PENGENALAN “ Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu

untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.” Berpandukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) di atas, dapat kita perhatikan bahawa matlamat atau hasrat kerajaan dalam sektor pendidikan di negara ini adalah melahirkan individu atau insan yang seimbang dalam semua segi sama ada intelek, rohani, emosi mahupun jasmani.( Roselan Baki,2003). Bagi mencapai matlamat ini, sudah pastilah tanggung jawab dipikul oleh mereka yang bergelar guru melahirkan modal insane (pelajar) yang unggul daripada semua segi. Dalam melaksanakan tanggungjawab ini, sudah pastilah penekanan dalam aspek penyampaian ilmu melalui pengubalan kurikulum terpaksa dilakukan. Idea penggubalan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dicetuskan pada tahun 1979 setelah penerbitan laporan Jawatankuasa Kabinet yang mengkaji Pelaksanaan Dasar Kebangsaan. FPK yang dahulunya dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Negara (FPN) telah digubal sembilan tahun kemudiannya berdasarkan dokumen-dokumen dasar dan berlandaskan ketiga-tiga ideologi negara, iaitu; Rukun Negara, Dasar Ekonomi Baru (Rancangan Malaysia Ketiga pada 1976-1980) dan Dasar Pendidikan Kebangsaan (1999). Penggubalan FPK oleh pakar-pakar pendidikan digubal secara teliti dan mengambil berat tentang keperluan-keperluan individu, masyarakat dan negara. FPK digambarkan sebagai medium penghasilan produk (anak-anak murid) yang menepati citarasa masyarakat dan hasrat negara.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan berasal daripada tiga leksikon asas, iaitu falsafah, pendidikan dan kebangsaan. Leksikal “falsafah” berasal daripada dua perkataan Yunani, iaitu; philos dan Sophia. Philos bermakna mencintai manakala Sophia diertikan sebagai kebijaksanaan. Definisi falsafah dilihat daripada tiga penjuru, iaitu; etimologi (bahasa), terminologi (istilah) dan praktikal. Para ahli falsafah mendefinisikan falsafah sebagai satu landasan yang sempurna bagi cetusan dan penjanaan deretan idea baharu dalam variasi bidang dan disiplin ke arah perkembangan manusia. Sharifah Alawiah Alsagoff dalam bukunya Falsafah Pendidikan (1984 ) meletakkan falsafah sebagai pertimbangan asas dan andaian berkenaan pertimbangan terhadap perkara yang penting. Kesimpulannya, falsafah dapat diertikan sebagai pemikiran atau pandangan yang benar, rasional dan bernas yang dihasilkan menerusi kajian secara saintifik, sistematik, dan diterima umum. FPK menggariskan kesemua pemikiran dan prinsip berkaitan bidang pendidikan di Malaysia. Panduan peraturan ini menggabungkan matlamat, dasar-dasar dan amalan-amalan pendidikan sebagai satu entiti keseluruhan yang tekal (tidak bersifat nisbi atau berubah-ubah), jelas dan logik. Misalnya, “...ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi...”. Gabungan kesemua item tersebut berkemampuan menghasilkan masyarakat yang dihasratkan oleh negara Malaysia. FPK merupakan dokumentasi rasmi yang mencerminkan sistem

pendidikan negara Malaysia. Para guru perlulah berpegang kepada FPK apabila menjalankan tanggungjawab profesional mereka agar matlamat pendidikan negara menjadi suatu kenyataan. Ianya memerlukan penghayatan, pemahaman dan keprihatinan para pendidik demi merealisasikan tujuan dan cita yang tersisip dalam kandungannya. Falsafah Pendidikan Falsafah ini menjadi tunjang kepada sistem pendidikan negara di Malaysia. Maka, semua perancangan dan aktiviti pendidikan merupakan pancaran nilai dan barisan prinsip yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Ciri-Ciri KBSR Bahasa Melayu perlu dikuasai pada peringkat awal bagi membolehkan murid-murid berkomunikasi dan menimba ilmu pengetahuan. ( Abdullah Hasan. Pada peringkat ini. Aspek tatabahasa pula meliputi aspek morfologi dan sintaksis Bahasa Melayu. Pendidikan peringkat rendah secara khasnya bertujuan melahirkan insan yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dan bersepadu dari segi intelek. telah memuatkan senarai kemahiran asas berbahasa dan tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6. dan jasmani selaras dengan hasrat Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dan Falsafah Pendidikan Negara. Bahasa Melayu dijadikan mata pelajaran wajib. membaca. selaras dengan status Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. dan menulis.Sekarang. . rohani.1996). Kemahiran-kemahiran berbahasa ini meliputi kemahiran lisan (mendengar dan bertutur). kita lihat pula konsep pendidikan rendah. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah khasnya. emosi.

sesuai dengan semangat Rukun Negara. . ianya berperanan melahirkan murid yang berketrampilan berbahasa dan menghargai serta menghayati bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Negara. Menurut kandungan Sukatan Pelajaran. berketerampilan dan berakhlak mulia. penjodoh bilangan. menulis. Membaca untuk memahami isi bacaan yang sesuai dengan kematangan.2003). Bertutur dengan petah dan mengeluarkan buah fikiran yang bernas serta menggunakan bahasa yang sesuai dan bertatasusila. tatabahasa. Huraian Sukatan Pelajaran ini merupakan satu cadangan. murid-murid akan dapat dapat: ☺ ☺ ☺ Mendengar.Jika kita menyoroti Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah pula. Bahasa Melayu juga diangkat sebagai bahasa perpaduan dan bahasa ilmu. memahami dan menghayati pertuturan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Huraian Sukatan Pelajaran ini. guru-guru boleh mengubah dan menyesuaikannya dengan kebolehan dan keupayaan pelajar mengikutinya. dan perbendaharaan kata yang sesuai mengikut peringkat persekolahan murid (Roselan Baki. setelah mengikuti pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah. Bagaimanapun. Falsafah Pendidikan Negara itu sendiri menekankan usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. penjelasan serta huraian tentang Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. dimuatkan senarai kecekapan berbahasa dalam kemahiran mendengar dan bertutur. Usaha ini adalah semata-mata bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Sekiranya didapati ada di antara cadangan-cadangan ini tidak sesuai dengan keadaan di dalam bilik darjah atau kemampuan pelajar. peribahasa. dan guru-guru tidak seharusnya terikat kepada cadangan-cadangan yang dikemukakan. Merujuk kepada matlamat mata Bahasa Melayu sekolah rendah itu sendiri. ianya mengandungi perincian. membaca.

Kita dapat melihat Sukatan Pelajaran yang digubal selama ini mempunyai kaitan atau menjiwai ‘roh’ dan semangat Falsafah Pendidikan Negara. Memberi makna dan menggunakan peribahasa dalam konteks yang betul dan sesuai. Menulis pelbagai jenis karangan dan surat kiriman mengikut tajuk dan format yang betul.☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ Menjadikan pembacaan sebagai satu kebiasaan dan amalan bagi mendapatkan pengetahuan dan hiburan. Memahami dan mengisi borang yang sesuai dengan betul. Usaha ini dikuatkan lagi dengan semangat memartabatkan Falsafah Pendidikan melalui Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu yang diajar di sekolah rendah di Malaysia. Apapun. Menggunakan bahasa Melayu yang betul dalam lisan dan penulisan. . Menggunakan bahasa Melayu untuk memperoleh pelbagai ilmu. Pendekatan Bersepadu. Menghargai dan menghayati nilai-nilai estetika dalam karangan prosa dan puisi. beberapa pendekatan terbaik perlu diberi tambah nilai dari masa ke semasa untuk memantapkan pengakaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. kita akan dapat melihat perkaitannya dengan Falsafah Pendidikan Negara. Berpandukan objektif Sukatan Pelajaran di atas. dan Menggunakan Bahasa Melayu dengan berkesan untuk berkomunikasi antara ahli masyarakat yang berbilang keturunan. KBSR digubal berlandaskan prinsip-prinsip berikut yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu :i.

ii. KBSR juga menitikberatkan soal nilai-nilai . Sebagai saluran Pendidikan pada peringkat awal. kita dapat membuat kesimpulan bahawa sememangnya perkaitan antara sukatan pelajaran dengan Falsafah Pendidikan Negara amat kuat sekali. iv. pertukaran pendapat dan meningkatkan kerjasama di kalangan murid. justeru semua aktiviti pembelajaran harus dihubungkaitkan dengan pengalaman hidup mengikut peringkat. Pendidikan yang sama untuk semua murid. matlamat serta ciri-ciri KBSR itu sendiri. iii. aktiviti di bilik darjah harus dipelbagaikan bagi membolehkan murid mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif serta melibatkan diri mereka secara aktif dalam proses menguasai kemahiran asas. Guru-guru juga harus memberikan penekanan kepada nilai (merentas kurikulum) selain memastikan murid menguasai 3M (membaca. kita dapati KBSR akan mampu mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Negara sementelah Falsafah Pendidikan Negara itu sendiri menyatakan bahawa pendidikan adalah suatu proses yang berterusan. Pendidikan awal adalah penting kerana ia membentuk asas sahsiah yang akan terus berkembang hingga ke akhir hayat nanti. Perkembangan individu secara menyeluruh. Ini kerana pada peringkat permulaanlah segalanya bermula. Pendidikan seumur hidup. Untuk itu. Setelah melihat objektif dan matlamat sukatan pelajaran Bahasa Melayu secara jelas seperti diatas. Dengan merujuk kepada definisi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). menulis dan mengira). KBSR akan memastikan pendidikan yang diberikan kepada pelajar memuaskan dan menepati ciri-ciri yang diinginkan. segala proses pendidikan yang akan ditempuhi oleh pelajar menjadi mudah (Abdullah Hasan. KBSR sememangnya menggalas tugas yang amat berat. Suasana kondusif sekolah umpamanya memberi peluang dan menggalakkan interaksi sosial . Dengan kemahiran-kemahiran asas yang teguh dan mantap. Murid sekolah rendah lazimnya mudah memperolehi ilmu dan kemahiran melalui aktiviti kemahiran di bilik darjah berbanding melalui penglaman hidup mereka.1996).

Falsafah Pendidikan Negara menginginkan insan yang harmoni dan seimbang dari segi intelek. SOALAN 2 . rohani.murni dan semangat patriotisme dalam proses pengajaran dan pembelajarannya. emosi dan jasmani.

kaum mahu pun bangsa. pemerolehan ilmu serta bagi tujuan rekreasi. dan jasmani. iaitu Kemahiran Mendengar dan Bertutur. Kurikulum Bahasa Melayu turut menyediakan murid untuk menguasai kecekapan berbahasa dan berkomunikasi dan dapat menggunakan tatabahasa secara betul dan tepat. dan kecerdasan yang berbeza di kalangan murid. Kemahiran Membaca. juga berperanan sebagai pemangkin kepada semangat cinta akan tanah air yang dikongsi bersama oleh semua rakyat tanpa mengira agama. Kurikulum Bahasa Melayu yang digubal secara khasnya menyediakan murid untuk menguasai kecekapan berbahasa dan berkomunikasi dan dapat menggunakan tatabahasa secara betul dan tepat. Kurikulum Bahasa Melayu digubal bertujuan memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.. minat. dan Kemahiran Menulis. murid mampu mengungkapkan ilmu pengetahuan daripada mata pelajaran yang lain di samping mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.Selaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996.murid mampu mengungkapkan ilmu pengetahuan daripada mata pelajaran yang lain. Pendidikan Bahasa Melayu di peringkat rendah berbertujuan mewujudkan asas semangat kewarganegaraan. Bahasa Melayu juga berperanan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan rakyat Malaysia. rohani. emosi. Selain itu. Selain itu. Aktiviti . Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah ini juga memberikan penekanan kepada kemahiran bahasa. Bahasa Melayu dijadikan mata pelajaran teras di semua sekolah rendah dan menengah. Kemahiran bahasa ini membolehkan murid menggunakan bahasa Melayu secara berkesan dalam kehidupan harian dan sebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup bagi perhubungan sosial. Pendidikan Bahasa Melayu berhasrat membina rasa bangga terhadap bahasa yang mencerminkan akal budi dan pemikiran rakyat. Sukatan pelajaran ini juga memberikan pertimbangan kepada pelbagai gaya pembelajaran.

