INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DARULAMAN

KPLI KDC-SR PENDIDIKAN KHAS AMBILAN NOVEMBER 2009
BAHASA MELAYU KOMUNIKASI (PENANDA WACANA)
DISEDIAKAN UNTUK:
ENCIK AHMAD SUKRI BIN MUSTAFA

DISEDIAKAN OLEH:
PUAN YUSNITA BINTI ABDUL RAGI 830302-08-5816 PUAN PATMAWATIE BINTI MUSTAPA 820530-03-5010 CIK WAN RABIEATUL ‘ADAWIAH BINTI MIOR OTHMAN 851226-08-6106 CIK NUR DALILA BINTI MOHD SAINI 820605-14-5856 PK 2

TARIKH HANTAR:

14 JUN 2010 ISI KANDUNGAN BIL ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1 2 3 4 5 6 7 DEFINISI WACANA JENIS WACANA CIRI-CIRI WACANA ASPEK-ASPEK HUBUNGAN WACANA PENANDA WACANA RUJUKAN LAMPIRAN 4 4 5 7 10 12 2 .

T memberkati usaha yang kita lakukan dan mendapat keredaan-Nya. Ribuan ucapan terima kasih kepada sesama ahli kumpulan yang bertungkus lumus mencari maklumat serta idea bagi melengkapkan tugasan ini.W.PENGHARGAAN Sekalung penghargaan kepada Pensyarah Pembimbing kami. Encik Ahmad Sukri Bin Mustafa kerana penerangan dan bimbingan beliau di dalam kelas membolehkan kami membuat dan menyiapkan tugasan ini. Semoga Allah S. Segunung rasa kasih dan sayang terhadap semua ahli keluarga yang memahami dan memberi dorongan kepada kami agar berusaha untuk membuat yang terbaik bukan hanya untuk tugasan ini. 3 . seterusnya bersama-sama mengadun dan mengolahnya supaya berjaya disiapkan. tetapi juga untuk pelbagai tugasan lain.

Dalam hierarki tatabahasa. iaitu hadir selepas tingkat ayat. Wacana menunjukkan perkembangan fikiran yang berurutan yang disusun dengan sempurna dan menghasilkan satu pemikiran yang utuh. 3. siaran rencana. majalah. dan komunikasi satu arah atau digunakan tidak langsung semasa menyampai kan sesuatu perkara kepada pendengar. satu perenggan. akhbar. televisyen iii. iii. sebuah buku atau satu siri buku. buku dan novel. Contoh wacana perbualan ramah. Ekspresi wajah. iaitu antara penutur dengan pendengar Disampaikan secara bertulis dan melibatkan hubungan antara penulis dengan pembaca ii. Hierarki bahasa ini ditunjukkan dalam rajah di bawah : Aya t Klaus a Fras a Wacana Kata 2. ii. Komunikasi yang berlaku ialah gerak sebagainya badan. ceramah. satu bab. Wacana merupakan satu satuan bahasa yang lengkap kerana sesuatu wacana mungkin terdiri daripada dua atau gabungan ayat. nada suara.0 CIRI-CIRI WACANA 4 . Dihasilkan secara lisan yang melibatkan komunikasi secara langsung. dan radio lisan ialah temu ucapan. wacana terletak dalam hierarki tertinggi. Wacana Tulisan i.0 JENIS WACANA : Wacana Lisan i. khutbah. Contoh wacana tulisan ialah harian.0 DEFINISI WACANA Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat.1.

ceramah. iaitu terdapat pendahuluan. dimana setiap wacana mesti mempunyai struktur. Tujuan wacana adalah untuk mendapatkan maklumat. Abdul dan Ahmad ke padang Mereka ke sana untuk bermain bola Terdapat tautan antara kedua-dua ayat. Tautan dapat mewujudkan kesinambungan antara sebahagian teks dengan sebahagian teks yang lain sehingga membentuk satu kesatuan. Keserasian dilihat daripada hubungan antara sesuatu perkataan frasa atau ayat dengan perkataan dalam wacana tersebut. ganti nama mereka dalam ayat kedua merujuk kepada Zain. maklumat. 3. Ayat yang digunakan ialah ayat tanya tetapi jika seseorang ingin menyampaikan maklumat. Kedua-dua ayat yang mempunyai tautan ini dianggap sebagai wacana. iaitu tujuan. terdapat tujuh ciri ketekstualan untuk menghasilkan wacana yang utuh. tautan. penerimaan. isi dan penutup. tujuan juga penting untuk memilih teknik penyampaian wacana atau retorik sama ada secara naratif. Abdul dan Ahmad manakala ke sana merujuk kepada ke padang. runtutan. 3. keadaan dan interteks. Contoh : (a) (b) Zain. deskriptif atau eksposisi atau penghujahan. Tujuan juga menentukan bentuk wacana sama ada ucapan. 5 . wacana mempunyai beberapa ciri yang penting. Selain itu.1 Tujuan Setiap wacana yang dihasilkan mesti mempunyai tujuan kerana tujuan yang menentukan jenis wacana yang digunakan. ayat yang digunakan ialah ayat penyata.2 Tautan Tautan atau kohesi bermaksud keserasian hubungan antara unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain dalam sesebuah wacana. surat rasmi atau tidak rasmi dan sebagainya.Sebagai satu unit bahasa yang lengkap. Menurut Beaugrande dan Dressier (1981 : 81).

iaitu maklumat baharu atau maklumat lama. Susu ibu mengandung kolostrom. Contoh runtutan : Susu ibu merupakan makanan terbaik untuk bayi bagi tahap awal tumbesaran. teks tidak dianggap sebagai wacana. Runtutan merupakan asas dalam pembinaan wacana kerana tanpa makna.5 Maklumat Setiap wacana perlu mempunyai maklumat. 3. Sebaliknya tahap penerimaan rendah sekiranya wacana tersebut tidak difahami oleh pendengar atau pembaca. 3.3 Runtutan Runtutan atau koheran merupakan kesinambungan idea yang terdapat dalam sesebuah wacana sehingga menjadi satu teks yang bermakna.4 Penerimaan Sesuatu wacana perlu mempunyai pendengar atau pembaca (khalayak) yang merupakan penerima sesuatu wacana. jelas menunjukkan kesinambungan idea melalui perkataan yang digunakan. Maklumat lama ialah maklumat yang telah dinyatakan pada peringkat awal dan diulang dalam konteks berikutnya.3. Kesinambungan ini menjadikan ayat-ayat itu bertaut antara satu sama lain. Tahap penerimaan seseorang itu tinggi sekiranya pendengar atau pembaca memahami sepenuhnya wacana yang disampaikan. Contoh : (a) Amran membeli kasut baharu 6 . Unsur ini kaya dengan protein Dalam ayat di atas . manakala maklumat baharu ialah maklumat yang baharu sahaja dinyatakan dalam wacana tersebut.

4. (a) Hubungan sebab dan akibat (b) Hubungan sebab dan tujuan (c) Hubungan sebab dan hasil (d) Hubungan latar dan kesimpulan 7 . tatabahasa atau gramatikal dan leksikel. sesuatu wacana lebih mudah difahami oleh pembaca atau pendengar. manakala Kedai Watson merupakan maklumat baharu. Hubungan semantik antara bahagian sesebuah wacana dapt diperincikan seperti berikut. 4.1 Hubungan dari Aspek Semantik dan Fonologi Hubungan wacana dari aspek semantik dapat dilihat daripada kepaduan makna yang wujud dalam sesuatu wacana.7 Interteks Interteks bermaksud sesuatu wacana bergantung kepads wacana yang lain. Pemilihan kata. fonologi.(b) Kasut itu dibeli di Kedai Watson Kasut itu merupakan maklumat lama. Kefahaman seseorang terhadap sesuatu wacana yang dibaca atau didengarnya membantunya menghasilkan wacana.6 Keadaan Sesuatu wacana perlulah sesuai dengan keadaan. 3.0 ASPEK-ASPEK HUBUNGAN WACANA Keutuhan sesuatu wacana dapat dilihat daripada wujudnya hubungan dari aspek Sematik. Kesesuaian itu menjadikan sesuatu wacana relevan dengan situasi unjuran. 3. frasa dan susunan yang tepat amat penting untuk menjadikan sesuatu wacana itu sesuai dengan keadaan. Melalui interteks.

intonasi atau nada suara. Contoh penggunaan kata ganti nama diri orang : Sofea merupakan pelajar yang amat rajin. Kata ganti nama diri orang yang digunakan sebagai penanda rujukan ialah dia. ekspresi wajah iaitu keadaan air muka serta gerakan tangan dan badan merupakan alat-alat untuk membantu memahami ujaran. unsurunsur paralinguistik ini ialah alat-alat yang digunakan untuk memperjelaskan persembahan wacana. 4. penanda penggantian. “Dia sudah pergi”.1 Penanda Rujukan Penanda rujukan menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama tunjuk untuk menghasilkan perkaitan. dalam wacana tulisan. Unsur-unsur paralinguistik juga membantu pemahaman tentang sesuatu wacana.(e) Hubungan syarat dan hasil (f) Hubungan perbandingan (g) Hubungan penjelasan Hubungan wacana dari aspek fonologi berdasarkan hentian. unsur-unsur tersebut dapat membezakan sesuatu wacana.dengan ayat tanya tanpa kata tanya. Contohnya hubungan antara ayat penyata.2 Hubungan dari Aspek Tatabahasa/ Gramatikal Penanda gramatikal yang mewujudkan keutuhan wacana ialah penanda rujukan. alat-alat tersebut ialah tanda baca seperti noktah. 8 . penanda penghubung dan ellipsis.Perbezaan antara kedua-duanya wujud melalui nada suara semasa penutur menuturkannya.2. “Dia sudah pergi?”. koma. Dalam wacana tulisan. titik bertindih dan sebagainya manakala wacana lisan pula. 4. Dia telah lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan. tanda soal.

pembaca sudah Pengguguran memahami dilakukan kerana maklumat tersebut. Contoh penggunaan penanda penghubung : Rencana ini bertujuan melihat perkaitan antara kepakaran individu dengan pembahagian tugas di tempat kerja. Mereka tinggal di sana sejak seminggu yang lalu. Selain itu. rencana ini juga akan menghiraukan amalan pengurusan dan pentadbiran di pejabat. Penanda rujukan yang digunakan ialah di sana.3 Penanda penghubung Penanda penghubung dugunakan betujuan mehubungkan kata dengan kata. 4. frasa dan klausa yang telah disebut dalam pendengar atau Contoh ellipsis : Ani : Awak kerja di mana? (Awak bekerja di mana?) ayat sebelumnya. perbuatan tersebut hanya merugikan mereka.2.Contoh penggunaan kata ganti nama tunjuk : Mangsa-mangsa banjir di Kampung Seri Murni itu telah ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Seri Murni.2. Contoh penggunaan penanda penggantian ialah : Pelajar-pelajar itu sering ponteng sekolah. frasa dengan frasa dan ayat dengan ayat.4 Ellipsis Ellipsis ialah pengguguran kata. 9 . 4. 4.2.2 Penanda Penggantian Penanda penggantian bermaksud menantikan sesuatu unsur bahasa dengan unsur yang lain.

berdekatan. dengan kata lain Pertama. yakni. Hubungan ini dapat diperincikan sebagai hubungan berdasarkan aspek : (a) Sinonim (b) Antonim (c) Hiponim (d) Pengulangan kata yang sama (e) Kolokasi (f) Unsur bersambut 5. kedua. kata atau rangkaian kata digunakan sebagai unsur perangkai yang dapat merangkaikan ayat dengan ayat dan perenggan dengan perenggan. ibarat Berhampiran dengan.0 PENANDA WACANA Bagi memastikan keutuhan wacana. Berikut ialah fungsi penanda wacana dan contoh : Fungsi Tambahan Penyataan semula Urutan Contoh Tempat Waktu Sebab dan kesan Rumusan Contoh Dan.disini Apabila. seprti. lantaran Kesimpulannya.4. semasa. ketika Oleh itu. rumusannya. serta. akhir kata 10 . Unsur perangkai ini dipanggil penanda wacana. justeru. seterusnya Contohnya. tambahan lagi Iaitu.3 Hubungan dari Aspek Leksikal/ Pengulangan Hubungan ini dilihat berdasarkan wujudnya pertalian antara perkataan atau kosa kata dalam sesuatu wacana. Penanda wacana dapat mewujudkan pertautan atau kesinambungan dalam wacana sehingga membentuk kesatuan.

namun begitu Semoga. ringkasnya Hatta.kalakian 11 . lain halnya Sebenarnya. alkisah. sari sudut Untuk tujuan ini. secara ringkas Secara amnya. sewajarnya. ringkasnya. tentulah Tetapi. dari segi. maksudnya. permulaan. mudah-mudahan. secara umumnya.Perbandingan Pengesahan atau penekanan Pertentangan Harapan Pendahuluan Perkaitan Tujuan dan maksud Singkatan Generalisasi Bahasa klasik Serupa dengan.moga-moga Pertamanya. sebagaimana. sesungguhnya.mulanya Dalam hal ini.hal ini bererti Pendek kata.

wacana. www.com.my 12 .0 RUJUKAN 1. Buku Bahasa Melayu STP Kertas 1& 2 (2006) 2.6.

0 LAMPIRAN 13 .7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful