PENGENALAN “ Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu

untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.” Berpandukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) di atas, dapat kita perhatikan bahawa matlamat atau hasrat kerajaan dalam sektor pendidikan di negara ini adalah melahirkan individu atau insan yang seimbang dalam semua segi sama ada intelek, rohani, emosi mahupun jasmani.( Roselan Baki,2003). Bagi mencapai matlamat ini, sudah pastilah tanggung jawab dipikul oleh mereka yang bergelar guru melahirkan modal insane (pelajar) yang unggul daripada semua segi. Dalam melaksanakan tanggungjawab ini, sudah pastilah penekanan dalam aspek penyampaian ilmu melalui pengubalan kurikulum terpaksa dilakukan. Idea penggubalan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dicetuskan pada tahun 1979 setelah penerbitan laporan Jawatankuasa Kabinet yang mengkaji Pelaksanaan Dasar Kebangsaan. FPK yang dahulunya dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Negara (FPN) telah digubal sembilan tahun kemudiannya berdasarkan dokumen-dokumen dasar dan berlandaskan ketiga-tiga ideologi negara, iaitu; Rukun Negara, Dasar Ekonomi Baru (Rancangan Malaysia Ketiga pada 1976-1980) dan Dasar Pendidikan Kebangsaan (1999). Penggubalan FPK oleh pakar-pakar pendidikan digubal secara teliti dan mengambil berat tentang keperluan-keperluan individu, masyarakat dan negara. FPK digambarkan sebagai medium penghasilan produk (anak-anak murid) yang menepati citarasa masyarakat dan hasrat negara.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan berasal daripada tiga leksikon asas, iaitu falsafah, pendidikan dan kebangsaan. Leksikal “falsafah” berasal daripada dua perkataan Yunani, iaitu; philos dan Sophia. Philos bermakna mencintai manakala Sophia diertikan sebagai kebijaksanaan. Definisi falsafah dilihat daripada tiga penjuru, iaitu; etimologi (bahasa), terminologi (istilah) dan praktikal. Para ahli falsafah mendefinisikan falsafah sebagai satu landasan yang sempurna bagi cetusan dan penjanaan deretan idea baharu dalam variasi bidang dan disiplin ke arah perkembangan manusia. Sharifah Alawiah Alsagoff dalam bukunya Falsafah Pendidikan (1984 ) meletakkan falsafah sebagai pertimbangan asas dan andaian berkenaan pertimbangan terhadap perkara yang penting. Kesimpulannya, falsafah dapat diertikan sebagai pemikiran atau pandangan yang benar, rasional dan bernas yang dihasilkan menerusi kajian secara saintifik, sistematik, dan diterima umum. FPK menggariskan kesemua pemikiran dan prinsip berkaitan bidang pendidikan di Malaysia. Panduan peraturan ini menggabungkan matlamat, dasar-dasar dan amalan-amalan pendidikan sebagai satu entiti keseluruhan yang tekal (tidak bersifat nisbi atau berubah-ubah), jelas dan logik. Misalnya, “...ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi...”. Gabungan kesemua item tersebut berkemampuan menghasilkan masyarakat yang dihasratkan oleh negara Malaysia. FPK merupakan dokumentasi rasmi yang mencerminkan sistem

pendidikan negara Malaysia. Para guru perlulah berpegang kepada FPK apabila menjalankan tanggungjawab profesional mereka agar matlamat pendidikan negara menjadi suatu kenyataan. Ianya memerlukan penghayatan, pemahaman dan keprihatinan para pendidik demi merealisasikan tujuan dan cita yang tersisip dalam kandungannya. Falsafah Pendidikan Falsafah ini menjadi tunjang kepada sistem pendidikan negara di Malaysia. Maka, semua perancangan dan aktiviti pendidikan merupakan pancaran nilai dan barisan prinsip yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

( Abdullah Hasan. Ciri-Ciri KBSR Bahasa Melayu perlu dikuasai pada peringkat awal bagi membolehkan murid-murid berkomunikasi dan menimba ilmu pengetahuan. . Aspek tatabahasa pula meliputi aspek morfologi dan sintaksis Bahasa Melayu. Pendidikan peringkat rendah secara khasnya bertujuan melahirkan insan yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dan bersepadu dari segi intelek. selaras dengan status Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Pada peringkat ini. rohani. Kemahiran-kemahiran berbahasa ini meliputi kemahiran lisan (mendengar dan bertutur).1996). telah memuatkan senarai kemahiran asas berbahasa dan tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6. Bahasa Melayu dijadikan mata pelajaran wajib. dan menulis. kita lihat pula konsep pendidikan rendah. membaca. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah khasnya.Sekarang. emosi. dan jasmani selaras dengan hasrat Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dan Falsafah Pendidikan Negara.

Membaca untuk memahami isi bacaan yang sesuai dengan kematangan.2003). peribahasa. Di dalam Huraian Sukatan Pelajaran ini. murid-murid akan dapat dapat: ☺ ☺ ☺ Mendengar. guru-guru boleh mengubah dan menyesuaikannya dengan kebolehan dan keupayaan pelajar mengikutinya. Merujuk kepada matlamat mata Bahasa Melayu sekolah rendah itu sendiri. Bagaimanapun. Falsafah Pendidikan Negara itu sendiri menekankan usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Menurut kandungan Sukatan Pelajaran. penjelasan serta huraian tentang Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. berketerampilan dan berakhlak mulia.Jika kita menyoroti Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah pula. menulis. Sekiranya didapati ada di antara cadangan-cadangan ini tidak sesuai dengan keadaan di dalam bilik darjah atau kemampuan pelajar. Usaha ini adalah semata-mata bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. setelah mengikuti pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah. memahami dan menghayati pertuturan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. ianya berperanan melahirkan murid yang berketrampilan berbahasa dan menghargai serta menghayati bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Negara. sesuai dengan semangat Rukun Negara. dan perbendaharaan kata yang sesuai mengikut peringkat persekolahan murid (Roselan Baki. dan guru-guru tidak seharusnya terikat kepada cadangan-cadangan yang dikemukakan. Huraian Sukatan Pelajaran ini merupakan satu cadangan. dimuatkan senarai kecekapan berbahasa dalam kemahiran mendengar dan bertutur. ianya mengandungi perincian. Bertutur dengan petah dan mengeluarkan buah fikiran yang bernas serta menggunakan bahasa yang sesuai dan bertatasusila. Bahasa Melayu juga diangkat sebagai bahasa perpaduan dan bahasa ilmu. . tatabahasa. penjodoh bilangan. membaca.

Menggunakan bahasa Melayu yang betul dalam lisan dan penulisan. Memberi makna dan menggunakan peribahasa dalam konteks yang betul dan sesuai. Menulis pelbagai jenis karangan dan surat kiriman mengikut tajuk dan format yang betul. Menghargai dan menghayati nilai-nilai estetika dalam karangan prosa dan puisi. Memahami dan mengisi borang yang sesuai dengan betul. kita akan dapat melihat perkaitannya dengan Falsafah Pendidikan Negara. Berpandukan objektif Sukatan Pelajaran di atas.☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ Menjadikan pembacaan sebagai satu kebiasaan dan amalan bagi mendapatkan pengetahuan dan hiburan. dan Menggunakan Bahasa Melayu dengan berkesan untuk berkomunikasi antara ahli masyarakat yang berbilang keturunan. Usaha ini dikuatkan lagi dengan semangat memartabatkan Falsafah Pendidikan melalui Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu yang diajar di sekolah rendah di Malaysia. Menggunakan bahasa Melayu untuk memperoleh pelbagai ilmu. Kita dapat melihat Sukatan Pelajaran yang digubal selama ini mempunyai kaitan atau menjiwai ‘roh’ dan semangat Falsafah Pendidikan Negara. beberapa pendekatan terbaik perlu diberi tambah nilai dari masa ke semasa untuk memantapkan pengakaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. KBSR digubal berlandaskan prinsip-prinsip berikut yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu :i. Apapun. . Pendekatan Bersepadu.

Setelah melihat objektif dan matlamat sukatan pelajaran Bahasa Melayu secara jelas seperti diatas. Pendidikan seumur hidup. Murid sekolah rendah lazimnya mudah memperolehi ilmu dan kemahiran melalui aktiviti kemahiran di bilik darjah berbanding melalui penglaman hidup mereka. Guru-guru juga harus memberikan penekanan kepada nilai (merentas kurikulum) selain memastikan murid menguasai 3M (membaca. Dengan kemahiran-kemahiran asas yang teguh dan mantap.1996). segala proses pendidikan yang akan ditempuhi oleh pelajar menjadi mudah (Abdullah Hasan. KBSR sememangnya menggalas tugas yang amat berat. Pendidikan awal adalah penting kerana ia membentuk asas sahsiah yang akan terus berkembang hingga ke akhir hayat nanti. kita dapati KBSR akan mampu mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Negara sementelah Falsafah Pendidikan Negara itu sendiri menyatakan bahawa pendidikan adalah suatu proses yang berterusan.ii. Dengan merujuk kepada definisi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). menulis dan mengira). aktiviti di bilik darjah harus dipelbagaikan bagi membolehkan murid mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif serta melibatkan diri mereka secara aktif dalam proses menguasai kemahiran asas. Ini kerana pada peringkat permulaanlah segalanya bermula. KBSR juga menitikberatkan soal nilai-nilai . Perkembangan individu secara menyeluruh. Untuk itu. iii. kita dapat membuat kesimpulan bahawa sememangnya perkaitan antara sukatan pelajaran dengan Falsafah Pendidikan Negara amat kuat sekali. matlamat serta ciri-ciri KBSR itu sendiri. Sebagai saluran Pendidikan pada peringkat awal. KBSR akan memastikan pendidikan yang diberikan kepada pelajar memuaskan dan menepati ciri-ciri yang diinginkan. Pendidikan yang sama untuk semua murid. pertukaran pendapat dan meningkatkan kerjasama di kalangan murid. iv. justeru semua aktiviti pembelajaran harus dihubungkaitkan dengan pengalaman hidup mengikut peringkat. Suasana kondusif sekolah umpamanya memberi peluang dan menggalakkan interaksi sosial .

murni dan semangat patriotisme dalam proses pengajaran dan pembelajarannya. emosi dan jasmani. rohani. SOALAN 2 . Falsafah Pendidikan Negara menginginkan insan yang harmoni dan seimbang dari segi intelek.

pemerolehan ilmu serta bagi tujuan rekreasi. Kemahiran bahasa ini membolehkan murid menggunakan bahasa Melayu secara berkesan dalam kehidupan harian dan sebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup bagi perhubungan sosial. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah ini juga memberikan penekanan kepada kemahiran bahasa. Selain itu. Pendidikan Bahasa Melayu di peringkat rendah berbertujuan mewujudkan asas semangat kewarganegaraan. Bahasa Melayu dijadikan mata pelajaran teras di semua sekolah rendah dan menengah. murid mampu mengungkapkan ilmu pengetahuan daripada mata pelajaran yang lain di samping mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Bahasa Melayu juga berperanan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan rakyat Malaysia. juga berperanan sebagai pemangkin kepada semangat cinta akan tanah air yang dikongsi bersama oleh semua rakyat tanpa mengira agama. emosi. kaum mahu pun bangsa. Kurikulum Bahasa Melayu digubal bertujuan memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. rohani. Pendidikan Bahasa Melayu berhasrat membina rasa bangga terhadap bahasa yang mencerminkan akal budi dan pemikiran rakyat. Kurikulum Bahasa Melayu turut menyediakan murid untuk menguasai kecekapan berbahasa dan berkomunikasi dan dapat menggunakan tatabahasa secara betul dan tepat.. Kurikulum Bahasa Melayu yang digubal secara khasnya menyediakan murid untuk menguasai kecekapan berbahasa dan berkomunikasi dan dapat menggunakan tatabahasa secara betul dan tepat.murid mampu mengungkapkan ilmu pengetahuan daripada mata pelajaran yang lain. Sukatan pelajaran ini juga memberikan pertimbangan kepada pelbagai gaya pembelajaran. Selain itu. dan jasmani. Aktiviti . iaitu Kemahiran Mendengar dan Bertutur. dan kecerdasan yang berbeza di kalangan murid. dan Kemahiran Menulis.Selaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996. minat. Kemahiran Membaca.

1 Rasional Kemahiran Lisan. Sukatan Pelajaran ini mengandung matlamat. Hasil Pembelajaran. Organisasi kandungan merangkumi Kemahiran Bahasa. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu yang digubal mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang kurikulum Bahasa Melayu. Sekarang kita akan melihat secara mendalam apakah rasional. tujuan dan aktiviti-aktiviti yang terdapat di bawah kemahiran-kemahiran di atas. Jika kita lihat. Sistem Bahasa. Membaca dan Menulis .kokurikulum Bahasa Melayu yang dijalankan di luar waktu sekolah adalah penting sebagai alat sokongan bagi memantapkan kemahiran berbahasa murid. dan organisasi kandungan. objektif. objektif. 2. dan Pengisian Kurikulum.

2. Kemahiran membaca pula merupakan keupayaan murid membaca ayat dengan lancar menggunakan sebutan. kita dapat melihat kemahiran bahasa ini membolehkan murid menggunakan bahasa Melayu secara berkesan dalam kehidupan harian dan sebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup bagi perhubungan sosial. dan kecerdasan yang berbeza di kalangan murid. Bacaan dan Menulis Objektif Kemahiran Lisan antaranya ialah :- . Berpandukan rasional atau kewajaran kemahiran-kemahiran yang terdapat di dalam Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah 2003. minat. Murid digalakkan menggunakan kreativiti mereka menghasilkan penulisan bahan berunsur pengetahuan dan penulisan imaginatif. Penekanan diberi kepada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik membaca.2 Objektif Kemahiran Lisan. pendapat. dan jeda yang betul. Penekanan diberi kepada penggunaan pengucapan menggunakan tatabahasa yang sesuai. cantik. Sukatan pelajaran ini juga memberikan pertimbangan kepada pelbagai gaya pembelajaran. intonasi. pemerolehan ilmu serta bagi tujuan rekreasi. Kemahiran seterusnya iaitu kemahiran menulis merupakan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui menggunakan ayat yang gramatis. serta tulisan yang jelas. perasaan. dan kemas.Kemahiran lisan merupakan keupayaaan murid berbual untuk menjalin hubungan dan menyampaikan maklumat. tanda baca dan ejaan yang betul. serta idea yang kritis dan kreatif dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan.

dan membuat keputusan tentang sesuatu perkara. kosa kata. dan iii. . dan iii. kreativiti. dan sebutan yang betul. mencapai persetujuan. ii. dan sebutan yang betul dalam aktiviti menulis. ii.i. kosa kata. mempupuk minat membaca sebagai satu amalan ke arah membina budaya pembelajaran berterusan. pemikiran kritis dan penghayatan nilai murni. ii. memperkembangkan kekuatan imaginasi. iii.. menggunakan bahasa baku yang meliputi ejaan. menggunakan bahasa baku yang meliputi ejaan. Objektif Kemahiran Bacaan pula ialah :i. berbincang dan berkongsi pendapat untuk menyelesaikan masalah. mengenali dan menghasilkan pelbagai jenis penulisan kreatif dan berunsur pengetahuan menggunakan kemahiran menulis serta proses penulisan yang sesuai dan betul. dan menghargai dan menghayati keindahan bahasa melalui karya sastera dan karya berunsur ilmu. membaca pelbagai bahan sastera dan bahan berunsur pengetahuan menggunakan teknik membaca yang sesuai dan berkesan untuk memperoleh ilmu dan memproses maklumat secara kritis. Objektif Kemahiran Menulis pula antaranya melibatkan :i. bertutur petah menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dalam pelbagai situasi. tatabahasa. tatabahasa.

ditonton. iv. bercerita. menyampaikan maklumat. dan berkesan. Berpandukan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu 2003. iii. atau dialami. 3. guru harus menekankan dan mengambil kira aspek sosio budaya dan tatasusila untuk menjamin kesejahteraan hubungan.1 Aktiviti Kemahiran Lisan. dan berbincang. rakan sebaya. berbual dengan keluarga. Antaranya ialah :i. Semua perbualan. dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal. Kemahiran Lisan merupakan keupayaan murid memahami perkara yang didengar dan dituturkan dalam pelbagai situasi pengucapan sama ada perbualan harian atau situasi formal. menarik. banyak hasil pembelajaran yang disenaraikan di bawah kemahiran ini. Kemahiran Bacaan dan Kemahiran Menulis Aktiviti Kemahiran Lisan. dan berbincang tentang tajuk-tajuk yang relevan secara bertatasusila ‘ . menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang mudah. dibaca . bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. betul.3. ii. Hasil Pembelajaran bagi kemahiran lisan ialah berbual. Kemahiran ini bertujuan menimbulkan kemesraan dan mengeratkan persahabatan serta dapat membincangkan topik yang lebih mencabar.

0 Berbual dengan keluarga. bercerita tentang hobi sendiri dan hobi rakan. berbual tentang perkara-perkara yang dilakukan pada masa lapang. menonton televisyen 3. Proses membaca memerlukan seseorang itu menterjemahkan kembali lambing-lambang bertulis kepada lambang-lambang bunyi yang hendak disampaikan oleh penulisnya. Ini kerana kebolehan membaca dianggap sebagai asas . Kebolehan membaca sangat penting dan ia merupakan satu ukuran kejayaan pelajar-pelajar di sekolah. sebutan. ii.i. seperti melukis. Aktivit-aktiviti tersebut boleh dipecahkan mengikut kemahiran yang ingin diajar. Membaca berbeza daripada mendengar kerana ia melibatkan kedua-dua aktiviti verbal dan literasi secara serentak. Membaca ialah proses kebalikan daripada proses menulis. rakan sebaya. intonasi. Membaca dapat membantu memperluaskan pemikiran dan idea serta meningkatkan daya kreatif seseorang individu dalam pelbagai bidang. guru boleh mengunakan aktiviti-aktiviti seperti. jika guru ingin mengajar kemahiran 1. ungkapan.Berikut ialah antara beberapa aktiviti yang boleh dilakukan apabila mengajar kemahiran lisan kepada pelajar.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian menggunakan kata. mengemas rumah.2 Aktiviti Kemahiran Membaca Kemahiran membaca merupakan salah satu daripada empat kemahiran bahasa yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa. Apabila kita membaca kita akan menghuraikan bahan bercetak kepada pertuturan dan pada masa yang sama kita akan menghuraikan pertuturan itu kepada pemikiran. Sebagai contoh. ayat. dan nada yang sesuai. dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal sub unit 1.

Kemahiran 6. Kemahiran .0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. memahami maklumat . intonasi. Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan.2 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. dan gaya pembacaan yang sesuai Sub Topik Kemahiran 5. menaakul . frasa. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.1 6.2 Bercerita dengan menggunakan kata. Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Antaranya ialah :Kemahiran 5. Kemahiran membaca ditekankan pada peringkat awal lagi bersama kemahiran lain seperti mengira dan menulis.bagi mencapai semua kejayaan dalam semua bidang.1 5. terutama dalam bidang pendidikan. dan menghayati teks. Berikut disenaraikan beberapa kemahiran yang perlu dipelajari murid. dibaca atau dialami Sub Topik Kemahiran 6. ditonton. Hasil Pembelajaran bagi kemahiran membaca ialah membaca kuat.1 6.

2 Aktiviti Kemahiran Menulis . dibaca atau dialami Sub Topik Kemahiran 6. b. menaakul .2 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. jika guru ingin mengajar kemahiran 6. dan menghayati kandungan teks yang dibaca Sub Topik Kemahiran 7.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. Murid memilih perkataan yang salah ejaan secara berkumpulan. c. Murid merujuk kepada kamus untuk mendapatkan ejaan yang betul. d. Berikut ialah antara beberapa aktiviti yang boleh dilakukan apabila mengajar kemahiran bacaan kepada pelajar.1 Bercerita dengan menggunakan kata. pelbagai jenis ayat.0 Membaca. ditonton. frasa. 3. dan gaya bahasa daripada bahan sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. Murid mengemukan hasil perbincangan kepada kelas. Sebagai contoh. Aktivit-aktiviti tersebut boleh dipecahkan mengikut kemahiran yang ingin diajar. Membaca dan mengenal pasti perkataan. Murid membaca teks yang diedarkan. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas atau merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.7.1 7. Aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan di bawah kemahiran bacaan ialah a.

iii. Penulisan hendaklah menggunakan ayat yang gramatis serta tanda baca dan ejaan yang betul.0 Menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam penulisan sub topic 8. jika guru ingin mengajar kemahiran 8. menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. dan membuat ulasan. Kemahiran menulis merupakan keupayaan murid menulis perkataan dan membina ayat. Mengisi apa-apa kheisiengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai bagi melengkapkan ayat. ayat tunggal. serta dapat mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan. Berikut ialah antara beberapa aktiviti yang boleh dilakukan apabila mengajar kemahiran bacaan kepada pelajar. Berbincang secara berpasangan untuk memilih dan menyusun perkataan supaya menjadi ayat .Kemahiran menulis merupakan rangka kerja aktiviti pengajaran pembelajaran untuk dilaksanakan guru di dalam bilik darjah atau makmal. dalam satu jangka waktu yang telah ditetapkan. Hasil pembelajaran bagi kemahiran menulis ialah keupayaan menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana. guru bolehlah menggunakan aktiviti di bawah. ii.1 Membina dan menulis perkataan. Aktiviti-aktiviti tersebut ialah :- i. Menyalin perkataan dan ayat yang dibaca daripada rajah tukar Membaca ayat untuk memahami maksud ayat. mencatat dan menyusun maklumat. dan ayat majmuk. iv. Sebagai contoh. Aktivit-aktiviti tersebut boleh dipecahkan mengikut kemahiran yang ingin diajar.

Berikut ialah dua cadangan aktiviti yang boleh dilakukan guru dalam mengajar kemahiran menulis. . Latihan 1 Latihan 2 Tujuan Kemahiran Lisan. Kemahiran Bacaan dan Kemahiran Menulis.

kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran akan mengalami masalah pertuturan juga. seseorang itu perlu menguasai kedua-dua kemahiran ini. 2. menyatakan perasaan dan kehendak). . Bagi menguasai kemahiran lisan dengan baik. Membolehkan murid bertutur menggunakan ayat yang tersusun. objektif. dan aktiviti bagi setiap kemahiran yang telah disenaraikan di muka surat sebelumnya. Kita telah membincangkan mengenai rasional. dan 5. Sekarang kita akan melihat apakah tujuan untuk setiap kemahiran ini diajar dan dipelajari. Tujuan mempelajari kemahiran lisan ialah :Menyebut perkataan dan ayat dengan betul. kehendak. ia bukan hanya melibatkan kemahiran bertutur sahaja tetapi juga melibatkan kemahiran mendengar. Malah bagi kes masalah pendengaran yang teruk (pekak). 4. Untuk berinteraksi dengan orang lain Melatih murid agar berkeyakinan (menyampaikan perasaan. Sebagai contoh. kanak-kanak tersebut tidak dapat bertutur langsung atau dikatakan sebagai bisu. dan percaya kepada diri (berani bercakap. perkataan yang sesuai. Melatih murid mendengar dan memahami pertuturan orang lain. dan lain-lain).Lisan adalah pertuturan atau percakapan. 3. dan perbendaharaan kata yang luas. Apabila seseorang bertutur. Ini bermakna kemahiran lisan merangkumi dua kemahiran penting iaitu mendengar dan bertutur.

8. Ada masanya mereka perlu membaca secara meluas atau ekstensif. dapat mengenal pasti laras bahasa yang pelbagai. 2. membolehkan murid-murid membaca dengan irama membaca yang betul. dapat menggunakan kemahiran bahasa dalam mata-mata pelajaran yang lain. membolehkan murid-murid tahu menggunakan tanda-tanda baca serta tahu pula berhenti pada tempat-tempat berhenti yang betul. Mereka membaca untuk pelbagai tujuan seperti untuk mendapatkan maklumat dari pelbagai sumber. Ada masanya pula mereka perlu membaca secara intensif atau mendalam. Oleh itu guru perlu membimbing pelajar pelajar menguasai teknik-teknik tersebut dari peringkat sekolah rendah lagi. membolehkan murid-murid membaca dengan cekap dan pantas dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas..Seseorang pelajar lazimnya terpaksa banyak membaca. . pelajar perlu menguasai dan mengamalkan beberapa teknik membaca. kosa kata dan juga apabila menggunakan kamus. 1. 5. untuk membolehkan murid-murid mencapai kemahiran dan kecekapan membaca bersuara. 6. 3. Untuk menjadi seorang pembaca yang berkesan. mengembangkan atau mempelajari unsur bahasa seperti tatabahasa. dan menikmati unsur estetik dalam bahan bacaan. pelajar membaca untuk tujuan-tujuan seperti yang berikut. 4. 7. Dalam konteks sekolah.

ayat dan seterusnya unit-unit yang lebih panjang. 4. melatih murid-murid menggunakan bentuk penggunaan bahasa yang betul berdasarkan sesuatu jenis karangan tertentu. melatih murid-murid mengembangkan karangan dalam bentuk pemerengganan yang betul. 2. bahkan berlanjutan sepanjang usia hidupnya. menyuburkan minat menulis. Faedah menulis kepada pelajar tidak terhad untuk jangka masa pendek. menyiapkan murid-murid untuk menghadapi peperiksaan. pengalaman. pendapat. mengikut peraturan-peraturan tertentu dengan menunjukkan wacana dan pelahiran idea yang jelas dan tersusun. dan meluaskan kosa kata. 5. Menulis dalam apa bentuk sekalipun adalah mustahak kerana ia dapat membantu mempertingkatkan tahap pencapaian pelajar di dalam pembelajaran. 3. 7. maklumat dalam bentuk tulisan untuk berhubung dengan orang lain atau dengan dirinya. Menulis juga adalah satu proses untuk memberikan simbol-simbol grafik bagi melambangkan bahasa dalam menyusun perkataan. 8. 6. menggunakan pengalaman menulis karangan ke dalam situasi sebenar sehari-hari. Tujuan mempelajari kemahiran menulis antaranya ialah :1. melatih murid-murid menghujah dan mengembangkan idea. melatih murid-murid melahirkan idea. perasaan.Menulis adalah merupakan satu proses atau untuk menghasilkan bahan yang berbentuk idea. Ini adalah disebabkan bahawa bahasa adalah alat untuk menyalurkan maklumat. rangkai kata. . Kemahiran menulis adalah satu kemahiran yang penting dan perlu dikuasai oleh pelajar bukan sahaja dalam pembelajaran bahasa tetapi untuk mata pelajaran-mata pelajaran yang lain.

luhur dan mulia dari segi rohani. Malah keseluruhan Falsafah Pendidikan Negara adalah berpaksikan keTuhanan. tetapi adalah untuk pembangunan diri manusia secara menyeluruh dan seimbang supaya menjadi seorang insan. . Bahasa Melayu di Malaysia ialah bahasa kebangsaan.Penutup Falsafah Pendidikan Negara adalah teras kepada sistem pendidikan di negara ini. bertanggungjawab. falsafah pendidikan ini turut menekankan prinsip kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. bangsa dan negara. jelas bahawa tujuan pendidikan bukan hanya setakat memperoleh segulung ijazah atau diploma. dan merupakan mata pelajaran teras yang wajib dipelajari di peringkat sekolah rendah. seimbang dan harmonis mencerminkan individu yang berilmu pengetahuan. bahasa rasmi. Dalam konteks yang lebih luas. Selaras dengan Rukun Negara. dan berbakti. berakhlak mulia. Falsafah Pendidikan ini dimanifestasikan dalam diri insan yang memiliki ciri-ciri baik. Kandungan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah merangkumi penggunaan bahasa yang menekankan kemahiran bahasa berteraskan bahasa Melayu baku. sihat dan bersih dari segi mental dan fizikal serta dapat berbakti kepada agama. ahli keluarga dan masyarakat dan warganegara yang berilmu. Berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. insan yang baik. seimbang dan harmonis. Mata pelajaran ini bertujuan melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi selaras dengan peranannya sebagai bahasa ilmu. bahasa pengantar utama. Falsafah ini digubal di atas kesedaran bahawa negara mesti mempunyai tuju hala dan matlamat yang benar dan tepat di dalam sistem dan rancangan pendidikannya.