TUGASAN BAHASA MELAYU

PENGENALAN “ Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu

untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.” Berpandukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) di atas, dapat kita perhatikan bahawa matlamat atau hasrat kerajaan dalam sektor pendidikan di negara ini adalah melahirkan individu atau insan yang seimbang dalam semua segi sama ada intelek, rohani, emosi mahupun jasmani.( Roselan Baki,2003). Bagi mencapai matlamat ini, sudah pastilah tanggung jawab dipikul oleh mereka yang bergelar guru melahirkan modal insane (pelajar) yang unggul daripada semua segi. Dalam melaksanakan tanggungjawab ini, sudah pastilah penekanan dalam aspek penyampaian ilmu melalui pengubalan kurikulum terpaksa dilakukan. Idea penggubalan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dicetuskan pada tahun 1979 setelah penerbitan laporan Jawatankuasa Kabinet yang mengkaji Pelaksanaan Dasar Kebangsaan. FPK yang dahulunya dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Negara (FPN) telah digubal sembilan tahun kemudiannya berdasarkan dokumen-dokumen dasar dan berlandaskan ketiga-tiga ideologi negara, iaitu; Rukun Negara, Dasar Ekonomi Baru (Rancangan Malaysia Ketiga pada 1976-1980) dan Dasar Pendidikan Kebangsaan (1999). Penggubalan FPK oleh pakar-pakar pendidikan digubal secara teliti dan mengambil berat tentang keperluan-keperluan individu, masyarakat dan negara. FPK digambarkan sebagai medium penghasilan produk (anak-anak murid) yang menepati citarasa masyarakat dan hasrat negara.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan berasal daripada tiga leksikon asas, iaitu falsafah, pendidikan dan kebangsaan. Leksikal “falsafah” berasal daripada dua perkataan Yunani, iaitu; philos dan Sophia. Philos bermakna mencintai manakala Sophia diertikan sebagai kebijaksanaan. Definisi falsafah dilihat daripada tiga penjuru, iaitu; etimologi (bahasa), terminologi (istilah) dan praktikal. Para ahli falsafah mendefinisikan falsafah sebagai satu landasan yang sempurna bagi cetusan dan penjanaan deretan idea baharu dalam variasi bidang dan disiplin ke arah perkembangan manusia. Sharifah Alawiah Alsagoff dalam bukunya Falsafah Pendidikan (1984 ) meletakkan falsafah sebagai pertimbangan asas dan andaian berkenaan pertimbangan terhadap perkara yang penting. Kesimpulannya, falsafah dapat diertikan sebagai pemikiran atau pandangan yang benar, rasional dan bernas yang dihasilkan menerusi kajian secara saintifik, sistematik, dan diterima umum. FPK menggariskan kesemua pemikiran dan prinsip berkaitan bidang pendidikan di Malaysia. Panduan peraturan ini menggabungkan matlamat, dasar-dasar dan amalan-amalan pendidikan sebagai satu entiti keseluruhan yang tekal (tidak bersifat nisbi atau berubah-ubah), jelas dan logik. Misalnya, “...ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi...”. Gabungan kesemua item tersebut berkemampuan menghasilkan masyarakat yang dihasratkan oleh negara Malaysia. FPK merupakan dokumentasi rasmi yang mencerminkan sistem

pendidikan negara Malaysia. Para guru perlulah berpegang kepada FPK apabila menjalankan tanggungjawab profesional mereka agar matlamat pendidikan negara menjadi suatu kenyataan. Ianya memerlukan penghayatan, pemahaman dan keprihatinan para pendidik demi merealisasikan tujuan dan cita yang tersisip dalam kandungannya. Falsafah Pendidikan Falsafah ini menjadi tunjang kepada sistem pendidikan negara di Malaysia. Maka, semua perancangan dan aktiviti pendidikan merupakan pancaran nilai dan barisan prinsip yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Kemahiran-kemahiran berbahasa ini meliputi kemahiran lisan (mendengar dan bertutur). . ( Abdullah Hasan. Pada peringkat ini.Sekarang. kita lihat pula konsep pendidikan rendah.1996). Bahasa Melayu dijadikan mata pelajaran wajib. Aspek tatabahasa pula meliputi aspek morfologi dan sintaksis Bahasa Melayu. Ciri-Ciri KBSR Bahasa Melayu perlu dikuasai pada peringkat awal bagi membolehkan murid-murid berkomunikasi dan menimba ilmu pengetahuan. rohani. membaca. selaras dengan status Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. dan jasmani selaras dengan hasrat Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dan Falsafah Pendidikan Negara. telah memuatkan senarai kemahiran asas berbahasa dan tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah khasnya. dan menulis. Pendidikan peringkat rendah secara khasnya bertujuan melahirkan insan yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dan bersepadu dari segi intelek. emosi.

peribahasa. Menurut kandungan Sukatan Pelajaran. memahami dan menghayati pertuturan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Membaca untuk memahami isi bacaan yang sesuai dengan kematangan. Bahasa Melayu juga diangkat sebagai bahasa perpaduan dan bahasa ilmu. Usaha ini adalah semata-mata bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. guru-guru boleh mengubah dan menyesuaikannya dengan kebolehan dan keupayaan pelajar mengikutinya. penjodoh bilangan. setelah mengikuti pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah. murid-murid akan dapat dapat: ☺ ☺ ☺ Mendengar.2003). ianya mengandungi perincian. Sekiranya didapati ada di antara cadangan-cadangan ini tidak sesuai dengan keadaan di dalam bilik darjah atau kemampuan pelajar. dan guru-guru tidak seharusnya terikat kepada cadangan-cadangan yang dikemukakan. ianya berperanan melahirkan murid yang berketrampilan berbahasa dan menghargai serta menghayati bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Negara. Merujuk kepada matlamat mata Bahasa Melayu sekolah rendah itu sendiri. Huraian Sukatan Pelajaran ini merupakan satu cadangan. sesuai dengan semangat Rukun Negara. membaca. menulis. Bagaimanapun. dan perbendaharaan kata yang sesuai mengikut peringkat persekolahan murid (Roselan Baki. berketerampilan dan berakhlak mulia. Di dalam Huraian Sukatan Pelajaran ini. penjelasan serta huraian tentang Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. tatabahasa. dimuatkan senarai kecekapan berbahasa dalam kemahiran mendengar dan bertutur.Jika kita menyoroti Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah pula. . Bertutur dengan petah dan mengeluarkan buah fikiran yang bernas serta menggunakan bahasa yang sesuai dan bertatasusila. Falsafah Pendidikan Negara itu sendiri menekankan usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu.

Menghargai dan menghayati nilai-nilai estetika dalam karangan prosa dan puisi. Usaha ini dikuatkan lagi dengan semangat memartabatkan Falsafah Pendidikan melalui Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu yang diajar di sekolah rendah di Malaysia. Apapun. Menulis pelbagai jenis karangan dan surat kiriman mengikut tajuk dan format yang betul. dan Menggunakan Bahasa Melayu dengan berkesan untuk berkomunikasi antara ahli masyarakat yang berbilang keturunan. Pendekatan Bersepadu. Menggunakan bahasa Melayu yang betul dalam lisan dan penulisan. beberapa pendekatan terbaik perlu diberi tambah nilai dari masa ke semasa untuk memantapkan pengakaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Kita dapat melihat Sukatan Pelajaran yang digubal selama ini mempunyai kaitan atau menjiwai ‘roh’ dan semangat Falsafah Pendidikan Negara. Memahami dan mengisi borang yang sesuai dengan betul. kita akan dapat melihat perkaitannya dengan Falsafah Pendidikan Negara. KBSR digubal berlandaskan prinsip-prinsip berikut yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu :i. Memberi makna dan menggunakan peribahasa dalam konteks yang betul dan sesuai. Menggunakan bahasa Melayu untuk memperoleh pelbagai ilmu.☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ Menjadikan pembacaan sebagai satu kebiasaan dan amalan bagi mendapatkan pengetahuan dan hiburan. . Berpandukan objektif Sukatan Pelajaran di atas.

kita dapati KBSR akan mampu mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Negara sementelah Falsafah Pendidikan Negara itu sendiri menyatakan bahawa pendidikan adalah suatu proses yang berterusan. KBSR juga menitikberatkan soal nilai-nilai . Perkembangan individu secara menyeluruh.1996). Murid sekolah rendah lazimnya mudah memperolehi ilmu dan kemahiran melalui aktiviti kemahiran di bilik darjah berbanding melalui penglaman hidup mereka. Sebagai saluran Pendidikan pada peringkat awal. iii. aktiviti di bilik darjah harus dipelbagaikan bagi membolehkan murid mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif serta melibatkan diri mereka secara aktif dalam proses menguasai kemahiran asas. KBSR akan memastikan pendidikan yang diberikan kepada pelajar memuaskan dan menepati ciri-ciri yang diinginkan. matlamat serta ciri-ciri KBSR itu sendiri. Dengan kemahiran-kemahiran asas yang teguh dan mantap. Setelah melihat objektif dan matlamat sukatan pelajaran Bahasa Melayu secara jelas seperti diatas. justeru semua aktiviti pembelajaran harus dihubungkaitkan dengan pengalaman hidup mengikut peringkat. Pendidikan awal adalah penting kerana ia membentuk asas sahsiah yang akan terus berkembang hingga ke akhir hayat nanti. pertukaran pendapat dan meningkatkan kerjasama di kalangan murid. Pendidikan seumur hidup. KBSR sememangnya menggalas tugas yang amat berat. kita dapat membuat kesimpulan bahawa sememangnya perkaitan antara sukatan pelajaran dengan Falsafah Pendidikan Negara amat kuat sekali. Untuk itu.ii. Suasana kondusif sekolah umpamanya memberi peluang dan menggalakkan interaksi sosial . Pendidikan yang sama untuk semua murid. Guru-guru juga harus memberikan penekanan kepada nilai (merentas kurikulum) selain memastikan murid menguasai 3M (membaca. Ini kerana pada peringkat permulaanlah segalanya bermula. iv. Dengan merujuk kepada definisi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). segala proses pendidikan yang akan ditempuhi oleh pelajar menjadi mudah (Abdullah Hasan. menulis dan mengira).

SOALAN 2 .murni dan semangat patriotisme dalam proses pengajaran dan pembelajarannya. rohani. emosi dan jasmani. Falsafah Pendidikan Negara menginginkan insan yang harmoni dan seimbang dari segi intelek.

Pendidikan Bahasa Melayu di peringkat rendah berbertujuan mewujudkan asas semangat kewarganegaraan. Kemahiran Membaca. Kemahiran bahasa ini membolehkan murid menggunakan bahasa Melayu secara berkesan dalam kehidupan harian dan sebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup bagi perhubungan sosial. iaitu Kemahiran Mendengar dan Bertutur. minat. Aktiviti . Bahasa Melayu juga berperanan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan rakyat Malaysia. dan Kemahiran Menulis. emosi. Selain itu.. murid mampu mengungkapkan ilmu pengetahuan daripada mata pelajaran yang lain di samping mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Kurikulum Bahasa Melayu turut menyediakan murid untuk menguasai kecekapan berbahasa dan berkomunikasi dan dapat menggunakan tatabahasa secara betul dan tepat. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah ini juga memberikan penekanan kepada kemahiran bahasa.murid mampu mengungkapkan ilmu pengetahuan daripada mata pelajaran yang lain. rohani. Kurikulum Bahasa Melayu digubal bertujuan memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. pemerolehan ilmu serta bagi tujuan rekreasi. dan kecerdasan yang berbeza di kalangan murid. Sukatan pelajaran ini juga memberikan pertimbangan kepada pelbagai gaya pembelajaran. dan jasmani. juga berperanan sebagai pemangkin kepada semangat cinta akan tanah air yang dikongsi bersama oleh semua rakyat tanpa mengira agama.Selaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996. Pendidikan Bahasa Melayu berhasrat membina rasa bangga terhadap bahasa yang mencerminkan akal budi dan pemikiran rakyat. kaum mahu pun bangsa. Selain itu. Kurikulum Bahasa Melayu yang digubal secara khasnya menyediakan murid untuk menguasai kecekapan berbahasa dan berkomunikasi dan dapat menggunakan tatabahasa secara betul dan tepat. Bahasa Melayu dijadikan mata pelajaran teras di semua sekolah rendah dan menengah.

Sekarang kita akan melihat secara mendalam apakah rasional. objektif. tujuan dan aktiviti-aktiviti yang terdapat di bawah kemahiran-kemahiran di atas. dan organisasi kandungan.1 Rasional Kemahiran Lisan. Sukatan Pelajaran ini mengandung matlamat. Membaca dan Menulis . Organisasi kandungan merangkumi Kemahiran Bahasa. 2. Jika kita lihat. Sistem Bahasa. objektif. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu yang digubal mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang kurikulum Bahasa Melayu. Hasil Pembelajaran.kokurikulum Bahasa Melayu yang dijalankan di luar waktu sekolah adalah penting sebagai alat sokongan bagi memantapkan kemahiran berbahasa murid. dan Pengisian Kurikulum.

intonasi. 2. Penekanan diberi kepada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik membaca. dan jeda yang betul. tanda baca dan ejaan yang betul. dan kecerdasan yang berbeza di kalangan murid. Bacaan dan Menulis Objektif Kemahiran Lisan antaranya ialah :- . serta idea yang kritis dan kreatif dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. pendapat. minat.Kemahiran lisan merupakan keupayaaan murid berbual untuk menjalin hubungan dan menyampaikan maklumat. Murid digalakkan menggunakan kreativiti mereka menghasilkan penulisan bahan berunsur pengetahuan dan penulisan imaginatif. Sukatan pelajaran ini juga memberikan pertimbangan kepada pelbagai gaya pembelajaran. kita dapat melihat kemahiran bahasa ini membolehkan murid menggunakan bahasa Melayu secara berkesan dalam kehidupan harian dan sebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup bagi perhubungan sosial.2 Objektif Kemahiran Lisan. Kemahiran seterusnya iaitu kemahiran menulis merupakan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui menggunakan ayat yang gramatis. Berpandukan rasional atau kewajaran kemahiran-kemahiran yang terdapat di dalam Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah 2003. Kemahiran membaca pula merupakan keupayaan murid membaca ayat dengan lancar menggunakan sebutan. perasaan. dan kemas. Penekanan diberi kepada penggunaan pengucapan menggunakan tatabahasa yang sesuai. serta tulisan yang jelas. pemerolehan ilmu serta bagi tujuan rekreasi. cantik.

menggunakan bahasa baku yang meliputi ejaan. menggunakan bahasa baku yang meliputi ejaan. mencapai persetujuan.. dan membuat keputusan tentang sesuatu perkara. dan iii. tatabahasa. kreativiti. ii. memperkembangkan kekuatan imaginasi. ii. mengenali dan menghasilkan pelbagai jenis penulisan kreatif dan berunsur pengetahuan menggunakan kemahiran menulis serta proses penulisan yang sesuai dan betul. ii. Objektif Kemahiran Bacaan pula ialah :i. . bertutur petah menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dalam pelbagai situasi. mempupuk minat membaca sebagai satu amalan ke arah membina budaya pembelajaran berterusan. dan iii. dan sebutan yang betul. kosa kata. tatabahasa. kosa kata. membaca pelbagai bahan sastera dan bahan berunsur pengetahuan menggunakan teknik membaca yang sesuai dan berkesan untuk memperoleh ilmu dan memproses maklumat secara kritis. dan menghargai dan menghayati keindahan bahasa melalui karya sastera dan karya berunsur ilmu. iii. dan sebutan yang betul dalam aktiviti menulis. Objektif Kemahiran Menulis pula antaranya melibatkan :i. berbincang dan berkongsi pendapat untuk menyelesaikan masalah.i. pemikiran kritis dan penghayatan nilai murni.

Berpandukan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu 2003. dan berkesan. bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. Kemahiran ini bertujuan menimbulkan kemesraan dan mengeratkan persahabatan serta dapat membincangkan topik yang lebih mencabar. dan berbincang tentang tajuk-tajuk yang relevan secara bertatasusila ‘ . Kemahiran Bacaan dan Kemahiran Menulis Aktiviti Kemahiran Lisan. banyak hasil pembelajaran yang disenaraikan di bawah kemahiran ini. 3. ditonton. Semua perbualan. dibaca . dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal. menarik. guru harus menekankan dan mengambil kira aspek sosio budaya dan tatasusila untuk menjamin kesejahteraan hubungan. betul. iv. ii. atau dialami.3. Kemahiran Lisan merupakan keupayaan murid memahami perkara yang didengar dan dituturkan dalam pelbagai situasi pengucapan sama ada perbualan harian atau situasi formal. Antaranya ialah :i. menyampaikan maklumat. bercerita. berbual dengan keluarga. Hasil Pembelajaran bagi kemahiran lisan ialah berbual. dan berbincang. menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang mudah.1 Aktiviti Kemahiran Lisan. iii. rakan sebaya.

rakan sebaya.i. ayat. Proses membaca memerlukan seseorang itu menterjemahkan kembali lambing-lambang bertulis kepada lambang-lambang bunyi yang hendak disampaikan oleh penulisnya. Membaca ialah proses kebalikan daripada proses menulis. Membaca dapat membantu memperluaskan pemikiran dan idea serta meningkatkan daya kreatif seseorang individu dalam pelbagai bidang. bercerita tentang hobi sendiri dan hobi rakan.0 Berbual dengan keluarga. dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal sub unit 1. guru boleh mengunakan aktiviti-aktiviti seperti.Berikut ialah antara beberapa aktiviti yang boleh dilakukan apabila mengajar kemahiran lisan kepada pelajar. Sebagai contoh. intonasi. Membaca berbeza daripada mendengar kerana ia melibatkan kedua-dua aktiviti verbal dan literasi secara serentak. Kebolehan membaca sangat penting dan ia merupakan satu ukuran kejayaan pelajar-pelajar di sekolah. sebutan. ungkapan. Apabila kita membaca kita akan menghuraikan bahan bercetak kepada pertuturan dan pada masa yang sama kita akan menghuraikan pertuturan itu kepada pemikiran. mengemas rumah. berbual tentang perkara-perkara yang dilakukan pada masa lapang. dan nada yang sesuai. jika guru ingin mengajar kemahiran 1.2 Aktiviti Kemahiran Membaca Kemahiran membaca merupakan salah satu daripada empat kemahiran bahasa yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian menggunakan kata. menonton televisyen 3. seperti melukis. ii. Ini kerana kebolehan membaca dianggap sebagai asas . Aktivit-aktiviti tersebut boleh dipecahkan mengikut kemahiran yang ingin diajar.

2 Bercerita dengan menggunakan kata. memahami maklumat .1 5. ditonton. Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.bagi mencapai semua kejayaan dalam semua bidang. frasa.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan. Berikut disenaraikan beberapa kemahiran yang perlu dipelajari murid. Antaranya ialah :Kemahiran 5. dan gaya pembacaan yang sesuai Sub Topik Kemahiran 5. dan menghayati teks. terutama dalam bidang pendidikan. intonasi. Hasil Pembelajaran bagi kemahiran membaca ialah membaca kuat.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar.2 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. dibaca atau dialami Sub Topik Kemahiran 6. Kemahiran 6. menaakul . Kemahiran . Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Kemahiran membaca ditekankan pada peringkat awal lagi bersama kemahiran lain seperti mengira dan menulis. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.1 6.1 6. Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

dibaca atau dialami Sub Topik Kemahiran 6. Murid mengemukan hasil perbincangan kepada kelas. jika guru ingin mengajar kemahiran 6. Murid memilih perkataan yang salah ejaan secara berkumpulan. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas atau merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.7. Berikut ialah antara beberapa aktiviti yang boleh dilakukan apabila mengajar kemahiran bacaan kepada pelajar. dan menghayati kandungan teks yang dibaca Sub Topik Kemahiran 7. b. menaakul . pelbagai jenis ayat.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. Murid merujuk kepada kamus untuk mendapatkan ejaan yang betul.2 Aktiviti Kemahiran Menulis . d. frasa. Aktivit-aktiviti tersebut boleh dipecahkan mengikut kemahiran yang ingin diajar.0 Membaca. ditonton.1 7.2 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan di bawah kemahiran bacaan ialah a. dan gaya bahasa daripada bahan sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca.1 Bercerita dengan menggunakan kata. Membaca dan mengenal pasti perkataan. 3. c. Sebagai contoh. Murid membaca teks yang diedarkan.

menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. serta dapat mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan. dan membuat ulasan. Kemahiran menulis merupakan keupayaan murid menulis perkataan dan membina ayat. Aktivit-aktiviti tersebut boleh dipecahkan mengikut kemahiran yang ingin diajar. Penulisan hendaklah menggunakan ayat yang gramatis serta tanda baca dan ejaan yang betul. Aktiviti-aktiviti tersebut ialah :- i. jika guru ingin mengajar kemahiran 8. Menyalin perkataan dan ayat yang dibaca daripada rajah tukar Membaca ayat untuk memahami maksud ayat. ayat tunggal. Berbincang secara berpasangan untuk memilih dan menyusun perkataan supaya menjadi ayat .1 Membina dan menulis perkataan. mencatat dan menyusun maklumat. Sebagai contoh. ii. iv. iii.0 Menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam penulisan sub topic 8. dalam satu jangka waktu yang telah ditetapkan. Berikut ialah antara beberapa aktiviti yang boleh dilakukan apabila mengajar kemahiran bacaan kepada pelajar. guru bolehlah menggunakan aktiviti di bawah. dan ayat majmuk. Hasil pembelajaran bagi kemahiran menulis ialah keupayaan menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana.Kemahiran menulis merupakan rangka kerja aktiviti pengajaran pembelajaran untuk dilaksanakan guru di dalam bilik darjah atau makmal. Mengisi apa-apa kheisiengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai bagi melengkapkan ayat.

.Berikut ialah dua cadangan aktiviti yang boleh dilakukan guru dalam mengajar kemahiran menulis. Kemahiran Bacaan dan Kemahiran Menulis. Latihan 1 Latihan 2 Tujuan Kemahiran Lisan.

dan 5. Untuk berinteraksi dengan orang lain Melatih murid agar berkeyakinan (menyampaikan perasaan. 4. Sekarang kita akan melihat apakah tujuan untuk setiap kemahiran ini diajar dan dipelajari. Ini bermakna kemahiran lisan merangkumi dua kemahiran penting iaitu mendengar dan bertutur. . Melatih murid mendengar dan memahami pertuturan orang lain. 3. Kita telah membincangkan mengenai rasional. dan percaya kepada diri (berani bercakap. menyatakan perasaan dan kehendak). objektif. Apabila seseorang bertutur. kehendak. kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran akan mengalami masalah pertuturan juga.Lisan adalah pertuturan atau percakapan. perkataan yang sesuai. seseorang itu perlu menguasai kedua-dua kemahiran ini. Malah bagi kes masalah pendengaran yang teruk (pekak). dan aktiviti bagi setiap kemahiran yang telah disenaraikan di muka surat sebelumnya. Sebagai contoh. Membolehkan murid bertutur menggunakan ayat yang tersusun. kanak-kanak tersebut tidak dapat bertutur langsung atau dikatakan sebagai bisu. Bagi menguasai kemahiran lisan dengan baik. 2. Tujuan mempelajari kemahiran lisan ialah :Menyebut perkataan dan ayat dengan betul. dan lain-lain). ia bukan hanya melibatkan kemahiran bertutur sahaja tetapi juga melibatkan kemahiran mendengar. dan perbendaharaan kata yang luas.

3. mengembangkan atau mempelajari unsur bahasa seperti tatabahasa. Dalam konteks sekolah. membolehkan murid-murid membaca dengan irama membaca yang betul. 6.. dan menikmati unsur estetik dalam bahan bacaan. 5.Seseorang pelajar lazimnya terpaksa banyak membaca. kosa kata dan juga apabila menggunakan kamus. 8. pelajar membaca untuk tujuan-tujuan seperti yang berikut. 2. 7. . dapat menggunakan kemahiran bahasa dalam mata-mata pelajaran yang lain. Ada masanya pula mereka perlu membaca secara intensif atau mendalam. Ada masanya mereka perlu membaca secara meluas atau ekstensif. dapat mengenal pasti laras bahasa yang pelbagai. 4. pelajar perlu menguasai dan mengamalkan beberapa teknik membaca. Mereka membaca untuk pelbagai tujuan seperti untuk mendapatkan maklumat dari pelbagai sumber. untuk membolehkan murid-murid mencapai kemahiran dan kecekapan membaca bersuara. membolehkan murid-murid membaca dengan cekap dan pantas dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. Oleh itu guru perlu membimbing pelajar pelajar menguasai teknik-teknik tersebut dari peringkat sekolah rendah lagi. 1. Untuk menjadi seorang pembaca yang berkesan. membolehkan murid-murid tahu menggunakan tanda-tanda baca serta tahu pula berhenti pada tempat-tempat berhenti yang betul.

melatih murid-murid menghujah dan mengembangkan idea. perasaan. menggunakan pengalaman menulis karangan ke dalam situasi sebenar sehari-hari. Kemahiran menulis adalah satu kemahiran yang penting dan perlu dikuasai oleh pelajar bukan sahaja dalam pembelajaran bahasa tetapi untuk mata pelajaran-mata pelajaran yang lain. Menulis juga adalah satu proses untuk memberikan simbol-simbol grafik bagi melambangkan bahasa dalam menyusun perkataan. melatih murid-murid melahirkan idea. Menulis dalam apa bentuk sekalipun adalah mustahak kerana ia dapat membantu mempertingkatkan tahap pencapaian pelajar di dalam pembelajaran. Ini adalah disebabkan bahawa bahasa adalah alat untuk menyalurkan maklumat. 8. Tujuan mempelajari kemahiran menulis antaranya ialah :1. 4. mengikut peraturan-peraturan tertentu dengan menunjukkan wacana dan pelahiran idea yang jelas dan tersusun. maklumat dalam bentuk tulisan untuk berhubung dengan orang lain atau dengan dirinya. rangkai kata. 3. melatih murid-murid mengembangkan karangan dalam bentuk pemerengganan yang betul. 6. menyuburkan minat menulis. menyiapkan murid-murid untuk menghadapi peperiksaan.Menulis adalah merupakan satu proses atau untuk menghasilkan bahan yang berbentuk idea. ayat dan seterusnya unit-unit yang lebih panjang. 2. . pengalaman. Faedah menulis kepada pelajar tidak terhad untuk jangka masa pendek. 5. pendapat. dan meluaskan kosa kata. 7. melatih murid-murid menggunakan bentuk penggunaan bahasa yang betul berdasarkan sesuatu jenis karangan tertentu. bahkan berlanjutan sepanjang usia hidupnya.

sihat dan bersih dari segi mental dan fizikal serta dapat berbakti kepada agama. Selaras dengan Rukun Negara. . Malah keseluruhan Falsafah Pendidikan Negara adalah berpaksikan keTuhanan. Falsafah Pendidikan ini dimanifestasikan dalam diri insan yang memiliki ciri-ciri baik. seimbang dan harmonis mencerminkan individu yang berilmu pengetahuan. Dalam konteks yang lebih luas. Mata pelajaran ini bertujuan melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi selaras dengan peranannya sebagai bahasa ilmu. tetapi adalah untuk pembangunan diri manusia secara menyeluruh dan seimbang supaya menjadi seorang insan. seimbang dan harmonis. Falsafah ini digubal di atas kesedaran bahawa negara mesti mempunyai tuju hala dan matlamat yang benar dan tepat di dalam sistem dan rancangan pendidikannya. luhur dan mulia dari segi rohani. insan yang baik.Penutup Falsafah Pendidikan Negara adalah teras kepada sistem pendidikan di negara ini. jelas bahawa tujuan pendidikan bukan hanya setakat memperoleh segulung ijazah atau diploma. bangsa dan negara. ahli keluarga dan masyarakat dan warganegara yang berilmu. bertanggungjawab. Bahasa Melayu di Malaysia ialah bahasa kebangsaan. bahasa pengantar utama. dan merupakan mata pelajaran teras yang wajib dipelajari di peringkat sekolah rendah. Berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. berakhlak mulia. dan berbakti. falsafah pendidikan ini turut menekankan prinsip kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Kandungan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah merangkumi penggunaan bahasa yang menekankan kemahiran bahasa berteraskan bahasa Melayu baku. bahasa rasmi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful