KERTAS KERJA KAJIAN SISTEM PENDIDIKAN KEBANGSAAN ( MTT2353

)
PENDIDIKAN SEBAGAI SUATU PROSES PENGAJARAN
1.0 PENGENALAN Pendidikan adalah suatu proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan perhubungan atau komunikasi dan interaksi di antara individu dengan individu yang lain seperti seorang ibu dengan anaknya atau seorang pengikut dengan ketuanya atau seumpamanya. Ia juga boleh berlaku di antara individu dengan beberapa individu yang lain seperti di antara seorang anak dengan kedua ibu bapa atau keluarganya atau dengan rakan sebaya, seorang guru dengan murid-muridnya atau seumpamanya. Pendidikan juga merupakan suatu proses komunikasi dan interaksi di antara manusia dengan persekitarannya seperti sekolah, media massa, tempat tinggal, pekerjaan dan tempat bekerja serta institusi masyarakat lainnya. Oleh kerana pendidikan adalah suatu proses penerimaan dan penyebaran maklumat, maka ilmu dan budaya yang tersebar secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan fizikal, sosial dan rohani manusia. Proses ini berlaku sehingga manusia mencapai keserasian dalam kehidupannya yang perlu berinteraksi dengan individu dan masyarakat serta alam dan dalam keperluan perhubungan beribadah kepada Tuhan (Allah s.w.t.)(Ab. Rahman Abu Bakar, 1992). Al Quran telah memberi beberapa garis panduan sebagai asas bagi mewujudkan perhubungan atau interaksi yang berkesan di antara seseorang dengan seseorang insan yang lain. Di antara ayat-ayat Al Quran yang menjelaskan tentang perkara di atas ialah : "Perkataan yang baik dan perbuatan memaafkan (kesilapan mereka) adalah lebih baik daripada memberi sedekah (pemberian) yang diiringi (dengan perbuatan atau perkataan) menyakitkan hati. Dan (ingatlah) Allah maha kaya dan maha penyantun". (Al-Baqarah: 263) "Dan kalaulah engkau terpaksa berpaling daripada mereka untuk tidak melayani mereka kerana menuntut Rahmat Tuhan kamu yang kamu mengharapkannya, maka katakanlah kepada mereka kata-kata yang baik menyenangkan hati". (Al-Isra' : 28) "Maka rahmat Allah yang menyebabkan kamu berlemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu". (Al-'Imran : 159) "Serulah (manusia) ke jalan (agama) Tuhanmu dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat yang baik dan berbahasalah dengan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya….." (An-Nahl : 125) Petunjuk-petunjuk dari ayat-ayat Al Quran di atas telah menggariskan bahawa hikmah kebijaksanaan, lemah lembut dan percakapan dan bahasa yang baik adalah menjadi asas bagi mewujudkan komunikasi dan interaksi berkesan di antara sesama insan. Manakala sifat-sifat keras dan kasar serta kata-kata yang menyakitkan adalah dilarang. 2.0 RASIONAL PEMILIHAN TAJUK ISU 1 Kemahiran berkomunikasi boleh dikuasai melalui proses pembelajaran (Rosli Abd. Rahman, 1997). Melalui interaksi, seseorang itu dapat bertukar pendapat dan berkongsi pengalaman dengan individu lain. Individu yang

Tan Sri Dr. Menurut beliau. 1997). Oleh itu kami telah memilih tajuk ini dengan membincangkan dari beberapa aspek seperti : kepentingan komunikasi bilik darjah ciri-ciri komunikasi guru yang positif dan negatif ciri-ciri komunikasi yang disukai oleh murid ciri komunikasi guru yang boleh menghasilkan pengajaran yang berkesan halangan-halangan komunikasi bilik darjah cara untuk mengatasi halangan yang dihadapi cadangan dari aspek kesedaran dan kesediaan guru. Dalam proses komunikasi.0 PERANAN SEKOLAH SEBAGAI INSTITUSI SOSIAL . berpendapat konsep kendiri dan personaliti sebagai sinonim. Ketua Pengarah Pendidikan. Rahman. individu yang mempunyai konsep kendiri positif biasanya dapat berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang lebih baik. secara umumnya. Kelemahan ini tidak sewajarnya berlaku dalam bidang pendidikan yang kegiatan utamanya memerlukan aspek kemahiran berfikir serta pengembangan minda selain penekanan yang diberikan kepadanya di dalam KBSM dan KBSR. Kurang kemahiran berkomunikasi dan konsep kendiri di sekolah boleh menyebabkan pelajar sukar membuat penyesuaian diri dan sukar menyelesaikan masalah. ISU 2 Pembinaan minda merentas kurikulum yang diajar di sekolah rendah dan menengah diperhebatkan lagi dengan pelancaran Program Gerak Gempur Minda 1997 bagi melahirkan pelajar yang berkemahiran berfikir secara lebih kritis dan kreatif. Jelas di sini. aspek tersebut masih kurang menonjol walaupun ia merupakan matlamat yang perlu ditekankan dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR). (Rosli Abd. Brooks dan Emmert (1976). bekerjasama. Ekoran dari faktor ini. Hamachek (1990). Dewasa ini kebanyakan majikan mendapati kekurangan keterampilan siswazah merupakan faktor penyebab pihak majikan berhati-hati mengambil mereka bekerja dalam firma swasta. cara berkomunikasi dan dalam pengurusan konflik. Wan Mohd Zahid Mohd Noordin berkata. Daripada dua isu yang telah dikemukakan tersebut menunjukkan bahawa usaha ke arah mengutamakan aspek kemahiran dan keupayaan berkomunukasi perlu dipertingkatkan untuk kepentingan pelajar menyesuaikan diri di dalam masyarakat pada masa akan datang. 3. Keberkesanan berkomunikasi interpersonal berkait rapat dengan persepsi diri.mempunyai kemahiran berkomunikasi mempunyai peluang lebih baik untuk menyesuaikan dirinya dengan persekitarannya. 95 % proses pengajaran dan pembelajaran sekarang masih berpusat kepada guru dan hanya 5 % membabitkan interaksi pelajar. salah satu bidang yang mempunyai pengaruh yang paling kuat ke atas tingkah laku seseorang ialah persepsi diri seseorang atau konsep kendirinya. sebilangan besar siswazah gagal dalam temuduga pekerjaan sama ada di sektor awam atau swasta. Didapati bahawa kegagalan mereka dalam kemahiran berkomunikasi ini menjadi penyebab wujud masalah dari segi pergaulan. menyatakan konsep kendiri ialah suatu faktor penting dalam komunikasi interpersonal.

menyoal soalan-soalan. . 1994). Ketika guru menulis sesuatu di papan hitam atau lutsinar untuk kegunaan murid-murid. Sekiranya mesej yang dihantar oleh penyampai dapat difahami maksudnya oleh penerima.0 INTERAKSI ANTARA GURU DAN MURID DI DALAM BILIK DARJAH 4. maka komunikasi secara bertulis telah diamalkan. serta sesi pengajaran pembelajaran menjadi hambar dan membosankan. 4. Pendidikan yang didapati di sekolah merupakan proses dan aktiviti yang bertujuan untuk membawa perubahan kepada seseorang individu. mengarah. menghampiri dan mendampingi murid. khususnya dalam bilik darjah. 1988). Guru juga perlu bijaksana menyusun strategi agar suasana berinteraksi di antara murid sesama murid berlaku secara harmonis. Ini bermakna komunikasi atau interaksi bilik darjah boleh berlaku secara lisan dan bukan lisan. guru bukan sahaja perlu kreatif dan inovatif. 4. malah ianya seolah-olah tidak langsung memberi kesempatan untuk merancang dan berfikir. komunikasi lisan berlaku apabila guru sedang menyampaikan pelajaran atau arahan untuk menjalankan sesuatu tugas amali. maka komunikasi berkesan telah pun berlaku. saling bantu membantu serta hormat menghormati supaya pembelajaran berlaku secara bermakna dan berkesan.1 Kepentingannya Setiap orang guru perlu mahir dalam berkomunikasi. 1988). ilmu pengetahuan. memberi isyarat. samada lisan atau bertulis. kekaburan dan salah faham. Dalam konteks bilik darjah.Mengikut kamus Oxford (1969) menyatakan bahawa sekolah merupakan institusi untuk memberi pendidikan kepada para pelajar. meneguh dan menegur. idea. Ini adalah kerana guru-guru berinteraksi dengan pelajar secara individu hampir setiap hari.(Ee Ah Meng. berbincang. tunjuk ajar serta nasihat kepada murid-murid dengan baik dan tepat tanpa menimbulkan sebarang kekeliruan. Sebagai seorang guru. cekap dan optimis dalam menghadapi sesuatu situasi serta cabaran. Oleh kerana itu. guru berinteraksi dengan murid dengan bercakap. Ia berlaku di mana ada masa dan ruang yang ditetapkan untuk melakukan pengajaran dan pembelajaran. mengenakan denda dan sebagainya. Dalam keadaan persekolahan sekarang ini.2 Corak Komunikasi dalam bilik darjah Komunikasi merupakan proses penyampaian mesej. apabila berhadapan dengan murid-murid. tetapi mesti sabar. memberi penjelasan. pendidikan harus berpusatkan kepada pelajar sebagai individu untuk melengkapkan dirinya dengan ciri-ciri insan yang sempurna pada keseluruhannya. malah lebih buruk lagi ialah objektif yang dirancang bagi sesuatu sesi pengajaran itu tidak akan tercapai. Sekiranya guru tidak faham serta mahir dalam berkomunikasi dengan murid-murid semasa mengajar sudah pasti sukar bagi seseorang guru itu untuk menjadikan pengajarannya berkesan dan bermutu. nyata bahawa kemahiran berkomunikasi amat penting bagi seorang guru untuk mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. waktu untuk guru berinteraksi dengan murid-murid begitu terhad. Oleh itu. bijaksana. Interaksi sosial pelajar dalam sistem pendidikan formal di sekolah berlaku dalam bilik darjah dan aktiviti ko-kurikulum. Dalam situasi berkenaan. Oleh itu segala maklum balas yang berlaku di antara kedua belah pihak bukan sahaja terjadi secara spontan dan perlu segera. Sekolah memberikan pendidikan dan menghasilkan perubahan ke atas diri seseorang pelajar itu. Dengan komunikasi yang berkesan guru akan dapat menyampaikan isi pelajaran. Semasa waktu mengajar. Kegagalan guru berkomunikasi dengan berkesan bukan sahaja akan menyebabkan murid-murid menjadi kecewa. Bilik darjah merupakan unit interaksi sosial yang paling berpengaruh di sekolah (Syarifah Alawiah Al-Sagoff. 1996). maklumat. sekolah bukan merupakan institusi setakat untuk menyediakan individu itu bagi sesuatu latihan dan memperolehi pekerjaan tetapi membuat persediaan untuk mereka membangunkan masyarakat. Menurut Dewey. kebanyakan proses pengajaran dan pembelajaran mencorakkan tingkah laku dan perbendaharaan kata pelajar (Syarifah Alawiah Al-Sagoff.("Classroom Life : Some Dimensions of Parallel Universes".

1946 (Dalam Amir Sharifudin. Guru-guru yang bersifat dominatif menunjukkan ciri-ciri berkomunikasi dengan murid-murid seperti berikut : Menentukan secara terperinci segala gerak geri murid Enggan menerima langsung cadangan dari murid Mengatur aktiviti murid tanpa mengkaji hubungan sesama mereka atau di antara murid dengan persekitaran bilik darjah Suka menengking dan memarahi murid Selalu memberi amaran Gagal menyediakan kemudahan kepada murid Guru-guru yang bersifat intergratif pula mempunyai ciri-ciri tingkahlaku seperti berikut : Sentiasa bersetuju dengan cadangan murid Menerima perbezaan pendapat dari murid Memandu murid melengkapkan jawapan yang kurang sempurna Mengambil bahagian bersama murid-murid di dalam aktiviti bilik darjah Bersimpati dengan masalah murid Memberi kebenaran atau menggalakkan murid-murid mencuba Hasil kajian tersebut telah menunjukkan bahawa guru-guru yang bersifat dominatif lebih banyak membawa kesan negatif terhadap perkembangan dan kemajuan murid. 1962 dan Hollis. mesra. seseorang guru bercakap dua pertiga daripada keseluruhan waktu mengajar. 1975 (dalam Noran Fauziah dan Ahmad Mahzan. 1987) dalam kajiannya terhadap interaksi bilik darjah dikenali dengan Sistem Analisis Interaksi Flanders) telah merumuskan bahawa dalam sesuatu proses pengajaran yang berlaku dalam bilik darjah. Flanders meletakkan tanggungjawab utama mencorakkan interaksi bilik darjah itu adalah terletak di tangan guru. peramah dan sabar sewaktu mengajar Menggalakkan murid-murid menyoal dalam kelas Sering menyelitkan humor atau unsur berseloroh semasa sesi pembelajaran Membenarkan murid-murid melakukan banyak aktiviti dan dalam masa yang sama dapat mengekal ketenteraman dan disiplin kelas . Anderson dan Brewer's. Percakapan guru itu secara langsung mempengaruhi murid-murid seperti dalam menyampai. 1962. iaitu jenis dominatif dan intergratif. 1990) telah menyenaraikan antara tingkahlaku guru yang disukai murid semasa berinteraksi dalam bilik darjah ialah : Baik hati. Evan. Dapatan tersebut terbukti memang berasas apabila kajian yang dibuat oleh beberapa orang pengkaji terkemudian seperti Taylor. Manakala guru-guru yang bersifat intergratif pula didapati lebih banyak mendatangkan kesan positif kepada pembelajaran murid-murid. 1986) dalam kajiannya menunjukkan bahawa terdapat dua jenis tingkah laku guru apabila berinteraksi dengan murid-murid sewaktu mengajar dalam bilik darjah. memberi arahan dan mengkritik.Flanders. 1970 (Edward dan Westergate.

diikuti dengan rancangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang mula diperkenalkan di semua sekolah menengah pada tahun 1989. 1990).Hamachek (1974) (dalam Noran Fauziah dan Ahmad Mahzan. antaranya : Guru menggalakkan murid berinteraksi secara teratur sesama murid. guru mempunyai tanggungjawab yang besar untuk mengenalpasti keperluan pelajar dan untuk menggalakkan interaksi bilik darjah yang positif dan berkesan. Wlodkowski mencadangkan beberapa strategi untuk menghasilkan interaksi yang berkesan antara guru dan murid. perasaan dan kehendak mereka yang mana ianya bergantung kepada kualiti perhubungan dan interaksi di dalam suasana pembelajaran. Hamachek juga menyebut tentang kajian-kajian lain yang menyatakan guru-guru sekolah menengah yang peramah dan bertimbang rasa. antaranya ialah : Mempunyai sifat penyabar. peramah dan baik hati. Bagi mempastikan sesuatu pengajaran pembelajaran itu berhasil dengan baik. Antaranya ialah : Menggunakan teknik "Supportive communication behavior" untuk membantu interaksi yang bermakna.) telah menggariskan beberapa ciri komunikasi guru dan murid yang boleh menghasilkan pengajaran yang berkesan. Gunakan "direct" dan "spontaneous communication" iaitu menerangkan dengan jelas apa yang hendak disampaikan oleh guru dan cuba menerima pendapat pelajar terutama di dalam menyelesaikan masalah dan merancang aktiviti. terutama dalam tahun-tahun 1980-an. antara murid dengan guru dan antara murid dengan bahan-bahan Menggalakkan murid-murid memberi pendapat sendiri serta peluang untuk mempertahankan pendapat tersebut mengikut cara dan gaya tersendiri Memberi arahan secara lebih positif Menggunakan penghargaan. pertuturan dan tindakan guru harus mencerminkan perhatian guru dan kejujurannya hendaklah membantu dan mendidik murid-murid . Gunakan struktur matlamat secara menyeluruh untuk memaksimumkan penglibatan pelajar Sistem pendidikan di Malaysia telah mengalami banyak perubahan sejak merdeka.(Mok Soon Sang. mempercayai guru yang berkesan mempunyai unsur-unsur "kemanusiaan" iaitu guru yang mempunyai kualiti seperti suka berseloroh. Berdasarkan kepada Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979). penyayang serta suka akan murid-muridnya. beberapa ciri tingkahlaku berkomunikasi dalam interaksi bilik darjah telah disarankan.3 Ciri-ciri Interaksi Guru dan Pelajar di dalam Bilik Darjah yang berkesan Motivasi pelajar untuk belajar adalah sangat berkaitan dengan sikap. 4. Dr. Elakkan daripada bersikap angkuh atau suka melemparkan kritik yang tidak beralasan Air muka. 1996). Penghargaan dan pujian yang diberikan hendaklah ikhlas dan jujur Sentiasa bersikap positif dan bercakap tentang perkara yang baik dan benar. rancangan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) mula dilaksanakan di semua sekolah rendah di seluruh negara mulai tahun 1983. Sifat ini dapat melahirkan kemesraan antara guru dengan murid Pandai menghargai dan memuji murid-murid. 1984) (dalam Classroom Life. Rancangan KBSR dan KBSM telah digubal dengan menekankan pengajaran yang berpusatkan murid.(Wlodkowski. ganjaran atau pengukuhan positif Abdul Hamid Mahmood. bersikap adil. 1994). 1990 (Prof. banyak menerima tulisan puisi dan lukisan daripada pelajar-pelajar mereka. Sebagai seorang pemimpin di dalam kelas.

) yang menegaskan mengenai kesimpulan di atas ialah : "Sesiapa yang tidak menyayangi kanak-kanak dan tidak menghormati hak orang yang lebih tua maka ia bukan dari golongan kami" (Riwayat Al-Bakhari) "Sesungguhnya Allah menyukai sikap berlemah-lembut dalam semua hal" (Riwayat Al-Bakhari) "Tiga perkara yang boleh mengeratkan persahabatan dengan saudaramu iaitu memberi salam apabila bertemu dengannya dan menyediakan tempat duduknya dalam sesuatu majlis serta panggillah ia dengan nama yang paling disenanginya" (Riwayat Al-Tabrani) 5.w. lemah lembut. hormat menghormati. ragu-ragu. . sabar dan berdisiplin. dinding bilik dan kecacatan tubuh badan Faktor bukan fizikal Seperti peraturan-peraturan yang dilaksanakan dan faktor dalaman diri seseorang atau faktor psikologi seperti rasa takut.a. terutamanya terhadap faktor dalaman diri atau faktor psikologi yang mendatangkan kesan yang sangat negatif terhadap pembelajaran murid serta juga pengajaran guru.0 MENGATASI HALANGAN BERINTERAKSI Persoalan utama kita ialah bagaimanakah halangan-halangan tersebut dapat diatasi. 6. Perhubungan atau komunikasi boleh berlaku secara berkesan apabila interaksi guru dengan murid atau di antara murid sesama murid terjadi dalam suasana yang ramah mesra. Di antara hadis-hadis Rasulullah (Nabi Muhammad s. terdapat juga halangan-halangan yang menyebabkan interaksi bilik darjah tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan iaitu : Faktor fizikal Seperti bangunan. marah.Menggunakan bahasa badan atau gerak geri yang sesuai dalam pengajaran Sentiasa mewujudkan dan mengekalkan hubungan mata semasa bercakap atau berkomunikasi dengan murid Sentiasa mengulang isi-isi penting Sentiasa bertolak ansur dengan murid-murid dalam memberi maklumat atau pengajaran Sentiasa memberi peluang kepada murid-murid untuk mengemukakan soalan atau maklum balas Hasil daripada kajian-kajian yang dilakukan menunjukkan bahawa pengajaran dan pembelajaran yang bermutu dan berkesan boleh dihasilkan apabila perhubungan atau komunikasi bilik darjah berlaku secara berkesan. malu dan sebagainya serta faktor masa.0 HALANGAN-HALANGAN DALAM INTERAKSI BILIK DARJAH Menurut Mohd Amir Sharifudin Hashim (1986). kasih sayang.

menurut Ab. 1992). Dialog-dialog bilik darjah yang kemas dan teratur. Kajian oleh Theodore Coladarci (1991) juga menunjukkan bahawa faktor percakapan dan panggilan murid juga memudahkan berlaku jalinan hubungan dan interaksi guru murid dalam bilik darjah. Dalam sesuatu sesi pengajaran. Rahman Abu Bakar. 1992). 7. sebutan yang tepat. Dengan senyuman. Rahman.(Ab. Di dalam Islam. Rahman Abu Bakar. ternyata bahawa saranan-saranan tersebut ada yang terlalu ideal dan sehingga sekarang tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh kerana kekangan infrastruktur dan tenaga guru. hasil kajian Wlodkowski. dari permulaan hingga penutup. kumpulan dan individu dalam bentuk lembaran kerja. Walaubagaimanapun. 1984 (classroom Life. Sebagai contoh. 'anda' dan sebagainya. 1991) (dalam Rosli Abd. lebih-lebih lagi apabila disusuli dengan sapaan yang bermakna seperti salam atau ucap selamat. ketegangan dapat dikendurkan dan kebuntuan dapat diatasi. 1994). eksperimen dan sebagainya.Sistem KBSR telah mengemukakan beberapa cadangan sebagai garis panduan bagi mengatasi masalah tersebut.0 CADANGAN DARI ASPEK KESEDARAN DAN KESEDIAAN GURU Apa yang penting kepada kita ialah untuk meroboh halangan tersebut dengan memberi perhatian kepada situasi dalam setiap episod sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran. yang diselit dengan unsur-unsur berseloroh serta mesra dapat memurnikan lagi suasana interaksi bilik darjah. berintonasi serta suara yang menarik lebih cepat menerima respon daripada murid. Sebenarnya permulaan bagi sesuatu sesi pengajaran itu berlaku sebaik-baik sahaja guru mula melangkah masuk ke dalam bilik darjah. Rahman Abu Bakar (1992). . (Ab. 'kamu'. Guru yang bercakap dengan penuh bertenaga.1997). dengan sendirinya tabir yang menghalang interaksi guru dengan murid mula tersingkap dan seterusnya mencorak situasi perhubungan guru murid dalam proses pengajaran pembelajaran yang selanjutnya. seperti pengecilan jumlah murid dalam satu bilik darjah. apabila salam atau ucap selamat dilafazkan. 1984)(dalam Classroom Life. Guru yang masuk ke kelas dengan penuh ceria dan senyum . Murid-murid dalam kelas terus memberi perhatian dan mula membuat tanggapan yang tersendiri serta membina sikap tertentu terhadap guru melalui sifat dan perawakan zahir yang diperlihatkan. jelas. kesefahaman dan kemesraan di antara sesama insan kerana salam adalah doa dan harapan yang dirujuk kepada Allah (swt). lebih-lebih lagi apabila diucap dengan tata bahasa yang betul dan tersusun. antaranya ialah : Melalui sistem pengaliran dan pengumpulan murid dengan mengecilkan bilangan murid dalam satu kelas Memperkenalkan kaedah kumpulan mengikut kebolehan Pendekatan individu Menggalakkan penggunaan sumber sebagai media dan aktiviti-aktiviti gerakerja kelas.(Ab. (Wlodkowski. saling memberi dan menjawab salam merupakan satu aspek ibadah yang menjadi faktor kepada hubungan kasih sayang. 1992). manakala doa adalah pendidikan. 1994) mendapati permulaan sesuatu sesi pengajaran adalah detik yang paling penting dalam mencorak situasi pembelajaran seterusnya. ketenangan dan penguatan rohaniah yang berkait mesra dengan fitrah insan itu sendiri (Uthman Muhammady. Begitu juga dengan menyebut nama atau singkatan nama atau panggilan khusus yang selalu diucap oleh keluarga dalam berinteraksi dengan murid lebih bermakna daripada penggunaan ungkapan panggilan umum seperti 'awak'. Rata-rata kebanyakan sekolah terpaksa menempatkan dalam lingkungan 40 orang murid dalam satu darjah. Rahman Abu Bakar. dengan mudah mendapat respon yang positif daripada murid.

Wan Mohd Zahid Mohd Noordin. Kertas Kerja Ikhtisas Guru-Guru agama Islam. Penerbitan Fajar Bakti Sdn. Jurnal Dewan Bahasa. Investigating Classroom Talk. KL. London and Philadepia: The Falmer Press. Terjemahan Dan Huraian Maksud. penggunaan sumber.D. (1996). Edward. Rahman Abu Bakar (1992).. Utusan Melayu. Bhd. aktiviti kumpulan dan lain-lain juga merangsang ke arah mewujudkan interaksi dalam pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Kearah Melahirkan Pengajaran Berkesan. Jurnal Pendidikan Malaysia. bengkel dan seumpamanya. Abdul Hamid Mahmood (Okt. . sekolah. KL. DBP. Journal of Experimental Education. Rosli Abd. Sekolah sebagai institusi sosial bertanggungjawab mewujudkan interaksi sosial dan pembentukan sikap kepimpinan di kalangan pelajar dengan menekankan keberkesanan interaksi di dalam bilik darjah. mengikuti kursus. Ini kerana dalam usaha menyesuaikan diri dalam masyarakat. Pengurusan Bilik darjah: Interaksi Guru-Murid Dalam Bilik darjah. Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Kuala Lumpur. Komunikasi Berkesan Asas Pendidikan Bermutu. satu perkara yang tidak kurang pentingnya bagi mencapai matlamat yang dibincangkan ialah dari aspek kesedaran dan kesediaan guru sendiri dalam beberapa perkara yang disarankan di bawah : Guru benar-benar mengenali serta faham akan masalah setiap orang murid secara individu Guru benar-benar menguasai kurikulum serta kaedah dan teknik pengajaran Guru sentiasa bermuhasabah untuk menilai pengajaran sendiri secara ikhlas setiap masa Guru sentiasa meluaskan pengetahuan dan kemahiran kendirinya melalui pembacaan. rakan sebaya dan media massa..Menurut Ab. Theodore Coladarci (1991). Namun demikian. Ab. Guru dan Perguruan. Pendidikan Di Malaysia 1. Untuk mewujudkan suasana interaksi sosial yang baik. Kuala Lumpur. Jurnal Dewan Bahasa.1990). Kesan Latihan Kemahiran Berkomunikasi Terhadap Konsep Kendiri Pelajar Di Sebuah sekolah Menengah. Mohd Amir Sharifudin Hashim (1986). DBP. DBP. DBP. KPM: Bahagian Agama Islam. pelajar dipengaruhi oleh berbagai-bagai egen sosialisasi termasuk keluarga. . BIBLIOGRAFI Abdullah Yusuf Ali (1991). Rahman (1997). peningkatan taraf akedemik dan profesional dengan melanjutkan pelajaran. guru dan pelajar perlu mengetahui peranan yang sebenarnya yang perlu dimainkan oleh setiap individu. Terjemahan Uthman ElMuhammady. and Westergate (1987). Rahman Abu Bakar (1992) faktor-faktor umum yang lain seperti motivasi. Tan Sri Dr. 4 April 1997. Mok Soon Sang. Ee Ah Meng (1996). Teachers' Sense of Efficacy and Commitment to Teaching. Al Quranul Karim. Gerak Gempur Minda Lahir Pelajar Kritis. Noran Fauziah Yaakob dan Ahmad Mahzan Ayob (1990). seminar. 8. University of Maine.0 KESIMPULAN Maka jelaslah di sini bahawa interaksi antara pelajar dan guru memainkan peranan yang sangat penting di dalam mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menarik.. Pendidikan Di Malaysia. KL. A.

art.art. _ HYPERLINK http://barco.uiuc.Classroom Life : Some Dimensions of Parallel Universes.uiuc.html_.html __http://barco. 1994.edu/arted/clclife. .edu/arted/clclife.