P. 1
TUGASAN BAHASA MELAYU

TUGASAN BAHASA MELAYU

|Views: 128|Likes:
Published by sampoernahijau

More info:

Published by: sampoernahijau on Oct 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2011

pdf

text

original

PENGENALAN “ Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu

untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.” Berpandukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) di atas, dapat kita perhatikan bahawa matlamat atau hasrat kerajaan dalam sektor pendidikan di negara ini adalah melahirkan individu atau insan yang seimbang dalam semua segi sama ada intelek, rohani, emosi mahupun jasmani.( Roselan Baki,2003). Bagi mencapai matlamat ini, sudah pastilah tanggung jawab dipikul oleh mereka yang bergelar guru melahirkan modal insane (pelajar) yang unggul daripada semua segi. Dalam melaksanakan tanggungjawab ini, sudah pastilah penekanan dalam aspek penyampaian ilmu melalui pengubalan kurikulum terpaksa dilakukan. Idea penggubalan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dicetuskan pada tahun 1979 setelah penerbitan laporan Jawatankuasa Kabinet yang mengkaji Pelaksanaan Dasar Kebangsaan. FPK yang dahulunya dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Negara (FPN) telah digubal sembilan tahun kemudiannya berdasarkan dokumen-dokumen dasar dan berlandaskan ketiga-tiga ideologi negara, iaitu; Rukun Negara, Dasar Ekonomi Baru (Rancangan Malaysia Ketiga pada 1976-1980) dan Dasar Pendidikan Kebangsaan (1999). Penggubalan FPK oleh pakar-pakar pendidikan digubal secara teliti dan mengambil berat tentang keperluan-keperluan individu, masyarakat dan negara. FPK digambarkan sebagai medium penghasilan produk (anak-anak murid) yang menepati citarasa masyarakat dan hasrat negara.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan berasal daripada tiga leksikon asas, iaitu falsafah, pendidikan dan kebangsaan. Leksikal “falsafah” berasal daripada dua perkataan Yunani, iaitu; philos dan Sophia. Philos bermakna mencintai manakala Sophia diertikan sebagai kebijaksanaan. Definisi falsafah dilihat daripada tiga penjuru, iaitu; etimologi (bahasa), terminologi (istilah) dan praktikal. Para ahli falsafah mendefinisikan falsafah sebagai satu landasan yang sempurna bagi cetusan dan penjanaan deretan idea baharu dalam variasi bidang dan disiplin ke arah perkembangan manusia. Sharifah Alawiah Alsagoff dalam bukunya Falsafah Pendidikan (1984 ) meletakkan falsafah sebagai pertimbangan asas dan andaian berkenaan pertimbangan terhadap perkara yang penting. Kesimpulannya, falsafah dapat diertikan sebagai pemikiran atau pandangan yang benar, rasional dan bernas yang dihasilkan menerusi kajian secara saintifik, sistematik, dan diterima umum. FPK menggariskan kesemua pemikiran dan prinsip berkaitan bidang pendidikan di Malaysia. Panduan peraturan ini menggabungkan matlamat, dasar-dasar dan amalan-amalan pendidikan sebagai satu entiti keseluruhan yang tekal (tidak bersifat nisbi atau berubah-ubah), jelas dan logik. Misalnya, “...ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi...”. Gabungan kesemua item tersebut berkemampuan menghasilkan masyarakat yang dihasratkan oleh negara Malaysia. FPK merupakan dokumentasi rasmi yang mencerminkan sistem

pendidikan negara Malaysia. Para guru perlulah berpegang kepada FPK apabila menjalankan tanggungjawab profesional mereka agar matlamat pendidikan negara menjadi suatu kenyataan. Ianya memerlukan penghayatan, pemahaman dan keprihatinan para pendidik demi merealisasikan tujuan dan cita yang tersisip dalam kandungannya. Falsafah Pendidikan Falsafah ini menjadi tunjang kepada sistem pendidikan negara di Malaysia. Maka, semua perancangan dan aktiviti pendidikan merupakan pancaran nilai dan barisan prinsip yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

dan menulis. Aspek tatabahasa pula meliputi aspek morfologi dan sintaksis Bahasa Melayu. rohani. Ciri-Ciri KBSR Bahasa Melayu perlu dikuasai pada peringkat awal bagi membolehkan murid-murid berkomunikasi dan menimba ilmu pengetahuan. Kemahiran-kemahiran berbahasa ini meliputi kemahiran lisan (mendengar dan bertutur). . membaca. Pada peringkat ini. ( Abdullah Hasan.1996). Pendidikan peringkat rendah secara khasnya bertujuan melahirkan insan yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dan bersepadu dari segi intelek. dan jasmani selaras dengan hasrat Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dan Falsafah Pendidikan Negara.Sekarang. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah khasnya. kita lihat pula konsep pendidikan rendah. emosi. telah memuatkan senarai kemahiran asas berbahasa dan tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6. selaras dengan status Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Bahasa Melayu dijadikan mata pelajaran wajib.

memahami dan menghayati pertuturan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Bertutur dengan petah dan mengeluarkan buah fikiran yang bernas serta menggunakan bahasa yang sesuai dan bertatasusila. penjodoh bilangan. dan perbendaharaan kata yang sesuai mengikut peringkat persekolahan murid (Roselan Baki. setelah mengikuti pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah.Jika kita menyoroti Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah pula. tatabahasa. menulis. Bahasa Melayu juga diangkat sebagai bahasa perpaduan dan bahasa ilmu. Bagaimanapun. . Di dalam Huraian Sukatan Pelajaran ini. murid-murid akan dapat dapat: ☺ ☺ ☺ Mendengar. sesuai dengan semangat Rukun Negara. dan guru-guru tidak seharusnya terikat kepada cadangan-cadangan yang dikemukakan. membaca. berketerampilan dan berakhlak mulia. Usaha ini adalah semata-mata bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. peribahasa. ianya berperanan melahirkan murid yang berketrampilan berbahasa dan menghargai serta menghayati bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Negara. penjelasan serta huraian tentang Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. Membaca untuk memahami isi bacaan yang sesuai dengan kematangan. Huraian Sukatan Pelajaran ini merupakan satu cadangan. ianya mengandungi perincian. Sekiranya didapati ada di antara cadangan-cadangan ini tidak sesuai dengan keadaan di dalam bilik darjah atau kemampuan pelajar. Menurut kandungan Sukatan Pelajaran. Falsafah Pendidikan Negara itu sendiri menekankan usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Merujuk kepada matlamat mata Bahasa Melayu sekolah rendah itu sendiri.2003). guru-guru boleh mengubah dan menyesuaikannya dengan kebolehan dan keupayaan pelajar mengikutinya. dimuatkan senarai kecekapan berbahasa dalam kemahiran mendengar dan bertutur.

Menghargai dan menghayati nilai-nilai estetika dalam karangan prosa dan puisi. kita akan dapat melihat perkaitannya dengan Falsafah Pendidikan Negara. Memberi makna dan menggunakan peribahasa dalam konteks yang betul dan sesuai. . Menggunakan bahasa Melayu yang betul dalam lisan dan penulisan. dan Menggunakan Bahasa Melayu dengan berkesan untuk berkomunikasi antara ahli masyarakat yang berbilang keturunan.☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ Menjadikan pembacaan sebagai satu kebiasaan dan amalan bagi mendapatkan pengetahuan dan hiburan. KBSR digubal berlandaskan prinsip-prinsip berikut yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu :i. Berpandukan objektif Sukatan Pelajaran di atas. Usaha ini dikuatkan lagi dengan semangat memartabatkan Falsafah Pendidikan melalui Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu yang diajar di sekolah rendah di Malaysia. Pendekatan Bersepadu. Menulis pelbagai jenis karangan dan surat kiriman mengikut tajuk dan format yang betul. Menggunakan bahasa Melayu untuk memperoleh pelbagai ilmu. beberapa pendekatan terbaik perlu diberi tambah nilai dari masa ke semasa untuk memantapkan pengakaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Apapun. Memahami dan mengisi borang yang sesuai dengan betul. Kita dapat melihat Sukatan Pelajaran yang digubal selama ini mempunyai kaitan atau menjiwai ‘roh’ dan semangat Falsafah Pendidikan Negara.

Dengan merujuk kepada definisi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Setelah melihat objektif dan matlamat sukatan pelajaran Bahasa Melayu secara jelas seperti diatas. pertukaran pendapat dan meningkatkan kerjasama di kalangan murid. iii. iv. Ini kerana pada peringkat permulaanlah segalanya bermula. KBSR sememangnya menggalas tugas yang amat berat. Guru-guru juga harus memberikan penekanan kepada nilai (merentas kurikulum) selain memastikan murid menguasai 3M (membaca.1996). Sebagai saluran Pendidikan pada peringkat awal. Pendidikan yang sama untuk semua murid. KBSR juga menitikberatkan soal nilai-nilai . kita dapati KBSR akan mampu mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Negara sementelah Falsafah Pendidikan Negara itu sendiri menyatakan bahawa pendidikan adalah suatu proses yang berterusan. Pendidikan seumur hidup. aktiviti di bilik darjah harus dipelbagaikan bagi membolehkan murid mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif serta melibatkan diri mereka secara aktif dalam proses menguasai kemahiran asas. Dengan kemahiran-kemahiran asas yang teguh dan mantap. KBSR akan memastikan pendidikan yang diberikan kepada pelajar memuaskan dan menepati ciri-ciri yang diinginkan. Perkembangan individu secara menyeluruh. Murid sekolah rendah lazimnya mudah memperolehi ilmu dan kemahiran melalui aktiviti kemahiran di bilik darjah berbanding melalui penglaman hidup mereka.ii. menulis dan mengira). matlamat serta ciri-ciri KBSR itu sendiri. justeru semua aktiviti pembelajaran harus dihubungkaitkan dengan pengalaman hidup mengikut peringkat. segala proses pendidikan yang akan ditempuhi oleh pelajar menjadi mudah (Abdullah Hasan. Untuk itu. kita dapat membuat kesimpulan bahawa sememangnya perkaitan antara sukatan pelajaran dengan Falsafah Pendidikan Negara amat kuat sekali. Pendidikan awal adalah penting kerana ia membentuk asas sahsiah yang akan terus berkembang hingga ke akhir hayat nanti. Suasana kondusif sekolah umpamanya memberi peluang dan menggalakkan interaksi sosial .

rohani. SOALAN 2 .murni dan semangat patriotisme dalam proses pengajaran dan pembelajarannya. emosi dan jasmani. Falsafah Pendidikan Negara menginginkan insan yang harmoni dan seimbang dari segi intelek.

Kemahiran Membaca.Selaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996. emosi. Kurikulum Bahasa Melayu yang digubal secara khasnya menyediakan murid untuk menguasai kecekapan berbahasa dan berkomunikasi dan dapat menggunakan tatabahasa secara betul dan tepat. pemerolehan ilmu serta bagi tujuan rekreasi. juga berperanan sebagai pemangkin kepada semangat cinta akan tanah air yang dikongsi bersama oleh semua rakyat tanpa mengira agama. Pendidikan Bahasa Melayu di peringkat rendah berbertujuan mewujudkan asas semangat kewarganegaraan. minat. Sukatan pelajaran ini juga memberikan pertimbangan kepada pelbagai gaya pembelajaran. dan Kemahiran Menulis. kaum mahu pun bangsa. Kurikulum Bahasa Melayu turut menyediakan murid untuk menguasai kecekapan berbahasa dan berkomunikasi dan dapat menggunakan tatabahasa secara betul dan tepat. Bahasa Melayu juga berperanan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan rakyat Malaysia. murid mampu mengungkapkan ilmu pengetahuan daripada mata pelajaran yang lain di samping mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Aktiviti . rohani. Pendidikan Bahasa Melayu berhasrat membina rasa bangga terhadap bahasa yang mencerminkan akal budi dan pemikiran rakyat. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah ini juga memberikan penekanan kepada kemahiran bahasa.murid mampu mengungkapkan ilmu pengetahuan daripada mata pelajaran yang lain. Selain itu. iaitu Kemahiran Mendengar dan Bertutur. dan jasmani.. Selain itu. Bahasa Melayu dijadikan mata pelajaran teras di semua sekolah rendah dan menengah. dan kecerdasan yang berbeza di kalangan murid. Kemahiran bahasa ini membolehkan murid menggunakan bahasa Melayu secara berkesan dalam kehidupan harian dan sebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup bagi perhubungan sosial. Kurikulum Bahasa Melayu digubal bertujuan memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.

tujuan dan aktiviti-aktiviti yang terdapat di bawah kemahiran-kemahiran di atas. Jika kita lihat. Sistem Bahasa. 2. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu yang digubal mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang kurikulum Bahasa Melayu.kokurikulum Bahasa Melayu yang dijalankan di luar waktu sekolah adalah penting sebagai alat sokongan bagi memantapkan kemahiran berbahasa murid. Organisasi kandungan merangkumi Kemahiran Bahasa. Hasil Pembelajaran. Membaca dan Menulis . objektif. Sukatan Pelajaran ini mengandung matlamat.1 Rasional Kemahiran Lisan. dan Pengisian Kurikulum. objektif. Sekarang kita akan melihat secara mendalam apakah rasional. dan organisasi kandungan.

pendapat. Penekanan diberi kepada penggunaan pengucapan menggunakan tatabahasa yang sesuai. Kemahiran membaca pula merupakan keupayaan murid membaca ayat dengan lancar menggunakan sebutan. intonasi. Bacaan dan Menulis Objektif Kemahiran Lisan antaranya ialah :- . serta tulisan yang jelas. Penekanan diberi kepada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik membaca. serta idea yang kritis dan kreatif dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Berpandukan rasional atau kewajaran kemahiran-kemahiran yang terdapat di dalam Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah 2003. tanda baca dan ejaan yang betul. cantik. dan kemas. dan jeda yang betul. 2. Sukatan pelajaran ini juga memberikan pertimbangan kepada pelbagai gaya pembelajaran. dan kecerdasan yang berbeza di kalangan murid.Kemahiran lisan merupakan keupayaaan murid berbual untuk menjalin hubungan dan menyampaikan maklumat. Kemahiran seterusnya iaitu kemahiran menulis merupakan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui menggunakan ayat yang gramatis. perasaan.2 Objektif Kemahiran Lisan. minat. pemerolehan ilmu serta bagi tujuan rekreasi. Murid digalakkan menggunakan kreativiti mereka menghasilkan penulisan bahan berunsur pengetahuan dan penulisan imaginatif. kita dapat melihat kemahiran bahasa ini membolehkan murid menggunakan bahasa Melayu secara berkesan dalam kehidupan harian dan sebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup bagi perhubungan sosial.

ii.. membaca pelbagai bahan sastera dan bahan berunsur pengetahuan menggunakan teknik membaca yang sesuai dan berkesan untuk memperoleh ilmu dan memproses maklumat secara kritis. kosa kata. Objektif Kemahiran Bacaan pula ialah :i. menggunakan bahasa baku yang meliputi ejaan. berbincang dan berkongsi pendapat untuk menyelesaikan masalah. mempupuk minat membaca sebagai satu amalan ke arah membina budaya pembelajaran berterusan. tatabahasa. tatabahasa. dan menghargai dan menghayati keindahan bahasa melalui karya sastera dan karya berunsur ilmu. dan sebutan yang betul. menggunakan bahasa baku yang meliputi ejaan. dan iii. ii. bertutur petah menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dalam pelbagai situasi. iii. ii. dan membuat keputusan tentang sesuatu perkara. kosa kata. mencapai persetujuan. dan iii. pemikiran kritis dan penghayatan nilai murni. dan sebutan yang betul dalam aktiviti menulis. Objektif Kemahiran Menulis pula antaranya melibatkan :i. . mengenali dan menghasilkan pelbagai jenis penulisan kreatif dan berunsur pengetahuan menggunakan kemahiran menulis serta proses penulisan yang sesuai dan betul. kreativiti.i. memperkembangkan kekuatan imaginasi.

menyampaikan maklumat. dan berbincang tentang tajuk-tajuk yang relevan secara bertatasusila ‘ . dan berkesan. iii. menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang mudah. atau dialami. dan berbincang.3. banyak hasil pembelajaran yang disenaraikan di bawah kemahiran ini. menarik. dibaca . guru harus menekankan dan mengambil kira aspek sosio budaya dan tatasusila untuk menjamin kesejahteraan hubungan. Kemahiran Lisan merupakan keupayaan murid memahami perkara yang didengar dan dituturkan dalam pelbagai situasi pengucapan sama ada perbualan harian atau situasi formal. Semua perbualan. dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal. Kemahiran Bacaan dan Kemahiran Menulis Aktiviti Kemahiran Lisan. ii. Kemahiran ini bertujuan menimbulkan kemesraan dan mengeratkan persahabatan serta dapat membincangkan topik yang lebih mencabar.1 Aktiviti Kemahiran Lisan. ditonton. bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. Hasil Pembelajaran bagi kemahiran lisan ialah berbual. 3. berbual dengan keluarga. betul. Berpandukan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu 2003. bercerita. iv. Antaranya ialah :i. rakan sebaya.

2 Aktiviti Kemahiran Membaca Kemahiran membaca merupakan salah satu daripada empat kemahiran bahasa yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa. Ini kerana kebolehan membaca dianggap sebagai asas .1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian menggunakan kata. berbual tentang perkara-perkara yang dilakukan pada masa lapang. guru boleh mengunakan aktiviti-aktiviti seperti. Membaca ialah proses kebalikan daripada proses menulis. Proses membaca memerlukan seseorang itu menterjemahkan kembali lambing-lambang bertulis kepada lambang-lambang bunyi yang hendak disampaikan oleh penulisnya. Apabila kita membaca kita akan menghuraikan bahan bercetak kepada pertuturan dan pada masa yang sama kita akan menghuraikan pertuturan itu kepada pemikiran. intonasi. dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal sub unit 1. ii. menonton televisyen 3. rakan sebaya. sebutan. Aktivit-aktiviti tersebut boleh dipecahkan mengikut kemahiran yang ingin diajar. mengemas rumah. Sebagai contoh. ungkapan. ayat. Membaca dapat membantu memperluaskan pemikiran dan idea serta meningkatkan daya kreatif seseorang individu dalam pelbagai bidang. jika guru ingin mengajar kemahiran 1. Kebolehan membaca sangat penting dan ia merupakan satu ukuran kejayaan pelajar-pelajar di sekolah. Membaca berbeza daripada mendengar kerana ia melibatkan kedua-dua aktiviti verbal dan literasi secara serentak.i. dan nada yang sesuai.Berikut ialah antara beberapa aktiviti yang boleh dilakukan apabila mengajar kemahiran lisan kepada pelajar. seperti melukis. bercerita tentang hobi sendiri dan hobi rakan.0 Berbual dengan keluarga.

ditonton.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar.1 6. Kemahiran 6.bagi mencapai semua kejayaan dalam semua bidang. Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Berikut disenaraikan beberapa kemahiran yang perlu dipelajari murid. Antaranya ialah :Kemahiran 5. Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. memahami maklumat .2 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.2 Bercerita dengan menggunakan kata.1 5. terutama dalam bidang pendidikan. Hasil Pembelajaran bagi kemahiran membaca ialah membaca kuat. dan menghayati teks. dibaca atau dialami Sub Topik Kemahiran 6.1 6. menaakul . intonasi. Kemahiran . frasa.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan. dan gaya pembacaan yang sesuai Sub Topik Kemahiran 5. Kemahiran membaca ditekankan pada peringkat awal lagi bersama kemahiran lain seperti mengira dan menulis. Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

2 Aktiviti Kemahiran Menulis . frasa. menaakul . dan gaya bahasa daripada bahan sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. ditonton. Murid memilih perkataan yang salah ejaan secara berkumpulan. c.0 Membaca. b. Berikut ialah antara beberapa aktiviti yang boleh dilakukan apabila mengajar kemahiran bacaan kepada pelajar. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas atau merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Murid mengemukan hasil perbincangan kepada kelas.7. dan menghayati kandungan teks yang dibaca Sub Topik Kemahiran 7. dibaca atau dialami Sub Topik Kemahiran 6.2 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.1 Bercerita dengan menggunakan kata. Murid membaca teks yang diedarkan. Membaca dan mengenal pasti perkataan.1 7. Aktivit-aktiviti tersebut boleh dipecahkan mengikut kemahiran yang ingin diajar. d. Aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan di bawah kemahiran bacaan ialah a. jika guru ingin mengajar kemahiran 6. Murid merujuk kepada kamus untuk mendapatkan ejaan yang betul.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. 3. pelbagai jenis ayat. Sebagai contoh.

Hasil pembelajaran bagi kemahiran menulis ialah keupayaan menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana. Berbincang secara berpasangan untuk memilih dan menyusun perkataan supaya menjadi ayat . jika guru ingin mengajar kemahiran 8. Menyalin perkataan dan ayat yang dibaca daripada rajah tukar Membaca ayat untuk memahami maksud ayat. mencatat dan menyusun maklumat. serta dapat mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan. guru bolehlah menggunakan aktiviti di bawah. Aktivit-aktiviti tersebut boleh dipecahkan mengikut kemahiran yang ingin diajar.1 Membina dan menulis perkataan.0 Menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam penulisan sub topic 8. menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. ayat tunggal. Aktiviti-aktiviti tersebut ialah :- i. ii. Mengisi apa-apa kheisiengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai bagi melengkapkan ayat. iv. dalam satu jangka waktu yang telah ditetapkan. Penulisan hendaklah menggunakan ayat yang gramatis serta tanda baca dan ejaan yang betul. Sebagai contoh. Berikut ialah antara beberapa aktiviti yang boleh dilakukan apabila mengajar kemahiran bacaan kepada pelajar. dan ayat majmuk. Kemahiran menulis merupakan keupayaan murid menulis perkataan dan membina ayat. iii.Kemahiran menulis merupakan rangka kerja aktiviti pengajaran pembelajaran untuk dilaksanakan guru di dalam bilik darjah atau makmal. dan membuat ulasan.

.Berikut ialah dua cadangan aktiviti yang boleh dilakukan guru dalam mengajar kemahiran menulis. Kemahiran Bacaan dan Kemahiran Menulis. Latihan 1 Latihan 2 Tujuan Kemahiran Lisan.

Melatih murid mendengar dan memahami pertuturan orang lain. dan 5. dan aktiviti bagi setiap kemahiran yang telah disenaraikan di muka surat sebelumnya. dan percaya kepada diri (berani bercakap. Sebagai contoh. Ini bermakna kemahiran lisan merangkumi dua kemahiran penting iaitu mendengar dan bertutur. kanak-kanak tersebut tidak dapat bertutur langsung atau dikatakan sebagai bisu. Apabila seseorang bertutur. 3. ia bukan hanya melibatkan kemahiran bertutur sahaja tetapi juga melibatkan kemahiran mendengar. Kita telah membincangkan mengenai rasional. Membolehkan murid bertutur menggunakan ayat yang tersusun. 4. 2. seseorang itu perlu menguasai kedua-dua kemahiran ini. Tujuan mempelajari kemahiran lisan ialah :Menyebut perkataan dan ayat dengan betul. Sekarang kita akan melihat apakah tujuan untuk setiap kemahiran ini diajar dan dipelajari. perkataan yang sesuai. menyatakan perasaan dan kehendak). dan lain-lain). dan perbendaharaan kata yang luas. kehendak. Untuk berinteraksi dengan orang lain Melatih murid agar berkeyakinan (menyampaikan perasaan. kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran akan mengalami masalah pertuturan juga. objektif. Malah bagi kes masalah pendengaran yang teruk (pekak).Lisan adalah pertuturan atau percakapan. Bagi menguasai kemahiran lisan dengan baik. .

7. Ada masanya pula mereka perlu membaca secara intensif atau mendalam. 6. membolehkan murid-murid membaca dengan irama membaca yang betul. 4. Mereka membaca untuk pelbagai tujuan seperti untuk mendapatkan maklumat dari pelbagai sumber. 8. untuk membolehkan murid-murid mencapai kemahiran dan kecekapan membaca bersuara. 5. 1. kosa kata dan juga apabila menggunakan kamus.Seseorang pelajar lazimnya terpaksa banyak membaca. Ada masanya mereka perlu membaca secara meluas atau ekstensif. membolehkan murid-murid membaca dengan cekap dan pantas dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. mengembangkan atau mempelajari unsur bahasa seperti tatabahasa. pelajar membaca untuk tujuan-tujuan seperti yang berikut. 3. Untuk menjadi seorang pembaca yang berkesan. membolehkan murid-murid tahu menggunakan tanda-tanda baca serta tahu pula berhenti pada tempat-tempat berhenti yang betul. dan menikmati unsur estetik dalam bahan bacaan. dapat menggunakan kemahiran bahasa dalam mata-mata pelajaran yang lain. pelajar perlu menguasai dan mengamalkan beberapa teknik membaca. 2. Dalam konteks sekolah. Oleh itu guru perlu membimbing pelajar pelajar menguasai teknik-teknik tersebut dari peringkat sekolah rendah lagi. dapat mengenal pasti laras bahasa yang pelbagai. ..

6. Kemahiran menulis adalah satu kemahiran yang penting dan perlu dikuasai oleh pelajar bukan sahaja dalam pembelajaran bahasa tetapi untuk mata pelajaran-mata pelajaran yang lain. Faedah menulis kepada pelajar tidak terhad untuk jangka masa pendek. perasaan. dan meluaskan kosa kata. 5. menyuburkan minat menulis. Menulis juga adalah satu proses untuk memberikan simbol-simbol grafik bagi melambangkan bahasa dalam menyusun perkataan. Menulis dalam apa bentuk sekalipun adalah mustahak kerana ia dapat membantu mempertingkatkan tahap pencapaian pelajar di dalam pembelajaran. melatih murid-murid melahirkan idea. melatih murid-murid menggunakan bentuk penggunaan bahasa yang betul berdasarkan sesuatu jenis karangan tertentu. 4. 8. maklumat dalam bentuk tulisan untuk berhubung dengan orang lain atau dengan dirinya. menggunakan pengalaman menulis karangan ke dalam situasi sebenar sehari-hari. 3. 2. pengalaman. 7.Menulis adalah merupakan satu proses atau untuk menghasilkan bahan yang berbentuk idea. mengikut peraturan-peraturan tertentu dengan menunjukkan wacana dan pelahiran idea yang jelas dan tersusun. bahkan berlanjutan sepanjang usia hidupnya. melatih murid-murid mengembangkan karangan dalam bentuk pemerengganan yang betul. menyiapkan murid-murid untuk menghadapi peperiksaan. melatih murid-murid menghujah dan mengembangkan idea. . Tujuan mempelajari kemahiran menulis antaranya ialah :1. pendapat. rangkai kata. ayat dan seterusnya unit-unit yang lebih panjang. Ini adalah disebabkan bahawa bahasa adalah alat untuk menyalurkan maklumat.

ahli keluarga dan masyarakat dan warganegara yang berilmu. dan merupakan mata pelajaran teras yang wajib dipelajari di peringkat sekolah rendah. Falsafah Pendidikan ini dimanifestasikan dalam diri insan yang memiliki ciri-ciri baik. Falsafah ini digubal di atas kesedaran bahawa negara mesti mempunyai tuju hala dan matlamat yang benar dan tepat di dalam sistem dan rancangan pendidikannya. Kandungan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah merangkumi penggunaan bahasa yang menekankan kemahiran bahasa berteraskan bahasa Melayu baku. Berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. bertanggungjawab. jelas bahawa tujuan pendidikan bukan hanya setakat memperoleh segulung ijazah atau diploma. bangsa dan negara. Selaras dengan Rukun Negara. sihat dan bersih dari segi mental dan fizikal serta dapat berbakti kepada agama. dan berbakti. . Mata pelajaran ini bertujuan melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi selaras dengan peranannya sebagai bahasa ilmu. Dalam konteks yang lebih luas. bahasa rasmi. berakhlak mulia. luhur dan mulia dari segi rohani. seimbang dan harmonis. tetapi adalah untuk pembangunan diri manusia secara menyeluruh dan seimbang supaya menjadi seorang insan. seimbang dan harmonis mencerminkan individu yang berilmu pengetahuan. Bahasa Melayu di Malaysia ialah bahasa kebangsaan.Penutup Falsafah Pendidikan Negara adalah teras kepada sistem pendidikan di negara ini. insan yang baik. falsafah pendidikan ini turut menekankan prinsip kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Malah keseluruhan Falsafah Pendidikan Negara adalah berpaksikan keTuhanan. bahasa pengantar utama.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->