RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT

)

APA ITU RMT? Program Rancangan Makanan Tambahan dilaksanakan bertujuan membantu seseorang murid sekolah rendah daripada kalangan keluarga yang miskin. Ianya bermaksud untuk memberi makanan tambahan secara imbuhan sebanyak 25% - 30% daripada keperluan hariannya. Rancangan ini merupakan satu usaha yang bersepadu dan selaras dengan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan kesihatan dan pemakanan murid tersebut. Murid berstatus “Warganegara Malaysia“ dan daripada keluarga berpendapatan di bawah paras RM 400.00 atau pendapatan perkapita RM 80.00 adalah layak untuk menyertai program ini. SURAT PEKELILING KEWANGAN BIL. 7 TAHUN 2002 RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) DI SEKOLAH RENDAH 1. TUJUAN Surat Pekeliling ini bertujuan untuk menggariskan peraturan dan tatacara penyaluran bantuan Rancangan Makanan Tambahan (RMT) ke Sekolah Rendah oleh Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) 2. LATAR BELAKANG 2.1 Kebelakangan ini RMT dilaksanakan sebagai satu program yang bertujuan membantu meningkatkan taraf pemakanan serta kesihatan murid sekolah rendah. Program ini yang pada asalnya dikendalikan oleh Jabatan Perdana Menteri diperluaskan pelaksanaan menurut pengesyoran dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran pada tahun 1979. 2.2 Sejumlah 532,500 murid sekolah rendah daripada “golongan termiskin” (keluarga yang berpendapatan kurang RM400.00 sebulan atau RM80.00 per kapita) menerima bantuan ini secara makanan tambahan dan minuman bagi tempoh 190 hari mulai hari pertama persekolahan pada setiap tahun. Kadar bantuan setiap murid adalah RM1.20 sehari bagi negeri-negeri di Semenanjung dan RM1.35 sehari bagi murid di Sabah dan Sarawak. Jumlah peruntukan semasa yang disediakan berasaskan kepada jumlah murid dan kadar tersebut adalah RM 123,647,250.00 setahun. 2.3 Bahagian Sekolah telah menyediakan senarai menu makanan tambahan dan sekolahsekolah dibenarkan mengambilkira kemampuan dan kesesuaian dengan keadaan tempatan bagi menyediakan makanan bagi murid-murid yang terlibat. 2.4 Satu kajian tentang penyaluran peruntukan RMT kepada sekolah telah diadakan oleh Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri. Hasil kajian yang dikeluarkan pada bulan Jun 2002 telah melaporkan bahawa penyaluran peruntukan oleh JPN kepada sekolah adalah terlalu lewat kerana sekolah perlu membuat tuntutan sebelum bantuan RMT diberikan. MAMPU mengesyorkan bahawa penyaluran bantuan RMT itu hendaklah dibuat terus kepada sekolah berasaskan kepada rekod jumlah murid yang layak pada tahun semasa, tanpa tuntutan daripada Rancangan Makanan Tanbahan (RMT) | Oleh: Gamtis @ Francis Luntid, Jaggil Apak, Jonias Sulindap, So Sui Gum & Stevon Luntid

1

untuk memperbaiki keadaan kesihatan sebagai satu usaha yang selaras dengan Dasar Pembangunan Negara. 3. perkiraan jumlah penerima bantuan hendaklah dikemaskini dengan mengambil kira kemasukan murid baru ke tahun satu dan jumlah murid tahun enam yang tamat sekolah. Prosedur pembayaran yang ditetapkan adalah seperti berikut: 3. terutama dari luar bandar dan dari golongan berpendapatan rendah. Setiap JPN hendaklah menyimpan rekod perbelanjaan peruntukan RMT dan mempastikan peruntukan ini digunakan sepenuhnya.4 Penyelia Kesihatan di JPN hendaklah menyampaikan rekod pengagihan peruntukan RMT di sekolah sehingga 31hb. 3. PROSEDUR PEMBAYARAN Bagi melaksanakan syor yang dikeluarkan oleh pihak MAMPU prosedur pembayaran bantuan RMT telah diseragamkan dan penyelenggaraan program RMT hendaklah diawasi oleh Penyelia Kesihatan di JPN. So Sui Gum & Stevon Luntid 2 . berserta dengan pertambahan murid bagi sekolah-sekolah yang baru dibuka. 3.3 Kod dan nama sekolah berserta dengan jumlah penerima bantuan hendaklah dikemukakan oleh Penyelia Kesihatan dengan menggunakan Format A kepada Unit Pengurusan Kewangan di JPN sebelum 30 November untuk bayaran secara berkomputer melalui sistem e-PCG terus kepada akaun kerajaan sekolah-sekolah yang terlibat. 3.sekolah. Rancangan Makanan Tanbahan (RMT) | Oleh: Gamtis @ Francis Luntid. PEMATUHAN Sebarang kelewatan pengagihan peruntukan akan dilaporkan dalam Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun di peringkat Kementerian Pendidikan untuk tindakan yang sewajarnya. Jonias Sulindap. Bahagian Sekolah pula akan menyediakan laporan pengagihan mengikut negeri kepada Bahagian Kewangan. Dengan cara ini program RMT boleh dimulakan lebih awal dan pada hari pertama persekolahan.2 Bagi tahun-tahun berikutnya. secara imbuhan dan buat sementara waktu. Untuk menyelenggarakan pendidikan kesihatan dan pemakanan secara langsung dan secara tidak langsung. Januari tahun berkenaan kepada Bahagian Sekolah. 2.1 Jumlah murid yang sedang menerima bantuan RMT pada 1 Oktober tahun semasa di setiap sekolah rendah akan menjadi asas perkiraan untuk membayar bantuan RMT bagi tahun 2003. Objektif RMT 1. 3. Jaggil Apak. Bagi negeri Sabah dan Sarawak pembayaran hendaklah dibuat secara waran peruntukan kepada Pejabat Pendidikan Daerah negeri masing-masing. Untuk memberi makanan tambahan yang berzat dan seimbang kepada murid-murid yang berkenaan untuk membantu mereka mengatasi masalah dari segi pertumbuhan badan dan kekurangan tenaga. Untuk memberi makanan tambahan kepada murid-murid sekolah rendah. 4.

Keperluan peruntukan RMT hendaklah dikemukakan oleh JPN kepada Bahagian Kewangan sebelum 30 November tahun sebelumnya. Sekolah yang belum melaksanakan sistrem geran. PERMOHONAN PERUNTUKAN KEWANGAN Permohonan peruntukan RMT tahun semasa adalah berdasarkan bilangan murid yang layak pada 1 Oktober tahun sebelumnya. Untuk menggalakkan penglibatan dan penyertaan masyarakat dalam usaha-usaha sekolah mengelolakan RMT. Permohonan RMT dikemukakan oleh sekolah kepada JPN/ PPG/ PPD berdasarkan Buku Panduan RMT di sekolah tahun 2002. SURAT PEKELILING KEWANGAN BIL. Untuk mengendalikan tabiat sopan santun. Rancangan Makanan Tanbahan (RMT) | Oleh: Gamtis @ Francis Luntid. sekolah layak memohon peruntukan RMT mengikut kadar baru seperti berikut :NEGERI Semenanjung Sabah. Agihan pertama 80% disalurkan oleh Bahagian Kewangan kepada JPN pada bulan Januari. 5. So Sui Gum & Stevon Luntid 3 . Sarawak dan WP Labuan KADAR SEDIA ADA (RM) 1.35 KADAR BARU (RM) 1. Peruntukan yang diagihkan hanya boleh digunakan untuk bayaran kepada pengusaha/ pembekal makanan RMT sahaja. 2 TAHUN 2008 RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN DI SEKOLAH RENDAH KADAR TUNTUTAN Mulai Mac tahun 2007. Jaggil Apak. Jonias Sulindap. JPN mengagihkan peruntukan RMT terus ke sekolah yang melaksanakan sistem geran dalam tempoh 2 minggu selepas waran diterima. Sekolah mengakaunkan di bawah lajur pelbagai dalam Buku Tunai Kumpulan Wang Kerajaan (KWK) dan menyelenggara Akaun Subsidiari RMT. sekolah menerima bantuan ini bagi tempoh 190 hari mulai hari pertama persekolahan bagi setiap tahun. kebersihan makanan dan kebersihan alam sekitar. disiplin.80 2.20 1. PPG/ PPD/ PPDk hendaklah mengakaunkan di bawah lajur RMT dalam Buku Tunai Akaun Khas PPG/ PPD/ PPDk. JPN mengagihkan peruntukan RMT ke PPG/ PPD/ PPDk dalam tempoh 2 minggu selepas geran diterima.4.05 Berdasarkan bilangan murid yang layak. timbang rasa serta amalan yang diingini berkaitan dengan kebersihan diri.

00 telah diturunkan kepada semua JPN di Semenanjung dan PPD di Sabah dan Sarawak pada 8 Julai 2010. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) tidak membuat pengurangan jumlah hari dan peruntukan bagi Program Rancangan Makanan Tambahan (RMT) untuk tahun 2010 iaitu selama 190 hari persekolahan. Jumlah peruntukan tambahan RMT ini diturunkan berdasarkan kepada maklumat keperluan yang diberikan oleh semua JPN bagi menampung keperluan RMT untuk 80 hari persekolahan seterusnya. PELAKSANAAN RMT DI SEKOLAH RENDAH TAHUN 2010 (rujukan : surat KPM Bahagian Kewangan bertarikh 1 Julai 2010) Penurunan waran peruntukan diagihkan bagi jumlah 190 hari persekolahan. pihak sekolah/PPG/PPD/PPDk dikehendaki memulangkan lebihan peruntukan kepada Bahagian Kewangan melalui JPN sebelum 30 Oktober tahun semasa. Agihan Januari bagi 110 hari dan agihan Julai bagi 80 hari (Julai) BERITA HARIAN BERTARIKH 07 JULAI 2010. Peruntukan ini adalah mencukupi bagi menampung perbelanjaan RMT untuk tempoh 110 hari persekolahan. Jika berlaku pengurangan murid yang layak mendapat RMT atau sekolah mempunyai lebihan peruntukan RMT. Peruntukan kedua RMT sebanyak RM99. Hasil kajian menunjukkan persepsi ibu bapa pelajar terhadap RMT bagi aspek yang dikaji adalah tinggi iaitu dengan min 4. Rancangan Makanan Tanbahan (RMT) | Oleh: Gamtis @ Francis Luntid.PENYELARASAN PERUNTUKAN KEWANGAN Sekolah yang mempunyai pertambahan murid yang layak RMT boleh memohon peruntukan tambahan kepada JPN (sekolah yang melaksanakan sistem geran) atau melalui PPG/ PPD/ PPDk (sekolah yang belum melaksanakan sistem geran) sebelum 30 April. JPN mengemukakan permohonan peruntukan tambahan kepada Bahagian Kewangan dalam tempoh 2 minggu selepas 30 April.02. Didapati majoriti ibu bapa pelajar bersetuju supaya program RMT diteruskan perlaksanaannya pada masa hadapan. Jaggil Apak.000. Contoh Kajian Berkaitan RMT PERSEPSI IBU BAPA PELAJAR TERHADAP RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) DI SEKOLAH KEBANGSAAN.268. So Sui Gum & Stevon Luntid 4 .00 diagihkan kepada semua Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) di semenanjung dan Wilayah Persekutuan Labuan serta Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) bagi Negeri Sabah dan Sarawak pada 7 Januari 2010.900. Peruntukan pertama sebanyak RM138.032. Jonias Sulindap. NOR IZWANI BINTI DAUD Ijazah Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Pengajian Islam) Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia APRIL 2008 Kajian ini dilakukan untuk melihat persepsi ibu bapa pelajar terhadap Rancangan Makanan Tambahan (RMT).

942.000 PERUNTUKAN 2009 (RM’ 000) 72.000 739.510.400 243.500 20.773 478.400 123.000.893 419. 027 6.100 1.618.500 977.382.507 3.000 81.020 17.400 27.400 53.506 621.020 771.197 Sumber: Kementerian Pelajaran Malaysia: Bantuan Persekolahan Rancangan Makanan Tanbahan (RMT) | Oleh: Gamtis @ Francis Luntid.200 ANGGARAN BIL.800 270.020 147.JENIS BANTUAN PERSEKOLAHAN PERBELANJAAN 2008 (RM’ 000) Elaun Murid Berkeperluan Khas (OKU) (Peruntukan 2009 meningkat disebabkan kenaikan kadar RM50 sebulan kepada RM150 sebulan) Bantuan Geran Perkapita (PCG) Bantuan Makanan Prasekolah Bantuan Makanan Asrama Yuran Khas Sekolah (YKS) Bantuan Kokurikulum Ke Sekolah Rancangan Makanan Tambahan (RMT) Program Susu Sekolah (PSS) Skim Bantuan Tuisyen (SBT) Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) Bantuan Jaket Keselamatan Yuran Peperiksaan Awam JUMLAH KESELURUHAN 22. Jaggil Apak.382.375 219.157 740.608. So Sui Gum & Stevon Luntid 5 .982 3.382.700 180.453 5.400 242. MURID MENDAPAT FAEDAH 2009 (ORANG) 40.000 1.200 50.000 42. Jonias Sulindap.618 6.000 1.411 209.778 6.700 2.400 245.000 79.400 35.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful