JABATAN PENDAFTAR UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN
(Berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2002)

DISEDIAKAN OLEH: UNIT PENILAIAN PRESTASI SEKSYEN PERKHIDMATAN BAHAGAIAN SUMBER MANUSIA

PENGENALAN 1.
Sasaran Kerja Tahunan adalah elemen penting dalam sistem penilaian prestasi pegawai perkhidmatan awam termasuklah pegawai dalam perkhidmatan universiti dan lain-lain. Aktiviti penting proses penyediaan Sasaran Kerja Tahunan ialah perancangan tahunan jabatan, pegawai, penetapan rancangan kerja kerja jabatan/ bahagian/ kajian unit, penetapan sasaran kerja tahunan dan petunjuk prestasi bagi setiap pelaksanaan dan pengesanan, semula pertengahan tahun dan penilaian pencapaian kerja perlu dilaksanakan dengan teliti dan teratur. Ini membolehkan penilaian prestasi pegawai dilaksanakan dengan objektif, adil dan telus.

TUJUAN 2. Panduan ini bertujuan memberi penjelasan mengenai proses dan kaedah penyediaan Sasaran Kerja Tahunan bagi setiap pegawai. Pegawai Yang Dinilai, Pegawai Penilai dan Ketua Jabatan hendaklah memberi perhatian kepada elemen-elemen penting dalam panduan ini dalam proses penyediaan Sasaran Kerja Tahunan.

TAFSIRAN 3. Dalam Panduan ini:

“Pegawai Penilai” bermaksud Pegawai Penilai Pertama dan Pegawai Penilai Kedua; “Organisasi” bermaksud Kementerian/Agensi; “Perancangan Tahunan” bermaksud perancangan tahunan di

peringkat Organisasi/Agensi. Sekiranya sesebuah Jabatan itu tidak dikawalselia oleh mana-mana Kementerian/Agensi maka Jabatan berkenaan perlu mempunyai Perancangan Tahunannya sendiri;

2

“Perancangan Kerja Tahunan” bermaksud rancangan tindakan kerja tahunan yang perlu dilaksanakan di peringkat Jabatan/Bahagian/Cawangan/Unit selaras dengan Perancangan Kerja Tahunan Organisasi/Agensi yang telah ditetapkan; “Aktiviti/Projek” bermaksud aktiviti/projek utama yang hendak dilaksanakan oleh pegawai bagi tahun yang dinilai selaras dengan Perancangan Tahunan dan Perancangan Kerja Tahunan; “Petunjuk Prestasi” bermaksud kuantiti, kualiti, masa dan kos atau kombinasinya bagi setiap satu aktiviti/projek; “Ketua Jabatan” bermaksud ketua yang mengetuai sesuatu

Jabatan/ Sekolah/ Pusat/ Institut/ Bahagian/ Unit.

PERINGKAT PENYEDIAAN DAN PELAKSANAAN SASARAN KERJA TAHUNAN 4. Ketua Jabatan, Pegawai Yang Dinilai dan Pegawai Penilai hendaklah berikut: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) 4.1 Perancangan Tahunan Organisasi/Agensi; Penetapan Rancangan Kerja memberi perhatian kepada semua peringkat penyediaan dan pelaksanaan Sasaran Kerja Tahunan seperti

Jabatan/Bahagian/Cawangan/ Unit; Penetapan Sasaran Kerja Tahunan dan Petunjuk Prestasi; Pelaksanaan Kerja dan Pengesanan; Kajian Semula Pertengahan Tahun; dan Penilaian Pencapaian Kerja Sabenar.

Perancangan Tahunan Organisasi/Agensi 4.1.1 Penyediaan Sasaran Kerja Tahunan bermula dengan Perancangan Tahunan Organisasi/Agensi. Perancangan Tahunan ini perlu berlandaskan perancangan strategik
3

Rancangan disediakan selewat-lewatnya pertengahan bulan Januari tahun penilaian.1. Perancangan Tahunan ini perlu disediakan selewatlewatnya pada awal bulan Januari tahun penilaian. kumpulan hendak perkhidmatan/jawatan dilaksanakan mestilah bersesuaian dengan 4 .2. 4.1 Penentuan Aktiviti/Projek (a) Senaraikan dilaksanakan bersesuaian (b) Aktiviti/projek aktiviti/projek pada dengan tahun yang yang akan dinilai Kerja melaksanakannya iaitu dari segi sumber sedia ada seperti Perancangan bagi yang Tahunan seperti di para 4.1 Langkah-langkah penetapan Sasaran Kerja Tahunan dan Petunjuk Prestasi adalah seperti berikut: 4.3 Penetapan Sasaran Kerja Tahunan dan Petunjuk Prestasi 4. kewangan. aktiviti dan tindakan kerja perlu dinyatakan Perancangan Kerja ini dengan Tahunan perlu jelas serta selaras dengan pada Organisasi/Agensi. objektif dan strategi pelaksanaan program Organisasi/Agensi. Di peringkat ini program.2.3. masa dan peralatan. Ketua Jabatan juga perlu mengambilkira keupayaan untuk Jabatan/Bahagian/Cawangan/Unit sumber manusia.1 Setelah Perancangan Tahunan kerja Organisasi digubal.2.2 Rancangan Kerja Di Peringkat Jabatan/Bahagian/Cawangan/Unit 4.3. misi. 4. rancangan diperingkat Jabatan/Bahagian/Cawangan/Unit hendaklah disediakan.2 Semasa menyediakan rancangan kerja ini. 4.Organisasi/Agensi yang mengandungi visi.

dan membantu pelaksanaan. (iv) Kumpulan kepada Sokongan kerja-kerja dan – tertumpu penyeliaan. penemuan dan aplikasi dalam bidang kepakaran masing-masing. 5 . penilaian pengesanan serta penggubalan dasar awam. lulusan/ bagi graduan yang sesuatu program penguatkuasaan Pembantu Contohnya pemerosesan baucer oleh Tadbir penyeliaan kerja di tapak projek oleh Pembantu Teknik serta menghantar dan mengambil surat oleh Pembantu Am Rendah. operasi. Contohnya Pensyarah. peranannya adalah untuk melahirkan ditentukan pengajian. dan penggubalan penilaian dan penilaian dasar dan strategi serta penyelarasan pelaksanaan program. Kewangan.tertumpu perancangan. (ii) Kumpulan Pengurusan Tertinggi (Gred Khas-VK) – tertumpu dalam bidang kepakaran menerajui penyelidikan. (ii) Kumpulan Pengurusan dan Profesional dalam bidang projek perancangan.peranan kumpulan dan bidang tugas jawatan iaitu perkhidmatan berkenaan seperti berikut: (i) Kumpulan kepada Perkhidmatan Jawatan Utama Sektor Awam (JUSA) .

1.3.3. (b) Aktiviti/projek yang boleh diukur sama ada dari dan kos.1 Asas penetapan Sasaran Kerja Tahunan adalah seperti berikut: (a) Perbincangan di antara Pegawai Yang Dinilai Pertama Rancangan Bahagian/Cawangan/Unit.1.3.1. 4.1. (c) Hendaklah berasaskan peranan dan bidang tugas jawatan Dinilai.2.4.3 Asas Penetapan Sasaran Kerja Tahunan 4.3.3.1 Petunjuk Prestasi merujuk kepada kuantiti.1. masa dengan setelah Pegawai Penilai mengambilkira Kerja Perancangan Tahunan Jabatan dan 6 . Setiap satu perlu satu aktiviti/projek mempunyai ditetapkan sekurang-kurangnya petunjuk prestasi. dan Pegawai Yang segi kuantiti.2 Petunjuk Prestasi 4. kualiti. kualiti.3. masa dan yang kos.2.2 Di antara petunjuk prestasi yang boleh digunakan adalah seperti berikut: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) bilangan tempoh atau sasaran masa jumlah kos sesuatu projek peratus purata piawaian seperti ditetapkan dalam sesuatu spesifikasi projek 4.

4 Pelaksanaan Kerja dan Pengesanan 4.(d) Realistik dan boleh dicapai setelah mengambilkira pengetahuan dan kemahiran yang dimiliki oleh Pegawai Yang Dinilai serta sumber yang ada di bawah kawalannya. di Lampiran A pada Kerja Penetapan di Sasaran antara Tahunan perlu dibincang dan mendapat persetujuan bersama Pegawai Yang Dinilai dan Pegawai Penilai Pertama dan jika perlu dengan Pegawai Penilai Kedua berasaskan Perancangan Tahunan Organisasi/Agensi dan Rancangan Kerja di Peringkat Jabatan/Bahagian/Cawangan/Unit.1.4. 4.3.4.1.3.3.1 Sasaran Kerja Tahunan setiap Pegawai Yang Dinilai perlu disediakan selewat-lewatnya sebelum akhir bulan Januari tahun penilaian dengan menggunakan borang Sasaran Kerja Tahunan Panduan seperti ini.4.4.1. 4.2 Pegawai Yang Dinilai dan Pegawai Penilai Pertama yang hendaklah mengisi keterangan dalam diperlukan dengan lengkap borang Sasaran Kerja Tahunan berkenaan serta menurunkan tandatangan di ruangan yang ditetapkan.3 telah lengkap diisi adalah seperti di Lampiran B pada panduan ini.1.1 Sasaran Kerja Tahunan yang telah ditetapkan hendaklah dipantau pelaksanaannya oleh Pegawai Penilai Pertama 7 Contoh Borang Sasaran Kerja Tahunan yang .3.4 Penyediaan Sasaran Kerja Tahunan 4. 4. 4.

2 Pegawai Penilai Pertama juga hendaklah membuat laporan/ulasan mengenai pencapaian kerja Pegawai Yang 8 .1 Pegawai dengan Yang Dinilai Kerja dikehendaki Tahunan yang menyediakan ditetapkan.6. Sasaran Kerja Tahunan yang didapati tidak dapat dilaksanakan atas sebab-sebab tertentu boleh diubahsuai setelah perbincangan antara Pegawai Penilai Pertama dan Pegawai Yang Dinilai.5. dwi mingguan.1 Sasaran Kerja Tahunan hendaklah dikaji semula pada pertengahan tahun untuk mengetahui kemajuan pelaksanaannya. 4. 4.5.5 Kajian Semula Pertengahan Tahun 4. 4.2 Aktiviti/projek yang ditambah hendaklah dikenalpasti dan dicatitkan dalam borang Sasaran Kerja Tahunan berserta dengan petunjuk prestasinya.6. bulanan atau cara lain yang sesuai. laporan/ulasan mengenai pencapaian kerja dibandingkan Sasaran Sekiranya ada sasaran kerja yang tidak tercapai Pegawai Yang Dinilai hendaklah menyatakan sebab-sebab ianya tidak tercapai. Manakala aktiviti/projek yang digugurkan hendaklah juga dicatitkan. 4.dan Pegawai Penilai Kedua bagi memastikan pelaksanaannya mengikut jadual.3 Sasaran Kerja Tahunan yang didapati tidak realistik hendaklah diubahsuai setelah perbincangan bersama di antara Pegawai Penilai Pertama dan Pegawai Yang Dinilai. Pemantauan boleh dibuat melalui mesyuarat pagi. mingguan.5.6 Penilaian Pencapaian Kerja 4. 4.

Pelaksanaannya dan Penilaian Pencapaian Kerja Pegawai Yang Dinilai adalah seperti di LAMPIRAN C dan C(I). Aliran pusingan penyediaan Sasaran Kerja Tahunan bermula dengan Perancangan Tahunan Organisasi/Agensi. ALIRAN PUSINGAN PENYEDIAAN DAN PELAKSANAAN SASARAN KERJA TAHUNAN 5. PENUTUP 7. Ketua Jabatan hendaklah menentukan supaya penyediaan Sasaran Kerja Tahunan dilaksanakan mengikut panduan ini serta membuat pemantauan supaya ianya selaras dengan Perancangan Tahunan Jabatan dan Rancangan Kerja Bahagian/Cawangan/Unit berkenaan. Buku panduan ini hendaklah dijadikan sumber rujukan bagi Dinilai. membantu Pegawai Yang 9 . PERANAN KETUA JABATAN 6. Pegawai Penilai dan Ketua Jabatan dalam proses penyediaan Sasaran Kerja Tahunan. Penyediaan Sasaran Kerja Tahunan yang teratur membolehkan penilaian prestasi pegawai dapat dilaksanakan dengan objektif. adil dan telus serta dapat mempertingkatkan produktiviti pegawai dan organisasi yang dianggotainya.Dinilai berbanding dengan sasaran kerja yang telah ditetapkan.

LAMPIRAN A 10 .

(iii) SKT yang telah ditetapkan pada awal tahun hendaklah dikaji semula di pertengahan tahun. SKT yang digugurkan atau ditambah hendaklah dicatatkan di ruangan Bahagian II. kualiti. (iv) PYD dan PPP hendaklah membuat laporan dan ulasan keseluruhan pencapaian SKT pada akhir tahun serta menurunkan tandatangan di ruangan yang ditetapkan d Bahagian III. dan (v) Sila rujuk Panduan Penyediaan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) untuk mendapa keterangan lanjut.SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) LAMPIRAN A SASARAN KERJA TAHUNAN PERINGATAN Pegawai Yang Dinilai (PYD) dan Pegawai Penilai Pertama (PPP) hendaklah memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut sebelum dan semasa melengkapkan borang ini: (i) PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama dalam membuat penetapan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) dan menurunkan tandatangan di ruangan yang ditetapkan d Bahagian I. * Sila Sertakan Lampiran Sekiranya Ruang Tidak Mencukupi 11 . (ii) SKT yang ditetapkan hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya satu petunjuk prestasi iaitu sama ada kuantiti. masa atau kos bergantung kepada kesesuaian sesuatu aktiviti / projek.

Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan aktiviti /Projek) Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti/ Masa / Kos 2.BAHAGIAN I – Penetapan Sasaran Kerja Tahunan* ( PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya) Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan Aktiviti / Projek) Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti/ Masa / Kos) Bil. Aktiviti / Projek Yang Ditambah* (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang ditambah berserta petunjuk prestasinya setelah berbincang dengan PPP) Bil.. ………………………………. Tandatangan PYD Tandatangan PPP Tarikh : ………………………………….. Tarikh : BAHAGIAN II – Kajian Semula Sasaran Kerja Tahunan Pertengahan Tahun 1. Aktiviti / Projek digugurkan setelah 12 ... Aktiviti / Projek Yang Digugurkan* (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang berbincang dengan PPP) Bil..

Laporan / Ulasan Oleh PPP Tandatangan PYD Tandatangan PPP Tarikh : ……………………………………. Laporan / Ulasan Oleh PYD 2.Bahagian III – Laporan dan Ulasan Keseluruhan Pencapaian Sasaran Kerja Tahunan Pada Akhir Tahun Oleh PYD dan PPP 1. ……………………………… Tarikh : 13 .

LAMPIRAN B CONTOH PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 14 .

Tarikh : .. Mengajar kuliah pelajar sarjana muda program Sains Marin. Kuantiti Memberikan khidmat nasihat sebanyak 40 kali Kualiti 1 jam bagi satu sesi khidmat nasihat Masa Memberikan bimbingan mencukupi kepada pelajar yang 3.CONTOH SASARAN KERJA TAHUNAN PENSYARAH UNIVERSITI BAHAGIAN I – Penetapan Sasaran Kerja Tahunan (PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya) Bil. Kuantiti 32 kuliah setahun Kualiti Mengikut sukatan ditetapkan. Universiti dan Kebangsaan dalam bidang “Hasilan Semulajadi Marin”. ………………………………... Masa 2 jam satu kuliah pengajaran yang Tandatangan PYD Tandatangan PPP Tarikh : ………………………………….. serta penyelidikan bersama dengan agensi dalam dan luar Negara. Menyelia pelajar Sarjana dan pelajar tahun 3 dalam projek penyelidikan. Sains Akuakultur dan Kimia Industri.. Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos) Kuantiti 2 penyelidikan yang diterbitkan Jurnal/ penerbitan yang diiktiraf di Kualiti Mengikut metodologi penyelidikan yang telah ditetapkan Masa 2.. Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan aktiviti/projek) Menjalankan penyelidikan di peringkat Institut. 1.

Tarikh : 16 . 2. Aktiviti / Projek Yang Digugurkan (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang berbincang dengan PPP) Bil. 1. Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan aktiviti /Projek) Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti/ Masa / Kos 1. ……………………………….. Tandatangan PYD Tandatangan PPP Tarikh : …………………………………….BAHAGIAN II – Kajian Semula Sasaran Kerja Tahunan Pertengahan Tahun 1. Laporan / Ulasan Oleh PYD Semua aktiviti telah dilaksanakan seperti yagn ditetapkan dalam SKT. Aktiviti / Projek Yang Ditambah (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang ditambah berserta petunjuk prestasinya setelah berbincang dengan PPP) Bil. Tiada Aktiviti / Projek digugurkan setelah Bahagian III – Laporan dan Ulasan Keseluruhan Pencapaian Sasaran Kerja Tahunan Pada Akhir Tahun Oleh PYD dan PPP 1.. Tiada 2. Laporan / Ulasan Oleh PPP Bersetuju dengan ulasan PYD di atas.

17 . Kuantiti 400 orang pelajar Kualiti Pengambilan pelajar yang menepati sy kelayakan Universiti dan Unit P Universiti. Kuantiti Mengurus dan mengeluarkan 10 dokumen/ surat/ memo dan notis s menandatangani 30-50 borang dan s pengesahan pelajar dalam da seminggu. perancangan dan pembangunan sekolah. Kualiti Surat/ Dokumen lengkap dan teliti. 1.CONTOH SASARAN KERJA TAHUNAN PEGAWAI TADBIR/ PENOLONG PENDAFTAR BAHAGIAN I – Penetapan Sasaran Kerja Tahunan ( PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya) Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan Aktiviti / Projek) Mengurus Urusan pengambilan pendaftaran pelajar baru. dan Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti/ Masa / Kos) Bil. Masa Pendaftaran pelajar dibuat dalam tem yang ditetapkan oleh Bahagian Akadem 2. Masa dikeluarkan den Tindakan segera bagi surat-surat y penting dan sekurang-kurang 3 hari atau lebih bagi tugas y rumit dan memerlukan prose dan ulasan Dekan/ pihak lain. Membantu Dekan dalam pengurusan dan pentadbiran harian.

. Tandatangan PYD Tandatangan PPP Tarikh : …………………………………. Menyelaras pelajar.... Masa/Kos Masalah / dokumen pelajarj diselesaikan segera bagi masalah yang mudah dan tempoh sekurang-kurangnya seminggu bagi masalah rumit dan melibatkan poli universiti. Tarikh : 18 ...... pembangunan akademik Kuantiti 5 orang pelajar sehari Kualiti Berbincang dengan pelajar yang mempunyai masalah akademik terutamanya berkaitan pendaftaran dan peraturan prasiswazah..... ………………………….....3..

Aktiviti / Projek Yang Digugurkan (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang berbincang dengan PPP) Bil. 2. Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan aktiviti /Projek) Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti/ Masa / Kos 1. 1. Laporan / Ulasan Oleh PYD Semua aktiviti telah dilaksanakan seperti yang ditetapkan dalam SKT. Laporan / Ulasan Oleh PPP Bersetuju dengan ulasan PYD di atas. Tiada Aktiviti / Projek digugurkan setelah Bahagian III – Laporan dan Ulasan Keseluruhan Pencapaian Sasaran Kerja Tahunan Pada Akhir Tahun Oleh PYD dan PPP 1. Tandatangan PYD Tandatangan PPP 19 . Tiada 2.BAHAGIAN II – Kajian Semula Sasaran Kerja Tahunan Pertengahan Tahun 1. Aktiviti / Projek Yang Ditambah (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang ditambah berserta petunjuk prestasinya setelah berbincang dengan PPP) Bil.

Kuantiti 250 orang pelajar Kualiti Mengikut Arahan dan specifikasi Pensyarah /Pegawai yang berkenaan. Masa 30 minit dalam sehari 20 . Kuantiti Terdapat 4 buah bilik makmal. Masa Penyelidikan mengambil masa lebih kur 4 bulan. pensyarah menjalankan Kuantiti 2 penyelidiakan yang dibuat dalam m setahun Kualiti Mengikut arahan yang diberikan o pensyarah. Kualiti Memastikan makmal tersebut sentiasa berada dalam keadaaan terkawal. 1. Membantu penyelidikan.Tarikh : ……………………………………. 3. Masa 2 jam bagi satu sesi amali 2. Memastikan Kebersihan dan Keselamatan dalam makmal. ……………………………… Tarikh : CONTOH SASARAN KERJA TAHUNAN PEMBANTU MAKMAL BAHAGIAN I – Penetapan Sasaran Kerja Tahunan ( PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya) Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan Aktiviti / Projek) Mengendalikan amali untuk pelajar. Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti/ Masa / Kos) Bil.

Aktiviti / Projek digugurkan setelah 1. Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan aktiviti /Projek) Membantu urusan penjadualan kelas Amali. Tarikh : BAHAGIAN II – Kajian Semula Sasaran Kerja Tahunan Pertengahan Tahun 1. 1. ……………………………….. 2..Tandatangan PYD Tandatangan PPP Tarikh : ………………………………….. Tiada Bahagian III – Laporan dan Ulasan Keseluruhan Pencapaian Sasaran Kerja Tahunan Pada Akhir Tahun Oleh PYD dan PPP 1. Laporan / Ulasan Oleh PPP Bersetuju dengan ulasan PYD di atas. Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti/ Masa / Ko Kualiti Mengikut arahan dan spesifikasi pegawai. Aktiviti / Projek Yang Ditambah (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang ditambah berserta petunjuk prestasinya setelah berbincang dengan PPP) Bil. Laporan / Ulasan Oleh PYD Semua aktiviti telah dilaksanakan dengan baik. 2. Aktiviti / Projek Yang Digugurkan (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang berbincang dengan PPP) Bil... 21 .

……………………………… Tarikh : CONTOH SASARAN KERJA TAHUNAN PEMBANTU TADBIR BAHAGIAN I – Penetapan Sasaran Kerja Tahunan ( PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya) Bil. Memasukkan maklumat pelajar baru dalam komputer.Tandatangan PYD Tandatangan PPP Tarikh : ……………………………………. 1. Kuantiti 30 orang pelajar. Kuantiti 30 orang pelajar. Kuantiti 30 orang pelajar Kualiti Kesalahan Sifar Masa Menepati masa yang ditetapkan 2. Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan Aktiviti / Projek) Menaip surat keluar pelajar. Masa 5 minit untuk setiap fail pelajar. Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti/ Masa / Kos) Kualiti Maklumat yang dimasukkan mestilah te Masa 1 minggu 22 . Mengemaskini fail-fail pelajar. Kualiti Teratur dan bersistematik. 3.

1.4. Aktiviti / Projek Yang Ditambah (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang ditambah berserta petunjuk prestasinya setelah berbincang dengan PPP) Bil.... Aktiviti / Projek Yang Digugurkan (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang berbincang dengan PPP) Bil.. dengan 23 jawatan yang dipegang dengan penuh . Tarikh : ………………………………. 2.. Masa 1 hari memasukkan maklumat setiap pelajar. Tiada Aktiviti / Projek digugurkan setelah Bahagian III – Laporan dan Ulasan Keseluruhan Pencapaian Sasaran Kerja Tahunan Pada Akhir Tahun Oleh PYD dan PPP 1... Kualiti Keciciran pelajar sifar. Tandatangan PYD PPP Tandatangan Tarikh : ………………………………….. 1. Menguruskan pendaftaran pelajar. Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan aktiviti /Projek) Memindahkan maklumat pelajar dari manual ke sistem berkomputer. Masa 5 minit mendaftarkan setiap pelajar.. Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti/ Masa / Kos Kuantiti Maklumat 50 orang pelajar. BAHAGIAN II – Kajian Semula Sasaran Kerja Tahunan Pertengahan Tahun 1. Kuantiti 20 orang pelajar Kualiti Semua pelajar didaftarkan.. Laporan / Ulasan Oleh PYD Telah melaksanakan SKT sesuai tanggungjawab dan sempurna.

Kuantiti 10 temujanji dalam seminggu... Tandatangan PYD Tandatangan PPP Tarikh : ……………………………………. Menguruskan temujanji dan aktiviti rasmi Dekan.. Mendraf dan menaip surat keluar bagi Dekan..... Kuantiti 10 pucuk surat dalam seminggu...2..... 24 ... Bil.. Laporan / Ulasan Oleh PPP Telah melaksanakan semua tugasan seperti yang disasarkan pada tahun sebelumnya.. Tarikh : CONTOH SASARAN KERJA TAHUNAN PEMBANTU TADBIR (KESETIAUSAHAAN) BAHAGIAN I – Penetapan Sasaran Kerja Tahunan ( PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya) Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan Aktiviti / Projek) Menguruskan Surat masuk dan keluar bagi pihak Dekan dan Pusat Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti/ Masa / Kos) Kuantiti 10 pucuk surat sehari. Masa 10 minit bagi setiap surat.. ………………. PYD juga melakukan tugasan tambahan seperti yang diarahkan...... Kualiti Kesilapan sifar. 1. 3. Kualiti Terurus. tersusun dan teratur.. Masa Menepati masa yang ditetapkan.. Masa Menepati masa yang ditetapkan 2. Kualiti Maklumat tepat dan teratur...

Kualiti Maklumat semasa. Aktiviti / Projek Yang Digugurkan (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang digugurkan setelah berbincang dengan PPP) Bil.. Tiada 2. Tarikh : BAHAGIAN II – Kajian Semula Sasaran Kerja Tahunan Pertengahan Tahun 1. Aktiviti / Projek Yang Ditambah (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang ditambah berserta petunjuk prestasinya setelah berbincang dengan PPP) Bil. dikemaskini dari masa Masa 10 minit diperuntukkan mengemaskini setiap fail.. ………………………………. Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan aktiviti /Projek) Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti/ Masa / Ko 1.. 1. Menguruskan sistem fail Pusat.. Kuantiti 5 buah fail dalam sehari. un Tandatangan PYD Tandatangan PPP Tarikh : ………………………………….. Tiada Aktiviti / Projek Bahagian III – Laporan dan Ulasan Keseluruhan Pencapaian Sasaran Kerja Tahunan Pada Akhir 25 .4.

………………………………. Laporan / Ulasan Oleh PYD Telah melaksanakan SKT sesuai dengan jawatan yang disandang dengan baik dan sepenuhnya.... teratur dan memuaskan tanpa banyak arahan.Tahun Oleh PYD dan PPP 1. 2. Tandatangan PYD Tandatangan PPP Tarikh : ……………………………………. Laporan / Ulasan Oleh PPP Telah menjalankan tugas dengan sempurna.. Tarikh : LAMPIRAN C 26 ..

ALIRAN PUSINGAN PROSES PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN ALIRAN PUSINGAN PROSES PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN Perancangan Tahunan Organisasi/ Agensi 27 .

Penilaian Pencapaian Kerja Penetapan Rancangan Kerja Jabatan/ Bahagian/ Cawangan/ Unit Pelaksanaan Kerja dan Pengesanan Penetapan Sasaran kerja PYD Kajian Semula Pertengahan Tahun Pelaksanaan Kerja dan Pengesanan 28 .

LAMPIRAN C (I) CARTA ALIRAN PROSES PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN LAMPIRAN C(I) CARTA ALIRAN PROSES PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN PERANAN PROSES JANGKAMASA FUNGSI 29 .

aktiviti dan jangkamasa siap serta petunjuk prestasi mengikut jenis kerja berasaskan kuantiti. maklumat dan peralatan Penetapan Sasaran Kerja Petunjuk Prestasi Pegawai Yang Dinilai Pegawai Penilai Pertama dan Pegawai Penilai Kedua Penentuan Sasaran Kerja Tahunan dan pengisian Borang sasaran Kerja Tahunan Penetapan petunjuk prestasi Menetapkan Sasaran Kerja Tahunan termasuk jenis projek. bilangan anggota. projek dan aktiviti organisasi/agensi Berasaskan sumber kewangan. kos dan masa.(1) Perancangan Tahunan Organisasi/Agensi Ketua Jabatan Berasaskan dasar dan rancangan negara Disember/ Januari Menentukan strategi da jenis program. kualiti. (3) Januari (4) Pelaksanaan Kerja dan Pengesanan Pegawai yang Dinilai Januari . 30 .Jun Merealisasikan program projek dan aktiv berdasarkan sasaran ker yang ditetapkan denga menggunakan sumber yan ada. (2) Penetapan Rancangan Kerja Jabatan/Bahagian/Cawangan/Unit Ketua Bahagian/U nit Berasaskan program.. makluma dan peralatan yan diperuntukkan. Disember/ Januari - Mengagih tugas da tanggungjawab pelaksanaan program projek dan aktiviti sert menentukan rancanga kerja bahagian/un berasaskan sumber yan diperuntukkan. projek da aktiviti tahunan organisas / agensi berasaskan dasa dan rancangan negar serta sumber kewangan keanggotaan.

31 . projek dan aktiviti berdasarkan sasaran yang ditetapkan dengan menggunakan sumber yang ada (7) Penilaian Pencapaian Kerja Pegawai Yang Dinilai dan Pegawai Penilai Pertama - Pegawai Yang Dinilai dan Pegawai Penilai Pertama membuat ulasan keseluruhan pencapaian kerja. Disember (Minggu ke 2) - Kemaskini setakat 29 April 2008. (6) Pelaksanaan Kerja dan Pengesanan Pegawai Yang Dinilai Julai – Disember Merealisasikan program. Mencatitkan aktiviti / projek yang ditambah atau digugurkan.(5) Kajian Semula Pertengahan Tahun Pegawai Yang Dinilai dan Pegawai Penilai Pertama - Kajian semula melalui perbincangan bersama Jun – Julai Mengkaji pencapaian kerja sebenar berbanding dengan sasaran kerja yang ditetapkan pada awal tahun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful