SUMBER-SUMBER TAMADUN ISLAM Sumber kepada sistem dan tamadun Islam adalah juga sumber hukum dan

perundangan islam. Sumber juga sumber hukum dan perundangan islam. Sumber asli kepada tamadun, sistem pemikiran dan asli kepada tamadun, sistem pemikiran dan perundangan Islam diwakili oleh: 1. al-quran 2. As-sunnah 3. Ijtihat 4. Tamadun dan budaya lain.

SUMBER-SUMBER TAMADUN ISLAM

Al-Quran : merupakan mukjizat yang menerangkan tatacara bagaimana manusia yang diamanahkan oleh Allah SWT sebagai penguasa atau khalifah bagi mentadbir muka bumi sejajar dengan kehendakNya.

Al-Hadis : menjelaskan perkara yang berkaitan dengan perintah dan larangan Allah SWT didalam al-Quran seperti;*bagaimana menjadi manusia yang baik(akhlak) *bagaimana manusia harus mentaati Allah(tauhid)

. Maksud al-Quran dari segi bahasa :´bacaan´ dari segi istilah : kalam Allah yang bermukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi ibadat bagi sesiapa yang membacanya.60 hizb.30 juzuk.6666 ayat.DEFINISI AL-QURAN 114 surah.

2. Al-Tanzil(penurunan) ± al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah SWT. Al-Kitab(tertulis) ± al-Quran wahyu Allah yang tertulis dan terkumpul. al-Nur[bercahaya] al-Huda[petunjuk] al-Busyra[berita gembira] Syifa¶[penawar] .NAMA DAN SIFAT AL-QURAN Di antara nama-nama al-Quran ialah : 1. Al-Mushaf(helaian) ± al-Quran dihimpun dan ditulis dalam bentuk helaian. 4. Antara sifat-sifat al-Quran ialah : 1. 2. 3. 3.

Al-Quran sebagai mukjizat Maksud mukjizat(ajaza¶) dari segi bahasa ialah lemah. ~Isi kandungan al-Quran tidak pernah bercanggah dimana ayat atau surah saling hubung kait antara satu sama lain. .dari segi istilah pula ialah sesuatu yang luar biasa yang dapat melemahkan manusia dan diluar kemampuan mereka. ~Mukjizat terbesar ialah al-Quran yana merupakan kalam Allah yang melemahkan musuh yang menentangnya.

.SEJARAH PERNURUNAN AL-QURAN ‡Diturunkan secara beransur-ansur dalam masa lebih kurang 23 tahun iaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. ‡Para ulamak bersependapat menyatakan wahyu atau ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ialah 5 ayat daripada surah al-µAlaq (ayat 1-5).

memudahkan proses penghafalan. Dari segi masa penurunannya.Hikmah al-Quran diturunkan secara beransur-ansur Supaya ia lebih mudah untuk di fahami dan dilaksanakan . Diantara ayat-ayat al-Quran ada yang ³nasikh´ dan yang ³mansukh´ iaitu sesuai dengan kemaslahatan. 2) Ayat-ayat madaniyyah ± yang diturunkan di Madinah iaitu selepas penghijrahan Nabi Muhammad SAW ke Madinah.al-Quran dibahagikan kepada 2 fasa iaitu : 1) Ayat-ayat makiyyah ± yang diturunkan di Makkah iaitu sebelum penghijrahan Nabi Muhammad SAW ke Madinah. .

ANCAMAN DAN PAHALA. . ‡MENGANDUNGI HIKUM HAKAM DAN KEMASYARAKATAN.PERBEZAAN AYAT MAKKIYAH DAN MADANIAH MAKKIYAH ‡ AYATNYA PENDEK ‡MENGANDUNGI HAL-HAL BERKAITAN KEIMANAN. MADANIYAH ‡AYATNYA PANJANG.

tempat dan masa. ‡Al-Quran mempunyai susunan dan gaya bahasa yang menarik . ‡Al-Quran merupakan kitab suci terakhir dimana segala isi kandungannya bersesuaian dengan semu keadaan. ‡Ia diturunkan secara beransur-ansur bagi memudahkan proses pembacaan. .KEISTIMEWAAN AL-QURAN ‡Diwahyukan kepada Nabi Muhammad adalah pelengkap kepada semua kitab sebelumnya.Selain itu ia juga merupakan sumber rujukan dan jalan penyelasaian yang terbaik kepada semua masalah yang dihadapi oleh manusia sejagat.

.Allah SWT mengancam sesiapa yang ingkar kepada perintahNya dan mereka yang memusuhi para nabi serta rasulnya dengan azab yang pedih.Tanpa tauhid nescaya manusia berada didalam kesesatan.Kandungan Al-Quran A)Tauhid~manusia diperintahkan supaya menyembah Allah SWT semata-mata yakni tidak mensyirikkannya.Para nabi dan rasul diutus bagi mengejar dasar-dasar tauhid dan seterusnya menjamin kesejahteraan hidup didunia dan akhirat. B)Janji dan ancaman Allah SWT~Allah SWT menjanjikan kebahagiaan hidup didunia dan akhirat kepada setiap orang yang beriman dan mematuhi segala perintahNya.

.Oleh itu Allah memberi petunjukNya menerusi al-Quran dengan cara menghayati segala ajaran yang disyariatkan. D)Jalan dan cara mencapai kebahagiaan~setiap orang yang beragama pasti berhasrat mencapai kebahagiaan hidup didunia dan akhirat.Semua aktiviti yang dilakukan dengan niat bagi mendapat keredhaan Allah dikira ibadat.C)Ibadah ~Konteks ibadat dalam islam sangat luas kerana ia tidak terbatas kepada upacara ritual semata-mata.

E)Kisah-kisah dan sejarah umat terdahulu~supaya menjadi iktibar dan pengajaran kepada umat Nabi Muhammad tentang balasan bagi umat manusia yang taat dan yang ingkar. .

perbuatan.Dari segi istilah pula sesuatu yang bersumber kepada Nabi Muhammad berupa perkataan. .AL-SUNNAH DALAM TAMADUN ISLAM Pengertian 1)Al-Sunnah~dari segi bahasa ³sirah´ yang membawa maksud perjalanan.taqrir atau sifat daripada akhlaknya bermula daripada baginda diangkat menjadi rasul sehingga wafat.

perbuatan. .taqrir.2)Al-Hadis~dari segi bahasa membawa maksud khabar.Dari segi istilah pula ialah sesuatu yang bersangkutan dengan Nabi Muhammad samada perkataan.sifat yang berrkaitan dengan akhlak sebelum baginda diangkat menjadi rasul hingga wafatnya.percakapan atau baharu.

³Perkata.akhlak dll) >>Takrif sunnah :. persetujuan. peperangan Nabi Muhammad.sesuatu yang berlawanan dengan fardhu dan wajib (disebut sebagai sunat) . sifat Rasul samada yang berkaitan dengan akhlak / jadian.Sunnah mengikut para ulamak A)Ulama Hadis >>melihat Rasulullah SAW sebagai seorang ketua negara dan seorang yang menjadi ikutan.sirah. perjalanan. >>mereka membicarakan Rasulullah secara keseluruhan (perkataan. B)Ulama Fekah >>Takrif sunnah :. perbuatan.perbuatan.

³kata Aishah : Aku bermain anak patung disisi Rasulullah.´ ii) sifat kjadian cth:. bersembahyang dll) cth :.Merujuk kepada bentuk badan dan penampilan Rasul (warna kulit.Jenis-jenis sunnah >>Hadis qauliyah (perkataan) ± terbit daripada perkataan dan pertuturan Rasulullah SAW.´ >>Hadis fi¶liyah (perbuatan) ± Perbuatan Rasul (berwuduk.Sabda Nabi Muhamad ³Sesungguhnya segala amalan itu mesti beserta dengan niat. Cth :.Sabda Nabi Muhamad ± ³Sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku bersembahyang.Sifat Rasul terbahagi kepada dua iaitu i) sifat akhlak cth:.³Rasulullah lebih pemalu daripada anak dara.´ >>Hadis sifat :. Cth :.´ >>Hadis taqrir (persetujuan) ± Nabi Muhamad membiarkan sesuatu perbuatan yang berlaku tetapi diketahui oleh baginda. rupa paras dll) .

mimpi dll Orang yang berhadas dilarang menyentuhnya Tidak ada larangan menyentuhnya bagi orang yang berhadas .AL-QURAN HADIS Mukjizat Bukan mukjizat Diturunkan kepada kepada Nabi Muhammad dalam keadaan sedar. Dituruni kepada Nabi Muhammad melalui samada sedar.

Memperkuat dan memperkukuhkan sesuatu yang datang di dalam al-Quran.Fungsi dan peranan sunnah Mentafsir dan menghurai maksud al-Quran. Sumber bagi mengetahui nasikh dan mansukh (memansuhkan hukum yang terdapat di dalam al-Quran) Mewujudkan hukum yang tidak disebut di dalam al-Quran (mengeluarkan hukum-hukum yang tidak dinasakh oleh al-Quran) AQIDAH DAN PEMBINAAN TAMADUN ISLAM Definisi .

perbuatan dan pengakuan(taqrir) serta sifat kejadian. akhlak dan riwayat hidup baginda. sesudah menjadi rasul. Cuma sunnah yg menjadi sandaran hukum. membangun dan mengembangkan tamadun mereka. ‡ . sebelum dan sesudah baginda dilantik menjadi Rasul.AS-SUNNAH Maksud: Segala yang disandarkan kpd Rasulullah saw sama ada perkataan. ‡Al-Quran menggariskan prinsip-prinsip asas. kemudian dihurai dan diperincikan oleh al-Sunnah. Ia merupakan sumber inspirasi umat Islam untuk membentuk.

Sesuatu pembaharuan yang dibuat. dan para ulama selepas bagind . Pelaksanaannya ditunjukkan oleh Rasulullah s.a. Ringkasnya. boleh dikatakan tamadun. Daripada al-Quran dan al-Sunnah dicerakinkan akidah. tetapi tidak boleh digolongkan sebagai Tamadun Islam kalau bertentangan dengan sumber-sumber ini. semua sudut tamadun Islam dicorakkan di atas acuan al-Quran dan alSunnah. syariah dan akhlak untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.w.

Sebahagian daripada pembaharuan itu tidak jelas dari segi hukumnya. ‡Oleh itu menjadi peranan ulama atau cendikiawan Muslim untuk mengolah hukum terhadap perkara-perkara baru berdasarkan keilmuan yang mereka miliki dengan merujuk kepada sumber Al-Quran dan al-Sunnah . kerana tidak terdapat secara nyata dalam AlQuran dan Al-Sunnah.IJTIHAD Dalam tamadun manusia banyak perkembangan baru berlaku .

Sebahagian daripada pembaharuan itu tidak jelas dari segi hukumnya. . kerana tidak terdapat secara nyata dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Oleh itu menjadi peranan ulama atau cendikiawan Muslim untuk mengolah hukum terhadap perkara-perkara baru berdasarkan keilmuan yang mereka miliki dengan merujuk kepada sumber Al-Quran dan al-Sunnah.Dalam tamadun manusia banyak perkembangan baru berlaku .

.Justeru itu umat Islam digalakkan untuk membuat kajian dan meneroka bidang-bidang demi kepentingan kemajuan umat Islam khususnya dan dunia amnya selama mana tidak bercanggah dengan tuntutan syariat Islam.

Dalam membina tamadun. masyarakat Barat ataupun masyarakat Timur. Islam tidak menolak sumbersumber yang datang daripada tamadun lain yang tidak bercanggah dengan nilai-nilai Islam. Hal ini dapat dilihat dengan jelas. Islam menerima nilainilai baik masyarakat berkenaan yang tidak bertentangan dengan syariatnya. . misalnya apabila Islam datang ke dalam masyarakat Arab.

Tamdun Islam pada dasarnya banyak dipengaruhi oleh Tamadun Arab yang menekankan kepentingan dalam perkembangan kebudayaanya. .

Kesan dari interaksi antara Tamadun Islam dengan tamadun lain telah memperkayakan Tamadun Islam .

Secara umumnya dasar keterbukaan Tamadun Islam dan mudah berintegrasi dengan tamadun lain sebagai pemangkin kepada pengkayaan khazanah dalam Tamadun Islam .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful