e-L

odg

em

ent

e-In

fo

Melangkah Ke Era

Transaksi Tanpa Kertas

20 08

Laporan Tahunan

w w w .s s m .co m . my

TEMA LAPORAN TAHUNAN SSM 2008:

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
Globalisasi sudah pun menjadi satu realiti bukan lagi hanya ungkapan yang sedap didengar. Semenjak 15 sehingga 20 tahun yang lalu, dunia yang kita pijak ini sudah berkembang dengan pesat. Walaupun ekonomi global sudah wujud berabad lamanya dalam bentuk kolonisma dan juga dunia perdagangan, pelbagai bentuk ekonomi baru telah wujud sama ada dalam bentuk perdagangan bebas, pelaburan tanpa sempadan, penyahkawalseliaan dan penswastaan dalam perniagaan. Dalam ekonomi globalisasi kini, teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) telah menjadi teras utama dalam menjana pertumbuhan dan hasil ekonomi negara. Tanpa sebarang tindakan dan jaringan komunikasi, tidak akan wujud pasaran kewangan dunia begitu juga syarikat tidak dapat merangka strategik dan penjualan produk secara lebih global. ICT merupakan satu keperluan dan asas utama dalam merangsang ekonomi global. Ia merupakan cara terbaik untuk menyebarkan maklumat kepada berjuta orang secara serentak dan tidak terkongkong dengan cara tradisional yang mempunyai limitasi dari segi jarak dan masa. Selain itu ia dapat mewujudkan satu bentuk organisasi dan corak penggendalian operasi yang baru, membentuk satu kepaduan, dan cara baru perkongsian pengalaman. Tambahan pula, internet mempunyai banyak kelebihan selain dari segi – efisensi, murah dan fleksibel. Teras Pertama Rancangan Malaysia Kesembilan ialah mengenalpasti ICT sebagai salah satu tunjang utama dalam pertumbuhan ekonomi Malaysia. Ia menjadi saksi kepada pesatnya pertumbuhan sejak ICT mula diperkenalkan dan menjana perkembangan industri lain di Malaysia. ICT sudah menjadi sebahagian dari agenda nasional yang terkandung dalam Wawasan 2020, Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK9), Belanjawan Negara, pembentukan Cyberjaya dan Putrajaya, Koridor Raya Multimedia (MSC) dan PEMUDAH.

SSM mengakui kepentingan ICT dan sejak itu mula memperbaiki kelemahan serta melihat potensi yang ada untuk mengukuhkan proses kerja dan tanggungjawab di dalam organisasi. Agenda ICT dapat dilihat dalam pelbagai bentuk – projek CBS ROC dan CBS ROB, perkhidmatan e-Info, perkhidmatan e-Lodgement, Pelan Strategik ICT SSM, inisiatif Perkhidmatan Kaunter Bergerak Pendaftaran Perniagaan, Virtual Library, Sistem Pengurusan Kewangan, Sistem Pengurusan Sumber Manusia, e-Enforcement dan lain-lain lagi. SSM komited dalam memperhebatkan usaha ke arah mempertingkatkan sistem penyampaian perkhidmatan awam negara.

KANDUNGAN

Sepintas Lalu Evolusi ICT di SSM Kenyataan Tadbir Urus Korporat dari SSM Mesej Menteri Perutusan Pengerusi Ulasan Sepanjang Tahun KPE Profil Anggota Suruhanjaya Carta Organisasi SSM Profil Pengurusan Eksekutif SSM Imbasan Ekonomi Malaysia 2008 Kesinambungan Melalui Kaedah Elektronik Kerjasama Di Antara SSM dan Pihak-pihak Berkepentingan Hubungan Antarabangsa Mendukung Pendekatan “Penguatkuasaan Seimbang” Pengurusan Organisasi Berhemah dan Kawalselia Dalaman Tanggungjawab Korporat Akademi Latihan SSM (COMTRAC) Analisa Statistik dan Kewangan Penyata Kewangan SSM

2 4 5 9 13 21 28 29 35 41 69 79 85 115 131 135 147 157

Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08

1

Perkhidmatan ini telah diterima dengan meluas dan telah merekodkan pembelian maklumat dari seluruh dunia. Projek ini juga telah melengkapkan ibu pejabat SSM dan pejabat-pejabat cawangan dengan set komputer peribadi. Perkhidmatan ini membolehkan pembelian profil korporat syarikat dan perniagaan melalui internet dan ianya boleh diakses pada bila-bila masa. Apabila fungsi perniagaan SSM berkomputer berfungsi sepenuhnya. Projek Migrasi ICT telah dilaksanakan pada bulan Mei 2005 dengan pelancaran Sistem CBS. iaitu sebelum penubuhan SSM pada 16 April 2002. 2 . Dengan kerjasama pembekal perkhidmatannya. SSM kemudian beralih kepada usaha untuk mempertingkatkan sistem penyampaiannya untuk maklumat korporat dan maklumat perniagaan. Pada ketika itu. SSM pada Julai 2006 telah berjaya melancarkan perkhidmatan SSM e-Info. Transformasi utama bagi infrastruktur ICT SSM bermula dengan Projek Migrasi ICT yang telah bermula pada tahun 2002. Sistem SMROC dan SMROB yang berasaskan sistem kerangka utama (mainframe) digunakan untuk memproses dan menyimpan maklumat syarikat dan perniagaan. Sistem baru ini dikenali dengan nama Company and Business System (CBS).Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 Sepintas Lalu EVOLUSI ICT DI SSM Evolusi ICT di Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) telah bermula semasa era Pendaftar Syarikat (ROC) dan Pendaftar Perniagaan (ROB). Dokumen-dokumen syarikat yang telah diserahsimpan dengan SSM telah diimbas dan disimpan dalam bentuk imej digital menggunakan Sistem Pengurusan Imej Digital Bersepadu (IDAMAN). Turut dipertingkatkan ialah aplikasi kegunaan harian SSM dan aplikasi keselamatan seperti emel dan peranti keselamatan. Projek ini melibatkan perubahan yang besar kepada infrastruktur ICT di SSM dimana sistem berasaskan kerangka utama telah digantikan dengan sebuah sistem terbuka dan berasaskan web. peralatan rangkaian dan lain-lain perkakasan komputer seperti mesin pencetak dan pengimbas.

Beberapa inisiatif baru sedang dalam proses kajian dan pembangunan.Pada bulan Mac 2007. antaranya termasuk peralihan daripada transaksi berasaskan borang kepada transaksi tanpa borang. Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 3 . SSM telah juga mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan lagi operasi dalamannya. automasi untuk kelulusan secara dalam talian. disamping sentiasa mencari idea-idea baru untuk meningkatkan penggunaan ICT dalam fungsi-fungsi hariannya. Sistem ini telah dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. Fasa pertama telah dilaksanakan pada bulan Mei 2007 dan ianya telah membolehkan pendaftaran dan pembaharuan maklumat secara dalam talian bagi perniagaan. SSM telah menambahbaik laman webnya untuk membolehkan lebih banyak maklumat disebarkan. penyediaan maklumat bagi syarikat and perniagaan secara lebih cepat dan memperbaiki masa transaksi untuk e-Info dan perkhidmatan-perkhidmatan e-Lodgement. Fasa kedua pula dilaksanakan pada bulan November 2007 yang mana telah membolehkan serahsimpan dokumen-dokumen terpilih bagi syarikat secara dalam talian seperti pemerbadanan syarikat and serahsimpan Penyata Tahunan. Untuk meningkatkan lagi sistem penyampaian perkhidmatannya kepada awam. Jabatan Perdana Menteri bermula bulan Disember 2006 bagi membangunkan satu sistem pemfailan dokumen dalam talian yang dipanggil Perkhidmatan e-Lodgement SSM. SSM telah bekerjasama dengan Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan (MAMPU). Perkhidmatan e-Lodgement telah dilancarkan dengan rasmi oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna pada 22 Januari 2008. Beberapa ciri interaktif telah diperkenalkan untuk memudahkan orang ramai menggunakan laman web ini. Antara inisiatif yang telah dilakukan ialah penggunaan Sistem Pengurusan Sumber Manusia (HRMS) dan Sistem Pengurusan Kewangan (FMS). SSM secara berterusan mengambil langkah-langkah untuk menambahbaik aplikasi-aplikasi ICT yang sedia ada. Kedua-dua sistem ini telah digunakan sepenuhnya pada tahun 2006 dan ini telah menampakkan kesan dengan peningkatan kecekapan pengurusan modal insan dan kewangan SSM.

SSM memainkan peranan yang penting dalam menyuburkan amalan tadbir urus korporat yang baik. mengadakan Mesyuarat tahunan dan memfailkan penyata tahunan (bersamaan dengan akaun yang telah diaudit) bukan merupakan kesalahan teknikal sahaja malah juga merupakan pelanggaran prinsip tadbir urus korporat yang amat asas dan penting. memelihara kepentingan pihak-pihak berkepentingan atau menyelesaikan isu-isu tadbir urus korporat yang lebih penting. kegagalan Syarikat untuk mengaudit akaun. harta intelektual dan sebagainya diuruskan oleh organisasi-organisasi tertentu. Ini dilakukan melalui pengurusan dan penguatkuasaan peruntukan tadbir urus korporat yang menjadi asas dalam Akta Syarikat 1965.” (Laporan Jawatankuasa Kewangan Tertinggi mengenai Tadbir Urus Korporat Februari 1999) 4 SSM berpendapat bahawa pengurusan tadbir urus korporat yang baik di negara ini bukan sahaja bertanggungjawab terhadap satu pengawalselia sahaja.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 KENYATAAN TADBIR URUS KORPORAT DARI SSM Tadbir Urus Korporat di Malaysia boleh didefinasikan sebagai: “…………proses dan struktur yang digunakan untuk mengawal perniagaan dan hal-ehwal Syarikat tersebut untuk memantapkan kemajuan perniagaan dan tanggungjawab korporat dengan tujuan muktamad untuk merealisasikan nilai jangkamasa panjang pemegang saham sambil mengambil maklum kepentingan pemegang saham yang lain. Bertentangan dengan tanggapan umum. . Walaupun tadbir urus korporat generik ditadbir oleh SSM. pemahaman dan pengetahuan bukan sahaja dikalangan pengawalselia-pengawalselia malah juga dalam komuniti korporat. Sebagai sebuah agensi yang bertanggungjawab untuk pemerbadanan syarikat. Pematuhan ke atas amalan tadbir urus korporat yang asas akan memastikan pengekalan korporat. bidang khusus seperti perbankan. Kunci yang efektif untuk pengurusan tadbir urus korporat adalah seperti kerjasama. pasaran modal.

>> MESEJ MENTERI men .

pemborongan dan peruncitan. Kekalutan ini tidak memberi impak yang mendalam kepada Malaysia kerana ia tidak secara langsung terdedah kepada pasaran Amerika Syarikat. kewangan.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 6 MESEJ MENTERI Dato’ Shahrir Abdul Samad Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Tahun 2008 merupakan satu lagi tahun yang memberangsangkan bagi Malaysia setelah mencatatkan pertumbuhan GDP tahunan sebanyak 4. Dalam usaha untuk . Taiwan dan New Zealand. sektor ini masih berupaya mengekalkan pertumbuhannya sebanyak 7. Kesatuan Eropah. insuran. Jepun.7% pada 2007) walaupun kelembapan ekonomi global hingga ke penghujung tahun. tetapi jika faktor luaran terus merosot. komunikasi.6% walaupun keadaan ekonomi global membimbangkan yang turut melibatkan negaranegara yang maju dari segi ekonominya seperti Amerika Syarikat. Kegawatan ekonomi sekarang yang berpunca daripada krisis pinjaman sub-prima yang melanda ekonomi Amerika Syarikat telah mengakibatkan krisis ekonomi global.2% (berbanding 9. sistem perbankan yang jitu serta simpanan rizab asing yang tinggi. ini akan memberi kesan yang buruk ke atas ekonomi domestik pada tahun 2009. Walaupun teras asas ekonomi negara kukuh dengan penggunaan domestik. Singapura. sektor pembuatan yang berorientasikan eksport. Prestasi sektor perkhidmatan yang luas diperkukuhkan melalui perkhidmatan perniagaan. Pada tahun 2008. terutamanya. Permintaan domestik terutamanya pertumbuhan dalam sektor perkhidmatan merupakan kunci pemacu ekonomi negara sejak sekian lama dan tahun 2008 tidak terkecuali.

Dalam mengharungi keadaan ekonomi yang tidak menentu seperti yang diramalkan pada tahun 2009. mendaftarkan perniagaan dan menyerah simpan dokumen berkanun melalui kaedah yang cepat dan berkesan. penurunan signifikan dalam aspek masa yang diambil untuk memperbadankan syarikat dan pendaftaran perniagaan telah menyumbang kepada penambahbaikkan dalam kedudukan di persada antarabangsa. ketika inflasi berada di puncak ekoran daripada kenaikan harga minyak. Ini terbukti melalui pertumbuhan sebanyak 5. Kerajaan telah memperkenalkan langkah-langkah kitaran pada tahun-tahun terdahulu untuk pemulihan ekonomi domestik. Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 7 . Semasa kegawatan ekonomi. pengangkutan awam dan penyelenggaraan infrastruktur sedia ada. Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) di bawah mandat Kementerian Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna telah memberi sumbangan yang signifikan dalam mempromosikan pelaburan domestik dengan menyediakan satu persekitaran ekonomi yang kondusif bagi memantapkan aktiviti ekonomi tahun 2008 ini. perkhidmatan e-Lodgement merupakan satu testimoni kesungguhan dan komitmen SSM untuk menyediakan perkhidmatan yang berkualiti tinggi selaras dengan hasratnya untuk menjadi sebuah pusat kecemerlangan. adalah penting untuk menyediakan pelan tindakan bagi merangsang semula ekonomi dengan menarik lebih banyak pelaburan domestik mahupun asing. Secara ringkasnya.4% bagi jumlah pemerbadanan syarikat dan pendaftaran perniagaan dengan mengambilkira keadaan ketidaktentuan ekonomi global. Ini adalah tambahan kepada projek-projek yang sedang dilaksanakan di bawah Pelan Malaysia Kesembilan (2006-2010). Dana tambahan ini akan digunakan untuk projek perumahan.MESEJ MENTERI (sambungan) mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan mengelakkan negara ini daripada terjerumus ke dalam kemelesetan ekonomi. Satu lagi inisiatif utama termasuklah pengurangan caruman pekerja (EPF) sebanyak 3% yang merupakan satu pendekatan untuk meningkatkan pendapatan boleh guna para pengguna. Saya berasa amat gembira dengan pengiktirafan Malaysia di tangga kedua belas bagi kategori pemudahan menjalankan perniagaan dalam penerbitan tahunan Bank Dunia ‘Doing Business 2009’. kebanyakan negara telah meningkatkan kadar faedah untuk memerangi inflasi. kebanyakan syarikat akan membuat keputusan untuk mengurangkan tenaga kerja. Oleh itu. telah memberi kemudahan alternatif kepada masyarakat perniagaan untuk memperbadankan syarikat. Pengenalan perkhidmatan e-Lodgement pada tahun 2008. Ini termasuk pengumuman pakej rangsangan ekonomi bernilai RM7 billion untuk pelaksanaan pelbagai projek pada tahun hadapan. penangguhan pelaburan baru atau mengambil langkah penjimatan kos yang mengakibatkan kemerosotan permintaan dan keyakinan dari pelanggan. Semua langkah-langkah ini bertujuan untuk mengekalkan penggunaan domestik yang sedia ada serta meringankan kesan impak luaran ke atas Malaysia. pada suku pertama tahun ini. Keadaan ini akan meminimumkan kesan kepada impak masalah sosial ekonomi kerana pelaburan yang banyak akan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan untuk memulihkan ekonomi sesebuah negara. Walaubagaimanapun. Juga. Bank Negara Malaysia telah mengambil pendekatan tidak konvensional dengan tidak meningkatkan kadar faedah dalam usaha untuk mengurangkan beban kewangan para peminjam pada masa tersebut. Sebelum ini Malaysia berada di tangga ke dua puluh lima daripada 181 ekonomi antarabangsa. Menurut laporan tersebut.2% dan 7. Tindakan sebegini akan menyebabkan pembuangan dan pemberhentian pekerja yang akan meruncingkan lagi keadaan ekonomi yang bukan sahaja boleh menyebabkan kegagalan fungsi institusi perbankan malah turut mengurangkan pertumbuhan penggunaan domestik yang akhirnya akan menyebabkan lebih banyak orang kehilangan pekerjaan. pendidikan.

Seiring dengan semangat bingkas dan daya ketahanan yang tinggi. SSM akan terus bersinar dan mengorak langkah untuk menggapai kecemerlangan. Saya amat yakin di bawah pimpinan Datuk Abdul Karim Abdul Jalil. Laporan Akhir ini merupakan satu usaha CLRC selama empat tahun untuk menyemak semula Akta Syarikat 1965 secara komprehensif dan menyeluruh untuk merumus satu kerangka undang-undang korporat yang moden lagi dinamik bagi kurun ke 21. Ketua Pegawai Eksekutif SSM dan barisan tenaga kerja yang bersatu. kita akan sama-sama mengharungi kegawatan ekonomi global. Pelaksanaan syor-syor di dalam Laporan Akhir ini bakal memastikan kerangka undangundang korporat di Malaysia tetap komprehensif seiring dengan perubahan persekitaran ekonomi. Malaysia dijangka mencapai pertumbuhan GDP yang rendah pada tahun hadapan tetapi negara ini sudah bersedia menghadapi cabaran itu untuk mengelakkan daripada terjerumus ke dalam kemelesetan ekonomi. Dato’ Shahrir Abdul Samad Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna 16 Februari 2009 .Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 MESEJ MENTERI (sambungan) Tahun 2008 juga menyaksikan pelancaran Laporan Akhir Jawatankuasa Semakan Semula Undang-undang Korporat (CLRC). dalam tahun yang penuh cabaran ini. 8 Memandangkan keadaan luaran persekitaran ekonomi semakin meruncing. negara bakal mengalami cabaran yang besar pada tahun 2009.

>> PERUTUSAN PENGERUSI peng .

Walaupun tahap ketidaktentuan meningkat dalam pasaran kewangan sedunia dan persekitaran perniagaan. kecekapan kakitangan.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 PERUTUSAN 10 PENGERUSI Dato’ Mohd Zain Mohd Dom Pengerusi Suruhanjaya Syarikat Malaysia Assalamua’laikum Warahmatullah. Suruhanjaya Syarikat Malaysia telah terbukti sebagai sebuah organisasi yang berdaya saing. pematuhan dan penguatkuasaan serta produk dan perkhidmatan. Mengakui peranan yang dimainkan oleh ICT adalah sebagai kunci menyediakan perkhidmatan yang terbaik kepada orang awam. Sejak dilaksanakan inisiatif ini di dalam pelbagai perspektif yang melibatkan prosidur dan proses. SSM terus komited untuk mempertingkatkan penyampaian sistem perkhidmatan awam melalui pelaksanaan Pelan Strategik ICTnya secara progresif. Sepanjang tahun 2008. dan mencapai kejayaan sepanjang tahun selain memenuhi kehendak mandat berkanun. Tahun 2008 bermula dengan penuh semangat keghairahan dan keyakinan yang tinggi. . akhirnya menjadi ketidaktentuan menggambarkan sentimen untuk tahun 2009. SSM telah melabur dari segi dana kewangan dan sumber manusia yang mencukupi untuk mempertingkatkan kecekapan organisasi dan operasi.

Inisiatif ini adalah penting ke arah mengurangkan risiko penipuan dalam talian dan kecurian identiti. SSM telah menunjukkan kemajuan dari proses pendaftaran berorientasikan kertas kepada pengaliran data secara elektronik. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Pada tahun 2008 terdapat peningkatan yang ketara bagi pemfailan dokumen secara elektronik iaitu daripada 37. Perkhidmatan e-Lodgement dibangunkan sebagai maklumbalas ke atas keperluan yang dilaungkan oleh komuniti perniagaan secara umum. Saya berasa amat gembira dengan pencapaian terbaik SSM ini di mana kejayaan ini dikecapi dengan kerjasama kedua-dua pihak iaitu SSM dengan Malaysian Administrative Modernization and Management Planning Unit (MAMPU). Menjadi harapan saya agar perkhidmatan e-Ldogement yang dibangunkan ini akan diterima sepenuhnya oleh komuniti perniagaan. Untuk mempermudahkan lagi penggunaannya. Melalui perkhidmatan e-Lodgement. Tempoh penggunaan sepenuhnya bermula pada 22 Januari 2008 dan SSM e-Lodgement telah dirasmikan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna menjadi permulaan baru korporat di Malaysia.981 tahun 2008.PERUTUSAN PENGERUSI (sambungan) Antara inisiatif ICT yang diambil ialah pelaksanaan perkhidmatan elektronik. sama ada melalui penfailan dokumen atau pencarian maklumat. menambahbaik ciri-ciri keselamatan. Kini SSM telah memulakan projek memperbaiki aspek-aspek keselamatan dan mengatasi pelbagai halangan teknikal kecil yang selalunya wujud disebabkan oleh penggunaan sistem baru bagi menghasilkan perkhidmatan e-Lodgement yang sempurna. Ianya telah merealisasikan harapan Kerajaan Malaysia dalam menggabungkan agensi-agensi kerajaan seluruh dunia dalam menghasilkan kemudahan serahsimpan fail secara elektronik. Ini bermakna secara rasminya SSM merupakan badan e-Government yang pertama menyediakan perkhidmatan di Malaysia dengan membenarkan orang ramai mengemukakan dokumen serta pembayaran secara dalam talian. Sejumlah 30. Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 11 . Marilah bersama-sama membawa paradigma baru ini di dalam menguruskan perniagaan di Malaysia. kita sedar bahawa perubahan ini memerlukan kaedah baru yang jelas dalam memberikan perkhidmatan kepada pelanggan. Bagi dokumen-dokumen yang diserahsimpan secara elektronik. kos yang rendah dan fungsi-fungsi tambahan perkhidmatan elektronik merupakan sumbangan SSM kepada agenda kerajaan dalam menjadikan Malaysia sebagai negara mesra perniagaan dengan memperbaiki sistem penyampaian kerajaan. E-Lodgement memerlukan komitmen sepenuhnya dari orang awam untuk menggunakan perkhidmatan ini setelah ia dilancarkan. SSM bekerjasama dengan agensi kerajaan yang lain dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan mengetengahkan isu-isu juga mengambilkira cadangan-cadangan dalam membangunkan mekanisma anti-fraud. Ini merupakan satu pencapaian yang boleh dibanggakan oleh SSM.437 perniagaan baru telah didaftarkan secara dalam talian sementara sejumlah 917 buah syarikat telah ditubuhkan melalui perkhidmatan e-Lodgement ini. Apabila merenung ke hadapan. kebarangkalian kesalahan kemasukan data oleh SSM dapat dihapuskan. Kerajaan responsif terhadap pelbagai permintaan dan cadangan orang awam. SSM secara rasminya telah melancarkan perkhidmatan e-Lodgement dengan tempoh ujian pada bulan Mei 2007 dengan perkhidmatan yang ditawarkan berkenaan perniagaan. Dalam hal ini.025 pada tahun 2007 kepada 120. Ia bukan mudah seperti menukar atau menambah produk atau perkhidmatan baru. E-Lodgement juga menambahbaik integriti rekod-rekod syarikat kerana data dimasukkan secara langsung oleh pihak yang berkepentingan. Perkhidmatan e-Lodgement mengandungi banyak faedah dalam jangka masa panjang kepada pihak-pihak yang berkepentingan khususnya dan negara amnya. dengan itu tiada lagi keperluan data dimasukkan oleh pihak SSM. Kerajaan berupaya mempermudahkan urusniaga perniagaan harian dengan menawarkan perkhidmatan secara 24/7 yang melampaui batasan keupayaan lokasi-lokasi kaunter yang sedia ada.

program latihan dan seminar-seminar yang telah menarik ratusan peserta dari komuniti perniagaan seperti setiausaha-setiausaha syarikat. bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan dalam memberi perkhidmatan yang lebih banyak kepada orang awam serta menyediakan perkhidmatan yang cekap kepada pengguna. COMTRAC telah menjalankan pelbagai kursus-kursus.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 PERUTUSAN PENGERUSI (sambungan) Dalam kata lain. Sebagai contoh. Pengurusan kewangan yang cekap sejak beberapa tahun kebelakangan ini telah menjadikan kita di tahap cemerlang dalam menghadapi cabaran-cabaran pada 2008 dan akan datang. pihak pengurusan dan juga ahli-ahli dari kalangan orang awam dan pelajar.521 pemeriksaan telah dijalankan berbanding sebanyak 462. metodologi pemeriksaan pangkalan data telah diperkenalkan pada tahun 2007 diteruskan dengan gigih menghasilkan sebanyak 590. SSM telah meneruskan peranannya dalam memperbaiki rangka kerja pentadbiran urus korporat negara dengan pelbagai inisiatif penguatkuasaan seperti penyiasatan dan pemeriksaan. Dato’ Mohd Zain Mohd Dom Pengerusi Suruhanjaya Syarikat Malaysia 11 Februari 2009 . pengarah-pengarah. memperkenalkan perkhidmatan elektronik. menstruktur semula organisasi. pendekatan ‘Penguatkuasaan Seimbang’ yang diperkenalkan oleh SSM dapat memberi dimensi baru kepada penguatkuasan undang-undang korporat dan mewakili generasi akan datang dalam pendekatan penguatkuasaan ke arah menguruskan dan menguatkuasa undang-undang dan peraturan SSM. Saya berharap. Dengan memperkenalkan dua (2) Nota Amalan pada tahun sebelumnya bertujuan memastikan pematuhan kepada keperluan-keperluan asas pentadbiran urus korporat iaitu serahsimpan penyata tahunan bersama-sama dengan akaun yang telah diaudit. Sehingga hari ini. Perkembangan drastik SSM adalah hasil dari gabungan mantap kumpulan pengurusan.451 pada tahun 2006. 12 Pendekatan penguatkuasaan oleh SSM (COMTRAC) memerlukan pendidikan kukuh melalui program-program kesedaran yang diterajui oleh Akademi Latihan SSM yang boleh dikatakan agak baru tetapi cukup bersemangat dan memberi kesan. Kita mempunyai harapan dan agenda cabaran seperti: melaksanakan perundangan baru. Kita harus maju ke hadapan sekiranya ingin menterjemahkan visi dan mengekalkan reputasi sebagai penyampai perkhidmatan awam yang cemerlang. komitmen tenaga kerja juga sokongan dari ahli-ahli dari komuniti perniagaan.

an sepanjang >> ULASAN SEPANJANG TAHUN KPE tahun .

Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 ULASAN 14 SEPANJANG TAHUN KPE Datuk Abdul Karim Abdul Jalil Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Syarikat Malaysia Assalamu’alaikum dan Salam Sejahtera. Tahun 2008 merupakan satu tahun yang penting bagi SSM kerana ia merupakan tahun terakhir pelaksanaan Pelan Hala Tuju Strategik Pertama 2004-2008 (PHS I). Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2001. . Kita sekarang berada di fasa terakhir dalam merangka Pelan Hala Tuju Strategik Kedua 2009-2013 (PHS II) yang akan memberikan satu lagi pelan hala tuju organisasi untuk lima tahun akan datang. Sepanjang tempoh lima tahun tersebut. Kita sudah melangkah ke tahun 2009 dan dengan kesempatan ini saya ingin mengimbas kembali aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan sepanjang 2008 serta berkongsi pandangan mengenai masa hadapan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) pada tahun 2009. PHS II akan dilengkapi dengan wawasan yang baru dan objektif-objektif yang strategik ke arah memenuhi kehendak mandat berkanun yang diperuntukan di bawah seksyen 17. banyak perkara telah berlaku dan saya amat berbangga untuk menyatakan bahawa SSM telah mampu melaksanakan majoriti projek-projek serta pelan tindakan yang disasarkan dalam (PHS I).

Secara tidak langsung. pra-bayar dan debit secara terus dari pelbagai akaun bank. Saya percaya bahawa e-Lodgement akan membolehkan Negara kita meningkatkan daya saing di peringkat antarabangsa. peranan ICT dan fungsi Bahagian ICT telah berubah secara nyata. meningkatkan kelajuan transaksi dalam talian. SSM juga telah memainkan peranan yang proaktif dalam memperkenalkan serta menerangkan kedua-dua inisiatif ini kepada wakil-wakil daripada Bank Dunia. Salah satu kaedah yang sedang dibangunkan ialah ‘Corporate Secretarial Integration Sistem’ (CSI). Ianya termasuk kerja-kerja persediaan seperti penubuhan ‘ICT Governance Council’ dan ‘ISP Delivery Office’. Tahun lepas merupakan tahun bermulanya Pelan Strategik Teknologi Maklumat dan Komunikasi atau ‘Information and Communications Technology Strategic Plan’ (ISP) untuk jangkamasa lima tahun bagi menyelaraskan kesemua inisiatif teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) SSM bagi menampung keperluan organisasi dan juga memenuhi harapan dan kehendak pihak-pihak berkepentingan. Perkhidmatan e-Lodgement membolehkan tugas-tugas yang sebelum ini dilakukan secara manual. dilaksanakan melalui kepintaran komputer. di mana SSM telah memainkan peranan yang penting dalam pelaksanaan perniagaan dengan memperkenalkan piagam pelanggan yang baru serta perkhidmatan e-Lodgement. tugas-tugas lain yang dijalankan termasuklah mengenalpasti pemilik atau peneraju inisiatif . Menurut laporan Bank Dunia perubahan kedudukan ini dipengaruhi oleh dua faktor . di mana kedudukan Malaysia di peringkat antarabangsa dalam konteks kemudahan untuk menjalankan perniagaan telah meningkat pada tahun 2008 di mana Malaysia berkedudukan tempat kedua puluh pada tahun 2008 berbanding kedudukan kedua puluh lima pada 2007. mempermudahkan kemasukkan data dan mempertingkatkan aspek keselamatan e-Lodgement. Selain itu. ‘business process re-engineering’. Ini telahpun terbukti di dalam “Doing Business 2009” Bank Dunia. Selain daripada PHS II. ISP akan membolehkan SSM mengaplikasikan ICT secara strategik dalam urusan seharian ke arah memperkasakan sistem penyampaian awam. pelbagai inisiatif telah diambil untuk memberikan SSM asas yang kukuh ke arah pelaksanaan pelbagai projek dan inisiatif yang telah dikenalpasti dalam ISP. Objektif pembangunan ISP ini adalah untuk memastikan bahawa terdapat satu set hala tuju dan panduan strategik bagi tujuan pembangunan dan pengaplikasian ICT di dalam organisasi. ISP juga merupakan bahagian penting dalam hala tuju SSM yang berhasrat untuk menjadi pendaftar berkelas dunia. kemuncak kepada segala perancangan dan pembangunan sistem yang dibuat. Hampir kesemua inisiatif yang dijalankan mempunyai hubungkait dengan ICT sama ada secara langsung atau tidak langsung. pengenalan prosidur standard operasi asas ICT untuk semua cawangan SSM dan mengenalpasti projek-projek penting yang akan dijalankan pada tahun 2009. SSM telah lama merancang untuk memperkenalkan perkhidmatan pemfailan dalam talian kepada masyarakat. menubuhkan syarikat dan juga menyerahsimpan dokumen-dokumen berkanun. Saya percaya ini hanyalah satu permulaan. pada tahun 2008. Ini dapat mengurangkan masa yang diambil untuk melakukan pelbagai proses dalam mendaftarkan perniagaan. Pembangunan e-Lodgement adalah penting memandangkan ianya memperkasakan sistem penyampaian awam SSM dengan menyediakan saluran alternatif bagi menjalankan transaksi dengan SSM. Akhirnya.pembayaran cukai dan pelaksanaan perniagaan. Usaha SSM tidak terhenti di sini sahaja tetapi SSM akan terus memperbaiki perkhidmatan e-Lodgement yang ditawarkan sebagai sebahagian daripada usaha untuk memperkasakan sistem penyampaian awam. Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 15 . Sepanjang tahun 2008 dan sebelum permulaan tahun pertama ISP pada tahun 2009. ICT dan Bahagian ICT di SSM telah berkembang di mana sebelum ini peranan yang dimainkan adalah peranan sokongan tetapi kini peranan yang dimainkan adalah sebagai pemangkin. SSM amat berbangga dengan hakikat bahawa perkhidmatan e-Lodgement merupakan perkhidmatan pertama yang seumpamanya yang menggunakan kaedah pembayaran dalam talian yang pelbagai seperti kad kredit. perkhidmatan SSM e-Lodgement telah dilancarkan secara rasmi pada 22 Januari 2008. Aspek-aspek lain yang sedang diteliti termasuk proses secara automasi. Idea di sebalik pengenalan CSI adalah untuk membolehkan perisian firma setiausaha syarikat disatukan secara terus dengan sistem SSM.ULASAN SEPANJANG TAHUN KPE (sambungan) Tahun 2008 boleh digambarkan sebagai tahun ICT bagi SSM.

Bagi kebanyakan orang. SSM faham akan cabaran yang menjelma berhubung keperluan untuk mengubah budaya masyarakat yang lebih cenderung untuk berurusan di kaunter. Menurut kamus perniagaan. Selangor dan Negeri Sembilan. Oleh itu. Jika dilihat dalam konteks e-Lodgement dan e-Info. ia akan menjadi satu titik permulaan. SSM telah memulakan program kesedaran di seluruh negara secara besar-besaran bersama dengan badan-badan profesional. akan memperlihatkan penutupan kaunter-kaunter bekalan maklumat secara menyeluruh di Ibu Pejabat. Masih lagi mengenai ICT. E-Lodgement dan e-Info merupakan dua perkhidmatan yang baru diperkenalkan. Ini kerana e-Lodgement akan memberi manfaat kepada komuniti perniagaan dan negara untuk jangkamasa panjang. ia akan dilaksanakan di cawangan-cawangan lain di seluruh Malaysia. Pada masa hadapan. Untuk mendorong orang awam menerima satu anjakan paradigma yang baru bukanlah mudah tetapi saya percaya bahawa dengan memperkenalkan e-Lodgement. Selain daripada promosi secara kovensional melalui seminar. SSM akan terus mempelbagaikan produk e-Info untuk memenuhi keperluan semasa dan kehendak pelanggan. ‘SSM e-Info Images’ dan ‘SSM e-Info Mobile Service’. kecekapan dalam perniagaan bermaksud mendapat keuntungan melalui pengurangan kos perbelanjaan. India. saya rasa berbesar hati untuk memaklumkan bahawa sejak perkhidmatan e-Info diperkenalkan pada tahun 2006. kadar penggunaan internet dan penepuan jalur lebar. Pendorong kepada semua inisiatif perkhidmatan dalam talian SSM (terutamanya e-Lodgement dan e-Info) adalah untuk mencapai kecekapan dalam perniagaan. kos tradisional yang selalu melibatkan ‘runner’/orang tengah akan dapat dihapuskan. Mengikut rekod. China dan Jerman. Hong Kong. dewan-dewan perniagaan. Kos-kos lain yang kebanyakan orang terlepas pandang adalah bayaran tempat letak kereta. Produk-produk terbitan lain yang turut diperkenalkan adalah ‘e-Info Financial Comparison’. Namun begitu. SSM telah melancarkan berberapa produk terbitan baru di bawah perkhidmatan e-Info. Selangor dan Negeri Sembilan. Kiosk e-Info telah disediakan bersama dengan “cyber guide” bagi membantu orang awam mendapatkan maklumat melalui perkhidmatan e-Info. sambutan yang diterima semakin meningkat dan pelanggan-pelanggan e-Info semakin meluas dan turut merangkumi pelanggan-pelanggan dari negara asing seperti Singapura. Australia.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 ULASAN SEPANJANG TAHUN KPE (sambungan) Untuk memastikan kejayaan perkhidmatan e-Lodgement. SSM akan terus berhubung dengan komuniti perniagaan. Adalah penting bagi orang awam untuk mempunyai kesedaran dan pengetahuan mengenai perkhidmatan e-Lodgement ini memandangkan ianya diperkenalkan untuk faedah orang awam juga. Amerika Syarikat. kesedaran awam juga telah ditingkatkan dengan memperkenalkan kiosk e-Lodgement dan “cyber guide” di Ibu Pejabat SSM. Perkhidmatan yang baru diperkenalkan adalah seperti ‘SSM e-Info Charges’. “Cyber Guide” 16 ditugaskan untuk mengajar masyarakat bagaimana untuk menggunakan perkhidmatan e-Lodgement. SSM sedar dan faham bahawa sambutan terhadap perkhidmatan e-Lodgement bukan sahaja bergantung kepada tahap kesedaran orang awam tetapi ia juga bergantung kepada beberapa faktor luaran seperti kadar celik internet. jumlah transaksi untuk 2008 telah meningkat sebanyak 97% berbanding tahun sebelumnya. penggunaan petrol dan penyelenggaraan . setiausaha syarikat. Jika projek ini berjaya. persatuan-persatuan perniagaan dan juga agensi-agensi kerajaan. Tahun 2008 turut memperlihatkan pelaksanaan penutupan berperingkat-peringkat kaunter bekalan maklumat di Ibu Pejabat. menjalankan transaksi melalui internet melambangkan satu bentuk anjakan paradigma. Projek ini adalah sebahagian daripada inisiatif SSM untuk menggalakkan orang ramai untuk menggunakan perkhidmatan dalam talian bagi membeli maklumat korporat dan perniagaan. Jepun. Dalam menangani kekangan ini. agensi Kerajaan yang berkaitan dan masyarakat amnya untuk meningkatkan kadar penggunaan dan sambutan terhadap perkhidmatan e-Lodgement. United Kingdom. ‘e-Info Business Termination Letter’ dan ‘e-Info Company Watch’ yang terdiri daripada tiga sub-terbitan. Pada tahun lepas. Filipina. Fasa kedua bagi projek ini yang dijangka akan dilaksanakan pada tahun 2009.

sekali lagi membawa kepada isu sesebuah syarikat itu mempunyai kelebihan ke atas syarikat pesaing yang lain. Sistem e-Enforcement ini membolehkan pegawai-pegawai pemantauan SSM melakukan pemeriksaan maklumat di lokasi dan pemeriksaan maklumat terkini disamping melakukan pengeluaran dan pencetakan notis-notis pemeriksaan di lokasi. Pada masa ini. ianya boleh melibatkan isu kekalnya sesuatu perniagaan itu. Bagi kebanyakan orang yang terlibat dalam sesuatu perniagaan ‘masa itu emas’. Projek ulung ini telah pun dimulakan di Lembah Klang dan bakal diperluaskan ke segenap tanah air pada tahun 2009. inisiatif e-Enforcement ini akan diluaskan kepada setiausaha syarikat dan juruaudit. Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 17 . Bagi pelaksanaan perniagaan secara strategik. Dengan melakukan transaksi melalui e-Lodgement dan e-Info. Pada tahun 2008. Konsep rundingan awam yang diadakan juga yang pertama diperkenalkan telah mendapat pelbagai pandangan daripada pemain industri tentang bagaimana kerangka Akta Syarikat 1965 dapat diperbaiki. Kajian yang dijalankan oleh CLRC merupakan suatu yang bersejarah dimana buat pertama kalinya. Bayangkan kelebihan yang bakal dimiliki dengan keupayaan untuk mencapai satu keputusan perniagaan melalui pemerolehan maklumat korporat atau perniagaan dengan lebih pantas jika dibandingkan dengan syarikat-syarikat pesaing yang lain. komuniti perniagaan tidak perlu lagi datang ke pejabat SSM. Melihat kepada bentuk pindaan yang agak meluas. Pelbagai inisiatif lain untuk menerapkan unsur ICT ke dalam fungsi dalaman SSM telah diperkenalkan. ‘V-Library’ dan ‘e-Payslip’. Begitu juga dengan keperluan untuk transaksi perniagaan tertentu dilaksanakan melalui ‘special purpose vehicle’ (SPV). Kajian yang dibuat ke atas Akta Syarikat 1965 membolehkan sistem perusahaan moden diperkenalkan yang akan dapat memperkasakan peraturan-peraturan yang relevan berhubung struktur tadbir urus dan mekanisma dalaman sesebuah syarikat yang seterusnya akan dapat mempertingkatkan kesan tadbir urus sebuah syarikat secara menyeluruh. Ini termasuk ‘Financial Management Sistem’ (FMS). Proses penubuhan yang pantas bermakna kadar transaksi perniagaan yang lebih cepat. SSM telah memperkenalkan sistem e-Enforcement untuk mempertingkatkan keupayaan dalam pemantauan dan pengawasan terhadap perniagaan dan syarikat. menjadi orang yang pertama yang mengambil tindakan akan memberikan perbezaan yang besar. serta menunggu pemprosesan secara manual dilakukan. sebelum sesuatu transaksi itu selesai secara keseluruhan. Inisiatif yang dijalankan oleh SSM pada tahun lepas bukan sahaja melibatkan perkasaan sistem penyampaian awam kepada pihak-pihak berkepentingan luaran. penguatkuasaan dan denda. insolvensi. Pada masa hadapan. Bagi kebanyakan orang. Selain daripada kemajuan dalam bidang ICT. ianya hanya membawa kepada persoalan keuntungan tetapi dalam persekitaran perniagaan yang berdaya saing tinggi. tahun 2008 juga penting bagi program semakan semula undangundang SSM. penambahbaikkan rangkaian ICT antara Ibu pejabat SSM dengan cawangancawangan negeri. satu jawatankuasa bebas telah ditubuhkan untuk menjalankan kajian secara mendalam ke atas Akta Syarikat 1965. Dalam laporan terakhir CLRC terdapat 188 cadangan yang merangkumi aspek tadbir urus korporat. beratur panjang untuk membuat pembayaran dan menyerahsimpan dokumen. modal saham dan penyelenggaraan modal serta pembentukan rangka kerja perundangan dan regulatori yang kondusif untuk perniagaan. tidak mustahil satu Akta Syarikat yang baru akan diperkenalkan pada tahun 2011. Pelaksanaan FMS telah membolehkan penghasilan maklumat yang tepat dan terkini berhubung hasil dan aliran perbelanjaan SSM. semua cadangan CLRC sedang dikaji oleh SSM. Ianya juga melibatkan perkenalan pelbagai inisiatif ICT di dalam organisasi untuk membantu dan melicinkan proses kerja dalaman.ULASAN SEPANJANG TAHUN KPE (sambungan) kenderaan yang boleh terjumlah kepada satu jumlah yang besar. Program Semakan Semula Undang-undang Korporat telah bermula pada Disember 2003 dan tamat pada tahun 2008 di mana Jawantankuasa Semakan Semula Undang-undang Korporat (CLRC) telah membentangkan Laporan Terakhir kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna pada Oktober 2008.

Bhd. Nota Amalan 2 2008 pula menyediakan panduan kepada syarikat dan juga setiausaha syarikat berhubung tindakan yang perlu diambil jika berlakunya pertukaran tahun kewangan bagi sesebuah syarikat iaitu berkenaan serahsimpan penyata tahunan dan akaun yang diaudit. walaupun merupakan satu penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2007. Dalam memperkukuhkan asas tadbir urus korporat. Pengeluaran Nota AmalanNota Amalan ini diharapkan dapat membantu orang awam untuk memahami pengaplikasian undang-undang yang betul ke arah memastikan asas amalan tadbir urus korporat yang baik. kadar pematuhan SSM yang telah diukur berdasarkan penyata tahunan dan akaun yang diaudit yang diserahsimpan telah mencapai kadar 80%. MICPA. Sepertimana tahun-tahun yang sebelumnya. Pada tahun 2008. Perkongsian Liabiliti Terhad adalah satu bentuk perniagaan alternatif bagi melengkapkan tatacara yang sedia ada di Malaysia bagi menjalankan perniagaan. SSM juga telah berunding dengan badan-badan profesional seperti MAISCA. yang menjalankan perniagaan berkaitan Skim Kepentingan yang tidak berdaftar dengan SSM. syarikat asing. tindakan penguatkuasaan tersebut telah diseimbangkan dengan tindakan pentadbiran dan memberikan pendidikan kepada pihak-pihak berkepentingan. Pendidikan bagi pihak-pihak berkepentingan telah dilaksanakan secara serius melalui Akademi Latihan SSM atau COMTRAC yang bertanggungjawab untuk mendidik pengarah syarikat. Walaupun metodologi penguatkuasaan secara kovensional seperti pendakwaan dan tawaran kompaun masih lagi digunakan. SSM mensasarkan Akta mengenai LLP dapat diperkenalkan pada tahun 2009. Secara ringkasnya. Ini adalah kerana SSM lebih daripada sebuah badan Pengawalselia Korporat. MIA dan Bar Council melalui forum ‘Corporate Practice Consultative’ dimana pandangan dan maklum balas telah dikongsi untuk membangunkan rangka perundangan LLP. SSM telah mengeluarkan dua Nota Amalan pada tahun 2008.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 ULASAN SEPANJANG TAHUN KPE (sambungan) Pada tahun lepas. SSM adalah satu institusi yang melahirkan institusi perniagaan bagi menjalankan perniagaan dan perusahaan komersil. setiausaha syarikat. Peratusan ini. Salah satu daripadanya adalah tindakan pendakwaan yang telah diambil terhadap seorang pengarah syarikat ‘de facto’ dibawah seksyen 89 dan 363(3) Akta Syarikat 1965. Banyak sempadan baru telah diterokai dengan menjalankan pendakwaan terhadap Akar Korporat Sdn. konsep ‘Penguatkuasaan Seimbang’ ini telah memperlihatkan peningkatan kadar pematuhan secara konsisten pada setiap tahun. terdapat banyak perkara yang julung kali berjaya dilakukan oleh SSM dari segi penguatkuasaan kovensional. kadar pematuhan telah mencapai tahap tertinggi iaitu pada 91%. SSM melihat bahawa adalah penting untuk ia memainkan peranan sebagai pengasuh perniagaan yang mencorak serta membentuk syarikat-syarikat di seluruh negara dalam memperkukuhkan keperluankeperluan asas tadbir urus korporat dan menyediakan mereka untuk berdepan dengan cabaran-cabaran yang menanti mereka bagi menjadi syarikat multi-nasional dan syarikat senaraian awam. adalah amat penting memandangkan ianya melambangkan kualiti dan bukannya kuantiti semata-mata. Sepanjang tahun 2008. 18 Pendekatan ‘Balanced Enforcement’ atau Penguatkuasaan Seimbang telah diteruskan secara lebih agresif. Pelbagai program anjuran COMTRAC telah meningkat secara mendadak dengan penambahan modul-modul baru seperti pengurusan perakaunan dan pembubaran syarikat. Nota Amalan 1 2008 dikeluarkan untuk menyelaraskan ketidakseragaman yang terdapat dalam amalan industri yang sedia ada berkaitan dengan keperluan di bawah Akta Syarikat 1965 berhubung penyerahsimpanan penyata tahunan bersama dengan akaun yang diaudit. Oleh itu. iaitu melalui syarikat tempatan. SSM telah mengadakan rundingan awam berhubung cadangan pembentukan Akta ‘Limited Liability Partnership’ (LLP) atau Perkongsian Liabiliti Terhad. juruaudit dan pegawaipegawai syarikat. Pada tahun 2007. Kerancakan aktiviti penguatkuasaan secara kovensional telah diimbangi dengan elemen kesedaran dan pendidikan. Diharapkan agar COMTRAC akan menjadi salah satu peneraju institusi pembelajaran dalam menyediakan keperluan latihan kepada dunia korporat dan perniagaan. perkongsian dan milikan tunggal. pembentangan penyata tahunan semasa mesyuarat agung tahunan dan mengadakan mesyuarat agung tahunan. angka tersebut menunjukkan bahawa .

Ini membawa kepada penyimpanan data yang lebih berkualiti di dalam pangkalan data SSM yang boleh diakses oleh orang awam. Malaysian Holiday Timeshare Developers’ Federation (MHTDF) dan Association of Trust Companies (ATCM).ULASAN SEPANJANG TAHUN KPE (sambungan) setinggi 80% syarikat di Malaysia telah mematuhi Seksyen 143 dan 169 Akta Syarikat 1965. kita mampu mengharungi saat-saat genting ini. Cabaran yang kita hadapi • Bagaimana untuk mengubah kelemahan-kelemahan yang telah dikenalpasti kepada peluang dan akhirnya memanfaatkannya agar menjadi kekuatan. pengenalan dasardasar dan kerangka kawalselia atau perkasaan sistem penyampaian awam. Persekitaran VUCA (mudah berubah (‘volatile’). SSM telah berhubung dengan komuniti perniagaan dan ahli-ahli badan profesional melalui Dialog Tahunan SSM dan Forum ‘Corporate Practice Consultative’ (CPCF) pada tahun lepas. SSM mengganggap semua pihak-pihak yang berkepentingannya sebagai rakan kongsi. Saya percaya dengan adanya persefahaman dan hubungan kerja yang lebih baik boleh digambarkan melalui aplikasi pengurusan yang terkenal iaitu Analisa SWOT: di antara pengawalselia dan pihak berkepentingan. Menyentuh sedikit mengenai masa hadapan. satu terma ketenteraan yang dipinjam oleh ahli ekonomi dan perniagaan global semakin menjadi kenyataan. cadangan untuk memperkenalkan LLP dan pengeluaran beberapa Nota Amalan. SSM akan memperhebatkan lagi usahanya dengan melaksanakan inisiatif penguatkuasaan secara kovensional dan juga mendidik komuniti perniagaan. Keadaan ekonomi global yang lembap memerlukan SSM merangka strategi baru dan memainkan peranan yang penting dalam ekonomi negara. SSM juga mengambil peluang untuk menyebarkan maklumat berkaitan e-Info. dan Bagaimana untuk memanfaatkan peluang dan menjadikannya kekuatan. diubah menjadi peluang dan kekuatan. turut diadakan mesyuarat bersama dengan pelbagai persatuan seperti Malaysian Association of Golf and Recreational Club Owners Berhad (MAGRO). Dalam mencapai satu objektif yang sama iaitu memastikan ketahanan ekonomi Negara. dengan menyerahsimpan penyata tahunan mereka bersama akaun yang diaudit. Komunikasi secara terbuka dengan pihak-pihak tersebut merupakan sebahagian dalam meningkatkan kerjasama di antara SSM dan pihak-pihak yang berkepentingan. Di sinilah SSM akan diuji dalam pelbagai aspek. dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawalselia korporat. apa yang boleh saya katakan adalah tahun 2009 akan menjadi satu tahun yang mencabar bukan sahaja kepada SSM malah juga kepada negara. sama ada berhubung pendekatan penguatkuasaan. Selain itu. Selain mendengar pelbagai isu yang dibangkitkan oleh pihak-pihak berkepentingan. perlu ada jalinan dan rundingan bersama dengan pihak-pihak berkepentingan. Oleh itu. rumit (‘complex’) dan samar (‘ambiguous’). tidak menentu (‘uncertain’). • • Bagaimana untuk memanfaatkan kekuatan. • Bagaimana mengurang atau menyingkirkan ancaman yang dikenalpasti dan jika boleh. untuk meningkatkan lagi kadar pematuhan. KEKUATAN ANCAMAN KELEMAHAN PELUANG Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 19 .

Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08

ULASAN SEPANJANG TAHUN KPE

(sambungan)

Pemakaian analisa SWOT dapat dilaksanakan dengan baik melalui usaha secara berkumpulan beserta dengan tahap objektiviti yang tinggi. Prinsip-prinsip ini juga boleh digunapakai oleh SSM dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan berkerjasama dalam satu pasukan bukan sahaja bahagian-bahagian SWOT dapat dikenalpasti secara positif, malahan bahagian-bahagian ini dapat diuruskan dengan lebih baik untuk faedah SSM, pihak-pihak yang berkepentingan dan seterusnya negara secara keseluruhan.

20

Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada YB Menteri dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna yang memberikan sokongan secara berterusan, kepada semua kakitangan SSM atas kerja keras dan usaha-usaha yang telah dilakukan, kepada Ahli Suruhanjaya yang banyak membimbing dan memberi buah fikiran, serta kepada semua pihak-pihak berkepentingan SSM yang banyak memberikan kerjasama sepanjang tahun lepas.

Wassalam.

Datuk Abdul Karim Abdul Jalil Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Syarikat Malaysia

4 Februari 2009

fil anggota
>>

PROFIL
ANGGOTA SURUHANJAYA

suruhan

22

Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08

Berdiri dari Kiri: Datuk Idrus Harun, Dato’ Razali Haji Ibrahim, Datuk Abdul Karim Abdul Jalil, Datuk Idris Abdullah Duduk dari Kiri: Dato’ Mohd Zain bin Mohd Dom, Puan Zaiton Mohd Hassan, Tuan Haji Abdillah Haji Abdul Hamid, Puan Siti Halimah Ismail

Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 23 .

Peguam Kanan Persekutuan di Jabatan Hasil Dalam Negeri (sekarang dikenali sebagai Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia). Geneva (Bahagian Perdagangan Antarabangsa). Dato’ Mohd Zain memulakan kerjayanya dalam bidang Pentadbiran jawatan dan Korp Ketua Diplomatik Penolong Kerajaan Malaysia pada tahun 1976. beliau telah dilantik sebagai Pengarah Bahagian Penguatkuasaan. Brussels dan Pejabat Wakil Tetap ke Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO). Beliau merupakan Perunding Utama Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia-Australia (FTA). Beliau kemudiannya mengetuai Unit Rayuan Bahagian Pendakwaan Jabatan Peguam Negara pada akhir tahun 2000. jawatan penting lain yang turut dipegang beliau termasuklah menjadi Penasihat Menteri bagi Hal Ehwal Ekonomi di Pejabat Wakil Tetap Malaysia kepada Kesatuan Eropah (EU). FTA Malaysia-New Zealand dan juga FTA ASEAN-AustraliaNew Zealand pada tahun 2005 dan 2006. Suruhanjaya Sekuriti dan seterusnya sebagai Pengarah Bahagian Perundangan dan Penguatkuasaan.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 PROFIL ANGGOTA SURUHANJAYA 24 Dato’ Mohd Zain bin Mohd Dom Pengerusi Berkelulusan ijazah Sarjana Muda dalam bidang Sosiologi. Timbalan Pendakwa Raya Jabatan Peguam Negara di Pulau Pinang serta Perlis. Kuala Lumpur dan Melaka. . Selain itu. Datuk Abdul Karim telah dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Syarikat Malaysia mulai 1 November 2005. dan juga Hakim Mahkamah Sesyen di Kota Kinabalu. Dato’ Mohd Zain telah dilantik sebagai Ketua Datuk Abdul Karim Abdul Jalil Ketua Pegawai Eksekutif Datuk Abdul Karim memulakan kerjayanya dalam perkhidmatan awam sebagai Timbalan Pendakwa Raya di Jabatan Peguam Negara. Beliau juga merupakan ahli Lembaga Pengarah Perkhidmatan Kewangan Luar Pesisir Labuan (LOFSA) serta ahli Jawatankuasa Pelaburan Asing (FIC) dan Yayasan Pelaporan Kewangan. Badan Pencegah Rasuah mulai 1 Mei 2004 sehingga 31 Oktober 2005. Penolong Wakil Tetap Malaysia di Geneva dan juga Timbalan Wakil Tetap ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Beliau pernah menyandang sebagai Setiausaha dan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Perdagangan Antarabangsa. Pada tahun 2001 pula. Geneva. Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna pada 6 Februari 2007 dan sebagai Pengerusi SSM pada 1 Mac 2007. Beliau juga turut dilantik sebagai anggota Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia sejak Januari 2008.

Bank Islam Malaysia Berhad dan Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF). Beliau meneruskan perkhidmatannya di Jabatan Peguam Negara sebagai Ketua Bahagian Penasihat dan Antarabangsa dan sebagai Penggubal Undang-Undang Parlimen sebelum memegang jawatan terkini sebagai Peguamcara Negara. Bhd. Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 25 . Beliau merupakan Pendaftar Syarikat pada tahun 1998 sehingga 2002.. Pada masa ini. Suruhanjaya Sekuriti dan Jawatankuasa Pelaburan Asing. Beliau juga merupakan ahli Lembaga Pengarah Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad. Timbalan Pendakwa Raya di Jabatan Peguam Negara. Hakim Mahkamah Sesyen di Kota Kinabalu. Puan Zaiton merupakan Pengarah Urusan Capital Intelligence Advisors Sdn. Beliau memulakan kerjayanya sebagai Pegawai Undang-Undang pada tahun 1980 dan selepas itu telah berkhidmat dalam pelbagai jawatan penting termasuk Penolong Kanan Pendaftar di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Peguam Kanan Persekutuan di Badan Pencegah Rasuah dan Penasihat Undang-Undang Suruhanjaya Pilihanraya. BIMB Holdings Bhd. beliau merupakan Ahli Lembaga Kerjasama Malaysia-Thailand (MTJA) dan Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan). sebagai Sebelum juruaudit berkhidmat Pricewaterhouse (PricewaterhouseCoopers) sebelum menyertai Bank Pembangunan (M) Berhad. Beliau kemudiannya berkhidmat di Maybank selama 12 tahun sebelum menjadi Presiden di Malaysian Rating Corporation Berhad (MARC) mulai tahun 1996 sehingga 2004.PROFIL ANGGOTA SURUHANJAYA (sambungan) Datuk Idrus Harun Puan Zaiton Mohd Hassan Datuk Idrus telah dilantik sebagai Anggota Suruhanjaya pada April 2002. Pada masa ini. Puan beliau Zaiton pernah telah sejak berkhidmat Disember sebagai Anggota ini. Penasihat UndangUndang Kerajaan Negeri Terengganu. di Suruhanjaya 2003. Datuk Idrus juga pernah berkhidmat sebagai ahli Lembaga Pengarah Perkhidmatan Kewangan Luar Pesisir Labuan (LOFSA).

beliau pernah berkhidmat sebagai Pembantu Undang-Undang di Tetuan Lee Hishamuddin (Peguambela & Peguamcara) dan juga sebagai Pengarah kepada beberapa syarikat. Johor dan Ketua Pemuda UMNO Johor. Sabah.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 PROFIL ANGGOTA SURUHANJAYA (sambungan) 26 Tuan Haji Abdillah Haji Abdul Hamid Dato’ Razali Haji Ibrahim Tuan Haji Abdillah telah berkhidmat sebagai Anggota Suruhanjaya sejak Jun 2004. Beliau mempunyai pengalaman luas dalam bidang perhubungan antarabangsa dan telah melaksanakan penyelidikan dan analisis yang ditaja oleh Yayasan Asia. Beliau merupakan bekas Inspektor Polis DiRaja Malaysia (PDRM) dan telah memegang jawatan sebagai Inspektor Polis pada tahun 1975 hingga 1979. Sebelum ini. Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS) dan Ahli Lembaga Pengelola Dewan Bahasa . Beliau juga adalah rakan kongsi bagi firma guaman Tetuan Gideon Tan. Pada tahun 1984. Seterusnya. Sabah. sehinggalah peletakan jawatan beliau pada tahun 1999. beliau telah dilantik sebagai Setiausaha Sulit kepada Menteri Belia dan Sukan Malaysia. jawatan yang disandang sehingga bulan Mac 2004. Dato’ Razali telah dilantik sebagai Anggota Suruhanjaya berkuatkuasa 1 April 2006. iaitu membuat perbandingan majlis-majlis perundangan di Amerika Syarikat dengan negara-negara ASEAN. beliau merupakan Ahli Parlimen Muar. beliau telah dilantik sebagai Timbalan Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai Eksekutif Undang-Undang dengan firma guaman di Kota Kinabalu dan Tawau. Pada masa ini. termasuklah SP Setia Bhd. Dato’ Razali baru-baru ini turut dilantik sebagai Pengerusi Perbadanan & Pustaka.

Beliau pernah berkhidmat dengan Bahagian Analisa Cukai Perbendaharaan. Di antara tahun 1982 dan 1985. dan sektor-sektor pendidikan. beberapa syarikat berpangkalan di Sarawak telah mengambil khidmat Datuk Idris sebagai penasihat dalam industri pembinaan dan dagangan enjin. Datuk Idris merupakan rakan kongsi kanan bagi Idris and Company Advocates. Pengerusi/Pengarah Magnus Energy Group Ltd (tersenarai di SESDAQ. Sarawak pada tahun 1981. Beliau telah memegang jawatan Pengarah sebagai Timbalan Kanan Setiausaha di Bahagian Analisa Cukai dan juga menjadi Ahli Lembaga National Professional Services Export Council (NAPSEC) untuk Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE). Beliau memiliki Ijazah Undang-Undang (Kepujian) Kelas Pertama daripada Universiti Malaya dan memulakan kerjaya beliau sebagai peguam di Ting and Company Advocates di Sibu. Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 27 . Singapura) dan Pengerusi/ Pengarah Industrial Power Technology Pte Ltd.PROFIL ANGGOTA SURUHANJAYA (sambungan) Puan Siti Halimah Ismail Datuk Idris Abdullah Puan Siti Halimah telah dilantik sebagai Anggota Suruhanjaya berkuatkuasa 1 Jun 2006. Beliau telah memulakan kerjaya dalam sektor perkhidmatan awam di Unit Perancangan Ekonomi. Jabatan Perdana Menteri pada tahun 1981. Dalam mengiktiraf pengalaman luasnya dalam industri yang beliau ceburi. perniagaan borong dan perdagangan runcit. Kementerian Kewangan sejak tahun 1991. Datuk Idris telah dilantik sebagai Anggota Suruhanjaya berkuatkuasa 16 April 2007. penebangan dan pemprosesan balak. Beliau turut memegang beberapa jawatan penting di Malaysia dan Singapura seperti anggota Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. serta kelab-kelab rekreasi. beliau berkhidmat sebagai penasihat undang-undang syarikat yang dalaman mempunyai kepada pelbagai sekumpulan kepentingan dalam pembangunan hartanah. perniagaan hiburan dan hospitaliti.

Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 CARTA ORGANISASI SSM 28 Menteri Anggota Suruhanjaya Audit Dalaman Akademi Latihan KPE (Operasi) TKPE (Perkhidmatan) TKPE Pengarah Kanan Penguatkuasaan Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi Bahagian Pembangunan Perniagaan dan Pemasaran Bahagian Sumber Korporat Bahagian Polisi dan Pembangunan Korporat Bahagian Pematuhan Bahagian Perkhidmatan Perundangan Bahagian Perkhidmatan Pendaftaran Seksyen Operasi Pejabat Seksyen Perhubungan Awam Bahagian Siasatan Seksyen Aduan .

fil pengurusan >> PROFIL PENGURUSAN EKSEKUTIF SSM ekse kutif .

Rokiah Sains Sains sebagai berkelulusan (Kepujian) Malaysia. Bahagian Bahagian kerjaya dalam perkhidmatan awam sebagai Timbalan Pendakwa Raya Jabatan Peguam Negara pada 1983. Datuk Abdul Karim juga adalah ahli lembaga Kewangan (LOFSA). Maklumat Beliau bertanggungjawab Bahagian Pembangunan Teknologi dan Komunikasi mengetuai dan dan (Perkhidmatan)) pada 1 Jun 2002. dari Kerjaya Ijazah Universiti beliau Lembaga Dalam Negeri Malaysia). Beliau juga merupakan Wilayah ahli jawatankuasa Iskandar pengesahan dan pelaksanaan di Pembangunan Malaysia.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 PROFIL PENGURUSAN EKSEKUTIF SSM 30 Datuk Abdul Karim Abdul Jalil Ketua Pegawai Eksekutif Zahrah Abd Wahab Fenner Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Perkhidmatan) Hjh Rokiah Mohd Nor Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Operasi) Datuk Abdul Karim Syarikat dilantik Malaysia untuk Zahrah dilantik sebagai Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (TKPE (Perkhidmatan). Ketua Unit Rayuan di Bahagian Pendakwaan Negara pada hujung tahun 2000. 3 Pejabat Cawangan dan sebuah Pusat Perkhidmatan di seluruh Negara. dan kemudiannya sebagai Pengarah Bahagian Perundangan dan Penguatkuasaan di Badan Pencegah Rasuah mulai Mei 2004 sehingga Oktober 2005. Zahrah telah Sekuriti. Bahagian Pembangunan Korporat dan Polisi dan Seksyen Perhubungan Awam. Zahrah pemegang Ijazah Pertama Perakaunan (Kepujian) daripada Universiti Kebangsaan Malaysia dan sebagai Akauntan Bertauliah. Beliau pernah memegang beberapa jawatan kanan termasuk Peguam Kanan Hasil dikenali Persekutuan Dalam Negeri sebagai di Jabatan (sekarang Hasil Seksyen Operasi Pejabat Negeri di mana seksyen ini bertanggungjawab dalam mengawasi 14 buah Pejabat Negeri. . Pada tahun 2001. Sepanjang tahun berkhidmat beliau menyandang berbagai-bagai jawatan di Bahagian Pendaftaran dan selepas Pemerbadanan Syarikat di SSM beliau dilantik sebagai Ketua Seksyen Dokumen Am. dalam Pemasaran Perniagaan. (Perkhidmatan) Sebagai TKPE Rokiah telah dilantik sebagai sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya (SSM) pada 1 November 2005 dan dipertanggungjawabkan menerajui pentadbiran SSM. beliau dilantik sebagai Pengarah di Bahagian Suruhanjaya Penguatkuasaan Kastam dan Eksais DiRaja di antara Ogos 1984 sehingga April 1992 di mana beliau selaku penasihat hal ehwal berkaitan penilaian mutu antarabangsa pasaran secara praktis di terbuka. Kuala Lumpur dan Melaka. Zahrah mengetuai Bahagian Sumber Korporat. Pelaburan pengarah Luar ahli Asing Perkhidmatan Labuan dan ahli Jawatankuasa (FIC) Pesisir menyertai Kementerian Luar Negeri di antara Mei 1992 hingga Julai 1995 di mana beliau memegang tanggungjawab dalam akaun kewangan dan audit untuk Kedutaan Tinggi Malaysia seluruh negara. Datuk Abdul Karim Jabatan merupakan Peguam Pendaftar Syarikat). Beliau memulakan Penasihat kerjayanya Akauntan di sebagai Jabatan sebagai penjawat awam bermula Pegawai Pendaftaran Perdagangan pada Januari 1980. Timbalan Pendakwa Raya di Jabatan Peguam Negara di Pulau Pinang dan Perlis serta Hakim Mahkamah Sesyen di Kota Kinabalu. Yayasan Laporan Kewangan. Zahrah telah menyertai SSM pada Julai 1995 dan dilantik sebagai (sebelum Ketua ini Akauntan dikenali SSM sebagai Perkhidmatan Pendaftaran. Datuk Abdul Karim memulakan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Operasi) berkuatkuasa pada 5 Julai 2008.

Redzuan merupakan lulusan daripada Universiti Islam Malaysia dan Antarabangsa (Kepujian). Zanyuin telah dilantik pada sebagai Julai Pengarah Bahagian Perkhidmatan Pendaftaran 2008. Bahagian mengetuai Siasatan. Alice berkelulusan Ijazah Undangundang (Kepujian) dari Universiti Malaya pada tahun 1986 selepas beliau menamatkan (HSC) Sijil di Tinggi Sekolah Persekolahan Jabatan Perundangan dan Bahagian Pematuhan di antara Mac 2006 sehingga Julai 2007.PROFIL PENGURUSAN EKSEKUTIF SSM (sambungan) Alice Loke Yee Ching Pengarah Kanan Penguatkuasaan Mohamed Zanyuin Ismail Pengarah Bahagian Perkhidmatan Pendaftaran Muhammad Redzuan Abdullah Pengarah Bahagian Perkhidmatan Perundangan Redzuan mengetuai bertanggungjawab seksyen pendakwaan. beliau di merupakan Besar pemerbadanan Perkhidmatan serahsimpan dokumen. Pada 1994. Alice berkhidmat sebagai Pengarah Kanan Penguatkuasaan di Pejabat Penguatkuasa SSM bermula dari Februari 2008 sehingga September 2008. Perlantikan beliau sebagai pengarah Bahagian Perkhidmatan Pendaftaran Pematuhan dan Seksyen Aduan. bermula dari April 2003 hingga Julai 2008. Beliau memulakan kerjaya sebagai penjawat awam bermula sebagai Penolong Pendaftar Syarikat pada Ogos 1980 di bawah Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Beliau memulakan kerjaya pada tahun 1986 sebagai Majistret yang pada masa itu sebagai Penolong telah Pendaftar dinaikkan pada Kanan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. memegang Ijazah Undang-undang Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 31 . Redzuan pernah berkhidmat sebagai Pegawai Polis di Polis DiRaja Malaysia di antara April 1974 dan Mac 1995. Sebelum Pengurus itu. pembubaran syarikat. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai Penolong Pendaftar Kanan dan Majistret. King Edward VII Taiping. Alice bertukar ke Jabatan Insolvensi setelah dinaikkan pangkat sebagai Ahli Majlis Kanan Persekutuan. Zanyuin berkelulusan Ijazah dari Sains Universiti Sosial Sains (Kepujian) Malaysia. pengurusan tadbir korporat dan skim kepentingan. Di bertanggungjawab pendaftaran dan bahagian ini ke beliau atas seksyen litigasi dan khidmat nasihat perundangan di SSM sejak beliau dilantik sebagai Pengarah Bahagian Perkhidmatan Perundangan pada Julai 2007. Beliau mula berkhidmat di SSM sejak ditubuhkan pada 2002 sebagai Pengurus Kanan di Seksyen Pendaftaran Perniagaan. Beliau pangkat sebagai Timbalan Pendaftar Mahkamah Persekutuan 1993. Zanyuin dilantik sebagai Timbalan Pendaftar Perniagaan pada Februari 1995. dalam Bahagian Beliau bertanggungjawab Bahagian Perundangan.

Pada tahun 2000 beliau meneruskan kerjayanya di Jabatan Teknikal dan Kawalan. Selain berkhidmat di SSM. mengetuai latihan kepada pengarah pegawai. dan dan 2007 itu Azimah 2007. Diantara 1994 dan 1995 beliau telah berkhidmat sebagai pemerhati sewaktu pilihanraya di Mozambique. beliau telah berkhidmat pengaman bangsa sebagai Pertubuhan di pegawai Bangsadan Serbia dalam Pengurusan Sumber Manusia dari Universiti Bowling Green State University.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 PROFIL PENGURUSAN EKSEKUTIF SSM (sambungan) 32 Amir Ahmad Pengarah Bahagian Sumber Korporat Nor Azimah Abdul Aziz Pengarah Akademi Latihan SSM (COMTRAC) Ghazall Ismail Pengarah Bahagian Pemasaran dan Pembangunan Perniagaan Amir bertanggungjawab mengetuai Pengurusan SSM. Beliau bertanggungjawab mengetuai dan maklumat perkhidmatan SSM. syarikat. beliau dinaikkan pangkat sebagai Pengarah Bahagian Pematuhan pada Jun 2007 dan pada masa kini beliau memegang jawatan sebagai Pengarah di Bahagian Pemasaran dan Pembangunan Perniagaan sehingga kini. beliau dengan dalam melanjutkan mengambil Undangpelajarannya Pinang pada Jun 2006. meningkatkan tahap kecekapan dan kebolehan Azimah telah menyertai SSM pada 2003 sebagai Pengurus Besar Polisi dan Perancangan Korporat di mana beliau bertanggungjawab dalam penyelidikan. COMTRAC. Institut Shah Azimah sebagai Teknologi pada memulakan Peguambela Alam Beliau memulakan kerjaya di Polis DiRaja Malaysia sebagai Inspektor Polis pada tahun 1978. Bersatu Kosovo. USA pada tahun 1987. sama Sumber Sumber Manusia di Pentadbiran Pengurusan Seksyen Beliau SSM Organisasi. Setelah itu.. Selepas Ijazah itu. Beliau juga telah berkhidmat di Universiti Kebangsaan Malaysia sebagai pensyarah undang-undang di Fakulti Pengurusan Perniagaan. . beliau telah berkhidmat di pelbagai organisasi seperti PA Management Consulting (M) Sdn. Pulau juga pernah berkhidmat kerjayanya dan peguamcara pada tahun 1992. system serta perkhidmatan Integriti dan Disiplin. Institut Akauntan Malaysia. sebagai Pengurus Besar Jabatan Korporat. Pada 1999 dan 2000. Sebelum menyertai SSM. beliau dinaikkan pangkat sebagai Pengarah Beliau sebagai Negeri Pengarah SSM Negeri Perak. serta undang-undang peraturan. Pada Julai 2003. Beliau telah dinaikkan pangkat Penolong Penguasa Polis pada November 1994. Bhd. Beliau juga pemegang Pentadbiran Ijazah Sains dalam major Perniagaan. merupakan Pentadbiran pemegang Perniagaan. Maybank Bhd.. Pada 2001 beliau menyertai Pejabat Pendaftar Syarikat sebagai Pegawai Penyiasat. Lanjutan undang Perniagaan dari Universiti Wales. dan juga Akaun. bertanggungjawab pekerja-pekerja ahli-ahli Pengarah Bahagian Pemasaran dan Pembangunan dan produk bekalan Ghazali Ijazah Perniagaan Julai 2008. Amir berkelulusan Sarjana Pentadbiran Perniagaan dari Universiti Western Michigan tahun 1989. syarikat badan dan pengarah juga telah Beliau dilantik sebagai Ghazali telah dilantik sebagai pada Pengarah COMTRAC pada April bertanggungjawab setiausaha dan korporat Sebagai beliau untuk SSM. beliau juga merupakan ahli jawatankuasa Undang-undang korporat di bawah Pelan Integriti Nasional. Selepas berjaya memperolehi Ijazah Undangundang Mara tahun dari (ITM) 1991. UMW Corporation dan Eden Enterprise Bhd. Pentadbiran Prasarana Kewangan telah tahun Selepas bersama- sejak penyampaian khidmat pelanggan. perancangan korporat serta Pusat Latihan SSM. beliau dilantik sebagai Pengarah Bahagian Sumber Korporat. UK pada tahun 1996. statistik.

projek dan perancangan strategik Sebelum menyertai merupakan di Timbalan Khazanah Pengurus itu beliau Naib Presiden. Bermula pada Ogos 2000 hingga Disember 2004 pula beliau telah berkhidmat di Suruhanjaya Kanan Sekuriti sebagai di dan Pegawai Bahagian Eksekutif Terbitan Pendakwaan Penguatkuasaan Kanan Sekuriti di dan seterusnya dilantik sebagai Pegawai Bahagian Pelaburan. SSM polisi. Beliau memegang Ijazah Pengurusan dari Universiti Purdue. Beliau juga pernah bekerja sebagai pengamal undang-undang bersama Tetuan Tetuan Azryain dan Tinggi Khaw Zul & Partners & dan Rafique di Partners. Mahkamah Julai 1999 merupakan Malaya pada Peguambela Peguamcara setelah tamat latihan dalam kamar bersama Tetuan Shearn Delamore & Co. Bhd. Beliau merupakan lulusan dari Universiti Islam Antarabangsa dengan memegang Ijazah Undangundang pada tahun 1998.PROFIL PENGURUSAN EKSEKUTIF SSM (sambungan) Khuzairi Yahaya Pengarah Audit Dalam (1 November 2007) Aznorashiq Mohamed Zin Pengarah Bahagian Siasatan Azryain Borhan Pengarah Bahagian Pembangunan Korporat dan Polisi Khuzairi memulakan kerjaya beliau di SSM sebagai Pengarah Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi pada 2003 dan selepas itu diberi kepercayaan untuk mengetuai Audit Dalam SSM pada November 2007. Beliau mempunyai pengalaman kerja selama 14 tahun bersama Bahagian Teknologi Maklumat di Suruhanjaya Sekuriti. beliau telah berkhidmat di Jabatan Siasatan. Beliau merupakan Akauntan Bertauliah dan ahli Malaysia Institute of Accountants (MIA). Beliau juga telah sebagai Setelah sebagai Perundangan di Borcos Shipping berkhidmat Timbalan Antarabangsa berkelulusan itu. Bhd. Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 33 . antarabangsa. Perundangan dan Kesetiausahaan berkhidmat Sdn. kawalan dalaman serta tadbir urus yang baik. latarbelakang lulusan Islam audit. penyelidikan ekonomi dan statistik. Beliau juga berkelayakan sebagai Certified Fraud Examiner Pengurus Besar (Perundangan) di Biotech Medical Sdn. Sebelum ini. Di bahagian Audit Dalam beliau telah menitikberatkan berkenaan tempoh organisasi dalam pengauditan. beliau Perakaunan (Kepujian) pada tahun Selepas menamatkan Sarjana Pentadbiran Perniagaan pengkhususan bidang kewangan pada tahun 2004 di Universiti yang sama. Sebagai Pengarah Audit beliau juga membantu menjelaskan peranan ini kepada ahli jawatankuasa audit SMM. Azryain risiko. dari Ijazah telah dalam merupakan Azryain telah menyertai korporat. Aznorashiq telah dilantik sebagai Pengarah di Bahagian Siasatan pada April 2007 dan bertanggungjawab dalam mengukuhkan lagi peranan dan fungsi Siasatan di SSM. Nasional Berhad. 1996. pada April 2007 dan mengetuai perancangan hubungan pengurusan SSM. (CFE). Beliau mempunyai 9 tahun pengalaman penyiasatan dalam penipuan sekuriti korporat serta 3 tahun pengalaman pula terhadap penyiasatan Beliau Universiti Malaysia. pengurusan SSM. Suruhanjaya Sekuriti.

Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 PROFIL PENGURUSAN EKSEKUTIF SSM (sambungan) 34 Rosli Haji Ahmad Pengarah Bahagian Pematuhan Rosli telah dipertanggungjawabkan untuk mengetuai Bahagian Pematuhan yang melibatkan aktiviti pemeriksaan ke atas Setiausaha Syarikat. Pahang dan Melaka. Pejabat Pengurus Pendaftar Syarikat Labuan. Beliau memulakan kerjayanya Pendaftar Pendaftar sebagai Syarikat Syarikat di (ROC) Penolong Pejabat pada tahun 1985. Juruaudit serta Ahli Lembaga Pengarah Syarikat. Pada masa itu juga. Beliau telah dinaikkan Pengkat sebagai Pengarah di Bahagian ini pada Oktober 2008. Di antara tahun 1999 hingga 2002. Rosli merupakan pemegang Ijazah Ekonomi dari Universiti Kebangsaan Malaysia. beliau merupakan Pengarah Negeri di SSM Melaka sejak tahun 2004 sehingga 2006 dan seterusnya bertukar ke Johor sebagai Pengarah Negeri di sana pada tahun 2006 sehingga 2008. Rosli telah berkhidmat sebagai ahli jawatankuasa pelaksana penubuhan SSM di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. . Beliau telah berkhidmat di pelbagai Jabatan termasuklah di Pejabat Negeri ROC di bawah Jabatan Cawangan Pendaftaran.

nomi eko >> IMBASAN EKONOMI MALAYSIA 2008 malay sia .

pertumbuhan ekonomi negara Asia dan lainlain kuasa ekonomi yang baru muncul telah menyokong sektor eksport.3% pada 2007 telah dicapai akibat pengembangan yang teguh dalam aktiviti-aktiviti dalaman walaupun kekurangan permintaan dari luar.2% dalam 2001. terutama industri berasaskan sumber asli akibat dari kemantapan permintaan domestik dan ekonomi-ekonomi serantau . Oleh itu.6% dalam tahun 2007.105 trillion. Pertumbuhan ekonomi yang kukuh sebanyak 6. Pertumbuhan dalam separuh tahun kedua 2008 nyata lebih rendah disebabkan oleh kekurangan permintaan luar akibat dari kemelesatan ekonomi dan pertumbuhan yang perlahan beberapa negara maju serantau. eksport Malaysia ke Amerika Syarikat telah merosot daripada 20. Malaysia telah mendapat manfaat dari pertambahan aktiviti berkaitan dengannya.36 Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 IMBASAN EKONOMI MALAYSIA 2008 Keadaan ekonomi Malaysia bermula dengan baik pada pertengahan tahun pertama 2008. Ketahanan ekonomi Malaysia sejak bertahun-tahun membolehkan negara menghadapi kelembapan ekonomi global pada tahun 2008. terutamanya dalam hubungan perdagangan dan pasaran kewangan.2% pada 2001 kepada 15. Ini berpunca daripada faktor-faktor berikut: • Timbulnya permintaan domestik yang menjadi pendorong pertumbuhan. • Sebagai pengeluar komoditi. Prestasi perdagangan yang kukuh telah dilihat sepanjang tempoh Januari hingga November 2008. peningkatan sebanyak 9. ketika pertumbuhan ekonomi dunia pada tahap sederhana pada 2008 berikutan dari pertumbuhan yang perlahan di Amerika Syarikat dan juga di Eropah dan Jepun. dengan jumlah perdagangan mencecah RM1. daripada tempoh yang sama tahun 2007. Walau bagaimanapun pada pertengahan tahun kedua ekonomi Malaysia mula terjejas berikutan kemerosotan ekonomi luar.2%. • Pasaran eksport Malaysia semakin berkembang dimana hampir 54% jumlah eksport adalah untuk ekonomi Asia (tidak termasuk Jepun) berbanding dengan hanya 46. Sementara itu.

disokong terutamanya oleh peralatan pengangkutan.9% di atas perbelanjaan yang tinggi untuk emolumen. Sektor perlombongan mencatatkan pertumbuhan positif yang sederhana sebanyak 2.IMBASAN EKONOMI MALAYSIA 2008 (sambungan) Secara keseluruhannya. perbelanjaan semasa musim perayaan dan pembayaran bagi rebet tunai untuk subsidi minyak. Ini menunjukkan pertambahan hasil yang lebih baik dan pemulihan daripada kesan banjir tahun terdahulu yang telah menjejaskan aktiviti berkaitan makanan terutamanya ternakan.1% (2007: 3.5% berikutan dari pertambahan penggunaan peribadi dan awam.6%).3%).6% (2007:6. Sektor pembinaan mencatatkan perkembangan sebanyak 3.2% (2007:9. ekonomi Malaysia pada 2008 berkembang sebanyak 4. Sebagai contohnya industri elektrik dan elektronik dijangka akan menjadi semakin lemah disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi Amerika Syarikat yang semakin lemah. bekalan dan perkhidmatan. Pertumbuhan dalam sektor pembuatan berkurangan kepada 1.7%). padi serta sayur-sayuran. Pertumbuhan pesat dalam sektor itu telah disokong oleh aktiviti-aktiviti penggunaan yang kukuh. berkembang sebanyak 7. industri berorientasikan domestik terus menunjukkan pertumbuhan.0% (2007: 4.2%) pada tahun 2008 disebabkan oleh harga minyak mentah dan gas yang tinggi dalam separuh tahun pertama 2008 apabila harga minyak mencecah harga tertinggi. disokong terutamanya oleh permintaan domestik yang kukuh dan didorong oleh penggunaan sektor swasta dan awam. Kenaikan harga yang tinggi bagi pasaran minyak sawit membolehkan bidang pertanian berkembang sebanyak 3.2%).9% (2007:2.1% telah disokong oleh pembayaran bonus untuk anggota-anggota perkhidmatan awam. Sub-sektor ini dijangka akan mendapat faedah dari aktiviti berkaitan dengan perlaksaan projek-projek di bawah Rancangan Malaysia Kesembilan dan juga dari sektor minyak dan gas. Pertumbuhan kukuh penggunaan peribadi sebanyak 8. hasil-hasil berkaitan pembinaan dan industri makanan. diterajui terutamanya oleh peningkatan aktiviti dalan sub-sektor kejuruteraan awam.3% (2007:3. Penggunaan awam bertambah sebanyak 6. Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 37 . Sektor perkhidmatan berjaya mengekalkan momentum pertumbuhan yang kukuh.1%) disebabkan oleh kelemahan dalam industri berorientasikan eksport. insurans sub-sektor dan kewangan. Walau bagaimanapun. Permintaan domestik bertambah 6.

Corak penubuhan syarikat pada tahun 2008 secara amnya boleh dilihat akibat dari kemorosotan ekonomi dunia dimana kesannya mula dirasai oleh negara dalam suku kedua tahun 2008. Aktiviti pelaburan persendirian tetap mantap dalam tahun 2008 dimana beberapa pelaburan terus dari dalam dan luar negara diluluskan terutamanya dalam sektor pembuatan. Walau bagaimanapun bermula bulan Ogos 2008 perbandingan data statistik menunjukkan bilangan penubuhan syarikat mula menurun. Kecuali pada bulan September. Selain dari mempertingkatkan aktiviti program outreach. SSM juga mengambil kesempatan ke atas momentum yang digerakkan oleh usaha-usaha Kerajaan dan pelbagai agensi bagi mengekalkan pertumbuhan ekonomi negara. perkhidmatan. SSM telah menjalankan berbagai inisiatif strategik dalam menghadapi perubahan ekonomi dalam dan luar negeri untuk menyokong aktiviti perniagaan dan syarikat. Ini boleh dilihat dari pertumbuhan pendaftaran syarikat sebanyak 5. terdapat penurunan sebanyak 5. Dalam tahun yang dinilai.9% dalam suku tahun keempat selepas Kerajaan menurunkan harga bahan api beberapa kali secara berperingkat. Aktiviti bukan-perumahan pula disokong oleh permintaan untuk ruang pejabat terutamanya di Lembah Klang sementara sub-sektor kediaman dijangka mendapat faedah dari langkah-langkah penggalakkan yang dilakukan oleh kerajaan dalam tahun 2007.4% disebabkan oleh kenaikan tarif elektrik dan kenaikan harga runcit petrol dan diesel berikutan dari pengurangan subsidi bahan api.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 IMBASAN EKONOMI MALAYSIA 2008 (sambungan) Pertumbuhan juga disokong oleh pertambahan aktiviti dalam sub-sektor perumahan dan bukan-perumahan.2% dan 7.2% dari 5. minyak dan gas. terutamanya dalam suku tahun ketiga bila inflasi meningkat ke paras tertinggi 8. peningkatan kegiatan projekprojek di bawah RMK9 dan koridor ekonomi dan peningkatan kedudukan Malaysia daripada tangga 25 ke 20 dalam laporan Bank Dunia Doing Business 2009 membantu meransang pelaburan persendirian. Pengurangan cukai korporat. Purata inflasi bagi tahun 2008 ialah sekitar 5. Berbanding dengan tahun 2007. Salah satu sebab peningkatan kedudukan Malaysia di dalam laporan Bank Dunia ialah berikutan dari peningkatan sistem penyampaian SSM yang berjaya menambahbaik piagam pelanggan dan memperkenalkan perkhidmatan e-Lodgement. Tekanan inflasi meningkat berikutan dari kenaikan harga makanan dan minyak dunia. bulan-bulan berikutnya menunjukkan penurunan yang ketara. 38 Perbandingan corak pertumbuhan penubuhan syarikat baru bagi tahun 2007 dan 2008 secara amnya menunjukkan peningkatan penubuhan syarikat dalam bulan Januari hingga Julai (kecuali bulan Mac dan Mei) 2008.7% bagi penubuhan syarikat baru. Pelaburan persendirian juga mendapat manfaat dari langkah-langkah yang diperkenalkan oleh Kerajaan dan agensi-agensi untuk meningkatkan dan menambahbaik sistem penyampaian sektor awam. .5% (2007: 2 %). Walau bagaimanapun inflasi menurun kepada 5.7% bagi perniagaan pada tahun 2008.

651 SEP 3.988 4. Terdapat keseragaman dalam pertumbuhan bulanan perniagaan baru yang didaftarkan sepanjang tahun 2008 kecuali pada bulan Mac.736 4.806 3.IMBASAN EKONOMI MALAYSIA 2008 DIS 2.000 2.000 5.9% dalam tahun 2007.139 2.730 3.094 3.000 OGOS JUL JUN MEI APR MAC FEB JAN 2007 2008 Tahun 2008 juga menunjukkan peningkatan dalam pendaftaran perniagaan (perniagaan tunggal dan perkongsian) sebanyak 7.410 2.7% dari 6.941 2.227 4.179 3.914 3.678 3.991 3.000 3.046 3. Ini berkemungkinan disebabkan oleh harga yang murah untuk didaftarkan dan juga kos penyelenggaraan yang rendah berbanding dengan syarikat berhad.000 4.869 3. Perbandingan bagi tahun 2007 dan 2008 ke atas pertumbuhan pendaftaran perniagaan baru menunjukkan satu dimensi yang lebih menarik dari penubuhan syarikat.785 3.794 3.649 3. Ini menunjukkan rakyat Malaysia lebih berminat untuk menjalankan aktiviti perdagangan secara perkongsian atau perniagaan milikan tunggal.504 3.094 3. Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 39 .545 3.179 (sambungan) NOV OKT 3.387 0 1.

829 0 5.728 21.041 25.560 19.837 21.930 19. Walau bagaimanapun.458 20.000 25.152 27.800 19.912 21.692 16.000 10.000 35.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 IMBASAN EKONOMI MALAYSIA 2008 (sambungan) DIS 22. .015 17.386 16.000 20.124 21.000 40.872 25.298 NOV 40 OKT 15. SSM menjangkakan akan terdapat peningkatan dalam pendaftaran perniagaan baru bagi tahun 2009.000 30. Berdasarkan petunjuk ini SSM akan mengambil langkah-langkah seterusnya untuk membantu negara menghadapi kesan dari ekonomi yang dijangkakan lebih teruk pada tahun hadapan.000 15.021 18.947 16. kemungkinan bukan sahaja disebabkan oleh pemberhentian pekerja atau pengangguran malah ianya juga untuk meningkatkan pendapatan isi keluarga.027 22.743 19.105 19.644 24. SSM menjangkakan bilangan syarikat baru yang akan didaftarkan dalam tahun 2009 akan terus berkurangan selaras dengan jangkaan negatif ekonomi dunia yang di buat oleh para penganalisa dan ahli-ahli ekonomi.103 21.052 SEP OGOS 23.000 JUL JUN MEI APR MAC FEB JAN 2007 2008 Berdasarkan data dan kecenderungan di atas.

melalui >> KESINAMBUNGAN MELALUI KAEDAH ELEKTRONIK elek tronik .

Perkhidmatan ini membolehkan permohonan pendaftaran perniagaan dan syarikat dibuat secara dalam talian.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 KESINAMBUNGAN MELALUI 42 KAEDAH ELEKTRONIK 2008 merupakan tahun bermulanya era teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang dijadikan tema kepada beberapa projek. satu projek simulasi bagi e-Lodgement Perniagaan telah dilaksanakan bagi tempoh enam (6) bulan bermula daripada 21 Mei 2007. PERKHIDMATAN e-LODGEMENT Perkhidmatan e-Lodgement telah diperkenalkan secara rasminya pada 22 Januari 2008 yang melibatkan perkhidmatan e-Lodgement Perniagaan dan e-Lodgement Syarikat. inisiatif dan aktiviti yang dilaksanakan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM). Apdal. Perkhidmatan e-Lodgement merupakan salah satu daripada inisiatif SSM ke arah meningkatkan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan dan selari dengan aspirasi pembangunan kerajaan berelektronik di Malaysia. Y. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna telah merasmikan pelancaran perkhidmatan e-Lodgement. Tema bagi majlis pelancaran tersebut iaitu “The Future is Now: Harnessing the Power of ICT” memberi gambaran aspirasi SSM untuk setanding dengan aliran global dan kemajuan ICT. Perkhidmatan e-Lodgement telah dibangunkan hasil kerjasama di antara SSM dan Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU). Perkhidmatan ini juga membolehkan Pendaftar memajukan Sijil Perakuan Pendaftaran Perniagaan dan Sijil Pemerbadanan Syarikat secara terus melalui emel kepada pelanggan. Ia juga dilihat sebagai satu tindakan penyelesaian yang diambil oleh SSM bagi menangani isu perkhidmatan ejen atau orang tengah yang mengenakan fi tambahan kepada pemilik perniagaan. Sebelum perkhidmatan e-Lodgement dilancarkan secara rasmi. Ia menjadi penggerak kepada operasi seharian dan ICT kini merupakan tulang belakang dalam organisasi SSM.B. Datuk Mohd Shafie bin Hj. . Peringkat pertama menawarkan tiga perkhidmatan melibatkan lima (5) borang manakala peringkat kedua menawarkan sembilan (9) lagi perkhidmatan melibatkan tiga belas (13) borang. Perkhidmatan e-Lodgement Syarikat pula telah diperkenalkan dalam dua peringkat iaitu pada bulan November dan Disember 2007.

my.568 14.458 33 26 37 8 13 258 4 195. iaitu Akta Syarikat 1965 (AS 1965).com. SSM juga telah mengeluarkan satu garis panduan “Protocol for Internet Lodgement” (PEL) yang menggariskan polisi dan peraturan perkhidmatan e-Lodgement.579 13.5%) dikalangan sembilan agensi perintis yang mengambil inisiatif di bawah program kerajaan berelektronik.gov.KESINAMBUNGAN MELALUI KAEDAH ELEKTRONIK (sambungan) Pengenalan perkhidmatan e-Lodgement menyaksikan beberapa pindaan kepada kerangka perundangan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Agensi Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) Rubber Industries Smallholders Development Authority (RISDA) Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) Kementerian Sumber Manusia (KSM) Jabatan Keselamatan & Kesihatan Istana Budaya (IB) Department of Civil Aviation (DCA) Lembaga Tembakau Negara (LTN) Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA) Jumlah Jumlah Transaksi 167. Laporan dibuat oleh pihak MAMPU pada Mei 2008 telah merekodkan transaksi perkhidmatan e-Lodgement SSM menduduki kedudukan teratas (85.984 Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 43 . Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 dan Kaedah-Kaedah Pendaftaran Perniagaan 1957. Selain daripada itu. Perkhidmatan e-Lodgement boleh diakses melalui portal MyGovernment di www.ssm. No.my atau laman web SSM di www.

my) or Portal MyGov (www.my) Lengkapi borang dalam talian dan buat bayaran melalui kad dredit.com.ssm. SSM akan mengurangkan kapasiti perkhidmatan ditawarkan melalui kaunter. Proses terlibat bagi perkhidmatan e-Lodgement adalah seperti berikut : 44 Pendaftar Bayar Pengguna Pendaftar MyGov dan Pelanggan SSM Akses laman web SSM (www. debit langsung (FPX) atau Akaun Prabayar SSM emel Serah Mengemaskini status penyerahan di MyGov dan sijil dihantar ke pemohon melalui emel Pegawai e-Lodgement SSM mengesahkan dan meluluskan Mengemaskini data ke sistem CBS dan IDAMAN Serah borang SSM mensasarkan kadar penggunaan 80:20 bagi transaksi e-Lodgement berbanding transaksi melalui kaunter menjelang akhir tahun 2009. Sejajar dengan objektif tersebut.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 KESINAMBUNGAN MELALUI KAEDAH ELEKTRONIK (sambungan) Pelanggan yang ingin menggunakan perkhidmatan e-Lodgement perlu mendaftar sebagai pengguna kepada Portal MyGovernment (PSP).gov. .

atau • Visa. Maybank and RHB Bank (b) Kad kredit • MasterCard. Tiga (3) kaedah pembayaran bagi perkhidmatan e-Lodgement adalah seperti berikut : (a) Debit langsung bagi akaun Bank Islam. (c) Akaun Prabayar SSM • Akaun individu yang memerlukan deposit minima RM70 dan tambah nilai minima RM10 • Akaun korporat yang memerlukan deposit minima RM500 dan tambah nilai minima RM10 Perkhidmatan e-Lodgement Perniagaan Perkhidmatan e-Lodgement Perniagaan menawarkan lima perkhidmatan berikut : Perkhidmatan ditawarkan 1 2 3 4 Permohonan Kelulusan Nama Perniagaan Pendaftaran Perniagaan Permohonan Pembaharuan Pendaftaran Perniagaan Perubahan Maklumat Perniagaan : (i) Pendaftaran Perubahan Alamat Perniagaan (ii) Pendaftaran Perubahan Jenis Perniagaan (iii) Pendaftaran Perubahan Maklumat Cawangan (iv) Pendaftaran Perubahan Maklumat Pemilik Notis Penamatan Pendaftaran Perniagaan 5 Perkhidmatan Dokumen PNA 42 Form A Form A1 Form Form Form Form B1 B2 B3 B4 Proses 1 jam 1 jam 15 minit 1 jam 5 Jumlah Form C 8 Borang 15 minit Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 45 .KESINAMBUNGAN MELALUI KAEDAH ELEKTRONIK Kaedah Pembayaran (sambungan) Perkhidmatan e-Lodgement ditawarkan oleh SSM merupakan inisiatif kerajaan berelektronik yang pertama memperkenalkan kaedah pembayaran serahsimpan dokumen secara dalam talian. CIMB Bank. Public Bank. Hong Leong Bank.

753 116 8. atau • individu dilesenkan oleh Pendaftar menurut Seksyen 139A(b) Akta Syarikat 1965.800 217 12.140 112 6.596 5.128 921 1.236 5. SSM menerima sejumlah 109.82% seperti jadual berikut: Jenis Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis Jumlah Perkhidmatan Carian Nama (PNA42) Pendaftaran Baru (Borang A) Pembaharuan (Borang A1) Perubahan Maklumat (Borang B) Penamatan (Borang C) Jumlah 3.777 5.112 142 8.717 109.009 1.065 2. Waktu Pejabat dan Perubahan Maklumat Notis Tempat Daftar Ahli dan Indeks Disimpan atau Perubahan Tempat Penyata Maklumat Daftar Pengarah.392 1.501 1.263 2.779 3.248 transaksi bagi e-Lodgement Perniagaan dengan hasil sebanyak RM2.248 .Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 KESINAMBUNGAN MELALUI KAEDAH ELEKTRONIK Perkhidmatan e-Lodgement Syarikat (sambungan) Perkhidmatan e-Lodgement Syarikat menawarkan 12 perkhidmatan berikut: Perkhidmatan ditawarkan 1 2 Permohonan Carian Nama Permohonan Penubuhan Syarikat Tempatan Dokumen Borang 13A Borang 6 Borang 48A M&A Borang 24 Borang 44 Borang 49 Borang 48B Borang 48C Borang 11(21) Borang 52 Penyata Tahunan Sijil Pengecualian Persendirian Penyata Tahunan Penyata Kewangan Borang 56 Borang 44 Borang 53 Borang 49 Borang 48A Borang 24 18 Borang Proses 1 hari 1 hari 46 3 Serahan Pertama selepas Penubuhan 3 hari 1 hari 30 minit 1 hari 4 5 6 7 Permohonan Lesen Setiausaha Syarikat Permohonan Pembaharuan Lesen Setiausaha Syarikat Permohonan Pertukaran Nama Syarikat Penyata Tahunan bagi syarikat dengan modal syer beserta Sijil Pengecualian Persendirian 3 hari 8 Penyata Tahunan bagi syarikat dengan modal syer beserta Penyata Kewangan Notis Alamat Daftar Syarikat.383.146 106 8.355 2.277 4.454 2.689 176 8.105.380 4.401 19.008 169 10.758 140 10.732 2.209 54. Sehingga 31 Disember 2008.288 2.067 147 9.00.374 2.620 1.274 120 8.585 3. Statistik dan Kadar Penggunaan Bermula Januari sehingga Disember 2008.374 2.785 3.409 2.437 110 105 181 139 207 267 381 327 383 439 417 545 3.231 1.738 1.951 2.100 6.330 114 7.317 3.501 1. Pengurus dan Setiausaha dan Perubahan Maklumat Penyata Peruntukan Saham 12 Perkhidmatan 3 hari 9 10 11 12 Jumlah 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari Perkhidmatan selain daripada permohonan carian nama syarikat dan permohonan lesen setiausaha syarikat yang ditawarkan merupakan perkhidmatan yang boleh digunakan oleh: • ahli kepada badan diiktiraf menurut Seksyen 139A(a) Akta Syarikat 1965.797 2.542 1.890 5.763 158 10. kadar penggunaan bagi e-Lodgement Perniagaan adalah 7.117 3.756 2.475 2.407 30.800 1.

492 92.848 103. SSM telah mengadakan beberapa mesyuarat dengan MAMPU dan pembekal perkhidmatan dalam talian yang terlibat bagi mengatasi isu-isu berhubung dengan ketidakstabilan sistem.50 8.896 108.59 91.20 93.621 118.763 10.523 102.61 91.85 91.73 90.27 9.758 10.37 7.274 8.146 8. Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 47 . kebolehupayaan sistem dan kemudahan pembayaran secara dalam talian.731 111.639 119.042 103.18 7.90 90.546 107.753 8.17 91.746 120.53 8.345 88.702 95.383 96.963 118.00.60 92.KESINAMBUNGAN MELALUI KAEDAH ELEKTRONIK Kadar Penggunaan Perkhidmatan e-Lodgement Perniagaan (sambungan) Bulan Seluruh Negera (OTC) 116.067 9.335.008 10.140 6. Kadar penggunaan perkhidmatan e-Lodgement Syarikat berbanding perkhidmatan melalui kaunter adalah 1.927 110.509 131.19 8.80 6. SSM menerima sebanyak 9.741 Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember 94. Pembantu siber (Cyber Guides) disediakan bagi membantu pelanggan menggunakan perkhidmatan e-Lodgement di pejabat SSM. “broadband saturation” dan gangguan sistem pembayaran secara dalam talian.380 83.480.738 5.12 7.098 96.344 109. Faktor lain yang mempengaruhi kadar penggunaan rendah termasuk tahap pengetahuan tentang penggunaan internet dikalangan pemilik perniagaan dan kekurangan kemudahan internet.39 8.82 Kadar penggunaan rendah perkhidmatan e-Lodgement Perniagaan sewaktu peringkat permulaan pengenalan kepada perkhidmatan adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketidakstabilan sistem. Garis panduan.439 131.800 12. manual rujukan dan soalan-soalan lazim (FAQs) telah dipaparkan di dalam laman web SSM bagi mempertingkatkan pengetahuan dan memudahkan pengguna memahami perkhidmatan e-Lodgement SSM.88 92.47 91.00% setakat 31 Disember 2008.689 8.41 8.10 9.291 transaksi perkhidmatan e-Lodgement Syarikat di antara bulan Januari dan Disember 2008.935 110.112 8.15 9.003 % e-Lodgement % Jumlah (Seluruh Negara OTC + e-Lodgement) 123. Jumlah hasil yang diperolehi adalah sebanyak RM1.81 91.304 117.

48 99.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 KESINAMBUNGAN MELALUI KAEDAH ELEKTRONIK Transaksi perkhidmatan e-Lodgement Syarikat (sambungan) Jenis Perkhidmatan Carian Nama – Borang 13A Pemerbadanan Serahan Pertama Penyata Tahunan (Sijil Pengecualian Persendirian) Penyata Tahunan (Penyata Kewangan) Notis Alamat Berdaftar – Borang 44 Notis Daftar Ahli – Borang 53 Penyata Peruntukan Saham– Borang 24 Pertukaran Nama Syarikat – Borang 11 Maklumat Pengarah & Pengurus – Borang 49 Permohonan Lesen Setiausaha Syarikat – Borang 48B Pembaharuan Lesen Setiausaha Syarikat – Borang 48C Jumlah Jan 56 7 6 - Feb 126 12 10 1 Mac 267 35 25 4 Apr 372 59 39 1 Mei 394 88 56 3 Jun 480 85 28 4 Jul 580 106 38 19 Ogos 542 127 47 41 Sep 576 104 66 2 Okt 611 100 41 2 Nov 575 95 53 - Dis 572 99 44 3 Jumlah 5.291 Kadar Penggunaan Perkhidmatan e-Lodgement Syarikat Bulan Keseluruhan Negara (OTC) % e-Lodgement % Jumlah (Keseluruhan Negara OTC + e-Lodgement) 365.024 0.279 99.901 209.756 286.119 268.475 271.27 0.30 0.52 0.151 917 453 80 48 4 1 2 2 10 7 12 22 4 4 56 14 24 2 6 6 126 6 40 6 10 12 115 21 41 8 10 19 103 27 44 10 10 9 111 139 31 5 17 16 188 156 36 8 14 7 118 37 29 7 14 12 121 69 34 1 17 10 77 60 39 11 12 17 84 47 139 6 28 16 98 583 473 87 144 130 1.37 0.996 99.80 99.062 65 9.42 99.101 971 965 965 1.420 330.58 1.062 0.504 270.786 186.148 1.968 305.101 3 971 3 965 18 965 10 1.208 269.65 99.35 0.00 .632 306.207 - - - - - - - - - - 1 - 1 1 89 3 257 1 510 4 664 1 744 7 815 9 1.24 0.83 99.359 322.630 437.096 0.00 89 257 510 664 744 815 1.445 438.348 221.932 165.604 220.63 99.148 5 1.910 329.20 0.013 287.976 99.341 Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember 365.460 323.753 208.897 166.17 0.998 99.73 99.751 187.904 99.

991 10.375 5. Penerimaan Permohonan Melalui e-Lodgement Perniagaan mengikut negeri Negeri Selangor Kuala Lumpur Johor Kedah Pulau Pinang Perak Pahang Negeri Sembilan Melaka Perlis Terengganu Kelantan Jumlah Jumlah Permohonan Diterima 18. Sehingga Disember 2008. Ini adalah berikutan daripada arah aliran pemusatan pendaftaran perniagaan dan syarikat di negeri-negeri maju dan membangun begitu juga dengan tahap penerimaan yang tinggi dan kemudahan penggunaan internet di negeri-negeri tersebut. SSM sedang memperbanyakkan aktiviti mempromosikan perkhidmatan e-Lodgement bagi mempastikan kadar penggunaan yang lebih tinggi pada tahun 2009.5% bagi e-Lodgement Syarikat.8 % bagi Perniagaan dan 23.615 7.341 958 664 463 174 66 97 131 50.451 Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 49 .6% bagi e-Lodgement Perniagaan manakala 37.040 292 202 1.074 128 21 32 345 29 20 4 10 205 3.0% bagi Syarikat.425 5. Kuala Lumpur mencatatkan jumlah penggunaan perkhidmatan e-Lodgement sebanyak 20.KESINAMBUNGAN MELALUI KAEDAH ELEKTRONIK (sambungan) Kadar penggunaan perkhidmatan e-Lodgement Syarikat juga masih rendah. Majoriti penggunaan perkhidmatan e-Lodgement adalah daripada kalangan pengguna di Kuala Lumpur dan Selangor.300 Penerimaan Permohonan Melalui e-Lodgement Syarikat mengikut negeri Negeri Kuala Lumpur Johor Pulau Pinang Selangor Perak Kedah Pahang Negeri Sembilan Terengganu Melaka Putrajaya Sarawak Sabah Jumlah Jumlah Permohonan 1. Pada masa kini. Perkhidmatan e-Lodgement juga disambut baik daripada kalangan pengguna di Johor dan Pulau Pinang. Selangor mencatatkan peratus penggunaan tertinggi iaitu 31.

Antara perkhidmatan yang dicadangkan: • permohonan lesen setiausaha syarikat. atau pertukaran tempat simpanan (kelulusan automasi).15 malam dan pada hari cuti umum akan diproses secepat mungkin pada hari bekerja berikutnya. Permohonan diterima selepas jam 8. SSM kini CSI dijangkakan berupaya sedang membangunkan Sistem Integrasi Setiausaha Syarikat (Company Secretary Integration System/CSI) yang akan diintegrasi terus dengan sistem litar antara setiausaha syarikat dan SSM. SSM juga sedang meneroka kemungkinan memperkenalkan serahan simpan berasaskan transaksi dan mempercepatkan pembangunan automasi untuk transaksi terpilih dalam sistem e-Lodgement. debit langsung atau Akaun Prabayar SSM.15 malam pada hari bekerja. Manfaat perkhidmatan e-Lodgement : perkhidmatan yang melibatkan proses kelulusan secara automatik “auto approved”. • permohonan carian nama syarikat. Serahan permohonan dan dokumen boleh dibuat pada bila-bila masa daripada rumah atau pejabat. keupayaan sistem untuk “auto-population” data daripada pangkalan data SSM. integrasi data SSM dengan data firma kesetiausahaan. Peningkatan dalam ketepatan data di mana ia tidak melibatkan proses kemasukan data oleh pekerja SSM Global akses Kadar pemprosesan cepat Keselesaan kepada pelanggan Pelbagai kaedah bayaran Meningkatkan ketepatan data Langkah Kehadapan SSM akan meneruskan usaha-usaha penyelidikan dan pembangunan untuk menambahbaik perkhidmatan e-Lodgement. • permohonan pertukaran nama syarikat (kelulusan automasi). dan • Notis Alamat Daftar Syarikat. peningkatan sistem dan teknikal.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 KESINAMBUNGAN MELALUI KAEDAH ELEKTRONIK (sambungan) Maklumbalas daripada pengguna yang diperolehi hasil daripada program dan taklimat e-Lodgement menunjukkan SSM perlu memberi perhatian kepada aspek mempermudahkan proses kemasukan data. mempercepatkan proses transaksi permohonan diterima secara dalam talian dan memperkemaskan aspek-aspek 50 Kebolehupayaan penerimaan “24/7 service availability” Waktu serahan permohonan melangkaui waktu operasi pejabat secara normal manakala waktu pemprosesan telah dilanjutkan sehingga jam 8. • permohonan pembaharuan lesen setiausaha (kelulusan automasi). SSM akan melaksanakan e–Lodgement mandatori bagi perkhidmatan yang terpilih pada tahun 2009. Sebanyak enam jenis perkhidmatan telah dikenalpasti untuk tujuan pelaksanaan e-Lodgement wajib ini. Ini termasuklah menambahbaik ciri-ciri keselamatan. integrasi dengan data setiausaha syarikat. mengatasi masalah berkaitan kemasukan data secara automatik. • serahan notis tempat indeks dan daftar keahlian disimpan. Permohonan melalui perkhidmatan e-Lodgement akan diberi keutamaan proses. memperbanyakkan keselamatan. Perkhidmatan e-Lodgement menawarkan pelbagai kaedah pembayaran melalui kad kredit. Boleh diakses secara global. Waktu Pejabat dan Perubahan Maklumat . kuasa menyerah simpan dokumen dan peningkatan keselamatan transaksi.

960 103.053 10.140 97.159 11.118 9.208 35.395 118.276 3.994 264.948 222.235 81.000 47.0 8. perkhidmatan e-Info digunakan dengan meluas oleh pengguna di seluruh dunia. sejumlah 38.5 10.819 2006 Hasil (RM) 13.589 22.220 Transaksi (No) 10.762 3. sebanyak 222.113 281.365 27.KESINAMBUNGAN MELALUI KAEDAH ELEKTRONIK Perkhidmatan e-Info (sambungan) Perkhidmatan e-Info SSM telah diperkenalkan pada bulan Julai 2006.336 8.8 11. Sepanjang tahun 2008.531 5.630 135. Prestasi Keseluruhan Perkhidmatan e-Info dari Julai 2006 sehingga Disember 2008 Bulan Transaksi (No) Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember Jumlah 894 2.230 8.958 Sejak diperkenalkan. Jumlah ini menunjukkan peningkatan sebanyak 158%.315 113.078.119 155.078 6.981 1.0 100 Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 51 .130 117.587 154.422 310.608 552 392 399 38.2 10.288 22.0 1.217. Pada 31 Disember 2008.161 85.350 229.932 3.125 118.234 2008 Hasil (RM) 145.610 Transaksi (No) 5.473 16.876 5.960 130.1 4.919 7.438 3.407 3.495 37.075 58.813 1.876 7.170 111.119 1.120 469.346 30.010 8.544 18.859 9.563 maklumat perniagaan dan korporat telah direkodkan diperolehi oleh pengguna antarabangsa melalui e-Info.847 transaksi sepanjang tahun 2007. Perkhidmatan ini membolehkan perolehan maklumat perniagaan dan korporat melalui internet 24/7 dan boleh diakses di seluruh dunia.625 228.843 3. Pecahan penggunaan e-Info oleh pengguna luar negara seperti berikut: Pengguna Antarabangsa Perkhidmatan e-Info SSM Negara Singapura United Kingdom India Amerika Hong Kong Jepun Filipina Australia China Jerman Lain-lain Jumlah Bilangan Pelawat 16.945 33.738 409.234 transaksi direkodkan berbanding hanya 85.295 77.847 2007 Hasil (RM) 84.1 1.065 16.151 8.7 4.220 312.862 20.640 4.260 1.534 15.563 % 43.080 54.916 4.952 3.051 2.4 1.0 5.650 224.

butiran kunci kira-kira dan penyata pendapatan. jenis gadaian. Makluman perubahan akan dihantar kepada pelanggan apabila berlaku sekali perubahan sahaja. Tiga jenis perkhidmatan yang ditawarkan melalui CW e-Info iaitu: (a) Company Watch Basic Pelanggan akan dimaklumkan tentang sebarang perubahan maklumat berkenaan sesuatu syarikat/ perniagaan. status gadaian. Perubahan maklumat ini termasuk perubahan alamat berdaftar. jenis instrumen. serah simpan penyata tahunan dan laporan kewangan (sekiranya ada) dan gadaian. Pengguna boleh menyemak nama dan nombor pendaftaran syarikat/ perniagaan melalui SMS.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 KESINAMBUNGAN MELALUI KAEDAH ELEKTRONIK Derivatif produk e-Info berikut telah dibekalkan sepanjang tahun 2008: (i) SSM e-Info Charges (sambungan) Perkhidmatan ini menawarkan maklumat mengenai butir-butir gadaian yang didaftarkan oleh sesebuah syarikat. . (ii) SSM e-Info Image Perkhidmatan ini membolehkan pembelian imej dokumen syarikat yang telah diserah simpan. (c) Company Watch X-tra Company Watch X-tra memberikan pelanggan maklumat syarikat/perniagaan yang telah dikemaskini. • e-Info Company Watch (CW) company Watch Perkhidmatan ini akan memaklumkan pelanggan mengenai sebarang perubahan maklumat yang telah ditentukan terlebih dahulu mengenai sesebuah syarikat/perniagaan. Pelanggan akan dimaklumkan perubahan maklumat sesuatu syarikat/ perniagaan yang dilanggan melalui emel berserta maklumat terkini syarikat/perniagaan dalam format PDF dan salinan imej dokumen. tarikh sijil (Borang 40). nombor syarikat. Maklumat yang diberi termasuk nama syarikat. tiga jenis derivatif produk e-Info terbaru telah dibangunkan dalam tahun 2008. Sebarang perubahan maklumat perniagaan/syarikat tertentu akan dihantar melalui pemberitahuan ringkas dengan emel. (b) Company Watch Premium Company Watch Premium akan memberitahu pelanggan mengenai perubahan maklumat syarikat/ perniagaan yang dilanggan melalui emel. maklumat pemegang syer. tarikh pelepasan (jika ada). harta yang terbabit. Produk tersebut seperti berikut: 52 • e-Info Financial Comparison financial Comparison Produk terbaru ini membolehkan orang ramai membandingkan prestasi kewangan syarikat berdasarkan cabutan maklumat daripada dua laporan terkini Kunci Kira-kira dan Akaun Untung-Rugi yang telah diaudit. nombor gadaian. Maklumat tambahan yang boleh diperolehi termasuk maklumat umum syarikat. nama dan alamat pemegang gadaian. (iii) SSM e-Info Mobile Service Perkhidmatan ini membolehkan orang ramai mendapat maklumat korporat melalui telefon bimbit. Selain itu. jumlah gadaian dan jumlah jaminan gadaian. tarikh gadaian. SSM juga akan emelkan kepada pelanggan maklumat syarikat/perniagaan yang telah dikemaskini dalam format PDF. • e-Info Business Termination Letter business Termination Letter Produk ini membolehkan orang ramai memohon Surat Penamatan Perniagaan sekiranya perniagaan tidak diperbaharui dalam tempoh dua belas (12) bulan dari tarikh luput pendaftaran. Selain notis.

sebanyak 145.974 transaksi telah direkodkan. (ii) Penutupan penuh semua kaunter bekalan maklumat di Kuala Lumpur. Bagi membiasakan orang ramai dengan konsep saluran penyampaian baru ini. Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 53 . Staf kaunter yang sedia ada dilantik sebagai Pembantu Siber “Cyber Guide” untuk membantu pelanggan menggunakan kiosk e-Info. SSM telah memperkenalkan tempoh peralihan selama tiga bulan bermula mulai 6 Oktober 2008 sehingga 31 Disember 2008 yang melibatkan pejabat SSM Kuala Lumpur. (iv) Tempoh peralihan bagi Sabah dan Sarawak. Sepanjang tempoh peralihan selama tiga bulan.KESINAMBUNGAN MELALUI KAEDAH ELEKTRONIK Penutupan Kaunter Pembekalan Maklumat SSM (sambungan) Kiosk e-Info telah diperkenalkan pada 6 Oktober 2008 untuk mempromosi perolehan maklumat korporat dan perniagaan secara online. Selangor dan Negeri Sembilan. Ianya konsisten dengan matlamat SSM untuk mengurangkan bilangan perkhidmatan kaunter bagi pembekalan maklumat korporat dan perniagaan serta menggantikan dengan perolehan secara talian melalui perkhidmatan e-Info akhir 2009. e-Akaun (prabayar).974 % 69 31 100 Penutupan kaunter bekalan maklumat SSM dibahagikan kepada lima peringkat : (i) Projek Perintis dan tempoh peralihan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jenis Perkhidmatan Perkhidmatan e-Info Kiosk e-Info Jumlah Transaksi 100.851 45. dan (v) Penutupan sepenuhnya kaunter bekalan maklumat di seluruh negara. Negeri Sembilan and Selangor. 69% daripadanya melalui perkhidmatan online dan 31% melalui kiosk e-Info. (iii) Tempoh peralihan di negeri-negeri lain di Semenanjung Malaysia. Butir-butir caj yang dikenakan semasa dan selepas tempoh peralihan seperti dinyatakan berikut: Kaedah Pembayaran e-Kad. Negeri Sembilan dan Selangor.123 145. MEPS Kad Kredit Tempoh Peralihan RM11 RM15 Selepas Peralihan RM13 RM15 Pengenalan kiosk e-Info menjadi pemangkin untuk meningkatkan transaksi e-Info.

RM 15 (kad kredit) • Salinan di akui sah melalui OTC. • Bekalan Maklumat sepenuhnya melalui perkhidmatan Kiosk e-Info.31/1/2009 1/2-1/3/2009 1/3/2009 . Tempoh Peralihan untuk Pejabat SSM Labuan. • Harga promosi e-Info: . 54 2/1/2009 Pelaksanaan Penutupan • Bekalan Maklumat sepenuhnya melalui sepenuhnya Kaunter perkhidmatan Kiosk e-Info. Bekalan Maklumat di • Harga di kiosk e-info dan pembelian melalui internet: KL.RM 11 .Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 KESINAMBUNGAN MELALUI KAEDAH ELEKTRONIK Butir-butir maklumat mengenai penutupan kaunter SSM seperti berikut: (sambungan) Tarikh 6/10 . N. 2/1. NS & Selangor . Sabah & Sarawak Penutupan Kaunter Bekalan Maklumat di semua Pejabat SSM • Buka Satu Kaunter Sahaja. Tempoh Peralihan untuk semua Pejabat SSM di Semenanjung Malaysia selain di atas.RM 15 (kad kredit) • Permohonan > 20 - melalui OTC.31/12/2008 Aktiviti Tempoh Peralihan untuk Pejabat SSM KL. • Harga promosi e-Info: . • Harga di kiosk e-info dan pembelian melalui internet: .RM 15 (kad kredit) • Permohonan > 20 - melalui OTC • Permohonan < 20 - melalui kiosk e-Info • Salinan di akui sah melalui OTC.RM 15 (kad kredit) • Salinan di akui sah melalui OTC. • Permohonan < 20 - melalui kiosk • e-Info • Salinan di akui sah melalui OTC.Sembilan & Selangor Tindakan • Buka Satu Kaunter Sahaja.RM 13 .RM 13 .RM 11 .

kedutaan asing dan agensi-agensi Kerajaan mengenai penggunaan perkhidmatan ini. Inisiatif yang sama juga dijalankan di semua pejabat negeri. Temubual melalui televisyen dan radio bagi mempromosi e-Perkhidmatan dilaksanakan sepanjang tahun 2008. SSM menyediakan kiosk khas berupa terminal yang memberi peluang kepada pelanggan untuk belajar dan mencuba sendiri tatacara melakukan transaksi e-Perkhidmatan SSM. rujukan pantas dan soalan-soalan lazim (FAQs) bagi memudahkan orang awam menggunakan e-Lodgement perniagaan dan syarikat. garis panduan. Butir-butir badan-badan profesional. pertubuhan perdagangan. Program ini dilaksanakan di seluruh negara dengan usahasama pejabat-pejabat negeri SSM dan juga badan-badan profesional yang berkaitan. Program ini dilaksanakan untuk memupuk kesedaran dan menarik minat orang awam terutamanya pelanggan SSM menggunakan perkhidmatan alternatif ini tanpa perlu berkunjung ke kaunter-kaunter pejabat SSM. Artikel berkaitan e-Info dan e-Lodgement diterbitkan dalam kolum tetap. SSM telah menganjurkan beberapa siri taklimat dan mengadakan latihan amali kepada ahli-ahli pelbagai badan profesional. SSM memuat-naik ke dalam laman web manual. jumlah program dilaksanakan dan bilangan peserta yang terlibat seperti tertera dalam jadual di bawah: Butir-Butir Program Kesedaran Persatuan/Pejabat Negeri SSM MAICSA MIA MICPA MACS PFA ACCA Pejabat-Pejabat Negeri SSM Jumlah Sesi 4 10 2 1 2 1 7 Jumlah Peserta 320 289 106 50 35 16 221 Pembukaan Kiosk e-Lodgement SSM menyediakan kiosk e-Lodgement yang khusus di Tingkat 2 Ibu Pejabat Kuala Lumpur pada 3 Julai 2008 bagi memudahkan orang awam yang berhasrat mendaftar menggunakan e-Lodgement.037 peserta telah terlibat dalam keseluruhan program sepanjang tahun 2008. jurnal perniagaan dan laporan akhbar. persatuan peniaga. SSM turut mengedarkan brosur dan risalah berkaitan e-Perkhidmatan SSM yang mengandungi maklumat tentang cara penggunaan.KESINAMBUNGAN MELALUI KAEDAH ELEKTRONIK PROGRAM KESEDARAN DAN PROMOSI e-PERKHIDMATAN Taklimat e-Lodgement dan Sesi Latih Diri (sambungan) Sejak perkhidmatan e-Lodgement dilancarkan pada 22 Januari 2008. Lain-lain aktiviti promosi SSM turut mengatur beberapa siri temubual dengan media mengenai e-Perkhidmatan SSM. Selain itu. Enam buah organisasi dan sejumlah 1. Pelanggan dimaklumkan tentang kaedah penggunaan dan kelebihan yang diperolehi apabila menggunakan e-Perkhidmatan ini. SSM juga menempatkan pegawainya sebagai pembantu siber melatih dan membantu pengguna e-Lodgement. setiausaha syarikat. Mempromosi e-Lodgement melalui aktiviti Kaunter Bergerak Pendaftaran Perniagaan (KBPP) dan Kaunter Litar SSM juga giat mempromosikan kepada pelanggan tentang e-Perkhidmatan yang ditawarkan semasa mengendalikan program KBPP. kaedah bayaran yang boleh dibuat dan nombor yang boleh dihubungi sekiranya memerlukan bantuan. Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 55 . Pada masa yang sama. Bagi membolehkan pelanggan berasa lebih dekat dan membiasakan diri dengan e-Perkhidmatan ini.

Projek TNPS berjaya menjana hasil berjumlah RM30. Terdapat dua kelas nombor iaitu: (a) Nombor Kelas 1: • kombinasi nombor satu.055.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 KESINAMBUNGAN MELALUI KAEDAH ELEKTRONIK LAIN-LAIN PRODUK DAN PERKHIDMATAN Tender Nombor Pendaftaran Syarikat (TNPS) (sambungan) TNPS merupakan perkhidmatan yang membolehkan orang awam membida nombor pendaftaran syarikat yang terpilih. dua atau tiga angka yang unik dan menarik dengan harga bidaan minimum RM2000.00 15. 56 SSM mengendalikan dua (2) sesi bidaan dalam bulan Jun dan Ogos 2008. Bagi penubuhan syarikat. Tarikh-tarikh istimewa tersebut: • 8 Ogos 2008 (080808) dan • 20 Ogos 2008 (20082008) Pada 8 Ogos 2008. SSM turut mengadakan kaunter pendaftaran bergerak di seluruh negara bagi membolehkan orang ramai mendaftarkan perniagaan mereka pada tarikh istimewa ini.8 Okt 2008) Jumlah Hasil(RM) 14. SSM telah mengumpul hasil sebanyak RM842.055. Projek 080808 berjaya menarik sejumlah 1.00 melalui projek 080808.323. Inisiatif ini membolehkan pihak berkepentingan yang berminat memperolehi kombinasi nombor ‘080808’ dalam sijil pendaftaran perniagaan dan sijil pemerbadanan syarikat mereka.00 Tarikh Peringatan Istimewa SSM telah mengambil peluang dan manfaatkan tarikh-tarikh unik di sepanjang tahun 2008 dengan membenarkan orang ramai mendaftarkan perniagaan dan menubuhkan syarikat pada tarikh-tarikh istimewa. selain dari membuka operasi kaunter biasa. Butir-butir statistik seperti muka surat berikut: . SSM membenarkan orang ramai menghantar pemohonan mereka awal mulai 4 Ogos 2008.466 pendaftaran perniagaan baru dan penubuhan 664 syarikat baru.732.005.23 Julai 2008) 2 (8 Ogos . Butir-butir hasil yang dijana seperti berikut: Butiran Jumlah Hasil yang diperolehi melalui Tender Nombor Pendaftaran Syarikat Sesi 1 (23 Jun . Sejumlah 30 kombinasi nombor yang unik dipilih oleh Panel Khas TNPS.00 30. (b) Nombor Kelas 2: • kombinasi nombor-nombor selain dari nombor-nombor Kelas 1 dengan harga bidaan minimum RM1000.00.

625 67.KESINAMBUNGAN MELALUI KAEDAH ELEKTRONIK 080808 Perniagaan Borang A 9 37 16 66 147 72 45 27 127 98 253 161 Hasil (RM) 510 2.165 (sambungan) Kutipan Hasil dan Jumlah Perniagaan Baru Didaftarkan dan Syarikat Baru Ditubuhkan Pada Negeri Labuan Perlis Terengganu Melaka Pahang N.235 1.000 17.000 44.466 36.005 Inisiatif yang sama dilaksanakan pada 20 Ogos 2008 untuk memanfaatkan kombinasi unik nombor ‘20082008’.040 17.000 12.000 12.000 339.590 21.840 322 664 Syarikat Penubuhan Hasil (RM) 8.585 106.000 12.000 70. Projek 20082008 merekodkan 1.480 16.320.900 70.460 28.400 4.625 67.585 842.950 7.040 9.000 32.950 24.000 57.410 2.900 4 5 8 23 8 8 10 10 14 36 55 38 66 57 408 1.00.358 pendaftaran perniagaan baru dan 228 penubuhan syarikat baru.510 14.000 8.890 18.Pinang Selangor Johor Sabah Sarawak HQ Jumlah Jumlah (RM) 8.410 6.000 375.120 13. Sembilan Kedah Kelantan Perak P.060 23. menjana hasil berjumlah RM392.120 70.590 4.000 735.410 38.000 17.290 12. Butir-butir rekod transaksi bagi Projek 20082008 seperti muka surat seterusnya: Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 57 .400 16.400 5.290 56.235 13.

358 82.450 3. pasar raya dan hipermarket.800 11. Peringkat kedua pula memberi tumpuan kepada penambahbaikan selanjutnya dan dijangka siap pada 30 September 2009. Kaunter-kaunter bergerak ini disambungkan secara terus ke sistem CBS ROB SSM melalui internet menerusi sambungan wayarles 3G.610 21.400 3.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 KESINAMBUNGAN MELALUI KAEDAH ELEKTRONIK (sambungan) Kutipan Hasil dan Jumlah Perniagaan Didaftarkan dan Syarikat Ditubuhkan Pada 20082008 Perniagaan Borang A 2 31 54 52 54 94 33 72 85 95 207 115 Hasil (RM) 140 1.450 10. lobi hotel.450 7.320 114 228 Syarikat Penubuhan Hasil (RM) 0 1.000 7. Inisiatif ini menawarkan komuniti peniaga di Malaysia saluran alternatif dan memudahkan akses kepada perkhidmatan pendaftaran perniagaan SSM.680 2. . dijalankan di kawasan-kawasan strategik yang padat dengan aktiviti perniagaan seperti di premis pihak berkuasa tempatan. Terdapat dua peringkat penambahbaikan yang dilakukan.000 8.000 7.000 6.000 114.000 4.450 11.680 8.400 27.340 4. pasar.740 37. Pada Mei 2008. Peringkat pertama melibatkan pengemaskinian isi kandungan yang berjaya disiapkan pada 10 April 2008.740 3.460 8.000 253.000 34.000 9.000 3.800 32.000 Negeri Labuan Perlis Terengganu Melaka Pahang N. Ia menjadi saluran utama bagi membekalkan maklumat kepada komuniti antarabangsa dan para pelabur mengenai proses penubuhan syarikat tempatan dan syarikat asing.460 0 1 6 24 7 4 3 11 4 11 11 17 8 7 464 1.000 11.800 14.000 7.Pinang Selangor Johor Sabah Sarawak HQ Jumlah Jumlah (RM) 140 2.320 58 Penambahbaikan Laman Web SSM Laman Web SSM telah berkembang sebagai salah satu saluran untuk berhubung dengan pihak-pihak berkepentingan dan masyarakat umum secara amnya. penyelenggaraan dan mengemaskini laman web agar sentiasa dalam keadaan terkini dan maklumat berkaitan mudah diperolehi oleh masyarakat awam. Kaunter Bergerak Pendaftaran Perniagaan Kaunter Bergerak Pendaftaran Perniagaan (KBPP) ialah salah satu inisiatif SSM mendekati komuniti perniagaan. Pengwujudan laman web SSM ini bermula pada bulan Januari 2008 selari dengan objektif Strategi Teras 2008.610 10.060 139.800 5.000 196. pengemaskinian tersebut melibatkan penggabungan MAMPU dalam penilaian syarat dan keperluan.000 4. KBPP menggerakkan kaunter transaksi ke luar premis SSM. Kelulusan pendaftaran dan pembaharuan perniagaan dilakukan di lokasi-lokasi KBPP.000 21. Sembilan Kedah Kelantan Perak P. SSM juga membangun protokol dan prosidur kerja untuk operasi.060 392.340 1.000 24.390 9.390 5.

Kumpulan peniaga ini secara amnya mempunyai tahap kesedaran dan kefahaman yang minima terhadap aspekaspek Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 dan Akta Syarikat 1965.277 lokasi di seluruh negara pada tahun 2008 berbanding 813 di 264 lokasi pada tahun 2007. Carta dibawah menunjukkan perkembangan aktiviti KBPP yang berterusan sejak pelancarannya pada tahun 2006.000 30.000 400.000 0 2006 2007 Pendaftaran Baru Pembaharuan 2008 8% 6% 4% 2% 0% 2006 2007 Pendaftaran Baru Pembaharuan 2008 Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 59 .000 820. KBPP juga memainkan peranan menyebarkan maklumat dan menanam kesedaran dikalangan masyarakat perniagaan dan orang ramai.000 500 0 800. Kekerapan operasi KBPP telah meningkat kepada 1. Selain memberi khidmat dalam persekitaran yang lebih fleksibel. Kebanyakan lokasi-lokasi dipilih merupakan tempat-tempat tumpuan para peniaga kecil. peruncit dan penjaja gerai.000 20.000 200.KESINAMBUNGAN MELALUI KAEDAH ELEKTRONIK (sambungan) Dengan mobiliti KBPP ke pejabat-pejabat pihak berkuasa tempatan.000 600.000 40.000 10. Lokasi dan Kekerapan KBPP Di Seluruh Negara Jumlah Transaksi Perniagaan Di Seluruh Negara 1.399 kaunter bergerak yang dijalankan di 1.500 1.000 0 2006 2007 2008 2006 2007 Pendaftaran Baru Pembaharuan 2008 Jumlah Kaunter Bergerak Jumlah Lokasi Jumlah Transaksi KBPP Di Seluruh Negara Syer Pasaran Tahunan KBPP 50. Pegawai SSM yang mengendalikan KBPP diberi tanggungjawab menerangkan obligasi yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut bagi melicinkan operasi perniagaan. SSM telah mewujudkan pusat sehenti untuk pendaftaran dan pembaharuan perniagaan serta pemberian lesen dan permit untuk menjalankan perniagaan oleh pihak berkuasa tempatan.

Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08

KESINAMBUNGAN MELALUI KAEDAH ELEKTRONIK

(sambungan)

Dalam tahun 2008, operasi KBPP telah menjana hasil berjumlah RM 5,389,252.00 berbanding RM 1,926,277.00 pada 2007. Ini menunjukkan peningkatan memberangsangkan sebanyak 180%. Dengan berkembangnya jumlah lokasi dan kekerapan kaunter bergerak, KBPP telah merekodkan sejumlah 21,643 Pendaftaran Perniagaan Baru dan 41,064 Pembaharuan Pendaftaran Perniagaan sepanjang tahun 2008, menyumbang kepada varian masing-masing sebanyak 72% dan 211% berbanding tahun 2007. Melihat dari perspektif jumlah pendaftaran dan pembaharuan perniagaan sepanjang tahun 2008, program KBPP telah menyumbang sebanyak 7% syer pasaran daripada jumlah keseluruhan pendaftaran perniagaan baru dan 7% dalam jumlah keseluruhan pendaftaran pembaharuan perniagaan. Secara perbandingan, bagi transaksi yang sama, masing-masing pada kadar 5% dan 2% pada tahun 2007. Aktiviti Kaunter Bergerak Pendaftaran Perniagaan dari 2006-2008 KBPP Di Seluruh Negara 2006 Pendaftaran Baru Pembaharuan Jumlah KBPP Jumlah Lokasi Hasil (RM) 2,953 924 117 118 275,705 2007 12,559 13,210 813 264 1,926,277 2008 21,643 41,064 1,399 1,399 5,389,252

60

Syer

Pasaran

KBPP

Berbanding

Jumlah

Kutipan

Hasil

Daripada

Pendaftaran

Baru

dan

Pembaharuan Perniagaan 2006 Pendaftaran Baru Pembaharuan Pendaftaran 1% 0% 2007 5% 2% 2008 7% 7%

Kaunter Bergerak Pejabat-Pejabat SSM Negeri Jumlah (Januari-Disember 2008) Jumlah Kaunter Bergerak 102 27 361 185 59 103 90 97 117 105 93 54 6 1,399 Jumlah Pendaftaran Baru 2,859 51 3,022 2,970 1,332 3,007 640 1,136 2,440 2,655 891 607 33 21,643 Hasil (RM) 792,675 6,975 712,332 791,885 373,781 306,075 183,978 261,386 960,882 743,724 178,385 75,627 1,550 5,389,252

Negeri/ Bulan K.Lumpur Perlis Kedah Penang Perak Selangor N. Sembilan Melaka Johor Pahang Terengganu Kelantan Labuan Jumlah

KESINAMBUNGAN MELALUI KAEDAH ELEKTRONIK
Kaunter Litar

(sambungan)

Kaunter Litar merupakan kerjasama strategik bersama pihak majlis perbandaran. Kaunter Litar memberi perkhidmatan sebagai sebuah pusat khidmat harian, membolehkan orang awam mendaftar atau memperbaharui pendaftaran perniagaan mereka. Dalam tahun 2008, Kaunter Litar diwujudkan di empat pihak berkuasa tempatan, iaitu Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL), Majlis Perbandaran Sepang (MP Sepang), Majlis Perbandaran Ampang Jaya (MPAJ) dan Majlis Perbandaran Kajang (MPKj). Konsep dan objektif Kaunter Litar menyamai KBPP. Perbezaannya hanya pada jadual pegawai SSM yang bertugas dan lokasi Kaunter Litar yang telah ditetapkan. Jadual di bawah menunjukkan peningkatan 55.53% bagi pendaftaran perniagaan baru semasa Kaunter Litar beroperasi dalam tahun 2008 berbanding tahun 2007. Jumlah transaksi untuk pembaharuan perniagaan telah meningkat dari 4,151 kepada 5,954 menggambarkan pertumbuhan sebanyak 43.4% berbanding 2007.

Aktiviti Kaunter Litar

Ibu Pejabat Kuala Lumpur Pendaftaran Perniagaan Baru Pendaftaran Pembaharuan Perniagaan

Tahun 2007 779 4,151 2008 1,210 5,954 % 55.53 43.4

Inisiatif Kaunter Litar ini fleksibel dan memberikan kemudahan kepada orang ramai kerana tidak perlu mengunjungi pejabat SSM untuk urusan transaksi pendaftaran perniagaan, pada masa yang sama membolehkan mereka menyelesaikan lainlain urusan perniagaan dengan pihak berkuasa tempatan, ini membawa kesan penjimatan masa dan pengurangan kos menjalankan perniagaan mereka.

e–Penguatkuasaan Bagi memantapkan aktiviti pemantauan ke atas syarikat dan perniagaan, kaedah e-Penguatkuasaan telah diperkenalkan pada bulan Ogos 2008. Melalui kaedah ini, Pegawai Penguatkuasaan yang menjalankan aktiviti pemeriksaan fizikal terhadap perniagaan berupaya melakukan pemeriksaan dan pengesahan data secara talian. Inisiatif ini juga membolehkan penawaran notis kompaun dicetak di tempat aktiviti penguatkuasaan dijalankan dan maklumat tersebut akan dikemaskini secara serentak ke dalam pangkalan data SSM. Sistem e-Penguatkuasaan mempunyai 2 komponen utama iaitu: (i) Komponen mudahalih yang mengandungi sistem, infrastruktur dan proses-proses yang digunakan semasa aktiviti-aktiviti pengawasan; dan (ii) Komponen pentadbiran dan laporan yang melibatkan pentadbiran sistem berpusat untuk penghasilan laporan aktiviti-aktiviti pengawasan. Komponen ”Onsite” mampu membuat aktiviti-aktiviti seperti berikut: (a) Semakan maklumat terkini sesuatu entiti/premis (individu, perniagaan) bagi tujuan memastikan sesuatu ketidakpatuhan undang-undang memang berlaku pada ketika itu; (b) Mengeluarkan surat akuan pemeriksaan bagi tujuan penghasilan bukti pemeriksaan; (c) Menawarkan kompaun melalui surat kompaun yang dicetak di tempat aktiviti penguatkuasaan dijalankan; (d) Menyekat (suspend) sesuatu transaksi dengan SSM oleh individu/perniagaan/syarikat jika didapati perlu berbuat demikian.

Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08

61

Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08

KESINAMBUNGAN MELALUI KAEDAH ELEKTRONIK
Komponen Pentadbiran & Laporan pula lebih fokus terhadap 2 perkara iaitu;

(sambungan)

(a) Pentadbiran Sistem Teknikal (Technical System Administration) misalnya menguruskan keselamatan kata laluan dan ID, jejak audit yang memantau penggunaan sistem serta kawalan inventori terhadap peranti yang terlibat; dan (b) Penghasilan laporan-laporan hasil dari aktiviti-aktiviti “onsite”. Modul ini akan dicapai selepas pasca operasi/ pemeriksaan dan akan digunakan untuk membuat laporan statistikal bagi sesuatu operasi yang dijalankan.

62

Carta aliran sistem e-Penguatkuasaan SSM seperti di bawah: PROSES ALIRAN

PREMIS SYARIKAT/ PERNIAGAAN

Pegawai SSM

PDA Pencetak Mudah Alih

KESAHIHAN MAKLUMAT SYARIKAT
Perakuan Pemeriksaan Cetakan Cetakan Notis Kompaun

Sistem Pilihan

Menyekat Syarikat/ Perniagaan/ Pemilik

Sistem Pilihan

Menjana Kompaun

PDA ini disambungkan kepada pencetak mudah alih melalui teknologi wayarles ”Bluetooth”. Ciri-ciri keselamatan ini dinamakan SSL VPN (Secure Sockets Layer-Virtual Private Network) yang bertindak menghalang sebarang cubaan membaca maklumat yang dihantar oleh pihak-pihak yang tidak berkenaan. Infrastruktur ini lengkap dengan implementasi projek MoRSe (Mobile Remote Secure Access).KESINAMBUNGAN MELALUI KAEDAH ELEKTRONIK REKABENTUK SISTEM Ilustrasi Teknikal (sambungan) Premis Perniagaan PEGAWAI PENGUATKUASAAN Guna Alat ‘Handheld’ & Pencetak Mudah Alih untuk membuat pemeriksaan. Audit Trail) Memandangkan Internet mempunyai kadar keselamatan yang rendah. ciri-ciri keselamatan yang tinggi perlu diperkenalkan. Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 63 . PDA. Bluetooth) Para pegawai penguatkuasa dibekalkan dengan Telefon PDA yang bertindak sebagai komputer mini yang mampu mencapai sistem utama SSM melalui servis 3G atau GPRS. Hantar & menerima data melalui teknologi telefon bersel GPRS/3G Pentadbir Guna ‘Web Client’ pada sistem ‘Administration Pejabat SSM (KL) Alat ‘Handheld’ hantar permintaan/maklumat terkini kepada server Pelayan hantar data ke Alat ‘Handheld’ Pengenalan sistem ini menyaksikan beberapa teknologi terkini dipergunakan iaitu : (a) Telefon (GPRS. (b) Internet (Capaian ke maklumat SSM melalui Internet) Infrastruktur yang menghubungkan antara PDA dan pangkalan data SSM ialah Internet iaitu selepas sambungan keselamatan (VPN) dibuat. Windows Mobile. (c) Keselamatan/Security (SSL VPN. Hantar & menerima data melalui teknologi telefon bersel Premis Syarikat GPRS/3G Server Aplikasi Mudah Alih CELCO Sambungan Internet Firewall/ VPN PC CBS ROC & RCB PEGAWAI PENGUATKUASAAN Guna Alat ‘Handheld’ & Pencetak Mudah Alih untuk membuat pemeriksaan. 3G.

Terdapat teknologi integrasi yang diguna pakai iaitu JDBC (Java Database Connector) bagi memastikan tahap integrasi sistem dipatuhi serta memudahkan penaiktarafan (jika perlu) pada masa hadapan. Perlaksanaan penuh sistem e-Penguatkuasaan telah bermula pada bulan Ogos 2008. Pada masa kini. Di pejabat. Fasa ujian pula telah dijalankan selama sebulan untuk memastikan perjalanan sistem adalah bersesuaian dengan fungsi penguatkuasaan. Pencetak ini tidak mempunyai dakwat.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 KESINAMBUNGAN MELALUI KAEDAH ELEKTRONIK (d) Cetakan (Mobile Thermal Printer) (sambungan) Penggunaan pencetak mudah alih bagi mencetak notis. (f) Integrasi maklumat dengan pangkalan data semasa. Fasa “Pilot Run” pula dilaksanakan selama setahun mulai 17 Julai 2007 bagi membolehkan para pengguna sistem melaksanakan penggunaan sistem dan pada masa yang sama jangkamasa jaminan bermula. Fasa pembangunan sistem telah dimulakan pada Februari 2007 dan telah selesai pada bulan Jun 2007. pengguna akan berupaya untuk menyemak semula transaksi yang dilakukan dengan menggunakan sistem e-Penguatkuasaan melalui internet. Ini bagi membolehkan sebarang masalah dirujuk kepada pihak pembangun sistem untuk penambahbaikan. Fasa kajian keperluan pengguna (User Requirement Study) telah melibatkan para pegawai penguatkuasa dan disemak oleh pegawai undang-undang serta pihak pengurusan. (e) Aplikasi Web untuk laporan Semua aktiviti pemantauan akan direkodkan untuk tujuan laporan. 3 4 5 6 7 Kesalahan (Akta Perniagaan 1965) Seksyen 121(1)(b) Gagal meletakkan nama dan nombor syarikat di atas dokumen rasmi syarikat Seksyen 121(3) Gagal mempamerkan nama syarikat di luar pejabat atau di tempat perniagaan Kesalahan (Akta pendaftaran Perniagaan 1956) Seksyen 12(1)(a) Menjalankan perniagaan yang tidak berdaftar Seksyen 12(1)(b) Meneruskan perniagaan selepas tamat tempoh pendaftaran Seksyen 12(2) Gagal mempamerkan perakuan pendaftaran perniagaan Kaedah 17A(1)(b) Gagal mengemukakan perubahan kepada alamat berdaftar perniagaan Kaedah 17A(2) Gagal mempamerkan nama dan nombor pendaftaran perniagaan . Portal ini juga menyediakan laporan statistik bagi tujuan analisis. sebaliknya menggunakan tenaga haba (seperti mesin fax) bagi mencetak. sistem e-Penguatkuasaan memantau aktiviti berikut: 64 Senarai Kesalahan di bawah Aktiviti e-Penguatkuasaan No. 1 2 No.

Maklumat mengenai kesalahan yang di kesan dan adalah seperti berikut: Pemeriksaan yang dijalankan di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dengan menggunakan e-Penguatkuasaan Jenis Kesalahan Akta AS 1965 Kesalahan Seksyen 121(1)(b) Gagal meletakkan nama dan nombor syarikat di atas dokumen rasmi syarikat Seksyen 121(3) Gagal mempamerkan nama syarikat di luar pejabat atau di tempat perniagaan Jumlah APP 1956 Seksyen 12(1)(a) Menjalankan perniagaan yang tidak berdaftar Seksyen 12(1)(b) Meneruskan perniagaan selepas tamat tempoh pendaftaran Seksyen 12(2) Gagal mempamerkan perakuan pendaftaran perniagaan Kaedah 17A(1)(b) Gagal mengemukakan perubahan kepada alamat berdaftar perniagaan Kaedah 17A(2) Gagal mempamerkan nama dan nombor pendaftaran perniagaan Total Ogos 2 Sept 18 Bulan Okt 2 Nov Dis - 28 - 5 1 - 30 - 18 8 - 7 3 2 1 1 - 1 - 2 14 - 2 - 1 3 3 - - 65 66 37 47 4 68 91 45 49 4 Bagi memastikan kesalahan-kesalahan lain dapat dikesan. Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 65 .KESINAMBUNGAN MELALUI KAEDAH ELEKTRONIK (sambungan) Fasa permulaan bagi sistem e-Penguatkuasaan ini telah berjaya dilaksanakan di Lembah Klang dengan pelbagai kesalahan dapat di kesan semasa pemeriksaan dijalankan. Penggunaan ini bukan sekadar pemeriksaan fizikal terhadap syarikat dan perniagaan. malah ianya akan diimplimentasi terhadap setiausaha syarikat dan juruaudit untuk mencapai tahap pematuhan korporat dan perniagaan disamping meningkatkan tadbir urus korporat yang baik serta tahap integriti yang tinggi dalam sektor korporat. usaha penambahbaikan terhadap sistem ini akan di pertingkatkan dan dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 2009.

Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 KESINAMBUNGAN MELALUI KAEDAH ELEKTRONIK APLIKASI DALAMAN ICT (sambungan) SSM e-Portal SSM e-Portal. Selain menjadi applikasi yang mudah dicapai melalui sistem ESS. E-Portal membolehkan perkongsian dokumen. kecekapan komunikasi dikalangan kakitangan SSM dapat dipertingkatkan. Bagaimanapun. satu sistem automasi telah dikenalpasti untuk menampung semua proses yang dikenali sebagai Human Resource Management System (HRMS). Ini menunjukkan Seksyen HR dapat mengurangkan perbelanjaan sehingga RM 25. E-Portal dihoskan dan diuruskan pada pelayan SSM dan hanya boleh dicapai oleh kakitangan SSM.000 dari segi kos mencetak slip gaji serta kos penghantaran pos sebanyak RM30. Pada tahun 2008. kemahiran. Untuk mengurangkan beban kerja manual dalam aktiviti pentadbiran. manakala inisiatif pengurusan pengetahuan (knowledge management) mengemaskini berita tempatan dan antarabangsa yang terkini melalui portal untuk capaian kakitangan. Laporan yang dikeluarkan sah digunapakai sebagai sebagai slip pembayaran gaji. Aplkasi-aplikasi khusus seperti laporan statistik syarikat dan pendaftaran juga boleh dicapai melalui laman portal ini. E-Portal juga menjadi platform untuk sidang video antara Ibu Pejabat SSM dan 18 pejabat-pejabat negeri dan cawangan-cawangan disebarkan di seluruh Malaysia. HRMS telah mula beroperasi pada tahun 2006 dan menjadi permulaan proses automasi untuk HR. . warga kerja dan proses yang merentasi sempadan bahagian-bahagian di dalam organisasi SSM. SSM 66 e-Portal menyediakan satu saluran yang seragam dan selamat dengan antara muka berasaskan web. pencapaian dan juga gaji.000 setahun dari segi penjimatan kos operasi. Pengimplementasian e-Payslip tidak melibatkan sebarang kos dan ia dapat memproses transaksi pembayaran gaji pada setiap bulan. Ia direkabentuk untuk mengumpulkan dan mempersonalisasikan maklumat melalui portlet yang khusus. Sistem dalaman seperti Human Resources Management System (HRMS) boleh dicapai melalui e-Portal turut menyediakan akses dalam talian untuk perkhidmatan berkaitan modal insan seperti permohonan-permohonan e-Leave dan e-Payslip. ia memberi ruang kepada pengguna menyemak rekod untuk kegunaan masa hadapan. SSM telah menambaik sistem aplikasi HRMS dengan modul e-Payslip.000 yang membawa kepada jumlah RM 55. Penambahbaikan ini adalah untuk menggantikan sistem e-Application yang mengandungi e-Leave dan data maklumat pekerja melalui Employee Self Service (ESS). Dengan penyepaduan kedua-dua platform ini. turut dikenali sebagai enterprise information portal (EIP) menyediakan satu rangka kerja bersepadu untuk maklumat. Human Resources Management System (HRMS) Fungsi Sumber Manusia (HR) adalah meliputi mengesan data pekerja yang ada secara langsung termasuk data silam peribadi. kebolehan. kalendar dan bentuk-bentuk kerjasama yang lain dalam SSM. satu pelan untuk menyepadukan portal ini dengan laman web SSM kini dalam perancangan dan dijangka akan siap pada akhir 2009.

KESINAMBUNGAN MELALUI KAEDAH ELEKTRONIK
Financial Management System

(sambungan)

Financial Managament System (FMS) atau Sistem Pengurusan Kewangan telah diperkenal pada tahun 2006 untuk memenuhi keperluan pengguna secara efisen dan menjimat masa memproses serta penyediaan laporan kewangan. Pada Ogos 2008 satu penambahbaikan telah dilakukan ke atas sistem ini.

Dengan implementasi sistem ini, proses kerja telah dikurangkan dari segi cetakan cek, mengeluarkan oder pembelian dan penyediaan slip bank serta menghapus simpan kira-kira manual untuk pajar wang runcit. Sistem tersebut membenar laporan disediakan samada secara berjadual dan apabila diperlukan.

Versi terbaru ini menghubungkan secara disentralisasi pengurusan kewangan secara berkomputer ke pejabat negeri dan cawangan. Projek ini telah dilancarkan ke pejabat negeri melalui tiga fasa iaitu:

(a) Pelancaran di Pejabat Negeri Selangor pada 17 Mac 2008 dan Pejabat Negeri Sembilan pada 24 Mac 2008; (b) Fasa Pertama dilancarkan pada 17 November 2008 di Pejabat Negeri Johor, Pulau Pinang dan Sarawak; dan (c) Fasa Kedua di Perak, Melaka, Pahang, Terengganu, Sabah dan Labuan.

Hubungan ICT antara Ibu Pejabat dan Cawangan

Teknologi pembangunan sistem berasaskan web telah mempermudahkan pentadbiran sistem maklumat. Berdasarkan trend ini, SSM telah mengubah sistem terasnya pada tahun 2005 kepada sistem berasaskan web sepenuhnya. Transformasi ini telah mewujudkan keperluan untuk satu infrastruktur Rangkaian Kawasan Luas (Wide Area Network WAN) yang kukuh bagi menyokong operasi SSM di seluruh negara.

Daripada kelajuan 128 kbps, infrastruktur WAN telah dinaiktaraf sehingga 16 kali ganda kelajuannya untuk membentuk satu Virtual Private Network (VPN) yang lebih cekap dan stabil. Penaiktarafan ini merangkumi perubahan dari teknologi konvensional (Frame-Relay Technology) kepada teknologi IPVPN (Internet Protocol Virtual Private Network). Dilengkapi sepenuhnya dengan litar-litar sokongan (backup) ISDN PRI, kestabilan rangkaian ini telah dijamin oleh Service Level Agreement (SLA) yang lebih daripada 99.5% setiap bulan. Peningkatan ini telah terbukti dengan satu kejayaan apabila kadar masalah capaian imej digital untuk sistem IDAMAN telah mengalami penurunan yang ketara. Imej-imej dokumen yang besar yang mana sebelum ini memerlukan masa yang panjang untuk dicapai, telah kini boleh dicapai dalam tempoh kurang dari lima minit. Kadar kegagalan sistem juga telah berjaya dikurangkan dengan begitu ketara sekali.

Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08

67

Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08

KESINAMBUNGAN MELALUI KAEDAH ELEKTRONIK

(sambungan)

Selain sistem teras, pelbagai aplikasi-aplikasi bernilai-tambah juga telah dimuatkan dalam infrastruktur ini dengan selesa seperti video streaming, sistem pengawasan IP dan perkhidmatan multimedia lain tanpa gangguan kepada operasi harian SSM. Reka bentuk rangkaian seperti dalam gambarajah berikut menunjukkan Ibupejabat SSM mengunakan teknologi IPVPN. rangkaian dari setiap cawangan ke

68
IPVPN
2 Mbps 2 Mbps 2 Mbps 2 Mbps 2 Mbps 2 Mbps

2 Mbps

2 Mbps

2 Mbps

2 Mbps

2 Mbps

2 Mbps

2 Mbps Penang

34Mbps

Terengganu

IPVPN

Seremban

Langkawi

Selangor

Kelantan

Sarawak

Pahang

Labuan

Melaka

V-Library Pusat Sumber SSM telah membuat pembelian sistem Virtual Library atau sistem V-LIB pada tahun 2008. V-LIB merupakan satu sistem perpustakaan secara talian yang komprehensif untuk memenuhi keperluan semasa pengguna. Pada 29 November 2007 sistem tersebut telah dipertingkatkan dari segi antaramuka laman web, sambungan dan lain-lain lagi. V-LIB dapat digunakan melalui e-Portal SSM http://e-portal.ssm.com.my/SSMapplications/ SSMvirtuallibrary; atau http://libraryserver/vlib/main.aspx. Sistem V-LIB membantu petugas pusat sumber untuk mengumpul data maklumat yang dipilih melalui proses pengkatalogan. Pengguna dapat melihat bahan tersebut di dalam sistem dengan hanya melihat melalui Online Public Access Catalogue (OPAC). Pada masa ini, lebih daripada 2,000 buah buku telah direkodkan ke dalam sistem dan pengguna boleh membuat carian dengan menggunakan OPAC.

Kedah

Tawau

Sabah

Perak

Johor

Perlis

Miri

2 Mbps

2 Mbps

2 Mbps

2 Mbps

HQ

sama
>> KERJASAMA DI
SSM DAN PIHAK-PIHAK BERKEPENTINGAN

ANTARA

ssm

Laporan Akhir oleh CLRC mengandungi 188 cadangan yang mencerminkan amalan perniagaan moden dengan matlamat untuk memudahkan prosidur undang-undang dalam membantu pertumbuhan perniagaan dan operasinya di Malaysia dan dalam masa yang sama memastikan akauntabiliti pengurusan korporat terpelihara. Cadangan-cadangan yang terkandung di dalam Laporan Akhir CLRC menyentuh perkara-perkara yang melibatkan kewujudan kerangka perundangan dan pengawalseliaan perniagaan yang kondusif. Laporan Akhir CLRC telah diserahkan kepada Anggota Suruhanjaya pada bulan Julai 2008. program outreach serta hubungan dengan media. . Bagi mencapai objektif-objektif CLRP. Maklum balas yang diterima telah memainkan peranan penting kepada CLRC dalam merumuskan cadangan-cadangan yang diserahkan kepada SSM. modal syer. pengurusan modal. CLRP memberikan peluang terbaik kepada SSM untuk bekerjasama secara rapat dengan pihak-pihak berkepentingan dan juga masyarakat umum. tadbir urus korporat. jenayah dan sivil di bawah Akta Syarikat 1965. agensi-agensi penguatkuasaan dan sektor korporat melalui Dialog Tahunan SSM. Ahli-ahli CLRC adalah terdiri daripada wakil-wakil badan perundangan. Komposisi CLRC adalah penting kepada SSM bagi memastikan semakan undangundang yang dijalankan adalah komprehensif dan menyeluruh.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 SSM DAN PIHAK-PIHAK BERKEPENTINGAN KERJASAMA DI ANTARA 70 Mengekalkan kerjasama yang erat dengan pihak-pihak berkepentingan merupakan agenda penting di dalam inisiatif SSM untuk mencapai wawasannya sebagai pusat kecemerlangan ke arah meningkatkan daya saing negara. Laporan Akhir CLRC telah diserahkan kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri & Hal Ehwal Pengguna dalam satu Majlis Penyerahan Laporan pada 20 Oktober 2008. Jawatankuasa Semakan Undang-Undang Korporat (CLRC) telah ditubuhkan untuk mewujudkan kerangka perundangan dan pengawalseliaan dinamik untuk membantu persekitaran perniagaan serta menggalakkan akauntabiliti dan perlindungan ke atas pengarah-pengarah korporat serta pemegang saham dan pada masa yang sama mengambilkira kepentingan pihak-pihak berkepentingan yang menepati piawaian antarabangsa. SSM telah meneruskan strateginya dalam memenuhi aspirasi dan harapan pihak-pihak berkepentingan dengan menjalankan pelbagai program yang melibatkan pertukaran pandangan dan maklumat bersama badan-badan professional. badan perakaunan serta agensi-agensi kerajaan. CLRC telah menyiapkan semakannya ke atas Akta Syarikat 1965 pada bulan Jun tahun 2008. Ini juga merupakan pertama kalinya perundingan awam dilaksanakan untuk mendapatkan pandangan serta komen daripada pihak-pihak berkepentingan serta masyarakat umum. memberikan kefahaman berhubung dengan aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Semakan Undang-undang Korporat (CLRP) Projek Semakan Undang-Undang Korporat (CLRP) telah dimulakan sejak bulan Disember tahun 2003 dan bertujuan untuk menyemak semula Akta Syarikat 1965. CLRP mencipta sejarah di mana inilah julung kalinya suatu semakan undang-undang dijalankan oleh satu jawatankuasa bebas. badan setiausaha korporat. nilai-nilai utama. insolvensi korporat serta sanksi pentadbiran. polisi-polisi serta perkhidmatan yang disediakan oleh SSM. Projek ini adalah sebahagian daripada arah tuju strategik SSM untuk membangunkan persekitaran perniagaan yang kondusif serta kawalseliaan undang-undang korporat yang dinamik bagi negara ini. forum-forum rundingan. Dalam tahun 2008. Pengurusan pihak-pihak berkepentingan yang baik telah membolehkan SSM sentiasa seiringan dengan perubahan persekitaran perniagaan dan undang-undang korporat. matlamat-matlamat.

• Kewujudan yang kekal turun temurun. Jepun dan Singapura. Ia juga menawarkan prosidur yang lebih mudah dan murah dalam memulakan perniagaan. Konsep PLT telah digunakan dan teruji kejayaannya di seluruh dunia termasuk di negara-negara seperti United Kingdom. Peserta Dialog-dialog Tahunan SSM telah dimaklumkan bahawa SSM telah mengeluarkan dokumen perundingan berhubung dengan pengenalan rangka kerja PLT pada April 2008 dan rang undang-undang PLT dijangka akan dibentangkan di Parlimen pada tahun 2009. Ciri-ciri penting PLT adalah: • Memiliki status liabiliti terhad untuk perniagaan berasaskan perkongsian tanpa mempunyai prosidur ketat sebuah badan korporat. PLT menawarkan kombinasi liabiliti terhad kepada pekongsi-pekongsinya dan juga kefleksibelan aturan perkongsian di dalam operasi sesebuah perniagaan. Maklumbalas yang terima daripada pihak-pihak berkepentingan adalah menggalakkan. Pada masa ini. • Perkembangan Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT) SSM sedang membangunkan rangka kerja perundangan untuk memperkenalkan konsep Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT) di Malaysia sebagai satu alternatif untuk menjalankan perniagaan. Antara isu-isu yang telah dibincangkan adalah: • Nota Amalan 1/2008 Pengeluaran Nota Amalan 1/2008 telah memperbetulkan ketidakseragaman di antara peruntukan Akta Syarikat 1965 dan amalan yang diamalkan oleh sebilangan syarikat di mana Penyata Tahunan telah diserahsimpan tanpa melampirkan bersama-sama Penyata Akaun yang telah diaudit. Dialog Tahunan tersebut telah dihadiri oleh 200 peserta daripada syarikat-syarikat berkaitan kerajaan (GLC). Pengenalan PLT dijangka dapat diterima oleh peniaga asing yang berminat untuk membuka perniagaan di Malaysia memandangkan mereka telahpun mempunyai pengetahuan berhubung konsep ini. modal teroka. • Kefleksibelan di dalam menentukan urusan operasi perniagaan di antara pekongsi-pekongsi. SSM sedang merangka rang undang-undang PLT. Amerika Syarikat. Dialog Tahunan SSM yang seterusnya pula telah diadakan di Kota Kinabalu dan Kuching pada 24 dan 25 November 2008. Pengenalan PLT juga akan menyediakan pilihan yang luas kepada masyarakat peniaga dalam menjalankan perniagaan di Malaysia. perniagaan yang baru bermula. Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 71 . Dialog-dialog tersebut telah disertai oleh 300 peserta dan mendapat maklum balas yang baik daripada peserta. agensi-agensi kerajaan.KERJASAMA DI ANTARA SSM DAN PIHAK-PIHAK BERKEPENTINGAN Pengenalan kepada Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT) di Malaysia (sambungan) Pada bulan April tahun ini. SSM telah mendapatkan maklumbalas umum berhubung dengan pengenalan PLT melalui pengeluaran dokumen perundingan awam. Dialog Tahunan SSM di Kuala Lumpur. badan-badan berkanun serta badan-badan profesional. Dubai. Pengeluaran Nota Amalan 1/2008 ini juga adalah merupakan satu inisiatif SSM untuk menambahbaik serta memperkukuhkan amalan tadbir urus korporat di Malaysia. SSM telah mengeluarkan dokumen perundingan kedua berhubung pengenalan Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT) di Malaysia bagi mendapatkan pandangan dan maklumbalas pihak-pihak berkepentingan. PLT merupakan satu bentuk perniagaan alternatif kepada perniagaan kecil. Kota Kinabalu dan Kuching SSM telah berjaya mengadakan Dialog Tahunan di Kuala Lumpur pada 9 Julai 2008. akujanji serta perkhidmatan profesional.

• Notis di bawah Seksyen 7(11) Akta Syarikat 1965 Peserta Dialog-dialog Tahunan SSM telah dimaklumkan bahawa notis di bawah Seksyen 7(11) telah dikeluarkan bertujuan mendapatkan maklumat daripada syarikat-syarikat di mana maklumat yang diperolehi akan digunakan untuk mengemaskini pangkalan data SSM. Taklimat yang diberikan menyentuh perkara-perkara berikut: • Gambaran keseluruhan Iskandar Malaysia. Koridor Pembangunan Sabah dan SCORE • Penerangan khas berhubung bidang-bidang perniagaan baru yang bakal dibangunkan di dalam koridorkoridor ekonomi tersebut. pembekal maklumat korporat dan penguatkuasa undang-undang korporat. SSM sedang memposisi semula kedudukannya di dalam agenda ekonomi negara. Koridor Ekonomi Utara. Koridor Ekonomi Pantai Timur (ECER). kini SSM mula mengorak langkah untuk memainkan peranan yang lebih bermakna sebagai pemangkin perniagaan. Tiga (3) mesyuarat tambahan CPCF juga turut diadakan untuk membincangkan perkara-perkara yang perlu tindakan segera. 72 . Tindakan ini juga akan memastikan amalan tadbir urus korporat yang baik didukung dengan sempurna. Koridor Ekonomi Utara (NCER). Dengan pengenalan sistem baru ini. Koridor Ekonomi Pantai Timur. Jika secara tradisinya hanya dilihat sebagai Pendaftar Syarikat/Perniagaan. kesesakan yang dihadapi di waktu puncak dijangka dapat dikurangkan. SSM telah menjemput wakil-wakil dari Iskandar Malaysia. Malaysian Institute of Accountants (MIA). • Jangkaan pertumbuhan perniagaan yang melibatkan permerbadanan syarikat-syarikat baru dan pendaftaran syarikat-syarikat asing hasil daripada pelaksanaan koridor-koridor ekonomi di Malaysia. CSI merupakan kaedah terbaru serahsimpan Penyata Tahunan berserta akaun di mana proses ini dijalankan melalui talian terus daripada pejabat setiausaha syarikat ke SSM tanpa perlu mengumpul dokumen untuk diserahsimpan. SSM telah mengambil langkah-langkah serta inisiatif yang positif untuk menambahbaik perkhidmatan tersebut. Malaysian Association of Setiausaha syarikat (MACS). Wakil daripada pelbagai badan-badan profesional seperti Malaysian Institute of Chartered Secretaries and Administrators (MAICSA). Inisiatif terbaru yang diperkenalkan oleh SSM ialah Sistem Integrasi Setiausaha Syarikat (CSI) yang dijangka akan dilaksanakan dalam suku pertama tahun 2009. Majlis Peguam dan Institute of Approved Chartered Secretaries (IACS) telah menghadiri forum-forum tersebut. Koridor Pembangunan Sabah (SDC) dan Sarawak Corridor of Renewable Energy (SCORE) untuk memberikan taklimat berhubung dengan projek-projek yang dijalankan di wilayah-wilayah terbabit. Usaha ini adalah sebahagian daripada proses penjenamaan semula imej korporat SSM.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 KERJASAMA DI ANTARA SSM DAN PIHAK-PIHAK BERKEPENTINGAN • Kesesakan talian internet semasa waktu puncak (sambungan) Dalam memastikan kualiti sistem penyampaian perkhidmatan sentiasa berada di tahap yang terbaik. Malaysian Institute of Certified Public Accountants (MICPA). Dengan menjemput wakil koridor-koridor ekonomi dari seluruh Malaysia untuk memberikan taklimat berhubung wilayah-wilayah ekonomi yang terlibat. Forum Rundingan Amalan Korporat (CPCF) SSM telah mengadakan dua (2) sesi Forum Rundingan Amalan Korporat (CPCF) bagi tahun 2008. Dalam usaha untuk mengetengahkan peranan SSM dalam membantu pembangunan koridor-koridor ekonomi di seluruh Negara.

(f) Syarikat-syarikat yang menawarkan perkhidmatan amanah dalam apa jua bentuk seperti penulisan wasiat dan pengurusan harta perlu didaftarkan di bawah ASA 1949. MAGRO.e. Mesyuarat tersebut telah mendapat sambutan yang baik. Perkara-perkara yang dicadangkan untuk dipinda adalah: (a) (b) (c) (d) Peruntukan berhubung kesalahan dan hukuman. (b) (c) (d) (e) Seksyen 8 ASA 1949. Sesi kedua pula merupakan mesyuarat di antara SSM. MAGRO. dan Kerangka tadbir urus korporat yang perlu dipatuhi oleh syarikat-syarikat amanah. Untuk mengkaji semula peruntukan berhubung sekatan seperti di bawah seksyen 31 ASA 1949 mengenai orang yang mengalami kecelaruan mental. Amanah Raya Berhad diperbadankan di bawah AS 1965 dan ianya merupakan sebuah perbadanan amanah di bawah APAR 1995. MHTDF & ATCM telah diadakan pada 29 Ogos 2008 di Hotel Legend. Jadual Fi yang perlu dibayar oleh syarikat amanah. Mesyuarat tersebut terbahagi kepada dua sesi. Antara isu-isu yang dibangkitkan ialah: (a) Seksyen 32 ASA 1949. Peserta-peserta juga telah dijemput untuk mengutarakan isu dan pandangan berhubung cadangan pindaan ASA 1949. Untuk mengambilkira peruntukan berhubung Akta Pengubahan Wang Haram dan Akta Kewangan AntiPengganas 2001 Keperluan untuk menyatukan ASA 1949 dan Akta Perbadanan Amanah Raya 1995 (APAR 1995). MHTDF dan ATCM. Mesyuarat Bersama SSM. Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 73 . di mana objek sesebuah syarikat amanah perlu mengambilkira bidang-bidang lain seperti amanah berasaskan prinsip-prinsip syariah. Seksyen 5 ASA 1949 berhubung peruntukan timbal balik untuk Syarikat Amanah Singapura yang didaftarkan. MHTDF & ATCM Mesyuarat bersama SSM. ahli-ahli Forum telah bersetuju untuk menubuhkan sebuah Jawatankuasa Teknikal untuk menyelesaikan isu-isu teknikal dan operasi. Kuala Lumpur. kajian semula berhubung sekatan pegangan saham di mana seseorang pemegang saham sesebuah syarikat amanah tidak boleh memegang melebihi satu per lima saham modal yang dikeluarkan. Tujuan utama mesyuarat di antara SSM dan pemegang amanah adalah untuk mendapatkan maklumbalas daripada syarikat-syarikat amanah berhubung cadangan pindaan Akta Syarikat Amanah 1949 (ASA 1949). i.KERJASAMA DI ANTARA SSM DAN PIHAK-PIHAK BERKEPENTINGAN Antara isu-isu yang telah dibangkit dan dibincangkan semasa forum adalah: (sambungan) • Perkhidmatan e-Lodgement SSM - Perbincangan untuk menjadikan perkhidmatan e-Lodgement SSM terpilih sebagai perkhidmatan mandatori • Kelulusan berhubung cadangan pindaan kepada penyata kewangan utama • Penambahan struktur CPCF • Penubuhan Jawatankuasa Teknikal CPCF • Keperluan untuk menyerahsimpan penyata tahunan berserta dengan penyata akaun yang telah diaudit • Cadangan MAICSA berhubung inisiatif WTO untuk memperkenalkan tajuk berasingan di dalam senarai pengkelasannya untuk Sektor Tadbir Urus. Sekretariat Jawatankuasa Teknikal ini akan dikendalikan oleh MAICSA. Jawatankuasa ini dianggotai oleh wakil badan-badan profesional serta pegawai-pegawai SSM. Pematuhan & Perkhidmatan • Fi pemerbadanan syarikat • Cadangan soalan-soalan lazim berhubung dengan Akta Syarikat (Pindaan) 2007 Untuk memperkukuhkan struktur asas CPCF. Sesi pertama merupakan mesyuarat di antara SSM dan pemegang amanah. MAGRO.

ATCM. Para hadirin juga diberi taklimat berhubung proses and prosidur yang terlibat apabila mendaftarkan sesuatu skim dengan SSM. SSM telah mengadakan perbincangan dengan Kumpulan Kerja tersebut untuk memberikan keseimbangan di antara kepentingan awam dan pertumbuhan industri. SSM telah mengadakan perbincangan terbuka dengan para hadirin berhubung cadangan garis panduan polisi dan keperluan bagi kelab kecergasan yang mengeluarkan keahlian melebihi 12 bulan. . Berdasarkan kejayaan mesyuarat bersama ini. Kumpulan tersebut juga membincangkan secara mendalam beberapa isu termasuk percanggahan di antara keperluan AS 1965 dan Akta Jualan Langsung (AJL) di mana AJL tidak membenarkan sebarang kutipan wang sewaktu tempoh bertenang dan ketidakpastian lingkungan bagi penggunaan dana terikat. Mesyuarat seperti ini adalah penting dan memberikan landasan kepada pemegang amanah dan peserta industri Skim Kepentingan untuk membangkit serta membincangkan masalah yang dihadapi oleh industri berkaitan dan untuk SSM memberikan pandangannya secara terus kepada industri. SSM turut mengambil peluang untuk memberi peringatan kepada peserta industri berhubung keperluan pematuhan pembayaran kepada dana terikat dalam masa 30 hari dari tarikh penerimaan resit pembayaran dan keperluan amalan tadbir urus korporat yang baik di dalam menguruskan skim kerana sebab utama kegagalan skim adalah penyalahgunaan wang yang melibatkan kegagalan untuk mebayar caj perkhidmatan ke atas tanah. SSM akan memastikan mesyuarat yang seumpamanya akan diadakan pada setiap tahun. Ianya telah dihadiri oleh 32 wakil-wakil daripada pengendali kelab kecergasan. Oleh yang demikian. 74 Taklimat Kelab Kecergasan (Fitness Club) Sesi taklimat telah diadakan pada 12 Disember 2008. firma pengurusan dan pihak media. SSM berhasrat untuk menyemak semula undang-undang berhubung skim kepentingan bagi membolehkan ianya beroperasi di dalam persekitaran yang di kawalselia bagi memastikan pemegang-pemegang kepentingan dilindungi dan perkembangan industri. Para hadirin telah diberikan penerangan mendalam berhubung penawaran langganan keahlian yang melebihi 12 bulan yang dianggap sebagai penawaran kepentingan di bawah seksyen 84(1) AS 1965. Skim yang sedemikian hendaklah didaftar dan diluluskan oleh SSM sebelum ianya ditawarkan kepada pihak awam. MAGRO dan MHTDF. SSM sedang dalam proses menyiapkan kerangka undang-undang untuk memastikan perlindungan pihak awam yang melabur di dalam keahlian ini.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 KERJASAMA DI ANTARA SSM DAN PIHAK-PIHAK BERKEPENTINGAN (sambungan) Sesi kedua merupakan mesyuarat di antara SSM. Inisiatif yang diambil oleh SSM untuk berkerjasama dengan pihak-pihak berkepentingan telah menghasilkan pembentukan Kumpulan Kerja Industri Kecergasan Malaysia (Malaysian Fitness Industry Working Group). SSM tidak berhasrat untuk menghalang pertumbuhan ssesuatu industri yang memainkan peranan penting di dalam menyokong ekonomi negara. Di dalam memainkan peranan untuk melindungi kepentingan awam.

bakal Usahawan. Pegawai Kesihatan Kedah 16 631 Pulau Pinang 8 600 Perak 29 1. 4. FAMA.525 1. Pekerja SSM Kedah. Semasa program dijalankan. 2. Belia. Asas Keusahawanan 4. Pembentukan Syarikat dan Perniagaan 2. pejabat-pejabat kerajaan telah mengadakan pelbagai program kepada masyarakat tempatan mengenai fungsi dan peranan SSM. MARA. Pengenalan kepada Perniagaan. Pegawai dari DOS Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 75 . Pekerja SSM Perak. Antara program-program yang ditawarkan oleh SSM adalah seperti di bawah: Maklumat Program Outreach Negeri Perlis Jumlah Program 12 Jumlah Peserta 433 Program 1. Pegawai Pejabat Tanah.Pinang. Setiausaha Syarikat. Jabatan Kebajikan Masyarakat. Antara program yang dianjurkan oleh pejabat negeri sepanjang tahun 2008 dapat dilihat seperti di bawah: Program Outreach Dengan berkerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dan majlis perbandaran. Panduan dan Latihan Menjawab Panggilan Telefon 4. Registration of Company & Business 2. Pendaftaran Syarikat 2. hak mereka dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh SSM. Hubungan baik yang terjalin di antara majlis penguatkuasa tempatan dan majlis bandaran. Taklimat e-Lodgement 1. Pertanian 4. e-Lodgement Briefings Selangor 34 977 Pekerja SSM Selangor. Belia seluruh P. Usahawan. Penstrukturan Perniagaan – Kekuatan dan Kelemahan 3. Tugas dan Tanggungjawab Pengarah Syarikat 3. Jabatan Penternakan Pensyarah. MARA.Pinang Pelatih Giat MARA. Seminar on Registration of Kindergartens 3. persatuan peniaga dan lain-lain agensi penguatkuasaan telah memberi ruang kepada SSM untuk menghebahkan masyarakat mengenai fungsi dan peranan SSM. Taklimat e-Lodgement 1. Pegawai PKNP. Setiausaha Syarikat.KERJASAMA DI ANTARA SSM DAN PIHAK-PIHAK BERKEPENTINGAN Pejabat Negeri SSM (sambungan) Peranan yang dimainkan oleh Pejabat Negeri juga adalah sama pentingnya jika dibandingkan dengan Ibu Pejabat. MARA. Peniaga. pihak-pihak berkepentingan dan peniaga dimaklumkan tentang keperluan mengikut Akta. Giat MARA. Setiausaha Syarikat. Etika Usahawan Kerjaya Usahawan Perniagaan adalah sunnah Taklimat e-Lodgement Agensi/Institusi Setiausaha Syarikat. Pekerja SSM P. persatuan peniaga dan lain-lain agensi penguatkuasaan. Perbezaan antara Syarikat dan Perniagaan 2. Pelajar. Pusat Giat MARA. Pendekatan ini membantu SSM dalam mengendali pendaftaran perniagaan dan meningkatkan kadar pematuhan syarikat. Pekerja PTGS. Basic Entrepreneurship 4. Usahawan. Pelajar. Pengenalan kepada ROBA dan Prosidur Pendaftaran Perniagaan 3. Unit Perancang Ekonomi Perlis (UPEN) Peniaga dari Kedah. Pesara Kerajaan. 3. Taklimat e-Lodgement 1.

Penubuhan dan Perundangan 4. Taklimat Penguatkuasaan Papan Tanda 4. 2. Peniaga. Prosidur Pendaftaran Syarikat & Perniagaan 2. Pelajar. Taklimat e-Lodgement 1. Pegawai dari KPDN. Usahawan. Taklimat e-Lodgement 1. SSM dan Peranannya 3. Asas Pemahaman ROBA 2. Program Etika Usahawan Kerjaya Usahawan Perniagaan adalah sunnah Taklimat e-Lodgement (sambungan) Agensi/Institusi Pelajar. Taklimat Insolvensi 3. Prosidur Pendaftaran Syarikat & Perniagaan 2. NGO dan Agensi Kerajaan Setiausaha Syarikat. Taklimat e-Lodgement 1. Ahli-ahli Gabem. Peniaga. SSM e. Pendaftaran Perniagaan. Pelajar dan Pegawai LPKP Sabah 11 5. Peranan SSM. Pekerja SSM Terengganu. Badan Profesional dan Agensi Kerajaan Setiausaha Syarikat. 2. 4. Belia. Setiausaha Syarikat. Belia & Pengiklan Setiausaha Syarikat. Tanggungjawab Pengarah dan Tadbir Urus Korporat 4. Orang Awam. Pengurusan Rekod 3. Taklimat e-Lodgement 1. UsahawanSeminar Asas Keusahawanan 2. Usahawan.484 .Services 3. Prosidur Pendaftaran Syarikat & Perniagaan 2.506 Sarawak 11 457 Jumlah 289 19. Pelajar. Pengenalan kepada Penyata Tahunan dan Penyata Kewangan 3. Taklimat e-Filing dan Produk Terbaru SSM 1. Orang Awam Pelajar Kolej. Pekerja SSM Muar & Johor. Pekerja SSM Sabah. Peniaga Peranan dan Tanggungjawab Peniaga 2. Ibu Tunggal. Entiti Perniagaan dan Perundangan 4. Wakil dari Bank. Pegawai Agensi Kerajaan / Jabatan Peniaga dari Kelantan. Pendaftaran Perniagaan & Usahawan Keusahawanan 2. Kelantan 19 810 Labuan 16 403 Peniaga. Seminar LSTP 4. 3. Setiausaha Syarikat. Taklimat e-Lodgement 1. Usahawan. setiausaha syarikat. Dewan Perniagaan. Taklimat e-Lodgement Pahang 32 1. Pelajar. MARA dan Jabatan Kerajaan Terengganu 48 3. Peserta STEB. Usahawan dan Peniaga Melaka 12 647 76 Johor 20 990 1.632 Pelajar Kolej. Bakal Usahawan and Pekerja SSM Kelantan. Tugas dan Tanggungjawab Pengarah 5. Peranan SSM 3.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 KERJASAMA DI ANTARA SSM DAN PIHAK-PIHAK BERKEPENTINGAN Negeri N. Sembilan Jumlah Program 8 Jumlah Peserta 600 1. Pelajar. Dialog bersama Bank dan Dewan Perniagaan 4.Peniaga. Pekerja SSM. Pegawai LPKP.360 Setiausaha Syarikat. Perniagaan dan Undang-undang Berkaitan 3. Taklimat e-Lodgement 1.

e-Lodgement dan tender jumlah syarikat berdaftar. Hubungan Media Maklumat yang ingin disampaikan oleh SSM kepada masyarakat telah disebarkan melalui media massa.00 pg.1) Pendaftaran Syarikat Bicara Hal Ehwal Semasa Rancangan“VarthagaUlla Segment” melalui Program Vizhuthugal Hello on Two Bagaimana Mendaftar Perniagaan dan Menubuhkan Syarikat di Malaysia Improve Frontline Service Delivery System RTM2 26 Ogos 2008 Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 77 .00 ptg. melaluinya juga orang ramai dapat menyalurkan maklumbalas serta aduan menerusi pameran yang disertai. (ke udara pada 5 Julai 2008 10 Julai 2008 (Khamis) 9. Asyik FM.8) Bernama Radio 24 KL FM (Telephone Interview) Biz Brief Case (NTV7) Recorded Interview Hello On Two Klasik FM Tarikh 2 Januari 2008 7 Januari 2008 15 Januari 2008 16 Januari 2008 22 Mei 2008 22 Mei 2008 24 Mei 2008 28 Mei 2008 28 Mei 2008 13 Jun 2008 3 Julai 2008 (Khamis) 3.00 ptg.00 am 11 Julai 2008 (Jumaat) 5. TV3. NTV7. RTM2. Beberapa siaran media dan wawancara telah dikendalikan bagi menyebarkan maklumat penting untuk meningkatkan kesedaran umum terhadap peranan.8) Wawancara dengan Selamat Pagi Malaysia Wawancara dengan Bisnes Malaysia (RTM1) Tajuk Pelancaran e-Lodgement Pelancaran e-Lodgement Pelancaran e-Lodgement Pelancaran e-Lodgement Limited Liability Partnership (LLP) Limited Liability Partnership (LLP) Limited Liability Partnership (LLP) Limited Liability Partnership (LLP) Limited Liability Partnership (LLP) Limited Liability Partnership (LLP) Tender Nombor Pendaftaran Syarikat Tender Nombor Pendaftaran Syarikat Tender Nombor Pendaftaran Syarikat RTM1 Bisnes Malaysia Asyik FM (Radio RTM 91. Rancangan Wawancara dengan Klasik FM Wawancara dengan Hello On Two Wawancara dengan The Exchange Wawancara dengan Astro Awani Wawancara dengan Bisnes Malaysia Wawancara dengan Klasik FM Wawancara dengan Bernama 24 (Radio) Wawancara dengan KL FM Wawancara dengan NTV7 Hello On Two Wawancara dengan Klasik FM (Radio RTM 93. Klasik FM. Selain itu. Astro Channel 201 14 Ogos 2008 Wawancara dengan Tender Nombor Asyik FM (Radio RTM 91. Maklumat terperinci tentang kemunculan media elektronik adalah seperti berikut: Senarai Wawancara Media Jaringan Klasik FM RTM 2 TV3 Astro Bisnes Malaysia (RTM 1) Klasik FM (Radio RTM 93. produk dan perkhidmatan SSM. dan Astro pula berhubung dengan perkara berkaitan dengan cadangan LLP.1) 14 Julai 2008 (Isnin) 10.KERJASAMA DI ANTARA SSM DAN PIHAK-PIHAK BERKEPENTINGAN Pameran (sambungan) SSM juga telah menyertai pelbagai pameran sebagai sebahagian daripada usaha untuk menjalin hubungan rapat dengan pihak-pihak berkepentingan secara langsung dapat menyampaikan maklumat kepada orang awam tentang peranan dan fungsi SSM dengan lebih jelas lagi. Pihak pengurusan SSM telah ditemuramah menerusi rangkaian radio seperti KL FM. Bernama Radio 24 dan melalui saluran televisyen seperti RTM1.

peningkatan dalam sistem penyampaian awam.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 KERJASAMA DI ANTARA SSM DAN PIHAK-PIHAK BERKEPENTINGAN Jaringan Asyik FM Klasik FM Bernama Radio 24 Bernama Radio 24 Tarikh 10 November 2008 11 November 2008 11 November 2008 15 November 2008 Rancangan Wawancara dengan Asyik FM Wawancara dengan Bernama 24 (Radio) Wawancara dengan Bernama 24 (Radio) Wawancara dengan Bernama 24 (Radio) Santai Famili (sambungan) Tajuk Penutupan Kaunter untuk Kiosk e-Info Penutupan Kaunter untuk Kiosk e-Info Penutupan Kaunter untuk Kiosk e-Info Penutupan Kaunter untuk Kiosk e-Info 78 SSM juga telah mengatur dan mengadakan wawancara media serta mengeluarkan siaran-siaran akhbar. Malaysian Business dan lain-lain turut menyiarkan mesej-mesej penting mengenai tadbir urus korporat. pindaan kepada AS 1965. Utusan Malaysia. Berita Harian. The Edge. The Star. inisiatif-inisiatif penguatkuasaan dan produk serta perkhidmatan yang ditawarkan. Lebih daripada 197 keratan akhbar diterbitkan dalam akhbar The New Straits Times (NST). .

gan Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 >> HUBUNGAN 79 ANTARABANGSA antara .

SSM telah diwakili oleh Ketua Pegawai Eksekutif. Forum Pendaftar Korporat 2008 Sebagai ahli pengasas Forum Pendaftar Korporat (CRF). pembaharuan kawalselia dan penguatkuasaan.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 80 HUBUNGAN ANTARABANGSA SSM mengakui keperluan untuk membentuk rangkaian dan bekerjasama dengan agensi-agensi luar negara dalam era globalisasi ini terutamanya dengan pengawalselia korporat antarabangsa yang lain. SSM telah meneruskan tradisi dengan menghadiri CRF kelima yang diadakan di Vancouver. SSM telah memperolehi banyak manfaat daripada hubungannya dengan agensiagensi tersebut terutamanya dalam memperkasakan sistem penyampaian awam. SSM telah diberi penghormatan untuk membentangkan kertas kerja yang bertajuk “Corporate Social Responsibility: A Regulator’s Approach”. Bank Dunia dan juga agensi-agensi Kerajaan yang lain. pemudahcara. Kertas kerja ini menyentuh peranan yang dimainkan oleh pengawalselia mengenai tanggungjawab sosial korporat. Isu-isu penting yang diketengahkan ketika pembentangan kertas kerja tersebut adalah seperti berikut: • Pengawalselia dan pendaftar korporat serata dunia perlu memainkan peranan pro-aktif dalam tanggungjawab sosial korporat • Pengawalselia dan pendaftar korporat boleh memainkan empat peranan yang telah dikenal pasti oleh Bank Dunia iaitu memberi mandat. Seperti mana yang terbukti pada tahun lalu. SSM telahpun memulakan usaha untuk berkongsi pengalaman dan pengetahuan berhubung inisiatif-inisiatif yang dijalankan dengan pelbagai pendaftar korporat antarabangsa dan juga Bank Dunia. pengendorsan dan juga peranan perkongsian • Cabaran yang dihadapi oleh pengawalselia dan pendaftar korporat. Canada pada 31 Mac hingga 4 April 2008. Pengarah Bahagian Polisi & Pembangunan Korporat dan Pengarah Akademi Latihan SSM. .

pendidikan. Pembentangan berhubung sinergi antara pelbagai pendaftar korporat telah dilakukan semasa forum tersebut. jumlah pendaftaran dan penamatan perniagaan. usahasama Australia/New Zealand untuk meringankan beban pematuhan dan pemudahan borangborang. Pembentangan kertas kerja oleh para perwakilan lain menyentuh isu-isu seperti pengenalan pejabat pendaftar bertahap dunia. Serbia. ECRF merangkumi pendaftar syarikat Kesatuan Eropah dan negara-negara Eropah Tengah dan Timur. dan untuk menggalak dan membantu peningkatan dalam pengurusan prosidur teknikal dan praktikal. Objektif-objektif ECRF adalah: • • untuk meningkatkan daya saing industri dan perniagaan Eropah. penanda arasan (benchmarking) dan pertukaran idea . Pembentangan juga dibuat berhubung hasil kaji selidik CRF/Forum Pendaftar Korporat Eropah (ECRF) yang dijalankan pada 2007 bagi mengumpul dan membandingkan data tahunan mengenai amalan pemerbadanan syarikat dan pendaftaran baru. persidangan serta kumpulankumpulan kerja Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 81 . Para perwakilan forum juga berkongsi pengalaman serta kesulitan-kesulitan yang dialami berhubung dengan isu-isu operasi harian mereka.HUBUNGAN ANTARABANGSA (sambungan) Tema CRF untuk 2008 adalah ‘Between Friends – Interoperability’ dan diwakili oleh ‘Inukshuk’ yang melambangkan persahabatan dan kerjasama. serta undangundang dan peraturan-peraturan yang ditadbir oleh pendaftar perniagaan dan perdagangan melalui kerjasama dua-hala. Forum Pendaftar Korporat Eropah 2008 SSM mengambil bahagian dalam Forum Pendaftar Korporat Eropah 2008 (ECRF) yang berlangsung dari 18 hingga 20 Jun 2008 di Belgrade.

82 Mesyuarat ke-34 Kumpulan Kerja V (Undang-Undang Insolvensi) UNCITRAL (New York 3-7 Mac 2008) Kumpulan Kerja V (Undang-Undang Insolvensi) Suruhanjaya Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu bagi UndangUndang Perdagangan Antarabangsa (UNCITRAL) telah mengadakan Mesyuarat ke-34 di ibu pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Tema ECRF 2008 adalah “Register. Wakil daripada Bank Dunia telah dijemput untuk membentangkan pandangan mereka dan pengalaman negara-negara yang telah melaksanakan pembaharuan pemantapan daya saing. ahli mesyuarat telah membincangkan secara mendalam isu-isu berhubung perkara-perkara berikut: (i) Permohonan bersama pada permulaan sesebuah prosiding insolvensi bagi menentukan kelayakan pihak-pihak untuk memulakan prosiding tersebut. penubuhan agensi-agensi sehenti ke arah pemudahan perniagaan serta pengoptimuman pengalaman pelanggan-pelanggan. Seiring dengan matlamat untuk menghapus atau mengurangkan rintangan dan halangan yang menggugat aliran perdagangan akibat ketidakseimbangan undang-undang sesebuah negara berhubung dengan perdagangan antarabangsa. INSOL International. New York pada 3 hingga 7 Mac 2008. Persatuan Peguam Amerika (ABR). dan lain-lain lagi. Kumpulan Kerja Antarabangsa bagi Undang-Undang Insolvensi Eropah. memulakan prosiding . Tahun 2008 menyaksikan penyertaan sulung SSM dalam mesyuarat tersebut.” Topik-topik yang dibentangkan semasa forum tersebut bertumpu kepada isu-isu yang berkaitan dengan pengubahan wang haram dan pembanterasan penipuan. sebagai tambahan kepada Panduan Insolvensi dan Model Undang-undang Rentas Sempadan (Insolvency Guide and the Model Law on Cross Border Insolvency). permohonan bersama membolehkan dua atau lebih ahli kumpulan korporat tersebut insolvensi. Dalam konteks kumpulan korporat. Work. Perbincangan mengenai Model Undang-undang berhubung Layanan terhadap syarikat/ perniagaan yang insolven Memandangkan Kumpulan Kerja V UNCITRAL bagi Undang-undang Insolvensi telah ditugaskan untuk membangunkan model undang-undang berhubung layanan terhadap kumpulan syarikat/perniagaan Insolvensi dalam insolvensi. UNCITRAL telah ditubuhkan oleh Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 1966 sebagai badan perundangan teras berhubung perkara-perkara berkenaan amalan dan undang-undang perdagangan antarabangsa. UNCITRAL telah diberi mandat untuk meneruskan pengharmonian dan penyatuan undang-undang perdagangan antarabangsa secara progresif. Succeed.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 HUBUNGAN ANTARABANGSA (sambungan) ECRF 2008 telah dihoskan oleh Agensi Pendaftar Perniagaan Serbia dan forum ini telah dihadiri oleh seramai 120 peserta yang mewakili 33 buah negara dari seluruh dunia. SSM telah diwakili oleh dua orang pegawai. Persatuan Kewangan Perdagangan (CFA). Persatuan Peguam Antarabangsa. Mesyuarat ini telah dihadiri oleh perwakilan daripada 36 negara ahli Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan juga perwakilan dari beberapa organisasi antarabangsa seperti Persatuan Antarabangsa Pengawalselia Insolvensi (IAIR). Institut Insolvensi Antarabangsa (III). Malaysia turut diwakili oleh Bank Negara Malaysia (BNM) dan Jabatan Insolvensi Malaysia. Suruhanjaya Eropah (EC). Salah satu topik utama yang dibentangkan secara mendalam di ECRF 2008 adalah mengenai pembaharuan pengendalian perniagaan.

SSM telah menghantar dua orang wakil ke mesyuarat tersebut. Mesyuarat tersebut menyambung perbincangan berkenaan pembentukan model undang-undang mengenai layanan ke atas kumpulan syarikat/ perniagaan yang insolven. SSM mengakui bahawa peningkatan perdagangan dan pelaburan rentas sempadan masakini telah membawa kepada penambahan kes-kes di mana syarikat dan individu mempunyai aset di lebih daripada satu negara. akan sentiasa wujud keperluan untuk mengadakan kerjasama dan penyelarasan rentas sempadan dalam memantau dan mentadbir aset dan hal ehwal syarikat yang insolven. berkesan dan moden di Malaysia. Mesyuarat UNCITRAL merupakan satu peluang dan landasan untuk bertukar dan berkongsi idea yang cemerlang. Mesyuarat UNCITRAL ini telah menjadi satu landasan bagi wakil SSM bekerjasama dengan rakan sejawat mereka dari negara-negara lain dan juga organisasi insolvensi antarabangsa yang lain. Penyatuan substantif merupakan satu bentuk remedi ekuiti yang dicipta oleh undang-undang di mana aset-aset dan liabiliti-liabiliti dua atau lebih entiti akan disatukan dan aset-aset ini akan dijumlah serta digunakan bagi memenuhi tuntutantuntutan pemberi kredit kesemua entiti yang disatukan. Penambahan kes-kes insolvensi rentas sempadan menunjukkan perkembangan perdagangan dan pelaburan global yang berterusan. Penyertaan SSM dalam Mesyuarat ke-34 and ke-35 UNCITRAL Kumpulan Kerja V (Undang-Undang Insolvensi) membuktikan usaha konsisten SSM dalam membantu Kerajaan untuk merangka infrastruktur undang-undang yang mencukupi. apabila sesebuah syarikat yang berhutang dan mempunyai aset di lebih daripada satu negara menjadi subjek kepada satu prosiding insolvensi. (iii) Remedi yang sedia ada dalam bentuk penyatuan substansif. Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 83 .HUBUNGAN ANTARABANGSA (ii) (sambungan) Penyelarasan prosidur berhubung penyelarasan pentadbiran prosiding insolvensi yang melibatkan dua atau lebih ahli sebuah kumpulan syarikat/perniagaan. Amerika Syarikat dan para pengamal insolvensi antarabangsa lain di mana amalan insolvensi rentas sempadan telah dibangunkan sepenuhnya dan diamalkan secara meluas. keperluan untuk memulakan perbincangan mengenai kerelevanan isu-isu rentas sempadan perlu dipertimbangkan memandangkan perdagangan dan pelaburan di kalangan syarikat-syarikat tempatan telah berkembang pesat. Austria 17 – 20 November 2008) Mesyuarat ke-35 UNCITRAL Kumpulan Kerja V bagi Undang-Undang Insolvensi telah diadakan pada 17 hingga 20 November 2008 di Vienna. Austria. Mesyuarat ke-35 Kumpulan Kerja V (Undang-Undang Insolvensi UNCITRAL (Vienna. Walaupun Malaysia masih belum menerima pakai Model Undang-undang berhubung Insolvensi Rentas Sempadan. Kewujudan kerangka undang-undang sofistikated yang memenuhi citarasa keperluan pelabur tempatan dan asing akan melengkapkan aspirasi Kerajaan untuk menarik lebih ramai pelabur untuk melabur di Malaysia. dan (iv) Kelayakan mahkamah dan bidang kuasa ke atas permulaan dan perlaksanaan prosiding insolvensi termasuk perkara-perkara yang timbul ketika perlaksanaan prosiding dan beberapa kriteria bagi menentukan kelayakan mahkamah sebagai syor tambahan. SSM telah secara langsung mendapat banyak manfaat yang berfaedah daripada Mesyuarat UNCITRAL ini dengan mengambil ikhtibar daripada pengalaman dan kepakaran Kesatuan Eropah. Oleh itu.

Pada mesyuarat tahunan tersebut. Vietnam. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna dan BNM. SSM telah memberi satu taklimat berkenaan dengan peranan dan fungsi. Pada Julai 2008.29 Julai 2008 12 Ogos 2008 30 Nov – 1 Dis 2008 Tempat Osaka & Yokohama. Bank Dunia (Norway) – Pada 27 Jun 2008. SSM telah mempengerusi mesyuarat penubuhan Jawatankuasa Kecil ini pada Ogos 2008. Jepun Hanoi & Ho Chi Minh City. Malaysia menyokong sepenuhnya usaha untuk membanteras aktiviti pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan. Malaysia telah membentangkan laporan kemajuan berkaitan dengan regim AML. NCC telah menubuhkan sebuah Jawatankuasa Kecil khusus untuk organisasi tanpa untung di mana SSM telah diberi mandat untuk mempengerusikan Jawatankuasa Kecil ini. Pendaftar Pertubuhan. 84 Lawatan oleh Pendaftar-Pendaftar Antarabangsa SSM telah menerima kunjungan delegasi-delegasi daripada pelbagai negara asing sepanjang tahun 2008. Sebagai tanda komitmen dalam usaha memerangi aktiviti-aktiviti pengubahan wang haram dan keganasan. Ahli-ahli Jawatankuasa Kecil ini terdiri daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri. Pengarah Bahagian Perkhidmatan Perundangan SSM telah menghadiri Mesyuarat Tahunan Pengubahan Wang Haram/Pencegahan Pembiayaan Keganasan di Bali. Usaha kerajaan untuk mencegah aktiviti pengubahan wang haram diselaraskan melalui Jawatankuasa Konsultatif Kebangsaan untuk Pengubahan Wang Haram/Pencegahan Pembiayaan Keganasan (NCC) yang dipengerusikan oleh BNM di mana SSM telah mengambil bahagian secara aktif dalam aktiviti-aktiviti NCC. Maklumat ringkas berkenaan lawatan-lawatan tersebut adalah seperti berikut: • • Thailand – Pada 5 Mac 2008. Jawatankuasa Kecil ini sedang merumus satu pelan terperinci berhubung langkah-langkah penyeliaan aktiviti-aktiviti berkenaan dengan syarikat berhad menurut jaminan.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 HUBUNGAN ANTARABANGSA (sambungan) Pengubahan Wang Haram dan Usaha-usaha Pencegahan Pembiayaan Keganasan (AMLA) Sebagai ahli Kumpulan Asia Pasifik untuk Pengubahan Wang Haram (APG).10 Julai 2008 27 . Pada masa ini. SSM telah dipertanggungjawabkan untuk memberi taklimat kepada pelabur yang berpotensi mengenai tatacara pemerbadanan syarikat di Malaysia. Objektif misimisi tersebut adalah untuk menarik lebih banyak pelaburan asing ke Malaysia. Maklumat terperinci mengenai misi-misi perdagangan adalah seperti dalam jadual di bawah: Tarikh 5 . satu perbincangan berhubung dengan pelbagai inisiatif pembaharuan dan penambahbaikan yang telah dijalankan oleh negara-negara lain telah diadakan. Malaysia telah menggubal Akta Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 (AMLATFA). CFT khususnya isu-isu tertentu yang telah dikenalpasti dalam Laporan Penilaian Bersama 2007 di mana SSM telah secara langsung terlibat dalam pengawasan ke atas organisasi-organisasi bukan keuntungan (non-profit organizations). Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MeCD) untuk mengambil bahagian dalam misi pelaburan dan perdagangan ke Jepun. Indonesia. aktiviti penguatkuasaan serta perkhidmatan SSM. pertubuhan-pertubuhan dan badan-badan kebajikan yang termasuk dalam kategori organisasi tanpa untung. Vietnam Singapura Egypt Dianjurkan oleh MIDA MATRADE MIDA MeCD . Misi Perdagangan SSM telah bekerjasama dengan Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE). Singapura dan Mesir.

kuasaan >> MENDUKUNG PENDEKATAN “PENGUATKUASAAN SEIMBANG” “PENGUATKUASAAN SEIMBANG” seim .

tindakan pentadbiran dan mengenakan tindakan jenayah. Bertindak terlalu tegas terhadap pesalah-pesalah korporat akan menghalang penyertaan orang ramai dan para pelabur dalam industri perniagaan manakala kurangnya penguatkuasaan pula tidak akan dapat mewujudkan persekitaran korporat yang kondusif dan mapan. pengetahuan dan pemahaman terhadap sesuatu undang-undang. dan Keseimbangan di antara tindakan kawal selia. Semua aduan yang diterima akan diteliti oleh Jawatankuasa Aduan. pengadu akan dimaklumkan yang tiada tindakan lanjut akan diambil oleh SSM berhubung aduannya Carta penstrukturan semula pengurusan aduan SSM adalah seperti berikut: Kaunter e-Complaint Surat/Faks/Telefon Rujukan Penerimaan Aduan Rekod & Akuan Penerimaan Kueri Awal & Laporan Sumber Aduan Keputusan Jawatankuasa Aduan Tindakan Bahagian SSM Tiada Tindakan Selanjutnya Rujuk ke Agensi Lain Makluman Kepada Pengadu Pembangunan Pangkalan Data .Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 MENDUKUNG PENDEKATAN 86 “PENGUATKUASAAN SEIMBANG” SSM sedar bahawa terdapat satu keperluan yang penting dalam mengimbangi pertumbuhan ekonomi melalui aktivitiaktiviti perniagaan dan keperluan untuk menguatkuasakan peruntukan undang-undang korporat. Bagi aduan-aduan yang diterima yang tidak mendedahkan sebarang kesalahan di bawah undang-undang yang ditadbir oleh SSM. Dalam kes-kes di mana aduan yang diterima adalah di bawah bidang kuasa agensi penguatkuasaan yang lain. PENGURUSAN ADUAN Kecekapan pengurusan dan penyelesaian semua aduan yang diterima adalah tema utama SSM bagi tahun 2008. Pendekatan “Penguatkuasaan Seimbang” melibatkan konsep-konsep berikut : (a) (b) Keseimbangan di antara pendekatan penguatkuasaan yang konvensional dengan pewujudan kesedaran. aduan-aduan itu akan dihantar kepada mereka untuk tindakan selanjutnya. Terdapat juga satu keperluan untuk mengamalkan konsep penguatkuasaan yang lebih menyeluruh dimana kepatuhan undang-undang seharusnya disatukan dengan kesedaran.

Ini menunjukkan peningkatan aduan yang diterima sebanyak 36% bagi syarikat dan 52% bagi perniagaan berbanding tahun 2007.MENDUKUNG PENDEKATAN “PENGUATKUASAAN SEIMBANG” (sambungan) Pada 2008. SSM menerima sejumlah 616 aduan terhadap syarikat dan 169 aduan terhadap perniagaan yang merangkumi pelbagai isu. Jadual berikut menunjukkan pecahan aduan yang diterima pada 2008: ADUAN DITERIMA BAGI TAHUN 2008 200 150 100 50 210 250 118 64 72 64 74 34 17 10 11 0 Kesalahan Serius Ketidakpatuhan Setiausaha Syarikat 1 3 Aduan ke atas SSM 11 13 21 25 Jumlah = 785 Aduan Syarikat Perniagaan Luar Bidang Kuasa Tiada Tindakan Salahlaku oleh Salahlaku oleh Salahlaku oleh Penipuan dan Selanjutnya Pertanyaan Pengarah Juruaudit Lain-lain 37 Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 87 . Perbandingan aduan yang diterima dan diselesaikan ditunjukkan dalam jadual seperti berikut: Aduan Diterima Tahun Syarikat Perniagaan Jumlah 2007 452 111 563 2008 616 169 785 Aduan Diselesaikan 2007 390 103 493 2008 518 154 672 Semua isu aduan yang diterima akan dikaji dan dianalisa bagi memastikan adanya kesalahan di bawah undangundang yang dikuatkuasakan oleh SSM.

tuntutan jaminan atau perkhidmatan berkaitan barangan Ketidakaturan di dalam mesyuarat Penamatan perniagaan/ Penutupan syarikat Masalah dalaman/Pertikaian dalaman Lain-lain • • Salah laku semasa proses pembubaran/penerimaan Ketidakaturan di dalam perakaunan 13 8 21 Jumlah 616 0 0 0 169 16 0 32 64 0 1 7 25 10 6 15 2 19 2 6 10 37 11 2 8 1 11 13 34 3 0 0 0 0 1 0 75 43 118 0 10 10 Perniagaan 44 26 1 1 72 Jumlah Aduan Penyerahsimpanan maklumat palsu/mengelirukan Perniagaan tidak berdaftar atau telah tamat tempoh/ syarikat tidak berdaftar Pengambilan deposit secara haram/ Tawaran saham kepada orang awam Skim pelaburan haram/tidak berdaftar 88 .Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 MENDUKUNG PENDEKATAN “PENGUATKUASAAN SEIMBANG” (sambungan) Pecahan Jenis-jenis Aduan yang diterima Pecahan Isu-Isu Aduan Mengikut Kumpulan Penipuan dan kesalahan serius (yang membawa kepada hukuman penjara dan/atau denda) Syarikat 138 6 10 56 210 Ketidakpatuhan Pelanggaran – S 143. S 121. S 141 Salah laku Pengarah Kegagalan untuk membuat pengumuman/pemberitahuan Gagal memenuhi tugas-tugas fidusiari Pengarah yang tidak layak (muflis. S 165 and S 169 Pelanggaran – S 167. pernah disabit kesalahan) 1 47 16 64 Salah laku oleh Setiausaha Syarikat Salah laku Oleh Juruaudit Aduan ke atas SSM Aduan terhadap perkhidmatan SSM Persamaan nama syarikat/perniagaan Kesilapan di dalam daftar 7 6 4 17 Pertanyaan Luar Bidang Kuasa Isu berhubung pekerjaan/buruh Agensi yang melibatkan pelancongan Jualan langsung/ Gores dan menang Kesalahan di bawah Kanun Keseksaan 12 19 14 29 74 Tiada Tindakan Selanjutnya Tuntutan pemulangan wang/ hutang tidak dibayar Tuntutan untuk barangan rosak.

MENDUKUNG PENDEKATAN “PENGUATKUASAAN SEIMBANG” (sambungan) Jadual yang berikut menunjukkan pelbagai tindakan yang diambil terhadap aduan yang diterima pada 2008: Pecahan jenis-jenis tindakan yang diambil terhadap aduan yang diterima pada 2008 Tindakan Rujuk ke Bahagian Siasatan Rujuk ke Bahagian Pematuhan Rujuk ke Bahagian Perkhidmatan Perundangan Rujuk ke Bahagian Perkhidmatan Pemasaran dan Pembangunan Perniagaan Rujuk ke Bahagian Perkhidmatan Pendaftaran Luar bidang kuasa dan/atau rujuk Ke Agensi Lain Tiada Tindakan Selanjutnya Jumlah Syarikat 148 172 4 3 29 31 131 518 Perniagaan 37 38 2 2 3 18 54 154 Peningkatan yang nyata dalam bilangan aduan yang dibuat dengan SSM menunjukkan peranan SSM sebagai sebuah pengawalselia korporat yang semakin mencabar. kebanyakan kesalahan adalah berkaitan dengan perlanggaran Seksyen 364(2) Akta Syarikat 1965 yang menyumbang sebanyak 29% daripada keseluruhan penyiasatan yang telah dijalankan. Sebanyak 17% daripada kes-kes yang telah disiasat merupakan perlanggaran Seksyen 125(1) Akta Syarikat 1965 di mana individu muflis belum bebas bertindak sebagai pengarah. ia mencerminkan peningkatan tahap kesedaran orang awam yang mahukan syarikat dan perniagaan mematuhi peruntukan undang-undang. sejumlah 458 kes telah disiasat yang melibatkan pelbagai kesalahan. PENYIASATAN KE ATAS KESALAHAN-KESALAHAN Pada tahun 2008. Pecahan jenisjenis kesalahan yang telah disiasat adalah seperti berikut: 220 31 Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 89 . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Seksyen Seksyen 67 Seksyen 69E Seksyen 94 Seksyen 125 Seksyen 131 Seksyen 132 Seksyen 133 Seksyen 315 Seksyen 363 Seksyen 364(2) Seksyen 366 Seksyen 367 Kesalahan (Akta Syarikat 1965) Urusniaga oleh syarikat dalam sahamnya sendiri Kegagalan untuk memaklumkan kepada syarikat mengenai pemegangan saham yang berjumlah besar Pengeluaran pernyataan berhubung langganan skim kepentingan Pihak muflis belum bebas bertindak sebagai pengarah Kegagalan pengarah mendedahkan kepentingannya Pelanggaran tugas-tugas fidusiari oleh pengarah Pemberian pinjaman kepada pengarah-pengarah Penggulungan syarikat-syarikat tidak berdaftar Penawaran saham dan kepentingan kepada orang awam tanpa prospektus Membuat pernyataan palsu dan mengelirukan atau membenarkannya dibuat Mendorong mana-mana orang bagi melaburkan wang secara frod Menggunakan nama perniagaan sebelum diperbadankan 250 200 150 100 50 0 Seksyen 125 Seksyen 364(2) Seksyen 132 Kes Lain-lain 77 130 Daripada sejumlah 458 kes yang telah disiasat. Perincian kes yang disiasat adalah seperti yang disenaraikan di dalam jadual di bawah: Jenis-jenis kesalahan yang disiasat oleh SSM No. Lebih penting lagi. Kesalahan di bawah Seksyen 132 pula adalah sebanyak 7% daripada keseluruhan kes-kes yang disiasat.

SSM telah melaksanakan 13 waran tangkap terhadap 13 individu kerana melakukan kesalahan di bawah Seksyen 125(1) Akta Syarikat 1965. 300 253 250 215 200 153 150 111 100 50 0 40 212 90 Dibuka 2006 2007 Diselesaikan 2008 Sebanyak 24 kes yang diklasifikasikan sebagai kesalahan serius tadbir urus korporat telah disiasat. 68 kes yang lain telah diklasifikasikan sebagai kesalahan umum di mana 38 kes adalah berkaitan dengan individu muflis belum bebas yang bertindak sebagai pengarah syarikat. Individu-individu tersebut telah bertindak atau melaksanakan tugas sebagai pengarah walaupun masih merupakan seorang muflis belum bebas. Sehubungan dengan liputan media ini. Peningkatan yang signifikan ini berpunca daripada pengembangan Bahagian Siasatan.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 MENDUKUNG PENDEKATAN “PENGUATKUASAAN SEIMBANG” (sambungan) Kertas Siasatan Yang Dibuka Dan Diselesaikan Usaha penguatkuasaan SSM telah diteruskan pada tahun 2008 dengan pembukaan sebanyak 212 kertas siasatan dan penyelesaian sebanyak 253 kertas siasatan. SSM segera memulakan penyiasatan di bawah peruntukan Seksyen 132 Akta Syarikat 1965 ke atas hal ehwal anak syarikat tersebut. Siasatan ke atas kesalahan-kesalahan ini masih lagi dijalankan dan SSM telah mengeluarkan kenyataan akhbar untuk menasihati orang awam supaya berwaspada sebelum melaburkan wang mereka di dalam skim-skim pelaburan seperti ini. Jumlah kertas siasatan yang diselesaikan telah meningkat sebanyak 65% berbanding tahun 2007 dan ianya adalah peningkatan secara drastik sebanyak 533% jika dibandingkan dengan kertas siasatan yang berjaya diselesaikan dalam tahun 2006. peningkatan kemahiran-kemahiran di dalam melakukan tugas siasatan serta penggunaan teknik-teknik siasatan yang lebih baik. SSM juga telah menyiasat sebanyak 84 kes lain yang melibatkan penipuan dan salah lapor kewangan termasuk 77 kes berkaitan kesalahan yang melibatkan pengemukaan pernyataan palsu dan mengelirukan. Kes-kes Utama Yang Disiasat • Berhubung dengan sekyen 132 Akta Syarikat 1965. . • SSM telah mencapai satu lagi kejayaan besar apabila telah melaksanakan serbuan secara serentak ke atas tiga buah syarikat yang menawarkan skim pelaburan hartanah yang disyaki melanggar peruntukan Seksyen 94 dan Seksyen 363 Akta Syarikat 1965 (iaitu menawarkan faedah atau kepentingan yang tidak berdaftar kepada orang awam). Siasatan terhadap kes ini masih lagi dijalankan. Kes-kes ini melibatkan pelanggaran tugas-tugas fidusiari oleh pengarah dan pegawai syarikat. Pendakwaan telah dimulakan ke atas individu-individu ini dan kes masih lagi di dalam perbicaraan. sebuah anak syarikat kepada syarikat senaraian awam telah mendapat perhatian meluas daripada pihak media apabila wartawan tempatan menyiarkan isu berkaitan kerugian besar yang dialami oleh anak syarikat tersebut akibat daripada kegagalan kawalan dalaman.

SSM juga telah bertindak ke atas 5 orang pengarah bagi kesalahan di bawah seksyen 364(2) AS 1965 berhubung pernyataan palsu dan mengelirukan. Pada tahun 2008. kecuali dengan kebenaran Mahkamah. Terdapat juga penambahan bilangan aduan berhubung kesalahan-kesalahan serius berkaitan salah laku tadbir urus korporat. laporan. Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 91 . SSM telah mendakwa sejumlah besar kes-kes jenayah di bawah Akta Syarikat 1965 (AS 1965) yang terdiri daripada pelbagai jenis kesalahan. 000. berkisar dari kesalahan-kesalahan ketidakpatuhan kepada kesalahankesalahan yang lebih serius berkaitan dengan tadbir urus korporat. Kesalahan di bawah seksyen 125(1) AS 1965 tidak membenarkan seorang muflis belum bebas untuk bertindak sebagai pengarah syarikat. KESALAHAN-KESALAHAN YANG DIDAKWA Pada tahun 2008. kunci kira-kira atau apa-apa dokumen lain yang dikehendaki oleh atau bagi tujuan AS 1965 telah melakukan kesalahan di bawah AS 1965 dan hukuman yang diperuntukkan adalah penjara tidak melebihi 10 tahun atau denda tidak melebihi RM250. sejumlah 6 orang pengarah telah didakwa di bawah seksyen 125(1) AS 1965. Pendakwaan ke atas kesalahan-kesalahan serius tadbir urus korporat telah menjadi fokus utama pada tahun lalu. penambahan jumlah pegawai penyiasat dan peningkatan kemahiran di kalangan para pegawai penyiasat. tempoh untuk menyelesaikan kertas-kertas siasatan telah berjaya dipercepatkan. Sebanyak 149 kertas siasatan telah diserahkan kepada Seksyen Pendakwaan manakala 17 kertas siasatan telah dirujuk kepada Bahagian Pematuhan bagi tindakan kompaun. Ini terbukti melalui pembukaan banyak kertas siasatan bagi menyiasat kesalahan-kesalahan seperti pelanggaran seksyen 125(1).00 atau kedua-duanya sekali. Sejumlah 87 kertas siasatan yang selebihnya telah ditutup dan diklasifikasikan sebagai Tiada Tindakan Susulan (NFA) disebabkan tiada bukti kesalahan atau kekurangan bahan bukti.MENDUKUNG PENDEKATAN “PENGUATKUASAAN SEIMBANG” (sambungan) Statistik Ke Atas Tindakan Yang Telah Diambil Selepas Penyiasatan Selesai 160 140 120 100 80 60 50 40 30 19 20 4 0 2006 Pendakwaan 2007 Kompaun 17 2 55 96 149 87 17 2008 NFA Note: NFA bermaksud Tiada Tindakan Susulan Hasil daripada pendekatan siasatan yang aktif. Seksyen 364(2) AS 1965 memperuntukkan bahawa setiap orang yang membuat atau membenarkan dibuat. seksyen 132 dan seksyen 364(2) AS 1965. pernyataan palsu atau mengelirukan dalam apa-apa penyata. atau mengambil bahagian atau mengambil berat tentang pengurusan apa-apa perbadanan secara langsung atau tidak langsung. sijil.

bagi kesalahan di bawah seksyen 143(1). dan RM50.06. Pengarah syarikat Dataco Sdn. Pesalah berkenaan telah mengumpul sejumlah lebih kurang RM5 juta daripada 10. 165(4) dan 169(1) AS 1965.Bhd Fakta Kes Bekas pengarah Bumi World Corporation (M) Sdn. AS 1965 adalah dikehendaki.Bhd. Beliau didenda RM5.2008.00 (jika ingkar 6 bulan penjara) bagi kedua-dua kesalahan yang dipertuduhkan. didakwa kerana membuat pernyataan palsu dalam Borang 24 yang kemudiannya diserahsimpan dengan Pendaftar. Syarikat tersebut telah menawarkan kepentingan-kepentingan di syarikatnya untuk langganan dalam bentuk anak pokok kayu jati kepada orang awam.2008 terhadap keputusan mahkamah tersebut. Bhd. Bhd. SSM telah berjaya mendapatkan sabitan terhadap 2 orang pengarah syarikat OCH Properties Management Sdn. SSM juga telah mendakwa pelbagai kesalahan asas tadbir urus korporat termasuk kegagalan syarikatsyarikat untuk mengadakan mesyuarat agung tahunan dan mengemukakan penyata tahunan. Bhd.700. Denda dibayar. Hukuman Mengaku bersalah dan disabitkan pada 25. Pendakwaraya menfailkan notis rayuan pada 14.000.364 (2) AS 1965. Dataco Sdn. AS 1965. 2 Seksyen 364(2): Orang yang membuat atau membenarkan dibuat. Mahkamah Sesyen Kota Bahru telah menjatuhkan hukuman denda RM100.08.11. Dia juga telah dituduh di bawah seksyen 89 AS 1965 kerana telah membenarkan orang awam untuk membeli kepentingan-kepentingan di dalam syarikatnya walaupun syarikatnya bukan sebuah syarikat berhad. Kedua-dua pengarah telah mengaku bersalah atas kegagalan untuk mengadakan mesyuarat agung tahunan dari tahun 2001 hingga 2007 menyerahsimpan penyata tahunan dengan Pendaftar serta membentangkan penyata Untung & Rugi syarikat dalam mesyuarat agung tahunan. 1 Jenis Kesalahan Seksyen 125(1): Seorang muflis belum bebas bertindak sebagai pengarah syarikat Pesalah Bumi World Corporation (M) Sdn. AS 1965.000.00 untuk kedua-dua kesalahan tersebut. .00 untuk semua kesalahan tersebut. Bhd. Kumpulan pendakwaan SSM telah berjaya memberi hujah bahawa penanaman anak pokok kayu jati terjumlah kepada satu bentuk kepentingan dan termasuk dalam definisi saham di bawah Seksyen 363(9) AS 1965. Mereka telah didenda sebanyak RM63.00 atau 3 bulan penjara. pernyataan palsu atau mengelirukan dalam manamana keterangan material. Bahagian IV. SSM selanjutnya telah mengambil tindakan dengan memulakan proses untuk memansuhkan syarikat tertuduh.08. Bhd.2007 semasa masih seorang muflis belum bebas.00 (jika ingkar 12 bulan penjara). Walaupun berdasarkan rekod tertuduh bukan seorang pengarah. telah bertindak sebagai pengarah kerana menandatangani Resolusi Pekeliling Pengarah untuk tempoh 19. Mahkamah telah mengambilkira pengakuan yang dibuat bagi kesalahan di bawah S. 92 Lain-lain keputusan penting yang diperolehi lanjutan daripada tindakan pendakwaan adalah seperti berikut: No. Tertuduh telah membayar jumlah denda RM150.000. terdapat cukup bukti untuk menunjukkan bahawa tertuduh telah memainkan peranan sebagai pengarah ‘de facto’ dalam pengurusan Akar Korporat Sdn. Akar Koperat Sdn Bhd.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 MENDUKUNG PENDEKATAN Sorotan kes-kes pendakwaan PP v Mohd Zaki bin Abdullah “PENGUATKUASAAN SEIMBANG” (sambungan) SSM juga telah berjaya mengorak langkah baru dengan mendakwa seorang pengarah ‘de facto’ di bawah Seksyen 363(3).2008 untuk kesalahan di bawah S. Dibebas dan dilepaskan oleh Mahkamah Sesyen pada 11.125(1).2006 hingga 30. Aktiviti tersebut adalah di bawah skop skim kepentingan yang mana pematuhan kepada peruntukan di bawah Divisyen 5. PP v Ong Chee Meng PP v OCH Properties Management Sdn. di bawah Seksyen 308.000. AS 1965.000 sepanjang operasi skim tersebut.08.

Didakwa pada 13.05. Pengarah syarikat Majestic Discovery Sdn.09. Bhd. Hukuman Didakwa pada 18.10.08.2008 Didakwa pada 04.2006. Pengarah syarikat Vera Juta Sdn. Vera Juta Sdn. Bhd. Pengarah syarikat Pasti Sinar Sdn.2008 Didakwa pada 21.2008 KKIP gagal mematuhi arahan Pendaftar untuk menukar nama dalam masa 6 minggu selepas arahan diberi. Bhd. Pengarah syarikat Perunding Kami Sdn. didakwa kerana membuat pernyataan palsu dalam Borang 48A yang kemudiannya diserahsimpan dengan Pendaftar. 1 Jenis kesalahan Seksyen 23(3): Syarikat yang gagal mematuhi arahan Pendaftar untuk menukar nama dalam masa 6 minggu selepas arahan diberi.2008 Didakwa pada 16. Majestic Discovery Sdn.10. Bhd. didakwa kerana bertindak sebagai pengarah syarikat bagi tempoh 18. Bhd. Bumi Rija Sdn.2006 hingga 16.2006.2007.07.MENDUKUNG PENDEKATAN “PENGUATKUASAAN SEIMBANG” Fakta Kes (sambungan) Tindakan pendakwaan penting yang dimulakan pada tahun 2008 adalah seperti berikut: No. didakwa kerana menandatangani Resolusi Pekeliling Pengarah bagi tempoh 16.2008 Didakwa pada 10. Bhd. Bhd. Pasti Sinar Sdn.2007 hingga 05. Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 93 . Bhd. Bhd.10. didakwa kerana bertindak sebagai pengarah syarikat pada 13. Bhd.06.2008 Didakwa pada 01. Pengarah syarikat Pasti Sinar Sdn. pernyataan palsu atau mengelirukan dalam mana-mana keterangan material.09. 2 Seksyen 125(1): Seorang muflis belum bebas bertindak sebagai pengarah syarikat Realiti Mampu Sdn.2008 Pesalah KKIP Sdn.09. didakwa kerana bertindak sebagai pengarah syarikat bagi tempoh 28. didakwa kerana bertindak sebagai pengarah syarikat walaupun masih seorang muflis belum bebas. Pengarah syarikat Bumi Rija Sdn.11.11. didakwa kerana bertindak sebagai pengarah syarikat.2007. Bhd. Bhd.2008 Didakwa pada 13. Pengarah syarikat Realiti Mampu Sdn..2003 dan 14.03.10. Bhd. Bhd. 3 Seksyen 364(2): Orang yang membuat atau membenarkan dibuat. Perunding Kami Sdn. Pasti Sinar Sdn. Bhd.09.

4 % (3194 kes) berbanding kes yang didakwa atau didaftar pada tahun 2007. Hukuman Didakwa pada 21. Pengarah Bumi Rija Sdn. Bhd. (sambungan) Pesalah Realiti Mampu Sdn. Bhd.2008 Bumi Rija Sdn. Sehingga 31 Disember 2008. Bhd. Didakwa pada 21.761 0 2000 4000 6000 8000 10000 . Bhd. Bhd.2008 94 Sahabat Inisiatif Sdn. Pengarah Vera Juta Sdn. Didakwa pada 15. didakwa kerana membuat pernyataan palsu dalam Borang 48A yang kemudiannya diserahsimpan dengan Pendaftar. Kes didakwa/didaftar 2008 TAHUN 2009 5. Bekas pengarah Sahabat Inisiatif Sdn.2008 Vera Juta Sdn.09.2008 4 Seksyen 132(1): Gagal melepaskan kewajipan sebagai pengarah syarikat untuk kepentingan syarikat Sunny Sales Sdn. didakwa kerana membuat pernyataan palsu dalam Borang 48A yang kemudiannya diserahsimpan dengan Pendaftar. Bhd. Bhd. jumlah kes yang didakwa atau didaftar di Mahkamah oleh pendakwaan adalah sebanyak 5567 kes. didakwa kerana gagal bertindak jujur dalam melepaskan kewajipan sebagai pengarah syarikat Sunny Sales Sdn.567 8. didakwa kerana membuat pernyataan palsu dalam Borang 48A yang kemudiannya diserahsimpan dengan Pendaftar. Jenis Kesalahan “PENGUATKUASAAN SEIMBANG” Fakta Kes Pengarah syarikat Realiti Mampu Sdn. Ia menunjukkan penurunan sebanyak 57.12. Bhd. Bhd.10. Bhd.10. Pengarah Sunny Sales Sdn. Bhd.2008.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 MENDUKUNG PENDEKATAN No. Didakwa pada 18.10. didakwa kerana membuat pernyataan palsu dalam Borang 48A yang kemudiannya diserahsimpan dengan Pendaftar. Didakwa pada 23.

Kes Didaftar/ Didakwa Pada 2008 2 2 3 19 16 4 5 6 7 8 9 10 3 23 2 1 - 3 2 11 12 13 14 480 2. Seksyen 125(1) Muflis belum bebas bertindak sebagai pengarah syarikat Seksyen 132(1) Gagal melepaskan kewajipan sebagai pengarah syarikat untuk kepentingan syarikat Seksyen 133(4) Pemberian pinjaman kepada Pengarah Section 134 Gagal menyimpan Daftar Pengarah Section 139 Gagal melantik Setiausaha Syarikat Seksyen 139(1B) Jawatan Setiausaha Syarikat dibiarkan kosong lebih daripada satu bulan pada satu-satu masa Seksyen 143(1) Gagal mengadakan mesyuarat agung tahunan Seksyen 165(4) Gagal menyerahsimpan Penyata Tahunan Seksyen 165A(1) Gagal menyertakan kenyataan juruaudit Seksyen 167(1A) Gagal menyebabkan kemasukan sempurna dibuat dalam rekod-rekod akaun dalam masa 60 hari daripada tamatnya transaksi Seksyen 169(1) Gagal bentang Akaun Untung & Rugi dalam Mesyuarat Agung Tahunan dalam masa yang ditetapkan Section 364(2) Orang yang membuat atau membenarkan dibuat.MENDUKUNG PENDEKATAN (APP 1956) adalah seperti berikut: No. pernyataan palsu atau mengelirukan dalam mana-mana keterangan material. 1 “PENGUATKUASAAN SEIMBANG” (sambungan) Pecahan kes yang didakwa atau didaftar di atas pelbagai kesalahan AS 1965 dan Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 Kesalahan (AS 1965) Seksyen 23(3) Syarikat yang gagal mematuhi arahan Pendaftar untuk menukar nama dalam masa 6 minggu selepas arahan diberi. Seksyen 7(11)(a) Gagal mengemukakan maklumat secara bertulis kepada Pendaftar. Seksyen 7(11)(b) Gagal memberi apa-apa maklumat.678 2 6 15 1. atau dalam memberi maklumat itu membuat apa-apa kenyataan yang ia ketahui palsu dari segi butir materialnya atau secara cuai membuat kenyataan itu. Seksyen 367(1) Penalti kerana penyalahgunaan perkataan ‘Limited” dan “Berhad” Seksyen 370(1) Penalti ingkar Seksyen 12(1)(a) Menjalankan perniagaan tanpa pendaftaran Bil. Seksyen 366(3) Mendapatkan bayaran duit kepada syarikat dengan membuat janji palsu kepada pengarah atau ahli syarikat. Seksyen 121(1)(b) Gagal menyiarkan nama syarikat dan nombor syarikat di dokumen-dokumen rasmi.238 16 21 17 2 18 19 20 4 65 58 Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 95 .

sebanyak 82 kes sivil telah dikendalikan sepenuhnya oleh Pegawai Undang-Undang Suruhanjaya tanpa perlu melantik peguam atau perunding luar.000 5. Pada peringkat rayuan. Pegawai Undang-Undang SSM mengendalikan rayuan-rayuan sivil di Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. 1965.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 MENDUKUNG PENDEKATAN No.567 96 24 25 26 Jumlah Kes yang Didaftar/Didakwa di bawah AS 1965 & APP 1956 LITIGASI SIVIL Menurut Seksyen 37 Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2001. SSM mempunyai Pegawai Undang-Undang yang berkemampuan dan cukup berpengalaman untuk hadir di Mahkamah bagi mengendalikan kes-kes litigasi dan penguatkuasaan tindakan sivil. manakala 46 kes telah diselesaikan selepas diputuskan oleh Mahkamah dan sebanyak 36 kes masih menunggu perbicaraan di Mahkamah berhubung pelbagai perkara berkaitan AS. Dalam melaksanakan tanggungjawab mereka. Pegawai Undang-undang SSM juga bertanggungjawab untuk mengendalikan semakan jenayah dan rayuan jenayah Kes-Kes Litigasi Sivil yang dikendalikan & diselesaikan oleh SSM Pada tahun 2008. Ini kerana. Selain daripada perkara-perkara sivil. Kes Didaftar/ Didakwa Pada 2008 668 27 93 39 2 113 1. Sebanyak 58 kes baru telah difailkan. 21 22 23 “PENGUATKUASAAN SEIMBANG” (sambungan) Kesalahan (AS 1965) Seksyen 12(1)(b) Menjalankan perniagaan selepas pendaftaran tamat tempoh Seksyen 12(1)(c) & (d) Gagal mematuhi kehendak-kehendak Pendaftar di bawah Seksyen 10 Seksyen 12(2) Gagal pamer Sijil Pendaftaran Perniagaan Kaedah 17A(1)(b) Gagal mengemukakan perubahan butir-butir berdaftar perniagaan Kaedah 17A(1)(c) Gagal memfailkan notis penamatan Kaedah 17A(2) Gagal pamer papan tanda JUMLAH Bil. Pegawai UndangUndang Suruhanjaya juga mengendalikan permohonan untuk Semakan Kehakiman sebagai tambahan kepada caracara biasa bagi proses-proses pemula (‘originating processes’) di Mahkamah Tinggi. Bilangan Kes tahun 2008 24 25 20 20 15 15 10 5 0 Penggal 1 Penggal 2 Fail-fail dari tahun 2007 Kes-kes telah selesai tahun 2008 12 10 12 9 16 10 Penggal 3 Penggal 4 Fail-fail baru tahun 2008 . Pegawai Undang-Undang SSM diberi kuasa untuk hadir dalam mana-mana prosiding sivil bagi pihak SSM.

Terdapat keadaan dimana individu atau syarikat tempatan. di mana dari jumlah tersebut. where attempts have been made by conflicting parties to lodge statutory forms with SSM in their bid to oust the opposing individuals or group. Walaupun begitu. 1 2 3 4 Jenis-jenis kes Seksyen 11(10) AS 1965: Rayuan kepada Mahkamah Tinggi terhadap keputusan atau tindakan Pendaftar Seksyen 22 dan 23 AS 1965: Similarities of company names Seksyen 141 AS 1965: Permohonan pengisytiharan tentang struktur pengurusan syarikat. Terdapat keadaan di mana pengarah-pengarah syarikat memanipulasi peruntukan ini untuk melepaskan diri dari tindakan mahkamah.MENDUKUNG PENDEKATAN Litigasi Sivil : Nama-nama Syarikat yang serupa. Pada tahun 2008. pihak-pihak yang terlibat boleh memohon kepada Mahkamah untuk mengembalikan nama syarikat ke dalam daftar dalam tempoh 15 tahun. As a result. sebanyak 17 kes litigasi sivil sepertimana yang dinyatakan di atas telah dikendalikan. semula syarikat ke dalam Daftar Syarikat Pendaftar Syarikat mempunyai kuasa untuk memotong mana-mana syarikat ‘dormant’ dari Daftar Syarikat. SSM sedia maklum bahawa terdapat syarikat-syarikat yang memperbadankan dan mengekalkan syarikat ‘dormant’ bagi tujuan tertentu. Ini bertujuan untuk memastikan hanya syarikat-syarikat yang aktif sahaja berada di dalam Daftar Syarikat. SSM akan menyemak dengan teliti permohonan tersebut bagi memastikan ianya untuk tujuan yang betul dan bukan untuk menipu pihak-pihak berkepentingan. JUMLAH Bil. Kes Bil. In a situation where a company is performing well or undertaking a major contract or transaction. There were also cases arising from disputes among the members of the Board of Directors. Section 308(5) AS 1965: Permohonan untuk mengembalikan nama syarikat ke dalam Daftar Syarikat setelah syarikat di potong dari daftar. menurut undang-undang. Kes diselesaikan 3 2 1 5 3 4 5 17 5 11 Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 97 . Litigasi Sivil: Permohonan untuk mengembalikan setelah nama syarikat dipotong dari Daftar. Setakat ini SSM telah berjaya dalam kesemua kes sivil berkaitan isu ini. SSM telah mempertahankan tindakan sivil berkaitan penggunaan nama syarikat dan menghargai penghakiman yang telah diberikan bagi isu ini. there have been cases in which unscrupulous parties attempts and in some cases. successfully managed to change the management and/or shareholding structure of a particular company. syarikat ‘dormant’ masih bertanggungjawab untuk mematuhi kehendak pematuhan yang ditetapkan oleh AS 1965. “PENGUATKUASAAN SEIMBANG” (sambungan) Pendaftar Syarikat mempunyai kuasa budi bicara untuk membenarkan penggunaan nama syarikat berdasarkan kriteria yang telah digariskan di bawah Seksyen 22 AS 1965. cuba memperbadankan syarikat dengan nama yang sama berdasarkan kepada reputasi yang baik sesebuah syarikat tempatan mahupun antarabangsa. Apabila syarikat dipotong dari daftar. 11 kes telah diselesaikan oleh SSM: No. Litigasi Sivil : “Corporate hijacking” SSM notes that the global trend commonly known as ‘corporate hijacking’ has started to make inroads into Malaysia. SSM was involved in contentious litigations where parties have applied for a declaration order from the High Court to determine the actual management structure of the company. Dalam situasi sebegini. pemiutang dan tindakan oleh agensi kerajaan. SSM akan memulakan siasatan untuk kesalahan-kesalahan yang berkemungkinan menurut Seksyen 364(2) AS 1965.

Waran untuk menggeledah diberikan oleh Majistret di Kuching. namun pada hari penggeledahan dibuat. Plot-plot perkuburan ini tidak dipecah bahagi dan bukti pemilikan hanyalah ‘license agreement’ tersebut. SSM telah menerima aduan ke atas pengarah urusan dan setiausaha syarikat Bahterangkut Sdn.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 MENDUKUNG PENDEKATAN “PENGUATKUASAAN SEIMBANG” (sambungan) Kes-kes ‘landmark’ yang melibatkan SSM pada tahun 2008 SSM lwn Open Borders Sdn. Ini akan mengelakkan kebarangkalian berlakunya penipuan yang boleh menyebabkan kerugian besar kepada pelabur. NV Multicorporation Berhad hendaklah mematuhi peruntukan-peruntukan tersebut. Bhd. . Orang awam akan memasuki ‘license agreement’ dengan pemaju dan dikehendaki membayar harga setiap plot dengan sepenuhnya. Laman web tersebut telah mendatangkan kekeliruan dan menjejaskan hak SSM menurut undang-undang hakcipta dan undang-undang tort kelirupaan (‘copyright and passing-off’). pegawai dan pekerja Plaintif enggan membenarkan Pegawai Penyiasat SSM untuk memasuki premis tersebut. S4-21-269-2008] Defendan-Defendan dalam tindakan ini telah membangunkan laman web yang menyerupai laman web SSM. 24-14-2008-II] Pada Mac 2007. Oleh itu. SSM telah memantau operasi NV Multi Corporation dan semua anak syarikatnya yang berbentuk penjualan kepentingan kepada orang awam. Pembeli plot perkuburan dikehendaki membayar yuran secara berterusan untuk disimpan dalam tabung amanah yang diuruskan oleh pemaju atau ejen yang dilantik. Bhd. pihak syarikat telah memfailkan rayuan di Mahkamah Persekutuan. Amalgamated Batteries Sdn. lwn SSM [Mahkamah Tinggi Kuching Saman Pemula No. W-01-41-2005] Syarikat NV Multicorporation Berhad dan anak-anak syarikatnya adalah pemaju dan pengendali taman peringatan (memorial parks) yang merangkumi plot kubur dan struktur ‘columbaria’ di Malaysia. disimpan di premis Plaintif. Mahkamah Rayuan telah membenarkan rayuan SSM dengan kos. syarikat berkenaan tidak mempunyai surat ikatan amanah yang diluluskan menurut Seksyen 91(1) AS 1965 untuk menjalankan aktiviti-aktiviti perniagaan mereka. Berdasarkan kepada aduan tersebut. Mereka membangunkan kawasan perkuburan untuk jualan plot-plot individu kepada orang awam. Pihak-pihak sedang cuba menyelesaikan kes ini secara damai bagi merekodkan Penghakiman Persetujuan di Mahkamah. Berdasarkan pemeriksaan yang dibuat oleh SSM. ii. Pegawai Penyiasat SSM telah memohon satu waran geledah untuk mengeledah premis Amalgamated Batteries Manufacturing (Sarawak) Sdn. Plaintif telah memfailkan satu tindakan sivil untuk mengenepikan waran geledah dan memohon penangguhan pelaksanaan waran geledah tersebut. Ekoran itu. berkaitan dengan maklumat palsu yang diberikan seorang individu mengenai perletakan jawatan setiausaha syarikat dan perubahan kepada lembaga pengarah. Rayuan pihak syarikat kini ditetapkan untuk pendengaran pada 13 April 2009. Permohonan Plaintif bersifat mengaibkan. Aktiviti dan operasi perniagaan syarikat ini adalah tertakluk di bawah Bahagian IV Divisyen 5 AS 1965. Objektif undang-undang yang sedia ada ialah untuk melindungi kepentingan orang awam dengan memastikan hanya syarikat-syarikat yang telah dibenarkan sahaja boleh menjual kepentingan selain dari saham dan debentur kepada umum. Sehubungan itu. 98 N. Diputuskan bahawa aktiviti-aktiviti perniagaan NV Multicorporation Berhad dan anak-anak syarikatnya termasuk di dalam kategori ‘skim kepentingan’ di bawah Bahagian IV Divisyen 5 AS 1965. Mahkamah telah membenarkan permohonan SSM untuk satu injunksi secara ‘ex-parte’ terhadap Defendan-Defendan. SSM seterusnya memfailkan Saman Dalam Kamar untuk mengenepikan permohonan Plaintif atas alasan-alasan berikut: i. SSM telah mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap mereka bagi kesalahan tersebut. tindakan sivil terhadap SSM telah difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bagi mendapat pengisytiharan yang menyatakan bahawa aktiviti-aktiviti perniagaan mereka tidak termasuk di dalam kategori ‘skim kepentingan’ di bawah seksyen 84 AS 1965. Bhd. Bhd.V Multicorporation & 17 Ors lwn SSM [Rayuan Sivil No. Pada 13 Jun 2008. Lanjutan daripada keputusan Mahkamah Rayuan yang memihak kepada SSM. & 2 Ors [Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Saman No. remeh dan menyusahkan. Bhd. (plaintif dalam kes ini) kerana rekod-rekod akaun Syarikat Bahterangkut Sdn. Plaintif tidak mempunyai kuasa tindakan yang munasabah.

Plaintif telah memfailkan Notis Rayuan terhadap keputusan ini di Mahkamah Rayuan. pihak syarikat telah memfailkan rayuan di Mahkamah Rayuan. Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 99 . SSM telah membuat permohonan kepada Mahkamah untuk membatalkan kesan Borang C tersebut. jawatan pengarahnya hendaklah dikosongkan secara automatik sebaik sahaja beliau diisytiharkan bankrap. iv. lwn SSM [Mahkamah Tinggi Alor Setar Saman Pemula No. Waran geledah tersebut dikeluarkan secara sah dan menurut undang-undang. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membuat keputusan terhadap seorang ahli politik dari Negeri Selangor yang memegang jawatan Pengarah walaupun telah diisytiharkan sebagai seorang bankrap/ muflis pada tahun 2001. Mahkamah memutuskan bahawa Plaintif tidak mengemukakan sebarang keterangan untuk membuktikan sebarang kekeliruan atau kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan nama ‘Halagel’ dan berdasarkan kuasa budi bicara yang diperuntukkan di bawah seksyen 22 AS 1965.MENDUKUNG PENDEKATAN iii. Hakim membenarkan permohonan SSM untuk memperbetulkan daftarnya dan membatalkan Borang C tersebut. D2-24-161-2008] SSM dalam kapasitinya sebagai badan kawalselia Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 (APP 1956) telah memulakan prosiding dibawah Seksyen 7 APP 1956 untuk memperbetulkan daftar berhubung penamatan Syarikat Perniagaan Tek Seng Hin. D8-24-355-2006] Pada Jun 2007. iaitu Toyo Ink Group Bhd. Permohonan Plaintif ditolak dengan kos. MT2-24-1618-2006] Pada Oktober 2007. Tindakan ini difailkan untuk mendapatkan pengisytiharan Mahkamah bahawa SSM telah melakukan kesilapan dalam meluluskan nama syarikat yang lain dengan menggunakan perkataan ‘Halagel’ yang dikatakan sama dengan nama Plaintif yang menimbulkan kekeliruan umum. Bhd. Walaubagaimanapun rayuan ini telah ditarik balik pada Disember 2007. SSM telah menjalankan siasatan dan mendapati bahawa tanda tangan yang terdapat dalam Borang C tersebut telah dipalsukan. Memandangkan Plaintif pertama diperbadankan di Negara Jepun. Baharom & Anor lwn SSM & 4 Ors [Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Saman No. Mahkamah Tinggi Alor Setar telah mengenepikan tindakan sivil yang diambil oleh Plaintif terhadap SSM dan satu pihak yang lain. v. “PENGUATKUASAAN SEIMBANG” (sambungan) Tindakan Plaintif dan pegawai Plaintif merupakan satu penyalahgunaan proses mahkamah. Memandangkan penamatan tersebut dilakukan tanpa kebenaran. Beliau tidak mempunyai pengetahuan berkenaan serahsimpan Borang C bertarikh 13-11-2007 yang bertujuan untuk menamatkan perniagaannya. Halagel (M) Sdn. Pendaftar telah membuat tindakan yang betul. Hakim Mahkamah Tinggi Kuching memberi perintah yang memihak kepada Saman Dalam Kamar SSM dan menolak permohonan Plaintif dengan kos. So Lee Tek lwn SSM [Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Saman Pemula No. Norakhmar bt. dan Pemfailan permohonan Saman Pemula oleh Plaintif tidak memberikan kesan automatis untuk menangguhkan pelaksanaan waran geledah tersebut. Plaintif pertama bersama anak syarikatnya di Malaysia telah memohon satu perintah pengisytiharan bahawa keputusan SSM membenarkan pendaftaran nama Defendan Kedua. adalah bertentangan dengan seksyen 22(1) AS 1965 kerana menyerupai nama Plaintif pertama. Toyochem (M) Berhad lwn SSM & Anor [Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Saman No. Tarikh pendengaran rayuan akan ditetapkan oleh pihak Mahkamah Rayuan. Walaupun beliau berjaya mengenepikan perintah muflis. Plaintif telah memfailkan Notis Rayuan terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi di Mahkamah Rayuan. D3-24-329-2003] Ini adalah keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur berhubung isu nama syarikat (seksyen 22 & 23 AS 1965). Plaintif pertama adalah sebuah syarikat yang diperbadankan di Negara Jepun. Defendan dalam tindakan ini iaitu Encik So Le Tek adalah pemilik tunggal Syarikat Perniagaan Tek Seng Hin. berdasarkan Artikel Syarikat. Lanjutan daripada keputusan Mahkamah Tinggi Kuching yang memihak kepada SSM. SSM tidak mempunyai bidangkuasa serta tidak perlu berwaspada akan kewujudan nama-nama syarikat ini semasa meluluskan nama-nama syarikat di Malaysia. Yang Arif Hakim memutuskan bahawa Pendaftar Syarikat mempunyai kebebasan untuk membuat pertimbangan dalam membenarkan nama-nama syarikat berpandukan peruntukan seksyen 22 AS 1965 dan Arahan Menteri berhubung nama-nama larangan.

Pegawai Pemantauan diberi akses kepada pangkalan data DBKL untuk menyemak permohonan baru serta pembaharuan lesen premis DBKL oleh syarikat dan perniagaan bagi memastikan pematuhan terhadap Akta Syarikat 1965 dan Akta Pendaftaran Perniagaan 1956.000 300.962 350.522 244.5% bagi syarikat dan 203. Daripada jumlah tersebut.170 2006 150. dan skop pemeriksaan bagi tahun 2008 telah diperluaskan di mana ianya merangkumi Syarikat Berhad Menurut Jaminan (SBMJ) dan Skim Kepentingan. Pemeriksaan ini melibatkan 264. SSM telah menyemak maklumat 2. Sepanjang tahun 2008.000 50.390 perniagaan yang membuat memohon lesen premis.535 Perniagaan Hampir 78% daripada aktiviti pemeriksaan yang dijalankan adalah melalui kaedah pemeriksaan pangkalan data yang melibatkan proses saringan maklumat korporat dan perniagaan yang disimpan dalam pangkalan data SSM.5% bagi perniagaan berbanding tahun 2007 yang melibatkan pemeriksaan ke atas 244. Perbandingan Jumlah Pemeriksaaan Yang Telah Dijalankan Bagi Tahun 2006.000 200. Kebanyakan kesalahan adalah dibawah seksyen 143(1).962 perniagaan telah diperiksa sepanjang tahun 2008.467 2008 Syarikat 2007 26.495 209. SSM telah meneruskan usahasama secara bersepadu dengan pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) untuk memantau syarikat dan perniagaan yang memohon lesen premis melalui sistem e-Lesen DBKL.176 permohonan yang disemak dalam tahun 2007.000 0 305. aktiviti penguatkuasaan. sebanyak 305. .8% bagi perniagaan seperti yang ditunjukkan dalam graf di bawah. Proses saringan ini bertujuan untuk mengesan kesalahan-kesalahan yang melibatkan kegagalan menyerahsimpan dokumendokumen berkanun dan kesalahan-kesalahan berkaitan perlantikan dan perletakan jawatan setiausaha syarikat atau juruaudit.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 MENDUKUNG PENDEKATAN “PENGUATKUASAAN SEIMBANG” (sambungan) Pemantauan Dan Pengawasan Korporat (Corporate Monitoring and Surveillance) SSM telah mempergiatkan langkah-langkah dalam usaha menanamkan tadbir urus korporat dan amalan perniagaan terbaik (best business practice) di kalangan syarikat dan pegawai-pegawainya.031 perniagaan. Berbekalkan peralatan ICT terkini. 100 Aktiviti Pemeriksaan Bagi memastikan pematuhan terhadap undang-undang serta peraturan korporat dan perniagaan. 2007 dan 2008 283.000 250.000 100.067.495 syarikat dan 209. 165(4) dan 169(1) Akta Syarikat 1965. Statistik menunjukkan peningkatan yang ketara ke atas jumlah pemeriksaan yang dijalankan bagi tahun 2008 berbanding tahun 2006 iaitu sebanyak 1. Sebagai sebahagian daripada aktiviti pemeriksaan pangkalan data. Usahasama ini membolehkan DBKL mengesahkan maklumat berhubung pendaftaran syarikat dan perniagaan dalam memproses permohonan yang diterima.522 syarikat dan 283.619 syarikat dan 194.000 93.535 perniagaan. Terdapat peningkatan sebanyak 25% bagi syarikat dan 35.584 syarikat dan 2. sebanyak 187 kesalahan dikesan iaitu penurunan sebanyak 34% berbanding 282 kesalahan daripada 4.

setiausaha syarikat dan juruaudit yang tidak beretika. dan • Setiausaha syarikat bertindak dengan jujur dan menggunakan usaha yang munasabah dalam melaksanakan kewajipannya.945 101 2008 Syarikat 2007 Perniagaan Walaupun pemeriksaan pangkalan data diberi penekanan. SSM telah menjalankan satu projek khas bagi mengenalpasti pengarah.390 2. Rekod SSM dalam tahun yang sama juga menunjukkan terdapat 730.659 syarikat termasuk setiausaha syarikatnya. dan Pemeriksaan ke atas premis perniagaan bagi memastikan perniagaan tersebut telah didaftarkan dan patuh dengan peruntukan Akta Pendaftaran Perniagaan 1956.880 ahli badan-badan yang diiktiraf di Malaysia.584 2. Pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen dan rekod-rekod perakaunan bagi memastikan penyata kewangan yang diserahsimpan dengan SSM adalah selaras dengan rekod yang disimpan oleh syarikat. SSM tetap memandang serius pemeriksaan secara fizikal ke atas syarikat dan perniagaan untuk memantau aktiviti seperti di bawah: • • • Pemeriksaan terhadap buku-buku berkanun syarikat untuk memastikan semua rekod disimpan dan dikemaskini dengan baik serta aspek-aspek lain pematuhan terhadap AS 1965 di patuhi.602 orang pengarah syarikat yang aktif. hanya juruaudit atau penyelesai syarikat yang diluluskan sahaja menjalankan tugas sebagai juruaudit atau penyelesai syarikat. juruaudit atau penyelesai syarikat melaksanakan tanggungjawab secara wajar dan beretika. Antara matlamat pemeriksaan yang dijalankan adalah untuk memastikan pematuhan dalam perkara-perkara seperti berikut: • • • • • SBMJ dan skim kepentingan mematuhi syarat lesen dan peruntukan yang telah ditetapkan oleh SSM. 295 SBMJ. dan 9 Skim Kepentingan yang berdaftar. pemecatan dan perletakan jawatan juruaudit atau penyelesai syarikat dimaklumkan kepada Pendaftar Syarikat.3% berbanding dengan tahun 2007 (130. Hanya setiausaha syarikat yang dilesenkan oleh SSM dan ahli yang berdaftar dengan badan-badan profesional yang diiktiraf sahaja menjalankan tugas sebagai setiausaha syarikat seperti yang ditetapkan oleh Pendaftar Syarikat.366 dalam tahun 2007).231 1. 97. setiausaha syarikat dan juruaudit yang tidak beretika.834 dalam tahun 2008. Jumlah pemeriksaan fizikal yang dijalankan dalam tahun 2008 menunjukkan peningkatan sebanyak 34. Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 .383 setiausaha syarikat berlesen dan 45. Projek khas bagi mengenalpasti pengarah. Pemeriksaan menerusi projek in telah melibatkan : • • • • 55. 36.MENDUKUNG PENDEKATAN “PENGUATKUASAAN SEIMBANG” (sambungan) Statistik Pemeriksaan Data DBKL (E-Lesen) Bagi Tahun 2007 dan 2008 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2. Projek yang dijalankan ini telah memberi fokus kepada isu-isu tadbir urus korporat yang melibatkan pengurusan Syarikat Berhad Menurut Jaminan (SBMJ) dan Skim Kepentingan. terdapat seramai 9. Sehingga 31 Disember 2008.229 syarikat termasuk juruauditnya.

1 Jenis Kesalahan (Akta Syarikat 1965) Peraturan 8A(4) . Seksyen 139B(5) .Bertindak sebagai juruaudit syarikat tanpa lesen juruaudit yang sah.Gagal menyerahsimpan Penyata Tahunan bagi syarikat yang tidak mempunyai modal syer. Seksyen 156(1)(a) .Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 MENDUKUNG PENDEKATAN “PENGUATKUASAAN SEIMBANG” (sambungan) Jadual di bawah menunjukkan kesalahan yang dikesan menerusi projek khas yang dijalankan sepanjang tahun 2008: Bil.Firma audit telah bertindak sebagai juruaudit syarikat semasa lesen juruaudit rakan kongsi firma audit tidak sah. Seksyen 90(1)(a) .Gagal mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan. Seksyen 143(1) .Kegagalan memaklumkan kepada SSM dalam tempoh satu bulan dari tarikh yang relevan berhubung perubahan maklumat berhubung firma atau rakan kongsinya. Seksyen 139(1B) .Membuat pelawaan atau penawaran kepada orang ramai tanpa prospektus yang sah.Gagal menyimpan rekod perakaunan untuk tempoh tujuh tahun.Gagal menyimpan minit mesyuarat dalam buku daftar minit. Seksyen 115(2) .151 13 85 14 92 15 16 17 18 19 6 1 1 1 8 20 1 .Gagal menyimpan daftar gadaian Seksyen 121(1)(b) .Gagal menyimpan dan mengemaskini Daftar Ahli. kes 28 2 34 102 3 61 4 10 5 10 6 7 8 5 4 1 9 10 11 12 7 1 1 2. Seksyen 165(5) .Meminda Memorandum/Artikel SBMJ tanpa mendapat kelulusan Menteri terlebih dahulu.Gagal meletakkan nama dan nombor syarikat di atas dokumen rasmi syarikat. Section 139C (3) .Gagal memperbaharui Lesen Setiausaha Syarikat dalam tempoh 30 hari sebelum tarikh luput lesen.Terus-menerus bertindak sebagai setiausaha syarikat setelah hilang kelayakan di bawah seksyen ini.Gagal melantik setiausaha syarikat dalam tempoh 30 hari selepas terdapat kekosongan. Seksyen 9(1)(a) . Seksyen 9(4)(a) . Seksyen 24 .Gagal mematuhi perjanjian yang ditetapkan dalam surat ikatan amanah. Seksyen 94(1)(b) . Seksyen 9(6) .Syarikat melantik juruaudit syarikat tanpa persetujuan bertulis daripada juruaudit terlebih dahulu. Seksyen 167(1) . Seksyen 158(1)(a) . Bil. Seksyen 19(2) .Gagal menyerahsimpan Borang 11.Pemilikan tanah oleh SBMJ tanpa mendapat kelulusan Menteri terlebih dahulu. Seksyen 154(1) . Seksyen 9(1)(a) & Seksyen 9(4)(a) .Bertindak sebagai juruaudit syarikat tanpa lesen juruaudit yang sah dan firma audit telah bertindak sebagai juruaudit syarikat semasa lesen juruaudit rakan kongsi firma audit tidak sah.

CLRC telah mengemukakan Laporan Akhir secara rasminya pada 20 Oktober 2008 yang mana turut mencadangkan penubuhan satu badan berkecuali untuk mengawasi juruaudit. Hal-hal berkaitan audit dan juruaudit telah dijelaskan sepenuhnya dalam AS 1965. 86 kes telah direkodkan bagi kesalahan di bawah seksyen 139C(3) manakala 92 kes di bawah seksyen 139B(5). SSM juga menerima 266 permohonan baru lesen setiausaha syarikat dalam tahun 2008 iaitu peningkatan sebanyak 26% berbanding permohonan yang diterima pada tahun 2007. yang merupakan sebuah jawatankuasa bebas yang telah ditubuhkan oleh SSM untuk menambahbaikkan AS 1965. Ini menunjukkan kurangnya sikap tanggungjawab di kalangan pengarah syarikat dalam melaksanakan tugas dan memastikan keperluan asas tadbir urus korporat diamalkan.151 kes adalah melibatkan pengarah-pengarah syarikat. Seksyen 169(4) . hanya 126 permohonan baru atau 47% daripada jumlah permohonan baru yang diterima oleh SSM telah diluluskan.559 103 Hampir 85% kesalahan yang dikesan melibatkan kegagalan sesebuah syarikat untuk melantik setiausaha syarikat dalam tempoh 30 hari selepas jawatan itu dikosongkan (seksyen 139(1B) Akta Syarikat 1965). 59% atau 2. lain-lain aspek yang penting yang diperuntukkan dalam seksyen 9 adalah seperti berikut: Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 . SSM menyedari isu ini dan sedang mengambil langkah-langkah sewajarnya melalui pendekatan pemantauan berterusan ke atas aktiviti-aktiviti syarikat. Daripada 3.040 permohonan pada tahun 2008 berbanding 1.164 pada tahun 2007. Pada bulan Disember 2005.MENDUKUNG PENDEKATAN Bil.591 kes yang direkodkan. Walau bagaimanapun. SSM telah menerima 2. Hasil daripada pemantauan terhadap setiausaha syarikat. yang merangkumi 7% daripada jumlah kesalahan yang dikesan melalui projek khas. Mekanisma pemantauan dan pengawasan juruaudit telah lama dilaksanakan oleh SSM.Gagal membentangkan penyata akaun untung rugi yang telah diaudit dalam Mesyuarat Agung Tahunan Jumlah Bil. 21 “PENGUATKUASAAN SEIMBANG” (sambungan) Jenis Kesalahan (Akta Syarikat 1965) Seksyen 169(1) . Pelesenan Setiausaha Syarikat Tahun 2008 menunjukkan peningkatan sebanyak 75% permohonan bagi pembaharuan lesen. pasaran kewangan dan pengurusan turut diuji. telah diluluskan oleh SSM. 20 individu membabitkan 11 setiausaha syarikat yang dilesenkan dan 9 ahli dari Badan yang diiktiraf telah disenaraihitam manakala seorang setiausaha syarikat berlesen telah ditarikbalik lesennya di bawah seksyen 139C(2) Akta Syarikat 1965. kes 43 22 8 2. Sebanyak 1. pengetahuan calon-calon berhubung Akta Syarikat 1965.Gagal membentangkan penyata akaun untung rugi di Mesyuarat Agung Tahunan dalam tempoh masa yang ditetapkan.880 permohonan iaitu 92% daripada jumlah permohonan pembaharuan yang diterima. Seksyen 9 Akta yang sama telah memperuntukkan hanya juruaudit yang diluluskan sahaja boleh dilantik dan bertindak sebagai juruaudit syarikat. cadangan tersebut telah dibincangkan melalui Jawatankuasa Semakan Semula Undang-undang Korporat atau ‘Corporate Law Reform Committee’ (CLRC). Selain itu. Kesalahan berkaitan dengan setiausaha syarikat melibatkan kegagalan mematuhi peruntukan seksyen 139C(3) Akta Syarikat 1965 (bertindak terus menerus sebagai setiausaha syarikat setelah hilang kelayakan/ lesen tamat tempoh) dan seksyen 139B(5) Akta Syarikat 1965 (gagal memperbaharui lesen setiausaha syarikat dalam tempoh tidak lewat dari 30 hari sebelum tamat tempoh lesen). Selain daripada pengetahuan berhubung serahsimpan dokumen. SSM telah mengenakan kehendak syarat yang lebih ketat sebelum meluluskan lesen baru dan pembaharuan lesen setiausaha syarikat. tindakan penguatkuasaan dan serta program kesedaran. Pemantauan terhadap Juruaudit Syarikat Pada bulan Disember 2003. tadbir urus korporat. SSM telah mengesyorkan pembentukan satu rangka kerja pengawasan terhadap juruaudit sebagai sebahagian daripada cadangan pembaharuan komprehensif ke atas AS 1965 yang sedia ada.

SSM akan meneliti akaun-akaun tersebut dan menghantar surat kuiri kepada juruaudit yang berkaitan. sama ada perakaunan dan lain-lain rekod telah disimpan oleh syarikat seperti yang dikehendaki oleh AS 1965. beliau berpuashati bahawa terdapat kemungkinan wujud pelanggaran terhadap peruntukan AS 1965. semua maklumat dan keterangan yang diperlukan. apabila ia adalah pegawai kepada syarikat. Kesalahan-kesalahan lazim yang meliputi kegagalan untuk memaklumkan kepada SSM perubahan berkaitan firma audit dan rakan kongsi [Peraturan 8A(4)]. • Seksyen 9 juga memperuntukkan sebarang pelanggaran terhadap seksyen ini adalah merupakan satu kesalahan jenayah. (vi) Seksyen 174(3) . (viii) Section 174(8A) . SSM akan memaklumkan kepada pihak Institut Akauntan Malaysia (MIA) untuk tindakan selanjutnya. Dalam tahun 2008.Juruaudit bagi kesemua syarikat (sendirian berhad atau syarikat awam) dikehendaki untuk melaporkan dengan serta-merta secara bertulis kepada Pendaftar Syarikat sekiranya semasa melaksanakan tugasnya sebagai juruaudit syarikat.Juruaudit syarikat dikehendaki menyatakan pendapat sama ada akaun yang telah disediakan oleh syarikat adalah menurut kehendak AS 1965 atau tidak dan sama ada akaun yang telah disediakan adalah menurut piawaian perakaunan yang diluluskan atau tidak. Seksyen 172A . SSM juga telah melaksanakan fungsi-fungsi pengawalseliaan terhadap pelaksanaan tugas profesional seperti berikut: (i) (ii) Memastikan hanya juruaudit yang dilesenkan menandatangani penyata kewangan beraudit.Juruaudit syarikat dikehendaki menyatakan pendapat sama ada beliau telah memperolehi atau tidak. majikan atau pekerja sebuah syarikat dan lain-lain. sebanyak 144 notis kompaun ditawarkan bagi pelbagai kesalahan di bawah AS 1965.Juruaudit bertanggungjawab untuk membekalkan akaun dan lain-lain laporan. 104 . aktiviti pengawasan juruaudit telah dibuat dengan menjalankan pemeriksaan terhadap 47. (ix) Seksyen 175 . Menjalankan pemeriksaan terhadap kertas kerja audit samada mematuhi piawaian di bawah ’Malaysian Approved Standard of Auditing’ khususnya di bawah AI 230. sijil dan lain-lain dokumen yang dikehendaki disediakan olehnya di bawah AS 1965 kepada pemegang amanah bagi pihak pemegang debentur.Syarikat dikehendaki untuk menyerahsimpan penyata tahunan bersama-sama dengan akaun yang telah diaudit. Sekiranya didapati terdapat ketidakpatuhan terhadap piawaian tersebut. Seksyen 169(4) .Syarikat dikehendaki menyimpan rekod-rekod perakaunan dan lain-lain rekod yang berkaitan untuk membolehkannya diaudit dengan mudah dan betul. (vii) Seksyen 174(8) .473 pemeriksaan dalam tahun 2007.536 syarikat. Jumlah pemeriksaan tersebut telah meningkat berbanding 2.Akaun untung rugi dan kunci kira-kira syarikat hendaklah diaudit sebelum dibentangkan di dalam mesyuarat agung tahunan. sama ada penyata yang diterima adalah mencukupi serta prosidur-prosidur dan kaedah-kaedah yang digunakan di dalam mana-mana akaun yang disatukan adalah bersesuaian. Salinan surat kuiri juga dikemukakan kepada Institut Akauntan Malaysia (MIA) untuk tindakan selanjutnya. Hasil daripada pemeriksaan yang dibuat. (iv) Menilai dan memastikan juruaudit tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pengurusan syarikat yang diauditnya. Lain-lain peruntukan di bawah AS 1965 yang berhubungkait dengan juruaudit dan audit adalah seperti di bawah: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Seksyen 165 .500.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 MENDUKUNG PENDEKATAN • “PENGUATKUASAAN SEIMBANG” (sambungan) Seseorang itu tidak boleh dilantik sebagai juruaudit syarikat sekiranya dia antara lain berhutang dengan syarikat atau perbadanan bagi jumlah melebihi RM2. Seksyen 167(1) . Seksyen 174(2) . seorang rakan kongsi.Juruaudit bertanggungjawab untuk memaklumkan kepada badan pengawalselia yang berkaitan (SSM dan Bursa Malaysia) bagi sebarang peletakan jawatan juruaudit di dalam sesebuah syarikat. bertindak menjadi juruaudit tanpa lesen yang sah [seksyen 9(1)(a)]. (iii) Bagi akaun-akaun yang diserahsimpan yang didapati wujud ketakteraturan.Juruaudit kepada syarikat awam atau mana-mana syarikat di bawah kawalan syarikat awam diwajibkan memaklumkan kepada SSM sekiranya mendapati wujud kesalahan yang melibatkan penipuan atau ketidakjujuran dalam syarikat.

SSM juga menjalankan projek khas bagi memeriksa kualiti audit Syarikat Persendirian yang Dikecualikan (EPC) (EPC merupakan syarikat yang dikecualikan daripada menyerahsimpan penyata kewangan). SSM telah mengambil inisiatif untuk memastikan proses pengauditan akaun EPC dilaksanakan mengikut piawaian Hasil pemeriksaan mendapati terdapat beberapa juruaudit yang gagal mematuhi Piawaian Audit Antarabangsa (Dokumentasi AI 230). 1 Projek/Aktiviti Fokus terhadap juruaudit yang tidak beretika untuk tahun 2008 Objektif Untuk membanteras salah laku juruaudit yang melakukan kesalahan dibawah S. 292 juruaudit tidak aktif. Sebanyak 1.9(1)(a) AS 1965 58 juruaudit – S. dan 1. seramai 34 juruaudit baru telah diluluskan. SSM juga menganjurkan Forum ’Corporate Practice Consultative’ (CPCF) untuk membincangkan isu-isu berkaitan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab juruaudit. Selain daripada menjalankan projek khas dan operasi. Satu kes melibatkan juruaudit yang tidak beretika telah di rujuk ke Bahagian Siasatan untuk tindakan lanjut.633 notis pemberitahuan berkaitan pemecatan dan perletakkan jawatan juruaudit.364 AS 1965 (telah dirujuk ke Bahagian Siasatan) 144 notis kompaun telah dikeluarkan berjumlah RM2.9(4) AS 1965. • Sejak pengenalan Seksyen 172A AS 1965 pada 15 Ogos 2007.90(1): 1 syarikat • S. Senarai juruaudit yang gagal mematuhi piawaian tersebut telah dimajukan kepada MIA untuk tindakan lanjut.9(4)(a) AS 1965 7 juruaudit – S.471 firma audit yang aktif (1.069 firma milikan tunggal dan 402 firma perkongsian).MENDUKUNG PENDEKATAN “PENGUATKUASAAN SEIMBANG” (sambungan) firma audit beroperasi tanpa lesen yang sah [seksyen 9(4)(a)] dan perlantikan juruaudit sebelum mendapat kebenaran secara bertulis [seksyen 9(6)].9(1) dan S.036 surat kuiri telah dikeluarkan berkaitan penyata kewangan yang tidak seimbang.149.94(1)(b):7 syarikat SBMJ dengan perkataan “Berhad” • 295 syarikat telah diperiksa melalui pemeriksaan saringan awal • 9 syarikat telah diperiksa melalui pemeriksaan secara komprehensif 33 juruaudit – S. Walaupun AS 1965 memberi pengecualian kepada EPC untuk tidak menyerahsimpan Penyata Kewangannya. Hasil Pemeriksaan : • • • • • 2 Pemantauan dibawah Seksyen 132 (Tanggungjawab dan liabiliti pengarah) Syarikat berkaitan Kerajaan (GLC) dan Syarikat Awam yang mempunyai modal berbayar RM5 juta Untuk membanteras salah laku Pengarah dalam Syarikat Awam dan anak-anak syarikat Hasil Pemeriksaan : • 2 syarikat mematuhi AS 1965 • 7 syarikat melanggar peruntukan dibawah: • S. yang ditetapkan. No.9(1)(a) dan S. Maklumat lanjut berkaitan aktiviti-aktiviti pemantauan juruaudit adalah seperti di bawah: Fungsi Pemantau Juruaduit (’Auditors Oversight’) dikendalikan oleh Seksyen Pemantauan Akaun Korporat (SPAK) • Sehingga 31 Disember 2008: (a) (b) (c) • • 1. namun begitu akaun syarikat tersebut tidak dikecualikan daripada diaudit. SSM telah menerima 5.500 Skim kepentingan : Pemeriksaan komprehensif ke atas 9 syarikat Status Juruaudit yang telah diperiksa : 153 Firma Audit yang telah diperiksa : 275 Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 . 105 Di antara bulan Januari hingga Disember 2008.763 firma audit telah didaftarkan di SSM. Angka ini merupakan petunjuk kepada SSM bagi menyiasat dengan lebih lanjut punca pemecatan dan perletakan jawatan juruaudit.9(4)(a) AS 1965 1 kes – S.

Tindakan yang diambil: • S. • BORANG 5 [Return of Partners of Firm of Auditors] Status: 452 borang telah diproses.000 • S.400 3 Pembangunan Pangkalan Data Firma Audit Untuk mewujudkan pangkalan data yang telah ditambahbaik bagi memantau firma audit.036 kesalahan keatas Penyata Kewangan telah di kueri bagi tujuan pembetulan.165(5):6 syarikat dikompaun RM3. BORANG C [Application for renewal of Approval of a Company Auditor or Liquidator under S:8(5)] Status: 735 borang telah diproses. BORANG A [ Application to be Company Auditors under S:8(1)] Status: 28 borang telah diproses. sebagai produk baru di bawah pangkalan data maklumat SSM.169(1):7 syarikat dikompaun RM194.9(6):4 syarikat dikompaun RM2. BORANG 3 [Approval of Auditor/Liquidator under S:8(1) and S:8(3)] 5 Mendaftar dan memproses maklumat Firma Audit dan Juruaudit/Penyelesai Syarikat • • • .475 maklumat Firma Audit yang aktif telah dikemaskini melalui sistem ini. Pemeriksaan peringkat awal terhadap Penyata Kewangan yang telah diserahsimpan Mengemaskini data Firma Audit dan Juruaudit/Penyelesai Syarikat 1.800 • S. Status: 1.156(1)(a): 1 syarikat dikompaun RM200 • S.121(1)(b):1 syarikat dikompaun RM500 • S. 106 4 Memeriksa Penyata Kewangan yang tidak seimbang 1.483 Penyata Kewangan syarikat telah diperiksa.115(2): 1 syarikat dikompaun RM500 • S.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 MENDUKUNG PENDEKATAN No. Tindakan yang diambil • S.000 • S.650 • S.143(1):4 syarikat dikompaun RM4.167(1):1 syarikat dikompaun RM2.158(1): 1 syarikat dikompaun RM200 SBMJ dengan perkataan “Berhad” (S:24 AS 1965): 54 syarikat telah diperiksa Hasil Pemeriksaan : • 43 syarikat mematuhi AS 1965 • 11 syarikat didapati tidak mematuhi beberapa seksyen. Projek/Aktiviti “PENGUATKUASAAN SEIMBANG” Status (sambungan) Objektif Hasil Pemeriksaan : • 5 syarikat mematuhi AS 1965 • 4 syarikat syarikat didapati tidak mematuhi beberapa seksyen.

SSM telah mengesan beberapa kesalahan di bawah AS 1965 yang telah dilakukan seperti kegagalan membentangkan penyata kewangan.5711 6 Panel Temuduga bagi Permohonan Lesen Juruaudit/Penyelesai Syarikat Untuk membantu Kementerian Kewangan dalam memastikan juruaudit/ penyelesai mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai AS 1965.Gagal menyerahsimpan penyata tahunan.on Removal of Auditor] Status: 1. BORANG 4 [Form of Renewal of Approval of Auditor/ Liquidator under S:8(5)] Status: 818 borang telah diproses. S:172(4) & S:174(8) .426 borang telah diproses. kesalahan terhadap AS 1965 telah menunjukkan penurunan yang agak ketara.Syarikat membuat perlantikan juruaudit tanpa mendapat kebenaran bertulis terlebih dahulu.MENDUKUNG PENDEKATAN No. 34 daripada 87 calon telah berjaya dalam permohonan mereka.949 dokumen telah diproses 107 Tindakan: • 28 notis kompaun telah dikeluarkan di bawah Peraturan Syarikat 1966 para 8A(4) yang berjumlah sebanyak RM 6. Hal ini adalah hasil keberkesanan aktiviti pengawasan SSM dan proses pemerbadanan SBMJ yang lebih ketat oleh SSM. Seksyen 9(6) . namun keperluan untuk mematuhi segala kehendak AS 1965 oleh SBMJ adalah sama seperti syarikat-syarikat yang lain.8000 • 586 salinan Borang 5 telah dibekalkan kepada orang awam yang berjumlah sebanyak RM2. Perbandingan kesalahan bagi 3 tahun terakhir mengikut tahun adalah seperti berikut: Bilangan Kes 2006 55 2007 87 2008 31 No. Peruntukan di bawah S:172A AS 1965 6. Pemantauan ke atas SBMJ Walaupun secara amnya objektif pemerbadanan SBMJ bukan berorientasikan keuntungan. 2 12 30 10 3 10 13 8 Berdasarkan kepada statistik di atas. Seksyen 165(5) . Melalui pemeriksaan yang dijalankan. 1 Jenis Kesalahan (AS 1965) Seksyen 169 . 23 sesi temuduga telah dihadiri oleh pegawai SPAK. perlantikan juruaudit tanpa mendapat persetujuan bertulis terlebih dahulu dan gagal menyerahsimpan penyata tahunan. Projek/Aktiviti Objektif “PENGUATKUASAAN SEIMBANG” Status (sambungan) • • • Status: 35 borang telah diproses. Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 .Gagal membentangkan penyata untung rugi di dalam Mesyuarat Agung Tahunan dalam tempoh yang ditetapkan. BORANG 11 [Special Notice under S:153(1).

8% daripada keseluruhan kesalahan yang telah dikesan oleh SSM. 108 Pemeriksaan yang telah dijalankan terhadap SBMJ juga mendapati beberapa kesalahan dilakukan yang melibatkan pematuhan terhadap syarat lesen terutamanya kegagalan mematuhi perkara 1 dan 6 iaitu membuat pindaan ke atas Memorandum/Artikel dan pemilikan/pelupusan tanah tanpa mendapat kebenaran Menteri terlebih dahulu.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 MENDUKUNG PENDEKATAN “PENGUATKUASAAN SEIMBANG” (sambungan) Pemeriksaan yang telah dijalankan turut memberi fokus kepada pematuhan terhadap Seksyen 24 AS 1965 iaitu berkaitan pematuhan terhadap syarat lesen yang dikeluarkan oleh Menteri sebagai syarat tambahan penubuhan sesebuah badan kebajikan. 1 Keterangan Syarikat dilarang membuat sebarang perubahan atau pindaan ke atas Memorandum dan Artikel Persatuan tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada Menteri Syarikat dilarang melantik pengarah-pengarah baru tanpa mendapat kelulusan awal daripada Menteri terlebih dahulu Syarikat hendaklah memastikan tiada ahli atau pengarahnya menggunakan syarikat tersebut atau sumber kewangannya untuk menjalankan apa-apa aktiviti politik atau berupa politik atau yang menyalahi undang-undang Syarikat hendaklah menggunakan keuntungan dan lainlain pendapatannya bagi tujuan-tujuan yang dinyatakan di dalam objek syarikat Syarikat tidak boleh memohon apa-apa sumbangan atau derma atau membuat apa-apa kutipan wang daripada orang ramai tanpa mendapat kelulusan awal daripada Menteri Syarikat tidak boleh memiliki dan melepaskan hak milik tanah tanpa mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada Menteri Syarikat tidak dibenarkan untuk menubuhkan anak syarikat dan tidak dibenarkan memegang saham dalam syarikat lain yang melebihi 49% Syarikat dikehendaki mendapatkan semua jumlah wang yang telah dijanjikan oleh bakal-bakal penyumbang dalam tempoh 6 bulan selepas ia ditubuhkan Syarikat hendaklah juga mematuhi pada setiap masa semua peruntukan yang termaktub di dalam Memorandum dan Perkara-perkara Persatuan Syarikat (Memorandum & Articles of Association) selain daripada syarat-syarat yang tersebut di atas Jumlah 2 3 4 1 4 0 3 0 0 0 4 Syarat Keempat Syarat Kelima 0 0 0 0 5 1 1 0 0 6 Syarat Keenam Syarat Ketujuh Syarat Kelapan Syarat Kesembilan 0 1 1 4 7 0 0 0 0 8 20 5 13 1 9 0 0 0 0 26 11 19 9 . Keduadua kesalahan ini menyumbang sebanyak 9. SSM tidak akan memberi pertimbangan sekiranya pemohon gagal membuktikan keupayaannya untuk mendapatkan sumbangan sebanyak RM 1 juta sepertimana yang digariskan di bawah syarat lesen. Kesalahan Pelanggaran Syarat Lesen mengikut tahun adalah seperti di bawah: Syarat Lesen Syarat Pertama Syarat Kedua Syarat Ketiga Tahun 2005 0 2006 0 2007 2 2008 2 No. Dalam hal ini. satu lesen boleh dikeluarkan oleh Menteri dengan mengenakan syarat-syarat yang difikirkan sesuai oleh beliau. Menteri boleh meluluskan permohonan sesebuah syarikat yang menjalankan aktiviti kebajikan untuk menggugurkan perkataan “Berhad” dari namanya sekiranya beliau berpuashati bahawa semua kriteria yang dinyatakan di dalam seksyen 24(1) AS 1965 telah dipenuhi. Di bawah seksyen 24(3) AS 1965. Walaubagaimanapun terdapat penurunan yang ketara dalam tahun 2008 berkaitan ketidakpatuhan perkara 8 dalam syarat lesen iaitu gagal mendapatkan sejumlah wang yang dijanjikan oleh penderma dalam tempoh 6 bulan selepas syarikat diperbadankan. Lesen ini boleh ditarik balik oleh Menteri pada bila-bila masa sekiranya syarikat tersebut gagal memenuhi kehendak AS 1965 atau mana-mana syarat lesen yang melibatkan kepentingan awam. Keadaan ini disebabkan tindakan yang lebih ketat dalam memproses kelulusan penubuhan SBMJ oleh SSM.

dan Gadaian belum dilepaskan iaitu berstatus ‘unsatisfied’. Daripada analisa yang dibuat. sebanyak 160 Skim Kepentingan telah didaftarkan di SSM yang melibatkan 6 jenis skim iaitu Kelab Golf dan Rekreasi. Carta di bawah menerangkan aktiviti-aktiviti pemeriksaan yang dijalankan dan kesalahan-kesalahan yang berjaya dikesan: Jumlah Pemeriksaan Berdasarkan Kategori Skim Jumlah Skim Kelab Golf dan Rekreasi Kelab Rekreasi Skim Kongsimasa Marina Taman Memorial Skim Kongsi Jumlah Skim Yang Didaftarkan 89 34 24 9 3 1 160 Jumlah Syarikat Yang Diperiksa 82 28 18 7 0 0 135 90(1) 23 6 1 0 0 0 30 92(1) 2 0 0 1 0 0 3 93(1) 6 2 0 0 0 0 8 94(1) 45 15 10 0 0 0 70 169(1) 4 0 0 0 0 0 4 Tidak patuh Fokus pemeriksaan adalah ke atas rekod perakaunan kelab terutamanya yang melibatkan akaun dana amanah termasuklah akaun amanah. akaun ’sinking fund’ dan akaun ’refundable security deposits’. ia dapat meningkatkan lagi tahap kesedaran terhadap kepentingan untuk menfailkan dokumen pelepasan gadaian setelah pinjaman dilangsaikan dan juga penyimpanan rekod gadaian oleh setiausaha syarikat dan pengarah seperti yang di peruntukan di bawah seksyen 113 dan 115 AS 1965. Kelab Rekreasi. Selain daripada itu. Pemantauan juga dijalankan ke atas syarikat pengurusan berhubung daftar pemegang kepentingan yang diperuntukkan di bawah Seksyen 92(1) AS 1965.MENDUKUNG PENDEKATAN “PENGUATKUASAAN SEIMBANG” (sambungan) Pengeluaran notis di bawah seksyen 7(11)(a) AS 1965 berhubung Gadaian Dalam tahun 2008. kesalahan-kesalahan lazim yang dikesan bagi tahun 2003 hingga 2008 adalah seperti berikut : Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 . Marina. Taman Memorial dan Skim Kongsi Ternak. Skim Kepentingan juga perlu mematuhi Garis Panduan Polisi berkaitan Penjualan Keahlian Kelab dan Skim Kongsimasa yang dikeluarkan oleh SSM. Pemeriksaan ke atas daftar pemegang kepentingan dibuat bagi memastikan tarikh dan penjualan keahlian dijalankan mengikut prospektus yang diedarkan. SSM telah mengeluarkan sebanyak 64. Aktiviti perniagaan dalam kategori ini tertakluk di bawah Seksyen 84 AS 1965 dan peruntukan Divisyen 5 Bahagian IV Akta yang sama. Selain itu. Syarikat masih lagi aktif/wujud. Skim Kongsimasa. Pengeluaran notis tersebut adalah berdasarkan kepada kriteria-kriteria berikut : • • • Rekod berkenaan dengan gadaian yang telah wujud lebih dari 15 tahun daripada tarikh pendaftaran gadaian. Sehingga kini. Pemantauan Skim Kepentingan Perniagaan berasaskan Skim Kepentingan menjadi semakin popular di Malaysia kerana dapat memberi pilihan kepada individu yang bersungguh-sungguh untuk menceburi bidang perniagaan tersebut. 109 Projek ini membolehkan SSM mengemaskini status gadaian-gadaian yang disimpan di dalam pengkalan data SSM seterusnya berupaya membekalkan maklumat yang tepat dan telah dikemaskini kepada orang ramai. SSM sentiasa mengawal perniagaan yang dijalankan oleh skim yang telah didaftarkan bagi memastikan pematuhan terhadap peruntukan undang-undang bagi melindungi kepentingan ahli menerusi pemeriksaan yang dijalankan.436 notis kuiri berhubung gadaian yang telah melebihi tempoh 15 tahun bagi mengemaskini pengkalan data.

93(1) S. 2 Seksyen 92(1) • Syarikat pengurusan hendaklah berkenaan dengan tiap-tiap surat ikatan yang mempunyai kaitan dengan syarikat tersebut menyimpan daftar kepentingan pemegang-pemegang di bawah Surat Ikatan 3 Section 93(1) • Gagal menyerahsimpan dengan Pendaftar satu Penyata Pemegang Kepentingan (Borang 32) dalam tempoh 2 bulan selepas tahun kewangan berakhir • Tafsiran yang salah terhadap kehendak-kehendak AS 1965.169(1) Jadual di bawah menunjukkan analisa terperinci ke atas isu-isu yang menyumbang kepada kesalahan-kesalahan yang dilakukan: Bil.94(1) S.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 MENDUKUNG PENDEKATAN “PENGUATKUASAAN SEIMBANG” (sambungan) Common Offences (2003 . • Setiausaha syarikat tidak menyedari adanya peruntukan untuk syarikat menyerahsimpan dokumen (Borang 32) • Gagal untuk menyimpan dan menyenggara daftar keahlian seperti yang ditetapkan. 1 Seksyen Seksyen 90(1) Kesalahan • Penjualan keahlian tanpa prospektus yang sah Isu-isu • Pengendali skim dengan sengaja menerima permohonan keahlian walaupun tanpa prospektus yang sah. • Proses penawaran dan penerimaan keahlian dibuat selepas tempoh prospektus tamat. • Pengendali skim tidak menyedari/tidak memahami keperluan untuk mengikut format yang telah ditetapkan oleh AS 1965 .90(1) S.2008) 3% 61% 26% 110 3% S.92(1) 7% Sales of membership without a valid prospectus The management company shall in respect of each deed with the company is concerned keep a register of the holders of the interest under the deed Failure to lodge with the register a return (Form 32) within 2 months after the financial year end Fail to comply with a covenant contained or deemed to be contained in any deed that is or at any time has been an approved deed Failure to table the audited financial statement within specified time S.

Penubuhan STF merupakan tindakan segera SSM bagi melindungi orang awam daripada ketidakjujuran pengendali skim-skim kepentingan yang berusaha menarik perhatian orang awam untuk melabur dengan menjanjikan pulangan yang tinggi dalam tempoh yang singkat. didapati hampir 32% daripada 794.833 syarikat (sehingga 31 Disember 2008) yang masih wujud di dalam pengkalan data SSM berstatus “dormant” (iaitu tidak menjalankan operasi atau telah menamatkan operasi syarikat). STF telah mengenalpasti 12 syarikat yang disyaki melakukan penipuan di mana produk pelaburan tersebut sebenarnya tidak wujud.812 (7%) syarikat masih dalam proses untuk pembubaran atau pemotongan nama. • Gagal untuk memasukkan wang ke dalam Akaun ‘Sinking Fund’ dan menggunakannya sebagai aliran tunai. STF menemui beberapa kesalahan lain seperti pengambilan deposit secara haram dan aktiviti jualan langsung selain dari skim kepentingan. proses saringan telah dijalankan bagi menyemak kriteria-kriteria berikut: Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 . PROJEK KHAS PEMOTONGAN NAMA SYARIKAT DI BAWAH SEKSYEN 308 AS 1965 Berdasarkan pemantauan yang dijalankan dalam tahun 2008. 4 Seksyen Seksyen 94(1)(b) Kesalahan • Gagal untuk mematuhi perjanjian yang terdapat atau disifatkan terdapat di dalam mana-mana Surat Ikatan yang merupakan Surat Ikatan yang telah diluluskan • Melanggar atau kegagalan untuk mematuhi Divisyen 5 Bahagian IV Gagal untuk membentangkan akaun untung rugi di Mesyuarat Agung Tahunan dalam tempoh yang ditetapkan. STF telah menjalankan risikan ke atas 50 syarikat dan perniagaan yang disyaki menjalankan skim kepentingan yang tidak sah. Projek pemotongan nama syarikat telah dilaksanakan ke atas syarikat-syarikat tidak aktif dalam tempoh melebihi 5 tahun. Dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Selaras dengan pendekatan Penguatkuasaan Seimbang. 12 kes tersebut telah dimajukan kepada Bahagian Siasatan untuk siasatan lanjut. Sebanyak 94. STF telah beroperasi selama 3 bulan iaitu bermula dari 1 Disember 2008 sehingga 29 Februari 2009. Skim-skim yang ditawarkan adalah pelbagai dan melibatkan kepentingan dalam keluaran utama (pertanian.371 (12%) syarikat telah dibubarkan manakala 55.MENDUKUNG PENDEKATAN Bil. Bagi tujuan pemotongan nama. hortikultur dan akuakultur) sehinggalah keuntungan atau realisasi dari sesuatu perniagaan. syarikat-syarikat yang didapati jujur dalam menawarkan skim-skim kepentingan telah diberi pendedahan dan panduan berhubung keperluan mematuhi peruntukan AS1965 agar pengendali-pengendali skim mendaftarkan skim-skim tersebut terlebih dahulu dengan SSM. 111 PASUKAN PETUGAS KHAS SKIM KEPENTINGAN SSM telah menubuhkan Pasukan Petugas Khas (Special Task Force) (STF) bagi mengenalpasti pelbagai jenis skim kepentingan yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat dan perniagaan-perniagaan di seluruh Malaysia yang tidak didaftarkan dengan SSM. • Gagal untuk menyediakan Penyata kewangan dalam tempoh yang ditetapkan. Hasil pemantauan ke atas 50 syarikat. Kes-kes tersebut telah dimajukan kepada agensi-agensi penguatkuasa yang berkaitan untuk tindakan selanjutnya. • Membuat pemindahan keahlian tanpa prospectus yang sah. “PENGUATKUASAAN SEIMBANG” Isu-isu (sambungan) Seksyen 94(1)(a) Seksyen 169(1) • Gagal untuk memasukkan 10% daripada yuran bulanan keahlian ke dalam akaun ‘Sinking Fund’ dalam tempoh yang telah ditetapkan seperti dalam perjanjian Surat Ikatan Amanah • Ketidakupayaan pengendali memenuhi keperluan perjanjian untuk memasukkan 10% daripada yuran bulanan keahlian dalam tempoh yang telah ditetapkan. Ahli STF yang terdiri daripada 14 pegawai dari pelbagai jabatan dalam SSM bertanggungjawab melaporkan hasil pemantauan kepada Ahli Jawatankuasa STF yang berperanan menentukan arah tuju dan strategi STF.

Butiran berhubung maklum balas yang diterima daripada notis 308(1) yang di hantar adalah seperti jadual di bawah: No. (ii) Jawatankuasa Rundingan Nasional (‘National Consultative Committee’ .574 5. Kerjasama yang telah dan sedang dilaksanakan termasuklah: (i) Jawatankuasa tiga pihak (‘Tripartite’) telah dibentuk yang dianggotai oleh SSM. Syarikat-syarikat ini tertakluk kepada proses saringan yang akan menentukan sama ada tindakan pemotongan nama di bawah seksyen 308 AS 1965 boleh diambil. Polis Di Raja Malaysia (PDRM) dan Suruhanjaya Sekuriti (SC). sebanyak 65 kes telah di rujuk oleh SC kepada SSM yang membabitkan pelanggaran AS 1965. Jalinan kerjasama tiga pihak ini juga menghasilkan pendakwaan bersama yang melibatkan 2 kes masing-masing diantara SC dan PDRM bagi kesalahan di bawah seksyen 364(2) AS 1965. Kerjasama yang terjalin amat penting bagi membolehkan perkongsian maklumat ke arah penguatkuasaan undang-undang dan peraturan yang lebih berkesan.560 106. Semenjak Ogos 2008. Daripada jumlah tersebut. 123. Daripada mesyuarat jawatankuasa tiga pihak ini. Perjanjian tiga pihak ini telah dimeterai melalui Memorandum Persefahaman (MOU) di antara SSM. Sehingga 31 Disember 2008. Syarikat tidak mempunyai penalti atau kompaun tertunggak di bawah AS 1965.872 notis di bawah seksyen 308(2) dihantar untuk memaklumkan pengarah syarikat bahawa Pendaftar akan meneruskan proses pemotongan nama syarikat melainkan syarikat mempunyai sebab-sebab yang sebaliknya. Syarikat tidak mempunyai aset atau liabiliti. sebanyak 129. Lanjutan dari tindakan tersebut. Syarikat tidak mempunyai gadaian yang belum dilepaskan. dan Syarikat bukan syarikat ‘Guarantor Corporation’.574 syarikat telah di beri notis di bawah seksyen 308(1) AS 1965 untuk memaklumkan bahawa Pendaftar mempunyai sebab-sebab yang munasabah untuk mempercayai bahawa syarikat tidak menjalankan perniagaan dan akan membatalkan nama syarikat dari daftar.702 2.NCC) Pencegahan Pengubahan Wang Haram SSM merupakan ahli yang aktif bagi NCC. 1 2 3 4 5 syarikat Bilangan syarikat yang tidak bersetuju untuk pemotongan nama syarikat Bilangan syarikat yang bersetuju untuk pemotongan nama Bilangan notis yang dikembalikan (tidak dapat diserah) Bilangan notis yang tiada maklum balas Perkara Bilangan notis di bawah seksyen 308(1) yang telah dihantar ke alamat berdaftar Jumlah Notis 129. SC dan PDRM pada 14 Mac 2005 di mana objektif utamanya adalah untuk memudahkan kerjasama berkaitan dengan fungsi pemantauan. 54 kes (83%) telah berjaya di selesaikan setelah rujukan dibuat kepada Timbalan Pendakwaraya. Syarikat tidak terlibat di dalam mana-mana prosiding undang-undang.343 Kerjasama Penguatkuasaan dengan Agensi-agensi lain Pelbagai kerjasama telah dijalankan di antara SSM dan agensi penguatkuasaan lain. Syarikat bukan merupakan syarikat induk atau anak syarikat kepada badan korporat.331 syarikat telah dikenalpasti tidak aktif dalam tempoh melebihi 5 tahun. 11 kes selebihnya masih di dalam penyiasatan. 112 Sebanyak 231.969 14. penyiasatan dan penguatkuasaan pihak berkuasa bagi menangani isu tadbir urus korporat yang melibatkan syarikat senaraian awam. SSM telah dilantik oleh NCC untuk menjadi pengerusi Jawatankuasa bagi Organisasi Tidak Berkepentingan.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 MENDUKUNG PENDEKATAN • • • • • • • “PENGUATKUASAAN SEIMBANG” (sambungan) Syarikat tidak menjalankan perniagaan atau tidak beroperasi. Ahli-ahli di dalam jawatankuasa ini adalah .

Bertentangan dengan tanggapan umum.MENDUKUNG PENDEKATAN “PENGUATKUASAAN SEIMBANG” (sambungan) terdiri daripada Bank Negara Malaysia (BNM). (iii) Kerjasama dengan Kementerian Kesihatan – 4 kes membabitkan perniagaan produk perubatan yang tidak berlesen/tidak sah. pengauditan dan menyerahsimpan akaun untung rugi dan kunci kira-kira bersama dengan penyata tahunan syarikat membentuk asas kepada tadbir urus korporat.95 kes membabitkan jualan langsung haram dan 11 kes membabitkan pelanggaran hakcipta. Berdasarkan kepada senarai tersebut. kegagalan untuk mematuhi keperluan-keperluan ini (atau mana-mana peruntukan di bawah AS 1965) bukan merupakan satu kesalahan teknikal tetapi merupakan pelanggaran prinsip-prinsip asas tadbir urus korporat. (iv) Kerjasama dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna serta PDRM . Pasukan kerja ini akan memantau senarai individu yang disyaki terbabit dengan organisasi pengganas. Setelah mengenalpasti bahawa pematuhan terhadap beberapa keperluan berkaitan amalan tadbir urus korporat seperti mengadakan mesyuarat agung tahunan syarikat. SSM telah mengeluarkan dua (2) Nota Amalan sepanjang tahun 2008. SSM juga akan menggunakan senarai tersebut untuk mengambil tindakan pembubaran syarikat jika ianya diuruskan oleh individu yang disyaki terlibat dengan kegiatan pengganas. (vii) Kerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia – 75 syarikat telah disiasat dan tindakan telah diambil ke atas 12 syarikat berkaitan dengan menjalankan perniagaan melalui laman web. Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 . SSM juga telah bekerjasama dengan BNM untuk menerbitkan garis panduan bagi setiausaha syarikat dan syarikat yang diamanahkan berhubung pengubahan wang haram yang telah diedarkan kepada pemegang kepentingan masing-masing. SSM akan menyekat individu yang disyaki daripada mendaftarkan diri sebagai pengarah. (x) Kerjasama dengan Institut Akauntan Malaysia (MIA) – 2099 kes melibatkan kuiri ke atas penyata kewangan yang tidak seimbang telah di rujuk dan 2 kes membabitkan kegagalan pengarah syarikat untuk mematuhi peruntukan di bawah Akta Syarikat 1965. Keperluan-keperluan yang diperuntukkan di bawah AS 1965 ini merupakan tulang belakang bagi tadbir urus korporat dan merupakan keistimewaan bagi sesebuah syarikat yang merupakan entiti yang berasingan di sisi undang-undang. (iii) Pasukan kerja bagi Menangani Keganasan atau ‘Counter Terrorism’ SSM telah menyertai pasukan kerja yang di pengerusikan oleh Wisma Putra untuk menangani keganasan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. 113 TINDAKAN-TINDAKAN PENGAWALSELIAAN YANG DILAKSANAKAN SEPANJANG TAHUN 2008 SSM menyedari kepentingan untuk menyelaraskan semula kehendak-kehendak AS 1965 dan amalan biasa yang dipraktikkan pada masa ini dalam usaha memperkasakan rangka kerja tadbir urus korporat nasional. Lembaga Hasil Dalam Negeri dan Pendaftar Pertubuhan. (ix) Kerjasama dengan Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan (LPKP) – 199 syarikat dan 228 perniagaan berkaitan dengan kenderaan berlesen di bawah nama syarikat atau perniagaan telah dikenalpasti. (xi) Kerjasama dengan Jabatan Akauntan Negara (JAN) – permohonan dibuat untuk pembatalan 2 lesen juruaudit. pemegang saham dan pemilik perniagaan. (v) Kerjasama dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia – 90 kes [4 syarikat telah diambil tindakan di bawah seksyen 218(m) & seksyen 218 (n) AS 1965 berkenaan dengan (vi) Kerjasama dengan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) – 16 kes membabitkan peraduan ‘Gores dan Menang’ dan penjualan VCD cetak rompak.

Nota Amalan 1 Tahun 2008 (PN1/2008) telah dikeluarkan untuk menjelaskan kehendak AS 1965 berhubung penyata tahunan yang diserahsimpan dengan Pendaftar. Sebelum ini terdapat Penyata Tahunan yang diserahsimpan tanpa disertakan bersama dengan akaun yang telah diaudit. Nota Amalan ini menekankan bahawa walaupun sesebuah syarikat mempunyai hak yang tersendiri bagi menetapkan tahun kewangannya. syarikat tersebut perlu mengesahkan penyerahsimpanan Penyata Tahunan dengan mengemukakan salinan kebenaran pelanjutan tempoh masa. Walaubagaimanapun. maka Penyata Tahunan syarikat boleh diserahsimpan tanpa salinan akaun yang telah diaudit. SSM telah mengeluarkan Nota Amalan 2 Tahun 2008 (PN2/2008) berkaitan tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku perubahan tahun kewangan syarikat. berikutan kebenaran pelanjutan tempoh masa sebagai telah memenuhi keperluan di bawah seksyen 143(1) AS 1965 bagi tahun ianya sepatutnya diadakan. Nota Amalan tersebut telah menekankan bahawa penyata tahunan mesti diserahsimpan bersama-sama atau sijil bagi syarikat persendirian yang dikecualikan. . perubahan tahun kewangan syarikat boleh mengakibatkan sesebuah syarikat itu gagal untuk membentangkan Penyata Kewangan dalam mesyuarat agung tahuan bagi tahun yang berkenaan. jika ia ingin menukar tahun kewangannya. SSM mempunyai pandangan dengan akaun yang telah diaudit bahawa amalan ini tidak selaras dengan prinsip-prinsip tadbir urus korporat yang baik. ia hendaklah mematuhi peruntukan seksyen 143 dan 169 AS 1965. PN 2/2008 ini juga menganggap mesyuarat agung tahunan yang diadakan pada tahun berikutnya. Ini adalah bertujuan untuk mengukuhkan kewajipan syarikat berhubung aspek pelaporan dan penzahiran.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 MENDUKUNG PENDEKATAN Nota Amalan 1 Tahun 2008 “PENGUATKUASAAN SEIMBANG” (sambungan) Pada bulan Jun 2008. Dalam sesetengah keadaan. Sekiranya akaun yang telah diaudit tidak dibentangkan dalam sesuatu mesyuarat agung tahunan akibat daripada operasi peruntukan undang-undang yang relevan. Keadaan ini memerlukan syarikat tersebut untuk memohon tempoh lanjutan masa sebagaimana diperuntukkan di bawah seksyen 143(2) atau 169(2) AS 1965 yang boleh mengakibatkan mesyuarat agung tahunan diadakan pada tahun berikutnya. 114 Nota Amalan 2 Tahun 2008 Pada Disember 2008. PN2/2008 ini bertujuan untuk memastikan tiada kekeliruan berlaku berhubung pelaporan apabila syarikat menukar tahun kewangan syarikatnya.

berhemah 115 >> PENGURUSAN ORGANISASI BERHEMAH DAN KAWALSELIA DALAMAN kawalselia Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 .

Butiran Ahli Suruhanjaya serta mesyuarat-mesyuarat yang dijalankan adalah seperti berikut: Jadual 49: Butiran Mesyuarat Ahli Suruhanjaya Tahun 2008 Tajuk Mesyuarat ke 43 24/1/08 Mesyuarat ke 44 17/4/08 Mesyuarat ke 45 12/6/08 Mesyuarat ke 46 28/7/08 Mesyuarat ke 47 16/9/08 Mesyuarat Khas No.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 116 PENGURUSAN ORGANISASI BERHEMAH DAN KAWALSELIA DALAMAN Sebagai sebuah organisasi yang mentadbir dan mempromosikan tadbir urus korporat yang baik di kalangan syarikatsyarikat dan pertubuhan-pertubuhan. Secara keseluruhannya terdapat lapan (8) Anggota Suruhanjaya (termasuk Ketua Pegawai Eksekutif KPE) yang dilantik oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna di bawah Seksyen 6 Akta SSM 2001. Ahli Suruhanjaya telah bermesyuarat sebanyak lapan kali (dua daripadanya adalah Mesyuarat Khas) untuk membincangkan dan menempatkan pelan strategik jangka panjang. Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) telah mengamalkan sifat-sifat kawalselia berkualiti dalam pentadbiran hariannya. 2/2008 18/11/08 7 ahli 1 ahli 7 ahli 1 ahli Mesyuarat ke 48 16/12/08 . 1/2008 15/10/08 Hadir Tidak Hadir 7 ahli 1 ahli 7 ahli 1 ahli 6 ahli 2 ahli 7 ahli 1 ahli 7 ahli 1 ahli 7 ahli 1 ahli Mesyuarat Khas No. memantau prestasi Penunjuk Prestasi Utama (KPIs) dan menentukan pelbagai perkara yang dibawa ke mesyuarat Ahli Suruhanjaya. Dalam hal ini. Hasil tinjauan sepanjang tahun. AHLI-AHLI SURUHANJAYA Ahli-ahli Suruhanjaya menyelia perlaksanaan fungsi-fungsi SSM seperti yang termaktub di bawah seksyen 17 Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2001 (Akta SSM 2001) dan melaksanakan kuasa-kuasanya di bawah seksyen 18 Akta yang sama. unsur-unsur kawalselia yang diamalkan melampaui pengertian ketelusan dan kebertanggungjawaban serta merangkumi pengurusan organisasi yang berhemah.

jawapan-jawapan pengurusan dan menentukan tindakan pembetulan yang sesuai oleh pihak pengurusan. Jawatankuasa Pelaburan 1. 2. Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 . Menyokong dan menyediakan hala tuju fungsi Audit Dalaman bagi memastikan keberkesanannya. Pematuhan dengan keperluan pendedahan seperti yang termaktub di dalam peraturan-peraturan tertentu. Menimbangkan penemuan laporan audit dalaman atau siasatan dalaman lain. Zaiton Mohd Hassan (Pengerusi) Dato’ Mohd Zain Mohd Dom Datuk Abdul Karim Abdul Jalil Zahrah Abd Wahab Fenner Jawatankuasa ini bertanggungjawab untuk menyelia pelaburan SSM. Jawatankuasa-jawatankuasa yang dimaksudkan adalah seperti berikut: Jawatankuasa yang ditubuhkan Jawatankuasa Audit 1. 3. 4. Kejadian penting dan ganjil (cth: bahan liabiliti tergantung). 2. Mana-mana pelarasan-pelarasan penting yang timbul daripada audit yang dijalankan. Siti Halimah Ismail (Pengerusi) Datuk Idris Abdullah Datuk Idrus Harun (b) (c) (a) Membantu Penjelasan Ringkas Tugas-tugas Jawatankuasa Audit adalah: Suruhanjaya dalam mengkaji kecukupan dan keberkesanan sistem kawalan dalaman. Perubahan besar dalam dasar-dasar dan amalan-amalan perakaunan. 3.PENGURUSAN ORGANISASI BERHEMAH DAN KAWALSELIA DALAMAN (sambungan) 117 Jawatankuasa-jawatankuasa yang Ditubuhkan Pelbagai jawatankuasa telah ditubuhkan seperti yang diperuntukkan oleh Seksyen 19 Akta SSM 2001 untuk memudahkan pentadbiran SSM. menyediakan garis panduan umum dan prosidur-prosidur mengenai pelaburan. Mengkaji semula laporan juruaudit pengurusan luar dan jawapanjawapan pengurusan. Mengkaji amalan dan polisi pengurusan risiko Suruhanjaya bagi memastikan keberkesanannya. Mengkaji sebelum • • • • • (d) (e) (f) semula penyata-penyata kepada kewangan akhir tahun penyerahan Suruhanjaya dan memberi penekanan kepada: Pematuhan dengan piawaian perakaunan lazim.

* NOTA: Pegawai Kumpulan A bermaksud kakitangan di dalam kumpulan pengurusan dan profesional. 3. Jawatankuasa ini bertanggungjawab untuk mempertimbangkan dan bertindak terhadap tuduhan-tuduhan ke atas pegawai-pegawai Kumpulan Sokongan B. 2. 4. Jawatankuasa ini bertanggungjawab untuk mempertimbangkan Jawatankuasa Tatatertib III Jawatankuasa Tatatertib IV Jawatankuasa Tatatertib V Zahrah Abd Wahab Fenner (Pengerusi) Mohd Nasir Noryakin Ghulam Muhaiddeen Abdul Aziz Datuk Idrus Harun Hj Abdillah Hj Abdul Hamid dan bertindak terhadap tuduhan-tuduhan ke atas pegawai-pegawai Kumpulan Sokongan B. 4. 3. Jawatankuasa ini mempunyai bidang kuasa mengenakan semua bentuk hukuman selain pemecatan atau turun pangkat. Jawatankuasa Tatatertib I Dato’ Mohd Zin Mohd Dom (Pengerusi) Hj Abdillah Hj Abdul Hamid Datuk Idrus Harun Jawatankuasa ini bertanggungjawab untuk mempertimbangkan dan bertindak terhadap tuduhan-tuduhan ke atas pegawai-pegawai Kumpulan A seperti di bawah Laporan Jawatankuasa Kabinet 1976. 2. 2.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 PENGURUSAN ORGANISASI BERHEMAH DAN KAWALSELIA DALAMAN Jawatankuasa yang ditubuhkan Jawatankuasa Perolehan 1. 3. 2. perkhidmatan-perkhidmatan dan harta-harta di bawah jumlah RM20 juta. Jawatankuasa ini memiliki kuasa mengenakan hukuman dengan cara pemecatan dan penurunan pangkat. 2. Dato’ Mohd Zin Mohd Dom (Pengerusi) Hj Abdillah Hj Abdul Hamid Datuk Idrus Harun Datuk Abdul Karim Abdul Jalil (Pengerusi) Mahani Tan Abdullah Datuk Idrus Harun Hj Abdillah Hj Abdul Hamid Datuk Abdul Karim Abdul Jalil (Pengerusi) Mahani Tan Abdullah Ghulam Muhaiddeen Abdul Aziz Datuk Idrus Harun Hj Abdillah Hj Abdul Hamid Jawatankuasa dan bertindak terhadap tuduhan-tuduhan ke atas pegawai-pegawai pengurusan atasan. 4. C & D seperti di bawah Laporan Jawatankuasa Kabinet 1976 (termasuk kumpulan pengurusan dan professional). 5. 3. 3. Jawatankuasa ini memiliki bidang kuasa untuk mengenakan semua bentuk hukuman selain pemecatan atau turun pangkat. 7. Datuk Abdul Karim Abdul Jalil (Pengerusi) Zahrah Abd Wahab Fenner Hjh Rokiah Mhd Noor Mohamed Zanyuin Ismail Amir Ahmad Muhammad Redzuan Abdullah Rezy Izwan Ramly Penjelasan Ringkas (sambungan) Jawatankuasa ini bertanggungjawab meluluskan perolehan semua kerja-kerja. 1. Jawatankuasa ini memiliki bidang kuasa untuk mengenakan hukuman berbentuk pemecatan atau turun pangkat. 4. 1. 1. ini bertanggungjawab untuk mempertimbangkan Jawatankuasa Tatatertib II 1. C & D seperti di bawah Laporan Jawatankuasa Kabinet 1976 (termasuk kumpulan pengurusan dan profesional). 5. . 3. 2. 118 Jawatankuasa Perjawatan I Datuk Abdul Karim Abdul Jalil (Pengerusi) Datuk Idrus Harun Hj Abdillah Hj Abdul Hamid Jawatankuasa ini bertanggungjawab untuk merumuskan termaterma dan syarat-syarat pekerjaan kakitangan SSM dan meluluskan pengambilan semua pekerja baru. 1. Jawatankuasa ini memiliki bidang kuasa untuk mengenakan semua bentuk hukuman selain pemecatan atau penurunan pangkat. 3. 2. 5. Jawatankuasa ini bertanggungjawab untuk mempertimbangkan dan bertindak terhadap tuduhan-tuduhan ke atas pegawai-pegawai Kumpulan A seperti di bawah Laporan Jawatankuasa Kabinet 1976 (termasuk kumpulan pengurusan dan profesional). 6. 1.

kualiti. Polisi PMO yang telah dibangunkan pada tahun 2007 telah dilaksanakan ke arah pencapaian objektif-objektif berikut: • • Untuk membolehkan pengurusan sumber yang efektif dalam memastikan projek-projek disempurnakan mengikut takrifan skop. 6. Projekprojek ICT yang dilaksanakan pada tahun 2008 difokuskan ke arah peningkatan-peningkatan teras aktiviti-aktiviti operasi ICT SSM. Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 . 5. 3. 11. Khaw Lake Tee Mr Philip Koh Tong Ngee Ms Selvarany Rasiah Prof. 7. 9. Balqis Aini binti Mohd Ali Ms. Alias Dato’ Loh Siew Cheang Dato’ Charon Wardini Mokhzani Datuk Simon Shim Kong Yip Datuk Abdul Karim Abdul Jalil Datuk Dr Nik Ramlah Nik Mahmood Mr Cheong Kee Foong Mr Peter Lee Siew Choong Mr Eric Kang Shew Meng Mr Lim Tian Huat Prof. 12. 17. masa dan kos.C. majoriti projek-projek yang diinisiatifkan telah membolehkan pencapaian sasaran KPI dan KPT yang disasarkan pada akhir tahun. Projek-projek dan inisiatif-inisiatif strategik lain yang dijalankan oleh SSM adalah berkaitan peningkatan kualiti modal insan. 13. 2. 8. Jumlah projek terbesar dilaksanakan di SSM pada tahun 2008 adalah berkaitan dengan peningkatan kemampuan ICT. Aishah Bidin Pn. 119 PENGURUSAN ORGANISASI BERHEMAH Pengurusan dan pemantauan projek Pejabat Pengurusan Dan Pemantau Projek (PMO) memantau kemajuan projek-projek yang dijalankan di SSM dalam memastikan pencapaian Penujuk Prestasi Utama (KPI) dan Sasaran Prestasi Utama (KPT). 18. Dalam hal ini. pembangunan undang-undang korporat yang dinamik.PENGURUSAN ORGANISASI BERHEMAH DAN KAWALSELIA DALAMAN Jawatankuasa yang ditubuhkan Jawatankuasa Corporate Law Reform Committee (CLRC) 1. Pada tahun 2008. Pada tahun 2008. 16. pembangunan produk-produk dan perkhidmatanperkhidmatan baru. 14. Samad Hj. 15. 10. inisiatif penguatkuasaan seimbang dan aktiviti-aktiviti penjenamaan strategik. Projek-projek ICT mewakili sejumlah kira-kira 48% daripada bajet yang diperuntukkan bagi projek-projek pada tahun 2008. sejumlah 53 projek dan inisiatif strategik telah dilaksanakan di SSM. dan Untuk membolehkan laporan yang tepat dan komprehensif berhubung status projek kepada Pengurusan Eksekutif SSM. Vohrah (Pengerusi) Datuk Dr. Dato’ K. 4. Dr. See Mee Chun Rozielawaty binti Ab Ghani Penjelasan Ringkas (sambungan) Jawatankuasa ini tanggungjawab untuk menyemak semula rangka kerja perundangan dan peraturan Akta Syarikat 1965 dan membuat pengesyoran untuk pindaan bagi Akta tersebut.

akibat dan keberkesanan langkah-langkah sedia ada. Pelbagai proses pengurangan risiko yang dijalankan pada tahun 2008 telah berjaya mengurangkan 8 kemungkinan risiko termasuk risiko-risiko berikut: No.Agak Berkesan IE . Risiko-risiko di atas adalah tambahan pengkategorian risiko-risiko berdasarkan kemungkinannya kejadian. Kegagalan perkakasan telah berlaku terutama pada pejabat-pejabat negeri SSM.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 PENGURUSAN ORGANISASI BERHEMAH DAN KAWALSELIA DALAMAN Pengurusan risiko (sambungan) Pada tahun 2008. Unit Pengurusan Risiko (RMU) telah terus menyesuaikan SSM Policy Pengurusan Risiko Perusahaan (Enterprise Risk Management) yang telah dikeluarkan pada tahun 2007 dengan menyemak pelbagai risiko-risiko yang telah dikenalpasti. Untuk mengurangkan risiko. Dengan penyiapan proses kajian semula. Langkah-langkah ketat mengurangkan risiko telah dilaksanakan pada tahun 2008 untuk memastikan kesahihan data dan dokumen-dokumen yang dikemukakan kepada SSM. SSM telah memasang alat pengesan wang kertas palsu pada semua pejabatpejabat dan cawangan SSM seluruh negara. L C Kawalan : : : Penarafan Taksiran Kemungkinan Penarafan Taksiran Seterusnya HE . Kegagalan Perkakasan • RMU telah dapat menentukan bahawa kegagalan perkakasan ICT adalah akibat perlanjutan waktu penggunaan peralatan dan peralatan lama yang digunakan. risiko-risiko ini masih dikekalkan untuk membolehkan langkah pencegahan yang perlu diambil. Kejadian ini berlaku di SSM cawangan Shah Alam. Ketidaktepatan Data • Risiko ini berkaitan dengan data yang tidak tepat / maklumat lampau syarikat-syarikat yang disimpan dalam pangkalan data SSM. 1 Profil Risiko Penipuan kewangan dalaman dan luaran • SSM pada awalnya telah mengesan risiko penggunaan wang kertas palsu oleh pihak kepentingannya pada Julai dan Ogos 2008. Bagaimanapun. Pemasangan alat pengesan wang palsu itu telah mengurangkan risiko bagi SSM menerima wang kertas palsu. Risiko itu telah dapat dikurangkan dengan perolehan baru dan menaik taraf peralatan ICT SSM di seluruh negara. Kajian semula berdasarkan kepada ketersediaan data silam rasmi untuk menyokong analisis SSM terhadap risiko berbanding dengan penggantungan sepenuhnya kepada risiko potensi kejadian yang dikenalpasti tanpa sokongan mana-mana data silam rasmi. sejumlah 99 risiko yang dikenalpasti terdahulu telah dikurangkan kepada 38 risiko.Amat Berkesan ME . pengemaskinian data telah dibuat dengan lebih kerap. Serentak dengan itu juga. Secara kesimpulan setiap program yang dilaksanakan.Tidak Berkesan 120 Status Awal L: Berkemungkinan C: Major Control: ME Peningkatan Status L: Tidak berkemungkinan C: Major Control: ME 2 L: Berkemungkinan C: Major Control: ME L: Tidak berkemungkinan C: Major Control: ME 3 L: Berkemungkinan C: Major Control: ME L: Tidak berkemungkinan C: Major Control: ME * Nota - . Projek ini telah disiapkan semasa suku ketiga tahun 2008 dengan kerjasama bahagian dan seksyen berkaitan serta pejabat-pejabat negeri. risiko-risiko dikenalpasti telah dikelaskan kepada dua (2) kategori seperti berikut: (a) Risiko Kategori 1: Risiko-risiko sedia ada yang dikenalpasti dan mempunyai sokongan data silam rasmi yang menyokong kewujudan (b) Risiko Kategori 2: Risiko yang tidak dapat dibuktikan sepenuhnya oleh data silam rasmi SSM.

PENGURUSAN ORGANISASI BERHEMAH DAN KAWALSELIA DALAMAN
Perumusan Strategi Teras Dan Rancangan Tindakan2008

(sambungan)

Semenjak tahun 2004, SSM telah merumuskan strategi-strateginya secara tahunan. Strategi-strategi tahunan yang dirumuskan telah membolehkan perumusan rancangan tindakan untuk menampung inisiatif strategik dan projek-projek untuk dijalankan dalam tahun yang dimaksudkan. Tambahan pula, strategi-strategi tahunan itu juga telah membolehkan SSM untuk kekal fokus dan memastikan pelan-pelan seumpama itu dan inisiatif strategik yang dijalankan oleh bahagian dan seksyen berkaitan adalah konsisten dengan visi SSM. Untuk tujuan perumusan Strategi Tahunan dan Rancangan Tindakan, SSM telah melaksanakan penilaian lebih terperinci yang juga merangkumi unjuran ekonomi untuk tahun 2008. Perumusan Strategi Teras dan Rancangan Tindakan 2008 telah mempertimbangkan pembolehubah-pembolehubah berikut: (i) (ii) (iii) (iv) Analisis unjuran ekonomi global, serantau, domestik dan pertumbuhan perniagaan tahun 2008; Analisis unjuran perniagaan global, tempatan dan trend social tahun 2008; Rancangan Hala Tuju Strategik Pertama SSM; dan Analisis PMO mengenai projek-projek dan inisiatif strategik yang dijalankan dalam tahun 2007

121

Berdasarkan pembolehubah-pembolehubah di atas, perumusan Strategy Teras dan Rancangan Tindakan 2008 telah melalui langkah-langkah berikut: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Pengumpulan maklumat yang mengandungi data sejarah dan unjuran projek dan inisiatif setiap Bahagian, Seksyen dan Pejabat-pejabat Negeri; Pengesahan data dan penilaian; Peringkat mencabar; Analisis SWOT dan pertimbangan; Pengenalpastian tema; dan Perumusan Strategi Teras 2008.

Proses rumit yang terlibat berdasarkan langkah-langkah di atas digambarkan di dalam rajah berikut: 2008 STRATEGIC THRUSTS FORMULATION PROCESS

CDPD’S Initiatives
Data collection Projects assessment vis-á-vis Annual Strategies 2007

HODs & State Directors
Deliberation & Validation

SWOT Analysis
Focus: Weaknesses & Threats

Mitigation CDPD’s recommendations Turnaround Analysis SCORECARD

Bahasa Malaysia translate
Briefing

Theme Identification

Dissemination & Explanation

Endorsement & Conclusion

Assessment of CDPD’s Evaluation & Proposed strategies

Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08

Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08

PENGURUSAN ORGANISASI BERHEMAH DAN KAWALSELIA DALAMAN

(sambungan)

Analisis PMO pada tahun 2007 semasa perumusan Strategi Tahunan 2008 memberikan satu pengalaman berharga memandangkan ia memberi satu pandangan jelas kepada Pengurusan Eksekutif SSM berkenaan ruang yang akan memerlukan tumpuan pada tahun 2008. Analisis tersebut berjaya mengenal pasti bahawa pada tahun 2008, fokus seharusnya ditumpukan kepada ICT, inisiatif Penguatkuasaan Seimbang dan pembangunan modal insan. Satu petikan analisis PMO terhadap kadar kejayaan tahun 2007 adalah seperti berikut: Analisis PMO terhadap Projeck dan Inisiatif Strategik menurut Annual Strategies 2007

122

STRATEGI TAHUNAN 2007 Strategi 1: Pembangunan Pelan Induk IT SSM untuk meningkatkan infrastruktur keseluruhan ICT dalam memastikan sistem penyampaian yang cekap. Strategi 2: Peningkatan pendekatan Penguatkuasaan Seimbang SSM dengan pengejaran serentak penguatkuasaan perundangan dan penghasilan kesedaran melalui pendidikan berterusan Strategi 3: Pembangunan dan pemodenan kerangka perundangan korporat ke arah mencipta persekitaran tadbir urus kondusif Negara Strategi 4: Menambahkan pendapatan SSM menerusi inovasi produk dan perkhidmatan ke arah mencapai prestasi kewangan yang mampan Strategi 5: Peningkatan proses dalaman perniagaan SSM kearah sistem penyampaian yang berkesan dan cekap Strategi 6: Perumusan dan pelaksanaan dasar-dasar sumber manusia yang berkesan Strategi 7: Peningkatan penjenamaan korporat SSM bagi mencerminkan satu organisasi yang cekap dan dinamik Purata Analisis Mata Pmo Berdasarkan penjelasan di atas, tema-tema dan pertimbangan berikut telah di hasilkan: Tema 1. Teknologi maklumat dan telekomunikasi • • • 2. Pembangunan Modal Insan : • • • 3. Proses Perniagaan : • • • 4. Rangka kerja perundangan korporat : • • • : • Perkara

MARKAH 70% 83% 100% 88% 100% 83% 91% 88%

Sistem sokongan ICT dalaman yang baik adalah dikehendaki bagi memudahkan dan memastikan kakitangan menjalankan fungsifungsi mereka dengan lancar. Sistem ICT yang baik adalah dikehendaki untuk memastikan penyampaian perkhidmatan awam yang cekap. Keperluan untuk perisian dan perkakasan. Menambahkan modal insan dan keupayaan-keupayaan mereka Pendekatan strategik dalam latihan kearah pembangunan modal insan. Pengambilan ditingkatkan. Dasar modal insan berstruktur. Keperluan ke atas prosedur operasi piawai dan meningkatkan polisi kerja dalaman Kesinambungan bagi perekayasaan proses perniagaan. Memperkemas hubungan antara bahagian. Peningkatan program-program kesedaran. Perancangan dan pengaturan strategi sebelum membuat pindaan / memperkenalkan undang-undang baru. Kajian semula rangka kerja perundangan korporat yang komprehensif dan malar

PENGURUSAN ORGANISASI BERHEMAH DAN KAWALSELIA DALAMAN
Tema 5. Prestasi Kewangan : • • • • • • 6. Penguatkuasaan : • • • 7. Penjenamaan Korporat : • • Perkara Peningkatan strategi-strategi pemasaran. Produk dan perkhidmatan-perkhidmatan dinamik Kesedaran produk dan publisiti. Keberkesanan kos. Pengurusan kewangan berhemah. Perbelanjaan-perbelanjaan..

(sambungan)

Peningkatan kesedaran di kalangan pemegang kepentingan Peningkatan metodologi penguatkuasaan konvensional – pemeriksaan, pengawasan, siasatan dan pendakwaan. Pemahaman dan pelaksanaan konsep Penguatkuasaan Seimbang Penjenamaan semula secara menyeluruh – proses, budaya, peranan dan sebagainya. Hubungan media.

123

Dalam menjanakan tema yang dikenalpasti serta isu-isu yang dipertimbangkan berhubung dengan tema yang dimaksudkan, SSM telah merumuskan Strategi Teras dan Rancangan Tindakan 2008 seperti berikut: Strategi Teras 1: Melaraskan operasi ICT ke arah memastikan kecekapan prestasi operasi Rancangan Tindakan • • • • • • Menjalankan satu projek kajian berpusatkan organisasi, perancangan strategic dan perlaksanaan berkesan projek-projek dan aktiviti-aktiviti ICT; Meningkatkan sistem penyampaian awam berasaskan ICT; dan Meningkatkan kerangka ICT domestic bagi memudahkan dan meningkatkan operasi dalaman. Mencapai penyelarasan dan integrasi inisiatif ICT SSM; Memenuhi jangkaan-jangkaan pemegang kepentingan SSM; dan Memastikan kecekapan dan memudahkan fungsi-fungsi kakitangan di tempat kerja. Strategi Teras 2: Peningkatan modal insan berkualiti SSM melalui pembangunan kapasiti dan keupayaan Rancangan Tindakan • • • • Penilaian Kecekapan modal insan dan latihan-latihan strategik; dan Pembangunan satu pelan penggantian komprehensif untuk keperluan masa depan organisasi. Mempertingkatkan keupayaan, kompetensi dan kecekapan modal insan SSM, Pembangunan keupayaan generasi SSM berikutnya.

Faedah-faedah

Faedah-faedah

Strategi Teras 3: Kejuruteraan proses perniagaan dalaman SSM yang berterusan kearah mencapai kecekapan di dalam penyampaian perkhidmatan yang lebih cemerlang Rancangan Tindakan • • • Memperkukuhkan kawalan dalaman dan mekanisma pemeriksaan balas ke arah mencapai kecekapan dan pelaksanaan rancangan yang berjaya; Konsep-konsep kerja inovatif untuk meningkatkan fungsi dalaman dan kewajipan penyampaian kepada pemegang kepentingan; dan Pembangunan, penilaian semula dan pelaksanaan proses-proses dalaman yang berkesan, SOP dan panduan-panduan. Faedah-faedah • • Membantu pelaksanaan projek-projek dan aktiviti-aktiviti dengan jayanya Mempertingkatkan operasi dalaman dan memastikan penyampaian perkhidmatan awam.

Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08

fungsi-fungsi.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 PENGURUSAN ORGANISASI BERHEMAH DAN KAWALSELIA DALAMAN persekitaran perundangan kondusif Rancangan Tindakan • • • (sambungan) Strategi Teras 4: Pembangunan dan pelaksanaan undang-undang yang dinamik ke arah Meminda undang-undang sedia ada dan memperkenalkan rangka kerja perundangan baru ke arah pencapaian persekitaran perniagaan yang moden dan kondusif. produk-produk dinamik. dan Berunding dengan pemegang kepentingan ke arah menjelaskan pengertian kerangka perundangan korporat. aktiviti-aktiviti dan kejayaan-kejayaan SSM secara proaktif dan berkesan. Mempertingkatkan kedudukan Malaysia sebagai lokasi perniagaan yang terpilih Faedah-faedah Strategi Teras 7: Memperkukuhkan struktur korporat dengan pemfokuskan kepada penjenamaan strategik yang berkesan dan agresif. dan Mewujudkan kesedaran melalui pendidikan berterusan. Penyebaran peranan-peranan. perkhidmatan dan strategi pemasaran Rancangan Tindakan • • Membangunkan pemasaran produk-produk dan perkhidmatan-perkhidmatan dinamik. dasar-dasar. Strategi Teras 6: Membantu pematuhan keparluan perundangan melalui penguatkuasaan seimbang dalam memastikan tadbir urus korporat yang baik Rancangan Tindakan • • • • Kaedah penguatkuasaan tradisional yang cekap dan berkesan melalui pengawasan. dan Penilaian rangka kerja perundangan yang berkaitan atau pembangunan Membolehkan kerangka perundangan korporat menjadi kontemporari dengan keperluan dan pembangunan tempatan dan antarabangsa. peningkatan proses perniagaan. Faedah-faedah • Mempertingkatkan martabat SSM sebagai satu pengawal selia korporat yang dihormati dandikenali. Faedah-faedah 124 Strategi Teras 5: Memaksimumkan pertumbuhan kewangan melalui pengurusan kewangan berhemah. Membantu komuniti perniagaan dengan rangka perundangan korporat. dan produk serta menyampaikan mesej bahawa SSM sentiasa bersedia untuk membantu masyarakat perniagaan di Malaysia. dan Melaksanakan pengurusan kewangan berhemah ke arah memaksimumkan faedah dan menghapuskan pembaziran. pemeriksaanpemeriksaan. projek-projek. penyiasatan-penyiasatan dan pendakwaan. Faedah-faedah • Pencapaian Nilai Inovasi dalam produk dan perkhidmatan yang ditawarkan dan meningkatkan kewangan mampan. undang-undang dinamik dan penguatkuasaan seimbang. Rancangan Tindakan • • • Berusaha ke arah penubuhan satu mercu tanda fizikal yang terkemuka berpadanan dengan transformasi budaya kerja. .

Mensyuarat Pengurusan telah dipengerusikan oleh KPE atau secara alternatif. aktiviti-aktiviti berkaitan persekitaran kerja dan aktiviti berkaitan kakitangan. pengarah-pengarah negeri dan pengurus-pengurus cawangan. hal-hal berkenaan aktiviti-aktiviti yang dijalankan di mesyuarat suku tahunan termasuklah: • • • • • Persembahan oleh pengarah-pengarah negeri berhubung aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh pejabat-pejabat negeri. Umumnya pada 2008. piagam pelanggan.PENGURUSAN ORGANISASI BERHEMAH DAN KAWALSELIA DALAMAN Mesyuarat Pengurusan Eksekutif (sambungan) Pengurusan Eksekutif SSM telah bermesyuarat sebanyak 20 kali pada 2008 untuk membincangkan pelbagai isu-isu pengurusan dan operasi. Perbincangan dan resolusi bagi perkara yang dibangkitkan oleh pejabat-pejabat negeri. pematuhan dan proses-proses pendaftaran) pejabat negeri berbanding dengan sasaran yang ditetapkan. Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 . Sebagai tambahan. Sepanjang tahun 2008. Majlis ini juga menjadi satu wadah untuk menyampaikan rasional pelbagai kepada wakil-wakil pekerja. kemudahan perubatan dan suasana persekitaran kerja di SSM telah diselesaikan. Analisis prestasi dan pencapaian (perkhidmatan pelanggan. empat mesyuarat telah diadakan di mana pelbagai isu seperti faedah-faedah kakitangan. Selain menyelesaikan masalah dan pelbagai isu yang timbul. Antara inisiatif yang telah dijalankan oleh bahagian berkenaan di sepanjang tahun adalah: • • • • • • • Cuti Ehsan (peningkatan dasar) Skim Biasiswa SSM Ceramah Motivasi Waktu Kerja Anjal sewaktu bulan puasa Kemudahan seperti tadika dan kafetaria di bangunan baru Berkongsi maklumat dengan kakitangan sebelum perlaksanaa Perlaksanaan e-Perubatan dimana maklumat berkenaan baki kelayakan boleh diperiksa Majlis ini terdiri daripada dua kumpulan yang mewakili Pengurusan Eksekutif dan kakitangan. dan Menyebarkan maklumat baru. faedah-faedah dan prosedur kerja pejabat. MBJ telah berjaya bertindak balas dengan baik dengan menyediakan analisis statistik pada isu-isu teknikal serta memastikan pemahaman yang tepat berkenaan isu-isu yang ditimbulkan. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif. Perumusan strategi untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam operasi-operasi pejabat negeri. Mesyuarat suku tahun membolehkan pertemuan pengarah-pengarah negeri dan Pengurusan Eksekutif bagi membincang isu-isu berkenaan operasi-operasi pejabat negeri. isu berkaitan sumber manusia merupakan isu yang paling menonjol memandangkan beberapa polisi telah dilaksanakan seperti skim gaji terbaru. Secara keseluruhannya. 125 Mesyuarat suku tahunan dengan pengarah-pengarah negeri Sepanjang tahun kajian. mesyuarat itu juga menjadi platform untuk mengemaskinikan pihak pengurusan berkenaan pelbagai aktiviti yang dijalankan oleh pelbagai bahagian yang berkenaan. Majlis Bersama Jabatan (MBJ) Majlis Bersama Jabatan (MBJ) merupakan pentas untuk kakitangan dan Pengurusan Eksekutif bagi membincangkan kebajikan kakitangan SSM. pemahaman pengurusan prestasi. pembangunan dan dasar-dasar. Mesyuarat-mesyuarat tersebut telah dipengerusikan oleh KPE dan dihadiri oleh Pengurusan Eksekutif. sejumlah (4) empat mesyuarat suku tahunan dengan pengarah-pengarah negeri SSM telah diadakan.

sistem operasi. Oleh itu. menguji dan melancarkan.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 PENGURUSAN ORGANISASI BERHEMAH DAN KAWALSELIA DALAMAN Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan (JKP) (sambungan) JKP telah ditubuhkan untuk membantu proses-proses penambahbaikan yang dijalankan di SSM. Mengkaji semula dan memberi maklum balas berkaitan dasar ICT ketika fasa pembangunan dan pindaan. Tender 3/2008 – Penyelenggaraan & Perkhidmatan Sokongan bagu system korporat. peralatan. Jawatankuasa ini telah mengadakan empat mesyuarat. SSM telah menubuhkan Majlis Kawalselia ICT (IGC) pada Mac 2008 bagi mengawasi dan menyelaras segala aktiviti-aktiviti berkaitan ICT yang dijalankan oleh organisasi. Sepanjang 126 tahun 2008. (ii) (iii) Tender 2/2008 – Permintaan Untuk Cadangan (RFP) untuk Khidmat Nasihat berkaitan perumusan Rancangan Strategik SSM 2009-2013. dan menyediakan jaminan untuk infrastruktur ICT dan kemudahan-kemudahan untuk bangunan pejabat baru 31 tingkat SSM di KL Sentral. perisian. Mengkaji semula dan terlibat dalam pembangunan rancangan strategik SSM berkaitan teknologi maklumat.IGC) SSM melihat ICT sebagai peneraju penting bagi memastikan operasi-operasi organisasi berjalan lancar. (iv) (v) (vi) Sebutharga SSM No. . pengurusan kewangan. 3/2008 – Perkhidmatan pembekalan sumber tenaga Sebutharga SSM No. memasang. proses-proses perniagaan dan pentadbiran organisasi telah dibincangkan. pangkalan data. UPS. kemudahan pusat data. dan kerja-kerja yang berkaitan. Antara keputusan yang dicapai adalah berkenaan dengan semakan Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Sistem kawalan kebakaran di ibu pejabat dan pejabat cawangan SSM. Mengenal pasti peluang-peluang teknologi dan memberi keutamaan kepada inisiatif dan cadangan-cadangan ICT. Menyelia pembangunan mekanisma jaminan kualiti dan memantau maklum balas kualiti perkhidmatan ICT SSM. Pada tahun 2008. Amanah yang diberikan kepada IGC adalah seperti berikut: • • • • • Memberi panduan kepada penggunaan sumber teknologi maklumat untuk memastikan pencapaian matlamat Arah Strategik SSM dan fungsi-fungsi perniagaan. ahli-ahli Pengurusan Eksekutif dan pengarah-pengarah negeri. nilai-nilai kerja dan etika. Isu-isu berkaitan integriti. Kuala Lumpur – sistem struktur perkabelan (SCS) termasuk semua komunikasi mendatar dan kawalan perkabelan. 7/2008 – Sistem Pengurusan Perekodan Elektronik (ERMS) Sebutharga SSM No. Jawatankuasa Perolehan B (JPB) JPB telah ditubuhkan untuk meluluskan perolehan semua kerja. penyaman udara. Anggota jawatankuasa ini terdiri daripada Ketua Pegawai Eksekutif sebagai pengerusi dan enam ahli lain. jawatankuasa ini telah mengadakan sembilan mesyuarat bagi membincang dan meluluskan perolehan seperti berikut: (i) Tender 1/2008 – untuk membekalkan. Jawatankuasa ini terdiri daripada KPE. penubuhan perkhidmatan e-Lodgement dan peningkatanpeningkatan lain yang melibatkan proses-proses perniagaan. Infrastruktur rangkaian dan peralatan tambahan. perkhidmatan dan harta di bawah nilai RM20 juta. 8/2008 – Sistem Pengurtusan Pinjaman (LMS) Penubuhan Majlis Kawalselia ICT (ICT Governance Council .

• Memantau dan mengkaji semula proses Penilaian Kesan Sumber ICT untuk menentukan keberkesanannya dalam mengenal pasti kesan inisiatif SSM pada perkhidmatan-perkhidmatan ICT. Senarai projekprojek yang disiapkan pada tahun 2008 serta projek-projek yang ditetapkan untuk pelaksanaan pada tahun 2009 adalah seperti berikut: Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Projek Perbandingan Kewangan Syarikat Pensijilan Penamatan Perniagaan Maklumat Gadaian Syarikat Pemantauan Syarikat Pemegangan Individu Syarikat Pemilikan Perniagaan Pembubaran / Penamatan Syarikat Menyediakan kemudahan untuk menyalin dokumen – Selangor. IGC terdiri daripada 13 orang ahli dengan TKPE (Operasi) sebagai Pengerusi. Bahagian Siasatan. 13 buah projek telah siap. 127 Sepanjang tahun kajian. IGC telah menjalankan satu kajian kebolehlaksanaan dan mempertimbangkan kekangan wang dan tenaga manusia yang diperuntukkan pada tahun 2008.PENGURUSAN ORGANISASI BERHEMAH DAN KAWALSELIA DALAMAN • • (sambungan) Mengesyorkan draf dasar ICT kepada Pengurusan Eksekutif SSM untuk diterima sebagai dasar ICT SSM Mengkaji semula cadangan draf dasar SSM yang mempunyai kesan terhadap peruntukan perkhidmatanperkhidmatan ICT. Jawatankuasa ini telah dibantu oleh sebuah sekretariat yang terdiri daripada 4 orang individu. Bahagian Pematuhan. manakala 7 buah projek telah ditangguhkan dan perlu dijadualkan semula. Pejabat Cawangan dan COMTRAC. Anggota-anggotanya pula terdiri daripada wakil-wakil Bahagian ICT. 8 telah ditetapkan untuk pelaksanaan pada 2009. Bahagian Perkhidmatan Pendaftaran. Daripada 33 buah projek. Perlis & Negeri Sembilan Peningkatan e-Lodgement Data Ekuiti Sektor Korporat 2007 Merasionalkan Laporan Sistem tender nombor syarikat Menubuhkan Pusat Panggilan Sistem audit CBS Projek Pemulihan Bencana Peningkatan IDAMAN Keperluan ICT bangunan baru Penyarian data dan penggudangan data Peningkatan CBS ROC Peningkatan CBS ROB Delinquent Directors Registrar (DDR) Sistem Pinjaman Pekerja Sistem Pengurusan Latihan COMTRAC Siap Perlaksanaan Projek pada 2009 Siap Project KIV Perlaksanaan Projek pada 2009 Perlaksanaan Projek pada 2009 Perlaksanaan Projek pada 2009 Perlaksanaan Projek pada 2009 Projek berterusan sehingga 2010 Perlaksanaan Projek pada 2009 Siap Siap Siap Perlaksanaan Projek pada 2009 Siap Status Siap Siap Siap Siap Siap Siap Siap Perlaksanaan Projek pada 2009 Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 . IGC telah mencadangkan penyiapan 33 projek-projek berkaitan ICT yang kritikal. dan • Memantau bagi memastikan bahawa semua inisiatif penting ICT dilaksanakan dalam masa dan bajet yang diperuntukkan dan mengikut skop yang ditentukan. Bahagian Pemasaran dan Pembangunan Perniagaan.

SSM telah memperkenalkan surat-surat pekeliling dalaman. Pengeluaran Surat-surat Pekeliling Dalaman. (ii) Arahan Pentadbiran SSM Bil.Badan Berkanun (Disiplin Dan Surcaj) 2000. 128 Unit juga berperanan sebagai urusetia kepada lima buah jawatankuasa disiplin yang telah dijelaskan sebelum ini. Arahan Pentadbiran SSM Bil 4 Tahun 2008 Kenaikan Gaji Tahunan Pekeliling ini menjelaskan penyelarasan kenaikan gaji tahunan kakitangan kepada tarikh iaitu pada bulan Januari setiap tahun. 2 Tahun 2008 Waktu Kerja Anjal Pada Bulan Ramadhan Pekeliling ini diperkenalkan bagi memberi garis panduan berkenaan perlaksanaan waktu kerja anjal semasa bulan Ramadhan. unit ini menganjurkan pelbagai program termasuk pameran dalam kunjungan. . SSM telah melaksanakan pelbagai program dengan objektif untuk meningkatkan kecekapan-kecekapan dan kebolehan-kebolehan kakitangan. Dasar-dasar Dan Garis Panduan-garis Panduan Pada tahun 2008. (vi) Arahan Pentadbiran Am Bil. PENGURUSAN MODAL INSAN SSM menyedari bahawa pengurusan modal insan yang sistematik adalah penting untuk membolehkan organisasi menjalankan fungsi-fungsinya dengan cekap dan berkesan. (ix) Pekeliling Kewangan Bil. Pada 2008. 1/2008 Arahan pentadbiran ini dikeluarkan untuk memastikan keseragaman dan ketekalan berkaitan penyimpanan semua rekod dan fail. Unit Integriti dan Disiplin yang ditubuhkan pada 2007 telah memainkan peranan penting dalam mendidik dan mempertingkatkan kesedaran kepentingan integriti dan disiplin di kalangan kakitangan SSM. (vii) Manual Disiplin Manual ini menyediakan garis panduan permulaan prosiding disiplin kepada kakitangan SSM dan selaras dengan Akta Badan-badan Berkanun (Disiplin Dan Surcaj) 2000. Sepanjang tahun kajian.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 PENGURUSAN ORGANISASI BERHEMAH DAN KAWALSELIA DALAMAN Integriti dan disiplin (sambungan) SSM komited ke arah memastikan kakitangannya menjalankan tugas-tugas mereka dengan integriti yang paling tinggi serta pematuhan terhadap garis panduan dan peraturan SSM. seminar dan taklimat berkaitan integriti dan isu-isu berkaitan disiplin. (v) Larangan Penerimaan Hadiah Atau Sumbangan Daripada Atau Kepada Kakitangan SSM Pekeliling ini telah dikeluarkan untuk melarang penerimaan atau pemberian hadiah-hadiah seperti yang termaktub di bawah Seksyen 7(1) Akta Badan. dasar-dasar dan garis-garis panduan bagi pekerja-pekerjanya seperti berikut: (i) Pekeliling Sumber Manusia Bil. (viii) Peraturan-peraturan berkaitan Mengambil Bahagian Dalam Politik Garis panduan ini dikeluarkan untuk mencegah kakitangan SSM daripada mengambil bahagian dalam politik tanpa kelulusan terlebih dahulu. (iii) (iv) Arahan Pentadbiran SSM Bil 3 Tahun 2008 Cuti Ehsan Pekeliling ini menerangkan terma dan syarat yang diperlukan apabila memohon cuti ehsan. 2 Tahun 2004 (Pindaan 1 Tahun 2008) Pekeliling ini mengandungi garis panduan penggunaan telefon bimbit yang disediakan oleh SSM untuk kegunaan rasmi. 1 Tahun 2008 Pekeliling ini diperkenalkan sebagai garis panduan berkaitan permohonan kerja lebih masa oleh kakitangan SSM yang layak.

pencegahan penipuan. penilaian prestasi. Eks. Ia juga mengandungi pelbagai artikel untuk memberi ilham dan memotivasikan kakitangan SSM. 129 Pembangunan kerjaya SSM telah memperuntukkan sejumlah bajet yang besar untuk kakitangan bagi tujuan latihan pada 2008. prosesproses dalaman dan prosedur-prosedur. produk kewangan Islam. garis panduan. Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 . pengurusan pemasaran dan forensik perakaunan.556 1. Kamus kecekapan SSM ini mempunyai sejumlah besar aplikasinya. Ia mengandungi huraian tingkat kecekapan yang diharapkan dan diperlukan bagi setiap gelaran jawatan dan fungsi kerja. 3 3 3 9 Peng. 18 133 151 Jenis Program Luar Negara Luaran Dalaman Jumlah Bilangan Program 6 108 24 138 Jumlah Yuran Program (RM) 37. 1 154 312 467 Bukan Eks. AUDIT DALAMAN Audit Dalaman SSM membantu Jawatankuasa Audit dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggungjawabtanggungjawabnya.437 248. Aktivitiaktiviti yang dijalankan termasuk kajian semula sistem kawalan dalaman yasng memfokuskan kepada kecekapan dan keberkesanan. Fungsi-fungsi Audit Dalaman mengamalkan metodologi pengauditan berasaskan risiko. antaranya meletakkan penekanan pada perubahan strategik utama. faedah pekerjaan.059 Program latihan ini. dalaman dan luar negara telah dihadiri oleh 778 kakitangan SSM. Sejumlah 138 kursus-kursus latihan luar. pemahaman maklumat kewangan. Ia boleh digunakan untuk tujuan pengambilan. Susun atur portal juga telah ditukar bagi membolehkan penambahan ciri-ciri pada masa akan datang. analisis keperluan latihan dan kenaikan pangkat. Seperkara lagi. surat-surat pekeliling.PENGURUSAN ORGANISASI BERHEMAH DAN KAWALSELIA DALAMAN Pembangunan kamus kecekapan (sambungan) Pada 2008. pengurusan produk. Ini adalah bagi memastikan portal ini lebih stabil dan boleh dipercayai.066 839. Hubungan Pekerja SSM pada tahun 2008 telah memperkenalkan e-Newsletter dan selanjutnya memperbaiki e-Portal SSM. e-Newsletter dan e-Portal menyebarkan maklumat mengenai aktiviti-aktiviti hubungan pekerjaan. Kanan 3 5 10 18 Peng. SSM e-Portal telah disusun semula bagi menjadikannya mesra pengguna dan menyediakan pengurusan maklumat yang lebih baik untuk pengguna-pengguna portal. SSM telah mengenal pasti kecekapan-kecekapan teras dan teknikal melalui pembangunan sebuah kamus kecekapan yang komprehensif untuk semua pegawai di SSM. Butiran bagi programprogram latihan adalah seperti berikut: Kehadiran Peng. undang-undang dan peraturan-peraturan. Pelayan yang menganjurkan portal juga sedang ditingkatkan. Audit Dalaman juga menjalankan kajian sistematik dengan kerap terhadap sistem kawalan dalaman agar ia dapat menyediakan jaminan yang munasabah bahawa sistem seumpama itu dapat beroperasi dengan memuaskan.125. pematuhan terhadap peraturan. hubungan media strategik. Pertengahan 5 32 95 132 Eks. promosi-promosi dan pengambilan baru. kebolehpercayaan dan integriti maklumat serta menjaga aset-aset SSM.

Kajian semula bagi penyata kewangan SSM sebelum mengesyorkan kelulusan Ahli Suruhanjaya penyerahan berikutnya kepada Kementerian Kewangan.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 PENGURUSAN ORGANISASI BERHEMAH DAN KAWALSELIA DALAMAN Sorotan Aktiviti (sambungan) Sepanjang tahun kewangan kajian. Kajian semula kecukupan terma rujukan Audit Dalaman dan Jawatankuasa Audit. • • • • • • Menilai semula keseluruhan keberkesanan sistem kawalan dalaman melalui kajian semula hasil kerja juruaudit dalaman dan perbincangan-perbincangan dengan Pengurusan Eksekutif. Kajian semula kecukupan sumber dan kecekapan kakitangan Audit Dalaman. dan Menjalankan penilaian kendiri untuk memantau keberkesanan Jawatankuasa Audit secara keseluruhan dalam melaksanakan tanggungjawab-tanggungjawab mereka. Aktiviti-aktiviti utama yang dijalankan oleh Audit Dalaman dan Jawatankuasa Audit adalah: • Kajian semula rancangan audit SSM untuk tahun kewangan berakhir 31 Disember 2008 bagi memastikan risiko utama kawasan (dikenalpasti oleh Enterprise Risk Management) adalah dikenal pasti dengan secukupnya dan dilindungi dalam rancangan. Kajian semula bagi tindakan pembetulan yang diambil oleh Pengurusan Eksekutif dalam membincangkan dan menyelesaikan isu-isu yang ditimbulkan. Jawatankuasa Audit itu bersidang sebanyak 6 pertemuan. 130 .

>> TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORAT 131 sosial jawab Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 .

(v) Hari Sukan SSM telah berlangsung pada 23 & 24 Ogos 2008 di FRIM. keagamaan serta aktiviti-aktiviti motivasi dan sosial. Masing-masing telah diberikan sejumlah wang saguhati berjumlah RM150 dan RM200 diberikan ke atas prestasi cemerlang di dalam peperiksaan UPSR dan PMR. Butiran bagi aktiviti-aktiviti intrinsik yang dimaksudkan adalah seperti berikut:: (i) (ii) (iii) Sejumlah RM94. aktiviti-aktiviti kemasyarakatan.94 telah dibelanjakan untuk rawatan pakar 126 kakitangan SSM yang memerlukan rawatan tambahan bagi penyakit kanser. (iv) Sejumlah 24 orang pekerja telah diberi anugerah di atas prestasi cemerlang anak-anak mereka dalam peperiksaan. Waktu kerja anjal untuk kakitangan beragama Islam sewaktu bulan puasa telah dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 2008. asma dan pediatrik. Sejumlah 48 permohonan untuk cuti tanpa rekod kakitangan SSM untuk menghadiri pelbagai peperiksaan telah diluluskan. telah melaksanakan pelbagai aktivitiaktiviti berkaitan CR untuk manfaat kakitangan dalaman dan pihak-pihak berkepentingan melalui aktiviti-aktiviti intrinsik dan ekstrinsik. Kepong. Aktiviti-aktiviti intrinsik SSM melalui Bahagian Sumber Korporat (CRD) dan kelab SSM telah melaksanakan pelbagai program-program CR untuk faedah pekerja-pekerja dan pihak-pihak berkepentingan. .309. Pelaksanaan kemudahan ini telah memberi kakitangan beragama Islam kelonggaran dalam persediaan mereka untuk berbuka puasa serta melaksanakan sembahyang tarawikh. Sejumlah 500 orang pekerja telah menyertai program ini yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan yang baik dikalangan kakitangan SSM. Antara program-program yang telah dijalankan adalah pelbagai acara sukan. Kuala Lumpur. buah pinggang.132 Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORAT SSM menyokong pengertian tanggungjawab korporat (CR) dan pada 2008.

Kompleks Sukan Negara. Kuala Lumpur.000 seorang kepada kakitangan SSM atau keluarga terdekat mereka untuk perbelanjaan pengurusan pengebumian. (ii) (iii) SSM telah menghantar seramai 50 orang pekerja untuk menyertai Perhimpunan Perpaduan Sempena Hari Pekerja 2008 pada 3 Mei 2008 di Stadium Putra.TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORAT (sambungan) 133 Aktiviti-aktiviti ekstrinsik Aktiviti-aktiviti luaran CR yang telah dilaksanakan pada tahun 2008 adalah seperti berikut: (i) Penyertaan di Perarakan Hari Wilayah Persekutuan pada 1 Februari 2008 bersama dengan 55 kontingenkontingen lain. Satu kejohanan golf bersama pihak-pihak berkepentingan SSM telah berlangsung pada 16 Ogos 2008 di Berjaya Golf Resort. Bukit Jalil. Setapak serta menyumbang sebanyak RM1. (iv) SSM telah menderma kepada 30 orang anak yatim Baitul Rahmah. Satu modul bertajuk ‘Memulakan Perniagaan Anda Sendiri: Pendaftaran Perniagaan Dan Pemerbadanan Syarikat’ telah diserapkan ke dalam program keusahawanan yang dijalankan oleh pelbagai institusi seperti yang ditunjukkan di dalam jadual di bawah: Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 . Kuala Lumpur. Kejohanan ini diadakan bagi meningkatkan hubungan baik dengan pihak-pihak berkepentingan SSM. Program Latihan dan Motivasi Pihak Berkepentingan SSM Oleh Akademi Latihan SSM (COMTRAC) COMTRAC telah menyediakan latihan percuma kepada siswazah dan penganggur bagi menggalakkan minat terhadap bidang keusahawanan. Pasukan SSM telah muncul sebagai pemenang tempat ketiga dalam pertandingan perarakan itu yang diadakan di Stadium Bolasepak Cheras. Bukit Jalil. Kuala Lumpur.

Agenda CR SSM merupakan satu kerangka strategik yang menggariskan pendekatan SSM berkenaan tanggungjawab korporat. SSM merancang untuk melancarkan Agenda CR pada akhir suku kedua 2009. AGENDA TANGGUNGJAWAB KORPORAT (CR) SSM 2009 Pada masa hadapan. KL Kuantan Pulau Pangkor Port Dickson Kuching Kuala Lumpur 26 Peserta 29 40 50 30 30 30 30 50 50 18 100 100 100 100 100 32 100 75 150 30 30 40 80 80 80 70 1. Kedah Kuala Lumpur Shah Alam Cameron Highland Serdang Kuala Lumpur Gombak. Sgor Kuala Lumpur Kuala Lumpur Port Dickson Bangi Putrajaya Sintok.624 134 COMTRAC dan Bahagian Perkhidmatan Pendaftaran juga telah melaksanakan program latihan e-Services percuma di seluruh negara yang bertujuan mendidik orang ramai berhubung penggunaan perkhidmatan SSM e-Lodgement dan e-Info. .British Malaysia Institute (BMI) SME Bank Jabatan Pertanian Malaysia Institut Keusahawanan Negara (INSKEN) Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Putrajaya Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Universiti Utara Malaysia Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Universiti Teknologi MARA (UiTM) Universiti Putra Malaysia (UPM) Institusi Penganjur Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia (MEDEC) Tempat Port Dickson Kuching Kota Kinabalu Port Dickson Shah Alam Kuala Lumpur Ampang Port Dickson Sg Besar. Agenda CR SSM juga akan menjadi satu inisiatif SSM untuk meningkatkan piawaian amalan-amalan dan inisiatif-inisiatif CR di negara ini ke tahap global.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORAT (sambungan) Modul Memulakan Perniagaan Anda Sendiri: Pendaftaran Perniagaan Dan Pemerbadanan Syarikat Tarikh 11 Julai 2008 31 Julai 2008 28 Ogos 2008 16 Okt 2008 3 Nov 2008 6 Nov 2008 26 Nov 2008 4 Dis 2008 5 Dis 2008 12 Julai 2008 25 Jun 2008 21 Julai 2008 16 Ogos 2008 14 Jun 2008 22 Ogos 2008 27 Ogos 2008 29 Ogos 2008 16 Nov 2008 21 Dis 2008 8 Okt 2008 11 Sep 2008 30 Oct 2008 5 Dis 2008 5 Dis 2008 18 Dis 2008 29 Jun 2008 Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Jumlah Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Universiti Kuala Lumpur (UniKL) .

>> SSM TRAINING ACADEMY (COMTRAC) 135 aca traning Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 .

ia dapat menanamkan amalan-amalan tadbir urus korporat yang baik di kalangan syarikat dan perniagaan. membangun dan mengendalikan program-program latihan yang berkaitan kepakaran selain membuat pemerhatian dan penyelidikan. Sekolah Litigasi Sivil. COMTRAC dibahagikan kepada empat bahagian utama iaitu: • • • • Pembangunan Korporat Pembangunan Pekerja Pusat Program Antarabangsa Pusat Sumber dan Pentadbiran Keempat-empat bahagian tersebut disokong oleh empat buah sekolah dalam merancang. PANEL PENASIHAT COMTRAC COMTRAC dibimbing oleh satu barisan panel penasihat untuk membantu dan menasihat COMTRAC dari segi aktivitiaktiviti yang dijalankan dan hala tuju COMTRAC. dan Sekolah Pembangunan Pekerja. Sekolah Kewangan Korporat.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 136 SSM TRAINING ACADEMY (COMTRAC) Akademi Latihan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (atau dikenali juga sebagai COMTRAC) telah ditubuhkan pada 1 April 2007. . Sekolah-sekolah tersebut terdiri daripada • • • • Sekolah Perundangan Perniagaan dan Korporat. Visi COMTRAC adalah untuk menjadi sebuah pusat terunggul bagi pendidikan perniagaan dan korporat. Terma rujukan panel penasihat adalah seperti berikut: (i) (ii) (iii) (iv) Membantu COMTRAC dalam merumuskan hala tuju yang strategik dan pembangunan kurikulum Memantau aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh COMTRAC Berkongsi pendapat dan pengalaman panel penasihat dalam bidang yang relevan Menasihat dan membantu COMTRAC dalam melaksanakan program-program kerjasama dengan pihak luar dan antarabangsa. Pendakwaan dan Penyiasatan. COMTRAC percaya bahawa melalui pendidikan.

Abdul Samad Hj..Tee Geok Hock Prof. Malaysia khususnya Strategic Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Suruhanjaya Bhd. juga Kominukasi Felda Pengerusi Multimedia Malaysia.) dan merupakan panel Arbitrator untuk Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration dan Pertubuhan Arkitek Malaysia pembangunan pembinaan. Managing pengasas di dan Tetuan Profesor di Fakulti Undang-undang Insolvensi dan Korporat Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). dan Holdings Datuk Dr. Zainal Aznam Mohd Yusof Majlis Institute Ekonomi of dan Anggota Kelantan. bidang Kewangan Korporat dan Penstrukturan and International Studies (ISIS) Malaysia Venture Capital Management Bhd. Malaysia Debt Ventures Bhd dan Bank Pembangunan Malaysia Berhad Datuk Idris Abdullah Mr.SSM TRAINING ACADEMY (COMTRAC) (cont’d) 137 Panel Penasihat COMTRAC adalah terdiri daripada: PANEL PENASIHAT COMTRAC Mr. penasihat kepada beberapa khususnya syarikat di dan di Sarawak sektor dalam Peguamcara. permotoran.K. Aishah Bidin (Bermula 17 September 2008) Senior partner dalam Tetuan Idris & Co. Dr. Wong Wing Seong Pengerusi Ketua Penasihat BDO Binder dalam Anggota Anggota Malaysia Datuk Dr. Advocates. kelab rekreasi dan insitusi pengajian (CSR) untuk syarikat-syarikat IKS di Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 . anggota Charted Institute of Arbitrators (U. Alias Lembaga Tabung Haji. Kini menerajui Corporate Malaysia penyelidikan Social tentang Responsibilities Partner GH Tee & Co.

COMTRAC telah berjaya mengendalikan 20 program khas untuk beberapa organisasi swasta. ahli lembaga Labuan Offshore Financial Services Authority (LOFSA). prinsip tadbir urus korporat. pematuhan. . SSM telah menyokong tiga persidangan anjuran badan-badan profesional iaitu ‘The MAICSA Annual Conference – Corporate and Regulatory Updates 2008’. 21 Mei 2008 dan 29 Ogos 2008 bagi membincangkan hal-hal berkenaan aktivit-aktiviti yang dijalankan oleh COMTRAC. Dalam tahun ini. Raja Arshad (Sehingga 17 September 2008) Encik Mohd Arif bin Md Yusof (Sehingga 17 September 2008) Datuk Abdul Karim Abdul Jalil (Ex-Officio) Anggota Ahli Institute of Chartered Malaysia Kongsi Peguambela merupakan dan partner Peguamcara di Tetuan Ketua Pegawai Eksekutif Accountants di England dan Wales. Malah pada tahun 2008 ini juga. Pada tahun yang sama. COMTRAC juga turut bekerjasama dengan Malaysian Institute of Chartered Secretaries (MAICSA) dan The Institute of Internal Auditors Malaysia (IIAM) dalam mengendalikan tiga program latihan. PEMBANGUNAN KORPORAT Melalui pendekatan penguatkuasaan yang diterapkan iaitu secara ‘Penguatkuasaan Seimbang’ (balanced enforcement approach) SSM yakin bahawa pendidikan dapat memperlengkapkan lagi inisiatif penguatkuasaan SSM. proses dan apakah kegunaan dan keistimewaan sistem perkhidmatan SSM e-Lodgement. Usaha terus dipertingkat dan diperkukuhkan dengan menjalin hubungan erat bersama badan-badan profesional agar kedua-dua pihak dapat memanfaat segala peluang yang ada.M.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 SSM TRAINING ACADEMY (COMTRAC) (sambungan) Y. kebertanggungjawaban dan amalan mesyuarat lembaga yang baik telah dimuatkan dalam modul-modul latihan bagi memberi pendidikan kepada pihak berkepentingan dengan memastikan pematuhan berkesan. program-program baru seperti ‘Directors Series’ dan ‘Company Series’ turut diperkenalkan bagi memenuhi keperluan para pengarah dan setiausaha syarikat. SSM telah mengambil langkah aktifnya untuk mengendalikan CDTP dengan sendirinya. ‘The ACCA SME Conference 2008 – The Next Battleground’ dan ‘Company Secretaries Conference 2008 by MICG’. Institut Akauntan Rakan ini merupakan bekas Pengerusi Eksekutif Malaysia dan Pricewaterhouse Coopers (PWC) (Mahkamah Tinggi Malaya) dan Cheang dan Ariff. COMTRAC terus menjana kapasitinya dalam meneruskan peranannya untuk meningkatkan tahap kesedaran di kalangan pihak berkepentingan (stakeholders) SSM dengan menyediakan program-program latihan One-Day Corporate Directors Training Program dan juga Licensed Secretaries Training Programmes (LSTP) (Tahap 1-3). Kementerian dan agensi-agensi kerajaan. Berkuatkuasa 1 April 2008. 18 sesi taklimat mengenai ‘SSM e-Lodgement’ telah dikendalikan bersama badan-badan profesional mulai bulan Februari hingga Oktober 2008 bagi meningkatkan kefahaman mengenai ciriciri. Kinni adalah Pesuruhjaya KEhakiman Mahkamah Rayuan dan Kuasa-kuasa Khas Kuala Lumpur Seruhanjaya Syarikat Malaysia. Pengetahuan mengenai pembangunan undang-undang. sebanyak (3) mesyuarat telah diadakan oleh Panel Penasihat COMTRAC iaitu pada 21 Februari 2008. Sehubungan ini. dan ahli Foreign Investment Committee (FIC) dan Financial Reporting Foundation 138 Bagi tahun kewangan 2008. COMTRAC telah memeterai memorandum persefahaman dengan Malaysian Institute of Accountants (MIA) dan The Association of Chartered Certified Accounts (ACCA). Program khas seperti ini direka khas bagi memenuhi keperluan pihak-pihak yang berkepentingan ini.

624 peserta. sebanyak 109 program latihan yang telah dikendalikan untuk pihak berkepentingan SSM dan telah dihadiri oleh seramai 4. One day CDTP mengandungi senarai modul seperti berikut: MODUL 1 : Peranan dan Tanggungjawab Pengarah-pengarah Syarikat Memberi pengetahuan asas yang penting dalam pemahaman mengenai peranan dan tanggungjawab pengarah. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Universiti Teknologi Mara (UiTM). amalan mesyuarat lembaga pengarah yang baik.049 peserta. Setakat ini. Universiti Putra Malaysia (UPM) and Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Kandungan program baru ini telahpun dibangunkan dan secara konsisten ianya dipertingkatkan supaya ia dapat merangkumi keseluruhan tugas dan tanggungjawab. Program ini amat penting dan perlu diberi perhatian tinggi oleh pengarah syarikat supaya memperlengkapkan dengan pengetahuan yang diperlukan. Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Putrajaya. SME Bank. kuasa. Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 . COMTRAC juga turut melaksanakan program latihan tanpa mengenakan fi terhadap modul yang berkenaan yang bertujuan untuk memberi pendidikan dan meningkatkan tahap kesedaran kepada golongan graduan baru serta graduan menganggur daripada institusi pengajian tinggi serta individu yang berminat untuk menceburi bidang perniagaan dan berwawasan untuk menjadi usahawan. Latihan Kehakiman Dan Perundangan (ILKAP) dan juga Malaysian Institute of Corporate Governance (MICG) bagi modul-modul yang berkaitan. Institut Keusahawanan Negara (INSKEN). MODUL 3 : Kesalahan Lazim Yang Dilakukan oleh Para Pengarah Syarikat di bawah Akta Syarikat 1965 Memberi pengetahuan mengenai undang-undang korporat dan peraturan mengenai kesalahan lazim yang dilakukan oleh pengarah serta denda yang dikenakan. Modul seperti ‘Start Your Own Business: Registration of Business and Incorporation of Companies’ telah dimuatkan ke dalam program usahawan yang dianjurkan oleh institusi yang relevan. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. COMTRAC juga turut dijemput untuk memberikan ceramah kepada Maktab Polis DiRaja Malaysia. MODUL 4 : Memahami dan Mengamalkan tadbir Urus Korporat Yang Baik Mewujudkan tanggungjawab terhadap etika pengurusan perniagaan dalam memastikan amalan tadbir urus korporat yang baik. Programprogram seperti ini kebanyakannya dianjurkan oleh Malaysian Entrepreneurship Development Centre (MEDEC). MODUL 2 : Amalan dan Perundangan Mesyuarat-Mesyuarat Syarikat Memberi pengetahuan tentang hak dan batas pengarah-pengarah berkenaan pengendalian mesyuarat lembaga dan tahunan. 139 Corporate Directors Training Programme (CDTP) Program utama iaitu CDTP telah dikemaskinikan serta dipertingkatkan lagi mutunya lanjutan daripada terdapatnya Pindaan Akta Syarikat 1965 di mana dalam program yang diberi nafas baru ini tanggungjawab dan tugas pengarah diberi penekanan. Universiti KL – British Malaysia Institute. COMTRAC telah menghantar penceramah daripada kalangan pegawai SSM untuk membentangkan kertas modul ini kepada 26 program serta dihadiri oleh 1.SSM TRAINING ACADEMY (COMTRAC) (sambungan) PENCAPAIAN TAHUN 2008 Pada tahun 2008. tadbir urus korporat dan kemahiran pengurusan perniagaan. Suruhanjaya Koperasi Malaysia.

Modul 7: Pemahaman Pengarah Mengenai Analisa dan Penafsiran Penyata Kewangan Memberi pengetahuan mengenai asas penafsiran dan kemahiran pengurusan.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 SSM TRAINING ACADEMY (COMTRAC) (sambungan) Pada tahun 2008 juga. rekod dan akaun. Maklumat terperinci mengenai CDTP yang dianjurkan pada 2008 seperti berikut: 140 Satu-Hari Corporate Directors Training Programme (CDTP) tahun 2008 Tarikh 3 Jan 2008 9 Jan 2008 28 Jan 2008 16 Feb 2008 23 Feb 2008 15 Mac 2008 18 Mac 2008 8 Apr 2008 22 Apr 2008 14 Mei 2008 21 Mei 2008 17 Jun 2008 29 Julai 2008 19 Ogos 2008 25 Ogos 2008 9 Sep 2008 20 Okt 2008 11 Nov 2008 4 Dis 2008 15 Dis 2008 Tempat Kuala Terengganu Kuching Petaling Jaya SSM KL Petaling Jaya Kota Kinabalu SSM KL SSM KL Seberang Jaya Labuan SSM KL SSM KL SSM KL Johor Bahru SSM KL SSM KL SSM KL SSM KL Kota Kinabalu SSM KL Jumlah Bilangan Program 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 Bilangan Peserta 60 41 289 30 171 40 27 45 15 35 45 20 35 13 12 7 18 20 21 18 962 . Penambahan (3) tiga modul baru turut dimuatkan ke dalam program dua hari ini iaitu: Modul 5: Pemahaman Pengarah Mengenai Cukai Korporat Memberi pemahaman mengenai cukai syarikat dan juga industri kecil dan sederhana. Modul 6: Pemahaman Pengarah Menegenai Undang-Undang Buruh Memberi pemahaman asas mengenai pengurusan sumber manusia. ‘Two-Day Corporate Directors Training Programme’ telah diperkenalkan dan dikendalikan di Kuala Lumpur. undang-undang buruh berkaitan di Malaysia dan tanggungjawab pengarah mengenainya. tanggungjawab pengarah yang berkaitan pembayaran cukai dan pekerja serta pengurusan dokumen.

612 peserta.3) telah dianjurkan pada tahun 2008 dan dihadiri oleh seramai 1. Selangor Bilangan Program 1 Bilangan Peserta 28 Licensed Secretaries Training Programme (LSTP) Program Licensed Secretaries Training Programme (LSTP) dibangunkan khusus oleh COMTRAC untuk memberi pengetahuan kepada para peserta dalam semua aspek berkaitan dengan amalan kesetiausahaan. Sebanyak 51 LSTP (Tahap 1 . Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 . Maklum balas diterima oleh peserta menyatakan yang program LSTP ini amat praktikal dan berkesan serta memberikan mereka pengetahuan dalam menjalankan tugas harian mereka.SSM TRAINING ACADEMY (COMTRAC) (sambungan) Dua-Hari Corporate Directors Training Programme (CDTP) tahun 2008 Tarikh Tempat Bilangan Program 23 – 24 Sept 2008 24 – 25 Nov 2008 Jumlah SSM KL SSM KL 1 1 2 Bilangan Peserta 9 24 33 COMTRAC telah menganjurkan program khas CDTP sebanyak (7) tujuh sesi untuk beberapa organisasi dan kementerian/jabatan iaitu: 141 Program Khas Corporate Directors Training Programme (CDTP) tahun 2008 Tarikh 7 Mei 2008 26 Jun 2008 16 Okt 2008 5 – 6 Nov 2008 30 Nov – 2 Dis 13 Dis 2008 22 – 23 Dis 2008 Organisasi Rubber Industry Smallholders Development Authority (RISDA) Kemuncak Group of Companies Yayasan Sabah Institut Pengurusan dan Integriti Negeri Kedah (INSPIN) Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah (PKNK) Astronautic Technology (M) Sdn Bhd Kementerian Kemajuan Luar Bandar & Wilayah (KKLW) Jumlah 7 238 Kajang 1 19 Langkawi 1 25 Sungai Petani 1 80 Subang Jaya. Program ini memberikan penekanan terhadap peranan dan tanggungjawab setiausaha syarikat dan ianya juga merupakan pendedahan awal terhadap Akta Syarikat 1965. Kedah 1 1 33 28 1 25 Tempat Ampang. Selangor Kota Kinabalu Alor Setar.

serta memahami prinsip asas cukai dan prosedur yang berkaitan Taksiran Sendiri dan juga pemahaman mengenai undang-undang buruh di Malaysia. ‘What Directors and Company Secretaries Need to Understand About Shares & Related Issues’ dan ‘Insights on Voluntary Winding-Up. Program ini bertujuan untuk memperlengkapkan pengarah dengan kemahiran untuk menguasai laporan kewangan.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 SSM TRAINING ACADEMY (COMTRAC) (sambungan) Licensed Secretaries Training Programme (LSTP) tahun 2008 (Mengandungi Tahap 1 hingga 3) Tarikh 29 – 31 Jan 2008 26 – 28 Feb 2008 25 – 27 Mac 2008 SSM KL SSM KL SSM KL SSM KL Johor Bahru Seberang Jaya. ‘Corporate Taxation’ dan ‘Labour Legislations’. Sarawak SSM KL SSM KL SSM KL SSM KL Kota Kinabalu. COMTRAC juga telah memperkenalkan rangkai kursus yang berkaitan setiausaha syarikat yang bertujuan untuk meningkatkan lagi pengetahuan. ‘Year End Regulatory and Compliance Matters-AGM. Penang SSM KL SSM KL Kuala Terengganu SSM KL Kuching. Audited Accounts & Annual Returns’.612 142 15 – 17 Apr 2008 22 – 24 Apr 2008 6 – 8 Mei 2008 27 – 29 Mei 2008 10 – 12 Jun 2008 24 – 26 Jun 2008 8 – 10 Julai 2008 22 – 24 Julai 2008 26 – 28 Ogos 2008 16 – 18 Sep 2008 28 – 30 Okt 2008 18 – 20 Nov 2008 25 – 27 Nov 2008 15 – 17 Dis 2008 PROGRAM LUARAN Program Siri Pengarah (Directors series) Program bersiri yang ditawarkan di bawah siri ini ialah ‘Analyzing and Interpreting Financial Statements’. Program Siri Latihan Pengarah tahun 2008 Tarikh 31 Julai 2008 22 Sep 2008 18 Ogos 2008 10 Nov 2008 8 Sep 2008 1 Dis 2008 Statements Corporate Taxation SSM KL Program Analyzing and Interpreting Financial Tempat Peserta 13 14 9 17 10 8 71 Labour Legislations Jumlah Program Siri Latihan Setiausaha Syarikat (Secretaries Series) Kesinambungan daripada kursus LSTP. . Striking-Off Application and Its Procedures’. Sabah SSM KL Jumlah Tempat Bilangan Peserta 142 94 98 101 109 103 69 54 61 69 79 118 53 96 122 122 122 1. kemahiran serta kecekapan setiausaha syarikat iaitu ‘The Law and Practical Guide on Transactions by Directors’.

English Business Writing Skills. COMTRAC telah bekerjasama dengan Institute of Internal Auditors Malaysia (IIAM) dan juga Malaysian Institute of Chartered Secretaries and Administrators (MAICSA) dalam mengendalikan program latihan yang berkenaan: Program Usahasama dengan Badan Profesional in 2008 Tarikh 4 Ogos 2008 Program SSM-IIAM untuk ‘Implementing an effective system of internal control for SMEs and public companies’ 28 Nov 2008 11 Dis 2008 SSM-MAICSA untuk ‘Transaction by Directors and Implications of S131 to S135.631 pekerja SSM. proses dan bagaimana menggunakan perkhidmatan E-Lodgement SSM. CA 1965’ Jumlah 248 Kuala Lumpur 93 Penang 70 Tempat Kuala Lumpur Peserta 85 Sebanyak 18 sesi taklimat E-Lodgement telah diadakan iaitu anjuran bersama badan profesional daripada bulan Februari hingga Oktober 2008. penggubalan undang-undang. Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 . Perancangan dan Bajet Tahunan. Perakaunan Kewangan dan Pengurusan Kontrak. ICT. CA 1965’ SSM-MAICSA untuk ‘Transaction by Directors and Implications of S131 to S135. Matlamat sesi taklimat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai ciri-ciri. program Train The Trainers (TOT). On-The-Job Training (bagi meningkatkan pengetahuan berkaitan dengan Standard Operasi Kerja (SOP) dan manual kerja). siasatan. bidang khusus seperti Undang-Undang Syarikat. PEMBANGUNAN PEKERJA Sepanjang tahun 2008. COMTRAC telah menganjurkan sebanyak 55 program latihan dalaman yang telah dihadiri oleh 1.SSM TRAINING ACADEMY (COMTRAC) (sambungan) Maklumat lanjut mengenai program yang telah dilaksanakan ini adalah seperti berikut: Program Siri Latihan Setiausaha Syarikat Tarikh 4 Sep 2008 4 Nov 2008 13 Nov 2008 3 Dis 2008 Directors AGM Audited Accounts & Annual Returns Winding Up & Striking-Off Shares and Related Issues Jumlah SSM KL 68 67 39 191 Program The Law & Practical Guide on Transaction by Tempat Peserta 17 143 USAHASAMA DENGAN BADAN-BADAN PROFESIONAL Pada tahun 2008. Program tersebut termasuklah program yang baru diperkenalkan iaitu Knowledge Enhancement For Employee Programmes (KEEP) dan pelbagai program kompetensi teknikal yang meliputi bidang penguatkuasaan. program Call Centre Awareness Programmes.

Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 serta undang-undang yang berkaitan. Program KEEP telah mendapat sambutan menggalakkan daripada kakitangan SSM dan ini dapat dibuktikan melalui rekod kedatangan di mana sehingga Disember 2008. Pertengahan dan Lanjutan Perakaunan dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan pekeliling pentadbiran dan kewangan SSM. 30 program kompetensi teknikal telah dilaksanakan yang melibatkan 620 kakitangan SSM seluruh negara. Modul asas. COMTRAC dengan kerjasama Bahagian Sumber Korporat telah membangunkan beberapa modul bagi meningkatkan kompetensi teknikal di kalangan kakitangan SSM. Sejumlah 22 buah modul telah dibangunkan oleh pakar dalaman SSM yang terdiri daripada eksekutif-eksekutif dari pelbagai Bahagian. didapati bahawa terdapat keperluan bagi membangunkan modul Perakaunan Kewangan. Modul yang telah dibangunkan adalah: (i) (ii) Effective Business Writing Skill for Manager Writing Quality Official Letters & Memos . Undang-undang Perlembagaan. dan Perakuanan Kewangan Lanjutan. 144 Modul KEEP Perakaunan Kewangan Berdasarkan maklumbalas yang mengalakkan daripada kakitangan SSM. pemahaman berkaitan dengan Sistem Perundangan Malaysia. Lain-lain Program Latihan Kompetensi Teknikal Selain daripada program KEEP. pertengahan dan lanjutan ini telah siap dibangunkan pada Oktober 2008 dan akan dilaksanakan dalam tempoh 8 minggu. Senarai modul-modul KEEP yang telah dibangunkan adalah seperti berikut: • SSM Act 2001 & Malaysian Legal System & Constitutional Law • Registration of Businesses Act 1956 • Company Law and the Companies Act 1965 • ROC Process & Procedures • ROB Process & Procedures • Interest Scheme Process & Procedures • Insolvency Process & Procedures • Corporate Admin Process & Procedures • SSM Policies on HR • SSM Policies on Admin • SSM Policies on Finance Program KEEP ini menggunakan sumber dalaman sepenuhnya dalam pembangunan modul bagi mengenalpasti dan membangunkan kepakaran dalaman serta mengekalkan kumpulan pakar dan penceramah dalaman. Tiga modul Perakaunan Kewangan yang telah diperkenalkan adalah seperti berikut: • • • Asas Perakaunan Kewangan. proses Pendaftaran Perniagaan dan Syarikat.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 SSM TRAINING ACADEMY (COMTRAC) (sambungan) Program Knowledge Enhancement for Employee Programme (KEEP) Program KEEP diperkenalkan pada bulan Julai 2008 dengan objektif untuk meningkatkan pengetahuan dalam undang-undang syarikat. Pada 2008.011 kakitangan SSM telah menghadiri pelbagai modul KEEP berbanding dengan sasaran jumlah penyertaan iaitu sebanyak 625 kakitangan sahaja. Perakauan Kewangan Pertengahan. seramai 1. Akta Syarikat 1965. Asas.

gred jawatan dan sebagainya. Berdasarkan inisiatif Bahagian Sumber Korporat. Kompetensi Komunikasi Bahasa Inggeris 4 Seksyen yang baru diperkenalkan ini menilai tahap kompetensi kemahiran berbahasa Inggeris. Penilaian Kompetensi Teknikal Di dalam seksyen ini. Senarai Program Latihan Yang Dihadiri Sepanjang Januari – Disember 2009 Seksyen ini mengandungi senarai program latihan yang dihadiri sepanjang tahun. Data yang diperolehi daripada analisis ini akan menjadi asas Program Pembangunan Latihan yang akan dilaksanakan oleh COMTRAC dan penyertaan program latihan luaran yang dikendalikan oleh Bahagian Pembangunan Korporat bagi tahun berkaitan. Bahagian Sumber Korporat telah membangunkan Direktori Kompetensi Teknikal yang menyenaraikan keperluan kompetensi-kompetensi teknikal seseorang pekerja bagi melaksanakan tugas mereka. penyelia dikehendaki untuk mengisi ruang Cadangan Aktiviti Pembangunan (termasuk latihan dan lain-lain aktiviti pembangunan seperti penempatan dengan lain-lain agensi/ organisasi) dan Ruang Pendapat berdasarkan penilaian kompetensi teknikal yang telah dijalankan oleh Bahagian Sumber Korporat. Butiran 145 Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 . Penyelia dikehendaki untuk mengisi Tahap Yang Dikehendaki. Penilaian. Setiap kompetensi teknikal ini dikategorikan daripada tahap 1 hingga 5. Borang Latihan Analisis Jurang membolehkan penyelia mengukur kemahiran prestasi seorang pekerja dengan lebih berkesan dalam mengenal pasti jurang kompetensi teknikal dan untuk mencadangkan program pembangunan yang bersesuaian bagi tujuan penambahbaikan Borang Latihan Analisis Jurang mengandungi lima komponen iaitu: Bil Maklumat Peribadi 1 2 3 Seksyen ini mengandungi butiran peribadi pekerja seperti nama. Pembangunan Borang Jurang Analisis Latihan telah berjaya dilengkapkan pada 31 Disember 2008. COMTRAC telah mengambil inisiatif seterusnya dengan menggunapakai Model Penilaian Latihan Kirkpatrick iaitu penggunaan Borang Jurang Analisis Latihan untuk membantu mengenal pasti jurang kompetensi teknikal dan keperluan latihan kakitangan dalaman. Borang Latihan Analisis Jurangini menyenaraikan direktori kompetensi teknikal beserta rekod-rekod latihan setiap kakitangan untuk penilaian penyelia terhadap jurang yang sedia ada bagi menentukan keberkesanan program latihan yang dihadiri oleh kakitangan dalam mengenalpasti keperluan latihan masa depan atau program pembangunan bagi menutup jurang yang telah dikenalpasti.SSM TRAINING ACADEMY (COMTRAC) (sambungan) (iii) (v) English (Basic and Advanced Writing Skills) Legislative Drafting Training Programme (iv) Call Center Development Programme (vi) Corporate Annual Budget Planning & Preparation (vii) Interest Scheme Process & Procedures (viii) Investigating Officers’ Workshop KEBERKESANAN LATIHAN DAN LATIHAN ANALISIS JURANG (TRAINING EFFECTIVENESS AND TRAINING GAP ANALYSIS) Pada bulan Julai 2008. Kaedah ini akan memastikan perancangan latihan distrukturkan berdasarkan keperluan organisasi dan keperluan pekerja. Cadangan Aktiviti Pembangunan dan Ruang Pendapat untuk dua jenis Kompetensi Komunikasi Bahasa Inggeris (lisan dan kemahiran menulis). Maklumat Penilai 5 Penyelia yang membuat penilaian dikehendaki mengisi butiran mereka.

Malayan Law Journal: Cases Reported (LexisNexis) 3 Rencana: . demonstrasi penggunaan V-Lib dan sistem talian serta sesi taklimat berkenaan penggunaan LexisNexis Legal Research. Kemudahan yang Disediakan oleh Pusat Sumber Untuk memudahkan pekerja-pekerja SSM.388. .CCH: Corporate Brief Newsletter .600) telah dibelanjakan untuk membeli naskah-naskah buku. laporan tahunan dan sebagainya.All Malaysia Report (Sweet & Maxwell Asia) . IT. bahanbahan bacaan lain. Pusat Sumber juga telah memperluaskan perkhidmatan-perkhidmatannya yang lain untuk meningkatkan tahap kesedaran di kalangan warga SSM berkenaan tabiat suka membaca. 146 Penambahan Koleksi Sebanyak 1. Di antara buku-buku dan bahan bacaan yang diperoleh adalah yang berkaitan dengan undang-undang perbadanan syarikat dan korporat. Corporate Law Briefing 2 Laporan: .Malaysian Business 4 Ketibaan Buku Baru . politik. undang-undang pentadbiran dan perlembagaan.56 (diperolehi dari peruntukkan belanjawan RM573.mengiklankan tajuk ketibaan buku-buku baru yang telah dibeli oleh Pusat Sumber melalui e-mail dan e-portal. bahan-bahan latihan.Asia e-newsletter. Buku-buku dan bahan-bahan bacaan ini dikategorikan kepada tiga jenis iaitu Bahan Rujukan. Pusat Sumber telah mengadakan Hari Terbuka Pusat Sumber dengan bertujuan untuk memupuk tabiat minat membaca dan menyemai budaya belajar di kalangan warga SSM.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 SSM TRAINING ACADEMY (COMTRAC) (sambungan) PUSAT SUMBER Pada tahun 2008 Pusat Sumber Suruhanjaya Syarikat Malaysia telah menambahkan koleksi-koleksi buku dan bahan-bahan bacaannya.Tolley’s Newsletter: Company Law and Insolvency . motivasi. Tajuk 1 Suratkhabar berkala: .354 jenis. Sebanyak RM555.CCH: Australia Corporate News . kemahiran eksekutif. Pusat Sumber telah memuat naik ringkasan bagi buku-buku dan bahanbahan bacaan yang baru dibeli di dalam e-portal SSM secara berjadual. Am dan Koleksi Khas. perakaunan dan kewangan.489 bahan bacaan baru telah diperolehi pada tahun 2008 dan ini membuatkan jumlah keseluruhan koleksi bahan bacaan di Pusat Sumber bersamaan dengan 3. Dwimingguan Bulanan 3 minggu selepas buku baru diterima -melalui e-portal Dwibulanan Weekly publication Penerbitan mingguan Dwimingguan Bulanan Bulanan Bulanan Kekerapan Hari Terbuka Pusat Sumber Pada 22 Ogos 2008.Tolley’s Company Secretary’s Review . yuran-yuran e-Libraries dan lain-lain perbelanjaan perkhidmatan.CCH. sistem perundangan Malaysia. sumber manusia. Hari Terbuka ini juga adalah sebagai salah satu cara COMTRAC memaklumkan kepada perkerja SSM berkenaan perkhidmatan dan bahan-bahan bacaan yang boleh didapati di Pusat Sumber. undangundang berkaitan perdagangan dan perniagaan. Aktiviti-aktiviti lain yang dianjurkan semasa Hari Terbuka adalah seperti pameran buku. Berikut adalah tajuk-tajuk bagi bahan bacaan dan laporan-laporan yang telah diedarkan melalui emel dan dimuat naik di dalam e-portal. Corporate Business Law Report .

mat ANALISA STATISTIK DAN >> MAKLUMAT KEWANGAN 147 kewangan Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 .

pemerbadanan syarikat baru telah meningkat sebanyak 4. pemerbadanan syarikat tempatan yang baru telah menurun sebanyak 3.000 200.4%.000 300.076 0 50.3% dalam separuh tahun kedua telah dicatatkan apabila pertumbuhan ekonomi dicatatkan sebanyak 2.9% dari tahun sebelumnya disebabkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 6.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 ANALISA STATISTIK DAN MAKLUMAT KEWANGAN (sambungan) PEMERBADANAN SYARIKAT BARU DAN PENDAFTARAN PERNIAGAAN BARU Pemerbadanan/Pendaftaran Syarikat & Perniagaan Baru Perniagaan baru didaftarkan Jumlah (syarikat tempatan baru ditubuhkan dan syarikat asing baru didaftarkan) Jumlah (syarikat 24 asing baru didaftarkan) 60 41 Jumlah (syarikat tempatan baru ditubuhkan) 41.147 269.000 2006 150.337 38.866 148 4 Tidak terhad 0 0 Syarikat tempatan 97 (berhad menurut jaminan) 71 91 Syarikat tempatan 97 (berhad dengan modal 101 syer) 85 Syarikat tempatan (sendirian berhad) 41.277 38.000 2008 Pada tahun 2008.599 43.623 43.9% berbanding tahun sebelumnya.410 216. Kaunter Litar dan e-Lodgement telah menunjukkan sumbangan yang positif dengan peningkatan ketara dalam pendaftaran baru bagi tahun lepas. Pendaftaran perniagaan baru iaitu pemilikan tunggal dan perkongsian menyaksikan kadar pertumbuhan dua angka sebanyak 18.000 100. Penurunan yang kecil telah dicatat pada separuh tahun kedua 2008 berikutan penguncupan dalam pertumbuhan ekonomi disebabkan kemerosotan ekonomi dunia dan persekitaran kewangan antarabangsa.000 2007 250. Walaubagaimanapun.252 41.401 43. Pada separuh tahun pertama 2008. Program-program outreach SSM seperti Kaunter Bergerak Pendaftaran Perniagaan.7%.293 227. . penurunan sebanyak 12.105 38.7% berbanding tahun 2007.

263 pada tahun sebelumnya.263 3. Walaubagaimanapun.000 780.400. SSM telah mendaftarkan secara purata sebanyak 35.700.205 berbanding 799.000 syarikat baru dalam setahun.000 740.582 820.000 3.280.000 3. Manakala.245 2008 Jumlah syarikat yang didaftarkan sehingga 31 Disember 2008 adalah sebanyak 841. Pertumbuhan bagi penubuhan syarikat dan pendaftaran perniagaan terus meningkat 5% walaupun dihadapi dengan pelbagai cabaran dalam keadaan ekonomi dunia.768.129 iaitu peningkatan sebanyak 7.129 860.000 2006 2007 Companies 2008 3. purata sebanyak 41. dalam tahun 2007 dan 2008.600.508.4% dari 3.100.000 841.800.000 2006 2007 Businesses 3.582 pada tahun sebelumnya.508.000.500.000 149 756.900.000 720.000 3.000 799.200. Di antara tahun 2000 dan 2006.000 3.000 800.205 3. iaitu peningkatan sebanyak 5.000 760.000 3.000 3.853 3.ANALISA STATISTIK DAN MAKLUMAT KEWANGAN Jumlah Syarikat Didaftarkan Sehingga 31 Disember Sehingga 31 Disember (sambungan) Jumlah Syarikat Didaftarkan 840.000 3. Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 . pendaftaran perniagaan baru sehingga 31 Disember 2008 adalah sebanyak 3.000 syarikat baru telah ditubuhkan pada setiap tahun.768.2%.000 700.

8%) dalam sektor ini. Perhutanan & Perikanan 5. restoran dan hotel merupakan bilangan terbesar bagi syarikat baru yang didaftarkan (43.967 1.706 42. Kuari & Sumber Semulajadi Pertanian.000 25.415 3. Peruncitan.000 15.3%). Restoran & Hotel Pembinaan Utiliti Umum Pembuatan Perlombongan.000 20.000 10. runcit. Selain itu.463 150 Perkhidmatan Kominiti.374 10.270 20. hartanah. pelaburan dan perkhidmatan perniagaan (24. terutamanya penggunaan swasta dengan pengembangan pasaraya besar.523 1. perbelanjaan yang tinggi daripada pengguna dan juga pertumbuhan dalam bidang baru dalam perkhidmatan kewangan dan perniagaan telah turut menyumbang kepada pertumbuhan untuk kedua-dua sektor tersebut. .000 2007 2008 Pada tahun 2008.726 202 174 1.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 ANALISA STATISTIK DAN MAKLUMAT KEWANGAN Analisa Berdasarkan Sektor (sambungan) Syarikat Berdaftar Mengikut Kategori Perniagaan Jumlah (bilangan syarikat) Lain-lain 0 0 3.000 45.000 30. sektor perdagangan borong. Insurans.000 40. diikuti sektor perkhidmatan kewangan. Sosial & Peribadi Perkhidmatan Kewangan. Pelaburan & Perniagaan Pengangkutan & Komunikasi Perdagangan Borang.065 0 41. Sektor perdagangan runcit dan borong serta sektor perkhidmatan kewangan terus menjadi penyumbang utama kepada pertumbuhan ekonomi negara dan pekerjaan.400 2. Ini didorong oleh permintaan domestik yang mantap. insurans.769 18.791 3.118 9.016 2. Pemburuan.820 2. Hartanah.000 35. peningkatan dalam ketibaan pelancong asing sejajar dengan lanjutan kempen Melawat Malaysia dan kempen jualan mega.930 375 234 1.

000 10.000 0 2006 2006 2007 2007 2008 2008 18.000 pengarah telah mengemukakan permohonan. SSM juga telah bertindak secara pro-aktif untuk membatalkan sejumlah 130.804 2007 1. Dalam keadaan perkembangan ekonomi yang mencabar pada tahun 2009 lebih banyak syarikat dijangka akan dibubarkan kerana syarikat-syarikat akan mengambil tindakan untuk menamatkan perniagaan yang tidak menguntungkan dalam usaha untuk menstruktur dan merasionalkan operasi Syarikat mereka bagi meningkatkan kecekapan dan kemampuan supaya berdaya saing bagi menghadapi permintaan domestik dan dunia apabila keadaan ekonomi pulih.431 30. Di samping melepaskan beban pengarah-pengarah syarikat dari kos penyelenggaraan syarikat dorman.542 Jumlah syarikat yang ditamatkan pada tahun 2008 telah meningkat sebanyak 14% berbanding tahun sebelumnya.885 52.000 20. Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 .000 40.885 perniagaan telah ditamatkan dan ini merupakan penurunan 7. Selain daripada menerima permohonan untuk membatalkan syarikat yang dorman.450 26. 151 PEMBATALAN PERNIAGAAN Pembatalan Perniagaan 60. Respon yang amat memberangsangkan ini menunjukkan pengarah-pengarah telah sekian lama dibebani dengan kos-kos untuk menanggung syarikat yang tidak aktif dan tempoh moratorium telah memberikan peluang yang baik untuk mereka melupuskan syarikat-syarikat tersebut dan seterusnya memberikan tumpuan kepada perniagaan yang menguntungkan.431 perniagaan yang ditamatkan pada tahun 2007.000 20. Peningkatan ini berikutan dengan pengenalan satu tempoh moratorium oleh SSM pada 2006 – 2007 dan garis panduan dikeluarkan pada tahun 2007 untuk tujuan pembatalan syarikat dari daftar SSM. Dalam tempoh moratorium tersebut. tindakan ini telah pun menghasilkan pengukuran kadar pematuhan yang lebih bermakna oleh kerana hanya syarikat aktif sahaja yang akan kekal dalam daftar syarikat di SSM.000 50. lebih daripada 30.932 syarikat yang dipercayai tidak lagi beroperasi.276 13.879 Bilangan perniagaan yang ditamatkan pada tahun 2008 telah berkurangan berbanding tahun 2007. Sebanyak 18. Penurunan tersebut menunjukkan kemampanan pedagang-pedagang dan perniagaan-perniagaan kecil yang didorong oleh permintaan domestik yang mantap pada tahun tersebut. Proses pembatalan syarikat di bawah seksyen 308 mengambil masa di antara 6 – 8 bulan dari tarikh permohonan. iaitu selepas peningkatan yang ketara sebanyak 34% pada tahun 2007.308) 2006 955 7. Tahun lepas menyaksikan satu peningkatan ketara sebanyak 94% bagi syarikat yang dibatalkan di bawah seksyen 308 Akta Syarikat 1965.668 (sambungan) 2008 1.ANALISA STATISTIK DAN MAKLUMAT KEWANGAN PEMBUBARAN DAN PEMBATALAN SYARIKAT DORMAN Tahun Syarikat dibubarkan Syarikat dibatalkan (S.6% daripada 20.

Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 ANALISA STATISTIK DAN MAKLUMAT KEWANGAN SKIM KEPENTINGAN Jenis Skim Kepentingan Kelab Golf & Rekreasi GR GR(S) R R(S) (sambungan) Tahun 2006 69 19 29 3 9 3 24 1 156 Tahun 2007 70 19 31 3 9 3 24 1 160 Tahun 2008 70 19 31 3 9 3 24 1 160 Kelab Rekreasi Kelab Marina Taman Peringatan Skim Perkongsian Masa Skim Perkongsian Perladangan Jumlah 152 Bilangan Skim Kepentingan Jumlah (bilangan skim kepentingan) 1 1 160 160 156 Skim Perkongsian Perladangan Taman Memorial 3 3 3 9 9 9 24 24 24 3 3 3 31 31 29 19 19 19 70 70 69 0 20 40 2006 60 80 100 2007 120 140 160 180 2008 Kelab Marina Skim Perkongsian Masa Kelab Rekreasi Tidak Tersenarai (R(S)) Kelab Rekreasi (R) Kelab Golf & Rekreasi Yang Tidak Tersenarai (GR(S)) Kelab Golf & Rekreasi (GR) .

2007 2008 44% 64% 71% 80% 91% 153 Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 .ANALISA STATISTIK DAN MAKLUMAT KEWANGAN (sambungan) Sehingga 31 Disember 2008. Daripada bilangan tersebut. Langkah SSM tersebut bertujuan untuk mempertingkatkan kualiti dokumen yang diserah simpan di SSM dan juga menekankan pematuhan kepada kehendak tadbir urus korporat yang asas seperti berikut: • • • Pengauditan akaun syarikat. Kadar Pematuhan Tahun 2008 Kadar Pematuhan 100% 90% 80% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2003 2004 2005 2006 Compliance Rate Pada tahun 2008. Ini disebabkan kekurangan kesedaran di kalangan pelabur-pelabur kecil dan besar terhadap potensi yang amat besar dalam perniagaan dan pelaburan skim kepentingan. pendaftaran skim kepentingan dijangka akan meningkat dengan ketara kerana usaha SSM untuk mempromosikan modul perniagaan skim kepentingan secara agresif ke seluruh negara melalui pengedaran brosur. 77% adalah merupakan kelab golf dan rekreasi. Potensi dalam industri skim kepentingan secara keseluruhan tidak diterokai sepenuhnya memandangkan hanya sejumlah kecil syarikat yang terlibat dalam industri ini. Kejayaan industri skim kepentingan akan terus mendorong kemajuan negara dan pertumbuhan ekonomi. kelab rekreasi. skim perkongsian perladangan dan taman peringatan (memorial park). Penganjuran mesyuarat agung tahunan (AGM) dan pembentangan laporan akaun yang telah diaudit dalam mesyuarat agung tahunan. media dan pengenalan polisi baru untuk skim-skim baru. skim perkongsian masa. kelab marina. sementara 15% adalah merupakan skim perkongsian masa. Penyerahsimpanan penyata tahunan selepas mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan (AGM) bersama-sama dengan akaun syarikat yang telah diaudit. road show. Pada tahun depan dan seterusnya. jumlah skim kepentingan yang didaftarkan dengan SSM adalah sebanyak 160 terdiri daripada enam aktiviti iaitu kelab golf dan rekreasi. seminar. SSM terus mengambil langkah untuk memperketatkan lagi keperluan mengenai penyerahsimpanan dokumen melalui Nota Amalan 1 Tahun 2008 (Practice Note 1 of 2008 (PN1/2008)) yang menyatakan bahawa penyata tahunan bagi setiap syarikat hendaklah diserah simpan bersama-sama dengan akaun syarikat yang telah diaudit.

698 24.000.000.500 21.805.160.000 215. Penyerahsimpanan penyata tahunan bersama akaun yang telah diaudit juga membolehkan SSM untuk membekalkan data kewangan syarikat yang lebih tepat.895 2006 2007 Gadaian 224.000 240.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 ANALISA STATISTIK DAN MAKLUMAT KEWANGAN manfaat pemegang saham.000.000.000. dengan itu maklumat yang berkualiti dibekalkan kepada orang ramai.000.000 220.000.640.497.500 24.064. dapat 154 Gadaian Pada Tahun 2008 Jumlah Amaun Gadaian 252.500 23.000 21.000 210.500 21. pelabur dan orang ramai.000.000.637.000. Walaubagaimanpun.000 235.000.500 22.000.000.000.000.000 230. peratusan berasaskan kualiti penyata tahunan yang diserah simpan (yang sekarang perlu diserah simpan bersama-sama akaun yang telah diaudit) oleh syarikat telah meningkat sebanyak 11% berbanding tahun 2007 (79% dalam tahun 2007 dan 75% dalam tahun 2006). (sambungan) Langkah tersebut adalah konsisten dengan objektif SSM untuk meningkatkan ketelusan dan akauntabiliti syarikat bagi Pengisuan PN1/2008 telah menyebabkan penurunan kadar pematuhan SSM sebanyak 11% kepada 80% pada tahun 2008.000 20.000 250.000 245.100 Jumlah Amaun Gadaian Gadaian 24.000.000 2006 2007 2008 238.000.000 23.000 225.223 2008 22. Kemerosotan dalam kadar pematuhan SSM dalam tahun 2008 telah dijangkakan kerana ia merupakan kesan daripada penyesuaian ke arah mencapai tahap tadbir urus korporat yang lebih tinggi.482 255.000.000.000 22.799 .000.

setelah mencapai peningkatan ketara sebanyak 12. Pendaftaran gadaian dijangka akan meningkat pada tahun hadapan selaras dengan peningkatan dalam pembiayaan untuk SME berikutan dengan pelbagai inisiatif kerajaan bagi menggalakkan pengeluaran pinjaman kepada industri dan perniagaan kecil.620 2008 Total Company Profile Pendapatan dari pembekalan maklumat korporat dan perniagaan menurun sedikit pada tahun 2008 iaitu sebanyak 2.440 4. Ini menunjukkan SSM terus dipercayai oleh sektor peniagaan dan korporat bagi bekalan maklumat yang betul dan terkini untuk membantu mereka dalam proses membuat keputusan.000 1. 2. Ini termasuklah perlaksanaan skim jaminan untuk pinjaman kepada perniagaan kecil oleh Credit Guarantee Corporation di bawah seliaan Bank Negara yang akan menjamin sebanyak 80% pinjaman yang diluluskan kepada SME untuk tujuan mempertingkatkan produktiviti dan daya saing mereka. Kadar pematuhan yang tinggi untuk penyerahsimpanan penyata tahunan dan juga dokumen-dokumen berkanun yang lain hasil daripada penguatkuasaan yang berkesan di bawah Akta Syarikat 1965 dan Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 telah membolehkan SSM membekalkan maklumat yang berguna dan terkini kepada orang ramai.507.260 6.390 2007 Business Profile 2.ANALISA STATISTIK DAN MAKLUMAT KEWANGAN (sambungan) Jumlah nilai gadaian yang telah wujud dari tahun 2006 sehingga 2008 mencatatkan penurunan sebanyak 10.000 3.000 4.650 Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 .000 0 2006 1. Pembekalan Maklumat Revenue from Supply of Business and Corporate Information (RM) 155 6.000. Ini menunjukkan bahawa lebih banyak pinjaman telah diberikan oleh bank-bank dan institusi kewangan kepada perniagaan kecil dan sederhana (SME) untuk membiayai operasi perniagaan mereka berbanding pinjaman besar yang diberikan kepada konglomerat dan syarikat-syarikat antarabangsa untuk membiayai projek-projek besar dan usahasama.000 5.852.820 6.000 2. meskipun terdapat peningkatan sebanyak 11% dalam bilangan gadaian yang diwujudkan bagi tempoh yang sama. Ini turut menunjukkan bahawa bank dan institusi kewangan yang merupakan pemberi pinjaman utama untuk pembiayaan ekonomi negara.755.000.000 4.816.000.321.820 8.000.000 4.060 7.167.674.000.8%.000.8% pada tahun 2007.076.000.000.035.6%.000 6. adalah lebih berwaspada dengan pemberian pinjaman mereka dan lebih cenderung dengan pemberian pinjaman kecil supaya dapat mengurangkan risiko terutamanya dalam keadaan ekonomi semasa yang tidak menentu yang disebabkan oleh persekitaran luar negeri.

Pendapatan daripada perkhidmatan merekodkan sebanyak 80.691.000.000 100. jumlah pendapatan SSM terus meningkat ke RM1.901 45.568 578.7%.121 0 50.659.355.913 156 Lain-lain Keuntungan & Dividen 19.775 225.307 17.4%.000.3% berbanding tahun yang lepas.792 251.000.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 ANALISA STATISTIK DAN MAKLUMAT KEWANGAN JUMLAH PENDAPATAN SSM PADA TAHUN 2008 (sambungan) Jumlah Pendapatan Dalam Tahun 2008 (RM) Jumlah 314.925 35.972.420 355.000. Pendapatan dari perkhidmatan mencatatkan pertumbuhan yang kecil iaitu sebanyaxk 0.458 14.611.2%. .485. dan keuntungan serta dividen (6.639.556.000.155 409.472 681. Pendapatan dari kompaun telah mencatatkan penurunan sebanyak 6.000 350.954.885 685.2% daripada jumlah pendapatan. diikuti kompaun (13.000.000 300.300.5%).428. manakala pelaburan mencatatkan pertumbuhan yang ketara iaitu 15.000.367 249.000 250.460 313.106.3%).000 150.733 276.028 juta atau 0.000 Program-program Korporat Kompaun Fi Perkhidmatan 2006 2007 2008 Walaupun kesan kelembapan ekonomi dunia telah dirasai pada separuh tahun kedua 2008.270 42.000 200.

>> PENYATA KEWANGAN .

2. Pengauditan itu termasuk memeriksa rekod secara semak uji. Pihak pengurusan bertanggungjawab terhadap penyata kewangan ini. (HJH. hasil operasi dan aliran tunainya untuk tahun tersebut berdasarkan piawaian perakaunan yang diluluskan. Piawaian tersebut mengehendaki pengauditan dirancang dan dilaksanakan untuk mendapat kepastian yang munasabah sama ada penyata kewangan adalah bebas daripada kesilapan atau ketinggalan yang ketara. KETUA AUDIT NEGARA MALAYSIA PUTRAJAYA 26 MAC 2009 . menyemak bukti yang menyokong angka dan memastikan pendedahan yang mencukupi dalam penyata kewangan. Pada pendapat saya. Tanggungjawab saya adalah mengaudit dan memberi pendapat terhadap penyata kewangan tersebut.158 Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 SIJIL KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI PENYATA KEWANGAN SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2008 Penyata kewangan Suruhanjaya Syarikat Malaysia bagi tahun berakhir 31 Disember 2008 telah diaudit oleh wakil saya. Pengauditan telah dilaksanakan mengikut Akta Audit 1957 dan berpandukan piawaian pengauditan yang diluluskan.p. 3. ZAINUN BINTI TAIB) b. penyata kewangan ini memberi gambaran yang benar dan saksama terhadap kedudukan kewangan Suruhanjaya Syarikat Malaysia pada 31 Disember 2008. Penilaian juga dibuat terhadap prinsip perakaunan yang digunakan dan penyampaian penyata kewangan secara keseluruhan.

DATO’ MOHD ZAIN BIN MOHD DOM dan DATUK ABDUL KARIM BIN ABDUL JALIL. dengan ini menyatakan bahawa. Penyata Kewangan yang mengandungi Lembaran Imbangan. pada pendapat Anggota. Penyata Perubahan Ekuiti dan Penyata Aliran Tunai yang berikut ini beserta dengan nota-nota kepada Penyata Kewangan di dalamnya. Bagi pihak Suruhanjaya. yang merupakan Pengerusi dan salah seorang Anggota SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA. Penyata Pendapatan. adalah disediakan untuk menunjukkan pandangan yang benar dan saksama berkenaan kedudukan SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA pada 31 Disember 2008 dan hasil kendaliannya serta perubahan kedudukan kewangannya bagi tahun berakhir pada tarikh tersebut.PENYATA PENGERUSI DAN SEORANG ANGGOTA SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA Kami. 159 DATO’ MOHD ZAIN BIN MOHD DOM Pengerusi Tarikh : 26 Mar 2009 Kuala Lumpur DATUK ABDUL KARIM BIN ABDUL JALIL Anggota Suruhanjaya Tarikh : 26 Mar 2009 Kuala Lumpur Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 . Bagi pihak Suruhanjaya.

WAHAB FENNER. adalah betul dan saya membuat ikrar ini dengan sebenarnya mempercayai bahawa ia adalah benar dan atas kehendak Akta Akuan Berkanun. pegawai utama yang bertanggungjawab ke atas pengurusan kewangan dan rekod-rekod perakaunan SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA. 1960. ZAHRAH BT ABD. dengan ikhlasnya mengakui bahawa Lembaran Imbangan. 160 Sebenarnay dan sesungguhnya diakui oleh penama di atas di Kuala Lumpur pada 28 Jan 2009 Di hadapan saya. Penyata Pendapatan. PESURUHJAYA SUMPAH .Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 PERAKUAN OLEH PENGAWAI UTAMA YANG BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS PENGURUSAN KEWANGAN SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA Saya. Penyata Perubahan Ekuiti dan Penyata Aliran Tunai dalam kedudukan kewangan yang berikut ini beserta dengan nota-nota kepada Penyata Kewangan di dalamnya mengikut sebaik-baik pengetahuan dan kepercayaan saya.

300.144 535.466 Liabiliti Bukan Semasa Peruntukan Faedah Pekerja Liabiliti Semasa Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan Pemiutang lain Pemiutang projek jangka pendek 14 15 16 157.108 99. Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 .000.163.755.103.PADA 31 DISEMBER 2008 LEMBARAN IMBANGAN Nota 2008 RM 2007 RM 161 Aset Bukan Semasa Harta.992 4.624 535.266.895 268.844 56.870. deposit dan pra bayar Pembiayaan pekerja Pelaburan jangka pendek Tunai dan kesetaraan tunai 7 8 6 9 10 446.953 60.595 600.400 687.003 46.061 18.009.363 13 687.000.267.827 16.147.621 163.148.399.249 297.166.400 791.514.572 7.886.830.141 411.797.003 791.992.274 5.815 406.504.884 1.974 57.080.076 7.646 124.084.783 30.768.761.813.919.195 Jumlah Liabiliti JUMLAH EKUITI DAN LIABILITI 168. kelengkapan dan peralatan Pelaburan jangka panjang Kerja dalam kemajuan Pembiayaan pekerja 3 4 5 6 13.347.061 156.992.745 162.701.000 432.313.441.739 600.102.363 25.219 Nota-nota di muka surat 10 hingga 48 merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.485 193.241 318.374.860 JUMLAH ASET EKUITI DAN LIABILITI Ekuiti Geran modal Lebihan terkumpul Dana pembiayaan pekerja 12 11 57.103.936 103.225 56.789.510 290.405.439 168.950.870.612 1.201 Aset Semasa Penghutang perdagangan Penghutang lain.816 11.422 112.713.482 5.075.000 371.688.266.499 1.

018.797.498.618.797.446.595.568) (13.381 410.506 18 19 3 (61.943) (35.498.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 PENYATA PENDAPATAN BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2008 Nota 2008 RM 2007 RM 162 Pendapatan Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan 17 14 314.882.616.519.826 ) (34.381 49.516 52.992 ) 156.056.506 6.012 ) (14.826.992 Perbelanjaan Operasi Kos pekerja Kos pentadbiran Susutnilai Pelunasan ke atas manfaat peletakhakan dan pelaburan jangka panjang Lebihan sebelum cukai Cukai Lebihan selepas cukai 20 21 2. .550 (157.396.984 (156.660.483.606 49.164) Nota-nota di muka surat 10 hingga 48 merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.989) (55.275 313.000 59.441.275) 157.441.

374.554.942) 59.000.000 Manfaat RM 3.506 43.124.225 56.374.942) (418.644) 49.000 3. Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 .251 318.942) (418.498.381 43.990 49.768.974.644 13.990 (2.811.600.600.990 838.338 Pembiayaan Pekerja RM 56.381 (2.644) (2.554.000 Jumlah RM 313.000.644) (2.895 268.267.175 Kerajaan Peletakhakan Terkumpul 163 Nota-nota di muka surat 10 hingga 48 merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2008 PENYATA PERUBAHAN EKUITI Geran Modal Dana Geran RM Baki pada 1 Januari 2007 Keuntungan bersih tidak diambil kira dalam penyata pendapatan Pelunasan ke atas manfaat peletakhakan Lebihan selepas cukai Baki pada 31 Disember 2007 / 1 Januari 2008 Keuntungan bersih tidak diambil kira dalam penyata pendapatan Pelunasan ke atas manfaat peletakhakan Geran pembangunan Lebihan selepas cukai Baki pada 31 Disember 2008 56.554.056.837 Lebihan RM 209.761.506 (418.942) 59.000 371.466 13.844 56.392.712.554.000 432.000.739 (418.056.080.498.

403 (211.111 ) (213.152.425.628 (36.554.787 (427.027 ) 313.858) 14.346 (89.990.097 4.763.172.506 164 14.927) 1.374.034.989 (2.826.085 123. kelengkapan dan peralatan Keuntungan dan dividen daripada pelaburan Keuntungan operasi sebelum perubahan modal kerja (Pertambahan)/Pengurangan penghutang Pertambahan penghutang lain.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 PENYATA ALIRAN TUNAI BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2008 2008 RM Aktiviti Kendalian Lebihan sebelum cukai Pelarasan bagi: Pelarasan bagi: Susutnilai Pelunasan ke atas manfaat peletakhakan Pelunasan ke atas pelaburan jangka panjang Keuntungan dari pelupusan harta.458) (8.113) 643.504) (299.142 13.990 13.166.766 (13.402 (50.701.797 ) (228.336 ) 174.588) (19.169 ) (4.518.291 ) 66.208 (974.807.261 (30.018.919 ) (17.164 (418.498.396.644) 35.942) 8. . kelengkapan dan peralatan Kerja dalam kemajuan Peletakan dalam pelaburan jangka pendek Peletakan dalam pelaburan jangka panjang Terimaan keuntungan dan dividen Pembiayaan pekerja Bayaran balik pembiayaan pekerja Tunai bersih dari/(digunakan untuk) aktiviti pelaburan Tunai dari aktiviti kewangan Geran pembangunan Tunai bersih dari aktiviti kewangan (Pengurangan)/Pertambahan bersih tunai dan kesetaraan tunai Tunai dan kesetaraan tunai pada awal tahun Tunai dan kesetaraan tunai pada akhir tahun 13.284.693 (48.300 ) 17.555.149 ) 49.101) 45.168 290.592.535.271.868.623.286 (45.446.674 290.166.011) 12.310.996.000) 19.815 (1.141 Nota-nota di muka surat 10 hingga 48 merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.425 (151.038 49.396. kelengkapan dan peralatan Terimaan daripada pelupusan harta.381 2007 RM 52.374. deposit dan prabayar Pertambahan Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan Pertambahan/(Pengurangan) pemiutang lain Pertambahan/(Pengurangan) pemiutang kerja dalam kemajuan Pengurangan peruntukan faedah pekerja Tunai bersih dari aktiviti kendalian Tunai dari aktiviti pelaburan Pemerolehan harta.149 (3.389) 40.990 7.731 ) 18.310.276.479 ) (49.389 (6.283 461.793) (22.141 297.234.837.228.660.151.632) 916.

Penyediaan penyata kewangan memerlukan pengurusan untuk membuat pertimbangan. Manfaat ini dinyatakan sebagai manfaat pelunasan dalam penyata perubahan ekuiti. Anggaran dan andaian disemak atas dasar berterusan. Tiada perubahan yang signifikan terhadap aktiviti utama dalam tahun semasa. POLISI PERAKAUNAN YANG SIGNIFIKAN Polisi perakaunan yang dinyatakan di bawah telah diguna pakai secara konsisten oleh Suruhanjaya pada semua tahun terdahulu yang dibentangkan dalam penyata kewangan ini. anggaran dan andaian yang mempengaruhi pemakaian polisi perakaunan dan laporan amaun aset. Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. pendapatan dan perbelanjaan.BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2008 NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN 1. anggaran dan andaian adalah berdasarkan kepada pengetahuan dan tindakan semasa yang terbaik. Akta Syarikat Amanah 1949. Peletakhakan aset bukan tunai dilunaskan berdasarkan kepada anggaran hayat penggunaannya. (a) Asas Penyediaan Penyata kewangan Suruhanjaya telah disediakan mengikut piawaian perakaunan yang diluluskan oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (MASB) untuk entiti persendirian (Piawaian Pelaporan Entiti Persendirian). keputusan sebenar mungkin berbeza. (b) Peletakhakan Aset. Ianya dinyatakan selepas mengambilkira semua perbelanjaan terus dan susutnilai aset yang dipeletakhakan. hak dan liabiliti dinyatakan pada nilai saksama dan diiktiraf dalam lembaran imbangan berdasarkan kepada tarikh peletakhakan. kecuali yang didedahkan dalam ringkasan polisi perakaunan yang signifikan. AKTIVITI UTAMA Suruhanjaya Syarikat Malaysia (Suruhanjaya) adalah merupakan sebuah badan berkanun yang ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2001 (Akta 614). melainkan jika dinyatakan sebaliknya. Walaupun pertimbangan. Akta (Larangan) Kumpulan Wang Kootu 1971 dan mana–mana perundangan subsidiari yang dibuat di bawah Akta-Akta yang disebut di atas. Aktiviti utama Suruhanjaya adalah pengawal selia perbadanan. Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 . Hak dan Liabiliti Ini merupakan aset. 165 2. hak dan liabiliti Kerajaan Malaysia yang dipindahkan kepada dan dipeletakhakan dalam Suruhanjaya. Peletakhakan aset. syarikat dan perniagaan di bawah Akta Syarikat 1965. Semakan anggaran perakaunan diiktiraf dalam tempoh di mana anggaran disemak dan dalam mana-mana tempoh hadapan yang berkenaan. liabiliti. Penyata kewangan Suruhanjaya telah disediakan mengikut asas kos sejarah.

Sekiranya petanda berkenaan wujud. Harta. kelengkapan dan peralatan disemak semula untuk menentukan sama ada terdapatnya sebarang petunjuk kemerosotan. kelengkapan dan peralatan akan dikaji dan diselaraskan. Kadar susutnilai tahunan yang diguna pakai telah diringkaskan seperti berikut : Bangunan Kenderaan Bermotor Perabot dan Kelengkapans Perisian dan Perkakasan Komputer Peralatan Pejabat Ubahsuai 2% 20% 20% 20%-331/3% 20% 20% 166 Susutnilai ke atas harta. pada tarikh pelaporan. kelengkapan dan peralatan adalah perbezaan antara hasil pelupusan bersih dan amaun bawaan bagi harta. . satu analisa akan dilaksanakan untuk menilai sama ada amaun bawaan aset boleh diperolehi semula sepenuhnya. Semua pembaikan dan penyelenggaraan akan diiktiraf dalam penyata pendapatan dalam tempoh kewangan di mana ianya ditanggung. kepada nilai baki ke atas anggaran tempoh hayat kegunaan. Kerugian kemerosotan diiktiraf sebagai perbelanjaan dalam penyata pendapatan dengan serta merta. Kelengkapan dan Peralatan Harta. Suruhanjaya akan menilai sama ada terdapat sebarang petanda kemerosotan. Lihat Nota 2(d) polisi perakaunan mengenai kemerosotan aset. dan didedahkan dalam penyata pendapatan. kelengkapan dan peralatan dinyatakan pada kos sejarah setelah ditolak susutnilai terkumpul dan kerugian kemerosotan. Kos adalah termasuk perbelanjaan yang berkaitan terus dengan perolehan sesuatu aset berkenaan. Pada setiap tarikh pelaporan. Penurunan nilai dilakukan jika amaun bawaan melebihi amaun boleh pulih. Jumlah bawaan untuk bahagian yang diganti adalah tidak diiktiraf. Nilai baki dan tempoh jangka hayat kegunaan harta. POLISI PERAKAUNAN YANG SIGNIFIKAN (sambungan) (c) Harta. kelengkapan dan peralatan disusutnilaikan mengikut kaedah garis lurus untuk menghapus kira kos sesuatu aset. atau amaun nilaian semula. kelengkapan dan peralatan dalam pembinaan akan bermula apabila harta. kelengkapan dan peralatan berkenaan diserahkan dan sedia untuk kegunaan yang dimaksudkan. kelengkapan dan peralatan. Kos berikutan diambil kira dalam jumlah bawaan aset atau diiktiraf sebagai aset berasingan. (d) Kemerosotan Aset Nilai bawaan harta. yang mana berkenaan. jika manfaat ekonomi masa hadapan berkaitan item berkenaan berkemungkinan akan mengalir kepada Suruhanjaya dan kos berkenaan boleh diukur dengan pasti. Kemerosotan diukur dengan membandingkan nilai bawaan aset dengan jumlah boleh diperolehi semula.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2008 2. jika perlu. Keuntungan atau kerugian daripada pelupusan harta.

(e) Pelaburan Jangka Panjang Pelaburan jangka panjang dinyatakan pada kos dan dipegang sehingga matang. Geran kerajaan yang dikaitkan dengan perbelanjaan diiktiraf sebagai pendapatan dalam penyata pendapatan berdasarkan kepada pendekatan yang sistematik ke atas tempoh yang diperlukan untuk memadankan geran tersebut dengan perbelanjaan yang dimaksudkan. Peruntukan pengurangan nilai dibuat apabila wujudnya pengurangan yang kekal. (g) Pembiayaan Pekerja Pembiayaan pekerja dinyatakan pada kos ditolak peruntukan hutang lapuk dan hutang ragu. Penerbalikan diiktiraf 167 Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 . deposit panggilan dengan bank. (h) Penghutang Perdagangan Penghutang perdagangan dinyatakan pada amaun invois ditolak peruntukan hutang ragu. Peruntukan ini dibuat apabila terdapat bukti bahawa Suruhanjaya tidak dapat mengutip amaun berkenaan berdasarkan kepada terma asal penghutang. (j) Geran Kerajaan Geran Kerajaan diiktiraf pada nilai saksama apabila terdapat keyakinan munasabah bahawa geran tersebut akan diterima dan kesemua syarat yang ditetapkan akan dipatuhi oleh Suruhanjaya. kelengkapan dan peralatan setelah sijil akuan siap atau sijil akuan penerimaan diterima oleh Suruhanjaya. aset yang akan ditentukan (bersih daripada pelunasan dan susutnilai) sekiranya tiada kerugian kemerosotan diiktiraf. (i) Tunai dan Kesetaraan Tunai Untuk tujuan penyata aliran tunai. (f) Kerja Dalam Kemajuan Kerja dalam kemajuan dipermodalkan sebagai harta. POLISI PERAKAUNAN YANG SIGNIFIKAN (sambungan) (d) Kemerosotan Aset (sambungan) Peningkatan jumlah boleh diperolehi semula aset yang berikutnya dianggap sebagai penerbalikan kerugian kemerosotan sebelum ini dan diiktiraf sehingga tahap nilai bawaan dalam penyata pendapatan dengan serta merta. lain-lain jangka pendek dan pelaburan berkecairan tinggi dengan tempoh kematangan asal tiga bulan atau kurang. tunai dan kesetaraan tunai adalah terdiri daripada tunai dalam tangan.BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2008 NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN 2.

cuti tahunan dan cuti sakit berbayar. bonus dan faedah bukan kewangan diiktiraf sebagai perbelanjaan dalam tempoh di mana perkhidmatan berkaitan diberikan oleh pekerja Suruhanjaya. Suruhanjaya tidak mempunyai kewajipan pembayaran selanjutnya. POLISI PERAKAUNAN YANG SIGNIFIKAN (sambungan) (j) Geran Kerajaan (sambungan) Geran kerajaan yang dikaitkan dengan pembelian aset dimasukkan sebagai pendapatan tertunda pada nilai saksama dan diiktiraf dalam penyata pendapatan berdasarkan jangka hayat aset berkenaan melalui amaun ansuran yang bersamaan. Pengiraan amaun caruman boleh bayar kepada Kerajaan adalah berdasarkan kepada jumlah kasar hasil yang diterima dalam sesuatu tempoh dan ditolak peruntukan hutang ragu. Setelah caruman dibayar. Jenis-jenis faedah pekerja jangka panjang yang diiktiraf adalah seperti berikut : (i) (ii) Bayaran gantian cuti rehat dalam bentuk tunai. manakala dalam lembaran imbangan. 168 Kaedah pengiraan tunai boleh bayar untuk gantian cuti rehat kepada pekerja yang bersara dan pengiraan gratuiti boleh bayar kepada pekerja kontrak yang tamat tempoh perkhidmatannya adalah berdasarkan kepada maklumat sebenar sedia ada pada tarikh lembaran imbangan dan kelayakan berdasarkan kepada terma dan syarat perkhidmatan Suruhanjaya. dan Bayaran gratuiti kepada pekerja kontrak yang tamat tempoh perkhidmatan. Caruman ini diambil kira dalam penyata pendapatan dalam tempoh di mana ia berkait. Caruman ini diakrukan dalam tahun di mana pendapatan diiktiraf.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2008 2. (k) Faedah Pekerja Faedah Pekerja Jangka Pendek Gaji. (l) Caruman kepada Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan Caruman kepada Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan mewakili lima puluh peratus (50%) daripada jumlah hasil diterima sebagaimana yang ditetapkan di bawah seksyen 35(1) Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2001 (Akta 614). amaun ini diiktiraf sebagai liabiliti yang dikenali sebagai Peruntukan Faedah Pekerja. Kadar gaji semasa digunakan untuk pengiraan liabiliti ini. Pelan Caruman Wajib Suruhanjaya mencarum kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) untuk pekerja yang memilih skim KWSP dan Kumpulan Amanah Pencen (KWAP) untuk pekerja yang memilih skim pencen Kerajaan. . Faedah Pekerja Jangka Panjang Pembayaran faedah pekerja jangka panjang selepas persaraan dan/atau setelah tamat tempoh perkhidmatan kontraknya akan diiktiraf dalam penyata pendapatan tahun semasa sebagai faedah pekerja.

Peruntukan tidak diiktiraf untuk kerugian operasi masa hadapan. Cukai tertunda diperuntukkan mengikut kaedah liabiliti. di bawah kontrak insurans). setakat mana terdapatnya kemungkinan keuntungan bercukai masa hadapan yang ada boleh digunakan terhadap potongan perbezaan sementara. POLISI PERAKAUNAN YANG SIGNIFIKAN (sambungan) (m) Pemiutang Lain emiutang lain dinyatakan pada nilai nominal yang merupakan nilai saksama pertimbangan yang perlu dibayar dalam tempoh hadapan untuk barangan dan perkhidmatan yang diterima. (n) Cukai Cukai pendapatan ke atas lebihan atau defisit bagi tahun kewangan terdiri daripada cukai semasa dan cukai tertunda. Peningkatan dalam peruntukan yang disebabkan oleh peredaran masa diiktiraf sebagai perbelanjaan faedah. dan apabila anggaran berhubung jumlah tersebut boleh dibuat. (o) Peruntukan Peruntukan diiktiraf apabila Suruhanjaya mempunyai obligasi perundangan atau konstruktif semasa hasil daripada peristiwa terdahulu yang berkemungkinan akan memerlukan aliran keluar sumber untuk menjelaskan obligasi tersebut. liabiliti cukai tertunda diiktiraf bagi semua perbezaan sementara bercukai dan aset cukai tertunda diiktiraf bagi semua potongan perbezaaan sementara bercukai. kemungkinan keperluan aliran keluar untuk penyelesaian ditentukan dengan mempertimbangkan obligasi-obligasi tersebut secara keseluruhan mengikut kelas. Cukai semasa merupakan amaun cukai pendapatan yang dijangka perlu dibayar ke atas lebihan bercukai bagi tahun semasa dan dikira mengikut kadar cukai yang dikuat kuasakan pada tarikh lembaran imbangan. Pada prinsipnya.BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2008 NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN 2. ke atas perbezaan sementara yang timbul antara asas cukai aset dan liabiliti dan nilai bawaannya dalam penyata kewangan. pembayaran balik tersebut diiktiraf sebagai aset yang berasingan tetapi hanya apabila pembayaran balik tersebut benar–benar boleh dipastikan. Peruntukan diukur sebagai nilai semasa perbelanjaan yang dijangka akan diperlukan untuk menjelaskan obligasi dengan menggunakan kadar sebelum cukai yang menggambarkan taksiran pasaran semasa nilai masa wang dan risiko khusus obligasi. 169 Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 . Cukai tertunda dikira pada kadar cukai yang dikuat kuasakan pada tarikh lembaran imbangan. Jika terdapat beberapa obligasi yang serupa. (p) Income Recognition Pendapatan terdiri daripada nilai saksama pertimbangan diterima atau boleh terima bagi perkhidmatan yang diberikan mengikut aktiviti Suruhanjaya yang biasa. Peruntukan diiktiraf walaupun kemungkinan aliran keluar berhubung dengan mana-mana perkara yang termasuk dalam sesuatu kelas obligasi yang sama adalah kecil. Jika Suruhanjaya menjangka sesuatu peruntukan akan dibayar balik (contohnya.

Dividen dan Keuntungan Faedah. (iv) Faedah. kemungkinan aliran manfaat ekonomi masa hadapan kepada Suruhanjaya dan kriteria tertentu telah dapat dipenuhi bagi setiap aktiviti Suruhanjaya seperti berikut: (i) Pendapatan Perkhidmatan Pendapatan perkhidmatan terdiri daripada kutipan fi pendaftaran syarikat dan perniagaan dan bekalan maklumat korporat sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Akta Syarikat 1965 dan Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 masing-masing. dividen dan keuntungan diiktiraf mengikut kaedah perkadaran masa. atau instrumen ekuiti perusahaan lain. hak berkontrak untuk menerima wang tunai atau lain-lain aset kewangan daripada perusahaan lain. Liabiliti kewangan adalah sebarang tanggungan yang merupakan obligasi berkontrak untuk memberi wang tunai atau aset kewangan lain kepada perusahaan lain.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2008 2. (iii) Program Latihan Korporat Pendapatan daripada Program Latihan Korporat diiktiraf apabila pengesahan pendaftaran peserta diterima. Kaedah pengiktirafan yang diterima pakai bagi instrumen kewangan yang diiktiraf dalam lembaran imbangan didedahkan dalam kenyataan polisi perakaunan individu yang berkaitan dengan setiap instrumen kewangan. (q) Instrumen Kewangan Instrumen kewangan adalah sebarang kontrak yang meningkatkan aset kewangan sesebuah perusahaan dan liabiliti kewangan atau instrumen ekuiti kepada perusahaan yang lain. POLISI PERAKAUNAN YANG SIGNIFIKAN (sambungan) (p) Income Recognition (sambungan) Suruhanjaya mengiktiraf hasil apabila amaun tersebut boleh diukur dan dipercayai. Aset kewangan adalah sebarang aset yang berupa wang tunai. denda yang diperolehi daripada keputusan Mahkamah hasil daripada tindakan pendakwaan akan menjadi adalah merupakan hasil Kerajaan dan bukannya Suruhanjaya. dengan mengambil kira tunggakan prinsipal dan kadar efektif sehingga tempoh matang. apabila pendapatan berkenaan pasti akan diakrukan kepada Suruhanjaya. Pendapatan ini diiktiraf apabila sesuatu perkhidmatan telah sempurna dilaksanakan. atau menukar instrumen kewangan dengan perusahaan lain di bawah syarat yang berpotensi tidak menguntungkan. Walau bagaimanapun. hak berkontrak untuk menukar instrumen kewangan dengan perusahaan lain di bawah syarat yang berpotensi menguntungkan. Kompaun yang tidak dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan akan disusuli dengan tindakan pendakwaan selaras dengan peruntukan Akta Syarikat 1965 dan Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. (ii) Kompaun Kompaun diiktiraf apabila pembayaran diterima kerana memandangkan setiap kompaun yang dikeluarkan hanyalah merupakan satu tawaran dengan tempoh pembayaran yang ditetapkan oleh Pendaftar. 170 .

524 2.BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2008 NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN 3.170 3.150.982.714 4.912.966 6.328 378.946 13.805 6.581 2.0% (2007: 3.182 13.886.310) 24.133 580.765 14.838 ) 31.291.174 ) 54.488 1.004 16. Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 .741.036.807.6%) untuk tempoh dua (2) hingga sepuluh (10) tahun masing-masing.411.937 6.783 1.241.198 41. Kerugian kemerosotan diiktiraf serta merta sebagai perbelanjaan dalam penyata pendapatan.069.230 1.981 berbanding kos pembangunan sistem dalam tahun 2005.635.942.230) 40.669.744.184 (6.868 (8.859 (130.296. KELENGKAPAN DAN PERALATAN Peralatan dan Perabot dan Kelengkapan RM Peralatan Pejabat RM Perisian Komputer RM Kenderaan Bermotor RM Ubahsuai RM Jumlah RM 171 Kos Pada 1 Januari 2008 Tambahan Pelupusan Kemerosotan Pada 31 Disember 2008 Susutnilai terkumpul Pada 1 Januari 2008 Susutnilai tahun semasa Pelupusan Pada 31 Disember 2008 Nilai buku bersih Pada 31 Disember 2008 Pada 31 Disember 2007 Susutnilai bagi tahun berakhir 31 Disember 2007 699.103.153 2.984 5.446.304 (108.000 69.168 (14.541 2.728 Aset-aset Projek Migrasi telah dipeletakhakan kepada Suruhanjaya mengikut Perjanjian Novasi (Novation Agreement) bertarikh 23 April 2004.117 1.320 1.861.9% dan 4.716.720.540 10.438.150.342 3.742 1.953 25.971.213.164 1.603.687.118.496.874 ) (3. Kelewatan dalam penggunaan serta teknologi usang telah menyebabkan kemerosotan pada anggaran RM 3.300.368.872.761 4.437.027 ) 15. PELABURAN JANGKA PANJANG Pelaburan jangka panjang terdiri daripada peletakan dalam Keluaran Pelaburan Kerajaan dan Cagamas Berhad yang menjana kadar kupon antara 3. ditolak dengan pelunasan ke atas premium.126.218.598 13. 4.018.378 56.981 ) 68. HARTA.989 (125.474 5.747. Kemerosotan diukur dengan membandingkan nilai bawaan aset dengan amaun boleh diperolehi semula.751 3.367 817.024.026 ) 4.285 8. Peralatan ini dinyatakan pada nilai saksama pada tarikh peletakhakan dengan baki hayat penggunaan selama dua (2) tahun.140.423.489.238 1.113 115.625 869.653 (108.692.222.784 12.617 ) (3.886.744.058 2.9% dan 5.406 3.981 ) 37.186 (10.184.150.710 1.524 440.331.854 654.283 3.

516.688.403.974 5.514.000.816 Termasuk dalam kerja dalam kemajuan adalah projek teknologi maklumat dan komunikasi Suruhanjaya yang dianugerahkan dalam tahun semasa seperti berikut: 2008 RM Bangunan dalam kemajuan Pembangunan teknologi maklumat dan komunikasi dalam kemajuan Baki pada 31 Disember Pembinaan Bangunan Pejabat Suruhanjaya Pada 11 Disember 2006.701 (10. Sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian jual beli. 103.320. PELABURAN JANGKA PANJANG (sambungan) Struktur kematangan pelaburan jangka panjang pada akhir tahun kewangan adalah seperti berikut : 172 Lebih daripada satu tahun dan sehingga lima tahun Lebih daripada lima tahun 2008 RM 55.009.081 4.607.514. pembinaan bangunan ini akan siap dalam tempoh tiga puluh enam (36) bulan daripada tarikh Syarat Terdahulu dipenuhi.802 (135.500.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2008 4.688.996. kelengkapan dan peralatan Baki pada 31 Disember 57.816 45.936 2007 RM 30.208. Selain daripada pembinaan bangunan utama. KERJA DALAM KEMAJUAN 2008 RM Baki pada 1 Januari Tambahan kerja dalam kemajuan dalam tahun kewangan Permodalan kepada harta.514.791) 103.553.222) 57.827 2007 RM 57.855 60.791 57.779. Pada tarikh pelaporan.961.399.827 2007 RM 21.688. Suruhanjaya juga telah menandatangani perjanjian dengan MRCB pada 11 Jun 2008 untuk kerja-kerja hiasan dalaman termasuk audio visual dan kerja-kerja mekanikal dan elektrikal berjumlah RM 25.009. Suruhanjaya telah menandatangani perjanjian jual beli dengan KL Sentral Sdn Bhd dan Malaysian Resources Corporation Berhad (MRCB) untuk membeli bangunan pejabat yang dikenal pasti sebagai Tower C bersekali dengan kumpulan aksesori berjumlah RM 147. beberapa bayaran kemajuan telah dibuat kepada pemaju untuk pembinaan bangunan utama dan kerja-kerja hiasan dalaman dan bayaran ini telah diklasifikasikan sebagai kerja dalam kemajuan dalam tahun semasa.816 .337 46.025 135.827 103.974 30.

068 1.448.253.311.512.516 20.076.574.451) 12.900 6.651.519 2007 RM 2007 RM Pembiayaan pekerja merangkumi pembiayaan perumahan.191 138.920 (2.437 10.989.203.519 (2.422 4.984 104.072.554.202.454 6.111 1.420 1.790.327) 17.553.874.108 6.405 4. Pembiayaan perumahan mempunyai tempoh bayaran balik maksima 25 tahun dengan kadar keuntungan sebanyak 2% setahun (2007: 2% setahun).512.553.BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2008 NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN 6. Pembiayaan kenderaan bermotor dan komputer mempunyai tempoh bayaran balik maksima masing-masingnya pada lapan (8) tahun dan empat (4) tahun dengan kadar keuntungan pembiayaan sebanyak 4% setahun (2007: 4% setahun).272 12.959.217 14.538.147. Kadar keuntungan efektif untuk semua pembiayaan pekerja adalah di antara 7% hingga 9% setahun (2007: 7% hingga 9% setahun) Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 .068 173 Struktur kematangan pembiayaan pekerja pada akhir tahun kewangan adalah seperti berikut : 2008 RM Pelaburan kasar pembiayaan: Dalam tempoh satu tahun Lebih daripada satu tahun dan sehingga lima tahun Lebih daripada lima tahun 1.953 14.593 1.468.192 12.651. kenderaan bermotor dan komputer secara Islam kepada pekerja Suruhanjaya.853.405.920 2008 RM Nilai semasa pembayaran belum terima minima: Dalam tempoh satu tahun Lebih daripada satu tahun dan sehingga lima tahun Lebih daripada lima tahun 1.748 20.593 2007 RM 12. PEMBIAYAAN PEKERJA 2008 RM Pembiayaan perumahan Pembiayaan kenderaan bermotor Pembiayaan komputer Pelaburan kasar pembiayaan Keuntungan belum diperolehi daripada pembiayaan Nilai semasa pembayaran belum terima minima 18.048 17.975.161 8.448.

PENGHUTANG PERDAGANGAN Penghutang perdagangan terdiri daripada fi perkhidmatan belum terima.370 99.7% setahun) dengan tempoh matang peletakan sehingga dua belas (12) bulan.194 1.4% hingga 3.356.699.600.075.656 184.6% setahun (2007: 3.000.755.161.4% hingga 3. 8. Tempoh kredit yang diberikan kepada penghutang perdagangan adalah tiga puluh (30) hari daripada tarikh invois dikeluarkan atau sebagaimana yang dinyatakan dalam perjanjian dengan agen yang dilantik berkaitan. PELABURAN JANGKA PENDEK 2008 RM Akaun Amanah Institusi Kertas Komersial Islam Sijil Instrumen Hutang Boleh Runding Perjanjian Jual Beli Semula 53. satu syarikat awam berhad dengan saham yang ditubuhkan di Malaysia. Sijil Instrumen Hutang Boleh Runding dan Perjanjian Jual Beli Semula melalui beberapa institusi kewangan berlesen.499 9.249 2007 RM 51. Suruhanjaya juga membeli Kertas Komersial Islam.712.947.903 35.374. termasuk fi perkhidmatan e-info melalui 174 ejen yang dilantik.521 34.983 1. Keuntungan efektif boleh terima oleh Suruhanjaya untuk sekuriti ini adalah pada kadar antara 3. Dividen kasar boleh terima oleh Suruhanjaya ialah 5% setahun (2007: 5% setahun) dengan tempoh matang peletakan kurang daripada satu tahun.000 112. PENGHUTANG LAIN.992.612 2007 RM 5. . DEPOSIT DAN PRA BAYAR 2008 RM Keuntungan dan dividen belum terima Deposit dan pra bayar Pendahuluan pekerja Lain-lain terimaan 5.919 15.510 Pada tahun semasa dan tahun-tahun kewangan sebelumnya.691.280 10.960 30.929 16.495 24.735 26.970.164.720 7.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2008 7.620.205 7. Suruhanjaya telah meletakkan dananya dalam Akaun Amanah Institusi yang diselenggarakan oleh Amanah Raya Berhad. perkhidmatan e-lodgement dan fi daripada Program Latihan Korporat.

484 297.815 260. 11. wang yang dikutip daripada Program Latihan Pengarah Syarikat dan novasi Projek Migrasi.374. GERAN MODAL 2008 RM Geran permulaan Geran pembangunan Manfaat peletakhakan Pelunasan terkumpul Pelunasan tahun semasa 43.942 ) 3. Suruhanjaya telah menerima geran pembangunan di bawah Rancangan Malaysia Ke-Sembilan (RMKe-9) berjumlah RM 13.553. Manfaat peletakhakan bagi permulaan tahun kewangan adalah merupakan aset yang dipeletakhakan kepada Suruhanjaya dalam tahun 2002 hingga tahun 2004.879 290.942). kelengkapan dan peralatan. Ini termasuk harta.166.990 untuk pembiayaan sebahagian daripada kos hiasan dalaman dan pembangunan infrastruktur teknologi maklumat dan komunikasi untuk bangunan Suruhanjaya yang baru.08% hingga 4.312) (2.241 2007 RM 43. kelengkapan dan peralatan yang berkenaan yang mana ia bersamaan dengan susutnilai harta.496.554.961.644) 838.644 (2007: RM 418.BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2008 NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN 10. Aset Projek Migrasi ini diklasifikasikan sebagai manfaat peletakhakan dan dinyatakan pada nilai saksama. kelengkapan dan peralatan yang dipeletakhakan berjumlah RM 2. Dalam tahun semasa.134.331 2007 RM 29.205.141 31.000 13.000 13.207 (10.701.262 175 Kadar keuntungan efektif bagi pelaburan am Al-Mudharabah dan pelaburan khas Al-Mudharabah dengan bankbank dan institusi-institusi kewangan berlesen adalah antara 3.207 (10.370 ) (418.08% setahun (2007: 3.204.600.813.946.251 Baki pada 31 Disember 57.17% hingga 4.895 Geran modal termasuk geran permulaan yang diberikan oleh Kerajaan bagi menampung tanggungan kewangan dan perbelanjaan modal Suruhanjaya.392. Pelunasan ke atas manfaat peletakhakan dalam tahun semasa diambil kira sebagai manfaat penggunaan ke atas harta.895 46.946. Amaun ini dinyatakan sebagai manfaat pelunasan dalam penyata perubahan ekuiti.600.0% setahun). TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI 2008 RM Baki tunai dan bank Peletakan deposit dengan: Bank tempatan berlesen dan institusi kewangan 266.992.554.374. Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 . Tempoh matang bagi pelaburan am Al-Mudharabah ialah tiga puluh (30) hari hingga 1 tahun (2007: tiga puluh (30) hari hingga 1 tahun) dan pelaburan khas Al-Mudharabah ialah 1 malam hingga sembilah puluh (90) hari (2007: 1 malam hingga sembilan puluh (90) hari).990 13.

834 2007 RM 57.936 (48.825 800.5% kepada 17.000 56. kenderaan bermotor dan komputer masing . Dana pembiayaan perumahan telah diperuntukkan daripada lebihan terkumpul pada setiap tahun mulai 2002 hingga 2006.575 268.000 176 Dana pembiayaan perumahan Dana pembiayaan kenderaan bermotor Dana pembiayaan komputer RM 50.434 418.000 1.000 Suruhanjaya telah meluluskan peruntukan sebanyak RM 50.936 .5% berkuat kuasa pada bulan yang sama. Ini adalah hasil daripada keputusan Suruhanjaya untuk menaikkan caruman majikan KWSP daripada 12.000 56. PERUNTUKAN FAEDAH PEKERJA 2008 RM Baki pada 1 Januari Bayaran kepada pekerja dalam tahun semasa Bayaran gratuiti terlebih nyata Baki pada 31 Disember 848.961 ) 848.936 Berkuat kuasa pada Oktober 2004.834 2007 RM 1.801 848.masing untuk pekerja Suruhanjaya.0 juta untuk dana pembiayaan perumahan.933 458.000.000 5.062. DANA PEMBIAYAAN PEKERJA 2008 2007 RM 50.000.000.330 ) (97.0 juta dan RM 1. RM 5.000.000 5. Struktur kematangan peruntukan faedah pekerja pada akhir tahun kewangan adalah seperti berikut : 2008 RM Dalam tempoh satu tahun Lebih daripada satu tahun dan sehingga lima tahun Lebih daripada lima tahun 113. pekerja kontrak yang telah menyelesaikan tempoh kontraknya tidak lagi layak untuk pembayaran gratuiti.0 juta.000 1.202 332.000.000.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2008 12.227 (115.000.102) 800.000. 13.

274 (138.441.482 2007 RM 4.038.992 2007 RM 138.767 476.992 140.992 157.123 5.797.830.797. PEMIUTANG LAIN 2008 RM Perbelanjaan belum bayar dan terakru Perbelanjaan statutori belum bayar Akaun amanah Lain-lain pemiutang 4. 15. PEMIUTANG PROJEK JANGKA PENDEK Pemiutang projek jangka pendek adalah kos yang ditanggung untuk pembinaan bangunan pejabat Suruhanjaya yang tertunggak pada tarikh pelaporan.099 4.797.915 65.220 1.242.040.274 156.347.884 Tempoh kredit yang diterima untuk pemiutang lain adalah antara tiga puluh (30) hingga enam puluh (60) hari daripada tarikh invois diterima. Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 .242.224 203. KUMPULAN WANG DISATUKAN PERSEKUTUAN 2008 RM Baki pada 1 Januari Peruntukan hasil belum bayar kepada Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan Bayaran kepada Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan dalam tahun semasa Baki pada 31 Disemberr (156.784 ) 156.145.BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2008 NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN 14.441.784 177 Seksyen 35(1) Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2001 (Akta 614) memperuntukkan bahawa Suruhanjaya perlu membayar lima puluh peratus (50%) daripada jumlah hasil tahunan kepada Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan. 16.992) 157. Tempoh kredit yang diterima untuk pemiutang projek jangka pendek adalah antara tiga puluh (30) hingga enam puluh (60) hari daripada tarikh invois diterima.026 68.797.992 156.

400 142.680.826 19.721 1.628 10.919 313.396.079.800 174.389 579.204 140.996.374.765 1.627.006.149 435. PENDAPATAN 2008 2007 RM 178 Pendapatan daripada aktiviti operasi: Pendapatan perkhidmatan Kompaun Program Latihan Korporat Pendapatan lain: Keuntungan dan dividen Lain-lain pendapatan Keuntungan pelupusan harta.745 3.096 34.144 42.213 6.117 2.276 863.616.497 7.231 494. kelengkapan dan peralatan RM 251.324 976.410 712.666 330.099.104.287 45.921 35.802. KOS PENTADBIRAN 2008 RM Perjalanan dan penginapan Komunikasi dan utiliti Sewa Percetakan dan alatulis Penyelenggaraan peralatan Penyelenggaraan dan kawalan pejabat Fi professional Keraian dan hospitaliti Lain-lain kos pentadbiran 3.324.450.728 827.212.588 314.483.063.478 5.769 151.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2008 17.764.093 55.339. KOS PEKERJA 2008 RM Gaji Elaun tetap Sumbangan berkanun Elaun lebih masa Bonus dan lain – lain faedah Faedah perubatan Elaun Anggota Subsidi pembiayaan pekerja atas pinjaman Kerajaan 36.794.003 19.258.654.607 8.034.568 2007 RM 3.570.693.773 2.337.192 7.826.550 249.755 8.788 4.450 17.359 302.918 3.012 .595.648.307 7.527 1.984 18.877.576 8.706 10.882.288 2.310.733 8.618.716 3.692 61.671 673.943 2007 RM 33.854.264 122.505.119.105.

280. Kementerian Kewangan telah memberi pengecualian pembayaran cukai pendapatan ke atas semua pendapatan statutori Suruhanjaya untuk tempoh sepuluh (10) tahun mulai tahun 2002 hingga tahun 2011.446.310.194.400 8. POLISI PENGURUSAN RISIKO Program pengurusan risiko kewangan Suruhanjaya menumpu kepada ramalan pasaran kewangan dan cubaan untuk meminimumkan potensi kesan yang berlawanan ke atas prestasi kewangan Suruhanjaya. Pengurusan risiko kewangan dilaksanakan melalui kajian risiko. LEBIHAN SEBELUM CUKAI 2008 RM Lebihan sebelum cukai bagi tahun semasa diperolehi setelah mengambil kira: Keuntungan dan dividen Lain-lain pendapatan Keuntungan pelupusan harta. Anggota Suruhanjaya sentiasa mengkaji risiko-risiko ini dan meluluskan polisi perbendaharaan yang merangkumi pengurusan risiko berkenaan.164 (418.769 151. Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 . risiko aliran tunai dan risiko kadar faedah.712. Risiko utama yang timbul daripada aset dan liabiliti kewangan Suruhanjaya adalah risiko kecairan.018. sistem kawalan dalaman. kelengkapan dan peralatan dan kenaan: Elaun Anggota Ganjaran juruaudit Bonus Susutnilai Pelunasan ke atas manfaat peletakhakant Pelunasan ke atas pelaburan jangka panjang 140.400 51. 22.600 2007 RM 23.942 ) 8.000 75.389 579.800 48.992.575. program insuran dan pegangan kepada polisi pengurusan risiko kewangan Suruhanjaya.038 122. KOMITMEN MODAL 2008 RM Komitmen perbelanjaan modal: Diluluskan dan berkontrak Diluluskan dan belum berkontrak 75.149 435.919 2007 RM 179 21.500 25.854.396.989 (2.100 115.BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2008 NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN 20.527 14.755 8.175.644) 35. (a) Risiko Kecairan Suruhanjaya mengurangkan risiko kecairannya dengan mengekalkan sebahagian daripada pelaburannya dalam aset yang cair dalam bentuk deposit dengan institusi kewangan bagi memenuhi komitmen kewangan jangka pendek.300 8.588 17.000 400.426 19. CUKAI Pada 13 Disember 2007.554.000 90.288 13.

600.9.0 26.164.970.4 .815 53.000 1.000.147.989.958 30.647.7 3.370 17.620.000 12.076.3.4.311.17 .141 51.454 6.903 475.7 7.958 6.008.394.0 .9.919 15.099.03 .7 7.08 5.495 24.379.108 25.0 30.4 .437 4.4.072.0 .495 24.7 3.048 30.448.3.05 3.7 3.123 30.4 .3.004.3.4 .422 30.280 10.3.701.03 . baki di bank dan peletakan deposit dengan bank dan institusi kewangan berlesen yang mempunyai kepercayaan kredit.970.192 445.735 290.960 297.394.593 404.0 297.172 61.370 1.701.95 3.620.600. Instrumen Kewangan Analisa kadar faedah efektif Kadar Faedah Dalam Efektif Tempoh 1 Setahun Tahun % RM Baki pada 31 Disember 2008 Aset Kewangan Peletakan deposit: Bank tempatan dan institusi kewangan Amanah Raya Berhad Sekuriti hutang dipegang sehingga matang: Keluaran Pelaburan Kerajaan Cagamas Berhad Kertas Komersial Islam Sijil Instrumen Hutang Boleh Perjanjian Jual Beli Semula Pembiayaan pekerja Baki pada 31 Disember 2007 Aset Kewangan Peletakan deposit: Bank tempatan dan institusi kewangan Amanah Raya Berhad Sekuriti hutang dipegang sehingga matang: Keluaran Pelaburan Kerajaan Cagamas Berhad Kertas Komersial Islam Sijil Instrumen Hutang Boleh Perjanjian Jual Beli Semula Pembiayaan pekerja 3.405.3.919 15.699.000.4 .166. Suruhanjaya mengurus risiko kadar faedahnya dengan meletakkan baki berkenaan mengikut terma kematangan dan kadar faedah yang berbeza-beza.7 3.593 3.192 30.0 290.691.311.518 15.693 .4 .068 3.974 4.3.141 51.735 3. POLISI PENGURUSAN RISIKO (sambungan) (b) Risiko Aliran Tunai Suruhanjaya sentiasa mengkaji kedudukan aliran tunainya untuk pengurusan pendedahan turun naik aliran tunai masa hadapan.164.999.428 6. (c) Risiko Kadar Faedah Suruhanjaya mempunyai tunai.0 5.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2008 23.08 .475.280 10.815 53.691.855 10.073 34.3.974 26.978 30.960 Lebih 1 Hingga 5 Daripada 5 Tahun Tahun RM RM 180 Jumlah RM 399.95 3.166.996.069.072.009.4.699.70 .553.009.

POLISI PENGURUSAN RISIKO (sambungan) (d) Nilai Saksama Berhubung dengan tunai dan kesetaraan tunai. KELULUSAN PENYATA KEWANGAN Penyata kewangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2008 telah diluluskan oleh Anggota Suruhanjaya Syarikat Malaysia pada 22 Januari 2009.350 61.443.009. 25. sumbangan kepada Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan.569. ANGKA PERBANDINGAN Angka-angka perbandingan tertentu telah diklasifikasikan amaunnya agar selari dengan persembahan penyata kewangan tahun semasa. Nilai saksama aset kewangan lain dalam lembaran imbangan pada 31 Disember 2008 adalah seperti berikut: 2008 Nilai Bawaan RM Aset kewangan Pelaburan jangka panjang Pembiayaan pekerja 60. nilai bawaan adalah lebih kurang nilai saksamanya disebabkan oleh tempoh matang yang pendek yang dimiliki oleh instrumen kewangan ini.414.067 30.090 termasuk 33 orang pekerja sambilan).500 34.068.139 Nilai Saksama RM Nilai Bawaan RM 2007 Nilai Saksama RM 181 24.BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2008 NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN 23.161 termasuk 43 orang pekerja sambilan (2007: 1.448. Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 .229 30. MAKLUMAT PEKERJA Bilangan pekerja Suruhanjaya sehingga 31 Disember 2008 adalah seramai 1.974 12. pemiutang lain dan pemiutang projek jangka pendek. pelaburan jangka pendek. 26.399.400 17.454. penghutang perdagangan dan penghutang lain.500 24.

Block B Kuantan Centre Point Jalan Haji Abdul Rahman 25000 Kuantan. Kedah Tel : 04-7330 111 Faks : 04-7315 517 E-mel : rozaini@ssm.com.com. Perlis Tel : 04-9781 877 / 9767 899 / 977 3182 Faks : 04-977 4758 E-mel : rohaimi@ssm. Jalan Majlis Seksyen 14. Melaka Tel : 06-2311 717 Faks : 06-2313 502 E-mel : rashidan@ssm.my NEGERI SEMBILAN Ahmad Shatar Azizan (Pengarah Negeri) Wisma Fook Loong.com.com.com. Level 2. Selangor Tel : 03-5511 6500 / 5513 9570 / 5513 5997 / 5513 3976 Faks : 03-5510 4200 (Tingkat 3) / 03-5510 6200 (Tingkat 4) E-mel : nasir@ssm. Menara Ansar 65.my PERAK Norihan Elias (Pengarah Negeri) Tingkat 2C. Kota Sri Mutiara Jalan Sultan Yahya Petra 15150 Kota Bharu. Jalan Putra. 80000 Johor Bahru. 50622 Kuala Lumpur Tel : 03-4047 6000 Faks : 03-4047 6317 Hotline : 03-4047 6111 / 6222 E-mel : enquiry@ssm. Putra Place 100. Plaza Alam Sentral. Perak Tel : 05-2416 900 / 2547 913 / 2533 071 Faks : 05-2557 162 E-mel : norihan@ssm.com. Bangunan KWSP. 3 & 4.my TERENGGANU Zainudin Zarin (Pengarah Negeri) Tingkat 6-7.my KELANTAN Hairul Anuar Yassin (Pengarah Negeri) Tingkat 2.com. Jalan Trus.my .my PULAU PINANG Roslan Hussain (Pengarah Negeri) Tingkat 6-7. 40000 Shah Alam.com. Bangunan KWSP 3009. Jalan Dato’ Abdul Rahman 70000 Seremban.my MELAKA Rashidan Abdul Rashid (Pengarah Negeri) Aras Bawah. Menara MITC Kompleks MITC.my SELANGOR Mohd Nasir Zakaria (Pengarah Negeri) Tingkat 3 & 4. Jalan Konvensyen 75450 Ayer Keroh.my KEDAH Rozaini Mohamed (Pengarah Negeri) Tingkat 10. Pahang Tel : 09-5164 866 / 5164 600 Faks : 09-5161 869 / 5163 316 E-mel : abu@ssm. Negeri Sembilan Tel : 06-7655 877 / 7619 098 Faks : 06-7645 598 (Tingkat 1) / 06-7641 885 (Tingkat 2) E-mel : ashatar@ssm. Off Leboh Tenggiri 2 Bandar Seberang Jaya 13700 Pulau Pinang Tel : 04-3977 793 Faks : 04-3977 713 E-mel : roslan@ssm. Menara Sentosa.my PAHANG Abu Hassan Kasim (Pengarah Negeri) 202-216.com. Jalan Tunku Ibrahim 05621 Alor Setar. Johor Tel : 07-2233 589 / 2244 710 / 2244 708 Faks : 07-2241 714 / 2248 169 E-mel : arosli@ssm.com.my JOHOR Rosli Ahmad (Pengarah Negeri) Podium 4B & 5. Kelantan Tel : 09-7482 860 / 7484 599 Faks : 09-7447 622 / 7472 607 E-mel : hairul@ssm. 30450 Ipoh.com. Menara Yayasan Islam Jalan Sultan Omar 20300 Kuala Terengganu Terengganu.Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 PEJABAT-PEJABAT SSM DI SELURUH NEGARA 182 Suruhanjaya Syarikat Malaysia Tingkat 2 & 10-19.com. Tel : 09-6237 170 / 6237 127 / 6240 721 Faks : 09-6230 945 / 6230 717 E-mel : zainudinz@ssm. Greentown Mall Jalan Hospital.my PEJABAT-PEJABAT NEGERI PERLIS Rohaimi Abd Manan (Pengarah Negeri) Tingkat 8. Jalan Bukit Lagi 01000 Kangar.

Kompleks Ujana Kewangan Jalan Merdeka 87000 Wilayah Persekutuan Labuan Tel : 087-414 100 Faks : 087-414 152 E-mel : lokman@ssm. 1.my MUAR No. 07000 Langkawi. Kompleks LADA Jalan Persiaran Putra.com.my WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN Lokman Ramli (Pengarah Negeri) 6A1 & 6A2. Locked Bag 2039 88999 Kota Kinabalu.my PEJABAT-PEJABAT CAWANGAN TAWAU Mohd Yasin Abd Malik (Pengurus Cawangan) TB 4444. Sarawak Tel : 085-424 777 / 421 117 Faks : 085-422 225 E-mel : arahman@ssm. Level 6 Blok 4. Off Bulatan Jalan Bakri 84000 Muar. 98008 Miri. 26 Jalan Datuk Abang Abdul Rahim 93450 Kuching. Sabindo Square.com.com. Jalan Brooke. Sabah Tel : 088-233 551 / 233 346 Faks : 088-237 884 E-mel : rosnah@ssm.com. Jalan Perdagangan. Tingkat Mezzanine. Plaza Yu Lan 97. Jalan Dunlop 91018 Tawau. Sabah Tel : 089-750 585 / 752 585 Faks : 089-754 585 E-mel : yasin@ssm.Kota Bharu Langkawi Kangar Alor Setar George Town Ipoh Kuala Terengganu Labuan Kota Kinabalu 183 Tawau Kuantan Miri KUALA LUMPUR Shah Alam Seremban Melaka Muar Johor Bahru Kuching SARAWAK Najib Abu Samah (Pengarah Negeri) Tingkat 2 & 3. Sarawak Tel : 082-481 499 Faks : 082-334 622 E-mel : najib@ssm.my SABAH Rosnah Hj Ali (Pengarah Negeri) Tingkat 4.com. Menara MAA. Wisma STA.my MIRI Abdul Rahman Rosli (Pengurus Cawangan) Aras Bawah. 6 Lorong Api-Api. Aras Bawah & Tingkat 1 Blok F. Johor Tel : 06-954 6611 / 954 7711 Faks : 06-954 6600 PUSAT PERKHIDMATAN LANGKAWI Pusat Perkhidmatan Suruhanjaya Syarikat Malaysia 4. Kedah Tel : 04-9667 943 Faks : 04-9665 318 Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 .

184 Suruhanjaya Syarikat Malaysia Laporan Tahunan ‘08 Halaman kosong .

.

100 Jalan Putra 50622 Kuala Lumpur. 10-19 Floor.com.my .SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA COMPANIES COMMISSION OF MALAYSIA Tingkat 2. MALAYSIA Tel : +603 4047 6000 Fax : +603 4047 6317 Hotline : +603 4047 6111/ 4047 6222 www.ssm. Putra Place.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful