NOTA PADAT MENGGAMBAR

PENGENALAN BIDANG MENGGAMBAR Ÿ satu bidang yang menegaskan perkembangan persepsi dan kemahiran seseorang murid. Ÿ melihat kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan mereka dalam membuat gambar dengan menggunakan pelbagai media dan teknik. Ÿmenekankan aspek ruang, struktur, imbangan dan komposisi dalam sesuatu hasil karya. Ÿlukisan, catan, kolaj, montaj, cetakan, gosokan, resis, percikan dan mozek. Ÿmeliputi penerokaan kesan seni serta mengenali pelbagai alat bahan dan kegunaannya. Ÿmembolehkan murid mengenali dengan lebih dekat lagi pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan.. Ÿdapat memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap asas seni reka seperti warna, garisan, susunan dan kesannya. R Definisi Menggambar Ÿrepresentasi visual sesuatu objek atau imej yang dihasilkan di atas permukaan rata. Ÿmengandungi komposisi artistik yang dihasilkan melalui aplikasi warna di atas permukaan rata. Ÿ gambaran mental yang jelas dan pemberitahuan imej mental seseorang ŸIlustrasi yang digunakan untuk menerangkan dengan lebih jelas tentang sesuatu objek Ÿ Gambaran huruf yang diterangkan dalam bentuk grafik. Ÿ Representasi visual yang dihasilkan dalam bentuk dua dimensi Ÿ Gambar sebagai satu artifak yang menunjukkan satu kecenderungan terhadap sesuatu imej atau objek RPengenalan dan Penerokaan Alat, Media dan Teknik Ÿpenting bagi seseorang guru mengetahui dan mengenal pasti perubahan dan perkembangan diri murid-muridnya. Ÿdigunakan dan disatukan dalam satu hasil kerja. Berikut Ÿalatan dan media yang boleh digunakan bagai aktiviti menggambar: Ÿ Berbagai jenis pensil Ÿ Warna pastel, warna air, warna poster, warna pensil Ÿ Kapur berwarna Ÿ Oil paste Ÿ Artline atau marker Ÿ Berbagai jenis pen Ÿ Gouche, akrilik, cat minyak Ÿ Stensil Ÿ Kolaj Ÿ Capan, cetakan Ÿ Lilin Ÿ Berbagai jenis cebisan kertas suratkhabar atau majalah Ÿ Bahan-bahan semulajadi seperti berbagai jenis tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, dan buah-buahan Ÿ Penyedut minuman Ÿ Gunting, pisau lipat, gam ŸBerbagai jenis berus lukisan Ÿ Palet/pembancuh warna TUJUAN MENGGAMBAR Berikut ialah hasil pembelajaran yang perlu dicapai oleh setiap murid dalam kegiatan menggambar: Ÿ Asas menggambar Ÿ Menggambar Ÿ Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar

Ÿ Menggunakan Asas Senireka dalam menggambar berdasarkan tema imaginasi murid Ÿ Menggambar berdasarkan tema pengalaman dan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer Ÿ Menggambar berdasarkan tema, pengalaman, imaginasi dan fantasi murid secara manual dan berbantukan komputer Jika dilihat secara keseluruhannya, setiap hasil pembelajaran tersebut boleh dibahagikan mengikut arasaras yang tertentu seperti berikut: Rpengetahuan Rkefahaman Raplikasi Ranalisa Rsintesis Rpenilaian (a) Aras Pengetahuan dan Kefahaman Ÿ Memahami konsep dan fungsi setiap aktiviti yang dipelajari Ÿ Menyatakan perasaan, idea dan imaginasi diri melalui kegiatan menggambar. 1. Apakah yang anda faham tentang definisi menggambar 2. Berikan teknik-teknik yang boleh digunakan dalam proses menggambar 3. Apakah alatan, media dan bahan yang sesuai untuk aktiviti menggambar Ÿ Menguasai asas seni reka serta menghasilkan hasil kerja seni visual yang kreatif dan berfungsi Ÿ Meningkatkan pengetahuan Asas Senireka serta mengaplikasikannya dalam penghasilan (b) Aras Aplikasi dan Analisa Setelah mengetahui dan memahami apa yang dipelajari murid akan beralih ke tahap atau aras aplikasi dan analisa seperti berikut: Ÿ Merasa dan mengenalpasti pelbagai kesan, benda, alat dan bahan dengan meneroka dan mencuba secara spontan Ÿ Menggunakan bahan asas dan bahan gantian dalam kegiatan menggambar Ÿ Mengambil bahagian dalam kegiatan seni visual dengan perasaan gembira Ÿ Menggunakan dan meneroka beberapa teknik dan proses menghasilkan karya seni visual melalui penerokaan terhadap bahan alam dan bahan kutipan Ÿ Mengenal dan menggunakan elemen asas seni reka dalam penghasilan karya secara kreatif Ÿ Membuat penerokaan berdasarkan pemerhatian dan bantuan komputer dalam penghasilan karya Ÿ Meneroka dengan menggunakan perisian komputer dalam proses penghasilan karya Ÿ Mempelbagaikan alat, bahan dan teknik dalam penghasilan karya seni visual (c) Aras Sintesis dan Penilaian Aras sintesis dan penilaian ialah aras peringkat akhir yang perlu dicapai oleh murid apabila mereka melalui proses aras pengetahuan, pemahaman, aplikasi dan analisa. Di antaranya ialah:
1 / 33

Sarbinipani2009

NOTA PADAT MENGGAMBAR

Ÿ Menghayati benda yang dilihat, disentuh dan didengar serta menyatakan aspek yang disukai dan yang tidak disukai Ÿ Memilih, memadan, menyusun dan memanipulasi bahan secara kreatif Ÿ Meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi dalam semua kegiatan seni visual Ÿ Menghargai alam persekitaran serta menghayati unsur flora dan fauna untuk penghasilan Ÿ Mengenal dan menggunakan elemen Asas Senireka dalam penghasilan karya secara kreatif. Ÿ Mengamalkan nilai-nilai murni seperti bekerjasama, berkeyakinan diri, kekemasan, kebersihan serta mengutamakan keselamatan Ÿ Meningkatkan minat, daya kreativiti dan imaginasi dalam kegiatan seni visual Ÿ Mengenali serta menghargai hasil kerja sendiri dan rakan Ÿ Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan alat, bahan dan teknik untuk menghasilkan sesuatu hasil kerja. Ÿ Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman untuk menghasilkan portfolio (analisis) Ÿ Meningkatkan pengetahuan serta mengaplikasi elemen Asas Senireka dalam penghasil karya Ÿ Menggabungjalin aktiviti seni visual dengan matapelajaran lain dalam usaha mewujudkan idea yang kreatif Ÿ Menggabungkan pelbagai alat, bahan dan teknik dalam penghasilan secara kreatif Ÿ Menghargai sumbangan pelukis tempatan dalam kegiatan menggambar Ÿ Menghargai sumbangan pelukis tempatan dan unsurunsur budaya tanah air melalui kegiatan seni visual Ÿ Membuat pernyataan secara lisan tentang kerja sendiri dan rakan secara kritis dan merekod pengalaman pembelajaran dalam portfolio. KEPENTINGAN MENGGAMBAR Menurut Gaitskell dan Huewitz, (1970), terdapat empat cara bagaimana guru dan murid-muridnya berbincang mengenai hasil kerja seni: 1. Apa yang kamu lihat? (penerangan) 2. Bagaimana objek/imej itu disatukan? ( analisis) 3. Apakah yang ingin disampaikan oleh seseorang artis itu? (Interpritasi) 4. Bagaimana kamu fikir tentang perkara itu? (Penilaian) Proses penerangan, analisis, interpretasi dan penilaian yang dilakukan sewaktunpengajaran dan pembelajaran diterangkan secara terperinci dari tahun satu hingga ke tahun enam seperti berikut: ŸPada tahun pertama di sekolah rendah peringkat permulaan murid-murid didedahkan dengan asas menggambar iaitu dengan cara memerhatikan kesan-kesan garisan yang terdapat di persekitaran seperti kesan laluan tapak kaki haiwan, tapak kaki manusia, kesan laluan kenderaan di atas permukaan tanah atau pasir. Pemerhatian tertumpu dari segi sifat dan

jenis garisan seperti tebal,nipis, panjang, pendek, bengkok, lurus, cetek, putus-putus. Dengan cara begini murid-murid akan dapat menyatakan secara lisan pengalaman pembelajaran yang diperhatikan di persekitaran dan seterusnya dapat melakar secara spontan untuk menghasilkan imej melalui garisan dan rupa secara tidak terancang. Ÿ menggunakan bahan kutipan untuk menggambar secara mudah dan diaplikasikan dalam kegiatan menggambar seperti mengenal garisan, lukisan, gosokan dan kolaj. Teknik-teknik yang boleh dipelajari oleh mereka dalam proses menggambar di tahun satu ialah seperti menekap, memotong, menampal, mencantum, menyusun gambar dan gosokan. Akhirnya murid dapat menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan hasil kerja rakan. ŸDi tahun kedua pula murid sudah berada di peringkat menggambar. Di peringkat ini murid-murid dapat mengetahui dan mengenal pasti alat, bahan, dan teknik dalam asas menggambar berdasarkan beberapa eksperimen. Murid menyedari wujudnya rupa asas geometri di persekitaran. Seterusnya murid dapat menghasilkan gambar dengan memanipulasi bahan yang berasaskan air, minyak dan bahan kering. Akhirnya murid dapat menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai bahan serta teknik setelah membuat pemerhatian. Di antara cadangan aktiviti murid-murid di peringkat ini ialah seperti lukisan, catan, capan, stensilan, kolaj, gurisan, gosokan, resis dan cetakan. Di peringkat penilaian ini murid boleh menyatakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri sama ada di dalam bilik darjah atau di rumah. Semasa murid berada di tahun tiga, apa yang diharapkan murid sudah boleh meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar. Murid sudah boleh menggambar dengan menggunakan pelbagai bahan dan teknik melalui penerokaan. Seterusnya di peringkat analisis murid boleh memilih dan menggunakan alat, bahan, dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar. Di antara teknik-teknik yang boleh dicadangkan ialah seperti stensilan, montaj, capan, catan, resis, kolaj, lukisan, gurisan, tekapan dan cetakan. Di peringkat interpretasi dan penilaian, murid dapat menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai alat, bahan dan teknik secara kreatif melalui penerokaan seterusnya dapat membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. Ditahap ini murid dijangka boleh membuat dokumentasi mudah dalam portfolio supaya dapat meluahkan perasaan dengan lebih jelas dan terperinci. Di sini murid dapat menghayati nilai-nilai estetik yang ada dalam sesuatu hasil kerja. ŸDi tahun empat, adalah diharapkan murid dapat menggunakan Asas Senireka iaitu unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan dalam menggambar berdasarkan tema imaginasi murid. Peringkat penerangan dan analisia adalah satu peringkat di mana murid dapat mengenali
2 / 33

Sarbinipani2009

NOTA PADAT MENGGAMBAR

unsur senireka seperti warna, garisan, rupa, bentuk, ruang, jalinan, imbangan, dan penegasan dalam aktiviti menggambar. Di samping itu murid sudah boleh mengenal pelukis tempatan dan hasil karya mereka. Di peringkat ini murid dapat menghasilkan gambar dengan menggunakan alat, bahan, dan teknik yang sesuai serta dapat mengaplikasikan Asas Senireka dalam hasil kerja mereka. Selain dari itu mereka juga dapat menghasilkan gambar berdasarkan tema imaginasi mereka dengan menggunakan alat dan bahan yang sesuai. Di antara cadangan aktiviti yang sesuai dijalankan ialah seperti lukisan, catan, capan, stensilan, kolaj, resis, mozek, gurisan, cetakan. Akhirnya murid dapat menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. Dapat mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman menghasilkan portfolio. ŸAktiviti menggambar di tahun ke lima adalah berdasarkan tema pengalaman dan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer. Di peringkat ini murid dapat mengaplikasi elemen asas senireka (terdiri daripada unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan) yang sesuai dalam aktiviti menggambar mereka. Murid juga dapat mengetahui dan menggunakan bahasa seni visual (istilah) yang mudah untuk berinteraksi. Di aras dua murid dapat menggambar berdasarkan idea yang diperolehi dari pemerhatian dan penerokaan alat, bahan dan teknik dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam kegiatan menggambar. Di peringkat interpretasi dan penilaian, murid dapat menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai alat, bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas. Cadangan aktiviti yang boleh dikemukakan ialah seperti kolaj, lukisan, resis, catan, capan, mozek, gurisan, cetakan, perisian komputer seperti photoshop, Microsoft word dan paintbrush. Pentingnya bidang menggambar di sini ialah supaya murid dapat membuat pemerhatian dan mengenalpasti wujudnya elemen Asas Senireka dalam alam ciptaan Tuhan. Selain dari itu mereka juga dapat membuat perbandingan dan berbincang tentang hasil kerja murid sendiri dan mengaitkan dengan karya pelukis tempatan yang dipamerkan. Secara tidak langsung murid dapat mengenali dengan lebih dekat lagi pelukis-pelukis dan hasil karya mereka. Murid juga dapat menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. Dapat menghargai sumbangan pelukis tempatan dan akhir sekali dapat mengumpul dan merakam maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. ŸPada tahun terakhir iaitu di tahun enam, proses menggambar adalah berdasarkan tema, pengalaman, imaginasi dan fantasi murid secara manual dan berbantukan komputer. Pada permulaannya murid dapat menggambar dengan memberi penekanan kepada konsep perspektif dan kadar banding. Memilih, meniru, memadan dan menyusun gambar untuk menghasilkan satu komposisi Di aras kedua, murid dapat mencari sumber rujukan sebagai pencetus idea untuk menggambar serta

dapat mengaplikasikan elemen Asas Senireka dalam kegiatan menggambar dengan bantuan komputer. ŸDi peringkat akhir, murid sudah boleh menggambar dan menampakkan perspektif dan kadar banding serta mempelbagaikan alat, bahan (media) dan teknik untuk memberi kesan yang lebih kreatif dan kemas. Antara aktiviti yang dicadangkan ialah seperti kolaj, catan, montaj, mozek, lukisan, cetakan sutera saring dan dapat menggunakan perisian komputer sendiri. Murid dapat menyatakan pendapat dan membuat perbandingan secara kritis dengan menggunakan bahasa seni visual. Di akhirnya murid dapat menghargai sumbangan pelukis tempatan, mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman untuk penghasilan folio. Jika ditinjau semula peringkat pembelajaran murid bemula dari tahun satu sehingga ke tahun enam, sudah tentu kegiatan menggambar dianggap sangat penting dalam pembelajaran Pendidikan Seni Visual mereka samada di sekolah atau di rumah. Dari aktiviti menggambar bermulanya proses murid berkomunikasi dengan diri sendiri, rakan-rakan, guru, ibu bapa, adik beradik dan ahli keluarga yang lain. Secara tidak langsung murid dapat meluahkan perasaan yang berkaitan dengan pengalaman dan apa yang dilihat oleh mereka ke dalam bentuk visual. Apabila luahan perasaan dilakukan secara tak langsung atau secara langsung, maka murid sudah boleh menilai dan menghargai sesuatu dalam kehidupan mereka. Berikut ialah contoh-contoh bagaimana proses berkomunikasi, luahan perasaan, penilaian dan penghargaan dilakukan: Ÿ Demonstrasi pembelajaran oleh murid dan rakan mereka di kelas melalui aktiviti menggambar Ÿ Perbincangan di antara guru dan murid mengenai pengetahuan dan konsep asas senireka dalam menggambar Ÿ Berkongsi idea dengan rakan dan guru yang menunjukkan kreativiti dari apa yang dilukis atau dihasilkan. Ÿ Penggunaan strategi penyelesaian masalah yang kompleks dalam proses menggambar Ÿ Soal jawab berkaitan Unsur Seni dan Prinsip Rekaan sebelum, semasa dan selepas proses menggambar Ÿ Pameran memerhati dan membezakan alatan, media, bahan, teknik dan kegiatan Ÿ Lawatan ke muzium dan galeri menghayati hasil kerja orang lain Ÿ Pertunjukan slaid dan berinteraksi dengannya dari aspek asas senireka Ÿ Perbualan secara berimaginasi menjadikan murid berfikir seketika dan menghasilkan satu kerja seni spontan. Ÿ Soalan-soalan yang berimaginasi adalah berguna untuk murid bagi meluahkan perasaan dalam bentuk lukisan atau catan. Ÿ Menerusi imaginasi murid dapat meluahkan perasaan. Contoh imaginasi yang paling berkesan terhadap murid ialah mimpi kerana ia boleh menyentuh perasaan
3 / 33

Sarbinipani2009

teknik. Bagi mereka imej yang dihasilkan dari tajuk mimpi contohnya adalah satu cara mengekspresi diri mereka ketika dalam ketakutan atau kegembiraan. Kesemua alat/media boleh digunakan untuk menghasilkan berbagai teknik seperti berikut: APLIKASI ALAT. rupa. Ÿ satu representasi visual yang dihasilkan dalam bentuk 2 dimensi Ÿ mengandungi komposisi artistik yang dihasilkan ke atas permukaan rata Ÿ satu gambaran mental yang jelas dan pemberitahuan imej mental seseorang. Media dan Bahan Ÿsenarai bahan-bahan yang sering digunakan bagi menghasilkan sesebuah lukisan: Pensil H Adalah sejenis pensel jenis Keras Pensil B (2B 8B) Adalah sejenis pensel lembut Pensil warna Terdiri daripada berbagai jenis warna Arang Dapat memberi kesan legap dan mudah mendapat kesan Pen dan dakwat Mempunyai kesan garisa yang lebih halus dan jelas Soft Pastel Didapati dalam pelbagai warna dan mempunyai kesan lembut Krayon Juga lembut dan mempunyai kesan lilin Pen marker Menghasilkan kesan garisan yang tebal Marker pelukisan (rendering marker) Kapur Kesan garisan yang tebal dan mudah tanggal Jenis-jenis Kertas Lukisan Ÿ Kertas lukisan biasa Ÿ mempunyai permukaan yang sesuai untuk pensel. sintesis dan penilaian. RAplikasi garisan. Penjelasan mengenai alat. Ÿsatu cara bagaimana seseorang boleh berkomunikasi dengan orang lain. pensel warna. Dalam suasana pembelajaran di dalam kelas. imej unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan adalah sesuatu yang amat berguna dalam proses menggambar. Ÿ Satu cara lain bagi meluahkan perasaan ialah melalui berkomunikasi di antara guru dengan murid. Ÿmemperlihatkan sejauh mana kemampuan murid terhadap aspek melukis dan membuat gambar dengan menggunakan pelbagai media dan teknik. MEDIA DAN TEKNIK 4 / 33 Topik2 Lukisan PENGENALAN AKTIVITI LUKISAN (a) Definisi Lukisan Sarbinipani2009 . pen. montaj. bentuk. intepritasi dan penilaian. bahan. warna dan jalinan ke atas sesuatu hasil kerja dinamakan lukisan. arang dan krayon lembut. RPenggunaan alat dalam sesebuah lukisan terhad kepada media kering seperti pensel.NOTA PADAT MENGGAMBAR seseorang murid itu. RUMUSAN Ÿmenegaskan perkembangan persepsi dan kemahiran murid. melorek ton dan menggosok juga dinamakan lukisan. Rlanjutan beberapa lakaran ringkas bagi merakamkan informasi visual kepada sesuatu kegiatan lain seperti catan. Rkarya seni atau hasil kerja seni yang dihasilkan di atas sesuatu permukaan rata. kertas taip. kertas komputer. masa untuk berkomunikasi amatlah berharga. Dengan cara ini nilainilai estetik akan wujud dalam diri mereka. pastel. resis. sederhana kasar dan kasar. cetakan. pen dan dakwat. media dan teknik yang digunakan dalam bidang menggambar menghasilkan hasil kerja seni bermutu dan menarik perhatian ramai. Ÿ Bod bristolŸmerupakan kertas bod putih yang keras dan licin yang dicipta untuk pen. Ÿ Alatan. Biasanya digunakan untuk lukisan pastel Ÿ Lain-lain kertas seperti Âbrown paperÊ. saiz. Rhasil kerja seni yang dibuat untuk meluahkan perasaan berbentuk imej dengan menggunakan media kering atau menggunakan warna paling sedikit. Ÿ mempunyai hasil pembelajaran yang berbeza mengikut tahap umur murid Ÿ Aras pengetahuan murid dalam aktiviti seni boleh dikategorikan mengikut aras pengetahuan. Ÿ Kertas Ledger Bond kertas lukisan yang mempunyai beraneka jenis permukaan iaitu licin. kefahaman. biru dan sebagainya. RProses melakukan garisan. Ia terdapat dalam pelbagai warna yang cerah seperti kelabu. aplikasi. montaj dan cetakan. kreativiti dan ekspresi diri murid Ÿkegiatan membuat gambar ialah seperti lukisan. kertas suratkhabar. analisa. Ÿmenekankan perkembangan imaginasi. R bergantung kepada penggunaan garisan yang ekspresif dan nyata. gosokan. Ÿ Kertas Ingres kertas ini mempunyai permukaan yang halus dan berbulu. dapat meluahkan perasaan dan menilai sesuatu hasil seni dari aspek estetik. Ÿ Kertas cat air Ÿ terdapat dalam pelbagai gred kelicinan. percikan dan mozek. (b) Alat. Ÿ Perbincangan mengenai hasil kerja seni dilihat melalui empat cara iaitu peringkat penerangan. (c) Teknik Teknik pelukisan biasanya bergantung pada jenis alat atau media yang digunakan. Kadangkala setiap soalan yang dikemukakan tidak memerlukan jawapan spontan dan betul dari murid-murid tetapi boleh membuatkan seseorang murid berfikir secara kritis dan kreatif tentang apakah cara alternatif yang boleh dihasilkan oleh mereka pada pembelajaran akan datang. analisis. Kertasnya tebal dan bermutu tinggi. media. kolaj. kertas fotokopi. arang. Ÿmemberi kesedaran terhadap Asas Senireka dalam hasil kerja Ÿ Aspek apresiasi seni perlu diadakan sebagai satu proses pembelajaran murid. merah jambu. mahal tetapi baik untuk digunakan. kolaj. catan. kertas arkitek.

media dan bahan yang digunakan untuk kegiatan membuat lukisan. Ÿ dihasilkan mengikut gred tertentu. Murid-murid biasanya mempunyai reaksi yang spontan terhadap alam persekitaran dan apa yang berlaku dalam situasi harian mereka. 2B). teknik conteng. (i) Dihasilkan melalui dua cara: Ÿ lukisan tanpa warna Ÿ lukisan berwarna (ii) Dihasilkan dengan menggunakan garisan-garisan atau ton atau kedua-dua sekali. Analisa hasil kerja seni beberapa orang pelukis dari aspek alatan. Ÿ Dihalusi dengan menyapu air diatasnya. Media dan Teknik. (iii) Tetingkap fokus iaitu kaedah memilih sudut pandangan (iv) Kesan cahaya pada imej (v) Pembentukan bayang-bayang (vi) Teknik (garisan selari. Perlu diingatkan semakin besar nilai H (H. Ia merupakan media melukis yang tertua sekali didunia. media dan bahan yang mereka gunakan. (iii) Empat unsur penting yang menentukan mutu hasil karya lukisan: Ÿ komposisi objek (menepati asas seni reka) Ÿ ruang (susunan ruang yang sesuai dengan tema) Ÿ perspektif (1. Pensil jenis H adalah sesuai digunakan untuk menghasilkan lakaran ringkas kerana garisan yang dihasilkan adalah tajam. Kerja seni menjadi lebih ke arah secara individ dan imaginasi. (b) Kemahiran Mengaplikasikan Alat. (vii) Merakamkan pengalaman dan pemerhatian mereka secara visual. berkomunikasi idea dengan orang lain atau keseronokan sahaja. Ÿlembut dikategorikan dalam jenis B. Ÿ tekstur permukaan yang dilukis. (v) Hasil lukisan dapat sedikit sebanyak menyerlahkan pemikiran dan pandangan seseorang. Ÿ kegelapan yang tinggi. semakin lembut dan gelap kesan pensil lorekan yang dihasilkan. Ÿdigunakan oleh pelukis abad ke 17 dan ke 18 pada dinding gua. Manakala pensil jenis B pula sesuai digunakan untuk membuat lorekan atau menghasilkan ton. cepat dan spontan. 3 titik lenyap) Ÿ Pencahayaan (arah sumber cahaya dikenalpasti sebelum menghasilkan ton untuk membentuk objek 3D (iv) Kesan Lutsinar (v) Potret (vi) Teknik melukis arang ada beberapa cara: Ÿlorekan (dihasilkan ton secara berlork seperti pensel) Ÿ basah (air disapu diatas permukaan arang untuk menghasilkan kegelapan yang halus) Ÿ gosokan (kesan digosok dengan hujung jari) 5 / 33 Sarbinipani2009 . kreatif dan artistik. Garisan yang dihasilkan dengan media pensil dipengaruhi 3 faktor iaitu: Ÿ gred Ÿ tekanan pensil Ÿ kelajuan pensil (ii) Arang Pensel arang dihasilkan dari batang kayu terbakar. Pensil yang Ÿjenis keras ialah dari jenis H. Kesan arang dapat menunjukkan jalinan dan ton dengan baik. Kelebihan arang dalam menghasilkan lukisan ialah Ÿ kelembutan yang tinggi. Ÿ Melukis kawasan yang luas dalam masa yang singkat. Ÿ Hasil perlu disembur dengan ÂfixertiveÊ (pemati). Murid dapat mengaplikasi kemahiran dan teknik melukis dalam kerja seni mereka. media dan bahan yang hendak digunakan (viii) Teknik mengukur objek mengikut kadar banding PERSEMBAHAN HASIL KARYA (a) Ekspresi Diri atau Kefahaman (i) Terdapat 3 jenis cara mengekspresi sesuatu karya seni iaitu secara natural. 2. Ÿ Mudah digunakan. Ÿ Menghasilkan garisan yang tajam dan tepat. Dengan cara ini wujud kepakaran dalam kemahiran dan pendekatan yang digunakan. Ÿ Roti segar bertindak sebagai pemadam. Media dan Teknik Ÿjenis alat. HB. Keistimewaan arang berupaya untuk menunjukkan kesan tekstur permukaan yang dilukis. semakin keras kesan pensil iaitu garisan yang dilakar adalah tajam dan kurang gelap. Tema atau subjek yang ingin dilukis terbahagi kepada tiga iaitu: (i) Lukisan figura Ÿ imej yang berkaitan dengan manusia atau haiwan (ii) Lukisan alam benda objek kaku atau tidak bernyawa (iii) Lukisan lanskap pemandangan di luar studio atau di dalam studio (b) Penerokaan Alat. teknik titik. (ii) Ekspresi diri secara natural bermaksud murid menggunakan kepekaan personal dan hubungan visual semasa mereka melukis (iii) Ekspresi diri secara kreatif pula bermaksud murid lebih memfokus kepada penyelesaian masalah secara kreatif. Di antara contoh-contohnya ialah seperti berikut: (i) Pensil Ÿdibuat dari campuran tanah liat dan arang. (iv) Ekspresi diri secara artistik pula membuat murid peka terhadapkonteks sejarah dan budaya dan belajar membuat penilaian estetik. Ÿ ton lorekan dengan cepat dan menarik. (ix) Dihasilkan untuk meluahkan perasaan. melahirkan naluri tentang apa penonton lihat dalam kerja seni mereka. (vi) Dapat menyatakan persepsi mereka terhadap sesuatu yang dihasilkan melalui lakaran yang dibuat tanpa penerangan secara penulisan dan lisan. Semakin besar nilai B (B 6B). Disamping itu dapat mengaplikasi unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan dengan lebih jelas dalam kerja seni. teknik campuran dll) (vii) Jenis alat.NOTA PADAT MENGGAMBAR (a) perlu mengambil kira tema atau subjek yang ingin dilukis oleh murid-muridnya. (viii) Menjadi asas pembelajaran terhadap perkara lain yang selalunya lebih besar atau kompleks. Murid mula membuat refleksi terhadap ekspresi diri dan kerja seni orang lain.

(b) Alat. Ÿ Berbagai-bagai teknik boleh dihasilkan dalam sesebuah lukisan Ÿ Mengenal pasti tema dan subjek sebelum mula melukis adalah amat penting supaya pengajaran dan pembelajaran lebih teratur. Langkah 3: Mengolah objek dengan lebih terperinci. Bahanbahan pewarna seperti cat poster. cat mural. Ÿ Satu hasil kerja estetik dicipta dengan mengaplikasikan warna basah ke atas permukaan 2D. Berikut ialah contoh beberapa jenis warna yang digunakan oleh pelukis untuk menghasilkan catan: Bahan Bahantara Penguat Sifat-sifat 1. Catan adalah salah satu cabang seni menggambar yang banyak menggunakan warna sebagai bahan untuk menghasilkan gambar. Ÿ Kemahiran mengaplikasikan berbagai alat. Tujuannya ialah untuk menghasilkan catan yang menarik. warna tempera 4. Ÿ Untuk menghasilkan sesebuah lukisan perlu dimulakan dengan langkahlangkah yang tertentu iaitu dari aras mudah ke aras sukar. lembut Ÿ bersifat tebal sekiranya disapu berlapis-lapis Ÿ sesuai di permukaan kertas 3. pastikan pilihan yang dibuat adalah tepat dan betul. Dalam proses mencatan aspek yang paling penting ialah memahami berbagai jenis warna dan cara-cara mewarna kerana ia memerlukan kemahiran mewarna dengan betul. kain atau kanvas. Ÿ Suatu teknik menyapu warna basah dengan berus atau alatan lain Ÿ Satu hasil karya seni mempunyai kesan yang bermakna ke atas permukaan dengan menggunakan bahantara pigmen warna. ton yang tertentu. media. cat tempera. bentuk dan jalinan. Ÿ Unsur seni garisan adalah amat penting dan berguna untuk menghasilkan lukisan pelbagai teknik. kertas cat air. Ÿ menggunakan berbagai media kering. Ÿ mewakili gambaran pemikiran atau rekaan tertentu sama ada yang nyata atau abstrak ŸDihasilkan melalui sapuan warnake atas permukaan rata dengan menggunakan berus Ÿ Lukisan grafik mengandungi komposisi artistik dihasilkan dengan mengaplikasikan warna ke atas permukaan Ÿ Satu ciptaan gambar yang berwarna Ÿ latihan mengaplikasikan pigmen dari satu media ke atas permukaan seperti kertas. kanvas dan dinding. Ÿ mempunyai kesan garisan. Berbagai jenis warna seperti warna air. Surat khabar. Pensel digunakan untuk membuat lakaran sebelum mewarna 2. Ÿ Aktiviti pemahaman dan penghargaan amat penting dijalankan setelah selesai mengadakan aktiviti lukisan. dilakukan di atas permukaan yang rata. Media dan Bahan Ÿperlu dititik beratkan semasa proses pembelajaran Pendidikan Seni Visual dijalankan. permukaan dinding 7. media dan bahan -perlu disesuaikan dengan jenis kertas sebelum menghasilkan sesebuah lukisan. Ÿ Pemilihan menggunakan alatan. warna minyak. cat air. Palet atau bekas membancuh warna 5. bahan dan teknik akan menghasilkan lukisan yang terbaik. Berbagai jenis berus 3.NOTA PADAT MENGGAMBAR Ÿ memadam (dengan pemadam atau roti kering) Berikut ialah langkah-langkah menghasilkan lukisan tidak berwarna: Langkah 1: Membuat lakaran asas tentang rupa dan bentuk objek di atas kertas lukisan dengan menggunakan media kering mengikut pilihan pelukis. Langkah 4: Menghasilkan objek dengan menggunakan pensel dan membuat jalinan pada objek dengan lebih jelas. Berikut ialah di antara contoh alatan dan bahan yang sesuai digunakan untuk mencatan: 1. Ia dapat menentukan jenis dan kualiti sesuatu catan yang akan dihasilkan. akrilik. kain kanvas. AKTIVITI 2. Cat AkrilikAir/Minyak Plastik cecair warna putih Ÿ bersifat lutsinar dan legap Ÿ cepat kering Ÿ kesan seperti cat air dan cat minyak 6 / 33 Sarbinipani2009 . Warna Poster Air Pengilat larut air Ÿ bersifat legap dan tebal Ÿ cepat kering Ÿ boleh lutsinar tetapi tidak seperti cat air Ÿ sesuai di permukaan kertas 2. warna poster.2 Topik 3 Kegiatan Membuat Catan PENGENALAN AKTIVITI CATAN (a) Definisi Catan Ÿproses menyapu warna atau cat ke atas sesuatu permukaan rata. Botol untuk mengisi air 6. cat gouache dan cat akrilik adalah warna-warna yang dapat membantu seseorang pelukis menghasilkan catan. Ÿ Teknik gabung jalin pelbagai aspek perlu diambil kira Ÿ Lukisan boleh dihasilkan sama ada dengan cara berwarna atau tidak berwarna. cat minyak. Catan yang bersifat 2 dimensi biasanya diwarna di atas permukaan berbagai jenis kertas. RUMUSAN Ÿdidefinisikan sebagai lanjutan dari aktiviti membuat lakaran demi lakaran dengan menggunakan berbagai jenis media kering. Langkah 2: Membuat struktur objek dengan lebih jelas dengan mengaplikasikan rupa.. Kertas lukisan. Warna Air Air Gam arab bersifat lutsinar.

ia boleh diatasi dengan cara menyerap keluar dengan menggunakan tisu atau menutup warna lain di atas permukaan warna yang salah. campurkan warna atau pekatkan warna tersebut. Ÿ Jika tersilap warna. Ÿ Warna poster biasanya lambat kering. Ÿ Berus yang sesuai digunakan ialah jenis keras Ÿ Untuk mendapat ton yang cerah. Ÿ Biasanya warna latar didahulukan semasa proses catan dilakukan Ÿ Jika terdapat kesilapan semasa mewarna. warna-warna gelap perlu dicampurkan Ÿ Pergerakan tangan akan menentukan halus atau kasar dalam catan tersebut. Fresko Kapurplaster Air atau air kapur Ÿ bancuhan pewarna dan air disapukan ke atas lapisan kapur plaster yang masih lembap. boleh dihasilkan dengan menggunakan warna putih atau warna terang yang lain Ÿ Untuk mendapatkan ton yang gelap pula. potret. Di peringkat sekolah rendah. Ÿ Berus jenis besar dan leper adalah amat berguna untuk mewarna bahagian latar terlebih dahulu. alam semulajadi. (iii) Warna Minyak Ÿ Warna minyak juga bersifat legap seperti warna poster.NOTA PADAT MENGGAMBAR Ÿ kalis air dan minyak Ÿ dihasilkan di permukaan kanvas 4. kita perlu menindihkan warna yang salah tersebut dengan warna baru. ŸBerus yang paling sesuai juga adalah berus jenis keras atau pisau palet Ÿ Warna ini mengambil masa yang lebih lama untuk kering tetapi hasilnya tahan lama untuk disimpan. Cat Minyak Turpentine Minyak linsid Ÿ bersifat legap dan tebal Ÿ lambat kering Ÿ hanya sesuai untuk permukaan kanvas 5. Ÿ Hujung berus jenis bulat digunakan untuk mendapatkan kesan garisan tebal atau nipis seperti yang terdapat pada lukisan cina oriental. perlu dapatkan idea keseluruhan tentang apa yang hendak dilukis. Lakukan beberapa kali sehingga warna tersebut hilang. Cat Gouache Air Gam arab Ÿ bersifat lutsinar dan legap Ÿ cepat kering Ÿ sesuai di permukaan kertas 7. Ÿ Tambahan warna-warna ke atas warna latar menjadikan catan atau bahagian-bahagian yang dicat lebih menarik. (i) Warna Air Ÿ Semasa mewarna dengan menggunakan warna air. Berikut ialah beberapa konsep dan teknik mencatan yang boleh diajar kepada murid-murid: Ÿ Warna air adalah sejenis media basah. Ÿ Jalinan-jalinan yang hendak dibuat perlu ditambah kemudian. Pastikan warna tersebut kering dahulu. Ÿ Warna poster juga sesuai untuk gambar jenis pemandangan. alam benda dan potret. realistik dan spontan. kita boleh memperbaiki kesalahan dengan menitiskan air kosong di permukaan berwarna tersebut kemudian serapkan warna air tersebut dengan berus. Ÿ Sebelum memulakan proses catan. oleh itu berhatihati semasa mewarna. Ÿ Berus yang berlainan saiz dan bentuk seperti berus minyak. Cat Tempera Air Kuning telur Ÿ bersifat lutsinar tetapi tidak seperti cat air Ÿ sesuai di permukaan kanvas dan kertas 6. Ÿ Caranya ialah dengan membasahkan bahagian kertas yang akan diwarnakan dahulu dengan air kosong. Terdapat berbagai teknik mencatan yang boleh dihasilkan semasa mewarna. kadbod atau kepingan kayu yang keras. Tujuannya ialah untuk mendapatkan idea keseluruhan catan. campurkan lebih air pada warna tersebut untuk mendapatkan warna yang cerah Ÿ Untuk mendapatkan ton warna gelap. (ii) Warna Poster Ÿ Warna poster berlainan dengan warna air. dibuang lebihan warna tersebut dan dikembangkan berus tersebut akan mendapatkan kesan garisan halushalus yang banyak hanya dengan satu sapuan 7 / 33 Sarbinipani2009 . Ÿ Berus yang celup warna. Ÿ Hujung berus jenis leper boleh digunakan untuk menghasilkangarisan. Cara kedua ialah dengan membuat garisan dengan menggunakan warna air secara cair atau lembut. Contoh: seperti bahagian langit atau bumi Ÿ Kemudian warnakan dengan warna yang dikehendaki di atas permukaan basah tersebut. Ÿ Warna air biasanya sesuai untuk catan jenis pemandangan. Ÿ Jika terdapat kesilapan mewarna semasa proses mewarna. Ÿ Warna minyak perlu dicampur dengan minyak linsid untuk mencairkan dan memudahkan kerja-kerja mewarna. Rupa bentuk atau idea tersebut boleh dilukis dengan pensel terlebih dahulu. berus varnish. poster dan logo. Ia bersifat legap dan tebal jika disapukan di atas permukaan kertas. berus gigi akan menghasilkan jalinan yang berlainan. kebanyakan teknik-teknik mencatan adalah secara spontan dan terus menerus. Ia berbentuk lutsinar. alam semulajadi. Ÿ Warna minyak amat sesuai diwarnakan di permukaan kanvas. Ÿ Ia sesuai untuk menghasilkan catan dinding atau mural (c) Teknik-teknik Mewarna Ÿfaktor utama yang menentukan kualiti hasil sesebuah catan. Kebanyakan pelukis menggunakan warna air bagi tujuan menjadikan catan mereka lebih hidup. Ÿ Untuk mendapatkan ton warna. Ÿ Berus jenis kecil dan bulat adalah amat berguna untuk menambahkan garisan pada objek atau imej tertentu. berus yang paling sesuai ialah jenis lembut.

Teknik-teknik ini diolah dan digunakan mengikut kesesuaian atau kesukaan pelukis.Ia dihasilkan dengan mencampurkan warna asal dengan warna hitam atau putih untuk mendapatkan ton warna gelap atau terang.NOTA PADAT MENGGAMBAR Ÿ Berus jenis lebar yang diletakkan warna dan sedikit air apabila disapu ke atas permukaan kasar akan mendapat kesan ”dry brush” Ÿ Berus perlu dibersihkan dengan air bersih untuk mendapatkan kesan yang cantik bukannya berlumut.Teknik ini menghasilkan jalinan kasar seperti jalinan padang rumput. berus yang bersih dan lembap.Menghasilkan catan dengan menyapu warna selapis demi selapis ke atas kertas untuk menghasilkan kesan ton dan pencahayaan. Dengan cara ini akan menampakkan kesan timbul dan dimensi bagi sesuatu objek yang diwarnakan. Bahan ini sesuai digunakan pada dakwat berwarna Ÿ Sapuan warna gelap ke atas permukaan kertas dan ditambah air pada setiap sapuan akan mendapatkan satu ton yang menarik iaitu dari gelap ke terang Ÿ Warna terang yang tidak dicampur dengan air akan memberikan kontras yang kuat. Ia menjadikan hasil kerja seseorang itu lebih menarik dan dapat menceriakan suasana.Titikan warna untuk membentuk objek atau corak yang menarik (b) Renjisan -. Biasanya berus atau span digunakan. Ÿ Peluntur warna yang digunakan di rumah boleh juga digunakan untuk membuang warna pada bahagian catan yang tidak perlu. (c) Tindihan -.terhasil dari campuran warna asas dengan warna sekunder Contoh: kuning + hijau = kuning kehijauan Kuning + jingga = kuning kejinggaan Biru + hijau = biru kehijauan Biru + ungu = biru keungguan Merah + ungu = merah keungguan Merah + jingga = merah kejinggaan Warna-warna tersebut seperti yang dinyatakan tadi boleh digubah atau dihasilkan semula dengan tiga cara iaitu: ŸGubahan warna sewarna atau monokrom -. Hasilnya tebal dan kering berlegap (d) Span -. Contoh: kuning + biru = hijau Merah + kuning = jingga Merah + biru = ungu Ÿ Warna tertier -. Kering atas basah -. APLIKASI ALAT.Warna dicairkan dahulu dan disapukan di atas permukaan yang basah. mural dan corak pada kain. pantai.terhasil daripada dua campuran warna asas. Hasilnya kesan lutsinar. Warna boleh dikategorikan kepada beberapa bahagian warna.Teknik yang melibatkan sapuan warna yang pekat disapu ke atas lapisan warna yang cair atas permukaan kertas yang telah dibasahkan 4. Contoh: merah Biru kuning Ÿ Warna sekunder -. Sebelum menghasilkan lapisan baru pastikan lapisan awal kering dahulu. Ÿ Warna air apabila disapu lapisan demi lapisan akan menghasilkan kombinasi dan intensiti warna yang menarik. Berikut ialah jenis-jenis warna yang terdapat dalam roda warna: Ÿ Warna asas -. poster.Warna yang dicairkan dahulu disapukan di atas permukaan yang kering. tanah dan sebagainya dengan menggunakan span untuk menggantikan berus (e) Semburan berus -. pasir dan daun pokok. Ÿ Warna seharusnya dicampur di atas palet atau pembancuh warna Ÿ Span. Warna-warna ini akan menimbulkan kesan yang kontra dan banyak digunakan dalam iklan. Teknik ini dinamakan ”glazing” Ÿ Nilai warna yang kontras dan kuat memberikan warna catan yang bermaya Ÿ Warna pada tiup botol apabila tidak dijaga akan menjadi keras tetapi tahukah anda bahawa warna yang keras boleh digunakan apabila dibasahkan semula Ÿ Penggunaan warna terus dari botol atau tiub akan menyebabkan kelihatan tidak natural dan dianggap masih belum mahir Ÿ Catan yang sudah siap boleh dibingkaikan TEKNIK CAT AIR Terdapat 4 jenis teknik cat air. MEDIA DAN TEKNIK (a) Menentukan Tema/Subjek Berikut ialah contoh tema-tema yang boleh dihasilkan: Diri sendiri -Fantasi Apa yang saya bayangkan -Pengalaman Sendiri Aktiviti Figura Manusia -Lanskap -Imej dan idea (b) Campuran Warna Warna memainkan peranan yang amat penting dalam proses mencatan. Ÿ Warna penggenap -.Teknik yang menggunakan berus atau semburan atau berus gigi yang melibatkan renjisan warna cair ke atas permukaan untuk menghasilkan kesan yang spontan dan menarik. Warnawarna ini tidak boleh dihasilkan dengan mencampur warna-warna lain. Sesuai untuk menghasilkan kesan air span awan. 2.Teknik ini menghasilkan jalinan kasar seperti daun pokok.Adalah warna yang terletak secara bertentangan dalam roda warna.terdiri daripada tiga warna utama. Antara kesan lain yang boleh terhasil daripada penggunaan alat yang berbeza. Basah atas basah -. kapas dan kain boleh digunakan untuk membuang warna semasa masih lembap. ”Was” -.Teknik yang melibatkan sapuan warna cair ke atas permukaan yang basah. Antaranya adalah: (a) Kering bertindih -. Basah atas kering -. 3. Di antaranya ialah: 1. Kombinasi 8 / 33 Sarbinipani2009 .

Sebagai contoh warna merah bercampur dengan warna hijau dengan nisbah yang berbeza akan mewujudkan kroma warna.Warna boleh menimbulkan bentuk sesuatu imej/objek dengan mengaplikasikan ton/kroma warna dengan nisbah tertentu pada objek tersebut. Ia kelihatan menepati warna yang sebenar.Warna panas sesuai digunakan untuk tajuk-tajuk catan seperti kemalangan jalanraya. kedamaian. warna yang cerah. jingga dan kuning. RTon warna ialah nilai cahaya yang wujud hasil dari warna gelap atau warna terang pada sesuatu objek. Warna biru dikaitkan dengan perpaduan.NOTA PADAT MENGGAMBAR warna-warna utama yang bertentangan dengan warna sekunder adalah seperti berikut: Contoh: biru -. Ÿ dikaitkan dengan alam semulajadi. Warna-warna ini juga dipanggil warna keluarga dan dapat menimbulkan rasa aman. tumbuh-tumbuhan dan air. Ÿ Pengertian warna dalam aspek asas seni reka -. Unsur seni jarak dan ruang amat penting dalam sesebuah catan. kecemasan dan kemalangan. lembut dan cair akan kelihatan ruang yang jauh. hitam dan kelabu. lembut dan sebagainya. Seringkali warna dikaitkan dengan apa saja imej atau objek yang berada di sekeliling kita.Warna merah dianggap lambang keberanian dan membawa keuntungan dan kemewahan bagi masyarakat Cina. Warna natural pula adalah warna-warna yang bukan berada dalam warna warna asas/utama. Contoh warnawarnanatural yang terdapat di persekitaran kita ialah warna putih.biru Ungu -.jingga -. warna putih menunjukkan bersih dan suci. simbol lalu lintas jalanraya dan perhiasan dinding. Ÿ Pengertian warna dalam situasi tertentu -. Perkara ketiga ialah aspek asas unsur-unsur seni yang terdiri daripada garisan. terang atau gelap dalam sesebuah catan akan memberikan kesan kedalaman sesuatu ruang itu. PERSEMBAHAN HASIL KARYA (a) Ekspresi Diri Setelah mengenali serba sedikit tentang jenis-jenis warna.ungu R warna panas ialah merah. 9 / 33 Sarbinipani2009 . kelembutan dan nyaman. Ÿ Pengertian warna dari segi psikologi -. cahaya dan matahari. pekat.hijau Biru -.biru -. ungu.Ialah warna-warna yang terletak bersebelahan dalam roda warna.merah -. bagi tujuan keagamaan. Warna juga dapat menimbulkan ruang perspektif samada kelihatan dekat atau jauh dengan menggunakan warna pekat. peperangan.merah Jingga -.ungu Merah -. kain. (b) Kemahiran Mengaplikasikan Alat. gelap dan panas akan menampakkan ruang dekat dan warna yang kelabu. media. Biasanya warna-warna cair. Ÿ Pengertian warna dalam simbol. warna merah lambang keberanian. Sebagai contoh. biru dan hijau. Warna hijau pula sering dikaitkan dengan keislaman. selesa. Untuk mendapatkan kesan perspektif warna. Perkara kedua yang perlu diambil kira ialah pemilihan peralatan. warna asas dan warna sekunder. Media dan Teknik ŸPemilihan tajuk atau tema penting sebelum memulakan catan supaya dapat menghasilkan catan yang baik. Warna-warna sejuk pula sesuai digunakan untuk tajuk-tajuk catan seperti suasana keindahan di air terjun.Warna bendera Malaysia terdiri dari warna biru. Ÿmempunyai nilai-nilai tertentu dan terbahagi kepada dua bahagian iaitu ton warna dan kroma warna.hijau Ÿ Warna harmoni -. untuk menggambarkan perasaan dan menunjukkan budaya masyarakat tertentu. nilai warna atau kroma warna digunakan dalam sesuatu catan. untuk menarik perhatian. kuning. Warna-warna ini juga disebut sebagai warna pastel atau warna yang lembut. Ÿdapat menimbulkan suasana riang. teknik mewarna dan campuran warna yang sesuai dengan situasi yang hendak dihasilkan pada catan tersebut. peperangan dan kecemasan. Biasanya warna putih dan kuning dapat memberikan cahaya yang terang manakala warna biru dan hitam dapat memberikan cahaya yang gelap. Ÿdikaitkan dengan objek / imej seperti api. Campuran warna tersebut menjadikan catan akan kelihatan lebih menarik dan harmoni.kuning Kuning -. bersemangat. lambang dan corak -Warna-warna yang sesuai digunakan ialah warna kontra. tenteram.bahan. R warna-warna sejuk ialah seperti warna. Manusia menggunakan pelbagai warna bagi sesuatu tujuan sama ada sebagai unsursimbol.jingga Kuning -. indah. kebakaran. Campuran warna penggenap dalam roda warna dengan intensiti yang berbeza nisbahnya disebut kroma warna. kita sudah boleh menganggarkan warna-warna apakah yang sesuai digunakan dalam sesuatu tema atau tajuk catan yang hendak diwarnakan. Warna-warna ini juga boleh digunakan dalam menghasilkan warna corak pada baju. bersih dan suci bagi masyarakat Melayu. Pernyataan berikut adalah contoh bagaimana warna-warna boleh diterjemahkan dalam sesuatu persembahan hasil karya seni: Ÿ Pengertian warna dalam budaya setempat -. sejuk dan cair akan menampakkan ruang yang jauh. Warna-warna sejuk ini dikatakan dapat menimbulkan suasana sejuk.hijau -. warna kuning dikaitkan dengan raja dan pemerintahan. di tepi tasik dan suasana di dalam hutan. cerah dan terang akan kelihatan dekat manakala penggunaan warna pudar. warna sekunder dan warna tertier.ungu -. Contoh warna harmoni adalah seperti berikut: Contoh: merah -. warna penggenap. merah dan putih. label. corak anyaman.

gunting. media yang digunakan Ÿ Teknik-teknik yang digunakan ŸPenilaian RUMUSAN CATAN Ÿ satu proses gambaran pemikiran secara nyata. aspek asas senireka.warna yang bertentangan dalam roda warna Ÿ Warna harmoni terdiri dari beberapa warna yang terletak bersebelahan dalam roda warna Ÿ Ton warna . (c) Apresiasi Seni Apabila kita memperkatakan tentang apresiasi seni ia bermaksud penilaian atau mempunyai kepekaan terhadap sesuatu gambaran. dan „Works of art express and communicate universal value Dari kata-kata Sir Herbert Read itu jelaslah bahawa menghargai sesuatu hasil karya seni adalah salah satu cara bagaimana seseorang itu boleh berinteraksi dengan diri sendiri dan orang lain. Di antaranya ialah: „Art is creative self-expressio n . kain atau bahan lain di atas permukaan 2D. Ÿ Warna boleh diterjemahkan dalam pelbagai perspektif iaitu dari sudut budaya setempat. kontra.nilai cahaya yang wujud hasil dari warna gelap atau terang pada sesuatu objek Ÿ Kroma warna .warna persekitaran yang tidak terdapat dalam warna asas. Tidak lupa juga aspek prinsipprinsip rekaan seperti pergerakan. dan persekitaran supaya lebih menarik serta memberikan penekanan pada kesan cahaya. penegasan dan kepelbagaian juga diambilkira. imbangan.. objek atau imej dalam pembelajaran terpimpin.NOTA PADAT MENGGAMBAR warna. koyak. Terdapat dua kata-kata yang dikemukakan oleh Sir Herbert Read berkaitan teori perkembangan seni kanak-kanak. segi psikologi. campuran warna dan asas senireka dalam catan ini: Langkah 1: Melakar struktur asas figura dan khemah dengan pensel Langkah 2: Mengolah idea dengan memberikan penekanan pada bentuk figura. Ÿsatu hasil kerja seni mengandungi sebahagian imej seperti gambar foto atau dari cetakan majalah disusun dan ditindih ŸTeknik mencantum potongan gambar menjadi satu komposisi. ruang perlu diaplikasikan dalam catan tersebut. Ÿ Dihasilkan melalui sapuan warna-warna basah ke atas satu permukaan rata. jalinan. bentuk.campuran warna penggenap dalam roda warna dengan intensiti yang berbeza Ÿ Warna natural atau pastel . Ÿ hasil kerja estetik dipersembahkan secara 2D. Ÿ Berbagai jenis bahan dilekat disatu permukaan khas disebut kolaj. khemah dan persekitaran secara lebih tepat dan terperinci Langkah 3: Menghasilkan lukisan penuh Langkah 4: Menggunakan cat air untuk menggambarkan bentuk figura. Ÿ Menghargai sesuatu hasil seni dapat berkomunikasi dan dapat menyuarakan isi hati. bahan. rupa. harmoni. keratan akhbar atau manamana bahan berbentuk 2D dilekat dan di satukan di atas permukaan. Ÿ Satu komposisi daripada imej yang berlainan dan daripada berbagai media. Apresiasi seni melibatkan beberapa perkara: Ÿ Pengetahuan tentang tema atau tajuk yang dilukis Ÿ Cara pelukis menginterpretasi gambar Ÿ Alat. Kerja-kerja dibuat dengan menampal cebisan kertas-kertas. Definisi Kolaj 4 Ÿbermakna potong. Ÿ satu cabang seni menggambar yang banyak menggunakan warna sebagai bahan untuk menghasilkan gambar Ÿ Perkara yang paling penting dalam proses mewarna ialah kawalan kepekatan campuran warna dan air Ÿ Warna poster mempunyai sifat legap dan tebal Ÿ Warna air bersifat lutsinar dan lembut Ÿ Cat akrilik sesuai dihasilkan di permukaan kanvas Ÿ Cat minyak perlu dicampur minyak linsid untuk mencairkan warna dan sesuai di permukaan kanvas Ÿ Cat tempera lebih bersifat lutsinar juga sesuai di atas kanvas Ÿ Cat gouache cepat kering manakala fresko sesuai digunakan di permukaan dinding/mural Ÿ Pemilihan tema atau tajuk penting sebelum memulakan proses mencatan Ÿ Berus yang berbagai jenis mempunyai fungsi yang tersendiri Ÿ Berbagai jenis teknik boleh digunakan untuk menghasilkan catan Ÿ Warna asas terdiri daripada tiga warna Ÿ Warna sekunder ialah hasil campuran dua warna asas Ÿ Warna tertier adalah campuran warna asas dengan warna sekunder Ÿ Warna monokrom dihasilkan dengan campuran warna putih atau hitam. gam. ŸTeknik di mana imej bergambar atau corak berjalinan dihasilkan secara ”superimpose” di antara satu sama lain 10 / 33 Sarbinipani2009 . Tak secara langsung nilai-nilai estetik akan wujud pada diri setiap murid dan akhirnya dapat menghargai dan menilai apa yang dilihat. kesatuan. Ÿ Satu teknik menggambar di mana foto. ŸKolaj bermakna menghasilkan satu komposisi artistik daripada imej atau gambar yang berlainan. latarbelakang yang berlainan dan daripada berbagai warna dan corak. situasi tertentu dan simbol. Selain dari itu ia dapat menyuarakan rasa hati seseorang apabila berhadapan dengan catan tersebut. khemah. Ÿ Warna penggenap . tampal sesuatu bahan ke atas suatu permukaan Ÿperancis bermaksud gam. bayang dan kepelbagaian warna. sekunder atau tertier.

illustration board. Pembaris Membuat potongan yang panjang. Kompas Untuk melukis bulatan. kertas lukisan. Boleh digunakan sebagai varnis pada akhir proses kolaj 2. warna air. Gam kilat Cair Lut sinar Pelekat untuk kertas.. kulit kayu pokok. Lapisan seterusnya lut cahaya Pelekat untuk kertas. ikatan. Terlalu banyak lapisan akan mengaburkan gambar di bawahnya 3. Boleh digunakan untuk 3D. kertas binaan. dawai untuk melekatkan bahan ke atas kolaj. kertas eksotik. 8. kertas majalah. dan tempera juga digunakan untuk bahagian latarbelakang kolaj. warna poster. Hujung mata pisau boleh digunakan untuk mengangkat cebisan kertas. ŸDapatkan kertas pelbagai warna untuk menimbulkan kesan jalinan. akrilik. Span Menekan warna untuk mendapatkan kesan jalinan 12. Berus Digunakan untuk aplikasi warna dan pelekat pada kolaj. Melindungi kolaj dari tangan yang kotor dan lebihan gam 11. Bekas air Membersihkan berus daripada kekotoran warna dan gam 9. Plastik tiga segi Sudut rata dalam setiap potongan. Media yang terdedah akan kelihatan kusam. Warna yang paling baik digunakan dalam menghasilkan kolaj ialah warna akrilik dan warna air kerana berganding baik dengan berbagai jenis gam. kain. kikis. ŸGam cebisan kertas atau fabrik mengikut gaya tersendiri untuk mendapatkan satu hasil kerja kolaj yang baik ŸApabila sudah kering sapukan pula gam di atas lapisan pertama untuk menampal kertas bagi menimbulkan kesan objek. Gunting Memotong bentuk bulat. Penggelek Menekankan kepingan bahan-bahan di atas tempatnya 10. media. Digunakan untuk menutup bahan berasid sebelum mengecat atau menghasilkan kolaj. atau memotong bulatan apabila pisau ”blade” digunakan bersamanya Ÿbahan-bahan sampingan yang boleh digunakan untuk menghasilkan kolaj seperti berbagai jenis papan pengalas. harmoni. Kawasan yang tebal memerlukan berjam-jam untuk kering 5. Palet Untuk kegunaan warna air atau akrilik 7. kain. Gesso Krim Legap Serupa dengan cat akrilik putih. ŸBerbagai jenis kertas juga boleh dicadangkan seperti kertas kolaj. foam board. Gam tidak kilat Cair Lut sinar pada lapisan pertama. mat board. 5.NOTA PADAT MENGGAMBAR ŸSatu hasil kepingan seni dibuat dengan menggam berbagai elemen. teknik . Pisau kraf Memotong bahan nipis seperti kertas dan fabrik. menggunakan sudut empat segi untuk memeriksa bentuk empat segi yang diperlukan 4. kertas pastel. Tujuannya ialah untuk mendapatkan ”mood” bagi sesuatu hasil kerja kolaj. 4. 2. Tukar mata pisau selalu untuk mendapatkan mata yang tajam dan pemotongan yang bersih dan licin. logam. ŸWarna minyak adalah tidak digalakkan untuk menghasilkan kolaj kerana bahan susah melekat pada permukaan. Berikut pula peralatan yang boleh dicadangkan untuk digunakan dalam menghasilkan kolaj: Alat Kegunaan 1. warna apabila kering. ŸMereka bebas menggunakan apa sahaja peralatan. Plastik pembungkus makanan Menutup kerja kolaj di kedudukan sebenar. Berikut ialah contoh teknik yang paling mudah bagaimana seseorang itu boleh menghasilkan sebuah kolaj: Ÿtema atau tajuk yang hendak dihasilkan supaya mesejnya sampai ŸSediakan dan racik/koyak/gunting bahan-bahan seperti kertas atau fabrik yang diperlukan untuk kolaj tersebut. 11 / 33 Sarbinipani2009 . kain. surat khabar. ”water colour Board”. Berikut ialah contoh berbagai jenis pelekat atau gam yang dicadangkan untuk digunakan ke atas kerja-kerja menghasilkan kolaj: Media Jenis Ketelusan Kegunaan 1. wood and hard board. Ÿ Satu susunan objek dan bahan di atas dilekat di atas suatu permukaan supaya menjadi satu gambar bagi sesuatu tajuk atau tema tertentu. ŸPelekat akrilik adalah yang terbaik untuk digunakan pada kerja-kerja kolaj. Kertas tekap Membuat lakaran 13. kertas warna air. dipotong. ŸBiasanya bahan-bahan yang digunakan adalah tahan dan boleh kekal ŸWarna-warna basah seperti cat. Gam model Pekat Legap Pelekat untuk batu. ”french curve” Melukis dan memotong kepingan kertas yang bengkok 6. kontra pada kolaj anda. Pensel atau pen Membuat lakaran 14. Boleh digunakan sebagai varnish pada akhir proses kolaj. Kadangkala kerja-kerja menghasilkan kolaj ini tidak menggunakan pelekat tetapi menggunakan skru. ŸBuat lakaran pada kertas lukisan untuk menyenangkan kerja-kerja menampal ŸSapukan gam pada permukaan kertas. (c) Teknik Ÿ Penggunaan bahantara yang bersesuaian dengan tema atau tajuk catan juga perlu diambil kira apabila menjalani proses kolaj. bahan ringan. Gam gel Krim Lut sinar Pelekat untuk kertas. kain 3. kertas hiasan. bahan ringan. (b) Alat dan Media Ÿmenjadikan objek-objek di sekeliling mereka berharga untuk dijadikan bahan-bahan dalam hasil kerja kolaj mereka.

kerusi. menjadi pelukis apabila berhadapan dengan berbagai alat. keluarga. mata. ketekunan dan perasaan individu yang menghasilkannya. kuda Ÿ Pokok. Cara meletakkan tali tersebut pada permukaan boleh dipelbagaikan seperti berkumpulan. ditindih atau dilipat semasa proses menampal keatas permukaan. dipotong. Ia tidak memerlukan budget yang besar. burung. Hasil kerja seni yang mereka buat adalah untuk tujuan bergembira dan mendapatkan keseronokan. pantun dan nyanyian Ÿ Figura secara individu. boleh bercerita. Gunakan pisau kraf dan pembaris untuk memotong rupa tanpa memikirkan bentuk sebenar. pondok. orang awam. Dalam kolaj ini menindihkan epal dan jug air secara automatik memberitahu pemerhati bahawa jug air lebih jauh ke belakang daripada epal tersebut. Tidak semua bahan yang digunakan dalam menghasilkan kolaj sesuai dengan satu jenis pelekat sahaja. daun. ŸMemperkenalkan unsur ruang dan kedalaman dengan membuatkan kerusi lebih kecil daripada objek di hadapan. rumah teres. kesan-kesan jalinan dan kesan permukaan tidak rata ke atas kolaj akan kelihatan menghasilkan satu kelainan. Bahan ini digunakan untuk mengetahui dengan lebih dekat lagi tentang jalinan dan bagaimana mengaplikasikan tali dalam kegiatan menggambar. Mereka boleh menjadi pencipta. sayur-sayuran. Kain perca boleh digunting. Ÿ Tahap manipulatif ialah tahap di mana kanak-kanak suka meneroka apa saja yang dilihat dipersekitaran mereka dan berusaha mendapatkan bukti-bukti dari penerokaan mereka. Pelekat jenis cepat kering sesuai digunakan pada tali. Kemudian tali yang telah disusun tadi dilekatkan di atas permukaan bergam. Teknik menggunting banyak berlaku pembaziran kertas tetapi cebisan kertas tersebut boleh juga digunakan untuk menghasilkan kolaj di masa akan datang. Tahap keupayaan kanak-kanak boleh dikategorikan kepada tiga tahap iaitu Ÿtahap manipulatif. harimau. Pada peringkat ini koordinasi tangan. Bahan latar yang paling sesuai ialah seperti kain kanvas yang kasar supaya dapat menahan berat kolaj di atasnya. bergulung atau bebas supaya mendapat permukaan jalinan yang berlainan. Mereka mula meneroka dan guru mengambil peluang untuk bertanya. Ÿ Alam benda seperti meja.NOTA PADAT MENGGAMBAR Ÿ Teknik potong kertas dan fabrik Ÿ Teknik koyak kertas dan fabrik ŸTeknik menggunakan berbagai jenis kertas yang berjalinan Ÿ Teknik media campuran Ÿ Teknik kertas tisu ŸTeknik tisu dan kertas buangan Ÿ Teknik catan dalam kolaj Ÿ Teknik percikan dalam kolaj Ÿ Teknik span dalam kolaj Ÿ Teknik ÂskrapingÊ dalam kolaj Ÿ Teknik stensil dalam kolaj Ÿ Teknik jalinan dalam kolaj APLIKASI ALAT MEDIA DAN TEKNIK Tema boleh dipelbagaikan mengikut kesesuaian guru atau muridseperti tema: Ÿ Cerita. itik. Satu cara memperkenalkan perasaan kedalaman atau menampakkan ruang dalam kolaj ialah dengan pertindihan objek. Tahap perkembangan murid-murid adalah berbeza dan banyak dipengaruhi oleh keupayaan dan sikap kanak-kanak itu sendiri. bahan dan media. Ini adalah satu cara bagaimana menjalankan aktiviti menggambar secara lebih seronok dan gembira. lalang. PERSEMBAHAN HASIL KARYA Aktiviti kolaj boleh dikatakan agak rumit dan cerewet untuk disudahkan kerana ia banyak melibatkan koordinasi tangan. cawan. digulung. Setelah ditampal. jiran Ÿ Rumah. Di peringkat simbolik pula kanak-kanak dikatakan 12 / 33 Sarbinipani2009 . Lebihan kain perca boleh didapati dengan mudah di kedai-kedai menjahit pakaian. basikal. anjing. buahbuahan. Berbagai jenis tali terdapat di pasaran dan penggunaannya di dalam kolaj perlu disesuaikan dengan jenis pelekat. metafizik dan agama ŸPengenalan menggunakan fabrik dalam kolaj kepada murid-murid adalah supaya mereka peka terhadap berbagai jenis permukaan dan jalinan yang ada pada bahan tersebut. Permukaannya lembut dan sesuai digunakan untuk murid-murid di sekolah rendah. Projek secara berkumpulan dalam menghasilkan sesuatu tema adalah lebih cepat dijalankan daripada individu. Pelekat diratakan di atas permukaan strawboard tersebutdan diratakan dengan spatula. berantai. papan kalender dan papan iklan. Permukaan yang paling sesuai adalah dari jenis strawboard dan kadbod ini boleh didapati secara percuma dari kotakkotak. kawan. Mereka juga boleh mengaitkan pengalaman lalu dengan benda-benda yang mereka lihat sekarang. piring. calet Ÿ Haiwan seperti kucing. gajah. Terdapat dua cara menggunakan fabrik dalam kolaj iaitu secara menampal atau menjahit di atas sesuatu permukaan. banglo. rumah flat. bunga. Ÿ pandai menyesuaikan tahap murid-murid yang hendak diajar dengan aktiviti yang hendak dijalankan di kelas. dipiuhkan. ŸTali juga adalah antara bahan yang popular digunakan dalam menghasilkankolaj. Kadangkala tali yang berbagai jenis ketebalannya dan berbagai jenis warna boleh digunakan. Sebagai contoh murid boleh menghasilkan sebuah kolaj diatas Âillustration board atau mounting board ŸWarna latar adalah sangat penting kerana setiap warna yang digunakan untuk objek kemudian perlu berhubung kait atau bersesuaian dengannya. Berat kertas dan fabrik adalah berbeza. mata dan perkaitan dengan persekitaran mereka sangat penting. ayam. rumah kampong. sajak. Ÿtahap simbolik dan tahap realistik. Murid-murid lebih peka terhadap benda-benda baru dan pelik. disimpulkan. garpu. sudu Ÿ Fenomena alam dan sains.

gam. kertas lukisan tebal. krayon atau cat. Apakah sebenarnya yang hendak anda sampaikan dalam kolaj tersebut? 10. Korelasi visual dan membuat pemerhatian sangat penting di tahap ini. krayon. Sarbinipani2009 13 / 33 . gambar-gambar dari majalah. Perhatikanbagaimana mereka menghasilkannya. bahan. membuat kritikan yang membina dan membuat penilaian tentang persembahan ŸCONTOH 1 TAJUK: Kolaj dari tisu dan gambar majalah OBJEKTIF: Rancang dan hasilkan sebuah kolaj berbentuk 2D dari bahan kertas tisu dan gambar majalah untuk menerangkan konsep kesatuan dan keharmonian ALATAN DAN BAHAN: kertas lukisan. Fikirkan tentang jalinan. Lihat contoh media campuran oleh pelukis terdahulu. Buat satu lakaran ringkas untuk mendapatkan idea keseluruhan kolaj. 6. tisu berwarna-warni. Lakaran yang mana satu dipilih dan kenapa? 4. warna-warna kering. 7. saiz dan warna bahan yang dikumpul. Fikirkan imej atau gambar-gambar yang bersesuaian dengan lirik/baris sajak yang dipilih. Imej-imej disusun mengikut perasaan sendiri tanpa memikirkan logik. meluahkan perasaan dan isi hati. ŸSebagai contoh: warna coklat pada kasut atau kek boleh digunakan untuk menghasilkan batang pokok atau warna biru air laut boleh digunakan pada pakaian pada imej atau gambar dalam kolaj. Apakah jenis alat. Tulis lirik yang dipilih dan fikir tentangnya untuk diaplikasikan ke dalam kolaj. Teknik-teknik lain boleh diaplikasikan seperti menambahkan garisangarisan dengan menggunakan pen marker. Apakah teknik tambahan yang anda gunakan untuk melengkapkan kolaj tersebut? 7. ŸPada tahap ini seorang guru itu haruslah memperkenalkan berbagai jenis alat. CARA-CARA MENILAI: 1. ŸTujuannya adalah untuk menggalakkan murid-murid berkomunikasi. Lukis lakaran yang dipilih di atas kertas putih keras. Cari dari majalah untuk mendapatkan kawasan dan menggunakan bahagian yang berwarna dan gambargambar yang boleh digunakan. Rancang beberapa komposisi dengan menggunakan lakaran-lakaran untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan. 5. gunting. Apakah tema/tajuk yang boleh dipilih untuk menerangkan tentang konsep kesatuan dan keharmonian? 2. warnawarna basah dan kadbod poster. kadbod. Kumpul bahan-bahan lain untuk digunakan dalam menghasilkan kolaj. gunting. bahan-bahan terbuang/jumpa dan sebahagian dari lagu/ sajak. warna-warna poster. ARAHAN: 1. tolong menolong. Susun gambar-gambar sebegitu rupa untuk menampakkan konsep kesatuan dan keharmonian Semasa menampal kertas berwarna dari majalah dan tisu-tisu berwarna. 6. Imej atau objek yang dilukis bersifat tidak tepat. 3. majalah. Susun di permukaan kertas tebal bahan-bahan yang dipilih untuk mendapatkan gambaran keseluruhan kolaj dan jangan digam. 7.NOTA PADAT MENGGAMBAR suka membuat eksperimen kerana dikatakan suka terhadap sesuatu benda itu. Unsur ruang masih kurang jelas. rupa. Bingkaikan hasil kerja kolaj tersebut dengan kemas dan gantung di tempat yang sesuai supaya senang dilihat. kertas-kertas tisu dan imej-imej yang digunakan? 6. Fikirkan bagaimana anda dapat selitkan atau simpulkan ke dalam katakata yang dipilih sebagai salah satu elemen penting dalam kolaj. barangan jumpa atau bahan terbuang. Apakah perasaan anda apabila melihat hasil kerja anda? 9. 4. pensel. bentuk. Pilih satu yang terbaik. Cari satu idea yang boleh dikaitkan dengan sikap bekerjasama. Untuk menghasilkan kolaj yang bermakna. tak perlu hasilkan secara teliti sebaliknya boleh ditindih kertas-kertas tersebut supaya nampak lebih natural dan bebas. fikirkan bahagian atau barisbaris penting pada lirik lagu atau sajak. berus lukisan. Apakah elemen-elemen yang perlu diambilkira semasa menghasilkan lakaran? 3. 3. media dan teknik yang anda gunakan dalam kolaj tersebut? 5. Adakah anda bersihkan kawasan kerja anda? CONTOH 2 TAJUK: Kolaj media campuran OBJEKTIF: Hasilkan sebuah kolaj media campuran dengan menggabungkan simbol-simbol visual. berinteraksi dengan kawan-kawan dan guru. pensel. Sediakan alat dan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan kolaj tersebut. bersatu hati untuk melambangkan kesatuan dan keharmonian 2. 2. Jalani satu sesi penilaian dan kritikan (apresiasi seni) secara mudah. gam. marker. Bagaimana kamu membuat eksperimen dengan tindihan kertas-kertas warna dari majalah. gosokan dari objek yang berjalinan untuk menampakkan kesatuan dan keharmonian dalam hasil kerja tersebut. ARAHAN: 1. bahan. 4. media dan teknik dalam setiap kegiatan menggambar yang mereka jalani. Terangkan bagaimana kamu membuat persembahan dan kemasan kolaj anda? 8. ALAT DAN BAHAN: Kertas lakaran. 5. Tidak perlu berada dalam keadaan kemas dengan meletakkan kertas-kertas warna tersebut di dalam garisan lakaran semasa menghasilkan kolaj.

Ÿ Proses menghasilkan satu komposisi gambar supaya menjadi satu komposisi daripada bahagian gambar atau imej disusun menjadi satu hasil kerja seni Ÿ Aktiviti superimpose daripada berbagai elemen. ketekunan dan perasaan individu. (b) Sejarah Ringkas ŸFoto montaj ialah satu proses menghasilkan komposit gambar dengan cara menggunting dan mencantum beberapa foto daripada berbagai sumber. Ÿ Satu corak tidak semestinya bermaksud sebagai kerja seni halus dibuat melalui proses menampal satu bahan ke atas bahan yang lain ŸDalam kerja-kerja seni montaj. diubahsuai untuk menghasilkan satu imej. Buat persembahan dan kemasan dan gantung ditempat yang sesuai. bahan dan media perlu disesuaikan dengan tahap umur murid. dan tahap realistik. Kemudian menular pula kepada orang-orang eropah lain dan menggelar 14 / 33 . Contoh terdahulu Seni Halus dalam bidang fotomontaj mengandungi elemen-elemen fotografi superimpose digabungkan dengan warna-warna basah. bertindih. 11. ŸKomposit foto kadangkala dirakam supaya imej terakhir yang dihasilkan akan menjadi satu cetakan fotografi. menggunting. kecuaian. Cara yang sama digunakan pada zaman sekarang menggunakan image editing software. beberapa gambar foto dicantum untuk menjadi satu komposisi ilustrasi Ÿ imej yang terhasil daripada cantuman beberapa imejan Ÿ hasil seni mengandungi sebahagian daripada imej yang ada seperti dalam gambar foto. Ÿ Proses membuat gambar dari beberapa gambar atau corak disusun secara bertindih di antara satu sama lain. Pelukis-pelukis dari aliran Dadaisme telah menggabungkan foto-foto mereka untuk menghasilkan subjek baru atau imej visual sebagai alat yang berkuasa untuk pergerakan Dadaisme menentang Perang Dunia Pertama. jalinan. Kombinasi seperti ini dihasilkan oleh George Grosz pada tahun 1915. menindih bahan-bahan di atas permukaan rata. Teknik ini digunakan oleh orang-orang professional sebagai compositing atau photoshopping. luahan perasaan. majalah. bentuk. Ÿ Langkah permulaan menghasilkan kolaj ialah dengan membuat lakaran untuk mendapatkan idea atau tema. Ÿ Pelekat-pelekat dan alatan yang digunakan dalam menghasilkan kolaj mempunyai kegunaannya yang tersendiri. Ÿ Kolaj dihasilkan dengan cara memotong. Ÿ Bahantara yang digunakan untuk menghasilkan kolaj adalah dari bahanbahan terbuang. Ÿ Teknik-teknik yang berbagai dalam kolaj mempunyai kesan yang berlainan pada setiap kolaj yang dihasilkan. Ÿ Aktiviti kolaj banyak melibatkan koordinasi tangan dan mata. mencari bukti dan mendapatkan keseronokan. ŸTahap realistik ialah tahap di mana murid berada di peringkat matang dan boleh meluahkan perasaan melalui hasil kerja mereka. tahap simbolik. mengoyak. Ambil masa untuk membuat pengubahsuaian sehingga anda berasa puas hati tentang cara susunan bahan-bahan tersebut barulah dilekat. ŸTema. Ÿ Berbagai jenis permukaan boleh digunakan dalam menghasilkan kolaj bergantung kepada jenis bahan-bahan yang hendak digunakan. 10. yang berkaitan dengan tajuk perlu diutamakan semasa menghasilkan kolaj. 5 MONTAJ Sarbinipani2009 Definisi: Montaj: Ÿ Menampal dan melekatkan gambar-gambar pada suatu permukaan untuk menimbulkan mesej pengajaran. penghargaan.NOTA PADAT MENGGAMBAR 8. Ÿkomposisi gambar dicipta dengan menggunakan teknik superimpose dengan menyusun berbagai cebisan gambar dengan cara yang kreatif untuk menghasilkan satu hasil karya montaj. Ÿ Tahap manipulatif ialah tahap di mana murid suka meneroka. pujian dan kritikan seni bersama rakan dan guru. 9. ŸTeknik foto montaj ini kemudiannya menjadi ikutan ramai dan digunakan oleh pelukis-pelukis aliran Surealisme seperti Salvador Dali. menampal. Tambah warna. Ÿ Tahap simbolik ialah tahap di mana murid boleh menjalani eksperimen mudah dan suka terhadap sesuatu benda. garisan. alam sekitar Ÿ Menggunakan potongan gambar-gambar yang berkaitan dari manamana media cetak untuk menghasilkan satu tajuk atau tema. RUMUSAN KOLAJ Ÿsatu komposisi artistik yang mengandungi berbagai imej. Pergerakan Dadaisme di Berlin banyak menghasilkan aktiviti montaj dalam seni rupa moden. jenis kekacang. Retrospektif pameran pertama dunia dalam foto montaj diadakan di German pada 1931. Ÿ Sebelum mengaplikasikan alatan dan media pada kolaj perlu fikirkan tema terlebih dahulu. peperangan. rupa. guru harus menyesuaikan tahap umur murid-murid dengan aktiviti kolaj yang hendak dijalankan. Jalani sessi ekspresi diri. Ÿ Dalam aktiviti kolaj. kecintaan. berbagai jenis kertas dan fabrik. huruf ke atas kolaj anda supaya nampak lebih menarik. ŸTeknik mencantum dalam satu elemen komposisi fofografi daripada sumber-sumber yang berlainan seperti sebahagian daripada foto-foto. alatan. Ÿ Penekanan terhadap warna pada latar belakang. cetakan yang disusun supaya bercantum. ruang. Ÿ Langkah terakhir yang sangat penting dan perlu dititikberatkan ialah memperlihatkan kejadian sebenar. Ÿ Tahap keupayaan murid boleh dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu tahap manipulatif.

Pastikan gambar foto dilekatkan dengan baik supaya tidak ada gelembung udara di bawahnya. haiwan. Berlainan pula dengan contoh montaj yang dihasilkan dari tiket dan keratan tulisan dari akhbar. dapatan dari internet. Guna berus lukisan untuk menyapu gam akrilik di atas bingkai plastik. Tema atau tajuk perlu disesuaikan dengan gambar foto yang ada pada setiap individu. MEDIA DAN TEKNIK Kebiasaannya montaj memerlukan gambar foto sedia ada yang boleh didapati dari majalah. Gosok setiap gambar foto yang dilekatkan dengan jari. sapukan pula gam akrilik di sekeliling gambar foto tersebut. Keringkan 6. Imej-imej yang digunakan boleh didapati dari surat khabar. gam akrilik lutsinar. Bila cukup kering sapukan perekat simen di atas bingkai plastik tadi. Ÿ Berbagai jenis tiket seperti tiket bas. lanskap. tali hiasan.NOTA PADAT MENGGAMBAR aktiviti seni ini sebagai photocollage yang bermakna hasil kerja yang bercita-cita besar atau mempunyai satu impian besar yang mencantumkan typografi. Murid boleh menghasilkan montaj ini dengan menggunting gambar tersebut dan menyesuaikan kedudukan gambar pada bahagian latar. Gunakan bancuhan warna tersebut untuk menyapu dibahagian keliling gambar. ŸDi zaman yang serba moden ini. berbagai jenis gam Ÿ Warna basah seperti warna tempera. kerja-kerja menggunakan berus dan objek sebenar dilekat bersama foto montaj. bingkai gambar plastik. gam getah. situasi Ÿ Gunting. digital image. gambar yang diimbas lalu ditampal dan digam gambar- gambar tersebut untuk menimbulkan kesan kelucuan. warna poster. gunting. gambar foto. 7. teknik montaj diperluaskan lagi dengan menggunakan bantuan komputer melalui perisian-perisian tertentu seperti photoshop. paintbrush dan banyak lagi. Ÿbeberapa teknik penghasilan montaj yang boleh dijalankan: R Montaj keluarga R Photomontaj (digital image) R Montaj dari bahan terbuang R Montaj campuran R Montaj tiket R Montaj berlainan tema R Montaj alam semulajadi R Montaj figura R Montaj alam benda R Montaj corak huruf R Montaj haiwan R Montaj tema serupa R Montaj tampalan (patchwork) APLIKASI ALAT. Setelah gam akrilik cukup kering. pengajaran dan sindiran terhadap sesuatu tema atau tajuk yang hendak dibuat. 2. berus lukisan. dakwat basah dan berus lukisan Ÿ Gambar-gambar atau imej yang telah diimbas dengan menggunakan pengimbas Ÿ Bahan-bahan terbuang seperti gambar-gambar yang dijumpai. Tampalkan kain tebal pada permukaan bingkai. Walau bagaimana pun kesesuaian aktiviti montaj menggunakan bantuan komputer perlu dijalankan mengikut kemudahan sedia ada samada di rumah atau di sekolah. CONTOH 1 Tema: Montaj keluarga Alat dan Media: Foto keluarga yang diimbas dengan menggunakan pengimbas. Hiaskan montaj dengan menggunakan butang. Lama kelamaan teknik fotomontaj ini diaplikasikan ke dalam industri iklan pada tahun 1920 sehingga sekarang. butang. kain tebal (felt cloth). Setelah gam kering. 15 / 33 Sarbinipani2009 . Berikut ialah beberapa contoh alatan dan bahan yang boleh digunakan dalam penghasilan aktiviti montaj: Ÿ Gambar foto sebenar seperti gambar keluarga. Montaj yang dihasilkan ini adalah bertemakan huruf huruf. imej kartun dari majalah. Murid boleh mengumpulnya dari akhbar atau majalah. 8. pisau pemotong kertas. Potong setiap gambar foto keluarga. akhbar. bancuhkan warna tempera (warna ikut suka) dengan satu sudu gam akrilik. 3. CONTOH 2 Di peringkat sekolah rendah guru boleh mencadang kepada murid cara mudah menghasilkan aktiviti montaj dengan menggunakan teknik dari contoh dua ini. alam semulajadi. Letakkan tali hiasan di atas perekat simen tersebut. warna air. majalah. 4. tiket kereta sewa. Dalam penggunaan alatan dan media untuk menghasilkan satu hasil kerja seni. pelukis akan mengenalpasti bahan apakah yang sesuai dan senang untuk didapati supaya kerja-kerja yang hendak dijalankan tidak terganggu. tiket panggung wayang. gambar yang telah diimbas atau dapatan dari internet. pengambar menggunakan kamera digital. Letakkan gambar foto di atas bingkai plastik. warna tempera. tumbuh-tumbuhan. (c) Alat dan Media Setiap pelukis mempunyai cara dan gaya yang tersendiri apabila ingin menghasilkan kerja-kerja seni. cawan /pinggan kertas. 5. (d) Teknik Aktiviti montaj bukan sahaja boleh dihasilkan secara manual tetapi ianya boleh dihasilkan dengan menggunakan komputer melalui perisian-perisian yang telah dinyatakan. Cara-cara menghasilkannya: 1. alam benda Ÿ Gambar atau ilustrasi dari majalah/surat khabar seperti figura.

Berikut ialah contoh beberapa peringkat cetakan dari mudah ke sukar yang boleh dijalankan di peringkat sekolah rendah: (i) Tahap Pengenalan Ÿ Cetakan jari Ÿ Cetakan tumbuh-tumbuhan Ÿ Cetakan dari renyukan kertas 16 / 33 Sarbinipani2009 . Ÿ Teknik superimpose. Penggunaan warna yang kontra dan pelbagai warna digunakan dalam hasil kerja ini. Ÿ Pelukis dari pergerakan aliran Dadaisme di Berlin banyak menghasilkan aktiviti montaj dalam seni rupa moden. Ÿ Montaj yang berkualiti menggabungkan unsur-unsur seni dan prinsipprinsip rekaan dalam hasil kerja. Dengan tak secara langsung murid-murid telah menjalani aktiviti yang berbantukan komputer. ŸProses menggambar atau mencorak yang dilakukan dengan cara memotong. Ÿ Teknik tindihan (kolaj) dan teknik susunan gambar (mozek) digunakan dalam aktiviti montaj. Gambar-gambar tersebut disusun dengan menggunakan teknik mozek iaitu tidak ditindih atau menggunakan teknik cut and paste dengan menggunakan microsoft word . Ÿ Cantuman gambar-gambar akan menghasilkan satu imej baru. Tujuannya ialah untuk mendapatkan saiz yang sama pada setiap bahagian. Ÿ Cetakan bererti mengecap corak atau gambar yang sama dengan menggunakan alatan dan tertentu. Gambar-gambar tersebut disusun secara tindihan di antara satu sama lain. Ÿ Imej atau gambar yang dihasilkan dengan menggunakan acuan plat Ÿ Proses menghasilkan imej di atas permukaan rata. Kelihatan bentukbentuk yang sama diulang beberapa kali untuk menampakkan kesatuan dalam satu hasil kerja. Ÿmenggunakan teknik memotong. Imej-imej tersebut dipotong terlebih dahulu dengan ukuran yang sama saiz. kertas (b) Alat dan Media Cetakan Cetakan adalah salah satu kegiatan dalam bidang menggambar. Montaj ini dihasilkan dari tema: haiwan kesayangan saya. Pelukis telah menggabungkan teknik kolaj dan montaj dalam satu hasil kerja. Seseorang pelukis biasanya akan menentukan berapa banyak cetakan yang hendak dihasilkan dalam sesuatu edisi Ÿproses ulangan imej daripada satu permukaan yang disediakan ke atas sesuatu permukaan lain Ÿ Proses di mana satu hasil kerja seni dicipta dalam beberapa kuantiti. Ÿ Subjek matter yang diguna dalam montaj boleh diulang untuk mendapatkan kesan keseragaman.NOTA PADAT MENGGAMBAR Apa yang perlu dilakukan ialah dengan menampal berbagai jenis tulisan atau huruf yang berbagai font secara tindihan. plat atau skrin ke atas sesuatu permukaan kertas. mengguris di atas permukaan plat dan menggunakan dakwat Ÿ Satu proses penerapan blok. Ÿ George Grosz (1915) menggabungkan warna-warna basah (seni halus) dan elemen-elemen fotografi superimpose dalam karya montajnya. Ÿ Garisan grid yang digunakan dalam montaj adalah sebagai rangka panduan untuk mereka letak subjek dalam sesebuah gubahan. Imej-imej tersebut boleh dihasilkan dari kamera digital atau potongan gambar dari majalah. Rupa-rupa dan bentuk-bentuk geometri terutama sekali rupa bentuk bulat banyak digunakan untuk kelihatan seimbang. image editing photography digunakan dengan menggunakan komputer dalam menghasilkan montaj. CETAKAN 6 (a) Definisi Cetakan Ÿsatu proses hasil kerja seni menggunakan dakwat yang dicipta melalui perpindahan dakwat ke atas satu permukaan. Ÿboleh digabungkan dengan aktiviti catan. Ÿ Aktiviti montaj yang menggunakan image editing software dapat menarik minat murid menghasilkan montaj. Berbagai jenis cetakan dengan menggunakan berbagai jenis peralatan dan bahan boleh dihasilkan. media dan teknik untuk menghasilkan montaj perlu disesuaikan dengan kemudahan yang ada. Ÿ Tema bagi aktiviti menghasilkan montaj boleh dikategorikan kepada tema lanskap. Ÿ Perindahan imej yang berdakwat daripada satu permukaan blok kepada permukaan lain iaitu kertas atau kain. figura dan corak huruf. menampal dan mencantum. Prinsip penegasan ditunjukkan dalam hasil kerja ini untuk menampakkan kelainan. Ÿ Warna-warna harmoni dan warna-warna kontra digunakan dalam montaj untuk menarik perhatian pemerhati. Tak secara langsung murid telah menjalani proses kolaj dan montaj. Pelukis mempunyai mesej yang tersendiri dalam menghasilkan montaj ini. kolaj dan mozek. Montaj ini dihasilkan dari cantuman gambargambar yang boleh diambil dari berbagai sumber. Ÿ Pameran pertama dunia dalam foto montaj telah diadakan di German pada 1931. Ÿ Satu hasil kerja seni yang menggunakan acuan cetakan untuk menghasilkan satu atau beberapa siri cetakan. Ÿ Alat. Aktiviti cetakan yang dilakukan dalam pembelajaran di kelas bergantung kepada tahap kecerdasan murid. Satu hasil kerja baru bertemakan huruf terhasil. alam benda. kain atau bahan yang lain. RUMUSAN MONTAJ Ÿsatu aktiviti seni menggambar menggunakan potongan gambar dari berbagai sumber atau sumber yang sama.

pisau. gam. surat khabar. (ii) Tahap Pertengahan Ÿ Cetakan tanah liat Ÿ Cetakan plastisin Ÿ Cetakan kentang Ÿ Cetakan tali Ÿ Cetakan blok getah Ÿ Cetakan duo Ÿ Cetakan stensil Ÿ Cetakan mono Di peringkat pertengahan murid telah mempunyai pengalaman asas dalam kegiatan cetakan. cermin jenis tebal. sikat.bahagian imej dibuang atau tidak dipakai dan hanya bahagian luar objek dikekalkan 3. Murid meletakkan cebisan kertas di atas dakwat mengikut kreativiti sendiri. krayon. Apabila gambar dihasilkan. batang pokok. Peralatan yang dicadangkan ialah seperti foam polisterin. media dan bahan seperti blok kayu. kadbod.hanya garisan pada objek dikekalkan. Rembrandt dan Edgar Degas adalah pelukis barat yang terkenal pada suatu masa dahulu telah menggunakan teknik mono print dalam hasil karya mereka. kunci. penggelek. penggelek. warna mural. Teknik garis luar gelap -.2 Cetakan dari kentang (iii) Tahap Lanjutan Ÿ Cetakan lino Ÿ Cetakan skrin/stensil Ÿ Cetakan blok kayu Di tahap lanjutan aktiviti cetakan boleh diteruskan dengan penggunaan alat. berus. Teknik garisan luar putih -. Ÿ Setiap proses yang hendak dijalankan (secara langkah demi langkah) dibimbing oleh guru terlebih dahulu. Aktiviti boleh diteruskan dengan menjalani aktiviti cetakan yang lebih mencabar. duit syiling. cermin untuk menggelek dakwat lino. Ÿ Memilih cetakan yang terbaik daripada cetakan yang lain. silk skrin. Ÿ Cetakan boleh di bingkaikan. warna atau dakwat cetakan diletakkan di atas cermin. kertas lukisan. Berikut adalah contoh beberapa teknik rekabentuk cetakan sebagai garis panduan bagaimana seseorang itu boleh menghasilkan cetakan yang baik dan bermutu: 1. cat atau dakwat cetakan Ÿ Tekanan yang dilakukan ke atas kertas Ÿ Jenis kertas dan sejauh mana resapan warna itu berlaku Variasi lain bagaimana teknik cetakan mono dihasilkan ialah secara Âpaper stop out methodÊ. warna poster. pemotong stensil yang tajam. 6. getah lino dan lainlain yang bersesuaian dengan tahap kecerdasan murid. objek tajam untuk menoreh pada polisterin. jenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang boleh diukir. pensel. daun. berus. Ÿ Pastikan dakwat tidak digunakan sewenang-wenangnya oleh murid. Teknik bayangan putih -. kertas lukisan atau kertas beras. plastisin. warna-warna poster. Tiga faktor yang mempengaruhi hasil kerja cetakan ini: Ÿ Kekentalan atau kepekatan (viscosity) warna. span.1 Cetakan daun 6. teknik-teknik cetakan yang dihasilkan dan kemahiran mencetak. Teknik bayangan gelap -. krayon. Proses cetakan mono ini bermula dengan mengaplikasikan cat. warnawarna mural. (c) Media dan Teknik-teknik Cetakan Cetakan yang baik biasanya bergantung kepada jenis peralatan dan media yang digunakan. berbagai jenis tali. pisau untuk memotong. Di antara alat dan bahan yang boleh dicadangkan adalah seperti tanah liat. blok kayu. kadbod tebal. Terdapat beberapa cara bagaimana dapat menghasilkan cetakan mono yang baik: Ÿ Menyusun peralatan dan bahan sebelum cetakan dijalankan. sekuji. Bahagian dalam dan luaran objek di buang 4.NOTA PADAT MENGGAMBAR Ÿ Cetakan dakwat Ÿ Cetakan span Ÿ Cetakan krayon Alat dan media cetakan yang boleh dicadangkan untuk aktiviti cetakan di peringkat/tahap pengenalan seperti kertas lukisan. Bahagian garisan pada objek tidak dicetak. pad cetakan surat khabar. Ÿ Cetakan dibuat diatas tempat meja yang panjang. getah lino dan stensil. kertas tisu. TEKNIK CETAKAN MONO ŸTeknik cetakan mono adalah teknik yang sering digunakan di sekolah.bahagian latar belakang objek tidak dicetak dan hanya objek sahaja yang di cetak 2. bahan-bahan terbuang yang mempunyai permukaan rata tetapi berjalinan. dakwat/minyak lino. stamp pad berbagai jenis bunga-bungaan. stamp pad. item stensil. kertas lukisan diletakkan di atas warna tersebut lalu ditekan kertas secara perlahanlahan dengan menggunakan tapak tangan.bahagian latar belakang yang dicetak. sayur-sayuran. klip kertas dan sebagainya. sudu dan lain-lain yang berkenaan. span. Ÿ Adakan demonstrasi sebelum cetakan dijalankan. dakwat pekat. Kemudian kertas diletak di atas cebisan tadi lalu digelak dengan penggelek. Ÿ Setelah kering cetakan boleh diletakkan di dalam lipatan buku yang tebal untuk mendapatkan kesan yang lebih baik lagi. Cebisan kertas bertindak sebagai stop out bagi dakwat yang ada di bawah dan kawasan tersebut menjadi kesan negatif dalam cetakan. Ÿ Sediakan tempat untuk menggantung sehingga kering cetakan yang dihasilkan. 17 / 33 Sarbinipani2009 . Bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan cetakan mono ini ialah seperti sekeping cermin yang mana bahagian hujung cermin perlu ditampal untuk mengelakkan dari tercedera. Ÿ Peralatan dan bahan mencetak diletak di hujung setiap meja supaya senang didapati. Sekeping lino digunakan dan ditampal pada sekeping kayu supaya senang proses mencetak. linoleum.

Di bawah ini disenaraikan beberapa tips dan teknik untuk menghasilkan cetakan dari alam semula jadi dan bahan buangan: Ÿ Pilih bahan-bahan yang berjalinan dan tahan untuk dicetak. Cetak dengan menggunakan warna-warna harmoni. Ÿ Pastikan semua warna/dakwat adalah serap air (water soluble). dan pisau jenis sendeng. penggenap. Berikut ialah di antara teknik-teknik atau tips bagi menjalankan proses cetakan dengan menggunakan bahan seperti lino dan kayu: Ÿ Lino atau kayu diukir dengan pisau pengukir (carving tools) untuk mendapatkan corak atau gambar yang hendak dicetak Ÿ Dakwat digelekkan pada kepingan kayu atau lino Ÿ Cetakan dilakukan di atas kertas yang sesuai seperti rice paper Ÿ Cetakan diulang beberapa kali untuk mendapatkan satu edisi cetakan bagix tajuk tertentu Ÿ Ciri-ciri keselamatan perlu diberitahu kepada murid sebelum memulakan cetakan. Pasti hasil kerja yang anda lakukan itu memuaskan hati anda. buah-buahan. Ÿ Kawasan yang hendak dicetak perlu mempunyai permukaan yang rata untuk dicetak. Selain dari itu bahan-bahan buangan yang masih boleh digunakan untuk aktivitiaktiviti seni juga digunakan.NOTA PADAT MENGGAMBAR Ÿ Sediakan bahan pencuci. TEKNIK CETAKAN TIMBULAN LINO. Ÿ Warna atau dakwat diratakan dipermukaan corak sebelum dicetak. pisau jenis u. kontra supaya anda boleh jadikan hasil cetakan ini sebagai pembalut hadiah yang menarik Teknik mengecap menggunakan jari juga 18 / 33 Sarbinipani2009 . kebawah. Ÿ Pastikan pisau pengukir sentiasa tajam supaya proses mengukir dapat dijalankan dengan baik Ÿ Pastikan kertas yang hendak digunakan adalah jenis kertas yang sesuai. Hasilkan cetakan ini berulang kali dengan menggunakan berbagai warna. Ÿ Untuk mendapatkan kesan cetakan yang cantik pada permukaan kayu. Ÿ Pilih bahan-bahan yang senang untuk dipegang semasa mencetak. Kertas yang terlalu nipis akan melekat ke atas blok apabila dicetak manakala kertas jenis tebal atau Âconstruction paperÊ tidak dapat mengangkat atau melekat dakwat sepenuhnya dengan sempurna pada permukaan blok yang dicetak. Ÿ Untuk cetakan jenis umbisi corak diukir terlebih dahulu sebelum cetakan dilakukan. pisau jenis v. daun. Membuat corak dengan huruf juga merupakan satu lagi cara mengaplikasikan teknik cetakan yang baik. Ÿ Terdapat berbagai jenis pisau pengukir seperti pisau jenis rata. Penggelek dan kepingan cermin digunakan sebagai palet dan berus. KAYU Cetakan jenis ini melibatkan kemahiran yang tinggi dalam proses cetakan dan lebih sesuai digunakan untuk murid di tahap dua. Ÿ Penggunaan kertas-kertas selain daripada kertas lukisan biasa menampakkan kelainan dalam menghasilkan projek cetakan seperti (a) menggunakan kertas majalah dijadikan kolaj (b) helaian daripada buku telefon (c) kertas yang mempunyai corak pualaman (d) kertas buatan sendiri (e) kertas tisu atau kertas tandas (f) kertas komik (g) kertas suratkhabar APLIKASI ALAT. Ÿ Kemudian celup kayu berjalinan tersebut dalam warna dan aplikasikan pada permukaan cetakan di atas kertas. Ia juga didapati dalam saiz yang berbeza. Ÿ Cetakan yang digunakan di atas permukaan kain perlu menggunakan warna jenis Âoil basedÊ atauÊPrinters inkÊ yang boleh kekal di permukaan kain tersebut. Walaupun teknik cetakan mono nampak mudah tetapi sebenarnya ianya susah/ cerewet untuk dijalankan kecuali guru sudah ada pengalaman cukup tentang tajuk tersebut. MEDIA DAN TEKNIK Mencetak atau menstensil merupakan kaedah yang baik apabila hendak menghasilkan lebih dari satu huruf diatas permukaan kertas. Cuba cetak huruf terbalik secara ke atas. Pengalaman ini akan menjadi satu aktiviti yang berharga bagi mereka dan mendapat idea atau gambaran keseluruhan tentang proses cetakan mono dijalankan. Ÿ Adalah digalakkan menggunakan warna legap untuk mendapat kesan cetakan yang cantik. ke belakang dan kedepan atau lain kata cetak secara teknik cerminan. Bahan yang dicadangkan ialah seperti ubi kentang. kayu direndam terlebih dahulu supaya jalinannya kembang dan menghasilkan corak yang menarik. pengelap supaya kerja tidak comot. getah pemadam yang dipotong huruf di atasnya supaya ia menjadi permukaan timbul yang boleh digunakan untuk mencetak Apa yang perlu dilakukan ialah mengecat warna pekat ke atas permukaan huruf yang diukir dengan pisau dan mencetak di atas permukaan kertas. Ÿ Pisau jenis v digunakan untuk mendapatkan kesan garisan atau jalinan yang lebih halus manakala pisau jenis u pula digunakan untuk mendapatkan kesan lekukan. Cabaran yang dilalui oleh murid dalam proses mencetak setidaktidaknya memberi perangsang kepada mereka untuk mencuba lagi dan ingin menjalani proses tersebut itu lagi di masa akan datang. Ia melibatkan proses mengukir secara lebih teliti dengan menggunakan alatan khas seperti carving Tools . bunga batang dan ranting pokok. Adalah amat digalakkan murid menjalani proses cetakan ini berada dalam kumpulan kecil terutama apabila pertama kali menghasilkannya Di peringkat sekolah rendah murid-murid banyak didedahkan dengan aktiviti melibat penggunaan bahanbahan dari alam semula jadi yang terdapat di persekitaran mereka seperti sayur-sayuran.

warna. alam benda atau corak pada baju. Duo bermaksud dua dan cetakan duo akan menghasilkan dua cetakan dari imej yang sama. Bagaimana asas senireka tersebut di satukan dalam satu komposisi? 4. pokok. selamat hari ibu.burung. Murid boleh hasilkan berbagai gambar dari cetakan jari seperti corak bunga. AKTIVITI 6. Murid juga boleh mencetak objekobjek yang berjalinan seperti duit syiling. Antaranya adalah seperti kentang. media. Gabungan corak dari renyukan bahan dengan cetakan dari objek yang dinyatakan tadi boleh dijadikan corak pada bunga-bungaan.NOTA PADAT MENGGAMBAR menarik dalam aktiviti cetakan. lino dan silk skrin. proses yang digunakan oleh artist tersebut? Jenis warna? Alatan dan bahan yang digunakan? Tanah liat. ŸBerdialog dengan hasil kerja seni bermakna memasuki dan berinteraksi dengan hasil kerja tersebut. imbangan. kunci. Pada peringkat ini murid digalakkan menghasilkan cetakan corak berdasarkan struktur rekaan dengan cara menyusun corak-corak tersebut seperti corak batu bata. batang sawi. respon terhadap gambar. corak sendeng dan corak pusaran. murid sudah mendapat gambaran bagaimana teknik cetakan mudah boleh dihasilkan. ikan. Sebagai contoh cetakan dihasilkan dengan menggunakan polistrin. Sayursayuran dan buah-buahan jenis keras yang telah dipotong dua untuk mendapatkan permukaan rata boleh digunakan untuk mencetak. bentuk. ŸDalam menilai sesuatu cetakan perkara-perkara yang boleh diambilkira apabila membuat kritikan dan penilaian tentang hasil karya ialah melihat dari sudut: 1. aluminium foil. tisu. Cetakan duo juga adalah aktiviti cetakan yang menarik. mengalaminya apabila melihat hasil cetakan tersebut. Daripada bentukbentuk cetakan itu boleh dijadikan jalinan di kawasan pantai atau di ladang Di peringkat pengenalan. penyepit baju. Lipat sekeping kertas menjadi dua bahagian. Caranya ialah dengan meletakkan warna pada jari tertentu atau menggunakan stamp pad untuk mendapatkan warna lalu dicetak di atas kertas. Toreh polisterin dengan menggunakan bahan tajam seperti hujung pensel untuk menghasilkan corak atau gambar. corak turun separa. corak dam. kobis bunga. Penilaian: perbincangan lanjut 19 / 33 Sarbinipani2009 . tiga segi. garpu. menjadi seperti bola lalu mencetak di sesuatu permukaan boleh dijadikan corak pada hiasan dinding. kontra. kain langsir. karot. murid di peringkat lanjutan boleh menghasilkan aktiviti cetakan kayu. Setelah berpuas hati buka dan anda akan mendapat imej yang sama. Di peringkat pertengahan pula aktiviti-aktiviti cetakan boleh dihasilkan adalah berdasarkan pendekatan penyelesaian masalah untuk menghasilkan corak dan menghasilkan gambar. jalinan. rupa. Hasilnya berbagai jenis jalinan didapati untuk menghasilkan sebuah pemandangan yang menarik. alas meja. tutup botol. Lipat semula kad tersebut dengan bahagian tidak berwarna di bahagian atas. sikat rambut dan lainlain. Menghasilkan kertas pembalut hadiah untuk upacara tertentu seperti hari jadi. kesatuan. selamat hari bapa. kacang panjang. nilai. muka. bahan. kain. Kemudian sapu warna hitam keatas warna tadi. Selain dari cetakan polisterin.2 PERSEMBAHAN HASIL KARYA Ÿdilengkapkan dengan meletakkan bingkai. plastik. kepelbagaian. media dan teknik Apakah teknik. kucing dan sebagainya. Satu imej berwarna gelap dan satu imej menampakkan warna yang berbagai seperti berikut: Di peringkat lanjutan murid-murid didedahkan dengan menghasilkan corak atau gambar dengan menggunakan pendekatan melalui open minded problem yang memerlukan penyelesaian masalah secara ÂdetailÊ dengan menerapkan unsurunsur seni dalam proses cetakan. corak cerminan. selamat hari valentine dan sebagainya. dan epal juga boleh diaplikasikan dalam pemandangan. Analisa: unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan seni Apakah unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan yang digunakan? Garisan. bawang besar. corak. Diskripsi: tema. kotak mancis. Ÿdiletakkan tajuk cetakan dan bahagian bawah kanan diletakkan nama atau tanda tangan penulis dan tahun dicetak. Gunakan pensel atau pen dah lukis objek yang dikehendaki di atas permukaan kertas tersebut. dan sapu tangan. kayu. tajuk dan subjek Siapa artist tersebut? Apakah tajuk cetakan? Berapa saiz cetakan? Bila ianya dihasilkan? Apakah imej yang terdapat dalam cetakan tersebut? Apakah temanya? Apa yang berlaku? Apakah idea yang penting atau pengalaman yang dapat dilihat? 2. sayur? 3. Kemudian cetak seperti biasa dan elemen garisan dan rupa akan terhasil dari cetakan tersebut. batang pisang. Analisa: historical significance Apakah kepentingan sejarah dalam hasil kerja seni tersebut? Bagaimana subjek dan stail yang digunakan? 5. pergerakan. ruang. bujur dan empat segi. Cetakan span yang dipotong berbagai bentuk boleh menghasilkan corak-corak geometri seperti bulat. Buka kertas tersebut dan warnakan satu bahagian kertas dengan warna yang berbagai. Cetakan dari renyukan kertas. Diskripsi: alat. polisterin. Interpretasi: dari sudut estetik Bagaimana pemahaman anda tentang makna cetakan tersebut? Bagaimana mood atau perasaan kamu apabila melihat cetakan itu? 6.

Ÿ Pemilihan dalam menggunakan teknik-teknik cetakan yang sesuai perlu diambilkira terhadap tahap kecerdasan murid terlebih dahulu. dikritik dan dihargai berdasarkan dari beberapa sudut iaitu sudut diskripsi. suka. ŸMenurut Glosari Seni Lukis pula gosokan bermakna pemindahan reka bentuk atau corak dari sesuatu permukaan ke permukaan lain dengan cara menggosokkan pensel di atas permukaan yang hendak dipindahkan. (blok kayu dan lino) boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah rendah. kapur ke atas sekeping kertas yang diletakkan di atas suatu permukaan yang berjalinan. Ÿcara paling mudah dan terbaik untuk merakamkan berbagai jalinan pada sesuatu permukaan. minat. alam benda dan bahan terbuang Ÿ Jenis cetakan boleh dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu tahap pengenalan. Biasanya permukaan yang mempunyai jalinan yang kasar dan rapat akan menghasilkan ton yang lebih gelap berbanding permukaan yang mempunyai jalinan yang jarang dan nipis. Ÿ Teknik bayangan gelap. maka gosokan akan terhasil. baik. sederhana. analisa. Ÿ Apabila salah satu atau kedua-dua objek digerakkan di antara satu sama lain.NOTA PADAT MENGGAMBAR Apakah fikiran anda tentang cetakan ini secara keseluruhannya? Bagaimana anda nilai hasil kerja ini? Biasa. (b) Alat dan Media Ÿterpulang kepada pengkarya itu sendiri. teknik cetakan timbul. Apa yang perlu dibuat ialah dengan menyembur fixer atau pemati warna pada bahagian berjalinan atau meletakkan satu lapisan plastik pada permukaan jalinan. pensel berasaskan lilin dan berbagai jenis pensel warna yang terdapat di pasaran. 7 GOSOKAN (a) Definisi Gosokan Ÿproses menggosok dan merekod corak daripada permukaan yang berjalinan Ÿproses penerokaan murid mula menggambar melalui deria sentuh yang terdapat di sekeliling mereka. Apabila kita mengaplikasikan aktiviti gosokan dalam aktiviti seni. pertengahan dan tahap lanjutan. Ÿ Satu representasi yang mengandungi salinan dibuat dengan meletakkan sekeping kertas di atas sesuatu permukaan denganmenggosok menggunakan bahan tertentu. Ÿ Sukatan Pelajaran KBSR. Ÿdapat memperkembangkan deria lihat terhadap persekitaran dan boleh menghasilkan berbagai perasaan seperti gembira. ŸKita boleh mengetahui bahawa setiap permukaan yang berjalinan boleh menghasilkan berbagai corak yang menarik. pensel. Perlu menggunakan penyembur pemati warna atau fixatif untuk melindungi jalinan daripada rosak. Pensel dan pensel warna akan memberikan kesan yang halus. Ÿ dianggap satu eksplorasi permukaan supaya dapat mengembangkan pemahaman dalam penggunaan jalinan dan ton. selesa dan sebagainya. Ÿ Hasil karya boleh dinilai. Ÿ Kapur dan pastel yang berbagai warna. Ÿ Teknik cetakan mono. Kesan graphite pada mata pensel jenis lembut adalah paling sesuai untuk dibuat gosokan tetapi cepat rosak. cemerlang? RUMUSAN CETAKAN Ÿproses hasil kerja seni yang diulang dan dicipta dalam bentuk edisi dengan menggunakan dakwat Ÿdicipta melalui perpindahan dakwat ke atas satu permukaan Ÿproses menggambar dan mencorak yang dilakukan dengan cara memotong permukaan plat dengan dakwat Ÿproses penerapan blok ke atas permukaan rata Ÿ Alat dan media cetakan boleh dikategorikan kepada tiga bahagian seperti alam semulajadi. Jalinan yang dihasilkan tidak akan kekal lama kerana kapur dan pastel adalah bahan kering dan rapuh. Ÿ Aktiviti cetakan di peringkat pertengahan merujuk kepada pendekatan penyelesaian masalah. Walau bagaimana pun diperingkat sekolah rendah. Ÿ Mengikut Kamus Dewan. gosokan bermakna bergeser. menggosok dengan (tangan. Pengajaran dan pembelajaran di kelas tidak akan menjadi bosan dan dapat menarik minat murid-murid dalam penerokaan sesuatu permukaan. Ÿ Aktiviti cetakan di peringkat pengenalan merujuk kepada pendekatan cara mudah dihasilkan. teknik luar gelap dan teknik luar putih adalah diantara teknik cetakan yang popular dihasilkan. bergesel. Ÿ Tema dan tajuk cetakan yang berbagai-bagai perlu disesuaikan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Ÿ Berbagai jenis pensil (jenis lembut dan keras). kegiatan gosokan menjadi salah satu cadangan aktiviti yang boleh dilaksanakan dalam bidang menggambar. barang dll) menggunakan sesuatu untuk menggosok. ŸCara menghasilkan jalinan tersebut ialah dengan meletakkan kertas nipis di Sarbinipani2009 20 / 33 . teknik bayangan putih. Ÿ Aktiviti cetakan di tahap lanjutan merujuk kepada pendekatan open minded problem . bahan dan jenis media adalah terhad kepada kemampuan dan keupayaan tahap murid itu sendiri. Ia menjadi salah satu cara yang kreatif untuk mempersembahkan suatu hasil kerja seni. Walaupun terdapat beberapa permukaan jalinan yang sama antara satu sama lain tetapi apabila dihasilkan secara gosokan akan menghasilkan corak permukaan yang berlainan. interpretasi dan penilaian. Ÿ Hasil cetakan dibuat dengan menggosok dakwat. tak secara langsung akan peka terhadap setiap permukaan yang terdapat di persekitaran. peralatan.

Penggunaan krayon digosok secara sisi atau dibaringkan akan menghasilkan kesan jalinan yang lebih baik daripada menggunakan mata krayon. Ÿ Setiap gosokan akan menghasilkan ton yang berlainan terpulang kepada tekanan yang dikenakan apabila menggosok samada tekanan itu lemah atau kuat. letak sekeping kadbod di sekeliling tempat yang hendak 21 / 33 Sarbinipani2009 . Contohnya: kertas diletakkan di atas permukaan yang berjalinan dan digosok dengan krayon diatas permukaan kertas. Ÿ Gosokan pada kertas yang dilipat. tapak kasut atau selipar R Kenderaan seperti tayar kereta. ŸTekanan yang kuat dan rapat dengan permukaan jalinan akan menghasilkan jalinan yang lebih gelap. Tambahkan ton yang berkualiti dengan gosokan yang tebal. Ÿ Arang semulajadi dari pembakaran kayu atau arang pensel yang dijual di kedai menjual peralatan seni. alas kaki. bawah. Gosok kapur atau pensil di atas permukaan kertas tadi dengan memberikan sedikit tekanan pada tempat gosokan. (c) Penerokaan Pelbagai Teknik Gosokan Ÿdihasilkan dengan menggosok diatas permukaan kertas yang terdapat bahan berjalinan di bawahnya. Gosokan yang dihasilkan dengan menggunakan arang mudah rosak apabila disentuh kerana bahannya jenis rapuh. Ÿ Gosokan menggunakan kertas putih dengan krayon hitam akan meninggalkan kesan yang menarik. lebihkan pada kawasankawasan tertentu dan kurangkan ton pada kawasankawasan yang lain. daun-daun yang berjalinan. R Pokok seperti permukaan kulit pokok. Semburan pemati warna yang disembur ke atas permukaan jalinan akan menyelamatkan keadaan lukisan atau corak daripada rosak. jam tangan. akar-akar. kertas pengalas rak-rak dapur yang jenis nipis. duit syiling. alas meja yang bercorak. kiri dan kanan yang dibuat akan menentukan hasil sesuatu gosokan. Ÿ Buat blok lilin sendiri dengan mencairkan krayon lama dalam tin Ÿ Untuk mendapatkan kekemasan semasa mewarna. Ÿ Kertas surat khabar yang belum bercetak. nona. oren. Ÿ Gosokan dari berbagai jenis cop getah akan menghasilkan jalinan yang nyata. Secara keseluruhannya kita boleh melihat bahawa jalinan-jalinan yang hendak diaplikasikan pada aktiviti gosokan boleh dibahagikan kepada 2 kategori iaitu jalinan yang terdapat di alam semulajadi atau ciptaan Tuhan dan jalinan buatan manusia. Ÿ Gosokan di atas kertas hitam dengan menggunakan krayon warna metalik akan menjadikan jalinan yang luarbiasa. ukiran hiasan dinding R Pakaian seperti tali pinggang. kertas kartrij. tikar. gelang tangan. cempedak. bahagian-bahagian permukaan kereta yang berjalinan. Manakala tekanan yang lemah dan jauh dari permukaan jalinan akan menghasilkan jalinan yang kurang gelap. kemudian disapukan warna air di atasnya akan menghasilkan satu teknik baru dalam aktiviti gosokan yang dipanggil resis. Lilin boleh dibuang dengan cara menseterika. beg tangan yang berjalinan. Ÿ Lekatkan bahan berjalinan di atas permukaan dahulu sebelum memulakan gosokan. R Lain-lain seperti sikat.NOTA PADAT MENGGAMBAR atas permukaan yang berjalinan. R Peralatan rumah dan dapur seperti pengayak tepung. R Aksesori wanita dan lelaki seperti rantai. Ÿ Senarai di bawah adalah di antara contoh-contoh yang boleh dijadikan panduan untuk menghasilkan jalinan dalam aktiviti gosokan: R Permukaan pada kulit buah-buahan yang kasar seperti kulit buah nangka. penapis kelapa. Penggunaan berbagai jenis kertas ini adalah sebagai bahan untuk mencetak jalinan apabila digosok. tali kasar. Gosokan di atas permukaan yang berjalinan dengan menggunakan krayon lilin. permukaan jalan. bakul rotan. Ÿ Arah gosokan samada dari arah atas. kertas pasir. nanas. Sebenarnya jika diteliti dengan lebih lanjut lagi teknik-teknik gosokan boleh dipelbagaikan seperti: Ÿ Gosokan satu lapis dan satu arah sahaja Ÿ Gosokan beberapa lapisan di atas tempat yang sama secara berulang kali Ÿ Gosokan beberapa kali dari arah dan sudut yang berlainan Ÿ Gosokan secara pusingan Ÿ Gosokan menggunakan berbagaibagai warna Ÿ Gosokan monokrom Ÿ Gosokan potongan kertas Rmenghasilkan gosokan yang berkualiti. pasu bunga bercorak. tempat duduk kereta. tikar buluh. dikoyak atau dipotong akan menghasilkan corak yang menarik. kertas taip dan lain-lain kertas yang bersesuaian. Ÿ Bersihkan permukaan hasil gosokan dengan menggunakan stokin nylon untuk mendapatkan lebih kilauan dan membuang lebihan warna yang tidak diingini. Ÿ Warnakan dengan warna air di atas kesan gosokan dari lilin. cermin tingkap. alas periuk. Ÿ Berbagai jenis warna krayon dan krayon lilin. murid harus menggunakan kreativitinya untuk mencari dan meneroka berbagai jenis permukaan yang terdapat dipersekitaran mereka. topi anyaman. cop getah dan sebagainya. Memberikan kesan yang tebal dan dapat memberikan kesan gosokan yang lebih nyata. Apabila memilih jenis permukaan jalinan yang hendak digosok. Hampir semua permukaan yang tidak rata akan respon terhadap gosokan. Kawasan yang timbul adalah kawasan terkena gosokan manakala kawasan yang tenggelam tidak terkena gosokan dan kekal pada warna kertas itu sendiri. Ÿ Kreatif terhadap tekanan yang anda buat pada sesuatu permukaan jalinan.

hasil gosokan hendaklah di potong dengan kemas di sekeliling corak tersebut lalu dibingkaikan pada mounting board. Ÿ Peruntukkan masa mengikuti kompleksiti aktiviti. gam simen. Ÿ Hargai hasil kerja mereka secara adil dan mengambil tahu tentang semua murid bukan sebahagiannya. MEDIA DAN TEKNIK R tema atau subjek yang hendak dilukis akan ditentukan terlebih dahulu oleh guru. Ÿ Galakkan murid menunjukkan dan menerangkan kerja mereka kepada murid lain supaya dapat mencipta suasana minat secara bersama. Pemilihan warna mounting board perlulah disesuaikan dengan warna corak pada hasil gosokan. 3. CADANGAN POSITIF DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SENI Ÿ Benarkan murid meluahkan perasaan dalam hasil kerja mereka dengan mengambil kira 1. Ÿ Murid-murid juga perlukan privacy dalam menghasilkan hasil kerja mereka. 3. Buat lakaran pemandangan yang dikehendaki dengan pensel di atas kertas lukisan jenis nipis. APLIKASI ALAT. PERSEMBAHAN HASIL KARYA ŸKomen dan kritikan seni secara positif dan negatif juga disentuh. Ÿ Tunjukkan satu korelasi dan perhubungan dalam kerjakerja seni dengan lain-lain bidang. pemahaman jelas tentang alam yang terdapat di persekitaran mereka 4. 2. Hasilnya jalinan dari gosokan akan terhasil. Ÿ Fahami bahawa murid-murid mencipta secara emosional dan intelektual. Ÿ Jujur terhadap diri sendiri. kertas binaan. Letakkan kertas lukisan di atas permukaan berjalinan dan gosok dengan krayon di atas permukaan kertas lukisan tersebut. 5. Beri mereka peluang meluahkan perasaan hati dan keikhlasan hati dalam kerja-kerja yang mereka lakukan. interpretasi dan penilaian. krayon. RTujuannya supaya murid-murid boleh berbincang bersama rakan mereka tentang topik yang diberi. Ÿ Guna semua kemudahan visual yang terdapat secara maximum untuk melihat hasil yang efektif. perasaan yakin dalam mengawal bahan 2. Gosok krayon di atas permukaan kertas menggunakan gosokan secara tindanan 7. Ÿ Beri peluang meneroka produk-produk seni dengan lebih dekat lagi. Lekatkan bentuk-bentuk tadi dengan gam. Kelihatan tiga jenis pokok mempunyai jalinan yang berlainan. Hargai apa yang mereka lakukkan bukannya kritikan secara negatif. Dengan cara ini akan dapat melancarkan perjalanan pengajaran dan pembelajaran dalam kelas tersebut. Ÿ Galakkan kreativiti dan pemikiran secara individu dan berkumpulan selalu. kertas lukisan. Ÿ Berkomunikasi terhadap sesuatu hasil kerja secara sistematik dari aspek diskripsi. Cara mereka mengilustrasikan perasaan dalaman mereka. Ÿ Galakkan murid menggunakan peralatan seni dalam aktiviti pembelajaran harian mereka dalam subjek lain. pemandangan. Alatan yang perlu disediakan ialah gunting.NOTA PADAT MENGGAMBAR digosok supaya lebihan warna yang tidak diingini tidak kelihatan dalam hasil kerja. 2. kepuasan dalam menghasilkan kerja-kerja seni yang datang dari naluri dalaman secara kreatif. Ÿ Dalam proses penilaian dan kekemasan. 4. Jalinan tersebut akan menghasilkan corak pemandangan yang cantik. Ÿ Hulurkan bantuan kepada murid yang lemah untuk meneruskan aktiviti sebagai motivasi supaya mereka juga boleh hasilkan seperti murid lain. analisa. Ÿ Kaitkan arahan-arahan seni dengan pengalaman muridmurid di luar studio. Jadikan seni sebagai sebahagian daripada proses pencetusan idea dalam memulakan segala aktiviti harian mereka. 5. corak. Letakkan kertas lain di atas imej tersebut 6. Kesan yang menarik akan kelihatan apabila menggunakan krayon pelbagai warna. Akui bahawa hasil atau projek seni yang memuaskan boleh wujud secara tak langsung atau hasil daripada disiplindisiplin khas yang dilalui oleh murid-murid. Ÿ Beri pendedahan cara menjaga dan membersihkan bengkel seni dan diri sendiri. gabungan dua atau lebih kegiatan (kolaj & gosokan). Ÿ Galakkan murid menerapkan asas-asas senireka dalam hasil kerja mereka dan memberikan tumpuan terhadap konsep seni secara moden dan terkini. GOSOKAN POTONGAN KERTAS Lihat hasil kerja gosokan dari potongan kertas yang dijalankan secara turutan: 1. Tema atau subjek yang boleh dicadangkan ialah seperti figura. Beri mereka peluang menjalani sesi apresiasi seni secara berterusan berpandukan penilaian mereka. Letakkan kertas tersebut pada permukaan jalinan yang lain pula. penggunaan berbagai jenis media tidak terhad kepada satu jenis media sahaja 3. 4. Rjalinan dihasilkan dari teknik gosokan 1. Ÿ Benarkan murid meningkatkan diri mengikut kemampuan mereka. haiwan. Ÿ Galakkan gambaran idea selalu dalam aktiviti personal harian mereka. alam benda. Potong bentuk yang dikehendaki daripada kertas binaan/tebal. Tujuannya adalah untuk memberi kawalan dan disiplin dalam proses pengajaran yang dilaksanakan. Susun bentuk-bentuk di atas permukaan kertas hingga menjadi satu objek/imej. Jalinan boleh diulang atau ditindih dengan menggunakan permukaan jalinan yang sama atau permukaan jalinan yang lain. Cara begini dapat memberikan kesedaran terhadap nilai-nilai murni pada diri masing-masing. 22 / 33 Sarbinipani2009 .

Ÿ Jangan harapkan sepenuhnya murid dapat menghasilkan secara sempurna. Beri arahan yang jelas dengan menggunakan idea sendiri. tepat. CADANGAN NEGATIF DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SENI Ÿ Elakkan dari memberikan idea kepada murid secara seratus peratus. Ÿ Tidak digalakkan memberikan kritikan negatif yang keterlaluan apabila respon terhadap hasi kerja murid. Ÿdapat memperkembangkan deria lihat terhadap alam sekitar. Ÿ Jika menggunakan hasil kerja murid sebagai contoh dalam aktiviti apresiasi seni.RESIS (a) Definisi Resis Ÿsatu aktiviti menggambar yang dihasilkan dari warna basah dan contengan lilin. Ÿ Gunakan kritikan secara konstruktif daripada menyatakan bahasa yang negatif. 23 / 33 Sarbinipani2009 . Ÿ Penggunaan arang dalam aktiviti gosokan akan menghasilkan jalinan yang mudah rosak. Ÿ Gabungan beberapa kegiatan menggambar adalah satu hasil kerja yang unik. ekspresi diri. Ÿ Galakkan pembelajaran secara tidak formal dalam kelas supaya dapat memberi keselesaan dalam menjalani aktiviti seni. RUMUSAN GOSOKAN Ÿproses pemindahan reka bentuk atau corak dari sesuatu permukaan ke permukaan yang lain dengan cara menggosok di atas permukaan yang hendak dipindahkan. Beri kebebasan cara berkomunikasi. Ÿ Elakkan dari mematahkan semangat murid yang bersungguh-sungguh dalam menyiapkan hasil kerja mereka walaupun kerja mereka tidak memuaskan. Cuba memahami masalah mereka lebih daripada memberikan komen-komen yang negatif tentang hasil kerja mereka. Tubuhkan satu aktiviti khas bagi muridmurid tersebut. meluahkah perasaan dan membuat refleksi seni dengan cara berdisiplin dan terpimpin. Ÿ buku Glosari Seni Lukis. Ÿ Lilin digunakan untuk menutup kawasan permukaan kertas atau kain. Galakkan murid mencipta idea sendiri. 8. ŸAlatan dan bahan yang digunakan dalam aktiviti membuat gosokan boleh dikategorikan kepada dua bahagian iaitu Ralatan dari alam semulajadi dan Ralatan dari benda buatan manusia. Guru hanya memberi pantauan dan kawalan jika perlu. Ÿ Kritikan hasil kerja seni murid sehingga memalukan murid perlu dielakkan. Ÿ Jangan risau tentang objek yang dilukis atau teknik yang digunakan tidak betul. menggambar dengan cara lama dan asyik meminta bantuan orang lain. Ÿ Jangan sekat kebebasan mereka berkomunikasi dan bergerak semasa aktiviti dijalankan. galakkan murid berkomunikasi dan berkongsi idea. Ÿ Lilin digunakan oleh pelukis sebagai penghadang untuk melindungi warna asal atau warna asli sesuatu permukaan daripada terkena warna baru. Ÿ Penggunaan pensil dan pensil warna akan memberikan kesan jalinan yang halus Ÿ Jalinan yang dihasilkan daripada kapur dan pastel adalah bahan rapuh dan tidak kekal lama. resis didefinisikan sebagai suatu kaedah melukis cat air dengan menyapu cat ke permukaan yang telah disapukan lilin di bahagian bahagian yang tidak hendak dicat atau diwarnakan.NOTA PADAT MENGGAMBAR Ÿ Rawat setiap murid secara berasingan dengan mengambilkira sikap dan keupayaan mereka. Tidak ada sensitiviti dan originaliti dalam menghasilkan kerja yang kreatif. Ÿ Biarkan mereka hasilkan sendiri kerja-kerja seni dan beri mereka kepuasan dalam penggunaan alat dan media secara terkawal. elakkan memberikan pujian yang melambung dan mencari kesalahan. Ÿ Krayon memberikan kesan tebal dan nyata apabila diaplikasikan ke atas jalinan. Murid akan meminta bantuan sehingga pada satu tahap di mana mereka perlu membuat perubahan pada hasil kerja mereka. Ÿ Hasil jalinan dari aktiviti gosokan boleh disimpan dengan baik apabila menggunakan semburan pemati warna ke atas jalinan tersebut. Ÿ Elakkan dari memberikan bantuan pada hasil kerja murid. Ÿ Teknik gosokan yang pelbagai akan menghasilkan kesan jalinan yang menarik Ÿ Penentuan tema sebelum pengajaran dan pembelajaran amat penting untuk menghasilkan kerja yang baik. Eksplorasi diri. Ÿ Jangan hampakan murid tentang tema atau subjek yang dilukis di luar bidang kemampuan mereka. Galakkan mereka menghasilkan kerja sendiri. Ÿ Jangan kumpulkan murid-murid yang bermasalah dan murid-murid yang berbakat dalam acuan yang sama. Ÿ Jangan hadkan teknik yang diguna. Ÿ Elakkan dari proses peniruan hasil kerja orang lain. Ÿ Elakkan dari menghasilkan ilustrasi yang bersifat negatif. Galakkan murid membuat refleksi kepada pengalaman persekitaran mereka dan reaksi murid terhadap situasi harian. meluahkan bebagai perasaan dan menghasilkan berbagai jalinan. jelas bersifat akademik dalam hasil kerja seni. Ÿ Jangan harapkan hasil kerja yang sama dan baik pada semua murid. Ÿ Elakkan penggunaan alatan dan teknik sedia ada seperti mengadakan buku mewarna untuk murid-murid. elakkan tekanan dan saling bertukar idea yang membina. Ÿ Jangan pisahkan murid dengan rakan lain. Ÿaktiviti menggambar yang dihasilkan dengan cara menolak warna basah atau cat basah yang disapu ke atas permukaan kertas yang disapu lilin. tidak imaginatif. beri mereka kebebasan.

Warna perlulah pekat dan tebal. Terlalu banyak basuhan akan menyebabkan warna dan dakwat hilang. lilin paraffin. pensel. bekas air. Jika susah untuk ditanggalkan. kapur tulis. 3. 3. Teknik ini juga boleh dijalankan dengan menggunakan warna poster dan dakwat basah. cotton cambrich. kertas lukisan. kertas lukisan. Tutup semua permukaan kertas dengan warna air. kertas manila kad Ÿ Berbagai jenis kain putih seperti kain cotton poplin. 4. pemadam Ÿ Berbagai jenis warna seperti warna air. Apabila dakwat kering. Dengan cara ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang Ÿmembosankan murid-murid kerana mereka amat sukakan kelainan dan pembaharuan dalam hasil kerja mereka. 2. Ÿmencadangkan alat. kertas tebal. warna air.NOTA PADAT MENGGAMBAR Ÿteknik menggunakan lilin. berus. Cara-cara: 1. CONTOH 2 Jenis resis: Resis dari kertas lilin Tema/tajuk: Pemandangan di kota Alat dan bahan: kertas lilin atau kertas stensil lilin. Adalah lebih baik jika menggunakan lilin dari warnawarna lembut atau lilin putih. Cara-cara: 1. 3. Alihkan kertas lilin tersebut dan warnakan permukaan lakaran yang terdapat di atas kertas lukisan dengan menggunakan warna-warna lembut. cotton lawn kima. pegang kertas lukisan tersebut dan lalukan permukaan kertas dengan air paip yang mengalir sehingga dakwat tersebut tanggal. 4. Berhati-hati semasa menghakiskan dakwat daripada kertas lukisan tersebut. kertas lukisan. (b) Alat dan Media Teknik resis dalam proses menggambar adalah satu kegiatan yang sangat Ÿmeneroka dengan lebih jauh lagi alatan dan bahan yang digunakan dalam proses menggambar. cat semua bahagian permukaan kertas tadi dengan dakwat basah. Letakkan kertas lilin di atas kertas lukisan. berus. Ÿ Berbagai jenis pensel untuk membuat lakaran. Ÿ Teknik resis menyebabkan permukaan kertas yang diliputi lilin tidak akan menyerap warna dan dalam keadaan warna asal Ÿ Resis boleh juga dijalankan dengan cara menggunakan tindihantindihan lilin dan menyapu warna dari peringkat warna terang ke peringkat warna gelap. Kemudian Ÿkegiatan apakah yang hendak dijalankan dalam bidang menggambar. CONTOH 3 Jenis resis: Resis dari warna tempera Tema/tajuk: Haiwan kegemaran saya Alat dan bahan: warna tempera. Melukis dengan menggunakan lilin paraffin atau lilin biasa akan menghasilkan kesan yang sama juga. Higgins India ink. Kesan garisan lilin yang terdapat pada permukaan kertas lukisan tersebut akan timbul dalam keadaan warna putih dan lutsinar. Ÿ Berbagai jenis dakwat basah yang berbagai warna. Ÿ Berbagai jeni bahan yang berasaskan lilin seperti lilin biasa. krayon lilin Ÿ Berbagai jenis kertas seperti kertas lukisan. warna poster. 2. cat rumah. kertas kadbod. rayon/fuji. Warna air akan menyerap pada permukaan yang tidak berwarna dan bahagian yang dilukis atau dilakar dengan krayon akan diresiskan. Lukis atau lakar satu gambar situasi harian dengan menggunakan lilin biasa. media dan teknik apakah yang hendak digunakan dalam proses pengajaran dan Ÿteknik resis yang boleh dijalankan kepada murid-murid: R Krayon resis dengan warna air R Krayon resis dengan warna poster R Krayon resis dengan warna tempera R Krayon resis dengan dakwat basah R Krayon resis R Kertas lilin resis R Resis dengan kain R Krayon resis batik R Resis dari warna air dan perekat getah (campuran) R Resis dari warna air dan lilin biasa R Resis dari kapur dan lilin (cara positif) R Resis dari kapur dan lilin (cara negatif) APLIKASI ALAT. Warnakan sebahagian kawasan kertas lukisan dengan warna tempera untuk membuat corak. Apabila warna kering. warna tempera. 2. (c) Teknik Ÿ TENTUKAN tajuk yang hendak dijalankan pada minggu tersebut. bekas air. Dengan kata lain tinggalkan sebahagian besar kertas tidak berwarna untuk membenarkan dakwat diserap ke bahagian tersebut. Tekanan kuat pada kertas lilin ketika melukis akan memindahkan lilin di atas kertas lukisan Mtersebut. bekas air Cara-cara: 1. Cara ini akan kelihatan lebih menarik. warna air yang gelap digunakan untuk mendapatkan kesan kontra. Ÿ menghasilkan garisan dan lakaran sudah selalu digunakan. Lukis secara kuat dengan memberikan tekanan pada permukaan kertas lilin tersebut menggunakan pensel atau hujung kayu. Elakkan dari menutupi kesemua bahagian kertas lukisan tersebut dengan lilin. warna air. berus. MEDIA DAN TEKNIK Tema/tajuk: Situasi harian Alat dan bahan: krayon lilin. guna jari. krayon lilin bertindak sebagai alat untuk membuat garisan atau lakaran di atas kertas dan diwarnakan permukaannya. Ÿresis dianggap sebagai satu hasil kerja yang lain dari kebiasaannya. Lebihan warna yang hilang boleh digantikan dengan warna air dan dakwat 24 / 33 Sarbinipani2009 .

3. Biarkan perekat getah itu kering. Perekat getah akan meresiskan warna tersebut. CONTOH 5 Jenis resis: Resis dari perekat getah dan warna air (campuran) Tema/tajuk: Alam benda (rumah saya) Alat dan bahan: warna air. 3. krayon lilin Cara-cara: 1. CONTOH 7 Jenis resis: Resis dengan kain Tema/ tajuk: flora Alat dan bahan: kain putih. 4. ratakan dan buang lebihan air yang terdapat pada kertas manila dengan menggunakan tisu. Perekat getah boleh diaplikasikan beberapa kali ke atas permukaan kertas lukisan yang telah diwarnakan tetapi pastikan warna tersebut kering dahulu. Hasilkan satu lakaran dengan pensel di atas kertas manila atau pembungkus kertas makanan yang tebal. Hasilnya lilin dialihkan dari permukaan dan melekat pada lipat kertas bersebelahan. 5. kertas tisu Cara-cara: 1. Dalam pendekatan induktif ini. 6. Luruskan kertas manila semula. 2. Perlu diingatkan bahawa kedua-dua bahan iaitu kapur dan krayon lilin disapu tebal sehingga menutupi kawasan kertas kartridge tersebut. 5. berus. Warna keseluruhan permukaan dengan warna air atau warna tempera. 4. Setelah kering keluarkan dari pemidang dan rendam dalam sodium silikat untuk mematikan warna. 2.NOTA PADAT MENGGAMBAR 4. Beberapa jenis warna boleh disapu di atas permukaan kertas lukisan. Lukis atau buat lakaran ke atas kertas dengan perekat getah. 3. Rebus dalam air panas yang diletak soda ash untuk menanggal kesan lilin. CONTOH 4 Jenis resis: Krayon resis batik Tema/tajuk: Corak alam semulajadi Alat dan bahan: Krayon. dapat menyatakan perhubungan di antara elemen-elemen visual dan yakin telah dapat menginterpretasi kerja-kerja seni tersebut. Pendekatan induktif banyak mengumpul fakta-fakta tentang visual yang terdapat dalam sesuatu hasil kerja seni. kertas. pensel. 7. Lihat contoh berikut. serbuk soda. 7. kapur putih. warna air. Bahagian dalam disapu dahulu dengan satu lapisan kapur putih kemudian disapu satu lapisan krayon lilin yang berwarna. Kertas kartridge dilipat dan lukisan dipindahkan keatas permukaan luar lipatan. 5. lukis garisan dan bentuk dengan krayon membenarkan kawasan kertas masih kelihatan. kertas manila. Kain putih diregangkan pada pemidang dengan menggunakanstapler untuk menegangkan danmeluruskan kain. Warnakan di atas lakaran yang dibuat dari perekat getah dengan warna air. Buat lakaran corak dengan pensel pada permukaan kain tersebut. Guna pen canting untuk menceduk lilin cair dan alirkan pada corak. 3. Lipat kertas kartridge menjadi dua bahagian. pemidang kayu untuk menegangkan kain. pendekatan deduktif. berus. 6. Cara-cara: 1. Warna akan diserap oleh bahagian kertas yang tidak berwarna dan diresis oleh krayon lilin menjadikan seolah-olah seperti jaring sarang labah-labah atau corak batik. Murid dapat mengumpul satu inventori terhadap hasil kerja. Guna garisan pensel sebagai panduan. Rendam kertas dalam air dan renyuk menjadi bola. warna batik. 4. sodium silikat. pemadam. Jika warna hendak dikekalkan ia mesti di warna pada bahagian kertas bukan pada bahagian berwarna yang terdapat pada kertas tersebut. 8. CONTOH 6 Jenis resis: Resis dari kapur dan lilin (cara positif dan negatif) Tema/tajuk: Haiwan kegemaran saya Alat dan bahan: kertas kartridge. Bersihkan permukaan perekat getah dengan pemadam. pendekatan empati dan pendekatan interaktif digariskan seperti berikut: (a) Pendekatan Induktif satu proses membuat kritikan seni dan menilai hasil kerja seni di peringkat awalan. 5. Jemur kain di bawah sinar matahari Ÿ cara membangunkan kemahiran sendiri dan yakin dalam membuat kritikan seni iaitu secara pendekatan induktif. 8. murid dielakkan dari membuat 25 / 33 Sarbinipani2009 . 4. 2. 2. lilin. Panaskan lilin dalam periuk dengan api yang perlahan. Biarkan permukaan yang diwarnakan itu kering. Gunakan berus lembut untuk mewarna corak yang dilukis tadi. Cara-cara: 1. Murid juga boleh membuat rumusan terhadap luahan perasaan dari apa yang mereka telah lihat. canting ikut saiz kesukaan. Guna berus untuk membuat lakaran atau dengan jari. perekat getah. berus lembut pelbagai saiz. 6.

Ÿ Guna analogi dan metafora untuk mengaitkan apa yang dilihat terhadap perasaan anda. aktif dan mempunyai ritma. Buat perbandingan apa yang dilihat dan nyatakan perasaan sendiri. Penerangan tentang perhubungan antara bahagianbahagian lain: Ÿ Kawasan elementary: kawasan ini lebih terang daripada kawasan di belakang Ÿ Kawasan kompleks: Bahagian kanan lebih kasar daripada kawasan kiri 3. Ÿ Perkukuhkan diri dan keadaan dan jangan takut untuk menilai sesuatu hasil kerja seni. Penerangan beberapa kawasan dan kualiti keseluruhan: Ÿ Aspek bukan manusia: Satah-satah diulang-ulang Ÿ Aspek manusia: gembira. perjanjian berkumpulan tentang makna-makna hasil kerja tersebut. RUMUSAN RESIS Ÿaktiviti dalam kegiatan menggambar yang menggunakan warna-warna basah dan contengan lilin. Apa yang ingin kita lihat setelah melalui pendekatanpendekatan seperti yang telah dinyatakan terdahulu sekurang-kurangnya dapat memberikan panduan kepada guru untuk melihat perkembangan kemahiran dalam membuat penilaian secara kritikal. tempat yang anda telah pergi dan pengalaman dari menghasilkan kerja sendiri. Penerangan tentang ciri asas hasil kerja: Ÿ Bahagian elementary: seperti merah. Ÿ Bahagian kompleks: corak yang terdapat pada sawah padi. marah. Menilai kerja dengan menyusun ceritera dan bukti-bukti untuk sokongan penilaian. Memeriksa sesuatu hasil kerja untuk mengenalpasti bukti-bukti tertentu yang dapat memenuhi atau tidak dapat memenuhi kriteria. Memilih dan menentukan criteria apa yang hendak diguna. Kita boleh melihat garisan seolah-olah bergerak. Prosedur pendekatan ini digariskan seperti berikut: 1. kualiti untuk mencirikan sesuatu makna ekspresif untuk memberi sokongan terhadap sesuatu penilaian. sedih 4. Memilih seorang moderator dan menyatakan tugastugas 2. Interpretasi aspek-aspek yang berkaitan dengan pengalaman Ÿ Apa yang dipotretkan: bot. kesunyian. iaitu mengumpul formulasi satu hipotesis tentang makna hasil kerja tersebut. Guna garis panduan induktif untuk membimbing memberi penerangan. pendekatan ini boleh menggalakkan penglibatan murid terhadap sesuatu hasil kerja seni Ÿ dikatakan mengambil format perdebatan dalam menilai hasil kerja dan ia dianggap sesuatu yang menarik dan mencabar. gelap. kuda. Ÿ Guna pengalaman sendiri dan pengetahuan sendiri. Apabila kita memeriksa hasil kerja seni. (c) Pendekatan Empati (Empathy) Ÿberasa empati terhadap sesuatu hasil kerja seni. 2. (b) Pendekatan Deduktif Ÿmelibatkan pemilihan criteria tertentu untuk menilai kerjakerja seni. Pendekatan ini juga akan dapat menentukan kerja-kerja seni itu memuaskan atau tidak mengikut standard. Ÿ Penglibatan secara fizikal dan imaginasi seolah-olah kita berada dalam suasana tersebut. Walau pun pendekatan deduktif ini bersifat tidak natural dan terhad. Walaupun pendekatan ini bersifat analitikal. Ÿ Apa yang dicadangkan: tulang-tulang seperti dinosaur. Analogi ini membantu kita mengalami seni membuat penilaian seperti lukisan itu buruk atau lukisan itu cantik. garisangarisan seperti daun. Beralih kepada perbincangan secara berkumpulan. Galakkan seberapa ramai ahli dalam proses penerangan hasil kerja seni. Perbincangan berdasarkan langkah yang sama seperti pendekatan induktif. (d) Pendekatan Interaktif Ÿsatu pendekatan melihat sesuatu hasil kerja melalui perbincangan dan perbahasan. memeriksa kerja seni yang dilihat melalui fakta-fakta visual. Ÿ Lilin dalam aktiviti resis bertindak sebagai alat untuk menghasilkan garisan di atas permukaan kertas Ÿ Teknik tindihan lilin keatas lilin yang lain boleh dijalankan dalam aktiviti resis Ÿ Teknik resis membolehkan murid meneroka dengan lebih jauh lagi tentang alatan dan bahan dalam kegiatan menggambar 26 / 33 Sarbinipani2009 . 5. Apabila ahli kehabisan penerangan untuk dijelaskan wujud andaian dan hipotesis 4. tema. Dapatkan mood dan perasaan terhadap kerja tersebut. 6. Ÿ Lilin yang digunakan dalam aktiviti resis menjadi pelindung kepada warna asal atau terdahulu yang terdapat pada permukaan kertas. terang. Prosedur pendekatan induktif adalah seperti berikut: 1. deretan pokok 2. Gunakan body language untuk menyatakan perasaan anda. Menentukan tahap dimana kriteria itu telah dipenuhi. Kumpulan akan menjalankan kajian lanjut tentang hasil kerja tersebut. Interpretasi dan rumusan idea. Kita juga melihat seolah-olah pokok melambai-lambai. Ÿ Buat penilaian hasil kerja jika anda mahu. 3. tiga segi. suka. membuat hipotesis sehingga satu atau dua interpretasi wujud untuk menerangkan makna hasil kerja tersebut.NOTA PADAT MENGGAMBAR reaksi emosi atau penilaian yang bersifat pra matang. kereta. kita telah meluahkan perasaan dan kapasiti terhadapnya seolah ianya hidup dan cergas. pandangan setiap orang boleh meningkatkan pemahaman seseorang tentang sesuatu hasil kerja. 3. Prosedur asas digariskan seperti berikut: 1. beberapa teknik seperti berikut dapat membantu untuk meningkatkan empati dan turut serta seseorang dalam menjalani kritikan seni: Ÿ Lihat dan nyatakan perasaan hati yang sebenar dan jangan keterlaluan dalam menyatakan perasaan hati. kuning.

Cara ini dikatakan lebih cepat menghasilkan percikan daripada cara menggunakan berus. Ÿ Berbagai jenis tumbuh-tumbuhan kering. Ÿ satu teknik hiasan catan dengan mendetik. warna poster. Ÿ kamus Dewan Bahasa dan Pustaka pula percikan ialah titik-titik air atau warna yang berserak-serak ke sana sini setelah air atau warna itu terhempas ke suatu permukaan. warna latar pada permukaan kertas perlu ditentukan dahulu samada menggunakan warna asli kertas tersebut atau diwarnakan terlebih dahulu. Ÿ Teknik renyukan digunakan dalam proses aktiviti resis batik kertas Ÿ Perekat getah bertindak sebagai lilin dalam aktiviti resis Ÿ Resis secara positif dan negatif menggunakan kapur putih dan lilin dalam proses menghasilkan resis Ÿ Resis dengan menggunakan kain menggunakan canting untuk membuat garisan lilin pada corak batik. Ÿ Percik-percik halus warna disembur ke serata tempat untuk menghasilkan kesan antik. Berbagai jenis teknik boleh dicadangkan untuk diguna pakai semasa menjalani aktiviti percikan ini. warna akrilik boleh digunakan. Ÿ Teknik menggunakan pistol semburan atau spray can berwarna boleh menghasilkan percikan yang halus dan seragam. Dengan menggunakan tekanan udara yang rendah. pita pelekat. di antaranya ialah: Ÿ Sebelum memulakan aktiviti percikan. Media dan Teknik Di antara alatan yang boleh digunakan untuk menghasilkan percikan ialah seperti berikut: Ÿ Berbagai jenis berus lukisan yang berbagai saiz dan bentuk Ÿ Berbagai jenis berus gigi dari permukaan rata hingga permukaan beralun Ÿ Berbagai jenis berus cat dari permukaan lembut ke permukaan keras Ÿ Penggelek cetakan yang berbagai saiz Ÿ Berbagai jenis warna air seperti warna air. dakwat Ÿ Kertas yang berbagai jenis seperti kertas lukisan. Ÿ Gabungan warna-warna air dan lilin digunakan dalam proses menghasilkan resis. kertas taip.NOTA PADAT MENGGAMBAR Ÿ Teknik resis adalah satu hasil kerja yang unik kerana ia menggunakan lilin sebagai menggantikan alatan biasa yang digunakan. bentuk-bentuk dari alam benda boleh digunakan untuk menghasilkan corak dalam aktiviti percikan. pistol semburan Ÿ Pisau. 9 PERCIKAN (a) Definisi Percikan Ÿ satu aktiviti menggambar dalam kerja-kerja seni. Percikan seolah-olah memberi kesan seperti permukaan batu atau marble. kemudian buang lebihan warna yang terdapat pada berus tersebut dengan menyapu pada tepi tin. kain buruk. warnawarna yang sesuai diaplikasikan pada permukaan kertas ialah seperti warna air. Ketukan yang kuat akan menyebabkan titikan cat terbang di permukaan kertas. Ÿ Warna tempera bertindak sebagai lilin dalam aktiviti menghasilkan resis Ÿ Resis dari kertas lilin ialah satu perpindahan lilin yang terdapat kertas tersebut ke permukaan kertas dengan menggunakan teknik tekanan garisan. Ianya boleh dijalankan beberapa kali dengan warna yang berlainan ke atas kawasan percikan yang sama. surat khabar. kertas stensil Ÿ Warna semburan.. Ÿ Terdapat empat cara pendekatan dalam membuat kritikan seni iaitu pendekatan induktif. Hasil percikan ini akan menampakkan titik halus yang berbagai saiz dan berbagai warna. Ÿ Teknik kedua ialah dengan menggunakan berus cat dinding rumah yang terpakai. Ÿ Makna ke tiga ialah sesuatu yang memercik. Ÿ Rendaman soda ash dalam air panas bertindak untuk membuang lilin yang terdapat pada permukaan kain tersebut. warna tempera. Bahagian hujung berus yang keras dicecah warna. Ÿ Cara percikan dijalankan dengan menggunakan berbagai jenis warna boleh juga dihasilkan. Cat emulsi paling senang dimulakan kerana cepat kering dan tidak rosak di antara satu sama lain. corak figura. Berbagai jenis berus boleh digunakan untuk menghasilkan percikan. warna poster. Ÿ buku Glosari Seni Lukis percikan didefinisikan sebagai corak-corak tompok dan titik pada lukisan cat. ŸIni bermakna saiz percikan yang dihasilkan dengan satu ketukan akan menghasilkan saiz percikan lebih kurang sama. merenjisi. warna minyak. Ÿ Sodium silikat digunakan dalam resis batik kain untuk mengekalkan warna yang terdapat pada kain tersebut. Jika hendak menggunakan warna. 27 / 33 Sarbinipani2009 . warna minyak. memantul berselerak ke sana sini. manila kad. (c) Teknik Ÿdisesuaikan dengan peringkat umur murid dan keupayaannya. warna tempera. (b) Alat. kadbod. Ÿ Makna kedua ialah menghambur ke sana sini. Apabila warna latar kering barulah dimulakan aktiviti percikan. mengetuk atau menjentik bahagian bulu berus yang akan menghasilkan kesan a speckled granite Ÿ style finish yang akan kelihatan lebih moden daripada kesan warna yang lain. warna plaka / mural. cat dinding. menyebabkan berpercikan. warna batik. Ÿ teknik corakan warna dihasilkan dengan tepukan atau jentikan menggunakan berus lukisan yang mengandungi warna ke atas permukaan yang rata Ÿ kegiatan menyembur bahan cair di atas permukaan. kesan percikan akan terjadi. Berus diketuk kuat di bahagian tepi tin cat. empati dan interaktif. deduktif. Ÿ percikan adalah satu teknik mengaplikasikan sedikit curahan atau titikan warna ke atas permukaan yang dipilih.

Cuba percik dengan menggunakan berbagai jenis warna. 5. 7. Ÿ Selain dari menggunakan berus. Hasilkan percikan sekali lagi ke atas kertas lukisan tersebut dengan menggunakan warna yang lain pula. penyedut minuman. pita pelekat. Guna pita pelekat untuk melekatkan kertas lukisan di bahagian tengah kertas surat khabar. Percikan akan terjadi secara tidak langsung. atau mencampurkan percikan dengan faux finishing techniques . 4. kertas surat khabar atau kertas bungkusan. Pegang skrin di atas kertas dan gosok berus (pergi dan balik) beberapa kali dengan menggunakan berus atau sembur dengan warna semburan. Ÿ Percikan menggunakan dakwat berwarna boleh digunakan sebagai alternatif kepada warna basah. Hasilnya sungguh memuaskan. Âspray canÊ. berus keras seperti berus terpakai yang lama atau berus gigi. Ÿ Penggunaan berus gigi yang berbagai saiz juga boleh menghasilkan percikan. Cara ini akan menyebabkan lebihan warna akan terpelanting keluar daripada berus penggelek dan akan menghasilkan percikan pada permukaan berdekatan. kilauan dan senang digunakan. 28 / 33 Sarbinipani2009 . Sila lihat contoh di Rajah 9. cuba menghasilkan percikan dengan mengaplikasikan warna minyak pada permukaan kayu atau kanvas. Untuk seni halus adalah dicadangkan menggunakan dakwat jenis lightfast kerana kebanyakkan dakwat berwarna akan cepat kabur. Ÿ Ingat bahawa sebelum memulakan aktiviti percikan alas dengan menggunakan surat khabar disekeliling kawasan yang hendak dijalankan. Ÿ Penggunaan warna yang pekat atau cair akan menghasilkan percikan yang berlainan saiz dan bentuk. Eksperimen di atas kertas lain dahulu adalah amat digalakkan. 2. Pastikan penggelek dipenuhi dengan cat. Ÿ Apabila telah membuat eksperimen dengan teknik-teknik tersebut baru mulakan aktiviti percikan secara kreatif. Gelek secara cepat dan laju. Percikkan beberapa titikan warna basah ke atas permukaan kertas dengan menggunakan berus lukisan. warna air atau warna poster. Tunjuk dan tumpukan hujung penyedut minuman pada setiap satu percikan yang ada dan tiup kuat. Ÿ Jika percikan dilakukan dengan menggunakan warna minyak. gunakan kayu untuk menggosok permukaan berus. Berhati-hati semasa meletakkan warna pada berus. kertas lukisan. Cara ini akan menghasilkan percikan yang cepat. kemudian gelek pada satu permukaan lain seperti kertas dilekatkan pada dinding. 3. APLIKASI ALAT. Celup berus gigi di dalam warna dan lalukan pada besi halus atau kayu halus. 6. Proses ini agak rumit dilakukan dan dicadangkan secara berdua. Celupkan satu ranting dedaun tersebut dalam warna basah dan renjis atau percikkan pada permukaan kertas. Alihkan tumbuh-tumbuhan tersebut dan buat percikan kali ke tiga pula. Percikan dengan menggunakan jari juga boleh dilakukan. tampal berbagai corak tumbuh-tumbuhan sebenar di atas permukaan kertas lukisan tersebut. Semasa warna minyak masih basah percikkan turpentine atau ÂtinnerÊ dengan menggunakan berus. MEDIA DAN TEKNIK CONTOH 1 Tema: tumbuh-tumbuhan atau menghasilkan corak Alat dan Media: warna tempera atau dakwat berwarna. Jika menggunakan cat semburan pastikan pintu dan tingkap ruang bengkel di buka untuk memberi laluan lebihan percikan keluar. Warna yang terlalu banyak akan merosakkan proses atau kesan percikan. Jika susah untuk mendapatkan skrin cermin. Ÿ Satu lagi cara menghasilkan percikan ialah dengan menggunakan seranting dedaun dari jenis halus dan nipis seperti daun pine. Percikan cara ini akan menghasilkan percikan yang tidak sekata berbanding semburan. berus penggelek atau pistol semburan percikan boleh juga dilakukan dengan mengetuk berus yang mempunyai warna pada bahagian pemegang kayu berus yang lain. Dakwat basah mempunyai kesan lutsinar. Terpulanglah kepada kreativiti seseorang bagaimana hendak menghasilkannya. Dengan menggunakan teknik ini akan dapat corak yang serata. Gosokan tersebut akan menghasilkan percikan pada permukaan kertas lukisan. Guna kedua-dua teknik untuk menghasilkan pada satu permukaan yang sama. Caranya ialah dengan mencelup kelima-lima jari pada warna dan menghayunkan jari lalu direnjis pada permukaan kertas lukisan.NOTA PADAT MENGGAMBAR Satu lagi cara menghasilkan percikan ialah dengan menggunakan Roller atau berus penggelek. Lain cara ialah dengan menggunakan pita pelekat untuk menutup permukaan kertas yang tidak hendak dikenakan warna untuk menghasilkan corak. Apa yang perlu dilakukan ialah dengan mencelup berus penggelek ke dalam tin cat. 2. Cara mengaplikasikannya: 1. Ÿ Cara lain untuk menghasilkan percikan ialah dengan menggosokkan pisau kecil atau hujung jari pada berus lukisan yang telah dicelup warna. Penggunaan dakwat ke atas sesuatu permukaan biasanya bersifat kekal dan susah untuk dipadam. Seorang menghasilkan warna di atas permukaan dan seorang membuat percikan ke atas warna basah tersebut. Untuk menampakkan kesan yang menarik selepas menghasilkan percikan pertama. kepingan kecil skrin cermin.3 berikut: CONTOH 2 Tema: Menghasilkan corak organik Alat dan Media: kertas lukisan. berus Cara mengaplikasikannya: 1. Tujuannya supaya percikan tidak terkena pada kawasan yang tidak dikehendaki.

5. Percikkan warna-warna lembut untuk menghasilkan warna latar pada catan yang hendak dihasilkan. Isu sosial/politik? Ÿ Adakah murid mengambil kira tujuan dan objektif yang dihasilkan oleh pelukis tersebut? ŸBerikut adalah beberapa perkara yang perlu diambil kira apabila menjalani proses menganalisa sesuatu kerja seni: R Siapakah pelukis yang melukis gambar ini? R Apakah tajuk atau tema yang digunakan serta bila ianya dihasilkan? R Apakah Âsubjek matterÊ yang digunakan dalam hasilkerja seni ini? R Apakah alatan. ekspresi idea. pen manuskrip. Warnakan lakaran tersebut mengikut teknik catan yang telah anda pelajari. 2. Cara mengaplikasinya: 1. Adalah lebih baik jika perbincangan dijalankan tanpa mengetahui siapa yang menghasilkan projek tersebut supaya komen boleh dibuat tanpa mengira berat sebelah pihak. Buat garisan dan tulis kata-kata dengan menggunakan pen kaligrafi dengan kemas di bahagian tengah kertas lukisan tersebut. Titikkan atau percikkan dakwat di atas permukaan yang basah tadi dan biarkan dakwat itu kembang. Jika tak secara langsung anda ternampak suatu imej terjadi. tambahkan garisan supaya imej tersebut nampak dengan lebih jelas lagi. warna air. kertas surat khabar. mood. gerakkan tangan supaya percikan yang dihasilkan berada dalam garisan melengkung 5. realistik. berus lukisan. 5. 4. Alas permukaan sekeliling dengan menggunakan kertas lukisan untuk mengelakkan percikan yang tidak diingini. Celupkan ranting dalam dakwat dan lukiskan garisangarisan sehingga ke hujung kertas untuk mendapatkan corak abstrak.. kertas suratkhabar Cara mengaplikasinya: 1. 3. Pameran hasil projek sebaik sahaja menghasilkannya adalah jalan terbaik untuk membina satu penghormatan diri. CONTOH 5 Tema: Menghasilkan setem dengan teknik catan Alat dan Media: Kertas lukisan. Semasa menghasilkan percikan. kontra. Percikan cara ini boleh dijalankan sewaktu anda menghasilkan catan (hasilan untuk awan) atau simpan untuk menghasilkan aktiviti kolaj. palet. dakwat atau warna poster. media dan teknik yang digunakan? R Bagaimana pelukis ini menggunakan garisan. Basahkan atau percikkan dengan menggunakan berus/alat semburan baju di atas permukaan kertas lukisan dengan menggunakan air jernih. pensel. Ulangi percikan dengan teknik yang sama tetapi menggunakan warna yang berlainan. Cara mengaplikasikannya: 1. Teruskan dengan menulis kata-kata dan membuat corak tepi kertas lukisan untuk menampakkan rupa setem. 6. 3. 4. Lakarkan satu pemandangan di atas kertas lukisan 2. bentuk. Alat dan Media: kertas lukisan. kain buruk. rupa dan corak dalam hasil kerja ini? R Adakah pelukis ini mengambilkira prinsip harmoni. Kesan percikan pada bahagian latar belakang masih kelihatan dan menjadikan pemandangan lebih menarik 5. kertas surat khabar. perasaan. Lebihan warna pada percikan tersebut akan bergerak berbagai arah menghasilkan satu corak yang menarik. ruang. 4. haruslah peka terhadap persepsi yang dikemukakan oleh murid seperti: Ÿ Adakah murid dari berbagai jenis budaya berkongsi idea yang sama tentang hasil kerja seni tersebut? Cantik? Buruk? Bermakna? Ÿ Adakah hasil kerja seni mempunyai fungsi dalam kehidupan pelajar? Ÿ Adakah murid boleh respon terhadap hasil kerja seni dari sudut perasaan? Ÿ Bagaimana murid respon terhadap keaslian hasil kerja tersebut? Ÿ Bagaimana murid respon terhadap kreativiti yang dihasilkan dalam kerja seni itu? Ÿ Adakah murid mengambil kira teknik-teknik yang digunakan seperti astrak. berus lukisan. CONTOH 3 Tema: Percikan dalam aktiviti catan atau kolaj atau corak abstrak. idea apabila melihat hasil kerja ini? R Adakah anda rasa hasil kerja ini asli atau diciplak dari mana-mana? 29 / 33 Sarbinipani2009 . kesukaan.NOTA PADAT MENGGAMBAR 3. penegasan. ranting halus. Sebagai guru. PERSEMBAHAN HASIL KARYA ŸPerbincangan secara berkumpulan Ÿmembuat pameran di dalam bilik darjah penting dalam Ÿpengajaran dan pembelajaran Galakkan murid memberi komen-komen secara open endeddan guna positif reinforcement mereka dan menerangkan projek yang dibuat dan cara-cara menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam projek tersebut. kertas lukisan. personal. Pastikan berus berada dalam keadaan yang bersih semasa membuat percikan. imbangan. 3. pen dakwat. warna air. kesatuan. warna. penerimaan dan sikap. tema. CONTOH 4 Tema: Menghasil kad ucapan Alat dan Media: berus gigi. 2. Tindihan berbagai warna pada percikan akan menghasilkan corak yang lebih cantik. jalinan. bahan. sejarah. 4. Celup berus lukisan dalam warna air dan percikkan dengan menggunakan hujung jari. Lakukan berulang kali supaya mendapat corak yang berbagai warna. kepelbagaian dalam hasil kerja seninya? R Adakah anda rasa lukisan ini realistik atau abstrak? R Bagaimanakah perasaan anda.

kaca. lantai atau permukaan yang tidak rata dan menghasilkan pantulan /kilauan. Ÿ Guru harus peka terhadap persepsi yang dikemukakan oleh murid tentang sesuatu hasilkerja dari aspek budaya. Ÿ Percikan boleh dihasilkan ke atas permukaan kertas yang telah diwarna dengan warna basah terlebih dahulu. disusun secara bersebelahan. Ÿ Perbincangan dan pendedahan tentang sesuatu hasil karya seni dilihat dari sudut perspektif. Ÿ Percikan yang halus dan seragam boleh diaplikasikan dalam teknik semburan. Ÿ Satu bentuk seni di mana kepingan bahan semula jadi atau bahan buatan manusia yang berwarna disusun bersebelahan tidak ditindih di atas permukaan rata untuk menghasilkan gambar atau corak. warna-warna basah dan kertas. masa. Ÿ Satu seni dekoratif lama dengan menyusun kepingan kecil kaca. Ÿ boleh diulang ke atas permukaan yang sama. siling dan lantai. Ÿ Guru memainkan peranan yang penting dalam menjalankan apresiasi seni. teknik.berus dari berbagai jenis. marmar dan seramik (tessera). Ÿ Perkara-perkara yang perlu diambilkira apabila menjalani proses menganalisa kerja seni ialah dari aspek tokoh. Ÿmenghasilkan satu permukaan seperti batu granit atau marble yang menarik. fungsi. seramik atau tessera. tengah dan belakang dalam hasil kerja ini? R Adakah anda rasa pemilihan alat dan bahan bersesuaian dengan mood dan suasana yang terdapat dalam hasil kerja seni ini? R Adakah ia berjaya dalam menghasilkan konsep/idea tersendiri? R Elemen apakah yang diguna untuk menarik perhatian anda? R Bagaimana anda menilai hasil kerja ini dan berikan skala dari 1 hingga 10 (1 paling lemah hingga 10 paling baik). keaslian. Ÿ Sebuah gambar atau corak hiasan dibuat dengan menyusun carikan kecil bahan-bahan seperti kaca. Ÿ Guru patut menggalakkan murid memberi komen secara open ended Ÿ Guru perlu menggunakan soalan-soalan yang positif kepada murid apabila membuat perbincangan. Ÿ dihasilkan dengan menggunakan berbagai jenis warna. setem dan catan. kreativiti. RUMUSAN PERCIKAN Ÿ sebagai satu hasilan titikan warna yang berselerakan ke sana sini setelah warna tersebut jatuh ke atas permukaan. alatan. Ÿ Alatan . Pada 30 / 33 Sarbinipani2009 . tessera di permukaan dinding. teknik penghasilan. Ÿ Percikan menggunakan penggelek adalah satu aktiviti yang rumit dan tidak terkawal. kayu. media. Ÿ dihasilkan secara tidak sengaja dan bebas. kad ucapan. marmar atau pecahan tembikar. mozek boleh didefinisikan sebagai satu reka bentuk atau gambar yang dibuat daripada serpihan kaca. tajuk/tema. Âsubjek matterÊ. asas senireka. ŸPelukis barat yang banyak mengaplikasikan hasil karyanya dalam aktiviti percikan ialah Jackson Pollock. mengetuk. Ÿ Penilaian sesuatu hasil kerja boleh dinilai dalam bentuk skala dari satu (lemah) hingga sepuluh (terbaik). Ÿ Satu media seni di mana kepingan-kepingan kecil kaca. Ÿ Percikan dengan tumbuh-tumbuhan boleh juga dijalankan. Ÿ Foto mozek adalah gambar hasil dari cantuman beberapa gambar lain disusun menjadi satu tema /tajuk. tujuan dan objektif. Ÿ Teknik renjisan yang sama akan menghasilkan percikan yang kemas Ÿ Percikan dan titikan atau stippling adalah dua kaedah yang berlainan. 10 MOZEK (a) Definisi Mozek Ÿ Glosari Seni Lukis. cadangancadangan dan idea-idea dikatakan telah memahami nilai estetik. corak. Ÿ Satu imej yang berasingan dan tidak bertindih. perasaan. Ÿdihasilkan dengan cara mendetik. batu. sejarah dan kejayaan sesuatu konsep atau idea. Ÿ Percikan dengan jari akan menghasilkan percikan yang tidak sekata. Mengikut sejarah lama mozek telah diperkenalkan oleh orang Greek. batu atau seramik disusun di bahagian latar yang di plaster. Ÿ Satu corak seni yang dihasilkan dengan menekan kepingan batu. Ÿ Pameran hasil kerja adalah satu cara membina penghormatan diri dan penerimaan sikap yang positif. Ÿ Pita pelekat dan surat khabar bertindak sebagai alat untuk mengelakkan lebihan percikan terjadi ke atas permukaan yang tidak diingini. merenjis. Ÿ Perbincangan secara berkumpulan dianggap pencetus kepada pemikiran kritikal dianggap sebagai satu teknik pembelajaran yang bermakna.NOTA PADAT MENGGAMBAR R Adakah hasilkerja seni ini mempunyai perhubungan sejarah? RApakah tujuan pelukis menghasilkan hasil kerja seni ini? R Apakah yang paling menarik dalam hasil kerja seni ini? R Adakah hasil kerja seni ini berjaya atau tidak? R Adakah anda ingin membuat perubahan dalam hasil kerja ini? Kenapa? R Bagaimana pelukis menunjukkan unsur ruang hadapan. tumbuh-tumbuhan. menyembur dan memercik. Ÿ Tema yang boleh dijalankan dalam aktiviti percikan termasuklah lanskap. di susun di atas dinding. ŸPerbincangan secara berkumpulan dan membuat pameran di bilik darjah daripada hasil kerja yang dibuat adalah aktiviti yang sangat penting.

Kedua-dua hasil kerja ini boleh dianggap rumit juga tetapi menarik perhatian orang ramai apabila siap. Tips: Cara memotong kertas berwarna ada berbagaibagai. rumput Ÿ Pelbagai jenis biji-bijian atau objek semula jadi Ÿ Pewarna makanan Ÿ Pensel. Manakala orang Kristian Orthodok Byzantine pada abad ke 16 menghiasi gereja mereka dengan teknik mozek.Keburukannya pula pelukis atau pembuat mozek perlu bekerja secara terus menerus di atas permukaan yang dipilih. berbagai daun kering. gam putih. Ÿ Bekas untuk menyimpan carikan kertas. media yang sama diletakkan di atasnya. Kini teknik mozek luas digunakan dalam pembinaan bangunan dan aktiviti seni di sekolah. Ianya sesuai dilaksanakan pada projekprojekkecil yang mudah alih. 4. Mari kita perhatikan contoh-contoh bagaimana aktiviti mozek itu dilaksanakan. Contoh 1 Jenis Mozek: Mozek dari kertas Tema: Haiwan/figura Alat dan Bahan: gunting. ŸOrang Roman pula menghias batu. Ÿ Kertas berbagai warna. kertas latar. indirect method dan double indirect method. pensel. gam simen. (b) Alat dan Media Ÿ Berbagai jenis kertas seperti kadbod. kertas menaip. kadbod. Potong kertas warna dalam rupa bentuk yang sama. gambar-gambar berwarna (c) Teknik Secara amnya terdapat tiga jenis teknik menghasilkan mozek iaitu direct Method . kertas lukisan. Foto mozek pula adalah satu gambar yang dibuat daripada beberapa cantuman gambar-gambar lain yang Ÿteknik menghasilkan mozek d R Mozek kertas R Mozek timbul R Mozek catan R Mozek campuran R Mozek potongan kertas R Mozek cebisan kertas R Mozek tebuk (ÂpuncherÊ) R Mozek koyakan kertas R Mozek fabrik R Mozek bijian R Mozek bahan buangan APLIKASI ALAT.Terdapat juga mozek yang boleh dihasilkan dalam digital imej. kadbod. MEDIA DAN TEKNIK Di peringkat sekolaH rendah. 3. kayu playwood dan sebagainya. Cara ini sesuai untuk permukaan kertas lukisan. kertas majalah berwarna. pembaris. Apabila mozek siap. Tinggalkan ruang di antara cebisan-cebisan kertas supaya tindihan tidak berlaku. Yang dikatakan dengan teknik secara langsung atau direct method itu. potongan tiga segi. Teruskan kerja-kerja menghasilkan mozek sehingga habis. lantai dan sebagainya.carikan/potongan/guntingan/cebisan kertas-kertas berwarna dan ditampal di atas permukaan rata seperti kertas lukisan. lantai dan permukaan meja. gam kayu. marmar. pin rambut atau pencungkil gigi untuk mengangkat cebisan kertas. koyakan. Di peringkat sekolah rendah aktiviti mozek diperkenalkan dalam subjek Pendidikan Seni Visual. Ianya amat sesuai untuk projek besar seperti projek mural. kertas binaan (construction paper). gam atau gam simen.Kebaikan mozek cara ini ialah mozek yang dihasilkan jelas kelihatan. 2. Âclear sprayÊ Ÿ Bahan semula jadi seperti bunga-bunga kering. bijirin Ÿ Playar. Ia adalah sebahagian daripada aktiviti yang dicadangkan dalam kegiatan menggambar. Cara-cara: 1. Letak gam atau pelekat pada cebisan kertas dan di atas permukaan kertas yang mempunyai lakaran. Hasil mozek diterbalikkan dan bahagian aslidiasingkan dari bawah mozek tadi. Ÿ Berbagai jenis pelekat seperti gam biasa. kertas surat khabar. Ianya dianggap sebagai satu hasil kerja yang tidak praktikal pada jangka masa yang lama.NOTA PADAT MENGGAMBAR asalnya mereka mencipta mozek untuk tujuan menghias permukaan lantai. kadbod. Potongan kertas boleh diangkat dengan menggunakan pin rambut atau pencungkil gigi yang diletak sedikit gam. Di antaranya ialah dengan cara carikan. Teknik secara tidak nyata atau indirect method pula berlaku semasa proses menghasilkan sesuatu kerja. pen. syiling. tali. Kolaj digubah dengan menampal keratan kertas secara tindihan manakala mozek pula digubah dengan menampal keratan kertas secara bersebelahan dan tidak ditindih. Imej yang dihasilkan tidak ditindih. Buat satu lakaran pensil tentang tema atau tajuk yang hendak dibuat di atas permukaan kertas. permukaanpasu. Walaupun cara menampal kertas-kertas dalam aktiviti kolaj dan mozek boleh dikira ada persamaan tetapi masih terdapat perbezaan dalam melaksanakannya. tidak sesuai pada projek berskala besar dan susah untuk mendapatkan kesamaan permukaan yang siap. Potongan kertas yang berlainan warna perlu diasingkan supaya senang diperolehi dan boleh menjimatkan masa semasa proses menampal dijalankan. kertas berwarna dari berbagai sumber. potongan bebas. kertas nota. seramik menggunakan teknik mozek pada permukaan dinding dan lantai. ialah denganmenggambar bahan di atau permukaan seperti kertas. Teknik indirect methoÊ dan double indirect method selalunya dibuat mengikut bahagian demi bahagiansesuatu gambar terlebih dahulu sebelum hasil mozek itu dihantar ketempat destinasi untuk ditampal. Lekat potongan kertas berwarna tersebut pada kawasan lakaran tersebut. potongan 31 / 33 Sarbinipani2009 .

ŸPenilaian hasil kerja seni berdasarkan empat _nsure_a iaitu bahagian diskriptif. PERSEMBAHAN HASIL KARYA Dalam mempersembahkan tentang sesuatu hasil karya. Kejayaan mozek ini bergantung kepada latarbelakang pelukis itu sendiri. objek semulajadi pada lakaran dan penuhkan lakaran tersebut. Lihat contoh mozek dari teknik catan: Jenis mozek: Mozek catan Tema: haiwan Alat dan bahan: pensil. Hasil kerja seni terutama murid-murid sekolah rendah dianggap satu kerja yang jujur. Cara-cara: 1. 2. Letakkan gam di kawasan yang dilakar dan susun bijian. berterus terang. pembaris. teknik-teknik yang digunakan dalam penghasilan hasil kerja. Biasanya mereka akan memperkatakan tentang sesuatu tema/tajuk hasil kerja itu termasuk objek/imej yang terdapat dalam hasil kerja itu. guna pencungkil gigi yang diletakkan sedikit gam dihujungnya supaya senang proses mengangkat bijian tersebut. ekspresi diri. 5. Ia juga berguna sebagai latihan mewarna. Persembahan hasil karya sendiri atau orang lain diterima sebagai bahan penting untuk dirujuk semasa menjalani sesi apresiasi seni. Mozek jenis ini lebih sesuai untuk muridmurid di tahap dua kerana ia memerlukan kawalan. 4. air. gam putih. benang. Bijian-bijian atau manik-manik bersaiz halus susah untuk diatur dan memakan masa yang lama untuk menyiapkan. 4. seseorang murid ditanya bagaimana membuat perkaitan di antara struktur yang boleh diperhatikan dengan arah tujuan pelukis yang menghasilkan hasil karya tersebut. membuat kritikan. Mereka akan menyatakan pandangan mereka buat pertama kali tentang apa yang mereka lihat pada sesebuah lukisan/catan misalnya. Mereka juga boleh mengaitkan elemenelemen 32 / 33 Sarbinipani2009 . Contoh 2 Jenis Mozek: Mozek timbul (relief) dari biji-bijian Tema: Tumbuh-tumbuhan Alat dan bahan: kadbod. perbezaan antara simetri dan asimetri.NOTA PADAT MENGGAMBAR empat segi. sirip di bahagian dalam dan tumbuh-tumbuhan air supaya kelihatan lebih menarik. bahagian formal analisis. Dengan cara ini corak ikan akan kelihatan lebih menarik apabila siap nanti. Untuk mempercepatkan proses. Hasilkan lakaran di atas kertas binaan dengan memerhatikan tempat atau kawasan di mana bijian perlu diletak. Hadkan warna kepada tiga warna sahaja. prinsipprinsip rekaan yang diguna pakai. pewarna makanan. potongan dengan pembaris dan sebagainya. diskusi. Tambahkan mata. 2. Kotak-kotak tersebut diwarnakan dengan warna air atau warna poster dengan warna yang dikehendaki. bahagian interpretasi dan bahagian penilaian. Proses mewarna mengambil masa yang agak lama juga untuk disiapkan. kertas binaan. keduaduanya mempunyai saiz yang sama supaya kelihatan kukuh. Garisan yang memisahkan empat segi dalam beberapa bahagian perlu diwarnakan dengan warna yang berlainan. Untuk menghasilkan perbincangan ini. Menilai kerja seni di peringkat diskriptif memerlukan seseorang menggunakan deria lihat dan menyatakan apa yang mereka lihat dalam sesuatu hasil karya. menebuk dengan menggunakan penebuk kertas. Manakala di peringkat interpretasi pula perbincangan lebih menjurus kepada tahap-tahap imaginasi seseorang murid itu. Garisan pensel perlu dibuat secara nipis sahaja. manik. perkara-perkara seperti membuat penilaian. berkomunikasi. Cara-cara: 1. membuat spekulasi makna yang tersirat dalam hasil kerja tersebut dan membuat andaian tentang tujuan pelukis melukis hasil karyanya. 3. 6. Lakar rupa bentuk ikan di atas permukaan kertas lukisan. Bila siap buang lebihan bijian dan sembur hasil kerja mozek dengan clear spray untuk mendapatkan kesan yang lebih menarik. tali atau benang. konsep mozek masih boleh diperkenalkan. Aktiviti ini sesuai dijalankan dalam kumpulan kecil. mengenal pasti alatan dan media yang digunakan dalam hasil kerja. 3. dan bersoal jawab seringkali dikaitkan. Dalam aktiviti ini adalah dicadangkan warna-warna yang hendak digunakan adalah warnawarna kontra supaya objek yang dilukis jelas kelihatan. Menilai hasil kerja di peringkat formal analisis lebih terancang. Perkara-perkara yang perlu dibincangkan adalah seperti struktur komposisi yang terdapat dalam hasil kerja tersebut. disiplin dan ketekunan semasa menghasilkannya. penuh imaginatif dan intuitif. Tips: Tambahan bahan boleh digunakan seperti tali. Tips: Walaupun aktiviti mozek ini tidak menggunakan teknik menampal bahanbahan. Lekat kertas binaan di atas kadbod keras. Âclear sprayÊ. unsur-unsur seni. Warna pada kertas perlu dipilih dengan betul dan sesuai dengan tema/tajuk/objek yang hendak dihasilkan. 6. Satu warna dihasilkan sehingga siap barulah digunakan warna kedua dan warna ketiga. Di peringkat ini murid akan dapat mengetahui penggunaan komposisi elemen yang telah digunakan oleh pelukis. kertas lukisan. berbagai jenis biji-bijian dari alam semulajadi. pensel. 5. luahan perasaan. berus. Buat garisan dengan ukuran 2cm X 2cm di keseluruhan kertas lukisan termasuk lakaran. segar. Untuk kelihatan lebih kemas aturkan bijian di kawan rupa luar objek terlebih dahulu kemudian penuhkan bahagian dalam pula. Contoh 3: Terdapat juga mozek dari teknik catan. warna air atau warna poster. Lebih baik jika hasil kerja ini dibingkaikan dengan meletakkan cermin atau plastik keras supaya bijian kekal lama. kulit kayu dan laiN lain yang bersesuaian untuk kelihatan lebih menarik.

perbincangan tentang isu-isu social dan kritikan membina.com Sarbinipani2009 33 / 33 . nilai sentimental. Ÿ Guru boleh menjalankan hasil kerja murid secara studio aktiviti centred method. pandangan pelukis terhadap objek/imej yang dilukis. subject matter yang menarik dan struktur komposisi yang jelas akan mencetuskan respons yang baik. barulah dibuka untuk perbincangan dengan lebih lanjut. Selalunya dalam membuat penilaian hasil kerja. Ÿ Setiap teknik dalam aktiviti mempunyai perbezaan dari segi penggunaanalatan. Ÿ Apresiasi seni boleh dijalankan berdasarkan empat peringkat iaitu diskriptif. anecdotal accounts dan artis terkenal sahaja. Ÿ Teknik mozek timbul (relief) lebih sesuai menggunakan bahan-bahan timbul. Pada peringkat ini cadangan yang dikemukakan oleh murid-murid terhadap sesuatu hasil karya adalah bersifat terbuka dan tanpa memikirkan jawapan yang diberi sama ada betul atau salah. Ÿ Orang Greek. cara berkomunikasi. analisa formal. kebanyakannya akan memilih hasil kerja yang mempunyai kualiti yang tinggi daripada hasil kerja yang mempunyai kualiti yang rendah. Hasil kerja tersebut boleh dibuat gredkan dan dibuat perbandingan dengan hasil kerja lain. perbincangan lebih tertumpu kepada melihat kejayaan seseorang pelukis sama ada berjaya dihasilkan atau pun tidak. Di peringkat penilaian pula. Ÿ Aktiviti mozek boleh dijalankan sebagai aktiviti dalam seni menggambar di dalam sekolah dan pada bangunanbangunan di luar sekolah. Semua cadangan mereka boleh diterima. RUMUSAN MOZEK Ÿ Satu hasil kerja seni menggambar yang dihasilkan dengan menyusun bahan-bahan tertentu di atas permukaan rata. Apabila seseorang membuat pernyataan seperti „Mozek itu sangat lemah‰ atau „Mozek itu sangat menarik‰ maka seseorang akan menyatakan „Kenapa anda berkata begitu‰ dan memerlukan beberapa justifikasi dalam peringkat penilaian. Roman dan Kristian mula-mula seni menggambar menggunakan teknik mozek. Ÿ Terdapat tiga jenis teknik menghasilkan mozek iaitu secara direct method. Ÿ Apresiasi seni pada zaman dahulu lebih tertumpu kepada teacher centred dan terhad kepada rujukan sedia ada. Reaksi tersebut sama ada suka. Ÿ Potongan kertas boleh dijalankan dengan berbagai bentuk dan tidak terhad kepada satu bentuk sahaja. tak ceria dan sebagainya adalah reaksi psikologi yang lahir dari perasaan mereka sendiri menyebabkan perbincangan ditamatkan. Jika justifikasi itu lemah atau kontroversi. Ÿ Tips untuk mengangkat cebisan kertas dengan mudah ialah dengan cara meletakkan sedikit gam pada penghujung alatan tersebut. Ÿ Teknik mozek dihasilkan dengan menyusun bahan secara bersebelahan dan rapat tetapi masih meninggalkan ruang latar. Ÿ Penggunaan linguistik dan ekspresi visual penting dalam menilai sesuatu hasil kerja seni. analisia. Sarbinipani2009 nuefail@hotmail. Tujuan diadakan aktiviti belajar secara kritis dan kreatif ini adalah untuk membuat anjakan paradigma dari minda yang tertutup kepada minda yang lebih terbuka. Kritikan yang dijalankan di peringkat sekolah lebih ke arah kecenderungan sama ada suka atau tidak terhadap hasil karya tersebut. Ÿ Bahan-bahan yang dilekatkan untuk menghasilkan mozek boleh di campur. indirect method dan double direct method. Ÿ Kemahiran kritis dan kreatif boleh dikembangkan bersama-sama aktiviti seni.NOTA PADAT MENGGAMBAR warna dengan perasaan pelukis. Menjalankan sesi apresiasi seni tidak perlu menggunakan masa yang lama dan hasil kerja yang mempunyai tema yang kukuh. Perkara-perkara tersebut memerlukan perbincangan lanjut dalam tahap interpretasi ini. Ÿ Apresiasi seni pada zaman sekarang lebih tertumpu kepada kajian. sintesis. Ÿ Bahan-bahan yang digunakan adalah dari bahan semula jadi atau buatan manusia mengikut kesesuaian tahap murid dan jenis kelas yang hendak diajar. Ÿ Semburan lutsinar ke atas permukaan hasil kerja mozek menjadikan mozek lebih menarik.pemerhatian. interpretasi dan penilaian. Peringkat ini dipanggil peringkat kritikal kerana perlu menjalani satu rumusan terhadap kejayaan atau kegagalan hasil kerja tersebut. tidak. Ÿ Teknik mozek catan ialah satu-satunya teknik yang tidak memerlukan bahan untuk menampal. tidak menarik. Ÿ Penyesuaian warna untuk mozek perlu dibuat dengan teliti untuk menampakkan prinsip kontra pada objek yang dihasilkan. manakala kritikan yang dibuat oleh orang dewasa lebih ke arah tahap lebih matang dan profesional. persepsi. penggunaan alatan dan media yang lebih meluas. Perbahasan tentang sama ada suka atau tidak dalam hasil kerja itu adalah hak seseorang murid itu. bahan dan media.