NOTA PADAT MENGGAMBAR

PENGENALAN BIDANG MENGGAMBAR Ÿ satu bidang yang menegaskan perkembangan persepsi dan kemahiran seseorang murid. Ÿ melihat kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan mereka dalam membuat gambar dengan menggunakan pelbagai media dan teknik. Ÿmenekankan aspek ruang, struktur, imbangan dan komposisi dalam sesuatu hasil karya. Ÿlukisan, catan, kolaj, montaj, cetakan, gosokan, resis, percikan dan mozek. Ÿmeliputi penerokaan kesan seni serta mengenali pelbagai alat bahan dan kegunaannya. Ÿmembolehkan murid mengenali dengan lebih dekat lagi pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan.. Ÿdapat memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap asas seni reka seperti warna, garisan, susunan dan kesannya. R Definisi Menggambar Ÿrepresentasi visual sesuatu objek atau imej yang dihasilkan di atas permukaan rata. Ÿmengandungi komposisi artistik yang dihasilkan melalui aplikasi warna di atas permukaan rata. Ÿ gambaran mental yang jelas dan pemberitahuan imej mental seseorang ŸIlustrasi yang digunakan untuk menerangkan dengan lebih jelas tentang sesuatu objek Ÿ Gambaran huruf yang diterangkan dalam bentuk grafik. Ÿ Representasi visual yang dihasilkan dalam bentuk dua dimensi Ÿ Gambar sebagai satu artifak yang menunjukkan satu kecenderungan terhadap sesuatu imej atau objek RPengenalan dan Penerokaan Alat, Media dan Teknik Ÿpenting bagi seseorang guru mengetahui dan mengenal pasti perubahan dan perkembangan diri murid-muridnya. Ÿdigunakan dan disatukan dalam satu hasil kerja. Berikut Ÿalatan dan media yang boleh digunakan bagai aktiviti menggambar: Ÿ Berbagai jenis pensil Ÿ Warna pastel, warna air, warna poster, warna pensil Ÿ Kapur berwarna Ÿ Oil paste Ÿ Artline atau marker Ÿ Berbagai jenis pen Ÿ Gouche, akrilik, cat minyak Ÿ Stensil Ÿ Kolaj Ÿ Capan, cetakan Ÿ Lilin Ÿ Berbagai jenis cebisan kertas suratkhabar atau majalah Ÿ Bahan-bahan semulajadi seperti berbagai jenis tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, dan buah-buahan Ÿ Penyedut minuman Ÿ Gunting, pisau lipat, gam ŸBerbagai jenis berus lukisan Ÿ Palet/pembancuh warna TUJUAN MENGGAMBAR Berikut ialah hasil pembelajaran yang perlu dicapai oleh setiap murid dalam kegiatan menggambar: Ÿ Asas menggambar Ÿ Menggambar Ÿ Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar

Ÿ Menggunakan Asas Senireka dalam menggambar berdasarkan tema imaginasi murid Ÿ Menggambar berdasarkan tema pengalaman dan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer Ÿ Menggambar berdasarkan tema, pengalaman, imaginasi dan fantasi murid secara manual dan berbantukan komputer Jika dilihat secara keseluruhannya, setiap hasil pembelajaran tersebut boleh dibahagikan mengikut arasaras yang tertentu seperti berikut: Rpengetahuan Rkefahaman Raplikasi Ranalisa Rsintesis Rpenilaian (a) Aras Pengetahuan dan Kefahaman Ÿ Memahami konsep dan fungsi setiap aktiviti yang dipelajari Ÿ Menyatakan perasaan, idea dan imaginasi diri melalui kegiatan menggambar. 1. Apakah yang anda faham tentang definisi menggambar 2. Berikan teknik-teknik yang boleh digunakan dalam proses menggambar 3. Apakah alatan, media dan bahan yang sesuai untuk aktiviti menggambar Ÿ Menguasai asas seni reka serta menghasilkan hasil kerja seni visual yang kreatif dan berfungsi Ÿ Meningkatkan pengetahuan Asas Senireka serta mengaplikasikannya dalam penghasilan (b) Aras Aplikasi dan Analisa Setelah mengetahui dan memahami apa yang dipelajari murid akan beralih ke tahap atau aras aplikasi dan analisa seperti berikut: Ÿ Merasa dan mengenalpasti pelbagai kesan, benda, alat dan bahan dengan meneroka dan mencuba secara spontan Ÿ Menggunakan bahan asas dan bahan gantian dalam kegiatan menggambar Ÿ Mengambil bahagian dalam kegiatan seni visual dengan perasaan gembira Ÿ Menggunakan dan meneroka beberapa teknik dan proses menghasilkan karya seni visual melalui penerokaan terhadap bahan alam dan bahan kutipan Ÿ Mengenal dan menggunakan elemen asas seni reka dalam penghasilan karya secara kreatif Ÿ Membuat penerokaan berdasarkan pemerhatian dan bantuan komputer dalam penghasilan karya Ÿ Meneroka dengan menggunakan perisian komputer dalam proses penghasilan karya Ÿ Mempelbagaikan alat, bahan dan teknik dalam penghasilan karya seni visual (c) Aras Sintesis dan Penilaian Aras sintesis dan penilaian ialah aras peringkat akhir yang perlu dicapai oleh murid apabila mereka melalui proses aras pengetahuan, pemahaman, aplikasi dan analisa. Di antaranya ialah:
1 / 33

Sarbinipani2009

NOTA PADAT MENGGAMBAR

Ÿ Menghayati benda yang dilihat, disentuh dan didengar serta menyatakan aspek yang disukai dan yang tidak disukai Ÿ Memilih, memadan, menyusun dan memanipulasi bahan secara kreatif Ÿ Meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi dalam semua kegiatan seni visual Ÿ Menghargai alam persekitaran serta menghayati unsur flora dan fauna untuk penghasilan Ÿ Mengenal dan menggunakan elemen Asas Senireka dalam penghasilan karya secara kreatif. Ÿ Mengamalkan nilai-nilai murni seperti bekerjasama, berkeyakinan diri, kekemasan, kebersihan serta mengutamakan keselamatan Ÿ Meningkatkan minat, daya kreativiti dan imaginasi dalam kegiatan seni visual Ÿ Mengenali serta menghargai hasil kerja sendiri dan rakan Ÿ Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan alat, bahan dan teknik untuk menghasilkan sesuatu hasil kerja. Ÿ Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman untuk menghasilkan portfolio (analisis) Ÿ Meningkatkan pengetahuan serta mengaplikasi elemen Asas Senireka dalam penghasil karya Ÿ Menggabungjalin aktiviti seni visual dengan matapelajaran lain dalam usaha mewujudkan idea yang kreatif Ÿ Menggabungkan pelbagai alat, bahan dan teknik dalam penghasilan secara kreatif Ÿ Menghargai sumbangan pelukis tempatan dalam kegiatan menggambar Ÿ Menghargai sumbangan pelukis tempatan dan unsurunsur budaya tanah air melalui kegiatan seni visual Ÿ Membuat pernyataan secara lisan tentang kerja sendiri dan rakan secara kritis dan merekod pengalaman pembelajaran dalam portfolio. KEPENTINGAN MENGGAMBAR Menurut Gaitskell dan Huewitz, (1970), terdapat empat cara bagaimana guru dan murid-muridnya berbincang mengenai hasil kerja seni: 1. Apa yang kamu lihat? (penerangan) 2. Bagaimana objek/imej itu disatukan? ( analisis) 3. Apakah yang ingin disampaikan oleh seseorang artis itu? (Interpritasi) 4. Bagaimana kamu fikir tentang perkara itu? (Penilaian) Proses penerangan, analisis, interpretasi dan penilaian yang dilakukan sewaktunpengajaran dan pembelajaran diterangkan secara terperinci dari tahun satu hingga ke tahun enam seperti berikut: ŸPada tahun pertama di sekolah rendah peringkat permulaan murid-murid didedahkan dengan asas menggambar iaitu dengan cara memerhatikan kesan-kesan garisan yang terdapat di persekitaran seperti kesan laluan tapak kaki haiwan, tapak kaki manusia, kesan laluan kenderaan di atas permukaan tanah atau pasir. Pemerhatian tertumpu dari segi sifat dan

jenis garisan seperti tebal,nipis, panjang, pendek, bengkok, lurus, cetek, putus-putus. Dengan cara begini murid-murid akan dapat menyatakan secara lisan pengalaman pembelajaran yang diperhatikan di persekitaran dan seterusnya dapat melakar secara spontan untuk menghasilkan imej melalui garisan dan rupa secara tidak terancang. Ÿ menggunakan bahan kutipan untuk menggambar secara mudah dan diaplikasikan dalam kegiatan menggambar seperti mengenal garisan, lukisan, gosokan dan kolaj. Teknik-teknik yang boleh dipelajari oleh mereka dalam proses menggambar di tahun satu ialah seperti menekap, memotong, menampal, mencantum, menyusun gambar dan gosokan. Akhirnya murid dapat menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan hasil kerja rakan. ŸDi tahun kedua pula murid sudah berada di peringkat menggambar. Di peringkat ini murid-murid dapat mengetahui dan mengenal pasti alat, bahan, dan teknik dalam asas menggambar berdasarkan beberapa eksperimen. Murid menyedari wujudnya rupa asas geometri di persekitaran. Seterusnya murid dapat menghasilkan gambar dengan memanipulasi bahan yang berasaskan air, minyak dan bahan kering. Akhirnya murid dapat menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai bahan serta teknik setelah membuat pemerhatian. Di antara cadangan aktiviti murid-murid di peringkat ini ialah seperti lukisan, catan, capan, stensilan, kolaj, gurisan, gosokan, resis dan cetakan. Di peringkat penilaian ini murid boleh menyatakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri sama ada di dalam bilik darjah atau di rumah. Semasa murid berada di tahun tiga, apa yang diharapkan murid sudah boleh meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar. Murid sudah boleh menggambar dengan menggunakan pelbagai bahan dan teknik melalui penerokaan. Seterusnya di peringkat analisis murid boleh memilih dan menggunakan alat, bahan, dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar. Di antara teknik-teknik yang boleh dicadangkan ialah seperti stensilan, montaj, capan, catan, resis, kolaj, lukisan, gurisan, tekapan dan cetakan. Di peringkat interpretasi dan penilaian, murid dapat menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai alat, bahan dan teknik secara kreatif melalui penerokaan seterusnya dapat membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. Ditahap ini murid dijangka boleh membuat dokumentasi mudah dalam portfolio supaya dapat meluahkan perasaan dengan lebih jelas dan terperinci. Di sini murid dapat menghayati nilai-nilai estetik yang ada dalam sesuatu hasil kerja. ŸDi tahun empat, adalah diharapkan murid dapat menggunakan Asas Senireka iaitu unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan dalam menggambar berdasarkan tema imaginasi murid. Peringkat penerangan dan analisia adalah satu peringkat di mana murid dapat mengenali
2 / 33

Sarbinipani2009

NOTA PADAT MENGGAMBAR

unsur senireka seperti warna, garisan, rupa, bentuk, ruang, jalinan, imbangan, dan penegasan dalam aktiviti menggambar. Di samping itu murid sudah boleh mengenal pelukis tempatan dan hasil karya mereka. Di peringkat ini murid dapat menghasilkan gambar dengan menggunakan alat, bahan, dan teknik yang sesuai serta dapat mengaplikasikan Asas Senireka dalam hasil kerja mereka. Selain dari itu mereka juga dapat menghasilkan gambar berdasarkan tema imaginasi mereka dengan menggunakan alat dan bahan yang sesuai. Di antara cadangan aktiviti yang sesuai dijalankan ialah seperti lukisan, catan, capan, stensilan, kolaj, resis, mozek, gurisan, cetakan. Akhirnya murid dapat menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. Dapat mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman menghasilkan portfolio. ŸAktiviti menggambar di tahun ke lima adalah berdasarkan tema pengalaman dan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer. Di peringkat ini murid dapat mengaplikasi elemen asas senireka (terdiri daripada unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan) yang sesuai dalam aktiviti menggambar mereka. Murid juga dapat mengetahui dan menggunakan bahasa seni visual (istilah) yang mudah untuk berinteraksi. Di aras dua murid dapat menggambar berdasarkan idea yang diperolehi dari pemerhatian dan penerokaan alat, bahan dan teknik dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam kegiatan menggambar. Di peringkat interpretasi dan penilaian, murid dapat menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai alat, bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas. Cadangan aktiviti yang boleh dikemukakan ialah seperti kolaj, lukisan, resis, catan, capan, mozek, gurisan, cetakan, perisian komputer seperti photoshop, Microsoft word dan paintbrush. Pentingnya bidang menggambar di sini ialah supaya murid dapat membuat pemerhatian dan mengenalpasti wujudnya elemen Asas Senireka dalam alam ciptaan Tuhan. Selain dari itu mereka juga dapat membuat perbandingan dan berbincang tentang hasil kerja murid sendiri dan mengaitkan dengan karya pelukis tempatan yang dipamerkan. Secara tidak langsung murid dapat mengenali dengan lebih dekat lagi pelukis-pelukis dan hasil karya mereka. Murid juga dapat menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. Dapat menghargai sumbangan pelukis tempatan dan akhir sekali dapat mengumpul dan merakam maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. ŸPada tahun terakhir iaitu di tahun enam, proses menggambar adalah berdasarkan tema, pengalaman, imaginasi dan fantasi murid secara manual dan berbantukan komputer. Pada permulaannya murid dapat menggambar dengan memberi penekanan kepada konsep perspektif dan kadar banding. Memilih, meniru, memadan dan menyusun gambar untuk menghasilkan satu komposisi Di aras kedua, murid dapat mencari sumber rujukan sebagai pencetus idea untuk menggambar serta

dapat mengaplikasikan elemen Asas Senireka dalam kegiatan menggambar dengan bantuan komputer. ŸDi peringkat akhir, murid sudah boleh menggambar dan menampakkan perspektif dan kadar banding serta mempelbagaikan alat, bahan (media) dan teknik untuk memberi kesan yang lebih kreatif dan kemas. Antara aktiviti yang dicadangkan ialah seperti kolaj, catan, montaj, mozek, lukisan, cetakan sutera saring dan dapat menggunakan perisian komputer sendiri. Murid dapat menyatakan pendapat dan membuat perbandingan secara kritis dengan menggunakan bahasa seni visual. Di akhirnya murid dapat menghargai sumbangan pelukis tempatan, mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman untuk penghasilan folio. Jika ditinjau semula peringkat pembelajaran murid bemula dari tahun satu sehingga ke tahun enam, sudah tentu kegiatan menggambar dianggap sangat penting dalam pembelajaran Pendidikan Seni Visual mereka samada di sekolah atau di rumah. Dari aktiviti menggambar bermulanya proses murid berkomunikasi dengan diri sendiri, rakan-rakan, guru, ibu bapa, adik beradik dan ahli keluarga yang lain. Secara tidak langsung murid dapat meluahkan perasaan yang berkaitan dengan pengalaman dan apa yang dilihat oleh mereka ke dalam bentuk visual. Apabila luahan perasaan dilakukan secara tak langsung atau secara langsung, maka murid sudah boleh menilai dan menghargai sesuatu dalam kehidupan mereka. Berikut ialah contoh-contoh bagaimana proses berkomunikasi, luahan perasaan, penilaian dan penghargaan dilakukan: Ÿ Demonstrasi pembelajaran oleh murid dan rakan mereka di kelas melalui aktiviti menggambar Ÿ Perbincangan di antara guru dan murid mengenai pengetahuan dan konsep asas senireka dalam menggambar Ÿ Berkongsi idea dengan rakan dan guru yang menunjukkan kreativiti dari apa yang dilukis atau dihasilkan. Ÿ Penggunaan strategi penyelesaian masalah yang kompleks dalam proses menggambar Ÿ Soal jawab berkaitan Unsur Seni dan Prinsip Rekaan sebelum, semasa dan selepas proses menggambar Ÿ Pameran memerhati dan membezakan alatan, media, bahan, teknik dan kegiatan Ÿ Lawatan ke muzium dan galeri menghayati hasil kerja orang lain Ÿ Pertunjukan slaid dan berinteraksi dengannya dari aspek asas senireka Ÿ Perbualan secara berimaginasi menjadikan murid berfikir seketika dan menghasilkan satu kerja seni spontan. Ÿ Soalan-soalan yang berimaginasi adalah berguna untuk murid bagi meluahkan perasaan dalam bentuk lukisan atau catan. Ÿ Menerusi imaginasi murid dapat meluahkan perasaan. Contoh imaginasi yang paling berkesan terhadap murid ialah mimpi kerana ia boleh menyentuh perasaan
3 / 33

Sarbinipani2009

Ÿ Bod bristolŸmerupakan kertas bod putih yang keras dan licin yang dicipta untuk pen. Ÿmemperlihatkan sejauh mana kemampuan murid terhadap aspek melukis dan membuat gambar dengan menggunakan pelbagai media dan teknik. Media dan Bahan Ÿsenarai bahan-bahan yang sering digunakan bagi menghasilkan sesebuah lukisan: Pensil H Adalah sejenis pensel jenis Keras Pensil B (2B 8B) Adalah sejenis pensel lembut Pensil warna Terdiri daripada berbagai jenis warna Arang Dapat memberi kesan legap dan mudah mendapat kesan Pen dan dakwat Mempunyai kesan garisa yang lebih halus dan jelas Soft Pastel Didapati dalam pelbagai warna dan mempunyai kesan lembut Krayon Juga lembut dan mempunyai kesan lilin Pen marker Menghasilkan kesan garisan yang tebal Marker pelukisan (rendering marker) Kapur Kesan garisan yang tebal dan mudah tanggal Jenis-jenis Kertas Lukisan Ÿ Kertas lukisan biasa Ÿ mempunyai permukaan yang sesuai untuk pensel. teknik. resis. Ÿmenekankan perkembangan imaginasi. (b) Alat. Ÿ satu representasi visual yang dihasilkan dalam bentuk 2 dimensi Ÿ mengandungi komposisi artistik yang dihasilkan ke atas permukaan rata Ÿ satu gambaran mental yang jelas dan pemberitahuan imej mental seseorang. pen. warna dan jalinan ke atas sesuatu hasil kerja dinamakan lukisan. RAplikasi garisan. RUMUSAN Ÿmenegaskan perkembangan persepsi dan kemahiran murid. Bagi mereka imej yang dihasilkan dari tajuk mimpi contohnya adalah satu cara mengekspresi diri mereka ketika dalam ketakutan atau kegembiraan. rupa. aplikasi. Kesemua alat/media boleh digunakan untuk menghasilkan berbagai teknik seperti berikut: APLIKASI ALAT. gosokan. Ÿmemberi kesedaran terhadap Asas Senireka dalam hasil kerja Ÿ Aspek apresiasi seni perlu diadakan sebagai satu proses pembelajaran murid. mahal tetapi baik untuk digunakan. Ÿ Alatan. analisis. Ÿ Satu cara lain bagi meluahkan perasaan ialah melalui berkomunikasi di antara guru dengan murid. Penjelasan mengenai alat. kreativiti dan ekspresi diri murid Ÿkegiatan membuat gambar ialah seperti lukisan. catan.NOTA PADAT MENGGAMBAR seseorang murid itu. arang. Ia terdapat dalam pelbagai warna yang cerah seperti kelabu. Biasanya digunakan untuk lukisan pastel Ÿ Lain-lain kertas seperti Âbrown paperÊ. intepritasi dan penilaian. pen dan dakwat. kefahaman. arang dan krayon lembut. sintesis dan penilaian. melorek ton dan menggosok juga dinamakan lukisan. Ÿ Perbincangan mengenai hasil kerja seni dilihat melalui empat cara iaitu peringkat penerangan. kertas taip. Rlanjutan beberapa lakaran ringkas bagi merakamkan informasi visual kepada sesuatu kegiatan lain seperti catan. pensel warna. media. kertas suratkhabar. montaj dan cetakan. dapat meluahkan perasaan dan menilai sesuatu hasil seni dari aspek estetik. bentuk. (c) Teknik Teknik pelukisan biasanya bergantung pada jenis alat atau media yang digunakan. masa untuk berkomunikasi amatlah berharga. cetakan. Ÿ Kertas Ingres kertas ini mempunyai permukaan yang halus dan berbulu. kertas fotokopi. Ÿsatu cara bagaimana seseorang boleh berkomunikasi dengan orang lain. Dalam suasana pembelajaran di dalam kelas. kertas arkitek. RProses melakukan garisan. percikan dan mozek. R bergantung kepada penggunaan garisan yang ekspresif dan nyata. merah jambu. saiz. Kadangkala setiap soalan yang dikemukakan tidak memerlukan jawapan spontan dan betul dari murid-murid tetapi boleh membuatkan seseorang murid berfikir secara kritis dan kreatif tentang apakah cara alternatif yang boleh dihasilkan oleh mereka pada pembelajaran akan datang. MEDIA DAN TEKNIK 4 / 33 Topik2 Lukisan PENGENALAN AKTIVITI LUKISAN (a) Definisi Lukisan Sarbinipani2009 . RPenggunaan alat dalam sesebuah lukisan terhad kepada media kering seperti pensel. kertas komputer. Rkarya seni atau hasil kerja seni yang dihasilkan di atas sesuatu permukaan rata. media dan teknik yang digunakan dalam bidang menggambar menghasilkan hasil kerja seni bermutu dan menarik perhatian ramai. Dengan cara ini nilainilai estetik akan wujud dalam diri mereka. imej unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan adalah sesuatu yang amat berguna dalam proses menggambar. biru dan sebagainya. kolaj. Ÿ Kertas cat air Ÿ terdapat dalam pelbagai gred kelicinan. Kertasnya tebal dan bermutu tinggi. Ÿ mempunyai hasil pembelajaran yang berbeza mengikut tahap umur murid Ÿ Aras pengetahuan murid dalam aktiviti seni boleh dikategorikan mengikut aras pengetahuan. Ÿ Kertas Ledger Bond kertas lukisan yang mempunyai beraneka jenis permukaan iaitu licin. pastel. sederhana kasar dan kasar. kolaj. Rhasil kerja seni yang dibuat untuk meluahkan perasaan berbentuk imej dengan menggunakan media kering atau menggunakan warna paling sedikit. analisa. bahan. montaj.

NOTA PADAT MENGGAMBAR (a) perlu mengambil kira tema atau subjek yang ingin dilukis oleh murid-muridnya. (iii) Tetingkap fokus iaitu kaedah memilih sudut pandangan (iv) Kesan cahaya pada imej (v) Pembentukan bayang-bayang (vi) Teknik (garisan selari. HB. Ÿ Melukis kawasan yang luas dalam masa yang singkat. Media dan Teknik. kreatif dan artistik. (v) Hasil lukisan dapat sedikit sebanyak menyerlahkan pemikiran dan pandangan seseorang. 2B). 2. Kelebihan arang dalam menghasilkan lukisan ialah Ÿ kelembutan yang tinggi. Ÿ Roti segar bertindak sebagai pemadam. (iii) Empat unsur penting yang menentukan mutu hasil karya lukisan: Ÿ komposisi objek (menepati asas seni reka) Ÿ ruang (susunan ruang yang sesuai dengan tema) Ÿ perspektif (1. Semakin besar nilai B (B 6B). Ÿ Menghasilkan garisan yang tajam dan tepat. teknik campuran dll) (vii) Jenis alat. Kesan arang dapat menunjukkan jalinan dan ton dengan baik. Disamping itu dapat mengaplikasi unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan dengan lebih jelas dalam kerja seni. media dan bahan yang mereka gunakan. (i) Dihasilkan melalui dua cara: Ÿ lukisan tanpa warna Ÿ lukisan berwarna (ii) Dihasilkan dengan menggunakan garisan-garisan atau ton atau kedua-dua sekali. Pensil yang Ÿjenis keras ialah dari jenis H. semakin lembut dan gelap kesan pensil lorekan yang dihasilkan. Ÿ kegelapan yang tinggi. Di antara contoh-contohnya ialah seperti berikut: (i) Pensil Ÿdibuat dari campuran tanah liat dan arang. Murid-murid biasanya mempunyai reaksi yang spontan terhadap alam persekitaran dan apa yang berlaku dalam situasi harian mereka. Ÿlembut dikategorikan dalam jenis B. Keistimewaan arang berupaya untuk menunjukkan kesan tekstur permukaan yang dilukis. Ia merupakan media melukis yang tertua sekali didunia. semakin keras kesan pensil iaitu garisan yang dilakar adalah tajam dan kurang gelap. (iv) Ekspresi diri secara artistik pula membuat murid peka terhadapkonteks sejarah dan budaya dan belajar membuat penilaian estetik. berkomunikasi idea dengan orang lain atau keseronokan sahaja. melahirkan naluri tentang apa penonton lihat dalam kerja seni mereka. Dengan cara ini wujud kepakaran dalam kemahiran dan pendekatan yang digunakan. (ii) Ekspresi diri secara natural bermaksud murid menggunakan kepekaan personal dan hubungan visual semasa mereka melukis (iii) Ekspresi diri secara kreatif pula bermaksud murid lebih memfokus kepada penyelesaian masalah secara kreatif. Ÿ Mudah digunakan. Garisan yang dihasilkan dengan media pensil dipengaruhi 3 faktor iaitu: Ÿ gred Ÿ tekanan pensil Ÿ kelajuan pensil (ii) Arang Pensel arang dihasilkan dari batang kayu terbakar. Pensil jenis H adalah sesuai digunakan untuk menghasilkan lakaran ringkas kerana garisan yang dihasilkan adalah tajam. Tema atau subjek yang ingin dilukis terbahagi kepada tiga iaitu: (i) Lukisan figura Ÿ imej yang berkaitan dengan manusia atau haiwan (ii) Lukisan alam benda objek kaku atau tidak bernyawa (iii) Lukisan lanskap pemandangan di luar studio atau di dalam studio (b) Penerokaan Alat. (viii) Menjadi asas pembelajaran terhadap perkara lain yang selalunya lebih besar atau kompleks. Kerja seni menjadi lebih ke arah secara individ dan imaginasi. Manakala pensil jenis B pula sesuai digunakan untuk membuat lorekan atau menghasilkan ton. 3 titik lenyap) Ÿ Pencahayaan (arah sumber cahaya dikenalpasti sebelum menghasilkan ton untuk membentuk objek 3D (iv) Kesan Lutsinar (v) Potret (vi) Teknik melukis arang ada beberapa cara: Ÿlorekan (dihasilkan ton secara berlork seperti pensel) Ÿ basah (air disapu diatas permukaan arang untuk menghasilkan kegelapan yang halus) Ÿ gosokan (kesan digosok dengan hujung jari) 5 / 33 Sarbinipani2009 . Analisa hasil kerja seni beberapa orang pelukis dari aspek alatan. Ÿdigunakan oleh pelukis abad ke 17 dan ke 18 pada dinding gua. (ix) Dihasilkan untuk meluahkan perasaan. teknik titik. Perlu diingatkan semakin besar nilai H (H. Murid mula membuat refleksi terhadap ekspresi diri dan kerja seni orang lain. Ÿ ton lorekan dengan cepat dan menarik. Ÿ Dihalusi dengan menyapu air diatasnya. (vii) Merakamkan pengalaman dan pemerhatian mereka secara visual. cepat dan spontan. (vi) Dapat menyatakan persepsi mereka terhadap sesuatu yang dihasilkan melalui lakaran yang dibuat tanpa penerangan secara penulisan dan lisan. Ÿ tekstur permukaan yang dilukis. Murid dapat mengaplikasi kemahiran dan teknik melukis dalam kerja seni mereka. (b) Kemahiran Mengaplikasikan Alat. media dan bahan yang hendak digunakan (viii) Teknik mengukur objek mengikut kadar banding PERSEMBAHAN HASIL KARYA (a) Ekspresi Diri atau Kefahaman (i) Terdapat 3 jenis cara mengekspresi sesuatu karya seni iaitu secara natural. Ÿ Hasil perlu disembur dengan ÂfixertiveÊ (pemati). Media dan Teknik Ÿjenis alat. media dan bahan yang digunakan untuk kegiatan membuat lukisan. Ÿ dihasilkan mengikut gred tertentu. teknik conteng.

cat tempera. cat air.NOTA PADAT MENGGAMBAR Ÿ memadam (dengan pemadam atau roti kering) Berikut ialah langkah-langkah menghasilkan lukisan tidak berwarna: Langkah 1: Membuat lakaran asas tentang rupa dan bentuk objek di atas kertas lukisan dengan menggunakan media kering mengikut pilihan pelukis. Botol untuk mengisi air 6. cat mural. Ÿ Berbagai-bagai teknik boleh dihasilkan dalam sesebuah lukisan Ÿ Mengenal pasti tema dan subjek sebelum mula melukis adalah amat penting supaya pengajaran dan pembelajaran lebih teratur. (b) Alat. Dalam proses mencatan aspek yang paling penting ialah memahami berbagai jenis warna dan cara-cara mewarna kerana ia memerlukan kemahiran mewarna dengan betul. media dan bahan -perlu disesuaikan dengan jenis kertas sebelum menghasilkan sesebuah lukisan. Bahanbahan pewarna seperti cat poster. lembut Ÿ bersifat tebal sekiranya disapu berlapis-lapis Ÿ sesuai di permukaan kertas 3. Ÿ Teknik gabung jalin pelbagai aspek perlu diambil kira Ÿ Lukisan boleh dihasilkan sama ada dengan cara berwarna atau tidak berwarna. permukaan dinding 7. kertas cat air. Langkah 2: Membuat struktur objek dengan lebih jelas dengan mengaplikasikan rupa. AKTIVITI 2. RUMUSAN Ÿdidefinisikan sebagai lanjutan dari aktiviti membuat lakaran demi lakaran dengan menggunakan berbagai jenis media kering. Catan adalah salah satu cabang seni menggambar yang banyak menggunakan warna sebagai bahan untuk menghasilkan gambar. Tujuannya ialah untuk menghasilkan catan yang menarik. Ÿ Unsur seni garisan adalah amat penting dan berguna untuk menghasilkan lukisan pelbagai teknik. media. Ia dapat menentukan jenis dan kualiti sesuatu catan yang akan dihasilkan. Cat AkrilikAir/Minyak Plastik cecair warna putih Ÿ bersifat lutsinar dan legap Ÿ cepat kering Ÿ kesan seperti cat air dan cat minyak 6 / 33 Sarbinipani2009 . akrilik. Ÿ Satu hasil kerja estetik dicipta dengan mengaplikasikan warna basah ke atas permukaan 2D. warna minyak. Berbagai jenis warna seperti warna air. Ÿ Suatu teknik menyapu warna basah dengan berus atau alatan lain Ÿ Satu hasil karya seni mempunyai kesan yang bermakna ke atas permukaan dengan menggunakan bahantara pigmen warna. Warna Air Air Gam arab bersifat lutsinar. kain kanvas. Ÿ mempunyai kesan garisan. kain atau kanvas. Ÿ Untuk menghasilkan sesebuah lukisan perlu dimulakan dengan langkahlangkah yang tertentu iaitu dari aras mudah ke aras sukar. pastikan pilihan yang dibuat adalah tepat dan betul. Catan yang bersifat 2 dimensi biasanya diwarna di atas permukaan berbagai jenis kertas. bahan dan teknik akan menghasilkan lukisan yang terbaik. warna tempera 4. Palet atau bekas membancuh warna 5.2 Topik 3 Kegiatan Membuat Catan PENGENALAN AKTIVITI CATAN (a) Definisi Catan Ÿproses menyapu warna atau cat ke atas sesuatu permukaan rata. cat minyak. bentuk dan jalinan. kanvas dan dinding. Surat khabar. Ÿ Aktiviti pemahaman dan penghargaan amat penting dijalankan setelah selesai mengadakan aktiviti lukisan. Ÿ Kemahiran mengaplikasikan berbagai alat.. Ÿ menggunakan berbagai media kering. Ÿ Pemilihan menggunakan alatan. Kertas lukisan. ton yang tertentu. Berikut ialah di antara contoh alatan dan bahan yang sesuai digunakan untuk mencatan: 1. Langkah 3: Mengolah objek dengan lebih terperinci. cat gouache dan cat akrilik adalah warna-warna yang dapat membantu seseorang pelukis menghasilkan catan. Berbagai jenis berus 3. Media dan Bahan Ÿperlu dititik beratkan semasa proses pembelajaran Pendidikan Seni Visual dijalankan. Warna Poster Air Pengilat larut air Ÿ bersifat legap dan tebal Ÿ cepat kering Ÿ boleh lutsinar tetapi tidak seperti cat air Ÿ sesuai di permukaan kertas 2. dilakukan di atas permukaan yang rata. Berikut ialah contoh beberapa jenis warna yang digunakan oleh pelukis untuk menghasilkan catan: Bahan Bahantara Penguat Sifat-sifat 1. Ÿ mewakili gambaran pemikiran atau rekaan tertentu sama ada yang nyata atau abstrak ŸDihasilkan melalui sapuan warnake atas permukaan rata dengan menggunakan berus Ÿ Lukisan grafik mengandungi komposisi artistik dihasilkan dengan mengaplikasikan warna ke atas permukaan Ÿ Satu ciptaan gambar yang berwarna Ÿ latihan mengaplikasikan pigmen dari satu media ke atas permukaan seperti kertas. Pensel digunakan untuk membuat lakaran sebelum mewarna 2. warna poster. Langkah 4: Menghasilkan objek dengan menggunakan pensel dan membuat jalinan pada objek dengan lebih jelas.

campurkan warna atau pekatkan warna tersebut. boleh dihasilkan dengan menggunakan warna putih atau warna terang yang lain Ÿ Untuk mendapatkan ton yang gelap pula. (i) Warna Air Ÿ Semasa mewarna dengan menggunakan warna air. Berikut ialah beberapa konsep dan teknik mencatan yang boleh diajar kepada murid-murid: Ÿ Warna air adalah sejenis media basah. Ÿ Berus jenis besar dan leper adalah amat berguna untuk mewarna bahagian latar terlebih dahulu. Ÿ Warna poster biasanya lambat kering. potret. kita perlu menindihkan warna yang salah tersebut dengan warna baru. berus yang paling sesuai ialah jenis lembut. realistik dan spontan. Cara kedua ialah dengan membuat garisan dengan menggunakan warna air secara cair atau lembut. Ÿ Jika tersilap warna. Ÿ Hujung berus jenis leper boleh digunakan untuk menghasilkangarisan. Ÿ Berus yang celup warna. Ÿ Berus yang sesuai digunakan ialah jenis keras Ÿ Untuk mendapat ton yang cerah. Ÿ Berus yang berlainan saiz dan bentuk seperti berus minyak. ia boleh diatasi dengan cara menyerap keluar dengan menggunakan tisu atau menutup warna lain di atas permukaan warna yang salah. alam semulajadi. Ÿ Warna minyak amat sesuai diwarnakan di permukaan kanvas. Ÿ Warna minyak perlu dicampur dengan minyak linsid untuk mencairkan dan memudahkan kerja-kerja mewarna. Ÿ Tambahan warna-warna ke atas warna latar menjadikan catan atau bahagian-bahagian yang dicat lebih menarik. Ÿ Warna air biasanya sesuai untuk catan jenis pemandangan. perlu dapatkan idea keseluruhan tentang apa yang hendak dilukis. dibuang lebihan warna tersebut dan dikembangkan berus tersebut akan mendapatkan kesan garisan halushalus yang banyak hanya dengan satu sapuan 7 / 33 Sarbinipani2009 . Ia bersifat legap dan tebal jika disapukan di atas permukaan kertas. poster dan logo. Ÿ Untuk mendapatkan ton warna. berus gigi akan menghasilkan jalinan yang berlainan. Ÿ Warna poster juga sesuai untuk gambar jenis pemandangan. kita boleh memperbaiki kesalahan dengan menitiskan air kosong di permukaan berwarna tersebut kemudian serapkan warna air tersebut dengan berus. Lakukan beberapa kali sehingga warna tersebut hilang. kadbod atau kepingan kayu yang keras. Di peringkat sekolah rendah. berus varnish. ŸBerus yang paling sesuai juga adalah berus jenis keras atau pisau palet Ÿ Warna ini mengambil masa yang lebih lama untuk kering tetapi hasilnya tahan lama untuk disimpan. Ÿ Berus jenis kecil dan bulat adalah amat berguna untuk menambahkan garisan pada objek atau imej tertentu. Ÿ Sebelum memulakan proses catan. Terdapat berbagai teknik mencatan yang boleh dihasilkan semasa mewarna. Ÿ Hujung berus jenis bulat digunakan untuk mendapatkan kesan garisan tebal atau nipis seperti yang terdapat pada lukisan cina oriental. Kebanyakan pelukis menggunakan warna air bagi tujuan menjadikan catan mereka lebih hidup. Ÿ Jalinan-jalinan yang hendak dibuat perlu ditambah kemudian. Ia berbentuk lutsinar. Contoh: seperti bahagian langit atau bumi Ÿ Kemudian warnakan dengan warna yang dikehendaki di atas permukaan basah tersebut. (iii) Warna Minyak Ÿ Warna minyak juga bersifat legap seperti warna poster. Tujuannya ialah untuk mendapatkan idea keseluruhan catan.NOTA PADAT MENGGAMBAR Ÿ kalis air dan minyak Ÿ dihasilkan di permukaan kanvas 4. alam semulajadi. Ÿ Ia sesuai untuk menghasilkan catan dinding atau mural (c) Teknik-teknik Mewarna Ÿfaktor utama yang menentukan kualiti hasil sesebuah catan. warna-warna gelap perlu dicampurkan Ÿ Pergerakan tangan akan menentukan halus atau kasar dalam catan tersebut. Ÿ Jika terdapat kesilapan mewarna semasa proses mewarna. Ÿ Biasanya warna latar didahulukan semasa proses catan dilakukan Ÿ Jika terdapat kesilapan semasa mewarna. Ÿ Caranya ialah dengan membasahkan bahagian kertas yang akan diwarnakan dahulu dengan air kosong. campurkan lebih air pada warna tersebut untuk mendapatkan warna yang cerah Ÿ Untuk mendapatkan ton warna gelap. oleh itu berhatihati semasa mewarna. (ii) Warna Poster Ÿ Warna poster berlainan dengan warna air. Pastikan warna tersebut kering dahulu. kebanyakan teknik-teknik mencatan adalah secara spontan dan terus menerus. Fresko Kapurplaster Air atau air kapur Ÿ bancuhan pewarna dan air disapukan ke atas lapisan kapur plaster yang masih lembap. Cat Tempera Air Kuning telur Ÿ bersifat lutsinar tetapi tidak seperti cat air Ÿ sesuai di permukaan kanvas dan kertas 6. Cat Gouache Air Gam arab Ÿ bersifat lutsinar dan legap Ÿ cepat kering Ÿ sesuai di permukaan kertas 7. Rupa bentuk atau idea tersebut boleh dilukis dengan pensel terlebih dahulu. Cat Minyak Turpentine Minyak linsid Ÿ bersifat legap dan tebal Ÿ lambat kering Ÿ hanya sesuai untuk permukaan kanvas 5. alam benda dan potret.

Warna yang dicairkan dahulu disapukan di atas permukaan yang kering. 2. Sebelum menghasilkan lapisan baru pastikan lapisan awal kering dahulu. Warnawarna ini tidak boleh dihasilkan dengan mencampur warna-warna lain.Teknik yang menggunakan berus atau semburan atau berus gigi yang melibatkan renjisan warna cair ke atas permukaan untuk menghasilkan kesan yang spontan dan menarik.Menghasilkan catan dengan menyapu warna selapis demi selapis ke atas kertas untuk menghasilkan kesan ton dan pencahayaan.Teknik yang melibatkan sapuan warna yang pekat disapu ke atas lapisan warna yang cair atas permukaan kertas yang telah dibasahkan 4. ”Was” -. Ÿ Peluntur warna yang digunakan di rumah boleh juga digunakan untuk membuang warna pada bahagian catan yang tidak perlu. Hasilnya tebal dan kering berlegap (d) Span -.terhasil dari campuran warna asas dengan warna sekunder Contoh: kuning + hijau = kuning kehijauan Kuning + jingga = kuning kejinggaan Biru + hijau = biru kehijauan Biru + ungu = biru keungguan Merah + ungu = merah keungguan Merah + jingga = merah kejinggaan Warna-warna tersebut seperti yang dinyatakan tadi boleh digubah atau dihasilkan semula dengan tiga cara iaitu: ŸGubahan warna sewarna atau monokrom -.Adalah warna yang terletak secara bertentangan dalam roda warna. Sesuai untuk menghasilkan kesan air span awan. Di antaranya ialah: 1. Basah atas basah -. berus yang bersih dan lembap.Ia dihasilkan dengan mencampurkan warna asal dengan warna hitam atau putih untuk mendapatkan ton warna gelap atau terang.Teknik ini menghasilkan jalinan kasar seperti daun pokok. Biasanya berus atau span digunakan.terdiri daripada tiga warna utama. 3. pasir dan daun pokok. pantai. Ÿ Warna seharusnya dicampur di atas palet atau pembancuh warna Ÿ Span.terhasil daripada dua campuran warna asas. tanah dan sebagainya dengan menggunakan span untuk menggantikan berus (e) Semburan berus -. Dengan cara ini akan menampakkan kesan timbul dan dimensi bagi sesuatu objek yang diwarnakan.NOTA PADAT MENGGAMBAR Ÿ Berus jenis lebar yang diletakkan warna dan sedikit air apabila disapu ke atas permukaan kasar akan mendapat kesan ”dry brush” Ÿ Berus perlu dibersihkan dengan air bersih untuk mendapatkan kesan yang cantik bukannya berlumut. Teknik ini dinamakan ”glazing” Ÿ Nilai warna yang kontras dan kuat memberikan warna catan yang bermaya Ÿ Warna pada tiup botol apabila tidak dijaga akan menjadi keras tetapi tahukah anda bahawa warna yang keras boleh digunakan apabila dibasahkan semula Ÿ Penggunaan warna terus dari botol atau tiub akan menyebabkan kelihatan tidak natural dan dianggap masih belum mahir Ÿ Catan yang sudah siap boleh dibingkaikan TEKNIK CAT AIR Terdapat 4 jenis teknik cat air. Kombinasi 8 / 33 Sarbinipani2009 . Antara kesan lain yang boleh terhasil daripada penggunaan alat yang berbeza. Antaranya adalah: (a) Kering bertindih -. Warna boleh dikategorikan kepada beberapa bahagian warna. Ÿ Warna air apabila disapu lapisan demi lapisan akan menghasilkan kombinasi dan intensiti warna yang menarik. Berikut ialah jenis-jenis warna yang terdapat dalam roda warna: Ÿ Warna asas -. Ÿ Warna penggenap -. Ia menjadikan hasil kerja seseorang itu lebih menarik dan dapat menceriakan suasana. Hasilnya kesan lutsinar. poster.Warna dicairkan dahulu dan disapukan di atas permukaan yang basah. Contoh: merah Biru kuning Ÿ Warna sekunder -. APLIKASI ALAT. mural dan corak pada kain. Bahan ini sesuai digunakan pada dakwat berwarna Ÿ Sapuan warna gelap ke atas permukaan kertas dan ditambah air pada setiap sapuan akan mendapatkan satu ton yang menarik iaitu dari gelap ke terang Ÿ Warna terang yang tidak dicampur dengan air akan memberikan kontras yang kuat.Teknik yang melibatkan sapuan warna cair ke atas permukaan yang basah. Teknik-teknik ini diolah dan digunakan mengikut kesesuaian atau kesukaan pelukis. Contoh: kuning + biru = hijau Merah + kuning = jingga Merah + biru = ungu Ÿ Warna tertier -. MEDIA DAN TEKNIK (a) Menentukan Tema/Subjek Berikut ialah contoh tema-tema yang boleh dihasilkan: Diri sendiri -Fantasi Apa yang saya bayangkan -Pengalaman Sendiri Aktiviti Figura Manusia -Lanskap -Imej dan idea (b) Campuran Warna Warna memainkan peranan yang amat penting dalam proses mencatan. kapas dan kain boleh digunakan untuk membuang warna semasa masih lembap.Teknik ini menghasilkan jalinan kasar seperti jalinan padang rumput.Titikan warna untuk membentuk objek atau corak yang menarik (b) Renjisan -. (c) Tindihan -. Warna-warna ini akan menimbulkan kesan yang kontra dan banyak digunakan dalam iklan. Basah atas kering -. Kering atas basah -.

kita sudah boleh menganggarkan warna-warna apakah yang sesuai digunakan dalam sesuatu tema atau tajuk catan yang hendak diwarnakan. indah.merah -. bagi tujuan keagamaan. terang atau gelap dalam sesebuah catan akan memberikan kesan kedalaman sesuatu ruang itu. Ÿ Pengertian warna dalam simbol. Ÿmempunyai nilai-nilai tertentu dan terbahagi kepada dua bahagian iaitu ton warna dan kroma warna.merah Jingga -. lembut dan cair akan kelihatan ruang yang jauh. Contoh warnawarnanatural yang terdapat di persekitaran kita ialah warna putih.biru -. media. peperangan. kedamaian. kecemasan dan kemalangan. nilai warna atau kroma warna digunakan dalam sesuatu catan. Ÿ Pengertian warna dalam aspek asas seni reka -. kebakaran. Biasanya warna putih dan kuning dapat memberikan cahaya yang terang manakala warna biru dan hitam dapat memberikan cahaya yang gelap. teknik mewarna dan campuran warna yang sesuai dengan situasi yang hendak dihasilkan pada catan tersebut.bahan. warna kuning dikaitkan dengan raja dan pemerintahan. ungu. Seringkali warna dikaitkan dengan apa saja imej atau objek yang berada di sekeliling kita. di tepi tasik dan suasana di dalam hutan. bersemangat. Warna natural pula adalah warna-warna yang bukan berada dalam warna warna asas/utama. selesa.hijau -. Warna-warna ini juga dipanggil warna keluarga dan dapat menimbulkan rasa aman. warna sekunder dan warna tertier. tenteram. Perkara kedua yang perlu diambil kira ialah pemilihan peralatan. untuk menggambarkan perasaan dan menunjukkan budaya masyarakat tertentu.ungu Merah -.ungu -.hijau Ÿ Warna harmoni -. kuning. jingga dan kuning.Warna bendera Malaysia terdiri dari warna biru.Warna merah dianggap lambang keberanian dan membawa keuntungan dan kemewahan bagi masyarakat Cina.ungu R warna panas ialah merah. pekat. Sebagai contoh warna merah bercampur dengan warna hijau dengan nisbah yang berbeza akan mewujudkan kroma warna. RTon warna ialah nilai cahaya yang wujud hasil dari warna gelap atau warna terang pada sesuatu objek.Ialah warna-warna yang terletak bersebelahan dalam roda warna. Warna-warna ini juga disebut sebagai warna pastel atau warna yang lembut. Ÿ dikaitkan dengan alam semulajadi. biru dan hijau. Biasanya warna-warna cair. lambang dan corak -Warna-warna yang sesuai digunakan ialah warna kontra. Campuran warna penggenap dalam roda warna dengan intensiti yang berbeza nisbahnya disebut kroma warna. corak anyaman. Ÿ Pengertian warna dalam situasi tertentu -. Ia kelihatan menepati warna yang sebenar. untuk menarik perhatian. Media dan Teknik ŸPemilihan tajuk atau tema penting sebelum memulakan catan supaya dapat menghasilkan catan yang baik. warna yang cerah. gelap dan panas akan menampakkan ruang dekat dan warna yang kelabu. Ÿ Pengertian warna dari segi psikologi -. warna putih menunjukkan bersih dan suci. lembut dan sebagainya. Pernyataan berikut adalah contoh bagaimana warna-warna boleh diterjemahkan dalam sesuatu persembahan hasil karya seni: Ÿ Pengertian warna dalam budaya setempat -. 9 / 33 Sarbinipani2009 . Ÿdapat menimbulkan suasana riang. Contoh warna harmoni adalah seperti berikut: Contoh: merah -. hitam dan kelabu. warna penggenap. Manusia menggunakan pelbagai warna bagi sesuatu tujuan sama ada sebagai unsursimbol. tumbuh-tumbuhan dan air. peperangan dan kecemasan.hijau Biru -. (b) Kemahiran Mengaplikasikan Alat.jingga Kuning -. bersih dan suci bagi masyarakat Melayu. Untuk mendapatkan kesan perspektif warna. R warna-warna sejuk ialah seperti warna.biru Ungu -. warna merah lambang keberanian.kuning Kuning -. PERSEMBAHAN HASIL KARYA (a) Ekspresi Diri Setelah mengenali serba sedikit tentang jenis-jenis warna. Perkara ketiga ialah aspek asas unsur-unsur seni yang terdiri daripada garisan. cerah dan terang akan kelihatan dekat manakala penggunaan warna pudar. Ÿdikaitkan dengan objek / imej seperti api. warna asas dan warna sekunder.NOTA PADAT MENGGAMBAR warna-warna utama yang bertentangan dengan warna sekunder adalah seperti berikut: Contoh: biru -. Warna juga dapat menimbulkan ruang perspektif samada kelihatan dekat atau jauh dengan menggunakan warna pekat. kelembutan dan nyaman. Warna biru dikaitkan dengan perpaduan. Warna-warna sejuk pula sesuai digunakan untuk tajuk-tajuk catan seperti suasana keindahan di air terjun.Warna boleh menimbulkan bentuk sesuatu imej/objek dengan mengaplikasikan ton/kroma warna dengan nisbah tertentu pada objek tersebut.Warna panas sesuai digunakan untuk tajuk-tajuk catan seperti kemalangan jalanraya. cahaya dan matahari. sejuk dan cair akan menampakkan ruang yang jauh.jingga -. merah dan putih. simbol lalu lintas jalanraya dan perhiasan dinding. Unsur seni jarak dan ruang amat penting dalam sesebuah catan. label. Warna-warna ini juga boleh digunakan dalam menghasilkan warna corak pada baju. Sebagai contoh. kain. Warna hijau pula sering dikaitkan dengan keislaman. Warna-warna sejuk ini dikatakan dapat menimbulkan suasana sejuk. Campuran warna tersebut menjadikan catan akan kelihatan lebih menarik dan harmoni.

campuran warna dan asas senireka dalam catan ini: Langkah 1: Melakar struktur asas figura dan khemah dengan pensel Langkah 2: Mengolah idea dengan memberikan penekanan pada bentuk figura. gam. ruang perlu diaplikasikan dalam catan tersebut. bentuk. khemah. Tak secara langsung nilai-nilai estetik akan wujud pada diri setiap murid dan akhirnya dapat menghargai dan menilai apa yang dilihat. Ÿ Dihasilkan melalui sapuan warna-warna basah ke atas satu permukaan rata.warna persekitaran yang tidak terdapat dalam warna asas. Ÿ hasil kerja estetik dipersembahkan secara 2D.. objek atau imej dalam pembelajaran terpimpin. Ÿ Warna penggenap . penegasan dan kepelbagaian juga diambilkira. situasi tertentu dan simbol. ŸKolaj bermakna menghasilkan satu komposisi artistik daripada imej atau gambar yang berlainan. Ÿ Menghargai sesuatu hasil seni dapat berkomunikasi dan dapat menyuarakan isi hati. harmoni.campuran warna penggenap dalam roda warna dengan intensiti yang berbeza Ÿ Warna natural atau pastel . bayang dan kepelbagaian warna.warna yang bertentangan dalam roda warna Ÿ Warna harmoni terdiri dari beberapa warna yang terletak bersebelahan dalam roda warna Ÿ Ton warna . rupa. (c) Apresiasi Seni Apabila kita memperkatakan tentang apresiasi seni ia bermaksud penilaian atau mempunyai kepekaan terhadap sesuatu gambaran. sekunder atau tertier. jalinan. Tidak lupa juga aspek prinsipprinsip rekaan seperti pergerakan. Terdapat dua kata-kata yang dikemukakan oleh Sir Herbert Read berkaitan teori perkembangan seni kanak-kanak. ŸTeknik di mana imej bergambar atau corak berjalinan dihasilkan secara ”superimpose” di antara satu sama lain 10 / 33 Sarbinipani2009 . Ÿ Satu komposisi daripada imej yang berlainan dan daripada berbagai media. Di antaranya ialah: „Art is creative self-expressio n . kesatuan. bahan. segi psikologi. gunting.nilai cahaya yang wujud hasil dari warna gelap atau terang pada sesuatu objek Ÿ Kroma warna . Definisi Kolaj 4 Ÿbermakna potong. latarbelakang yang berlainan dan daripada berbagai warna dan corak. imbangan. tampal sesuatu bahan ke atas suatu permukaan Ÿperancis bermaksud gam.NOTA PADAT MENGGAMBAR warna. media yang digunakan Ÿ Teknik-teknik yang digunakan ŸPenilaian RUMUSAN CATAN Ÿ satu proses gambaran pemikiran secara nyata. Selain dari itu ia dapat menyuarakan rasa hati seseorang apabila berhadapan dengan catan tersebut. aspek asas senireka. dan „Works of art express and communicate universal value Dari kata-kata Sir Herbert Read itu jelaslah bahawa menghargai sesuatu hasil karya seni adalah salah satu cara bagaimana seseorang itu boleh berinteraksi dengan diri sendiri dan orang lain. kontra. Ÿsatu hasil kerja seni mengandungi sebahagian imej seperti gambar foto atau dari cetakan majalah disusun dan ditindih ŸTeknik mencantum potongan gambar menjadi satu komposisi. dan persekitaran supaya lebih menarik serta memberikan penekanan pada kesan cahaya. Apresiasi seni melibatkan beberapa perkara: Ÿ Pengetahuan tentang tema atau tajuk yang dilukis Ÿ Cara pelukis menginterpretasi gambar Ÿ Alat. Ÿ satu cabang seni menggambar yang banyak menggunakan warna sebagai bahan untuk menghasilkan gambar Ÿ Perkara yang paling penting dalam proses mewarna ialah kawalan kepekatan campuran warna dan air Ÿ Warna poster mempunyai sifat legap dan tebal Ÿ Warna air bersifat lutsinar dan lembut Ÿ Cat akrilik sesuai dihasilkan di permukaan kanvas Ÿ Cat minyak perlu dicampur minyak linsid untuk mencairkan warna dan sesuai di permukaan kanvas Ÿ Cat tempera lebih bersifat lutsinar juga sesuai di atas kanvas Ÿ Cat gouache cepat kering manakala fresko sesuai digunakan di permukaan dinding/mural Ÿ Pemilihan tema atau tajuk penting sebelum memulakan proses mencatan Ÿ Berus yang berbagai jenis mempunyai fungsi yang tersendiri Ÿ Berbagai jenis teknik boleh digunakan untuk menghasilkan catan Ÿ Warna asas terdiri daripada tiga warna Ÿ Warna sekunder ialah hasil campuran dua warna asas Ÿ Warna tertier adalah campuran warna asas dengan warna sekunder Ÿ Warna monokrom dihasilkan dengan campuran warna putih atau hitam. Kerja-kerja dibuat dengan menampal cebisan kertas-kertas. khemah dan persekitaran secara lebih tepat dan terperinci Langkah 3: Menghasilkan lukisan penuh Langkah 4: Menggunakan cat air untuk menggambarkan bentuk figura. Ÿ Warna boleh diterjemahkan dalam pelbagai perspektif iaitu dari sudut budaya setempat. keratan akhbar atau manamana bahan berbentuk 2D dilekat dan di satukan di atas permukaan. kain atau bahan lain di atas permukaan 2D. koyak. Ÿ Berbagai jenis bahan dilekat disatu permukaan khas disebut kolaj. Ÿ Satu teknik menggambar di mana foto.

2. kulit kayu pokok. ”french curve” Melukis dan memotong kepingan kertas yang bengkok 6. Kompas Untuk melukis bulatan. ŸMereka bebas menggunakan apa sahaja peralatan.. Media yang terdedah akan kelihatan kusam. Tujuannya ialah untuk mendapatkan ”mood” bagi sesuatu hasil kerja kolaj. Pisau kraf Memotong bahan nipis seperti kertas dan fabrik. 8. Gam model Pekat Legap Pelekat untuk batu. kertas warna air. dan tempera juga digunakan untuk bahagian latarbelakang kolaj. kertas majalah. Pensel atau pen Membuat lakaran 14. Kawasan yang tebal memerlukan berjam-jam untuk kering 5. ŸWarna minyak adalah tidak digalakkan untuk menghasilkan kolaj kerana bahan susah melekat pada permukaan. atau memotong bulatan apabila pisau ”blade” digunakan bersamanya Ÿbahan-bahan sampingan yang boleh digunakan untuk menghasilkan kolaj seperti berbagai jenis papan pengalas. Span Menekan warna untuk mendapatkan kesan jalinan 12. kain. Warna yang paling baik digunakan dalam menghasilkan kolaj ialah warna akrilik dan warna air kerana berganding baik dengan berbagai jenis gam. Plastik tiga segi Sudut rata dalam setiap potongan. mat board. bahan ringan. (c) Teknik Ÿ Penggunaan bahantara yang bersesuaian dengan tema atau tajuk catan juga perlu diambil kira apabila menjalani proses kolaj. logam. teknik . kikis. Gunting Memotong bentuk bulat. kain 3. Tukar mata pisau selalu untuk mendapatkan mata yang tajam dan pemotongan yang bersih dan licin. Boleh digunakan sebagai varnish pada akhir proses kolaj. kertas pastel. warna poster. Melindungi kolaj dari tangan yang kotor dan lebihan gam 11. Gam kilat Cair Lut sinar Pelekat untuk kertas. ŸBuat lakaran pada kertas lukisan untuk menyenangkan kerja-kerja menampal ŸSapukan gam pada permukaan kertas. ŸBiasanya bahan-bahan yang digunakan adalah tahan dan boleh kekal ŸWarna-warna basah seperti cat. foam board. Pembaris Membuat potongan yang panjang. bahan ringan. Berikut pula peralatan yang boleh dicadangkan untuk digunakan dalam menghasilkan kolaj: Alat Kegunaan 1. Berus Digunakan untuk aplikasi warna dan pelekat pada kolaj. Kadangkala kerja-kerja menghasilkan kolaj ini tidak menggunakan pelekat tetapi menggunakan skru. ikatan. Berikut ialah contoh teknik yang paling mudah bagaimana seseorang itu boleh menghasilkan sebuah kolaj: Ÿtema atau tajuk yang hendak dihasilkan supaya mesejnya sampai ŸSediakan dan racik/koyak/gunting bahan-bahan seperti kertas atau fabrik yang diperlukan untuk kolaj tersebut. illustration board. kertas hiasan. 5. warna air. akrilik. Plastik pembungkus makanan Menutup kerja kolaj di kedudukan sebenar. Gam tidak kilat Cair Lut sinar pada lapisan pertama. ŸBerbagai jenis kertas juga boleh dicadangkan seperti kertas kolaj. 11 / 33 Sarbinipani2009 . ŸPelekat akrilik adalah yang terbaik untuk digunakan pada kerja-kerja kolaj. Gesso Krim Legap Serupa dengan cat akrilik putih. kertas binaan. media. Terlalu banyak lapisan akan mengaburkan gambar di bawahnya 3. kertas eksotik. Kertas tekap Membuat lakaran 13. Hujung mata pisau boleh digunakan untuk mengangkat cebisan kertas.NOTA PADAT MENGGAMBAR ŸSatu hasil kepingan seni dibuat dengan menggam berbagai elemen. Palet Untuk kegunaan warna air atau akrilik 7. kain. dipotong. Gam gel Krim Lut sinar Pelekat untuk kertas. kontra pada kolaj anda. Berikut ialah contoh berbagai jenis pelekat atau gam yang dicadangkan untuk digunakan ke atas kerja-kerja menghasilkan kolaj: Media Jenis Ketelusan Kegunaan 1. ŸGam cebisan kertas atau fabrik mengikut gaya tersendiri untuk mendapatkan satu hasil kerja kolaj yang baik ŸApabila sudah kering sapukan pula gam di atas lapisan pertama untuk menampal kertas bagi menimbulkan kesan objek. wood and hard board. ŸDapatkan kertas pelbagai warna untuk menimbulkan kesan jalinan. menggunakan sudut empat segi untuk memeriksa bentuk empat segi yang diperlukan 4. kertas lukisan. Boleh digunakan sebagai varnis pada akhir proses kolaj 2. 4. dawai untuk melekatkan bahan ke atas kolaj. Boleh digunakan untuk 3D. harmoni. (b) Alat dan Media Ÿmenjadikan objek-objek di sekeliling mereka berharga untuk dijadikan bahan-bahan dalam hasil kerja kolaj mereka. surat khabar. Lapisan seterusnya lut cahaya Pelekat untuk kertas. Bekas air Membersihkan berus daripada kekotoran warna dan gam 9. warna apabila kering. kain. Digunakan untuk menutup bahan berasid sebelum mengecat atau menghasilkan kolaj. ”water colour Board”. Ÿ Satu susunan objek dan bahan di atas dilekat di atas suatu permukaan supaya menjadi satu gambar bagi sesuatu tajuk atau tema tertentu. Penggelek Menekankan kepingan bahan-bahan di atas tempatnya 10.

Projek secara berkumpulan dalam menghasilkan sesuatu tema adalah lebih cepat dijalankan daripada individu. itik. basikal. bahan dan media. ayam. banglo. rumah teres. Ini adalah satu cara bagaimana menjalankan aktiviti menggambar secara lebih seronok dan gembira. pondok. Satu cara memperkenalkan perasaan kedalaman atau menampakkan ruang dalam kolaj ialah dengan pertindihan objek. PERSEMBAHAN HASIL KARYA Aktiviti kolaj boleh dikatakan agak rumit dan cerewet untuk disudahkan kerana ia banyak melibatkan koordinasi tangan. Permukaannya lembut dan sesuai digunakan untuk murid-murid di sekolah rendah. mata dan perkaitan dengan persekitaran mereka sangat penting. Hasil kerja seni yang mereka buat adalah untuk tujuan bergembira dan mendapatkan keseronokan. keluarga. lalang. Mereka mula meneroka dan guru mengambil peluang untuk bertanya. dipotong. Permukaan yang paling sesuai adalah dari jenis strawboard dan kadbod ini boleh didapati secara percuma dari kotakkotak. boleh bercerita. Tidak semua bahan yang digunakan dalam menghasilkan kolaj sesuai dengan satu jenis pelekat sahaja. sajak. Cara meletakkan tali tersebut pada permukaan boleh dipelbagaikan seperti berkumpulan.NOTA PADAT MENGGAMBAR Ÿ Teknik potong kertas dan fabrik Ÿ Teknik koyak kertas dan fabrik ŸTeknik menggunakan berbagai jenis kertas yang berjalinan Ÿ Teknik media campuran Ÿ Teknik kertas tisu ŸTeknik tisu dan kertas buangan Ÿ Teknik catan dalam kolaj Ÿ Teknik percikan dalam kolaj Ÿ Teknik span dalam kolaj Ÿ Teknik ÂskrapingÊ dalam kolaj Ÿ Teknik stensil dalam kolaj Ÿ Teknik jalinan dalam kolaj APLIKASI ALAT MEDIA DAN TEKNIK Tema boleh dipelbagaikan mengikut kesesuaian guru atau muridseperti tema: Ÿ Cerita. Teknik menggunting banyak berlaku pembaziran kertas tetapi cebisan kertas tersebut boleh juga digunakan untuk menghasilkan kolaj di masa akan datang. Berat kertas dan fabrik adalah berbeza. Murid-murid lebih peka terhadap benda-benda baru dan pelik. metafizik dan agama ŸPengenalan menggunakan fabrik dalam kolaj kepada murid-murid adalah supaya mereka peka terhadap berbagai jenis permukaan dan jalinan yang ada pada bahan tersebut. Sebagai contoh murid boleh menghasilkan sebuah kolaj diatas Âillustration board atau mounting board ŸWarna latar adalah sangat penting kerana setiap warna yang digunakan untuk objek kemudian perlu berhubung kait atau bersesuaian dengannya. daun. menjadi pelukis apabila berhadapan dengan berbagai alat. jiran Ÿ Rumah. Ia tidak memerlukan budget yang besar. cawan. Terdapat dua cara menggunakan fabrik dalam kolaj iaitu secara menampal atau menjahit di atas sesuatu permukaan. Di peringkat simbolik pula kanak-kanak dikatakan 12 / 33 Sarbinipani2009 . anjing. Kadangkala tali yang berbagai jenis ketebalannya dan berbagai jenis warna boleh digunakan. harimau. Ÿ pandai menyesuaikan tahap murid-murid yang hendak diajar dengan aktiviti yang hendak dijalankan di kelas. kawan. rumah kampong. ŸTali juga adalah antara bahan yang popular digunakan dalam menghasilkankolaj. Ÿ Alam benda seperti meja. kerusi. mata. Ÿ Tahap manipulatif ialah tahap di mana kanak-kanak suka meneroka apa saja yang dilihat dipersekitaran mereka dan berusaha mendapatkan bukti-bukti dari penerokaan mereka. burung. Kain perca boleh digunting. digulung. pantun dan nyanyian Ÿ Figura secara individu. papan kalender dan papan iklan. ditindih atau dilipat semasa proses menampal keatas permukaan. ketekunan dan perasaan individu yang menghasilkannya. Pelekat jenis cepat kering sesuai digunakan pada tali. rumah flat. orang awam. Ÿtahap simbolik dan tahap realistik. Bahan latar yang paling sesuai ialah seperti kain kanvas yang kasar supaya dapat menahan berat kolaj di atasnya. kuda Ÿ Pokok. garpu. kesan-kesan jalinan dan kesan permukaan tidak rata ke atas kolaj akan kelihatan menghasilkan satu kelainan. Pelekat diratakan di atas permukaan strawboard tersebutdan diratakan dengan spatula. Pada peringkat ini koordinasi tangan. sudu Ÿ Fenomena alam dan sains. Kemudian tali yang telah disusun tadi dilekatkan di atas permukaan bergam. disimpulkan. Bahan ini digunakan untuk mengetahui dengan lebih dekat lagi tentang jalinan dan bagaimana mengaplikasikan tali dalam kegiatan menggambar. Tahap keupayaan kanak-kanak boleh dikategorikan kepada tiga tahap iaitu Ÿtahap manipulatif. Gunakan pisau kraf dan pembaris untuk memotong rupa tanpa memikirkan bentuk sebenar. Berbagai jenis tali terdapat di pasaran dan penggunaannya di dalam kolaj perlu disesuaikan dengan jenis pelekat. Dalam kolaj ini menindihkan epal dan jug air secara automatik memberitahu pemerhati bahawa jug air lebih jauh ke belakang daripada epal tersebut. bergulung atau bebas supaya mendapat permukaan jalinan yang berlainan. Mereka juga boleh mengaitkan pengalaman lalu dengan benda-benda yang mereka lihat sekarang. Tahap perkembangan murid-murid adalah berbeza dan banyak dipengaruhi oleh keupayaan dan sikap kanak-kanak itu sendiri. dipiuhkan. gajah. piring. buahbuahan. Mereka boleh menjadi pencipta. sayur-sayuran. ŸMemperkenalkan unsur ruang dan kedalaman dengan membuatkan kerusi lebih kecil daripada objek di hadapan. Setelah ditampal. bunga. berantai. Lebihan kain perca boleh didapati dengan mudah di kedai-kedai menjahit pakaian. calet Ÿ Haiwan seperti kucing.

Cari dari majalah untuk mendapatkan kawasan dan menggunakan bahagian yang berwarna dan gambargambar yang boleh digunakan. Lihat contoh media campuran oleh pelukis terdahulu. Teknik-teknik lain boleh diaplikasikan seperti menambahkan garisangarisan dengan menggunakan pen marker. gunting. Fikirkan imej atau gambar-gambar yang bersesuaian dengan lirik/baris sajak yang dipilih. bersatu hati untuk melambangkan kesatuan dan keharmonian 2. Apakah teknik tambahan yang anda gunakan untuk melengkapkan kolaj tersebut? 7. 4. bahan-bahan terbuang/jumpa dan sebahagian dari lagu/ sajak. Tulis lirik yang dipilih dan fikir tentangnya untuk diaplikasikan ke dalam kolaj. Sarbinipani2009 13 / 33 . ARAHAN: 1. Perhatikanbagaimana mereka menghasilkannya. rupa. warna-warna poster. Bagaimana kamu membuat eksperimen dengan tindihan kertas-kertas warna dari majalah. majalah. Lukis lakaran yang dipilih di atas kertas putih keras. 3. Cari satu idea yang boleh dikaitkan dengan sikap bekerjasama. Rancang beberapa komposisi dengan menggunakan lakaran-lakaran untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan. 5.NOTA PADAT MENGGAMBAR suka membuat eksperimen kerana dikatakan suka terhadap sesuatu benda itu. ŸPada tahap ini seorang guru itu haruslah memperkenalkan berbagai jenis alat. marker. Susun gambar-gambar sebegitu rupa untuk menampakkan konsep kesatuan dan keharmonian Semasa menampal kertas berwarna dari majalah dan tisu-tisu berwarna. Korelasi visual dan membuat pemerhatian sangat penting di tahap ini. krayon atau cat. Apakah elemen-elemen yang perlu diambilkira semasa menghasilkan lakaran? 3. gambar-gambar dari majalah. Fikirkan tentang jalinan. Adakah anda bersihkan kawasan kerja anda? CONTOH 2 TAJUK: Kolaj media campuran OBJEKTIF: Hasilkan sebuah kolaj media campuran dengan menggabungkan simbol-simbol visual. fikirkan bahagian atau barisbaris penting pada lirik lagu atau sajak. Apakah jenis alat. Lakaran yang mana satu dipilih dan kenapa? 4. media dan teknik dalam setiap kegiatan menggambar yang mereka jalani. Sediakan alat dan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan kolaj tersebut. Tidak perlu berada dalam keadaan kemas dengan meletakkan kertas-kertas warna tersebut di dalam garisan lakaran semasa menghasilkan kolaj. tolong menolong. CARA-CARA MENILAI: 1. Apakah sebenarnya yang hendak anda sampaikan dalam kolaj tersebut? 10. Untuk menghasilkan kolaj yang bermakna. Apakah perasaan anda apabila melihat hasil kerja anda? 9. ŸTujuannya adalah untuk menggalakkan murid-murid berkomunikasi. gunting. Apakah tema/tajuk yang boleh dipilih untuk menerangkan tentang konsep kesatuan dan keharmonian? 2. 3. Kumpul bahan-bahan lain untuk digunakan dalam menghasilkan kolaj. berinteraksi dengan kawan-kawan dan guru. 6. Imej-imej disusun mengikut perasaan sendiri tanpa memikirkan logik. 5. bentuk. Jalani satu sesi penilaian dan kritikan (apresiasi seni) secara mudah. ALAT DAN BAHAN: Kertas lakaran. Buat satu lakaran ringkas untuk mendapatkan idea keseluruhan kolaj. tak perlu hasilkan secara teliti sebaliknya boleh ditindih kertas-kertas tersebut supaya nampak lebih natural dan bebas. Pilih satu yang terbaik. tisu berwarna-warni. Unsur ruang masih kurang jelas. Bingkaikan hasil kerja kolaj tersebut dengan kemas dan gantung di tempat yang sesuai supaya senang dilihat. 6. meluahkan perasaan dan isi hati. Imej atau objek yang dilukis bersifat tidak tepat. pensel. bahan. gosokan dari objek yang berjalinan untuk menampakkan kesatuan dan keharmonian dalam hasil kerja tersebut. kertas lukisan tebal. Fikirkan bagaimana anda dapat selitkan atau simpulkan ke dalam katakata yang dipilih sebagai salah satu elemen penting dalam kolaj. ARAHAN: 1. berus lukisan. warna-warna kering. warnawarna basah dan kadbod poster. 4. 2. barangan jumpa atau bahan terbuang. bahan. media dan teknik yang anda gunakan dalam kolaj tersebut? 5. kertas-kertas tisu dan imej-imej yang digunakan? 6. membuat kritikan yang membina dan membuat penilaian tentang persembahan ŸCONTOH 1 TAJUK: Kolaj dari tisu dan gambar majalah OBJEKTIF: Rancang dan hasilkan sebuah kolaj berbentuk 2D dari bahan kertas tisu dan gambar majalah untuk menerangkan konsep kesatuan dan keharmonian ALATAN DAN BAHAN: kertas lukisan. Susun di permukaan kertas tebal bahan-bahan yang dipilih untuk mendapatkan gambaran keseluruhan kolaj dan jangan digam. gam. 7. pensel. 7. gam. Terangkan bagaimana kamu membuat persembahan dan kemasan kolaj anda? 8. saiz dan warna bahan yang dikumpul. krayon. ŸSebagai contoh: warna coklat pada kasut atau kek boleh digunakan untuk menghasilkan batang pokok atau warna biru air laut boleh digunakan pada pakaian pada imej atau gambar dalam kolaj. kadbod.

alam sekitar Ÿ Menggunakan potongan gambar-gambar yang berkaitan dari manamana media cetak untuk menghasilkan satu tajuk atau tema. menindih bahan-bahan di atas permukaan rata. RUMUSAN KOLAJ Ÿsatu komposisi artistik yang mengandungi berbagai imej. berbagai jenis kertas dan fabrik. Ÿ Aktiviti kolaj banyak melibatkan koordinasi tangan dan mata. Kombinasi seperti ini dihasilkan oleh George Grosz pada tahun 1915. Ÿkomposisi gambar dicipta dengan menggunakan teknik superimpose dengan menyusun berbagai cebisan gambar dengan cara yang kreatif untuk menghasilkan satu hasil karya montaj. Ÿ Langkah terakhir yang sangat penting dan perlu dititikberatkan ialah memperlihatkan kejadian sebenar. Pergerakan Dadaisme di Berlin banyak menghasilkan aktiviti montaj dalam seni rupa moden. jalinan. Ÿ Berbagai jenis permukaan boleh digunakan dalam menghasilkan kolaj bergantung kepada jenis bahan-bahan yang hendak digunakan. cetakan yang disusun supaya bercantum. garisan. ŸTeknik foto montaj ini kemudiannya menjadi ikutan ramai dan digunakan oleh pelukis-pelukis aliran Surealisme seperti Salvador Dali. Ÿ Satu corak tidak semestinya bermaksud sebagai kerja seni halus dibuat melalui proses menampal satu bahan ke atas bahan yang lain ŸDalam kerja-kerja seni montaj. ŸKomposit foto kadangkala dirakam supaya imej terakhir yang dihasilkan akan menjadi satu cetakan fotografi. Ÿ Tahap simbolik ialah tahap di mana murid boleh menjalani eksperimen mudah dan suka terhadap sesuatu benda. penghargaan. Ÿ Langkah permulaan menghasilkan kolaj ialah dengan membuat lakaran untuk mendapatkan idea atau tema. diubahsuai untuk menghasilkan satu imej. Ÿ Teknik-teknik yang berbagai dalam kolaj mempunyai kesan yang berlainan pada setiap kolaj yang dihasilkan. Contoh terdahulu Seni Halus dalam bidang fotomontaj mengandungi elemen-elemen fotografi superimpose digabungkan dengan warna-warna basah. bahan dan media perlu disesuaikan dengan tahap umur murid. 11. Ÿ Proses menghasilkan satu komposisi gambar supaya menjadi satu komposisi daripada bahagian gambar atau imej disusun menjadi satu hasil kerja seni Ÿ Aktiviti superimpose daripada berbagai elemen. Retrospektif pameran pertama dunia dalam foto montaj diadakan di German pada 1931. menampal. luahan perasaan. 10. Ÿ Bahantara yang digunakan untuk menghasilkan kolaj adalah dari bahanbahan terbuang. bertindih. Ÿ Pelekat-pelekat dan alatan yang digunakan dalam menghasilkan kolaj mempunyai kegunaannya yang tersendiri. Ÿ Proses membuat gambar dari beberapa gambar atau corak disusun secara bertindih di antara satu sama lain. bentuk. Teknik ini digunakan oleh orang-orang professional sebagai compositing atau photoshopping. Jalani sessi ekspresi diri.NOTA PADAT MENGGAMBAR 8. majalah. ruang. Kemudian menular pula kepada orang-orang eropah lain dan menggelar 14 / 33 . 5 MONTAJ Sarbinipani2009 Definisi: Montaj: Ÿ Menampal dan melekatkan gambar-gambar pada suatu permukaan untuk menimbulkan mesej pengajaran. Ÿ Kolaj dihasilkan dengan cara memotong. alatan. Ÿ Tahap manipulatif ialah tahap di mana murid suka meneroka. menggunting. Ÿ Tahap keupayaan murid boleh dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu tahap manipulatif. beberapa gambar foto dicantum untuk menjadi satu komposisi ilustrasi Ÿ imej yang terhasil daripada cantuman beberapa imejan Ÿ hasil seni mengandungi sebahagian daripada imej yang ada seperti dalam gambar foto. ŸTema. kecintaan. Ambil masa untuk membuat pengubahsuaian sehingga anda berasa puas hati tentang cara susunan bahan-bahan tersebut barulah dilekat. huruf ke atas kolaj anda supaya nampak lebih menarik. ketekunan dan perasaan individu. ŸTeknik mencantum dalam satu elemen komposisi fofografi daripada sumber-sumber yang berlainan seperti sebahagian daripada foto-foto. yang berkaitan dengan tajuk perlu diutamakan semasa menghasilkan kolaj. guru harus menyesuaikan tahap umur murid-murid dengan aktiviti kolaj yang hendak dijalankan. Pelukis-pelukis dari aliran Dadaisme telah menggabungkan foto-foto mereka untuk menghasilkan subjek baru atau imej visual sebagai alat yang berkuasa untuk pergerakan Dadaisme menentang Perang Dunia Pertama. pujian dan kritikan seni bersama rakan dan guru. jenis kekacang. Buat persembahan dan kemasan dan gantung ditempat yang sesuai. Tambah warna. rupa. Ÿ Penekanan terhadap warna pada latar belakang. Cara yang sama digunakan pada zaman sekarang menggunakan image editing software. 9. peperangan. mencari bukti dan mendapatkan keseronokan. dan tahap realistik. mengoyak. ŸTahap realistik ialah tahap di mana murid berada di peringkat matang dan boleh meluahkan perasaan melalui hasil kerja mereka. kecuaian. tahap simbolik. (b) Sejarah Ringkas ŸFoto montaj ialah satu proses menghasilkan komposit gambar dengan cara menggunting dan mencantum beberapa foto daripada berbagai sumber. Ÿ Dalam aktiviti kolaj. Ÿ Sebelum mengaplikasikan alatan dan media pada kolaj perlu fikirkan tema terlebih dahulu.

alam benda Ÿ Gambar atau ilustrasi dari majalah/surat khabar seperti figura. Pastikan gambar foto dilekatkan dengan baik supaya tidak ada gelembung udara di bawahnya. Gosok setiap gambar foto yang dilekatkan dengan jari. imej kartun dari majalah. Guna berus lukisan untuk menyapu gam akrilik di atas bingkai plastik. gam akrilik lutsinar. alam semulajadi. Potong setiap gambar foto keluarga. pengambar menggunakan kamera digital. dapatan dari internet. Tampalkan kain tebal pada permukaan bingkai. berus lukisan. 8. paintbrush dan banyak lagi. Imej-imej yang digunakan boleh didapati dari surat khabar. gambar foto. Gunakan bancuhan warna tersebut untuk menyapu dibahagian keliling gambar. MEDIA DAN TEKNIK Kebiasaannya montaj memerlukan gambar foto sedia ada yang boleh didapati dari majalah. tiket panggung wayang. gambar yang diimbas lalu ditampal dan digam gambar- gambar tersebut untuk menimbulkan kesan kelucuan. warna poster. (d) Teknik Aktiviti montaj bukan sahaja boleh dihasilkan secara manual tetapi ianya boleh dihasilkan dengan menggunakan komputer melalui perisian-perisian yang telah dinyatakan. dakwat basah dan berus lukisan Ÿ Gambar-gambar atau imej yang telah diimbas dengan menggunakan pengimbas Ÿ Bahan-bahan terbuang seperti gambar-gambar yang dijumpai. lanskap. 3. butang. bingkai gambar plastik. tali hiasan. warna tempera. ŸDi zaman yang serba moden ini. 7. Ÿ Berbagai jenis tiket seperti tiket bas. CONTOH 2 Di peringkat sekolah rendah guru boleh mencadang kepada murid cara mudah menghasilkan aktiviti montaj dengan menggunakan teknik dari contoh dua ini. Tema atau tajuk perlu disesuaikan dengan gambar foto yang ada pada setiap individu. kerja-kerja menggunakan berus dan objek sebenar dilekat bersama foto montaj. situasi Ÿ Gunting. Murid boleh mengumpulnya dari akhbar atau majalah. Lama kelamaan teknik fotomontaj ini diaplikasikan ke dalam industri iklan pada tahun 1920 sehingga sekarang. majalah. Setelah gam kering. Cara-cara menghasilkannya: 1. bancuhkan warna tempera (warna ikut suka) dengan satu sudu gam akrilik. teknik montaj diperluaskan lagi dengan menggunakan bantuan komputer melalui perisian-perisian tertentu seperti photoshop. Walau bagaimana pun kesesuaian aktiviti montaj menggunakan bantuan komputer perlu dijalankan mengikut kemudahan sedia ada samada di rumah atau di sekolah. gam getah. tumbuh-tumbuhan. CONTOH 1 Tema: Montaj keluarga Alat dan Media: Foto keluarga yang diimbas dengan menggunakan pengimbas. Letakkan tali hiasan di atas perekat simen tersebut.NOTA PADAT MENGGAMBAR aktiviti seni ini sebagai photocollage yang bermakna hasil kerja yang bercita-cita besar atau mempunyai satu impian besar yang mencantumkan typografi. akhbar. Dalam penggunaan alatan dan media untuk menghasilkan satu hasil kerja seni. 15 / 33 Sarbinipani2009 . Ÿbeberapa teknik penghasilan montaj yang boleh dijalankan: R Montaj keluarga R Photomontaj (digital image) R Montaj dari bahan terbuang R Montaj campuran R Montaj tiket R Montaj berlainan tema R Montaj alam semulajadi R Montaj figura R Montaj alam benda R Montaj corak huruf R Montaj haiwan R Montaj tema serupa R Montaj tampalan (patchwork) APLIKASI ALAT. gunting. cawan /pinggan kertas. 4. Setelah gam akrilik cukup kering. digital image. pengajaran dan sindiran terhadap sesuatu tema atau tajuk yang hendak dibuat. kain tebal (felt cloth). Montaj yang dihasilkan ini adalah bertemakan huruf huruf. Murid boleh menghasilkan montaj ini dengan menggunting gambar tersebut dan menyesuaikan kedudukan gambar pada bahagian latar. Letakkan gambar foto di atas bingkai plastik. tiket kereta sewa. (c) Alat dan Media Setiap pelukis mempunyai cara dan gaya yang tersendiri apabila ingin menghasilkan kerja-kerja seni. berbagai jenis gam Ÿ Warna basah seperti warna tempera. pisau pemotong kertas. sapukan pula gam akrilik di sekeliling gambar foto tersebut. Berikut ialah beberapa contoh alatan dan bahan yang boleh digunakan dalam penghasilan aktiviti montaj: Ÿ Gambar foto sebenar seperti gambar keluarga. pelukis akan mengenalpasti bahan apakah yang sesuai dan senang untuk didapati supaya kerja-kerja yang hendak dijalankan tidak terganggu. Hiaskan montaj dengan menggunakan butang. 2. haiwan. Berlainan pula dengan contoh montaj yang dihasilkan dari tiket dan keratan tulisan dari akhbar. Keringkan 6. 5. warna air. gambar yang telah diimbas atau dapatan dari internet. Bila cukup kering sapukan perekat simen di atas bingkai plastik tadi.

Ÿ Cantuman gambar-gambar akan menghasilkan satu imej baru. Ÿ Pelukis dari pergerakan aliran Dadaisme di Berlin banyak menghasilkan aktiviti montaj dalam seni rupa moden. media dan teknik untuk menghasilkan montaj perlu disesuaikan dengan kemudahan yang ada. Ÿ Satu hasil kerja seni yang menggunakan acuan cetakan untuk menghasilkan satu atau beberapa siri cetakan. Rupa-rupa dan bentuk-bentuk geometri terutama sekali rupa bentuk bulat banyak digunakan untuk kelihatan seimbang. mengguris di atas permukaan plat dan menggunakan dakwat Ÿ Satu proses penerapan blok. Tak secara langsung murid telah menjalani proses kolaj dan montaj. Montaj ini dihasilkan dari cantuman gambargambar yang boleh diambil dari berbagai sumber. Ÿ Teknik superimpose. Berikut ialah contoh beberapa peringkat cetakan dari mudah ke sukar yang boleh dijalankan di peringkat sekolah rendah: (i) Tahap Pengenalan Ÿ Cetakan jari Ÿ Cetakan tumbuh-tumbuhan Ÿ Cetakan dari renyukan kertas 16 / 33 Sarbinipani2009 . menampal dan mencantum. Ÿ Warna-warna harmoni dan warna-warna kontra digunakan dalam montaj untuk menarik perhatian pemerhati. Satu hasil kerja baru bertemakan huruf terhasil. Ÿ Perindahan imej yang berdakwat daripada satu permukaan blok kepada permukaan lain iaitu kertas atau kain. Kelihatan bentukbentuk yang sama diulang beberapa kali untuk menampakkan kesatuan dalam satu hasil kerja. Tujuannya ialah untuk mendapatkan saiz yang sama pada setiap bahagian. Ÿ Subjek matter yang diguna dalam montaj boleh diulang untuk mendapatkan kesan keseragaman. Ÿ Cetakan bererti mengecap corak atau gambar yang sama dengan menggunakan alatan dan tertentu. Ÿ George Grosz (1915) menggabungkan warna-warna basah (seni halus) dan elemen-elemen fotografi superimpose dalam karya montajnya. image editing photography digunakan dengan menggunakan komputer dalam menghasilkan montaj. Seseorang pelukis biasanya akan menentukan berapa banyak cetakan yang hendak dihasilkan dalam sesuatu edisi Ÿproses ulangan imej daripada satu permukaan yang disediakan ke atas sesuatu permukaan lain Ÿ Proses di mana satu hasil kerja seni dicipta dalam beberapa kuantiti. Gambar-gambar tersebut disusun dengan menggunakan teknik mozek iaitu tidak ditindih atau menggunakan teknik cut and paste dengan menggunakan microsoft word . kain atau bahan yang lain. Aktiviti cetakan yang dilakukan dalam pembelajaran di kelas bergantung kepada tahap kecerdasan murid. Penggunaan warna yang kontra dan pelbagai warna digunakan dalam hasil kerja ini. Gambar-gambar tersebut disusun secara tindihan di antara satu sama lain. Ÿ Garisan grid yang digunakan dalam montaj adalah sebagai rangka panduan untuk mereka letak subjek dalam sesebuah gubahan. Ÿ Pameran pertama dunia dalam foto montaj telah diadakan di German pada 1931. kolaj dan mozek. alam benda. CETAKAN 6 (a) Definisi Cetakan Ÿsatu proses hasil kerja seni menggunakan dakwat yang dicipta melalui perpindahan dakwat ke atas satu permukaan. RUMUSAN MONTAJ Ÿsatu aktiviti seni menggambar menggunakan potongan gambar dari berbagai sumber atau sumber yang sama. Ÿ Montaj yang berkualiti menggabungkan unsur-unsur seni dan prinsipprinsip rekaan dalam hasil kerja. Ÿ Teknik tindihan (kolaj) dan teknik susunan gambar (mozek) digunakan dalam aktiviti montaj. Prinsip penegasan ditunjukkan dalam hasil kerja ini untuk menampakkan kelainan. kertas (b) Alat dan Media Cetakan Cetakan adalah salah satu kegiatan dalam bidang menggambar. Ÿboleh digabungkan dengan aktiviti catan. Pelukis mempunyai mesej yang tersendiri dalam menghasilkan montaj ini. Montaj ini dihasilkan dari tema: haiwan kesayangan saya. Ÿ Imej atau gambar yang dihasilkan dengan menggunakan acuan plat Ÿ Proses menghasilkan imej di atas permukaan rata.NOTA PADAT MENGGAMBAR Apa yang perlu dilakukan ialah dengan menampal berbagai jenis tulisan atau huruf yang berbagai font secara tindihan. plat atau skrin ke atas sesuatu permukaan kertas. figura dan corak huruf. Berbagai jenis cetakan dengan menggunakan berbagai jenis peralatan dan bahan boleh dihasilkan. Pelukis telah menggabungkan teknik kolaj dan montaj dalam satu hasil kerja. Imej-imej tersebut dipotong terlebih dahulu dengan ukuran yang sama saiz. Ÿ Tema bagi aktiviti menghasilkan montaj boleh dikategorikan kepada tema lanskap. Ÿ Alat. Ÿmenggunakan teknik memotong. Dengan tak secara langsung murid-murid telah menjalani aktiviti yang berbantukan komputer. Ÿ Aktiviti montaj yang menggunakan image editing software dapat menarik minat murid menghasilkan montaj. ŸProses menggambar atau mencorak yang dilakukan dengan cara memotong. Imej-imej tersebut boleh dihasilkan dari kamera digital atau potongan gambar dari majalah.

bahagian latar belakang objek tidak dicetak dan hanya objek sahaja yang di cetak 2. pad cetakan surat khabar. TEKNIK CETAKAN MONO ŸTeknik cetakan mono adalah teknik yang sering digunakan di sekolah. Ÿ Setelah kering cetakan boleh diletakkan di dalam lipatan buku yang tebal untuk mendapatkan kesan yang lebih baik lagi. Rembrandt dan Edgar Degas adalah pelukis barat yang terkenal pada suatu masa dahulu telah menggunakan teknik mono print dalam hasil karya mereka. Bahagian garisan pada objek tidak dicetak. Ÿ Cetakan dibuat diatas tempat meja yang panjang. Proses cetakan mono ini bermula dengan mengaplikasikan cat. Ÿ Memilih cetakan yang terbaik daripada cetakan yang lain. getah lino dan stensil. sikat.bahagian imej dibuang atau tidak dipakai dan hanya bahagian luar objek dikekalkan 3. Teknik garis luar gelap -. warna poster. silk skrin. sudu dan lain-lain yang berkenaan. Kemudian kertas diletak di atas cebisan tadi lalu digelak dengan penggelek. objek tajam untuk menoreh pada polisterin. Berikut adalah contoh beberapa teknik rekabentuk cetakan sebagai garis panduan bagaimana seseorang itu boleh menghasilkan cetakan yang baik dan bermutu: 1. surat khabar. cat atau dakwat cetakan Ÿ Tekanan yang dilakukan ke atas kertas Ÿ Jenis kertas dan sejauh mana resapan warna itu berlaku Variasi lain bagaimana teknik cetakan mono dihasilkan ialah secara Âpaper stop out methodÊ. berus. linoleum. stamp pad berbagai jenis bunga-bungaan. pisau. Teknik bayangan putih -. kadbod tebal. Cebisan kertas bertindak sebagai stop out bagi dakwat yang ada di bawah dan kawasan tersebut menjadi kesan negatif dalam cetakan. Aktiviti boleh diteruskan dengan menjalani aktiviti cetakan yang lebih mencabar.2 Cetakan dari kentang (iii) Tahap Lanjutan Ÿ Cetakan lino Ÿ Cetakan skrin/stensil Ÿ Cetakan blok kayu Di tahap lanjutan aktiviti cetakan boleh diteruskan dengan penggunaan alat.hanya garisan pada objek dikekalkan. Teknik garisan luar putih -. span. 6. Tiga faktor yang mempengaruhi hasil kerja cetakan ini: Ÿ Kekentalan atau kepekatan (viscosity) warna. plastisin. daun. (c) Media dan Teknik-teknik Cetakan Cetakan yang baik biasanya bergantung kepada jenis peralatan dan media yang digunakan. berbagai jenis tali. Teknik bayangan gelap -. warna-warna poster. cermin untuk menggelek dakwat lino.1 Cetakan daun 6. blok kayu. cermin jenis tebal. Ÿ Cetakan boleh di bingkaikan. teknik-teknik cetakan yang dihasilkan dan kemahiran mencetak.NOTA PADAT MENGGAMBAR Ÿ Cetakan dakwat Ÿ Cetakan span Ÿ Cetakan krayon Alat dan media cetakan yang boleh dicadangkan untuk aktiviti cetakan di peringkat/tahap pengenalan seperti kertas lukisan. gam. pisau untuk memotong. sayur-sayuran. sekuji. Bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan cetakan mono ini ialah seperti sekeping cermin yang mana bahagian hujung cermin perlu ditampal untuk mengelakkan dari tercedera. penggelek. Bahagian dalam dan luaran objek di buang 4. 17 / 33 Sarbinipani2009 . media dan bahan seperti blok kayu. Di antara alat dan bahan yang boleh dicadangkan adalah seperti tanah liat. Murid meletakkan cebisan kertas di atas dakwat mengikut kreativiti sendiri. (ii) Tahap Pertengahan Ÿ Cetakan tanah liat Ÿ Cetakan plastisin Ÿ Cetakan kentang Ÿ Cetakan tali Ÿ Cetakan blok getah Ÿ Cetakan duo Ÿ Cetakan stensil Ÿ Cetakan mono Di peringkat pertengahan murid telah mempunyai pengalaman asas dalam kegiatan cetakan. duit syiling. Ÿ Peralatan dan bahan mencetak diletak di hujung setiap meja supaya senang didapati. span. dakwat pekat. getah lino dan lainlain yang bersesuaian dengan tahap kecerdasan murid. klip kertas dan sebagainya. Apabila gambar dihasilkan. Ÿ Adakan demonstrasi sebelum cetakan dijalankan. krayon. pemotong stensil yang tajam. Terdapat beberapa cara bagaimana dapat menghasilkan cetakan mono yang baik: Ÿ Menyusun peralatan dan bahan sebelum cetakan dijalankan. krayon. dakwat/minyak lino. warnawarna mural. kertas lukisan atau kertas beras. batang pokok. Peralatan yang dicadangkan ialah seperti foam polisterin. penggelek. Ÿ Sediakan tempat untuk menggantung sehingga kering cetakan yang dihasilkan. kertas lukisan. warna mural. kadbod. item stensil. kertas tisu.bahagian latar belakang yang dicetak. bahan-bahan terbuang yang mempunyai permukaan rata tetapi berjalinan. Ÿ Pastikan dakwat tidak digunakan sewenang-wenangnya oleh murid. jenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang boleh diukir. pensel. stamp pad. berus. kunci. Ÿ Setiap proses yang hendak dijalankan (secara langkah demi langkah) dibimbing oleh guru terlebih dahulu. kertas lukisan diletakkan di atas warna tersebut lalu ditekan kertas secara perlahanlahan dengan menggunakan tapak tangan. Sekeping lino digunakan dan ditampal pada sekeping kayu supaya senang proses mencetak. warna atau dakwat cetakan diletakkan di atas cermin.

Bahan yang dicadangkan ialah seperti ubi kentang. Ÿ Untuk cetakan jenis umbisi corak diukir terlebih dahulu sebelum cetakan dilakukan. pisau jenis u. Berikut ialah di antara teknik-teknik atau tips bagi menjalankan proses cetakan dengan menggunakan bahan seperti lino dan kayu: Ÿ Lino atau kayu diukir dengan pisau pengukir (carving tools) untuk mendapatkan corak atau gambar yang hendak dicetak Ÿ Dakwat digelekkan pada kepingan kayu atau lino Ÿ Cetakan dilakukan di atas kertas yang sesuai seperti rice paper Ÿ Cetakan diulang beberapa kali untuk mendapatkan satu edisi cetakan bagix tajuk tertentu Ÿ Ciri-ciri keselamatan perlu diberitahu kepada murid sebelum memulakan cetakan. Hasilkan cetakan ini berulang kali dengan menggunakan berbagai warna.NOTA PADAT MENGGAMBAR Ÿ Sediakan bahan pencuci. Selain dari itu bahan-bahan buangan yang masih boleh digunakan untuk aktivitiaktiviti seni juga digunakan. TEKNIK CETAKAN TIMBULAN LINO. Ÿ Pisau jenis v digunakan untuk mendapatkan kesan garisan atau jalinan yang lebih halus manakala pisau jenis u pula digunakan untuk mendapatkan kesan lekukan. Ÿ Adalah digalakkan menggunakan warna legap untuk mendapat kesan cetakan yang cantik. Ÿ Kemudian celup kayu berjalinan tersebut dalam warna dan aplikasikan pada permukaan cetakan di atas kertas. Ÿ Penggunaan kertas-kertas selain daripada kertas lukisan biasa menampakkan kelainan dalam menghasilkan projek cetakan seperti (a) menggunakan kertas majalah dijadikan kolaj (b) helaian daripada buku telefon (c) kertas yang mempunyai corak pualaman (d) kertas buatan sendiri (e) kertas tisu atau kertas tandas (f) kertas komik (g) kertas suratkhabar APLIKASI ALAT. Ÿ Warna atau dakwat diratakan dipermukaan corak sebelum dicetak. kontra supaya anda boleh jadikan hasil cetakan ini sebagai pembalut hadiah yang menarik Teknik mengecap menggunakan jari juga 18 / 33 Sarbinipani2009 . Ÿ Pastikan pisau pengukir sentiasa tajam supaya proses mengukir dapat dijalankan dengan baik Ÿ Pastikan kertas yang hendak digunakan adalah jenis kertas yang sesuai. buah-buahan. bunga batang dan ranting pokok. Ÿ Pastikan semua warna/dakwat adalah serap air (water soluble). kebawah. Pasti hasil kerja yang anda lakukan itu memuaskan hati anda. dan pisau jenis sendeng. getah pemadam yang dipotong huruf di atasnya supaya ia menjadi permukaan timbul yang boleh digunakan untuk mencetak Apa yang perlu dilakukan ialah mengecat warna pekat ke atas permukaan huruf yang diukir dengan pisau dan mencetak di atas permukaan kertas. pisau jenis v. daun. Kertas yang terlalu nipis akan melekat ke atas blok apabila dicetak manakala kertas jenis tebal atau Âconstruction paperÊ tidak dapat mengangkat atau melekat dakwat sepenuhnya dengan sempurna pada permukaan blok yang dicetak. Ÿ Untuk mendapatkan kesan cetakan yang cantik pada permukaan kayu. Ÿ Kawasan yang hendak dicetak perlu mempunyai permukaan yang rata untuk dicetak. ke belakang dan kedepan atau lain kata cetak secara teknik cerminan. Pengalaman ini akan menjadi satu aktiviti yang berharga bagi mereka dan mendapat idea atau gambaran keseluruhan tentang proses cetakan mono dijalankan. Cuba cetak huruf terbalik secara ke atas. Cabaran yang dilalui oleh murid dalam proses mencetak setidaktidaknya memberi perangsang kepada mereka untuk mencuba lagi dan ingin menjalani proses tersebut itu lagi di masa akan datang. Ia juga didapati dalam saiz yang berbeza. Ÿ Terdapat berbagai jenis pisau pengukir seperti pisau jenis rata. Ÿ Pilih bahan-bahan yang senang untuk dipegang semasa mencetak. MEDIA DAN TEKNIK Mencetak atau menstensil merupakan kaedah yang baik apabila hendak menghasilkan lebih dari satu huruf diatas permukaan kertas. Penggelek dan kepingan cermin digunakan sebagai palet dan berus. Cetak dengan menggunakan warna-warna harmoni. KAYU Cetakan jenis ini melibatkan kemahiran yang tinggi dalam proses cetakan dan lebih sesuai digunakan untuk murid di tahap dua. Ia melibatkan proses mengukir secara lebih teliti dengan menggunakan alatan khas seperti carving Tools . Membuat corak dengan huruf juga merupakan satu lagi cara mengaplikasikan teknik cetakan yang baik. Ÿ Cetakan yang digunakan di atas permukaan kain perlu menggunakan warna jenis Âoil basedÊ atauÊPrinters inkÊ yang boleh kekal di permukaan kain tersebut. kayu direndam terlebih dahulu supaya jalinannya kembang dan menghasilkan corak yang menarik. pengelap supaya kerja tidak comot. Di bawah ini disenaraikan beberapa tips dan teknik untuk menghasilkan cetakan dari alam semula jadi dan bahan buangan: Ÿ Pilih bahan-bahan yang berjalinan dan tahan untuk dicetak. Walaupun teknik cetakan mono nampak mudah tetapi sebenarnya ianya susah/ cerewet untuk dijalankan kecuali guru sudah ada pengalaman cukup tentang tajuk tersebut. Adalah amat digalakkan murid menjalani proses cetakan ini berada dalam kumpulan kecil terutama apabila pertama kali menghasilkannya Di peringkat sekolah rendah murid-murid banyak didedahkan dengan aktiviti melibat penggunaan bahanbahan dari alam semula jadi yang terdapat di persekitaran mereka seperti sayur-sayuran. penggenap.

media. imbangan. Daripada bentukbentuk cetakan itu boleh dijadikan jalinan di kawasan pantai atau di ladang Di peringkat pengenalan. lino dan silk skrin.2 PERSEMBAHAN HASIL KARYA Ÿdilengkapkan dengan meletakkan bingkai. kain langsir. Caranya ialah dengan meletakkan warna pada jari tertentu atau menggunakan stamp pad untuk mendapatkan warna lalu dicetak di atas kertas. Selain dari cetakan polisterin. Di peringkat pertengahan pula aktiviti-aktiviti cetakan boleh dihasilkan adalah berdasarkan pendekatan penyelesaian masalah untuk menghasilkan corak dan menghasilkan gambar. muka. ŸDalam menilai sesuatu cetakan perkara-perkara yang boleh diambilkira apabila membuat kritikan dan penilaian tentang hasil karya ialah melihat dari sudut: 1. Diskripsi: tema. Interpretasi: dari sudut estetik Bagaimana pemahaman anda tentang makna cetakan tersebut? Bagaimana mood atau perasaan kamu apabila melihat cetakan itu? 6. ŸBerdialog dengan hasil kerja seni bermakna memasuki dan berinteraksi dengan hasil kerja tersebut. respon terhadap gambar. Cetakan dari renyukan kertas. penyepit baju. Murid juga boleh mencetak objekobjek yang berjalinan seperti duit syiling. pokok. Gabungan corak dari renyukan bahan dengan cetakan dari objek yang dinyatakan tadi boleh dijadikan corak pada bunga-bungaan. murid sudah mendapat gambaran bagaimana teknik cetakan mudah boleh dihasilkan. selamat hari valentine dan sebagainya. corak dam. kayu. tiga segi. AKTIVITI 6. sayur? 3. Kemudian cetak seperti biasa dan elemen garisan dan rupa akan terhasil dari cetakan tersebut. kotak mancis. sikat rambut dan lainlain. Cetakan span yang dipotong berbagai bentuk boleh menghasilkan corak-corak geometri seperti bulat. selamat hari bapa. Pada peringkat ini murid digalakkan menghasilkan cetakan corak berdasarkan struktur rekaan dengan cara menyusun corak-corak tersebut seperti corak batu bata. bentuk. kobis bunga. corak turun separa. Lipat semula kad tersebut dengan bahagian tidak berwarna di bahagian atas. bahan. media dan teknik Apakah teknik. tisu. ikan. Lipat sekeping kertas menjadi dua bahagian. jalinan. Antaranya adalah seperti kentang. kunci. Analisa: unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan seni Apakah unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan yang digunakan? Garisan.NOTA PADAT MENGGAMBAR menarik dalam aktiviti cetakan. kucing dan sebagainya. ruang. Setelah berpuas hati buka dan anda akan mendapat imej yang sama. kontra. Penilaian: perbincangan lanjut 19 / 33 Sarbinipani2009 . tutup botol. kacang panjang. dan epal juga boleh diaplikasikan dalam pemandangan. corak sendeng dan corak pusaran. Sebagai contoh cetakan dihasilkan dengan menggunakan polistrin. kain. Buka kertas tersebut dan warnakan satu bahagian kertas dengan warna yang berbagai. Duo bermaksud dua dan cetakan duo akan menghasilkan dua cetakan dari imej yang sama. Diskripsi: alat. bujur dan empat segi. corak cerminan. batang sawi.burung. menjadi seperti bola lalu mencetak di sesuatu permukaan boleh dijadikan corak pada hiasan dinding. Murid boleh hasilkan berbagai gambar dari cetakan jari seperti corak bunga. corak. tajuk dan subjek Siapa artist tersebut? Apakah tajuk cetakan? Berapa saiz cetakan? Bila ianya dihasilkan? Apakah imej yang terdapat dalam cetakan tersebut? Apakah temanya? Apa yang berlaku? Apakah idea yang penting atau pengalaman yang dapat dilihat? 2. Gunakan pensel atau pen dah lukis objek yang dikehendaki di atas permukaan kertas tersebut. rupa. kepelbagaian. plastik. murid di peringkat lanjutan boleh menghasilkan aktiviti cetakan kayu. Cetakan duo juga adalah aktiviti cetakan yang menarik. polisterin. Analisa: historical significance Apakah kepentingan sejarah dalam hasil kerja seni tersebut? Bagaimana subjek dan stail yang digunakan? 5. Ÿdiletakkan tajuk cetakan dan bahagian bawah kanan diletakkan nama atau tanda tangan penulis dan tahun dicetak. dan sapu tangan. mengalaminya apabila melihat hasil cetakan tersebut. warna. kesatuan. aluminium foil. alam benda atau corak pada baju. bawang besar. karot. alas meja. garpu. batang pisang. nilai. Bagaimana asas senireka tersebut di satukan dalam satu komposisi? 4. proses yang digunakan oleh artist tersebut? Jenis warna? Alatan dan bahan yang digunakan? Tanah liat. Sayursayuran dan buah-buahan jenis keras yang telah dipotong dua untuk mendapatkan permukaan rata boleh digunakan untuk mencetak. pergerakan. Menghasilkan kertas pembalut hadiah untuk upacara tertentu seperti hari jadi. Satu imej berwarna gelap dan satu imej menampakkan warna yang berbagai seperti berikut: Di peringkat lanjutan murid-murid didedahkan dengan menghasilkan corak atau gambar dengan menggunakan pendekatan melalui open minded problem yang memerlukan penyelesaian masalah secara ÂdetailÊ dengan menerapkan unsurunsur seni dalam proses cetakan. selamat hari ibu. Kemudian sapu warna hitam keatas warna tadi. Hasilnya berbagai jenis jalinan didapati untuk menghasilkan sebuah pemandangan yang menarik. Toreh polisterin dengan menggunakan bahan tajam seperti hujung pensel untuk menghasilkan corak atau gambar.

Apabila kita mengaplikasikan aktiviti gosokan dalam aktiviti seni. Apa yang perlu dibuat ialah dengan menyembur fixer atau pemati warna pada bahagian berjalinan atau meletakkan satu lapisan plastik pada permukaan jalinan. barang dll) menggunakan sesuatu untuk menggosok. Ÿ Teknik cetakan mono. baik. Walau bagaimana pun diperingkat sekolah rendah. Pensel dan pensel warna akan memberikan kesan yang halus. ŸMenurut Glosari Seni Lukis pula gosokan bermakna pemindahan reka bentuk atau corak dari sesuatu permukaan ke permukaan lain dengan cara menggosokkan pensel di atas permukaan yang hendak dipindahkan. sederhana.NOTA PADAT MENGGAMBAR Apakah fikiran anda tentang cetakan ini secara keseluruhannya? Bagaimana anda nilai hasil kerja ini? Biasa. ŸKita boleh mengetahui bahawa setiap permukaan yang berjalinan boleh menghasilkan berbagai corak yang menarik. alam benda dan bahan terbuang Ÿ Jenis cetakan boleh dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu tahap pengenalan. Ÿ Aktiviti cetakan di peringkat pengenalan merujuk kepada pendekatan cara mudah dihasilkan. Ÿ Tema dan tajuk cetakan yang berbagai-bagai perlu disesuaikan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Ia menjadi salah satu cara yang kreatif untuk mempersembahkan suatu hasil kerja seni. Ÿ dianggap satu eksplorasi permukaan supaya dapat mengembangkan pemahaman dalam penggunaan jalinan dan ton. Kesan graphite pada mata pensel jenis lembut adalah paling sesuai untuk dibuat gosokan tetapi cepat rosak. Ÿ Kapur dan pastel yang berbagai warna. Ÿdapat memperkembangkan deria lihat terhadap persekitaran dan boleh menghasilkan berbagai perasaan seperti gembira. Ÿ Hasil cetakan dibuat dengan menggosok dakwat. suka. selesa dan sebagainya. Jalinan yang dihasilkan tidak akan kekal lama kerana kapur dan pastel adalah bahan kering dan rapuh. tak secara langsung akan peka terhadap setiap permukaan yang terdapat di persekitaran. Ÿ Aktiviti cetakan di peringkat pertengahan merujuk kepada pendekatan penyelesaian masalah. Ÿ Pemilihan dalam menggunakan teknik-teknik cetakan yang sesuai perlu diambilkira terhadap tahap kecerdasan murid terlebih dahulu. teknik bayangan putih. dikritik dan dihargai berdasarkan dari beberapa sudut iaitu sudut diskripsi. gosokan bermakna bergeser. Pengajaran dan pembelajaran di kelas tidak akan menjadi bosan dan dapat menarik minat murid-murid dalam penerokaan sesuatu permukaan. ŸCara menghasilkan jalinan tersebut ialah dengan meletakkan kertas nipis di Sarbinipani2009 20 / 33 . pertengahan dan tahap lanjutan. (b) Alat dan Media Ÿterpulang kepada pengkarya itu sendiri. peralatan. teknik cetakan timbul. Ÿcara paling mudah dan terbaik untuk merakamkan berbagai jalinan pada sesuatu permukaan. Ÿ Berbagai jenis pensil (jenis lembut dan keras). kapur ke atas sekeping kertas yang diletakkan di atas suatu permukaan yang berjalinan. maka gosokan akan terhasil. bahan dan jenis media adalah terhad kepada kemampuan dan keupayaan tahap murid itu sendiri. menggosok dengan (tangan. Ÿ Hasil karya boleh dinilai. Ÿ Sukatan Pelajaran KBSR. teknik luar gelap dan teknik luar putih adalah diantara teknik cetakan yang popular dihasilkan. Ÿ Mengikut Kamus Dewan. minat. bergesel. Ÿ Apabila salah satu atau kedua-dua objek digerakkan di antara satu sama lain. Ÿ Teknik bayangan gelap. interpretasi dan penilaian. analisa. Biasanya permukaan yang mempunyai jalinan yang kasar dan rapat akan menghasilkan ton yang lebih gelap berbanding permukaan yang mempunyai jalinan yang jarang dan nipis. pensel. 7 GOSOKAN (a) Definisi Gosokan Ÿproses menggosok dan merekod corak daripada permukaan yang berjalinan Ÿproses penerokaan murid mula menggambar melalui deria sentuh yang terdapat di sekeliling mereka. Perlu menggunakan penyembur pemati warna atau fixatif untuk melindungi jalinan daripada rosak. Walaupun terdapat beberapa permukaan jalinan yang sama antara satu sama lain tetapi apabila dihasilkan secara gosokan akan menghasilkan corak permukaan yang berlainan. Ÿ Aktiviti cetakan di tahap lanjutan merujuk kepada pendekatan open minded problem . (blok kayu dan lino) boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah rendah. Ÿ Satu representasi yang mengandungi salinan dibuat dengan meletakkan sekeping kertas di atas sesuatu permukaan denganmenggosok menggunakan bahan tertentu. kegiatan gosokan menjadi salah satu cadangan aktiviti yang boleh dilaksanakan dalam bidang menggambar. cemerlang? RUMUSAN CETAKAN Ÿproses hasil kerja seni yang diulang dan dicipta dalam bentuk edisi dengan menggunakan dakwat Ÿdicipta melalui perpindahan dakwat ke atas satu permukaan Ÿproses menggambar dan mencorak yang dilakukan dengan cara memotong permukaan plat dengan dakwat Ÿproses penerapan blok ke atas permukaan rata Ÿ Alat dan media cetakan boleh dikategorikan kepada tiga bahagian seperti alam semulajadi. pensel berasaskan lilin dan berbagai jenis pensel warna yang terdapat di pasaran.

Ÿ Bersihkan permukaan hasil gosokan dengan menggunakan stokin nylon untuk mendapatkan lebih kilauan dan membuang lebihan warna yang tidak diingini. Memberikan kesan yang tebal dan dapat memberikan kesan gosokan yang lebih nyata. Ÿ Senarai di bawah adalah di antara contoh-contoh yang boleh dijadikan panduan untuk menghasilkan jalinan dalam aktiviti gosokan: R Permukaan pada kulit buah-buahan yang kasar seperti kulit buah nangka. Lilin boleh dibuang dengan cara menseterika. nanas. kemudian disapukan warna air di atasnya akan menghasilkan satu teknik baru dalam aktiviti gosokan yang dipanggil resis. R Pokok seperti permukaan kulit pokok. cermin tingkap. Tambahkan ton yang berkualiti dengan gosokan yang tebal. Sebenarnya jika diteliti dengan lebih lanjut lagi teknik-teknik gosokan boleh dipelbagaikan seperti: Ÿ Gosokan satu lapis dan satu arah sahaja Ÿ Gosokan beberapa lapisan di atas tempat yang sama secara berulang kali Ÿ Gosokan beberapa kali dari arah dan sudut yang berlainan Ÿ Gosokan secara pusingan Ÿ Gosokan menggunakan berbagaibagai warna Ÿ Gosokan monokrom Ÿ Gosokan potongan kertas Rmenghasilkan gosokan yang berkualiti. bawah. kertas pasir. Ÿ Lekatkan bahan berjalinan di atas permukaan dahulu sebelum memulakan gosokan. oren.NOTA PADAT MENGGAMBAR atas permukaan yang berjalinan. Ÿ Buat blok lilin sendiri dengan mencairkan krayon lama dalam tin Ÿ Untuk mendapatkan kekemasan semasa mewarna. kiri dan kanan yang dibuat akan menentukan hasil sesuatu gosokan. letak sekeping kadbod di sekeliling tempat yang hendak 21 / 33 Sarbinipani2009 . ŸTekanan yang kuat dan rapat dengan permukaan jalinan akan menghasilkan jalinan yang lebih gelap. Contohnya: kertas diletakkan di atas permukaan yang berjalinan dan digosok dengan krayon diatas permukaan kertas. Ÿ Warnakan dengan warna air di atas kesan gosokan dari lilin. tikar. Kawasan yang timbul adalah kawasan terkena gosokan manakala kawasan yang tenggelam tidak terkena gosokan dan kekal pada warna kertas itu sendiri. Ÿ Gosokan dari berbagai jenis cop getah akan menghasilkan jalinan yang nyata. daun-daun yang berjalinan. tempat duduk kereta. tapak kasut atau selipar R Kenderaan seperti tayar kereta. penapis kelapa. cop getah dan sebagainya. Penggunaan krayon digosok secara sisi atau dibaringkan akan menghasilkan kesan jalinan yang lebih baik daripada menggunakan mata krayon. Ÿ Arang semulajadi dari pembakaran kayu atau arang pensel yang dijual di kedai menjual peralatan seni. R Peralatan rumah dan dapur seperti pengayak tepung. Ÿ Gosokan di atas kertas hitam dengan menggunakan krayon warna metalik akan menjadikan jalinan yang luarbiasa. lebihkan pada kawasankawasan tertentu dan kurangkan ton pada kawasankawasan yang lain. Gosok kapur atau pensil di atas permukaan kertas tadi dengan memberikan sedikit tekanan pada tempat gosokan. topi anyaman. Ÿ Gosokan pada kertas yang dilipat. Penggunaan berbagai jenis kertas ini adalah sebagai bahan untuk mencetak jalinan apabila digosok. Semburan pemati warna yang disembur ke atas permukaan jalinan akan menyelamatkan keadaan lukisan atau corak daripada rosak. gelang tangan. Ÿ Gosokan menggunakan kertas putih dengan krayon hitam akan meninggalkan kesan yang menarik. Ÿ Arah gosokan samada dari arah atas. pasu bunga bercorak. akar-akar. duit syiling. tikar buluh. alas meja yang bercorak. alas periuk. Ÿ Kertas surat khabar yang belum bercetak. R Lain-lain seperti sikat. nona. kertas kartrij. tali kasar. kertas pengalas rak-rak dapur yang jenis nipis. murid harus menggunakan kreativitinya untuk mencari dan meneroka berbagai jenis permukaan yang terdapat dipersekitaran mereka. Hampir semua permukaan yang tidak rata akan respon terhadap gosokan. jam tangan. kertas taip dan lain-lain kertas yang bersesuaian. Manakala tekanan yang lemah dan jauh dari permukaan jalinan akan menghasilkan jalinan yang kurang gelap. bahagian-bahagian permukaan kereta yang berjalinan. alas kaki. permukaan jalan. (c) Penerokaan Pelbagai Teknik Gosokan Ÿdihasilkan dengan menggosok diatas permukaan kertas yang terdapat bahan berjalinan di bawahnya. R Aksesori wanita dan lelaki seperti rantai. cempedak. Gosokan di atas permukaan yang berjalinan dengan menggunakan krayon lilin. beg tangan yang berjalinan. Apabila memilih jenis permukaan jalinan yang hendak digosok. Ÿ Setiap gosokan akan menghasilkan ton yang berlainan terpulang kepada tekanan yang dikenakan apabila menggosok samada tekanan itu lemah atau kuat. bakul rotan. Gosokan yang dihasilkan dengan menggunakan arang mudah rosak apabila disentuh kerana bahannya jenis rapuh. Ÿ Kreatif terhadap tekanan yang anda buat pada sesuatu permukaan jalinan. Ÿ Berbagai jenis warna krayon dan krayon lilin. Secara keseluruhannya kita boleh melihat bahawa jalinan-jalinan yang hendak diaplikasikan pada aktiviti gosokan boleh dibahagikan kepada 2 kategori iaitu jalinan yang terdapat di alam semulajadi atau ciptaan Tuhan dan jalinan buatan manusia. dikoyak atau dipotong akan menghasilkan corak yang menarik. ukiran hiasan dinding R Pakaian seperti tali pinggang.

Cara begini dapat memberikan kesedaran terhadap nilai-nilai murni pada diri masing-masing. RTujuannya supaya murid-murid boleh berbincang bersama rakan mereka tentang topik yang diberi. 4. 3. kepuasan dalam menghasilkan kerja-kerja seni yang datang dari naluri dalaman secara kreatif. krayon. Ÿ Murid-murid juga perlukan privacy dalam menghasilkan hasil kerja mereka. hasil gosokan hendaklah di potong dengan kemas di sekeliling corak tersebut lalu dibingkaikan pada mounting board.NOTA PADAT MENGGAMBAR digosok supaya lebihan warna yang tidak diingini tidak kelihatan dalam hasil kerja. Ÿ Peruntukkan masa mengikuti kompleksiti aktiviti. kertas binaan. pemahaman jelas tentang alam yang terdapat di persekitaran mereka 4. 5. Ÿ Galakkan murid menggunakan peralatan seni dalam aktiviti pembelajaran harian mereka dalam subjek lain. Lekatkan bentuk-bentuk tadi dengan gam. Gosok krayon di atas permukaan kertas menggunakan gosokan secara tindanan 7. 2. Ÿ Galakkan murid menerapkan asas-asas senireka dalam hasil kerja mereka dan memberikan tumpuan terhadap konsep seni secara moden dan terkini. penggunaan berbagai jenis media tidak terhad kepada satu jenis media sahaja 3. Cara mereka mengilustrasikan perasaan dalaman mereka. Ÿ Benarkan murid meningkatkan diri mengikut kemampuan mereka. alam benda. Tujuannya adalah untuk memberi kawalan dan disiplin dalam proses pengajaran yang dilaksanakan. Beri mereka peluang meluahkan perasaan hati dan keikhlasan hati dalam kerja-kerja yang mereka lakukan. Ÿ Fahami bahawa murid-murid mencipta secara emosional dan intelektual. Buat lakaran pemandangan yang dikehendaki dengan pensel di atas kertas lukisan jenis nipis. Ÿ Tunjukkan satu korelasi dan perhubungan dalam kerjakerja seni dengan lain-lain bidang. haiwan. gam simen. Letakkan kertas lukisan di atas permukaan berjalinan dan gosok dengan krayon di atas permukaan kertas lukisan tersebut. Dengan cara ini akan dapat melancarkan perjalanan pengajaran dan pembelajaran dalam kelas tersebut. Kelihatan tiga jenis pokok mempunyai jalinan yang berlainan. Ÿ Galakkan kreativiti dan pemikiran secara individu dan berkumpulan selalu. Letakkan kertas lain di atas imej tersebut 6. corak. Ÿ Dalam proses penilaian dan kekemasan. Ÿ Galakkan gambaran idea selalu dalam aktiviti personal harian mereka. Pemilihan warna mounting board perlulah disesuaikan dengan warna corak pada hasil gosokan. Alatan yang perlu disediakan ialah gunting. Jadikan seni sebagai sebahagian daripada proses pencetusan idea dalam memulakan segala aktiviti harian mereka. perasaan yakin dalam mengawal bahan 2. Letakkan kertas tersebut pada permukaan jalinan yang lain pula. Ÿ Beri peluang meneroka produk-produk seni dengan lebih dekat lagi. Ÿ Guna semua kemudahan visual yang terdapat secara maximum untuk melihat hasil yang efektif. interpretasi dan penilaian. Ÿ Galakkan murid menunjukkan dan menerangkan kerja mereka kepada murid lain supaya dapat mencipta suasana minat secara bersama. Tema atau subjek yang boleh dicadangkan ialah seperti figura. 3. Ÿ Hulurkan bantuan kepada murid yang lemah untuk meneruskan aktiviti sebagai motivasi supaya mereka juga boleh hasilkan seperti murid lain. Jalinan boleh diulang atau ditindih dengan menggunakan permukaan jalinan yang sama atau permukaan jalinan yang lain. Susun bentuk-bentuk di atas permukaan kertas hingga menjadi satu objek/imej. APLIKASI ALAT. 5. Jalinan tersebut akan menghasilkan corak pemandangan yang cantik. Ÿ Beri pendedahan cara menjaga dan membersihkan bengkel seni dan diri sendiri. Ÿ Jujur terhadap diri sendiri. PERSEMBAHAN HASIL KARYA ŸKomen dan kritikan seni secara positif dan negatif juga disentuh. 22 / 33 Sarbinipani2009 . Potong bentuk yang dikehendaki daripada kertas binaan/tebal. 2. Beri mereka peluang menjalani sesi apresiasi seni secara berterusan berpandukan penilaian mereka. analisa. gabungan dua atau lebih kegiatan (kolaj & gosokan). Ÿ Hargai hasil kerja mereka secara adil dan mengambil tahu tentang semua murid bukan sebahagiannya. Ÿ Berkomunikasi terhadap sesuatu hasil kerja secara sistematik dari aspek diskripsi. Hargai apa yang mereka lakukkan bukannya kritikan secara negatif. Rjalinan dihasilkan dari teknik gosokan 1. Ÿ Kaitkan arahan-arahan seni dengan pengalaman muridmurid di luar studio. kertas lukisan. Akui bahawa hasil atau projek seni yang memuaskan boleh wujud secara tak langsung atau hasil daripada disiplindisiplin khas yang dilalui oleh murid-murid. pemandangan. Hasilnya jalinan dari gosokan akan terhasil. Kesan yang menarik akan kelihatan apabila menggunakan krayon pelbagai warna. 4. CADANGAN POSITIF DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SENI Ÿ Benarkan murid meluahkan perasaan dalam hasil kerja mereka dengan mengambil kira 1. MEDIA DAN TEKNIK R tema atau subjek yang hendak dilukis akan ditentukan terlebih dahulu oleh guru. GOSOKAN POTONGAN KERTAS Lihat hasil kerja gosokan dari potongan kertas yang dijalankan secara turutan: 1.

Ÿ Jangan hampakan murid tentang tema atau subjek yang dilukis di luar bidang kemampuan mereka. ŸAlatan dan bahan yang digunakan dalam aktiviti membuat gosokan boleh dikategorikan kepada dua bahagian iaitu Ralatan dari alam semulajadi dan Ralatan dari benda buatan manusia. Ÿ Teknik gosokan yang pelbagai akan menghasilkan kesan jalinan yang menarik Ÿ Penentuan tema sebelum pengajaran dan pembelajaran amat penting untuk menghasilkan kerja yang baik. Ÿ Elakkan dari mematahkan semangat murid yang bersungguh-sungguh dalam menyiapkan hasil kerja mereka walaupun kerja mereka tidak memuaskan. Ÿdapat memperkembangkan deria lihat terhadap alam sekitar. Ÿ Jangan harapkan hasil kerja yang sama dan baik pada semua murid. Galakkan mereka menghasilkan kerja sendiri. Ÿ Penggunaan pensil dan pensil warna akan memberikan kesan jalinan yang halus Ÿ Jalinan yang dihasilkan daripada kapur dan pastel adalah bahan rapuh dan tidak kekal lama. Galakkan murid mencipta idea sendiri. Ÿ Lilin digunakan oleh pelukis sebagai penghadang untuk melindungi warna asal atau warna asli sesuatu permukaan daripada terkena warna baru. Ÿ Elakkan dari memberikan bantuan pada hasil kerja murid. Ÿ Krayon memberikan kesan tebal dan nyata apabila diaplikasikan ke atas jalinan. 8. meluahkah perasaan dan membuat refleksi seni dengan cara berdisiplin dan terpimpin. Ÿ Jangan harapkan sepenuhnya murid dapat menghasilkan secara sempurna. Murid akan meminta bantuan sehingga pada satu tahap di mana mereka perlu membuat perubahan pada hasil kerja mereka.RESIS (a) Definisi Resis Ÿsatu aktiviti menggambar yang dihasilkan dari warna basah dan contengan lilin. Tubuhkan satu aktiviti khas bagi muridmurid tersebut. Beri kebebasan cara berkomunikasi. Ÿ Gunakan kritikan secara konstruktif daripada menyatakan bahasa yang negatif. Ÿ Tidak digalakkan memberikan kritikan negatif yang keterlaluan apabila respon terhadap hasi kerja murid. Guru hanya memberi pantauan dan kawalan jika perlu. Ÿ Jangan kumpulkan murid-murid yang bermasalah dan murid-murid yang berbakat dalam acuan yang sama. Ÿ Penggunaan arang dalam aktiviti gosokan akan menghasilkan jalinan yang mudah rosak. 23 / 33 Sarbinipani2009 . Cuba memahami masalah mereka lebih daripada memberikan komen-komen yang negatif tentang hasil kerja mereka. CADANGAN NEGATIF DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SENI Ÿ Elakkan dari memberikan idea kepada murid secara seratus peratus. galakkan murid berkomunikasi dan berkongsi idea.NOTA PADAT MENGGAMBAR Ÿ Rawat setiap murid secara berasingan dengan mengambilkira sikap dan keupayaan mereka. Tidak ada sensitiviti dan originaliti dalam menghasilkan kerja yang kreatif. Ÿ Elakkan penggunaan alatan dan teknik sedia ada seperti mengadakan buku mewarna untuk murid-murid. Ÿ Kritikan hasil kerja seni murid sehingga memalukan murid perlu dielakkan. Ÿ Galakkan pembelajaran secara tidak formal dalam kelas supaya dapat memberi keselesaan dalam menjalani aktiviti seni. elakkan memberikan pujian yang melambung dan mencari kesalahan. Ÿaktiviti menggambar yang dihasilkan dengan cara menolak warna basah atau cat basah yang disapu ke atas permukaan kertas yang disapu lilin. menggambar dengan cara lama dan asyik meminta bantuan orang lain. Ÿ Biarkan mereka hasilkan sendiri kerja-kerja seni dan beri mereka kepuasan dalam penggunaan alat dan media secara terkawal. Ÿ Jika menggunakan hasil kerja murid sebagai contoh dalam aktiviti apresiasi seni. meluahkan bebagai perasaan dan menghasilkan berbagai jalinan. Ÿ buku Glosari Seni Lukis. Ÿ Jangan sekat kebebasan mereka berkomunikasi dan bergerak semasa aktiviti dijalankan. Ÿ Jangan pisahkan murid dengan rakan lain. beri mereka kebebasan. Ÿ Jangan risau tentang objek yang dilukis atau teknik yang digunakan tidak betul. ekspresi diri. Eksplorasi diri. tepat. Ÿ Elakkan dari menghasilkan ilustrasi yang bersifat negatif. Galakkan murid membuat refleksi kepada pengalaman persekitaran mereka dan reaksi murid terhadap situasi harian. Ÿ Gabungan beberapa kegiatan menggambar adalah satu hasil kerja yang unik. RUMUSAN GOSOKAN Ÿproses pemindahan reka bentuk atau corak dari sesuatu permukaan ke permukaan yang lain dengan cara menggosok di atas permukaan yang hendak dipindahkan. Ÿ Elakkan dari proses peniruan hasil kerja orang lain. Ÿ Lilin digunakan untuk menutup kawasan permukaan kertas atau kain. Ÿ Hasil jalinan dari aktiviti gosokan boleh disimpan dengan baik apabila menggunakan semburan pemati warna ke atas jalinan tersebut. jelas bersifat akademik dalam hasil kerja seni. Beri arahan yang jelas dengan menggunakan idea sendiri. tidak imaginatif. elakkan tekanan dan saling bertukar idea yang membina. Ÿ Jangan hadkan teknik yang diguna. resis didefinisikan sebagai suatu kaedah melukis cat air dengan menyapu cat ke permukaan yang telah disapukan lilin di bahagian bahagian yang tidak hendak dicat atau diwarnakan.

Terlalu banyak basuhan akan menyebabkan warna dan dakwat hilang. MEDIA DAN TEKNIK Tema/tajuk: Situasi harian Alat dan bahan: krayon lilin. pegang kertas lukisan tersebut dan lalukan permukaan kertas dengan air paip yang mengalir sehingga dakwat tersebut tanggal. kertas manila kad Ÿ Berbagai jenis kain putih seperti kain cotton poplin. Cara-cara: 1. cat rumah. bekas air Cara-cara: 1.NOTA PADAT MENGGAMBAR Ÿteknik menggunakan lilin. kertas lukisan. 2. kertas kadbod. Letakkan kertas lilin di atas kertas lukisan. Tekanan kuat pada kertas lilin ketika melukis akan memindahkan lilin di atas kertas lukisan Mtersebut. Cara ini akan kelihatan lebih menarik. 3. Apabila warna kering. krayon lilin bertindak sebagai alat untuk membuat garisan atau lakaran di atas kertas dan diwarnakan permukaannya. Berhati-hati semasa menghakiskan dakwat daripada kertas lukisan tersebut. berus. kertas tebal. warna poster. Kemudian Ÿkegiatan apakah yang hendak dijalankan dalam bidang menggambar. cotton cambrich. cotton lawn kima. kertas lukisan. bekas air. 2. 4. Warna perlulah pekat dan tebal. Elakkan dari menutupi kesemua bahagian kertas lukisan tersebut dengan lilin. media dan teknik apakah yang hendak digunakan dalam proses pengajaran dan Ÿteknik resis yang boleh dijalankan kepada murid-murid: R Krayon resis dengan warna air R Krayon resis dengan warna poster R Krayon resis dengan warna tempera R Krayon resis dengan dakwat basah R Krayon resis R Kertas lilin resis R Resis dengan kain R Krayon resis batik R Resis dari warna air dan perekat getah (campuran) R Resis dari warna air dan lilin biasa R Resis dari kapur dan lilin (cara positif) R Resis dari kapur dan lilin (cara negatif) APLIKASI ALAT. Lukis atau lakar satu gambar situasi harian dengan menggunakan lilin biasa. lilin paraffin. Cara-cara: 1. Melukis dengan menggunakan lilin paraffin atau lilin biasa akan menghasilkan kesan yang sama juga. warna tempera. 4. Dengan kata lain tinggalkan sebahagian besar kertas tidak berwarna untuk membenarkan dakwat diserap ke bahagian tersebut. krayon lilin Ÿ Berbagai jenis kertas seperti kertas lukisan. Adalah lebih baik jika menggunakan lilin dari warnawarna lembut atau lilin putih. warna air. (c) Teknik Ÿ TENTUKAN tajuk yang hendak dijalankan pada minggu tersebut. 3. Higgins India ink. (b) Alat dan Media Teknik resis dalam proses menggambar adalah satu kegiatan yang sangat Ÿmeneroka dengan lebih jauh lagi alatan dan bahan yang digunakan dalam proses menggambar. warna air. kapur tulis. rayon/fuji. Alihkan kertas lilin tersebut dan warnakan permukaan lakaran yang terdapat di atas kertas lukisan dengan menggunakan warna-warna lembut. kertas lukisan. 2. warna air yang gelap digunakan untuk mendapatkan kesan kontra. Jika susah untuk ditanggalkan. Teknik ini juga boleh dijalankan dengan menggunakan warna poster dan dakwat basah. Ÿ menghasilkan garisan dan lakaran sudah selalu digunakan. pemadam Ÿ Berbagai jenis warna seperti warna air. Tutup semua permukaan kertas dengan warna air. Lukis secara kuat dengan memberikan tekanan pada permukaan kertas lilin tersebut menggunakan pensel atau hujung kayu. pensel. cat semua bahagian permukaan kertas tadi dengan dakwat basah. Lebihan warna yang hilang boleh digantikan dengan warna air dan dakwat 24 / 33 Sarbinipani2009 . Ÿ Teknik resis menyebabkan permukaan kertas yang diliputi lilin tidak akan menyerap warna dan dalam keadaan warna asal Ÿ Resis boleh juga dijalankan dengan cara menggunakan tindihantindihan lilin dan menyapu warna dari peringkat warna terang ke peringkat warna gelap. Ÿ Berbagai jeni bahan yang berasaskan lilin seperti lilin biasa. guna jari. Kesan garisan lilin yang terdapat pada permukaan kertas lukisan tersebut akan timbul dalam keadaan warna putih dan lutsinar. bekas air. Warnakan sebahagian kawasan kertas lukisan dengan warna tempera untuk membuat corak. Ÿresis dianggap sebagai satu hasil kerja yang lain dari kebiasaannya. CONTOH 2 Jenis resis: Resis dari kertas lilin Tema/tajuk: Pemandangan di kota Alat dan bahan: kertas lilin atau kertas stensil lilin. berus. CONTOH 3 Jenis resis: Resis dari warna tempera Tema/tajuk: Haiwan kegemaran saya Alat dan bahan: warna tempera. berus. Apabila dakwat kering. 3. Dengan cara ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang Ÿmembosankan murid-murid kerana mereka amat sukakan kelainan dan pembaharuan dalam hasil kerja mereka. Ÿmencadangkan alat. Warna air akan menyerap pada permukaan yang tidak berwarna dan bahagian yang dilukis atau dilakar dengan krayon akan diresiskan. Ÿ Berbagai jenis pensel untuk membuat lakaran. Ÿ Berbagai jenis dakwat basah yang berbagai warna.

Hasilnya lilin dialihkan dari permukaan dan melekat pada lipat kertas bersebelahan. 3. Rebus dalam air panas yang diletak soda ash untuk menanggal kesan lilin. Buat lakaran corak dengan pensel pada permukaan kain tersebut. Pendekatan induktif banyak mengumpul fakta-fakta tentang visual yang terdapat dalam sesuatu hasil kerja seni.NOTA PADAT MENGGAMBAR 4. Bahagian dalam disapu dahulu dengan satu lapisan kapur putih kemudian disapu satu lapisan krayon lilin yang berwarna. 8. 6. lukis garisan dan bentuk dengan krayon membenarkan kawasan kertas masih kelihatan. Rendam kertas dalam air dan renyuk menjadi bola. berus. kertas tisu Cara-cara: 1. Dalam pendekatan induktif ini. serbuk soda. 3. Warnakan di atas lakaran yang dibuat dari perekat getah dengan warna air. CONTOH 5 Jenis resis: Resis dari perekat getah dan warna air (campuran) Tema/tajuk: Alam benda (rumah saya) Alat dan bahan: warna air. Lipat kertas kartridge menjadi dua bahagian. 5. berus lembut pelbagai saiz. Kertas kartridge dilipat dan lukisan dipindahkan keatas permukaan luar lipatan. 7. 7. Murid dapat mengumpul satu inventori terhadap hasil kerja. 6. 3. Guna garisan pensel sebagai panduan. Perekat getah akan meresiskan warna tersebut. kapur putih. Kain putih diregangkan pada pemidang dengan menggunakanstapler untuk menegangkan danmeluruskan kain. pendekatan deduktif. Beberapa jenis warna boleh disapu di atas permukaan kertas lukisan. ratakan dan buang lebihan air yang terdapat pada kertas manila dengan menggunakan tisu. pemidang kayu untuk menegangkan kain. 5. Guna pen canting untuk menceduk lilin cair dan alirkan pada corak. Warna keseluruhan permukaan dengan warna air atau warna tempera. CONTOH 4 Jenis resis: Krayon resis batik Tema/tajuk: Corak alam semulajadi Alat dan bahan: Krayon. 2. berus. sodium silikat. 6. warna batik. CONTOH 6 Jenis resis: Resis dari kapur dan lilin (cara positif dan negatif) Tema/tajuk: Haiwan kegemaran saya Alat dan bahan: kertas kartridge. 4. pensel. Bersihkan permukaan perekat getah dengan pemadam. Setelah kering keluarkan dari pemidang dan rendam dalam sodium silikat untuk mematikan warna. pendekatan empati dan pendekatan interaktif digariskan seperti berikut: (a) Pendekatan Induktif satu proses membuat kritikan seni dan menilai hasil kerja seni di peringkat awalan. 3. canting ikut saiz kesukaan. 8. murid dielakkan dari membuat 25 / 33 Sarbinipani2009 . kertas. CONTOH 7 Jenis resis: Resis dengan kain Tema/ tajuk: flora Alat dan bahan: kain putih. Perekat getah boleh diaplikasikan beberapa kali ke atas permukaan kertas lukisan yang telah diwarnakan tetapi pastikan warna tersebut kering dahulu. Cara-cara: 1. 5. Warna akan diserap oleh bahagian kertas yang tidak berwarna dan diresis oleh krayon lilin menjadikan seolah-olah seperti jaring sarang labah-labah atau corak batik. Perlu diingatkan bahawa kedua-dua bahan iaitu kapur dan krayon lilin disapu tebal sehingga menutupi kawasan kertas kartridge tersebut. Hasilkan satu lakaran dengan pensel di atas kertas manila atau pembungkus kertas makanan yang tebal. 2. 2. Gunakan berus lembut untuk mewarna corak yang dilukis tadi. Jika warna hendak dikekalkan ia mesti di warna pada bahagian kertas bukan pada bahagian berwarna yang terdapat pada kertas tersebut. pemadam. dapat menyatakan perhubungan di antara elemen-elemen visual dan yakin telah dapat menginterpretasi kerja-kerja seni tersebut. Murid juga boleh membuat rumusan terhadap luahan perasaan dari apa yang mereka telah lihat. Lihat contoh berikut. Lukis atau buat lakaran ke atas kertas dengan perekat getah. 4. 5. krayon lilin Cara-cara: 1. 2. Jemur kain di bawah sinar matahari Ÿ cara membangunkan kemahiran sendiri dan yakin dalam membuat kritikan seni iaitu secara pendekatan induktif. warna air. perekat getah. Guna berus untuk membuat lakaran atau dengan jari. Panaskan lilin dalam periuk dengan api yang perlahan. 4. Biarkan perekat getah itu kering. 4. Cara-cara: 1. Luruskan kertas manila semula. lilin. Biarkan permukaan yang diwarnakan itu kering. kertas manila.

Interpretasi aspek-aspek yang berkaitan dengan pengalaman Ÿ Apa yang dipotretkan: bot. suka. kereta. Apa yang ingin kita lihat setelah melalui pendekatanpendekatan seperti yang telah dinyatakan terdahulu sekurang-kurangnya dapat memberikan panduan kepada guru untuk melihat perkembangan kemahiran dalam membuat penilaian secara kritikal. Ÿ Lilin dalam aktiviti resis bertindak sebagai alat untuk menghasilkan garisan di atas permukaan kertas Ÿ Teknik tindihan lilin keatas lilin yang lain boleh dijalankan dalam aktiviti resis Ÿ Teknik resis membolehkan murid meneroka dengan lebih jauh lagi tentang alatan dan bahan dalam kegiatan menggambar 26 / 33 Sarbinipani2009 . (b) Pendekatan Deduktif Ÿmelibatkan pemilihan criteria tertentu untuk menilai kerjakerja seni. Kumpulan akan menjalankan kajian lanjut tentang hasil kerja tersebut. Ÿ Guna analogi dan metafora untuk mengaitkan apa yang dilihat terhadap perasaan anda. kuning. Ÿ Perkukuhkan diri dan keadaan dan jangan takut untuk menilai sesuatu hasil kerja seni. aktif dan mempunyai ritma. Ÿ Buat penilaian hasil kerja jika anda mahu. Galakkan seberapa ramai ahli dalam proses penerangan hasil kerja seni. Ÿ Penglibatan secara fizikal dan imaginasi seolah-olah kita berada dalam suasana tersebut. sedih 4. Ÿ Guna pengalaman sendiri dan pengetahuan sendiri. kualiti untuk mencirikan sesuatu makna ekspresif untuk memberi sokongan terhadap sesuatu penilaian. iaitu mengumpul formulasi satu hipotesis tentang makna hasil kerja tersebut. Prosedur pendekatan induktif adalah seperti berikut: 1. Penerangan tentang ciri asas hasil kerja: Ÿ Bahagian elementary: seperti merah. Ÿ Lilin yang digunakan dalam aktiviti resis menjadi pelindung kepada warna asal atau terdahulu yang terdapat pada permukaan kertas. (d) Pendekatan Interaktif Ÿsatu pendekatan melihat sesuatu hasil kerja melalui perbincangan dan perbahasan. Walau pun pendekatan deduktif ini bersifat tidak natural dan terhad. perjanjian berkumpulan tentang makna-makna hasil kerja tersebut. Gunakan body language untuk menyatakan perasaan anda. Memilih dan menentukan criteria apa yang hendak diguna. Menilai kerja dengan menyusun ceritera dan bukti-bukti untuk sokongan penilaian. Penerangan beberapa kawasan dan kualiti keseluruhan: Ÿ Aspek bukan manusia: Satah-satah diulang-ulang Ÿ Aspek manusia: gembira. tema. Walaupun pendekatan ini bersifat analitikal. Perbincangan berdasarkan langkah yang sama seperti pendekatan induktif. 6. tiga segi. memeriksa kerja seni yang dilihat melalui fakta-fakta visual. Prosedur asas digariskan seperti berikut: 1. Apabila kita memeriksa hasil kerja seni. Analogi ini membantu kita mengalami seni membuat penilaian seperti lukisan itu buruk atau lukisan itu cantik. Kita boleh melihat garisan seolah-olah bergerak. Ÿ Apa yang dicadangkan: tulang-tulang seperti dinosaur.NOTA PADAT MENGGAMBAR reaksi emosi atau penilaian yang bersifat pra matang. Ÿ Bahagian kompleks: corak yang terdapat pada sawah padi. garisangarisan seperti daun. 3. kita telah meluahkan perasaan dan kapasiti terhadapnya seolah ianya hidup dan cergas. Interpretasi dan rumusan idea. tempat yang anda telah pergi dan pengalaman dari menghasilkan kerja sendiri. Guna garis panduan induktif untuk membimbing memberi penerangan. Memilih seorang moderator dan menyatakan tugastugas 2. terang. Memeriksa sesuatu hasil kerja untuk mengenalpasti bukti-bukti tertentu yang dapat memenuhi atau tidak dapat memenuhi kriteria. (c) Pendekatan Empati (Empathy) Ÿberasa empati terhadap sesuatu hasil kerja seni. marah. deretan pokok 2. pandangan setiap orang boleh meningkatkan pemahaman seseorang tentang sesuatu hasil kerja. RUMUSAN RESIS Ÿaktiviti dalam kegiatan menggambar yang menggunakan warna-warna basah dan contengan lilin. Dapatkan mood dan perasaan terhadap kerja tersebut. pendekatan ini boleh menggalakkan penglibatan murid terhadap sesuatu hasil kerja seni Ÿ dikatakan mengambil format perdebatan dalam menilai hasil kerja dan ia dianggap sesuatu yang menarik dan mencabar. Menentukan tahap dimana kriteria itu telah dipenuhi. Apabila ahli kehabisan penerangan untuk dijelaskan wujud andaian dan hipotesis 4. 3. Penerangan tentang perhubungan antara bahagianbahagian lain: Ÿ Kawasan elementary: kawasan ini lebih terang daripada kawasan di belakang Ÿ Kawasan kompleks: Bahagian kanan lebih kasar daripada kawasan kiri 3. Prosedur pendekatan ini digariskan seperti berikut: 1. 2. membuat hipotesis sehingga satu atau dua interpretasi wujud untuk menerangkan makna hasil kerja tersebut. beberapa teknik seperti berikut dapat membantu untuk meningkatkan empati dan turut serta seseorang dalam menjalani kritikan seni: Ÿ Lihat dan nyatakan perasaan hati yang sebenar dan jangan keterlaluan dalam menyatakan perasaan hati. gelap. Pendekatan ini juga akan dapat menentukan kerja-kerja seni itu memuaskan atau tidak mengikut standard. Beralih kepada perbincangan secara berkumpulan. Kita juga melihat seolah-olah pokok melambai-lambai. kesunyian. 5. Buat perbandingan apa yang dilihat dan nyatakan perasaan sendiri. kuda.

Ÿ Sodium silikat digunakan dalam resis batik kain untuk mengekalkan warna yang terdapat pada kain tersebut. dakwat Ÿ Kertas yang berbagai jenis seperti kertas lukisan. cat dinding. warna latar pada permukaan kertas perlu ditentukan dahulu samada menggunakan warna asli kertas tersebut atau diwarnakan terlebih dahulu. Ÿ Teknik menggunakan pistol semburan atau spray can berwarna boleh menghasilkan percikan yang halus dan seragam. Ÿ percikan adalah satu teknik mengaplikasikan sedikit curahan atau titikan warna ke atas permukaan yang dipilih. bentuk-bentuk dari alam benda boleh digunakan untuk menghasilkan corak dalam aktiviti percikan.NOTA PADAT MENGGAMBAR Ÿ Teknik resis adalah satu hasil kerja yang unik kerana ia menggunakan lilin sebagai menggantikan alatan biasa yang digunakan. Hasil percikan ini akan menampakkan titik halus yang berbagai saiz dan berbagai warna. Ketukan yang kuat akan menyebabkan titikan cat terbang di permukaan kertas. warna minyak. Berbagai jenis teknik boleh dicadangkan untuk diguna pakai semasa menjalani aktiviti percikan ini. pita pelekat. Media dan Teknik Di antara alatan yang boleh digunakan untuk menghasilkan percikan ialah seperti berikut: Ÿ Berbagai jenis berus lukisan yang berbagai saiz dan bentuk Ÿ Berbagai jenis berus gigi dari permukaan rata hingga permukaan beralun Ÿ Berbagai jenis berus cat dari permukaan lembut ke permukaan keras Ÿ Penggelek cetakan yang berbagai saiz Ÿ Berbagai jenis warna air seperti warna air. (b) Alat. Ÿ Teknik kedua ialah dengan menggunakan berus cat dinding rumah yang terpakai. Dengan menggunakan tekanan udara yang rendah. corak figura. 9 PERCIKAN (a) Definisi Percikan Ÿ satu aktiviti menggambar dalam kerja-kerja seni. warna poster. Ÿ Makna kedua ialah menghambur ke sana sini. kadbod. Cat emulsi paling senang dimulakan kerana cepat kering dan tidak rosak di antara satu sama lain. kain buruk. kertas taip. kesan percikan akan terjadi. surat khabar. warna akrilik boleh digunakan. (c) Teknik Ÿdisesuaikan dengan peringkat umur murid dan keupayaannya. warna poster. Ianya boleh dijalankan beberapa kali dengan warna yang berlainan ke atas kawasan percikan yang sama. menyebabkan berpercikan. warna plaka / mural. warna tempera. warna tempera. deduktif. ŸIni bermakna saiz percikan yang dihasilkan dengan satu ketukan akan menghasilkan saiz percikan lebih kurang sama. memantul berselerak ke sana sini. pistol semburan Ÿ Pisau. merenjisi. 27 / 33 Sarbinipani2009 . kertas stensil Ÿ Warna semburan. Ÿ Makna ke tiga ialah sesuatu yang memercik. Ÿ Terdapat empat cara pendekatan dalam membuat kritikan seni iaitu pendekatan induktif. Ÿ satu teknik hiasan catan dengan mendetik. Cara ini dikatakan lebih cepat menghasilkan percikan daripada cara menggunakan berus. mengetuk atau menjentik bahagian bulu berus yang akan menghasilkan kesan a speckled granite Ÿ style finish yang akan kelihatan lebih moden daripada kesan warna yang lain. Ÿ kamus Dewan Bahasa dan Pustaka pula percikan ialah titik-titik air atau warna yang berserak-serak ke sana sini setelah air atau warna itu terhempas ke suatu permukaan. Ÿ Percik-percik halus warna disembur ke serata tempat untuk menghasilkan kesan antik. Ÿ Teknik renyukan digunakan dalam proses aktiviti resis batik kertas Ÿ Perekat getah bertindak sebagai lilin dalam aktiviti resis Ÿ Resis secara positif dan negatif menggunakan kapur putih dan lilin dalam proses menghasilkan resis Ÿ Resis dengan menggunakan kain menggunakan canting untuk membuat garisan lilin pada corak batik.. Ÿ Warna tempera bertindak sebagai lilin dalam aktiviti menghasilkan resis Ÿ Resis dari kertas lilin ialah satu perpindahan lilin yang terdapat kertas tersebut ke permukaan kertas dengan menggunakan teknik tekanan garisan. manila kad. Ÿ Gabungan warna-warna air dan lilin digunakan dalam proses menghasilkan resis. warnawarna yang sesuai diaplikasikan pada permukaan kertas ialah seperti warna air. Ÿ teknik corakan warna dihasilkan dengan tepukan atau jentikan menggunakan berus lukisan yang mengandungi warna ke atas permukaan yang rata Ÿ kegiatan menyembur bahan cair di atas permukaan. Ÿ Cara percikan dijalankan dengan menggunakan berbagai jenis warna boleh juga dihasilkan. warna minyak. warna batik. empati dan interaktif. Bahagian hujung berus yang keras dicecah warna. Apabila warna latar kering barulah dimulakan aktiviti percikan. Ÿ Rendaman soda ash dalam air panas bertindak untuk membuang lilin yang terdapat pada permukaan kain tersebut. kemudian buang lebihan warna yang terdapat pada berus tersebut dengan menyapu pada tepi tin. Berus diketuk kuat di bahagian tepi tin cat. Ÿ Berbagai jenis tumbuh-tumbuhan kering. Percikan seolah-olah memberi kesan seperti permukaan batu atau marble. di antaranya ialah: Ÿ Sebelum memulakan aktiviti percikan. Ÿ buku Glosari Seni Lukis percikan didefinisikan sebagai corak-corak tompok dan titik pada lukisan cat. Jika hendak menggunakan warna. Berbagai jenis berus boleh digunakan untuk menghasilkan percikan.

Cara ini akan menghasilkan percikan yang cepat. Seorang menghasilkan warna di atas permukaan dan seorang membuat percikan ke atas warna basah tersebut. Guna pita pelekat untuk melekatkan kertas lukisan di bahagian tengah kertas surat khabar. Sila lihat contoh di Rajah 9. Proses ini agak rumit dilakukan dan dicadangkan secara berdua. Terpulanglah kepada kreativiti seseorang bagaimana hendak menghasilkannya. kertas surat khabar atau kertas bungkusan.3 berikut: CONTOH 2 Tema: Menghasilkan corak organik Alat dan Media: kertas lukisan. Ÿ Jika percikan dilakukan dengan menggunakan warna minyak.NOTA PADAT MENGGAMBAR Satu lagi cara menghasilkan percikan ialah dengan menggunakan Roller atau berus penggelek. Ÿ Percikan menggunakan dakwat berwarna boleh digunakan sebagai alternatif kepada warna basah. tampal berbagai corak tumbuh-tumbuhan sebenar di atas permukaan kertas lukisan tersebut. Dengan menggunakan teknik ini akan dapat corak yang serata. penyedut minuman. 2. 4. Jika susah untuk mendapatkan skrin cermin. Gosokan tersebut akan menghasilkan percikan pada permukaan kertas lukisan. Ÿ Penggunaan berus gigi yang berbagai saiz juga boleh menghasilkan percikan. Gelek secara cepat dan laju. Untuk menampakkan kesan yang menarik selepas menghasilkan percikan pertama. Apa yang perlu dilakukan ialah dengan mencelup berus penggelek ke dalam tin cat. Ÿ Satu lagi cara menghasilkan percikan ialah dengan menggunakan seranting dedaun dari jenis halus dan nipis seperti daun pine. cuba menghasilkan percikan dengan mengaplikasikan warna minyak pada permukaan kayu atau kanvas. pita pelekat. Percikkan beberapa titikan warna basah ke atas permukaan kertas dengan menggunakan berus lukisan. Âspray canÊ. berus keras seperti berus terpakai yang lama atau berus gigi. Ÿ Selain dari menggunakan berus. Cara mengaplikasikannya: 1. Ÿ Cara lain untuk menghasilkan percikan ialah dengan menggosokkan pisau kecil atau hujung jari pada berus lukisan yang telah dicelup warna. Hasilkan percikan sekali lagi ke atas kertas lukisan tersebut dengan menggunakan warna yang lain pula. Semasa warna minyak masih basah percikkan turpentine atau ÂtinnerÊ dengan menggunakan berus. Percikan dengan menggunakan jari juga boleh dilakukan. Warna yang terlalu banyak akan merosakkan proses atau kesan percikan. kemudian gelek pada satu permukaan lain seperti kertas dilekatkan pada dinding. berus Cara mengaplikasikannya: 1. Tujuannya supaya percikan tidak terkena pada kawasan yang tidak dikehendaki. Cara ini akan menyebabkan lebihan warna akan terpelanting keluar daripada berus penggelek dan akan menghasilkan percikan pada permukaan berdekatan. Celup berus gigi di dalam warna dan lalukan pada besi halus atau kayu halus. gunakan kayu untuk menggosok permukaan berus. Cuba percik dengan menggunakan berbagai jenis warna. 2. kilauan dan senang digunakan. 5. Pegang skrin di atas kertas dan gosok berus (pergi dan balik) beberapa kali dengan menggunakan berus atau sembur dengan warna semburan. atau mencampurkan percikan dengan faux finishing techniques . Untuk seni halus adalah dicadangkan menggunakan dakwat jenis lightfast kerana kebanyakkan dakwat berwarna akan cepat kabur. 28 / 33 Sarbinipani2009 . Guna kedua-dua teknik untuk menghasilkan pada satu permukaan yang sama. warna air atau warna poster. MEDIA DAN TEKNIK CONTOH 1 Tema: tumbuh-tumbuhan atau menghasilkan corak Alat dan Media: warna tempera atau dakwat berwarna. Jika menggunakan cat semburan pastikan pintu dan tingkap ruang bengkel di buka untuk memberi laluan lebihan percikan keluar. Caranya ialah dengan mencelup kelima-lima jari pada warna dan menghayunkan jari lalu direnjis pada permukaan kertas lukisan. Celupkan satu ranting dedaun tersebut dalam warna basah dan renjis atau percikkan pada permukaan kertas. Berhati-hati semasa meletakkan warna pada berus. 6. Lain cara ialah dengan menggunakan pita pelekat untuk menutup permukaan kertas yang tidak hendak dikenakan warna untuk menghasilkan corak. kertas lukisan. Ÿ Penggunaan warna yang pekat atau cair akan menghasilkan percikan yang berlainan saiz dan bentuk. berus penggelek atau pistol semburan percikan boleh juga dilakukan dengan mengetuk berus yang mempunyai warna pada bahagian pemegang kayu berus yang lain. kepingan kecil skrin cermin. Percikan akan terjadi secara tidak langsung. Penggunaan dakwat ke atas sesuatu permukaan biasanya bersifat kekal dan susah untuk dipadam. Ÿ Ingat bahawa sebelum memulakan aktiviti percikan alas dengan menggunakan surat khabar disekeliling kawasan yang hendak dijalankan. Alihkan tumbuh-tumbuhan tersebut dan buat percikan kali ke tiga pula. Hasilnya sungguh memuaskan. APLIKASI ALAT. Ÿ Apabila telah membuat eksperimen dengan teknik-teknik tersebut baru mulakan aktiviti percikan secara kreatif. 3. Eksperimen di atas kertas lain dahulu adalah amat digalakkan. 7. Tunjuk dan tumpukan hujung penyedut minuman pada setiap satu percikan yang ada dan tiup kuat. Dakwat basah mempunyai kesan lutsinar. Pastikan penggelek dipenuhi dengan cat. Percikan cara ini akan menghasilkan percikan yang tidak sekata berbanding semburan.

realistik. Pastikan berus berada dalam keadaan yang bersih semasa membuat percikan. media dan teknik yang digunakan? R Bagaimana pelukis ini menggunakan garisan. idea apabila melihat hasil kerja ini? R Adakah anda rasa hasil kerja ini asli atau diciplak dari mana-mana? 29 / 33 Sarbinipani2009 . gerakkan tangan supaya percikan yang dihasilkan berada dalam garisan melengkung 5. warna air. 3. ekspresi idea. Kesan percikan pada bahagian latar belakang masih kelihatan dan menjadikan pemandangan lebih menarik 5. palet. penerimaan dan sikap. 3. Celup berus lukisan dalam warna air dan percikkan dengan menggunakan hujung jari. imbangan. tambahkan garisan supaya imej tersebut nampak dengan lebih jelas lagi. Jika tak secara langsung anda ternampak suatu imej terjadi. Lakukan berulang kali supaya mendapat corak yang berbagai warna. Alat dan Media: kertas lukisan. Ulangi percikan dengan teknik yang sama tetapi menggunakan warna yang berlainan. pensel. CONTOH 4 Tema: Menghasil kad ucapan Alat dan Media: berus gigi. pen dakwat. Sebagai guru. jalinan. ruang. Semasa menghasilkan percikan. kesukaan. Teruskan dengan menulis kata-kata dan membuat corak tepi kertas lukisan untuk menampakkan rupa setem. Cara mengaplikasikannya: 1.. penegasan. sejarah. Titikkan atau percikkan dakwat di atas permukaan yang basah tadi dan biarkan dakwat itu kembang. Tindihan berbagai warna pada percikan akan menghasilkan corak yang lebih cantik.NOTA PADAT MENGGAMBAR 3. dakwat atau warna poster. kepelbagaian dalam hasil kerja seninya? R Adakah anda rasa lukisan ini realistik atau abstrak? R Bagaimanakah perasaan anda. personal. Lakarkan satu pemandangan di atas kertas lukisan 2. kertas surat khabar. Basahkan atau percikkan dengan menggunakan berus/alat semburan baju di atas permukaan kertas lukisan dengan menggunakan air jernih. bahan. berus lukisan. kain buruk. 2. Isu sosial/politik? Ÿ Adakah murid mengambil kira tujuan dan objektif yang dihasilkan oleh pelukis tersebut? ŸBerikut adalah beberapa perkara yang perlu diambil kira apabila menjalani proses menganalisa sesuatu kerja seni: R Siapakah pelukis yang melukis gambar ini? R Apakah tajuk atau tema yang digunakan serta bila ianya dihasilkan? R Apakah Âsubjek matterÊ yang digunakan dalam hasilkerja seni ini? R Apakah alatan. 2. Pameran hasil projek sebaik sahaja menghasilkannya adalah jalan terbaik untuk membina satu penghormatan diri. Lebihan warna pada percikan tersebut akan bergerak berbagai arah menghasilkan satu corak yang menarik. 4. ranting halus. kertas surat khabar. CONTOH 5 Tema: Menghasilkan setem dengan teknik catan Alat dan Media: Kertas lukisan. kontra. Percikan cara ini boleh dijalankan sewaktu anda menghasilkan catan (hasilan untuk awan) atau simpan untuk menghasilkan aktiviti kolaj. Buat garisan dan tulis kata-kata dengan menggunakan pen kaligrafi dengan kemas di bahagian tengah kertas lukisan tersebut. Percikkan warna-warna lembut untuk menghasilkan warna latar pada catan yang hendak dihasilkan. Cara mengaplikasinya: 1. Adalah lebih baik jika perbincangan dijalankan tanpa mengetahui siapa yang menghasilkan projek tersebut supaya komen boleh dibuat tanpa mengira berat sebelah pihak. Alas permukaan sekeliling dengan menggunakan kertas lukisan untuk mengelakkan percikan yang tidak diingini. 3. PERSEMBAHAN HASIL KARYA ŸPerbincangan secara berkumpulan Ÿmembuat pameran di dalam bilik darjah penting dalam Ÿpengajaran dan pembelajaran Galakkan murid memberi komen-komen secara open endeddan guna positif reinforcement mereka dan menerangkan projek yang dibuat dan cara-cara menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam projek tersebut. rupa dan corak dalam hasil kerja ini? R Adakah pelukis ini mengambilkira prinsip harmoni. 6. Celupkan ranting dalam dakwat dan lukiskan garisangarisan sehingga ke hujung kertas untuk mendapatkan corak abstrak. 4. kesatuan. pen manuskrip. 5. tema. perasaan. CONTOH 3 Tema: Percikan dalam aktiviti catan atau kolaj atau corak abstrak. Warnakan lakaran tersebut mengikut teknik catan yang telah anda pelajari. 5. kertas lukisan. berus lukisan. bentuk. mood. 4. warna. haruslah peka terhadap persepsi yang dikemukakan oleh murid seperti: Ÿ Adakah murid dari berbagai jenis budaya berkongsi idea yang sama tentang hasil kerja seni tersebut? Cantik? Buruk? Bermakna? Ÿ Adakah hasil kerja seni mempunyai fungsi dalam kehidupan pelajar? Ÿ Adakah murid boleh respon terhadap hasil kerja seni dari sudut perasaan? Ÿ Bagaimana murid respon terhadap keaslian hasil kerja tersebut? Ÿ Bagaimana murid respon terhadap kreativiti yang dihasilkan dalam kerja seni itu? Ÿ Adakah murid mengambil kira teknik-teknik yang digunakan seperti astrak. kertas suratkhabar Cara mengaplikasinya: 1. warna air. 4.

kayu. asas senireka. Pada 30 / 33 Sarbinipani2009 . di susun di atas dinding. tumbuh-tumbuhan. Ÿ Penilaian sesuatu hasil kerja boleh dinilai dalam bentuk skala dari satu (lemah) hingga sepuluh (terbaik). Ÿ Satu imej yang berasingan dan tidak bertindih. merenjis. marmar dan seramik (tessera). ŸPelukis barat yang banyak mengaplikasikan hasil karyanya dalam aktiviti percikan ialah Jackson Pollock. teknik. fungsi. masa. Ÿ Perbincangan dan pendedahan tentang sesuatu hasil karya seni dilihat dari sudut perspektif. teknik penghasilan. kaca. Ÿ Perbincangan secara berkumpulan dianggap pencetus kepada pemikiran kritikal dianggap sebagai satu teknik pembelajaran yang bermakna. Ÿ Satu bentuk seni di mana kepingan bahan semula jadi atau bahan buatan manusia yang berwarna disusun bersebelahan tidak ditindih di atas permukaan rata untuk menghasilkan gambar atau corak. Ÿ Tema yang boleh dijalankan dalam aktiviti percikan termasuklah lanskap. Mengikut sejarah lama mozek telah diperkenalkan oleh orang Greek. Ÿ Percikan dengan tumbuh-tumbuhan boleh juga dijalankan. Ÿ Perkara-perkara yang perlu diambilkira apabila menjalani proses menganalisa kerja seni ialah dari aspek tokoh. warna-warna basah dan kertas. batu. marmar atau pecahan tembikar. Ÿ Percikan dengan jari akan menghasilkan percikan yang tidak sekata. ŸPerbincangan secara berkumpulan dan membuat pameran di bilik darjah daripada hasil kerja yang dibuat adalah aktiviti yang sangat penting. perasaan. Ÿ Guru harus peka terhadap persepsi yang dikemukakan oleh murid tentang sesuatu hasilkerja dari aspek budaya. Ÿ dihasilkan secara tidak sengaja dan bebas. Âsubjek matterÊ. alatan. cadangancadangan dan idea-idea dikatakan telah memahami nilai estetik. kreativiti. Ÿ Teknik renjisan yang sama akan menghasilkan percikan yang kemas Ÿ Percikan dan titikan atau stippling adalah dua kaedah yang berlainan. corak. Ÿ Sebuah gambar atau corak hiasan dibuat dengan menyusun carikan kecil bahan-bahan seperti kaca. lantai atau permukaan yang tidak rata dan menghasilkan pantulan /kilauan. menyembur dan memercik. tessera di permukaan dinding. tengah dan belakang dalam hasil kerja ini? R Adakah anda rasa pemilihan alat dan bahan bersesuaian dengan mood dan suasana yang terdapat dalam hasil kerja seni ini? R Adakah ia berjaya dalam menghasilkan konsep/idea tersendiri? R Elemen apakah yang diguna untuk menarik perhatian anda? R Bagaimana anda menilai hasil kerja ini dan berikan skala dari 1 hingga 10 (1 paling lemah hingga 10 paling baik). tajuk/tema. Ÿ dihasilkan dengan menggunakan berbagai jenis warna. tujuan dan objektif. Ÿ boleh diulang ke atas permukaan yang sama. setem dan catan. Ÿ Satu seni dekoratif lama dengan menyusun kepingan kecil kaca. Ÿ Satu corak seni yang dihasilkan dengan menekan kepingan batu. media. Ÿ Pita pelekat dan surat khabar bertindak sebagai alat untuk mengelakkan lebihan percikan terjadi ke atas permukaan yang tidak diingini. Ÿ Foto mozek adalah gambar hasil dari cantuman beberapa gambar lain disusun menjadi satu tema /tajuk. Ÿdihasilkan dengan cara mendetik. Ÿ Alatan . mozek boleh didefinisikan sebagai satu reka bentuk atau gambar yang dibuat daripada serpihan kaca. Ÿ Guru memainkan peranan yang penting dalam menjalankan apresiasi seni. RUMUSAN PERCIKAN Ÿ sebagai satu hasilan titikan warna yang berselerakan ke sana sini setelah warna tersebut jatuh ke atas permukaan. Ÿ Percikan menggunakan penggelek adalah satu aktiviti yang rumit dan tidak terkawal.berus dari berbagai jenis. siling dan lantai. keaslian.NOTA PADAT MENGGAMBAR R Adakah hasilkerja seni ini mempunyai perhubungan sejarah? RApakah tujuan pelukis menghasilkan hasil kerja seni ini? R Apakah yang paling menarik dalam hasil kerja seni ini? R Adakah hasil kerja seni ini berjaya atau tidak? R Adakah anda ingin membuat perubahan dalam hasil kerja ini? Kenapa? R Bagaimana pelukis menunjukkan unsur ruang hadapan. disusun secara bersebelahan. Ÿ Percikan yang halus dan seragam boleh diaplikasikan dalam teknik semburan. Ÿ Pameran hasil kerja adalah satu cara membina penghormatan diri dan penerimaan sikap yang positif. 10 MOZEK (a) Definisi Mozek Ÿ Glosari Seni Lukis. Ÿmenghasilkan satu permukaan seperti batu granit atau marble yang menarik. seramik atau tessera. Ÿ Guru patut menggalakkan murid memberi komen secara open ended Ÿ Guru perlu menggunakan soalan-soalan yang positif kepada murid apabila membuat perbincangan. kad ucapan. sejarah dan kejayaan sesuatu konsep atau idea. batu atau seramik disusun di bahagian latar yang di plaster. Ÿ Percikan boleh dihasilkan ke atas permukaan kertas yang telah diwarna dengan warna basah terlebih dahulu. Ÿ Satu media seni di mana kepingan-kepingan kecil kaca. mengetuk.

Âclear sprayÊ Ÿ Bahan semula jadi seperti bunga-bunga kering. Kolaj digubah dengan menampal keratan kertas secara tindihan manakala mozek pula digubah dengan menampal keratan kertas secara bersebelahan dan tidak ditindih. seramik menggunakan teknik mozek pada permukaan dinding dan lantai. kadbod. Teknik secara tidak nyata atau indirect method pula berlaku semasa proses menghasilkan sesuatu kerja.Kebaikan mozek cara ini ialah mozek yang dihasilkan jelas kelihatan. Contoh 1 Jenis Mozek: Mozek dari kertas Tema: Haiwan/figura Alat dan Bahan: gunting. MEDIA DAN TEKNIK Di peringkat sekolaH rendah. Cara ini sesuai untuk permukaan kertas lukisan. Lekat potongan kertas berwarna tersebut pada kawasan lakaran tersebut. Mari kita perhatikan contoh-contoh bagaimana aktiviti mozek itu dilaksanakan. kertas binaan (construction paper). Manakala orang Kristian Orthodok Byzantine pada abad ke 16 menghiasi gereja mereka dengan teknik mozek. syiling. tali. kertas menaip. 4. Di antaranya ialah dengan cara carikan. pin rambut atau pencungkil gigi untuk mengangkat cebisan kertas. Kedua-dua hasil kerja ini boleh dianggap rumit juga tetapi menarik perhatian orang ramai apabila siap. Ianya sesuai dilaksanakan pada projekprojekkecil yang mudah alih. kertas surat khabar. indirect method dan double indirect method. Imej yang dihasilkan tidak ditindih. Kini teknik mozek luas digunakan dalam pembinaan bangunan dan aktiviti seni di sekolah. ialah denganmenggambar bahan di atau permukaan seperti kertas. (b) Alat dan Media Ÿ Berbagai jenis kertas seperti kadbod. pensel. Hasil mozek diterbalikkan dan bahagian aslidiasingkan dari bawah mozek tadi. kayu playwood dan sebagainya. Ia adalah sebahagian daripada aktiviti yang dicadangkan dalam kegiatan menggambar. potongan 31 / 33 Sarbinipani2009 . Letak gam atau pelekat pada cebisan kertas dan di atas permukaan kertas yang mempunyai lakaran. kertas lukisan. Buat satu lakaran pensil tentang tema atau tajuk yang hendak dibuat di atas permukaan kertas. kadbod. kertas berwarna dari berbagai sumber. media yang sama diletakkan di atasnya.NOTA PADAT MENGGAMBAR asalnya mereka mencipta mozek untuk tujuan menghias permukaan lantai. lantai dan sebagainya. Potongan kertas boleh diangkat dengan menggunakan pin rambut atau pencungkil gigi yang diletak sedikit gam. kertas majalah berwarna. 3. tidak sesuai pada projek berskala besar dan susah untuk mendapatkan kesamaan permukaan yang siap. rumput Ÿ Pelbagai jenis biji-bijian atau objek semula jadi Ÿ Pewarna makanan Ÿ Pensel. Teknik indirect methoÊ dan double indirect method selalunya dibuat mengikut bahagian demi bahagiansesuatu gambar terlebih dahulu sebelum hasil mozek itu dihantar ketempat destinasi untuk ditampal. gam kayu.carikan/potongan/guntingan/cebisan kertas-kertas berwarna dan ditampal di atas permukaan rata seperti kertas lukisan. marmar. potongan bebas. Teruskan kerja-kerja menghasilkan mozek sehingga habis. Ÿ Berbagai jenis pelekat seperti gam biasa. permukaanpasu.Terdapat juga mozek yang boleh dihasilkan dalam digital imej. gam putih. Apabila mozek siap. pen. Cara-cara: 1. Ianya dianggap sebagai satu hasil kerja yang tidak praktikal pada jangka masa yang lama. lantai dan permukaan meja. Walaupun cara menampal kertas-kertas dalam aktiviti kolaj dan mozek boleh dikira ada persamaan tetapi masih terdapat perbezaan dalam melaksanakannya. 2. Ÿ Bekas untuk menyimpan carikan kertas. Ÿ Kertas berbagai warna.Keburukannya pula pelukis atau pembuat mozek perlu bekerja secara terus menerus di atas permukaan yang dipilih. kadbod. gam atau gam simen. pembaris. Potongan kertas yang berlainan warna perlu diasingkan supaya senang diperolehi dan boleh menjimatkan masa semasa proses menampal dijalankan. Foto mozek pula adalah satu gambar yang dibuat daripada beberapa cantuman gambar-gambar lain yang Ÿteknik menghasilkan mozek d R Mozek kertas R Mozek timbul R Mozek catan R Mozek campuran R Mozek potongan kertas R Mozek cebisan kertas R Mozek tebuk (ÂpuncherÊ) R Mozek koyakan kertas R Mozek fabrik R Mozek bijian R Mozek bahan buangan APLIKASI ALAT. Yang dikatakan dengan teknik secara langsung atau direct method itu. Ianya amat sesuai untuk projek besar seperti projek mural. ŸOrang Roman pula menghias batu. bijirin Ÿ Playar. kertas nota. Tips: Cara memotong kertas berwarna ada berbagaibagai. Potong kertas warna dalam rupa bentuk yang sama. koyakan. berbagai daun kering. Di peringkat sekolah rendah aktiviti mozek diperkenalkan dalam subjek Pendidikan Seni Visual. kertas latar. gam simen. gambar-gambar berwarna (c) Teknik Secara amnya terdapat tiga jenis teknik menghasilkan mozek iaitu direct Method . potongan tiga segi. Tinggalkan ruang di antara cebisan-cebisan kertas supaya tindihan tidak berlaku.

Hasil kerja seni terutama murid-murid sekolah rendah dianggap satu kerja yang jujur. Contoh 2 Jenis Mozek: Mozek timbul (relief) dari biji-bijian Tema: Tumbuh-tumbuhan Alat dan bahan: kadbod. diskusi. Kotak-kotak tersebut diwarnakan dengan warna air atau warna poster dengan warna yang dikehendaki. Hadkan warna kepada tiga warna sahaja. Di peringkat ini murid akan dapat mengetahui penggunaan komposisi elemen yang telah digunakan oleh pelukis. Ia juga berguna sebagai latihan mewarna. Dengan cara ini corak ikan akan kelihatan lebih menarik apabila siap nanti. Dalam aktiviti ini adalah dicadangkan warna-warna yang hendak digunakan adalah warnawarna kontra supaya objek yang dilukis jelas kelihatan. Lebih baik jika hasil kerja ini dibingkaikan dengan meletakkan cermin atau plastik keras supaya bijian kekal lama. penuh imaginatif dan intuitif. luahan perasaan. pembaris. segar. Untuk menghasilkan perbincangan ini. Garisan pensel perlu dibuat secara nipis sahaja. kertas lukisan. Untuk kelihatan lebih kemas aturkan bijian di kawan rupa luar objek terlebih dahulu kemudian penuhkan bahagian dalam pula. Manakala di peringkat interpretasi pula perbincangan lebih menjurus kepada tahap-tahap imaginasi seseorang murid itu. sirip di bahagian dalam dan tumbuh-tumbuhan air supaya kelihatan lebih menarik. Hasilkan lakaran di atas kertas binaan dengan memerhatikan tempat atau kawasan di mana bijian perlu diletak. Mozek jenis ini lebih sesuai untuk muridmurid di tahap dua kerana ia memerlukan kawalan. konsep mozek masih boleh diperkenalkan. perbezaan antara simetri dan asimetri. Aktiviti ini sesuai dijalankan dalam kumpulan kecil. Lihat contoh mozek dari teknik catan: Jenis mozek: Mozek catan Tema: haiwan Alat dan bahan: pensil. Garisan yang memisahkan empat segi dalam beberapa bahagian perlu diwarnakan dengan warna yang berlainan. berterus terang. Tips: Tambahan bahan boleh digunakan seperti tali. Untuk mempercepatkan proses. Tips: Walaupun aktiviti mozek ini tidak menggunakan teknik menampal bahanbahan. Tambahkan mata. Lekat kertas binaan di atas kadbod keras. teknik-teknik yang digunakan dalam penghasilan hasil kerja. seseorang murid ditanya bagaimana membuat perkaitan di antara struktur yang boleh diperhatikan dengan arah tujuan pelukis yang menghasilkan hasil karya tersebut. pewarna makanan. Perkara-perkara yang perlu dibincangkan adalah seperti struktur komposisi yang terdapat dalam hasil kerja tersebut. objek semulajadi pada lakaran dan penuhkan lakaran tersebut. Warna pada kertas perlu dipilih dengan betul dan sesuai dengan tema/tajuk/objek yang hendak dihasilkan. mengenal pasti alatan dan media yang digunakan dalam hasil kerja. air. unsur-unsur seni. 6. bahagian interpretasi dan bahagian penilaian. Cara-cara: 1. potongan dengan pembaris dan sebagainya. manik. kulit kayu dan laiN lain yang bersesuaian untuk kelihatan lebih menarik. menebuk dengan menggunakan penebuk kertas. Proses mewarna mengambil masa yang agak lama juga untuk disiapkan. 6. ekspresi diri. warna air atau warna poster. 5. gam putih. membuat kritikan. Contoh 3: Terdapat juga mozek dari teknik catan. prinsipprinsip rekaan yang diguna pakai. Âclear sprayÊ. dan bersoal jawab seringkali dikaitkan. guna pencungkil gigi yang diletakkan sedikit gam dihujungnya supaya senang proses mengangkat bijian tersebut. pensel. benang. 4. keduaduanya mempunyai saiz yang sama supaya kelihatan kukuh. berkomunikasi. 5. Menilai kerja seni di peringkat diskriptif memerlukan seseorang menggunakan deria lihat dan menyatakan apa yang mereka lihat dalam sesuatu hasil karya. Lakar rupa bentuk ikan di atas permukaan kertas lukisan. ŸPenilaian hasil kerja seni berdasarkan empat _nsure_a iaitu bahagian diskriptif. bahagian formal analisis. Bila siap buang lebihan bijian dan sembur hasil kerja mozek dengan clear spray untuk mendapatkan kesan yang lebih menarik. kertas binaan. Buat garisan dengan ukuran 2cm X 2cm di keseluruhan kertas lukisan termasuk lakaran. Kejayaan mozek ini bergantung kepada latarbelakang pelukis itu sendiri. Mereka juga boleh mengaitkan elemenelemen 32 / 33 Sarbinipani2009 . Persembahan hasil karya sendiri atau orang lain diterima sebagai bahan penting untuk dirujuk semasa menjalani sesi apresiasi seni. 4. Satu warna dihasilkan sehingga siap barulah digunakan warna kedua dan warna ketiga. Bijian-bijian atau manik-manik bersaiz halus susah untuk diatur dan memakan masa yang lama untuk menyiapkan. PERSEMBAHAN HASIL KARYA Dalam mempersembahkan tentang sesuatu hasil karya. 3. 2. Biasanya mereka akan memperkatakan tentang sesuatu tema/tajuk hasil kerja itu termasuk objek/imej yang terdapat dalam hasil kerja itu. tali atau benang. Menilai hasil kerja di peringkat formal analisis lebih terancang. membuat spekulasi makna yang tersirat dalam hasil kerja tersebut dan membuat andaian tentang tujuan pelukis melukis hasil karyanya. disiplin dan ketekunan semasa menghasilkannya. 3. Cara-cara: 1. 2. berbagai jenis biji-bijian dari alam semulajadi. Letakkan gam di kawasan yang dilakar dan susun bijian. Mereka akan menyatakan pandangan mereka buat pertama kali tentang apa yang mereka lihat pada sesebuah lukisan/catan misalnya. berus. perkara-perkara seperti membuat penilaian.NOTA PADAT MENGGAMBAR empat segi.

Tujuan diadakan aktiviti belajar secara kritis dan kreatif ini adalah untuk membuat anjakan paradigma dari minda yang tertutup kepada minda yang lebih terbuka. nilai sentimental. Ÿ Orang Greek. Ÿ Teknik mozek dihasilkan dengan menyusun bahan secara bersebelahan dan rapat tetapi masih meninggalkan ruang latar. Ÿ Penyesuaian warna untuk mozek perlu dibuat dengan teliti untuk menampakkan prinsip kontra pada objek yang dihasilkan. Pada peringkat ini cadangan yang dikemukakan oleh murid-murid terhadap sesuatu hasil karya adalah bersifat terbuka dan tanpa memikirkan jawapan yang diberi sama ada betul atau salah. cara berkomunikasi. Ÿ Teknik mozek catan ialah satu-satunya teknik yang tidak memerlukan bahan untuk menampal. barulah dibuka untuk perbincangan dengan lebih lanjut. Ÿ Aktiviti mozek boleh dijalankan sebagai aktiviti dalam seni menggambar di dalam sekolah dan pada bangunanbangunan di luar sekolah. Ÿ Bahan-bahan yang digunakan adalah dari bahan semula jadi atau buatan manusia mengikut kesesuaian tahap murid dan jenis kelas yang hendak diajar. Roman dan Kristian mula-mula seni menggambar menggunakan teknik mozek. Ÿ Tips untuk mengangkat cebisan kertas dengan mudah ialah dengan cara meletakkan sedikit gam pada penghujung alatan tersebut. Ÿ Kemahiran kritis dan kreatif boleh dikembangkan bersama-sama aktiviti seni.com Sarbinipani2009 33 / 33 . Semua cadangan mereka boleh diterima. Peringkat ini dipanggil peringkat kritikal kerana perlu menjalani satu rumusan terhadap kejayaan atau kegagalan hasil kerja tersebut. Ÿ Apresiasi seni boleh dijalankan berdasarkan empat peringkat iaitu diskriptif. tak ceria dan sebagainya adalah reaksi psikologi yang lahir dari perasaan mereka sendiri menyebabkan perbincangan ditamatkan. penggunaan alatan dan media yang lebih meluas. pandangan pelukis terhadap objek/imej yang dilukis.NOTA PADAT MENGGAMBAR warna dengan perasaan pelukis. Ÿ Potongan kertas boleh dijalankan dengan berbagai bentuk dan tidak terhad kepada satu bentuk sahaja. analisia. Menjalankan sesi apresiasi seni tidak perlu menggunakan masa yang lama dan hasil kerja yang mempunyai tema yang kukuh. bahan dan media. interpretasi dan penilaian. Ÿ Guru boleh menjalankan hasil kerja murid secara studio aktiviti centred method. Hasil kerja tersebut boleh dibuat gredkan dan dibuat perbandingan dengan hasil kerja lain. Ÿ Penggunaan linguistik dan ekspresi visual penting dalam menilai sesuatu hasil kerja seni. persepsi. Ÿ Teknik mozek timbul (relief) lebih sesuai menggunakan bahan-bahan timbul. perbincangan lebih tertumpu kepada melihat kejayaan seseorang pelukis sama ada berjaya dihasilkan atau pun tidak. RUMUSAN MOZEK Ÿ Satu hasil kerja seni menggambar yang dihasilkan dengan menyusun bahan-bahan tertentu di atas permukaan rata. Ÿ Apresiasi seni pada zaman dahulu lebih tertumpu kepada teacher centred dan terhad kepada rujukan sedia ada. Di peringkat penilaian pula. Selalunya dalam membuat penilaian hasil kerja. perbincangan tentang isu-isu social dan kritikan membina. Perkara-perkara tersebut memerlukan perbincangan lanjut dalam tahap interpretasi ini. analisa formal. tidak. Apabila seseorang membuat pernyataan seperti „Mozek itu sangat lemah‰ atau „Mozek itu sangat menarik‰ maka seseorang akan menyatakan „Kenapa anda berkata begitu‰ dan memerlukan beberapa justifikasi dalam peringkat penilaian. Reaksi tersebut sama ada suka. Perbahasan tentang sama ada suka atau tidak dalam hasil kerja itu adalah hak seseorang murid itu. Kritikan yang dijalankan di peringkat sekolah lebih ke arah kecenderungan sama ada suka atau tidak terhadap hasil karya tersebut. indirect method dan double direct method. Jika justifikasi itu lemah atau kontroversi.pemerhatian. tidak menarik. Ÿ Semburan lutsinar ke atas permukaan hasil kerja mozek menjadikan mozek lebih menarik. manakala kritikan yang dibuat oleh orang dewasa lebih ke arah tahap lebih matang dan profesional. Ÿ Terdapat tiga jenis teknik menghasilkan mozek iaitu secara direct method. anecdotal accounts dan artis terkenal sahaja. Ÿ Apresiasi seni pada zaman sekarang lebih tertumpu kepada kajian. subject matter yang menarik dan struktur komposisi yang jelas akan mencetuskan respons yang baik. Ÿ Setiap teknik dalam aktiviti mempunyai perbezaan dari segi penggunaanalatan. kebanyakannya akan memilih hasil kerja yang mempunyai kualiti yang tinggi daripada hasil kerja yang mempunyai kualiti yang rendah. Sarbinipani2009 nuefail@hotmail. sintesis. Ÿ Bahan-bahan yang dilekatkan untuk menghasilkan mozek boleh di campur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful