SURAT KEBENARAN WARIS/PENJAGA

1. Saya ............................................................waris kepada.............................................................
Tingkatan................... membenarkan anak/tanggungan saya,menyertai lawatan ke Pameran Karnival
Sains dan Teknologi di Sekolah Menengah Kebangsaan Gemilang, Telok Air Tawar pada 5 / 8 / 2010.

Berikut adalah butiran peribadi anak/tanggungan saya :

Nama Waris/Penjaga :
No.Telefon Waris/Penjaga :
No.Kad pengenalan Pelajar :
Alamat :
Sekiranya kesihatan anak/jagaan saya terganggu dalam masa lawatan, maka saya dengan sepenuh hati
membenarkan guru/pihak pengurusan lawatan menguruskan bagi pihak saya untuk mendapatkan
rawatan perubatan.

Yang benar,


............................................... Tarikh : ......./......./2010
( )

____________________________________________________________________________________

SURAT KEBENARAN WARIS/PENJAGA

1. Saya ............................................................waris kepada.............................................................
Tingkatan................... membenarkan anak/tanggungan saya,menyertai lawatan ke Pameran Karnival
Sains dan Teknologi di Sekolah Menengah Kebangsaan Gemilang, Telok Air Tawar pada 5 / 8 / 2010.

Berikut adalah butiran peribadi anak/tanggungan saya :

Nama Waris/Penjaga :
No.Telefon Waris/Penjaga :
No.Kad pengenalan Pelajar :
Alamat :
Sekiranya kesihatan anak/jagaan saya terganggu dalam masa lawatan, maka saya dengan sepenuh hati
membenarkan guru/pihak pengurusan lawatan menguruskan bagi pihak saya untuk mendapatkan
rawatan perubatan.

Yang benar,


............................................... Tarikh : ......./......./2010
( )

 %3./.7.3.9. ..7805.3 .3 202-03..!  $.

. $.302.9. 203079.3 .3 0 !...0303.75.73..0-./..9.3:3.3 %047%..38.3%0344/$04.38/.3 8.207. .

.

/.  07:9./.3..-:97..3507-.

 ..2.38..3:3.78.9.

   4 %00143.78.!03..

:.3-03.5 9.5.........5.2:..2. 44/5.:.92.7.7 ..5 97.7   %.51..5:..5 /.2 759:..3.. 4 ..7 .3.5 3.2..2..3!0...9  &29..5  ./50303.2 451..2..!03..5 4.44.15. 7.5 459:2.5:75.579/.2 :. 5..5.9.

.

   ************************************************************************************ $&#%##$.

 .7.3 ...3.3 202-03./.7805. %3.9.!  $.

.73.38.302.3 0 !.0303...3 .75..9. $.. .3:3. 203079.207..3 8.38/.3%0344/$04./.3 %047%.0-.9.

.

  07:9./..3.3507-.-:97../.

.9.78.38.2.3:3. ..

78..!03.  4 %00143.

.15...2.... 4 .:.2 :..7 ..2..:...5.9    &29.. 44/5. 7.3. 5.5 /.2..7 .5:../50303.5 459:2.579/.5 3.7..44.3.2 451.2:...9.2..5  ...2 759:.3-03..5:75..7   %.!03.51.3!0..92.5.5 9..5.5 97.5 4.

.

   .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful