KDN:SM 03/1122/8

(

)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

ARAHAN PENTADBIRAN BILANGAN 2 TAHUN 2009

Semua Ketua Jabatan / Setiausaha Bahagian / Ketua Unit PELAKSANAAN MODUL PENGURUSAN SARAAN, FAEDAH DAN GANJARAN SUBMODUL PENGURUSAN CUTI (CUTI REHAT) TUJUAN

(1)

Arahan ini bertujuan menguatkuasakan pelaksanaan pengurusan cuti

rehat melalui aplikasi HRMIS selaras dengan pelan pelaksanaan HRMIS Kementerian Dalam Negeri yang berpandukan pelan pelaksanaan HRMIS Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).

LATAR BELAKANG

(2)

Submodul Pengurusan Cuti (Cuti Rehat) adalah salah satu submodul di

bawah Modul Pengurusan Saraan, Faedah dan Ganjaran dalam aplikasi HRMIS. Pelaksanaan submodul ini membolehkan pegawai perkhidmatan awam membuat perancangan dan membuat permohonan cuti rehat secara dalam talian melalui media elektronik.

(3)

Selaras dengan hasrat Kerajaan untuk mewujudkan satu sistem

pemantauan yang lebih berkesan, semua fungsi berkaitan dengan permohonan cuti bermula dari proses memohon sehingga meluluskan cuti boleh dibuat melalui HRMIS. 1

Justeru itu. dan b) menyemak data sejarah cuti dan maklumat GCR yang dimasukkan ke dalam HRMIS adalah selari dengan data sebenar. 2 . adalah mustahak pegawai-pegawai yang diberi kuasa menyokong. (5) Maklumat yang dijana melalui pelaksanaan submodul ini merupakan satu rekod yang sah dan jabatan boleh menggunakannya sebagai dokumen sokongan kepada Rekod Perkhidmatan dalam melaksanakan sebarang urusan perkhidmatan.(4) Submodul ini dibangunkan berasaskan dasar dan peraturan perkhidmatan awam yang sedang berkuat kuasa. adalah menjadi tanggungjawab semua pegawai melakukan perkara-perkara berikut:- a) menyemak kelayakan cuti di dalam HRMIS adalah selari dengan kelayakan sebenar. (8) Pemilik Kompetensi adalah bertanggungjawab untuk mencetak permohonan cuti rehat yang telah diluluskan dan diserahkan kepada Pentadbir Cuti Bahagian bagi tujuan rekod. melulus dan mentadbir cuti melaksanakan tanggungjawab ini dengan sebaik-baiknya bagi memastikan kesahihan dan ketepatan rekod. (6) Sehubungan dengan pelaksanaan Submodul Pengurusan Cuti (Cuti Rehat) di dalam aplikasi HRMIS. pegawai adalah tertakluk kepada pematuhannya seperti yang diperuntukkan di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Oleh itu. (7) Penyemakan maklumat-maklumat di atas adalah penting bagi memastikan pegawai mendapat faedah persaraan yang sewajarnya apabila bersara nanti.

(10) Sebelum 10 Januari setiap tahun. PERTANYAAN (12) Sebarang pertanyaan berkenaan arahan ini boleh diajukan kepada:- Setiausaha Bahagian Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Kementerian Dalam Negeri Aras 3.P. Kompleks D. menyokong. Panduan Pengguna (11) “Panduan Pengguna Submodul Pengurusan Cuti” adalah seperti di Lampiran I. Panduan ini mengandungi langkah-langkah pelaksanaan serta tatacara memohon.(9) Pada 1 Januari setiap tahun. Pentadbir Cuti agensi adalah bertanggungjawab mencetak laporan cuti tahun sebelumnya bagi setiap pemilik kompetensi untuk tujuan rekod di dalam Buku Rekod Perkhidmatan. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62546 W. melulus dan mentadbir cuti melalui aplikasi HRMIS. PUTRAJAYA Telefon : 03-8886 8238 / 8225 Faks : 03-8888 0756/03-8888 8812 E-mel : helpdesk_hrmis@moha. Pentadbir Cuti Bahagian / Unit adalah bertanggungjawab menjana kelayakan cuti tahun semasa pemilik kompetensi di Bahagian / Unit masing-masing bagi membolehkan permohonan cuti dilakukan.gov. Blok D2.my 3 .

peruntukan arahan ini pada keseluruhannya dipanjangkan kepada semua Jabatan di bawah Kementerian Dalam Negeri. (15) Tertakluk kepada kesediaan Jabatan-Jabatan termasuk RELA. PEMAKAIAN (14) Arahan ini dikuatkuasakan sepenuhnya kepada semua Bahagian di Kementerian Dalam Negeri kecuali RELA. Dengan berkuatkuasanya arahan ini. penggunaan borang permohonan cuti rehat semasa adalah dihentikan.TARIKH KUAT KUASA (13) Arahan ini berkuat kuasa mulai tarikh ia dikeluarkan. 4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful