KDN:SM 03/1122/8

(

)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

ARAHAN PENTADBIRAN BILANGAN 2 TAHUN 2009

Semua Ketua Jabatan / Setiausaha Bahagian / Ketua Unit PELAKSANAAN MODUL PENGURUSAN SARAAN, FAEDAH DAN GANJARAN SUBMODUL PENGURUSAN CUTI (CUTI REHAT) TUJUAN

(1)

Arahan ini bertujuan menguatkuasakan pelaksanaan pengurusan cuti

rehat melalui aplikasi HRMIS selaras dengan pelan pelaksanaan HRMIS Kementerian Dalam Negeri yang berpandukan pelan pelaksanaan HRMIS Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).

LATAR BELAKANG

(2)

Submodul Pengurusan Cuti (Cuti Rehat) adalah salah satu submodul di

bawah Modul Pengurusan Saraan, Faedah dan Ganjaran dalam aplikasi HRMIS. Pelaksanaan submodul ini membolehkan pegawai perkhidmatan awam membuat perancangan dan membuat permohonan cuti rehat secara dalam talian melalui media elektronik.

(3)

Selaras dengan hasrat Kerajaan untuk mewujudkan satu sistem

pemantauan yang lebih berkesan, semua fungsi berkaitan dengan permohonan cuti bermula dari proses memohon sehingga meluluskan cuti boleh dibuat melalui HRMIS. 1

(5) Maklumat yang dijana melalui pelaksanaan submodul ini merupakan satu rekod yang sah dan jabatan boleh menggunakannya sebagai dokumen sokongan kepada Rekod Perkhidmatan dalam melaksanakan sebarang urusan perkhidmatan. (6) Sehubungan dengan pelaksanaan Submodul Pengurusan Cuti (Cuti Rehat) di dalam aplikasi HRMIS. Oleh itu. (7) Penyemakan maklumat-maklumat di atas adalah penting bagi memastikan pegawai mendapat faedah persaraan yang sewajarnya apabila bersara nanti. adalah mustahak pegawai-pegawai yang diberi kuasa menyokong. melulus dan mentadbir cuti melaksanakan tanggungjawab ini dengan sebaik-baiknya bagi memastikan kesahihan dan ketepatan rekod. Justeru itu. adalah menjadi tanggungjawab semua pegawai melakukan perkara-perkara berikut:- a) menyemak kelayakan cuti di dalam HRMIS adalah selari dengan kelayakan sebenar. dan b) menyemak data sejarah cuti dan maklumat GCR yang dimasukkan ke dalam HRMIS adalah selari dengan data sebenar. 2 .(4) Submodul ini dibangunkan berasaskan dasar dan peraturan perkhidmatan awam yang sedang berkuat kuasa. (8) Pemilik Kompetensi adalah bertanggungjawab untuk mencetak permohonan cuti rehat yang telah diluluskan dan diserahkan kepada Pentadbir Cuti Bahagian bagi tujuan rekod. pegawai adalah tertakluk kepada pematuhannya seperti yang diperuntukkan di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.

Panduan Pengguna (11) “Panduan Pengguna Submodul Pengurusan Cuti” adalah seperti di Lampiran I. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62546 W. Pentadbir Cuti agensi adalah bertanggungjawab mencetak laporan cuti tahun sebelumnya bagi setiap pemilik kompetensi untuk tujuan rekod di dalam Buku Rekod Perkhidmatan. melulus dan mentadbir cuti melalui aplikasi HRMIS. Kompleks D. menyokong.P. Panduan ini mengandungi langkah-langkah pelaksanaan serta tatacara memohon.my 3 . Blok D2. (10) Sebelum 10 Januari setiap tahun. Pentadbir Cuti Bahagian / Unit adalah bertanggungjawab menjana kelayakan cuti tahun semasa pemilik kompetensi di Bahagian / Unit masing-masing bagi membolehkan permohonan cuti dilakukan.gov. PUTRAJAYA Telefon : 03-8886 8238 / 8225 Faks : 03-8888 0756/03-8888 8812 E-mel : helpdesk_hrmis@moha. PERTANYAAN (12) Sebarang pertanyaan berkenaan arahan ini boleh diajukan kepada:- Setiausaha Bahagian Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Kementerian Dalam Negeri Aras 3.(9) Pada 1 Januari setiap tahun.

4 . PEMAKAIAN (14) Arahan ini dikuatkuasakan sepenuhnya kepada semua Bahagian di Kementerian Dalam Negeri kecuali RELA. Dengan berkuatkuasanya arahan ini. (15) Tertakluk kepada kesediaan Jabatan-Jabatan termasuk RELA. peruntukan arahan ini pada keseluruhannya dipanjangkan kepada semua Jabatan di bawah Kementerian Dalam Negeri. penggunaan borang permohonan cuti rehat semasa adalah dihentikan.TARIKH KUAT KUASA (13) Arahan ini berkuat kuasa mulai tarikh ia dikeluarkan.