Ibnu Jarir al-Thabari; Pemburu Ilmu Hingga Ujung Dunia

Tauladan Kamis, 21/05/2009 Nama lengkapnya Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Katsir ibn Ghalib, Abu Ja¶far al-Thabari. Al-Thabari adalah tempat tinggal beliau sebelum pindah ke Amuli. Referensi lain menyebutkan, nama beliau adalah Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Khalid berasal dari Amuli, salah satu wilayah Tibristan. Konon, asal mula penamaan Tibris (kapak) adalah ketika negeri itu ditaklukkan orang Islam Arab, mereka banyak menemukan pohon-pohon tumbuh subur di negeri itu. Sehingga untuk membuka lahan, mereka membutuhkan kapak. Menurut al-Sam¶ani, sebagaimana dituturkan Qadli Abi Bakr al-Anshari, kronologi penamaan itu karena orang-orang di sana ketika berperang selalu memakai kapak. Masa Hidup al-Thabari Al-Thabari hidup pada masa-masa terbaik, banyak tokoh berkualitas, penuh kemajuan dan semangat di segala bidang kehidupan. Meski dikenal sebagai pakar tafsir, sebenarnya beliau juga mengusai keilmuan lainnya. Tidak diketahui kapan beliau lahir, yang jelas pada akhir 224 H. atau awal 225 H. Al-Qadli Ibnu Kamil (murid al-Thabari) pernah bertanya tanggal kelahirannya. Al-Thabari menjawab, pada umumnya orang Tibris menggunakan fenomena tertentu untuk menandai suatu peristiwa, bukan dengan penanggalan. Sehingga ketika al-Thabari menanyakan kelahirannya, sebagian menjawab akhir 224 H. dan ada yang menjawab awal 225 H. Fenomena pergantian tahun dijadikan penanda atas kelahiran beliau oleh orang-orang di sekitarnya. Al-Thabari adalah tipikal orang yang tekun menuntut ilmu sejak kecil. Beliau hafal al-Quran pada umur 7 tahun. Perlu diketahui, dalam tradisi belajar umat Islam (baik Barat maupun Timur), membaca dan menghafal al-Quran adalah materi pertama yang wajib diberikan. Sehingga tak heran bila dalam sejarah muncul hafidz-hafidz cilik yang kelak menjadi ulama panutan umat, seperti al-Thabari, al-Syafi¶i, Malik ibn Anas, Nu¶man ibn Tsabit dan lainnya. Selain hafal alQuran, al-Thabari juga pandai fikih. Terbukti, saat berumur 8 tahun, beliau berani menjadi imam shalat. Al-Thabari menekuni dunia tulis ketika ia belajar hadis. Keahlian menulis yang menghasilkan puluhan karya inilah yang mengabadikan namanya dalam belantika keilmuan Islam. Kesuksesan karir intelektual al-Thabari tak lepas dari peran serta kedua orang tuanya. Suatu ketika ayah al-Thabari bermimpi, putranya berada di hadapan Rasulullah dengan membawa keranjang yang penuh batu. Al-Thabari kecil melempar-lempar batu tersebut. Menurut seorang ahli takwil mimpi, al-Thabari kelak akan menjadi orang yang baik dan pelindung agamanya. Kejadian inilah yang mendorong orang tuanya mengirim al-Thabari belajar ke luar daerah. Firasat ayahnya menjadi kenyataan, nama al-Thabari benar-benar harum dalam dunia intelektualkeagamaan. Dalam hal akidah, beliau sangat menentang kelompok ekstrim Syiah dan Mu¶tazilah. Meski ada sebagian orang salah paham dan berusaha menuduhnya sebagai pengikut

Jami¶ al-Bayan µAn Ta¶wil al-Quran atau yang lebih populer dengan Tafsir al-Thabari.). beberapa kilometer ke arah selatan Iran utara yang berdekatan dengan Tibristan. Dari ulama kondang ini. al-Thabari pindah ke Kufah. salah satu kota metropolis di era keemasaan imperium Islam yang dibangun sekitar abad ke-4 M.). Imam Muslim ibn Hajjaj pemilik Shahih Muslim dan para pemilik kitab-kitab sunan meriwayatkan dari Ibnu Abd A¶la al-Shan¶ani ini. al-Thabari berguru kepada Muhammad ibn Humaid al-Râzi (248 H. tafsir dan hadis sangat dominan melebihi kajian fikih atau kalam. Pengembaraan al-Thabari Kesempatan yang diberikan ayahnya untuk belajar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. al-Thabari belajar kepada Abu Kuraib Muhammad ibn µAla al-Hamdani (247 H. Di kota ini. mujtahid pendiri mazhab Hanbali yang terkenal ketabahannya mempertahankan paham Ahlu Sunah dari serangan rasionalis Mu¶tazilah. Tidak ada rotan akar pun jadi. dan yang tidak sependapat dengan pemerintah harus siap menanggung siksaan terutama masalah apakah al-Quran itu makhluk atau tidak. Al-Thabari juga belajar pada ahli hadis Muhammad ibn Abd A¶la al-Shan¶ani (245 H.). Imam Ahmad begitu terkenal karena ketabahannya menahan siksaan (mihnah) penguasa Abbasiyah yang dipengaruhi paham Mu¶tazilah. al-Thabari tidak putus asa dan mengurungkan niatnya untuk belajar di kota ini.Syiah. Di Kufah. para pemilik kitab-kitab induk hadis banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi.). Al-Thabari berhasil mengantongi seratus ribu hadis. Al-Thabari berguru pada ulama-ulama lain yang ada di kota tersebut selama beberapa waktu. beliau telah berpulang ke rahmatullah. di Kufah al-Thabari juga belajar kepada Hannad ibn al-Sari al-Tamimi (243 H. Selanjutnya. Dua periode ini (Bashrah dan Kufah) al-Thabari banyak mendalami hadis. Ia berguru pada Ahmad ibn Hanbal. Al-Thabari juga belajar kepada guru-guru besar lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Al-Thabari juga berguru pada Muhammad ibn Bassyar al-µAbadi (252 H. Dengan segudang harapan. Kepergian Imam Ahmad bukan berarti tertutupnya gerbang pengetahuan. Namun sayang. Bahkan dalam magnum opusnya. Ketika berumur 20 tahun.). . Mazhab dan akidah negara telah dikuasai oleh mereka. Meski begitu. Bashrah berhasil mencatatkan diri sebagai salah satu kota yang banyak melahirkan pakar gramatika arab. Walaupun sebenarnya karyanya tersebut juga memuat dua jenis ilmu terakhir. al-Thabari mengincar Bashrah sebagai lahan mencari ilmu. sebelum al-Thabari sampai di tempat Ahmad ibn Hanbal. seorang ahli hadis yang menjadi mata rantai dalam hadis-hadis Imam Ahmad ibn Hanbal. Di Bashrah. Imad ibn Musa al-Qazzar (240 H. Tak heran ketika dewasa. ayah al-Thabari mengirimnya belajar ke kota Rayy. untuk pertama kalinya al-Thabari belajar kepada seorang hafidz hadis. al-Thabari ingin belajar hadis dan tafsir kepada Imam Ahmad. ia singggah di kota al-Salam.). Selain Abu Kuraib. Belum puas ia menjarah ilmu di Bashrah. Kepopuleran Ahmad ibn Hanbal membuat al-Thabari tertarik untuk berguru kepadanya. Imam Ahmad adalah salah satu ulama yang secara terang-terangan tidak sependapat dengan pemeritah dalam masalah ini. hukum Islam dan teologi.

Pada usia 29 tahun (253 H.). al-Thabari melanjutkan perjalanan ke perguruan tinggi Fusthath. Abd alRahman.). Bani Abd al-Hakam Muhammad (268 H. Ia bermukim di kota ini hingga wafat pada Ahad sore. Mesir. beliau wafat pada Sabtu sore dan dikebumikan pada ahad pagi di rumahnya. Para murid al-Thabari berkata. sampai sekarang? Mereka berkata. Sa¶d.). Di Mesir. Di Baghdad ini al-Thabari berdomisili di distrik Qantharah alBaradan. Kemudian Al-Thabari meringkasnya menjadi 3. mercusuar ilmu pengetahuan dari timur yang menjadi ibu kota imperium Abbasiyah. Al-Thabari berkata. Al-Thabari menetap di Baghdad.000 lembar. kepenulisan. al-Thabari belajar kepada Yunus ibn Abd A¶la (264 H. Syawahil.). Al-Thabari mengatakan. Versi lain menyebutkan. namun kemudian meringkasnya menjadi setebal buku sejarahnya. Setelah kunjungan keduanya. keluasan ilmu dan tingginya semangat al-Thabari. kira-kira 30.). namun menurut al-Dzahabi lebih dari itu-. Banyak kawan-kawan sejawat yang mengakui kecerdasan. Kebanyakan yang beliau pelajari di Mesir adalah seputar fikih (yurisprudens of islamic law). dan Ibnu Akhi Wahab. al-Thabari mengunjungi kota ini untuk kedua kalinya tahun 290 H. Kapasitas Keilmuan dan Integritas Moralnya Perjalanan intelektual al-Thabari hampir mengelilingi daratan Islam yang kaya ilmu dan peradaban. Pada kali kedua kunjungannya ke Mesir. Abdullah ibn Abdil Muhsin al-Turki (editor . Di kota ini beliau menetap untuk mengembangkan fikih. dan Tsughur. kira-kira sampai berapa halaman? Al-Thabari menjawab. umur kami akan habis lebih dahulu sebelum pekerjaan ini selesai. al-Thabari berguru kepada Hasan ibn Muhammad al-Za¶farani al-Baghdadi (260 H. Abul Qasim ibn Uqail al-Warraq meriwayatkan perkataan al-Thabari kepada muridnya. Tercatat dengan jelas. guru-gurunya yang begitu banyak ±yang tercatat mencapai 62 orang. Al-Subki dalam Thabaqat al-Syafi¶iyyah memasukkan namanya dalam daftar mata rantai keilmuan mazhab Syafi¶i. dan kecerdasan yang dianugerahkan Allah. ´Tidak seorang pun pakar ilmu di Mesir yang aku temui kecuali ia mengujiku dalam bidang keilmuan yang mereka kuasai.000 lembar. apakah kalian masih punya semangat untuk menuliskan sejarah dunia sejak Adam As. kota yang menjadi pelabuhan pertama dalam mengarungi samudra ilmu. daerah kelahirannya. menurut Dr.). Keduanya adalah punggawa mazhab Syafi¶i yang baru (baca. al-Thabari dijajal oleh para pakar di sana. membuat al-Thabari menjadi sosok yang tiada tanding di masanya. Setelah mengasingkan diri beliau melanjutkan perjalanan ke Syam. Sebuah pusat pengetahuan kuno di Mesir yang dibangun Amr ibn Ash. Ketika sampai di Mesir pada kali kedua ini. jadid). dan mempelajari ilmu-ilmu al-Quran. ketika ia berusia 66 tahun. Namun.´ Berikutnya al-Thabari pergi ke al-Salam dan diteruskan ke Tibristan. dan Ismail ibn Yahya al-Muzanni (264 H. rupanya telah mati semangat kalian. al-Thabari sempat belajar mazhab Syafi¶i kepada murid langsung alSyafi¶i yakni al-Rabi¶ ibn Sulaiman al-Azda (256 H. Syawal 310 H. Sedangkan dari mazhab Malik. Ketika akan mendiktekan tafsirnya ia juga berkata demikian.Berikutnya al-Thabari melanjutkan perjalanan ke kota al-Salam. ia tidak pernah lagi menengok kampung halaman. sahabat Nabi yang pernah menjadi gubernur di daerah tersebut. Inna lillah. Beliau kembali lagi ke Syam dan Mesir.

Abdullah mengalasi analisisnya dengan temuannya dalam Tafsir al-Thabari yang banyak menyebutkan pendapat-pendapat fikih. niscaya jalan kepada kepopuleran akan mudah Dua sifat yang tidak rela aku melewatinya Sombongnya sifat kaya dan hinanya kemelaratan Ketika kau kaya janganlah kau sombong lagi ceroboh Jika kau melarat maka sombongilah waktu´ Tuduhan sebagai pengikut Syiah Di dunia yang penuh intrik dan tipu muslihat. perjalanan seorang tokoh tentu tak luput dari cobaan dan ujian. Dalam sebuah puisinya. Kemudian al-Thabari mengarang kitab untuk membantah pernyataan Abi Bakr dengan judul ³Al-Fadla¶il´. Di dalamnya ia tidak hanya menyebutkan keutamaan Ali. Al-Syairazi memasukkan al-Thabari dalam jajaran mujtahid. Al-Farghani pernah mendengar al-Thabari berkata. Namun dalam penelitian Abdulah Muhsin. zuhud. para ahli justru memandang sebaliknya. al-Thabari telah memiliki pendapat sendiri (mustaqil). Kejadian ini dimulai ketika Abu Bakr ibn Abi Dawud al-Sijistani mengkaji masalah hadis ³Ghadirkham´. dan juga dermawan. karangan al-Thabari mencapai 43 buah. melainkan pula Abu Bakar dan Umar. Demikianlah. Namun demikian. kemudian al-Thabari menawarkan pendapat dan menguatkannya dengan argumen-argumen. Abu Bakr ibn Abi Dawud-lah yang lebih pantas dicurigai. hingga kawanku menganggap aku kaya Rasa maluku menjaga air mukaku. pintar menjaga diri. . Abu Bakr ibn Abi Dawud dan kelompoknya menuduh beliau sebagai agen Syiah. suatu ketika kiriman dari orang tuaku telat. Karena ia pernah dideportasi dari Baghdad dan ketika kembali. hingga aku terpaksa merobek kedua lengan bajuku untuk kemudian aku jual. ´Ketika aku kesusahan kawanku tak mengerti Aku berusaha merasa kaya. sehingga ia telah mencapai derajat mujtahid mutlak. Dr. kelembutanku membuat kawanku mencariku Jika saja aku sia-siakan air mukaku. sangat hati-hati dari perkara haram. ia menggembar-gemborkan keagungan Ali dan mengaku telah menganut mazhab Hanbali.Tafsir al-Thabari). al-Thabari mengungkapkan pergulatan batinnya. Badr ibn Yusuf alMa¶tuq salah satu peneliti kitab al-Thabari yang berjudul ³Sharih al-Sunnah´ menyebutkan 7 buah karyanya. Al-Thabari memiliki kepribadian yang baik. Dari ulama salaf yang mengakui pendapat ini adalah Abu Ishaq al-Syairazi dalam Thabaqat al-Fuqaha. ketenaran al-Thabari juga dibarengi dengan tuduhan-tuduhan yang tak berdasar.

al-Thabari dalam tafsirnya memuat ajaran-ajaran salaf dengan rangkaian sanad yang mapan dan tidak ada bid¶ah di dalamnya.JÂMI¶ AL-BAYÂN FÎ TAFSÎR AL-QUR¶ÂN Penulis Kategori Mazhab Terbit : : : : AT-THABARI Tafsir bil Matsur Syafiiyah 1992 M Jilid Terbit : 12 Jilid : Dar al-Kutub al-µIlmiyah (Beirut) Kitab ini dikenal dengan sebutan Tafsir at-Thabary. Ada beberapa kitab yang terkait dengan kitab ini. Tafsir ini menjadi referensi utama serta pokok bahasan bagi tafsir-tafsir berikutnya. dan tabi¶in. Ia menambahkan. antara lain: . merupakan suatu keharusan dan keniscayaan dalam kitab ini. termasuk cerita Isra¶iliyat. juga ia tidak menerima riwayat dari perawi seperti Muqatil ibn Bakir dan al-Kalabi. ia juga berbeda pandangan dengan madzhab Hambali. Tafsirnya berisi juga kisah atau riwayat yang tidak shahih. Ketika Syekh al-Islam Taqi al-Din Ahmad ibn Taimiyah ditanyakan tentang tafsir mana yang lebih dekat kepada al-Qur¶an dan Sunnah? Ia menjawab bahwa di antara semua tafsir yang ada pada kita sekarang. Pokok-pokok gramatika al-Qur¶an juga dibahas dan dijelaskan di dalamnya. Pembahasan mengenai fiqh dibuat sangat menarik. kitab ini merupakan salah satu karya tasir yang paling terkenal dan dijadikan rujukan oleh hampir setiap ulama. Namun demikian. di mana dikemukakan pendapat hukum yang independen dan persoalan-persoalan fiqh yang berbeda dari keempat madzhab yang sudah mapan di kalangan ahl al-sunnah. yang pembahasannya didasarkan atas riwayat-riwayat dari Rasulullah Saw. dan sekaligus membantah pendapat para orientalis yang menyatakan bahwa Tafsir Ibnu Jarir semata-mata bersumber dari cerita-cerita lisan. Secara spesifik Fu¶ad Sezkin menaruh perhatian terhadap keshahihan sanad-sanad dalam tafsirnya yang dapat digunakan sebagai bukti bahwa kitab-kitab lebih awal yang dijadikan sebagai rujukan oleh Ibnu Jarir ketika menulis tafsirnya. Tafsir ini tidak terlepas dari perdebatan teologis yang begitu menonjol pada masanya. Tafsir Muhammad bin Jarir al-Thabari adalah yang paling otentik. Selain itu. Penjelasan tentang tata bahasa dan aspek-aspek lain dari bahasa Arab yang ada sekarang dan kemudian. sehingga di dalamnya terdapat kritik terhadap Qadariyah dan Jabariyah. Kitab ini telah dicetak dua kali di Mesir dan sampai saat ini belum ada terjemahan dalam bahasa Inggris. para sahabat.

Cet. Selain itu. Mukhtashar Tafsir at-Thabari (ditahqiq oleh Syekh Muhamamd Ali ash-Shabuni dan Dr.At-Thabari wa Minhajuhu fi at-Tafsir karya Dr. I. (Keterangan ini merujuk pada kitab At-Tafsir wa al-Mufassirun karya Muhammad Husain Adz-Dzahaby dan kitab Muqaddimah fi Ushul at-Tafsir karya Ibnu Taimiyah) . Kairo: Dar al-Manar./1991 M. tahun 1411 H. Dar Ahya at-Turats al-µArabi./1980 M. Mahmud ibn Syarif. 1403 H. Riyadh: Univeritas Muhammad ibn Syu¶ud. Muhammad Najib Qubawah (Tesis di Universitas Damaskus). Al-Qira¶at µInda Abi Jarir at-Thabari fi Dhau¶i al-Lughah wa an-Nahwi karya Ahmad Khalid Aba Bakr (Disertasi). tahun 1414 H. Kairo: al-Hae¶at al-Mishriyah al-µAmmah li al-Kitab. 1400 H. Shalih Ahmad Ridha). Muhammad ibn Jarir At-Thabari wa Minhajuhu fi at Tafsir karya Dr. At-Thabari Qari¶an wa Ushuluhu fi Ikhtiyar al-Qira¶at alQur¶aniyah. As-Syi¶r al-Jahili fi Tafsir at-Thabari karya Laela Taufiq al-µumari (Tesis di Universitas al-Ardani. 2 jilid. Imam at-Thabari Bahtsun fi atTafsir karya Syakir Abdillah ibn µAbd al-µAziz al-Mushlih. Muhammad Bakar Isma¶il. 2 jilid. 2 jilid. Yaman). seperti: Mukhtashar Tafsir at-Thabari karya Muhammad ibn Shumadih at-Tujaibi al-Andalusi. Mahmud Muhammad Syubkah (Disertasi). Ibnu Jarir at-Thabari wa Minhajuhu fi at-Tafsir karya Dr. 1402 H./1983 M. juga ada yang melakukan ringkasan (ikhtishar) terhadapnya. Makkah al-Mukarramah: Universitas Ummu alQurra¶..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful