SYARH

AQIDAH THAHAWIYAH

Ta’lif : Al-Imam Al-Qadhi ali bin Ali bin Muhammad bin Abi Al-Izz Ad-Dimasyqi
(meninggal tahun 792 H)
Muhaqqiq : Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki
: Syu’aib Al-Arnauth
Peringkas : M. Abdul Khaled
Penerbit : Daar ‘Alimal Kutub Lit Tiba’ah Wan Nasyr Wat Tauzi, Riyadh


I s l a m i c c e n t e r a l - i s l a m
Jl. Kampung Sawah No. 45 Jati Melati, Pondok Melati RT/RW: 003/03
PO.Box. 2001/POGJR Pondok Gede 17420 Bekasi
Website: www.alislamu.com
Email: info@alislamu.com
I M A M A T H - T H A H A W I
( U l a m a P e m u r n i T a u h i d )

NAMA DAN NASABNYA
Beliau adalah Imam Abu Ja’far Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin Abdil Malik al-
Azdy al-Mishri Ath-Thahawi.
Al-Azdy adalah qabilah terbesar Arab, suku yang paling masyhur, dan paling banyak furu’
(cabang suku) nya. Juga merupakan bagian dari qabilah Qahthaniyah, dinasabkan kepada al-Azdi
bin al-Ghauts bin Malik bin Zaid bin Kahlan. Beliau adalah Qahthani dari sisi bapaknya dan
adnani dari sisi ibunya karena ibunya seorang Muzainah, yakni saudara al-Imam al-Muzanni
shahabat imam Syari’i.
Dan termasuk seorang Hajri, saudara sepupu dari al-Azdi, yakni Hajr bin Jaziilah bin
Lakhm, yang disebut Hajr al-Azdi, supaya berbeda dengan Hajr Ru’ain. Dan Ath-Thahawi
dinasabkan pada Thaha sebuat desa di Sha’id Mesir.

LAHIRNYA DAN ZAMANNYA
Mengenai kelahiran Imam Thahawi tahun 239 H, maka seperti yang diriwayatkan Ibnu
Yunus muridnya yang kemudian diikuti oleh sebagian besar orang yang menulis riwayat
hidupnya dan inilah yang besar. Memang ada yang menyatakan beliau lahir tahun 238 H, dan
bahkan ada yang menyatakan tahaun 229 H. Ini tentu saja suatu tahrif (kekeliruan) penulisan,
yang kemudian dikutip beberapa orang tanpa merujuk kembali kepada kitab lainnya.
Disepakati para ulama bahwa beliau wafat tahun 321 H, kecuali Ibn an-Nadim yang
menyatakan beliau wafat tahun 322 H.
Imam Ath-Thahawi adalah sezaman dengan para imam ahli Huffazh para pengarang atau
penyusun enam buku induk hadits (al-Kutub as-Sittah), dan bersama-sama dengan mereka dalam
riwayat hadits. Umur beliau ketika imam Bukhari wafat adalah 17 tahun, ketika imam Muslim
wafat ia berumur 22 tahun, ketika imam Abu Dawud wafat ia berumur 36 tahun, ketika imam
Tirmidzi wafat berumur 40 tahun dan ketika Nasa’i wafat ia berumur 64 tahun, dan ketika imam
Ibnu Majah wafat ia berumur 34 tahun.

ASAL USULNYA
Adalah beliau v bermula dari rumah yang berlingkungan ilmiah dan unggul. Bapaknya,
Muhammad bin Salaamah adalah seorang cendekiawan ilmu dan bashar dalam syi’ir dan
periwayatannya. Sedangkan ibunya termasuk dalam Ash-haab asy-Syafi’i yang aktif dalam
majlisnya. Kemudian pamannya adalah imam al-Muzanni, salah seorang yang paling faqih dari
Ash-haab asy-Syafi’i yang banyak menyebarkan ilmunya.
Sebagian besar menduga bahwa dasar kecendekiawanannya adalah di rumah, yang
kemudian lebih didukung dengan adanya halaqah ilmu yang didirikan di masjid Amr bin al-‘Ash.
Menghafal al-Qur’an dari Syaikhnya, Abu Zakaria Yahya bin Muhammad bin ‘Amrus, yang diberi
predikat: “Tidak ada yang keluar darinya kecuali telah hafal al-Qur’an.” Kemudian bertafaquh
(belajar mendalami agama-red.) pada pamannya –al-Muzanni, dan sami’a (mendengar) darinya
kitab Mukhtasharnya yang bersandar pada ilmu Syafi’i dan makna-makna perkataannya. Dan
beliau adalah orang pertama yang belajar tentang itu. Ia juga menukil dari pamannya itu hadits-
hadits, dan mendengar darinya periwayatan-periwayatannya dari Syafi’i tahun 252 H. Beliau juga
mengalami masa kebesaran pamannya, al-Muzanni. Pernah bertamu dengan Yunas bin Abdul
A’la (264 H), Bahra bin Nashrin (267 H), Isa bin Matsrud (261 H) dan lain-lainnya. Semuanya
adalah shahabat Ibn Uyainah dari kalangan ahlu Thabaqat.

PINDAH MADZHAB DARI SYAFI’I KE MADZHAB HANAFI
Ketika umurnya mencapai 20 tahun, ia meninggalkan madzhab yang telah ia geluti
sebelumnya yakni madzhab Syafi’i ke madzhab Hanafi dalam bertafaqquh, disebabkan beberapa
faktor:
1. Karena beliau menyaksikan bahwa pamannya banyak menelaah kitab-kitab Abi
Hanifah.
2. Tulisan-tulisan ilmiah yang ada, yang banyak disimak para tokoh madzhab Syafi’i
dan madzhab Hanafi.
3. Tashnifat (karangan-karangan) yang banyak dikarang oleh kedua madzhab itu
yang berisi perdebatan antara kedua madzhab itu dalam beberapa masalah. Seperti
karangan al-Muzanni dengan kitabnya al-Mukhtashar yang berisi bantahan-
bantahan terhadap Abi Hanifah dalam beberapa masalah.
4. Banyaknya halaqah ilmu yang ada di masjid Amr bin al-‘Ash tetangganya
mengkondisikan beliau untuk memanfaatkannya dimana di sana banyak
munasyaqah (diskusi) dan adu dalil dan hujjah dari para pesertanya.
5. Banyak Syaikh yang mengambil pendapat dari madzhab Abi Hanifah, baik dari
Mesir maupun Syam dalam rangka menunaikan tugasnya sebagai qadli, seperti al-
Qadli Bakar bin Qutaibah dan Ibnu Abi Imran serta Abi Khazim.
Akan tetapi perlu diketahui bahwa perpindahan madzhabnya itu tidaklah bertujuan untuk
mengasingkan diri dan mengingkari madzhab yang ia tinggalkan, karena hal ini banyak terjadi di
kalangan ahli ilmu ketika itu yang berpindah dari satu madzhab ke madzhab lainnya tanpa
meningkari madzhab sebelumnya. Bahkan pengikut Syafi’i yang paling terkenal sebelumnya
adalah seorang yang bermadzhab Maliki, dan diantara mereka ada yang menjadi Syaikhnya
(gurunya) Ath-Thahawi. Tidak ada tujuan untuk menyeru pada ‘ashabiyah (fanatisme-red.,) atau
taklid, tetapi yang dicari adalah dalil, kemantapan, dan hujjah yang lebih mendekati kebenaran.

SYUYUKH (PARA GURU) BELIAU
1. Al-Imam al-‘Allaamah, Faqihul Millah, ‘Alamuz Zuhad, Isma’il bin Yahya bin
Isma’il bin ‘Amr bin Muslim al-Muzanni al-Mishri. Salah satu sahabat Syafi’i yang
mendukung madzhabnya, wafat tahun 264 H. Karangannya antara lain al-
Mukhtashar, al-Jami’ al-Kabir, al-Jami’ ash-Shaghir, al-Mantsur, al-Masa-il al-
Mu’tabarah, Targhib fil ‘Ilmi, dan lain-lainnya. Ia adalah orang pertama yang
dinukilkan haditnya oleh Ath-Thahawi, dan kepadanya belajar di bawah madzhab
Syafi’i, menyimak dari beliau juga kitab Mukhtasharnya serta kumpulan hadits-
hadits Syafi’i.
2. Al-Imam al-‘Allaamah, Syaikhul Hanafiyah, Abu Ja’far Ahmad bin Abi Imran Musa
bin Isa al-Baghdadi al-Faqih al-Muhaddits al-Hafizh, wafat tahun 280 H. Beliau
disebut sebagai lautan ilmu, disifatkan sangat cerdas dan kuat hafalannya, banyak
meriwayatkan hadits dengan hafalannya. Dan beliau adalah seorang yang paling
berpengaruh atas Ath-Thahawi dalam madzhab Abi Hanifah. Adalah Ath-Thahawi
sangat membanggakan gurunya ini dan banyak meriwayatkan hadits-hadits dari
beliau.
3. Al-Faqih al-‘Allamah Qadli al-Qudlat Abu Khazim Abdul Hamid bin Abdil Aziz as-
Sakuuni al-Bishri kemudian al Baghdadi al-Hanafi. Menjabat Qadli di Syam, Kufah
dan Karkh, Baghdad. Dan dipuji selama menjalankan jabatannya. Ath-Thahawi
belajar kepada beliau ketika menjadi tamu di Syam tahun 268 H. Beliau menguasai
madzhab Ahlul Iraq hingga melampaui guru-gurunya. Seorang yang tsiqah, patuh
pada dien, dan wara’. Seorang yang ‘alim, paling piawai dalam beramal dan
menulis, cendekia disertai watak pemberani, sangat dewasa dan cerdik, pandai
membuat permisalan untuk memudahkan akal. Wafat tahun 292 H.
4. Al-Qadli al Kabir, Al-‘Allaamah Al-Muhaddits Abu Bakrah Bakkar bin Qutaibah
Al-Bishri, Qadli al-Qudlat di Mesir, wafat tahun 270 H. Seorang yang ‘alim, faqih,
muhaddtis, mempunyai kedudukan yang terhormat, dan agung, bila dalam
kebenaran tidak takut celaan orang yang mencela, zuhud, shaleh dan istiqamah.
Imam Thahawi bertemu dengan beliau ketika ia masih seorang pemuda, menyimak
dari beliau, banyak pengaruhnya atas dirinya. Banyak mengambil riwayat dari
beliau, dan banyak menimpa dari beliau ilmu Hadits serta tidak pernah absen dari
majlisnya ketika mendiktekan hadits.
5. Al-Qadli Al-‘Allaamah al-Muhaddtis ats Tsabit, Qadli al Qudlat, Abu Ubaid Ali bin
al Husain bin Harb Isa al Baghdadi, salah seorang shahabat Syafi’i, wafat tahun 319
H. Sangat piawai dalam Ulumul Qur’an dan hadits, sangat pendai dalam masalah
ikhtilaf dan ma’ani serta qiyas fashih, berakal, lemah lembut, suka menyatakan
kebenaran.
6. Al-Imam al-Hafizh ats-Tsabit, Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib bin Ali bin
Sinan bin Bahr al-Khurrasani an Nasa’i, wafat tahun 303 H. Berkata Dzahabi:
“Beliau adalah orang yang paling piawai dalam hadits dan ‘ilal. Dan rijalnya dari
Muslim dan dari Abi Dawud dan dari Abi Isa (at-Tirmidzi-red.). Dan beliau adalah
tetangga dengan Imam Bukhari dan Abu Zur’ah di masa tuanya.
7. Al-Imam Hafizh, Syaikhul Islam, Abu Musa Yunus bin Abdul A’la Shadari al-
Mishri, wafat tahun 264 H. Belajar pada Syafi’i, membaca al-Qur’an pada Warsy,
shahabat Nafi’, menyimak hadits dari Syafi’i, Sufyan bin Uyainah, dan Abdullah
bin Wahab dan mengumpulkannya. Termasuk orang yang termasyhur dalam
keadilannya dan ulama’ di zamannya di Mesir, ditsiqahkan oleh Nasa’i.
8. Al-Imam al-Muhaddits al-Faqih al-Kabir, Abu Muhammad ar Rabi’ bin Sulaiman
al-Muradiy al-Mishri. Seorang shahabat Syafi’i dan mewarisi ilmunya. Wafat tahun
270 H. Banyak hadits yang diriwayatkan dari beliau, panjang umurnya, masyhur
namanya, banyak menimba ilmu darinya para ashabul hadits, Syaikh yang sangat
disukai, menghabiskan umurnya dalam ilmu dan menyebarkannya, akan tetapi
beliau tergolong seorang hufazh (ahli menghafal, maka dikatakan oleh Nasa’i: Laa
ba’sa bihi).
9. Syaikhul Imam ash-Shadiq, Muhaddits Syam, Abu Zur’ah Abdurrahman bin amr
bin Abdullah bin Shafwan bin Amr an-Nashri ad-Dimasyqi. Wafat tahun 281 H.
Seorang yang tsiqah, shaduq. Mempunyai karangan mengenai Tarikh Dimasyq.
10.Al-Imam al-Hafizh al-Mutqin, Abu Ishaq Ibrahim bin Abi Dawud Sulaiman bin
Dawud al-Azdi al-Kufi asli, lahirnya di Syria, dan rumahnya di al-Barlusi. Wafat
tahun 270 H. Disifatkan oleh Ibnu Yunas bahwa beliau salah seorang hufazh al-
Mujawwidin, tsiqah dan tsabit.
11.Al-Hafidz Abu Bakr Ahmad bin Abdullah bin al-Barqi. Wafat tahun 270 H.
Menyimak dari Amr bin Abi Salmah dan thabaqatnya, mempunyai karangan
tentang mengenal shahabat dan termasuk seorang hufazh yang mutqin.
12.Al-Hafizh al-Hujjah, Abu Ishaq Ibrahim bin Marzuq al-Bishri, menjadi tamu di
Mesir. Wafat tahun 270 H. Berkata Nasa’i, “Periwayat yang diterima haditsnya
(Shalih)”. Berkata Ibnu Yunas: “Tsiqah, tsabit”.
13.Al-Imam al-Hujjah, Abu Ishaq Ibrahim bin Munqidz bin Isa al-Khaulani Maulahum
al-Mishri al-‘Ushfuri, wafat tahun 269 H. Berkata Abu Sa’id bin Yunas: “Beliau
tsiqah ridla”.
14.Al-Imam al-Muhaddits ats-Tsiqah, Abu Abdullah Bahr bin Nashr bin Sabiq al-
Khaulani maulahum al-Mishri, wafat tahun 267 H. Ditsiqahkan Abi Hatim dan
Yunus bin Abdul A’la, dan Ibnu Khuzaimah.
15.Al-Hafizh ats-Tsabit, Abu Ali al-Husain bin Ma’arik al-Baghdadi, suami saudara
perempuan al Hafidz Ahmad bin Shalih, menjadi tamu di Mesir. Wafat tahun 261
H. Berkata Ibnu Yunus: “ Tsiqah, tsabit”.
16.Ar-Rabi’ bin Sulaiman al-Azdi maulahum, al-Mishri al-Jiizi al-A’raj. Wafat tahun
256 H. Berkata ibnu Yunus: “Tsiqah”.
17.Abu Ja’far Abdul Ghani bin Rifa’ah bin Abdul Malik al-Lakhmi al-Mishri. Wafat
tahun 255 H. Meriwayatkan dari beliau Abu Dawud, Ibrahim bin Matawaih al-
Ashbahani dan Abu Bakar bin Abi Dawud.
18.Al-Imam al-Hafizh ash-Shaduq Abul Hasan Ali bin Abdul Aziz al-Baghawi. Syaikh
al-Haram al-Makki, mushannif kitab Al Musnah. Wafat tahun 280 H. Berkata
Daruquthni: “Tsiqah, terpercaya”
19.Al-Imam al-Faqih al-Muhaddits Abu Musa Isa bin Ibrahim bin Matsrad al-Ghafiqi
maulahum, al-Mishri. Seorang sandaran yang tsiqah. Wafat tahun 261 H. Berkata
Nasa’i: “Laa ba’sa”. Dan berkata Maslamah bin Qasim: “Tsiqah”.
20.Al-Imam al-Muhaddits ats-Tsiqah, Syaikhul Haram, Abu Ja’far Muhammad bin
Isma’il bin Salim al Qurasyi al-‘Abbasi maulaal Mahdi Al Baghdadi menjadikan
tamu di Makkah. Wafat tahun 276 H. Berkata Ibnu Abi Hatim: “Shaduq”.
21.Al-Imam Syaikhul Islam, Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul
Hakim bin A’yah bin Laits al-Mishri al-Faqih. Cendekiawan negeri Mesir di
zamannya bersama al-Muzanni. Wafat tahun 268 H. Berkata Ibnu Khuzaimah:
“Aku belum pernah melihat orang yang lebih pandai dari kalangan fuqaha’ tentang
perkataan para shahabat dan tabi’in dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul
Hakim, dan merupakan orang yang paling alim di kolong bumi dengan madzhab
Maliki.” Berkata Abi Hatim: “Ibnu Abdul hakim tsiqah, shaduq, seorang fuqaha
Mesir dari madzhab Maliki”.
22.Al-Imam al-Hafizh al-Mujawwid Abu Bakar Muhammad bin ali bin Dawud bin
Abdullah al-Baghdadi, menjadi tamu di Mesir. Dikenal dengan sebutan Ibnu Ukhti
Ghazaal. Berkata Yunus: “Seorang penghafal hadits dan memahaminya. Seorang
yang tsiqah, hasan haditsnya”. Wafat tahun 264 H.
23.Al-Imam Al-‘Allaamah al-Hafizh, Syaikhul Baghdad, Abu Bakar Abdullah bin
sulaiman bin al-Asy’ats as-Sajistaani, wafat tahun 316 H. Mengarang as-Summah,
al-Mashaahif, Syari’ah al-Muqaari’, Nasikh wal Mansukh, al-Ba’ts dan lainnya.
Seorang yang faqih, alim dan hafizh.
24.Al-Imam al-Muhaddits al-Adl, Abul Hasan Ali bin Ahmad bin Sulaiman bin
Rabi’ah bin ash-Shaiqah ‘Allaan al-Mishri. Wafat tahun 317 H. Seorang yang tsiqah,
banyak meriwayatkan hadits, salah seorang yang terkenal adil.
25.Al-Iman al-Hafizh al-Baari’, Abu Bisyrin Muhammad bin Ahmad bin Hammad bin
Sa’id bin Muslim al-Anshari ad-Duulabi. Wafat tahun 310 H. Beliau adalah
pengarang kitab al-Kunniy wal Asma’. Berkata Daruquthni: “banyak digunjingkan,
tidak jelas perkaranya kecuali beliau adalah seorang yang baik”.
26.Al-Iman al-Kabir al-Hafizh ats-Tsiqah, Abu Zakaria Yahya bin Zakaria bin Yahya
an-Naisaburi al-A’raj. Wafat tahun 307 H. Berkata Ibnu Yunus: “Seorang hafizh,
terhormat dan mulia”.
27.Al-‘Allaamah al-Hafizh al-Akhbaari, Abu Zakaria Yahya bin Utsman bin Shalih bin
Shafwan as-Sahmi al-Mishri. Wafat tahun 282 H. Berkata Ibnu Yunus: “Seorang
alim dengan ahbar Mesir, dan tentang meninggalkan ulama, penghafal hadits, dan
meriwayatkan hadits yang tidak ditemukan di orang lain”.
28.Al-Imam ats-Tsiqah al-Musannid, Abu Yazid Yusuf bin Yazid bin Kamil bin Hakim
al-Umawi maulahum al-Qurathisi. Wafat tahun 287 H. Seorang yang alim, banyak
meriwayatkan hadits, pemberani, panjang umur dan pernah melihat Syafi’i.
29.Al-Imam al-Hafizh al-Mujawwid ar-Rahhal, Abu Umayyah Muhammad bin
Ibrahim bin Muslim al-Baghdadi, kemudian ath-Thurasusi, menjadi tamu di
ThuTharsusi dan menjadi muhadditsnya di sana, pengarang Al-Musnad dan
mempunyai beberapa mushannifat. Wafat tahun 273 H.
30.Al-Imam Al-‘Allaamah al-Mutqin, al-Qadli al-Kabir, Abu Ja’far Ahmad bin Ishaq
bin Buhlul bin hasan an-Tanwikhi al-Anbari, al-Faqih al-Hanafi. Wafat tahun 318 H.
31.Al-Imam al-Hafizh al-Mujawwid, Abu Ha’far Ahmad bin Sinan bin Asad bin
Hibban al-Wasithi al-Qaththan. Wafat tahun 258 H. Berkata Abi Hatim: “Beliau
seorang imam di zamannya, seorang yang tsiqah shaduq”.
32.Al-Imam al-Hafizh ats-Tsabit Syaikhul Waqti Abu Bakar Ja’far bin Muhammad bin
al-Hasan bin al-Mustafaadl al-Firyaabi al-Qadli. Wafat tahun 301 H. Berkata
Khuthaib al-Baghdadi: “Tsiqah, hujjah, gudang ilmu”.
33.Rauh bin Farj Abu Zinba’ bin Farj bin Abdirrahman al-Qaththan maulanan Zubair
bin al-‘Awwam. Wafat tahun 282 H. Seorang alim, faqih di madzhab Maliki,
seorang yang paling tsiqah di zamannya dan meninggikannya dengan ilmu,
mempunyai riwayat dalam qira’ah dari, Ashim Yahya bin Sulaiman al-Ju’fi. Adalah
imam Thahawi mengambil qira’ah dari huruf demi huruf, dari Yahya bin Sulaiman
al-Ju’ri, dari Abi Bakar bin ‘Iyasy, dari ‘Ashim bin Bahdalah Abi an-Nujud, seperti
yang ia nyatakan dalam kitabnya ini juz I hal 227 dan 263.
34.Mahmud bin Hasan an-Nahwi Abu Abdullah. Wafat tahun 272 H. Berkata Ibnu
Yunus dalam Tarikh Mishri: “Seorang ahli nahwu, ahli tajwid, meriwayatkan dari
Abul Malik bin Hisyam dari Abi Zaid dari Abi Amr bin Al-‘Ala.
35.Al-Walid bin Muhammad at-Tamimi an-Nahwi, yang termasyhur dengan sebutan
Wullaad. Wafat tahun 263 H. Seorang ahli nahwu, ahli tajwid, tsiqah, berasal dari
Bashrah.

SIFAT-SIFATNYA
Adalah Ath-Thahawi v seorang hafidz (penjaga dan penghafal) kitab Allah, yang mengerti
hukum-hukumnya dan maknanya, dan terhadap atsar dari shahabat dan tabi’in terhadap tafsir
ayat-ayatnya, asbabun nuzulnya. Mempunyai wawasan yang menakjubkan dengan ilmu qira’ah.
Penghafal hadits, luas jangkauan pengenalannya terhadap thuruq (jalan-jalan) hadits, matan, illah
dan ahwalnya, rijal-rijalnya, banyak menelaah madzhab para shahabat dan tabi’in serta para imam
yang mepat yang diikuti dan para imam mujtahid yang lain. Seperti Ibrahim an-Nakha’i, Utsman
al-Batti, Auza’i, ats-Tsauri, Laits bin Sa’d, Ibnu Syubrumah, Ibnu Abi Laila dan al-Hasan bin Hay.
Sangat piawai dalam ilmu Syurut dan Watsaiq. Seorang yang sangat jeli dalam membahas suatu
masalah. Tidak bertaklid pada seorangpun, tidak dalam masalah ushul (pokok), dan tidak dalam
masalah furu’. Beliau berputar bersama kebenaran yang berdasar pada ijtihadnya. Mengikuti
manhaj salaf dalam aqidah. Dan atas manhaj ini pula beliau mengarang kitab aqidah yang
masyhur (yakni Aqidah Ath-Thahawiyah, pen.). Sangat memperhatikan apa yang beliau dengan
dalam majelis ilmu, dan kemudian diulangi kembali setelah selesai majlis, mengklasifikasikan
secara rinci riwayat-riwayat yang ia terima dan menyusunnya dalam mushannafnya. Sifat inilah
yang mengantarkannya untuk menyusun mushannafat yang banyak menurut babnya. Dan beliau
adalah seorang yang lapang dada, baik akhlaqnya, baik dalam pergaulan, bertindak tanduk sopan,
memberi nasehat para pemimpin, dengan penuh tawadlu’, dekat dengan para qadli dan ahli ilmu,
menghadiri halaqah ilmu dan menukil riwayat dari sana. Orang-orang yang berbeda pendapat
dan sependapat dengan beliau mengakui kewara’annya dan kezuhudannya, lemah lembut
terhadap keluarga, jauh dari rasa ragu-ragu. Ketsiqahan ulama pada beliau mencapai puncaknya
ketika Abu Ubaid bin Harbawaih – salah seorang shahabat Syafi’i mengakui keadilannya dan
menerima syafa’atnya.

ATH-THAHAWI SEORANG IMAM MUJTAHID
Ath-Thahawi telah belajar madzhab Syafi’i kepada pamannya al-Muzanni, kemudian
mempelajari madzhab Hanafi, dan tidak berta’ashub pada salah seorang imam pun. Akan tetapi
memilih perkataan yang ia anggap paling benar berdasarkan kekuatan dalilnya. Dan jika salah
seorang imam menyamai pendapatnya maka disebabkan kesamaan yang berdasarkan dalil dan
hujjah, tidak karena taklid. Keadaannya seperti keadaan para ulama semasanya, yang tidak ridla
dengan taklid. Tidak kepada ahli hapal hadits dan tidak pula kepada para ulama fiqih. Berkata
Ibnu Zaulaq: “Aku mendengar Abu hasan Ali bin Abi Ja’far Ath-Thahawi berkata: Aku
mendengar bapakku berkata dan disebutkan keutamaan Abi Ubaid bin harbawaih dan fiqihnya
lalu berkata: Ketika itu ia mengingatkan aku dalam satu masalah. Maka aku jawab masalah itu.
Tetapi beliau berkata kepadamu: Bagaimana ini, kenapa memakai perkataan Abu Hanifah? Maka
aku katakan kepadamu: Wahai Qadli, apakah setiap perkataan yang diucapkan Abu Hanifah aku
katakan juga? Beliau berkata: Aku tidak mengira engkau kecuali seorang muqallid (suka
mengikuti saja). Aku jawab: Apakah ada orang yang bertaklid kecuali orang yang berta’ashub
(fanatik buta)? Beliau menambahi: Atau orang yang bodoh? Berkata: Maka menjadilah kalimat ini
masyhur di Mesir hingga semacam menjadi pameo yang dihafal manusia.
Dan tidak ada yang menghalanginya untuk berijtihad karena beliau telah menguasai ilmu
perangkatnya. Beliau adalah seorang hafidz. Luas telaahnya, dalam pemahamannya, luas
cakrawala tsaqafahnya, ahli dalam mengenali hadits dan periwayatannya, piawai dalam mencari
illat hadits serta mahir dalam ilmu fiqih dan bahasa Arab.
Berkata Imam al-Laknawi dalam al-Fawaid al-Bahiyah hal. 31; Bahwa Imam Thahawi
mempunyai derajat yang tinggi dan urutan yang mulia. Banyak menyelisihi shahibul madzhab
(pendiri madzhab) dalam masalah ushul maupun masalah furu’. Barang siapa yang menelaah
kitab Syarh Ma’anil Atsar dan karangan-karangannya yangn lain maka akan mendapati bahwa
beliau banyak menyelisihi pendapat yang dipilih para pemimpin madzhabnya jika yang
mendasari pendapatnya itu sangat kuat. Yang benar beliau adalah salah seorang mujtahid, akan
tetapi manusia tidak bertaklid kepada beliau. Tidak dalam furu’ maupun dalam ushul, karena
mereka mensifatinya dengan mujtahid. Akan tetapi yang mereka contoh dari beliau adalah
caranya berijtihad. Atau paling tidak beliau adalah seorang mujtahid dalam madzhab yang
mampu untuk mengeluarkan hukum-hukum dari kaidah-kaidah yang dinyatakan sang imam
madzhab, dan tidak pernah derajat beliau rendah dari martabat itu selamanya.
Dan berkata Maulana Abdul Aziz al-Muhaddits ad-Dahlawi dalam kitab Bustan al-
Muhadditsin: “Dalam mukhtashar Thahawi menunjukkan bahwa beliau adalah seorang mujtahid.
Dan bukan seorang muqallid (pengekor) terhadap madzhab Hanafi dengan pengekoran total.
Karena beliau sering memilih pendapat yang berbeda dengan madzhab Abu Hanafi ketika hal itu
berdasarkan dalil-dalil yang kuat.

MURID-MURID BELIAU
Tidak sedikit kalangan ahli ilmu yang berguru pada beliau. Diantara mereka para hufadz
yang termasyhur. Mereka menyimak dari beliau, mendapat manfaat dari ilmu beliau. Diantaranya
adalah sebagai berikut:
1. Al-Hafizh Abul Faraj Ahmad bin al-Qasim bin Ubaidillah bin Mahdi al-Baghdadi.
Atau yang terkenal dengan nama Ibnu Khasyab. Wafat 364 H.
2. Al-Imam al-Faqih al-Qadli Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Manshur al-
Anshari ad-Damaghaani.
3. Ismail bin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Aziz, atau yang terkenal dengan
nama Abu Sa’id al-Jurjani al-Khallaal al-Warraaq. Wafat tahun 364 H
4. Al-Muhaddits al-Hafizh al-Jawwal al-Mushannif Abu Abdullah al-Husain bin
Ahmad bin Muhammad bin Abdirrahman bin Asad bin Sammakh bin Syammaakhi
al-Hirawi ash-Shaffar, pengarang al-Mustakhraj Ala Shahih Muslim. Wafat tahun
371 H.
5. Al-Muhaddits al-Imam Abu Ali al-Husain bin Ibrahim bin Jabir bin Abi
Azzamzaam ad-Dimasyqi al-Faraidli asy-Syahid. Wafat tahun 368 H.
6. Al-Imam al-Hafizh ats-Tsiqah ar-Rahaal al-Jawwal Muhadditsul Islam Alim al-
Mua’ammarin Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayub bin Muthair a-Lakhmi
As Syammi At Thabrani, pengarang tiga mu’jam; al-Kabir, al-Ausath, As Shaghir.
Wafat tahun 360 H.
7. Al-Imam al-Hafizh An Naqid al-Jawal Abu Ahmad Abdullah bin ‘Addi bin
Abdullah bin Muhammad bin al-Mubarak bin al-Qaththaan al-Jurjaani, pengarang
kitab al-Kamil. Wafat tahun 365 H.
8. Al-Imam al-Hafizh al-Mutqin Abu Sa’id Abdurrahman bin Ahmad bin Yunus bin
Abdil A’la ash-Shadafi al-Mishri, pengarang kitab Tarikh Ulama’ Mishra. Wafat
tahun 347 H.
9. Al-Imam al-Hafizh Ats Tsiqah al-Jawwal Abu Bakar Muhammad bin Ja’far bin al-
Husain al-Baghdadi al-Warraaq. Wafat tahun 370 H.
10.Asy-Syaikh al-‘Alim al-Hafizh Abu Sulaiman Muhammad bin al-Qadli Abdullah
bin ahmad bin Rabi’ah bin Zabrin ar-Raba’i. Wafat tahun 379 H.
11.Asy-Syaikh al-Hafizh al-Mujawwid Muhaddis Iraq Abul Husein Muhammad bin
al-Mudzaffar bin Musa bin Isa bin Muhammad al-Baghdadi. Wafat tahun 379 H.
12.Al-Muhaddits ar-Rahhal Abul Qasim Maslamah bin al-Qasim bin Ibrahim al-
Andalusi al-Qurthubi. Wafat tahun 353 H.
13.MuhadditsAshbahaan al-Imam ar-Rahhal al-Hafizh ash-Shaduq Abu Bakar
Muhammad bin Ibrahim bin Ali bin ‘Ashim bin Zaadzan al-Ashbahan, yang
termasyhur dengan sebutan Ibnul Muqri’ al-Mu’jam. Wafat tahun 381 H.
14.Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Salamah Abul Hasan Ath-Thahawi, anak imam
Thahawi. Wafat tahun 381 H.
15.Abu Utsman Ahmad bin Ibrahim bin Hammad bin Zaid al-Azdi. Wafat tahun 329
H.
Dan lain-lain rahimahullah ajma’in.

PERKATAAN AHLUL ILMI KEPADA IMAM THAHAWI
- Ibn Yunus berkata, “Dia (Imam Thahawi v) seorang yang tsiqah, tsabit, faqih, aqil, tidak
ada yang semisalnya.
- Ibn Nadim berkata, “Dia seorang yang berilmu dan zuhud pada zamannya.
- Ibn Atsir berkata, “Dia seorang imam dan faqih dari kalangan Hanafiyah dan seorang
tsiqah yang tsabit.

KITAB-KITAB KARANGAN BELIAU
Imam Ath-Thahawi adalah termasuk diantara sekian orang yang mempunyai banyak kitab
karangan dan mahir dalam menyusun tashnifaat. Dikarenakan beberapa faktor yang
dianugerahkan Allah kepadanya. Yakni cepat hafal, mempunyai wawasan pengetahuan yang
luas, dan mempunyai kesiapan yang cukup, beliau telah menyusun berbagai macam dan jenis
kitab, baik dalam bidang aqidah, tafsir, hadits, fiqih, dan tarikh. Sebagian ahli tarikh menyatakan
lebih dari tiga puluh kitab. Diantaranya sebagai berikut:
1. Syarh Ma’ani al-Atsar.
2. Syarh Musykil Atsar.
3. Ikhtilaaf al-Fiqhiyah.
4. Mukhatashar Ath-Thahawi Fi Fiqh Hanafi (dicetak tahun 1370 H).
5. Sunan asy-Syafi’i.
6. Al-Aqidah Ath-Thahawiyah.
7. Naqdlu kitab al-Mudallisin li Faqih Baghdad al-Husain bin Ali bin Yazid al-
Karabisi.
8. Taswiyatu baina Hadtsana wa Akhabarana.
9. Asy-Syurut ash-Shaqhir.
10.Asy-Syurut al-Ausath.
11.Asy-Syurut al-Kabir.
12.At-Tarikh al-Kabir.
13.Ahkamul Qur’an
14.Nawadirul Fiqhiyah.
15.An-Nawadir Wal Hikayaat.
16.Juz-un fi hukmi ardli Makkah.
17.Juz-un fi qismi al-fay`i wal Ghanaa-`im
18.Ar-Raddu ‘ala Isa bin Abbaan fi Kitaabihi alladzi sammaahu Khatha’u al-Kutub.
19.Al-Raddu ‘ala Abi Ubaid fiima Akhtha a fiihi fi Kitaabi an-Nasab.
20.Ikhtilaaf ar-Riwayaat ‘ala Madzhab al-Kuufiyiin.
21.Syarh al-Jami’ al-Kabir lil imam Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani.
22.Kitab al-Mahadlir wa as-Sijillaat.
23.Akhbar Abi Hanifah wa ash-haabuhu.
24.Kitab Al-Washaya wal Faraidl.

WAFATNYA
Beliau v wafat pada tahun 321 H, malam kamis bulan Dzulqa’dah. Beliau v dimakamkan di
daerah Qarafah Bani Asy’ats.[1]
B I O G R A F I S Y A I K H I B N A B I L I Z Z I
Beliau v adalah Al-Imam Al-‘Allamah Shadruddin Abul Hasan Ali bin ‘Ala’uddien Ali bin
Muhammad bin Abil Izz Al-Hanafi Al-Adzru’i Ash-Shalihi Ad-Dimasyqi. Dilahirkan tahun 731 H.
Beliau dibesarkan di tengah keluarga yang terhormat, penuh kemuliaan. Ayahnya pernah
menjadi seorang Qadhi. Demikian juga kakeknya adalah penghulunya para Qadhi.
Pertama kali beliau berguru kepada Al-Hafidz Abul Fida’ Imaduddin Ibn Katsir,
sebagaimana disebutkan dalam beberapa tempat dalam buku ini. Beliau mengemban tugas
mengajar pada beberapa perguruan di Damaskus. Lalu ia bertugas sebagai Qadhi, juga di
Damaskus.
Di antara karya beliau adalah syarah kitab ini. Juga kitab “Al-Ittiba” yang ditulis sebagai
bantahan atas mereka yang mengharuskan bertaqlid kepada Abu Hanifah v.
Beliau disiksa karena menyanggah sya’ir gubahan Ibn Aibak, yang di dalamnya Ibn Aibak
memuji-muji Rasul r, namun ia terjerumus ke dalam beberapa kekeliruan. Seperti ucapannya,
“Cukup bagiku Rasulullah r”, dan lain-lain. Maka karena sanggahan beliau terhadap semua itu,
beliau disiksa dan dikurung dalam penjara. Beliau wafat pada bulan Dzulqa’dah tahun 792 H dan
dikebumikan di Qasiyun.
Ibn Abi Izz dalam syarahnya mengikuti kaidah-kaidah berikut:
1. Al-Qur’an merupakan sumber dalil-dalil naqli dan aqli
2. Mengikuti salafus shalih dalam menafsirkan nash-nash.
3. Beriman kepada masalah-masalah ghaib terbatas pada berita yang benar (khabar
shadiq).
4. Pembagian tauhid kepada tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah dan kewajiban
meyakini keduanya serta tauhid asma wa sifat.
5. Menetapkan asma dan sifat dan mengakui maknanya tanpa menanyakan
kaifiyahnya
6. Memadukan antara isbat dan dan tanzih (penetapan dan penyucian)
7. Menolak ta’wil dan ahlul kalam.
8. Membatasi akal dari memikirkan perkara yang bukan bidangnya
9. Mengambil qiyas aula dalam menetapkan dan menafikan hak Allah I.
10.Membatasi lafadz-lafadz yang diperselisihkan dan menetapkan pengertian yang
dimaksud.
11.Membatasi makna mutasyabih dan menjelaskan bahwa Al-Qur’an itu seluruhnya
jelas dan dapat ditafsirkan.
12.Mendahulukan pengaruh sebab-sebab alami bagi akibat yang ditimbulkannya
dengan izin allah I.
13.Baik dan buruk dalam af’al (perbuatan) adalah berdasarkan aqli dan syar’i.
14.Menetapkan aqidah dengan hadits ahad yang diterima dengan pengamalan dan
pengakuan.
15.Relevansi shahihul manqul (nash /riwayat kutipan yang shahih) dengan sharihul
ma’qul (jelasnya yang masuk logika).
16.Tidak mengkafirkan seorang muslim karena perbuatan dosa yang diperselisihkan
dan bukan dosa syirik besar karena kesalahan.


S y a r a h A q i d a h T h a h a w i y a h
Kebutuhan manusia terhadap ilmu dien di atas semua keperluan, karena tidak ada
kehidupan bagi hati, tidak ada kenikmatan dan ketenangan kecuali dengan mengenal Rabb-nya,
sembahannya, dan penciptanya melalui asma dan sifat-Nya serta af’al-Nya sehingga dengan hal
itu hati akan menjadi lebih mencintai-Nya.
Setelah itu ada dua dasar pokok dalam mengikutinya;
1. Mengetahui jalan yang menyampaikan pada-Nya, yaitu syari’at-Nya yang
mengandung perintah dan larangan-Nya.
2. Mengetahui apa-apa yang akan diperoleh oleh orang yang berjalan kepada-Nya
dari kenikmatan yang kekal.
Setiap individu diwajibkan beriman secara global terhadap apa-apa yang datang dari Rasul,
sedangkan mengetahui apa-apa yang datang dari Rasul secara terperinci adalah fardu kifayah.
Manusia terbagi menjadi tiga bagian;
1. Mengetahui kebenaran dan mengamalkannya.
2. Mengetahui kebenaran dan tidak mengamalkannnya.
3. Berpaling.
Adapun golongan pertama, mereka didakwahi dengan hikmah, karena hikmah adalah
ilmu tentang kebenaran dan beramal dengannya. Golongan kedua, mereka diberi pelajaran
dengan pelajaran yang baik dan manusia secara umum membutuhkan hal ini.
Orang yang tersesat secara umum dalam masalah aqidah adalah karen mereka
meremehkan dalam mengikuti apa-apa yang datang dari Rasul tanpa berpikir dan mencari dalil
yang menyampaikan pada pengetahuannya, ketika mereka berpaling dari kitabullah, mereka
tersesat (Qs. 20: 123-126).
Ibnu abbas: makna "_.:· N´._.. *·" Tidak sesat di dunia dan tidak celaka di akhirat.
Ibn Abbas t berkata, “Allah I menjamin bagi siapa yang membaca Al-Qur’an dan
mengamalkan isinya untuk tidak tersesat di dunia dan tidak sengsara di akhirat. Kemudian beliau
membaca ayat ini.
Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan selainnya dari Ali t ia berkata,
Rasulullah r bersabda, “Sesungguhnya akan terjadi banyak fitnah.” Saya berkata: Apa jalan keluar
darinya wahai Rasulullah r? Beliau bersabda, ”Kitabullah, di dalamnya terdapat berita sebelum
kamu dan berita setelah kamu, keputusan (apa-apa yang terjadi) di antara kalian, keputusan yang
tidak main-main. Barangsiapa yang meninggalkannya karena kesombongan, Allah I akan
memusuhinya, barangsiapa yang mencari hidayah pada selainnya, maka Allah I akan
menyesatkannya, ia (Al-Qur’an) adalah tali Allah yang sangat kuat dan dia adalah “Adz-Dzikr”
yang penuh hikmah, ia shirathal mustaqim, tidak condong kepada hawa nafsu tidak tercampur
dengan lisan, tidak terputus keajaibannya, ulama tidak merasa kenyang darinya. Siapa yang
berkata dengannya maka ia benar, siapa yang beramal dengannya ia akan diberi pahala, yang
berhukum dengannya pasti adil, dan siapa yang menyeru kepadanya ia akan diberi petunjuk pada
jalan yang lurus.[2]
Allah I menamakan apa yang Dia turunkan kepada Rasul-Nya (Qur’an) dengan:
1. Ruh (nyawa), karena hakikat hidup bergantung padanya
2. Nur (cahaya), karena petunjuk berada padanya
3. Syifa' (obat), (QS Fushilat: 44) walaupun Al-Qur'an sebagai petunjuk dan obat
secara global. Tapi karena yang memanfaatkan hanya orang beriman, maka mereka
disebut secara khusus.
Kebencian Ulama Salaf Tentang Ilmu Kalam
Abu Yusuf[3] pernah berkata kepada Basyar al-Muraisyi[4]: Mengetahui ilmu kalam
adalah kebodohan sedangkan tidak mengetahui ilmu kalam adalah ilmu. Apabila seseorang
menjadi pelopor ilmu kalam, dikatakan zindiq atau tituduh zindiq.
Beliau berkata lagi: barangsiapa mempelajari ilmu kalam ia menjadi zindiq, barangsiapa
mencari harta dengan ilmu kimia telah merugi, dan barangsiapa mencari hadits yang gharib
(asing) telah berdusta.
Imam syafi'I v berkata: "Hukumku untuk ahli ilmu kalam adalah dipukul dengan rotan
dan sandal serta diarak dikeramaian dan kampung-kampung dan diumumkan “ini balasan bagi
orang yang meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah serta menerima ilmu kalam."
Beliau v berkata,
ةلغشم نأرقلا ىوس مولعلا لك نيدلا يف هقفلا لإو ثيدحلا لإ
انثدح لاق هيف ناك ام ملعلا نيطايشلا ساوسو كاذ ىوس امو
“Setiap ilmu selain Al-Qur’an itu menyibukkan, kecuali hadits dan fiqh dalam agama
Ilmu adalah yang disebutkan di dalamnya: Telah mengabarkan kepada kami. Adapun
selain itu hanyalah bisikan syetan.”
Tauhid Awal Dakwah Para Rasul
Pengarang mengatakan, “Kami menyatakan tentang tauhid kepada Allah I, berdasarkan
keyakinan semata-mata berkat taufik Allah I. Sesungguhya Allah I itu Maha Tunggal tidak ada
sekutu bagi-Nya.
Allah I berfirman dalam Qs. 7: 59, 65, 73, dan 85, Qs. An-Nahl: 36, Qs. 21: 25.
Seluruh ulama salaf sepakat bahwa kewajiban pertama adalah mengucapkan dua kalimat
syahadat, bukan meneliti atau yang lainnya, seperti yang disuarakan oleh para ahli kalam.
Mereka juga berkonsensus bahwa seseorang yang telah mengucapkannya pada waktu kecil
(belum baligh) tidak harus memperbaharuinya ketika sudah baligh. Namun ia diperintahkan
bersuci dan mengerjakan shalat ketika sudah baligh atau mumayyiz. Kewajiban mengucapkan
dua kalimat syahadat harus di dahulukan daripada kewajiban shalat, tetapi ia sudah
melaksanakannya ketika masih kecil.
Persoalan yang masih diperdebatkan oleh para ahli fiqih, "Orang yang telah mengerjakan
shalat amalan-amalan khusus dalam Islam tetapi belum pernah mengucapkan dua kalimat
syahadat, apakah sudah menjadi muslim ataukah belum? Pendapat yang paling shahih ia telah
menjadi muslim dengan apa-apa yang menjadi kekhususan Islam.
Tauhid adalah yang pertama kali dimasukkan islam dengannya dan terakhir kali
dikeluarkan dengannya dari dunia. Sebagaimana sabda Nabi r;
ةنجلا لخد ا لإ هلإ ل هملك رخأ ناك نم
” Siapa yang akhir perkataannya : ا لإ هلإ ل , maka ia akan masuk syurga.”[5 [

Macam-Macam Tauhid Dan Maknanya
Tauhid ada tiga macam:
1. Perbincangan (pembahasan) dalam masalah Sifat-Sifat Allah I.
2. Tauhid Rububiyyah, yaitu penjelasan bahwa hanya Allah-lah pencipta segala
sesuatu.
3. Tauhid Uluhiyyah, yaitu hak Allah I semata untuk diibadahi yang tiada sekutu
bagi-Nya.

Pengarang mengatakan, “Tiada sesuatu pun yang menyerupai-Nya”.
Allah I berfirman dalam Qs. 14/10, 17/102, An-Naml: 14, Asy-Su’ara: 24-28. tauhid yang di
dakwahkan oleh para Rasul dan diturunkan dengannya kitab-kitab ada dua macam: Tauhid
dalam penetapan dan pengakuan, dan tauhid dalam memohon dan tujuan.
1. Tauhid yang pertama adalah penetapan dzat Rabb I, sifat, asma dan af’al-Nya yang
tidak menyerupai sesuatu pun, seperti yang dikabarkan oleh-Nya tentang diri-Nya
dan yang Rasul r kabarkan.
2. Tauhid thalab dan Qashd, seperti yang terkandung dalam Qs. Al-Kafirun, Ali-
Imran: 64.
Mayoritas Surat Dalam Al-Qur'an Mencakup / Menerangkan Dua Macam Bentuk Tauhid Ini
Setiap Ayat Al-Qur'an mengandung tauhid (dua macam tauhid ini), menyaksikan dan
menyeru kepadanya.
Kandungan Tauhid dalam Al-Qur'an:
1. Tauhid 'Ilmi Khabari, yaitu Pemberitaan tentang Allah, Berbagai macam Nama, Sifat dan
perbuatan-Nya.
2. Tauhid Iradi Thalabi, yaitu seruan untuk beribadah kepada Allah semata, tiada sekutu
bagi-Nya dan melepaskan diri dari peribadan selain-Nya.
3. Huquq (hak/tuntutan) tauhid dan penyempurnanya, yaitu perintah dan larangan serta
keharusan mentaatinya.
4. Balasan bagi ahli tauhid, yaitu berita tentang penghormatan bagi ahli tauhid, dan apa
yang diberikan Allah I bagi mereka di dunia dan kemuliaan bagi mereka di akhirat.
5. Balasan bagi yang tidak bertauhid, Pemberitaan tentang orang musyrik, dan
kesengsaraan bagi mereka di dunia dan adzab bagi mereka di akhirat.

Makna syahadat dan urutannya
Ungkapan salaf dalam ” دهش “ itu berkisar pada hukum dan peradilan, berita, penjelasan
dan kabar. Ia memiliki empat tingkatan ;
a. Ilmu, ma’rifah dan keyakinan akan kebenaran yang disaksikan dan ketetapannya. Qs.
Az-Zukhruf: 86 dan 19
b. Pembicaraannya tentang (hal) itu, walaupun selainnya belum mengetahui, akan tetapi
dia berbicara dengannya terhadap diri sendiri, menyebutnya dan mengucapkannya
atau menulisnya.
c. Memberti tahu orang lain (selainnya) dengan apa yang ia saksikan, memberi kabar
tentangnya dan menjelaskannya padanya. Memberi tahu itu ada dua tingkatan;
pemberitahuan dengan perkataan dan pemberitahuan dengan perbuatan.
d. Memikul (menerima) dengan kandungannya dan memerintahkan dengannya. Qs.
17/23, An-Nahl: 51, At-Taubah: 31, 17/39, Al-Qashash: 88.

Allah Tidak Mengutus Seorang Nabi Pun Kecuali Ia Memiliki Tanda Yang Menunjukkan
Kebenarannya
Dalil-dalilnya;
1. Nama-nama dan Sifat-Nya
Sifat "Al-Mukmin" Menurut salah seorang ahli tafsir: maknanya adalah membenarkan apa
yang dibenarkan oleh para Rasul dengan menampakkan bukti-bukti kebenaran mereka.
Sifat "Asy-Syahid" Maknanya tiada sesuatu yang tersembunyi dari-Nya, Dia mengetahui
segala sesuatu, menyaksikannya dan mengetahui segala perinciannya.
2. Kalam Allah;
Di antaranya, QS. Al-Hadid: 25
.1l !´.l.¯¸¦ !.l.'¸ ·.´...l!. !´.l, .¦´. `.±-. ...>l¦ _¦´¸ ..l¦´. ».1´. l '!.l¦ 1`.1l!.
“Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti
yang nyata dan Telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan)
supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.”
3. Tanda-tanda di ufuk dan pada diri sendiri (ayat kauniyyah)
QS. Fushshilat: 53;
`.±. ¸ `..!´.... ¦´. _· ·!·N¦ _·´. ¯...±.¦ _.> _.... ¯.±l «.¦ ´_>'¦ ¯.l´.¦ .>. i.,. .«.¦ _ls _´ .`_: .. .
“Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) kami di segala
wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al Quran itu
adalah benar. Tiadakah cukup bahwa Sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala
sesuatu?.”
Al-Hak adalah al-Qur'an. Allah mempersaksikan bahwa apa yang dibawa oleh
Rasul-Nya adalah kebenaran.
4. Perbuatan dan makhluk-makhluk-Nya.

Manusia yang paling sempurna tauhidnya adalah para Nabi, sedang para Rasul lebih
sempurna dari mereka, ulul azmi lebih sempurna dari mereka dan yang paling sempurna
tauhidnya adalah “Khalilani” yaitu Muhammad r dan Ibrahim q.
Pengarang mengatakan, “Tiada sesuatu pun yang dapat melemahkan-Nya.”
Qs. 2/20, 17/45, Fathir: 44, 2/255, 18/49. Sifat itu ditetapkan secara rinci dan dinafikan
secara global.
Beliau mengatakan, “Tiada yang berhak disembah selain-Nya.”
Allah I berfirman, “Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu (umat Islam), umat
yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul
(Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan kami tidak menetapkan kiblat yang
menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang
mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat
berat, kecuali bagi orang-orang yang Telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan
menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada
manusia.[6]
Perkataannya, “Terdahulu tanpa permulaan, terus menerus tanpa pengakhiran.”
Firman-Nya dalam Qs. Al-Hadid: 3, sabda Rasul r dalam hal ini,
ءيش كدعب سيلف رخلا تنأو ءيش كلبق سيلف لولا تنأ مهللا
“Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Terdahulu dan tidak ada sesuatu pun sebelum-
Mu, dan Engkau Maha Akhir dan tidak ada sesuatu pun yang lebih kekal dari-Mu.”
Al-Qadim bukanlah nama Allah I, sebagaimana yang terkenal di kalangan ahlul kalam.
Karena Qadim dalam bahasa Arab yang menjadi bahasa Al-Qur’an bermakna “yang terdahulu
(mendahului) dari yang lainnya” dan nama ini tidak dipakai kecuali pada nama terdahulu di atas
yang lainnya bukan pada sesuatu yang tidak didahului dengan ketidakadaan. Allah I berfirman
dalam Qs. Yasin: 39, Al-Ahqaf: 11, Asy-Syu’ara: 75-76, Hud: 98.
Perkataannya, “Tak akan pernah punah atau binasa.” Qs. Ar-Rahman: 26-27.
“Tak ada sesuatu pun yang terjadi, melainkan dengan kehendak-Nya.”
Iradah ada dua macam;
1. Iradah Qadariyah Kauniyah Khalqiyah. Irodah ini adalah masyi’ah yang meliputi
seluruh kejadian. Seperti disebutkan dalam Qs. 6/125, Hud/34, 2/253
2. Iradah Diniyah Amriyah Syar’iyah. Iradah ini mengandung kecintaan dan ridha.
Seperti disebutkan dalam firman-Nya Qs. 2/185, 4/26-28, 5/6, Al-Ahzab: 33.

Perkataannya, “Tak dapat digapai oleh pikiran, tak juga dapat dicapai dengan pemahaman.”
Disebutkan dalam firman-Nya, Qs. Thaha: 110
“Tidak menyerupai makhuknya.”
Qs. Asy-Syura: 11
Imam Abu Hanifah berkata; Tidak ada yang menyerupai-Nya sesuatu pun, tidak ada yang
menyerupainya dari makhluk-Nya. Kemudian beliau berkata setelah itu: Semua sifat-sifat-Nya
tidak menyerupai sifat makhluk, Dia mengetahui tidak seperti pengetahuan kita, Maha Kuasa
tidak seperti kuasa kita, dan Maha Melihat tidak seperti penglihatan kita.”
Nu’aim bin Hammad berkata,
رفك دقف هقلخ نم ءيشب ا هبش نم , اميف سيلو رفك دقف هسفن هب ا فصو ام ركنأ نمو
هيبشت هلوسر لو هسفن هي ا فصو
“Barangsiapa yang menyerupakan Allah dengan sesuatu dari makhluk-Nya, maka ia telah
kafir. Barangsiapa yang mengingkari apa-apa yang disifatkan oleh Allah I terhadap diri-Nya,
maka ia kafir dan apa yang ditetapkan oleh Allah I terhadap diri-Nya dan tidak pula yang
disifatkan oleh Rasul-Nya terdapat penyerupaan.”
Ishak bin Rahuyah berkata,
ميظعلا هللاب رفاك وهف ا قلخ نم دحأ تافصب هتافص هبشف ا فصو نم
“Barangsiapa yang mensifati Allah I kemudian ia menyamakan dengan sifat salah satu makhkuk-
Nya, maka ia telah kafir terhadap Allah I yang Maha Agung.”
Ilmu tentang ilahi tidak boleh dicari dengan menggunakan qiyas tamtsil yang menyamakan antara
pokok (ashl) dan furu’ dan tidak pula dengan qiyas syumul yang menyamakan masing-masingnya.
Karena tidak ada yang menyerupai Allah I sesuatu pun, namun yang digunakan dalam hal itu
adalah qiyas aula baik secara tamtsil maupun syumul. Allah I berfirman yang artinya: Orang-
orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk; dan Allah
mempunyai sifat yang Maha Tinggi; dan Dia-lah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”[7]
Yang dimaksud ” مان لا ” adalah manusia dan dikatakan juga bahwa ia adalah makhluk
semuanya. Dikatakan juga setiap yang memiliki ruh, ada juga yang mengatakan maknanya
adalah ; نلقثلا . Seperti disebutkan dalam firman-Nya, “Dan Allah Telah meratakan bumi untuk
makhluk(Nya).”[8 [
Pengarang mengatakan, “Yang Maha Hidup tak pernah mati, Yang Maha Terjaga tak pernah
tidur.”
Allah I berfirman dalam Qs. 2/255, 3/1-3, 20/111, 25/58, 40/65. Rasulullah r bersabda,
ماني نأ هل يغبني لو ماني ل ا نإ ) ثيدحلا (
Nama ” مويقلا و يحلا “ adalah dua nama yang paling agung di antara nama-nama-Nya .
Perkataannya, “Mencipta tanpa merasa membutuhkan (kepada ciptaan-Nya), membagi rizki tanpa
membutuhkan pertolongan makhluk-Nya.”
Firman Allah I dalam Qs. Adz-Dzariyat: 56-58, Fathir: 15, Muhammad: 38, Al-An’am: 14.
Dalam sebuah hadits disebutkan,
ا نع ملسلا هيلع ليربج نع ، ملسو هيلع ا ىلص ا لوسر نع ، يرافغلا رذ يبأ نع
لاق هنأ ىلاعت » : مكنيب امرحم هتلعجو يسفن ىلع ملظلا تمرح ينإ يدابع اي . اوملاظت لف .
رفغأ ينورفغتساف يلابأ لو بونذلا رفغأ انأو ، راهنلاو لي للاب نوئطخت نيذلا مكنإ ، يداب ع اي
مكل . مكمعطأ ينومعطتساف تمعطأ نم لإ عئاج مكلك يدابع اي . نم لإ راع مكلك يدابع اي
مكسكأ ينوسكتساف توسك . ىقتأ ىلع اوناك مكنجو مكسنإو مكرخآو مكلوأ نأ ول يدابع اي
ائيش يكلم يف كلذ دزي مل مكنم لجر بلق . مكنجو مكسنإو مكرخآو مكلوأ نأ ولو يدابع اي
ائيش يك لم نم كل ذ صق ني مل مك نم لجر بل ق رج فأ ىل ع اوناك . مك لوأ نأ ول يداب ع اي
لأس ام مكنم ناسنإ لك تيطعأف ينولأسف دحاو ديعص يف اوعمتجا مكنجو مكسنإو مكرخآو
ةدحاو ةسمغ طي خملا هي ف لخدأ اذإ رحبلا صقني امك لإ ائيش يكلم نم كل ذ صقني مل . اي
ريغ دجو نمو ، لجو زع ا دمحيلف اريخ دجو نمف مكيلع اهظفحأ مكلامعأ يه امنإ يدابع
هسفن لإ نمولي لف كلذ «
Maksud dari kata ” , ةنؤم “ adalah tanpa merasa berat .
Perkataannya, “Mematikan tanpa gentar dan menghidupkan (setelah mati) tanpa kesulitan.”
Qs. Al-Mulk: 2, dalam sebuah hadits disebutkan,
لاق يردخلا ديعس يب أ نع : ملسو هي لع ا ىلص ا لوسر لاق » : موي توملاب ىتؤي
حل مأ شب ك هنأك ، ةمايقلا ] 9 [ لاقيف ، ران لاو ةن جلا ني ب فقويف : اذه نوفرعت ، ةن جلا لهأ اي :
نوبئرشيف ] 10 [ اذه نوفرعت ران لا لهأ اي لاقيو ، توملا اذه نول وقيو نورظنيو : نوبئرشيف
لاقي مث ، حب ذيف هب رمؤي ف توملا اذه نول وقيو نورظنيو : اي و ، توم لو دول خ ةن جلا لهأ اي
توم لو دولخ رانلا لهأ « ملسو هيلع ا ىلص ا لوسر أرق مث : ذإ ةرسحلا موي مهرذنأو
نونمؤي ل مهو ةلفغ يف مهو ، رملا يضق ] 11 ]
Pengarang mengatakan, “Nama-Nya Al-Khaliq sebagai pencipta, tidaklah disandang-Nya baru
setelah Dia menciptakan makhluk-makhluk-Nya. Dan nama-Nya Al-Bari (yang menjadikan) tidaklah
diambil baru setelah Dia I menjadikan hamba-hamba-Nya”.
Makna yang terkandung dalam firman Allah I,
_!-· !.l .. ,`.
“Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya.”[12] Adalah;
a. Allah I berbuat dengan kehendak dan masyi’ah-Nya.
b. Ia I senantiasa pada hal itu.
c. Apabila Allah I menghendaki sesuatu, Ia I akan melakukannya.
d. Perbuatan dan kehendak-Nya itu adalah dua hal; yang mesti, maka apa-apa yang Ia
kehendaki untuk mengerjakannya Ia lakukan dan apa yang Ia kerjakan maka hal itu
berdasarkan kehendak-Nya.
e. Penetapan Iradah (kehendak) yang bermacam-macam sesuai dengan perbuatan
(af’al).
f. Setiap yang benar yang berkaitan dengan iradah-Nya, maka akan dilakukan.

Perkataan pengarang, ”Dia-lah pemilik sebutan Ar-Rabb (Pemelihara), dan bukanlah Dia Al-
Marbub (yang dipelihara). Dia juga yang memiliki sebutan Al-Khaliq dan bukanlah Dia sebagai Makhluq.”
“Sebagaimana Dia adalah Dzat yang menghidupkan segala yang mati (Al-Muhyi), Dia-pun berhak
atas sebutan itu, dari sebelum menghidupkan mereka. Demikian juga Ia berhak menyandang sebutan Al-
Khaliq sebelum menciptakan mereka.”
“Untuk itulah, Dia pun berkuasa atas segala sesuatu, sementara segala sesuatu itu membutuhkan-
Nya. Segala urusan bagi-Nya mudah, dan tidaklah membutuhkan sesuatu. Firman-Nya: Tidaklah
menyamai diri-Nya segala sesuatu; dan Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”
Makna dari kata ” , ىلعلا لثم “ mencakup ;
1. Sifat yang ‘Ulya’ (Tinggi/Agung).
2. Ilmu orang-orang yang berilmu tentang-Nya.
3. Adanya ilmiyah.
4. Berita tentang-Nya dan penyebutan-Nya.
5. Beribadah kepada Rabb I dengan perantaraan ilmu, ma’rifah yang dilakukan oleh hati
penyembah dan penyebut-Nya.
Dari sini terdapat empat perkara lain;
a. Tetapnya sifat tinggi bagi Allah I baik yang diketahui oleh hamba atau pun tidak.
Ini makna bagi siapa yang menafsirkannya dengan sifat.
b. Adanya dalam ilmu dan perasaan (syu’ur).
c. Menyebutkan sifat-Nya dan berita dari-Nya serta penyucian-Nya dari aib dan
kekurangan serta tamtsil.
d. Kecintaan kepada yang tersifati dengannya (Allah I) dan mengesakan-Nya, ikhlas
pada-Nya, tawakal, inabah pada-Nya dan setiap iman terhadap sifat ini sempurna,
maka kecintaan dan keikhlasan ini bertambah semakin kuat.

Pengarang mengatakan, “Dia menciptakan makhluk dengan ilmu-Nya.”
Qs. Al-Mulk: 14, Al-An’am: 59-60
“Dia menentukan takdir atas mereka.”
Qs. Al-Furqan: 2, Al-Qamar: 49, Al-Ahzab, 38, Al-A’la: 2-3. Dalam shahih Muslim
disebutkan dari Abdullah bin Amru t, dari Nabi r ia bersabda,
ىل ع هشرع ناكو ةنس فل أ نيسمخب ضرلاو تاومسلا قل خي نأ لب ق قل خلا رداقم ا ردق
ءاملا
“Allah I telah menetapkan ketentuan makhluk sebelum diciptakannya langit dan bumi selama
lima ribu tahun dan Arys-Nya di atas air.”

Perkataannya, “Dia menuliskan ajal kematian bagi mereka.”
Firman Allah I dalam Qs. 10/49, 3/145. Ajal makhluk itu sudah ditentukan sedangkan
sebab-sebabnya bermacam-macam. Allah I berfirman dalam Qs. Fathir: 11, Ar-Ra’d: 38-39.
Perkataannya, “Tiada sesuatu pun yang tersembunyi bagi-Nya sebelum Dia menciptakan mereka.
Bahkan Dia mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, sebelum menciptakan mereka.”
Allah I Maha Mengetahui apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang belum terjadi,
dan mengetahui bagaimana ia terjadi. Allah I berfirman dalam Qs. Al-An’am: 28, Al-Anfal: 23.
Pengarang mengatakan, “Dia menyuruh hamba-Nya untuk ta'at dan melarang mereka melakukan
maksiat.”
Allah I berfirman Qs. Adz-Dzariyat: 56, Al-Mulk: 2.
Perkataannya, “Segala sesuatu berjalan sesuai dengan takdir dan kehendak-Nya, sedangkan
kehendak-Nya itu pasti terlaksana. Tidak ada kehendak bagi hamba-Nya melainkan apa yang memang
dikehendaki-Nya. Apa yang dikehendaki-Nya pasti terjadi. Dan apa yang tidak Dia kehendaki tidak akan
terjadi.”
Qs. Ad-Dahr: 30, At-Takwir: 29, 6/111-112, 10/99, 6/39 dan 125, Hud: 24.
Perkataannya, “Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, memelihara dan
mengayominya karena keutamaan-Nya. Dia juga menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, menghinakan
seseorang dan menghukumnya berdasarkan keadilan-Nya.” Qs. 28/56, 32/13, Al-Mudatsir: 31, 6/39.
“Seluruh makhluk berada dibawah kendali kehendak Allah di antara kemurahan, keutamaan dan
keadilan-Nya.” Qs. At-Taghabun: 2.
“Dia mengungguli musuh-musuh-Nya dan tak tertandingi oleh lawan-lawannya.” Qs. Al-Ikhlas: 4.
“Tak seorangpun mampu menolak takdir-Nya, menolak ketetapan hukum-Nya atau mengungguli
urusan-Nya.”
“Kita mengimani semua itu, dan kita pun meyakini bahwa segalanya datang daripada-Nya.”
Maksud kata ” لك ل “ ) segala) adalah setiap yang terjadi dari sisi Allah I yaitu qadha dan
qadar-Nya, iradah, masyi’ah dan takwin-Nya .
“Sesungguhnya Muhammad adalah hamba-Nya yang terpilih, Nabi-Nya yang terpandang dan Rasul-
Nya yang diridhai.”
Kesempurnaan seorang makhluk adalah dengan merealisasikan ibadahnya kepada Allah I,
setiap kali bertambah realisasi ibadahnya, maka bertambah pula kesempurnaannya, meninggi
derajatnya, dan siapa yang menyangka bahwa makhluk itu keluar dari ubudiyah dari berbagai sisi
dan bahwa keluar darinya lebih sempurna, maka dia termasuk makhluk yang paling bodoh dan
paling sesat di antara mereka.
Perbedaan antara nabi dan rasul adalah;
هريغ غلبي نأ هرمأي مل نإو لوسرو يبن وهف هريغ غلبي نأ هرمأ نإ ءامسلا ربخب ا هابن نم
لوسرب سيلو يبن وهف
“Siapa yang diberi kabar dari langit (wahyu) dan ia diperintahkan untuk menyampaikannya
kepada selainnya, maka ia adalah seorang nabi dan rasul. Sedangkan apabila ia tidak
diperintahkan untuk menyampaikannya kepada selainnya maka ia adalah seorang nabi dan
bukan seorang rasul.”
Diutusnya Rasul merupakan nikmat yang terbesar yang di karuniakan Allah I kepada
hamba-Nya, terlebih khusus lagi (pengutusan) Nabi Muhammad r. Allah I berfirman dalam Qs.
3/164, 2/107.
“Sesungguhnya beliau adalah penutup para Nabi.” Qs. Al-Ahzab: 40. Dalam hadits disebutkan
bahwa Rasulullah r bersabda,
- نورظانلا فوطيف ، ةنبل عضوم هنم كرتو ، هناينب نسحأ رصق لثمك يلبق ءايبنلا لثمو يلثم
كل ت عضوم تددس ان أ تن كف ، اهريغ نوب يعي ل ، ةن بللا عضوم لإ ، هئان ب نسح نم نوب جعيو
لسرلا يب متخو ، ناينبلا متف ، ةنبللا «
Dalam hadits lain disebutkan,
- ءامسأ يل نإ : يذلا رشاحلا انأو ، رفكلا يب يحمأ يذلا يحاملا انأو ، دمحأ انأو ، دمحم انأ
دحأ هدعب سيل بقاعلاو ، بقاعلا انأو ، يمدق ىلع سانلا رشحأ ) « ةعامجلا هاور (
»- يدعب يبن ل ، ءايبنلا متاخ انأو ، يبن هنأ معزي مهلك ، نوثلث نوباذك يتمأ نم نوكيس هنإ
) ملسم هاور , دواد وبأ , دمحأ , ميعن وبأ (
- تسب ءاي بنلا ىل ع تلضف : ، مئان غلا يل تل حأو ، بعرلاب ترصنو ، مل كلا عم اوج تي طعأ
نويبنلا يب متخو ، ةفاك سانلا ىلإ تلسرأو ، اروهطو ادجسم ضرلا يل تلعجو
“Dia pemimpin orang-orang bertaqwa.” Qs. Ali-Imran: 31, siapa yang mengikutinya maka ia
termasuk orang yang beriman.
“Dia penghulu para Rasul.” Rasulullah r bersabda,
» - عفشم لوأو ، عفاش لوأو ، ضرلا هن ع قشت نم لوأو ، ةمايقلا موي مدآ دل و ديس انأ . «
يورجلا ثيدح يف سيل ءاوس امهظفل » ةمايقلا موي ) . « هريغو ملسم هجرخأ (
“Kekasih Rabb sekalian Alam.” Rasulullah r bersabda,
ليلخ ميهربا ذختا امك ليلخ ينذختا ا نإ
“Sesungguhnya Allah I menjadikanku sebagai kekasih, sebagaimana Ia I menjadikan Ibrahim
sebagai kekasih.”[13]
Sedangkan kata ” ةبحم “ itu tetap pada selainnya, Qs. Ali-Imran: 134 dan 76, Al-Baqarah:
222 .
Tingkatan mahabbah
Dalam mahabbah ini ada beberapa tingkatan;
1 . ةق لعلا : Ketergantungan yaitu ketergantungan hati kepada siapa yang
dicintai .
2 . ةدارلا : Keinginan yaitu condongnya hati pada yang dicintai dan mencarinya
untuknya (yang dicintai .(
3 . ةبابصلا : Kerinduan yaitu rindu hati padanya .
4 . مارغلا : Sangat cinta, yaitu kecintaan yang lazim bagi hati .
5 . ةدوملا : Kasih sayang yaitu kecintaan yang jernih, tulus dan bersih (19/96 .(
6 . فغشلا : Cinta memenuhi hatinya .
7 . قش علا : Sangat cinta yaitu cinta yang berlebihan yang dengannya
dikhawatirkan pada pelakunya, akan tetapi tidak disifati dengannya Rabb I, tidak pula
kecintaan seorang hamba kepada-Nya walapun sebagian mereka memutlakkannya .
8 . مnيتتلا : bermakna ” دبعتلا “
9 . دnبعتلا : Penyembahan .
10 . ةnل خلا : yaitu kecintaan yang mengosongkan ruh orang yang mencintai dan
hatinya .
Perkataannya, “Segala pengakuan sebagai Nabi sesudah beliau adalah kesesatan dan hawa nafsu.
Beliau diutus kepada golongan Jin secara umum dan kepada segenap umat manusia dengan membawa
kebenaran, petunjuk dan cahaya yang terang.”
Allah I berfirman,
!´..¯.1.. ¦.., >¦ ´_.¦: ´<¦ ¦.`..¦´.´. .«. ¯,±-. .÷l . ¯/>...: .´¯,>´´. . .¦.s ., l¦ ¯¸
“Hai kaum kami, terimalah (seruan) orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepada-
Nya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang
pedih.”[14]
´¸ :-... ´>'¦ .N¦´. `.l¦ ¯.>.!. _.'¸ ¯.>.. _.¯.1. ¯.÷. l. _... ¦´. ¯/>..'¸..`. ´. ´.!1l ¯.>.¯.. ¦..> ¦.l!· !... ´_ls
!´..±.¦ `.±.¯¸.´. :.´. >l¦ !´. .´.l¦ ¦...´. ´_ls ¯...±.¦ `.±.¦ ¦..l´ _·,±.é ¸¯¸
“Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu
sendiri, yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatKu dan memberi peringatan kepadamu
terhadap pertemuanmu dengan hari ini? mereka berkata: "Kami menjadi saksi atas diri kami
sendiri", kehidupan dunia Telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka
sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir.”[15]
Rasul itu hanya dari kalangan manusia, tidak ada dari kalangan jin yang menjadi Rasul.
Ibn Abbas t berkata, “Para Rasul itu dari kalangan Ibn Adam (manusia) sedangkan dari kalangan
jin itu (hanya) pemberi peringatan (Qs. Al-Ahqaf: 30).
Firman Allah I yang menyebutkan bahwa Rasul itu diutus pada segenap manusia adalah;
Qs. Saba; 28, 7/158, 6/19, 4/79, 10/2, 25/1, 3/20.
Rasulullah r bersabda,
- دح أ نه طعي مل اسمخ تي طعأ : اروه ط ضرل ا يل لع جو ، رهش ةريسم بعرلاب ترصن
ناك دحل لحت ملو مئانغلا يل لحأو ، لصيلف ةلصلا هتكردأ يتمأ نم لجر اميأف ، ادجسمو
ةماع سان لا ىل إ تث عبو ، ةصاخ هموق ىل إ ثعبي يبن لا ناكو ، ةعافشلا تي طعأو ، يل بق ) «
نيحيحص يف هاجرخأ (
“Saya diberi lima hal yang tidak diberikan kepada seorangpun sebelumku: Saya ditolong dengan
rasa takut (musuh) dalam jarak sebulam perjalanan, Dijadikan bagiku bumi itu suci dan sebagai
masjid, maka dimanapun umatku mendapati waktu shalat, maka hendaklah ia shalat (di sana),
dihalalkan bagiku ghanimah yang sebelumnya tidak dihalalkan kepada siapapun sebelumku, saya
diberikan syafa’at, dan Nabi itu diutus kepada umatnya secara khusus sedangkan saya diutus
kepada seluruh manusia.
»- رانلا باحصأ نم ناك لإ يب نمؤي ل ينارصن لو يدوهي ةملا هذه نم دحأ يب عمسي ل
“Tidaklah umat Yahudi dan Nashrani yang mendengar dariku dan tidak beriman, kecuali ia
termasuk dari penghuni neraka.”[16]
- ملسو هيلع ا ىلص ا لوسر لاقو » : هذه نم دحأ يب عمسي ل ، هديب دمحم سفن يذلاو
ران لا باحصأ نم ناك لإ هب تلسرأ يذل اب نمؤي مل و تامو ، ينارصن لو يدوهي لو ، ةملا «
) هدنم نبا (
Perbedan I’rab dalam kata ” ةفاك “ menjadi tiga perkataan ;
a. Ia keadaannya sebagai ” فاك لا “ ) pencegah) dalam lafadz “ كانلسرأ “ dan ia isim fa’il,
sedangkan “Ta” sebagai mubalaghah (hiperbola) yang maksudnya; Kami tidak mengutusmu
kecuali sebagai pencegah manusia dari kebatilan. Dikatakan ia adalah mashdari dari kata ,
” nفك “ yang bermakna ” اnفك “ ) mencegah .(
b. Ia merupakan keadaan manusia dan inilah yang dipilih Imam Malik v, maksudnya: Dan
Kami tidak mengutusmu kecuali pada segenap manusia.”
c. Ia sebagai sifat pada mashdar yang terhapus, maksudnya ” ةف اك ةلاسرإ “ ) pengutusan
yang menyeluruh .(

Al-Qur’an Adalah Kalamullah
Pengarang mengatakan, “Sesungguhnya Al-Qur'an adalah kalamullah, berasal dari-Nya, sebagai
ucapan yang tidak diketahui kaifiyahnya, diturunkan kepada Rasul-Nya sebagai wahyu. Diimani oleh kaum
mukminin dengan sebenar-benarnya. Mereka meyakininya sebagai kalam Ilahi yang sesungguhnya.
Bukanlah sebagai makhluk sebagaimana ucapan hamba-Nya. Barangsiapa yang mendengarnya dan
menganggapnya sebagai ucapan makhluk, maka ia telah kafir. Allah sungguh telah mencelanya,
menghinanya dan mengancamnya dengan naar saqar. Dimana Allah berfirman; "Aku akan memasukkan ke
dalam Naar saqar. (Qs. Al-Mudatsir: 26).”
“Allah mengancam mereka dengan naar Saqar tatkala mereka mengatakan; "Ini (Al-Qur'an) tidak
lain hanyalah perkataan manusia. (Qs: Al-Mudatsir; 25)
Dengan itu kita pun mengetahui bahwa Al-Qur'an itu adalah (ucapan) pencipta manusia dan tidak
menyerupai ucapan manusia.”
Maksud dari firman Allah,
!.| «..l-> !.´.¯,· !. .,s ¯.÷l-l _.l1-. ¯
“Sesungguhnya kami menjadikan Al Quran dalam bahasa Arab supaya kamu
memahami(nya).”[17]
Makna kata ” لعج “ dalam ayat tidak bermakna ” قلخ “ karena kalau bermakna ” قلخ “ ia
hanya membutuhkan satu objek, seperti Qs. 6/1, 21/30-31, apabila ia membutukan dua objek
maka ia tidak bermakna ” قل خ “ seperti disebutkan dalam Qs. An-Nahl: 91, 2/224, Al-Hijr: 91,
17/29 dan 39, Az-Zukhruf: 19 .
Dalam masalah “Kalam dan Qaul” ketika disebut dengan mutlak terbagi menjadi empat
golongan;
1. “Kalam dan Qaul” itu mengandung lafadz dan makna selurunya, seperti kata
“manusia”, kata itu mengandung makna ruh dan badan secara bersamaan. Inilah
perkataan salaf.
2. Ia adalah nama untuk lafadz saja sedang makna tidak termasuk bagian yang
dinamakan, hanya saja ia yang ditunjukkan oleh penamaannya. Ini perkataan jama’ah
Mu’tazilah dan yang lainnya.
3. Ia adalah nama untuk makna saja dan (pengungkapan) secara mutlak pada lafadz
adalah majaz (kiasan), karena ia menunjukkan padanya. Ini perkataan Ibn Kilab dan
yang mengikutinya.
4. Ia memiliki dua makna antara lafadz dan makna, ini adalah perkataan kalangan
muta’akhirin dari golongan kilabiyah.
Pengarang mengatakan, “Barangsiapa yang mensifati Allah dengan kriteria-kriteria manusia, maka
sungguh ia telah kafir. Barangsiapa yang memahami masalah ini niscaya dia dapat mengambil pelajaran.
Akan dapat menghindari ucapan yang seperti perkataan orang-orang kafir, dan mengetaui bahwa Allah
dengan sifat-sifat-Nya tidaklah seperti makhluk-Nya.”

Melihat Allah I Itu Pasti Bagi Penghuni Jannah
“Melihat Allah adalah pasti benar bagi penghuni (ahli) jannah tanpa dapat dijangkau oleh ilmu
manusia, dan tanpa manusia mengetahui bagaimana melihat-Nya sebagai mana disebutkan Rabb kita dalam
Al-Qur'an; "Wajah-wajah orang mukmin saat itu berseri-seri. Mereka betul-betul memandang kepada Rabb
mereka." (Qs. Al-Qiyamah: 22-23)
Dari Hasan ia berkata, “Ia melihat pada Rabbnya, maka dibaguskanlah (dielokkan) dengan
nur-Nya.”
Allah I berfirman, “Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki; dan pada
sisi kami ada tambahannya.”[18] Imam Thabari berkata, Ali bin Abi Thalib t dan Anas bin Malik t
berkata, “(ada tambahannya) Maksudnya adalah melihat pada wajah Allah I.
Firman-Nya juga, “Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan
tambahannya.[19]
Yang dimaksud dengan tambahannya ialah kenikmatan melihat Allah I. Imam Muslim
meriwayatkan dalam shahihnya dari Syuhaib ia berkata, Rasulullah r membaca ayat ini (10/26)
kemudian ia bersabda,
- دانم ىدان ، رانلا رانلا لهأو ، ةنجلا ةنجلا لهأ لخد ذإ : ادعوم ا دنع مكل نإ ، ةنجلا لهأ اي
نول وقيف ، هومكزجني نأ دي ري : ، ةن جلا انلخدي و ان هوجو ضيبي و ، ان نيزاوم لقثي مل أ ؟ وه امو
باجحلا فشكيف ؟ ران لا نم ان رجيو : مهيلإ بحأ ائيش مهاطعأ ءيش امف ا ىل إ نورظنيف
ةدايزلا يهو ، هيلإ رظنلا نم ) ملسم هاور : 181 , يذمرتلا : 2555 و 3104 , امهريغو (

- اولاق سانلا نأ : ا ىلص ا لوسر لاق ؟ ةمايقلا موي لجو زع انبر ىرن له ، ا لوسر اي
ملسو هيلع » : ؟ ردبلا ةليل رمقلا ةيؤر يف نوراضت له « اولاق : ا لوسر اي ل . لاق » : له
؟ باحس اهنود سيل سمشلا يف نوراضت « اولاق : ل . لاق » : كلذك هنورت مكنإف ) و يراخب
ملسم (

- لاق ، ريرج انثدح : ةرشع عيرأ ةليل رمقلا ىلإ رظنف ملسو هيلع ا ىلص يبنلا عم اسولج انك
لاقف ، » : هتيؤر يف نوماضت ل اذه نورت امك انايع لجو زع مكبر نورتس مكنإ ) يف هاجرخأ
نيحيحصلا (

Hadits tentang ru’yah ini telah diriwayatkan oleh sekitar 30 orang sahabat.
Apakah ahlul mahsyar melihat Allah I? Dalam hal ini ada tiga perkataan (pendapat), yaitu;
1. Allah I tidak dilihat kecuali oleh orang-orang beriman.
2. Allah I dilihat oleh orang-orang yang dikumpulkan (ahlul mauquf) mukmin dan kafir,
kemudian Allah I terhijab dari orang-orang kafir sehingga mereka tidak melihat-Nya
setelah itu.
3. Orang-orang mukmin akan melihat-Nya bersama orang-orang munafik. Namun orang-
orang kafir tidak melihat-Nya.
Pengarang mengatakan, “Pengetahuan (sebenar)nya, adalah sebagaimana yang dikehendaki dan
diketahui Allah. Setiap hadits shahih yang diriwayatkan dalam persoalan itu, pengertian sesungguhnya
adalah sebagaimana yang dikehendaki Allah. Tidak pada tempatnya kita terlibat untuk mentakwilkannya
dengan pendapat-pendapat kita, atau menduga-duga saja dengan hawa nafsu kita.
“Sesungguhnya seseorang tidak akan selamat dalam agamanya, sebelum ia berserah diri kepada
Rasul-Nya, dan menyerahkan ilmu yang belum jelas baginya kepada orang yang mengetahuinya.”
Maksudnya adalah tunduk kepada nash-nash Al-Qur’an dan sunnah serta tidak berpaling
darinya dengan keraguan, syubhat dan ta’wil yang rusak, atau mengatakan: Akal itu menyaksikan
kebalikan dengan apa yang ditunjukkan naql dan akal adalah dasar naql, sehingga apabila akal
menyelisihi naql, maka kita dahulukan akal.
Seorang hamba tidak akan terbebas dari adzab Allah I kecuali dengan dua tauhid;
a . ل{سرملا ديحوت ) Mentauhidkan yang mengutus yaitu Allah I .(
b . لسرلا ةعباتم ديحوت ) Ittiba’ur Rasul .(

Perkataannya, “Sesungguhnya Islam hanya berpijak di atas pondasi penyerahan diri dan kepasrahan
kepada Allah.”
Maksudnya Islam tidak akan kokoh bagi siapa yang belum tunduk pada dua nash wahyu,
patuh padanya, tidak berpaling darinya, tidak membantahnya dengan pendapat, akal dan
qiyasnya.
Imam Bukhari meriwayatkan dari Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri v bahwa ia
berkata,
ةلاسرلا ا نم , غلبلا لوسرلا ىلعو , ميلستلا انيلعو
“Risalah itu datang dari Allah I, dan Rasul adalah penyampai sedang kewajiban kita adalah
tunduk.”
Permisalan antara akal dan naql adalah seperti seorang yang awam dengan seorang
mujtahid.
Allah I berfirman dalam Qs. 24/54, An-Nahl: 35, 14/4, 5/15.
Pengarang mengatakan, “Barangsiapa yang mencoba mempelajari ilmu yang terlarang; tidak puas
pemahamannya untuk pasrah, maka ilmu yang dipelajarinya itu akan menutup jalan baginya untuk
memurnikan tauhid, menjernihkan ilmu pengetahuan dan membetulkan keimanan.”
Firman Allah I dalam Qs. 17/36, Al-Hajj: 3-4 dan 8-10, 28/50, An-Najm: 23. Dalam hadits dari
Abu Umamah Al-Bahili t berkata, Rasulullah r bersabda,
لدجلا اوتوأ nلإ اوناك ىده دعب موق لض ام
“Tidaklah suatu kaum itu tersesat setelah mereka mendapatkan petunjuk kecuali mereka
akan berbantah-bantahan.” Kemudian ia r membaca, “Dan mereka berkata: "Manakah yang lebih
baik tuhan-tuhan kami atau dia (Isa)?" mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu
melainkan dengan maksud membantah saja, Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka
bertengkar.”[20]
Dari A’isyah sia berkata, Rasulullah r bersabda, “Sesungguhnya seorang yang paling dibenci
oleh Allah I adalah seorang yang banyak membantah.”[21]
Tidak ragu lagi bahwa siapa yang tidak tunduk pada Rasul tauhidnya kurang, karena ia
berkata dengan pendapatnya dan hawa nafsunya atau mengikuti orang yang mempunyai
pendapat dan (mengikuti) hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah I. Tauhidnya kurang dengan
kadar keluarnya dari apa-apa yang datang dari Rasul karena ia telah mengambil Ilah selain Allah
I. Allah I berfirman dalam Qs. Al-Jatsiyah: 23.
Rusaknya ilmu itu bersumber dari tiga golongan, seperti yang dikatakan Ibn Mubarak;
بولقلا تيمت بونذلا ~تيأر اهنامدإ nلذلا ثروي دقو
بولقلا ةايح بونذلا كرتو اهنايصع كسفنل ريخو
كولملا لإ نيدلا دسفأ لهو اهنابهرو ءوس رابحأو
Saya melihat dosa-dosa itu mematikan hati
Dan terus menerus berbuat dosa mewariskan kehinaan
Meninggalkan dosa merupakan kehidupan bagi hati
Dan yang terbaik bagimu adalah meninggalkannya
Dan tidaklah Dien ini rusak melainkan karena Raja-raja,
Ulama-ulama buruk (su’) dan ahli ibadahnya (tanpa ilmu).

- Penguasa yang lalim berpaling dari syari’at dengan politik yang curang dan
membantahnya dengan politik itu. Ia mendahulukan politik di atas hukum Allah I dan
Rasul-Nya.
- Ulama su’, mereka adalah ulama yang keluar dari syari’at dengan pendapat-pendapat
mereka, qiyas mereka yang rusak yang mengandung penghalalan apa yang diharamkan
oleh Allah I dan Rasul-Nya r, mengharamkan apa yang dibolehkan-Nya, memikirkan
(membahas) apa yang dibatalkan-Nya, memutlakkan apa yang ditaqyidkan-Nya dan
mengikat apa yang dimutlakkan-Nya.
- Ruhban adalah orang-orang bodoh sufi, mereka membantah (berpaling) atas hakikat
iman dan syar’i dengan merayakan suka cita dan hayalan serta penyingkapan bathil yang
bersifat syaitani yang mengandung syari’at dien yang tidak diizinkan oleh Allah I,
membatalkan agama yang disyari’atkan melalui lisan Rasul-Nya r, mengganti hakikat
keimanan dengan tipuan syetan dan bagian nafsu.
Pengarang mengatakan, “Maka menjadilah ia orang yang terombang-ambing antara keimanan dan
kekufuran, pembenaran dan pendustaan, pengikraran dan pengingkaran. Selalu kacau, bimbang, tak bisa
dikatakan ia membenarkan dan beriman; tak juga dapat dikatakan ia kafir dan ingkar.”
“Tidak sah keimanan terhadap ru'yatullah (melihat Allah bagi penghuni jannah), bagi orang yang
menganggapnya sebagai praduga atau mentakwilkan dengan pemikirannya. Karena penafsiran ru'yatullah
itu, dan juga penafsiran segala pengertian yang disandarkan kepada Rabb, haruslah tanpa mentakwilkannya
dan dengan kepasrahan diri. Itulah sandaran din atau keyakinan kaum muslimin.”
Ta’wil shahih adalah ta’wil yang sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh nash kitab dan
sunnah. Sedangkan kebalikannya adalah ta’wil yang rusak.
Perkataannya, “Barangsiapa yang tidak menghindari penafian asma dan sifat Allah I atau
menyerupakan-Nya dengan makhluk-Nya dia akan tergelincir dan tidak akan dapat memelihara kesucian
diri.”
Penyakit hati ada dua, yaitu; Syubhat dan Syahwat. Allah I berfirman,”Hai isteri-isteri nabi,
kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk[22]
dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya[23] dan ucapkanlah
perkataan yang baik.” Ini adalah penyakit syahwat.
Sedangkan firman Allah I, “Dalam hati mereka ada penyakit[24], lalu ditambah Allah penyakitnya;
dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta.[25]
“Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit[26], Maka dengan surat itu
bertambah kekafiran mereka, disamping kekafirannya (yang Telah ada) dan mereka mati dalam keadaan
kafir.”[27] Ayat ini menerangkan tentang penyakit syubhat. Penyakit syubhat lebih buruk daripada
penyakit syahwat, kalau penyakit syahwat diharapkan sembuh dengan pemenuhan syahwat,
sedangkan penyakit syubhat tidak ada obatnya kecuali Allah I memberikan rahmat-Nya padanya.
Adapun syubhat dalam masalah sifat adalah peniadaannya dan penyerupaannya, dan
subhat nafyu itu lebih hina daripada syubhat tasybih. Karena syubhat nafyu adalah penolakkan
dan pendustaan terhadap apa yang datang dari Rasulullah r sedangkan syubhat tasybih adalah
berlebih-lebihan dan melewati batas dari apa yang datang dari Rasul r.
Penyerupaan Allah I dengan makhluk-Nya adalah suatu kekufuran (Qs. Asy-Syura: 11) dan
peniadaan sifatpun merupakan suatu kekufuran karena Allah I berfirman, “Dan Dia I Maha
Mendengar dan Maha Melihat.”
Tasybih ada dua macam;
a. Menyamakan Khalik dengan makhluk.
b. Menyamakan makhluk dengan khalik. Seperti penyembah Isa Al-Masih, Uzair,
Matahari, Bulan, Berhala, Malaikat dan lain-lain.
Pengarang mengatakan, “Sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi dan Maha Mulia, tersifati
dengan sifat wahdaniyah (Maha Tunggal), tersifati dengan sifat Fardaniyah (ke-Maha Esa-an) tak seorang
pun dari hambanya yang menyerupai sifat-sifat tersebut.”
Sifat-sifat ini terambil dari surat Al-Ikhlas. Kata ” فصولا “ dan ” تعنلا “ adalah sinonim ada
yang mengatakan pula bahwa ia berdekatan maknanya. Maka ” فصولا “ untuk dzat dan ” تعنلا “
untuk fi’il atau kata kerja. Begitu pula wahdaniyah dan fardiyah dikatakan dalam perbedaan
keduanya; Wahdaniyah adalah untuk Dzat, maka Ia I maha Esa dalam Dzat-Nya dan menyendiri
dalam sifat-Nya. Inilah makna yang hak, tidak ada yang membantahnya seorang pun .
Pengarang mengatakan, “Maha Suci diri-Nya dari batas-batats dan dimensi makhluk atau bagian
dari makhluk, anggota tubuh dan perangkat-Nya. Dia tidak terkungkungi oleh enam penjuru arah
sebagaimana makhluk cipataan-Nya yang lain.”
Abu Hanifah berkata dalam Al-Fiqh Al-Akbar, “Dia I memiliki tangan, wajah, dan diri
seperti yang disebutkan oleh Allah I dalam Al-Qur’an yang menyebutkan tangan, wajah, dan diri.
Dia I mempunyai sifat tanpa kaifiyat dan tidak dikatakan bahwa tangan-Nya adalah kekuasaan
dan nikmat-Nya karena di dalamnya terdapat pembatalan sifat.
Allah I berfirman dalam Qs. Shad: 75, Az-Zumar: 67, 28/88, Ar-Rahman: 27, 5/116, 6/54,
20/41, 3/28.

Isra Dan Mi’raj Nabi r Itu Hak
Perkataannya, “Mi'raj (naiknya Nabi ke sidratul Muntaha) adalah benar adanya. Beliau telah
diperjalankan dan dinaikkan (ke langit) dengan tubuh kasarnya dalam keadaan sadar, dan juga ke tempat-
tempat yang dikehendaki Allah di atas ketinggian. Allah pun memuliakan beliau dan mewahyukan
kepadanya apa yang hendak Dia wahyukan. "Tidaklah hatinya mendustakan apa yang dilihatnya." (Qs. An-
Najm; 11). Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam atas diri beliau di dunia dan akhirat.”
Manusia berselisih dalam masalah isra;
a. Dikatakan bahwa isra itu terjadi dengan ruh sedangkan jasadnya tidak dihilangkan. Ibn
Ishak menukilnya dari A’isyah sdan Mu’awiyah t, juga dinukil dari Hasan Al-Bashri yang
semisalnya.
b. Dikatakan bahwa isra itu terjadi dua kali; sekali pada waktu sadar, sekali dalam mimpi.
c. Di antara mereka ada yang mengatakan: Isra itu terjadi dua kali; sekali sebelum turun
wahyu dan sekali setelahnya.
d. Di antaramereka ada yang mengatakan: Isra itu terjadi tiga kali; sekali sebelum wahyu
dan dua kali setelahnya.
Padahal isra itu hanya sekali di Makkah setelah bi’tsah (kerasulan) setahun sebelum hijrah.
Ada yang mengatakan satu tahun dua bulan (sebelum hijrah) yang disebutkan oleh Ibn Abdil Bar.
[28]
Yang ditemui Nabi r pada saat mi’raj;
a. Di langit dunia ia bertemu dengan Jibril.
b. Di langit kedua ia bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa.
c. Di langit ketiga ia bertemu dengan Nabi Yusuf.
d. Di langit keempat ia bertemu Nabi Idris.
e. Di langit kelima ia bertemu dengan Nabi Harun bin Mihran.
f. Di langit keenam ia bertemu dengan Nabi Musa.
g. Di langit ketujuh ia bertemu Nabi Ibrahim.
Para Sahabat berselisih pendapat apakah Rasulullah r melihat Rabbnya dengan mata
kepalanya? Yang benar adalah bahwa ia r melihat dengan hatinya dan tidak melihat dengan mata
kepalanya.
Adapun firman Allah I Qs. An-Najm; 11 dan 13 yang dilihat adalah jibril dalam bentuk
aslinya.
Di antara dalil yang menunjukkan bahwa isra itu terjadi dengan jasadnya dalam keadaan
sadar adalah firman Allah I dalam Qs. Al-Isra: 1. Kata ” دب علا “ merupakan ungkapan dari
kumpulan jasad dan ruh, seperti halnya manusia adalah nama untuk gabungan dari jasad dan
ruh .

Haud (Telaga) Nabi r Itu Benar Adanya
Pengarang mengatakan, “Haud (telaga) Kautsar yang dijadikan Allah kemuliaan baginya –dan
pertolongan bagi umatnya- adalah benar adanya.”
Hadits tentang haudh telah mencapai derajat mutawatir yang diriwayatkan oleh 63 orang
sahabat g,, di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari v dari Anas bin Malik t bahwa
Rasulullah r bersabda, “Sesungguhnya jarak haudku adalah seperti Ailah sampai ke Shan’a dari
Yaman dan di dalamnya terdapat teko-teko seperti bilangan bintang di langit.”
,Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sahal bin Sa’id Al-Anshari t ia
berkata, Rasulullah r bersabda,
ماوقأ يلع ندريل ، ادبأ أمظي مل برش نمو ، برش يلع رم نم ، ضوحلا ىلع مكطرف ينإ
مهنيبو ين يب لاحي مث ، ينوفرعيو ، مهفرعأ « مزاح وبأ لاق : شاي ع يبأ نب نامعنلا عمسف
لاقف : تلقف ؟ لهس نم تعمس اذكه : وهو ، هتعمسل يردخلا ديعس يبأ ىلع دهشأ ، معن
لوقأف اهنم ديزي : يل لاقيف ، يتمأ مه : لوقأف ، كدعب اوثدحأ ام يردت ل كنإ : اقحس اقحس
يدعب ريغ نمل اقحس

Di antara sifat haudh itu adalah; dia adalah telaga yang besar, tempat air yang mulia,
dibentangkan dari minuman syurga, dari sungai kautsar yang lebih putih dari susu, lebih dingin
dari salju, lebih manis dari madu, lebih harum dari misk, ia sangat luas, panjang dan lebarnya
sama, setiap sudut dari sudut-sudutnya (jaraknya) sebulan perjalanan.
Dalam hadits lain disebutkan, “Sesungguhnya setiap nabi itu mempunyai haudh, dan
sesungguhnya haudh nabi kita r adalah paling besar dan paling mulia serta paling banyak
pengunjungnya.”
Al-‘allamah Abu Abdillah Al-Qurthubi v berkata dalam “At-Tadzkirah”; Mizan dan haud
itu diperselisihkan mana yang lebih dahulu sebelum yang lainnya? Dikatakan bahwa mizan itu
lebih dahulu dan dikatakan bahwa haud dahulu.
Abu Hasan Al-Qasimi berkata, “Yang benar adalah haud itu sebelumnya.”
Al-Qurthubi berkata, “Makna itu menuntutnya, karena manusia keluar dari kuburnya
dalam keadaan haus, seperti yang telah disebutkan (terdahulu), maka haud itu didahulukan
sebelum mizan dan shirat.”
Abu Hamid Al-Ghazali v berkata dalam kitabnya “Kasyfu Ilmil Akhirat”: Sebagian ahlu
salaf bercerita dari kalangan ahlu tashnif bahwa haud itu didatangi setelah shirat dan itu adalah
kesalahan pembicaranya.”
Pengarang mengatakan, “Syafa'at yang diperuntukkan Allah bagi mereka adalah benar adanya
sebagaimana diriwayatkan dalam banyak hadits.”
Macam-macam Syafa’at;
1. Syafa’at Udzma, ini khusus bagi Nabi r.
2. Syafa’atnya r kepada kaum yang kebaikan dan keburukannya seimbang untuk masuk
syurga.
3. Syafa’atnya r kepada siapa yang disuruh masuk neraka untuk tidak memasukinya.
4. Syafa’atnya r untuk mengangkat derajat ahlul jannah.
5. Syafa’atnya r kepada suatu kaum untuk masuk jannah tanpa hisab.
6. Syafa’atnya r untuk meringankan adzab neraka bagi siapa yang berhak
mendapatkannya, seperti syafa’atnya kepada pamannya Abu Thalib.
7. Syafa'tnya r kepada segenap kaum mu'minin agar diizinkan masuk syurga.
8. Syafa'atnya r kepada para pelaku dosa besar dari kalangan umatnya yang masuk
neraka agar keluar darinya.
Di antara hadits dalam masalah ini adalah hadits dari Anas bin Malik t ia berkata,
Rasulullah r bersabda,
يتمأ نم رئابكلا لهل يتعافش
"Syafa'atku untuk para pelaku dosa besar dari kalangan umatku."[29]
Hafidz Abu Ya'la meriwayatkan dari Utsman bin Affan t, Rasulullah r bersabda,
ةثلث ةمايقلا موي عفشي : ءايبنلا , ءادهشلا مث ءاملعلا مث
”Pada hari kiamat yang akan memberikan syafa'at itu tiga golongan; Para Nabi, kemudian
Ulama kemudian syuhada."[30]

Perjanjian Allah I Dengan Bani Adam
Pengarang mengatakan, "Perjanjian yang diikatkan Allah atas diri Adam dan anak cucunya (sebelum
mereka dilahirkan) adalah benar adanya."
Allah I berfirman, Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam
dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku
Ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang
demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-
orang yang lengah terhadap Ini (keesaan Tuhan)."[31]
Perlu diketahui bahwa ahli tafsir ada yang hanya meriwayatkan bahwa Allah I
mengeluarkan anak cucu Adam dari punggung beliau dan mempersaksikan mereka atas diri
mereka lalu mengembalikannya.
Sebagian dari mereka justru ada yang tidak menyebutkan riwayat itu, tetapi hanya
menyebutkan bahwa Allah I telah mencanangkan petunjuk-petunjuk atas kerububiyah-an dan
keEsaan-Nya, lalu disaksikan oleh akal dan mata hati yang telah Allah I rakitkan pada diri mereka.
Ada juga ahli tafsir yang menyebutkan kedua riwayat itu.
Tidak diragukan lagi bahwa ayat tidak menunjukkan pada pendapat pertama, hal itu
karena beberapa alasan;
1. Sesungguhnya Allah I berfirman, “Dari Bani Adam dan bukan “Dari Adam.”
2. Allah I berfirman: Dari punggung-punggung mereka. Dan bukan “Dari punggung
beliau.”
3. Allah I berfirman, “Anak-anak cucu mereka”. Dan bukan “Anak cucunya (Adam)”.
4. Sesungguhnya Allah I mengabarkan bahwa hikmah dari persaksian mereka adalah
tegaknya hujjah atas mereka, agar mereka tidak mengatakan di akhirat nanti,
“Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah.” Dan hujjah atas diri
mereka itu tegak dengan diutusnya para Rasul dan fitrah mereka telah diciptakan bagi
mereka, sebagaimana yang difirmankan Allah I, “(mereka kami utus) selaku rasul-rasul
pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia
membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana.[32]
Dari situlah banyak para ulama salaf dan khalaf yang menyatakan bahwa yang dimaksud
dengan persaksian itu adalah fitrah mereka yang diciptakan Allah I untuk berada di atas tauhid.

Perkataannya, "Semenjak zaman yang tak berawal, Allah I telah mengetahui jumlah hamba-Nya
yang akan masuk jannah dan yang akan masuk naar secara keseluruhan. Jumlah itu tak akan bertambah
atau berkurang. Demikian juga perbuatan-perbuatan mereka yang telah Allah I ketahui apa yang akan
mereka perbuat itu (juga tak akan berubah)."
Allah I berfirman dalam Qs. 8/75, Al-Ahzab: 40, 19/64.55.
Rasulullah r bersabda,
» ، ةواقشلا لهأ امأو ، ةداعسلا لهأ لمعل نورسييف ةداعسلا لهأ امأ ، رسيم لكف اولمعا
أرق مث ، ةواقشلا لهأ لمعل نورسييف ) : هرسينسف ىنسحلاب قدصو ىقتاو ىطعأ نم امأف
ىرسعلل هرسينسف ىنسحلاب بذكو ىنغتساو لخب نم امأو ىرسيلل ) 5 ( ةيلا رخآ ىلإ « (
“Beramallah kalian! Maka semuanya akan mendapatkan kemudahan. Adapun orang yang bahagia
maka ia akan mengamalkan amal orang-orang yang berbahagia, dan orang yang celaka ia akan
beramal dengan amalan orang-orang yang celaka. Kemudian beliau r membaca; ”Adapun orang
yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa. Dan membenarkan adanya pahala yang
terbaik (syurga). Maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun
orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup[33]. Serta mendustakan pahala terbaik. Maka
kelak kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar (sampai akhir ayat).[34]

Iman Kepada Taqdir
Pengarang mengatakan, "Setiap pribadi akan dimudahkan menjalani apa yang sudah menjadi
kodratnya, sedangkan amalan-amalan itu (dinilai) bagaimana akhirnya. Orang yang bahagia adalah orang
yang berbahagia dengan ketentuan kodratnya. Demikian juga orang yang celaka adalah yang celaka dengan
ketentuan kodratnya."
Pengarang mengatakan, “Asal dari takdir adalah rahasia Ilahi yang tak diketahui hamba-hamba-Nya.
Tak dapat diselidiki baik oleh malaikat yang dekat dengan-Nya, ataupun Nabi yang diutus-Nya. Memberat-
beratkan diri menyelidiki hal itu adalah sarana menuju kehinaan, tangga keharaman, dan mempercepat
penyelewengan. Waspadai dan waspadailah seluruh pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran, dan
bisikanbisikan tentang takdir tersebut. Sesungguhnya Allah I menutupi ilmu tentang takdir-Nya agar tidak
diketahui makhluk-Nya dan melarang mereka untuk mencoba menggapainya. Sebagaimana yang
difirmankan-Nya: “Dia (Allah I ) tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya, dan merekalah yang akan
ditanya.” (QS. Al-Anbiyaa’: 23). Barangsiapa yang bertanya: “Kenapa Dia lakukan itu?”, berarti ia
menolak hukum Al- Qur’an. Barangsiapa menolak hukum Al-Qur’an, berarti ia termasuk orang-orang
kafir.
Dalam hadits disebutkan,
لوسر انثدح لاق هن ع ا يضر دوعسم نب ادب ع نمحرلادب ع يب أ نع هي لع ا ىلص ا
قودصملا قداصلا وهو ملسو " همأ نطب يف هقلخ عمجي مكدحأ نإ مث ةفطن اموي ني عبرأ
كلذ لثم ةغضم نوكي مث كلذ لثم هقلع , خفنيف كلملا هيلإ لسري مث حورلا هيف , عبرأب رمؤيو
تاملك : هق زر بت كب , هل جأو , هل معو , ديعس مأ يقشو . مكدحأ نإ هري غ هل إ ل يذل ا اوف
اهنيبو هن يب نوكي ام ىتح ةن جلا لهأ لمعب لمعيل لمعب لمعيف بات كلا هي لع قبسيف عارذ لإ
ران لا لهأ , ران لا لهأ لمعب لمعيل مكدحأ نإو هيلع قبسيف عارذ لإ اهنيبو هن يب نوكي ام ىتح
لهأ لمعب لمعيف باتكلا اهلخديف ةنجلا
Dari Abu 'Abdirrahman Abdullah bin Mas'ud radhiallahu 'anh, dia berkata : bahwa
Rasulullah telah bersabda, "Sesungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam
rahim ibunya selama 40 hari berupa nuthfah, kemudian menjadi 'Alaqoh (segumpal darah) selama
itu juga lalu menjadi Mudhghoh (segumpal daging) selama itu juga, kemudian diutuslah Malaikat
untuk meniupkan ruh kepadanya lalu diperintahkan untuk menuliskan 4 kata : Rizki, Ajal, Amal
dan Celaka atau bahagianya. maka demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, ada seseorang
diantara kalian yang mengerjakan amalan ahli surga sehingga tidak ada jarak antara dirinya dan
surga kecuali sehasta saja. kemudian ia didahului oleh ketetapan Allah lalu ia melakukan
perbuatan ahli neraka dan ia masuk neraka. Ada diantara kalian yang mengerjakan amalan ahli
neraka sehingga tidak ada lagi jarak antara dirinya dan neraka kecuali sehasta saja. kemudian ia
didahului oleh ketetapan Alloh lalu ia melakukan perbuatan ahli surga dan ia masuk surga.
[Bukhari no. 3208, Muslim no. 2643]
Asal qadar adalah rahasia Allah I kepada hambanya, dan Dia I adalah yang mengadakan,
melenyapkan, membuat faqir dan membuat kaya, menghidupakan dan mematikan, menyesatkan
dan memberi petunjuk. Ali t berkata, "Qadar adalah rahasia Allah, maka janganlah kamu
menyingkapnya (tidak mungkin tersingkap)".
Pandapat ahlus sunah wal jama'ah dalam masalah qadar adalah; bahwa segala sesuatu itu
terjadi dengan qadha dan qadar dari Allah I, dan Allah I yang menciptakan perbuatan hamba,
Allah I berfirman;
هنقلخ ءيش لك انإ ردقب
Sesungguhnya Kami telah menciptakan segala sesuatu dengan qadar (ketetapan).[35]
Dan Ia I berfirman , اريدقت هردقف ءيش لك قلخو ) dan Dia menciptakan segala sesuatu
dan menetapkan baginya ketetapannya). Dan Allah I menghendaki kekafiran orang kafir dan
tidak meridhai dan mencintainya (kekafiran), maka kehendak-Nya adalah bersifat kauni dan tidak
meridhainya secara dien .
Qs. Sajdah; 13, 10/99, At-Takwir; 29, Ad-Dahr; 30, 6/39, 6/125.
Tempat tumbuhnya kesesatan adalah penyamaan antara masyi'ah dan irodah dengan
mahabbah dan ridha.
Jabariyah dan Qadariyah menyamakan antara keduanya, kemudian mereka berselisih.
Berkatalah Jabariyah: Al-Kaun (kejadian) itu semuanya terjadi dengan qadha dan qadar-Nya,
maka ia dicintai dan diridhai. Sedangkan Qadariyah mengatakan, "Bukanlah kemaksiatan itu
dicintai Allah I dan tidak diridhai-Nya maka ia bukan qadar (tidak ditetapkan) dan tidak
diputuskan (bukan qadha) maka ia diluar dari masyi'ah dan ciptaan-Nya."
Perbedaan antara masyi'ah dan mahabbah telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunah, di
antaranya Qs. 2/205, Az-Zumar; 7, 17/38.
Yang dikehendaki itu ada dua macam;
- Yang dikehendaki untuk diri-Nya.
- Yang dikehendaki untuk selain-Nya.
Maka yang dikehendaki untuk diri-Nya dituntut, dicintai untuk dzat-Nya dan apa-apa
yang di dalamnya ada kebaikan, maka hal itu adalah yang dikehendaki dari kehendak ghayah
(tujuan) dan maqashid (maksud).
Sedang yang dikehendaki untuk selain-Nya; kadang tidak menjadi maksud bagi yang
mempunyai keinginan dan tidak mengandung maslahat dengan melihat pada dzat-Nya. Apabila
hal itu merupakan wasilah pada hal yang dimaksud dan dikehendaki, maka hal itu dibenci bagi-
Nya dari sisi diri dan dzat-Nya.

Hikmah Diciptakannya Iblis
Di antara hikmah diciptakannya iblis adalah;
1. Menunjukkan kepada Maha Kuasanya Allah I untuk menciptakan hal-hal yang
kontradiktif dan saling berlawanan. Dia I menciptakan dzat ini yang mana merupakan dzat
yang paling buruk dan jelek, dan ia merupakan sebab seluruh kejelekan yang bertentangan
dengan dzat malaikat Jibril yang merupakan dzat yang paling baik, paling bersih dan suci
dan ia merupakan sumber semua kebaikan, Maha Suci Allah yang telah menciptakan ini
dan itu.
2. Tampak dampak dari nama-Nya “Qahriyah” (superioritas), seperti Al-Qahhar (Maha
Kuasa), Al-Muntaqim (Maha Memberi balasan), Al-Adlu (Maha Adil), Adh-Dharu (Maha
memberi madharat), Asy-Syadidul ‘Iqab (Yang keras siksaaan-Nya), Sari’ul Hisab (cepat
siksaan-Nya), Dzil-Batsyi Syadid (Maha memiliki adzab yang keras), Al-Khafidh (Maha
merendahkan), Al-Mudzil (Maha menghinakan), karena nama-nama dan perbuatan ini
adalah sempurna, yang harus ada hal-hal yang dikaitkan dengannya. Kalaulah jin dan
manusia itu secara tabi’atnya menyerupai malaikat, maka dampak dari nama-nama ini
tidak akan nampak.
3. Tampak pengaruh nama-nama-Nya yang mengandung keMaha lembutan-Nya,
ampunan-Nya, pemaafan-Nya, menutup aib, pengampunan-Nya dan membebaskannya
dari siksa pada siapa yang dikehendaki-Nya. Kalau Ia tidak menciptakan apa-apa yang
dibenci-Nya dari sebab-sebab yang mengantarkan kepada tampaknya pengaruh nama-
nama ini, maka akan hilang hikmah-hikmah dan banyak faidah. Rasulullah r telah
mengisyaratkan dengan sabdanya,
نورفغتسيو نوبنذي موقب ءاجلو مكب ا بهذل اوبنذت مل ول , مهل رغعيف
“Kalaulah kalian tidak melakukan dosa, maka Allah I akan mendatangkan suatu kaum
yang berdosa kemudian mereka memohon ampun kepada Allah I dan Allah mengampuni
mereka.”
4 . Menunjukkan nama-Nya Al-Hikmah (Maha Bijak) dan Al-Khibrah (Maha Pintar),
karena Ia adalah ريبخ لا مي كحلا yang meletakkan sesuatu pada tempatnya dan
menurunkan sesuatu dengan tempat yang layak dengannya .
5. Tercapainya ibadah yang bermacam-macam. Seandainya tidak diciptakan Iblis maka
ibadah tersebut tidak akan tercapai. Jihad merupakan ibadah yang paling dicintai oleh
Allah I dari macam-macam ibadah, sekiranya manusia semuanya beriman, maka akan
hilang ibadah ini dan yang menyertainya dari loyalitas kepada Allah I dan membenci
karena-Nya, amar ma’ruf nahi munkar, sabar, menyelisihi hawa nafsu, mendahukukan
kecintaan Allah I, taubat, istighfar, memohon perlindungan kepada-Nya agar diselamatkan
dari musuhnya dan menjaganya dari makar (tipu daya) musuhnya.

Apabila kekufuran itu merupakan qadha dan qadar Allah I, dan kita diperintahkan untuk
ridha dengan qadha Allah I, maka bagaimana kita mengingkari dan membencinya?
Jawab;
Pertama: Kita tidak diperintahkan untuk ridha terhadap apa yang ditentukan dan tetapkan Allah I
dan kitab dan sunah pun tidak menyuruh hal itu, akan tetapi qadha itu ada yang dicintai dan ada
yang dibenci dan dicela.
Kedua: Disini ada dua perkara; Ketentuan Allah I , yaitu perbuatan yang berasal dari Dzat Allah I
dan yang ditetapkan: yaitu objek perbuatan yang terpisah dari-Nya. Maka qadha (ketentuan) itu
semuanya baik,adil dan mengandung hikmah, maka semuanya diridhai. Adapaun yang
ditetapkan (al-maqdi) ada dua macam: Apa yang dicintai dan apa yang tidak dicintai.
Ketiga: Qadha mempunyai dua sisi, salah satunya adalah yang berkaitan dengan Rabb I dan
penisbatannya kepada-Nya, dari sisi ini maka hal ini diridhai. Kedua, yang berkaitan dengan
hamba dan dinisbahkan kepadanya, maka dari sini terbagi menjadi; apa yang diridhai dan apa
yang tidak diridhai. Seperti membunuh jiwa, mempunyai dua ungkapan; dari sisi hal itu
merupakan qadha dan qadar Allah I serta telah dituliskan, dikehendaki-Nya dan Ia I
menjadikannya sebagai ajal bagi orang yang terbunuh dan akhir umurnya, kita ridha dengannnya.
Adapun dari sisi datangnya dari orang yang membunuh, perbuatan dan usahanya serta perbuatan
tersebut mendatangkan resiko dengan pilihannya dan bermaksiat kepada Allah I dengan
perbuatannya, kita membenci dan tidak meridhainya.

Perkataannya, “Memberat-beratkan diri menyelidiki hal itu adalah sarana menuju kehinaan,
tangga keharaman, dan mempercepat penyelewengan.
نلذخ لا ) kehinaan) merupakan kebalikan dari رص نلا ) pertolongan ,( نام رحلا )
keharaman) kebalikan dari رف ظلا ) kejayaan/kemenganan) dan ناي غظلا ) melewati batas)
merupakan kebalikan dari ةماقتسلا ) istiqamah/bertetap hati .(

Perkataannya, “Waspadai dan waspadailah seluruh pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran, dan
bisikan-bisikan tentang takdir tersebut.”
Dari Abu Hurairah t ia berkata, manusia datang kepada Rasulullah r. Mereka bertanya
kepada beliau r : Kami mendapatkan pada diri-diri kami sesuatu yang membuat seseorang ingin
berbicara dengannya? Beliau r bersabda, “Apakah kalian telah mendapatkannya? Mereka
menjawab, “Ya”, beliau bersabda, “Itulah ‘sharihul iman’ (benarnya keimanan).[36]
Rusaknya agama adalah dari baik amal dan I’tiqad (keyakinan). Sisi pertama dari sisi
syahwat dan yang kedua dari sisi syubhat. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah t
bahwa Nabi r bersabda: Sesungguhnya umatku akan mengambil apa yang diambil oleh generasi
sebelumnya sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Mereka berkata, “Apakah Persia
dan Romawi? Beliau r bersabda, “Siapa lagi selain mereka.”
Dari Abdullah bin Amru h ia berkata, Rasulullah r bersabda, “Akan terjadi kepada umatku
apa yang terjadi kepada Bani Israil setapak demi setapak, sampai jika ada pada Bani Israil yang
menyetubuhi ibunya dengan terang-terangan, dari umatku akan ada yang melakukan hal itu. Dan
bahwa sesungguhnya Bani Isra’il itu terpecah menjadi tujuh puluh dua millah (golongan) dan
umatku terpecah menjadi tujuh puluh tiga millah, semuanya masuk neraka kecuali satu millah,
mereka bertanya, ”Siapa mereka itu wahai Rasulullah r? Beliau r menjawab, “Apa-apa yang ada
padaku dan para sahabatku.”[37]
Bangunan ibadah itu dan iman kepada Allah I, kitab dan Rasul-Nya adalah di atas
ketundukkan tanpa banyak bertanya tentang rincian hikmah-hikmah dalam perintah-perintah dan
larangan serta syari'at-syari'at.

Perkataannya,
ىلاعت ا ءاي لوأ نم هب لق روت م وه نم هي لإ جات حي ام ةل مج اذهف , يف نيخسارلا ةجرد يهو
مل علا , نام لع مل علا نل : دوج وم قل خلا يف مل ع , دوق فم قل خلا يف مل عو , مل علا راك نإف
رفك دوجوملا , دوجوملا ملعلا لوبقب لإ ناميلا تبثن لو , دوقفملا ملعلا بلط كرتو
"Inilah sejumlah persoalan yang dibutuhkan oleh orang-orang yang hatinya terang dari kalangan
para wali Allah I . Itulah derajat orang-orang yang sudah mendalam ilmunya. Karena ilmu itu ada dua
macam, yaitu: ilmu yang dapat digapai makhluk (ilmu agama-pent.) dan ilmu yang terselubung baginya
(ilmu ghaib). Mengingkari ilmu yang pertama berarti kekufuran. Dan mengaku-aku memiliki ilmu yang
kedua juga kekufuran. Keimanan itu hanyalah terpatri dengan menerima ilmu yang harus digapai manusia,
dan menghindarkan diri dari mencari ilmu yang terselubung."
Yang dimaksud dengan ilmu mafqud adalah ilmu tentang qadar yang mana Allah I
menutupnya dari semua manusia. Sedangkan ilmu maujud adalah ilmu syari'ah, ushul dan
cabang-cabangnya, maka siapa yang mengingkari apa-apa yang datang dari Rasul r maka dia
termasuk golongan orang-orang kafir, siapa yang mengaku mengetahui ilmu ghaib, maka dia
termasuk orang-orang kafir. Allah I berfirman, Qs.Al-Jin; 26-27, Luqman; 24.

Iman Kepada Lauh Dan Qalam
Perkataannya,
ملقلاو حولاب نمؤنو , مقر دق هيف ام عيمجبو
"Kita juga mengimani adanya Al-Lauh Al-Mahfudz, Al-Qalam, dan segala yang tercatat di
dalamnya".
Qs. Al-Buruj; 21-22. Al-Hafidz Abu Qasim Ath-Thabrani meriwayatkan dengan sanad
sampai Nabi r bahwa ia r bersabda,
ءاضيب ةرد نم اظوفحم احول قل خ ا نإ , ءارمح ةتوقاي نم اهتحفص , رون هملق , رون هبات كو ,
ةظحل ةئام ثلثو نوتس موي لك هيف هلل , قزريو قلخي , ييحيو تيميو , لذيو زعيو , ام لعفيو
هؤاشي
Lauh yang disebutkan adalah tempat di dalamnya dituliskan taqdir semua makhluk.
Sedangkan qalam yang disebutkan adalah yang diciptakan oleh Allah I dan ditulis dengannya
taqdir pada lauh yang disebutkan, seperti disebutkan dalam "Sunan Abi Daud" dari Ubadah bin
Shamit t ia berkata: Saya mendengar Rasulullah r bersabda, "Yang pertama kali diciptakan oleh
Allah I adalah qalam, Ia I berfirman: Tulislah! Ia berkata: Wahai Rabb, apa yang harus aku tulis? Ia
I berfirman, "Tulislah ketentuan semua makhluk segala sesuatu sampai terjadi hari kiamat".[38]
Para ulama berbeda pendapat manakah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah I,
apakah qalam atau Arsy menjadi dua pendapat, keduanya disebutkan oleh Abul Alaa Al-
Hamadzani. Yang paling shahih dari keduanya adalah Arsy itu lebih dahulu dari qalam.
Disebutkan dalam kitab "Ash-Shahih" dari hadits Abdullah bin Amru j ia berkata, Rasulullah r
bersabda, "Allah r menuliskan taqdir semua makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi
selama lima puluh ribu tahun, dan Arsy-Nya di atas air". Dari hadits ini jelas bahwa taqdir itu
terjadi setelah penciptaan Arsy dan taqdir terjadi ketika awal penciptaan qalam.

Taqdir Allah I Tidak Dapat Dirubah
Perkataannya, "Seandainya seluruh makhluk bersepakat terhadap suatu urusan yang telah Allah I
tetapkan untuk terjadi, agar urusan itu batal, mereka tak akan mampu untuk mengubahnya. Sebaliknya
seandainya mereka berkumpul menghadapi urusan yang telah Allah I tetapkan untuk tidak terjadi, agar
urusan itu terjadi, merekapun tidak akan mampu mengubahnya. Qalam (catatan) Allah I telah ditetapkan
untuk segala sesuatu yang akan terjadi sampai datangnya Hari Kiamat.”
Dalam sebuah hadits disebutkan,
ىلص يبنلا فلخ تنك لاق هنع ا يضر سابع نب ادبع سابعلا يبأ نع ملسو هيلع ا
لاقف اموي " ملغ اي , تاملك كملعأ ين إ : كظفحي ا ظفحا , ظفحا كهاجت هدجت ا , اذإ
هللاب نعتساف تنعتسا اذإو ا لأساف تلأس , ةملا نأ مل عاو كوعفني نأ ىل ع تعمتجا ول
كل ا هبتك دق ءيشب لإ كوعفني مل ءيشب , اوعمتجا نإو كورضي مل ءيشب كورضي نأ ىلع
كي لع ا هب تك دق ءيشب لإ , فحصلا تف جو ملقل ا تع فر " لاق و يذم رتلا هاور : ثيدح
يذمرتلا ري غ ةي اور يفو حيحص نسح : كمامأ هدجت ا ظفحا , ءاخرلا يف ا ىل إ فرعت
ةدشلا يف كفرعي , امو كبيصيل نكي مل كأطخأ ام نأ ملعاو كئطخيل نكي كل كباصأ , ملعاو
ربصلا عم رصنلا نأ , بركلا عم جرفلا نأو , عم نأو ارسي رسعلا
Dari Abu Al ‘Abbas, ‘Abdullah bin ‘Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata : Pada suatu hari saya
pernah berada di belakang Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, beliau bersabda : "Wahai anak
muda, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat : Jagalah Allah, niscaya Dia akan
menjaga kamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapati Dia di hadapanmu. Jika kamu minta,
mintalah kepada Allah. Jika kamu minta tolong, mintalah tolong juga kepada Allah. Ketahuilah,
sekiranya semua umat berkumpul untuk memberikan kepadamu sesuatu keuntungan, maka hal
itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang sudah Allah tetapkan untuk dirimu. Sekiranya
mereka pun berkumpul untuk melakukan sesuatu yang membahayakan kamu, niscaya tidak akan
membahayakan kamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Segenap pena telah
diangkat dan lembaran-lembaran telah kering." (HR. Tirmidzi, ia telah berkata : Hadits ini hasan,
pada lafazh lain hasan shahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi : “Hendaklah kamu selalu
mengingat Allah, pasti kamu mendapati-Nya di hadapanmu. Hendaklah kamu mengingat Allah
di waktu lapang (senang), niscaya Allah akan mengingat kamu di waktu sempit (susah).
Ketahuilah bahwa apa yang semestinya tidak menimpa kamu, tidak akan menimpamu, dan apa
yang semestinya menimpamu tidak akan terhindar darimu. Ketahuilah sesungguhnya
kemenangan menyertai kesabaran dan sesungguhnya kesenangan menyertai kesusahan dan
kesulitan”).[39]
Qalam ada empat macam;
1. Qalam pertama adalah yang umum dan yang mencakup seluruh makhluk, bagian
ini telah disebutkan dengan lauh.
2. Qalam kedua adalah yang diciptakan bersamaan dengan penciptaan Adam q, ini
juga qalam yang bersifat umum, akan tetapi untuk bani Adam.
3. Qalam ketiga adalah ketika diutusnya malaikat ke janin di dalam perut ibunya.
Kemudian ia meniupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk menuliskan 4
(empat) perkara : Rizki, Ajal, Amal dan Celaka atau bahagianya.
4. Qalam keempat adalah yang diletakkan pada seorang hamba ketika ia telah baligh,
berada di tangan Kiramul Katibin yang menuliskan semua yang dikerjakan oleh
bani Adam.
Perkataannya,
هقلخ نم نئاك لك يف هملع قبس دق ا نأ ملعي نأ دب علا ىلعو , امكحم اريدقت كلذ ردقف
امربم , ضقان هيف سيل , ريغم لو ليزم لو بnقعم لو , صقان لو لوحم لو , نم دئاز لو هقلخ
هضرأو هتاوامس يف
"Hendaknya seorang hamba tahu bahwa ilmu Allah I telah mendahului segala sesuatu yang akan terjadi
pada makhluk-Nya. Dia telah menentukan takdir yang baku yang tak bisa berubah. Tak ada seorang
makhluk pun baik di langit maupun di bumi yang dapat membatalkan, meralatnya, menghilangkannya,
mengubahnya, menggantinya, mengurangi, ataupun menambahnya.
Dan perkataannya,
ناميلا دقع نم كلذو , ةفرعملا لوصأو , هتيبوبرو ىلاعن ا ديحوتب فارتعلاو , ىلاعن لاق امك
هبات ك يف ) : اريدق ت هردق ف ءيش لك قل خو ( ناق رفلا : 2 ىلاع ت لاق و ) اردق ا رم أ ناك و
ارودقم ( بازحلا : 38 .
“Itulah buhul ikatan keimanan dan dasar-dasar ma’rifat dan pengakuan terhadap ke-Esa-an dan ke-
Rububiyyah-an Allah I Sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Qur’an: “Dan Dia telah menciptakan
segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya.” (QS. Al-Furqan : 2). Dan
firman-Nya: “Dan ketetapan Allah I itu suatu ketetapan yang pasti berlaku.” (QS. Al-Ahzab : 38).”
Maksud dari perkataannya, “Pengakuan terhadap ke-Esa-an dan ke-Rububiyyah-an Allah
I” adalah tidak sempurna tauhid dan pengakuan terhadap ke-Esa-an dan ke-Rububiyyah-an Allah
I kecuali dengan beriman kepada sifat-sifat Allah I.
Abu Daud meriwayatkan dari Ibn Umar t, dari Nabi r beliau bersabda, “Qadariyah adalah
majusinya umat ini, apabila mereka tertimpa sakit, janganlah kamu menengoknya, dan apabila
mereka meninggal, maka janganlah kalian menyaksikannya”.[40]
Dari Abu Daud juga beliau meriwayatkan dari Khudzaifah Al-Yamani t ia berkata,
Rasulullah r bersabda, “Pada setiap umat itu terdapat majusi, dan majusinya umat ini adalah
mereka yang mengatakan: Tidak ada qadar (ketentuan), barangsiapa yang mati di antara mereka,
maka janganlah kalian menyaksikan jenazahnya, dan barangsiapa yang mati di antara mereka,
maka janganlah kalian menjenguknya, mereka itu pengikut dajjal dan menjadi kewajiban Allah I
untuk mempertemukannya dengan dajjal.[41]
Dari Abu Daud juga beliau meriwayatkan dari Umar bin Khattab t,dari Nabi r beliau
bersabda, “Janganlah kalian duduk-duduk bersama ahlu qadar dan janganlah kamu
mendekatinya”.[42]
Tirmidzi meriwayatkan dari Ibn Abbas hia berkata, Rasulullah r bersabda, “Dua golongan
dari bani Adam yang tidak mendapat bagian dalam Islam; Murji’ah dan Qadariyah”.[43]
Qadar itu mengandung dasar-dasar yang agung, di antaranya;
1. Bahwa Dia I Maha mengetahui dengan urusan yang akan ditentukan sebelum
kejadiannya (diciptakan), maka ilmu-Nya itu qadim (tak berawal).
2. Takdir itu meliputi penetapan ukuran-ukuran semua makhluk, Qs. Al-Furqan: 2.
3. Taqdir itu meliputi bahwa Allah I telah mengabarkan dan menampakkan hal itu
sebelum terciptanya para makhluk dengan sangat terperinci.
4. Taqdir itu meliputi bahwa Allah I Maha memilih apa yang Ia I perbuat. Mencipta
dengan kehendak dan keinginan-Nya, bukan merupakan keharusan bagi diri-Nya I.
5. Taqdir itu menunjukkan pada sesuatu yang ditentukan (ditaqdirkan) itu adalah
(makhluk) yang baru, setelah sebelumnya belum ada, maka Dia I mentakdirkannya dan
menciptakannya.

Perkataannya, "Maka celakalah orang yang betul-betul menjadi musuh Allah I dalam persoalan
takdir-Nya. Dan mengikutsertakan hatinya yang sakit untuk membahasnya. Karena lewat praduganya ia
telah mencari-cari dan menyelidiki ilmu ghaib yang merupakan rahasia tersembunyi. Akhirnya ia kembali
dengan membawa dosa dan kedustaan".
Abdullah bin Mas'ud berkata,
ركنملاو فورعملا هب فرعي بلق هل نكي مل نمل كله
"Celakalah bagi orang yang tidak mempunyai hati yang dengannya mengetahui kebaikan
dan kemunkaran".
Abu Muhammad Abdurrahman bin Isma'il yang terkenal dengan nama Abu Syamah
berkata dalam kitab "Al-Hawadits wal Bida'", "Ketika datang perintah untuk melazimi (menetapi)
jama'ah, maka yang dimaksud adalah menetapi kebenaran dan mengikutinya, walaupun yang
berpegang dengannya sedikit dan yang menyelisihinya banyak, karena kebenaran itu apa yang
terdapat pada jama'ah yang pertama dari masa Rasulullah r dan sahabat-sahabatnya gdan tidak
memperhatikan kepada banyaknya ahlul bathil setelahya.[44]
Hasan Al-Bashri berkata, "Sunah itu –demi yang tidak ada ilah yang berhak disembah
selain Dia- adalah (pertengahan) antara berlebih-lebihan dan menyepelekan, maka bersabarlah
kalian semoga Allah merahmati kalian, karena Ahlus Sunah itu sisa paling sedikit dari manusia
yang tidak berpandangan seperti 'ahlul itraf' (yang berlebih-lebihan) dalam berlebih-lebihannya,
dan tidak bersama dengan ahlul bid'ah dalam kebid'ahannya, mereka bersabar dalam 'sunah'
mereka sampai mereka bertemu dengan Rabb mereka, begitulah (mereka), maka jadilah (seperti
mereka)".
Sebaik-baik makanan bagi hati adalah keimanan dan obat yang paling bermanfaat adalah
Al-Qur'an dan pada setiap keduanya terdapat makanan dan obat. Qs. Fushilat; 44, 17/82, 10/57.

Arsy Dan Kursi Itu Benar Adanya
Perkataannya,
nقح nيسركلاو شرعلاو
"‘Arsy dan Kursi-Nya adalah benar adanya."
Qs.Al-Buruj; 15, Ghafir; 15, 20/5, 7/54, 23/116, An-Naml; 26, Ghafir; 7, Al-Haaqah; 17, 39/75.
Dalam do'a ketika menghadapi kesulitan yang diriwayatkan dalam kitab 'As-Shahih'
disebutkan,
ميلحلا ميظعلا ا لإ هلإ ل , ميركلا شرعلا بر ضرلا برو ميظعلا شرعلا بر ا لإ هلإ ل
"Tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Allah I yang Maha Perkasa lagi Maha
Lembut, Tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Allah I pemilik Arsy yang agung, Rabb di
Bumi, Rabb (Pemilik) Arsy yang mulia."[45]
Abu Daud meriwayatkan dari Nabi r bahwa beliau bersabda, "Saya dijinkan untuk
menceritakan tentang (sifat) malaikat dari malaikat-malaikat Allah I penjaga Arsy. Sesungguhnya
antara kedua telinganya dan pudaknya adalah sejauh tujuh ratus tahun perjalanan."[46]
Suday berkata,"Langit dan bumi itu pada mulut kursi dan kursi itu di depan Arsy."
Perkataan pengarang,
هنود امو شرعلا نع نغتسم وهو , هقوفو ءيش لكب طيحم , هقلخ ةطاحلا نع زجعأ دقو
"Dia tidak membutuhkan ‘Arsy-Nya itu dan apa yang ada di bawahnya. Dia menguasai segala sesuatu dan
apa-apa yang ada di atasnya. Dan Dia tidak memberi kemampuan kepada makhluk-Nya untuk menguasai
segala sesuatu."
Qs.3/97, Fathir; 15, Qs. Al-Buruj; 20, Fushilat; 54, 4/126.
Nash-nash yang menjelaskan ketinggian Allah I di antaranya;
1 . Jelas ketinggian-Nya dengan kata " نم " yang menjelaskan ketinggian dengan dzat.
Qs. An-Nahl; 50 .
2. Penyebutannya semata tanpa (menyebutkan) perantaranya. Qs. 6/16-17.
3 . Dengan menyebutkan naiknya ) جورع ( sesuatu kepada-Nya. Qs. Al-Ma'arij; 4 .
4 . Penyebutan sesuatu naik ) دوعص ( sesuatu kepada-Nya. Fathir; 10 .
5. Dinaikkannya sebagian makhluk kepada-Nya. Qs.4/ 158, 3/55.
6. Ketinggian muthlak yang menunjukkan pada semua urutan ketinggian, baik secara
dzat, kekuasaan dan kemuliaan. Qs.2/255, Saba; 23, Asy-Syura; 51.
7. Penyebutan turunnya Kitab dari-Nya. Qs. 39/1, Ghafir; 2, Fushilat; 2&42, An-Nahl;
102, Ad-Dukhan; 1-5.
8. Penyebutan bahwa ada sebagian makhluk-Nya terdapat di sisi-Nya dan bahwa
sebagiannya lebih dekat kepada-Nya dari sebagian yang lain. 7/206, 21/19.
9. Penyebutan bahwa Allah I berada di langit.
10 . Dia I bersemayam di atas Arsy yang diikuti dengan huruf " ىل ع " khusus untuk
Arsy, yang mana Arsy merupakan makhluk yang paling tinggi .
11.Pengangkatan tangan (ketika berdo'a) kepada Allah I, seperti sabda Nabi r;
ارفص امهدري نأ هيدي هيلإ عفر اذإ هدبع نم ييحتسي ا نإ
"Sesungguhnya Allah I malu apabila ada seorang hamba-Nya yang mengangkat tangan
kepada-Nya (ketika berdo'a) untuk mengembalikannya dengan hampa."
12.Penyebutan bahwa Ia I turun ke langit dunia pada setiap malam.
13.Isyarat secara indrawi pada ketinggian. Yaitu isyarat Rasul r ketika ia r bertanya
kepada umatnya, "Sesungguhnya kalian akan ditanya tentangku, maka apa yang
akan kalian katakan? Para sahabat menjawab: Kami bersaksi bahwa engkau telah
menyampaikan, menunaikan (amanat) dan menasihati. Kemudian ia mengangkat
tangannya yang mulia ke langit dan bersabda, : Ya Allah I saksikanlah.[47]
14 . Disebutkannya kata " نيلا " seperti disebutkan oleh Rasulullah r : ؟ا نيأ .
15.Persaksian Nabi r kepada siapa yang mengatakan bahwa Allah I di langit bahwa ia
beriman.
16.Pemberitahuan-Nya I bahwa Fir' aun melemparkan panah ke langit untuk mencari
Ilah Musa q. Qs.Ghafir; 36-37.
17.Pemberitahuan Nabi r bahwa ia r bolak-balik antara Nabi Musa dan Rabb-Nya pada
malam mi'raj untuk meringankan shalat.
18.Nash-nash yang menunjukkan bahwa para penghuni syurga itu melihat kepada
Allah I, baik dari kitab maupun dari sunah. Dan pemberitahuan Nabi r bahwa
mereka (ahli jannah) melihat Allah I seperti mereka melihat bulan purnama yang
tidak terhalang oleh awan, dan mereka tidak melihatnya kecuali berada di atas
mereka.
Perkataan pengarang,
ليلخ ميهربإ يذختا ىلاعت ا نإ لوقنو , اميلكت يسوم ملكو , اميلستو اقيدصتو اناميإ
Kita juga menyatakan dengan penuh keimanan dan penyerahan diri bahwa sesungguhnya Allah l
telah menjadikan Nabi Ibrahim q sebagai kekasih-Nya, dan mengajak Nabi Musa q untuk berbicara dengan
sebenar-benarnya.
4/125&164
Rumah (keluarga) Nabi Ibrahim adalah rumah (keluarga) yang paling mulia di alam ini secara
muthlak, Allah I memberikan kekhususan dengan beberapa hal;
1. Allah I menjadikan di dalamnya kenabian dan kitab, maka tidak ada seorang Nabi
pun yang datang setelah Nabi Ibrahim kecuali dari ahlul baitnya.
2. Allah I menjadikan mereka para imam yang memberikan petunjuk dengan
perintah-Nya sampai hari kiamat. Maka setiap yang masuk syurga dari wali-wali
Allah setelah mereka adalah karena mereka mengikuti jalannya dan dengan
dakwah mereka.
3. Allah I menjadikan dari mereka (keluaga Ibrahim) dua orang khalil (kekasih).
4. Allah I menjadikan pemilik rumah ini sebagai imam bagi manusia. Qs. 2/124.
5. Allah I menjadikan dengan kedua tangannya satu bangunan yang nyata, yang
dijadikan sebagai tempat berdiri (beribadah) bagi manusia, tempat berkumul dan
tempat yang aman bagi manusia serta menjadikannya sebagai kiblat bagi manusia
dan tempat melaksanakan ibadah haji.
6. Allah I memerintahkan kepada hamba-Nya untuk bershalawat kepada ahlul bait
ini.

Pengarang mengatakan,
نييبنلاو ةكئلملاب نمؤنو , نيلسرملا ىلع ةلزنملا بتكلاو , نيبملا قحلا ىلع اوناك مهنأ دهشنو
Kita mengimani para Malaikat, para Nabi, dan kitab-kitab yang diturunkan kepada para Rasul. Kita
pun bersaksi, bahwa mereka berada di atas kebenaran yang nyata.
Perkara-perkara ini merupakan rukun iman, Allah I berfirman; Qs. 2/ 285, 2/ 177, 4/ 136.

Dasar Pemikiran Filsafat
Manusia yang paling ingkar terhadap keimanan adalah Ahli filsafat, yang digelari oleh
sebagian mereka sebagai Ahlul Hikmah. Sesungguhnya madzhab mereka adalah bahwa Allah I itu
ada tanpa wujud dan hakikat. Dia I tidak mengetaui rincian kejadian dan –menurut mereka- Dia
tidak berbuat dengan kekuasaan dan kehendak-Nya.
Adapun kitab-kitab-Nya menurut mereka tak dapat disifati dengan ucapan. Dia I tidak
pernah berbicara dan tidak akan pernah berbicara. Al-Qur’an menurut mereka adalah limpahan
yang meluap, dari intelegensi yang super aktif, yang terdapat pada hamba suci yang bersih
jiwanya.
Adapun masalah hari akhir, mereka adalah manusia yang paling mengingkari dan
mendustakannya. Menurut mereka, alam semesta ini tidak akan punah. Langit tidak akan terbelah
dan hancur. Bintang-bintang pun tak akan pernah berjatuhan. Bulan dan matahari tak akan
pernah digulung dan dicampakkan dari arah yang tinggi. Manusia juga tak akan pernah
dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, dan tak akan digiring ke Jannah atau Naar. Semua itu
bagi mereka hanya perumpamaan yang diberikan untuk memudahkan pemahaman orang-orang
awam. Beginilah keimanan golongan rendah dan hina.

Mu’tazilah
Ushuluddin Mu'tazilah ada lima;
1. Tauhid, namun mereka menafikan seluruh sifat-sifat Allah I.
2 . Al-Adlu ) لدع لا ,( yaitu mereka berbicara tentang af’al (perbuatan) Allah I yaitu
tentang “Al-Qadar”, namun menurut persepsi mereka hal itu mencakup bolehnya
menolak “Al-Qadar” lantaran mereka memegang prinsip “Al-Adlu” atau keadilan
(celaka atau bahagia seseorang bukan terletak pada qadha dan qadar namun atas
usaha mereka sendiri .(
3 . دي عولا ذافنإ / دي عولاو دعولا ) janji dalam ancaman, yaitu siapa yang melakukan
dosa besar, maka ia akan kekal dalam neraka .(
4 . Perintah dan larangan ) يه نلاو رمل ا ,( namun menurut persi mereka adalah
bolehnya memberontak kepada pemerintahan muslim .
5 . نيتلزنم نيب ةلزنم ) satu tempat di antara dua tempat .(

Rafidhah
Dasar-dasar dien Rafidhah adalah;
1. Tauhid.
2. Al-Adlu.
3. An-Nubuwah.
4. Imamah.
Adapun dasar-dasar ahlus sunah adalah mengikuti dengan apa yang dibawa oleh para Rasul.
Abu Thalib Al-Makki[48] berkata, "Rukun iman itu ada tujuh, yaitu lima rukun ini
ditambah dengan iman kepada qadar dan iman kepada syurga dan neraka."

Manakah Yang Lebih Utama Antara Manusia Yang Shalih Dengan Malaikat
Telah dinisbahkan kepada ahlus sunah bahwa manusia yang shalih dan para nabi itu lebih
utama dari malaikat dan (dinisbahkan) kepada muktazilah bahwa malaikat itu lebih mulia (dari
manusia).
Pengikut Asy'ari terbagi menjadi dua perkataan; Di antara mereka ada yang
mengutamakan para Nabi dan wali (dari pada malaikat) dan di antara mereka ada yang diam dan
tidak membantah perkataan tersebut, diceritakan dari sebagian mereka bahwa mereka condong
melebihkan malaikat dan telah disebutkan pula dari selain mereka dari kalangan ahli sunah dan
sebagian kalangan sufi.
Syi'ah mengatakan: Seluruh para imam itu leibih mulia dari pada seluruh malaikat.
Syaikh Tajud Dien Al-Fajari, pengarang kitab "Al-Isyarah Fil Basyarah Fi Tafdhilil Basyar
'alal Malak" ia berkata dalam penghujungnya, "Ketahuilah bahwa masalah ini (pengutamaan
antara malaikat dan manusia) adalah termasuk bid'ahnya ilmu kalam, yang mana generasi
pertama dari umat ini tidak ada yang membicarakannya, tidak pula pada generasi setelahnya dari
para imam yang lebih mengetahui serta dasar-dasar akidah tidak berhenti (berdiri) di atasnya, dan
dengannya tidak menyangkut banyak dalam urusan agama dari yang dimaksud. Maka dari ini
tidak ada seorang pengarang pun yang membahas masalah ini, dan jama'ah pun menahan untuk
membicarakan dalam masalah ini. Setiap orang yang berkata tentangnya tidak lepas dari
kelemahan dan kesukaran.

Wajib Beriman Terhadap Nama-Nama Para Nabi Dan Rasul
Kita mengimani apa yang diterangkan oleh Allah dalam KitabNya tentang nama-nama para
Nabi dan Rasul, yang disebutkan maupun tidak, serta tidak ada yang mengetahui jumlah para
nabi kecuali Allah. Qs. 4/164, Ghafir; 78.

Para Rasul 'Ulul Azmi
Imam Al-Baghawi menukil dari Ibnu Abbas dan Qatadah, bahwa Rasul ulul azmi adalah
Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad shalawatullah wasalamuhu alaihim. Tersebut dalam
surat Al Ahzab: 7, Asy Syuraa: 13.
Adapun beriman kepada Nabi Muhammad r adalah dengan membenarkan dan mengikuti
apa yang dibawanya dari syari'at-syari'at secara global dan terperinci.

Beriman Terhadap Nama-Nama Kitab Yang Telah Allah I Sebutkan
Adapun iman terhadap Kitab-kitab Allah I yang diturunkan kepada para Rasul, mala kita
beriman dengan (kitab) yang disebutkan dari; Taurat, Injil dan Zabur, dan kita beriman bahwa
kitab-kitab yang diturunkan kepada para Nabi-Nya yang tidak diketahui nama dan bilangannya
kecuali oleh Allah.
Sedangkan beriman kepada Al Qur’an adalah dengan membenarkan dan mengikutinya,
berbeda iman kepada kitab-kitab lainnya.
Qs. Fushilat; 41-42 & 44, Saba; 6, Yunus; 57, At-Taghabun; 8.

Pengarang mengatakan: Kita menyebut mereka yang (shalat) menghadap kiblat kita dengan (sebutan)
kaum muslimin dan kaum mukminin selama mereka mengakui apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan
membenarkan segala apa yang beliau ucapkan dan beritakan.
Rasulullah r bersabda,
انتلص ىلص نم , انتلبق لبقتساو , انتحيبذ لكأ و , ملسملا وهف , انيلع ام هيلعو انل ام هل
"Siapa yang shalat seperti shalat kami, menghadap pada kiblat kami dan memakan sembelihan
kami, maka dia adalah seorang muslim, baginya apa yang didapat oleh kami dan dia akan
mendapatkan apa yang didapatkan oleh kami."

Pengarang mengatakan,
ا يف ضوخن لو , ا نيد يف يرامن لو
Kita tidak mempergunjingkan Allah SWT dan tidak membantah (ajaran) dien Allah SWT.
Maksud perkataannya, "Tidak membantah (ajaran) dien Allah SWT" adalah tidak memusuhi ahlul
haq dengan melemparkan syubhat ahlul ahwa kepada mereka.
Pengarang mengatakan,
نأرقلا يف لداجت لو , نيملاعلا nبر ملك هنأ دهشنو , نبملا حور هب لزن , نيلسرملا ديس هملعف
ني عمجأ هل ا ىل عو هي لع ا ىلص ادم حم . ىلاع ت ا ملك وهو , ملك نم ءيش هيواسي ل
نيقلخملا , هقلخب لوقن لو , نيملسملا ةعامج فلاخن لو
"Kita tidak menyanggah Al-Qur’an, dan bersaksi bahwa ia adalah Kalam Rabbul ‘Alamin, diturunkan
dengan perantaraan Ruhul Amin (Malaikat Jibril), lalu diajarkan kepada Penghulu para Nabi yaitu
Rasulullah SAW (salaaman tasliman katsiran). Ia adalah Kalam Ilahi yaitu yang tak akan dapat
diserupakan dengan ucapan makhluk-makhluk- Nya. Kita pun tidak mengatakannya sebagai makhluk dan
(dengan itu) tidak akan menyelisihi Jama’ah kaum Muslimin."
Qs. Asy-Syu'ara; 193-195, At-Takwir; 19-21.
Perkataannya,
بنذب ةلبقلا لهأ نم دحأ رفكن لو , هلمع نمل بنذ ناميلا عم nرضي ل لوقن لو هلحتسي ملام
"Kita tidak mengafirkan Ahli Kiblat (kaum muslimin) hanya karena suatu dosa, selama dia tidak
menganggapnya sebagai sesuatu yang dihalalkan. Namun kita juga tidak mengatakan bahwa dosa itu sama
sekali tidak berbahaya bagi orang yang melakukannya selama ia masih beriman."
Al-Khallal mengatakan dalam kitab "As-Sunah" dengan sanad yang sampai kepada
Muhammad bin Sirin, bahwa ia berkata, "Manusia yang paling cepat (mudah) murtad adalah
ahlul ahwa. Dan ia berpendapat bahwa Qs. 6/68 turun kepada mereka.
Perkataannya, "Kita juga tidak mengatakan bahwa dosa itu sama sekali tidak berbahaya bagi orang
yang melakukannya selama ia masih beriman." Merupakan bantahan kepada golongan Murji'ah,
karena mereka mengatakan bahwa dosa itu tidak akan membahayakan selama ia beriman,
sebagaimana ketaatan tidak bermanfaat dengan kekafiran. Sedangkan khawarij mengatakan: Kami
mengkafirkan seorang muslim dengan setiap dosa (yang ia perbuat), atau dengan setiap dosa
yang besar. Begitupun Muktazilah mengatakan bahwa keimanan itu akan batal secara
keseluruhan degan dosa besar, maka tidak tersisa lagi padanya sesuatupun dari keimanan, bahkan
khawarij mengatakan bahwa ia keluar dari keimanan dan tidak masuk dalam kekafiran dan inilah
satu tempat di antara dua tempat. Dan perkataan mereka (khawarij) bahwa mereka keluar dari
keimanan dan mereka pasti kekal dalam neraka.
Abu Yusuf berkata,
ةدم ةفينح ابأ ترظان , هيأرو ييأر قفتا ىتح : رفاك وهف نأرقلا قلخب لاق نم نأ
"Saya bertukar pikiran sejenak dengan Imam Abu Hanifah sampai sepakat antara
pendapatku dan pendapatnya bahwa siapa yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk maka
ia kafir."
Di antara aib (cela) ahlul bid'ah adalah pengkafiran sebagian mereka terhadap sebagian yang
lain, dan di antara sifat terpuji ahlus sunah adalah mereka menyebutnya orang bersalah dan tidak
mengkafirkan.
Dan di dalam Shahih al-Bukhari, Bahwa Ibnu Umar shalat di belakang al-Hajaj bin Yusuf ats-
Tsaqafi, dan begitu juga Anas bin Malik. Padahal Hajjaj adalah seorang fasik lagi dzalim.
Rasullullah r tetap membolehkan untuk kita shalat di belakang orang seperti ini, jika dia
benar maka kebaikan (pahala) itu bagi kita dan dia, tapi jika salah, kebaikan bagi kita sedangkan
dosa bagi dia.
Dari Abdullah bin Umar t, bahwa Rasulullah r bersabda, “Shalatlah kalian di belakang
siapa yang mengatakan “Laa ilahaa illallah” dan shalatkanlah siapa yang meninggal dari ahli “Laa
ilaaha illallah”.[49]

Shalat Dibelakang Orang Yang Jati Dirinya Belum Jelas
Berdasarkan kesepakatan para Imam, seseorang boleh shalat di belakang orang yang tidak
diketahui jati dirinya, apakah ia seorang ahli bid'ah atau orang fasik. Dan bukanlah termasuk
syarat berimam, seorang makmum harus mengetahui aqidah imamnya dan mengujinya.

Shalat Di Belakang Pelaku Bid'ah Dan Orang Fasik
Menurut para ulama salaf dan khalaf, seseorang boleh shalat di belakang seorang ahli bid'ah
yang menyeru kepada kebid'ahannya atau seorang fasik yang jelas kefasikannya, jika dia seorang
Imam tetap yang tidak mungkin shalat kecuali di belakangnya, seperti Imam shalat Jumu'at dan
hari raya atau Imam shalat haji di 'Arafah.
Menurut mayoritas Ulama, seseorang yang meninggalkan shalat jumu'at dan shalat jama'ah
dibelakang imam yang fajir (jahat) dia telah berbuat bid'ah. Yang benar ia tetap shalat dan tidak
perlu mengulanginya, sebagaimana yang dilakukan para sahabat.
Apabila meninggalkan shalat di belakangnya (bermakmum) sehingga meninggalkan shalat
Jumu'ah dan shalat Jama'ah, maka orang yang meninggalkannya telah melakukan kebid'ahan
yang menyelisihi para sahabat g.
Apabila imam lupa atau salah sedangkan makmum tidak mengetahui keadaan imam, maka
makmum tidak perlu mengulangi shalatnya. Umar bin Khathab pernah shalat berjama'ah dalam
keadaan junub, ia lupa mandi janabat, lalu ia mengulangi shalatnya dan tidak memerintahkan
kepada para makmum untuk mengulanginya.
Namun, ketika sudah selesai shalat, lalu makmum mengetahui bahwa imamnya shalat
dalam keadaan tidak suci, menurut Abu Hanifah hendaknya ia mengulangi shalatnya. Sedangkan
menurut Imam Malik dan asy-Syafi'i dan Ahmad tidak mengulanginya.

Taat Dalam Masalah Ijtihad
Nash al-Qur'an dan as-Sunnah serta ijma' para kaum salaf menunjukkan bahwa pemimpin,
imam shalat, hakim, panglima perang dan amil shadaqah ditaati dalam masalah-masalah ijtihad.
Bagi rakyat untuk menaatinya dan meninggalkan pendapat mereka. Karena maslahat bersama
dan bahaya perselisihan dan perpecahan lebih besar dari pada masalah-masalah cabang. Oleh
karena itu bagi hakim tidak boleh menghapus hukum sebagian mereka (ijtihadnya) dengan yang
lainnya.
Orang yang menampakkan keislaman ada dua: mukmin atau munafik. Apabila seseorang
telah diketahui kenifakannya tidak boleh menshalatkannya dan memintakan ampun (istighfar)
untuknya. Adapun orang yang tidak diketahui kenifakannya tetap dishalatkan. Apabila seseorang
mengetahui kenifakan orang lain ia tidak boleh menshalatkannya, tapi orang yang tidak
mengetahuinya tetap menshalatkannya. Umar bin Khaththab t tidak menshalatkan orang yang
tidak dishalati oleh Hudzaifah, karena pada perang tabuk dia mengetahui orang-orang munafik
dan Allah I melarang Rasul-Nya untuk menshalatkan mereka dan tidak akan mengampuni
mereka dengan istighfarnya disebabkan karena kekufuran mereka kepada Allah I.
Barangsiapa yang beriman kepada Allah I dan Rasul-Nya, tidak dilarang untuk
menshalatinya walaupun ia adalah seorang yang mempunyai dosa keyakinan bid’ah, atau amalan
lalim. Allah I telah memerintahkan untuk memohonkan ampun bagi orang-orang yang beriman:
Qs.Muhammad: 19.

Tidak Boleh Menetapkan Atas Seorang Muslim Masuk Neraka Atau Surga Kecuali Dengan
Nash
Pengarang mengatakan,
اران لو ةنج مهنم ادحأ لزنن لو
“Kita tak dapat memastikan mereka, masuk Jannah atau Naar.”
Kecuali apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah r, seperti sepuluh orang yang mendapat
kabar gembira masuk Surga.
Kita harus mengatakan bahwa para pelaku dosa besar pasti masuk surga kalau Allah I
menghendakinya lalu mengeluarkannya dengan syafa'at orang yang berhak memberikan syafa'at.
Tapi, kita tidak berkomentar tentang orang tertentu, kita tidak bersaksi bahwa dia pasti akan
masuk Surga atau Neraka kecuali dengan berdasarkan ilmu. Karena hakikat batin dan keadaan
matinya kita tidak mengetahuinya.
Pendapat para salaf tentang persaksian terhadap Surga:
1. Tidak dipersaksikan masuk surga kecuali para Nabi. Ini dinukil dari Muhammad
bin Hanafiyyah dan Al-Auza'i.
2. Dipersaksikan masuk surga bagi setiap mukmin yang diterangkan oleh nash. Ini
pendapat banyak ulama dan para ahli hadits.
3. Dipersaksikan masuk surga bagi mereka dan orang yang dipersaksikan oleh kaum
mukminin baginya. Rasulullah r bersabda: "Orang ini yang kalian puji kebaikannya
wajib masuk surga sedangkan orang ini yang kalian cela keburukannya wajib
masuk neraka. (karena) Kalian adalah saksi-saksi Allah I di muka bumi."[50]

Kita Tidak Bersaksi Atas Kekufuran Seorang Ahli Kiblat Selama Belum Nampak Jelas
Kekufurannya
Pengarang mengatakan,
قافنب لو كرشب لو رفكب مهيلع دهشن لو , كلذ نم ءيش مهنم رهظي مل ام , مهرئارس رذن و
ىلاعت ا ىلإ
“Kita tak bisa bersaksi bahwa mereka itu kafir, musyrik, maupun munafik, selama semua itu tidak
tampak nyata dari diri mereka. Kita menyerahkan rahasia hati mereka kepada Allah I.”
Beliau v mengatakan,
دمحم ةمأ نم دحأ ىلع فيسلا ىرن لوr فيسلا هيلع بجو نم لإ
“Kita tidak boleh mengangkat pedang (berperang/menumpahkan darah) terhadap seorang pun
dari ummat Rasulullah n, kecuali terhadap mereka yang wajib diperangi.”
Rasulullah r bersabda: "Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi tiada Tuhan selain
Allah I dan aku (Muhammad) utusan-Nya kecuali karena salah satu dari tiga hal: Pezina yang
sudah menikah, qishash dan meninggalkan dien (murtad), memisahkan diri dari jama'ah."[51]

Wajib Mentaati Ulil Amri Kecuali Dalam Kemaksiatan
Pengarang mengatakan,
انرومأ ةلوو انتمئأ ىلع جورخلا ىرن لو , اوراج نإو , مهتعاط نم ادي عزنن لو مهيلع وعدن لو
ا ةعاط نم مهتعاط ىرنوI ةضيرف , ةفاعملاو حلصلاب مهل وعدنو ةيصعمب رمأي ملام
“Kita juga tidak membolehkan memberontak terhadap pemimpin-pemimpin dan ulil amri kita,
meskipun mereka berbuat lalim. Kita tidak menyumpahi mereka dan tidak berlepas diri dengan
tidak taat kepada mereka. Kita berkeyakinan mentaati mereka selama dalam ketaatan kepada
Allah I adalah wajib, selama tidak menyuruh berbuat maksiat. Kita tetap mendo'akan kebaikan
untuk mereka dan agar mereka dikaruniai kebaikan baik jasmani maupun rohani.”
Di antara dasarnya adalah:
1. An-Nisa': 59.
2. Hadits dalam Shahihain; Rasulullah r bersabda, "Barangsiapa mentaatiku berarti telah
mentaati Allah I, dan barangsiapa durhaka kepadaku berarti ia berlaku durhaka
kepada Allah I, dan barangsiapa mentaati amir (pemimpin) telah mentaatiku dan
berangsiapa durhaka kepada amir berarti telah berlaku durhaka kepadaku"[52]
3. Dari Abu Dzar t ia berkata, “Kekasihku (Rasulullah r) mewasiatkan kepadaku untuk
mendengar dan taat,walaupun terhadap hamba Habsyi yang diamputasi.”
4. Juga dalam Shahihain, Rasulullah r bersabda: "Wajib atas sorang muslim mendengar
dan taat dalam perkara yang dia sukai atau benci kecuali jika diperintahkan kepada
kemaksiatan, Jika diperintahkan berbuat maksiat tidak ada (Kewajiban) mendengar
dan taat."
5. Dari Ibnu Abbas t, Rasulullah r bersabda: "Siapa saja yang melihat pada diri amirnya
sesuatu yang ia benci hendaknya tetap bersabar. Karena orang yang meninggalkan
jama'ah satu jengkal saja lalu meninggal, maka meninggalnya dalam keadaan
jahiliyyah." Dalam riwayat lain "Telah melepaskan tali Islam dari lehernya."
6. Dari Abu Sa'id, Rasulullah r bersabda: "Apabila dibai'at dua orang khalifah, maka
bunuhlah yang dibai'at terakhir dari keduanya."[53]

Perintah Mengikuti Ahlu Sunnah Wal Jama'ah
Pengarang mengatakan, “Kita tetap mengikuti As-Sunah dan Al-Jama'ah, menghindari
sesuatu yang aneh, perselisihan (yang didasari menyelisihi Al-Jama'ah) dan menghindari
perpecahan.”

Perintah Mengikuti Ahlu Sunnah Wal Jama'ah
As-Sunnah adalah jalannya Rasulullah r. Sedangkan Jama'ah adalah jama'ah kaum
muslimin, mereka adalah para sahabat, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai
hari kiamat. Mengikuti mereka adalah petunjuk sedangkan menyelisihi mereka adalah kesesatan.
Surat Ali Imran: 31, An-Nisa': 115, Al-An’am: 153 dan 159, Ali Imran: 105.
Rasulullah r menjelaskan bahwa seluruh kelompok berada di Neraka kecuali Ahlus Sunnah
wal Jama'ah. Belau bersabda: "Dua kaum Ahli Kitab terpecah belah menjadi tujuh puluh dua
golongan. Sedangkan agama ini (islam) akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan,
seluruhnya berada di Neraka kecuali satru golongan, yaitu jama'ah." Rasul menjelaskan mereka
adalah orang yang berada di atas jalanku dan para sahabatku.
Abdullah bin Mas'ud t berkata,
اnنتسم مكنم ناك نم , ةن تفلا هي لع نمؤت ل ةاي حلا نإف تام دق نم ب nنتسيلف , باحصأ كئلوأ
دمحمr ةملا هذه لضفأ اوناك , اب ولق اهربأ , املع اهقمعأو , افلكت اهلقأو , ا مهرات خا موق
هيبن ةبحصل , هنيد ةماقإو , مهلضف مهل اوفررتعاف , مهراثأ يف اوعبتاو , متعطتسا امب اوكسمتو
ميقتسملا ىدهلا ىلع اوناك مهنإف مهنيد و مهقلخأ نم
"Barangsiapa yang mencari teladan, maka carilah dengan siapa yang sudah meninggal,
karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah, mereka itu sahabat Muhammad r,
merekalah sebaik-baik umat, paling bersih hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit
mengada-adakan dan suatu kaum yang dipilih oleh Allah I untuk menemani Nabi-Nya,
mendirikan agama-Nya. Maka ketahuilah keutamaan mereka, ikutilah atsar-atsar mereka dan
peganglah sekemampuan kalian dari akhlak dan dien mereka karena mereka berada pada
petunjuk yang lurus."[54]

Mencintai Ahlul Adli merupakan kesempurnaan Iman
Pengarang mengatakan,
ةنايخلاو روجلا لهأ ضغبنو ةناملاو لدعلا لهأ بحنو
"Kita mencintai orang yang adil dan menjaga amanah serta membenci orang yang dzalim dan
khianat."
Karena ibadah mencakup kesempurnaan dan puncak mahabbah, kesempurnaan dan puncak
rendah diri. Dan mencintai para Rasul dan Nabi Allah serta kaum muslimin bagian dari kecintaan
kepada Allah I, walaupun kecintaan kepada Allah I tidak boleh dimiliki oleh selain-Nya, akan
tetapi selain Allah I dicintai dalam kerangka kecintaan kepada Allah I bukan bersama-Nya. Maka
mencintai para Rasul dan Nabi Allah dan orang mukmin dan membenci orang yang
memusuhinya dan apa yang dibenci Allah I merupakan kecintaan kepada Allah I.

Apa Yang Samar Bagi Kita Ilmunya, Urusan Itu Kita Serahkan Kepada Allah I
Pengarang mengatakan,
لوقنو : هملع انيلع هبتشا اميف ملعأ ا
"Terhadap sesuatu yang masih samar ilmunya bagi kita, kita mengucapkan Allahu a'lam.
Barangsiapa yang berbicara tanpa ilmu berarti telah mengikuti hawa nafsunya, "Dan
siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat
petunjuk dari Allah I sedikitpun?" Al-Qashshash: 50, Al-Hajj: 3-4, Ghafir: 35, Al-A'raf: 33
Allah I telah memerintahkan untuk mengembalikan ilmu yang tidak kita ketahui kepada-
Nya. Al-Kahfi: 22, 26.
Umar bin Khattab berkata,
هلوسرو ا هنس ام ةنسلاr ةملل ةنس يأرلا أطخ اولعجت ل
"Sunah itu adalah apa yang disunahkan Allah I dan Rasul-Nya, dan janganlah kalian
menjadikan kesalahan pendapat sebagai sunah bagi umat."
Abu Bakar t berkata,
ينلقت ضرأ يأ , ملعأ ل امب وأ ييأرب ا باتك نم ةيأ يف تلق اذإ ينلظت ءامس يأو
"Bumi mana yang akan menjadi pijankanku dan langit mana yang akan menaungiku apabila aku
katakan dalam ayat dari kitabullah dengan pendapatku atau dengan yang tidak aku ketahui."

Mengusap Khufain Pada Waktu Bepergian Dan Mukim
Pengarang mengatakan,
نيفخلا ىلع حسملا ىرنو , رثلا يف ءاج امك رضحلاو رفسلا يف
"Kita berpendapat disyari'atkannya mengusap khuf (sepatu) baik diwaktu mukim maupun
bepergian sebagaimana dijelaskan dalam beberapa riwayat."

Haji Dan Jihad Akan Terus Berlangsung Sampai Hari Kiamat
Perkataannya,
مهرجافو مهرب نيملسملا نم رملا ىل وأ عم نايض ام داهجلاو جحلاو ةعاسلا ماي ق ىل إ , ل
اهضقني لو ءيش اهلطبي
"Jihad dan haji dapat dilakukan bersama ulul amri, baik yang shalih maupun yang fasik, hingga
hari kiamat. Keduanya tak dapat dibatalkan dan dirusak oleh segala sesuatu."
نيبتاكلا ماركلاب نمؤنو , نيظفاح انيلع مهلعج دق ا نإف
“Kita mengimani para malaikat yang mulia, pencatat amal manusia. Sesungguhnya Allah I telah
menjadikan mereka sebagai pengawas bagi mereka.”
Allah I berfirman, Qs. Al-Infithar: 10-12, Qaaf: 17-18, Ar-Ra'd: 11, Az-Zukhruf; 80, Al-
Jatsiyah; 59, Yunus; 21.
Dalam hadits disebutkan: Sessungguhnya ada (malaikat) yang bersama kalian, tidak
meninggalkan kalian kecuali di kamar mandi dan ketika berjima’, maka malulah kalian terhadap
mereka dan muliakanlah mereka.[55]
Kemudian ada yang menafsiri (hadist dua Malaikat), Malaikat yang berada di sebelah
kanan ialah pencatat amal kebajikan dan yang kiri mencatat amal keburukan. Dan juga Ikrimah
dan Ibnu Abbas menafsiri surat Ar-Ra'd : 11, Malaikat menjaga manusia dari depan dan belakang
akan meninggalkannya ketika yang dijaganya meninggal. Dan keduanya mencatat ucapan,
perbuatan, dan juga niat, karena ia merupakan amalan hati.

Iman Kepada Malaikat Maut
Pengarang mengatakan, ”Kita juga mengimani Malaikat Maut yang diberi tugas mencabut
nyawa para makhluk hidup”.
Firman Allah I dalam Qs. As-Sajdah: 11.

Pembahasan Tentang Ruh
Ulama Ahlu Sunnah wal Jama'ah telah bersepakat bahwa ruh adalah makhluk. Firman Allah
I, "Allah Pencipta segala sesuatu" Az Zumar: 62 sedang lafadz insan adalah untuk ruh dan jasad.
Ruh itu disifati dengan wafat dan pencabutan, penahanan dan pengiriman.
Ruh apabila dinisbahkan kepada Allah "min ruhi" maka memiliki dua makna:
Pertama, sifat yang tidak berdiri sendiri seperti ilmu, qudrah, kalam, sama' dan bashar.
Penisbahan ini dinamakan penisbahan sifat kepada yang disifati.
Kedua, penisbahan yang berdiri sendiri, seperti rumah, hamba, rasul, ruh dan lainnya.
Seperti ini disebut penisbahan makhluk kepada pencipta, akan tetapi penisbahan seperti ini
membutuhkan pengkhususan dan pemuliaan yang membedakan antara yang disandarkan dengan
selainnya.
Perbedaan manusia dalam definisi jiwa dan ruh apakah keduanya berbeda atau sama? Maka
yang benar adalah jiwa terikat dengan perkara demikian juga dengan ruh terkadang dibatasi
terkadang tidak.
Jiwa terkadang terkait dengan ruh tapi umumnya dinamakan jiwa yang berhubungan
dengan badan. Adapun jika diambil jiwa saja maka penamaan ruh lebih dominan. Terkadang pula
jiwa terkait dengan darah, seperti disebutkan dalam hadits:
هيف تام اذإ ءاملا سجني ل ةلئاس هل سفن ل ام
“Apa-apa yang tidak mempunyai darah maka tidak menajiskan air apabila ia mati di dalamnya.”
Jiwa diartikan juga dengan penyakit 'ain, seperti dikatakan;
نيع ىأ سفن انلف تباصأ
Juga berarti dzat, seperti firman Allah I, Qs.An-Nur; 61.
Sedang ruh tidak dimutlakkan dengan badan, dan dimutlakkan pada Al Qur'an dan Jibril.
Firman Allah I Qs. Asy-Syu’ara: 193
Demikian juga dengan ruh yang berhubungan dengan nafsu di dalam badan. Kekuatan di
badan terkadang dinamakan dengan ruh. Ruh terkadang dengan makna khusus yaitu, kekuatan
mengenal Allah I, taubat dan mencintai-Nya, menisbahkan ruh kepada ruh seperti ruh kepada
badan. Ilmu adalah ruh, ihsan adalah ruh, mahabbah adalah ruh, tawakal adalah ruh dan sidq
adalah ruh.

Jiwa Itu Satu Dan Mempunyai Beberapa Sifat
Yang jelas jasad itu satu dan mempunyai sifat yaitu amarah bissu' (menyuruh kepada
kejahatan), jika keimanan tampak maka ia menjadi lawwamah (tercela) dan jika Iman menguat
maka ia menjadi muthma'innah (tenang). Rasulullah r bersabda, "Barangsiapa yang disenangkan
dengan kebaikannya dan disusahkan oleh keburukannya maka ia adalah seorang Mukmin”.[56]

Apakah ruh itu mati?
Manusia berselisih pendapat apakah ruh itu mati atau tidak. Sebagian mengatakan bahwa
ruh itu akan mati karena ia adalah jiwa dan setiap jiwa akan merasakan mati. Surat Ar Rahman:
26-27, Al-Qashash: 88. Jika Malaikat saja akan mati maka manusia lebih pantas untuk mati.
Sebagian lain mengatakan bahwa ruh tidak mati karena ia diciptakan untuk dikekalkan
sehingga yang mati adalah badan. Ditunjukkan dengan hadits tentang nikmat dan adzab kubur.
Yang benar adalah matinya jiwa adalah dengan berpisahnya dan keluar dari jasad. Jika yang
dimaksud berdasarkan taqdir maka artinya adalah merasakan mati. Jika yang dimaksud adalah
kefanaan maka ia tidak mati bahkan ia kekal setelah penciptaan dalam kenikmatan atau adzab.
Allah I telah mengabarkan tentang penghuni syurga, Qs. Ad-Dukhan: 56 dan kematian itu
adalah berpisahnya ruh dengan badan.

Iman Kepada Adzab Dan Nikmat Kubur
Pengarang mengatakan,
“Kita juga mengimani adanya adzab kubur bagi yang berhak mendapatkannya dan juga
pertanyaan Malaikat Munkar dan Nakir kepadanya di alam kubur tentang Rabb dan agamanya
berdasar riwayat-riwayat dari Rasulullah serta para sahabat. Alam kubur adalah taman-taman
jannah atau kubangan-kubangan neraka.”
Allah I berfirman Qs. Ghafir: 45-46, Qs.AthThur: 45-47 dan ayat ini mengandung
kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah adzab mereka dengan pembunuhan dan selainnya di
dunia, dan dimaksudkan juga adzab mereka dalam barzakh dan hal itu lebih jelas, karena
kebanyakan mereka meninggal dan belum di adzab di dunia atau yang dimaksud lebih umum
dari itu.
Al Qur'an dan As Sunnah menyebutkan tentang adanya nikmat dan adzab kubur. Jika ia
orang Mukmin maka akan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Malaikat dan akan
dimasukkan ke dalam Surga. Sedang orang Kafir ia tidak dapat menjawab pertanyaan yang
diajukan oleh Malaikat dan akan dimasukkan ke dalam Neraka.
Ruh mereka akan dikembalikan ke jasad dan ketika itu Malaikat akan memberi pertanyaan
kepada mereka untuk merasakan kenikmatan atau adzab.
Dan telah mutawatir kabar dari Rasulullah r tentang penetapan adzab kubur dan
kenikmatannya bagi yang menjadi ahlinya, dan pertanyaan dua Malaikat, maka wajib meyakini
dan mengimani. Tidak boleh membicarakan tentang bagaimananya, karena perkara itu sulit
dinalar.
Dalam shahih Abu Hatim dari Abu Hurairah t ia berkata, Rasulullah r bersabda, “Apabila
mayit atau manusia itu dikuburkan, maka ia didatangi dua malaikat hitam dan biru. Salah satunya
disebut Munkar dan satunya Nakir.”

Korelasi Antara Ruh Dengan Jasad
Ruh dengan badan memiliki lima macam hubungan:
Pertama: Berhubungan dengan jasad sewaktu di dalam perut ibu berupa janin.
Kedua: Setelah keluar dari perut ibu keluar ke bumi.
Ketiga: Dalam keadaan tidur, ia memiliki keterkaitan dari satu sisi dan pemisahan dari sisi
yang lain.
Keempat: Sewaktu di alam barzakh.
Kelima: Di hari pembangkitan jasad-jasad.

Pertanyaan Di Dalam Kubur Adalah Bagi Ruh Dan Jasad
Pertanyaan, nikmat dan adzab di kubur bukan hanya dirasakan oleh ruh saja tetapi juga
dengan badan, demikian kesepakatan Ahlu Sunnah wal Jama'ah

Tiga Fase Kehidupan Manusia
Tiga fase kehidupan manusia ialah alam dunia, alam Barzakh dan alam kekal abadi
(akhirat). Masing-masing memilki hukum yang berbeda, hukum di dunia diperlakukan atas
badan sementara ruh mengikutinya. Adapun di alam barzakh diperlakukan atas ruh, sementara
badan mengikutinya. Kemudian ketika dibangkitkan dari kubur hukum (adzab atau nikmat) atas
keduanya ( badan dan ruh).

Pertanyaan Malaikat Munkar dan Nakir
Hal ini masih diperselisihkan, disana ada tiga pendapat. Pendapat yang ketiga ialah
pendapat jama'ah menyikapinya dengan tawaquf (berdiam diri). Diantaranya ialah pendapat Abu
Umar bin Abdil Bar yang disandarkan kepada hadist Zaid bin Tsabit bahwa sesungguhnya
manusia akan diuji di dalam kubur. Dan mereka juga memperselisihkan tentang pertanyaan
untuk anak kecil.

Dua Macam Adzab Kubur
Apakah adzab kubur ini akan abadi ataukah terputus? Jawabannya bahwa adzab kubur itu
ada dua macam :
Pertama, adzab kubur itu kekal sebagimana firman Allah I, "Kepada mereka dinampakkan
neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya Kiamat. (Dikatakan kepada malaikat):
"Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras". Al Mukmin: 46
Kedua, adzab kubur ada batasnya, ia adalah adzab bagi pelaku dosa, maka ia akan diadzab
sesuai dengan kadar dosanya.

Perselisihan Keberadaan Ruh Setelah Mati
Terjadi perselisihan mengenai keberadaan ruh antara kematian sampai hari kiamat :
Ada yang mengatakan, "Arwah orang Mukmin berada di Surga sedang arwah orang kafir di
Neraka". Yang lain mengatakan arwah orang Mukmin di halaman Surga depan pintunya. Mereka
mencium bau, merasakan kenikmatan dan rizkinya.
Ada yang mengatakan: Di halaman kuburan mereka.
Ada sekelompok yang mengatakan bahwa ruh orang-orang beriman itu berada di sisi Allah
I.
Ada yang mengatakan ruh orang Mukmin itu berada di 'Iliyyin di langit yang tujuh dan
arwah orang kafir di Sijjin di bumi yang ke tujuh di bawah pipi Iblis.
Yang lain juga ada yang mengatakan ruh orang Mukmin berada di sumur zamzam sedang
ruh orang kafir berada di sumur Barhut.
Dikatakan bahwa ruh orang-orang beriman itu berada disebelah kanan Nabi Adam q
sedangkan ruh orang kafir berada disebelah kirinya.
Ibn Hajm dan yang lainnya berkata, “Tempatnya adalah dari mana ia berasal sebelum jasad
diciptakan”.
Ibnu Umar bin Abdil Bar mengatakan ruh para Syuhada berada di Surga dan ruh umumnya
orang Mukmin berada di halaman kuburnya masing-masing.
Ibnu Syihab mengatakan telah sampai kepadaku bahwa ruh para syuhada seperti burung
hijau yang bergantung di Arsy. Terbang dan melayang ke taman-taman Syurga mendatangi
Rabbnya setiap hari dan menyalami-Nya.

Tingkatan Arwah Di Alam Barzakh
Ringkasan dari beberapa dalil menyebutkan bahwa arwah-arwah di Barzakh bertingkat-
tingkat. Sebagian arwah-arwah berada di Illiyyin yang paling tinggi di Al Mala'il A'la, itulah ruh
para Nabi. Sebagian ruh berada di dalam burung hijau terbang di dalam Surga kemana saja ia mau
dan ini adalah ruh para syuhada. Ada lagi ruh yang tertahan di depan pintu Surga karena ia
mempunyai hutang. Adalagi yang tertahan di kubur, bumi dan kolam darah berenang sambil
dilempari batu.
Sedangkan kehidupan yang dikhususkan untuk para syuhada seperti firman Allah I Qs. Ali-
Imran: 169, maksudnya adalah Allah Ta’ala menjadikan ruh-ruh mereka berada di perut burung-
burung hijau. Mereka merasakan kenikmatan di Surga sampai dikembalikan ke jasadnya kembali.
Melihat lafadznya bisa jadi mereka adalah burung itu sendiri berdasarkan keumuman hadits
tersebut.
Allah I mengharamkan jasad para Nabi.

Iman Kepada Hari Kebangkitan Dan Pembalasan
Pengarang mengatakan, “Kita juga mengimani hari ba'ats dan balasan amal perbuatan pada
hari kiamat, kita juga mengimani pendebahan (penyingkapan) amal perbuatan, hisab, pembacaan
catatan amal, ganjaran baik dan siksa, shirat dan mizan di hari kiamat.”
Kita mengimani hari kebangkitan dan balasan amal-amal pada hari Kiamat serta 'Ardh,
hisab, pembacaan catatan amal, pahala, hukuman, shirat dan mizan.
Seluruh Nabi sepakat dalam mengimani hari Akhir bahkan menjadi fitrah seluruh manusia
dalam menetapkan ketuhanan kecuali yang membangkang seperti Fir'aun.
Al Qur'an telah menjelaskan tempat kembalinya nafs ketika mati dan tempat kembalinya
badan ketika kiamat kubra.


Catatan Amal Dan Hisab
Dalam surat Al Haqqah: 15-18 sampai akhir surat, Al-Insyiqaq: 6-15, Al Kahfi: 48, 49,
Ibrahim: 48, Ghaafir: 15-17, dan Al-Baqarah: 181. Dalam hadist yang diriwayatkan dari Aisyah
bahwa Rasulullah r bersabda, Tidak ada orang yang dihisab di hari kiamat kecuali ia akan binasa
(disiksa). Aku (‘Aisyah) berkata, “Bukankah Allah I telah berfirman, Qs. Al-Insyiqaq: 7-8? Maka
bersabdalah Rasulullah r: Itu hanyalah diperlihatkan (amalannya), dan tidak ada seorang pun
yang dihisab pada hari kiamat kecuali ia akan disiksa. Maknanya; Kalau Allah I mengugat hamba-
Nya dengan menghisabnya maka Allah I pasti akan menyiksanya, Akan tetapi Allah I tidak
berbuat dzalim, Namun Allah I justru Maha pengampun dan Pemberi maaf.
Dan disebutkan dalam hadist dari Baihaqy, Bahwa manusia ketika melewati Shirat Allah I
memberinya cahaya sesuai amalannya. Ada diantara mereka yang mendapat cahaya sebesar
gunung, dan ada yang lebih dan kurang dari itu, kemudian mereka melewatinya sesuai kadar
cahaya yang dimilikinya.

Makna Al-Wurud
Para ahli tafsir berselisih pendapat tentang makna "Al-Wurud" dalam surat Maryam: 71 dan
72. Pendapat yang kuat sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist Jabir bahwa "Wurud" adalah
melewati Shirath.
Hafidz Abu Nashr Al-Wa’ili meriwayatkan dari Abu Hurairah t ia berkata, Rasulullah r
bersabda : Ajarkanlah sunahku kepada manusia walaupun mereka membenci hal itu. Dan jika
kamu mencintai untuk tidak berhenti di atas shirat walau sejejap mata sampai kamu masuk
syurga, maka janganlah kamu berbicara dalam agama Allah I dengan pendapatmu.”[57]

Iman Kepada Mizan Dan Hakekatnya
Hal ini diterangkan Dalam surat Al-Anbiya': 47, Al-Mu'minun: 102-103. Dan berkata Imam
Qurthubi: Para Ulama berkata, “Setelah manusia dihisab maka setelah itu amal akan ditimbang
(Mizan) sebagai balasan untuk menetapkan dan menampakkan balasan sesuai dengan kadar
amalanya. Dan disebutkan dalam shahihain bahwa dua kalimat yang ringan diucapkan lisan dan
dicintai oleh Ar-Rahman, akan tetapi berat timbanganya (dalam Mizan) ialah "Subhanallah wa
bihamdihi dan Subhanallahil 'Adhim)[58].
Diterangkan oleh Qurthubi bahwa telaga sebelum mizan (timbangan), adapun shirath
setelah mizan (Timbangan).

Adanya Eksistensi Surga dan Neraka
Pengarang mengatakan, “Jannah dan Naar adalah dua makhluk Allah I yang kekal, tak akan punah
dan binasa. Sesungguhya Allah I telah menciptakan keduanya sebelum penciptaan makhluk lain dan Allah I
pun menciptakan penghuni bagi keduanya. Barangsiapa yang dikehendaki-Nya untuk masuk jannah, maka
itu adalah keutamaan dari-Nya. Dan barangsiapa yang dikehendaki-Nya untuk masuk Naar, maka itu
adalah keadilan dari-Nya. Masing-masing akan beramal sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan dari-
Nya dan akan kembali kepada apa yang menjadi kodratnya. Kebaikan dan keburukan seluruhnya telah
ditetapkan atas hamba-hamba-Nya.”
Ahlu Sunnah berpendapat, surga dan neraka ialah dua makhluk yang keberadaanya
sekarang itu ada. Firman Allah Ali Imran: I31, 133, Al-Hadid: 21 Dan dalam shahihain, Rasulullah
r telah melihat Sidratul Muntaha ketika Isra' Mi'raj. Adapun Mu'tazilah dan Qodariyah (penolak
takdir) mereka mengingkarinya dengan menyatakan: Keduanya akan diciptakan Allah I di hari
Kiamat nanti. Dan Jahmiyah beranggapan penciptaan jannah sebelum ditentukanya balasan
hanyalah main-main saja, karena ia akan kosong dalam waktu lama.
Jumhur salaf dan khalaf berkata bahwa syurga dan neraka itu diciptakan abadi dan ada juga
yang mengatakan bahwa jannah itu kekal dan neraka itu akan hancur, kedua perkataan ini
terdapat pada banyak kitab-kitab tafsir dan lainnya.

Pendapat Tentang Kekekalan Neraka
Berkaitan tentang keabadian dan kelangengan neraka terdapat delapan pendapat :
1. Setiap yang memasukinya, maka ia pasti kekal (tidak dapat keluar selama-lamanya).
Ini pendapat Khawarij dan Mu'tazilah.
2. Pendapat Ibnu 'Arabi Ath-Tha'i (gembong wihdatul wujud) yang menyatakan
penghuninya akan disiksa di dalamnya, namun tabia't mereka berubah berganti dengan
tabi’at neraka, sehingga mereka bersenang-senang di dalamnya.
3. Penghuninya akan disiksa sampai batas waktu tertentu, kemudian akan dikeluarkan
darinya dan diganti oleh kaum yang lain. Ini merupakan pendapat orang Yahudi yang
diucapkan kepada Nabi r, tapi Nabi r dan Allah I mengingkarinya. Qs. Al-Baqarah; 80-81.
4. Semua penghuninya akan keluar darinya, sehingga tinggallah neraka seperti keadaan
sebelumnya yang tak berpenghuni.
5. Pendapat Al-Jahm bin Shafwan dan pengikutnya, yang mengatakan bahwa neraka
akan punah.
6. Pendapat Abu Hudzail Al-'Allaf yang menyatakan bahwa aktivitas di neraka akan
terhenti dan berubah menjadi benda padat. Tak lagi merasakan sakit.
7. Bahwa Allah I akan mengeluarkan siapa yang dikehendaki-Nya, sebagaimana dalam
As-Sunnah. Lalu Allah I menetapkan Naar beberapa waktu, kemudian memusnahkannya
dan menjadikan ada batas waktunya yang akan berakhir kepadanya.
8. Allah I akan mengeluarkan darinya siapa yang Dia kehendaki, seperti riwayat dalam
As-Sunnah. Dan tinggallah orang kafir di dalamnya selama-lamanya. Inilah yang
dinyatakan oleh Syaikh Ath-Thahawi, selain dua pendapat terakhir ini adalah jelas
kebatilannya.

Mereka yang mengangap neraka fana ini bersandarkan surat Al An'am: 128, Huud: 106-107
dan dinukil dari Umar, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Abi Sa’id dan yang lainnya. Sebagian
beranggapan bahwa neraka tidak fana berdasar kepada surat Al Ma'idah: 37, Az-Zukhruf: 75, An
Naba': 30, Al Hijr: 48 dan ayat yang lain.
Adapun dalil yang digunakan oleh mereka yang mengatakan bahwa neraka itu baqa adalah
firman Allah I; Qs. 5; 37, Az-Zukhruf; 75, An-Naba; 30, Al-Bayinah; 8, Al-Hijr; 48, Al-Baqarah; 167,
Al-A’raf; 40, 2; 65.
Apa-apa yang ada di muka bumi ini terdiri dari dua macam;
- Dikuasai oleh tabi’atnya.
- Bergerak dengan kehendaknya.
Maka hidayah yang pertama adalah yang sesuai dengan tabi’atnya dan hidayah yang kedua
adalah hidayah iradiyah yang mengikuti perasan dan ilmunya baik yang bermanfaat maupun
yang mendatangkan madharat kepadanya.
Kemudian pembagian ini dibagi lagi menjadi tiga bagian;
1. Kelompok pertama adalah yang tidak menginginkan kecuali kebaikan dan
tidak ada keinginan selainnya, seperti malaikat.
2. Kelompok kedua adalah yang tidak menginginkan kecuali kejahatan dan tidak
terbetik untuk selainnya, seperti syetan.
3. Kelompok yang terdapat padanya dua keinginan (baik dan buruk) seperti
manusia. Kemudian mereka terbagi menjadi tiga golongan; golongan yang iman,
ma’rifat dan akalnya itu mengalahkan hawa nafsunya sehingga ia seperti malaikat, dan
golongan yang sebaliknya sehingga ia seperti syetan dan satu golongan lagi yang
syahwatnya mengalahkan akalnya, maka ia seperti binatang ternak.

Kemampuan (Al-Isthitho'ah)
Pengarang mengatakan, Kemampuan, yang dengan wujudnya tentang kewajiban amal adalah
semacam taufik yang bukan merupakan kriteria makhluk. Adapun kemampuan dalam arti kesehatan tubuh,
potensi, kekuatan dan selamatnya anggota tubuh, adalah kemampuan sebelum melakukan amalan. Dengan
itulah hukum tersebut digantungkan, sebagaimana yang difirmankan Allah I : "Allah tidak membebani
seseorang melaikan sebatas kemampuannya." (Al-Baqarah: 286).
Kaum Qodariyah dan Muktazilah menyatakan bahwa kemampuan itu terjadi sebelun
adanya perbuatan, pendapat ini kemudian dibantah oleh sebagian Ahlu Sunnah dengan
mengatakan bahwa kemampuan itu tidak terjadi kecuali bersama dengan perbuatan.
Pendapat Ahlu Sunanah pada umumnya ialah bahwa seorang hamba memiliki kemampuan
yang menjadi barometer larangan dan perintah atas dirinya. Kadang kemampuan itu sudah ada
sebelumnya, tidak harus ada bersamanya.
Adapun kemampuan dalam arti kesehatan tubuh, potensi, kekuatan, dan selamatnya diri
dari bermacam musibah, adalah persiapan sebelum melakukan amalan. Ketika dilakukan
perbuatan, kemampuan itu harus ada bersamanya, tidak mungkin ada perbuatan tanpa
kemampuan. Sebagaimana kewajiban haji hanya dibebankan bagi orang yang mampu, bukan bagi
yang sudah melakukannya. Ali-Imran: 97 (kemampuan adanya sebelum berbuat).
Begitupun firman Allah I, "Bertaqwalah kalian kepada Allah sekemampuan kalian."[59] Dari
ayat ini Allah I hanya mewajibkan untuk bertaqwa sesuai dengan kemampuan.

Perbuatan Hamba Adalah Ciptaan Allah I Dan Usaha Dari Hamba
Pengarang mengatakan, "Amal perbuatan hamba adalah makhluk Allah, namun juga hasil
hamba itu sendiri."
Manusia berselisih pendapat tentang amal perbuatan hamba yang dilakukan dengan ikhtiar.
Kaum Jabbariyah yang dimotori oleh Al-Jahm bin Shofwan At-Tirmidzi berkeyakinan bahwa yang
mengurusi semua amal perbuatan hamba hanyalah Allah, dan semuanya itu adalah terpaksa,
seperti denyutan urat, menggigil, lambaian dahan pohon. Berdalil dengan surat Al Anfal: 17,
mereka menafikan bahwa Nabi-Nyalah yang memanah (melempar).
Kaum muktazilah menyanggahnya, bahwa hal tersebut tidak ada kaitanya dengan
penciptaan Allah I itu sendiri, tapi mereka berselisih pendapat, apakah Allah I mentakdirkan
adanya amal perbuatan hamba atau tidak berdalil dengan surat As-Sajdah: 17, Al-Waqi'ah: 24.
Bahwa ganjaran bergantung dengan amal sebagai upah (balasan).
Adapun Ahlul Haq menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan hamba, yang dengan itu para
hamba itu menjadi ta'at atau sesat, adalah diciptakan Allah I.

Bantahan Kepada Golongan Jabariyah Dan Qadariyah Dalam Masalah Perbuatan Hamba
Mereka (Jabbariyah) yang berdalil dengan surat Al-Anfal: 17, ini justru menyudutkan
mereka, karena Allah telah menetapkan bahwa Nabi-Nya juga melempar, dengan firman-Nya:
"Ketika kamu melempar". Dapat dipahami bahwa sesuatu yang ditetapkan tidak dapat dinafikan.
Adapun dalam masalah ganjaran keduanya dalam kesesatan, Berdalil surat As Sajdah: 17,
bahwa seorang hamba berhak masuk jannah Rabb-Nya dengan amal, justru hal itu hanya karena
Rahmat dan keutamaan Allah Ta’ala, sedangkan kata ba' dalam ayat tersebut artinya sebab
(karena). Yaitu karena amal perbuatanmu, sedang Allah I pencipta sebab musabab itu, maka
semata-mata kembali kepada Rahmat dan keutamaan-Nya.
Adapun dalil yang dijadikan alasan oleh Mu'tazilah Al-Mu'minun : 14 :
ì´¸!..· ´<¦ .>¦ _.1l.> '¦
"Maka Maha sucilah Allah pencipta, pencipta yang paling baik" lafadz khalqu yang
disebutkan disini artinya menentukan ukuran (takdir), dengan dalil Az-Zumar : 62 "Allah adalah
pencipta segala sesuatu"
Artinya, pencipta segala sesuatu (makhluk). Maka amal perbuatan Hamba termasuk dalam
keumuman "segala". Tapi mereka justru memasukkan kalam Allah I dalam keumuman "segala"
sebab ia termasuk sifat Allah I, mustahil ia termasuk sesuatu yang diciptakan dan mereka
mengeluarkan perbuatan hamba dari kata "segala". Dzat Allah dan sifat-sifat-Nya termasuk dalam
keumuman kata itu. Namun seluruh makhluk masuk dalam keumumannya.
Hamba itu melakukan amalannya secara hakiki dan ia mempunyai kekuatan secara hakiki,
Allah I berfirman;
!.´. ¦.l-±. . ¸ ¯.> «.l-. ´<¦
"Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya."[60]
Juga firman-Nya;
*· `,.¯.. !.. ¦..l´ _.l-±. ¯'
"Karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan."
Dan perbuatan hamba sendiri dibagi menjadi dua bagian :
1. Perbuatan yang tak diiringi kehendak dan kekuasaanya itu disebut "kondisi" bukan
lagi perbuatan, seperti gerak-gerik orang yang mengigil.
2. Perbuatan yang diiringi dengan kekuasaanya dan ikhtiyarnya. Maka ia disebut
kondisi sekaligus perbuatan dan usaha seseorang. Allah I yang telah menjadikan hamba itu
berbuat dan berikhtiyar.

Allah I Tidak Disifati Dengan Pemaksaan
Karena Allah I menciptakan kehendak dan juga yang dikehendaki (hamba-Nya). Allah I
kuasa untuk menjadikannya mampu berikhtiyar. Lain halnya dengan selain Allah I. Oleh sebab itu
dalam syari'at dikenal "Al-Jabl" (fitrah/insting) bukan "Al-Jabr'' (paksaan).
Sesungguhnya Allah Ta’ala hanya menyiksa hamba-hamba-Nya karena perbuatan si hamba
yang dengan ikhtiyar. Perbedaan siksa yang diberikan atas perbuatan yang dengan ikhtiyar
dengan yang tidak, jelas menurut fitrah dan logika.

Pembebanan Sesuai Kemampuan
Pengarang mengatakan, "Allah I hanya membebani mereka sebatas mereka mampu. Dan merekapun
tidak mampu melainkan sebatas apa yang dibebankan Allah I atas mereka. Itulah pengertian makna laa
haula walaa quwwata illa billah. Kita mengatakan: Tiada jalan bagi seorang hamba dan tidak pula ia
memiliki keebebasan beraktivitas, dan beranjak meninggalkan maksiat kecuali dengan pertolongan Allah I .
Dan seorangpun tidak memiliki kekuatan untuk melaksanakan dan bertahan dalam keta'atan kepada Allah I ,
melainkan dengan taufik-Nya. Segala sesuatu berlaku menurut kehendak, ilmu, keputusan dan takdir-Nya.
Dia berbuat sekehendak-Nya, namun sekali-kali tidaklah Dia mendzalimi hamba-Nya. "Tidaklah Dia
ditanya tentang apa yang Dia perbuat, tetapi merekalah yang akan ditanya (tentang apa yang mereka
kerjakan). "Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang akan ditanyai." Qs. Al-
Anbiya; 23
Allah I berfirman dalam Qs. Al-Baqarah: 286, Al-An'am: 152, Al-A'raf: 42, Al-Mukminun: 62.
Bahwa Allah I menghendaki Qadha'-Nya dengan Qadha' Kauni bukan Qadha' syar'i. dan
ketentuan Allah I adakalanya Kauni dan adakalanya Syar'i. Begitupun Al-Iradah (Fushilat: 12, Al
Isra': 23), Al-Amr (Yasin: 82, An Nahl: 90), Al-idzin (Al-Baqarah: 102, Al-Hasyr: 5), Al-Kitab
(Fathir: 11, Al-Anbiya': 105), Al-Hukmu (Yusuf: 80, Al-Ma'idah: 1), At-Takhrim (Al-Anbiya': 95,
An-Nisa': 23) Al-Kalimat (Al-'Araf: 137, Al Baqarah: 124) berbentuk Kauni dan Syar'i.
Disebutkan dalam beberapa tempat dalam Al-Qur'an bahwa Allah I mengharamkan atas
Diri-Nya kedzaliman terhadap hamba dan rahmat-Nya lebih besar dari besarnya amalan yang
akan diberikan kepada Hamba-Nya. Dalam hadits Yang diriwayatkan Rasulullah r bahwa Allah I
mengharamkan kedzaliman atas diri-Nya dan melarang manusia saling berbuat dzalim.
Hak Allah I pada penghuni langit dan bumi adalah untuk dita’ati dan tidak dimaksiati,
diingat dan tidak dilupakan, disyukuri dan tidak dikufuri.

Amalan Yang Bermanfaat Bagi Si Mayit
Pengarang berkata, “Do'a dan sedekah orang yang hidup dapat bermanfaat bagi mereka
yang sudah meninggal.”
Ahlu Sunnah bersepakat bahwa orang yang mati dapat mengambil manfaat dari orang yang
masih hidup dalam dua hal :
1. Kebaikan orang lain, yang disebabkan oleh orang yang mati semasa hidupnya.
2. Do'a dan istighfarnya kaum muslimin untuknya, sedekah dan hajinya, untuk haji
masih diperselisihkan oleh para ulama', bahwa ganjaran haji untuk orang yang
melakukannya. Dari Muhammad bin Hasan v, bahwasannya yang hanya sampai pada mayit
adalah pahala sedekah, adapun haji adalah untuk orang yang melaksanakannya. Dan
menurut keumuman ulama bahwa ganjaran (pahala) haji adalah bagi siapa yang dihajikan,
dan itulah yang benar.
Adapun untuk ibadah yang dilakukan oleh anggota badan, seperti sholat, puasa, membaca
Al-Qur'an dan dzikir menurut Abu Hanifah, Ahmad dan jumhur itu semuanya samapai kepada si
mayit, akan tetapi pendapat yang masyhur ialah bahwa semuanya itu tak dapat sampai kepada
mayit, ini merupakan pendapat Imam Syafi'i, adapun pendapat Imam Malik; hal itu tidak sampai
(pada mayit).
Ahlul bid’ah berpendapat bahwa tidak akan ada yang sampai sama sekali, walaupun do’a
dan yang lainnya. Pendapat mereka dibantah oleh Al-Qur’an dan sunah. Telah tetap dalam sunah
bahwa apabila anak Adam meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali shadaqah jariyah,
anak shalih yang mendo’akannya dan ilmu yang bermanfaat.[61]
Di antara dalil-dalil yang menerangkan bahwa mayit itu mendapatkan manfaat dari amalan
yang tidak disebabkan olehnya adalah; Qs. Al-Hasyr; 10. Dalam “Sunan Abu Daud dari hadits
Utsman bin Affan t ia berkata, “Nabi r apabila selesai menguburkan mayat, ia berdiri di atasnya
dan bersabda: Mohon ampunkanlah untuk saudara kalian, dan mohonlah keteguhan (hati) karena
ia sekarang ditanya.[62]
Begitupun do’a bagi mereka apabila kita hendak memasuki area pemakaman, seperti
disebutkan dalam Shahih Muslim dari hadits Buraidah Bin Al-Hashib ia berkata, ”Rasulullah r
mengajarkan mereka (para sahabat) apabila hendak keluar menuju pekuburan untuk mengatakan;
نيملس ملاو نينمؤم لا نم رايدل ا له أ مك يلع ملس لا , ان م نيمدقتس ملا ا مح ريو
نيرخأتسملاو , نوقحل مكب ا ءاش نإ نإو . ةيفاعلا مكلو انل ا لأسن
Adapun orang yang berdalil dengan Qs. An-Najm: 39, maka para ulama telah
menjawabnya dengan banyak jawaban, yang paling shahihnya adalah;
6. Manusia dengan usahanya dan pergaulannya yang baik ia mendapatkan banyak
teman, anak, menikahi istri, melakukan kebaikan, bersifat kasih sayang terhadap
manusia, sehingga mereka mengasihinya dan mendo’akannya serta menghadiahkan
kepadanya berbagai macam pahala keta’atan, maka itulah di antara hasil dari
usahanya.
7. Al-Qur’an tidak menafikan seseorang mengambil manfaat dengan usaha orang lain,
yang dinafikan hanyalah memiliki apa yang tidak ia usahakan.

Dan mereka yang menolak bahwa amalan tersebut tidak dapat sampai kepada mayit,
berdalil dengan surat An-Najm: 38 dan 39. Bahwa tidaklah manusia mendapatkan melainkan apa
yang ia usahakan. Dua ayat ini adalah muhkamat (tidak perlu ditafsirkan lagi), yang mengandung
keadilan Rabb I :
1. Menuntut bahwa Allah I tidak akan menyiksa seseorang dengan kejahatan
orang lain dan tidak menyiksanya dengan perbuatan buruk orang lain.
2. Bahwa seseorang tidak akan selamat kecuali dengan amalan (nyata), agar ia
tidak merasa cukup dengan amalan bapak-bapak dan nenek moyang mereka. Dan
Allah I tidak mengatakan bahwa seseorang tidak akan mengambil manfa’at kecuali
dengan apa yang ia usahakan.

Hukum Minta Upah Dari Bacaan Al-Qur'an Dan Menghadiahkan Kepada Mayit
Berkaitan dengan menyewa beberapa orang untuk membaca Al-Qur'an yang dihadiahkan
kepda mayit, itu meruapakan perbuatan yang tak pernah dicontohkan seorangpun dari Ulama'
salaf, tidak diperintahkan oleh para imam agama dan tidak pula mereka memberikan keringanan
padanya. Hukum mengambil upah dalam qira’ah semata adalah tidak boleh. Adapun
menghadiahkan uang kepada orang yang pandai membaca Al-Qur'an yang mempelajari dan
mengajarkanya maka hal ini termasuk shodaqoh dan diperbolehkan.
Dan termasuk hal yang diperbolehkan ialah membacanya untuk dihadiahkan sebagai ibadah
tambahan tanpa memungut upah, maka hal ini dapat sampai pahalanya keapda mayit
sebagaimana ibadah haji dan puasa.

Hukum Membaca Al-Qur'an Di Kuburan
Hal ini termasuk yang diperselihkan oleh para ulama', dan disana ada tiga pendapat:
1. Makruh, inilah pendapat yang dikemukakan oleh Abu Hanifah, Malik dan Ahmad
dalam satu riwayat, mereka mengatakan: Hal itu termasuk bid’ah yang tidak terdapat dalam
sunah karena qira’ah itu seperti shalat yang tidak boleh dilakukan di kuburan, maka
begitupun qira’at.
2. Ia diperbolehkan (tidak apa-apa), ini mereupakan pendapat Muhammad bin Hasan,
dan Ahmad dalam riwayat yang lain. Mereka berdalil dengan apa yang dinukil dari Ibnu
Umar c bahwa dia mewasiatkan agar dibacakan permulaan surat Al-Baqarah dan
penutupnya pada kuburannya, dan dinukil juga dari sebagian kalangan muhajirin membaca
surat Al-Baqarah.
3. Ada juga yang mengatakan tidak apa-apa waktu penguburan saja – ini riwayat
imam Ahmad- pendapat ini diambil dari apa yang di ambil dari Ibn Umar dan sebagian
Muhajirin.
4. Adapun setelah menguburkan mayit ini juga termasuk yang dimakruhkan.
Pendapat ini mudah-mudahan menjadi pendapat yang paling kuat dari pendapat-pendapat
sebelumnya.

Allah I Mengabulkan Do’a Hamba-Nya
Pengarang mengatakan; “Allah I mengabulkan segala do'a dan memenuhi segala kebutuhan
hamba-Nya.”
Qs. Ghafir: 60, Al-Baqarah; 186. Dalam “Sunan Ibn Majah” disebutkan dari hadits Abu
Hurairah t ia berkata, Rasulullah r bersabda, “Barangsiapa yang tidak memohon (berdo’a) kepada
Allah I, maka Ia I marah kepadanya.”[63]
Ibn Uqail berkata, “Allah I telah mengajak (menyuruh) untuk berdo’a, dalam hal itu terdapat
beberapa makna;
1. Allah I itu ada, karena yang tidak ada itu tidak diseru.
2. Maha Kaya, Karena yang faqir itu tidak diminta.
3. Maha Mendengar, karena yang yang tuli itu tidak diseru.
4. Maha Mulia (dermawan), karena yang bakhil itu tidak diminta.
5. Maha lembut, karena yang kasar itu tidak diminta (diseru).
6. Maha Kuasa, karena yang lemah itu tidak diminta (diseru).


Bantahan Kepada Siapa Yang Menyangka Tidak Ada Manfaatnya Do’a
Ini merupakan sangkaan yang dilontarkan oleh kaum falsafah dan kebanyakan dari tasawuf
bahwa do'a tidak berfaedah (bermanfa'at). Mereka menyatakan bahwa jika sudah seharusnya
sesuatu itu terjadi karena kehendak Allah I, maka ia tak membutuhkan lagi do'a. Kalau memang
seharusnya tidak terjadi, maka apa guannya lagi berdo'a.
Sebagian ulama menyatakan bahwa berpaling kepada sebab-musabab ialah syirik dalam
tauhid, sementara menafikan sebab untuk menjadi perantara terjadinya sesuatu ialah kepicikan
akal, sedang berpaling sama sekali dari sebab musabab tercela dalam syari'at. Dan makna tawakal
dan raja’ adalah menyatukan apa yang seharusnya ada pada tauhid, akal dan syari’at.
Makna berpaling kepada sebab-sebab adalah bersandarnya hati kepada sebab-sebab itu,
mengharapkannya, sedangkan tidak ada satu makhluk pun yang berhak dengan hal-hal itu karena
ia tidak sendirian.
Umar t berkata, “Saya tidak menyangsikan dikabulkannya do’a, tapi saya menyangsikan
do’a itu namun, siapa yang diilhami untuk berdo’a maka pengabulannya ada bersamanya.

Hikmah Tidak Terkabulkannya Do’a
Di antara hikmahnya adalah;
1. Ayat itu tidak mengandung pemberian permintaan secara mutlak, akan tetapi hanya
mengandung pengabulan seorang yang berdo’a. Seorang yang berdo’a itu lebih umum
daripada orang yang meminta dan pengabulan seorang yang berdo’a itu lebih umum
daripada pemberian seorang peminta. Dalam hal ini Rasulullah r bersabda, “Rabb kita turun
ke langit dunia setiap malam, Ia I berfirman: Barangsiapa yang berdo’a kepada-Ku maka
akan Aku kabulkan baginya, siapa yang meminta kepada-Ku, maka akan Aku beri, siapa
yang memohon ampun kepada-Ku maka akan Aku ampuni ia.
2. Pengabulan do’a permohonan (do’a su’al) lebih umum daripada pemberian apa yang
diminta, seperti ditafsirkan oleh Nabi r yang diriwayatkan dalam kitab “Shahih”-nya bahwa
Nabi r bersabda, “Tiadalah seseorang berdo’a kepada Allah I yang tidak mengandung dosa
dan memutus tali silaturrahim di dalamnya, kecuali Allah I akan memberikan kepadanya
salah satu dari tiga hal; dikabulkan do’anya dengan segera, atau disimpan-Nya untuk
kebaikan yang semisalnya atau diselamatkan dari kejelekan yang semisalnya. Para sahabat
berkata, “Wahai Rasulullah r, kalau begitu kita perbanyak berdo’a, Rasulullah r bersabda,
“Allahu Akbar.”
3. Do’a adalah sebab mendapatkan apa yang dicari, sedangkan sebab itu mempunyai syarat-
syarat dan penghalang, apabila tercapai syarat-syaratnya serta hilang penghalang-
penghalangnya, maka ia akan mendapatkan apa yang ia cari, namun sebaliknya apabila
tidak tercapai syarat-syaratnya dan pengalangnya tidak terhindari, maka ia tidak akan
mendapatkan apa yang ia cari bahkan bisa jadi ia mendapatkan yang lainnya.

Kebencian Allah I Dan Keridhaan-Nya
Pengarang mengatakan; Allah I berkuasa atas segala sesuatu namun segala sesuatu tidak
mempunyai kekuasaan atas-Nya. Tidak sekejappun (hamba-hamba-Nya) lepas dari rasa butuh kepada-Nya.
Barangsiapa yang merasa tidak butuh kepada Allah I walau sekejap, dia telah kafir dan termasuk orang yang
binasa.”
Juga perkataannya, “Allah I (mempunyai) sifat marah dan ridha, kemarahan dan keridhaan Allah I
tidak sama dengan makhluk-Nya.”
Allah I berfirman dalam Qs. Al-Ma'idah: 119, 60, Al-Mujadalah: 22, Al-Bayinah: 8, Al-Fath:
18, An-Nisa: 93, Al-Baqarah: 61. Dalam Sunnah disebutkan dalam hadits syafa’at, dalam
“Shahihain” disebutkan juga dari Abu Sa’id Al-khudriy t, dari Nabi r beliau bersabda,
متيضر له لوقيف كيدعسو انبر كيبل نولوقيف ةنجلا لهأ اي ةنجلا لهل لوقي لجو زع ا نإ
لضفأ مكيطعأ لأ انأ لوقيف كقلخ نم ادحأ طعت مل ام انتيطعأ دقو ىضرن ل انل امو نولوقيف
هدعب ميكلع طخسأ لف يئاضر مكيلع لحأ لاق كلذ نم لضفأ ئش يأو بر اي اولاق كلذ نم
ادبأ
“Sesungguhnya Allah I berfirman kepada penghuni syurga: Wahai para penguni syurga! Mereka
menjawab, Kami memenuhi panggilan Engkau wahai Rabb kami. Allah I berfirman: Apakah
kalian sudah merasa ridha? Mereka menjawab: Bagaimana kami tidak merasa ridha sedangkan
Engkau telah memberikan kepada kami apa yang tidak diberikan kepada seorang pun di antara
makhluk-Mu. Allah I berfirman: Aku akan memberikan kepada kalian yang lebih utama dari hal
itu. Mereka berkata: Wahai Rabb! Apa lagi yang lebih utama dari itu (syurga)? Allah I berfirman:
Aku memberikan keridhaan-Ku kepada kalian dan tidak akan memurkai kalian setelah itu
selamanya.[64]

Sikap Terhadap Para Sahabat
Pengarang mengatakan, “Kita mencintai para sahabat Rasulullah r, namun kita tidak berlebihan
dalam mencintai salah seorang dari mereka serta tidak berlepas diri dari mereka. Kita membenci orang yang
membenci para Sahabat dan yang menyebut para sahabat tidak dengan kebaikan, kita tidak menyebut-
nyebut para sahabat kecuali dengan kebaikan, mencintai para sahabat adalah bagian dari dien, iman dan
ihsan, membenci para sahabat adalah kekafiran, kemunafikan dan melampaui batas.
Di antara ayat yang memuji para sahabat adalah Qs. At-Taubah: 100 dan 117, Al-Fath: 29
dan 18, Al-Anfal: 72, Al-Hadid: 10, Al-Hasyr: 8-10.
Dalam “Shahihain” disebutkan dari hadits Imran bin Husain dan selainnya, bahwa
Rasulullah r bersabda, “Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya,
kemudian setelahnya.” Imran berkata, “Saya tidak tahu apakah ia r menyebut setelah generasinya
itu dua atau tiga generasi.
Benarlah apa yang dikemukakan oleh Ibn Mas’ud t,
لاق هنع ا يضر ، دوعسم نب ا دبع نع » : دجوف هدابع بولق يف رظن لجو زع ا نإ
مث ، هتلاسرب هث عتباو ، هسفنل هافطصاف ، داب علا بول ق ري خ ملسو هي لع ا ىلص دمحم بل ق
مه لعجف ، هب لق دعب داب علا بول ق ري خ هباحصأ بول ق دجوف ، هب لق دعب داب علا بول ق يف رظن
ا دن ع وهف انسح نوملسملا هآر امف ، هن يد ىل ع نولتاقي ، ملسو هي لع ا ىلص هيبن ءارزو
ئيس ا دنع وهف ائيس نوملسملا هآر امو ،نسح {

Tetapnya Khilafah Abu Bakar Ash-Shiddiq Berdasarkan Nash
Perkataannya, “Kita mengakui khilafah setelah Nabi r, yang pertama adalah Abu Bakar Ash-
Shiddiq t , sebagai sikap mengutamakan dan menguggulkan (beliau) atas segala umat, setela itu adalah
Umar bin Al-Khattab t , kemudian Utsman bin Affan t dan kemudian Ali bin Abi Thalib t mereka semua
adalah khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk dan imam-imam yang terbimbing.”
Ahlu Sunnah berselisih, apakah kekhalifahanya berdasarkan nash atau karena pemilihan?.
Al-Hasan Al-Bashri dan sekelompok ahli Hadist berpendapat bahwa itu berdasarkan nash
tersembunyi dan isyarat Nabi r. Ada juga yang berpendapat dengan nash yang jelas, adapun
sekelompak ahli hadist yang lain, Mu'tazilah dan Asy'ariyyah bahwa itu terjadi lewat pemilihan.
Hadits dari Khudzaifah bin Yaman, Rasulullah r bersabda, “Ikutilah oleh kalian dua orang
ini sepeninggalku: Abu Bakar dan Umar.[65] Dan hadits yang sudah tersebar dikalangan manusia
tentang pengutamaan Abu Bakar untuk menjadi Imam shalat, dimana beliau r bersabda:
"Perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami manusia shalat" , dan kejadian ini berulang-ulang
ketika Rasulullah r sedang sakit.
Juga sabda beliau r, “Sekiranya saya mengambil seorang kekasih dari penghuni bumi ini,
niscaya akan aku jadikan Abu Bakar sebagai kekasih…”

Khilafah Umar
Kemudian Umar bin Al-Khattab. Yaitu dengan sesudah kekhalifahan Au Bakar, yaitu
dengan diserahkanya posisi itu oleh Abu Bakar t kepada Umar t ditambah dengan persetujuan
kaum muslimin. Adapun diantara keutamaannya, bahwa ia adalah orang yang dicintai Rasulullah
r setelah Abu Bakar, dan diceritakan dalam hadist dari Sa'ad bin Abi Waqqash yang diriwayatkan
oleh bukhari Muslim bahwa setiap setan menjumpainya di satu jalan, pasti setan itu akan mencari
jalan lain.

Khilafah Utsman
Setelah itu ‘Utsman bin ‘Affan. Imam Bukhari mengisahkan peristiwa terbunuhnya Umar
dan perintah untuk musyawarah dan bai'at kepada Utsman. Didalamnya disebutkan bahwa para
sahabat meminta wasiat kepada Umar, "Berilah mandat kekhalifahan", kemudian Umar berkata:
"Tak ada orang yang berhak selain dari orang-orang itu (Ali, Utsman, Az-Zubair, Thalhah,
Abdurrahman), kemudian akhirnya Abdurrahman membai'at Utsman sebagai khalifah, dan
kemudian diikuti oleh Ali. Adapun diantara keutamaanya; dialah yang menikahi dua orang putri
Rasul r, bahwa para Malaikat merasa malu kepadanya.

Khilafah Ali bin Abi Thalib t
Setelah para Sahabat membai’atnya ketika Utsman terbunuh, maka ia pun menjadi khalifah
yang sah setelah Utsman dan wajib dita'ati. Dan dia merupakan salah seorang khalifah pada masa
khilafah Nubuwah r seperti yang disebutkan dalam hadits yang terdahulu bahwa Rasulullah r
bersabda, “Khilafah nubuwah itu akan terjadi selama tiga puluh tahun, kemudian Allah I
memberikan kerajaan kepada siapa yang Dia kehendaki.”
Khilafah Abu Bakar t selama dua tahun tiga bulan, khilafah Umar t sepuluh tahun setengah,
khilafah Utsman bin Affan t dua belas tahun dan khilafah Ali t empat tahun sembilan bulan, serta
khilafah Hasan putranya selama enam bulan. Dan kerajaan yang pertama adalah kerajaan
Mu’awiyah t dan dia adalah sebaik-baik khilafah kaum muslimin. Ia menjadi imam bagi kaum
muslimin tatkala Hasan menyerahkan kekhilafahannya.
Adapun Mu'awiyah dan bersama orang Syam tidak membai'atnya, hal ini karena
disebabkan timbulnya beberapa fitnah terhadap Utsman dan para sahabat Rasulullah r yang tingal
di Madinah, seperti Thalhah, Zubair, dan Ali dari ahlul ahwa'. Sehingga terjadilah peristiwa
perang Jamal tanpa kehendak Ali, Thalhah dan Zubair. Akan tetapi karena dibakar oleh kaum
perusak tanpa disadari, terjadilah perang Shiffin antara Ali dan Mu'awiyah, karena satu isu,
bahwa penduduk Syam tidak berlaku adil kepada mereka.
Adapun diantara keutamaan Ali ialah, sebagaimana dalam hadist Bukhari Muslim, dari
Sa'ad Bahwa Rasulullah r bersabda kepada Ali: "Kau di sisiku seperti Harun disisi Musa. Hanya
saja tidak ada Nabi setelahku." Beliau juga pernah memberinya panji komandan ketika perang
Khaibar.

Empat Khilafah Ialah Khulafa'ur Roosyidun
Seperti yang disebutkan dalam “Sunan” dan dishahihkan oleh Imam Tirmidzi dari Irbadh
bin Sariyah ia berkata,
بولقلا اهنم تلجوو ، نويعلا اهنم تفرذ ةغيلب ةظعوم ملسو هيلع ا ىلص ا لوسر انظعو
لئاق لاقف : ا لوسر اي , لاقف ؟ انيلإ دهعت اذامف عدوم ةظعوم هذه نأك » : عمسلاب مكيصوأ
ءاف لخلا ةنسو يتنسب مك يلعف ، اريثك اف لتخا ىريسف يدع ب مك نم شع ي نم هنإف ةع اطلاو
يدعب نم نييدهملا نيدشارلا , اهب اوكسمت نإف روملا تاثدحمو مكايإو ذجاونلاب اهيلع اوضعو
ةللض ةعدب لك «
“Rasulullah telah memberi nasehat kepada kami dengan satu nasehat yang menggetarkan
hati dan membuat airmata bercucuran”. Maka ada yang bertanya ,"Wahai Rasulullah, nasihat itu
seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah selamanya (meninggal), maka berilah kami
wasiat" Rasulullah bersabda, "Saya memberi wasiat kepadamu agar tetap mendengar dan ta'at.
Sesungguhnya barangsiapa diantara kalian masih hidup niscaya bakal menyaksikan banyak
perselisihan. karena itu berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin
yang lurus (mendapat petunjuk) dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Dan jauhilah olehmu
hal-hal baru karena sesungguhnya semua bid'ah itu sesat." (HR. Abu Daud dan At Tirmidzi, Hadits
Hasan Shahih)
Dalam shahihain dari Ibn Umar t ia berkata, Kami mengatakan: Sebaik-baik umat setelah
Nabi Muhammad r adalah Abu Bakar t, kemudian Umar t, kemudian Utsman. Padahal Rasulullah
r masih hidup.
Merekalah yang disebut dengan Al-Khulafa’ Ar-Rasyidun dan para imam yang mendapat
petunjuk. Dalam hadist shahih dalam As-Sunan dan Shahih Tirmidzi bahwa Rasulullah r
memerintahkan umatnya untuk berpegang teguh terhadap sunah Rasulullah r dan Sunnah
Khulafa'aur Rasyidun yang empat ketika terjadi perselisihan.

Sepuluh Orang Yang Mendapat Kabar Gembira Dengan Syurga
Pengarang mengatakan, “Sesungguhnya dikalangan para sahabat ada sepuluh di antaranya yang
diberi kabar gembira dan dipersaksikan dengan jannah oleh Rasulullah r, kita turut menjadi saksi atas
mereka dan meyakini bahwa pernyataan Rasulullah r tersebut adalah benar. Mereka itu adalah: Abu Bakar,
Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Sa’ad, Sa’id, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah dia
adalah “Amiinu Hadzihil Ummah” kepercayaan umat ini, semoga Allah I meridhai mereka semua.”
Mereka kesepuluh para sahabat ialah yang memiliki keutamaan masing-masing dan
dipersaksikan Rasulullah r sendiri bahwa mereka dijamin masuk syurga. Di antara keutamaan
mereka adalah;
a. Di antara keutamaan Sa’ad bin Abi Waqas t.
Seperti yang disebutkan oleh A’isyah s, “Pada suatu malam Rasulullah r tengah berbaring,
(maka beliau bersabda), “Semoga malam ini ada salah seorang sahabatku yang melindungiku.”
A’isyah s berkata: Tiba-tiba kami mendengar suara pedang. Kami berkata: Siapa ini? Maka
berkatalah Sa’ad bin Abi Waqas t: Wahai Rasulullah, saya datang untuk menjagamu. Dalam lafadz
lain disebutkan: Saya merasa takut akan (keselamatan) Rasulullah r, maka saya datang untuk
menjaganya. Maka Rasulullah r berdo’a untuknya dan kemudian beliau tidur.[66]
b. Di antara keutamaan Thalhah bin Ubaidillah
Dari Qais bin Abi Hazim, bahwa ia berkata: Aku lihat tangan Thalhah yang digunakan
untuk melindungi Rasul r pada perang uhud sudah menjadi lumpuh.”[67]
c. Di antara keutamaan Zubeir ibn Awwam.
Dalam “Shahih” Bukhari dan Muslim dengan lafadz Muslim disebutkan, bahwa Jabir ibn
Abdullah berkata, “Rasulullah r menyuruh orang-orang untuk menjaga beliau pada perang
Khandaq, Az-Zubeir pun segera menyambut. Lalu beliau menyuruh kembali, ia pun kembali.
Maka Rasulullah r bersabda, “Setiap Nabi itu memiliki ‘Hawari’ (pendamping setia). Sedangkan
pendamping setiaku adalah Az-Zubeir.”[68]
d. Di antara keutamaan Abu Ubaidah
Dari Anas bin Malik t bahwa ia berkata Rasulullah r bersabda, “Sesungguhnya setiap umat itu
mempunyai orang kepercayaan. Dan wahai umatku, sesungguhnya orang kepercayaan umat ini
adalah Abu Ubaidah bin AL-Jarrah.”[69]

Dan Ahlu Sunah bersepakat untuk memuliakan dan mengutamakan mereka yang
dipersaksikan oleh Rasulullah r masuk surga. Adapun orang membenci para sahabat yang terbaik
dan hanya mengecualikan Ali saja, maka ia adalah sebodoh-bodoh manusia.

Para Imam Yang Dua Belas Di Kalangan (Syi’ah) Itsna ‘Asyarah
Kaum Rafidhah mengganti sepuluh orang tersebut dengan Imam dua belas menurut
keyakinan mereka, yaitu;
1. Ali yang diyakini diberi wasiat oleh Rasulullah r untuk menjadi khalifah.
2. Al-Hasan.
3. Husen.
4. Ali bin Husein Zainal 'Abidin.
5. Muhammad bin Ali Al-Baqir.
6. Ja'far bin Muhammad Ash-Shadiq.
7. Musa bin Ja'far Al-Kaadzim.
8. Ali bin Musa Ar-Ridha.
9. Muhammad bin Ali Al-Jawwad.
10. Ali bin Muhammad Al-Hady.
11. Hasan bin Ali Al-'Asykary dan
12. Muhammad bin Al-Hasan.
Mereka mengultuskan dalam kecintaan itu dan melampaui batas. Hal ini dapat dibantah
bahwa ketika Rasulullah r bersabda bahwa urusan umat ini akan baik, selama diurusi dua belas
orang. Maksud kedua belas itu adalah semuanya dari kaum Quraisy.
Dalam lafadz yang lain disebutkan, “Urusan ini akan senantiasa mulia sampai pada dua
belas khalifah.”[70]

Berkata baik kepada Sahabat dan Ahlu Bait, indikasi terbebasnya dari nifaq
Pengarang mengatakan, “Barangsiapa membaguskan perkataannya terhadap para sahabat
Rasulullah r, istri-istrinya yang suci, dari segala kekotoran dan anak turunannya yang bersih dari segala
kenajisan, berarti ia terbebas dari kemunafikan.”
Sebelumnya telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang ketaman para
Sahabat, kemudian penulis berkata: "Ia telah terbebas dari kemunafikan". Semata-mata karena asal
keyakinan Rafidhah adalah diciptakan oleh orang munafik dan Zindiq, yang bertujuan
menghancurkan Islam dan menghina Rasulullah r .

Kewajiban berwala' kepada orang mukmin khususnya ahlul ilmi
Pengarang mengatakan, “Terhadap Ulama salaf, terdahulu dan yang setelah itu dari kalangan para
tabi’in, ahlul khair dan atsar, ahlul fiqh dan ahlul fikr, mereka tidak disebutk kecuali dengan kebaikan,
barangsiapa yang menyebutnya dengan keburukan, maka mereka tidak berada di jalan orang-orang
beriman.”
Menjadi kewajiban bagi setiap Muslim untuk mencintai orang mukmin setelah kecintaan
kepada Allah I dan Rasul-Nya, sebagaimana yang dinyatakan dalam An-Nisa: 115, Terkhusus lagi
mereka yang menjadi pewaris nabi (para Ulama') karena mereka adalah orang yang terbaik umat
ini dan pengganti Nabi dalam menyampaikan keilmuan bagi umatnya. Yang menghidupkan
kembali sunnah-sunnah yang telah redup (mati). Mereka sepakat kewajiban ittiba' kepada
Rasulullah r, Adapun jika ada riwayat shahih yang menyelisihinya, maka ulama tersebut memiliki
alasan dalam meninggalkan hadist tersebut. Diantara alasannya ialah:
1. Ia tidak Yakin, kalau Rasulullah r-lah yang mengucapkannya.
2. Ia belum yakin kalau yang diinginkan Nabi r memang demikian dalam masalah
tersebut.
3. Keyakinanya bahwa hukum tersebut mansukh (terhapus).

Kita Tidak mengutamakan para wali diatas para Nabi
Pengarang mengatakan, “Kita tidak mengutamakan seorang pun dari para wali di atas para Nabi u ,
kita mengatakan, “Seorang Nabi lebih utama dari seluruh para wali.”
Perkataan Syaikh ini merupakan bantahan kepada golonga ittihadiyah dan kalangan sufi.
Allah I berfirman dalam Qs. An-Nisa: 64-65 dan Ali-Imran: 31.
Abu Utsman An-Naisaburi berkata,
لعفو لوق هسفن ىل ع ةنسلاب رnمأ نم , ةم كحلاب قطن , هسفن ىل ع ىوهلاب رnمأ نم و , قطن
ةعدبلاب
“Barangsiapa yang menjadikan sunah sebagi pemimpin pada dirinya baik dalam perkataan
maupun perbuatan, maka ia akan berkata dengan penuh hikmah. Dan barangsiapa yang
menjadikan hawa nafsu sebagai pemimpin pada dirinya, maka ia akan berkata dengan bid’ah.”
Sebagian di antara mereka ada yang mengatakan,
هسفن يف ربكل لإ ةنسلا نم ائيش مهضعب كرت ام
“Tidak ada yang mereka tinggalkan sesuatu pun dari sunah melainkan karena kesombongan
dalam dirinya.”

Tetapnya Karamah Para Wali
Pengarang mengatakan, “Kita mengimani karamah yang terjadi bagi para wali selama dinukil dari
para perawi terpercaya.”
Mu'jizat dan karomah menurut bahasa ialah meliputi segala kemampuan luar biasa.
Menurut bahasa lazim di kalangan Imam terdahulu, seperti Imam Ahmad bin Hambal dan lainya
mereka menamakannya “Ayat” (tanda kekuasaan Allah I). Akan tetapi di kalangan muta’akhirin
membedakan antara keduanya. Mereka menjadikan mu'jizat untuk Nabi sedangkan karomah
untuk para wali. Keduanya itu mempunyai kesamaan yaitu kejadian yang luar biasa di lura
kebiasaan.
Sifat kesempurnaan tertumpu pada tiga hal, yaitu Ilmu, kekuasaan, dan kekayaan, ketiganya
hanya terdapat pada Dzat Allah I semata. Dan Allah I memerintahkan Nabi-Nya untuk berlepas
diri dari mengaku memiliki tiga hal tersebut, Qs. Al-An'am: 50. Adapun kejadian luar biasa terbagi
menjadi tiga hukumnya:
1. Ada yang terpuji menurut Din, jika menghasilkan hal yang dituntut agama, berarti
termasuk amal shalih yang diperintahkan dalam agama dan syari'at. Mungkin wajib,
mungkin juga sunnah.
2. Tercela, jika dilakukan dengan cara yang terlarang, baik haram atau makruh tanzih,
berarti sebab turunya siksa dan adzab.
3. Mubah, Ini merupakan karunia Allah I yang patut disyukuri jika bermanfaat.
Abu Ali Aj-Jurzani berkata,
ةماركلل ابلاط ل ةماقتسلل ابلاط نك , ةماركلا بلط يف ةكnرحتم كسفن نإف , كنم بلطي كبرو
ةماقتسلا
“Jadilah kamu sebagai seorang pencari keistiqamahan jangan menjadi seorang pencari
karomah. Karena nafsumu (jiwamu) menuntut karomah sedangkan Rabbmu menuntut darimu
istiqamah.”
Adapun dalam ujian berupa kegembiraan (kejadiaan luar biasa) atau kesulitan manusia
terbagi menjadi tiga keadaan:
1. Satu golongan yang bertambah derjatnya dengan kemampuan luar biasa.
2. Satu golongan yang justru dengan kemampuan yang luar biasa itu berpaling sehingga
mendapatkan adzab Allah I.
3. Baginya suatu yang mubah.
Adapun Mu'tazilah mereka mengingkarinya bahwa jika karomah itu ada, maka akan
kesulitan untuk membedakan antara karomah dan mu'jizat dan membedakan antara Nabi dan
Wali.
Kalimat Allah I ada dua bagian;
1. Kalimat Kauniyah. Kalimat ini adalah kalimat yang Rasulullah r berlindung dengan
(mengucapkan)-nya. Seperti disebutkan dalam sabdanya;
رجاف لو رب نهزواجي ل يتلا تاماتلا ا تاملكب ذوعأ
Allah I berfirman dalam Qs. Yasin: 82, Al-An’am: 115
2. Kalimat Dieniyah. Yaitu Al-Qur’an dan syari’at Allah I yang dengannya diutus Rasul-
Nya yang berkaitan dengan perintah, larangan, berita-Nya, serta bagian hamba darinya
adalah ilmu (mengetaui) tentangnya, beramal, dan (mengerjakan-pen) perintah dengan
apa yang diperintahkan Allah I dengannya.

Macam-Macam Firasat
Firasat tebagi menjadi tiga macam:
1. Firasat Imaniyah, hal ini disebabkan karenaadanya cahaya yang Allah Ta’ala
masukkan ke dalam hati hamba-Nya. Pada hakikatnya ia adalah sebuah khatir (Sesuatu
yang terlintas dalam hati seorang hamba, namun diluar kuasa dirinya untuk mengaturnya)
yang merasuk ke dalam hati. Dan firasat ini sesuai dengan kekuatan iman, barangsiapa yang
kuat imannya, maka firasatnya akan lebih tajam. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata: Firasat
itu ialah tersingkapnya jiwa sehingga menyaksikan keghaiban dan ia dari kedudukan iman.
Bentuk khatir ada empat macam:
♦ Khatir Robbani, Ia berasal dari Allah Ta’ala.
♦ Khatir Malaki, yaitu gerakan hati akibat pengaruh kebaikan Malaikat pendamping
setiap manusia.
♦ Khatir Syaithani, gerakan hati akibat pengaruh syetan.
♦ Khatir Nafsani, yaitu dorongan jiwa secara alamiah (kodrati), yang disebut juga
Hajis.
2. Firasat Riyadhiyah. Yang mana adanya lewat rasa lapar, berdiri untuk shalat, dan
menyendiri untuk beribadah. Firasat ini dimiliki oleh mukmin dan kafir. Hal ini tidak
menunjukkan keimanan dan kewalian. Ini tidak mampu menyingkap kebaikan yang
bermanfa'at dan jalan lurus. Firasat ini dimiliki oleh pentakwil mimpi, dokter dan
semacamnya.
3. Firasat Khalqiyah. Firasat ini dengan mengunakan penelitian bentuk fisik untuk
menunjukkan kondisi psikologis, karena keduanya memiliki keterkaitan, yang sudah
menjadi sunnatullah. Seperti Kepala kecil menunjukkan bahwa kapasitas akalnya kecil.

Iman Dengan Tanda-Tanda Kiamat
Pengarang mengatakan, “Kita mengimani adanya tanda-tanda kiamat, seperti keluarnya dajjal dan
turunnya Nabi Isa bin Maryam q . kita juga mengimani terbitnya matahari dari barat serta keluarnya
binatang melata (yang dapat bicara) dari tempatnya.”
Dalam sebuah hadits disebutkan,
لاق ، ديسأ نب ةفيذح ةحيرس يب أ نع : ركذن نحنو ان يلع ملسو هي لع ا ىلص يبن لا عل n طا
لاقف ، ةعاسلا »: تاي آ رشع ىرت ىتح موقت نل اه نإ : عول طو ، ةب ادلاو ، ناخدل او ، لاجدل ا
فوسخ ةث لثو ، مي رم نب ا ىسيع لوزن و ، جوجأم و جوجأي و ، اه برغم نم سمشلا : فسخ
درطت نميلا ضرأ نم جرخت ران كلذ رخآو ، برعلا ةريزجب فسخو برغملاب فسخو قرشملاب
مهرشحم ىلإ سانلا
Dari Abi Sarihah, Hudzaifah bin Usaid t ia berkata, Nabi r datang kepada kami, sedang kami
sedang mengingat hari kiamat. Maka beliau r bersabda, “Kiamat itu tidak akan terjadi sebelum
terlihat sepuluh tanda, yaitu; Dajjal, Dukhan (asap), binatang melata, terbitya matahari dari
tempat tenggelamnya, (keluarnya) Ya’juj dan Ma’juj, turunnya Isa bin Maryam q, terjadinya tiga
gerhana; Gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab, serta tanda yang
terakhir adalah keluarnya api dari Yaman yang menggiring manusia ke tempat dikumpulkannya.”
Imam Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah t ia berkata, Rasulullah
r bersabda,
» لت قيو ، بيلصلا رسكيف اطسق امكح مي رم نب ا مكيف لزن ي نأ نكشويل هدي ب يسفن يذل او
ةيزجلا عضيو ، ريزنخلا ) 2 ( دحأ هلبقي ل ىتح لاملا ضيفيو ، , ايندلا نم ريخ ةدجس نوكت ىتح
اه يف امو , ةري ره وب أ لوقي مث : متئش نإ اوؤرقاو : هتوم لب ق هب ننمؤي ل بات كلا لهأ نم نإو
اديهش مهيلع نوكي ةمايقلا مويو ) ءاسنلا : 159 (
“Demi jiwaku yang ada di tangan-Nya, saya khawatir akan turun kepada kalian Ibn Maryam
sebagai hakim yang adil, mematahkan salib, membunuh babi, memungut jizyah dan harta
melimpah sampai tidak ada seorang pun yang menerimanya.” Kemudian Abu Hurairah t berkata:
Kalau kalian mau bacalah; Qs. An-Nisa: 159.[71]
Imam Bukhari v meriwayatkan dalam penafsiran Qs. Al-An'am: 158 dari Abu Hurairah t ia
berkata, Rasulullah r bersabda,
ل نيح كلذف اهيلع نم نمآ سانلا اهأر اذإف اهبرغم نم سمشلا علطت ىتح ةعاسلا موقت ل
لبق نم تنمآ نكت مل اهناميإ اسفن عفني
"Hari kiamat itu tidak akan terjadi sampai matahari terbit dari barat, apabila manusia
melihat hal itu mereka beriman, maka hari itulah tidak bermanfaatnya keimanannya orang yang
tidak beriman sebelumnya."[72]

Kebohongan Tukang Ramal Dan Dukun
Pengarang mengatakan, "Kita tidak membenarkan para dukun dan tukang ramal serta tidak
membenarkan orang yang mengakui sesuatu yang bertentangan dengan kitab, sunah dan ijma’ umat."
Imam Ahmad meriwayatkan dalam "Musnad"-nya dari Abu Hurairah t bahwa Nabi r
bersabda,
هيلع ا ىلص دمحم ىلع لزنأ امب رفك دقف لوقي امب هقدصف هلأسف انهاك وأ افارع ىتأ نم
ملسو
"Barangsiapa yang mendatang tukang ramal atau dukun, kemudian ia membenarkan apa
yang ia katakana maka ia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad r."
Yunus bin Abdul A'la Ash-Shadafi berkata: Saya katakan kepada (Imam) Syafi'i: Saudara
kita Laits mengatakan: Apabila kalian melihat seseorang yang berjalan di atas air, maka janganlah
kalian mengambil pelajaran dengannya sampai kalian kembalikan urusanny kepada Kitabullah
dan Sunah. Maka berkatalah Syafi'i: Laits itu telah meringkas perkataannya, bahkan jika kalian
melihat seseorang berjalan di atas air dan terbang di udara maka janganlah kalian mengambil
pelajaran dengannya sampai kalian mengembalikan urusannnya kepada Kitabullah dan Sunah.

Jama'ah itu hak sedangkan firqah (perpecahan) adalah adzab
Pengarang mengatakan, "Kita meyakini bahwa jama’ah adalah al-haq dan benar sedangkan furqah
(perpecahan) adalah penyimpangan dan adzab.
Allah I berfirman dalam Qs. Ali-Imran: 103 dan 105, Al-An'am: 159, Hud: 118-119, Al-
Baqarah: 76.
Macam-macam ikhtilaf
Ikhtilaf Ada Dua Macam;
1. Ikhtilaf Tanawwu' (fariatif)
Bentuk-bentuk ikhtilaf fariatif;
• Dua macam ucapan atau amalan yang keduanya benar dan disyariatkan. Seperti ikhtilaf
dalam bentuk qiraah dikatakan oleh nabi keduanya adalah bagus.
• Ikhtilaf dalam masalah yang disyariatkan tetapi salah satunya lebih kuat. Seperti bentuk
lafadz adzan, iqamah dan bacaan iftitah.
• Ikhtilaf dalam penyebutan tetapi makna yang dimaksud sama. Seperti dalam lafadz-
lafadz hudud.
2. Ikhtilaf Tadlad, yaitu dua pendapat yang saling menafikan baik dalam masalah ushul
ataupun furu' (cabang). Kebenaran dalam ikhtilaf ini hanya satu, karena kedua-duanya
saling menafikan. Tetapi banyak terjadi pendapat yang batil menjadi kelihatan benar bagi
pembelanya dalm berdebat atau ia memiliki dalil yang membenarkannya.

Dalam ikhtilaf tanawwu' menjadi tercela bila sudah melampaui batas (sampai saling
membunuh atau mengkafirkan). Al-Qur'an memuji keduanya selama tidak melampaui batas.
Sedangkan dalam ikhtilaf tudlad dipuji salah satunya dan dicela yang satu lagi.
Adapun ikhtilaf dalam kitabullah ada dua macam;
- Ikhtilaf (perbedaan) mengenai (kapan) diturunkannya.
- Ikhtilaf (perbedaan) dalam ta'wilnya.
Agama Yang Di Langit Dan Di Bumi Hanya Satu Yaitu Islam
Pengarang mengatakan, "Dinullah di langit dan di bumi adalah satu, yaitu dinul Islam, Allah I
berfirman, “Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam.” (Ali-Imran: 19). Dan firman-Nya juga,
“Dan Aku telah ridha terhadap Islam sebagai agamamu.” (Al-Ma’idah: 3)
Dan Islam itu berada di antara ghuluw (berlebihan) dan taqshir (meremehkan) antara tasybih
(penyerupaan Allah I dengan makhluk-Nya) dan ta’thil (penolakkan sifat Allah), antara pemahaman
Jabariyah dan Qadariyah serta antara perasaan aman dari ancaman Allah I dan putus asa dari rahmat Allah
I .
Dalam "Ash-Shahih" disebutkan dari Abu Hurairah t, dari Nabi r ia bersabda, "Kami adalah
para Nabi, agama kami adalah satu."[73]
Pengarang mengatakan, "Inilah din dan I’tiqad kita lahir dan bathin, kita berlepas diri kepada
Allah dari orang-orang yang menyelisihi apa yang telah kita sebutkan dan terangkan di atas. Kita bermohon
kepada Allah I semoga menguatkan keimanan kita, menutup akhir kehidupan kita dengannya, menjaga kita
dari hawa nafsu yang bermacam-macam, pemikiran yang beraneka ragam dan madzhab-madzhab yang
rusak, seperti; musyabihah, mu’tazilah, jahmiyah, jabariyah, qadariyah dan selainnya yang menyimpang
dari sunnah dan jama’ah serta berkoalisi dengan kesesatan. Kita berlepas diri dari mereka dan mereka dalam
pandangan kita adalah orang-orang yang sesat lagi hina. Hanya dari Allah-lah penjagaan dan petunjuk."
Para Ulama berselisih pendapat tentang Jahmiyah, apakah ia termasuk kepada tujuh puluh
dua golongan atau tidak? Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa mereka tidak termasuk
tujuh puluh dua golongan itu seperti Abdullah bin Mubarrak dan Yusuf bin Asbath.
Jahm (gembong) golongan Jahmiyah mengatakan bahwa syurga dan neraka itu akan
binasa, iman itu adalah pengakuan semata, kekufuran itu adalah kebodohan semata dan bahwa
seseorang itu tidak melakukan perbuatan kecuali karena Allah I saja sedangkan dinisbatkan
kepada manusia hanya sebatas majaz (kiasan) saja.
Sebab kesesatan adalah berpaling dari jalan yang lurus yang mana Allah I memerintahkan
kita untuk mengikutinya, Qs. Al-An’am: 153, Yusuf: 108.
Disebutkan dari Ibn Mas’ud t, ia berkata:
هنيمي نع اطوطخ طخ مث ا ليبس اذه لاقو اطخ ملسو هيلع ا ىلص ا لوسر انل طخ
يطارص اذه نإو لت مث هيلإ وعدي ناطيش اهنم ليبس لك ىلع لبس هذهو لاقو هراسي نعو
ةيلا رخآ ىلإ هوعبتاف اميقتسم ) ماعنلا : 103 (

Firqah yang sesat memiliki dua metode dalam wahyu:
- Metode Tabdil (merubah).
- Metode Tajhil (pembodohan).
Dan mereka ada dua macam:
- Ahlul Wahm wa Tahyiil (pengikut keraguan dan hayalan). Mereka mengatakan
bahwa para Nabi itu diutus dengan membawa kabar tentang Allah, hari akhir, jannah
dan neraka dengan urusan-urusan yang tidak sesuai dengan urusan pada dirinya. Hanya
saja mereka menyampaikan hal itu (kepada manusia) dengan khayalan dan mereka ragu
bahwa Allah I adalah Maha Agung dan bahwa badan itu dikembalikan, bagi mereka
nikmat yang dapat dirasa, siksa yang dapat dirasa walaupun urusannya tidak seperti itu
- Ahlut Tahrif wa Ta’wil.DAFTAR ISI
IMAM ATH-THAHAWI 2
BIOGRAFI SYAIKH IBN ABIL IZZI 13
Syarah Aqidah Thahawiyah. 15
Kebencian Ulama Salaf Tentang Ilmu Kalam.. 16
Tauhid Awal Dakwah Para Rasul 16
Macam-Macam Tauhid Dan Maknanya. 17
Mayoritas Surat Dalam Al-Qur'an Mencakup / Menerangkan Dua Macam Bentuk Tauhid Ini 18
Makna syahadat dan urutannya. 18
Allah Tidak Mengutus Seorang Nabi Pun Kecuali Ia Memiliki Tanda Yang Menunjukkan
Kebenarannya 18
Tingkatan mahabbah. 26
Al-Qur’an Adalah Kalamullah. 28
Melihat Allah I Itu Pasti Bagi Penghuni Jannah . 29
Isra Dan Mi’raj Nabi r Itu Hak . 34
Haud (Telaga) Nabi r Itu Benar Adanya . 35
Perjanjian Allah I Dengan Bani Adam .. 37
Iman Kepada Taqdir. 39
Hikmah Diciptakannya Iblis. 41
Iman Kepada Lauh Dan Qalam.. 44
Taqdir Allah I Tidak Dapat Dirubah . 45
Arsy Dan Kursi Itu Benar Adanya. 48
Dasar Pemikiran Filsafat 51
Mu’tazilah. 51
Rafidhah. 52
Manakah Yang Lebih Utama Antara Manusia Yang Shalih Dengan Malaikat 52
Wajib Beriman Terhadap Nama-Nama Para Nabi Dan Rasul 53
Para Rasul 'Ulul Azmi 53
Beriman Terhadap Nama-Nama Kitab Yang Telah Allah I Sebutkan . 53
Shalat Dibelakang Orang Yang Jati Dirinya Belum Jelas. 55
Shalat Di Belakang Pelaku Bid'ah Dan Orang Fasik. 55
Taat Dalam Masalah Ijtihad. 56
Tidak Boleh Menetapkan Atas Seorang Muslim Masuk Neraka Atau Surga Kecuali Dengan Nash
57
Kita Tidak Bersaksi Atas Kekufuran Seorang Ahli Kiblat Selama Belum Nampak Jelas
Kekufurannya 57
Wajib Mentaati Ulil Amri Kecuali Dalam Kemaksiatan. 58
Perintah Mengikuti Ahlu Sunnah Wal Jama'ah. 59
Perintah Mengikuti Ahlu Sunnah Wal Jama'ah. 59
Mencintai Ahlul Adli merupakan kesempurnaan Iman. 60
Apa Yang Samar Bagi Kita Ilmunya, Urusan Itu Kita Serahkan Kepada Allah I 60
Mengusap Khufain Pada Waktu Bepergian Dan Mukim.. 61
Haji Dan Jihad Akan Terus Berlangsung Sampai Hari Kiamat 61
Iman Kepada Malaikat Maut 61
Pembahasan Tentang Ruh. 62
Jiwa Itu Satu Dan Mempunyai Beberapa Sifat 62
Apakah ruh itu mati?. 63
Iman Kepada Adzab Dan Nikmat Kubur. 63
Korelasi Antara Ruh Dengan Jasad. 64
Pertanyaan Di Dalam Kubur Adalah Bagi Ruh Dan Jasad. 64
Tiga Fase Kehidupan Manusia. 64
Pertanyaan Malaikat Munkar dan Nakir. 64
Dua Macam Adzab Kubur. 65
Perselisihan Keberadaan Ruh Setelah Mati 65
Tingkatan Arwah Di Alam Barzakh. 66
Iman Kepada Hari Kebangkitan Dan Pembalasan. 66
Catatan Amal Dan Hisab. 66
Makna Al-Wurud. 67
Iman Kepada Mizan Dan Hakekatnya. 67
Adanya Eksistensi Surga dan Neraka. 67
Pendapat Tentang Kekekalan Neraka. 68
Kemampuan (Al-Isthitho'ah) 69
Perbuatan Hamba Adalah Ciptaan Allah I Dan Usaha Dari Hamba . 70
Bantahan Kepada Golongan Jabariyah Dan Qadariyah Dalam Masalah Perbuatan Hamba. 70
Allah I Tidak Disifati Dengan Pemaksaan . 72
Pembebanan Sesuai Kemampuan. 72
Amalan Yang Bermanfaat Bagi Si Mayit 73
Hukum Minta Upah Dari Bacaan Al-Qur'an Dan Menghadiahkan Kepada Mayit 74
Hukum Membaca Al-Qur'an Di Kuburan. 74
Allah I Mengabulkan Do’a Hamba-Nya . 75
Bantahan Kepada Siapa Yang Menyangka Tidak Ada Manfaatnya Do’a. 76
Hikmah Tidak Terkabulkannya Do’a. 76
Kebencian Allah I Dan Keridhaan-Nya . 77
Sikap Terhadap Para Sahabat 77
Tetapnya Khilafah Abu Bakar Ash-Shiddiq Berdasarkan Nash. 78
Khilafah Umar. 79
Khilafah Utsman. 79
Khilafah Ali bin Abi Thalib t. 79
Empat Khilafah Ialah Khulafa'ur Roosyidun. 80
Sepuluh Orang Yang Mendapat Kabar Gembira Dengan Syurga. 80
Para Imam Yang Dua Belas Di Kalangan (Syi’ah) Itsna ‘Asyarah. 82
Berkata baik kepada Sahabat dan Ahlu Bait, indikasi terbebasnya dari nifaq. 82
Kewajiban berwala' kepada orang mukmin khususnya ahlul ilmi 82
Kita Tidak mengutamakan para wali diatas para Nabi 83
Tetapnya Karamah Para Wali 83
Macam-Macam Firasat 85
Iman Dengan Tanda-Tanda Kiamat 85
Kebohongan Tukang Ramal Dan Dukun. 87
Jama'ah itu hak sedangkan firqah (perpecahan) adalah adzab. 87
Macam-macam ikhtilaf 87
Ikhtilaf Ada Dua Macam; 87
Agama Yang Di Langit Dan Di Bumi Hanya Satu Yaitu Islam.. 88

] 1 [ . Syarh Musykil al-Atsar oleh imam Thahawi. Syarh al-‘Aqidah ath-Thahawiyah oleh Imam al-‘Allaamah Abil Izzi al-Hanafi .

[2] . HR. Tirmidzi (2908), Darimi (2/435), Al-Baghawi (1181).
[3] . Abu Yusuf Ya’qub bin Ibrahim Al-Anshari Al-Kufi, beliau menemani Abu Hanifah selama tuju belas tahun, belajar darinya dan ia
adalah murid paling pintar dan faqih, ia meninggal pada tahun 182 H
[4] . Basyar bin Ghiyas Al-Mursaisi Abu Abdurrahman Al-Adawi, meninggal pada tahun 218 H umurnya mendekati 80 tahun
[5] . HR. Ibn Hibban, Abu Daus, Ahmad dan Thabrani.
[6] . Qs. 2: 163
] 7 [ . Qs. An-Nah: 60
] 8 [ . Qs. Ar-Rahman: 10
] 9 [ . حلملا : ضايبلا يقنلا وه ليقو ، هداوس نم رثكأ هضايب يذلا
] 10 [ . بأرشا : لواطتو هقنع دمو هسأر عفر
[11] . Qs. Maryam: 39
[12] . Qs. Al-Buruj: 16
[13] HR. Muslim.
[14] . Qs. Al-Ahqaf: 31
[15] . Qs. Al-An’am: 130
] 16 [ . HR. Muslim
[17] . Qs.Az-Zukhruf: 3
[18] . Qs. Qaaf: 35.
[19] . Qs. Yunus: 26
[20] . Hadits Riwayat Tirmidzi, ia mengatakan hadits ini hasan.
[21] . HR. Bukhari dan Muslim.
[22] . Yang dimaksud dengan tunduk di sini ialah berbicara dengan sikap yang menimbulkan keberanian orang bertindak yang tidak
baik terhadap mereka.
[23] . Yang dimaksud dengan dalam hati mereka ada penyakit ialah: orang yang mempunyai niat berbuat serong dengan wanita, seperti
melakukan zina.
[24] . Yakni keyakinan mereka terdahap kebenaran nabi Muhammad s.a.w. lemah. Kelemahan keyakinan itu, menimbulkan kedengkian,
iri-hati dan dendam terhadap nabi s.a.w., agama dan orang-orang Islam.
[25] . Qs. Al-Baqarah: 10.
[26]. Maksudnya penyakin bathiniyah seperti kekafiran, kemunafikan, keragua-raguan dan sebagainya.
[27] . Qs. At-Taubah: 125
[28] . Nama Ibn Abdil Bar adalah Syaikhul Islam Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Bar bin ‘Ashim An-Namari Al-
Andalusi ALQurtubi, Al-Maliki.
[29]. HR. Ahmad.
[30] . HR. Ibn Majah
[31] . Qs. Al-A'raf: 172
] 32 [ . Qs. An-Nisa: 165
[33] . Yang dimaksud dengan merasa dirinya cukup ialah tidak memerlukan lagi pertolongan Allah dan tidak bertakwa kepada-Nya.
[34] . Qs. Al-Lail: 5-21.
] 35 [ . Qs.Al-Qamar; 49
] 36 [ . HR.Muslim
] 37 [ . HR.Tirmidzi
] 38 [ . HR. Abu Daud (4700) dalam "As-Sunah", Tirmidzi (2155) dalam "Al-Qadar", Abu Daud Ath-Thayalisi (577) dan Ajuri dalam "Asy-
Syari'ah" hal.177, Al-Baihaqi dalam "Al-Asma Was Sifat" hal.378 dengan lafadz ; ملقلالاهقلخءيشلوأنإ , هرمأف ¸ ئيشلكبتكق " dan rijalnya
tsiqat .
] 39 [ . Tirmidzi no. 2516
] 40 [ HR. Abu Daud (4691) dalam “As-Sunah”, Hakim, Al-Lalika’I dalam “Syarh Sunah” (1150), Al-Ajuri dalam “Asy-Syari’ah .“
] 41 [ . HR. Abu Daud (4692), Ahmad, Allalika’i
] 42 [ . HR.Abu Daud, Ahmad, Allalika’I, Hakim .
] 43 [ . Tirmidzi, Ibn Majah, Thabrani .
] 44 [ . Dia adalah Syihabuddin Abu Qasim Abu Abdirrahman bin Isma'il Al-Maqdisi Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'I Al-Muqri An-Nahwi .
] 45 [ . Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Ibn Abi Syaibah, Thabrani, Ibn Suni .
] 46 [ . Abu Daud (4727), Khatib, Baihaqi
] 47 [ . Muslim, Abu Daud, Ibn Majah, Darimi, Ibn Jarud, Ibn Khuzaimah, Baihaqi
] 48 [ . Dia adalah Muhammad ibn Ali bin Athiyah Al-Haritsi
[49] . Dikeluarkan oleh Daru Quthni dari berbagai jalan dan ia mendha’ifkannya.
[50] . HR. Bukhari, Muslim, Thayalisi, Nasa’I, Ahmad, Thahawi dalam “Musykilul Atsar”, Tirmidzi, Ibn Majah, Al-Baghawi.
[51] . HR. Bukhari dan Muslim serta para imam yang lainnya.
[52] . HR. Bukhari, Muslim, Ibn Majah, An-Nasa’I, Ahmad, Thayalisi, Al-Baghawi, Al-Khatib.
[53] . HR. Muslim dan Baiihaqi
[54] . Dikeluarkan oleh Ibn Abdil Bar dalam "Jaami' Bayan Al-Ilmi Wa Fadhlihi".
[55] . HR. Tirmidzi (2800)
[56] . HR. Tirmidzi, Ahmad, Nasa’I, Ibn Majah, Thayalisi, Abu Ya’la
[57] . Di sampaikan Qurthubi.
[58] . HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad.
[59] . Qs. At-Thaghabun; 16
[60] . Qs. Al-Baqarah: 197
] 61 [ . Hr. Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Nasa’I, Ahmad, Bukhari, Ibn Jarud dari hadits Abu Hurairah .
] 62 [ . HR. Abu Daud, Al-Baghawi (sanadnya kuat .(
[63] . Ibn Majah, Ahmad, Ibn Abi Syaibah, Ibn Adi, Al-Baghawi, Tirmidzi dan Thabrani
] 64 [ . Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasa’I, Al-Baghawi, Abu Nu’aim, Ibn Mundah
] 65 [ . Diriwayatkan oleh Ahlu Sunan
] 66 [ . HR.Muslim, Bukhari, Tirmidzi, Ahmad, Ibn Abi ‘Ashim, Nasa’I dan Hakim .
] 67 [ . Dikeluarkan oleh Imam Bukhari (3724), Ibn Majah (128) dan Ahmad (I: 161 (
] 68 [ . Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Ibn Majah .
] 69 [ . Al-Bukhari, Muslim dan Tirmidzi .
] 70 [ . HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Ahmad .
] 71 [ . HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibn Majah, Ahmad dan Thayalisi .
] 72 [ . HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibn Majah, Nasa'I dan Al-Baghawi .
] 73 [ . HR. Bukhari, Muslim, dan Ahmad .

I M A M AT H-T H A H AW I
( Ula m a P e m u r ni T a u hi d)

NAMA DAN NASABNYA Beliau adalah Imam Abu Ja’far Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin Abdil Malik alAzdy al-Mishri Ath-Thahawi. Al-Azdy adalah qabilah terbesar Arab, suku yang paling masyhur, dan paling banyak furu’ (cabang suku) nya. Juga merupakan bagian dari qabilah Qahthaniyah, dinasabkan kepada al-Azdi bin al-Ghauts bin Malik bin Zaid bin Kahlan. Beliau adalah Qahthani dari sisi bapaknya dan adnani dari sisi ibunya karena ibunya seorang Muzainah, yakni saudara al-Imam al-Muzanni shahabat imam Syari’i. Dan termasuk seorang Hajri, saudara sepupu dari al-Azdi, yakni Hajr bin Jaziilah bin Lakhm, yang disebut Hajr al-Azdi, supaya berbeda dengan Hajr Ru’ain. Dan Ath-Thahawi dinasabkan pada Thaha sebuat desa di Sha’id Mesir.

LAHIRNYA DAN ZAMANNYA Mengenai kelahiran Imam Thahawi tahun 239 H, maka seperti yang diriwayatkan Ibnu Yunus muridnya yang kemudian diikuti oleh sebagian besar orang yang menulis riwayat hidupnya dan inilah yang besar. Memang ada yang menyatakan beliau lahir tahun 238 H, dan bahkan ada yang menyatakan tahaun 229 H. Ini tentu saja suatu tahrif (kekeliruan) penulisan, yang kemudian dikutip beberapa orang tanpa merujuk kembali kepada kitab lainnya. Disepakati para ulama bahwa beliau wafat tahun 321 H, kecuali Ibn an-Nadim yang menyatakan beliau wafat tahun 322 H. Imam Ath-Thahawi adalah sezaman dengan para imam ahli Huffazh para pengarang atau penyusun enam buku induk hadits (al-Kutub as-Sittah), dan bersama-sama dengan mereka dalam

riwayat hadits. Umur beliau ketika imam Bukhari wafat adalah 17 tahun, ketika imam Muslim wafat ia berumur 22 tahun, ketika imam Abu Dawud wafat ia berumur 36 tahun, ketika imam Tirmidzi wafat berumur 40 tahun dan ketika Nasa’i wafat ia berumur 64 tahun, dan ketika imam Ibnu Majah wafat ia berumur 34 tahun.

ASAL USULNYA Adalah beliau v bermula dari rumah yang berlingkungan ilmiah dan unggul. Bapaknya, Muhammad bin Salaamah adalah seorang cendekiawan ilmu dan bashar dalam syi’ir dan periwayatannya. Sedangkan ibunya termasuk dalam Ash-haab asy-Syafi’i yang aktif dalam majlisnya. Kemudian pamannya adalah imam al-Muzanni, salah seorang yang paling faqih dari Ash-haab asy-Syafi’i yang banyak menyebarkan ilmunya. Sebagian besar menduga bahwa dasar kecendekiawanannya adalah di rumah, yang kemudian lebih didukung dengan adanya halaqah ilmu yang didirikan di masjid Amr bin al-‘Ash. Menghafal al-Qur’an dari Syaikhnya, Abu Zakaria Yahya bin Muhammad bin ‘Amrus, yang diberi predikat: “Tidak ada yang keluar darinya kecuali telah hafal al-Qur’an.” Kemudian bertafaquh (belajar mendalami agama-red.) pada pamannya –al-Muzanni, dan sami’a (mendengar) darinya kitab Mukhtasharnya yang bersandar pada ilmu Syafi’i dan makna-makna perkataannya. Dan beliau adalah orang pertama yang belajar tentang itu. Ia juga menukil dari pamannya itu haditshadits, dan mendengar darinya periwayatan-periwayatannya dari Syafi’i tahun 252 H. Beliau juga mengalami masa kebesaran pamannya, al-Muzanni. Pernah bertamu dengan Yunas bin Abdul A’la (264 H), Bahra bin Nashrin (267 H), Isa bin Matsrud (261 H) dan lain-lainnya. Semuanya adalah shahabat Ibn Uyainah dari kalangan ahlu Thabaqat.

PINDAH MADZHAB DARI SYAFI’I KE MADZHAB HANAFI Ketika umurnya mencapai 20 tahun, ia meninggalkan madzhab yang telah ia geluti sebelumnya yakni madzhab Syafi’i ke madzhab Hanafi dalam bertafaqquh, disebabkan beberapa faktor:

1. Karena beliau menyaksikan bahwa pamannya banyak menelaah kitab-kitab Abi
Hanifah.

2. Tulisan-tulisan ilmiah yang ada, yang banyak disimak para tokoh madzhab Syafi’i
dan madzhab Hanafi.

3. Tashnifat (karangan-karangan) yang banyak dikarang oleh kedua madzhab itu

al-Masa-il alMu’tabarah. dan hujjah yang lebih mendekati kebenaran. Tidak ada tujuan untuk menyeru pada ‘ashabiyah (fanatisme-red. 5. Banyak Syaikh yang mengambil pendapat dari madzhab Abi Hanifah. 4. Salah satu sahabat Syafi’i yang mendukung madzhabnya. Faqihul Millah. Ia adalah orang pertama yang dinukilkan haditnya oleh Ath-Thahawi. Adalah Ath-Thahawi sangat membanggakan gurunya ini dan banyak meriwayatkan hadits-hadits dari beliau. Syaikhul Hanafiyah. seperti alQadli Bakar bin Qutaibah dan Ibnu Abi Imran serta Abi Khazim. al-Jami’ al-Kabir. wafat tahun 264 H. Dan beliau adalah seorang yang paling berpengaruh atas Ath-Thahawi dalam madzhab Abi Hanifah. wafat tahun 280 H. Bahkan pengikut Syafi’i yang paling terkenal sebelumnya adalah seorang yang bermadzhab Maliki. dan kepadanya belajar di bawah madzhab Syafi’i. kemantapan.. Abu Ja’far Ahmad bin Abi Imran Musa bin Isa al-Baghdadi al-Faqih al-Muhaddits al-Hafizh. Akan tetapi perlu diketahui bahwa perpindahan madzhabnya itu tidaklah bertujuan untuk mengasingkan diri dan mengingkari madzhab yang ia tinggalkan. Targhib fil ‘Ilmi. Isma’il bin Yahya bin Isma’il bin ‘Amr bin Muslim al-Muzanni al-Mishri. Banyaknya halaqah ilmu yang ada di masjid Amr bin al-‘Ash tetangganya mengkondisikan beliau untuk memanfaatkannya dimana di sana banyak munasyaqah (diskusi) dan adu dalil dan hujjah dari para pesertanya. SYUYUKH (PARA GURU) BELIAU 1. dan diantara mereka ada yang menjadi Syaikhnya (gurunya) Ath-Thahawi. disifatkan sangat cerdas dan kuat hafalannya. ‘Alamuz Zuhad. 2. Al-Imam al-‘Allaamah. tetapi yang dicari adalah dalil.) atau taklid. banyak meriwayatkan hadits dengan hafalannya. . Karangannya antara lain alMukhtashar. dan lain-lainnya. al-Jami’ ash-Shaghir. menyimak dari beliau juga kitab Mukhtasharnya serta kumpulan haditshadits Syafi’i. Seperti karangan al-Muzanni dengan kitabnya al-Mukhtashar yang berisi bantahanbantahan terhadap Abi Hanifah dalam beberapa masalah. al-Mantsur. Al-Imam al-‘Allaamah.yang berisi perdebatan antara kedua madzhab itu dalam beberapa masalah. karena hal ini banyak terjadi di kalangan ahli ilmu ketika itu yang berpindah dari satu madzhab ke madzhab lainnya tanpa meningkari madzhab sebelumnya. baik dari Mesir maupun Syam dalam rangka menunaikan tugasnya sebagai qadli. Beliau disebut sebagai lautan ilmu.

paling piawai dalam beramal dan menulis. Al-Imam al-Hafizh ats-Tsabit. menyimak dari beliau. ditsiqahkan oleh Nasa’i. faqih. Beliau menguasai madzhab Ahlul Iraq hingga melampaui guru-gurunya. Menjabat Qadli di Syam. dan Abdullah bin Wahab dan mengumpulkannya. Al-Qadli Al-‘Allaamah al-Muhaddtis ats Tsabit. sangat dewasa dan cerdik. 7. Qadli al-Qudlat di Mesir. Sangat piawai dalam Ulumul Qur’an dan hadits. Abu Musa Yunus bin Abdul A’la Shadari alMishri. Syaikhul Islam. 5. Dan dipuji selama menjalankan jabatannya.3. cendekia disertai watak pemberani. dan banyak menimpa dari beliau ilmu Hadits serta tidak pernah absen dari majlisnya ketika mendiktekan hadits. Seorang yang ‘alim. Baghdad. lemah lembut. Dan beliau adalah tetangga dengan Imam Bukhari dan Abu Zur’ah di masa tuanya. shahabat Nafi’. salah seorang shahabat Syafi’i. dan wara’. Abu Muhammad ar Rabi’ bin Sulaiman al-Muradiy al-Mishri. wafat tahun 319 H. pandai membuat permisalan untuk memudahkan akal. patuh pada dien. Belajar pada Syafi’i. membaca al-Qur’an pada Warsy. Wafat tahun . Ath-Thahawi belajar kepada beliau ketika menjadi tamu di Syam tahun 268 H. berakal. dan agung. muhaddtis. Berkata Dzahabi: “Beliau adalah orang yang paling piawai dalam hadits dan ‘ilal. sangat pendai dalam masalah ikhtilaf dan ma’ani serta qiyas fashih. Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurrasani an Nasa’i. suka menyatakan kebenaran. wafat tahun 264 H. Termasuk orang yang termasyhur dalam keadilannya dan ulama’ di zamannya di Mesir. Al-Faqih al-‘Allamah Qadli al-Qudlat Abu Khazim Abdul Hamid bin Abdil Aziz asSakuuni al-Bishri kemudian al Baghdadi al-Hanafi. Imam Thahawi bertemu dengan beliau ketika ia masih seorang pemuda. wafat tahun 303 H. Al-‘Allaamah Al-Muhaddits Abu Bakrah Bakkar bin Qutaibah Al-Bishri. Al-Imam Hafizh. 6.). menyimak hadits dari Syafi’i. Al-Imam al-Muhaddits al-Faqih al-Kabir. 4. banyak pengaruhnya atas dirinya. Sufyan bin Uyainah. Seorang yang tsiqah. Banyak mengambil riwayat dari beliau. 8. bila dalam kebenaran tidak takut celaan orang yang mencela. Wafat tahun 292 H. Kufah dan Karkh. Qadli al Qudlat. wafat tahun 270 H. Abu Ubaid Ali bin al Husain bin Harb Isa al Baghdadi. zuhud. mempunyai kedudukan yang terhormat. Seorang shahabat Syafi’i dan mewarisi ilmunya. Seorang yang ‘alim. shaleh dan istiqamah. Al-Qadli al Kabir. Dan rijalnya dari Muslim dan dari Abi Dawud dan dari Abi Isa (at-Tirmidzi-red.

17. Berkata Nasa’i. Menyimak dari Amr bin Abi Salmah dan thabaqatnya. Abu Ali al-Husain bin Ma’arik al-Baghdadi.270 H. Berkata Ibnu Yunus: “ Tsiqah. Wafat tahun 270 H. tsiqah dan tsabit. Ibrahim bin Matawaih alAshbahani dan Abu Bakar bin Abi Dawud. “Periwayat yang diterima haditsnya (Shalih)”. Abu Abdullah Bahr bin Nashr bin Sabiq alKhaulani maulahum al-Mishri. Muhaddits Syam. Abu Zur’ah Abdurrahman bin amr bin Abdullah bin Shafwan bin Amr an-Nashri ad-Dimasyqi. menjadi tamu di Mesir. Mempunyai karangan mengenai Tarikh Dimasyq. masyhur namanya. Abu Ishaq Ibrahim bin Marzuq al-Bishri. mempunyai karangan tentang mengenal shahabat dan termasuk seorang hufazh yang mutqin.Al-Imam al-Hujjah. 12. Abu Ishaq Ibrahim bin Munqidz bin Isa al-Khaulani Maulahum al-Mishri al-‘Ushfuri. Wafat tahun 270 H. 9. Wafat tahun 256 H. Disifatkan oleh Ibnu Yunas bahwa beliau salah seorang hufazh alMujawwidin. Berkata ibnu Yunus: “Tsiqah”. Wafat tahun 261 H. 16. wafat tahun 267 H. banyak menimba ilmu darinya para ashabul hadits. panjang umurnya. shaduq. Abu Ishaq Ibrahim bin Abi Dawud Sulaiman bin Dawud al-Azdi al-Kufi asli. akan tetapi beliau tergolong seorang hufazh (ahli menghafal. tsabit”.Abu Ja’far Abdul Ghani bin Rifa’ah bin Abdul Malik al-Lakhmi al-Mishri. al-Mishri al-Jiizi al-A’raj. Wafat tahun 270 H.Al-Imam al-Hafizh al-Mutqin. menjadi tamu di Mesir.Ar-Rabi’ bin Sulaiman al-Azdi maulahum. wafat tahun 269 H.Al-Hafizh al-Hujjah. Berkata Ibnu Yunas: “Tsiqah. suami saudara perempuan al Hafidz Ahmad bin Shalih. 13. tsabit”. 14. Banyak hadits yang diriwayatkan dari beliau. Berkata Abu Sa’id bin Yunas: “Beliau tsiqah ridla”. lahirnya di Syria.Al-Imam al-Muhaddits ats-Tsiqah. 15. Wafat tahun 255 H. 11. . Meriwayatkan dari beliau Abu Dawud. menghabiskan umurnya dalam ilmu dan menyebarkannya. maka dikatakan oleh Nasa’i: Laa ba’sa bihi). 10.Al-Hafizh ats-Tsabit. Syaikh yang sangat disukai. Syaikhul Imam ash-Shadiq. Ditsiqahkan Abi Hatim dan Yunus bin Abdul A’la. dan Ibnu Khuzaimah.Al-Hafidz Abu Bakr Ahmad bin Abdullah bin al-Barqi. Wafat tahun 281 H. dan rumahnya di al-Barlusi. Seorang yang tsiqah.

Nasikh wal Mansukh. Dan berkata Maslamah bin Qasim: “Tsiqah”. 21. Cendekiawan negeri Mesir di zamannya bersama al-Muzanni. tidak jelas perkaranya kecuali beliau adalah seorang yang baik”. Syaikhul Baghdad. Dikenal dengan sebutan Ibnu Ukhti Ghazaal. Abul Hasan Ali bin Ahmad bin Sulaiman bin Rabi’ah bin ash-Shaiqah ‘Allaan al-Mishri.Al-Imam al-Hafizh al-Mujawwid Abu Bakar Muhammad bin ali bin Dawud bin Abdullah al-Baghdadi. Wafat tahun 276 H. al-Ba’ts dan lainnya.Al-Imam al-Muhaddits al-Adl. Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim bin A’yah bin Laits al-Mishri al-Faqih. salah seorang yang terkenal adil. banyak meriwayatkan hadits. Berkata Nasa’i: “Laa ba’sa”. Berkata Yunus: “Seorang penghafal hadits dan memahaminya. hasan haditsnya”. Seorang yang faqih. mushannif kitab Al Musnah. dan merupakan orang yang paling alim di kolong bumi dengan madzhab Maliki.Al-Iman al-Hafizh al-Baari’. Mengarang as-Summah. shaduq.Al-Imam Al-‘Allaamah al-Hafizh. Abu Bisyrin Muhammad bin Ahmad bin Hammad bin Sa’id bin Muslim al-Anshari ad-Duulabi. Beliau adalah pengarang kitab al-Kunniy wal Asma’. wafat tahun 316 H. 20.Al-Imam Syaikhul Islam.Al-Imam al-Hafizh ash-Shaduq Abul Hasan Ali bin Abdul Aziz al-Baghawi. seorang fuqaha Mesir dari madzhab Maliki”. Berkata Ibnu Abi Hatim: “Shaduq”. Berkata Ibnu Khuzaimah: “Aku belum pernah melihat orang yang lebih pandai dari kalangan fuqaha’ tentang perkataan para shahabat dan tabi’in dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim. Abu Ja’far Muhammad bin Isma’il bin Salim al Qurasyi al-‘Abbasi maulaal Mahdi Al Baghdadi menjadikan tamu di Makkah. Wafat tahun 280 H. Wafat tahun 264 H. Seorang yang tsiqah. 23. Wafat tahun 261 H.18. 24. Wafat tahun 317 H. Berkata Daruquthni: “Tsiqah.Al-Imam al-Muhaddits ats-Tsiqah. Berkata Daruquthni: “banyak digunjingkan. Syaikhul Haram. Seorang yang tsiqah.Al-Imam al-Faqih al-Muhaddits Abu Musa Isa bin Ibrahim bin Matsrad al-Ghafiqi maulahum. Wafat tahun 268 H. alim dan hafizh. Seorang sandaran yang tsiqah. Syaikh al-Haram al-Makki. 22. menjadi tamu di Mesir. al-Mishri. . al-Mashaahif. Syari’ah al-Muqaari’. terpercaya” 19. Wafat tahun 310 H. 25.” Berkata Abi Hatim: “Ibnu Abdul hakim tsiqah. Abu Bakar Abdullah bin sulaiman bin al-Asy’ats as-Sajistaani.

Wafat tahun 307 H. ahli tajwid. kemudian ath-Thurasusi. seorang yang tsiqah shaduq”. Abu Zakaria Yahya bin Zakaria bin Yahya an-Naisaburi al-A’raj.Al-Imam al-Hafizh al-Mujawwid.Al-Imam al-Hafizh al-Mujawwid ar-Rahhal. Abu Zakaria Yahya bin Utsman bin Shalih bin Shafwan as-Sahmi al-Mishri. penghafal hadits.Al-‘Allaamah al-Hafizh al-Akhbaari. . al-Qadli al-Kabir. 33. 34. 27. gudang ilmu”. meriwayatkan dari Abul Malik bin Hisyam dari Abi Zaid dari Abi Amr bin Al-‘Ala. dari Yahya bin Sulaiman al-Ju’ri.Al-Iman al-Kabir al-Hafizh ats-Tsiqah.Rauh bin Farj Abu Zinba’ bin Farj bin Abdirrahman al-Qaththan maulanan Zubair bin al-‘Awwam. hujjah. Ashim Yahya bin Sulaiman al-Ju’fi. mempunyai riwayat dalam qira’ah dari. 32.Al-Imam al-Hafizh ats-Tsabit Syaikhul Waqti Abu Bakar Ja’far bin Muhammad bin al-Hasan bin al-Mustafaadl al-Firyaabi al-Qadli. 31. panjang umur dan pernah melihat Syafi’i. Abu Ha’far Ahmad bin Sinan bin Asad bin Hibban al-Wasithi al-Qaththan. Wafat tahun 301 H. dari ‘Ashim bin Bahdalah Abi an-Nujud. menjadi tamu di ThuTharsusi dan menjadi muhadditsnya di sana. seperti yang ia nyatakan dalam kitabnya ini juz I hal 227 dan 263. Abu Ja’far Ahmad bin Ishaq bin Buhlul bin hasan an-Tanwikhi al-Anbari. terhormat dan mulia”.Mahmud bin Hasan an-Nahwi Abu Abdullah. dan tentang meninggalkan ulama. dan meriwayatkan hadits yang tidak ditemukan di orang lain”. Seorang alim. dari Abi Bakar bin ‘Iyasy. 29. seorang yang paling tsiqah di zamannya dan meninggikannya dengan ilmu. Berkata Khuthaib al-Baghdadi: “Tsiqah. pengarang Al-Musnad dan mempunyai beberapa mushannifat. Berkata Abi Hatim: “Beliau seorang imam di zamannya. Seorang yang alim. Wafat tahun 287 H. 30. Wafat tahun 258 H. al-Faqih al-Hanafi.26. Wafat tahun 273 H.Al-Imam ats-Tsiqah al-Musannid. banyak meriwayatkan hadits. Wafat tahun 318 H. Berkata Ibnu Yunus: “Seorang hafizh. Adalah imam Thahawi mengambil qira’ah dari huruf demi huruf. pemberani. 28. faqih di madzhab Maliki. Wafat tahun 282 H. Wafat tahun 282 H. Berkata Ibnu Yunus: “Seorang alim dengan ahbar Mesir.Al-Imam Al-‘Allaamah al-Mutqin. Berkata Ibnu Yunus dalam Tarikh Mishri: “Seorang ahli nahwu. Abu Yazid Yusuf bin Yazid bin Kamil bin Hakim al-Umawi maulahum al-Qurathisi. Abu Umayyah Muhammad bin Ibrahim bin Muslim al-Baghdadi. Wafat tahun 272 H.

dan tidak berta’ashub pada salah seorang imam pun. jauh dari rasa ragu-ragu. Auza’i. dan tidak dalam masalah furu’. tidak dalam masalah ushul (pokok). Sangat piawai dalam ilmu Syurut dan Watsaiq. bertindak tanduk sopan. pen. luas jangkauan pengenalannya terhadap thuruq (jalan-jalan) hadits. ahli tajwid. dekat dengan para qadli dan ahli ilmu. Ketsiqahan ulama pada beliau mencapai puncaknya ketika Abu Ubaid bin Harbawaih – salah seorang shahabat Syafi’i mengakui keadilannya dan menerima syafa’atnya. dengan penuh tawadlu’. memberi nasehat para pemimpin. Dan beliau adalah seorang yang lapang dada. tsiqah. Utsman al-Batti. Mengikuti manhaj salaf dalam aqidah. Mempunyai wawasan yang menakjubkan dengan ilmu qira’ah. baik akhlaqnya. Beliau berputar bersama kebenaran yang berdasar pada ijtihadnya. Laits bin Sa’d. yang mengerti hukum-hukumnya dan maknanya. Orang-orang yang berbeda pendapat dan sependapat dengan beliau mengakui kewara’annya dan kezuhudannya. banyak menelaah madzhab para shahabat dan tabi’in serta para imam yang mepat yang diikuti dan para imam mujtahid yang lain. berasal dari Bashrah. Wafat tahun 263 H. Seperti Ibrahim an-Nakha’i. Dan jika salah seorang imam menyamai pendapatnya maka disebabkan kesamaan yang berdasarkan dalil dan . SIFAT-SIFATNYA Adalah Ath-Thahawi v seorang hafidz (penjaga dan penghafal) kitab Allah. matan. dan kemudian diulangi kembali setelah selesai majlis.Al-Walid bin Muhammad at-Tamimi an-Nahwi. mengklasifikasikan secara rinci riwayat-riwayat yang ia terima dan menyusunnya dalam mushannafnya. ats-Tsauri. Tidak bertaklid pada seorangpun. Dan atas manhaj ini pula beliau mengarang kitab aqidah yang masyhur (yakni Aqidah Ath-Thahawiyah. illah dan ahwalnya. Penghafal hadits. kemudian mempelajari madzhab Hanafi. lemah lembut terhadap keluarga. Sifat inilah yang mengantarkannya untuk menyusun mushannafat yang banyak menurut babnya. baik dalam pergaulan. Ibnu Abi Laila dan al-Hasan bin Hay. menghadiri halaqah ilmu dan menukil riwayat dari sana. asbabun nuzulnya. Seorang yang sangat jeli dalam membahas suatu masalah. Sangat memperhatikan apa yang beliau dengan dalam majelis ilmu.). Ibnu Syubrumah. rijal-rijalnya.35. dan terhadap atsar dari shahabat dan tabi’in terhadap tafsir ayat-ayatnya. Seorang ahli nahwu. yang termasyhur dengan sebutan Wullaad. Akan tetapi memilih perkataan yang ia anggap paling benar berdasarkan kekuatan dalilnya. ATH-THAHAWI SEORANG IMAM MUJTAHID Ath-Thahawi telah belajar madzhab Syafi’i kepada pamannya al-Muzanni.

hujjah, tidak karena taklid. Keadaannya seperti keadaan para ulama semasanya, yang tidak ridla dengan taklid. Tidak kepada ahli hapal hadits dan tidak pula kepada para ulama fiqih. Berkata Ibnu Zaulaq: “Aku mendengar Abu hasan Ali bin Abi Ja’far Ath-Thahawi berkata: Aku mendengar bapakku berkata dan disebutkan keutamaan Abi Ubaid bin harbawaih dan fiqihnya lalu berkata: Ketika itu ia mengingatkan aku dalam satu masalah. Maka aku jawab masalah itu. Tetapi beliau berkata kepadamu: Bagaimana ini, kenapa memakai perkataan Abu Hanifah? Maka aku katakan kepadamu: Wahai Qadli, apakah setiap perkataan yang diucapkan Abu Hanifah aku katakan juga? Beliau berkata: Aku tidak mengira engkau kecuali seorang muqallid (suka mengikuti saja). Aku jawab: Apakah ada orang yang bertaklid kecuali orang yang berta’ashub (fanatik buta)? Beliau menambahi: Atau orang yang bodoh? Berkata: Maka menjadilah kalimat ini masyhur di Mesir hingga semacam menjadi pameo yang dihafal manusia. Dan tidak ada yang menghalanginya untuk berijtihad karena beliau telah menguasai ilmu perangkatnya. Beliau adalah seorang hafidz. Luas telaahnya, dalam pemahamannya, luas cakrawala tsaqafahnya, ahli dalam mengenali hadits dan periwayatannya, piawai dalam mencari illat hadits serta mahir dalam ilmu fiqih dan bahasa Arab. Berkata Imam al-Laknawi dalam al-Fawaid al-Bahiyah hal. 31; Bahwa Imam Thahawi mempunyai derajat yang tinggi dan urutan yang mulia. Banyak menyelisihi shahibul madzhab (pendiri madzhab) dalam masalah ushul maupun masalah furu’. Barang siapa yang menelaah kitab Syarh Ma’anil Atsar dan karangan-karangannya yangn lain maka akan mendapati bahwa beliau banyak menyelisihi pendapat yang dipilih para pemimpin madzhabnya jika yang mendasari pendapatnya itu sangat kuat. Yang benar beliau adalah salah seorang mujtahid, akan tetapi manusia tidak bertaklid kepada beliau. Tidak dalam furu’ maupun dalam ushul, karena mereka mensifatinya dengan mujtahid. Akan tetapi yang mereka contoh dari beliau adalah caranya berijtihad. Atau paling tidak beliau adalah seorang mujtahid dalam madzhab yang mampu untuk mengeluarkan hukum-hukum dari kaidah-kaidah yang dinyatakan sang imam madzhab, dan tidak pernah derajat beliau rendah dari martabat itu selamanya. Dan berkata Maulana Abdul Aziz al-Muhaddits ad-Dahlawi dalam kitab Bustan alMuhadditsin: “Dalam mukhtashar Thahawi menunjukkan bahwa beliau adalah seorang mujtahid. Dan bukan seorang muqallid (pengekor) terhadap madzhab Hanafi dengan pengekoran total. Karena beliau sering memilih pendapat yang berbeda dengan madzhab Abu Hanafi ketika hal itu berdasarkan dalil-dalil yang kuat.

MURID-MURID BELIAU Tidak sedikit kalangan ahli ilmu yang berguru pada beliau. Diantara mereka para hufadz

yang termasyhur. Mereka menyimak dari beliau, mendapat manfaat dari ilmu beliau. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Al-Hafizh Abul Faraj Ahmad bin al-Qasim bin Ubaidillah bin Mahdi al-Baghdadi.
Atau yang terkenal dengan nama Ibnu Khasyab. Wafat 364 H.

2. Al-Imam al-Faqih al-Qadli Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Manshur alAnshari ad-Damaghaani.

3. Ismail bin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Aziz, atau yang terkenal dengan
nama Abu Sa’id al-Jurjani al-Khallaal al-Warraaq. Wafat tahun 364 H

4. Al-Muhaddits al-Hafizh al-Jawwal al-Mushannif Abu Abdullah al-Husain bin
Ahmad bin Muhammad bin Abdirrahman bin Asad bin Sammakh bin Syammaakhi al-Hirawi ash-Shaffar, pengarang al-Mustakhraj Ala Shahih Muslim. Wafat tahun 371 H.

5. Al-Muhaddits al-Imam Abu Ali al-Husain bin Ibrahim bin Jabir bin Abi
Azzamzaam ad-Dimasyqi al-Faraidli asy-Syahid. Wafat tahun 368 H.

6. Al-Imam al-Hafizh ats-Tsiqah ar-Rahaal al-Jawwal Muhadditsul Islam Alim alMua’ammarin Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayub bin Muthair a-Lakhmi As Syammi At Thabrani, pengarang tiga mu’jam; al-Kabir, al-Ausath, As Shaghir. Wafat tahun 360 H.

7. Al-Imam al-Hafizh An Naqid al-Jawal Abu Ahmad Abdullah bin ‘Addi bin
Abdullah bin Muhammad bin al-Mubarak bin al-Qaththaan al-Jurjaani, pengarang kitab al-Kamil. Wafat tahun 365 H.

8. Al-Imam al-Hafizh al-Mutqin Abu Sa’id Abdurrahman bin Ahmad bin Yunus bin
Abdil A’la ash-Shadafi al-Mishri, pengarang kitab Tarikh Ulama’ Mishra. Wafat tahun 347 H.

9. Al-Imam al-Hafizh Ats Tsiqah al-Jawwal Abu Bakar Muhammad bin Ja’far bin alHusain al-Baghdadi al-Warraaq. Wafat tahun 370 H.

10.Asy-Syaikh al-‘Alim al-Hafizh Abu Sulaiman Muhammad bin al-Qadli Abdullah
bin ahmad bin Rabi’ah bin Zabrin ar-Raba’i. Wafat tahun 379 H.

11.Asy-Syaikh al-Hafizh al-Mujawwid Muhaddis Iraq Abul Husein Muhammad bin
al-Mudzaffar bin Musa bin Isa bin Muhammad al-Baghdadi. Wafat tahun 379 H.

12.Al-Muhaddits ar-Rahhal Abul Qasim Maslamah bin al-Qasim bin Ibrahim al-

Andalusi al-Qurthubi. Wafat tahun 353 H.

13.MuhadditsAshbahaan al-Imam ar-Rahhal al-Hafizh ash-Shaduq Abu Bakar
Muhammad bin Ibrahim bin Ali bin ‘Ashim bin Zaadzan al-Ashbahan, yang termasyhur dengan sebutan Ibnul Muqri’ al-Mu’jam. Wafat tahun 381 H.

14.Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Salamah Abul Hasan Ath-Thahawi, anak imam
Thahawi. Wafat tahun 381 H.

15.Abu Utsman Ahmad bin Ibrahim bin Hammad bin Zaid al-Azdi. Wafat tahun 329
H. Dan lain-lain rahimahullah ajma’in.

PERKATAAN AHLUL ILMI KEPADA IMAM THAHAWI Ibn Yunus berkata, “Dia (Imam Thahawi v) seorang yang tsiqah, tsabit, faqih, aqil, tidak ada yang semisalnya. Ibn Nadim berkata, “Dia seorang yang berilmu dan zuhud pada zamannya. Ibn Atsir berkata, “Dia seorang imam dan faqih dari kalangan Hanafiyah dan seorang tsiqah yang tsabit.

KITAB-KITAB KARANGAN BELIAU Imam Ath-Thahawi adalah termasuk diantara sekian orang yang mempunyai banyak kitab karangan dan mahir dalam menyusun tashnifaat. Dikarenakan beberapa faktor yang dianugerahkan Allah kepadanya. Yakni cepat hafal, mempunyai wawasan pengetahuan yang luas, dan mempunyai kesiapan yang cukup, beliau telah menyusun berbagai macam dan jenis kitab, baik dalam bidang aqidah, tafsir, hadits, fiqih, dan tarikh. Sebagian ahli tarikh menyatakan lebih dari tiga puluh kitab. Diantaranya sebagai berikut:

1. Syarh Ma’ani al-Atsar. 2. Syarh Musykil Atsar. 3. Ikhtilaaf al-Fiqhiyah. 4. Mukhatashar Ath-Thahawi Fi Fiqh Hanafi (dicetak tahun 1370 H). 5. Sunan asy-Syafi’i.

Kitab Al-Washaya wal Faraidl. 13.Ahkamul Qur’an 14.Syarh al-Jami’ al-Kabir lil imam Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani. 11. 16. Naqdlu kitab al-Mudallisin li Faqih Baghdad al-Husain bin Ali bin Yazid alKarabisi. 10.Kitab al-Mahadlir wa as-Sijillaat.Asy-Syurut al-Ausath. Taswiyatu baina Hadtsana wa Akhabarana.Juz-un fi qismi al-fay`i wal Ghanaa-`im 18.At-Tarikh al-Kabir.Ikhtilaaf ar-Riwayaat ‘ala Madzhab al-Kuufiyiin. 21. 22. 7. 9. 19.Al-Raddu ‘ala Abi Ubaid fiima Akhtha a fiihi fi Kitaabi an-Nasab. Beliau v dimakamkan di daerah Qarafah Bani Asy’ats. Al-Aqidah Ath-Thahawiyah. 24. Asy-Syurut ash-Shaqhir. 12.6.[1] .Asy-Syurut al-Kabir. 17. malam kamis bulan Dzulqa’dah. 8.An-Nawadir Wal Hikayaat. 15.Juz-un fi hukmi ardli Makkah.Akhbar Abi Hanifah wa ash-haabuhu. WAFATNYA Beliau v wafat pada tahun 321 H.Nawadirul Fiqhiyah.Ar-Raddu ‘ala Isa bin Abbaan fi Kitaabihi alladzi sammaahu Khatha’u al-Kutub. 20. 23.

BI O G R A FI SYAI K H IB N A BIL IZZI Beliau v adalah Al-Imam Al-‘Allamah Shadruddin Abul Hasan Ali bin ‘Ala’uddien Ali bin Muhammad bin Abil Izz Al-Hanafi Al-Adzru’i Ash-Shalihi Ad-Dimasyqi. Beliau dibesarkan di tengah keluarga yang terhormat. Pembagian tauhid kepada tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah dan kewajiban meyakini keduanya serta tauhid asma wa sifat. penuh kemuliaan. Ibn Abi Izz dalam syarahnya mengikuti kaidah-kaidah berikut: 1. Al-Qur’an merupakan sumber dalil-dalil naqli dan aqli 2. Demikian juga kakeknya adalah penghulunya para Qadhi. sebagaimana disebutkan dalam beberapa tempat dalam buku ini. . Lalu ia bertugas sebagai Qadhi. Ayahnya pernah menjadi seorang Qadhi. Pertama kali beliau berguru kepada Al-Hafidz Abul Fida’ Imaduddin Ibn Katsir. Beliau disiksa karena menyanggah sya’ir gubahan Ibn Aibak. 3. Beliau wafat pada bulan Dzulqa’dah tahun 792 H dan dikebumikan di Qasiyun. namun ia terjerumus ke dalam beberapa kekeliruan. “Cukup bagiku Rasulullah r”. yang di dalamnya Ibn Aibak memuji-muji Rasul r. 4. Di antara karya beliau adalah syarah kitab ini. Beriman kepada masalah-masalah ghaib terbatas pada berita yang benar (khabar shadiq). Beliau mengemban tugas mengajar pada beberapa perguruan di Damaskus. dan lain-lain. Maka karena sanggahan beliau terhadap semua itu. Dilahirkan tahun 731 H. Mengikuti salafus shalih dalam menafsirkan nash-nash. Juga kitab “Al-Ittiba” yang ditulis sebagai bantahan atas mereka yang mengharuskan bertaqlid kepada Abu Hanifah v. Seperti ucapannya. juga di Damaskus. beliau disiksa dan dikurung dalam penjara.

Memadukan antara isbat dan dan tanzih (penetapan dan penyucian) 7. 10.Relevansi shahihul manqul (nash /riwayat kutipan yang shahih) dengan sharihul ma’qul (jelasnya yang masuk logika). 14.5.Mendahulukan pengaruh sebab-sebab alami bagi akibat yang ditimbulkannya dengan izin allah I. 15. 11.Baik dan buruk dalam af’al (perbuatan) adalah berdasarkan aqli dan syar’i.Tidak mengkafirkan seorang muslim karena perbuatan dosa yang diperselisihkan dan bukan dosa syirik besar karena kesalahan. 16. 13. Menolak ta’wil dan ahlul kalam.Membatasi makna mutasyabih dan menjelaskan bahwa Al-Qur’an itu seluruhnya jelas dan dapat ditafsirkan. Menetapkan asma dan sifat dan mengakui maknanya tanpa menanyakan kaifiyahnya 6. Membatasi akal dari memikirkan perkara yang bukan bidangnya 9.Membatasi lafadz-lafadz yang diperselisihkan dan menetapkan pengertian yang dimaksud. 8. 12.Menetapkan aqidah dengan hadits ahad yang diterima dengan pengamalan dan pengakuan. . Mengambil qiyas aula dalam menetapkan dan menafikan hak Allah I.

Sy ar a h A q i d a h T h a h a w iya h Kebutuhan manusia terhadap ilmu dien di atas semua keperluan. dan penciptanya melalui asma dan sifat-Nya serta af’al-Nya sehingga dengan hal itu hati akan menjadi lebih mencintai-Nya. karena tidak ada kehidupan bagi hati. 2. 1. Mengetahui apa-apa yang akan diperoleh oleh orang yang berjalan kepada-Nya dari kenikmatan yang kekal. tidak ada kenikmatan dan ketenangan kecuali dengan mengenal Rabb-nya. Setiap individu diwajibkan beriman secara global terhadap apa-apa yang datang dari Rasul. . yaitu syari’at-Nya yang mengandung perintah dan larangan-Nya. sembahannya. Setelah itu ada dua dasar pokok dalam mengikutinya. Mengetahui jalan yang menyampaikan pada-Nya.

sedangkan mengetahui apa-apa yang datang dari Rasul secara terperinci adalah fardu kifayah. Manusia terbagi menjadi tiga bagian;

1. Mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. 2. Mengetahui kebenaran dan tidak mengamalkannnya. 3. Berpaling.
Adapun golongan pertama, mereka didakwahi dengan hikmah, karena hikmah adalah ilmu tentang kebenaran dan beramal dengannya. Golongan kedua, mereka diberi pelajaran dengan pelajaran yang baik dan manusia secara umum membutuhkan hal ini. Orang yang tersesat secara umum dalam masalah aqidah adalah karen mereka meremehkan dalam mengikuti apa-apa yang datang dari Rasul tanpa berpikir dan mencari dalil yang menyampaikan pada pengetahuannya, ketika mereka berpaling dari kitabullah, mereka tersesat (Qs. 20: 123-126). Ibnu abbas: makna "4’s+ô±o„ wur@ÅÒtƒ xsù" Tidak sesat di dunia dan tidak celaka di akhirat. Ibn Abbas t berkata, “Allah I menjamin bagi siapa yang membaca Al-Qur’an dan mengamalkan isinya untuk tidak tersesat di dunia dan tidak sengsara di akhirat. Kemudian beliau membaca ayat ini. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan selainnya dari Ali t ia berkata, Rasulullah r bersabda, “Sesungguhnya akan terjadi banyak fitnah.” Saya berkata: Apa jalan keluar darinya wahai Rasulullah r? Beliau bersabda, ”Kitabullah, di dalamnya terdapat berita sebelum kamu dan berita setelah kamu, keputusan (apa-apa yang terjadi) di antara kalian, keputusan yang tidak main-main. Barangsiapa yang meninggalkannya karena kesombongan, Allah I akan memusuhinya, barangsiapa yang mencari hidayah pada selainnya, maka Allah I akan menyesatkannya, ia (Al-Qur’an) adalah tali Allah yang sangat kuat dan dia adalah “Adz-Dzikr” yang penuh hikmah, ia shirathal mustaqim, tidak condong kepada hawa nafsu tidak tercampur dengan lisan, tidak terputus keajaibannya, ulama tidak merasa kenyang darinya. Siapa yang berkata dengannya maka ia benar, siapa yang beramal dengannya ia akan diberi pahala, yang berhukum dengannya pasti adil, dan siapa yang menyeru kepadanya ia akan diberi petunjuk pada jalan yang lurus.[2] Allah I menamakan apa yang Dia turunkan kepada Rasul-Nya (Qur’an) dengan:

1. Ruh (nyawa), karena hakikat hidup bergantung padanya 2. Nur (cahaya), karena petunjuk berada padanya 3. Syifa' (obat), (QS Fushilat: 44) walaupun Al-Qur'an sebagai petunjuk dan obat
secara global. Tapi karena yang memanfaatkan hanya orang beriman, maka mereka disebut secara khusus. Kebencian Ulama Salaf Tentang Ilmu Kalam Abu Yusuf[3] pernah berkata kepada Basyar al-Muraisyi[4]: Mengetahui ilmu kalam adalah kebodohan sedangkan tidak mengetahui ilmu kalam adalah ilmu. Apabila seseorang menjadi pelopor ilmu kalam, dikatakan zindiq atau tituduh zindiq. Beliau berkata lagi: barangsiapa mempelajari ilmu kalam ia menjadi zindiq, barangsiapa mencari harta dengan ilmu kimia telah merugi, dan barangsiapa mencari hadits yang gharib (asing) telah berdusta. Imam syafi'I v berkata: "Hukumku untuk ahli ilmu kalam adalah dipukul dengan rotan dan sandal serta diarak dikeramaian dan kampung-kampung dan diumumkan “ini balasan bagi orang yang meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah serta menerima ilmu kalam." Beliau v berkata,

‫إل الحديث وإل الفقه في الدين‬ ‫وما سوى ذاك وسواس الشياطين‬

‫كل العلوم سوى القرأن مشغلة‬ ‫العلم ما كان فيه قال حدثنا‬

“Setiap ilmu selain Al-Qur’an itu menyibukkan, kecuali hadits dan fiqh dalam agama
Ilmu adalah yang disebutkan di dalamnya: Telah mengabarkan kepada kami. Adapun selain itu hanyalah bisikan syetan.” Tauhid Awal Dakwah Para Rasul Pengarang mengatakan, “Kami menyatakan tentang tauhid kepada Allah I, berdasarkan keyakinan semata-mata berkat taufik Allah I. Sesungguhya Allah I itu Maha Tunggal tidak ada sekutu bagi-Nya. Allah I berfirman dalam Qs. 7: 59, 65, 73, dan 85, Qs. An-Nahl: 36, Qs. 21: 25. Seluruh ulama salaf sepakat bahwa kewajiban pertama adalah mengucapkan dua kalimat

syahadat, bukan meneliti atau yang lainnya, seperti yang disuarakan oleh para ahli kalam. Mereka juga berkonsensus bahwa seseorang yang telah mengucapkannya pada waktu kecil (belum baligh) tidak harus memperbaharuinya ketika sudah baligh. Namun ia diperintahkan bersuci dan mengerjakan shalat ketika sudah baligh atau mumayyiz. Kewajiban mengucapkan dua kalimat syahadat harus di dahulukan daripada kewajiban shalat, tetapi ia sudah melaksanakannya ketika masih kecil. Persoalan yang masih diperdebatkan oleh para ahli fiqih, "Orang yang telah mengerjakan shalat amalan-amalan khusus dalam Islam tetapi belum pernah mengucapkan dua kalimat syahadat, apakah sudah menjadi muslim ataukah belum? Pendapat yang paling shahih ia telah menjadi muslim dengan apa-apa yang menjadi kekhususan Islam. Tauhid adalah yang pertama kali dimasukkan islam dengannya dan terakhir kali dikeluarkan dengannya dari dunia. Sebagaimana sabda Nabi r;

‫من كان أخر كلمه ل إله إل ا دخل الجنة‬
[maka ia akan masuk syurga.”[5 ,‫: ل إله إل ا‬Siapa yang akhir perkataannya”

Macam-Macam Tauhid Dan Maknanya Tauhid ada tiga macam:

1. Perbincangan (pembahasan) dalam masalah Sifat-Sifat Allah I. 2. Tauhid Rububiyyah, yaitu penjelasan bahwa hanya Allah-lah pencipta segala
sesuatu.

3. Tauhid Uluhiyyah, yaitu hak Allah I semata untuk diibadahi yang tiada sekutu
bagi-Nya.

Pengarang mengatakan, “Tiada sesuatu pun yang menyerupai-Nya”. Allah I berfirman dalam Qs. 14/10, 17/102, An-Naml: 14, Asy-Su’ara: 24-28. tauhid yang di dakwahkan oleh para Rasul dan diturunkan dengannya kitab-kitab ada dua macam: Tauhid dalam penetapan dan pengakuan, dan tauhid dalam memohon dan tujuan. 1. Tauhid yang pertama adalah penetapan dzat Rabb I, sifat, asma dan af’al-Nya yang

walaupun selainnya belum mengetahui. Memberi tahu itu ada dua tingkatan. Pembicaraannya tentang (hal) itu. Tauhid thalab dan Qashd. 5. Ilmu. tiada sekutu bagi-Nya dan melepaskan diri dari peribadan selain-Nya. . Berbagai macam Nama. Pemberitaan tentang orang musyrik. Tauhid Iradi Thalabi. 4. dan kesengsaraan bagi mereka di dunia dan adzab bagi mereka di akhirat. dan apa yang diberikan Allah I bagi mereka di dunia dan kemuliaan bagi mereka di akhirat.tidak menyerupai sesuatu pun. Sifat dan perbuatan-Nya. Mayoritas Surat Dalam Al-Qur'an Mencakup / Menerangkan Dua Macam Bentuk Tauhid Ini Setiap Ayat Al-Qur'an mengandung tauhid (dua macam tauhid ini). AliImran: 64. Balasan bagi ahli tauhid. Qs. Kandungan Tauhid dalam Al-Qur'an: 1. 3. Az-Zukhruf: 86 dan 19 b. seperti yang dikabarkan oleh-Nya tentang diri-Nya dan yang Rasul r kabarkan. Tauhid 'Ilmi Khabari. Balasan bagi yang tidak bertauhid. menyebutnya dan mengucapkannya atau menulisnya. yaitu berita tentang penghormatan bagi ahli tauhid. yaitu Pemberitaan tentang Allah. Al-Kafirun. penjelasan “‫ ” شهد‬Ungkapan salaf dalam . akan tetapi dia berbicara dengannya terhadap diri sendiri. 2. berita. memberi kabar tentangnya dan menjelaskannya padanya. Huquq (hak/tuntutan) tauhid dan penyempurnanya.dan kabar. seperti yang terkandung dalam Qs. 2. yaitu perintah dan larangan serta keharusan mentaatinya. Makna syahadat dan urutannya itu berkisar pada hukum dan peradilan. c. menyaksikan dan menyeru kepadanya. ma’rifah dan keyakinan akan kebenaran yang disaksikan dan ketetapannya. Memberti tahu orang lain (selainnya) dengan apa yang ia saksikan. Ia memiliki empat tingkatan a. yaitu seruan untuk beribadah kepada Allah semata.

Kalam Allah. hingga jelas bagi mereka bahwa Al Quran itu adalah benar. Di antaranya. 4. Allah mempersaksikan bahwa apa yang dibawa oleh Rasul-Nya adalah kebenaran. Memikul (menerima) dengan kandungannya dan memerintahkan dengannya. 17/39.” Al-Hak adalah al-Qur'an. óOÎgƒ Ύ ã\y™ $uZÏF»tƒ #uä ’Îû É-$sùFy$# þ’Îûur öNÍkŦàÿRr& 4Ó®Lym tû¨üt7oKtƒ öNßgs9 çm¯Rr& ‘ . Dia mengetahui segala sesuatu.” 3. menyaksikannya dan mengetahui segala perinciannya. Sifat "Asy-Syahid" Maknanya tiada sesuatu yang tersembunyi dari-Nya. Nama-nama dan Sifat-Nya Sifat "Al-Mukmin" Menurut salah seorang ahli tafsir: maknanya adalah membenarkan apa yang dibenarkan oleh para Rasul dengan menampakkan bukti-bukti kebenaran mereka. . 17/23.ptø:$# 3 öNs9urr& É#õ3tƒ y7În/tÎ/ ¼çm¯Rr& 4’n?tã Èe@ä. Qs. An-Nahl: 51. QS. 2. Tiadakah cukup bahwa Sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?. &äóÓx«  Íky “Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri. Al-Hadid: 25 ô‰s)s9 $uZù=y™ö‘ r& $oYn=ߙ①ÏM»uZÉit7ø9$$Î/ $uZø9t“ Rr&ur ÞOßgyètB |=»tGÅ3ø9$# š c#u” ÏJø9$#ur tPqà)u‹ Ï9 â¨$¨Y9$# ÅÝó¡É)ø9$$Î/ “Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. d. Fushshilat: 53. 1.pemberitahuan dengan perkataan dan pemberitahuan dengan perbuatan. Tanda-tanda di ufuk dan pada diri sendiri (ayat kauniyyah) QS. Perbuatan dan makhluk-makhluk-Nya. At-Taubah: 31. Al-Qashash: 88. Allah Tidak Mengutus Seorang Nabi Pun Kecuali Ia Memiliki Tanda Yang Menunjukkan Kebenarannya Dalil-dalilnya.

Al-Hadid: 3.” Al-Qadim bukanlah nama Allah I. “Tak ada sesuatu pun yang terjadi. kecuali bagi orang-orang yang Telah diberi petunjuk oleh Allah. “Tak akan pernah punah atau binasa. dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. “Tiada yang berhak disembah selain-Nya. Karena Qadim dalam bahasa Arab yang menjadi bahasa Al-Qur’an bermakna “yang terdahulu (mendahului) dari yang lainnya” dan nama ini tidak dipakai kecuali pada nama terdahulu di atas yang lainnya bukan pada sesuatu yang tidak didahului dengan ketidakadaan. terus menerus tanpa pengakhiran. sesungguhnya Engkau Maha Terdahulu dan tidak ada sesuatu pun sebelumMu.” Qs.” Iradah ada dua macam. Fathir: 44. Asy-Syu’ara: 75-76. melainkan dengan kehendak-Nya. Pengarang mengatakan. 2/20. “Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu (umat Islam). dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Allah I berfirman dalam Qs. Perkataannya. “Terdahulu tanpa permulaan. 17/45. ‫اللهم أنت الول فليس قبلك شيء وأنت الخر فليس بعدك شيء‬ “Ya Allah.Manusia yang paling sempurna tauhidnya adalah para Nabi. 2/255. sebagaimana yang terkenal di kalangan ahlul kalam. Al-Ahqaf: 11. Beliau mengatakan. umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. 18/49.[6] Perkataannya. sabda Rasul r dalam hal ini. Sifat itu ditetapkan secara rinci dan dinafikan secara global. Yasin: 39. sedang para Rasul lebih sempurna dari mereka. dan Engkau Maha Akhir dan tidak ada sesuatu pun yang lebih kekal dari-Mu.” Firman-Nya dalam Qs.” Qs. ulul azmi lebih sempurna dari mereka dan yang paling sempurna tauhidnya adalah “Khalilani” yaitu Muhammad r dan Ibrahim q. . Hud: 98. “Tiada sesuatu pun yang dapat melemahkan-Nya. Ar-Rahman: 26-27.” Allah I berfirman. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat.

” Ishak bin Rahuyah berkata. Iradah Qadariyah Kauniyah Khalqiyah. ومن أنكر ما وصف ا به نفسه فقد كفر وليس فيما‬ ‫وصف ا يه نفسه ول رسوله تشبيه‬ “Barangsiapa yang menyerupakan Allah dengan sesuatu dari makhluk-Nya. Asy-Syura: 11 Imam Abu Hanifah berkata. Qs. Tidak ada yang menyerupai-Nya sesuatu pun. Thaha: 110 “Tidak menyerupai makhuknya.” Qs. Seperti disebutkan dalam Qs.” Nu’aim bin Hammad berkata.1. maka ia telah kafir terhadap Allah I yang Maha Agung. tidak ada yang menyerupainya dari makhluk-Nya. dan Maha Melihat tidak seperti penglihatan kita. Perkataannya. 2/253 2. Hud/34. Seperti disebutkan dalam firman-Nya Qs. 6/125. namun yang digunakan dalam hal itu . Kemudian beliau berkata setelah itu: Semua sifat-sifat-Nya tidak menyerupai sifat makhluk. Iradah Diniyah Amriyah Syar’iyah. Barangsiapa yang mengingkari apa-apa yang disifatkan oleh Allah I terhadap diri-Nya. 2/185. Karena tidak ada yang menyerupai Allah I sesuatu pun. Iradah ini mengandung kecintaan dan ridha.” Ilmu tentang ilahi tidak boleh dicari dengan menggunakan qiyas tamtsil yang menyamakan antara pokok (ashl) dan furu’ dan tidak pula dengan qiyas syumul yang menyamakan masing-masingnya. maka ia telah kafir. “Tak dapat digapai oleh pikiran. maka ia kafir dan apa yang ditetapkan oleh Allah I terhadap diri-Nya dan tidak pula yang disifatkan oleh Rasul-Nya terdapat penyerupaan. ‫من شبه ا بشيء من خلقه فقد كفر. Irodah ini adalah masyi’ah yang meliputi seluruh kejadian. 5/6. Maha Kuasa tidak seperti kuasa kita. 4/26-28. Dia mengetahui tidak seperti pengetahuan kita. Al-Ahzab: 33.” Disebutkan dalam firman-Nya. ‫من وصف ا فشبه صفاته بصفات أحد من خلق ا فهو كافر بالله العظيم‬ “Barangsiapa yang mensifati Allah I kemudian ia menyamakan dengan sifat salah satu makhkukNya. tak juga dapat dicapai dengan pemahaman.

” Allah I berfirman dalam Qs. “Mencipta tanpa merasa membutuhkan (kepada ciptaan-Nya). 2/255.”[8 Pengarang mengatakan. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى‬ ‫قلب رجل منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئا .adalah qiyas aula baik secara tamtsil maupun syumul. يا عبادي كلكم عار إل من‬ ‫كسوت فاستكسوني أكسكم . Yang Maha Terjaga tak pernah tidur.”[7] adalah manusia dan dikatakan juga bahwa ia adalah makhluk ” ‫ ”ال نام‬Yang dimaksud semuanya. يا عبادي ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم‬ ‫كانوا ع لى أف جر ق لب ر جل من كم لم ين قص ذ لك من مل كي شيئا . ada juga yang mengatakan maknanya Seperti disebutkan dalam firman-Nya. mempunyai sifat yang buruk. dan Allah mempunyai sifat yang Maha Tinggi. “Dan Allah Telah meratakan bumi untuk . Rasulullah r bersabda. يا ع بادي لو أن أول كم‬ ‫وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منكم ما سأل‬ . Fathir: 15.” Firman Allah I dalam Qs. فل تظالموا‬ ‫يا عبادي ، إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار ، وأنا أغفر الذنوب ول أبالي فاستغفروني أغفر‬ ‫لكم . “Yang Maha Hidup tak pernah mati. ‫عن أبي ذر الغفاري ، عن رسول ا صلى ا عليه وسلم ، عن جبريل عليه السلم عن ا‬ . 20/111.‫. membagi rizki tanpa membutuhkan pertolongan makhluk-Nya. Adz-Dzariyat: 56-58. Allah I berfirman yang artinya: Orangorang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. يا عبادي كلكم جائع إل من أطعمت فاستطعموني أطعمكم . Dikatakan juga setiap yang memiliki ruh. (‫إن ا ل ينام ول ينبغي له أن ينام )الحديث‬ . ‫تعالى أنه قال : » يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم . dan Dia-lah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 40/65. 3/1-3. 25/58. الثقلن‬adalah [makhluk(Nya). Al-An’am: 14. Dalam sebuah hadits disebutkan.adalah dua nama yang paling agung di antara nama-nama-Nya “‫ ”الحي و القيوم‬Nama Perkataannya. Muhammad: 38.

“Nama-Nya Al-Khaliq sebagai pencipta. b. c. Apabila Allah I menghendaki sesuatu. “Mematikan tanpa gentar dan menghidupkan (setelah mati) tanpa kesulitan. Ia I akan melakukannya. dalam sebuah hadits disebutkan. Allah I berbuat dengan kehendak dan masyi’ah-Nya. يا‬ ‫عبادي إنما هي أعمالكم أحفظها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد ا عز وجل ، ومن وجد غير‬ « ‫ذلك فل يلومن إل نفسه‬ .”[12] Adalah.‫لم ين قص ذ لك من مل كي شيئا إل ك ما ين قص الب حر إذا أد خل ف يه المخ يط غم سة وا حدة . ×A$¨èsù $yJÏj9 ߉ƒ ̍ム“Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya. Makna yang terkandung dalam firman Allah I. ”مؤنة‬Maksud dari kata Perkataannya. Dan nama-Nya Al-Bari (yang menjadikan) tidaklah diambil baru setelah Dia I menjadikan hamba-hamba-Nya”. tidaklah disandang-Nya baru setelah Dia menciptakan makhluk-makhluk-Nya. ‫عن أ بي سعيد ال خدري قال : قال ر سول ا صلى ا عل يه و سلم : » يؤتى بالموت يوم‬ : ‫القيامة ، كأنه كبش أملح]9[ فيوقف بين الجنة والنار ، في قال : يا أ هل الج نة ، تعرفون هذا‬ ‫في شرئبون]01[ وين ظرون ويقولون هذا ال موت ، وي قال يا أ هل ال نار تعرفون هذا : في شرئبون‬ ‫وينظرون ويقولون هذا الموت فيؤمر به فيذبح ، ثم يقال : يا أهل الجنة خلود ول موت ، ويا‬ ‫أهل النار خلود ول موت « ثم قرأ رسول ا صلى ا عليه وسلم : وأنذرهم يوم الحسرة إذ‬ 11]‫]قضي المر ، وهم في غفلة وهم ل يؤمنون‬ Pengarang mengatakan. .” Qs. a. Ia I senantiasa pada hal itu. Al-Mulk: 2.adalah tanpa merasa berat “‫.

a. Ilmu orang-orang yang berilmu tentang-Nya. ”مثل العلى‬Makna dari kata 1. . Perbuatan dan kehendak-Nya itu adalah dua hal. Demikian juga Ia berhak menyandang sebutan AlKhaliq sebelum menciptakan mereka.d. 4. b. Dia pun berkuasa atas segala sesuatu. Dia juga yang memiliki sebutan Al-Khaliq dan bukanlah Dia sebagai Makhluq. Penetapan Iradah (kehendak) yang bermacam-macam sesuai dengan perbuatan (af’al). c.” . 3. dan Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. maka akan dilakukan. Ini makna bagi siapa yang menafsirkannya dengan sifat. Menyebutkan sifat-Nya dan berita dari-Nya serta penyucian-Nya dari aib dan kekurangan serta tamtsil. Segala urusan bagi-Nya mudah. dan tidaklah membutuhkan sesuatu. Setiap yang benar yang berkaitan dengan iradah-Nya. Adanya dalam ilmu dan perasaan (syu’ur). Tetapnya sifat tinggi bagi Allah I baik yang diketahui oleh hamba atau pun tidak. Sifat yang ‘Ulya’ (Tinggi/Agung). e. dan bukanlah Dia AlMarbub (yang dipelihara). Dari sini terdapat empat perkara lain. maka apa-apa yang Ia kehendaki untuk mengerjakannya Ia lakukan dan apa yang Ia kerjakan maka hal itu berdasarkan kehendak-Nya. sementara segala sesuatu itu membutuhkanNya.” “Untuk itulah. f. ma’rifah yang dilakukan oleh hati penyembah dan penyebut-Nya.” “Sebagaimana Dia adalah Dzat yang menghidupkan segala yang mati (Al-Muhyi). Firman-Nya: Tidaklah menyamai diri-Nya segala sesuatu.mencakup “‫. dari sebelum menghidupkan mereka. 2. ”Dia-lah pemilik sebutan Ar-Rabb (Pemelihara). 5. Dia-pun berhak atas sebutan itu. yang mesti. Berita tentang-Nya dan penyebutan-Nya. Beribadah kepada Rabb I dengan perantaraan ilmu. Perkataan pengarang. Adanya ilmiyah.

tawakal. “Segala sesuatu berjalan sesuai dengan takdir dan kehendak-Nya. Al-Ahzab. 3/145. Al-Qamar: 49. Ar-Ra’d: 38-39. apa yang akan terjadi.” Perkataannya. dari Nabi r ia bersabda. Pengarang mengatakan. Perkataannya. Adz-Dzariyat: 56. sedangkan kehendak-Nya itu pasti terlaksana.” Qs. 38. Pengarang mengatakan. Al-Mulk: 2. Allah I berfirman dalam Qs.” Allah I berfirman Qs. Al-An’am: 28. “Dia menyuruh hamba-Nya untuk ta'at dan melarang mereka melakukan maksiat.d. ikhlas pada-Nya. Dalam shahih Muslim disebutkan dari Abdullah bin Amru t. 10/49. Perkataannya. “Tiada sesuatu pun yang tersembunyi bagi-Nya sebelum Dia menciptakan mereka. Al-Furqan: 2. Ajal makhluk itu sudah ditentukan sedangkan sebab-sebabnya bermacam-macam. “Dia menciptakan makhluk dengan ilmu-Nya. sebelum menciptakan mereka.” Qs. Al-Mulk: 14. Al-An’am: 59-60 “Dia menentukan takdir atas mereka. ‫قدر ا مقادر الخلق قبل أن يخلق السموات والرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على‬ ‫الماء‬ “Allah I telah menetapkan ketentuan makhluk sebelum diciptakannya langit dan bumi selama lima ribu tahun dan Arys-Nya di atas air. inabah pada-Nya dan setiap iman terhadap sifat ini sempurna.” Firman Allah I dalam Qs. maka kecintaan dan keikhlasan ini bertambah semakin kuat. Kecintaan kepada yang tersifati dengannya (Allah I) dan mengesakan-Nya. Al-A’la: 2-3. Tidak ada kehendak bagi hamba-Nya melainkan apa yang memang . dan mengetahui bagaimana ia terjadi. Allah I berfirman dalam Qs. apa yang belum terjadi. Bahkan Dia mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Al-Anfal: 23. “Dia menuliskan ajal kematian bagi mereka. Fathir: 11.” Allah I Maha Mengetahui apa yang terjadi.

“Tak seorangpun mampu menolak takdir-Nya. setiap kali bertambah realisasi ibadahnya. Al-Mudatsir: 31. Nabi-Nya yang terpandang dan RasulNya yang diridhai. Dan apa yang tidak Dia kehendaki tidak akan terjadi. Perbedaan antara nabi dan rasul adalah.” Qs. masyi’ah dan takwin-Nya “Sesungguhnya Muhammad adalah hamba-Nya yang terpilih. At-Takwir: 29. 6/39. 6/111-112. iradah. maka ia adalah seorang nabi dan rasul. 6/39 dan 125. meninggi derajatnya. 28/56. 32/13. keutamaan dan keadilan-Nya. dan kita pun meyakini bahwa segalanya datang daripada-Nya. Hud: 24. ‫من نباه ا بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي ورسول وإن لم يأمره أن يبلغ غيره‬ ‫فهو نبي وليس برسول‬ “Siapa yang diberi kabar dari langit (wahyu) dan ia diperintahkan untuk menyampaikannya kepada selainnya. “Dia mengungguli musuh-musuh-Nya dan tak tertandingi oleh lawan-lawannya. At-Taghabun: 2. menolak ketetapan hukum-Nya atau mengungguli urusan-Nya. Sedangkan apabila ia tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada selainnya maka ia adalah seorang nabi dan bukan seorang rasul.dikehendaki-Nya. maka bertambah pula kesempurnaannya.qadar-Nya. dan siapa yang menyangka bahwa makhluk itu keluar dari ubudiyah dari berbagai sisi dan bahwa keluar darinya lebih sempurna. “Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki.” Kesempurnaan seorang makhluk adalah dengan merealisasikan ibadahnya kepada Allah I.” Qs. Perkataannya. Al-Ikhlas: 4. maka dia termasuk makhluk yang paling bodoh dan paling sesat di antara mereka. Ad-Dahr: 30.” segala) adalah setiap yang terjadi dari sisi Allah I yaitu qadha dan) “ ‫ ” ل‬Maksud kata ‫كل‬ . memelihara dan mengayominya karena keutamaan-Nya. Apa yang dikehendaki-Nya pasti terjadi.” Qs. Dia juga menyesatkan siapa yang Dia kehendaki.” Qs. 10/99.” Diutusnya Rasul merupakan nikmat yang terbesar yang di karuniakan Allah I kepada . “Seluruh makhluk berada dibawah kendali kehendak Allah di antara kemurahan. menghinakan seseorang dan menghukumnya berdasarkan keadilan-Nya.” “Kita mengimani semua itu.

” Qs. Allah I berfirman dalam Qs‬‬ ‫.‪bahwa Rasulullah r bersabda‬‬ ‫مثلي ومثل النبياء قبلي كمثل قصر أحسن بنيانه ، وترك منه موضع لبنة ، فيطوف الناظرون‬‫ويعج بون من ح سن ب نائه ، إل مو ضع اللب نة ، ل يعي بون غير ها ، فك نت أ نا سددت مو ضع ت لك‬ ‫اللبنة ، فتم البنيان ، وختم بي الرسل «‬ ‫. )أخرجه مسلم وغيره(‬ ‫.‪termasuk orang yang beriman‬‬ ‫.‪“Kekasih Rabb sekalian Alam. أبو داود.‬‫لفظهما سواء ليس في حديث الجروي » يوم القيامة « .701/2 .‪“Dia penghulu para Rasul. Dalam hadits disebutkan‬‬ ‫. أبو نعيم(‬ ‫ف ضلت ع لى النب ياء ب ست : أعط يت جوا مع الك لم ، ون صرت بالرعب ، وأح لت لي الغ نائم ،‬‫وجعلت لي الرض مسجدا وطهورا ، وأرسلت إلى الناس كافة ، وختم بي النبيون‬ ‫‪“Dia pemimpin orang-orang bertaqwa.‫. terlebih khusus lagi (pengutusan) Nabi Muhammad r. siapa yang mengikutinya maka ia‬‬ ‫.” Rasulullah r bersabda‬‬ ‫ » أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ، وأول من تشق عنه الرض ، وأول شافع ، وأول مشفع « .‪Dalam hadits lain disebutkan‬‬ ‫إن لي أسماء : أنا محمد ، وأنا أحمد ، وأنا الماحي الذي أمحي بي الكفر ، وأنا الحاشر الذي‬‫أحشر الناس على قدمي ، وأنا العاقب ، والعاقب ليس بعده أحد « )رواه الجماعة(‬ ‫» إنه سيكون من أمتي كذابون ثلثون ، كلهم يزعم أنه نبي ، وأنا خاتم النبياء ، ل نبي بعدي‬‫)رواه مسلم. Ali-Imran: 31.” Qs.461/3‬ ‫‪“Sesungguhnya beliau adalah penutup para Nabi. Al-Ahzab: 40.” Rasulullah r bersabda‬‬ ‫إن ا اتخذني خليل كما اتخذ ابرهيم خليل‬ .‪hamba-Nya. أحمد.

Kerinduan yaitu rindu hati padanya :‫الصبابة‬ . akan tetapi tidak disifati dengannya Rabb I. “Segala pengakuan sebagai Nabi sesudah beliau adalah kesesatan dan hawa nafsu. .7 ‫الع‬ dikhawatirkan pada pelakunya. Al-Baqarah: “‫ ”محبة‬Sedangkan kata .dicintai .222 Tingkatan mahabbah Dalam mahabbah ini ada beberapa tingkatan. Ali-Imran: 134 dan 76. Qs. yaitu kecintaan yang lazim bagi hati :‫الغرام‬ .(Kasih sayang yaitu kecintaan yang jernih. Ketergantungan yaitu ketergantungan hati kepada siapa yang :‫قة‬ ‫العل‬ .kecintaan seorang hamba kepada-Nya walapun sebagian mereka memutlakkannya “‫ ”التعبد‬bermakna :‫م‬n‫التتي‬ .Cinta memenuhi hatinya :‫الشغف‬ Sangat cinta yaitu cinta yang berlebihan yang dengannya :‫شق‬ .Penyembahan :‫د‬n‫التعب‬ yaitu kecintaan yang mengosongkan ruh orang yang mencintai dan :‫ة‬n ‫الخ ل‬ .10 .8 .4 . sebagaimana Ia I menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. tulus dan bersih (19/96 :‫المودة‬ .2 .”[13] itu tetap pada selainnya.“Sesungguhnya Allah I menjadikanku sebagai kekasih.hatinya Perkataannya.5 .(untuknya (yang dicintai .6 . tidak pula .9 .1 Keinginan yaitu condongnya hati pada yang dicintai dan mencarinya :‫الرادة‬ .Sangat cinta.3 .

28. terimalah (seruan) orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadaNya. apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri.Beliau diutus kepada golongan Jin secara umum dan kepada segenap umat manusia dengan membawa kebenaran. petunjuk dan cahaya yang terang. tidak ada dari kalangan jin yang menjadi Rasul. 10/2. bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. 7/158. 6/19. niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.” Allah I berfirman. Qs.öÅgä†ur ô`ÏiB A>#x‹tã 5OŠ Ï9r& ÇÌÊÈ “Hai kaum kami. 3/20. 4/79. “Para Rasul itu dari kalangan Ibn Adam (manusia) sedangkan dari kalangan jin itu (hanya) pemberi peringatan (Qs. 25/1. Saba.”[15] Rasul itu hanya dari kalangan manusia. Al-Ahqaf: 30). yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatKu dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini? mereka berkata: "Kami menjadi saksi atas diri kami sendiri". kehidupan dunia Telah menipu mereka. dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri.”[14] uŽ |³÷èyJ»tƒ Çd`Ågø:$# ħRM}$#ur óOs9r& öNä3Ï?ù'tƒ ×@ߙ①öNä3ZÏiB tbqÁà)tƒ öNà6ø‹ n=tæ ÓÉL»tƒ #uä ö/ä3tRr①ɋYムur uä!$s)Ï9 öNä3ÏBöqtƒ #x‹»yd 4 (#qä9$s% $tRô‰Íky #’n?tã $uZÅ¡àÿRr& ( ÞOßgø?§sïur äo4qu‹ ysø9$# $u‹ ÷R‘ ‰9$# (#r߉Íkyur #’n?tã öNÍkŦàÿRr& óOßg¯Rr& (#qçR%x. !$uZtBöqs)»tƒ (#qç7Š Å_r& zÓÅç#yŠ «!$# (#qãZÏB#uäur ¾ÏmÎ/ öÏÿøótƒ Nà6s9 `ÏiB ö/ä3Î/qçRèŒ Nä. š úï̍Ïÿ»Ÿ 2 ÇÊÌÉÈ “Hai golongan jin dan manusia. Rasulullah r bersabda. Firman Allah I yang menyebutkan bahwa Rasul itu diutus pada segenap manusia adalah. Ibn Abbas t berkata. ‫أعط يت خم سا لم يعط هن أ حد : ن صرت بالرعب م سيرة شهر ، وج عل لي ا لرض ط هورا‬‫ومسجدا ، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلة فليصل ، وأحل لي الغنائم ولم تحل لحد كان‬ ) « ‫قب لي ، وأعط يت ال شفاعة ، و كان ال نبي يب عث إ لى قومه خا صة ، وبع ثت إ لى ال ناس عا مة‬ (‫أخرجاه في صحيحين‬ “Saya diberi lima hal yang tidak diberikan kepada seorangpun sebelumku: Saya ditolong dengan .

Barangsiapa yang mendengarnya dan .rasa takut (musuh) dalam jarak sebulam perjalanan. maksudnya: Dan Kami tidak mengutusmu kecuali pada segenap manusia.(mencegah) “‫ا‬n‫ ”كف‬yang bermakna “n‫”كف‬ b. Ia keadaannya sebagai sedangkan “Ta” sebagai mubalaghah (hiperbola) yang maksudnya. Dijadikan bagiku bumi itu suci dan sebagai masjid. Kami tidak mengutusmu . maksudnya . sebagai ucapan yang tidak diketahui kaifiyahnya. Ia sebagai sifat pada mashdar yang terhapus. berasal dari-Nya. maka dimanapun umatku mendapati waktu shalat. Bukanlah sebagai makhluk sebagaimana ucapan hamba-Nya. “‫ “ أر سلناك‬pencegah) dalam lafadz) “‫ ”ال كاف‬a.”[16] ‫وقال رسول ا صلى ا عليه وسلم : » والذي نفس محمد بيده ، ل يسمع بي أحد من هذه‬« ‫المة ، ول يهودي ول نصراني ، ومات ولم يؤمن بالذي أر سلت به إل كان من أصحاب ال نار‬ (‫)ابن منده‬ . Diimani oleh kaum mukminin dengan sebenar-benarnya. diturunkan kepada Rasul-Nya sebagai wahyu. Mereka meyakininya sebagai kalam Ilahi yang sesungguhnya. “Sesungguhnya Al-Qur'an adalah kalamullah. Ia merupakan keadaan manusia dan inilah yang dipilih Imam Malik v.kecuali sebagai pencegah manusia dari kebatilan. kecuali ia termasuk dari penghuni neraka. maka hendaklah ia shalat (di sana). ‫» ل يسمع بي أحد من هذه المة يهودي ول نصراني ل يؤمن بي إل كان من أصحاب النار‬“Tidaklah umat Yahudi dan Nashrani yang mendengar dariku dan tidak beriman. dihalalkan bagiku ghanimah yang sebelumnya tidak dihalalkan kepada siapapun sebelumku.(yang menyeluruh Al-Qur’an Adalah Kalamullah Pengarang mengatakan. saya diberikan syafa’at. dan Nabi itu diutus kepada umatnya secara khusus sedangkan saya diutus kepada seluruh manusia.menjadi tiga perkataan “‫ ”كافة‬Perbedan I’rab dalam kata dan ia isim fa’il. Dikatakan ia adalah mashdari dari kata .” pengutusan) “‫كا فة‬ ‫ ”إر سالة‬c.

3. karena ia menunjukkan padanya. “Kalam dan Qaul” itu mengandung lafadz dan makna selurunya. (Qs: Al-Mudatsir. Al-Mudatsir: 26). menghinanya dan mengancamnya dengan naar saqar. hanya saja ia yang ditunjukkan oleh penamaannya.”[17] ia “‫ ”خلق‬karena kalau bermakna “‫ ”خلق‬dalam ayat tidak bermakna “‫ ”جعل‬Makna kata hanya membutuhkan satu objek. 1. Pengarang mengatakan. maka ia telah kafir. “‫ ”خ لق‬maka ia tidak bermakna . 21/30-31. 2/224. Al-Hijr: 91. kata itu mengandung makna ruh dan badan secara bersamaan. An-Nahl: 91. ini adalah perkataan kalangan muta’akhirin dari golongan kilabiyah. seperti kata “manusia”. Ini perkataan jama’ah Mu’tazilah dan yang lainnya. seperti Qs. Ia memiliki dua makna antara lafadz dan makna. Ini perkataan Ibn Kilab dan yang mengikutinya. 25) Dengan itu kita pun mengetahui bahwa Al-Qur'an itu adalah (ucapan) pencipta manusia dan tidak menyerupai ucapan manusia. Az-Zukhruf: 19 Dalam masalah “Kalam dan Qaul” ketika disebut dengan mutlak terbagi menjadi empat golongan. maka sungguh ia telah kafir. 2. 4. Dimana Allah berfirman. Allah sungguh telah mencelanya.17/29 dan 39. apabila ia membutukan dua objek seperti disebutkan dalam Qs. "Ini (Al-Qur'an) tidak lain hanyalah perkataan manusia. $¯RÎ) çm»oYù=yèy_ $ºRºuäöè% $|‹ Î/ttã öNà6¯=yè©9 š cqè=É)÷ès? ÇÌÈ “Sesungguhnya kami menjadikan Al Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahami(nya). .” “Allah mengancam mereka dengan naar Saqar tatkala mereka mengatakan. "Aku akan memasukkan ke dalam Naar saqar. (Qs. Ia adalah nama untuk lafadz saja sedang makna tidak termasuk bagian yang dinamakan. Inilah perkataan salaf.” Maksud dari firman Allah. Barangsiapa yang memahami masalah ini niscaya dia dapat mengambil pelajaran. 6/1.menganggapnya sebagai ucapan makhluk. Ia adalah nama untuk makna saja dan (pengungkapan) secara mutlak pada lafadz adalah majaz (kiasan). “Barangsiapa yang mensifati Allah dengan kriteria-kriteria manusia.

” Allah I berfirman." (Qs. قال : » هل‬ . maka dibaguskanlah (dielokkan) dengan nur-Nya. “Ia melihat pada Rabbnya. Imam Muslim meriwayatkan dalam shahihnya dari Syuhaib ia berkata. Mereka betul-betul memandang kepada Rabb mereka. “Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki. Al-Qiyamah: 22-23) Dari Hasan ia berkata. dan tanpa manusia mengetahui bagaimana melihat-Nya sebagai mana disebutkan Rabb kita dalam Al-Qur'an. “Bagi orang-orang yang berbuat baik. الترمذي : 5552و 4013. Rasulullah r membaca ayat ini (10/26) kemudian ia bersabda. “(ada tambahannya) Maksudnya adalah melihat pada wajah Allah I. وغيرهما‬ ‫ أن الناس قالوا: يا رسول ا ، هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة ؟ قال رسول ا صلى ا‬‫عليه وسلم : » هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ؟ « قالوا : ل يا رسول ا .Akan dapat menghindari ucapan yang seperti perkataan orang-orang kafir. dan pada sisi kami ada tambahannya. Firman-Nya juga.” Melihat Allah I Itu Pasti Bagi Penghuni Jannah “Melihat Allah adalah pasti benar bagi penghuni (ahli) jannah tanpa dapat dijangkau oleh ilmu manusia. Ali bin Abi Thalib t dan Anas bin Malik t berkata.[19] Yang dimaksud dengan tambahannya ialah kenikmatan melihat Allah I. "Wajah-wajah orang mukmin saat itu berseri-seri. dan mengetaui bahwa Allah dengan sifat-sifat-Nya tidaklah seperti makhluk-Nya. ‫إذ دخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ، نادى مناد : يا أهل الجنة ، إن لكم عند ا موعدا‬، ‫ير يد أن ينجزك موه ، فيقو لون : و ما هو ؟ أ لم يث قل موازين نا ، و يبيض وجوه نا و يدخلنا الج نة‬ ‫ويجرنا من النار ؟ فيكشف الحجاب : فينظرون إلى ا فما شيء أعطاهم شيئا أحب إليهم‬ (‫من النظر إليه ، وهي الزيادة )رواه مسلم :181.”[18] Imam Thabari berkata. ada pahala yang terbaik (surga) dan tambahannya.

Allah I dilihat oleh orang-orang yang dikumpulkan (ahlul mauquf) mukmin dan kafir. Apakah ahlul mahsyar melihat Allah I? Dalam hal ini ada tiga perkataan (pendapat). قال : » فإنكم ترونه كذلك )بخاري و‬ (‫مسلم‬ ‫ حدثنا جرير ، قال : كنا جلوسا مع النبي صلى ا عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة أريع عشرة‬‫، فقال : » إنكم سترون ربكم عز وجل عيانا كما ترون هذا ل تضامون في رؤيته )أخرجاه في‬ (‫الصحيحين‬ Hadits tentang ru’yah ini telah diriwayatkan oleh sekitar 30 orang sahabat. atau mengatakan: Akal itu menyaksikan kebalikan dengan apa yang ditunjukkan naql dan akal adalah dasar naql. . dan menyerahkan ilmu yang belum jelas baginya kepada orang yang mengetahuinya. maka kita dahulukan akal. Namun orangorang kafir tidak melihat-Nya. “Pengetahuan (sebenar)nya. Orang-orang mukmin akan melihat-Nya bersama orang-orang munafik. Setiap hadits shahih yang diriwayatkan dalam persoalan itu. adalah sebagaimana yang dikehendaki dan diketahui Allah. sehingga apabila akal menyelisihi naql. Tidak pada tempatnya kita terlibat untuk mentakwilkannya dengan pendapat-pendapat kita. “Sesungguhnya seseorang tidak akan selamat dalam agamanya. Seorang hamba tidak akan terbebas dari adzab Allah I kecuali dengan dua tauhid. Allah I tidak dilihat kecuali oleh orang-orang beriman. yaitu. sebelum ia berserah diri kepada Rasul-Nya. pengertian sesungguhnya adalah sebagaimana yang dikehendaki Allah. atau menduga-duga saja dengan hawa nafsu kita. 3. kemudian Allah I terhijab dari orang-orang kafir sehingga mereka tidak melihat-Nya setelah itu. 2. syubhat dan ta’wil yang rusak.‫تضارون في الشمس ليس دونها سحاب ؟ « قالوا : ل . 1. Pengarang mengatakan.” Maksudnya adalah tunduk kepada nash-nash Al-Qur’an dan sunnah serta tidak berpaling darinya dengan keraguan.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri v bahwa ia berkata. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka . maka ilmu yang dipelajarinya itu akan menutup jalan baginya untuk memurnikan tauhid. ‫من ا الرسالة. dan Rasul adalah penyampai sedang kewajiban kita adalah tunduk. akal dan qiyasnya.b Perkataannya. Allah I berfirman dalam Qs. tidak membantahnya dengan pendapat. وعلينا التسليم‬ “Risalah itu datang dari Allah I. “Dan mereka berkata: "Manakah yang lebih baik tuhan-tuhan kami atau dia (Isa)?" mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. 14/4. وعلى الرسول البلغ. menjernihkan ilmu pengetahuan dan membetulkan keimanan. “Sesungguhnya Islam hanya berpijak di atas pondasi penyerahan diri dan kepasrahan kepada Allah.(Mentauhidkan yang mengutus yaitu Allah I) ‫توحيد المرس{ل‬ .(Ittiba’ur Rasul) ‫توحيد متابعة الرسل‬ .” Kemudian ia r membaca.a . 17/36. patuh padanya. Dalam hadits dari Abu Umamah Al-Bahili t berkata.” Permisalan antara akal dan naql adalah seperti seorang yang awam dengan seorang mujtahid. tidak puas pemahamannya untuk pasrah.” Maksudnya Islam tidak akan kokoh bagi siapa yang belum tunduk pada dua nash wahyu. “Barangsiapa yang mencoba mempelajari ilmu yang terlarang. Pengarang mengatakan.. tidak berpaling darinya.” Firman Allah I dalam Qs. 28/50. An-Najm: 23. ‫ أوتوا الجدل‬n‫ما ضل قوم بعد هدى كانوا إل‬ “Tidaklah suatu kaum itu tersesat setelah mereka mendapatkan petunjuk kecuali mereka akan berbantah-bantahan. 24/54. An-Nahl: 35. Rasulullah r bersabda. 5/15. Al-Hajj: 3-4 dan 8-10.

Rusaknya ilmu itu bersumber dari tiga golongan. Allah I berfirman dalam Qs. mereka adalah ulama yang keluar dari syari’at dengan pendapat-pendapat mereka. seperti yang dikatakan Ibn Mubarak. karena ia berkata dengan pendapatnya dan hawa nafsunya atau mengikuti orang yang mempunyai pendapat dan (mengikuti) hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah I. Rasulullah r bersabda. mengharamkan apa yang dibolehkan-Nya. Ia mendahulukan politik di atas hukum Allah I dan Rasul-Nya. “Sesungguhnya seorang yang paling dibenci oleh Allah I adalah seorang yang banyak membantah. - Penguasa yang lalim berpaling dari syari’at dengan politik yang curang dan membantahnya dengan politik itu. Al-Jatsiyah: 23. Tauhidnya kurang dengan kadar keluarnya dari apa-apa yang datang dari Rasul karena ia telah mengambil Ilah selain Allah I. - Ulama su’. memikirkan . qiyas mereka yang rusak yang mengandung penghalalan apa yang diharamkan oleh Allah I dan Rasul-Nya r.”[20] Dari A’isyah sia berkata. Ulama-ulama buruk (su’) dan ahli ibadahnya (tanpa ilmu).”[21] Tidak ragu lagi bahwa siapa yang tidak tunduk pada Rasul tauhidnya kurang. ‫ إدمانها‬n‫وقد يورث الذل‬ ‫وخير لنفسك عصيانها‬ ‫وأحبار سوء ورهبانها‬ Saya melihat dosa-dosa itu mematikan hati ‫رأيت~ الذنوب تميت القلوب‬ ‫وترك الذنوب حياة القلوب‬ ‫وهل أفسد الدين إل الملوك‬ Dan terus menerus berbuat dosa mewariskan kehinaan Meninggalkan dosa merupakan kehidupan bagi hati Dan yang terbaik bagimu adalah meninggalkannya Dan tidaklah Dien ini rusak melainkan karena Raja-raja.bertengkar.

Penyakit syubhat lebih buruk daripada penyakit syahwat.”Hai isteri-isteri nabi. Maka janganlah kamu tunduk[22] dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya[23] dan ucapkanlah perkataan yang baik. disamping kekafirannya (yang Telah ada) dan mereka mati dalam keadaan kafir. bagi orang yang menganggapnya sebagai praduga atau mentakwilkan dengan pemikirannya. Adapun syubhat dalam masalah sifat adalah peniadaannya dan penyerupaannya. yaitu.” Ta’wil shahih adalah ta’wil yang sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh nash kitab dan sunnah. lalu ditambah Allah penyakitnya. Sedangkan kebalikannya adalah ta’wil yang rusak. haruslah tanpa mentakwilkannya dan dengan kepasrahan diri. Sedangkan firman Allah I.” Penyakit hati ada dua. membatalkan agama yang disyari’atkan melalui lisan Rasul-Nya r. kalau penyakit syahwat diharapkan sembuh dengan pemenuhan syahwat. tak bisa dikatakan ia membenarkan dan beriman. memutlakkan apa yang ditaqyidkan-Nya dan mengikat apa yang dimutlakkan-Nya. Ruhban adalah orang-orang bodoh sufi. Maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka. dan bagi mereka siksa yang pedih. mereka membantah (berpaling) atas hakikat iman dan syar’i dengan merayakan suka cita dan hayalan serta penyingkapan bathil yang bersifat syaitani yang mengandung syari’at dien yang tidak diizinkan oleh Allah I.”[27] Ayat ini menerangkan tentang penyakit syubhat. “Barangsiapa yang tidak menghindari penafian asma dan sifat Allah I atau menyerupakan-Nya dengan makhluk-Nya dia akan tergelincir dan tidak akan dapat memelihara kesucian diri.” “Tidak sah keimanan terhadap ru'yatullah (melihat Allah bagi penghuni jannah). Karena penafsiran ru'yatullah itu. Itulah sandaran din atau keyakinan kaum muslimin. “Dalam hati mereka ada penyakit[24]. Selalu kacau. Perkataannya. dan .[25] “Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit[26]. bimbang. kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain.” Ini adalah penyakit syahwat. dan juga penafsiran segala pengertian yang disandarkan kepada Rabb. “Maka menjadilah ia orang yang terombang-ambing antara keimanan dan kekufuran. disebabkan mereka berdusta. jika kamu bertakwa.(membahas) apa yang dibatalkan-Nya. sedangkan penyakit syubhat tidak ada obatnya kecuali Allah I memberikan rahmat-Nya padanya. Syubhat dan Syahwat. mengganti hakikat keimanan dengan tipuan syetan dan bagian nafsu. tak juga dapat dikatakan ia kafir dan ingkar. pengikraran dan pengingkaran. pembenaran dan pendustaan. Allah I berfirman. Pengarang mengatakan.

tidak ada yang membantahnya seorang pun Pengarang mengatakan. Wahdaniyah adalah untuk Dzat. “Dia I memiliki tangan. dan diri. Menyamakan Khalik dengan makhluk. “Maha Suci diri-Nya dari batas-batats dan dimensi makhluk atau bagian dari makhluk. Matahari. maka Ia I maha Esa dalam Dzat-Nya dan menyendiri . Pengarang mengatakan. 20/41. Begitu pula wahdaniyah dan fardiyah dikatakan dalam perbedaan keduanya. . Shad: 75.” Tasybih ada dua macam. dan diri seperti yang disebutkan oleh Allah I dalam Al-Qur’an yang menyebutkan tangan. Dia tidak terkungkungi oleh enam penjuru arah sebagaimana makhluk cipataan-Nya yang lain. wajah. Malaikat dan lain-lain. Menyamakan makhluk dengan khalik. Dia I mempunyai sifat tanpa kaifiyat dan tidak dikatakan bahwa tangan-Nya adalah kekuasaan dan nikmat-Nya karena di dalamnya terdapat pembatalan sifat. Asy-Syura: 11) dan peniadaan sifatpun merupakan suatu kekufuran karena Allah I berfirman. Seperti penyembah Isa Al-Masih. anggota tubuh dan perangkat-Nya. a. Ar-Rahman: 27. tersifati dengan sifat Fardaniyah (ke-Maha Esa-an) tak seorang pun dari hambanya yang menyerupai sifat-sifat tersebut. Az-Zumar: 67. “Sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi dan Maha Mulia. wajah. Maka untuk fi’il atau kata kerja.dalam sifat-Nya. 5/116. Karena syubhat nafyu adalah penolakkan dan pendustaan terhadap apa yang datang dari Rasulullah r sedangkan syubhat tasybih adalah berlebih-lebihan dan melewati batas dari apa yang datang dari Rasul r. Allah I berfirman dalam Qs. 28/88.” Abu Hanifah berkata dalam Al-Fiqh Al-Akbar. Uzair. 6/54. Kata “‫ ”النعت‬untuk dzat dan “‫ ”الوصف‬yang mengatakan pula bahwa ia berdekatan maknanya. Inilah makna yang hak. tersifati dengan sifat wahdaniyah (Maha Tunggal). Bulan. b.” adalah sinonim ada “‫ ”النعت‬dan “‫ ”الوصف‬Sifat-sifat ini terambil dari surat Al-Ikhlas.subhat nafyu itu lebih hina daripada syubhat tasybih. 3/28. “Dan Dia I Maha Mendengar dan Maha Melihat. Penyerupaan Allah I dengan makhluk-Nya adalah suatu kekufuran (Qs. Berhala.

sekali sebelum turun wahyu dan sekali setelahnya. Ibn Ishak menukilnya dari A’isyah sdan Mu’awiyah t. Di antaramereka ada yang mengatakan: Isra itu terjadi tiga kali. f. Di langit ketiga ia bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit dunia ia bertemu dengan Jibril. Di langit keempat ia bertemu Nabi Idris. b. AnNajm. sekali dalam mimpi. g. e. Padahal isra itu hanya sekali di Makkah setelah bi’tsah (kerasulan) setahun sebelum hijrah. Beliau telah diperjalankan dan dinaikkan (ke langit) dengan tubuh kasarnya dalam keadaan sadar. Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam atas diri beliau di dunia dan akhirat. b. “Mi'raj (naiknya Nabi ke sidratul Muntaha) adalah benar adanya. sekali sebelum wahyu dan dua kali setelahnya. juga dinukil dari Hasan Al-Bashri yang semisalnya.” Manusia berselisih dalam masalah isra. c. [28] Yang ditemui Nabi r pada saat mi’raj. d. "Tidaklah hatinya mendustakan apa yang dilihatnya. Di antara mereka ada yang mengatakan: Isra itu terjadi dua kali." (Qs. Para Sahabat berselisih pendapat apakah Rasulullah r melihat Rabbnya dengan mata kepalanya? Yang benar adalah bahwa ia r melihat dengan hatinya dan tidak melihat dengan mata kepalanya. a. 11). Di langit kelima ia bertemu dengan Nabi Harun bin Mihran. Dikatakan bahwa isra itu terjadi dua kali. d. sekali pada waktu sadar. Di langit keenam ia bertemu dengan Nabi Musa. Allah pun memuliakan beliau dan mewahyukan kepadanya apa yang hendak Dia wahyukan. a. . Dikatakan bahwa isra itu terjadi dengan ruh sedangkan jasadnya tidak dihilangkan. c. dan juga ke tempattempat yang dikehendaki Allah di atas ketinggian. Ada yang mengatakan satu tahun dua bulan (sebelum hijrah) yang disebutkan oleh Ibn Abdil Bar. Di langit ketujuh ia bertemu Nabi Ibrahim. Di langit kedua ia bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa.Isra Dan Mi’raj Nabi r Itu Hak Perkataannya.

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa isra itu terjadi dengan jasadnya dalam keadaan merupakan ungkapan dari “‫بد‬ ‫ ”الع‬sadar adalah firman Allah I dalam Qs. “Sesungguhnya jarak haudku adalah seperti Ailah sampai ke Shan’a dari Yaman dan di dalamnya terdapat teko-teko seperti bilangan bintang di langit. dari sungai kautsar yang lebih putih dari susu. “Haud (telaga) Kautsar yang dijadikan Allah kemuliaan baginya –dan pertolongan bagi umatnya. An-Najm.ruh Haud (Telaga) Nabi r Itu Benar Adanya Pengarang mengatakan. 11 dan 13 yang dilihat adalah jibril dalam bentuk aslinya. ia sangat luas. Kata kumpulan jasad dan ruh.” Hadits tentang haudh telah mencapai derajat mutawatir yang diriwayatkan oleh 63 orang sahabat g.Adapun firman Allah I Qs. dibentangkan dari minuman syurga. lebih dingin dari salju.Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sahal bin Sa’id Al-Anshari t ia berkata. lebih manis dari madu. Rasulullah r bersabda. di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari v dari Anas bin Malik t bahwa Rasulullah r bersabda. tempat air yang mulia. ‫إني فرطكم على الحوض ، من مر علي شرب ، ومن شرب لم يظمأ أبدا ، ليردن علي أقوام‬ ‫أعرفهم ، ويعرفوني ، ثم يحال بيني وبينهم « قال أبو حازم : فسمع النعمان بن أبي عياش‬ ‫فقال : هكذا سمعت من سهل ؟ فقلت : نعم ، أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته ، وهو‬ ‫يزيد منها فأقول : هم أمتي ، فيقال لي : إنك ل تدري ما أحدثوا بعدك ، فأقول : سحقا سحقا‬ ‫سحقا لمن غير بعدي‬ Di antara sifat haudh itu adalah. dia adalah telaga yang besar..” . panjang dan lebarnya .adalah benar adanya. Al-Isra: 1. lebih harum dari misk. seperti halnya manusia adalah nama untuk gabungan dari jasad dan .

7. “Syafa'at yang diperuntukkan Allah bagi mereka adalah benar adanya sebagaimana diriwayatkan dalam banyak hadits.” Al-‘allamah Abu Abdillah Al-Qurthubi v berkata dalam “At-Tadzkirah”. dan sesungguhnya haudh nabi kita r adalah paling besar dan paling mulia serta paling banyak pengunjungnya. 6. Syafa'tnya r kepada segenap kaum mu'minin agar diizinkan masuk syurga. “Sesungguhnya setiap nabi itu mempunyai haudh. seperti yang telah disebutkan (terdahulu). maka haud itu didahulukan sebelum mizan dan shirat. 4. Syafa’atnya r kepada siapa yang disuruh masuk neraka untuk tidak memasukinya.” Al-Qurthubi berkata. Abu Hasan Al-Qasimi berkata. Mizan dan haud itu diperselisihkan mana yang lebih dahulu sebelum yang lainnya? Dikatakan bahwa mizan itu lebih dahulu dan dikatakan bahwa haud dahulu. Dalam hadits lain disebutkan. “Yang benar adalah haud itu sebelumnya. 5. Syafa’atnya r kepada suatu kaum untuk masuk jannah tanpa hisab. 3. 8.” Pengarang mengatakan. “Makna itu menuntutnya. Syafa’at Udzma. seperti syafa’atnya kepada pamannya Abu Thalib. Syafa’atnya r untuk mengangkat derajat ahlul jannah. 2.” Macam-macam Syafa’at. setiap sudut dari sudut-sudutnya (jaraknya) sebulan perjalanan. ini khusus bagi Nabi r. Syafa'atnya r kepada para pelaku dosa besar dari kalangan umatnya yang masuk .sama. Syafa’atnya r kepada kaum yang kebaikan dan keburukannya seimbang untuk masuk syurga. karena manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan haus. 1. Syafa’atnya r untuk meringankan adzab neraka bagi siapa yang berhak mendapatkannya.” Abu Hamid Al-Ghazali v berkata dalam kitabnya “Kasyfu Ilmil Akhirat”: Sebagian ahlu salaf bercerita dari kalangan ahlu tashnif bahwa haud itu didatangi setelah shirat dan itu adalah kesalahan pembicaranya.

kemudian Ulama kemudian syuhada. ثم العلماء ثم الشهداء‬ ”Pada hari kiamat yang akan memberikan syafa'at itu tiga golongan. Para Nabi. lalu disaksikan oleh akal dan mata hati yang telah Allah I rakitkan pada diri mereka. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orangorang yang lengah terhadap Ini (keesaan Tuhan). tetapi hanya menyebutkan bahwa Allah I telah mencanangkan petunjuk-petunjuk atas kerububiyah-an dan keEsaan-Nya. Sebagian dari mereka justru ada yang tidak menyebutkan riwayat itu."[30] Perjanjian Allah I Dengan Bani Adam Pengarang mengatakan. Rasulullah r bersabda."[31] Perlu diketahui bahwa ahli tafsir ada yang hanya meriwayatkan bahwa Allah I mengeluarkan anak cucu Adam dari punggung beliau dan mempersaksikan mereka atas diri mereka lalu mengembalikannya. "Perjanjian yang diikatkan Allah atas diri Adam dan anak cucunya (sebelum mereka dilahirkan) adalah benar adanya. ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku Ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami). Di antara hadits dalam masalah ini adalah hadits dari Anas bin Malik t ia berkata. ‫شفاعتي لهل الكبائر من أمتي‬ "Syafa'atku untuk para pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Tidak diragukan lagi bahwa ayat tidak menunjukkan pada pendapat pertama.neraka agar keluar darinya."[29] Hafidz Abu Ya'la meriwayatkan dari Utsman bin Affan t. kami menjadi saksi". ‫يشفع يوم القيامة ثلثة: النبياء. Dan (ingatlah). hal itu ." Allah I berfirman. Rasulullah r bersabda. Ada juga ahli tafsir yang menyebutkan kedua riwayat itu.

1. "Semenjak zaman yang tak berawal. dan orang yang celaka ia akan . Sesungguhnya Allah I mengabarkan bahwa hikmah dari persaksian mereka adalah tegaknya hujjah atas mereka. Rasulullah r bersabda. Dan bukan “Anak cucunya (Adam)”. Demikian juga perbuatan-perbuatan mereka yang telah Allah I ketahui apa yang akan mereka perbuat itu (juga tak akan berubah). Adapun orang yang bahagia maka ia akan mengamalkan amal orang-orang yang berbahagia. Dan bukan “Dari punggung beliau. agar mereka tidak mengatakan di akhirat nanti. “Dari Bani Adam dan bukan “Dari Adam.karena beberapa alasan." Allah I berfirman dalam Qs.” Dan hujjah atas diri mereka itu tegak dengan diutusnya para Rasul dan fitrah mereka telah diciptakan bagi mereka. 19/64. Allah I berfirman. Allah I telah mengetahui jumlah hamba-Nya yang akan masuk jannah dan yang akan masuk naar secara keseluruhan. ، ‫» اعملوا فكل ميسر ، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة ، وأما أهل الشقاوة‬ ‫فييسرون لعمل أهل الشقاوة ، ثم قرأ : ) فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره‬ « ( ‫لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى )5( إلى آخر الية‬ “Beramallah kalian! Maka semuanya akan mendapatkan kemudahan. Sesungguhnya Allah I berfirman. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. “Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah.” Allah I berfirman: Dari punggung-punggung mereka. 2. 4. Jumlah itu tak akan bertambah atau berkurang. 8/75. Al-Ahzab: 40. “Anak-anak cucu mereka”. “(mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. sebagaimana yang difirmankan Allah I.[32] Dari situlah banyak para ulama salaf dan khalaf yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan persaksian itu adalah fitrah mereka yang diciptakan Allah I untuk berada di atas tauhid.” 3. Perkataannya.55.

dan merekalah yang akan ditanya.beramal dengan amalan orang-orang yang celaka. Sebagaimana yang difirmankan-Nya: “Dia (Allah I ) tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya. “Asal dari takdir adalah rahasia Ilahi yang tak diketahui hamba-hamba-Nya. berarti ia termasuk orang-orang kafir. Barangsiapa menolak hukum Al-Qur’an. Tak dapat diselidiki baik oleh malaikat yang dekat dengan-Nya." Pengarang mengatakan. وأج له . Maka kelak kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar (sampai akhir ayat). ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح . ataupun Nabi yang diutus-Nya. tangga keharaman. Barangsiapa yang bertanya: “Kenapa Dia lakukan itu?”. وعم له . Kemudian beliau r membaca.” (QS. Maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup[33]. ويؤمر بأربع‬ ‫كل مات : بك تب رز قه . Demikian juga orang yang celaka adalah yang celaka dengan ketentuan kodratnya. Serta mendustakan pahala terbaik. Orang yang bahagia adalah orang yang berbahagia dengan ketentuan kodratnya. Sesungguhnya Allah I menutupi ilmu tentang takdir-Nya agar tidak diketahui makhluk-Nya dan melarang mereka untuk mencoba menggapainya. sedangkan amalan-amalan itu (dinilai) bagaimana akhirnya. Dalam hadits disebutkan.[34] Iman Kepada Taqdir Pengarang mengatakan. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إل ذراع فيسبق عليه‬ . و شقي أم سعيد . Waspadai dan waspadailah seluruh pendapat-pendapat. berarti ia menolak hukum Al. Al-Anbiyaa’: 23). Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga). "Setiap pribadi akan dimudahkan menjalani apa yang sudah menjadi kodratnya. pemikiran-pemikiran.Qur’an. ”Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa. dan bisikanbisikan tentang takdir tersebut. فوا ا لذي ل إ له غ يره إن أ حدكم‬ ‫ليع مل بع مل أهل الج نة حتى ما ي كون بينه وبين ها إل ذراع في سبق عل يه الك تاب فيع مل بع مل‬ ‫أهل النار . dan mempercepat penyelewengan. Memberatberatkan diri menyelidiki hal itu adalah sarana menuju kehinaan. ‫عن أبي عبدالرحمن عبدا بن مسعود رضي ا عنه قال حدثنا رسول ا صلى ا عليه‬ ‫و سلم و هو ال صادق الم صدوق " إن أ حدكم يج مع خل قه في ب طن أ مه أربع ين يو ما نط فة ثم‬ ‫علقه مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك .

Ali t berkata. kemudian ia didahului oleh ketetapan Alloh lalu ia melakukan perbuatan ahli surga dan ia masuk surga. melenyapkan. kemudian ia didahului oleh ketetapan Allah lalu ia melakukan perbuatan ahli neraka dan ia masuk neraka.[35] dan Dia menciptakan segala sesuatu) ‫. maka demi Allah yang tiada Tuhan selainnya. menghidupakan dan mematikan. dan Allah I yang menciptakan perbuatan hamba. "Qadar adalah rahasia Allah. [Bukhari no. وخلق كل شيء فقدره تقديرا‬Dan Ia I berfirman dan menetapkan baginya ketetapannya). 6/125. 29. 10/99. 3208. 13. kemudian diutuslah Malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya lalu diperintahkan untuk menuliskan 4 kata : Rizki.‫الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها‬ Dari Abu 'Abdirrahman Abdullah bin Mas'ud radhiallahu 'anh. 2643] Asal qadar adalah rahasia Allah I kepada hambanya. Amal dan Celaka atau bahagianya. dia berkata : bahwa Rasulullah telah bersabda. dan Dia I adalah yang mengadakan. Ajal. "Sesungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nuthfah. maka kehendak-Nya adalah bersifat kauni dan tidak . At-Takwir. Sajdah. Muslim no. membuat faqir dan membuat kaya. ada seseorang diantara kalian yang mengerjakan amalan ahli surga sehingga tidak ada jarak antara dirinya dan surga kecuali sehasta saja. Dan Allah I menghendaki kekafiran orang kafir dan tidak meridhai dan mencintainya (kekafiran). Allah I berfirman. ‫إنا كل شيء خلقنه بقدر‬ Sesungguhnya Kami telah menciptakan segala sesuatu dengan qadar (ketetapan). kemudian menjadi 'Alaqoh (segumpal darah) selama itu juga lalu menjadi Mudhghoh (segumpal daging) selama itu juga. maka janganlah kamu menyingkapnya (tidak mungkin tersingkap)". . 6/39. bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan qadha dan qadar dari Allah I. menyesatkan dan memberi petunjuk.meridhainya secara dien Qs. Ad-Dahr. Ada diantara kalian yang mengerjakan amalan ahli neraka sehingga tidak ada lagi jarak antara dirinya dan neraka kecuali sehasta saja. 30. Tempat tumbuhnya kesesatan adalah penyamaan antara masyi'ah dan irodah dengan mahabbah dan ridha. Pandapat ahlus sunah wal jama'ah dalam masalah qadar adalah.

Az-Zumar. 7. Yang dikehendaki untuk diri-Nya. maka hal itu adalah yang dikehendaki dari kehendak ghayah (tujuan) dan maqashid (maksud). Dzil-Batsyi Syadid (Maha memiliki adzab yang keras). Al-Adlu (Maha Adil). Maka yang dikehendaki untuk diri-Nya dituntut. karena nama-nama dan perbuatan ini . Menunjukkan kepada Maha Kuasanya Allah I untuk menciptakan hal-hal yang kontradiktif dan saling berlawanan. Adh-Dharu (Maha memberi madharat). Tampak dampak dari nama-Nya “Qahriyah” (superioritas). Maha Suci Allah yang telah menciptakan ini dan itu. maka hal itu dibenci bagiNya dari sisi diri dan dzat-Nya." Perbedaan antara masyi'ah dan mahabbah telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunah. kemudian mereka berselisih. Sari’ul Hisab (cepat siksaan-Nya). kadang tidak menjadi maksud bagi yang mempunyai keinginan dan tidak mengandung maslahat dengan melihat pada dzat-Nya. maka ia dicintai dan diridhai. dicintai untuk dzat-Nya dan apa-apa yang di dalamnya ada kebaikan. Sedangkan Qadariyah mengatakan. Apabila hal itu merupakan wasilah pada hal yang dimaksud dan dikehendaki. seperti Al-Qahhar (Maha Kuasa). Hikmah Diciptakannya Iblis Di antara hikmah diciptakannya iblis adalah. Yang dikehendaki untuk selain-Nya. dan ia merupakan sebab seluruh kejelekan yang bertentangan dengan dzat malaikat Jibril yang merupakan dzat yang paling baik. Asy-Syadidul ‘Iqab (Yang keras siksaaan-Nya). Berkatalah Jabariyah: Al-Kaun (kejadian) itu semuanya terjadi dengan qadha dan qadar-Nya. 17/38. 1. 2/205. Dia I menciptakan dzat ini yang mana merupakan dzat yang paling buruk dan jelek. Yang dikehendaki itu ada dua macam. "Bukanlah kemaksiatan itu dicintai Allah I dan tidak diridhai-Nya maka ia bukan qadar (tidak ditetapkan) dan tidak diputuskan (bukan qadha) maka ia diluar dari masyi'ah dan ciptaan-Nya. Al-Khafidh (Maha merendahkan). Al-Muntaqim (Maha Memberi balasan). Sedang yang dikehendaki untuk selain-Nya. Al-Mudzil (Maha menghinakan). 2. di antaranya Qs.Jabariyah dan Qadariyah menyamakan antara keduanya. paling bersih dan suci dan ia merupakan sumber semua kebaikan.

istighfar. .” Menunjukkan nama-Nya Al-Hikmah (Maha Bijak) dan Al-Khibrah (Maha Pintar). maka bagaimana kita mengingkari dan membencinya? Jawab. maka akan hilang hikmah-hikmah dan banyak faidah. ampunan-Nya. pemaafan-Nya. yang meletakkan sesuatu pada tempatnya dan .adalah sempurna. maka dampak dari nama-nama ini tidak akan nampak.menurunkan sesuatu dengan tempat yang layak dengannya 5. Seandainya tidak diciptakan Iblis maka ibadah tersebut tidak akan tercapai. yang harus ada hal-hal yang dikaitkan dengannya. memohon perlindungan kepada-Nya agar diselamatkan dari musuhnya dan menjaganya dari makar (tipu daya) musuhnya. menutup aib. Tercapainya ibadah yang bermacam-macam. Kalau Ia tidak menciptakan apa-apa yang dibenci-Nya dari sebab-sebab yang mengantarkan kepada tampaknya pengaruh namanama ini. menyelisihi hawa nafsu. Kalaulah jin dan manusia itu secara tabi’atnya menyerupai malaikat. amar ma’ruf nahi munkar.4 ‫ الحك يم ال خبير‬karena Ia adalah . mendahukukan kecintaan Allah I. فيعغر لهم‬ “Kalaulah kalian tidak melakukan dosa. ‫لو لم تذنبوا لذهب ا بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون. sabar. Rasulullah r telah mengisyaratkan dengan sabdanya. taubat. maka Allah I akan mendatangkan suatu kaum yang berdosa kemudian mereka memohon ampun kepada Allah I dan Allah mengampuni mereka. pengampunan-Nya dan membebaskannya dari siksa pada siapa yang dikehendaki-Nya. maka akan hilang ibadah ini dan yang menyertainya dari loyalitas kepada Allah I dan membenci karena-Nya. Apabila kekufuran itu merupakan qadha dan qadar Allah I. sekiranya manusia semuanya beriman. Jihad merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah I dari macam-macam ibadah. dan kita diperintahkan untuk ridha dengan qadha Allah I. Tampak pengaruh nama-nama-Nya yang mengandung keMaha lembutan-Nya. 3.

perbuatan dan usahanya serta perbuatan tersebut mendatangkan resiko dengan pilihannya dan bermaksiat kepada Allah I dengan perbuatannya. manusia datang kepada Rasulullah r. Maka qadha (ketentuan) itu semuanya baik. Ketiga: Qadha mempunyai dua sisi.(istiqamah/bertetap hati) ‫ الستقامة‬merupakan kebalikan dari Perkataannya. dikehendaki-Nya dan Ia I menjadikannya sebagai ajal bagi orang yang terbunuh dan akhir umurnya. pemikiran-pemikiran. kita membenci dan tidak meridhainya. Seperti membunuh jiwa. Kedua. Adapun dari sisi datangnya dari orang yang membunuh. “Memberat-beratkan diri menyelidiki hal itu adalah sarana menuju kehinaan. mempunyai dua ungkapan. yang berkaitan dengan hamba dan dinisbahkan kepadanya. tangga keharaman. yaitu perbuatan yang berasal dari Dzat Allah I dan yang ditetapkan: yaitu objek perbuatan yang terpisah dari-Nya. maka dari sini terbagi menjadi. akan tetapi qadha itu ada yang dicintai dan ada yang dibenci dan dicela. Adapaun yang ditetapkan (al-maqdi) ada dua macam: Apa yang dicintai dan apa yang tidak dicintai. Mereka bertanya kepada beliau r : Kami mendapatkan pada diri-diri kami sesuatu yang membuat seseorang ingin berbicara dengannya? Beliau r bersabda. Kedua: Disini ada dua perkara. ) ‫(.Pertama: Kita tidak diperintahkan untuk ridha terhadap apa yang ditentukan dan tetapkan Allah I dan kitab dan sunah pun tidak menyuruh hal itu. “Waspadai dan waspadailah seluruh pendapat-pendapat. salah satunya adalah yang berkaitan dengan Rabb I dan penisbatannya kepada-Nya. apa yang diridhai dan apa yang tidak diridhai. Ketentuan Allah I .” Dari Abu Hurairah t ia berkata. “Apakah kalian telah mendapatkannya? Mereka . dari sisi hal itu merupakan qadha dan qadar Allah I serta telah dituliskan. dari sisi ini maka hal ini diridhai. الحر مان‬pertolongan)‫ الن صر‬kehinaan) merupakan kebalikan dari) ‫ال خذلن‬ melewati batas)) ‫ الظغ يان‬kejayaan/kemenganan) dan) ‫الظ فر‬ keharaman) kebalikan dari . kita ridha dengannnya. dan mempercepat penyelewengan. dan bisikan-bisikan tentang takdir tersebut. Perkataannya.adil dan mengandung hikmah. maka semuanya diridhai.

) dan ilmu yang terselubung baginya (ilmu ghaib). “Akan terjadi kepada umatku apa yang terjadi kepada Bani Israil setapak demi setapak. beliau bersabda. “Apakah Persia dan Romawi? Beliau r bersabda. Dan bahwa sesungguhnya Bani Isra’il itu terpecah menjadi tujuh puluh dua millah (golongan) dan umatku terpecah menjadi tujuh puluh tiga millah. ‫فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو متور قلبه من أولياء ا تعالى. Perkataannya. Mereka berkata. “Ya”.” Dari Abdullah bin Amru h ia berkata. dari umatku akan ada yang melakukan hal itu. “Itulah ‘sharihul iman’ (benarnya keimanan). Keimanan itu hanyalah terpatri dengan menerima ilmu yang harus digapai manusia. لن الع لم عل مان: ع لم في الخ لق مو جود. Sisi pertama dari sisi syahwat dan yang kedua dari sisi syubhat. Dan mengaku-aku memiliki ilmu yang kedua juga kekufuran. dan menghindarkan diri dari mencari ilmu yang terselubung. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah t bahwa Nabi r bersabda: Sesungguhnya umatku akan mengambil apa yang diambil oleh generasi sebelumnya sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. “Siapa lagi selain mereka. semuanya masuk neraka kecuali satu millah. kitab dan Rasul-Nya adalah di atas ketundukkan tanpa banyak bertanya tentang rincian hikmah-hikmah dalam perintah-perintah dan larangan serta syari'at-syari'at. sampai jika ada pada Bani Israil yang menyetubuhi ibunya dengan terang-terangan. Mengingkari ilmu yang pertama berarti kekufuran.menjawab.”[37] Bangunan ibadah itu dan iman kepada Allah I. وترك طلب العلم المفقود‬ "Inilah sejumlah persoalan yang dibutuhkan oleh orang-orang yang hatinya terang dari kalangan para wali Allah I . ”Siapa mereka itu wahai Rasulullah r? Beliau r menjawab. Karena ilmu itu ada dua macam. Rasulullah r bersabda. ول نثبت اليمان إل بقبول العلم الموجود. yaitu: ilmu yang dapat digapai makhluk (ilmu agama-pent. mereka bertanya. فإن كار الع لم‬ ‫الموجود كفر. وهي درجة الراسخين في‬ ‫الع لم. وع لم في الخ لق مف قود. Itulah derajat orang-orang yang sudah mendalam ilmunya." Yang dimaksud dengan ilmu mafqud adalah ilmu tentang qadar yang mana Allah I . “Apa-apa yang ada padaku dan para sahabatku.[36] Rusaknya agama adalah dari baik amal dan I’tiqad (keyakinan).

ويميت ويحيي.‫إن ا خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء. Qs. apa yang harus aku tulis? Ia I berfirman. . وكتابه نور‬ ‫لله فيه كل يوم ستون وثلث مائة لحظة. Disebutkan dalam kitab "Ash-Shahih" dari hadits Abdullah bin Amru j ia berkata. Al-Buruj. "Yang pertama kali diciptakan oleh Allah I adalah qalam. keduanya disebutkan oleh Abul Alaa AlHamadzani. ushul dan cabang-cabangnya. Rasulullah r . 24. Yang paling shahih dari keduanya adalah Arsy itu lebih dahulu dari qalam. siapa yang mengaku mengetahui ilmu ghaib. يخلق ويرزق. Qs. dan segala yang tercatat di dalamnya". Sedangkan qalam yang disebutkan adalah yang diciptakan oleh Allah I dan ditulis dengannya taqdir pada lauh yang disebutkan.menutupnya dari semua manusia. ويعز ويذل. "Tulislah ketentuan semua makhluk segala sesuatu sampai terjadi hari kiamat". 21-22. ‫ونؤمن بالوح والقلم. Luqman. maka siapa yang mengingkari apa-apa yang datang dari Rasul r maka dia termasuk golongan orang-orang kafir. وبجميع ما فيه قد رقم‬ "Kita juga mengimani adanya Al-Lauh Al-Mahfudz. Iman Kepada Lauh Dan Qalam Perkataannya. apakah qalam atau Arsy menjadi dua pendapat. Allah I berfirman. Sedangkan ilmu maujud adalah ilmu syari'ah.[38] Para ulama berbeda pendapat manakah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah I. seperti disebutkan dalam "Sunan Abi Daud" dari Ubadah bin Shamit t ia berkata: Saya mendengar Rasulullah r bersabda. maka dia termasuk orang-orang kafir. ويفعل ما‬ ‫يشاؤه‬ Lauh yang disebutkan adalah tempat di dalamnya dituliskan taqdir semua makhluk. Al-Hafidz Abu Qasim Ath-Thabrani meriwayatkan dengan sanad sampai Nabi r bahwa ia r bersabda. Ia I berfirman: Tulislah! Ia berkata: Wahai Rabb. 26-27. Al-Qalam.Al-Jin. قلمه نور. صفحتها من ياقوتة حمراء.

ia berkata : Pada suatu hari saya pernah berada di belakang Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. تعرف إلى ا في الرخاء‬ ‫يعرفك في الشدة . maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang sudah Allah tetapkan untuk dirimu. واع لم أن ال مة لو اجتم عت ع لى أن ينف عوك‬ ‫بشيء لم ينفعوك إل بشيء قد كتبه ا لك . واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لك يكن ليخطئك . aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat : Jagalah Allah. agar urusan itu terjadi. إذا‬ ‫سألت فا سأل ا وإذا ا ستعنت فا ستعن بالله . وأن مع العسر يسرا‬ Dari Abu Al ‘Abbas. Jika kamu minta tolong. agar urusan itu batal. beliau bersabda : "Wahai anak muda. واعلم‬ ‫أن النصر مع الصبر . احفظ ا تجده تجاهك . Taqdir Allah I Tidak Dapat Dirubah Perkataannya. ‘Abdullah bin ‘Abbas radhiyallahu anhu.” Dalam sebuah hadits disebutkan.bersabda. niscaya Dia akan menjaga kamu. Dari hadits ini jelas bahwa taqdir itu terjadi setelah penciptaan Arsy dan taqdir terjadi ketika awal penciptaan qalam. "Seandainya seluruh makhluk bersepakat terhadap suatu urusan yang telah Allah I tetapkan untuk terjadi. Qalam (catatan) Allah I telah ditetapkan untuk segala sesuatu yang akan terjadi sampai datangnya Hari Kiamat. mintalah tolong juga kepada Allah. إني أعلمك كلمات : احفظ ا يحفظك . mereka tak akan mampu untuk mengubahnya. "Allah r menuliskan taqdir semua makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi selama lima puluh ribu tahun. dan Arsy-Nya di atas air". Sekiranya . رف عت ا لقلم وج فت ال صحف " رواه التر مذي و قال : حديث‬ ‫حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي : احفظ ا تجده أمامك . mintalah kepada Allah. sekiranya semua umat berkumpul untuk memberikan kepadamu sesuatu keuntungan. merekapun tidak akan mampu mengubahnya. Jika kamu minta. Ketahuilah. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك‬ ‫إل ب شيء قد كت به ا عل يك . niscaya kamu akan mendapati Dia di hadapanmu. ‫عن أبي العباس عبدا بن عباس رضي ا عنه قال كنت خلف النبي صلى ا عليه وسلم‬ ‫يوما فقال " يا غلم . Jagalah Allah. Sebaliknya seandainya mereka berkumpul menghadapi urusan yang telah Allah I tetapkan untuk tidak terjadi. وأن الفرج مع الكرب .

akan tetapi untuk bani Adam. mengurangi. dan apa yang semestinya menimpamu tidak akan terhindar darimu. meralatnya. Dia telah menentukan takdir yang baku yang tak bisa berubah. 4. 1. . Qalam kedua adalah yang diciptakan bersamaan dengan penciptaan Adam q. tidak akan menimpamu. فقدر ذلك تقديرا محكما‬ ‫ب ول مزيل ول مغير. Qalam pertama adalah yang umum dan yang mencakup seluruh makhluk. 3.[39] Qalam ada empat macam. mengubahnya. ia telah berkata : Hadits ini hasan. Qalam keempat adalah yang diletakkan pada seorang hamba ketika ia telah baligh. ول زائد من خلقه‬n‫مبرما.mereka pun berkumpul untuk melakukan sesuatu yang membahayakan kamu. berada di tangan Kiramul Katibin yang menuliskan semua yang dikerjakan oleh bani Adam. Hendaklah kamu mengingat Allah di waktu lapang (senang). Kemudian ia meniupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk menuliskan 4 (empat) perkara : Rizki. Ketahuilah bahwa apa yang semestinya tidak menimpa kamu. pada lafazh lain hasan shahih." (HR. Dan perkataannya. Tak ada seorang makhluk pun baik di langit maupun di bumi yang dapat membatalkan. menggantinya. menghilangkannya. Amal dan Celaka atau bahagianya. ول معق‬ ‫في سماواته وأرضه‬ "Hendaknya seorang hamba tahu bahwa ilmu Allah I telah mendahului segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluk-Nya. Dalam riwayat selain Tirmidzi : “Hendaklah kamu selalu mengingat Allah. ataupun menambahnya. Perkataannya. bagian ini telah disebutkan dengan lauh. 2. Ajal. ini juga qalam yang bersifat umum. ول محول ول ناقص. Tirmidzi. pasti kamu mendapati-Nya di hadapanmu. niscaya Allah akan mengingat kamu di waktu sempit (susah). Qalam ketiga adalah ketika diutusnya malaikat ke janin di dalam perut ibunya. ليس فيه ناقض. Ketahuilah sesungguhnya kemenangan menyertai kesabaran dan sesungguhnya kesenangan menyertai kesusahan dan kesulitan”). Segenap pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. niscaya tidak akan membahayakan kamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. ‫وعلى العبد أن يعلم أن ا قد سبق علمه في كل كائن من خلقه.

كما قال نعالى‬ ‫في ك تابه: )وخ لق كل شيء ف قدره ت قديرا( الفر قان :2 و قال ت عالى )و كان أ مر ا قدرا‬ .” Maksud dari perkataannya. dan barangsiapa yang mati di antara mereka. janganlah kamu menengoknya.[41] Dari Abu Daud juga beliau meriwayatkan dari Umar bin Khattab t. وأصول المعرفة. maka janganlah kalian menyaksikannya”. maka janganlah kalian menyaksikan jenazahnya. dan majusinya umat ini adalah mereka yang mengatakan: Tidak ada qadar (ketentuan). “Qadariyah adalah majusinya umat ini. dari Nabi r beliau bersabda. dan apabila mereka meninggal. “Pengakuan terhadap ke-Esa-an dan ke-Rububiyyah-an Allah I” adalah tidak sempurna tauhid dan pengakuan terhadap ke-Esa-an dan ke-Rububiyyah-an Allah I kecuali dengan beriman kepada sifat-sifat Allah I. “Pada setiap umat itu terdapat majusi. Bahwa Dia I Maha mengetahui dengan urusan yang akan ditentukan sebelum kejadiannya (diciptakan).” (QS. Murji’ah dan Qadariyah”. Abu Daud meriwayatkan dari Ibn Umar t. والعتراف بتوحيد ا نعالى وربوبيته. dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya.[40] Dari Abu Daud juga beliau meriwayatkan dari Khudzaifah Al-Yamani t ia berkata. . maka ilmu-Nya itu qadim (tak berawal). barangsiapa yang mati di antara mereka. Rasulullah r bersabda.38 : ‫مقدورا( الحزاب‬ “Itulah buhul ikatan keimanan dan dasar-dasar ma’rifat dan pengakuan terhadap ke-Esa-an dan keRububiyyah-an Allah I Sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Qur’an: “Dan Dia telah menciptakan segala sesuatu.” (QS.‫وذلك من عقد اليمان.[43] Qadar itu mengandung dasar-dasar yang agung. Rasulullah r bersabda. mereka itu pengikut dajjal dan menjadi kewajiban Allah I untuk mempertemukannya dengan dajjal. apabila mereka tertimpa sakit. 1. “Janganlah kalian duduk-duduk bersama ahlu qadar dan janganlah kamu mendekatinya”.dari Nabi r beliau bersabda.[42] Tirmidzi meriwayatkan dari Ibn Abbas hia berkata. Al-Furqan : 2). “Dua golongan dari bani Adam yang tidak mendapat bagian dalam Islam. di antaranya. Al-Ahzab : 38). Dan firman-Nya: “Dan ketetapan Allah I itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. maka janganlah kalian menjenguknya.

Akhirnya ia kembali dengan membawa dosa dan kedustaan". mereka bersabar dalam 'sunah' mereka sampai mereka bertemu dengan Rabb mereka. "Maka celakalah orang yang betul-betul menjadi musuh Allah I dalam persoalan takdir-Nya. dan tidak bersama dengan ahlul bid'ah dalam kebid'ahannya. setelah sebelumnya belum ada. Abu Muhammad Abdurrahman bin Isma'il yang terkenal dengan nama Abu Syamah berkata dalam kitab "Al-Hawadits wal Bida'". Dan mengikutsertakan hatinya yang sakit untuk membahasnya. "Ketika datang perintah untuk melazimi (menetapi) jama'ah. walaupun yang berpegang dengannya sedikit dan yang menyelisihinya banyak. Taqdir itu meliputi bahwa Allah I Maha memilih apa yang Ia I perbuat. Qs. maka jadilah (seperti mereka)". 4. maka Dia I mentakdirkannya dan menciptakannya. Al-Furqan: 2. Perkataannya. bukan merupakan keharusan bagi diri-Nya I. begitulah (mereka).2.adalah (pertengahan) antara berlebih-lebihan dan menyepelekan. Abdullah bin Mas'ud berkata. Taqdir itu meliputi bahwa Allah I telah mengabarkan dan menampakkan hal itu sebelum terciptanya para makhluk dengan sangat terperinci. 5. maka bersabarlah kalian semoga Allah merahmati kalian. "Sunah itu –demi yang tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia.[44] Hasan Al-Bashri berkata. 3. Taqdir itu menunjukkan pada sesuatu yang ditentukan (ditaqdirkan) itu adalah (makhluk) yang baru. Mencipta dengan kehendak dan keinginan-Nya. karena kebenaran itu apa yang terdapat pada jama'ah yang pertama dari masa Rasulullah r dan sahabat-sahabatnya gdan tidak memperhatikan kepada banyaknya ahlul bathil setelahya. ‫هلك لمن لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر‬ "Celakalah bagi orang yang tidak mempunyai hati yang dengannya mengetahui kebaikan dan kemunkaran". Takdir itu meliputi penetapan ukuran-ukuran semua makhluk. Karena lewat praduganya ia telah mencari-cari dan menyelidiki ilmu ghaib yang merupakan rahasia tersembunyi. karena Ahlus Sunah itu sisa paling sedikit dari manusia yang tidak berpandangan seperti 'ahlul itraf' (yang berlebih-lebihan) dalam berlebih-lebihannya. . maka yang dimaksud adalah menetapi kebenaran dan mengikutinya.

" Qs. 39/75. 20.Sebaik-baik makanan bagi hati adalah keimanan dan obat yang paling bermanfaat adalah Al-Qur'an dan pada setiap keduanya terdapat makanan dan obat. Qs." Qs. An-Naml. 26. 23/116.Al-Buruj. 17."[45] Abu Daud meriwayatkan dari Nabi r bahwa beliau bersabda. Dan Dia tidak memberi kemampuan kepada makhluk-Nya untuk menguasai segala sesuatu. Nash-nash yang menjelaskan ketinggian Allah I di antaranya. 15. ل إله إل ا رب العرش العظيم ورب الرض رب العرش الكريم‬ "Tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Allah I yang Maha Perkasa lagi Maha Lembut. n‫ حق‬n‫والعرش والكرسي‬ "‘Arsy dan Kursi-Nya adalah benar adanya. Qs. Dalam do'a ketika menghadapi kesulitan yang diriwayatkan dalam kitab 'As-Shahih' disebutkan. 20/5. 15. محيط بكل شيء وفوقه. ‫ل إله إل ا العظيم الحليم. وقد أعجز عن الحاطة خلقه‬ "Dia tidak membutuhkan ‘Arsy-Nya itu dan apa yang ada di bawahnya. Ghafir. Fushilat. 7. 44. Rabb (Pemilik) Arsy yang mulia. 54.3/97. Arsy Dan Kursi Itu Benar Adanya Perkataannya. ."[46] Suday berkata. 15. 10/57. 17/82. "Saya dijinkan untuk menceritakan tentang (sifat) malaikat dari malaikat-malaikat Allah I penjaga Arsy."Langit dan bumi itu pada mulut kursi dan kursi itu di depan Arsy. Tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Allah I pemilik Arsy yang agung. 7/54. Rabb di Bumi. ‫وهو مستغن عن العرش وما دونه. 4/126." Perkataan pengarang. Ghafir. Fathir. Al-Buruj. Fushilat. Al-Haaqah. Dia menguasai segala sesuatu dan apa-apa yang ada di atasnya. Sesungguhnya antara kedua telinganya dan pudaknya adalah sejauh tujuh ratus tahun perjalanan.

Qs. Fushilat. Qs.4/ 158. kekuasaan dan kemuliaan. Penyebutan turunnya Kitab dari-Nya. Qs. 8. 7/206. Penyebutan bahwa Allah I berada di langit. 23.1 .[47] . ‫إن ا يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا‬ "Sesungguhnya Allah I malu apabila ada seorang hamba-Nya yang mengangkat tangan kepada-Nya (ketika berdo'a) untuk mengembalikannya dengan hampa. "Sesungguhnya kalian akan ditanya tentangku. . Saba. An-Nahl. Dinaikkannya sebagian makhluk kepada-Nya. Ad-Dukhan. Yaitu isyarat Rasul r ketika ia r bertanya kepada umatnya. Al-Ma'arij.4 5.3 . 50 2.yang menjelaskan ketinggian dengan dzat. "‫ " من‬Jelas ketinggian-Nya dengan kata.sesuatu kepada-Nya. 13. Ketinggian muthlak yang menunjukkan pada semua urutan ketinggian. Penyebutan bahwa ada sebagian makhluk-Nya terdapat di sisi-Nya dan bahwa sebagiannya lebih dekat kepada-Nya dari sebagian yang lain. An-Nahl. Qs. 3/55.Pengangkatan tangan (ketika berdo'a) kepada Allah I. 39/1.Arsy. maka apa yang akan kalian katakan? Para sahabat menjawab: Kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan.sesuatu kepada-Nya. baik secara dzat. Qs. 4 (‫ )عروج‬Dengan menyebutkan naiknya. 102. yang mana Arsy merupakan makhluk yang paling tinggi 11." 12. 21/19. 51. Ghafir. 9. 2. 6/16-17. Penyebutannya semata tanpa (menyebutkan) perantaranya. 7. khusus untuk "‫ "ع لى‬Dia I bersemayam di atas Arsy yang diikuti dengan huruf . menunaikan (amanat) dan menasihati. 6. : Ya Allah I saksikanlah. seperti sabda Nabi r. Kemudian ia mengangkat tangannya yang mulia ke langit dan bersabda. Asy-Syura.10 .Penyebutan bahwa Ia I turun ke langit dunia pada setiap malam. 2&42. 10 (‫ )صعود‬Penyebutan sesuatu naik.Isyarat secara indrawi pada ketinggian. 1-5. Fathir.2/255. Qs.

Allah I menjadikan di dalamnya kenabian dan kitab. 17. 36-37. 18.Persaksian Nabi r kepada siapa yang mengatakan bahwa Allah I di langit bahwa ia beriman. وكلم موسي تكليما.Nash-nash yang menunjukkan bahwa para penghuni syurga itu melihat kepada Allah I. maka tidak ada seorang Nabi pun yang datang setelah Nabi Ibrahim kecuali dari ahlul baitnya.14 15. 16.Pemberitahuan-Nya I bahwa Fir' aun melemparkan panah ke langit untuk mencari Ilah Musa q. Maka setiap yang masuk syurga dari wali-wali Allah setelah mereka adalah karena mereka mengikuti jalannya dan dengan dakwah mereka. Allah I memberikan kekhususan dengan beberapa hal. 4/125&164 Rumah (keluarga) Nabi Ibrahim adalah rumah (keluarga) yang paling mulia di alam ini secara muthlak. dan mengajak Nabi Musa q untuk berbicara dengan sebenar-benarnya. Allah I menjadikan mereka para imam yang memberikan petunjuk dengan perintah-Nya sampai hari kiamat. Dan pemberitahuan Nabi r bahwa mereka (ahli jannah) melihat Allah I seperti mereka melihat bulan purnama yang tidak terhalang oleh awan. Perkataan pengarang.. .Ghafir. Qs. ‫ونقول إن ا تعالى اتخذي إبرهيم خليل. إيمانا وتصديقا وتسليما‬ Kita juga menyatakan dengan penuh keimanan dan penyerahan diri bahwa sesungguhnya Allah l telah menjadikan Nabi Ibrahim q sebagai kekasih-Nya.‫: أين ا؟‬seperti disebutkan oleh Rasulullah r "‫ "الين‬Disebutkannya kata.Pemberitahuan Nabi r bahwa ia r bolak-balik antara Nabi Musa dan Rabb-Nya pada malam mi'raj untuk meringankan shalat. dan mereka tidak melihatnya kecuali berada di atas mereka. 3. Allah I menjadikan dari mereka (keluaga Ibrahim) dua orang khalil (kekasih). 2. baik dari kitab maupun dari sunah. 1.

Perkara-perkara ini merupakan rukun iman. dan kitab-kitab yang diturunkan kepada para Rasul. 5. Dasar Pemikiran Filsafat Manusia yang paling ingkar terhadap keimanan adalah Ahli filsafat. ‫ونؤمن بالملئكة والنبيين. Adapun kitab-kitab-Nya menurut mereka tak dapat disifati dengan ucapan.4. والكتب المنزلة على المرسلين. Bulan dan matahari tak akan pernah digulung dan dicampakkan dari arah yang tinggi. 2/124. yang digelari oleh sebagian mereka sebagai Ahlul Hikmah. Bintang-bintang pun tak akan pernah berjatuhan. bahwa mereka berada di atas kebenaran yang nyata. alam semesta ini tidak akan punah. Manusia juga tak akan pernah dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Pengarang mengatakan. Kita pun bersaksi.Dia tidak berbuat dengan kekuasaan dan kehendak-Nya. Allah I menjadikan pemilik rumah ini sebagai imam bagi manusia. 2/ 177. Dia I tidak mengetaui rincian kejadian dan –menurut mereka. yang dijadikan sebagai tempat berdiri (beribadah) bagi manusia. yang terdapat pada hamba suci yang bersih jiwanya. para Nabi. Sesungguhnya madzhab mereka adalah bahwa Allah I itu ada tanpa wujud dan hakikat. Allah I memerintahkan kepada hamba-Nya untuk bershalawat kepada ahlul bait ini. Dia I tidak pernah berbicara dan tidak akan pernah berbicara. Qs. mereka adalah manusia yang paling mengingkari dan mendustakannya. Allah I menjadikan dengan kedua tangannya satu bangunan yang nyata. 6. dari intelegensi yang super aktif. Adapun masalah hari akhir. Semua itu . 2/ 285. Menurut mereka. Langit tidak akan terbelah dan hancur. Qs. ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين‬ Kita mengimani para Malaikat. 4/ 136. Al-Qur’an menurut mereka adalah limpahan yang meluap. dan tak akan digiring ke Jannah atau Naar. tempat berkumul dan tempat yang aman bagi manusia serta menjadikannya sebagai kiblat bagi manusia dan tempat melaksanakan ibadah haji. Allah I berfirman.

1. Beginilah keimanan golongan rendah dan hina. Tauhid. An-Nubuwah.(dosa besar.إن فاذ الوع يد/ الو عد والوع يد‬ . 4. yaitu lima rukun ini ditambah dengan iman kepada qadar dan iman kepada syurga dan neraka.منزلة بين منزلتين‬ Rafidhah Dasar-dasar dien Rafidhah adalah. Tauhid.bolehnya memberontak kepada pemerintahan muslim . namun menurut persepsi mereka hal itu mencakup bolehnya menolak “Al-Qadar” lantaran mereka memegang prinsip “Al-Adlu” atau keadilan (celaka atau bahagia seseorang bukan terletak pada qadha dan qadar namun atas . 2.(‫ )ال عدل‬Al-Adlu. Imamah.(satu tempat di antara dua tempat) ‫5. Mu’tazilah Ushuluddin Mu'tazilah ada lima. 1.(usaha mereka sendiri janji dalam ancaman. Adapun dasar-dasar ahlus sunah adalah mengikuti dengan apa yang dibawa oleh para Rasul.4 . namun mereka menafikan seluruh sifat-sifat Allah I. Abu Thalib Al-Makki[48] berkata. yaitu siapa yang melakukan ) ‫3.2 tentang “Al-Qadar”. 3." .bagi mereka hanya perumpamaan yang diberikan untuk memudahkan pemahaman orang-orang awam. Al-Adlu.(‫هي‬ ‫ )ا لمر والن‬Perintah dan larangan. "Rukun iman itu ada tujuh. yaitu mereka berbicara tentang af’al (perbuatan) Allah I yaitu . maka ia akan kekal dalam neraka namun menurut persi mereka adalah .

Pengikut Asy'ari terbagi menjadi dua perkataan. Isa dan Muhammad shalawatullah wasalamuhu alaihim. yang disebutkan maupun tidak. diceritakan dari sebagian mereka bahwa mereka condong melebihkan malaikat dan telah disebutkan pula dari selain mereka dari kalangan ahli sunah dan sebagian kalangan sufi. Ibrahim. yang mana generasi pertama dari umat ini tidak ada yang membicarakannya. bahwa Rasul ulul azmi adalah Nuh. dan jama'ah pun menahan untuk membicarakan dalam masalah ini. dan dengannya tidak menyangkut banyak dalam urusan agama dari yang dimaksud. 4/164. pengarang kitab "Al-Isyarah Fil Basyarah Fi Tafdhilil Basyar 'alal Malak" ia berkata dalam penghujungnya. Syi'ah mengatakan: Seluruh para imam itu leibih mulia dari pada seluruh malaikat. Di antara mereka ada yang mengutamakan para Nabi dan wali (dari pada malaikat) dan di antara mereka ada yang diam dan tidak membantah perkataan tersebut. Musa. Asy Syuraa: 13. 78. Maka dari ini tidak ada seorang pengarang pun yang membahas masalah ini. Wajib Beriman Terhadap Nama-Nama Para Nabi Dan Rasul Kita mengimani apa yang diterangkan oleh Allah dalam KitabNya tentang nama-nama para Nabi dan Rasul. Ghafir.Manakah Yang Lebih Utama Antara Manusia Yang Shalih Dengan Malaikat Telah dinisbahkan kepada ahlus sunah bahwa manusia yang shalih dan para nabi itu lebih utama dari malaikat dan (dinisbahkan) kepada muktazilah bahwa malaikat itu lebih mulia (dari manusia). . Tersebut dalam surat Al Ahzab: 7. Para Rasul 'Ulul Azmi Imam Al-Baghawi menukil dari Ibnu Abbas dan Qatadah. serta tidak ada yang mengetahui jumlah para nabi kecuali Allah. Setiap orang yang berkata tentangnya tidak lepas dari kelemahan dan kesukaran. tidak pula pada generasi setelahnya dari para imam yang lebih mengetahui serta dasar-dasar akidah tidak berhenti (berdiri) di atasnya. Syaikh Tajud Dien Al-Fajari. "Ketahuilah bahwa masalah ini (pengutamaan antara malaikat dan manusia) adalah termasuk bid'ahnya ilmu kalam. Qs.

"Tidak membantah (ajaran) dien Allah SWT" adalah tidak memusuhi ahlul haq dengan melemparkan syubhat ahlul ahwa kepada mereka. و أكل ذبيحتنا. Maksud perkataannya. Taurat. Pengarang mengatakan: Kita menyebut mereka yang (shalat) menghadap kiblat kita dengan (sebutan) kaum muslimin dan kaum mukminin selama mereka mengakui apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan membenarkan segala apa yang beliau ucapkan dan beritakan. Fushilat. . واستقبل قبلتنا. dan kita beriman bahwa kitab-kitab yang diturunkan kepada para Nabi-Nya yang tidak diketahui nama dan bilangannya kecuali oleh Allah. فهو المسلم. له ما لنا وعليه ما علينا‬ "Siapa yang shalat seperti shalat kami. 6. maka dia adalah seorang muslim. Saba. Injil dan Zabur. berbeda iman kepada kitab-kitab lainnya. baginya apa yang didapat oleh kami dan dia akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh kami." Pengarang mengatakan. ‫ول نخوض في ا.Adapun beriman kepada Nabi Muhammad r adalah dengan membenarkan dan mengikuti apa yang dibawanya dari syari'at-syari'at secara global dan terperinci. 41-42 & 44. Rasulullah r bersabda. menghadap pada kiblat kami dan memakan sembelihan kami. At-Taghabun. Yunus. ول نماري في دين ا‬ Kita tidak mempergunjingkan Allah SWT dan tidak membantah (ajaran) dien Allah SWT. Pengarang mengatakan. Qs. 57. ‫من صلى صلتنا. Beriman Terhadap Nama-Nama Kitab Yang Telah Allah I Sebutkan Adapun iman terhadap Kitab-kitab Allah I yang diturunkan kepada para Rasul. 8. Sedangkan beriman kepada Al Qur’an adalah dengan membenarkan dan mengikutinya. mala kita beriman dengan (kitab) yang disebutkan dari.

" Qs. ول نقول بخلقه. karena mereka mengatakan bahwa dosa itu tidak akan membahayakan selama ia beriman. ول نخالف جماعة المسلمين‬ "Kita tidak menyanggah Al-Qur’an. Ia adalah Kalam Ilahi yaitu yang tak akan dapat diserupakan dengan ucapan makhluk-makhluk. Perkataannya. Asy-Syu'ara. مالم يستحله ول نقول ل يضر‬ "Kita tidak mengafirkan Ahli Kiblat (kaum muslimin) hanya karena suatu dosa.‫ العالمين. و هو كلم ا ت عالى. atau dengan setiap dosa yang besar. Abu Yusuf berkata. dan bersaksi bahwa ia adalah Kalam Rabbul ‘Alamin. "Kita juga tidak mengatakan bahwa dosa itu sama sekali tidak berbahaya bagi orang yang melakukannya selama ia masih beriman. فعلمه سيد المرسلين‬n‫ول تجادل في القرأن. ‫ مع اليمان ذنب لمن عمله‬n‫ول نكفر أحد من أهل القبلة بذنب. ‫ناظرت أبا حنيفة مدة. ونشهد أنه كلم رب‬ ‫مح مدا صلى ا عل يه وع لى ا له أجمع ين. Namun kita juga tidak mengatakan bahwa dosa itu sama sekali tidak berbahaya bagi orang yang melakukannya selama ia masih beriman. bahwa ia berkata. Begitupun Muktazilah mengatakan bahwa keimanan itu akan batal secara keseluruhan degan dosa besar. At-Takwir. ل ي ساويه شيء من كلم‬ ‫المخلقين. sebagaimana ketaatan tidak bermanfaat dengan kekafiran. lalu diajarkan kepada Penghulu para Nabi yaitu Rasulullah SAW (salaaman tasliman katsiran). 19-21. bahkan khawarij mengatakan bahwa ia keluar dari keimanan dan tidak masuk dalam kekafiran dan inilah satu tempat di antara dua tempat. Kita pun tidak mengatakannya sebagai makhluk dan (dengan itu) tidak akan menyelisihi Jama’ah kaum Muslimin.Nya." Al-Khallal mengatakan dalam kitab "As-Sunah" dengan sanad yang sampai kepada Muhammad bin Sirin. 6/68 turun kepada mereka. diturunkan dengan perantaraan Ruhul Amin (Malaikat Jibril). selama dia tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang dihalalkan. نزل به روح المبن. 193-195." Merupakan bantahan kepada golongan Murji'ah. حتى اتفق رأيي ورأيه : أن من قال بخلق القرأن فهو كافر‬ . "Manusia yang paling cepat (mudah) murtad adalah ahlul ahwa. Dan perkataan mereka (khawarij) bahwa mereka keluar dari keimanan dan mereka pasti kekal dalam neraka. Dan ia berpendapat bahwa Qs. Perkataannya. Sedangkan khawarij mengatakan: Kami mengkafirkan seorang muslim dengan setiap dosa (yang ia perbuat). maka tidak tersisa lagi padanya sesuatupun dari keimanan.

tapi jika salah. Yang benar ia tetap shalat dan tidak perlu mengulanginya. apakah ia seorang ahli bid'ah atau orang fasik. seorang makmum harus mengetahui aqidah imamnya dan mengujinya. Shalat Di Belakang Pelaku Bid'ah Dan Orang Fasik Menurut para ulama salaf dan khalaf. Rasullullah r tetap membolehkan untuk kita shalat di belakang orang seperti ini. sebagaimana yang dilakukan para sahabat. maka orang yang meninggalkannya telah melakukan kebid'ahan ." Di antara aib (cela) ahlul bid'ah adalah pengkafiran sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Dan di dalam Shahih al-Bukhari. seseorang boleh shalat di belakang orang yang tidak diketahui jati dirinya. kebaikan bagi kita sedangkan dosa bagi dia. dan begitu juga Anas bin Malik. jika dia seorang Imam tetap yang tidak mungkin shalat kecuali di belakangnya. Padahal Hajjaj adalah seorang fasik lagi dzalim. bahwa Rasulullah r bersabda. Dari Abdullah bin Umar t. Dan bukanlah termasuk syarat berimam. Bahwa Ibnu Umar shalat di belakang al-Hajaj bin Yusuf atsTsaqafi. jika dia benar maka kebaikan (pahala) itu bagi kita dan dia. seseorang yang meninggalkan shalat jumu'at dan shalat jama'ah dibelakang imam yang fajir (jahat) dia telah berbuat bid'ah.[49] Shalat Dibelakang Orang Yang Jati Dirinya Belum Jelas Berdasarkan kesepakatan para Imam. dan di antara sifat terpuji ahlus sunah adalah mereka menyebutnya orang bersalah dan tidak mengkafirkan. seperti Imam shalat Jumu'at dan hari raya atau Imam shalat haji di 'Arafah."Saya bertukar pikiran sejenak dengan Imam Abu Hanifah sampai sepakat antara pendapatku dan pendapatnya bahwa siapa yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk maka ia kafir. seseorang boleh shalat di belakang seorang ahli bid'ah yang menyeru kepada kebid'ahannya atau seorang fasik yang jelas kefasikannya. Menurut mayoritas Ulama. Apabila meninggalkan shalat di belakangnya (bermakmum) sehingga meninggalkan shalat Jumu'ah dan shalat Jama'ah. “Shalatlah kalian di belakang siapa yang mengatakan “Laa ilahaa illallah” dan shalatkanlah siapa yang meninggal dari ahli “Laa ilaaha illallah”.

Adapun orang yang tidak diketahui kenifakannya tetap dishalatkan. Apabila imam lupa atau salah sedangkan makmum tidak mengetahui keadaan imam. menurut Abu Hanifah hendaknya ia mengulangi shalatnya.Muhammad: 19. Sedangkan menurut Imam Malik dan asy-Syafi'i dan Ahmad tidak mengulanginya. . lalu ia mengulangi shalatnya dan tidak memerintahkan kepada para makmum untuk mengulanginya. tidak dilarang untuk menshalatinya walaupun ia adalah seorang yang mempunyai dosa keyakinan bid’ah. Umar bin Khaththab t tidak menshalatkan orang yang tidak dishalati oleh Hudzaifah. Allah I telah memerintahkan untuk memohonkan ampun bagi orang-orang yang beriman: Qs. Bagi rakyat untuk menaatinya dan meninggalkan pendapat mereka. Umar bin Khathab pernah shalat berjama'ah dalam keadaan junub. tapi orang yang tidak mengetahuinya tetap menshalatkannya. imam shalat. panglima perang dan amil shadaqah ditaati dalam masalah-masalah ijtihad. Barangsiapa yang beriman kepada Allah I dan Rasul-Nya. lalu makmum mengetahui bahwa imamnya shalat dalam keadaan tidak suci. Apabila seseorang telah diketahui kenifakannya tidak boleh menshalatkannya dan memintakan ampun (istighfar) untuknya. Oleh karena itu bagi hakim tidak boleh menghapus hukum sebagian mereka (ijtihadnya) dengan yang lainnya. karena pada perang tabuk dia mengetahui orang-orang munafik dan Allah I melarang Rasul-Nya untuk menshalatkan mereka dan tidak akan mengampuni mereka dengan istighfarnya disebabkan karena kekufuran mereka kepada Allah I.yang menyelisihi para sahabat g. Orang yang menampakkan keislaman ada dua: mukmin atau munafik. Karena maslahat bersama dan bahaya perselisihan dan perpecahan lebih besar dari pada masalah-masalah cabang. hakim. Apabila seseorang mengetahui kenifakan orang lain ia tidak boleh menshalatkannya. Namun. ia lupa mandi janabat. Taat Dalam Masalah Ijtihad Nash al-Qur'an dan as-Sunnah serta ijma' para kaum salaf menunjukkan bahwa pemimpin. ketika sudah selesai shalat. atau amalan lalim. maka makmum tidak perlu mengulangi shalatnya.

masuk Jannah atau Naar. 3. kita tidak berkomentar tentang orang tertentu. Dipersaksikan masuk surga bagi setiap mukmin yang diterangkan oleh nash. ‫ول ننزل أحدا منهم جنة ول نارا‬ “Kita tak dapat memastikan mereka. seperti sepuluh orang yang mendapat kabar gembira masuk Surga.” Kecuali apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah r. Dipersaksikan masuk surga bagi mereka dan orang yang dipersaksikan oleh kaum mukminin baginya. kita tidak bersaksi bahwa dia pasti akan masuk Surga atau Neraka kecuali dengan berdasarkan ilmu. Pendapat para salaf tentang persaksian terhadap Surga: 1. Kita harus mengatakan bahwa para pelaku dosa besar pasti masuk surga kalau Allah I menghendakinya lalu mengeluarkannya dengan syafa'at orang yang berhak memberikan syafa'at. (karena) Kalian adalah saksi-saksi Allah I di muka bumi. ‫ول نشهد عليهم بكفر ول بشرك ول بنفاق. selama semua itu tidak . musyrik. Rasulullah r bersabda: "Orang ini yang kalian puji kebaikannya wajib masuk surga sedangkan orang ini yang kalian cela keburukannya wajib masuk neraka.Tidak Boleh Menetapkan Atas Seorang Muslim Masuk Neraka Atau Surga Kecuali Dengan Nash Pengarang mengatakan. Tapi. 2. ونذر سرائرهم‬ ‫إلى ا تعالى‬ “Kita tak bisa bersaksi bahwa mereka itu kafir. Ini dinukil dari Muhammad bin Hanafiyyah dan Al-Auza'i."[50] Kita Tidak Bersaksi Atas Kekufuran Seorang Ahli Kiblat Selama Belum Nampak Jelas Kekufurannya Pengarang mengatakan. Ini pendapat banyak ulama dan para ahli hadits. ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. Tidak dipersaksikan masuk surga kecuali para Nabi. maupun munafik. Karena hakikat batin dan keadaan matinya kita tidak mengetahuinya.

walaupun terhadap hamba Habsyi yang diamputasi. مالم يأمر بمعصية وندعو لهم بالصلح والمعافة‬ “Kita juga tidak membolehkan memberontak terhadap pemimpin-pemimpin dan ulil amri kita. Kita tidak menyumpahi mereka dan tidak berlepas diri dengan tidak taat kepada mereka. memisahkan diri dari jama'ah. selama tidak menyuruh berbuat maksiat. meskipun mereka berbuat lalim. ‫ول نرى الخروج على أئمتنا وولة أمورنا. Kita menyerahkan rahasia hati mereka kepada Allah I.tampak nyata dari diri mereka. Dari Abu Dzar t ia berkata.” Rasulullah r bersabda: "Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah I dan aku (Muhammad) utusan-Nya kecuali karena salah satu dari tiga hal: Pezina yang sudah menikah. وإن جاروا. dan barangsiapa durhaka kepadaku berarti ia berlaku durhaka kepada Allah I. ول ندعو عليهم ول ننزع يدا من طاعتهم‬ ‫ ونرى طاعتهم من طاعة ا‬I ‫فريضة.” Di antara dasarnya adalah: 1."[51] Wajib Mentaati Ulil Amri Kecuali Dalam Kemaksiatan Pengarang mengatakan. Rasulullah r bersabda. 2. dan barangsiapa mentaati amir (pemimpin) telah mentaatiku dan berangsiapa durhaka kepada amir berarti telah berlaku durhaka kepadaku"[52] 3. ‫ ول نرى السيف على أحد من أمة محمد‬r ‫إل من وجب عليه السيف‬ “Kita tidak boleh mengangkat pedang (berperang/menumpahkan darah) terhadap seorang pun dari ummat Rasulullah n. “Kekasihku (Rasulullah r) mewasiatkan kepadaku untuk mendengar dan taat. "Barangsiapa mentaatiku berarti telah mentaati Allah I.” . Kita tetap mendo'akan kebaikan untuk mereka dan agar mereka dikaruniai kebaikan baik jasmani maupun rohani.” Beliau v mengatakan. kecuali terhadap mereka yang wajib diperangi. Hadits dalam Shahihain. qishash dan meninggalkan dien (murtad). An-Nisa': 59. Kita berkeyakinan mentaati mereka selama dalam ketaatan kepada Allah I adalah wajib.

” Perintah Mengikuti Ahlu Sunnah Wal Jama'ah As-Sunnah adalah jalannya Rasulullah r." Dalam riwayat lain "Telah melepaskan tali Islam dari lehernya. Al-An’am: 153 dan 159. Sedangkan agama ini (islam) akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan. maka meninggalnya dalam keadaan jahiliyyah.4. yaitu jama'ah. Rasulullah r bersabda: "Apabila dibai'at dua orang khalifah. Rasulullah r bersabda: "Wajib atas sorang muslim mendengar dan taat dalam perkara yang dia sukai atau benci kecuali jika diperintahkan kepada kemaksiatan." Rasul menjelaskan mereka adalah orang yang berada di atas jalanku dan para sahabatku. Surat Ali Imran: 31. Belau bersabda: "Dua kaum Ahli Kitab terpecah belah menjadi tujuh puluh dua golongan. Karena orang yang meninggalkan jama'ah satu jengkal saja lalu meninggal."[53] Perintah Mengikuti Ahlu Sunnah Wal Jama'ah Pengarang mengatakan. “Kita tetap mengikuti As-Sunah dan Al-Jama'ah. Dari Abu Sa'id. maka bunuhlah yang dibai'at terakhir dari keduanya. Ali Imran: 105. Sedangkan Jama'ah adalah jama'ah kaum muslimin. An-Nisa': 115. orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat." 6. وأعمق ها عل ما. menghindari sesuatu yang aneh. Abdullah bin Mas'ud t berkata. فلي ستن‬n‫من كان من كم م ستن‬ ‫ مح مد‬r ‫كانوا أف ضل هذه ال مة. Mengikuti mereka adalah petunjuk sedangkan menyelisihi mereka adalah kesesatan. perselisihan (yang didasari menyelisihi Al-Jama'ah) dan menghindari perpecahan. وأقل ها تكل فا. Juga dalam Shahihain. mereka adalah para sahabat. قوم اخ تارهم ا‬ . أولئك أ صحاب‬n‫ا. Rasulullah r menjelaskan bahwa seluruh kelompok berada di Neraka kecuali Ahlus Sunnah wal Jama'ah. seluruhnya berada di Neraka kecuali satru golongan. ‫ ب من قد مات فإن الح ياة ل تؤمن عل يه الفت نة. Dari Ibnu Abbas t. Rasulullah r bersabda: "Siapa saja yang melihat pada diri amirnya sesuatu yang ia benci hendaknya tetap bersabar." 5. أبر ها قلو با. Jika diperintahkan berbuat maksiat tidak ada (Kewajiban) mendengar dan taat.

واتبعوا في أثارهم."[54] Mencintai Ahlul Adli merupakan kesempurnaan Iman Pengarang mengatakan. وإقامة دينه. kesempurnaan dan puncak rendah diri. Dan mencintai para Rasul dan Nabi Allah serta kaum muslimin bagian dari kecintaan kepada Allah I. merekalah sebaik-baik umat. Maka ketahuilah keutamaan mereka. paling dalam ilmunya. فاعتررفوا لهم فضلهم. وتمسكوا بما استطعتم‬ ‫من أخلقهم و دينهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم‬ "Barangsiapa yang mencari teladan. Apa Yang Samar Bagi Kita Ilmunya. Urusan Itu Kita Serahkan Kepada Allah I Pengarang mengatakan." Karena ibadah mencakup kesempurnaan dan puncak mahabbah. ‫ونحب أهل العدل والمانة ونبغض أهل الجور والخيانة‬ "Kita mencintai orang yang adil dan menjaga amanah serta membenci orang yang dzalim dan khianat. karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. maka carilah dengan siapa yang sudah meninggal. mereka itu sahabat Muhammad r. akan tetapi selain Allah I dicintai dalam kerangka kecintaan kepada Allah I bukan bersama-Nya. ‫ونقول : ا أعلم فيما اشتبه علينا علمه‬ .‫لصحبة نبيه. walaupun kecintaan kepada Allah I tidak boleh dimiliki oleh selain-Nya. Maka mencintai para Rasul dan Nabi Allah dan orang mukmin dan membenci orang yang memusuhinya dan apa yang dibenci Allah I merupakan kecintaan kepada Allah I. paling bersih hatinya. ikutilah atsar-atsar mereka dan peganglah sekemampuan kalian dari akhlak dan dien mereka karena mereka berada pada petunjuk yang lurus. mendirikan agama-Nya. paling sedikit mengada-adakan dan suatu kaum yang dipilih oleh Allah I untuk menemani Nabi-Nya.

Al-Hajj: 3-4. "Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah I sedikitpun?" Al-Qashshash: 50. kita mengucapkan Allahu a'lam." Haji Dan Jihad Akan Terus Berlangsung Sampai Hari Kiamat Perkataannya. في السفر والحضر كما جاء في الثر‬ "Kita berpendapat disyari'atkannya mengusap khuf (sepatu) baik diwaktu mukim maupun bepergian sebagaimana dijelaskan dalam beberapa riwayat. Umar bin Khattab berkata. ‫والحج والجهاد ما ضيان مع أولى المر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة. ‫أي أرض تقلني. Al-A'raf: 33 Allah I telah memerintahkan untuk mengembalikan ilmu yang tidak kita ketahui kepadaNya." Abu Bakar t berkata. Barangsiapa yang berbicara tanpa ilmu berarti telah mengikuti hawa nafsunya. dan janganlah kalian menjadikan kesalahan pendapat sebagai sunah bagi umat. وأي سماء تظلني إذا قلت في أية من كتاب ا برأيي أو بما ل أعلم‬ "Bumi mana yang akan menjadi pijankanku dan langit mana yang akan menaungiku apabila aku katakan dalam ayat dari kitabullah dengan pendapatku atau dengan yang tidak aku ketahui." Mengusap Khufain Pada Waktu Bepergian Dan Mukim Pengarang mengatakan. ‫ السنة ما سنه ا ورسوله‬r ‫ل تجعلوا خطأ الرأي سنة للمة‬ "Sunah itu adalah apa yang disunahkan Allah I dan Rasul-Nya. Ghafir: 35. Al-Kahfi: 22. ل‬ ‫يبطلها شيء ول ينقضها‬ . ‫ونرى المسح على الخفين. 26."Terhadap sesuatu yang masih samar ilmunya bagi kita.

Yunus."Jihad dan haji dapat dilakukan bersama ulul amri. Sesungguhnya Allah I telah menjadikan mereka sebagai pengawas bagi mereka. sama' dan bashar. hingga hari kiamat. qudrah. kalam. penahanan dan pengiriman.[55] Kemudian ada yang menafsiri (hadist dua Malaikat). Malaikat yang berada di sebelah kanan ialah pencatat amal kebajikan dan yang kiri mencatat amal keburukan. Qs. dan juga niat. 80. "Allah Pencipta segala sesuatu" Az Zumar: 62 sedang lafadz insan adalah untuk ruh dan jasad. Dan keduanya mencatat ucapan. Keduanya tak dapat dibatalkan dan dirusak oleh segala sesuatu. Firman Allah I dalam Qs. Ar-Ra'd: 11. Pembahasan Tentang Ruh Ulama Ahlu Sunnah wal Jama'ah telah bersepakat bahwa ruh adalah makhluk.” Allah I berfirman. perbuatan. Az-Zukhruf. 59. Dalam hadits disebutkan: Sessungguhnya ada (malaikat) yang bersama kalian. As-Sajdah: 11. sifat yang tidak berdiri sendiri seperti ilmu. maka malulah kalian terhadap mereka dan muliakanlah mereka. . Iman Kepada Malaikat Maut Pengarang mengatakan. 21." ‫ونؤمن بالكرام الكاتبين. pencatat amal manusia. karena ia merupakan amalan hati. tidak meninggalkan kalian kecuali di kamar mandi dan ketika berjima’. Ruh apabila dinisbahkan kepada Allah "min ruhi" maka memiliki dua makna: Pertama. baik yang shalih maupun yang fasik. Qaaf: 17-18. Malaikat menjaga manusia dari depan dan belakang akan meninggalkannya ketika yang dijaganya meninggal. ”Kita juga mengimani Malaikat Maut yang diberi tugas mencabut nyawa para makhluk hidup”. Al-Infithar: 10-12. فإن ا قد جعلهم علينا حافظين‬ “Kita mengimani para malaikat yang mulia. Dan juga Ikrimah dan Ibnu Abbas menafsiri surat Ar-Ra'd : 11. Firman Allah I. Ruh itu disifati dengan wafat dan pencabutan. AlJatsiyah. Penisbahan ini dinamakan penisbahan sifat kepada yang disifati.

An-Nur. 61. rasul. Rasulullah r bersabda. ruh dan lainnya. penisbahan yang berdiri sendiri. Qs. seperti rumah. Kekuatan di badan terkadang dinamakan dengan ruh. seperti disebutkan dalam hadits: ‫ما ل نفس له سائلة ل ينجس الماء إذا مات فيه‬ “Apa-apa yang tidak mempunyai darah maka tidak menajiskan air apabila ia mati di dalamnya. Jiwa Itu Satu Dan Mempunyai Beberapa Sifat Yang jelas jasad itu satu dan mempunyai sifat yaitu amarah bissu' (menyuruh kepada kejahatan). tawakal adalah ruh dan sidq adalah ruh.” Jiwa diartikan juga dengan penyakit 'ain. akan tetapi penisbahan seperti ini membutuhkan pengkhususan dan pemuliaan yang membedakan antara yang disandarkan dengan selainnya.[56] . seperti dikatakan. Perbedaan manusia dalam definisi jiwa dan ruh apakah keduanya berbeda atau sama? Maka yang benar adalah jiwa terikat dengan perkara demikian juga dengan ruh terkadang dibatasi terkadang tidak. Terkadang pula jiwa terkait dengan darah. Ilmu adalah ruh. taubat dan mencintai-Nya. mahabbah adalah ruh. jika keimanan tampak maka ia menjadi lawwamah (tercela) dan jika Iman menguat maka ia menjadi muthma'innah (tenang). Sedang ruh tidak dimutlakkan dengan badan. hamba. Ruh terkadang dengan makna khusus yaitu. Adapun jika diambil jiwa saja maka penamaan ruh lebih dominan. kekuatan mengenal Allah I. Firman Allah I Qs. Jiwa terkadang terkait dengan ruh tapi umumnya dinamakan jiwa yang berhubungan dengan badan. seperti firman Allah I. Seperti ini disebut penisbahan makhluk kepada pencipta. ‫أصابت فلنا نفس أى عين‬ Juga berarti dzat. "Barangsiapa yang disenangkan dengan kebaikannya dan disusahkan oleh keburukannya maka ia adalah seorang Mukmin”. menisbahkan ruh kepada ruh seperti ruh kepada badan.Kedua. Asy-Syu’ara: 193 Demikian juga dengan ruh yang berhubungan dengan nafsu di dalam badan. dan dimutlakkan pada Al Qur'an dan Jibril. ihsan adalah ruh.

” Allah I berfirman Qs. Allah I telah mengabarkan tentang penghuni syurga. Iman Kepada Adzab Dan Nikmat Kubur Pengarang mengatakan. karena kebanyakan mereka meninggal dan belum di adzab di dunia atau yang dimaksud lebih umum dari itu. Sedang orang Kafir ia tidak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Malaikat dan akan dimasukkan ke dalam Neraka. Jika Malaikat saja akan mati maka manusia lebih pantas untuk mati. . Alam kubur adalah taman-taman jannah atau kubangan-kubangan neraka. “Kita juga mengimani adanya adzab kubur bagi yang berhak mendapatkannya dan juga pertanyaan Malaikat Munkar dan Nakir kepadanya di alam kubur tentang Rabb dan agamanya berdasar riwayat-riwayat dari Rasulullah serta para sahabat.Apakah ruh itu mati? Manusia berselisih pendapat apakah ruh itu mati atau tidak. dan dimaksudkan juga adzab mereka dalam barzakh dan hal itu lebih jelas. Sebagian lain mengatakan bahwa ruh tidak mati karena ia diciptakan untuk dikekalkan sehingga yang mati adalah badan. Jika yang dimaksud berdasarkan taqdir maka artinya adalah merasakan mati. Surat Ar Rahman: 26-27. Jika ia orang Mukmin maka akan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Malaikat dan akan dimasukkan ke dalam Surga. Ditunjukkan dengan hadits tentang nikmat dan adzab kubur. Al Qur'an dan As Sunnah menyebutkan tentang adanya nikmat dan adzab kubur. Ghafir: 45-46. Yang benar adalah matinya jiwa adalah dengan berpisahnya dan keluar dari jasad. Sebagian mengatakan bahwa ruh itu akan mati karena ia adalah jiwa dan setiap jiwa akan merasakan mati. Jika yang dimaksud adalah kefanaan maka ia tidak mati bahkan ia kekal setelah penciptaan dalam kenikmatan atau adzab. Qs. Al-Qashash: 88. Ruh mereka akan dikembalikan ke jasad dan ketika itu Malaikat akan memberi pertanyaan kepada mereka untuk merasakan kenikmatan atau adzab. Qs. Ad-Dukhan: 56 dan kematian itu adalah berpisahnya ruh dengan badan.AthThur: 45-47 dan ayat ini mengandung kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah adzab mereka dengan pembunuhan dan selainnya di dunia.

Adapun di alam barzakh diperlakukan atas ruh. alam Barzakh dan alam kekal abadi (akhirat). Rasulullah r bersabda. Kedua: Setelah keluar dari perut ibu keluar ke bumi. Ketiga: Dalam keadaan tidur.” Korelasi Antara Ruh Dengan Jasad Ruh dengan badan memiliki lima macam hubungan: Pertama: Berhubungan dengan jasad sewaktu di dalam perut ibu berupa janin. Kelima: Di hari pembangkitan jasad-jasad. sementara badan mengikutinya. Keempat: Sewaktu di alam barzakh. Pertanyaan Di Dalam Kubur Adalah Bagi Ruh Dan Jasad Pertanyaan. Dalam shahih Abu Hatim dari Abu Hurairah t ia berkata. Tidak boleh membicarakan tentang bagaimananya. karena perkara itu sulit dinalar. hukum di dunia diperlakukan atas badan sementara ruh mengikutinya. Masing-masing memilki hukum yang berbeda. demikian kesepakatan Ahlu Sunnah wal Jama'ah Tiga Fase Kehidupan Manusia Tiga fase kehidupan manusia ialah alam dunia. maka wajib meyakini dan mengimani. . maka ia didatangi dua malaikat hitam dan biru. Kemudian ketika dibangkitkan dari kubur hukum (adzab atau nikmat) atas keduanya ( badan dan ruh). “Apabila mayit atau manusia itu dikuburkan. Salah satunya disebut Munkar dan satunya Nakir. ia memiliki keterkaitan dari satu sisi dan pemisahan dari sisi yang lain. dan pertanyaan dua Malaikat. nikmat dan adzab di kubur bukan hanya dirasakan oleh ruh saja tetapi juga dengan badan.Dan telah mutawatir kabar dari Rasulullah r tentang penetapan adzab kubur dan kenikmatannya bagi yang menjadi ahlinya.

merasakan kenikmatan dan rizkinya. Dikatakan bahwa ruh orang-orang beriman itu berada disebelah kanan Nabi Adam q sedangkan ruh orang kafir berada disebelah kirinya. Yang lain mengatakan arwah orang Mukmin di halaman Surga depan pintunya. Yang lain juga ada yang mengatakan ruh orang Mukmin berada di sumur zamzam sedang ruh orang kafir berada di sumur Barhut.Pertanyaan Malaikat Munkar dan Nakir Hal ini masih diperselisihkan. dan pada hari terjadinya Kiamat. "Arwah orang Mukmin berada di Surga sedang arwah orang kafir di Neraka". adzab kubur ada batasnya. . "Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Ada yang mengatakan ruh orang Mukmin itu berada di 'Iliyyin di langit yang tujuh dan arwah orang kafir di Sijjin di bumi yang ke tujuh di bawah pipi Iblis. maka ia akan diadzab sesuai dengan kadar dosanya. Ada sekelompok yang mengatakan bahwa ruh orang-orang beriman itu berada di sisi Allah I. Dan mereka juga memperselisihkan tentang pertanyaan untuk anak kecil. Al Mukmin: 46 Kedua. Diantaranya ialah pendapat Abu Umar bin Abdil Bar yang disandarkan kepada hadist Zaid bin Tsabit bahwa sesungguhnya manusia akan diuji di dalam kubur. (Dikatakan kepada malaikat): "Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras". Mereka mencium bau. ia adalah adzab bagi pelaku dosa. Perselisihan Keberadaan Ruh Setelah Mati Terjadi perselisihan mengenai keberadaan ruh antara kematian sampai hari kiamat : Ada yang mengatakan. disana ada tiga pendapat. Pendapat yang ketiga ialah pendapat jama'ah menyikapinya dengan tawaquf (berdiam diri). adzab kubur itu kekal sebagimana firman Allah I. Ada yang mengatakan: Di halaman kuburan mereka. Dua Macam Adzab Kubur Apakah adzab kubur ini akan abadi ataukah terputus? Jawabannya bahwa adzab kubur itu ada dua macam : Pertama.

Ibnu Syihab mengatakan telah sampai kepadaku bahwa ruh para syuhada seperti burung hijau yang bergantung di Arsy. pembacaan catatan amal. itulah ruh para Nabi. Sebagian ruh berada di dalam burung hijau terbang di dalam Surga kemana saja ia mau dan ini adalah ruh para syuhada. pembacaan catatan amal. Terbang dan melayang ke taman-taman Syurga mendatangi Rabbnya setiap hari dan menyalami-Nya.Ibn Hajm dan yang lainnya berkata. Ada lagi ruh yang tertahan di depan pintu Surga karena ia mempunyai hutang. “Kita juga mengimani hari ba'ats dan balasan amal perbuatan pada hari kiamat. AliImran: 169. “Tempatnya adalah dari mana ia berasal sebelum jasad diciptakan”. pahala. hisab. Ibnu Umar bin Abdil Bar mengatakan ruh para Syuhada berada di Surga dan ruh umumnya orang Mukmin berada di halaman kuburnya masing-masing. Melihat lafadznya bisa jadi mereka adalah burung itu sendiri berdasarkan keumuman hadits tersebut. shirat dan mizan di hari kiamat. Allah I mengharamkan jasad para Nabi. Mereka merasakan kenikmatan di Surga sampai dikembalikan ke jasadnya kembali. bumi dan kolam darah berenang sambil dilempari batu. ganjaran baik dan siksa. Iman Kepada Hari Kebangkitan Dan Pembalasan Pengarang mengatakan. maksudnya adalah Allah Ta’ala menjadikan ruh-ruh mereka berada di perut burungburung hijau. hukuman.” Kita mengimani hari kebangkitan dan balasan amal-amal pada hari Kiamat serta 'Ardh. shirat dan mizan. Seluruh Nabi sepakat dalam mengimani hari Akhir bahkan menjadi fitrah seluruh manusia dalam menetapkan ketuhanan kecuali yang membangkang seperti Fir'aun. Sedangkan kehidupan yang dikhususkan untuk para syuhada seperti firman Allah I Qs. Adalagi yang tertahan di kubur. hisab. . Sebagian arwah-arwah berada di Illiyyin yang paling tinggi di Al Mala'il A'la. kita juga mengimani pendebahan (penyingkapan) amal perbuatan. Tingkatan Arwah Di Alam Barzakh Ringkasan dari beberapa dalil menyebutkan bahwa arwah-arwah di Barzakh bertingkattingkat.

”[57] . Dalam hadist yang diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah r bersabda. maka janganlah kamu berbicara dalam agama Allah I dengan pendapatmu. Al Kahfi: 48. dan ada yang lebih dan kurang dari itu. Ada diantara mereka yang mendapat cahaya sebesar gunung. Ghaafir: 15-17. Al-Insyiqaq: 7-8? Maka bersabdalah Rasulullah r: Itu hanyalah diperlihatkan (amalannya). Ibrahim: 48. dan tidak ada seorang pun yang dihisab pada hari kiamat kecuali ia akan disiksa. Bahwa manusia ketika melewati Shirat Allah I memberinya cahaya sesuai amalannya. Maknanya. “Bukankah Allah I telah berfirman. Dan disebutkan dalam hadist dari Baihaqy. Tidak ada orang yang dihisab di hari kiamat kecuali ia akan binasa (disiksa). Rasulullah r bersabda : Ajarkanlah sunahku kepada manusia walaupun mereka membenci hal itu. Makna Al-Wurud Para ahli tafsir berselisih pendapat tentang makna "Al-Wurud" dalam surat Maryam: 71 dan 72. dan Al-Baqarah: 181.Al Qur'an telah menjelaskan tempat kembalinya nafs ketika mati dan tempat kembalinya badan ketika kiamat kubra. Hafidz Abu Nashr Al-Wa’ili meriwayatkan dari Abu Hurairah t ia berkata. Aku (‘Aisyah) berkata. Qs. Kalau Allah I mengugat hambaNya dengan menghisabnya maka Allah I pasti akan menyiksanya. kemudian mereka melewatinya sesuai kadar cahaya yang dimilikinya. Catatan Amal Dan Hisab Dalam surat Al Haqqah: 15-18 sampai akhir surat. Al-Insyiqaq: 6-15. Akan tetapi Allah I tidak berbuat dzalim. Pendapat yang kuat sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist Jabir bahwa "Wurud" adalah melewati Shirath. 49. Dan jika kamu mencintai untuk tidak berhenti di atas shirat walau sejejap mata sampai kamu masuk syurga. Namun Allah I justru Maha pengampun dan Pemberi maaf.

“Setelah manusia dihisab maka setelah itu amal akan ditimbang (Mizan) sebagai balasan untuk menetapkan dan menampakkan balasan sesuai dengan kadar amalanya. Adapun Mu'tazilah dan Qodariyah (penolak takdir) mereka mengingkarinya dengan menyatakan: Keduanya akan diciptakan Allah I di hari Kiamat nanti. adapun shirath setelah mizan (Timbangan). Rasulullah r telah melihat Sidratul Muntaha ketika Isra' Mi'raj. Diterangkan oleh Qurthubi bahwa telaga sebelum mizan (timbangan). maka itu adalah keutamaan dari-Nya.Iman Kepada Mizan Dan Hakekatnya Hal ini diterangkan Dalam surat Al-Anbiya': 47. akan tetapi berat timbanganya (dalam Mizan) ialah "Subhanallah wa bihamdihi dan Subhanallahil 'Adhim)[58]. Masing-masing akan beramal sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan dariNya dan akan kembali kepada apa yang menjadi kodratnya. surga dan neraka ialah dua makhluk yang keberadaanya sekarang itu ada. Firman Allah Ali Imran: I31. Dan barangsiapa yang dikehendaki-Nya untuk masuk Naar. Jumhur salaf dan khalaf berkata bahwa syurga dan neraka itu diciptakan abadi dan ada juga yang mengatakan bahwa jannah itu kekal dan neraka itu akan hancur. karena ia akan kosong dalam waktu lama. “Jannah dan Naar adalah dua makhluk Allah I yang kekal. Barangsiapa yang dikehendaki-Nya untuk masuk jannah. kedua perkataan ini terdapat pada banyak kitab-kitab tafsir dan lainnya. Kebaikan dan keburukan seluruhnya telah ditetapkan atas hamba-hamba-Nya. Dan berkata Imam Qurthubi: Para Ulama berkata. Dan disebutkan dalam shahihain bahwa dua kalimat yang ringan diucapkan lisan dan dicintai oleh Ar-Rahman. maka itu adalah keadilan dari-Nya. 133. Setiap yang memasukinya.” Ahlu Sunnah berpendapat. . maka ia pasti kekal (tidak dapat keluar selama-lamanya). Al-Mu'minun: 102-103. Pendapat Tentang Kekekalan Neraka Berkaitan tentang keabadian dan kelangengan neraka terdapat delapan pendapat : 1. Dan Jahmiyah beranggapan penciptaan jannah sebelum ditentukanya balasan hanyalah main-main saja. tak akan punah dan binasa. Al-Hadid: 21 Dan dalam shahihain. Adanya Eksistensi Surga dan Neraka Pengarang mengatakan. Sesungguhya Allah I telah menciptakan keduanya sebelum penciptaan makhluk lain dan Allah I pun menciptakan penghuni bagi keduanya.

7. Az-Zukhruf. Pendapat Ibnu 'Arabi Ath-Tha'i (gembong wihdatul wujud) yang menyatakan penghuninya akan disiksa di dalamnya. Al Hijr: 48 dan ayat yang lain. terhenti dan berubah menjadi benda padat. Dan tinggallah orang kafir di dalamnya selama-lamanya. Al-Hijr. tapi Nabi r dan Allah I mengingkarinya. 48. sehingga mereka bersenang-senang di dalamnya. Qs. Abi Sa’id dan yang lainnya. Huud: 106-107 dan dinukil dari Umar. kemudian memusnahkannya dan menjadikan ada batas waktunya yang akan berakhir kepadanya. Tak lagi merasakan sakit. 4.Ini pendapat Khawarij dan Mu'tazilah. 167. Maka hidayah yang pertama adalah yang sesuai dengan tabi’atnya dan hidayah yang kedua . yang mengatakan bahwa neraka Pendapat Abu Hudzail Al-'Allaf yang menyatakan bahwa aktivitas di neraka akan sebelumnya yang tak berpenghuni. seperti riwayat dalam As-Sunnah. 8. sehingga tinggallah neraka seperti keadaan Pendapat Al-Jahm bin Shafwan dan pengikutnya. 3. 75. Abu Hurairah. Al-Bayinah. Lalu Allah I menetapkan Naar beberapa waktu. Apa-apa yang ada di muka bumi ini terdiri dari dua macam. Qs. 2. Allah I akan mengeluarkan darinya siapa yang Dia kehendaki. akan punah. 5. Semua penghuninya akan keluar darinya. kemudian akan dikeluarkan darinya dan diganti oleh kaum yang lain. 30. Al-A’raf. Sebagian beranggapan bahwa neraka tidak fana berdasar kepada surat Al Ma'idah: 37. Penghuninya akan disiksa sampai batas waktu tertentu. sebagaimana dalam As-Sunnah. Bergerak dengan kehendaknya. Al-Baqarah. 8. Mereka yang mengangap neraka fana ini bersandarkan surat Al An'am: 128. 40. An Naba': 30. An-Naba. 37. Adapun dalil yang digunakan oleh mereka yang mengatakan bahwa neraka itu baqa adalah firman Allah I. 6. Dikuasai oleh tabi’atnya. Ini merupakan pendapat orang Yahudi yang diucapkan kepada Nabi r. Inilah yang dinyatakan oleh Syaikh Ath-Thahawi. namun tabia't mereka berubah berganti dengan tabi’at neraka. 2. 5. Al-Baqarah. 65. selain dua pendapat terakhir ini adalah jelas kebatilannya. 80-81. Ibnu Mas'ud. Az-Zukhruf: 75. Bahwa Allah I akan mengeluarkan siapa yang dikehendaki-Nya.

golongan yang iman. manusia. potensi. 3. Sebagaimana kewajiban haji hanya dibebankan bagi orang yang mampu. potensi. . 2. Kemudian pembagian ini dibagi lagi menjadi tiga bagian. Dengan itulah hukum tersebut digantungkan. adalah persiapan sebelum melakukan amalan. Kemampuan (Al-Isthitho'ah) Pengarang mengatakan. pendapat ini kemudian dibantah oleh sebagian Ahlu Sunnah dengan mengatakan bahwa kemampuan itu tidak terjadi kecuali bersama dengan perbuatan. Kelompok pertama adalah yang tidak menginginkan kecuali kebaikan dan Kelompok kedua adalah yang tidak menginginkan kecuali kejahatan dan tidak Kelompok yang terdapat padanya dua keinginan (baik dan buruk) seperti tidak ada keinginan selainnya. Kemampuan. kekuatan dan selamatnya anggota tubuh. kekuatan. seperti syetan." (Al-Baqarah: 286). Ali-Imran: 97 (kemampuan adanya sebelum berbuat). bukan bagi yang sudah melakukannya. Kaum Qodariyah dan Muktazilah menyatakan bahwa kemampuan itu terjadi sebelun adanya perbuatan. Ketika dilakukan perbuatan."[59] Dari ayat ini Allah I hanya mewajibkan untuk bertaqwa sesuai dengan kemampuan. terbetik untuk selainnya. Begitupun firman Allah I. maka ia seperti binatang ternak. Adapun kemampuan dalam arti kesehatan tubuh. yang dengan wujudnya tentang kewajiban amal adalah semacam taufik yang bukan merupakan kriteria makhluk. Pendapat Ahlu Sunanah pada umumnya ialah bahwa seorang hamba memiliki kemampuan yang menjadi barometer larangan dan perintah atas dirinya. tidak mungkin ada perbuatan tanpa kemampuan.adalah hidayah iradiyah yang mengikuti perasan dan ilmunya baik yang bermanfaat maupun yang mendatangkan madharat kepadanya. kemampuan itu harus ada bersamanya. ma’rifat dan akalnya itu mengalahkan hawa nafsunya sehingga ia seperti malaikat. Kemudian mereka terbagi menjadi tiga golongan. adalah kemampuan sebelum melakukan amalan. 1. "Bertaqwalah kalian kepada Allah sekemampuan kalian. dan selamatnya diri dari bermacam musibah. dan golongan yang sebaliknya sehingga ia seperti syetan dan satu golongan lagi yang syahwatnya mengalahkan akalnya. tidak harus ada bersamanya. Adapun kemampuan dalam arti kesehatan tubuh. Kadang kemampuan itu sudah ada sebelumnya. seperti malaikat. sebagaimana yang difirmankan Allah I : "Allah tidak membebani seseorang melaikan sebatas kemampuannya.

sedang Allah I pencipta sebab musabab itu." Manusia berselisih pendapat tentang amal perbuatan hamba yang dilakukan dengan ikhtiar. Bahwa ganjaran bergantung dengan amal sebagai upah (balasan). dengan firman-Nya: "Ketika kamu melempar". Yaitu karena amal perbuatanmu. tapi mereka berselisih pendapat. bahwa hal tersebut tidak ada kaitanya dengan penciptaan Allah I itu sendiri. Adapun dalam masalah ganjaran keduanya dalam kesesatan. yang dengan itu para hamba itu menjadi ta'at atau sesat. dan semuanya itu adalah terpaksa. lambaian dahan pohon. bahwa seorang hamba berhak masuk jannah Rabb-Nya dengan amal. ini justru menyudutkan mereka. seperti denyutan urat. Adapun Ahlul Haq menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan hamba. mereka menafikan bahwa Nabi-Nyalah yang memanah (melempar). pencipta yang paling baik" lafadz khalqu yang . karena Allah telah menetapkan bahwa Nabi-Nya juga melempar. adalah diciptakan Allah I. namun juga hasil hamba itu sendiri. Kaum muktazilah menyanggahnya. Bantahan Kepada Golongan Jabariyah Dan Qadariyah Dalam Masalah Perbuatan Hamba Mereka (Jabbariyah) yang berdalil dengan surat Al-Anfal: 17.Perbuatan Hamba Adalah Ciptaan Allah I Dan Usaha Dari Hamba Pengarang mengatakan. Adapun dalil yang dijadikan alasan oleh Mu'tazilah Al-Mu'minun : 14 : x8u‘ $t7tFsù ª!$# ß`|¡ômr& tûüÉ)Î=»sƒ ø:$# "Maka Maha sucilah Allah pencipta. Berdalil surat As Sajdah: 17. apakah Allah I mentakdirkan adanya amal perbuatan hamba atau tidak berdalil dengan surat As-Sajdah: 17. justru hal itu hanya karena Rahmat dan keutamaan Allah Ta’ala. menggigil. Kaum Jabbariyah yang dimotori oleh Al-Jahm bin Shofwan At-Tirmidzi berkeyakinan bahwa yang mengurusi semua amal perbuatan hamba hanyalah Allah. Dapat dipahami bahwa sesuatu yang ditetapkan tidak dapat dinafikan. "Amal perbuatan hamba adalah makhluk Allah. Berdalil dengan surat Al Anfal: 17. Al-Waqi'ah: 24. sedangkan kata ba' dalam ayat tersebut artinya sebab (karena). maka semata-mata kembali kepada Rahmat dan keutamaan-Nya.

kondisi sekaligus perbuatan dan usaha seseorang. Dzat Allah dan sifat-sifat-Nya termasuk dalam keumuman kata itu. Allah I kuasa untuk menjadikannya mampu berikhtiyar. Maka amal perbuatan Hamba termasuk dalam keumuman "segala". Lain halnya dengan selain Allah I. Maka ia disebut lagi perbuatan. Tapi mereka justru memasukkan kalam Allah I dalam keumuman "segala" sebab ia termasuk sifat Allah I. Oleh sebab itu dalam syari'at dikenal "Al-Jabl" (fitrah/insting) bukan "Al-Jabr'' (paksaan). Hamba itu melakukan amalannya secara hakiki dan ia mempunyai kekuatan secara hakiki. š Ÿ xsù ó§Í³tFö. dengan dalil Az-Zumar : 62 "Allah adalah pencipta segala sesuatu" Artinya. niscaya Allah mengetahuinya. mustahil ia termasuk sesuatu yang diciptakan dan mereka mengeluarkan perbuatan hamba dari kata "segala". Allah I berfirman.s? $yJÎ/ (#qçR%x. seperti gerak-gerik orang yang mengigil. Sesungguhnya Allah Ta’ala hanya menyiksa hamba-hamba-Nya karena perbuatan si hamba . Perbuatan yang tak diiringi kehendak dan kekuasaanya itu disebut "kondisi" bukan Perbuatan yang diiringi dengan kekuasaanya dan ikhtiyarnya. š cqè=yèøÿtƒ ÇÌÏÈ "Karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan."[60] Juga firman-Nya. $tBur (#qè=yèøÿs? ô`ÏB 9Ž öyz çmôJn=÷ètƒ ª!$# 3 "Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan. Allah I yang telah menjadikan hamba itu berbuat dan berikhtiyar.disebutkan disini artinya menentukan ukuran (takdir). pencipta segala sesuatu (makhluk). 2. Namun seluruh makhluk masuk dalam keumumannya. Allah I Tidak Disifati Dengan Pemaksaan Karena Allah I menciptakan kehendak dan juga yang dikehendaki (hamba-Nya)." Dan perbuatan hamba sendiri dibagi menjadi dua bagian : 1.

Pembebanan Sesuai Kemampuan Pengarang mengatakan. Al-Anbiya': 105). Al-Baqarah: 286.yang dengan ikhtiyar. keputusan dan takdir-Nya. Amalan Yang Bermanfaat Bagi Si Mayit Pengarang berkata. An Nahl: 90). Hak Allah I pada penghuni langit dan bumi adalah untuk dita’ati dan tidak dimaksiati. At-Takhrim (Al-Anbiya': 95. "Tidaklah Dia ditanya tentang apa yang Dia perbuat. diingat dan tidak dilupakan. tetapi merekalah yang akan ditanya (tentang apa yang mereka kerjakan). Segala sesuatu berlaku menurut kehendak. Begitupun Al-Iradah (Fushilat: 12. namun sekali-kali tidaklah Dia mendzalimi hamba-Nya. dan ketentuan Allah I adakalanya Kauni dan adakalanya Syar'i. “Do'a dan sedekah orang yang hidup dapat bermanfaat bagi mereka yang sudah meninggal. Al-An'am: 152. Al-Mukminun: 62." Qs. Al-Hasyr: 5). "Allah I hanya membebani mereka sebatas mereka mampu. Al-A'raf: 42. disyukuri dan tidak dikufuri. ilmu.” . jelas menurut fitrah dan logika. Al-idzin (Al-Baqarah: 102. Dia berbuat sekehendak-Nya. "Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang akan ditanyai. Al-Amr (Yasin: 82. Al Isra': 23). Al-Ma'idah: 1). Dan seorangpun tidak memiliki kekuatan untuk melaksanakan dan bertahan dalam keta'atan kepada Allah I . melainkan dengan taufik-Nya. Itulah pengertian makna laa haula walaa quwwata illa billah. Al Baqarah: 124) berbentuk Kauni dan Syar'i. Al-Kitab (Fathir: 11. An-Nisa': 23) Al-Kalimat (Al-'Araf: 137. Dan merekapun tidak mampu melainkan sebatas apa yang dibebankan Allah I atas mereka. AlAnbiya. Bahwa Allah I menghendaki Qadha'-Nya dengan Qadha' Kauni bukan Qadha' syar'i. Perbedaan siksa yang diberikan atas perbuatan yang dengan ikhtiyar dengan yang tidak. Dalam hadits Yang diriwayatkan Rasulullah r bahwa Allah I mengharamkan kedzaliman atas diri-Nya dan melarang manusia saling berbuat dzalim. dan beranjak meninggalkan maksiat kecuali dengan pertolongan Allah I . Disebutkan dalam beberapa tempat dalam Al-Qur'an bahwa Allah I mengharamkan atas Diri-Nya kedzaliman terhadap hamba dan rahmat-Nya lebih besar dari besarnya amalan yang akan diberikan kepada Hamba-Nya. Al-Hukmu (Yusuf: 80. 23 Allah I berfirman dalam Qs. Kita mengatakan: Tiada jalan bagi seorang hamba dan tidak pula ia memiliki keebebasan beraktivitas.

akan tetapi pendapat yang masyhur ialah bahwa semuanya itu tak dapat sampai kepada mayit. seperti sholat. Dan menurut keumuman ulama bahwa ganjaran (pahala) haji adalah bagi siapa yang dihajikan. 10. Adapun untuk ibadah yang dilakukan oleh anggota badan. dan itulah yang benar. hal itu tidak sampai (pada mayit). وإن إن شاء ا بكم لحقون.[61] Di antara dalil-dalil yang menerangkan bahwa mayit itu mendapatkan manfaat dari amalan yang tidak disebabkan olehnya adalah. untuk haji masih diperselisihkan oleh para ulama'. ia berdiri di atasnya dan bersabda: Mohon ampunkanlah untuk saudara kalian. Pendapat mereka dibantah oleh Al-Qur’an dan sunah. Ahlul bid’ah berpendapat bahwa tidak akan ada yang sampai sama sekali. adapun haji adalah untuk orang yang melaksanakannya. نسأل ا لنا ولكم العافية‬ Adapun orang yang berdalil dengan Qs. 2. Do'a dan istighfarnya kaum muslimin untuknya. Dalam “Sunan Abu Daud dari hadits Utsman bin Affan t ia berkata. bahwasannya yang hanya sampai pada mayit adalah pahala sedekah. “Nabi r apabila selesai menguburkan mayat. maka para ulama telah menjawabnya dengan banyak jawaban. anak shalih yang mendo’akannya dan ilmu yang bermanfaat. Ahmad dan jumhur itu semuanya samapai kepada si mayit. Dari Muhammad bin Hasan v. dan mohonlah keteguhan (hati) karena ia sekarang ditanya. Kebaikan orang lain. yang paling shahihnya adalah. yang disebabkan oleh orang yang mati semasa hidupnya. sedekah dan hajinya. seperti disebutkan dalam Shahih Muslim dari hadits Buraidah Bin Al-Hashib ia berkata. Telah tetap dalam sunah bahwa apabila anak Adam meninggal. Al-Hasyr. maka terputuslah amalannya kecuali shadaqah jariyah. ”Rasulullah r mengajarkan mereka (para sahabat) apabila hendak keluar menuju pekuburan untuk mengatakan. bahwa ganjaran haji untuk orang yang melakukannya.Ahlu Sunnah bersepakat bahwa orang yang mati dapat mengambil manfaat dari orang yang masih hidup dalam dua hal : 1.[62] Begitupun do’a bagi mereka apabila kita hendak memasuki area pemakaman. puasa. وير حم ا الم ستقدمين م نا‬ ‫والمستأخرين. ‫ال سلم علي كم أ هل ا لديار من ال مؤمنين والم سلمين . An-Najm: 39. adapun pendapat Imam Malik. membaca Al-Qur'an dan dzikir menurut Abu Hanifah. Qs. . ini merupakan pendapat Imam Syafi'i. walaupun do’a dan yang lainnya.

bersifat kasih sayang terhadap manusia. itu meruapakan perbuatan yang tak pernah dicontohkan seorangpun dari Ulama' salaf. Menuntut bahwa Allah I tidak akan menyiksa seseorang dengan kejahatan orang lain dan tidak menyiksanya dengan perbuatan buruk orang lain. melakukan kebaikan. Hukum Minta Upah Dari Bacaan Al-Qur'an Dan Menghadiahkan Kepada Mayit Berkaitan dengan menyewa beberapa orang untuk membaca Al-Qur'an yang dihadiahkan kepda mayit. menikahi istri. 2. maka hal ini dapat sampai pahalanya keapda mayit sebagaimana ibadah haji dan puasa. maka itulah di antara hasil dari usahanya. Hukum mengambil upah dalam qira’ah semata adalah tidak boleh. Manusia dengan usahanya dan pergaulannya yang baik ia mendapatkan banyak teman. Bahwa seseorang tidak akan selamat kecuali dengan amalan (nyata). agar ia tidak merasa cukup dengan amalan bapak-bapak dan nenek moyang mereka.6. Bahwa tidaklah manusia mendapatkan melainkan apa yang ia usahakan. Adapun menghadiahkan uang kepada orang yang pandai membaca Al-Qur'an yang mempelajari dan mengajarkanya maka hal ini termasuk shodaqoh dan diperbolehkan. Dan termasuk hal yang diperbolehkan ialah membacanya untuk dihadiahkan sebagai ibadah tambahan tanpa memungut upah. Dan mereka yang menolak bahwa amalan tersebut tidak dapat sampai kepada mayit. Al-Qur’an tidak menafikan seseorang mengambil manfaat dengan usaha orang lain. . Dan Allah I tidak mengatakan bahwa seseorang tidak akan mengambil manfa’at kecuali dengan apa yang ia usahakan. anak. tidak diperintahkan oleh para imam agama dan tidak pula mereka memberikan keringanan padanya. yang dinafikan hanyalah memiliki apa yang tidak ia usahakan. 7. Dua ayat ini adalah muhkamat (tidak perlu ditafsirkan lagi). yang mengandung keadilan Rabb I : 1. berdalil dengan surat An-Najm: 38 dan 39. sehingga mereka mengasihinya dan mendo’akannya serta menghadiahkan kepadanya berbagai macam pahala keta’atan.

maka Ia I marah kepadanya. 4. Ghafir: 60. “Allah I mengabulkan segala do'a dan memenuhi segala kebutuhan hamba-Nya. Allah I itu ada.” Qs. “Barangsiapa yang tidak memohon (berdo’a) kepada Allah I. dalam hal itu terdapat beberapa makna.pendapat ini diambil dari apa yang di ambil dari Ibn Umar dan sebagian Muhajirin.”[63] Ibn Uqail berkata. dan disana ada tiga pendapat: 1. Ada juga yang mengatakan tidak apa-apa waktu penguburan saja – ini riwayat imam Ahmad. Maha Mendengar. Al-Baqarah. 1. Adapun setelah menguburkan mayit ini juga termasuk yang dimakruhkan. inilah pendapat yang dikemukakan oleh Abu Hanifah. dan dinukil juga dari sebagian kalangan muhajirin membaca surat Al-Baqarah. mereka mengatakan: Hal itu termasuk bid’ah yang tidak terdapat dalam sunah karena qira’ah itu seperti shalat yang tidak boleh dilakukan di kuburan. dan Ahmad dalam riwayat yang lain. Mereka berdalil dengan apa yang dinukil dari Ibnu Umar c bahwa dia mewasiatkan agar dibacakan permulaan surat Al-Baqarah dan penutupnya pada kuburannya. “Allah I telah mengajak (menyuruh) untuk berdo’a. Rasulullah r bersabda. Maha Kaya. Ia diperbolehkan (tidak apa-apa). . 3. Makruh. 2. ini mereupakan pendapat Muhammad bin Hasan. Pendapat ini mudah-mudahan menjadi pendapat yang paling kuat dari pendapat-pendapat sebelumnya. 186. 3. maka begitupun qira’at. 2. Malik dan Ahmad dalam satu riwayat. Karena yang faqir itu tidak diminta. karena yang tidak ada itu tidak diseru. Allah I Mengabulkan Do’a Hamba-Nya Pengarang mengatakan. Dalam “Sunan Ibn Majah” disebutkan dari hadits Abu Hurairah t ia berkata.Hukum Membaca Al-Qur'an Di Kuburan Hal ini termasuk yang diperselihkan oleh para ulama'. karena yang yang tuli itu tidak diseru.

Maha Kuasa. Umar t berkata. Mereka menyatakan bahwa jika sudah seharusnya sesuatu itu terjadi karena kehendak Allah I. Dalam hal ini Rasulullah r bersabda. Makna berpaling kepada sebab-sebab adalah bersandarnya hati kepada sebab-sebab itu. maka apa guannya lagi berdo'a. “Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam. Hikmah Tidak Terkabulkannya Do’a Di antara hikmahnya adalah. Kalau memang seharusnya tidak terjadi. Maha lembut. maka ia tak membutuhkan lagi do'a. akal dan syari’at. Sebagian ulama menyatakan bahwa berpaling kepada sebab-musabab ialah syirik dalam tauhid. 5. mengharapkannya. tapi saya menyangsikan do’a itu namun. siapa yang meminta kepada-Ku. Ia I berfirman: Barangsiapa yang berdo’a kepada-Ku maka akan Aku kabulkan baginya. karena yang bakhil itu tidak diminta. siapa yang memohon ampun kepada-Ku maka akan Aku ampuni ia. sedangkan tidak ada satu makhluk pun yang berhak dengan hal-hal itu karena ia tidak sendirian. karena yang lemah itu tidak diminta (diseru). sedang berpaling sama sekali dari sebab musabab tercela dalam syari'at. Ayat itu tidak mengandung pemberian permintaan secara mutlak. Maha Mulia (dermawan). . akan tetapi hanya mengandung pengabulan seorang yang berdo’a. 1. “Saya tidak menyangsikan dikabulkannya do’a. karena yang kasar itu tidak diminta (diseru). siapa yang diilhami untuk berdo’a maka pengabulannya ada bersamanya.4. sementara menafikan sebab untuk menjadi perantara terjadinya sesuatu ialah kepicikan akal. Bantahan Kepada Siapa Yang Menyangka Tidak Ada Manfaatnya Do’a Ini merupakan sangkaan yang dilontarkan oleh kaum falsafah dan kebanyakan dari tasawuf bahwa do'a tidak berfaedah (bermanfa'at). 6. Seorang yang berdo’a itu lebih umum daripada orang yang meminta dan pengabulan seorang yang berdo’a itu lebih umum daripada pemberian seorang peminta. maka akan Aku beri. Dan makna tawakal dan raja’ adalah menyatukan apa yang seharusnya ada pada tauhid.

dikabulkan do’anya dengan segera.” Allah I berfirman dalam Qs. “Allah I (mempunyai) sifat marah dan ridha. dari Nabi r beliau bersabda. atau disimpan-Nya untuk kebaikan yang semisalnya atau diselamatkan dari kejelekan yang semisalnya. Para sahabat berkata. kecuali Allah I akan memberikan kepadanya salah satu dari tiga hal. apabila tercapai syarat-syaratnya serta hilang penghalangpenghalangnya. An-Nisa: 93. kemarahan dan keridhaan Allah I tidak sama dengan makhluk-Nya. “Wahai Rasulullah r. Tidak sekejappun (hamba-hamba-Nya) lepas dari rasa butuh kepada-Nya. maka ia tidak akan mendapatkan apa yang ia cari bahkan bisa jadi ia mendapatkan yang lainnya. kalau begitu kita perbanyak berdo’a. ‫إن ا عز وجل يقول لهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم‬ ‫فيقولون وما لنا ل نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول أنا أل أعطيكم أفضل‬ ‫من ذلك قالوا يا رب وأي شئ أفضل من ذلك قال أحل عليكم رضائي فل أسخط علكيم بعده‬ .” Juga perkataannya. Al-Bayinah: 8. Pengabulan do’a permohonan (do’a su’al) lebih umum daripada pemberian apa yang diminta. Kebencian Allah I Dan Keridhaan-Nya Pengarang mengatakan. Al-Ma'idah: 119. Allah I berkuasa atas segala sesuatu namun segala sesuatu tidak mempunyai kekuasaan atas-Nya. maka ia akan mendapatkan apa yang ia cari. Al-Fath: 18. namun sebaliknya apabila tidak tercapai syarat-syaratnya dan pengalangnya tidak terhindari. Rasulullah r bersabda. Al-Mujadalah: 22. 60. seperti ditafsirkan oleh Nabi r yang diriwayatkan dalam kitab “Shahih”-nya bahwa Nabi r bersabda. Dalam Sunnah disebutkan dalam hadits syafa’at. sedangkan sebab itu mempunyai syaratsyarat dan penghalang. dia telah kafir dan termasuk orang yang binasa. “Allahu Akbar. “Tiadalah seseorang berdo’a kepada Allah I yang tidak mengandung dosa dan memutus tali silaturrahim di dalamnya. Al-Baqarah: 61. dalam “Shahihain” disebutkan juga dari Abu Sa’id Al-khudriy t.” 3. Do’a adalah sebab mendapatkan apa yang dicari. Barangsiapa yang merasa tidak butuh kepada Allah I walau sekejap.2.

Kita membenci orang yang membenci para Sahabat dan yang menyebut para sahabat tidak dengan kebaikan. Al-Anfal: 72. kemunafikan dan melampaui batas. Kami memenuhi panggilan Engkau wahai Rabb kami. Di antara ayat yang memuji para sahabat adalah Qs. “Saya tidak tahu apakah ia r menyebut setelah generasinya itu dua atau tiga generasi. Dalam “Shahihain” disebutkan dari hadits Imran bin Husain dan selainnya. kita tidak menyebutnyebut para sahabat kecuali dengan kebaikan. Al-Hadid: 10. Allah I berfirman: Aku akan memberikan kepada kalian yang lebih utama dari hal itu. kemudian generasi setelahnya. Allah I berfirman: Apakah kalian sudah merasa ridha? Mereka menjawab: Bagaimana kami tidak merasa ridha sedangkan Engkau telah memberikan kepada kami apa yang tidak diberikan kepada seorang pun di antara makhluk-Mu. At-Taubah: 100 dan 117. mencintai para sahabat adalah bagian dari dien. membenci para sahabat adalah kekafiran. ‫عن عبد ا بن مسعود ، رضي ا عنه قال : » إن ا عز وجل نظر في قلوب عباده فوجد‬ ‫ق لب مح مد صلى ا عل يه و سلم خ ير ق لوب الع باد ، فا صطفاه لنف سه ، وابتع ثه بر سالته ، ثم‬ ‫ن ظر في ق لوب الع باد ب عد قل به ، فو جد ق لوب أ صحابه خ ير ق لوب الع باد ب عد قل به ، فجعل هم‬ .[64] Sikap Terhadap Para Sahabat Pengarang mengatakan. “Kita mencintai para sahabat Rasulullah r. bahwa Rasulullah r bersabda. Mereka berkata: Wahai Rabb! Apa lagi yang lebih utama dari itu (syurga)? Allah I berfirman: Aku memberikan keridhaan-Ku kepada kalian dan tidak akan memurkai kalian setelah itu selamanya. namun kita tidak berlebihan dalam mencintai salah seorang dari mereka serta tidak berlepas diri dari mereka. Al-Fath: 29 dan 18. “Sebaik-baik generasi adalah generasiku. iman dan ihsan.‫أبدا‬ “Sesungguhnya Allah I berfirman kepada penghuni syurga: Wahai para penguni syurga! Mereka menjawab. Al-Hasyr: 8-10.” Imran berkata. kemudian setelahnya. Benarlah apa yang dikemukakan oleh Ibn Mas’ud t.

yaitu dengan diserahkanya posisi itu oleh Abu Bakar t kepada Umar t ditambah dengan persetujuan kaum muslimin. dan kejadian ini berulang-ulang ketika Rasulullah r sedang sakit. pasti setan itu akan mencari jalan lain. kemudian Utsman bin Affan t dan kemudian Ali bin Abi Thalib t mereka semua adalah khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk dan imam-imam yang terbimbing. Hadits dari Khudzaifah bin Yaman. “Kita mengakui khilafah setelah Nabi r.‫وزراء نبيه صلى ا عل يه و سلم ، ي قاتلون ع لى دينه ، ف ما رآه الم سلمون ح سنا ف هو ع ند ا‬ ‫{ حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند ا سيئ‬ Tetapnya Khilafah Abu Bakar Ash-Shiddiq Berdasarkan Nash Perkataannya. Yaitu dengan sesudah kekhalifahan Au Bakar. dimana beliau r bersabda: "Perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami manusia shalat" . “Ikutilah oleh kalian dua orang ini sepeninggalku: Abu Bakar dan Umar. apakah kekhalifahanya berdasarkan nash atau karena pemilihan?.” Ahlu Sunnah berselisih. . setela itu adalah Umar bin Al-Khattab t. Ada juga yang berpendapat dengan nash yang jelas. Juga sabda beliau r. adapun sekelompak ahli hadist yang lain. yang pertama adalah Abu Bakar AshShiddiq t. Adapun diantara keutamaannya. bahwa ia adalah orang yang dicintai Rasulullah r setelah Abu Bakar. Rasulullah r bersabda.[65] Dan hadits yang sudah tersebar dikalangan manusia tentang pengutamaan Abu Bakar untuk menjadi Imam shalat. sebagai sikap mengutamakan dan menguggulkan (beliau) atas segala umat. “Sekiranya saya mengambil seorang kekasih dari penghuni bumi ini. niscaya akan aku jadikan Abu Bakar sebagai kekasih…” Khilafah Umar Kemudian Umar bin Al-Khattab. Mu'tazilah dan Asy'ariyyah bahwa itu terjadi lewat pemilihan. dan diceritakan dalam hadist dari Sa'ad bin Abi Waqqash yang diriwayatkan oleh bukhari Muslim bahwa setiap setan menjumpainya di satu jalan. Al-Hasan Al-Bashri dan sekelompok ahli Hadist berpendapat bahwa itu berdasarkan nash tersembunyi dan isyarat Nabi r.

maka ia pun menjadi khalifah yang sah setelah Utsman dan wajib dita'ati. bahwa penduduk Syam tidak berlaku adil kepada mereka. Akan tetapi karena dibakar oleh kaum perusak tanpa disadari. Zubair. khilafah Utsman bin Affan t dua belas tahun dan khilafah Ali t empat tahun sembilan bulan. terjadilah perang Shiffin antara Ali dan Mu'awiyah. Dan kerajaan yang pertama adalah kerajaan Mu’awiyah t dan dia adalah sebaik-baik khilafah kaum muslimin. karena satu isu. Thalhah. Adapun Mu'awiyah dan bersama orang Syam tidak membai'atnya. dan Ali dari ahlul ahwa'. kemudian Allah I memberikan kerajaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Az-Zubair. Utsman. bahwa para Malaikat merasa malu kepadanya. Sehingga terjadilah peristiwa perang Jamal tanpa kehendak Ali. sebagaimana dalam hadist Bukhari Muslim. Didalamnya disebutkan bahwa para sahabat meminta wasiat kepada Umar. Thalhah dan Zubair. Hanya . kemudian akhirnya Abdurrahman membai'at Utsman sebagai khalifah. Dan dia merupakan salah seorang khalifah pada masa khilafah Nubuwah r seperti yang disebutkan dalam hadits yang terdahulu bahwa Rasulullah r bersabda. Abdurrahman). kemudian Umar berkata: "Tak ada orang yang berhak selain dari orang-orang itu (Ali. serta khilafah Hasan putranya selama enam bulan. “Khilafah nubuwah itu akan terjadi selama tiga puluh tahun. Adapun diantara keutamaanya. dari Sa'ad Bahwa Rasulullah r bersabda kepada Ali: "Kau di sisiku seperti Harun disisi Musa. Adapun diantara keutamaan Ali ialah. dan kemudian diikuti oleh Ali. dialah yang menikahi dua orang putri Rasul r.Khilafah Utsman Setelah itu ‘Utsman bin ‘Affan. "Berilah mandat kekhalifahan". Ia menjadi imam bagi kaum muslimin tatkala Hasan menyerahkan kekhilafahannya.” Khilafah Abu Bakar t selama dua tahun tiga bulan. khilafah Umar t sepuluh tahun setengah. Khilafah Ali bin Abi Thalib t Setelah para Sahabat membai’atnya ketika Utsman terbunuh. seperti Thalhah. Imam Bukhari mengisahkan peristiwa terbunuhnya Umar dan perintah untuk musyawarah dan bai'at kepada Utsman. hal ini karena disebabkan timbulnya beberapa fitnah terhadap Utsman dan para sahabat Rasulullah r yang tingal di Madinah.

Abu Daud dan At Tirmidzi. "Saya memberi wasiat kepadamu agar tetap mendengar dan ta'at.saja tidak ada Nabi setelahku." (HR. Dalam hadist shahih dalam As-Sunan dan Shahih Tirmidzi bahwa Rasulullah r memerintahkan umatnya untuk berpegang teguh terhadap sunah Rasulullah r dan Sunnah Khulafa'aur Rasyidun yang empat ketika terjadi perselisihan. كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا ؟ فقال : » أوصيكم بالسمع‬ ‫والطا عة فإنه من ي عش من كم ب عدي ف سيرى اختل فا كثيرا ، فعلي كم ب سنتي و سنة الخل فاء‬ ‫الراشدين المهديين من بعدي. kemudian Umar t. Sesungguhnya barangsiapa diantara kalian masih hidup niscaya bakal menyaksikan banyak perselisihan. Maka ada yang bertanya . maka berilah kami wasiat" Rasulullah bersabda. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات المور فإن‬ « ‫كل بدعة ضللة‬ “Rasulullah telah memberi nasehat kepada kami dengan satu nasehat yang menggetarkan hati dan membuat airmata bercucuran”. Kami mengatakan: Sebaik-baik umat setelah Nabi Muhammad r adalah Abu Bakar t. . Hadits Hasan Shahih) Dalam shahihain dari Ibn Umar t ia berkata. ‫وعظنا رسول ا صلى ا عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ، ووجلت منها القلوب‬ ‫فقال قائل :يا رسول ا. kemudian Utsman."Wahai Rasulullah. Padahal Rasulullah r masih hidup. Dan jauhilah olehmu hal-hal baru karena sesungguhnya semua bid'ah itu sesat. Empat Khilafah Ialah Khulafa'ur Roosyidun Seperti yang disebutkan dalam “Sunan” dan dishahihkan oleh Imam Tirmidzi dari Irbadh bin Sariyah ia berkata. karena itu berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang lurus (mendapat petunjuk) dan gigitlah dengan gigi geraham kalian." Beliau juga pernah memberinya panji komandan ketika perang Khaibar. Merekalah yang disebut dengan Al-Khulafa’ Ar-Rasyidun dan para imam yang mendapat petunjuk. nasihat itu seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah selamanya (meninggal).

semoga Allah I meridhai mereka semua. Di antara keutamaan Zubeir ibn Awwam.” A’isyah s berkata: Tiba-tiba kami mendengar suara pedang. “Sesungguhnya dikalangan para sahabat ada sepuluh di antaranya yang diberi kabar gembira dan dipersaksikan dengan jannah oleh Rasulullah r. Di antara keutamaan Abu Ubaidah . ia pun kembali. bahwa Jabir ibn Abdullah berkata. Maka Rasulullah r bersabda. Dalam “Shahih” Bukhari dan Muslim dengan lafadz Muslim disebutkan. Di antara keutamaan Sa’ad bin Abi Waqas t. a. Abu Ubaidah bin Jarrah dia adalah “Amiinu Hadzihil Ummah” kepercayaan umat ini. Kami berkata: Siapa ini? Maka berkatalah Sa’ad bin Abi Waqas t: Wahai Rasulullah.[66] b. Dalam lafadz lain disebutkan: Saya merasa takut akan (keselamatan) Rasulullah r. Di antara keutamaan Thalhah bin Ubaidillah Dari Qais bin Abi Hazim. “Semoga malam ini ada salah seorang sahabatku yang melindungiku. Zubair. Sa’id. Abdurrahman bin Auf.”[67] c. Utsman. Az-Zubeir pun segera menyambut. Umar.”[68] d. Ali. maka saya datang untuk menjaganya. Di antara keutamaan mereka adalah. Seperti yang disebutkan oleh A’isyah s. “Pada suatu malam Rasulullah r tengah berbaring. “Setiap Nabi itu memiliki ‘Hawari’ (pendamping setia). (maka beliau bersabda). Mereka itu adalah: Abu Bakar. Lalu beliau menyuruh kembali. Maka Rasulullah r berdo’a untuknya dan kemudian beliau tidur. Thalhah. “Rasulullah r menyuruh orang-orang untuk menjaga beliau pada perang Khandaq. saya datang untuk menjagamu. Sedangkan pendamping setiaku adalah Az-Zubeir. Sa’ad.” Mereka kesepuluh para sahabat ialah yang memiliki keutamaan masing-masing dan dipersaksikan Rasulullah r sendiri bahwa mereka dijamin masuk syurga. bahwa ia berkata: Aku lihat tangan Thalhah yang digunakan untuk melindungi Rasul r pada perang uhud sudah menjadi lumpuh. kita turut menjadi saksi atas mereka dan meyakini bahwa pernyataan Rasulullah r tersebut adalah benar.Sepuluh Orang Yang Mendapat Kabar Gembira Dengan Syurga Pengarang mengatakan.

Adapun orang membenci para sahabat yang terbaik dan hanya mengecualikan Ali saja. Ali bin Husein Zainal 'Abidin. Hasan bin Ali Al-'Asykary dan 12. Ja'far bin Muhammad Ash-Shadiq. Musa bin Ja'far Al-Kaadzim. “Urusan ini akan senantiasa mulia sampai pada dua . Ali yang diyakini diberi wasiat oleh Rasulullah r untuk menjadi khalifah. “Sesungguhnya setiap umat itu mempunyai orang kepercayaan. 4.”[69] Dan Ahlu Sunah bersepakat untuk memuliakan dan mengutamakan mereka yang dipersaksikan oleh Rasulullah r masuk surga. 11. Hal ini dapat dibantah bahwa ketika Rasulullah r bersabda bahwa urusan umat ini akan baik. 1. Muhammad bin Ali Al-Baqir. Mereka mengultuskan dalam kecintaan itu dan melampaui batas. maka ia adalah sebodoh-bodoh manusia. 8. Dalam lafadz yang lain disebutkan. Husen. sesungguhnya orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin AL-Jarrah. Ali bin Musa Ar-Ridha. Muhammad bin Ali Al-Jawwad. 2. Muhammad bin Al-Hasan. selama diurusi dua belas orang. 6. 5. Dan wahai umatku.Dari Anas bin Malik t bahwa ia berkata Rasulullah r bersabda. Ali bin Muhammad Al-Hady. 3. Maksud kedua belas itu adalah semuanya dari kaum Quraisy. 9. 7. 10. Para Imam Yang Dua Belas Di Kalangan (Syi’ah) Itsna ‘Asyarah Kaum Rafidhah mengganti sepuluh orang tersebut dengan Imam dua belas menurut keyakinan mereka. yaitu. Al-Hasan.

Adapun jika ada riwayat shahih yang menyelisihinya. ahlul fiqh dan ahlul fikr. sebagaimana yang dinyatakan dalam An-Nisa: 115. Diantara alasannya ialah: 1. “Barangsiapa membaguskan perkataannya terhadap para sahabat Rasulullah r. Semata-mata karena asal keyakinan Rafidhah adalah diciptakan oleh orang munafik dan Zindiq. “Terhadap Ulama salaf. kalau Rasulullah r-lah yang mengucapkannya.” Menjadi kewajiban bagi setiap Muslim untuk mencintai orang mukmin setelah kecintaan kepada Allah I dan Rasul-Nya. Ia belum yakin kalau yang diinginkan Nabi r memang demikian dalam masalah tersebut. dari segala kekotoran dan anak turunannya yang bersih dari segala kenajisan. kemudian penulis berkata: "Ia telah terbebas dari kemunafikan". istri-istrinya yang suci. Keyakinanya bahwa hukum tersebut mansukh (terhapus). 2. Mereka sepakat kewajiban ittiba' kepada Rasulullah r. Ia tidak Yakin.belas khalifah. Kewajiban berwala' kepada orang mukmin khususnya ahlul ilmi Pengarang mengatakan. 3. indikasi terbebasnya dari nifaq Pengarang mengatakan. mereka tidak disebutk kecuali dengan kebaikan. yang bertujuan menghancurkan Islam dan menghina Rasulullah r . maka mereka tidak berada di jalan orang-orang beriman. . Yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah yang telah redup (mati). ahlul khair dan atsar. maka ulama tersebut memiliki alasan dalam meninggalkan hadist tersebut. barangsiapa yang menyebutnya dengan keburukan. terdahulu dan yang setelah itu dari kalangan para tabi’in.” Sebelumnya telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang ketaman para Sahabat. Terkhusus lagi mereka yang menjadi pewaris nabi (para Ulama') karena mereka adalah orang yang terbaik umat ini dan pengganti Nabi dalam menyampaikan keilmuan bagi umatnya.”[70] Berkata baik kepada Sahabat dan Ahlu Bait. berarti ia terbebas dari kemunafikan.

Sifat kesempurnaan tertumpu pada tiga hal. “Seorang Nabi lebih utama dari seluruh para wali. maka ia akan berkata dengan bid’ah.” Sebagian di antara mereka ada yang mengatakan.Kita Tidak mengutamakan para wali diatas para Nabi Pengarang mengatakan. ن طق‬n ‫ر بال سنة ع لى نف سه قول وفعل.” Perkataan Syaikh ini merupakan bantahan kepada golonga ittihadiyah dan kalangan sufi. ن طق بالحك مة. An-Nisa: 64-65 dan Ali-Imran: 31. seperti Imam Ahmad bin Hambal dan lainya mereka menamakannya “Ayat” (tanda kekuasaan Allah I). Akan tetapi di kalangan muta’akhirin membedakan antara keduanya. Menurut bahasa lazim di kalangan Imam terdahulu.” Mu'jizat dan karomah menurut bahasa ialah meliputi segala kemampuan luar biasa. “Kita mengimani karamah yang terjadi bagi para wali selama dinukil dari para perawi terpercaya. Dan barangsiapa yang menjadikan hawa nafsu sebagai pemimpin pada dirinya. ‫ما ترك بعضهم شيئا من السنة إل لكبر في نفسه‬ “Tidak ada yang mereka tinggalkan sesuatu pun dari sunah melainkan karena kesombongan dalam dirinya. Allah I berfirman dalam Qs. Abu Utsman An-Naisaburi berkata. Keduanya itu mempunyai kesamaan yaitu kejadian yang luar biasa di lura kebiasaan. maka ia akan berkata dengan penuh hikmah. ketiganya hanya terdapat pada Dzat Allah I semata. “Kita tidak mengutamakan seorang pun dari para wali di atas para Nabi u .” Tetapnya Karamah Para Wali Pengarang mengatakan. yaitu Ilmu. و من أ م‬n ‫من أ م‬ ‫بالبدعة‬ “Barangsiapa yang menjadikan sunah sebagi pemimpin pada dirinya baik dalam perkataan maupun perbuatan. ‫ر بالهوى ع لى نف سه. kita mengatakan. kekuasaan. dan kekayaan. Mereka menjadikan mu'jizat untuk Nabi sedangkan karomah untuk para wali. Dan Allah I memerintahkan Nabi-Nya untuk berlepas .

diri dari mengaku memiliki tiga hal tersebut. Adapun kejadian luar biasa terbagi menjadi tiga hukumnya: 1.” Adapun dalam ujian berupa kegembiraan (kejadiaan luar biasa) atau kesulitan manusia terbagi menjadi tiga keadaan: 1. ‫كة في طلب الكرامة. Tercela. Satu golongan yang justru dengan kemampuan yang luar biasa itu berpaling sehingga mendapatkan adzab Allah I. Qs. Adapun Mu'tazilah mereka mengingkarinya bahwa jika karomah itu ada. فإن نفسك متحر‬ ‫الستقامة‬ “Jadilah kamu sebagai seorang pencari keistiqamahan jangan menjadi seorang pencari karomah. 1. Ada yang terpuji menurut Din. Mubah. jika dilakukan dengan cara yang terlarang. Al-An'am: 50. وربك يطلب منك‬n‫كن طالبا للستقامة ل طالبا للكرامة. 3. Yasin: 82. jika menghasilkan hal yang dituntut agama. Abu Ali Aj-Jurzani berkata. berarti termasuk amal shalih yang diperintahkan dalam agama dan syari'at. Kalimat Kauniyah. maka akan kesulitan untuk membedakan antara karomah dan mu'jizat dan membedakan antara Nabi dan Wali. berarti sebab turunya siksa dan adzab. 2. Seperti disebutkan dalam sabdanya. 3. ‫أعوذ بكلمات ا التامات التي ل يجاوزهن بر ول فاجر‬ Allah I berfirman dalam Qs. Mungkin wajib. Al-An’am: 115 . Ini merupakan karunia Allah I yang patut disyukuri jika bermanfaat. Baginya suatu yang mubah. Karena nafsumu (jiwamu) menuntut karomah sedangkan Rabbmu menuntut darimu istiqamah. 2. Kalimat Allah I ada dua bagian. baik haram atau makruh tanzih. Satu golongan yang bertambah derjatnya dengan kemampuan luar biasa. Kalimat ini adalah kalimat yang Rasulullah r berlindung dengan (mengucapkan)-nya. mungkin juga sunnah.

yang sudah menjadi sunnatullah. Hal ini tidak menunjukkan keimanan dan kewalian. Firasat ini dimiliki oleh pentakwil mimpi. dan Hajis. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata: Firasat itu ialah tersingkapnya jiwa sehingga menyaksikan keghaiban dan ia dari kedudukan iman. dan (mengerjakan-pen) perintah dengan apa yang diperintahkan Allah I dengannya. “Kita mengimani adanya tanda-tanda kiamat. Khatir Robbani. Ini tidak mampu menyingkap kebaikan yang bermanfa'at dan jalan lurus. Iman Dengan Tanda-Tanda Kiamat Pengarang mengatakan. kita juga mengimani terbitnya matahari dari barat serta keluarnya . Seperti Kepala kecil menunjukkan bahwa kapasitas akalnya kecil. namun diluar kuasa dirinya untuk mengaturnya) yang merasuk ke dalam hati. 3. Yang mana adanya lewat rasa lapar. maka firasatnya akan lebih tajam. seperti keluarnya dajjal dan turunnya Nabi Isa bin Maryam q . Khatir Malaki. Khatir Nafsani. Firasat ini dengan mengunakan penelitian bentuk fisik untuk menunjukkan kondisi psikologis. Kalimat Dieniyah. beramal. berdiri untuk shalat. yang disebut juga Firasat Riyadhiyah. Firasat Imaniyah. Khatir Syaithani. menyendiri untuk beribadah. gerakan hati akibat pengaruh syetan.2. larangan. Macam-Macam Firasat Firasat tebagi menjadi tiga macam: 1. barangsiapa yang kuat imannya. yaitu gerakan hati akibat pengaruh kebaikan Malaikat pendamping setiap manusia. Pada hakikatnya ia adalah sebuah khatir (Sesuatu yang terlintas dalam hati seorang hamba. Firasat ini dimiliki oleh mukmin dan kafir. Yaitu Al-Qur’an dan syari’at Allah I yang dengannya diutus RasulNya yang berkaitan dengan perintah. Firasat Khalqiyah. berita-Nya. serta bagian hamba darinya adalah ilmu (mengetaui) tentangnya. dokter dan semacamnya. karena keduanya memiliki keterkaitan. Ia berasal dari Allah Ta’ala. yaitu dorongan jiwa secara alamiah (kodrati). Bentuk khatir ada empat macam: ♦ ♦ ♦ ♦ 2. Dan firasat ini sesuai dengan kekuatan iman. hal ini disebabkan karenaadanya cahaya yang Allah Ta’ala masukkan ke dalam hati hamba-Nya.

terjadinya tiga gerhana.[71] Imam Bukhari v meriwayatkan dalam penafsiran Qs. (keluarnya) Ya’juj dan Ma’juj. Gerhana di timur. Maka beliau r bersabda. Dukhan (asap). yaitu. binatang melata. ثم ي قول أ بو هر يرة: وا قرؤوا إن شئتم: وإن من أ هل الك تاب ل يؤمنن به ق بل موته‬ (159 :‫ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا )النساء‬ “Demi jiwaku yang ada di tangan-Nya. membunuh babi. “Kiamat itu tidak akan terjadi sebelum terlihat sepuluh tanda. gerhana di barat. saya khawatir akan turun kepada kalian Ibn Maryam sebagai hakim yang adil. serta tanda yang terakhir adalah keluarnya api dari Yaman yang menggiring manusia ke tempat dikumpulkannya. terbitya matahari dari tempat tenggelamnya. mematahkan salib. حتى تكون سجدة خير من الدنيا‬ ‫و ما في ها. An-Nisa: 159.binatang melata (yang dapat bicara) dari tempatnya. Qs. ‫» وا لذي نف سي ب يده ليو شكن أن ي نزل في كم ا بن مر يم حك ما ق سطا فيك سر ال صليب ، ويق تل‬ ‫الخنزير ، ويضع الجزية )2( ، ويفيض المال حتى ل يقبله أحد . Nabi r datang kepada kami. sedang kami sedang mengingat hari kiamat. Hudzaifah bin Usaid t ia berkata. memungut jizyah dan harta melimpah sampai tidak ada seorang pun yang menerimanya.” Kemudian Abu Hurairah t berkata: Kalau kalian mau bacalah. Dajjal. Al-An'am: 158 dari Abu Hurairah t ia .” Imam Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah t ia berkata. Rasulullah r bersabda. turunnya Isa bin Maryam q.” Dalam sebuah hadits disebutkan. ‫عن أ بي سريحة حذي فة بن أ سيد ، قال : اط لع ال نبي صلى ا عل يه و سلم علي نا ون حن نذكر‬ n ‫ال ساعة ، ف قال :» إن ها لن ت قوم حتى ترى ع شر آ يات : ا لدجال ، وا لدخان ، والدا بة ، وط لوع‬ ‫ال شمس من مغرب ها ، و يأجوج و مأجوج ، و نزول عي سى ا بن مر يم ، وثل ثة خ سوف : خ سف‬ ‫بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ، وآخر ذلك نار تخرج من أرض اليمن تطرد‬ ‫الناس إلى محشرهم‬ Dari Abi Sarihah. dan gerhana di Jazirah Arab.

kemudian ia membenarkan apa yang ia katakana maka ia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad r." Imam Ahmad meriwayatkan dalam "Musnad"-nya dari Abu Hurairah t bahwa Nabi r bersabda." Yunus bin Abdul A'la Ash-Shadafi berkata: Saya katakan kepada (Imam) Syafi'i: Saudara kita Laits mengatakan: Apabila kalian melihat seseorang yang berjalan di atas air. ‫ل تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رأها الناس آمن من عليها فذلك حين ل‬ ‫ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل‬ "Hari kiamat itu tidak akan terjadi sampai matahari terbit dari barat. Jama'ah itu hak sedangkan firqah (perpecahan) adalah adzab Pengarang mengatakan. "Kita meyakini bahwa jama’ah adalah al-haq dan benar sedangkan furqah (perpecahan) adalah penyimpangan dan adzab. Rasulullah r bersabda. bahkan jika kalian melihat seseorang berjalan di atas air dan terbang di udara maka janganlah kalian mengambil pelajaran dengannya sampai kalian mengembalikan urusannnya kepada Kitabullah dan Sunah. Maka berkatalah Syafi'i: Laits itu telah meringkas perkataannya."[72] Kebohongan Tukang Ramal Dan Dukun Pengarang mengatakan.berkata. "Kita tidak membenarkan para dukun dan tukang ramal serta tidak membenarkan orang yang mengakui sesuatu yang bertentangan dengan kitab. . apabila manusia melihat hal itu mereka beriman. sunah dan ijma’ umat. maka hari itulah tidak bermanfaatnya keimanannya orang yang tidak beriman sebelumnya. ‫من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى ا عليه‬ ‫وسلم‬ "Barangsiapa yang mendatang tukang ramal atau dukun. maka janganlah kalian mengambil pelajaran dengannya sampai kalian kembalikan urusanny kepada Kitabullah dan Sunah.

iqamah dan bacaan iftitah. yaitu dinul Islam. Ikhtilaf (perbedaan) dalam ta'wilnya. Al-An'am: 159. “Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. karena kedua-duanya saling menafikan. AlBaqarah: 76. Dan firman-Nya juga. "Dinullah di langit dan di bumi adalah satu. Ikhtilaf Tadlad. Dalam ikhtilaf tanawwu' menjadi tercela bila sudah melampaui batas (sampai saling membunuh atau mengkafirkan). • Ikhtilaf dalam masalah yang disyariatkan tetapi salah satunya lebih kuat. Kebenaran dalam ikhtilaf ini hanya satu. 1. “Dan Aku telah ridha terhadap Islam sebagai agamamu.” (Al-Ma’idah: 3) Dan Islam itu berada di antara ghuluw (berlebihan) dan taqshir (meremehkan) antara tasybih (penyerupaan Allah I dengan makhluk-Nya) dan ta’thil (penolakkan sifat Allah). Hud: 118-119.Allah I berfirman dalam Qs. 2. Ali-Imran: 103 dan 105. Seperti bentuk lafadz adzan. • Dua macam ucapan atau amalan yang keduanya benar dan disyariatkan. Ikhtilaf (perbedaan) mengenai (kapan) diturunkannya. Al-Qur'an memuji keduanya selama tidak melampaui batas. antara pemahaman Jabariyah dan Qadariyah serta antara perasaan aman dari ancaman Allah I dan putus asa dari rahmat Allah . Tetapi banyak terjadi pendapat yang batil menjadi kelihatan benar bagi pembelanya dalm berdebat atau ia memiliki dalil yang membenarkannya. • Ikhtilaf dalam penyebutan tetapi makna yang dimaksud sama. yaitu dua pendapat yang saling menafikan baik dalam masalah ushul ataupun furu' (cabang). Agama Yang Di Langit Dan Di Bumi Hanya Satu Yaitu Islam Pengarang mengatakan. Allah I berfirman. Seperti dalam lafadzlafadz hudud. Adapun ikhtilaf dalam kitabullah ada dua macam. Macam-macam ikhtilaf Ikhtilaf Ada Dua Macam. Seperti ikhtilaf dalam bentuk qiraah dikatakan oleh nabi keduanya adalah bagus. Ikhtilaf Tanawwu' (fariatif) Bentuk-bentuk ikhtilaf fariatif.” (Ali-Imran: 19). Sedangkan dalam ikhtilaf tudlad dipuji salah satunya dan dicela yang satu lagi.

kekufuran itu adalah kebodohan semata dan bahwa seseorang itu tidak melakukan perbuatan kecuali karena Allah I saja sedangkan dinisbatkan kepada manusia hanya sebatas majaz (kiasan) saja. jabariyah. Hanya dari Allah-lah penjagaan dan petunjuk.I. pemikiran yang beraneka ragam dan madzhab-madzhab yang rusak. "Kami adalah para Nabi. dari Nabi r ia bersabda. musyabihah. mu’tazilah. agama kami adalah satu. Disebutkan dari Ibn Mas’ud t. Metode Tajhil (pembodohan). ia berkata: ‫خط لنا رسول ا صلى ا عليه وسلم خطا وقال هذا سبيل ا ثم خط خطوطا عن يمينه‬ ‫وعن يساره وقال وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تل وإن هذا صراطي‬ (103 :‫مستقيما فاتبعوه إلى آخر الية )النعام‬ Firqah yang sesat memiliki dua metode dalam wahyu: Metode Tabdil (merubah). Al-An’am: 153. "Inilah din dan I’tiqad kita lahir dan bathin. apakah ia termasuk kepada tujuh puluh dua golongan atau tidak? Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa mereka tidak termasuk tujuh puluh dua golongan itu seperti Abdullah bin Mubarrak dan Yusuf bin Asbath. seperti. qadariyah dan selainnya yang menyimpang dari sunnah dan jama’ah serta berkoalisi dengan kesesatan. menutup akhir kehidupan kita dengannya. Sebab kesesatan adalah berpaling dari jalan yang lurus yang mana Allah I memerintahkan kita untuk mengikutinya."[73] Pengarang mengatakan. Jahm (gembong) golongan Jahmiyah mengatakan bahwa syurga dan neraka itu akan binasa. jahmiyah. kita berlepas diri kepada Allah dari orang-orang yang menyelisihi apa yang telah kita sebutkan dan terangkan di atas. Kita berlepas diri dari mereka dan mereka dalam pandangan kita adalah orang-orang yang sesat lagi hina. menjaga kita dari hawa nafsu yang bermacam-macam. Dalam "Ash-Shahih" disebutkan dari Abu Hurairah t. Qs. Yusuf: 108. Dan mereka ada dua macam: . Kita bermohon kepada Allah I semoga menguatkan keimanan kita. iman itu adalah pengakuan semata." Para Ulama berselisih pendapat tentang Jahmiyah.

bagi mereka nikmat yang dapat dirasa. Hanya saja mereka menyampaikan hal itu (kepada manusia) dengan khayalan dan mereka ragu bahwa Allah I adalah Maha Agung dan bahwa badan itu dikembalikan. jannah dan neraka dengan urusan-urusan yang tidak sesuai dengan urusan pada dirinya. Mereka mengatakan bahwa para Nabi itu diutus dengan membawa kabar tentang Allah. 15 Kebencian Ulama Salaf Tentang Ilmu Kalam. hari akhir. 16 Tauhid Awal Dakwah Para Rasul 16 .- Ahlul Wahm wa Tahyiil (pengikut keraguan dan hayalan). siksa yang dapat dirasa walaupun urusannya tidak seperti itu - Ahlut Tahrif wa Ta’wil. DAFTAR ISI IMAM ATH-THAHAWI 2 BIOGRAFI SYAIKH IBN ABIL IZZI 13 Syarah Aqidah Thahawiyah..

53 Shalat Dibelakang Orang Yang Jati Dirinya Belum Jelas. 17 Mayoritas Surat Dalam Al-Qur'an Mencakup / Menerangkan Dua Macam Bentuk Tauhid Ini 18 Makna syahadat dan urutannya. 34 Haud (Telaga) Nabi r Itu Benar Adanya. 29 Isra Dan Mi’raj Nabi r Itu Hak. 52 Manakah Yang Lebih Utama Antara Manusia Yang Shalih Dengan Malaikat 52 Wajib Beriman Terhadap Nama-Nama Para Nabi Dan Rasul 53 Para Rasul 'Ulul Azmi 53 Beriman Terhadap Nama-Nama Kitab Yang Telah Allah I Sebutkan. 55 Shalat Di Belakang Pelaku Bid'ah Dan Orang Fasik.Macam-Macam Tauhid Dan Maknanya. 48 Dasar Pemikiran Filsafat 51 Mu’tazilah. 18 Allah Tidak Mengutus Seorang Nabi Pun Kecuali Ia Memiliki Tanda Yang Menunjukkan Kebenarannya 18 Tingkatan mahabbah.. 39 Hikmah Diciptakannya Iblis. 37 Iman Kepada Taqdir. 51 Rafidhah. 35 Perjanjian Allah I Dengan Bani Adam. 45 Arsy Dan Kursi Itu Benar Adanya. 41 Iman Kepada Lauh Dan Qalam.. 26 Al-Qur’an Adalah Kalamullah. 44 Taqdir Allah I Tidak Dapat Dirubah. 28 Melihat Allah I Itu Pasti Bagi Penghuni Jannah. 55 Taat Dalam Masalah Ijtihad. 56 .

61 Haji Dan Jihad Akan Terus Berlangsung Sampai Hari Kiamat 61 Iman Kepada Malaikat Maut 61 Pembahasan Tentang Ruh. 60 Apa Yang Samar Bagi Kita Ilmunya. 63 Korelasi Antara Ruh Dengan Jasad.Tidak Boleh Menetapkan Atas Seorang Muslim Masuk Neraka Atau Surga Kecuali Dengan Nash 57 Kita Tidak Bersaksi Atas Kekufuran Seorang Ahli Kiblat Selama Belum Nampak Jelas Kekufurannya 57 Wajib Mentaati Ulil Amri Kecuali Dalam Kemaksiatan. 64 Pertanyaan Di Dalam Kubur Adalah Bagi Ruh Dan Jasad. 65 Perselisihan Keberadaan Ruh Setelah Mati 65 Tingkatan Arwah Di Alam Barzakh. 67 Iman Kepada Mizan Dan Hakekatnya. 64 Tiga Fase Kehidupan Manusia.. 66 Iman Kepada Hari Kebangkitan Dan Pembalasan. 66 Makna Al-Wurud. 63 Iman Kepada Adzab Dan Nikmat Kubur. 59 Perintah Mengikuti Ahlu Sunnah Wal Jama'ah. 67 Adanya Eksistensi Surga dan Neraka. 64 Pertanyaan Malaikat Munkar dan Nakir. 58 Perintah Mengikuti Ahlu Sunnah Wal Jama'ah. 59 Mencintai Ahlul Adli merupakan kesempurnaan Iman. Urusan Itu Kita Serahkan Kepada Allah I 60 Mengusap Khufain Pada Waktu Bepergian Dan Mukim. 66 Catatan Amal Dan Hisab. 64 Dua Macam Adzab Kubur. 62 Jiwa Itu Satu Dan Mempunyai Beberapa Sifat 62 Apakah ruh itu mati?. 67 .

75 Bantahan Kepada Siapa Yang Menyangka Tidak Ada Manfaatnya Do’a. 74 Allah I Mengabulkan Do’a Hamba-Nya. indikasi terbebasnya dari nifaq. 78 Khilafah Umar. 72 Amalan Yang Bermanfaat Bagi Si Mayit 73 Hukum Minta Upah Dari Bacaan Al-Qur'an Dan Menghadiahkan Kepada Mayit 74 Hukum Membaca Al-Qur'an Di Kuburan. 82 Berkata baik kepada Sahabat dan Ahlu Bait. 80 Para Imam Yang Dua Belas Di Kalangan (Syi’ah) Itsna ‘Asyarah. 77 Sikap Terhadap Para Sahabat 77 Tetapnya Khilafah Abu Bakar Ash-Shiddiq Berdasarkan Nash. 76 Kebencian Allah I Dan Keridhaan-Nya. 79 Empat Khilafah Ialah Khulafa'ur Roosyidun. 70 Allah I Tidak Disifati Dengan Pemaksaan. 68 Kemampuan (Al-Isthitho'ah) 69 Perbuatan Hamba Adalah Ciptaan Allah I Dan Usaha Dari Hamba. 72 Pembebanan Sesuai Kemampuan. 79 Khilafah Utsman. 82 Kewajiban berwala' kepada orang mukmin khususnya ahlul ilmi 82 Kita Tidak mengutamakan para wali diatas para Nabi 83 Tetapnya Karamah Para Wali 83 Macam-Macam Firasat 85 . 80 Sepuluh Orang Yang Mendapat Kabar Gembira Dengan Syurga.Pendapat Tentang Kekekalan Neraka. 70 Bantahan Kepada Golongan Jabariyah Dan Qadariyah Dalam Masalah Perbuatan Hamba. 79 Khilafah Ali bin Abi Thalib t. 76 Hikmah Tidak Terkabulkannya Do’a.

Abu Daus. meninggal pada tahun 218 H umurnya mendekati 80 tahun [5] . [16] [17] . Tirmidzi (2908). Hadits Riwayat Tirmidzi. Al-Baghawi (1181). Qs. الملح : الذي بياضه أكثر من سواده ، وقيل هو النقي البياض‬ ‫]01[ . Syarh al-‘Aqidah ath-Thahawiyah oleh Imam al-‘Allaamah Abil Izzi al-Hanafi . HR. Yang dimaksud dengan dalam hati mereka ada penyakit ialah: orang yang mempunyai niat berbuat serong dengan wanita. 88 . 87 Jama'ah itu hak sedangkan firqah (perpecahan) adalah adzab. Bukhari dan Muslim. Qs. ia meninggal pada tahun 182 H [4] . Qs. Qs. Ahmad dan Thabrani. [22] . Ibn Hibban. [21] . Qs. Qs. Qaaf: 35.Iman Dengan Tanda-Tanda Kiamat 85 Kebohongan Tukang Ramal Dan Dukun. Abu Yusuf Ya’qub bin Ibrahim Al-Anshari Al-Kufi. Qs. 87 Macam-macam ikhtilaf 87 Ikhtilaf Ada Dua Macam. Maryam: 39 [12] . beliau menemani Abu Hanifah selama tuju belas tahun. Qs. [23] . An-Nah: 60 Qs. Muslim. Darimi (2/435).Az-Zukhruf: 3 [18] . Yang dimaksud dengan tunduk di sini ialah berbicara dengan sikap yang menimbulkan keberanian orang bertindak yang tidak baik terhadap mereka. [1] [2] . Al-Buruj: 16 [13] HR. [14] . seperti . [7] . HR. Al-Ahqaf: 31 [15] .Syarh Musykil al-Atsar oleh imam Thahawi. [6] . اشرأب : رفع رأسه ومد عنقه وتطاول‬ [11] .. 87 Agama Yang Di Langit Dan Di Bumi Hanya Satu Yaitu Islam. Yunus: 26 [20] . belajar darinya dan ia adalah murid paling pintar dan faqih. Basyar bin Ghiyas Al-Mursaisi Abu Abdurrahman Al-Adawi. [19] . Al-An’am: 130 HR. Ar-Rahman: 10 . [8] ‫]9[ . ia mengatakan hadits ini hasan. Muslim . [3] . HR. 2: 163 Qs.

. [24] . Bukhari. Al-Baihaqi dalam "Al-Asma Was Sifat" hal. Qs. [36] .177. Abu Daud. HR. 2516 .a. menimbulkan kedengkian. Al-Baghawi. Hakim . Baihaqi Dia adalah Muhammad ibn Ali bin Athiyah Al-Haritsi [49] . Bukhari dan Muslim serta para imam yang lainnya. Maksudnya penyakin bathiniyah seperti kekafiran. [55] . An-Nisa: 165 . Ibn Majah. Qs. Al-Baqarah: 10. iri-hati dan dendam terhadap nabi s. 49 HR. Thayalisi. [35] . Ahmad. Abu Daud (4692). Ahmad. Dikeluarkan oleh Daru Quthni dari berbagai jalan dan ia mendha’ifkannya. Al-Lail: 5-21.Abu Daud. Ibn Majah. HR.tsiqat Tirmidzi no. Darimi.Bukhari. HR. Thahawi dalam “Musykilul Atsar”. Al-Ajuri dalam “Asy-Syari’ah [40] HR. Nama Ibn Abdil Bar adalah Syaikhul Islam Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Bar bin ‘Ashim An-Namari AlAndalusi ALQurtubi. Allalika’i . HR. Hakim. [50] . Al-Lalika’I dalam “Syarh Sunah” (1150). [27] .Al-Qamar.Muslim HR. [47] . keragua-raguan dan sebagainya. Al-A'raf: 172 Qs. kemunafikan. [29].Dia adalah Syihabuddin Abu Qasim Abu Abdirrahman bin Isma'il Al-Maqdisi Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'I Al-Muqri An-Nahwi . Abu Ya’la . Al-Khatib. Ahmad. [45] Abu Daud (4727). [38] "‫.w. Yang dimaksud dengan merasa dirinya cukup ialah tidak memerlukan lagi pertolongan Allah dan tidak bertakwa kepada-Nya. [32] [33] .HR. Ibn Suni. إن أول شيء خلقه ال القلم. At-Taubah: 125 [28] . Qs. Abu Daud (4691) dalam “As-Sunah”. Ahmad. Yakni keyakinan mereka terdahap kebenaran nabi Muhammad s. [46] . Kelemahan keyakinan itu. lemah.melakukan zina. Muslim. Muslim. [39] . [25] . Ahmad.Tirmidzi. Qs.378 dengan lafadz . Ibn Majah. Ahmad. An-Nasa’I. Tirmidzi (2800) [56] . [37] . HR. Ibn Majah [31] . Ibn Majah. Baihaqi Muslim. Ibn Majah. Muslim. [26]. Ibn Khuzaimah. [34] . Bukhari. HR. [48] .w. Tirmidzi. Thayalisi. HR. Ibn Abi Syaibah. Ahmad. [43] . HR. Tirmidzi (2155) dalam "Al-Qadar".a. Nasa’I. Thabrani. Abu Daud (4700) dalam "As-Sunah". Al-Maliki. Tirmidzi. Tirmidzi. Dikeluarkan oleh Ibn Abdil Bar dalam "Jaami' Bayan Al-Ilmi Wa Fadhlihi". Allalika’I. [52] . [51] . [53] . Ibn Jarud. Abu Daud Ath-Thayalisi (577) dan Ajuri dalam "Asydan rijalnya . Khatib. agama dan orang-orang Islam. [30] . [41] . Al-Baghawi.Tirmidzi HR. Nasa’I. Thayalisi. Muslim dan Baiihaqi [54] . [44] .“HR. Qs. Thabrani. [42] . فأمره¸ قكتب كل شيئ‬Syari'ah" hal.

Ahmad. Ibn Majah .Hr. Abu Daud. Tirmidzi dan Thabrani Bukhari. [62] [63] . [68] . [66] (Dikeluarkan oleh Imam Bukhari (3724). Qs. Muslim. Ibn Adi. [64] .HR. dan Ahmad .Muslim.Al-Bukhari. Ibn Majah. Ahmad. [65] . [72] . Bukhari. Muslim. Qs. Bukhari. Nasa’I dan Hakim . Ibn Majah (128) dan Ahmad (I: 161 . [67] . Abu Daud. Al-Baghawi (sanadnya kuat . Ahmad dan Thayalisi . Ibn Abi Syaibah. Tirmidzi dan Ahmad . Tirmidzi.(HR. Abu Daud. [71] . Bukhari. Ibn Majah. Bukhari. Muslim. At-Thaghabun. Ahmad. Ibn Abi ‘Ashim.HR. Al-Baqarah: 197 . Ibn Mundah Diriwayatkan oleh Ahlu Sunan . HR. Nasa'I dan Al-Baghawi . Al-Baghawi. Abu Nu’aim. [58] . Ibn Majah. Bukhari.[57] .HR. Muslim dan Tirmidzi .HR. Nasa’I. [69] . At-Tirmidzi. [59] . Al-Baghawi. Muslim. Muslim. [73] . Muslim. Tirmidzi. Muslim. Di sampaikan Qurthubi. Tirmidzi. [61] . Bukhari. Bukhari. Tirmidzi.HR. Ahmad. [70] . Ahmad. Ibn Jarud dari hadits Abu Hurairah . 16 [60] . Muslim.Bukhari. Tirmidzi. Nasa’I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful