PENGENALAN “ Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu

untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.” Berpandukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) di atas, dapat kita perhatikan bahawa matlamat atau hasrat kerajaan dalam sektor pendidikan di negara ini adalah melahirkan individu atau insan yang seimbang dalam semua segi sama ada intelek, rohani, emosi mahupun jasmani.( Roselan Baki,2003). Bagi mencapai matlamat ini, sudah pastilah tanggung jawab dipikul oleh mereka yang bergelar guru melahirkan modal insane (pelajar) yang unggul daripada semua segi. Dalam melaksanakan tanggungjawab ini, sudah pastilah penekanan dalam aspek penyampaian ilmu melalui pengubalan kurikulum terpaksa dilakukan. Idea penggubalan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dicetuskan pada tahun 1979 setelah penerbitan laporan Jawatankuasa Kabinet yang mengkaji Pelaksanaan Dasar Kebangsaan. FPK yang dahulunya dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Negara (FPN) telah digubal sembilan tahun kemudiannya berdasarkan dokumen-dokumen dasar dan berlandaskan ketiga-tiga ideologi negara, iaitu; Rukun Negara, Dasar Ekonomi Baru (Rancangan Malaysia Ketiga pada 1976-1980) dan Dasar Pendidikan Kebangsaan (1999). Penggubalan FPK oleh pakar-pakar pendidikan digubal secara teliti dan mengambil berat tentang keperluan-keperluan individu, masyarakat dan negara. FPK digambarkan sebagai medium penghasilan produk (anak-anak murid) yang menepati citarasa masyarakat dan hasrat negara.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan berasal daripada tiga leksikon asas, iaitu falsafah, pendidikan dan kebangsaan. Leksikal “falsafah” berasal daripada dua perkataan Yunani, iaitu; philos dan Sophia. Philos bermakna mencintai manakala Sophia diertikan sebagai kebijaksanaan. Definisi falsafah dilihat daripada tiga penjuru, iaitu; etimologi (bahasa), terminologi (istilah) dan praktikal. Para ahli falsafah mendefinisikan falsafah sebagai satu landasan yang sempurna bagi cetusan dan penjanaan deretan idea baharu dalam variasi bidang dan disiplin ke arah perkembangan manusia. Sharifah Alawiah Alsagoff dalam bukunya Falsafah Pendidikan (1984 ) meletakkan falsafah sebagai pertimbangan asas dan andaian berkenaan pertimbangan terhadap perkara yang penting. Kesimpulannya, falsafah dapat diertikan sebagai pemikiran atau pandangan yang benar, rasional dan bernas yang dihasilkan menerusi kajian secara saintifik, sistematik, dan diterima umum. FPK menggariskan kesemua pemikiran dan prinsip berkaitan bidang pendidikan di Malaysia. Panduan peraturan ini menggabungkan matlamat, dasar-dasar dan amalan-amalan pendidikan sebagai satu entiti keseluruhan yang tekal (tidak bersifat nisbi atau berubah-ubah), jelas dan logik. Misalnya, “...ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi...”. Gabungan kesemua item tersebut berkemampuan menghasilkan masyarakat yang dihasratkan oleh negara Malaysia. FPK merupakan dokumentasi rasmi yang mencerminkan sistem

pendidikan negara Malaysia. Para guru perlulah berpegang kepada FPK apabila menjalankan tanggungjawab profesional mereka agar matlamat pendidikan negara menjadi suatu kenyataan. Ianya memerlukan penghayatan, pemahaman dan keprihatinan para pendidik demi merealisasikan tujuan dan cita yang tersisip dalam kandungannya. Falsafah Pendidikan Falsafah ini menjadi tunjang kepada sistem pendidikan negara di Malaysia. Maka, semua perancangan dan aktiviti pendidikan merupakan pancaran nilai dan barisan prinsip yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Pada peringkat ini. dan menulis. Pendidikan peringkat rendah secara khasnya bertujuan melahirkan insan yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dan bersepadu dari segi intelek. ( Abdullah Hasan. membaca. rohani.Sekarang. kita lihat pula konsep pendidikan rendah. selaras dengan status Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. emosi. . Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah khasnya. Ciri-Ciri KBSR Bahasa Melayu perlu dikuasai pada peringkat awal bagi membolehkan murid-murid berkomunikasi dan menimba ilmu pengetahuan.1996). Bahasa Melayu dijadikan mata pelajaran wajib. Aspek tatabahasa pula meliputi aspek morfologi dan sintaksis Bahasa Melayu. Kemahiran-kemahiran berbahasa ini meliputi kemahiran lisan (mendengar dan bertutur). telah memuatkan senarai kemahiran asas berbahasa dan tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6. dan jasmani selaras dengan hasrat Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dan Falsafah Pendidikan Negara.

penjelasan serta huraian tentang Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. setelah mengikuti pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah. guru-guru boleh mengubah dan menyesuaikannya dengan kebolehan dan keupayaan pelajar mengikutinya.Jika kita menyoroti Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah pula. peribahasa. Bagaimanapun. murid-murid akan dapat dapat: ☺ ☺ ☺ Mendengar. berketerampilan dan berakhlak mulia. dimuatkan senarai kecekapan berbahasa dalam kemahiran mendengar dan bertutur. Di dalam Huraian Sukatan Pelajaran ini.2003). dan perbendaharaan kata yang sesuai mengikut peringkat persekolahan murid (Roselan Baki. Bertutur dengan petah dan mengeluarkan buah fikiran yang bernas serta menggunakan bahasa yang sesuai dan bertatasusila. Falsafah Pendidikan Negara itu sendiri menekankan usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. memahami dan menghayati pertuturan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. penjodoh bilangan. membaca. Bahasa Melayu juga diangkat sebagai bahasa perpaduan dan bahasa ilmu. Menurut kandungan Sukatan Pelajaran. dan guru-guru tidak seharusnya terikat kepada cadangan-cadangan yang dikemukakan. Huraian Sukatan Pelajaran ini merupakan satu cadangan. tatabahasa. sesuai dengan semangat Rukun Negara. Usaha ini adalah semata-mata bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Membaca untuk memahami isi bacaan yang sesuai dengan kematangan. . menulis. ianya berperanan melahirkan murid yang berketrampilan berbahasa dan menghargai serta menghayati bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Negara. Sekiranya didapati ada di antara cadangan-cadangan ini tidak sesuai dengan keadaan di dalam bilik darjah atau kemampuan pelajar. Merujuk kepada matlamat mata Bahasa Melayu sekolah rendah itu sendiri. ianya mengandungi perincian.

Apapun. . Usaha ini dikuatkan lagi dengan semangat memartabatkan Falsafah Pendidikan melalui Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu yang diajar di sekolah rendah di Malaysia. Menulis pelbagai jenis karangan dan surat kiriman mengikut tajuk dan format yang betul. dan Menggunakan Bahasa Melayu dengan berkesan untuk berkomunikasi antara ahli masyarakat yang berbilang keturunan. beberapa pendekatan terbaik perlu diberi tambah nilai dari masa ke semasa untuk memantapkan pengakaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Berpandukan objektif Sukatan Pelajaran di atas. Pendekatan Bersepadu.☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ Menjadikan pembacaan sebagai satu kebiasaan dan amalan bagi mendapatkan pengetahuan dan hiburan. Menghargai dan menghayati nilai-nilai estetika dalam karangan prosa dan puisi. KBSR digubal berlandaskan prinsip-prinsip berikut yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu :i. Kita dapat melihat Sukatan Pelajaran yang digubal selama ini mempunyai kaitan atau menjiwai ‘roh’ dan semangat Falsafah Pendidikan Negara. Menggunakan bahasa Melayu untuk memperoleh pelbagai ilmu. Memberi makna dan menggunakan peribahasa dalam konteks yang betul dan sesuai. kita akan dapat melihat perkaitannya dengan Falsafah Pendidikan Negara. Memahami dan mengisi borang yang sesuai dengan betul. Menggunakan bahasa Melayu yang betul dalam lisan dan penulisan.

Ini kerana pada peringkat permulaanlah segalanya bermula.1996). menulis dan mengira). iv. Dengan kemahiran-kemahiran asas yang teguh dan mantap. Pendidikan awal adalah penting kerana ia membentuk asas sahsiah yang akan terus berkembang hingga ke akhir hayat nanti. Guru-guru juga harus memberikan penekanan kepada nilai (merentas kurikulum) selain memastikan murid menguasai 3M (membaca. KBSR akan memastikan pendidikan yang diberikan kepada pelajar memuaskan dan menepati ciri-ciri yang diinginkan. matlamat serta ciri-ciri KBSR itu sendiri. Murid sekolah rendah lazimnya mudah memperolehi ilmu dan kemahiran melalui aktiviti kemahiran di bilik darjah berbanding melalui penglaman hidup mereka. Suasana kondusif sekolah umpamanya memberi peluang dan menggalakkan interaksi sosial . KBSR juga menitikberatkan soal nilai-nilai . Perkembangan individu secara menyeluruh. Untuk itu. pertukaran pendapat dan meningkatkan kerjasama di kalangan murid. justeru semua aktiviti pembelajaran harus dihubungkaitkan dengan pengalaman hidup mengikut peringkat. Dengan merujuk kepada definisi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Pendidikan yang sama untuk semua murid.ii. iii. Pendidikan seumur hidup. KBSR sememangnya menggalas tugas yang amat berat. kita dapati KBSR akan mampu mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Negara sementelah Falsafah Pendidikan Negara itu sendiri menyatakan bahawa pendidikan adalah suatu proses yang berterusan. Sebagai saluran Pendidikan pada peringkat awal. Setelah melihat objektif dan matlamat sukatan pelajaran Bahasa Melayu secara jelas seperti diatas. segala proses pendidikan yang akan ditempuhi oleh pelajar menjadi mudah (Abdullah Hasan. kita dapat membuat kesimpulan bahawa sememangnya perkaitan antara sukatan pelajaran dengan Falsafah Pendidikan Negara amat kuat sekali. aktiviti di bilik darjah harus dipelbagaikan bagi membolehkan murid mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif serta melibatkan diri mereka secara aktif dalam proses menguasai kemahiran asas.

SOALAN 2 . rohani. emosi dan jasmani.murni dan semangat patriotisme dalam proses pengajaran dan pembelajarannya. Falsafah Pendidikan Negara menginginkan insan yang harmoni dan seimbang dari segi intelek.

. dan kecerdasan yang berbeza di kalangan murid. rohani. murid mampu mengungkapkan ilmu pengetahuan daripada mata pelajaran yang lain di samping mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Pendidikan Bahasa Melayu berhasrat membina rasa bangga terhadap bahasa yang mencerminkan akal budi dan pemikiran rakyat. Selain itu. Sukatan pelajaran ini juga memberikan pertimbangan kepada pelbagai gaya pembelajaran. emosi. Bahasa Melayu dijadikan mata pelajaran teras di semua sekolah rendah dan menengah. iaitu Kemahiran Mendengar dan Bertutur. pemerolehan ilmu serta bagi tujuan rekreasi. Bahasa Melayu juga berperanan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan rakyat Malaysia. dan jasmani. Aktiviti . dan Kemahiran Menulis. Kurikulum Bahasa Melayu turut menyediakan murid untuk menguasai kecekapan berbahasa dan berkomunikasi dan dapat menggunakan tatabahasa secara betul dan tepat. Kurikulum Bahasa Melayu yang digubal secara khasnya menyediakan murid untuk menguasai kecekapan berbahasa dan berkomunikasi dan dapat menggunakan tatabahasa secara betul dan tepat. minat. kaum mahu pun bangsa. Kurikulum Bahasa Melayu digubal bertujuan memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Pendidikan Bahasa Melayu di peringkat rendah berbertujuan mewujudkan asas semangat kewarganegaraan.Selaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996.murid mampu mengungkapkan ilmu pengetahuan daripada mata pelajaran yang lain. Selain itu. Kemahiran bahasa ini membolehkan murid menggunakan bahasa Melayu secara berkesan dalam kehidupan harian dan sebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup bagi perhubungan sosial. Kemahiran Membaca. juga berperanan sebagai pemangkin kepada semangat cinta akan tanah air yang dikongsi bersama oleh semua rakyat tanpa mengira agama. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah ini juga memberikan penekanan kepada kemahiran bahasa.

Sekarang kita akan melihat secara mendalam apakah rasional. 2.1 Rasional Kemahiran Lisan. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu yang digubal mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang kurikulum Bahasa Melayu.kokurikulum Bahasa Melayu yang dijalankan di luar waktu sekolah adalah penting sebagai alat sokongan bagi memantapkan kemahiran berbahasa murid. objektif. dan organisasi kandungan. Jika kita lihat. Hasil Pembelajaran. Sukatan Pelajaran ini mengandung matlamat. dan Pengisian Kurikulum. objektif. Sistem Bahasa. Membaca dan Menulis . tujuan dan aktiviti-aktiviti yang terdapat di bawah kemahiran-kemahiran di atas. Organisasi kandungan merangkumi Kemahiran Bahasa.

perasaan. serta idea yang kritis dan kreatif dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. pemerolehan ilmu serta bagi tujuan rekreasi. 2. dan kecerdasan yang berbeza di kalangan murid. Bacaan dan Menulis Objektif Kemahiran Lisan antaranya ialah :- .Kemahiran lisan merupakan keupayaaan murid berbual untuk menjalin hubungan dan menyampaikan maklumat. kita dapat melihat kemahiran bahasa ini membolehkan murid menggunakan bahasa Melayu secara berkesan dalam kehidupan harian dan sebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup bagi perhubungan sosial. Penekanan diberi kepada penggunaan pengucapan menggunakan tatabahasa yang sesuai. Murid digalakkan menggunakan kreativiti mereka menghasilkan penulisan bahan berunsur pengetahuan dan penulisan imaginatif.2 Objektif Kemahiran Lisan. cantik. Kemahiran membaca pula merupakan keupayaan murid membaca ayat dengan lancar menggunakan sebutan. Sukatan pelajaran ini juga memberikan pertimbangan kepada pelbagai gaya pembelajaran. Berpandukan rasional atau kewajaran kemahiran-kemahiran yang terdapat di dalam Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah 2003. minat. pendapat. dan kemas. intonasi. Penekanan diberi kepada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik membaca. Kemahiran seterusnya iaitu kemahiran menulis merupakan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui menggunakan ayat yang gramatis. serta tulisan yang jelas. dan jeda yang betul. tanda baca dan ejaan yang betul.

kosa kata. . tatabahasa. kosa kata. ii.i. membaca pelbagai bahan sastera dan bahan berunsur pengetahuan menggunakan teknik membaca yang sesuai dan berkesan untuk memperoleh ilmu dan memproses maklumat secara kritis. kreativiti. mempupuk minat membaca sebagai satu amalan ke arah membina budaya pembelajaran berterusan.. dan iii. menggunakan bahasa baku yang meliputi ejaan. memperkembangkan kekuatan imaginasi. iii. dan iii. dan sebutan yang betul dalam aktiviti menulis. Objektif Kemahiran Bacaan pula ialah :i. ii. mencapai persetujuan. Objektif Kemahiran Menulis pula antaranya melibatkan :i. bertutur petah menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dalam pelbagai situasi. mengenali dan menghasilkan pelbagai jenis penulisan kreatif dan berunsur pengetahuan menggunakan kemahiran menulis serta proses penulisan yang sesuai dan betul. dan sebutan yang betul. dan menghargai dan menghayati keindahan bahasa melalui karya sastera dan karya berunsur ilmu. menggunakan bahasa baku yang meliputi ejaan. pemikiran kritis dan penghayatan nilai murni. dan membuat keputusan tentang sesuatu perkara. ii. tatabahasa. berbincang dan berkongsi pendapat untuk menyelesaikan masalah.

dan berbincang. Berpandukan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu 2003. Kemahiran Bacaan dan Kemahiran Menulis Aktiviti Kemahiran Lisan. dan berbincang tentang tajuk-tajuk yang relevan secara bertatasusila ‘ . menyampaikan maklumat.1 Aktiviti Kemahiran Lisan. betul. dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal. rakan sebaya. Semua perbualan. iii. banyak hasil pembelajaran yang disenaraikan di bawah kemahiran ini. bercerita. Antaranya ialah :i. bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang mudah. Hasil Pembelajaran bagi kemahiran lisan ialah berbual. iv. guru harus menekankan dan mengambil kira aspek sosio budaya dan tatasusila untuk menjamin kesejahteraan hubungan. ditonton. dibaca .3. 3. atau dialami. menarik. berbual dengan keluarga. Kemahiran ini bertujuan menimbulkan kemesraan dan mengeratkan persahabatan serta dapat membincangkan topik yang lebih mencabar. dan berkesan. ii. Kemahiran Lisan merupakan keupayaan murid memahami perkara yang didengar dan dituturkan dalam pelbagai situasi pengucapan sama ada perbualan harian atau situasi formal.

i. jika guru ingin mengajar kemahiran 1. Proses membaca memerlukan seseorang itu menterjemahkan kembali lambing-lambang bertulis kepada lambang-lambang bunyi yang hendak disampaikan oleh penulisnya. Aktivit-aktiviti tersebut boleh dipecahkan mengikut kemahiran yang ingin diajar. Apabila kita membaca kita akan menghuraikan bahan bercetak kepada pertuturan dan pada masa yang sama kita akan menghuraikan pertuturan itu kepada pemikiran.0 Berbual dengan keluarga. rakan sebaya. Sebagai contoh. ayat. sebutan. ii. dan nada yang sesuai. Membaca ialah proses kebalikan daripada proses menulis. bercerita tentang hobi sendiri dan hobi rakan. ungkapan. Kebolehan membaca sangat penting dan ia merupakan satu ukuran kejayaan pelajar-pelajar di sekolah.2 Aktiviti Kemahiran Membaca Kemahiran membaca merupakan salah satu daripada empat kemahiran bahasa yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa.Berikut ialah antara beberapa aktiviti yang boleh dilakukan apabila mengajar kemahiran lisan kepada pelajar. Membaca dapat membantu memperluaskan pemikiran dan idea serta meningkatkan daya kreatif seseorang individu dalam pelbagai bidang. dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal sub unit 1. mengemas rumah. guru boleh mengunakan aktiviti-aktiviti seperti.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian menggunakan kata. berbual tentang perkara-perkara yang dilakukan pada masa lapang. seperti melukis. Membaca berbeza daripada mendengar kerana ia melibatkan kedua-dua aktiviti verbal dan literasi secara serentak. intonasi. Ini kerana kebolehan membaca dianggap sebagai asas . menonton televisyen 3.

Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. dan menghayati teks. dibaca atau dialami Sub Topik Kemahiran 6.bagi mencapai semua kejayaan dalam semua bidang. Berikut disenaraikan beberapa kemahiran yang perlu dipelajari murid.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. terutama dalam bidang pendidikan.1 5. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. memahami maklumat . Kemahiran . Kemahiran membaca ditekankan pada peringkat awal lagi bersama kemahiran lain seperti mengira dan menulis.1 6. intonasi. Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. ditonton. Hasil Pembelajaran bagi kemahiran membaca ialah membaca kuat.2 Bercerita dengan menggunakan kata. Kemahiran 6. menaakul . Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Antaranya ialah :Kemahiran 5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan. dan gaya pembacaan yang sesuai Sub Topik Kemahiran 5. frasa.1 6.2 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar.1 7.1 Bercerita dengan menggunakan kata. c. dibaca atau dialami Sub Topik Kemahiran 6. Aktivit-aktiviti tersebut boleh dipecahkan mengikut kemahiran yang ingin diajar. Murid membaca teks yang diedarkan. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas atau merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Sebagai contoh. Membaca dan mengenal pasti perkataan. jika guru ingin mengajar kemahiran 6.0 Membaca. menaakul . b.2 Aktiviti Kemahiran Menulis .2 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. dan gaya bahasa daripada bahan sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca.7. Berikut ialah antara beberapa aktiviti yang boleh dilakukan apabila mengajar kemahiran bacaan kepada pelajar. Murid merujuk kepada kamus untuk mendapatkan ejaan yang betul. d. frasa. Aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan di bawah kemahiran bacaan ialah a. Murid memilih perkataan yang salah ejaan secara berkumpulan. dan menghayati kandungan teks yang dibaca Sub Topik Kemahiran 7. ditonton. Murid mengemukan hasil perbincangan kepada kelas. 3. pelbagai jenis ayat.

jika guru ingin mengajar kemahiran 8. iv. Kemahiran menulis merupakan keupayaan murid menulis perkataan dan membina ayat. dan ayat majmuk. ayat tunggal. Menyalin perkataan dan ayat yang dibaca daripada rajah tukar Membaca ayat untuk memahami maksud ayat. iii. ii. menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. serta dapat mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan.0 Menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam penulisan sub topic 8.1 Membina dan menulis perkataan. Sebagai contoh. dan membuat ulasan.Kemahiran menulis merupakan rangka kerja aktiviti pengajaran pembelajaran untuk dilaksanakan guru di dalam bilik darjah atau makmal. Aktivit-aktiviti tersebut boleh dipecahkan mengikut kemahiran yang ingin diajar. Berikut ialah antara beberapa aktiviti yang boleh dilakukan apabila mengajar kemahiran bacaan kepada pelajar. Berbincang secara berpasangan untuk memilih dan menyusun perkataan supaya menjadi ayat . Mengisi apa-apa kheisiengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai bagi melengkapkan ayat. dalam satu jangka waktu yang telah ditetapkan. Hasil pembelajaran bagi kemahiran menulis ialah keupayaan menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana. guru bolehlah menggunakan aktiviti di bawah. Aktiviti-aktiviti tersebut ialah :- i. Penulisan hendaklah menggunakan ayat yang gramatis serta tanda baca dan ejaan yang betul. mencatat dan menyusun maklumat.

. Kemahiran Bacaan dan Kemahiran Menulis.Berikut ialah dua cadangan aktiviti yang boleh dilakukan guru dalam mengajar kemahiran menulis. Latihan 1 Latihan 2 Tujuan Kemahiran Lisan.

Malah bagi kes masalah pendengaran yang teruk (pekak). kanak-kanak tersebut tidak dapat bertutur langsung atau dikatakan sebagai bisu. Bagi menguasai kemahiran lisan dengan baik. ia bukan hanya melibatkan kemahiran bertutur sahaja tetapi juga melibatkan kemahiran mendengar. Untuk berinteraksi dengan orang lain Melatih murid agar berkeyakinan (menyampaikan perasaan. Sebagai contoh.Lisan adalah pertuturan atau percakapan. kehendak. dan percaya kepada diri (berani bercakap. objektif. kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran akan mengalami masalah pertuturan juga. perkataan yang sesuai. Tujuan mempelajari kemahiran lisan ialah :Menyebut perkataan dan ayat dengan betul. 3. . dan aktiviti bagi setiap kemahiran yang telah disenaraikan di muka surat sebelumnya. menyatakan perasaan dan kehendak). 4. Kita telah membincangkan mengenai rasional. 2. dan perbendaharaan kata yang luas. Ini bermakna kemahiran lisan merangkumi dua kemahiran penting iaitu mendengar dan bertutur. Apabila seseorang bertutur. dan lain-lain). seseorang itu perlu menguasai kedua-dua kemahiran ini. Membolehkan murid bertutur menggunakan ayat yang tersusun. Melatih murid mendengar dan memahami pertuturan orang lain. dan 5. Sekarang kita akan melihat apakah tujuan untuk setiap kemahiran ini diajar dan dipelajari.

pelajar perlu menguasai dan mengamalkan beberapa teknik membaca. 3. . 4. untuk membolehkan murid-murid mencapai kemahiran dan kecekapan membaca bersuara. 7. pelajar membaca untuk tujuan-tujuan seperti yang berikut. Untuk menjadi seorang pembaca yang berkesan. Dalam konteks sekolah. mengembangkan atau mempelajari unsur bahasa seperti tatabahasa. Mereka membaca untuk pelbagai tujuan seperti untuk mendapatkan maklumat dari pelbagai sumber. Ada masanya mereka perlu membaca secara meluas atau ekstensif. 6. 8. membolehkan murid-murid membaca dengan irama membaca yang betul. 2. dan menikmati unsur estetik dalam bahan bacaan. Ada masanya pula mereka perlu membaca secara intensif atau mendalam.Seseorang pelajar lazimnya terpaksa banyak membaca. membolehkan murid-murid tahu menggunakan tanda-tanda baca serta tahu pula berhenti pada tempat-tempat berhenti yang betul. 1. dapat mengenal pasti laras bahasa yang pelbagai. Oleh itu guru perlu membimbing pelajar pelajar menguasai teknik-teknik tersebut dari peringkat sekolah rendah lagi. membolehkan murid-murid membaca dengan cekap dan pantas dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.. dapat menggunakan kemahiran bahasa dalam mata-mata pelajaran yang lain. 5. kosa kata dan juga apabila menggunakan kamus.

Ini adalah disebabkan bahawa bahasa adalah alat untuk menyalurkan maklumat. Menulis dalam apa bentuk sekalipun adalah mustahak kerana ia dapat membantu mempertingkatkan tahap pencapaian pelajar di dalam pembelajaran. 7. 8. 4.Menulis adalah merupakan satu proses atau untuk menghasilkan bahan yang berbentuk idea. 5. maklumat dalam bentuk tulisan untuk berhubung dengan orang lain atau dengan dirinya. melatih murid-murid mengembangkan karangan dalam bentuk pemerengganan yang betul. mengikut peraturan-peraturan tertentu dengan menunjukkan wacana dan pelahiran idea yang jelas dan tersusun. 2. menyuburkan minat menulis. bahkan berlanjutan sepanjang usia hidupnya. menggunakan pengalaman menulis karangan ke dalam situasi sebenar sehari-hari. melatih murid-murid menggunakan bentuk penggunaan bahasa yang betul berdasarkan sesuatu jenis karangan tertentu. melatih murid-murid melahirkan idea. dan meluaskan kosa kata. Tujuan mempelajari kemahiran menulis antaranya ialah :1. . perasaan. 3. ayat dan seterusnya unit-unit yang lebih panjang. Menulis juga adalah satu proses untuk memberikan simbol-simbol grafik bagi melambangkan bahasa dalam menyusun perkataan. Kemahiran menulis adalah satu kemahiran yang penting dan perlu dikuasai oleh pelajar bukan sahaja dalam pembelajaran bahasa tetapi untuk mata pelajaran-mata pelajaran yang lain. pengalaman. rangkai kata. pendapat. melatih murid-murid menghujah dan mengembangkan idea. menyiapkan murid-murid untuk menghadapi peperiksaan. Faedah menulis kepada pelajar tidak terhad untuk jangka masa pendek. 6.

bangsa dan negara. jelas bahawa tujuan pendidikan bukan hanya setakat memperoleh segulung ijazah atau diploma. Kandungan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah merangkumi penggunaan bahasa yang menekankan kemahiran bahasa berteraskan bahasa Melayu baku. Bahasa Melayu di Malaysia ialah bahasa kebangsaan. insan yang baik. Berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. berakhlak mulia. sihat dan bersih dari segi mental dan fizikal serta dapat berbakti kepada agama. seimbang dan harmonis. tetapi adalah untuk pembangunan diri manusia secara menyeluruh dan seimbang supaya menjadi seorang insan. Selaras dengan Rukun Negara. falsafah pendidikan ini turut menekankan prinsip kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Falsafah Pendidikan ini dimanifestasikan dalam diri insan yang memiliki ciri-ciri baik. Dalam konteks yang lebih luas. bahasa pengantar utama. dan berbakti. Malah keseluruhan Falsafah Pendidikan Negara adalah berpaksikan keTuhanan. ahli keluarga dan masyarakat dan warganegara yang berilmu. Falsafah ini digubal di atas kesedaran bahawa negara mesti mempunyai tuju hala dan matlamat yang benar dan tepat di dalam sistem dan rancangan pendidikannya.Penutup Falsafah Pendidikan Negara adalah teras kepada sistem pendidikan di negara ini. seimbang dan harmonis mencerminkan individu yang berilmu pengetahuan. luhur dan mulia dari segi rohani. Mata pelajaran ini bertujuan melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi selaras dengan peranannya sebagai bahasa ilmu. dan merupakan mata pelajaran teras yang wajib dipelajari di peringkat sekolah rendah. bahasa rasmi. bertanggungjawab. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful