39, Az-Zukhruf: 19 .
Dalam masalah “Kalam dan Qaul” ketika disebut dengan mutlak terbagi menjadi empat
golongan;
1. “Kalam dan Qaul” itu mengandung lafadz dan makna selurunya, seperti kata
“manusia”, kata itu mengandung makna ruh dan badan secara bersamaan. Inilah
perkataan salaf.
2. Ia adalah nama untuk lafadz saja sedang makna tidak termasuk bagian yang
dinamakan, hanya saja ia yang ditunjukkan oleh penamaannya. Ini perkataan jama’ah
Mu’tazilah dan yang lainnya.
3. Ia adalah nama untuk makna saja dan (pengungkapan) secara mutlak pada lafadz
adalah majaz (kiasan), karena ia menunjukkan padanya. Ini perkataan Ibn Kilab dan
yang mengikutinya.
4. Ia memiliki dua makna antara lafadz dan makna, ini adalah perkataan kalangan
muta’akhirin dari golongan kilabiyah.
Pengarang mengatakan, “Barangsiapa yang mensifati Allah dengan kriteria-kriteria manusia, maka
sungguh ia telah kafir. Barangsiapa yang memahami masalah ini niscaya dia dapat mengambil pelajaran.
Akan dapat menghindari ucapan yang seperti perkataan orang-orang kafir, dan mengetaui bahwa Allah
dengan sifat-sifat-Nya tidaklah seperti makhluk-Nya.”

Melihat Allah I Itu Pasti Bagi Penghuni Jannah
“Melihat Allah adalah pasti benar bagi penghuni (ahli) jannah tanpa dapat dijangkau oleh ilmu
manusia, dan tanpa manusia mengetahui bagaimana melihat-Nya sebagai mana disebutkan Rabb kita dalam
Al-Qur'an; "Wajah-wajah orang mukmin saat itu berseri-seri. Mereka betul-betul memandang kepada Rabb
mereka." (Qs. Al-Qiyamah: 22-23)
Dari Hasan ia berkata, “Ia melihat pada Rabbnya, maka dibaguskanlah (dielokkan) dengan
nur-Nya.”
Allah I berfirman, “Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki; dan pada
sisi kami ada tambahannya.”[18] Imam Thabari berkata, Ali bin Abi Thalib t dan Anas bin Malik t
berkata, “(ada tambahannya) Maksudnya adalah melihat pada wajah Allah I.
Firman-Nya juga, “Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan
tambahannya.[19]
Yang dimaksud dengan tambahannya ialah kenikmatan melihat Allah I. Imam Muslim
meriwayatkan dalam shahihnya dari Syuhaib ia berkata, Rasulullah r membaca ayat ini (10/26)
kemudian ia bersabda,
- دانم ىدان ، رانلا رانلا لهأو ، ةنجلا ةنجلا لهأ لخد ذإ : ادعوم ا دنع مكل نإ ، ةنجلا لهأ اي
نول وقيف ، هومكزجني نأ دي ري : ، ةن جلا انلخدي و ان هوجو ضيبي و ، ان نيزاوم لقثي مل أ ؟ وه امو
باجحلا فشكيف ؟ ران لا نم ان رجيو : مهيلإ بحأ ائيش مهاطعأ ءيش امف ا ىل إ نورظنيف
ةدايزلا يهو ، هيلإ رظنلا نم ) ملسم هاور : 181 , يذمرتلا : 2555 و 3104 , امهريغو (

- اولاق سانلا نأ : ا ىلص ا لوسر لاق ؟ ةمايقلا موي لجو زع انبر ىرن له ، ا لوسر اي
ملسو هيلع » : ؟ ردبلا ةليل رمقلا ةيؤر يف نوراضت له « اولاق : ا لوسر اي ل . لاق » : له
؟ باحس اهنود سيل سمشلا يف نوراضت « اولاق : ل . لاق » : كلذك هنورت مكنإف ) و يراخب
ملسم (

- لاق ، ريرج انثدح : ةرشع عيرأ ةليل رمقلا ىلإ رظنف ملسو هيلع ا ىلص يبنلا عم اسولج انك
لاقف ، » : هتيؤر يف نوماضت ل اذه نورت امك انايع لجو زع مكبر نورتس مكنإ ) يف هاجرخأ
نيحيحصلا (

Hadits tentang ru’yah ini telah diriwayatkan oleh sekitar 30 orang sahabat.
Apakah ahlul mahsyar melihat Allah I? Dalam hal ini ada tiga perkataan (pendapat), yaitu;
1. Allah I tidak dilihat kecuali oleh orang-orang beriman.
2. Allah I dilihat oleh orang-orang yang dikumpulkan (ahlul mauquf) mukmin dan kafir,
kemudian Allah I terhijab dari orang-orang kafir sehingga mereka tidak melihat-Nya
setelah itu.
3. Orang-orang mukmin akan melihat-Nya bersama orang-orang munafik. Namun orang-
orang kafir tidak melihat-Nya.
Pengarang mengatakan, “Pengetahuan (sebenar)nya, adalah sebagaimana yang dikehendaki dan
diketahui Allah. Setiap hadits shahih yang diriwayatkan dalam persoalan itu, pengertian sesungguhnya
adalah sebagaimana yang dikehendaki Allah. Tidak pada tempatnya kita terlibat untuk mentakwilkannya
dengan pendapat-pendapat kita, atau menduga-duga saja dengan hawa nafsu kita.
“Sesungguhnya seseorang tidak akan selamat dalam agamanya, sebelum ia berserah diri kepada
Rasul-Nya, dan menyerahkan ilmu yang belum jelas baginya kepada orang yang mengetahuinya.”
Maksudnya adalah tunduk kepada nash-nash Al-Qur’an dan sunnah serta tidak berpaling
darinya dengan keraguan, syubhat dan ta’wil yang rusak, atau mengatakan: Akal itu menyaksikan
kebalikan dengan apa yang ditunjukkan naql dan akal adalah dasar naql, sehingga apabila akal
menyelisihi naql, maka kita dahulukan akal.
Seorang hamba tidak akan terbebas dari adzab Allah I kecuali dengan dua tauhid;
a . ل{سرملا ديحوت ) Mentauhidkan yang mengutus yaitu Allah I .(
b . لسرلا ةعباتم ديحوت ) Ittiba’ur Rasul .(

Perkataannya, “Sesungguhnya Islam hanya berpijak di atas pondasi penyerahan diri dan kepasrahan
kepada Allah.”
Maksudnya Islam tidak akan kokoh bagi siapa yang belum tunduk pada dua nash wahyu,
patuh padanya, tidak berpaling darinya, tidak membantahnya dengan pendapat, akal dan
qiyasnya.
Imam Bukhari meriwayatkan dari Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri v bahwa ia
berkata,
ةلاسرلا ا نم , غلبلا لوسرلا ىلعو , ميلستلا انيلعو
“Risalah itu datang dari Allah I, dan Rasul adalah penyampai sedang kewajiban kita adalah
tunduk.”
Permisalan antara akal dan naql adalah seperti seorang yang awam dengan seorang
mujtahid.
Allah I berfirman dalam Qs. 24/54, An-Nahl: 35, 14/4, 5/15.
Pengarang mengatakan, “Barangsiapa yang mencoba mempelajari ilmu yang terlarang; tidak puas
pemahamannya untuk pasrah, maka ilmu yang dipelajarinya itu akan menutup jalan baginya untuk
memurnikan tauhid, menjernihkan ilmu pengetahuan dan membetulkan keimanan.”
Firman Allah I dalam Qs. 17/36, Al-Hajj: 3-4 dan 8-10, 28/50, An-Najm: 23. Dalam hadits dari
Abu Umamah Al-Bahili t berkata, Rasulullah r bersabda,
لدجلا اوتوأ nلإ اوناك ىده دعب موق لض ام
“Tidaklah suatu kaum itu tersesat setelah mereka mendapatkan petunjuk kecuali mereka
akan berbantah-bantahan.” Kemudian ia r membaca, “Dan mereka berkata: "Manakah yang lebih
baik tuhan-tuhan kami atau dia (Isa)?" mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu
melainkan dengan maksud membantah saja, Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka
bertengkar.”[20]
Dari A’isyah sia berkata, Rasulullah r bersabda, “Sesungguhnya seorang yang paling dibenci
oleh Allah I adalah seorang yang banyak membantah.”[21]
Tidak ragu lagi bahwa siapa yang tidak tunduk pada Rasul tauhidnya kurang, karena ia
berkata dengan pendapatnya dan hawa nafsunya atau mengikuti orang yang mempunyai
pendapat dan (mengikuti) hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah I. Tauhidnya kurang dengan
kadar keluarnya dari apa-apa yang datang dari Rasul karena ia telah mengambil Ilah selain Allah
I. Allah I berfirman dalam Qs. Al-Jatsiyah: 23.
Rusaknya ilmu itu bersumber dari tiga golongan, seperti yang dikatakan Ibn Mubarak;
بولقلا تيمت بونذلا ~تيأر اهنامدإ nلذلا ثروي دقو
بولقلا ةايح بونذلا كرتو اهنايصع كسفنل ريخو
كولملا لإ نيدلا دسفأ لهو اهنابهرو ءوس رابحأو
Saya melihat dosa-dosa itu mematikan hati
Dan terus menerus berbuat dosa mewariskan kehinaan
Meninggalkan dosa merupakan kehidupan bagi hati
Dan yang terbaik bagimu adalah meninggalkannya
Dan tidaklah Dien ini rusak melainkan karena Raja-raja,
Ulama-ulama buruk (su’) dan ahli ibadahnya (tanpa ilmu).

- Penguasa yang lalim berpaling dari syari’at dengan politik yang curang dan
membantahnya dengan politik itu. Ia mendahulukan politik di atas hukum Allah I dan
Rasul-Nya.
- Ulama su’, mereka adalah ulama yang keluar dari syari’at dengan pendapat-pendapat
mereka, qiyas mereka yang rusak yang mengandung penghalalan apa yang diharamkan
oleh Allah I dan Rasul-Nya r, mengharamkan apa yang dibolehkan-Nya, memikirkan
(membahas) apa yang dibatalkan-Nya, memutlakkan apa yang ditaqyidkan-Nya dan
mengikat apa yang dimutlakkan-Nya.
- Ruhban adalah orang-orang bodoh sufi, mereka membantah (berpaling) atas hakikat
iman dan syar’i dengan merayakan suka cita dan hayalan serta penyingkapan bathil yang
bersifat syaitani yang mengandung syari’at dien yang tidak diizinkan oleh Allah I,
membatalkan agama yang disyari’atkan melalui lisan Rasul-Nya r, mengganti hakikat
keimanan dengan tipuan syetan dan bagian nafsu.
Pengarang mengatakan, “Maka menjadilah ia orang yang terombang-ambing antara keimanan dan
kekufuran, pembenaran dan pendustaan, pengikraran dan pengingkaran. Selalu kacau, bimbang, tak bisa
dikatakan ia membenarkan dan beriman; tak juga dapat dikatakan ia kafir dan ingkar.”
“Tidak sah keimanan terhadap ru'yatullah (melihat Allah bagi penghuni jannah), bagi orang yang
menganggapnya sebagai praduga atau mentakwilkan dengan pemikirannya. Karena penafsiran ru'yatullah
itu, dan juga penafsiran segala pengertian yang disandarkan kepada Rabb, haruslah tanpa mentakwilkannya
dan dengan kepasrahan diri. Itulah sandaran din atau keyakinan kaum muslimin.”
Ta’wil shahih adalah ta’wil yang sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh nash kitab dan
sunnah. Sedangkan kebalikannya adalah ta’wil yang rusak.
Perkataannya, “Barangsiapa yang tidak menghindari penafian asma dan sifat Allah I atau
menyerupakan-Nya dengan makhluk-Nya dia akan tergelincir dan tidak akan dapat memelihara kesucian
diri.”
Penyakit hati ada dua, yaitu; Syubhat dan Syahwat. Allah I berfirman,”Hai isteri-isteri nabi,
kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk[22]
dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya[23] dan ucapkanlah
perkataan yang baik.” Ini adalah penyakit syahwat.
Sedangkan firman Allah I, “Dalam hati mereka ada penyakit[24], lalu ditambah Allah penyakitnya;
dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta.[25]
“Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit[26], Maka dengan surat itu
bertambah kekafiran mereka, disamping kekafirannya (yang Telah ada) dan mereka mati dalam keadaan
kafir.”[27] Ayat ini menerangkan tentang penyakit syubhat. Penyakit syubhat lebih buruk daripada
penyakit syahwat, kalau penyakit syahwat diharapkan sembuh dengan pemenuhan syahwat,
sedangkan penyakit syubhat tidak ada obatnya kecuali Allah I memberikan rahmat-Nya padanya.
Adapun syubhat dalam masalah sifat adalah peniadaannya dan penyerupaannya, dan
subhat nafyu itu lebih hina daripada syubhat tasybih. Karena syubhat nafyu adalah penolakkan
dan pendustaan terhadap apa yang datang dari Rasulullah r sedangkan syubhat tasybih adalah
berlebih-lebihan dan melewati batas dari apa yang datang dari Rasul r.
Penyerupaan Allah I dengan makhluk-Nya adalah suatu kekufuran (Qs. Asy-Syura: 11) dan
peniadaan sifatpun merupakan suatu kekufuran karena Allah I berfirman, “Dan Dia I Maha
Mendengar dan Maha Melihat.”
Tasybih ada dua macam;
a. Menyamakan Khalik dengan makhluk.
b. Menyamakan makhluk dengan khalik. Seperti penyembah Isa Al-Masih, Uzair,
Matahari, Bulan, Berhala, Malaikat dan lain-lain.
Pengarang mengatakan, “Sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi dan Maha Mulia, tersifati
dengan sifat wahdaniyah (Maha Tunggal), tersifati dengan sifat Fardaniyah (ke-Maha Esa-an) tak seorang
pun dari hambanya yang menyerupai sifat-sifat tersebut.”
Sifat-sifat ini terambil dari surat Al-Ikhlas. Kata ” فصولا “ dan ” تعنلا “ adalah sinonim ada
yang mengatakan pula bahwa ia berdekatan maknanya. Maka ” فصولا “ untuk dzat dan ” تعنلا “
untuk fi’il atau kata kerja. Begitu pula wahdaniyah dan fardiyah dikatakan dalam perbedaan
keduanya; Wahdaniyah adalah untuk Dzat, maka Ia I maha Esa dalam Dzat-Nya dan menyendiri
dalam sifat-Nya. Inilah makna yang hak, tidak ada yang membantahnya seorang pun .
Pengarang mengatakan, “Maha Suci diri-Nya dari batas-batats dan dimensi makhluk atau bagian
dari makhluk, anggota tubuh dan perangkat-Nya. Dia tidak terkungkungi oleh enam penjuru arah
sebagaimana makhluk cipataan-Nya yang lain.”
Abu Hanifah berkata dalam Al-Fiqh Al-Akbar, “Dia I memiliki tangan, wajah, dan diri
seperti yang disebutkan oleh Allah I dalam Al-Qur’an yang menyebutkan tangan, wajah, dan diri.
Dia I mempunyai sifat tanpa kaifiyat dan tidak dikatakan bahwa tangan-Nya adalah kekuasaan
dan nikmat-Nya karena di dalamnya terdapat pembatalan sifat.
Allah I berfirman dalam Qs. Shad: 75, Az-Zumar: 67, 28/88, Ar-Rahman: 27, 5/116, 6/54,
20/41, 3/28.

Isra Dan Mi’raj Nabi r Itu Hak
Perkataannya, “Mi'raj (naiknya Nabi ke sidratul Muntaha) adalah benar adanya. Beliau telah
diperjalankan dan dinaikkan (ke langit) dengan tubuh kasarnya dalam keadaan sadar, dan juga ke tempat-
tempat yang dikehendaki Allah di atas ketinggian. Allah pun memuliakan beliau dan mewahyukan
kepadanya apa yang hendak Dia wahyukan. "Tidaklah hatinya mendustakan apa yang dilihatnya." (Qs. An-
Najm; 11). Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam atas diri beliau di dunia dan akhirat.”
Manusia berselisih dalam masalah isra;
a. Dikatakan bahwa isra itu terjadi dengan ruh sedangkan jasadnya tidak dihilangkan. Ibn
Ishak menukilnya dari A’isyah sdan Mu’awiyah t, juga dinukil dari Hasan Al-Bashri yang
semisalnya.
b. Dikatakan bahwa isra itu terjadi dua kali; sekali pada waktu sadar, sekali dalam mimpi.
c. Di antara mereka ada yang mengatakan: Isra itu terjadi dua kali; sekali sebelum turun
wahyu dan sekali setelahnya.
d. Di antaramereka ada yang mengatakan: Isra itu terjadi tiga kali; sekali sebelum wahyu
dan dua kali setelahnya.
Padahal isra itu hanya sekali di Makkah setelah bi’tsah (kerasulan) setahun sebelum hijrah.
Ada yang mengatakan satu tahun dua bulan (sebelum hijrah) yang disebutkan oleh Ibn Abdil Bar.
[28]
Yang ditemui Nabi r pada saat mi’raj;
a. Di langit dunia ia bertemu dengan Jibril.
b. Di langit kedua ia bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa.
c. Di langit ketiga ia bertemu dengan Nabi Yusuf.
d. Di langit keempat ia bertemu Nabi Idris.
e. Di langit kelima ia bertemu dengan Nabi Harun bin Mihran.
f. Di langit keenam ia bertemu dengan Nabi Musa.
g. Di langit ketujuh ia bertemu Nabi Ibrahim.
Para Sahabat berselisih pendapat apakah Rasulullah r melihat Rabbnya dengan mata
kepalanya? Yang benar adalah bahwa ia r melihat dengan hatinya dan tidak melihat dengan mata
kepalanya.
Adapun firman Allah I Qs. An-Najm; 11 dan 13 yang dilihat adalah jibril dalam bentuk
aslinya.
Di antara dalil yang menunjukkan bahwa isra itu terjadi dengan jasadnya dalam keadaan
sadar adalah firman Allah I dalam Qs. Al-Isra: 1. Kata ” دب علا “ merupakan ungkapan dari
kumpulan jasad dan ruh, seperti halnya manusia adalah nama untuk gabungan dari jasad dan
ruh .

Haud (Telaga) Nabi r Itu Benar Adanya
Pengarang mengatakan, “Haud (telaga) Kautsar yang dijadikan Allah kemuliaan baginya –dan
pertolongan bagi umatnya- adalah benar adanya.”
Hadits tentang haudh telah mencapai derajat mutawatir yang diriwayatkan oleh 63 orang
sahabat g,, di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari v dari Anas bin Malik t bahwa
Rasulullah r bersabda, “Sesungguhnya jarak haudku adalah seperti Ailah sampai ke Shan’a dari
Yaman dan di dalamnya terdapat teko-teko seperti bilangan bintang di langit.”
,Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sahal bin Sa’id Al-Anshari t ia
berkata, Rasulullah r bersabda,
ماوقأ يلع ندريل ، ادبأ أمظي مل برش نمو ، برش يلع رم نم ، ضوحلا ىلع مكطرف ينإ
مهنيبو ين يب لاحي مث ، ينوفرعيو ، مهفرعأ « مزاح وبأ لاق : شاي ع يبأ نب نامعنلا عمسف
لاقف : تلقف ؟ لهس نم تعمس اذكه : وهو ، هتعمسل يردخلا ديعس يبأ ىلع دهشأ ، معن
لوقأف اهنم ديزي : يل لاقيف ، يتمأ مه : لوقأف ، كدعب اوثدحأ ام يردت ل كنإ : اقحس اقحس
يدعب ريغ نمل اقحس

Di antara sifat haudh itu adalah; dia adalah telaga yang besar, tempat air yang mulia,
dibentangkan dari minuman syurga, dari sungai kautsar yang lebih putih dari susu, lebih dingin
dari salju, lebih manis dari madu, lebih harum dari misk, ia sangat luas, panjang dan lebarnya
sama, setiap sudut dari sudut-sudutnya (jaraknya) sebulan perjalanan.
Dalam hadits lain disebutkan, “Sesungguhnya setiap nabi itu mempunyai haudh, dan
sesungguhnya haudh nabi kita r adalah paling besar dan paling mulia serta paling banyak
pengunjungnya.”
Al-‘allamah Abu Abdillah Al-Qurthubi v berkata dalam “At-Tadzkirah”; Mizan dan haud
itu diperselisihkan mana yang lebih dahulu sebelum yang lainnya? Dikatakan bahwa mizan itu
lebih dahulu dan dikatakan bahwa haud dahulu.
Abu Hasan Al-Qasimi berkata, “Yang benar adalah haud itu sebelumnya.”
Al-Qurthubi berkata, “Makna itu menuntutnya, karena manusia keluar dari kuburnya
dalam keadaan haus, seperti yang telah disebutkan (terdahulu), maka haud itu didahulukan
sebelum mizan dan shirat.”
Abu Hamid Al-Ghazali v berkata dalam kitabnya “Kasyfu Ilmil Akhirat”: Sebagian ahlu
salaf bercerita dari kalangan ahlu tashnif bahwa haud itu didatangi setelah shirat dan itu adalah
kesalahan pembicaranya.”
Pengarang mengatakan, “Syafa'at yang diperuntukkan Allah bagi mereka adalah benar adanya
sebagaimana diriwayatkan dalam banyak hadits.”
Macam-macam Syafa’at;
1. Syafa’at Udzma, ini khusus bagi Nabi r.
2. Syafa’atnya r kepada kaum yang kebaikan dan keburukannya seimbang untuk masuk
syurga.
3. Syafa’atnya r kepada siapa yang disuruh masuk neraka untuk tidak memasukinya.
4. Syafa’atnya r untuk mengangkat derajat ahlul jannah.
5. Syafa’atnya r kepada suatu kaum untuk masuk jannah tanpa hisab.
6. Syafa’atnya r untuk meringankan adzab neraka bagi siapa yang berhak
mendapatkannya, seperti syafa’atnya kepada pamannya Abu Thalib.
7. Syafa'tnya r kepada segenap kaum mu'minin agar diizinkan masuk syurga.
8. Syafa'atnya r kepada para pelaku dosa besar dari kalangan umatnya yang masuk
neraka agar keluar darinya.
Di antara hadits dalam masalah ini adalah hadits dari Anas bin Malik t ia berkata,
Rasulullah r bersabda,
يتمأ نم رئابكلا لهل يتعافش
"Syafa'atku untuk para pelaku dosa besar dari kalangan umatku."[29]
Hafidz Abu Ya'la meriwayatkan dari Utsman bin Affan t, Rasulullah r bersabda,
ةثلث ةمايقلا موي عفشي : ءايبنلا , ءادهشلا مث ءاملعلا مث
”Pada hari kiamat yang akan memberikan syafa'at itu tiga golongan; Para Nabi, kemudian
Ulama kemudian syuhada."[30]

Perjanjian Allah I Dengan Bani Adam
Pengarang mengatakan, "Perjanjian yang diikatkan Allah atas diri Adam dan anak cucunya (sebelum
mereka dilahirkan) adalah benar adanya."
Allah I berfirman, Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam
dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku
Ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang
demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-
orang yang lengah terhadap Ini (keesaan Tuhan)."[31]
Perlu diketahui bahwa ahli tafsir ada yang hanya meriwayatkan bahwa Allah I
mengeluarkan anak cucu Adam dari punggung beliau dan mempersaksikan mereka atas diri
mereka lalu mengembalikannya.
Sebagian dari mereka justru ada yang tidak menyebutkan riwayat itu, tetapi hanya
menyebutkan bahwa Allah I telah mencanangkan petunjuk-petunjuk atas kerububiyah-an dan
keEsaan-Nya, lalu disaksikan oleh akal dan mata hati yang telah Allah I rakitkan pada diri mereka.
Ada juga ahli tafsir yang menyebutkan kedua riwayat itu.
Tidak diragukan lagi bahwa ayat tidak menunjukkan pada pendapat pertama, hal itu
karena beberapa alasan;
1. Sesungguhnya Allah I berfirman, “Dari Bani Adam dan bukan “Dari Adam.”
2. Allah I berfirman: Dari punggung-punggung mereka. Dan bukan “Dari punggung
beliau.”
3. Allah I berfirman, “Anak-anak cucu mereka”. Dan bukan “Anak cucunya (Adam)”.
4. Sesungguhnya Allah I mengabarkan bahwa hikmah dari persaksian mereka adalah
tegaknya hujjah atas mereka, agar mereka tidak mengatakan di akhirat nanti,
“Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah.” Dan hujjah atas diri
mereka itu tegak dengan diutusnya para Rasul dan fitrah mereka telah diciptakan bagi
mereka, sebagaimana yang difirmankan Allah I, “(mereka kami utus) selaku rasul-rasul
pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia
membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana.[32]
Dari situlah banyak para ulama salaf dan khalaf yang menyatakan bahwa yang dimaksud
dengan persaksian itu adalah fitrah mereka yang diciptakan Allah I untuk berada di atas tauhid.

Perkataannya, "Semenjak zaman yang tak berawal, Allah I telah mengetahui jumlah hamba-Nya
yang akan masuk jannah dan yang akan masuk naar secara keseluruhan. Jumlah itu tak akan bertambah
atau berkurang. Demikian juga perbuatan-perbuatan mereka yang telah Allah I ketahui apa yang akan
mereka perbuat itu (juga tak akan berubah)."
Allah I berfirman dalam Qs. 8/75, Al-Ahzab: 40, 19/64.55.
Rasulullah r bersabda,
» ، ةواقشلا لهأ امأو ، ةداعسلا لهأ لمعل نورسييف ةداعسلا لهأ امأ ، رسيم لكف اولمعا
أرق مث ، ةواقشلا لهأ لمعل نورسييف ) : هرسينسف ىنسحلاب قدصو ىقتاو ىطعأ نم امأف
ىرسعلل هرسينسف ىنسحلاب بذكو ىنغتساو لخب نم امأو ىرسيلل ) 5 ( ةيلا رخآ ىلإ « (
“Beramallah kalian! Maka semuanya akan mendapatkan kemudahan. Adapun orang yang bahagia
maka ia akan mengamalkan amal orang-orang yang berbahagia, dan orang yang celaka ia akan
beramal dengan amalan orang-orang yang celaka. Kemudian beliau r membaca; ”Adapun orang
yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa. Dan membenarkan adanya pahala yang
terbaik (syurga). Maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun
orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup[33]. Serta mendustakan pahala terbaik. Maka
kelak kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar (sampai akhir ayat).[34]

Iman Kepada Taqdir
Pengarang mengatakan, "Setiap pribadi akan dimudahkan menjalani apa yang sudah menjadi
kodratnya, sedangkan amalan-amalan itu (dinilai) bagaimana akhirnya. Orang yang bahagia adalah orang
yang berbahagia dengan ketentuan kodratnya. Demikian juga orang yang celaka adalah yang celaka dengan
ketentuan kodratnya."
Pengarang mengatakan, “Asal dari takdir adalah rahasia Ilahi yang tak diketahui hamba-hamba-Nya.
Tak dapat diselidiki baik oleh malaikat yang dekat dengan-Nya, ataupun Nabi yang diutus-Nya. Memberat-
beratkan diri menyelidiki hal itu adalah sarana menuju kehinaan, tangga keharaman, dan mempercepat
penyelewengan. Waspadai dan waspadailah seluruh pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran, dan
bisikanbisikan tentang takdir tersebut. Sesungguhnya Allah I menutupi ilmu tentang takdir-Nya agar tidak
diketahui makhluk-Nya dan melarang mereka untuk mencoba menggapainya. Sebagaimana yang
difirmankan-Nya: “Dia (Allah I ) tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya, dan merekalah yang akan
ditanya.” (QS. Al-Anbiyaa’: 23). Barangsiapa yang bertanya: “Kenapa Dia lakukan itu?”, berarti ia
menolak hukum Al- Qur’an. Barangsiapa menolak hukum Al-Qur’an, berarti ia termasuk orang-orang
kafir.
Dalam hadits disebutkan,
لوسر انثدح لاق هن ع ا يضر دوعسم نب ادب ع نمحرلادب ع يب أ نع هي لع ا ىلص ا
قودصملا قداصلا وهو ملسو " همأ نطب يف هقلخ عمجي مكدحأ نإ مث ةفطن اموي ني عبرأ
كلذ لثم ةغضم نوكي مث كلذ لثم هقلع , خفنيف كلملا هيلإ لسري مث حورلا هيف , عبرأب رمؤيو
تاملك : هق زر بت كب , هل جأو , هل معو , ديعس مأ يقشو . مكدحأ نإ هري غ هل إ ل يذل ا اوف
اهنيبو هن يب نوكي ام ىتح ةن جلا لهأ لمعب لمعيل لمعب لمعيف بات كلا هي لع قبسيف عارذ لإ
ران لا لهأ , ران لا لهأ لمعب لمعيل مكدحأ نإو هيلع قبسيف عارذ لإ اهنيبو هن يب نوكي ام ىتح
لهأ لمعب لمعيف باتكلا اهلخديف ةنجلا
Dari Abu 'Abdirrahman Abdullah bin Mas'ud radhiallahu 'anh, dia berkata : bahwa
Rasulullah telah bersabda, "Sesungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam
rahim ibunya selama 40 hari berupa nuthfah, kemudian menjadi 'Alaqoh (segumpal darah) selama
itu juga lalu menjadi Mudhghoh (segumpal daging) selama itu juga, kemudian diutuslah Malaikat
untuk meniupkan ruh kepadanya lalu diperintahkan untuk menuliskan 4 kata : Rizki, Ajal, Amal
dan Celaka atau bahagianya. maka demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, ada seseorang
diantara kalian yang mengerjakan amalan ahli surga sehingga tidak ada jarak antara dirinya dan
surga kecuali sehasta saja. kemudian ia didahului oleh ketetapan Allah lalu ia melakukan
perbuatan ahli neraka dan ia masuk neraka. Ada diantara kalian yang mengerjakan amalan ahli
neraka sehingga tidak ada lagi jarak antara dirinya dan neraka kecuali sehasta saja. kemudian ia
didahului oleh ketetapan Alloh lalu ia melakukan perbuatan ahli surga dan ia masuk surga.
[Bukhari no. 3208, Muslim no. 2643]
Asal qadar adalah rahasia Allah I kepada hambanya, dan Dia I adalah yang mengadakan,
melenyapkan, membuat faqir dan membuat kaya, menghidupakan dan mematikan, menyesatkan
dan memberi petunjuk. Ali t berkata, "Qadar adalah rahasia Allah, maka janganlah kamu
menyingkapnya (tidak mungkin tersingkap)".
Pandapat ahlus sunah wal jama'ah dalam masalah qadar adalah; bahwa segala sesuatu itu
terjadi dengan qadha dan qadar dari Allah I, dan Allah I yang menciptakan perbuatan hamba,
Allah I berfirman;
هنقلخ ءيش لك انإ ردقب
Sesungguhnya Kami telah menciptakan segala sesuatu dengan qadar (ketetapan).[35]
Dan Ia I berfirman , اريدقت هردقف ءيش لك قلخو ) dan Dia menciptakan segala sesuatu
dan menetapkan baginya ketetapannya). Dan Allah I menghendaki kekafiran orang kafir dan
tidak meridhai dan mencintainya (kekafiran), maka kehendak-Nya adalah bersifat kauni dan tidak
meridhainya secara dien .
Qs. Sajdah; 13, 10/99, At-Takwir; 29, Ad-Dahr; 30, 6/39, 6/125.
Tempat tumbuhnya kesesatan adalah penyamaan antara masyi'ah dan irodah dengan
mahabbah dan ridha.
Jabariyah dan Qadariyah menyamakan antara keduanya, kemudian mereka berselisih.
Berkatalah Jabariyah: Al-Kaun (kejadian) itu semuanya terjadi dengan qadha dan qadar-Nya,
maka ia dicintai dan diridhai. Sedangkan Qadariyah mengatakan, "Bukanlah kemaksiatan itu
dicintai Allah I dan tidak diridhai-Nya maka ia bukan qadar (tidak ditetapkan) dan tidak
diputuskan (bukan qadha) maka ia diluar dari masyi'ah dan ciptaan-Nya."
Perbedaan antara masyi'ah dan mahabbah telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunah, di
antaranya Qs. 2/205, Az-Zumar; 7, 17/38.
Yang dikehendaki itu ada dua macam;
- Yang dikehendaki untuk diri-Nya.
- Yang dikehendaki untuk selain-Nya.
Maka yang dikehendaki untuk diri-Nya dituntut, dicintai untuk dzat-Nya dan apa-apa
yang di dalamnya ada kebaikan, maka hal itu adalah yang dikehendaki dari kehendak ghayah
(tujuan) dan maqashid (maksud).
Sedang yang dikehendaki untuk selain-Nya; kadang tidak menjadi maksud bagi yang
mempunyai keinginan dan tidak mengandung maslahat dengan melihat pada dzat-Nya. Apabila
hal itu merupakan wasilah pada hal yang dimaksud dan dikehendaki, maka hal itu dibenci bagi-
Nya dari sisi diri dan dzat-Nya.

Hikmah Diciptakannya Iblis
Di antara hikmah diciptakannya iblis adalah;
1. Menunjukkan kepada Maha Kuasanya Allah I untuk menciptakan hal-hal yang
kontradiktif dan saling berlawanan. Dia I menciptakan dzat ini yang mana merupakan dzat
yang paling buruk dan jelek, dan ia merupakan sebab seluruh kejelekan yang bertentangan
dengan dzat malaikat Jibril yang merupakan dzat yang paling baik, paling bersih dan suci
dan ia merupakan sumber semua kebaikan, Maha Suci Allah yang telah menciptakan ini
dan itu.
2. Tampak dampak dari nama-Nya “Qahriyah” (superioritas), seperti Al-Qahhar (Maha
Kuasa), Al-Muntaqim (Maha Memberi balasan), Al-Adlu (Maha Adil), Adh-Dharu (Maha
memberi madharat), Asy-Syadidul ‘Iqab (Yang keras siksaaan-Nya), Sari’ul Hisab (cepat
siksaan-Nya), Dzil-Batsyi Syadid (Maha memiliki adzab yang keras), Al-Khafidh (Maha
merendahkan), Al-Mudzil (Maha menghinakan), karena nama-nama dan perbuatan ini
adalah sempurna, yang harus ada hal-hal yang dikaitkan dengannya. Kalaulah jin dan
manusia itu secara tabi’atnya menyerupai malaikat, maka dampak dari nama-nama ini
tidak akan nampak.
3. Tampak pengaruh nama-nama-Nya yang mengandung keMaha lembutan-Nya,
ampunan-Nya, pemaafan-Nya, menutup aib, pengampunan-Nya dan membebaskannya
dari siksa pada siapa yang dikehendaki-Nya. Kalau Ia tidak menciptakan apa-apa yang
dibenci-Nya dari sebab-sebab yang mengantarkan kepada tampaknya pengaruh nama-
nama ini, maka akan hilang hikmah-hikmah dan banyak faidah. Rasulullah r telah
mengisyaratkan dengan sabdanya,
نورفغتسيو نوبنذي موقب ءاجلو مكب ا بهذل اوبنذت مل ول , مهل رغعيف
“Kalaulah kalian tidak melakukan dosa, maka Allah I akan mendatangkan suatu kaum
yang berdosa kemudian mereka memohon ampun kepada Allah I dan Allah mengampuni
mereka.”
4 . Menunjukkan nama-Nya Al-Hikmah (Maha Bijak) dan Al-Khibrah (Maha Pintar),
karena Ia adalah ريبخ لا مي كحلا yang meletakkan sesuatu pada tempatnya dan
menurunkan sesuatu dengan tempat yang layak dengannya .
5. Tercapainya ibadah yang bermacam-macam. Seandainya tidak diciptakan Iblis maka
ibadah tersebut tidak akan tercapai. Jihad merupakan ibadah yang paling dicintai oleh
Allah I dari macam-macam ibadah, sekiranya manusia semuanya beriman, maka akan
hilang ibadah ini dan yang menyertainya dari loyalitas kepada Allah I dan membenci
karena-Nya, amar ma’ruf nahi munkar, sabar, menyelisihi hawa nafsu, mendahukukan
kecintaan Allah I, taubat, istighfar, memohon perlindungan kepada-Nya agar diselamatkan
dari musuhnya dan menjaganya dari makar (tipu daya) musuhnya.

Apabila kekufuran itu merupakan qadha dan qadar Allah I, dan kita diperintahkan untuk
ridha dengan qadha Allah I, maka bagaimana kita mengingkari dan membencinya?
Jawab;
Pertama: Kita tidak diperintahkan untuk ridha terhadap apa yang ditentukan dan tetapkan Allah I
dan kitab dan sunah pun tidak menyuruh hal itu, akan tetapi qadha itu ada yang dicintai dan ada
yang dibenci dan dicela.
Kedua: Disini ada dua perkara; Ketentuan Allah I , yaitu perbuatan yang berasal dari Dzat Allah I
dan yang ditetapkan: yaitu objek perbuatan yang terpisah dari-Nya. Maka qadha (ketentuan) itu
semuanya baik,adil dan mengandung hikmah, maka semuanya diridhai. Adapaun yang
ditetapkan (al-maqdi) ada dua macam: Apa yang dicintai dan apa yang tidak dicintai.
Ketiga: Qadha mempunyai dua sisi, salah satunya adalah yang berkaitan dengan Rabb I dan
penisbatannya kepada-Nya, dari sisi ini maka hal ini diridhai. Kedua, yang berkaitan dengan
hamba dan dinisbahkan kepadanya, maka dari sini terbagi menjadi; apa yang diridhai dan apa
yang tidak diridhai. Seperti membunuh jiwa, mempunyai dua ungkapan; dari sisi hal itu
merupakan qadha dan qadar Allah I serta telah dituliskan, dikehendaki-Nya dan Ia I
menjadikannya sebagai ajal bagi orang yang terbunuh dan akhir umurnya, kita ridha dengannnya.
Adapun dari sisi datangnya dari orang yang membunuh, perbuatan dan usahanya serta perbuatan
tersebut mendatangkan resiko dengan pilihannya dan bermaksiat kepada Allah I dengan
perbuatannya, kita membenci dan tidak meridhainya.

Perkataannya, “Memberat-beratkan diri menyelidiki hal itu adalah sarana menuju kehinaan,
tangga keharaman, dan mempercepat penyelewengan.
نلذخ لا ) kehinaan) merupakan kebalikan dari رص نلا ) pertolongan ,( نام رحلا )
keharaman) kebalikan dari رف ظلا ) kejayaan/kemenganan) dan ناي غظلا ) melewati batas)
merupakan kebalikan dari ةماقتسلا ) istiqamah/bertetap hati .(

Perkataannya, “Waspadai dan waspadailah seluruh pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran, dan
bisikan-bisikan tentang takdir tersebut.”
Dari Abu Hurairah t ia berkata, manusia datang kepada Rasulullah r. Mereka bertanya
kepada beliau r : Kami mendapatkan pada diri-diri kami sesuatu yang membuat seseorang ingin
berbicara dengannya? Beliau r bersabda, “Apakah kalian telah mendapatkannya? Mereka
menjawab, “Ya”, beliau bersabda, “Itulah ‘sharihul iman’ (benarnya keimanan).[36]
Rusaknya agama adalah dari baik amal dan I’tiqad (keyakinan). Sisi pertama dari sisi
syahwat dan yang kedua dari sisi syubhat. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah t
bahwa Nabi r bersabda: Sesungguhnya umatku akan mengambil apa yang diambil oleh generasi
sebelumnya sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Mereka berkata, “Apakah Persia
dan Romawi? Beliau r bersabda, “Siapa lagi selain mereka.”
Dari Abdullah bin Amru h ia berkata, Rasulullah r bersabda, “Akan terjadi kepada umatku
apa yang terjadi kepada Bani Israil setapak demi setapak, sampai jika ada pada Bani Israil yang
menyetubuhi ibunya dengan terang-terangan, dari umatku akan ada yang melakukan hal itu. Dan
bahwa sesungguhnya Bani Isra’il itu terpecah menjadi tujuh puluh dua millah (golongan) dan
umatku terpecah menjadi tujuh puluh tiga millah, semuanya masuk neraka kecuali satu millah,
mereka bertanya, ”Siapa mereka itu wahai Rasulullah r? Beliau r menjawab, “Apa-apa yang ada
padaku dan para sahabatku.”[37]
Bangunan ibadah itu dan iman kepada Allah I, kitab dan Rasul-Nya adalah di atas
ketundukkan tanpa banyak bertanya tentang rincian hikmah-hikmah dalam perintah-perintah dan
larangan serta syari'at-syari'at.

Perkataannya,
ىلاعت ا ءاي لوأ نم هب لق روت م وه نم هي لإ جات حي ام ةل مج اذهف , يف نيخسارلا ةجرد يهو
مل علا , نام لع مل علا نل : دوج وم قل خلا يف مل ع , دوق فم قل خلا يف مل عو , مل علا راك نإف
رفك دوجوملا , دوجوملا ملعلا لوبقب لإ ناميلا تبثن لو , دوقفملا ملعلا بلط كرتو
"Inilah sejumlah persoalan yang dibutuhkan oleh orang-orang yang hatinya terang dari kalangan
para wali Allah I . Itulah derajat orang-orang yang sudah mendalam ilmunya. Karena ilmu itu ada dua
macam, yaitu: ilmu yang dapat digapai makhluk (ilmu agama-pent.) dan ilmu yang terselubung baginya
(ilmu ghaib). Mengingkari ilmu yang pertama berarti kekufuran. Dan mengaku-aku memiliki ilmu yang
kedua juga kekufuran. Keimanan itu hanyalah terpatri dengan menerima ilmu yang harus digapai manusia,
dan menghindarkan diri dari mencari ilmu yang terselubung."
Yang dimaksud dengan ilmu mafqud adalah ilmu tentang qadar yang mana Allah I
menutupnya dari semua manusia. Sedangkan ilmu maujud adalah ilmu syari'ah, ushul dan
cabang-cabangnya, maka siapa yang mengingkari apa-apa yang datang dari Rasul r maka dia
termasuk golongan orang-orang kafir, siapa yang mengaku mengetahui ilmu ghaib, maka dia
termasuk orang-orang kafir. Allah I berfirman, Qs.Al-Jin; 26-27, Luqman; 24.

Iman Kepada Lauh Dan Qalam
Perkataannya,
ملقلاو حولاب نمؤنو , مقر دق هيف ام عيمجبو
"Kita juga mengimani adanya Al-Lauh Al-Mahfudz, Al-Qalam, dan segala yang tercatat di
dalamnya".
Qs. Al-Buruj; 21-22. Al-Hafidz Abu Qasim Ath-Thabrani meriwayatkan dengan sanad
sampai Nabi r bahwa ia r bersabda,
ءاضيب ةرد نم اظوفحم احول قل خ ا نإ , ءارمح ةتوقاي نم اهتحفص , رون هملق , رون هبات كو ,
ةظحل ةئام ثلثو نوتس موي لك هيف هلل , قزريو قلخي , ييحيو تيميو , لذيو زعيو , ام لعفيو
هؤاشي
Lauh yang disebutkan adalah tempat di dalamnya dituliskan taqdir semua makhluk.
Sedangkan qalam yang disebutkan adalah yang diciptakan oleh Allah I dan ditulis dengannya
taqdir pada lauh yang disebutkan, seperti disebutkan dalam "Sunan Abi Daud" dari Ubadah bin
Shamit t ia berkata: Saya mendengar Rasulullah r bersabda, "Yang pertama kali diciptakan oleh
Allah I adalah qalam, Ia I berfirman: Tulislah! Ia berkata: Wahai Rabb, apa yang harus aku tulis? Ia
I berfirman, "Tulislah ketentuan semua makhluk segala sesuatu sampai terjadi hari kiamat".[38]
Para ulama berbeda pendapat manakah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah I,
apakah qalam atau Arsy menjadi dua pendapat, keduanya disebutkan oleh Abul Alaa Al-
Hamadzani. Yang paling shahih dari keduanya adalah Arsy itu lebih dahulu dari qalam.
Disebutkan dalam kitab "Ash-Shahih" dari hadits Abdullah bin Amru j ia berkata, Rasulullah r
bersabda, "Allah r menuliskan taqdir semua makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi
selama lima puluh ribu tahun, dan Arsy-Nya di atas air". Dari hadits ini jelas bahwa taqdir itu
terjadi setelah penciptaan Arsy dan taqdir terjadi ketika awal penciptaan qalam.

Taqdir Allah I Tidak Dapat Dirubah
Perkataannya, "Seandainya seluruh makhluk bersepakat terhadap suatu urusan yang telah Allah I
tetapkan untuk terjadi, agar urusan itu batal, mereka tak akan mampu untuk mengubahnya. Sebaliknya
seandainya mereka berkumpul menghadapi urusan yang telah Allah I tetapkan untuk tidak terjadi, agar
urusan itu terjadi, merekapun tidak akan mampu mengubahnya. Qalam (catatan) Allah I telah ditetapkan
untuk segala sesuatu yang akan terjadi sampai datangnya Hari Kiamat.”
Dalam sebuah hadits disebutkan,
ىلص يبنلا فلخ تنك لاق هنع ا يضر سابع نب ادبع سابعلا يبأ نع ملسو هيلع ا
لاقف اموي " ملغ اي , تاملك كملعأ ين إ : كظفحي ا ظفحا , ظفحا كهاجت هدجت ا , اذإ
هللاب نعتساف تنعتسا اذإو ا لأساف تلأس , ةملا نأ مل عاو كوعفني نأ ىل ع تعمتجا ول
كل ا هبتك دق ءيشب لإ كوعفني مل ءيشب , اوعمتجا نإو كورضي مل ءيشب كورضي نأ ىلع
كي لع ا هب تك دق ءيشب لإ , فحصلا تف جو ملقل ا تع فر " لاق و يذم رتلا هاور : ثيدح
يذمرتلا ري غ ةي اور يفو حيحص نسح : كمامأ هدجت ا ظفحا , ءاخرلا يف ا ىل إ فرعت
ةدشلا يف كفرعي , امو كبيصيل نكي مل كأطخأ ام نأ ملعاو كئطخيل نكي كل كباصأ , ملعاو
ربصلا عم رصنلا نأ , بركلا عم جرفلا نأو , عم نأو ارسي رسعلا
Dari Abu Al ‘Abbas, ‘Abdullah bin ‘Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata : Pada suatu hari saya
pernah berada di belakang Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, beliau bersabda : "Wahai anak
muda, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat : Jagalah Allah, niscaya Dia akan
menjaga kamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapati Dia di hadapanmu. Jika kamu minta,
mintalah kepada Allah. Jika kamu minta tolong, mintalah tolong juga kepada Allah. Ketahuilah,
sekiranya semua umat berkumpul untuk memberikan kepadamu sesuatu keuntungan, maka hal
itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang sudah Allah tetapkan untuk dirimu. Sekiranya
mereka pun berkumpul untuk melakukan sesuatu yang membahayakan kamu, niscaya tidak akan
membahayakan kamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Segenap pena telah
diangkat dan lembaran-lembaran telah kering." (HR. Tirmidzi, ia telah berkata : Hadits ini hasan,
pada lafazh lain hasan shahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi : “Hendaklah kamu selalu
mengingat Allah, pasti kamu mendapati-Nya di hadapanmu. Hendaklah kamu mengingat Allah
di waktu lapang (senang), niscaya Allah akan mengingat kamu di waktu sempit (susah).
Ketahuilah bahwa apa yang semestinya tidak menimpa kamu, tidak akan menimpamu, dan apa
yang semestinya menimpamu tidak akan terhindar darimu. Ketahuilah sesungguhnya
kemenangan menyertai kesabaran dan sesungguhnya kesenangan menyertai kesusahan dan
kesulitan”).[39]
Qalam ada empat macam;
1. Qalam pertama adalah yang umum dan yang mencakup seluruh makhluk, bagian
ini telah disebutkan dengan lauh.
2. Qalam kedua adalah yang diciptakan bersamaan dengan penciptaan Adam q, ini
juga qalam yang bersifat umum, akan tetapi untuk bani Adam.
3. Qalam ketiga adalah ketika diutusnya malaikat ke janin di dalam perut ibunya.
Kemudian ia meniupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk menuliskan 4
(empat) perkara : Rizki, Ajal, Amal dan Celaka atau bahagianya.
4. Qalam keempat adalah yang diletakkan pada seorang hamba ketika ia telah baligh,
berada di tangan Kiramul Katibin yang menuliskan semua yang dikerjakan oleh
bani Adam.
Perkataannya,
هقلخ نم نئاك لك يف هملع قبس دق ا نأ ملعي نأ دب علا ىلعو , امكحم اريدقت كلذ ردقف
امربم , ضقان هيف سيل , ريغم لو ليزم لو بnقعم لو , صقان لو لوحم لو , نم دئاز لو هقلخ
هضرأو هتاوامس يف
"Hendaknya seorang hamba tahu bahwa ilmu Allah I telah mendahului segala sesuatu yang akan terjadi
pada makhluk-Nya. Dia telah menentukan takdir yang baku yang tak bisa berubah. Tak ada seorang
makhluk pun baik di langit maupun di bumi yang dapat membatalkan, meralatnya, menghilangkannya,
mengubahnya, menggantinya, mengurangi, ataupun menambahnya.
Dan perkataannya,
ناميلا دقع نم كلذو , ةفرعملا لوصأو , هتيبوبرو ىلاعن ا ديحوتب فارتعلاو , ىلاعن لاق امك
هبات ك يف ) : اريدق ت هردق ف ءيش لك قل خو ( ناق رفلا : 2 ىلاع ت لاق و ) اردق ا رم أ ناك و
ارودقم ( بازحلا : 38 .
“Itulah buhul ikatan keimanan dan dasar-dasar ma’rifat dan pengakuan terhadap ke-Esa-an dan ke-
Rububiyyah-an Allah I Sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Qur’an: “Dan Dia telah menciptakan
segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya.” (QS. Al-Furqan : 2). Dan
firman-Nya: “Dan ketetapan Allah I itu suatu ketetapan yang pasti berlaku.” (QS. Al-Ahzab : 38).”
Maksud dari perkataannya, “Pengakuan terhadap ke-Esa-an dan ke-Rububiyyah-an Allah
I” adalah tidak sempurna tauhid dan pengakuan terhadap ke-Esa-an dan ke-Rububiyyah-an Allah
I kecuali dengan beriman kepada sifat-sifat Allah I.
Abu Daud meriwayatkan dari Ibn Umar t, dari Nabi r beliau bersabda, “Qadariyah adalah
majusinya umat ini, apabila mereka tertimpa sakit, janganlah kamu menengoknya, dan apabila
mereka meninggal, maka janganlah kalian menyaksikannya”.[40]
Dari Abu Daud juga beliau meriwayatkan dari Khudzaifah Al-Yamani t ia berkata,
Rasulullah r bersabda, “Pada setiap umat itu terdapat majusi, dan majusinya umat ini adalah
mereka yang mengatakan: Tidak ada qadar (ketentuan), barangsiapa yang mati di antara mereka,
maka janganlah kalian menyaksikan jenazahnya, dan barangsiapa yang mati di antara mereka,
maka janganlah kalian menjenguknya, mereka itu pengikut dajjal dan menjadi kewajiban Allah I
untuk mempertemukannya dengan dajjal.[41]
Dari Abu Daud juga beliau meriwayatkan dari Umar bin Khattab t,dari Nabi r beliau
bersabda, “Janganlah kalian duduk-duduk bersama ahlu qadar dan janganlah kamu
mendekatinya”.[42]
Tirmidzi meriwayatkan dari Ibn Abbas hia berkata, Rasulullah r bersabda, “Dua golongan
dari bani Adam yang tidak mendapat bagian dalam Islam; Murji’ah dan Qadariyah”.[43]
Qadar itu mengandung dasar-dasar yang agung, di antaranya;
1. Bahwa Dia I Maha mengetahui dengan urusan yang akan ditentukan sebelum
kejadiannya (diciptakan), maka ilmu-Nya itu qadim (tak berawal).
2. Takdir itu meliputi penetapan ukuran-ukuran semua makhluk, Qs. Al-Furqan: 2.
3. Taqdir itu meliputi bahwa Allah I telah mengabarkan dan menampakkan hal itu
sebelum terciptanya para makhluk dengan sangat terperinci.
4. Taqdir itu meliputi bahwa Allah I Maha memilih apa yang Ia I perbuat. Mencipta
dengan kehendak dan keinginan-Nya, bukan merupakan keharusan bagi diri-Nya I.
5. Taqdir itu menunjukkan pada sesuatu yang ditentukan (ditaqdirkan) itu adalah
(makhluk) yang baru, setelah sebelumnya belum ada, maka Dia I mentakdirkannya dan
menciptakannya.

Perkataannya, "Maka celakalah orang yang betul-betul menjadi musuh Allah I dalam persoalan
takdir-Nya. Dan mengikutsertakan hatinya yang sakit untuk membahasnya. Karena lewat praduganya ia
telah mencari-cari dan menyelidiki ilmu ghaib yang merupakan rahasia tersembunyi. Akhirnya ia kembali
dengan membawa dosa dan kedustaan".
Abdullah bin Mas'ud berkata,
ركنملاو فورعملا هب فرعي بلق هل نكي مل نمل كله
"Celakalah bagi orang yang tidak mempunyai hati yang dengannya mengetahui kebaikan
dan kemunkaran".
Abu Muhammad Abdurrahman bin Isma'il yang terkenal dengan nama Abu Syamah
berkata dalam kitab "Al-Hawadits wal Bida'", "Ketika datang perintah untuk melazimi (menetapi)
jama'ah, maka yang dimaksud adalah menetapi kebenaran dan mengikutinya, walaupun yang
berpegang dengannya sedikit dan yang menyelisihinya banyak, karena kebenaran itu apa yang
terdapat pada jama'ah yang pertama dari masa Rasulullah r dan sahabat-sahabatnya gdan tidak
memperhatikan kepada banyaknya ahlul bathil setelahya.[44]
Hasan Al-Bashri berkata, "Sunah itu –demi yang tidak ada ilah yang berhak disembah
selain Dia- adalah (pertengahan) antara berlebih-lebihan dan menyepelekan, maka bersabarlah
kalian semoga Allah merahmati kalian, karena Ahlus Sunah itu sisa paling sedikit dari manusia
yang tidak berpandangan seperti 'ahlul itraf' (yang berlebih-lebihan) dalam berlebih-lebihannya,
dan tidak bersama dengan ahlul bid'ah dalam kebid'ahannya, mereka bersabar dalam 'sunah'
mereka sampai mereka bertemu dengan Rabb mereka, begitulah (mereka), maka jadilah (seperti
mereka)".
Sebaik-baik makanan bagi hati adalah keimanan dan obat yang paling bermanfaat adalah
Al-Qur'an dan pada setiap keduanya terdapat makanan dan obat. Qs. Fushilat; 44, 17/82, 10/57.

Arsy Dan Kursi Itu Benar Adanya
Perkataannya,
nقح nيسركلاو شرعلاو
"‘Arsy dan Kursi-Nya adalah benar adanya."
Qs.Al-Buruj; 15, Ghafir; 15, 20/5, 7/54, 23/116, An-Naml; 26, Ghafir; 7, Al-Haaqah; 17, 39/75.
Dalam do'a ketika menghadapi kesulitan yang diriwayatkan dalam kitab 'As-Shahih'
disebutkan,
ميلحلا ميظعلا ا لإ هلإ ل , ميركلا شرعلا بر ضرلا برو ميظعلا شرعلا بر ا لإ هلإ ل
"Tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Allah I yang Maha Perkasa lagi Maha
Lembut, Tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Allah I pemilik Arsy yang agung, Rabb di
Bumi, Rabb (Pemilik) Arsy yang mulia."[45]
Abu Daud meriwayatkan dari Nabi r bahwa beliau bersabda, "Saya dijinkan untuk
menceritakan tentang (sifat) malaikat dari malaikat-malaikat Allah I penjaga Arsy. Sesungguhnya
antara kedua telinganya dan pudaknya adalah sejauh tujuh ratus tahun perjalanan."[46]
Suday berkata,"Langit dan bumi itu pada mulut kursi dan kursi itu di depan Arsy."
Perkataan pengarang,
هنود امو شرعلا نع نغتسم وهو , هقوفو ءيش لكب طيحم , هقلخ ةطاحلا نع زجعأ دقو
"Dia tidak membutuhkan ‘Arsy-Nya itu dan apa yang ada di bawahnya. Dia menguasai segala sesuatu dan
apa-apa yang ada di atasnya. Dan Dia tidak memberi kemampuan kepada makhluk-Nya untuk menguasai
segala sesuatu."
Qs.3/97, Fathir; 15, Qs. Al-Buruj; 20, Fushilat; 54, 4/126.
Nash-nash yang menjelaskan ketinggian Allah I di antaranya;
1 . Jelas ketinggian-Nya dengan kata " نم " yang menjelaskan ketinggian dengan dzat.
Qs. An-Nahl; 50 .
2. Penyebutannya semata tanpa (menyebutkan) perantaranya. Qs. 6/16-17.
3 . Dengan menyebutkan naiknya ) جورع ( sesuatu kepada-Nya. Qs. Al-Ma'arij; 4 .
4 . Penyebutan sesuatu naik ) دوعص ( sesuatu kepada-Nya. Fathir; 10 .
5. Dinaikkannya sebagian makhluk kepada-Nya. Qs.4/ 158, 3/55.
6. Ketinggian muthlak yang menunjukkan pada semua urutan ketinggian, baik secara
dzat, kekuasaan dan kemuliaan. Qs.2/255, Saba; 23, Asy-Syura; 51.
7. Penyebutan turunnya Kitab dari-Nya. Qs. 39/1, Ghafir; 2, Fushilat; 2&42, An-Nahl;
102, Ad-Dukhan; 1-5.
8. Penyebutan bahwa ada sebagian makhluk-Nya terdapat di sisi-Nya dan bahwa
sebagiannya lebih dekat kepada-Nya dari sebagian yang lain. 7/206, 21/19.
9. Penyebutan bahwa Allah I berada di langit.
10 . Dia I bersemayam di atas Arsy yang diikuti dengan huruf " ىل ع " khusus untuk
Arsy, yang mana Arsy merupakan makhluk yang paling tinggi .
11.Pengangkatan tangan (ketika berdo'a) kepada Allah I, seperti sabda Nabi r;
ارفص امهدري نأ هيدي هيلإ عفر اذإ هدبع نم ييحتسي ا نإ
"Sesungguhnya Allah I malu apabila ada seorang hamba-Nya yang mengangkat tangan
kepada-Nya (ketika berdo'a) untuk mengembalikannya dengan hampa."
12.Penyebutan bahwa Ia I turun ke langit dunia pada setiap malam.
13.Isyarat secara indrawi pada ketinggian. Yaitu isyarat Rasul r ketika ia r bertanya
kepada umatnya, "Sesungguhnya kalian akan ditanya tentangku, maka apa yang
akan kalian katakan? Para sahabat menjawab: Kami bersaksi bahwa engkau telah
menyampaikan, menunaikan (amanat) dan menasihati. Kemudian ia mengangkat
tangannya yang mulia ke langit dan bersabda, : Ya Allah I saksikanlah.[47]
14 . Disebutkannya kata " نيلا " seperti disebutkan oleh Rasulullah r : ؟ا نيأ .
15.Persaksian Nabi r kepada siapa yang mengatakan bahwa Allah I di langit bahwa ia
beriman.
16.Pemberitahuan-Nya I bahwa Fir' aun melemparkan panah ke langit untuk mencari
Ilah Musa q. Qs.Ghafir; 36-37.
17.Pemberitahuan Nabi r bahwa ia r bolak-balik antara Nabi Musa dan Rabb-Nya pada
malam mi'raj untuk meringankan shalat.
18.Nash-nash yang menunjukkan bahwa para penghuni syurga itu melihat kepada
Allah I, baik dari kitab maupun dari sunah. Dan pemberitahuan Nabi r bahwa
mereka (ahli jannah) melihat Allah I seperti mereka melihat bulan purnama yang
tidak terhalang oleh awan, dan mereka tidak melihatnya kecuali berada di atas
mereka.
Perkataan pengarang,
ليلخ ميهربإ يذختا ىلاعت ا نإ لوقنو , اميلكت يسوم ملكو , اميلستو اقيدصتو اناميإ
Kita juga menyatakan dengan penuh keimanan dan penyerahan diri bahwa sesungguhnya Allah l
telah menjadikan Nabi Ibrahim q sebagai kekasih-Nya, dan mengajak Nabi Musa q untuk berbicara dengan
sebenar-benarnya.
4/125&164
Rumah (keluarga) Nabi Ibrahim adalah rumah (keluarga) yang paling mulia di alam ini secara
muthlak, Allah I memberikan kekhususan dengan beberapa hal;
1. Allah I menjadikan di dalamnya kenabian dan kitab, maka tidak ada seorang Nabi
pun yang datang setelah Nabi Ibrahim kecuali dari ahlul baitnya.
2. Allah I menjadikan mereka para imam yang memberikan petunjuk dengan
perintah-Nya sampai hari kiamat. Maka setiap yang masuk syurga dari wali-wali
Allah setelah mereka adalah karena mereka mengikuti jalannya dan dengan
dakwah mereka.
3. Allah I menjadikan dari mereka (keluaga Ibrahim) dua orang khalil (kekasih).
4. Allah I menjadikan pemilik rumah ini sebagai imam bagi manusia. Qs. 2/124.
5. Allah I menjadikan dengan kedua tangannya satu bangunan yang nyata, yang
dijadikan sebagai tempat berdiri (beribadah) bagi manusia, tempat berkumul dan
tempat yang aman bagi manusia serta menjadikannya sebagai kiblat bagi manusia
dan tempat melaksanakan ibadah haji.
6. Allah I memerintahkan kepada hamba-Nya untuk bershalawat kepada ahlul bait
ini.

Pengarang mengatakan,
نييبنلاو ةكئلملاب نمؤنو , نيلسرملا ىلع ةلزنملا بتكلاو , نيبملا قحلا ىلع اوناك مهنأ دهشنو
Kita mengimani para Malaikat, para Nabi, dan kitab-kitab yang diturunkan kepada para Rasul. Kita
pun bersaksi, bahwa mereka berada di atas kebenaran yang nyata.
Perkara-perkara ini merupakan rukun iman, Allah I berfirman; Qs. 2/ 285, 2/ 177, 4/ 136.

Dasar Pemikiran Filsafat
Manusia yang paling ingkar terhadap keimanan adalah Ahli filsafat, yang digelari oleh
sebagian mereka sebagai Ahlul Hikmah. Sesungguhnya madzhab mereka adalah bahwa Allah I itu
ada tanpa wujud dan hakikat. Dia I tidak mengetaui rincian kejadian dan –menurut mereka- Dia
tidak berbuat dengan kekuasaan dan kehendak-Nya.
Adapun kitab-kitab-Nya menurut mereka tak dapat disifati dengan ucapan. Dia I tidak
pernah berbicara dan tidak akan pernah berbicara. Al-Qur’an menurut mereka adalah limpahan
yang meluap, dari intelegensi yang super aktif, yang terdapat pada hamba suci yang bersih
jiwanya.
Adapun masalah hari akhir, mereka adalah manusia yang paling mengingkari dan
mendustakannya. Menurut mereka, alam semesta ini tidak akan punah. Langit tidak akan terbelah
dan hancur. Bintang-bintang pun tak akan pernah berjatuhan. Bulan dan matahari tak akan
pernah digulung dan dicampakkan dari arah yang tinggi. Manusia juga tak akan pernah
dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, dan tak akan digiring ke Jannah atau Naar. Semua itu
bagi mereka hanya perumpamaan yang diberikan untuk memudahkan pemahaman orang-orang
awam. Beginilah keimanan golongan rendah dan hina.

Mu’tazilah
Ushuluddin Mu'tazilah ada lima;
1. Tauhid, namun mereka menafikan seluruh sifat-sifat Allah I.
2 . Al-Adlu ) لدع لا ,( yaitu mereka berbicara tentang af’al (perbuatan) Allah I yaitu
tentang “Al-Qadar”, namun menurut persepsi mereka hal itu mencakup bolehnya
menolak “Al-Qadar” lantaran mereka memegang prinsip “Al-Adlu” atau keadilan
(celaka atau bahagia seseorang bukan terletak pada qadha dan qadar namun atas
usaha mereka sendiri .(
3 . دي عولا ذافنإ / دي عولاو دعولا ) janji dalam ancaman, yaitu siapa yang melakukan
dosa besar, maka ia akan kekal dalam neraka .(
4 . Perintah dan larangan ) يه نلاو رمل ا ,( namun menurut persi mereka adalah
bolehnya memberontak kepada pemerintahan muslim .
5 . نيتلزنم نيب ةلزنم ) satu tempat di antara dua tempat .(

Rafidhah
Dasar-dasar dien Rafidhah adalah;
1. Tauhid.
2. Al-Adlu.
3. An-Nubuwah.
4. Imamah.
Adapun dasar-dasar ahlus sunah adalah mengikuti dengan apa yang dibawa oleh para Rasul.
Abu Thalib Al-Makki[48] berkata, "Rukun iman itu ada tujuh, yaitu lima rukun ini
ditambah dengan iman kepada qadar dan iman kepada syurga dan neraka."

Manakah Yang Lebih Utama Antara Manusia Yang Shalih Dengan Malaikat
Telah dinisbahkan kepada ahlus sunah bahwa manusia yang shalih dan para nabi itu lebih
utama dari malaikat dan (dinisbahkan) kepada muktazilah bahwa malaikat itu lebih mulia (dari
manusia).
Pengikut Asy'ari terbagi menjadi dua perkataan; Di antara mereka ada yang
mengutamakan para Nabi dan wali (dari pada malaikat) dan di antara mereka ada yang diam dan
tidak membantah perkataan tersebut, diceritakan dari sebagian mereka bahwa mereka condong
melebihkan malaikat dan telah disebutkan pula dari selain mereka dari kalangan ahli sunah dan
sebagian kalangan sufi.
Syi'ah mengatakan: Seluruh para imam itu leibih mulia dari pada seluruh malaikat.
Syaikh Tajud Dien Al-Fajari, pengarang kitab "Al-Isyarah Fil Basyarah Fi Tafdhilil Basyar
'alal Malak" ia berkata dalam penghujungnya, "Ketahuilah bahwa masalah ini (pengutamaan
antara malaikat dan manusia) adalah termasuk bid'ahnya ilmu kalam, yang mana generasi
pertama dari umat ini tidak ada yang membicarakannya, tidak pula pada generasi setelahnya dari
para imam yang lebih mengetahui serta dasar-dasar akidah tidak berhenti (berdiri) di atasnya, dan
dengannya tidak menyangkut banyak dalam urusan agama dari yang dimaksud. Maka dari ini
tidak ada seorang pengarang pun yang membahas masalah ini, dan jama'ah pun menahan untuk
membicarakan dalam masalah ini. Setiap orang yang berkata tentangnya tidak lepas dari
kelemahan dan kesukaran.

Wajib Beriman Terhadap Nama-Nama Para Nabi Dan Rasul
Kita mengimani apa yang diterangkan oleh Allah dalam KitabNya tentang nama-nama para
Nabi dan Rasul, yang disebutkan maupun tidak, serta tidak ada yang mengetahui jumlah para
nabi kecuali Allah. Qs. 4/164, Ghafir; 78.

Para Rasul 'Ulul Azmi
Imam Al-Baghawi menukil dari Ibnu Abbas dan Qatadah, bahwa Rasul ulul azmi adalah
Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad shalawatullah wasalamuhu alaihim. Tersebut dalam
surat Al Ahzab: 7, Asy Syuraa: 13.
Adapun beriman kepada Nabi Muhammad r adalah dengan membenarkan dan mengikuti
apa yang dibawanya dari syari'at-syari'at secara global dan terperinci.

Beriman Terhadap Nama-Nama Kitab Yang Telah Allah I Sebutkan
Adapun iman terhadap Kitab-kitab Allah I yang diturunkan kepada para Rasul, mala kita
beriman dengan (kitab) yang disebutkan dari; Taurat, Injil dan Zabur, dan kita beriman bahwa
kitab-kitab yang diturunkan kepada para Nabi-Nya yang tidak diketahui nama dan bilangannya
kecuali oleh Allah.
Sedangkan beriman kepada Al Qur’an adalah dengan membenarkan dan mengikutinya,
berbeda iman kepada kitab-kitab lainnya.
Qs. Fushilat; 41-42 & 44, Saba; 6, Yunus; 57, At-Taghabun; 8.

Pengarang mengatakan: Kita menyebut mereka yang (shalat) menghadap kiblat kita dengan (sebutan)
kaum muslimin dan kaum mukminin selama mereka mengakui apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan
membenarkan segala apa yang beliau ucapkan dan beritakan.
Rasulullah r bersabda,
انتلص ىلص نم , انتلبق لبقتساو , انتحيبذ لكأ و , ملسملا وهف , انيلع ام هيلعو انل ام هل
"Siapa yang shalat seperti shalat kami, menghadap pada kiblat kami dan memakan sembelihan
kami, maka dia adalah seorang muslim, baginya apa yang didapat oleh kami dan dia akan
mendapatkan apa yang didapatkan oleh kami."

Pengarang mengatakan,
ا يف ضوخن لو , ا نيد يف يرامن لو
Kita tidak mempergunjingkan Allah SWT dan tidak membantah (ajaran) dien Allah SWT.
Maksud perkataannya, "Tidak membantah (ajaran) dien Allah SWT" adalah tidak memusuhi ahlul
haq dengan melemparkan syubhat ahlul ahwa kepada mereka.
Pengarang mengatakan,
نأرقلا يف لداجت لو , نيملاعلا nبر ملك هنأ دهشنو , نبملا حور هب لزن , نيلسرملا ديس هملعف
ني عمجأ هل ا ىل عو هي لع ا ىلص ادم حم . ىلاع ت ا ملك وهو , ملك نم ءيش هيواسي ل
نيقلخملا , هقلخب لوقن لو , نيملسملا ةعامج فلاخن لو
"Kita tidak menyanggah Al-Qur’an, dan bersaksi bahwa ia adalah Kalam Rabbul ‘Alamin, diturunkan
dengan perantaraan Ruhul Amin (Malaikat Jibril), lalu diajarkan kepada Penghulu para Nabi yaitu
Rasulullah SAW (salaaman tasliman katsiran). Ia adalah Kalam Ilahi yaitu yang tak akan dapat
diserupakan dengan ucapan makhluk-makhluk- Nya. Kita pun tidak mengatakannya sebagai makhluk dan
(dengan itu) tidak akan menyelisihi Jama’ah kaum Muslimin."
Qs. Asy-Syu'ara; 193-195, At-Takwir; 19-21.
Perkataannya,
بنذب ةلبقلا لهأ نم دحأ رفكن لو , هلمع نمل بنذ ناميلا عم nرضي ل لوقن لو هلحتسي ملام
"Kita tidak mengafirkan Ahli Kiblat (kaum muslimin) hanya karena suatu dosa, selama dia tidak
menganggapnya sebagai sesuatu yang dihalalkan. Namun kita juga tidak mengatakan bahwa dosa itu sama
sekali tidak berbahaya bagi orang yang melakukannya selama ia masih beriman."
Al-Khallal mengatakan dalam kitab "As-Sunah" dengan sanad yang sampai kepada
Muhammad bin Sirin, bahwa ia berkata, "Manusia yang paling cepat (mudah) murtad adalah
ahlul ahwa. Dan ia berpendapat bahwa Qs. 6/68 turun kepada mereka.
Perkataannya, "Kita juga tidak mengatakan bahwa dosa itu sama sekali tidak berbahaya bagi orang
yang melakukannya selama ia masih beriman." Merupakan bantahan kepada golongan Murji'ah,
karena mereka mengatakan bahwa dosa itu tidak akan membahayakan selama ia beriman,
sebagaimana ketaatan tidak bermanfaat dengan kekafiran. Sedangkan khawarij mengatakan: Kami
mengkafirkan seorang muslim dengan setiap dosa (yang ia perbuat), atau dengan setiap dosa
yang besar. Begitupun Muktazilah mengatakan bahwa keimanan itu akan batal secara
keseluruhan degan dosa besar, maka tidak tersisa lagi padanya sesuatupun dari keimanan, bahkan
khawarij mengatakan bahwa ia keluar dari keimanan dan tidak masuk dalam kekafiran dan inilah
satu tempat di antara dua tempat. Dan perkataan mereka (khawarij) bahwa mereka keluar dari
keimanan dan mereka pasti kekal dalam neraka.
Abu Yusuf berkata,
ةدم ةفينح ابأ ترظان , هيأرو ييأر قفتا ىتح : رفاك وهف نأرقلا قلخب لاق نم نأ
"Saya bertukar pikiran sejenak dengan Imam Abu Hanifah sampai sepakat antara
pendapatku dan pendapatnya bahwa siapa yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk maka
ia kafir."
Di antara aib (cela) ahlul bid'ah adalah pengkafiran sebagian mereka terhadap sebagian yang
lain, dan di antara sifat terpuji ahlus sunah adalah mereka menyebutnya orang bersalah dan tidak
mengkafirkan.
Dan di dalam Shahih al-Bukhari, Bahwa Ibnu Umar shalat di belakang al-Hajaj bin Yusuf ats-
Tsaqafi, dan begitu juga Anas bin Malik. Padahal Hajjaj adalah seorang fasik lagi dzalim.
Rasullullah r tetap membolehkan untuk kita shalat di belakang orang seperti ini, jika dia
benar maka kebaikan (pahala) itu bagi kita dan dia, tapi jika salah, kebaikan bagi kita sedangkan
dosa bagi dia.
Dari Abdullah bin Umar t, bahwa Rasulullah r bersabda, “Shalatlah kalian di belakang
siapa yang mengatakan “Laa ilahaa illallah” dan shalatkanlah siapa yang meninggal dari ahli “Laa
ilaaha illallah”.[49]

Shalat Dibelakang Orang Yang Jati Dirinya Belum Jelas
Berdasarkan kesepakatan para Imam, seseorang boleh shalat di belakang orang yang tidak
diketahui jati dirinya, apakah ia seorang ahli bid'ah atau orang fasik. Dan bukanlah termasuk
syarat berimam, seorang makmum harus mengetahui aqidah imamnya dan mengujinya.

Shalat Di Belakang Pelaku Bid'ah Dan Orang Fasik
Menurut para ulama salaf dan khalaf, seseorang boleh shalat di belakang seorang ahli bid'ah
yang menyeru kepada kebid'ahannya atau seorang fasik yang jelas kefasikannya, jika dia seorang
Imam tetap yang tidak mungkin shalat kecuali di belakangnya, seperti Imam shalat Jumu'at dan
hari raya atau Imam shalat haji di 'Arafah.
Menurut mayoritas Ulama, seseorang yang meninggalkan shalat jumu'at dan shalat jama'ah
dibelakang imam yang fajir (jahat) dia telah berbuat bid'ah. Yang benar ia tetap shalat dan tidak
perlu mengulanginya, sebagaimana yang dilakukan para sahabat.
Apabila meninggalkan shalat di belakangnya (bermakmum) sehingga meninggalkan shalat
Jumu'ah dan shalat Jama'ah, maka orang yang meninggalkannya telah melakukan kebid'ahan
yang menyelisihi para sahabat g.
Apabila imam lupa atau salah sedangkan makmum tidak mengetahui keadaan imam, maka
makmum tidak perlu mengulangi shalatnya. Umar bin Khathab pernah shalat berjama'ah dalam
keadaan junub, ia lupa mandi janabat, lalu ia mengulangi shalatnya dan tidak memerintahkan
kepada para makmum untuk mengulanginya.
Namun, ketika sudah selesai shalat, lalu makmum mengetahui bahwa imamnya shalat
dalam keadaan tidak suci, menurut Abu Hanifah hendaknya ia mengulangi shalatnya. Sedangkan
menurut Imam Malik dan asy-Syafi'i dan Ahmad tidak mengulanginya.

Taat Dalam Masalah Ijtihad
Nash al-Qur'an dan as-Sunnah serta ijma' para kaum salaf menunjukkan bahwa pemimpin,
imam shalat, hakim, panglima perang dan amil shadaqah ditaati dalam masalah-masalah ijtihad.
Bagi rakyat untuk menaatinya dan meninggalkan pendapat mereka. Karena maslahat bersama
dan bahaya perselisihan dan perpecahan lebih besar dari pada masalah-masalah cabang. Oleh
karena itu bagi hakim tidak boleh menghapus hukum sebagian mereka (ijtihadnya) dengan yang
lainnya.
Orang yang menampakkan keislaman ada dua: mukmin atau munafik. Apabila seseorang
telah diketahui kenifakannya tidak boleh menshalatkannya dan memintakan ampun (istighfar)
untuknya. Adapun orang yang tidak diketahui kenifakannya tetap dishalatkan. Apabila seseorang
mengetahui kenifakan orang lain ia tidak boleh menshalatkannya, tapi orang yang tidak
mengetahuinya tetap menshalatkannya. Umar bin Khaththab t tidak menshalatkan orang yang
tidak dishalati oleh Hudzaifah, karena pada perang tabuk dia mengetahui orang-orang munafik
dan Allah I melarang Rasul-Nya untuk menshalatkan mereka dan tidak akan mengampuni
mereka dengan istighfarnya disebabkan karena kekufuran mereka kepada Allah I.
Barangsiapa yang beriman kepada Allah I dan Rasul-Nya, tidak dilarang untuk
menshalatinya walaupun ia adalah seorang yang mempunyai dosa keyakinan bid’ah, atau amalan
lalim. Allah I telah memerintahkan untuk memohonkan ampun bagi orang-orang yang beriman:
Qs.Muhammad: 19.

Tidak Boleh Menetapkan Atas Seorang Muslim Masuk Neraka Atau Surga Kecuali Dengan
Nash
Pengarang mengatakan,
اران لو ةنج مهنم ادحأ لزنن لو
“Kita tak dapat memastikan mereka, masuk Jannah atau Naar.”
Kecuali apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah r, seperti sepuluh orang yang mendapat
kabar gembira masuk Surga.
Kita harus mengatakan bahwa para pelaku dosa besar pasti masuk surga kalau Allah I
menghendakinya lalu mengeluarkannya dengan syafa'at orang yang berhak memberikan syafa'at.
Tapi, kita tidak berkomentar tentang orang tertentu, kita tidak bersaksi bahwa dia pasti akan
masuk Surga atau Neraka kecuali dengan berdasarkan ilmu. Karena hakikat batin dan keadaan
matinya kita tidak mengetahuinya.
Pendapat para salaf tentang persaksian terhadap Surga:
1. Tidak dipersaksikan masuk surga kecuali para Nabi. Ini dinukil dari Muhammad
bin Hanafiyyah dan Al-Auza'i.
2. Dipersaksikan masuk surga bagi setiap mukmin yang diterangkan oleh nash. Ini
pendapat banyak ulama dan para ahli hadits.
3. Dipersaksikan masuk surga bagi mereka dan orang yang dipersaksikan oleh kaum
mukminin baginya. Rasulullah r bersabda: "Orang ini yang kalian puji kebaikannya
wajib masuk surga sedangkan orang ini yang kalian cela keburukannya wajib
masuk neraka. (karena) Kalian adalah saksi-saksi Allah I di muka bumi."[50]

Kita Tidak Bersaksi Atas Kekufuran Seorang Ahli Kiblat Selama Belum Nampak Jelas
Kekufurannya
Pengarang mengatakan,
قافنب لو كرشب لو رفكب مهيلع دهشن لو , كلذ نم ءيش مهنم رهظي مل ام , مهرئارس رذن و
ىلاعت ا ىلإ
“Kita tak bisa bersaksi bahwa mereka itu kafir, musyrik, maupun munafik, selama semua itu tidak
tampak nyata dari diri mereka. Kita menyerahkan rahasia hati mereka kepada Allah I.”
Beliau v mengatakan,
دمحم ةمأ نم دحأ ىلع فيسلا ىرن لوr فيسلا هيلع بجو نم لإ
“Kita tidak boleh mengangkat pedang (berperang/menumpahkan darah) terhadap seorang pun
dari ummat Rasulullah n, kecuali terhadap mereka yang wajib diperangi.”
Rasulullah r bersabda: "Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi tiada Tuhan selain
Allah I dan aku (Muhammad) utusan-Nya kecuali karena salah satu dari tiga hal: Pezina yang
sudah menikah, qishash dan meninggalkan dien (murtad), memisahkan diri dari jama'ah."[51]

Wajib Mentaati Ulil Amri Kecuali Dalam Kemaksiatan
Pengarang mengatakan,
انرومأ ةلوو انتمئأ ىلع جورخلا ىرن لو , اوراج نإو , مهتعاط نم ادي عزنن لو مهيلع وعدن لو
ا ةعاط نم مهتعاط ىرنوI ةضيرف , ةفاعملاو حلصلاب مهل وعدنو ةيصعمب رمأي ملام
“Kita juga tidak membolehkan memberontak terhadap pemimpin-pemimpin dan ulil amri kita,
meskipun mereka berbuat lalim. Kita tidak menyumpahi mereka dan tidak berlepas diri dengan
tidak taat kepada mereka. Kita berkeyakinan mentaati mereka selama dalam ketaatan kepada
Allah I adalah wajib, selama tidak menyuruh berbuat maksiat. Kita tetap mendo'akan kebaikan
untuk mereka dan agar mereka dikaruniai kebaikan baik jasmani maupun rohani.”
Di antara dasarnya adalah:
1. An-Nisa': 59.
2. Hadits dalam Shahihain; Rasulullah r bersabda, "Barangsiapa mentaatiku berarti telah
mentaati Allah I, dan barangsiapa durhaka kepadaku berarti ia berlaku durhaka
kepada Allah I, dan barangsiapa mentaati amir (pemimpin) telah mentaatiku dan
berangsiapa durhaka kepada amir berarti telah berlaku durhaka kepadaku"[52]
3. Dari Abu Dzar t ia berkata, “Kekasihku (Rasulullah r) mewasiatkan kepadaku untuk
mendengar dan taat,walaupun terhadap hamba Habsyi yang diamputasi.”
4. Juga dalam Shahihain, Rasulullah r bersabda: "Wajib atas sorang muslim mendengar
dan taat dalam perkara yang dia sukai atau benci kecuali jika diperintahkan kepada
kemaksiatan, Jika diperintahkan berbuat maksiat tidak ada (Kewajiban) mendengar
dan taat."
5. Dari Ibnu Abbas t, Rasulullah r bersabda: "Siapa saja yang melihat pada diri amirnya
sesuatu yang ia benci hendaknya tetap bersabar. Karena orang yang meninggalkan
jama'ah satu jengkal saja lalu meninggal, maka meninggalnya dalam keadaan
jahiliyyah." Dalam riwayat lain "Telah melepaskan tali Islam dari lehernya."
6. Dari Abu Sa'id, Rasulullah r bersabda: "Apabila dibai'at dua orang khalifah, maka
bunuhlah yang dibai'at terakhir dari keduanya."[53]

Perintah Mengikuti Ahlu Sunnah Wal Jama'ah
Pengarang mengatakan, “Kita tetap mengikuti As-Sunah dan Al-Jama'ah, menghindari
sesuatu yang aneh, perselisihan (yang didasari menyelisihi Al-Jama'ah) dan menghindari
perpecahan.”

Perintah Mengikuti Ahlu Sunnah Wal Jama'ah
As-Sunnah adalah jalannya Rasulullah r. Sedangkan Jama'ah adalah jama'ah kaum
muslimin, mereka adalah para sahabat, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai
hari kiamat. Mengikuti mereka adalah petunjuk sedangkan menyelisihi mereka adalah kesesatan.
Surat Ali Imran: 31, An-Nisa': 115, Al-An’am: 153 dan 159, Ali Imran: 105.
Rasulullah r menjelaskan bahwa seluruh kelompok berada di Neraka kecuali Ahlus Sunnah
wal Jama'ah. Belau bersabda: "Dua kaum Ahli Kitab terpecah belah menjadi tujuh puluh dua
golongan. Sedangkan agama ini (islam) akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan,
seluruhnya berada di Neraka kecuali satru golongan, yaitu jama'ah." Rasul menjelaskan mereka
adalah orang yang berada di atas jalanku dan para sahabatku.
Abdullah bin Mas'ud t berkata,
اnنتسم مكنم ناك نم , ةن تفلا هي لع نمؤت ل ةاي حلا نإف تام دق نم ب nنتسيلف , باحصأ كئلوأ
دمحمr ةملا هذه لضفأ اوناك , اب ولق اهربأ , املع اهقمعأو , افلكت اهلقأو , ا مهرات خا موق
هيبن ةبحصل , هنيد ةماقإو , مهلضف مهل اوفررتعاف , مهراثأ يف اوعبتاو , متعطتسا امب اوكسمتو
ميقتسملا ىدهلا ىلع اوناك مهنإف مهنيد و مهقلخأ نم
"Barangsiapa yang mencari teladan, maka carilah dengan siapa yang sudah meninggal,
karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah, mereka itu sahabat Muhammad r,
merekalah sebaik-baik umat, paling bersih hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit
mengada-adakan dan suatu kaum yang dipilih oleh Allah I untuk menemani Nabi-Nya,
mendirikan agama-Nya. Maka ketahuilah keutamaan mereka, ikutilah atsar-atsar mereka dan
peganglah sekemampuan kalian dari akhlak dan dien mereka karena mereka berada pada
petunjuk yang lurus."[54]

Mencintai Ahlul Adli merupakan kesempurnaan Iman
Pengarang mengatakan,
ةنايخلاو روجلا لهأ ضغبنو ةناملاو لدعلا لهأ بحنو
"Kita mencintai orang yang adil dan menjaga amanah serta membenci orang yang dzalim dan
khianat."
Karena ibadah mencakup kesempurnaan dan puncak mahabbah, kesempurnaan dan puncak
rendah diri. Dan mencintai para Rasul dan Nabi Allah serta kaum muslimin bagian dari kecintaan
kepada Allah I, walaupun kecintaan kepada Allah I tidak boleh dimiliki oleh selain-Nya, akan
tetapi selain Allah I dicintai dalam kerangka kecintaan kepada Allah I bukan bersama-Nya. Maka
mencintai para Rasul dan Nabi Allah dan orang mukmin dan membenci orang yang
memusuhinya dan apa yang dibenci Allah I merupakan kecintaan kepada Allah I.

Apa Yang Samar Bagi Kita Ilmunya, Urusan Itu Kita Serahkan Kepada Allah I
Pengarang mengatakan,
لوقنو : هملع انيلع هبتشا اميف ملعأ ا
"Terhadap sesuatu yang masih samar ilmunya bagi kita, kita mengucapkan Allahu a'lam.
Barangsiapa yang berbicara tanpa ilmu berarti telah mengikuti hawa nafsunya, "Dan
siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat
petunjuk dari Allah I sedikitpun?" Al-Qashshash: 50, Al-Hajj: 3-4, Ghafir: 35, Al-A'raf: 33
Allah I telah memerintahkan untuk mengembalikan ilmu yang tidak kita ketahui kepada-
Nya. Al-Kahfi: 22, 26.
Umar bin Khattab berkata,
هلوسرو ا هنس ام ةنسلاr ةملل ةنس يأرلا أطخ اولعجت ل
"Sunah itu adalah apa yang disunahkan Allah I dan Rasul-Nya, dan janganlah kalian
menjadikan kesalahan pendapat sebagai sunah bagi umat."
Abu Bakar t berkata,
ينلقت ضرأ يأ , ملعأ ل امب وأ ييأرب ا باتك نم ةيأ يف تلق اذإ ينلظت ءامس يأو
"Bumi mana yang akan menjadi pijankanku dan langit mana yang akan menaungiku apabila aku
katakan dalam ayat dari kitabullah dengan pendapatku atau dengan yang tidak aku ketahui."

Mengusap Khufain Pada Waktu Bepergian Dan Mukim
Pengarang mengatakan,
نيفخلا ىلع حسملا ىرنو , رثلا يف ءاج امك رضحلاو رفسلا يف
"Kita berpendapat disyari'atkannya mengusap khuf (sepatu) baik diwaktu mukim maupun
bepergian sebagaimana dijelaskan dalam beberapa riwayat."

Haji Dan Jihad Akan Terus Berlangsung Sampai Hari Kiamat
Perkataannya,
مهرجافو مهرب نيملسملا نم رملا ىل وأ عم نايض ام داهجلاو جحلاو ةعاسلا ماي ق ىل إ , ل
اهضقني لو ءيش اهلطبي
"Jihad dan haji dapat dilakukan bersama ulul amri, baik yang shalih maupun yang fasik, hingga
hari kiamat. Keduanya tak dapat dibatalkan dan dirusak oleh segala sesuatu."
نيبتاكلا ماركلاب نمؤنو , نيظفاح انيلع مهلعج دق ا نإف
“Kita mengimani para malaikat yang mulia, pencatat amal manusia. Sesungguhnya Allah I telah
menjadikan mereka sebagai pengawas bagi mereka.”
Allah I berfirman, Qs. Al-Infithar: 10-12, Qaaf: 17-18, Ar-Ra'd: 11, Az-Zukhruf; 80, Al-
Jatsiyah; 59, Yunus; 21.
Dalam hadits disebutkan: Sessungguhnya ada (malaikat) yang bersama kalian, tidak
meninggalkan kalian kecuali di kamar mandi dan ketika berjima’, maka malulah kalian terhadap
mereka dan muliakanlah mereka.[55]
Kemudian ada yang menafsiri (hadist dua Malaikat), Malaikat yang berada di sebelah
kanan ialah pencatat amal kebajikan dan yang kiri mencatat amal keburukan. Dan juga Ikrimah
dan Ibnu Abbas menafsiri surat Ar-Ra'd : 11, Malaikat menjaga manusia dari depan dan belakang
akan meninggalkannya ketika yang dijaganya meninggal. Dan keduanya mencatat ucapan,
perbuatan, dan juga niat, karena ia merupakan amalan hati.

Iman Kepada Malaikat Maut
Pengarang mengatakan, ”Kita juga mengimani Malaikat Maut yang diberi tugas mencabut
nyawa para makhluk hidup”.
Firman Allah I dalam Qs. As-Sajdah: 11.

Pembahasan Tentang Ruh
Ulama Ahlu Sunnah wal Jama'ah telah bersepakat bahwa ruh adalah makhluk. Firman Allah
I, "Allah Pencipta segala sesuatu" Az Zumar: 62 sedang lafadz insan adalah untuk ruh dan jasad.
Ruh itu disifati dengan wafat dan pencabutan, penahanan dan pengiriman.
Ruh apabila dinisbahkan kepada Allah "min ruhi" maka memiliki dua makna:
Pertama, sifat yang tidak berdiri sendiri seperti ilmu, qudrah, kalam, sama' dan bashar.
Penisbahan ini dinamakan penisbahan sifat kepada yang disifati.
Kedua, penisbahan yang berdiri sendiri, seperti rumah, hamba, rasul, ruh dan lainnya.
Seperti ini disebut penisbahan makhluk kepada pencipta, akan tetapi penisbahan seperti ini
membutuhkan pengkhususan dan pemuliaan yang membedakan antara yang disandarkan dengan
selainnya.
Perbedaan manusia dalam definisi jiwa dan ruh apakah keduanya berbeda atau sama? Maka
yang benar adalah jiwa terikat dengan perkara demikian juga dengan ruh terkadang dibatasi
terkadang tidak.
Jiwa terkadang terkait dengan ruh tapi umumnya dinamakan jiwa yang berhubungan
dengan badan. Adapun jika diambil jiwa saja maka penamaan ruh lebih dominan. Terkadang pula
jiwa terkait dengan darah, seperti disebutkan dalam hadits:
هيف تام اذإ ءاملا سجني ل ةلئاس هل سفن ل ام
“Apa-apa yang tidak mempunyai darah maka tidak menajiskan air apabila ia mati di dalamnya.”
Jiwa diartikan juga dengan penyakit 'ain, seperti dikatakan;
نيع ىأ سفن انلف تباصأ
Juga berarti dzat, seperti firman Allah I, Qs.An-Nur; 61.
Sedang ruh tidak dimutlakkan dengan badan, dan dimutlakkan pada Al Qur'an dan Jibril.
Firman Allah I Qs. Asy-Syu’ara: 193
Demikian juga dengan ruh yang berhubungan dengan nafsu di dalam badan. Kekuatan di
badan terkadang dinamakan dengan ruh. Ruh terkadang dengan makna khusus yaitu, kekuatan
mengenal Allah I, taubat dan mencintai-Nya, menisbahkan ruh kepada ruh seperti ruh kepada
badan. Ilmu adalah ruh, ihsan adalah ruh, mahabbah adalah ruh, tawakal adalah ruh dan sidq
adalah ruh.

Jiwa Itu Satu Dan Mempunyai Beberapa Sifat
Yang jelas jasad itu satu dan mempunyai sifat yaitu amarah bissu' (menyuruh kepada
kejahatan), jika keimanan tampak maka ia menjadi lawwamah (tercela) dan jika Iman menguat
maka ia menjadi muthma'innah (tenang). Rasulullah r bersabda, "Barangsiapa yang disenangkan
dengan kebaikannya dan disusahkan oleh keburukannya maka ia adalah seorang Mukmin”.[56]

Apakah ruh itu mati?
Manusia berselisih pendapat apakah ruh itu mati atau tidak. Sebagian mengatakan bahwa
ruh itu akan mati karena ia adalah jiwa dan setiap jiwa akan merasakan mati. Surat Ar Rahman:
26-27, Al-Qashash: 88. Jika Malaikat saja akan mati maka manusia lebih pantas untuk mati.
Sebagian lain mengatakan bahwa ruh tidak mati karena ia diciptakan untuk dikekalkan
sehingga yang mati adalah badan. Ditunjukkan dengan hadits tentang nikmat dan adzab kubur.
Yang benar adalah matinya jiwa adalah dengan berpisahnya dan keluar dari jasad. Jika yang
dimaksud berdasarkan taqdir maka artinya adalah merasakan mati. Jika yang dimaksud adalah
kefanaan maka ia tidak mati bahkan ia kekal setelah penciptaan dalam kenikmatan atau adzab.
Allah I telah mengabarkan tentang penghuni syurga, Qs. Ad-Dukhan: 56 dan kematian itu
adalah berpisahnya ruh dengan badan.

Iman Kepada Adzab Dan Nikmat Kubur
Pengarang mengatakan,
“Kita juga mengimani adanya adzab kubur bagi yang berhak mendapatkannya dan juga
pertanyaan Malaikat Munkar dan Nakir kepadanya di alam kubur tentang Rabb dan agamanya
berdasar riwayat-riwayat dari Rasulullah serta para sahabat. Alam kubur adalah taman-taman
jannah atau kubangan-kubangan neraka.”
Allah I berfirman Qs. Ghafir: 45-46, Qs.AthThur: 45-47 dan ayat ini mengandung
kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah adzab mereka dengan pembunuhan dan selainnya di
dunia, dan dimaksudkan juga adzab mereka dalam barzakh dan hal itu lebih jelas, karena
kebanyakan mereka meninggal dan belum di adzab di dunia atau yang dimaksud lebih umum
dari itu.
Al Qur'an dan As Sunnah menyebutkan tentang adanya nikmat dan adzab kubur. Jika ia
orang Mukmin maka akan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Malaikat dan akan
dimasukkan ke dalam Surga. Sedang orang Kafir ia tidak dapat menjawab pertanyaan yang
diajukan oleh Malaikat dan akan dimasukkan ke dalam Neraka.
Ruh mereka akan dikembalikan ke jasad dan ketika itu Malaikat akan memberi pertanyaan
kepada mereka untuk merasakan kenikmatan atau adzab.
Dan telah mutawatir kabar dari Rasulullah r tentang penetapan adzab kubur dan
kenikmatannya bagi yang menjadi ahlinya, dan pertanyaan dua Malaikat, maka wajib meyakini
dan mengimani. Tidak boleh membicarakan tentang bagaimananya, karena perkara itu sulit
dinalar.
Dalam shahih Abu Hatim dari Abu Hurairah t ia berkata, Rasulullah r bersabda, “Apabila
mayit atau manusia itu dikuburkan, maka ia didatangi dua malaikat hitam dan biru. Salah satunya
disebut Munkar dan satunya Nakir.”

Korelasi Antara Ruh Dengan Jasad
Ruh dengan badan memiliki lima macam hubungan:
Pertama: Berhubungan dengan jasad sewaktu di dalam perut ibu berupa janin.
Kedua: Setelah keluar dari perut ibu keluar ke bumi.
Ketiga: Dalam keadaan tidur, ia memiliki keterkaitan dari satu sisi dan pemisahan dari sisi
yang lain.
Keempat: Sewaktu di alam barzakh.
Kelima: Di hari pembangkitan jasad-jasad.

Pertanyaan Di Dalam Kubur Adalah Bagi Ruh Dan Jasad
Pertanyaan, nikmat dan adzab di kubur bukan hanya dirasakan oleh ruh saja tetapi juga
dengan badan, demikian kesepakatan Ahlu Sunnah wal Jama'ah

Tiga Fase Kehidupan Manusia
Tiga fase kehidupan manusia ialah alam dunia, alam Barzakh dan alam kekal abadi
(akhirat). Masing-masing memilki hukum yang berbeda, hukum di dunia diperlakukan atas
badan sementara ruh mengikutinya. Adapun di alam barzakh diperlakukan atas ruh, sementara
badan mengikutinya. Kemudian ketika dibangkitkan dari kubur hukum (adzab atau nikmat) atas
keduanya ( badan dan ruh).

Pertanyaan Malaikat Munkar dan Nakir
Hal ini masih diperselisihkan, disana ada tiga pendapat. Pendapat yang ketiga ialah
pendapat jama'ah menyikapinya dengan tawaquf (berdiam diri). Diantaranya ialah pendapat Abu
Umar bin Abdil Bar yang disandarkan kepada hadist Zaid bin Tsabit bahwa sesungguhnya
manusia akan diuji di dalam kubur. Dan mereka juga memperselisihkan tentang pertanyaan
untuk anak kecil.

Dua Macam Adzab Kubur
Apakah adzab kubur ini akan abadi ataukah terputus? Jawabannya bahwa adzab kubur itu
ada dua macam :
Pertama, adzab kubur itu kekal sebagimana firman Allah I, "Kepada mereka dinampakkan
neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya Kiamat. (Dikatakan kepada malaikat):
"Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras". Al Mukmin: 46
Kedua, adzab kubur ada batasnya, ia adalah adzab bagi pelaku dosa, maka ia akan diadzab
sesuai dengan kadar dosanya.

Perselisihan Keberadaan Ruh Setelah Mati
Terjadi perselisihan mengenai keberadaan ruh antara kematian sampai hari kiamat :
Ada yang mengatakan, "Arwah orang Mukmin berada di Surga sedang arwah orang kafir di
Neraka". Yang lain mengatakan arwah orang Mukmin di halaman Surga depan pintunya. Mereka
mencium bau, merasakan kenikmatan dan rizkinya.
Ada yang mengatakan: Di halaman kuburan mereka.
Ada sekelompok yang mengatakan bahwa ruh orang-orang beriman itu berada di sisi Allah
I.
Ada yang mengatakan ruh orang Mukmin itu berada di 'Iliyyin di langit yang tujuh dan
arwah orang kafir di Sijjin di bumi yang ke tujuh di bawah pipi Iblis.
Yang lain juga ada yang mengatakan ruh orang Mukmin berada di sumur zamzam sedang
ruh orang kafir berada di sumur Barhut.
Dikatakan bahwa ruh orang-orang beriman itu berada disebelah kanan Nabi Adam q
sedangkan ruh orang kafir berada disebelah kirinya.
Ibn Hajm dan yang lainnya berkata, “Tempatnya adalah dari mana ia berasal sebelum jasad
diciptakan”.
Ibnu Umar bin Abdil Bar mengatakan ruh para Syuhada berada di Surga dan ruh umumnya
orang Mukmin berada di halaman kuburnya masing-masing.
Ibnu Syihab mengatakan telah sampai kepadaku bahwa ruh para syuhada seperti burung
hijau yang bergantung di Arsy. Terbang dan melayang ke taman-taman Syurga mendatangi
Rabbnya setiap hari dan menyalami-Nya.

Tingkatan Arwah Di Alam Barzakh
Ringkasan dari beberapa dalil menyebutkan bahwa arwah-arwah di Barzakh bertingkat-
tingkat. Sebagian arwah-arwah berada di Illiyyin yang paling tinggi di Al Mala'il A'la, itulah ruh
para Nabi. Sebagian ruh berada di dalam burung hijau terbang di dalam Surga kemana saja ia mau
dan ini adalah ruh para syuhada. Ada lagi ruh yang tertahan di depan pintu Surga karena ia
mempunyai hutang. Adalagi yang tertahan di kubur, bumi dan kolam darah berenang sambil
dilempari batu.
Sedangkan kehidupan yang dikhususkan untuk para syuhada seperti firman Allah I Qs. Ali-
Imran: 169, maksudnya adalah Allah Ta’ala menjadikan ruh-ruh mereka berada di perut burung-
burung hijau. Mereka merasakan kenikmatan di Surga sampai dikembalikan ke jasadnya kembali.
Melihat lafadznya bisa jadi mereka adalah burung itu sendiri berdasarkan keumuman hadits
tersebut.
Allah I mengharamkan jasad para Nabi.

Iman Kepada Hari Kebangkitan Dan Pembalasan
Pengarang mengatakan, “Kita juga mengimani hari ba'ats dan balasan amal perbuatan pada
hari kiamat, kita juga mengimani pendebahan (penyingkapan) amal perbuatan, hisab, pembacaan
catatan amal, ganjaran baik dan siksa, shirat dan mizan di hari kiamat.”
Kita mengimani hari kebangkitan dan balasan amal-amal pada hari Kiamat serta 'Ardh,
hisab, pembacaan catatan amal, pahala, hukuman, shirat dan mizan.
Seluruh Nabi sepakat dalam mengimani hari Akhir bahkan menjadi fitrah seluruh manusia
dalam menetapkan ketuhanan kecuali yang membangkang seperti Fir'aun.
Al Qur'an telah menjelaskan tempat kembalinya nafs ketika mati dan tempat kembalinya
badan ketika kiamat kubra.


Catatan Amal Dan Hisab
Dalam surat Al Haqqah: 15-18 sampai akhir surat, Al-Insyiqaq: 6-15, Al Kahfi: 48, 49,
Ibrahim: 48, Ghaafir: 15-17, dan Al-Baqarah: 181. Dalam hadist yang diriwayatkan dari Aisyah
bahwa Rasulullah r bersabda, Tidak ada orang yang dihisab di hari kiamat kecuali ia akan binasa
(disiksa). Aku (‘Aisyah) berkata, “Bukankah Allah I telah berfirman, Qs. Al-Insyiqaq: 7-8? Maka
bersabdalah Rasulullah r: Itu hanyalah diperlihatkan (amalannya), dan tidak ada seorang pun
yang dihisab pada hari kiamat kecuali ia akan disiksa. Maknanya; Kalau Allah I mengugat hamba-
Nya dengan menghisabnya maka Allah I pasti akan menyiksanya, Akan tetapi Allah I tidak
berbuat dzalim, Namun Allah I justru Maha pengampun dan Pemberi maaf.
Dan disebutkan dalam hadist dari Baihaqy, Bahwa manusia ketika melewati Shirat Allah I
memberinya cahaya sesuai amalannya. Ada diantara mereka yang mendapat cahaya sebesar
gunung, dan ada yang lebih dan kurang dari itu, kemudian mereka melewatinya sesuai kadar
cahaya yang dimilikinya.

Makna Al-Wurud
Para ahli tafsir berselisih pendapat tentang makna "Al-Wurud" dalam surat Maryam: 71 dan
72. Pendapat yang kuat sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist Jabir bahwa "Wurud" adalah
melewati Shirath.
Hafidz Abu Nashr Al-Wa’ili meriwayatkan dari Abu Hurairah t ia berkata, Rasulullah r
bersabda : Ajarkanlah sunahku kepada manusia walaupun mereka membenci hal itu. Dan jika
kamu mencintai untuk tidak berhenti di atas shirat walau sejejap mata sampai kamu masuk
syurga, maka janganlah kamu berbicara dalam agama Allah I dengan pendapatmu.”[57]

Iman Kepada Mizan Dan Hakekatnya
Hal ini diterangkan Dalam surat Al-Anbiya': 47, Al-Mu'minun: 102-103. Dan berkata Imam
Qurthubi: Para Ulama berkata, “Setelah manusia dihisab maka setelah itu amal akan ditimbang
(Mizan) sebagai balasan untuk menetapkan dan menampakkan balasan sesuai dengan kadar
amalanya. Dan disebutkan dalam shahihain bahwa dua kalimat yang ringan diucapkan lisan dan
dicintai oleh Ar-Rahman, akan tetapi berat timbanganya (dalam Mizan) ialah "Subhanallah wa
bihamdihi dan Subhanallahil 'Adhim)[58].
Diterangkan oleh Qurthubi bahwa telaga sebelum mizan (timbangan), adapun shirath
setelah mizan (Timbangan).

Adanya Eksistensi Surga dan Neraka
Pengarang mengatakan, “Jannah dan Naar adalah dua makhluk Allah I yang kekal, tak akan punah
dan binasa. Sesungguhya Allah I telah menciptakan keduanya sebelum penciptaan makhluk lain dan Allah I
pun menciptakan penghuni bagi keduanya. Barangsiapa yang dikehendaki-Nya untuk masuk jannah, maka
itu adalah keutamaan dari-Nya. Dan barangsiapa yang dikehendaki-Nya untuk masuk Naar, maka itu
adalah keadilan dari-Nya. Masing-masing akan beramal sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan dari-
Nya dan akan kembali kepada apa yang menjadi kodratnya. Kebaikan dan keburukan seluruhnya telah
ditetapkan atas hamba-hamba-Nya.”
Ahlu Sunnah berpendapat, surga dan neraka ialah dua makhluk yang keberadaanya
sekarang itu ada. Firman Allah Ali Imran: I31, 133, Al-Hadid: 21 Dan dalam shahihain, Rasulullah
r telah melihat Sidratul Muntaha ketika Isra' Mi'raj. Adapun Mu'tazilah dan Qodariyah (penolak
takdir) mereka mengingkarinya dengan menyatakan: Keduanya akan diciptakan Allah I di hari
Kiamat nanti. Dan Jahmiyah beranggapan penciptaan jannah sebelum ditentukanya balasan
hanyalah main-main saja, karena ia akan kosong dalam waktu lama.
Jumhur salaf dan khalaf berkata bahwa syurga dan neraka itu diciptakan abadi dan ada juga
yang mengatakan bahwa jannah itu kekal dan neraka itu akan hancur, kedua perkataan ini
terdapat pada banyak kitab-kitab tafsir dan lainnya.

Pendapat Tentang Kekekalan Neraka
Berkaitan tentang keabadian dan kelangengan neraka terdapat delapan pendapat :
1. Setiap yang memasukinya, maka ia pasti kekal (tidak dapat keluar selama-lamanya).
Ini pendapat Khawarij dan Mu'tazilah.
2. Pendapat Ibnu 'Arabi Ath-Tha'i (gembong wihdatul wujud) yang menyatakan
penghuninya akan disiksa di dalamnya, namun tabia't mereka berubah berganti dengan
tabi’at neraka, sehingga mereka bersenang-senang di dalamnya.
3. Penghuninya akan disiksa sampai batas waktu tertentu, kemudian akan dikeluarkan
darinya dan diganti oleh kaum yang lain. Ini merupakan pendapat orang Yahudi yang
diucapkan kepada Nabi r, tapi Nabi r dan Allah I mengingkarinya. Qs. Al-Baqarah; 80-81.
4. Semua penghuninya akan keluar darinya, sehingga tinggallah neraka seperti keadaan
sebelumnya yang tak berpenghuni.
5. Pendapat Al-Jahm bin Shafwan dan pengikutnya, yang mengatakan bahwa neraka
akan punah.
6. Pendapat Abu Hudzail Al-'Allaf yang menyatakan bahwa aktivitas di neraka akan
terhenti dan berubah menjadi benda padat. Tak lagi merasakan sakit.
7. Bahwa Allah I akan mengeluarkan siapa yang dikehendaki-Nya, sebagaimana dalam
As-Sunnah. Lalu Allah I menetapkan Naar beberapa waktu, kemudian memusnahkannya
dan menjadikan ada batas waktunya yang akan berakhir kepadanya.
8. Allah I akan mengeluarkan darinya siapa yang Dia kehendaki, seperti riwayat dalam
As-Sunnah. Dan tinggallah orang kafir di dalamnya selama-lamanya. Inilah yang
dinyatakan oleh Syaikh Ath-Thahawi, selain dua pendapat terakhir ini adalah jelas
kebatilannya.

Mereka yang mengangap neraka fana ini bersandarkan surat Al An'am: 128, Huud: 106-107
dan dinukil dari Umar, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Abi Sa’id dan yang lainnya. Sebagian
beranggapan bahwa neraka tidak fana berdasar kepada surat Al Ma'idah: 37, Az-Zukhruf: 75, An
Naba': 30, Al Hijr: 48 dan ayat yang lain.
Adapun dalil yang digunakan oleh mereka yang mengatakan bahwa neraka itu baqa adalah
firman Allah I; Qs. 5; 37, Az-Zukhruf; 75, An-Naba; 30, Al-Bayinah; 8, Al-Hijr; 48, Al-Baqarah; 167,
Al-A’raf; 40, 2; 65.
Apa-apa yang ada di muka bumi ini terdiri dari dua macam;
- Dikuasai oleh tabi’atnya.
- Bergerak dengan kehendaknya.
Maka hidayah yang pertama adalah yang sesuai dengan tabi’atnya dan hidayah yang kedua
adalah hidayah iradiyah yang mengikuti perasan dan ilmunya baik yang bermanfaat maupun
yang mendatangkan madharat kepadanya.
Kemudian pembagian ini dibagi lagi menjadi tiga bagian;
1. Kelompok pertama adalah yang tidak menginginkan kecuali kebaikan dan
tidak ada keinginan selainnya, seperti malaikat.
2. Kelompok kedua adalah yang tidak menginginkan kecuali kejahatan dan tidak
terbetik untuk selainnya, seperti syetan.
3. Kelompok yang terdapat padanya dua keinginan (baik dan buruk) seperti
manusia. Kemudian mereka terbagi menjadi tiga golongan; golongan yang iman,
ma’rifat dan akalnya itu mengalahkan hawa nafsunya sehingga ia seperti malaikat, dan
golongan yang sebaliknya sehingga ia seperti syetan dan satu golongan lagi yang
syahwatnya mengalahkan akalnya, maka ia seperti binatang ternak.

Kemampuan (Al-Isthitho'ah)
Pengarang mengatakan, Kemampuan, yang dengan wujudnya tentang kewajiban amal adalah
semacam taufik yang bukan merupakan kriteria makhluk. Adapun kemampuan dalam arti kesehatan tubuh,
potensi, kekuatan dan selamatnya anggota tubuh, adalah kemampuan sebelum melakukan amalan. Dengan
itulah hukum tersebut digantungkan, sebagaimana yang difirmankan Allah I : "Allah tidak membebani
seseorang melaikan sebatas kemampuannya." (Al-Baqarah: 286).
Kaum Qodariyah dan Muktazilah menyatakan bahwa kemampuan itu terjadi sebelun
adanya perbuatan, pendapat ini kemudian dibantah oleh sebagian Ahlu Sunnah dengan
mengatakan bahwa kemampuan itu tidak terjadi kecuali bersama dengan perbuatan.
Pendapat Ahlu Sunanah pada umumnya ialah bahwa seorang hamba memiliki kemampuan
yang menjadi barometer larangan dan perintah atas dirinya. Kadang kemampuan itu sudah ada
sebelumnya, tidak harus ada bersamanya.
Adapun kemampuan dalam arti kesehatan tubuh, potensi, kekuatan, dan selamatnya diri
dari bermacam musibah, adalah persiapan sebelum melakukan amalan. Ketika dilakukan
perbuatan, kemampuan itu harus ada bersamanya, tidak mungkin ada perbuatan tanpa
kemampuan. Sebagaimana kewajiban haji hanya dibebankan bagi orang yang mampu, bukan bagi
yang sudah melakukannya. Ali-Imran: 97 (kemampuan adanya sebelum berbuat).
Begitupun firman Allah I, "Bertaqwalah kalian kepada Allah sekemampuan kalian."[59] Dari
ayat ini Allah I hanya mewajibkan untuk bertaqwa sesuai dengan kemampuan.

Perbuatan Hamba Adalah Ciptaan Allah I Dan Usaha Dari Hamba
Pengarang mengatakan, "Amal perbuatan hamba adalah makhluk Allah, namun juga hasil
hamba itu sendiri."
Manusia berselisih pendapat tentang amal perbuatan hamba yang dilakukan dengan ikhtiar.
Kaum Jabbariyah yang dimotori oleh Al-Jahm bin Shofwan At-Tirmidzi berkeyakinan bahwa yang
mengurusi semua amal perbuatan hamba hanyalah Allah, dan semuanya itu adalah terpaksa,
seperti denyutan urat, menggigil, lambaian dahan pohon. Berdalil dengan surat Al Anfal: 17,
mereka menafikan bahwa Nabi-Nyalah yang memanah (melempar).
Kaum muktazilah menyanggahnya, bahwa hal tersebut tidak ada kaitanya dengan
penciptaan Allah I itu sendiri, tapi mereka berselisih pendapat, apakah Allah I mentakdirkan
adanya amal perbuatan hamba atau tidak berdalil dengan surat As-Sajdah: 17, Al-Waqi'ah: 24.
Bahwa ganjaran bergantung dengan amal sebagai upah (balasan).
Adapun Ahlul Haq menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan hamba, yang dengan itu para
hamba itu menjadi ta'at atau sesat, adalah diciptakan Allah I.

Bantahan Kepada Golongan Jabariyah Dan Qadariyah Dalam Masalah Perbuatan Hamba
Mereka (Jabbariyah) yang berdalil dengan surat Al-Anfal: 17, ini justru menyudutkan
mereka, karena Allah telah menetapkan bahwa Nabi-Nya juga melempar, dengan firman-Nya:
"Ketika kamu melempar". Dapat dipahami bahwa sesuatu yang ditetapkan tidak dapat dinafikan.
Adapun dalam masalah ganjaran keduanya dalam kesesatan, Berdalil surat As Sajdah: 17,
bahwa seorang hamba berhak masuk jannah Rabb-Nya dengan amal, justru hal itu hanya karena
Rahmat dan keutamaan Allah Ta’ala, sedangkan kata ba' dalam ayat tersebut artinya sebab
(karena). Yaitu karena amal perbuatanmu, sedang Allah I pencipta sebab musabab itu, maka
semata-mata kembali kepada Rahmat dan keutamaan-Nya.
Adapun dalil yang dijadikan alasan oleh Mu'tazilah Al-Mu'minun : 14 :
ì´¸!..· ´<¦ .>¦ _.1l.> '¦
"Maka Maha sucilah Allah pencipta, pencipta yang paling baik" lafadz khalqu yang
disebutkan disini artinya menentukan ukuran (takdir), dengan dalil Az-Zumar : 62 "Allah adalah
pencipta segala sesuatu"
Artinya, pencipta segala sesuatu (makhluk). Maka amal perbuatan Hamba termasuk dalam
keumuman "segala". Tapi mereka justru memasukkan kalam Allah I dalam keumuman "segala"
sebab ia termasuk sifat Allah I, mustahil ia termasuk sesuatu yang diciptakan dan mereka
mengeluarkan perbuatan hamba dari kata "segala". Dzat Allah dan sifat-sifat-Nya termasuk dalam
keumuman kata itu. Namun seluruh makhluk masuk dalam keumumannya.
Hamba itu melakukan amalannya secara hakiki dan ia mempunyai kekuatan secara hakiki,
Allah I berfirman;
!.´. ¦.l-±. . ¸ ¯.> «.l-. ´<¦
"Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya."[60]
Juga firman-Nya;
*· `,.¯.. !.. ¦..l´ _.l-±. ¯'
"Karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan."
Dan perbuatan hamba sendiri dibagi menjadi dua bagian :
1. Perbuatan yang tak diiringi kehendak dan kekuasaanya itu disebut "kondisi" bukan
lagi perbuatan, seperti gerak-gerik orang yang mengigil.
2. Perbuatan yang diiringi dengan kekuasaanya dan ikhtiyarnya. Maka ia disebut
kondisi sekaligus perbuatan dan usaha seseorang. Allah I yang telah menjadikan hamba itu
berbuat dan berikhtiyar.

Allah I Tidak Disifati Dengan Pemaksaan
Karena Allah I menciptakan kehendak dan juga yang dikehendaki (hamba-Nya). Allah I
kuasa untuk menjadikannya mampu berikhtiyar. Lain halnya dengan selain Allah I. Oleh sebab itu
dalam syari'at dikenal "Al-Jabl" (fitrah/insting) bukan "Al-Jabr'' (paksaan).
Sesungguhnya Allah Ta’ala hanya menyiksa hamba-hamba-Nya karena perbuatan si hamba
yang dengan ikhtiyar. Perbedaan siksa yang diberikan atas perbuatan yang dengan ikhtiyar
dengan yang tidak, jelas menurut fitrah dan logika.

Pembebanan Sesuai Kemampuan
Pengarang mengatakan, "Allah I hanya membebani mereka sebatas mereka mampu. Dan merekapun
tidak mampu melainkan sebatas apa yang dibebankan Allah I atas mereka. Itulah pengertian makna laa
haula walaa quwwata illa billah. Kita mengatakan: Tiada jalan bagi seorang hamba dan tidak pula ia
memiliki keebebasan beraktivitas, dan beranjak meninggalkan maksiat kecuali dengan pertolongan Allah I .
Dan seorangpun tidak memiliki kekuatan untuk melaksanakan dan bertahan dalam keta'atan kepada Allah I ,
melainkan dengan taufik-Nya. Segala sesuatu berlaku menurut kehendak, ilmu, keputusan dan takdir-Nya.
Dia berbuat sekehendak-Nya, namun sekali-kali tidaklah Dia mendzalimi hamba-Nya. "Tidaklah Dia
ditanya tentang apa yang Dia perbuat, tetapi merekalah yang akan ditanya (tentang apa yang mereka
kerjakan). "Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang akan ditanyai." Qs. Al-
Anbiya; 23
Allah I berfirman dalam Qs. Al-Baqarah: 286, Al-An'am: 152, Al-A'raf: 42, Al-Mukminun: 62.
Bahwa Allah I menghendaki Qadha'-Nya dengan Qadha' Kauni bukan Qadha' syar'i. dan
ketentuan Allah I adakalanya Kauni dan adakalanya Syar'i. Begitupun Al-Iradah (Fushilat: 12, Al
Isra': 23), Al-Amr (Yasin: 82, An Nahl: 90), Al-idzin (Al-Baqarah: 102, Al-Hasyr: 5), Al-Kitab
(Fathir: 11, Al-Anbiya': 105), Al-Hukmu (Yusuf: 80, Al-Ma'idah: 1), At-Takhrim (Al-Anbiya': 95,
An-Nisa': 23) Al-Kalimat (Al-'Araf: 137, Al Baqarah: 124) berbentuk Kauni dan Syar'i.
Disebutkan dalam beberapa tempat dalam Al-Qur'an bahwa Allah I mengharamkan atas
Diri-Nya kedzaliman terhadap hamba dan rahmat-Nya lebih besar dari besarnya amalan yang
akan diberikan kepada Hamba-Nya. Dalam hadits Yang diriwayatkan Rasulullah r bahwa Allah I
mengharamkan kedzaliman atas diri-Nya dan melarang manusia saling berbuat dzalim.
Hak Allah I pada penghuni langit dan bumi adalah untuk dita’ati dan tidak dimaksiati,
diingat dan tidak dilupakan, disyukuri dan tidak dikufuri.

Amalan Yang Bermanfaat Bagi Si Mayit
Pengarang berkata, “Do'a dan sedekah orang yang hidup dapat bermanfaat bagi mereka
yang sudah meninggal.”
Ahlu Sunnah bersepakat bahwa orang yang mati dapat mengambil manfaat dari orang yang
masih hidup dalam dua hal :
1. Kebaikan orang lain, yang disebabkan oleh orang yang mati semasa hidupnya.
2. Do'a dan istighfarnya kaum muslimin untuknya, sedekah dan hajinya, untuk haji
masih diperselisihkan oleh para ulama', bahwa ganjaran haji untuk orang yang
melakukannya. Dari Muhammad bin Hasan v, bahwasannya yang hanya sampai pada mayit
adalah pahala sedekah, adapun haji adalah untuk orang yang melaksanakannya. Dan
menurut keumuman ulama bahwa ganjaran (pahala) haji adalah bagi siapa yang dihajikan,
dan itulah yang benar.
Adapun untuk ibadah yang dilakukan oleh anggota badan, seperti sholat, puasa, membaca
Al-Qur'an dan dzikir menurut Abu Hanifah, Ahmad dan jumhur itu semuanya samapai kepada si
mayit, akan tetapi pendapat yang masyhur ialah bahwa semuanya itu tak dapat sampai kepada
mayit, ini merupakan pendapat Imam Syafi'i, adapun pendapat Imam Malik; hal itu tidak sampai
(pada mayit).
Ahlul bid’ah berpendapat bahwa tidak akan ada yang sampai sama sekali, walaupun do’a
dan yang lainnya. Pendapat mereka dibantah oleh Al-Qur’an dan sunah. Telah tetap dalam sunah
bahwa apabila anak Adam meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali shadaqah jariyah,
anak shalih yang mendo’akannya dan ilmu yang bermanfaat.[61]
Di antara dalil-dalil yang menerangkan bahwa mayit itu mendapatkan manfaat dari amalan
yang tidak disebabkan olehnya adalah; Qs. Al-Hasyr; 10. Dalam “Sunan Abu Daud dari hadits
Utsman bin Affan t ia berkata, “Nabi r apabila selesai menguburkan mayat, ia berdiri di atasnya
dan bersabda: Mohon ampunkanlah untuk saudara kalian, dan mohonlah keteguhan (hati) karena
ia sekarang ditanya.[62]
Begitupun do’a bagi mereka apabila kita hendak memasuki area pemakaman, seperti
disebutkan dalam Shahih Muslim dari hadits Buraidah Bin Al-Hashib ia berkata, ”Rasulullah r
mengajarkan mereka (para sahabat) apabila hendak keluar menuju pekuburan untuk mengatakan;
نيملس ملاو نينمؤم لا نم رايدل ا له أ مك يلع ملس لا , ان م نيمدقتس ملا ا مح ريو
نيرخأتسملاو , نوقحل مكب ا ءاش نإ نإو . ةيفاعلا مكلو انل ا لأسن
Adapun orang yang berdalil dengan Qs. An-Najm: 39, maka para ulama telah
menjawabnya dengan banyak jawaban, yang paling shahihnya adalah;
6. Manusia dengan usahanya dan pergaulannya yang baik ia mendapatkan banyak
teman, anak, menikahi istri, melakukan kebaikan, bersifat kasih sayang terhadap
manusia, sehingga mereka mengasihinya dan mendo’akannya serta menghadiahkan
kepadanya berbagai macam pahala keta’atan, maka itulah di antara hasil dari
usahanya.
7. Al-Qur’an tidak menafikan seseorang mengambil manfaat dengan usaha orang lain,
yang dinafikan hanyalah memiliki apa yang tidak ia usahakan.

Dan mereka yang menolak bahwa amalan tersebut tidak dapat sampai kepada mayit,
berdalil dengan surat An-Najm: 38 dan 39. Bahwa tidaklah manusia mendapatkan melainkan apa
yang ia usahakan. Dua ayat ini adalah muhkamat (tidak perlu ditafsirkan lagi), yang mengandung
keadilan Rabb I :
1. Menuntut bahwa Allah I tidak akan menyiksa seseorang dengan kejahatan
orang lain dan tidak menyiksanya dengan perbuatan buruk orang lain.
2. Bahwa seseorang tidak akan selamat kecuali dengan amalan (nyata), agar ia
tidak merasa cukup dengan amalan bapak-bapak dan nenek moyang mereka. Dan
Allah I tidak mengatakan bahwa seseorang tidak akan mengambil manfa’at kecuali
dengan apa yang ia usahakan.

Hukum Minta Upah Dari Bacaan Al-Qur'an Dan Menghadiahkan Kepada Mayit
Berkaitan dengan menyewa beberapa orang untuk membaca Al-Qur'an yang dihadiahkan
kepda mayit, itu meruapakan perbuatan yang tak pernah dicontohkan seorangpun dari Ulama'
salaf, tidak diperintahkan oleh para imam agama dan tidak pula mereka memberikan keringanan
padanya. Hukum mengambil upah dalam qira’ah semata adalah tidak boleh. Adapun
menghadiahkan uang kepada orang yang pandai membaca Al-Qur'an yang mempelajari dan
mengajarkanya maka hal ini termasuk shodaqoh dan diperbolehkan.
Dan termasuk hal yang diperbolehkan ialah membacanya untuk dihadiahkan sebagai ibadah
tambahan tanpa memungut upah, maka hal ini dapat sampai pahalanya keapda mayit
sebagaimana ibadah haji dan puasa.

Hukum Membaca Al-Qur'an Di Kuburan
Hal ini termasuk yang diperselihkan oleh para ulama', dan disana ada tiga pendapat:
1. Makruh, inilah pendapat yang dikemukakan oleh Abu Hanifah, Malik dan Ahmad
dalam satu riwayat, mereka mengatakan: Hal itu termasuk bid’ah yang tidak terdapat dalam
sunah karena qira’ah itu seperti shalat yang tidak boleh dilakukan di kuburan, maka
begitupun qira’at.
2. Ia diperbolehkan (tidak apa-apa), ini mereupakan pendapat Muhammad bin Hasan,
dan Ahmad dalam riwayat yang lain. Mereka berdalil dengan apa yang dinukil dari Ibnu
Umar c bahwa dia mewasiatkan agar dibacakan permulaan surat Al-Baqarah dan
penutupnya pada kuburannya, dan dinukil juga dari sebagian kalangan muhajirin membaca
surat Al-Baqarah.
3. Ada juga yang mengatakan tidak apa-apa waktu penguburan saja – ini riwayat
imam Ahmad- pendapat ini diambil dari apa yang di ambil dari Ibn Umar dan sebagian
Muhajirin.
4. Adapun setelah menguburkan mayit ini juga termasuk yang dimakruhkan.
Pendapat ini mudah-mudahan menjadi pendapat yang paling kuat dari pendapat-pendapat
sebelumnya.

Allah I Mengabulkan Do’a Hamba-Nya
Pengarang mengatakan; “Allah I mengabulkan segala do'a dan memenuhi segala kebutuhan
hamba-Nya.”
Qs. Ghafir: 60, Al-Baqarah; 186. Dalam “Sunan Ibn Majah” disebutkan dari hadits Abu
Hurairah t ia berkata, Rasulullah r bersabda, “Barangsiapa yang tidak memohon (berdo’a) kepada
Allah I, maka Ia I marah kepadanya.”[63]
Ibn Uqail berkata, “Allah I telah mengajak (menyuruh) untuk berdo’a, dalam hal itu terdapat
beberapa makna;
1. Allah I itu ada, karena yang tidak ada itu tidak diseru.
2. Maha Kaya, Karena yang faqir itu tidak diminta.
3. Maha Mendengar, karena yang yang tuli itu tidak diseru.
4. Maha Mulia (dermawan), karena yang bakhil itu tidak diminta.
5. Maha lembut, karena yang kasar itu tidak diminta (diseru).
6. Maha Kuasa, karena yang lemah itu tidak diminta (diseru).


Bantahan Kepada Siapa Yang Menyangka Tidak Ada Manfaatnya Do’a
Ini merupakan sangkaan yang dilontarkan oleh kaum falsafah dan kebanyakan dari tasawuf
bahwa do'a tidak berfaedah (bermanfa'at). Mereka menyatakan bahwa jika sudah seharusnya
sesuatu itu terjadi karena kehendak Allah I, maka ia tak membutuhkan lagi do'a. Kalau memang
seharusnya tidak terjadi, maka apa guannya lagi berdo'a.
Sebagian ulama menyatakan bahwa berpaling kepada sebab-musabab ialah syirik dalam
tauhid, sementara menafikan sebab untuk menjadi perantara terjadinya sesuatu ialah kepicikan
akal, sedang berpaling sama sekali dari sebab musabab tercela dalam syari'at. Dan makna tawakal
dan raja’ adalah menyatukan apa yang seharusnya ada pada tauhid, akal dan syari’at.
Makna berpaling kepada sebab-sebab adalah bersandarnya hati kepada sebab-sebab itu,
mengharapkannya, sedangkan tidak ada satu makhluk pun yang berhak dengan hal-hal itu karena
ia tidak sendirian.
Umar t berkata, “Saya tidak menyangsikan dikabulkannya do’a, tapi saya menyangsikan
do’a itu namun, siapa yang diilhami untuk berdo’a maka pengabulannya ada bersamanya.

Hikmah Tidak Terkabulkannya Do’a
Di antara hikmahnya adalah;
1. Ayat itu tidak mengandung pemberian permintaan secara mutlak, akan tetapi hanya
mengandung pengabulan seorang yang berdo’a. Seorang yang berdo’a itu lebih umum
daripada orang yang meminta dan pengabulan seorang yang berdo’a itu lebih umum
daripada pemberian seorang peminta. Dalam hal ini Rasulullah r bersabda, “Rabb kita turun
ke langit dunia setiap malam, Ia I berfirman: Barangsiapa yang berdo’a kepada-Ku maka
akan Aku kabulkan baginya, siapa yang meminta kepada-Ku, maka akan Aku beri, siapa
yang memohon ampun kepada-Ku maka akan Aku ampuni ia.
2. Pengabulan do’a permohonan (do’a su’al) lebih umum daripada pemberian apa yang
diminta, seperti ditafsirkan oleh Nabi r yang diriwayatkan dalam kitab “Shahih”-nya bahwa
Nabi r bersabda, “Tiadalah seseorang berdo’a kepada Allah I yang tidak mengandung dosa
dan memutus tali silaturrahim di dalamnya, kecuali Allah I akan memberikan kepadanya
salah satu dari tiga hal; dikabulkan do’anya dengan segera, atau disimpan-Nya untuk
kebaikan yang semisalnya atau diselamatkan dari kejelekan yang semisalnya. Para sahabat
berkata, “Wahai Rasulullah r, kalau begitu kita perbanyak berdo’a, Rasulullah r bersabda,
“Allahu Akbar.”
3. Do’a adalah sebab mendapatkan apa yang dicari, sedangkan sebab itu mempunyai syarat-
syarat dan penghalang, apabila tercapai syarat-syaratnya serta hilang penghalang-
penghalangnya, maka ia akan mendapatkan apa yang ia cari, namun sebaliknya apabila
tidak tercapai syarat-syaratnya dan pengalangnya tidak terhindari, maka ia tidak akan
mendapatkan apa yang ia cari bahkan bisa jadi ia mendapatkan yang lainnya.

Kebencian Allah I Dan Keridhaan-Nya
Pengarang mengatakan; Allah I berkuasa atas segala sesuatu namun segala sesuatu tidak
mempunyai kekuasaan atas-Nya. Tidak sekejappun (hamba-hamba-Nya) lepas dari rasa butuh kepada-Nya.
Barangsiapa yang merasa tidak butuh kepada Allah I walau sekejap, dia telah kafir dan termasuk orang yang
binasa.”
Juga perkataannya, “Allah I (mempunyai) sifat marah dan ridha, kemarahan dan keridhaan Allah I
tidak sama dengan makhluk-Nya.”
Allah I berfirman dalam Qs. Al-Ma'idah: 119, 60, Al-Mujadalah: 22, Al-Bayinah: 8, Al-Fath:
18, An-Nisa: 93, Al-Baqarah: 61. Dalam Sunnah disebutkan dalam hadits syafa’at, dalam
“Shahihain” disebutkan juga dari Abu Sa’id Al-khudriy t, dari Nabi r beliau bersabda,
متيضر له لوقيف كيدعسو انبر كيبل نولوقيف ةنجلا لهأ اي ةنجلا لهل لوقي لجو زع ا نإ
لضفأ مكيطعأ لأ انأ لوقيف كقلخ نم ادحأ طعت مل ام انتيطعأ دقو ىضرن ل انل امو نولوقيف
هدعب ميكلع طخسأ لف يئاضر مكيلع لحأ لاق كلذ نم لضفأ ئش يأو بر اي اولاق كلذ نم
ادبأ
“Sesungguhnya Allah I berfirman kepada penghuni syurga: Wahai para penguni syurga! Mereka
menjawab, Kami memenuhi panggilan Engkau wahai Rabb kami. Allah I berfirman: Apakah
kalian sudah merasa ridha? Mereka menjawab: Bagaimana kami tidak merasa ridha sedangkan
Engkau telah memberikan kepada kami apa yang tidak diberikan kepada seorang pun di antara
makhluk-Mu. Allah I berfirman: Aku akan memberikan kepada kalian yang lebih utama dari hal
itu. Mereka berkata: Wahai Rabb! Apa lagi yang lebih utama dari itu (syurga)? Allah I berfirman:
Aku memberikan keridhaan-Ku kepada kalian dan tidak akan memurkai kalian setelah itu
selamanya.[64]

Sikap Terhadap Para Sahabat
Pengarang mengatakan, “Kita mencintai para sahabat Rasulullah r, namun kita tidak berlebihan
dalam mencintai salah seorang dari mereka serta tidak berlepas diri dari mereka. Kita membenci orang yang
membenci para Sahabat dan yang menyebut para sahabat tidak dengan kebaikan, kita tidak menyebut-
nyebut para sahabat kecuali dengan kebaikan, mencintai para sahabat adalah bagian dari dien, iman dan
ihsan, membenci para sahabat adalah kekafiran, kemunafikan dan melampaui batas.
Di antara ayat yang memuji para sahabat adalah Qs. At-Taubah: 100 dan 117, Al-Fath: 29
dan 18, Al-Anfal: 72, Al-Hadid: 10, Al-Hasyr: 8-10.
Dalam “Shahihain” disebutkan dari hadits Imran bin Husain dan selainnya, bahwa
Rasulullah r bersabda, “Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya,
kemudian setelahnya.” Imran berkata, “Saya tidak tahu apakah ia r menyebut setelah generasinya
itu dua atau tiga generasi.
Benarlah apa yang dikemukakan oleh Ibn Mas’ud t,
لاق هنع ا يضر ، دوعسم نب ا دبع نع » : دجوف هدابع بولق يف رظن لجو زع ا نإ
مث ، هتلاسرب هث عتباو ، هسفنل هافطصاف ، داب علا بول ق ري خ ملسو هي لع ا ىلص دمحم بل ق
مه لعجف ، هب لق دعب داب علا بول ق ري خ هباحصأ بول ق دجوف ، هب لق دعب داب علا بول ق يف رظن
ا دن ع وهف انسح نوملسملا هآر امف ، هن يد ىل ع نولتاقي ، ملسو هي لع ا ىلص هيبن ءارزو
ئيس ا دنع وهف ائيس نوملسملا هآر امو ،نسح {

Tetapnya Khilafah Abu Bakar Ash-Shiddiq Berdasarkan Nash
Perkataannya, “Kita mengakui khilafah setelah Nabi r, yang pertama adalah Abu Bakar Ash-
Shiddiq t , sebagai sikap mengutamakan dan menguggulkan (beliau) atas segala umat, setela itu adalah
Umar bin Al-Khattab t , kemudian Utsman bin Affan t dan kemudian Ali bin Abi Thalib t mereka semua
adalah khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk dan imam-imam yang terbimbing.”
Ahlu Sunnah berselisih, apakah kekhalifahanya berdasarkan nash atau karena pemilihan?.
Al-Hasan Al-Bashri dan sekelompok ahli Hadist berpendapat bahwa itu berdasarkan nash
tersembunyi dan isyarat Nabi r. Ada juga yang berpendapat dengan nash yang jelas, adapun
sekelompak ahli hadist yang lain, Mu'tazilah dan Asy'ariyyah bahwa itu terjadi lewat pemilihan.
Hadits dari Khudzaifah bin Yaman, Rasulullah r bersabda, “Ikutilah oleh kalian dua orang
ini sepeninggalku: Abu Bakar dan Umar.[65] Dan hadits yang sudah tersebar dikalangan manusia
tentang pengutamaan Abu Bakar untuk menjadi Imam shalat, dimana beliau r bersabda:
"Perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami manusia shalat" , dan kejadian ini berulang-ulang
ketika Rasulullah r sedang sakit.
Juga sabda beliau r, “Sekiranya saya mengambil seorang kekasih dari penghuni bumi ini,
niscaya akan aku jadikan Abu Bakar sebagai kekasih…”

Khilafah Umar
Kemudian Umar bin Al-Khattab. Yaitu dengan sesudah kekhalifahan Au Bakar, yaitu
dengan diserahkanya posisi itu oleh Abu Bakar t kepada Umar t ditambah dengan persetujuan
kaum muslimin. Adapun diantara keutamaannya, bahwa ia adalah orang yang dicintai Rasulullah
r setelah Abu Bakar, dan diceritakan dalam hadist dari Sa'ad bin Abi Waqqash yang diriwayatkan
oleh bukhari Muslim bahwa setiap setan menjumpainya di satu jalan, pasti setan itu akan mencari
jalan lain.

Khilafah Utsman
Setelah itu ‘Utsman bin ‘Affan. Imam Bukhari mengisahkan peristiwa terbunuhnya Umar
dan perintah untuk musyawarah dan bai'at kepada Utsman. Didalamnya disebutkan bahwa para
sahabat meminta wasiat kepada Umar, "Berilah mandat kekhalifahan", kemudian Umar berkata:
"Tak ada orang yang berhak selain dari orang-orang itu (Ali, Utsman, Az-Zubair, Thalhah,
Abdurrahman), kemudian akhirnya Abdurrahman membai'at Utsman sebagai khalifah, dan
kemudian diikuti oleh Ali. Adapun diantara keutamaanya; dialah yang menikahi dua orang putri
Rasul r, bahwa para Malaikat merasa malu kepadanya.

Khilafah Ali bin Abi Thalib t
Setelah para Sahabat membai’atnya ketika Utsman terbunuh, maka ia pun menjadi khalifah
yang sah setelah Utsman dan wajib dita'ati. Dan dia merupakan salah seorang khalifah pada masa
khilafah Nubuwah r seperti yang disebutkan dalam hadits yang terdahulu bahwa Rasulullah r
bersabda, “Khilafah nubuwah itu akan terjadi selama tiga puluh tahun, kemudian Allah I
memberikan kerajaan kepada siapa yang Dia kehendaki.”
Khilafah Abu Bakar t selama dua tahun tiga bulan, khilafah Umar t sepuluh tahun setengah,
khilafah Utsman bin Affan t dua belas tahun dan khilafah Ali t empat tahun sembilan bulan, serta
khilafah Hasan putranya selama enam bulan. Dan kerajaan yang pertama adalah kerajaan
Mu’awiyah t dan dia adalah sebaik-baik khilafah kaum muslimin. Ia menjadi imam bagi kaum
muslimin tatkala Hasan menyerahkan kekhilafahannya.
Adapun Mu'awiyah dan bersama orang Syam tidak membai'atnya, hal ini karena
disebabkan timbulnya beberapa fitnah terhadap Utsman dan para sahabat Rasulullah r yang tingal
di Madinah, seperti Thalhah, Zubair, dan Ali dari ahlul ahwa'. Sehingga terjadilah peristiwa
perang Jamal tanpa kehendak Ali, Thalhah dan Zubair. Akan tetapi karena dibakar oleh kaum
perusak tanpa disadari, terjadilah perang Shiffin antara Ali dan Mu'awiyah, karena satu isu,
bahwa penduduk Syam tidak berlaku adil kepada mereka.
Adapun diantara keutamaan Ali ialah, sebagaimana dalam hadist Bukhari Muslim, dari
Sa'ad Bahwa Rasulullah r bersabda kepada Ali: "Kau di sisiku seperti Harun disisi Musa. Hanya
saja tidak ada Nabi setelahku." Beliau juga pernah memberinya panji komandan ketika perang
Khaibar.

Empat Khilafah Ialah Khulafa'ur Roosyidun
Seperti yang disebutkan dalam “Sunan” dan dishahihkan oleh Imam Tirmidzi dari Irbadh
bin Sariyah ia berkata,
بولقلا اهنم تلجوو ، نويعلا اهنم تفرذ ةغيلب ةظعوم ملسو هيلع ا ىلص ا لوسر انظعو
لئاق لاقف : ا لوسر اي , لاقف ؟ انيلإ دهعت اذامف عدوم ةظعوم هذه نأك » : عمسلاب مكيصوأ
ءاف لخلا ةنسو يتنسب مك يلعف ، اريثك اف لتخا ىريسف يدع ب مك نم شع ي نم هنإف ةع اطلاو
يدعب نم نييدهملا نيدشارلا , اهب اوكسمت نإف روملا تاثدحمو مكايإو ذجاونلاب اهيلع اوضعو
ةللض ةعدب لك «
“Rasulullah telah memberi nasehat kepada kami dengan satu nasehat yang menggetarkan
hati dan membuat airmata bercucuran”. Maka ada yang bertanya ,"Wahai Rasulullah, nasihat itu
seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah selamanya (meninggal), maka berilah kami
wasiat" Rasulullah bersabda, "Saya memberi wasiat kepadamu agar tetap mendengar dan ta'at.
Sesungguhnya barangsiapa diantara kalian masih hidup niscaya bakal menyaksikan banyak
perselisihan. karena itu berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin
yang lurus (mendapat petunjuk) dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Dan jauhilah olehmu
hal-hal baru karena sesungguhnya semua bid'ah itu sesat." (HR. Abu Daud dan At Tirmidzi, Hadits
Hasan Shahih)
Dalam shahihain dari Ibn Umar t ia berkata, Kami mengatakan: Sebaik-baik umat setelah
Nabi Muhammad r adalah Abu Bakar t, kemudian Umar t, kemudian Utsman. Padahal Rasulullah
r masih hidup.
Merekalah yang disebut dengan Al-Khulafa’ Ar-Rasyidun dan para imam yang mendapat
petunjuk. Dalam hadist shahih dalam As-Sunan dan Shahih Tirmidzi bahwa Rasulullah r
memerintahkan umatnya untuk berpegang teguh terhadap sunah Rasulullah r dan Sunnah
Khulafa'aur Rasyidun yang empat ketika terjadi perselisihan.

Sepuluh Orang Yang Mendapat Kabar Gembira Dengan Syurga
Pengarang mengatakan, “Sesungguhnya dikalangan para sahabat ada sepuluh di antaranya yang
diberi kabar gembira dan dipersaksikan dengan jannah oleh Rasulullah r, kita turut menjadi saksi atas
mereka dan meyakini bahwa pernyataan Rasulullah r tersebut adalah benar. Mereka itu adalah: Abu Bakar,
Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Sa’ad, Sa’id, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah dia
adalah “Amiinu Hadzihil Ummah” kepercayaan umat ini, semoga Allah I meridhai mereka semua.”
Mereka kesepuluh para sahabat ialah yang memiliki keutamaan masing-masing dan
dipersaksikan Rasulullah r sendiri bahwa mereka dijamin masuk syurga. Di antara keutamaan
mereka adalah;
a. Di antara keutamaan Sa’ad bin Abi Waqas t.
Seperti yang disebutkan oleh A’isyah s, “Pada suatu malam Rasulullah r tengah berbaring,
(maka beliau bersabda), “Semoga malam ini ada salah seorang sahabatku yang melindungiku.”
A’isyah s berkata: Tiba-tiba kami mendengar suara pedang. Kami berkata: Siapa ini? Maka
berkatalah Sa’ad bin Abi Waqas t: Wahai Rasulullah, saya datang untuk menjagamu. Dalam lafadz
lain disebutkan: Saya merasa takut akan (keselamatan) Rasulullah r, maka saya datang untuk
menjaganya. Maka Rasulullah r berdo’a untuknya dan kemudian beliau tidur.[66]
b. Di antara keutamaan Thalhah bin Ubaidillah
Dari Qais bin Abi Hazim, bahwa ia berkata: Aku lihat tangan Thalhah yang digunakan
untuk melindungi Rasul r pada perang uhud sudah menjadi lumpuh.”[67]
c. Di antara keutamaan Zubeir ibn Awwam.
Dalam “Shahih” Bukhari dan Muslim dengan lafadz Muslim disebutkan, bahwa Jabir ibn
Abdullah berkata, “Rasulullah r menyuruh orang-orang untuk menjaga beliau pada perang
Khandaq, Az-Zubeir pun segera menyambut. Lalu beliau menyuruh kembali, ia pun kembali.
Maka Rasulullah r bersabda, “Setiap Nabi itu memiliki ‘Hawari’ (pendamping setia). Sedangkan
pendamping setiaku adalah Az-Zubeir.”[68]
d. Di antara keutamaan Abu Ubaidah
Dari Anas bin Malik t bahwa ia berkata Rasulullah r bersabda, “Sesungguhnya setiap umat itu
mempunyai orang kepercayaan. Dan wahai umatku, sesungguhnya orang kepercayaan umat ini
adalah Abu Ubaidah bin AL-Jarrah.”[69]

Dan Ahlu Sunah bersepakat untuk memuliakan dan mengutamakan mereka yang
dipersaksikan oleh Rasulullah r masuk surga. Adapun orang membenci para sahabat yang terbaik
dan hanya mengecualikan Ali saja, maka ia adalah sebodoh-bodoh manusia.

Para Imam Yang Dua Belas Di Kalangan (Syi’ah) Itsna ‘Asyarah
Kaum Rafidhah mengganti sepuluh orang tersebut dengan Imam dua belas menurut
keyakinan mereka, yaitu;
1. Ali yang diyakini diberi wasiat oleh Rasulullah r untuk menjadi khalifah.
2. Al-Hasan.
3. Husen.
4. Ali bin Husein Zainal 'Abidin.
5. Muhammad bin Ali Al-Baqir.
6. Ja'far bin Muhammad Ash-Shadiq.
7. Musa bin Ja'far Al-Kaadzim.
8. Ali bin Musa Ar-Ridha.
9. Muhammad bin Ali Al-Jawwad.
10. Ali bin Muhammad Al-Hady.
11. Hasan bin Ali Al-'Asykary dan
12. Muhammad bin Al-Hasan.
Mereka mengultuskan dalam kecintaan itu dan melampaui batas. Hal ini dapat dibantah
bahwa ketika Rasulullah r bersabda bahwa urusan umat ini akan baik, selama diurusi dua belas
orang. Maksud kedua belas itu adalah semuanya dari kaum Quraisy.
Dalam lafadz yang lain disebutkan, “Urusan ini akan senantiasa mulia sampai pada dua
belas khalifah.”[70]

Berkata baik kepada Sahabat dan Ahlu Bait, indikasi terbebasnya dari nifaq
Pengarang mengatakan, “Barangsiapa membaguskan perkataannya terhadap para sahabat
Rasulullah r, istri-istrinya yang suci, dari segala kekotoran dan anak turunannya yang bersih dari segala
kenajisan, berarti ia terbebas dari kemunafikan.”
Sebelumnya telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang ketaman para
Sahabat, kemudian penulis berkata: "Ia telah terbebas dari kemunafikan". Semata-mata karena asal
keyakinan Rafidhah adalah diciptakan oleh orang munafik dan Zindiq, yang bertujuan
menghancurkan Islam dan menghina Rasulullah r .

Kewajiban berwala' kepada orang mukmin khususnya ahlul ilmi
Pengarang mengatakan, “Terhadap Ulama salaf, terdahulu dan yang setelah itu dari kalangan para
tabi’in, ahlul khair dan atsar, ahlul fiqh dan ahlul fikr, mereka tidak disebutk kecuali dengan kebaikan,
barangsiapa yang menyebutnya dengan keburukan, maka mereka tidak berada di jalan orang-orang
beriman.”
Menjadi kewajiban bagi setiap Muslim untuk mencintai orang mukmin setelah kecintaan
kepada Allah I dan Rasul-Nya, sebagaimana yang dinyatakan dalam An-Nisa: 115, Terkhusus lagi
mereka yang menjadi pewaris nabi (para Ulama') karena mereka adalah orang yang terbaik umat
ini dan pengganti Nabi dalam menyampaikan keilmuan bagi umatnya. Yang menghidupkan
kembali sunnah-sunnah yang telah redup (mati). Mereka sepakat kewajiban ittiba' kepada
Rasulullah r, Adapun jika ada riwayat shahih yang menyelisihinya, maka ulama tersebut memiliki
alasan dalam meninggalkan hadist tersebut. Diantara alasannya ialah:
1. Ia tidak Yakin, kalau Rasulullah r-lah yang mengucapkannya.
2. Ia belum yakin kalau yang diinginkan Nabi r memang demikian dalam masalah
tersebut.
3. Keyakinanya bahwa hukum tersebut mansukh (terhapus).

Kita Tidak mengutamakan para wali diatas para Nabi
Pengarang mengatakan, “Kita tidak mengutamakan seorang pun dari para wali di atas para Nabi u ,
kita mengatakan, “Seorang Nabi lebih utama dari seluruh para wali.”
Perkataan Syaikh ini merupakan bantahan kepada golonga ittihadiyah dan kalangan sufi.
Allah I berfirman dalam Qs. An-Nisa: 64-65 dan Ali-Imran: 31.
Abu Utsman An-Naisaburi berkata,
لعفو لوق هسفن ىل ع ةنسلاب رnمأ نم , ةم كحلاب قطن , هسفن ىل ع ىوهلاب رnمأ نم و , قطن
ةعدبلاب
“Barangsiapa yang menjadikan sunah sebagi pemimpin pada dirinya baik dalam perkataan
maupun perbuatan, maka ia akan berkata dengan penuh hikmah. Dan barangsiapa yang
menjadikan hawa nafsu sebagai pemimpin pada dirinya, maka ia akan berkata dengan bid’ah.”
Sebagian di antara mereka ada yang mengatakan,
هسفن يف ربكل لإ ةنسلا نم ائيش مهضعب كرت ام
“Tidak ada yang mereka tinggalkan sesuatu pun dari sunah melainkan karena kesombongan
dalam dirinya.”

Tetapnya Karamah Para Wali
Pengarang mengatakan, “Kita mengimani karamah yang terjadi bagi para wali selama dinukil dari
para perawi terpercaya.”
Mu'jizat dan karomah menurut bahasa ialah meliputi segala kemampuan luar biasa.
Menurut bahasa lazim di kalangan Imam terdahulu, seperti Imam Ahmad bin Hambal dan lainya
mereka menamakannya “Ayat” (tanda kekuasaan Allah I). Akan tetapi di kalangan muta’akhirin
membedakan antara keduanya. Mereka menjadikan mu'jizat untuk Nabi sedangkan karomah
untuk para wali. Keduanya itu mempunyai kesamaan yaitu kejadian yang luar biasa di lura
kebiasaan.
Sifat kesempurnaan tertumpu pada tiga hal, yaitu Ilmu, kekuasaan, dan kekayaan, ketiganya
hanya terdapat pada Dzat Allah I semata. Dan Allah I memerintahkan Nabi-Nya untuk berlepas
diri dari mengaku memiliki tiga hal tersebut, Qs. Al-An'am: 50. Adapun kejadian luar biasa terbagi
menjadi tiga hukumnya:
1. Ada yang terpuji menurut Din, jika menghasilkan hal yang dituntut agama, berarti
termasuk amal shalih yang diperintahkan dalam agama dan syari'at. Mungkin wajib,
mungkin juga sunnah.
2. Tercela, jika dilakukan dengan cara yang terlarang, baik haram atau makruh tanzih,
berarti sebab turunya siksa dan adzab.
3. Mubah, Ini merupakan karunia Allah I yang patut disyukuri jika bermanfaat.
Abu Ali Aj-Jurzani berkata,
ةماركلل ابلاط ل ةماقتسلل ابلاط نك , ةماركلا بلط يف ةكnرحتم كسفن نإف , كنم بلطي كبرو
ةماقتسلا
“Jadilah kamu sebagai seorang pencari keistiqamahan jangan menjadi seorang pencari
karomah. Karena nafsumu (jiwamu) menuntut karomah sedangkan Rabbmu menuntut darimu
istiqamah.”
Adapun dalam ujian berupa kegembiraan (kejadiaan luar biasa) atau kesulitan manusia
terbagi menjadi tiga keadaan:
1. Satu golongan yang bertambah derjatnya dengan kemampuan luar biasa.
2. Satu golongan yang justru dengan kemampuan yang luar biasa itu berpaling sehingga
mendapatkan adzab Allah I.
3. Baginya suatu yang mubah.
Adapun Mu'tazilah mereka mengingkarinya bahwa jika karomah itu ada, maka akan
kesulitan untuk membedakan antara karomah dan mu'jizat dan membedakan antara Nabi dan
Wali.
Kalimat Allah I ada dua bagian;
1. Kalimat Kauniyah. Kalimat ini adalah kalimat yang Rasulullah r berlindung dengan
(mengucapkan)-nya. Seperti disebutkan dalam sabdanya;
رجاف لو رب نهزواجي ل يتلا تاماتلا ا تاملكب ذوعأ
Allah I berfirman dalam Qs. Yasin: 82, Al-An’am: 115
2. Kalimat Dieniyah. Yaitu Al-Qur’an dan syari’at Allah I yang dengannya diutus Rasul-
Nya yang berkaitan dengan perintah, larangan, berita-Nya, serta bagian hamba darinya
adalah ilmu (mengetaui) tentangnya, beramal, dan (mengerjakan-pen) perintah dengan
apa yang diperintahkan Allah I dengannya.

Macam-Macam Firasat
Firasat tebagi menjadi tiga macam:
1. Firasat Imaniyah, hal ini disebabkan karenaadanya cahaya yang Allah Ta’ala
masukkan ke dalam hati hamba-Nya. Pada hakikatnya ia adalah sebuah khatir (Sesuatu
yang terlintas dalam hati seorang hamba, namun diluar kuasa dirinya untuk mengaturnya)
yang merasuk ke dalam hati. Dan firasat ini sesuai dengan kekuatan iman, barangsiapa yang
kuat imannya, maka firasatnya akan lebih tajam. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata: Firasat
itu ialah tersingkapnya jiwa sehingga menyaksikan keghaiban dan ia dari kedudukan iman.
Bentuk khatir ada empat macam:
♦ Khatir Robbani, Ia berasal dari Allah Ta’ala.
♦ Khatir Malaki, yaitu gerakan hati akibat pengaruh kebaikan Malaikat pendamping
setiap manusia.
♦ Khatir Syaithani, gerakan hati akibat pengaruh syetan.
♦ Khatir Nafsani, yaitu dorongan jiwa secara alamiah (kodrati), yang disebut juga
Hajis.
2. Firasat Riyadhiyah. Yang mana adanya lewat rasa lapar, berdiri untuk shalat, dan
menyendiri untuk beribadah. Firasat ini dimiliki oleh mukmin dan kafir. Hal ini tidak
menunjukkan keimanan dan kewalian. Ini tidak mampu menyingkap kebaikan yang
bermanfa'at dan jalan lurus. Firasat ini dimiliki oleh pentakwil mimpi, dokter dan
semacamnya.
3. Firasat Khalqiyah. Firasat ini dengan mengunakan penelitian bentuk fisik untuk
menunjukkan kondisi psikologis, karena keduanya memiliki keterkaitan, yang sudah
menjadi sunnatullah. Seperti Kepala kecil menunjukkan bahwa kapasitas akalnya kecil.

Iman Dengan Tanda-Tanda Kiamat
Pengarang mengatakan, “Kita mengimani adanya tanda-tanda kiamat, seperti keluarnya dajjal dan
turunnya Nabi Isa bin Maryam q . kita juga mengimani terbitnya matahari dari barat serta keluarnya
binatang melata (yang dapat bicara) dari tempatnya.”
Dalam sebuah hadits disebutkan,
لاق ، ديسأ نب ةفيذح ةحيرس يب أ نع : ركذن نحنو ان يلع ملسو هي لع ا ىلص يبن لا عل n طا
لاقف ، ةعاسلا »: تاي آ رشع ىرت ىتح موقت نل اه نإ : عول طو ، ةب ادلاو ، ناخدل او ، لاجدل ا
فوسخ ةث لثو ، مي رم نب ا ىسيع لوزن و ، جوجأم و جوجأي و ، اه برغم نم سمشلا : فسخ
درطت نميلا ضرأ نم جرخت ران كلذ رخآو ، برعلا ةريزجب فسخو برغملاب فسخو قرشملاب
مهرشحم ىلإ سانلا
Dari Abi Sarihah, Hudzaifah bin Usaid t ia berkata, Nabi r datang kepada kami, sedang kami
sedang mengingat hari kiamat. Maka beliau r bersabda, “Kiamat itu tidak akan terjadi sebelum
terlihat sepuluh tanda, yaitu; Dajjal, Dukhan (asap), binatang melata, terbitya matahari dari
tempat tenggelamnya, (keluarnya) Ya’juj dan Ma’juj, turunnya Isa bin Maryam q, terjadinya tiga
gerhana; Gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab, serta tanda yang
terakhir adalah keluarnya api dari Yaman yang menggiring manusia ke tempat dikumpulkannya.”
Imam Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah t ia berkata, Rasulullah
r bersabda,
» لت قيو ، بيلصلا رسكيف اطسق امكح مي رم نب ا مكيف لزن ي نأ نكشويل هدي ب يسفن يذل او
ةيزجلا عضيو ، ريزنخلا ) 2 ( دحأ هلبقي ل ىتح لاملا ضيفيو ، , ايندلا نم ريخ ةدجس نوكت ىتح
اه يف امو , ةري ره وب أ لوقي مث : متئش نإ اوؤرقاو : هتوم لب ق هب ننمؤي ل بات كلا لهأ نم نإو
اديهش مهيلع نوكي ةمايقلا مويو ) ءاسنلا : 159 (
“Demi jiwaku yang ada di tangan-Nya, saya khawatir akan turun kepada kalian Ibn Maryam
sebagai hakim yang adil, mematahkan salib, membunuh babi, memungut jizyah dan harta
melimpah sampai tidak ada seorang pun yang menerimanya.” Kemudian Abu Hurairah t berkata:
Kalau kalian mau bacalah; Qs. An-Nisa: 159.[71]
Imam Bukhari v meriwayatkan dalam penafsiran Qs. Al-An'am: 158 dari Abu Hurairah t ia
berkata, Rasulullah r bersabda,
ل نيح كلذف اهيلع نم نمآ سانلا اهأر اذإف اهبرغم نم سمشلا علطت ىتح ةعاسلا موقت ل
لبق نم تنمآ نكت مل اهناميإ اسفن عفني
"Hari kiamat itu tidak akan terjadi sampai matahari terbit dari barat, apabila manusia
melihat hal itu mereka beriman, maka hari itulah tidak bermanfaatnya keimanannya orang yang
tidak beriman sebelumnya."[72]

Kebohongan Tukang Ramal Dan Dukun
Pengarang mengatakan, "Kita tidak membenarkan para dukun dan tukang ramal serta tidak
membenarkan orang yang mengakui sesuatu yang bertentangan dengan kitab, sunah dan ijma’ umat."
Imam Ahmad meriwayatkan dalam "Musnad"-nya dari Abu Hurairah t bahwa Nabi r
bersabda,
هيلع ا ىلص دمحم ىلع لزنأ امب رفك دقف لوقي امب هقدصف هلأسف انهاك وأ افارع ىتأ نم
ملسو
"Barangsiapa yang mendatang tukang ramal atau dukun, kemudian ia membenarkan apa
yang ia katakana maka ia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad r."
Yunus bin Abdul A'la Ash-Shadafi berkata: Saya katakan kepada (Imam) Syafi'i: Saudara
kita Laits mengatakan: Apabila kalian melihat seseorang yang berjalan di atas air, maka janganlah
kalian mengambil pelajaran dengannya sampai kalian kembalikan urusanny kepada Kitabullah
dan Sunah. Maka berkatalah Syafi'i: Laits itu telah meringkas perkataannya, bahkan jika kalian
melihat seseorang berjalan di atas air dan terbang di udara maka janganlah kalian mengambil
pelajaran dengannya sampai kalian mengembalikan urusannnya kepada Kitabullah dan Sunah.

Jama'ah itu hak sedangkan firqah (perpecahan) adalah adzab
Pengarang mengatakan, "Kita meyakini bahwa jama’ah adalah al-haq dan benar sedangkan furqah
(perpecahan) adalah penyimpangan dan adzab.
Allah I berfirman dalam Qs. Ali-Imran: 103 dan 105, Al-An'am: 159, Hud: 118-119, Al-
Baqarah: 76.
Macam-macam ikhtilaf
Ikhtilaf Ada Dua Macam;
1. Ikhtilaf Tanawwu' (fariatif)
Bentuk-bentuk ikhtilaf fariatif;
• Dua macam ucapan atau amalan yang keduanya benar dan disyariatkan. Seperti ikhtilaf
dalam bentuk qiraah dikatakan oleh nabi keduanya adalah bagus.
• Ikhtilaf dalam masalah yang disyariatkan tetapi salah satunya lebih kuat. Seperti bentuk
lafadz adzan, iqamah dan bacaan iftitah.
• Ikhtilaf dalam penyebutan tetapi makna yang dimaksud sama. Seperti dalam lafadz-
lafadz hudud.
2. Ikhtilaf Tadlad, yaitu dua pendapat yang saling menafikan baik dalam masalah ushul
ataupun furu' (cabang). Kebenaran dalam ikhtilaf ini hanya satu, karena kedua-duanya
saling menafikan. Tetapi banyak terjadi pendapat yang batil menjadi kelihatan benar bagi
pembelanya dalm berdebat atau ia memiliki dalil yang membenarkannya.

Dalam ikhtilaf tanawwu' menjadi tercela bila sudah melampaui batas (sampai saling
membunuh atau mengkafirkan). Al-Qur'an memuji keduanya selama tidak melampaui batas.
Sedangkan dalam ikhtilaf tudlad dipuji salah satunya dan dicela yang satu lagi.
Adapun ikhtilaf dalam kitabullah ada dua macam;
- Ikhtilaf (perbedaan) mengenai (kapan) diturunkannya.
- Ikhtilaf (perbedaan) dalam ta'wilnya.
Agama Yang Di Langit Dan Di Bumi Hanya Satu Yaitu Islam
Pengarang mengatakan, "Dinullah di langit dan di bumi adalah satu, yaitu dinul Islam, Allah I
berfirman, “Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam.” (Ali-Imran: 19). Dan firman-Nya juga,
“Dan Aku telah ridha terhadap Islam sebagai agamamu.” (Al-Ma’idah: 3)
Dan Islam itu berada di antara ghuluw (berlebihan) dan taqshir (meremehkan) antara tasybih
(penyerupaan Allah I dengan makhluk-Nya) dan ta’thil (penolakkan sifat Allah), antara pemahaman
Jabariyah dan Qadariyah serta antara perasaan aman dari ancaman Allah I dan putus asa dari rahmat Allah
I .
Dalam "Ash-Shahih" disebutkan dari Abu Hurairah t, dari Nabi r ia bersabda, "Kami adalah
para Nabi, agama kami adalah satu."[73]
Pengarang mengatakan, "Inilah din dan I’tiqad kita lahir dan bathin, kita berlepas diri kepada
Allah dari orang-orang yang menyelisihi apa yang telah kita sebutkan dan terangkan di atas. Kita bermohon
kepada Allah I semoga menguatkan keimanan kita, menutup akhir kehidupan kita dengannya, menjaga kita
dari hawa nafsu yang bermacam-macam, pemikiran yang beraneka ragam dan madzhab-madzhab yang
rusak, seperti; musyabihah, mu’tazilah, jahmiyah, jabariyah, qadariyah dan selainnya yang menyimpang
dari sunnah dan jama’ah serta berkoalisi dengan kesesatan. Kita berlepas diri dari mereka dan mereka dalam
pandangan kita adalah orang-orang yang sesat lagi hina. Hanya dari Allah-lah penjagaan dan petunjuk."
Para Ulama berselisih pendapat tentang Jahmiyah, apakah ia termasuk kepada tujuh puluh
dua golongan atau tidak? Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa mereka tidak termasuk
tujuh puluh dua golongan itu seperti Abdullah bin Mubarrak dan Yusuf bin Asbath.
Jahm (gembong) golongan Jahmiyah mengatakan bahwa syurga dan neraka itu akan
binasa, iman itu adalah pengakuan semata, kekufuran itu adalah kebodohan semata dan bahwa
seseorang itu tidak melakukan perbuatan kecuali karena Allah I saja sedangkan dinisbatkan
kepada manusia hanya sebatas majaz (kiasan) saja.
Sebab kesesatan adalah berpaling dari jalan yang lurus yang mana Allah I memerintahkan
kita untuk mengikutinya, Qs. Al-An’am: 153, Yusuf: 108.
Disebutkan dari Ibn Mas’ud t, ia berkata:
هنيمي نع اطوطخ طخ مث ا ليبس اذه لاقو اطخ ملسو هيلع ا ىلص ا لوسر انل طخ
يطارص اذه نإو لت مث هيلإ وعدي ناطيش اهنم ليبس لك ىلع لبس هذهو لاقو هراسي نعو
ةيلا رخآ ىلإ هوعبتاف اميقتسم ) ماعنلا : 103 (

Firqah yang sesat memiliki dua metode dalam wahyu:
- Metode Tabdil (merubah).
- Metode Tajhil (pembodohan).
Dan mereka ada dua macam:
- Ahlul Wahm wa Tahyiil (pengikut keraguan dan hayalan). Mereka mengatakan
bahwa para Nabi itu diutus dengan membawa kabar tentang Allah, hari akhir, jannah
dan neraka dengan urusan-urusan yang tidak sesuai dengan urusan pada dirinya. Hanya
saja mereka menyampaikan hal itu (kepada manusia) dengan khayalan dan mereka ragu
bahwa Allah I adalah Maha Agung dan bahwa badan itu dikembalikan, bagi mereka
nikmat yang dapat dirasa, siksa yang dapat dirasa walaupun urusannya tidak seperti itu
- Ahlut Tahrif wa Ta’wil.DAFTAR ISI
IMAM ATH-THAHAWI 2
BIOGRAFI SYAIKH IBN ABIL IZZI 13
Syarah Aqidah Thahawiyah. 15
Kebencian Ulama Salaf Tentang Ilmu Kalam.. 16
Tauhid Awal Dakwah Para Rasul 16
Macam-Macam Tauhid Dan Maknanya. 17
Mayoritas Surat Dalam Al-Qur'an Mencakup / Menerangkan Dua Macam Bentuk Tauhid Ini 18
Makna syahadat dan urutannya. 18
Allah Tidak Mengutus Seorang Nabi Pun Kecuali Ia Memiliki Tanda Yang Menunjukkan
Kebenarannya 18
Tingkatan mahabbah. 26
Al-Qur’an Adalah Kalamullah. 28
Melihat Allah I Itu Pasti Bagi Penghuni Jannah . 29
Isra Dan Mi’raj Nabi r Itu Hak . 34
Haud (Telaga) Nabi r Itu Benar Adanya . 35
Perjanjian Allah I Dengan Bani Adam .. 37
Iman Kepada Taqdir. 39
Hikmah Diciptakannya Iblis. 41
Iman Kepada Lauh Dan Qalam.. 44
Taqdir Allah I Tidak Dapat Dirubah . 45
Arsy Dan Kursi Itu Benar Adanya. 48
Dasar Pemikiran Filsafat 51
Mu’tazilah. 51
Rafidhah. 52
Manakah Yang Lebih Utama Antara Manusia Yang Shalih Dengan Malaikat 52
Wajib Beriman Terhadap Nama-Nama Para Nabi Dan Rasul 53
Para Rasul 'Ulul Azmi 53
Beriman Terhadap Nama-Nama Kitab Yang Telah Allah I Sebutkan . 53
Shalat Dibelakang Orang Yang Jati Dirinya Belum Jelas. 55
Shalat Di Belakang Pelaku Bid'ah Dan Orang Fasik. 55
Taat Dalam Masalah Ijtihad. 56
Tidak Boleh Menetapkan Atas Seorang Muslim Masuk Neraka Atau Surga Kecuali Dengan Nash
57
Kita Tidak Bersaksi Atas Kekufuran Seorang Ahli Kiblat Selama Belum Nampak Jelas
Kekufurannya 57
Wajib Mentaati Ulil Amri Kecuali Dalam Kemaksiatan. 58
Perintah Mengikuti Ahlu Sunnah Wal Jama'ah. 59
Perintah Mengikuti Ahlu Sunnah Wal Jama'ah. 59
Mencintai Ahlul Adli merupakan kesempurnaan Iman. 60
Apa Yang Samar Bagi Kita Ilmunya, Urusan Itu Kita Serahkan Kepada Allah I 60
Mengusap Khufain Pada Waktu Bepergian Dan Mukim.. 61
Haji Dan Jihad Akan Terus Berlangsung Sampai Hari Kiamat 61
Iman Kepada Malaikat Maut 61
Pembahasan Tentang Ruh. 62
Jiwa Itu Satu Dan Mempunyai Beberapa Sifat 62
Apakah ruh itu mati?. 63
Iman Kepada Adzab Dan Nikmat Kubur. 63
Korelasi Antara Ruh Dengan Jasad. 64
Pertanyaan Di Dalam Kubur Adalah Bagi Ruh Dan Jasad. 64
Tiga Fase Kehidupan Manusia. 64
Pertanyaan Malaikat Munkar dan Nakir. 64
Dua Macam Adzab Kubur. 65
Perselisihan Keberadaan Ruh Setelah Mati 65
Tingkatan Arwah Di Alam Barzakh. 66
Iman Kepada Hari Kebangkitan Dan Pembalasan. 66
Catatan Amal Dan Hisab. 66
Makna Al-Wurud. 67
Iman Kepada Mizan Dan Hakekatnya. 67
Adanya Eksistensi Surga dan Neraka. 67
Pendapat Tentang Kekekalan Neraka. 68
Kemampuan (Al-Isthitho'ah) 69
Perbuatan Hamba Adalah Ciptaan Allah I Dan Usaha Dari Hamba . 70
Bantahan Kepada Golongan Jabariyah Dan Qadariyah Dalam Masalah Perbuatan Hamba. 70
Allah I Tidak Disifati Dengan Pemaksaan . 72
Pembebanan Sesuai Kemampuan. 72
Amalan Yang Bermanfaat Bagi Si Mayit 73
Hukum Minta Upah Dari Bacaan Al-Qur'an Dan Menghadiahkan Kepada Mayit 74
Hukum Membaca Al-Qur'an Di Kuburan. 74
Allah I Mengabulkan Do’a Hamba-Nya . 75
Bantahan Kepada Siapa Yang Menyangka Tidak Ada Manfaatnya Do’a. 76
Hikmah Tidak Terkabulkannya Do’a. 76
Kebencian Allah I Dan Keridhaan-Nya . 77
Sikap Terhadap Para Sahabat 77
Tetapnya Khilafah Abu Bakar Ash-Shiddiq Berdasarkan Nash. 78
Khilafah Umar. 79
Khilafah Utsman. 79
Khilafah Ali bin Abi Thalib t. 79
Empat Khilafah Ialah Khulafa'ur Roosyidun. 80
Sepuluh Orang Yang Mendapat Kabar Gembira Dengan Syurga. 80
Para Imam Yang Dua Belas Di Kalangan (Syi’ah) Itsna ‘Asyarah. 82
Berkata baik kepada Sahabat dan Ahlu Bait, indikasi terbebasnya dari nifaq. 82
Kewajiban berwala' kepada orang mukmin khususnya ahlul ilmi 82
Kita Tidak mengutamakan para wali diatas para Nabi 83
Tetapnya Karamah Para Wali 83
Macam-Macam Firasat 85
Iman Dengan Tanda-Tanda Kiamat 85
Kebohongan Tukang Ramal Dan Dukun. 87
Jama'ah itu hak sedangkan firqah (perpecahan) adalah adzab. 87
Macam-macam ikhtilaf 87
Ikhtilaf Ada Dua Macam; 87
Agama Yang Di Langit Dan Di Bumi Hanya Satu Yaitu Islam.. 88

] 1 [ . Syarh Musykil al-Atsar oleh imam Thahawi. Syarh al-‘Aqidah ath-Thahawiyah oleh Imam al-‘Allaamah Abil Izzi al-Hanafi .

[2] . HR. Tirmidzi (2908), Darimi (2/435), Al-Baghawi (1181).
[3] . Abu Yusuf Ya’qub bin Ibrahim Al-Anshari Al-Kufi, beliau menemani Abu Hanifah selama tuju belas tahun, belajar darinya dan ia
adalah murid paling pintar dan faqih, ia meninggal pada tahun 182 H
[4] . Basyar bin Ghiyas Al-Mursaisi Abu Abdurrahman Al-Adawi, meninggal pada tahun 218 H umurnya mendekati 80 tahun
[5] . HR. Ibn Hibban, Abu Daus, Ahmad dan Thabrani.
[6] . Qs. 2: 163
] 7 [ . Qs. An-Nah: 60
] 8 [ . Qs. Ar-Rahman: 10
] 9 [ . حلملا : ضايبلا يقنلا وه ليقو ، هداوس نم رثكأ هضايب يذلا
] 10 [ . بأرشا : لواطتو هقنع دمو هسأر عفر
[11] . Qs. Maryam: 39
[12] . Qs. Al-Buruj: 16
[13] HR. Muslim.
[14] . Qs. Al-Ahqaf: 31
[15] . Qs. Al-An’am: 130
] 16 [ . HR. Muslim
[17] . Qs.Az-Zukhruf: 3
[18] . Qs. Qaaf: 35.
[19] . Qs. Yunus: 26
[20] . Hadits Riwayat Tirmidzi, ia mengatakan hadits ini hasan.
[21] . HR. Bukhari dan Muslim.
[22] . Yang dimaksud dengan tunduk di sini ialah berbicara dengan sikap yang menimbulkan keberanian orang bertindak yang tidak
baik terhadap mereka.
[23] . Yang dimaksud dengan dalam hati mereka ada penyakit ialah: orang yang mempunyai niat berbuat serong dengan wanita, seperti
melakukan zina.
[24] . Yakni keyakinan mereka terdahap kebenaran nabi Muhammad s.a.w. lemah. Kelemahan keyakinan itu, menimbulkan kedengkian,
iri-hati dan dendam terhadap nabi s.a.w., agama dan orang-orang Islam.
[25] . Qs. Al-Baqarah: 10.
[26]. Maksudnya penyakin bathiniyah seperti kekafiran, kemunafikan, keragua-raguan dan sebagainya.
[27] . Qs. At-Taubah: 125
[28] . Nama Ibn Abdil Bar adalah Syaikhul Islam Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Bar bin ‘Ashim An-Namari Al-
Andalusi ALQurtubi, Al-Maliki.
[29]. HR. Ahmad.
[30] . HR. Ibn Majah
[31] . Qs. Al-A'raf: 172
] 32 [ . Qs. An-Nisa: 165
[33] . Yang dimaksud dengan merasa dirinya cukup ialah tidak memerlukan lagi pertolongan Allah dan tidak bertakwa kepada-Nya.
[34] . Qs. Al-Lail: 5-21.
] 35 [ . Qs.Al-Qamar; 49
] 36 [ . HR.Muslim
] 37 [ . HR.Tirmidzi
] 38 [ . HR. Abu Daud (4700) dalam "As-Sunah", Tirmidzi (2155) dalam "Al-Qadar", Abu Daud Ath-Thayalisi (577) dan Ajuri dalam "Asy-
Syari'ah" hal.177, Al-Baihaqi dalam "Al-Asma Was Sifat" hal.378 dengan lafadz ; ملقلالاهقلخءيشلوأنإ , هرمأف ¸ ئيشلكبتكق " dan rijalnya
tsiqat .
] 39 [ . Tirmidzi no. 2516
] 40 [ HR. Abu Daud (4691) dalam “As-Sunah”, Hakim, Al-Lalika’I dalam “Syarh Sunah” (1150), Al-Ajuri dalam “Asy-Syari’ah .“
] 41 [ . HR. Abu Daud (4692), Ahmad, Allalika’i
] 42 [ . HR.Abu Daud, Ahmad, Allalika’I, Hakim .
] 43 [ . Tirmidzi, Ibn Majah, Thabrani .
] 44 [ . Dia adalah Syihabuddin Abu Qasim Abu Abdirrahman bin Isma'il Al-Maqdisi Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'I Al-Muqri An-Nahwi .
] 45 [ . Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Ibn Abi Syaibah, Thabrani, Ibn Suni .
] 46 [ . Abu Daud (4727), Khatib, Baihaqi
] 47 [ . Muslim, Abu Daud, Ibn Majah, Darimi, Ibn Jarud, Ibn Khuzaimah, Baihaqi
] 48 [ . Dia adalah Muhammad ibn Ali bin Athiyah Al-Haritsi
[49] . Dikeluarkan oleh Daru Quthni dari berbagai jalan dan ia mendha’ifkannya.
[50] . HR. Bukhari, Muslim, Thayalisi, Nasa’I, Ahmad, Thahawi dalam “Musykilul Atsar”, Tirmidzi, Ibn Majah, Al-Baghawi.
[51] . HR. Bukhari dan Muslim serta para imam yang lainnya.
[52] . HR. Bukhari, Muslim, Ibn Majah, An-Nasa’I, Ahmad, Thayalisi, Al-Baghawi, Al-Khatib.
[53] . HR. Muslim dan Baiihaqi
[54] . Dikeluarkan oleh Ibn Abdil Bar dalam "Jaami' Bayan Al-Ilmi Wa Fadhlihi".
[55] . HR. Tirmidzi (2800)
[56] . HR. Tirmidzi, Ahmad, Nasa’I, Ibn Majah, Thayalisi, Abu Ya’la
[57] . Di sampaikan Qurthubi.
[58] . HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad.
[59] . Qs. At-Thaghabun; 16
[60] . Qs. Al-Baqarah: 197
] 61 [ . Hr. Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Nasa’I, Ahmad, Bukhari, Ibn Jarud dari hadits Abu Hurairah .
] 62 [ . HR. Abu Daud, Al-Baghawi (sanadnya kuat .(
[63] . Ibn Majah, Ahmad, Ibn Abi Syaibah, Ibn Adi, Al-Baghawi, Tirmidzi dan Thabrani
] 64 [ . Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasa’I, Al-Baghawi, Abu Nu’aim, Ibn Mundah
] 65 [ . Diriwayatkan oleh Ahlu Sunan
] 66 [ . HR.Muslim, Bukhari, Tirmidzi, Ahmad, Ibn Abi ‘Ashim, Nasa’I dan Hakim .
] 67 [ . Dikeluarkan oleh Imam Bukhari (3724), Ibn Majah (128) dan Ahmad (I: 161 (
] 68 [ . Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Ibn Majah .
] 69 [ . Al-Bukhari, Muslim dan Tirmidzi .
] 70 [ . HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Ahmad .
] 71 [ . HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibn Majah, Ahmad dan Thayalisi .
] 72 [ . HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibn Majah, Nasa'I dan Al-Baghawi .
] 73 [ . HR. Bukhari, Muslim, dan Ahmad .

I M A M AT H-T H A H AW I
( Ula m a P e m u r ni T a u hi d)

NAMA DAN NASABNYA Beliau adalah Imam Abu Ja’far Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin Abdil Malik alAzdy al-Mishri Ath-Thahawi. Al-Azdy adalah qabilah terbesar Arab, suku yang paling masyhur, dan paling banyak furu’ (cabang suku) nya. Juga merupakan bagian dari qabilah Qahthaniyah, dinasabkan kepada al-Azdi bin al-Ghauts bin Malik bin Zaid bin Kahlan. Beliau adalah Qahthani dari sisi bapaknya dan adnani dari sisi ibunya karena ibunya seorang Muzainah, yakni saudara al-Imam al-Muzanni shahabat imam Syari’i. Dan termasuk seorang Hajri, saudara sepupu dari al-Azdi, yakni Hajr bin Jaziilah bin Lakhm, yang disebut Hajr al-Azdi, supaya berbeda dengan Hajr Ru’ain. Dan Ath-Thahawi dinasabkan pada Thaha sebuat desa di Sha’id Mesir.

LAHIRNYA DAN ZAMANNYA Mengenai kelahiran Imam Thahawi tahun 239 H, maka seperti yang diriwayatkan Ibnu Yunus muridnya yang kemudian diikuti oleh sebagian besar orang yang menulis riwayat hidupnya dan inilah yang besar. Memang ada yang menyatakan beliau lahir tahun 238 H, dan bahkan ada yang menyatakan tahaun 229 H. Ini tentu saja suatu tahrif (kekeliruan) penulisan, yang kemudian dikutip beberapa orang tanpa merujuk kembali kepada kitab lainnya. Disepakati para ulama bahwa beliau wafat tahun 321 H, kecuali Ibn an-Nadim yang menyatakan beliau wafat tahun 322 H. Imam Ath-Thahawi adalah sezaman dengan para imam ahli Huffazh para pengarang atau penyusun enam buku induk hadits (al-Kutub as-Sittah), dan bersama-sama dengan mereka dalam

riwayat hadits. Umur beliau ketika imam Bukhari wafat adalah 17 tahun, ketika imam Muslim wafat ia berumur 22 tahun, ketika imam Abu Dawud wafat ia berumur 36 tahun, ketika imam Tirmidzi wafat berumur 40 tahun dan ketika Nasa’i wafat ia berumur 64 tahun, dan ketika imam Ibnu Majah wafat ia berumur 34 tahun.

ASAL USULNYA Adalah beliau v bermula dari rumah yang berlingkungan ilmiah dan unggul. Bapaknya, Muhammad bin Salaamah adalah seorang cendekiawan ilmu dan bashar dalam syi’ir dan periwayatannya. Sedangkan ibunya termasuk dalam Ash-haab asy-Syafi’i yang aktif dalam majlisnya. Kemudian pamannya adalah imam al-Muzanni, salah seorang yang paling faqih dari Ash-haab asy-Syafi’i yang banyak menyebarkan ilmunya. Sebagian besar menduga bahwa dasar kecendekiawanannya adalah di rumah, yang kemudian lebih didukung dengan adanya halaqah ilmu yang didirikan di masjid Amr bin al-‘Ash. Menghafal al-Qur’an dari Syaikhnya, Abu Zakaria Yahya bin Muhammad bin ‘Amrus, yang diberi predikat: “Tidak ada yang keluar darinya kecuali telah hafal al-Qur’an.” Kemudian bertafaquh (belajar mendalami agama-red.) pada pamannya –al-Muzanni, dan sami’a (mendengar) darinya kitab Mukhtasharnya yang bersandar pada ilmu Syafi’i dan makna-makna perkataannya. Dan beliau adalah orang pertama yang belajar tentang itu. Ia juga menukil dari pamannya itu haditshadits, dan mendengar darinya periwayatan-periwayatannya dari Syafi’i tahun 252 H. Beliau juga mengalami masa kebesaran pamannya, al-Muzanni. Pernah bertamu dengan Yunas bin Abdul A’la (264 H), Bahra bin Nashrin (267 H), Isa bin Matsrud (261 H) dan lain-lainnya. Semuanya adalah shahabat Ibn Uyainah dari kalangan ahlu Thabaqat.

PINDAH MADZHAB DARI SYAFI’I KE MADZHAB HANAFI Ketika umurnya mencapai 20 tahun, ia meninggalkan madzhab yang telah ia geluti sebelumnya yakni madzhab Syafi’i ke madzhab Hanafi dalam bertafaqquh, disebabkan beberapa faktor:

1. Karena beliau menyaksikan bahwa pamannya banyak menelaah kitab-kitab Abi
Hanifah.

2. Tulisan-tulisan ilmiah yang ada, yang banyak disimak para tokoh madzhab Syafi’i
dan madzhab Hanafi.

3. Tashnifat (karangan-karangan) yang banyak dikarang oleh kedua madzhab itu

Ia adalah orang pertama yang dinukilkan haditnya oleh Ath-Thahawi. Banyak Syaikh yang mengambil pendapat dari madzhab Abi Hanifah. dan diantara mereka ada yang menjadi Syaikhnya (gurunya) Ath-Thahawi. Al-Imam al-‘Allaamah. dan kepadanya belajar di bawah madzhab Syafi’i. Seperti karangan al-Muzanni dengan kitabnya al-Mukhtashar yang berisi bantahanbantahan terhadap Abi Hanifah dalam beberapa masalah. karena hal ini banyak terjadi di kalangan ahli ilmu ketika itu yang berpindah dari satu madzhab ke madzhab lainnya tanpa meningkari madzhab sebelumnya. dan hujjah yang lebih mendekati kebenaran. Akan tetapi perlu diketahui bahwa perpindahan madzhabnya itu tidaklah bertujuan untuk mengasingkan diri dan mengingkari madzhab yang ia tinggalkan. al-Masa-il alMu’tabarah. Adalah Ath-Thahawi sangat membanggakan gurunya ini dan banyak meriwayatkan hadits-hadits dari beliau. ‘Alamuz Zuhad. 4.) atau taklid. Abu Ja’far Ahmad bin Abi Imran Musa bin Isa al-Baghdadi al-Faqih al-Muhaddits al-Hafizh. tetapi yang dicari adalah dalil. . al-Jami’ ash-Shaghir. Dan beliau adalah seorang yang paling berpengaruh atas Ath-Thahawi dalam madzhab Abi Hanifah. Beliau disebut sebagai lautan ilmu.. Bahkan pengikut Syafi’i yang paling terkenal sebelumnya adalah seorang yang bermadzhab Maliki. wafat tahun 264 H. 5. Faqihul Millah. dan lain-lainnya. menyimak dari beliau juga kitab Mukhtasharnya serta kumpulan haditshadits Syafi’i. Targhib fil ‘Ilmi. seperti alQadli Bakar bin Qutaibah dan Ibnu Abi Imran serta Abi Khazim. disifatkan sangat cerdas dan kuat hafalannya. Isma’il bin Yahya bin Isma’il bin ‘Amr bin Muslim al-Muzanni al-Mishri. Tidak ada tujuan untuk menyeru pada ‘ashabiyah (fanatisme-red. Al-Imam al-‘Allaamah. 2. baik dari Mesir maupun Syam dalam rangka menunaikan tugasnya sebagai qadli. Syaikhul Hanafiyah. Karangannya antara lain alMukhtashar. SYUYUKH (PARA GURU) BELIAU 1.yang berisi perdebatan antara kedua madzhab itu dalam beberapa masalah. wafat tahun 280 H. Banyaknya halaqah ilmu yang ada di masjid Amr bin al-‘Ash tetangganya mengkondisikan beliau untuk memanfaatkannya dimana di sana banyak munasyaqah (diskusi) dan adu dalil dan hujjah dari para pesertanya. kemantapan. al-Jami’ al-Kabir. banyak meriwayatkan hadits dengan hafalannya. al-Mantsur. Salah satu sahabat Syafi’i yang mendukung madzhabnya.

faqih. salah seorang shahabat Syafi’i. menyimak hadits dari Syafi’i. Sangat piawai dalam Ulumul Qur’an dan hadits. dan Abdullah bin Wahab dan mengumpulkannya. 5. Dan rijalnya dari Muslim dan dari Abi Dawud dan dari Abi Isa (at-Tirmidzi-red. Al-Imam Hafizh. Berkata Dzahabi: “Beliau adalah orang yang paling piawai dalam hadits dan ‘ilal. menyimak dari beliau. Al-Faqih al-‘Allamah Qadli al-Qudlat Abu Khazim Abdul Hamid bin Abdil Aziz asSakuuni al-Bishri kemudian al Baghdadi al-Hanafi. Seorang shahabat Syafi’i dan mewarisi ilmunya. 6. Dan dipuji selama menjalankan jabatannya. patuh pada dien. bila dalam kebenaran tidak takut celaan orang yang mencela. berakal. zuhud. Al-Imam al-Hafizh ats-Tsabit. Abu Ubaid Ali bin al Husain bin Harb Isa al Baghdadi. 7. Termasuk orang yang termasyhur dalam keadilannya dan ulama’ di zamannya di Mesir. Seorang yang tsiqah. sangat pendai dalam masalah ikhtilaf dan ma’ani serta qiyas fashih. Al-Qadli Al-‘Allaamah al-Muhaddtis ats Tsabit. Qadli al-Qudlat di Mesir. Ath-Thahawi belajar kepada beliau ketika menjadi tamu di Syam tahun 268 H. ditsiqahkan oleh Nasa’i. Sufyan bin Uyainah. paling piawai dalam beramal dan menulis. Abu Musa Yunus bin Abdul A’la Shadari alMishri.). Qadli al Qudlat. mempunyai kedudukan yang terhormat. wafat tahun 303 H. Seorang yang ‘alim. Al-‘Allaamah Al-Muhaddits Abu Bakrah Bakkar bin Qutaibah Al-Bishri.3. shahabat Nafi’. wafat tahun 319 H. Kufah dan Karkh. pandai membuat permisalan untuk memudahkan akal. Al-Qadli al Kabir. lemah lembut. Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurrasani an Nasa’i. dan wara’. shaleh dan istiqamah. 4. 8. Menjabat Qadli di Syam. Al-Imam al-Muhaddits al-Faqih al-Kabir. dan agung. Belajar pada Syafi’i. Seorang yang ‘alim. banyak pengaruhnya atas dirinya. wafat tahun 270 H. Abu Muhammad ar Rabi’ bin Sulaiman al-Muradiy al-Mishri. Wafat tahun . Syaikhul Islam. Imam Thahawi bertemu dengan beliau ketika ia masih seorang pemuda. Banyak mengambil riwayat dari beliau. membaca al-Qur’an pada Warsy. wafat tahun 264 H. cendekia disertai watak pemberani. suka menyatakan kebenaran. Baghdad. Beliau menguasai madzhab Ahlul Iraq hingga melampaui guru-gurunya. Dan beliau adalah tetangga dengan Imam Bukhari dan Abu Zur’ah di masa tuanya. sangat dewasa dan cerdik. Wafat tahun 292 H. dan banyak menimpa dari beliau ilmu Hadits serta tidak pernah absen dari majlisnya ketika mendiktekan hadits. muhaddtis.

menjadi tamu di Mesir. menghabiskan umurnya dalam ilmu dan menyebarkannya. tsabit”. 12. Seorang yang tsiqah. Menyimak dari Amr bin Abi Salmah dan thabaqatnya. Abu Zur’ah Abdurrahman bin amr bin Abdullah bin Shafwan bin Amr an-Nashri ad-Dimasyqi. Berkata Nasa’i. Abu Ali al-Husain bin Ma’arik al-Baghdadi. Wafat tahun 270 H. Berkata Abu Sa’id bin Yunas: “Beliau tsiqah ridla”. maka dikatakan oleh Nasa’i: Laa ba’sa bihi). Berkata Ibnu Yunas: “Tsiqah. dan rumahnya di al-Barlusi. 10. Syaikhul Imam ash-Shadiq.Al-Hafidz Abu Bakr Ahmad bin Abdullah bin al-Barqi. Berkata ibnu Yunus: “Tsiqah”.270 H. Meriwayatkan dari beliau Abu Dawud. Syaikh yang sangat disukai. 13. Berkata Ibnu Yunus: “ Tsiqah.Al-Imam al-Hujjah. banyak menimba ilmu darinya para ashabul hadits. “Periwayat yang diterima haditsnya (Shalih)”. Wafat tahun 255 H. mempunyai karangan tentang mengenal shahabat dan termasuk seorang hufazh yang mutqin. Wafat tahun 270 H. 15. panjang umurnya. Abu Abdullah Bahr bin Nashr bin Sabiq alKhaulani maulahum al-Mishri. Ibrahim bin Matawaih alAshbahani dan Abu Bakar bin Abi Dawud. wafat tahun 267 H.Al-Imam al-Hafizh al-Mutqin. Wafat tahun 270 H. 11. al-Mishri al-Jiizi al-A’raj. wafat tahun 269 H. Muhaddits Syam.Ar-Rabi’ bin Sulaiman al-Azdi maulahum. Wafat tahun 281 H. menjadi tamu di Mesir. lahirnya di Syria. Abu Ishaq Ibrahim bin Abi Dawud Sulaiman bin Dawud al-Azdi al-Kufi asli. Banyak hadits yang diriwayatkan dari beliau.Al-Hafizh al-Hujjah. .Abu Ja’far Abdul Ghani bin Rifa’ah bin Abdul Malik al-Lakhmi al-Mishri. tsabit”. Ditsiqahkan Abi Hatim dan Yunus bin Abdul A’la. 9. Disifatkan oleh Ibnu Yunas bahwa beliau salah seorang hufazh alMujawwidin. 17. Abu Ishaq Ibrahim bin Marzuq al-Bishri. dan Ibnu Khuzaimah. Mempunyai karangan mengenai Tarikh Dimasyq. Wafat tahun 261 H. suami saudara perempuan al Hafidz Ahmad bin Shalih.Al-Imam al-Muhaddits ats-Tsiqah.Al-Hafizh ats-Tsabit. 16. 14. Abu Ishaq Ibrahim bin Munqidz bin Isa al-Khaulani Maulahum al-Mishri al-‘Ushfuri. akan tetapi beliau tergolong seorang hufazh (ahli menghafal. masyhur namanya. Wafat tahun 256 H. shaduq. tsiqah dan tsabit.

banyak meriwayatkan hadits. tidak jelas perkaranya kecuali beliau adalah seorang yang baik”. mushannif kitab Al Musnah. shaduq. Abu Bisyrin Muhammad bin Ahmad bin Hammad bin Sa’id bin Muslim al-Anshari ad-Duulabi.Al-Imam al-Hafizh al-Mujawwid Abu Bakar Muhammad bin ali bin Dawud bin Abdullah al-Baghdadi. menjadi tamu di Mesir. Abu Ja’far Muhammad bin Isma’il bin Salim al Qurasyi al-‘Abbasi maulaal Mahdi Al Baghdadi menjadikan tamu di Makkah.Al-Imam Syaikhul Islam. Wafat tahun 317 H. terpercaya” 19. hasan haditsnya”. 25. Berkata Daruquthni: “banyak digunjingkan.Al-Imam Al-‘Allaamah al-Hafizh. al-Ba’ts dan lainnya. Berkata Nasa’i: “Laa ba’sa”. Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim bin A’yah bin Laits al-Mishri al-Faqih. Abu Bakar Abdullah bin sulaiman bin al-Asy’ats as-Sajistaani. Dikenal dengan sebutan Ibnu Ukhti Ghazaal. . wafat tahun 316 H. Berkata Ibnu Abi Hatim: “Shaduq”. salah seorang yang terkenal adil.Al-Imam al-Muhaddits al-Adl.Al-Imam al-Muhaddits ats-Tsiqah. Abul Hasan Ali bin Ahmad bin Sulaiman bin Rabi’ah bin ash-Shaiqah ‘Allaan al-Mishri. Nasikh wal Mansukh. 24. Cendekiawan negeri Mesir di zamannya bersama al-Muzanni. Mengarang as-Summah. Berkata Yunus: “Seorang penghafal hadits dan memahaminya. Berkata Ibnu Khuzaimah: “Aku belum pernah melihat orang yang lebih pandai dari kalangan fuqaha’ tentang perkataan para shahabat dan tabi’in dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim. Syaikhul Baghdad. 22. seorang fuqaha Mesir dari madzhab Maliki”.Al-Imam al-Hafizh ash-Shaduq Abul Hasan Ali bin Abdul Aziz al-Baghawi. Wafat tahun 310 H.Al-Iman al-Hafizh al-Baari’. Wafat tahun 280 H. dan merupakan orang yang paling alim di kolong bumi dengan madzhab Maliki. 23. Syaikh al-Haram al-Makki. Beliau adalah pengarang kitab al-Kunniy wal Asma’. Wafat tahun 276 H. Syaikhul Haram. Dan berkata Maslamah bin Qasim: “Tsiqah”. alim dan hafizh. 21. Seorang yang faqih. 20. al-Mashaahif. Wafat tahun 268 H. Wafat tahun 261 H.” Berkata Abi Hatim: “Ibnu Abdul hakim tsiqah. Seorang yang tsiqah. Wafat tahun 264 H. Seorang yang tsiqah. Seorang sandaran yang tsiqah. Berkata Daruquthni: “Tsiqah.Al-Imam al-Faqih al-Muhaddits Abu Musa Isa bin Ibrahim bin Matsrad al-Ghafiqi maulahum. al-Mishri.18. Syari’ah al-Muqaari’.

Al-Imam al-Hafizh al-Mujawwid ar-Rahhal. kemudian ath-Thurasusi. seorang yang paling tsiqah di zamannya dan meninggikannya dengan ilmu. Wafat tahun 282 H. 28. Abu Zakaria Yahya bin Utsman bin Shalih bin Shafwan as-Sahmi al-Mishri.Al-‘Allaamah al-Hafizh al-Akhbaari.Al-Imam Al-‘Allaamah al-Mutqin. Berkata Khuthaib al-Baghdadi: “Tsiqah.Al-Imam al-Hafizh al-Mujawwid.Mahmud bin Hasan an-Nahwi Abu Abdullah. al-Qadli al-Kabir. Wafat tahun 272 H. seperti yang ia nyatakan dalam kitabnya ini juz I hal 227 dan 263. Abu Zakaria Yahya bin Zakaria bin Yahya an-Naisaburi al-A’raj. terhormat dan mulia”. Seorang yang alim. penghafal hadits. Berkata Ibnu Yunus dalam Tarikh Mishri: “Seorang ahli nahwu. Wafat tahun 307 H. faqih di madzhab Maliki. Wafat tahun 301 H. seorang yang tsiqah shaduq”. Abu Ha’far Ahmad bin Sinan bin Asad bin Hibban al-Wasithi al-Qaththan. Berkata Ibnu Yunus: “Seorang hafizh. Wafat tahun 318 H. pemberani. 32. panjang umur dan pernah melihat Syafi’i. Abu Yazid Yusuf bin Yazid bin Kamil bin Hakim al-Umawi maulahum al-Qurathisi. dan tentang meninggalkan ulama.Al-Iman al-Kabir al-Hafizh ats-Tsiqah. Wafat tahun 258 H. Wafat tahun 273 H. dari Yahya bin Sulaiman al-Ju’ri. ahli tajwid. hujjah. Seorang alim. 34. Adalah imam Thahawi mengambil qira’ah dari huruf demi huruf. 30. gudang ilmu”. menjadi tamu di ThuTharsusi dan menjadi muhadditsnya di sana.Al-Imam al-Hafizh ats-Tsabit Syaikhul Waqti Abu Bakar Ja’far bin Muhammad bin al-Hasan bin al-Mustafaadl al-Firyaabi al-Qadli. al-Faqih al-Hanafi. dari Abi Bakar bin ‘Iyasy. 33. Berkata Ibnu Yunus: “Seorang alim dengan ahbar Mesir. 31. dan meriwayatkan hadits yang tidak ditemukan di orang lain”. Wafat tahun 287 H. banyak meriwayatkan hadits. . 29. Abu Umayyah Muhammad bin Ibrahim bin Muslim al-Baghdadi. Abu Ja’far Ahmad bin Ishaq bin Buhlul bin hasan an-Tanwikhi al-Anbari.Rauh bin Farj Abu Zinba’ bin Farj bin Abdirrahman al-Qaththan maulanan Zubair bin al-‘Awwam. 27. Berkata Abi Hatim: “Beliau seorang imam di zamannya. Wafat tahun 282 H. mempunyai riwayat dalam qira’ah dari.Al-Imam ats-Tsiqah al-Musannid. meriwayatkan dari Abul Malik bin Hisyam dari Abi Zaid dari Abi Amr bin Al-‘Ala.26. dari ‘Ashim bin Bahdalah Abi an-Nujud. Ashim Yahya bin Sulaiman al-Ju’fi. pengarang Al-Musnad dan mempunyai beberapa mushannifat.

Dan jika salah seorang imam menyamai pendapatnya maka disebabkan kesamaan yang berdasarkan dalil dan . ats-Tsauri. baik akhlaqnya. mengklasifikasikan secara rinci riwayat-riwayat yang ia terima dan menyusunnya dalam mushannafnya. Beliau berputar bersama kebenaran yang berdasar pada ijtihadnya. Ibnu Syubrumah. Laits bin Sa’d. baik dalam pergaulan. Dan atas manhaj ini pula beliau mengarang kitab aqidah yang masyhur (yakni Aqidah Ath-Thahawiyah. kemudian mempelajari madzhab Hanafi. lemah lembut terhadap keluarga. yang mengerti hukum-hukumnya dan maknanya. berasal dari Bashrah. illah dan ahwalnya. luas jangkauan pengenalannya terhadap thuruq (jalan-jalan) hadits. jauh dari rasa ragu-ragu.Al-Walid bin Muhammad at-Tamimi an-Nahwi. Sifat inilah yang mengantarkannya untuk menyusun mushannafat yang banyak menurut babnya. Seperti Ibrahim an-Nakha’i. Sangat memperhatikan apa yang beliau dengan dalam majelis ilmu. dekat dengan para qadli dan ahli ilmu. Akan tetapi memilih perkataan yang ia anggap paling benar berdasarkan kekuatan dalilnya.35. Penghafal hadits. dan tidak dalam masalah furu’. Sangat piawai dalam ilmu Syurut dan Watsaiq. ahli tajwid. tsiqah. banyak menelaah madzhab para shahabat dan tabi’in serta para imam yang mepat yang diikuti dan para imam mujtahid yang lain. dan tidak berta’ashub pada salah seorang imam pun. Tidak bertaklid pada seorangpun. rijal-rijalnya. Wafat tahun 263 H.). tidak dalam masalah ushul (pokok). Mengikuti manhaj salaf dalam aqidah. bertindak tanduk sopan. Ketsiqahan ulama pada beliau mencapai puncaknya ketika Abu Ubaid bin Harbawaih – salah seorang shahabat Syafi’i mengakui keadilannya dan menerima syafa’atnya. dan kemudian diulangi kembali setelah selesai majlis. Dan beliau adalah seorang yang lapang dada. menghadiri halaqah ilmu dan menukil riwayat dari sana. Seorang ahli nahwu. SIFAT-SIFATNYA Adalah Ath-Thahawi v seorang hafidz (penjaga dan penghafal) kitab Allah. matan. Orang-orang yang berbeda pendapat dan sependapat dengan beliau mengakui kewara’annya dan kezuhudannya. asbabun nuzulnya. Utsman al-Batti. pen. memberi nasehat para pemimpin. Auza’i. dan terhadap atsar dari shahabat dan tabi’in terhadap tafsir ayat-ayatnya. yang termasyhur dengan sebutan Wullaad. Mempunyai wawasan yang menakjubkan dengan ilmu qira’ah. ATH-THAHAWI SEORANG IMAM MUJTAHID Ath-Thahawi telah belajar madzhab Syafi’i kepada pamannya al-Muzanni. Seorang yang sangat jeli dalam membahas suatu masalah. dengan penuh tawadlu’. Ibnu Abi Laila dan al-Hasan bin Hay.

hujjah, tidak karena taklid. Keadaannya seperti keadaan para ulama semasanya, yang tidak ridla dengan taklid. Tidak kepada ahli hapal hadits dan tidak pula kepada para ulama fiqih. Berkata Ibnu Zaulaq: “Aku mendengar Abu hasan Ali bin Abi Ja’far Ath-Thahawi berkata: Aku mendengar bapakku berkata dan disebutkan keutamaan Abi Ubaid bin harbawaih dan fiqihnya lalu berkata: Ketika itu ia mengingatkan aku dalam satu masalah. Maka aku jawab masalah itu. Tetapi beliau berkata kepadamu: Bagaimana ini, kenapa memakai perkataan Abu Hanifah? Maka aku katakan kepadamu: Wahai Qadli, apakah setiap perkataan yang diucapkan Abu Hanifah aku katakan juga? Beliau berkata: Aku tidak mengira engkau kecuali seorang muqallid (suka mengikuti saja). Aku jawab: Apakah ada orang yang bertaklid kecuali orang yang berta’ashub (fanatik buta)? Beliau menambahi: Atau orang yang bodoh? Berkata: Maka menjadilah kalimat ini masyhur di Mesir hingga semacam menjadi pameo yang dihafal manusia. Dan tidak ada yang menghalanginya untuk berijtihad karena beliau telah menguasai ilmu perangkatnya. Beliau adalah seorang hafidz. Luas telaahnya, dalam pemahamannya, luas cakrawala tsaqafahnya, ahli dalam mengenali hadits dan periwayatannya, piawai dalam mencari illat hadits serta mahir dalam ilmu fiqih dan bahasa Arab. Berkata Imam al-Laknawi dalam al-Fawaid al-Bahiyah hal. 31; Bahwa Imam Thahawi mempunyai derajat yang tinggi dan urutan yang mulia. Banyak menyelisihi shahibul madzhab (pendiri madzhab) dalam masalah ushul maupun masalah furu’. Barang siapa yang menelaah kitab Syarh Ma’anil Atsar dan karangan-karangannya yangn lain maka akan mendapati bahwa beliau banyak menyelisihi pendapat yang dipilih para pemimpin madzhabnya jika yang mendasari pendapatnya itu sangat kuat. Yang benar beliau adalah salah seorang mujtahid, akan tetapi manusia tidak bertaklid kepada beliau. Tidak dalam furu’ maupun dalam ushul, karena mereka mensifatinya dengan mujtahid. Akan tetapi yang mereka contoh dari beliau adalah caranya berijtihad. Atau paling tidak beliau adalah seorang mujtahid dalam madzhab yang mampu untuk mengeluarkan hukum-hukum dari kaidah-kaidah yang dinyatakan sang imam madzhab, dan tidak pernah derajat beliau rendah dari martabat itu selamanya. Dan berkata Maulana Abdul Aziz al-Muhaddits ad-Dahlawi dalam kitab Bustan alMuhadditsin: “Dalam mukhtashar Thahawi menunjukkan bahwa beliau adalah seorang mujtahid. Dan bukan seorang muqallid (pengekor) terhadap madzhab Hanafi dengan pengekoran total. Karena beliau sering memilih pendapat yang berbeda dengan madzhab Abu Hanafi ketika hal itu berdasarkan dalil-dalil yang kuat.

MURID-MURID BELIAU Tidak sedikit kalangan ahli ilmu yang berguru pada beliau. Diantara mereka para hufadz

yang termasyhur. Mereka menyimak dari beliau, mendapat manfaat dari ilmu beliau. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Al-Hafizh Abul Faraj Ahmad bin al-Qasim bin Ubaidillah bin Mahdi al-Baghdadi.
Atau yang terkenal dengan nama Ibnu Khasyab. Wafat 364 H.

2. Al-Imam al-Faqih al-Qadli Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Manshur alAnshari ad-Damaghaani.

3. Ismail bin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Aziz, atau yang terkenal dengan
nama Abu Sa’id al-Jurjani al-Khallaal al-Warraaq. Wafat tahun 364 H

4. Al-Muhaddits al-Hafizh al-Jawwal al-Mushannif Abu Abdullah al-Husain bin
Ahmad bin Muhammad bin Abdirrahman bin Asad bin Sammakh bin Syammaakhi al-Hirawi ash-Shaffar, pengarang al-Mustakhraj Ala Shahih Muslim. Wafat tahun 371 H.

5. Al-Muhaddits al-Imam Abu Ali al-Husain bin Ibrahim bin Jabir bin Abi
Azzamzaam ad-Dimasyqi al-Faraidli asy-Syahid. Wafat tahun 368 H.

6. Al-Imam al-Hafizh ats-Tsiqah ar-Rahaal al-Jawwal Muhadditsul Islam Alim alMua’ammarin Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayub bin Muthair a-Lakhmi As Syammi At Thabrani, pengarang tiga mu’jam; al-Kabir, al-Ausath, As Shaghir. Wafat tahun 360 H.

7. Al-Imam al-Hafizh An Naqid al-Jawal Abu Ahmad Abdullah bin ‘Addi bin
Abdullah bin Muhammad bin al-Mubarak bin al-Qaththaan al-Jurjaani, pengarang kitab al-Kamil. Wafat tahun 365 H.

8. Al-Imam al-Hafizh al-Mutqin Abu Sa’id Abdurrahman bin Ahmad bin Yunus bin
Abdil A’la ash-Shadafi al-Mishri, pengarang kitab Tarikh Ulama’ Mishra. Wafat tahun 347 H.

9. Al-Imam al-Hafizh Ats Tsiqah al-Jawwal Abu Bakar Muhammad bin Ja’far bin alHusain al-Baghdadi al-Warraaq. Wafat tahun 370 H.

10.Asy-Syaikh al-‘Alim al-Hafizh Abu Sulaiman Muhammad bin al-Qadli Abdullah
bin ahmad bin Rabi’ah bin Zabrin ar-Raba’i. Wafat tahun 379 H.

11.Asy-Syaikh al-Hafizh al-Mujawwid Muhaddis Iraq Abul Husein Muhammad bin
al-Mudzaffar bin Musa bin Isa bin Muhammad al-Baghdadi. Wafat tahun 379 H.

12.Al-Muhaddits ar-Rahhal Abul Qasim Maslamah bin al-Qasim bin Ibrahim al-

Andalusi al-Qurthubi. Wafat tahun 353 H.

13.MuhadditsAshbahaan al-Imam ar-Rahhal al-Hafizh ash-Shaduq Abu Bakar
Muhammad bin Ibrahim bin Ali bin ‘Ashim bin Zaadzan al-Ashbahan, yang termasyhur dengan sebutan Ibnul Muqri’ al-Mu’jam. Wafat tahun 381 H.

14.Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Salamah Abul Hasan Ath-Thahawi, anak imam
Thahawi. Wafat tahun 381 H.

15.Abu Utsman Ahmad bin Ibrahim bin Hammad bin Zaid al-Azdi. Wafat tahun 329
H. Dan lain-lain rahimahullah ajma’in.

PERKATAAN AHLUL ILMI KEPADA IMAM THAHAWI Ibn Yunus berkata, “Dia (Imam Thahawi v) seorang yang tsiqah, tsabit, faqih, aqil, tidak ada yang semisalnya. Ibn Nadim berkata, “Dia seorang yang berilmu dan zuhud pada zamannya. Ibn Atsir berkata, “Dia seorang imam dan faqih dari kalangan Hanafiyah dan seorang tsiqah yang tsabit.

KITAB-KITAB KARANGAN BELIAU Imam Ath-Thahawi adalah termasuk diantara sekian orang yang mempunyai banyak kitab karangan dan mahir dalam menyusun tashnifaat. Dikarenakan beberapa faktor yang dianugerahkan Allah kepadanya. Yakni cepat hafal, mempunyai wawasan pengetahuan yang luas, dan mempunyai kesiapan yang cukup, beliau telah menyusun berbagai macam dan jenis kitab, baik dalam bidang aqidah, tafsir, hadits, fiqih, dan tarikh. Sebagian ahli tarikh menyatakan lebih dari tiga puluh kitab. Diantaranya sebagai berikut:

1. Syarh Ma’ani al-Atsar. 2. Syarh Musykil Atsar. 3. Ikhtilaaf al-Fiqhiyah. 4. Mukhatashar Ath-Thahawi Fi Fiqh Hanafi (dicetak tahun 1370 H). 5. Sunan asy-Syafi’i.

6. 10. Naqdlu kitab al-Mudallisin li Faqih Baghdad al-Husain bin Ali bin Yazid alKarabisi. 13.[1] . Taswiyatu baina Hadtsana wa Akhabarana. Asy-Syurut ash-Shaqhir.Asy-Syurut al-Kabir. 21. 24.Asy-Syurut al-Ausath. Al-Aqidah Ath-Thahawiyah. 22. 7.Kitab al-Mahadlir wa as-Sijillaat.An-Nawadir Wal Hikayaat.Akhbar Abi Hanifah wa ash-haabuhu. WAFATNYA Beliau v wafat pada tahun 321 H.Al-Raddu ‘ala Abi Ubaid fiima Akhtha a fiihi fi Kitaabi an-Nasab. 17.Juz-un fi qismi al-fay`i wal Ghanaa-`im 18. 11.Kitab Al-Washaya wal Faraidl.Juz-un fi hukmi ardli Makkah.At-Tarikh al-Kabir. 20. 8.Ar-Raddu ‘ala Isa bin Abbaan fi Kitaabihi alladzi sammaahu Khatha’u al-Kutub.Nawadirul Fiqhiyah. 15. 16.Ahkamul Qur’an 14. malam kamis bulan Dzulqa’dah. 12.Syarh al-Jami’ al-Kabir lil imam Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani. Beliau v dimakamkan di daerah Qarafah Bani Asy’ats. 19. 23. 9.Ikhtilaaf ar-Riwayaat ‘ala Madzhab al-Kuufiyiin.

Juga kitab “Al-Ittiba” yang ditulis sebagai bantahan atas mereka yang mengharuskan bertaqlid kepada Abu Hanifah v. sebagaimana disebutkan dalam beberapa tempat dalam buku ini. Seperti ucapannya. dan lain-lain. Ibn Abi Izz dalam syarahnya mengikuti kaidah-kaidah berikut: 1. “Cukup bagiku Rasulullah r”. 4. Di antara karya beliau adalah syarah kitab ini. Demikian juga kakeknya adalah penghulunya para Qadhi. 3.BI O G R A FI SYAI K H IB N A BIL IZZI Beliau v adalah Al-Imam Al-‘Allamah Shadruddin Abul Hasan Ali bin ‘Ala’uddien Ali bin Muhammad bin Abil Izz Al-Hanafi Al-Adzru’i Ash-Shalihi Ad-Dimasyqi. Pertama kali beliau berguru kepada Al-Hafidz Abul Fida’ Imaduddin Ibn Katsir. Ayahnya pernah menjadi seorang Qadhi. Mengikuti salafus shalih dalam menafsirkan nash-nash. penuh kemuliaan. Maka karena sanggahan beliau terhadap semua itu. Beliau disiksa karena menyanggah sya’ir gubahan Ibn Aibak. yang di dalamnya Ibn Aibak memuji-muji Rasul r. Beliau mengemban tugas mengajar pada beberapa perguruan di Damaskus. namun ia terjerumus ke dalam beberapa kekeliruan. beliau disiksa dan dikurung dalam penjara. Pembagian tauhid kepada tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah dan kewajiban meyakini keduanya serta tauhid asma wa sifat. Lalu ia bertugas sebagai Qadhi. juga di Damaskus. Al-Qur’an merupakan sumber dalil-dalil naqli dan aqli 2. Beliau dibesarkan di tengah keluarga yang terhormat. Dilahirkan tahun 731 H. Beliau wafat pada bulan Dzulqa’dah tahun 792 H dan dikebumikan di Qasiyun. Beriman kepada masalah-masalah ghaib terbatas pada berita yang benar (khabar shadiq). .

15.Relevansi shahihul manqul (nash /riwayat kutipan yang shahih) dengan sharihul ma’qul (jelasnya yang masuk logika). 10. Menetapkan asma dan sifat dan mengakui maknanya tanpa menanyakan kaifiyahnya 6. Mengambil qiyas aula dalam menetapkan dan menafikan hak Allah I. 11.Membatasi makna mutasyabih dan menjelaskan bahwa Al-Qur’an itu seluruhnya jelas dan dapat ditafsirkan. Memadukan antara isbat dan dan tanzih (penetapan dan penyucian) 7. 12.5.Baik dan buruk dalam af’al (perbuatan) adalah berdasarkan aqli dan syar’i.Menetapkan aqidah dengan hadits ahad yang diterima dengan pengamalan dan pengakuan. Menolak ta’wil dan ahlul kalam.Tidak mengkafirkan seorang muslim karena perbuatan dosa yang diperselisihkan dan bukan dosa syirik besar karena kesalahan. . Membatasi akal dari memikirkan perkara yang bukan bidangnya 9. 13.Membatasi lafadz-lafadz yang diperselisihkan dan menetapkan pengertian yang dimaksud.Mendahulukan pengaruh sebab-sebab alami bagi akibat yang ditimbulkannya dengan izin allah I. 16. 14. 8.

1. 2. Setelah itu ada dua dasar pokok dalam mengikutinya. sembahannya. karena tidak ada kehidupan bagi hati.Sy ar a h A q i d a h T h a h a w iya h Kebutuhan manusia terhadap ilmu dien di atas semua keperluan. dan penciptanya melalui asma dan sifat-Nya serta af’al-Nya sehingga dengan hal itu hati akan menjadi lebih mencintai-Nya. Mengetahui apa-apa yang akan diperoleh oleh orang yang berjalan kepada-Nya dari kenikmatan yang kekal. Setiap individu diwajibkan beriman secara global terhadap apa-apa yang datang dari Rasul. . yaitu syari’at-Nya yang mengandung perintah dan larangan-Nya. Mengetahui jalan yang menyampaikan pada-Nya. tidak ada kenikmatan dan ketenangan kecuali dengan mengenal Rabb-nya.

sedangkan mengetahui apa-apa yang datang dari Rasul secara terperinci adalah fardu kifayah. Manusia terbagi menjadi tiga bagian;

1. Mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. 2. Mengetahui kebenaran dan tidak mengamalkannnya. 3. Berpaling.
Adapun golongan pertama, mereka didakwahi dengan hikmah, karena hikmah adalah ilmu tentang kebenaran dan beramal dengannya. Golongan kedua, mereka diberi pelajaran dengan pelajaran yang baik dan manusia secara umum membutuhkan hal ini. Orang yang tersesat secara umum dalam masalah aqidah adalah karen mereka meremehkan dalam mengikuti apa-apa yang datang dari Rasul tanpa berpikir dan mencari dalil yang menyampaikan pada pengetahuannya, ketika mereka berpaling dari kitabullah, mereka tersesat (Qs. 20: 123-126). Ibnu abbas: makna "4’s+ô±o„ wur@ÅÒtƒ xsù" Tidak sesat di dunia dan tidak celaka di akhirat. Ibn Abbas t berkata, “Allah I menjamin bagi siapa yang membaca Al-Qur’an dan mengamalkan isinya untuk tidak tersesat di dunia dan tidak sengsara di akhirat. Kemudian beliau membaca ayat ini. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan selainnya dari Ali t ia berkata, Rasulullah r bersabda, “Sesungguhnya akan terjadi banyak fitnah.” Saya berkata: Apa jalan keluar darinya wahai Rasulullah r? Beliau bersabda, ”Kitabullah, di dalamnya terdapat berita sebelum kamu dan berita setelah kamu, keputusan (apa-apa yang terjadi) di antara kalian, keputusan yang tidak main-main. Barangsiapa yang meninggalkannya karena kesombongan, Allah I akan memusuhinya, barangsiapa yang mencari hidayah pada selainnya, maka Allah I akan menyesatkannya, ia (Al-Qur’an) adalah tali Allah yang sangat kuat dan dia adalah “Adz-Dzikr” yang penuh hikmah, ia shirathal mustaqim, tidak condong kepada hawa nafsu tidak tercampur dengan lisan, tidak terputus keajaibannya, ulama tidak merasa kenyang darinya. Siapa yang berkata dengannya maka ia benar, siapa yang beramal dengannya ia akan diberi pahala, yang berhukum dengannya pasti adil, dan siapa yang menyeru kepadanya ia akan diberi petunjuk pada jalan yang lurus.[2] Allah I menamakan apa yang Dia turunkan kepada Rasul-Nya (Qur’an) dengan:

1. Ruh (nyawa), karena hakikat hidup bergantung padanya 2. Nur (cahaya), karena petunjuk berada padanya 3. Syifa' (obat), (QS Fushilat: 44) walaupun Al-Qur'an sebagai petunjuk dan obat
secara global. Tapi karena yang memanfaatkan hanya orang beriman, maka mereka disebut secara khusus. Kebencian Ulama Salaf Tentang Ilmu Kalam Abu Yusuf[3] pernah berkata kepada Basyar al-Muraisyi[4]: Mengetahui ilmu kalam adalah kebodohan sedangkan tidak mengetahui ilmu kalam adalah ilmu. Apabila seseorang menjadi pelopor ilmu kalam, dikatakan zindiq atau tituduh zindiq. Beliau berkata lagi: barangsiapa mempelajari ilmu kalam ia menjadi zindiq, barangsiapa mencari harta dengan ilmu kimia telah merugi, dan barangsiapa mencari hadits yang gharib (asing) telah berdusta. Imam syafi'I v berkata: "Hukumku untuk ahli ilmu kalam adalah dipukul dengan rotan dan sandal serta diarak dikeramaian dan kampung-kampung dan diumumkan “ini balasan bagi orang yang meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah serta menerima ilmu kalam." Beliau v berkata,

‫إل الحديث وإل الفقه في الدين‬ ‫وما سوى ذاك وسواس الشياطين‬

‫كل العلوم سوى القرأن مشغلة‬ ‫العلم ما كان فيه قال حدثنا‬

“Setiap ilmu selain Al-Qur’an itu menyibukkan, kecuali hadits dan fiqh dalam agama
Ilmu adalah yang disebutkan di dalamnya: Telah mengabarkan kepada kami. Adapun selain itu hanyalah bisikan syetan.” Tauhid Awal Dakwah Para Rasul Pengarang mengatakan, “Kami menyatakan tentang tauhid kepada Allah I, berdasarkan keyakinan semata-mata berkat taufik Allah I. Sesungguhya Allah I itu Maha Tunggal tidak ada sekutu bagi-Nya. Allah I berfirman dalam Qs. 7: 59, 65, 73, dan 85, Qs. An-Nahl: 36, Qs. 21: 25. Seluruh ulama salaf sepakat bahwa kewajiban pertama adalah mengucapkan dua kalimat

syahadat, bukan meneliti atau yang lainnya, seperti yang disuarakan oleh para ahli kalam. Mereka juga berkonsensus bahwa seseorang yang telah mengucapkannya pada waktu kecil (belum baligh) tidak harus memperbaharuinya ketika sudah baligh. Namun ia diperintahkan bersuci dan mengerjakan shalat ketika sudah baligh atau mumayyiz. Kewajiban mengucapkan dua kalimat syahadat harus di dahulukan daripada kewajiban shalat, tetapi ia sudah melaksanakannya ketika masih kecil. Persoalan yang masih diperdebatkan oleh para ahli fiqih, "Orang yang telah mengerjakan shalat amalan-amalan khusus dalam Islam tetapi belum pernah mengucapkan dua kalimat syahadat, apakah sudah menjadi muslim ataukah belum? Pendapat yang paling shahih ia telah menjadi muslim dengan apa-apa yang menjadi kekhususan Islam. Tauhid adalah yang pertama kali dimasukkan islam dengannya dan terakhir kali dikeluarkan dengannya dari dunia. Sebagaimana sabda Nabi r;

‫من كان أخر كلمه ل إله إل ا دخل الجنة‬
[maka ia akan masuk syurga.”[5 ,‫: ل إله إل ا‬Siapa yang akhir perkataannya”

Macam-Macam Tauhid Dan Maknanya Tauhid ada tiga macam:

1. Perbincangan (pembahasan) dalam masalah Sifat-Sifat Allah I. 2. Tauhid Rububiyyah, yaitu penjelasan bahwa hanya Allah-lah pencipta segala
sesuatu.

3. Tauhid Uluhiyyah, yaitu hak Allah I semata untuk diibadahi yang tiada sekutu
bagi-Nya.

Pengarang mengatakan, “Tiada sesuatu pun yang menyerupai-Nya”. Allah I berfirman dalam Qs. 14/10, 17/102, An-Naml: 14, Asy-Su’ara: 24-28. tauhid yang di dakwahkan oleh para Rasul dan diturunkan dengannya kitab-kitab ada dua macam: Tauhid dalam penetapan dan pengakuan, dan tauhid dalam memohon dan tujuan. 1. Tauhid yang pertama adalah penetapan dzat Rabb I, sifat, asma dan af’al-Nya yang

Berbagai macam Nama. 3. yaitu Pemberitaan tentang Allah. Kandungan Tauhid dalam Al-Qur'an: 1. Tauhid thalab dan Qashd. Ia memiliki empat tingkatan a. Pembicaraannya tentang (hal) itu. Memberi tahu itu ada dua tingkatan. 2. tiada sekutu bagi-Nya dan melepaskan diri dari peribadan selain-Nya. yaitu seruan untuk beribadah kepada Allah semata. dan apa yang diberikan Allah I bagi mereka di dunia dan kemuliaan bagi mereka di akhirat. Pemberitaan tentang orang musyrik. AliImran: 64. yaitu berita tentang penghormatan bagi ahli tauhid. Al-Kafirun. walaupun selainnya belum mengetahui. Qs. berita. menyaksikan dan menyeru kepadanya. Mayoritas Surat Dalam Al-Qur'an Mencakup / Menerangkan Dua Macam Bentuk Tauhid Ini Setiap Ayat Al-Qur'an mengandung tauhid (dua macam tauhid ini). 2. Az-Zukhruf: 86 dan 19 b. penjelasan “‫ ” شهد‬Ungkapan salaf dalam .dan kabar. Ilmu. Huquq (hak/tuntutan) tauhid dan penyempurnanya. Sifat dan perbuatan-Nya. c. seperti yang terkandung dalam Qs. seperti yang dikabarkan oleh-Nya tentang diri-Nya dan yang Rasul r kabarkan. dan kesengsaraan bagi mereka di dunia dan adzab bagi mereka di akhirat. Balasan bagi ahli tauhid. ma’rifah dan keyakinan akan kebenaran yang disaksikan dan ketetapannya. Balasan bagi yang tidak bertauhid. . Tauhid 'Ilmi Khabari. yaitu perintah dan larangan serta keharusan mentaatinya. Memberti tahu orang lain (selainnya) dengan apa yang ia saksikan. 5. menyebutnya dan mengucapkannya atau menulisnya. Tauhid Iradi Thalabi.tidak menyerupai sesuatu pun. Makna syahadat dan urutannya itu berkisar pada hukum dan peradilan. memberi kabar tentangnya dan menjelaskannya padanya. akan tetapi dia berbicara dengannya terhadap diri sendiri. 4.

4. Qs. Memikul (menerima) dengan kandungannya dan memerintahkan dengannya. óOÎgƒ Ύ ã\y™ $uZÏF»tƒ #uä ’Îû É-$sùFy$# þ’Îûur öNÍkŦàÿRr& 4Ó®Lym tû¨üt7oKtƒ öNßgs9 çm¯Rr& ‘ . At-Taubah: 31. Dia mengetahui segala sesuatu. hingga jelas bagi mereka bahwa Al Quran itu adalah benar. Perbuatan dan makhluk-makhluk-Nya. Tiadakah cukup bahwa Sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?.pemberitahuan dengan perkataan dan pemberitahuan dengan perbuatan. Al-Hadid: 25 ô‰s)s9 $uZù=y™ö‘ r& $oYn=ߙ①ÏM»uZÉit7ø9$$Î/ $uZø9t“ Rr&ur ÞOßgyètB |=»tGÅ3ø9$# š c#u” ÏJø9$#ur tPqà)u‹ Ï9 â¨$¨Y9$# ÅÝó¡É)ø9$$Î/ “Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. .ptø:$# 3 öNs9urr& É#õ3tƒ y7În/tÎ/ ¼çm¯Rr& 4’n?tã Èe@ä. Sifat "Asy-Syahid" Maknanya tiada sesuatu yang tersembunyi dari-Nya. Tanda-tanda di ufuk dan pada diri sendiri (ayat kauniyyah) QS. 17/39. Fushshilat: 53. An-Nahl: 51. d. QS. Kalam Allah.” Al-Hak adalah al-Qur'an. Nama-nama dan Sifat-Nya Sifat "Al-Mukmin" Menurut salah seorang ahli tafsir: maknanya adalah membenarkan apa yang dibenarkan oleh para Rasul dengan menampakkan bukti-bukti kebenaran mereka. Di antaranya. 2.” 3. 1. menyaksikannya dan mengetahui segala perinciannya. &äóÓx«  Íky “Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri. Allah Tidak Mengutus Seorang Nabi Pun Kecuali Ia Memiliki Tanda Yang Menunjukkan Kebenarannya Dalil-dalilnya. 17/23. Al-Qashash: 88. Allah mempersaksikan bahwa apa yang dibawa oleh Rasul-Nya adalah kebenaran.

Al-Hadid: 3. terus menerus tanpa pengakhiran. sesungguhnya Engkau Maha Terdahulu dan tidak ada sesuatu pun sebelumMu.” Iradah ada dua macam. sebagaimana yang terkenal di kalangan ahlul kalam. 17/45. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat.” Al-Qadim bukanlah nama Allah I.” Allah I berfirman. Asy-Syu’ara: 75-76.[6] Perkataannya. Sifat itu ditetapkan secara rinci dan dinafikan secara global. Fathir: 44. kecuali bagi orang-orang yang Telah diberi petunjuk oleh Allah.” Qs. umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. “Tiada yang berhak disembah selain-Nya.Manusia yang paling sempurna tauhidnya adalah para Nabi. dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Beliau mengatakan. 2/20. dan Engkau Maha Akhir dan tidak ada sesuatu pun yang lebih kekal dari-Mu. “Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu (umat Islam). “Tiada sesuatu pun yang dapat melemahkan-Nya. sedang para Rasul lebih sempurna dari mereka. ‫اللهم أنت الول فليس قبلك شيء وأنت الخر فليس بعدك شيء‬ “Ya Allah. “Terdahulu tanpa permulaan. 2/255. Allah I berfirman dalam Qs. sabda Rasul r dalam hal ini. dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. ulul azmi lebih sempurna dari mereka dan yang paling sempurna tauhidnya adalah “Khalilani” yaitu Muhammad r dan Ibrahim q. .” Firman-Nya dalam Qs. 18/49. Perkataannya. Ar-Rahman: 26-27. Karena Qadim dalam bahasa Arab yang menjadi bahasa Al-Qur’an bermakna “yang terdahulu (mendahului) dari yang lainnya” dan nama ini tidak dipakai kecuali pada nama terdahulu di atas yang lainnya bukan pada sesuatu yang tidak didahului dengan ketidakadaan. Hud: 98. “Tak ada sesuatu pun yang terjadi.” Qs. Yasin: 39. melainkan dengan kehendak-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Al-Ahqaf: 11. “Tak akan pernah punah atau binasa. Pengarang mengatakan.

Thaha: 110 “Tidak menyerupai makhuknya. 2/253 2. 5/6. “Tak dapat digapai oleh pikiran. ‫من شبه ا بشيء من خلقه فقد كفر. maka ia telah kafir terhadap Allah I yang Maha Agung. Qs.” Ilmu tentang ilahi tidak boleh dicari dengan menggunakan qiyas tamtsil yang menyamakan antara pokok (ashl) dan furu’ dan tidak pula dengan qiyas syumul yang menyamakan masing-masingnya. Seperti disebutkan dalam Qs.” Qs. 6/125. maka ia kafir dan apa yang ditetapkan oleh Allah I terhadap diri-Nya dan tidak pula yang disifatkan oleh Rasul-Nya terdapat penyerupaan. maka ia telah kafir. Karena tidak ada yang menyerupai Allah I sesuatu pun. Dia mengetahui tidak seperti pengetahuan kita. ومن أنكر ما وصف ا به نفسه فقد كفر وليس فيما‬ ‫وصف ا يه نفسه ول رسوله تشبيه‬ “Barangsiapa yang menyerupakan Allah dengan sesuatu dari makhluk-Nya. Maha Kuasa tidak seperti kuasa kita. Seperti disebutkan dalam firman-Nya Qs. Hud/34. Iradah ini mengandung kecintaan dan ridha.1.” Disebutkan dalam firman-Nya. Al-Ahzab: 33. Tidak ada yang menyerupai-Nya sesuatu pun. Iradah Qadariyah Kauniyah Khalqiyah. Barangsiapa yang mengingkari apa-apa yang disifatkan oleh Allah I terhadap diri-Nya. 2/185.” Ishak bin Rahuyah berkata. Kemudian beliau berkata setelah itu: Semua sifat-sifat-Nya tidak menyerupai sifat makhluk. Perkataannya. namun yang digunakan dalam hal itu . ‫من وصف ا فشبه صفاته بصفات أحد من خلق ا فهو كافر بالله العظيم‬ “Barangsiapa yang mensifati Allah I kemudian ia menyamakan dengan sifat salah satu makhkukNya. tidak ada yang menyerupainya dari makhluk-Nya.” Nu’aim bin Hammad berkata. tak juga dapat dicapai dengan pemahaman. Irodah ini adalah masyi’ah yang meliputi seluruh kejadian. Iradah Diniyah Amriyah Syar’iyah. dan Maha Melihat tidak seperti penglihatan kita. 4/26-28. Asy-Syura: 11 Imam Abu Hanifah berkata.

الثقلن‬adalah [makhluk(Nya). 20/111. يا عبادي كلكم عار إل من‬ ‫كسوت فاستكسوني أكسكم . ada juga yang mengatakan maknanya Seperti disebutkan dalam firman-Nya. ‫عن أبي ذر الغفاري ، عن رسول ا صلى ا عليه وسلم ، عن جبريل عليه السلم عن ا‬ . فل تظالموا‬ ‫يا عبادي ، إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار ، وأنا أغفر الذنوب ول أبالي فاستغفروني أغفر‬ ‫لكم . يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى‬ ‫قلب رجل منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئا . dan Allah mempunyai sifat yang Maha Tinggi. 2/255. Muhammad: 38. Dalam sebuah hadits disebutkan.‫. “Yang Maha Hidup tak pernah mati.” Firman Allah I dalam Qs.adalah qiyas aula baik secara tamtsil maupun syumul. dan Dia-lah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. “Mencipta tanpa merasa membutuhkan (kepada ciptaan-Nya). Allah I berfirman yang artinya: Orangorang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dikatakan juga setiap yang memiliki ruh. يا عبادي ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم‬ ‫كانوا ع لى أف جر ق لب ر جل من كم لم ين قص ذ لك من مل كي شيئا . Fathir: 15. membagi rizki tanpa membutuhkan pertolongan makhluk-Nya.”[8 Pengarang mengatakan. ‫تعالى أنه قال : » يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم . Yang Maha Terjaga tak pernah tidur. يا ع بادي لو أن أول كم‬ ‫وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منكم ما سأل‬ . 3/1-3. 40/65.adalah dua nama yang paling agung di antara nama-nama-Nya “‫ ”الحي و القيوم‬Nama Perkataannya.” Allah I berfirman dalam Qs. يا عبادي كلكم جائع إل من أطعمت فاستطعموني أطعمكم . 25/58. “Dan Allah Telah meratakan bumi untuk . Rasulullah r bersabda. Adz-Dzariyat: 56-58. (‫إن ا ل ينام ول ينبغي له أن ينام )الحديث‬ . mempunyai sifat yang buruk. Al-An’am: 14.”[7] adalah manusia dan dikatakan juga bahwa ia adalah makhluk ” ‫ ”ال نام‬Yang dimaksud semuanya.

يا‬ ‫عبادي إنما هي أعمالكم أحفظها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد ا عز وجل ، ومن وجد غير‬ « ‫ذلك فل يلومن إل نفسه‬ . Makna yang terkandung dalam firman Allah I. Allah I berbuat dengan kehendak dan masyi’ah-Nya. b. “Mematikan tanpa gentar dan menghidupkan (setelah mati) tanpa kesulitan. “Nama-Nya Al-Khaliq sebagai pencipta.”[12] Adalah. Ia I akan melakukannya. Ia I senantiasa pada hal itu. dalam sebuah hadits disebutkan. Apabila Allah I menghendaki sesuatu. c. tidaklah disandang-Nya baru setelah Dia menciptakan makhluk-makhluk-Nya. ”مؤنة‬Maksud dari kata Perkataannya.adalah tanpa merasa berat “‫.‫لم ين قص ذ لك من مل كي شيئا إل ك ما ين قص الب حر إذا أد خل ف يه المخ يط غم سة وا حدة . Dan nama-Nya Al-Bari (yang menjadikan) tidaklah diambil baru setelah Dia I menjadikan hamba-hamba-Nya”.” Qs. Al-Mulk: 2. a. . ‫عن أ بي سعيد ال خدري قال : قال ر سول ا صلى ا عل يه و سلم : » يؤتى بالموت يوم‬ : ‫القيامة ، كأنه كبش أملح]9[ فيوقف بين الجنة والنار ، في قال : يا أ هل الج نة ، تعرفون هذا‬ ‫في شرئبون]01[ وين ظرون ويقولون هذا ال موت ، وي قال يا أ هل ال نار تعرفون هذا : في شرئبون‬ ‫وينظرون ويقولون هذا الموت فيؤمر به فيذبح ، ثم يقال : يا أهل الجنة خلود ول موت ، ويا‬ ‫أهل النار خلود ول موت « ثم قرأ رسول ا صلى ا عليه وسلم : وأنذرهم يوم الحسرة إذ‬ 11]‫]قضي المر ، وهم في غفلة وهم ل يؤمنون‬ Pengarang mengatakan. ×A$¨èsù $yJÏj9 ߉ƒ ̍ム“Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya.

Dari sini terdapat empat perkara lain. Ilmu orang-orang yang berilmu tentang-Nya. Adanya ilmiyah. 4. 2. ”Dia-lah pemilik sebutan Ar-Rabb (Pemelihara). Demikian juga Ia berhak menyandang sebutan AlKhaliq sebelum menciptakan mereka.d. Setiap yang benar yang berkaitan dengan iradah-Nya. Tetapnya sifat tinggi bagi Allah I baik yang diketahui oleh hamba atau pun tidak.” . Perbuatan dan kehendak-Nya itu adalah dua hal. a. Dia pun berkuasa atas segala sesuatu. Dia-pun berhak atas sebutan itu. Ini makna bagi siapa yang menafsirkannya dengan sifat. yang mesti. Beribadah kepada Rabb I dengan perantaraan ilmu. 5. Dia juga yang memiliki sebutan Al-Khaliq dan bukanlah Dia sebagai Makhluq. maka akan dilakukan. e. Perkataan pengarang. ”مثل العلى‬Makna dari kata 1. . Penetapan Iradah (kehendak) yang bermacam-macam sesuai dengan perbuatan (af’al). Segala urusan bagi-Nya mudah. dan tidaklah membutuhkan sesuatu. 3. dari sebelum menghidupkan mereka. dan bukanlah Dia AlMarbub (yang dipelihara). Berita tentang-Nya dan penyebutan-Nya. Firman-Nya: Tidaklah menyamai diri-Nya segala sesuatu. b. sementara segala sesuatu itu membutuhkanNya. Adanya dalam ilmu dan perasaan (syu’ur). ma’rifah yang dilakukan oleh hati penyembah dan penyebut-Nya.” “Sebagaimana Dia adalah Dzat yang menghidupkan segala yang mati (Al-Muhyi). maka apa-apa yang Ia kehendaki untuk mengerjakannya Ia lakukan dan apa yang Ia kerjakan maka hal itu berdasarkan kehendak-Nya.mencakup “‫. f. Sifat yang ‘Ulya’ (Tinggi/Agung). Menyebutkan sifat-Nya dan berita dari-Nya serta penyucian-Nya dari aib dan kekurangan serta tamtsil. c. dan Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” “Untuk itulah.

sedangkan kehendak-Nya itu pasti terlaksana. Allah I berfirman dalam Qs.” Qs. Bahkan Dia mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Ajal makhluk itu sudah ditentukan sedangkan sebab-sebabnya bermacam-macam.” Firman Allah I dalam Qs. Allah I berfirman dalam Qs. Adz-Dzariyat: 56. Al-A’la: 2-3. Perkataannya.” Allah I berfirman Qs.” Qs. maka kecintaan dan keikhlasan ini bertambah semakin kuat. Tidak ada kehendak bagi hamba-Nya melainkan apa yang memang . Ar-Ra’d: 38-39. Kecintaan kepada yang tersifati dengannya (Allah I) dan mengesakan-Nya. inabah pada-Nya dan setiap iman terhadap sifat ini sempurna. ‫قدر ا مقادر الخلق قبل أن يخلق السموات والرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على‬ ‫الماء‬ “Allah I telah menetapkan ketentuan makhluk sebelum diciptakannya langit dan bumi selama lima ribu tahun dan Arys-Nya di atas air. ikhlas pada-Nya. 3/145. Pengarang mengatakan. “Dia menyuruh hamba-Nya untuk ta'at dan melarang mereka melakukan maksiat. Al-Anfal: 23. Dalam shahih Muslim disebutkan dari Abdullah bin Amru t. Pengarang mengatakan. Perkataannya. dan mengetahui bagaimana ia terjadi.” Allah I Maha Mengetahui apa yang terjadi. Al-Mulk: 14. Al-Furqan: 2.” Perkataannya. “Dia menciptakan makhluk dengan ilmu-Nya. Al-Ahzab. Al-An’am: 28. apa yang akan terjadi. apa yang belum terjadi. “Dia menuliskan ajal kematian bagi mereka. tawakal. Al-Qamar: 49. 10/49. Al-Mulk: 2. dari Nabi r ia bersabda. sebelum menciptakan mereka.d. “Tiada sesuatu pun yang tersembunyi bagi-Nya sebelum Dia menciptakan mereka. Fathir: 11. Al-An’am: 59-60 “Dia menentukan takdir atas mereka. “Segala sesuatu berjalan sesuai dengan takdir dan kehendak-Nya. 38.

” Qs. ‫من نباه ا بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي ورسول وإن لم يأمره أن يبلغ غيره‬ ‫فهو نبي وليس برسول‬ “Siapa yang diberi kabar dari langit (wahyu) dan ia diperintahkan untuk menyampaikannya kepada selainnya.” Qs.” Qs.” Diutusnya Rasul merupakan nikmat yang terbesar yang di karuniakan Allah I kepada . Hud: 24. Apa yang dikehendaki-Nya pasti terjadi. dan kita pun meyakini bahwa segalanya datang daripada-Nya.” “Kita mengimani semua itu.dikehendaki-Nya. maka dia termasuk makhluk yang paling bodoh dan paling sesat di antara mereka. 6/111-112.” Kesempurnaan seorang makhluk adalah dengan merealisasikan ibadahnya kepada Allah I. Sedangkan apabila ia tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada selainnya maka ia adalah seorang nabi dan bukan seorang rasul. menolak ketetapan hukum-Nya atau mengungguli urusan-Nya. keutamaan dan keadilan-Nya. Dan apa yang tidak Dia kehendaki tidak akan terjadi. Ad-Dahr: 30. “Tak seorangpun mampu menolak takdir-Nya. Dia juga menyesatkan siapa yang Dia kehendaki.” segala) adalah setiap yang terjadi dari sisi Allah I yaitu qadha dan) “ ‫ ” ل‬Maksud kata ‫كل‬ . Perkataannya. memelihara dan mengayominya karena keutamaan-Nya. maka bertambah pula kesempurnaannya. Perbedaan antara nabi dan rasul adalah. maka ia adalah seorang nabi dan rasul. Al-Ikhlas: 4. 6/39 dan 125. 28/56. “Dia mengungguli musuh-musuh-Nya dan tak tertandingi oleh lawan-lawannya.qadar-Nya. menghinakan seseorang dan menghukumnya berdasarkan keadilan-Nya. 10/99.” Qs. setiap kali bertambah realisasi ibadahnya. At-Takwir: 29. “Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. meninggi derajatnya. Al-Mudatsir: 31. Nabi-Nya yang terpandang dan RasulNya yang diridhai. iradah. dan siapa yang menyangka bahwa makhluk itu keluar dari ubudiyah dari berbagai sisi dan bahwa keluar darinya lebih sempurna. “Seluruh makhluk berada dibawah kendali kehendak Allah di antara kemurahan. 32/13. 6/39. masyi’ah dan takwin-Nya “Sesungguhnya Muhammad adalah hamba-Nya yang terpilih. At-Taghabun: 2.

)أخرجه مسلم وغيره(‬ ‫.‪“Kekasih Rabb sekalian Alam. siapa yang mengikutinya maka ia‬‬ ‫.‪“Dia penghulu para Rasul. أبو نعيم(‬ ‫ف ضلت ع لى النب ياء ب ست : أعط يت جوا مع الك لم ، ون صرت بالرعب ، وأح لت لي الغ نائم ،‬‫وجعلت لي الرض مسجدا وطهورا ، وأرسلت إلى الناس كافة ، وختم بي النبيون‬ ‫‪“Dia pemimpin orang-orang bertaqwa. terlebih khusus lagi (pengutusan) Nabi Muhammad r.‪Dalam hadits lain disebutkan‬‬ ‫إن لي أسماء : أنا محمد ، وأنا أحمد ، وأنا الماحي الذي أمحي بي الكفر ، وأنا الحاشر الذي‬‫أحشر الناس على قدمي ، وأنا العاقب ، والعاقب ليس بعده أحد « )رواه الجماعة(‬ ‫» إنه سيكون من أمتي كذابون ثلثون ، كلهم يزعم أنه نبي ، وأنا خاتم النبياء ، ل نبي بعدي‬‫)رواه مسلم. أحمد.701/2 .” Qs.‪hamba-Nya.” Qs. Allah I berfirman dalam Qs‬‬ ‫. أبو داود.461/3‬ ‫‪“Sesungguhnya beliau adalah penutup para Nabi.” Rasulullah r bersabda‬‬ ‫إن ا اتخذني خليل كما اتخذ ابرهيم خليل‬ .” Rasulullah r bersabda‬‬ ‫ » أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ، وأول من تشق عنه الرض ، وأول شافع ، وأول مشفع « .‪termasuk orang yang beriman‬‬ ‫.‪bahwa Rasulullah r bersabda‬‬ ‫مثلي ومثل النبياء قبلي كمثل قصر أحسن بنيانه ، وترك منه موضع لبنة ، فيطوف الناظرون‬‫ويعج بون من ح سن ب نائه ، إل مو ضع اللب نة ، ل يعي بون غير ها ، فك نت أ نا سددت مو ضع ت لك‬ ‫اللبنة ، فتم البنيان ، وختم بي الرسل «‬ ‫.‫. Al-Ahzab: 40. Ali-Imran: 31.‬‫لفظهما سواء ليس في حديث الجروي » يوم القيامة « . Dalam hadits disebutkan‬‬ ‫.

3 .(Kasih sayang yaitu kecintaan yang jernih. Ali-Imran: 134 dan 76.Sangat cinta.hatinya Perkataannya.4 .10 .kecintaan seorang hamba kepada-Nya walapun sebagian mereka memutlakkannya “‫ ”التعبد‬bermakna :‫م‬n‫التتي‬ .”[13] itu tetap pada selainnya.8 .Kerinduan yaitu rindu hati padanya :‫الصبابة‬ .2 . Al-Baqarah: “‫ ”محبة‬Sedangkan kata . “Segala pengakuan sebagai Nabi sesudah beliau adalah kesesatan dan hawa nafsu.1 Keinginan yaitu condongnya hati pada yang dicintai dan mencarinya :‫الرادة‬ .6 . Qs. .dicintai . tidak pula .“Sesungguhnya Allah I menjadikanku sebagai kekasih. sebagaimana Ia I menjadikan Ibrahim sebagai kekasih.Penyembahan :‫د‬n‫التعب‬ yaitu kecintaan yang mengosongkan ruh orang yang mencintai dan :‫ة‬n ‫الخ ل‬ . yaitu kecintaan yang lazim bagi hati :‫الغرام‬ .Cinta memenuhi hatinya :‫الشغف‬ Sangat cinta yaitu cinta yang berlebihan yang dengannya :‫شق‬ .(untuknya (yang dicintai .9 . Ketergantungan yaitu ketergantungan hati kepada siapa yang :‫قة‬ ‫العل‬ .7 ‫الع‬ dikhawatirkan pada pelakunya.5 . akan tetapi tidak disifati dengannya Rabb I.222 Tingkatan mahabbah Dalam mahabbah ini ada beberapa tingkatan. tulus dan bersih (19/96 :‫المودة‬ .

apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri. petunjuk dan cahaya yang terang. bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Saba. Firman Allah I yang menyebutkan bahwa Rasul itu diutus pada segenap manusia adalah.” Allah I berfirman.”[15] Rasul itu hanya dari kalangan manusia. 25/1. 10/2. ‫أعط يت خم سا لم يعط هن أ حد : ن صرت بالرعب م سيرة شهر ، وج عل لي ا لرض ط هورا‬‫ومسجدا ، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلة فليصل ، وأحل لي الغنائم ولم تحل لحد كان‬ ) « ‫قب لي ، وأعط يت ال شفاعة ، و كان ال نبي يب عث إ لى قومه خا صة ، وبع ثت إ لى ال ناس عا مة‬ (‫أخرجاه في صحيحين‬ “Saya diberi lima hal yang tidak diberikan kepada seorangpun sebelumku: Saya ditolong dengan . Al-Ahqaf: 30). Ibn Abbas t berkata. kehidupan dunia Telah menipu mereka. tidak ada dari kalangan jin yang menjadi Rasul. 28. Qs. Rasulullah r bersabda. “Para Rasul itu dari kalangan Ibn Adam (manusia) sedangkan dari kalangan jin itu (hanya) pemberi peringatan (Qs. yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatKu dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini? mereka berkata: "Kami menjadi saksi atas diri kami sendiri".Beliau diutus kepada golongan Jin secara umum dan kepada segenap umat manusia dengan membawa kebenaran. terimalah (seruan) orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadaNya.”[14] uŽ |³÷èyJ»tƒ Çd`Ågø:$# ħRM}$#ur óOs9r& öNä3Ï?ù'tƒ ×@ߙ①öNä3ZÏiB tbqÁà)tƒ öNà6ø‹ n=tæ ÓÉL»tƒ #uä ö/ä3tRr①ɋYムur uä!$s)Ï9 öNä3ÏBöqtƒ #x‹»yd 4 (#qä9$s% $tRô‰Íky #’n?tã $uZÅ¡àÿRr& ( ÞOßgø?§sïur äo4qu‹ ysø9$# $u‹ ÷R‘ ‰9$# (#r߉Íkyur #’n?tã öNÍkŦàÿRr& óOßg¯Rr& (#qçR%x. dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri. 3/20. 7/158. 6/19. 4/79. š úï̍Ïÿ»Ÿ 2 ÇÊÌÉÈ “Hai golongan jin dan manusia. !$uZtBöqs)»tƒ (#qç7Š Å_r& zÓÅç#yŠ «!$# (#qãZÏB#uäur ¾ÏmÎ/ öÏÿøótƒ Nà6s9 `ÏiB ö/ä3Î/qçRèŒ Nä.öÅgä†ur ô`ÏiB A>#x‹tã 5OŠ Ï9r& ÇÌÊÈ “Hai kaum kami.

saya diberikan syafa’at. Diimani oleh kaum mukminin dengan sebenar-benarnya. berasal dari-Nya. ‫» ل يسمع بي أحد من هذه المة يهودي ول نصراني ل يؤمن بي إل كان من أصحاب النار‬“Tidaklah umat Yahudi dan Nashrani yang mendengar dariku dan tidak beriman. kecuali ia termasuk dari penghuni neraka. dihalalkan bagiku ghanimah yang sebelumnya tidak dihalalkan kepada siapapun sebelumku. maksudnya . sebagai ucapan yang tidak diketahui kaifiyahnya. “‫ “ أر سلناك‬pencegah) dalam lafadz) “‫ ”ال كاف‬a. dan Nabi itu diutus kepada umatnya secara khusus sedangkan saya diutus kepada seluruh manusia. Dijadikan bagiku bumi itu suci dan sebagai masjid. Bukanlah sebagai makhluk sebagaimana ucapan hamba-Nya. Ia merupakan keadaan manusia dan inilah yang dipilih Imam Malik v.(yang menyeluruh Al-Qur’an Adalah Kalamullah Pengarang mengatakan. Dikatakan ia adalah mashdari dari kata .menjadi tiga perkataan “‫ ”كافة‬Perbedan I’rab dalam kata dan ia isim fa’il. maksudnya: Dan Kami tidak mengutusmu kecuali pada segenap manusia. “Sesungguhnya Al-Qur'an adalah kalamullah. diturunkan kepada Rasul-Nya sebagai wahyu. maka dimanapun umatku mendapati waktu shalat. Kami tidak mengutusmu . Mereka meyakininya sebagai kalam Ilahi yang sesungguhnya. Ia sebagai sifat pada mashdar yang terhapus. maka hendaklah ia shalat (di sana). Barangsiapa yang mendengarnya dan .”[16] ‫وقال رسول ا صلى ا عليه وسلم : » والذي نفس محمد بيده ، ل يسمع بي أحد من هذه‬« ‫المة ، ول يهودي ول نصراني ، ومات ولم يؤمن بالذي أر سلت به إل كان من أصحاب ال نار‬ (‫)ابن منده‬ .(mencegah) “‫ا‬n‫ ”كف‬yang bermakna “n‫”كف‬ b.” pengutusan) “‫كا فة‬ ‫ ”إر سالة‬c.rasa takut (musuh) dalam jarak sebulam perjalanan.kecuali sebagai pencegah manusia dari kebatilan. Ia keadaannya sebagai sedangkan “Ta” sebagai mubalaghah (hiperbola) yang maksudnya.

karena ia menunjukkan padanya. An-Nahl: 91.17/29 dan 39. Ia adalah nama untuk makna saja dan (pengungkapan) secara mutlak pada lafadz adalah majaz (kiasan). “Barangsiapa yang mensifati Allah dengan kriteria-kriteria manusia. 2/224. ini adalah perkataan kalangan muta’akhirin dari golongan kilabiyah. “‫ ”خ لق‬maka ia tidak bermakna .” Maksud dari firman Allah. (Qs. Barangsiapa yang memahami masalah ini niscaya dia dapat mengambil pelajaran. Ia adalah nama untuk lafadz saja sedang makna tidak termasuk bagian yang dinamakan. seperti Qs. (Qs: Al-Mudatsir. Allah sungguh telah mencelanya. seperti kata “manusia”. Al-Hijr: 91. 4. Ia memiliki dua makna antara lafadz dan makna. Pengarang mengatakan.”[17] ia “‫ ”خلق‬karena kalau bermakna “‫ ”خلق‬dalam ayat tidak bermakna “‫ ”جعل‬Makna kata hanya membutuhkan satu objek. Ini perkataan Ibn Kilab dan yang mengikutinya.” “Allah mengancam mereka dengan naar Saqar tatkala mereka mengatakan. Inilah perkataan salaf. hanya saja ia yang ditunjukkan oleh penamaannya. "Ini (Al-Qur'an) tidak lain hanyalah perkataan manusia. “Kalam dan Qaul” itu mengandung lafadz dan makna selurunya. menghinanya dan mengancamnya dengan naar saqar. 21/30-31.menganggapnya sebagai ucapan makhluk. 6/1. . Al-Mudatsir: 26). kata itu mengandung makna ruh dan badan secara bersamaan. Az-Zukhruf: 19 Dalam masalah “Kalam dan Qaul” ketika disebut dengan mutlak terbagi menjadi empat golongan. $¯RÎ) çm»oYù=yèy_ $ºRºuäöè% $|‹ Î/ttã öNà6¯=yè©9 š cqè=É)÷ès? ÇÌÈ “Sesungguhnya kami menjadikan Al Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahami(nya). 2. 1. 3. Ini perkataan jama’ah Mu’tazilah dan yang lainnya. Dimana Allah berfirman. apabila ia membutukan dua objek seperti disebutkan dalam Qs. 25) Dengan itu kita pun mengetahui bahwa Al-Qur'an itu adalah (ucapan) pencipta manusia dan tidak menyerupai ucapan manusia. maka sungguh ia telah kafir. "Aku akan memasukkan ke dalam Naar saqar. maka ia telah kafir.

Imam Muslim meriwayatkan dalam shahihnya dari Syuhaib ia berkata.[19] Yang dimaksud dengan tambahannya ialah kenikmatan melihat Allah I.Akan dapat menghindari ucapan yang seperti perkataan orang-orang kafir. وغيرهما‬ ‫ أن الناس قالوا: يا رسول ا ، هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة ؟ قال رسول ا صلى ا‬‫عليه وسلم : » هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ؟ « قالوا : ل يا رسول ا . “Bagi orang-orang yang berbuat baik. ada pahala yang terbaik (surga) dan tambahannya.” Allah I berfirman. Rasulullah r membaca ayat ini (10/26) kemudian ia bersabda. dan pada sisi kami ada tambahannya. الترمذي : 5552و 4013. dan tanpa manusia mengetahui bagaimana melihat-Nya sebagai mana disebutkan Rabb kita dalam Al-Qur'an. “Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki. maka dibaguskanlah (dielokkan) dengan nur-Nya. “Ia melihat pada Rabbnya.”[18] Imam Thabari berkata." (Qs. ‫إذ دخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ، نادى مناد : يا أهل الجنة ، إن لكم عند ا موعدا‬، ‫ير يد أن ينجزك موه ، فيقو لون : و ما هو ؟ أ لم يث قل موازين نا ، و يبيض وجوه نا و يدخلنا الج نة‬ ‫ويجرنا من النار ؟ فيكشف الحجاب : فينظرون إلى ا فما شيء أعطاهم شيئا أحب إليهم‬ (‫من النظر إليه ، وهي الزيادة )رواه مسلم :181. "Wajah-wajah orang mukmin saat itu berseri-seri. “(ada tambahannya) Maksudnya adalah melihat pada wajah Allah I. Firman-Nya juga. Ali bin Abi Thalib t dan Anas bin Malik t berkata. Al-Qiyamah: 22-23) Dari Hasan ia berkata.” Melihat Allah I Itu Pasti Bagi Penghuni Jannah “Melihat Allah adalah pasti benar bagi penghuni (ahli) jannah tanpa dapat dijangkau oleh ilmu manusia. Mereka betul-betul memandang kepada Rabb mereka. قال : » هل‬ . dan mengetaui bahwa Allah dengan sifat-sifat-Nya tidaklah seperti makhluk-Nya.

1. sebelum ia berserah diri kepada Rasul-Nya. “Pengetahuan (sebenar)nya. syubhat dan ta’wil yang rusak. atau menduga-duga saja dengan hawa nafsu kita. Namun orangorang kafir tidak melihat-Nya. 2. Orang-orang mukmin akan melihat-Nya bersama orang-orang munafik. Setiap hadits shahih yang diriwayatkan dalam persoalan itu. Seorang hamba tidak akan terbebas dari adzab Allah I kecuali dengan dua tauhid. yaitu. . kemudian Allah I terhijab dari orang-orang kafir sehingga mereka tidak melihat-Nya setelah itu. “Sesungguhnya seseorang tidak akan selamat dalam agamanya. Apakah ahlul mahsyar melihat Allah I? Dalam hal ini ada tiga perkataan (pendapat). adalah sebagaimana yang dikehendaki dan diketahui Allah. maka kita dahulukan akal. Allah I dilihat oleh orang-orang yang dikumpulkan (ahlul mauquf) mukmin dan kafir. atau mengatakan: Akal itu menyaksikan kebalikan dengan apa yang ditunjukkan naql dan akal adalah dasar naql. dan menyerahkan ilmu yang belum jelas baginya kepada orang yang mengetahuinya. Allah I tidak dilihat kecuali oleh orang-orang beriman. pengertian sesungguhnya adalah sebagaimana yang dikehendaki Allah. sehingga apabila akal menyelisihi naql.” Maksudnya adalah tunduk kepada nash-nash Al-Qur’an dan sunnah serta tidak berpaling darinya dengan keraguan. Pengarang mengatakan. 3. Tidak pada tempatnya kita terlibat untuk mentakwilkannya dengan pendapat-pendapat kita. قال : » فإنكم ترونه كذلك )بخاري و‬ (‫مسلم‬ ‫ حدثنا جرير ، قال : كنا جلوسا مع النبي صلى ا عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة أريع عشرة‬‫، فقال : » إنكم سترون ربكم عز وجل عيانا كما ترون هذا ل تضامون في رؤيته )أخرجاه في‬ (‫الصحيحين‬ Hadits tentang ru’yah ini telah diriwayatkan oleh sekitar 30 orang sahabat.‫تضارون في الشمس ليس دونها سحاب ؟ « قالوا : ل .

” Maksudnya Islam tidak akan kokoh bagi siapa yang belum tunduk pada dua nash wahyu.(Mentauhidkan yang mengutus yaitu Allah I) ‫توحيد المرس{ل‬ . Al-Hajj: 3-4 dan 8-10. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka . An-Nahl: 35. tidak membantahnya dengan pendapat.. 28/50. 14/4. Imam Bukhari meriwayatkan dari Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri v bahwa ia berkata. tidak puas pemahamannya untuk pasrah. akal dan qiyasnya. “Dan mereka berkata: "Manakah yang lebih baik tuhan-tuhan kami atau dia (Isa)?" mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja.” Firman Allah I dalam Qs. An-Najm: 23. 24/54. Rasulullah r bersabda. Dalam hadits dari Abu Umamah Al-Bahili t berkata. Pengarang mengatakan. 17/36. وعلينا التسليم‬ “Risalah itu datang dari Allah I.” Kemudian ia r membaca. maka ilmu yang dipelajarinya itu akan menutup jalan baginya untuk memurnikan tauhid.(Ittiba’ur Rasul) ‫توحيد متابعة الرسل‬ . ‫ أوتوا الجدل‬n‫ما ضل قوم بعد هدى كانوا إل‬ “Tidaklah suatu kaum itu tersesat setelah mereka mendapatkan petunjuk kecuali mereka akan berbantah-bantahan. وعلى الرسول البلغ.” Permisalan antara akal dan naql adalah seperti seorang yang awam dengan seorang mujtahid.b Perkataannya. tidak berpaling darinya.a . “Sesungguhnya Islam hanya berpijak di atas pondasi penyerahan diri dan kepasrahan kepada Allah. patuh padanya. menjernihkan ilmu pengetahuan dan membetulkan keimanan. ‫من ا الرسالة. Allah I berfirman dalam Qs. “Barangsiapa yang mencoba mempelajari ilmu yang terlarang. dan Rasul adalah penyampai sedang kewajiban kita adalah tunduk. 5/15.

Ulama-ulama buruk (su’) dan ahli ibadahnya (tanpa ilmu).”[20] Dari A’isyah sia berkata. memikirkan . mereka adalah ulama yang keluar dari syari’at dengan pendapat-pendapat mereka. Allah I berfirman dalam Qs. qiyas mereka yang rusak yang mengandung penghalalan apa yang diharamkan oleh Allah I dan Rasul-Nya r.”[21] Tidak ragu lagi bahwa siapa yang tidak tunduk pada Rasul tauhidnya kurang. Al-Jatsiyah: 23.bertengkar. Rasulullah r bersabda. Tauhidnya kurang dengan kadar keluarnya dari apa-apa yang datang dari Rasul karena ia telah mengambil Ilah selain Allah I. mengharamkan apa yang dibolehkan-Nya. karena ia berkata dengan pendapatnya dan hawa nafsunya atau mengikuti orang yang mempunyai pendapat dan (mengikuti) hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah I. Ia mendahulukan politik di atas hukum Allah I dan Rasul-Nya. “Sesungguhnya seorang yang paling dibenci oleh Allah I adalah seorang yang banyak membantah. - Penguasa yang lalim berpaling dari syari’at dengan politik yang curang dan membantahnya dengan politik itu. ‫ إدمانها‬n‫وقد يورث الذل‬ ‫وخير لنفسك عصيانها‬ ‫وأحبار سوء ورهبانها‬ Saya melihat dosa-dosa itu mematikan hati ‫رأيت~ الذنوب تميت القلوب‬ ‫وترك الذنوب حياة القلوب‬ ‫وهل أفسد الدين إل الملوك‬ Dan terus menerus berbuat dosa mewariskan kehinaan Meninggalkan dosa merupakan kehidupan bagi hati Dan yang terbaik bagimu adalah meninggalkannya Dan tidaklah Dien ini rusak melainkan karena Raja-raja. seperti yang dikatakan Ibn Mubarak. - Ulama su’. Rusaknya ilmu itu bersumber dari tiga golongan.

Penyakit syubhat lebih buruk daripada penyakit syahwat. “Dalam hati mereka ada penyakit[24]. “Maka menjadilah ia orang yang terombang-ambing antara keimanan dan kekufuran. tak bisa dikatakan ia membenarkan dan beriman. Allah I berfirman. membatalkan agama yang disyari’atkan melalui lisan Rasul-Nya r. Ruhban adalah orang-orang bodoh sufi. tak juga dapat dikatakan ia kafir dan ingkar. bimbang. “Barangsiapa yang tidak menghindari penafian asma dan sifat Allah I atau menyerupakan-Nya dengan makhluk-Nya dia akan tergelincir dan tidak akan dapat memelihara kesucian diri. jika kamu bertakwa. Adapun syubhat dalam masalah sifat adalah peniadaannya dan penyerupaannya. Syubhat dan Syahwat. mereka membantah (berpaling) atas hakikat iman dan syar’i dengan merayakan suka cita dan hayalan serta penyingkapan bathil yang bersifat syaitani yang mengandung syari’at dien yang tidak diizinkan oleh Allah I. Karena penafsiran ru'yatullah itu.”[27] Ayat ini menerangkan tentang penyakit syubhat. bagi orang yang menganggapnya sebagai praduga atau mentakwilkan dengan pemikirannya.” Ta’wil shahih adalah ta’wil yang sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh nash kitab dan sunnah. mengganti hakikat keimanan dengan tipuan syetan dan bagian nafsu. pengikraran dan pengingkaran.” Penyakit hati ada dua. Maka janganlah kamu tunduk[22] dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya[23] dan ucapkanlah perkataan yang baik.” Ini adalah penyakit syahwat. Pengarang mengatakan. Selalu kacau. disebabkan mereka berdusta.” “Tidak sah keimanan terhadap ru'yatullah (melihat Allah bagi penghuni jannah). dan bagi mereka siksa yang pedih. dan . Itulah sandaran din atau keyakinan kaum muslimin.”Hai isteri-isteri nabi. sedangkan penyakit syubhat tidak ada obatnya kecuali Allah I memberikan rahmat-Nya padanya.[25] “Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit[26]. memutlakkan apa yang ditaqyidkan-Nya dan mengikat apa yang dimutlakkan-Nya. pembenaran dan pendustaan. yaitu. dan juga penafsiran segala pengertian yang disandarkan kepada Rabb. Maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka. haruslah tanpa mentakwilkannya dan dengan kepasrahan diri. disamping kekafirannya (yang Telah ada) dan mereka mati dalam keadaan kafir. Perkataannya. lalu ditambah Allah penyakitnya. kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. kalau penyakit syahwat diharapkan sembuh dengan pemenuhan syahwat. Sedangkan kebalikannya adalah ta’wil yang rusak. Sedangkan firman Allah I.(membahas) apa yang dibatalkan-Nya.

20/41. Kata “‫ ”النعت‬untuk dzat dan “‫ ”الوصف‬yang mengatakan pula bahwa ia berdekatan maknanya. Dia tidak terkungkungi oleh enam penjuru arah sebagaimana makhluk cipataan-Nya yang lain. Shad: 75. Begitu pula wahdaniyah dan fardiyah dikatakan dalam perbedaan keduanya. Uzair. a. 6/54. “Dan Dia I Maha Mendengar dan Maha Melihat. Asy-Syura: 11) dan peniadaan sifatpun merupakan suatu kekufuran karena Allah I berfirman. anggota tubuh dan perangkat-Nya.” Tasybih ada dua macam. Pengarang mengatakan. Penyerupaan Allah I dengan makhluk-Nya adalah suatu kekufuran (Qs. Karena syubhat nafyu adalah penolakkan dan pendustaan terhadap apa yang datang dari Rasulullah r sedangkan syubhat tasybih adalah berlebih-lebihan dan melewati batas dari apa yang datang dari Rasul r. Wahdaniyah adalah untuk Dzat.subhat nafyu itu lebih hina daripada syubhat tasybih. tersifati dengan sifat Fardaniyah (ke-Maha Esa-an) tak seorang pun dari hambanya yang menyerupai sifat-sifat tersebut. “Maha Suci diri-Nya dari batas-batats dan dimensi makhluk atau bagian dari makhluk. wajah. 28/88. dan diri seperti yang disebutkan oleh Allah I dalam Al-Qur’an yang menyebutkan tangan. wajah. tersifati dengan sifat wahdaniyah (Maha Tunggal). dan diri. Allah I berfirman dalam Qs. Ar-Rahman: 27. “Dia I memiliki tangan. “Sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi dan Maha Mulia. Dia I mempunyai sifat tanpa kaifiyat dan tidak dikatakan bahwa tangan-Nya adalah kekuasaan dan nikmat-Nya karena di dalamnya terdapat pembatalan sifat. b. Matahari.” Abu Hanifah berkata dalam Al-Fiqh Al-Akbar. 5/116. Malaikat dan lain-lain. 3/28. Menyamakan makhluk dengan khalik. Az-Zumar: 67. Seperti penyembah Isa Al-Masih. Maka untuk fi’il atau kata kerja.” adalah sinonim ada “‫ ”النعت‬dan “‫ ”الوصف‬Sifat-sifat ini terambil dari surat Al-Ikhlas.dalam sifat-Nya. Menyamakan Khalik dengan makhluk. Bulan. . Inilah makna yang hak. maka Ia I maha Esa dalam Dzat-Nya dan menyendiri . Berhala. tidak ada yang membantahnya seorang pun Pengarang mengatakan.

f. . c. Di langit kedua ia bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam atas diri beliau di dunia dan akhirat. sekali sebelum turun wahyu dan sekali setelahnya. Dikatakan bahwa isra itu terjadi dua kali. Di antaramereka ada yang mengatakan: Isra itu terjadi tiga kali. d. b. juga dinukil dari Hasan Al-Bashri yang semisalnya. b. sekali sebelum wahyu dan dua kali setelahnya. dan juga ke tempattempat yang dikehendaki Allah di atas ketinggian. "Tidaklah hatinya mendustakan apa yang dilihatnya. Para Sahabat berselisih pendapat apakah Rasulullah r melihat Rabbnya dengan mata kepalanya? Yang benar adalah bahwa ia r melihat dengan hatinya dan tidak melihat dengan mata kepalanya. Di langit keempat ia bertemu Nabi Idris. “Mi'raj (naiknya Nabi ke sidratul Muntaha) adalah benar adanya. sekali pada waktu sadar. a. [28] Yang ditemui Nabi r pada saat mi’raj. 11). Di langit kelima ia bertemu dengan Nabi Harun bin Mihran. Allah pun memuliakan beliau dan mewahyukan kepadanya apa yang hendak Dia wahyukan. sekali dalam mimpi. Di langit ketiga ia bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keenam ia bertemu dengan Nabi Musa. Padahal isra itu hanya sekali di Makkah setelah bi’tsah (kerasulan) setahun sebelum hijrah. Di langit ketujuh ia bertemu Nabi Ibrahim. c. e.” Manusia berselisih dalam masalah isra. d. Ibn Ishak menukilnya dari A’isyah sdan Mu’awiyah t. Dikatakan bahwa isra itu terjadi dengan ruh sedangkan jasadnya tidak dihilangkan. AnNajm. Di langit dunia ia bertemu dengan Jibril. Beliau telah diperjalankan dan dinaikkan (ke langit) dengan tubuh kasarnya dalam keadaan sadar. Di antara mereka ada yang mengatakan: Isra itu terjadi dua kali. g.Isra Dan Mi’raj Nabi r Itu Hak Perkataannya. a." (Qs. Ada yang mengatakan satu tahun dua bulan (sebelum hijrah) yang disebutkan oleh Ibn Abdil Bar.

tempat air yang mulia. dia adalah telaga yang besar.” Hadits tentang haudh telah mencapai derajat mutawatir yang diriwayatkan oleh 63 orang sahabat g. An-Najm. seperti halnya manusia adalah nama untuk gabungan dari jasad dan . dibentangkan dari minuman syurga. Kata kumpulan jasad dan ruh.” . ‫إني فرطكم على الحوض ، من مر علي شرب ، ومن شرب لم يظمأ أبدا ، ليردن علي أقوام‬ ‫أعرفهم ، ويعرفوني ، ثم يحال بيني وبينهم « قال أبو حازم : فسمع النعمان بن أبي عياش‬ ‫فقال : هكذا سمعت من سهل ؟ فقلت : نعم ، أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته ، وهو‬ ‫يزيد منها فأقول : هم أمتي ، فيقال لي : إنك ل تدري ما أحدثوا بعدك ، فأقول : سحقا سحقا‬ ‫سحقا لمن غير بعدي‬ Di antara sifat haudh itu adalah.Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sahal bin Sa’id Al-Anshari t ia berkata.ruh Haud (Telaga) Nabi r Itu Benar Adanya Pengarang mengatakan. di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari v dari Anas bin Malik t bahwa Rasulullah r bersabda. Rasulullah r bersabda. “Sesungguhnya jarak haudku adalah seperti Ailah sampai ke Shan’a dari Yaman dan di dalamnya terdapat teko-teko seperti bilangan bintang di langit.. lebih dingin dari salju. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa isra itu terjadi dengan jasadnya dalam keadaan merupakan ungkapan dari “‫بد‬ ‫ ”الع‬sadar adalah firman Allah I dalam Qs.adalah benar adanya. ia sangat luas. 11 dan 13 yang dilihat adalah jibril dalam bentuk aslinya. panjang dan lebarnya .Adapun firman Allah I Qs. Al-Isra: 1. dari sungai kautsar yang lebih putih dari susu. lebih manis dari madu. lebih harum dari misk. “Haud (telaga) Kautsar yang dijadikan Allah kemuliaan baginya –dan pertolongan bagi umatnya.

” Al-Qurthubi berkata. Mizan dan haud itu diperselisihkan mana yang lebih dahulu sebelum yang lainnya? Dikatakan bahwa mizan itu lebih dahulu dan dikatakan bahwa haud dahulu.” Al-‘allamah Abu Abdillah Al-Qurthubi v berkata dalam “At-Tadzkirah”. 5. 2. “Yang benar adalah haud itu sebelumnya. setiap sudut dari sudut-sudutnya (jaraknya) sebulan perjalanan. Syafa'tnya r kepada segenap kaum mu'minin agar diizinkan masuk syurga. 4. 6. dan sesungguhnya haudh nabi kita r adalah paling besar dan paling mulia serta paling banyak pengunjungnya. Syafa’atnya r untuk meringankan adzab neraka bagi siapa yang berhak mendapatkannya. ini khusus bagi Nabi r. Syafa’atnya r kepada suatu kaum untuk masuk jannah tanpa hisab. karena manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan haus. 1. seperti yang telah disebutkan (terdahulu). Syafa'atnya r kepada para pelaku dosa besar dari kalangan umatnya yang masuk .” Macam-macam Syafa’at. 8. Dalam hadits lain disebutkan. Abu Hasan Al-Qasimi berkata. maka haud itu didahulukan sebelum mizan dan shirat.” Abu Hamid Al-Ghazali v berkata dalam kitabnya “Kasyfu Ilmil Akhirat”: Sebagian ahlu salaf bercerita dari kalangan ahlu tashnif bahwa haud itu didatangi setelah shirat dan itu adalah kesalahan pembicaranya. 7. Syafa’atnya r untuk mengangkat derajat ahlul jannah. “Makna itu menuntutnya.sama. Syafa’atnya r kepada kaum yang kebaikan dan keburukannya seimbang untuk masuk syurga. “Sesungguhnya setiap nabi itu mempunyai haudh. 3. Syafa’at Udzma.” Pengarang mengatakan. seperti syafa’atnya kepada pamannya Abu Thalib. “Syafa'at yang diperuntukkan Allah bagi mereka adalah benar adanya sebagaimana diriwayatkan dalam banyak hadits. Syafa’atnya r kepada siapa yang disuruh masuk neraka untuk tidak memasukinya.

Rasulullah r bersabda. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orangorang yang lengah terhadap Ini (keesaan Tuhan). tetapi hanya menyebutkan bahwa Allah I telah mencanangkan petunjuk-petunjuk atas kerububiyah-an dan keEsaan-Nya." Allah I berfirman. ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku Ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami)."[29] Hafidz Abu Ya'la meriwayatkan dari Utsman bin Affan t. hal itu ."[30] Perjanjian Allah I Dengan Bani Adam Pengarang mengatakan. ‫شفاعتي لهل الكبائر من أمتي‬ "Syafa'atku untuk para pelaku dosa besar dari kalangan umatku. ثم العلماء ثم الشهداء‬ ”Pada hari kiamat yang akan memberikan syafa'at itu tiga golongan. kemudian Ulama kemudian syuhada. Dan (ingatlah). Ada juga ahli tafsir yang menyebutkan kedua riwayat itu. Di antara hadits dalam masalah ini adalah hadits dari Anas bin Malik t ia berkata. kami menjadi saksi". ‫يشفع يوم القيامة ثلثة: النبياء.neraka agar keluar darinya. Para Nabi. lalu disaksikan oleh akal dan mata hati yang telah Allah I rakitkan pada diri mereka. "Perjanjian yang diikatkan Allah atas diri Adam dan anak cucunya (sebelum mereka dilahirkan) adalah benar adanya. Sebagian dari mereka justru ada yang tidak menyebutkan riwayat itu."[31] Perlu diketahui bahwa ahli tafsir ada yang hanya meriwayatkan bahwa Allah I mengeluarkan anak cucu Adam dari punggung beliau dan mempersaksikan mereka atas diri mereka lalu mengembalikannya. Tidak diragukan lagi bahwa ayat tidak menunjukkan pada pendapat pertama. Rasulullah r bersabda.

agar mereka tidak mengatakan di akhirat nanti. Dan bukan “Dari punggung beliau. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 8/75. Al-Ahzab: 40. "Semenjak zaman yang tak berawal. “Dari Bani Adam dan bukan “Dari Adam. Rasulullah r bersabda. “Anak-anak cucu mereka”. Sesungguhnya Allah I berfirman. Allah I telah mengetahui jumlah hamba-Nya yang akan masuk jannah dan yang akan masuk naar secara keseluruhan. Allah I berfirman. “Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah.” 3. Demikian juga perbuatan-perbuatan mereka yang telah Allah I ketahui apa yang akan mereka perbuat itu (juga tak akan berubah). 1." Allah I berfirman dalam Qs. 2. Sesungguhnya Allah I mengabarkan bahwa hikmah dari persaksian mereka adalah tegaknya hujjah atas mereka.” Allah I berfirman: Dari punggung-punggung mereka. Jumlah itu tak akan bertambah atau berkurang. “(mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. 4. Adapun orang yang bahagia maka ia akan mengamalkan amal orang-orang yang berbahagia. dan orang yang celaka ia akan .[32] Dari situlah banyak para ulama salaf dan khalaf yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan persaksian itu adalah fitrah mereka yang diciptakan Allah I untuk berada di atas tauhid.karena beberapa alasan. Perkataannya.” Dan hujjah atas diri mereka itu tegak dengan diutusnya para Rasul dan fitrah mereka telah diciptakan bagi mereka. sebagaimana yang difirmankan Allah I. ، ‫» اعملوا فكل ميسر ، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة ، وأما أهل الشقاوة‬ ‫فييسرون لعمل أهل الشقاوة ، ثم قرأ : ) فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره‬ « ( ‫لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى )5( إلى آخر الية‬ “Beramallah kalian! Maka semuanya akan mendapatkan kemudahan.55. 19/64. Dan bukan “Anak cucunya (Adam)”.

pemikiran-pemikiran. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح . و شقي أم سعيد . ويؤمر بأربع‬ ‫كل مات : بك تب رز قه . وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إل ذراع فيسبق عليه‬ . وأج له . Demikian juga orang yang celaka adalah yang celaka dengan ketentuan kodratnya. Memberatberatkan diri menyelidiki hal itu adalah sarana menuju kehinaan. Waspadai dan waspadailah seluruh pendapat-pendapat. Sesungguhnya Allah I menutupi ilmu tentang takdir-Nya agar tidak diketahui makhluk-Nya dan melarang mereka untuk mencoba menggapainya. dan mempercepat penyelewengan. Serta mendustakan pahala terbaik. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup[33]. dan merekalah yang akan ditanya. Sebagaimana yang difirmankan-Nya: “Dia (Allah I ) tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya. “Asal dari takdir adalah rahasia Ilahi yang tak diketahui hamba-hamba-Nya. Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga). "Setiap pribadi akan dimudahkan menjalani apa yang sudah menjadi kodratnya. Orang yang bahagia adalah orang yang berbahagia dengan ketentuan kodratnya. وعم له . sedangkan amalan-amalan itu (dinilai) bagaimana akhirnya. berarti ia menolak hukum Al. Maka kelak kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar (sampai akhir ayat). tangga keharaman. berarti ia termasuk orang-orang kafir." Pengarang mengatakan. Tak dapat diselidiki baik oleh malaikat yang dekat dengan-Nya. Maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.Qur’an. Al-Anbiyaa’: 23). Barangsiapa menolak hukum Al-Qur’an.” (QS. ‫عن أبي عبدالرحمن عبدا بن مسعود رضي ا عنه قال حدثنا رسول ا صلى ا عليه‬ ‫و سلم و هو ال صادق الم صدوق " إن أ حدكم يج مع خل قه في ب طن أ مه أربع ين يو ما نط فة ثم‬ ‫علقه مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك . Barangsiapa yang bertanya: “Kenapa Dia lakukan itu?”. ataupun Nabi yang diutus-Nya. Dalam hadits disebutkan. dan bisikanbisikan tentang takdir tersebut. Kemudian beliau r membaca.[34] Iman Kepada Taqdir Pengarang mengatakan. ”Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa. فوا ا لذي ل إ له غ يره إن أ حدكم‬ ‫ليع مل بع مل أهل الج نة حتى ما ي كون بينه وبين ها إل ذراع في سبق عل يه الك تاب فيع مل بع مل‬ ‫أهل النار .beramal dengan amalan orang-orang yang celaka.

. menyesatkan dan memberi petunjuk. 29. kemudian ia didahului oleh ketetapan Alloh lalu ia melakukan perbuatan ahli surga dan ia masuk surga. Tempat tumbuhnya kesesatan adalah penyamaan antara masyi'ah dan irodah dengan mahabbah dan ridha. dan Dia I adalah yang mengadakan. 6/125.‫الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها‬ Dari Abu 'Abdirrahman Abdullah bin Mas'ud radhiallahu 'anh. At-Takwir. bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan qadha dan qadar dari Allah I. Ali t berkata.meridhainya secara dien Qs. menghidupakan dan mematikan. "Qadar adalah rahasia Allah.[35] dan Dia menciptakan segala sesuatu) ‫. Amal dan Celaka atau bahagianya. kemudian ia didahului oleh ketetapan Allah lalu ia melakukan perbuatan ahli neraka dan ia masuk neraka. Pandapat ahlus sunah wal jama'ah dalam masalah qadar adalah. Dan Allah I menghendaki kekafiran orang kafir dan tidak meridhai dan mencintainya (kekafiran). Ajal. Allah I berfirman. 13. 10/99. [Bukhari no. kemudian menjadi 'Alaqoh (segumpal darah) selama itu juga lalu menjadi Mudhghoh (segumpal daging) selama itu juga. maka kehendak-Nya adalah bersifat kauni dan tidak . melenyapkan. 6/39. Muslim no. 3208. ‫إنا كل شيء خلقنه بقدر‬ Sesungguhnya Kami telah menciptakan segala sesuatu dengan qadar (ketetapan). 30. membuat faqir dan membuat kaya. maka janganlah kamu menyingkapnya (tidak mungkin tersingkap)". maka demi Allah yang tiada Tuhan selainnya. "Sesungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nuthfah. Ada diantara kalian yang mengerjakan amalan ahli neraka sehingga tidak ada lagi jarak antara dirinya dan neraka kecuali sehasta saja. dan Allah I yang menciptakan perbuatan hamba. dia berkata : bahwa Rasulullah telah bersabda. وخلق كل شيء فقدره تقديرا‬Dan Ia I berfirman dan menetapkan baginya ketetapannya). 2643] Asal qadar adalah rahasia Allah I kepada hambanya. Sajdah. Ad-Dahr. ada seseorang diantara kalian yang mengerjakan amalan ahli surga sehingga tidak ada jarak antara dirinya dan surga kecuali sehasta saja. kemudian diutuslah Malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya lalu diperintahkan untuk menuliskan 4 kata : Rizki.

di antaranya Qs. Sedangkan Qadariyah mengatakan. kemudian mereka berselisih.Jabariyah dan Qadariyah menyamakan antara keduanya. 17/38. Asy-Syadidul ‘Iqab (Yang keras siksaaan-Nya). 7." Perbedaan antara masyi'ah dan mahabbah telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunah. paling bersih dan suci dan ia merupakan sumber semua kebaikan. seperti Al-Qahhar (Maha Kuasa). Apabila hal itu merupakan wasilah pada hal yang dimaksud dan dikehendaki. Al-Khafidh (Maha merendahkan). Yang dikehendaki untuk selain-Nya. Sedang yang dikehendaki untuk selain-Nya. dan ia merupakan sebab seluruh kejelekan yang bertentangan dengan dzat malaikat Jibril yang merupakan dzat yang paling baik. Az-Zumar. Tampak dampak dari nama-Nya “Qahriyah” (superioritas). kadang tidak menjadi maksud bagi yang mempunyai keinginan dan tidak mengandung maslahat dengan melihat pada dzat-Nya. Menunjukkan kepada Maha Kuasanya Allah I untuk menciptakan hal-hal yang kontradiktif dan saling berlawanan. Al-Mudzil (Maha menghinakan). Al-Muntaqim (Maha Memberi balasan). maka ia dicintai dan diridhai. Yang dikehendaki untuk diri-Nya. Maha Suci Allah yang telah menciptakan ini dan itu. Dzil-Batsyi Syadid (Maha memiliki adzab yang keras). 2/205. "Bukanlah kemaksiatan itu dicintai Allah I dan tidak diridhai-Nya maka ia bukan qadar (tidak ditetapkan) dan tidak diputuskan (bukan qadha) maka ia diluar dari masyi'ah dan ciptaan-Nya. Sari’ul Hisab (cepat siksaan-Nya). 1. karena nama-nama dan perbuatan ini . 2. Berkatalah Jabariyah: Al-Kaun (kejadian) itu semuanya terjadi dengan qadha dan qadar-Nya. Dia I menciptakan dzat ini yang mana merupakan dzat yang paling buruk dan jelek. dicintai untuk dzat-Nya dan apa-apa yang di dalamnya ada kebaikan. Al-Adlu (Maha Adil). maka hal itu dibenci bagiNya dari sisi diri dan dzat-Nya. Hikmah Diciptakannya Iblis Di antara hikmah diciptakannya iblis adalah. maka hal itu adalah yang dikehendaki dari kehendak ghayah (tujuan) dan maqashid (maksud). Yang dikehendaki itu ada dua macam. Adh-Dharu (Maha memberi madharat). Maka yang dikehendaki untuk diri-Nya dituntut.

yang harus ada hal-hal yang dikaitkan dengannya. yang meletakkan sesuatu pada tempatnya dan . Jihad merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah I dari macam-macam ibadah. Rasulullah r telah mengisyaratkan dengan sabdanya. Kalau Ia tidak menciptakan apa-apa yang dibenci-Nya dari sebab-sebab yang mengantarkan kepada tampaknya pengaruh namanama ini. istighfar. ‫لو لم تذنبوا لذهب ا بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون. maka Allah I akan mendatangkan suatu kaum yang berdosa kemudian mereka memohon ampun kepada Allah I dan Allah mengampuni mereka.menurunkan sesuatu dengan tempat yang layak dengannya 5. pemaafan-Nya. ampunan-Nya. . memohon perlindungan kepada-Nya agar diselamatkan dari musuhnya dan menjaganya dari makar (tipu daya) musuhnya. 3. mendahukukan kecintaan Allah I. فيعغر لهم‬ “Kalaulah kalian tidak melakukan dosa. Kalaulah jin dan manusia itu secara tabi’atnya menyerupai malaikat. Tercapainya ibadah yang bermacam-macam. Seandainya tidak diciptakan Iblis maka ibadah tersebut tidak akan tercapai. amar ma’ruf nahi munkar. Tampak pengaruh nama-nama-Nya yang mengandung keMaha lembutan-Nya. maka dampak dari nama-nama ini tidak akan nampak. maka bagaimana kita mengingkari dan membencinya? Jawab. menutup aib. maka akan hilang hikmah-hikmah dan banyak faidah. maka akan hilang ibadah ini dan yang menyertainya dari loyalitas kepada Allah I dan membenci karena-Nya.” Menunjukkan nama-Nya Al-Hikmah (Maha Bijak) dan Al-Khibrah (Maha Pintar). sabar.adalah sempurna. pengampunan-Nya dan membebaskannya dari siksa pada siapa yang dikehendaki-Nya. sekiranya manusia semuanya beriman. taubat. menyelisihi hawa nafsu. dan kita diperintahkan untuk ridha dengan qadha Allah I. Apabila kekufuran itu merupakan qadha dan qadar Allah I.4 ‫ الحك يم ال خبير‬karena Ia adalah .

dan mempercepat penyelewengan. Perkataannya. “Apakah kalian telah mendapatkannya? Mereka .Pertama: Kita tidak diperintahkan untuk ridha terhadap apa yang ditentukan dan tetapkan Allah I dan kitab dan sunah pun tidak menyuruh hal itu. tangga keharaman. kita membenci dan tidak meridhainya. mempunyai dua ungkapan. Maka qadha (ketentuan) itu semuanya baik. Seperti membunuh jiwa. “Waspadai dan waspadailah seluruh pendapat-pendapat. Adapun dari sisi datangnya dari orang yang membunuh. kita ridha dengannnya. Ketiga: Qadha mempunyai dua sisi. maka dari sini terbagi menjadi. Ketentuan Allah I .adil dan mengandung hikmah. yang berkaitan dengan hamba dan dinisbahkan kepadanya. dari sisi hal itu merupakan qadha dan qadar Allah I serta telah dituliskan. الحر مان‬pertolongan)‫ الن صر‬kehinaan) merupakan kebalikan dari) ‫ال خذلن‬ melewati batas)) ‫ الظغ يان‬kejayaan/kemenganan) dan) ‫الظ فر‬ keharaman) kebalikan dari . maka semuanya diridhai. pemikiran-pemikiran. Mereka bertanya kepada beliau r : Kami mendapatkan pada diri-diri kami sesuatu yang membuat seseorang ingin berbicara dengannya? Beliau r bersabda. yaitu perbuatan yang berasal dari Dzat Allah I dan yang ditetapkan: yaitu objek perbuatan yang terpisah dari-Nya. salah satunya adalah yang berkaitan dengan Rabb I dan penisbatannya kepada-Nya. Kedua.” Dari Abu Hurairah t ia berkata. apa yang diridhai dan apa yang tidak diridhai. perbuatan dan usahanya serta perbuatan tersebut mendatangkan resiko dengan pilihannya dan bermaksiat kepada Allah I dengan perbuatannya. “Memberat-beratkan diri menyelidiki hal itu adalah sarana menuju kehinaan.(istiqamah/bertetap hati) ‫ الستقامة‬merupakan kebalikan dari Perkataannya. manusia datang kepada Rasulullah r. Adapaun yang ditetapkan (al-maqdi) ada dua macam: Apa yang dicintai dan apa yang tidak dicintai. dikehendaki-Nya dan Ia I menjadikannya sebagai ajal bagi orang yang terbunuh dan akhir umurnya. ) ‫(. dan bisikan-bisikan tentang takdir tersebut. Kedua: Disini ada dua perkara. dari sisi ini maka hal ini diridhai. akan tetapi qadha itu ada yang dicintai dan ada yang dibenci dan dicela.

beliau bersabda. sampai jika ada pada Bani Israil yang menyetubuhi ibunya dengan terang-terangan. Mengingkari ilmu yang pertama berarti kekufuran. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah t bahwa Nabi r bersabda: Sesungguhnya umatku akan mengambil apa yang diambil oleh generasi sebelumnya sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. وهي درجة الراسخين في‬ ‫الع لم. ‫فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو متور قلبه من أولياء ا تعالى. Rasulullah r bersabda. Keimanan itu hanyalah terpatri dengan menerima ilmu yang harus digapai manusia. semuanya masuk neraka kecuali satu millah.”[37] Bangunan ibadah itu dan iman kepada Allah I. ول نثبت اليمان إل بقبول العلم الموجود." Yang dimaksud dengan ilmu mafqud adalah ilmu tentang qadar yang mana Allah I . فإن كار الع لم‬ ‫الموجود كفر. لن الع لم عل مان: ع لم في الخ لق مو جود. “Apa-apa yang ada padaku dan para sahabatku. “Apakah Persia dan Romawi? Beliau r bersabda. dan menghindarkan diri dari mencari ilmu yang terselubung. mereka bertanya. Sisi pertama dari sisi syahwat dan yang kedua dari sisi syubhat.) dan ilmu yang terselubung baginya (ilmu ghaib). “Siapa lagi selain mereka. yaitu: ilmu yang dapat digapai makhluk (ilmu agama-pent.” Dari Abdullah bin Amru h ia berkata. “Akan terjadi kepada umatku apa yang terjadi kepada Bani Israil setapak demi setapak. Dan mengaku-aku memiliki ilmu yang kedua juga kekufuran. Perkataannya. “Ya”.[36] Rusaknya agama adalah dari baik amal dan I’tiqad (keyakinan). Karena ilmu itu ada dua macam.menjawab. “Itulah ‘sharihul iman’ (benarnya keimanan). kitab dan Rasul-Nya adalah di atas ketundukkan tanpa banyak bertanya tentang rincian hikmah-hikmah dalam perintah-perintah dan larangan serta syari'at-syari'at. Itulah derajat orang-orang yang sudah mendalam ilmunya. ”Siapa mereka itu wahai Rasulullah r? Beliau r menjawab. Dan bahwa sesungguhnya Bani Isra’il itu terpecah menjadi tujuh puluh dua millah (golongan) dan umatku terpecah menjadi tujuh puluh tiga millah. dari umatku akan ada yang melakukan hal itu. Mereka berkata. وترك طلب العلم المفقود‬ "Inilah sejumlah persoalan yang dibutuhkan oleh orang-orang yang hatinya terang dari kalangan para wali Allah I . وع لم في الخ لق مف قود.

Yang paling shahih dari keduanya adalah Arsy itu lebih dahulu dari qalam. Ia I berfirman: Tulislah! Ia berkata: Wahai Rabb. Sedangkan qalam yang disebutkan adalah yang diciptakan oleh Allah I dan ditulis dengannya taqdir pada lauh yang disebutkan. Al-Buruj. maka siapa yang mengingkari apa-apa yang datang dari Rasul r maka dia termasuk golongan orang-orang kafir. ويميت ويحيي. "Yang pertama kali diciptakan oleh Allah I adalah qalam. Luqman. apakah qalam atau Arsy menjadi dua pendapat. Iman Kepada Lauh Dan Qalam Perkataannya. وبجميع ما فيه قد رقم‬ "Kita juga mengimani adanya Al-Lauh Al-Mahfudz. وكتابه نور‬ ‫لله فيه كل يوم ستون وثلث مائة لحظة.Al-Jin. Allah I berfirman. Rasulullah r . maka dia termasuk orang-orang kafir. ويعز ويذل. "Tulislah ketentuan semua makhluk segala sesuatu sampai terjadi hari kiamat". Al-Qalam. seperti disebutkan dalam "Sunan Abi Daud" dari Ubadah bin Shamit t ia berkata: Saya mendengar Rasulullah r bersabda. . siapa yang mengaku mengetahui ilmu ghaib. Sedangkan ilmu maujud adalah ilmu syari'ah. 24. ushul dan cabang-cabangnya. 26-27.[38] Para ulama berbeda pendapat manakah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah I. Qs. apa yang harus aku tulis? Ia I berfirman. قلمه نور. ‫ونؤمن بالوح والقلم. Al-Hafidz Abu Qasim Ath-Thabrani meriwayatkan dengan sanad sampai Nabi r bahwa ia r bersabda.‫إن ا خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء. dan segala yang tercatat di dalamnya". 21-22.menutupnya dari semua manusia. keduanya disebutkan oleh Abul Alaa AlHamadzani. Qs. يخلق ويرزق. ويفعل ما‬ ‫يشاؤه‬ Lauh yang disebutkan adalah tempat di dalamnya dituliskan taqdir semua makhluk. Disebutkan dalam kitab "Ash-Shahih" dari hadits Abdullah bin Amru j ia berkata. صفحتها من ياقوتة حمراء.

niscaya Dia akan menjaga kamu. ‘Abdullah bin ‘Abbas radhiyallahu anhu. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لك يكن ليخطئك . mereka tak akan mampu untuk mengubahnya. واعلم‬ ‫أن النصر مع الصبر . "Allah r menuliskan taqdir semua makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi selama lima puluh ribu tahun. احفظ ا تجده تجاهك . تعرف إلى ا في الرخاء‬ ‫يعرفك في الشدة . agar urusan itu batal. وأن الفرج مع الكرب . "Seandainya seluruh makhluk bersepakat terhadap suatu urusan yang telah Allah I tetapkan untuk terjadi. واع لم أن ال مة لو اجتم عت ع لى أن ينف عوك‬ ‫بشيء لم ينفعوك إل بشيء قد كتبه ا لك .” Dalam sebuah hadits disebutkan. وأن مع العسر يسرا‬ Dari Abu Al ‘Abbas. ‫عن أبي العباس عبدا بن عباس رضي ا عنه قال كنت خلف النبي صلى ا عليه وسلم‬ ‫يوما فقال " يا غلم .bersabda. aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat : Jagalah Allah. Taqdir Allah I Tidak Dapat Dirubah Perkataannya. إني أعلمك كلمات : احفظ ا يحفظك . Ketahuilah. رف عت ا لقلم وج فت ال صحف " رواه التر مذي و قال : حديث‬ ‫حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي : احفظ ا تجده أمامك . Dari hadits ini jelas bahwa taqdir itu terjadi setelah penciptaan Arsy dan taqdir terjadi ketika awal penciptaan qalam. Jika kamu minta. sekiranya semua umat berkumpul untuk memberikan kepadamu sesuatu keuntungan. agar urusan itu terjadi. maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang sudah Allah tetapkan untuk dirimu. dan Arsy-Nya di atas air". niscaya kamu akan mendapati Dia di hadapanmu. إذا‬ ‫سألت فا سأل ا وإذا ا ستعنت فا ستعن بالله . Sekiranya . Jika kamu minta tolong. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك‬ ‫إل ب شيء قد كت به ا عل يك . Qalam (catatan) Allah I telah ditetapkan untuk segala sesuatu yang akan terjadi sampai datangnya Hari Kiamat. ia berkata : Pada suatu hari saya pernah berada di belakang Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Jagalah Allah. merekapun tidak akan mampu mengubahnya. mintalah tolong juga kepada Allah. mintalah kepada Allah. Sebaliknya seandainya mereka berkumpul menghadapi urusan yang telah Allah I tetapkan untuk tidak terjadi. beliau bersabda : "Wahai anak muda.

Ketahuilah sesungguhnya kemenangan menyertai kesabaran dan sesungguhnya kesenangan menyertai kesusahan dan kesulitan”). dan apa yang semestinya menimpamu tidak akan terhindar darimu. akan tetapi untuk bani Adam. Tak ada seorang makhluk pun baik di langit maupun di bumi yang dapat membatalkan. ini juga qalam yang bersifat umum. Ajal. Qalam ketiga adalah ketika diutusnya malaikat ke janin di dalam perut ibunya. 4. Perkataannya. ول زائد من خلقه‬n‫مبرما.[39] Qalam ada empat macam. 1.mereka pun berkumpul untuk melakukan sesuatu yang membahayakan kamu. فقدر ذلك تقديرا محكما‬ ‫ب ول مزيل ول مغير. niscaya tidak akan membahayakan kamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. menggantinya. ataupun menambahnya. ia telah berkata : Hadits ini hasan. Qalam keempat adalah yang diletakkan pada seorang hamba ketika ia telah baligh. Segenap pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Dan perkataannya. pada lafazh lain hasan shahih. Qalam kedua adalah yang diciptakan bersamaan dengan penciptaan Adam q. Ketahuilah bahwa apa yang semestinya tidak menimpa kamu. 2. ليس فيه ناقض. mengubahnya. ول معق‬ ‫في سماواته وأرضه‬ "Hendaknya seorang hamba tahu bahwa ilmu Allah I telah mendahului segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluk-Nya. Hendaklah kamu mengingat Allah di waktu lapang (senang). Qalam pertama adalah yang umum dan yang mencakup seluruh makhluk. . Dalam riwayat selain Tirmidzi : “Hendaklah kamu selalu mengingat Allah. berada di tangan Kiramul Katibin yang menuliskan semua yang dikerjakan oleh bani Adam." (HR. menghilangkannya. Kemudian ia meniupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk menuliskan 4 (empat) perkara : Rizki. Dia telah menentukan takdir yang baku yang tak bisa berubah. meralatnya. 3. ول محول ول ناقص. tidak akan menimpamu. Tirmidzi. niscaya Allah akan mengingat kamu di waktu sempit (susah). pasti kamu mendapati-Nya di hadapanmu. bagian ini telah disebutkan dengan lauh. ‫وعلى العبد أن يعلم أن ا قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. Amal dan Celaka atau bahagianya. mengurangi.

[43] Qadar itu mengandung dasar-dasar yang agung.[41] Dari Abu Daud juga beliau meriwayatkan dari Umar bin Khattab t. “Pada setiap umat itu terdapat majusi.” (QS. maka janganlah kalian menyaksikan jenazahnya. mereka itu pengikut dajjal dan menjadi kewajiban Allah I untuk mempertemukannya dengan dajjal. والعتراف بتوحيد ا نعالى وربوبيته.[40] Dari Abu Daud juga beliau meriwayatkan dari Khudzaifah Al-Yamani t ia berkata. dan apabila mereka meninggal. Rasulullah r bersabda. “Pengakuan terhadap ke-Esa-an dan ke-Rububiyyah-an Allah I” adalah tidak sempurna tauhid dan pengakuan terhadap ke-Esa-an dan ke-Rububiyyah-an Allah I kecuali dengan beriman kepada sifat-sifat Allah I. apabila mereka tertimpa sakit.dari Nabi r beliau bersabda. Al-Ahzab : 38). Abu Daud meriwayatkan dari Ibn Umar t. di antaranya. dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. .” Maksud dari perkataannya. maka janganlah kalian menyaksikannya”.‫وذلك من عقد اليمان. 1.” (QS. dan barangsiapa yang mati di antara mereka. “Qadariyah adalah majusinya umat ini. كما قال نعالى‬ ‫في ك تابه: )وخ لق كل شيء ف قدره ت قديرا( الفر قان :2 و قال ت عالى )و كان أ مر ا قدرا‬ . Bahwa Dia I Maha mengetahui dengan urusan yang akan ditentukan sebelum kejadiannya (diciptakan). barangsiapa yang mati di antara mereka.38 : ‫مقدورا( الحزاب‬ “Itulah buhul ikatan keimanan dan dasar-dasar ma’rifat dan pengakuan terhadap ke-Esa-an dan keRububiyyah-an Allah I Sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Qur’an: “Dan Dia telah menciptakan segala sesuatu.[42] Tirmidzi meriwayatkan dari Ibn Abbas hia berkata. “Janganlah kalian duduk-duduk bersama ahlu qadar dan janganlah kamu mendekatinya”. dari Nabi r beliau bersabda. maka ilmu-Nya itu qadim (tak berawal). Murji’ah dan Qadariyah”. Rasulullah r bersabda. Al-Furqan : 2). وأصول المعرفة. dan majusinya umat ini adalah mereka yang mengatakan: Tidak ada qadar (ketentuan). maka janganlah kalian menjenguknya. janganlah kamu menengoknya. Dan firman-Nya: “Dan ketetapan Allah I itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. “Dua golongan dari bani Adam yang tidak mendapat bagian dalam Islam.

karena kebenaran itu apa yang terdapat pada jama'ah yang pertama dari masa Rasulullah r dan sahabat-sahabatnya gdan tidak memperhatikan kepada banyaknya ahlul bathil setelahya. maka bersabarlah kalian semoga Allah merahmati kalian. "Maka celakalah orang yang betul-betul menjadi musuh Allah I dalam persoalan takdir-Nya. Abdullah bin Mas'ud berkata. 4. Taqdir itu meliputi bahwa Allah I telah mengabarkan dan menampakkan hal itu sebelum terciptanya para makhluk dengan sangat terperinci. bukan merupakan keharusan bagi diri-Nya I. Dan mengikutsertakan hatinya yang sakit untuk membahasnya. Al-Furqan: 2. karena Ahlus Sunah itu sisa paling sedikit dari manusia yang tidak berpandangan seperti 'ahlul itraf' (yang berlebih-lebihan) dalam berlebih-lebihannya. Takdir itu meliputi penetapan ukuran-ukuran semua makhluk. walaupun yang berpegang dengannya sedikit dan yang menyelisihinya banyak. setelah sebelumnya belum ada. Karena lewat praduganya ia telah mencari-cari dan menyelidiki ilmu ghaib yang merupakan rahasia tersembunyi. begitulah (mereka). Akhirnya ia kembali dengan membawa dosa dan kedustaan". Abu Muhammad Abdurrahman bin Isma'il yang terkenal dengan nama Abu Syamah berkata dalam kitab "Al-Hawadits wal Bida'".2. Mencipta dengan kehendak dan keinginan-Nya. maka jadilah (seperti mereka)". maka yang dimaksud adalah menetapi kebenaran dan mengikutinya. mereka bersabar dalam 'sunah' mereka sampai mereka bertemu dengan Rabb mereka. . "Sunah itu –demi yang tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Qs.adalah (pertengahan) antara berlebih-lebihan dan menyepelekan. dan tidak bersama dengan ahlul bid'ah dalam kebid'ahannya. ‫هلك لمن لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر‬ "Celakalah bagi orang yang tidak mempunyai hati yang dengannya mengetahui kebaikan dan kemunkaran". "Ketika datang perintah untuk melazimi (menetapi) jama'ah. Taqdir itu menunjukkan pada sesuatu yang ditentukan (ditaqdirkan) itu adalah (makhluk) yang baru. maka Dia I mentakdirkannya dan menciptakannya. Perkataannya. Taqdir itu meliputi bahwa Allah I Maha memilih apa yang Ia I perbuat. 5. 3.[44] Hasan Al-Bashri berkata.

7/54. Nash-nash yang menjelaskan ketinggian Allah I di antaranya.Al-Buruj. ‫ل إله إل ا العظيم الحليم. 54. 10/57."[45] Abu Daud meriwayatkan dari Nabi r bahwa beliau bersabda.3/97. Al-Haaqah. 15. 15. Dalam do'a ketika menghadapi kesulitan yang diriwayatkan dalam kitab 'As-Shahih' disebutkan. 23/116. Arsy Dan Kursi Itu Benar Adanya Perkataannya."[46] Suday berkata." Qs. 17/82. 17. ل إله إل ا رب العرش العظيم ورب الرض رب العرش الكريم‬ "Tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Allah I yang Maha Perkasa lagi Maha Lembut. 7." Qs. Sesungguhnya antara kedua telinganya dan pudaknya adalah sejauh tujuh ratus tahun perjalanan. محيط بكل شيء وفوقه. 20. 39/75. 44. Rabb (Pemilik) Arsy yang mulia. ‫وهو مستغن عن العرش وما دونه. 20/5. Ghafir. Dia menguasai segala sesuatu dan apa-apa yang ada di atasnya. "Saya dijinkan untuk menceritakan tentang (sifat) malaikat dari malaikat-malaikat Allah I penjaga Arsy. 4/126. An-Naml.Sebaik-baik makanan bagi hati adalah keimanan dan obat yang paling bermanfaat adalah Al-Qur'an dan pada setiap keduanya terdapat makanan dan obat. Fathir. وقد أعجز عن الحاطة خلقه‬ "Dia tidak membutuhkan ‘Arsy-Nya itu dan apa yang ada di bawahnya. 15. Tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Allah I pemilik Arsy yang agung. Fushilat. Dan Dia tidak memberi kemampuan kepada makhluk-Nya untuk menguasai segala sesuatu. n‫ حق‬n‫والعرش والكرسي‬ "‘Arsy dan Kursi-Nya adalah benar adanya. Rabb di Bumi. Qs. Qs. Fushilat." Perkataan pengarang. . Al-Buruj. Ghafir."Langit dan bumi itu pada mulut kursi dan kursi itu di depan Arsy. 26.

sesuatu kepada-Nya. seperti sabda Nabi r. 8.Isyarat secara indrawi pada ketinggian. Penyebutan turunnya Kitab dari-Nya. Qs. Qs. khusus untuk "‫ "ع لى‬Dia I bersemayam di atas Arsy yang diikuti dengan huruf . Ad-Dukhan.4/ 158. 21/19. 9. Saba.2/255. 50 2.4 5. 23. Al-Ma'arij. 4 (‫ )عروج‬Dengan menyebutkan naiknya. 2. Yaitu isyarat Rasul r ketika ia r bertanya kepada umatnya.1 . Fathir. 13. An-Nahl." 12. yang mana Arsy merupakan makhluk yang paling tinggi 11. "‫ " من‬Jelas ketinggian-Nya dengan kata.10 . 3/55.Penyebutan bahwa Ia I turun ke langit dunia pada setiap malam. 39/1. 6/16-17. Kemudian ia mengangkat tangannya yang mulia ke langit dan bersabda. 1-5. Penyebutan bahwa Allah I berada di langit. Qs. Penyebutan bahwa ada sebagian makhluk-Nya terdapat di sisi-Nya dan bahwa sebagiannya lebih dekat kepada-Nya dari sebagian yang lain. 2&42. maka apa yang akan kalian katakan? Para sahabat menjawab: Kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan. kekuasaan dan kemuliaan. Fushilat. An-Nahl.sesuatu kepada-Nya. 102. 10 (‫ )صعود‬Penyebutan sesuatu naik. Ketinggian muthlak yang menunjukkan pada semua urutan ketinggian.Qs. . menunaikan (amanat) dan menasihati. 6.3 . Ghafir. Penyebutannya semata tanpa (menyebutkan) perantaranya. 7. baik secara dzat. Qs. Dinaikkannya sebagian makhluk kepada-Nya.Pengangkatan tangan (ketika berdo'a) kepada Allah I. ‫إن ا يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا‬ "Sesungguhnya Allah I malu apabila ada seorang hamba-Nya yang mengangkat tangan kepada-Nya (ketika berdo'a) untuk mengembalikannya dengan hampa.[47] . : Ya Allah I saksikanlah. Qs.Arsy. 51. 7/206. Asy-Syura.yang menjelaskan ketinggian dengan dzat. "Sesungguhnya kalian akan ditanya tentangku.

1. maka tidak ada seorang Nabi pun yang datang setelah Nabi Ibrahim kecuali dari ahlul baitnya. Allah I menjadikan mereka para imam yang memberikan petunjuk dengan perintah-Nya sampai hari kiamat.Nash-nash yang menunjukkan bahwa para penghuni syurga itu melihat kepada Allah I. baik dari kitab maupun dari sunah. . Allah I menjadikan dari mereka (keluaga Ibrahim) dua orang khalil (kekasih). Allah I menjadikan di dalamnya kenabian dan kitab. 16. وكلم موسي تكليما. ‫ونقول إن ا تعالى اتخذي إبرهيم خليل.Pemberitahuan Nabi r bahwa ia r bolak-balik antara Nabi Musa dan Rabb-Nya pada malam mi'raj untuk meringankan shalat.‫: أين ا؟‬seperti disebutkan oleh Rasulullah r "‫ "الين‬Disebutkannya kata. 2. إيمانا وتصديقا وتسليما‬ Kita juga menyatakan dengan penuh keimanan dan penyerahan diri bahwa sesungguhnya Allah l telah menjadikan Nabi Ibrahim q sebagai kekasih-Nya. Perkataan pengarang. Qs. 3.Pemberitahuan-Nya I bahwa Fir' aun melemparkan panah ke langit untuk mencari Ilah Musa q.14 15. dan mereka tidak melihatnya kecuali berada di atas mereka. 17. Maka setiap yang masuk syurga dari wali-wali Allah setelah mereka adalah karena mereka mengikuti jalannya dan dengan dakwah mereka. Allah I memberikan kekhususan dengan beberapa hal. 4/125&164 Rumah (keluarga) Nabi Ibrahim adalah rumah (keluarga) yang paling mulia di alam ini secara muthlak.. dan mengajak Nabi Musa q untuk berbicara dengan sebenar-benarnya.Persaksian Nabi r kepada siapa yang mengatakan bahwa Allah I di langit bahwa ia beriman.Ghafir. 36-37. 18. Dan pemberitahuan Nabi r bahwa mereka (ahli jannah) melihat Allah I seperti mereka melihat bulan purnama yang tidak terhalang oleh awan.

Bintang-bintang pun tak akan pernah berjatuhan. Allah I menjadikan pemilik rumah ini sebagai imam bagi manusia. 4/ 136. ‫ونؤمن بالملئكة والنبيين. ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين‬ Kita mengimani para Malaikat. والكتب المنزلة على المرسلين. 6. bahwa mereka berada di atas kebenaran yang nyata. 2/ 285. Dasar Pemikiran Filsafat Manusia yang paling ingkar terhadap keimanan adalah Ahli filsafat. Pengarang mengatakan. Qs. Bulan dan matahari tak akan pernah digulung dan dicampakkan dari arah yang tinggi.4. Manusia juga tak akan pernah dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. 2/124. tempat berkumul dan tempat yang aman bagi manusia serta menjadikannya sebagai kiblat bagi manusia dan tempat melaksanakan ibadah haji. 2/ 177. Semua itu . para Nabi. Langit tidak akan terbelah dan hancur. Menurut mereka. Al-Qur’an menurut mereka adalah limpahan yang meluap. alam semesta ini tidak akan punah. Dia I tidak pernah berbicara dan tidak akan pernah berbicara. Dia I tidak mengetaui rincian kejadian dan –menurut mereka. Adapun masalah hari akhir. Allah I memerintahkan kepada hamba-Nya untuk bershalawat kepada ahlul bait ini. mereka adalah manusia yang paling mengingkari dan mendustakannya. Qs. Kita pun bersaksi. dan kitab-kitab yang diturunkan kepada para Rasul. Allah I menjadikan dengan kedua tangannya satu bangunan yang nyata. Perkara-perkara ini merupakan rukun iman. Allah I berfirman. yang terdapat pada hamba suci yang bersih jiwanya. 5. dari intelegensi yang super aktif. Adapun kitab-kitab-Nya menurut mereka tak dapat disifati dengan ucapan.Dia tidak berbuat dengan kekuasaan dan kehendak-Nya. yang dijadikan sebagai tempat berdiri (beribadah) bagi manusia. dan tak akan digiring ke Jannah atau Naar. yang digelari oleh sebagian mereka sebagai Ahlul Hikmah. Sesungguhnya madzhab mereka adalah bahwa Allah I itu ada tanpa wujud dan hakikat.

إن فاذ الوع يد/ الو عد والوع يد‬ .4 . Tauhid. maka ia akan kekal dalam neraka namun menurut persi mereka adalah . Al-Adlu. 1. Abu Thalib Al-Makki[48] berkata. yaitu siapa yang melakukan ) ‫3. "Rukun iman itu ada tujuh. 1. 4." . Adapun dasar-dasar ahlus sunah adalah mengikuti dengan apa yang dibawa oleh para Rasul. Mu’tazilah Ushuluddin Mu'tazilah ada lima.bagi mereka hanya perumpamaan yang diberikan untuk memudahkan pemahaman orang-orang awam. An-Nubuwah. 2. Tauhid.2 tentang “Al-Qadar”. Beginilah keimanan golongan rendah dan hina. yaitu mereka berbicara tentang af’al (perbuatan) Allah I yaitu .(usaha mereka sendiri janji dalam ancaman.منزلة بين منزلتين‬ Rafidhah Dasar-dasar dien Rafidhah adalah. namun menurut persepsi mereka hal itu mencakup bolehnya menolak “Al-Qadar” lantaran mereka memegang prinsip “Al-Adlu” atau keadilan (celaka atau bahagia seseorang bukan terletak pada qadha dan qadar namun atas . Imamah. yaitu lima rukun ini ditambah dengan iman kepada qadar dan iman kepada syurga dan neraka.(‫ )ال عدل‬Al-Adlu. namun mereka menafikan seluruh sifat-sifat Allah I.(dosa besar.(satu tempat di antara dua tempat) ‫5. 3.(‫هي‬ ‫ )ا لمر والن‬Perintah dan larangan.bolehnya memberontak kepada pemerintahan muslim .

diceritakan dari sebagian mereka bahwa mereka condong melebihkan malaikat dan telah disebutkan pula dari selain mereka dari kalangan ahli sunah dan sebagian kalangan sufi. Pengikut Asy'ari terbagi menjadi dua perkataan. Wajib Beriman Terhadap Nama-Nama Para Nabi Dan Rasul Kita mengimani apa yang diterangkan oleh Allah dalam KitabNya tentang nama-nama para Nabi dan Rasul. 78. Syi'ah mengatakan: Seluruh para imam itu leibih mulia dari pada seluruh malaikat. "Ketahuilah bahwa masalah ini (pengutamaan antara malaikat dan manusia) adalah termasuk bid'ahnya ilmu kalam. Para Rasul 'Ulul Azmi Imam Al-Baghawi menukil dari Ibnu Abbas dan Qatadah. serta tidak ada yang mengetahui jumlah para nabi kecuali Allah. Isa dan Muhammad shalawatullah wasalamuhu alaihim. Musa. dan dengannya tidak menyangkut banyak dalam urusan agama dari yang dimaksud. Asy Syuraa: 13. dan jama'ah pun menahan untuk membicarakan dalam masalah ini. 4/164. tidak pula pada generasi setelahnya dari para imam yang lebih mengetahui serta dasar-dasar akidah tidak berhenti (berdiri) di atasnya. Di antara mereka ada yang mengutamakan para Nabi dan wali (dari pada malaikat) dan di antara mereka ada yang diam dan tidak membantah perkataan tersebut. Ibrahim. Maka dari ini tidak ada seorang pengarang pun yang membahas masalah ini. bahwa Rasul ulul azmi adalah Nuh. . Tersebut dalam surat Al Ahzab: 7. Qs. Syaikh Tajud Dien Al-Fajari. yang mana generasi pertama dari umat ini tidak ada yang membicarakannya. Ghafir.Manakah Yang Lebih Utama Antara Manusia Yang Shalih Dengan Malaikat Telah dinisbahkan kepada ahlus sunah bahwa manusia yang shalih dan para nabi itu lebih utama dari malaikat dan (dinisbahkan) kepada muktazilah bahwa malaikat itu lebih mulia (dari manusia). yang disebutkan maupun tidak. Setiap orang yang berkata tentangnya tidak lepas dari kelemahan dan kesukaran. pengarang kitab "Al-Isyarah Fil Basyarah Fi Tafdhilil Basyar 'alal Malak" ia berkata dalam penghujungnya.

Taurat. فهو المسلم. baginya apa yang didapat oleh kami dan dia akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh kami. Pengarang mengatakan: Kita menyebut mereka yang (shalat) menghadap kiblat kita dengan (sebutan) kaum muslimin dan kaum mukminin selama mereka mengakui apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan membenarkan segala apa yang beliau ucapkan dan beritakan. ول نماري في دين ا‬ Kita tidak mempergunjingkan Allah SWT dan tidak membantah (ajaran) dien Allah SWT. dan kita beriman bahwa kitab-kitab yang diturunkan kepada para Nabi-Nya yang tidak diketahui nama dan bilangannya kecuali oleh Allah. Rasulullah r bersabda. و أكل ذبيحتنا. Fushilat. Beriman Terhadap Nama-Nama Kitab Yang Telah Allah I Sebutkan Adapun iman terhadap Kitab-kitab Allah I yang diturunkan kepada para Rasul. 8. 41-42 & 44. Pengarang mengatakan. له ما لنا وعليه ما علينا‬ "Siapa yang shalat seperti shalat kami.Adapun beriman kepada Nabi Muhammad r adalah dengan membenarkan dan mengikuti apa yang dibawanya dari syari'at-syari'at secara global dan terperinci. Sedangkan beriman kepada Al Qur’an adalah dengan membenarkan dan mengikutinya. maka dia adalah seorang muslim. Saba. Qs. 6. berbeda iman kepada kitab-kitab lainnya. menghadap pada kiblat kami dan memakan sembelihan kami. At-Taghabun. Yunus. ‫من صلى صلتنا." Pengarang mengatakan. Maksud perkataannya. mala kita beriman dengan (kitab) yang disebutkan dari. . واستقبل قبلتنا. ‫ول نخوض في ا. 57. Injil dan Zabur. "Tidak membantah (ajaran) dien Allah SWT" adalah tidak memusuhi ahlul haq dengan melemparkan syubhat ahlul ahwa kepada mereka.

19-21. sebagaimana ketaatan tidak bermanfaat dengan kekafiran. Asy-Syu'ara. karena mereka mengatakan bahwa dosa itu tidak akan membahayakan selama ia beriman.Nya. ونشهد أنه كلم رب‬ ‫مح مدا صلى ا عل يه وع لى ا له أجمع ين. فعلمه سيد المرسلين‬n‫ول تجادل في القرأن. diturunkan dengan perantaraan Ruhul Amin (Malaikat Jibril). bahwa ia berkata." Al-Khallal mengatakan dalam kitab "As-Sunah" dengan sanad yang sampai kepada Muhammad bin Sirin. Dan ia berpendapat bahwa Qs. ل ي ساويه شيء من كلم‬ ‫المخلقين. Perkataannya. lalu diajarkan kepada Penghulu para Nabi yaitu Rasulullah SAW (salaaman tasliman katsiran). نزل به روح المبن." Qs. dan bersaksi bahwa ia adalah Kalam Rabbul ‘Alamin. Perkataannya. selama dia tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang dihalalkan. ول نقول بخلقه. 6/68 turun kepada mereka. Begitupun Muktazilah mengatakan bahwa keimanan itu akan batal secara keseluruhan degan dosa besar. Ia adalah Kalam Ilahi yaitu yang tak akan dapat diserupakan dengan ucapan makhluk-makhluk. At-Takwir. "Kita juga tidak mengatakan bahwa dosa itu sama sekali tidak berbahaya bagi orang yang melakukannya selama ia masih beriman. ‫ناظرت أبا حنيفة مدة. ول نخالف جماعة المسلمين‬ "Kita tidak menyanggah Al-Qur’an. ‫ مع اليمان ذنب لمن عمله‬n‫ول نكفر أحد من أهل القبلة بذنب. Kita pun tidak mengatakannya sebagai makhluk dan (dengan itu) tidak akan menyelisihi Jama’ah kaum Muslimin. 193-195. Sedangkan khawarij mengatakan: Kami mengkafirkan seorang muslim dengan setiap dosa (yang ia perbuat). و هو كلم ا ت عالى. حتى اتفق رأيي ورأيه : أن من قال بخلق القرأن فهو كافر‬ . bahkan khawarij mengatakan bahwa ia keluar dari keimanan dan tidak masuk dalam kekafiran dan inilah satu tempat di antara dua tempat. مالم يستحله ول نقول ل يضر‬ "Kita tidak mengafirkan Ahli Kiblat (kaum muslimin) hanya karena suatu dosa. atau dengan setiap dosa yang besar." Merupakan bantahan kepada golongan Murji'ah.‫ العالمين. maka tidak tersisa lagi padanya sesuatupun dari keimanan. Dan perkataan mereka (khawarij) bahwa mereka keluar dari keimanan dan mereka pasti kekal dalam neraka. "Manusia yang paling cepat (mudah) murtad adalah ahlul ahwa. Abu Yusuf berkata. Namun kita juga tidak mengatakan bahwa dosa itu sama sekali tidak berbahaya bagi orang yang melakukannya selama ia masih beriman.

Apabila meninggalkan shalat di belakangnya (bermakmum) sehingga meninggalkan shalat Jumu'ah dan shalat Jama'ah. seseorang boleh shalat di belakang seorang ahli bid'ah yang menyeru kepada kebid'ahannya atau seorang fasik yang jelas kefasikannya. tapi jika salah. Dan di dalam Shahih al-Bukhari. bahwa Rasulullah r bersabda. dan di antara sifat terpuji ahlus sunah adalah mereka menyebutnya orang bersalah dan tidak mengkafirkan. Dan bukanlah termasuk syarat berimam." Di antara aib (cela) ahlul bid'ah adalah pengkafiran sebagian mereka terhadap sebagian yang lain."Saya bertukar pikiran sejenak dengan Imam Abu Hanifah sampai sepakat antara pendapatku dan pendapatnya bahwa siapa yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk maka ia kafir. seorang makmum harus mengetahui aqidah imamnya dan mengujinya. dan begitu juga Anas bin Malik. maka orang yang meninggalkannya telah melakukan kebid'ahan . Dari Abdullah bin Umar t. apakah ia seorang ahli bid'ah atau orang fasik. jika dia seorang Imam tetap yang tidak mungkin shalat kecuali di belakangnya. Rasullullah r tetap membolehkan untuk kita shalat di belakang orang seperti ini. Padahal Hajjaj adalah seorang fasik lagi dzalim. “Shalatlah kalian di belakang siapa yang mengatakan “Laa ilahaa illallah” dan shalatkanlah siapa yang meninggal dari ahli “Laa ilaaha illallah”. Bahwa Ibnu Umar shalat di belakang al-Hajaj bin Yusuf atsTsaqafi. seperti Imam shalat Jumu'at dan hari raya atau Imam shalat haji di 'Arafah. Shalat Di Belakang Pelaku Bid'ah Dan Orang Fasik Menurut para ulama salaf dan khalaf. jika dia benar maka kebaikan (pahala) itu bagi kita dan dia. Menurut mayoritas Ulama. kebaikan bagi kita sedangkan dosa bagi dia. seseorang boleh shalat di belakang orang yang tidak diketahui jati dirinya.[49] Shalat Dibelakang Orang Yang Jati Dirinya Belum Jelas Berdasarkan kesepakatan para Imam. Yang benar ia tetap shalat dan tidak perlu mengulanginya. sebagaimana yang dilakukan para sahabat. seseorang yang meninggalkan shalat jumu'at dan shalat jama'ah dibelakang imam yang fajir (jahat) dia telah berbuat bid'ah.

ia lupa mandi janabat. karena pada perang tabuk dia mengetahui orang-orang munafik dan Allah I melarang Rasul-Nya untuk menshalatkan mereka dan tidak akan mengampuni mereka dengan istighfarnya disebabkan karena kekufuran mereka kepada Allah I. hakim. Orang yang menampakkan keislaman ada dua: mukmin atau munafik. Taat Dalam Masalah Ijtihad Nash al-Qur'an dan as-Sunnah serta ijma' para kaum salaf menunjukkan bahwa pemimpin. lalu ia mengulangi shalatnya dan tidak memerintahkan kepada para makmum untuk mengulanginya. Karena maslahat bersama dan bahaya perselisihan dan perpecahan lebih besar dari pada masalah-masalah cabang. Oleh karena itu bagi hakim tidak boleh menghapus hukum sebagian mereka (ijtihadnya) dengan yang lainnya. lalu makmum mengetahui bahwa imamnya shalat dalam keadaan tidak suci. Apabila seseorang telah diketahui kenifakannya tidak boleh menshalatkannya dan memintakan ampun (istighfar) untuknya.yang menyelisihi para sahabat g. Apabila seseorang mengetahui kenifakan orang lain ia tidak boleh menshalatkannya. menurut Abu Hanifah hendaknya ia mengulangi shalatnya. . Namun. atau amalan lalim. Umar bin Khaththab t tidak menshalatkan orang yang tidak dishalati oleh Hudzaifah. tapi orang yang tidak mengetahuinya tetap menshalatkannya.Muhammad: 19. maka makmum tidak perlu mengulangi shalatnya. Barangsiapa yang beriman kepada Allah I dan Rasul-Nya. Bagi rakyat untuk menaatinya dan meninggalkan pendapat mereka. imam shalat. ketika sudah selesai shalat. Apabila imam lupa atau salah sedangkan makmum tidak mengetahui keadaan imam. Adapun orang yang tidak diketahui kenifakannya tetap dishalatkan. panglima perang dan amil shadaqah ditaati dalam masalah-masalah ijtihad. Allah I telah memerintahkan untuk memohonkan ampun bagi orang-orang yang beriman: Qs. tidak dilarang untuk menshalatinya walaupun ia adalah seorang yang mempunyai dosa keyakinan bid’ah. Umar bin Khathab pernah shalat berjama'ah dalam keadaan junub. Sedangkan menurut Imam Malik dan asy-Syafi'i dan Ahmad tidak mengulanginya.

ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. seperti sepuluh orang yang mendapat kabar gembira masuk Surga. 3. kita tidak bersaksi bahwa dia pasti akan masuk Surga atau Neraka kecuali dengan berdasarkan ilmu. Ini dinukil dari Muhammad bin Hanafiyyah dan Al-Auza'i. ‫ول ننزل أحدا منهم جنة ول نارا‬ “Kita tak dapat memastikan mereka.” Kecuali apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah r. Pendapat para salaf tentang persaksian terhadap Surga: 1. Rasulullah r bersabda: "Orang ini yang kalian puji kebaikannya wajib masuk surga sedangkan orang ini yang kalian cela keburukannya wajib masuk neraka. selama semua itu tidak . Kita harus mengatakan bahwa para pelaku dosa besar pasti masuk surga kalau Allah I menghendakinya lalu mengeluarkannya dengan syafa'at orang yang berhak memberikan syafa'at. 2. Dipersaksikan masuk surga bagi mereka dan orang yang dipersaksikan oleh kaum mukminin baginya. (karena) Kalian adalah saksi-saksi Allah I di muka bumi. kita tidak berkomentar tentang orang tertentu. masuk Jannah atau Naar.Tidak Boleh Menetapkan Atas Seorang Muslim Masuk Neraka Atau Surga Kecuali Dengan Nash Pengarang mengatakan."[50] Kita Tidak Bersaksi Atas Kekufuran Seorang Ahli Kiblat Selama Belum Nampak Jelas Kekufurannya Pengarang mengatakan. Dipersaksikan masuk surga bagi setiap mukmin yang diterangkan oleh nash. ‫ول نشهد عليهم بكفر ول بشرك ول بنفاق. Tapi. Ini pendapat banyak ulama dan para ahli hadits. Karena hakikat batin dan keadaan matinya kita tidak mengetahuinya. Tidak dipersaksikan masuk surga kecuali para Nabi. maupun munafik. ونذر سرائرهم‬ ‫إلى ا تعالى‬ “Kita tak bisa bersaksi bahwa mereka itu kafir. musyrik.

meskipun mereka berbuat lalim. "Barangsiapa mentaatiku berarti telah mentaati Allah I.tampak nyata dari diri mereka. Kita tidak menyumpahi mereka dan tidak berlepas diri dengan tidak taat kepada mereka. وإن جاروا. مالم يأمر بمعصية وندعو لهم بالصلح والمعافة‬ “Kita juga tidak membolehkan memberontak terhadap pemimpin-pemimpin dan ulil amri kita. Kita tetap mendo'akan kebaikan untuk mereka dan agar mereka dikaruniai kebaikan baik jasmani maupun rohani. Hadits dalam Shahihain. selama tidak menyuruh berbuat maksiat. Kita berkeyakinan mentaati mereka selama dalam ketaatan kepada Allah I adalah wajib. ‫ول نرى الخروج على أئمتنا وولة أمورنا.” Beliau v mengatakan. An-Nisa': 59. Kita menyerahkan rahasia hati mereka kepada Allah I. Dari Abu Dzar t ia berkata. kecuali terhadap mereka yang wajib diperangi. 2.” . memisahkan diri dari jama'ah. dan barangsiapa durhaka kepadaku berarti ia berlaku durhaka kepada Allah I. ‫ ول نرى السيف على أحد من أمة محمد‬r ‫إل من وجب عليه السيف‬ “Kita tidak boleh mengangkat pedang (berperang/menumpahkan darah) terhadap seorang pun dari ummat Rasulullah n. qishash dan meninggalkan dien (murtad). ول ندعو عليهم ول ننزع يدا من طاعتهم‬ ‫ ونرى طاعتهم من طاعة ا‬I ‫فريضة.walaupun terhadap hamba Habsyi yang diamputasi. Rasulullah r bersabda."[51] Wajib Mentaati Ulil Amri Kecuali Dalam Kemaksiatan Pengarang mengatakan.” Di antara dasarnya adalah: 1.” Rasulullah r bersabda: "Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah I dan aku (Muhammad) utusan-Nya kecuali karena salah satu dari tiga hal: Pezina yang sudah menikah. “Kekasihku (Rasulullah r) mewasiatkan kepadaku untuk mendengar dan taat. dan barangsiapa mentaati amir (pemimpin) telah mentaatiku dan berangsiapa durhaka kepada amir berarti telah berlaku durhaka kepadaku"[52] 3.

Jika diperintahkan berbuat maksiat tidak ada (Kewajiban) mendengar dan taat. Karena orang yang meninggalkan jama'ah satu jengkal saja lalu meninggal. Al-An’am: 153 dan 159. perselisihan (yang didasari menyelisihi Al-Jama'ah) dan menghindari perpecahan. Sedangkan Jama'ah adalah jama'ah kaum muslimin. Belau bersabda: "Dua kaum Ahli Kitab terpecah belah menjadi tujuh puluh dua golongan. أولئك أ صحاب‬n‫ا. menghindari sesuatu yang aneh." 6. ‫ ب من قد مات فإن الح ياة ل تؤمن عل يه الفت نة. Rasulullah r bersabda: "Wajib atas sorang muslim mendengar dan taat dalam perkara yang dia sukai atau benci kecuali jika diperintahkan kepada kemaksiatan. Ali Imran: 105. Rasulullah r bersabda: "Siapa saja yang melihat pada diri amirnya sesuatu yang ia benci hendaknya tetap bersabar. Rasulullah r menjelaskan bahwa seluruh kelompok berada di Neraka kecuali Ahlus Sunnah wal Jama'ah. قوم اخ تارهم ا‬ . أبر ها قلو با. Rasulullah r bersabda: "Apabila dibai'at dua orang khalifah. Dari Ibnu Abbas t." Rasul menjelaskan mereka adalah orang yang berada di atas jalanku dan para sahabatku. An-Nisa': 115. وأقل ها تكل فا. Mengikuti mereka adalah petunjuk sedangkan menyelisihi mereka adalah kesesatan. mereka adalah para sahabat. maka bunuhlah yang dibai'at terakhir dari keduanya. yaitu jama'ah." 5. Surat Ali Imran: 31.4. “Kita tetap mengikuti As-Sunah dan Al-Jama'ah. orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. وأعمق ها عل ما. Abdullah bin Mas'ud t berkata. Juga dalam Shahihain."[53] Perintah Mengikuti Ahlu Sunnah Wal Jama'ah Pengarang mengatakan. seluruhnya berada di Neraka kecuali satru golongan. فلي ستن‬n‫من كان من كم م ستن‬ ‫ مح مد‬r ‫كانوا أف ضل هذه ال مة. Sedangkan agama ini (islam) akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan.” Perintah Mengikuti Ahlu Sunnah Wal Jama'ah As-Sunnah adalah jalannya Rasulullah r. Dari Abu Sa'id. maka meninggalnya dalam keadaan jahiliyyah." Dalam riwayat lain "Telah melepaskan tali Islam dari lehernya.

وتمسكوا بما استطعتم‬ ‫من أخلقهم و دينهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم‬ "Barangsiapa yang mencari teladan. Maka ketahuilah keutamaan mereka. paling dalam ilmunya.‫لصحبة نبيه. Urusan Itu Kita Serahkan Kepada Allah I Pengarang mengatakan. ‫ونقول : ا أعلم فيما اشتبه علينا علمه‬ . واتبعوا في أثارهم. ikutilah atsar-atsar mereka dan peganglah sekemampuan kalian dari akhlak dan dien mereka karena mereka berada pada petunjuk yang lurus. kesempurnaan dan puncak rendah diri. وإقامة دينه. karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. merekalah sebaik-baik umat. paling bersih hatinya. akan tetapi selain Allah I dicintai dalam kerangka kecintaan kepada Allah I bukan bersama-Nya. فاعتررفوا لهم فضلهم. paling sedikit mengada-adakan dan suatu kaum yang dipilih oleh Allah I untuk menemani Nabi-Nya. mendirikan agama-Nya. maka carilah dengan siapa yang sudah meninggal. ‫ونحب أهل العدل والمانة ونبغض أهل الجور والخيانة‬ "Kita mencintai orang yang adil dan menjaga amanah serta membenci orang yang dzalim dan khianat. Apa Yang Samar Bagi Kita Ilmunya. Maka mencintai para Rasul dan Nabi Allah dan orang mukmin dan membenci orang yang memusuhinya dan apa yang dibenci Allah I merupakan kecintaan kepada Allah I." Karena ibadah mencakup kesempurnaan dan puncak mahabbah."[54] Mencintai Ahlul Adli merupakan kesempurnaan Iman Pengarang mengatakan. Dan mencintai para Rasul dan Nabi Allah serta kaum muslimin bagian dari kecintaan kepada Allah I. walaupun kecintaan kepada Allah I tidak boleh dimiliki oleh selain-Nya. mereka itu sahabat Muhammad r.

Al-Kahfi: 22. Al-A'raf: 33 Allah I telah memerintahkan untuk mengembalikan ilmu yang tidak kita ketahui kepadaNya. في السفر والحضر كما جاء في الثر‬ "Kita berpendapat disyari'atkannya mengusap khuf (sepatu) baik diwaktu mukim maupun bepergian sebagaimana dijelaskan dalam beberapa riwayat. kita mengucapkan Allahu a'lam. dan janganlah kalian menjadikan kesalahan pendapat sebagai sunah bagi umat. ‫ونرى المسح على الخفين. ‫ السنة ما سنه ا ورسوله‬r ‫ل تجعلوا خطأ الرأي سنة للمة‬ "Sunah itu adalah apa yang disunahkan Allah I dan Rasul-Nya. 26." Abu Bakar t berkata. ‫أي أرض تقلني." Mengusap Khufain Pada Waktu Bepergian Dan Mukim Pengarang mengatakan. Al-Hajj: 3-4. "Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah I sedikitpun?" Al-Qashshash: 50. ل‬ ‫يبطلها شيء ول ينقضها‬ ." Haji Dan Jihad Akan Terus Berlangsung Sampai Hari Kiamat Perkataannya. ‫والحج والجهاد ما ضيان مع أولى المر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة. وأي سماء تظلني إذا قلت في أية من كتاب ا برأيي أو بما ل أعلم‬ "Bumi mana yang akan menjadi pijankanku dan langit mana yang akan menaungiku apabila aku katakan dalam ayat dari kitabullah dengan pendapatku atau dengan yang tidak aku ketahui. Barangsiapa yang berbicara tanpa ilmu berarti telah mengikuti hawa nafsunya. Umar bin Khattab berkata."Terhadap sesuatu yang masih samar ilmunya bagi kita. Ghafir: 35.

penahanan dan pengiriman. Dan keduanya mencatat ucapan. sifat yang tidak berdiri sendiri seperti ilmu. kalam. 21. "Allah Pencipta segala sesuatu" Az Zumar: 62 sedang lafadz insan adalah untuk ruh dan jasad. Firman Allah I dalam Qs. ”Kita juga mengimani Malaikat Maut yang diberi tugas mencabut nyawa para makhluk hidup”. Iman Kepada Malaikat Maut Pengarang mengatakan. Qs. dan juga niat. karena ia merupakan amalan hati. sama' dan bashar. Malaikat menjaga manusia dari depan dan belakang akan meninggalkannya ketika yang dijaganya meninggal.” Allah I berfirman."Jihad dan haji dapat dilakukan bersama ulul amri. perbuatan. Pembahasan Tentang Ruh Ulama Ahlu Sunnah wal Jama'ah telah bersepakat bahwa ruh adalah makhluk. 59. Ruh apabila dinisbahkan kepada Allah "min ruhi" maka memiliki dua makna: Pertama. Keduanya tak dapat dibatalkan dan dirusak oleh segala sesuatu. qudrah. baik yang shalih maupun yang fasik. Dan juga Ikrimah dan Ibnu Abbas menafsiri surat Ar-Ra'd : 11. Ar-Ra'd: 11. tidak meninggalkan kalian kecuali di kamar mandi dan ketika berjima’. maka malulah kalian terhadap mereka dan muliakanlah mereka. Az-Zukhruf. Dalam hadits disebutkan: Sessungguhnya ada (malaikat) yang bersama kalian. As-Sajdah: 11. AlJatsiyah. 80. Qaaf: 17-18. Penisbahan ini dinamakan penisbahan sifat kepada yang disifati. pencatat amal manusia. Ruh itu disifati dengan wafat dan pencabutan." ‫ونؤمن بالكرام الكاتبين. Yunus.[55] Kemudian ada yang menafsiri (hadist dua Malaikat). Malaikat yang berada di sebelah kanan ialah pencatat amal kebajikan dan yang kiri mencatat amal keburukan. فإن ا قد جعلهم علينا حافظين‬ “Kita mengimani para malaikat yang mulia. hingga hari kiamat. . Al-Infithar: 10-12. Sesungguhnya Allah I telah menjadikan mereka sebagai pengawas bagi mereka. Firman Allah I.

Ilmu adalah ruh. ‫أصابت فلنا نفس أى عين‬ Juga berarti dzat.[56] . hamba. Sedang ruh tidak dimutlakkan dengan badan. penisbahan yang berdiri sendiri.An-Nur.Kedua. seperti dikatakan. "Barangsiapa yang disenangkan dengan kebaikannya dan disusahkan oleh keburukannya maka ia adalah seorang Mukmin”. Jiwa Itu Satu Dan Mempunyai Beberapa Sifat Yang jelas jasad itu satu dan mempunyai sifat yaitu amarah bissu' (menyuruh kepada kejahatan). Adapun jika diambil jiwa saja maka penamaan ruh lebih dominan. mahabbah adalah ruh. tawakal adalah ruh dan sidq adalah ruh. seperti disebutkan dalam hadits: ‫ما ل نفس له سائلة ل ينجس الماء إذا مات فيه‬ “Apa-apa yang tidak mempunyai darah maka tidak menajiskan air apabila ia mati di dalamnya. dan dimutlakkan pada Al Qur'an dan Jibril. ruh dan lainnya. seperti rumah. Seperti ini disebut penisbahan makhluk kepada pencipta. kekuatan mengenal Allah I. Terkadang pula jiwa terkait dengan darah. taubat dan mencintai-Nya. Rasulullah r bersabda. rasul. Qs. ihsan adalah ruh.” Jiwa diartikan juga dengan penyakit 'ain. Kekuatan di badan terkadang dinamakan dengan ruh. Ruh terkadang dengan makna khusus yaitu. Jiwa terkadang terkait dengan ruh tapi umumnya dinamakan jiwa yang berhubungan dengan badan. Firman Allah I Qs. akan tetapi penisbahan seperti ini membutuhkan pengkhususan dan pemuliaan yang membedakan antara yang disandarkan dengan selainnya. 61. Asy-Syu’ara: 193 Demikian juga dengan ruh yang berhubungan dengan nafsu di dalam badan. menisbahkan ruh kepada ruh seperti ruh kepada badan. jika keimanan tampak maka ia menjadi lawwamah (tercela) dan jika Iman menguat maka ia menjadi muthma'innah (tenang). Perbedaan manusia dalam definisi jiwa dan ruh apakah keduanya berbeda atau sama? Maka yang benar adalah jiwa terikat dengan perkara demikian juga dengan ruh terkadang dibatasi terkadang tidak. seperti firman Allah I.

Apakah ruh itu mati? Manusia berselisih pendapat apakah ruh itu mati atau tidak. Sedang orang Kafir ia tidak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Malaikat dan akan dimasukkan ke dalam Neraka. dan dimaksudkan juga adzab mereka dalam barzakh dan hal itu lebih jelas.AthThur: 45-47 dan ayat ini mengandung kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah adzab mereka dengan pembunuhan dan selainnya di dunia. Jika yang dimaksud berdasarkan taqdir maka artinya adalah merasakan mati. Sebagian mengatakan bahwa ruh itu akan mati karena ia adalah jiwa dan setiap jiwa akan merasakan mati. karena kebanyakan mereka meninggal dan belum di adzab di dunia atau yang dimaksud lebih umum dari itu. Yang benar adalah matinya jiwa adalah dengan berpisahnya dan keluar dari jasad. Jika ia orang Mukmin maka akan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Malaikat dan akan dimasukkan ke dalam Surga. “Kita juga mengimani adanya adzab kubur bagi yang berhak mendapatkannya dan juga pertanyaan Malaikat Munkar dan Nakir kepadanya di alam kubur tentang Rabb dan agamanya berdasar riwayat-riwayat dari Rasulullah serta para sahabat. Jika Malaikat saja akan mati maka manusia lebih pantas untuk mati. Qs. Ad-Dukhan: 56 dan kematian itu adalah berpisahnya ruh dengan badan. Allah I telah mengabarkan tentang penghuni syurga. . Surat Ar Rahman: 26-27. Jika yang dimaksud adalah kefanaan maka ia tidak mati bahkan ia kekal setelah penciptaan dalam kenikmatan atau adzab. Sebagian lain mengatakan bahwa ruh tidak mati karena ia diciptakan untuk dikekalkan sehingga yang mati adalah badan.” Allah I berfirman Qs. Ghafir: 45-46. Alam kubur adalah taman-taman jannah atau kubangan-kubangan neraka. Ditunjukkan dengan hadits tentang nikmat dan adzab kubur. Al-Qashash: 88. Ruh mereka akan dikembalikan ke jasad dan ketika itu Malaikat akan memberi pertanyaan kepada mereka untuk merasakan kenikmatan atau adzab. Iman Kepada Adzab Dan Nikmat Kubur Pengarang mengatakan. Al Qur'an dan As Sunnah menyebutkan tentang adanya nikmat dan adzab kubur. Qs.

nikmat dan adzab di kubur bukan hanya dirasakan oleh ruh saja tetapi juga dengan badan. maka wajib meyakini dan mengimani. Kelima: Di hari pembangkitan jasad-jasad. sementara badan mengikutinya. Pertanyaan Di Dalam Kubur Adalah Bagi Ruh Dan Jasad Pertanyaan. demikian kesepakatan Ahlu Sunnah wal Jama'ah Tiga Fase Kehidupan Manusia Tiga fase kehidupan manusia ialah alam dunia. Masing-masing memilki hukum yang berbeda. maka ia didatangi dua malaikat hitam dan biru. Adapun di alam barzakh diperlakukan atas ruh. Kemudian ketika dibangkitkan dari kubur hukum (adzab atau nikmat) atas keduanya ( badan dan ruh). Ketiga: Dalam keadaan tidur. Tidak boleh membicarakan tentang bagaimananya.” Korelasi Antara Ruh Dengan Jasad Ruh dengan badan memiliki lima macam hubungan: Pertama: Berhubungan dengan jasad sewaktu di dalam perut ibu berupa janin. alam Barzakh dan alam kekal abadi (akhirat). Kedua: Setelah keluar dari perut ibu keluar ke bumi. Keempat: Sewaktu di alam barzakh. Salah satunya disebut Munkar dan satunya Nakir.Dan telah mutawatir kabar dari Rasulullah r tentang penetapan adzab kubur dan kenikmatannya bagi yang menjadi ahlinya. . Rasulullah r bersabda. dan pertanyaan dua Malaikat. hukum di dunia diperlakukan atas badan sementara ruh mengikutinya. “Apabila mayit atau manusia itu dikuburkan. karena perkara itu sulit dinalar. Dalam shahih Abu Hatim dari Abu Hurairah t ia berkata. ia memiliki keterkaitan dari satu sisi dan pemisahan dari sisi yang lain.

ia adalah adzab bagi pelaku dosa. disana ada tiga pendapat. (Dikatakan kepada malaikat): "Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras". Perselisihan Keberadaan Ruh Setelah Mati Terjadi perselisihan mengenai keberadaan ruh antara kematian sampai hari kiamat : Ada yang mengatakan. Dikatakan bahwa ruh orang-orang beriman itu berada disebelah kanan Nabi Adam q sedangkan ruh orang kafir berada disebelah kirinya. "Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Dua Macam Adzab Kubur Apakah adzab kubur ini akan abadi ataukah terputus? Jawabannya bahwa adzab kubur itu ada dua macam : Pertama. Yang lain juga ada yang mengatakan ruh orang Mukmin berada di sumur zamzam sedang ruh orang kafir berada di sumur Barhut. Yang lain mengatakan arwah orang Mukmin di halaman Surga depan pintunya. "Arwah orang Mukmin berada di Surga sedang arwah orang kafir di Neraka". merasakan kenikmatan dan rizkinya. Ada sekelompok yang mengatakan bahwa ruh orang-orang beriman itu berada di sisi Allah I.Pertanyaan Malaikat Munkar dan Nakir Hal ini masih diperselisihkan. Pendapat yang ketiga ialah pendapat jama'ah menyikapinya dengan tawaquf (berdiam diri). Mereka mencium bau. maka ia akan diadzab sesuai dengan kadar dosanya. Dan mereka juga memperselisihkan tentang pertanyaan untuk anak kecil. Ada yang mengatakan ruh orang Mukmin itu berada di 'Iliyyin di langit yang tujuh dan arwah orang kafir di Sijjin di bumi yang ke tujuh di bawah pipi Iblis. Diantaranya ialah pendapat Abu Umar bin Abdil Bar yang disandarkan kepada hadist Zaid bin Tsabit bahwa sesungguhnya manusia akan diuji di dalam kubur. Al Mukmin: 46 Kedua. Ada yang mengatakan: Di halaman kuburan mereka. adzab kubur ada batasnya. adzab kubur itu kekal sebagimana firman Allah I. . dan pada hari terjadinya Kiamat.

Ibnu Syihab mengatakan telah sampai kepadaku bahwa ruh para syuhada seperti burung hijau yang bergantung di Arsy. pembacaan catatan amal. shirat dan mizan di hari kiamat. shirat dan mizan. hukuman. Sebagian arwah-arwah berada di Illiyyin yang paling tinggi di Al Mala'il A'la. hisab. Ada lagi ruh yang tertahan di depan pintu Surga karena ia mempunyai hutang. hisab. AliImran: 169. Seluruh Nabi sepakat dalam mengimani hari Akhir bahkan menjadi fitrah seluruh manusia dalam menetapkan ketuhanan kecuali yang membangkang seperti Fir'aun. Mereka merasakan kenikmatan di Surga sampai dikembalikan ke jasadnya kembali. Melihat lafadznya bisa jadi mereka adalah burung itu sendiri berdasarkan keumuman hadits tersebut. itulah ruh para Nabi. Allah I mengharamkan jasad para Nabi. Iman Kepada Hari Kebangkitan Dan Pembalasan Pengarang mengatakan. maksudnya adalah Allah Ta’ala menjadikan ruh-ruh mereka berada di perut burungburung hijau. Terbang dan melayang ke taman-taman Syurga mendatangi Rabbnya setiap hari dan menyalami-Nya. . “Tempatnya adalah dari mana ia berasal sebelum jasad diciptakan”.” Kita mengimani hari kebangkitan dan balasan amal-amal pada hari Kiamat serta 'Ardh. Tingkatan Arwah Di Alam Barzakh Ringkasan dari beberapa dalil menyebutkan bahwa arwah-arwah di Barzakh bertingkattingkat. pahala.Ibn Hajm dan yang lainnya berkata. Adalagi yang tertahan di kubur. pembacaan catatan amal. bumi dan kolam darah berenang sambil dilempari batu. ganjaran baik dan siksa. “Kita juga mengimani hari ba'ats dan balasan amal perbuatan pada hari kiamat. Sedangkan kehidupan yang dikhususkan untuk para syuhada seperti firman Allah I Qs. Sebagian ruh berada di dalam burung hijau terbang di dalam Surga kemana saja ia mau dan ini adalah ruh para syuhada. Ibnu Umar bin Abdil Bar mengatakan ruh para Syuhada berada di Surga dan ruh umumnya orang Mukmin berada di halaman kuburnya masing-masing. kita juga mengimani pendebahan (penyingkapan) amal perbuatan.

Qs. Hafidz Abu Nashr Al-Wa’ili meriwayatkan dari Abu Hurairah t ia berkata. Tidak ada orang yang dihisab di hari kiamat kecuali ia akan binasa (disiksa). Kalau Allah I mengugat hambaNya dengan menghisabnya maka Allah I pasti akan menyiksanya. kemudian mereka melewatinya sesuai kadar cahaya yang dimilikinya. dan Al-Baqarah: 181. Bahwa manusia ketika melewati Shirat Allah I memberinya cahaya sesuai amalannya. dan tidak ada seorang pun yang dihisab pada hari kiamat kecuali ia akan disiksa. Al Kahfi: 48.Al Qur'an telah menjelaskan tempat kembalinya nafs ketika mati dan tempat kembalinya badan ketika kiamat kubra. Ada diantara mereka yang mendapat cahaya sebesar gunung. Dan jika kamu mencintai untuk tidak berhenti di atas shirat walau sejejap mata sampai kamu masuk syurga.”[57] . Akan tetapi Allah I tidak berbuat dzalim. Pendapat yang kuat sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist Jabir bahwa "Wurud" adalah melewati Shirath. Ghaafir: 15-17. Dalam hadist yang diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah r bersabda. dan ada yang lebih dan kurang dari itu. Catatan Amal Dan Hisab Dalam surat Al Haqqah: 15-18 sampai akhir surat. Maknanya. Dan disebutkan dalam hadist dari Baihaqy. Namun Allah I justru Maha pengampun dan Pemberi maaf. Makna Al-Wurud Para ahli tafsir berselisih pendapat tentang makna "Al-Wurud" dalam surat Maryam: 71 dan 72. Ibrahim: 48. Al-Insyiqaq: 6-15. Aku (‘Aisyah) berkata. Rasulullah r bersabda : Ajarkanlah sunahku kepada manusia walaupun mereka membenci hal itu. Al-Insyiqaq: 7-8? Maka bersabdalah Rasulullah r: Itu hanyalah diperlihatkan (amalannya). 49. “Bukankah Allah I telah berfirman. maka janganlah kamu berbicara dalam agama Allah I dengan pendapatmu.

Diterangkan oleh Qurthubi bahwa telaga sebelum mizan (timbangan). Dan barangsiapa yang dikehendaki-Nya untuk masuk Naar.Iman Kepada Mizan Dan Hakekatnya Hal ini diterangkan Dalam surat Al-Anbiya': 47. akan tetapi berat timbanganya (dalam Mizan) ialah "Subhanallah wa bihamdihi dan Subhanallahil 'Adhim)[58]. Dan Jahmiyah beranggapan penciptaan jannah sebelum ditentukanya balasan hanyalah main-main saja. maka itu adalah keadilan dari-Nya. “Setelah manusia dihisab maka setelah itu amal akan ditimbang (Mizan) sebagai balasan untuk menetapkan dan menampakkan balasan sesuai dengan kadar amalanya.” Ahlu Sunnah berpendapat. Pendapat Tentang Kekekalan Neraka Berkaitan tentang keabadian dan kelangengan neraka terdapat delapan pendapat : 1. “Jannah dan Naar adalah dua makhluk Allah I yang kekal. Jumhur salaf dan khalaf berkata bahwa syurga dan neraka itu diciptakan abadi dan ada juga yang mengatakan bahwa jannah itu kekal dan neraka itu akan hancur. Barangsiapa yang dikehendaki-Nya untuk masuk jannah. surga dan neraka ialah dua makhluk yang keberadaanya sekarang itu ada. maka ia pasti kekal (tidak dapat keluar selama-lamanya). maka itu adalah keutamaan dari-Nya. Setiap yang memasukinya. Dan disebutkan dalam shahihain bahwa dua kalimat yang ringan diucapkan lisan dan dicintai oleh Ar-Rahman. Sesungguhya Allah I telah menciptakan keduanya sebelum penciptaan makhluk lain dan Allah I pun menciptakan penghuni bagi keduanya. Masing-masing akan beramal sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan dariNya dan akan kembali kepada apa yang menjadi kodratnya. 133. karena ia akan kosong dalam waktu lama. adapun shirath setelah mizan (Timbangan). Al-Hadid: 21 Dan dalam shahihain. Rasulullah r telah melihat Sidratul Muntaha ketika Isra' Mi'raj. Adapun Mu'tazilah dan Qodariyah (penolak takdir) mereka mengingkarinya dengan menyatakan: Keduanya akan diciptakan Allah I di hari Kiamat nanti. Dan berkata Imam Qurthubi: Para Ulama berkata. Adanya Eksistensi Surga dan Neraka Pengarang mengatakan. Firman Allah Ali Imran: I31. . kedua perkataan ini terdapat pada banyak kitab-kitab tafsir dan lainnya. Kebaikan dan keburukan seluruhnya telah ditetapkan atas hamba-hamba-Nya. tak akan punah dan binasa. Al-Mu'minun: 102-103.

167. 75. kemudian memusnahkannya dan menjadikan ada batas waktunya yang akan berakhir kepadanya. Penghuninya akan disiksa sampai batas waktu tertentu. tapi Nabi r dan Allah I mengingkarinya. namun tabia't mereka berubah berganti dengan tabi’at neraka. Semua penghuninya akan keluar darinya. Maka hidayah yang pertama adalah yang sesuai dengan tabi’atnya dan hidayah yang kedua . Qs. Ibnu Mas'ud. Bergerak dengan kehendaknya. Al Hijr: 48 dan ayat yang lain. 4. Mereka yang mengangap neraka fana ini bersandarkan surat Al An'am: 128. 40. akan punah. Al-Hijr. Al-Baqarah. 65. Abu Hurairah. 5. Dikuasai oleh tabi’atnya. terhenti dan berubah menjadi benda padat. sebagaimana dalam As-Sunnah. 8. Pendapat Ibnu 'Arabi Ath-Tha'i (gembong wihdatul wujud) yang menyatakan penghuninya akan disiksa di dalamnya. Al-Bayinah. 30. 7. Lalu Allah I menetapkan Naar beberapa waktu. 80-81. An-Naba. selain dua pendapat terakhir ini adalah jelas kebatilannya. Inilah yang dinyatakan oleh Syaikh Ath-Thahawi. 6. Huud: 106-107 dan dinukil dari Umar. 3. Adapun dalil yang digunakan oleh mereka yang mengatakan bahwa neraka itu baqa adalah firman Allah I. Az-Zukhruf: 75. 5. Al-A’raf. An Naba': 30. Az-Zukhruf. Al-Baqarah. Qs. Sebagian beranggapan bahwa neraka tidak fana berdasar kepada surat Al Ma'idah: 37. sehingga mereka bersenang-senang di dalamnya. Abi Sa’id dan yang lainnya. kemudian akan dikeluarkan darinya dan diganti oleh kaum yang lain. Dan tinggallah orang kafir di dalamnya selama-lamanya. 48. Tak lagi merasakan sakit. 2. Bahwa Allah I akan mengeluarkan siapa yang dikehendaki-Nya. seperti riwayat dalam As-Sunnah. Apa-apa yang ada di muka bumi ini terdiri dari dua macam. 8. Ini merupakan pendapat orang Yahudi yang diucapkan kepada Nabi r.Ini pendapat Khawarij dan Mu'tazilah. yang mengatakan bahwa neraka Pendapat Abu Hudzail Al-'Allaf yang menyatakan bahwa aktivitas di neraka akan sebelumnya yang tak berpenghuni. sehingga tinggallah neraka seperti keadaan Pendapat Al-Jahm bin Shafwan dan pengikutnya. 2. Allah I akan mengeluarkan darinya siapa yang Dia kehendaki. 37.

kekuatan dan selamatnya anggota tubuh. sebagaimana yang difirmankan Allah I : "Allah tidak membebani seseorang melaikan sebatas kemampuannya."[59] Dari ayat ini Allah I hanya mewajibkan untuk bertaqwa sesuai dengan kemampuan. Adapun kemampuan dalam arti kesehatan tubuh. 2. Kelompok pertama adalah yang tidak menginginkan kecuali kebaikan dan Kelompok kedua adalah yang tidak menginginkan kecuali kejahatan dan tidak Kelompok yang terdapat padanya dua keinginan (baik dan buruk) seperti tidak ada keinginan selainnya. Dengan itulah hukum tersebut digantungkan. manusia. kekuatan. maka ia seperti binatang ternak. potensi. Ali-Imran: 97 (kemampuan adanya sebelum berbuat). Kemampuan. Ketika dilakukan perbuatan. "Bertaqwalah kalian kepada Allah sekemampuan kalian. ma’rifat dan akalnya itu mengalahkan hawa nafsunya sehingga ia seperti malaikat. yang dengan wujudnya tentang kewajiban amal adalah semacam taufik yang bukan merupakan kriteria makhluk. bukan bagi yang sudah melakukannya. tidak harus ada bersamanya. Pendapat Ahlu Sunanah pada umumnya ialah bahwa seorang hamba memiliki kemampuan yang menjadi barometer larangan dan perintah atas dirinya. potensi. terbetik untuk selainnya. adalah kemampuan sebelum melakukan amalan. .adalah hidayah iradiyah yang mengikuti perasan dan ilmunya baik yang bermanfaat maupun yang mendatangkan madharat kepadanya. dan golongan yang sebaliknya sehingga ia seperti syetan dan satu golongan lagi yang syahwatnya mengalahkan akalnya. 3." (Al-Baqarah: 286). Begitupun firman Allah I. seperti syetan. kemampuan itu harus ada bersamanya. adalah persiapan sebelum melakukan amalan. Kadang kemampuan itu sudah ada sebelumnya. golongan yang iman. Kemampuan (Al-Isthitho'ah) Pengarang mengatakan. dan selamatnya diri dari bermacam musibah. Kemudian mereka terbagi menjadi tiga golongan. pendapat ini kemudian dibantah oleh sebagian Ahlu Sunnah dengan mengatakan bahwa kemampuan itu tidak terjadi kecuali bersama dengan perbuatan. tidak mungkin ada perbuatan tanpa kemampuan. Adapun kemampuan dalam arti kesehatan tubuh. Sebagaimana kewajiban haji hanya dibebankan bagi orang yang mampu. 1. Kaum Qodariyah dan Muktazilah menyatakan bahwa kemampuan itu terjadi sebelun adanya perbuatan. seperti malaikat. Kemudian pembagian ini dibagi lagi menjadi tiga bagian.

justru hal itu hanya karena Rahmat dan keutamaan Allah Ta’ala. adalah diciptakan Allah I. pencipta yang paling baik" lafadz khalqu yang . apakah Allah I mentakdirkan adanya amal perbuatan hamba atau tidak berdalil dengan surat As-Sajdah: 17. bahwa seorang hamba berhak masuk jannah Rabb-Nya dengan amal.Perbuatan Hamba Adalah Ciptaan Allah I Dan Usaha Dari Hamba Pengarang mengatakan. Kaum Jabbariyah yang dimotori oleh Al-Jahm bin Shofwan At-Tirmidzi berkeyakinan bahwa yang mengurusi semua amal perbuatan hamba hanyalah Allah. Berdalil surat As Sajdah: 17. mereka menafikan bahwa Nabi-Nyalah yang memanah (melempar). tapi mereka berselisih pendapat. namun juga hasil hamba itu sendiri. sedang Allah I pencipta sebab musabab itu. Bantahan Kepada Golongan Jabariyah Dan Qadariyah Dalam Masalah Perbuatan Hamba Mereka (Jabbariyah) yang berdalil dengan surat Al-Anfal: 17. maka semata-mata kembali kepada Rahmat dan keutamaan-Nya. seperti denyutan urat. "Amal perbuatan hamba adalah makhluk Allah. bahwa hal tersebut tidak ada kaitanya dengan penciptaan Allah I itu sendiri. menggigil. Berdalil dengan surat Al Anfal: 17. karena Allah telah menetapkan bahwa Nabi-Nya juga melempar. Kaum muktazilah menyanggahnya. Yaitu karena amal perbuatanmu." Manusia berselisih pendapat tentang amal perbuatan hamba yang dilakukan dengan ikhtiar. lambaian dahan pohon. yang dengan itu para hamba itu menjadi ta'at atau sesat. dan semuanya itu adalah terpaksa. Al-Waqi'ah: 24. Bahwa ganjaran bergantung dengan amal sebagai upah (balasan). Adapun dalam masalah ganjaran keduanya dalam kesesatan. dengan firman-Nya: "Ketika kamu melempar". sedangkan kata ba' dalam ayat tersebut artinya sebab (karena). Dapat dipahami bahwa sesuatu yang ditetapkan tidak dapat dinafikan. ini justru menyudutkan mereka. Adapun dalil yang dijadikan alasan oleh Mu'tazilah Al-Mu'minun : 14 : x8u‘ $t7tFsù ª!$# ß`|¡ômr& tûüÉ)Î=»sƒ ø:$# "Maka Maha sucilah Allah pencipta. Adapun Ahlul Haq menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan hamba.

Maka amal perbuatan Hamba termasuk dalam keumuman "segala". $tBur (#qè=yèøÿs? ô`ÏB 9Ž öyz çmôJn=÷ètƒ ª!$# 3 "Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan. Allah I berfirman. Dzat Allah dan sifat-sifat-Nya termasuk dalam keumuman kata itu. š Ÿ xsù ó§Í³tFö."[60] Juga firman-Nya. kondisi sekaligus perbuatan dan usaha seseorang. Allah I yang telah menjadikan hamba itu berbuat dan berikhtiyar. pencipta segala sesuatu (makhluk). seperti gerak-gerik orang yang mengigil. Allah I Tidak Disifati Dengan Pemaksaan Karena Allah I menciptakan kehendak dan juga yang dikehendaki (hamba-Nya). Namun seluruh makhluk masuk dalam keumumannya. š cqè=yèøÿtƒ ÇÌÏÈ "Karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. mustahil ia termasuk sesuatu yang diciptakan dan mereka mengeluarkan perbuatan hamba dari kata "segala". Tapi mereka justru memasukkan kalam Allah I dalam keumuman "segala" sebab ia termasuk sifat Allah I. Oleh sebab itu dalam syari'at dikenal "Al-Jabl" (fitrah/insting) bukan "Al-Jabr'' (paksaan)." Dan perbuatan hamba sendiri dibagi menjadi dua bagian : 1.disebutkan disini artinya menentukan ukuran (takdir). 2. dengan dalil Az-Zumar : 62 "Allah adalah pencipta segala sesuatu" Artinya. Maka ia disebut lagi perbuatan. Perbuatan yang tak diiringi kehendak dan kekuasaanya itu disebut "kondisi" bukan Perbuatan yang diiringi dengan kekuasaanya dan ikhtiyarnya. Lain halnya dengan selain Allah I. Allah I kuasa untuk menjadikannya mampu berikhtiyar.s? $yJÎ/ (#qçR%x. niscaya Allah mengetahuinya. Hamba itu melakukan amalannya secara hakiki dan ia mempunyai kekuatan secara hakiki. Sesungguhnya Allah Ta’ala hanya menyiksa hamba-hamba-Nya karena perbuatan si hamba .

Al Isra': 23). Dia berbuat sekehendak-Nya. Al-Mukminun: 62.yang dengan ikhtiyar. disyukuri dan tidak dikufuri. Al-Hukmu (Yusuf: 80. Amalan Yang Bermanfaat Bagi Si Mayit Pengarang berkata. Pembebanan Sesuai Kemampuan Pengarang mengatakan. diingat dan tidak dilupakan. Segala sesuatu berlaku menurut kehendak. Al-idzin (Al-Baqarah: 102. tetapi merekalah yang akan ditanya (tentang apa yang mereka kerjakan). Al-Kitab (Fathir: 11. "Allah I hanya membebani mereka sebatas mereka mampu. keputusan dan takdir-Nya.” . An-Nisa': 23) Al-Kalimat (Al-'Araf: 137. Al-Hasyr: 5). At-Takhrim (Al-Anbiya': 95. Perbedaan siksa yang diberikan atas perbuatan yang dengan ikhtiyar dengan yang tidak. "Tidaklah Dia ditanya tentang apa yang Dia perbuat. Al-Anbiya': 105). "Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang akan ditanyai." Qs. namun sekali-kali tidaklah Dia mendzalimi hamba-Nya. melainkan dengan taufik-Nya. Kita mengatakan: Tiada jalan bagi seorang hamba dan tidak pula ia memiliki keebebasan beraktivitas. ilmu. Al-An'am: 152. jelas menurut fitrah dan logika. “Do'a dan sedekah orang yang hidup dapat bermanfaat bagi mereka yang sudah meninggal. Al-Ma'idah: 1). Itulah pengertian makna laa haula walaa quwwata illa billah. Al-Amr (Yasin: 82. Dan merekapun tidak mampu melainkan sebatas apa yang dibebankan Allah I atas mereka. Dalam hadits Yang diriwayatkan Rasulullah r bahwa Allah I mengharamkan kedzaliman atas diri-Nya dan melarang manusia saling berbuat dzalim. dan ketentuan Allah I adakalanya Kauni dan adakalanya Syar'i. Disebutkan dalam beberapa tempat dalam Al-Qur'an bahwa Allah I mengharamkan atas Diri-Nya kedzaliman terhadap hamba dan rahmat-Nya lebih besar dari besarnya amalan yang akan diberikan kepada Hamba-Nya. Hak Allah I pada penghuni langit dan bumi adalah untuk dita’ati dan tidak dimaksiati. 23 Allah I berfirman dalam Qs. AlAnbiya. Al Baqarah: 124) berbentuk Kauni dan Syar'i. Bahwa Allah I menghendaki Qadha'-Nya dengan Qadha' Kauni bukan Qadha' syar'i. Al-Baqarah: 286. An Nahl: 90). Dan seorangpun tidak memiliki kekuatan untuk melaksanakan dan bertahan dalam keta'atan kepada Allah I . dan beranjak meninggalkan maksiat kecuali dengan pertolongan Allah I . Begitupun Al-Iradah (Fushilat: 12. Al-A'raf: 42.

untuk haji masih diperselisihkan oleh para ulama'. Dalam “Sunan Abu Daud dari hadits Utsman bin Affan t ia berkata. sedekah dan hajinya. 10. وإن إن شاء ا بكم لحقون. Ahlul bid’ah berpendapat bahwa tidak akan ada yang sampai sama sekali. An-Najm: 39. anak shalih yang mendo’akannya dan ilmu yang bermanfaat. dan mohonlah keteguhan (hati) karena ia sekarang ditanya.[62] Begitupun do’a bagi mereka apabila kita hendak memasuki area pemakaman. ”Rasulullah r mengajarkan mereka (para sahabat) apabila hendak keluar menuju pekuburan untuk mengatakan. adapun pendapat Imam Malik. yang paling shahihnya adalah. adapun haji adalah untuk orang yang melaksanakannya. Al-Hasyr. akan tetapi pendapat yang masyhur ialah bahwa semuanya itu tak dapat sampai kepada mayit. 2. maka terputuslah amalannya kecuali shadaqah jariyah.Ahlu Sunnah bersepakat bahwa orang yang mati dapat mengambil manfaat dari orang yang masih hidup dalam dua hal : 1. bahwa ganjaran haji untuk orang yang melakukannya. Adapun untuk ibadah yang dilakukan oleh anggota badan. bahwasannya yang hanya sampai pada mayit adalah pahala sedekah. Qs. ini merupakan pendapat Imam Syafi'i. Ahmad dan jumhur itu semuanya samapai kepada si mayit. seperti disebutkan dalam Shahih Muslim dari hadits Buraidah Bin Al-Hashib ia berkata. puasa. نسأل ا لنا ولكم العافية‬ Adapun orang yang berdalil dengan Qs. وير حم ا الم ستقدمين م نا‬ ‫والمستأخرين. Do'a dan istighfarnya kaum muslimin untuknya. Dan menurut keumuman ulama bahwa ganjaran (pahala) haji adalah bagi siapa yang dihajikan. ia berdiri di atasnya dan bersabda: Mohon ampunkanlah untuk saudara kalian. “Nabi r apabila selesai menguburkan mayat.[61] Di antara dalil-dalil yang menerangkan bahwa mayit itu mendapatkan manfaat dari amalan yang tidak disebabkan olehnya adalah. . yang disebabkan oleh orang yang mati semasa hidupnya. Telah tetap dalam sunah bahwa apabila anak Adam meninggal. walaupun do’a dan yang lainnya. Pendapat mereka dibantah oleh Al-Qur’an dan sunah. membaca Al-Qur'an dan dzikir menurut Abu Hanifah. hal itu tidak sampai (pada mayit). Kebaikan orang lain. seperti sholat. Dari Muhammad bin Hasan v. ‫ال سلم علي كم أ هل ا لديار من ال مؤمنين والم سلمين . maka para ulama telah menjawabnya dengan banyak jawaban. dan itulah yang benar.

sehingga mereka mengasihinya dan mendo’akannya serta menghadiahkan kepadanya berbagai macam pahala keta’atan. melakukan kebaikan. . Bahwa seseorang tidak akan selamat kecuali dengan amalan (nyata). yang mengandung keadilan Rabb I : 1. Manusia dengan usahanya dan pergaulannya yang baik ia mendapatkan banyak teman. 2. Adapun menghadiahkan uang kepada orang yang pandai membaca Al-Qur'an yang mempelajari dan mengajarkanya maka hal ini termasuk shodaqoh dan diperbolehkan.6. anak. itu meruapakan perbuatan yang tak pernah dicontohkan seorangpun dari Ulama' salaf. maka itulah di antara hasil dari usahanya. Hukum Minta Upah Dari Bacaan Al-Qur'an Dan Menghadiahkan Kepada Mayit Berkaitan dengan menyewa beberapa orang untuk membaca Al-Qur'an yang dihadiahkan kepda mayit. agar ia tidak merasa cukup dengan amalan bapak-bapak dan nenek moyang mereka. berdalil dengan surat An-Najm: 38 dan 39. maka hal ini dapat sampai pahalanya keapda mayit sebagaimana ibadah haji dan puasa. menikahi istri. Al-Qur’an tidak menafikan seseorang mengambil manfaat dengan usaha orang lain. Dan termasuk hal yang diperbolehkan ialah membacanya untuk dihadiahkan sebagai ibadah tambahan tanpa memungut upah. Dan mereka yang menolak bahwa amalan tersebut tidak dapat sampai kepada mayit. Menuntut bahwa Allah I tidak akan menyiksa seseorang dengan kejahatan orang lain dan tidak menyiksanya dengan perbuatan buruk orang lain. bersifat kasih sayang terhadap manusia. yang dinafikan hanyalah memiliki apa yang tidak ia usahakan. Hukum mengambil upah dalam qira’ah semata adalah tidak boleh. Bahwa tidaklah manusia mendapatkan melainkan apa yang ia usahakan. tidak diperintahkan oleh para imam agama dan tidak pula mereka memberikan keringanan padanya. Dan Allah I tidak mengatakan bahwa seseorang tidak akan mengambil manfa’at kecuali dengan apa yang ia usahakan. Dua ayat ini adalah muhkamat (tidak perlu ditafsirkan lagi). 7.

Hukum Membaca Al-Qur'an Di Kuburan Hal ini termasuk yang diperselihkan oleh para ulama'. 186. mereka mengatakan: Hal itu termasuk bid’ah yang tidak terdapat dalam sunah karena qira’ah itu seperti shalat yang tidak boleh dilakukan di kuburan. Pendapat ini mudah-mudahan menjadi pendapat yang paling kuat dari pendapat-pendapat sebelumnya. “Allah I telah mengajak (menyuruh) untuk berdo’a. inilah pendapat yang dikemukakan oleh Abu Hanifah. 2. dan Ahmad dalam riwayat yang lain. 4. Maha Kaya. Mereka berdalil dengan apa yang dinukil dari Ibnu Umar c bahwa dia mewasiatkan agar dibacakan permulaan surat Al-Baqarah dan penutupnya pada kuburannya. . Ghafir: 60. maka Ia I marah kepadanya. Ia diperbolehkan (tidak apa-apa). 2. dan dinukil juga dari sebagian kalangan muhajirin membaca surat Al-Baqarah. Maha Mendengar. Karena yang faqir itu tidak diminta. Dalam “Sunan Ibn Majah” disebutkan dari hadits Abu Hurairah t ia berkata. “Barangsiapa yang tidak memohon (berdo’a) kepada Allah I.” Qs. dan disana ada tiga pendapat: 1. Allah I itu ada. Allah I Mengabulkan Do’a Hamba-Nya Pengarang mengatakan. 1. karena yang tidak ada itu tidak diseru. ini mereupakan pendapat Muhammad bin Hasan.”[63] Ibn Uqail berkata. Malik dan Ahmad dalam satu riwayat. 3. Adapun setelah menguburkan mayit ini juga termasuk yang dimakruhkan. maka begitupun qira’at. 3. dalam hal itu terdapat beberapa makna. Rasulullah r bersabda. Al-Baqarah. Ada juga yang mengatakan tidak apa-apa waktu penguburan saja – ini riwayat imam Ahmad. Makruh. karena yang yang tuli itu tidak diseru.pendapat ini diambil dari apa yang di ambil dari Ibn Umar dan sebagian Muhajirin. “Allah I mengabulkan segala do'a dan memenuhi segala kebutuhan hamba-Nya.

siapa yang diilhami untuk berdo’a maka pengabulannya ada bersamanya. 5. sedangkan tidak ada satu makhluk pun yang berhak dengan hal-hal itu karena ia tidak sendirian. maka akan Aku beri. Makna berpaling kepada sebab-sebab adalah bersandarnya hati kepada sebab-sebab itu. tapi saya menyangsikan do’a itu namun. Maha Kuasa. Mereka menyatakan bahwa jika sudah seharusnya sesuatu itu terjadi karena kehendak Allah I. . Maha Mulia (dermawan). Ia I berfirman: Barangsiapa yang berdo’a kepada-Ku maka akan Aku kabulkan baginya.4. 1. maka apa guannya lagi berdo'a. “Saya tidak menyangsikan dikabulkannya do’a. sedang berpaling sama sekali dari sebab musabab tercela dalam syari'at. Maha lembut. 6. sementara menafikan sebab untuk menjadi perantara terjadinya sesuatu ialah kepicikan akal. karena yang kasar itu tidak diminta (diseru). akan tetapi hanya mengandung pengabulan seorang yang berdo’a. Sebagian ulama menyatakan bahwa berpaling kepada sebab-musabab ialah syirik dalam tauhid. mengharapkannya. karena yang lemah itu tidak diminta (diseru). Seorang yang berdo’a itu lebih umum daripada orang yang meminta dan pengabulan seorang yang berdo’a itu lebih umum daripada pemberian seorang peminta. siapa yang memohon ampun kepada-Ku maka akan Aku ampuni ia. karena yang bakhil itu tidak diminta. akal dan syari’at. Kalau memang seharusnya tidak terjadi. Dan makna tawakal dan raja’ adalah menyatukan apa yang seharusnya ada pada tauhid. Dalam hal ini Rasulullah r bersabda. maka ia tak membutuhkan lagi do'a. Bantahan Kepada Siapa Yang Menyangka Tidak Ada Manfaatnya Do’a Ini merupakan sangkaan yang dilontarkan oleh kaum falsafah dan kebanyakan dari tasawuf bahwa do'a tidak berfaedah (bermanfa'at). siapa yang meminta kepada-Ku. Ayat itu tidak mengandung pemberian permintaan secara mutlak. “Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam. Hikmah Tidak Terkabulkannya Do’a Di antara hikmahnya adalah. Umar t berkata.

dalam “Shahihain” disebutkan juga dari Abu Sa’id Al-khudriy t. 60. namun sebaliknya apabila tidak tercapai syarat-syaratnya dan pengalangnya tidak terhindari. Barangsiapa yang merasa tidak butuh kepada Allah I walau sekejap. Para sahabat berkata. Tidak sekejappun (hamba-hamba-Nya) lepas dari rasa butuh kepada-Nya. dikabulkan do’anya dengan segera. An-Nisa: 93. Dalam Sunnah disebutkan dalam hadits syafa’at. “Wahai Rasulullah r. Allah I berkuasa atas segala sesuatu namun segala sesuatu tidak mempunyai kekuasaan atas-Nya. atau disimpan-Nya untuk kebaikan yang semisalnya atau diselamatkan dari kejelekan yang semisalnya. kecuali Allah I akan memberikan kepadanya salah satu dari tiga hal.” Juga perkataannya. Al-Mujadalah: 22. maka ia tidak akan mendapatkan apa yang ia cari bahkan bisa jadi ia mendapatkan yang lainnya. ‫إن ا عز وجل يقول لهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم‬ ‫فيقولون وما لنا ل نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول أنا أل أعطيكم أفضل‬ ‫من ذلك قالوا يا رب وأي شئ أفضل من ذلك قال أحل عليكم رضائي فل أسخط علكيم بعده‬ . Al-Baqarah: 61. Kebencian Allah I Dan Keridhaan-Nya Pengarang mengatakan. apabila tercapai syarat-syaratnya serta hilang penghalangpenghalangnya. Rasulullah r bersabda. kemarahan dan keridhaan Allah I tidak sama dengan makhluk-Nya. maka ia akan mendapatkan apa yang ia cari. Al-Bayinah: 8. Al-Fath: 18. sedangkan sebab itu mempunyai syaratsyarat dan penghalang. Pengabulan do’a permohonan (do’a su’al) lebih umum daripada pemberian apa yang diminta. Al-Ma'idah: 119. dia telah kafir dan termasuk orang yang binasa. kalau begitu kita perbanyak berdo’a. “Tiadalah seseorang berdo’a kepada Allah I yang tidak mengandung dosa dan memutus tali silaturrahim di dalamnya. Do’a adalah sebab mendapatkan apa yang dicari. “Allahu Akbar.” Allah I berfirman dalam Qs. “Allah I (mempunyai) sifat marah dan ridha. seperti ditafsirkan oleh Nabi r yang diriwayatkan dalam kitab “Shahih”-nya bahwa Nabi r bersabda.” 3.2. dari Nabi r beliau bersabda.

Kami memenuhi panggilan Engkau wahai Rabb kami. kemudian generasi setelahnya. At-Taubah: 100 dan 117. Kita membenci orang yang membenci para Sahabat dan yang menyebut para sahabat tidak dengan kebaikan. ‫عن عبد ا بن مسعود ، رضي ا عنه قال : » إن ا عز وجل نظر في قلوب عباده فوجد‬ ‫ق لب مح مد صلى ا عل يه و سلم خ ير ق لوب الع باد ، فا صطفاه لنف سه ، وابتع ثه بر سالته ، ثم‬ ‫ن ظر في ق لوب الع باد ب عد قل به ، فو جد ق لوب أ صحابه خ ير ق لوب الع باد ب عد قل به ، فجعل هم‬ .[64] Sikap Terhadap Para Sahabat Pengarang mengatakan. iman dan ihsan. “Saya tidak tahu apakah ia r menyebut setelah generasinya itu dua atau tiga generasi.” Imran berkata. kita tidak menyebutnyebut para sahabat kecuali dengan kebaikan. mencintai para sahabat adalah bagian dari dien. kemunafikan dan melampaui batas. namun kita tidak berlebihan dalam mencintai salah seorang dari mereka serta tidak berlepas diri dari mereka. Al-Anfal: 72. “Kita mencintai para sahabat Rasulullah r. Mereka berkata: Wahai Rabb! Apa lagi yang lebih utama dari itu (syurga)? Allah I berfirman: Aku memberikan keridhaan-Ku kepada kalian dan tidak akan memurkai kalian setelah itu selamanya. Al-Hasyr: 8-10.‫أبدا‬ “Sesungguhnya Allah I berfirman kepada penghuni syurga: Wahai para penguni syurga! Mereka menjawab. Al-Hadid: 10. membenci para sahabat adalah kekafiran. Di antara ayat yang memuji para sahabat adalah Qs. Allah I berfirman: Aku akan memberikan kepada kalian yang lebih utama dari hal itu. Benarlah apa yang dikemukakan oleh Ibn Mas’ud t. “Sebaik-baik generasi adalah generasiku. bahwa Rasulullah r bersabda. Dalam “Shahihain” disebutkan dari hadits Imran bin Husain dan selainnya. Al-Fath: 29 dan 18. kemudian setelahnya. Allah I berfirman: Apakah kalian sudah merasa ridha? Mereka menjawab: Bagaimana kami tidak merasa ridha sedangkan Engkau telah memberikan kepada kami apa yang tidak diberikan kepada seorang pun di antara makhluk-Mu.

sebagai sikap mengutamakan dan menguggulkan (beliau) atas segala umat. yaitu dengan diserahkanya posisi itu oleh Abu Bakar t kepada Umar t ditambah dengan persetujuan kaum muslimin. Juga sabda beliau r. adapun sekelompak ahli hadist yang lain. “Ikutilah oleh kalian dua orang ini sepeninggalku: Abu Bakar dan Umar. Al-Hasan Al-Bashri dan sekelompok ahli Hadist berpendapat bahwa itu berdasarkan nash tersembunyi dan isyarat Nabi r.” Ahlu Sunnah berselisih. Adapun diantara keutamaannya. niscaya akan aku jadikan Abu Bakar sebagai kekasih…” Khilafah Umar Kemudian Umar bin Al-Khattab. yang pertama adalah Abu Bakar AshShiddiq t. dan diceritakan dalam hadist dari Sa'ad bin Abi Waqqash yang diriwayatkan oleh bukhari Muslim bahwa setiap setan menjumpainya di satu jalan. kemudian Utsman bin Affan t dan kemudian Ali bin Abi Thalib t mereka semua adalah khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk dan imam-imam yang terbimbing. Rasulullah r bersabda. apakah kekhalifahanya berdasarkan nash atau karena pemilihan?. dan kejadian ini berulang-ulang ketika Rasulullah r sedang sakit. “Kita mengakui khilafah setelah Nabi r. dimana beliau r bersabda: "Perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami manusia shalat" . . setela itu adalah Umar bin Al-Khattab t.‫وزراء نبيه صلى ا عل يه و سلم ، ي قاتلون ع لى دينه ، ف ما رآه الم سلمون ح سنا ف هو ع ند ا‬ ‫{ حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند ا سيئ‬ Tetapnya Khilafah Abu Bakar Ash-Shiddiq Berdasarkan Nash Perkataannya. Hadits dari Khudzaifah bin Yaman.[65] Dan hadits yang sudah tersebar dikalangan manusia tentang pengutamaan Abu Bakar untuk menjadi Imam shalat. bahwa ia adalah orang yang dicintai Rasulullah r setelah Abu Bakar. Mu'tazilah dan Asy'ariyyah bahwa itu terjadi lewat pemilihan. pasti setan itu akan mencari jalan lain. “Sekiranya saya mengambil seorang kekasih dari penghuni bumi ini. Yaitu dengan sesudah kekhalifahan Au Bakar. Ada juga yang berpendapat dengan nash yang jelas.

Hanya . Dan dia merupakan salah seorang khalifah pada masa khilafah Nubuwah r seperti yang disebutkan dalam hadits yang terdahulu bahwa Rasulullah r bersabda. Ia menjadi imam bagi kaum muslimin tatkala Hasan menyerahkan kekhilafahannya. seperti Thalhah. Dan kerajaan yang pertama adalah kerajaan Mu’awiyah t dan dia adalah sebaik-baik khilafah kaum muslimin. khilafah Utsman bin Affan t dua belas tahun dan khilafah Ali t empat tahun sembilan bulan. khilafah Umar t sepuluh tahun setengah. Khilafah Ali bin Abi Thalib t Setelah para Sahabat membai’atnya ketika Utsman terbunuh. Az-Zubair. “Khilafah nubuwah itu akan terjadi selama tiga puluh tahun. bahwa para Malaikat merasa malu kepadanya. Akan tetapi karena dibakar oleh kaum perusak tanpa disadari.” Khilafah Abu Bakar t selama dua tahun tiga bulan. hal ini karena disebabkan timbulnya beberapa fitnah terhadap Utsman dan para sahabat Rasulullah r yang tingal di Madinah. dari Sa'ad Bahwa Rasulullah r bersabda kepada Ali: "Kau di sisiku seperti Harun disisi Musa. dan Ali dari ahlul ahwa'. Adapun Mu'awiyah dan bersama orang Syam tidak membai'atnya. Imam Bukhari mengisahkan peristiwa terbunuhnya Umar dan perintah untuk musyawarah dan bai'at kepada Utsman. karena satu isu. Zubair. Abdurrahman). "Berilah mandat kekhalifahan". Sehingga terjadilah peristiwa perang Jamal tanpa kehendak Ali.Khilafah Utsman Setelah itu ‘Utsman bin ‘Affan. Adapun diantara keutamaan Ali ialah. maka ia pun menjadi khalifah yang sah setelah Utsman dan wajib dita'ati. Thalhah. sebagaimana dalam hadist Bukhari Muslim. Adapun diantara keutamaanya. bahwa penduduk Syam tidak berlaku adil kepada mereka. terjadilah perang Shiffin antara Ali dan Mu'awiyah. Thalhah dan Zubair. dan kemudian diikuti oleh Ali. kemudian Allah I memberikan kerajaan kepada siapa yang Dia kehendaki. serta khilafah Hasan putranya selama enam bulan. kemudian Umar berkata: "Tak ada orang yang berhak selain dari orang-orang itu (Ali. kemudian akhirnya Abdurrahman membai'at Utsman sebagai khalifah. dialah yang menikahi dua orang putri Rasul r. Utsman. Didalamnya disebutkan bahwa para sahabat meminta wasiat kepada Umar.

karena itu berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang lurus (mendapat petunjuk) dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا ؟ فقال : » أوصيكم بالسمع‬ ‫والطا عة فإنه من ي عش من كم ب عدي ف سيرى اختل فا كثيرا ، فعلي كم ب سنتي و سنة الخل فاء‬ ‫الراشدين المهديين من بعدي. kemudian Utsman.saja tidak ada Nabi setelahku. kemudian Umar t. ." (HR. Sesungguhnya barangsiapa diantara kalian masih hidup niscaya bakal menyaksikan banyak perselisihan. ‫وعظنا رسول ا صلى ا عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ، ووجلت منها القلوب‬ ‫فقال قائل :يا رسول ا. Merekalah yang disebut dengan Al-Khulafa’ Ar-Rasyidun dan para imam yang mendapat petunjuk." Beliau juga pernah memberinya panji komandan ketika perang Khaibar. Maka ada yang bertanya . Dalam hadist shahih dalam As-Sunan dan Shahih Tirmidzi bahwa Rasulullah r memerintahkan umatnya untuk berpegang teguh terhadap sunah Rasulullah r dan Sunnah Khulafa'aur Rasyidun yang empat ketika terjadi perselisihan. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات المور فإن‬ « ‫كل بدعة ضللة‬ “Rasulullah telah memberi nasehat kepada kami dengan satu nasehat yang menggetarkan hati dan membuat airmata bercucuran”. maka berilah kami wasiat" Rasulullah bersabda. nasihat itu seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah selamanya (meninggal). "Saya memberi wasiat kepadamu agar tetap mendengar dan ta'at. Kami mengatakan: Sebaik-baik umat setelah Nabi Muhammad r adalah Abu Bakar t. Empat Khilafah Ialah Khulafa'ur Roosyidun Seperti yang disebutkan dalam “Sunan” dan dishahihkan oleh Imam Tirmidzi dari Irbadh bin Sariyah ia berkata. Padahal Rasulullah r masih hidup."Wahai Rasulullah. Hadits Hasan Shahih) Dalam shahihain dari Ibn Umar t ia berkata. Dan jauhilah olehmu hal-hal baru karena sesungguhnya semua bid'ah itu sesat. Abu Daud dan At Tirmidzi.

Sa’ad.[66] b. Maka Rasulullah r berdo’a untuknya dan kemudian beliau tidur. Abu Ubaidah bin Jarrah dia adalah “Amiinu Hadzihil Ummah” kepercayaan umat ini. Dalam lafadz lain disebutkan: Saya merasa takut akan (keselamatan) Rasulullah r. “Semoga malam ini ada salah seorang sahabatku yang melindungiku. Di antara keutamaan mereka adalah. kita turut menjadi saksi atas mereka dan meyakini bahwa pernyataan Rasulullah r tersebut adalah benar. Di antara keutamaan Thalhah bin Ubaidillah Dari Qais bin Abi Hazim. bahwa Jabir ibn Abdullah berkata. Seperti yang disebutkan oleh A’isyah s. Maka Rasulullah r bersabda. a. Sa’id. Dalam “Shahih” Bukhari dan Muslim dengan lafadz Muslim disebutkan. “Rasulullah r menyuruh orang-orang untuk menjaga beliau pada perang Khandaq. Abdurrahman bin Auf. Utsman.”[67] c. saya datang untuk menjagamu. Di antara keutamaan Zubeir ibn Awwam. Kami berkata: Siapa ini? Maka berkatalah Sa’ad bin Abi Waqas t: Wahai Rasulullah. (maka beliau bersabda). Thalhah. semoga Allah I meridhai mereka semua. ia pun kembali.” Mereka kesepuluh para sahabat ialah yang memiliki keutamaan masing-masing dan dipersaksikan Rasulullah r sendiri bahwa mereka dijamin masuk syurga. Sedangkan pendamping setiaku adalah Az-Zubeir. Mereka itu adalah: Abu Bakar. Di antara keutamaan Abu Ubaidah . Ali. Umar. bahwa ia berkata: Aku lihat tangan Thalhah yang digunakan untuk melindungi Rasul r pada perang uhud sudah menjadi lumpuh.Sepuluh Orang Yang Mendapat Kabar Gembira Dengan Syurga Pengarang mengatakan. maka saya datang untuk menjaganya. Lalu beliau menyuruh kembali.” A’isyah s berkata: Tiba-tiba kami mendengar suara pedang. “Setiap Nabi itu memiliki ‘Hawari’ (pendamping setia). Az-Zubeir pun segera menyambut. Zubair. Di antara keutamaan Sa’ad bin Abi Waqas t.”[68] d. “Sesungguhnya dikalangan para sahabat ada sepuluh di antaranya yang diberi kabar gembira dan dipersaksikan dengan jannah oleh Rasulullah r. “Pada suatu malam Rasulullah r tengah berbaring.

”[69] Dan Ahlu Sunah bersepakat untuk memuliakan dan mengutamakan mereka yang dipersaksikan oleh Rasulullah r masuk surga. 8.Dari Anas bin Malik t bahwa ia berkata Rasulullah r bersabda. 5. “Urusan ini akan senantiasa mulia sampai pada dua . Hal ini dapat dibantah bahwa ketika Rasulullah r bersabda bahwa urusan umat ini akan baik. 7. maka ia adalah sebodoh-bodoh manusia. Ali bin Husein Zainal 'Abidin. 11. Musa bin Ja'far Al-Kaadzim. Mereka mengultuskan dalam kecintaan itu dan melampaui batas. Husen. Dalam lafadz yang lain disebutkan. 10. Muhammad bin Ali Al-Baqir. yaitu. sesungguhnya orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin AL-Jarrah. Adapun orang membenci para sahabat yang terbaik dan hanya mengecualikan Ali saja. Ali bin Muhammad Al-Hady. 2. 9. Hasan bin Ali Al-'Asykary dan 12. Maksud kedua belas itu adalah semuanya dari kaum Quraisy. 4. Para Imam Yang Dua Belas Di Kalangan (Syi’ah) Itsna ‘Asyarah Kaum Rafidhah mengganti sepuluh orang tersebut dengan Imam dua belas menurut keyakinan mereka. “Sesungguhnya setiap umat itu mempunyai orang kepercayaan. Ja'far bin Muhammad Ash-Shadiq. Al-Hasan. selama diurusi dua belas orang. Ali bin Musa Ar-Ridha. Dan wahai umatku. 1. Muhammad bin Al-Hasan. 3. 6. Muhammad bin Ali Al-Jawwad. Ali yang diyakini diberi wasiat oleh Rasulullah r untuk menjadi khalifah.

barangsiapa yang menyebutnya dengan keburukan. mereka tidak disebutk kecuali dengan kebaikan. Ia belum yakin kalau yang diinginkan Nabi r memang demikian dalam masalah tersebut. Ia tidak Yakin. maka mereka tidak berada di jalan orang-orang beriman. Semata-mata karena asal keyakinan Rafidhah adalah diciptakan oleh orang munafik dan Zindiq. 2.” Menjadi kewajiban bagi setiap Muslim untuk mencintai orang mukmin setelah kecintaan kepada Allah I dan Rasul-Nya. Yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah yang telah redup (mati). “Barangsiapa membaguskan perkataannya terhadap para sahabat Rasulullah r. dari segala kekotoran dan anak turunannya yang bersih dari segala kenajisan. 3.” Sebelumnya telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang ketaman para Sahabat. indikasi terbebasnya dari nifaq Pengarang mengatakan. yang bertujuan menghancurkan Islam dan menghina Rasulullah r . Keyakinanya bahwa hukum tersebut mansukh (terhapus).belas khalifah. Kewajiban berwala' kepada orang mukmin khususnya ahlul ilmi Pengarang mengatakan. Mereka sepakat kewajiban ittiba' kepada Rasulullah r. istri-istrinya yang suci. kalau Rasulullah r-lah yang mengucapkannya. sebagaimana yang dinyatakan dalam An-Nisa: 115. kemudian penulis berkata: "Ia telah terbebas dari kemunafikan". . ahlul khair dan atsar. ahlul fiqh dan ahlul fikr. terdahulu dan yang setelah itu dari kalangan para tabi’in. Diantara alasannya ialah: 1. maka ulama tersebut memiliki alasan dalam meninggalkan hadist tersebut. Terkhusus lagi mereka yang menjadi pewaris nabi (para Ulama') karena mereka adalah orang yang terbaik umat ini dan pengganti Nabi dalam menyampaikan keilmuan bagi umatnya. Adapun jika ada riwayat shahih yang menyelisihinya.”[70] Berkata baik kepada Sahabat dan Ahlu Bait. “Terhadap Ulama salaf. berarti ia terbebas dari kemunafikan.

maka ia akan berkata dengan bid’ah. ن طق‬n ‫ر بال سنة ع لى نف سه قول وفعل. و من أ م‬n ‫من أ م‬ ‫بالبدعة‬ “Barangsiapa yang menjadikan sunah sebagi pemimpin pada dirinya baik dalam perkataan maupun perbuatan. Allah I berfirman dalam Qs.” Perkataan Syaikh ini merupakan bantahan kepada golonga ittihadiyah dan kalangan sufi. Mereka menjadikan mu'jizat untuk Nabi sedangkan karomah untuk para wali. ن طق بالحك مة. Akan tetapi di kalangan muta’akhirin membedakan antara keduanya. Abu Utsman An-Naisaburi berkata. “Kita tidak mengutamakan seorang pun dari para wali di atas para Nabi u . Menurut bahasa lazim di kalangan Imam terdahulu. An-Nisa: 64-65 dan Ali-Imran: 31. Dan Allah I memerintahkan Nabi-Nya untuk berlepas .Kita Tidak mengutamakan para wali diatas para Nabi Pengarang mengatakan. kekuasaan. ‫ما ترك بعضهم شيئا من السنة إل لكبر في نفسه‬ “Tidak ada yang mereka tinggalkan sesuatu pun dari sunah melainkan karena kesombongan dalam dirinya. Keduanya itu mempunyai kesamaan yaitu kejadian yang luar biasa di lura kebiasaan. maka ia akan berkata dengan penuh hikmah. dan kekayaan.” Tetapnya Karamah Para Wali Pengarang mengatakan. yaitu Ilmu. kita mengatakan. ketiganya hanya terdapat pada Dzat Allah I semata. seperti Imam Ahmad bin Hambal dan lainya mereka menamakannya “Ayat” (tanda kekuasaan Allah I). “Seorang Nabi lebih utama dari seluruh para wali. Dan barangsiapa yang menjadikan hawa nafsu sebagai pemimpin pada dirinya. Sifat kesempurnaan tertumpu pada tiga hal.” Sebagian di antara mereka ada yang mengatakan. “Kita mengimani karamah yang terjadi bagi para wali selama dinukil dari para perawi terpercaya.” Mu'jizat dan karomah menurut bahasa ialah meliputi segala kemampuan luar biasa. ‫ر بالهوى ع لى نف سه.

3. jika menghasilkan hal yang dituntut agama. Baginya suatu yang mubah. Satu golongan yang justru dengan kemampuan yang luar biasa itu berpaling sehingga mendapatkan adzab Allah I. Seperti disebutkan dalam sabdanya. 3. Mungkin wajib. maka akan kesulitan untuk membedakan antara karomah dan mu'jizat dan membedakan antara Nabi dan Wali. Al-An’am: 115 . Karena nafsumu (jiwamu) menuntut karomah sedangkan Rabbmu menuntut darimu istiqamah. Yasin: 82.” Adapun dalam ujian berupa kegembiraan (kejadiaan luar biasa) atau kesulitan manusia terbagi menjadi tiga keadaan: 1. Abu Ali Aj-Jurzani berkata. Ada yang terpuji menurut Din. Adapun Mu'tazilah mereka mengingkarinya bahwa jika karomah itu ada. Al-An'am: 50. وربك يطلب منك‬n‫كن طالبا للستقامة ل طالبا للكرامة. Ini merupakan karunia Allah I yang patut disyukuri jika bermanfaat. berarti sebab turunya siksa dan adzab. baik haram atau makruh tanzih. Kalimat Allah I ada dua bagian. Kalimat ini adalah kalimat yang Rasulullah r berlindung dengan (mengucapkan)-nya. 2. فإن نفسك متحر‬ ‫الستقامة‬ “Jadilah kamu sebagai seorang pencari keistiqamahan jangan menjadi seorang pencari karomah. Tercela. Kalimat Kauniyah. Qs. berarti termasuk amal shalih yang diperintahkan dalam agama dan syari'at. 1. Adapun kejadian luar biasa terbagi menjadi tiga hukumnya: 1. mungkin juga sunnah. Mubah. jika dilakukan dengan cara yang terlarang. Satu golongan yang bertambah derjatnya dengan kemampuan luar biasa. ‫أعوذ بكلمات ا التامات التي ل يجاوزهن بر ول فاجر‬ Allah I berfirman dalam Qs. 2. ‫كة في طلب الكرامة.diri dari mengaku memiliki tiga hal tersebut.

Khatir Syaithani. Yang mana adanya lewat rasa lapar. Pada hakikatnya ia adalah sebuah khatir (Sesuatu yang terlintas dalam hati seorang hamba. Firasat ini dimiliki oleh pentakwil mimpi. Dan firasat ini sesuai dengan kekuatan iman. Firasat Imaniyah. Ia berasal dari Allah Ta’ala. Macam-Macam Firasat Firasat tebagi menjadi tiga macam: 1. yaitu dorongan jiwa secara alamiah (kodrati). namun diluar kuasa dirinya untuk mengaturnya) yang merasuk ke dalam hati. Firasat ini dimiliki oleh mukmin dan kafir. Firasat ini dengan mengunakan penelitian bentuk fisik untuk menunjukkan kondisi psikologis. “Kita mengimani adanya tanda-tanda kiamat. yang sudah menjadi sunnatullah. kita juga mengimani terbitnya matahari dari barat serta keluarnya . menyendiri untuk beribadah. berdiri untuk shalat. serta bagian hamba darinya adalah ilmu (mengetaui) tentangnya. beramal. barangsiapa yang kuat imannya. yang disebut juga Firasat Riyadhiyah. larangan. hal ini disebabkan karenaadanya cahaya yang Allah Ta’ala masukkan ke dalam hati hamba-Nya. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata: Firasat itu ialah tersingkapnya jiwa sehingga menyaksikan keghaiban dan ia dari kedudukan iman. dokter dan semacamnya. berita-Nya. Hal ini tidak menunjukkan keimanan dan kewalian. Firasat Khalqiyah. Seperti Kepala kecil menunjukkan bahwa kapasitas akalnya kecil. Yaitu Al-Qur’an dan syari’at Allah I yang dengannya diutus RasulNya yang berkaitan dengan perintah. Khatir Robbani. Kalimat Dieniyah. 3. Ini tidak mampu menyingkap kebaikan yang bermanfa'at dan jalan lurus. dan Hajis. maka firasatnya akan lebih tajam.2. seperti keluarnya dajjal dan turunnya Nabi Isa bin Maryam q . dan (mengerjakan-pen) perintah dengan apa yang diperintahkan Allah I dengannya. karena keduanya memiliki keterkaitan. Bentuk khatir ada empat macam: ♦ ♦ ♦ ♦ 2. gerakan hati akibat pengaruh syetan. yaitu gerakan hati akibat pengaruh kebaikan Malaikat pendamping setiap manusia. Khatir Nafsani. Iman Dengan Tanda-Tanda Kiamat Pengarang mengatakan. Khatir Malaki.

Qs. yaitu. dan gerhana di Jazirah Arab. membunuh babi. saya khawatir akan turun kepada kalian Ibn Maryam sebagai hakim yang adil.binatang melata (yang dapat bicara) dari tempatnya. ثم ي قول أ بو هر يرة: وا قرؤوا إن شئتم: وإن من أ هل الك تاب ل يؤمنن به ق بل موته‬ (159 :‫ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا )النساء‬ “Demi jiwaku yang ada di tangan-Nya. mematahkan salib. Maka beliau r bersabda.” Kemudian Abu Hurairah t berkata: Kalau kalian mau bacalah. terbitya matahari dari tempat tenggelamnya. “Kiamat itu tidak akan terjadi sebelum terlihat sepuluh tanda. binatang melata. ‫» وا لذي نف سي ب يده ليو شكن أن ي نزل في كم ا بن مر يم حك ما ق سطا فيك سر ال صليب ، ويق تل‬ ‫الخنزير ، ويضع الجزية )2( ، ويفيض المال حتى ل يقبله أحد . memungut jizyah dan harta melimpah sampai tidak ada seorang pun yang menerimanya.[71] Imam Bukhari v meriwayatkan dalam penafsiran Qs. gerhana di barat. (keluarnya) Ya’juj dan Ma’juj. Dajjal. terjadinya tiga gerhana. ‫عن أ بي سريحة حذي فة بن أ سيد ، قال : اط لع ال نبي صلى ا عل يه و سلم علي نا ون حن نذكر‬ n ‫ال ساعة ، ف قال :» إن ها لن ت قوم حتى ترى ع شر آ يات : ا لدجال ، وا لدخان ، والدا بة ، وط لوع‬ ‫ال شمس من مغرب ها ، و يأجوج و مأجوج ، و نزول عي سى ا بن مر يم ، وثل ثة خ سوف : خ سف‬ ‫بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ، وآخر ذلك نار تخرج من أرض اليمن تطرد‬ ‫الناس إلى محشرهم‬ Dari Abi Sarihah. sedang kami sedang mengingat hari kiamat. Al-An'am: 158 dari Abu Hurairah t ia .” Imam Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah t ia berkata. turunnya Isa bin Maryam q. Dukhan (asap). An-Nisa: 159.” Dalam sebuah hadits disebutkan. حتى تكون سجدة خير من الدنيا‬ ‫و ما في ها. Nabi r datang kepada kami. Hudzaifah bin Usaid t ia berkata. Rasulullah r bersabda. serta tanda yang terakhir adalah keluarnya api dari Yaman yang menggiring manusia ke tempat dikumpulkannya. Gerhana di timur.

sunah dan ijma’ umat. ‫من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى ا عليه‬ ‫وسلم‬ "Barangsiapa yang mendatang tukang ramal atau dukun. bahkan jika kalian melihat seseorang berjalan di atas air dan terbang di udara maka janganlah kalian mengambil pelajaran dengannya sampai kalian mengembalikan urusannnya kepada Kitabullah dan Sunah.berkata. "Kita meyakini bahwa jama’ah adalah al-haq dan benar sedangkan furqah (perpecahan) adalah penyimpangan dan adzab. apabila manusia melihat hal itu mereka beriman. ." Yunus bin Abdul A'la Ash-Shadafi berkata: Saya katakan kepada (Imam) Syafi'i: Saudara kita Laits mengatakan: Apabila kalian melihat seseorang yang berjalan di atas air." Imam Ahmad meriwayatkan dalam "Musnad"-nya dari Abu Hurairah t bahwa Nabi r bersabda. maka janganlah kalian mengambil pelajaran dengannya sampai kalian kembalikan urusanny kepada Kitabullah dan Sunah. Rasulullah r bersabda. Jama'ah itu hak sedangkan firqah (perpecahan) adalah adzab Pengarang mengatakan. "Kita tidak membenarkan para dukun dan tukang ramal serta tidak membenarkan orang yang mengakui sesuatu yang bertentangan dengan kitab. maka hari itulah tidak bermanfaatnya keimanannya orang yang tidak beriman sebelumnya. ‫ل تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رأها الناس آمن من عليها فذلك حين ل‬ ‫ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل‬ "Hari kiamat itu tidak akan terjadi sampai matahari terbit dari barat. Maka berkatalah Syafi'i: Laits itu telah meringkas perkataannya. kemudian ia membenarkan apa yang ia katakana maka ia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad r."[72] Kebohongan Tukang Ramal Dan Dukun Pengarang mengatakan.

“Dan Aku telah ridha terhadap Islam sebagai agamamu. karena kedua-duanya saling menafikan. • Ikhtilaf dalam penyebutan tetapi makna yang dimaksud sama. Seperti dalam lafadzlafadz hudud.Allah I berfirman dalam Qs. Al-An'am: 159. AlBaqarah: 76. Ikhtilaf Tanawwu' (fariatif) Bentuk-bentuk ikhtilaf fariatif. • Dua macam ucapan atau amalan yang keduanya benar dan disyariatkan. Hud: 118-119. Dan firman-Nya juga. • Ikhtilaf dalam masalah yang disyariatkan tetapi salah satunya lebih kuat.” (Al-Ma’idah: 3) Dan Islam itu berada di antara ghuluw (berlebihan) dan taqshir (meremehkan) antara tasybih (penyerupaan Allah I dengan makhluk-Nya) dan ta’thil (penolakkan sifat Allah). yaitu dua pendapat yang saling menafikan baik dalam masalah ushul ataupun furu' (cabang). Agama Yang Di Langit Dan Di Bumi Hanya Satu Yaitu Islam Pengarang mengatakan. Dalam ikhtilaf tanawwu' menjadi tercela bila sudah melampaui batas (sampai saling membunuh atau mengkafirkan). 1. Macam-macam ikhtilaf Ikhtilaf Ada Dua Macam. yaitu dinul Islam. Kebenaran dalam ikhtilaf ini hanya satu.” (Ali-Imran: 19). Allah I berfirman. Sedangkan dalam ikhtilaf tudlad dipuji salah satunya dan dicela yang satu lagi. Adapun ikhtilaf dalam kitabullah ada dua macam. Ikhtilaf (perbedaan) mengenai (kapan) diturunkannya. "Dinullah di langit dan di bumi adalah satu. Seperti bentuk lafadz adzan. Al-Qur'an memuji keduanya selama tidak melampaui batas. “Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. iqamah dan bacaan iftitah. Ali-Imran: 103 dan 105. Tetapi banyak terjadi pendapat yang batil menjadi kelihatan benar bagi pembelanya dalm berdebat atau ia memiliki dalil yang membenarkannya. antara pemahaman Jabariyah dan Qadariyah serta antara perasaan aman dari ancaman Allah I dan putus asa dari rahmat Allah . Ikhtilaf (perbedaan) dalam ta'wilnya. 2. Seperti ikhtilaf dalam bentuk qiraah dikatakan oleh nabi keduanya adalah bagus. Ikhtilaf Tadlad.

iman itu adalah pengakuan semata. agama kami adalah satu. ia berkata: ‫خط لنا رسول ا صلى ا عليه وسلم خطا وقال هذا سبيل ا ثم خط خطوطا عن يمينه‬ ‫وعن يساره وقال وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تل وإن هذا صراطي‬ (103 :‫مستقيما فاتبعوه إلى آخر الية )النعام‬ Firqah yang sesat memiliki dua metode dalam wahyu: Metode Tabdil (merubah). mu’tazilah. Hanya dari Allah-lah penjagaan dan petunjuk. Metode Tajhil (pembodohan). "Kami adalah para Nabi. kita berlepas diri kepada Allah dari orang-orang yang menyelisihi apa yang telah kita sebutkan dan terangkan di atas. seperti. menutup akhir kehidupan kita dengannya. Kita berlepas diri dari mereka dan mereka dalam pandangan kita adalah orang-orang yang sesat lagi hina. musyabihah. Al-An’am: 153. Dalam "Ash-Shahih" disebutkan dari Abu Hurairah t. Yusuf: 108. pemikiran yang beraneka ragam dan madzhab-madzhab yang rusak. qadariyah dan selainnya yang menyimpang dari sunnah dan jama’ah serta berkoalisi dengan kesesatan. dari Nabi r ia bersabda."[73] Pengarang mengatakan. menjaga kita dari hawa nafsu yang bermacam-macam. apakah ia termasuk kepada tujuh puluh dua golongan atau tidak? Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa mereka tidak termasuk tujuh puluh dua golongan itu seperti Abdullah bin Mubarrak dan Yusuf bin Asbath. Qs. Jahm (gembong) golongan Jahmiyah mengatakan bahwa syurga dan neraka itu akan binasa. jahmiyah. Kita bermohon kepada Allah I semoga menguatkan keimanan kita. "Inilah din dan I’tiqad kita lahir dan bathin. Sebab kesesatan adalah berpaling dari jalan yang lurus yang mana Allah I memerintahkan kita untuk mengikutinya. Dan mereka ada dua macam: . kekufuran itu adalah kebodohan semata dan bahwa seseorang itu tidak melakukan perbuatan kecuali karena Allah I saja sedangkan dinisbatkan kepada manusia hanya sebatas majaz (kiasan) saja." Para Ulama berselisih pendapat tentang Jahmiyah. Disebutkan dari Ibn Mas’ud t. jabariyah.I.

Mereka mengatakan bahwa para Nabi itu diutus dengan membawa kabar tentang Allah. hari akhir. DAFTAR ISI IMAM ATH-THAHAWI 2 BIOGRAFI SYAIKH IBN ABIL IZZI 13 Syarah Aqidah Thahawiyah. 15 Kebencian Ulama Salaf Tentang Ilmu Kalam. 16 Tauhid Awal Dakwah Para Rasul 16 .- Ahlul Wahm wa Tahyiil (pengikut keraguan dan hayalan). bagi mereka nikmat yang dapat dirasa. siksa yang dapat dirasa walaupun urusannya tidak seperti itu - Ahlut Tahrif wa Ta’wil. jannah dan neraka dengan urusan-urusan yang tidak sesuai dengan urusan pada dirinya. Hanya saja mereka menyampaikan hal itu (kepada manusia) dengan khayalan dan mereka ragu bahwa Allah I adalah Maha Agung dan bahwa badan itu dikembalikan..

.. 56 . 41 Iman Kepada Lauh Dan Qalam. 53 Shalat Dibelakang Orang Yang Jati Dirinya Belum Jelas. 26 Al-Qur’an Adalah Kalamullah. 18 Allah Tidak Mengutus Seorang Nabi Pun Kecuali Ia Memiliki Tanda Yang Menunjukkan Kebenarannya 18 Tingkatan mahabbah. 52 Manakah Yang Lebih Utama Antara Manusia Yang Shalih Dengan Malaikat 52 Wajib Beriman Terhadap Nama-Nama Para Nabi Dan Rasul 53 Para Rasul 'Ulul Azmi 53 Beriman Terhadap Nama-Nama Kitab Yang Telah Allah I Sebutkan. 55 Shalat Di Belakang Pelaku Bid'ah Dan Orang Fasik. 39 Hikmah Diciptakannya Iblis. 29 Isra Dan Mi’raj Nabi r Itu Hak. 35 Perjanjian Allah I Dengan Bani Adam. 51 Rafidhah. 34 Haud (Telaga) Nabi r Itu Benar Adanya. 45 Arsy Dan Kursi Itu Benar Adanya. 17 Mayoritas Surat Dalam Al-Qur'an Mencakup / Menerangkan Dua Macam Bentuk Tauhid Ini 18 Makna syahadat dan urutannya. 48 Dasar Pemikiran Filsafat 51 Mu’tazilah.Macam-Macam Tauhid Dan Maknanya. 28 Melihat Allah I Itu Pasti Bagi Penghuni Jannah. 44 Taqdir Allah I Tidak Dapat Dirubah. 37 Iman Kepada Taqdir. 55 Taat Dalam Masalah Ijtihad.

59 Perintah Mengikuti Ahlu Sunnah Wal Jama'ah.. 60 Apa Yang Samar Bagi Kita Ilmunya. 59 Mencintai Ahlul Adli merupakan kesempurnaan Iman. 66 Makna Al-Wurud. Urusan Itu Kita Serahkan Kepada Allah I 60 Mengusap Khufain Pada Waktu Bepergian Dan Mukim. 62 Jiwa Itu Satu Dan Mempunyai Beberapa Sifat 62 Apakah ruh itu mati?. 67 Iman Kepada Mizan Dan Hakekatnya. 67 Adanya Eksistensi Surga dan Neraka. 61 Haji Dan Jihad Akan Terus Berlangsung Sampai Hari Kiamat 61 Iman Kepada Malaikat Maut 61 Pembahasan Tentang Ruh. 65 Perselisihan Keberadaan Ruh Setelah Mati 65 Tingkatan Arwah Di Alam Barzakh. 66 Iman Kepada Hari Kebangkitan Dan Pembalasan.Tidak Boleh Menetapkan Atas Seorang Muslim Masuk Neraka Atau Surga Kecuali Dengan Nash 57 Kita Tidak Bersaksi Atas Kekufuran Seorang Ahli Kiblat Selama Belum Nampak Jelas Kekufurannya 57 Wajib Mentaati Ulil Amri Kecuali Dalam Kemaksiatan. 64 Pertanyaan Malaikat Munkar dan Nakir. 64 Dua Macam Adzab Kubur. 66 Catatan Amal Dan Hisab. 64 Pertanyaan Di Dalam Kubur Adalah Bagi Ruh Dan Jasad. 58 Perintah Mengikuti Ahlu Sunnah Wal Jama'ah. 63 Korelasi Antara Ruh Dengan Jasad. 67 . 64 Tiga Fase Kehidupan Manusia. 63 Iman Kepada Adzab Dan Nikmat Kubur.

72 Pembebanan Sesuai Kemampuan. 80 Para Imam Yang Dua Belas Di Kalangan (Syi’ah) Itsna ‘Asyarah. 76 Kebencian Allah I Dan Keridhaan-Nya. 79 Khilafah Ali bin Abi Thalib t. 74 Allah I Mengabulkan Do’a Hamba-Nya. 75 Bantahan Kepada Siapa Yang Menyangka Tidak Ada Manfaatnya Do’a. 70 Allah I Tidak Disifati Dengan Pemaksaan. 82 Berkata baik kepada Sahabat dan Ahlu Bait.Pendapat Tentang Kekekalan Neraka. 82 Kewajiban berwala' kepada orang mukmin khususnya ahlul ilmi 82 Kita Tidak mengutamakan para wali diatas para Nabi 83 Tetapnya Karamah Para Wali 83 Macam-Macam Firasat 85 . 76 Hikmah Tidak Terkabulkannya Do’a. 68 Kemampuan (Al-Isthitho'ah) 69 Perbuatan Hamba Adalah Ciptaan Allah I Dan Usaha Dari Hamba. 70 Bantahan Kepada Golongan Jabariyah Dan Qadariyah Dalam Masalah Perbuatan Hamba. indikasi terbebasnya dari nifaq. 78 Khilafah Umar. 77 Sikap Terhadap Para Sahabat 77 Tetapnya Khilafah Abu Bakar Ash-Shiddiq Berdasarkan Nash. 79 Khilafah Utsman. 72 Amalan Yang Bermanfaat Bagi Si Mayit 73 Hukum Minta Upah Dari Bacaan Al-Qur'an Dan Menghadiahkan Kepada Mayit 74 Hukum Membaca Al-Qur'an Di Kuburan. 80 Sepuluh Orang Yang Mendapat Kabar Gembira Dengan Syurga. 79 Empat Khilafah Ialah Khulafa'ur Roosyidun.

Darimi (2/435). الملح : الذي بياضه أكثر من سواده ، وقيل هو النقي البياض‬ ‫]01[ . Hadits Riwayat Tirmidzi. Abu Yusuf Ya’qub bin Ibrahim Al-Anshari Al-Kufi. Al-Ahqaf: 31 [15] . 2: 163 Qs. [14] . Qs. [23] . ia mengatakan hadits ini hasan. Qs. [21] . اشرأب : رفع رأسه ومد عنقه وتطاول‬ [11] . Muslim . Qs. An-Nah: 60 Qs. HR. Abu Daus.Az-Zukhruf: 3 [18] . 88 . [6] . Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud dengan dalam hati mereka ada penyakit ialah: orang yang mempunyai niat berbuat serong dengan wanita. seperti . Qaaf: 35.. HR. 87 Macam-macam ikhtilaf 87 Ikhtilaf Ada Dua Macam. [7] . Syarh al-‘Aqidah ath-Thahawiyah oleh Imam al-‘Allaamah Abil Izzi al-Hanafi . Qs. Qs. [3] . Ahmad dan Thabrani. [22] .Iman Dengan Tanda-Tanda Kiamat 85 Kebohongan Tukang Ramal Dan Dukun. HR. ia meninggal pada tahun 182 H [4] . 87 Jama'ah itu hak sedangkan firqah (perpecahan) adalah adzab. Yunus: 26 [20] . [1] [2] . Al-Buruj: 16 [13] HR. 87 Agama Yang Di Langit Dan Di Bumi Hanya Satu Yaitu Islam. Tirmidzi (2908). Maryam: 39 [12] . [16] [17] . [8] ‫]9[ . Ibn Hibban. Qs. belajar darinya dan ia adalah murid paling pintar dan faqih. Basyar bin Ghiyas Al-Mursaisi Abu Abdurrahman Al-Adawi. Al-An’am: 130 HR. meninggal pada tahun 218 H umurnya mendekati 80 tahun [5] . Qs.Syarh Musykil al-Atsar oleh imam Thahawi. Yang dimaksud dengan tunduk di sini ialah berbicara dengan sikap yang menimbulkan keberanian orang bertindak yang tidak baik terhadap mereka. [19] . beliau menemani Abu Hanifah selama tuju belas tahun. Qs. Al-Baghawi (1181). Muslim. Ar-Rahman: 10 .

Ahmad. HR. Al-Baihaqi dalam "Al-Asma Was Sifat" hal. Bukhari dan Muslim serta para imam yang lainnya. Nama Ibn Abdil Bar adalah Syaikhul Islam Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Bar bin ‘Ashim An-Namari AlAndalusi ALQurtubi. HR. HR. Ibn Majah. Ibn Majah. إن أول شيء خلقه ال القلم. Abu Daud. [44] . [43] .HR. Abu Daud (4691) dalam “As-Sunah”. Ahmad.177. Abu Daud (4692). [36] . HR. Qs.Tirmidzi. [46] . Al-Maliki. Qs. Thabrani. [25] . [52] . [34] . [41] . Ibn Suni.Bukhari. [47] . keragua-raguan dan sebagainya. Thahawi dalam “Musykilul Atsar”. iri-hati dan dendam terhadap nabi s. Al-Khatib. Dikeluarkan oleh Ibn Abdil Bar dalam "Jaami' Bayan Al-Ilmi Wa Fadhlihi".. Thayalisi. Qs. [42] . [48] . Al-Baghawi. Khatib. Tirmidzi (2155) dalam "Al-Qadar". [26]. Ahmad. Muslim. [55] . An-Nasa’I. agama dan orang-orang Islam. Ibn Khuzaimah. Abu Ya’la . Muslim dan Baiihaqi [54] . Thabrani.a. Bukhari. At-Taubah: 125 [28] .w. Kelemahan keyakinan itu. Al-Baqarah: 10. Ibn Majah. Al-Lail: 5-21. [29]. Ahmad. 2516 . [53] . Hakim.melakukan zina. Ahmad. [50] . Abu Daud (4700) dalam "As-Sunah". [45] Abu Daud (4727). Baihaqi Muslim. Tirmidzi (2800) [56] . Allalika’I. [30] . [35] . [38] "‫. Ahmad. Nasa’I.w. Tirmidzi. [32] [33] . Ibn Majah. An-Nisa: 165 . Tirmidzi. Al-Ajuri dalam “Asy-Syari’ah [40] HR.“HR. Thayalisi. HR. menimbulkan kedengkian. Al-Lalika’I dalam “Syarh Sunah” (1150). lemah.Dia adalah Syihabuddin Abu Qasim Abu Abdirrahman bin Isma'il Al-Maqdisi Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'I Al-Muqri An-Nahwi . kemunafikan. Al-A'raf: 172 Qs.a. فأمره¸ قكتب كل شيئ‬Syari'ah" hal. [24] . 49 HR. Muslim. Muslim. Ibn Jarud. Yang dimaksud dengan merasa dirinya cukup ialah tidak memerlukan lagi pertolongan Allah dan tidak bertakwa kepada-Nya.378 dengan lafadz .Muslim HR. Tirmidzi. Baihaqi Dia adalah Muhammad ibn Ali bin Athiyah Al-Haritsi [49] . [39] . Ibn Majah. HR. Allalika’i . Nasa’I. Qs. Hakim .Al-Qamar. Yakni keyakinan mereka terdahap kebenaran nabi Muhammad s. [37] . [27] . HR. Thayalisi.Abu Daud. Abu Daud Ath-Thayalisi (577) dan Ajuri dalam "Asydan rijalnya . Ibn Majah [31] . Qs. HR.Tirmidzi HR. Ahmad. [51] . Darimi. Ibn Abi Syaibah. Al-Baghawi. Dikeluarkan oleh Daru Quthni dari berbagai jalan dan ia mendha’ifkannya. Maksudnya penyakin bathiniyah seperti kekafiran. Bukhari.tsiqat Tirmidzi no.

Ibn Majah. HR. Ibn Mundah Diriwayatkan oleh Ahlu Sunan . Al-Baghawi. Tirmidzi dan Thabrani Bukhari. Tirmidzi dan Ahmad . Muslim. Ibn Adi. Tirmidzi. [61] . [73] .HR. Al-Baghawi (sanadnya kuat . Ahmad. Di sampaikan Qurthubi. Muslim.[57] . Ibn Abi ‘Ashim. Muslim. Tirmidzi. Ibn Jarud dari hadits Abu Hurairah . Bukhari. Bukhari. [58] . Ahmad. Bukhari.HR. [59] . [68] . Ahmad. Bukhari.Hr. Muslim. [65] . Abu Nu’aim. Ibn Majah . Ibn Majah (128) dan Ahmad (I: 161 . [71] . Ibn Majah. Al-Baqarah: 197 . Ahmad. Tirmidzi. Nasa’I dan Hakim .(HR. Bukhari. Ahmad dan Thayalisi . Al-Baghawi.Al-Bukhari. At-Thaghabun. Abu Daud. At-Tirmidzi. Ibn Abi Syaibah. Muslim. Nasa'I dan Al-Baghawi . 16 [60] . dan Ahmad .Bukhari. Abu Daud. [70] . [69] . [64] . [62] [63] . [67] . Ibn Majah. Nasa’I. [72] . Muslim. [66] (Dikeluarkan oleh Imam Bukhari (3724).HR. Bukhari.Muslim. Tirmidzi. Ahmad. Bukhari. Muslim dan Tirmidzi . Muslim. Muslim. Tirmidzi.HR. Qs. Abu Daud. Nasa’I. Qs.HR.