P. 1
TUGASAN BAHASA MELAYU

TUGASAN BAHASA MELAYU

|Views: 129|Likes:
Published by sampoernahijau

More info:

Published by: sampoernahijau on Oct 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2011

pdf

text

original

PENGENALAN “ Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu

untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.” Berpandukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) di atas, dapat kita perhatikan bahawa matlamat atau hasrat kerajaan dalam sektor pendidikan di negara ini adalah melahirkan individu atau insan yang seimbang dalam semua segi sama ada intelek, rohani, emosi mahupun jasmani.( Roselan Baki,2003). Bagi mencapai matlamat ini, sudah pastilah tanggung jawab dipikul oleh mereka yang bergelar guru melahirkan modal insane (pelajar) yang unggul daripada semua segi. Dalam melaksanakan tanggungjawab ini, sudah pastilah penekanan dalam aspek penyampaian ilmu melalui pengubalan kurikulum terpaksa dilakukan. Idea penggubalan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dicetuskan pada tahun 1979 setelah penerbitan laporan Jawatankuasa Kabinet yang mengkaji Pelaksanaan Dasar Kebangsaan. FPK yang dahulunya dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Negara (FPN) telah digubal sembilan tahun kemudiannya berdasarkan dokumen-dokumen dasar dan berlandaskan ketiga-tiga ideologi negara, iaitu; Rukun Negara, Dasar Ekonomi Baru (Rancangan Malaysia Ketiga pada 1976-1980) dan Dasar Pendidikan Kebangsaan (1999). Penggubalan FPK oleh pakar-pakar pendidikan digubal secara teliti dan mengambil berat tentang keperluan-keperluan individu, masyarakat dan negara. FPK digambarkan sebagai medium penghasilan produk (anak-anak murid) yang menepati citarasa masyarakat dan hasrat negara.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan berasal daripada tiga leksikon asas, iaitu falsafah, pendidikan dan kebangsaan. Leksikal “falsafah” berasal daripada dua perkataan Yunani, iaitu; philos dan Sophia. Philos bermakna mencintai manakala Sophia diertikan sebagai kebijaksanaan. Definisi falsafah dilihat daripada tiga penjuru, iaitu; etimologi (bahasa), terminologi (istilah) dan praktikal. Para ahli falsafah mendefinisikan falsafah sebagai satu landasan yang sempurna bagi cetusan dan penjanaan deretan idea baharu dalam variasi bidang dan disiplin ke arah perkembangan manusia. Sharifah Alawiah Alsagoff dalam bukunya Falsafah Pendidikan (1984 ) meletakkan falsafah sebagai pertimbangan asas dan andaian berkenaan pertimbangan terhadap perkara yang penting. Kesimpulannya, falsafah dapat diertikan sebagai pemikiran atau pandangan yang benar, rasional dan bernas yang dihasilkan menerusi kajian secara saintifik, sistematik, dan diterima umum. FPK menggariskan kesemua pemikiran dan prinsip berkaitan bidang pendidikan di Malaysia. Panduan peraturan ini menggabungkan matlamat, dasar-dasar dan amalan-amalan pendidikan sebagai satu entiti keseluruhan yang tekal (tidak bersifat nisbi atau berubah-ubah), jelas dan logik. Misalnya, “...ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi...”. Gabungan kesemua item tersebut berkemampuan menghasilkan masyarakat yang dihasratkan oleh negara Malaysia. FPK merupakan dokumentasi rasmi yang mencerminkan sistem

pendidikan negara Malaysia. Para guru perlulah berpegang kepada FPK apabila menjalankan tanggungjawab profesional mereka agar matlamat pendidikan negara menjadi suatu kenyataan. Ianya memerlukan penghayatan, pemahaman dan keprihatinan para pendidik demi merealisasikan tujuan dan cita yang tersisip dalam kandungannya. Falsafah Pendidikan Falsafah ini menjadi tunjang kepada sistem pendidikan negara di Malaysia. Maka, semua perancangan dan aktiviti pendidikan merupakan pancaran nilai dan barisan prinsip yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