Sistem Bahasa. Jika kita lihat. Organisasi kandungan merangkumi Kemahiran Bahasa. objektif. dan organisasi kandungan.1 Rasional Kemahiran Lisan. Sukatan Pelajaran ini mengandung matlamat. 2. Hasil Pembelajaran. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu yang digubal mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang kurikulum Bahasa Melayu.kokurikulum Bahasa Melayu yang dijalankan di luar waktu sekolah adalah penting sebagai alat sokongan bagi memantapkan kemahiran berbahasa murid. tujuan dan aktiviti-aktiviti yang terdapat di bawah kemahiran-kemahiran di atas. Membaca dan Menulis . dan Pengisian Kurikulum. objektif. Sekarang kita akan melihat secara mendalam apakah rasional.

perasaan. cantik. 2. dan jeda yang betul. Berpandukan rasional atau kewajaran kemahiran-kemahiran yang terdapat di dalam Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah 2003. intonasi. dan kecerdasan yang berbeza di kalangan murid. kita dapat melihat kemahiran bahasa ini membolehkan murid menggunakan bahasa Melayu secara berkesan dalam kehidupan harian dan sebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup bagi perhubungan sosial. serta idea yang kritis dan kreatif dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. minat. pemerolehan ilmu serta bagi tujuan rekreasi. dan kemas. Bacaan dan Menulis Objektif Kemahiran Lisan antaranya ialah :- . pendapat. Kemahiran seterusnya iaitu kemahiran menulis merupakan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui menggunakan ayat yang gramatis. Kemahiran membaca pula merupakan keupayaan murid membaca ayat dengan lancar menggunakan sebutan. Sukatan pelajaran ini juga memberikan pertimbangan kepada pelbagai gaya pembelajaran. tanda baca dan ejaan yang betul. serta tulisan yang jelas. Penekanan diberi kepada penggunaan pengucapan menggunakan tatabahasa yang sesuai. Penekanan diberi kepada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik membaca.2 Objektif Kemahiran Lisan.Kemahiran lisan merupakan keupayaaan murid berbual untuk menjalin hubungan dan menyampaikan maklumat. Murid digalakkan menggunakan kreativiti mereka menghasilkan penulisan bahan berunsur pengetahuan dan penulisan imaginatif.

dan iii. kosa kata. mencapai persetujuan. bertutur petah menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dalam pelbagai situasi..i. tatabahasa. tatabahasa. dan menghargai dan menghayati keindahan bahasa melalui karya sastera dan karya berunsur ilmu. Objektif Kemahiran Menulis pula antaranya melibatkan :i. kosa kata. . kreativiti. iii. berbincang dan berkongsi pendapat untuk menyelesaikan masalah. membaca pelbagai bahan sastera dan bahan berunsur pengetahuan menggunakan teknik membaca yang sesuai dan berkesan untuk memperoleh ilmu dan memproses maklumat secara kritis. dan iii. dan membuat keputusan tentang sesuatu perkara. menggunakan bahasa baku yang meliputi ejaan. dan sebutan yang betul dalam aktiviti menulis. mempupuk minat membaca sebagai satu amalan ke arah membina budaya pembelajaran berterusan. ii. pemikiran kritis dan penghayatan nilai murni. mengenali dan menghasilkan pelbagai jenis penulisan kreatif dan berunsur pengetahuan menggunakan kemahiran menulis serta proses penulisan yang sesuai dan betul. menggunakan bahasa baku yang meliputi ejaan. Objektif Kemahiran Bacaan pula ialah :i. ii. memperkembangkan kekuatan imaginasi. dan sebutan yang betul. ii.

menarik. dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal. dan berbincang tentang tajuk-tajuk yang relevan secara bertatasusila ‘ . menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang mudah. iv. berbual dengan keluarga. rakan sebaya. dan berkesan. 3. dan berbincang. Berpandukan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu 2003. Antaranya ialah :i. ditonton. ii. iii. betul. banyak hasil pembelajaran yang disenaraikan di bawah kemahiran ini. Semua perbualan. Kemahiran Bacaan dan Kemahiran Menulis Aktiviti Kemahiran Lisan. atau dialami. Kemahiran ini bertujuan menimbulkan kemesraan dan mengeratkan persahabatan serta dapat membincangkan topik yang lebih mencabar.3. Hasil Pembelajaran bagi kemahiran lisan ialah berbual.1 Aktiviti Kemahiran Lisan. Kemahiran Lisan merupakan keupayaan murid memahami perkara yang didengar dan dituturkan dalam pelbagai situasi pengucapan sama ada perbualan harian atau situasi formal. bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. dibaca . bercerita. menyampaikan maklumat. guru harus menekankan dan mengambil kira aspek sosio budaya dan tatasusila untuk menjamin kesejahteraan hubungan.

berbual tentang perkara-perkara yang dilakukan pada masa lapang. guru boleh mengunakan aktiviti-aktiviti seperti. Kebolehan membaca sangat penting dan ia merupakan satu ukuran kejayaan pelajar-pelajar di sekolah.2 Aktiviti Kemahiran Membaca Kemahiran membaca merupakan salah satu daripada empat kemahiran bahasa yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa. mengemas rumah. ungkapan.Berikut ialah antara beberapa aktiviti yang boleh dilakukan apabila mengajar kemahiran lisan kepada pelajar. intonasi. Ini kerana kebolehan membaca dianggap sebagai asas . dan nada yang sesuai.0 Berbual dengan keluarga. bercerita tentang hobi sendiri dan hobi rakan. rakan sebaya. Proses membaca memerlukan seseorang itu menterjemahkan kembali lambing-lambang bertulis kepada lambang-lambang bunyi yang hendak disampaikan oleh penulisnya. menonton televisyen 3.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian menggunakan kata. ii. Aktivit-aktiviti tersebut boleh dipecahkan mengikut kemahiran yang ingin diajar. Membaca dapat membantu memperluaskan pemikiran dan idea serta meningkatkan daya kreatif seseorang individu dalam pelbagai bidang. jika guru ingin mengajar kemahiran 1. Membaca ialah proses kebalikan daripada proses menulis. dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal sub unit 1. seperti melukis.i. sebutan. Sebagai contoh. Membaca berbeza daripada mendengar kerana ia melibatkan kedua-dua aktiviti verbal dan literasi secara serentak. ayat. Apabila kita membaca kita akan menghuraikan bahan bercetak kepada pertuturan dan pada masa yang sama kita akan menghuraikan pertuturan itu kepada pemikiran.

2 Bercerita dengan menggunakan kata.bagi mencapai semua kejayaan dalam semua bidang. Kemahiran membaca ditekankan pada peringkat awal lagi bersama kemahiran lain seperti mengira dan menulis.1 6. Kemahiran . Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.1 6.1 5. memahami maklumat . Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. dan gaya pembacaan yang sesuai Sub Topik Kemahiran 5. dibaca atau dialami Sub Topik Kemahiran 6. Kemahiran 6.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. Hasil Pembelajaran bagi kemahiran membaca ialah membaca kuat. ditonton. frasa.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan. menaakul . Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Antaranya ialah :Kemahiran 5.2 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. intonasi. terutama dalam bidang pendidikan. dan menghayati teks. Berikut disenaraikan beberapa kemahiran yang perlu dipelajari murid.

3. Membaca dan mengenal pasti perkataan. menaakul . dan menghayati kandungan teks yang dibaca Sub Topik Kemahiran 7. dan gaya bahasa daripada bahan sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. dibaca atau dialami Sub Topik Kemahiran 6. Aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan di bawah kemahiran bacaan ialah a.1 Bercerita dengan menggunakan kata. d. Murid memilih perkataan yang salah ejaan secara berkumpulan.2 Aktiviti Kemahiran Menulis . ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas atau merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Sebagai contoh. Berikut ialah antara beberapa aktiviti yang boleh dilakukan apabila mengajar kemahiran bacaan kepada pelajar. frasa.1 7. ditonton.7.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. jika guru ingin mengajar kemahiran 6.0 Membaca. Murid membaca teks yang diedarkan. c.2 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aktivit-aktiviti tersebut boleh dipecahkan mengikut kemahiran yang ingin diajar. Murid mengemukan hasil perbincangan kepada kelas. Murid merujuk kepada kamus untuk mendapatkan ejaan yang betul. b. pelbagai jenis ayat.

Penulisan hendaklah menggunakan ayat yang gramatis serta tanda baca dan ejaan yang betul. ayat tunggal. serta dapat mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan. Menyalin perkataan dan ayat yang dibaca daripada rajah tukar Membaca ayat untuk memahami maksud ayat.Kemahiran menulis merupakan rangka kerja aktiviti pengajaran pembelajaran untuk dilaksanakan guru di dalam bilik darjah atau makmal. dalam satu jangka waktu yang telah ditetapkan. dan ayat majmuk. Aktiviti-aktiviti tersebut ialah :- i. Aktivit-aktiviti tersebut boleh dipecahkan mengikut kemahiran yang ingin diajar. iv. menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. jika guru ingin mengajar kemahiran 8. ii. iii. Mengisi apa-apa kheisiengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai bagi melengkapkan ayat. Berikut ialah antara beberapa aktiviti yang boleh dilakukan apabila mengajar kemahiran bacaan kepada pelajar. mencatat dan menyusun maklumat. Berbincang secara berpasangan untuk memilih dan menyusun perkataan supaya menjadi ayat . guru bolehlah menggunakan aktiviti di bawah.1 Membina dan menulis perkataan. Hasil pembelajaran bagi kemahiran menulis ialah keupayaan menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana. Kemahiran menulis merupakan keupayaan murid menulis perkataan dan membina ayat.0 Menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam penulisan sub topic 8. dan membuat ulasan. Sebagai contoh.

. Latihan 1 Latihan 2 Tujuan Kemahiran Lisan.Berikut ialah dua cadangan aktiviti yang boleh dilakukan guru dalam mengajar kemahiran menulis. Kemahiran Bacaan dan Kemahiran Menulis.

Malah bagi kes masalah pendengaran yang teruk (pekak). Bagi menguasai kemahiran lisan dengan baik. Melatih murid mendengar dan memahami pertuturan orang lain. Ini bermakna kemahiran lisan merangkumi dua kemahiran penting iaitu mendengar dan bertutur. Sebagai contoh. dan aktiviti bagi setiap kemahiran yang telah disenaraikan di muka surat sebelumnya. . Tujuan mempelajari kemahiran lisan ialah :Menyebut perkataan dan ayat dengan betul. dan percaya kepada diri (berani bercakap. dan perbendaharaan kata yang luas. Membolehkan murid bertutur menggunakan ayat yang tersusun. objektif. Sekarang kita akan melihat apakah tujuan untuk setiap kemahiran ini diajar dan dipelajari. Untuk berinteraksi dengan orang lain Melatih murid agar berkeyakinan (menyampaikan perasaan. ia bukan hanya melibatkan kemahiran bertutur sahaja tetapi juga melibatkan kemahiran mendengar. menyatakan perasaan dan kehendak). 2. kehendak. dan lain-lain). Kita telah membincangkan mengenai rasional. seseorang itu perlu menguasai kedua-dua kemahiran ini. dan 5. kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran akan mengalami masalah pertuturan juga.Lisan adalah pertuturan atau percakapan. perkataan yang sesuai. Apabila seseorang bertutur. kanak-kanak tersebut tidak dapat bertutur langsung atau dikatakan sebagai bisu. 4. 3.

Oleh itu guru perlu membimbing pelajar pelajar menguasai teknik-teknik tersebut dari peringkat sekolah rendah lagi. 3. Untuk menjadi seorang pembaca yang berkesan. Mereka membaca untuk pelbagai tujuan seperti untuk mendapatkan maklumat dari pelbagai sumber. pelajar perlu menguasai dan mengamalkan beberapa teknik membaca. 5.Seseorang pelajar lazimnya terpaksa banyak membaca. 7. 6. 2. 8. untuk membolehkan murid-murid mencapai kemahiran dan kecekapan membaca bersuara. Dalam konteks sekolah. Ada masanya pula mereka perlu membaca secara intensif atau mendalam. dapat menggunakan kemahiran bahasa dalam mata-mata pelajaran yang lain. mengembangkan atau mempelajari unsur bahasa seperti tatabahasa. kosa kata dan juga apabila menggunakan kamus. membolehkan murid-murid membaca dengan irama membaca yang betul. membolehkan murid-murid membaca dengan cekap dan pantas dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. 1. 4.. . Ada masanya mereka perlu membaca secara meluas atau ekstensif. membolehkan murid-murid tahu menggunakan tanda-tanda baca serta tahu pula berhenti pada tempat-tempat berhenti yang betul. dapat mengenal pasti laras bahasa yang pelbagai. pelajar membaca untuk tujuan-tujuan seperti yang berikut. dan menikmati unsur estetik dalam bahan bacaan.

. melatih murid-murid melahirkan idea. 6. maklumat dalam bentuk tulisan untuk berhubung dengan orang lain atau dengan dirinya. Menulis dalam apa bentuk sekalipun adalah mustahak kerana ia dapat membantu mempertingkatkan tahap pencapaian pelajar di dalam pembelajaran. rangkai kata. pengalaman. 3. Kemahiran menulis adalah satu kemahiran yang penting dan perlu dikuasai oleh pelajar bukan sahaja dalam pembelajaran bahasa tetapi untuk mata pelajaran-mata pelajaran yang lain. 7. ayat dan seterusnya unit-unit yang lebih panjang. dan meluaskan kosa kata. Faedah menulis kepada pelajar tidak terhad untuk jangka masa pendek. 4. menyuburkan minat menulis. melatih murid-murid menggunakan bentuk penggunaan bahasa yang betul berdasarkan sesuatu jenis karangan tertentu. 2.Menulis adalah merupakan satu proses atau untuk menghasilkan bahan yang berbentuk idea. 5. Ini adalah disebabkan bahawa bahasa adalah alat untuk menyalurkan maklumat. menggunakan pengalaman menulis karangan ke dalam situasi sebenar sehari-hari. 8. Menulis juga adalah satu proses untuk memberikan simbol-simbol grafik bagi melambangkan bahasa dalam menyusun perkataan. melatih murid-murid menghujah dan mengembangkan idea. Tujuan mempelajari kemahiran menulis antaranya ialah :1. mengikut peraturan-peraturan tertentu dengan menunjukkan wacana dan pelahiran idea yang jelas dan tersusun. bahkan berlanjutan sepanjang usia hidupnya. pendapat. perasaan. melatih murid-murid mengembangkan karangan dalam bentuk pemerengganan yang betul. menyiapkan murid-murid untuk menghadapi peperiksaan.

ahli keluarga dan masyarakat dan warganegara yang berilmu. insan yang baik. Selaras dengan Rukun Negara. sihat dan bersih dari segi mental dan fizikal serta dapat berbakti kepada agama. luhur dan mulia dari segi rohani. berakhlak mulia. Berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. bahasa rasmi. . seimbang dan harmonis mencerminkan individu yang berilmu pengetahuan. jelas bahawa tujuan pendidikan bukan hanya setakat memperoleh segulung ijazah atau diploma. seimbang dan harmonis. Mata pelajaran ini bertujuan melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi selaras dengan peranannya sebagai bahasa ilmu.Penutup Falsafah Pendidikan Negara adalah teras kepada sistem pendidikan di negara ini. Dalam konteks yang lebih luas. bangsa dan negara. falsafah pendidikan ini turut menekankan prinsip kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Falsafah Pendidikan ini dimanifestasikan dalam diri insan yang memiliki ciri-ciri baik. bahasa pengantar utama. dan merupakan mata pelajaran teras yang wajib dipelajari di peringkat sekolah rendah. dan berbakti. Kandungan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah merangkumi penggunaan bahasa yang menekankan kemahiran bahasa berteraskan bahasa Melayu baku. Falsafah ini digubal di atas kesedaran bahawa negara mesti mempunyai tuju hala dan matlamat yang benar dan tepat di dalam sistem dan rancangan pendidikannya. bertanggungjawab. tetapi adalah untuk pembangunan diri manusia secara menyeluruh dan seimbang supaya menjadi seorang insan. Malah keseluruhan Falsafah Pendidikan Negara adalah berpaksikan keTuhanan. Bahasa Melayu di Malaysia ialah bahasa kebangsaan.