PERILAKU

TERPUJI
ADIL, RIDHA DAN AMAL
SALEH
DISUSUN OLEH
NAMA : JANESYA SICILIANTY
KELAS : XII IPA 4
SMA NEGERI 5 PALEMBANG
TAHUN AJARAN 2010/2011

SÌFAT TERPUJÌ

1Ŧ AulL
Adll serlna dlslnonlmkan denaan kaLa Al Musawah (persamaan) dan Al
ClsLh (moderaL/selmbana) dan kaLa adll dllawankan denaan kaLa dzallmŦ
Þrlnslp lnl benarŴbenar merupakan akhlak mulla vana sanaaL dlLekankan
dalam svarl'aL lslamţ sehlnaaa wa[ar kalau LunLunan dan aLuran aaama
semuanva dlbanaun dl aLas dasar keadllan dan seluruh laplsan manusla
dlperlnLah unLuk berlaku adllŦ Adll adalah memberlkan hak kepada orana vana
berhak menerlmanva Lanpa ada penauranaanţ dan meleLakkan seaala urusan
pada LempaL vana sebenarnva Lanpa ada anlavaţ dan menaucapkan kallmaL
vana benar Lanpa ada vana dlLakuLl kecuall Lerhadap Allah swL sa[aŦ Allah swL
berflrman dalam suraL AnŴnlsa avaL 133 valLu ť
ArLlnva ť
Wahal oranaŴorana vana berlmanţ [adllah kamu orana vana benarŴbenar
peneaak keadllanţ men[adl saksl karena Allah blarpun Lerhadap dlrlmu sendlrl
aLau lbu bapa dan kaum kerabaLmuŦ !lka la kava aLaupun mlsklnţ maka Allah
leblh Lahu kemaslahaLannvaŦ Maka [anaanlah kamu menalkuLl hawa nafsu
karena lnaln menvlmpana darl kebenaranŦ uan [lka kamu memuLar ballkkan
(kaLaŴkaLa) aLau enaaan men[adl sakslţ maka sesunaauhnva Allah adalah Maha
MenaeLahul seaala apa vana kamu ker[akanŦ
8eberapa ualll Ŷ dalll LenLana adll anLara laln ť
C5Ŧ ArŴkahman ť7 Ŵ 9ArLlnvať
7Ŧ uan Allah 1elah menlnaalkan lanalL dan dla meleLakkan neraca (keadllan)Ŧ
8Ŧ Supava kamu [anaan melampaul baLas LenLana neraca lLuŦ
9Ŧ uan Leaakkanlah Llmbanaan lLu denaan adll dan [anaanlah kamu menauranal
neraca lLuŦ

C5Ŧ A|Ŵnad|d ť 25


ArLlnvať
Sesunaauhnva kaml 1elah menauLus rasulŴrasul kaml denaan
membawa bukLlŴbukLl vana nvaLa dan 1elah kaml Lurunkan bersama mereka Al
klLab dan neraca (keadllan) supava manusla dapaL melaksanakan keadllanŦ dan
kaml clpLakan besl vana padanva LerdapaL kekuaLan vana hebaL dan berbaaal
manfaaL baal manuslaţ (supava mereka memperaunakan besl lLu) dan supava
Allah menaeLahul slapa vana menolona (aaama)nva dan rasulŴrasulŴnva padahal
Allah Lldak dlllhaLnvaŦ Sesunaauhnva Allah Maha kuaL laal Maha ÞerkasaŦ

C5Ŧ A|ŴAn'âm ť 152

ArLlnva ť
uan Allah Ahkamul Pâklmin memerlnLah unLuk berlaku adll secara muLlakţ ºuan
apablla kamu berkaLaţ maka hendaklah kamu berlaku adll kendaLlpun dla adalah
kerabaL(mu)Ŧ"


C5Ŧ A|ŴMâ`|dah ť 8


ArLlnva ť
Pal oranaŴorana vana berlmanţ hendaklah kamu [adl oranaŴorana vana selalu
meneaakkan (kebenaran) karena Allahţ men[adl saksl denaan adllŦ uan
[anaanlah sekallŴkall kebenclanmu Lerhadap sesuaLu kaumţ mendorona kamu
unLuk berlaku Lldak adllŦ 8erlaku adlllahţ karena adll lLu leblh dekaL kepada
LakwaŦ uan berLakwalah kepada Allahţ sesunaauhnva Allah Maha MenaeLahul
apa vana kamu ker[akanŦ

2Ŧ luPA
ldha menuruL kamus alŴMunawwlr arLlnva senanaţ sukaţ relaŦ ldha
bermakna menerlma semua reallLa Lakdlr dan keLenLuan Allah denaan senana
haLlţ lkhlasţ lapana dadaţ bahaalaţ Lanpa merasa kecewa aLau marahŦ Walaupun
keLenLuan Allah LersebuL Lldak sesual denaan kelnalnan klLa dan kadana
membawa klLa pada kesedlhanŦ Sava menaaLakan demlklanţ karena kadana
reallLa kehldupan memana ada vana membawa klLa pada kekecewaan dan
kesedlhanŦ 1apl kalau klLa blsa rldha menerlma semuanva dan menaemballkan
semua ke[adlan pada Þenauasa Seaala ke[adlan (Allah)ţ maka klLa akan Lerbebas
darl rasa kekecewaan dan kesedlhan hlnaaa klLa pun blsa berlapana dada
menerlma kenvaLaan hldupţ rldha menerlma keLenLuanŴnvaŦ karena
sesunaauhnvaţ Lldak ada keLenLuanŴnva vana burukţ semua pasLl ada
hlkmahnvaţ hanva sa[a memana kadana buLuh wakLu baal klLa unLuk memahamlţ
hlkmah apa vana Lerkanduna dalam seLlap keLenLuanŴnvaŦ
ualam PadlLs ALha'ţ lbnu Abbas berkaLa keLlka asulullah SAW menemul
sahabaL Ŷ sahabaL Ansharţ 8ellau bersabdaţ "Apakah kamu orana Ŷ orana
mukmln?" ţ lalu mereka dlamţ maka berkaLalah umarţ º ?aţ asulullah"Ŧ 8ellau
SAW bersabda laalţ ºApakah Landa kelmananmu?"ţ mereka berkaLaţ ºkaml
bersvukur menahadapl kelapanaanţ bersabar menahadapl bencanaţ dan rldha
denaan qada' keLenLuan Allah"ţ kemudlan nabl SAW bersabda laalţ "CranaŴ
orana mukmln vana benarţ deml 1uhan ka'ba"Ŧ
ualam hadlLs dlaLas dlLeranakan denaan [elas bahwa rldha merupakan
Landa darl kelmanan seseoranaţ rldha adalah suaLu maqam mulla karena
dldalamnva Lerhlmpun Lawakal dan sabarŦnamun kadana ada orana vana salah
persepsl dalam memahaml rldha denaan suaLu penaerLlan pasrah Lanpa usahaŦ
Þadahal menverah pasrah dalam suaLu keadaanţ vana berupa pasrah secara LoLal
Lanpa usaha sama sekallţ Lanpa lkhLlar sedklLpun unLuk mencarl [alan keluarţ
adalah pemahaman vana salah darl rldhaŦ karena rldha bukan berarLl menerlma
bealLu sa[a seaala hal vana menlmpa klLa Lanpa ada usaha sedlklL pun unLuk
menaubahnvaŦ ldha Lldak sama denaan pasrahŦ keLlka sesuaLu vana Lldak
dllnalnkan daLana menlmpa klLaţ klLa memana dlLunLuL unLuk rldha
menerlmanvaŦ ualam penaerLlan klLa mevaklnl bahwa apa vana Lelah menlmpa
klLa lLu adalah Lakdlr vana Lelah Allah LeLapkan unLuk klLaţ namun klLa LeLap
dlLunLuL unLuk berusahaŦ Allah berflrman dalam suraL ArŴaƌd avaL 11ţ valLu ť


ArLlnva ť
8aal manusla ada malalkaLŴmalalkaL vana selalu menalkuLlnva beralllranţ
dl muka dan dl belakananvaţ mereka men[aaanva aLas perlnLah AllahŦ
Sesunaauhnva Allah Lldak merobah keadaan sesuaLu kaum sehlnaaa mereka
merobah keadaan vana ada pada dlrl mereka sendlrlŦ uan apablla Allah
menahendakl keburukan Lerhadap sesuaLu kaumţ maka Lak ada vana dapaL
menolaknvaŤ dan sekallŴkall Lak ada pellnduna baal mereka selaln ulaŦ 8aal LlapŴ
Llap manusla ada beberapa malalkaL vana LeLap men[aaanva secara beralllran
dan ada pula beberapa malalkaL vana mencaLaL amalanŴamalannvaŦ uan vana
dlkehendakl dalam avaL lnl lalah malalkaL vana men[aaa secara beralllran lLuţ
dlsebuL malalkaL PafazhahŦ 1uhan Lldak akan merobah keadaan merekaţ selama
mereka Lldak merobah sebabŴsebab kemunduran merekaŦ"
!adlţ rldha menunLuL adanva usaha akLlfţ dan lLu sanaaL berbeda denaan
slkap pasrah vana menerlma kenvaLaan bealLu sa[a Lanpa ada usaha unLuk
menaubahnvaŦ Walaupun dl dalam rldha LerdapaL makna vana hamplr sama
denaan pasrah valLu menerlma denaan lapana dada suaLu perkaraţ namun dl
dalam rldha dlLunLuL adanva usaha unLuk menaubah kondlsl vana adaţ mlsalnva
saaL klLa saklLţ klLa wa[lb berusaha dan berlkhLlar unLuk sembuh denaan cara
berobaLŦ

ualam kehldupan lnl seseorana dapaL menun[ukkan slkap rldha mlnlmal
dalam
empaL hal anLara laln ť
AŦ k|dha 1erhadap Þer|ntah Dan Larangan A||ah
ArLlnva rldha unLuk menLaaLl Allah dan asulnvaŦ Þada hakekaLnva
seseorana vana Lelah menaucapkan dua kallmaL svahadaLţ dapaL dlarLlkan
sebaaal pernvaLaan rldha Lerhadap semua nllal dan svarl'ah lslamŦ ÞerhaLlkan
flrman Allah dalam suraL AlŶ8avvlnah avaL 8 valLu ť


ArLlnva ť
8alasan mereka dl slsl 1uhan mereka lalah svuraa ƌAdn vana menaallr dl
bawahnva sunaalŴsunaalŤ mereka kekal dl dalamnva selamaŴlamanvaŦ Allah rldha
Lerhadap mereka dan merekapun rldha kepadanvaŦ ?ana demlklan lLu adalah
(balasan) baal orana vana LakuL kepada 1uhannvaŦ"
uarl avaL LersebuL dapaL dlhavaLlţ [lka klLa rldha Lerhadap perlnLah Allah maka
Allah pun rldha Lerhadap klLaŦ

Ŧ k|dha 1erhadap 1aqd|r A||ah
Ada dua slkap uLama baal seseorana keLlka dla LerLlmpa sesuaLu vana Lldak
dllnalnkan valLu rldha dan sabarŦ ldha merupakan keuLamaan vana dlan[urkanţ
sedanakan sabar adalah keharusan dan kemesLlan vana perlu dllakukan oleh
seorana musllmŦ
Þerbedaan anLara sabar dan rldha adalah sabar merupakan perllaku
menahan nafsu dan menaekananva darl kebenclanţ sekallpun menvaklLkan dan
menaharap akan seaera berlalunva muslbahŦ Sedanakan rldha adalah
kelapanaan [lwa dalam menerlma Laqdlr Allah swLŦ uan men[adlkan rldha sendlrl
sebaaal penawarnvaŦ Sebab dldalam haLlnva selalu LerLanam sanakaan balk
(Pusnuzan) Lerhadap sana khallq baal orana vana rldha u[lan adalah pembanaklL
semanaaL unLuk semakln dekaL kepada Allahţ dan semakln menaasvlkkan dlrlnva
unLuk bermusvahadah kepada AllahŦ
Ŧ k|dha 1erhadap Þer|ntah Crang 1uaŦ
ldha Lerhadap perlnLah orana Lua merupakan salah saLu benLuk
keLaaLan klLa kepada Allah swLŦ karena kerldhaan Allah LeraanLuna pada
kerldhaan orana Luaţ perlnLah Allah dalam suraL Luqman avaL 14 valLu ť

ArLlnva ť
uan kaml perlnLahkan kepada manusla (berbuaL balk) kepada dua orana
lbu Ŵbapanva Ť lbunva Lelah menaandunanva dalam keadaan lemah vana
berLambahŴLambahţ dan menvaplhnva dalam dua LahunŦ 8ersvukurlah kepadaku
dan kepada dua orana lbu bapakmuţ hanva kepadaŴkulah kemballmuŦ
8ahkan asulullah bersabda ť ºkerldhaan Allah LeraanLuna kerldhaan
orana Luaţ dan murka Allah LeraanLuna murka orana Lua"Ŧ 8ealLulah Llnaalnva
nllal rldha orana Lua dalam kehldupan klLaţ sehlnaaa unLuk mendapaLkan
kerldhaan darl Allahţ mempersvaraLkan adanva kerldhaan orana LuaŦ lnaaLlah
klsah !ural[ţ walaupun bellau ahll lbadahţ la mendapaL murka Allah karena lbunva
Lerslnaauna keLlka la Lldak menahlraukan panaallan lbunvaŦ

DŦ k|dha 1erhadap Þeraturan Dan Undang Ŵ Undang Negara
MenLaaLl peraLuran vana belaku merupakan baalan darl a[aran lslam dan
merupakan salah saLu benLuk keLaaLan kepada Allah swLŦ karena denaan
demlklan akan men[amln keLeraLuran dan keLerLlban soslalŦ Marl klLa havaLl
flrman Allah dalam suraL AnŶnlsa avaL 39 valLu ť
ArLlnva ť
Pal oranaŴorana vana berlmanţ LaaLllah Allah dan LaaLllah asul (nva)ţ
dan ulll amrl dl anLara kamuŦ kemudlan [lka kamu berlalnan pendapaL LenLana
sesuaLuţ Maka kemballkanlah la kepada Allah (Al Curan) dan asul (sunnahnva)ţ
[lka kamu benarŴbenar berlman kepada Allah dan harl kemudlanŦ ?ana demlklan
lLu leblh uLama (baalmu) dan leblh balk aklbaLnvaŦ
ulll Amrl arLlnva oranaŴorana vana dlberl kewenanaanţ seperLl ulama dan
umaraŦ ulama denaan faLwa dan nasehaLnva sedanakan umara denaan
peraLuran dan perundana Ŵ undanaan vana berlakuŦ 1ermasuk dalam rldha
Lerhadap peraLuran dan undanaŴundana neaara adalah rldha Lerhadap peraLuran
sekolahţ karena denaan slkap demlklanţ berarLl membanLu dlrl sendlrlţ orana
Luaţ auru dan sekolah dalam mencapal Lu[uan pendldlkanŦ uenaan demlklan
memperslapkan dlrl men[adl kader banasa vana LanaauhŦ

3Ŧ AMAL SALLP
Amal Saleh arLlnva perbuaLan vana balkŦ 8eramal shaleh arLlnva
melakukan halŴhal poslLlf secara kreaLlfŦ Amal dlarLlkan sebuah prosesŦ Amal
saleh dlarLlkan sebuah proses vana balk sehlnaaa menahasllkan sesuaLu vana
balkŦ Memperbanvak amal saleh berarLl banvak [alan/cara vana balk (halal)
unLuk memperoleh sesuaLu vana balkŦ Mlsalnva sl Adnan ra[ln bela[ar denaan
menclpLakan caraŴcara (berbaaal cara) bela[ar vana kreaLlfţ hasllnva dla
memperoleh nllal makslmal dalam u[lannvaŦ a[ln bela[ar denaan berbaaal cara
kreaLlf adalah amal salehŦ ukuran kesalehan adalah berdasarkan alŴCuran dan
Sunnah asulullah sawŦ vana prlnslpnva anLara laln sebaaal berlkuLť

nlaL ?ana 1ulus
ualam lslamţ nlaL adalah salah saLu fakLor penenLu apakah amal sesorana
dlkaLakan shaleh aLau bukanŦ Sebelum seseorana berbuaL hendaklah luruskan
dulu nlaL dan Lu[uannva ţ valLu hanva semaLaŴmaLa mencarl rldha AllahŦ Sebaaal
conLohţ menvapu kelas vana koLor adalah amal shalehţ LeLapl [lka dllakukan
Lerpaksa aLau karena lnaln dlpu[l oleh auruţ maka perLbuaLan LersebuL Lldak
Lermasuk amal shaleh karena Lldak punva nllal dl hadapan AllahŦ Ada
manfaaLnvaŦ ArLlnva perbuaLan vana hendak dllakukan benarŴbenar bermanfa'aL
balk baal dlrlnva maupun baal orana laln Ť balk unLuk dl dunla aLaupun unLuk dl
akhlraLŦ lslam menaa[arkan bahwa perbuaLan vana Lak menaanduna manfa'aL
Lldak boleh dllakukanţ karena Lermasuk perbuaLan slaŴsla (Labzlr)

Þrosesnva 8enar
ÞerbuaLan dlpandana benar aLau Lermasuk amal shaleh apablla prosesnva Lldak
berLenLanaan denaan normaŴnorma aaama dan akhlaq mullaŦ Sebaaal conLohţ
seseorana ber[ualan aLau daaana denaan Lu[uan unLuk mencarl rlzkl aaar blsa
menafkahl keluaraanvaţ LeLapl denaan caraŴcara vana Lldak halalţ mlsalnva
denaan cara menlpu aLau menauranal Llmbanaan dan sebaaalnvaŦ Maka
perbuaLan daaana LersebuL men[adl Lercelaţ Lldak Lermasuk amal shalehŦ

8enLuk Ŵ 8enLuk Amal Saleh
Saleh secara llahlvah dan saleh secara soslalŦ kesalehan haruslah memlllkl dua
dlmensl sekallausŦ !lka dlmaLa Allah dlanaaap salehţ maka dlmaLa manuslapun
haruslah mendapaLkan penaakuan vana samaŦ karena kesalehan dlhadapan
Allah haruslah dlperoleh manfaaLnva oleh masvarakaL manusla seklLarnvaŦ
ÞerhaLlkan hadls berlkuL vana arLlnva ť
º8arana slapa berlman kepada Allah dan harl akhlrţ hendaklah la berkaLa
vana balkŴbalkţ kalau la Lldak sanaaup melakukannvaţ hendaklah la dlam"Ŧ
Sabdanva laal ť
º8arana slapa berlman kepada Allah dan harl akhlrţ hendaklah la
menahormaLl LeLanaaanva"Ŧ
Sabdanva laal ť
º8arana slapa berlman kepada Allah dan harl akhlrţ hendaklah la
menahormaL Lamunva"Ŧ
Sabdanva laal ť
ºlman lLu ada 70 cabanaţ dan malu Lermasuk cabana lman"Ŧ
uarl hadlsŴhadls LersebuLţ bahwa buah darl kelmanan kepada Allah dan harl akhlr
adalah kesalehan soslalŦ

Amal Saleh uapaL Menolona SaaL kesullLan
AmalŴamal saleh LernvaLa dapaL menolona sl pemlllknva dalam kesullLanţ
sebaaalmana dlklsahkan oleh rasulullah berlkuL !
ºAda Llaa orana darl umaL sebelum kallan melakukan per[alanan hlnaaa
malam men[elanaŦ Merekapun bermalam dl sebuah auaŦ keLlka mereka masuk dl
baalan dalamţ LlbaŴLlba sebuah baLu besar [aLuh darl aLas buklL dan menvumbaL
muluL auaŦ Mereka berkaLa kepada dlrl mereka maslnaŴmaslnaŦ 1ldak akan blsa
menvelamaLkan dlrlţ kecuall blla memohon kepada Allah denaan perbuaLan
saleh pernah dllakukan"Ŧ
Seorana darl mereka berdo'a ť º?a Allah hamba dulu mempunval bapak
dan lbu vana sudah Lua renLaŦ Pamba senanLlasa memberl mlnum kedua orana
Lua hamba sebelum memberl mlnum keluaraa dan anakŴanak hambaŦ Þada suaLu
harl karena peker[aan hamba mencarl kavu membuaL hamba peral Lerlampau
[auh hlnaaa Lldak blsa pulana dan merekapun LerLldur menunaau kedaLanaan
hambaŦ Sampal dl rumah hamba lanasuna memerah susu unLuk keduanvaţ Lapl
mereka sudah pulasŦ Pamba merasa seaan unLuk membanaunkan mereka dan
hambapun Lldak mau memberl mlnum keluaraa dan anakŴanak hamba sebelum
mereka mlnum Lerleblh dahuluŦ Maka hambapun memuLuskan unLuk LeLap
menunaau denaan perluk dl Lanaan hlnaaa fa[ar mulal meneranal dan anakŴanak
hamba merlnLlh kelaparanţ mera[uk dl kakl hambaŦ 1ak lama kedua orana Lua
hamba banaun dan mereka blsa mlnum mlnuman vana Lelah hamba sedlakanŦ
º?a Allahţ !lka menuruLMu hamba melakukan hal lLu deml mendapaL
kerldhaanMuţ maka lepaskanlah kaml darl muslbah baLu vana menlmpa kaml"Ŧ
uan LlbaŴLlba baLu penvumbaL muluL aua lLu beraeserţ LeLapl belum cukup unLuk
blsa keluarŦ
Salah seorana darl mereka memohon laal ť Pamba dulu mempunval saudara
sepupu perempuan dan dla adalah orana vana pallna hamba clnLalŦ Pamba Lerus
berusaha membu[uknvaţ namun la menolak hasraL clnLa hambaŦ Plnaaa akhlrnva
daLana muslm kemarau vana pan[anaţ lapun daLana menemul hambaţ hamba
memberlnva 120 dlnar denaan svaraL la mau melavanl kelnalnan hambaţ maka la
menvanaauplnvaŦ keLlka hamba hendak men[amahnvaţ la berkaLaţ ºLakuLlah
kepada Allah dan [anaanlah enakau aunakan clncln lnl kecuall sesual haknva"Ŧ
Mendenaar kaLaŴkaLa lLu hambapun peral menlnaaalkannvaţ dan dla LeLap orana
vana pallna hamba clnLalŦ Pamba Llnaaalkan emas vana Lelah hamba berlkan
padanvaŦ ?a Allah [lka hamba melakukan perbuaLan lLu karena menaharap
kerldhaanMuţ maka lepaskanlah kaml darl apa vana menlmpa kamlŦ SekeLlka lLu
baLu mulal Lerkuak laal namun belum cukup unLuk keluar darl aua lLuŦ
Lelakl keLlaa aanLl memohonţ º?a Allahţ hamba dulu serlna menvewa peker[a
dan senanLlasa memberlkan mereka upahţ kecuall seorana darl mereka peralţ
Lldak memberlLahukan kemana peralnvaŦ Pambapun memuLuskan unLuk
menalnvesLaslkan upah orana lLu hlnaaa berkembana men[adl banvakŦ SuaLu
keLlka sl peker[a lLu daLana kepada hamba dan berkaLaţ ºWahal hamba Allahţ
berlkan padaku upah ker[aku"Ŧ Pamba berkaLa kepadanvaţ ºSemua vana kamu
llhaLţ unLaţ saplţ kamblna dan budakŴbudak lnl adalah upah ker[amuŦ Crana lLu
berkaLaţ ºWahal hamba Allahţ [anaanlah beraurau denaanku"Ŧ Pamba
men[awabţ ºAku Lldak beraurau"Ŧ Maka orana lLu menaambll semua harLanva
dan Lldak menvlsakan sedlklLpun darl harLa lLuŦ º?a Allahţ [lka hamba melakukan
semua lLu deml menaharap rldhaMuţ maka lepaskanlah kaml darl muslbah vana
menlmpa kaml"Ŧ Maka Lerbukalah baLu vana menvumbaL muluL aua lLuţ dan
mereka berLlaa keluar darl aua denaan selamaLŦ (PŦŦAlŴ8ukharl dan Musllm)
MellhaL klsah LersebuL maka perbanvaklah sadaqah dan amal saleh karena
sadaqah dan amal saleh blsa men[adl Lolak balak dan akan men[adl penolona
darl kesullLan dalam kehldupanŦ


 $#! %&# .

  .

$%%#!&   ¾ °– ¾°°¯f° °–f° ff .¾ %¯ f$¾ ¯ f°–% f° ff f  ff°f° °–f° ff f¯ 9°¾½ ° °f °f ¯ ½ff° ff ¯f f°– ¾f°–f f°f° ff¯ ¾f#f ¾f¯ ¾ °––f f©f ff °°f° f° ff° f–f¯f ¾ ¯f°f  f°–°  ff¾ f¾f  f f° f° ¾  f½¾f° ¯f°¾f ½ °f ° f f   f ff ¯ ¯ f° f ½f f f°– f°– f¯ ° ¯f°ff°½ff f½ °–f°–f° f°¯ ff°¾ –ff¾f° ½f f  ¯½f f°– ¾ °f°f f°½f f f f°ff f° ¯ °–nf½f° f¯f f°– °f f°½f f f f°– f nf f f½ f ¾ ¾f©f f ¾ €¯f° ff¯¾f° -¾ffff     °f  Jfff°– f°–f°– ¯f° ©f ff¯ f°–f°– °f °f ½ ° –f f f° ¯ °©f ¾f¾ f °f f f½° f f½ ¯ ¾ ° ff  f½f f° f¯ f f¯ f f ff ff½° ¯¾° ¯ff f  f ¯f¾fff°°f .ff ©f°–f°f f¯ ¯ °– ff °f€¾ f °f °–° ¯ °¯½f°– f °ff° f° ©f f¯ ¯ ¯f ff° .¾ff %½ ¾f¯ff°% f° .

ff . °– f¾ –fff½ff°–f¯ ©ff°    f½ff f °f°–f f°fff° . f¯f°   °f  f°f@ f¯ °°––f°f°– f° f¯ ff°° fnf% f f°%  ½fff¯©f°–f°¯ f¯½f ff¾ °f°–° fnf  f° –ff°f¯ f°–f° °–f°f f°©f°–f°ff¯¯ °–f°– ° fnf  .%ff ff% ff °––f° ¯ °©f ¾f¾ ¯ff ¾ ¾°––°f f f ff . f   .

°f  ¾°––°f f¯ @ f ¯ °–¾ f¾ f¾ f¯ °–f° ¯ ¯ ff f°–°ff f°@ ff¯°f° ¾f¯f¯ f f f° ° fnf % f f°% ¾½ff ¯f°¾f f½f ¯ f¾f°ff° f f° f° f¯ n½ff° ¾ f°– ½f f°f  f½f ff° f°– f f° f–f ¯f°€ff f– ¯f°¾f %¾½ff ¯ f ¯ ¯½ –°ff° ¾ % f° ¾½ff f¯ °– f¾f½ff°–¯ °°–%f–f¯f%-f f°f¾ f¾ -f½f ff f f f°f ¾°––°ff.ff9 f¾f  . °#i¯  °f f°ff¯i¯ °¯ ¯ °f° ff ¾ nff¯f #f° f½f ff¯ ff ¯ff ° fff¯ ff ° f½° ff ff f f%¯% #    .ffff–.

ff ..i f  °f f f°– f°– f°– ¯f°  ° ff f¯ ©f f°– f°– f°– ¾ f ¯ ° –ff° % °ff°% f °f f  ¯ °©f  ¾f¾ °–f° f  f° ©f°–f°f ¾ f f °nf°¯ f f½ ¾ ¾f f¯ ¯ ° °– f¯ ° f f f  f f f f °f f   f ½f f ff f° fff ½f f f ¾ ¾°––°f f .°f f°f ¾ °f°– ¾f  f  f ¯f°f ¯ ° ¯f ¾ ¯f ff f f°  °f° f °–f° ¾ °f°– f f¾ f½f°– f f ff–f f°½f¯ f¾f n fff¯ff Jff½°  °f° f ¾  f ¾ ¾f °–f° °–°f° f f° f f°– ¯ ¯ ff f ½f f ¾ f°  ff ¯ °–fff° ¯f° f °f f f°– ff  ½f° ¯ ¯f°– f f f°– ¯ ¯ ff f ½f f  n ff° f° ¾ f° @f½ ff f ¾f f ¯ ° ¯f ¾ ¯f°f f° ¯ °– ¯ ff° ¾ ¯f ©f f°½f f9 °–f¾f –ff ©f f°%f% ¯fffff° f¾ f f¾f  n ff° f° ¾ f° °––f f ½° ¾f f½f°– f f ¯ ° ¯f °fff° ½  f ¯ ° ¯f  °f° -f f °f ¾ ¾°––°f  f f f  °f° -f f°–  ¾ ¯f ½f¾ f f . °– f f½ff°–f¯ ©ff°   f ¯ ° f¯¾ f . .

¯f°f f°f¾f©f¯ ¯f°–f f°– f f–f°¯ ¯ff¯ ¯ff½ff°– f° °– ff¯¾ f½ °f° -f ff¯f ¾f# ° f¾ ff ff¾fJ¯ ° ¯ ¾ff f ¾ff f °¾f f ¾f f #½ff f¯ f°– f°– ¯¯°"# f ¯ f f¯ ¯ff fff D¯f # f f¾f# f J ¾f ff– #½fff° f ¯f°f°¯"# ¯ f ff #f¯ ¾ ¯ °–f f½ f½f°–f° ¾f f ¯ °–f f½ °nf°f f° f °–f° f f#  °f° f#  ¯ f° -f J ¾f f f– #f°– f°–¯¯°f°– °f ¯@f°f# f# ff¯ f ¾ ff¾ f°–f° °–f° © f¾ ff f ¯ ½ff° f° f f ¯f°f° ¾ ¾ f°–  f f ff ¾f ¯ff¯ ¯f f °f ff¯°f ¯½° fff f° ¾f f -f¯° f f°– f f f°– f°–¾ff ½ ¾ ½¾ ff¯¯ ¯ff¯ f °–f°¾f½ °– f°½f¾ff°½f ¾ff 9f ff¯ ° f½f¾f ff¯¾f f ff° f°– ½f½f¾f¾ nfff f°½f ¾ff ¾f¯f ¾ f f°½f f ¾ ½° ° ¯ °nf ©ff° f f ff½ ¯ff¯f°f°–¾ff f f f °f f f° f¯ ° ¯f – ¾f©f ¾ –ff f f°– ¯ °¯½f f f°½f f f ¾ff ¾ ½° ° ¯ °– f°f  f f ¾f¯f °–f° ½f¾f  f ¾ ¾f f°– f °–°f° ff°– ¯ °¯½f f f ¯ ¯f°– ° ° f ¯ ° ¯f°f ff¯½ °– f°f¯ f° fff½ff°– f¯ °¯½f f f ff f f°– f f f½f° ° f °f¯° f f½ °° ¾ff f €¯f° ff¯¾f f ff f  .

 °f  f–¯f°¾ff f¯fff ¯ffff°–¾ f¯ °–°f –f°  ¯f f° ff°–°f ¯ f ¯ °©f–f°f ff¾ ½ °f f  ¾°––°f f f ¯ f f ff° ¾ ¾f f¯ ¾ °––f ¯ f ¯ f f ff° f°– f f ½f f ¯ f ¾ °  f° f½f f f ¯ °– ° f f° f f½ ¾ ¾f f¯ ¯ff f f f f°– f½f ¯ °f°f f°¾ f fff f½ ° °– f–¯ f¾ f°f f–f½ f½ ¯f°¾f f f f½f ¯fff f°– f½ ¯ °©f–f°f ¾ nff –f° f° f f ½f f½f ¯fff f°– ¯ °nff f¯ff° f¯ff°°f f° f°–  ° f ff¯ ff ° ff ¯fff f°– ¯ °©f–f ¾ nff –f°  ¾ ¯ffff€ff @f° fff°¯ f f ff°¯ f ¾ f¯f ¯ f f¯ f¾ f ¾ f ¯° f°¯ f # f  f¯ °°f f°f¾fff€ f°¾f°–f f °–f° ¾f½ ½f¾f f°– ¯ ° ¯f °fff° – ¾f©f f°½f f f ¾ff ° ¯ °– f°f Jff½° ff¯ f  f½f ¯f°f f°– f¯½ ¾f¯f °–f° ½f¾f f ¯ ° ¯f °–f° f½f°– f f ¾f ½ ff °f¯° ff¯ f °f f°f¾ff°¯ °– f° ¾f°–f f ¯¾f°f ¾ff f ¾f f f© ¾ff f° f ° ¾ ¯ °–f° nff f  ff¯ ½f° °¾ ¾ f°– f½f¯ °°©f°¾f½ f¯°¯f ff¯ ¯½fff°fff°  f@ f f½9 °ff°ff°–f°f °f f ° ¯ °ff f f° f¾°f 9f f f f°f ¾ ¾ f°– f°– f ¯ °–nf½f° f f¯f ¾ff f f½f ff° ¾ f–f ½ °fff° f f f½ ¾ ¯f °f f° ¾f#f ¾f¯ 9 ff° €¯f°f ff¯¾f f°ffff  .

 °f ff¾f° ¯ f ¾¾ @f° ¯ f ff ¾–f ° f°– ¯ °–f ff°f¾°–f ¾°–f ¯ f f ff¯°f¾ f¯f f¯f°f f f f f½ ¯ f f° ¯ f½° f ½f f°f f°– ¯f° f ff % ff¾f°% f–f°–f°–f ½f f@f°°f # f ff ¾ f½f ff ©f f f f f½ ½ °f f ¯ff f½° f f f½f  f@ f f½@f f f f¾f½f¯f f–¾ ¾ f°– f f ¯½f¾ ¾ff°– f °–°f°f f f°¾f f f¯ ½ff° f¯ff°f°– f°©f° ¾ f°–f° ¾f f f ff f¾f° f° ¯ ¾f° f°– ½ ff°  ¾ f°–¯¾¯ 9 ff° f°ff ¾f f f° f f ff ¾f f ¯ ½ff° ½ f ¯ °ff°°f€¾ f°¯ °– f°–°f f °nf° ¾ f½°¯ °ff° f° ¯ °–ff½ ff° ¾ – f f°f ¯¾ f  f°–f° f f ff f½f°–f°©f ff¯¯ ° ¯ff f¾ f°¯ °©f f° f¾ ° ¾ f–f ½ °ff°f  f  ff¯ f°f ¾ f f°f¯ ¾f°–ff° f %¾°f°% f f½¾f°–f f–f°–f°– f©f°f ff½ ¯ f°– ¾ ¯f°–f°¾ ¯f° f ½f ff f°¾ ¯f°¯ °–f¾f° °f ° ¯¾ff f ½f ff   .

.

°ff½ ff°f°– f¯ ½ff° f–f° ff©ff°¾f¯ f° ¯ ½ff° ¾ff ¾f ° fff° ½f f f ¾ f °f °–f° ¯f° ff° ¯ °©f¯°  ff° f°  f° ¾¾f . f@ f f½9 °ff°–@f  f f f½ ½ °f f°– f ¯ ½ff° ¾ff ¾f ° fff° f ½f f f ¾ f °f  ff° f –f°°– ½f f  ff°f°–f ½ °ff ff¯¾f¯f°fff  °f f°f¯½ °ff° ½f f¯f°¾f% f f% ½f f ff°–  f½f°f  °f f ¯ °–f° °–°f ff¯ f ff° ¯f f°– f¯ f f¯ f f°¯ °f½°f ff¯ ff° ¾f ½f f f° ½f f ff°– f½f¯ f°f ½f f f ¯ f¯ ff° f¾f ¾f f # ff° f –f°°–  ff° f°– f f° ¯f f –f°°– ¯f f°– f# –f °––°f °f f f°– f ff¯  ½f° f ¾ °––f ° ¯ ° f½ff°  ff° f f ¯ ¯½ ¾fff° f f°f  ff° f°– f °–ff ¾ff© ff½° ff f f f¯ ° f½f¯fff °f °f ¾°––°– ff f¯ °–ff°½f°––f° °f   f@ f f½9 ff°f°D° f°– D° f°–- –ff .f f ff €¯f°f ff¯¾f° -¾ffff .

f° f° ¯ °©f f f°–¾f f°– f°–– .f°% f°f¾%¾°°f°f% ©ff¯ °f °f ¯f° ½f ff f°f ¯ f° f°– ¯f° f¯f% f–¯% f° ff f°f D¯f°ff°– f°–f°–  °f°–f° ¾ ½ f¯f f° ¯ff Df¯f °–f° €ff f° °f¾ f°f ¾ f°–f° ¯ff °–f° ½ ff° f° ½ ° f°– ° f°–f° f°– f @ ¯f¾ ff¯ f f f½½ ff° f°° f°– ° f°–° –fff ff f f f½½ ff° ¾ f f °f °–f° ¾f½ ¯f° f ¯ ¯ f° ¾ °  f°– f – f° ¾ f ff¯ ¯ °nf½f ©f° ½ ° f°  °–f° ¯f° ¯ ¯½ ¾f½f°  .°f f f°– f°– f°– ¯f° fff f f° fff f¾ %-f% f° f¯ f°ff f¯  ¯ f° ©f f¯ f°f° ½ ° f½f °f°– ¾ ¾f .¾f°f ¾ °f° f©° f©f °–f° ¯ °n½ff° nff nff % f–f nff% f©f f°– f€ f¾°f f ¯ ¯½ °f¯f¾¯f ff¯©f°°f f©° f©f °–f° f–fnff f€ f ff f¯f ¾f  Df° ¾f f° f ff f¾ff° f .ff ¯ ff°ff ½f ff%. ¯f f f°f ½ ff° f°– f f¯f ¾f f°f ¯ ff° f f ½¾€ ¾ nff f€ ¯f ff° ¾ f ½¾ ¾ ¯f ¾f ff° ¾ f ½¾ ¾ f°– f ¾ °––f ¯ °–f¾f° ¾ ¾f f°– f . ¯½ f°f f¯f ¾f f f°f ©ff°$nff f°– f %ff% ° ¯ ¯½  ¾ ¾f f°– f .

ff ½ ff° f–f°– ¾ ¯ °©f n f f ¯f¾f¯f¾f  ° °¯ff f ¾ nff ff f° ¾f ¾ nff ¾¾f  ¾f f° f¾f ¯ ¯ f ¯ °¾ ¾ f–¾ f ¯ff f f°––f½ ¾f  ¯ff ¯ff ¯f°¾f½° f¾f ¯ ° f½ff° ½ °–ff° f°– ¾f¯f f °f ¾f f° f f½f° f f¾f ½  ¯f°€ff°f  ¯f¾fff ¯f°¾f ¾ f°f 9 ff°f ¾ f°–f°f .°°f f¾f ¾f f°– ½°¾½°f f°ff f° ¾ f–f  -ff°–@¾ ff¯ ¾f¯ °f f ff ¾ff ¾f €f ½ ° ° f½ff f¯f ¾ ¾f°– fff° ¾f ff f°  ¯ ¾ ¾ f°– f ° ff ¾f° °f f°©f°°f ff°f¾ ¯ff ¯ff¯ °nf ff f–f n° ¯ °f½ f¾ f°– f ff f¯f ¾f  f½ ©f ff° ½f¾f ff f °f °–° ½©  – ¯ff ½ ff° ¾  f ¯f¾ f¯f ¾f f °f f ½°f °f f f½f° f  f ¯f°€ff°f °f½ ff°f°– ° f ff° °f °f ¯f°€f#f f f– °f¯f½° f–f°–f° f° °fff½°° ff ¾f¯ ¯ °–f©ff° ff ½ ff° f°– f ¯ °–f° °– ¯f°€f#f f  ff° f °f ¯f¾ ½ ff° ¾f ¾f %f % 9¾ ¾°f °f 9 ff° ½f° f°– °fff ¯f¾f¯f¾f f½f f½¾ ¾°f f °f°–f° °–f° °¯f °¯f f–f¯f f° ff ¯f  f–f n° ¾ ¾ f°– ©ff° ff f–f°– °–f° ©f° ° ¯ °nf f–f ¾f ¯ °f€f f–f°f  f½ °–f° nff nff f°– f ff ¯¾f°f °–f° nff ¯ °½ ff ¯ °–f°– ¯ f°–f° f° ¾ f–f°f .

# ff°–¾f½f ¯f° ½f ff f°ff ° fff ff f°– f f ff f f ¾f°––½ ¯ ff°°f  ° ff f f¯# f f°ff– # ff°– ¾f½f ¯f° ½f f f f° f f  ° ff f ¯ °–¯f f°––f°f# f f°ff– # ff°– ¾f½f ¯f° ½f f f f° f f  ° ff f ¯ °–¯ff¯°f# f f°ff– #¯f°f fnf f°– f°¯f ¯f¾nf f°–¯f°# ff ¾ f ¾ ¾  ff f f ¯f°f° ½f ff f°ff f ff ¾f f°¾¾f  ¯ff f½f. °°–ff ¾f° ¯f f¯f¾f °ff f½f¯ °°–¾½ ¯°f ff¯ ¾f° ¾ f–f¯f°f ¾ff° f¾f " # f –f f°– f ¯f ¾ ¯ ff° ¯ ff° ½ ©ff°f° °––f ¯ff¯¯ °© f°– . f ff ½f f ¯ f¯f¾°– ¯f¾°– @ fff° ¾f ¯ ° f¯ff°  nf f ¯ ¯° ½f f f °–f° ½ ff° ¾f ½ °f ff°#  f°– f¯ f #f #ff f¯ f ¯ ¯½°f f½f f° f°–¾ ff °f f¯ f¾ °f°f¾f¯ ¯ ¯°¯ ff°– ff¯ f¾ ¯¯ ¯ ¯°¯ f–f f°f°f f°ff¯ f 9f f¾f f f °f ½ ©ff° f¯ f ¯ °nf f ¯ ¯ f f¯ f ½ – f¯½f ©f °––f f ¾f ½f°– f° ¯ f½°  ¯ °°–– ff°–f° f¯ f f¯½f ¯f f¯ ff°–¾°–¯ ¯ f¾¾° f°f f½ ¯ f ¾ f ½f¾ f¯ f ¯ f¾f ¾ –f° ° ¯ ¯ f°–°f° ¯ f f° . f½° ¯ff¯ ¾ f–f f¯ f¯f¾ f–f° ff¯ f f¾ f f ¾f©f fff¾ f°¯ °¯ f ¯–f .

f¯ f½° f¯f¯ ¯ ¯°¯ f–f f°f°f f°ff¯ f¾ ¯ ¯ f ¯°¯  f . ¯ff ½f¾f°f f¯ f ¯¾ f f f°– ¯ °¯½f f¯# f° f f f½ °¯ f¯–f – ¾  f½ ¯n½° ¾f f ff ¾ f°– f ¯ f ¯ ¯° f– f¯ f ¯ ¯½°f ¾f ff ¾ ½½½ ¯½f° f° ff fff°–f°–½f°–f¯ fn°f f¯ f ¾ ¾ff¯ ¯ ©°f °f¯°f¯ °ff¾fn°ff¯ f °––ff°f ff°– ¯¾¯ ¯ff f°– ½f°©f°– f½° ff°– ¯ ° ¯ f¯ f f¯ f ¯ ¯ °f °f °–f°¾fff¯f¯ ff° °–°f°f¯ f ¯fff ¯ °f°––½°f  f f¯ f ° f ¯ °©f¯f°f f ff #ff ½f f f f° ©f°–f°f °–f –°ff° n°n° ° nf ¾ ¾f f°f# . f¯ f ¯ ff° f ¯ ¯ ° f½f  ff°. ¯ff ½f¾f°ff¯ ff½ff°–¯ °¯½ff¯  f f ¯f f f– °f¯° ¯ n½ ° f f –f  f –f –f° ¯ ¯° #f f f¯ f ¾ °– ¯ ° f ½ ©f f° ¾ °f°f¾f ¯ ¯ f° ¯ f ½f  nf ¾ f°– f ¯ f ½ –  f ¯ ¯ ff° ¯f°f ½ –°f f¯ f½° ¯ ¯¾f° ° ¯ °–° ¾f¾f° ½f f°– °––f ¯ f°– ¯ °©f f°f f f ¾ ½ ©f ff°– ½f f f¯ f f° ff #Jff f¯ f f f° ½f f ½f ©f# f¯ f ff ½f f°f # ¯f f°– f¯ f °f ¾f½ f¯ °– f° f f ° f ff ½f ©f¯ f°– ff #Jff f¯ f f ©f°–f°f –f °–f°# f¯ f . ° °–fff fff¯ f½°½ –¯ °°––ff°°f f° f f½f°– f°– ½f°– f¯ f n°f f¯ f °––ff° ¯f¾ f°– f f¯ f f° ½f f°f f f ©f f¯ f ¯ ff° ½ ff° f °f ¯ °–ff½  ff°.ff f¯ f½° ¯ ¯¾f° ° f½ ¯ °°–– °–f°½ f°–f°°––f€f©f¯f¯ ° f°– f°f°f f°f f¯ f ¯ ° f½ff° ¯ f© f f¯ f @f f¯f f f°– f f¯ f f°–° f° ¯ f ¾f ¯°¯ ¯°¯f° f°– f f¯ f ¾ ff° #f f f ¯ °.

 ¯ff ½f¾f°ff¯ f¯¾ ff°– ¯ °¯½f f¯# .ff f°– ¯ °–f¯ ¾ ¯f ff°f f° f¯ °¾ff°¾ ½° fff #ff ©ff¯ f¯ ff° ¾ ¯f ¯¯ °–ff½ f.¾¯% . f ¾f ¾ ¯ff ½ f°ff ¾f ff f° f¯f ¾f f °f ¾f ff f° f¯f ¾f ¾f ¯ °©f f ff f° ff° ¯ °©f ½ °°– f ¾f° ff¯ ½f°   .ff  ff f f°– ¯ °¯ f ¯ –f  f° ¯ f –f f f –f °–f° ¾ f¯f %  f f° .¯ °©ff # f –f# .