SURAT KEBENARAN WARIS/PENJAGA

1. Saya ............................................................waris kepada.............................................................
Tingkatan................... membenarkan anak/tanggungan saya,menyertai lawatan ke Pameran Karnival
Sains dan Teknologi di Sekolah Menengah Kebangsaan Gemilang, Telok Air Tawar pada 5 / 8 / 2010.

Berikut adalah butiran peribadi anak/tanggungan saya :

Nama Waris/Penjaga :
No.Telefon Waris/Penjaga :
No.Kad pengenalan Pelajar :
Alamat :
Sekiranya kesihatan anak/jagaan saya terganggu dalam masa lawatan, maka saya dengan sepenuh hati
membenarkan guru/pihak pengurusan lawatan menguruskan bagi pihak saya untuk mendapatkan
rawatan perubatan.

Yang benar,


............................................... Tarikh : ......./......./2010
( )

____________________________________________________________________________________

SURAT KEBENARAN WARIS/PENJAGA

1. Saya ............................................................waris kepada.............................................................
Tingkatan................... membenarkan anak/tanggungan saya,menyertai lawatan ke Pameran Karnival
Sains dan Teknologi di Sekolah Menengah Kebangsaan Gemilang, Telok Air Tawar pada 5 / 8 / 2010.

Berikut adalah butiran peribadi anak/tanggungan saya :

Nama Waris/Penjaga :
No.Telefon Waris/Penjaga :
No.Kad pengenalan Pelajar :
Alamat :
Sekiranya kesihatan anak/jagaan saya terganggu dalam masa lawatan, maka saya dengan sepenuh hati
membenarkan guru/pihak pengurusan lawatan menguruskan bagi pihak saya untuk mendapatkan
rawatan perubatan.

Yang benar,


............................................... Tarikh : ......./......./2010
( )

!  $. %3.7805.3.3 .9./..3 202-03.7.. .

9. $./.0303..207.3 %047%..38.75.9.3:3.0-.302...73.38/.3 8.3 0 !. .3 . 203079...3%0344/$04.

.

.  07:9.././.3507-.3.-:97.

.38. .78.9..3:3.2.

.   4 %00143.78.!03.

5.2.5  ...15...:.9.92..2 :.5 459:2... 4 ..7. 7.2..3!0.2 759:.5 /.5:75.:.3.51..2..7 .2:.5 4.5 97..2 451.9  &29.....5:.2. 44/5.7   %.!03.5.3-03...7 .44.579/....5.5 3...5 9.3. 5../50303.

.

   ************************************************************************************ $&#%##$.

. .7805.9.3 ./.3..7.!  $.3 202-03. %3.

0-.207..3 0 !.3 %047%.3:3. 203079.302.9. ..3 .38/.3%0344/$04...73.75...3 8. $.0303.9.38./.

.

.3..  07:9./.3507-.-:97./.

38.9. .2..78.3:3..

.78.  4 %00143.!03.

7   %. 44/5.9    &29..2.2:.2 759:.5 4.2.51.9.2.5.15.... 5.44.!03....3.2.579/...2 :. 4 .5 459:2.5.5 9./50303.7 ..7 ..:.5 /... 7.5:75.5 97.2 451.3!0.....7...5:.5 3.3-03....3.:...5  .92.5.

.

   .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful