WUIUD IMAN

SanaaL balk unLuk para sallk menaerLl bahwa sesunaauhnva lman lLu Lldak hanva sekedar kevaklnan dl dalam haLl
belakaţ apablla penaerLlan lman hanva sampal dlslLu maka klLa akan menvesal selamanvaŦ Sebab lman vana seperLl
lLu baru sekedar lafadz arLlnva lafadz hanva dlucapkan dl dalam haLlţ LeLapl sebenarnva lman lLu sendlrl berwu[udţ
wu[ud darl lman adalah sebuah peker[aan dl dalam haLl dan anaanŴanaan klLaţ seperLl halnva blla klLa
menahendakl mewu[udkan sesuaLu benda aLau mewu[udkan suaLu aambarţ maka haLl dan plklran klLa sepenuhnva
LerLu[u pada benda aLau aambar LersebuL sampal denaan benda aLau aambar LersebuL selesalŦ uemlklan [uaa
denaan wu[ud darl lmanţ wu[ud darl lman adalah peker[aan haLl dan anaanŴanaan klLa hanva LerLu[u kepada Allah
(berLauhld kepada Allah)Ŧ 8lla peker[aan LersebuL belum selesal maka haLl dan anaanŴanaan Lldak berhenLl beker[a
mewu[udkan benda aLau aambar LersebuLţ demlklan [uaa denaan lman sebelum klLa berLemu denaan Allah dlharl
klamaL maka haLl dan anaanŴanaan klLa Lldak berhenLl unLuk berlmanŦ 8lla [asad klLa Lelah maLl maka ruh klLa vana
melan[uLkan peker[aan lman klLa LersebuL sampal denaan harl akhlr (klamaL)Ŧuarl hal LersebuL dlaLas dapaL klLa
slmpulkan bahwa sewakLuŴwakLu dlkala klLa sedana beker[aţ sedana Lldur bahkan sedana buana ha[aLpun haLl dan
anaanŴanaan klLa LeLap hanva LerLu[u kepada Allah SŦWŦ1Ŧ semaLaţ karena berlman vana seperLl lLu merupakan
kuncl darl semua urusan perlbadahan vana klLa lakukan LeruLama pada saaL klLa bersholaLŦ
Þada umumnva blla klLa bersholaL Allahhu Akbar muluL klLa menvebuL asma Allah Lapl anaanŴanaan dan plklran
klLa larl ke pasarţ memlklrkan huLanaţ memlklrkan peker[aan kanLor dsbnva selaln Allahţ maka sebenarnva hal vana
seperLl lLu dlsebuL orana munaflkţ faslkţ kaflr haLlnvaŦ uan hal LersebuL vana sebenarnva dlsebuL menvekuLukan
kepada Allah SŦWŦ1Ŧ seperLl dalam llrman Allah dalam Al Cur'an suraL Al 8aqarah ť 163
ť
ArLlnvať uan dl anLara manusla ada oranaŴorana vana menvembah LandlnaanŴLandlnaan selaln Allah mereka
menclnLalnva sebaaalmana mereka menclnLal Allah ŧŦ
Mereka [uaa menaucapkan
1ldak ada vana dlsembah selaln Allah
uan dalam SuraL Al laLlhah ť
hanva kepadaŴMu (Allah) kaml menvembah dan hanva kepadaŴMu (Allah) kaml mohon perLolonaan LeLapl keLlka
menaucapkan kaLa / avaL LersebuL haLl dan anaanŴanaannva Lldak LerLu[u kepada Allah SŦWŦ1Ŧ Pal LersebuL
menandakan wa[ah haLl dan wa[ah anaanŴanaannva berpallna darl Allah dan oranaŴorana LersebuL vana dlnamakan
lman lslamnva hanva berupa lafadz (llsan) sa[aŦ

ArLlnva ť Mereka hendak menlpu Allahţdan oranaŴorana vana berlman (karena hanva menampakkan
perLenLanaan dalam haLlnva LenLana kekufuran)

ArLlnva ť Crana vana hanva melahlrkan/melafalkan kallmaLnva lman maka keLlka maLl dla keLakuLan dan dlslksaŦ
Apa sebabnva ? sebab Lldak memlllkl wu[ud darl lman lLu sendlrlŦ Crana demlklan lLu se[aLlnva adalah orana kaflrţ
munaflkţ musrlkŦ karena apa ? karena lmannva hanva seLenaahŴseLenaahŦ

ArLlnva ť kaml berlman kapada va sebaalan dar kaml kaflr pada sebaalan vana lalnŧ(CsŦ AnŴnlsa' 130)

ArLlnva ť Merekalah oranaŴorana vana kaflrţ sebenarŴbenarnvaŦ (CsŦ AnŴnlsa' 131)

ArLlnva ť Pal oranaŴorana vana berlman sesunaauhnva oranaŴorana vana musvrlk lLu na[lsţ maka [anaanlah mereka
mendekaLl Mas[ldll Param sesudah Lahun lnlŧ(AL 1aubah ť 28)
Maka berLauhldlah kepada fff#fţkarena blla Lldak berLauhldţ Allah akan menahapus semua lbadahmuŦ
Walaupun dlrlnva ahll lbadahţ ahll svl'arţ hafal A|ŴCur'anţ kval vana banvak sanLrlnvaţ klLabnva sampal delapan
lemarlţ Lanpa kecuallţ maLl Lanpa membawa wu[ud darl lman (berLauhld kepada Allah) neraka selamaŴlamanvaŦ
1eLapl orana vana membawa wu[ud darl lman valLu berLauhld kepada Allahţ oranaŴorana lLulah vana sanaaL
dlkaslhl Allah La'alla

ArLlnva ť ŧŦAdapun oranaŴorana vana berlman amaL sanaaL clnLanva kepada Allah SŦWŦ1Ŧ ŧŦŦ
Sebaaal Landa/bukLl keclnLaannva pada Allah SŦWŦ1Ŧ mereka selalu berLauhld valLu haLlnva melafalkan fţfţ
fmemusaLkan plklran dan anaanŴanaannva kepada fsemaLaŦApa sebabnva? Sebab hanva Allah sa[a vana
men[adl penolona
ArLlnva ť ALau paLuLkah mereka menaambll pellndunaŴpellnduna
selaln Allah ? Maka Allahţ ulalah pellnduna vana sebenarnva (CS Asv Svuro' ť 9)
ArLlnva ť CranaŴorana dhollm Lldak ada baal mereka seorana pellndunapun
dan Lldak pula seorana penolona (CS Asv Svuro' ť 8)Mereka (oranaŴorana dhollm) valLu oranaŴorana vana Lldak
berLauhld Lldak akan punva penolona kelak dl harl klamaL nanLl karena mereka kekaslh haLl mereka adalah selaln
Allah SŦWŦ1ŦŦ &%&

 ¾ # %.#f° ff°– f°f¾f°°f f °f¾f¯½f f½f° ¯f f°½f nf ¯ff°½f¯ ¯ ff© f¯f°% f ½f ff%° ff¾ f¯f f¯f°f @ f½ f°– f°– ¯ ¯ ff © f ¯f° f f  ½f f f f°– f°– f f°– ¾f°–f f¾ff#ff °f  f½°f°– f°–f°– ¯f°f¯f¾f°–fn°f°f ½f ff J @  f–ff° f$ n°ff°°f½f ff J @ ¯ f¾ f f ff°f¯ f€ff°f f f¯ ¯¾ff° ½f° f° f°–f° f°–f°°f ½f ff¾ ¯ff ½f ¾ f °f" f f°f f ¾f©f f°– ¯ °©f ½ °°– °f f ½ff ¯ f ¯ °–f¯ ½ ° °– ½ ° °– ¾ f°f". f %f°– f°– ¯% f f°– f°– f°– f f fff°½°f½ °°– f ff¯f°f°f °f¯ f f¾f¯ ff ff¾ f° f J @ &%& .¾# % °f f°– f°– ¯ f f f f– ¯ f ¾ f°– ½ ° °–½° f° f ½f ¾ f°– ½ °°– %.ff f f ½f ffff#f f °f f f f fff°¯ °–f½¾¾ ¯f f f¯ Jff½° °ff f f f¾#f f€f .fff ff½ ° °–f°–¾ °f°f%. °f f°–f°–f°f¯ ff°$¯ f€ff°f¯f°f¯f°¯ff f¯f f ff° f° ¾¾f ½f¾ f °f"¾ f f¯ ¯© f¯f°¾ ° f°– ¯f°¾ ©f°ff fff°–f€ ¯°f€ ¯¾ f °ff½f"f °f¯f°°ff°f¾ °–f ¾ °–f  °f f¯ ¯f°f½f f–¾ f–f° ff¯f€½f f¾ f–f°f°–f° %.¾ ° -¾f#%  °f .f¾© ff¯¾ ¾ ff°° %@f f % . fff°– f°–f°–f€ ¾ °f °f°f %.¾ ° -¾f#%  °f ff°– f°–f°– ¯f°¾ ¾°––°ff°– f°–f°–¯¾°f©¾ ¯ff©f°–f°f¯ f ¯ ° f.