DEFINISI RUBRIK

Rubrik merupakan alat penilaian untuk penilaian subjektif. Ini adalah satu set kriteria dan standard yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang digunakan untuk menilai prestasi pelajar di atas kertas, projek, esei, dan tugas lain. Standard rubrik membolehkan anda menilai berdasarkan kriteria tertentu, membuat pemarkahan dengan lebih mudah dan lebih telus.

Rubrik ini adalah usaha untuk menggambarkan kriteria penilaian yang konsisten. Hal ini membolehkan guru dan pelajar sama-sama untuk menentukan tahap kriteria yang rumit dan subjektif dan juga memberikan landasan untuk penilaian diri, refleksi dan rakan sebaya. Hal ini bertujuan untuk penilaian yang tepat dan adil, mendorong pengertian dan menunjukkan cara untuk meneruskan pembelajaran selanjutnya iaitu mengajar. Pengajar yang bergantung pada rubrik untuk menilai prestasi murid cenderung untuk berkongsi rubrik dengan pelajar pada waktu tugas tersebut dibuat. Flash Pamela menyatakan bahawa ³Apabila pelajar diberitahu tentang pemarkahan kriteria dari awal, mereka dapat terlibat dalam proses kerja menuju kejayaan´. Selain membantu pelajar memahami bagaimana tugas tersebut berkaitan dengan kandungan kursus, sebuah ³shared- rubric´ dapat meningkatkan kuasa pelajar dalam kelas, melalui transparansi. Selain itu, rubrik mengurangkan jumlah masa guru menghabiskan untuk memberi markah pada kerja pelajar. Rubrik terdiri daripada dua jenis iaitu rubrik umum dan rubrik khusus. Rubrik umum adalah untuk menilai kemahiran atau subkemahiran yang umum. Contohnya bertutur dengan jelas dan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Manakala rubrik khusus pula adalah untuk menilai subkemahiran yang terkecil. Contohnya bertutur dengan menggunakan sebutan baku yang betul.´

KOMPONEN SEBUAH RUBRIK Rubrik merangkumi satu atau lebih dimensi prestasi yang dinilai. banyak rubrik ditunjukkan dalam format grafik. Dimensi umumnya disebut sebagai kriteria. Definisi dan contoh untuk memperjelaskan makna dari setiap sifat atau dimensi satu skala nilai-nilai untuk mengukur setiap dimensi II. dan Winters membezakan unsur-unsur berikut bagi rubrik skor: I. skala penilaian sebagai peringkat. Aschbacher. senarai berasaskan teks kriteria . definisi dan contohcontoh yang menggambarkan telah diukur dan menetapkan skala untuk setiap dimensi. Pengajian keberkesanan rubrik sekarang mempertimbangkan kecekapan grid. dan definisi sebagai descriptor. Standard kejayaan untuk meningkatkan prestasi yang telah ditetapkan dan disertai dengan model atau contoh-contoh dari tiap-tiap tahap III. Herman. Satu atau lebih sifat atau dimensi yang menjadi dasar untuk mengukur respon pelajar Sejak 1980-an. sebagai contoh. biasanya grid.

Dengan penggunaan sejumlah pemarkahan konservatif membolehkan rubrik senang digunakan oleh pengguna 4) Langkah keempat dalam membuat rubrik adalah dengan amalan pada model. 5) Langkah kelima adalah bertanyakan kepada diri dan rakan sebaya. Mereka dapat didasarkan pada pembahasan sampel pekerjaan yang baik dengan yang tidak terlalu baik. Kategori hierarki ringkas ini harus menggambarkan tahap pelajar (berkisar dari buruk menjadi baik). 7) Langkah ketujuh dan terakhir adalah dengan menggunakan penilaian guru. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk membuat dan menggunakan rubrik untuk menulis tugas.LANGKAH-LANGKAH UNTUK MEMBINA RUBRIK Rubrik membantu pelajar menjadi pengukur diri sendiri dan pekerjaan orang lain serta mengurangkan jumlah guru menghabiskan masa menilai kerja pelajar. Seorang guru dapat memberikan tugasan sampel high variable bagi pelajar untuk meninjau. yang bermaksud menggunakan rubrik yang sama kepada para pelajar yang digunakan untuk menilai pekerjaan mereka. 1) Langkah pertama ialah menyuruh pelajar melihat model kerja baik dengan "tidak begitubaik". . Semakan harus berdasarkan pada maklum balas yang mereka terima. Hal ini juga dapat memudahkan pelajar / guru kesepakatan tentang kebolehpercayaan rubrik. Guru perlu bertanyakan maklum balas pelajar selama proses pendaftaran membolehkan guru untuk mengukur pengalaman global penulisan pelajar. Pelajar boleh menguji sampel rubrik tentang tugas-tugas yang diberikan oleh pengajar. 2) Langkah kedua adalah senarai kriteria untuk digunakan dalam rubrik dan mungkin untuk perbincangan tentang apa yang dianggap sebagai pekerjaan yang berkualiti. 3) Langkah ketiga dalam membuat rubrik adalah untuk mengartikulasikan sistem pemarkahan. Sebagai pelajar yang sedang mengerjakan tugas mereka. mereka boleh berhenti sesekali untuk membuat penilaian diri dan kemudian memberi dan menerima penilaian dari rakanrakan mereka. Amalan ini dapat membangun rasa percaya diri pelajar dengan mengajar mereka bagaimana pengajar akan menggunakan rubrik di atas kertas mereka. 6) Langkah keenam adalah untuk menyemak semula kerja berdasarkan maklum balas itu.

Walaupun disiplin ilmu seperti High School Inggeris mungkin mempunyai lebih daripada beberapa sistem penilaian. Dengan menggunakan rubrik. konsisten. mereka tidak akan keliru dengan apa yang diharapkan daripada mereka. Kebiasaannya dalam bentuk matriks dengan yang dipersetujui bersama perundingan kontrak atau kriteria untuk berjaya. ujian esei yang dikendalikan oleh profesional seperti ujian penilaian guru tertentu yang terdapat dalam siri praksis. Waktu yang dihabiskan mengembangkan pemarkahan rubrik akan dibuat bagi kemudahan dan kelancaran sistem pemarkahan yang sedia ada. Dalam penilaian alternatif. guru mampu mengkhususkan garis panduan yang diharapkan dalam setiap aspek-aspek sesuatu projek. tetapi telah mendapat ruang sebagai cara mendirikan penilaian tertulis atau standard penilaian untuk formal. Pemahaman lebih mendalam tentang harapan juga boleh menyebabkan peningkatan kualiti pelajar lebih tinggi. Rubrik ini menfokuskan pada tujuan lain. dan harus menggunakan had atau skala untuk menilai prestasi. rubrik yang dirancang untuk mencerminkan proses dan output dari penyelesaian "masalah kehidupan nyata". menetapkan misi dan visi yang jelas untuk pencapaian. Kelebihan lain menggunakan rubrik adalah dapat mengurangkan masa penilaian yang mereka sediakan.PENGGUNAAN RUBRIK Rubrik sering digunakan dalam penilaian alternatif dalam pendidikan. Hal ini akan mengurangkan tekanan baik bagi pelajar mahupun guru. yang harus terikat dengan standard pendidikan yang diasaskan oleh masyarakat. Sepanjang tempoh pelajar mengikuti rubrik. semua disiplin ilmu dan kelas tersebut terpaksa . dan teguh serta tetap. Dengan rubrik. Dengan berkongsi penilaian rubrik dengan pelajar. mereka dapat mengetahui apa yang diharapkan dan dengan itu mereka tahu apa yang dianggap sebagai pekerjaan yang berkualiti. pemarkahan menjadi lebih objektif. Selain itu. Kelebihan utama bagi guru kelas adalah terletak pada kekuatan dan kejayaan rubrik klarifikasi di dalam kelas. KEPENTINGAN MENGGUNAKAN RUBRIK Salah satu kelebihan utama menggunakan rubrik adalah rubrik memberi gambaran yang jelas untuk setiap penilaian yang dibuat. rubrik menjadikan penilaian lebih efisien.

Dalam jangka masa panjang. Rubrik membantu dalam menfokuskan perhatian guru terhadap aspek tertentu yang ada dalam rubrik. tetapi rubrik ini juga membolehkan ibu bapa mengetahui penilaian terhadap anak-anak mereka. beberapa perkara tambahan juga perlu ada dalam rubrik tersebut seperti menggunakan alat-alat penilaian yang berbeza untuk memberi manfaat yang lebih. . Para guru kemudianya boleh mengutarakan lebih banyak idea dan komen dalam apa yang sedang dinilai dalam kelas mereka. Dalam jangka pendek. Hal ini dapat menggalakkan kepada percambahan idea dalam topik yang dibincangkan dan tidak hanya khusus dengan apa yang diajarkan di dalam kelas tertentu. rubrik dapat membantu untuk meningkatkan standard kredibiliti dan efektif dari kelas atau sesuatu kursus yang disertai. rubrik dapat membantu mengurangkan gangguan ibu bapa terhadap pembelajaran anak-anak mereka. Akhirnya. sekolah dapat meluaskan ruang komunikasi di antara pelajar dan guru yang mana sebelum ini mungkin tidak berlaku keadaan sedemikian. Dengan menggunakan rubrik untuk tahap kelas dan penilaian kurikulum yang luas. rubrik membantu dalam meningkatkan komunikasi antara pelajar dan guru di sekolah. Salah satu manfaat tersebut melibatkan komunikasi antara ibu bapa dan guru. tetapi juga bagaimana kurikulum tersebut diajar.berhadapan dengan tekanan dalam menanda kertas contohnya ujian ataupun peperiksaan. Falsafah perbincangan antara guru ini sangat stimulatif dan berkesan. dan membantu dalam meningkatkan kualiti profesion guru. yang mana dapat membantu guru memendekkan separuh masa penilaian pelajar. serta pengajaran yang disampaikannya. Walaupun peningkatan dalam penggunaan rubrik untuk pelajar dan guru. Sebuah rubrik yang ditulis dengan baik tidak hanya membenarkan pelajar untuk melihat bagaimana mereka dinilai.

sederhana dan lemah. Perbezaan y rubrik di IPT lebih menekankan kepada pendekatan kognitif berbanding di sekolah penilaiannya secara terus y rubrik di sekolah menilai kriteria pelajar lebih spesifik berbanding rubrik di IPT yang mana rubrik di IPT hanya menekankan kepada keupayaan pelajar y rubrik di sekolah selalunya berlandaskan format yang disediakan oleh sekolah berbanding di IPT yang menekankan pada inovasi dalam sesebuah projek amali . y Pemarkahan dibahagikan kepada empat bahagian iaitu cemerlang.H PERSAMAAN DAN PERBEZAAN Persamaan y Set kriteria yang digunakan adalah untuk tujuan pembelajaran yang digunakan untuk menilai prestasi pelajar y kriteria-kriteria yang digunakan adalah konsisten berdasarkan pada pengukuran pelajar y Standard rubrik adalah lebih mudah dan lebih telus. y Penilaian adalah berpusatkan guru/pensyarah. y Tujuan rubrik adalah untuk menilai prestasi pelajar y Pemarkahan adalah berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh guru/pensyarah. baik.

y rubrik memberi gambaran yang jelas untuk setiap penilaian yang dibuat y kriteria-kriteria yang ada menggambarkan prestasi pelajar yang sebenar Kelemahan y y y y y Penilaiaan terhadap pelajar kadang-kadang tidak tepat.H KELEBIHAN DAN KELEMAHAN Kelebihan y mengurangkan jumlah masa guru menghabiskan untuk memberi markah pada kerja pelajar. y . Penilaian berpusatkan pada guru Kriteria-kritea yang ada adalah secara formal. Kualiti penilaian tidak bergantung sepenuhnya terhadap pengetahuan pelajar Tahap pengaplikasian pelajar adalah terhad berdasarkan kriteria yang ditetapkan Kebolehpercayaan terhadap penilaian adalah tidak sepenuhnya.

H .

______________________ 2.______________________ KUMPULAN 5 1.H BORANG MARKAH MENGIKUT RUBRIK HASIL LITAR SELARI DENGAN TIGA MENTOL BIL 1 2 3 4 5 6 7 PEKARA Nyalaan Mentol Sambungan Wayar Tempat Suis Bilangan Mentol Kerjasama Kepantasan Kekemasan JUMLAH KUMPULAN 1 KUMPULAN 2 KUMPULAN 3 KUMPULAN 4 KUMPULAN 5 KUMPULAN 6 KUMPULAN 1 1.______________________ 6.______________________ 6.______________________ KUMPULAN 6 1.______________________ 3.______________________ 4.______________________ 5.______________________ 4.______________________ 6.______________________ 3.______________________ 2.______________________ .______________________ KUMPULAN 4 1.______________________ KUMPULAN 2 1.______________________ 5.______________________ 6.______________________ 3.______________________ 4.______________________ 2.______________________ 5.______________________ 3.______________________ 4.______________________ 5.______________________ 2.______________________ 4.______________________ 2.______________________ 5.______________________ 4.______________________ 3.______________________ KUMPULAN 3 1.______________________ 6.______________________ 5.______________________ 2.__________________ ____ 3.______________________ 6.

Menyambungkan selain dari selepas atau sebelum bateri Menyambungkan Sebelum bateri kutub negatif y y Mesti bersambung dengan 3 mentol Menyambung hanya 2 mentol 30% . (3 Markah) Mentol mesti bersambung pada bateri kutub negatif (3 Markah) Markah akan di tolak ½ jika hanya menyambung satu atau kedua-dua bateri (terdapat sambungan wayar di antara dua bateri). (1 Markah) y Suis mesti bersambung dengan 3 mentol.100% dari ahli kumpulan bersama menyiapkan tugasan Menyambungkan Selepas bateri kutub positif 3 Tempat Suis Markah 1.H CARA PEMARKAHAN MENGIKUT RUBRIK AMALI MEMBINA LITAR 3 MENTOL BIL PEKARA 1-2 3-4 2 Mentol sahaja yang akan menyala 1 Nyalaan Mentol Tidak menyala (1 Markah) atau satu sahaja mentol yang akan menyala (2 Markah) y y Menyambung <2½ Wayar Dengan Betul 5-6 Semua mentol akan menyala Markah 4 atau 6 akan diberikan jika menyambungkan 2 bateri dalam satu litar sah Markah akan diberikan 3 atau 5 jika wayar disambung antara bateri 1 dan bateri Menyambung 5-7 Wayar Dengan betul Menyambung2 ± 5½ Wayar dengan betul Pengiraan menyambung Wayar y 2 Sambungan Wayar y * Bateri kutub positif mesti bersambung dengan suis.71% dari ahli kumpulan bersama menyiapkan tugasan y y Murid berada dalam bentuk bulatan menyambung 3 mentol 72% . 3 atau 5 akan diberikan jika salah satu dari mentol tidak disambungkan 4 Bil Mentol Tidak menyambung pada mentol <29% dari ahli kumpulan bersama menyiapkan tugasan 5 Kerjasama y Murid memberikan pendapat Murid mempunyai tugas sendiri dalam menyiapkan tugasan .

100% Wayar yang 30% .71% Wayar yang <29% Wayar yang digunakan kemas digunakan kemas dan tidak digunakan kemas dan tidak dan tidak berpintal berpintal berpintal . 3 minit untuk meneroka fungsi kit dan 5 minit untuk membina litar menggunakan kit 72% .H Siap selepas 5 minit atau lebih dari waktu yang ditetapkan 6 Kepantasan y y Siap pada waktu yang ditetapkan Siap 5 minit atau lebih awal sebelum masa yang ditetapkan Murid dalam kumpulan akan mengangkat tangan apabila mereka sudah siap membina litar 7 Kekemasan Masa yang diberikan 10 minit ± 2 minit untuk memahamkan lukisan skematik.

rubrik yang dibina ini adalah sangat sesuai dan efektif digunakan dalam sistem penilaian terhadap pelajar.H HURAIAN RUBRIK Rubrik yang dibina ini adalah untuk pentaksiran penilaian dalam subjek Kemahiran Hidup di sekolah. . rubrik kami juga membolehkan tahap pengaplikasian pelajar adalah tidak terhad berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Ini kerana kriteria yang kami bina di dalam rubrik ini adalah bersifat menyeluruh sebagai contoh kami menilai pelajar bukan sahaja pada hasil kerja tetapi juga berdasarkan sifat pelajar dalam melakukan kerja amali. Pelajar-pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan penilaian dilakukan berdasarkan hasil kerja berkumpulan. Sistem µnumerical¶ yang kami gunakan di dalam rubrik ini adalah lebih terperinci dalam menilai tahap pencapaian pelajar sama ada sangat lemah. Ia dilihat berdasarkan kriteria seperti kejersama. Selain itu. sangat baik dan cemerlang. Antara penambahbaikan yang dilakukan dalam rubrik kami adalah menjimatkan masa guru dalam membuat penilaian ke atas pelajar kerana rubrik kami dilakukan berdasarkan kerja berkumpulan. Sebab kami menggunakan sistem ini adalah lebih memudahkan guru dalam mengetahui prestasi dan pencapaian pelajar dengan lebih terperinci. lemah. Rubrik ini dibina berdasarkan penambahbaikan daripada dua contoh rubrik yang kami analisa. Secara keseluruhannya. diharap rubrik yang kami bina ini dapat dibuat rujukan oleh guru-guru sekolah dalam melakukan penilaian terhadap pelajar mereka. baik. Rubrik ini dapat digunakan untuk menilai prestasi pelajar semasa menjalankan ujian amali Kemahiran Hidup. kekemasan dan kepantasan di dalam kumpulan. Oleh itu. sederhana.

kita menggunakan rubrik yang sesuai supaya dapatan yang kita perolehi itu sahih dan konsisten. lebih tulus dan ia juga menggambarkan criteria penilaian yang konsisten. kami mendapati bahawa rubrik adalah sebuah sistem penilaian yang sangat efektif dalam menilai prestasi pelajar di atas kertas. Merujuk kepada contoh rubrik yang kami ambil. ia perlu disesuaikan dengan kriteria pelajar tersebut ataupun sesiapa sahaja yang ingin kita nilai. Sebagai contoh. jika kita sebagai guru ingin menilai criteria para pelajar kita.H KESIMPULAN Berdasarkan kajian yang kumpulan kami jalankan. Rubrik juga membantu pelajar menjadi pengukur diri sendiri dan pekerjaan orang lain serta dapat mengurangkan jumlah guru dari menghabiskan masa untuk menilai kerja pelajar. Rubric yang digunakan di IPT dan disekolah menggunakan pendekatan yang begitu berbeza kerana ia mengikut kaedah institusi terbabit. projek. ia menunjukkan bahawa untuk menggunakan rubrik. dan tugas lain. esei. . Ia juga membantu para guru untuk membuat pemarkahan dengan lebih nudah.

html http://mathsmozac.gov.my/~riza/JaminanQ/Rubric/PO-KI-Rubrik.edu.html www.my/myweb/sani/pdf/microc_rubrik.ukm.pdf y apps.my/bppk/ptk/rubriktugasanindividu.emoe.com/2010/06/pelaksanaan-kerja-projek-matematik.blogspot.eng.H RUJUKAN y y y http://www.utem.pdf .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful