PENGENALAN “ Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu

untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.” Berpandukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) di atas, dapat kita perhatikan bahawa matlamat atau hasrat kerajaan dalam sektor pendidikan di negara ini adalah melahirkan individu atau insan yang seimbang dalam semua segi sama ada intelek, rohani, emosi mahupun jasmani.( Roselan Baki,2003). Bagi mencapai matlamat ini, sudah pastilah tanggung jawab dipikul oleh mereka yang bergelar guru melahirkan modal insane (pelajar) yang unggul daripada semua segi. Dalam melaksanakan tanggungjawab ini, sudah pastilah penekanan dalam aspek penyampaian ilmu melalui pengubalan kurikulum terpaksa dilakukan. Idea penggubalan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dicetuskan pada tahun 1979 setelah penerbitan laporan Jawatankuasa Kabinet yang mengkaji Pelaksanaan Dasar Kebangsaan. FPK yang dahulunya dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Negara (FPN) telah digubal sembilan tahun kemudiannya berdasarkan dokumen-dokumen dasar dan berlandaskan ketiga-tiga ideologi negara, iaitu; Rukun Negara, Dasar Ekonomi Baru (Rancangan Malaysia Ketiga pada 1976-1980) dan Dasar Pendidikan Kebangsaan (1999). Penggubalan FPK oleh pakar-pakar pendidikan digubal secara teliti dan mengambil berat tentang keperluan-keperluan individu, masyarakat dan negara. FPK digambarkan sebagai medium penghasilan produk (anak-anak murid) yang menepati citarasa masyarakat dan hasrat negara.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan berasal daripada tiga leksikon asas, iaitu falsafah, pendidikan dan kebangsaan. Leksikal “falsafah” berasal daripada dua perkataan Yunani, iaitu; philos dan Sophia. Philos bermakna mencintai manakala Sophia diertikan sebagai kebijaksanaan. Definisi falsafah dilihat daripada tiga penjuru, iaitu; etimologi (bahasa), terminologi (istilah) dan praktikal. Para ahli falsafah mendefinisikan falsafah sebagai satu landasan yang sempurna bagi cetusan dan penjanaan deretan idea baharu dalam variasi bidang dan disiplin ke arah perkembangan manusia. Sharifah Alawiah Alsagoff dalam bukunya Falsafah Pendidikan (1984 ) meletakkan falsafah sebagai pertimbangan asas dan andaian berkenaan pertimbangan terhadap perkara yang penting. Kesimpulannya, falsafah dapat diertikan sebagai pemikiran atau pandangan yang benar, rasional dan bernas yang dihasilkan menerusi kajian secara saintifik, sistematik, dan diterima umum. FPK menggariskan kesemua pemikiran dan prinsip berkaitan bidang pendidikan di Malaysia. Panduan peraturan ini menggabungkan matlamat, dasar-dasar dan amalan-amalan pendidikan sebagai satu entiti keseluruhan yang tekal (tidak bersifat nisbi atau berubah-ubah), jelas dan logik. Misalnya, “...ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi...”. Gabungan kesemua item tersebut berkemampuan menghasilkan masyarakat yang dihasratkan oleh negara Malaysia. FPK merupakan dokumentasi rasmi yang mencerminkan sistem

pendidikan negara Malaysia. Para guru perlulah berpegang kepada FPK apabila menjalankan tanggungjawab profesional mereka agar matlamat pendidikan negara menjadi suatu kenyataan. Ianya memerlukan penghayatan, pemahaman dan keprihatinan para pendidik demi merealisasikan tujuan dan cita yang tersisip dalam kandungannya. Falsafah Pendidikan Falsafah ini menjadi tunjang kepada sistem pendidikan negara di Malaysia. Maka, semua perancangan dan aktiviti pendidikan merupakan pancaran nilai dan barisan prinsip yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Ciri-Ciri KBSR Bahasa Melayu perlu dikuasai pada peringkat awal bagi membolehkan murid-murid berkomunikasi dan menimba ilmu pengetahuan. . selaras dengan status Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Aspek tatabahasa pula meliputi aspek morfologi dan sintaksis Bahasa Melayu. dan jasmani selaras dengan hasrat Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dan Falsafah Pendidikan Negara. emosi.Sekarang. kita lihat pula konsep pendidikan rendah. telah memuatkan senarai kemahiran asas berbahasa dan tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah khasnya. membaca. Pendidikan peringkat rendah secara khasnya bertujuan melahirkan insan yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dan bersepadu dari segi intelek. Pada peringkat ini. Bahasa Melayu dijadikan mata pelajaran wajib. dan menulis.1996). rohani. Kemahiran-kemahiran berbahasa ini meliputi kemahiran lisan (mendengar dan bertutur). ( Abdullah Hasan.

sesuai dengan semangat Rukun Negara. dan guru-guru tidak seharusnya terikat kepada cadangan-cadangan yang dikemukakan. penjodoh bilangan. dimuatkan senarai kecekapan berbahasa dalam kemahiran mendengar dan bertutur. . Menurut kandungan Sukatan Pelajaran. murid-murid akan dapat dapat: ☺ ☺ ☺ Mendengar. dan perbendaharaan kata yang sesuai mengikut peringkat persekolahan murid (Roselan Baki. Membaca untuk memahami isi bacaan yang sesuai dengan kematangan. membaca. peribahasa. penjelasan serta huraian tentang Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. ianya mengandungi perincian. Bertutur dengan petah dan mengeluarkan buah fikiran yang bernas serta menggunakan bahasa yang sesuai dan bertatasusila. guru-guru boleh mengubah dan menyesuaikannya dengan kebolehan dan keupayaan pelajar mengikutinya. Bahasa Melayu juga diangkat sebagai bahasa perpaduan dan bahasa ilmu. ianya berperanan melahirkan murid yang berketrampilan berbahasa dan menghargai serta menghayati bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Negara.Jika kita menyoroti Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah pula. Falsafah Pendidikan Negara itu sendiri menekankan usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. menulis. Huraian Sukatan Pelajaran ini merupakan satu cadangan. Merujuk kepada matlamat mata Bahasa Melayu sekolah rendah itu sendiri.2003). Di dalam Huraian Sukatan Pelajaran ini. berketerampilan dan berakhlak mulia. setelah mengikuti pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah. Bagaimanapun. Sekiranya didapati ada di antara cadangan-cadangan ini tidak sesuai dengan keadaan di dalam bilik darjah atau kemampuan pelajar. memahami dan menghayati pertuturan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Usaha ini adalah semata-mata bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. tatabahasa.

Menghargai dan menghayati nilai-nilai estetika dalam karangan prosa dan puisi. Menulis pelbagai jenis karangan dan surat kiriman mengikut tajuk dan format yang betul. Menggunakan bahasa Melayu untuk memperoleh pelbagai ilmu. . Pendekatan Bersepadu.☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ Menjadikan pembacaan sebagai satu kebiasaan dan amalan bagi mendapatkan pengetahuan dan hiburan. KBSR digubal berlandaskan prinsip-prinsip berikut yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu :i. Memahami dan mengisi borang yang sesuai dengan betul. Usaha ini dikuatkan lagi dengan semangat memartabatkan Falsafah Pendidikan melalui Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu yang diajar di sekolah rendah di Malaysia. Menggunakan bahasa Melayu yang betul dalam lisan dan penulisan. Berpandukan objektif Sukatan Pelajaran di atas. beberapa pendekatan terbaik perlu diberi tambah nilai dari masa ke semasa untuk memantapkan pengakaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Apapun. Memberi makna dan menggunakan peribahasa dalam konteks yang betul dan sesuai. kita akan dapat melihat perkaitannya dengan Falsafah Pendidikan Negara. Kita dapat melihat Sukatan Pelajaran yang digubal selama ini mempunyai kaitan atau menjiwai ‘roh’ dan semangat Falsafah Pendidikan Negara. dan Menggunakan Bahasa Melayu dengan berkesan untuk berkomunikasi antara ahli masyarakat yang berbilang keturunan.

Pendidikan awal adalah penting kerana ia membentuk asas sahsiah yang akan terus berkembang hingga ke akhir hayat nanti. Perkembangan individu secara menyeluruh. KBSR juga menitikberatkan soal nilai-nilai . Suasana kondusif sekolah umpamanya memberi peluang dan menggalakkan interaksi sosial . Guru-guru juga harus memberikan penekanan kepada nilai (merentas kurikulum) selain memastikan murid menguasai 3M (membaca. Pendidikan yang sama untuk semua murid. Pendidikan seumur hidup. matlamat serta ciri-ciri KBSR itu sendiri. KBSR akan memastikan pendidikan yang diberikan kepada pelajar memuaskan dan menepati ciri-ciri yang diinginkan. iv. Untuk itu. KBSR sememangnya menggalas tugas yang amat berat.ii. iii. kita dapati KBSR akan mampu mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Negara sementelah Falsafah Pendidikan Negara itu sendiri menyatakan bahawa pendidikan adalah suatu proses yang berterusan. pertukaran pendapat dan meningkatkan kerjasama di kalangan murid. segala proses pendidikan yang akan ditempuhi oleh pelajar menjadi mudah (Abdullah Hasan. Sebagai saluran Pendidikan pada peringkat awal. Ini kerana pada peringkat permulaanlah segalanya bermula. Setelah melihat objektif dan matlamat sukatan pelajaran Bahasa Melayu secara jelas seperti diatas. Dengan kemahiran-kemahiran asas yang teguh dan mantap. Dengan merujuk kepada definisi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). aktiviti di bilik darjah harus dipelbagaikan bagi membolehkan murid mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif serta melibatkan diri mereka secara aktif dalam proses menguasai kemahiran asas.1996). justeru semua aktiviti pembelajaran harus dihubungkaitkan dengan pengalaman hidup mengikut peringkat. kita dapat membuat kesimpulan bahawa sememangnya perkaitan antara sukatan pelajaran dengan Falsafah Pendidikan Negara amat kuat sekali. menulis dan mengira). Murid sekolah rendah lazimnya mudah memperolehi ilmu dan kemahiran melalui aktiviti kemahiran di bilik darjah berbanding melalui penglaman hidup mereka.

SOALAN 2 .murni dan semangat patriotisme dalam proses pengajaran dan pembelajarannya. rohani. Falsafah Pendidikan Negara menginginkan insan yang harmoni dan seimbang dari segi intelek. emosi dan jasmani.

Selain itu.. emosi. Bahasa Melayu juga berperanan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan rakyat Malaysia.murid mampu mengungkapkan ilmu pengetahuan daripada mata pelajaran yang lain. rohani. Sukatan pelajaran ini juga memberikan pertimbangan kepada pelbagai gaya pembelajaran. iaitu Kemahiran Mendengar dan Bertutur. murid mampu mengungkapkan ilmu pengetahuan daripada mata pelajaran yang lain di samping mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. kaum mahu pun bangsa. Aktiviti . Bahasa Melayu dijadikan mata pelajaran teras di semua sekolah rendah dan menengah. Kurikulum Bahasa Melayu turut menyediakan murid untuk menguasai kecekapan berbahasa dan berkomunikasi dan dapat menggunakan tatabahasa secara betul dan tepat. Pendidikan Bahasa Melayu di peringkat rendah berbertujuan mewujudkan asas semangat kewarganegaraan. dan jasmani. dan kecerdasan yang berbeza di kalangan murid. Kemahiran bahasa ini membolehkan murid menggunakan bahasa Melayu secara berkesan dalam kehidupan harian dan sebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup bagi perhubungan sosial. Kurikulum Bahasa Melayu digubal bertujuan memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah ini juga memberikan penekanan kepada kemahiran bahasa. dan Kemahiran Menulis. Kurikulum Bahasa Melayu yang digubal secara khasnya menyediakan murid untuk menguasai kecekapan berbahasa dan berkomunikasi dan dapat menggunakan tatabahasa secara betul dan tepat.Selaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996. Kemahiran Membaca. juga berperanan sebagai pemangkin kepada semangat cinta akan tanah air yang dikongsi bersama oleh semua rakyat tanpa mengira agama. minat. pemerolehan ilmu serta bagi tujuan rekreasi. Pendidikan Bahasa Melayu berhasrat membina rasa bangga terhadap bahasa yang mencerminkan akal budi dan pemikiran rakyat. Selain itu.

Hasil Pembelajaran. objektif. Sistem Bahasa.1 Rasional Kemahiran Lisan. Sukatan Pelajaran ini mengandung matlamat. Membaca dan Menulis . dan organisasi kandungan. 2. objektif. Organisasi kandungan merangkumi Kemahiran Bahasa. Sekarang kita akan melihat secara mendalam apakah rasional. tujuan dan aktiviti-aktiviti yang terdapat di bawah kemahiran-kemahiran di atas. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu yang digubal mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang kurikulum Bahasa Melayu.kokurikulum Bahasa Melayu yang dijalankan di luar waktu sekolah adalah penting sebagai alat sokongan bagi memantapkan kemahiran berbahasa murid. Jika kita lihat. dan Pengisian Kurikulum.

2 Objektif Kemahiran Lisan. kita dapat melihat kemahiran bahasa ini membolehkan murid menggunakan bahasa Melayu secara berkesan dalam kehidupan harian dan sebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup bagi perhubungan sosial. Berpandukan rasional atau kewajaran kemahiran-kemahiran yang terdapat di dalam Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah 2003. perasaan. Kemahiran seterusnya iaitu kemahiran menulis merupakan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui menggunakan ayat yang gramatis. serta tulisan yang jelas. minat. dan kecerdasan yang berbeza di kalangan murid. pendapat. dan jeda yang betul. Murid digalakkan menggunakan kreativiti mereka menghasilkan penulisan bahan berunsur pengetahuan dan penulisan imaginatif. tanda baca dan ejaan yang betul. 2.Kemahiran lisan merupakan keupayaaan murid berbual untuk menjalin hubungan dan menyampaikan maklumat. cantik. Sukatan pelajaran ini juga memberikan pertimbangan kepada pelbagai gaya pembelajaran. Bacaan dan Menulis Objektif Kemahiran Lisan antaranya ialah :- . Penekanan diberi kepada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik membaca. Kemahiran membaca pula merupakan keupayaan murid membaca ayat dengan lancar menggunakan sebutan. Penekanan diberi kepada penggunaan pengucapan menggunakan tatabahasa yang sesuai. serta idea yang kritis dan kreatif dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. intonasi. pemerolehan ilmu serta bagi tujuan rekreasi. dan kemas.

dan sebutan yang betul dalam aktiviti menulis. kosa kata. tatabahasa. ii. Objektif Kemahiran Menulis pula antaranya melibatkan :i. ii. tatabahasa. berbincang dan berkongsi pendapat untuk menyelesaikan masalah. mencapai persetujuan. mempupuk minat membaca sebagai satu amalan ke arah membina budaya pembelajaran berterusan. dan menghargai dan menghayati keindahan bahasa melalui karya sastera dan karya berunsur ilmu. dan membuat keputusan tentang sesuatu perkara. memperkembangkan kekuatan imaginasi. mengenali dan menghasilkan pelbagai jenis penulisan kreatif dan berunsur pengetahuan menggunakan kemahiran menulis serta proses penulisan yang sesuai dan betul.. pemikiran kritis dan penghayatan nilai murni. iii. kosa kata. ii. bertutur petah menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dalam pelbagai situasi. menggunakan bahasa baku yang meliputi ejaan. kreativiti. menggunakan bahasa baku yang meliputi ejaan. dan sebutan yang betul.i. dan iii. membaca pelbagai bahan sastera dan bahan berunsur pengetahuan menggunakan teknik membaca yang sesuai dan berkesan untuk memperoleh ilmu dan memproses maklumat secara kritis. . Objektif Kemahiran Bacaan pula ialah :i. dan iii.

atau dialami. menarik. guru harus menekankan dan mengambil kira aspek sosio budaya dan tatasusila untuk menjamin kesejahteraan hubungan. iv. banyak hasil pembelajaran yang disenaraikan di bawah kemahiran ini. menyampaikan maklumat. bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. Antaranya ialah :i. 3. dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal. berbual dengan keluarga. menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang mudah. bercerita. Kemahiran Lisan merupakan keupayaan murid memahami perkara yang didengar dan dituturkan dalam pelbagai situasi pengucapan sama ada perbualan harian atau situasi formal. Semua perbualan. dan berbincang. iii. ii. dibaca . betul. Berpandukan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu 2003. ditonton. Kemahiran Bacaan dan Kemahiran Menulis Aktiviti Kemahiran Lisan. Kemahiran ini bertujuan menimbulkan kemesraan dan mengeratkan persahabatan serta dapat membincangkan topik yang lebih mencabar.3. dan berkesan. rakan sebaya.1 Aktiviti Kemahiran Lisan. dan berbincang tentang tajuk-tajuk yang relevan secara bertatasusila ‘ . Hasil Pembelajaran bagi kemahiran lisan ialah berbual.

seperti melukis.2 Aktiviti Kemahiran Membaca Kemahiran membaca merupakan salah satu daripada empat kemahiran bahasa yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa. Membaca ialah proses kebalikan daripada proses menulis. mengemas rumah. ungkapan. Proses membaca memerlukan seseorang itu menterjemahkan kembali lambing-lambang bertulis kepada lambang-lambang bunyi yang hendak disampaikan oleh penulisnya. Aktivit-aktiviti tersebut boleh dipecahkan mengikut kemahiran yang ingin diajar. rakan sebaya.i. Ini kerana kebolehan membaca dianggap sebagai asas . berbual tentang perkara-perkara yang dilakukan pada masa lapang.Berikut ialah antara beberapa aktiviti yang boleh dilakukan apabila mengajar kemahiran lisan kepada pelajar. sebutan. menonton televisyen 3. Kebolehan membaca sangat penting dan ia merupakan satu ukuran kejayaan pelajar-pelajar di sekolah.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian menggunakan kata. ii. jika guru ingin mengajar kemahiran 1. Apabila kita membaca kita akan menghuraikan bahan bercetak kepada pertuturan dan pada masa yang sama kita akan menghuraikan pertuturan itu kepada pemikiran. Sebagai contoh. Membaca dapat membantu memperluaskan pemikiran dan idea serta meningkatkan daya kreatif seseorang individu dalam pelbagai bidang.0 Berbual dengan keluarga. Membaca berbeza daripada mendengar kerana ia melibatkan kedua-dua aktiviti verbal dan literasi secara serentak. dan nada yang sesuai. dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal sub unit 1. ayat. bercerita tentang hobi sendiri dan hobi rakan. guru boleh mengunakan aktiviti-aktiviti seperti. intonasi.

menaakul . Kemahiran membaca ditekankan pada peringkat awal lagi bersama kemahiran lain seperti mengira dan menulis.1 5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan. memahami maklumat . Hasil Pembelajaran bagi kemahiran membaca ialah membaca kuat. terutama dalam bidang pendidikan. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.1 6. Berikut disenaraikan beberapa kemahiran yang perlu dipelajari murid.bagi mencapai semua kejayaan dalam semua bidang. dibaca atau dialami Sub Topik Kemahiran 6. frasa. Antaranya ialah :Kemahiran 5. Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Kemahiran .2 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. ditonton. Kemahiran 6. dan menghayati teks. dan gaya pembacaan yang sesuai Sub Topik Kemahiran 5.2 Bercerita dengan menggunakan kata.1 6. Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. intonasi.

menaakul . ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas atau merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.2 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.0 Membaca. Murid memilih perkataan yang salah ejaan secara berkumpulan.2 Aktiviti Kemahiran Menulis .7. dan menghayati kandungan teks yang dibaca Sub Topik Kemahiran 7. pelbagai jenis ayat. 3. c. Sebagai contoh. dan gaya bahasa daripada bahan sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. Berikut ialah antara beberapa aktiviti yang boleh dilakukan apabila mengajar kemahiran bacaan kepada pelajar.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. Murid merujuk kepada kamus untuk mendapatkan ejaan yang betul. Aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan di bawah kemahiran bacaan ialah a. Murid mengemukan hasil perbincangan kepada kelas. dibaca atau dialami Sub Topik Kemahiran 6. b. Membaca dan mengenal pasti perkataan. Murid membaca teks yang diedarkan. jika guru ingin mengajar kemahiran 6. ditonton. frasa.1 7.1 Bercerita dengan menggunakan kata. d. Aktivit-aktiviti tersebut boleh dipecahkan mengikut kemahiran yang ingin diajar.

iii. Aktiviti-aktiviti tersebut ialah :- i. dan ayat majmuk. Aktivit-aktiviti tersebut boleh dipecahkan mengikut kemahiran yang ingin diajar. Sebagai contoh.0 Menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam penulisan sub topic 8. Menyalin perkataan dan ayat yang dibaca daripada rajah tukar Membaca ayat untuk memahami maksud ayat. Mengisi apa-apa kheisiengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai bagi melengkapkan ayat. ii. dan membuat ulasan. Kemahiran menulis merupakan keupayaan murid menulis perkataan dan membina ayat. serta dapat mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan. mencatat dan menyusun maklumat. jika guru ingin mengajar kemahiran 8. dalam satu jangka waktu yang telah ditetapkan.1 Membina dan menulis perkataan. Penulisan hendaklah menggunakan ayat yang gramatis serta tanda baca dan ejaan yang betul. menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif.Kemahiran menulis merupakan rangka kerja aktiviti pengajaran pembelajaran untuk dilaksanakan guru di dalam bilik darjah atau makmal. Berikut ialah antara beberapa aktiviti yang boleh dilakukan apabila mengajar kemahiran bacaan kepada pelajar. Hasil pembelajaran bagi kemahiran menulis ialah keupayaan menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana. Berbincang secara berpasangan untuk memilih dan menyusun perkataan supaya menjadi ayat . ayat tunggal. iv. guru bolehlah menggunakan aktiviti di bawah.

Berikut ialah dua cadangan aktiviti yang boleh dilakukan guru dalam mengajar kemahiran menulis. Latihan 1 Latihan 2 Tujuan Kemahiran Lisan. . Kemahiran Bacaan dan Kemahiran Menulis.

dan aktiviti bagi setiap kemahiran yang telah disenaraikan di muka surat sebelumnya. Membolehkan murid bertutur menggunakan ayat yang tersusun. Bagi menguasai kemahiran lisan dengan baik. . menyatakan perasaan dan kehendak). 2. dan 5. Untuk berinteraksi dengan orang lain Melatih murid agar berkeyakinan (menyampaikan perasaan. dan lain-lain). Apabila seseorang bertutur. dan perbendaharaan kata yang luas. Sekarang kita akan melihat apakah tujuan untuk setiap kemahiran ini diajar dan dipelajari. Sebagai contoh. 3. Kita telah membincangkan mengenai rasional. Malah bagi kes masalah pendengaran yang teruk (pekak). kanak-kanak tersebut tidak dapat bertutur langsung atau dikatakan sebagai bisu. objektif. Tujuan mempelajari kemahiran lisan ialah :Menyebut perkataan dan ayat dengan betul. kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran akan mengalami masalah pertuturan juga. perkataan yang sesuai. 4. dan percaya kepada diri (berani bercakap.Lisan adalah pertuturan atau percakapan. kehendak. seseorang itu perlu menguasai kedua-dua kemahiran ini. Melatih murid mendengar dan memahami pertuturan orang lain. ia bukan hanya melibatkan kemahiran bertutur sahaja tetapi juga melibatkan kemahiran mendengar. Ini bermakna kemahiran lisan merangkumi dua kemahiran penting iaitu mendengar dan bertutur.

Oleh itu guru perlu membimbing pelajar pelajar menguasai teknik-teknik tersebut dari peringkat sekolah rendah lagi. dapat menggunakan kemahiran bahasa dalam mata-mata pelajaran yang lain. Dalam konteks sekolah. 1. 4. . membolehkan murid-murid membaca dengan cekap dan pantas dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. kosa kata dan juga apabila menggunakan kamus. pelajar perlu menguasai dan mengamalkan beberapa teknik membaca. 2. mengembangkan atau mempelajari unsur bahasa seperti tatabahasa. Ada masanya mereka perlu membaca secara meluas atau ekstensif. 5. 6. membolehkan murid-murid membaca dengan irama membaca yang betul. Ada masanya pula mereka perlu membaca secara intensif atau mendalam. 8. pelajar membaca untuk tujuan-tujuan seperti yang berikut. dan menikmati unsur estetik dalam bahan bacaan. dapat mengenal pasti laras bahasa yang pelbagai. Mereka membaca untuk pelbagai tujuan seperti untuk mendapatkan maklumat dari pelbagai sumber. 7. membolehkan murid-murid tahu menggunakan tanda-tanda baca serta tahu pula berhenti pada tempat-tempat berhenti yang betul. untuk membolehkan murid-murid mencapai kemahiran dan kecekapan membaca bersuara. 3.Seseorang pelajar lazimnya terpaksa banyak membaca. Untuk menjadi seorang pembaca yang berkesan..

pendapat. dan meluaskan kosa kata. menggunakan pengalaman menulis karangan ke dalam situasi sebenar sehari-hari. 2. bahkan berlanjutan sepanjang usia hidupnya. 5. menyiapkan murid-murid untuk menghadapi peperiksaan. melatih murid-murid mengembangkan karangan dalam bentuk pemerengganan yang betul. 8. menyuburkan minat menulis. perasaan. mengikut peraturan-peraturan tertentu dengan menunjukkan wacana dan pelahiran idea yang jelas dan tersusun. ayat dan seterusnya unit-unit yang lebih panjang. 6. pengalaman. Kemahiran menulis adalah satu kemahiran yang penting dan perlu dikuasai oleh pelajar bukan sahaja dalam pembelajaran bahasa tetapi untuk mata pelajaran-mata pelajaran yang lain. 7. Menulis juga adalah satu proses untuk memberikan simbol-simbol grafik bagi melambangkan bahasa dalam menyusun perkataan. . Ini adalah disebabkan bahawa bahasa adalah alat untuk menyalurkan maklumat. Menulis dalam apa bentuk sekalipun adalah mustahak kerana ia dapat membantu mempertingkatkan tahap pencapaian pelajar di dalam pembelajaran. melatih murid-murid menghujah dan mengembangkan idea. 4. Faedah menulis kepada pelajar tidak terhad untuk jangka masa pendek. 3. Tujuan mempelajari kemahiran menulis antaranya ialah :1. maklumat dalam bentuk tulisan untuk berhubung dengan orang lain atau dengan dirinya. rangkai kata. melatih murid-murid menggunakan bentuk penggunaan bahasa yang betul berdasarkan sesuatu jenis karangan tertentu.Menulis adalah merupakan satu proses atau untuk menghasilkan bahan yang berbentuk idea. melatih murid-murid melahirkan idea.

bertanggungjawab. bangsa dan negara. jelas bahawa tujuan pendidikan bukan hanya setakat memperoleh segulung ijazah atau diploma. Kandungan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah merangkumi penggunaan bahasa yang menekankan kemahiran bahasa berteraskan bahasa Melayu baku. tetapi adalah untuk pembangunan diri manusia secara menyeluruh dan seimbang supaya menjadi seorang insan. Bahasa Melayu di Malaysia ialah bahasa kebangsaan. Dalam konteks yang lebih luas.Penutup Falsafah Pendidikan Negara adalah teras kepada sistem pendidikan di negara ini. seimbang dan harmonis mencerminkan individu yang berilmu pengetahuan. Mata pelajaran ini bertujuan melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi selaras dengan peranannya sebagai bahasa ilmu. insan yang baik. seimbang dan harmonis. dan merupakan mata pelajaran teras yang wajib dipelajari di peringkat sekolah rendah. berakhlak mulia. bahasa pengantar utama. falsafah pendidikan ini turut menekankan prinsip kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Falsafah Pendidikan ini dimanifestasikan dalam diri insan yang memiliki ciri-ciri baik. Berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Malah keseluruhan Falsafah Pendidikan Negara adalah berpaksikan keTuhanan. . Selaras dengan Rukun Negara. bahasa rasmi. dan berbakti. Falsafah ini digubal di atas kesedaran bahawa negara mesti mempunyai tuju hala dan matlamat yang benar dan tepat di dalam sistem dan rancangan pendidikannya. luhur dan mulia dari segi rohani. sihat dan bersih dari segi mental dan fizikal serta dapat berbakti kepada agama. ahli keluarga dan masyarakat dan warganegara yang berilmu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful