JABATAN PENDAFTAR UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN
(Berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2002)

DISEDIAKAN OLEH: UNIT PENILAIAN PRESTASI SEKSYEN PERKHIDMATAN BAHAGAIAN SUMBER MANUSIA

PENGENALAN 1.
Sasaran Kerja Tahunan adalah elemen penting dalam sistem penilaian prestasi pegawai perkhidmatan awam termasuklah pegawai dalam perkhidmatan universiti dan lain-lain. Aktiviti penting proses penyediaan Sasaran Kerja Tahunan ialah perancangan tahunan jabatan, pegawai, penetapan rancangan kerja kerja jabatan/ bahagian/ kajian unit, penetapan sasaran kerja tahunan dan petunjuk prestasi bagi setiap pelaksanaan dan pengesanan, semula pertengahan tahun dan penilaian pencapaian kerja perlu dilaksanakan dengan teliti dan teratur. Ini membolehkan penilaian prestasi pegawai dilaksanakan dengan objektif, adil dan telus.

TUJUAN 2. Panduan ini bertujuan memberi penjelasan mengenai proses dan kaedah penyediaan Sasaran Kerja Tahunan bagi setiap pegawai. Pegawai Yang Dinilai, Pegawai Penilai dan Ketua Jabatan hendaklah memberi perhatian kepada elemen-elemen penting dalam panduan ini dalam proses penyediaan Sasaran Kerja Tahunan.

TAFSIRAN 3. Dalam Panduan ini:

“Pegawai Penilai” bermaksud Pegawai Penilai Pertama dan Pegawai Penilai Kedua; “Organisasi” bermaksud Kementerian/Agensi; “Perancangan Tahunan” bermaksud perancangan tahunan di

peringkat Organisasi/Agensi. Sekiranya sesebuah Jabatan itu tidak dikawalselia oleh mana-mana Kementerian/Agensi maka Jabatan berkenaan perlu mempunyai Perancangan Tahunannya sendiri;

2

“Perancangan Kerja Tahunan” bermaksud rancangan tindakan kerja tahunan yang perlu dilaksanakan di peringkat Jabatan/Bahagian/Cawangan/Unit selaras dengan Perancangan Kerja Tahunan Organisasi/Agensi yang telah ditetapkan; “Aktiviti/Projek” bermaksud aktiviti/projek utama yang hendak dilaksanakan oleh pegawai bagi tahun yang dinilai selaras dengan Perancangan Tahunan dan Perancangan Kerja Tahunan; “Petunjuk Prestasi” bermaksud kuantiti, kualiti, masa dan kos atau kombinasinya bagi setiap satu aktiviti/projek; “Ketua Jabatan” bermaksud ketua yang mengetuai sesuatu

Jabatan/ Sekolah/ Pusat/ Institut/ Bahagian/ Unit.

PERINGKAT PENYEDIAAN DAN PELAKSANAAN SASARAN KERJA TAHUNAN 4. Ketua Jabatan, Pegawai Yang Dinilai dan Pegawai Penilai hendaklah berikut: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) 4.1 Perancangan Tahunan Organisasi/Agensi; Penetapan Rancangan Kerja memberi perhatian kepada semua peringkat penyediaan dan pelaksanaan Sasaran Kerja Tahunan seperti

Jabatan/Bahagian/Cawangan/ Unit; Penetapan Sasaran Kerja Tahunan dan Petunjuk Prestasi; Pelaksanaan Kerja dan Pengesanan; Kajian Semula Pertengahan Tahun; dan Penilaian Pencapaian Kerja Sabenar.

Perancangan Tahunan Organisasi/Agensi 4.1.1 Penyediaan Sasaran Kerja Tahunan bermula dengan Perancangan Tahunan Organisasi/Agensi. Perancangan Tahunan ini perlu berlandaskan perancangan strategik
3

3 Penetapan Sasaran Kerja Tahunan dan Petunjuk Prestasi 4. 4. Perancangan Tahunan ini perlu disediakan selewatlewatnya pada awal bulan Januari tahun penilaian. kumpulan hendak perkhidmatan/jawatan dilaksanakan mestilah bersesuaian dengan 4 .1 Setelah Perancangan Tahunan kerja Organisasi digubal. 4. rancangan diperingkat Jabatan/Bahagian/Cawangan/Unit hendaklah disediakan. objektif dan strategi pelaksanaan program Organisasi/Agensi.2 Rancangan Kerja Di Peringkat Jabatan/Bahagian/Cawangan/Unit 4. Di peringkat ini program.Organisasi/Agensi yang mengandungi visi.3. masa dan peralatan.2.2 Semasa menyediakan rancangan kerja ini. kewangan. Rancangan disediakan selewat-lewatnya pertengahan bulan Januari tahun penilaian.2.1.2. Ketua Jabatan juga perlu mengambilkira keupayaan untuk Jabatan/Bahagian/Cawangan/Unit sumber manusia. 4. misi.1 Penentuan Aktiviti/Projek (a) Senaraikan dilaksanakan bersesuaian (b) Aktiviti/projek aktiviti/projek pada dengan tahun yang yang akan dinilai Kerja melaksanakannya iaitu dari segi sumber sedia ada seperti Perancangan bagi yang Tahunan seperti di para 4.1 Langkah-langkah penetapan Sasaran Kerja Tahunan dan Petunjuk Prestasi adalah seperti berikut: 4. aktiviti dan tindakan kerja perlu dinyatakan Perancangan Kerja ini dengan Tahunan perlu jelas serta selaras dengan pada Organisasi/Agensi.3.

dan penggubalan penilaian dan penilaian dasar dan strategi serta penyelarasan pelaksanaan program. operasi. penilaian pengesanan serta penggubalan dasar awam. lulusan/ bagi graduan yang sesuatu program penguatkuasaan Pembantu Contohnya pemerosesan baucer oleh Tadbir penyeliaan kerja di tapak projek oleh Pembantu Teknik serta menghantar dan mengambil surat oleh Pembantu Am Rendah. (ii) Kumpulan Pengurusan dan Profesional dalam bidang projek perancangan.tertumpu perancangan. 5 . peranannya adalah untuk melahirkan ditentukan pengajian. penemuan dan aplikasi dalam bidang kepakaran masing-masing. Kewangan. dan membantu pelaksanaan. (iv) Kumpulan kepada Sokongan kerja-kerja dan – tertumpu penyeliaan. (ii) Kumpulan Pengurusan Tertinggi (Gred Khas-VK) – tertumpu dalam bidang kepakaran menerajui penyelidikan.peranan kumpulan dan bidang tugas jawatan iaitu perkhidmatan berkenaan seperti berikut: (i) Kumpulan kepada Perkhidmatan Jawatan Utama Sektor Awam (JUSA) . Contohnya Pensyarah.

3.4.3.3 Asas Penetapan Sasaran Kerja Tahunan 4.1.1 Petunjuk Prestasi merujuk kepada kuantiti.1.2 Di antara petunjuk prestasi yang boleh digunakan adalah seperti berikut: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) bilangan tempoh atau sasaran masa jumlah kos sesuatu projek peratus purata piawaian seperti ditetapkan dalam sesuatu spesifikasi projek 4. dan Pegawai Yang segi kuantiti.2.1. Setiap satu perlu satu aktiviti/projek mempunyai ditetapkan sekurang-kurangnya petunjuk prestasi.1. (c) Hendaklah berasaskan peranan dan bidang tugas jawatan Dinilai.2 Petunjuk Prestasi 4. kualiti.3.3.3. kualiti.1 Asas penetapan Sasaran Kerja Tahunan adalah seperti berikut: (a) Perbincangan di antara Pegawai Yang Dinilai Pertama Rancangan Bahagian/Cawangan/Unit.1. (b) Aktiviti/projek yang boleh diukur sama ada dari dan kos. 4.2.3. masa dan yang kos. masa dengan setelah Pegawai Penilai mengambilkira Kerja Perancangan Tahunan Jabatan dan 6 .

3.4.1 Sasaran Kerja Tahunan setiap Pegawai Yang Dinilai perlu disediakan selewat-lewatnya sebelum akhir bulan Januari tahun penilaian dengan menggunakan borang Sasaran Kerja Tahunan Panduan seperti ini.3.4 Pelaksanaan Kerja dan Pengesanan 4. 4.(d) Realistik dan boleh dicapai setelah mengambilkira pengetahuan dan kemahiran yang dimiliki oleh Pegawai Yang Dinilai serta sumber yang ada di bawah kawalannya.3. 4.1.4.4 Penyediaan Sasaran Kerja Tahunan 4.3.3 telah lengkap diisi adalah seperti di Lampiran B pada panduan ini. 4.1. di Lampiran A pada Kerja Penetapan di Sasaran antara Tahunan perlu dibincang dan mendapat persetujuan bersama Pegawai Yang Dinilai dan Pegawai Penilai Pertama dan jika perlu dengan Pegawai Penilai Kedua berasaskan Perancangan Tahunan Organisasi/Agensi dan Rancangan Kerja di Peringkat Jabatan/Bahagian/Cawangan/Unit.4.1.1 Sasaran Kerja Tahunan yang telah ditetapkan hendaklah dipantau pelaksanaannya oleh Pegawai Penilai Pertama 7 Contoh Borang Sasaran Kerja Tahunan yang .1.4. 4.2 Pegawai Yang Dinilai dan Pegawai Penilai Pertama yang hendaklah mengisi keterangan dalam diperlukan dengan lengkap borang Sasaran Kerja Tahunan berkenaan serta menurunkan tandatangan di ruangan yang ditetapkan.

5.2 Pegawai Penilai Pertama juga hendaklah membuat laporan/ulasan mengenai pencapaian kerja Pegawai Yang 8 .1 Sasaran Kerja Tahunan hendaklah dikaji semula pada pertengahan tahun untuk mengetahui kemajuan pelaksanaannya.6.5 Kajian Semula Pertengahan Tahun 4. 4.dan Pegawai Penilai Kedua bagi memastikan pelaksanaannya mengikut jadual. 4. dwi mingguan.6. bulanan atau cara lain yang sesuai.3 Sasaran Kerja Tahunan yang didapati tidak realistik hendaklah diubahsuai setelah perbincangan bersama di antara Pegawai Penilai Pertama dan Pegawai Yang Dinilai. 4.5. 4. mingguan. Manakala aktiviti/projek yang digugurkan hendaklah juga dicatitkan.5.2 Aktiviti/projek yang ditambah hendaklah dikenalpasti dan dicatitkan dalam borang Sasaran Kerja Tahunan berserta dengan petunjuk prestasinya. laporan/ulasan mengenai pencapaian kerja dibandingkan Sasaran Sekiranya ada sasaran kerja yang tidak tercapai Pegawai Yang Dinilai hendaklah menyatakan sebab-sebab ianya tidak tercapai. Pemantauan boleh dibuat melalui mesyuarat pagi. Sasaran Kerja Tahunan yang didapati tidak dapat dilaksanakan atas sebab-sebab tertentu boleh diubahsuai setelah perbincangan antara Pegawai Penilai Pertama dan Pegawai Yang Dinilai.1 Pegawai dengan Yang Dinilai Kerja dikehendaki Tahunan yang menyediakan ditetapkan. 4.6 Penilaian Pencapaian Kerja 4.

adil dan telus serta dapat mempertingkatkan produktiviti pegawai dan organisasi yang dianggotainya. Penyediaan Sasaran Kerja Tahunan yang teratur membolehkan penilaian prestasi pegawai dapat dilaksanakan dengan objektif. Aliran pusingan penyediaan Sasaran Kerja Tahunan bermula dengan Perancangan Tahunan Organisasi/Agensi. Ketua Jabatan hendaklah menentukan supaya penyediaan Sasaran Kerja Tahunan dilaksanakan mengikut panduan ini serta membuat pemantauan supaya ianya selaras dengan Perancangan Tahunan Jabatan dan Rancangan Kerja Bahagian/Cawangan/Unit berkenaan.Dinilai berbanding dengan sasaran kerja yang telah ditetapkan. Pegawai Penilai dan Ketua Jabatan dalam proses penyediaan Sasaran Kerja Tahunan. membantu Pegawai Yang 9 . Pelaksanaannya dan Penilaian Pencapaian Kerja Pegawai Yang Dinilai adalah seperti di LAMPIRAN C dan C(I). PENUTUP 7. PERANAN KETUA JABATAN 6. Buku panduan ini hendaklah dijadikan sumber rujukan bagi Dinilai. ALIRAN PUSINGAN PENYEDIAAN DAN PELAKSANAAN SASARAN KERJA TAHUNAN 5.

LAMPIRAN A 10 .

(ii) SKT yang ditetapkan hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya satu petunjuk prestasi iaitu sama ada kuantiti. (iii) SKT yang telah ditetapkan pada awal tahun hendaklah dikaji semula di pertengahan tahun. masa atau kos bergantung kepada kesesuaian sesuatu aktiviti / projek.SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) LAMPIRAN A SASARAN KERJA TAHUNAN PERINGATAN Pegawai Yang Dinilai (PYD) dan Pegawai Penilai Pertama (PPP) hendaklah memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut sebelum dan semasa melengkapkan borang ini: (i) PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama dalam membuat penetapan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) dan menurunkan tandatangan di ruangan yang ditetapkan d Bahagian I. (iv) PYD dan PPP hendaklah membuat laporan dan ulasan keseluruhan pencapaian SKT pada akhir tahun serta menurunkan tandatangan di ruangan yang ditetapkan d Bahagian III. * Sila Sertakan Lampiran Sekiranya Ruang Tidak Mencukupi 11 . SKT yang digugurkan atau ditambah hendaklah dicatatkan di ruangan Bahagian II. kualiti. dan (v) Sila rujuk Panduan Penyediaan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) untuk mendapa keterangan lanjut.

Aktiviti / Projek digugurkan setelah 12 .. ………………………………..BAHAGIAN I – Penetapan Sasaran Kerja Tahunan* ( PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya) Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan Aktiviti / Projek) Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti/ Masa / Kos) Bil.. Tandatangan PYD Tandatangan PPP Tarikh : …………………………………. Aktiviti / Projek Yang Digugurkan* (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang berbincang dengan PPP) Bil. Aktiviti / Projek Yang Ditambah* (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang ditambah berserta petunjuk prestasinya setelah berbincang dengan PPP) Bil. Tarikh : BAHAGIAN II – Kajian Semula Sasaran Kerja Tahunan Pertengahan Tahun 1... Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan aktiviti /Projek) Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti/ Masa / Kos 2.

Bahagian III – Laporan dan Ulasan Keseluruhan Pencapaian Sasaran Kerja Tahunan Pada Akhir Tahun Oleh PYD dan PPP 1. Laporan / Ulasan Oleh PYD 2. Laporan / Ulasan Oleh PPP Tandatangan PYD Tandatangan PPP Tarikh : ……………………………………. ……………………………… Tarikh : 13 .

LAMPIRAN B CONTOH PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 14 .

CONTOH SASARAN KERJA TAHUNAN PENSYARAH UNIVERSITI BAHAGIAN I – Penetapan Sasaran Kerja Tahunan (PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya) Bil. Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan aktiviti/projek) Menjalankan penyelidikan di peringkat Institut. Menyelia pelajar Sarjana dan pelajar tahun 3 dalam projek penyelidikan. Masa 2 jam satu kuliah pengajaran yang Tandatangan PYD Tandatangan PPP Tarikh : …………………………………. Universiti dan Kebangsaan dalam bidang “Hasilan Semulajadi Marin”.. Mengajar kuliah pelajar sarjana muda program Sains Marin. Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos) Kuantiti 2 penyelidikan yang diterbitkan Jurnal/ penerbitan yang diiktiraf di Kualiti Mengikut metodologi penyelidikan yang telah ditetapkan Masa 2. Tarikh : . ………………………………. Sains Akuakultur dan Kimia Industri.. 1. Kuantiti 32 kuliah setahun Kualiti Mengikut sukatan ditetapkan.... Kuantiti Memberikan khidmat nasihat sebanyak 40 kali Kualiti 1 jam bagi satu sesi khidmat nasihat Masa Memberikan bimbingan mencukupi kepada pelajar yang 3. serta penyelidikan bersama dengan agensi dalam dan luar Negara..

BAHAGIAN II – Kajian Semula Sasaran Kerja Tahunan Pertengahan Tahun 1. Tiada 2. 2. Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan aktiviti /Projek) Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti/ Masa / Kos 1. Laporan / Ulasan Oleh PPP Bersetuju dengan ulasan PYD di atas. ………………………………. Aktiviti / Projek Yang Digugurkan (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang berbincang dengan PPP) Bil. Tandatangan PYD Tandatangan PPP Tarikh : ……………………………………. Laporan / Ulasan Oleh PYD Semua aktiviti telah dilaksanakan seperti yagn ditetapkan dalam SKT. 1.. Tarikh : 16 .. Tiada Aktiviti / Projek digugurkan setelah Bahagian III – Laporan dan Ulasan Keseluruhan Pencapaian Sasaran Kerja Tahunan Pada Akhir Tahun Oleh PYD dan PPP 1. Aktiviti / Projek Yang Ditambah (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang ditambah berserta petunjuk prestasinya setelah berbincang dengan PPP) Bil.

1. Masa dikeluarkan den Tindakan segera bagi surat-surat y penting dan sekurang-kurang 3 hari atau lebih bagi tugas y rumit dan memerlukan prose dan ulasan Dekan/ pihak lain.CONTOH SASARAN KERJA TAHUNAN PEGAWAI TADBIR/ PENOLONG PENDAFTAR BAHAGIAN I – Penetapan Sasaran Kerja Tahunan ( PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya) Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan Aktiviti / Projek) Mengurus Urusan pengambilan pendaftaran pelajar baru. Kuantiti Mengurus dan mengeluarkan 10 dokumen/ surat/ memo dan notis s menandatangani 30-50 borang dan s pengesahan pelajar dalam da seminggu. Kuantiti 400 orang pelajar Kualiti Pengambilan pelajar yang menepati sy kelayakan Universiti dan Unit P Universiti. Kualiti Surat/ Dokumen lengkap dan teliti. 17 . Membantu Dekan dalam pengurusan dan pentadbiran harian. perancangan dan pembangunan sekolah. Masa Pendaftaran pelajar dibuat dalam tem yang ditetapkan oleh Bahagian Akadem 2. dan Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti/ Masa / Kos) Bil.

…………………………. Masa/Kos Masalah / dokumen pelajarj diselesaikan segera bagi masalah yang mudah dan tempoh sekurang-kurangnya seminggu bagi masalah rumit dan melibatkan poli universiti.3. Tandatangan PYD Tandatangan PPP Tarikh : …………………………………. Menyelaras pelajar... pembangunan akademik Kuantiti 5 orang pelajar sehari Kualiti Berbincang dengan pelajar yang mempunyai masalah akademik terutamanya berkaitan pendaftaran dan peraturan prasiswazah............... Tarikh : 18 ...

2.BAHAGIAN II – Kajian Semula Sasaran Kerja Tahunan Pertengahan Tahun 1. Tiada 2. Aktiviti / Projek Yang Ditambah (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang ditambah berserta petunjuk prestasinya setelah berbincang dengan PPP) Bil. Tandatangan PYD Tandatangan PPP 19 . 1. Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan aktiviti /Projek) Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti/ Masa / Kos 1. Laporan / Ulasan Oleh PYD Semua aktiviti telah dilaksanakan seperti yang ditetapkan dalam SKT. Tiada Aktiviti / Projek digugurkan setelah Bahagian III – Laporan dan Ulasan Keseluruhan Pencapaian Sasaran Kerja Tahunan Pada Akhir Tahun Oleh PYD dan PPP 1. Laporan / Ulasan Oleh PPP Bersetuju dengan ulasan PYD di atas. Aktiviti / Projek Yang Digugurkan (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang berbincang dengan PPP) Bil.

Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti/ Masa / Kos) Bil.Tarikh : ……………………………………. Masa 30 minit dalam sehari 20 . Memastikan Kebersihan dan Keselamatan dalam makmal. Masa 2 jam bagi satu sesi amali 2. Membantu penyelidikan. Kuantiti Terdapat 4 buah bilik makmal. 3. pensyarah menjalankan Kuantiti 2 penyelidiakan yang dibuat dalam m setahun Kualiti Mengikut arahan yang diberikan o pensyarah. ……………………………… Tarikh : CONTOH SASARAN KERJA TAHUNAN PEMBANTU MAKMAL BAHAGIAN I – Penetapan Sasaran Kerja Tahunan ( PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya) Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan Aktiviti / Projek) Mengendalikan amali untuk pelajar. 1. Masa Penyelidikan mengambil masa lebih kur 4 bulan. Kualiti Memastikan makmal tersebut sentiasa berada dalam keadaaan terkawal. Kuantiti 250 orang pelajar Kualiti Mengikut Arahan dan specifikasi Pensyarah /Pegawai yang berkenaan.

Tarikh : BAHAGIAN II – Kajian Semula Sasaran Kerja Tahunan Pertengahan Tahun 1. Aktiviti / Projek Yang Digugurkan (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang berbincang dengan PPP) Bil. 2.. 21 . Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti/ Masa / Ko Kualiti Mengikut arahan dan spesifikasi pegawai. Tiada Bahagian III – Laporan dan Ulasan Keseluruhan Pencapaian Sasaran Kerja Tahunan Pada Akhir Tahun Oleh PYD dan PPP 1... ……………………………….Tandatangan PYD Tandatangan PPP Tarikh : …………………………………. Aktiviti / Projek Yang Ditambah (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang ditambah berserta petunjuk prestasinya setelah berbincang dengan PPP) Bil. 2.. 1. Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan aktiviti /Projek) Membantu urusan penjadualan kelas Amali.. Aktiviti / Projek digugurkan setelah 1. Laporan / Ulasan Oleh PPP Bersetuju dengan ulasan PYD di atas. Laporan / Ulasan Oleh PYD Semua aktiviti telah dilaksanakan dengan baik.

Tandatangan PYD Tandatangan PPP Tarikh : ……………………………………. Kuantiti 30 orang pelajar. Memasukkan maklumat pelajar baru dalam komputer. Masa 5 minit untuk setiap fail pelajar. ……………………………… Tarikh : CONTOH SASARAN KERJA TAHUNAN PEMBANTU TADBIR BAHAGIAN I – Penetapan Sasaran Kerja Tahunan ( PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya) Bil. Kuantiti 30 orang pelajar. 3. Mengemaskini fail-fail pelajar. Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti/ Masa / Kos) Kualiti Maklumat yang dimasukkan mestilah te Masa 1 minggu 22 . Kualiti Teratur dan bersistematik. Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan Aktiviti / Projek) Menaip surat keluar pelajar. Kuantiti 30 orang pelajar Kualiti Kesalahan Sifar Masa Menepati masa yang ditetapkan 2. 1.

2. 1. BAHAGIAN II – Kajian Semula Sasaran Kerja Tahunan Pertengahan Tahun 1....... Aktiviti / Projek Yang Digugurkan (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang berbincang dengan PPP) Bil. Menguruskan pendaftaran pelajar. Aktiviti / Projek Yang Ditambah (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang ditambah berserta petunjuk prestasinya setelah berbincang dengan PPP) Bil.. Masa 5 minit mendaftarkan setiap pelajar.4. Masa 1 hari memasukkan maklumat setiap pelajar. Tarikh : ……………………………….. Kualiti Keciciran pelajar sifar. Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan aktiviti /Projek) Memindahkan maklumat pelajar dari manual ke sistem berkomputer. 1. Laporan / Ulasan Oleh PYD Telah melaksanakan SKT sesuai tanggungjawab dan sempurna. Tandatangan PYD PPP Tandatangan Tarikh : …………………………………. Kuantiti 20 orang pelajar Kualiti Semua pelajar didaftarkan. Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti/ Masa / Kos Kuantiti Maklumat 50 orang pelajar. dengan 23 jawatan yang dipegang dengan penuh ... Tiada Aktiviti / Projek digugurkan setelah Bahagian III – Laporan dan Ulasan Keseluruhan Pencapaian Sasaran Kerja Tahunan Pada Akhir Tahun Oleh PYD dan PPP 1.

.. Bil. Kuantiti 10 temujanji dalam seminggu. Tarikh : CONTOH SASARAN KERJA TAHUNAN PEMBANTU TADBIR (KESETIAUSAHAAN) BAHAGIAN I – Penetapan Sasaran Kerja Tahunan ( PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya) Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan Aktiviti / Projek) Menguruskan Surat masuk dan keluar bagi pihak Dekan dan Pusat Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti/ Masa / Kos) Kuantiti 10 pucuk surat sehari.. Kualiti Maklumat tepat dan teratur.. Masa 10 minit bagi setiap surat... PYD juga melakukan tugasan tambahan seperti yang diarahkan....... Kuantiti 10 pucuk surat dalam seminggu. Kualiti Kesilapan sifar. ……………….. Tandatangan PYD Tandatangan PPP Tarikh : …………………………………….. Masa Menepati masa yang ditetapkan.2. Laporan / Ulasan Oleh PPP Telah melaksanakan semua tugasan seperti yang disasarkan pada tahun sebelumnya. tersusun dan teratur. Menguruskan temujanji dan aktiviti rasmi Dekan.. 3.... Mendraf dan menaip surat keluar bagi Dekan.... Masa Menepati masa yang ditetapkan 2. Kualiti Terurus.... 24 .. 1...

………………………………. Aktiviti / Projek Yang Digugurkan (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang digugurkan setelah berbincang dengan PPP) Bil. Menguruskan sistem fail Pusat.4. Kuantiti 5 buah fail dalam sehari. dikemaskini dari masa Masa 10 minit diperuntukkan mengemaskini setiap fail. Tiada Aktiviti / Projek Bahagian III – Laporan dan Ulasan Keseluruhan Pencapaian Sasaran Kerja Tahunan Pada Akhir 25 . Aktiviti / Projek Yang Ditambah (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang ditambah berserta petunjuk prestasinya setelah berbincang dengan PPP) Bil... Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan aktiviti /Projek) Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti/ Masa / Ko 1... Tarikh : BAHAGIAN II – Kajian Semula Sasaran Kerja Tahunan Pertengahan Tahun 1. un Tandatangan PYD Tandatangan PPP Tarikh : ………………………………….. Kualiti Maklumat semasa. Tiada 2. 1.

Tandatangan PYD Tandatangan PPP Tarikh : …………………………………….Tahun Oleh PYD dan PPP 1. ……………………………….... 2. teratur dan memuaskan tanpa banyak arahan. Laporan / Ulasan Oleh PPP Telah menjalankan tugas dengan sempurna. Laporan / Ulasan Oleh PYD Telah melaksanakan SKT sesuai dengan jawatan yang disandang dengan baik dan sepenuhnya. Tarikh : LAMPIRAN C 26 ...

ALIRAN PUSINGAN PROSES PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN ALIRAN PUSINGAN PROSES PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN Perancangan Tahunan Organisasi/ Agensi 27 .

Penilaian Pencapaian Kerja Penetapan Rancangan Kerja Jabatan/ Bahagian/ Cawangan/ Unit Pelaksanaan Kerja dan Pengesanan Penetapan Sasaran kerja PYD Kajian Semula Pertengahan Tahun Pelaksanaan Kerja dan Pengesanan 28 .

LAMPIRAN C (I) CARTA ALIRAN PROSES PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN LAMPIRAN C(I) CARTA ALIRAN PROSES PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN PERANAN PROSES JANGKAMASA FUNGSI 29 .

(3) Januari (4) Pelaksanaan Kerja dan Pengesanan Pegawai yang Dinilai Januari . bilangan anggota. aktiviti dan jangkamasa siap serta petunjuk prestasi mengikut jenis kerja berasaskan kuantiti. projek dan aktiviti organisasi/agensi Berasaskan sumber kewangan. Disember/ Januari - Mengagih tugas da tanggungjawab pelaksanaan program projek dan aktiviti sert menentukan rancanga kerja bahagian/un berasaskan sumber yan diperuntukkan. makluma dan peralatan yan diperuntukkan. kualiti. maklumat dan peralatan Penetapan Sasaran Kerja Petunjuk Prestasi Pegawai Yang Dinilai Pegawai Penilai Pertama dan Pegawai Penilai Kedua Penentuan Sasaran Kerja Tahunan dan pengisian Borang sasaran Kerja Tahunan Penetapan petunjuk prestasi Menetapkan Sasaran Kerja Tahunan termasuk jenis projek. 30 . (2) Penetapan Rancangan Kerja Jabatan/Bahagian/Cawangan/Unit Ketua Bahagian/U nit Berasaskan program..Jun Merealisasikan program projek dan aktiv berdasarkan sasaran ker yang ditetapkan denga menggunakan sumber yan ada.(1) Perancangan Tahunan Organisasi/Agensi Ketua Jabatan Berasaskan dasar dan rancangan negara Disember/ Januari Menentukan strategi da jenis program. projek da aktiviti tahunan organisas / agensi berasaskan dasa dan rancangan negar serta sumber kewangan keanggotaan. kos dan masa.

(6) Pelaksanaan Kerja dan Pengesanan Pegawai Yang Dinilai Julai – Disember Merealisasikan program. Mencatitkan aktiviti / projek yang ditambah atau digugurkan. 31 .(5) Kajian Semula Pertengahan Tahun Pegawai Yang Dinilai dan Pegawai Penilai Pertama - Kajian semula melalui perbincangan bersama Jun – Julai Mengkaji pencapaian kerja sebenar berbanding dengan sasaran kerja yang ditetapkan pada awal tahun. Disember (Minggu ke 2) - Kemaskini setakat 29 April 2008. projek dan aktiviti berdasarkan sasaran yang ditetapkan dengan menggunakan sumber yang ada (7) Penilaian Pencapaian Kerja Pegawai Yang Dinilai dan Pegawai Penilai Pertama - Pegawai Yang Dinilai dan Pegawai Penilai Pertama membuat ulasan keseluruhan pencapaian kerja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful