SURAT KEBENARAN WARIS/PENJAGA

1. Saya ............................................................waris kepada.............................................................
Tingkatan................... membenarkan anak/tanggungan saya,menyertai lawatan ke Pameran Karnival
Sains dan Teknologi di Sekolah Menengah Kebangsaan Gemilang, Telok Air Tawar pada 5 / 8 / 2010.

Berikut adalah butiran peribadi anak/tanggungan saya :

Nama Waris/Penjaga :
No.Telefon Waris/Penjaga :
No.Kad pengenalan Pelajar :
Alamat :
Sekiranya kesihatan anak/jagaan saya terganggu dalam masa lawatan, maka saya dengan sepenuh hati
membenarkan guru/pihak pengurusan lawatan menguruskan bagi pihak saya untuk mendapatkan
rawatan perubatan.

Yang benar,


............................................... Tarikh : ......./......./2010
( )

____________________________________________________________________________________

SURAT KEBENARAN WARIS/PENJAGA

1. Saya ............................................................waris kepada.............................................................
Tingkatan................... membenarkan anak/tanggungan saya,menyertai lawatan ke Pameran Karnival
Sains dan Teknologi di Sekolah Menengah Kebangsaan Gemilang, Telok Air Tawar pada 5 / 8 / 2010.

Berikut adalah butiran peribadi anak/tanggungan saya :

Nama Waris/Penjaga :
No.Telefon Waris/Penjaga :
No.Kad pengenalan Pelajar :
Alamat :
Sekiranya kesihatan anak/jagaan saya terganggu dalam masa lawatan, maka saya dengan sepenuh hati
membenarkan guru/pihak pengurusan lawatan menguruskan bagi pihak saya untuk mendapatkan
rawatan perubatan.

Yang benar,


............................................... Tarikh : ......./......./2010
( )

3 .9.7805. .3...3 202-03. %3./.7.!  $.

203079. ..75...3%0344/$04..0303.3 %047%./.9.9.38/.38. $..3 0 !.302.3 8.3 .207..3:3.73.0-.

.

/../.3.-:97.3507-.  07:9..

9. .38.2..3:3..78.

78.!03..   4 %00143.

5 9..2 451./50303..5 4.5 97..2:..7 ..2 :.!03.7 .15.9.5:.3.92.2. 44/5.44..3-03..2.5.5:75.5 /.579/.2.5 459:2.:.51...3!0.. 7. 5.5...5..9  &29.3..2.5  .7.7   %......:....2 759:...5 3. 4 .

.

   ************************************************************************************ $&#%##$.

 ...9.7805. %3.7.!  $.3 .3 202-03./.3.

3 %047%.73.207.302.3:3..38.0-.0303.75.3 .9./. $..3 0 !..3%0344/$04..3 8..38/. .9.. 203079.

.

  07:9.././..3.3507-.-:97.

9.3:3.78.2..38. ..

!03.78.  4 %00143..

44..2..5.:.2 759:....2 :.3.5  .92. 7.5.7.2..5.9.15.3-03..51.3. 4 .5 9. 5.2.5 4.. 44/5.7   %.7 ..7 ...2:...3!0.2 451.579/...5 3.5:75....5 /.2.9    &29.!03.5 97.../50303..5 459:2...5:.:..

.

   .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful