http://www.kias.edu.my/tayamum.

htm KONSEP TAYAMMUM MENURUT PERSPEKTIF HUKUM Oleh: Mohd Rawizal bin Mohd Nawi B.A Syariah Islamiah Pendahuluan Dalam bab ini, penulis akan mengemukakan definisi-definisi tayammum menurut perspektif hukum serta konsepkonsep yang berkaitan dengan tayammum dari semua aspek. Dalam bab ini juga, huraian yang terperinci dinyatakan dalam setiap fakta berdasarkan kepada pandangan dari semua Ulama'' mazhab berserta dengan qaul yang paling rajih agar setiap kenyataan dapat dikemukakan dengan lebih jelas. Walaupun begitu, terdapat juga sesetengah fakta yang hanya ditumpukan kepada mazhab yang utama iaitu mazhab Syafi'ie dan Jumhur Ulama'. Definisi Tayammum Tayammum dari segi bahasa ialah ‫( القصد‬sengaja). (Dr. Wahbah al-Zuhaili. 1984: 560) Pengertian ini diambil dari firman Allah S.W.T: (Al-Baqarah: 267) Maksudnya: " Dan janganlah kamu 'sengaja' memilih buruk daripadanya, lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat. " Dengan pengertian ini juga, penyair berkata: Maksudnya: " Aku 'menyengaja' kepada kamu jika tidak aku dapati orang yang mempunyai akal fikiran. Dan barangsiapa tidak mendapati air bertayammumlah dengan tanah." Manakala dari segi istilah Syara', tayammum bermaksud 'menyengaja' atau menghendaki pada tanah untuk menyapu muka dan dua tangan dengan niat yang mengharuskan solat. (Al-Syeikh Hassan Ayub. 1422H/2002 : 61) Di dalam Kamus Istilah Fiqh pula mendefinisikan tayammum iaitu menyapukan debu atau tanah ke wajah dan kedua tangan hingga kedua siku dengan beberapa syarat, yang berfungsi sebagai pengganti wudhuk atau mandi sebagai rukhsah (kemudahan) bagi mereka yang berhalangan atau tidak dapat menggunakan air. (M. Abd. Mujieb, Mabruri Tholhah, Syafi'iyah Am. 1997: 382-383) Tayammum dari segi istilah Syara' juga telah diberikan pelbagai pentakrifan oleh para Fuqaha' dengan istilah yang seakan-akan hampir maksudnya. Imam Hanafi mentakrifkan tayammum iaitu menyapu muka dan kedua-dua tangan dengan tanah yang bersih. Berkata Imam Malik pula tayammum bererti bersuci menggunakan tanah atau debu yang meliputi dengan menyapu muka dan kedua-dua tangan dengan niat. Manakala Imam Syafi'e pula mentakrifkan tayammum iaitu menyampaikan atau menyapukan tanah kepada muka dan dua tangan sebagai ganti kepada wudu' atau mandi janabah atau seumpamanya dengan syarat-syarat yang tertentu. Mengikut pendapat Abu Hanifah pula tayammum ialah menyapu muka dan dua tangan dengan tanah yang bersih di atas jalan yang tertentu. (Dr. Wahbah al-Zuhaili. 1984 : 560-561) Dalam terminologi fiqh tayammum diertikan dengan menyampaikan tanah ke muka dan dua tangan sebagai ganti

daripada wudhu dan mandi dengan syarat-syarat yang tertentu. Tayammum merupakan spesifik umat Islam yang disyari'atkan pada peperangan Bani Mustaliq tahun keenam hijrah. Ketika itu Aisyah kehilangan kalungnya, lalu Rasulullah S.A.W mengutus orang mencarinya, kemudian waktu solat datang sedangkan air tidak ada, maka turunlah ayat tayammum. (Dr. A. Rahman Ritonga, Dr. Zainuddin Tanjung. 1999: 79) Ini berdasarkan hadis: (Riwayat alBukhari, (b) 332: 200) Maksudnya: " Dari Aisyah bahawasanya ia meminjam kalung dari Asma', lalu kalung itu hilang. Kemudian Rasulullah S.A.W mengutus seseorang (untuk mencarinya), akhirnya kalung tadi dapat ditemukan. Lalu waktu solat tiba dan tidak ada air di sana. Mereka solat (tanpa wudu') dan memberitahukan kepada Rasulullah S.A.W. Maka Allah menurunkan ayat-ayat tayammum". Usaid bin Hudhair berkata kepada Aisyah: " Semoga Allah melimpahkan pahala kebaikan bagimu. Demi Allah, apabila sesuatu hal terjadi padamu padahal engkau tidak menyukainya, Allah menjadikan hal itu mengandung kebaikan bagimu dan bagimu kaum muslimin." Dalil pensyariatan tayammum Tayammum disyari'atkan berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah serta Ijma'. Firman Allah S.W.T: (An-Nisa': 43) Maksudnya: " Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci): Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." Berdasarkan hadis Abu 'Umamah al-Bahili, bahawa Nabi S.A.W bersabda: (Riwayat Ahmad, (b) 22133: 313) Maksudnya: "Seluruh bumi dijadikan bagiku dan bagi umatku sebagai masjid dan alat bersuci. Maka di mana pun seseorang dari umatku harus mengerjakan solat, di situ pulalah terdapat alat untuk bersuci." Dari 'Imran Ibn Hussain r.a berkata: (Riwayat al-Bukhari, (b) 348: 161-162) Maksudnya: " Sesungguhnya Rasulullah S.A.W telah melihat seorang lelaki mengasingkan diri, tidak bersembahyang bersama dengan satu kaum. Melihat itu, Rasulullah S.A.W bertanya: 'Wahai fulan apakah yang menghalang kamu bersembahyang bersama-sama dengan kaum itu?' Orang itu menjawab: 'Saya sedang janabah dan tidak mendapat air'. Mendengar perkara itu, Rasulullah S.A.W. bersabda: 'Gunakanlah tanah (bertayammum); sesungguhnya itu adalah cukup bagi engkau." Manakala dalil Ijma' pula mengharuskan tayammum berdasarkan kesepakatan seluruh umat Islam (Dr. Wahbah alZuhaili. 1984 : 562) Ibadat yang harus dikerjakan dengan bertayammum Bersuci dengan bertayammum mengharuskan baginya tiga martabat ibadah yang berikut:

Pertama : Solat-solat fardhu dan tawaf fardhu serta khutbah solat jumaat. Kedua : Solat-solat sunat dan tawaf sunat serta solat jenazah. Ketiga : Sujud Tilawah dan sujud Syukur, menyentuh musyhaf dan membaca al-Quran bagi orang berjunub. Maka sesiapa yang berniat salah satu daripada martabat yang pertama, harus baginya mengerjakan ibadat yang satu itu dan harus juga baginya mengerjakan semua ibadat dalam martabat yang kedua dan ketiga. Sesiapa yang berniat salah satu ibadat daripada martabat yang kedua, harus baginya mengerjakan semua martabat itu dan semua ibadat martabat ketiga tetapi tidak diharuskan samasekali baginya mengerjakan daripada martabat yang pertama. Manakala sesiapa yang berniat untuk salah satu ibadat martabat ketiga, harus untuknya mengerjakan semua ibadat dalam martabat ketiga tetapi tidak harus samasekali mengerjakan ibadat dalam martabat kedua dan ketiga. (Al-Syeikh, Dr. Abd. Fattah Hussin. 1411H/1991: 229) Hadas yang dibolehkan bertayammum Diharuskan bertayammum sebagai ganti wudu' bagi seseorang yang berhadas kecil, mandi junub bagi seseorang yang berhadas besar samada disebabkan janabah, haid dan nifas atau ketika ketiadaan air serta tidak mampu menggunakan air dengan apa jua sebab sekalipun. Ini berpandukan kepada dalil-dalil al-Quran dan juga Hadis Nabi S.A.W sepertimana berikut:

i. Bertayammum Daripada Hadas Kecil: Firman Allah S.W.T: (Al-Maidah: 6) Maksudnya: " Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau sudah buang air atau kamu menyentuh perempuan, kemudian kamu tiada memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang suci, maka sapulah mukamu dan kedua belah tanganmu dengan tanah itu." Abu Sa'id al-Khudri r.a berkata: (Riwayat Abu Daud, (b) 338: 241) Maksudnya: " Dua orang lelaki telah keluar untuk bermusafir, kebetulan ketika datangnya waktu sembahyang mereka tidak mendapati air, lalu bertayammumlah kedua-duanya dengan tanah yang baik dan bersembahyang. Kemudian keduaduanya mendapati air, sedangkan waktu belum habis. Maka salah seorang mereka telah mengulangi sembahyangnya dan seorang lagi tidak mengulangi. Kemudian mereka berjumpa Rasulullah S.A.W. lalu menerangkan keadaan yang demikian. Setelah itu Rasul bertanya kepada yang tidak mengulangi sembahyangnya: ' Pekerjaan engkau sesuai dengan Sunnah dan sembahyang engkau mencukupi'. Kepada yang berwudhu dan mengulangi pula baginda berkata: ' Engkau memperoleh dua pahala'." ii. Bertayammum Daripada Hadas Besar:

Firman Allah S.W.T dalam surah an-Nisa': (An-Nisa': 43) Maksudnya: " Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengerjakan sembahyang ketika kamu sedang mabuk, kecuali jika kamu telah mengetahui apa-apa yang kamu katakan dan jangan pula sedang junub (sudah bercampur dengan isterimu), kecuali melalui jalan (tempat sembahyang), sehingga kamu mandi lebih dahulu. Kalau kamu sakit atau dalam perjalanan atau datang salah seorang diantara kamu dari tempat buang air atau kamu menyentuh perempuan, sedang kamu tidak memperoleh air, maka hendaklah kamu bertayammum…" Kemudian, dalil hadis tentang janabah: (Riwayat al-Bukhari, (b) 344: 210) Maksudnya: " Dari 'Imran bin Hussain al-Khuza'iy bahawa sesungguhnya Rasulullah S.A.W. melihat seorang lelaki yang menyendiri, sedang dia sendiri tidak ikut mengerjakan solat bersama-sama satu kaum. Baginda bertanya kepadanya: 'Apakah yang menghalangi kamu untuk ikut bersembahyang bersama-sama kaum itu?' Kemudian orang tadi menjawab: ' Wahai Rasulullah, saya sedang junub dan tidak ada air.' Baginda lalu bersabda: " Lakukanlah tayammum dengan tanah yang bersih dan itu sudah cukup bagimu. " Sebab-sebab Yang Mengharuskan Tayammum Para pakar fiqh telah menetapkan beberapa keadaan yang menyebabkan seseorang boleh bertayammum sebagai berikut: 1) Ketiadaan air: Para Fuqaha' menetapkan ketiadaan air sebagai salah satu penyebab diharuskan bertayammum. Hal ini ditetapkan berdasarkan firman Allah: (An-Nisa': 43) Maksudnya: " …lalu tidak kamu peroleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (suci)". Ketiadaan air hendaklah dikira setelah dilakukan pencarian dan menyakini tiadanya air yang membolehkannya untuk bertayammum. Selain itu, termasuk juga ke dalam pengertian ini ada air dalam jumlah yang sedikit yang tidak cukup untuk wudu' atau mandi, dan ada air tetapi harganya melebihi harga pasaran sehingga sulit membelinya. Termasuk juga, adanya air tetapi berada di tempat yang cukup jauh dan untuk mencarinya mengalami kesulitan. Menurut Imam Syafi'ie air yang sedikit yang tidak memadai untuk berwudu' atau mandi wajib dipergunakan untuk berwudu' atau mandi, kemudian diiringi dengan tayammum pada bahagian anggota wudu' atau badan yang belum terkena air. Abu Hurairah r.a berkata, bersabda Rasulullah S.A.W: (Riwayat Muslim (b) 6113: 1035-1036 ) Maksudnya: " Apabila aku menegah kamu dari sesuatu urusan, jauhilah ia, dan apabila aku memerintahkan kamu sesuatu urusan, maka kerjakanlah seberapa yang kamu sanggupi". Tayammum tidak boleh dilakukan bila ada air yang dapat dibeli dengan harga pasaran. Maka wajib membelinya

sekiranya harta itu tidak diperlukan untuk menjelaskan hutang atau menanggung belanja musafir sekalipun memberi nafkah kepada binatang yang dihormati dan sebagainya. (Dr. Wahbah al-Zuhaili. 1984 : 572) Begitu juga halnya bila ada orang yang berbaik hati untuk memberi air. Di samping itu bila seseorang dalam perjalanan lupa bahawa dia membawa air, lantas dia bertayammum, kemudian dia ingat setelah lewat waktu solat, maka menurut pendapat sebahagian golongan Syafi'iyyah, Abu Yusuf dan Malikiyyah solatnya diqadha', kerana dia telah memperoleh air. Menurut Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan dia tidak wajib mengqadha', kerana orang tersebut dianggap tidak memperoleh air. Tetapi kalau dia sedang dalam keadaan solat, lalu mengingat bahawa air ada, maka Ulama' sepakat untuk membatalkan solat dan mengulanginya dengan wudu'. (Dr. A. Rahman Ritonga, Dr. Zainuddin Tanjung. 1999: 80-81) Menurut golongan Syafi'iyah orang muqim (yang tidak sedang dalam perjalanan) yang bertayammum kerana ketiadaan air wajib mengqadha' solatnya bila air sudah ada, kerana tayammum bukan merupakan rukhsah bagi yang bermuqim. Begitu juga orang yang melakukan perjalanan maksiat, kerana mereka tidak termasuk orang mendapat rukhsah. Yang mendapat rukhsah tayammum adalah orang yang melakukan perjalanan mubah, sunat atau wajib. Bagi Ulama'' lain dan pendapat yang lebih kuat dari golongan Hanabilah solatnya tidak mesti diulang. (Dr. A. Rahman Ritonga, Dr. Zainuddin Tanjung. 1999: 81) 2) Keuzuran untuk menggunakan air: Termasuk ke dalam pengertian ini orang yang dipenjara dalam rumah tahanan yang terletak di pinggir sungai, dan dia tidak memperoleh izin keluar mendapatkan air untuk wudu'. Demikian halnya orang yang diikat dipinggir kali dan orang yang tidak berani keluar rumah mengambil air kerana menurut biasa ada bahaya yang mengancam jiwanya. Demikian juga orang yang khawatir diganggu oleh binatang buas atau oleh musuh di tempat yang terdapatnya air, (Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Muhammad. 1414H/1993: 117-118) ataupun khuatir ditinggalkan oleh teman-temannya dalam suatu perjalanan. (Ar-Rahbawi, 'Abdul Qadir. 1994: 137) Terhadap orang yang berada dalam keadaan tersebut dibolehkan tayammum, meskipun air ada disekitarnya. 3) Dalam keadaan sakit atau luka: Orang sakit bila khawatir memakai air dapat melakukan tayammum untuk mengangkatkan hadas. Kekhawatiran itu ada 3 kemungkinan, iaitu: i. Seandainya dia berwudhuk dalam keadaan sakit seperti itu, khawatir akan kehilangan nyawanya atau anggota tubuhnya atau kehilangan manfaat dari bahagian anggota tubuhnya. Boleh disamakan dengan hal tersebut, iaitu manakala ia mempunyai penyakit yang tidak mengkhawatirkan tetapi dia takut menggunakan air yang boleh membahayakan penyakitnya. Orang seperti ini juga diperbolehkan bertayammum menurut mazhab yang kuat. Ibnu 'Abbas r.a. berkata, bersabda Rasulullah S.A.W: (Riwayat al-Daruqutni, (b) 666 : 413) Maksudnya: " Apabila seseorang lelaki beroleh luka di dalam peperangan atau beroleh luka-luka bisul, lalu berjunub, maka ia takut mati jika mandi, hendaklah ia bertayammum". ii. Khawatir sakitnya akan bertambah, meskipun tidak mempengaruhi masa sembuhnya. Atau khawatir lambat sembuhnya, meskipun sakitnya tidak bertambah. Atau khawatir sakitnya semakin parah, iaitu sakit yang terus

menerus hingga membuatkan badannya kurus. Atau khawatir akan menimbulkan cacat yang buruk, seperti kulit badan menjadi hitam, seperti anggota bahagian wajah dan lain-lain. Dalam semua masalah ini ada khilaf yang banyak di kalangan para Ulama'. Qaul yang rajih, membolehkan tayammum. Yang dibuat alasan untuk cacat yang buruk, iaitu dapat membuat kelainan pada bentuk anggota badan dan cacatnya (membekas) seumur hidup. iii. Orang yang khawatir mendapat cacat sedikit, seperti ada bekas bintik-bintik atau ada sedikit warna hitam, atau khawatir mendapat cacat yang buruk pada selain anggota yang kelihatan (ketika bekerja); atau orang itu mempunyai penyakit yang dia sendiri tidak takut akan mendapatkan sesuatu yang dikhawatirkan di belakang hari jika menggunakan air, walaupun ketika itu ia merasa kesakitan, seperti ada lukanya atau kedinginan atau kepanasan. Tidak boleh bertayammum kerana sakit-sakit yang seperti ini tanpa ada khilaf. (Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Muhammad. 1414H/1993: 113-114) Hal-hal seperti ini diketahui dengan kebiasaan atau melalui nasihat dari doktor yang pakar sekalipun bukan muslim, demikian menurut pendapat golongan Malikiyyah dan Syafi'iyyah. Tetapi bagi golongan Hanafiyyah dan Hanabilah doktornya di syaratkan seorang muslim. (Dr. A. Rahman Ringota, Dr. Zainuddin Tanjung. 1999: 82) 4) Memerlukan air: Seseorang yang memiliki air dalam jumlah yang mencukupi sekadar untuk wudu' atau mandi, tetapi dia sangat memerlukannya untuk keperluan lain yang akan menyelamatkan jiwanya dari kemudaratan, maka ketika itu ia dibolehkan bertayammum, meskipun dia memiliki air. Keperluan tersebut adalah keperluan yang tinggi, bilamana tidak ada air dapat menimbulkan kebinasaan atau kesulitan, seperti kehausan yang diderita baik oleh manusia mahupun oleh binatang ternak dan keperluan lainnya. Termasuk juga ke dalamnya keperluan untuk minuman anjing pemburu atau penjaga kebun. Lain halnya untuk keperluan orang kafir harbi dan anjing yang tidak dibolehkan Syara' memeliharanya. Menurut Hanabilah (keperluan ini tidak menghalangi untuk memakai air). Sebagai contoh dalam keadaan ini seandainya terdapat seorang lelaki meninggal dunia. Orang tersebut mempunyai air tetapi teman-temannya banyak yang kehausan. Maka teman-temannya itu boleh minum air itu dan mentayammumkan mayat itu sebagai ganti memandikannya. Dan teman-teman yang ikut minum itu wajib membayar harga air yang diminumnya dan hasilnya dimasukkan pada harta warisan. (Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Muhammad. 1414H/1993: 118) Bentuk-bentuk keperluan lain menurut pakar fiqh Syafi'iyyah adalah seperti keperluan untuk memasak, untuk dimasak, dan untuk menghilangkan najis yang tidak dimaafkan yang melekat di badan. (Dr. A. Rahman Ritonga, Dr. Zainuddin Tanjung. 1999: 82) Jika najis terdapat di pakaian, hendaklah air itu digunakan untuk berwudu' dan solat dalam keadaan tidak menutup aurat jika tidak ada penutup (yang suci) lain, dan solat tersebut tidak perlu diulangi. 5) Khawatir kehilangan harta jika mencari air: Menurut Malikiyah orang yang sanggup memakai air dan yakin bahawa air akan diperoleh jika dicari, tetapi timbul kekhawatiran akan kehilangan harta jika pencarian dilakukan, dibolehkan tayammum. Tidak dibezakan apakah orang tersebut dalam perjalanan atau bermuqim, tidak dibezakan juga kekhawatiran terhadap harta sendiri atau milik orang lain yang berada di tangannya. Menurut selain Malikiyyah kekhawatiran terhadap musuh, pencuri atau kebakaran membolehkan tayammum lebih dahulu tanpa mencari air. Kekhawatiran itu boleh terjadi atas diri sendiri, harta,

keamanan atau kekhawatiran terhadap orang berhutang yang hartanya sedang dalam keadaan yang berkuasa. 6) Keadaan sangat dingin: Dari 'Amru bin 'Ash r.a berkata: (Riwayat Abu Daud, (b) 334: 238) Maksudnya: " Pernah aku bermimpi (sehingga junub) pada suatu malam yang dingin ketika peperangan Zatus Salasil, jika aku mandi maka aku khawatir binasa (mati), sebab itu aku bertayammum, kemudian mengerjakan solat subuh bersama sahabat-sahabatku (sebagai imam). Setelah para sahabatku menuturkan hal yang menimpaku itu kepada nabi S.A.W, maka beliau bersabda: ' Wahai 'Amr, apakah kamu mengerjakan solat bersama para sahabatmu dalam keadaan junub?' Maka aku sampaikan kepada beliau, alasanku yang membuat aku tidak mandi, dan aku menjawab: Saya ketahui Allah berfirman: " Dan janganlah kamu bunuh diri, sesungguhnya Allah Maha Menyayangimu ". Maka Rasulullah S.A.W. tertawa tidak bersabda sesuatu pun." Berdasarkan hadis ini terdapat iqrar atau persetujuan dari Nabi, dan iqrar adalah hujjah (suatu dalil) kerana Nabi tidak akan menyetujui sesuatu yang salah. (Ar-Rahbawi, 'Abdul Qadir. 1994: 139) Maka, jika seseorang khawatir akan berbahaya menggunakan air kerana terlalu dingin dan air tersebut tidak dapat di panaskan, dibolehkan tayammum. Golongan Hanafiyyah mensyaratkan boleh tayammum jika khawatir membawa kematian atau lenyapnya sebahagian anggota badan. Hal ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang junub dan tidak dapat memanaskan air. Sedangkan bagi orang yang berhadas kecil menurut Hanafiyah tidak boleh bertayammum dengan alasan sangat dingin. Sebagaimana golongan Hanafiyyah, golongan Malikiyyah juga mengaitkan kebolehan tayammum ini dengan keadaan yang dikhawatirkan membawa kematian. Sedangkan dari golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah membolehkan bertayammum dengan alasan dingin jika sulit memanaskan air atau panasan air tidak memberikan manfaat (pengaruh). Orang yang bertayammum kerana dingin ini menurut Syafi'iyyah mesti mengqadha' solatnya sama halnya dengan tayammum kerana sakit. Ini berbeza dengan golongan Malikiyyah dan Hanafiyyah yang mengatakan solat tidak mesti diqadha'. 7) Tiada alat untuk mengambil air: Tayammum dibolehkan bagi orang yang sanggup memakai air tetapi tidak boleh mendapatkannya. Misalnya ada air pada suatu tempat yang hanya didapatkan dengan alat-alat tertentu, sementara alat itu tidak ada padanya, seperti ketiadaan timba pengambil air dari sumur yang dalam, jika terus diusahakan waktu akan habis. Orang yang solat dengan bertayammum dalam keadaan begini tidak wajib mengqadha' solatnya menurut mazhab yang kuat. (AlHusaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Muhammad. 1414H/1993: 113) Menurut pandangan golongan Hanabilah, bila seseorang tidak memiliki alat, dia diharuskan menanyanya dari orang lain supaya air boleh didapatkan. Kerana suatu yang menyempurnakan yang wajib hukumnya juga wajib. Dalam hal ini mencari alat adalah wajib. 8) Khawatir Kehabisan Waktu Solat: Kalangan Syafi'iyyah tidak membolehkan bertayammum kerana takut akan habis waktu solat jika dia mengambil air

untuk berwudu', kerana tayammum ini dilakukan bersamaan dengan adanya air. Lain halnya bagi orang yang musafir, dia tidak mesti mencari air terlebih dahulu jika khawatir akan habis waktu solat dan dalam keadaan itu dia dibolehkan tayammum. Golongan Hanabilah juga tidak membolehkan bertayammum dengan alasan takut habis waktu solat, baik untuk solat jenazah, solat 'id mahupun untuk solat lima waktu. Seperti golongan Syafi'iyyah, mereka juga mengecualikan orang yang sedang musafir yang mengetahui adanya air di tempat yang dekat, akan tetapi jika pemergiannya mencari air itu akan menghabiskan waktu solat dibolehkan bertayammum dan solat yang dilakukan dengan tayammum tersebut tidak diulang. Berbeza pula dengan golongan di atas, golongan Hanafiyyah tidak membolehkan bertayammum tanpa harus mencari air lebih dahulu, kerana takut habis waktu solat kecuali dalam beberapa hal. Pertama, kerana takut habis waktu solat jenazah atau solat 'id kerana berjemaah adalah syarat sah kedua solat tersebut. (Ar-Rahbawi, 'Abdul Qadir. 1994: 139) Kedua, kerana khawatir akan habis waktu solat gerhana (kusuf dan khusuf) dan berbagai solat sunat yang mengikut solat fardhu. Tidak sah tayammum apabila takut habis waktu solat Juma'at, solat wajib lima waktu dan solat witir. Fuqaha' dari golongan Malikiyyah membolehkan tayammum kerana khawatir habis waktu solat fardhu bila sulit mencari air, kerana memelihara pelaksanaan solat pada waktunya lebih utama dari mencari kesempurnaan taharah dengan air. (Dr. A. Rahman Ringota, Dr. Zainuddin Tanjung. 1999: 80-84) Rukun-Rukun Tayammum 1. Niat: Rukun-rukun tayammum yang pertama ialah niat. Sabda Rasulullah S.A.W melalui hadis yang sahih: (Riwayat alBukhari, (b) 1: 1) Maksudnya: " Sesungguhnya setiap amal atau ibadat itu hendaklah dikerjakan dengan niat". Tayammum termasuk dalam kategori amal ibadat sebagaimana solat dan wudu' juga, iaitu wajib dikerjakan dengan berniat. Berniat untuk bertayammum merupakan rukun mengikut kesepakatan Ulama' yang empat, manakala menurut golongan Hanafiyyah dan sebahagian Hanabilah, ianya merupakan syarat. (Dr. Wahbah al-Zuhaili. 1984 : 582) Beza antara syarat dan rukun ialah syarat itu mendahului perbuatan dengan jarak waktu yang sedikit, sedangkan rukun tidak sah dilakukan sebelum sesuatu perbuatan tetapi ia termasuk perbuatan itu sendiri. (Ar-Rahbawi, 'Abdul Qadir. 1994: 134) Ini bermakna, seseorang yang hendak tayammum itu wajib berniat untuk membolehkan solat, dan tidak memadai berniat melenyapkan hadas, kerana hadas seseorang tersebut tidak terangkat kerana tayammum. Ini berdasarkan hadis Nabi S.A.W. kepada 'Amru bin al-'Ash yang sedang berjunub, kerana 'Amru bin al-'Ash bertayammum dan solat bersama-sama sahabatnya, lalu Nabi S.A.W. bertanya: (Riwayat Abu Daud, (b) 334: 238 ) Maksudnya:

" Wahai 'Amru, Kenapakah engkau solat bersama-sama para sahabat engkau, padahal engkau sedang berjunub?" Dan hadis sebagaimana yang di kemukakan dari pendapat Malikiyyah dan Syafi'iyyah: (Riwayat Abu Daud, (b) 314: 206-207) Maksudnya: "Wahai Abu Zarr, sesungguhnya tanah yang baik adalah suci selama tidak ada air, sekalipun dengan sepuluh tahun. Apabila engkau mendapati air maka sentuhkanlah air itu ke kulit engkau. Sesungguhnya hal itu lebih baik bagi engkau". Kesimpulan yang dapat diambil dari hadis Nabi S.A.W tersebut memberi fahaman yang jelas bahawa tayammum itu hanya untuk membolehkan solat, bukan untuk melenyapkan hadas. Oleh itu dalam masalah ini, jika seseorang tersebut tayammum berniat untuk membolehkan solat maka termasuk di bawah niatnya itu empat ahwal (kelakuan): i. Berniat untuk membolehkan solat fardhu dan solat sunat kedua-duanya sekali. Maka boleh ke atas seseorang mengerjakan kedua-dua solat tersebut (solat fardhu dan solat sunat). Dan boleh juga bagi orang solat sunat sebelum solat fardhu dan sesudahnya di dalam waktu dan di luarnya. ii. Berniat untuk membolehkan solat fardhu, samada solat lima waktu atau solat nazar. Maka boleh mereka menunaikan solat-solat fardhu tersebut, kerana mereka berniat dengan niat fardhu. Dalam masalah ini pendapat yang kuat boleh juga mereka menunaikan solat sunat sebelum solat fardhu atau sesudahnya, kerana hal-hal yang sunat mengikut perkara yang fardhu. iii. Berniat hanya untuk membolehkan solat sunat, tidak berniat untuk membolehkan solat fardhu. Dalam masalah ini, pendapat yang kuat tidak boleh tayammum tersebut digunakan untuk solat fardhu, kerana niat sunat itu tidak termasuk di dalam niat fardhu. Contohnya, jika seseorang itu berniat untuk memegang musyhaf, atau orang junub berniat untuk i'tikaf, maka hukumnya sama dengan niat sunat dan tidak boleh mengerjakan fardhu menurut mazhab yang kuat. (Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Muhammad. 1414H/1993: 123) iv. Berniat untuk membolehkan solat sahaja, tanpa menentukan solat sunat atau sembahyang fardhu. Mereka yang berniat seperti itu sebagai orang yang berniat untuk membolehkan solat sunat. Maka dalam masalah ini, tidak boleh digunakan tayammum itu untuk solat fardhu, tetapi hanya boleh tayammum tersebut untuk solat sunat sahaja.(Abu Muhammad. t.th: 187) 2. Menyapu ke muka dan dua tangan: Para pakar fiqh sepakat menetapkan menyapu muka dan tangan sebagai rukun tayammum, berdasarkan firman Allah: (Al-Maidah: 6) Maksudnya: " Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (suci), sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu". Kesimpulan yang dapat diambil dari ayat tersebut memberi fahaman yang jelas, iaitu seseorang yang bertayammum wajib meratakan muka dan kedua-dua tangan mereka dengan tanah yang berdebu hingga sampai ke siku sebagaimana orang yang berwudu' wajib meratakan muka dan tangan mereka dengan air hingga sampai ke siku. (Abu Muhammad. t.th: 188)

3. Tertib (berurutan): Menertibkan fardhu atau rukun adalah wajib menurut golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah. Jadi wajib mendahulukan muka daripada kedua tangan. Namun, golongan Hanabilah mengkhaskan tertib pada hadas kecil. Sedangkan pada hadas besar tidak diperlukan tertib. Kewajipan tertib pada tayammum untuk hadas kecil dilakukan berdasarkan taharah dengan air (wudu'). Bilamana pada wudu' ditertibkan, maka demikian juga halnya pada tayammum. Golongan Hanafiyyah dan Malikiyyah menertibkan rukun, dalam hal ini muka dan kedua tangan, hukumnya sunat. (Dr. A. Rahman Ringota, Dr. Zainuddin Tanjung. 1999: 87) Syarat-syarat Tayammum 1) Keuzuran menggunakan air: Di antara syarat-syarat tayammum yang pertama ialah uzur menggunakan air di sebabkan sakit atau musafir. (Abu Muhammad. t.th: 191) Allah S.W.T berfirman: (Al-Maidah: 6) Maksudnya: " Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci)." Wujudnya penghalang yang membolehkannya untuk bertayammum adalah disebabkan salah satu dari hal-hal yang berikut: i. Takut kehilangan nyawa. ii. Takut cedera pada anggota yang sakit. iii. Takut terkena penyakit. iv. Takut kehilangan manfaat anggota seperti menjadi lemah, cacat atau parut yang buruk pada anggota yang biasa nampak. 2) Masuk waktu solat: Syarat sah tayammum hendaklah sesudah masuk waktu solat dengan yakinnya samada solat fardhu atau sunat. Tayammum tidak sah bagi orang yang syak masuk waktu solat. (Hj. Osman b. Jantan. 1983: 58) Ini berdasarkan firman Allah S.W.T: (Al-Maidah: 6) Maksudnya: " Jika kamu hendak berdiri untuk solat, basuhlah mukamu…" Dalam ayat ini, berdiri untuk solat itu tentunya setelah masuk waktu solat. Wudu' dikecualikan dari masalah ini kerana terdapat dalil yang lain. Sedangkan tayammum masih tetap kerana memandang zahirnya ayat. (Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Muhammad. 1414H/1993: 115) Dan Nabi telah bersabda: (Riwayat al-Bukhari (b), 335: 58) Maksudnya: " Dijadikan bumi untukku tempat solat dan suci (tanahnya untuk tayammum). Maka sesiapa daripada umatku yang

mendapat solat (berada pada waktu solat) maka hendaklah ia solat." Hadis Baginda Rasul S.A.W. tersebut merupakan dalil wajib tayammum dan solat itu ialah apabila tidak ada air setelah masuk waktu solat. (Abu Muhammad. t.th: 191) Selain daripada alasan tersebut, tayammum juga merupakan bersuci yang dharurat. Sebelum masuk waktu solat tidak terdapat dharurat. (Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Muhammad. 1414H/1993: 116) Adapun menurut Ulama' mazhab Hanafi adalah terkecuali daripada hal ini yang menyatakan sah bertayammum sebelum masuk waktu solat. (Ar-Rahbawi, 'Abdul Qadir. 1994: 134) Ulama' Jumhur juga menyatakan tidak sah tayammum kecuali setelah masuk waktu solat fardhu mahupun solat sunat yang tertentu atau berwaktu seperti sunat-sunat rawatib. (Dr. Wahbah al-Zuhaili. 1984 : 565) 3) Mencari air: Antara syarat diharuskan bertayammum ialah mencari air setelah masuk waktu solat. Allah S.W.T. berfirman: (AnNisa': 43) Maksudnya: " Maka tidak kamu mendapat air (untuk berwudu' dan mandi junub) maka hendaklah kamu bertayammum." Ayat tersebut menyuruh kita bertayammum ketika tidak ada air untuk berwudu' dan mandi junub, kerana air itu tidak akan ada kecuali dengan dicari. (Abu Muhammad. t.th: 191) Oleh itu wajib bagi orang yang hendak tayammum tersebut mencari air terlebih dahulu, samada dengan usahanya sendiri atau bantuan orang lain, atau bertanya-tanya dari teman-temannya. Mencari air ini hendaklah dengan memerhati dan mencari air dari bekal perjalanan, pergi melihat-lihat di sekelilingnya dan walaupun dengan cara membelinya apabila air itu lebih dari keperluannya dan dengan harga pasaran. Jika diyakini bahawa air tidak ada atau tempatnya jauh, maka tidak wajib mencarinya. (Hj. Osman b. Jantan. 1983: 59) Mengenai batas jauh yang tidak mewajibkan mencari air itu terdapat perbezaan pendapat di kalangan imam mazhab. Ukuran jauh menurut golongan Hanafiyyah adalah bila mencapai satu mil, sekitar 1848 meter atau 4000 hasta atau lebih. Menurut golongan Malikiyyah mencapai dua mil. Golongan Syafi'iyyah memperinci kebolehan tayammum yang disebabkan ketiadaan air seperti berikut: i. Jika seseorang telah yakin bahawa air tidak ada di sekitarnya dia boleh bertayammum tanpa dituntut untuk mencarinya. ii. Jika meragukan atau mempunyai persangkaan berat terhadap adanya air, maka dia mesti memeriksa rumahnya dan rumah temannya terlebih dahulu secara berulang-ulang yang jarak minima 400 hasta atau 184.8 meter. Sebab tayammum itu bersuci yang dharurat, sedangkan dharurat tidak mungkin terjadi bila kemungkinan untuk bersuci dengan air masih ada. (Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Muhammad. 1414H/1993: 112) Kalau memang ternyata tidak ditemukan adanya ada air barulah dia boleh bertayammum. iii. Sebaliknya jika seseorang meyakini ada air, maka dia mesti mencarinya sampai menempuh jarak 6000 langkah. Mencari air tidak dituntut jika diyakini pada jalan yang ditempuh itu tidak ada keamanan atau ada halangan. (Dr. Wahbah al-Zuhaili. 1984 : 571-572) 4) Terhalang menggunakan air:

Syarat yang keempat tayammum iaitu terhalang menggunakan air, seperti seseorang yang mendapat air, dan ia tidak boleh menggunakan air itu kerana sakit atau takut berpisah dengan rakannya yang bersama dalam perjalanan yang akan membahayakan dirinya, (Abu Muhammad. t.th: 191-192) atau ia memerlukan air itu kerana dahaganya, manusia atau haiwan yang muhtaram (yang dihormati nyawanya), samada keperluan itu pada ketika itu ataupun pada masa akan datang. Wujudnya penghalang yang membolehkannya untuk bertayammum adalah disebabkan juga khawatir akan keselamatan dirinya dari bahaya seperti gangguan binatang buas atau musuh, dan seterusnya takutkan harta bendanya dicuri orang atau perompak. (Hj. Osman b. Jantan. 1983: 59). 5) Tanah yang suci: Tidak sah tayammum seseorang kecuali dengan menggunakan debu (tanah) yang suci, murni, belum pernah digunakan, (Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Muhammad. 1414H/1993: 118-119) dan tidak terkena najis. Ini berpandukan firman Allah S.W.T: (Al-Maidah: 6) Maksudnya: " Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih)." Menurut golongan Malikiyyah adanya tanah yang suci merupakan rukun, sedangkan bagi Ulama' yang lainnya merupakan syarat. (Dr. A. Rahman Ritonga, Dr. Zainuddin Tanjung. 1999: 87) Para ahli bahasa sepakat bahawa 'sha'id' dalam ayat tersebut ialah permukaan bumi, baik yang berupa tanah berdebu atau bukan, (Ar-Rahbawi, 'Abdul Qadir. 1994: 141) berdasarkan hadis Abu 'Umamah bahawasanya bersabda Rasulullah S.A.W: (Riwayat Ahmad, (b) 22133: 313) Maksudnya: "Seluruh bumi dijadikan bagiku dan bagi umatku sebagai masjid dan alat bersuci." Maka pengertian sha'id atau tanah di sini menurut Malikiyyah yang bersependapat juga oleh Hanafiyyah adalah bahagian bumi yang naik atau yang muncul ke permukaan yang disebut juga tanah atau debu. Termasuk ke dalamnya tanah, pasir, batu kerikil dan kapur (untuk mengapur rumah) yang belum dibakar dengan api. Semua yang termasuk pengertian ini boleh digunakan untuk bertayammum menurut Malikiyyah dan Hanafiyyah. Selain itu, boleh juga bertayammum dengan barang-barang galian, selain emas, perak dan permata atau mutiara, selama belum dipindahkan dari tempatnya. Begitu juga dengan salji yang membeku, baik yang berada di laut mahupun di bumi. Menurut golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah, tayammum mesti di lakukan dengan tanah yang suci dan berdebu yang dapat menempel di tangan. (Dr. A. Rahman Ritonga, Dr. Zainuddin Tanjung. 1999: 87-88) Hal ini berdasarkan hadis dari Huzaifah, bahawa Nabi S.A.W bersabda: (Riwayat Muslim, (b) 121: 210-211) Maksudnya: " Seluruh bumi itu dijadikan masjid bagi kami, dan 'tanahnya' dijadikan tanah yang boleh mensucikan jika kami tidak menemukan air." Di sini Rasulullah S.A.W. mengalihkan pembicaraan dari bumi lalu menyebutkan tanah yang mengkhususkan sifat suci yang mensucikan terhadap tanah. (Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Muhammad. 1414H/1993: 120)

Kemudian, disyaratkan juga tanah yang digunakan untuk bertayammum itu hendaklah memenuhi ciri-ciri berikut: i. Harus bagi tanah itu tidak keluar dari keadaan semulajadinya kepada keadaan lain yang dapat mencegah dari dikatakannya sebagai "tanah". Seandainya tanah itu dibakar sampai menjadi abu, atau menjadi tembikar yang telah ditumbuk halus, maka tidak boleh digunakan untuk tayammum. ii. Bertayammum dengan menggunakan pasir sekiranya pasir itu kasar yang apabila dilemparkan tidak mengeluarkan debu, maka tidak boleh digunakan untuk bertayammum. Jika pasir itu halus maka boleh menggunakannya untuk bertayammum. Justeru, sekiranya tanah yang dicampur dengan pasir yang halus, tidak sah tayammumnya. Akan tetapi jika seseorang memukulkan tangannya ke kain, kantung atau permaidani, lalu melekat di tangannya debu, maka dia boleh bertayammum dengan debu tersebut. (Dr. A. Rahman Ritonga, Dr. Zainuddin Tanjung. 1999: 88) iii. Tanah yang digunakan untuk bertayammum itu harus suci berdasarkan firman Allah S.W.T dan sabda Rasulullah S.A.W mengenai tanah yang suci. Ini adalah kerana air yang bernajis tidak boleh digunakan untuk bersuci, maka demikian juga tanah yang menggantikan air wudu' atau janabah tidak boleh digunakan untuk bertayammum. iv. Disyaratkan juga tanah yang digunakan untuk tayammum harus tanah yang murni iaitu tanah yang tidak dicampur dengan tepung atau lain sebagainya walaupun sedikit tanpa ada khilaf di kalangan Fuqaha'. v. Tanah yang digunakan untuk tayammum itu tidak boleh yang musta'mal (yang telah digunakan) sebagaimana air yang musta'mal. Yang dimaksudkan dengan musta'mal pada tanah ialah yang menempel pada anggota badan atau yang sudah menyentuh badan. (Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Muhammad. 1414H/1993: 120-121) Sunat-Sunat Tayammum Para Ulama' Fiqh berbeza-beza pandangan dalam menetapkan sunat-sunat tayammum. Ada yang dipandang sunat bagi satu mazhab, tetapi dipandang wajib oleh yang lain atau sebaliknya. Tayammum mempunyai beberapa perkara sunat sebagaimana berikut: i. Membaca Basmalah. Tetapi menurut Ulama' Hanabilah, membaca Basmalah itu hukumnya wajib, jika ditinggalkan dengan sengaja batallah tayammum, dan kewajipan ini menjadi gugur jika lupa atau memang kerana tidak tahu sedangkan tayammum itu seperti wudu'. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah: (Riwayat at-Tirmizi, (b) 25: 114) Maksudnya: " Tiada wudu' bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah atasnya". ii. Bersiwak atau menggosok gigi, iaitu di antara membaca Basmalah dengan memindahkan tanah ke anggota tayammum, (Dr. Wahbah al-Zuhaili. 1984 : 206) berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, bahawa Nabi S.A.W. bersabda: (Riwayat Muslim, (b) 23: 138) Maksudnya: " Jikalau tidak khawatir akan memberatkan umatku, nescaya kuperintahkan mereka menggosok gigi setiap kali hendak berwudu'." iii. Mendahulukan menyapu bahagian atas muka lalu meluncurkan ke bawah dagu. iv. Memukulkan bahagian dalam telapak tangan ke tanah yang akan dipakai tayammum. Hanya saja Ulama' Maliki menyatakan bahawa pukulan pertama adalah rukun manakala pukulan kedua untuk disapu ke tangan hingga siku adalah sunat (Dr. A. Rahman Ritonga, Dr. Zainuddin Tanjung. 1999: 90). Hal itu berdasarkan hadis 'Ammar di

dalamnya disebutkan: (Riwayat ad-Daruqutni, (b) 671: 416) Maksudnya: " Nabi memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah". Dan Menurut riwayat ad-Daruqutni, nabi S.A.W. bersabda: (Riwayat ad-Daruqutni, (b) 690: 191-192) Maksudnya: " Sesungguhnya cukuplah bagimu memukulkan kedua telapak tanganmu ke tanah ". v. Merenggangkan jari-jemari di saat ditepukkan ke tanah, agar debu dapat masuk ke celah-celah jari. vi. Meneguhkan tangan atau meniupnya agar tanah yang melekat di tangan menjadi tipis. Hal ini berdasarkan pada hadis 'Ammar yang lalu. Dalam hadis itu disebutkan: (Riwayat Ahmad, (b) 18294: 362) Maksudnya: " Dan Nabi meniup kedua tangannya..". vii. Menanggalkan cincin dalam pukulan pertama, sedang dalam pukulan kedua hukumnya fardhu. Tetapi menurut Ulama' Hanafiyyah, cukup menggerakkannya atau menggeser-geserkannya. (Ar-Rahbawi, 'Abdul Qadir. 1994: 143) Ini berbeza dengan berwudu' kerana tanah tidak boleh sampai ke bawah jari yang bercincin itu. (Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Muhammad. 1414H/1993: 127) viii. Tertib, yakni memulai dengan menyapu muka lebih dulu sebelum menyapu tangan adalah sunat menurut golongan Hanafiyyah dan Malikiyyah. Sedangkan menurut golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah, tertib ini adalah fardhu. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah S.A.W.: (Riwayat Muslim, (b) 2950: 513-514) ‫.ابدأ بما بدأ ال به‬ Maksudnya: " Mulailah dengan apa yang dimulai Allah". ix. Tayamun, yakni mendahulukan menyapu tangan kanan sebelum tangan kiri, berdasarkan sabda Rasulullah S.A.W.: (Riwayat Muslim, (b) 2185: 378) Maksudnya: " Mereka memulakan dengan tangan kanan". Dan demikian Sabda Baginda Rasul S.A.W. riwayat Aishah r.a: (Riwayat al-Bukhari, (b) 168: 502) Maksudnya: " Baginda Rasul S.A.W. suka pada perkara-perkara yang sebelah kanan ketika memakai kasut, bersikat, bersuci dan semua pekerjaannya." x. Mencelah-celahi anak jari sesudah menyapu dua tangan. (Abu Muhammad. t.th: 193) Demikian juga menyelanyelai janggut menurut Ulama' Hanafiyyah. (Ar-Rahbawi, 'Abdul Qadir. 1994: 145) xi. Menggosokkan-gosokkan (al-dulk) tangan kepada anggota tayammum seperti dalam wudu', dan tidak mengangkat tangan dari anggota tayammum sebelum sempurna menyapu anggota tayammum tersebut. (Dr. Wahbah al-Zuhaili.

1984 : 602) xii. Muwalat, yakni berturut-turut sehingga antara menyapu muka dengan kedua tangan tidak terpisah lama atau tidak terpisah oleh sesuatu apa pun di antara fardhu-fardhu tayammum. (Ar-Rahbawi, 'Abdul Qadir. 1994: 145) Malikiyyah dan Hanabilah memandang bahawa berturut-turut itu merupakan rukun atau wajib tayammum. Namun, Hanabilah lebih mengkhaskan pada hadas kecil seperti halnya dengan hukum tertib. Selain kewajipan berkesinambungan dalam menyapu anggota tayammum, Malikiyyah mewajibkan adanya kesinambungan antara tayammum dengan pelaksanaan solat dan ibadah lain dimana tayammum itu diuntukkan padanya. (Dr. A. Rahman Ritonga, Dr. Zainuddin Tanjung. 1999: 87) xiii. Membaca doa yang dianjurkan di saat membasuh muka dan tangan dalam berwudu'. Doa itu dibacanya pula ketika menyapu muka dan tangannya dalam bertayammum. Demikian pula disunatkan membaca doa sesudah selesai tayammum dengan doa sesudah berwudu', seperti membaca dua kalimah Syahadah dan sebagainya. xiv. Menghadap kiblat ketika bertayammum. xv. Disunatkan melebihi menyapu dari batas siku. (Dr. A. Rahman Ritonga, Dr. Zainuddin Tanjung. 1999: 90) xvi. Mengiringi tayammum dengan solat dua rakaat dikiaskan pada wudu'. (Dr. Wahbah al-Zuhaili. 1984 : 602) Perkara-perkara sunat tersebut di antaranya ada yang sunnah dan ada pula yang mandub atau anjuran. Barang siapa melakukannya mendapat pahala atas perbuatannya itu tetapi yang tidak mengerjakannya pun tidaklah berdosa dan tayammumnya tetap dipandang sah. (Ar-Rahbawi, 'Abdul Qadir. 1994: 144-146) Perkara-perkara Yang Membatalkan Tayammum 1) Perkara yang membatalkan wudu': Tayammum terbatal oleh segala apa yang membatalkan wudu' dan mandi kerana tayammum adalah gantian kepada keduanya. (Dr. Wahbah al-Zuhaili. 1984 : 604) Jika bertayammum seseorang yang sudah dianggap sah kerana memenuhi syarat-syaratnya, lalu dia berhadas, maka batallah tayammumnya. Ini adalah kerana tayammum itu bersuci yang dapat menyenangkannya melakukan solat, jadi tayammum itu terbatal dengan sebab berhadas sebagaimana yang berlaku pada wudu'. Batalnya ini tidak dibezakan antara tayammum dengan sebab ketiadaan air atau tayammum ketika ada air seperti tayammum bagi orang yang sakit. (Imam Taqiyudddin Abu Bakar b. Muhammad alHusaini.1993: 128) Sungguhpun begitu, jika seseorang itu bertayammum kerana berhadas besar kemudian terbatal tayammumnya tidak akan mengembalikannya kepada hadas besar, akan tetapi dia hanya dianggap orang yang berhadas kecil. Maka harus baginya membaca al-Quran, masuk ke masjid dan diam di dalamnya. (Al-Juzairi, Abdul Rahman. 1411H/1990: 165) Akan tetapi wajib baginya mandi apabila sudah ada air atau bila telah hilang sebab uzur yang membolehkannya tayammum. Dalam pada itu, golongan Malikiyyah mengatakan, jika orang yang bertayammum dari janabah itu berhadas kecil, maka batallah tayammumnya dari hadas kecil dan hadas besar sekaligus. Disebabkan itu, haramlah bagi orang itu melakukan segala apa yang haram dilakukan oleh orang yang junub sehingga ia mengulangi tayammumnya lagi. (Ar-Rahbawi, 'Abdul Qadir. 1994: 148) 2) Hilangnya kesulitan yang mengharuskan tayammum: Di antara yang membatalkan tayammum ialah hilangnya kesulitan atau keuzuran yang menjadi penyebab boleh bertayammum seperti beredarnya musuh atau binatang buas, hilangnya kesakitan dan kesejukan, adanya alat yang

boleh menyampaikan pada air dan terlepas dari tahanan atau penjara yang tidak terdapat air padanya. Ini kerana apa yang mengharuskan tayammum kerana uzur akan membatalkan tayammum itu kerana hilangnya keuzuran. (Dr. Wahbah al-Zuhaili. 1984 : 604) 3) Melihat air dan sanggup memakai air: Sekiranya seseorang bertayammum kerana tidak ada air, kemudian mereka melihat air seumpama turun hujan sebelum mereka solat maka batallah tayammum tersebut. (Abu Muhammad. t.th: 196) Ini berdasarkan hadis Abu Zarr r.a: (Riwayat Abu Daud, (b) 313: 205-206) Maksudnya: " Tanah yang baik itu alat bersuci bagi orang Islam, sekalipun tidak engkau perolehi air sepuluh tahun lamanya. Maka jika engkau telah mendapat air, hendaklah engkau sentuhkan air itu ke kulit engkau, kerana yang demikian itu lebih baik bagi engkau. " Dalam hal ini telah berkata Nafi': (Al-Siddieqy, Prof. Dr. T.M. Hasbi. 1980: 561) " Ibnu 'Umar telah bertayammum di tempat yang jauhnya dari Madinah kira-kira satu atau dua batu sahaja dan bersolat Asar. Kemudian tibalah beliau ke Madinah sedangkan hari masih terang, beliau tidak mengulangi lagi solat Asarnya itu." Melihat air atau sanggup memakai air yang memadai walaupun satu kali menurut golongan Hanafiyyah manakala menurut golongan Malikiyyah dan Hanabilah asal melihat atau menemukan air walaupun tidak memadai untuk wudu' atau mandi sudah membatalkan tayammum. (Dr. A. Rahman Ritonga, Dr. Zainuddin Tanjung. 1999: 91) Maka, apabila seseorang itu melihat atau mendapatkan air sesudah bertayammum tetapi masih belum solat wajiblah atasnya berwudu' untuk bersolat menurut pendapat para Fuqaha'. (Al-Siddieqy, Prof. Dr. T.M. Hasbi. 1980: 560) Jika seseorang bertayammum kerana sakit atau seumpamanya, bukan kerana ketiadaan air lalu melihat air tidaklah batal tayammumnya. (Hj. Osman b. Jantan. 1983: 63) 4) Habis waktu solat: Hanabilah telah memberi tambahan dalam perkara yang membatalkan tayammum iaitu habis waktu solat, kerana tayammum dilakukan untuk solat. (Dr. A. Rahman Ritonga, Dr. Zainuddin Tanjung. 1999: 91) Maka terbatal tayammum itu secara mutlak samada disebabkan hadas besar, atau terdapat najis dibadannya melainkan solat jumaat yang tidak membatalkan tayammum apabila habis waktu. (Al-Juzairi, Abdul Rahman. 1411H/1990: 165-166) 5) Murtad (riddah): Orang yang murtad atau keluar dari agama Islam membatalkan tayammumnya menurut golongan Syafi'iyyah. Ini adalah kerana tayammum itu untuk membolehkan solat, dan keharusan solat dengan tayammum itu tidak ada lagi disebabkan riddah. Masalah ini berlainan dengan masalah wudu' dan mandi junub, kerana wudu' dan mandi junub itu melenyapkan hadas, bukan untuk membolehkan solat sahaja. Perlu ditegaskan juga bahawa semua amal ibadat yang dikerjakan oleh orang yang murtad itu telah tersia-sia belaka, dan tidak diterima Allah S.W.T. demikian pula hilang pahalanya, sedangkan tayammum itu termasuk di bawah amal ibadat. (Abu Muhammad. t.th: 198) Akan tetapi bagi golongan Hanafiyyah dan yang lain tidak membatalkan tayammum disebabkan murtad seperti halnya pada persoalan

wudu'. (Dr. A. Rahman Ritonga, Dr. Zainuddin Tanjung. 1999: 91) 6) Tempoh yang panjang antara tayammum dan solat: Tayammum terbatal dengan adanya tempoh yang panjang di antara tayammum dan solat menurut golongan Malikiyyah kecuali yang lainya. Ini adalah kerana menurut mereka muawalat (berturut-turut) di antara tayammum dan solat adalah rukun tayammum. (Dr. Wahbah al-Zuhaili. 1984 : 606) Kaifiat Tayammum 1. Kaifiat tayammum dalam keadaan biasa Kaifiat tayammum haruslah dilakukan mengikut fardhu yang telah digariskan oleh para Fuqaha'. Dengan ini haruslah diketahui cara-cara dan kaedah yang betul sebelum seseorang itu melakukan amalan tayammum di samping mengenalpasti kebolehan untuknya bertayammum itu memenuhi segala syarat atau sebaliknya. Harus diketahui juga bahawa cara bertayammum untuk hadas besar adalah sama caranya dengan tayammum untuk hadas kecil manakala kadar yang dapat dikerjakan dengan sekali tayammum itu ialah satu perkara wajib (fardhu) dan beberapa perkara sunat. Berikut ini adalah kaifiat-kaifiat untuk bertayammum: i. Membaca Basmalah sambil meniatkan untuk mengharuskan solat, tawaf, menyentuh al-Quran atau sebagainya yang dimaksudnya dengan tayammum. ii. Kemudian menepuk dua tapak tangan ke debu dengan jari terbuka. Setelah ditiup atau dilaga-lagakan kedua-dua tangan untuk menipiskan debu-debu yang melekat padanya, lalu disapukan ke muka sekali saja. Niat mestilah dilakukan pada permulaan memindahkan tanah ke tapak tangan dan hendaklah berkekalan hingga menyapu sebahagian daripada muka sebagaimana pendapat Syafi'iyyah. Lafaz niat iaitu: Maksudnya: " Sahaja aku bertayammum kerana mengharuskan fardhu solat kerana Allah Taala". Cara menyapu muka adalah dengan menyapu bahagian atas muka lalu meluncurkan ke bawah manakala kawasan muka ialah dari gigi rambut ke bawah dagu dan dari telinga kanan ke telinga kiri sebagaimana dalam wudu'. Bezanya ialah, jika dalam wudu' wajib menyampaikan air ke celah-celah janggut atau misai yang tebal, maka dalam tayammum hal itu tidak diwajibkan menurut mazhab yang kuat kerana sukar. (Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Muhammad. 1414H/1993: 124) Kemudian tapak tangan itu ditepuk-tepukkan terlebih dahulu untuk membuang debu musta'mal (yang telah digunakan) yang masih melekat ditangan. iii. Selepas itu ditekap sekali lagi pada debu tadi untuk kali kedua lalu ditipiskan dengan meniup atau meneguh kedua-dua tangan. Kemudian tapak tangan kanan menyapu tangan kiri hingga ke siku, sementara tapak tangan kiri menyapu tangan kanan hingga ke siku. (Hj. Osman b. Jantan. 1983: 62) Cara menyapu tangan adalah dengan menyapu tangan kanan dengan meletakkan jari tangan kiri selain ibu jari ke bawah jari tangan kanan. Kemudian dilurutkan jari-jari tangan kiri hingga ke pergelangan tangan kanan dan digenggam sedikit dan dilurutkannya pula hingga ke siku. Seterusnya dipusingkan tapak tangan ke bahagian dalam siku dan lurutkan ke hadapan sehingga ke pergelangan tangan dan kedudukan ibujari dalam keadaan terangkat. Seterusnya melurut ibu jari kiri di belakang ibu jari kanan dan begitulah sebaliknya dengan menyapu tangan kiri. Seandainya ditengah-tengah mengusap anggota tayammum dia terangkat tangannya kemudian dikembalikan semula, hukumnya boleh menurut qaul yang rajih dan

tidak perlu mengambil tanah lagi. (Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Muhammad. 1414H/1993: 126) iv. Tertib, iaitu mendahulukan menyapu muka, kemudian baru menyapu kedua tangan hingga dua siku. (Hj. Osman b. Jantan. 1983: 59-60) Manakala menurut golongan Hanafiyyah dan Malikiyyah bahawa tertib itu hukumnya sekadar sunat, bukan rukun. (Ar-Rahbawi, 'Abdul Qadir. 1994: 144) 2. Kaifiat tayammum bagi pesakit berbalut Bagi orang yang berhadas besar atau kecil yang hendak berwudu' atau mandi janabah, padahal ada anggotanya yang tidak boleh terkena air, sebagai ganti anggotanya yang demikian itu hendaklah ia menyampaikan serta meratakan air ke seluruh anggota tubuh badannya yang lain, kecuali anggota yang tidak boleh terkena air itu. Kaedahnya ialah samada bertayammum dahulu kemudian membasuh anggota-anggota yang lain atau membasuh anggota-anggota yang lain dahulu kemudian baru bertayammum. Kedua-dua cara ini boleh dilakukan kerana tiada disyaratkan tertib bagi mengangkatkan hadas besar, sebabnya hukum seluruh badan adalah seperti satu anggota sahaja. Bagi orang yang berhadas kecil yang hendak mengangkat hadasnya padahal ada anggotanya yang tidak boleh terkena air, sebagai ganti anggotanya yang demikian itu hendaklah ia bertayammum. Apabila sampai membasuh anggota yang tidak boleh terkena air itu kerana mengikut tertib. Jika sekiranya ada dua anggota wudu' yang tidak boleh terkena air, maka wajib ia bertayammum dua kali. Jika sekiranya ada tiga anggota wudu' yang tidak boleh terkena air itu, maka wajib bertayammum tiga kali. Tetapi jika keempat-empat anggota wudu' kesemuanya tidak boleh terkena air, maka hanya satu tayammum sahaja yang wajib sebagai ganti daripada wudu'nya. (Hj. Osman b. Jantan. 1983: 6364) Sebagai contoh dikemukakan 2 jenis keadaan sakit yang berlainan beserta cara yang betul untuk bertayammum: Contoh pertama: Terdapat luka di tangan: i. Mula-mula hendaklah dibasuh muka, kemudian bertayammum sebagai ganti membasuh tempat luka itu. Kemudian membasuh bahagian tangan yang tidak luka, lalu menyapu sebahagian kepala. ii. Atau mula-mula hendaklah dibasuh muka, kemudian ia membasuh bahagian tangan yang tidak luka kemudian ia bertayammum sebagai ganti membasuh tempat luka. Kemudian menyapu kepala, tidak sah jika ia mendahulukan tayammum sebagai ganti membasuh anggota tangan yang luka itu dengan mengkemudiankan tayammum sebagai ganti membasuh anggota tangan yang luka dengan mendahulukan pula menyapu sebahagian daripada kepala, kerana tidak ada tertib dalam pekerjaan yang demikian itu. Contoh kedua: Luka di tangan dan kaki. i. Mula-mula hendaklah dibasuh muka dengan air, kemudian bertayammum dan membasuh anggota tangan yang baik; ataupun membasuh anggota tangan yang baik dan bertayammum kemudiannya. Kemudian menyapu sebahagian daripada kepala dengan air dan selepas itu bertayammum lagi dan membasuh anggota kaki yang baik; ataupun membasuh anggota kaki yang baik dan bertayammum kemudiannya. (Hj. Osman b. Jantan. 1983: 64) Hikmat Bertayammum

1. Tayammum suatu rahmat Allah kepada hambaNya Di antara kelebihan Allah S.W.T ke atas umat Islam ialah mengangkatnya daripada kesempitan dan kesusahan dalam segenap aspek, dan meringankan daripadanya pula. Keringanan dan mengangkat kesempitan di dalam tanggungjawab Syari'e amat jelas bagi setiap muslim. Maka tidaklah suatu tanggungjawab itu merupakan bebanan, atau suatu perintah daripada urusan syariat pula menyusahkan manusia untuk melaksanakannya, melainkan terdapatnya rahmat dan keringanan daripada Allah S.W.T yang mengangkat bebanan itu seluruhnya. Hal ini dapat dilihat sebagaimana solat adalah dikecualikan kepada perempuan yang didatangi haid dan nifas, puasa dikecualikan kepada orang sakit yang berpanjangan, ibadat haji tidak diwajibkan kepada yang tidak berkemampuan, peperangan dikecualikan kepada orang sakit, lemah, buta dan sebagainya. Perkara ini dapat juga didapati dengan keringanan suatu tanggungjawab mengikut kadar kemampuan dan kudrat seseorang tanpa adanya masyaqqah (kesusahan) seperti orang yang lemah untuk bersolat sambil berdiri dibenarkan solat dalam keadaan duduk, harus mengqasar dan menjamakkan solat bagi musafir dan diharuskan juga berbuka puasa di bulan ramadhan dan diqadha' puasa itu selepasnya. Sebagaimana firman Allah S.W.T: (Al-Baqarah: 185) Maksudnya: " Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tiada menghendaki kesukaran". Firman Allah S.W.T: (An-Nisa': 28) Maksudnya: " Allah menghendaki supaya meringankan bagimu (peraturan agama), kerana manusia itu dijadikan dalam keadaan lemah". Dengan demikian, ibadat tayammum yang sampai perintahnya untuk memukul ke atas tanah untuk disapu ke muka dan dua tangan adalah sebagai ganti wudu' dan mandi janabah apabila didapati bersih. (Al-Syeikh Hassan Ayub. 1422H/2002 : 61) Ia merupakan suatu rukhsah (kemudahan yang diberi oleh Syara') bagi orang yang tidak boleh menggunakan air kerana sakit atau dalam musafir, atau kerana tidak ada air, atau sukar untuk mendapat air. Hadis Baginda Rasulullah S.A.W yang diriwayatkan daripada Jabir r.a: (Riwayat Abu Daud, (b) 336: 239) Maksudnya: " Kami telah keluar mengembara maka salah seorang daripada kami terkena batu, lalu luka kepalanya, kemudian ia bermimpi jimak maka ia bertanya kepada para sahabatnya: Adakah kamu dapati jalan yang memberi kemudahan kepadaku untuk bertayammum? Mereka menjawab: Kami tidak dapati jalan untuk memberi kemudahan kepada engkau, sedang engkau masih boleh menggunakan air. Kemudian dia mandi yang menyebabkan dia mati. Kemudian ketika kami sampai kepada Nabi S.A.W. diceritakan peristiwa itu kepada Baginda, lalu Nabi S.A.W. bersabda: Mereka bunuh dia, Allah akan membunuh mereka. Mengapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak tahu. Sesungguhnya ubat keraguan (kebodohan) itu ialah bertanya. Sebenarnya sudah memadai (sudah cukup) ia bertayammum sahaja dan membalut lukanya. Kemudian disapunya dengan air di atas pembalut lukanya tadi dan membasuh semua badannya yang lain." Nas-nas tersebut merupakan dalil bahawa tayammum itu suatu rukhsah (kemudahan) yang dikurniakan Allah bagi

orang yang mengalami kesukaran untuk melaksanakan urusan agama. Kemudahan ini ialah kerana Allah S.W.T tidak memberatkan dan membebankan hamba-Nya dalam melaksanakan urusan tersebut di luar kemampuan mereka.(Abu Muhammad. t.th: 182-185) Firman Allah S.W.T lagi: (Al-Hajj: 78) Maksudnya: " Dan Dia (Allah) menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama." Hikmat bertayammum ini termasuk dalam bahagian hikmat ta'abbudi, iaitu perbuatan yang tidak diterangkan tuhan hikmatnya, hanya yang dapat diketahui orang semata-mata syaratnya sahaja, iaitu agar solat jangan sampai ditinggalkan dengan sebab ketiadaan air, padahal ketiadaan air itu hanya buat sementara waktu sahaja. Maka dengan mudah sekali orang mencari alasan untuk meninggalkan solat. Padahal menurut hukumnya, solat tidak boleh samasekali ditinggalkan dalam keadaan macam mana sekalipun. Di sini juga, terdapat dua hikmat yang terbesar amalan bertayammum: i. Menghinakan diri yang condong kepada kejahatan dengan meletakkan tanah ke muka anggota yang paling mulia. ii. Menyatakan kemuliaan, syariat Nabi Muhammad S.A.W. yang mana tayammum itu tidak dilakukan di masa umatumat yang terdahulu. (Hj. Osman b. Jantan. 1983: 65) Kesimpulan Melalui penjelasan yang telah dinyatakan di dalam bab ini, dapatlah kita fahami bahawa amalan tayammum merupakan antara ibadat yang penting sepertimana juga ibadat-ibadat lain yang menjadi kefardhuan kepada umat Islam. Ini adalah kerana Allah S.W.T telah menggariskan mengenai syariat bertayammum di dalam al-Quran dan Hadis dengan sejelas-jelasnya yang mana ia sebagai suatu kemudahan bagi umatNya dalam melaksanakan perintahNya. Ini seterusnya membuktikan kasih sayang yang ditunjukkan oleh Allah S.W.T kepada hambaNya yang beriman dan beramal soleh.

NOTA HUJUNG Abu Muhammad. t.th. Panduan Lengkap Tentang Bersuci. t.tp: Jasmin Enterprise. Ahmad Muhammad Syakir. 1419H/1999. Sunan al-Tirmizi. Jil. 1: Darul Hadis. Al-'Asqalani, Al-Imam al-Hafiz Abi al-Fadhli Ahmad bin Ali bin Hajar. 1416H/1996. Fathul Bari Bisyarhi Sahih al-Bukhari. Jil. 2: Dar Abi Hayan. Al-Daruqutni, al-Imam al-Hafiz Ali bin Umar. 1417H/1996. Sunan al-Daruqutni. Jil. 1. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah. Al-Daruqutni, al-Imam al-Hafiz Ali bin Umar. 1422H/2001. Sunan al-Daruqutni. Jil.

1. Beirut: Darul Ma'rifah. Dr. A. Rahman Ritonga, Dr. Zainuddin Tanjung. 1999. Fiqh Ibadah. Kuala Lumpur: Penerbit Edaran Kalam. Dr. Sameer Taha al-Majzub. 1413H/1993. Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal: AlMaktab al-Islamiy. Dr. Wahbah al-Zuhaili. 1984. Al-Fiqhul Islamiy Wa Adillatuhu : Darul Fikr. Hj. Osman b. Jantan. 1983. Pedoman Ilmu Fiqh. Singapura: Pustaka Nasional Pte. Ltd. Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Muhammad. 1414H/1993. Kifayatul Akhyar. Singapura: Pustaka Nasional Pte. Ltd. Al-Imam Abi 'Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ja'fi. 1419H/1999. Sahih al-Bukhari: Darul Salam. Al-Juzairi, Abdul Rahman. 1411H/1990. Kitab al-Fiqhu 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah. Jil. 1: Darul Fikr. M. Abd. Mujieb, Mabruri Tholhah, Syafi'iyah Am (pnys). 1997. Kamus Istilah Fiqh, Selangor: Advance Publication. Muhammad Ali al-Said. 1969. Sunan Abi Daud. Jil. 1: t.pt. Al-Quran Al-Qurtubi, Imam al-Faqih Abi al-Abbas Ahmad bin Umar. 1414H/1993. Talkhis Sahih al-Imam Muslim. Jil. 1: Darul Salam. Al-Qusyairi al-Nisaburiy, Al-Imam Abi al-Hussain Muslim Ibn al-Hajjaj bin Muslim. 1419H/1998. Sahih Muslim: Darul Salam. Ar-Rahbawi, 'Abdul Qadir. 1994. Salat Empat Mazhab. t.tp: Litera AntarNusa dan Pustaka Islamiyah. Al-Siddieqy, Prof. Dr. T.M. Hasbi. 1980. Hukum-Hukum Feqah Islam. Kelantan: Pustaka Aman Press Sdn. Bhd. Al-Syeikh, Dr. Abd. Fattah Hussin. 1411H/1991. Fiqhul Ibadat, t.tp: Ma'ahad alDirasat al-Islamiyyah.

Al-Syeikh Hassan Ayub. 1422H/2002. Fiqhul Ibadat: Darul Salam. Al-Syeikh, Soleh bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim. 1420H/1999. Sunan Ibnu Majah: Darul Salam.

http://blog.vbaitullah.or.id/2004/12/30/493-tayammum13-abu-ubaidah-al-atsari/ Tayammum (1/3) Abu Ubaidah Al-Atsari
Posted on December 30th, 2004 by admin Tayammum merupakan suatu cara yang diberikan oleh Alloh sebagai keringanan untuk para hamba-Nya. Segala ibadah yang mensyaratkan perlunya wudhu’ -pada suatu keadaan tertentu- dapat digantikan dengan tayammum. Jadi, merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap muslim untuk mengenal dan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan tayammum. Berikut uraian ringkasnya. 1 Definisi Tayammum Secara bahasa, tayammum diambil dari kata (tayammama) bermakna (qashada) yang artinya menuju, memaksudkan, menyengaja. Sedangkan secara syara’ adalah mempergunakan sho’id (sesuatu di permukaan bumi) dan mengusapkan ke wajah dan kedua telapak tangan dengan niat untuk sholat. HREF="#foot121">1 2 Dalil-dalil Disyari’atkannya Tayammum Tayammum disyari’atkan dalam Islam menurut Al-Qur’an, hadits dan ijma’. Dalil Qur’an

Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih): sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Alloh tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan ni’mat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (QS. Al-Maidah: 6). Dalil Hadits Dari Abu Dzar bahwasanya Rasululloh bersabda, Sesungguhnya tanah yang suci adalah alat bersuci bagi seorang muslim sekalipun dia tidak mendapatkan air sepuluh tahun. HREF="#foot122">2 Dalil Ijma’ Para ulama’ telah bersepakat tentang disyari’atkannya tayammum sebagaimana dinukil oleh Imam Abu Muhammad bin Hazm HREF="#foot123">3 dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. HREF="#foot124">4 3 Keistimewaan Tayammum Tayammum merupakan kekhususan yang diberikan Alloh kepada umat Islam berdasarkan hadits, Dari Jabir bahwasanya Rasululloh bersabda, Aku diberi lima perkara yang tidak diberikan kepada seorangpun sebelumku 1.Aku ditolong dengan rasa takut (yang muncul di hati musuh) sebulan perjalanan, 2. Dijadikan untuk diriku tanah sebagai masjid dan alat suci, maka siapapun orang dari umatku yang menjumpai waktu shalat, hendaklah sholat, 3.Dihalalkan bagiku ghonimah (harta rampasan perang) yang tidak dihalalkan bagi seorang (nabi) pun sebelumku, 4.Aku diberi syafa’at,

5. dan seorang nabi (sebelumku) hanya diutus kepada kaumnya saja, tetapi aku diutus kepada seluruh manusia. HREF="#foot125">5

4 Hal-hal Yang Membolehkan Tayammum Tayammum tidak digunakan dalam setiap waktu, namun hanya dalam keadaan-keadaan tertentu sebagai berikut: 1. Ketika tidak ada air, baik dalam keadaan safar maupun tidak. Hal ini berdasarkan hadits sebagai berikut: Dari ‘Imron bin Hushoin berkata , Kami pernah bersama Rasululloh dalam satu safar lalu beliau sholat mengimani manusia, tiba-tiba ada seseorang yang menyendiri. Melihatnya, beliau bersabda, "Mengapa engkau tidak ikut sholat?" Jawabnya, "Saya jinabat sedangkan tidak ada air." Rasululloh bersabda, "Hendaknya engkau (bertayammum) dengan tanah, karena itu mencukupimu. HREF="#foot126">6 1. Ketika menderita luka atau penyakit. Sakit atau luka yang dimaksud di sini yaitu penyakit atau luka yang dikhawatirkan akan bertambah parah atau tertunda sembuhnya jika terkena air. Baik berdasarkan pengalaman ataupun pemberitahuan dari dokter terpercaya. Hal ini berdasarkan hadits dari Jabir ia berkata, Kami pernah mengadakan safar, ada seorang sahabat kami yang tertimpa batu hingga terluka kepalanya, lalu dia mimpi basah dan bertanya kepada para sahabatnya, "Apakah kalian memandang ada rukhshoh (keringanan) padaku untuk bertayammum?" Mereka menjawab, "Menurut kami engkau tidak mendapatkan keringanan selagi engkau mampu menggunakan air." Diapun mandi lalu meninggal dunia. Tatkala kami datang kepada Rasululloh, beliau dikhabarkan dengan peristiwa tadi kemudian beliau bersabda,

Mereka telah membunuhnya, maka Alloh akan mematikan mereka. Mengapa mereka tidak bertanya bila tidak mengetahuinya? Karena obat kejahilan adalah bertanya. HREF="#foot127"> Perlu diketahui bersama bahwa dalam hadits ini ada tambahan yang mungkar, yaitu: Sesungguhnya dia hanya cukup untuk bertayammum. Dan hendaknya dia membalut lukanya dengan kain lalu mengusap bagian atasnya dan membasuh seluruh badannya. Syaikh Syaraful Haq berkata dalam Aunul Ma’bud (1/367 – 368): Riwayat penyatuan antara tayammum dengan mandi tidaklah diriwayatkan kecuali oleh Zubair bin Khuraiq. Rowi ini disamping memang tidak kuat haditsnya, dia juga telah menyelisihi seluruh para perrowi yang meriwayatkan dari Atho’ bin Abi Robah. Maka riwayat penyatuan antara tayammum dan mandi adalah riwayat yang lemah, tidak dapat dijadikan hukum. HREF="#foot128">8 Perhatikanlah masalah ini karena ada hubungannya dengan masalah berikutnya.

2. Apabila air sangat dingin sekali dan dikhawatirkan membahayakan dirinya serta tidak mempu memanaskannya. Hal ini berdasarkan hadits dari ‘Amr bin ‘Ash, ia berkata, Aku pernah mimpi basah pada suatu malam yang sangat dingin sekali dalam perang Dzat Salasil. Saya khawatir bila saya mandi, saya akan mati karenanya. Maka saya tayammum dan shalat Subuh bersama para sahabat. Tatkala datang kepada Rasululloh, para sahabat menceritakan kejadianku. Nabi bersabda, "Wahai ‘Amr, benarkah engkau shalat bersama para sahabatmu padahal engkau junub?"

Maka saya kabarkan kepada beliau sesuatu yang menghalangiku untuk mandi dan saya berkata, "Aku mendengar firman Alloh, Janganlah engkau membunuh diri kalian, sesungguhnya Alloh Maha Penyayang kepada kalian. Sebab itulah saya tayammum kemudian shalat. Rasululloh tertawa dan tidak mengatakan sedikitpun. HREF="#foot129">9 5 Tayammum Harus Dengan Debu? Dalam Al-Qur’an, Alloh menyebutkan dengan lafadz "Ash-Sho’id" artinya adalah tanah dan segala yang ada di permukaan bumi sebagaimana dijelaskan oleh para ahli bahasa. Al Fairuz Abadi berkata dalam Al-Qomus Muhith (1/318), "Ash-Sho’id" adalah tanah dan segala yang ada di permukaan bumi. Dalam kamus Mukhtar Shihah hal. 363 dinyatakan "Ash-Sho’id" adalah tanah. Tsa’lab berkata, "Segala yang ada di permukaan bumi." Ibnu Mandzur dalam Lisan Arob (3/254) menjelaskan, "Ash-Sho’id" artinya tanah, dikatakan juga tanah yang bersih. Dalam Al-Qur’an dinyatakan, Maka bertayammumlah dengan Sho’id yang baik (bersih). Abu Ishaq berkata, "Ash-Sho’id" adalah permukaan bumi, manusia boleh bertayammum dengan permukaan bumi baik berdebu maupun tidak berdebu. Sebab maksud Ash-Sho’id bukan hanya debu, tetapi segala yang ada di permukaan bumi baik tanah maupun selainnya. Beliau juga mengatakan,

Seandainya ada sebuah batu yang tidak berdebu lalu seseorang bertayammum dengan batu tersebut, ini sudah mencukupi. Kesimpulannya, alat tayammum tidaklah disyaratkan harus tanah/debu sekalipun tanah/debu itu lebih baik untuk digunakan. Ini merupakan pendapat Imam Abu Hanifah dan Malik, dipilih oleh Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla (2/158 – 161) serta disetujui Syaikh Al-Albani dalam Ats-Tsamarul Mustathob (1/31).

Catatan Kaki … HREF="#tex2html1">1 Majmu’ Fatawa Ibnu Taimiyah 21/347 dan Fathul Bari 1/574.

… HREF="#tex2html2">2 HR. Nasa’i (321), Tirmidzi (124), Abu Dawud (332), Ahmad (5/160). Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih." dan dishahihkan Ibnu Hibban, Daruqutni, Abu Hatim, Al-Hakim, Adz-Dzahabi, Nawawi sebagaimana dalam Irwa’ul Ghalil (153) karya Al-Albani.

… HREF="#tex2html3">3 dalam kitabnya Marotibul Ijma’ hal. 18

… HREF="#tex2html4">4 dalam Majmu’ Fatawa 21/350.

… HREF="#tex2html5">5 HR. Bukhari no. 335; Muslim no. 521.

… HREF="#tex2html6">6 HR. Bukhori (348), Nasa’i (320), Darimi (749), Ahmad (4/434-435), Ibnu Khuzaimah dalam shahihnya (271) dan Ibnu Jarud dalam Al-Muntaqo (122 – Ghoutsul Makdud-).

… HREF="#tex2html7">7 HR. Abu Dawud (336), Ibnu Majah (572), Daruqutni dalam sunan-nya (1/189). Dihasankan Syaikh Al-Albani dalam Ats-Tsamarul Mustathob.

… HREF="#tex2html8">8 Lihat pula Tamamul Minnah karya Syaikh Al-Albani hal. 131 - 132.

… HREF="#tex2html9">9 HR. Abu Dawud (334), Ahmad (4/203), Daruqutni dalam sunan-nya (1/178), Ibnu Hibban (202), Al-Hakim dalam Al-Mustadrok (647), Bukhari dalam Shahih-nya secara mu’allaq dan dikuatkan Al-Hafidz dalam Fathul Bari 1/603 dan Al-Albani dalam Irwaul Ghalil no. 154.

Submit Comment

Situs Sunnah Kumpulan Situs Sunnah
o

Permasalahan Pasca Persalinan Bagian 2 (Permasalahan Terkait Aktivitas Menyusui) 2. Permasalahan Terkait Aktivitas Menyusui Payudara bengkak (engorgement) Sekitar hari ketiga atau keempat sesudah ibu melahirkan, payudara sering terasa lebih…

o

Nasihat Syaikh Abdul Malik Ramadhani Bagi Penerbit yang Menerjemahkan Buku-buku ‘Aidh Al-Qorni! 1. Assalamua’laikum. Ustadz barakallahu fiika, apakah buku ‘Aidh alQarni tentang taubat yang ana lihat berisi dalil yang sah tidak seperti…

o

Memahami Takdir Allah Menurut Perspektif Ahlus Sunnah wal Jama’ah [Plus Mp3 Ceramah] Oleh Ustadz Abdullah Taslim, M.A Iman kepada takdir dan ketentuan Allah Ta’ala bagi semua makhluk-Nya adalah salah satu prinsip dasar…

http://www.scribd.com/doc/13172578/Tayammum#

A. Pengertian Tayammum Tayammum adalah bentuk mashdar dari fi’il  ‫ ﻢ‬ ‫ مﻤﻤﻤ‬ ‫ ﻴﻤ‬ ‫ ﺗﻤ‬ ۰  ‫ ﻳ‬ ‫ ﻢ‬ ‫ مﻤﻤﻤ‬ ‫ ﻴﻤ‬ ‫ ﺘﻤ‬

yang artinya sama dengan  ‫ ﹶﻗ‬ ‫ص‬  ‫ د‬ ۰  ‫ د‬ ‫ص‬ ‫ﹾ‬ ‫ ق‬‫ ﻳ‬ , yaitu memaksudkan atau bermaksud. Pemakaian kata tayammum dalam pengertian bahasa dapat dilihat dalam firman Allah SWT. : Ÿwur (#qßJ£Ju‹s? y]ŠÎ7y‚ø9$# çm÷ZÏB tbqà)ÏÿYè? ۰  ‫ﺮﻤ قﻤ ﺒﻤﻤلﻤﻤاﻤ‬ ‫ ﺓﻤﻤ‬ ۲ ٦۷ Artinya : “ Dan janganlah kamu bermaksud (menyengaja) yang burukburuk untuk kamu nafkahkan dari sebagian (hasil usahamu) “ (Al Baqarah 267 Secara terperinci dan berurutan, cara bertayamum itu adalah sebagai berikut : 1. Niat Niat tayammum adalah kesengajaan dalam hati untuk mengerjakan tayammum dalam rangka menghilangkan hadas besar atau hadas kecil atau untuk menghalalkan halhal yang haram dilakukan dalam keadaan hadas. 2. Membaca Basmalah Sebagaimana dalam berwudhu’ dan juga dlam perbuatan kebaikan yang lain, dalam tayammum juga disyari’atkan untuk memulainya dengan membaca basmalah 3. Menepuk Debu dengan Kedua Telapak Tangan Perbuatan ini dilakukan untuk mengambil debu yang akan dipergunakan untuk bertayammum (mengusap muka dan kedua tangan). Oleh sebab itu tepukan ke tanah atau

debu telah menempel di telapak tangan . setelah menepuknya, usahakan agar telapak tangan tidak tersentuk oleh anggota badan lain atau benda lain agar debu tidak hilang. 4. Meniup Debu di Telapak Tangan Perbuatan ini dilakukan agar debu yang menempel di telapak tangan tidak terlalu banyak atau tebal, bukan untuk menghilangkannya. Oleh sebab itu tiupannya jangan terlalu kuat, agar debu di telapak tangan tidak hilang.

5. Menyapu Atau Mengusap Muka Cara mengusap debu ke muka adalah meyapukannya ke seluruh bagian muka dari atas ke bawah, sampai rata ke seluruh bagian muka, seperti dilakukan dalam membasuh muka ketika berwudhu’. Menyapu muka dalam tayammum dilakukkan satu kali. 6. Menepuk Debu Lagi Dilakukan seperti menepuk debu untuk menyapu muka yang telah diterangkan di atas. 7. Meniupnya Lagi Meniup debu sebelum menyapu tangan dilakukan seperti meniupkannya sebelum meyapu muka. 8. Menyapu Kedua Tangan Menyapu kedua tangan dilakukan dengan cara menyapukan debu di telapak tangan kiri ke tangan kanan, dari bagian belakang telapak tangan di ujung jarijari, terus ke atas sampai siku bagian belakang, kemudian diputar ke baian depan siku, terus mengusapkannya ke bawah sampai telapak tangan kiri dengan debu di telapak tangan kanan.Cara serupa dilakukan terhadap tangan kiri dengan debu di telapak tangan kanan. Menyapu tangan cukup dilakukan sekali untuk tangan kanan dan sekali untuk tangan kiri. 9. Berdoa Setelah Tayammum Doa yang dibaca setelah tayammum sama dengan doa yang dibaca sesudah wudhu’ . Demikian pula cara melakukannya, yaitu dengan berdiri menghadap kiblat dan membaca dengan suara perlahan.

a. Rukun dan Sunat Tayammum Perbuatanperbuatan yang dijelaskan dalam kaifiat tayammum di atas, sebagian termasuk rukun, sebagian termasuk sunat, dan sebagian lagi termasuk bagian rukun dan sunat. Perbuatan yang termasuk rukun tayammum adalah : (1) niat; (2) menyapu muka; (3) menyapu kedua tangan. Selain keempat rukun tersebut dalam tayammum juga ada satu rukun lagi, yaitu tertib. Artinya menertibkan perbuatanperbuatan rukun.Perbuatanperbuatan yang termasuk sunat tayammum adalah (1) membaca basmalah; (2) meniup debu di telapak tangan; (3) membaca doa setelah tayammum. Selain ketiga hal tersebut, terdapat halhal lain yang termasuk sunat tayammum, antara lain (1) menghadap kiblat ketika bertayammum ; (2) At tayammum (mendahulukan anggota badan sebelah kanan atas anggota badan sebelah kiri; (3) muwala (berturutturut atau teratur); (4) menggosok selasela jari setelah menyapu tangan. http//: matkolller.blogspot.com 7 bahwa muwalah termasuk rukun tayammum. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa menepuk debu termasuk rukun tayammum. 4. Sunat tayammum. Perbedaan pendapat ulama tentang sunat tayammum yang penting adalah mengenai tasmiyah (membaca basmalah), tertib, muwalah, menyapu tangan sampai dengan siku. Tentang tasmiyah, sebagian besar ulama memasukkannya ke dalam sunat tayammum, walaupun pengertian sunat menurut mereka tidak selalu sama, tetapi ulama Hanabilah berpendapat bahwa tasmiyah hukumnya wajib, tidak sah tayammum tanpa membaca basmalah. Mengenai tertib dan muwalah, telah disinggung di atas bahwa sebagain ulama memasukkan keduanya atau salah satunya ke dalam rukun tayammum. Ulama Hanafiyah memasukkan tertib dan muwalah ke dalam sunat ( dalam arti sunat muakkadah atau wajib). Ulama Syafi’iyah mengatakan terib termasuk sunat dan muwlah termasuk rukun. Ulam Hanabilah mengatakan bahwa keduanya termasuk rukun. Mengenai menyapu tangan sampai dengan siku, ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah berpendapat bahwa hal itu termasuk fardu, sedangkan ulama Hanabilah dan Malikyah

mengatakan fardu adalah menyapu sampai pergelangan tangan, sedang menyapunya sampai dengan siku adalah sunat. 5. Batal tayammum. Ulama sepakat bahwa halhal yang membatalkan wudhu’ juga membatalkan tayammum, tetapi mereka berbeda pendapat apakaha adanya air atau bolehnya menggunakan air membatalkan tayammum atau tidak. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa adanya air atau bolehnya menggunakan air membatalkan tayammum, baik yang berpendapat bahwa keduanya tidak membatalkan tayammum. Sebagian ulama lain ada juga yang berpendapat bahwa jika adanya air atau bolehnya menggunakan air itu terjadi sebelum shalat, maka tayammumnya batal, tetapi jika terjadinya sesudahnya, tayammumnya tidak batal. Ulama Hanabilah menambahkan halhal yang membatalkan tayammum dengan keluar waktu shalat. Maksudnya, jika dalam waktu shalat tertentu ia bersuci dengan tayammum, maka ketika waktu shalat itu habis, tayammumnya batal. 6. Shalat dengan tayammum lebih dari satu shalat. Ulama sepakat bahwa tayammum menjadikan syarat halhal yang disyaratkan wudhu’ atau mandi, seperti shalat, thawaf, memegag mushaf Al Qur’an, tetapi mereka berbeda pendapat apakah satu tayammum dapat digunakan untuk shalat lebih dari satu kali. Sebagian ulama berpendapat bahwa satu tayammum dapat dipergunakan untuk beberapa kali shalat, baik shalat wajib maupun shalat sunat, sebagaimana halnya wudhu’ Syafi’iyah dan Malikiyah berpendapat, dalam shalat wajib, tayammum hanya dapat dipergunakan untuk sekali shalat, tetapi dalam shalat sunat, sati tayammum dapat dipergunakan untuk beberapa kali shalat. 7. Debu atau tanah yang dipergunakan. Ulama sepakat bahwa debu tanah yang suci, termasuk debu pasir, boleh dipergunakan untuk bertayammum. Akan tetapi mereka 8 berbeda pendapat tentang bendabenda lain yang juga boleh dipergunakan untuk bertayammum. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa hanya debu tanah atau pasir yang boleh dipakai bertayammum. Ulama Hanfiyah berpendapat bahwa semua yang termasuk jenis tanah, seperti kerikil, batu, kapur; boleh dipakai bertayammum, bahkan walapun

bendabenda itu licin. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa semua yang berada dipermukaan bumi, seperti batu, kerikil, bendabenda logm (selain emas, perak, permata), salju’ boleh dipakai bertayamum. Dari uraian materi tentang tayammum dapat dibaut beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Syari’at tentang tayammum dalam ajaran Islam berisi hukum dan ketentuanketentuan yang berfungsi sebagaiwudhu’ atau mandi dengan syaratsyarat tertentu. 2. Dalam syari’at tentang tayammum terdapat hukum atau ketentuanketentuan yang disepakati ulama dan yang tidak disepakati oleh mereka. 3. Perbedaan pendapat ulama tentang hukum atau ketentuan tayammum belum perlu disampaikan kepada peserta didik. Dalam hal ini agar dipilih pendapat yang pada umumnya dianut oelh masyarat atau orang tua peserta didik, sehingga tidak menimbulkan kebingungan peserta didik.

1.

Ciri-Ciri Kelas a) Tingkatan / Tahun b) Pengetahuan Sedia Ada

Sederhana Tingkatan Satu 1. Pelajar telah mempelajari dan memahami maksud wuduk, rukun dan cara-cara berwuduk. 2. Pelajar telah mempelajari dan boleh menggunakan internet untuk mencari bahan pelajaran dan tahu menggunakan e-mail. 3. Pelajar boleh menggunakan perisian asas MS PowerPoint, MS Excel dan MS Word.

2.

Peruntukan Masa

80 minit

3.

Tema Pelajaran / Topik

* Bersuci Asas Kebersihan Sub Topik - Unit 6 : Tayammum

4.

a) Hasil Pembelajaran

Pada akhir sesi pembelajaran murid dapat: Aras 1 1. Memahami pengertian tayammum 2. Mengenal anggota tayammum dan alat tayammum 3. Mengenalpasti debu tanah yang boleh digunakan untuk tayammum 4. Tunjuk cara melakukan tayammum 5. Menerangkan syarat-syarat rukun tayammum 6. Melakukan tayammum dengan betul Aras 2 : 1. Menerangkan cara-cara bertayammum 2. Menyatakan sebab-sebab diharuskan bertayammum 3. Melakukan ibadah dalam keadaan yang sesuai Aras 3 : 1. Menjelaskan dalil berdasarkan Surah An-Nisa’ ayat 24 2. Menerangkan perkara-perkara yang sunat dan makruh dalam bertayammum 3. Menerangkan tiga pengajaran yang terdapat dalam ayat di atas 4. Menghuraikan hikmah-hikmah bertayammum 1. Bersyukur kerana tiada masalah ketiadaan / kekontangan air di Malaysia 2. Taat dan patuh kepada perintah Allah 3. Bertanggungjawab terhadap ibadah seharian yang telah ditaklifkan ke atas umat Islam dalam apa keadaan sekalipun 4. Bekerjasama dan saling membantu ketika menghadapi masalah penggunaan TMK. 1. Menerangkan 2. Membanding dan membeza.

b) Nilai Murni

c) KBKK

3. Sumbangsaran dan menyenarai 5. Objektif Pembelajaran Pada akhir sesi pembelajaran murid dapat:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Menyatakan maksud Tayammum, hukum dan dalilnya. Menerangkan sebab-sebab diharuskan bertayammum. Menghuraikan syarat, rukun dan sunat Tayammum. Menerangkan perkara-perkara yang membatalkan Tayammum. Menunjukkan cara bertayammum dengan betul. Dapat memahirkan pelajar melayari laman web. Dapat memuat turun data-data ke dalam fail MS Word

6. Persediaan TMK

1. Menempah bilik komputer dan projektor LCD. 2. Memastikan sistem rangkaian dan internet berfungsi. 3. Menyediakan soalan latihan dalam MS Word dan MS Excel. 4. Menyediakan slaid MS Powerpoint bagi maksud, hukum, sebab, syarat, rukun, sunat, perkara yang membatalkan dan cara bertayammum sebagai bahan bantu mengajar. 5. Menyediakan Uniform Resource Locater (URL) berkaitan tayammum untuk pautan pembelajaran. 6. Klip video cara bertayammum 7. Memastikan sekolah mempunyai laman web sendiri (beserta ruangan forumnya).

7.

Penerapan TMK

1. Membuka komputer dan menjawab soalan latihan dalam MS Word dan MS Excel . 2. Mengakses maklumat mengenai tayammum 3. Membuat tugasan kumpulan dalam MS Word 1. Buku Teks 2. Debu tanah yang diisi di dalam dulang. 1. Set Induksi
Tayangan gambar padang pasir yang kering kontang dan orang sakit

8. Persediaan Guru Bukan TMK 9. Aktiviti Pelajaran

(5 minit)
2. Pencetusan idea: - Soal jawab berkenaan tajuk.

- Persembahan MS PowerPoint dan klip video berkenaan tayammum - Tunjuk cara bertayammum ( 25 minit). 3. Penstrukturan semula idea: Penerokaan idea dengan menggunakan gambar, video dan internet (15 minit). Aplikasi idea: Sesi perbincangan penyelesaian masalah dalam kumpulan dan sesi berinteraksi antara kumpulan (20 minit). Penilaian: 1. Penilaian secara lisan dengan guru dan rakan sebaya (10 minit) 2. Latihan Penutup: Refleksi pelajaran (5 minit).

4.

5.

6.

10. Aktiviti Guru

1. Menayangkan gambar padang pasir yang tandus dan orang sakit 2. Mengemukakan soalan kewajipan bersuci sebelum menunaikan solat dan jalan penyelesaiannya sekiranya ketiadaan air atau sakit yang tidak boleh terkena air. Respon pelajar : Tayammum 3. Meminta pelajar melihat persembahan MS PowerPoint dan klip video cara bertayammum yang telah dimuat turun dari internet. 4. Membuat tunjuk cara bertayammum bersama pelajar menggunakan debu tanah.
5. Meminta pelajar menjawab soalan subjektif yang dipaut

ke MS Excel dan MS Word. 5. Meminta pelajar melaksanakan tugasan yang terdapat dalam MS Power Point. 6. Memantau dan membimbing pelajar. 11. Aktiviti Pelajar 1. Memerhati dan berfikir tentang gambar

2. Menjawab soalan guru dan mengaitkannya dengan isi pelajaran 3. Menyaksikan dan membuat catatan mengenai persembahan MS PowerPoint untuk memahami isi pelajaran. 4. Menyaksikan tunjuk cara bertayammum yang dibuat oleh guru. 5. Membuka komputer, fail MS Excel dan MS Word untuk menjawab soalan objektif interaktif dan memahami tugasan yang diberikan 6. Perbincangan dalam kumpulan kecil tentang tugasan. * Tajuk perbincangan : “ Cara bertayammum ke atas anggota badan yang luka / cedera “. 6. Wakil daripada salah satu kelompok kumpulan membentangkan hasil tugasan di hadapan kelas menggunakan MS Word. Setiap kumpulan akan memurnikan tugasan mereka dengan bimbingan guru. 7. Membuat refleksi pembelajaran. 12. Liputan Kurikulum Meliputi objektif dan hasil pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Islam Tingkatan 1, kemahiran berfkir dan kemahiran generik bestari yang berunsurkan kemahiran, kecekapan dan ketrampilan serta strategi konstruktivisme pengajaran dan pembelajaran.

13.

Keperluan Khusus

2 buah tetikus untuk murid kidal.

14. 15.

Literasi Numerasi

Tidak berkaitan Anggota Tayammum

16.

a) Penilaian

Pengajaran dan pembelajaran. Penilaian dijalankan secara formatif berdasarkan beberapa perkara seperti yang berikut: 1. menjawab soalan guru. 2. menyelesaikan tugasan. 3. penilian rakan sebaya. Kesesuaian TMK mengikut kriteria CIPS 1. Adakah pelajar boleh melayari internet untuk mengakses maklumat berkaitan? 2. Bagaimanakah rakan sebaya dapat membetulkan kesalahan-kesalahan semasa sesi pembentangan kerja kumpulan? ( 3. Bagaimanakah pelajar dapat merumuskan hasil tugasan daripada ketiga-tiga persoalan perbincangan yang diberikan? ( Idari, P, S). 1. Adakah hasil pembelajaran tercapai pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran? Jika ya / tidak, sila berikan ulasan. …………………………………………………… …….

2. Adakah proses p & p dapat berjalan lancar dengan bantuan TMK? Jika ya / tidak, sila berikan ulasan. …………………………………………………… …….. 3. Adakah para pelajar berjaya menghasilkan tugasan yang baik dengan bantuan internet? Jika ya / tidak, sila berikan ulasan. ......................................................................... ......... 4. Apakah strategi lain yang akan saya gunakan untuk membaiki kelemahan dan masalah yang timbul semasa pengajaran? …………………………………………………… ………

17.

Bahan Rujukan TMK dan bukan TMK

1. Razali b. Shariff, Hasimi b. Osman, Usrati b.Mahdi (2002). Buku Teks ,Pendidikan Islam Tingkatan 1: Dewan Bahasa Dan Pustaka 2. Laman Web yang dinyatakan dibawah. a. http://www.geocities.com/CapitolHill/6163 /taharah.html# b. http://www.ipc.kw.com/arabic/swf/tayam mum/tayammum_ar/tayammum_ar.exe c. http://hkt.net.my/bahkt/panduan_ibadat1. htm

18.

Laman Web

Hukum-Hukum Seputar Tayammum Definisi Tayammum: Tayammum adalah keinginan/kehendak untuk mengusap wajah dan kedua tangan dalam bentuk yang khusus dengan niat pembolehan –mengerjakan- shalat dan semisalnya. Ibnu as-Sukait mengatakan, “Firman Allah ta’ala, “Dan kalian tidak mendapatkan air, maka tayammum-lah kalian dengan tanah yang baik.” Yaitu menghendaki –pemakaian- tanah. Lalu pemakaian mereka telah meluas hingga kata tayammum diinterpretasikan sebagai mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah.” Demikian yang dikutip oleh al-Hafizh di dalam Fathul Bari. Dalil-Dalil disyariatkannya Tayammum: Adapun dalil pensyariatan tayammum didalam al-Qur`an, firman Allah Ta’ala, “Dan jikalau kalian dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan atau seseorang diantara kalian baru saja buang hajat atau menggauli wanita, kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka kalian lakukanlah tayammum dengan tanah yang baik. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian dari tanah tersebut.” (QS. Al-Maidah: 6) Dari sunnah adalah hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 347) dan Muslim (1/280) dari Ammar bin Yasir, beliau mengatakan, “Rasulullah mengutusku untuk suatu keperluan. Lalu saya junub dan tidak mendapatkan air. Maka saya berguling-guling sebagaimana tunggangan berguling, kemudian saya menjumpai Nabi dan menceritakan kepada beliau hal itu. Beliau bersabda, “Cukuplah engkau melakukan dengan kedua tanganmu seperti ini.” Lalu beliau memukulkan kedua tangan beliau ke tanah dengan sekali tepukan kemudian membasuhkan tangan kiri ke tangan kanan dan dan kedua punggung tangan beliau dan wajah beliau.” Demikian pula, umat Islam telah sepakat bahwa tayammum disyariatkan hanya pada wajah dan kedua telapak tangan bagi seseorang yang berhadats, baik hadats besar maupun kecil. Baik tayammum tersebut mewakili seluruh anggota thaharahnya ataukah sebagiannya saja. Siapakah yang diperbolehkan melakukan Tayammum? 1. Seorang yang junub lagi musafir dan tidak mendapatkan air. Hal ini berdasarkan keumuman ayat tayammum dan juga ditunjukkan oleh hadits Ammar bin Yasir yang baru saja berlalu. 2. Bagi seorang junub apabila khawatir udara dingin. Berdasarkan keumuman firman Allah Ta’ala diatas. Dan juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan selainnya dari hadits Amru bin al-’Ash, bahwa ketika beliau diutus pada perang Dzaat as-Salaasil, beliau berkata, “Hingga saya ihtilam (mimpi basah) pada malam yang sangat dingin. Dan saya khawatir jikalau saya mandi maka saya akan mati. Maka saya pun -hanya- bertayammum kemudian mengimami para sahabatku pada shalat subuh. Dan ketika kami tiba kembali menemui Rasulullah, mereka menceritakan hal itu kepada beliau. Dan beliau bersabda, “Wahai Amru, engkau telah mengerjakan shalat mengimami sahabatmu sementara engkau dalam keadaan junub?”Saya berkata, “Saya teringat dengan firman Allah Ta,ala, “Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah sangatlah penyayang bagi kalian.” Maka saya melakukan tayammum kemudian mengerjakan shalat. Rasulullah

kemudian tertawa dan tidak mengatakan sesuatu. (HR. Ahmad didalam al-Musnad 4/203, Abu Dawud no. 334-335, al-Hakim 1/177) Hadits ini dijadikan dasar oleh Malik, ats-Tsauri, Abu Hanifah dan Ibnul-Mundzir bahwa seseorang yang melakukan tayammum karena udara yang sangat dingin, tidak diharuskan untuk mengulangi shalat. Karena Nabi tidaklah menyuruh beliau untuk mengulanginya. Seandainya wajib, niscaya beliau akan menyuruh mengulangi shalat. Ibnu Raslaan mengatakan, “Tayammum karena takut udara dingin tidak diperbolehkan bagi seseorang yang memungkinkan untuk memanaskan air atau dapat mempergunakan air dengan cara yang tidak menimbulkan mudharat baginya semisal membasuh anggota wudhu` kemudian menutupinya. Setiap kali selesai membasuh anggota wudhu` dia lalu menutup dan menghalanginya dari udara dingin, maka hal itu –wudhu`- suatu keharusan baginya. Jika dia tidak mampu dia diperbolehkan tayammum dan mengerjakan shalat pada pendapat sebagian besar ulama.” Dan inilah pendapat yang shahih sesuai dengan keterangan dalil diatas. 3. Seorang yang dalam keadaan sakit tidak mampu mempergunakan air. Sakit/penyakit terbagi atas tiga bagian: Pertama: Penyakit yang ringan dan tidak dikhawatirkan akan mendatangkan bahaya, tidak akan memperlambat kesembuhannya, tidak menambah rasa sakit atau suatu yang buruk jika orang tersebut mempergunakan air. Semisal penyakit pusing, sakit gigi dan semisalnya. Penyakit/sakit semacam ini tidak diperbolehkan tayammum baginya menurut pendapat sebagian besar ulama. Kedua: Sakit/penyakit yang dengan penggunaan air akan dikhawatirkan mendatangkan kebinasaan pada dirinya, anggota tubuhnya, mendatangkan penyakit yang membahayakan jiwanya. Ketiga: Penyakit/sakit yang dengan penggunaan air akan memperlambat kesembuhannya atau menambah parah sakitnya. Pada dua keadaan pada sakit/penyakit ini diperbolehkan untuk tayammum dan tidak perlu mengulangi shalat. Pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah, Malik, Ahmad, Dawud dan sebagian besar ulama. Berdasarkan keumuman ayat tayammum di atas dan juga berdasarkan hadits Amru bin al-’Ash sebelumnya. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa beliau menafsirkan firman Allah Ta’ala di atas, “Jika kalian dalam keadaan sakit.” Beliau berkata, “Yaitu seseorang yang mendapatkan luka ketika fi sabilillah, atau borok, atau penyakit cacar air, lalu dia junub dan takut jika dia mati maka dia akan meninggal dunia, dia dapat tayammum dengan tanah yang baik.” Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan al-Baihaqi. Pendapat ini adalah pendapat Mujahid, Ikrimah, Thawus, Qatadah, hammad bin Abu Sulaiman, Ibrahim, Malik, asy-Syafi’i, ashhaab ar-Ra`yi, Ahmad, Ishaq dan merupakan pendapat yang dipilih oleh Ibnul Mundzir, Ibnul Qayyim, ash-Shan’ani, asy-Syaukani dan asy-Syaikh Ibnul Utsaimin. Dan inilah pendapat yang shahih. 4. Musafir yang memiliki sedikit air dan khawatir kehausan dalam perjalanannya. Jika seorang musafir khawatir kehausan dan dia membawa air yang hanya mencukupi untuk dipergunakan minum, maka musafir tersebut menyimpan airnya untuk dipergunakan minum dan dia mencukupkan dengan tayammum di setiap shalatnya. Ibnul Mundzir mengutip bahwa ulama sepakat dalam hal ini. Dan pendapat tersebut telah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, al-Hasan, Mujahid,Atha`, Thawus, Qatadah, adh-Dhahhak, ats-Tsauri, Malik, asy-Syafi’i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan Ashhabur-Ra`yi.

5. Seorang junub lagi musafir yang tidak mendapatkan air kecuali yang hanya cukup dipergunakan untuk berwudhu`. Adapun jikalau seseorang dalam keadaan safar/bepergian dan unub sementara dia tidak memiliki air selain kadar yang memungkinkan untuk berwudhu`, imam Ahmad berpendapat bahwa dia membasuh kemaluannya dengan air tersebut serta bagian yang terkena janabah. Selanjutnya dia melakukan tayammum dengan tanah yang baik, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah ta’ala. Pendapat ini juga merupakan pendapat Atha`, al-Hasan, az-Zuhri, Hammad, Malik dan Abdul Azis bin Abu Salamah. Dan merupakan pendapat yang dipilih oleh Ibnul Mundzir. Tanah yang dipergunakan untuk Tayammum Allah Ta’ala berfirman, “Lalu kalian tidak mendapatkan air, maka bertayammumlah kalian dengan tanah yang baik.” Dalam hadits Abu Dzar, Nabi -shallallahu alaihi wasallam- bersabda, “Tanah yang baik adalah wadhu` seorang muslim walau dia tidak mendapatkan air selama sepuluh tahun. Apabila dia telah mendapatkan air maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan mengusap kulitnya, karena hal itu lebih baik.” (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi dan dishahihkan oleh asy-Syaikh al-Albani di dalam al-Irwa` no. 153) Niat pada Tayammum: Telah shahih diriwayatkan dari hadits Umar bin al-Khaththab dari Nabi, bahwa beliau bersabda, “Sesungguhnya tiap amalan berdasarkan pada niatnya.” Muttafaq a’laihi. Tata Cara Tayammum: Adapun tata cara tayammum, adalah sebagai berikut: 1. Membaca Basmalah. Sebagaimana halnya dalam wudhu`. Dikarenakan tayammum adalah pengganti thaharah wudhu`, dan pengganti menyadur hukum yang digantikannya. 2. Menepukkan kedua telapak tangan ke tanah dengan sekali tepukan. Berdasarkan hadits Ammar bin Yasir di atas. Ibnu Abdil Barr mengatakan, “Bahwa sebagian besar atsar-atsar yang diriwayatkan dari Ammar menyebutkan sekali tepukan. Adapun atsar yang diriwayatkan dari beliau yang menyebutkan dua kali tepukan maka kesemuanya adalah mudhtharib (goncang).” Dan hadits Abdullah bin Umar secara marfu’, “Tayammum dengan dua kali tepukan, sekali untuk wajah dan sekali untuk kedua tangan hingga bagian siku.” Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, al-Hakim dan al-Baihaqi, namun hadits ini sangat lemah, pada sanadnya terdapat Ali bin Zhabyaan, dia perawi yang matruk. Demikian juga hadits Ibnu Umar lainnya yang menyebutkan tiga kali tepukan pada tayammum adalah hadits yang sangat lemah. Wallahu a’lam. 3. Meniup kedua telapak tangan sebelum membasuhkannya ke anggota tayammum. Berdasarkan hadits Ammar bin Yasir, dalam salah satu riwayatnya pada Shahih alBukhari, dimana disebutkan, “Lalu Nabi menepukkan kedua telapak tangan beliau pada tanah kemudian meniupnya, lalu mengusapkan keduanya pada wajah dan kedua telapak tangan beliau.” (Shahih al-Bukhari no. 338 dan juga no. 339) 4. Mengusap wajah dan kedua tangan hingga pergelangan. Berdasarkan ayat tayammum dan juga berdasarkan hadits Ammar bin Yasir di atas.

Mencukupkan tayammum pada wajah dan kedua tangan hingga pergelangan merupakan pendapat Atha`, Sa’id bin al-Musayyab, an-Nakha’i, Makhul, al-Auza’i, Ahmad, Ishaq dan merupakan pendapat yang dipilih oleh Ibnul Mundzir dan juga sebagian besar ulama hadits. Adapun hadits-hadits yang menyebutkan adanya mengusap tangan hingga ke bagian siku, tidak satupun hadits tersebut yang shahih. Bahkan sebagian besarnya adalah hadits-hadits yang sangat lemah. Seperti disebutkan oleh Ibnu Abdil Barr didalam kitab beliau atTamhid dan juga asy-Syaukani didalam Nail al-Authar. 5. Tertib dalam tayammum, yaitu dimulai dengan mengusap wajah lalu kedua tangan. Berdasarkan konteks firman Allah Ta’ala, “Basuhlah wajah dan tangan-tangan kalian.” (QS. al-Maidah: 6) 6. Dikerjakan secara beriringan (al-muwalaah) Rujukan: al-Umm 1/41-44, al-Majmu’ 2/238 dan selanjutnya, Fathul Bari 1/559-593, alMughni 1/318-368, al-Muhalla 1/no. 224-253, at-Tamhid 2/237 dan selanjutnya, Bidayah al-Mujtahid 2/3-50 , Badai’ ash-Shana’i 1/178-191, al-Isyraf 1/255-, al-Ausath 2/11-73, Masaa`il Abdullah bin al-Imam Ahmad 36-39, Kasysyaf al-Qina` 1/237-254, al-Uddah hal. 39-42, Subul as-Salam 1/204-217, as-Sail al-Jarrar 1/308-334, Nail al-Authar 2/410443, asy-Syarh al-Mumti` 1/373-413. [Diringkas dari tulisan Ustadz. Abu Zakariya Rizki Al-Atsary] http://al-atsariyyah.com/fiqh/hukum-hukum-seputar-tayammum.html

Panduan Tata Cara Tayammum
Segala puji hanya kembali dan milik Allah Tabaroka wa Ta’ala, hidup kita, mati kita hanya untuk menghambakan diri kita kepada Dzat yang tidak membutuhkan sesuatu apapun dari hambanya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulul Islam, Muhammad bin Abdillah shollallahu ‘alaihi wa sallam, beserta keluarga dan para sahabat beliau radhiyallahu ‘anhum. Mungkin tidak jarang dari kita melihat sebagian dari saudara-saudara kita kalangan kaum muslimin yang masih asing dengan istilah tayammum atau pada sebagian lainnya hal ini tidak asing lagi akan tetapi belum mengetahui bagaimana tayammum yang Nabi shollallahu ‘alaihi was sallam ajarkan serta yang diinginkan oleh syari’at kita. Maka penulis mengajak pembaca sekalian untuk meluangkan waktu barang 5 menit untuk bersama mempelajari hal ini sehingga ketika tiba waktunya untuk diamalkan sudah dapat beramal dengan ilmu. Pengertian Tayammum

Kami mulai pembahasan ini dengan mengemukakan pengertian tayammum. Tayammum secara bahasa diartikan sebagai Al Qosdu (‫ )القصد‬yang berarti maksud. Sedangkan secara ُْ َ istilah dalam syari’at adalah sebuah peribadatan kepada Allah berupa mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan sho’id yang bersih[1]. Sho’id adalah seluruh permukaan bumi yang dapat digunakan untuk bertayammum baik yang terdapat tanah di atasnya ataupun tidak[2]. Dalil Disyari’atkannya Tayammum Tayammum disyari’atkan dalam islam berdasarkan dalil Al Qur’an, As Sunnah dan Ijma’ (konsensus) kaum muslimin[3]. Adapun dalil dari Al Qur’an adalah firman Allah ‘Azza wa Jalla,

‫وإن كنﺘﻢ مﺮضى أو على سفﺮ أو جاء أحد منكﻢ من الغائط أو لمسﺘﻢ النساء فلﻢ ﺗجدوا ماء فﺘﻴمموا‬ ُ ّ َ َ َ ً َ ُ ِ َ ْ ََ َ َ ّ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ِ ِ َ ْ َ ِ ْ ُ ْ ِ ٌ َ َ َ َ ْ َ ٍ َ َ ََ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ َِ ُ ْ ِ ْ ُ ِ ْ ََ ْ ُ ِ ُ ُ ِ ُ َ ْ َ ً ّ َ ً ِ َ ‫صعﻴدا طﻴﺒا فامسحوا بوجوهكﻢ وأﻳدﻳكﻢ منه‬
“Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau berhubungan badan dengan perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan permukaan bumi yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu”. (QS. Al Maidah [5] : 6). Adapun dalil dari As Sunnah adalah sabda Rasulullah shollallahu ‘alaihi was sallam dari sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman rodhiyallahu ‘anhu, « ‫» وجعلت ﺗﺮبﺘها لنا طهورا إذا لﻢ نجد الماء‬ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ َ ِ ً ُ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ ْ َِ ُ َ “Dijadikan bagi kami (ummat Nabi Muhammad shollallahu ‘alaihi was sallam ) permukaan bumi sebagai thohur/sesuatu yang digunakan untuk besuci[4] (tayammum) jika kami tidak menjumpai air”.[5] Media yang dapat Digunakan untuk Tayammum Media yang dapat digunakan untuk bertayammum adalah seluruh permukaan bumi yang bersih baik itu berupa pasir, bebatuan, tanah yang berair, lembab ataupun kering. Hal ini berdasarkan hadits Nabi shollallahu ‘alaihi was sallam dari sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman rodhiyallahu ‘anhu di atas dan secara khusus, ً ُ َ َ ً ِ ْ َ ِ ّ ُ َ ِ َ ُّ ُ ْ َ ِ َِ ُ ‫جعلت الرض كلها لى ولمﺘى مسجدا وطهورا‬ “Dijadikan (permukaan, pent.) bumi seluruhnya bagiku (Nabi shollallahu ‘alaihi was sallam) dan ummatku sebagai tempat untuk sujud dan sesuatu yang digunakan untuk bersuci”.[6] Jika ada orang yang mengatakan bukankah dalam sebuah hadits Hudzaifah ibnul Yaman[7] Nabi mengatakan tanah?! Maka kita katakan sebagaimana yang dikatakan oleh Ash Shon’ani rohimahullah, “Penyebutan sebagian anggota lafadz umum bukanlah

pengkhususan”[8]. Hal ini merupakan pendapat Al Auzaa’i, Sufyan Ats Tsauri Imam Malik, Imam Abu Hanifah[9] demikian juga hal ini merupakan pendapat Al Amir Ashon’ani[10], Syaikh Al Albani[11], Syaikh Abullah Alu Bassaam[12] -rohimahumullah-, Syaikh DR. Sholeh bin Fauzan Al Fauzan[13] dan Syaikh DR. Abdul Adzim bin Badawiy Al Kholafiy hafidzahumallah[14]. Keadaan yang Dapat Menyebabkan Seseorang Bersuci dengan Tayammum Syaikh Dr. Sholeh bin Fauzan Al Fauzan hafidzahullah menyebutkan beberapa keadaan yang dapat menyebabkan seseorang bersuci dengan tayammum,
• •

Jika tidak ada air baik dalam keadaan safar/dalam perjalanan ataupun tidak[15]. Terdapat air (dalam jumlah terbatas pent.) bersamaan dengan adanya kebutuhan lain yang memerlukan air tersebut semisal untuk minum dan memasak. o Adanya kekhawatiran jika bersuci dengan air akan membahayakan badan atau semakin lama sembuh dari sakit. o Ketidakmapuan menggunakan air untuk berwudhu dikarenakan sakit dan tidak mampu bergerak untuk mengambil air wudhu dan tidak adanya orang yang mampu membantu untuk berwudhu bersamaan dengan kekhawatiran habisnya waktu sholat. o Khawatir kedinginan jika bersuci dengan air dan tidak adanya yang dapat menghangatkan air tersebut.

Tata Cara Tayammum Nabi shallallahu ‘alaihi was sallam Tata cara tayammum Nabi shollallahu ‘alaihi was sallam dijelaskan hadits ‘Ammar bin Yasir rodhiyallahu ‘anhu, ، ‫بعثنى رسول ال – صلى ال علﻴه وسلﻢ – فى حاجة فأجنﺒت ، فلﻢ أجد الماء ، فﺘمﺮغت فى الصعﻴد كما ﺗمﺮغ الدابة‬ ُّ ّ ُ ّ ََ ََ ِ ِّ ِ ُ ْ ّ َ َ َ َ َ ْ ِ ِ َ ْ ََ ُ ْ َ ْ َ َ ٍ َ َ ِ ِ ّ ُ ُ َ ََِ َ ‫فذكﺮت ذلك للنﺒى – صلى ال علﻴه وسلﻢ – فقال » إنما كان ﻳكفﻴك أن ﺗصنع هكذا « . فضﺮب بكفه َﺮبة على‬ ََ ً َ ْ ‫َ َ َ َ ِ َ ّ ِ ض‬ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ِ ْ َ َ َ َ ِّ َ َ َ ّ ِ ّ ِ َ َِ ُ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ِ ِ َ َ َ ّ ُ ِ َّ ِ ِ ِ َ ِ َ ْ َ ْ َ ِ ‫َ ْ ِ ُ ّ ََ َ َ ُ ّ َ َ َ ِ َ َ ْ َ َّ ِ ِ ِ َ ل‬ ‫الرض ثﻢ نفضها ، ثﻢ مسح بها ظهﺮ كفه بشماِه ، أو ظهﺮ شماله بكفه ، ثﻢ مسح بهما وجهه‬ Rasulullah shallallahu ‘alaihi was sallam mengutusku untuk suatu keperluan, kemudian aku mengalami junub dan aku tidak menemukan air. Maka aku berguling-guling di tanah sebagaimana layaknya hewan yang berguling-guling di tanah. Kemudian aku ceritakan hal tersebut kepada Nabi shallallahu ‘alaihi was sallam. Lantas beliau mengatakan, “Sesungguhnya cukuplah engkau melakukannya seperti ini”. Seraya beliau memukulkan telapak tangannya ke permukaan bumi sekali pukulan lalu meniupnya. Kemudian beliau mengusap punggung telapak tangan (kanan)nya dengan tangan kirinya dan mengusap punggung telapak tangan (kiri)nya dengan tangan kanannya, lalu beliau mengusap wajahnya dengan kedua tangannya.[16] Dan dalam salah satu lafadz riwayat Bukhori, ً َ ِ َ ِ ْ َّ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ‫ومسح وجهه وكفﻴه واحدﺓ‬

“Dan beliau mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya dengan sekali usapan”. Berdasarkan hadits di atas kita dapat simpulkan bahwa tata cara tayammum beliau shallallahu ‘alaihi was sallam adalah sebagai berikut.
• • • • •

• •

Memukulkan kedua telapak tangan ke permukaan bumi dengan sekali pukulan kemudian meniupnya. Kemudian menyapu punggung telapak tangan kanan dengan tangan kiri dan sebaliknya. Kemudian menyapu wajah dengan dua telapak tangan. Semua usapan baik ketika mengusap telapak tangan dan wajah dilakukan sekali usapan saja. Bagian tangan yang diusap adalah bagian telapak tangan sampai pergelangan tangan saja atau dengan kata lain tidak sampai siku seperti pada saat wudhu[17]. Tayammum dapat menghilangkan hadats besar semisal janabah, demikian juga untuk hadats kecil. Tidak wajibnya urut/tertib dalam tayammum.

Pembatal Tayammum Pembatal tayammum sebagaimana pembatal wudhu. Demikian juga tayammum tidak dibolehkan lagi apa bila telah ditemukan air bagi orang yang bertayammum karena ketidakadaan air dan telah adanya kemampuan menggunakan air atau tidak sakit lagi bagi orang yang bertayammum karena ketidakmampuan menggunakan air[18]. Akan tetapi shalat atau ibadah lainnya[19] yang telah ia kerjakan sebelumnya sah dan tidak perlu mengulanginya. Hal ini berdasarkan hadits Nabi shallallahu ‘alaihi was sallam dari sahabat Abu Sa’id Al Khudri radhiyallahu ‘anhu, ِ ْ َ ْ ِ َ َ ْ َ َ َ ّ ُ َ َّ َ ً ّ َ ً ِ َ َ ّ َ َ َ ٌ َ َ ُ َ َ َ ْ ََ ُ َ ّ ْ َ َ َ َ ٍ َ َ ِ ِ َ ُ َ َ َ َ ‫خﺮج رجلن في سفﺮ ، فحضﺮت الصلﺓ – ولﻴس معهما ماء – فﺘﻴمما صعﻴدا طﻴﺒا ، فصلﻴا ، ثﻢ وجدا الماء في الوﻗت‬ ‫، فأعاد أحدهما الصلﺓ والوضوء ، ولﻢ ﻳعد الخﺮ ، ثﻢ أﺗﻴا رسول ال صلى ال علﻴه وسلﻢ فذكﺮا ذلك له ، فقال للذي‬ ِ ِّ َ َ َ ُ َ َ َِ َ َ َ َ َ َّ َ ِ ْ ََ ّ َّ ّ َ ُ َ َ َ َ ّ ُ ُ َ ْ ْ ِ ُ ْ ََ َ ُ ُ ْ َ َ َ ّ ُ ِ َ ُ ُ َ َ َ َ ََ ِ ْ َ ّ َ ُ ْ َْ َ ِ َ ْ ِ َ َ َ ُ َ َ ْ ََ ََ َ ّ ّ ‫لﻢ ﻳعد : أصﺒت السنة وأجْزأﺗك صلﺗك وﻗال للخﺮ : لك الجﺮ مﺮﺗﻴن‬ َْ َ ْ ِ ُ ْ َ Dua orang lelaki keluar untuk safar. Kemudian tibalah waktu shalat dan tidak ada air di sekitar mereka. Kemudian keduanya bertayammum dengan permukaan bumi yang suci lalu keduanya shalat. Setelah itu keduanya menemukan air sedangkan saat itu masih dalam waktu yang dibolehkan shalat yang telah mereka kerjakan tadi. Lalu salah seorang dari mereka berwudhu dan mengulangi shalat sedangkan yang lainnya tidak mengulangi shalatnya. Keduanya lalu menemui Nabi shallallahu ‘alaihi was sallam dan menceritakan yang mereka alami. Maka beliau shallallahu ‘alaihi was sallam mengatakan kepada orang yang tidak mengulang shalatnya, “Apa yang kamu lakukan telah sesuai dengan sunnah dan kamu telah mendapatkan pahala shalatmu”. Beliau mengatakan kepada yang mengulangi shalatnya, “Untukmu dua pahala[20]”[21]. Juga hadits Nabi shollallahu ‘alaihi was sallam dari sahabat Abu Huroiroh rodhiyallahu ‘anhu,

َ ّ ِ ّ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ‫ّ ِ ُ ُ ُ ُ ْ ُ ِْ ِ َِ ْ َ ْ َ ِ ْ ْ َ َ َ ْ َ ِ ِ َ َإ‬ ‫الصعﻴد وضوء المسلﻢ ، وإن لﻢ ﻳجد الماء عشﺮ سنﻴن.فِذا وجد الماء فلﻴﺘق ال‬ ُ ََ َ َ ُ ّ ِ َُْ ‫ولﻴمسه بشﺮﺗه‬
“Seluruh permukaan bumi (tayammum) merupakan wudhu bagi seluruh muslim jika ia tidak menemukan air selama sepuluh tahun (kiasan bukan pembatasan angka)[22], apabila ia telah menemukannya hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dan menggunakannya sebagai alat untuk besuci”.[23] Di Antara Hikmah Disyari’atkannya Tayammum Sebagai penutup kami sampaikan hikmah dan tujuan disyari’atkannya tayyamum adalah untuk menyucikan diri kita dan agar kita bersyukur dengan syari’at ini serta tidaklah sama sekali untuk memberatkan kita, sebagaimana akhir firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 6, َ ُ ُ ْ َ ْ ُ َّ َ ْ ُ ْ ََ ُ َ َ ْ ِ ّ ِ ُ َِ ْ ُ َ ّ َ ُ ِ ُ ِ ُ ْ ِ ََ ٍ َ َ ْ ِ ْ ُ ْ ََ َ َ ْ َ ِ ّ ُ ِ ُ َ ‫ما ﻳﺮﻳد ال لﻴجعل علﻴكﻢ من حﺮج ولكن ﻳﺮﻳد لﻴطهﺮكﻢ ولﻴﺘﻢ نعمﺘه علﻴكﻢ لعلكﻢ ﺗشكﺮون‬ ُ “Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak menyucikan kamu dan menyempurnakan nikmatNya bagimu, supaya kamu bersyukur.” (QS. Al Maidah: 6). Abul Faroj Ibnul Jauziy rohimahullah mengatakan ada empat penafsiran ahli tafsir tentang nikmat apa yang Allah maksudkan dalam ayat ini, Pertama, nikmat berupa diampuninya dosa-dosa[24]. Kedua, nikmat berupa hidayah kepada iman, sempurnanya agama, ini merupakan pendapat Ibnu Zaid rohimahullah. Ketiga, nikmat berupa keringanan untuk tayammum, ini merupakan pendapat Maqotil dan Sulaiman. Keempat, nikmat berupa penjelasan hukum syari’at, ini merupakan pendapat sebagian ahli tafsir[25]. Demikianlah akhir tulisan ini mudah-mudahan menjadi tambahan ‘amal bagi penulis dan tambahan ilmu bagi pembaca sekalian. Allahumma Amiin. Di waktu Dhuha, Ahad 12 Dzulhijjah 1430 H. Penulis: Aditya Budiman Muroja’ah: M.A. Tuasikal Artikel www.muslim.or.id

[1] Lihat Syarhul Mumti’ ‘ala Zaadil Mustaqni’ oleh Syaikh Muhammad bin Sholeh Al ‘Utsaimin rohimahullah hal. 231/I, terbitan Al Kitabul ‘Alimiy, Beirut, Lebanon. [2] Kami ringkas dengan penyesuaian redaksi dari Lisanul ‘Arob oleh Muhammad Al Mishriy rohimahullah hal. 251/III, terbitan Darush Shodir, Beirut, Lebanon. [3] Sebagaimana dikatakan oleh An Nawawi Asy Syafi’i rohimahullah. [Lihat Al Minhaaj Syarh Shohih Muslim oleh An Nawawi rohimahullah hal. 279/IV cetakan Darul Ma’rifah, Beirut dengan tahqiq dari Syaikh Kholil Ma’mun Syihaa]. [4] Lihat Taudhihul Ahkam min Bulughil Maroom oleh Syaikh Abdullah Alu Bassaam rohimahullah hal. 412/I terbitan Maktabah Asaadiy, Mekkah, KSA. [5] HR. Muslim no. 522. [6] HR. Ahmad no. 22190, dinyatakan shohih lighoirihi oleh Syaikh Syu’aib Al Arnauth dalam Ta’liq beliau untuk Musnad Imam Ahmad, terbitan Muasa’sah Qurthubah, Kairo, Mesir. [7] Yang kami maksud adalah hadits Nabi shallallahu ‘alaihi was sallam, « ‫» وجعلت ﺗﺮبﺘها لنا طهورا إذا لﻢ نجد الماء‬ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ َ ِ ً ُ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ ْ َِ ُ َ Demikian juga hadits dari sahabat ‘Ali yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnadnya no. 774 dinyatakan Shohih oleh Syaikh Ahmad Syakir, « ‫» وجعل الﺘﺮاب لي طهورا‬ ً َُ ِ ُ َ ّ َ َ ُِ َ [8] Lihat Subulus Salaam Al Mausulatu ilaa Bulughil Maroom oleh Al ‘Amir Ash Shon’ani rohimahullah hal. 354/I dengan tahqiq dari Syaikh Muhammad Shubhi Hasan Halaaq cetakan Dar Ibnul Jauziy, Riyadh, KSA. [9] Lihat Al Minhaaj Syarh Shohih Muslim hal. 280/IV. [10] Lihat Subulus Salaam Al Mausulatu ilaa Bulughil Maroom hal. 351-352/I. [11] Lihat Ats Tsamrul Mustathob fi Fiqhis Sunnah wal Kitaab oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani rohimahullah hal. 31/I cetakan Ghiroos, Kuwait. [12] Lihat Taudhihul Ahkam min Bulughil Maroom hal. 414/I. [13] Lihat Al Mulakhoshul Fiqhiy hal. 38 oleh Syaikh DR. Sholeh bin Fauzan bin Abdullah Al Fauzan hafidzahullah cetakan Dar Ibnul Jauziy Riyadh. [14] Lihat Al Wajiz fi Fiqhil Kitab was Sunnah oleh Syaikh DR. Abdul Adhim bin Badawiy Al Kholafiy hafidzahullah hal. 56 Dar Ibnu Rojab Kairo, Mesir.

[15] Asy Syaukani menambahkan keadaan yang dapat menyebabkan seseorang bersuci dengan tayammum dengan jauhnya air, kemudian beliau menambahkan batasan suatu jarak dikatakan tidak jauh dalam hal ini dengan adanya kemungkinan seseorang dapat mendapatkan air kemudian berwudhu dengannya dan dapat sholat pada waktunya. [lihat As Saylul Jaror oleh Asy Syaukani rohimahullah hal. 129/I, terbitan Darul Kutub ‘Ilmiyah, Beirut, Lebanon.] namun Syaikh Muhammad bin Sholeh Al ‘Utsaimin mengatakan bahwa batasan dikatakan tidak jauh itu adalah urf/penilaian masyarakat [lihat Syarhul Mumti’ ‘ala Zaadil Mustaqni’ hal. 235/I ]. Tambahan dari editor, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, “…. Akan tetapi, mereka juga boleh cukup dengan tayamum jika memang harus memperoleh air yang tempatnya jauh. Mereka nanti bertayamum dan mengerjakan shalat di waktunya masing-masing. Namun yang lebih baik adalah melakukan jama’ suri seperti tadi dan tetap berwudhu dengan air, ini yang lebih afdhol (lebih utama). Walhamdulillah.”[ Majmu’ Al Fatawa, hal. 458/XXI.] [16] HR. Bukhori no. 347, Muslim no. 368. [17] Kami katakan demikian karena kemutlakan yang ada dalam ayat tayammum (‫وأيديكم‬ ْ ُ ِ ْ ََ ,”Dan sapulah tanganmu”. [QS. Al Maidah (5) : 6]) tidak bisa di dimuqoyyadkan dengan ayat wudhu (‫“ ,وأيديكم إلى المرافق‬Dan basuhlah tanganmu sampai dengan siku” [QS. Al ِ ِ َ َ ْ َ ِ ْ ُ َ ِ ْ ََ Maidah (5) : 6]), karena hukum kedua masalah ini berbeda (yang satu masalah tayammum yang lainnya wudhu) walaupun sebabnya sama, hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Sholeh Al ‘Utsaimin rohimahullah dalam Syarh Nadzmul Waroqot hal. 123, terbitan Dar Ibnul Jauziy, Riyadh dan lihat juga Ma’alim Ushul Fiqh oleh Syaikh Muhammad Husain bin Hasan Al Jaizaniy, hal. 441, terbitan Dar Ibnul Jauziy, Riyadh. [18] Lihat Al Wajiz fi Fiqhil Kitab was Sunnah hal.56. [19] Karena tayammum merupakan badal/pengganti dari wudhu. Sehingga apa yang dibolehkan dengan berwudhu dibolehkan juga dengan tayammum. [Lihat Subulus Salaam Al Mausulatu ilaa Bulughil Maroom hal. 360/I ]. [20] Yaitu satu pahala untuk sholat yang pertama dan satu pahala untuk sholat yang kedua. [Lihat Subulus Salaam Al Mausulatu ilaa Bulughil Maroom hal. 362/I, Taudhihul Ahkam min Bulughil Maroom hal. 426/I]. [21] HR. Abu Dawud no. 338, An Nasa’i no. 433. Dinyatakan shohih oleh Al Albani dalam Shohihul Jami’ no. 3861. [22] Lihat Taudhihul Ahkam min Bulughil Maroom hal. 422/I.

[23] HR. Ahmad no. 21408, Tirmidzi no. 124, Abu Dawud no. 333, An Nasa’i no. 420, dan lain-lain. Hadits ini dinyatakan shohih oleh Syaikh Al Albani dan dinyatakan shohih lighoirihi oleh Syaikh Syu’aib Al Arnauth. [24] Dalil tentang hal ini hadits Humroon tentang wudhunya Utsman bin Affan rodhiyallahu ‘anhu. [25] Lihat Zaadul Masiir hal. 108, Asy Syamilah. 1 Juli 2010 Kategori: Fiqih . . Penulis: kakasi86 . Komentar: Tinggalkan sebuah Komentar

ANTARA 2 JALAN
“Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan”. (QS. 90:10) 1) Al Haq melawan Al Bathil “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu[43], sedang kamu mengetahui”. (QS. 2:42) dan Katakanlah: “Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap“. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. (QS. 17:81) 2) Hukum Alloh vs Hukum Thoghut “Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?” (QS. 5:50) “Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu ? mereka hendak berhakim kepada thaghut, Padahal mereka telah diperintah mengingkari Thaghut itu. dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya”. (QS. 4:60) 3) Alloh sebagai Pelindung Mukmin vs Thoghut sebagai pelindung Kafir “Allah pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah Thoghut, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran). mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS. 2:257) 4) Mukmin Berperang Fii Sabilillah vs Kafir berperang Fii Sabilith Thoghut

“orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, karena Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah”. (QS. 4:76) TIDAK ADA PILIHAN TENGAH-TENGAH (MAU ENAKNYA SAJA)….!!! “Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud memperbedakan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan: “Kami beriman kepada yang sebahagian dan Kami kafir terhadap sebahagian (yang lain)”, serta bermaksud (dengan Perkataan itu) mengambil jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir).” (QS. 4:150) “dan Katakanlah: “Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan(89). sebagaimana (kami telah memberi peringatan), Kami telah menurunkan (azab) kepada orang-orang yang membagi-bagi (kitab Allah) (90), (yaitu) orang-orang yang telah menjadikan Al Quran itu terbagi-bagi (91). (QS. 15:89-91). TENTUKANLAH PILIHAN SIKAP ANDA SEKARANG JUGA DAN HADAPI JUGA RESIKO PILIHAN ANDA TERSEBUT….! “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) Ad Dien (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. 2:256) “dan tidaklah Kami mengutus Rasul-rasul hanyalah sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan; tetapi orang-orang yang kafir membantah dengan yang batil agar dengan demikian mereka dapat melenyap kan yang hak, dan mereka menganggap ayat-ayat Kami dan peringatan- peringatan terhadap mereka sebagai olokolokan”. (QS. 18:56) 1. orang-orang yang kafir dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Allah menyesatkan perbuatan-perbuatan mereka. 2. dan orang-orang mukmin dan beramal soleh serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan Itulah yang haq dari Robb mereka, Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki Keadaan mereka. 3. yang demikian adalah karena Sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang bathil dan Sesungguhnya orang-orang mukmin mengikuti yang haq dari Robb mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka. (QS. 47:1-3) Jika anda seorang beriman maka masuklah kepada Dienul Islam secara Kaffah baik kehidupan idelogi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, ataupun kehidupan sebagai pribadi, keluarga, masyarakat dan bangsa.

Janganlah mengikuti langkah syetan, program syaitan dan kebijakan syetan yang semuanya diambil berdasarkan ro’yu (akal), bukan bersumberkan Al Quran dan Hadits Shohih. “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”. (QS. 2:208). Janganlah anda mengira masuk “Jannah” itu gampang diraih dikarenakan anda telah Muslim…!!! “Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk syurga, Padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacammacam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya: “Bilakah datangnya pertolongan Allah?” Ingatlah, Sesungguhnya pertolongan Allah itu Amat dekat”. (QS. 2:214) http://kakasi86.wordpress.com/

Tayammum Oleh Ustadz Abdul Kholiq

"...Allah tidak hendak menyulitkan kalian " ( QS. Al Maidah (5):6

Maha Suci Allah yang Maha Penyayang kepada hamba-Nya, yang telah menjadikan kemudahan bagi mereka untuk melaksanakan ketaatan kepada-Nya. Ketika mereka tidak mampu melaksanakan suatu perintah, digantinya dengan sesuatu yang lebih mudah dan gampang, sehingga apa yang menjadi tugas utama mereka yaitu beribadah kepada-Nya tidaklah terabaikan. Definisi Tayammum Tayammum secara bahsa bermakna Al Qoshdu ( bermaksud ), sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:"...Dan janganlah kalian bermaksud ( memilih) yang jelek lalu kalian nafkahkan daripadanya..." ( QS. Al Baqarah(2):267 )

Adapun secara istilah tayammum bermakna mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan tanah ( permukaan bumi ) dengan tata cara tertentu ( Lihat Taudhihul Ahkam 1/409 ) Keistimewaannya Tayammum merupakan kekhususan ummat Islam, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kekhususan ini ( tayammum ) kepada umat yang lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah shallalahu'alaihi wa salam: " Saya diberi lima ( perkara ) yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelum saya:...dan dijadikan buat saya bumi sebagai masjid ( tempat shalat ) dan alat untuk bersuci..." ( HR. Al-Bukhari:335 dan Muslim:521 ) Maka ini merupakan keutamaan tersendiri bagi ummat Islam yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekhususan dan kemudahan yang tidak diberikan kepada selain mereka. Dalil Disyari'atkannya 1. QS. at-Taubah (9):6 : "...kemudian kalian tidak memperoleh air, maka tayammumlah dengan tanah yang baik ( bersih )..." 2. Hadits Rasulullah shallalahu'alaihi wa salam, diantaranya: " Dan dijadikan tanahnya buat kami alat bersuci apabila kami tidak menjumpai air ". ( HR. Muslim 522 ) 3. Ulama telah sepakat tentang bolehnya bertayammum bagi orang yang tidak mampu bersuci dengan air.

Sebab Dibolehkannya Ketahuilah bahwa kita diperbolehkan bertayammum dalam dua keadaan: 1. Ketika kita tidak menjumpai air, baik ketika mukim atau berpergian. Dalilnya QS. Al Maidah ( 5 ):6 : "...kemudian kalian tidak menjumpai maka tayammumlah ...".

Dari Imran bin Hushain radhiyallahu'anhu dia berkata: " Kami bersama Rasulullah shallalahu'alaihi wa salam dalam suatu safat ( pepergian ), lalu beliau shalat ( berjama'ah ) dengan manusia, tiba � tiba ada seorang laki-laki menyendiri. Beliau bertanya: 'Apa yang menghalangi kamu untuk shalat?' Dia menjawab: ' Saya sedang junub dan tidak menjumpai air'.Beliau menjawab:'Bersucilah dengan permukaan bumi, karena sesungguhnya ia itu mencukupi bagi kamu.'" ( HR. Al-Bukhari dan Muslim :682 ) Orang yang memiliki air tetapi hanya sedikit padahal dia membutuhkan air tersebut untuk minum, memasak, atau yang lainnya, sedangkan seandainya dia bersuci dengan air tersebut akan menyebabkan kemadhorotan-mungkin bagi dirinya atau orang lain- maka dalam kondisi seperti ini ia boleh bertayammum walaupun disisinya ada air; sebab dia dihukumi seperti tidak menjumpai air. 1. Ketika kita tidak mampu menggunakan air; mungkin karena sakit atau yang lainnya. Dari Jabir radhiyallahu'anhu dia berkata: " Kami keluar dalam suatu perjalanan, kemudian seorang laki � laki diatara kami tertimpa batu, maka kepalanya terluka, kemudian dia ihtilam ( mimpi basah ), kemudia bertanya kepada teman-temannya:'Apakah kalian menjumpai untuk saya keringanan dalam tayammum?' Mereka menjawab:'Kami tidak menjumpai keringanan untukmu sememtara kamu mampu mendapatkan air.' Kemudian dia mandi lalu meninggal dunia. Maka tatkala kami datang kepada Rasulullah shallalahu'alaihi wa salam disampaikan hal ini kepada beliau, lalu beliau bersabda:' Mereka telah membunuhnya, mudah-mudahan Allah membunuh mereka. Sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya, sesungguhnya cukup baginya untuk bertayammum.'" ( HR. Abu Dawud: 336 ) Yang Bisa Digunakan Untuk Tayammum Seluruh permukaan bumi bisa digunakan untuk tayammum, baik itu berupa pasir, debu,tanah liat, kerikil, bebatuan, atau gunung yang tandus sekalipun tidak berdebu, karena makna Al Qashdu dalam ayat fatayammamuusho'iydaan adalah bumi. Maka seluruh permukaan bumi bisa digunakan untuk tayammum ( Lihat al-Wajiz:50 ) Tata Cara Bertayammum

Untuk mengetahui tata cara bertayammum kita bisa memperhatikan hadits dibawah ini: Dari 'Ammar bin Yasir radhiyallahu'anhu dia berkata: " Saya pernah junub dan tidak menjumpai air, kemudia saya berguling � guling diatas tanah kemudian shalat. Lalu saya menceritakan hal ini kepada Rasulullah shallalahu'alaihi wa salam, lalu beliau bersabda:' Sesungguhnya cukup bagimu demikia'; beliau shallalahu'alaihi wa salam menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah, lalu meniup keduanya, kemudian mengusapkan keduanya ke wajah dan kedua telapak tangannya.'" ( HR. Bukhari:338 dan Muslim:368 ) Dari hadits ini kita bisa menyimpulkan tata cara bertayammum adalah sebagai berikut: 1. Niat bertayammum untuk menghilangkan hadats besar atau kecil. 2. Menepukkan atau mengusapkan kedua telapak tangan ke permukaan bumi dengan sekali tepukan atau usapan. 3. Meniup kedua telapak tangannya. Hukumnya tidak wajib, sekadar boleh karena tujuannya untuk mengurangi debu yang menempel ditangan. 4. Mengusapkan keduanya ke wajah dengan sekali usapan. 5. Mengusapkan keduanya ke kedua telapak tangan dengan mendahulukan yang kanan lalu yang kiri. Yang diusap adalah punggung telapak tangan sebagaimana dijelaskan dalam riwayat yang lain. ( lihat Shahih al-Bukhari:347 )

Faedah Hadits yang menjelaskan bahwa tayammum dilakukan dengan dua kali menepukkan atau mengusapkan tangan ke tanah, masing � masing untuk wajah dan kedua tangan, diusapkan sampai siku-siku, haditsnya DHO'IF ( Lemah ), tidak bisa dijadikan hujjah. Dengan demikian, tayammum yang benar adalah sebagaimana dijelaskan diatas, hanya sekali menepuk atau mengusap ke tanah, digunakan untuk wajah dan kedua telapak tangan, dan mengusapnya tidak samapi siku-siku, cukup telapak tangan saja.

Bertayammum Dengan Dinding Boleh bertayammum dengan dinding yang terbuat dari tanah ( tembok ), sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah shallalahu'alaihi wa salam, ketika ada seseorang mengucapkan salam, beliau tidak langsung menjawab tetapi beliau menghadap ke arah dinding lalu bertayammum dengannya, baru setelah itu beliau menjawab salam. ( Lihat HR.alBukhari:337 dan Muslim:369 ) Adapun kalau dinding yang ada terbuat dari selain tanah, dari kayu,bambu, atau yang lainnya kalau berdebu maka boleh bertayammum padanya, karena debu merupakan bagian dari bumi. Jika tidak ada debunya maka tidak boleh bertayammum padanya karena kayu atau bambu bukan termasuk bagaian dari permukaan bumi yang boleh bertayammum dengannya. Demikian pula benda- benda yang tidak terbuat dari tanah seperti kasur,karpet,kursi,kaca, atau yang lainnya kalau memang berdebu maka boleh bertayammum padanya, dan jika tidak maka tidak boleh bertayammum padanya. ( Lihat Majmu'Fatawa Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin:11/240 ) Tayammum dan Hadats Besar Tayammum bukanlah sekedar ganti wudhu. Mandi besar pun bisa diganti dengan tayammum apabila seseorang tidak menjumpai air atau tidak mampu menggunakannya. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat atTaubah (9):6, didalamnya Allah menjelaskan tentang hadats kecil dan hadats besar ( junub ), kemudian Allah berfirman sesudahnya:"...kemudian kalia tidak menjumpai air, maka bertayammumlah..."( QS.at-Taubah(9):6 ) Maka perintah tayammum disini kembali kepada hadats kecil dan hadats besar yang dijelaskan sebelumnya. Dan juga berdasarkan beberapa hadits yang telah lewat, Rasulullah shallalahu'alaihi wa salam memerintahkan bertayammum kepda laki � laki yang junub dan tidak menjumpai air. Dan juga hadits 'Ammar bin Yasir yang ketika junub dan tidak menjumpai air dia berguling � guling diatas tanah, kemudian Rasulullah shallalahu'alaihi wa salam mengajarinya tata cara tayammum yang benar. Demikian pula wanita haid atau nifas, ketika suci dari haid atau

nifasnya dia tidak menjumpai air untuk bersuci, atau menjumpai air tetapi dia tidak mampu menggunakannya, maka ia diperbolehkan bertayammum. Hal-Hal Yang Membatalkan Tayammum 1. Ulama telah sepakat bahwa segala sesuatu yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayammum. 2. Adanya air bagi orang yang sebelumnya tidak menjumpai air. Oleh karena itu, bagi orang bertayammum karena tidak adanya air, ketika dia menjumpai air maka batal tayammumnya dan dia harus bersuci dengan air. 3. Mampu menggunakan air bagi orang yang sebelumnya tidak mampu menggunakannya. Oleh sebab itu, bagi orang yang bertayammum dikarenakan tidak mampun menggunakan air, ketika dia mampu menggunakan air maka batal tayammumnya dan dia wajib bersuci dengan air.

Diketik Ulang dari Majalah Al Mawaddah Edisi 11 Tahun ke 1 Jumadil Ula � Jumadil Tsani 1429 H, Juni 2008, Rubrik Fiqh Muyassar hal 17-19

Humaira Ummu Abdillah 28 Jumadil Tsani 1429 / 26 Juni 2008
Taharah / Bersuci 1. Definisi : i) Dari segi bahasa : Suci dan bersih ii) Dari segi istilah syarak : Suci dan bersih daripada najis atau hadas. 2. Taharah ialah anak kunci dan syarat sah salat. 3. Hukum taharah ialah WAJIB di atas tiap-tiap mukallaf lelaki dan perempuan. 4. Dalil naqli tentang suruhan bersuci adalah sebagaimana firman Allah s.w.t. dalam Surah alAnfal, ayat 11 yang bermaksud :

" Dan (ingatlah ketika) Dia menurunkan kepada kamu hujan daripada langit untuk mensucikan kamu dengannya... " Rasulullah s.a.w. pernah bersabda yang bermaksud : " Agama islam itu diasaskan di atas kebersihan " 5. Tujuan taharah ialah bagi membolehkan seseorang itu menunaikan solat dan ibadah-ibadah yang lain. 6. Hikmah disuruh melakukan taharah ialah kerana semua ibadah khusus yang kita lakukan itu adalah perbuatan mengadap dan menyembah Allah Ta'ala. Oleh itu untuk melakukannya, maka wajiblah berada di dalam keadaan suci sebagai mengagungkan kebesaran Allah s.w.t. . 7. Faedah melakukan taharah ialah supaya badan menjadi bersih, sihat dan terjauh daripada penyakit serta mendatangkan kegembiraan kepada orang yang melaksanakannya. 8. Syarat wajib taharah ialah : • • • • • • • • • Islam Berakal Baligh Masuk waktu ( Untuk mendirikan solat fardhu ). Tidak lupa Tidak dipaksa Berhenti darah haid dan nifas Ada air atau debu tanah yang suci. Berdaya melakukannya mengikut kemampuan.

9. Taharah adalah sebagai bukti bahawa Islam amat mementingkan kebersihan dan kesucian. 10. Ahli fiqh bersepakat mengatakan harus bersuci dengan air yang suci (mutlaq) sebagaimana firman Allah:

025.048

‫وَهُوَ ال ّذي أ َرسل الرياح ب ُشرا ب َي ْن ي َد َيْ رحمت ِه‬ ِ َ ْ َ ِ َ ً ْ َ َ ّ َ َ ْ ‫وَأ َن ْزل ْنا من السماء ماء ط َهورا‬ ً َ ِ َ ّ ً ُ َ ِ َ َ

Maksudnya : "Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa khabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih " 11. Selain itu, harus menggunakan kertas atau batu ketika beristinja' dan tanah atau debu tanah sebagai ganti air bagi mengharuskan solat yang dikenali sebagai tayammum. 12. Jelasnya, alat–alat untuk bersuci itu ialah: • Air mutlaq, iaitu air semata-mata tanpa disertakan dengan sesuatu tambahan atau sesuatu sifat. Air mutlaq ini terbahagi kepada beberapa bahagian:

Air yang turun daripada langit. Ia terbahagi kepada tiga, iaitu air hujan, air salji yang menjadi cair dan air embun. o Air yang terbit daripada bumi. Ia terbahagi kepada empat, iaitu air yang terbit daripada mata air, air perigi, air sungai dan air laut. Tanah, boleh menyucikan jika tidak digunakan untuk sesuatu fardhu dan tidak bercampur dengan sesuatu. Firman Allah: o

‫يا أ َي ّها ال ّذين آمنوا ل ت َقربوا الصلةَ وَأ َن ْت ُم‬ ُ َ َ ِ ُ َ ْ َ ْ ّ َ ُ ‫سكارى حتى ت َعْل َموا ما ت َقو‬ ‫َ ُ لون ول جن ُبا إل عاب ِري‬ ّ َ ُ َ َ ُ ِ َ ِ ًَ ُ َ َ َ ُ ِ ‫سبيل حتى ت َغْت َسلوا وَإ ِن ك ُن ْت ُم مرضى أوْ عَلى سفر‬ ّ َ ٍ ِ َ َ ْ َ ْ ْ ٍ َ َ َ ‫أ َو جاء أ َحد منك ُم من ال ْغائ ِط أ‬ ‫ْ َ َ َ ٌ ِ ْ ْ ِ َ َ ِ وْ لمست ُم الن ّساء فَل َم‬ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ‫ت َجدوا ماء فَت َي َمموا صعيدا ط َي ّبا فامسحوا ب ِوُجوهِك‬ ‫م‬ ً َ ُ ُ َ ْ َ ً ً ِ َ ُ ِ ْ ُ ّ ّ ‫وَأ َي ْديك ُم إ ِن الل‬ ‫ِ ْ ّ ه كان عَفوا غَفورا‬ ً ُ ّ ُ َ َ َ
004.043 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu solat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula menghampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan berjunub), terkecuali sekadar berlalu sahaja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau dalam bermusafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. ” (Surah Al-Nisa’, 4:43) 3. Samak, iaitu membuang bahan-bahan lebihan yang melekat pada kulit dan yang merosakkannya sekira-kira jika direndam atau dibasuh dengan air sesudah disamak, maka kulit itu tetap tidak busuk atau rosak. 4. Takhallul, iaitu arak bertukar menjadi cuka tanpa dimasukkan sesuatu bahan ke dalamnya. Rujukan Kitab : 1) Kitab Mattlaal Badrain oleh Syeikh Muhammad bin Daud Al-Fatani 2) Ringkasan Ibadah oleh Ibnu Rahmat . 3) Kitab Minhajul Muslim oleh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi . 4) Fiqh Syafii oleh Hj.Idris Ahmad S.H.

http://www.al-azim.com/masjid/infoislam/ibadat/home.htm

haharah (bersuci) Written by Syaikh Abu Bakr Jabir al-Jazairi

Thaharah dari najis ialah dengan menghilangkan najis dengan air yang suci dari pakaian orang yang hendak shalat, atau dari badannya, atau dari tempat shalat. Hukum Thaharah 1. Dalil Normatif Thaharah Thaharah hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah Ta'ala berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai dengan siku, dan sapulah kepala kalian dan (basuh) kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki." (Al-Maidah:6) Allah Ta'ala berfirman: "Dan pakaianmu bersihkanlah." (Al-Muddatstsir:4) Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri." (Al Baqarah:222) Rasulullah Shallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Kunci shalat adalah bersuci." Rasulullah Shallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Shalat tanpa wudhu tidak diterima." (Diriwayatkan Muslim) Rasulullah Shallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Bersuci adalah setengah iman." (Diriwayatkan Muslim) 2. Penjelasan tentang Thaharah Thaharah itu terbagi menjadi dua bagian: Lahir dan batin. Thaharah batin adalah mmebersihkan jiwa dari pengaruh-pengaruh dosa, dan maksiat dengan bertaubat secara benar dari semua dosa dan maksiat, dan mebersihkan hati dari semua kotoran syirik, ragu-ragu, dengki, iri, menipu, sombong, ujub, riya', dan sum'ah dengan ikhlas, keyakinan, cinta kebaikan, lemah lembut, benar dalam segala hal, tawadlu', dan menginginkan keridhaan Allah Ta;ala dengan semua niat dan amal shalih. Sedang thaharah lahir ialah thaharah dari najis dan thaharah dari hadats (kotoran yang bisa dihilangkan dengan wudlu, atau mandi, atau tayammum). Thaharah dari najis ialah dengan menghilangkan najis dengan air yang suci dari pakaian orang yang hendak shalat, atau dari badannya, atau dari tempat shalat. Thaharah dari hadats ialah dengan wudlu, mandi, dan tayammum. Alat Thaharah Thaharah itu bisa dengan dua hal: 1. Air mutlak, yaitu air asli yang tidak tercampuri oleh sesuatu apa pun dari najis, seperti air sumur, air mata air, air lembah, air sungai, air salju, dan air laut, karena dalil-dalil berikut:

Firman Allah Ta'ala: "Dan Kami turunkan dari langit air yang amat suci." (Al Furqan:48) Sabda Rasulullah Shallahu 'Alaihi wa Sallam: "Air itu suci kecuali jika telah berubah aromanya, atau rasanya, atau warnanya karena kotoran yang masuk padanya." (Diriwayatkan Al Baihaqi. Hadits ini dhaif, namun mempunyai sumber yang shahih dan seluruh umat Islam mengamalkannya). 2. Tanah yang suci di atas bumi, atau pasir, atau batu, atau tanah berair, karena Rasulullah Shallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Bumi dijadikan masjid, dan suci bagiku." (Diriwayatkan Ahmad dan asal hadits ini dari Shahih Al Bukhari dan Shahih Muslim). Tanah bisa dijadikan sebagai alat thaharah jika air tidak ada, atau tidak bisa menggunakan air karena sakit dan lain sebagainya, karena dalil-dalil berikut: Firman Allah Ta'ala: "Kemudian kalian tidak mendapat air, maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang suci." (An Nisa':43) Rasulullah Shallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Sesungguhnya tanah yang baik adalah alat bersuci seorang Muslim kendati ia tidak mendapatkan air selama sepuluh tahun. Jika ia mendapatkan air, maka hendaklah ia menyentuhkannya ke kulitnya." (Diriwayatkan At Tirmidzi dan ia meng-hasan-kannya) Rasulullah Shallahu 'Alaihi wa Sallam mengizinkan Amr bin Al Ash Radhiyallahu Anhu bertayammum dari jinabat pada malam yang sangat dingin, karena Amr bin Al Ash mengkhawatirkan keselamatan dirinya jika ia mandi dengan air yang dingin. (Diriwayatkan Al Bukhari) Penjelasan tentang Hal-Hal yang Najis Hal-hal yang najis ialah apa saja yang keluar dari lubang manusia seperti tinja, atau urine, atau air madzi (lendir yang keluar dari kemaluan karena syahwat), atau wadyu (cairan putih yang keluar selepas air kencing) atau air mani. Begitu juga air kencing, dan kotoran semua hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan. Begitu juga darah, atau nanah, atau air muntah yang telah berubah. Begitu juga semua bangkai, dan organ tubuhnya kecuali kulitnya. Jika kulitnya disamak, maka suci, karena Rasulullah Shallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Kulit apa saja yang telah disamak, maka menjadi suci" (Diriwayatkan Muslim) Diketik ulang dari: "Ensiklopedi Muslim" (terjemahan dari: Minhajul Muslim), Syaikh Abu Bakr Jabir Al Jazari. Penerbit: Darul Falah, Jakarta. Cet. Pertama: Rajab 1421 H / Oktober 2000, hal.269-271 http://www.salafyoon.net/fiqih/thaharah-bersuci.html

Definisi thaharah. Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan bahwa thaharah secara istilah mempunyai dua makna: 1. Definisi asal yang bersifat maknawi, yaitu sucinya hati dari kesyirikan kepada Allah

dan dari kebencian kepada kaum mukminin. 2. Definisi cabang yang bersifat zhahir -dan ini yang dimaksudkan dalam bab fiqhi-, yaitu semua perbuatan yang membolehkan orang yang berhadats untuk melakukan shalat, berupa pembersihan najis dan penghilangan hadats. (Asy-Syarh Al-Mumti’: 1/19) Ibnu Rusyd berkata, “Kaum muslimin bersepakat bahwa thaharah syar’i ada dua jenis: Thaharah dari hadats dan thaharah dari khabats (najis). Dan mereka juga bersepakat bahwa bentuk thaharah dari hadats ada tiga bentuk: Wudhu, mandi (junub) dan pengganti dari keduanya yaitu tayammum.” (Bidayah Al-Mujtahid: 1/5) Para ulama memulai pembahasan fiqhi dengan kitab thaharah karena rukun Islam terpenting setelah syahadatain adalah shalat, sedangkan shalat tidak bisa ditegakkan kecuali setelah adanya thaharah. Kemudian, thaharah asalnya dengan menggunakan air, makanya setelahnya diikuti dengan pembahasan seputar air. Bab Air Masalah pertama: Pembagian air Mayoritas ulama membagi air menjadi tiga jenis (Al-Inshaf: 1/21-22): 1. Air yang thahur (suci dan menyucikan) atau air muthlaq, yaitu air yang masih berada pada sifat asal penciptaannya, baik yang turun dari langit maupun yang keluar dari bumi, baik yang panas maupun yang dingin, baik yang berwarna maupun yang tidak berwarna (bening). Contohnya: Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, salju, geyser, dll. Termasuk juga di dalamnya air yang sudah mengalami perunahan dari asal penciptaannya tapi belum keluar dari keberadaannya sebagai air, contohnya: Air mineral, air yang bercampur dengan sedikit kapur dan benda-benda suci lainnya dan tidak mendominasi air. 2. Air thahir (suci tapi tidak menyucikan) atau air muqayyad, yaitu air yang bercampur dengan zat suci lalu mendominasi air tersebut sehingga dia berubah dari sifat asalnya. Contohnya: Air teh dan yang semisalnya, air sabun dan semacamnya serta air kelapa dan yang keluar dari tumbuh-tumbuhan dan air yang sangat keruh karena bercampur dengan tanah. 3. Air najis, yaitu air yang kemasukan najis lalu merubah salah satu dari tiga sifatnya (baunya, rasanya, atau warnanya). Akan datang penjelasan tambahan pada masalah kelima. Dalil dari pembagian ini adalah sabda Rasulullah -shallalahu alaihi wasallam- tatkala beliau ditanya tentang air laut, apakah dia boleh dipakai berwudhu, “Airnya adalah thahur (penyuci) dan bangkainya halal.” (HR. Ashhab As-Sunan dari Abu Hurairah) Sisi pendalilannya adalah seperti yang dikatakan oleh Ibnu Muflih: “Seandainya yang beliau maksudkan dengan thahur (menyucikan) adalah thahir (suci tapi tidak menyucikan), niscaya air laut tidak mempunyai kelebihan dibandingkan air lainnya, karena semua orang sudah mengetahui bahwa air laut itu suci.” (Al-Mabda’: 1/32) Masalah kedua: Yang boleh dipakai bersuci. Yang boleh dipakai bersuci hanyalah air thahur atau air muthlaq. Ibnu Al-Mundzir berkata: “Semua ulama yang kami hafal pendapatnya telah bersepakat akan tidak bolehnya berwudhu dengan air ward (bunga), yang keluar dari pohon dan air ushfur (bunga yang bijinya dijadikan minyak). Mereka juga bersepakat akan tidak bolehnya

bersuci kecuali dengan air muthlaq yang dinamakan sebagai air, karena tidak boleh bersuci kecuali dengan menggunakan air sedangkan ketiga perkara di atas tidaklah dikatakan sebagai air.” (lihat: Al-Mughni: 1/15-21 dan Al-Majmu’: 1/ 139-142) Dari sini diketahui semua benda cair selain air lebih tidak boleh lagi dijadikan alat bersuci, seperti: Minyak tanah, bensin, minyak goreng dan semacamnya. Masalah ketiga: Dalil-dalil akan bolehnya bersuci dengan air mutlaq di atas. Adapun air hujan, maka Allah Ta’ala berfirman, “Dan Dia menurunkan untuk kalian air dari langit untuk menyucikan kalian.” (QS. Al-Anfal: 11). Adapun air laut, maka telah berlalu dalam hadits Abu Hurairah di atas. Adapun air sumur -dan termasuk di dalamnya mata air-, maka Nabi r bersabda tentang sumur budha’ah, “Sesungguhnya air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang menajisinya.” (HR. Imam Tiga dari Abu Said). Adapun air salju, maka beliau -shallallahu alaihi wasallam- mengajari dalam doa istiftah, “Ya Allah cucilah aku dari dosa-dosaku dengan air, salju dan air yang dingin.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah) Masalah keempat: Hukum beberapa air yang dibahas oleh para ulama. 1. Air al-ajin, yaitu air yang tinggal lama di suatu wadah (tong, bak yang tertutup dan semacamnya) sampai rasa dan baunya menjadi pahit dan berbau busuk tapi tidak ada najis yang masuk padanya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiah berkata: “Adapun air yang tinggal lama di sebuah wadah maka dia tetap dalam sifat thahur (menycikan) berdasarkan kesepakatan para ulama.” (Al-Fatawa: 21/36) dan Ibnu Al-Mundzir juga menukil ijma’ akan hal ini dalam Al-Ausath (1/258-259) 2. Air yang dihangatkan dengan sinar matahari. Semua hadits-hadits yang menerangkan tentang makruhnya adalah hadits yang lemah sebagaimana bisa dilihat dalam Al-Irwa` karya Syaikh Al-Albani no. 18. Karenanya mayoritas ulama berpendapat bolehnya bersuci dengan air itu dan tidak dimakruhkan. Demikian pula tidak dimakruhkan berwudhu dengan air dihangatkan dengan api menurut mayoritas ulama (Lihat Al-Mughni: 1/27-29 dan Al-Majmu’: 1/132-137) 3. Air zam-zam Tidak dimakruhkan berwudhu dan mandi dengan air zam-zam menurut mayoritas ulama, karena tidak adanya dalil yang melarang. (Lihat Al-Mughni: 1/29-30 dan Al-Majmu’: 1/137 ) 4. Air musta’mal (yang telah digunakan bersuci dan ketiga sifatnya belum berubah). Hukumnya tetap suci dan menyucikan, karena Ibnu Abbas (dalam riwayat Muslim) mengatakan bahwa Nabi -shallallahu alaihi wasallam- pernah mandi dengan sisa air yang telah dipakai mandi oleh Maimunah -radhiallahu anha-, dan bisa dipastikan bahwa percikan air yang Maimunah siramkan ke badannya ada yang masuk kembali ke dalam bejana tersebut. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat yang shahih bahwa para sahabat menadah bekas air wudhu Nabi r untuk mereka gunakan untuk berwudhu. Ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla (1/182-184), Ibnu Taimiah dalam Al-Fatawa (20/519) serta Asy-Syaukani dan Syaikh Siddiq Hasan Khan dalam AtTa’liqat Ar-Radhiah (1/100-102) Masalah kelima: Kapan air menjadi najis. Ibnu Al-Mundzir berkata dalam Al-Ijma’ (10): “Para ulama bersepakat bahwa air yang

sedikit maupun yang banyak, kalau kemasukan najis yang merubah rasa atau warna atau bau dari air tersebut maka dia menjadi najis.” Ijma’ akan hal ini juga dinukil oleh Ibnu Taimiah dalam Al-Fatawa (21/30) dan Ibnu Hubairah dalam Al-Ifshah (1/70). Tidak ada perbedaan dalam hukum ini antara air yang banyak dengan air yang sedikit, baik yang lebih dari dua qullah (270 liter atau 200 kg) maupun yang kurang darinya, baik yang diam maupun yang mengalir (sungai dan semacamnya). Ini yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiah, Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Rajab, Ash-Shan’ani, AsySyaukani, Muhammad bin Abdil Wahhab, Syaikh Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, Muqbil AlWadi’i dan selain mereka -rahimahumullahu jami’an-. Karenanya kalau ada air di kolam atau baskom atau timba yang kemasukan beberapa tetas kencing atau najis yang lainnya maka dia tidaklah menjadi najis dan tetap bisa dipakai bersuci, selama najis tersebut tidak merubah salah satu dari ketiga sifatnya. Demikian pula tidak dimakruhkan sama sekali untuk bersuci dengan air yang ada di wc umum selama salah satu dari ketiga sifatnya tidak berubah, dan tidak perlu diperhatikan was-was serta keraguan yang dimasukkan oleh setan bahwa mungkin airnya pernah terpercik kencing dan seterusnya. http://al-atsariyyah.com/fiqh/kitab-thaharah-bab-air.html

Thaharah (‫ )طهارﺓ‬dalam bahasa Arab bermakna An-Nadhzafah (‫ ,)النظافة‬yaitu kebersihan. Namun yang dimaksud disini tentu bukan semata kebersihan. Thaharah dalam istilah para ahli fiqih adalah : ♣ (‫ ,)عﺒارﺓ عن غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة‬yaitu mencuci anggota tubuh tertentu dengan cara tertentu. ♣ (‫ ,)رفع الحدث و إزالة النجس‬yaitu mengangkat hadats dan menghilangkan najis. Toharah merupakan masalah yang sangat penting dalam Islam. Boleh dikatakan bahawa tanpa adanya toharah, ibadah kita kepada Allah SWT tidak akan diterima. Ini adalah kerana beberapa ibadah utama mensyaratkan thaharah secara mutlak. Tanpa thaharah, ibadah tidak sah. Bila ibadah tidak sah, maka tidak akan diterima Allah. Kalau tidak diterima Allah, maka

[sunting] Thaharah Adalah Ritual
Thaharah tidak selalu identik dengan kebersihan, meski pun tetap punya hubungan yang kuat dan seringkali tidak terpisahkan. Thaharah lebih tepat diterjemahkan menjadi kesucian secara ritual di sisi Allah SWT. Mengapa kita sebut kesucian ritual? Pertama, bersih itu lawan dari tidak kotor, tidak berdebu, tidak belepotan lumpur, tidak tercampur keringat, tidak dekil atau tidak lusuh. Sementara suci bukan kebalikan dari bersih. Suci itu kebalikan dari najis. Segala yang bukan najis atau yang tidak terkena najis

adalah suci. Debu, tanah, lumpur, keringat dan sejenisnya dalam rumus kesucian fiqih Islam bukan najis atau benda yang terkena najis. Artinya, meski tubuh dan pakaian seseorang kotor, berdebu, terkena lumpur atau tanah becek, belum tentu berarti tidak suci. Buktinya, justru kita bertayammum dengan menggunakan tanah atau debu. Kalau debu dikatakan najis, maka seharusnya hal itu bertentangan. Tanah dalam pandangan fiqih adalah benda suci, boleh digunakan untuk bersuci. Kedua, thaharah adalah bentuk ritual, karena untuk menetapkan sesuatu itu suci atau tidak, justru tidak ada alasan logis yang masuk akal. Kesucian atau kenajisan itu semata-mata ajaran, ritus, ritual dan kepercayaan. Ketentuan seperti itu tentu resmi datang dari Allah SWT dan dibawa oleh Rasulullah SAW secara sah. Daging babi tidak menjadi najis karena alasan mengandung cacing pita atau sejenis virus tertentu. Sebab daging babi tetap haram meski teknologi bisa memasak babi dengan mematikan semua jenis cacing pita atau virus yang terkandung di dalamnya. Daging babi juga tidak menjadi najis hanya karena babi dianggap hewan kotor. Sebab seorang penyayang binatang bisa saja memelihara babi di kandang emas, setiap hari dimandikan dengan sabun dan shampoo yang mengandung anti-septik, dihias di salon hewan sehingga berpenampilan cantik, wangi, dan berbulu menarik. Setiap minggu diikutkan program menikure dan pedikure. Dan babi antik itu bisa saja diberi makanan yang paling mahal, bersih dan sehat, sehingga kotorannya pun wangi. Tapi sekali babi tetap babi, dia tetap hewan najis, bukan karena lifestyle sang babi, tetapi karena ke-babi-annya. Dan najisnya babi sudah kehendak Allah SWT, sampai hari kiamat buat seorang muslim, babi adalah hewan najis. Tapi bukan berarti seorang muslim boleh berlaku kejam, sadis atau boleh menyiksa babi. Tetap saja babi punya hak hidup dan kebebasan. Dalam kasus ini, 'illat (alasan) atas kenajisannya bukan berangkat dari hal-hal yang masuk akal. http://www.fiqihpedia.com/index.php?title=Thaharah Thaharah adalah suatu sistem penyucian diri manusia dan sekaligus sebagai persiapan dan perhiasan bagi hamba tuk menghadap Sang Khaliq Rabbul ‘Alamin. Oleh karena itu, dalam thaharah mempunyai syarat–syarat yang menjadi barometer sah atau tidaknya, baik yang berkaitan dengan martabat lahiriah atau bathiniah. Yang dimaksud ”lahiriah” ialah beristinja dan berwudhu dengan air mutlak, yang bersifat membersihkan kotoran–kotoran yang menempel pada badan, juga dapat dipahami sebagai pemeliharaan kesehatan jasmani. Adapun yang dimaksud “bathiniah” ialah berkaitan dengan niat dan membersihkan diri dari segala penyakit yang bersarang di dalam hati dan jiwa. Maka dalam hal ini, bagi orang–orang yang suka berfikir pasti dapat meneliti bahwa dengan adanya perintah bersuci secara lahiriah itu, sebenarnya di balik yang lahiriah ada yang lebih dipentingkan lagi ialah bersuci secara bathiniah. Oleh sebab itu

pengertian bersuci bukan hanya sebatas yang lahir saja tetapi juga mencakup yang bathin. Bila pengertian bersuci sebatas yang lahir saja (yakni dengan menyiramkan air di badan dan membersihkan anggota luar belaka) sementara bathiniahnya tetap rusak dan dibiarkan penuh dengan kotoran–kotoran yang bersarang di dalam hati serta daki–daki karena keburukan kalbu maka sungguh jauh sekali kebenaran pengertian yang demikian itu. Sekali lagi, sungguh jauh dan sungguh tidak demikian! Bab Wudhu, Mandi dan Tayamum[1] Oleh: Ummu Abdirrahman Nurul husna Zulfahmil[2] ‫بسﻢ ال لﺮحمن لﺮحﻴﻢ‬ Wudhu

Pengertian dan dalil disyariatkannya Wudhu secara bahasa: dari asal kata “al wadaa’ah”, yaitu kebersihan dan kesegaran. Secara istilah: Memakai air untuk anggota tertentu (wajah, kedua tangan, kepala dan kedua kaki) menghilangkan apa yang menghalangi untuk sholat dan selainnya. Dalil dari Qur’an dan Sunnah: 1. Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 6

‫يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى‬ َ ِ ْ ُ َ ِ ْ ََ ْ ُ َ ُ ُ ْ ُ ِ ْ ِ ّ َِ ْ ُ ْ ُ َ ِ ْ ُ َ َ ِ ّ َ ّ َ َ ِ َ ْ َ ْ َ ِ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ِ ُ ُ ِ ْ ُ َ ْ َ ِ ِ َ ‫ْم‬ ‫ال َرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين‬
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki” 1. Shahih Bukhari : 135 dan Shahih Muslim : 225

‫وقال رسول ال صلى ال عليه وسلم ل تقبل صلة أحدكم إذا أحدث حتى‬ ّ َ َ َ ْ َ َ ِ ْ ُ ِ َ َ ُ َ َ ُ َ ْ ُ َ َ َّ َ ِ ْ َ َ ّ ُ َّ ّ ُ ُ َ َ َ َ ِ َّ َ َ َ ‫يتوضأ‬
“Tidak akan diterima shalat seseorang yang berhadas sehingga dia berwudhu”. Keutamaan Wudhu: 1. 2. 3. 4. 5. Bersuci adalah setengah dari iman. (Shahih Muslim : 223) Menghapus dosa-dosa kecil. (Shahih Muslim : 244) Mengangkat derjad seorang hamba. (Shahih Muslim : 251) Jalan ke sorga. (Shahih Bukhari : 1149 dan Sahih Muslim : 2458) Tanda keistimewaan ummat ini ketika mereka mendatangi telaga. (Shahih Muslim : 234) 6. Cahaya bagi seorang hamba di hari kiamat. (Shahih Muslim : 250) 7. Untuk pembuka ikatan syetan. (Shahih Bukhari : 1142 dan Shahih Muslim : 776) Sifat wudhu yang lengkap atau sempurna :

‫أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي ال عنه دعا‬ َ َ ُ ْ َ ّ َ ِ َ َ ّ َ َ ْ َ َ ْ ُ ّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َْ َ َ َ ْ ُ ّ َ ُ َ َ َ ّ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ّ ُ ٍ ّ َ َ َ َ ِ ْ ّ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ ٍ ُ َ ِ ‫بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلث مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل‬ ‫َ ْ َ ُ َ َ َ َ ّ ٍ ُ ّ َ َ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ َ َ َ ّ ٍ ُ ّ َ َل‬ َ ‫وجهه ثلث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلث مرات ثم غس‬ ِ ْ َ ْ َ ْ َ ِ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ ِ َ َ َ ّ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ ّ ُ َ ِ َ َ ْ ِ َ ْ ُ ْ ُ ‫َد‬ ‫ي َه اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين‬ ُ ّ ‫ثلث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول ال صلى ال‬ ّ َ ّ َ ُ َ ُ ْ ََ َ َ ّ ُ َ ِ َ َ ْ ِ َ ْ ُ ْ َ َ َ ّ ُ ٍ ّ َ َ َ َ ِ ِ ْ ََ ّ ‫عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول ال صلى ال عليه‬ ُ َّ ّ ُ ُ َ َ َ ّ ُ َ َ ِ ُ ُ َ ْ َ َ ّ َ َ َ َّ َ ِ ْ َ َ ِ ‫و َلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين ل يحدث فيهما‬ َ ِ ِ ُ ّ َ ُ َ ِ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ّ ُ َ َ ِ ُ ُ َ ْ َ َ ّ َ َ ْ َ َ ّ ‫َس‬ ‫نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا‬ َ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ َُ َ َ َ ٍ َ ِ ُ ْ َ َ ِ ِ ْ َ ْ ِ َ ّ َ َ َ ُ َ َ ِ ُ ُ َ ْ َ ِ َ ّ ِ ٌ َ َ ِ ِ ُّ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ُ ُ ْ ‫الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلة‬
“Humran budak Utsman, telah menceritakan kepadanya, bahwa Utsman bin Affan meminta air untuk berwudlu, kemudian dia membasuh dua tangan sebanyak tiga kali, kemudian berkumur-kumur serta memasuk dan mengeluarkan air dari hidung. Kemudian ia membasuh muka sebanyak tiga kali dan membasuh tangan kanannya hingga ke siku sebanyak tiga kali. Selepas itu, ia membasuh tangan kirinya sama seperti beliau membasuh tangan kanan, kemudian mengusap kepalanya dan membasuh kaki kanan hingga ke mata kaki sebanyak tiga kali. Selepas itu, ia membasuh kaki kiri, sama seperti membasuh kaki kanannya. Kemudian Utsman berkata, ‘Aku pernah melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berwudlu seperti cara aku berwudlu.’ Kemudian dia berkata lagi, ‘Aku juga telah mendengar beliau shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa mengambil wudlu seperti cara aku berwudlu kemudian dia menunaikan shalat dua rakaat dan tidak berkata-kata antara wudlu dan shalat, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu’.” Ibnu Syihab berkata, “Ulama-ulama

kami berkata, ‘Wudlu ini adalah wudlu yang paling sempurnya yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan shalat.” (Shahih Bukhari 158 dan Shahih Muslim 226)
Sifat-sifat wudhu':

1. Berniat (karena merupakan syarat sah ibadah termasuk wudhu’) menghilangkan hadas (dalam hati).

‫إنما العمال بالنﻴات , وإنما لكل امﺮئ ما نوى‬
“Segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya”. (Riwayat Bukhari : 1 dan Shahih Muslim : 1907) 2. Membaca Bismillah. 3. Mencuci telapak tangan sampai pergelangan 3 kali. 4. Mengambil air dengan tangan kanan untuk berkumur-kumur sambil menghirup air dengan hidung lalu mengeluarkannya kembali dengan tangan kiri 3 kali. 5. Mencuci wajah seluruhnya 3 kali. 6. Mencuci kedua tangan sampai siku (kanan-kiri). 7. Menyapu keseluruhan kepala kebelakang lalu ke depan terus ke telinga bagian luar dan dalam. 8. Mencuci kedua kaki sampai mata kaki serta sela-sela jari kaki (kanan-kiri). Syaikh Ibnu Taimiyah berkata: Niat tempatnya di hati bukan di lidah, telah disepakati oleh para ulama. (Majmu’ arrosail al kubro : 1/243) Faidahnya: Jikalau dia melafazkan berbeda dengan yang dihatinya maka yang dinilai adalah yang di hatinya. Rukun-rukun Wudhu’ Apabila satu diantara rukun ini tinggal, maka batallah wudhu’nya. Diantara rukun-rukun tersebut adalah: 1. Mencuci seluruh wajah dari tempat tumbuhnya rambut sampai dibawah dagu dan dari telinga kanan sampai telinga kiri. Dan wajib berkumur-kumur dan mencuci hidung. (al-Maidah ayat 6) 2. Membasuh kedua tangan sampai siku. (al-Maidah ayat 6) 3. Menyapu kepala kewajibannya disepakati oleh ulama, namun berbeda pada ukurannya. (al-Maidah ayat 6)

• • •

Wajib menyapu semua kepala baik laki-laki maupun perempuan. Wajib menyapu semua kepala hanya untuk laki-laki. Menyapu hanya sebagian kepala.

1. Menyapu telinga. (daaruqutni : 1/97, hasan) 2. Mencuci kedua kaki sampai mata kaki serta sela-sela jari kaki. (Shahih Bukhari : 161 dan Shahih Muslim : 241) 3. Teratur. (Majmu’ : 1/433, dll) 4. Beriringan atau tidak terpisah antara satu rukun dengan rukun lainnya. (Shahih Muslim : 232) Sunnah-sunnah Wudhu’ : 1. 2. 3. 4. Bersiwak. Memulai dengan Bismillah. Membasuh kedua tangan. (Shahih Bukhari : 159 dan Shahih Muslim : 226) Berkumur-kumur dan mencuci hidung dari satu cidukan air sebanyak 3 kali. (Shahih Muslim : 235) 5. Melebihkan berkumur-kumur dan mencuci hidung selain orang yang berpuasa. (Abu Daud : 142, shahih) 6. Mendahulukan yang kanan dari pada yang kiri. (Shahih Bukhari : 140) 7. Mencuci sebanyak 3 kali. (Shahih Bukhari : 156) Perhatian:
• •

Menyapu kepala hanya sekali saja. (an-Nasa’i : 1/88, shahih) Makruh lebih dari 3 kali bagi orang yang menyempurnakan wudhunya. (atTamhiid, ibnu abdilbaar : 20/117)

1. Menggosok-gosok anggota wudhu. (Ibnu Hiban : 1082, shahih) 2. Membersihkan sela-sela jari tangan dan kaki. (Shahih) 3. Melebihkan membasuh pada tempat yang diwajibkan seperti kedepan kepala, atas siku dan atas mata kaki. (Shahih Bukhari : 36 dan Shahih Muslim : 246) 4. Hemat dalam penggunaan air. (Shahih Bukhari : 198) 5. Berdoa setelah wudhu. (Shahih Muslim : 234) 6. Sholat 2 rakaat setelah wudhu. (Shahih Bukhari : 6433 dan Shahih Muslim : 226) Catatan: Boleh mengeringkan bekas wudhu. (Shahih Bukhari : 270)

Tidak sah wudhu bagi wanita yang memakai kutek. (Ibnu Abi Syaibah : 1/120, sanad shahih) Pembatal wudhu’ :

1. Buang air kecil atau buang air besar serta keluar angin dari 2 tempat. (al-Maidah ayat 6, al ijmaa’ hal. 17) 2. Keluar mani, wadi atau madzi. (Shahih Bukhari : 269 dan Shahih Muslim : 303) 3. Tidur lelap. (al-muhalla : 1/222-231). Ada 8 pendapat ulama, silahkan lihat di hal. 129-132) 4. Hilang akal atau gila, mabuk, pingsan. (al-Ausath ibnu al Mundzir : 1/155) 5. Menyentuh kemaluan tanpa pembatas, baik dengan syahwat atau tidak. 6. Memakan daging onta. (Shahih Muslim : 360) Hal-hal yang tidak membatalkan wudhu’ : 1. Saling bersentuhan laki-laki dengan wanita tanpa pembatas. (al-Umm : 1/15) 2. Keluar darah dari selain tempat yang biasa keluar seperti karena luka atau bekam. (Shahih Bukhari : 1/80) 3. Koi atau pengobatan dengan menggunakan besi panas. (Tirmidzi : 87, shahih) 4. Tertawa terbahak-bahak dalam sholat atau diluar sholat. (dalil yang mengatakan mengulang wudhu adalah dhaif, daaruqutni : 1/162) 5. Memandikan dan membawa mayat. (Abu Daud : 3162, dll) 6. Ragu dengan telah batalnya wudhu atau belum. (Shahih) Hal-hal yang dianjurkan untuk berwudhu’ : 1. Ketika berdzikir: keumuman berdzikir, membaca al-Qur’an, tawaf di ka’bah dan lain-lain. (Abu Daud : 17, shahih) 2. Ketika akan tidur. (Shahih Bukhari : 247 dan Shahih Muslim : 2710) 3. Bagi orang yang junub ketika akan makan, tidur atau ingin mengulanginya kembali. (Shahih Bukhari : 288 dan Shahih Muslim : 305) 4. Sebelum mandi junub. (Shahih Bukhari : 248 dan Shahih Muslim : 316) 5. Setelah makan makanan yang di bakar atau di panggang. (Shahih Muslim : 351) 6. Memperbaharui wudhu ketika akan sholat. (Shahih Muslim : 277) 7. Ketika terjadi hal yang membatalkan wudhu. (Tirmidzi : 3689, shahih) 8. Setelah berobat dengan besi panas. (Tirmidzi : 87, shahih) Menyapu pembatas : 1. Menyapu Khuffain (sandal dari kulit yang menutup dua mata kaki) hukumnya boleh tapi mencucinya lebih utama. Masanya 3 hari 3 malam untuk yang musafir dan sehari semalam bagi yang bermukim. Syarat menyapu khuffain yaitu memakainya dalam keadaan suci. Yang membatalkannya yaitu berakhirnya masa menyapu, membukanya dan berhadats sebelum memakainya. Sedangkan membukanya bukan berarti membatalkan wudhu. Menyapu kaus kaki dan sandal ada 3 pendapat.

1. Menyapu penutup kepala seperti imamah atau sorban dan kerudung bagi wanita ketika berwudhu apabila takut dingin. 2. Pembungkus tulang yang patah seperti gips. Mandi Pengertian mandi Secara bahasa : Mengalirkan air kepada sesuatu. Secara syar’i : Menyiramkan air yang bersih keseluruh badan karena hal-hal tertentu. Hal-hal yang mewajibkan mandi: 1. Keluar mani (dalam keadaan sehat) waktu sadar atau tidur.

َ َ َ ُ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ّ َ َ َ ُ ْ ُ ََ َ َ ّ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ِ ّ َ ّ َ َ ‫يا أيها الذين آمنوا ل تقربوا الصلة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ول‬ ْ ُِ َ ْ َ َ ّ َ ٍ ِ َ ِ ِ َ ّ ِ ً ُ ُ ‫جنبا إل عابري سبيل حتى تغتسلوا‬
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub , terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi”. (An-Nisa ayat 43) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bertemunya dua alat kelamin walaupun tanpa keluar mani. (Shahih Muslim : 350) Haid. Nifas. Masuk Islamnya orang kafir. (Al-Majmu’ : 2/175) Sholat Jum’at. (Shahih Bukhari : 879, Shahih Muslim : 846) Meninggal.

Mandi-mandi yang di sunnahkan : 1. Mandi dua hari raya. (musnad imam syafei : 114) 2. Mandi setelah sadar dari pingsan. (Shahih Bukhari : 687 dan Shahih Muslim : 418) 3. Mandi ihram pada haji dan umrah. (Tirmidzi : 831, hasan) 4. Mandi ketika memasuki Makkah. (Shahih Bukhari: 1573 dan Shahih Muslim : 1259) 5. Mandi ketika melakukan jima’ berulang kali. (Abu Daud : 216, hasan) 6. Mandi setelah memandikan mayit. (Tirmidzi : 993, shahih, dll) 7. Mandi bagi wanita yang istihadhoh (hadits dhoif: jaami’ ahkaamu an-nisaa’ : 1/230-237) Catatan: Niat merupakan syarat sah ibadah termasuk mandi.

Rukun mandi Menyiram air keseluruh tubuh atau badan: kulit dan rambut. (Shahih Bukhari : 248 dan Shahih Muslim : 316) Hal-hal yang disunnahkan dalam mandi Induk hadits dalam hal ini lihat Shahih Bukhari : 248, 266 dan Shahih Muslim : 316, 317) 1. Membasuh kedua tangan 3 kali sebelum memasukkan tangan kedalam air. (Shahih Muslim : 317) 2. Membasuh kemaluan dan sekitarnya yang terkena kotoran. (Shahih Bukhari : 154, Muslim 267) 3. Mencuci tangan setelah mencuci kemaluan. Disarankan dengan sabun agar lebih bersih. (Shahih Muslim : 317) 4. Berwudhu’ secara sempurna seperti wudhu hendak sholat. (Fathul baari : 1/429) Catatan:
• • •

Mandi junub untuk wanita sama seperti mandi junub laki-laki Tidak mesti mengurai rambut yang di ikat, yang penting air sampai kepangkal rambut. Tidak mesti berwudhu setelah mandi, apabila tidak terjadi hal-hal yang membatalkan wudhu’ Tayamum

Secara bahasa: Maksud Secara syar’I : Bermaksud ke tanah (permukaan bumi). Dalil di syariatkannya: 1. Al-Qur’an surat al-Maidah ayat 6

ً ّ َ ً ِ َ ْ ُ ّ َ َ َ َ ْ ُ ِ َ ْ ََ ‫فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا‬
“…maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih)…”. 1. Hadits : Musnad Ahmad jilid 2 no 222 2. Ijma’ : al-Mughni 1/148 Hal-hal yang membolehkan tayamum : 1. Ketika tidak mendapatkan air baik mukim atau safar. 2. Berhalangan menggunakan air.

Catatan: Tayamum merupakan pengganti wudhu dan mandi ketika ada hal yang membolehkannya dan berpahala bagi orang yang melakukannya. Mayat boleh di tayamumkan apabila terpenuhi syarat dibolehkannya tayamum. (al-Mahalla : 2/158) jauh. Tidak mesti orang yang melakukan tayamum itu dengan syarat perjalanan

Tidak disyaratkan tayamum bagi orang yang melakukan perjalanan untuk ketaatan saja. (al-Mahhalla : 2/116) Apabila berkumpul antara mayat, wanita haid dan orang yang terkena najis sedangkan air tidak cukup kecuali hanya untuk satu orang saja. Maka yang lebih berhak diantara mereka menurut jumhur ulama (al Majmu’ : 2/316) adalah yang memiliki air tersebut. Namun apabila tidak ada yang memiliki air tersebut dan air itu boleh digunakan, maka ada perbedaan pendapat para ulama. Silahkan lihat sumber asli yaitu kitab Shahih Fiqih Sunnah jilid 1 halaman 193. Tanah apa yang boleh di gunakan dalam tayamum? Ada 2 pendapat ulama, yaitu: 1. Permukaan bumi secara umum: gunung, kerikil, tanah dan husoba’ (Abu Hanifah, Abu Yusuf, Malik dan dipilih oleh Syaikh Ibnu Taimiyah) 2. Tanah bukan yang lain (Imam Syafi’i, Imam Ahmad bin Hambal, Abu Tsur, dll) Cara melakukan tayamum sesuai tuntunan Rasulullah: Memukulkan kedua telapak tangan ke tanah kemudian meniupnya. Lalu menyapu wajah dan kedua tangan. (Shahih Bukhari : 338 dan Shahih Muslim : 798) Pembatal tayamum sama seperti hal yang membatalkan wudhu’. Catatan: Apabila mendapati air setelah tayamum sebelum melakukan sholat, maka batal tayamumnya dan wajib berwudhu’. Apabila sedang sholat ada orang yang mengantarkan air atau mendengar adanya air, ada 2 pendapat ulama: memutuskan sholat dan wajib berwudhu (dhoif Tirmidzi : 124). Sedangkan pendapat yang lain, melanjutkan sholat hingga selesai. (Surat Muhammad ayat 33) Apabila telah selesai sholat baru mendapati air, maka tidak perlu mengulangi sholatnya

[1] Shahih Fiqih Sunnah, Syaikh Abu Malik Kamal bin Said Salim [2] Makalah waktu acara diskusi bulanan FOSKITA (Forum Silaturrahim Keluarga Tafahna), kamis tgl 8 April 2010. Tafahna al_asyrof – Egypt http://ummuabdirrahman.wordpress.com/2010/05/08/kitab-thaharah-bab-wudhu-mandidan-tayamum/

Dalil
Tayammum disyariatkan berdasarkan Al Quran dan sunah. Allah SWT berfirman, "[43] Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hampiri sembahyang (mengerjakannya) sedang kamu dalam keadaan mabuk, hingga kamu sedar dan mengetahui akan apa yang kamu katakan dan janganlah pula (hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan Junub (berhadas besar) kecuali kamu hendak melintas sahaja hingga kamu mandi bersuci dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat buang air atau kamu bersentuh dengan perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air (untuk mandi atau berwuduk), maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah (debu) yang suci, iaitu sapukanlah ke muka kamu dan kedua tangan kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, lagi Maha Pengampun." (An-Nisa: 43). "[6] Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang (padahal kamu berhadas kecil), maka (berwuduklah) iaitu basuhlah muka kamu, dan kedua belah tangan kamu meliputi siku dan sapulah sebahagian dari kepala kamu dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali dan jika kamu berjunub (berhadas besar) maka bersucilah dengan mandi wajib dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air) atau dalam pelayaran atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air atau kamu sentuh perempuan, sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwuduk dan mandi), maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah (debu) yang bersih, iaitu: Sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah debu itu. Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan (kepayahan), tetapi Dia berkehendak membersihkan (mensucikan) kamu dan hendak menyempurnakan nikmatNya kepada kamu, supaya kamu bersyukur." (Al-Maaidah: 6) Rasulullah s.a.w. bersabda, "Tanah adalah wudu seorang muslim jika tidak mendapatkan air kendati selama sepuluh tahun." (HR An-Nasai dan Ibnu Hibban). Rasulullah s.a.w. juga bersabda, "Seluruh tanah di bumi dijadikan sebagai tempat sujud dan bersuci bagiku dan umatku. Maka, di mana saja waktu salat menghampiri seseorang dari umatku, tanah dapat menyucikannya." (HR Ahmad).

TAYAMMUM
Menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua-dua belah tangan hingga ke siku dengan syarat-syarat yang tertentu disertai dengan niat. Tayyammum adalah salah satu daripada rukshah yang Allah kurniakan khas kepada umat Islam yang mempunyai keuzuran seperti sakit dan ketiadaan air. Tayyumum adalah penganti kepada wudhuk dan mandi wajib kerana keuzuran yang diharuskan oleh syarak. Jadi, sekiranya kita tidak dapat berwudhuk atau mandi wajib, maka sudah memadai dengan bertayammum sahaja.

Bagi orang yang tidak dapat mandi wajib kerana keuzuran atau ketiadaan air, hendaklah ia bertayyammum. MEMADAILAH dengan menyapu debu tanah ke muka dan dua tangan hingga ke siku. TIDAK PERLU menyapu debu tanah ke seluruh anggota badan.
HUKUM : WAJIB bagi orang yang tidak boleh menggunakan air atau ketiadaan air apabila hdk mengerjakan solat, tawaf, meyentuh al-Quran, sujud syukur @ sujud tilawah. Firman Allah SWT ;

“Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur".. Al-Maidah : 6 Hadis di bawah, sebahagian drp hadith yang agak panjang... Dari Imran bin Husain yang mengatakan bahawa kami bersama-sama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan, lalu Baginda bersolat bersama orang ramai. Baginda dapati ada seorang yang tidak solat bersama, lalu baginda bertanya ; Kenapa engkau tidak solat ? Jawabnya : "Aku sedang berjunub dan tiada air utk mandi" Rasulullah SAW berkata : "Cukuplah engkau menggunakan debu tanah (tayammum)" Hadis riwayat Bukhari.

‫فلما انفتل من صلته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم قال ما منعك يا‬ ‫ََ ّ ْ َ َ َ ِ ْ َ َ ِ ِ ِ َ ُ َ ِ َ ُ ٍ ُ ْ َ ِ ٍ َ ْ ُ َ ّ َ َ ْ َ ْ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ‬ ‫ُ َ ُ َ ْ ُ َ ّ َ َ َ ْ َ ْ ِ َ َ َ َ َ ْ ِ َ َ َ ٌ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ِ ّ ِ ِ َ ِ ّه‬ ‫فلن أن تصلي مع القوم قال أصابتني جنابة ول ماء قال عليك بالصعيد فإن ُ‬ ‫يكْفيك‬ ‫َ ِ‬
‫‪Hadith di atas menerangkan kewajipan bertayammum ketika hendak solat apabila‬‬ ‫.‪ketiadaan air. tidak kira kerana sama ada berjunub atau sebab-sebab lain‬‬

‫َ ْ َ ٍِ َ َ‬ ‫عن جابر قال‬ ‫َ َ ْ َ ِ َ َ ٍ َ َ َ َ َ ُ ً ِ ّ َ َ ٌ ف َ ّ ُ ِ َ ْ ِ ِ ُ ّ ْ َلم َ َ َ َ‬ ‫خرجنا في سفر فأصاب رجل منا حجر َشجه في رأسه ثم احت َ َ فسأل‬ ‫َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ِ ُ َ ِ ُ ْ َ ً ِ ّ َ ّ ِ َ َ ُ َ َ ِ ُ َ َ ُ ْ َ ً ََ ْ َ‬ ‫أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت‬ ‫ّ َ َ ْ ِ َ َّ َ‬ ‫تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى ال عليه وسلم‬ ‫ُ‬ ‫َ ْ ِ ُ َ َ ْ َ ِ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ّ َ ِ ْ َ َ َ ّ ِ ّ َّ‬ ‫ُ ْ ِ َ ِ َ ِ َ َ َ َ َ َُ ُ َ َ َ ُ ْ ّ َ َ ََُ ِ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ِ ّ َ ِ َ ُ ْ ِ ّ‬ ‫أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم ال أل سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي‬ ‫ُ‬ ‫ّ َ ُ ِ ّ َ َ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ َ َ ّ َ َ َ ْ ِ َ َ ْ َ ْ ِ َ َ ّ ُ َ ََ ُ ْ ِ ِ‬ ‫السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب شك موسى على جرحه‬ ‫ِ ْ َ ً ُ ّ َ ْ َ َ ََ ْ َ َ َ ْ ِ َ َ ِ َ َ َ ِ ِ‬ ‫خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده‬
‫رواه أبو داود والدارقطني وابن ماجه، وصححه ابن السكن )نيل‬ ‫الوطار: 752/1‬
‫‪Dari Jabir, beliau berkata ; Pada suatu hari, kami keluar musafir. Salah seorang daripada‬‬ ‫‪kami luka lalu kepalanya dibungkus. Dia kemudiannya bermimpi (Junub), lalu dia‬‬ ‫‪bertanya kepada kawan-kawannya, Apakah dia boleh bertayammum? Kawan-kawanya‬‬ ‫‪menjawab : kami tidak mengetahui adanya kelonggaran demikian. Engkau masih boleh‬‬ ‫‪menggunakan air. Maka diapun mandi (junub) lalu mati. Apabila kami datang kepada‬‬ ‫: ‪Rasulullah SAW, kami memberitahunya kisah tersebut. Lalu Rasulullah SAW berkata‬‬ ‫‪Kerana mereka membunuhnya, maka Allah membunuh mereka. Kenapa tidak bertanya‬‬ ‫‪jika mereka tidak tahu. Sesungguhnya ubat kepada kejahilan adalah bertanya. Hadis riwayat‬‬
‫‪Abu Daud, ad-Darqatni dan Ibnu Majah‬‬

‫َ َ ْ ِ ْ ِ ْ َ ِ َّ ُ َ َ‬ ‫عن عمرو بن العاص أنه قال‬ ‫لما بعثه رسول ال صلى ال عليه وسلم عام ذات السلسل قال احتلمت في‬ ‫ّ َ َ ْ ِ َ َّ َ َ َ َ ِ ّ َ ِ ِ َ َ ْ َ َ ْ ُ ِ‬ ‫ُ‬ ‫َ ّ َ َ َ ُ َ ُ ُ ّ َّ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ َ ٍ َ ِ َ ٍ َ ِ َ ِ ْ َ ْ ِ َ َ ْ َ ْ ُ ِ ْ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ّ ْ ُ ُ ّ َّ ْ ُ‬ ‫ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت‬ ‫ّ َ َ ْ ِ َ َّ َ‬ ‫بأصحابي صلة الصبح قال فلما قدمنا على رسول ال صلى ال عليه وسلم‬ ‫ُ‬ ‫ِ َ ْ َ ِ َ َ َ ّ ْ ِ َ َ َ َ ّ َ ِ ْ َ َ َ َ ُ ِ ّ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ذكرت ذلك له فقال يا عمرو صليت بأصحا ِ َ وأنت جنب قال قلت نعم يا‬ ‫َ َ ْ ُ َِ َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ ُ َّ ْ َ ِ َ ْ َ بك ََ ْ َ ُ ُ ٌ َ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َ‬ ‫َ ُ َ ّ ِ ّ ْ َ َ ْ ُ ِ َ ْ َ ٍ َ ِ َ ٍ َ ِ َ ِ ْ َ ْ ِ َ َ ْ َ ْ ُ ِ ْ ْ َس ْ ُ َ ْ‬ ‫رسول ال إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغت َلت أن‬ ‫ِ‬ ‫َ َْ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ّ َ ّ َ َ ّ‬ ‫أهلك وذكرت قول ال عز وجل‬ ‫ِ‬

{ ‫} ول تقتلوا أنفسكم إن ال كان بكم رحيما‬ ً ِ َ ْ ُ ِ َ َ ّ ّ ِ ْ ُ َ ُ ْ َ ُُ ْ َ َ َ َ ‫فتيممت ثم صليت فضحك رسول ال صلى ال عليه وسلم ولم يقل شيئا‬ ً ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َّ َ ِ ْ َ َ ّ ُ َّ ّ ُ ُ َ َ ِ َ َ ُ ْ َّ ّ ُ ُ ْ ّ َ َ َ ِ
‫رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وابن حبان والحاكم، وأخرجه‬ ً 258 :‫البخاري تعليقا )نيل الوطار‬ /1 )
Dari Amru bin al-As bahawa beliau berkata, Ketika kami dalam peperangan Zatu alSalasil (8H), aku telah mimpi (berjunub) sedngkan ketika itu udara sangat sejuk. Aku mengelakkan drp binasa (sakit), lalu aku bertayammum dan mengimamkan solat subuh bersama-sama kawan-kawanku. Apabila kami sampai di sisi Rasulullah SAW, kawankawanku telah mengadu hal tersebut kepada Rasululah SAW. Lalu Rasulullah SAW bertanya : "Wahai Amru ! Adakah kamu mengimamkan solat dengan kawan-kawanmu, sedangkan engkau berjunub ?" Saya menjawab : "Saya teringat firman Allah SWT { Rasulullah SAW hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Hadis riwayat Ahmad, Abu
Daud, ad-Darqatni dan Ibnu Hibban dan al-Hakim.

ََ ‫ول‬

‫ .} تقتلوا أنفسكم إن ال كان بكم رحيما‬Lalu sayapun bertayammum dan solat". ً ِ َ ْ ُ ِ َ َ ّ ّ ِ ْ ُ َ ُ ْ َ ُُ ْ َ َ
Ini menunjukkan bahawa tayammum dibolehkan ketika udara sangat sejuk. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah. ANGGOTA TAYAMMUM 1. Muka 2. Kedua belah tangan hingga ke siku

SEBAB-SEBAB TAYAMMUM 1. Ketiadaan air atau air hanya sedikit sahaja utk keperluan makan/minum dan ternakan. 2. Tidak boleh menggunakan air disebabkan sakit atau dikhuatiri lambat sembuh - lihat hadis org luka di atas. 3. Cuaca sangat sejuk atau air sangat sejuk yang boleh memmudharatkan - spt hadis di atas. SYARAT-SYARAT TAYAMMUM 1. Hendaklah bertayammum dengan debu tanah walau apa bentuknya asalkan masih ada debu. Tidak boleh menggunakan tanah yang telah dibakar di mana debu tanah tersebut telah hilang. 2. Debu tanah suci drp najis

3. Debu tanah tersebut belum digunakan. 4. Debu tanah mestilah kering dan tidak bercampur dengan lumpur atau kapur 5. Menghilangkan segala najis sebelum bertayyammum 6. Hendaklah telah masuk waktu solat. 7. Hendaklah dilakukan dgn maksud tayammum. Jika angin membawa debu ke anggota tayammumnya, lalu disapu-sapu, dan diniatkan, maka tidak sah, kerana dia tidak bertujuan memindahkan debu tanah tersebut, tetapi ia datang sendiri. Walau bagaimanapun, jika ditayammum oleh orang lain dgn izinny, maka sah tayammumnya.

RUKUN TAYAMMUM 1. Niat – niat berwudhuk ketika menyapu ke muka.

‫نويت التيمـم لستباحة الصلة ل تعالى‬ َ َ ِ ّ ِ َ َِْ ِ َ ّ َّ ُ ْ َ َ
“Sahaja Aku bertayyammum bagi mengharuskan solat kerana Allah Taala” 2. Menyapu debu tanah 1 kali ke muka 3. Menyapu debu tanah 1 kali ke tangan hingga ke siku bagi kedua-dua belah tangan 4. Tertib – melakukan semua rukun wudhuk mengikut susunannya.

ِ َِ ْ َ َ ْ َ ِ ْ ِ َ ْ ّ ِ ْ َ ِ ْ ِ ِ َ ْ َ ّ َ ْ َ ‫عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه‬ َ َ َ َ َ ْ ِ ُ ْ ََ ُ ْ َ ْ َ ّ ِ َ َ َ ِ ّ َ ْ ِ ْ َ َ ُ َِ ٌ ُ َ َ َ َ َ ‫قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أصبْ الماء فقال‬ َ ْ َ ّ َ َ َ ْ ََ َ َ ٍ َ َ ِ ّ ُ ّ َ ُ ُ ْ َ َ َ ِ ّ َ ْ ِ ْ َ َ ُ ِ ٍ ِ َ ُ ْ ُ ّ َ ‫عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت‬ َ َ َ َ َّ َ ِ ْ َ َ ّ ‫فلم تصل وأما أنا فتمعكت فصليت فذكرت للنبي صلى ال عليه وسلم فقال‬ ُ َّ ّ ِ ّ ِ ُ ْ َ َ َ ُ ْ ّ َ َ ُ ْ ّ َ َ َ َ َ ّ ََ ّ َ ُ ْ َ َ ِ ْ ََ ّ ‫النبي صلى ال عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى ال عليه‬ ُ َّ ّ ِ ّ َ َ َ َ َ َ َ َ ِ ْ َ َ َ َ ّ ِ َ َّ َ ِ ْ َ َ ّ ُ َّ ّ ِ ّ ِ ْ ّ َ َ ُ َ ْ َ َ ِ ِ َ َ َ ّ ُ َ ِ ِ َ َ َ َ َ ْ َْ ِ ْ ّ َ ِ َ َّ َ ‫وسلم بكفيه الرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه‬
Dari Zar dari Said bin Abdul Rahman bin Abraza dari ayahnya, beliau berkata : Telah datang seorang lelaki kepada Umar bin Khattab sambil berkata : Aku telah berjunub, aku tidak ada air utk mandi wajib. Maka berkata Ammar bin Yasir kepada Umar bin Khattab : Ingatkah engkau ketika kita bermusafir, ketika saya dan engkau sedang berjunub, engkau tidak solat (sebab masih berjunub), sedangkan saya menguling-gulingkan diri di padang pasir, kemudian solat, setelah itu saya ceritakan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata kepadaku : Memadailah bagi engkau begini, lalu Rasulullah SAW menepuk kedua-dua telapak tangannya ke tanah, kemudian meniupnya (menipiskannya), lalu menyapunya ke muka dan kedua tangannya. Hadis riwayat Bukhari

PERKARA YANG MEMBATALKAN TAYAMMUM 1. Semua perkara yang membatalkan wudhuk 2. Ada air sebelum solat jika bertayyammum kerana ketiadaan air. 3. Hilang keuzuran yang mengharuskan tayammum. Contohnya spt hilang sakit, hilang sejuk atau ada alat utk mendapatkan air. Jika segala keuzuran tersebut hillang, maka terbatallah tayammum tersebut sebaik sahaja keuzuran itu hilang. 4. Murtad PERKARA SUNAT KETIKA TAYAMMUM 1. Mulakan dgn membaca Basmalah. 2. Mengadap kiblat. 3. Menipiskan debu tanah sebelum menyapu ke muka / tangan 4. Mendahulukan menyapu tangan kanan daripada kanan kiri 5. Berturut-turut antara menyapu muka dan tangan. 6. Mengosok celah jari tangan dan jari kaki. 7. Merenggangkan jari semasa menekap debu.

CARA-CARA BERTAYAMMUM 1. Bersihkan diri dan anggota badan drp sebarang najis. 2. Tekapkan kedua-dua tapak tangan ke debu tanah 3. Nipiskan debu tanah dgn cara menepuk kedua belah tangan dengan perlahan 4. Sapukan ke muka dari bahagian atas ke bawah 5. Bersihkan tapak tangan drp debu tanah tersebut. 6. Tekapkan kedua-dua tapak tangan ke debu tanah sekali lagi di tempat yang lain 7. Nipiskan debu tanah dgn cara menepuk kedua belah tangan dengan perlahan 8. Sapu ke kedua-dua tangan dari pergelangan tangan ke siku. Mulakan dgn debu tangan kiri ke atas tangan kanan, bermula dari belakang tapak tangan hingga ke siku. Kemudian, di bahagian atas lengan dari siku hingga kembali ke tapak tangan kanan. Buat perkara yang serupa dgn debu tangan kanan ke atas tangan kiri. PERKARA YANG BOLEH DILAKUKAN DENGAN SATU TAYAMMUM Mazhab Hanafi : Boleh melakukan seberapa banyak solat fardhu dan solat sunat selagi tayammum tersebut belum terbatal. Kerana tayammum adalah cara bersuci ketika ketiadaan air, maka ia adalah ganti ketiadaan air, maka dia boleh solat fardhu dan solat sunat sebanyak mana dia suka dgn satu tayammum.

Mazhab Hanbali : Tayammum adalah terikat dgn waktu. Ini bermakna hanya solat fardhu pada waktunya sahaja yang boleh dilakukan, apabila luput waktu solat tersebut, maka terbatallah tayammum itu. Orang yang bertayammum boleh melakukan solat fardhu (solat pada waktu tersebut) dan mengqadha solat fardu yang lain atau menghimpun dua solat fardhu (solat Jamak) serta melakukan seberapa banyak solat sunat. Mazhab Maliki - Tidak boleh digunakan untuk 2 solat fardhu, tidak boleh menghimpun beberapa solat sunat dan tidak boleh menghimpun solat fardhu dan solat sunat. Mazhab Syafie - Tidak boleh digunakan untuk 2 solat fardhu, tetapi boleh digunakan untuk 1 solat fardhu dan beberapa solat sunat yang dia kehendaki.

Rujukan : al-Fiqh Wa Adillatuhu - Wahbah al-Zuhaili Fiqh as-Sunnah – Said ukum Berkaitan Tayammum Dengan Debu Tanah
Saturday, 17 April 2010 13:40 | Written by Ustaz Alias |

cara bertayamum Syarat tayamum Syarat tayamum enam pekara. Pertama: Uzur dengan sebab bermusafir atau sakit Kedua: Bertayamum setelah masuk waktu dengan yakin. Tidak sah tayamum orang yang ragu-ragu masuk waktu walaupun semasa tayamum didalam waktu. Ketiga: Setelah memastikan ketiadan air. Wajib atas orang yang menghendaki tayamum kerana ketiadan air mencari air berhampirannya dan pada taulan/kawan-kawannya maka jika tidak didapati dia hendaklah mencari pada pehak keliling dan dia hendaklah pergi pada tempat yang disangka ada air sekira-kira jarak yang sampai suara apabila berteriak jika berlaku sersuatu. Setelah mempastikan ketiadan air bolehlah dia tayamu.

Keempat: Uzur menguna air samaada takut membawa maut atau hilang menfaat angota. Termasuk dalam uzur iaitu orang yang ada air berhampirannya jika dia pergi mengambilnya takut binatang buas, musuh, hilang hartanya, atau takut bercerai dengan kawannya maka dia hendaklah bertayamum. Kelima: Berhajat kepada air kerana dahaga binatang yang dihormati seperti minuman dirinya dan binatang ternakannya samaada hajat pada ketika itu atau lagi akan datang. Keenam: Tanah yang suci, yang ada debu, yang tidak bercampur denga seumpama tepung, dan yang belum diguna buat tayamum. Yang dikehendaki dengan tanah iaitu segala bagai tanah yang mempunyai debu. Fardu tayamum Fardu tayamum iaitu lima perkara. Pertama: Niat mengharuskan sembahyang, tawaf, menyentuh Mashaf, dan sebagainya. Seperti meniat seorang ‫ نويت التيمم لستباحة فرض الصلة‬Sahaja aku tayamum kerana mengharuskan sembahyang fardu atau ‫ نويت التيمم لستباحة الصلة‬sahaja aku tayamum kerana mengharuskan sembahyang maka orang yang bertayamum dengan niat yang pertama bolehlah dia sembahyang satu fardu dan beberapa sunat sementara orang yang bertayamum dengan niat yang kedua bolehlah dia bersembahyang sunat jua tidak sembahyang fardu. Khutbah jumaat hukumnya seperti fardu maka pembaca khutbah hendaklah bertayamum dua kali dengan niat fardu yakni tayamum yang pertama untuk membaca khutbah; setelah selesai membaca khutbah hendaklah dia bertayamum sekali lagi untuk sembahyang Jumaat. Sembahyang jenazah hukumnya seperti sembahyang sunat dengan itu satu tayamum bolehlah dia sembahyang satu fardu ,beberapa sunat, dan sembahyang mayat. Kedua: Memindahkan tanah dari tapak tangan kepada anguta tayamum iaitu muka dan dua tangan. Wajib menyertakan niat pada permulan memindah tanah dari tapak tangan ke muka yakni pada ketika tapak tangan yang berdebu diletakkan kemuka sebelum menyapu dan dikekalkan niat hinga menyapu muka. Jika berhadas seorang setelah memindahkan tanah dan sebelum menyapu muka harus menyapu dengannya dengan membaharui niat yang lain. Ketiga: Menyapu muka setelah menepuk debu tanah dengan dua tapak tangan pada kali pertama Keempat: Menyapu dua tangan sehinga siku setelah menepuk debu tanah dengan dua tapak tangan pada kali kedua Kelima: Tertib / Teratur yakni mendahulukan menyapu muka sebelum menyapu tangan. Sunat-sunat tayamum

Setengah daripada sunat tayamum membaca ‫ بسم ال‬hinga akhir pada permulan ّ meletakkan tapak tangan pada debu tanah, menyapu muka pihak atas kebawah, mendahulukan menyapu tangan kanan sebelum menyapu tangan kiri, mengurangkan debu pada dua tapak tangan dengan melagkan dua tepi tangan atau meniup debu yang terlekat pada tapak tangan, menyalati anak jari jika sudah sampai debu di antara anak jari maka jika belum sampai debu wajib menyelati, menangalkan cincin pada pukulan yang pertama tetapi wajib menangalkan cincin pada pukulan yang kedua, mengahadap kiblat, dan banyak lagi yang kamu perlu tuntut didalam kitab-kitab yang besar. Pekara yang membatalkan tayamum: Pekara yang membatalkan tayamum tiga pekara. Pertama: Batal tayamum dengan pekara yang membatalkan wuduk; telah lalu sebutnya. Apabila berhadas kecil seorang yang bertayamum maka batal tayamumnya yang hadas kecil sahaja tidak batal tayamum untuk hadas besar. Kedua: Batal tayamum seorang yang bertayamum kerana ketiadan air dengan dia mengetahui ada air walaupun sedekit sedangkan dia belum bersembahyang; seperti berkata seorang yang ada air yang cukup untuk wuduk seorang jua kepada perhimpunan orang bertayamum “aku haruskan air ini untuk wuduk” batal tayamum sekelian mereka itu. Serupa dengan mengetahui sangka ada air seperti melihat rombongan yang datang, awan yang tebal, dan sebagainya daripada pekara yang disangka ada air. Adapun seorang yang mengetahui ada air sedang dia bersembahyang padahal sembahyangnya tidak perlu diulang kerana dia bertayamum di tempat yang kebiasan tiada air maka tidak batal tayamumnya. Bersalahan orang yang sembahyngnya perlu diulang iaitu dia bertayamum pada tempat yang kebiasan ada air maka batal tayamumnya. Seorang yang bertayamum kerana sakit yang tidak boleh menguna air tidak batal tayamumnya apabila dia mengetahui ada air.

http://www.tayibah.com/eIslam/tayyamum.htm Sabiq