telah memuatkan senarai kemahiran asas berbahasa dan tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6. Pendidikan peringkat rendah secara khasnya bertujuan melahirkan insan yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dan bersepadu dari segi intelek. rohani. membaca.Sekarang. selaras dengan status Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. dan jasmani selaras dengan hasrat Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dan Falsafah Pendidikan Negara. Kemahiran-kemahiran berbahasa ini meliputi kemahiran lisan (mendengar dan bertutur). Aspek tatabahasa pula meliputi aspek morfologi dan sintaksis Bahasa Melayu. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah khasnya. Pada peringkat ini.1996). Bahasa Melayu dijadikan mata pelajaran wajib. . kita lihat pula konsep pendidikan rendah. emosi. Ciri-Ciri KBSR Bahasa Melayu perlu dikuasai pada peringkat awal bagi membolehkan murid-murid berkomunikasi dan menimba ilmu pengetahuan. ( Abdullah Hasan. dan menulis.

. Bagaimanapun. Falsafah Pendidikan Negara itu sendiri menekankan usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Bahasa Melayu juga diangkat sebagai bahasa perpaduan dan bahasa ilmu. Membaca untuk memahami isi bacaan yang sesuai dengan kematangan. ianya berperanan melahirkan murid yang berketrampilan berbahasa dan menghargai serta menghayati bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Negara. berketerampilan dan berakhlak mulia. murid-murid akan dapat dapat: ☺ ☺ ☺ Mendengar. memahami dan menghayati pertuturan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Huraian Sukatan Pelajaran ini merupakan satu cadangan. Menurut kandungan Sukatan Pelajaran. setelah mengikuti pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah. Bertutur dengan petah dan mengeluarkan buah fikiran yang bernas serta menggunakan bahasa yang sesuai dan bertatasusila. dimuatkan senarai kecekapan berbahasa dalam kemahiran mendengar dan bertutur. penjelasan serta huraian tentang Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. Sekiranya didapati ada di antara cadangan-cadangan ini tidak sesuai dengan keadaan di dalam bilik darjah atau kemampuan pelajar. tatabahasa. sesuai dengan semangat Rukun Negara. penjodoh bilangan. membaca. Merujuk kepada matlamat mata Bahasa Melayu sekolah rendah itu sendiri.Jika kita menyoroti Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah pula. Di dalam Huraian Sukatan Pelajaran ini.2003). menulis. Usaha ini adalah semata-mata bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. peribahasa. dan guru-guru tidak seharusnya terikat kepada cadangan-cadangan yang dikemukakan. ianya mengandungi perincian. guru-guru boleh mengubah dan menyesuaikannya dengan kebolehan dan keupayaan pelajar mengikutinya. dan perbendaharaan kata yang sesuai mengikut peringkat persekolahan murid (Roselan Baki.

Pendekatan Bersepadu. Menggunakan bahasa Melayu untuk memperoleh pelbagai ilmu. Apapun. Menulis pelbagai jenis karangan dan surat kiriman mengikut tajuk dan format yang betul. Usaha ini dikuatkan lagi dengan semangat memartabatkan Falsafah Pendidikan melalui Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu yang diajar di sekolah rendah di Malaysia. KBSR digubal berlandaskan prinsip-prinsip berikut yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu :i. beberapa pendekatan terbaik perlu diberi tambah nilai dari masa ke semasa untuk memantapkan pengakaran dan pembelajaran Bahasa Melayu.☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ Menjadikan pembacaan sebagai satu kebiasaan dan amalan bagi mendapatkan pengetahuan dan hiburan. Memberi makna dan menggunakan peribahasa dalam konteks yang betul dan sesuai. Menghargai dan menghayati nilai-nilai estetika dalam karangan prosa dan puisi. kita akan dapat melihat perkaitannya dengan Falsafah Pendidikan Negara. Memahami dan mengisi borang yang sesuai dengan betul. dan Menggunakan Bahasa Melayu dengan berkesan untuk berkomunikasi antara ahli masyarakat yang berbilang keturunan. Kita dapat melihat Sukatan Pelajaran yang digubal selama ini mempunyai kaitan atau menjiwai ‘roh’ dan semangat Falsafah Pendidikan Negara. Berpandukan objektif Sukatan Pelajaran di atas. . Menggunakan bahasa Melayu yang betul dalam lisan dan penulisan.

kita dapati KBSR akan mampu mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Negara sementelah Falsafah Pendidikan Negara itu sendiri menyatakan bahawa pendidikan adalah suatu proses yang berterusan. KBSR sememangnya menggalas tugas yang amat berat. Setelah melihat objektif dan matlamat sukatan pelajaran Bahasa Melayu secara jelas seperti diatas. KBSR akan memastikan pendidikan yang diberikan kepada pelajar memuaskan dan menepati ciri-ciri yang diinginkan. Suasana kondusif sekolah umpamanya memberi peluang dan menggalakkan interaksi sosial . Dengan kemahiran-kemahiran asas yang teguh dan mantap. Perkembangan individu secara menyeluruh. Pendidikan awal adalah penting kerana ia membentuk asas sahsiah yang akan terus berkembang hingga ke akhir hayat nanti. KBSR juga menitikberatkan soal nilai-nilai . Dengan merujuk kepada definisi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). aktiviti di bilik darjah harus dipelbagaikan bagi membolehkan murid mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif serta melibatkan diri mereka secara aktif dalam proses menguasai kemahiran asas. Untuk itu. Guru-guru juga harus memberikan penekanan kepada nilai (merentas kurikulum) selain memastikan murid menguasai 3M (membaca. segala proses pendidikan yang akan ditempuhi oleh pelajar menjadi mudah (Abdullah Hasan.ii. Pendidikan yang sama untuk semua murid. menulis dan mengira).1996). matlamat serta ciri-ciri KBSR itu sendiri. Murid sekolah rendah lazimnya mudah memperolehi ilmu dan kemahiran melalui aktiviti kemahiran di bilik darjah berbanding melalui penglaman hidup mereka. justeru semua aktiviti pembelajaran harus dihubungkaitkan dengan pengalaman hidup mengikut peringkat. Pendidikan seumur hidup. iii. pertukaran pendapat dan meningkatkan kerjasama di kalangan murid. Ini kerana pada peringkat permulaanlah segalanya bermula. iv. Sebagai saluran Pendidikan pada peringkat awal. kita dapat membuat kesimpulan bahawa sememangnya perkaitan antara sukatan pelajaran dengan Falsafah Pendidikan Negara amat kuat sekali.

SOALAN 2 . rohani. Falsafah Pendidikan Negara menginginkan insan yang harmoni dan seimbang dari segi intelek. emosi dan jasmani.murni dan semangat patriotisme dalam proses pengajaran dan pembelajarannya.

minat. Sukatan pelajaran ini juga memberikan pertimbangan kepada pelbagai gaya pembelajaran. Kemahiran bahasa ini membolehkan murid menggunakan bahasa Melayu secara berkesan dalam kehidupan harian dan sebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup bagi perhubungan sosial. dan jasmani.. Kurikulum Bahasa Melayu digubal bertujuan memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. iaitu Kemahiran Mendengar dan Bertutur. Pendidikan Bahasa Melayu di peringkat rendah berbertujuan mewujudkan asas semangat kewarganegaraan. murid mampu mengungkapkan ilmu pengetahuan daripada mata pelajaran yang lain di samping mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. emosi.murid mampu mengungkapkan ilmu pengetahuan daripada mata pelajaran yang lain. Bahasa Melayu juga berperanan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan rakyat Malaysia. Kurikulum Bahasa Melayu turut menyediakan murid untuk menguasai kecekapan berbahasa dan berkomunikasi dan dapat menggunakan tatabahasa secara betul dan tepat. Selain itu. pemerolehan ilmu serta bagi tujuan rekreasi.Selaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996. dan kecerdasan yang berbeza di kalangan murid. Kurikulum Bahasa Melayu yang digubal secara khasnya menyediakan murid untuk menguasai kecekapan berbahasa dan berkomunikasi dan dapat menggunakan tatabahasa secara betul dan tepat. dan Kemahiran Menulis. Selain itu. kaum mahu pun bangsa. Bahasa Melayu dijadikan mata pelajaran teras di semua sekolah rendah dan menengah. Kemahiran Membaca. juga berperanan sebagai pemangkin kepada semangat cinta akan tanah air yang dikongsi bersama oleh semua rakyat tanpa mengira agama. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah ini juga memberikan penekanan kepada kemahiran bahasa. Pendidikan Bahasa Melayu berhasrat membina rasa bangga terhadap bahasa yang mencerminkan akal budi dan pemikiran rakyat. Aktiviti . rohani.

1 Rasional Kemahiran Lisan. Sistem Bahasa. Sukatan Pelajaran ini mengandung matlamat. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu yang digubal mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang kurikulum Bahasa Melayu. 2.kokurikulum Bahasa Melayu yang dijalankan di luar waktu sekolah adalah penting sebagai alat sokongan bagi memantapkan kemahiran berbahasa murid. objektif. dan Pengisian Kurikulum. Jika kita lihat. Sekarang kita akan melihat secara mendalam apakah rasional. Hasil Pembelajaran. tujuan dan aktiviti-aktiviti yang terdapat di bawah kemahiran-kemahiran di atas. Organisasi kandungan merangkumi Kemahiran Bahasa. Membaca dan Menulis . objektif. dan organisasi kandungan.

serta tulisan yang jelas. 2. Berpandukan rasional atau kewajaran kemahiran-kemahiran yang terdapat di dalam Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah 2003. pemerolehan ilmu serta bagi tujuan rekreasi. serta idea yang kritis dan kreatif dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. perasaan. cantik.Kemahiran lisan merupakan keupayaaan murid berbual untuk menjalin hubungan dan menyampaikan maklumat. Penekanan diberi kepada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik membaca. Penekanan diberi kepada penggunaan pengucapan menggunakan tatabahasa yang sesuai. Bacaan dan Menulis Objektif Kemahiran Lisan antaranya ialah :- . Sukatan pelajaran ini juga memberikan pertimbangan kepada pelbagai gaya pembelajaran. dan kemas. dan kecerdasan yang berbeza di kalangan murid. kita dapat melihat kemahiran bahasa ini membolehkan murid menggunakan bahasa Melayu secara berkesan dalam kehidupan harian dan sebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup bagi perhubungan sosial. tanda baca dan ejaan yang betul. pendapat. minat. intonasi. Murid digalakkan menggunakan kreativiti mereka menghasilkan penulisan bahan berunsur pengetahuan dan penulisan imaginatif. Kemahiran seterusnya iaitu kemahiran menulis merupakan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui menggunakan ayat yang gramatis. dan jeda yang betul. Kemahiran membaca pula merupakan keupayaan murid membaca ayat dengan lancar menggunakan sebutan.2 Objektif Kemahiran Lisan.

mempupuk minat membaca sebagai satu amalan ke arah membina budaya pembelajaran berterusan. dan sebutan yang betul dalam aktiviti menulis. menggunakan bahasa baku yang meliputi ejaan. dan iii. berbincang dan berkongsi pendapat untuk menyelesaikan masalah. kosa kata. dan iii.. mengenali dan menghasilkan pelbagai jenis penulisan kreatif dan berunsur pengetahuan menggunakan kemahiran menulis serta proses penulisan yang sesuai dan betul. mencapai persetujuan. menggunakan bahasa baku yang meliputi ejaan. ii. iii. Objektif Kemahiran Menulis pula antaranya melibatkan :i. membaca pelbagai bahan sastera dan bahan berunsur pengetahuan menggunakan teknik membaca yang sesuai dan berkesan untuk memperoleh ilmu dan memproses maklumat secara kritis. ii. . bertutur petah menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dalam pelbagai situasi. dan menghargai dan menghayati keindahan bahasa melalui karya sastera dan karya berunsur ilmu. kosa kata.i. tatabahasa. ii. tatabahasa. dan sebutan yang betul. Objektif Kemahiran Bacaan pula ialah :i. dan membuat keputusan tentang sesuatu perkara. kreativiti. memperkembangkan kekuatan imaginasi. pemikiran kritis dan penghayatan nilai murni.

dibaca . bercerita. guru harus menekankan dan mengambil kira aspek sosio budaya dan tatasusila untuk menjamin kesejahteraan hubungan. dan berbincang tentang tajuk-tajuk yang relevan secara bertatasusila ‘ . Kemahiran Lisan merupakan keupayaan murid memahami perkara yang didengar dan dituturkan dalam pelbagai situasi pengucapan sama ada perbualan harian atau situasi formal. bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. banyak hasil pembelajaran yang disenaraikan di bawah kemahiran ini. iii. Kemahiran Bacaan dan Kemahiran Menulis Aktiviti Kemahiran Lisan. menyampaikan maklumat. ii. Hasil Pembelajaran bagi kemahiran lisan ialah berbual. Kemahiran ini bertujuan menimbulkan kemesraan dan mengeratkan persahabatan serta dapat membincangkan topik yang lebih mencabar. dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal. berbual dengan keluarga. dan berkesan. atau dialami. dan berbincang. Antaranya ialah :i. ditonton. 3. rakan sebaya. Berpandukan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu 2003. Semua perbualan. menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang mudah. menarik.1 Aktiviti Kemahiran Lisan.3. betul. iv.

i. Proses membaca memerlukan seseorang itu menterjemahkan kembali lambing-lambang bertulis kepada lambang-lambang bunyi yang hendak disampaikan oleh penulisnya. Sebagai contoh. Aktivit-aktiviti tersebut boleh dipecahkan mengikut kemahiran yang ingin diajar. jika guru ingin mengajar kemahiran 1. Membaca ialah proses kebalikan daripada proses menulis. guru boleh mengunakan aktiviti-aktiviti seperti. ayat. rakan sebaya. menonton televisyen 3.Berikut ialah antara beberapa aktiviti yang boleh dilakukan apabila mengajar kemahiran lisan kepada pelajar.2 Aktiviti Kemahiran Membaca Kemahiran membaca merupakan salah satu daripada empat kemahiran bahasa yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa. dan nada yang sesuai. dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal sub unit 1. Membaca dapat membantu memperluaskan pemikiran dan idea serta meningkatkan daya kreatif seseorang individu dalam pelbagai bidang.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian menggunakan kata. seperti melukis. bercerita tentang hobi sendiri dan hobi rakan.0 Berbual dengan keluarga. ii. Apabila kita membaca kita akan menghuraikan bahan bercetak kepada pertuturan dan pada masa yang sama kita akan menghuraikan pertuturan itu kepada pemikiran. intonasi. berbual tentang perkara-perkara yang dilakukan pada masa lapang. Kebolehan membaca sangat penting dan ia merupakan satu ukuran kejayaan pelajar-pelajar di sekolah. Ini kerana kebolehan membaca dianggap sebagai asas . ungkapan. mengemas rumah. sebutan. Membaca berbeza daripada mendengar kerana ia melibatkan kedua-dua aktiviti verbal dan literasi secara serentak.

Kemahiran membaca ditekankan pada peringkat awal lagi bersama kemahiran lain seperti mengira dan menulis. intonasi. Hasil Pembelajaran bagi kemahiran membaca ialah membaca kuat. dan gaya pembacaan yang sesuai Sub Topik Kemahiran 5.2 Bercerita dengan menggunakan kata.bagi mencapai semua kejayaan dalam semua bidang. terutama dalam bidang pendidikan. Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan.1 6. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. dan menghayati teks. memahami maklumat . Antaranya ialah :Kemahiran 5.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar.2 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Kemahiran . frasa. dibaca atau dialami Sub Topik Kemahiran 6. menaakul .1 6. Kemahiran 6. Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.1 5. Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Berikut disenaraikan beberapa kemahiran yang perlu dipelajari murid. ditonton.

ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas atau merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.0 Membaca. frasa. Murid membaca teks yang diedarkan.2 Aktiviti Kemahiran Menulis . Aktivit-aktiviti tersebut boleh dipecahkan mengikut kemahiran yang ingin diajar. Aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan di bawah kemahiran bacaan ialah a. Murid memilih perkataan yang salah ejaan secara berkumpulan. c.1 7. jika guru ingin mengajar kemahiran 6. dibaca atau dialami Sub Topik Kemahiran 6. menaakul . ditonton. dan gaya bahasa daripada bahan sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca.7. pelbagai jenis ayat. Sebagai contoh.1 Bercerita dengan menggunakan kata. d. 3. Membaca dan mengenal pasti perkataan. dan menghayati kandungan teks yang dibaca Sub Topik Kemahiran 7. Murid mengemukan hasil perbincangan kepada kelas. Murid merujuk kepada kamus untuk mendapatkan ejaan yang betul. Berikut ialah antara beberapa aktiviti yang boleh dilakukan apabila mengajar kemahiran bacaan kepada pelajar.2 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. b.

iii. dalam satu jangka waktu yang telah ditetapkan. Berbincang secara berpasangan untuk memilih dan menyusun perkataan supaya menjadi ayat . jika guru ingin mengajar kemahiran 8. dan ayat majmuk.1 Membina dan menulis perkataan. Penulisan hendaklah menggunakan ayat yang gramatis serta tanda baca dan ejaan yang betul. iv. menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. mencatat dan menyusun maklumat. Kemahiran menulis merupakan keupayaan murid menulis perkataan dan membina ayat. Mengisi apa-apa kheisiengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai bagi melengkapkan ayat. serta dapat mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan.0 Menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam penulisan sub topic 8. Aktiviti-aktiviti tersebut ialah :- i. ayat tunggal. guru bolehlah menggunakan aktiviti di bawah. dan membuat ulasan. ii. Berikut ialah antara beberapa aktiviti yang boleh dilakukan apabila mengajar kemahiran bacaan kepada pelajar. Hasil pembelajaran bagi kemahiran menulis ialah keupayaan menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana.Kemahiran menulis merupakan rangka kerja aktiviti pengajaran pembelajaran untuk dilaksanakan guru di dalam bilik darjah atau makmal. Menyalin perkataan dan ayat yang dibaca daripada rajah tukar Membaca ayat untuk memahami maksud ayat. Sebagai contoh. Aktivit-aktiviti tersebut boleh dipecahkan mengikut kemahiran yang ingin diajar.

Berikut ialah dua cadangan aktiviti yang boleh dilakukan guru dalam mengajar kemahiran menulis. Kemahiran Bacaan dan Kemahiran Menulis. Latihan 1 Latihan 2 Tujuan Kemahiran Lisan. .

dan aktiviti bagi setiap kemahiran yang telah disenaraikan di muka surat sebelumnya. Untuk berinteraksi dengan orang lain Melatih murid agar berkeyakinan (menyampaikan perasaan.Lisan adalah pertuturan atau percakapan. Membolehkan murid bertutur menggunakan ayat yang tersusun. kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran akan mengalami masalah pertuturan juga. Bagi menguasai kemahiran lisan dengan baik. ia bukan hanya melibatkan kemahiran bertutur sahaja tetapi juga melibatkan kemahiran mendengar. Sekarang kita akan melihat apakah tujuan untuk setiap kemahiran ini diajar dan dipelajari. seseorang itu perlu menguasai kedua-dua kemahiran ini. Melatih murid mendengar dan memahami pertuturan orang lain. kehendak. dan lain-lain). Ini bermakna kemahiran lisan merangkumi dua kemahiran penting iaitu mendengar dan bertutur. menyatakan perasaan dan kehendak). 4. dan 5. Tujuan mempelajari kemahiran lisan ialah :Menyebut perkataan dan ayat dengan betul. perkataan yang sesuai. . objektif. dan percaya kepada diri (berani bercakap. Sebagai contoh. 3. kanak-kanak tersebut tidak dapat bertutur langsung atau dikatakan sebagai bisu. Apabila seseorang bertutur. dan perbendaharaan kata yang luas. Kita telah membincangkan mengenai rasional. 2. Malah bagi kes masalah pendengaran yang teruk (pekak).

1. Ada masanya mereka perlu membaca secara meluas atau ekstensif. 5. pelajar membaca untuk tujuan-tujuan seperti yang berikut. . Oleh itu guru perlu membimbing pelajar pelajar menguasai teknik-teknik tersebut dari peringkat sekolah rendah lagi. 4.Seseorang pelajar lazimnya terpaksa banyak membaca. Dalam konteks sekolah. membolehkan murid-murid membaca dengan irama membaca yang betul. membolehkan murid-murid membaca dengan cekap dan pantas dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. dan menikmati unsur estetik dalam bahan bacaan.. Ada masanya pula mereka perlu membaca secara intensif atau mendalam. 3. 6. untuk membolehkan murid-murid mencapai kemahiran dan kecekapan membaca bersuara. dapat mengenal pasti laras bahasa yang pelbagai. Mereka membaca untuk pelbagai tujuan seperti untuk mendapatkan maklumat dari pelbagai sumber. dapat menggunakan kemahiran bahasa dalam mata-mata pelajaran yang lain. pelajar perlu menguasai dan mengamalkan beberapa teknik membaca. 2. mengembangkan atau mempelajari unsur bahasa seperti tatabahasa. membolehkan murid-murid tahu menggunakan tanda-tanda baca serta tahu pula berhenti pada tempat-tempat berhenti yang betul. 7. kosa kata dan juga apabila menggunakan kamus. Untuk menjadi seorang pembaca yang berkesan. 8.

8. maklumat dalam bentuk tulisan untuk berhubung dengan orang lain atau dengan dirinya. 4. Kemahiran menulis adalah satu kemahiran yang penting dan perlu dikuasai oleh pelajar bukan sahaja dalam pembelajaran bahasa tetapi untuk mata pelajaran-mata pelajaran yang lain. perasaan. 2. melatih murid-murid menghujah dan mengembangkan idea. rangkai kata. menggunakan pengalaman menulis karangan ke dalam situasi sebenar sehari-hari. menyuburkan minat menulis. mengikut peraturan-peraturan tertentu dengan menunjukkan wacana dan pelahiran idea yang jelas dan tersusun. pendapat. Ini adalah disebabkan bahawa bahasa adalah alat untuk menyalurkan maklumat. . Menulis juga adalah satu proses untuk memberikan simbol-simbol grafik bagi melambangkan bahasa dalam menyusun perkataan. Faedah menulis kepada pelajar tidak terhad untuk jangka masa pendek. 5. 7. menyiapkan murid-murid untuk menghadapi peperiksaan.Menulis adalah merupakan satu proses atau untuk menghasilkan bahan yang berbentuk idea. melatih murid-murid menggunakan bentuk penggunaan bahasa yang betul berdasarkan sesuatu jenis karangan tertentu. Tujuan mempelajari kemahiran menulis antaranya ialah :1. dan meluaskan kosa kata. melatih murid-murid melahirkan idea. pengalaman. 3. ayat dan seterusnya unit-unit yang lebih panjang. 6. melatih murid-murid mengembangkan karangan dalam bentuk pemerengganan yang betul. bahkan berlanjutan sepanjang usia hidupnya. Menulis dalam apa bentuk sekalipun adalah mustahak kerana ia dapat membantu mempertingkatkan tahap pencapaian pelajar di dalam pembelajaran.

Berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. bahasa pengantar utama. luhur dan mulia dari segi rohani. seimbang dan harmonis. Selaras dengan Rukun Negara. Kandungan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah merangkumi penggunaan bahasa yang menekankan kemahiran bahasa berteraskan bahasa Melayu baku. bangsa dan negara. tetapi adalah untuk pembangunan diri manusia secara menyeluruh dan seimbang supaya menjadi seorang insan. berakhlak mulia. insan yang baik. bahasa rasmi. ahli keluarga dan masyarakat dan warganegara yang berilmu. bertanggungjawab. Mata pelajaran ini bertujuan melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi selaras dengan peranannya sebagai bahasa ilmu. dan merupakan mata pelajaran teras yang wajib dipelajari di peringkat sekolah rendah. Falsafah ini digubal di atas kesedaran bahawa negara mesti mempunyai tuju hala dan matlamat yang benar dan tepat di dalam sistem dan rancangan pendidikannya. sihat dan bersih dari segi mental dan fizikal serta dapat berbakti kepada agama. jelas bahawa tujuan pendidikan bukan hanya setakat memperoleh segulung ijazah atau diploma. Falsafah Pendidikan ini dimanifestasikan dalam diri insan yang memiliki ciri-ciri baik. dan berbakti. Malah keseluruhan Falsafah Pendidikan Negara adalah berpaksikan keTuhanan. Bahasa Melayu di Malaysia ialah bahasa kebangsaan. falsafah pendidikan ini turut menekankan prinsip kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. . Dalam konteks yang lebih luas. seimbang dan harmonis mencerminkan individu yang berilmu pengetahuan.Penutup Falsafah Pendidikan Negara adalah teras kepada sistem pendidikan di negara ini.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->