NURSING RESEARCH (NNHR 3122

)

1. PENGHARGAAN Syukur Alhamdulillah ke hadrat Allah s.w.t kerana dengan izin dan rahmatNya dapat kami menyiapkan tugasan ini. Keupayaan yang terbatas selaku manusia biasa serta cabaran dan dugaan yang dihadapi telah dilalui, meskipun memerlukan ketabahan dan kesabaran. Setinggi ± tinggi penghargaan dan terima kasih kami ucapkan kepada pengajar subjek Nursing Research (NNRH 3122) kami iaitu Pn. Mageyispery a/p S.V Ponniah di atas segala sumbangan ilmu, kepakaran dan tenaga beliau dalam memberi tunjuk ajar, bimbingan dan nasihat sehingga kami berjaya menyempurnakan tugasan ini. Hanya Allah jua yang dapat membalas jasa baik puan. Terima kasih yang tak terhingga juga kami ucapkan kepada semua pengajar dan rakan±rakan kumpulan Julai 2008, pelatih-pelatih Kolej Kejururawatan Taiping yang banyak menyumbang ilmu yang tidak ternilai harganya kepada kami. Penghargaan ini juga di ditujukan buat keluarga tercinta kerana memahami serta membantu kami di dalam meneruskan cabaran untuk menyiapkan tugasan ini. Sesungguhnya segala kesabaran dan penat jerih lelah pastinya ada hikmah disebaliknya. Terima Kasih.

1

NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

2. PENGENALAN
Kemahiran klinikal yang diperkenalkan oleh Florence Nightingale sejak dahulu telah mempengaruhi peranan individu dalam mempraktikkan ilmu kejururawatan yang di pelajari. Kini, institusi-institusi pendidikan tinggi mengaplikasikan kemahiran asas tersebut kerana menyokong pembelajaran secara praktikal lebih efektif berbanding teori semata-mata di dalam ilmu kejururawatan. Hal ini memberikan lebih keyakinan kepada pelatih dalam pendedahan kepada keadaan sebenar bidang kejururawatan apabila ia dipraktikkan. Kemahiran asas klinikal merujuk kepada kemahiran-kemahiran praktikal yang perlu semasa berdepan dengan pesakit atau klien. Kemahiran-kemahiran ini bermula dari dulu di mana ia meliputi sistem tubuh yang berbeza dan setiap doktor dan jururawat perlu menguasai beberapa prosedur yang dipelajari di skill lab. Latihan dalam kemahiran di skill lab tidak bererti latihan klinikal dengan pesakit sebenarnya. Pelatih jururawat khususnya memerlukan persiapan yang lengkap dalam kemahiran klinikal sebelum melangkah ke alam pekerjaan yang melibatkan pesakit sebenar. Menurut sejarah, penubuhan skill lab bermula pada tahun 1981 iaitu skill lab di Mesir merupakan yang pertama yang ditubuhkan pada era itu. Tujuannya

penubuhannya pada masa itu adalah untuk melaksanakan standard latihan dan penilaian asas kemahiran klinikal dengan menggunakan alatan yang sama untuk semua pelajar dan melahirkan sikap humanistik atau kemanusiaan dalam

2

NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

pendekatan kepada pesakit. Mereka tidak dibenarkan untuk memberi rawatan kepada pesakit melainkan telah berjaya dalam ujian-ujian praktikal ke atas rakan-rakan mereka atau model. (Retrieved from http://csl.nelc.edu.eg/sitemap.asp) Skill Lab adalah tempat perkenalan kepada kemahiran klinikal yang baru khususnya kepada pelajar/pelatih Diploma Kejururawatan dan meraka akan

menghabiskan masa di skill lab untuk mempelajari klinikal skill pada setiap semester. Simulasi akan menjadi komponen atau kunci utama dari semua elemen ini. Evaluasi merupakan proses yang berterusan menggunakan penilaian ke rakan, kursus kemahiran ujian dan pengalaman klinikal. Skill lab juga merupakan sebahagian integral dari pendidikan kejururawatan di mana ia memberi kelebihan untuk mengatasi ketakutan diri sendiri dan tidak dalam saat bekerja dengan pelbagai tugas pelatih, simulator, dan peralatan di pusat kesihatan samada hospital mahupun klinik. Dengan menggunakan peralatan telah tersedia, ia mendorong mempelajari prosedur-prosedur klinikal di mana individu berkemampuan untuk belajar dan berlatih dengan aman tanpa memberi kesan kepada pesakit yang sebenar. Tujuan utama penubuhan skill lab adalah untuk memberikan kesempatan bagi pelatih jururawat khususnya untuk menjadi kompeten dengan kemahiran klinikal dan dengan demikian ia dapat diamalkan semasa bekerja bagi mencapai mutu dan kualiti kerja dalam memberi perawatan kepada pesakit. (O¶Donnel, P. T., Borgelt, P. B., & Johnston, P. K. (2008, September). Purpose and Philosophy of the Nursing Skills Lab. Nursing Skills Lab Handbook , 4)

3

NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

2.1 PROBLEM STATEMENT
Keberkesanan penggunaan Skill Lab di kalangan pelatih-pelatih Kolej Kejururawatan Taiping.

2.2 PURPOSE OF STUDY
Tujuan kami menjalani kajian ini adalah untuk mengkaji semula keberkesanan penggunaan Skill Lab berdasarkan maklumbalas dari pengajar dan jururawat klinikal yang menyatakan bahawa kebanyakan pelatih gementar semasa peperiksaan OSCE. Selain itu, mereka menyatakan pelatih tidak mahir dalam melakukan prosedur semasa penempatan klinikal. Berdasarkan keputusan kelulusan 100 peratus yang dicapai oleh pelatih KKT pada semester lepas (Januari - Jun 2010), kami ingin mengkaji hubungkaitnya dengan pengunaan Skill Lab. Kami juga mengambil keputusan melakukan penyelidikan ini di mana banyak kemudahan disediakan di skill lab, tetapi tidak dimanfaatkan oleh pelatih.

4

1 GENERAL OBJECTIVE Mengkaji keberkesanan penggunaan Skill Lab kepada pelatih jururawat Kolej Kejururawatan Taiping (KKT). 5. 3. 4. Mengetahui kekerapan penggunaan Skill Lab oleh pelatih dalam seminggu. Mengenalpasti faktor-faktor yang mendorong pelatih pergi ke Skill Lab. 2. 5 . 6. 2. Mencadangkan langkah-langkah dalam meningkatkan minat pelatih untuk ke skill lab.3. Mengetahui samada kemahiran amali boleh ataupun tidak boleh dipelajari semasa pembelajaran di dalam kelas. Mengetahui persepsi pelatih Kolej Kejururawatan Taiping tentang keyakinan dalam peperiksaan OSCE. Mengetahui jumlah pelatih Kolej Kejururawatan Taiping (KKT) yang menggunakan Skill Lab.3.3 RESEARCH OBJECTIVE 2. Mengetahui pandangan pelatih Kolej Kejururawatan Taiping samada kelengkapan alatan dan kemudahan di Skill Lab mencukupi untuk latih tubi.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) 2.2 SPECIFIC OBJECTIVE 1. 7.

New Oxford Dictionary terbitan Fajar Bakti Sdn Bhd. Peralatan dan kemudahan yang tersedia di skill lab mempunyai banyak persamaan dengan situasi sebenar yang bakal dihadapi oleh pelatih semasa penempatan klinikal. http://www.4 TERMS AND DEFINATION Skill Lab pada prinsipnya bukan sekadar learning resource. terbitan ketiga.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) 2.com/dictionary Lab adalah tempat dimana dikhaskan sebagai tempat percubaan sesuatu ilmu yang telah dipelajari di dalam sesuatu cabang ilmu. Skill adalah kemahiran atau kepakaran dimana ia merujuk kepada kemampuan melakukan sesuatu pekerjaan atau aktiviti dengan baik. Pelatih Jururawat adalah seseorang yang mengikuti kursus dalam bidang kejururawatan selama 3 tahun. Di skill lab pelatih dapat belajar pelbagai pengalaman serta latihan untuk meningkatkan kemahiran dalam melakukan sesuatu prosedur. Tahun 2005.com 6 .merriam-webster. tetapi mempunyai fungsi dan matlamat lebih jauh.http://ardictionary.

LITERATURE REVIEW Hasil kajian daripada pelatih jururawat dari Sime Darby Nursing and Health Science College pada 21 Julai 2009 hingga 7 Ogos 2009. Dr Mora Claramita dari Universiti Gadjah Mada berpendapat bahawa skill labs pada prinsipnya bukan sekadar learning resource. menurut Nicol and Freeth 1998 berkata. semasa di penempatan klinikal. Ia disokong oleh Schon 1983. yang menyatakan kemahiran adalah asas kepada jururawat untuk merawat pesakit dan membina keyakinan diri. tetapi mempunyai fungsi dan manfaat yang lebih jauh dari itu.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) 3. Melalui latihan di skill lab juga pelajar melakukan level ³show how´ pada Miller Piramid dimana ia sesuai dengan prinsip 7 . Ini akan meningkatkan kemahiran praktikal tanpa melibatkan keadaan pesakit. Ia juga akan meningkatkan keyakinan pelatih berdasar kebolehan diri sendiri. kuliah dan pembelajaran kendiri dimana ia diimplementasi dan diintregrasikan dalam pembelajaran kendiri. Ia harus dipraktikkan dalam suasana yang bersesuaian. Keyakinan ini akan digunakan dalam perawatan keatas pesakit. Contohnya. pelajar dapat memperolehi pengalaman seperti belajar tutorial. tetapi kemahiran amali tidak boleh diperolehi semasa pembelajaran didalam kelas. Selain itu. menunjukkan 80% pelatih jururawat bersetuju bahawa praktis di skill lab membantu meningkatkan prestasi dan kemahiran dalam melakukan prosedur. Di skill lab. Schon 1983 juga menyatakan pelatih boleh melakukan kesilapan di mana ia hasil tindakbalas daripada kelakuan dan kemahiran praktikal. kemahiran teori boleh dibelajar didalam kelas.

Ini tidak akan memberi risiko pada pelatih dan pesakit. Dalam Nursing and Midwifery Council 2007 menyatakan stimulasi di skill lab akan meningkatkan jaminan keselamatan dan kemahiran praktikal dimana tempat ini lebih fokuskan pelatih berbanding pesakit. 8 .NURSING RESEARCH (NNHR 3122) bidang perubatan ³ When I see I forget. Kebaikan stimulasi di skill lab adalah ia dapat dnilai dimana ia dinilai berdasarkan presentasi setiap individu. when I hear I remember and when I do I understand. Prosedur boleh diulang-ulang sehingga pelatih yakin dan boleh melakukannya.

9 . 4. 2/2009 dan 1/2010 yang akan dipilih secara rawak dalam menjayakan kajian kami ini.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) 4. METHODOLOGI 4.2 POPULATION AND SAMPLING Populasi yang kami gunakan dalam kajian ini adalah terdiri dari kalangan pelatih jururawat di Kolej Kejururawatan Taiping. 1/2009.3 DATA COLLECTION Dalam pemgumpulan data. 4.1 STUDY DESIGN Dalam kajian ini kami menggunakan jenis penyelidikan kuantitatif nonexperimental dengan close ended question untuk mendapatkan maklumat kajian. kami menggunakan kaedah borang kaji selidik yang diberikan pada respondent secara random. 2/2008. Respondent akan diberi penerangan tentang cara menjawab soalan dengan betul. Sampel yang kami gunakan adalah seramai 100 orang pelatih yang terdiri dari kumpulan 1/2008.

10 .Ia juga bertujuan untuk mewujudkan pembelajran stress-free yang akan melahirkan satu unit pasukan Jururawat yang berbudaya korporat serta boleh menyesuaikan diri dalam perawatan sebenar ketika berada di wad dengan melakukan latihan kemahiran komposisi di skill lab semasa tempoh latihan di kolej secara maksimum.4 PILOT STUDY Model ini boleh di uji semasa kelas latihan kemahiran untuk mengetahui apakah cara yang berkesan untuk pelatih memahirkan teknik prosedur yang di pelajari bagi membantu mereka untuk meluaskan pengetahuan di samping untuk mengasah kemahiran pelatih untuk menjalan kan prosedur.Kajian ini di bangunkan bagi kenalpasti maklumbalas pelatih terhadap fungsi skill lab adalah relevan dengan sukatan pembelajaran.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) 4.

DATA ANALYSIS AND INTERPRETATION OF DATA 5.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) 5.1 FINDING SOALAN 1 Latihan di skill lab membantu saya meningkatkan prestasi di penempatan klinikal MEMUASKAN TIDAK SETUJU 0% 0% SETUJU 34% SANGAT SETUJU 66% Sebanyak 66% sangat setuju latihan di skill lab membantu meningkatkan prestasi di penempatan klinikal. pelatih sangat setuju dengan kenyataan ini. 11 .manakala sebanyak 34% menyatakan setuju dengan kenyataan tersebut dan tiada pelatih menyatakan tidak setuju dan memuaskan. Kesimpulannya.

Kesimpulannya.pelatih setuju dengan kenyataan ini.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) SOALAN 2 Saya memerlukan pengawasan daripada pengajar semasa melakukan prosedur di skill lab MEMUASKAN TIDAK SETUJU 5% 2% SANGAT SETUJU 37% SETUJU 56% Sebanyak 56% pelatih menyatakan setuju dengan kenyataan bahawa mereka memerlukan pengawasan daripada pengajar semasa melakukan prosedur di skill lab.manakala 37% pelatih menyatakan sangat setuju dengan kenyataan tersebut dan 5% menyatakan memuaskan seterusnya 2% menyatakan tidak setuju dengan kenyataan tersebut. 12 .

dan 16% menyatakan setuju dengan kenyataan tersebut dan tiada pelatih menyatakan sangat setuju.majoritI pelatih menyatakan tidak setuju dengan kenyataan ini.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) SOALAN 3 Saya mampu untuk melakukan prosedur dengan cekap tanpa latihan di skill lab SANGAT SETUJU 0% SETUJU 16% TIDAK SETUJU 58% MEMUASKAN 26% Sebanyak 58% menyatakan tidak setuju dengan kenyataan bahawa mereka mampu melakukan prosedur dengan cekap tanpa latihan di skill lab.Kesimpulannya.manakala 26% menyatakan memuaskan dengan kenyataan tersebut. 13 .

manakala 37% menyatakan sangat setuju dengan kenyataan tersebut dan 1% menyatakan memuaskan dengan kenyataantersebut dan 1% lagi menyatakan tidak setuju dengan kenyataan tersebut.majoriti pelatih menyatakan setuju dengan kenyataan ini. 14 .NURSING RESEARCH (NNHR 3122) SOALAN 4 Latihan di skill lab membenarkan saya untuk reflek tindakan saya dan meningkatkan latihan kemahiran saya TIDAK SETUJU 2% SANGAT SETUJU 1% MEMUASKAN 1% SETUJU 96% Sebanyak 61% pelatih menyatakan setuju dengan kenyataan bahawa latihan di skill lab membenarkan mereka untuk reflek tindakan dan meningkatkan latihan kemahiran mereka.Kesimpulannya.

MEMUASKAN TIDAK SETUJU 10% 0% SETUJU 28% SANGAT SETUJU 62% Seramai 62% pelatih sangat setuju bahawa latihan di skill lab mampu meningkatkan kemahiran kerana latihan yang dilakukan berterusan dapat memperbaiki kesalahan dan memberi keyakinan semasa melakukan prosedur. 15 .NURSING RESEARCH (NNHR 3122) SOALAN 5 Saya sedar bahawa latihan di skill lab mampu meningkatkan kemahiran saya. 28% pelatih menyatakan setuju dengan penyataan ini manakala 10% lagi menyatakan hanya memuaskan dengan penyataan ini.

4 MEMUASKAN MEMUASKAN.Ini mungkin kerana sesetengah peralatan tidak lengkap dan tidak tersedia di skill lab untuk digunakan. 16 .NURSING RESEARCH (NNHR 3122) SOALAN 6 Peralatan di skill lab adalah lengkap dan siap sedia digunakan.12% sangat setuju manakala selebihnya 4% tidak setuju.Sebanyak 32% setuju. 12 0 10 20 30 40 50 60 Sebanyak 52% pelatih bersetuju bahawa peralatan di skill lab adalah memuaskan. 32 SANGAT SETUJU SANGAT SETUJU. PELATIH TIDAK SETUJU TIDAK SETUJU. 52 SETUJU SETUJU.

38 Carta pai di atas menunjukkan peratusan pelatih yang hanya pergi ke skill lab sebelum peperiksaan OSCE. 17 MEMUASKAN.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) SOALAN 7 Saya hanya pergi ke skill lab sebelum peperiksaan OSCE. 5 5 0 SANGAT SETUJU SETUJU MEMUASKAN TIDAK SETUJU SETUJU.17% sangat setuju dengan kenyataan ini serta 5% peratus sangat setuju dengan penyataan ini. 17 .40% peratus pelatih tidak setuju dengan kenyataan ini. 40 40 35 30 25 20 15 10 SANGAT SETUJU. 45 TIDAK SETUJU.38% peratus menunjukkan keputusan memuaskan.

12% sangat setuju dan 3% tidak setuju dengan pernyataan di atas.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) SOALAN 8 Saya rasa teruja dan bermotivasi untuk melakukan prosedur di skill lab. 25% menunjukkan peratusan memuaskan. TIDAK SETUJU 3% SANGAT SETUJU 12% MEMUASKAN 25% SETUJU 60% Sebanyak 59% bersetuju dengan pernyataan ini. 18 .

TIDAK SETUJU 7 MEMUASKAN 27 PELATIH SETUJU 58 SANGAT SETUJU 8 0 10 20 30 40 50 60 70 Sebanyak 58% pelatih bersetuju bahawa persekitaran dan kemudahan yang ada di skill lab menggalakkan pelatih untuk lebih bersemangat dalam melakukan prosedur dengan lebih kerap kerana persekitaran yang selesa membolehkan pelatih member lebih tumpuan terhadap prosedur yang dilakukan.8% sangat setuju dan 7% lagi menyatakan tidak bersetuju.Selebihnya 27% pelatih menyatakan keputusan memuaskan.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) SOALAN 9 Persekitaran dan kemudahan yang ada di skill lab menggalakkan saya untuk lebih bersemangat dalam melakukan prosedur di skill lab dengan lebih kerap. 19 .

40% setuju dan 5% menyatakan memuaskan manakala tiada pelatih menyatakn tidak setuju melakukan latihan di skill lab dapat membantu menambah keyakinan dalam melakukan prosedur kerana latihan yang kerap dapat memberi pelatih pengalaman dan memperbaiki kesalahan sekaligus dapat melakukan prosedur dengan lebih yakin.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) SOALAN 10 Melakukan latihan di skill lab membantu saya menambah keyakinan dalam melakukan prosedur . PELATIH 55 40 5 0 SANGAT SETUJU SETUJU MEMUASKAN TIDAK SETUJU Seramai 55% pelatih sangat bersetuju. 20 .

majoriti pelatih menyatakan mereka gementar semasa melakukan prosedur untuk kali pertama semasa penempatan klinikal. 21% juga pelatih menyatakan kurang memuaskan dengan penyataan ini.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) SOALAN 11 Saya rasa saya gementar semasa melakukan prosedur untuk pertama kali semasa penempatan klinikal. 21 . Manakala 11% pelatih tidak bersetuju dengan penyataan ini. TIDAK SETUJU 11% SANGAT SETUJU 21% MEMUASKAN 21% SETUJU 47% Sebanyak 47% pelatih bersetuju menyatakan bahawa mereka gementar semasa melakukan prosedur untuk kali pertama semasa penempatan klinikal. Kesimpulan yang dapat dibuat adalah. 21% pelatih sangat bersetuju dengan kenyataan ini.

42 SETUJU SETUJU. TIDAK SETUJU TIDAK SETUJU. 6 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Sebanyak 46 % pelatih tidak bersetuju dengan penyataan bahawa mereka hanya melakukan prosedur semasa sesi pembelajaran. 46 MEMUASKAN MEMUASKAN.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) SOALAN 12 Saya melakukan prosedur hanya semasa sesi pembelajaran. 22 . bersetuju 6% pelatih menyatakan mereka sangat 6% pelatih lagi dengan penyataan tersebut. kesimpulan yang dapat dilakukan adalah majoriti pelatih menyatakan mereka tidak bersetuju bahawa mereka hanya melakukan prosedur semasa sesi pembelajaran sahaja. 6 SANGAT SETUJU SANGAT SETUJU. Oleh itu. Manakala 42% pelatih menyatakan memuaskan dengan penyataan tersebut. Manakala selebihnya menyatakan mereka bersetuju dengan penyataan tersebut.

23 .NURSING RESEARCH (NNHR 3122) SOALAN 13 Saya selalu melakukan latihan di skill lab sebelum di tempatkan di penempatan klinikal 60 SETUJU. 20 20 MEMUASKAN . 3 0 SANGAT SETUJU SETUJU MEMUASKAN TIDAK BERSETUJU Seramai 57% bersetuju dan menyatakan mereka memilih untuk mempraktiskan skill di skill lab sebelum di tempatkan di penempatan klinikal. majoriti pelatih memilih untuk mempraktiskan skill di skill lab sebelum di tempatkan di penempatan klinikal sebagai persediaan meningkatkan kemahiran komposisi sebelum di tempatkan di penempatan klinikal. 57 50 40 30 SANGAT SETUJU. Manakala masing-masing 20% menyatakan memuaskan dan sangat bersetuju dengan pernyataan berikut. 20 10 TIDAK BERSETUJU. Seterusnya 3% lagi pelatih menyatakan mereka tidak bersetuju dengan penyataan ini. Kesimpulan yang dapat di buat melalui penyataan ini adalah.

NURSING RESEARCH (NNHR 3122) SOALAN 14 Saya tiada masa untuk melakukan latihan di skill lab SANGAT SETUJU 0% SETUJU 9% MEMUASKAN 14% TIDAK BERSETUJU 77% Seramai 77% pelatih menyatakan mereka tidak bersetuju dengan kenyataan berikut berkait dengan tiada masa untuk melakukan latihan di skill lab.Ini dapat disimpulkan bahawa majoriti pelatih yang terlibat dalam research ini mengatakan mereka tidak bersetuju jika tiada masa untuk melakukan latihan di skill lab kerana padat dengan jadual rutin. 24 . Manakala 14% menyatakan kenyataan berikut mamuaskan dan lagi 9% memilih pernyataan setuju.

25 . Kesimpulan yang dapat di gubal adalah majoriti pelatih bersetuju dengan melakukan latihan di skill lab boleh meningkatkan keyakinan mereka semasa OSCE. 27 SETUJU SETUJU. Lagi 16% memilih sangat setuju dengan pernyataan berikut dan 5% mengatakan tidak bersetuju.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) SOALAN 15 Saya boleh melakukan prosedur semasa OSCE dengan yakin. 5 MEMUASKAN MEMUASKAN. PELATIH TIDAK BERSETUJU TIDAK BERSETUJU. 52 SANGAT SETUJU SANGAT SETUJU.Manakala 27% mengatakan mereka sekadar berasa di tahap memuaskan melakukan prosedur semasa OSCE. 16 0 10 20 30 40 50 60 Seramai 52% pelatih bersetuju mengatakan mereka berasa yakin semasa melakukan prosedur OSCE.

haruslah mengunakan kemudahan di skill lab dengan sebaik-baiknya sebelum mereka ditempatkan di penempatan klinikal seterusnya ke alam pekerjaan. Sebelum menjadi seorang jururawat.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) 5. Bidang kejururawatan juga merupakan salah satu kerjaya yang menjamin masa depan seseorang. kebanyakan generasi muda lebih memilih kerjaya berdasarkan pekerjaan yang tetap dan pendapatan yang lumayan. seseorang haruslah mengikuti kursus kejururawatan mengikut standard yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebelum ditempatkan di penempatan klinikal pelatih akan menjalani sesi pembelajaran di kelas dan sesi praktikal di skill lab. yang menyatakan bahawa kemahiran adalah asas kepada jururawat untuk merawat pesakit dan membina keyakinan diri. Disamping itu. Dalam pada hasil kajian ini kami mendapati 100 % pelatih bersetuju bahawa latihan di skill lab membantu meningkatkan prestasi pelatih di penempatan klinikal. Contohnya Jururawat Terlatih harus mengikuti pengajian Diploma Kejururawatan selama 3 tahun di mana-mana institusi pengajian. kerjaya jururawat ini adalah satu kerjaya yang boleh dibanggakan dan merupakan pekerjaan yang mulia. kami melakukan kajian ini untuk mengetahui samaada pelatih jururawat Kolej Kejururawatan Taiping menggunakan skill lab secara berkesan atau tidak. 26 . jururawat pelatih akan didedahkan dengan situasi sebenar pekerjaan melalui penempatan klinikal.2 DISCUSSIONS Pada era globalisasi sekarang. Ini disokong oleh Schon 1983. Oleh yang demikian. Oleh itu. Sepanjang tempoh menjalani kursus ini.

tetapi kemahiran amali tidak boleh diperolehi semasa pembelajaran didalam kelas.Dan 77% pelatih menyatakan mereka selalu melakukan latihan di skill lab sebelum ditempatkan di penempatan klinikal. peralatan yang diguna pakai juga sering berubah mengikut arus teknologi dalam bidang perawatan ini. Ia harus dipraktikkan dalam suasana yang bersesuaian contohnya di skill lab atau penempatan klinikal.Ini menunjukkan bahawa latihan di skill lab adalah sesi yang berpanjangan di mana tidak dilakukan semasa sesi pembelajaran sahaja.prosedur yang telah dipelajari.Kenyataan ini disokong dimana 88% pelatih daripada 100 orang pelatih yang diambil sebagai sampel menyatakan tidak berpuas hati dan tidak setuju dengan penyataan bahawa mereka hanya melakukan prosedur hanya semasa sesi pembelajaran. Dan mereka menyatakan bahawa mereka tidak mampu melakukan prosedur dengan cekap tanpa latihan di skill lab. sebanyak 52% daripada 100 orang pelatih yang diambil sebagai sample menyatakan bahawa peralatan yang disediakan di skill lab tidak lengkap atau tidak mencukupi untuk melakukan latihan praktikal. dimana mereka menyatakan pembelajaran teori boleh dipelajari didalam kelas. Peralatan yang digunakan mungkin sudah tidak diguna pakai didalam wad kerana bidang kejururawatan sentiasa berubah. 27 . Kenyataan ini dikukuhkan oleh Nicol anf Freeth 1998.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) Pelatih juga bersetuju bahawa mereka memerlukan pengawasan daripada pengajar atau staf klinikal semasa melakukan prosedur di skill lab. Walaubagaimana pun. Latihan di skill lab haruslah dipraktikkan sepanjang masa untuk meningkatkan kemahiran serta mengelakkan pelatih tidak lupa mengenai prosedur.

Sebanyak 72% sangat setuju dan setuju bahawa mereka berasa yakin sewaktu melakukan prosedur semasa peperiksaan OSCE. Mereka harus didedahkan dengan suasana sebenar di wad sebelum penempatan klinikal yang mana persekitaran serta peralatan yang disediakan di skill lab adalah menyerupai suasana sebenar di penempatan klinikal.Ia juga akan meningkatkan keyakinan pelatih berdasarkan kebolehan diri sendiri. Kemahiran pelatih dinilai melalui peperiksaan OSCE yang dijalankan pada setiap semester.Pelatih dinilai melalui kemahiran melakukan sesuatu prosedur tanpa diberi tunjuk ajar oleh pengajar atau staff klinikal dan mengikut masa yang ditetapkan. Secara keseluruhannya.Keyakinan ini akan digunakan dalam perawatan ke atas pesakit. Mora Claramita dari Universiti Gajah Mada yang berpendapat bahawa skill lab pada prinsipnya bukan sekadar learning resource tetapi.Ini dikukuhkan oleh Dr.Ini menunjukkan bahawa latihan di skill lab amatlah penting dan banyak membantu pelatih dalam prestasi meraka sewaktu peperiksaan.kajian yang kami jalankan ini membuktikan pelatih Kolej Kejururawatan Taiping menggunakan skill lab dengan berkesan dan berterusan.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) Ini membuktikan bahawa pelatih-pelatih haruslah diberi pendedahan awal sebelum penempatan kilnikal.Ini juga dapat mengukuhkan penyataan di dalam Nursing and Midwifery Council 2007 yang menyatakan stimulasi di skill lab akan meningkatkan jaminan keselamatan dan kemahiran praktikal di mana tempat ini lebih memfokuskan pelatih berbanding pesakit.Ini akan meningkatkan kemahiran praktikal tanpa melibatkan keadaan pesakit.Ini disokong oleh Schon 1983 yang menyatakan pelatih boleh melakukan kesilapan di mana ia merupakan hasil tindak balas daripada kelakuan dan kemahiran praktikal.mempunyai fungsi dan manfaat yang lebih jauh dari itu.Mereka 28 .

29 .Ini dibuktikan dengan peratus kelulusan peperiksaan OSCE Kolej Kejururawatan Taiping adalah tinggi berbanding kolej-kolej kejururawatan lain dibawah Kementerian Kesihatan Malaysia.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) juga berpendapat bahawa skill lab banyak membantu prestasi mereka semasa penempatan klinikal dan juga semasa peperiksaan OSCE.

NURSING RESEARCH (NNHR 3122) 5. 2. 3. Masa yang terhad Kebanyakkan penyelidik dan responden telah menjalani praktikal di wad dalam shif yang berbeza dan menyebabkan kesukaran menjalankan perbincangan dalam menyiapkan tugasan dan mengumpul bahan yang diperlukan. Antara halangan yang dikenalpasti adalah: 1. kami mempunyai kurang pengetahuan dan kuang pengalaman dlam melakukan kajian ini. pelbagai halangan telah kami hadapi dalam menyiapkan kajian ini. Kajian pertama kali Kajian ini merupakan kajian yang pertama yang dilakukan oleh kami.3 LIMITATION OF STUDY Semasa proses kaji selidik dijalankan. Pelbagai protokol Kami perlu mendapatkan kebenaran dan kelulusan daripada pihak atasan untuk menjalankan kajian ini di Kolej Kejururawatan Taiping serta banyak peraturan yang harus kami patuhi dalam menjalankan kajian ini. Kami mengambil masa yang agak lama untuk memahami perjalanan dan cara melakukan kajian ini. 30 . Oleh itu.

NURSING RESEARCH (NNHR 3122) 4. kami terpaksa mencari lebih banyak maklumat melalui internet. Oleh itu. Kemudahan yang terhad Penyelidik terpaksa berkongsi komputer dan perlu bersaing untuk menggunakannya. Sumber-sumber yang terdapat di perpustakaan juga tidak banyak membantu menyebabkan kesukaran untuk mendapatkan maklumat bagi menyiapkan kajian. 31 .

Majoriti responden hadir ke skill lab bagi menjalankan latihan praktikal bagi memahirkan lagi mereka dalam sesuatu prosedur dan dapat melakukan dengan baik semasa OSCE. kami juga melakukan kajian mengenai sebab-sebab responden tidak dapat ke skill lab. kami dapat menemui beberapa implikasi yang telah kami perolehi melalui kajian tersebut. Sekiranya peralatan di skill lab mencukupi. Selain itu. responden akan lebih bersemangat untuk ke skill lab serta dapat melakukan latihan praktikal dengan baik dan lancar. Di samping itu. Antaranya ialah kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi responden. Antaranya ialah disebabkan oleh jadual harian yang terlalu padat dengan aktiviti lain dan tiada masa untuk ke skill lab bagi melakukan latihan praktikal. Melalui kajian ini kami telah mengkaji kebaikan penggunaan skill lab dalam meningkatkan kemahiran dalam melakukan praktikal sepanjang penempatan klinikal . kemudahan dan peralatan juga mempengaruhi responden ke skill lab.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) 5. 32 .Antara kebaikan yang boleh dicapai melalui penggunaan skill lab yang berkesan ialah pelatih dapat melakukan prosedur dengan cekap dan berkemahiran serta dapat melakukan prosedur dengan baik semasa peperiksaan OSCE. Seterusnya kami juga mengkaji faktor yang mendorong pelatih ke skill lab.4 IMPLICATION Melalui analisis yang telah kami jalankan untuk penyelidikan ini. Antaranya ialah untuk menghadapi peperiksaan OSCE.

Antara cadangan lain yang boleh dilaksanakan bagi meningkatkan jumlah para pelatih ke skill lab ialah dengan mewujudkan jadual setiap kumpulan pelatih secara bergilir-gilir supaya semua pelatih berpeluang melakukan latihan praktikal. Selain itu. Antaranya ialah pihak kolej perlu menyediakan peralatan yang mencukupi bagi menjalankan prosedur dengan baik. coordinator diperlukan bagi memantau para pelatih dalam melakukan latihan praktikal dengan penuh mahir. 33 . Seterusnya. beberapa langkah turut dicadangkan bagi meningkatkan jumlah pelatih ke skill lab. pihak kolej perlu mewujudkan satu organisasi skill lab bagi memantau keadaan skill lab dan dalam masa yang sama dapat menilai pencapaian para pelatih dalam melakukan latihan praktikal.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) Kesimpulannya.

NURSING RESEARCH (NNHR 3122) 5. untuk menjadi jururawat yang berkualiti mereka harus dibekalkan dengan ilmu yang mencukupi sebelum menempuh alam perkerjaan yang sebenar. menyediakan jadual untuk semua kumpulan pelatih bagi memastikan pelatih dapat melakukan latihan praktikal di skill lab dan berpeluang mempraktikkannya.pelatih digalakkan melakukan latihan di skill lab secara konsisten dapat memastikan pelatih melakukan praktikal dengan baik. Jadi setiap pelatih haruslah manfaatkan penyediaan skill lab dengan sepenuhnya. koordinator skill lab diwujudkan bagi memantau pelatih melakukan prosedur dengan betul dan cekap.5 RECOMMENDATION Kemahiran merupakan asas utama dalam kerjaya kejururawatan. galakkan setiap pelatih menggunakan skill lab untuk mempraktikkan prosedur yang diajar di skill lab setiap minggu bagi meningkatkan kemahiran semasa penempatan klinikal. Justeru itu. Oleh itu. Seterusnya. Selain itu. Koordinator perlu sentiasa ada supaya dapat memberikan tunjuk ajar kepada para pelatih. Skill lab merupakan salah satu cara untuk mengukuhkan dan meningkat kemahiran kejururawatan. wujudkan satu organisasi bagi skill lab untuk memantau keadaan skill lab dan menilai tahap pencapaian para pelatih dalam melakukan praktikal. Pertama. Pelatih akan rasa lebih berkeyakinan semasa melakukan praktikal di penempatan klinikal. Di samping itu. 34 . kami mencadangkan beberapa cara untuk meningkatkan minat pelatih pergi ke skill lab dan seterusnya menerapkan kepentingan skill lab kepada pelatih.

Akhir sekali.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) Organisasi tersebut boleh dikelolakan oleh para pelatih dan diketuai oleh seorang pengajar dan jururawat klinikal. 35 . Pelatih akan dapat mempelajari kemahiran dan pengetahuan sejajar dengan teknologi yang digunakan di wad pada masa sekarang. Antara langkah lain yang boleh diambil adalah dengan menyediakan peralatan yang mencukupi dan berfungsi dengan baik serta mengikut teknologi semasa supaya prosedur dapat dilakukan dengan lancar dan baik. ujian praktikal dilakukan bagi memantau kemampuan para pelatih dalam melakukan latihan praktikal bagi memastikan pelatih dapat menjalani penempatan klinikal dengan baik dan berkemahiran.

kemahiran klinikal dan mutu kerja di wad. 1/2009. 77% pelatih menyatakan mereka selalu melakukan latihan di skill lab sebelum ditempatkan di penempatan klinikal. Mereka juga menyatakan bahawa mereka tidak mampu melakukan prosedur dengan cekap tanpa latihan di skill lab. kami mendapati 100 % pelatih bersetuju bahawa latihan di skill lab membantu meningkatkan prestasi pelatih di penempatan klinikal dan mereka memerlukan pengawasan daripada pengajar atau staf klinikal semasa melakukan prosedur di skill lab. 2/2009 dan 1/2010 yang dipilih secara melalui kaedah simple random sampling. koordinator skill lab dan satu organisasi perlu 36 . Setelah menganalisa data yang diperolehi. Antaranya ialah galakkan setiap pelatih menggunakan skill lab untuk mempraktikkan prosedur yang diajar di skill lab setiap minggu serta menyediakan jadual untuk semua kumpulan pelatih bagi memastikan pelatih dapat melakukan latihan praktikal di skill lab dan berpeluang mempraktikkannya. Oleh itu. 2/2008. kami telah mengusulkan beberapa pendapat dan cadangan bagi meningkatkan minat.6 CONCLUSION Kami telah menjalankan kajian mengenai pemilihan penyataan iaitu ³Keberkesanan Penggunaan Skill Lab di Kalangan Pelatih-Pelatih Kolej Kejururawatan Taiping´ terhadap 100 orang pelatih jururawat Kolej Kejururawatan Taiping yang terdiri daripada pelatih kumpulan 1/2008. Pengumpulan data kami menggunakan kaedah boring kaji selidik (questionnaire) berbentuk closed ended question kepada responden. Selain itu.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) 5. Ini membuktikan bahawa pelatih-pelatih haruslah diberi pendedahan awal sebelum penempatan kilnikal.

NURSING RESEARCH (NNHR 3122) diwujudkan bagi memantau pelatih melakukan prosedur dengan baik dan cekap serta dapat memberi tunjuk ajar yang betul. 37 .

P. Chiltern Press. Cheltenham. (2000). Principles and Practice of Nurse Education.. Mentorship in Nursing: Journal of Advanced Nursing.Bhd.edu.meriam-webster. (2008. yourdictionary. ‡ Quinn MF.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) 6. 4 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ New Oxford Dictionary terbitan Fajar Bakti Sdn. A Qualitative Analysis of Student Nurses Experiences. P. T.asp 38 . BIBLOGRAFI/REFERENCE ‡ Drews M. O¶Donnel.eg/sitemap. P. (2000). Perception of The Philosophy and Practice of Nursing. 201-207. Purpose and Philosophy of the Nursing Skills Lab. K. Wallis M (1999). http://www.answers. & Johnston. Borgelt.com/dictionary/usage http://www. Nursing Skills Lab Handbook . ‡ ‡ Turner P. ‡ Bransford JD. B. 5th edition.com/topic/skill http://csl. Nurse Education Today. September).com/usage http://mw1. London.nelc.. (1996). Stanley Thornes. Brown AL. 4th edition.

Anda tidak perlu menyatakan nama di atas boring kajian ini dan identiti serta segala maklumat yang diberikan dalam soal selidik ini adalah sulit dan dirahsiakan.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) 7.1 Questionnaire KOLEJ KEJURURAWATAN TAIPING SOAL KAJI SELIDIK TAJUK : MENGETAHUI SAMAADA PELATIH JURURAWAT SKILL LAB KOLEJ SECARA KEJURURAWATAN BERKESAN. Setiap soalan terdiri daripada 1 jawapan respon tunggal sahaja. Sila tandakan ( / ) dalam kotak jawapan yang anda pilih. 2. 3. 39 . TAIPING MENGGUNAKAN Arahan kepada responden: 1. APPENDIX 7.

Latihan di skill lab membenarkan saya untuk reflek tindakan saya dan meningkatkan latihan kemahiran saya Sangat setuju Setuju Memuaskan Tidak Setuju 40 .NURSING RESEARCH (NNHR 3122) 1.Latihan di skill lab membantu saya meningkatkan prestasi di penempatan klinikal Sangat setuju Setuju Memuaskan Tidak Setuju 2.Saya mampu untuk melakukan prosedur dengan cekap tanpa latihan di skill lab Sangat setuju Setuju Memuaskan Tidak Setuju 4.Saya memerlukan pengawasan daripada pengajar semasa melakukan prosedur di skill lab Sangat setuju Setuju Memuaskan Tidak Setuju 3.

Peralatan di skill lab adalah lengkap dan siap sedia digunakan Sangat setuju Setuju Memuaskan Tidak Setuju 7.Saya rasa teruja dan bermotivasi untuk melakukan prosedur di skill lab Sangat setuju Setuju Memuaskan Tidak Setuju 9.Persekitaran dan kemudahan yang ada di skill lab menggalakkan saya untuk lebih bersemangat dalam melakukan prosedur di skill lab dengan lebih kerap Sangat setuju Setuju Memuaskan Tidak Setuju 41 .Saya hanya pergi ke skill lab sebelum peperiksaan osce Sangat setuju Setuju Memuaskan Tidak Setuju 8.Saya sedar bahawa latihan di skill lab mampu meningkatkan kemahiran saya Sangat setuju Setuju Memuaskan Tidak Setuju 6.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) 5.

NURSING RESEARCH (NNHR 3122) 10.Saya rasa gementar semasa melakukan prosedur untuk pertama kali semasa di penempatan klinikal Sangat setuju Setuju Memuaskan Tidak Setuju 12.Saya melakukan prosedur hanya semasa sesi pembelajaran Sangat setuju Setuju Memuaskan Tidak Setuju 13.Saya selalu melakukan latihan di skill lab sebelim ditempatkan di penempatan klinikal Sangat setuju Setuju Memuaskan Tidak Setuju 42 .Melakukan latihan di skill lab membantu saya menambah keyakinan dalam melakukan prosedur Sangat setuju Setuju Memuaskan Tidak Setuju 11.

Saya boleh melakukan prosedur semasa osce dengan yakin Sangat setuju Setuju Memuaskan Tidak Setuju 43 .NURSING RESEARCH (NNHR 3122) 14.Saya tiada masa untuk melakukan latihan di skill lab Sangat setuju Setuju Memuaskan Tidak Setuju 15.

as well as more complex skills such as tracheal suction and tracheostomy care.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) The Nursing Skills Lab The Nursing Skills Lab at Cuesta College provides an opportunity for students to practice nursing skills in a supportive and caring environment. Students who practice skills often are the most successful in the nursing program. second. The skills progress from simple to complex as students progress in the nursing program. 44 . Regular skill practice is required of all students in the first. Students are able to see and manipulate manikins for skills such as dressing changes. The lab allows for demonstration and practice of nursing skills learned in theory and clinical courses. intramuscular medication practice. VCRs on rolling carts allow students to bring skills videos to the bedside to view a procedure while practicing a selected skill. Practice opportunities vary from highly structured to less structured simulations of clinical scenarios. intravenous fluid and medication practice. ostomy care. and third semesters of the nursing program.

Basic keyboarding and Windows95 skills are necessary to utilize the computer lab. Students often use this time to reinforce information at their own pace. They can view the programs individually or in groups.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) The Nursing Computer Lab The nursing computer lab allows students to view computer assisted instruction programs and videos as well as previous Power Point lectures. which enhances learning through discussion. 45 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.