PEDAGOGI

PENILAIAN PENGAJARAN

Oleh: Prof. Madya Hj Sapon Ibrahim
sapon@uthm.edu.my 1

PENGENALAN
Penilaian - aktiviti khusus untuk menilai akauntabiliti pendidik, pembangunan produk dan pembangunan kurikulum
(Gage & Beliner, 1992 )

Penilaian - suatu proses yang merangkumi aktiviti pengumpulan maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran
(Esah Sulaiman, 2004)

Penilaian - suatu proses mentaksir sama ada kuantiti atau takat sesuatu yang diukur itu boleh diterima atau tidak
sapon@uthm.edu.my

(Ee Ah Meng, 1992)

2

PENGENALAN (samb«)
TUJUAN ‡ Sebagai penggerak ‡ Sebagai alat mencari punca kelemahan ‡ Bagi mendapatkan maklum balas ‡ Sebagai Penilaian ‡ Pembelajaran lampau

KEPENTINGAN ‡ Laporan Kemajuan untuk kegunaan pelajar & guru ‡Pengumpulan mengikut kebolehan ‡Pengesahan paras pencapaian ‡Bimbingan konsep dan kemahiran sapon@uthm.edu.my 3

PENGENALAN (samb«)
Penilaian melibatkan tiga langkah iaitu:
‡ ‡ ‡ mendapatkan maklumat melalui cara mengukur menetapkan suatu kriteria bagi pengukuran membuat sesuatu penaksiran dari hasil pengukuran

sapon@uthm.edu.my

4

sapon@uthm.edu. Proses penilaian yang diselaraskan dengan proses pengajaran di kelas untuk mengesan kemajuan perkembangan individu secara menyeluruh.PENILAIAN BERASASKAN INSTITUSI Salah satu penilaian yang dilakukan di sekolah ialah Penilaian Kemajuan Berasaskan Sekolah (PKBS) iaitu satu sistem penilaian kebolehan dan pencapaian pelajar.my 5 .

Mengurangkan penekanan semata-mata untuk lulus peperiksaan sahaja.edu. Mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menyeronokkan dan menggalakkan.my 6 . sapon@uthm.PENILAIAN BERASASKAN INSTITUSI (samb«. Meningkatkan lagi taraf ikhtisas guru kerana pengalaman baru dapat diperoleh dalam bidang penggubalan dan mereka bentuk item-item ujian dan pelbagai jenis ujian dan alat penilaian yang lain.) Tujuan: Meningkatkan lagi mutu penilaian.

PENCERAPAN & PENTAKSIRAN PENGAJARAN Pencerapan .edu.my 7 .pemerhatian dan mengumpul data atau maklumat Pentaksiran .memberi nilai atau membuat penilaian dalam menentukan kualiti sesuatu Pencerapan dan pentaksiran pengajaran adalah bermaksud mengumpul data dan membuat penilaian tentang pengajaran yang diberikan sapon@uthm.

Tahap 1 biasanya diberikan sekiranya terdapat beberapa kelemahan manakala Tahap 5 diberikan sekiranya cemerlang dalam banyak aspek sapon@uthm.PENCERAPAN & PENTAKSIRAN PENGAJARAN (samb«) Dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah kriteriaditetapkan sebelum pengajaran dilaksanakan Bertujuan untuk melihat sama ada objektif pengajaran sesuatu subjek itu tercapai atau tidak Penilaian yang dilakukan adalah mengikut tahap di mana setiap tahap mempunyai kriteria-kriteria yang tertentu kriteriaSeperti contoh.my 8 .edu.

edu. See Ngean).penilaian formatif bermaksud melakukan penilaian pada setiap unit untuk satu topik (Ng.my 9 ke semasa. .Untuk memperoleh maklumat tentang tahap penguasaan dan kelemahan murid terhadap hasil pembelajaran masteri yang telah ditentukan .PENILAIAN FORMATIF Formatif berasal dari kata 'format' yang bermaksud susunan unit-unit kecil yang mempunyai kesatuan dengan suatu matlamat. .Maklumat pencapaian pelajar diambil dari semasa sapon@uthm. . ‡ Penilaian formatif .Dilakukan secara kerap.

setiap bulan ataupun selepas beberapa topik atau bab yang telah diajar.edu. sapon@uthm.Tujuan utamanya adalah untuk mengesan sama ada pelajar sudah atau belum menguasai hasil-hasil hasilpembelajaran yang penting (merupakan kriteria untuk sesuatu ujian).Ujian mingguan dan ujian bulanan .Ujian diagnostik (mengenal pasti sesuatu kelemahan (mengenal murid berdasarkan daripada response mereka).my 10 . mereka) boleh dilakukan pada setiap minggu. .PENILAIAN FORMATIF (samb«) Ujian disepanjang persekolahan/kursus .

Penilaian mengesan penguasaan.PENILAIAN FORMATIF (samb«) Penilaian mengukur kebolehan kognitif. Penilaian mengesan pengajaran sapon@uthm. Penilaian mengesan kemajuan. Penilaian mengesan pencapaian. afektif dan psikomotor termasuk aspek sikap dan nilai.edu.my 11 .

See Ngean. Menurut Ng.PENILAIAN SUMATIF Secara ringkas. sumatif merupakan suatu aktiviti penilaian yang dilakukan pada akhir tiaptiap aktiviti pendidikan. sumatif berasal dari kata Inggeris yang membawa maksud 'sum' iaitu jumlah (merujuk kepada suatu bilangan yang agak besar atau luas) Penilaian untuk menentukan prestasi keseluruhan murid selepas satu tempoh pembelajaran atau beberapa unit pembelajaran tertentu.my 12 . sapon@uthm.edu.

edu. Persediaan untuk peperiksaan awam pada peringkat sekolah.my dasar- 13 .PENILAIAN SUMATIF (samb«) Dilakukan untuk menilai kemajuan murid dan sejauh mana objektif dan matlamat pendidikan telah dicapai dan sejauh mana keberkesanannya. Agen menilai atau susulan keberkesanan dasar pendidikan sesebuah negara sapon@uthm.

Selepas penilaian sumatif. (ujian semester atau SPM) Penilaian sumatif juga dapat memberi gambaran tentang keberkesanan kaedah atau aktiviti yang dilaksanakan dalam proses P&P dalam tempoh tersebut.PENILAIAN SUMATIF (samb«) Peperiksaan sumatif boleh berbentuk lisan. bertulis iaitu objektif atau subjektif.edu.my 14 . Peperiksaan selalunya diadakan pada penghujung setiap semester. amali dan projek. murid yang tidak mencapai aras penguasan 80% hendaklah diberi perhatian dan bimbingan oleh guru sapon@uthm.

edu.my 15 .PERANAN UJIAN SUMATIF DALAM PENGAJARAN Ujian Sumatif Tidak Ubahkan pengalaman pembelajaran Adakah objektif pengajaran tercapai? Ya Berikan gred atau sijil Menilai kesan pengajaran sapon@uthm.

Dapat mengesan punca kelemahan untuk kegunaan dalam pendidikan pemulihan Sepanjang pengajaran Tingkah laku kognitif. ada yang sangat senang dan ada pula yang sangat susah Peperiksaan akhir tahun Biasanya ujian rujukan norma. psikomotor dan afektif Satu-satu segmen Terhad kepada tugasan pembelajaran Berubah-ubah mengikut segmen Alat pengukur formatif yang dibentuk khas Ujian rujukan kriteria Skor gagal atau lulus Ujian Sumatif Pensijilan atau penggredan pelajar di akhir kursus Masa diberi Tekanan dalam penilaian Fokus pengukuran Sifat sampelan Kesukaran item Jenis alat Skor Cara melaporkan skor Di akhir satu-satu unit atau kursus Tingkah laku kognitif Objektif kursus Beraneka jenis Semua peringkat. SPM. PMR.my . lembaran kerja sapon@uthm. peperiksaan 16 Sijil Perguruan. 2002) Ee Ciri-ciri Fungsi Ujian Formatif Menghasilkan maklumat balik kepada pelajar dan guru tentang kemajuan pelajar. tetapi boleh merupakan ujian rujukan kriteria Jumlah skor UPSR. peperiksaan akhir tahun Contoh Ujian bulanan.PERBEZAAN ANTARA UJIAN FORMATIF DENGAN UJIAN SUMATIF (Ee Ah Meng. STPM.edu.

edu.sapon@uthm.my 17 .

my 18 .edu.PENILAIAN NORMA Tujuan : membandingkan prestasi seorang individu yang lain atau membandingkan prestasi sesuatu kumpulan dengan kumpulan yang lain dengan menggunakan ujian yang sama sapon@uthm.

sapon@uthm.my 19 .PENILAIAN NORMA Peringkat sekolah ² peperiksaan pertengahan dan akhir tahun Markah yang diperolehi oleh pelajar dijadikan sebagai kriteria asas bagi membandingkan prestasi dalam atau antara kelas.edu.

my 20 .PENILAIAN NORMA Soalan ujian rujukan norma digubal berdasarkan sukatan pelajaran. 50% sederhana dan 25% susah. Perbandingan prestasi merupakan relatif. oleh itu ujian penilaian norma juga dikenali sebagai ujian penilaian relatif sapon@uthm. Kesukaran soalan ujian dari mudah ke susah iaitu 25% mudah.edu.

edu.my 21 .PENILAIAN RITERIA Tujuan : menentukan taraf pencapaian seseorang individu yang dikehendaki dalam sesuatu bidang kemahiran Peringkat sekolah ² guru menetapkan kriteria pada tahap minimum bagi pelajar yang dikehendaki bagi mencapai objektif pembelajaran sapon@uthm.

my 22 . Penerangan : Dalam kriteria ini. sekiranya pelajar hanya dapat menjawab 6 soalan dengan tepat.PENILAIAN RITERIA Contoh : Pelajar dikehendaki menjawab sekurangkurangnya 7 daripada 10 soalan dengan tepat. bemakna pelajar tersebut gagal menguasai kemahiran mengikut objektif yang ditetapkan sapon@uthm.edu.

iaitu satu dari beberapa bahagian kemahiran yang diajarkan. Ujian ini juga dikenali sebagai ujian rujukan objektif kerana soalan yang digubal mengikut objektif pelajaran.PENILAIAN KRITERIA Ujian ini hanya sesuai digunakan untuk menguji sebahagian kecil isi kandungan pelajaran sahaja.edu. sapon@uthm.my 23 .

my 24 .edu.PENILAIAN RITERIA eputusan ujian rujukan kriteria adalah sesuai digunakan sebagai penilaian formatif untuk mengesan kelemahan pelajar dalam penguasaan tertentu dan bilangan calon tidak ramai elemahan : hanya fokuskan pada pembelajaran ´bahagianµ dan bukannya ´keseluruhanµ kurang efektif untuk pengajaran yang menekankan pada pengetahuan dan kefahaman sapon@uthm.

edu.PERBEZAAN ANTARA UJIAN RUJUKAN NORMA DENGAN UJIAN RUJUKAN KRITERIA JENIS/CIRI/ UJIAN RUJUKAN NORMA PERBEZAAN Pengertian Ujian pencapaian relatif yang menunjukkan prestasi kumpulan yang normal UJIAN RUJUKAN KRITERIA Ujian rujukan objektif yang menentukan pencapaian individu berdasarkan kriteria minimum yang ditetapkan terlebih dahulu Tujuan sapon@uthm.my Membandingkan dan Menentukan penguasaan membezakan antara pembelajaran berdasarkan mengikut calon/ kumpulan kriteria 25 .

edu.Sambungan« JENIS/CIRI/ PERBEZAAN Kegunaan UJIAN RUJUKAN NORMA Untuk ujian sumatif dengan membezakan calon-calon dalam peringkat prestasi cemerlang. Penentuan prestasi secara individu atau kumpulan kecil Terdiri soalan hampir sama peringkat kesukaran berdasarkan objektif 26 pelajaran Sasaran Ciri Soalan sapon@uthm. kepujian.my . Perbandingan prestasi ramai calon Terdiri soalan daripada mudah kpd susah dan mempunyai diskriminasi antara calon UJIAN RUJUKAN KRITERIA Untuk ujian formatif dengan membaiki pengajaran dan pembelajaran berdasarkan keputusan ujian.lulus dan gagal.

edu. Peperiksaan awam : UPSR.my Ujian pendek.Sambungan. PMR. JENIS/CIRI/ PERBEZAAN Ciri ujian UJIAN RUJUKAN NORMA Markah lulus ditentukan selepas keputusan ujian Isi kandungan soalan meliputii suatu bidang pelajaran yang luas UJIAN RUJUKAN KRITERIA Markah lulus ditetapkan sebelum ujian dijalankan Isi kandungan soalan menumpukan pada bahagian tertentu Liputan Contoh ujian sapon@uthm. SPM dan kertas kursus dan latihan bertulis SPTM dalam kelas 27 ..

edu.my 28 .sapon@uthm.

KUIZ Set soalan pendek & ringkas yang diberikan oleh guru ketika habis pengajaran sesebuah topik.my 29 .edu. Tidak mengambil masa yang lama Kuiz selalunya dijalankan di dalam kelas pada waktu itu juga atau bila ² bila tanpa memberitahu kepada pelajar untuk persiapan Untuk menguji kefahaman & penguasaan pelajar terhadap topik yang dipelajari tersebut sapon@uthm.

my 30 .edu.Prinsip-prinsip panduan melalui kuiz Dua kategori: Pembentukan soalan aras soalan hendaklah sesuai dengan kebolehan pelajar dan pengalaman masing-masing Soalan yang dibentuk dapat mendorong pelajar Penerimaan jawapan pelajar. menggalakkan pelajar berusaha memberi jawapan dengan baik Menggalakan pelajar mengulangkaji pelajaran sapon@uthm.

edu. Menarik perhatian pelajar supaya menumpukan perhatian mereka kepada aktiviti pengajaran pensyarah atau kepada sesuatu penegasan. Menilai keberkesanan pengajaran pensyarah dan pencapaian objektif penegasan. Mengembangkan daya pemikiran pelajar melalui satu siri soalan terancang. Membantu pelajar mengukuhkan konsep dan kefahaman yang baru dipelajari pada peringkat akhir pelajaran. Menguji pengetahuan dan kefahaman pelajar.Objektif penyoalan melalui kuiz. sapon@uthm. Membantu pelajar mengulangkaji pelajaran untuk menyediakan diri dalam ujian yang akan datang.my 31 .

 Pelajar-pelajar akan melibatkan diri secara aktif dalam altiviti pembelajaran mereka. Daya pemikiran pelajar dapat dikembangkan kepada tahap yang lebih tinggi. Memupuk minat atau mendorong mereka memberi perhatian terhadap aktiviti pengjaran pensyarah.edu.my 32 . sapon@uthm.Kesan kuiz ke atas pengajaran dan pembelajaran Kuiz akan dapat membantu pelajar mengukuhkan konsepkonsep yang baru dipelajari.

pencapaian dan bakat menggunakan sama ada kertas dan pensel secara lisan Bierty dan Bertiner(1984).PENGENALAN UJIAN Satu kaedah pengukuran. perkakasan atau alat untuk mengukur kebolehan. sapon@uthm.satu prosedur yang sistematik untuk mengukur satu sampel tingkah laku pelajar dan menilai tingkah laku itu berdasarkan sama ada kepada suatu kriteria atau kepada norma.edu. memastikan dan sebagainya) sesuatu hal dan lain²lain (Kamus Dewan.my 33 . 1998). Ujian juga ditakrifkan sebagai pemeriksaan untuk mengetahui kebijakan (kecerdikan dan lain²lain) dan percubaan untuk memeriksa (mengetahui.

Ujian boleh digunakan untuk: sebagai penggerak untuk kesan punca kelemahan ujian ramalan utk meramalkan kejayaan dalam aktiviti pembelajaran ujian pencapaian : utk pemilihan. Mengambil masa yang lebih lama daripada kuiz.edu.UJIAN Set soalan panjang yang merangkumi keseluruhan topik atau bab. penempatan atau pensijilan sapon@uthm. Untuk menguji kefahaman & penguasaan pelajar terhadap topik yang dipelajari.my 34 .

my Kebolehtabiran 35 .edu.Kebolehtafsira n Kebolehpercayaa n CIRI-CIRI UTAMA UJIAN Kesahan Keobjektifan sapon@uthm.

Ghafar Md. o Kesahan terdiri daripada empat jenis iaitu isi atau kandungan.sesuatu ujian itu benar ² benar menguji perkara ² perkara yang hendak di uji (Abd.my 36 . Kesahan isi ² keupayaan ujian menguji apa yang sepatutnya diuji Kesahan ramalan ² takat ujian meramal kebolehan seseorang calon menjalankan sesuatu tugas dalam situasi yang lain ataupun masa akan datang Kesahan gagasan ² takat sesuatu kemahiran dalam pencapaian ujian Kesahan serentak ² ciri yang harus terdapat dalam satusatu ujian untuk tujuan menentukan taraf pelajar masa kini sapon@uthm.Kesahan o Kesahan .edu. gagasan dan serentak. 2002). Din. ramalan.

Kebolehpercayaan merujuk kepada ketekalan ujian faktor-faktor kebolehpercayan faktor ujian faktor murid atau guru Pentadbiran ujian persekitaran pemarkahan.my 37 .edu. sapon@uthm.

sapon@uthm.my 38 .Keobjektifan merujuk kepada perihal pemeriksa menilai atau membuat interpretasi kepada sesuatu ujian itu ia merujuk kepada takat yang mana pemeriksa-pemeriksa yang mahir memberikan markah yang sama kepada skrip jawapan yang sama Keobjektifan adalah paling tinggi bagi ujian objektif (seperti ujian aneka pilihan) dan pemarkahan tidak dipengaruhi oleh tafsiran atau perasaan emosi pemeriksa.edu.

Apabila ujian-ujian ditadbir oleh guru-guru yang terhad latihan mereka.edu.my 39 . kebolehtadbiran adalah ciri seharusnya diutamakan sapon@uthm.Kebolehtadbiran Ujian-ujian biasanya ditadbir dan diinterpretasikan oleh guru-guru yang mempunyai latihan terhad dalam bidang pengukuran Masa yang diperuntukkan untuk ujian-ujian juga terhad.

sapon@uthm.my 40 .edu.Kebolehtafsiran keputusan ujian sepatutnya mudah ditafsir untuk memberi maklumat tentang taraf pencapaian pelajar kelemahan pelajar kekuatan pelajar pencapaian objektif pengajaran-pembelajaran kesesuaian kaedah mengajar kesesuaian alat bantu mengajar kesesuaian isi pelajaran.

my 41 .UJIAN DIAGNOSTIK UJIAN PRESTASI UJIAN KECERDASAN UJIAN KECEKAPAN JENIS-JENIS UJIAN UJIAN BAKAT UJIAN PERSONALITI UJIAN PENCAPAIAN sapon@uthm.edu.

edu. sikap dan sebagainya Ujian pencapaian akademik dapat mengukur kebolehan. pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran di bilikj darjah sapon@uthm. minat.UJIAN PEN APAIAN Digubal oleh guru Untuk mengukur sejauh mana sesuatu kumpulan murid atau seseorang murid bekenaan telah menguasai sesuatu topik yang telah dipelajari Boleh dijalankan dalam bentuk membuat perbandingan dengan pelajar lain (rujukan norma) atau membuatn rujukan tertentu bagi sesuatu aras topik (rujukan kriteria) sesebuah dalam kurikulum Pembinaan ujian pencapaian serta penskoran biasanya adalah berteraskan ujian rujukan norma Boleh digunakan untuk mengukur aspek pencapaian akademik.my 42 .

UJIAN PRESTASI Memerlukan para pelajar membuat beberapa tugasan lain sebagai tambahan kepada menjawab soalan Penekanan yang diberikan tertumpu kepada kebolehan murid-murid melakukan sesuatu tugasan yang diberi berbanding hanya menjawab soalan sahaja Dalam konteks ujian prestasi. sapon@uthm. tidak ada gerak balas dianggap sebagai ¶baik· Guru bebas gunakan apa sahaja kaedah seperti pemerhatian atau laporan kendiri untuk mendapatkan maklumat pelajar.my 43 .edu.

my 44 .edu. Dikenlai juga ujian mental Mengukur perbezaan di antara individu Ianya memberikan bukti secara tidak langsung tentang potensi yang ditunjukkan murid-murid berdasarkan prestasinya Kerap kali digunakan untuk membuat telahan pencapaian di sekolah atau institusi pendidikan tinggi sapon@uthm.UJIAN KECERDASAN Ia hanya mengalami perubahan serantak dengan perkembangan bidang psikologi.

bertujuan untuk menentukan kedudukan murid dalam pelajarannya dan mengenal pasti sebabsebab berlakunya kelemahan dalam pembelajarannya Ujian ini dilaksanakan dalam masa P&P masih berjalan bukan pada akhir proses P&P Maklumat daripada ujian dalam ujian ini diterjemahkan dalam bentuk profil individu berasaskan skor tentang aspek pembelajaran. sapon@uthm.UJIAN DIOGNOSTIK Untuk mengenal pastu sesuatu perkara atau masalah yang berlaku dalam P&P dan tentukan punca-punca yang menyebabkan masalah berkenaan berlaku Pentadbiran ujian.edu.my 45 .

my 46 .edu. pemohonan biasiswa dan sebagainya.UJIAN AKAT Dapat dibahagikan kepada 2 kumpulan Ujian bakat yang berasaskan kajian secara besar-besaran Ujian bakat yang berasaskan kepada tujuan sesuatu ujian itu dijalankan bagi keperluan tertentu Ujian ini memberikan maklumat asas dalam membuat telahan prestasi masa depan calon. Ujian ini digunakan untuk pemilihan calon melakukan pekerjaan tertentu. sapon@uthm. kemasukan ke program latihan.

edu. Lazimnya ujian ini melibatkan penggunaan instrument yang konkrit seperti penggunaan gambar dan radas.UJIAN KECEKAPAN Digunakan oleh guru untuk menguji kebolehan atau kecekapan seseorang murid dalam melaksanakan sesuatu tugas atau aktiviti yang diberikan.my 47 . sapon@uthm.

keupayaan. tahap kemahiran. nilai dan sikap seseorang yang diukur melalui alat-alat (instrumen psikologi) yang berbentuk ujian.UJIAN PERSONALITI Ujian yang disediakan untuk mengenal pasti potensi diri. indikator dan indeks sapon@uthm.my 48 . personaliti. inventori.edu.

PEPERIKSAAN Berbentuk penilaian sumatif Skop yang lebih besar. Masa yang agak lama diambil Dilaksanakan pada hujung semester atau penghujung tahun.edu. sapon@uthm.my 49 . merangkumi kesemua bab dalam sesuatu subjek.

my 50 .edu.sapon@uthm.

J. ujian kefahaman adalah ujian bagi menguji pemahaman pelajar terhadap sesuatu.Ujian boleh ditafsirkan sebagai satu kaedah pengukuran.edu. 1999).my . Kefahaman dinyatakan sebagai seseorang pelajar mengetahui tentang maklumat yang sedang dikomunikasikan dan boleh menggunakannya tanpa melihat implikasi yang sepenuhnya atau perhubungan terhadap maklumat lain (Popham W.51 sapon@uthm.. pencapaian dan bakat menggunakan sama ada kertas dan pensel atau secara. Kefahaman boleh juga diertikan sebagai kebolehan memberi penjelasan atau makna kepada sesuatu perkara. Oleh itu. perkakasan atau alat untuk mengukur kebolehan.

Mengukur pengetahuan tentang sesuatu perkara yang telah dipelajari Sebagai penggerak bagi pelajar

TUJUAN UJIAN KEFAHAMAN

Sebagai alat mencari Punca kelemahan pelajar Mendapat maklumbalas Keberkesanan pengajaran 52 guru

sapon@uthm.edu.my

Mengenalpasti tahap keupayaan pelajar dalam memahami Isi pelajaran

KEPENTINGAN UJIAN KEFAHAMAN

Mengukur keboleh capaian objektif pengajaran

Memberi maklum balas keberkesanan kaedah pengajaran dan guru dapat memahami kelemahan dalam pengajaran
sapon@uthm.edu.my

Menyediakan pembelajaran yang lebih berkesan mengikut tahap kebolehan pelajar
53

PELAKSANAAN UJIAN KEFAHAMAN
Ujian kefahaman akan dinilai dari semasa ke semasa. Ia juga boleh dinilai pada masa-masa tertentu dalam seisi pembelajaran bagi menguji pengetahuan sedia ada pelajar. Ujian mesti mengenai perkara yang telah dipelajari oleh pelajar. Soalan boleh berbentuk objektif
sapon@uthm.edu.my 54

CIRI-CIRI SOALAN UJIAN KEFAHAMAN 
Soalan memerlukan penggunaan proses mental kefahaman melalui langkah-langkah seperti perterjemahan, tafsiran dan ekstrapolasi Maklumat asas telah diberikan kepada pelajar Memerlukan benda, material atau alat komunikasi untuk diterjemahan, ditafsir dan dilanjutkan. Calon menyatakan kefahamannya dalam ayat atau perkataan sendiri. Perkataan yang kerap digunakan ialah huraian, bandingkan, nyatakan, bezakan dengan perkataan anda sendiri.

sapon@uthm.edu.my

55

D.CONTOH SOALAN ‡ ‡ Pilih ayat yang paling sesuai sebagai soalan kepada kenyataan di bawah.edu. B. sapon@uthm. Faizal pergi ke australia untuk melanjutkan pelajarannya dalam bidang kejuruteraan komputer Ke manakah faizal pergi? Apakah tujuan faizal ke Australia? Siapakah yang pergi ke Australia? Bagaimana faizal pergi ke Australia? A.my 56 . C.

my 57 .edu.KESIMPULAN Guru menggunakan ujian untuk menilai kefahaman pelajar dan dalam masa yang sama hasil penilaian ujian ini akan memberi perkembangan positif terhadap pendekatan dan kaedah pengajaran yang bersesuaian untuk mencapai objektif pembelajaran sapon@uthm.

sapon@uthm.my 58 .edu.

mengukur kemajuan dan pencapaian pelajar 59 sapon@uthm. Digunakan bagi menilai tahap ‡ ‡ ‡ ‡ pengetahuan. kecekapan semasa.Ujian Pencapaian Mengetahui penguasaan terhadap sukatan pelajaran tertentu dan mengukur prestasi secara individu.my . kemahiran.edu.

Ujian pencapaian biasanya diberi sesudah pelajar menerima pengajaran sapon@uthm. dan STPM. SPM. PMR. SPVM. Contohnya Kementerian Pendidikan menyediakan semua ujian tara pencapaian di peringkat pusat seperti UPSR.edu.my 60 .Ciri-ciri Ujian Pencapaian Dibina oleh pihak institusi sahaja.

atau kumpulan rujukan. 1995) sapon@uthm.edu.Ujian tara pencapaian akademik mengukur tahap pembelajaran pelajar dalam bidang kurikulum yang sama bagi semua sekolah.my 61 . Ujian tara ditadbir oleh sebuah institusi dan markah diberi dalam keadaan yang sama. (Mokhtar Ismail. Ini membolehkan perbandingan dibuat antara tahap pencapaian satu kumpulan calon dengan satu kumpulan norma.

edu.sapon@uthm.my 62 .

edu.JENIS SOALAN SOALAN OBJEKTIF SOALAN SUBJEKTIF BENTUK MUDAH ANEKA PILIHAN ESEI JAWAPAN PENDEK JAWAPAN PENDEK sapon@uthm.my JAWAPAN TDK TERHAD BETUL /SALAH PADANAN PEMARKAHAN 63 .

Contoh soalan objektif Di antara berikut. yang mana satu ialah Aristotle : a) c) b) d) sapon@uthm.edu.my 64 .

sapon@uthm.edu.Ya betul.my Tamat 65 . Anda memang bijak«..

Maaf.edu.. sapon@uthm. Jawapan anda salah« Cuba sekali lagi.my Kembali kepada soalan 66 ..

sila bulatkan B.edu. (a) B S Ibu negera Malaysia ialah Kuala Lumpur. Sekiranya Benar. Jika salah Salah. sapon@uthm. sila bulatkan S.my 67 .SOALAN BETUL @ SALAH ARAHAN: sila baca kenyataan berikut.

my unsur 1 unsur 2 unsur 3 unsur 4 unsur 5 I. IV dan V sahaja I. II dan III sahaja II.Aneka Pilihan contoh: 1.edu. II. III. III dan IV sahaja I. soalan«««««. I II III IV V (A) (B) (C) (D) sapon@uthm. IV dan V sahaja 68 .

iaitu tingkah laku murid-murid yang diharapkan setelah mengalami aktiviti-aktiviti kurikulum itu. efektif dan psikomotor. ‡ Kaedah pelaksanaan yang terdiri daripada pendekatan. ‡ Objektif kurikulum. ‡ Huraikan empat aspek utama dalam suatu model kurikulum. ‡ Isi atau kandungan yang terdiri daripada pengetahuan dan pengalaman yang dipilih supaya sejajar dengan objektif. teknik dan strategi yang digunakan untuk menyampaikan isi kurikulum. Kurikulum yang dibentuk dengan baik dapat menjamin perkembangan individu dari aspek kognitif. ‡ ‡ ‡ Setiap isi yang dinyatakan = ½ markah ‡ Setiap huraian mengenai isi = 1 markah sapon@uthm. (6 Markah) Skim Pemarkahan Empat aspek utama suatu model kurikulum.edu. ‡ Penilaian kurikulum yang bertujuan untuk mengesan sama ada objektif kurikulum itu tercapai serta untuk mendapatkan maklum balas tentang kelemahankelemahan dalam proses perlaksanaan dan seterusnya dibuat pindaan di mana yang perlu.Permarkahan analitik 1.my 69 .

edu. individuality. tarikan 1 Perkataan dan frasa 1 Nahu.Skala Diedrich untuk kegunaan pemeriksaan skrip esei secara holitik. ‡ Skala kadar : 1 sangat lemah. 4 baik. relevan. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Kualiti dan perkembangan idea 1 Pengelolaan. struktur ayat 1 Tanda baca 1 Ejaan 1 Tulisan 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5= 5= 5= 5= 5= 5= 5= 5= Jumlah = sapon@uthm.my 70 . 2 lemah. pengaliran 1 Gaya. 5 sangat baik. 3 sederhana.

edu.sapon@uthm.my 71 .

Ia menghuraikan aspek-aspek pencapaian yang hendak diukur serta memberi panduan untuk mendapatkan satu sampel item-item soalan. sapon@uthm.edu.Jadual Penentu Ujian Pengertian ‡ Satu senarai objektif pengajaran Dan aras pemahaman yang akan diuji.my 72 .

JPU memberi gambaran tentang bilangan soalan dalam satu ujian. analisis. kefahaman. . aplikasi. . JPU menyenaraikan aras kemahiran yang akan diuji sama ada pengetahuan.CIRI-CIRI JPU CONTOH JPU merupakan satu carta dua hala.edu.Paksi tegak mengandungi tajuk-tajuk yang akan diuji. -Paksi mendatar di atas carta mengandungi jenis kemahiran yang akan diuji. JPU menggambarkan bilangan soalan sapon@uthm.my 73 mengikut aras kesukaan. sintesis atau penilaian.

3. 2.Negatif Indeks Ungkapan Algebra Rumus Algebra Pepejal & isipadu Pembinaan Geometri Penjelmaan Jumlah sapon@uthm.my Jumla h 2 2 2 2 2 2 2 4 5 5 5 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 13 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 4 7 5 4 5 40 74 1 1 16 1 1 17 . 5. 4. Poligon Bulatan Statistik No.Contoh: Jadual penentu Ujian yang telah dibina Bil Topik Aras Kemahiran Pengetahuan Kefahaman aplikasi analisis 1.edu.

edu.my 75 . Menyelaras aras kesukaran dan menstabilkan taraf dan mutu ujian. Membolehkan perbandingan dibuat di antara satu ujian dengan ujian yang lain.FUNGSI JPU Sebagai panduan kepada penggubal soalan. Menentukan bidang atau topik-topik dan objektifobjektif pengajaran yang perlu diuji. Membolehkan ujian dibina oleh penggubal-penggubal lain. Supaya ujian yang dibina memenuhi kesahan dan keobjektifan sapon@uthm. Menentukan aras soalan dan bilangannya.

mencipta hasil yg kreatif Contohrumuskan.Ingat semula Contoh-Apakah.jelaskan .bezakan.cadangkan.Nilaikan KEFAHAMAN Ciri.PENGETAHUAN Ciri.perlu menganalisis ContohBandingkan .demontrasika n 76 .my APLIKASI Ciri-menyelesaikan soalan dgn cara sendiri ANALISIS Ciri. dll PENILAIAN Ciri-perlu membuat penilaian & pertimbangan ContohBincangkan.hurai Contohterangkan.faham fakta. dll Contohtunjukan.dll Aras soalan (Taksonami Bloom) SINTESIS Ciri.perlu rancang.dll sapon@uthm.edu. senaraikan.

menyunting item.edu.Pembinaan Soalan Sebelum ujian dilaksanakan.dan menjalankan pra-ujian sapon@uthm.membentuk jadual penentuan ujian.my 77 . objektif-objektif pengajaran yang akan diuji. penggubal soalan mestilah terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa perkara iaitu tujuan ujian.

Teknik Umum Pembinaan Soalan Pastikan setiap soalan ada tugasan @ task Menggunakan sistem nombor Mempunyai struktur ayat yang jelas. Mempunyai elemen soalan yang seimbang.my 78 . Mempunyai unsur KBKK Mengikut Peraturan Memberi Markah (PMM) sapon@uthm.edu.

sapon@uthm.edu. Keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran akan meningkatkan prestasi pelajar dan guru Bagi proses penilaian yang bersistematik.KESIMPULAN Penilaian adalah penting dalam mengetahui keberkesenana proses pengajaran dan pembelajaran bagi guru. perlu ada JPU iaitu Jadual Penentuan Ujian.my 79 .

my 80 .sapon@uthm.edu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful