KEPENTINGAN PENDIDIKAN JASMANI DARI SEGI PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN FIZIKAL. 1. Membantumeningkatkankuasafizikal di dalamindividudengancaramelatih sistem organ mereka. a.

Sistemorganiksepertipencernaan, pernafasan, pengangkutan, perkumuhandanpengawalaturan b. Membantumenguatkanotot-ototbesar. 2. Menghasilkansistembadan yang berfungsidenganbaikdanberkesandansekaligusmembolehkanindividumenjala nkantugashariandenganbaikdandalamkeadaan yang sihat. 3. Meningkatkankemahiran neuromuscular danmembekalkanindividudengankeboleha nmelakukansesuatudengankadarke cekapan yang tinggi. 4. Meningkatkankemahirankoordinasimatadantangan. 5. Dapatmenajamkankemahiranindividudalamsesuatubidang yang diminatinya. 6. Melahirkanindividu yang sihatdarisegiluarandandalaman. 7. Menggalakkanperkembanganotakkeranas enamanmampumengurangkan stress seseorang.