PENGUJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN

pengukuran dan penilaian dalam pendidikan. Menjelaskan konsep kesahan. keobjektifan. . kebolehtadbiran dan kemudahtafsiran. kebolehpercayaan.HASIL PEMBELAJARAN Menjelaskan konsep dan matlamat pengujian.

pra kelayakan dan diagnostik serta penilaian alternatif. Membezakan penilaian berasaskan norma dan kriteria.Membezakan bentuk penilaian formatif. . sumatif.