KERTAS KERJA KAJIAN SISTEM PENDIDIKAN KEBANGSAAN ( MTT2353

)
PENDIDIKAN SEBAGAI SUATU PROSES PENGAJARAN
1.0 PENGENALAN Pendidikan adalah suatu proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan perhubungan atau komunikasi dan interaksi di antara individu dengan individu yang lain seperti seorang ibu dengan anaknya atau seorang pengikut dengan ketuanya atau seumpamanya. Ia juga boleh berlaku di antara individu dengan beberapa individu yang lain seperti di antara seorang anak dengan kedua ibu bapa atau keluarganya atau dengan rakan sebaya, seorang guru dengan murid-muridnya atau seumpamanya. Pendidikan juga merupakan suatu proses komunikasi dan interaksi di antara manusia dengan persekitarannya seperti sekolah, media massa, tempat tinggal, pekerjaan dan tempat bekerja serta institusi masyarakat lainnya. Oleh kerana pendidikan adalah suatu proses penerimaan dan penyebaran maklumat, maka ilmu dan budaya yang tersebar secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan fizikal, sosial dan rohani manusia. Proses ini berlaku sehingga manusia mencapai keserasian dalam kehidupannya yang perlu berinteraksi dengan individu dan masyarakat serta alam dan dalam keperluan perhubungan beribadah kepada Tuhan (Allah s.w.t.)(Ab. Rahman Abu Bakar, 1992). Al Quran telah memberi beberapa garis panduan sebagai asas bagi mewujudkan perhubungan atau interaksi yang berkesan di antara seseorang dengan seseorang insan yang lain. Di antara ayat-ayat Al Quran yang menjelaskan tentang perkara di atas ialah : "Perkataan yang baik dan perbuatan memaafkan (kesilapan mereka) adalah lebih baik daripada memberi sedekah (pemberian) yang diiringi (dengan perbuatan atau perkataan) menyakitkan hati. Dan (ingatlah) Allah maha kaya dan maha penyantun". (Al-Baqarah: 263) "Dan kalaulah engkau terpaksa berpaling daripada mereka untuk tidak melayani mereka kerana menuntut Rahmat Tuhan kamu yang kamu mengharapkannya, maka katakanlah kepada mereka kata-kata yang baik menyenangkan hati". (Al-Isra' : 28) "Maka rahmat Allah yang menyebabkan kamu berlemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu". (Al-'Imran : 159) "Serulah (manusia) ke jalan (agama) Tuhanmu dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat yang baik dan berbahasalah dengan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya….." (An-Nahl : 125) Petunjuk-petunjuk dari ayat-ayat Al Quran di atas telah menggariskan bahawa hikmah kebijaksanaan, lemah lembut dan percakapan dan bahasa yang baik adalah menjadi asas bagi mewujudkan komunikasi dan interaksi berkesan di antara sesama insan. Manakala sifat-sifat keras dan kasar serta kata-kata yang menyakitkan adalah dilarang. 2.0 RASIONAL PEMILIHAN TAJUK ISU 1 Kemahiran berkomunikasi boleh dikuasai melalui proses pembelajaran (Rosli Abd. Rahman, 1997). Melalui interaksi, seseorang itu dapat bertukar pendapat dan berkongsi pengalaman dengan individu lain. Individu yang

aspek tersebut masih kurang menonjol walaupun ia merupakan matlamat yang perlu ditekankan dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR). menyatakan konsep kendiri ialah suatu faktor penting dalam komunikasi interpersonal. Dewasa ini kebanyakan majikan mendapati kekurangan keterampilan siswazah merupakan faktor penyebab pihak majikan berhati-hati mengambil mereka bekerja dalam firma swasta. salah satu bidang yang mempunyai pengaruh yang paling kuat ke atas tingkah laku seseorang ialah persepsi diri seseorang atau konsep kendirinya. secara umumnya. Oleh itu kami telah memilih tajuk ini dengan membincangkan dari beberapa aspek seperti : kepentingan komunikasi bilik darjah ciri-ciri komunikasi guru yang positif dan negatif ciri-ciri komunikasi yang disukai oleh murid ciri komunikasi guru yang boleh menghasilkan pengajaran yang berkesan halangan-halangan komunikasi bilik darjah cara untuk mengatasi halangan yang dihadapi cadangan dari aspek kesedaran dan kesediaan guru. Daripada dua isu yang telah dikemukakan tersebut menunjukkan bahawa usaha ke arah mengutamakan aspek kemahiran dan keupayaan berkomunukasi perlu dipertingkatkan untuk kepentingan pelajar menyesuaikan diri di dalam masyarakat pada masa akan datang. Wan Mohd Zahid Mohd Noordin berkata. Jelas di sini. Menurut beliau. 95 % proses pengajaran dan pembelajaran sekarang masih berpusat kepada guru dan hanya 5 % membabitkan interaksi pelajar. cara berkomunikasi dan dalam pengurusan konflik. berpendapat konsep kendiri dan personaliti sebagai sinonim. Didapati bahawa kegagalan mereka dalam kemahiran berkomunikasi ini menjadi penyebab wujud masalah dari segi pergaulan. Kelemahan ini tidak sewajarnya berlaku dalam bidang pendidikan yang kegiatan utamanya memerlukan aspek kemahiran berfikir serta pengembangan minda selain penekanan yang diberikan kepadanya di dalam KBSM dan KBSR. Brooks dan Emmert (1976). 3. (Rosli Abd. ISU 2 Pembinaan minda merentas kurikulum yang diajar di sekolah rendah dan menengah diperhebatkan lagi dengan pelancaran Program Gerak Gempur Minda 1997 bagi melahirkan pelajar yang berkemahiran berfikir secara lebih kritis dan kreatif.mempunyai kemahiran berkomunikasi mempunyai peluang lebih baik untuk menyesuaikan dirinya dengan persekitarannya. Keberkesanan berkomunikasi interpersonal berkait rapat dengan persepsi diri. Dalam proses komunikasi. Ketua Pengarah Pendidikan. Hamachek (1990). 1997). bekerjasama. sebilangan besar siswazah gagal dalam temuduga pekerjaan sama ada di sektor awam atau swasta. Ekoran dari faktor ini. Rahman. Tan Sri Dr.0 PERANAN SEKOLAH SEBAGAI INSTITUSI SOSIAL . Kurang kemahiran berkomunikasi dan konsep kendiri di sekolah boleh menyebabkan pelajar sukar membuat penyesuaian diri dan sukar menyelesaikan masalah. individu yang mempunyai konsep kendiri positif biasanya dapat berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang lebih baik.

komunikasi lisan berlaku apabila guru sedang menyampaikan pelajaran atau arahan untuk menjalankan sesuatu tugas amali. pendidikan harus berpusatkan kepada pelajar sebagai individu untuk melengkapkan dirinya dengan ciri-ciri insan yang sempurna pada keseluruhannya. Bilik darjah merupakan unit interaksi sosial yang paling berpengaruh di sekolah (Syarifah Alawiah Al-Sagoff. memberi penjelasan. 1988). tunjuk ajar serta nasihat kepada murid-murid dengan baik dan tepat tanpa menimbulkan sebarang kekeliruan. meneguh dan menegur. idea. Ketika guru menulis sesuatu di papan hitam atau lutsinar untuk kegunaan murid-murid. malah lebih buruk lagi ialah objektif yang dirancang bagi sesuatu sesi pengajaran itu tidak akan tercapai. Menurut Dewey. 1996). Ini adalah kerana guru-guru berinteraksi dengan pelajar secara individu hampir setiap hari. 4. menghampiri dan mendampingi murid. 1994).("Classroom Life : Some Dimensions of Parallel Universes". Sekiranya guru tidak faham serta mahir dalam berkomunikasi dengan murid-murid semasa mengajar sudah pasti sukar bagi seseorang guru itu untuk menjadikan pengajarannya berkesan dan bermutu. Dalam konteks bilik darjah. Sebagai seorang guru. memberi isyarat. guru berinteraksi dengan murid dengan bercakap. Sekiranya mesej yang dihantar oleh penyampai dapat difahami maksudnya oleh penerima. Semasa waktu mengajar. menyoal soalan-soalan. Dalam situasi berkenaan. mengenakan denda dan sebagainya. apabila berhadapan dengan murid-murid. kekaburan dan salah faham. Oleh itu. mengarah. Guru juga perlu bijaksana menyusun strategi agar suasana berinteraksi di antara murid sesama murid berlaku secara harmonis. guru bukan sahaja perlu kreatif dan inovatif.1 Kepentingannya Setiap orang guru perlu mahir dalam berkomunikasi. ilmu pengetahuan. 4. malah ianya seolah-olah tidak langsung memberi kesempatan untuk merancang dan berfikir. maka komunikasi secara bertulis telah diamalkan.Mengikut kamus Oxford (1969) menyatakan bahawa sekolah merupakan institusi untuk memberi pendidikan kepada para pelajar. samada lisan atau bertulis. saling bantu membantu serta hormat menghormati supaya pembelajaran berlaku secara bermakna dan berkesan. maka komunikasi berkesan telah pun berlaku.0 INTERAKSI ANTARA GURU DAN MURID DI DALAM BILIK DARJAH 4. 1988). Oleh kerana itu. serta sesi pengajaran pembelajaran menjadi hambar dan membosankan. . bijaksana. Dengan komunikasi yang berkesan guru akan dapat menyampaikan isi pelajaran. Sekolah memberikan pendidikan dan menghasilkan perubahan ke atas diri seseorang pelajar itu. waktu untuk guru berinteraksi dengan murid-murid begitu terhad. maklumat. berbincang. kebanyakan proses pengajaran dan pembelajaran mencorakkan tingkah laku dan perbendaharaan kata pelajar (Syarifah Alawiah Al-Sagoff. khususnya dalam bilik darjah. cekap dan optimis dalam menghadapi sesuatu situasi serta cabaran. Ini bermakna komunikasi atau interaksi bilik darjah boleh berlaku secara lisan dan bukan lisan. tetapi mesti sabar. Kegagalan guru berkomunikasi dengan berkesan bukan sahaja akan menyebabkan murid-murid menjadi kecewa. Interaksi sosial pelajar dalam sistem pendidikan formal di sekolah berlaku dalam bilik darjah dan aktiviti ko-kurikulum. Pendidikan yang didapati di sekolah merupakan proses dan aktiviti yang bertujuan untuk membawa perubahan kepada seseorang individu.2 Corak Komunikasi dalam bilik darjah Komunikasi merupakan proses penyampaian mesej. sekolah bukan merupakan institusi setakat untuk menyediakan individu itu bagi sesuatu latihan dan memperolehi pekerjaan tetapi membuat persediaan untuk mereka membangunkan masyarakat. nyata bahawa kemahiran berkomunikasi amat penting bagi seorang guru untuk mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.(Ee Ah Meng. Dalam keadaan persekolahan sekarang ini. Ia berlaku di mana ada masa dan ruang yang ditetapkan untuk melakukan pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu segala maklum balas yang berlaku di antara kedua belah pihak bukan sahaja terjadi secara spontan dan perlu segera.

Manakala guru-guru yang bersifat intergratif pula didapati lebih banyak mendatangkan kesan positif kepada pembelajaran murid-murid. Percakapan guru itu secara langsung mempengaruhi murid-murid seperti dalam menyampai. mesra. 1986) dalam kajiannya menunjukkan bahawa terdapat dua jenis tingkah laku guru apabila berinteraksi dengan murid-murid sewaktu mengajar dalam bilik darjah. 1990) telah menyenaraikan antara tingkahlaku guru yang disukai murid semasa berinteraksi dalam bilik darjah ialah : Baik hati. 1987) dalam kajiannya terhadap interaksi bilik darjah dikenali dengan Sistem Analisis Interaksi Flanders) telah merumuskan bahawa dalam sesuatu proses pengajaran yang berlaku dalam bilik darjah. Guru-guru yang bersifat dominatif menunjukkan ciri-ciri berkomunikasi dengan murid-murid seperti berikut : Menentukan secara terperinci segala gerak geri murid Enggan menerima langsung cadangan dari murid Mengatur aktiviti murid tanpa mengkaji hubungan sesama mereka atau di antara murid dengan persekitaran bilik darjah Suka menengking dan memarahi murid Selalu memberi amaran Gagal menyediakan kemudahan kepada murid Guru-guru yang bersifat intergratif pula mempunyai ciri-ciri tingkahlaku seperti berikut : Sentiasa bersetuju dengan cadangan murid Menerima perbezaan pendapat dari murid Memandu murid melengkapkan jawapan yang kurang sempurna Mengambil bahagian bersama murid-murid di dalam aktiviti bilik darjah Bersimpati dengan masalah murid Memberi kebenaran atau menggalakkan murid-murid mencuba Hasil kajian tersebut telah menunjukkan bahawa guru-guru yang bersifat dominatif lebih banyak membawa kesan negatif terhadap perkembangan dan kemajuan murid. Flanders meletakkan tanggungjawab utama mencorakkan interaksi bilik darjah itu adalah terletak di tangan guru. 1962 dan Hollis. 1975 (dalam Noran Fauziah dan Ahmad Mahzan. Evan. memberi arahan dan mengkritik. 1970 (Edward dan Westergate. iaitu jenis dominatif dan intergratif. 1962. seseorang guru bercakap dua pertiga daripada keseluruhan waktu mengajar. peramah dan sabar sewaktu mengajar Menggalakkan murid-murid menyoal dalam kelas Sering menyelitkan humor atau unsur berseloroh semasa sesi pembelajaran Membenarkan murid-murid melakukan banyak aktiviti dan dalam masa yang sama dapat mengekal ketenteraman dan disiplin kelas .Flanders. 1946 (Dalam Amir Sharifudin. Dapatan tersebut terbukti memang berasas apabila kajian yang dibuat oleh beberapa orang pengkaji terkemudian seperti Taylor. Anderson dan Brewer's.

rancangan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) mula dilaksanakan di semua sekolah rendah di seluruh negara mulai tahun 1983. Gunakan struktur matlamat secara menyeluruh untuk memaksimumkan penglibatan pelajar Sistem pendidikan di Malaysia telah mengalami banyak perubahan sejak merdeka. antaranya : Guru menggalakkan murid berinteraksi secara teratur sesama murid. 4. 1984) (dalam Classroom Life. banyak menerima tulisan puisi dan lukisan daripada pelajar-pelajar mereka. antaranya ialah : Mempunyai sifat penyabar.3 Ciri-ciri Interaksi Guru dan Pelajar di dalam Bilik Darjah yang berkesan Motivasi pelajar untuk belajar adalah sangat berkaitan dengan sikap. Hamachek juga menyebut tentang kajian-kajian lain yang menyatakan guru-guru sekolah menengah yang peramah dan bertimbang rasa. antara murid dengan guru dan antara murid dengan bahan-bahan Menggalakkan murid-murid memberi pendapat sendiri serta peluang untuk mempertahankan pendapat tersebut mengikut cara dan gaya tersendiri Memberi arahan secara lebih positif Menggunakan penghargaan. Dr. mempercayai guru yang berkesan mempunyai unsur-unsur "kemanusiaan" iaitu guru yang mempunyai kualiti seperti suka berseloroh. 1996). beberapa ciri tingkahlaku berkomunikasi dalam interaksi bilik darjah telah disarankan. Antaranya ialah : Menggunakan teknik "Supportive communication behavior" untuk membantu interaksi yang bermakna. diikuti dengan rancangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang mula diperkenalkan di semua sekolah menengah pada tahun 1989. guru mempunyai tanggungjawab yang besar untuk mengenalpasti keperluan pelajar dan untuk menggalakkan interaksi bilik darjah yang positif dan berkesan. pertuturan dan tindakan guru harus mencerminkan perhatian guru dan kejujurannya hendaklah membantu dan mendidik murid-murid . Gunakan "direct" dan "spontaneous communication" iaitu menerangkan dengan jelas apa yang hendak disampaikan oleh guru dan cuba menerima pendapat pelajar terutama di dalam menyelesaikan masalah dan merancang aktiviti. 1994). peramah dan baik hati. ganjaran atau pengukuhan positif Abdul Hamid Mahmood.Hamachek (1974) (dalam Noran Fauziah dan Ahmad Mahzan. perasaan dan kehendak mereka yang mana ianya bergantung kepada kualiti perhubungan dan interaksi di dalam suasana pembelajaran. bersikap adil. Bagi mempastikan sesuatu pengajaran pembelajaran itu berhasil dengan baik. Sifat ini dapat melahirkan kemesraan antara guru dengan murid Pandai menghargai dan memuji murid-murid. Penghargaan dan pujian yang diberikan hendaklah ikhlas dan jujur Sentiasa bersikap positif dan bercakap tentang perkara yang baik dan benar. terutama dalam tahun-tahun 1980-an. Rancangan KBSR dan KBSM telah digubal dengan menekankan pengajaran yang berpusatkan murid. 1990). Berdasarkan kepada Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979).(Mok Soon Sang. Sebagai seorang pemimpin di dalam kelas. 1990 (Prof. penyayang serta suka akan murid-muridnya.(Wlodkowski.) telah menggariskan beberapa ciri komunikasi guru dan murid yang boleh menghasilkan pengajaran yang berkesan. Wlodkowski mencadangkan beberapa strategi untuk menghasilkan interaksi yang berkesan antara guru dan murid. Elakkan daripada bersikap angkuh atau suka melemparkan kritik yang tidak beralasan Air muka.

Di antara hadis-hadis Rasulullah (Nabi Muhammad s. terdapat juga halangan-halangan yang menyebabkan interaksi bilik darjah tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan iaitu : Faktor fizikal Seperti bangunan. hormat menghormati.0 MENGATASI HALANGAN BERINTERAKSI Persoalan utama kita ialah bagaimanakah halangan-halangan tersebut dapat diatasi. sabar dan berdisiplin.0 HALANGAN-HALANGAN DALAM INTERAKSI BILIK DARJAH Menurut Mohd Amir Sharifudin Hashim (1986). . malu dan sebagainya serta faktor masa.) yang menegaskan mengenai kesimpulan di atas ialah : "Sesiapa yang tidak menyayangi kanak-kanak dan tidak menghormati hak orang yang lebih tua maka ia bukan dari golongan kami" (Riwayat Al-Bakhari) "Sesungguhnya Allah menyukai sikap berlemah-lembut dalam semua hal" (Riwayat Al-Bakhari) "Tiga perkara yang boleh mengeratkan persahabatan dengan saudaramu iaitu memberi salam apabila bertemu dengannya dan menyediakan tempat duduknya dalam sesuatu majlis serta panggillah ia dengan nama yang paling disenanginya" (Riwayat Al-Tabrani) 5. 6.w.a. terutamanya terhadap faktor dalaman diri atau faktor psikologi yang mendatangkan kesan yang sangat negatif terhadap pembelajaran murid serta juga pengajaran guru. kasih sayang. ragu-ragu.Menggunakan bahasa badan atau gerak geri yang sesuai dalam pengajaran Sentiasa mewujudkan dan mengekalkan hubungan mata semasa bercakap atau berkomunikasi dengan murid Sentiasa mengulang isi-isi penting Sentiasa bertolak ansur dengan murid-murid dalam memberi maklumat atau pengajaran Sentiasa memberi peluang kepada murid-murid untuk mengemukakan soalan atau maklum balas Hasil daripada kajian-kajian yang dilakukan menunjukkan bahawa pengajaran dan pembelajaran yang bermutu dan berkesan boleh dihasilkan apabila perhubungan atau komunikasi bilik darjah berlaku secara berkesan. Perhubungan atau komunikasi boleh berlaku secara berkesan apabila interaksi guru dengan murid atau di antara murid sesama murid terjadi dalam suasana yang ramah mesra. dinding bilik dan kecacatan tubuh badan Faktor bukan fizikal Seperti peraturan-peraturan yang dilaksanakan dan faktor dalaman diri seseorang atau faktor psikologi seperti rasa takut. marah. lemah lembut.

Dalam sesuatu sesi pengajaran. kumpulan dan individu dalam bentuk lembaran kerja. 1994) mendapati permulaan sesuatu sesi pengajaran adalah detik yang paling penting dalam mencorak situasi pembelajaran seterusnya. 'anda' dan sebagainya. ketenangan dan penguatan rohaniah yang berkait mesra dengan fitrah insan itu sendiri (Uthman Muhammady. lebih-lebih lagi apabila disusuli dengan sapaan yang bermakna seperti salam atau ucap selamat. menurut Ab. Rahman Abu Bakar. 'kamu'. Rahman Abu Bakar. Rahman. berintonasi serta suara yang menarik lebih cepat menerima respon daripada murid. Dengan senyuman. lebih-lebih lagi apabila diucap dengan tata bahasa yang betul dan tersusun. Rata-rata kebanyakan sekolah terpaksa menempatkan dalam lingkungan 40 orang murid dalam satu darjah. 1991) (dalam Rosli Abd. Rahman Abu Bakar. yang diselit dengan unsur-unsur berseloroh serta mesra dapat memurnikan lagi suasana interaksi bilik darjah. 7. 1984)(dalam Classroom Life. Begitu juga dengan menyebut nama atau singkatan nama atau panggilan khusus yang selalu diucap oleh keluarga dalam berinteraksi dengan murid lebih bermakna daripada penggunaan ungkapan panggilan umum seperti 'awak'. ketegangan dapat dikendurkan dan kebuntuan dapat diatasi. 1994). Di dalam Islam. apabila salam atau ucap selamat dilafazkan.(Ab. Guru yang masuk ke kelas dengan penuh ceria dan senyum . 1992). Guru yang bercakap dengan penuh bertenaga. dengan mudah mendapat respon yang positif daripada murid. hasil kajian Wlodkowski. Kajian oleh Theodore Coladarci (1991) juga menunjukkan bahawa faktor percakapan dan panggilan murid juga memudahkan berlaku jalinan hubungan dan interaksi guru murid dalam bilik darjah. antaranya ialah : Melalui sistem pengaliran dan pengumpulan murid dengan mengecilkan bilangan murid dalam satu kelas Memperkenalkan kaedah kumpulan mengikut kebolehan Pendekatan individu Menggalakkan penggunaan sumber sebagai media dan aktiviti-aktiviti gerakerja kelas. jelas.Sistem KBSR telah mengemukakan beberapa cadangan sebagai garis panduan bagi mengatasi masalah tersebut. . ternyata bahawa saranan-saranan tersebut ada yang terlalu ideal dan sehingga sekarang tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh kerana kekangan infrastruktur dan tenaga guru.0 CADANGAN DARI ASPEK KESEDARAN DAN KESEDIAAN GURU Apa yang penting kepada kita ialah untuk meroboh halangan tersebut dengan memberi perhatian kepada situasi dalam setiap episod sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran. saling memberi dan menjawab salam merupakan satu aspek ibadah yang menjadi faktor kepada hubungan kasih sayang. sebutan yang tepat. (Ab. Rahman Abu Bakar (1992). 1992). eksperimen dan sebagainya. 1992). 1984 (classroom Life. Walaubagaimanapun. dengan sendirinya tabir yang menghalang interaksi guru dengan murid mula tersingkap dan seterusnya mencorak situasi perhubungan guru murid dalam proses pengajaran pembelajaran yang selanjutnya. manakala doa adalah pendidikan. Sebagai contoh. Sebenarnya permulaan bagi sesuatu sesi pengajaran itu berlaku sebaik-baik sahaja guru mula melangkah masuk ke dalam bilik darjah. (Wlodkowski. Murid-murid dalam kelas terus memberi perhatian dan mula membuat tanggapan yang tersendiri serta membina sikap tertentu terhadap guru melalui sifat dan perawakan zahir yang diperlihatkan. kesefahaman dan kemesraan di antara sesama insan kerana salam adalah doa dan harapan yang dirujuk kepada Allah (swt).1997). seperti pengecilan jumlah murid dalam satu bilik darjah.(Ab. dari permulaan hingga penutup. Dialog-dialog bilik darjah yang kemas dan teratur.

Rosli Abd. Noran Fauziah Yaakob dan Ahmad Mahzan Ayob (1990). (1996). Sekolah sebagai institusi sosial bertanggungjawab mewujudkan interaksi sosial dan pembentukan sikap kepimpinan di kalangan pelajar dengan menekankan keberkesanan interaksi di dalam bilik darjah. Pendidikan Di Malaysia. Rahman Abu Bakar (1992) faktor-faktor umum yang lain seperti motivasi. Kuala Lumpur.0 KESIMPULAN Maka jelaslah di sini bahawa interaksi antara pelajar dan guru memainkan peranan yang sangat penting di dalam mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menarik. Kesan Latihan Kemahiran Berkomunikasi Terhadap Konsep Kendiri Pelajar Di Sebuah sekolah Menengah. KL. Tan Sri Dr. Kuala Lumpur. Theodore Coladarci (1991). rakan sebaya dan media massa. Bhd. Rahman (1997). aktiviti kumpulan dan lain-lain juga merangsang ke arah mewujudkan interaksi dalam pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Terjemahan Dan Huraian Maksud. . Pengurusan Bilik darjah: Interaksi Guru-Murid Dalam Bilik darjah. Penerbitan Fajar Bakti Sdn. Kertas Kerja Ikhtisas Guru-Guru agama Islam. mengikuti kursus. Journal of Experimental Education. Ini kerana dalam usaha menyesuaikan diri dalam masyarakat. London and Philadepia: The Falmer Press. seminar. 8. Abdul Hamid Mahmood (Okt. DBP. DBP.1990). guru dan pelajar perlu mengetahui peranan yang sebenarnya yang perlu dimainkan oleh setiap individu. Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Al Quranul Karim. sekolah. Gerak Gempur Minda Lahir Pelajar Kritis.. . Komunikasi Berkesan Asas Pendidikan Bermutu. Ee Ah Meng (1996). peningkatan taraf akedemik dan profesional dengan melanjutkan pelajaran. DBP.Menurut Ab. Wan Mohd Zahid Mohd Noordin. and Westergate (1987). Kearah Melahirkan Pengajaran Berkesan. Mok Soon Sang. KL. A. 4 April 1997. Jurnal Dewan Bahasa. Ab. KPM: Bahagian Agama Islam. Teachers' Sense of Efficacy and Commitment to Teaching. BIBLIOGRAFI Abdullah Yusuf Ali (1991). Utusan Melayu. satu perkara yang tidak kurang pentingnya bagi mencapai matlamat yang dibincangkan ialah dari aspek kesedaran dan kesediaan guru sendiri dalam beberapa perkara yang disarankan di bawah : Guru benar-benar mengenali serta faham akan masalah setiap orang murid secara individu Guru benar-benar menguasai kurikulum serta kaedah dan teknik pengajaran Guru sentiasa bermuhasabah untuk menilai pengajaran sendiri secara ikhlas setiap masa Guru sentiasa meluaskan pengetahuan dan kemahiran kendirinya melalui pembacaan. Jurnal Dewan Bahasa. penggunaan sumber. University of Maine. Jurnal Pendidikan Malaysia. Guru dan Perguruan. Namun demikian. Untuk mewujudkan suasana interaksi sosial yang baik. DBP. Investigating Classroom Talk...D. bengkel dan seumpamanya. pelajar dipengaruhi oleh berbagai-bagai egen sosialisasi termasuk keluarga. Terjemahan Uthman ElMuhammady. Edward. KL. Mohd Amir Sharifudin Hashim (1986). Rahman Abu Bakar (1992). Pendidikan Di Malaysia 1.

edu/arted/clclife. .uiuc. 1994.art.art. _ HYPERLINK http://barco.edu/arted/clclife.uiuc.Classroom Life : Some Dimensions of Parallel Universes.html_.html __http://barco.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful