Sambungan kayu memanjang type Iidah miring

Type
sambungan
LÌDAH
MÌRÌNG ini
biasa
digunakan
pada kayu
dengan arah
memanjang.
Untuk
detailnya
silakah lihat
gambat
berikut.
Sambungan kayu type bersusun dengan schei
Type
sambungan
kayu
BERSUSUN
DENGAN
SCHEÌ ini biasa
digunakan pada
balok kayu
dengan arah
memanjang.
Untuk detailnya
silakah lihat
gambar berikut.
Sambungan kayu sudut type purus dan Iubang terbuka
Type
sambungan
sudut
PURUS DAN
LUBANG
TERBUKA ini
biasa
digunakan
pada balok
kayu dengan
arah sudut.
Untuk
detailnya
silakah lihat
gambat
berikut.
Sambungan kayu type Iidah bersponing dan aIur
Type
sambungan
kayu type
LÌDAH
BERSPONÌ
NG DAN
ALUR ini
biasa
digunakan
pada
kayu denga
n arah
memanjan
Sambungan kayu type bersusun dengan gigi
Type
sambungan
kayu
BERSUSUN
DENGAN GÌGÌ
ini biasa
digunakan
pada balok
kayu dengan
arah
memanjang.
Untuk
detailnya
silakah lihat
gambar
berikut.
Sambungan kayu sudut type Takikan Lurus
Type
sambungan
sudut
TAKÌKAN
LURUS ini
biasa
digunakan
pada balok
kayu dengan
arah
menyudut.
Untuk
detailnya
silakah lihat
gambat
berikut.
Sambungan kayu dengan pengunci atas dan bawah
Type
sambungan
kayu dengan
PENGUNCÌ
ATAS DAN
BAWAH ini
biasa
digunakan
pada balok
kayu dengan
arah
memanjang.
Untuk
detailnya
silakah lihat
gambar
berikut.
Sambungan kayu dengan pengunci bawah
Type sambungan
kayu dengan
PENGUNCÌ
BAWAH ini biasa
digunakan pada
balok kayu
dengan arah
memanjang.
Untuk detailnya
silakah lihat
gambar berikut.
Sambungan kayu dengan pengunci di samping
Type
sambungan
kayu dengan
PENGUNCÌ

SAMPÌNG
ini biasa
digunakan
pada balok
kayu dengan
arah
memanjang.
Untuk
detailnya
silakah lihat
gambar
berikut.
Sambungan kayu type purus dan lobang dengan gigi tegak
Type sambungan
kayu PURUS
DAN LOBANG
DENGAN GÌGÌ
TEGAK ini biasa
digunakan pada
balok kayu
dengan arah
memanjang.
Untuk detailnya
silakah lihat
gambar berikut.
Sambungan kayu sudut type purus dan Iubang dengan spatpen
Type
sambungan
sudut PURUS
DAN LUBANG
DENGAN
SPATPEN ini
biasa digunakan
pada balok kayu
dengan arah
sudut. Untuk
detailnya silakah
lihat gambat
berikut
Sambungan kayu sudut type purus dan Iobang dengan gigi garis bagi
Type
sambungan
kayu PURUS
DAN LOBANG
DENGAN GÌGÌ
GARÌS BAGÌ ini
biasa
digunakan
pada balok
kayu dengan
arah sudut (
biasanya pada
kuda kuda kayu
). Untuk
detailnya
silakah lihat
gambatrberikut.
Sambungan kayu sudut type purus dan lubang dengan spatpen
Type sambungan
sudut PURUS
DAN LUBANG
DENGAN
SPATPEN ini biasa
digunakan pada
balok kayu dengan
arah sudut. Untuk
detailnya silakah
lihat gambat
berikut
Sambungan kayu type Takikan Lurus rangkap
Type sambungan
TAKÌKAN
LURUS
RANGKAP ini
biasa digunakan
pada balok kayu
dengan arah
memanjang.
Untuk detailnya
silakah lihat
gambat berikut
Sambungan kayu sudut type purus dan lubang tertutup
Type sambungan
kayu PURUS
DAN LUBANG
TERTUTUP ini
biasa digunakan
pada balok kayu
dengan arah
melintang. Untuk
detailnya silakah
lihat gambar
berikut
Sambungan kayu type purus Lurus
Type
sambungan
PURUS
LURUS ini
biasa
digunakan
pada balok
kayu dengan
arah
memanjang.
Untuk detailnya
silakah lihat
gambat berikut.
Sambungan kayu type purus dan Iubang terbuka
Type sambungan
kayu PURUS
DAN LUBANG
TERBUKA ini
biasa digunakan
pada balok kayu
dengan arah
melintang. Untuk
detailnya silakah
lihat gambar
berikut
Sambungan kayu type melebar lidah lepas dan alur
Type
sambungan
kayu
melebar
jenis LÌDAH
LEPAS
DAN ALUR
ini biasa
digunakan
pada jenis
kayu
melebar
untuk
konstruksi
lantai dan
konstruksi
dinding.
Untuk
detailnya
silakah lihat
gambat
berikut
Sambungan kayu sudut type purus dan lubang tertutup
Type sambungan
kayu PURUS DAN
LUBANG
TERTUTUP ini
biasa digunakan
pada balok kayu
dengan arah
melintang. Untuk
detailnya silakah
lihat gambar
berikut
Sambungan kayu type Takikan Lurus MuIut Ikan
Type
sambungan
TAKÌKAN
LURUS
MULUT ÌKAN
ini biasa
digunakan
pada balok
kayu dengan
arah
memanjang.
Untuk
detailnya
silakah lihat
gambat
berikut
Sambungan kayu type Bibir Miring Berkait
Type sambungan
BÌBÌR MÌRÌNG
BERKAÌT ini biasa
digunakan pada
balok kayu dengan
arah memanjang.
Untuk detailnya
silakah lihat
gambat berikut
Sambungan kayu type Bibir Lurus Berkait
ype sambungan BÌBÌR
LURUS BERKAÌT ini
biasa digunakan pada
balok kayu dengan
arah memanjang.
Untuk detailnya
silakah lihat gambat
berikut
Sambungan kayu type Bibir Miring
Type sambungan
BÌBÌR MÌRÌNG ini
biasa digunakan
pada balok kayu
dengan arah
memanjang.
Untuk detailnya
silakah lihat gambat
berikut
Sambungan kayu type voor Ioef
Type sambungan
kayu VOOR LOEF
ini biasa digunakan
pada balok kayu
dengan arah
melintang. Untuk
detailnya silakah
lihat gambar
berikut.
Sambungan kayu type takikan lurus ekor burung pada pertemuan
Type sambungan
kayu TAKÌKAN
LURUS EKOR
BURUNG PADA
PERTEMUAN ini
biasa digunakan
pada balok kayu
dengan arah
melintang. Untuk
detailnya silakah
lihat gambat berikut
Sambungan kayu type takikan lurus ekor burung dengan perkuatan
Type sambungan
kayu TAKÌKAN
LURUS EKOR
BURUNG
DENGAN
PERKUATAN ini
biasa digunakan
pada balok kayu
dengan arah
melintang. Untuk
detailnya silakah
lihat gambar
berikut.
Sambungan kayu sudut type purus dan lubang dengan spatpen purus alur
Type
sambungan
sudut PURUS
DAN LUBANG
DENGAN
SPATPEN DAN
ALUR ini biasa
digunakan pada
balok kayu
dengan arah
memanjang.
Untuk detailnya
silakah lihat
gambat berikut
Sambungan kayu dengan raveIing ekor burung
Type sambungan
kayu dengan
RAVELÌNG
EKOR BURUNG
ini biasa
digunakan pada
balok kayu
dengan arah
melintang. Untuk
detailnya silakah
lihat gambar
berikut