P. 1
Holland

Holland

|Views: 538|Likes:
Published by natrasalwa

More info:

Published by: natrasalwa on Oct 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

KESELARASAN PERSONALITI DENGAN PROGRAM PENGAJIAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENCAPAIAN AKADEMIK PEIAJAR KUTKM

NORIDA BT ABDULLAH
RESEARCH VOTE NO: PJP/2005/PPA(6)-S121

Pusat Perkhidmatan Akademik Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia

SENARAI JADUAL Tajuk Jadual 1 Jadual2 Jadual3 Deskripsi Persekitaran Akademik Holland Halaman

.........................
...........

9 12

Personaliti Rujukan Untuk Melihat Tahap Keselarasan

Bilangan Populasi Pelajar Tahun 3, Semester 1, Sesi 200512006 Mengikut Pengkhususan Program Pengajian ...................... 50
1

Bilangan Sampel Pelajar Tahun 3, ~embster Sesi 200512006 1, Mengikut Pengkhususan Program Pengajian ...................... 53 Jenis Personaliti dan Item Yang Berkaitan

.........................

55

Skor Mentah Profail Personaliti Pelajar Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Elektrik ( Kuasa Industri - BEKP ) ................. 58 Profail Personaliti Pelajar Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Elektrik ( Kuasa Industri - BEKP )

...............

59

Kod Tiga Mata Holland personaliti-persekitaran program pengajian BEKP,BEKE dan BEKC Fakulti Kejuruteraan Elektrik ..................................................................

62

Kod Tiga Mata Holland personaliti-persekitaran program pengajian BMFP, BMFR dan BMFA Fakulti Kejuruteraan ............................................................. 63 Pembuatan Jadual10 Kod Tiga Mata Holland personaliti-persekitaranprogram pengajian BITD, BITM, BITS dan BITC Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi ........................................... 64 Kod Tiga Mata Holland personaliti-persekitaran program pengajian BENC, BENT dan BENE Fakulti Kejuruteraan Elektronik dan Komputer ............................................

Jadual 11

65

Jadual 12

Kod Tiga Mata Holland personaliti-persekitaran program pengajian BMCT, BMCA dan BMCS Fakulti Kejuruteraan Mekanikal ............................................................... 66 Kod Tiga Mata Holland personaliti-persekitaran program pengajian BEKP, BEKFi, dan BEKC Fakulti Kejuruteraan Elektrik ................................................................. 67

Jadual 13

BEKC.No Vote No . BITS.ABSTRAK KESELARASAN PERSONALITI DENGAN PROGRAM PENGAJIAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENCAPAIAN AKADEMIK PELAJAR KUTKM (Katakunci: Keselarasan personaliti. Alat statist* yang digunakan untuk menganalisa data ialah kaedah Environment Assessment Technique (EAT). BENT dan BENE. Kajian ini juga bertujuan untuk melihat adakah terdapat hubungan' di antara keselarasan personaliti dengan pencapaian akademik pelajar. program pengajian. Indeks Keselarasan Wiggings dan Ujian Korelasi Spearman Rho dengan aras keertian ditetapkan pada . BITM. Dapatan kajian juga mendapati terdapat hubungan yang signifikan antara keselarasan personaliti dengan pencapaian akademik pelajar kecuali bagi program pengajian BENC. BENC. BENT. beberapa implikasi dan cadangan telah dikemukakan. Bagi program BEKE. BITD. Subjek kajian terdiri daripada 746 orang pelajar yang telah dipilih secara rawak berkelompok daripada 1103 orang pelajar tahun tiga semester pertama. BMFP. BMCA dan BMCS.BMFA. dan pencapaian akademik) Kajian ini dijalankan untuk menentukan sama ada terdapat keselarasan antara jenis personaliti pelajar dengan persekitaran program pengajian yang diikuti berasaskan Teori Keselarasan Personaliti dan Persekitaran Holland di kalangan pelajar-pelajar Program Ijazah Sarjana Muda. Alat kajian yang digunakan ialah Self Directed Search (SDS) yang telah hialih bahasakan. Para penyelidik: Norida Abdullah (Ketua) Ahmad Rozelan Yunus Hakan Ariffin E-mail Tel.BMFR. Sehubungan dengan keputusan yang diperolehi. Dapatan kajian menunjukkan terdapat keselarasan antara personaliti dengan program pengajian pelajar bagi pelajar yang mengikuti program BEKP. Kolej Universiti Teknikal Keb-aan Malaysia.05. dan BENE dapatan kajian menunjukkan tidak terdapat keselarasan antara personaliti pelajar dengan program pengajian yang diikuti. BITC. Keputusan kajian ini menunjukkan ada dikalangan pelajar yang memilih bidang pengajian yang selaras dengan personaliti mereka dan ada yang memilih bidang yang tidak selaras dengan personaliti mereka. BMCT.

Terdapat lima Fakulti di KUTKM yang menawarkan Program Ijazah Sarjanamuda seperti Fakulti Kejuruteraan Elektrik menawarkan Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Elektrik (Kuasa Industri (BEKP). Kawalan. Rekabentuk Pembuatan (BMFR). teknikal. Pada masa ini. Penubuhan KUTKM merupakan suatu keputusan kerajaan untuk memenuhi keperluan industri masa depan terhadap sumber tenaga professional bidang teknikal yang bukan sahaja mempunyai pengetahuan akademik yang mantap tetapi juga mempunyai ketrampilan dan kemahiran teknikal yang tinggi. pendekatan teori. Fakulti Kejuruteraan Pembuatan menawarkan Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Pembuatan (Proses Pembuatan (BMFP). pernyataan masalah. kesignifikanan kajian. Program-program pengajian yang ditawarkan di KUTKM adalah seperti di Lampiran 1. tujuan kajian. Robotik & Automasi (BMFA)). Elektronik Kuasa & Pemacu (BEKE)). Instrumentasi & Automasi (BEKC). vokasional dan kemahiran. KUTKM merupakan salah satu Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) di Malaysia yang mendokong dan melaksanakan pendidikan tinggi teknikal berorientasikan aplikasi dengan memberi laluan kemasukan kepada pelajar daripada aliran sains. Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi menawarkan Ijazah SarjanaMuda Sains Komputer (Media . LATAR BELAKANG KAJIAN Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia (KUTKM) telah ditubuhkan dengan rasminya berkuatkuasa pada 1 Disember 2000. definisi pembolehubah kajian dan hipotesis kajian.BAB 1 PENGENALAN KAJIAN PENGENALAN Bab ini akan membincangkan perkara-perkara asas yang berkaitan dengan kajian yang meliputi latar belakang kajian.

1996) berpendapat bahawa kepuasan kerja. Pengurusan Pengkalan Data (BITD)). Kejuruteraan Komputer (BENC). Pembangunan Perisian (BITS).1998) melalui konsep Life-Career Rainbow menyatakan individu yang berada pada peringkat umur 15 tahun hingga 24 tahun adalah berada dalarn peringkat penerokaan. Pada peringkat ini individu tersebut akan meneroka diri sendiri dan mula mengenali dunia pekerjaan seterusnya mencari pekerjaan atau kerja yang sesuai dengan minat dan personaliti mereka. Menurut Sharp dan Mama (Ab Aziz. Fakulti Kejuruteraan Elektronik dan Komputer menawarkan Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Elektronik (Industri Elektronik (BENE). Rangkaian Komputer (BITC). Pemilihan kerjaya mestilah selaras dengan .22 tahun. kebolehan dan pencapaian adalah bergantung kepada darjah keselarasan antara jenis personaliti dengan persekitaran kerja. Ini bermakna pelajar-pelajar tersebut sedang berida diperingkat penerokaan dan sedang memilih kerjaya yang bersesuaian dengan minat dan personaliti mereka. Telekomunikasi Elektronik (BENT)).Interaktif (BITM). Fakulti Kejuruteraan Mekanikal menawarkan Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Mekanikal Struktur & Bahan (BMCS) . Holland (Sidek. Mengikut Super (Gybers et a1.. 1 Kemasukan pelajar-pelajar yang mengikuti 'program Ijazah SarjanaMuda di KUTKM adalah berdasarkan kepada pemilihan pelajar dan memenuhi syarat-syarat dan kriteria kemasukan ke program Sarjana Muda mengikut fakulti di KUTKM seperti di Lampiran 2. Perkara ini menunjukkan bahawa pemilihan kerjaya mestilah dibuat secara berhati-hati. 1991) pemilihan pekerjaan atau kerjaya adalah merupakan salah-satu daripada permasalahan besar yang sering dikemukakan oleh seseorang individu dalam kehidupannya. Rekabentuk & Inovasi (BMCD). dan Automotif (BMCA)). Jika tidak. kumpulan pelajar tahun tiga ijazah sarjanamuda yang dikaji adalah berumur sekitar 20 tahun . individu akan sentiasa menukar pekerjaan sepanjang hidupnya. Dalam konteks kajian ini. dan (Termal Bendalir (BMCT).

Teori Psikoanalitikal oleh Bordin dan Teori Pembelajaran Sosial oleh Krumboltz (Brown dan Brooks. 1 Pemilihan kerjaya ini adalah merupakan p'erkara penting bagi kebanyakan individu maka ramai sarjana dan pemikir telah mengemukakan beberapa teori dan pandangan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi individu membuat pemilihan kerjaya. Masalah akan timbul jika seseorang itu merasakan pekerjaan ynag dibuatnya tidak bersesuaian dengan minat dan personaliti yang dimilikinya. maka semakin besar kemungkinan seseorang itu akan berjaya. Di antaranya Teori Trait dan Faktor oleh Parson. 1984). Sekiranya semakin hampir keselarasan antara ciri personaliti dengan keperluan-keperluan dalam sesuatu pekerjaan . Seterusnya keselarasan antara personaliti pelajar dan persekitaran belajar boleh dikaji. Enterprising (E) dan Conventional (C). seseorang individu itu akan cenderung untuk memilih persekitaran kerjaya yang selaras dengan minat kerjaya atau personaliti yang dimilikinya. Teori pemilihan Kerjaya oleh Roe. Teori Keselarasan PersonalitiPersekitaran oleh Holland. profail personaliti yang juga merupakan profail minat kerjaya bagi pelajar-pelajar Sajana Muda KUTKM boleh ditentukan. Dalam pemilihan kerjaya. Melalui Teori Holland. Investigatif (I).minat kerjaya seseorang individu tersebut kerana pilihan yang dibuat adalah merupakan pilihan kerjaya untuk masa depan mereka. Artistik (A). Sosial (S). Dalam kajian ini teori yang akan digunakan untuk mengkaji hubungan antara personaliti dan persekitaran adalah Teori Keselarasan Individu-Persekitaran yang dikemukakan oleh Holland. Oleh itu perasaan jemu dan kecewa akan timbul dan ini akan menganggu prestasi kerja individu tersebut.1985) personaliti dan persekitaran boleh dikelaskan kepada enam jenis iaitu Realistik (R). ' I . Teori Perkembangan Kerjaya oleh Super. Teori Perkembangan Kerjaya oleh Ginzberg. Maklumat mengenai profail ini akan dinyatakan dalam bentuk Kod Tiga Mata Holland. Menurut Holland (1973.

Bagaimana tret personaliti terbentuk dan berkembang adalah seperti digambarkan dalam rajah 1. Tret-tret personaliti biasanya dikenalpasti melalui kecenderungan terhadap mata pelajaran sekolah/universiti. Keselarasan diantara jenis personaliti dengan jenis persekitaran akan dapat dilihat melalui kepuasan. pencapaian dan produktiviti. Bagi pelajar kesan kepada keselarasan ini dapat dilihat melalui pencapaian akademik pelajar. . Teori Pemilihan Kerjaya Holland Teori ini telah diperkenalkan oleh John F Holland pada tahun 1959 dan telah dikemas kinikan pada tahun 1985. sementara minat vokasional boleh digambarkan sebagai ekspresi personaliti. hobi dan kerja. Dijangkakan pelajar yang mempunyai tret-tret personaliti tertentu berada di dalam program pengajian yang selaras dengan personaliti mereka. denqan versekitaran dan menielaskan banaimana ~ersonaliti Teori ini dibentuk berasaskan kepada andaian bahawa minat vokasional adalah satu daripada aspek personaliti dan deskripsi mengenai minat individu juga menggambarkan personaliti seseorang. aktiviti rekreasi. Hasil daripada penelitian terhadap teori dan andaiin dibuat maka Teori Pemilihan Kerjaya Holland dan Model Heksagonal Holland telah dipilih dan akan dijadikan sumber rujukan asas dalam kajian ini dan akan diperbincangkan dengan lebih terperinci. Teori ini menekankan kepada asuek keselarasan personaliti terbentuk dan berkembanq.PENDEKATAN TEORI Kajian ini mengandaikan bahawa keselarasan personaliti dengan program pengajian adalah berkorelasi secara positif dengan pencapaian akademik pelajar.

pencapaian.Bagaimana Tret Personaliti Berkembang ( sumber : Peterson & Gonzales (2005) ) Fokus utama Teori Pemilihan Kerjaya Holland adalah untuk menjelaskan tentang tingkah laku vokasional serta mencadangkan beberapa idea praktikal untuk menolong individu memilih kerja. .Person Heredity Environments Home . pencapaian.school. semakin tinggi kepuasan bekerja. produktiviti dan stabiliti. menukar kerja serta memperolehi kepuasan bekerja. Self-concepts Perception of self and world Values Sensivity to environmental influences Personaliti traits Personaliti or behavioral repertoires Rajah 1. Pemilihan kerjaya adalah satu ekspresi personaliti individu. and friends provide opportunities and reinforcement according to the types dominating these environments.relations. produktiviti dan stabiliti adalah berkadar terus dengan darjah keselarasan antara jenis personaliti individu dengan jenis persekitaran di mana individu tersebut bekerja. Kepuasan kerja. Ini bermakna semakin tinggi darjah keselarasan antara jenis personaliti dengan jenis persekitaran di mana individu tersebut bekerja.

Individu akan mencari persekitaran-persekitaran yang membenarkan mereka mengamalkan kemahiran-kemahiran dan kemampuannya. kemahiran diri. budaya dan persekitaran fizikal. 2. perwarisan biologi. Tingkah laku individu adalah ditentukan oleh interaksi antara personaliti dan persekitaran. Sosial ( S ). Investigatif ( I ). 3. Artistik ( A ). pencapaian. Di antaranya adalah pemilihan kerjaya. Kebanyakkan individu boleh di kategorikan kepada satu daripada enam jenis personaliti iaitu Realistik ( R ). Setiap persekitaran ini akan didominasikan oleh personaliti tertentu dan setiap persekitaran itu akan dijeniskan oleh setting fizikal yang menghasilkan masalah-masalah dan peluangpeluang tertentu. Enterprising ( E ) dan Conventional ( C ). melahirkan sikap dan nilainya dan mengambil segala permasalahan dan peranan yang dipersetujui yang wujud dalam persekitaran tersebut. Setiap jenis personaliti ini adalah terbentuk hasil daripada interaksi antara pelbagai desakan kebudayaan dan personal termasukiah rakan sebaya. Sekiranya kita tahu jenis personaliti seseorang individu dan jenis persekitarannya maka kita boleh meramalkan beberapa perkara yang mungkin terjadi hasil daripada padanan tersebut. Terdapat enam jenis persekitaran iaitu Realistik ( R ). pertukaran kerjaya. Artistik ( A ).Andaian Asas Teori Terdapat empat andaian asas yang menjadi nadi kepada teori ini iaitu: 1. kelas sosial. Jenis-jenis personaliti yang dikemukakan oleh Holland (1973. keluarga. Investigatif ( I ). Enterprising ( E ) dan Conventional ( C ). pendidikan dan tingkahlaku sosial. Sosial ( S ).1985) dan ciri-ciri tertentu mengenainya adalah seperti berikut: . 4.

mempunyai kebolehan metamatik dan saintifik tetapi lemah dalam kebolehan memimpin. tidak bersistematik dan suka kepada perkara-perkara yang tidak jelas dan kabur. Artistik Individu Artistik sukakan aktiviti yang bercorak bebas. materialistik. Biasanya mereka tidak sukakan aktiviti yang bersistematik. pasif. binatang. bekerja mengikut metodologi. yakin diri dari segi intelek. tumbuhtumbuhan dan binatang. alat. kurang popular. lebih suka memusatkan perhatiannya kepada filchan dan perasaan sendiri (introvert). rasional. pesimistik. kritikal. berterus terang. Individu ini lebih suka bekerja di luar bangunan daripada di dalam bangunan. Individu ini mempunyai kebolehan yang tinggi jika bekerja dengan benda. seni. teratur atau sistematik terhadap objek. maskulin. tekun. Menilai tinggi benda-benda nyata seperti wang dan kekuasaan. drama. pendiam. Mereka dapat menghasilkan produk seni hasil dari penggunaan lisan. Individu Realistik ini mempunyai sifat-sifat praktikal. pemalu. Mereka mempamerkan diri sebagai analitikal. mesin. radikal dan mahukan pencapaian atau kejayaan. neutral dan jujur. berstruktur atau terlalu jelas. muzik. intelektual. Investigatif Individu di dalam lingkungan Investigatif menganggap diri mereka sebagai orang yang berpengetahuan atau berpendidikan tinggi. Individu ini juga akan menggunakan kebolehan kekuatan fuikal dalam menyelesaikan masalah. sentiasa menyelidik perasaan dan pemikiran sendiri. tepat. alat dan peralatan teknikal dan kurang berkebolehan dalam t sosial dan pendidikan.Realistik Individu yang mempunyai kemahiran bersukan dan mekanikal yang memerlukan manipulasi eksplisit. berwaspada. . mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi. Perlakuan ini mempengaruhi mereka untuk memperolehi kecekapan artistik seperti bahasa. berdikari. fizikal dan manusia.

Mereka lemah dalam sistem pengurusan. bergantung kepada orang lain. peralatan. tidak terikat kepada sesuatu dasar yang tetap. sifat feminine. bersemangat. feminine. membentuk. bekerjasama. menyatakan sesuatu yang bermakna (ekspresif). simbolik atau aktiviti bersistematik. mengembara atau mengambil risiko. . kecenderungan. merawat. bersifat keaslian. petah bercakap. Perlakuan-perlakuan ini mendorong mereka untuk mendapatkan kecekapan kepimpinan. sifat memahami. Kecekapan. kaunseling dan sebagainya. Enterprising Individu Enterprising suka terlibat dalam aktiviti ynag menggunakan orang lain untuk mencapai matlamat organisasi mahupun matlamat ekonomi. melatih. suka menolong. lurus. Mereka adalah orang yang peramah. perkeranian dan perniagaan. tidak praktikal. sosial. perhubungan dengan orang lain dan petah bercakap untuk menyakinkan dan memujuk tetapi mereka lemah dalam kecekapan saintifik. bebas. tidak terurus. jujur. Individu sosial ini tidak suka kepada aktiviti yang melibatkan bahan-bahan. nilai dan tanggapan tentang diri mereka ini menyebabkan mereka mempamerkan ciri-ciri orang yang sukar difahami. murah hati. tunjuk ajar. idealistik. Mereka tidak gemar pengamatan. introvert. sensitif dan selalunya bimbang atiu cemas. baik hati. celik akal. terlalu idealistik. emosional. menyedarkan orang lain. imaginatif. bijaksana. intuitif. bimbingan . melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti memberitahu. mesin dan aktiviti yang terlalu teratur dan bersistematik atau yang mempunyai peraturan yang nyata atau jelas. Individu yang suka berurusan dengan orang lain.penulisan dan aktiviti-aktiviti dalam bidang seni. konservatif dan mengamalkan agama. tidak L mengikut kelaziman. bertanggungjawab. memberi nasihat. bertindak mengikut dorongan hati.

Conventional Mereka yang sukakan aktiviti yang bercorak teratur. bercita-cita tinggi. tidak fleksibel. ingin menguasai orang lain. suka menonjolkan diri. Bagi persekitaran akademik Holland dan disiplin akademik boleh dilihat seperti di dalam Jadual 1. tidak imaginativf. gemar berbincang atau berbahas. bergantung kepada orang lain. petah bercakap dan pandai memujuk orang lain serta agresif. sentiasa mencan kepuasan atau keseronokan. bersemangat. membuat sistem fail. melayan orang lain kerana mencan keseronokan. mesin atau binatang. taat perintah.menghargai kej a keras untuk kejayaan bisnes dan kewangan. berpendirian teguh. popular. menurut arahan tetap. Investigatif Disiplin Akadernik Perhutanan Kejuruteraan Awam Pendidikan Pertanian Kejuruteraan Mekanikal Memupuk kecekapan dan pencapaian saintifik. berkuasa atau berpengaruh.Mereka sering menonjol sebagai orang yang suka mengembara. Ganjaran Matematik _ bernilai saintifik. tidak berdikari. defensif. kerja yang bersistematik seperti menyusun data. pengeluaran bahan dan menyusun maklumat. Mereka juga lebih suka mematuhi peraturan. pemimpin yang baik. Jadual 1 Deskripsi persekitaran akademik Holland. suka bersosial. menyimpan rekod. bertenaga. kemas serta terurus. kuasa atau sesuatu yang dimiliki. optimistic. Pemerhatian Geologi dan penyiasatan fenomena secara sistematik. mengambil risiko. i Persekitaran Akademik Realistik Memupuk kecekapan dan pencapaian daripada teknikal dan memanipulasi benda. bersungguh-sungguh serta teliti. cekap. ganjaran bernilai seperti wang. banyak bercakap. terlalu pentingkan sopan santun. Menggalakkan manusia melihat dunia secara mudah dan tradisional. Menggalakkan manusia melihat dunia Ekonomi . impulsive.

Ganjaran bernilai keusahawanan dan Pengurusan Personel matlamat seperti wang. Menggalakkan manusia melihat dunia dengan cara fleksibel. kuasa dan status. Sosial Pentadbiran Pendidikan Sejarah Sains Politik Enterprising Pemasaran Memupuk kecekapan mempengaruhi dan memimpin. Keja bebas dan tidak bersistematik Ganjaran bernilai seni. mudah dan bergantung. Menggalakkan manusia melihat dunia secara kompleks. Menggalakkan manusia melihat dunia daripada segi kuasa. memanipulasi data. Ganjaran bernilai wang. status. tidak konvensional dan tidak fleksibel. mengubati atau menyedarkan orang lain.secara kompleks. melatih. English Seni lukis Muzik Falsafah Sosial Memupuk kecekapan interpersonal. Sumber : Sidek Mohd Noah (2000) Kesetiausahaan Perakaunan Kewangan Pendidikan Perniagaan . tanggungjawab. bebas. tidak konvensional dan tidak Kejuruteraan Kimia fleksibel Artistik Memupuk kecekapan dan pencapaian dalam seni dan benda kabur. pergantungan dan akur. Conventional Memupuk kecekapan mengikut arahan dan perkeranian. Undang-Undang Pencapaian dan memanipulasi orang lain untuk matlamat Kejuruteraan Industri peribadi dan organisasi. bebas. mudah dan stereotaip. Minat dalam membkritahu. Ganjaran bernilai sosial dan kemanusiaan. rekod atau bahan bertulis. Menggalakakan manusia melihat dunia dengan cara conventional dan stereotaip.

Semakin hampir seseorang itu menyerupai sesuatu jenis personaliti. model heksagonal boleh digunakan bersama-sama dengan formulasi jenis personaliti dan model persekitaran untuk mendefinisikan darjah ketekalan dan darjah keselarasan. 1 Menurut Holland. Tiga fungsi itu ialah: 1. i Keselarasan atau Kongruens Mengikut Holland keselarasan akan berlaku apabila individu bekerja atau tinggal dalam persekitaran yang serupa dengan jenis personalitinya. Model ini juga boleh digunakan untuk meramal hasil-hasil yang dijangkakan seperti kepuasan kerja. . maka semakin besar kebarangkalian ia akan menunjukkan tingkahlaku dan ciri-ciri yang berkaitan dengan jenis tersebut. 2. Model Heksagonal Holland (Rajah 2) boleh digunakan untuk mentakrifkan darjah keselarasan antara jenis personaliti dengan jenis persekitaran. setelah pengguna selesai menilai jenis personaliti dan jenis persekitarannya. pencapaian.Model Heksagonal Holland Model Heksagonal Holland mempunyai tiga fungsi utama dan fungsi-fungsi ini adalah berkaitan dengan Teori Pemilihan Kerjaya Holland. Ia dapat mendefinisikan darjah ketekalan pola persekitaran seseorang individu. Ia dapat mendefinisikan darjah ketekalan pola personaliti seseorang individu. produktiviti dan pertukaran kerja. Setiap individu akan menyerupai salah satu daripada enam jenis personaliti yang asas. Ia dapat mendefinisikan darjah keselarasan antara individu dan persekitaran. Ketidakselarasan pula akan berlaku apabila individu bekerja atau tinggal dalam persekitaran yang berlawanan dengan jenis personalitinya. 3.

1973:23) Berasaskan kenyataan ini persekitaran yang paling selaras untuk individu Sosial ialah persekitaran Sosial dan yang paling tidak selaras ialah persekitaran Realistik. Cole & Richards (Holland. Keselarasan Paling Selaras Selaras Kurang Selaras Tidak Selaras . Sosial * Conventional Artistild Sosial * Enterprising Sosial / Sosial * Rajah 2 . Personaliti Rujukan Untuk Melihat Tahap Keselarasan Personaliti Sosial Sosial Sosial Sosial dengan dengan dengan dengan Persekitaran Sosial Artistik Investigatif Realistik -.Model Heksagonal Holland: Konsep Keselarasan Personaliti-Persekitaran Sumber: Holland. Whitney.RealistiW Sosial * Investigatif. Persekitaran yang kurang selaras untuk individu Sosial ialah persekitaran Investigatif dan yang selaras ialah persekitaran Artistik seperti di Jadual2.

Ketekalan corak personaliti ini ditentukan oleh darjah kesamaan antara jenis-jenis personaliti yang mempunyai cim-ciri yang sama seperti yang ditunjukkan oleh Model Heksagon dalam Rajah 3.Umumnya. Pola personaliti seseorang individu yang dinyatakan dalam bentuk kod tiga-mata Holland dapat meramalkan perlakuan vokasionalnya dengan lebih tepat. Huruf pertama dalam kod tiga-mata Holland menerangkan jenis personaliti yang paling dominan serta bidang umum atau bidang major yang sesuai dengan label jenis personaliti tersebut. Huruf yang kedua dan ketiga pula akan menerangkan aspek-aspek yang terlebih khusus dalam bidang umum tersebut iaitu bidang minor. Keadaan ini dinamakan pembezaan. Pembezaan (Differention) Sesetengah orang dan sesetengah persekitaran boleh dibezakan dengan jelas daripada seseorang dan persekitaran yang lain. Kombinasi dua jenis personaliti yang menjadi tapak segi enam lebih menyerupai . darjah keselarasan ini boleh meramalkan tingkah laku individu dalam ha1 pemilihan pekerjaan. Kemungkinan indiviQu ini akan meninggalkan persekitaran yang tidak selaras dengan personalitinya. Hasil daripada interaksi yang negatif dan tidak selaras boleh menimbulkan rasa tidak puas hati. Ketekalan atau Konsistensi Hubungan sesetengah pasangan personaliti dan persekitaran didapati lebih h a t kaitannya dibandingkan dengan pasangan personaliti dan persekitaran yang lain. Contohnya seseorang yang lebih menyerupai sesuatu jenis personaliti akan memperlihatkan perbezaan yang tinggi dengan jenis personaliti yang lain atau persekitaran yang didominasikan oleh ciri-ciri tertentu yang membuatnya lebih menonjol daripada persekitaran yang lain. serta menghasilkan perlakuan yang tidak berkesan. maka ia dikatakan mempunyai pembezaan personaliti atau persekitaran yang rendah. Sebaliknya jika seseorang itu menyerupai banyak jenis personaliti atau persekitaran yang mempunyai ciri-ciri yang agak sama dengan persekitaran yang lain.

SR. AS. EA. AR. CA) . misalnya RC. CE. CR) Tahap Ketekalan Sederhana (RA. Darjah ketekalan atau kaitan ini dijangka akan memberi kesan kepada kepuasan. AE. SA dan lain-lain. SC. EI. kestabilan dan kejayaan. CI) Tahap Ketekalan Rendah (RS. SA. IC. CS. SI. RE.antara satu sama lain dan memperlihatkan tahap ketekalan yang tinggi. ER. RC. IR. IE. IS. IA. CR. EC. AC. SE. ES. Realistikl Sosial * Investigatift Sosial * Conyentional Artistik/ Sosial * Enterprising Rajah 3 Nota : Sosial / Sosial * Model Heksagon Holland : Konsep Ketekalan Tahap Ketekalan Tinggi (RI.

t Contohnya seperti dalam Rajah 4. .Perhubungan di dalam dan di antara jenis personaliti atau persekitaran boleh disusun mengikut Model Heksagon seperti di Rajah 4. Ini bermakna semakin jauh jarak di antara sebarang dua jenis personaliti maka semakin berbeza ciri-ciri psikologi mereka. bagi persbnaliti jenis S dan E jarak antara merka adalah berdekatan (r = .34) maka kedua-duanya adalah berbeza antara satu sama lain. Sebaliknya bagi personaliti jenis R dan S pula jarak antara mereka adalah jauh (r = . Holland telah mengemukakan andaian. Susunan perhubungan ini memberi makna yang eksplisit kepada kedua-dua konsistensi dan keselarasan individu dan persekitaran.65) maka kedua-duanya menyerupai antara satu sama lain. Dengan menggunakan tiga skor personaliti tertinggi dipilih bagi menggambarkan profail minat kerjaya dan profail personaliti individu berkenaan. Seterusnya bagi menentukan profail minat kerjaya yang juga merupakan profail personaliti seseorang individu alat ukur SDS boleh digunakan. Konsep ini dipanggil kalkulus. saranan serta konstrak yang jelas dan mudah difahami. Profail ini dipanggil Kod Tiga Mata Holland. Secara teorinya. di mana jarak di antara jenis atau persekitaran adalah berkadar songsang kepada perhubungan teoritikal di antara keduanya.

Syarat yang ditenbkan itu menunjukkan kejayaan pemohon hanyalah bergantung kepada kelayakan &ademik pelajar semata-mata tanpa mempertimbangkan kesesuaian personaliti pelajar atau minat pelajar dengan program pengajian yang dipohon. Semasa pemilihan dibuat mungkin berlaku keadaan di mana pelajar-pelajar telah memilih atau ditawarkan bidang pengajian yang mereka kurang minati. Akibatnya berlaku ketidakselarasan antara . Pemilihan program ijazah yang diikuti oleh pelajar akan menentukan bidang kejaya yang akan diceburi oleh mereka kelak apabila tamat pengajian.Realistik Investigatif Rajah 4 : Model Heksagon Holland untuk mentafsirkan hubungan-hubungan interkelas dan intrakelas Sumber : Brown & Brooks (1984: 67 ) PERNYATAAN MASALAH Kemasukan pelajar-pelajar ke Program Pengajian Ijazah Sarjana Muds di Kolej universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia adalah berdasarkan kepada syarat kemasukan am universiti dan syarat khas f h l t i seperti di Lampiran 1.

Seterusnya bebagai masalah mungkin akan timbul seperti ponteng aktiviti akademik dan melakukan aktiviti1 aktiviti yang mengganggu rakan-rakan lain. Apabila telah wujud kepuasan maka seseorang individu itu akan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan bersungguh-sungguh. Akhirnya menyebabkan pelajar berkenaan gagal meneruskan pengajian. Persoalan yang timbul adakah bidang pengkhususan yang menjadi pilihan pelajar tersebut selaras dengan personaliti mereka? . Ini bermakna bahawa jika darjah keselarasan personaliti dengan persekitaran di kalangan pelajar dapat dikenalpasti maka beberapa langkah pemulihan atau galakan dan bimbingan dapat dilakukan bagi membantu para pelajar menjalani kehidupan mereka dengan jayanya.1985) mengatakan bahawa keselarasan di antara personaliti dengan persekitaran dapat menjamin kepuasan seseorang individu. ikhlas dan jujur. Ini akan menyebabkan pelajar berkenaan merasa tertekan. bosan dan kecewa yang akan membawa kepada penurunan motivasi.personaliti dengan bidang pengajian yang dipilih dan mungkin akan menjejaskan pencapaian akademik pelajar. Seseorang individu itu mungkin akan tertarik dengan kerjaya yang diceburinya setelah mengenali kerjaya itu dengan lebih dekat. Sidek (1996) berpendapat bahawa masalah akan timbul apabila individu merasakan program pengajian yang diikuti tidak selaras dengan ciri-ciri minat dan personaliti yang dimilikinya. h Holland (1973. Faust (Ab Aziz. Apabila personaliti seseorang itu selaras dengan persekitarannya maka hasilnya adalah kepuasan dalam kerjayanya.1991) menyatakan ada individu diperingkat awal kariernya memilih kerjaya yang ketara tidak selaras dengan personaliti dan minat mereka tetapi mereka tidak menetapkan bidang kerjaya itu sebagai sesuatu yang bercanggah dengan personaliti dan minat mereka sehingga akhir hayat sebaliknya mereka cuba mengubahsuai dan jika masih tidak dapat keselarasan barulah ditolak.

Mengenalpasti Kod Tiga Mata Holland personaliti semua program pengajian di Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia. Adakah personaliti pelajar KUTKM selaras dengan Kod Tiga Mata personalitipersekitaran Holland program pengajian yang diikuti di KUTKM? 3.Secara umumnya kajian ini adalah untuk menjawab persoalan-persoalan berikut: 1. Menentukan samada wujud hubungan antara keselarasan faktor personalitipersekitaran program pengajian dengan pencapaian akademik pelajar. . 3. Menentukan samada wujud keselarasan antara personaliti pelajar dengan program pengajian yang diikuti oleh pelajar di Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan. 2. Malaysia. Apakah Kod Tiga Mata Personaliti Holland program-program pengajian di KUTKM? 2. Adakah terdapat hubungan tahap pencap'aian akademik pelajar dengan keselarasan personaliti menurut bidang pengajian? Tqjuan Umum Tujuan umum kajian ini dijalankan adalah untuk: 1.

Mengenalpasti Kod Tiga Mata Holland personaliti bagi program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Elektrik . Mengenalpasti Kod Tiga Mata Holland personaliti bagi program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Pembuatan . lg. Mengenalpasti Kod Tiga Mata Holland personaliti bagi program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Pembuatan .Pembangunan Perisian (BITS). Mengenalpasti Kod Tiga Mata Holland personaliti bagi program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Sains Komputer .Rekabentuk Pembuatan (BMFR). Mengenalpasti Kod Tiga Mata Holland personaliti bagi program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Pembuatan . If.Robotik & Automasi (BMFA). Mengenalpasti Kod Tiga Mata Holland personaliti bagi program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Sains Komputer . le. li.Proses Pembuatan (BMFP). Id. lh.Tyjuan Khusus Tujuan yang lebih khusus kajian ini adalah untuk: Mengenalpasti Kod Tiga Mata Holland personaliti bagi program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Elektrik . lb.Kawalan. Mengenalpasti Kod Tiga Mata Holland personaliti bagi program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Sains Komputer . la.Rangkaian Komputer (BITC). Mengenalpasti Kod Tiga Mata Holland personaliti bagi program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Elektrik . Instrumentasi & Automasi (BEKC) lc.Media Interaktif (BITM).Kuasa Industri (BEKP). .Elektronik Kuasa & Pemacu (BEKE).

Menentukan samada terdapat keselarasan antara personaliti pelajar dengan program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Elektrik . 11. & Mengenalpasti Kod Tiga Mata Holland personaliti bagi program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Elektronik .Kejuniteraan Komputer (BENC).Automotif (BMCA). Mengenalpasti Kod Tiga Mata Holland personaliti bagi program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Mekanikal . Mengenalpasti Kod Tiga Mata Holland personaliti bagi program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Mekanikal .Kawalan.Telekomunikasi Elektronik (BENT). lm. 2a.Pengurusan Pengkalan Data (BITD). Menentukan samada terdapat keselarasan antara personaliti pelajar dengan program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Elektrik .Struktur & Bahan (BMCS).Industri Elektronik (BENE). Mengenalpasti Kod Tiga Mata Holland personaliti bagi program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Elektronik .lj. lp. In. 2b. Instrumentasi & Automasi (BEKC) . Mengenalpasti Kod Tiga Mata Holland personaliti bagi program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Sains Komputer . SarjanaMuda Kejuruteraan Elektronik . 10. Mengenalpasti Kod Tiga Mata Holland personaliti bagi program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Mekanikal .Kuasa Industri (BEKP).Termal Bendalir (BMCT). Mengenalpasti Kod Tiga Mata Holland personaliti bagi program pengajian Ijazah \ lk.

Proses Pembuatan (BMFP). 2d. 2f. Menentukan samada terdapat keselarasan antara personaliti pelajar dengan program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Sains Komputer Pembangunan Perisian (BITS). 2i.2 ~ . Menentukan samada terdapat keselarasan antara personaliti pelajar dengan program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Sains Komputer Pengurusan Pengkalan Data (BITD).Elektronik Kuasa & Pemacu (BEKE). 2j. Menentukan samada terdapat keselarasan antarb personaliti pelajar dengan program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Pembuatan . . 2h. Menentukan samada terdapat keselarasan antara personaliti pelajar dengan program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Pembuatan . 2g. Menentukan samada terdapat keselarasan antara personaliti pelajar dengan program pengajian Ijazah SajanaMuda Kejuruteraan Sains Komputer . Menentukan samada terdapat keselarasan antara personaliti pelajar dengan program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Sains Komputer Rangkaian Komputer (BITC).Robotik & Automasi (BMFA).Rekabentuk Pembuatan (BMFR).Media Interaktif (BITM). Menentukan samada terdapat keselarasan antara personaliti pelajar dengan program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Pembuatan . 2e. Menentukan samada terdapat keselarasan antara personaliti pelajar dengan program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Elektrik .

2k. Instrumentasi & Automasi (BEKC) dan Elektronik Kuasa & Pemacu (BEKE) dengan pencapaian akademik pelajar. 20. Menentukan samada terdapat hubungan antara keselarasan personalitipersekitaran program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Pembuatan - .Industri Elektronik (BENE).Kejuruteraan Komputer (BENC).Termal Bendalir (BMCT). Menentukan samada terdapat keselarasan antara personaliti pelajar dengan program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Mekanikal . Menentukan samada terdapat keselarasan antaka personaliti pelajar dengan program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Elektronik Telekomunikasi Elektronik (BENT). 3b.Struktur & Bahan (BMCS). Menentukan samada terdapat keselarasan antara personaliti pelajar dengan program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Mekanikal . Menentukan samada terdapat keselarasan antara personaliti pelajar dengan program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Elektronik . 2p. Menentukan samada terdapat keselarasan antara personaliti pelajar dengan program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Elektronik . 3a. Menentukan samada terdapat hubungan antara keselarasan personalitipersekitaran program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Elektrik Kuasa Industri (BEKP). Menentukan samada terdapat keselarasan antara personaliti pelajar dengan program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Mekanikal .Automotif (BMCA).

Struktur & Bahan (BMCS) dan Automotif (BMCA) dengan pencapaian akademik pelajar. KESIGNIFIKANAN KAJIAN Kepentingan kajian ini ialah ianya dapat memperluaskan lagi penggunaan alat ujian SDS untuk menentukan profail personaliti pelajar dan kaitannya dengan keselarasan antara personaliti dan persekitaran belajar di KUTKM. Rangkaian Komputer (BITC). Pembangunan Perisian (BITS) dan Pengurusan Pangkalan Data (BITD) dengan pencapaian akademik pelajar. Rekabentuk Pembuatan (BMFR) dan Robotik & Automasi (BMFA) dengan pencapaian akademik pelajar. Kejuruteraan Komputer (BENC) dan Telekomunikasi Elektronik (BENT) dengan pencapaian akademik pelajar. 3d. Maklumat dari kajian ini juga boleh meningkatkan lagi pemahaman dan kesedaran pihak-pihak yang berkenaan mengenai personaliti pelajar-pelajar yang sedang m e n g h t i program-program pengajian yang ditawarkan di KUTKM. Industri Elektronik (BENE). Apabila maklumat mengenai personaliti pelajar diperolehi pihak-pihak tertentu khususnya pihak yang bertanggungjawab secara langsung terhadap pelajar boleh menjalankan program-program tertentu untuk meningkatkan kecemerlangan pelajar.Proses Pembuatan (BMFP). Menentukan samada terdapat hubungan antara keselarasan personalitipersekitaran program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Elektronik i 3c. Menentukan samada terdapat hubungan antara keselarasan personalitipersekitaran program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Sains Komputer . Menentukan samada terdapat hubungan antara keselarasan personalitipersekitaran program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Mekanikal Termal Bendalir (BMCT).Media Interaktif (BITM). Contohnya bagi pelajar yang . 3e.

.Rekabentuk ~embhtan (BMFR). Pengurusan Pengkalan Data (BITD)). Instrumentasi & Automasi (BEKC). DEFINISI KONSEP Indeks Keselarasan Menurut Hawkins (2004). dan Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Mekanikal ((Termal Bendalir (BMCT). Robotik & Automasi (BMFA)). setimbal. keselarasan adalah merujuk kepada kesepadanan dan kesesuaian sementara Noresah et al.rnempunyai personaliti yang tidak selaras dengan bidang pengkhususan yang dipilih. kesamaan dan kesesuaian. Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Pembuatan (Proses Pembuatan (BMFP). SKOP KAJIAN Kajian ini hanya terbatas kepada pelajar-pelajar tahun tiga yang mengikuti program pengajian seperti Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Elkktrik ((Kuasa Industri (BEKP). Rangkaian Komputer (BITC). (1997) pula merujuk keselarasan kepada perihal sama. Elektronik Kuasa & Pemacu (BEKE)). Darjah keselarasan membawa maksud perihal ukuran sejauh mana sesuatu perkara itu mempunyai kesesuaian atau kepadanan dengan sesuatu perkara yang lain. Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Sains Komputer ((Media Interaktif (BITM). Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Elektronik ((Industri Elektronik (BENE). Struktur & Bahan (BMCS). pihak-pihak yang berkenaan boleh merancangkan suatu aktiviti yang bersesuaian bagi membantu dan membimbing pelajar tersebut ke arah yang lebih baik khususnya bagi meningkatkan pencapaian akademik pelajar. Kejuruteraan Komputer (BENC). kepadanan. Kawalan . Pembangunan Perisian (BITS). dan Automotif (BMCA)) di KUTKM dan tidak mewakili keseluruhan pelajarpelajar yang sedang mengikuti program-program pengajian di KUTKM. Rekabentuk & Inovasi (BMCD). Telekomunikasi Elektronik (BENT)).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->