KERTAS KERJA KAJIAN SISTEM PENDIDIKAN KEBANGSAAN ( MTT2353

)
PENDIDIKAN SEBAGAI SUATU PROSES PENGAJARAN
1.0 PENGENALAN Pendidikan adalah suatu proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan perhubungan atau komunikasi dan interaksi di antara individu dengan individu yang lain seperti seorang ibu dengan anaknya atau seorang pengikut dengan ketuanya atau seumpamanya. Ia juga boleh berlaku di antara individu dengan beberapa individu yang lain seperti di antara seorang anak dengan kedua ibu bapa atau keluarganya atau dengan rakan sebaya, seorang guru dengan murid-muridnya atau seumpamanya. Pendidikan juga merupakan suatu proses komunikasi dan interaksi di antara manusia dengan persekitarannya seperti sekolah, media massa, tempat tinggal, pekerjaan dan tempat bekerja serta institusi masyarakat lainnya. Oleh kerana pendidikan adalah suatu proses penerimaan dan penyebaran maklumat, maka ilmu dan budaya yang tersebar secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan fizikal, sosial dan rohani manusia. Proses ini berlaku sehingga manusia mencapai keserasian dalam kehidupannya yang perlu berinteraksi dengan individu dan masyarakat serta alam dan dalam keperluan perhubungan beribadah kepada Tuhan (Allah s.w.t.)(Ab. Rahman Abu Bakar, 1992). Al Quran telah memberi beberapa garis panduan sebagai asas bagi mewujudkan perhubungan atau interaksi yang berkesan di antara seseorang dengan seseorang insan yang lain. Di antara ayat-ayat Al Quran yang menjelaskan tentang perkara di atas ialah : "Perkataan yang baik dan perbuatan memaafkan (kesilapan mereka) adalah lebih baik daripada memberi sedekah (pemberian) yang diiringi (dengan perbuatan atau perkataan) menyakitkan hati. Dan (ingatlah) Allah maha kaya dan maha penyantun". (Al-Baqarah: 263) "Dan kalaulah engkau terpaksa berpaling daripada mereka untuk tidak melayani mereka kerana menuntut Rahmat Tuhan kamu yang kamu mengharapkannya, maka katakanlah kepada mereka kata-kata yang baik menyenangkan hati". (Al-Isra' : 28) "Maka rahmat Allah yang menyebabkan kamu berlemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu". (Al-'Imran : 159) "Serulah (manusia) ke jalan (agama) Tuhanmu dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat yang baik dan berbahasalah dengan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya….." (An-Nahl : 125) Petunjuk-petunjuk dari ayat-ayat Al Quran di atas telah menggariskan bahawa hikmah kebijaksanaan, lemah lembut dan percakapan dan bahasa yang baik adalah menjadi asas bagi mewujudkan komunikasi dan interaksi berkesan di antara sesama insan. Manakala sifat-sifat keras dan kasar serta kata-kata yang menyakitkan adalah dilarang. 2.0 RASIONAL PEMILIHAN TAJUK ISU 1 Kemahiran berkomunikasi boleh dikuasai melalui proses pembelajaran (Rosli Abd. Rahman, 1997). Melalui interaksi, seseorang itu dapat bertukar pendapat dan berkongsi pengalaman dengan individu lain. Individu yang

sebilangan besar siswazah gagal dalam temuduga pekerjaan sama ada di sektor awam atau swasta. Dewasa ini kebanyakan majikan mendapati kekurangan keterampilan siswazah merupakan faktor penyebab pihak majikan berhati-hati mengambil mereka bekerja dalam firma swasta. salah satu bidang yang mempunyai pengaruh yang paling kuat ke atas tingkah laku seseorang ialah persepsi diri seseorang atau konsep kendirinya. Jelas di sini. Wan Mohd Zahid Mohd Noordin berkata. Rahman. menyatakan konsep kendiri ialah suatu faktor penting dalam komunikasi interpersonal. individu yang mempunyai konsep kendiri positif biasanya dapat berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang lebih baik. Daripada dua isu yang telah dikemukakan tersebut menunjukkan bahawa usaha ke arah mengutamakan aspek kemahiran dan keupayaan berkomunukasi perlu dipertingkatkan untuk kepentingan pelajar menyesuaikan diri di dalam masyarakat pada masa akan datang. 95 % proses pengajaran dan pembelajaran sekarang masih berpusat kepada guru dan hanya 5 % membabitkan interaksi pelajar. Didapati bahawa kegagalan mereka dalam kemahiran berkomunikasi ini menjadi penyebab wujud masalah dari segi pergaulan. cara berkomunikasi dan dalam pengurusan konflik. Tan Sri Dr. Oleh itu kami telah memilih tajuk ini dengan membincangkan dari beberapa aspek seperti : kepentingan komunikasi bilik darjah ciri-ciri komunikasi guru yang positif dan negatif ciri-ciri komunikasi yang disukai oleh murid ciri komunikasi guru yang boleh menghasilkan pengajaran yang berkesan halangan-halangan komunikasi bilik darjah cara untuk mengatasi halangan yang dihadapi cadangan dari aspek kesedaran dan kesediaan guru. berpendapat konsep kendiri dan personaliti sebagai sinonim. Ketua Pengarah Pendidikan. secara umumnya. Kelemahan ini tidak sewajarnya berlaku dalam bidang pendidikan yang kegiatan utamanya memerlukan aspek kemahiran berfikir serta pengembangan minda selain penekanan yang diberikan kepadanya di dalam KBSM dan KBSR. 3. Menurut beliau. Keberkesanan berkomunikasi interpersonal berkait rapat dengan persepsi diri. 1997). bekerjasama. ISU 2 Pembinaan minda merentas kurikulum yang diajar di sekolah rendah dan menengah diperhebatkan lagi dengan pelancaran Program Gerak Gempur Minda 1997 bagi melahirkan pelajar yang berkemahiran berfikir secara lebih kritis dan kreatif. Hamachek (1990). Brooks dan Emmert (1976).0 PERANAN SEKOLAH SEBAGAI INSTITUSI SOSIAL . Kurang kemahiran berkomunikasi dan konsep kendiri di sekolah boleh menyebabkan pelajar sukar membuat penyesuaian diri dan sukar menyelesaikan masalah. Dalam proses komunikasi.mempunyai kemahiran berkomunikasi mempunyai peluang lebih baik untuk menyesuaikan dirinya dengan persekitarannya. (Rosli Abd. aspek tersebut masih kurang menonjol walaupun ia merupakan matlamat yang perlu ditekankan dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR). Ekoran dari faktor ini.

Sekiranya guru tidak faham serta mahir dalam berkomunikasi dengan murid-murid semasa mengajar sudah pasti sukar bagi seseorang guru itu untuk menjadikan pengajarannya berkesan dan bermutu. sekolah bukan merupakan institusi setakat untuk menyediakan individu itu bagi sesuatu latihan dan memperolehi pekerjaan tetapi membuat persediaan untuk mereka membangunkan masyarakat. kebanyakan proses pengajaran dan pembelajaran mencorakkan tingkah laku dan perbendaharaan kata pelajar (Syarifah Alawiah Al-Sagoff. 1994). ilmu pengetahuan. guru bukan sahaja perlu kreatif dan inovatif. apabila berhadapan dengan murid-murid. Ketika guru menulis sesuatu di papan hitam atau lutsinar untuk kegunaan murid-murid. kekaburan dan salah faham.1 Kepentingannya Setiap orang guru perlu mahir dalam berkomunikasi. cekap dan optimis dalam menghadapi sesuatu situasi serta cabaran. maka komunikasi berkesan telah pun berlaku. Menurut Dewey. Dengan komunikasi yang berkesan guru akan dapat menyampaikan isi pelajaran. Dalam konteks bilik darjah.2 Corak Komunikasi dalam bilik darjah Komunikasi merupakan proses penyampaian mesej. menyoal soalan-soalan. Pendidikan yang didapati di sekolah merupakan proses dan aktiviti yang bertujuan untuk membawa perubahan kepada seseorang individu. memberi penjelasan. saling bantu membantu serta hormat menghormati supaya pembelajaran berlaku secara bermakna dan berkesan. mengenakan denda dan sebagainya. Oleh kerana itu. Sebagai seorang guru. Oleh itu segala maklum balas yang berlaku di antara kedua belah pihak bukan sahaja terjadi secara spontan dan perlu segera. serta sesi pengajaran pembelajaran menjadi hambar dan membosankan. Sekiranya mesej yang dihantar oleh penyampai dapat difahami maksudnya oleh penerima. Kegagalan guru berkomunikasi dengan berkesan bukan sahaja akan menyebabkan murid-murid menjadi kecewa. 1996). Oleh itu. khususnya dalam bilik darjah. nyata bahawa kemahiran berkomunikasi amat penting bagi seorang guru untuk mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.0 INTERAKSI ANTARA GURU DAN MURID DI DALAM BILIK DARJAH 4. meneguh dan menegur. maklumat. Guru juga perlu bijaksana menyusun strategi agar suasana berinteraksi di antara murid sesama murid berlaku secara harmonis. Dalam keadaan persekolahan sekarang ini. Semasa waktu mengajar. tetapi mesti sabar. tunjuk ajar serta nasihat kepada murid-murid dengan baik dan tepat tanpa menimbulkan sebarang kekeliruan. 4. idea. Sekolah memberikan pendidikan dan menghasilkan perubahan ke atas diri seseorang pelajar itu. 1988). malah lebih buruk lagi ialah objektif yang dirancang bagi sesuatu sesi pengajaran itu tidak akan tercapai.(Ee Ah Meng. menghampiri dan mendampingi murid. waktu untuk guru berinteraksi dengan murid-murid begitu terhad.Mengikut kamus Oxford (1969) menyatakan bahawa sekolah merupakan institusi untuk memberi pendidikan kepada para pelajar. pendidikan harus berpusatkan kepada pelajar sebagai individu untuk melengkapkan dirinya dengan ciri-ciri insan yang sempurna pada keseluruhannya. samada lisan atau bertulis. Bilik darjah merupakan unit interaksi sosial yang paling berpengaruh di sekolah (Syarifah Alawiah Al-Sagoff. Interaksi sosial pelajar dalam sistem pendidikan formal di sekolah berlaku dalam bilik darjah dan aktiviti ko-kurikulum. komunikasi lisan berlaku apabila guru sedang menyampaikan pelajaran atau arahan untuk menjalankan sesuatu tugas amali. 4. maka komunikasi secara bertulis telah diamalkan. Ini bermakna komunikasi atau interaksi bilik darjah boleh berlaku secara lisan dan bukan lisan. berbincang. Dalam situasi berkenaan. 1988). Ini adalah kerana guru-guru berinteraksi dengan pelajar secara individu hampir setiap hari.("Classroom Life : Some Dimensions of Parallel Universes". guru berinteraksi dengan murid dengan bercakap. . malah ianya seolah-olah tidak langsung memberi kesempatan untuk merancang dan berfikir. Ia berlaku di mana ada masa dan ruang yang ditetapkan untuk melakukan pengajaran dan pembelajaran. bijaksana. memberi isyarat. mengarah.

mesra. Flanders meletakkan tanggungjawab utama mencorakkan interaksi bilik darjah itu adalah terletak di tangan guru. 1986) dalam kajiannya menunjukkan bahawa terdapat dua jenis tingkah laku guru apabila berinteraksi dengan murid-murid sewaktu mengajar dalam bilik darjah. Dapatan tersebut terbukti memang berasas apabila kajian yang dibuat oleh beberapa orang pengkaji terkemudian seperti Taylor. Guru-guru yang bersifat dominatif menunjukkan ciri-ciri berkomunikasi dengan murid-murid seperti berikut : Menentukan secara terperinci segala gerak geri murid Enggan menerima langsung cadangan dari murid Mengatur aktiviti murid tanpa mengkaji hubungan sesama mereka atau di antara murid dengan persekitaran bilik darjah Suka menengking dan memarahi murid Selalu memberi amaran Gagal menyediakan kemudahan kepada murid Guru-guru yang bersifat intergratif pula mempunyai ciri-ciri tingkahlaku seperti berikut : Sentiasa bersetuju dengan cadangan murid Menerima perbezaan pendapat dari murid Memandu murid melengkapkan jawapan yang kurang sempurna Mengambil bahagian bersama murid-murid di dalam aktiviti bilik darjah Bersimpati dengan masalah murid Memberi kebenaran atau menggalakkan murid-murid mencuba Hasil kajian tersebut telah menunjukkan bahawa guru-guru yang bersifat dominatif lebih banyak membawa kesan negatif terhadap perkembangan dan kemajuan murid. 1987) dalam kajiannya terhadap interaksi bilik darjah dikenali dengan Sistem Analisis Interaksi Flanders) telah merumuskan bahawa dalam sesuatu proses pengajaran yang berlaku dalam bilik darjah. Manakala guru-guru yang bersifat intergratif pula didapati lebih banyak mendatangkan kesan positif kepada pembelajaran murid-murid. Anderson dan Brewer's. peramah dan sabar sewaktu mengajar Menggalakkan murid-murid menyoal dalam kelas Sering menyelitkan humor atau unsur berseloroh semasa sesi pembelajaran Membenarkan murid-murid melakukan banyak aktiviti dan dalam masa yang sama dapat mengekal ketenteraman dan disiplin kelas . 1990) telah menyenaraikan antara tingkahlaku guru yang disukai murid semasa berinteraksi dalam bilik darjah ialah : Baik hati. iaitu jenis dominatif dan intergratif. 1946 (Dalam Amir Sharifudin. 1962. seseorang guru bercakap dua pertiga daripada keseluruhan waktu mengajar.Flanders. 1975 (dalam Noran Fauziah dan Ahmad Mahzan. Percakapan guru itu secara langsung mempengaruhi murid-murid seperti dalam menyampai. memberi arahan dan mengkritik. Evan. 1962 dan Hollis. 1970 (Edward dan Westergate.

penyayang serta suka akan murid-muridnya. Rancangan KBSR dan KBSM telah digubal dengan menekankan pengajaran yang berpusatkan murid. Gunakan struktur matlamat secara menyeluruh untuk memaksimumkan penglibatan pelajar Sistem pendidikan di Malaysia telah mengalami banyak perubahan sejak merdeka. beberapa ciri tingkahlaku berkomunikasi dalam interaksi bilik darjah telah disarankan. guru mempunyai tanggungjawab yang besar untuk mengenalpasti keperluan pelajar dan untuk menggalakkan interaksi bilik darjah yang positif dan berkesan. Penghargaan dan pujian yang diberikan hendaklah ikhlas dan jujur Sentiasa bersikap positif dan bercakap tentang perkara yang baik dan benar. 1984) (dalam Classroom Life. mempercayai guru yang berkesan mempunyai unsur-unsur "kemanusiaan" iaitu guru yang mempunyai kualiti seperti suka berseloroh. 1990). Antaranya ialah : Menggunakan teknik "Supportive communication behavior" untuk membantu interaksi yang bermakna. Wlodkowski mencadangkan beberapa strategi untuk menghasilkan interaksi yang berkesan antara guru dan murid.) telah menggariskan beberapa ciri komunikasi guru dan murid yang boleh menghasilkan pengajaran yang berkesan. terutama dalam tahun-tahun 1980-an. Dr. pertuturan dan tindakan guru harus mencerminkan perhatian guru dan kejujurannya hendaklah membantu dan mendidik murid-murid .Hamachek (1974) (dalam Noran Fauziah dan Ahmad Mahzan. 1994). antaranya ialah : Mempunyai sifat penyabar. Sifat ini dapat melahirkan kemesraan antara guru dengan murid Pandai menghargai dan memuji murid-murid. Sebagai seorang pemimpin di dalam kelas. Gunakan "direct" dan "spontaneous communication" iaitu menerangkan dengan jelas apa yang hendak disampaikan oleh guru dan cuba menerima pendapat pelajar terutama di dalam menyelesaikan masalah dan merancang aktiviti. antara murid dengan guru dan antara murid dengan bahan-bahan Menggalakkan murid-murid memberi pendapat sendiri serta peluang untuk mempertahankan pendapat tersebut mengikut cara dan gaya tersendiri Memberi arahan secara lebih positif Menggunakan penghargaan. 1996).(Wlodkowski. diikuti dengan rancangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang mula diperkenalkan di semua sekolah menengah pada tahun 1989. Hamachek juga menyebut tentang kajian-kajian lain yang menyatakan guru-guru sekolah menengah yang peramah dan bertimbang rasa. Elakkan daripada bersikap angkuh atau suka melemparkan kritik yang tidak beralasan Air muka. ganjaran atau pengukuhan positif Abdul Hamid Mahmood. peramah dan baik hati.(Mok Soon Sang. rancangan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) mula dilaksanakan di semua sekolah rendah di seluruh negara mulai tahun 1983. Bagi mempastikan sesuatu pengajaran pembelajaran itu berhasil dengan baik. 4.3 Ciri-ciri Interaksi Guru dan Pelajar di dalam Bilik Darjah yang berkesan Motivasi pelajar untuk belajar adalah sangat berkaitan dengan sikap. Berdasarkan kepada Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979). perasaan dan kehendak mereka yang mana ianya bergantung kepada kualiti perhubungan dan interaksi di dalam suasana pembelajaran. banyak menerima tulisan puisi dan lukisan daripada pelajar-pelajar mereka. bersikap adil. 1990 (Prof. antaranya : Guru menggalakkan murid berinteraksi secara teratur sesama murid.

0 MENGATASI HALANGAN BERINTERAKSI Persoalan utama kita ialah bagaimanakah halangan-halangan tersebut dapat diatasi. . terdapat juga halangan-halangan yang menyebabkan interaksi bilik darjah tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan iaitu : Faktor fizikal Seperti bangunan.) yang menegaskan mengenai kesimpulan di atas ialah : "Sesiapa yang tidak menyayangi kanak-kanak dan tidak menghormati hak orang yang lebih tua maka ia bukan dari golongan kami" (Riwayat Al-Bakhari) "Sesungguhnya Allah menyukai sikap berlemah-lembut dalam semua hal" (Riwayat Al-Bakhari) "Tiga perkara yang boleh mengeratkan persahabatan dengan saudaramu iaitu memberi salam apabila bertemu dengannya dan menyediakan tempat duduknya dalam sesuatu majlis serta panggillah ia dengan nama yang paling disenanginya" (Riwayat Al-Tabrani) 5. malu dan sebagainya serta faktor masa. sabar dan berdisiplin.Menggunakan bahasa badan atau gerak geri yang sesuai dalam pengajaran Sentiasa mewujudkan dan mengekalkan hubungan mata semasa bercakap atau berkomunikasi dengan murid Sentiasa mengulang isi-isi penting Sentiasa bertolak ansur dengan murid-murid dalam memberi maklumat atau pengajaran Sentiasa memberi peluang kepada murid-murid untuk mengemukakan soalan atau maklum balas Hasil daripada kajian-kajian yang dilakukan menunjukkan bahawa pengajaran dan pembelajaran yang bermutu dan berkesan boleh dihasilkan apabila perhubungan atau komunikasi bilik darjah berlaku secara berkesan. Perhubungan atau komunikasi boleh berlaku secara berkesan apabila interaksi guru dengan murid atau di antara murid sesama murid terjadi dalam suasana yang ramah mesra.w. hormat menghormati. Di antara hadis-hadis Rasulullah (Nabi Muhammad s. dinding bilik dan kecacatan tubuh badan Faktor bukan fizikal Seperti peraturan-peraturan yang dilaksanakan dan faktor dalaman diri seseorang atau faktor psikologi seperti rasa takut. marah.a. ragu-ragu. kasih sayang. terutamanya terhadap faktor dalaman diri atau faktor psikologi yang mendatangkan kesan yang sangat negatif terhadap pembelajaran murid serta juga pengajaran guru.0 HALANGAN-HALANGAN DALAM INTERAKSI BILIK DARJAH Menurut Mohd Amir Sharifudin Hashim (1986). lemah lembut. 6.

Di dalam Islam. lebih-lebih lagi apabila diucap dengan tata bahasa yang betul dan tersusun.(Ab. Rahman Abu Bakar. dengan sendirinya tabir yang menghalang interaksi guru dengan murid mula tersingkap dan seterusnya mencorak situasi perhubungan guru murid dalam proses pengajaran pembelajaran yang selanjutnya. 1991) (dalam Rosli Abd. Begitu juga dengan menyebut nama atau singkatan nama atau panggilan khusus yang selalu diucap oleh keluarga dalam berinteraksi dengan murid lebih bermakna daripada penggunaan ungkapan panggilan umum seperti 'awak'. (Wlodkowski. Rata-rata kebanyakan sekolah terpaksa menempatkan dalam lingkungan 40 orang murid dalam satu darjah. Guru yang masuk ke kelas dengan penuh ceria dan senyum . antaranya ialah : Melalui sistem pengaliran dan pengumpulan murid dengan mengecilkan bilangan murid dalam satu kelas Memperkenalkan kaedah kumpulan mengikut kebolehan Pendekatan individu Menggalakkan penggunaan sumber sebagai media dan aktiviti-aktiviti gerakerja kelas. Walaubagaimanapun. kumpulan dan individu dalam bentuk lembaran kerja. Dengan senyuman. jelas. 1994) mendapati permulaan sesuatu sesi pengajaran adalah detik yang paling penting dalam mencorak situasi pembelajaran seterusnya. hasil kajian Wlodkowski. Sebenarnya permulaan bagi sesuatu sesi pengajaran itu berlaku sebaik-baik sahaja guru mula melangkah masuk ke dalam bilik darjah. berintonasi serta suara yang menarik lebih cepat menerima respon daripada murid. Rahman Abu Bakar. 1992). 1984 (classroom Life. 1994). eksperimen dan sebagainya.0 CADANGAN DARI ASPEK KESEDARAN DAN KESEDIAAN GURU Apa yang penting kepada kita ialah untuk meroboh halangan tersebut dengan memberi perhatian kepada situasi dalam setiap episod sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran.(Ab. Dialog-dialog bilik darjah yang kemas dan teratur. sebutan yang tepat. Guru yang bercakap dengan penuh bertenaga. seperti pengecilan jumlah murid dalam satu bilik darjah. ketenangan dan penguatan rohaniah yang berkait mesra dengan fitrah insan itu sendiri (Uthman Muhammady.Sistem KBSR telah mengemukakan beberapa cadangan sebagai garis panduan bagi mengatasi masalah tersebut. 'kamu'.1997). saling memberi dan menjawab salam merupakan satu aspek ibadah yang menjadi faktor kepada hubungan kasih sayang. lebih-lebih lagi apabila disusuli dengan sapaan yang bermakna seperti salam atau ucap selamat. 7. 'anda' dan sebagainya. dari permulaan hingga penutup. manakala doa adalah pendidikan. 1992). kesefahaman dan kemesraan di antara sesama insan kerana salam adalah doa dan harapan yang dirujuk kepada Allah (swt). . 1992). dengan mudah mendapat respon yang positif daripada murid. yang diselit dengan unsur-unsur berseloroh serta mesra dapat memurnikan lagi suasana interaksi bilik darjah. Rahman Abu Bakar (1992). Murid-murid dalam kelas terus memberi perhatian dan mula membuat tanggapan yang tersendiri serta membina sikap tertentu terhadap guru melalui sifat dan perawakan zahir yang diperlihatkan. (Ab. apabila salam atau ucap selamat dilafazkan. menurut Ab. Sebagai contoh. 1984)(dalam Classroom Life. Rahman. ternyata bahawa saranan-saranan tersebut ada yang terlalu ideal dan sehingga sekarang tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh kerana kekangan infrastruktur dan tenaga guru. Kajian oleh Theodore Coladarci (1991) juga menunjukkan bahawa faktor percakapan dan panggilan murid juga memudahkan berlaku jalinan hubungan dan interaksi guru murid dalam bilik darjah. ketegangan dapat dikendurkan dan kebuntuan dapat diatasi. Dalam sesuatu sesi pengajaran. Rahman Abu Bakar.

guru dan pelajar perlu mengetahui peranan yang sebenarnya yang perlu dimainkan oleh setiap individu.0 KESIMPULAN Maka jelaslah di sini bahawa interaksi antara pelajar dan guru memainkan peranan yang sangat penting di dalam mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menarik. Mohd Amir Sharifudin Hashim (1986). mengikuti kursus. Jurnal Dewan Bahasa. Journal of Experimental Education. Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Ab. Abdul Hamid Mahmood (Okt. Ini kerana dalam usaha menyesuaikan diri dalam masyarakat.1990). DBP. Ee Ah Meng (1996). DBP. pelajar dipengaruhi oleh berbagai-bagai egen sosialisasi termasuk keluarga. Wan Mohd Zahid Mohd Noordin.. (1996). Rahman Abu Bakar (1992) faktor-faktor umum yang lain seperti motivasi.Menurut Ab. aktiviti kumpulan dan lain-lain juga merangsang ke arah mewujudkan interaksi dalam pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Komunikasi Berkesan Asas Pendidikan Bermutu. Investigating Classroom Talk. University of Maine. bengkel dan seumpamanya.. sekolah. Pengurusan Bilik darjah: Interaksi Guru-Murid Dalam Bilik darjah. KL.D. Rosli Abd. Al Quranul Karim. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. BIBLIOGRAFI Abdullah Yusuf Ali (1991). DBP.. Guru dan Perguruan. KPM: Bahagian Agama Islam. Rahman Abu Bakar (1992). Terjemahan Uthman ElMuhammady. . Pendidikan Di Malaysia 1. penggunaan sumber. DBP. KL. A. London and Philadepia: The Falmer Press. Noran Fauziah Yaakob dan Ahmad Mahzan Ayob (1990). Jurnal Pendidikan Malaysia. Mok Soon Sang. Namun demikian. Rahman (1997). KL. Penerbitan Fajar Bakti Sdn. Terjemahan Dan Huraian Maksud. Teachers' Sense of Efficacy and Commitment to Teaching. peningkatan taraf akedemik dan profesional dengan melanjutkan pelajaran. 8. Pendidikan Di Malaysia. Untuk mewujudkan suasana interaksi sosial yang baik. satu perkara yang tidak kurang pentingnya bagi mencapai matlamat yang dibincangkan ialah dari aspek kesedaran dan kesediaan guru sendiri dalam beberapa perkara yang disarankan di bawah : Guru benar-benar mengenali serta faham akan masalah setiap orang murid secara individu Guru benar-benar menguasai kurikulum serta kaedah dan teknik pengajaran Guru sentiasa bermuhasabah untuk menilai pengajaran sendiri secara ikhlas setiap masa Guru sentiasa meluaskan pengetahuan dan kemahiran kendirinya melalui pembacaan. Jurnal Dewan Bahasa. seminar. Bhd. Edward. Kertas Kerja Ikhtisas Guru-Guru agama Islam. 4 April 1997. Theodore Coladarci (1991). Tan Sri Dr. Kesan Latihan Kemahiran Berkomunikasi Terhadap Konsep Kendiri Pelajar Di Sebuah sekolah Menengah. Gerak Gempur Minda Lahir Pelajar Kritis. Sekolah sebagai institusi sosial bertanggungjawab mewujudkan interaksi sosial dan pembentukan sikap kepimpinan di kalangan pelajar dengan menekankan keberkesanan interaksi di dalam bilik darjah. . Kearah Melahirkan Pengajaran Berkesan. Utusan Melayu. rakan sebaya dan media massa. and Westergate (1987).

art.html __http://barco.Classroom Life : Some Dimensions of Parallel Universes. _ HYPERLINK http://barco.uiuc.edu/arted/clclife.art. .uiuc.edu/arted/clclife. 1994.html_.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful