NURSING RESEARCH (NNHR 3122

)

1. PENGHARGAAN Syukur Alhamdulillah ke hadrat Allah s.w.t kerana dengan izin dan rahmatNya dapat kami menyiapkan tugasan ini. Keupayaan yang terbatas selaku manusia biasa serta cabaran dan dugaan yang dihadapi telah dilalui, meskipun memerlukan ketabahan dan kesabaran. Setinggi ± tinggi penghargaan dan terima kasih kami ucapkan kepada pengajar subjek Nursing Research (NNRH 3122) kami iaitu Pn. Mageyispery a/p S.V Ponniah di atas segala sumbangan ilmu, kepakaran dan tenaga beliau dalam memberi tunjuk ajar, bimbingan dan nasihat sehingga kami berjaya menyempurnakan tugasan ini. Hanya Allah jua yang dapat membalas jasa baik puan. Terima kasih yang tak terhingga juga kami ucapkan kepada semua pengajar dan rakan±rakan kumpulan Julai 2008, pelatih-pelatih Kolej Kejururawatan Taiping yang banyak menyumbang ilmu yang tidak ternilai harganya kepada kami. Penghargaan ini juga di ditujukan buat keluarga tercinta kerana memahami serta membantu kami di dalam meneruskan cabaran untuk menyiapkan tugasan ini. Sesungguhnya segala kesabaran dan penat jerih lelah pastinya ada hikmah disebaliknya. Terima Kasih.

1

NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

2. PENGENALAN
Kemahiran klinikal yang diperkenalkan oleh Florence Nightingale sejak dahulu telah mempengaruhi peranan individu dalam mempraktikkan ilmu kejururawatan yang di pelajari. Kini, institusi-institusi pendidikan tinggi mengaplikasikan kemahiran asas tersebut kerana menyokong pembelajaran secara praktikal lebih efektif berbanding teori semata-mata di dalam ilmu kejururawatan. Hal ini memberikan lebih keyakinan kepada pelatih dalam pendedahan kepada keadaan sebenar bidang kejururawatan apabila ia dipraktikkan. Kemahiran asas klinikal merujuk kepada kemahiran-kemahiran praktikal yang perlu semasa berdepan dengan pesakit atau klien. Kemahiran-kemahiran ini bermula dari dulu di mana ia meliputi sistem tubuh yang berbeza dan setiap doktor dan jururawat perlu menguasai beberapa prosedur yang dipelajari di skill lab. Latihan dalam kemahiran di skill lab tidak bererti latihan klinikal dengan pesakit sebenarnya. Pelatih jururawat khususnya memerlukan persiapan yang lengkap dalam kemahiran klinikal sebelum melangkah ke alam pekerjaan yang melibatkan pesakit sebenar. Menurut sejarah, penubuhan skill lab bermula pada tahun 1981 iaitu skill lab di Mesir merupakan yang pertama yang ditubuhkan pada era itu. Tujuannya

penubuhannya pada masa itu adalah untuk melaksanakan standard latihan dan penilaian asas kemahiran klinikal dengan menggunakan alatan yang sama untuk semua pelajar dan melahirkan sikap humanistik atau kemanusiaan dalam

2

NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

pendekatan kepada pesakit. Mereka tidak dibenarkan untuk memberi rawatan kepada pesakit melainkan telah berjaya dalam ujian-ujian praktikal ke atas rakan-rakan mereka atau model. (Retrieved from http://csl.nelc.edu.eg/sitemap.asp) Skill Lab adalah tempat perkenalan kepada kemahiran klinikal yang baru khususnya kepada pelajar/pelatih Diploma Kejururawatan dan meraka akan

menghabiskan masa di skill lab untuk mempelajari klinikal skill pada setiap semester. Simulasi akan menjadi komponen atau kunci utama dari semua elemen ini. Evaluasi merupakan proses yang berterusan menggunakan penilaian ke rakan, kursus kemahiran ujian dan pengalaman klinikal. Skill lab juga merupakan sebahagian integral dari pendidikan kejururawatan di mana ia memberi kelebihan untuk mengatasi ketakutan diri sendiri dan tidak dalam saat bekerja dengan pelbagai tugas pelatih, simulator, dan peralatan di pusat kesihatan samada hospital mahupun klinik. Dengan menggunakan peralatan telah tersedia, ia mendorong mempelajari prosedur-prosedur klinikal di mana individu berkemampuan untuk belajar dan berlatih dengan aman tanpa memberi kesan kepada pesakit yang sebenar. Tujuan utama penubuhan skill lab adalah untuk memberikan kesempatan bagi pelatih jururawat khususnya untuk menjadi kompeten dengan kemahiran klinikal dan dengan demikian ia dapat diamalkan semasa bekerja bagi mencapai mutu dan kualiti kerja dalam memberi perawatan kepada pesakit. (O¶Donnel, P. T., Borgelt, P. B., & Johnston, P. K. (2008, September). Purpose and Philosophy of the Nursing Skills Lab. Nursing Skills Lab Handbook , 4)

3

NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

2.1 PROBLEM STATEMENT
Keberkesanan penggunaan Skill Lab di kalangan pelatih-pelatih Kolej Kejururawatan Taiping.

2.2 PURPOSE OF STUDY
Tujuan kami menjalani kajian ini adalah untuk mengkaji semula keberkesanan penggunaan Skill Lab berdasarkan maklumbalas dari pengajar dan jururawat klinikal yang menyatakan bahawa kebanyakan pelatih gementar semasa peperiksaan OSCE. Selain itu, mereka menyatakan pelatih tidak mahir dalam melakukan prosedur semasa penempatan klinikal. Berdasarkan keputusan kelulusan 100 peratus yang dicapai oleh pelatih KKT pada semester lepas (Januari - Jun 2010), kami ingin mengkaji hubungkaitnya dengan pengunaan Skill Lab. Kami juga mengambil keputusan melakukan penyelidikan ini di mana banyak kemudahan disediakan di skill lab, tetapi tidak dimanfaatkan oleh pelatih.

4

2.3 RESEARCH OBJECTIVE 2. 6. Mengetahui persepsi pelatih Kolej Kejururawatan Taiping tentang keyakinan dalam peperiksaan OSCE. 5 . Mencadangkan langkah-langkah dalam meningkatkan minat pelatih untuk ke skill lab. 4. Mengenalpasti faktor-faktor yang mendorong pelatih pergi ke Skill Lab. Mengetahui pandangan pelatih Kolej Kejururawatan Taiping samada kelengkapan alatan dan kemudahan di Skill Lab mencukupi untuk latih tubi. Mengetahui kekerapan penggunaan Skill Lab oleh pelatih dalam seminggu. Mengetahui samada kemahiran amali boleh ataupun tidak boleh dipelajari semasa pembelajaran di dalam kelas. 2.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) 2.3. 5. 3.1 GENERAL OBJECTIVE Mengkaji keberkesanan penggunaan Skill Lab kepada pelatih jururawat Kolej Kejururawatan Taiping (KKT). 7.3.2 SPECIFIC OBJECTIVE 1. Mengetahui jumlah pelatih Kolej Kejururawatan Taiping (KKT) yang menggunakan Skill Lab.

Tahun 2005.merriam-webster. Pelatih Jururawat adalah seseorang yang mengikuti kursus dalam bidang kejururawatan selama 3 tahun. terbitan ketiga. http://www.http://ardictionary.com/dictionary Lab adalah tempat dimana dikhaskan sebagai tempat percubaan sesuatu ilmu yang telah dipelajari di dalam sesuatu cabang ilmu.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) 2. tetapi mempunyai fungsi dan matlamat lebih jauh.4 TERMS AND DEFINATION Skill Lab pada prinsipnya bukan sekadar learning resource. Peralatan dan kemudahan yang tersedia di skill lab mempunyai banyak persamaan dengan situasi sebenar yang bakal dihadapi oleh pelatih semasa penempatan klinikal. New Oxford Dictionary terbitan Fajar Bakti Sdn Bhd. Skill adalah kemahiran atau kepakaran dimana ia merujuk kepada kemampuan melakukan sesuatu pekerjaan atau aktiviti dengan baik. Di skill lab pelatih dapat belajar pelbagai pengalaman serta latihan untuk meningkatkan kemahiran dalam melakukan sesuatu prosedur.com 6 .

Di skill lab. menunjukkan 80% pelatih jururawat bersetuju bahawa praktis di skill lab membantu meningkatkan prestasi dan kemahiran dalam melakukan prosedur. Ia disokong oleh Schon 1983. yang menyatakan kemahiran adalah asas kepada jururawat untuk merawat pesakit dan membina keyakinan diri. Ia harus dipraktikkan dalam suasana yang bersesuaian. Ini akan meningkatkan kemahiran praktikal tanpa melibatkan keadaan pesakit. Keyakinan ini akan digunakan dalam perawatan keatas pesakit. LITERATURE REVIEW Hasil kajian daripada pelatih jururawat dari Sime Darby Nursing and Health Science College pada 21 Julai 2009 hingga 7 Ogos 2009. Dr Mora Claramita dari Universiti Gadjah Mada berpendapat bahawa skill labs pada prinsipnya bukan sekadar learning resource. menurut Nicol and Freeth 1998 berkata. Melalui latihan di skill lab juga pelajar melakukan level ³show how´ pada Miller Piramid dimana ia sesuai dengan prinsip 7 . Schon 1983 juga menyatakan pelatih boleh melakukan kesilapan di mana ia hasil tindakbalas daripada kelakuan dan kemahiran praktikal. pelajar dapat memperolehi pengalaman seperti belajar tutorial. kuliah dan pembelajaran kendiri dimana ia diimplementasi dan diintregrasikan dalam pembelajaran kendiri. Ia juga akan meningkatkan keyakinan pelatih berdasar kebolehan diri sendiri.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) 3. Selain itu. tetapi mempunyai fungsi dan manfaat yang lebih jauh dari itu. Contohnya. tetapi kemahiran amali tidak boleh diperolehi semasa pembelajaran didalam kelas. semasa di penempatan klinikal. kemahiran teori boleh dibelajar didalam kelas.

NURSING RESEARCH (NNHR 3122) bidang perubatan ³ When I see I forget. Dalam Nursing and Midwifery Council 2007 menyatakan stimulasi di skill lab akan meningkatkan jaminan keselamatan dan kemahiran praktikal dimana tempat ini lebih fokuskan pelatih berbanding pesakit. Kebaikan stimulasi di skill lab adalah ia dapat dnilai dimana ia dinilai berdasarkan presentasi setiap individu. Prosedur boleh diulang-ulang sehingga pelatih yakin dan boleh melakukannya. 8 . when I hear I remember and when I do I understand. Ini tidak akan memberi risiko pada pelatih dan pesakit.

1/2009. Sampel yang kami gunakan adalah seramai 100 orang pelatih yang terdiri dari kumpulan 1/2008.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) 4. 4. METHODOLOGI 4.1 STUDY DESIGN Dalam kajian ini kami menggunakan jenis penyelidikan kuantitatif nonexperimental dengan close ended question untuk mendapatkan maklumat kajian. Respondent akan diberi penerangan tentang cara menjawab soalan dengan betul. 2/2008.2 POPULATION AND SAMPLING Populasi yang kami gunakan dalam kajian ini adalah terdiri dari kalangan pelatih jururawat di Kolej Kejururawatan Taiping.3 DATA COLLECTION Dalam pemgumpulan data. kami menggunakan kaedah borang kaji selidik yang diberikan pada respondent secara random. 2/2009 dan 1/2010 yang akan dipilih secara rawak dalam menjayakan kajian kami ini. 4. 9 .

10 .Kajian ini di bangunkan bagi kenalpasti maklumbalas pelatih terhadap fungsi skill lab adalah relevan dengan sukatan pembelajaran.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) 4.4 PILOT STUDY Model ini boleh di uji semasa kelas latihan kemahiran untuk mengetahui apakah cara yang berkesan untuk pelatih memahirkan teknik prosedur yang di pelajari bagi membantu mereka untuk meluaskan pengetahuan di samping untuk mengasah kemahiran pelatih untuk menjalan kan prosedur.Ia juga bertujuan untuk mewujudkan pembelajran stress-free yang akan melahirkan satu unit pasukan Jururawat yang berbudaya korporat serta boleh menyesuaikan diri dalam perawatan sebenar ketika berada di wad dengan melakukan latihan kemahiran komposisi di skill lab semasa tempoh latihan di kolej secara maksimum.

Kesimpulannya.manakala sebanyak 34% menyatakan setuju dengan kenyataan tersebut dan tiada pelatih menyatakan tidak setuju dan memuaskan. pelatih sangat setuju dengan kenyataan ini.1 FINDING SOALAN 1 Latihan di skill lab membantu saya meningkatkan prestasi di penempatan klinikal MEMUASKAN TIDAK SETUJU 0% 0% SETUJU 34% SANGAT SETUJU 66% Sebanyak 66% sangat setuju latihan di skill lab membantu meningkatkan prestasi di penempatan klinikal. 11 . DATA ANALYSIS AND INTERPRETATION OF DATA 5.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) 5.

pelatih setuju dengan kenyataan ini. 12 . Kesimpulannya.manakala 37% pelatih menyatakan sangat setuju dengan kenyataan tersebut dan 5% menyatakan memuaskan seterusnya 2% menyatakan tidak setuju dengan kenyataan tersebut.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) SOALAN 2 Saya memerlukan pengawasan daripada pengajar semasa melakukan prosedur di skill lab MEMUASKAN TIDAK SETUJU 5% 2% SANGAT SETUJU 37% SETUJU 56% Sebanyak 56% pelatih menyatakan setuju dengan kenyataan bahawa mereka memerlukan pengawasan daripada pengajar semasa melakukan prosedur di skill lab.

NURSING RESEARCH (NNHR 3122) SOALAN 3 Saya mampu untuk melakukan prosedur dengan cekap tanpa latihan di skill lab SANGAT SETUJU 0% SETUJU 16% TIDAK SETUJU 58% MEMUASKAN 26% Sebanyak 58% menyatakan tidak setuju dengan kenyataan bahawa mereka mampu melakukan prosedur dengan cekap tanpa latihan di skill lab. 13 .majoritI pelatih menyatakan tidak setuju dengan kenyataan ini.Kesimpulannya.manakala 26% menyatakan memuaskan dengan kenyataan tersebut.dan 16% menyatakan setuju dengan kenyataan tersebut dan tiada pelatih menyatakan sangat setuju.

NURSING RESEARCH (NNHR 3122) SOALAN 4 Latihan di skill lab membenarkan saya untuk reflek tindakan saya dan meningkatkan latihan kemahiran saya TIDAK SETUJU 2% SANGAT SETUJU 1% MEMUASKAN 1% SETUJU 96% Sebanyak 61% pelatih menyatakan setuju dengan kenyataan bahawa latihan di skill lab membenarkan mereka untuk reflek tindakan dan meningkatkan latihan kemahiran mereka.manakala 37% menyatakan sangat setuju dengan kenyataan tersebut dan 1% menyatakan memuaskan dengan kenyataantersebut dan 1% lagi menyatakan tidak setuju dengan kenyataan tersebut. 14 .Kesimpulannya.majoriti pelatih menyatakan setuju dengan kenyataan ini.

15 . MEMUASKAN TIDAK SETUJU 10% 0% SETUJU 28% SANGAT SETUJU 62% Seramai 62% pelatih sangat setuju bahawa latihan di skill lab mampu meningkatkan kemahiran kerana latihan yang dilakukan berterusan dapat memperbaiki kesalahan dan memberi keyakinan semasa melakukan prosedur. 28% pelatih menyatakan setuju dengan penyataan ini manakala 10% lagi menyatakan hanya memuaskan dengan penyataan ini.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) SOALAN 5 Saya sedar bahawa latihan di skill lab mampu meningkatkan kemahiran saya.

52 SETUJU SETUJU. 16 . 32 SANGAT SETUJU SANGAT SETUJU. 4 MEMUASKAN MEMUASKAN.12% sangat setuju manakala selebihnya 4% tidak setuju. 12 0 10 20 30 40 50 60 Sebanyak 52% pelatih bersetuju bahawa peralatan di skill lab adalah memuaskan.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) SOALAN 6 Peralatan di skill lab adalah lengkap dan siap sedia digunakan.Sebanyak 32% setuju.Ini mungkin kerana sesetengah peralatan tidak lengkap dan tidak tersedia di skill lab untuk digunakan. PELATIH TIDAK SETUJU TIDAK SETUJU.

17 .NURSING RESEARCH (NNHR 3122) SOALAN 7 Saya hanya pergi ke skill lab sebelum peperiksaan OSCE.17% sangat setuju dengan kenyataan ini serta 5% peratus sangat setuju dengan penyataan ini. 17 MEMUASKAN. 45 TIDAK SETUJU. 40 40 35 30 25 20 15 10 SANGAT SETUJU.38% peratus menunjukkan keputusan memuaskan. 38 Carta pai di atas menunjukkan peratusan pelatih yang hanya pergi ke skill lab sebelum peperiksaan OSCE. 5 5 0 SANGAT SETUJU SETUJU MEMUASKAN TIDAK SETUJU SETUJU.40% peratus pelatih tidak setuju dengan kenyataan ini.

18 . 25% menunjukkan peratusan memuaskan. TIDAK SETUJU 3% SANGAT SETUJU 12% MEMUASKAN 25% SETUJU 60% Sebanyak 59% bersetuju dengan pernyataan ini.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) SOALAN 8 Saya rasa teruja dan bermotivasi untuk melakukan prosedur di skill lab. 12% sangat setuju dan 3% tidak setuju dengan pernyataan di atas.

19 . TIDAK SETUJU 7 MEMUASKAN 27 PELATIH SETUJU 58 SANGAT SETUJU 8 0 10 20 30 40 50 60 70 Sebanyak 58% pelatih bersetuju bahawa persekitaran dan kemudahan yang ada di skill lab menggalakkan pelatih untuk lebih bersemangat dalam melakukan prosedur dengan lebih kerap kerana persekitaran yang selesa membolehkan pelatih member lebih tumpuan terhadap prosedur yang dilakukan.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) SOALAN 9 Persekitaran dan kemudahan yang ada di skill lab menggalakkan saya untuk lebih bersemangat dalam melakukan prosedur di skill lab dengan lebih kerap.8% sangat setuju dan 7% lagi menyatakan tidak bersetuju.Selebihnya 27% pelatih menyatakan keputusan memuaskan.

20 . 40% setuju dan 5% menyatakan memuaskan manakala tiada pelatih menyatakn tidak setuju melakukan latihan di skill lab dapat membantu menambah keyakinan dalam melakukan prosedur kerana latihan yang kerap dapat memberi pelatih pengalaman dan memperbaiki kesalahan sekaligus dapat melakukan prosedur dengan lebih yakin. PELATIH 55 40 5 0 SANGAT SETUJU SETUJU MEMUASKAN TIDAK SETUJU Seramai 55% pelatih sangat bersetuju.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) SOALAN 10 Melakukan latihan di skill lab membantu saya menambah keyakinan dalam melakukan prosedur .

Kesimpulan yang dapat dibuat adalah. Manakala 11% pelatih tidak bersetuju dengan penyataan ini.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) SOALAN 11 Saya rasa saya gementar semasa melakukan prosedur untuk pertama kali semasa penempatan klinikal. TIDAK SETUJU 11% SANGAT SETUJU 21% MEMUASKAN 21% SETUJU 47% Sebanyak 47% pelatih bersetuju menyatakan bahawa mereka gementar semasa melakukan prosedur untuk kali pertama semasa penempatan klinikal. majoriti pelatih menyatakan mereka gementar semasa melakukan prosedur untuk kali pertama semasa penempatan klinikal. 21% pelatih sangat bersetuju dengan kenyataan ini. 21 . 21% juga pelatih menyatakan kurang memuaskan dengan penyataan ini.

Manakala 42% pelatih menyatakan memuaskan dengan penyataan tersebut. 42 SETUJU SETUJU. Oleh itu. TIDAK SETUJU TIDAK SETUJU. 22 . bersetuju 6% pelatih menyatakan mereka sangat 6% pelatih lagi dengan penyataan tersebut. 6 SANGAT SETUJU SANGAT SETUJU.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) SOALAN 12 Saya melakukan prosedur hanya semasa sesi pembelajaran. Manakala selebihnya menyatakan mereka bersetuju dengan penyataan tersebut. kesimpulan yang dapat dilakukan adalah majoriti pelatih menyatakan mereka tidak bersetuju bahawa mereka hanya melakukan prosedur semasa sesi pembelajaran sahaja. 6 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Sebanyak 46 % pelatih tidak bersetuju dengan penyataan bahawa mereka hanya melakukan prosedur semasa sesi pembelajaran. 46 MEMUASKAN MEMUASKAN.

3 0 SANGAT SETUJU SETUJU MEMUASKAN TIDAK BERSETUJU Seramai 57% bersetuju dan menyatakan mereka memilih untuk mempraktiskan skill di skill lab sebelum di tempatkan di penempatan klinikal. majoriti pelatih memilih untuk mempraktiskan skill di skill lab sebelum di tempatkan di penempatan klinikal sebagai persediaan meningkatkan kemahiran komposisi sebelum di tempatkan di penempatan klinikal. Manakala masing-masing 20% menyatakan memuaskan dan sangat bersetuju dengan pernyataan berikut. 20 20 MEMUASKAN . Kesimpulan yang dapat di buat melalui penyataan ini adalah. 20 10 TIDAK BERSETUJU. 23 . Seterusnya 3% lagi pelatih menyatakan mereka tidak bersetuju dengan penyataan ini.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) SOALAN 13 Saya selalu melakukan latihan di skill lab sebelum di tempatkan di penempatan klinikal 60 SETUJU. 57 50 40 30 SANGAT SETUJU.

24 .Ini dapat disimpulkan bahawa majoriti pelatih yang terlibat dalam research ini mengatakan mereka tidak bersetuju jika tiada masa untuk melakukan latihan di skill lab kerana padat dengan jadual rutin. Manakala 14% menyatakan kenyataan berikut mamuaskan dan lagi 9% memilih pernyataan setuju.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) SOALAN 14 Saya tiada masa untuk melakukan latihan di skill lab SANGAT SETUJU 0% SETUJU 9% MEMUASKAN 14% TIDAK BERSETUJU 77% Seramai 77% pelatih menyatakan mereka tidak bersetuju dengan kenyataan berikut berkait dengan tiada masa untuk melakukan latihan di skill lab.

Lagi 16% memilih sangat setuju dengan pernyataan berikut dan 5% mengatakan tidak bersetuju. 27 SETUJU SETUJU. 5 MEMUASKAN MEMUASKAN. 52 SANGAT SETUJU SANGAT SETUJU. Kesimpulan yang dapat di gubal adalah majoriti pelatih bersetuju dengan melakukan latihan di skill lab boleh meningkatkan keyakinan mereka semasa OSCE. PELATIH TIDAK BERSETUJU TIDAK BERSETUJU.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) SOALAN 15 Saya boleh melakukan prosedur semasa OSCE dengan yakin.Manakala 27% mengatakan mereka sekadar berasa di tahap memuaskan melakukan prosedur semasa OSCE. 25 . 16 0 10 20 30 40 50 60 Seramai 52% pelatih bersetuju mengatakan mereka berasa yakin semasa melakukan prosedur OSCE.

Dalam pada hasil kajian ini kami mendapati 100 % pelatih bersetuju bahawa latihan di skill lab membantu meningkatkan prestasi pelatih di penempatan klinikal. jururawat pelatih akan didedahkan dengan situasi sebenar pekerjaan melalui penempatan klinikal. Oleh yang demikian. yang menyatakan bahawa kemahiran adalah asas kepada jururawat untuk merawat pesakit dan membina keyakinan diri.2 DISCUSSIONS Pada era globalisasi sekarang.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) 5. kami melakukan kajian ini untuk mengetahui samaada pelatih jururawat Kolej Kejururawatan Taiping menggunakan skill lab secara berkesan atau tidak. Bidang kejururawatan juga merupakan salah satu kerjaya yang menjamin masa depan seseorang. Sebelum ditempatkan di penempatan klinikal pelatih akan menjalani sesi pembelajaran di kelas dan sesi praktikal di skill lab. Disamping itu. Oleh itu. kerjaya jururawat ini adalah satu kerjaya yang boleh dibanggakan dan merupakan pekerjaan yang mulia. 26 . haruslah mengunakan kemudahan di skill lab dengan sebaik-baiknya sebelum mereka ditempatkan di penempatan klinikal seterusnya ke alam pekerjaan. Ini disokong oleh Schon 1983. Sebelum menjadi seorang jururawat. seseorang haruslah mengikuti kursus kejururawatan mengikut standard yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sepanjang tempoh menjalani kursus ini. Contohnya Jururawat Terlatih harus mengikuti pengajian Diploma Kejururawatan selama 3 tahun di mana-mana institusi pengajian. kebanyakan generasi muda lebih memilih kerjaya berdasarkan pekerjaan yang tetap dan pendapatan yang lumayan.

Ia harus dipraktikkan dalam suasana yang bersesuaian contohnya di skill lab atau penempatan klinikal.prosedur yang telah dipelajari. tetapi kemahiran amali tidak boleh diperolehi semasa pembelajaran didalam kelas.Ini menunjukkan bahawa latihan di skill lab adalah sesi yang berpanjangan di mana tidak dilakukan semasa sesi pembelajaran sahaja. dimana mereka menyatakan pembelajaran teori boleh dipelajari didalam kelas.Dan 77% pelatih menyatakan mereka selalu melakukan latihan di skill lab sebelum ditempatkan di penempatan klinikal. peralatan yang diguna pakai juga sering berubah mengikut arus teknologi dalam bidang perawatan ini.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) Pelatih juga bersetuju bahawa mereka memerlukan pengawasan daripada pengajar atau staf klinikal semasa melakukan prosedur di skill lab. Kenyataan ini dikukuhkan oleh Nicol anf Freeth 1998. Latihan di skill lab haruslah dipraktikkan sepanjang masa untuk meningkatkan kemahiran serta mengelakkan pelatih tidak lupa mengenai prosedur. Dan mereka menyatakan bahawa mereka tidak mampu melakukan prosedur dengan cekap tanpa latihan di skill lab. sebanyak 52% daripada 100 orang pelatih yang diambil sebagai sample menyatakan bahawa peralatan yang disediakan di skill lab tidak lengkap atau tidak mencukupi untuk melakukan latihan praktikal. Peralatan yang digunakan mungkin sudah tidak diguna pakai didalam wad kerana bidang kejururawatan sentiasa berubah. Walaubagaimana pun. 27 .Kenyataan ini disokong dimana 88% pelatih daripada 100 orang pelatih yang diambil sebagai sampel menyatakan tidak berpuas hati dan tidak setuju dengan penyataan bahawa mereka hanya melakukan prosedur hanya semasa sesi pembelajaran.

Ini akan meningkatkan kemahiran praktikal tanpa melibatkan keadaan pesakit.Ini disokong oleh Schon 1983 yang menyatakan pelatih boleh melakukan kesilapan di mana ia merupakan hasil tindak balas daripada kelakuan dan kemahiran praktikal.Mereka 28 .Pelatih dinilai melalui kemahiran melakukan sesuatu prosedur tanpa diberi tunjuk ajar oleh pengajar atau staff klinikal dan mengikut masa yang ditetapkan.Ini juga dapat mengukuhkan penyataan di dalam Nursing and Midwifery Council 2007 yang menyatakan stimulasi di skill lab akan meningkatkan jaminan keselamatan dan kemahiran praktikal di mana tempat ini lebih memfokuskan pelatih berbanding pesakit. Mereka harus didedahkan dengan suasana sebenar di wad sebelum penempatan klinikal yang mana persekitaran serta peralatan yang disediakan di skill lab adalah menyerupai suasana sebenar di penempatan klinikal. Secara keseluruhannya. Mora Claramita dari Universiti Gajah Mada yang berpendapat bahawa skill lab pada prinsipnya bukan sekadar learning resource tetapi.Ia juga akan meningkatkan keyakinan pelatih berdasarkan kebolehan diri sendiri.Ini dikukuhkan oleh Dr.Sebanyak 72% sangat setuju dan setuju bahawa mereka berasa yakin sewaktu melakukan prosedur semasa peperiksaan OSCE.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) Ini membuktikan bahawa pelatih-pelatih haruslah diberi pendedahan awal sebelum penempatan kilnikal.kajian yang kami jalankan ini membuktikan pelatih Kolej Kejururawatan Taiping menggunakan skill lab dengan berkesan dan berterusan. Kemahiran pelatih dinilai melalui peperiksaan OSCE yang dijalankan pada setiap semester.Keyakinan ini akan digunakan dalam perawatan ke atas pesakit.mempunyai fungsi dan manfaat yang lebih jauh dari itu.Ini menunjukkan bahawa latihan di skill lab amatlah penting dan banyak membantu pelatih dalam prestasi meraka sewaktu peperiksaan.

29 .NURSING RESEARCH (NNHR 3122) juga berpendapat bahawa skill lab banyak membantu prestasi mereka semasa penempatan klinikal dan juga semasa peperiksaan OSCE.Ini dibuktikan dengan peratus kelulusan peperiksaan OSCE Kolej Kejururawatan Taiping adalah tinggi berbanding kolej-kolej kejururawatan lain dibawah Kementerian Kesihatan Malaysia.

pelbagai halangan telah kami hadapi dalam menyiapkan kajian ini.3 LIMITATION OF STUDY Semasa proses kaji selidik dijalankan. Kajian pertama kali Kajian ini merupakan kajian yang pertama yang dilakukan oleh kami. 3. Antara halangan yang dikenalpasti adalah: 1.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) 5. 30 . Oleh itu. Masa yang terhad Kebanyakkan penyelidik dan responden telah menjalani praktikal di wad dalam shif yang berbeza dan menyebabkan kesukaran menjalankan perbincangan dalam menyiapkan tugasan dan mengumpul bahan yang diperlukan. Kami mengambil masa yang agak lama untuk memahami perjalanan dan cara melakukan kajian ini. kami mempunyai kurang pengetahuan dan kuang pengalaman dlam melakukan kajian ini. Pelbagai protokol Kami perlu mendapatkan kebenaran dan kelulusan daripada pihak atasan untuk menjalankan kajian ini di Kolej Kejururawatan Taiping serta banyak peraturan yang harus kami patuhi dalam menjalankan kajian ini. 2.

NURSING RESEARCH (NNHR 3122) 4. 31 . Sumber-sumber yang terdapat di perpustakaan juga tidak banyak membantu menyebabkan kesukaran untuk mendapatkan maklumat bagi menyiapkan kajian. Oleh itu. kami terpaksa mencari lebih banyak maklumat melalui internet. Kemudahan yang terhad Penyelidik terpaksa berkongsi komputer dan perlu bersaing untuk menggunakannya.

32 . Selain itu. kemudahan dan peralatan juga mempengaruhi responden ke skill lab. kami dapat menemui beberapa implikasi yang telah kami perolehi melalui kajian tersebut. Antaranya ialah disebabkan oleh jadual harian yang terlalu padat dengan aktiviti lain dan tiada masa untuk ke skill lab bagi melakukan latihan praktikal. Seterusnya kami juga mengkaji faktor yang mendorong pelatih ke skill lab. Majoriti responden hadir ke skill lab bagi menjalankan latihan praktikal bagi memahirkan lagi mereka dalam sesuatu prosedur dan dapat melakukan dengan baik semasa OSCE.4 IMPLICATION Melalui analisis yang telah kami jalankan untuk penyelidikan ini. Di samping itu.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) 5. responden akan lebih bersemangat untuk ke skill lab serta dapat melakukan latihan praktikal dengan baik dan lancar. Melalui kajian ini kami telah mengkaji kebaikan penggunaan skill lab dalam meningkatkan kemahiran dalam melakukan praktikal sepanjang penempatan klinikal .Antara kebaikan yang boleh dicapai melalui penggunaan skill lab yang berkesan ialah pelatih dapat melakukan prosedur dengan cekap dan berkemahiran serta dapat melakukan prosedur dengan baik semasa peperiksaan OSCE. Sekiranya peralatan di skill lab mencukupi. kami juga melakukan kajian mengenai sebab-sebab responden tidak dapat ke skill lab. Antaranya ialah untuk menghadapi peperiksaan OSCE. Antaranya ialah kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi responden.

33 . coordinator diperlukan bagi memantau para pelatih dalam melakukan latihan praktikal dengan penuh mahir. Antaranya ialah pihak kolej perlu menyediakan peralatan yang mencukupi bagi menjalankan prosedur dengan baik. Seterusnya.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) Kesimpulannya. Antara cadangan lain yang boleh dilaksanakan bagi meningkatkan jumlah para pelatih ke skill lab ialah dengan mewujudkan jadual setiap kumpulan pelatih secara bergilir-gilir supaya semua pelatih berpeluang melakukan latihan praktikal. Selain itu. pihak kolej perlu mewujudkan satu organisasi skill lab bagi memantau keadaan skill lab dan dalam masa yang sama dapat menilai pencapaian para pelatih dalam melakukan latihan praktikal. beberapa langkah turut dicadangkan bagi meningkatkan jumlah pelatih ke skill lab.

untuk menjadi jururawat yang berkualiti mereka harus dibekalkan dengan ilmu yang mencukupi sebelum menempuh alam perkerjaan yang sebenar. Skill lab merupakan salah satu cara untuk mengukuhkan dan meningkat kemahiran kejururawatan.5 RECOMMENDATION Kemahiran merupakan asas utama dalam kerjaya kejururawatan. Di samping itu.pelatih digalakkan melakukan latihan di skill lab secara konsisten dapat memastikan pelatih melakukan praktikal dengan baik. kami mencadangkan beberapa cara untuk meningkatkan minat pelatih pergi ke skill lab dan seterusnya menerapkan kepentingan skill lab kepada pelatih. Seterusnya. Selain itu. galakkan setiap pelatih menggunakan skill lab untuk mempraktikkan prosedur yang diajar di skill lab setiap minggu bagi meningkatkan kemahiran semasa penempatan klinikal. menyediakan jadual untuk semua kumpulan pelatih bagi memastikan pelatih dapat melakukan latihan praktikal di skill lab dan berpeluang mempraktikkannya. Pelatih akan rasa lebih berkeyakinan semasa melakukan praktikal di penempatan klinikal. Jadi setiap pelatih haruslah manfaatkan penyediaan skill lab dengan sepenuhnya. Oleh itu. wujudkan satu organisasi bagi skill lab untuk memantau keadaan skill lab dan menilai tahap pencapaian para pelatih dalam melakukan praktikal. koordinator skill lab diwujudkan bagi memantau pelatih melakukan prosedur dengan betul dan cekap. Koordinator perlu sentiasa ada supaya dapat memberikan tunjuk ajar kepada para pelatih.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) 5. 34 . Justeru itu. Pertama.

ujian praktikal dilakukan bagi memantau kemampuan para pelatih dalam melakukan latihan praktikal bagi memastikan pelatih dapat menjalani penempatan klinikal dengan baik dan berkemahiran. Akhir sekali.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) Organisasi tersebut boleh dikelolakan oleh para pelatih dan diketuai oleh seorang pengajar dan jururawat klinikal. Antara langkah lain yang boleh diambil adalah dengan menyediakan peralatan yang mencukupi dan berfungsi dengan baik serta mengikut teknologi semasa supaya prosedur dapat dilakukan dengan lancar dan baik. Pelatih akan dapat mempelajari kemahiran dan pengetahuan sejajar dengan teknologi yang digunakan di wad pada masa sekarang. 35 .

kemahiran klinikal dan mutu kerja di wad. 1/2009. Antaranya ialah galakkan setiap pelatih menggunakan skill lab untuk mempraktikkan prosedur yang diajar di skill lab setiap minggu serta menyediakan jadual untuk semua kumpulan pelatih bagi memastikan pelatih dapat melakukan latihan praktikal di skill lab dan berpeluang mempraktikkannya. 2/2008. Ini membuktikan bahawa pelatih-pelatih haruslah diberi pendedahan awal sebelum penempatan kilnikal. Selain itu.6 CONCLUSION Kami telah menjalankan kajian mengenai pemilihan penyataan iaitu ³Keberkesanan Penggunaan Skill Lab di Kalangan Pelatih-Pelatih Kolej Kejururawatan Taiping´ terhadap 100 orang pelatih jururawat Kolej Kejururawatan Taiping yang terdiri daripada pelatih kumpulan 1/2008. koordinator skill lab dan satu organisasi perlu 36 . Pengumpulan data kami menggunakan kaedah boring kaji selidik (questionnaire) berbentuk closed ended question kepada responden. 2/2009 dan 1/2010 yang dipilih secara melalui kaedah simple random sampling. Oleh itu. kami telah mengusulkan beberapa pendapat dan cadangan bagi meningkatkan minat. Mereka juga menyatakan bahawa mereka tidak mampu melakukan prosedur dengan cekap tanpa latihan di skill lab. Setelah menganalisa data yang diperolehi. 77% pelatih menyatakan mereka selalu melakukan latihan di skill lab sebelum ditempatkan di penempatan klinikal. kami mendapati 100 % pelatih bersetuju bahawa latihan di skill lab membantu meningkatkan prestasi pelatih di penempatan klinikal dan mereka memerlukan pengawasan daripada pengajar atau staf klinikal semasa melakukan prosedur di skill lab.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) 5.

37 .NURSING RESEARCH (NNHR 3122) diwujudkan bagi memantau pelatih melakukan prosedur dengan baik dan cekap serta dapat memberi tunjuk ajar yang betul.

P.nelc. Chiltern Press. Purpose and Philosophy of the Nursing Skills Lab.eg/sitemap. P.com/topic/skill http://csl. 4th edition. Cheltenham.com/dictionary/usage http://www. London. (1996).edu.. K. Principles and Practice of Nurse Education. Nursing Skills Lab Handbook .Bhd. T. ‡ Quinn MF.com/usage http://mw1. September).meriam-webster. Perception of The Philosophy and Practice of Nursing. Borgelt. Mentorship in Nursing: Journal of Advanced Nursing. 5th edition. ‡ ‡ Turner P. Brown AL. B. (2000). A Qualitative Analysis of Student Nurses Experiences. 4 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ New Oxford Dictionary terbitan Fajar Bakti Sdn. Nurse Education Today. P.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) 6..asp 38 . Stanley Thornes. 201-207. BIBLOGRAFI/REFERENCE ‡ Drews M. O¶Donnel. (2000). yourdictionary. http://www. & Johnston. (2008. ‡ Bransford JD.answers. Wallis M (1999).

39 . Sila tandakan ( / ) dalam kotak jawapan yang anda pilih. APPENDIX 7. 2. 3.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) 7.1 Questionnaire KOLEJ KEJURURAWATAN TAIPING SOAL KAJI SELIDIK TAJUK : MENGETAHUI SAMAADA PELATIH JURURAWAT SKILL LAB KOLEJ SECARA KEJURURAWATAN BERKESAN. Setiap soalan terdiri daripada 1 jawapan respon tunggal sahaja. Anda tidak perlu menyatakan nama di atas boring kajian ini dan identiti serta segala maklumat yang diberikan dalam soal selidik ini adalah sulit dan dirahsiakan. TAIPING MENGGUNAKAN Arahan kepada responden: 1.

Latihan di skill lab membenarkan saya untuk reflek tindakan saya dan meningkatkan latihan kemahiran saya Sangat setuju Setuju Memuaskan Tidak Setuju 40 .Saya memerlukan pengawasan daripada pengajar semasa melakukan prosedur di skill lab Sangat setuju Setuju Memuaskan Tidak Setuju 3.Saya mampu untuk melakukan prosedur dengan cekap tanpa latihan di skill lab Sangat setuju Setuju Memuaskan Tidak Setuju 4.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) 1.Latihan di skill lab membantu saya meningkatkan prestasi di penempatan klinikal Sangat setuju Setuju Memuaskan Tidak Setuju 2.

Saya sedar bahawa latihan di skill lab mampu meningkatkan kemahiran saya Sangat setuju Setuju Memuaskan Tidak Setuju 6.Persekitaran dan kemudahan yang ada di skill lab menggalakkan saya untuk lebih bersemangat dalam melakukan prosedur di skill lab dengan lebih kerap Sangat setuju Setuju Memuaskan Tidak Setuju 41 .Saya hanya pergi ke skill lab sebelum peperiksaan osce Sangat setuju Setuju Memuaskan Tidak Setuju 8.Saya rasa teruja dan bermotivasi untuk melakukan prosedur di skill lab Sangat setuju Setuju Memuaskan Tidak Setuju 9.Peralatan di skill lab adalah lengkap dan siap sedia digunakan Sangat setuju Setuju Memuaskan Tidak Setuju 7.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) 5.

Saya selalu melakukan latihan di skill lab sebelim ditempatkan di penempatan klinikal Sangat setuju Setuju Memuaskan Tidak Setuju 42 .Melakukan latihan di skill lab membantu saya menambah keyakinan dalam melakukan prosedur Sangat setuju Setuju Memuaskan Tidak Setuju 11.Saya melakukan prosedur hanya semasa sesi pembelajaran Sangat setuju Setuju Memuaskan Tidak Setuju 13.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) 10.Saya rasa gementar semasa melakukan prosedur untuk pertama kali semasa di penempatan klinikal Sangat setuju Setuju Memuaskan Tidak Setuju 12.

NURSING RESEARCH (NNHR 3122) 14.Saya tiada masa untuk melakukan latihan di skill lab Sangat setuju Setuju Memuaskan Tidak Setuju 15.Saya boleh melakukan prosedur semasa osce dengan yakin Sangat setuju Setuju Memuaskan Tidak Setuju 43 .

and third semesters of the nursing program. Students who practice skills often are the most successful in the nursing program. The skills progress from simple to complex as students progress in the nursing program. intravenous fluid and medication practice. ostomy care. VCRs on rolling carts allow students to bring skills videos to the bedside to view a procedure while practicing a selected skill.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) The Nursing Skills Lab The Nursing Skills Lab at Cuesta College provides an opportunity for students to practice nursing skills in a supportive and caring environment. Students are able to see and manipulate manikins for skills such as dressing changes. Practice opportunities vary from highly structured to less structured simulations of clinical scenarios. Regular skill practice is required of all students in the first. second. intramuscular medication practice. as well as more complex skills such as tracheal suction and tracheostomy care. 44 . The lab allows for demonstration and practice of nursing skills learned in theory and clinical courses.

45 . which enhances learning through discussion. They can view the programs individually or in groups.NURSING RESEARCH (NNHR 3122) The Nursing Computer Lab The nursing computer lab allows students to view computer assisted instruction programs and videos as well as previous Power Point lectures. Basic keyboarding and Windows95 skills are necessary to utilize the computer lab. Students often use this time to reinforce information at their own pace.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful