SURAT KEBENARAN WARIS/PENJAGA

1. Saya ............................................................waris kepada.............................................................
Tingkatan................... membenarkan anak/tanggungan saya,menyertai lawatan ke Pameran Karnival
Sains dan Teknologi di Sekolah Menengah Kebangsaan Gemilang, Telok Air Tawar pada 5 / 8 / 2010.

Berikut adalah butiran peribadi anak/tanggungan saya :

Nama Waris/Penjaga :
No.Telefon Waris/Penjaga :
No.Kad pengenalan Pelajar :
Alamat :
Sekiranya kesihatan anak/jagaan saya terganggu dalam masa lawatan, maka saya dengan sepenuh hati
membenarkan guru/pihak pengurusan lawatan menguruskan bagi pihak saya untuk mendapatkan
rawatan perubatan.

Yang benar,


............................................... Tarikh : ......./......./2010
( )

____________________________________________________________________________________

SURAT KEBENARAN WARIS/PENJAGA

1. Saya ............................................................waris kepada.............................................................
Tingkatan................... membenarkan anak/tanggungan saya,menyertai lawatan ke Pameran Karnival
Sains dan Teknologi di Sekolah Menengah Kebangsaan Gemilang, Telok Air Tawar pada 5 / 8 / 2010.

Berikut adalah butiran peribadi anak/tanggungan saya :

Nama Waris/Penjaga :
No.Telefon Waris/Penjaga :
No.Kad pengenalan Pelajar :
Alamat :
Sekiranya kesihatan anak/jagaan saya terganggu dalam masa lawatan, maka saya dengan sepenuh hati
membenarkan guru/pihak pengurusan lawatan menguruskan bagi pihak saya untuk mendapatkan
rawatan perubatan.

Yang benar,


............................................... Tarikh : ......./......./2010
( )

/.9.7.3 202-03... %3.3.3 .7805. .!  $.

302.3 .38. 203079..3 %047%.3:3.3 0 !.207.73.9. . $.0303./..38/.9.0-...75.3%0344/$04...3 8.

.

  07:9./.3...-:97./.3507-.

78.3:3.2.9. ..38..

78..!03.   4 %00143.

.5 3.5 9.44....5  . 44/5.!03.9  &29.. 4 ...2 :...7 .5. 5. 7....5.5 459:2.3!0..7   %.2.5 /..9.15...2.7.579/..3.7 ./50303.5:.51...3.:..2 759:.2 451.2.92.5..5 4...2:.:.5 97..5:75.2.3-03.

.

   ************************************************************************************ $&#%##$.

!  $. %3.3 202-03.3 ..9.3. ..7./.7805.

3 .73.75.0303..0-.9.207.3 %047%.302.3%0344/$04. $.3 8.. 203079..38/. .3:3.38.3 0 !../...9.

.

-:97.3507-..././.3.  07:9.

78.2..3:3..9. .38.

  4 %00143..!03.78.

5../50303..:.579/.2:.92. 44/5.5:.. 5.5 3.15.3.5.2 :..51.3!0.7 ...5 9..:. 7.2.3-03...5 4.9    &29..2 759:.2.5 459:2.2 451.7   %... 4 .2.3..5 97.5:75.!03..9.44.......5 /.5.7.2..7 ....5  .

.

   .