P. 1
Holland

Holland

|Views: 541|Likes:
Published by natrasalwa

More info:

Published by: natrasalwa on Oct 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

KESELARASAN PERSONALITI DENGAN PROGRAM PENGAJIAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENCAPAIAN AKADEMIK PEIAJAR KUTKM

NORIDA BT ABDULLAH
RESEARCH VOTE NO: PJP/2005/PPA(6)-S121

Pusat Perkhidmatan Akademik Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia

SENARAI JADUAL Tajuk Jadual 1 Jadual2 Jadual3 Deskripsi Persekitaran Akademik Holland Halaman

.........................
...........

9 12

Personaliti Rujukan Untuk Melihat Tahap Keselarasan

Bilangan Populasi Pelajar Tahun 3, Semester 1, Sesi 200512006 Mengikut Pengkhususan Program Pengajian ...................... 50
1

Bilangan Sampel Pelajar Tahun 3, ~embster Sesi 200512006 1, Mengikut Pengkhususan Program Pengajian ...................... 53 Jenis Personaliti dan Item Yang Berkaitan

.........................

55

Skor Mentah Profail Personaliti Pelajar Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Elektrik ( Kuasa Industri - BEKP ) ................. 58 Profail Personaliti Pelajar Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Elektrik ( Kuasa Industri - BEKP )

...............

59

Kod Tiga Mata Holland personaliti-persekitaran program pengajian BEKP,BEKE dan BEKC Fakulti Kejuruteraan Elektrik ..................................................................

62

Kod Tiga Mata Holland personaliti-persekitaran program pengajian BMFP, BMFR dan BMFA Fakulti Kejuruteraan ............................................................. 63 Pembuatan Jadual10 Kod Tiga Mata Holland personaliti-persekitaranprogram pengajian BITD, BITM, BITS dan BITC Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi ........................................... 64 Kod Tiga Mata Holland personaliti-persekitaran program pengajian BENC, BENT dan BENE Fakulti Kejuruteraan Elektronik dan Komputer ............................................

Jadual 11

65

Jadual 12

Kod Tiga Mata Holland personaliti-persekitaran program pengajian BMCT, BMCA dan BMCS Fakulti Kejuruteraan Mekanikal ............................................................... 66 Kod Tiga Mata Holland personaliti-persekitaran program pengajian BEKP, BEKFi, dan BEKC Fakulti Kejuruteraan Elektrik ................................................................. 67

Jadual 13

BMCA dan BMCS. Indeks Keselarasan Wiggings dan Ujian Korelasi Spearman Rho dengan aras keertian ditetapkan pada . Dapatan kajian juga mendapati terdapat hubungan yang signifikan antara keselarasan personaliti dengan pencapaian akademik pelajar kecuali bagi program pengajian BENC. Dapatan kajian menunjukkan terdapat keselarasan antara personaliti dengan program pengajian pelajar bagi pelajar yang mengikuti program BEKP. BITD. Bagi program BEKE. BENT. BITC.BMFR. BEKC.No Vote No . BITS. BENT dan BENE.BMFA. BENC. Alat statist* yang digunakan untuk menganalisa data ialah kaedah Environment Assessment Technique (EAT). BITM. Sehubungan dengan keputusan yang diperolehi. dan BENE dapatan kajian menunjukkan tidak terdapat keselarasan antara personaliti pelajar dengan program pengajian yang diikuti. Para penyelidik: Norida Abdullah (Ketua) Ahmad Rozelan Yunus Hakan Ariffin E-mail Tel. Kajian ini juga bertujuan untuk melihat adakah terdapat hubungan' di antara keselarasan personaliti dengan pencapaian akademik pelajar. dan pencapaian akademik) Kajian ini dijalankan untuk menentukan sama ada terdapat keselarasan antara jenis personaliti pelajar dengan persekitaran program pengajian yang diikuti berasaskan Teori Keselarasan Personaliti dan Persekitaran Holland di kalangan pelajar-pelajar Program Ijazah Sarjana Muda. Subjek kajian terdiri daripada 746 orang pelajar yang telah dipilih secara rawak berkelompok daripada 1103 orang pelajar tahun tiga semester pertama. Alat kajian yang digunakan ialah Self Directed Search (SDS) yang telah hialih bahasakan. Keputusan kajian ini menunjukkan ada dikalangan pelajar yang memilih bidang pengajian yang selaras dengan personaliti mereka dan ada yang memilih bidang yang tidak selaras dengan personaliti mereka. Kolej Universiti Teknikal Keb-aan Malaysia. program pengajian. BMCT. beberapa implikasi dan cadangan telah dikemukakan.05.ABSTRAK KESELARASAN PERSONALITI DENGAN PROGRAM PENGAJIAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENCAPAIAN AKADEMIK PELAJAR KUTKM (Katakunci: Keselarasan personaliti. BMFP.

Rekabentuk Pembuatan (BMFR).BAB 1 PENGENALAN KAJIAN PENGENALAN Bab ini akan membincangkan perkara-perkara asas yang berkaitan dengan kajian yang meliputi latar belakang kajian. pernyataan masalah. Fakulti Kejuruteraan Pembuatan menawarkan Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Pembuatan (Proses Pembuatan (BMFP). KUTKM merupakan salah satu Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) di Malaysia yang mendokong dan melaksanakan pendidikan tinggi teknikal berorientasikan aplikasi dengan memberi laluan kemasukan kepada pelajar daripada aliran sains. Pada masa ini. tujuan kajian. Robotik & Automasi (BMFA)). LATAR BELAKANG KAJIAN Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia (KUTKM) telah ditubuhkan dengan rasminya berkuatkuasa pada 1 Disember 2000. Penubuhan KUTKM merupakan suatu keputusan kerajaan untuk memenuhi keperluan industri masa depan terhadap sumber tenaga professional bidang teknikal yang bukan sahaja mempunyai pengetahuan akademik yang mantap tetapi juga mempunyai ketrampilan dan kemahiran teknikal yang tinggi. definisi pembolehubah kajian dan hipotesis kajian. Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi menawarkan Ijazah SarjanaMuda Sains Komputer (Media . Elektronik Kuasa & Pemacu (BEKE)). teknikal. Program-program pengajian yang ditawarkan di KUTKM adalah seperti di Lampiran 1. Instrumentasi & Automasi (BEKC). vokasional dan kemahiran. Kawalan. kesignifikanan kajian. pendekatan teori. Terdapat lima Fakulti di KUTKM yang menawarkan Program Ijazah Sarjanamuda seperti Fakulti Kejuruteraan Elektrik menawarkan Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Elektrik (Kuasa Industri (BEKP).

. dan Automotif (BMCA)). Pada peringkat ini individu tersebut akan meneroka diri sendiri dan mula mengenali dunia pekerjaan seterusnya mencari pekerjaan atau kerja yang sesuai dengan minat dan personaliti mereka.22 tahun. 1 Kemasukan pelajar-pelajar yang mengikuti 'program Ijazah SarjanaMuda di KUTKM adalah berdasarkan kepada pemilihan pelajar dan memenuhi syarat-syarat dan kriteria kemasukan ke program Sarjana Muda mengikut fakulti di KUTKM seperti di Lampiran 2. Pembangunan Perisian (BITS). Fakulti Kejuruteraan Mekanikal menawarkan Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Mekanikal Struktur & Bahan (BMCS) . Holland (Sidek. Rangkaian Komputer (BITC). Jika tidak. Mengikut Super (Gybers et a1. Rekabentuk & Inovasi (BMCD).1998) melalui konsep Life-Career Rainbow menyatakan individu yang berada pada peringkat umur 15 tahun hingga 24 tahun adalah berada dalarn peringkat penerokaan. Ini bermakna pelajar-pelajar tersebut sedang berida diperingkat penerokaan dan sedang memilih kerjaya yang bersesuaian dengan minat dan personaliti mereka. Fakulti Kejuruteraan Elektronik dan Komputer menawarkan Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Elektronik (Industri Elektronik (BENE). 1996) berpendapat bahawa kepuasan kerja. dan (Termal Bendalir (BMCT).Interaktif (BITM). Menurut Sharp dan Mama (Ab Aziz. individu akan sentiasa menukar pekerjaan sepanjang hidupnya. kumpulan pelajar tahun tiga ijazah sarjanamuda yang dikaji adalah berumur sekitar 20 tahun . Kejuruteraan Komputer (BENC). Telekomunikasi Elektronik (BENT)). Pengurusan Pengkalan Data (BITD)). Perkara ini menunjukkan bahawa pemilihan kerjaya mestilah dibuat secara berhati-hati. Pemilihan kerjaya mestilah selaras dengan . 1991) pemilihan pekerjaan atau kerjaya adalah merupakan salah-satu daripada permasalahan besar yang sering dikemukakan oleh seseorang individu dalam kehidupannya. Dalam konteks kajian ini. kebolehan dan pencapaian adalah bergantung kepada darjah keselarasan antara jenis personaliti dengan persekitaran kerja.

Artistik (A).minat kerjaya seseorang individu tersebut kerana pilihan yang dibuat adalah merupakan pilihan kerjaya untuk masa depan mereka. Teori Perkembangan Kerjaya oleh Super. Teori Perkembangan Kerjaya oleh Ginzberg. Seterusnya keselarasan antara personaliti pelajar dan persekitaran belajar boleh dikaji. Enterprising (E) dan Conventional (C). Di antaranya Teori Trait dan Faktor oleh Parson. 1984). Menurut Holland (1973. Investigatif (I). Melalui Teori Holland. Teori pemilihan Kerjaya oleh Roe. seseorang individu itu akan cenderung untuk memilih persekitaran kerjaya yang selaras dengan minat kerjaya atau personaliti yang dimilikinya. Sosial (S). Sekiranya semakin hampir keselarasan antara ciri personaliti dengan keperluan-keperluan dalam sesuatu pekerjaan . ' I . Dalam kajian ini teori yang akan digunakan untuk mengkaji hubungan antara personaliti dan persekitaran adalah Teori Keselarasan Individu-Persekitaran yang dikemukakan oleh Holland. Dalam pemilihan kerjaya. Maklumat mengenai profail ini akan dinyatakan dalam bentuk Kod Tiga Mata Holland. 1 Pemilihan kerjaya ini adalah merupakan p'erkara penting bagi kebanyakan individu maka ramai sarjana dan pemikir telah mengemukakan beberapa teori dan pandangan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi individu membuat pemilihan kerjaya. Oleh itu perasaan jemu dan kecewa akan timbul dan ini akan menganggu prestasi kerja individu tersebut. maka semakin besar kemungkinan seseorang itu akan berjaya.1985) personaliti dan persekitaran boleh dikelaskan kepada enam jenis iaitu Realistik (R). profail personaliti yang juga merupakan profail minat kerjaya bagi pelajar-pelajar Sajana Muda KUTKM boleh ditentukan. Masalah akan timbul jika seseorang itu merasakan pekerjaan ynag dibuatnya tidak bersesuaian dengan minat dan personaliti yang dimilikinya. Teori Keselarasan PersonalitiPersekitaran oleh Holland. Teori Psikoanalitikal oleh Bordin dan Teori Pembelajaran Sosial oleh Krumboltz (Brown dan Brooks.

Dijangkakan pelajar yang mempunyai tret-tret personaliti tertentu berada di dalam program pengajian yang selaras dengan personaliti mereka. denqan versekitaran dan menielaskan banaimana ~ersonaliti Teori ini dibentuk berasaskan kepada andaian bahawa minat vokasional adalah satu daripada aspek personaliti dan deskripsi mengenai minat individu juga menggambarkan personaliti seseorang. Tret-tret personaliti biasanya dikenalpasti melalui kecenderungan terhadap mata pelajaran sekolah/universiti. Keselarasan diantara jenis personaliti dengan jenis persekitaran akan dapat dilihat melalui kepuasan. sementara minat vokasional boleh digambarkan sebagai ekspresi personaliti.PENDEKATAN TEORI Kajian ini mengandaikan bahawa keselarasan personaliti dengan program pengajian adalah berkorelasi secara positif dengan pencapaian akademik pelajar. Hasil daripada penelitian terhadap teori dan andaiin dibuat maka Teori Pemilihan Kerjaya Holland dan Model Heksagonal Holland telah dipilih dan akan dijadikan sumber rujukan asas dalam kajian ini dan akan diperbincangkan dengan lebih terperinci. Bagi pelajar kesan kepada keselarasan ini dapat dilihat melalui pencapaian akademik pelajar. Teori ini menekankan kepada asuek keselarasan personaliti terbentuk dan berkembanq. aktiviti rekreasi. Teori Pemilihan Kerjaya Holland Teori ini telah diperkenalkan oleh John F Holland pada tahun 1959 dan telah dikemas kinikan pada tahun 1985. pencapaian dan produktiviti. Bagaimana tret personaliti terbentuk dan berkembang adalah seperti digambarkan dalam rajah 1. . hobi dan kerja.

.school. menukar kerja serta memperolehi kepuasan bekerja. Self-concepts Perception of self and world Values Sensivity to environmental influences Personaliti traits Personaliti or behavioral repertoires Rajah 1. Pemilihan kerjaya adalah satu ekspresi personaliti individu.Bagaimana Tret Personaliti Berkembang ( sumber : Peterson & Gonzales (2005) ) Fokus utama Teori Pemilihan Kerjaya Holland adalah untuk menjelaskan tentang tingkah laku vokasional serta mencadangkan beberapa idea praktikal untuk menolong individu memilih kerja. produktiviti dan stabiliti. pencapaian.Person Heredity Environments Home . Ini bermakna semakin tinggi darjah keselarasan antara jenis personaliti dengan jenis persekitaran di mana individu tersebut bekerja.relations. pencapaian. semakin tinggi kepuasan bekerja. produktiviti dan stabiliti adalah berkadar terus dengan darjah keselarasan antara jenis personaliti individu dengan jenis persekitaran di mana individu tersebut bekerja. and friends provide opportunities and reinforcement according to the types dominating these environments. Kepuasan kerja.

Investigatif ( I ). kemahiran diri. Setiap persekitaran ini akan didominasikan oleh personaliti tertentu dan setiap persekitaran itu akan dijeniskan oleh setting fizikal yang menghasilkan masalah-masalah dan peluangpeluang tertentu. Enterprising ( E ) dan Conventional ( C ). 2. pertukaran kerjaya. Sosial ( S ).Andaian Asas Teori Terdapat empat andaian asas yang menjadi nadi kepada teori ini iaitu: 1. 4. Artistik ( A ). kelas sosial. Sosial ( S ). Sekiranya kita tahu jenis personaliti seseorang individu dan jenis persekitarannya maka kita boleh meramalkan beberapa perkara yang mungkin terjadi hasil daripada padanan tersebut. Tingkah laku individu adalah ditentukan oleh interaksi antara personaliti dan persekitaran. Jenis-jenis personaliti yang dikemukakan oleh Holland (1973. perwarisan biologi. pencapaian. Di antaranya adalah pemilihan kerjaya. Artistik ( A ). budaya dan persekitaran fizikal. Enterprising ( E ) dan Conventional ( C ). Kebanyakkan individu boleh di kategorikan kepada satu daripada enam jenis personaliti iaitu Realistik ( R ). Individu akan mencari persekitaran-persekitaran yang membenarkan mereka mengamalkan kemahiran-kemahiran dan kemampuannya. Terdapat enam jenis persekitaran iaitu Realistik ( R ). melahirkan sikap dan nilainya dan mengambil segala permasalahan dan peranan yang dipersetujui yang wujud dalam persekitaran tersebut. keluarga. Investigatif ( I ). Setiap jenis personaliti ini adalah terbentuk hasil daripada interaksi antara pelbagai desakan kebudayaan dan personal termasukiah rakan sebaya.1985) dan ciri-ciri tertentu mengenainya adalah seperti berikut: . pendidikan dan tingkahlaku sosial. 3.

Artistik Individu Artistik sukakan aktiviti yang bercorak bebas. Individu ini juga akan menggunakan kebolehan kekuatan fuikal dalam menyelesaikan masalah. maskulin. bekerja mengikut metodologi. tepat. Individu ini mempunyai kebolehan yang tinggi jika bekerja dengan benda. Biasanya mereka tidak sukakan aktiviti yang bersistematik. berdikari. yakin diri dari segi intelek. alat. mempunyai kebolehan metamatik dan saintifik tetapi lemah dalam kebolehan memimpin. pemalu. Menilai tinggi benda-benda nyata seperti wang dan kekuasaan. lebih suka memusatkan perhatiannya kepada filchan dan perasaan sendiri (introvert). alat dan peralatan teknikal dan kurang berkebolehan dalam t sosial dan pendidikan. materialistik. Individu Realistik ini mempunyai sifat-sifat praktikal. pesimistik.Realistik Individu yang mempunyai kemahiran bersukan dan mekanikal yang memerlukan manipulasi eksplisit. kritikal. Perlakuan ini mempengaruhi mereka untuk memperolehi kecekapan artistik seperti bahasa. Individu ini lebih suka bekerja di luar bangunan daripada di dalam bangunan. tekun. berwaspada. pendiam. drama. intelektual. berstruktur atau terlalu jelas. kurang popular. . Mereka mempamerkan diri sebagai analitikal. Mereka dapat menghasilkan produk seni hasil dari penggunaan lisan. rasional. seni. mesin. muzik. Investigatif Individu di dalam lingkungan Investigatif menganggap diri mereka sebagai orang yang berpengetahuan atau berpendidikan tinggi. tumbuhtumbuhan dan binatang. mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi. radikal dan mahukan pencapaian atau kejayaan. binatang. fizikal dan manusia. neutral dan jujur. sentiasa menyelidik perasaan dan pemikiran sendiri. berterus terang. pasif. teratur atau sistematik terhadap objek. tidak bersistematik dan suka kepada perkara-perkara yang tidak jelas dan kabur.

melatih. tunjuk ajar. bimbingan . menyatakan sesuatu yang bermakna (ekspresif). intuitif. konservatif dan mengamalkan agama. mesin dan aktiviti yang terlalu teratur dan bersistematik atau yang mempunyai peraturan yang nyata atau jelas. emosional. Mereka tidak gemar pengamatan. merawat. bebas.penulisan dan aktiviti-aktiviti dalam bidang seni. imaginatif. kecenderungan. bersifat keaslian. Individu yang suka berurusan dengan orang lain. menyedarkan orang lain. Perlakuan-perlakuan ini mendorong mereka untuk mendapatkan kecekapan kepimpinan. tidak terurus. bekerjasama. bersemangat. sifat memahami. murah hati. terlalu idealistik. Individu sosial ini tidak suka kepada aktiviti yang melibatkan bahan-bahan. simbolik atau aktiviti bersistematik. jujur. Mereka lemah dalam sistem pengurusan. introvert. celik akal. Kecekapan. tidak praktikal. bertindak mengikut dorongan hati. kaunseling dan sebagainya. lurus. memberi nasihat. petah bercakap. melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti memberitahu. tidak L mengikut kelaziman. peralatan. bijaksana. mengembara atau mengambil risiko. bertanggungjawab. idealistik. feminine. . perhubungan dengan orang lain dan petah bercakap untuk menyakinkan dan memujuk tetapi mereka lemah dalam kecekapan saintifik. nilai dan tanggapan tentang diri mereka ini menyebabkan mereka mempamerkan ciri-ciri orang yang sukar difahami. Mereka adalah orang yang peramah. bergantung kepada orang lain. tidak terikat kepada sesuatu dasar yang tetap. sifat feminine. Enterprising Individu Enterprising suka terlibat dalam aktiviti ynag menggunakan orang lain untuk mencapai matlamat organisasi mahupun matlamat ekonomi. baik hati. sensitif dan selalunya bimbang atiu cemas. sosial. membentuk. perkeranian dan perniagaan. suka menolong.

Pemerhatian Geologi dan penyiasatan fenomena secara sistematik. Conventional Mereka yang sukakan aktiviti yang bercorak teratur. optimistic. menurut arahan tetap. sentiasa mencan kepuasan atau keseronokan.menghargai kej a keras untuk kejayaan bisnes dan kewangan. bersemangat. pengeluaran bahan dan menyusun maklumat. tidak berdikari. petah bercakap dan pandai memujuk orang lain serta agresif. kemas serta terurus. tidak imaginativf. berkuasa atau berpengaruh. i Persekitaran Akademik Realistik Memupuk kecekapan dan pencapaian daripada teknikal dan memanipulasi benda. bertenaga. menyimpan rekod. terlalu pentingkan sopan santun. suka menonjolkan diri. defensif. Jadual 1 Deskripsi persekitaran akademik Holland. bersungguh-sungguh serta teliti. tidak fleksibel. Mereka juga lebih suka mematuhi peraturan. banyak bercakap. berpendirian teguh. impulsive. ingin menguasai orang lain. mesin atau binatang. melayan orang lain kerana mencan keseronokan. popular. Menggalakkan manusia melihat dunia secara mudah dan tradisional. Investigatif Disiplin Akadernik Perhutanan Kejuruteraan Awam Pendidikan Pertanian Kejuruteraan Mekanikal Memupuk kecekapan dan pencapaian saintifik. ganjaran bernilai seperti wang. Ganjaran Matematik _ bernilai saintifik. mengambil risiko. bercita-cita tinggi. membuat sistem fail.Mereka sering menonjol sebagai orang yang suka mengembara. kuasa atau sesuatu yang dimiliki. suka bersosial. Bagi persekitaran akademik Holland dan disiplin akademik boleh dilihat seperti di dalam Jadual 1. cekap. kerja yang bersistematik seperti menyusun data. bergantung kepada orang lain. taat perintah. gemar berbincang atau berbahas. Menggalakkan manusia melihat dunia Ekonomi . pemimpin yang baik.

secara kompleks. pergantungan dan akur. mudah dan stereotaip. mengubati atau menyedarkan orang lain. tidak konvensional dan tidak fleksibel. mudah dan bergantung. Conventional Memupuk kecekapan mengikut arahan dan perkeranian. English Seni lukis Muzik Falsafah Sosial Memupuk kecekapan interpersonal. bebas. Menggalakkan manusia melihat dunia dengan cara fleksibel. Sumber : Sidek Mohd Noah (2000) Kesetiausahaan Perakaunan Kewangan Pendidikan Perniagaan . Menggalakakan manusia melihat dunia dengan cara conventional dan stereotaip. Menggalakkan manusia melihat dunia daripada segi kuasa. memanipulasi data. rekod atau bahan bertulis. melatih. Ganjaran bernilai wang. kuasa dan status. Menggalakkan manusia melihat dunia secara kompleks. Minat dalam membkritahu. status. Ganjaran bernilai sosial dan kemanusiaan. Sosial Pentadbiran Pendidikan Sejarah Sains Politik Enterprising Pemasaran Memupuk kecekapan mempengaruhi dan memimpin. tanggungjawab. bebas. Ganjaran bernilai keusahawanan dan Pengurusan Personel matlamat seperti wang. Keja bebas dan tidak bersistematik Ganjaran bernilai seni. tidak konvensional dan tidak Kejuruteraan Kimia fleksibel Artistik Memupuk kecekapan dan pencapaian dalam seni dan benda kabur. Undang-Undang Pencapaian dan memanipulasi orang lain untuk matlamat Kejuruteraan Industri peribadi dan organisasi.

model heksagonal boleh digunakan bersama-sama dengan formulasi jenis personaliti dan model persekitaran untuk mendefinisikan darjah ketekalan dan darjah keselarasan. 1 Menurut Holland. Ia dapat mendefinisikan darjah ketekalan pola personaliti seseorang individu. Model ini juga boleh digunakan untuk meramal hasil-hasil yang dijangkakan seperti kepuasan kerja. 3. Tiga fungsi itu ialah: 1. Ia dapat mendefinisikan darjah keselarasan antara individu dan persekitaran. Setiap individu akan menyerupai salah satu daripada enam jenis personaliti yang asas. produktiviti dan pertukaran kerja.Model Heksagonal Holland Model Heksagonal Holland mempunyai tiga fungsi utama dan fungsi-fungsi ini adalah berkaitan dengan Teori Pemilihan Kerjaya Holland. pencapaian. Ia dapat mendefinisikan darjah ketekalan pola persekitaran seseorang individu. Model Heksagonal Holland (Rajah 2) boleh digunakan untuk mentakrifkan darjah keselarasan antara jenis personaliti dengan jenis persekitaran. 2. Ketidakselarasan pula akan berlaku apabila individu bekerja atau tinggal dalam persekitaran yang berlawanan dengan jenis personalitinya. setelah pengguna selesai menilai jenis personaliti dan jenis persekitarannya. . maka semakin besar kebarangkalian ia akan menunjukkan tingkahlaku dan ciri-ciri yang berkaitan dengan jenis tersebut. Semakin hampir seseorang itu menyerupai sesuatu jenis personaliti. i Keselarasan atau Kongruens Mengikut Holland keselarasan akan berlaku apabila individu bekerja atau tinggal dalam persekitaran yang serupa dengan jenis personalitinya.

Personaliti Rujukan Untuk Melihat Tahap Keselarasan Personaliti Sosial Sosial Sosial Sosial dengan dengan dengan dengan Persekitaran Sosial Artistik Investigatif Realistik -.Model Heksagonal Holland: Konsep Keselarasan Personaliti-Persekitaran Sumber: Holland. Sosial * Conventional Artistild Sosial * Enterprising Sosial / Sosial * Rajah 2 . Cole & Richards (Holland. Keselarasan Paling Selaras Selaras Kurang Selaras Tidak Selaras . Persekitaran yang kurang selaras untuk individu Sosial ialah persekitaran Investigatif dan yang selaras ialah persekitaran Artistik seperti di Jadual2. Whitney. 1973:23) Berasaskan kenyataan ini persekitaran yang paling selaras untuk individu Sosial ialah persekitaran Sosial dan yang paling tidak selaras ialah persekitaran Realistik.RealistiW Sosial * Investigatif.

darjah keselarasan ini boleh meramalkan tingkah laku individu dalam ha1 pemilihan pekerjaan. Ketekalan atau Konsistensi Hubungan sesetengah pasangan personaliti dan persekitaran didapati lebih h a t kaitannya dibandingkan dengan pasangan personaliti dan persekitaran yang lain. Kombinasi dua jenis personaliti yang menjadi tapak segi enam lebih menyerupai . Hasil daripada interaksi yang negatif dan tidak selaras boleh menimbulkan rasa tidak puas hati. Ketekalan corak personaliti ini ditentukan oleh darjah kesamaan antara jenis-jenis personaliti yang mempunyai cim-ciri yang sama seperti yang ditunjukkan oleh Model Heksagon dalam Rajah 3. maka ia dikatakan mempunyai pembezaan personaliti atau persekitaran yang rendah. serta menghasilkan perlakuan yang tidak berkesan. Pembezaan (Differention) Sesetengah orang dan sesetengah persekitaran boleh dibezakan dengan jelas daripada seseorang dan persekitaran yang lain. Kemungkinan indiviQu ini akan meninggalkan persekitaran yang tidak selaras dengan personalitinya.Umumnya. Huruf pertama dalam kod tiga-mata Holland menerangkan jenis personaliti yang paling dominan serta bidang umum atau bidang major yang sesuai dengan label jenis personaliti tersebut. Pola personaliti seseorang individu yang dinyatakan dalam bentuk kod tiga-mata Holland dapat meramalkan perlakuan vokasionalnya dengan lebih tepat. Sebaliknya jika seseorang itu menyerupai banyak jenis personaliti atau persekitaran yang mempunyai ciri-ciri yang agak sama dengan persekitaran yang lain. Contohnya seseorang yang lebih menyerupai sesuatu jenis personaliti akan memperlihatkan perbezaan yang tinggi dengan jenis personaliti yang lain atau persekitaran yang didominasikan oleh ciri-ciri tertentu yang membuatnya lebih menonjol daripada persekitaran yang lain. Huruf yang kedua dan ketiga pula akan menerangkan aspek-aspek yang terlebih khusus dalam bidang umum tersebut iaitu bidang minor. Keadaan ini dinamakan pembezaan.

SC. AE. SA. CA) . AR. CI) Tahap Ketekalan Rendah (RS. SA dan lain-lain. CS. IC. kestabilan dan kejayaan. IE. AC. SI. IR. RE. EC. RC. EA. ER. SE. misalnya RC. CE. ES.antara satu sama lain dan memperlihatkan tahap ketekalan yang tinggi. IS. Darjah ketekalan atau kaitan ini dijangka akan memberi kesan kepada kepuasan. SR. CR. Realistikl Sosial * Investigatift Sosial * Conyentional Artistik/ Sosial * Enterprising Rajah 3 Nota : Sosial / Sosial * Model Heksagon Holland : Konsep Ketekalan Tahap Ketekalan Tinggi (RI. CR) Tahap Ketekalan Sederhana (RA. EI. IA. AS.

Ini bermakna semakin jauh jarak di antara sebarang dua jenis personaliti maka semakin berbeza ciri-ciri psikologi mereka. bagi persbnaliti jenis S dan E jarak antara merka adalah berdekatan (r = . Dengan menggunakan tiga skor personaliti tertinggi dipilih bagi menggambarkan profail minat kerjaya dan profail personaliti individu berkenaan.Perhubungan di dalam dan di antara jenis personaliti atau persekitaran boleh disusun mengikut Model Heksagon seperti di Rajah 4. Konsep ini dipanggil kalkulus. Susunan perhubungan ini memberi makna yang eksplisit kepada kedua-dua konsistensi dan keselarasan individu dan persekitaran. Secara teorinya. . t Contohnya seperti dalam Rajah 4. saranan serta konstrak yang jelas dan mudah difahami. Holland telah mengemukakan andaian. Profail ini dipanggil Kod Tiga Mata Holland.34) maka kedua-duanya adalah berbeza antara satu sama lain. Sebaliknya bagi personaliti jenis R dan S pula jarak antara mereka adalah jauh (r = .65) maka kedua-duanya menyerupai antara satu sama lain. di mana jarak di antara jenis atau persekitaran adalah berkadar songsang kepada perhubungan teoritikal di antara keduanya. Seterusnya bagi menentukan profail minat kerjaya yang juga merupakan profail personaliti seseorang individu alat ukur SDS boleh digunakan.

Syarat yang ditenbkan itu menunjukkan kejayaan pemohon hanyalah bergantung kepada kelayakan &ademik pelajar semata-mata tanpa mempertimbangkan kesesuaian personaliti pelajar atau minat pelajar dengan program pengajian yang dipohon.Realistik Investigatif Rajah 4 : Model Heksagon Holland untuk mentafsirkan hubungan-hubungan interkelas dan intrakelas Sumber : Brown & Brooks (1984: 67 ) PERNYATAAN MASALAH Kemasukan pelajar-pelajar ke Program Pengajian Ijazah Sarjana Muds di Kolej universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia adalah berdasarkan kepada syarat kemasukan am universiti dan syarat khas f h l t i seperti di Lampiran 1. Semasa pemilihan dibuat mungkin berlaku keadaan di mana pelajar-pelajar telah memilih atau ditawarkan bidang pengajian yang mereka kurang minati. Akibatnya berlaku ketidakselarasan antara . Pemilihan program ijazah yang diikuti oleh pelajar akan menentukan bidang kejaya yang akan diceburi oleh mereka kelak apabila tamat pengajian.

bosan dan kecewa yang akan membawa kepada penurunan motivasi.1985) mengatakan bahawa keselarasan di antara personaliti dengan persekitaran dapat menjamin kepuasan seseorang individu. Faust (Ab Aziz. Ini akan menyebabkan pelajar berkenaan merasa tertekan. Seseorang individu itu mungkin akan tertarik dengan kerjaya yang diceburinya setelah mengenali kerjaya itu dengan lebih dekat.personaliti dengan bidang pengajian yang dipilih dan mungkin akan menjejaskan pencapaian akademik pelajar. Akhirnya menyebabkan pelajar berkenaan gagal meneruskan pengajian. h Holland (1973. ikhlas dan jujur. Apabila personaliti seseorang itu selaras dengan persekitarannya maka hasilnya adalah kepuasan dalam kerjayanya. Seterusnya bebagai masalah mungkin akan timbul seperti ponteng aktiviti akademik dan melakukan aktiviti1 aktiviti yang mengganggu rakan-rakan lain. Sidek (1996) berpendapat bahawa masalah akan timbul apabila individu merasakan program pengajian yang diikuti tidak selaras dengan ciri-ciri minat dan personaliti yang dimilikinya.1991) menyatakan ada individu diperingkat awal kariernya memilih kerjaya yang ketara tidak selaras dengan personaliti dan minat mereka tetapi mereka tidak menetapkan bidang kerjaya itu sebagai sesuatu yang bercanggah dengan personaliti dan minat mereka sehingga akhir hayat sebaliknya mereka cuba mengubahsuai dan jika masih tidak dapat keselarasan barulah ditolak. Persoalan yang timbul adakah bidang pengkhususan yang menjadi pilihan pelajar tersebut selaras dengan personaliti mereka? . Ini bermakna bahawa jika darjah keselarasan personaliti dengan persekitaran di kalangan pelajar dapat dikenalpasti maka beberapa langkah pemulihan atau galakan dan bimbingan dapat dilakukan bagi membantu para pelajar menjalani kehidupan mereka dengan jayanya. Apabila telah wujud kepuasan maka seseorang individu itu akan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan bersungguh-sungguh.

Adakah personaliti pelajar KUTKM selaras dengan Kod Tiga Mata personalitipersekitaran Holland program pengajian yang diikuti di KUTKM? 3. 2. Mengenalpasti Kod Tiga Mata Holland personaliti semua program pengajian di Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia. Menentukan samada wujud keselarasan antara personaliti pelajar dengan program pengajian yang diikuti oleh pelajar di Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan. Apakah Kod Tiga Mata Personaliti Holland program-program pengajian di KUTKM? 2. Adakah terdapat hubungan tahap pencap'aian akademik pelajar dengan keselarasan personaliti menurut bidang pengajian? Tqjuan Umum Tujuan umum kajian ini dijalankan adalah untuk: 1. 3.Secara umumnya kajian ini adalah untuk menjawab persoalan-persoalan berikut: 1. Menentukan samada wujud hubungan antara keselarasan faktor personalitipersekitaran program pengajian dengan pencapaian akademik pelajar. . Malaysia.

le.Proses Pembuatan (BMFP).Media Interaktif (BITM). la. li.Tyjuan Khusus Tujuan yang lebih khusus kajian ini adalah untuk: Mengenalpasti Kod Tiga Mata Holland personaliti bagi program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Elektrik . lh.Rangkaian Komputer (BITC).Elektronik Kuasa & Pemacu (BEKE). Mengenalpasti Kod Tiga Mata Holland personaliti bagi program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Sains Komputer .Kuasa Industri (BEKP). Mengenalpasti Kod Tiga Mata Holland personaliti bagi program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Sains Komputer . lg. lb. Id. If.Rekabentuk Pembuatan (BMFR). Mengenalpasti Kod Tiga Mata Holland personaliti bagi program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Pembuatan . Mengenalpasti Kod Tiga Mata Holland personaliti bagi program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Sains Komputer . Instrumentasi & Automasi (BEKC) lc.Kawalan. Mengenalpasti Kod Tiga Mata Holland personaliti bagi program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Elektrik . .Pembangunan Perisian (BITS). Mengenalpasti Kod Tiga Mata Holland personaliti bagi program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Pembuatan . Mengenalpasti Kod Tiga Mata Holland personaliti bagi program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Pembuatan . Mengenalpasti Kod Tiga Mata Holland personaliti bagi program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Elektrik .Robotik & Automasi (BMFA).

Mengenalpasti Kod Tiga Mata Holland personaliti bagi program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Sains Komputer . 2b. Mengenalpasti Kod Tiga Mata Holland personaliti bagi program pengajian Ijazah \ lk.Kawalan.Pengurusan Pengkalan Data (BITD). Mengenalpasti Kod Tiga Mata Holland personaliti bagi program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Elektronik . Mengenalpasti Kod Tiga Mata Holland personaliti bagi program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Mekanikal . Menentukan samada terdapat keselarasan antara personaliti pelajar dengan program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Elektrik .Struktur & Bahan (BMCS). 2a. Menentukan samada terdapat keselarasan antara personaliti pelajar dengan program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Elektrik . & Mengenalpasti Kod Tiga Mata Holland personaliti bagi program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Elektronik .Kuasa Industri (BEKP). SarjanaMuda Kejuruteraan Elektronik . In.Termal Bendalir (BMCT). Instrumentasi & Automasi (BEKC) .Industri Elektronik (BENE).Automotif (BMCA). lm.lj.Telekomunikasi Elektronik (BENT). Mengenalpasti Kod Tiga Mata Holland personaliti bagi program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Mekanikal . Mengenalpasti Kod Tiga Mata Holland personaliti bagi program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Mekanikal . 10.Kejuniteraan Komputer (BENC). 11. lp.

Rekabentuk Pembuatan (BMFR). 2d. 2f.Media Interaktif (BITM). 2g. Menentukan samada terdapat keselarasan antara personaliti pelajar dengan program pengajian Ijazah SajanaMuda Kejuruteraan Sains Komputer . Menentukan samada terdapat keselarasan antara personaliti pelajar dengan program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Pembuatan .Proses Pembuatan (BMFP).Elektronik Kuasa & Pemacu (BEKE). Menentukan samada terdapat keselarasan antara personaliti pelajar dengan program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Sains Komputer Pengurusan Pengkalan Data (BITD). . 2e. 2h. Menentukan samada terdapat keselarasan antara personaliti pelajar dengan program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Sains Komputer Rangkaian Komputer (BITC). Menentukan samada terdapat keselarasan antarb personaliti pelajar dengan program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Pembuatan . Menentukan samada terdapat keselarasan antara personaliti pelajar dengan program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Sains Komputer Pembangunan Perisian (BITS). 2i. 2j. Menentukan samada terdapat keselarasan antara personaliti pelajar dengan program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Elektrik .Robotik & Automasi (BMFA).2 ~ . Menentukan samada terdapat keselarasan antara personaliti pelajar dengan program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Pembuatan .

3b. Menentukan samada terdapat keselarasan antara personaliti pelajar dengan program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Mekanikal .Automotif (BMCA). 3a. Menentukan samada terdapat keselarasan antara personaliti pelajar dengan program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Mekanikal . Menentukan samada terdapat keselarasan antaka personaliti pelajar dengan program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Elektronik Telekomunikasi Elektronik (BENT).Termal Bendalir (BMCT). Menentukan samada terdapat keselarasan antara personaliti pelajar dengan program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Elektronik . Instrumentasi & Automasi (BEKC) dan Elektronik Kuasa & Pemacu (BEKE) dengan pencapaian akademik pelajar. Menentukan samada terdapat keselarasan antara personaliti pelajar dengan program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Mekanikal . Menentukan samada terdapat hubungan antara keselarasan personalitipersekitaran program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Pembuatan - .2k.Kejuruteraan Komputer (BENC). Menentukan samada terdapat keselarasan antara personaliti pelajar dengan program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Elektronik .Industri Elektronik (BENE). 20. Menentukan samada terdapat hubungan antara keselarasan personalitipersekitaran program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Elektrik Kuasa Industri (BEKP). 2p.Struktur & Bahan (BMCS).

Rangkaian Komputer (BITC). Rekabentuk Pembuatan (BMFR) dan Robotik & Automasi (BMFA) dengan pencapaian akademik pelajar.Media Interaktif (BITM). Contohnya bagi pelajar yang . Apabila maklumat mengenai personaliti pelajar diperolehi pihak-pihak tertentu khususnya pihak yang bertanggungjawab secara langsung terhadap pelajar boleh menjalankan program-program tertentu untuk meningkatkan kecemerlangan pelajar. Kejuruteraan Komputer (BENC) dan Telekomunikasi Elektronik (BENT) dengan pencapaian akademik pelajar. 3e. Menentukan samada terdapat hubungan antara keselarasan personalitipersekitaran program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Sains Komputer .Proses Pembuatan (BMFP). Pembangunan Perisian (BITS) dan Pengurusan Pangkalan Data (BITD) dengan pencapaian akademik pelajar. Menentukan samada terdapat hubungan antara keselarasan personalitipersekitaran program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Mekanikal Termal Bendalir (BMCT). 3d. KESIGNIFIKANAN KAJIAN Kepentingan kajian ini ialah ianya dapat memperluaskan lagi penggunaan alat ujian SDS untuk menentukan profail personaliti pelajar dan kaitannya dengan keselarasan antara personaliti dan persekitaran belajar di KUTKM. Maklumat dari kajian ini juga boleh meningkatkan lagi pemahaman dan kesedaran pihak-pihak yang berkenaan mengenai personaliti pelajar-pelajar yang sedang m e n g h t i program-program pengajian yang ditawarkan di KUTKM. Struktur & Bahan (BMCS) dan Automotif (BMCA) dengan pencapaian akademik pelajar. Menentukan samada terdapat hubungan antara keselarasan personalitipersekitaran program pengajian Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Elektronik i 3c. Industri Elektronik (BENE).

. Telekomunikasi Elektronik (BENT)).rnempunyai personaliti yang tidak selaras dengan bidang pengkhususan yang dipilih. SKOP KAJIAN Kajian ini hanya terbatas kepada pelajar-pelajar tahun tiga yang mengikuti program pengajian seperti Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Elkktrik ((Kuasa Industri (BEKP). Kawalan . Rekabentuk & Inovasi (BMCD). DEFINISI KONSEP Indeks Keselarasan Menurut Hawkins (2004). dan Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Mekanikal ((Termal Bendalir (BMCT). kesamaan dan kesesuaian. dan Automotif (BMCA)) di KUTKM dan tidak mewakili keseluruhan pelajarpelajar yang sedang mengikuti program-program pengajian di KUTKM. Robotik & Automasi (BMFA)). Instrumentasi & Automasi (BEKC). Pengurusan Pengkalan Data (BITD)). pihak-pihak yang berkenaan boleh merancangkan suatu aktiviti yang bersesuaian bagi membantu dan membimbing pelajar tersebut ke arah yang lebih baik khususnya bagi meningkatkan pencapaian akademik pelajar. kepadanan. (1997) pula merujuk keselarasan kepada perihal sama. Struktur & Bahan (BMCS). setimbal. Kejuruteraan Komputer (BENC). Darjah keselarasan membawa maksud perihal ukuran sejauh mana sesuatu perkara itu mempunyai kesesuaian atau kepadanan dengan sesuatu perkara yang lain.Rekabentuk ~embhtan (BMFR). Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Pembuatan (Proses Pembuatan (BMFP). Rangkaian Komputer (BITC). keselarasan adalah merujuk kepada kesepadanan dan kesesuaian sementara Noresah et al. Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Elektronik ((Industri Elektronik (BENE). Ijazah SarjanaMuda Kejuruteraan Sains Komputer ((Media Interaktif (BITM). Pembangunan Perisian (BITS). Elektronik Kuasa & Pemacu (BEKE)).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->