SURAT KEBENARAN WARIS/PENJAGA

1. Saya ............................................................waris kepada.............................................................
Tingkatan................... membenarkan anak/tanggungan saya,menyertai lawatan ke Pameran Karnival
Sains dan Teknologi di Sekolah Menengah Kebangsaan Gemilang, Telok Air Tawar pada 5 / 8 / 2010.

Berikut adalah butiran peribadi anak/tanggungan saya :

Nama Waris/Penjaga :
No.Telefon Waris/Penjaga :
No.Kad pengenalan Pelajar :
Alamat :
Sekiranya kesihatan anak/jagaan saya terganggu dalam masa lawatan, maka saya dengan sepenuh hati
membenarkan guru/pihak pengurusan lawatan menguruskan bagi pihak saya untuk mendapatkan
rawatan perubatan.

Yang benar,


............................................... Tarikh : ......./......./2010
( )

____________________________________________________________________________________

SURAT KEBENARAN WARIS/PENJAGA

1. Saya ............................................................waris kepada.............................................................
Tingkatan................... membenarkan anak/tanggungan saya,menyertai lawatan ke Pameran Karnival
Sains dan Teknologi di Sekolah Menengah Kebangsaan Gemilang, Telok Air Tawar pada 5 / 8 / 2010.

Berikut adalah butiran peribadi anak/tanggungan saya :

Nama Waris/Penjaga :
No.Telefon Waris/Penjaga :
No.Kad pengenalan Pelajar :
Alamat :
Sekiranya kesihatan anak/jagaan saya terganggu dalam masa lawatan, maka saya dengan sepenuh hati
membenarkan guru/pihak pengurusan lawatan menguruskan bagi pihak saya untuk mendapatkan
rawatan perubatan.

Yang benar,


............................................... Tarikh : ......./......./2010
( )

 .!  $.3 .../.3 202-03.3.9.7. %3.7805.

9.38..207.75.. .3:3.9.3 ..73.0303.3 %047%.302. $.3 0 !./... 203079.38/..3%0344/$04.3 8.0-.

.

.-:97..3507-./.3./.  07:9.

3:3. ...9.38.78.2.

   4 %00143.78..!03.

.5...2.7 .7 .2 451.3.5:75.5..2 759:. 7...:..51.9  &29.5 97.5 3..579/.3.7   %.2 :...5 /.:.2:...5 9.5:... 5.2. 44/5.5 459:2.7....3-03.5.2....9.5  .3!0.44./50303..92.15.5 4...!03.2.. 4 .

.

   ************************************************************************************ $&#%##$.

3.3 .7.9./.7805. ..3 202-03. %3.!  $..

75.3 8. 203079....3 0 !.3%0344/$04..3 .3 %047%..0-.302.207./. $. .9.0303.73.38.9.38/..3:3.

.

3././..-:97..3507-.  07:9.

78.2.38.9. .3:3...

!03.78.  4 %00143..

:.5 /..3!0.!03..5 9... 5.7 ...2 451.9    &29.15.....5 3.7   %./50303.9.:.2 :..2.2...51.. 7.7 .3-03.2.92.2 759:.5....5  .5.5 4.5 97.579/.5..44.5:75..3...2:.5:.2..7..3..5 459:2. 4 . 44/5.

.

   .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful