NOTA PADAT MENGGAMBAR

PENGENALAN BIDANG MENGGAMBAR Ÿ satu bidang yang menegaskan perkembangan persepsi dan kemahiran seseorang murid. Ÿ melihat kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan mereka dalam membuat gambar dengan menggunakan pelbagai media dan teknik. Ÿmenekankan aspek ruang, struktur, imbangan dan komposisi dalam sesuatu hasil karya. Ÿlukisan, catan, kolaj, montaj, cetakan, gosokan, resis, percikan dan mozek. Ÿmeliputi penerokaan kesan seni serta mengenali pelbagai alat bahan dan kegunaannya. Ÿmembolehkan murid mengenali dengan lebih dekat lagi pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan.. Ÿdapat memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap asas seni reka seperti warna, garisan, susunan dan kesannya. R Definisi Menggambar Ÿrepresentasi visual sesuatu objek atau imej yang dihasilkan di atas permukaan rata. Ÿmengandungi komposisi artistik yang dihasilkan melalui aplikasi warna di atas permukaan rata. Ÿ gambaran mental yang jelas dan pemberitahuan imej mental seseorang ŸIlustrasi yang digunakan untuk menerangkan dengan lebih jelas tentang sesuatu objek Ÿ Gambaran huruf yang diterangkan dalam bentuk grafik. Ÿ Representasi visual yang dihasilkan dalam bentuk dua dimensi Ÿ Gambar sebagai satu artifak yang menunjukkan satu kecenderungan terhadap sesuatu imej atau objek RPengenalan dan Penerokaan Alat, Media dan Teknik Ÿpenting bagi seseorang guru mengetahui dan mengenal pasti perubahan dan perkembangan diri murid-muridnya. Ÿdigunakan dan disatukan dalam satu hasil kerja. Berikut Ÿalatan dan media yang boleh digunakan bagai aktiviti menggambar: Ÿ Berbagai jenis pensil Ÿ Warna pastel, warna air, warna poster, warna pensil Ÿ Kapur berwarna Ÿ Oil paste Ÿ Artline atau marker Ÿ Berbagai jenis pen Ÿ Gouche, akrilik, cat minyak Ÿ Stensil Ÿ Kolaj Ÿ Capan, cetakan Ÿ Lilin Ÿ Berbagai jenis cebisan kertas suratkhabar atau majalah Ÿ Bahan-bahan semulajadi seperti berbagai jenis tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, dan buah-buahan Ÿ Penyedut minuman Ÿ Gunting, pisau lipat, gam ŸBerbagai jenis berus lukisan Ÿ Palet/pembancuh warna TUJUAN MENGGAMBAR Berikut ialah hasil pembelajaran yang perlu dicapai oleh setiap murid dalam kegiatan menggambar: Ÿ Asas menggambar Ÿ Menggambar Ÿ Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar

Ÿ Menggunakan Asas Senireka dalam menggambar berdasarkan tema imaginasi murid Ÿ Menggambar berdasarkan tema pengalaman dan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer Ÿ Menggambar berdasarkan tema, pengalaman, imaginasi dan fantasi murid secara manual dan berbantukan komputer Jika dilihat secara keseluruhannya, setiap hasil pembelajaran tersebut boleh dibahagikan mengikut arasaras yang tertentu seperti berikut: Rpengetahuan Rkefahaman Raplikasi Ranalisa Rsintesis Rpenilaian (a) Aras Pengetahuan dan Kefahaman Ÿ Memahami konsep dan fungsi setiap aktiviti yang dipelajari Ÿ Menyatakan perasaan, idea dan imaginasi diri melalui kegiatan menggambar. 1. Apakah yang anda faham tentang definisi menggambar 2. Berikan teknik-teknik yang boleh digunakan dalam proses menggambar 3. Apakah alatan, media dan bahan yang sesuai untuk aktiviti menggambar Ÿ Menguasai asas seni reka serta menghasilkan hasil kerja seni visual yang kreatif dan berfungsi Ÿ Meningkatkan pengetahuan Asas Senireka serta mengaplikasikannya dalam penghasilan (b) Aras Aplikasi dan Analisa Setelah mengetahui dan memahami apa yang dipelajari murid akan beralih ke tahap atau aras aplikasi dan analisa seperti berikut: Ÿ Merasa dan mengenalpasti pelbagai kesan, benda, alat dan bahan dengan meneroka dan mencuba secara spontan Ÿ Menggunakan bahan asas dan bahan gantian dalam kegiatan menggambar Ÿ Mengambil bahagian dalam kegiatan seni visual dengan perasaan gembira Ÿ Menggunakan dan meneroka beberapa teknik dan proses menghasilkan karya seni visual melalui penerokaan terhadap bahan alam dan bahan kutipan Ÿ Mengenal dan menggunakan elemen asas seni reka dalam penghasilan karya secara kreatif Ÿ Membuat penerokaan berdasarkan pemerhatian dan bantuan komputer dalam penghasilan karya Ÿ Meneroka dengan menggunakan perisian komputer dalam proses penghasilan karya Ÿ Mempelbagaikan alat, bahan dan teknik dalam penghasilan karya seni visual (c) Aras Sintesis dan Penilaian Aras sintesis dan penilaian ialah aras peringkat akhir yang perlu dicapai oleh murid apabila mereka melalui proses aras pengetahuan, pemahaman, aplikasi dan analisa. Di antaranya ialah:
1 / 33

Sarbinipani2009

NOTA PADAT MENGGAMBAR

Ÿ Menghayati benda yang dilihat, disentuh dan didengar serta menyatakan aspek yang disukai dan yang tidak disukai Ÿ Memilih, memadan, menyusun dan memanipulasi bahan secara kreatif Ÿ Meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi dalam semua kegiatan seni visual Ÿ Menghargai alam persekitaran serta menghayati unsur flora dan fauna untuk penghasilan Ÿ Mengenal dan menggunakan elemen Asas Senireka dalam penghasilan karya secara kreatif. Ÿ Mengamalkan nilai-nilai murni seperti bekerjasama, berkeyakinan diri, kekemasan, kebersihan serta mengutamakan keselamatan Ÿ Meningkatkan minat, daya kreativiti dan imaginasi dalam kegiatan seni visual Ÿ Mengenali serta menghargai hasil kerja sendiri dan rakan Ÿ Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan alat, bahan dan teknik untuk menghasilkan sesuatu hasil kerja. Ÿ Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman untuk menghasilkan portfolio (analisis) Ÿ Meningkatkan pengetahuan serta mengaplikasi elemen Asas Senireka dalam penghasil karya Ÿ Menggabungjalin aktiviti seni visual dengan matapelajaran lain dalam usaha mewujudkan idea yang kreatif Ÿ Menggabungkan pelbagai alat, bahan dan teknik dalam penghasilan secara kreatif Ÿ Menghargai sumbangan pelukis tempatan dalam kegiatan menggambar Ÿ Menghargai sumbangan pelukis tempatan dan unsurunsur budaya tanah air melalui kegiatan seni visual Ÿ Membuat pernyataan secara lisan tentang kerja sendiri dan rakan secara kritis dan merekod pengalaman pembelajaran dalam portfolio. KEPENTINGAN MENGGAMBAR Menurut Gaitskell dan Huewitz, (1970), terdapat empat cara bagaimana guru dan murid-muridnya berbincang mengenai hasil kerja seni: 1. Apa yang kamu lihat? (penerangan) 2. Bagaimana objek/imej itu disatukan? ( analisis) 3. Apakah yang ingin disampaikan oleh seseorang artis itu? (Interpritasi) 4. Bagaimana kamu fikir tentang perkara itu? (Penilaian) Proses penerangan, analisis, interpretasi dan penilaian yang dilakukan sewaktunpengajaran dan pembelajaran diterangkan secara terperinci dari tahun satu hingga ke tahun enam seperti berikut: ŸPada tahun pertama di sekolah rendah peringkat permulaan murid-murid didedahkan dengan asas menggambar iaitu dengan cara memerhatikan kesan-kesan garisan yang terdapat di persekitaran seperti kesan laluan tapak kaki haiwan, tapak kaki manusia, kesan laluan kenderaan di atas permukaan tanah atau pasir. Pemerhatian tertumpu dari segi sifat dan

jenis garisan seperti tebal,nipis, panjang, pendek, bengkok, lurus, cetek, putus-putus. Dengan cara begini murid-murid akan dapat menyatakan secara lisan pengalaman pembelajaran yang diperhatikan di persekitaran dan seterusnya dapat melakar secara spontan untuk menghasilkan imej melalui garisan dan rupa secara tidak terancang. Ÿ menggunakan bahan kutipan untuk menggambar secara mudah dan diaplikasikan dalam kegiatan menggambar seperti mengenal garisan, lukisan, gosokan dan kolaj. Teknik-teknik yang boleh dipelajari oleh mereka dalam proses menggambar di tahun satu ialah seperti menekap, memotong, menampal, mencantum, menyusun gambar dan gosokan. Akhirnya murid dapat menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan hasil kerja rakan. ŸDi tahun kedua pula murid sudah berada di peringkat menggambar. Di peringkat ini murid-murid dapat mengetahui dan mengenal pasti alat, bahan, dan teknik dalam asas menggambar berdasarkan beberapa eksperimen. Murid menyedari wujudnya rupa asas geometri di persekitaran. Seterusnya murid dapat menghasilkan gambar dengan memanipulasi bahan yang berasaskan air, minyak dan bahan kering. Akhirnya murid dapat menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai bahan serta teknik setelah membuat pemerhatian. Di antara cadangan aktiviti murid-murid di peringkat ini ialah seperti lukisan, catan, capan, stensilan, kolaj, gurisan, gosokan, resis dan cetakan. Di peringkat penilaian ini murid boleh menyatakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri sama ada di dalam bilik darjah atau di rumah. Semasa murid berada di tahun tiga, apa yang diharapkan murid sudah boleh meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar. Murid sudah boleh menggambar dengan menggunakan pelbagai bahan dan teknik melalui penerokaan. Seterusnya di peringkat analisis murid boleh memilih dan menggunakan alat, bahan, dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar. Di antara teknik-teknik yang boleh dicadangkan ialah seperti stensilan, montaj, capan, catan, resis, kolaj, lukisan, gurisan, tekapan dan cetakan. Di peringkat interpretasi dan penilaian, murid dapat menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai alat, bahan dan teknik secara kreatif melalui penerokaan seterusnya dapat membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. Ditahap ini murid dijangka boleh membuat dokumentasi mudah dalam portfolio supaya dapat meluahkan perasaan dengan lebih jelas dan terperinci. Di sini murid dapat menghayati nilai-nilai estetik yang ada dalam sesuatu hasil kerja. ŸDi tahun empat, adalah diharapkan murid dapat menggunakan Asas Senireka iaitu unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan dalam menggambar berdasarkan tema imaginasi murid. Peringkat penerangan dan analisia adalah satu peringkat di mana murid dapat mengenali
2 / 33

Sarbinipani2009

NOTA PADAT MENGGAMBAR

unsur senireka seperti warna, garisan, rupa, bentuk, ruang, jalinan, imbangan, dan penegasan dalam aktiviti menggambar. Di samping itu murid sudah boleh mengenal pelukis tempatan dan hasil karya mereka. Di peringkat ini murid dapat menghasilkan gambar dengan menggunakan alat, bahan, dan teknik yang sesuai serta dapat mengaplikasikan Asas Senireka dalam hasil kerja mereka. Selain dari itu mereka juga dapat menghasilkan gambar berdasarkan tema imaginasi mereka dengan menggunakan alat dan bahan yang sesuai. Di antara cadangan aktiviti yang sesuai dijalankan ialah seperti lukisan, catan, capan, stensilan, kolaj, resis, mozek, gurisan, cetakan. Akhirnya murid dapat menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. Dapat mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman menghasilkan portfolio. ŸAktiviti menggambar di tahun ke lima adalah berdasarkan tema pengalaman dan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer. Di peringkat ini murid dapat mengaplikasi elemen asas senireka (terdiri daripada unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan) yang sesuai dalam aktiviti menggambar mereka. Murid juga dapat mengetahui dan menggunakan bahasa seni visual (istilah) yang mudah untuk berinteraksi. Di aras dua murid dapat menggambar berdasarkan idea yang diperolehi dari pemerhatian dan penerokaan alat, bahan dan teknik dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam kegiatan menggambar. Di peringkat interpretasi dan penilaian, murid dapat menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai alat, bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas. Cadangan aktiviti yang boleh dikemukakan ialah seperti kolaj, lukisan, resis, catan, capan, mozek, gurisan, cetakan, perisian komputer seperti photoshop, Microsoft word dan paintbrush. Pentingnya bidang menggambar di sini ialah supaya murid dapat membuat pemerhatian dan mengenalpasti wujudnya elemen Asas Senireka dalam alam ciptaan Tuhan. Selain dari itu mereka juga dapat membuat perbandingan dan berbincang tentang hasil kerja murid sendiri dan mengaitkan dengan karya pelukis tempatan yang dipamerkan. Secara tidak langsung murid dapat mengenali dengan lebih dekat lagi pelukis-pelukis dan hasil karya mereka. Murid juga dapat menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. Dapat menghargai sumbangan pelukis tempatan dan akhir sekali dapat mengumpul dan merakam maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. ŸPada tahun terakhir iaitu di tahun enam, proses menggambar adalah berdasarkan tema, pengalaman, imaginasi dan fantasi murid secara manual dan berbantukan komputer. Pada permulaannya murid dapat menggambar dengan memberi penekanan kepada konsep perspektif dan kadar banding. Memilih, meniru, memadan dan menyusun gambar untuk menghasilkan satu komposisi Di aras kedua, murid dapat mencari sumber rujukan sebagai pencetus idea untuk menggambar serta

dapat mengaplikasikan elemen Asas Senireka dalam kegiatan menggambar dengan bantuan komputer. ŸDi peringkat akhir, murid sudah boleh menggambar dan menampakkan perspektif dan kadar banding serta mempelbagaikan alat, bahan (media) dan teknik untuk memberi kesan yang lebih kreatif dan kemas. Antara aktiviti yang dicadangkan ialah seperti kolaj, catan, montaj, mozek, lukisan, cetakan sutera saring dan dapat menggunakan perisian komputer sendiri. Murid dapat menyatakan pendapat dan membuat perbandingan secara kritis dengan menggunakan bahasa seni visual. Di akhirnya murid dapat menghargai sumbangan pelukis tempatan, mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman untuk penghasilan folio. Jika ditinjau semula peringkat pembelajaran murid bemula dari tahun satu sehingga ke tahun enam, sudah tentu kegiatan menggambar dianggap sangat penting dalam pembelajaran Pendidikan Seni Visual mereka samada di sekolah atau di rumah. Dari aktiviti menggambar bermulanya proses murid berkomunikasi dengan diri sendiri, rakan-rakan, guru, ibu bapa, adik beradik dan ahli keluarga yang lain. Secara tidak langsung murid dapat meluahkan perasaan yang berkaitan dengan pengalaman dan apa yang dilihat oleh mereka ke dalam bentuk visual. Apabila luahan perasaan dilakukan secara tak langsung atau secara langsung, maka murid sudah boleh menilai dan menghargai sesuatu dalam kehidupan mereka. Berikut ialah contoh-contoh bagaimana proses berkomunikasi, luahan perasaan, penilaian dan penghargaan dilakukan: Ÿ Demonstrasi pembelajaran oleh murid dan rakan mereka di kelas melalui aktiviti menggambar Ÿ Perbincangan di antara guru dan murid mengenai pengetahuan dan konsep asas senireka dalam menggambar Ÿ Berkongsi idea dengan rakan dan guru yang menunjukkan kreativiti dari apa yang dilukis atau dihasilkan. Ÿ Penggunaan strategi penyelesaian masalah yang kompleks dalam proses menggambar Ÿ Soal jawab berkaitan Unsur Seni dan Prinsip Rekaan sebelum, semasa dan selepas proses menggambar Ÿ Pameran memerhati dan membezakan alatan, media, bahan, teknik dan kegiatan Ÿ Lawatan ke muzium dan galeri menghayati hasil kerja orang lain Ÿ Pertunjukan slaid dan berinteraksi dengannya dari aspek asas senireka Ÿ Perbualan secara berimaginasi menjadikan murid berfikir seketika dan menghasilkan satu kerja seni spontan. Ÿ Soalan-soalan yang berimaginasi adalah berguna untuk murid bagi meluahkan perasaan dalam bentuk lukisan atau catan. Ÿ Menerusi imaginasi murid dapat meluahkan perasaan. Contoh imaginasi yang paling berkesan terhadap murid ialah mimpi kerana ia boleh menyentuh perasaan
3 / 33

Sarbinipani2009

gosokan. RPenggunaan alat dalam sesebuah lukisan terhad kepada media kering seperti pensel. Rkarya seni atau hasil kerja seni yang dihasilkan di atas sesuatu permukaan rata. cetakan. RAplikasi garisan. intepritasi dan penilaian. RProses melakukan garisan. kolaj. mahal tetapi baik untuk digunakan. rupa. kreativiti dan ekspresi diri murid Ÿkegiatan membuat gambar ialah seperti lukisan. warna dan jalinan ke atas sesuatu hasil kerja dinamakan lukisan. Ia terdapat dalam pelbagai warna yang cerah seperti kelabu. dapat meluahkan perasaan dan menilai sesuatu hasil seni dari aspek estetik. Ÿ Kertas Ingres kertas ini mempunyai permukaan yang halus dan berbulu. pensel warna. Kertasnya tebal dan bermutu tinggi. Ÿ Bod bristolŸmerupakan kertas bod putih yang keras dan licin yang dicipta untuk pen. RUMUSAN Ÿmenegaskan perkembangan persepsi dan kemahiran murid. (c) Teknik Teknik pelukisan biasanya bergantung pada jenis alat atau media yang digunakan. saiz. arang. Bagi mereka imej yang dihasilkan dari tajuk mimpi contohnya adalah satu cara mengekspresi diri mereka ketika dalam ketakutan atau kegembiraan. bahan. MEDIA DAN TEKNIK 4 / 33 Topik2 Lukisan PENGENALAN AKTIVITI LUKISAN (a) Definisi Lukisan Sarbinipani2009 . Rlanjutan beberapa lakaran ringkas bagi merakamkan informasi visual kepada sesuatu kegiatan lain seperti catan. kertas arkitek. Ÿ satu representasi visual yang dihasilkan dalam bentuk 2 dimensi Ÿ mengandungi komposisi artistik yang dihasilkan ke atas permukaan rata Ÿ satu gambaran mental yang jelas dan pemberitahuan imej mental seseorang. media. Media dan Bahan Ÿsenarai bahan-bahan yang sering digunakan bagi menghasilkan sesebuah lukisan: Pensil H Adalah sejenis pensel jenis Keras Pensil B (2B 8B) Adalah sejenis pensel lembut Pensil warna Terdiri daripada berbagai jenis warna Arang Dapat memberi kesan legap dan mudah mendapat kesan Pen dan dakwat Mempunyai kesan garisa yang lebih halus dan jelas Soft Pastel Didapati dalam pelbagai warna dan mempunyai kesan lembut Krayon Juga lembut dan mempunyai kesan lilin Pen marker Menghasilkan kesan garisan yang tebal Marker pelukisan (rendering marker) Kapur Kesan garisan yang tebal dan mudah tanggal Jenis-jenis Kertas Lukisan Ÿ Kertas lukisan biasa Ÿ mempunyai permukaan yang sesuai untuk pensel. Dengan cara ini nilainilai estetik akan wujud dalam diri mereka. bentuk. Penjelasan mengenai alat. Ÿsatu cara bagaimana seseorang boleh berkomunikasi dengan orang lain. Ÿ mempunyai hasil pembelajaran yang berbeza mengikut tahap umur murid Ÿ Aras pengetahuan murid dalam aktiviti seni boleh dikategorikan mengikut aras pengetahuan. arang dan krayon lembut. media dan teknik yang digunakan dalam bidang menggambar menghasilkan hasil kerja seni bermutu dan menarik perhatian ramai. pen. Ÿ Alatan. aplikasi. kertas fotokopi. merah jambu. Ÿmenekankan perkembangan imaginasi. imej unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan adalah sesuatu yang amat berguna dalam proses menggambar. Ÿmemberi kesedaran terhadap Asas Senireka dalam hasil kerja Ÿ Aspek apresiasi seni perlu diadakan sebagai satu proses pembelajaran murid. montaj dan cetakan. montaj. pen dan dakwat. kefahaman. kolaj. teknik. Ÿ Kertas cat air Ÿ terdapat dalam pelbagai gred kelicinan. resis. melorek ton dan menggosok juga dinamakan lukisan. Biasanya digunakan untuk lukisan pastel Ÿ Lain-lain kertas seperti Âbrown paperÊ. Ÿ Kertas Ledger Bond kertas lukisan yang mempunyai beraneka jenis permukaan iaitu licin. Ÿ Perbincangan mengenai hasil kerja seni dilihat melalui empat cara iaitu peringkat penerangan. Dalam suasana pembelajaran di dalam kelas. Kadangkala setiap soalan yang dikemukakan tidak memerlukan jawapan spontan dan betul dari murid-murid tetapi boleh membuatkan seseorang murid berfikir secara kritis dan kreatif tentang apakah cara alternatif yang boleh dihasilkan oleh mereka pada pembelajaran akan datang. masa untuk berkomunikasi amatlah berharga. pastel. analisa. kertas komputer. sintesis dan penilaian. (b) Alat. percikan dan mozek. catan. Ÿ Satu cara lain bagi meluahkan perasaan ialah melalui berkomunikasi di antara guru dengan murid. Kesemua alat/media boleh digunakan untuk menghasilkan berbagai teknik seperti berikut: APLIKASI ALAT. Rhasil kerja seni yang dibuat untuk meluahkan perasaan berbentuk imej dengan menggunakan media kering atau menggunakan warna paling sedikit. analisis. kertas suratkhabar.NOTA PADAT MENGGAMBAR seseorang murid itu. Ÿmemperlihatkan sejauh mana kemampuan murid terhadap aspek melukis dan membuat gambar dengan menggunakan pelbagai media dan teknik. R bergantung kepada penggunaan garisan yang ekspresif dan nyata. kertas taip. sederhana kasar dan kasar. biru dan sebagainya.

(viii) Menjadi asas pembelajaran terhadap perkara lain yang selalunya lebih besar atau kompleks. Pensil jenis H adalah sesuai digunakan untuk menghasilkan lakaran ringkas kerana garisan yang dihasilkan adalah tajam. Ÿlembut dikategorikan dalam jenis B. teknik campuran dll) (vii) Jenis alat. Murid-murid biasanya mempunyai reaksi yang spontan terhadap alam persekitaran dan apa yang berlaku dalam situasi harian mereka. (ix) Dihasilkan untuk meluahkan perasaan. 2B). Analisa hasil kerja seni beberapa orang pelukis dari aspek alatan. (i) Dihasilkan melalui dua cara: Ÿ lukisan tanpa warna Ÿ lukisan berwarna (ii) Dihasilkan dengan menggunakan garisan-garisan atau ton atau kedua-dua sekali. HB. kreatif dan artistik. melahirkan naluri tentang apa penonton lihat dalam kerja seni mereka. Ÿ Menghasilkan garisan yang tajam dan tepat. teknik titik. Keistimewaan arang berupaya untuk menunjukkan kesan tekstur permukaan yang dilukis. Ÿ dihasilkan mengikut gred tertentu. (v) Hasil lukisan dapat sedikit sebanyak menyerlahkan pemikiran dan pandangan seseorang. Ÿ Melukis kawasan yang luas dalam masa yang singkat. media dan bahan yang hendak digunakan (viii) Teknik mengukur objek mengikut kadar banding PERSEMBAHAN HASIL KARYA (a) Ekspresi Diri atau Kefahaman (i) Terdapat 3 jenis cara mengekspresi sesuatu karya seni iaitu secara natural. Ia merupakan media melukis yang tertua sekali didunia. (iii) Tetingkap fokus iaitu kaedah memilih sudut pandangan (iv) Kesan cahaya pada imej (v) Pembentukan bayang-bayang (vi) Teknik (garisan selari. Kesan arang dapat menunjukkan jalinan dan ton dengan baik. Ÿdigunakan oleh pelukis abad ke 17 dan ke 18 pada dinding gua. cepat dan spontan. (vi) Dapat menyatakan persepsi mereka terhadap sesuatu yang dihasilkan melalui lakaran yang dibuat tanpa penerangan secara penulisan dan lisan. Ÿ kegelapan yang tinggi. 2. (iv) Ekspresi diri secara artistik pula membuat murid peka terhadapkonteks sejarah dan budaya dan belajar membuat penilaian estetik. (iii) Empat unsur penting yang menentukan mutu hasil karya lukisan: Ÿ komposisi objek (menepati asas seni reka) Ÿ ruang (susunan ruang yang sesuai dengan tema) Ÿ perspektif (1. Murid mula membuat refleksi terhadap ekspresi diri dan kerja seni orang lain. Ÿ Hasil perlu disembur dengan ÂfixertiveÊ (pemati). Di antara contoh-contohnya ialah seperti berikut: (i) Pensil Ÿdibuat dari campuran tanah liat dan arang. Garisan yang dihasilkan dengan media pensil dipengaruhi 3 faktor iaitu: Ÿ gred Ÿ tekanan pensil Ÿ kelajuan pensil (ii) Arang Pensel arang dihasilkan dari batang kayu terbakar. berkomunikasi idea dengan orang lain atau keseronokan sahaja. Ÿ Dihalusi dengan menyapu air diatasnya. Manakala pensil jenis B pula sesuai digunakan untuk membuat lorekan atau menghasilkan ton. Ÿ Roti segar bertindak sebagai pemadam. (ii) Ekspresi diri secara natural bermaksud murid menggunakan kepekaan personal dan hubungan visual semasa mereka melukis (iii) Ekspresi diri secara kreatif pula bermaksud murid lebih memfokus kepada penyelesaian masalah secara kreatif.NOTA PADAT MENGGAMBAR (a) perlu mengambil kira tema atau subjek yang ingin dilukis oleh murid-muridnya. semakin lembut dan gelap kesan pensil lorekan yang dihasilkan. Media dan Teknik Ÿjenis alat. media dan bahan yang digunakan untuk kegiatan membuat lukisan. 3 titik lenyap) Ÿ Pencahayaan (arah sumber cahaya dikenalpasti sebelum menghasilkan ton untuk membentuk objek 3D (iv) Kesan Lutsinar (v) Potret (vi) Teknik melukis arang ada beberapa cara: Ÿlorekan (dihasilkan ton secara berlork seperti pensel) Ÿ basah (air disapu diatas permukaan arang untuk menghasilkan kegelapan yang halus) Ÿ gosokan (kesan digosok dengan hujung jari) 5 / 33 Sarbinipani2009 . Semakin besar nilai B (B 6B). Kelebihan arang dalam menghasilkan lukisan ialah Ÿ kelembutan yang tinggi. Ÿ ton lorekan dengan cepat dan menarik. teknik conteng. Disamping itu dapat mengaplikasi unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan dengan lebih jelas dalam kerja seni. Kerja seni menjadi lebih ke arah secara individ dan imaginasi. Murid dapat mengaplikasi kemahiran dan teknik melukis dalam kerja seni mereka. Ÿ tekstur permukaan yang dilukis. Tema atau subjek yang ingin dilukis terbahagi kepada tiga iaitu: (i) Lukisan figura Ÿ imej yang berkaitan dengan manusia atau haiwan (ii) Lukisan alam benda objek kaku atau tidak bernyawa (iii) Lukisan lanskap pemandangan di luar studio atau di dalam studio (b) Penerokaan Alat. Pensil yang Ÿjenis keras ialah dari jenis H. (b) Kemahiran Mengaplikasikan Alat. (vii) Merakamkan pengalaman dan pemerhatian mereka secara visual. Ÿ Mudah digunakan. Perlu diingatkan semakin besar nilai H (H. Dengan cara ini wujud kepakaran dalam kemahiran dan pendekatan yang digunakan. media dan bahan yang mereka gunakan. Media dan Teknik. semakin keras kesan pensil iaitu garisan yang dilakar adalah tajam dan kurang gelap.

RUMUSAN Ÿdidefinisikan sebagai lanjutan dari aktiviti membuat lakaran demi lakaran dengan menggunakan berbagai jenis media kering. cat tempera.. Catan yang bersifat 2 dimensi biasanya diwarna di atas permukaan berbagai jenis kertas. warna poster. kertas cat air. cat air. dilakukan di atas permukaan yang rata. Ÿ Pemilihan menggunakan alatan. warna minyak. Dalam proses mencatan aspek yang paling penting ialah memahami berbagai jenis warna dan cara-cara mewarna kerana ia memerlukan kemahiran mewarna dengan betul. Media dan Bahan Ÿperlu dititik beratkan semasa proses pembelajaran Pendidikan Seni Visual dijalankan. Botol untuk mengisi air 6. cat minyak. Berbagai jenis berus 3. Catan adalah salah satu cabang seni menggambar yang banyak menggunakan warna sebagai bahan untuk menghasilkan gambar. Ÿ Aktiviti pemahaman dan penghargaan amat penting dijalankan setelah selesai mengadakan aktiviti lukisan. AKTIVITI 2. Ÿ Berbagai-bagai teknik boleh dihasilkan dalam sesebuah lukisan Ÿ Mengenal pasti tema dan subjek sebelum mula melukis adalah amat penting supaya pengajaran dan pembelajaran lebih teratur. Ia dapat menentukan jenis dan kualiti sesuatu catan yang akan dihasilkan. Tujuannya ialah untuk menghasilkan catan yang menarik. (b) Alat. Ÿ mewakili gambaran pemikiran atau rekaan tertentu sama ada yang nyata atau abstrak ŸDihasilkan melalui sapuan warnake atas permukaan rata dengan menggunakan berus Ÿ Lukisan grafik mengandungi komposisi artistik dihasilkan dengan mengaplikasikan warna ke atas permukaan Ÿ Satu ciptaan gambar yang berwarna Ÿ latihan mengaplikasikan pigmen dari satu media ke atas permukaan seperti kertas. Langkah 4: Menghasilkan objek dengan menggunakan pensel dan membuat jalinan pada objek dengan lebih jelas. Ÿ menggunakan berbagai media kering. warna tempera 4.NOTA PADAT MENGGAMBAR Ÿ memadam (dengan pemadam atau roti kering) Berikut ialah langkah-langkah menghasilkan lukisan tidak berwarna: Langkah 1: Membuat lakaran asas tentang rupa dan bentuk objek di atas kertas lukisan dengan menggunakan media kering mengikut pilihan pelukis. Cat AkrilikAir/Minyak Plastik cecair warna putih Ÿ bersifat lutsinar dan legap Ÿ cepat kering Ÿ kesan seperti cat air dan cat minyak 6 / 33 Sarbinipani2009 . cat gouache dan cat akrilik adalah warna-warna yang dapat membantu seseorang pelukis menghasilkan catan. Ÿ Kemahiran mengaplikasikan berbagai alat. Berikut ialah di antara contoh alatan dan bahan yang sesuai digunakan untuk mencatan: 1. media. kain atau kanvas. Bahanbahan pewarna seperti cat poster. permukaan dinding 7. Surat khabar. Langkah 2: Membuat struktur objek dengan lebih jelas dengan mengaplikasikan rupa. Warna Poster Air Pengilat larut air Ÿ bersifat legap dan tebal Ÿ cepat kering Ÿ boleh lutsinar tetapi tidak seperti cat air Ÿ sesuai di permukaan kertas 2. Ÿ Untuk menghasilkan sesebuah lukisan perlu dimulakan dengan langkahlangkah yang tertentu iaitu dari aras mudah ke aras sukar. bahan dan teknik akan menghasilkan lukisan yang terbaik. akrilik. media dan bahan -perlu disesuaikan dengan jenis kertas sebelum menghasilkan sesebuah lukisan. Ÿ Teknik gabung jalin pelbagai aspek perlu diambil kira Ÿ Lukisan boleh dihasilkan sama ada dengan cara berwarna atau tidak berwarna. bentuk dan jalinan. Kertas lukisan. Warna Air Air Gam arab bersifat lutsinar. Palet atau bekas membancuh warna 5. Ÿ mempunyai kesan garisan. kain kanvas. pastikan pilihan yang dibuat adalah tepat dan betul.2 Topik 3 Kegiatan Membuat Catan PENGENALAN AKTIVITI CATAN (a) Definisi Catan Ÿproses menyapu warna atau cat ke atas sesuatu permukaan rata. kanvas dan dinding. Langkah 3: Mengolah objek dengan lebih terperinci. Ÿ Satu hasil kerja estetik dicipta dengan mengaplikasikan warna basah ke atas permukaan 2D. Ÿ Suatu teknik menyapu warna basah dengan berus atau alatan lain Ÿ Satu hasil karya seni mempunyai kesan yang bermakna ke atas permukaan dengan menggunakan bahantara pigmen warna. Berbagai jenis warna seperti warna air. ton yang tertentu. Ÿ Unsur seni garisan adalah amat penting dan berguna untuk menghasilkan lukisan pelbagai teknik. cat mural. Berikut ialah contoh beberapa jenis warna yang digunakan oleh pelukis untuk menghasilkan catan: Bahan Bahantara Penguat Sifat-sifat 1. lembut Ÿ bersifat tebal sekiranya disapu berlapis-lapis Ÿ sesuai di permukaan kertas 3. Pensel digunakan untuk membuat lakaran sebelum mewarna 2.

Ÿ Berus yang celup warna. Tujuannya ialah untuk mendapatkan idea keseluruhan catan. Ÿ Biasanya warna latar didahulukan semasa proses catan dilakukan Ÿ Jika terdapat kesilapan semasa mewarna. Ÿ Tambahan warna-warna ke atas warna latar menjadikan catan atau bahagian-bahagian yang dicat lebih menarik. dibuang lebihan warna tersebut dan dikembangkan berus tersebut akan mendapatkan kesan garisan halushalus yang banyak hanya dengan satu sapuan 7 / 33 Sarbinipani2009 . Ÿ Untuk mendapatkan ton warna. Ÿ Hujung berus jenis leper boleh digunakan untuk menghasilkangarisan. Ÿ Berus yang sesuai digunakan ialah jenis keras Ÿ Untuk mendapat ton yang cerah. alam semulajadi. boleh dihasilkan dengan menggunakan warna putih atau warna terang yang lain Ÿ Untuk mendapatkan ton yang gelap pula. Pastikan warna tersebut kering dahulu.NOTA PADAT MENGGAMBAR Ÿ kalis air dan minyak Ÿ dihasilkan di permukaan kanvas 4. Ÿ Warna minyak amat sesuai diwarnakan di permukaan kanvas. alam semulajadi. Contoh: seperti bahagian langit atau bumi Ÿ Kemudian warnakan dengan warna yang dikehendaki di atas permukaan basah tersebut. Cat Tempera Air Kuning telur Ÿ bersifat lutsinar tetapi tidak seperti cat air Ÿ sesuai di permukaan kanvas dan kertas 6. Fresko Kapurplaster Air atau air kapur Ÿ bancuhan pewarna dan air disapukan ke atas lapisan kapur plaster yang masih lembap. Berikut ialah beberapa konsep dan teknik mencatan yang boleh diajar kepada murid-murid: Ÿ Warna air adalah sejenis media basah. Cat Minyak Turpentine Minyak linsid Ÿ bersifat legap dan tebal Ÿ lambat kering Ÿ hanya sesuai untuk permukaan kanvas 5. Ia bersifat legap dan tebal jika disapukan di atas permukaan kertas. oleh itu berhatihati semasa mewarna. Ÿ Jika terdapat kesilapan mewarna semasa proses mewarna. ia boleh diatasi dengan cara menyerap keluar dengan menggunakan tisu atau menutup warna lain di atas permukaan warna yang salah. berus varnish. Di peringkat sekolah rendah. kita boleh memperbaiki kesalahan dengan menitiskan air kosong di permukaan berwarna tersebut kemudian serapkan warna air tersebut dengan berus. Ia berbentuk lutsinar. Rupa bentuk atau idea tersebut boleh dilukis dengan pensel terlebih dahulu. Ÿ Berus jenis kecil dan bulat adalah amat berguna untuk menambahkan garisan pada objek atau imej tertentu. potret. Ÿ Warna minyak perlu dicampur dengan minyak linsid untuk mencairkan dan memudahkan kerja-kerja mewarna. Ÿ Caranya ialah dengan membasahkan bahagian kertas yang akan diwarnakan dahulu dengan air kosong. Lakukan beberapa kali sehingga warna tersebut hilang. Ÿ Berus yang berlainan saiz dan bentuk seperti berus minyak. Ÿ Hujung berus jenis bulat digunakan untuk mendapatkan kesan garisan tebal atau nipis seperti yang terdapat pada lukisan cina oriental. perlu dapatkan idea keseluruhan tentang apa yang hendak dilukis. ŸBerus yang paling sesuai juga adalah berus jenis keras atau pisau palet Ÿ Warna ini mengambil masa yang lebih lama untuk kering tetapi hasilnya tahan lama untuk disimpan. Ÿ Warna air biasanya sesuai untuk catan jenis pemandangan. Ÿ Berus jenis besar dan leper adalah amat berguna untuk mewarna bahagian latar terlebih dahulu. Ÿ Warna poster juga sesuai untuk gambar jenis pemandangan. Ÿ Jika tersilap warna. Cat Gouache Air Gam arab Ÿ bersifat lutsinar dan legap Ÿ cepat kering Ÿ sesuai di permukaan kertas 7. poster dan logo. berus yang paling sesuai ialah jenis lembut. (ii) Warna Poster Ÿ Warna poster berlainan dengan warna air. realistik dan spontan. Cara kedua ialah dengan membuat garisan dengan menggunakan warna air secara cair atau lembut. Ÿ Jalinan-jalinan yang hendak dibuat perlu ditambah kemudian. alam benda dan potret. warna-warna gelap perlu dicampurkan Ÿ Pergerakan tangan akan menentukan halus atau kasar dalam catan tersebut. Ÿ Warna poster biasanya lambat kering. Terdapat berbagai teknik mencatan yang boleh dihasilkan semasa mewarna. Kebanyakan pelukis menggunakan warna air bagi tujuan menjadikan catan mereka lebih hidup. berus gigi akan menghasilkan jalinan yang berlainan. (iii) Warna Minyak Ÿ Warna minyak juga bersifat legap seperti warna poster. (i) Warna Air Ÿ Semasa mewarna dengan menggunakan warna air. kadbod atau kepingan kayu yang keras. Ÿ Sebelum memulakan proses catan. Ÿ Ia sesuai untuk menghasilkan catan dinding atau mural (c) Teknik-teknik Mewarna Ÿfaktor utama yang menentukan kualiti hasil sesebuah catan. campurkan lebih air pada warna tersebut untuk mendapatkan warna yang cerah Ÿ Untuk mendapatkan ton warna gelap. kita perlu menindihkan warna yang salah tersebut dengan warna baru. kebanyakan teknik-teknik mencatan adalah secara spontan dan terus menerus. campurkan warna atau pekatkan warna tersebut.

Contoh: kuning + biru = hijau Merah + kuning = jingga Merah + biru = ungu Ÿ Warna tertier -.Teknik yang melibatkan sapuan warna yang pekat disapu ke atas lapisan warna yang cair atas permukaan kertas yang telah dibasahkan 4. Kombinasi 8 / 33 Sarbinipani2009 . Hasilnya kesan lutsinar. Warna boleh dikategorikan kepada beberapa bahagian warna. Hasilnya tebal dan kering berlegap (d) Span -. Berikut ialah jenis-jenis warna yang terdapat dalam roda warna: Ÿ Warna asas -. Ÿ Warna air apabila disapu lapisan demi lapisan akan menghasilkan kombinasi dan intensiti warna yang menarik. Di antaranya ialah: 1. berus yang bersih dan lembap. Dengan cara ini akan menampakkan kesan timbul dan dimensi bagi sesuatu objek yang diwarnakan.terdiri daripada tiga warna utama.Adalah warna yang terletak secara bertentangan dalam roda warna. Ÿ Warna penggenap -. Basah atas kering -. Ÿ Warna seharusnya dicampur di atas palet atau pembancuh warna Ÿ Span. poster. Warnawarna ini tidak boleh dihasilkan dengan mencampur warna-warna lain.Warna dicairkan dahulu dan disapukan di atas permukaan yang basah.Titikan warna untuk membentuk objek atau corak yang menarik (b) Renjisan -.terhasil daripada dua campuran warna asas. APLIKASI ALAT. Bahan ini sesuai digunakan pada dakwat berwarna Ÿ Sapuan warna gelap ke atas permukaan kertas dan ditambah air pada setiap sapuan akan mendapatkan satu ton yang menarik iaitu dari gelap ke terang Ÿ Warna terang yang tidak dicampur dengan air akan memberikan kontras yang kuat. MEDIA DAN TEKNIK (a) Menentukan Tema/Subjek Berikut ialah contoh tema-tema yang boleh dihasilkan: Diri sendiri -Fantasi Apa yang saya bayangkan -Pengalaman Sendiri Aktiviti Figura Manusia -Lanskap -Imej dan idea (b) Campuran Warna Warna memainkan peranan yang amat penting dalam proses mencatan.terhasil dari campuran warna asas dengan warna sekunder Contoh: kuning + hijau = kuning kehijauan Kuning + jingga = kuning kejinggaan Biru + hijau = biru kehijauan Biru + ungu = biru keungguan Merah + ungu = merah keungguan Merah + jingga = merah kejinggaan Warna-warna tersebut seperti yang dinyatakan tadi boleh digubah atau dihasilkan semula dengan tiga cara iaitu: ŸGubahan warna sewarna atau monokrom -. pasir dan daun pokok.Teknik yang melibatkan sapuan warna cair ke atas permukaan yang basah. Sebelum menghasilkan lapisan baru pastikan lapisan awal kering dahulu. Teknik ini dinamakan ”glazing” Ÿ Nilai warna yang kontras dan kuat memberikan warna catan yang bermaya Ÿ Warna pada tiup botol apabila tidak dijaga akan menjadi keras tetapi tahukah anda bahawa warna yang keras boleh digunakan apabila dibasahkan semula Ÿ Penggunaan warna terus dari botol atau tiub akan menyebabkan kelihatan tidak natural dan dianggap masih belum mahir Ÿ Catan yang sudah siap boleh dibingkaikan TEKNIK CAT AIR Terdapat 4 jenis teknik cat air. 2. Antara kesan lain yang boleh terhasil daripada penggunaan alat yang berbeza. mural dan corak pada kain. Contoh: merah Biru kuning Ÿ Warna sekunder -. Basah atas basah -.Warna yang dicairkan dahulu disapukan di atas permukaan yang kering. ”Was” -. kapas dan kain boleh digunakan untuk membuang warna semasa masih lembap.Teknik yang menggunakan berus atau semburan atau berus gigi yang melibatkan renjisan warna cair ke atas permukaan untuk menghasilkan kesan yang spontan dan menarik. Sesuai untuk menghasilkan kesan air span awan. Ÿ Peluntur warna yang digunakan di rumah boleh juga digunakan untuk membuang warna pada bahagian catan yang tidak perlu.Ia dihasilkan dengan mencampurkan warna asal dengan warna hitam atau putih untuk mendapatkan ton warna gelap atau terang. pantai.NOTA PADAT MENGGAMBAR Ÿ Berus jenis lebar yang diletakkan warna dan sedikit air apabila disapu ke atas permukaan kasar akan mendapat kesan ”dry brush” Ÿ Berus perlu dibersihkan dengan air bersih untuk mendapatkan kesan yang cantik bukannya berlumut.Teknik ini menghasilkan jalinan kasar seperti jalinan padang rumput.Teknik ini menghasilkan jalinan kasar seperti daun pokok. Antaranya adalah: (a) Kering bertindih -. tanah dan sebagainya dengan menggunakan span untuk menggantikan berus (e) Semburan berus -. Teknik-teknik ini diolah dan digunakan mengikut kesesuaian atau kesukaan pelukis. (c) Tindihan -. Biasanya berus atau span digunakan. Warna-warna ini akan menimbulkan kesan yang kontra dan banyak digunakan dalam iklan.Menghasilkan catan dengan menyapu warna selapis demi selapis ke atas kertas untuk menghasilkan kesan ton dan pencahayaan. Kering atas basah -. Ia menjadikan hasil kerja seseorang itu lebih menarik dan dapat menceriakan suasana. 3.

biru Ungu -. merah dan putih. warna penggenap. Biasanya warna putih dan kuning dapat memberikan cahaya yang terang manakala warna biru dan hitam dapat memberikan cahaya yang gelap. warna kuning dikaitkan dengan raja dan pemerintahan. Warna natural pula adalah warna-warna yang bukan berada dalam warna warna asas/utama. Seringkali warna dikaitkan dengan apa saja imej atau objek yang berada di sekeliling kita. Perkara kedua yang perlu diambil kira ialah pemilihan peralatan. hitam dan kelabu. Contoh warnawarnanatural yang terdapat di persekitaran kita ialah warna putih. Biasanya warna-warna cair. Warna-warna sejuk ini dikatakan dapat menimbulkan suasana sejuk. kedamaian.Ialah warna-warna yang terletak bersebelahan dalam roda warna.jingga Kuning -. di tepi tasik dan suasana di dalam hutan. biru dan hijau. Ÿmempunyai nilai-nilai tertentu dan terbahagi kepada dua bahagian iaitu ton warna dan kroma warna. ungu.merah -. R warna-warna sejuk ialah seperti warna. Untuk mendapatkan kesan perspektif warna. Warna biru dikaitkan dengan perpaduan. Perkara ketiga ialah aspek asas unsur-unsur seni yang terdiri daripada garisan. simbol lalu lintas jalanraya dan perhiasan dinding.Warna merah dianggap lambang keberanian dan membawa keuntungan dan kemewahan bagi masyarakat Cina. terang atau gelap dalam sesebuah catan akan memberikan kesan kedalaman sesuatu ruang itu. Media dan Teknik ŸPemilihan tajuk atau tema penting sebelum memulakan catan supaya dapat menghasilkan catan yang baik. lembut dan sebagainya.hijau -. kelembutan dan nyaman.Warna boleh menimbulkan bentuk sesuatu imej/objek dengan mengaplikasikan ton/kroma warna dengan nisbah tertentu pada objek tersebut.biru -. nilai warna atau kroma warna digunakan dalam sesuatu catan. Unsur seni jarak dan ruang amat penting dalam sesebuah catan. label. Warna juga dapat menimbulkan ruang perspektif samada kelihatan dekat atau jauh dengan menggunakan warna pekat.hijau Biru -.Warna bendera Malaysia terdiri dari warna biru. Warna-warna ini juga dipanggil warna keluarga dan dapat menimbulkan rasa aman. teknik mewarna dan campuran warna yang sesuai dengan situasi yang hendak dihasilkan pada catan tersebut. selesa. kecemasan dan kemalangan. warna putih menunjukkan bersih dan suci. bersemangat. untuk menggambarkan perasaan dan menunjukkan budaya masyarakat tertentu. Manusia menggunakan pelbagai warna bagi sesuatu tujuan sama ada sebagai unsursimbol. pekat. untuk menarik perhatian. gelap dan panas akan menampakkan ruang dekat dan warna yang kelabu.NOTA PADAT MENGGAMBAR warna-warna utama yang bertentangan dengan warna sekunder adalah seperti berikut: Contoh: biru -. (b) Kemahiran Mengaplikasikan Alat.Warna panas sesuai digunakan untuk tajuk-tajuk catan seperti kemalangan jalanraya. sejuk dan cair akan menampakkan ruang yang jauh.ungu R warna panas ialah merah. tumbuh-tumbuhan dan air. Contoh warna harmoni adalah seperti berikut: Contoh: merah -. Ÿ Pengertian warna dalam situasi tertentu -. Campuran warna penggenap dalam roda warna dengan intensiti yang berbeza nisbahnya disebut kroma warna. warna merah lambang keberanian. Ia kelihatan menepati warna yang sebenar. Pernyataan berikut adalah contoh bagaimana warna-warna boleh diterjemahkan dalam sesuatu persembahan hasil karya seni: Ÿ Pengertian warna dalam budaya setempat -. bagi tujuan keagamaan. warna sekunder dan warna tertier. kebakaran. Warna-warna ini juga boleh digunakan dalam menghasilkan warna corak pada baju. Ÿdapat menimbulkan suasana riang. media.bahan. 9 / 33 Sarbinipani2009 . peperangan dan kecemasan. peperangan. lembut dan cair akan kelihatan ruang yang jauh. Warna-warna sejuk pula sesuai digunakan untuk tajuk-tajuk catan seperti suasana keindahan di air terjun.ungu Merah -. Sebagai contoh.hijau Ÿ Warna harmoni -. tenteram.ungu -. Warna hijau pula sering dikaitkan dengan keislaman. Ÿ dikaitkan dengan alam semulajadi.merah Jingga -. kain. lambang dan corak -Warna-warna yang sesuai digunakan ialah warna kontra. corak anyaman. bersih dan suci bagi masyarakat Melayu. Warna-warna ini juga disebut sebagai warna pastel atau warna yang lembut. RTon warna ialah nilai cahaya yang wujud hasil dari warna gelap atau warna terang pada sesuatu objek. Ÿ Pengertian warna dalam simbol. warna yang cerah. Campuran warna tersebut menjadikan catan akan kelihatan lebih menarik dan harmoni. warna asas dan warna sekunder. jingga dan kuning. Ÿ Pengertian warna dari segi psikologi -. cerah dan terang akan kelihatan dekat manakala penggunaan warna pudar. kita sudah boleh menganggarkan warna-warna apakah yang sesuai digunakan dalam sesuatu tema atau tajuk catan yang hendak diwarnakan. Ÿdikaitkan dengan objek / imej seperti api. kuning. PERSEMBAHAN HASIL KARYA (a) Ekspresi Diri Setelah mengenali serba sedikit tentang jenis-jenis warna. Ÿ Pengertian warna dalam aspek asas seni reka -.kuning Kuning -. Sebagai contoh warna merah bercampur dengan warna hijau dengan nisbah yang berbeza akan mewujudkan kroma warna.jingga -. indah. cahaya dan matahari.

warna persekitaran yang tidak terdapat dalam warna asas. dan persekitaran supaya lebih menarik serta memberikan penekanan pada kesan cahaya. Apresiasi seni melibatkan beberapa perkara: Ÿ Pengetahuan tentang tema atau tajuk yang dilukis Ÿ Cara pelukis menginterpretasi gambar Ÿ Alat. Ÿ Warna boleh diterjemahkan dalam pelbagai perspektif iaitu dari sudut budaya setempat.warna yang bertentangan dalam roda warna Ÿ Warna harmoni terdiri dari beberapa warna yang terletak bersebelahan dalam roda warna Ÿ Ton warna . Terdapat dua kata-kata yang dikemukakan oleh Sir Herbert Read berkaitan teori perkembangan seni kanak-kanak. Di antaranya ialah: „Art is creative self-expressio n . khemah. khemah dan persekitaran secara lebih tepat dan terperinci Langkah 3: Menghasilkan lukisan penuh Langkah 4: Menggunakan cat air untuk menggambarkan bentuk figura. gam. Tak secara langsung nilai-nilai estetik akan wujud pada diri setiap murid dan akhirnya dapat menghargai dan menilai apa yang dilihat. imbangan. Ÿ Satu komposisi daripada imej yang berlainan dan daripada berbagai media. (c) Apresiasi Seni Apabila kita memperkatakan tentang apresiasi seni ia bermaksud penilaian atau mempunyai kepekaan terhadap sesuatu gambaran. Ÿ Satu teknik menggambar di mana foto. Ÿ Dihasilkan melalui sapuan warna-warna basah ke atas satu permukaan rata.NOTA PADAT MENGGAMBAR warna. Ÿsatu hasil kerja seni mengandungi sebahagian imej seperti gambar foto atau dari cetakan majalah disusun dan ditindih ŸTeknik mencantum potongan gambar menjadi satu komposisi. ruang perlu diaplikasikan dalam catan tersebut. situasi tertentu dan simbol. latarbelakang yang berlainan dan daripada berbagai warna dan corak..nilai cahaya yang wujud hasil dari warna gelap atau terang pada sesuatu objek Ÿ Kroma warna . aspek asas senireka. kesatuan. kontra. dan „Works of art express and communicate universal value Dari kata-kata Sir Herbert Read itu jelaslah bahawa menghargai sesuatu hasil karya seni adalah salah satu cara bagaimana seseorang itu boleh berinteraksi dengan diri sendiri dan orang lain. Ÿ Menghargai sesuatu hasil seni dapat berkomunikasi dan dapat menyuarakan isi hati. Ÿ Warna penggenap . jalinan. kain atau bahan lain di atas permukaan 2D. bahan. ŸTeknik di mana imej bergambar atau corak berjalinan dihasilkan secara ”superimpose” di antara satu sama lain 10 / 33 Sarbinipani2009 . objek atau imej dalam pembelajaran terpimpin. Ÿ satu cabang seni menggambar yang banyak menggunakan warna sebagai bahan untuk menghasilkan gambar Ÿ Perkara yang paling penting dalam proses mewarna ialah kawalan kepekatan campuran warna dan air Ÿ Warna poster mempunyai sifat legap dan tebal Ÿ Warna air bersifat lutsinar dan lembut Ÿ Cat akrilik sesuai dihasilkan di permukaan kanvas Ÿ Cat minyak perlu dicampur minyak linsid untuk mencairkan warna dan sesuai di permukaan kanvas Ÿ Cat tempera lebih bersifat lutsinar juga sesuai di atas kanvas Ÿ Cat gouache cepat kering manakala fresko sesuai digunakan di permukaan dinding/mural Ÿ Pemilihan tema atau tajuk penting sebelum memulakan proses mencatan Ÿ Berus yang berbagai jenis mempunyai fungsi yang tersendiri Ÿ Berbagai jenis teknik boleh digunakan untuk menghasilkan catan Ÿ Warna asas terdiri daripada tiga warna Ÿ Warna sekunder ialah hasil campuran dua warna asas Ÿ Warna tertier adalah campuran warna asas dengan warna sekunder Ÿ Warna monokrom dihasilkan dengan campuran warna putih atau hitam. Ÿ hasil kerja estetik dipersembahkan secara 2D. segi psikologi. penegasan dan kepelbagaian juga diambilkira. ŸKolaj bermakna menghasilkan satu komposisi artistik daripada imej atau gambar yang berlainan. gunting. media yang digunakan Ÿ Teknik-teknik yang digunakan ŸPenilaian RUMUSAN CATAN Ÿ satu proses gambaran pemikiran secara nyata. bayang dan kepelbagaian warna. sekunder atau tertier. Definisi Kolaj 4 Ÿbermakna potong. Kerja-kerja dibuat dengan menampal cebisan kertas-kertas. rupa. tampal sesuatu bahan ke atas suatu permukaan Ÿperancis bermaksud gam. Tidak lupa juga aspek prinsipprinsip rekaan seperti pergerakan. campuran warna dan asas senireka dalam catan ini: Langkah 1: Melakar struktur asas figura dan khemah dengan pensel Langkah 2: Mengolah idea dengan memberikan penekanan pada bentuk figura.campuran warna penggenap dalam roda warna dengan intensiti yang berbeza Ÿ Warna natural atau pastel . Selain dari itu ia dapat menyuarakan rasa hati seseorang apabila berhadapan dengan catan tersebut. harmoni. koyak. keratan akhbar atau manamana bahan berbentuk 2D dilekat dan di satukan di atas permukaan. Ÿ Berbagai jenis bahan dilekat disatu permukaan khas disebut kolaj. bentuk.

. Tukar mata pisau selalu untuk mendapatkan mata yang tajam dan pemotongan yang bersih dan licin. surat khabar. Gunting Memotong bentuk bulat. ŸWarna minyak adalah tidak digalakkan untuk menghasilkan kolaj kerana bahan susah melekat pada permukaan. foam board. Ÿ Satu susunan objek dan bahan di atas dilekat di atas suatu permukaan supaya menjadi satu gambar bagi sesuatu tajuk atau tema tertentu. 8. warna poster. Kompas Untuk melukis bulatan. kertas lukisan. (b) Alat dan Media Ÿmenjadikan objek-objek di sekeliling mereka berharga untuk dijadikan bahan-bahan dalam hasil kerja kolaj mereka. dipotong. ”water colour Board”. Hujung mata pisau boleh digunakan untuk mengangkat cebisan kertas. Plastik tiga segi Sudut rata dalam setiap potongan. ŸPelekat akrilik adalah yang terbaik untuk digunakan pada kerja-kerja kolaj. Gam gel Krim Lut sinar Pelekat untuk kertas. kertas majalah. akrilik. Boleh digunakan untuk 3D. Span Menekan warna untuk mendapatkan kesan jalinan 12. ŸDapatkan kertas pelbagai warna untuk menimbulkan kesan jalinan. Kertas tekap Membuat lakaran 13. Bekas air Membersihkan berus daripada kekotoran warna dan gam 9. (c) Teknik Ÿ Penggunaan bahantara yang bersesuaian dengan tema atau tajuk catan juga perlu diambil kira apabila menjalani proses kolaj. dawai untuk melekatkan bahan ke atas kolaj. harmoni. Melindungi kolaj dari tangan yang kotor dan lebihan gam 11. kain 3. Berikut pula peralatan yang boleh dicadangkan untuk digunakan dalam menghasilkan kolaj: Alat Kegunaan 1. Lapisan seterusnya lut cahaya Pelekat untuk kertas. kertas eksotik. ŸMereka bebas menggunakan apa sahaja peralatan. wood and hard board. Plastik pembungkus makanan Menutup kerja kolaj di kedudukan sebenar. teknik . ŸBerbagai jenis kertas juga boleh dicadangkan seperti kertas kolaj. Gam model Pekat Legap Pelekat untuk batu. 11 / 33 Sarbinipani2009 . ”french curve” Melukis dan memotong kepingan kertas yang bengkok 6. ŸBiasanya bahan-bahan yang digunakan adalah tahan dan boleh kekal ŸWarna-warna basah seperti cat. Boleh digunakan sebagai varnish pada akhir proses kolaj. ŸBuat lakaran pada kertas lukisan untuk menyenangkan kerja-kerja menampal ŸSapukan gam pada permukaan kertas. Media yang terdedah akan kelihatan kusam. kain. 4. illustration board. kain. kain. logam. Gam tidak kilat Cair Lut sinar pada lapisan pertama. mat board. bahan ringan. Penggelek Menekankan kepingan bahan-bahan di atas tempatnya 10. Kawasan yang tebal memerlukan berjam-jam untuk kering 5. ikatan. Gam kilat Cair Lut sinar Pelekat untuk kertas. kertas hiasan. bahan ringan. kontra pada kolaj anda. ŸGam cebisan kertas atau fabrik mengikut gaya tersendiri untuk mendapatkan satu hasil kerja kolaj yang baik ŸApabila sudah kering sapukan pula gam di atas lapisan pertama untuk menampal kertas bagi menimbulkan kesan objek. kikis. Digunakan untuk menutup bahan berasid sebelum mengecat atau menghasilkan kolaj. dan tempera juga digunakan untuk bahagian latarbelakang kolaj. warna air. Tujuannya ialah untuk mendapatkan ”mood” bagi sesuatu hasil kerja kolaj. kertas warna air. 5. menggunakan sudut empat segi untuk memeriksa bentuk empat segi yang diperlukan 4. Berikut ialah contoh berbagai jenis pelekat atau gam yang dicadangkan untuk digunakan ke atas kerja-kerja menghasilkan kolaj: Media Jenis Ketelusan Kegunaan 1. Warna yang paling baik digunakan dalam menghasilkan kolaj ialah warna akrilik dan warna air kerana berganding baik dengan berbagai jenis gam. Pembaris Membuat potongan yang panjang. Palet Untuk kegunaan warna air atau akrilik 7. kertas pastel. media. Boleh digunakan sebagai varnis pada akhir proses kolaj 2. kertas binaan. Berikut ialah contoh teknik yang paling mudah bagaimana seseorang itu boleh menghasilkan sebuah kolaj: Ÿtema atau tajuk yang hendak dihasilkan supaya mesejnya sampai ŸSediakan dan racik/koyak/gunting bahan-bahan seperti kertas atau fabrik yang diperlukan untuk kolaj tersebut. Gesso Krim Legap Serupa dengan cat akrilik putih. kulit kayu pokok. 2. Kadangkala kerja-kerja menghasilkan kolaj ini tidak menggunakan pelekat tetapi menggunakan skru. Berus Digunakan untuk aplikasi warna dan pelekat pada kolaj. Terlalu banyak lapisan akan mengaburkan gambar di bawahnya 3. atau memotong bulatan apabila pisau ”blade” digunakan bersamanya Ÿbahan-bahan sampingan yang boleh digunakan untuk menghasilkan kolaj seperti berbagai jenis papan pengalas. warna apabila kering.NOTA PADAT MENGGAMBAR ŸSatu hasil kepingan seni dibuat dengan menggam berbagai elemen. Pisau kraf Memotong bahan nipis seperti kertas dan fabrik. Pensel atau pen Membuat lakaran 14.

Satu cara memperkenalkan perasaan kedalaman atau menampakkan ruang dalam kolaj ialah dengan pertindihan objek. berantai. rumah teres. Permukaannya lembut dan sesuai digunakan untuk murid-murid di sekolah rendah. mata. cawan. Murid-murid lebih peka terhadap benda-benda baru dan pelik. Tahap keupayaan kanak-kanak boleh dikategorikan kepada tiga tahap iaitu Ÿtahap manipulatif. Ÿtahap simbolik dan tahap realistik. kuda Ÿ Pokok. Pelekat jenis cepat kering sesuai digunakan pada tali. Pada peringkat ini koordinasi tangan. ditindih atau dilipat semasa proses menampal keatas permukaan. pondok. ŸTali juga adalah antara bahan yang popular digunakan dalam menghasilkankolaj. Mereka boleh menjadi pencipta. Mereka juga boleh mengaitkan pengalaman lalu dengan benda-benda yang mereka lihat sekarang. sajak. Hasil kerja seni yang mereka buat adalah untuk tujuan bergembira dan mendapatkan keseronokan.NOTA PADAT MENGGAMBAR Ÿ Teknik potong kertas dan fabrik Ÿ Teknik koyak kertas dan fabrik ŸTeknik menggunakan berbagai jenis kertas yang berjalinan Ÿ Teknik media campuran Ÿ Teknik kertas tisu ŸTeknik tisu dan kertas buangan Ÿ Teknik catan dalam kolaj Ÿ Teknik percikan dalam kolaj Ÿ Teknik span dalam kolaj Ÿ Teknik ÂskrapingÊ dalam kolaj Ÿ Teknik stensil dalam kolaj Ÿ Teknik jalinan dalam kolaj APLIKASI ALAT MEDIA DAN TEKNIK Tema boleh dipelbagaikan mengikut kesesuaian guru atau muridseperti tema: Ÿ Cerita. metafizik dan agama ŸPengenalan menggunakan fabrik dalam kolaj kepada murid-murid adalah supaya mereka peka terhadap berbagai jenis permukaan dan jalinan yang ada pada bahan tersebut. Di peringkat simbolik pula kanak-kanak dikatakan 12 / 33 Sarbinipani2009 . Kadangkala tali yang berbagai jenis ketebalannya dan berbagai jenis warna boleh digunakan. Lebihan kain perca boleh didapati dengan mudah di kedai-kedai menjahit pakaian. disimpulkan. bahan dan media. piring. pantun dan nyanyian Ÿ Figura secara individu. Pelekat diratakan di atas permukaan strawboard tersebutdan diratakan dengan spatula. dipiuhkan. rumah kampong. calet Ÿ Haiwan seperti kucing. Kemudian tali yang telah disusun tadi dilekatkan di atas permukaan bergam. Sebagai contoh murid boleh menghasilkan sebuah kolaj diatas Âillustration board atau mounting board ŸWarna latar adalah sangat penting kerana setiap warna yang digunakan untuk objek kemudian perlu berhubung kait atau bersesuaian dengannya. Dalam kolaj ini menindihkan epal dan jug air secara automatik memberitahu pemerhati bahawa jug air lebih jauh ke belakang daripada epal tersebut. menjadi pelukis apabila berhadapan dengan berbagai alat. rumah flat. Ÿ Tahap manipulatif ialah tahap di mana kanak-kanak suka meneroka apa saja yang dilihat dipersekitaran mereka dan berusaha mendapatkan bukti-bukti dari penerokaan mereka. harimau. orang awam. Projek secara berkumpulan dalam menghasilkan sesuatu tema adalah lebih cepat dijalankan daripada individu. Setelah ditampal. ketekunan dan perasaan individu yang menghasilkannya. Ÿ pandai menyesuaikan tahap murid-murid yang hendak diajar dengan aktiviti yang hendak dijalankan di kelas. Cara meletakkan tali tersebut pada permukaan boleh dipelbagaikan seperti berkumpulan. burung. bergulung atau bebas supaya mendapat permukaan jalinan yang berlainan. dipotong. Terdapat dua cara menggunakan fabrik dalam kolaj iaitu secara menampal atau menjahit di atas sesuatu permukaan. Bahan ini digunakan untuk mengetahui dengan lebih dekat lagi tentang jalinan dan bagaimana mengaplikasikan tali dalam kegiatan menggambar. papan kalender dan papan iklan. kesan-kesan jalinan dan kesan permukaan tidak rata ke atas kolaj akan kelihatan menghasilkan satu kelainan. daun. mata dan perkaitan dengan persekitaran mereka sangat penting. itik. anjing. Berat kertas dan fabrik adalah berbeza. lalang. Permukaan yang paling sesuai adalah dari jenis strawboard dan kadbod ini boleh didapati secara percuma dari kotakkotak. Tahap perkembangan murid-murid adalah berbeza dan banyak dipengaruhi oleh keupayaan dan sikap kanak-kanak itu sendiri. Teknik menggunting banyak berlaku pembaziran kertas tetapi cebisan kertas tersebut boleh juga digunakan untuk menghasilkan kolaj di masa akan datang. bunga. boleh bercerita. sudu Ÿ Fenomena alam dan sains. Ia tidak memerlukan budget yang besar. digulung. banglo. Ÿ Alam benda seperti meja. ŸMemperkenalkan unsur ruang dan kedalaman dengan membuatkan kerusi lebih kecil daripada objek di hadapan. Ini adalah satu cara bagaimana menjalankan aktiviti menggambar secara lebih seronok dan gembira. PERSEMBAHAN HASIL KARYA Aktiviti kolaj boleh dikatakan agak rumit dan cerewet untuk disudahkan kerana ia banyak melibatkan koordinasi tangan. jiran Ÿ Rumah. Tidak semua bahan yang digunakan dalam menghasilkan kolaj sesuai dengan satu jenis pelekat sahaja. kawan. Gunakan pisau kraf dan pembaris untuk memotong rupa tanpa memikirkan bentuk sebenar. garpu. Mereka mula meneroka dan guru mengambil peluang untuk bertanya. gajah. Berbagai jenis tali terdapat di pasaran dan penggunaannya di dalam kolaj perlu disesuaikan dengan jenis pelekat. basikal. keluarga. kerusi. sayur-sayuran. Kain perca boleh digunting. Bahan latar yang paling sesuai ialah seperti kain kanvas yang kasar supaya dapat menahan berat kolaj di atasnya. buahbuahan. ayam.

majalah. Korelasi visual dan membuat pemerhatian sangat penting di tahap ini. bahan. Apakah teknik tambahan yang anda gunakan untuk melengkapkan kolaj tersebut? 7. tisu berwarna-warni. 4. pensel. 6. Lihat contoh media campuran oleh pelukis terdahulu. Jalani satu sesi penilaian dan kritikan (apresiasi seni) secara mudah. Sarbinipani2009 13 / 33 . ALAT DAN BAHAN: Kertas lakaran. Apakah sebenarnya yang hendak anda sampaikan dalam kolaj tersebut? 10. Apakah tema/tajuk yang boleh dipilih untuk menerangkan tentang konsep kesatuan dan keharmonian? 2. Bagaimana kamu membuat eksperimen dengan tindihan kertas-kertas warna dari majalah. Tulis lirik yang dipilih dan fikir tentangnya untuk diaplikasikan ke dalam kolaj. bahan. Terangkan bagaimana kamu membuat persembahan dan kemasan kolaj anda? 8. ŸSebagai contoh: warna coklat pada kasut atau kek boleh digunakan untuk menghasilkan batang pokok atau warna biru air laut boleh digunakan pada pakaian pada imej atau gambar dalam kolaj. tak perlu hasilkan secara teliti sebaliknya boleh ditindih kertas-kertas tersebut supaya nampak lebih natural dan bebas. Cari satu idea yang boleh dikaitkan dengan sikap bekerjasama. Rancang beberapa komposisi dengan menggunakan lakaran-lakaran untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan. gam. media dan teknik yang anda gunakan dalam kolaj tersebut? 5. kertas lukisan tebal. membuat kritikan yang membina dan membuat penilaian tentang persembahan ŸCONTOH 1 TAJUK: Kolaj dari tisu dan gambar majalah OBJEKTIF: Rancang dan hasilkan sebuah kolaj berbentuk 2D dari bahan kertas tisu dan gambar majalah untuk menerangkan konsep kesatuan dan keharmonian ALATAN DAN BAHAN: kertas lukisan. krayon atau cat. Perhatikanbagaimana mereka menghasilkannya. barangan jumpa atau bahan terbuang. pensel. gunting. kadbod. ARAHAN: 1. Pilih satu yang terbaik. 7. warna-warna kering. Kumpul bahan-bahan lain untuk digunakan dalam menghasilkan kolaj. warna-warna poster. gambar-gambar dari majalah. Susun gambar-gambar sebegitu rupa untuk menampakkan konsep kesatuan dan keharmonian Semasa menampal kertas berwarna dari majalah dan tisu-tisu berwarna. Apakah elemen-elemen yang perlu diambilkira semasa menghasilkan lakaran? 3. Buat satu lakaran ringkas untuk mendapatkan idea keseluruhan kolaj. bersatu hati untuk melambangkan kesatuan dan keharmonian 2. meluahkan perasaan dan isi hati. Susun di permukaan kertas tebal bahan-bahan yang dipilih untuk mendapatkan gambaran keseluruhan kolaj dan jangan digam. saiz dan warna bahan yang dikumpul. Untuk menghasilkan kolaj yang bermakna. media dan teknik dalam setiap kegiatan menggambar yang mereka jalani. rupa. krayon. 6. Adakah anda bersihkan kawasan kerja anda? CONTOH 2 TAJUK: Kolaj media campuran OBJEKTIF: Hasilkan sebuah kolaj media campuran dengan menggabungkan simbol-simbol visual. Imej atau objek yang dilukis bersifat tidak tepat. fikirkan bahagian atau barisbaris penting pada lirik lagu atau sajak. gosokan dari objek yang berjalinan untuk menampakkan kesatuan dan keharmonian dalam hasil kerja tersebut. 4. Lakaran yang mana satu dipilih dan kenapa? 4. ARAHAN: 1. Cari dari majalah untuk mendapatkan kawasan dan menggunakan bahagian yang berwarna dan gambargambar yang boleh digunakan. Apakah perasaan anda apabila melihat hasil kerja anda? 9. bentuk. ŸTujuannya adalah untuk menggalakkan murid-murid berkomunikasi. Fikirkan imej atau gambar-gambar yang bersesuaian dengan lirik/baris sajak yang dipilih. marker. berinteraksi dengan kawan-kawan dan guru. 5. Tidak perlu berada dalam keadaan kemas dengan meletakkan kertas-kertas warna tersebut di dalam garisan lakaran semasa menghasilkan kolaj. tolong menolong. gunting. gam. Fikirkan tentang jalinan. Bingkaikan hasil kerja kolaj tersebut dengan kemas dan gantung di tempat yang sesuai supaya senang dilihat. 3. Lukis lakaran yang dipilih di atas kertas putih keras. ŸPada tahap ini seorang guru itu haruslah memperkenalkan berbagai jenis alat. berus lukisan. 7. kertas-kertas tisu dan imej-imej yang digunakan? 6. Sediakan alat dan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan kolaj tersebut. CARA-CARA MENILAI: 1. warnawarna basah dan kadbod poster. 2. Fikirkan bagaimana anda dapat selitkan atau simpulkan ke dalam katakata yang dipilih sebagai salah satu elemen penting dalam kolaj. Apakah jenis alat. Imej-imej disusun mengikut perasaan sendiri tanpa memikirkan logik. 3. 5. Unsur ruang masih kurang jelas. bahan-bahan terbuang/jumpa dan sebahagian dari lagu/ sajak. Teknik-teknik lain boleh diaplikasikan seperti menambahkan garisangarisan dengan menggunakan pen marker.NOTA PADAT MENGGAMBAR suka membuat eksperimen kerana dikatakan suka terhadap sesuatu benda itu.

garisan. Ÿ Kolaj dihasilkan dengan cara memotong. menampal. Tambah warna. luahan perasaan. beberapa gambar foto dicantum untuk menjadi satu komposisi ilustrasi Ÿ imej yang terhasil daripada cantuman beberapa imejan Ÿ hasil seni mengandungi sebahagian daripada imej yang ada seperti dalam gambar foto. guru harus menyesuaikan tahap umur murid-murid dengan aktiviti kolaj yang hendak dijalankan. Ÿ Dalam aktiviti kolaj. kecuaian. majalah. ŸTema. Ÿ Penekanan terhadap warna pada latar belakang. Ÿ Sebelum mengaplikasikan alatan dan media pada kolaj perlu fikirkan tema terlebih dahulu. Teknik ini digunakan oleh orang-orang professional sebagai compositing atau photoshopping. Ÿ Langkah permulaan menghasilkan kolaj ialah dengan membuat lakaran untuk mendapatkan idea atau tema. ŸKomposit foto kadangkala dirakam supaya imej terakhir yang dihasilkan akan menjadi satu cetakan fotografi. Ÿ Tahap manipulatif ialah tahap di mana murid suka meneroka. Ÿ Langkah terakhir yang sangat penting dan perlu dititikberatkan ialah memperlihatkan kejadian sebenar.NOTA PADAT MENGGAMBAR 8. alatan. mencari bukti dan mendapatkan keseronokan. yang berkaitan dengan tajuk perlu diutamakan semasa menghasilkan kolaj. kecintaan. Pelukis-pelukis dari aliran Dadaisme telah menggabungkan foto-foto mereka untuk menghasilkan subjek baru atau imej visual sebagai alat yang berkuasa untuk pergerakan Dadaisme menentang Perang Dunia Pertama. Ÿ Berbagai jenis permukaan boleh digunakan dalam menghasilkan kolaj bergantung kepada jenis bahan-bahan yang hendak digunakan. Ÿ Proses membuat gambar dari beberapa gambar atau corak disusun secara bertindih di antara satu sama lain. Contoh terdahulu Seni Halus dalam bidang fotomontaj mengandungi elemen-elemen fotografi superimpose digabungkan dengan warna-warna basah. ŸTeknik mencantum dalam satu elemen komposisi fofografi daripada sumber-sumber yang berlainan seperti sebahagian daripada foto-foto. menggunting. cetakan yang disusun supaya bercantum. 9. penghargaan. tahap simbolik. Ÿ Tahap simbolik ialah tahap di mana murid boleh menjalani eksperimen mudah dan suka terhadap sesuatu benda. ruang. Buat persembahan dan kemasan dan gantung ditempat yang sesuai. Cara yang sama digunakan pada zaman sekarang menggunakan image editing software. Pergerakan Dadaisme di Berlin banyak menghasilkan aktiviti montaj dalam seni rupa moden. menindih bahan-bahan di atas permukaan rata. pujian dan kritikan seni bersama rakan dan guru. berbagai jenis kertas dan fabrik. Ÿ Tahap keupayaan murid boleh dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu tahap manipulatif. jalinan. ketekunan dan perasaan individu. Ÿ Proses menghasilkan satu komposisi gambar supaya menjadi satu komposisi daripada bahagian gambar atau imej disusun menjadi satu hasil kerja seni Ÿ Aktiviti superimpose daripada berbagai elemen. Ÿkomposisi gambar dicipta dengan menggunakan teknik superimpose dengan menyusun berbagai cebisan gambar dengan cara yang kreatif untuk menghasilkan satu hasil karya montaj. Kombinasi seperti ini dihasilkan oleh George Grosz pada tahun 1915. Ÿ Aktiviti kolaj banyak melibatkan koordinasi tangan dan mata. Ambil masa untuk membuat pengubahsuaian sehingga anda berasa puas hati tentang cara susunan bahan-bahan tersebut barulah dilekat. huruf ke atas kolaj anda supaya nampak lebih menarik. ŸTahap realistik ialah tahap di mana murid berada di peringkat matang dan boleh meluahkan perasaan melalui hasil kerja mereka. 10. 5 MONTAJ Sarbinipani2009 Definisi: Montaj: Ÿ Menampal dan melekatkan gambar-gambar pada suatu permukaan untuk menimbulkan mesej pengajaran. dan tahap realistik. (b) Sejarah Ringkas ŸFoto montaj ialah satu proses menghasilkan komposit gambar dengan cara menggunting dan mencantum beberapa foto daripada berbagai sumber. bahan dan media perlu disesuaikan dengan tahap umur murid. jenis kekacang. alam sekitar Ÿ Menggunakan potongan gambar-gambar yang berkaitan dari manamana media cetak untuk menghasilkan satu tajuk atau tema. Jalani sessi ekspresi diri. Kemudian menular pula kepada orang-orang eropah lain dan menggelar 14 / 33 . diubahsuai untuk menghasilkan satu imej. bertindih. Ÿ Pelekat-pelekat dan alatan yang digunakan dalam menghasilkan kolaj mempunyai kegunaannya yang tersendiri. mengoyak. Ÿ Bahantara yang digunakan untuk menghasilkan kolaj adalah dari bahanbahan terbuang. bentuk. Retrospektif pameran pertama dunia dalam foto montaj diadakan di German pada 1931. 11. Ÿ Satu corak tidak semestinya bermaksud sebagai kerja seni halus dibuat melalui proses menampal satu bahan ke atas bahan yang lain ŸDalam kerja-kerja seni montaj. peperangan. RUMUSAN KOLAJ Ÿsatu komposisi artistik yang mengandungi berbagai imej. ŸTeknik foto montaj ini kemudiannya menjadi ikutan ramai dan digunakan oleh pelukis-pelukis aliran Surealisme seperti Salvador Dali. rupa. Ÿ Teknik-teknik yang berbagai dalam kolaj mempunyai kesan yang berlainan pada setiap kolaj yang dihasilkan.

CONTOH 1 Tema: Montaj keluarga Alat dan Media: Foto keluarga yang diimbas dengan menggunakan pengimbas. Murid boleh menghasilkan montaj ini dengan menggunting gambar tersebut dan menyesuaikan kedudukan gambar pada bahagian latar. butang. 8. Tema atau tajuk perlu disesuaikan dengan gambar foto yang ada pada setiap individu. paintbrush dan banyak lagi. kerja-kerja menggunakan berus dan objek sebenar dilekat bersama foto montaj. alam semulajadi. Pastikan gambar foto dilekatkan dengan baik supaya tidak ada gelembung udara di bawahnya. warna tempera. teknik montaj diperluaskan lagi dengan menggunakan bantuan komputer melalui perisian-perisian tertentu seperti photoshop. 2. tumbuh-tumbuhan. tiket panggung wayang. Hiaskan montaj dengan menggunakan butang. majalah. Guna berus lukisan untuk menyapu gam akrilik di atas bingkai plastik. Tampalkan kain tebal pada permukaan bingkai. akhbar. lanskap. gam getah. Murid boleh mengumpulnya dari akhbar atau majalah. Setelah gam akrilik cukup kering. 4. (c) Alat dan Media Setiap pelukis mempunyai cara dan gaya yang tersendiri apabila ingin menghasilkan kerja-kerja seni. Potong setiap gambar foto keluarga. tali hiasan. Ÿbeberapa teknik penghasilan montaj yang boleh dijalankan: R Montaj keluarga R Photomontaj (digital image) R Montaj dari bahan terbuang R Montaj campuran R Montaj tiket R Montaj berlainan tema R Montaj alam semulajadi R Montaj figura R Montaj alam benda R Montaj corak huruf R Montaj haiwan R Montaj tema serupa R Montaj tampalan (patchwork) APLIKASI ALAT. gambar yang diimbas lalu ditampal dan digam gambar- gambar tersebut untuk menimbulkan kesan kelucuan. alam benda Ÿ Gambar atau ilustrasi dari majalah/surat khabar seperti figura. warna poster. 15 / 33 Sarbinipani2009 . Walau bagaimana pun kesesuaian aktiviti montaj menggunakan bantuan komputer perlu dijalankan mengikut kemudahan sedia ada samada di rumah atau di sekolah. situasi Ÿ Gunting. berus lukisan. gam akrilik lutsinar. Setelah gam kering. Keringkan 6. Cara-cara menghasilkannya: 1. Lama kelamaan teknik fotomontaj ini diaplikasikan ke dalam industri iklan pada tahun 1920 sehingga sekarang. gambar yang telah diimbas atau dapatan dari internet. Imej-imej yang digunakan boleh didapati dari surat khabar. sapukan pula gam akrilik di sekeliling gambar foto tersebut. berbagai jenis gam Ÿ Warna basah seperti warna tempera. pengajaran dan sindiran terhadap sesuatu tema atau tajuk yang hendak dibuat. CONTOH 2 Di peringkat sekolah rendah guru boleh mencadang kepada murid cara mudah menghasilkan aktiviti montaj dengan menggunakan teknik dari contoh dua ini. tiket kereta sewa. Gosok setiap gambar foto yang dilekatkan dengan jari. 7. Ÿ Berbagai jenis tiket seperti tiket bas. Dalam penggunaan alatan dan media untuk menghasilkan satu hasil kerja seni. Gunakan bancuhan warna tersebut untuk menyapu dibahagian keliling gambar. warna air. gambar foto. Montaj yang dihasilkan ini adalah bertemakan huruf huruf. MEDIA DAN TEKNIK Kebiasaannya montaj memerlukan gambar foto sedia ada yang boleh didapati dari majalah. (d) Teknik Aktiviti montaj bukan sahaja boleh dihasilkan secara manual tetapi ianya boleh dihasilkan dengan menggunakan komputer melalui perisian-perisian yang telah dinyatakan. bingkai gambar plastik. Berlainan pula dengan contoh montaj yang dihasilkan dari tiket dan keratan tulisan dari akhbar.NOTA PADAT MENGGAMBAR aktiviti seni ini sebagai photocollage yang bermakna hasil kerja yang bercita-cita besar atau mempunyai satu impian besar yang mencantumkan typografi. ŸDi zaman yang serba moden ini. dapatan dari internet. kain tebal (felt cloth). cawan /pinggan kertas. bancuhkan warna tempera (warna ikut suka) dengan satu sudu gam akrilik. Bila cukup kering sapukan perekat simen di atas bingkai plastik tadi. 3. Berikut ialah beberapa contoh alatan dan bahan yang boleh digunakan dalam penghasilan aktiviti montaj: Ÿ Gambar foto sebenar seperti gambar keluarga. pelukis akan mengenalpasti bahan apakah yang sesuai dan senang untuk didapati supaya kerja-kerja yang hendak dijalankan tidak terganggu. imej kartun dari majalah. digital image. pisau pemotong kertas. dakwat basah dan berus lukisan Ÿ Gambar-gambar atau imej yang telah diimbas dengan menggunakan pengimbas Ÿ Bahan-bahan terbuang seperti gambar-gambar yang dijumpai. Letakkan gambar foto di atas bingkai plastik. gunting. 5. pengambar menggunakan kamera digital. Letakkan tali hiasan di atas perekat simen tersebut. haiwan.

Seseorang pelukis biasanya akan menentukan berapa banyak cetakan yang hendak dihasilkan dalam sesuatu edisi Ÿproses ulangan imej daripada satu permukaan yang disediakan ke atas sesuatu permukaan lain Ÿ Proses di mana satu hasil kerja seni dicipta dalam beberapa kuantiti. Gambar-gambar tersebut disusun secara tindihan di antara satu sama lain. Ÿ Imej atau gambar yang dihasilkan dengan menggunakan acuan plat Ÿ Proses menghasilkan imej di atas permukaan rata. Dengan tak secara langsung murid-murid telah menjalani aktiviti yang berbantukan komputer. menampal dan mencantum. Ÿboleh digabungkan dengan aktiviti catan. kertas (b) Alat dan Media Cetakan Cetakan adalah salah satu kegiatan dalam bidang menggambar. Ÿ Pelukis dari pergerakan aliran Dadaisme di Berlin banyak menghasilkan aktiviti montaj dalam seni rupa moden. Montaj ini dihasilkan dari tema: haiwan kesayangan saya. Pelukis mempunyai mesej yang tersendiri dalam menghasilkan montaj ini. Ÿ Cantuman gambar-gambar akan menghasilkan satu imej baru. kolaj dan mozek. figura dan corak huruf. Montaj ini dihasilkan dari cantuman gambargambar yang boleh diambil dari berbagai sumber. Ÿ Warna-warna harmoni dan warna-warna kontra digunakan dalam montaj untuk menarik perhatian pemerhati. Aktiviti cetakan yang dilakukan dalam pembelajaran di kelas bergantung kepada tahap kecerdasan murid. Berbagai jenis cetakan dengan menggunakan berbagai jenis peralatan dan bahan boleh dihasilkan. Rupa-rupa dan bentuk-bentuk geometri terutama sekali rupa bentuk bulat banyak digunakan untuk kelihatan seimbang. Ÿ George Grosz (1915) menggabungkan warna-warna basah (seni halus) dan elemen-elemen fotografi superimpose dalam karya montajnya. Ÿ Perindahan imej yang berdakwat daripada satu permukaan blok kepada permukaan lain iaitu kertas atau kain. Pelukis telah menggabungkan teknik kolaj dan montaj dalam satu hasil kerja. Satu hasil kerja baru bertemakan huruf terhasil. alam benda. Tak secara langsung murid telah menjalani proses kolaj dan montaj. Gambar-gambar tersebut disusun dengan menggunakan teknik mozek iaitu tidak ditindih atau menggunakan teknik cut and paste dengan menggunakan microsoft word . media dan teknik untuk menghasilkan montaj perlu disesuaikan dengan kemudahan yang ada. Kelihatan bentukbentuk yang sama diulang beberapa kali untuk menampakkan kesatuan dalam satu hasil kerja. Ÿ Garisan grid yang digunakan dalam montaj adalah sebagai rangka panduan untuk mereka letak subjek dalam sesebuah gubahan. image editing photography digunakan dengan menggunakan komputer dalam menghasilkan montaj. ŸProses menggambar atau mencorak yang dilakukan dengan cara memotong. Ÿ Alat. Prinsip penegasan ditunjukkan dalam hasil kerja ini untuk menampakkan kelainan. Ÿ Aktiviti montaj yang menggunakan image editing software dapat menarik minat murid menghasilkan montaj. Ÿ Montaj yang berkualiti menggabungkan unsur-unsur seni dan prinsipprinsip rekaan dalam hasil kerja. Imej-imej tersebut boleh dihasilkan dari kamera digital atau potongan gambar dari majalah. Berikut ialah contoh beberapa peringkat cetakan dari mudah ke sukar yang boleh dijalankan di peringkat sekolah rendah: (i) Tahap Pengenalan Ÿ Cetakan jari Ÿ Cetakan tumbuh-tumbuhan Ÿ Cetakan dari renyukan kertas 16 / 33 Sarbinipani2009 . Imej-imej tersebut dipotong terlebih dahulu dengan ukuran yang sama saiz.NOTA PADAT MENGGAMBAR Apa yang perlu dilakukan ialah dengan menampal berbagai jenis tulisan atau huruf yang berbagai font secara tindihan. Ÿ Satu hasil kerja seni yang menggunakan acuan cetakan untuk menghasilkan satu atau beberapa siri cetakan. Penggunaan warna yang kontra dan pelbagai warna digunakan dalam hasil kerja ini. plat atau skrin ke atas sesuatu permukaan kertas. kain atau bahan yang lain. Ÿ Pameran pertama dunia dalam foto montaj telah diadakan di German pada 1931. Ÿ Teknik superimpose. Ÿ Tema bagi aktiviti menghasilkan montaj boleh dikategorikan kepada tema lanskap. mengguris di atas permukaan plat dan menggunakan dakwat Ÿ Satu proses penerapan blok. Ÿmenggunakan teknik memotong. CETAKAN 6 (a) Definisi Cetakan Ÿsatu proses hasil kerja seni menggunakan dakwat yang dicipta melalui perpindahan dakwat ke atas satu permukaan. Tujuannya ialah untuk mendapatkan saiz yang sama pada setiap bahagian. RUMUSAN MONTAJ Ÿsatu aktiviti seni menggambar menggunakan potongan gambar dari berbagai sumber atau sumber yang sama. Ÿ Teknik tindihan (kolaj) dan teknik susunan gambar (mozek) digunakan dalam aktiviti montaj. Ÿ Subjek matter yang diguna dalam montaj boleh diulang untuk mendapatkan kesan keseragaman. Ÿ Cetakan bererti mengecap corak atau gambar yang sama dengan menggunakan alatan dan tertentu.

17 / 33 Sarbinipani2009 . daun. Proses cetakan mono ini bermula dengan mengaplikasikan cat. 6. berus. sudu dan lain-lain yang berkenaan. Ÿ Pastikan dakwat tidak digunakan sewenang-wenangnya oleh murid. kertas tisu. penggelek. Peralatan yang dicadangkan ialah seperti foam polisterin. Bahagian dalam dan luaran objek di buang 4. gam.1 Cetakan daun 6. duit syiling. berus. sekuji. Teknik bayangan putih -. teknik-teknik cetakan yang dihasilkan dan kemahiran mencetak. TEKNIK CETAKAN MONO ŸTeknik cetakan mono adalah teknik yang sering digunakan di sekolah. sayur-sayuran. kertas lukisan. pad cetakan surat khabar. bahan-bahan terbuang yang mempunyai permukaan rata tetapi berjalinan. krayon.bahagian latar belakang objek tidak dicetak dan hanya objek sahaja yang di cetak 2. batang pokok. Kemudian kertas diletak di atas cebisan tadi lalu digelak dengan penggelek. warna poster. Cebisan kertas bertindak sebagai stop out bagi dakwat yang ada di bawah dan kawasan tersebut menjadi kesan negatif dalam cetakan. pensel.bahagian imej dibuang atau tidak dipakai dan hanya bahagian luar objek dikekalkan 3. dakwat pekat. stamp pad berbagai jenis bunga-bungaan. Ÿ Setelah kering cetakan boleh diletakkan di dalam lipatan buku yang tebal untuk mendapatkan kesan yang lebih baik lagi. Terdapat beberapa cara bagaimana dapat menghasilkan cetakan mono yang baik: Ÿ Menyusun peralatan dan bahan sebelum cetakan dijalankan. Murid meletakkan cebisan kertas di atas dakwat mengikut kreativiti sendiri. stamp pad. surat khabar.2 Cetakan dari kentang (iii) Tahap Lanjutan Ÿ Cetakan lino Ÿ Cetakan skrin/stensil Ÿ Cetakan blok kayu Di tahap lanjutan aktiviti cetakan boleh diteruskan dengan penggunaan alat. Bahagian garisan pada objek tidak dicetak. Aktiviti boleh diteruskan dengan menjalani aktiviti cetakan yang lebih mencabar. Bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan cetakan mono ini ialah seperti sekeping cermin yang mana bahagian hujung cermin perlu ditampal untuk mengelakkan dari tercedera. warna-warna poster. (c) Media dan Teknik-teknik Cetakan Cetakan yang baik biasanya bergantung kepada jenis peralatan dan media yang digunakan. klip kertas dan sebagainya. dakwat/minyak lino. cermin jenis tebal. Di antara alat dan bahan yang boleh dicadangkan adalah seperti tanah liat. warna mural. pemotong stensil yang tajam. span. Tiga faktor yang mempengaruhi hasil kerja cetakan ini: Ÿ Kekentalan atau kepekatan (viscosity) warna. Ÿ Peralatan dan bahan mencetak diletak di hujung setiap meja supaya senang didapati. Teknik bayangan gelap -. linoleum. (ii) Tahap Pertengahan Ÿ Cetakan tanah liat Ÿ Cetakan plastisin Ÿ Cetakan kentang Ÿ Cetakan tali Ÿ Cetakan blok getah Ÿ Cetakan duo Ÿ Cetakan stensil Ÿ Cetakan mono Di peringkat pertengahan murid telah mempunyai pengalaman asas dalam kegiatan cetakan. getah lino dan lainlain yang bersesuaian dengan tahap kecerdasan murid.bahagian latar belakang yang dicetak. item stensil. Sekeping lino digunakan dan ditampal pada sekeping kayu supaya senang proses mencetak. pisau. jenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang boleh diukir. warnawarna mural. krayon. Ÿ Memilih cetakan yang terbaik daripada cetakan yang lain. span. media dan bahan seperti blok kayu. Berikut adalah contoh beberapa teknik rekabentuk cetakan sebagai garis panduan bagaimana seseorang itu boleh menghasilkan cetakan yang baik dan bermutu: 1. kunci. kertas lukisan atau kertas beras. warna atau dakwat cetakan diletakkan di atas cermin. Ÿ Cetakan boleh di bingkaikan. getah lino dan stensil. silk skrin. pisau untuk memotong.hanya garisan pada objek dikekalkan.NOTA PADAT MENGGAMBAR Ÿ Cetakan dakwat Ÿ Cetakan span Ÿ Cetakan krayon Alat dan media cetakan yang boleh dicadangkan untuk aktiviti cetakan di peringkat/tahap pengenalan seperti kertas lukisan. Ÿ Setiap proses yang hendak dijalankan (secara langkah demi langkah) dibimbing oleh guru terlebih dahulu. blok kayu. Ÿ Cetakan dibuat diatas tempat meja yang panjang. sikat. Teknik garisan luar putih -. objek tajam untuk menoreh pada polisterin. cat atau dakwat cetakan Ÿ Tekanan yang dilakukan ke atas kertas Ÿ Jenis kertas dan sejauh mana resapan warna itu berlaku Variasi lain bagaimana teknik cetakan mono dihasilkan ialah secara Âpaper stop out methodÊ. kadbod. berbagai jenis tali. kadbod tebal. Ÿ Adakan demonstrasi sebelum cetakan dijalankan. Teknik garis luar gelap -. kertas lukisan diletakkan di atas warna tersebut lalu ditekan kertas secara perlahanlahan dengan menggunakan tapak tangan. cermin untuk menggelek dakwat lino. penggelek. Apabila gambar dihasilkan. Rembrandt dan Edgar Degas adalah pelukis barat yang terkenal pada suatu masa dahulu telah menggunakan teknik mono print dalam hasil karya mereka. plastisin. Ÿ Sediakan tempat untuk menggantung sehingga kering cetakan yang dihasilkan.

bunga batang dan ranting pokok. Ÿ Untuk mendapatkan kesan cetakan yang cantik pada permukaan kayu. KAYU Cetakan jenis ini melibatkan kemahiran yang tinggi dalam proses cetakan dan lebih sesuai digunakan untuk murid di tahap dua. Adalah amat digalakkan murid menjalani proses cetakan ini berada dalam kumpulan kecil terutama apabila pertama kali menghasilkannya Di peringkat sekolah rendah murid-murid banyak didedahkan dengan aktiviti melibat penggunaan bahanbahan dari alam semula jadi yang terdapat di persekitaran mereka seperti sayur-sayuran. Cetak dengan menggunakan warna-warna harmoni. Ÿ Kawasan yang hendak dicetak perlu mempunyai permukaan yang rata untuk dicetak. Pasti hasil kerja yang anda lakukan itu memuaskan hati anda. pisau jenis u. Ia juga didapati dalam saiz yang berbeza. TEKNIK CETAKAN TIMBULAN LINO. Penggelek dan kepingan cermin digunakan sebagai palet dan berus. dan pisau jenis sendeng.NOTA PADAT MENGGAMBAR Ÿ Sediakan bahan pencuci. Ia melibatkan proses mengukir secara lebih teliti dengan menggunakan alatan khas seperti carving Tools . Bahan yang dicadangkan ialah seperti ubi kentang. Ÿ Warna atau dakwat diratakan dipermukaan corak sebelum dicetak. Ÿ Pisau jenis v digunakan untuk mendapatkan kesan garisan atau jalinan yang lebih halus manakala pisau jenis u pula digunakan untuk mendapatkan kesan lekukan. Pengalaman ini akan menjadi satu aktiviti yang berharga bagi mereka dan mendapat idea atau gambaran keseluruhan tentang proses cetakan mono dijalankan. Ÿ Pilih bahan-bahan yang senang untuk dipegang semasa mencetak. pengelap supaya kerja tidak comot. kontra supaya anda boleh jadikan hasil cetakan ini sebagai pembalut hadiah yang menarik Teknik mengecap menggunakan jari juga 18 / 33 Sarbinipani2009 . Berikut ialah di antara teknik-teknik atau tips bagi menjalankan proses cetakan dengan menggunakan bahan seperti lino dan kayu: Ÿ Lino atau kayu diukir dengan pisau pengukir (carving tools) untuk mendapatkan corak atau gambar yang hendak dicetak Ÿ Dakwat digelekkan pada kepingan kayu atau lino Ÿ Cetakan dilakukan di atas kertas yang sesuai seperti rice paper Ÿ Cetakan diulang beberapa kali untuk mendapatkan satu edisi cetakan bagix tajuk tertentu Ÿ Ciri-ciri keselamatan perlu diberitahu kepada murid sebelum memulakan cetakan. Membuat corak dengan huruf juga merupakan satu lagi cara mengaplikasikan teknik cetakan yang baik. penggenap. Ÿ Untuk cetakan jenis umbisi corak diukir terlebih dahulu sebelum cetakan dilakukan. Cabaran yang dilalui oleh murid dalam proses mencetak setidaktidaknya memberi perangsang kepada mereka untuk mencuba lagi dan ingin menjalani proses tersebut itu lagi di masa akan datang. Ÿ Adalah digalakkan menggunakan warna legap untuk mendapat kesan cetakan yang cantik. kebawah. Ÿ Pastikan pisau pengukir sentiasa tajam supaya proses mengukir dapat dijalankan dengan baik Ÿ Pastikan kertas yang hendak digunakan adalah jenis kertas yang sesuai. pisau jenis v. ke belakang dan kedepan atau lain kata cetak secara teknik cerminan. Hasilkan cetakan ini berulang kali dengan menggunakan berbagai warna. Walaupun teknik cetakan mono nampak mudah tetapi sebenarnya ianya susah/ cerewet untuk dijalankan kecuali guru sudah ada pengalaman cukup tentang tajuk tersebut. kayu direndam terlebih dahulu supaya jalinannya kembang dan menghasilkan corak yang menarik. Ÿ Pastikan semua warna/dakwat adalah serap air (water soluble). getah pemadam yang dipotong huruf di atasnya supaya ia menjadi permukaan timbul yang boleh digunakan untuk mencetak Apa yang perlu dilakukan ialah mengecat warna pekat ke atas permukaan huruf yang diukir dengan pisau dan mencetak di atas permukaan kertas. Ÿ Penggunaan kertas-kertas selain daripada kertas lukisan biasa menampakkan kelainan dalam menghasilkan projek cetakan seperti (a) menggunakan kertas majalah dijadikan kolaj (b) helaian daripada buku telefon (c) kertas yang mempunyai corak pualaman (d) kertas buatan sendiri (e) kertas tisu atau kertas tandas (f) kertas komik (g) kertas suratkhabar APLIKASI ALAT. Ÿ Terdapat berbagai jenis pisau pengukir seperti pisau jenis rata. Selain dari itu bahan-bahan buangan yang masih boleh digunakan untuk aktivitiaktiviti seni juga digunakan. Kertas yang terlalu nipis akan melekat ke atas blok apabila dicetak manakala kertas jenis tebal atau Âconstruction paperÊ tidak dapat mengangkat atau melekat dakwat sepenuhnya dengan sempurna pada permukaan blok yang dicetak. daun. Ÿ Cetakan yang digunakan di atas permukaan kain perlu menggunakan warna jenis Âoil basedÊ atauÊPrinters inkÊ yang boleh kekal di permukaan kain tersebut. Di bawah ini disenaraikan beberapa tips dan teknik untuk menghasilkan cetakan dari alam semula jadi dan bahan buangan: Ÿ Pilih bahan-bahan yang berjalinan dan tahan untuk dicetak. MEDIA DAN TEKNIK Mencetak atau menstensil merupakan kaedah yang baik apabila hendak menghasilkan lebih dari satu huruf diatas permukaan kertas. Cuba cetak huruf terbalik secara ke atas. Ÿ Kemudian celup kayu berjalinan tersebut dalam warna dan aplikasikan pada permukaan cetakan di atas kertas. buah-buahan.

Gunakan pensel atau pen dah lukis objek yang dikehendaki di atas permukaan kertas tersebut. pergerakan. ruang. lino dan silk skrin. tisu. Sayursayuran dan buah-buahan jenis keras yang telah dipotong dua untuk mendapatkan permukaan rata boleh digunakan untuk mencetak. Analisa: unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan seni Apakah unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan yang digunakan? Garisan. batang sawi. alam benda atau corak pada baju. selamat hari ibu. bujur dan empat segi. garpu. kayu. kotak mancis. tutup botol. selamat hari bapa. pokok.NOTA PADAT MENGGAMBAR menarik dalam aktiviti cetakan. kacang panjang. jalinan. Lipat semula kad tersebut dengan bahagian tidak berwarna di bahagian atas. Bagaimana asas senireka tersebut di satukan dalam satu komposisi? 4. respon terhadap gambar. muka. kobis bunga. Cetakan duo juga adalah aktiviti cetakan yang menarik. tajuk dan subjek Siapa artist tersebut? Apakah tajuk cetakan? Berapa saiz cetakan? Bila ianya dihasilkan? Apakah imej yang terdapat dalam cetakan tersebut? Apakah temanya? Apa yang berlaku? Apakah idea yang penting atau pengalaman yang dapat dilihat? 2. bentuk. corak dam. Murid boleh hasilkan berbagai gambar dari cetakan jari seperti corak bunga.2 PERSEMBAHAN HASIL KARYA Ÿdilengkapkan dengan meletakkan bingkai. corak sendeng dan corak pusaran. batang pisang. media dan teknik Apakah teknik. Interpretasi: dari sudut estetik Bagaimana pemahaman anda tentang makna cetakan tersebut? Bagaimana mood atau perasaan kamu apabila melihat cetakan itu? 6. dan epal juga boleh diaplikasikan dalam pemandangan. Hasilnya berbagai jenis jalinan didapati untuk menghasilkan sebuah pemandangan yang menarik. Daripada bentukbentuk cetakan itu boleh dijadikan jalinan di kawasan pantai atau di ladang Di peringkat pengenalan. media. Satu imej berwarna gelap dan satu imej menampakkan warna yang berbagai seperti berikut: Di peringkat lanjutan murid-murid didedahkan dengan menghasilkan corak atau gambar dengan menggunakan pendekatan melalui open minded problem yang memerlukan penyelesaian masalah secara ÂdetailÊ dengan menerapkan unsurunsur seni dalam proses cetakan. bawang besar. kepelbagaian. Buka kertas tersebut dan warnakan satu bahagian kertas dengan warna yang berbagai. kain langsir. proses yang digunakan oleh artist tersebut? Jenis warna? Alatan dan bahan yang digunakan? Tanah liat. Selain dari cetakan polisterin. Setelah berpuas hati buka dan anda akan mendapat imej yang sama. menjadi seperti bola lalu mencetak di sesuatu permukaan boleh dijadikan corak pada hiasan dinding. mengalaminya apabila melihat hasil cetakan tersebut. AKTIVITI 6. Antaranya adalah seperti kentang. plastik. selamat hari valentine dan sebagainya. Diskripsi: alat. Penilaian: perbincangan lanjut 19 / 33 Sarbinipani2009 . warna. Ÿdiletakkan tajuk cetakan dan bahagian bawah kanan diletakkan nama atau tanda tangan penulis dan tahun dicetak. tiga segi. kesatuan. alas meja. Kemudian cetak seperti biasa dan elemen garisan dan rupa akan terhasil dari cetakan tersebut. Cetakan span yang dipotong berbagai bentuk boleh menghasilkan corak-corak geometri seperti bulat. murid di peringkat lanjutan boleh menghasilkan aktiviti cetakan kayu. Diskripsi: tema. corak. kain. dan sapu tangan. ŸBerdialog dengan hasil kerja seni bermakna memasuki dan berinteraksi dengan hasil kerja tersebut. kunci. sayur? 3. bahan. corak turun separa. Gabungan corak dari renyukan bahan dengan cetakan dari objek yang dinyatakan tadi boleh dijadikan corak pada bunga-bungaan. Kemudian sapu warna hitam keatas warna tadi. Menghasilkan kertas pembalut hadiah untuk upacara tertentu seperti hari jadi. Pada peringkat ini murid digalakkan menghasilkan cetakan corak berdasarkan struktur rekaan dengan cara menyusun corak-corak tersebut seperti corak batu bata. Analisa: historical significance Apakah kepentingan sejarah dalam hasil kerja seni tersebut? Bagaimana subjek dan stail yang digunakan? 5. corak cerminan. penyepit baju. Lipat sekeping kertas menjadi dua bahagian. nilai. aluminium foil. Murid juga boleh mencetak objekobjek yang berjalinan seperti duit syiling. murid sudah mendapat gambaran bagaimana teknik cetakan mudah boleh dihasilkan. ikan. kucing dan sebagainya. Toreh polisterin dengan menggunakan bahan tajam seperti hujung pensel untuk menghasilkan corak atau gambar.burung. sikat rambut dan lainlain. imbangan. kontra. polisterin. Caranya ialah dengan meletakkan warna pada jari tertentu atau menggunakan stamp pad untuk mendapatkan warna lalu dicetak di atas kertas. Di peringkat pertengahan pula aktiviti-aktiviti cetakan boleh dihasilkan adalah berdasarkan pendekatan penyelesaian masalah untuk menghasilkan corak dan menghasilkan gambar. ŸDalam menilai sesuatu cetakan perkara-perkara yang boleh diambilkira apabila membuat kritikan dan penilaian tentang hasil karya ialah melihat dari sudut: 1. Sebagai contoh cetakan dihasilkan dengan menggunakan polistrin. karot. rupa. Duo bermaksud dua dan cetakan duo akan menghasilkan dua cetakan dari imej yang sama. Cetakan dari renyukan kertas.

Biasanya permukaan yang mempunyai jalinan yang kasar dan rapat akan menghasilkan ton yang lebih gelap berbanding permukaan yang mempunyai jalinan yang jarang dan nipis. pertengahan dan tahap lanjutan. Ÿ Aktiviti cetakan di peringkat pertengahan merujuk kepada pendekatan penyelesaian masalah. peralatan. suka. ŸCara menghasilkan jalinan tersebut ialah dengan meletakkan kertas nipis di Sarbinipani2009 20 / 33 . teknik luar gelap dan teknik luar putih adalah diantara teknik cetakan yang popular dihasilkan. Ÿ dianggap satu eksplorasi permukaan supaya dapat mengembangkan pemahaman dalam penggunaan jalinan dan ton. gosokan bermakna bergeser. selesa dan sebagainya. Ÿ Berbagai jenis pensil (jenis lembut dan keras). Walaupun terdapat beberapa permukaan jalinan yang sama antara satu sama lain tetapi apabila dihasilkan secara gosokan akan menghasilkan corak permukaan yang berlainan. Ÿ Aktiviti cetakan di peringkat pengenalan merujuk kepada pendekatan cara mudah dihasilkan. ŸKita boleh mengetahui bahawa setiap permukaan yang berjalinan boleh menghasilkan berbagai corak yang menarik. (blok kayu dan lino) boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah rendah. Ÿ Kapur dan pastel yang berbagai warna. bergesel. Ÿ Aktiviti cetakan di tahap lanjutan merujuk kepada pendekatan open minded problem . Ÿ Hasil cetakan dibuat dengan menggosok dakwat. Ÿ Teknik bayangan gelap. analisa. Ÿ Pemilihan dalam menggunakan teknik-teknik cetakan yang sesuai perlu diambilkira terhadap tahap kecerdasan murid terlebih dahulu. Walau bagaimana pun diperingkat sekolah rendah. minat. maka gosokan akan terhasil. Ÿ Tema dan tajuk cetakan yang berbagai-bagai perlu disesuaikan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. teknik bayangan putih. Pensel dan pensel warna akan memberikan kesan yang halus. Apa yang perlu dibuat ialah dengan menyembur fixer atau pemati warna pada bahagian berjalinan atau meletakkan satu lapisan plastik pada permukaan jalinan. Ÿdapat memperkembangkan deria lihat terhadap persekitaran dan boleh menghasilkan berbagai perasaan seperti gembira. pensel berasaskan lilin dan berbagai jenis pensel warna yang terdapat di pasaran. Apabila kita mengaplikasikan aktiviti gosokan dalam aktiviti seni. 7 GOSOKAN (a) Definisi Gosokan Ÿproses menggosok dan merekod corak daripada permukaan yang berjalinan Ÿproses penerokaan murid mula menggambar melalui deria sentuh yang terdapat di sekeliling mereka. tak secara langsung akan peka terhadap setiap permukaan yang terdapat di persekitaran. Kesan graphite pada mata pensel jenis lembut adalah paling sesuai untuk dibuat gosokan tetapi cepat rosak. Ÿ Apabila salah satu atau kedua-dua objek digerakkan di antara satu sama lain. Perlu menggunakan penyembur pemati warna atau fixatif untuk melindungi jalinan daripada rosak. baik. cemerlang? RUMUSAN CETAKAN Ÿproses hasil kerja seni yang diulang dan dicipta dalam bentuk edisi dengan menggunakan dakwat Ÿdicipta melalui perpindahan dakwat ke atas satu permukaan Ÿproses menggambar dan mencorak yang dilakukan dengan cara memotong permukaan plat dengan dakwat Ÿproses penerapan blok ke atas permukaan rata Ÿ Alat dan media cetakan boleh dikategorikan kepada tiga bahagian seperti alam semulajadi. Ia menjadi salah satu cara yang kreatif untuk mempersembahkan suatu hasil kerja seni.NOTA PADAT MENGGAMBAR Apakah fikiran anda tentang cetakan ini secara keseluruhannya? Bagaimana anda nilai hasil kerja ini? Biasa. interpretasi dan penilaian. bahan dan jenis media adalah terhad kepada kemampuan dan keupayaan tahap murid itu sendiri. kegiatan gosokan menjadi salah satu cadangan aktiviti yang boleh dilaksanakan dalam bidang menggambar. menggosok dengan (tangan. Pengajaran dan pembelajaran di kelas tidak akan menjadi bosan dan dapat menarik minat murid-murid dalam penerokaan sesuatu permukaan. Ÿ Sukatan Pelajaran KBSR. (b) Alat dan Media Ÿterpulang kepada pengkarya itu sendiri. Ÿ Satu representasi yang mengandungi salinan dibuat dengan meletakkan sekeping kertas di atas sesuatu permukaan denganmenggosok menggunakan bahan tertentu. Ÿ Hasil karya boleh dinilai. teknik cetakan timbul. kapur ke atas sekeping kertas yang diletakkan di atas suatu permukaan yang berjalinan. barang dll) menggunakan sesuatu untuk menggosok. Ÿ Teknik cetakan mono. Jalinan yang dihasilkan tidak akan kekal lama kerana kapur dan pastel adalah bahan kering dan rapuh. pensel. dikritik dan dihargai berdasarkan dari beberapa sudut iaitu sudut diskripsi. Ÿ Mengikut Kamus Dewan. Ÿcara paling mudah dan terbaik untuk merakamkan berbagai jalinan pada sesuatu permukaan. ŸMenurut Glosari Seni Lukis pula gosokan bermakna pemindahan reka bentuk atau corak dari sesuatu permukaan ke permukaan lain dengan cara menggosokkan pensel di atas permukaan yang hendak dipindahkan. alam benda dan bahan terbuang Ÿ Jenis cetakan boleh dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu tahap pengenalan. sederhana.

penapis kelapa. alas kaki. ŸTekanan yang kuat dan rapat dengan permukaan jalinan akan menghasilkan jalinan yang lebih gelap. kemudian disapukan warna air di atasnya akan menghasilkan satu teknik baru dalam aktiviti gosokan yang dipanggil resis. Ÿ Kertas surat khabar yang belum bercetak. tempat duduk kereta. tikar buluh. daun-daun yang berjalinan. R Lain-lain seperti sikat. kiri dan kanan yang dibuat akan menentukan hasil sesuatu gosokan. Apabila memilih jenis permukaan jalinan yang hendak digosok. R Peralatan rumah dan dapur seperti pengayak tepung. Ÿ Gosokan dari berbagai jenis cop getah akan menghasilkan jalinan yang nyata. murid harus menggunakan kreativitinya untuk mencari dan meneroka berbagai jenis permukaan yang terdapat dipersekitaran mereka. Ÿ Kreatif terhadap tekanan yang anda buat pada sesuatu permukaan jalinan. duit syiling. bawah. cempedak. nanas. Lilin boleh dibuang dengan cara menseterika. ukiran hiasan dinding R Pakaian seperti tali pinggang. Penggunaan krayon digosok secara sisi atau dibaringkan akan menghasilkan kesan jalinan yang lebih baik daripada menggunakan mata krayon. topi anyaman. pasu bunga bercorak. Ÿ Gosokan di atas kertas hitam dengan menggunakan krayon warna metalik akan menjadikan jalinan yang luarbiasa. cop getah dan sebagainya. kertas pasir. Gosokan di atas permukaan yang berjalinan dengan menggunakan krayon lilin. beg tangan yang berjalinan. Kawasan yang timbul adalah kawasan terkena gosokan manakala kawasan yang tenggelam tidak terkena gosokan dan kekal pada warna kertas itu sendiri. nona. lebihkan pada kawasankawasan tertentu dan kurangkan ton pada kawasankawasan yang lain. bakul rotan. Tambahkan ton yang berkualiti dengan gosokan yang tebal. tapak kasut atau selipar R Kenderaan seperti tayar kereta. Ÿ Lekatkan bahan berjalinan di atas permukaan dahulu sebelum memulakan gosokan. akar-akar. Gosokan yang dihasilkan dengan menggunakan arang mudah rosak apabila disentuh kerana bahannya jenis rapuh. tali kasar. R Pokok seperti permukaan kulit pokok. Ÿ Gosokan menggunakan kertas putih dengan krayon hitam akan meninggalkan kesan yang menarik. letak sekeping kadbod di sekeliling tempat yang hendak 21 / 33 Sarbinipani2009 . permukaan jalan. Sebenarnya jika diteliti dengan lebih lanjut lagi teknik-teknik gosokan boleh dipelbagaikan seperti: Ÿ Gosokan satu lapis dan satu arah sahaja Ÿ Gosokan beberapa lapisan di atas tempat yang sama secara berulang kali Ÿ Gosokan beberapa kali dari arah dan sudut yang berlainan Ÿ Gosokan secara pusingan Ÿ Gosokan menggunakan berbagaibagai warna Ÿ Gosokan monokrom Ÿ Gosokan potongan kertas Rmenghasilkan gosokan yang berkualiti. Manakala tekanan yang lemah dan jauh dari permukaan jalinan akan menghasilkan jalinan yang kurang gelap. Ÿ Setiap gosokan akan menghasilkan ton yang berlainan terpulang kepada tekanan yang dikenakan apabila menggosok samada tekanan itu lemah atau kuat. bahagian-bahagian permukaan kereta yang berjalinan. Gosok kapur atau pensil di atas permukaan kertas tadi dengan memberikan sedikit tekanan pada tempat gosokan. cermin tingkap. Semburan pemati warna yang disembur ke atas permukaan jalinan akan menyelamatkan keadaan lukisan atau corak daripada rosak. Ÿ Berbagai jenis warna krayon dan krayon lilin. tikar. Ÿ Bersihkan permukaan hasil gosokan dengan menggunakan stokin nylon untuk mendapatkan lebih kilauan dan membuang lebihan warna yang tidak diingini. Penggunaan berbagai jenis kertas ini adalah sebagai bahan untuk mencetak jalinan apabila digosok. alas meja yang bercorak. kertas taip dan lain-lain kertas yang bersesuaian. gelang tangan. Ÿ Warnakan dengan warna air di atas kesan gosokan dari lilin. Ÿ Gosokan pada kertas yang dilipat. oren. Ÿ Arah gosokan samada dari arah atas.NOTA PADAT MENGGAMBAR atas permukaan yang berjalinan. Ÿ Buat blok lilin sendiri dengan mencairkan krayon lama dalam tin Ÿ Untuk mendapatkan kekemasan semasa mewarna. Hampir semua permukaan yang tidak rata akan respon terhadap gosokan. jam tangan. kertas pengalas rak-rak dapur yang jenis nipis. (c) Penerokaan Pelbagai Teknik Gosokan Ÿdihasilkan dengan menggosok diatas permukaan kertas yang terdapat bahan berjalinan di bawahnya. Ÿ Arang semulajadi dari pembakaran kayu atau arang pensel yang dijual di kedai menjual peralatan seni. kertas kartrij. dikoyak atau dipotong akan menghasilkan corak yang menarik. Memberikan kesan yang tebal dan dapat memberikan kesan gosokan yang lebih nyata. Contohnya: kertas diletakkan di atas permukaan yang berjalinan dan digosok dengan krayon diatas permukaan kertas. alas periuk. R Aksesori wanita dan lelaki seperti rantai. Secara keseluruhannya kita boleh melihat bahawa jalinan-jalinan yang hendak diaplikasikan pada aktiviti gosokan boleh dibahagikan kepada 2 kategori iaitu jalinan yang terdapat di alam semulajadi atau ciptaan Tuhan dan jalinan buatan manusia. Ÿ Senarai di bawah adalah di antara contoh-contoh yang boleh dijadikan panduan untuk menghasilkan jalinan dalam aktiviti gosokan: R Permukaan pada kulit buah-buahan yang kasar seperti kulit buah nangka.

22 / 33 Sarbinipani2009 . Ÿ Fahami bahawa murid-murid mencipta secara emosional dan intelektual. 4. Ÿ Beri peluang meneroka produk-produk seni dengan lebih dekat lagi. 5. Ÿ Berkomunikasi terhadap sesuatu hasil kerja secara sistematik dari aspek diskripsi. 4. gabungan dua atau lebih kegiatan (kolaj & gosokan). Alatan yang perlu disediakan ialah gunting.NOTA PADAT MENGGAMBAR digosok supaya lebihan warna yang tidak diingini tidak kelihatan dalam hasil kerja. kertas binaan. RTujuannya supaya murid-murid boleh berbincang bersama rakan mereka tentang topik yang diberi. MEDIA DAN TEKNIK R tema atau subjek yang hendak dilukis akan ditentukan terlebih dahulu oleh guru. Ÿ Galakkan murid menunjukkan dan menerangkan kerja mereka kepada murid lain supaya dapat mencipta suasana minat secara bersama. Cara mereka mengilustrasikan perasaan dalaman mereka. GOSOKAN POTONGAN KERTAS Lihat hasil kerja gosokan dari potongan kertas yang dijalankan secara turutan: 1. Ÿ Hargai hasil kerja mereka secara adil dan mengambil tahu tentang semua murid bukan sebahagiannya. Beri mereka peluang menjalani sesi apresiasi seni secara berterusan berpandukan penilaian mereka. Ÿ Kaitkan arahan-arahan seni dengan pengalaman muridmurid di luar studio. Cara begini dapat memberikan kesedaran terhadap nilai-nilai murni pada diri masing-masing. Potong bentuk yang dikehendaki daripada kertas binaan/tebal. PERSEMBAHAN HASIL KARYA ŸKomen dan kritikan seni secara positif dan negatif juga disentuh. APLIKASI ALAT. Jadikan seni sebagai sebahagian daripada proses pencetusan idea dalam memulakan segala aktiviti harian mereka. Ÿ Galakkan murid menerapkan asas-asas senireka dalam hasil kerja mereka dan memberikan tumpuan terhadap konsep seni secara moden dan terkini. 2. Pemilihan warna mounting board perlulah disesuaikan dengan warna corak pada hasil gosokan. Kesan yang menarik akan kelihatan apabila menggunakan krayon pelbagai warna. Tema atau subjek yang boleh dicadangkan ialah seperti figura. Jalinan tersebut akan menghasilkan corak pemandangan yang cantik. Rjalinan dihasilkan dari teknik gosokan 1. Jalinan boleh diulang atau ditindih dengan menggunakan permukaan jalinan yang sama atau permukaan jalinan yang lain. Ÿ Hulurkan bantuan kepada murid yang lemah untuk meneruskan aktiviti sebagai motivasi supaya mereka juga boleh hasilkan seperti murid lain. Buat lakaran pemandangan yang dikehendaki dengan pensel di atas kertas lukisan jenis nipis. Letakkan kertas lain di atas imej tersebut 6. 3. analisa. corak. kepuasan dalam menghasilkan kerja-kerja seni yang datang dari naluri dalaman secara kreatif. penggunaan berbagai jenis media tidak terhad kepada satu jenis media sahaja 3. Ÿ Peruntukkan masa mengikuti kompleksiti aktiviti. hasil gosokan hendaklah di potong dengan kemas di sekeliling corak tersebut lalu dibingkaikan pada mounting board. krayon. Ÿ Benarkan murid meningkatkan diri mengikut kemampuan mereka. Ÿ Dalam proses penilaian dan kekemasan. interpretasi dan penilaian. haiwan. Letakkan kertas tersebut pada permukaan jalinan yang lain pula. kertas lukisan. Ÿ Galakkan murid menggunakan peralatan seni dalam aktiviti pembelajaran harian mereka dalam subjek lain. Hasilnya jalinan dari gosokan akan terhasil. 3. 2. Beri mereka peluang meluahkan perasaan hati dan keikhlasan hati dalam kerja-kerja yang mereka lakukan. Letakkan kertas lukisan di atas permukaan berjalinan dan gosok dengan krayon di atas permukaan kertas lukisan tersebut. Ÿ Galakkan gambaran idea selalu dalam aktiviti personal harian mereka. Ÿ Jujur terhadap diri sendiri. Ÿ Murid-murid juga perlukan privacy dalam menghasilkan hasil kerja mereka. pemahaman jelas tentang alam yang terdapat di persekitaran mereka 4. Ÿ Guna semua kemudahan visual yang terdapat secara maximum untuk melihat hasil yang efektif. alam benda. Tujuannya adalah untuk memberi kawalan dan disiplin dalam proses pengajaran yang dilaksanakan. pemandangan. CADANGAN POSITIF DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SENI Ÿ Benarkan murid meluahkan perasaan dalam hasil kerja mereka dengan mengambil kira 1. Lekatkan bentuk-bentuk tadi dengan gam. Gosok krayon di atas permukaan kertas menggunakan gosokan secara tindanan 7. Dengan cara ini akan dapat melancarkan perjalanan pengajaran dan pembelajaran dalam kelas tersebut. Ÿ Beri pendedahan cara menjaga dan membersihkan bengkel seni dan diri sendiri. Ÿ Galakkan kreativiti dan pemikiran secara individu dan berkumpulan selalu. perasaan yakin dalam mengawal bahan 2. 5. gam simen. Susun bentuk-bentuk di atas permukaan kertas hingga menjadi satu objek/imej. Akui bahawa hasil atau projek seni yang memuaskan boleh wujud secara tak langsung atau hasil daripada disiplindisiplin khas yang dilalui oleh murid-murid. Ÿ Tunjukkan satu korelasi dan perhubungan dalam kerjakerja seni dengan lain-lain bidang. Kelihatan tiga jenis pokok mempunyai jalinan yang berlainan. Hargai apa yang mereka lakukkan bukannya kritikan secara negatif.

beri mereka kebebasan. Ÿ Elakkan dari menghasilkan ilustrasi yang bersifat negatif. Ÿ Elakkan dari mematahkan semangat murid yang bersungguh-sungguh dalam menyiapkan hasil kerja mereka walaupun kerja mereka tidak memuaskan. RUMUSAN GOSOKAN Ÿproses pemindahan reka bentuk atau corak dari sesuatu permukaan ke permukaan yang lain dengan cara menggosok di atas permukaan yang hendak dipindahkan. Ÿ Gabungan beberapa kegiatan menggambar adalah satu hasil kerja yang unik. Ÿ Krayon memberikan kesan tebal dan nyata apabila diaplikasikan ke atas jalinan. Tubuhkan satu aktiviti khas bagi muridmurid tersebut.NOTA PADAT MENGGAMBAR Ÿ Rawat setiap murid secara berasingan dengan mengambilkira sikap dan keupayaan mereka. Ÿ Biarkan mereka hasilkan sendiri kerja-kerja seni dan beri mereka kepuasan dalam penggunaan alat dan media secara terkawal. Ÿ buku Glosari Seni Lukis. ŸAlatan dan bahan yang digunakan dalam aktiviti membuat gosokan boleh dikategorikan kepada dua bahagian iaitu Ralatan dari alam semulajadi dan Ralatan dari benda buatan manusia. jelas bersifat akademik dalam hasil kerja seni. Eksplorasi diri. Ÿdapat memperkembangkan deria lihat terhadap alam sekitar. Ÿ Jangan hadkan teknik yang diguna. elakkan memberikan pujian yang melambung dan mencari kesalahan. Ÿ Jangan risau tentang objek yang dilukis atau teknik yang digunakan tidak betul. Murid akan meminta bantuan sehingga pada satu tahap di mana mereka perlu membuat perubahan pada hasil kerja mereka. Beri arahan yang jelas dengan menggunakan idea sendiri. Ÿ Jangan harapkan hasil kerja yang sama dan baik pada semua murid. Tidak ada sensitiviti dan originaliti dalam menghasilkan kerja yang kreatif. galakkan murid berkomunikasi dan berkongsi idea. Ÿ Gunakan kritikan secara konstruktif daripada menyatakan bahasa yang negatif. Ÿ Lilin digunakan untuk menutup kawasan permukaan kertas atau kain. tidak imaginatif. Ÿ Jangan hampakan murid tentang tema atau subjek yang dilukis di luar bidang kemampuan mereka. Ÿ Jangan pisahkan murid dengan rakan lain. Ÿ Elakkan dari proses peniruan hasil kerja orang lain. resis didefinisikan sebagai suatu kaedah melukis cat air dengan menyapu cat ke permukaan yang telah disapukan lilin di bahagian bahagian yang tidak hendak dicat atau diwarnakan. Galakkan murid membuat refleksi kepada pengalaman persekitaran mereka dan reaksi murid terhadap situasi harian.RESIS (a) Definisi Resis Ÿsatu aktiviti menggambar yang dihasilkan dari warna basah dan contengan lilin. Guru hanya memberi pantauan dan kawalan jika perlu. Ÿ Tidak digalakkan memberikan kritikan negatif yang keterlaluan apabila respon terhadap hasi kerja murid. menggambar dengan cara lama dan asyik meminta bantuan orang lain. Ÿ Elakkan dari memberikan bantuan pada hasil kerja murid. Ÿ Penggunaan pensil dan pensil warna akan memberikan kesan jalinan yang halus Ÿ Jalinan yang dihasilkan daripada kapur dan pastel adalah bahan rapuh dan tidak kekal lama. Ÿ Hasil jalinan dari aktiviti gosokan boleh disimpan dengan baik apabila menggunakan semburan pemati warna ke atas jalinan tersebut. Ÿ Jangan harapkan sepenuhnya murid dapat menghasilkan secara sempurna. ekspresi diri. Galakkan mereka menghasilkan kerja sendiri. Ÿ Penggunaan arang dalam aktiviti gosokan akan menghasilkan jalinan yang mudah rosak. Ÿ Lilin digunakan oleh pelukis sebagai penghadang untuk melindungi warna asal atau warna asli sesuatu permukaan daripada terkena warna baru. 23 / 33 Sarbinipani2009 . Ÿ Kritikan hasil kerja seni murid sehingga memalukan murid perlu dielakkan. Ÿ Jika menggunakan hasil kerja murid sebagai contoh dalam aktiviti apresiasi seni. Ÿ Elakkan penggunaan alatan dan teknik sedia ada seperti mengadakan buku mewarna untuk murid-murid. Galakkan murid mencipta idea sendiri. Ÿ Jangan sekat kebebasan mereka berkomunikasi dan bergerak semasa aktiviti dijalankan. Cuba memahami masalah mereka lebih daripada memberikan komen-komen yang negatif tentang hasil kerja mereka. Ÿ Teknik gosokan yang pelbagai akan menghasilkan kesan jalinan yang menarik Ÿ Penentuan tema sebelum pengajaran dan pembelajaran amat penting untuk menghasilkan kerja yang baik. Ÿaktiviti menggambar yang dihasilkan dengan cara menolak warna basah atau cat basah yang disapu ke atas permukaan kertas yang disapu lilin. meluahkan bebagai perasaan dan menghasilkan berbagai jalinan. Ÿ Galakkan pembelajaran secara tidak formal dalam kelas supaya dapat memberi keselesaan dalam menjalani aktiviti seni. CADANGAN NEGATIF DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SENI Ÿ Elakkan dari memberikan idea kepada murid secara seratus peratus. tepat. 8. Ÿ Jangan kumpulkan murid-murid yang bermasalah dan murid-murid yang berbakat dalam acuan yang sama. elakkan tekanan dan saling bertukar idea yang membina. meluahkah perasaan dan membuat refleksi seni dengan cara berdisiplin dan terpimpin. Beri kebebasan cara berkomunikasi.

Ÿ Berbagai jenis pensel untuk membuat lakaran. Ÿ menghasilkan garisan dan lakaran sudah selalu digunakan. Elakkan dari menutupi kesemua bahagian kertas lukisan tersebut dengan lilin. lilin paraffin. Alihkan kertas lilin tersebut dan warnakan permukaan lakaran yang terdapat di atas kertas lukisan dengan menggunakan warna-warna lembut. 2. Melukis dengan menggunakan lilin paraffin atau lilin biasa akan menghasilkan kesan yang sama juga. Adalah lebih baik jika menggunakan lilin dari warnawarna lembut atau lilin putih. kertas manila kad Ÿ Berbagai jenis kain putih seperti kain cotton poplin. Tekanan kuat pada kertas lilin ketika melukis akan memindahkan lilin di atas kertas lukisan Mtersebut. 3. Tutup semua permukaan kertas dengan warna air. bekas air Cara-cara: 1. 2. Ÿ Berbagai jenis dakwat basah yang berbagai warna. bekas air. kertas lukisan. kertas kadbod. Letakkan kertas lilin di atas kertas lukisan. Dengan kata lain tinggalkan sebahagian besar kertas tidak berwarna untuk membenarkan dakwat diserap ke bahagian tersebut. berus. 4. Apabila warna kering. Kesan garisan lilin yang terdapat pada permukaan kertas lukisan tersebut akan timbul dalam keadaan warna putih dan lutsinar. Apabila dakwat kering. pemadam Ÿ Berbagai jenis warna seperti warna air. berus. kertas tebal. (b) Alat dan Media Teknik resis dalam proses menggambar adalah satu kegiatan yang sangat Ÿmeneroka dengan lebih jauh lagi alatan dan bahan yang digunakan dalam proses menggambar. Ÿ Teknik resis menyebabkan permukaan kertas yang diliputi lilin tidak akan menyerap warna dan dalam keadaan warna asal Ÿ Resis boleh juga dijalankan dengan cara menggunakan tindihantindihan lilin dan menyapu warna dari peringkat warna terang ke peringkat warna gelap. Cara-cara: 1. CONTOH 3 Jenis resis: Resis dari warna tempera Tema/tajuk: Haiwan kegemaran saya Alat dan bahan: warna tempera. pegang kertas lukisan tersebut dan lalukan permukaan kertas dengan air paip yang mengalir sehingga dakwat tersebut tanggal. warna air. warna air yang gelap digunakan untuk mendapatkan kesan kontra. berus. Higgins India ink. 4. Terlalu banyak basuhan akan menyebabkan warna dan dakwat hilang. guna jari. warna air. Kemudian Ÿkegiatan apakah yang hendak dijalankan dalam bidang menggambar. 3. warna tempera. media dan teknik apakah yang hendak digunakan dalam proses pengajaran dan Ÿteknik resis yang boleh dijalankan kepada murid-murid: R Krayon resis dengan warna air R Krayon resis dengan warna poster R Krayon resis dengan warna tempera R Krayon resis dengan dakwat basah R Krayon resis R Kertas lilin resis R Resis dengan kain R Krayon resis batik R Resis dari warna air dan perekat getah (campuran) R Resis dari warna air dan lilin biasa R Resis dari kapur dan lilin (cara positif) R Resis dari kapur dan lilin (cara negatif) APLIKASI ALAT. kertas lukisan. Dengan cara ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang Ÿmembosankan murid-murid kerana mereka amat sukakan kelainan dan pembaharuan dalam hasil kerja mereka. Warna air akan menyerap pada permukaan yang tidak berwarna dan bahagian yang dilukis atau dilakar dengan krayon akan diresiskan. Lukis secara kuat dengan memberikan tekanan pada permukaan kertas lilin tersebut menggunakan pensel atau hujung kayu. pensel. rayon/fuji. Ÿmencadangkan alat. Berhati-hati semasa menghakiskan dakwat daripada kertas lukisan tersebut. (c) Teknik Ÿ TENTUKAN tajuk yang hendak dijalankan pada minggu tersebut. krayon lilin Ÿ Berbagai jenis kertas seperti kertas lukisan. Teknik ini juga boleh dijalankan dengan menggunakan warna poster dan dakwat basah. Ÿresis dianggap sebagai satu hasil kerja yang lain dari kebiasaannya. MEDIA DAN TEKNIK Tema/tajuk: Situasi harian Alat dan bahan: krayon lilin. Warnakan sebahagian kawasan kertas lukisan dengan warna tempera untuk membuat corak. cat semua bahagian permukaan kertas tadi dengan dakwat basah. 3. Ÿ Berbagai jeni bahan yang berasaskan lilin seperti lilin biasa. Jika susah untuk ditanggalkan.NOTA PADAT MENGGAMBAR Ÿteknik menggunakan lilin. CONTOH 2 Jenis resis: Resis dari kertas lilin Tema/tajuk: Pemandangan di kota Alat dan bahan: kertas lilin atau kertas stensil lilin. krayon lilin bertindak sebagai alat untuk membuat garisan atau lakaran di atas kertas dan diwarnakan permukaannya. cat rumah. Lebihan warna yang hilang boleh digantikan dengan warna air dan dakwat 24 / 33 Sarbinipani2009 . cotton cambrich. kertas lukisan. Cara ini akan kelihatan lebih menarik. warna poster. 2. bekas air. Lukis atau lakar satu gambar situasi harian dengan menggunakan lilin biasa. kapur tulis. Warna perlulah pekat dan tebal. Cara-cara: 1. cotton lawn kima.

CONTOH 5 Jenis resis: Resis dari perekat getah dan warna air (campuran) Tema/tajuk: Alam benda (rumah saya) Alat dan bahan: warna air. serbuk soda. ratakan dan buang lebihan air yang terdapat pada kertas manila dengan menggunakan tisu. 8. canting ikut saiz kesukaan. Buat lakaran corak dengan pensel pada permukaan kain tersebut. 5. Murid juga boleh membuat rumusan terhadap luahan perasaan dari apa yang mereka telah lihat. kertas. 5. Jika warna hendak dikekalkan ia mesti di warna pada bahagian kertas bukan pada bahagian berwarna yang terdapat pada kertas tersebut. 5. Guna pen canting untuk menceduk lilin cair dan alirkan pada corak. 6. Warna keseluruhan permukaan dengan warna air atau warna tempera. Rendam kertas dalam air dan renyuk menjadi bola. Luruskan kertas manila semula. 3. Gunakan berus lembut untuk mewarna corak yang dilukis tadi. 8. CONTOH 6 Jenis resis: Resis dari kapur dan lilin (cara positif dan negatif) Tema/tajuk: Haiwan kegemaran saya Alat dan bahan: kertas kartridge. Biarkan perekat getah itu kering. 5. 4. 6. berus lembut pelbagai saiz. pendekatan empati dan pendekatan interaktif digariskan seperti berikut: (a) Pendekatan Induktif satu proses membuat kritikan seni dan menilai hasil kerja seni di peringkat awalan. sodium silikat. Warnakan di atas lakaran yang dibuat dari perekat getah dengan warna air. 7. Lukis atau buat lakaran ke atas kertas dengan perekat getah. Kertas kartridge dilipat dan lukisan dipindahkan keatas permukaan luar lipatan. Setelah kering keluarkan dari pemidang dan rendam dalam sodium silikat untuk mematikan warna. Kain putih diregangkan pada pemidang dengan menggunakanstapler untuk menegangkan danmeluruskan kain. Jemur kain di bawah sinar matahari Ÿ cara membangunkan kemahiran sendiri dan yakin dalam membuat kritikan seni iaitu secara pendekatan induktif. 4. Guna garisan pensel sebagai panduan. pendekatan deduktif. lilin. Hasilkan satu lakaran dengan pensel di atas kertas manila atau pembungkus kertas makanan yang tebal. Perekat getah boleh diaplikasikan beberapa kali ke atas permukaan kertas lukisan yang telah diwarnakan tetapi pastikan warna tersebut kering dahulu. Cara-cara: 1. Perlu diingatkan bahawa kedua-dua bahan iaitu kapur dan krayon lilin disapu tebal sehingga menutupi kawasan kertas kartridge tersebut. Warna akan diserap oleh bahagian kertas yang tidak berwarna dan diresis oleh krayon lilin menjadikan seolah-olah seperti jaring sarang labah-labah atau corak batik. 2. Murid dapat mengumpul satu inventori terhadap hasil kerja. Biarkan permukaan yang diwarnakan itu kering. Dalam pendekatan induktif ini. lukis garisan dan bentuk dengan krayon membenarkan kawasan kertas masih kelihatan. Rebus dalam air panas yang diletak soda ash untuk menanggal kesan lilin. pemadam. 4. Beberapa jenis warna boleh disapu di atas permukaan kertas lukisan. 7. kertas manila. 3. warna air. pemidang kayu untuk menegangkan kain. Panaskan lilin dalam periuk dengan api yang perlahan. dapat menyatakan perhubungan di antara elemen-elemen visual dan yakin telah dapat menginterpretasi kerja-kerja seni tersebut.NOTA PADAT MENGGAMBAR 4. 2. Perekat getah akan meresiskan warna tersebut. 3. 3. CONTOH 7 Jenis resis: Resis dengan kain Tema/ tajuk: flora Alat dan bahan: kain putih. berus. kapur putih. perekat getah. Bahagian dalam disapu dahulu dengan satu lapisan kapur putih kemudian disapu satu lapisan krayon lilin yang berwarna. Hasilnya lilin dialihkan dari permukaan dan melekat pada lipat kertas bersebelahan. Guna berus untuk membuat lakaran atau dengan jari. Lipat kertas kartridge menjadi dua bahagian. Lihat contoh berikut. 2. Cara-cara: 1. berus. warna batik. 4. Pendekatan induktif banyak mengumpul fakta-fakta tentang visual yang terdapat dalam sesuatu hasil kerja seni. krayon lilin Cara-cara: 1. 6. CONTOH 4 Jenis resis: Krayon resis batik Tema/tajuk: Corak alam semulajadi Alat dan bahan: Krayon. Bersihkan permukaan perekat getah dengan pemadam. murid dielakkan dari membuat 25 / 33 Sarbinipani2009 . kertas tisu Cara-cara: 1. pensel. 2.

Prosedur pendekatan induktif adalah seperti berikut: 1. beberapa teknik seperti berikut dapat membantu untuk meningkatkan empati dan turut serta seseorang dalam menjalani kritikan seni: Ÿ Lihat dan nyatakan perasaan hati yang sebenar dan jangan keterlaluan dalam menyatakan perasaan hati. Ÿ Guna pengalaman sendiri dan pengetahuan sendiri. Prosedur asas digariskan seperti berikut: 1. Ÿ Lilin dalam aktiviti resis bertindak sebagai alat untuk menghasilkan garisan di atas permukaan kertas Ÿ Teknik tindihan lilin keatas lilin yang lain boleh dijalankan dalam aktiviti resis Ÿ Teknik resis membolehkan murid meneroka dengan lebih jauh lagi tentang alatan dan bahan dalam kegiatan menggambar 26 / 33 Sarbinipani2009 . Analogi ini membantu kita mengalami seni membuat penilaian seperti lukisan itu buruk atau lukisan itu cantik. kuning. Penerangan tentang ciri asas hasil kerja: Ÿ Bahagian elementary: seperti merah. Kumpulan akan menjalankan kajian lanjut tentang hasil kerja tersebut. Galakkan seberapa ramai ahli dalam proses penerangan hasil kerja seni. deretan pokok 2. Menilai kerja dengan menyusun ceritera dan bukti-bukti untuk sokongan penilaian. (b) Pendekatan Deduktif Ÿmelibatkan pemilihan criteria tertentu untuk menilai kerjakerja seni. tema. Apa yang ingin kita lihat setelah melalui pendekatanpendekatan seperti yang telah dinyatakan terdahulu sekurang-kurangnya dapat memberikan panduan kepada guru untuk melihat perkembangan kemahiran dalam membuat penilaian secara kritikal. suka. 5. Penerangan tentang perhubungan antara bahagianbahagian lain: Ÿ Kawasan elementary: kawasan ini lebih terang daripada kawasan di belakang Ÿ Kawasan kompleks: Bahagian kanan lebih kasar daripada kawasan kiri 3. Walaupun pendekatan ini bersifat analitikal. terang. Memilih seorang moderator dan menyatakan tugastugas 2. Apabila ahli kehabisan penerangan untuk dijelaskan wujud andaian dan hipotesis 4. Apabila kita memeriksa hasil kerja seni. Buat perbandingan apa yang dilihat dan nyatakan perasaan sendiri. kualiti untuk mencirikan sesuatu makna ekspresif untuk memberi sokongan terhadap sesuatu penilaian. pandangan setiap orang boleh meningkatkan pemahaman seseorang tentang sesuatu hasil kerja. RUMUSAN RESIS Ÿaktiviti dalam kegiatan menggambar yang menggunakan warna-warna basah dan contengan lilin. kita telah meluahkan perasaan dan kapasiti terhadapnya seolah ianya hidup dan cergas. Kita boleh melihat garisan seolah-olah bergerak. Prosedur pendekatan ini digariskan seperti berikut: 1. tempat yang anda telah pergi dan pengalaman dari menghasilkan kerja sendiri. marah. Beralih kepada perbincangan secara berkumpulan. Dapatkan mood dan perasaan terhadap kerja tersebut. (d) Pendekatan Interaktif Ÿsatu pendekatan melihat sesuatu hasil kerja melalui perbincangan dan perbahasan. Walau pun pendekatan deduktif ini bersifat tidak natural dan terhad. kuda. perjanjian berkumpulan tentang makna-makna hasil kerja tersebut. Penerangan beberapa kawasan dan kualiti keseluruhan: Ÿ Aspek bukan manusia: Satah-satah diulang-ulang Ÿ Aspek manusia: gembira. Ÿ Apa yang dicadangkan: tulang-tulang seperti dinosaur. kesunyian. 6. (c) Pendekatan Empati (Empathy) Ÿberasa empati terhadap sesuatu hasil kerja seni. garisangarisan seperti daun. Ÿ Bahagian kompleks: corak yang terdapat pada sawah padi. memeriksa kerja seni yang dilihat melalui fakta-fakta visual. Ÿ Perkukuhkan diri dan keadaan dan jangan takut untuk menilai sesuatu hasil kerja seni. gelap. Memilih dan menentukan criteria apa yang hendak diguna. Ÿ Lilin yang digunakan dalam aktiviti resis menjadi pelindung kepada warna asal atau terdahulu yang terdapat pada permukaan kertas. pendekatan ini boleh menggalakkan penglibatan murid terhadap sesuatu hasil kerja seni Ÿ dikatakan mengambil format perdebatan dalam menilai hasil kerja dan ia dianggap sesuatu yang menarik dan mencabar.NOTA PADAT MENGGAMBAR reaksi emosi atau penilaian yang bersifat pra matang. sedih 4. Interpretasi dan rumusan idea. Guna garis panduan induktif untuk membimbing memberi penerangan. aktif dan mempunyai ritma. Kita juga melihat seolah-olah pokok melambai-lambai. Memeriksa sesuatu hasil kerja untuk mengenalpasti bukti-bukti tertentu yang dapat memenuhi atau tidak dapat memenuhi kriteria. Perbincangan berdasarkan langkah yang sama seperti pendekatan induktif. kereta. Pendekatan ini juga akan dapat menentukan kerja-kerja seni itu memuaskan atau tidak mengikut standard. iaitu mengumpul formulasi satu hipotesis tentang makna hasil kerja tersebut. membuat hipotesis sehingga satu atau dua interpretasi wujud untuk menerangkan makna hasil kerja tersebut. Gunakan body language untuk menyatakan perasaan anda. Ÿ Penglibatan secara fizikal dan imaginasi seolah-olah kita berada dalam suasana tersebut. 2. 3. Menentukan tahap dimana kriteria itu telah dipenuhi. Ÿ Buat penilaian hasil kerja jika anda mahu. tiga segi. Interpretasi aspek-aspek yang berkaitan dengan pengalaman Ÿ Apa yang dipotretkan: bot. 3. Ÿ Guna analogi dan metafora untuk mengaitkan apa yang dilihat terhadap perasaan anda.

Ÿ satu teknik hiasan catan dengan mendetik. mengetuk atau menjentik bahagian bulu berus yang akan menghasilkan kesan a speckled granite Ÿ style finish yang akan kelihatan lebih moden daripada kesan warna yang lain.. Media dan Teknik Di antara alatan yang boleh digunakan untuk menghasilkan percikan ialah seperti berikut: Ÿ Berbagai jenis berus lukisan yang berbagai saiz dan bentuk Ÿ Berbagai jenis berus gigi dari permukaan rata hingga permukaan beralun Ÿ Berbagai jenis berus cat dari permukaan lembut ke permukaan keras Ÿ Penggelek cetakan yang berbagai saiz Ÿ Berbagai jenis warna air seperti warna air. manila kad.NOTA PADAT MENGGAMBAR Ÿ Teknik resis adalah satu hasil kerja yang unik kerana ia menggunakan lilin sebagai menggantikan alatan biasa yang digunakan. Hasil percikan ini akan menampakkan titik halus yang berbagai saiz dan berbagai warna. corak figura. kadbod. Ÿ Warna tempera bertindak sebagai lilin dalam aktiviti menghasilkan resis Ÿ Resis dari kertas lilin ialah satu perpindahan lilin yang terdapat kertas tersebut ke permukaan kertas dengan menggunakan teknik tekanan garisan. Berus diketuk kuat di bahagian tepi tin cat. Jika hendak menggunakan warna. Ÿ Berbagai jenis tumbuh-tumbuhan kering. 27 / 33 Sarbinipani2009 . 9 PERCIKAN (a) Definisi Percikan Ÿ satu aktiviti menggambar dalam kerja-kerja seni. Ianya boleh dijalankan beberapa kali dengan warna yang berlainan ke atas kawasan percikan yang sama. Ÿ Rendaman soda ash dalam air panas bertindak untuk membuang lilin yang terdapat pada permukaan kain tersebut. Ÿ Makna ke tiga ialah sesuatu yang memercik. Cara ini dikatakan lebih cepat menghasilkan percikan daripada cara menggunakan berus. (c) Teknik Ÿdisesuaikan dengan peringkat umur murid dan keupayaannya. kesan percikan akan terjadi. menyebabkan berpercikan. Cat emulsi paling senang dimulakan kerana cepat kering dan tidak rosak di antara satu sama lain. warna minyak. warna tempera. Ÿ Cara percikan dijalankan dengan menggunakan berbagai jenis warna boleh juga dihasilkan. Ÿ Sodium silikat digunakan dalam resis batik kain untuk mengekalkan warna yang terdapat pada kain tersebut. kain buruk. warna akrilik boleh digunakan. surat khabar. di antaranya ialah: Ÿ Sebelum memulakan aktiviti percikan. cat dinding. Ÿ Teknik renyukan digunakan dalam proses aktiviti resis batik kertas Ÿ Perekat getah bertindak sebagai lilin dalam aktiviti resis Ÿ Resis secara positif dan negatif menggunakan kapur putih dan lilin dalam proses menghasilkan resis Ÿ Resis dengan menggunakan kain menggunakan canting untuk membuat garisan lilin pada corak batik. Ÿ Gabungan warna-warna air dan lilin digunakan dalam proses menghasilkan resis. Percikan seolah-olah memberi kesan seperti permukaan batu atau marble. warna poster. kertas taip. dakwat Ÿ Kertas yang berbagai jenis seperti kertas lukisan. deduktif. pistol semburan Ÿ Pisau. empati dan interaktif. kemudian buang lebihan warna yang terdapat pada berus tersebut dengan menyapu pada tepi tin. warna plaka / mural. Berbagai jenis berus boleh digunakan untuk menghasilkan percikan. Ÿ buku Glosari Seni Lukis percikan didefinisikan sebagai corak-corak tompok dan titik pada lukisan cat. warna minyak. Ÿ percikan adalah satu teknik mengaplikasikan sedikit curahan atau titikan warna ke atas permukaan yang dipilih. Dengan menggunakan tekanan udara yang rendah. Ketukan yang kuat akan menyebabkan titikan cat terbang di permukaan kertas. kertas stensil Ÿ Warna semburan. Ÿ Teknik menggunakan pistol semburan atau spray can berwarna boleh menghasilkan percikan yang halus dan seragam. Bahagian hujung berus yang keras dicecah warna. Ÿ Makna kedua ialah menghambur ke sana sini. merenjisi. warna tempera. pita pelekat. warna batik. warna poster. Ÿ Terdapat empat cara pendekatan dalam membuat kritikan seni iaitu pendekatan induktif. memantul berselerak ke sana sini. Apabila warna latar kering barulah dimulakan aktiviti percikan. Berbagai jenis teknik boleh dicadangkan untuk diguna pakai semasa menjalani aktiviti percikan ini. warnawarna yang sesuai diaplikasikan pada permukaan kertas ialah seperti warna air. Ÿ teknik corakan warna dihasilkan dengan tepukan atau jentikan menggunakan berus lukisan yang mengandungi warna ke atas permukaan yang rata Ÿ kegiatan menyembur bahan cair di atas permukaan. warna latar pada permukaan kertas perlu ditentukan dahulu samada menggunakan warna asli kertas tersebut atau diwarnakan terlebih dahulu. Ÿ Teknik kedua ialah dengan menggunakan berus cat dinding rumah yang terpakai. Ÿ Percik-percik halus warna disembur ke serata tempat untuk menghasilkan kesan antik. bentuk-bentuk dari alam benda boleh digunakan untuk menghasilkan corak dalam aktiviti percikan. Ÿ kamus Dewan Bahasa dan Pustaka pula percikan ialah titik-titik air atau warna yang berserak-serak ke sana sini setelah air atau warna itu terhempas ke suatu permukaan. ŸIni bermakna saiz percikan yang dihasilkan dengan satu ketukan akan menghasilkan saiz percikan lebih kurang sama. (b) Alat.

7. Terpulanglah kepada kreativiti seseorang bagaimana hendak menghasilkannya. Gelek secara cepat dan laju. pita pelekat. Ÿ Satu lagi cara menghasilkan percikan ialah dengan menggunakan seranting dedaun dari jenis halus dan nipis seperti daun pine. kilauan dan senang digunakan. Guna pita pelekat untuk melekatkan kertas lukisan di bahagian tengah kertas surat khabar. Ÿ Cara lain untuk menghasilkan percikan ialah dengan menggosokkan pisau kecil atau hujung jari pada berus lukisan yang telah dicelup warna. Percikan cara ini akan menghasilkan percikan yang tidak sekata berbanding semburan. Cara ini akan menghasilkan percikan yang cepat. Tujuannya supaya percikan tidak terkena pada kawasan yang tidak dikehendaki. Jika susah untuk mendapatkan skrin cermin. Hasilkan percikan sekali lagi ke atas kertas lukisan tersebut dengan menggunakan warna yang lain pula. Semasa warna minyak masih basah percikkan turpentine atau ÂtinnerÊ dengan menggunakan berus. Apa yang perlu dilakukan ialah dengan mencelup berus penggelek ke dalam tin cat. Ÿ Jika percikan dilakukan dengan menggunakan warna minyak. 28 / 33 Sarbinipani2009 . Ÿ Apabila telah membuat eksperimen dengan teknik-teknik tersebut baru mulakan aktiviti percikan secara kreatif. Ÿ Penggunaan berus gigi yang berbagai saiz juga boleh menghasilkan percikan. Eksperimen di atas kertas lain dahulu adalah amat digalakkan. berus Cara mengaplikasikannya: 1. Untuk menampakkan kesan yang menarik selepas menghasilkan percikan pertama. APLIKASI ALAT. Alihkan tumbuh-tumbuhan tersebut dan buat percikan kali ke tiga pula. Dakwat basah mempunyai kesan lutsinar. Celup berus gigi di dalam warna dan lalukan pada besi halus atau kayu halus. Âspray canÊ. Cara ini akan menyebabkan lebihan warna akan terpelanting keluar daripada berus penggelek dan akan menghasilkan percikan pada permukaan berdekatan. kertas lukisan. Lain cara ialah dengan menggunakan pita pelekat untuk menutup permukaan kertas yang tidak hendak dikenakan warna untuk menghasilkan corak. 3. cuba menghasilkan percikan dengan mengaplikasikan warna minyak pada permukaan kayu atau kanvas. Gosokan tersebut akan menghasilkan percikan pada permukaan kertas lukisan. warna air atau warna poster. Cara mengaplikasikannya: 1. Ÿ Percikan menggunakan dakwat berwarna boleh digunakan sebagai alternatif kepada warna basah. Penggunaan dakwat ke atas sesuatu permukaan biasanya bersifat kekal dan susah untuk dipadam. Warna yang terlalu banyak akan merosakkan proses atau kesan percikan. Berhati-hati semasa meletakkan warna pada berus. Jika menggunakan cat semburan pastikan pintu dan tingkap ruang bengkel di buka untuk memberi laluan lebihan percikan keluar. 4. gunakan kayu untuk menggosok permukaan berus. 5. Pegang skrin di atas kertas dan gosok berus (pergi dan balik) beberapa kali dengan menggunakan berus atau sembur dengan warna semburan. Percikkan beberapa titikan warna basah ke atas permukaan kertas dengan menggunakan berus lukisan. Percikan dengan menggunakan jari juga boleh dilakukan. penyedut minuman. Caranya ialah dengan mencelup kelima-lima jari pada warna dan menghayunkan jari lalu direnjis pada permukaan kertas lukisan. Ÿ Penggunaan warna yang pekat atau cair akan menghasilkan percikan yang berlainan saiz dan bentuk. berus penggelek atau pistol semburan percikan boleh juga dilakukan dengan mengetuk berus yang mempunyai warna pada bahagian pemegang kayu berus yang lain. 2. berus keras seperti berus terpakai yang lama atau berus gigi. Proses ini agak rumit dilakukan dan dicadangkan secara berdua. 2. kemudian gelek pada satu permukaan lain seperti kertas dilekatkan pada dinding. Cuba percik dengan menggunakan berbagai jenis warna. Percikan akan terjadi secara tidak langsung. Sila lihat contoh di Rajah 9. Guna kedua-dua teknik untuk menghasilkan pada satu permukaan yang sama. Hasilnya sungguh memuaskan. atau mencampurkan percikan dengan faux finishing techniques . tampal berbagai corak tumbuh-tumbuhan sebenar di atas permukaan kertas lukisan tersebut. kepingan kecil skrin cermin. MEDIA DAN TEKNIK CONTOH 1 Tema: tumbuh-tumbuhan atau menghasilkan corak Alat dan Media: warna tempera atau dakwat berwarna. Ÿ Ingat bahawa sebelum memulakan aktiviti percikan alas dengan menggunakan surat khabar disekeliling kawasan yang hendak dijalankan. Dengan menggunakan teknik ini akan dapat corak yang serata. Pastikan penggelek dipenuhi dengan cat.3 berikut: CONTOH 2 Tema: Menghasilkan corak organik Alat dan Media: kertas lukisan. Celupkan satu ranting dedaun tersebut dalam warna basah dan renjis atau percikkan pada permukaan kertas. Ÿ Selain dari menggunakan berus.NOTA PADAT MENGGAMBAR Satu lagi cara menghasilkan percikan ialah dengan menggunakan Roller atau berus penggelek. Seorang menghasilkan warna di atas permukaan dan seorang membuat percikan ke atas warna basah tersebut. Tunjuk dan tumpukan hujung penyedut minuman pada setiap satu percikan yang ada dan tiup kuat. 6. Untuk seni halus adalah dicadangkan menggunakan dakwat jenis lightfast kerana kebanyakkan dakwat berwarna akan cepat kabur. kertas surat khabar atau kertas bungkusan.

Percikan cara ini boleh dijalankan sewaktu anda menghasilkan catan (hasilan untuk awan) atau simpan untuk menghasilkan aktiviti kolaj. gerakkan tangan supaya percikan yang dihasilkan berada dalam garisan melengkung 5. 4. kertas lukisan. rupa dan corak dalam hasil kerja ini? R Adakah pelukis ini mengambilkira prinsip harmoni. Lakarkan satu pemandangan di atas kertas lukisan 2. Buat garisan dan tulis kata-kata dengan menggunakan pen kaligrafi dengan kemas di bahagian tengah kertas lukisan tersebut. warna. Cara mengaplikasikannya: 1. pen dakwat. imbangan. perasaan. CONTOH 4 Tema: Menghasil kad ucapan Alat dan Media: berus gigi. Sebagai guru. Semasa menghasilkan percikan. warna air. Celup berus lukisan dalam warna air dan percikkan dengan menggunakan hujung jari. PERSEMBAHAN HASIL KARYA ŸPerbincangan secara berkumpulan Ÿmembuat pameran di dalam bilik darjah penting dalam Ÿpengajaran dan pembelajaran Galakkan murid memberi komen-komen secara open endeddan guna positif reinforcement mereka dan menerangkan projek yang dibuat dan cara-cara menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam projek tersebut. tema. CONTOH 3 Tema: Percikan dalam aktiviti catan atau kolaj atau corak abstrak. kepelbagaian dalam hasil kerja seninya? R Adakah anda rasa lukisan ini realistik atau abstrak? R Bagaimanakah perasaan anda. kertas suratkhabar Cara mengaplikasinya: 1. Celupkan ranting dalam dakwat dan lukiskan garisangarisan sehingga ke hujung kertas untuk mendapatkan corak abstrak. Cara mengaplikasinya: 1.NOTA PADAT MENGGAMBAR 3. pensel. Kesan percikan pada bahagian latar belakang masih kelihatan dan menjadikan pemandangan lebih menarik 5. realistik. Adalah lebih baik jika perbincangan dijalankan tanpa mengetahui siapa yang menghasilkan projek tersebut supaya komen boleh dibuat tanpa mengira berat sebelah pihak. kertas surat khabar. bahan. Ulangi percikan dengan teknik yang sama tetapi menggunakan warna yang berlainan. kertas surat khabar. dakwat atau warna poster. penegasan. Teruskan dengan menulis kata-kata dan membuat corak tepi kertas lukisan untuk menampakkan rupa setem. Warnakan lakaran tersebut mengikut teknik catan yang telah anda pelajari. 4. haruslah peka terhadap persepsi yang dikemukakan oleh murid seperti: Ÿ Adakah murid dari berbagai jenis budaya berkongsi idea yang sama tentang hasil kerja seni tersebut? Cantik? Buruk? Bermakna? Ÿ Adakah hasil kerja seni mempunyai fungsi dalam kehidupan pelajar? Ÿ Adakah murid boleh respon terhadap hasil kerja seni dari sudut perasaan? Ÿ Bagaimana murid respon terhadap keaslian hasil kerja tersebut? Ÿ Bagaimana murid respon terhadap kreativiti yang dihasilkan dalam kerja seni itu? Ÿ Adakah murid mengambil kira teknik-teknik yang digunakan seperti astrak. tambahkan garisan supaya imej tersebut nampak dengan lebih jelas lagi. CONTOH 5 Tema: Menghasilkan setem dengan teknik catan Alat dan Media: Kertas lukisan. Pastikan berus berada dalam keadaan yang bersih semasa membuat percikan. Alat dan Media: kertas lukisan. 3. kontra. bentuk. pen manuskrip. Lebihan warna pada percikan tersebut akan bergerak berbagai arah menghasilkan satu corak yang menarik. kesukaan. Jika tak secara langsung anda ternampak suatu imej terjadi. warna air. Alas permukaan sekeliling dengan menggunakan kertas lukisan untuk mengelakkan percikan yang tidak diingini. personal. 3. Isu sosial/politik? Ÿ Adakah murid mengambil kira tujuan dan objektif yang dihasilkan oleh pelukis tersebut? ŸBerikut adalah beberapa perkara yang perlu diambil kira apabila menjalani proses menganalisa sesuatu kerja seni: R Siapakah pelukis yang melukis gambar ini? R Apakah tajuk atau tema yang digunakan serta bila ianya dihasilkan? R Apakah Âsubjek matterÊ yang digunakan dalam hasilkerja seni ini? R Apakah alatan. palet. ekspresi idea. 2. Tindihan berbagai warna pada percikan akan menghasilkan corak yang lebih cantik. berus lukisan. 3. sejarah. 4. Percikkan warna-warna lembut untuk menghasilkan warna latar pada catan yang hendak dihasilkan.. kesatuan. 5. 5. Basahkan atau percikkan dengan menggunakan berus/alat semburan baju di atas permukaan kertas lukisan dengan menggunakan air jernih. media dan teknik yang digunakan? R Bagaimana pelukis ini menggunakan garisan. idea apabila melihat hasil kerja ini? R Adakah anda rasa hasil kerja ini asli atau diciplak dari mana-mana? 29 / 33 Sarbinipani2009 . 4. mood. ruang. 2. jalinan. Titikkan atau percikkan dakwat di atas permukaan yang basah tadi dan biarkan dakwat itu kembang. ranting halus. penerimaan dan sikap. berus lukisan. 6. kain buruk. Pameran hasil projek sebaik sahaja menghasilkannya adalah jalan terbaik untuk membina satu penghormatan diri. Lakukan berulang kali supaya mendapat corak yang berbagai warna.

mozek boleh didefinisikan sebagai satu reka bentuk atau gambar yang dibuat daripada serpihan kaca. Ÿ Perbincangan secara berkumpulan dianggap pencetus kepada pemikiran kritikal dianggap sebagai satu teknik pembelajaran yang bermakna. marmar dan seramik (tessera). cadangancadangan dan idea-idea dikatakan telah memahami nilai estetik. Ÿ Satu seni dekoratif lama dengan menyusun kepingan kecil kaca. Ÿ Guru harus peka terhadap persepsi yang dikemukakan oleh murid tentang sesuatu hasilkerja dari aspek budaya.berus dari berbagai jenis.NOTA PADAT MENGGAMBAR R Adakah hasilkerja seni ini mempunyai perhubungan sejarah? RApakah tujuan pelukis menghasilkan hasil kerja seni ini? R Apakah yang paling menarik dalam hasil kerja seni ini? R Adakah hasil kerja seni ini berjaya atau tidak? R Adakah anda ingin membuat perubahan dalam hasil kerja ini? Kenapa? R Bagaimana pelukis menunjukkan unsur ruang hadapan. batu. Ÿ Foto mozek adalah gambar hasil dari cantuman beberapa gambar lain disusun menjadi satu tema /tajuk. masa. Ÿ Percikan menggunakan penggelek adalah satu aktiviti yang rumit dan tidak terkawal. Ÿ Perbincangan dan pendedahan tentang sesuatu hasil karya seni dilihat dari sudut perspektif. tujuan dan objektif. Ÿ Satu media seni di mana kepingan-kepingan kecil kaca. Ÿ Sebuah gambar atau corak hiasan dibuat dengan menyusun carikan kecil bahan-bahan seperti kaca. alatan. 10 MOZEK (a) Definisi Mozek Ÿ Glosari Seni Lukis. Ÿmenghasilkan satu permukaan seperti batu granit atau marble yang menarik. Ÿ Penilaian sesuatu hasil kerja boleh dinilai dalam bentuk skala dari satu (lemah) hingga sepuluh (terbaik). tumbuh-tumbuhan. warna-warna basah dan kertas. tessera di permukaan dinding. kad ucapan. RUMUSAN PERCIKAN Ÿ sebagai satu hasilan titikan warna yang berselerakan ke sana sini setelah warna tersebut jatuh ke atas permukaan. corak. Ÿ Tema yang boleh dijalankan dalam aktiviti percikan termasuklah lanskap. fungsi. teknik. siling dan lantai. di susun di atas dinding. kaca. asas senireka. Ÿ Satu bentuk seni di mana kepingan bahan semula jadi atau bahan buatan manusia yang berwarna disusun bersebelahan tidak ditindih di atas permukaan rata untuk menghasilkan gambar atau corak. Ÿ Teknik renjisan yang sama akan menghasilkan percikan yang kemas Ÿ Percikan dan titikan atau stippling adalah dua kaedah yang berlainan. kayu. Ÿ Guru memainkan peranan yang penting dalam menjalankan apresiasi seni. seramik atau tessera. Ÿ Pameran hasil kerja adalah satu cara membina penghormatan diri dan penerimaan sikap yang positif. setem dan catan. lantai atau permukaan yang tidak rata dan menghasilkan pantulan /kilauan. Âsubjek matterÊ. Ÿdihasilkan dengan cara mendetik. Ÿ Perkara-perkara yang perlu diambilkira apabila menjalani proses menganalisa kerja seni ialah dari aspek tokoh. mengetuk. Ÿ Guru patut menggalakkan murid memberi komen secara open ended Ÿ Guru perlu menggunakan soalan-soalan yang positif kepada murid apabila membuat perbincangan. Pada 30 / 33 Sarbinipani2009 . tajuk/tema. Ÿ boleh diulang ke atas permukaan yang sama. Ÿ dihasilkan secara tidak sengaja dan bebas. marmar atau pecahan tembikar. Mengikut sejarah lama mozek telah diperkenalkan oleh orang Greek. ŸPerbincangan secara berkumpulan dan membuat pameran di bilik darjah daripada hasil kerja yang dibuat adalah aktiviti yang sangat penting. Ÿ Percikan boleh dihasilkan ke atas permukaan kertas yang telah diwarna dengan warna basah terlebih dahulu. menyembur dan memercik. batu atau seramik disusun di bahagian latar yang di plaster. sejarah dan kejayaan sesuatu konsep atau idea. Ÿ Satu corak seni yang dihasilkan dengan menekan kepingan batu. Ÿ Pita pelekat dan surat khabar bertindak sebagai alat untuk mengelakkan lebihan percikan terjadi ke atas permukaan yang tidak diingini. Ÿ Percikan dengan tumbuh-tumbuhan boleh juga dijalankan. Ÿ Percikan dengan jari akan menghasilkan percikan yang tidak sekata. Ÿ Satu imej yang berasingan dan tidak bertindih. teknik penghasilan. kreativiti. Ÿ Alatan . disusun secara bersebelahan. merenjis. perasaan. Ÿ Percikan yang halus dan seragam boleh diaplikasikan dalam teknik semburan. tengah dan belakang dalam hasil kerja ini? R Adakah anda rasa pemilihan alat dan bahan bersesuaian dengan mood dan suasana yang terdapat dalam hasil kerja seni ini? R Adakah ia berjaya dalam menghasilkan konsep/idea tersendiri? R Elemen apakah yang diguna untuk menarik perhatian anda? R Bagaimana anda menilai hasil kerja ini dan berikan skala dari 1 hingga 10 (1 paling lemah hingga 10 paling baik). keaslian. Ÿ dihasilkan dengan menggunakan berbagai jenis warna. ŸPelukis barat yang banyak mengaplikasikan hasil karyanya dalam aktiviti percikan ialah Jackson Pollock. media.

Manakala orang Kristian Orthodok Byzantine pada abad ke 16 menghiasi gereja mereka dengan teknik mozek. Ianya sesuai dilaksanakan pada projekprojekkecil yang mudah alih. kertas berwarna dari berbagai sumber. Kini teknik mozek luas digunakan dalam pembinaan bangunan dan aktiviti seni di sekolah. Walaupun cara menampal kertas-kertas dalam aktiviti kolaj dan mozek boleh dikira ada persamaan tetapi masih terdapat perbezaan dalam melaksanakannya. Potong kertas warna dalam rupa bentuk yang sama. Di antaranya ialah dengan cara carikan. potongan tiga segi. kertas latar. Hasil mozek diterbalikkan dan bahagian aslidiasingkan dari bawah mozek tadi. potongan bebas. Ÿ Berbagai jenis pelekat seperti gam biasa. pin rambut atau pencungkil gigi untuk mengangkat cebisan kertas. Cara-cara: 1. ialah denganmenggambar bahan di atau permukaan seperti kertas. Âclear sprayÊ Ÿ Bahan semula jadi seperti bunga-bunga kering. berbagai daun kering. indirect method dan double indirect method. ŸOrang Roman pula menghias batu. Potongan kertas boleh diangkat dengan menggunakan pin rambut atau pencungkil gigi yang diletak sedikit gam.carikan/potongan/guntingan/cebisan kertas-kertas berwarna dan ditampal di atas permukaan rata seperti kertas lukisan. gam kayu. MEDIA DAN TEKNIK Di peringkat sekolaH rendah. potongan 31 / 33 Sarbinipani2009 . Kolaj digubah dengan menampal keratan kertas secara tindihan manakala mozek pula digubah dengan menampal keratan kertas secara bersebelahan dan tidak ditindih. Kedua-dua hasil kerja ini boleh dianggap rumit juga tetapi menarik perhatian orang ramai apabila siap.Kebaikan mozek cara ini ialah mozek yang dihasilkan jelas kelihatan. Imej yang dihasilkan tidak ditindih. koyakan. Yang dikatakan dengan teknik secara langsung atau direct method itu. Tinggalkan ruang di antara cebisan-cebisan kertas supaya tindihan tidak berlaku. tidak sesuai pada projek berskala besar dan susah untuk mendapatkan kesamaan permukaan yang siap. kertas nota. rumput Ÿ Pelbagai jenis biji-bijian atau objek semula jadi Ÿ Pewarna makanan Ÿ Pensel. gam atau gam simen. kertas lukisan.NOTA PADAT MENGGAMBAR asalnya mereka mencipta mozek untuk tujuan menghias permukaan lantai. kertas surat khabar. Cara ini sesuai untuk permukaan kertas lukisan. Teknik indirect methoÊ dan double indirect method selalunya dibuat mengikut bahagian demi bahagiansesuatu gambar terlebih dahulu sebelum hasil mozek itu dihantar ketempat destinasi untuk ditampal. Di peringkat sekolah rendah aktiviti mozek diperkenalkan dalam subjek Pendidikan Seni Visual. pen.Terdapat juga mozek yang boleh dihasilkan dalam digital imej. marmar. Potongan kertas yang berlainan warna perlu diasingkan supaya senang diperolehi dan boleh menjimatkan masa semasa proses menampal dijalankan. gam simen. Lekat potongan kertas berwarna tersebut pada kawasan lakaran tersebut. 2. permukaanpasu. Apabila mozek siap. kertas binaan (construction paper). Mari kita perhatikan contoh-contoh bagaimana aktiviti mozek itu dilaksanakan. Teruskan kerja-kerja menghasilkan mozek sehingga habis. Ÿ Bekas untuk menyimpan carikan kertas. Tips: Cara memotong kertas berwarna ada berbagaibagai. Buat satu lakaran pensil tentang tema atau tajuk yang hendak dibuat di atas permukaan kertas. pembaris. kadbod. 4. Teknik secara tidak nyata atau indirect method pula berlaku semasa proses menghasilkan sesuatu kerja. media yang sama diletakkan di atasnya. Letak gam atau pelekat pada cebisan kertas dan di atas permukaan kertas yang mempunyai lakaran. kertas majalah berwarna. Ÿ Kertas berbagai warna. (b) Alat dan Media Ÿ Berbagai jenis kertas seperti kadbod. gam putih. Ianya dianggap sebagai satu hasil kerja yang tidak praktikal pada jangka masa yang lama. 3. Ianya amat sesuai untuk projek besar seperti projek mural.Keburukannya pula pelukis atau pembuat mozek perlu bekerja secara terus menerus di atas permukaan yang dipilih. Ia adalah sebahagian daripada aktiviti yang dicadangkan dalam kegiatan menggambar. lantai dan sebagainya. Contoh 1 Jenis Mozek: Mozek dari kertas Tema: Haiwan/figura Alat dan Bahan: gunting. kadbod. lantai dan permukaan meja. kertas menaip. syiling. tali. bijirin Ÿ Playar. Foto mozek pula adalah satu gambar yang dibuat daripada beberapa cantuman gambar-gambar lain yang Ÿteknik menghasilkan mozek d R Mozek kertas R Mozek timbul R Mozek catan R Mozek campuran R Mozek potongan kertas R Mozek cebisan kertas R Mozek tebuk (ÂpuncherÊ) R Mozek koyakan kertas R Mozek fabrik R Mozek bijian R Mozek bahan buangan APLIKASI ALAT. kayu playwood dan sebagainya. kadbod. gambar-gambar berwarna (c) Teknik Secara amnya terdapat tiga jenis teknik menghasilkan mozek iaitu direct Method . pensel. seramik menggunakan teknik mozek pada permukaan dinding dan lantai.

4. Warna pada kertas perlu dipilih dengan betul dan sesuai dengan tema/tajuk/objek yang hendak dihasilkan. Lihat contoh mozek dari teknik catan: Jenis mozek: Mozek catan Tema: haiwan Alat dan bahan: pensil. Untuk kelihatan lebih kemas aturkan bijian di kawan rupa luar objek terlebih dahulu kemudian penuhkan bahagian dalam pula. Tips: Tambahan bahan boleh digunakan seperti tali. perkara-perkara seperti membuat penilaian. prinsipprinsip rekaan yang diguna pakai. Letakkan gam di kawasan yang dilakar dan susun bijian. Untuk menghasilkan perbincangan ini. perbezaan antara simetri dan asimetri. ekspresi diri. Âclear sprayÊ. Dalam aktiviti ini adalah dicadangkan warna-warna yang hendak digunakan adalah warnawarna kontra supaya objek yang dilukis jelas kelihatan. Kotak-kotak tersebut diwarnakan dengan warna air atau warna poster dengan warna yang dikehendaki. Proses mewarna mengambil masa yang agak lama juga untuk disiapkan. Di peringkat ini murid akan dapat mengetahui penggunaan komposisi elemen yang telah digunakan oleh pelukis. seseorang murid ditanya bagaimana membuat perkaitan di antara struktur yang boleh diperhatikan dengan arah tujuan pelukis yang menghasilkan hasil karya tersebut. konsep mozek masih boleh diperkenalkan. Perkara-perkara yang perlu dibincangkan adalah seperti struktur komposisi yang terdapat dalam hasil kerja tersebut. Mereka akan menyatakan pandangan mereka buat pertama kali tentang apa yang mereka lihat pada sesebuah lukisan/catan misalnya. Lekat kertas binaan di atas kadbod keras. Cara-cara: 1. Lakar rupa bentuk ikan di atas permukaan kertas lukisan. Tambahkan mata. luahan perasaan. gam putih. Hasilkan lakaran di atas kertas binaan dengan memerhatikan tempat atau kawasan di mana bijian perlu diletak. PERSEMBAHAN HASIL KARYA Dalam mempersembahkan tentang sesuatu hasil karya. Contoh 3: Terdapat juga mozek dari teknik catan. Biasanya mereka akan memperkatakan tentang sesuatu tema/tajuk hasil kerja itu termasuk objek/imej yang terdapat dalam hasil kerja itu. 2. Kejayaan mozek ini bergantung kepada latarbelakang pelukis itu sendiri. segar. keduaduanya mempunyai saiz yang sama supaya kelihatan kukuh. 6. Manakala di peringkat interpretasi pula perbincangan lebih menjurus kepada tahap-tahap imaginasi seseorang murid itu. kulit kayu dan laiN lain yang bersesuaian untuk kelihatan lebih menarik. Persembahan hasil karya sendiri atau orang lain diterima sebagai bahan penting untuk dirujuk semasa menjalani sesi apresiasi seni. Untuk mempercepatkan proses. Bila siap buang lebihan bijian dan sembur hasil kerja mozek dengan clear spray untuk mendapatkan kesan yang lebih menarik. tali atau benang. potongan dengan pembaris dan sebagainya. 4. Aktiviti ini sesuai dijalankan dalam kumpulan kecil. 3. berkomunikasi. 5. sirip di bahagian dalam dan tumbuh-tumbuhan air supaya kelihatan lebih menarik. bahagian formal analisis. Hadkan warna kepada tiga warna sahaja. berus. 6. Menilai hasil kerja di peringkat formal analisis lebih terancang. 5. pembaris. dan bersoal jawab seringkali dikaitkan. benang. menebuk dengan menggunakan penebuk kertas.NOTA PADAT MENGGAMBAR empat segi. Buat garisan dengan ukuran 2cm X 2cm di keseluruhan kertas lukisan termasuk lakaran. Garisan pensel perlu dibuat secara nipis sahaja. Bijian-bijian atau manik-manik bersaiz halus susah untuk diatur dan memakan masa yang lama untuk menyiapkan. pewarna makanan. berterus terang. berbagai jenis biji-bijian dari alam semulajadi. manik. membuat kritikan. Ia juga berguna sebagai latihan mewarna. Mereka juga boleh mengaitkan elemenelemen 32 / 33 Sarbinipani2009 . 2. kertas lukisan. unsur-unsur seni. 3. Garisan yang memisahkan empat segi dalam beberapa bahagian perlu diwarnakan dengan warna yang berlainan. Contoh 2 Jenis Mozek: Mozek timbul (relief) dari biji-bijian Tema: Tumbuh-tumbuhan Alat dan bahan: kadbod. Hasil kerja seni terutama murid-murid sekolah rendah dianggap satu kerja yang jujur. bahagian interpretasi dan bahagian penilaian. warna air atau warna poster. objek semulajadi pada lakaran dan penuhkan lakaran tersebut. kertas binaan. teknik-teknik yang digunakan dalam penghasilan hasil kerja. membuat spekulasi makna yang tersirat dalam hasil kerja tersebut dan membuat andaian tentang tujuan pelukis melukis hasil karyanya. pensel. Tips: Walaupun aktiviti mozek ini tidak menggunakan teknik menampal bahanbahan. guna pencungkil gigi yang diletakkan sedikit gam dihujungnya supaya senang proses mengangkat bijian tersebut. disiplin dan ketekunan semasa menghasilkannya. Cara-cara: 1. Lebih baik jika hasil kerja ini dibingkaikan dengan meletakkan cermin atau plastik keras supaya bijian kekal lama. Menilai kerja seni di peringkat diskriptif memerlukan seseorang menggunakan deria lihat dan menyatakan apa yang mereka lihat dalam sesuatu hasil karya. penuh imaginatif dan intuitif. air. Dengan cara ini corak ikan akan kelihatan lebih menarik apabila siap nanti. diskusi. mengenal pasti alatan dan media yang digunakan dalam hasil kerja. Satu warna dihasilkan sehingga siap barulah digunakan warna kedua dan warna ketiga. Mozek jenis ini lebih sesuai untuk muridmurid di tahap dua kerana ia memerlukan kawalan. ŸPenilaian hasil kerja seni berdasarkan empat _nsure_a iaitu bahagian diskriptif.

analisa formal. perbincangan lebih tertumpu kepada melihat kejayaan seseorang pelukis sama ada berjaya dihasilkan atau pun tidak. Hasil kerja tersebut boleh dibuat gredkan dan dibuat perbandingan dengan hasil kerja lain. Ÿ Potongan kertas boleh dijalankan dengan berbagai bentuk dan tidak terhad kepada satu bentuk sahaja.NOTA PADAT MENGGAMBAR warna dengan perasaan pelukis. Ÿ Apresiasi seni boleh dijalankan berdasarkan empat peringkat iaitu diskriptif. Ÿ Bahan-bahan yang dilekatkan untuk menghasilkan mozek boleh di campur. Di peringkat penilaian pula.pemerhatian. analisia. kebanyakannya akan memilih hasil kerja yang mempunyai kualiti yang tinggi daripada hasil kerja yang mempunyai kualiti yang rendah. Ÿ Bahan-bahan yang digunakan adalah dari bahan semula jadi atau buatan manusia mengikut kesesuaian tahap murid dan jenis kelas yang hendak diajar. Ÿ Semburan lutsinar ke atas permukaan hasil kerja mozek menjadikan mozek lebih menarik. Ÿ Penggunaan linguistik dan ekspresi visual penting dalam menilai sesuatu hasil kerja seni. Ÿ Aktiviti mozek boleh dijalankan sebagai aktiviti dalam seni menggambar di dalam sekolah dan pada bangunanbangunan di luar sekolah. Selalunya dalam membuat penilaian hasil kerja. Ÿ Teknik mozek timbul (relief) lebih sesuai menggunakan bahan-bahan timbul. Ÿ Kemahiran kritis dan kreatif boleh dikembangkan bersama-sama aktiviti seni. Roman dan Kristian mula-mula seni menggambar menggunakan teknik mozek. Pada peringkat ini cadangan yang dikemukakan oleh murid-murid terhadap sesuatu hasil karya adalah bersifat terbuka dan tanpa memikirkan jawapan yang diberi sama ada betul atau salah. Sarbinipani2009 nuefail@hotmail. indirect method dan double direct method. interpretasi dan penilaian. manakala kritikan yang dibuat oleh orang dewasa lebih ke arah tahap lebih matang dan profesional. Reaksi tersebut sama ada suka. persepsi. Ÿ Tips untuk mengangkat cebisan kertas dengan mudah ialah dengan cara meletakkan sedikit gam pada penghujung alatan tersebut. Ÿ Apresiasi seni pada zaman dahulu lebih tertumpu kepada teacher centred dan terhad kepada rujukan sedia ada. Ÿ Setiap teknik dalam aktiviti mempunyai perbezaan dari segi penggunaanalatan. Peringkat ini dipanggil peringkat kritikal kerana perlu menjalani satu rumusan terhadap kejayaan atau kegagalan hasil kerja tersebut. anecdotal accounts dan artis terkenal sahaja. Perbahasan tentang sama ada suka atau tidak dalam hasil kerja itu adalah hak seseorang murid itu. cara berkomunikasi. Ÿ Guru boleh menjalankan hasil kerja murid secara studio aktiviti centred method. perbincangan tentang isu-isu social dan kritikan membina. Ÿ Teknik mozek catan ialah satu-satunya teknik yang tidak memerlukan bahan untuk menampal. Apabila seseorang membuat pernyataan seperti „Mozek itu sangat lemah‰ atau „Mozek itu sangat menarik‰ maka seseorang akan menyatakan „Kenapa anda berkata begitu‰ dan memerlukan beberapa justifikasi dalam peringkat penilaian. Semua cadangan mereka boleh diterima. sintesis. bahan dan media. RUMUSAN MOZEK Ÿ Satu hasil kerja seni menggambar yang dihasilkan dengan menyusun bahan-bahan tertentu di atas permukaan rata. Ÿ Teknik mozek dihasilkan dengan menyusun bahan secara bersebelahan dan rapat tetapi masih meninggalkan ruang latar. nilai sentimental. Kritikan yang dijalankan di peringkat sekolah lebih ke arah kecenderungan sama ada suka atau tidak terhadap hasil karya tersebut. Menjalankan sesi apresiasi seni tidak perlu menggunakan masa yang lama dan hasil kerja yang mempunyai tema yang kukuh. Ÿ Penyesuaian warna untuk mozek perlu dibuat dengan teliti untuk menampakkan prinsip kontra pada objek yang dihasilkan. pandangan pelukis terhadap objek/imej yang dilukis. tidak. Ÿ Apresiasi seni pada zaman sekarang lebih tertumpu kepada kajian. Tujuan diadakan aktiviti belajar secara kritis dan kreatif ini adalah untuk membuat anjakan paradigma dari minda yang tertutup kepada minda yang lebih terbuka. tidak menarik. tak ceria dan sebagainya adalah reaksi psikologi yang lahir dari perasaan mereka sendiri menyebabkan perbincangan ditamatkan. subject matter yang menarik dan struktur komposisi yang jelas akan mencetuskan respons yang baik. penggunaan alatan dan media yang lebih meluas. Perkara-perkara tersebut memerlukan perbincangan lanjut dalam tahap interpretasi ini. barulah dibuka untuk perbincangan dengan lebih lanjut.com Sarbinipani2009 33 / 33 . Ÿ Terdapat tiga jenis teknik menghasilkan mozek iaitu secara direct method. Jika justifikasi itu lemah atau kontroversi. Ÿ Orang Greek.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful