KEPENTINGAN PENDIDIKAN JASMANI DARI SEGI PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN FIZIKAL. 1. Membantumeningkatkankuasafizikal di dalamindividudengancaramelatih sistem organ mereka. a.

Sistemorganiksepertipencernaan, pernafasan, pengangkutan, perkumuhandanpengawalaturan b. Membantumenguatkanotot-ototbesar. 2. Menghasilkansistembadan yang berfungsidenganbaikdanberkesandansekaligusmembolehkanindividumenjala nkantugashariandenganbaikdandalamkeadaan yang sihat. 3. Meningkatkankemahiran neuromuscular danmembekalkanindividudengankeboleha nmelakukansesuatudengankadarke cekapan yang tinggi. 4. Meningkatkankemahirankoordinasimatadantangan. 5. Dapatmenajamkankemahiranindividudalamsesuatubidang yang diminatinya. 6. Melahirkanindividu yang sihatdarisegiluarandandalaman. 7. Menggalakkanperkembanganotakkeranas enamanmampumengurangkan stress seseorang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful