JABATAN PENDAFTAR UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN
(Berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2002)

DISEDIAKAN OLEH: UNIT PENILAIAN PRESTASI SEKSYEN PERKHIDMATAN BAHAGAIAN SUMBER MANUSIA

PENGENALAN 1.
Sasaran Kerja Tahunan adalah elemen penting dalam sistem penilaian prestasi pegawai perkhidmatan awam termasuklah pegawai dalam perkhidmatan universiti dan lain-lain. Aktiviti penting proses penyediaan Sasaran Kerja Tahunan ialah perancangan tahunan jabatan, pegawai, penetapan rancangan kerja kerja jabatan/ bahagian/ kajian unit, penetapan sasaran kerja tahunan dan petunjuk prestasi bagi setiap pelaksanaan dan pengesanan, semula pertengahan tahun dan penilaian pencapaian kerja perlu dilaksanakan dengan teliti dan teratur. Ini membolehkan penilaian prestasi pegawai dilaksanakan dengan objektif, adil dan telus.

TUJUAN 2. Panduan ini bertujuan memberi penjelasan mengenai proses dan kaedah penyediaan Sasaran Kerja Tahunan bagi setiap pegawai. Pegawai Yang Dinilai, Pegawai Penilai dan Ketua Jabatan hendaklah memberi perhatian kepada elemen-elemen penting dalam panduan ini dalam proses penyediaan Sasaran Kerja Tahunan.

TAFSIRAN 3. Dalam Panduan ini:

“Pegawai Penilai” bermaksud Pegawai Penilai Pertama dan Pegawai Penilai Kedua; “Organisasi” bermaksud Kementerian/Agensi; “Perancangan Tahunan” bermaksud perancangan tahunan di

peringkat Organisasi/Agensi. Sekiranya sesebuah Jabatan itu tidak dikawalselia oleh mana-mana Kementerian/Agensi maka Jabatan berkenaan perlu mempunyai Perancangan Tahunannya sendiri;

2

“Perancangan Kerja Tahunan” bermaksud rancangan tindakan kerja tahunan yang perlu dilaksanakan di peringkat Jabatan/Bahagian/Cawangan/Unit selaras dengan Perancangan Kerja Tahunan Organisasi/Agensi yang telah ditetapkan; “Aktiviti/Projek” bermaksud aktiviti/projek utama yang hendak dilaksanakan oleh pegawai bagi tahun yang dinilai selaras dengan Perancangan Tahunan dan Perancangan Kerja Tahunan; “Petunjuk Prestasi” bermaksud kuantiti, kualiti, masa dan kos atau kombinasinya bagi setiap satu aktiviti/projek; “Ketua Jabatan” bermaksud ketua yang mengetuai sesuatu

Jabatan/ Sekolah/ Pusat/ Institut/ Bahagian/ Unit.

PERINGKAT PENYEDIAAN DAN PELAKSANAAN SASARAN KERJA TAHUNAN 4. Ketua Jabatan, Pegawai Yang Dinilai dan Pegawai Penilai hendaklah berikut: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) 4.1 Perancangan Tahunan Organisasi/Agensi; Penetapan Rancangan Kerja memberi perhatian kepada semua peringkat penyediaan dan pelaksanaan Sasaran Kerja Tahunan seperti

Jabatan/Bahagian/Cawangan/ Unit; Penetapan Sasaran Kerja Tahunan dan Petunjuk Prestasi; Pelaksanaan Kerja dan Pengesanan; Kajian Semula Pertengahan Tahun; dan Penilaian Pencapaian Kerja Sabenar.

Perancangan Tahunan Organisasi/Agensi 4.1.1 Penyediaan Sasaran Kerja Tahunan bermula dengan Perancangan Tahunan Organisasi/Agensi. Perancangan Tahunan ini perlu berlandaskan perancangan strategik
3

Ketua Jabatan juga perlu mengambilkira keupayaan untuk Jabatan/Bahagian/Cawangan/Unit sumber manusia.1. Rancangan disediakan selewat-lewatnya pertengahan bulan Januari tahun penilaian.2 Semasa menyediakan rancangan kerja ini.Organisasi/Agensi yang mengandungi visi. Perancangan Tahunan ini perlu disediakan selewatlewatnya pada awal bulan Januari tahun penilaian. misi. 4.1 Penentuan Aktiviti/Projek (a) Senaraikan dilaksanakan bersesuaian (b) Aktiviti/projek aktiviti/projek pada dengan tahun yang yang akan dinilai Kerja melaksanakannya iaitu dari segi sumber sedia ada seperti Perancangan bagi yang Tahunan seperti di para 4. kumpulan hendak perkhidmatan/jawatan dilaksanakan mestilah bersesuaian dengan 4 .2. objektif dan strategi pelaksanaan program Organisasi/Agensi.2. 4. Di peringkat ini program. kewangan.3 Penetapan Sasaran Kerja Tahunan dan Petunjuk Prestasi 4.2. masa dan peralatan. aktiviti dan tindakan kerja perlu dinyatakan Perancangan Kerja ini dengan Tahunan perlu jelas serta selaras dengan pada Organisasi/Agensi.3.3.1 Langkah-langkah penetapan Sasaran Kerja Tahunan dan Petunjuk Prestasi adalah seperti berikut: 4.1 Setelah Perancangan Tahunan kerja Organisasi digubal.2 Rancangan Kerja Di Peringkat Jabatan/Bahagian/Cawangan/Unit 4. rancangan diperingkat Jabatan/Bahagian/Cawangan/Unit hendaklah disediakan. 4.

5 . Contohnya Pensyarah.peranan kumpulan dan bidang tugas jawatan iaitu perkhidmatan berkenaan seperti berikut: (i) Kumpulan kepada Perkhidmatan Jawatan Utama Sektor Awam (JUSA) . (iv) Kumpulan kepada Sokongan kerja-kerja dan – tertumpu penyeliaan. (ii) Kumpulan Pengurusan Tertinggi (Gred Khas-VK) – tertumpu dalam bidang kepakaran menerajui penyelidikan. Kewangan. lulusan/ bagi graduan yang sesuatu program penguatkuasaan Pembantu Contohnya pemerosesan baucer oleh Tadbir penyeliaan kerja di tapak projek oleh Pembantu Teknik serta menghantar dan mengambil surat oleh Pembantu Am Rendah. dan membantu pelaksanaan. penemuan dan aplikasi dalam bidang kepakaran masing-masing. peranannya adalah untuk melahirkan ditentukan pengajian. (ii) Kumpulan Pengurusan dan Profesional dalam bidang projek perancangan. penilaian pengesanan serta penggubalan dasar awam.tertumpu perancangan. dan penggubalan penilaian dan penilaian dasar dan strategi serta penyelarasan pelaksanaan program. operasi.

3.1 Petunjuk Prestasi merujuk kepada kuantiti. kualiti. (c) Hendaklah berasaskan peranan dan bidang tugas jawatan Dinilai.2.3 Asas Penetapan Sasaran Kerja Tahunan 4. masa dengan setelah Pegawai Penilai mengambilkira Kerja Perancangan Tahunan Jabatan dan 6 .3. masa dan yang kos.1.2 Di antara petunjuk prestasi yang boleh digunakan adalah seperti berikut: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) bilangan tempoh atau sasaran masa jumlah kos sesuatu projek peratus purata piawaian seperti ditetapkan dalam sesuatu spesifikasi projek 4. (b) Aktiviti/projek yang boleh diukur sama ada dari dan kos.3.1 Asas penetapan Sasaran Kerja Tahunan adalah seperti berikut: (a) Perbincangan di antara Pegawai Yang Dinilai Pertama Rancangan Bahagian/Cawangan/Unit. kualiti.1. dan Pegawai Yang segi kuantiti.1.2.3.3.4.1. 4.3.2 Petunjuk Prestasi 4. Setiap satu perlu satu aktiviti/projek mempunyai ditetapkan sekurang-kurangnya petunjuk prestasi.1.

3 telah lengkap diisi adalah seperti di Lampiran B pada panduan ini.1 Sasaran Kerja Tahunan setiap Pegawai Yang Dinilai perlu disediakan selewat-lewatnya sebelum akhir bulan Januari tahun penilaian dengan menggunakan borang Sasaran Kerja Tahunan Panduan seperti ini.4.1.1 Sasaran Kerja Tahunan yang telah ditetapkan hendaklah dipantau pelaksanaannya oleh Pegawai Penilai Pertama 7 Contoh Borang Sasaran Kerja Tahunan yang .3.3.4 Pelaksanaan Kerja dan Pengesanan 4.4.3.3. 4.4.4 Penyediaan Sasaran Kerja Tahunan 4. 4. 4. di Lampiran A pada Kerja Penetapan di Sasaran antara Tahunan perlu dibincang dan mendapat persetujuan bersama Pegawai Yang Dinilai dan Pegawai Penilai Pertama dan jika perlu dengan Pegawai Penilai Kedua berasaskan Perancangan Tahunan Organisasi/Agensi dan Rancangan Kerja di Peringkat Jabatan/Bahagian/Cawangan/Unit.(d) Realistik dan boleh dicapai setelah mengambilkira pengetahuan dan kemahiran yang dimiliki oleh Pegawai Yang Dinilai serta sumber yang ada di bawah kawalannya.1.2 Pegawai Yang Dinilai dan Pegawai Penilai Pertama yang hendaklah mengisi keterangan dalam diperlukan dengan lengkap borang Sasaran Kerja Tahunan berkenaan serta menurunkan tandatangan di ruangan yang ditetapkan.1.4. 4.1.

6. Sasaran Kerja Tahunan yang didapati tidak dapat dilaksanakan atas sebab-sebab tertentu boleh diubahsuai setelah perbincangan antara Pegawai Penilai Pertama dan Pegawai Yang Dinilai. 4.2 Aktiviti/projek yang ditambah hendaklah dikenalpasti dan dicatitkan dalam borang Sasaran Kerja Tahunan berserta dengan petunjuk prestasinya.5. Pemantauan boleh dibuat melalui mesyuarat pagi.3 Sasaran Kerja Tahunan yang didapati tidak realistik hendaklah diubahsuai setelah perbincangan bersama di antara Pegawai Penilai Pertama dan Pegawai Yang Dinilai. 4.dan Pegawai Penilai Kedua bagi memastikan pelaksanaannya mengikut jadual.6 Penilaian Pencapaian Kerja 4. Manakala aktiviti/projek yang digugurkan hendaklah juga dicatitkan.5 Kajian Semula Pertengahan Tahun 4.5.2 Pegawai Penilai Pertama juga hendaklah membuat laporan/ulasan mengenai pencapaian kerja Pegawai Yang 8 . bulanan atau cara lain yang sesuai. laporan/ulasan mengenai pencapaian kerja dibandingkan Sasaran Sekiranya ada sasaran kerja yang tidak tercapai Pegawai Yang Dinilai hendaklah menyatakan sebab-sebab ianya tidak tercapai. mingguan. 4.1 Sasaran Kerja Tahunan hendaklah dikaji semula pada pertengahan tahun untuk mengetahui kemajuan pelaksanaannya. 4.1 Pegawai dengan Yang Dinilai Kerja dikehendaki Tahunan yang menyediakan ditetapkan.6. 4.5. dwi mingguan.

Penyediaan Sasaran Kerja Tahunan yang teratur membolehkan penilaian prestasi pegawai dapat dilaksanakan dengan objektif. membantu Pegawai Yang 9 . PERANAN KETUA JABATAN 6. Pegawai Penilai dan Ketua Jabatan dalam proses penyediaan Sasaran Kerja Tahunan. Aliran pusingan penyediaan Sasaran Kerja Tahunan bermula dengan Perancangan Tahunan Organisasi/Agensi. PENUTUP 7. Ketua Jabatan hendaklah menentukan supaya penyediaan Sasaran Kerja Tahunan dilaksanakan mengikut panduan ini serta membuat pemantauan supaya ianya selaras dengan Perancangan Tahunan Jabatan dan Rancangan Kerja Bahagian/Cawangan/Unit berkenaan.Dinilai berbanding dengan sasaran kerja yang telah ditetapkan. ALIRAN PUSINGAN PENYEDIAAN DAN PELAKSANAAN SASARAN KERJA TAHUNAN 5. Buku panduan ini hendaklah dijadikan sumber rujukan bagi Dinilai. adil dan telus serta dapat mempertingkatkan produktiviti pegawai dan organisasi yang dianggotainya. Pelaksanaannya dan Penilaian Pencapaian Kerja Pegawai Yang Dinilai adalah seperti di LAMPIRAN C dan C(I).

LAMPIRAN A 10 .

masa atau kos bergantung kepada kesesuaian sesuatu aktiviti / projek. (iii) SKT yang telah ditetapkan pada awal tahun hendaklah dikaji semula di pertengahan tahun. kualiti. dan (v) Sila rujuk Panduan Penyediaan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) untuk mendapa keterangan lanjut. SKT yang digugurkan atau ditambah hendaklah dicatatkan di ruangan Bahagian II.SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) LAMPIRAN A SASARAN KERJA TAHUNAN PERINGATAN Pegawai Yang Dinilai (PYD) dan Pegawai Penilai Pertama (PPP) hendaklah memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut sebelum dan semasa melengkapkan borang ini: (i) PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama dalam membuat penetapan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) dan menurunkan tandatangan di ruangan yang ditetapkan d Bahagian I. * Sila Sertakan Lampiran Sekiranya Ruang Tidak Mencukupi 11 . (ii) SKT yang ditetapkan hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya satu petunjuk prestasi iaitu sama ada kuantiti. (iv) PYD dan PPP hendaklah membuat laporan dan ulasan keseluruhan pencapaian SKT pada akhir tahun serta menurunkan tandatangan di ruangan yang ditetapkan d Bahagian III.

………………………………. Tarikh : BAHAGIAN II – Kajian Semula Sasaran Kerja Tahunan Pertengahan Tahun 1.... Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan aktiviti /Projek) Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti/ Masa / Kos 2.BAHAGIAN I – Penetapan Sasaran Kerja Tahunan* ( PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya) Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan Aktiviti / Projek) Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti/ Masa / Kos) Bil. Aktiviti / Projek Yang Ditambah* (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang ditambah berserta petunjuk prestasinya setelah berbincang dengan PPP) Bil. Tandatangan PYD Tandatangan PPP Tarikh : ………………………………….. Aktiviti / Projek digugurkan setelah 12 .. Aktiviti / Projek Yang Digugurkan* (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang berbincang dengan PPP) Bil.

……………………………… Tarikh : 13 . Laporan / Ulasan Oleh PYD 2.Bahagian III – Laporan dan Ulasan Keseluruhan Pencapaian Sasaran Kerja Tahunan Pada Akhir Tahun Oleh PYD dan PPP 1. Laporan / Ulasan Oleh PPP Tandatangan PYD Tandatangan PPP Tarikh : …………………………………….

LAMPIRAN B CONTOH PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 14 .

serta penyelidikan bersama dengan agensi dalam dan luar Negara. Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan aktiviti/projek) Menjalankan penyelidikan di peringkat Institut.. Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos) Kuantiti 2 penyelidikan yang diterbitkan Jurnal/ penerbitan yang diiktiraf di Kualiti Mengikut metodologi penyelidikan yang telah ditetapkan Masa 2. Masa 2 jam satu kuliah pengajaran yang Tandatangan PYD Tandatangan PPP Tarikh : …………………………………. Menyelia pelajar Sarjana dan pelajar tahun 3 dalam projek penyelidikan. Kuantiti Memberikan khidmat nasihat sebanyak 40 kali Kualiti 1 jam bagi satu sesi khidmat nasihat Masa Memberikan bimbingan mencukupi kepada pelajar yang 3. Sains Akuakultur dan Kimia Industri. Kuantiti 32 kuliah setahun Kualiti Mengikut sukatan ditetapkan.. 1.. ………………………………. Universiti dan Kebangsaan dalam bidang “Hasilan Semulajadi Marin”.. Mengajar kuliah pelajar sarjana muda program Sains Marin.CONTOH SASARAN KERJA TAHUNAN PENSYARAH UNIVERSITI BAHAGIAN I – Penetapan Sasaran Kerja Tahunan (PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya) Bil.. Tarikh : ..

Tarikh : 16 . Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan aktiviti /Projek) Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti/ Masa / Kos 1. 1. Laporan / Ulasan Oleh PPP Bersetuju dengan ulasan PYD di atas. Tiada Aktiviti / Projek digugurkan setelah Bahagian III – Laporan dan Ulasan Keseluruhan Pencapaian Sasaran Kerja Tahunan Pada Akhir Tahun Oleh PYD dan PPP 1. ………………………………. Aktiviti / Projek Yang Ditambah (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang ditambah berserta petunjuk prestasinya setelah berbincang dengan PPP) Bil.BAHAGIAN II – Kajian Semula Sasaran Kerja Tahunan Pertengahan Tahun 1. 2. Aktiviti / Projek Yang Digugurkan (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang berbincang dengan PPP) Bil.. Tiada 2. Laporan / Ulasan Oleh PYD Semua aktiviti telah dilaksanakan seperti yagn ditetapkan dalam SKT.. Tandatangan PYD Tandatangan PPP Tarikh : …………………………………….

Kuantiti Mengurus dan mengeluarkan 10 dokumen/ surat/ memo dan notis s menandatangani 30-50 borang dan s pengesahan pelajar dalam da seminggu. perancangan dan pembangunan sekolah. 1. Kualiti Surat/ Dokumen lengkap dan teliti. 17 . Kuantiti 400 orang pelajar Kualiti Pengambilan pelajar yang menepati sy kelayakan Universiti dan Unit P Universiti.CONTOH SASARAN KERJA TAHUNAN PEGAWAI TADBIR/ PENOLONG PENDAFTAR BAHAGIAN I – Penetapan Sasaran Kerja Tahunan ( PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya) Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan Aktiviti / Projek) Mengurus Urusan pengambilan pendaftaran pelajar baru. dan Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti/ Masa / Kos) Bil. Masa dikeluarkan den Tindakan segera bagi surat-surat y penting dan sekurang-kurang 3 hari atau lebih bagi tugas y rumit dan memerlukan prose dan ulasan Dekan/ pihak lain. Membantu Dekan dalam pengurusan dan pentadbiran harian. Masa Pendaftaran pelajar dibuat dalam tem yang ditetapkan oleh Bahagian Akadem 2.

.. …………………………..3... Masa/Kos Masalah / dokumen pelajarj diselesaikan segera bagi masalah yang mudah dan tempoh sekurang-kurangnya seminggu bagi masalah rumit dan melibatkan poli universiti.... Menyelaras pelajar. pembangunan akademik Kuantiti 5 orang pelajar sehari Kualiti Berbincang dengan pelajar yang mempunyai masalah akademik terutamanya berkaitan pendaftaran dan peraturan prasiswazah.. Tarikh : 18 ... Tandatangan PYD Tandatangan PPP Tarikh : …………………………………........

1. Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan aktiviti /Projek) Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti/ Masa / Kos 1. Laporan / Ulasan Oleh PYD Semua aktiviti telah dilaksanakan seperti yang ditetapkan dalam SKT. Aktiviti / Projek Yang Digugurkan (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang berbincang dengan PPP) Bil. Aktiviti / Projek Yang Ditambah (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang ditambah berserta petunjuk prestasinya setelah berbincang dengan PPP) Bil. Laporan / Ulasan Oleh PPP Bersetuju dengan ulasan PYD di atas. Tandatangan PYD Tandatangan PPP 19 . Tiada Aktiviti / Projek digugurkan setelah Bahagian III – Laporan dan Ulasan Keseluruhan Pencapaian Sasaran Kerja Tahunan Pada Akhir Tahun Oleh PYD dan PPP 1. 2.BAHAGIAN II – Kajian Semula Sasaran Kerja Tahunan Pertengahan Tahun 1. Tiada 2.

Kualiti Memastikan makmal tersebut sentiasa berada dalam keadaaan terkawal. 1. Masa 30 minit dalam sehari 20 . pensyarah menjalankan Kuantiti 2 penyelidiakan yang dibuat dalam m setahun Kualiti Mengikut arahan yang diberikan o pensyarah.Tarikh : ……………………………………. Memastikan Kebersihan dan Keselamatan dalam makmal. Masa 2 jam bagi satu sesi amali 2. Masa Penyelidikan mengambil masa lebih kur 4 bulan. Membantu penyelidikan. Kuantiti Terdapat 4 buah bilik makmal. Kuantiti 250 orang pelajar Kualiti Mengikut Arahan dan specifikasi Pensyarah /Pegawai yang berkenaan. 3. ……………………………… Tarikh : CONTOH SASARAN KERJA TAHUNAN PEMBANTU MAKMAL BAHAGIAN I – Penetapan Sasaran Kerja Tahunan ( PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya) Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan Aktiviti / Projek) Mengendalikan amali untuk pelajar. Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti/ Masa / Kos) Bil.

. Aktiviti / Projek Yang Digugurkan (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang berbincang dengan PPP) Bil. 2. Tarikh : BAHAGIAN II – Kajian Semula Sasaran Kerja Tahunan Pertengahan Tahun 1. Tiada Bahagian III – Laporan dan Ulasan Keseluruhan Pencapaian Sasaran Kerja Tahunan Pada Akhir Tahun Oleh PYD dan PPP 1. Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti/ Masa / Ko Kualiti Mengikut arahan dan spesifikasi pegawai.. Aktiviti / Projek Yang Ditambah (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang ditambah berserta petunjuk prestasinya setelah berbincang dengan PPP) Bil. Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan aktiviti /Projek) Membantu urusan penjadualan kelas Amali. ………………………………. 1.. 21 . Laporan / Ulasan Oleh PYD Semua aktiviti telah dilaksanakan dengan baik. 2. Laporan / Ulasan Oleh PPP Bersetuju dengan ulasan PYD di atas.. Aktiviti / Projek digugurkan setelah 1.Tandatangan PYD Tandatangan PPP Tarikh : …………………………………..

……………………………… Tarikh : CONTOH SASARAN KERJA TAHUNAN PEMBANTU TADBIR BAHAGIAN I – Penetapan Sasaran Kerja Tahunan ( PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya) Bil. Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan Aktiviti / Projek) Menaip surat keluar pelajar. Masa 5 minit untuk setiap fail pelajar. Kuantiti 30 orang pelajar. 3. Kualiti Teratur dan bersistematik. Kuantiti 30 orang pelajar. 1. Mengemaskini fail-fail pelajar. Memasukkan maklumat pelajar baru dalam komputer.Tandatangan PYD Tandatangan PPP Tarikh : ……………………………………. Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti/ Masa / Kos) Kualiti Maklumat yang dimasukkan mestilah te Masa 1 minggu 22 . Kuantiti 30 orang pelajar Kualiti Kesalahan Sifar Masa Menepati masa yang ditetapkan 2.

. BAHAGIAN II – Kajian Semula Sasaran Kerja Tahunan Pertengahan Tahun 1.. Tarikh : ………………………………. Tiada Aktiviti / Projek digugurkan setelah Bahagian III – Laporan dan Ulasan Keseluruhan Pencapaian Sasaran Kerja Tahunan Pada Akhir Tahun Oleh PYD dan PPP 1.. 1. Kualiti Keciciran pelajar sifar. Tandatangan PYD PPP Tandatangan Tarikh : …………………………………. Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan aktiviti /Projek) Memindahkan maklumat pelajar dari manual ke sistem berkomputer.. Menguruskan pendaftaran pelajar. 1. Kuantiti 20 orang pelajar Kualiti Semua pelajar didaftarkan. Aktiviti / Projek Yang Digugurkan (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang berbincang dengan PPP) Bil... Aktiviti / Projek Yang Ditambah (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang ditambah berserta petunjuk prestasinya setelah berbincang dengan PPP) Bil... Masa 5 minit mendaftarkan setiap pelajar... Laporan / Ulasan Oleh PYD Telah melaksanakan SKT sesuai tanggungjawab dan sempurna.4. dengan 23 jawatan yang dipegang dengan penuh . Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti/ Masa / Kos Kuantiti Maklumat 50 orang pelajar. 2. Masa 1 hari memasukkan maklumat setiap pelajar.

.... tersusun dan teratur. Tandatangan PYD Tandatangan PPP Tarikh : ……………………………………. Tarikh : CONTOH SASARAN KERJA TAHUNAN PEMBANTU TADBIR (KESETIAUSAHAAN) BAHAGIAN I – Penetapan Sasaran Kerja Tahunan ( PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya) Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan Aktiviti / Projek) Menguruskan Surat masuk dan keluar bagi pihak Dekan dan Pusat Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti/ Masa / Kos) Kuantiti 10 pucuk surat sehari... Masa Menepati masa yang ditetapkan 2.... Kuantiti 10 temujanji dalam seminggu.. Masa 10 minit bagi setiap surat. 24 .. Masa Menepati masa yang ditetapkan.. Menguruskan temujanji dan aktiviti rasmi Dekan.. 1... Laporan / Ulasan Oleh PPP Telah melaksanakan semua tugasan seperti yang disasarkan pada tahun sebelumnya. PYD juga melakukan tugasan tambahan seperti yang diarahkan. Kualiti Maklumat tepat dan teratur........ Kuantiti 10 pucuk surat dalam seminggu. ………………..2. Kualiti Terurus. Mendraf dan menaip surat keluar bagi Dekan. Bil. 3. Kualiti Kesilapan sifar.....

Kualiti Maklumat semasa. Aktiviti / Projek Yang Digugurkan (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang digugurkan setelah berbincang dengan PPP) Bil. Tarikh : BAHAGIAN II – Kajian Semula Sasaran Kerja Tahunan Pertengahan Tahun 1.. ……………………………….4. Tiada Aktiviti / Projek Bahagian III – Laporan dan Ulasan Keseluruhan Pencapaian Sasaran Kerja Tahunan Pada Akhir 25 . Kuantiti 5 buah fail dalam sehari... Tiada 2.. Aktiviti / Projek Yang Ditambah (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang ditambah berserta petunjuk prestasinya setelah berbincang dengan PPP) Bil. un Tandatangan PYD Tandatangan PPP Tarikh : …………………………………. Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan aktiviti /Projek) Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti/ Masa / Ko 1. 1. Menguruskan sistem fail Pusat.. dikemaskini dari masa Masa 10 minit diperuntukkan mengemaskini setiap fail.

………………………………. Tarikh : LAMPIRAN C 26 ... teratur dan memuaskan tanpa banyak arahan.. Laporan / Ulasan Oleh PYD Telah melaksanakan SKT sesuai dengan jawatan yang disandang dengan baik dan sepenuhnya. 2.Tahun Oleh PYD dan PPP 1.. Tandatangan PYD Tandatangan PPP Tarikh : ……………………………………. Laporan / Ulasan Oleh PPP Telah menjalankan tugas dengan sempurna..

ALIRAN PUSINGAN PROSES PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN ALIRAN PUSINGAN PROSES PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN Perancangan Tahunan Organisasi/ Agensi 27 .

Penilaian Pencapaian Kerja Penetapan Rancangan Kerja Jabatan/ Bahagian/ Cawangan/ Unit Pelaksanaan Kerja dan Pengesanan Penetapan Sasaran kerja PYD Kajian Semula Pertengahan Tahun Pelaksanaan Kerja dan Pengesanan 28 .

LAMPIRAN C (I) CARTA ALIRAN PROSES PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN LAMPIRAN C(I) CARTA ALIRAN PROSES PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN PERANAN PROSES JANGKAMASA FUNGSI 29 .

(2) Penetapan Rancangan Kerja Jabatan/Bahagian/Cawangan/Unit Ketua Bahagian/U nit Berasaskan program. projek da aktiviti tahunan organisas / agensi berasaskan dasa dan rancangan negar serta sumber kewangan keanggotaan.(1) Perancangan Tahunan Organisasi/Agensi Ketua Jabatan Berasaskan dasar dan rancangan negara Disember/ Januari Menentukan strategi da jenis program.. 30 . (3) Januari (4) Pelaksanaan Kerja dan Pengesanan Pegawai yang Dinilai Januari . makluma dan peralatan yan diperuntukkan. maklumat dan peralatan Penetapan Sasaran Kerja Petunjuk Prestasi Pegawai Yang Dinilai Pegawai Penilai Pertama dan Pegawai Penilai Kedua Penentuan Sasaran Kerja Tahunan dan pengisian Borang sasaran Kerja Tahunan Penetapan petunjuk prestasi Menetapkan Sasaran Kerja Tahunan termasuk jenis projek. kos dan masa. aktiviti dan jangkamasa siap serta petunjuk prestasi mengikut jenis kerja berasaskan kuantiti.Jun Merealisasikan program projek dan aktiv berdasarkan sasaran ker yang ditetapkan denga menggunakan sumber yan ada. kualiti. projek dan aktiviti organisasi/agensi Berasaskan sumber kewangan. bilangan anggota. Disember/ Januari - Mengagih tugas da tanggungjawab pelaksanaan program projek dan aktiviti sert menentukan rancanga kerja bahagian/un berasaskan sumber yan diperuntukkan.

31 . Mencatitkan aktiviti / projek yang ditambah atau digugurkan.(5) Kajian Semula Pertengahan Tahun Pegawai Yang Dinilai dan Pegawai Penilai Pertama - Kajian semula melalui perbincangan bersama Jun – Julai Mengkaji pencapaian kerja sebenar berbanding dengan sasaran kerja yang ditetapkan pada awal tahun. (6) Pelaksanaan Kerja dan Pengesanan Pegawai Yang Dinilai Julai – Disember Merealisasikan program. projek dan aktiviti berdasarkan sasaran yang ditetapkan dengan menggunakan sumber yang ada (7) Penilaian Pencapaian Kerja Pegawai Yang Dinilai dan Pegawai Penilai Pertama - Pegawai Yang Dinilai dan Pegawai Penilai Pertama membuat ulasan keseluruhan pencapaian kerja. Disember (Minggu ke 2) - Kemaskini setakat 29 April 2008.