KERTAS KERJA KAJIAN SISTEM PENDIDIKAN KEBANGSAAN ( MTT2353

)
PENDIDIKAN SEBAGAI SUATU PROSES PENGAJARAN
1.0 PENGENALAN Pendidikan adalah suatu proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan perhubungan atau komunikasi dan interaksi di antara individu dengan individu yang lain seperti seorang ibu dengan anaknya atau seorang pengikut dengan ketuanya atau seumpamanya. Ia juga boleh berlaku di antara individu dengan beberapa individu yang lain seperti di antara seorang anak dengan kedua ibu bapa atau keluarganya atau dengan rakan sebaya, seorang guru dengan murid-muridnya atau seumpamanya. Pendidikan juga merupakan suatu proses komunikasi dan interaksi di antara manusia dengan persekitarannya seperti sekolah, media massa, tempat tinggal, pekerjaan dan tempat bekerja serta institusi masyarakat lainnya. Oleh kerana pendidikan adalah suatu proses penerimaan dan penyebaran maklumat, maka ilmu dan budaya yang tersebar secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan fizikal, sosial dan rohani manusia. Proses ini berlaku sehingga manusia mencapai keserasian dalam kehidupannya yang perlu berinteraksi dengan individu dan masyarakat serta alam dan dalam keperluan perhubungan beribadah kepada Tuhan (Allah s.w.t.)(Ab. Rahman Abu Bakar, 1992). Al Quran telah memberi beberapa garis panduan sebagai asas bagi mewujudkan perhubungan atau interaksi yang berkesan di antara seseorang dengan seseorang insan yang lain. Di antara ayat-ayat Al Quran yang menjelaskan tentang perkara di atas ialah : "Perkataan yang baik dan perbuatan memaafkan (kesilapan mereka) adalah lebih baik daripada memberi sedekah (pemberian) yang diiringi (dengan perbuatan atau perkataan) menyakitkan hati. Dan (ingatlah) Allah maha kaya dan maha penyantun". (Al-Baqarah: 263) "Dan kalaulah engkau terpaksa berpaling daripada mereka untuk tidak melayani mereka kerana menuntut Rahmat Tuhan kamu yang kamu mengharapkannya, maka katakanlah kepada mereka kata-kata yang baik menyenangkan hati". (Al-Isra' : 28) "Maka rahmat Allah yang menyebabkan kamu berlemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu". (Al-'Imran : 159) "Serulah (manusia) ke jalan (agama) Tuhanmu dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat yang baik dan berbahasalah dengan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya….." (An-Nahl : 125) Petunjuk-petunjuk dari ayat-ayat Al Quran di atas telah menggariskan bahawa hikmah kebijaksanaan, lemah lembut dan percakapan dan bahasa yang baik adalah menjadi asas bagi mewujudkan komunikasi dan interaksi berkesan di antara sesama insan. Manakala sifat-sifat keras dan kasar serta kata-kata yang menyakitkan adalah dilarang. 2.0 RASIONAL PEMILIHAN TAJUK ISU 1 Kemahiran berkomunikasi boleh dikuasai melalui proses pembelajaran (Rosli Abd. Rahman, 1997). Melalui interaksi, seseorang itu dapat bertukar pendapat dan berkongsi pengalaman dengan individu lain. Individu yang

Jelas di sini. Keberkesanan berkomunikasi interpersonal berkait rapat dengan persepsi diri. Dalam proses komunikasi. (Rosli Abd. sebilangan besar siswazah gagal dalam temuduga pekerjaan sama ada di sektor awam atau swasta. berpendapat konsep kendiri dan personaliti sebagai sinonim. Kelemahan ini tidak sewajarnya berlaku dalam bidang pendidikan yang kegiatan utamanya memerlukan aspek kemahiran berfikir serta pengembangan minda selain penekanan yang diberikan kepadanya di dalam KBSM dan KBSR.mempunyai kemahiran berkomunikasi mempunyai peluang lebih baik untuk menyesuaikan dirinya dengan persekitarannya. bekerjasama. Daripada dua isu yang telah dikemukakan tersebut menunjukkan bahawa usaha ke arah mengutamakan aspek kemahiran dan keupayaan berkomunukasi perlu dipertingkatkan untuk kepentingan pelajar menyesuaikan diri di dalam masyarakat pada masa akan datang. Tan Sri Dr. cara berkomunikasi dan dalam pengurusan konflik. aspek tersebut masih kurang menonjol walaupun ia merupakan matlamat yang perlu ditekankan dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR). Ketua Pengarah Pendidikan. Wan Mohd Zahid Mohd Noordin berkata. Brooks dan Emmert (1976). 1997). 3. Rahman. salah satu bidang yang mempunyai pengaruh yang paling kuat ke atas tingkah laku seseorang ialah persepsi diri seseorang atau konsep kendirinya. individu yang mempunyai konsep kendiri positif biasanya dapat berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang lebih baik. Dewasa ini kebanyakan majikan mendapati kekurangan keterampilan siswazah merupakan faktor penyebab pihak majikan berhati-hati mengambil mereka bekerja dalam firma swasta. menyatakan konsep kendiri ialah suatu faktor penting dalam komunikasi interpersonal. 95 % proses pengajaran dan pembelajaran sekarang masih berpusat kepada guru dan hanya 5 % membabitkan interaksi pelajar. ISU 2 Pembinaan minda merentas kurikulum yang diajar di sekolah rendah dan menengah diperhebatkan lagi dengan pelancaran Program Gerak Gempur Minda 1997 bagi melahirkan pelajar yang berkemahiran berfikir secara lebih kritis dan kreatif. Hamachek (1990). Didapati bahawa kegagalan mereka dalam kemahiran berkomunikasi ini menjadi penyebab wujud masalah dari segi pergaulan. Ekoran dari faktor ini.0 PERANAN SEKOLAH SEBAGAI INSTITUSI SOSIAL . secara umumnya. Menurut beliau. Kurang kemahiran berkomunikasi dan konsep kendiri di sekolah boleh menyebabkan pelajar sukar membuat penyesuaian diri dan sukar menyelesaikan masalah. Oleh itu kami telah memilih tajuk ini dengan membincangkan dari beberapa aspek seperti : kepentingan komunikasi bilik darjah ciri-ciri komunikasi guru yang positif dan negatif ciri-ciri komunikasi yang disukai oleh murid ciri komunikasi guru yang boleh menghasilkan pengajaran yang berkesan halangan-halangan komunikasi bilik darjah cara untuk mengatasi halangan yang dihadapi cadangan dari aspek kesedaran dan kesediaan guru.

("Classroom Life : Some Dimensions of Parallel Universes". nyata bahawa kemahiran berkomunikasi amat penting bagi seorang guru untuk mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. sekolah bukan merupakan institusi setakat untuk menyediakan individu itu bagi sesuatu latihan dan memperolehi pekerjaan tetapi membuat persediaan untuk mereka membangunkan masyarakat. serta sesi pengajaran pembelajaran menjadi hambar dan membosankan. Menurut Dewey. apabila berhadapan dengan murid-murid. khususnya dalam bilik darjah. 1988). Ini bermakna komunikasi atau interaksi bilik darjah boleh berlaku secara lisan dan bukan lisan. Kegagalan guru berkomunikasi dengan berkesan bukan sahaja akan menyebabkan murid-murid menjadi kecewa. Dengan komunikasi yang berkesan guru akan dapat menyampaikan isi pelajaran.1 Kepentingannya Setiap orang guru perlu mahir dalam berkomunikasi. meneguh dan menegur. maklumat. 4. Oleh itu. Oleh itu segala maklum balas yang berlaku di antara kedua belah pihak bukan sahaja terjadi secara spontan dan perlu segera. Sekiranya guru tidak faham serta mahir dalam berkomunikasi dengan murid-murid semasa mengajar sudah pasti sukar bagi seseorang guru itu untuk menjadikan pengajarannya berkesan dan bermutu. idea. Dalam keadaan persekolahan sekarang ini. pendidikan harus berpusatkan kepada pelajar sebagai individu untuk melengkapkan dirinya dengan ciri-ciri insan yang sempurna pada keseluruhannya. Guru juga perlu bijaksana menyusun strategi agar suasana berinteraksi di antara murid sesama murid berlaku secara harmonis. samada lisan atau bertulis. Ia berlaku di mana ada masa dan ruang yang ditetapkan untuk melakukan pengajaran dan pembelajaran. malah lebih buruk lagi ialah objektif yang dirancang bagi sesuatu sesi pengajaran itu tidak akan tercapai. waktu untuk guru berinteraksi dengan murid-murid begitu terhad. berbincang. tetapi mesti sabar. Semasa waktu mengajar. saling bantu membantu serta hormat menghormati supaya pembelajaran berlaku secara bermakna dan berkesan. cekap dan optimis dalam menghadapi sesuatu situasi serta cabaran. menghampiri dan mendampingi murid. Ketika guru menulis sesuatu di papan hitam atau lutsinar untuk kegunaan murid-murid. tunjuk ajar serta nasihat kepada murid-murid dengan baik dan tepat tanpa menimbulkan sebarang kekeliruan. ilmu pengetahuan. kekaburan dan salah faham. Sekolah memberikan pendidikan dan menghasilkan perubahan ke atas diri seseorang pelajar itu. guru berinteraksi dengan murid dengan bercakap. Oleh kerana itu. Dalam situasi berkenaan. memberi penjelasan. Sebagai seorang guru. kebanyakan proses pengajaran dan pembelajaran mencorakkan tingkah laku dan perbendaharaan kata pelajar (Syarifah Alawiah Al-Sagoff. Pendidikan yang didapati di sekolah merupakan proses dan aktiviti yang bertujuan untuk membawa perubahan kepada seseorang individu. maka komunikasi berkesan telah pun berlaku. 4. maka komunikasi secara bertulis telah diamalkan. mengarah.0 INTERAKSI ANTARA GURU DAN MURID DI DALAM BILIK DARJAH 4. Ini adalah kerana guru-guru berinteraksi dengan pelajar secara individu hampir setiap hari. Interaksi sosial pelajar dalam sistem pendidikan formal di sekolah berlaku dalam bilik darjah dan aktiviti ko-kurikulum.(Ee Ah Meng. komunikasi lisan berlaku apabila guru sedang menyampaikan pelajaran atau arahan untuk menjalankan sesuatu tugas amali. guru bukan sahaja perlu kreatif dan inovatif. memberi isyarat. Bilik darjah merupakan unit interaksi sosial yang paling berpengaruh di sekolah (Syarifah Alawiah Al-Sagoff. 1988). menyoal soalan-soalan. Sekiranya mesej yang dihantar oleh penyampai dapat difahami maksudnya oleh penerima. mengenakan denda dan sebagainya. 1994). . Dalam konteks bilik darjah.Mengikut kamus Oxford (1969) menyatakan bahawa sekolah merupakan institusi untuk memberi pendidikan kepada para pelajar.2 Corak Komunikasi dalam bilik darjah Komunikasi merupakan proses penyampaian mesej. 1996). malah ianya seolah-olah tidak langsung memberi kesempatan untuk merancang dan berfikir. bijaksana.

1962.Flanders. Dapatan tersebut terbukti memang berasas apabila kajian yang dibuat oleh beberapa orang pengkaji terkemudian seperti Taylor. 1970 (Edward dan Westergate. Flanders meletakkan tanggungjawab utama mencorakkan interaksi bilik darjah itu adalah terletak di tangan guru. mesra. iaitu jenis dominatif dan intergratif. Anderson dan Brewer's. 1962 dan Hollis. Manakala guru-guru yang bersifat intergratif pula didapati lebih banyak mendatangkan kesan positif kepada pembelajaran murid-murid. 1990) telah menyenaraikan antara tingkahlaku guru yang disukai murid semasa berinteraksi dalam bilik darjah ialah : Baik hati. Evan. memberi arahan dan mengkritik. 1975 (dalam Noran Fauziah dan Ahmad Mahzan. 1987) dalam kajiannya terhadap interaksi bilik darjah dikenali dengan Sistem Analisis Interaksi Flanders) telah merumuskan bahawa dalam sesuatu proses pengajaran yang berlaku dalam bilik darjah. Percakapan guru itu secara langsung mempengaruhi murid-murid seperti dalam menyampai. seseorang guru bercakap dua pertiga daripada keseluruhan waktu mengajar. 1986) dalam kajiannya menunjukkan bahawa terdapat dua jenis tingkah laku guru apabila berinteraksi dengan murid-murid sewaktu mengajar dalam bilik darjah. peramah dan sabar sewaktu mengajar Menggalakkan murid-murid menyoal dalam kelas Sering menyelitkan humor atau unsur berseloroh semasa sesi pembelajaran Membenarkan murid-murid melakukan banyak aktiviti dan dalam masa yang sama dapat mengekal ketenteraman dan disiplin kelas . Guru-guru yang bersifat dominatif menunjukkan ciri-ciri berkomunikasi dengan murid-murid seperti berikut : Menentukan secara terperinci segala gerak geri murid Enggan menerima langsung cadangan dari murid Mengatur aktiviti murid tanpa mengkaji hubungan sesama mereka atau di antara murid dengan persekitaran bilik darjah Suka menengking dan memarahi murid Selalu memberi amaran Gagal menyediakan kemudahan kepada murid Guru-guru yang bersifat intergratif pula mempunyai ciri-ciri tingkahlaku seperti berikut : Sentiasa bersetuju dengan cadangan murid Menerima perbezaan pendapat dari murid Memandu murid melengkapkan jawapan yang kurang sempurna Mengambil bahagian bersama murid-murid di dalam aktiviti bilik darjah Bersimpati dengan masalah murid Memberi kebenaran atau menggalakkan murid-murid mencuba Hasil kajian tersebut telah menunjukkan bahawa guru-guru yang bersifat dominatif lebih banyak membawa kesan negatif terhadap perkembangan dan kemajuan murid. 1946 (Dalam Amir Sharifudin.

pertuturan dan tindakan guru harus mencerminkan perhatian guru dan kejujurannya hendaklah membantu dan mendidik murid-murid . mempercayai guru yang berkesan mempunyai unsur-unsur "kemanusiaan" iaitu guru yang mempunyai kualiti seperti suka berseloroh. Penghargaan dan pujian yang diberikan hendaklah ikhlas dan jujur Sentiasa bersikap positif dan bercakap tentang perkara yang baik dan benar. beberapa ciri tingkahlaku berkomunikasi dalam interaksi bilik darjah telah disarankan. Dr. Wlodkowski mencadangkan beberapa strategi untuk menghasilkan interaksi yang berkesan antara guru dan murid. diikuti dengan rancangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang mula diperkenalkan di semua sekolah menengah pada tahun 1989. 4.(Wlodkowski. 1996). peramah dan baik hati. perasaan dan kehendak mereka yang mana ianya bergantung kepada kualiti perhubungan dan interaksi di dalam suasana pembelajaran. Sebagai seorang pemimpin di dalam kelas. bersikap adil. guru mempunyai tanggungjawab yang besar untuk mengenalpasti keperluan pelajar dan untuk menggalakkan interaksi bilik darjah yang positif dan berkesan. Bagi mempastikan sesuatu pengajaran pembelajaran itu berhasil dengan baik. Rancangan KBSR dan KBSM telah digubal dengan menekankan pengajaran yang berpusatkan murid.3 Ciri-ciri Interaksi Guru dan Pelajar di dalam Bilik Darjah yang berkesan Motivasi pelajar untuk belajar adalah sangat berkaitan dengan sikap. antaranya : Guru menggalakkan murid berinteraksi secara teratur sesama murid. 1984) (dalam Classroom Life. penyayang serta suka akan murid-muridnya. Sifat ini dapat melahirkan kemesraan antara guru dengan murid Pandai menghargai dan memuji murid-murid.(Mok Soon Sang. banyak menerima tulisan puisi dan lukisan daripada pelajar-pelajar mereka. terutama dalam tahun-tahun 1980-an. Gunakan "direct" dan "spontaneous communication" iaitu menerangkan dengan jelas apa yang hendak disampaikan oleh guru dan cuba menerima pendapat pelajar terutama di dalam menyelesaikan masalah dan merancang aktiviti. Elakkan daripada bersikap angkuh atau suka melemparkan kritik yang tidak beralasan Air muka. 1994). ganjaran atau pengukuhan positif Abdul Hamid Mahmood. 1990). antaranya ialah : Mempunyai sifat penyabar. Antaranya ialah : Menggunakan teknik "Supportive communication behavior" untuk membantu interaksi yang bermakna. Gunakan struktur matlamat secara menyeluruh untuk memaksimumkan penglibatan pelajar Sistem pendidikan di Malaysia telah mengalami banyak perubahan sejak merdeka. antara murid dengan guru dan antara murid dengan bahan-bahan Menggalakkan murid-murid memberi pendapat sendiri serta peluang untuk mempertahankan pendapat tersebut mengikut cara dan gaya tersendiri Memberi arahan secara lebih positif Menggunakan penghargaan. rancangan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) mula dilaksanakan di semua sekolah rendah di seluruh negara mulai tahun 1983. 1990 (Prof. Berdasarkan kepada Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979). Hamachek juga menyebut tentang kajian-kajian lain yang menyatakan guru-guru sekolah menengah yang peramah dan bertimbang rasa.Hamachek (1974) (dalam Noran Fauziah dan Ahmad Mahzan.) telah menggariskan beberapa ciri komunikasi guru dan murid yang boleh menghasilkan pengajaran yang berkesan.

Menggunakan bahasa badan atau gerak geri yang sesuai dalam pengajaran Sentiasa mewujudkan dan mengekalkan hubungan mata semasa bercakap atau berkomunikasi dengan murid Sentiasa mengulang isi-isi penting Sentiasa bertolak ansur dengan murid-murid dalam memberi maklumat atau pengajaran Sentiasa memberi peluang kepada murid-murid untuk mengemukakan soalan atau maklum balas Hasil daripada kajian-kajian yang dilakukan menunjukkan bahawa pengajaran dan pembelajaran yang bermutu dan berkesan boleh dihasilkan apabila perhubungan atau komunikasi bilik darjah berlaku secara berkesan.a. ragu-ragu. .0 HALANGAN-HALANGAN DALAM INTERAKSI BILIK DARJAH Menurut Mohd Amir Sharifudin Hashim (1986). lemah lembut.w. malu dan sebagainya serta faktor masa. hormat menghormati. terutamanya terhadap faktor dalaman diri atau faktor psikologi yang mendatangkan kesan yang sangat negatif terhadap pembelajaran murid serta juga pengajaran guru. marah.0 MENGATASI HALANGAN BERINTERAKSI Persoalan utama kita ialah bagaimanakah halangan-halangan tersebut dapat diatasi. Perhubungan atau komunikasi boleh berlaku secara berkesan apabila interaksi guru dengan murid atau di antara murid sesama murid terjadi dalam suasana yang ramah mesra. kasih sayang. terdapat juga halangan-halangan yang menyebabkan interaksi bilik darjah tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan iaitu : Faktor fizikal Seperti bangunan. 6. sabar dan berdisiplin.) yang menegaskan mengenai kesimpulan di atas ialah : "Sesiapa yang tidak menyayangi kanak-kanak dan tidak menghormati hak orang yang lebih tua maka ia bukan dari golongan kami" (Riwayat Al-Bakhari) "Sesungguhnya Allah menyukai sikap berlemah-lembut dalam semua hal" (Riwayat Al-Bakhari) "Tiga perkara yang boleh mengeratkan persahabatan dengan saudaramu iaitu memberi salam apabila bertemu dengannya dan menyediakan tempat duduknya dalam sesuatu majlis serta panggillah ia dengan nama yang paling disenanginya" (Riwayat Al-Tabrani) 5. dinding bilik dan kecacatan tubuh badan Faktor bukan fizikal Seperti peraturan-peraturan yang dilaksanakan dan faktor dalaman diri seseorang atau faktor psikologi seperti rasa takut. Di antara hadis-hadis Rasulullah (Nabi Muhammad s.

Dialog-dialog bilik darjah yang kemas dan teratur. kesefahaman dan kemesraan di antara sesama insan kerana salam adalah doa dan harapan yang dirujuk kepada Allah (swt). ketegangan dapat dikendurkan dan kebuntuan dapat diatasi. menurut Ab.(Ab. Sebenarnya permulaan bagi sesuatu sesi pengajaran itu berlaku sebaik-baik sahaja guru mula melangkah masuk ke dalam bilik darjah. Rahman Abu Bakar. 1984 (classroom Life.(Ab. 1992). manakala doa adalah pendidikan.1997). ketenangan dan penguatan rohaniah yang berkait mesra dengan fitrah insan itu sendiri (Uthman Muhammady. 'kamu'. Rahman Abu Bakar. kumpulan dan individu dalam bentuk lembaran kerja. sebutan yang tepat.0 CADANGAN DARI ASPEK KESEDARAN DAN KESEDIAAN GURU Apa yang penting kepada kita ialah untuk meroboh halangan tersebut dengan memberi perhatian kepada situasi dalam setiap episod sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran. Murid-murid dalam kelas terus memberi perhatian dan mula membuat tanggapan yang tersendiri serta membina sikap tertentu terhadap guru melalui sifat dan perawakan zahir yang diperlihatkan. ternyata bahawa saranan-saranan tersebut ada yang terlalu ideal dan sehingga sekarang tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh kerana kekangan infrastruktur dan tenaga guru. 'anda' dan sebagainya. dengan mudah mendapat respon yang positif daripada murid. Begitu juga dengan menyebut nama atau singkatan nama atau panggilan khusus yang selalu diucap oleh keluarga dalam berinteraksi dengan murid lebih bermakna daripada penggunaan ungkapan panggilan umum seperti 'awak'. Walaubagaimanapun. Kajian oleh Theodore Coladarci (1991) juga menunjukkan bahawa faktor percakapan dan panggilan murid juga memudahkan berlaku jalinan hubungan dan interaksi guru murid dalam bilik darjah. 1994) mendapati permulaan sesuatu sesi pengajaran adalah detik yang paling penting dalam mencorak situasi pembelajaran seterusnya. jelas. Di dalam Islam. Sebagai contoh. 1992). antaranya ialah : Melalui sistem pengaliran dan pengumpulan murid dengan mengecilkan bilangan murid dalam satu kelas Memperkenalkan kaedah kumpulan mengikut kebolehan Pendekatan individu Menggalakkan penggunaan sumber sebagai media dan aktiviti-aktiviti gerakerja kelas. lebih-lebih lagi apabila diucap dengan tata bahasa yang betul dan tersusun.Sistem KBSR telah mengemukakan beberapa cadangan sebagai garis panduan bagi mengatasi masalah tersebut. Guru yang masuk ke kelas dengan penuh ceria dan senyum . apabila salam atau ucap selamat dilafazkan. seperti pengecilan jumlah murid dalam satu bilik darjah. 7. 1991) (dalam Rosli Abd. . 1994). Guru yang bercakap dengan penuh bertenaga. Rata-rata kebanyakan sekolah terpaksa menempatkan dalam lingkungan 40 orang murid dalam satu darjah. 1984)(dalam Classroom Life. saling memberi dan menjawab salam merupakan satu aspek ibadah yang menjadi faktor kepada hubungan kasih sayang. eksperimen dan sebagainya. Rahman Abu Bakar. (Ab. (Wlodkowski. dengan sendirinya tabir yang menghalang interaksi guru dengan murid mula tersingkap dan seterusnya mencorak situasi perhubungan guru murid dalam proses pengajaran pembelajaran yang selanjutnya. berintonasi serta suara yang menarik lebih cepat menerima respon daripada murid. Dengan senyuman. yang diselit dengan unsur-unsur berseloroh serta mesra dapat memurnikan lagi suasana interaksi bilik darjah. lebih-lebih lagi apabila disusuli dengan sapaan yang bermakna seperti salam atau ucap selamat. Dalam sesuatu sesi pengajaran. Rahman Abu Bakar (1992). hasil kajian Wlodkowski. dari permulaan hingga penutup. 1992). Rahman.

Ee Ah Meng (1996). KL.. Utusan Melayu. Wan Mohd Zahid Mohd Noordin. satu perkara yang tidak kurang pentingnya bagi mencapai matlamat yang dibincangkan ialah dari aspek kesedaran dan kesediaan guru sendiri dalam beberapa perkara yang disarankan di bawah : Guru benar-benar mengenali serta faham akan masalah setiap orang murid secara individu Guru benar-benar menguasai kurikulum serta kaedah dan teknik pengajaran Guru sentiasa bermuhasabah untuk menilai pengajaran sendiri secara ikhlas setiap masa Guru sentiasa meluaskan pengetahuan dan kemahiran kendirinya melalui pembacaan. (1996). 8. DBP.Menurut Ab. mengikuti kursus. Penerbitan Fajar Bakti Sdn. seminar. Rahman Abu Bakar (1992) faktor-faktor umum yang lain seperti motivasi. KL. Komunikasi Berkesan Asas Pendidikan Bermutu. Namun demikian.0 KESIMPULAN Maka jelaslah di sini bahawa interaksi antara pelajar dan guru memainkan peranan yang sangat penting di dalam mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menarik. Kertas Kerja Ikhtisas Guru-Guru agama Islam.. Kearah Melahirkan Pengajaran Berkesan.. BIBLIOGRAFI Abdullah Yusuf Ali (1991). Rahman (1997). Jurnal Dewan Bahasa. peningkatan taraf akedemik dan profesional dengan melanjutkan pelajaran. Jurnal Dewan Bahasa. . and Westergate (1987). . Rosli Abd. Abdul Hamid Mahmood (Okt. Ab. Al Quranul Karim. Teachers' Sense of Efficacy and Commitment to Teaching. Kesan Latihan Kemahiran Berkomunikasi Terhadap Konsep Kendiri Pelajar Di Sebuah sekolah Menengah. penggunaan sumber. Sekolah sebagai institusi sosial bertanggungjawab mewujudkan interaksi sosial dan pembentukan sikap kepimpinan di kalangan pelajar dengan menekankan keberkesanan interaksi di dalam bilik darjah. Terjemahan Uthman ElMuhammady. Pendidikan Di Malaysia 1. sekolah. Kuala Lumpur. Mok Soon Sang. bengkel dan seumpamanya.D. DBP. Kuala Lumpur. 4 April 1997. Ini kerana dalam usaha menyesuaikan diri dalam masyarakat. rakan sebaya dan media massa. Theodore Coladarci (1991). guru dan pelajar perlu mengetahui peranan yang sebenarnya yang perlu dimainkan oleh setiap individu.1990). Bhd. University of Maine. KPM: Bahagian Agama Islam. Pendidikan Di Malaysia. pelajar dipengaruhi oleh berbagai-bagai egen sosialisasi termasuk keluarga. Untuk mewujudkan suasana interaksi sosial yang baik. Noran Fauziah Yaakob dan Ahmad Mahzan Ayob (1990). A. DBP. Tan Sri Dr. DBP. Terjemahan Dan Huraian Maksud. Pengurusan Bilik darjah: Interaksi Guru-Murid Dalam Bilik darjah. Gerak Gempur Minda Lahir Pelajar Kritis. London and Philadepia: The Falmer Press. Guru dan Perguruan. Jurnal Pendidikan Malaysia. Mohd Amir Sharifudin Hashim (1986). Edward. Rahman Abu Bakar (1992). Investigating Classroom Talk. KL. Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Journal of Experimental Education. aktiviti kumpulan dan lain-lain juga merangsang ke arah mewujudkan interaksi dalam pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.

1994.html_.Classroom Life : Some Dimensions of Parallel Universes.art.art.uiuc. .uiuc. _ HYPERLINK http://barco.edu/arted/clclife.edu/arted/clclife.html __http://barco.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful