JABATAN PENDAFTAR UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN
(Berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2002)

DISEDIAKAN OLEH: UNIT PENILAIAN PRESTASI SEKSYEN PERKHIDMATAN BAHAGAIAN SUMBER MANUSIA

PENGENALAN 1.
Sasaran Kerja Tahunan adalah elemen penting dalam sistem penilaian prestasi pegawai perkhidmatan awam termasuklah pegawai dalam perkhidmatan universiti dan lain-lain. Aktiviti penting proses penyediaan Sasaran Kerja Tahunan ialah perancangan tahunan jabatan, pegawai, penetapan rancangan kerja kerja jabatan/ bahagian/ kajian unit, penetapan sasaran kerja tahunan dan petunjuk prestasi bagi setiap pelaksanaan dan pengesanan, semula pertengahan tahun dan penilaian pencapaian kerja perlu dilaksanakan dengan teliti dan teratur. Ini membolehkan penilaian prestasi pegawai dilaksanakan dengan objektif, adil dan telus.

TUJUAN 2. Panduan ini bertujuan memberi penjelasan mengenai proses dan kaedah penyediaan Sasaran Kerja Tahunan bagi setiap pegawai. Pegawai Yang Dinilai, Pegawai Penilai dan Ketua Jabatan hendaklah memberi perhatian kepada elemen-elemen penting dalam panduan ini dalam proses penyediaan Sasaran Kerja Tahunan.

TAFSIRAN 3. Dalam Panduan ini:

“Pegawai Penilai” bermaksud Pegawai Penilai Pertama dan Pegawai Penilai Kedua; “Organisasi” bermaksud Kementerian/Agensi; “Perancangan Tahunan” bermaksud perancangan tahunan di

peringkat Organisasi/Agensi. Sekiranya sesebuah Jabatan itu tidak dikawalselia oleh mana-mana Kementerian/Agensi maka Jabatan berkenaan perlu mempunyai Perancangan Tahunannya sendiri;

2

“Perancangan Kerja Tahunan” bermaksud rancangan tindakan kerja tahunan yang perlu dilaksanakan di peringkat Jabatan/Bahagian/Cawangan/Unit selaras dengan Perancangan Kerja Tahunan Organisasi/Agensi yang telah ditetapkan; “Aktiviti/Projek” bermaksud aktiviti/projek utama yang hendak dilaksanakan oleh pegawai bagi tahun yang dinilai selaras dengan Perancangan Tahunan dan Perancangan Kerja Tahunan; “Petunjuk Prestasi” bermaksud kuantiti, kualiti, masa dan kos atau kombinasinya bagi setiap satu aktiviti/projek; “Ketua Jabatan” bermaksud ketua yang mengetuai sesuatu

Jabatan/ Sekolah/ Pusat/ Institut/ Bahagian/ Unit.

PERINGKAT PENYEDIAAN DAN PELAKSANAAN SASARAN KERJA TAHUNAN 4. Ketua Jabatan, Pegawai Yang Dinilai dan Pegawai Penilai hendaklah berikut: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) 4.1 Perancangan Tahunan Organisasi/Agensi; Penetapan Rancangan Kerja memberi perhatian kepada semua peringkat penyediaan dan pelaksanaan Sasaran Kerja Tahunan seperti

Jabatan/Bahagian/Cawangan/ Unit; Penetapan Sasaran Kerja Tahunan dan Petunjuk Prestasi; Pelaksanaan Kerja dan Pengesanan; Kajian Semula Pertengahan Tahun; dan Penilaian Pencapaian Kerja Sabenar.

Perancangan Tahunan Organisasi/Agensi 4.1.1 Penyediaan Sasaran Kerja Tahunan bermula dengan Perancangan Tahunan Organisasi/Agensi. Perancangan Tahunan ini perlu berlandaskan perancangan strategik
3

kumpulan hendak perkhidmatan/jawatan dilaksanakan mestilah bersesuaian dengan 4 .2. 4. kewangan.3. 4.2.3.2.2 Semasa menyediakan rancangan kerja ini.1. Perancangan Tahunan ini perlu disediakan selewatlewatnya pada awal bulan Januari tahun penilaian.1 Setelah Perancangan Tahunan kerja Organisasi digubal. Rancangan disediakan selewat-lewatnya pertengahan bulan Januari tahun penilaian.1 Langkah-langkah penetapan Sasaran Kerja Tahunan dan Petunjuk Prestasi adalah seperti berikut: 4.Organisasi/Agensi yang mengandungi visi.3 Penetapan Sasaran Kerja Tahunan dan Petunjuk Prestasi 4. 4. misi. rancangan diperingkat Jabatan/Bahagian/Cawangan/Unit hendaklah disediakan. objektif dan strategi pelaksanaan program Organisasi/Agensi. Ketua Jabatan juga perlu mengambilkira keupayaan untuk Jabatan/Bahagian/Cawangan/Unit sumber manusia. masa dan peralatan. aktiviti dan tindakan kerja perlu dinyatakan Perancangan Kerja ini dengan Tahunan perlu jelas serta selaras dengan pada Organisasi/Agensi. Di peringkat ini program.2 Rancangan Kerja Di Peringkat Jabatan/Bahagian/Cawangan/Unit 4.1 Penentuan Aktiviti/Projek (a) Senaraikan dilaksanakan bersesuaian (b) Aktiviti/projek aktiviti/projek pada dengan tahun yang yang akan dinilai Kerja melaksanakannya iaitu dari segi sumber sedia ada seperti Perancangan bagi yang Tahunan seperti di para 4.

operasi. peranannya adalah untuk melahirkan ditentukan pengajian.tertumpu perancangan. (iv) Kumpulan kepada Sokongan kerja-kerja dan – tertumpu penyeliaan. dan membantu pelaksanaan. 5 . penemuan dan aplikasi dalam bidang kepakaran masing-masing. (ii) Kumpulan Pengurusan Tertinggi (Gred Khas-VK) – tertumpu dalam bidang kepakaran menerajui penyelidikan. dan penggubalan penilaian dan penilaian dasar dan strategi serta penyelarasan pelaksanaan program.peranan kumpulan dan bidang tugas jawatan iaitu perkhidmatan berkenaan seperti berikut: (i) Kumpulan kepada Perkhidmatan Jawatan Utama Sektor Awam (JUSA) . lulusan/ bagi graduan yang sesuatu program penguatkuasaan Pembantu Contohnya pemerosesan baucer oleh Tadbir penyeliaan kerja di tapak projek oleh Pembantu Teknik serta menghantar dan mengambil surat oleh Pembantu Am Rendah. Contohnya Pensyarah. Kewangan. (ii) Kumpulan Pengurusan dan Profesional dalam bidang projek perancangan. penilaian pengesanan serta penggubalan dasar awam.

masa dan yang kos.3. kualiti.2.1.3. masa dengan setelah Pegawai Penilai mengambilkira Kerja Perancangan Tahunan Jabatan dan 6 .3 Asas Penetapan Sasaran Kerja Tahunan 4.2 Di antara petunjuk prestasi yang boleh digunakan adalah seperti berikut: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) bilangan tempoh atau sasaran masa jumlah kos sesuatu projek peratus purata piawaian seperti ditetapkan dalam sesuatu spesifikasi projek 4. (c) Hendaklah berasaskan peranan dan bidang tugas jawatan Dinilai. dan Pegawai Yang segi kuantiti.1.4.1 Petunjuk Prestasi merujuk kepada kuantiti. 4.2 Petunjuk Prestasi 4.3.1.1 Asas penetapan Sasaran Kerja Tahunan adalah seperti berikut: (a) Perbincangan di antara Pegawai Yang Dinilai Pertama Rancangan Bahagian/Cawangan/Unit. kualiti. (b) Aktiviti/projek yang boleh diukur sama ada dari dan kos.1.1. Setiap satu perlu satu aktiviti/projek mempunyai ditetapkan sekurang-kurangnya petunjuk prestasi.3.3.3.2.

4.4.3.1.1 Sasaran Kerja Tahunan setiap Pegawai Yang Dinilai perlu disediakan selewat-lewatnya sebelum akhir bulan Januari tahun penilaian dengan menggunakan borang Sasaran Kerja Tahunan Panduan seperti ini.2 Pegawai Yang Dinilai dan Pegawai Penilai Pertama yang hendaklah mengisi keterangan dalam diperlukan dengan lengkap borang Sasaran Kerja Tahunan berkenaan serta menurunkan tandatangan di ruangan yang ditetapkan.4 Pelaksanaan Kerja dan Pengesanan 4.1.3 telah lengkap diisi adalah seperti di Lampiran B pada panduan ini.4.3. di Lampiran A pada Kerja Penetapan di Sasaran antara Tahunan perlu dibincang dan mendapat persetujuan bersama Pegawai Yang Dinilai dan Pegawai Penilai Pertama dan jika perlu dengan Pegawai Penilai Kedua berasaskan Perancangan Tahunan Organisasi/Agensi dan Rancangan Kerja di Peringkat Jabatan/Bahagian/Cawangan/Unit. 4.(d) Realistik dan boleh dicapai setelah mengambilkira pengetahuan dan kemahiran yang dimiliki oleh Pegawai Yang Dinilai serta sumber yang ada di bawah kawalannya.4.1 Sasaran Kerja Tahunan yang telah ditetapkan hendaklah dipantau pelaksanaannya oleh Pegawai Penilai Pertama 7 Contoh Borang Sasaran Kerja Tahunan yang .4 Penyediaan Sasaran Kerja Tahunan 4.1.4. 4.1. 4.3.3.

dan Pegawai Penilai Kedua bagi memastikan pelaksanaannya mengikut jadual. dwi mingguan. bulanan atau cara lain yang sesuai. 4. 4.5. 4. mingguan. Sasaran Kerja Tahunan yang didapati tidak dapat dilaksanakan atas sebab-sebab tertentu boleh diubahsuai setelah perbincangan antara Pegawai Penilai Pertama dan Pegawai Yang Dinilai.1 Pegawai dengan Yang Dinilai Kerja dikehendaki Tahunan yang menyediakan ditetapkan. Pemantauan boleh dibuat melalui mesyuarat pagi.6.1 Sasaran Kerja Tahunan hendaklah dikaji semula pada pertengahan tahun untuk mengetahui kemajuan pelaksanaannya. laporan/ulasan mengenai pencapaian kerja dibandingkan Sasaran Sekiranya ada sasaran kerja yang tidak tercapai Pegawai Yang Dinilai hendaklah menyatakan sebab-sebab ianya tidak tercapai.5 Kajian Semula Pertengahan Tahun 4. Manakala aktiviti/projek yang digugurkan hendaklah juga dicatitkan.5. 4.2 Pegawai Penilai Pertama juga hendaklah membuat laporan/ulasan mengenai pencapaian kerja Pegawai Yang 8 .2 Aktiviti/projek yang ditambah hendaklah dikenalpasti dan dicatitkan dalam borang Sasaran Kerja Tahunan berserta dengan petunjuk prestasinya.5. 4.6.6 Penilaian Pencapaian Kerja 4.3 Sasaran Kerja Tahunan yang didapati tidak realistik hendaklah diubahsuai setelah perbincangan bersama di antara Pegawai Penilai Pertama dan Pegawai Yang Dinilai.

Penyediaan Sasaran Kerja Tahunan yang teratur membolehkan penilaian prestasi pegawai dapat dilaksanakan dengan objektif. Aliran pusingan penyediaan Sasaran Kerja Tahunan bermula dengan Perancangan Tahunan Organisasi/Agensi. Buku panduan ini hendaklah dijadikan sumber rujukan bagi Dinilai. Pegawai Penilai dan Ketua Jabatan dalam proses penyediaan Sasaran Kerja Tahunan. PERANAN KETUA JABATAN 6. Ketua Jabatan hendaklah menentukan supaya penyediaan Sasaran Kerja Tahunan dilaksanakan mengikut panduan ini serta membuat pemantauan supaya ianya selaras dengan Perancangan Tahunan Jabatan dan Rancangan Kerja Bahagian/Cawangan/Unit berkenaan. PENUTUP 7. adil dan telus serta dapat mempertingkatkan produktiviti pegawai dan organisasi yang dianggotainya. membantu Pegawai Yang 9 . Pelaksanaannya dan Penilaian Pencapaian Kerja Pegawai Yang Dinilai adalah seperti di LAMPIRAN C dan C(I). ALIRAN PUSINGAN PENYEDIAAN DAN PELAKSANAAN SASARAN KERJA TAHUNAN 5.Dinilai berbanding dengan sasaran kerja yang telah ditetapkan.

LAMPIRAN A 10 .

(ii) SKT yang ditetapkan hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya satu petunjuk prestasi iaitu sama ada kuantiti. (iv) PYD dan PPP hendaklah membuat laporan dan ulasan keseluruhan pencapaian SKT pada akhir tahun serta menurunkan tandatangan di ruangan yang ditetapkan d Bahagian III.SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) LAMPIRAN A SASARAN KERJA TAHUNAN PERINGATAN Pegawai Yang Dinilai (PYD) dan Pegawai Penilai Pertama (PPP) hendaklah memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut sebelum dan semasa melengkapkan borang ini: (i) PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama dalam membuat penetapan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) dan menurunkan tandatangan di ruangan yang ditetapkan d Bahagian I. SKT yang digugurkan atau ditambah hendaklah dicatatkan di ruangan Bahagian II. kualiti. dan (v) Sila rujuk Panduan Penyediaan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) untuk mendapa keterangan lanjut. * Sila Sertakan Lampiran Sekiranya Ruang Tidak Mencukupi 11 . masa atau kos bergantung kepada kesesuaian sesuatu aktiviti / projek. (iii) SKT yang telah ditetapkan pada awal tahun hendaklah dikaji semula di pertengahan tahun.

Aktiviti / Projek Yang Digugurkan* (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang berbincang dengan PPP) Bil. Aktiviti / Projek Yang Ditambah* (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang ditambah berserta petunjuk prestasinya setelah berbincang dengan PPP) Bil.. Aktiviti / Projek digugurkan setelah 12 .. ……………………………….BAHAGIAN I – Penetapan Sasaran Kerja Tahunan* ( PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya) Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan Aktiviti / Projek) Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti/ Masa / Kos) Bil. Tandatangan PYD Tandatangan PPP Tarikh : …………………………………. Tarikh : BAHAGIAN II – Kajian Semula Sasaran Kerja Tahunan Pertengahan Tahun 1. Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan aktiviti /Projek) Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti/ Masa / Kos 2....

Laporan / Ulasan Oleh PYD 2. ……………………………… Tarikh : 13 .Bahagian III – Laporan dan Ulasan Keseluruhan Pencapaian Sasaran Kerja Tahunan Pada Akhir Tahun Oleh PYD dan PPP 1. Laporan / Ulasan Oleh PPP Tandatangan PYD Tandatangan PPP Tarikh : …………………………………….

LAMPIRAN B CONTOH PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 14 .

CONTOH SASARAN KERJA TAHUNAN PENSYARAH UNIVERSITI BAHAGIAN I – Penetapan Sasaran Kerja Tahunan (PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya) Bil. Menyelia pelajar Sarjana dan pelajar tahun 3 dalam projek penyelidikan. Kuantiti Memberikan khidmat nasihat sebanyak 40 kali Kualiti 1 jam bagi satu sesi khidmat nasihat Masa Memberikan bimbingan mencukupi kepada pelajar yang 3.. ………………………………. Sains Akuakultur dan Kimia Industri. Tarikh : ... Kuantiti 32 kuliah setahun Kualiti Mengikut sukatan ditetapkan... 1. Universiti dan Kebangsaan dalam bidang “Hasilan Semulajadi Marin”. serta penyelidikan bersama dengan agensi dalam dan luar Negara. Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan aktiviti/projek) Menjalankan penyelidikan di peringkat Institut. Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos) Kuantiti 2 penyelidikan yang diterbitkan Jurnal/ penerbitan yang diiktiraf di Kualiti Mengikut metodologi penyelidikan yang telah ditetapkan Masa 2.. Mengajar kuliah pelajar sarjana muda program Sains Marin. Masa 2 jam satu kuliah pengajaran yang Tandatangan PYD Tandatangan PPP Tarikh : ………………………………….

Laporan / Ulasan Oleh PPP Bersetuju dengan ulasan PYD di atas. Laporan / Ulasan Oleh PYD Semua aktiviti telah dilaksanakan seperti yagn ditetapkan dalam SKT. 1.BAHAGIAN II – Kajian Semula Sasaran Kerja Tahunan Pertengahan Tahun 1. 2. Tandatangan PYD Tandatangan PPP Tarikh : ……………………………………. Tarikh : 16 ... Tiada 2. Tiada Aktiviti / Projek digugurkan setelah Bahagian III – Laporan dan Ulasan Keseluruhan Pencapaian Sasaran Kerja Tahunan Pada Akhir Tahun Oleh PYD dan PPP 1. Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan aktiviti /Projek) Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti/ Masa / Kos 1. ………………………………. Aktiviti / Projek Yang Ditambah (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang ditambah berserta petunjuk prestasinya setelah berbincang dengan PPP) Bil. Aktiviti / Projek Yang Digugurkan (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang berbincang dengan PPP) Bil.

17 . Masa dikeluarkan den Tindakan segera bagi surat-surat y penting dan sekurang-kurang 3 hari atau lebih bagi tugas y rumit dan memerlukan prose dan ulasan Dekan/ pihak lain. Kuantiti Mengurus dan mengeluarkan 10 dokumen/ surat/ memo dan notis s menandatangani 30-50 borang dan s pengesahan pelajar dalam da seminggu. dan Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti/ Masa / Kos) Bil. Masa Pendaftaran pelajar dibuat dalam tem yang ditetapkan oleh Bahagian Akadem 2. 1.CONTOH SASARAN KERJA TAHUNAN PEGAWAI TADBIR/ PENOLONG PENDAFTAR BAHAGIAN I – Penetapan Sasaran Kerja Tahunan ( PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya) Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan Aktiviti / Projek) Mengurus Urusan pengambilan pendaftaran pelajar baru. Membantu Dekan dalam pengurusan dan pentadbiran harian. perancangan dan pembangunan sekolah. Kualiti Surat/ Dokumen lengkap dan teliti. Kuantiti 400 orang pelajar Kualiti Pengambilan pelajar yang menepati sy kelayakan Universiti dan Unit P Universiti.

Tandatangan PYD Tandatangan PPP Tarikh : ………………………………….. Menyelaras pelajar.... Masa/Kos Masalah / dokumen pelajarj diselesaikan segera bagi masalah yang mudah dan tempoh sekurang-kurangnya seminggu bagi masalah rumit dan melibatkan poli universiti.. Tarikh : 18 . …………………………........3.... pembangunan akademik Kuantiti 5 orang pelajar sehari Kualiti Berbincang dengan pelajar yang mempunyai masalah akademik terutamanya berkaitan pendaftaran dan peraturan prasiswazah....

Tiada 2. Laporan / Ulasan Oleh PYD Semua aktiviti telah dilaksanakan seperti yang ditetapkan dalam SKT. Tandatangan PYD Tandatangan PPP 19 . Aktiviti / Projek Yang Ditambah (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang ditambah berserta petunjuk prestasinya setelah berbincang dengan PPP) Bil. Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan aktiviti /Projek) Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti/ Masa / Kos 1. 2.BAHAGIAN II – Kajian Semula Sasaran Kerja Tahunan Pertengahan Tahun 1. 1. Tiada Aktiviti / Projek digugurkan setelah Bahagian III – Laporan dan Ulasan Keseluruhan Pencapaian Sasaran Kerja Tahunan Pada Akhir Tahun Oleh PYD dan PPP 1. Laporan / Ulasan Oleh PPP Bersetuju dengan ulasan PYD di atas. Aktiviti / Projek Yang Digugurkan (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang berbincang dengan PPP) Bil.

pensyarah menjalankan Kuantiti 2 penyelidiakan yang dibuat dalam m setahun Kualiti Mengikut arahan yang diberikan o pensyarah. 1.Tarikh : ……………………………………. Membantu penyelidikan. Kuantiti 250 orang pelajar Kualiti Mengikut Arahan dan specifikasi Pensyarah /Pegawai yang berkenaan. Kualiti Memastikan makmal tersebut sentiasa berada dalam keadaaan terkawal. Masa Penyelidikan mengambil masa lebih kur 4 bulan. Memastikan Kebersihan dan Keselamatan dalam makmal. ……………………………… Tarikh : CONTOH SASARAN KERJA TAHUNAN PEMBANTU MAKMAL BAHAGIAN I – Penetapan Sasaran Kerja Tahunan ( PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya) Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan Aktiviti / Projek) Mengendalikan amali untuk pelajar. Masa 30 minit dalam sehari 20 . Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti/ Masa / Kos) Bil. 3. Masa 2 jam bagi satu sesi amali 2. Kuantiti Terdapat 4 buah bilik makmal.

Aktiviti / Projek Yang Digugurkan (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang berbincang dengan PPP) Bil. 1.. Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti/ Masa / Ko Kualiti Mengikut arahan dan spesifikasi pegawai. 2.. Laporan / Ulasan Oleh PYD Semua aktiviti telah dilaksanakan dengan baik. Laporan / Ulasan Oleh PPP Bersetuju dengan ulasan PYD di atas. Aktiviti / Projek digugurkan setelah 1. Aktiviti / Projek Yang Ditambah (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang ditambah berserta petunjuk prestasinya setelah berbincang dengan PPP) Bil.Tandatangan PYD Tandatangan PPP Tarikh : …………………………………. 21 . Tarikh : BAHAGIAN II – Kajian Semula Sasaran Kerja Tahunan Pertengahan Tahun 1. 2. ………………………………. Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan aktiviti /Projek) Membantu urusan penjadualan kelas Amali. Tiada Bahagian III – Laporan dan Ulasan Keseluruhan Pencapaian Sasaran Kerja Tahunan Pada Akhir Tahun Oleh PYD dan PPP 1....

……………………………… Tarikh : CONTOH SASARAN KERJA TAHUNAN PEMBANTU TADBIR BAHAGIAN I – Penetapan Sasaran Kerja Tahunan ( PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya) Bil. Kuantiti 30 orang pelajar Kualiti Kesalahan Sifar Masa Menepati masa yang ditetapkan 2. Mengemaskini fail-fail pelajar.Tandatangan PYD Tandatangan PPP Tarikh : ……………………………………. Masa 5 minit untuk setiap fail pelajar. 1. Kuantiti 30 orang pelajar. Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti/ Masa / Kos) Kualiti Maklumat yang dimasukkan mestilah te Masa 1 minggu 22 . Memasukkan maklumat pelajar baru dalam komputer. Kualiti Teratur dan bersistematik. Kuantiti 30 orang pelajar. 3. Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan Aktiviti / Projek) Menaip surat keluar pelajar.

.. Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan aktiviti /Projek) Memindahkan maklumat pelajar dari manual ke sistem berkomputer. 1.. Tarikh : ………………………………. Kuantiti 20 orang pelajar Kualiti Semua pelajar didaftarkan.. 1. 2. Menguruskan pendaftaran pelajar. Aktiviti / Projek Yang Ditambah (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang ditambah berserta petunjuk prestasinya setelah berbincang dengan PPP) Bil. Masa 1 hari memasukkan maklumat setiap pelajar.4. Tandatangan PYD PPP Tandatangan Tarikh : ………………………………….. dengan 23 jawatan yang dipegang dengan penuh ... Tiada Aktiviti / Projek digugurkan setelah Bahagian III – Laporan dan Ulasan Keseluruhan Pencapaian Sasaran Kerja Tahunan Pada Akhir Tahun Oleh PYD dan PPP 1. Masa 5 minit mendaftarkan setiap pelajar. Aktiviti / Projek Yang Digugurkan (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang berbincang dengan PPP) Bil. BAHAGIAN II – Kajian Semula Sasaran Kerja Tahunan Pertengahan Tahun 1. Kualiti Keciciran pelajar sifar.... Laporan / Ulasan Oleh PYD Telah melaksanakan SKT sesuai tanggungjawab dan sempurna. Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti/ Masa / Kos Kuantiti Maklumat 50 orang pelajar.

Laporan / Ulasan Oleh PPP Telah melaksanakan semua tugasan seperti yang disasarkan pada tahun sebelumnya.. Kualiti Terurus. Kuantiti 10 temujanji dalam seminggu.. ………………. Tandatangan PYD Tandatangan PPP Tarikh : ……………………………………... Mendraf dan menaip surat keluar bagi Dekan... Masa Menepati masa yang ditetapkan 2.. Kualiti Kesilapan sifar...... Menguruskan temujanji dan aktiviti rasmi Dekan. Kualiti Maklumat tepat dan teratur.... tersusun dan teratur. PYD juga melakukan tugasan tambahan seperti yang diarahkan.. Masa Menepati masa yang ditetapkan. Bil..... 24 . 1. Tarikh : CONTOH SASARAN KERJA TAHUNAN PEMBANTU TADBIR (KESETIAUSAHAAN) BAHAGIAN I – Penetapan Sasaran Kerja Tahunan ( PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya) Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan Aktiviti / Projek) Menguruskan Surat masuk dan keluar bagi pihak Dekan dan Pusat Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti/ Masa / Kos) Kuantiti 10 pucuk surat sehari.... 3..2.. Kuantiti 10 pucuk surat dalam seminggu. Masa 10 minit bagi setiap surat...

Tiada 2.... 1. Aktiviti / Projek Yang Ditambah (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang ditambah berserta petunjuk prestasinya setelah berbincang dengan PPP) Bil..4. Tiada Aktiviti / Projek Bahagian III – Laporan dan Ulasan Keseluruhan Pencapaian Sasaran Kerja Tahunan Pada Akhir 25 . Kuantiti 5 buah fail dalam sehari. ………………………………. Menguruskan sistem fail Pusat. Aktiviti / Projek Yang Digugurkan (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang digugurkan setelah berbincang dengan PPP) Bil. Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan aktiviti /Projek) Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti/ Masa / Ko 1. dikemaskini dari masa Masa 10 minit diperuntukkan mengemaskini setiap fail. Tarikh : BAHAGIAN II – Kajian Semula Sasaran Kerja Tahunan Pertengahan Tahun 1. Kualiti Maklumat semasa.. un Tandatangan PYD Tandatangan PPP Tarikh : ………………………………….

. teratur dan memuaskan tanpa banyak arahan.Tahun Oleh PYD dan PPP 1.. ………………………………. Tandatangan PYD Tandatangan PPP Tarikh : ……………………………………. Tarikh : LAMPIRAN C 26 . Laporan / Ulasan Oleh PPP Telah menjalankan tugas dengan sempurna.. Laporan / Ulasan Oleh PYD Telah melaksanakan SKT sesuai dengan jawatan yang disandang dengan baik dan sepenuhnya.. 2..

ALIRAN PUSINGAN PROSES PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN ALIRAN PUSINGAN PROSES PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN Perancangan Tahunan Organisasi/ Agensi 27 .

Penilaian Pencapaian Kerja Penetapan Rancangan Kerja Jabatan/ Bahagian/ Cawangan/ Unit Pelaksanaan Kerja dan Pengesanan Penetapan Sasaran kerja PYD Kajian Semula Pertengahan Tahun Pelaksanaan Kerja dan Pengesanan 28 .

LAMPIRAN C (I) CARTA ALIRAN PROSES PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN LAMPIRAN C(I) CARTA ALIRAN PROSES PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN PERANAN PROSES JANGKAMASA FUNGSI 29 .

kos dan masa. aktiviti dan jangkamasa siap serta petunjuk prestasi mengikut jenis kerja berasaskan kuantiti. Disember/ Januari - Mengagih tugas da tanggungjawab pelaksanaan program projek dan aktiviti sert menentukan rancanga kerja bahagian/un berasaskan sumber yan diperuntukkan.. 30 . makluma dan peralatan yan diperuntukkan. projek dan aktiviti organisasi/agensi Berasaskan sumber kewangan. maklumat dan peralatan Penetapan Sasaran Kerja Petunjuk Prestasi Pegawai Yang Dinilai Pegawai Penilai Pertama dan Pegawai Penilai Kedua Penentuan Sasaran Kerja Tahunan dan pengisian Borang sasaran Kerja Tahunan Penetapan petunjuk prestasi Menetapkan Sasaran Kerja Tahunan termasuk jenis projek.Jun Merealisasikan program projek dan aktiv berdasarkan sasaran ker yang ditetapkan denga menggunakan sumber yan ada.(1) Perancangan Tahunan Organisasi/Agensi Ketua Jabatan Berasaskan dasar dan rancangan negara Disember/ Januari Menentukan strategi da jenis program. (2) Penetapan Rancangan Kerja Jabatan/Bahagian/Cawangan/Unit Ketua Bahagian/U nit Berasaskan program. bilangan anggota. (3) Januari (4) Pelaksanaan Kerja dan Pengesanan Pegawai yang Dinilai Januari . projek da aktiviti tahunan organisas / agensi berasaskan dasa dan rancangan negar serta sumber kewangan keanggotaan. kualiti.

31 .(5) Kajian Semula Pertengahan Tahun Pegawai Yang Dinilai dan Pegawai Penilai Pertama - Kajian semula melalui perbincangan bersama Jun – Julai Mengkaji pencapaian kerja sebenar berbanding dengan sasaran kerja yang ditetapkan pada awal tahun. Disember (Minggu ke 2) - Kemaskini setakat 29 April 2008. projek dan aktiviti berdasarkan sasaran yang ditetapkan dengan menggunakan sumber yang ada (7) Penilaian Pencapaian Kerja Pegawai Yang Dinilai dan Pegawai Penilai Pertama - Pegawai Yang Dinilai dan Pegawai Penilai Pertama membuat ulasan keseluruhan pencapaian kerja. (6) Pelaksanaan Kerja dan Pengesanan Pegawai Yang Dinilai Julai – Disember Merealisasikan program. Mencatitkan aktiviti / projek yang ditambah atau digugurkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful