Lampiran A

Bahagian 1 : Penetapan Sasaran Kerja Tahunan 1.0 PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN ORGANISASI
Bil Ringkasan Aktiviti/ Projek (Senarai Aktiviti/ Projek) Mendokumenkan, menyebarluaskan dan mempamerkan visi dan misi sekolah Merancang penyediaan Perancangan Strategik Sekolah Petunjuk Prestasi Kuantiti/Kualiti/ Masa/ Kos Bilangan dokumen, paparan dan hebahan visi dan misi Sasaran Prestasi (KPI) Berdasarkan petunjuk prestasi Sekurang-kurangnya 4

Prestasi Sebenar

Ulasan

1.1

1.2

Buku Perancangan Strategik

Siap sebelum sesi persekolahan dan disemak semula pada pertengahan tahun Siap sebelum sesi persekolahan dibuka Pematuhan 100%

1.3

Merancang Pengurusan sekolah Sesi baru Menterjemah dan mengaplikasikan dasar dan perundangan KPM

Buku Panduan Pengurusan Sekolah Pelaksanaan dasar dan perundangan dalam sistem pengurusan sekolah

1.4

1.5 1.6

Memupuk budaya ilmu Memantau penilaian elemenelemen pengurusan sekolah

Kajian Tindakan Peningkatan skor dalam Standard Kualiti Pendidikan Sekolah Malaysia (SKPM)

Satu guru satu kajian Skor meningkat sekurangkurangnya _____%

1

1.7

Merancang dan memantau penambahbaikan dalam Rancangan Pemajuan Sekolah

Dokumen Perancangan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi

Siap sebelum sesi persekolahan dan disemak semula pada pertengahan tahun

2.0 PENGURUSAN KURIKULUM
Bil Ringkasan Aktiviti/ Projek (Senarai Aktiviti/ Projek) Merancang, melaksana, menyemak dan menilai Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran yang diajar. (Subjek :_____ Tgkt :______) 2.1.1 Menilai prestasi murid dari peperiksaan akhir tahun 2009 untuk dijadikan penanda aras (TOV) status pelajar tingkatan ______ Bilangan murid lulus Bilangan murid cemerlang GPS ___ org murid ___ org murid ___ org murid Petunjuk Prestasi Kuantiti/Kualiti/ Masa/ Kos Sasaran Prestasi (KPI) Berdasarkan petunjuk prestasi Prestasi Sebenar Ulasan

2.1

2.1.2

Menyemak Rancangan Pelajaran Tahunan Mata pelajaran ______ Tgkt __ dan menyusun semula topik- topik pengajaran

Rancangan Pelajaran Tahunan

Topik- topik dalam Rancangan Pelajaran Tahunan diselesaikan pada bulan Ogos sebelum Peperiksaan Percubaan.

2

1. mengajar dan menilai keberkesanan p&p mata pelajaran _______ Tingkatan _______ Rancangan harian Membuat rancangan harian sehari sebelum p&p Mengajar seperti yang dirancang Refleksi Pengajaran Refleksi selepas p&p pada hari yang sama Peningkatan kelulusan pelajar dalam setiap ujian dan peperiksaan sejajar dengan pengunjuran headcount hingga peperiksaan percubaan SPM/ PMR Kehadiran murid 100% 2.3 Merancang. majalah.1. internet dsbnya untuk bahan pengajaran & pembelajaran Kehadiran pelajar 2.7 Menyemak buku latihan murid Semakan buku latihan murid Latihan disemak dalam tempoh 14 hari daripada tarikh latihan 3 .1.6 Penggunaan bahan bantu mengajar Penggunaan minima 1 bahan bantu mengajar bagi setiap p&p.1.5 Mengadakan kelas tambahan bagi menggantikan p&p yang ditangguhkan.1. 2. Menyediakan pelbagai bahan pengajaran dari pelbagai sumber seperti surat khabar.4 Merangka strategi kecemerlangan prestasi mata pelajaran ____ Tgkt ______ Keputusan Ujian Formatif/ Sumatif 2.2.

1. Mematuhi piawaian sekolah yang disesuaikan dengan PLAN.2.10 Mengaplikasikan standard piawaian latihan kerja murid Pelaksanaan standard piawaian latihan kerja murid 2.1.J Mematuhi skema 100% 2.9 Melaksanakan Ujian Lisan Berasaskan Sekolah (ULBS) Tingkatan 5 Bilangan murid menjalani ULBS Skor murid dalam ULBS 100% murid Tgkt ____ menjalani ULBS 100% murid Tgkt ____ memperolehi skor ___ keatas.11 Memeriksa skrip dan jawapan murid berdasarkan skema yang disediakan bagi semua ujian atau peperiksaan Skrip murid yang telah diperiksa 4 .8 Membuat analisis/ headcount bagi semua ujian & peperiksaan yang dijalankan Analisis item Headcount Dapatan diserahkan dalam masa 5 hari kepada Ketua Panitia untuk perbincangan selepas kertas ujian/ peperiksaan disemak 2.1.1.

2.2.5 Produktiviti : • Pengajaran dan Pembelajaran • Perkhidmatan Pentadbiran • Pengurusan bahan sumber Buku latihan dan tugasan murid 2. menyemak dan menilai pengurusan kurikulum sekolah agar relevan dengan dasar KPM 2.2 Merancang.1 Menyemak penyusunan jadual p&p dan jadual guru ganti harian Kehadiran guru di dalam kelas Jadual guru ganti 100% kelas ada guru pada setiap waktu Jadual guru ganti telah disiapkan sebelum waktu pertama setiap hari. 100% buku rekod mengajar disemak pada setiap hujung minggu Guru mematuhi piawaian yg ditetapkan berlandaskan pendekatan adopt and adapt 2 kali setahun bagi setiap guru Peningkatan produktiviti serta penggunaan optimum bahan. Hasil kerja murid kemas dan menepati kriteria 5 .3 Dokumen • piawaian kerja latihan sekolah • Plan J Kekerapan guru diselia 2.2 Menyemak buku persediaan mengajar guru. berkala dan berkesan.bahan hasilan KMK 2.4 Menyelia dan mencerap pengajaran dan pembelajaran Memantau Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja (KMK) P&P 2.2.2.guru Memantau piawaian latihan kerja murid Semakan buku rekod mengajar 2.6 Pemeriksaan latihan dan tugasan murid Penandaan guru tepat.2.2.2.

1 Mempengerusikan mesyuarat postmortem mata pelajaran yang % kelulusan dan GPS sangat rendah Dokumen perancangan strategik 2.2.8 Mempengerusikan Mesyuarat Kurikulum sekolah Pelaksanaan mesyuarat 2.2.9 Menyemak prestasi akademik pelajar Semakan dokumen Semakan headcount Semakan analisis item Semakan keputusan peperiksaan Pelaksanaan 100% perancangan strategik dengan penilaian berkala 2.2.11Memantau pengurusan Pusat Sumber Sekolah Penggunaan PSS Penggunaan minima PSS ___kali seminggu bagi murid Kuota buku: 1 pelajar : 20 buku 6 .2.10 Pelaksanaan Jadual Anjal bagi mencapai sasaran yang disasarkan bagi 60 hari menjelang peperiksaan Sasaran tarikh menjelang peperiksaan Julai .Nov: STPM 2.2.7 Memantau pengurusan ujian bulanan dan peperiksaaan Operasi melaksanakan ujian bulanan dan peperiksaan Penyediaan item soalan mengikut JSI Ujian dan peperiksaan dapat dijalankan pada tahap sekuriti 100% 4 kali setahun 2.Sept: PMR Ogos .Nov: SPM Ogos .8.2.2.

10Memantau keberkesanan Makmal KPI Buku tunai Baki perbelanjaan adalah antara 5%.13 Mengurus perbelanjaan PCG 2.2.2.10% pada bulan Disember.2. Penglibatan 100% ahliahli Panitia 100% aktiviti yang dirancang dapat dijalankan Penggunaan BBM meningkat pemahaman murid Penglibatan ahli panitia Pelaksanaan aktiviti 2.12Memantau penggunaan modul di dalam pengajaran & pembelajaran Modul pengajaran & pembelajaran Penggunaan mengikut aras tinggi.12 Memantau pelaksanaan penilaian Berasaskan Sekolah Instrumen PBS : Pentaksiran prestasi Folio Projek Kerja amali Kerja kursus 100% hasil kerja murid ditaksir dan direkod 7 .2.11Memantau penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) Penggunaan BBM termasuk ICT 2. sederhana dan rendah 2.2.2.

2.6 Program School Net Dokumen penggunaan School Net 8 .2.3. Matematik dan Bahasa Inggeris terlibat dalam PPSMI dan Buddy Support System 100% murid yang terlibat dapat membaca.2. diambil sebelum buka sekolah sesi 2010 2. menulis dan mengira dengan lancar di akhir tahun 100% guru B Melayu dn B Inggeris diberi pendedahan dan latihan 100% warga sekolah berpeluang menggunakan School Net Dokumen penilaian program Keputusan sama ada program digugurkan.3 Merancang.3. dibuat penambahbaikan atau diteruskan. dibuat penambahbaikan atau diteruskan sebagai program berkesan 2.3.4 Program P1NCH Prestasi murid di dalam program 2.3 PPSMI Buddy Support System Bilangan guru terlibat 2. menyemak dan menilai program kurikulum di sekolah agar relevan dengan dasar KPM 2.2 2.3.3.2.1 Menilai program kurikulum 2009 dan menentukan sama ada digugurkan.3.2.5 Program MBMMBI Kursus dalaman MBMMBI 2.1 Program Nilam Bilangan pelajar terlibat Keterlibatan pelajar 100% dalam program Nilam 100% guru Sains.2.3.2.3.2 Menyelia dan menilai program kurikulum : 2.

3 Memantau programprogram kecemerlangan akademik (Tgkt 3 & 5) • Kelas tambahan • Program Hikmah • Latih tubi terancang Keterlibatan pelajar yang dikenalpasti dalam program kecemerlangan Keterlibatan pelajar 100% • • • • • • • • • menggunakan modul 3 Aras (tinggi.guru 100% Keterlibatan guru • Perjumpaan Pengetua dengan Ibu Bapa pelajar cemerlang • Perjumpaan Pengetua dengan pelajar program Intervensi Kehadiran ibu bapa ___ % Kehadiran ibu bapa ___ % 9 . rendah) Kursus teknik menjawab soalan Gerak Gempur Probim (Bahasa Malaysia & Matematik) Headcount Program Bring Along Gempur 35 Perkemahan Motivasi Kecemerlangan Perjumpaan Pengetua dengan pelajar mengikut kategori dan prestasi Prestasi akademik pelajar ETR PMR : lulus____ % GPS _____ Cemerlang: _____% ETR SPM :Lulus__% GPS ____ Cemerlang: ____% Keterlibatan guru. sederhana.2.3.

Memastikan aktiviti dapat meningkatkan tahap kesihatan .15 Bilangan murid 10 .4 Dokumen Agihan peruntukan Setiap peruntukan dibelanjakan selewatlewatnya pada bulan Oktober mengikut ketetapan 100 % murid terlibat dalam aktiviti kokurikulum.1. kecergasan fizikal .1 Merancang program tahunan kokurikulum Perancangan strategik. 3.1 3. Memastikan agihan tugas kegiatan kokurikulum kepada guru dilakukan secara adil dan mengikut kepakaran dan minat masing-masing. unit beruniform.0 MENGURUS KOKURIKULUM Bil Ringkasan Aktiviti/ Projek (Senarai Aktiviti/ Projek) Perancangan dan pelaksanaan 3. Memastikan sumber kewangan diagih secara berkesan dalam menguruskan aktiviti. Siap untuk dilaksanakan bermula awal Januari 100 % kehadiran guru.1.1. 3. Petunjuk Prestasi Kuantiti/Kualiti/ Masa/ Kos Sasaran Prestasi Berdasarkan petunjuk prestasi Prestasi Sebenar Ulasan 3.3. pengetahuan dan kemahiran murid. 3. Mesyuarat diadakan minima 3 kali setahun.3 Keanggotaan guru dalam jawatankuasa persatuan/ kelab. sukan dan permainan Setiap guru mempunyai sijil perlantikan jawatankuasa.2 Mempengerusikan mesyuarat untuk memastikan perlaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah mematuhi pekeliling. taktikal dan operasi siap sebelum sesi persekolahan baru bermula.1.

3 Membuat penambahbaikan setelah menganalisis kekuatan dan kelemahan aktiviti Memantau kemudahan dan peralatan sukan 3.18 Penglibatan wakil sekolah.2.16 Memastikan latihan dalaman kejurulatihan dan kepegawaian bagi guru-guru dilaksanakan.17 Semakan rekod kehadiran murid 3.1 Menjalankan pemantauan yang berkesan dan berterusan Mewujudkan sistem penilaian Laporan pemantauan Laporan aktiviti dihantar setiap hujung bulan.lewatnya seminggu selepas setiap aktiviti selesai. negeri dan kebangsaan 3.2 Pemantauan & Penilaian kokurikulum 3. 11 . berinformasi dan lengkap Perancangan strategik . Memastikan semua aktiviti kokurikulum melibatkan semua murid secara terancang.2. Dikemukakan kepada PPD pada awal Januari.3.2. pelan tindakan dan pelan operasi 3. negeri dan kebangsaan. daerah . Penilaian dilakukan selewat.2 Sistem dokumentasi yang kemaskini . 3. Keterlibatan guru di dalam latihan Semua guru boleh menjadi jurulatih di peringkat sekolah Pelajar-pelajar menyertai setiap pertandingan Sekolah menghantar wakil dalam pertandingan peringkat daerah. Merancang strategi penyediaan pasukan sekolah ke kejohanan atau pertandingan peringkat zon.4 Buku stok inventori Stok inventori peralatan sukan dikemaskini 2 kali setahun.2. 3.

3 Pengurusan buku daftar masuk murid.1.1. BIDANG HAL EHWAL MURID BI L 4.kerja mengemaskini rekod pendaftaran murid 4.1.3.1. 3.5 e-Kehadiran Tarikh menerima sijil penghargaan PETUNJUK PRESTASI SASARAN KERJA PENCAPAIAN SEBENAR ULASAN Tempoh pelaksanaan Sepanjang tahun Tempoh pelaksanaan Sepanjang tahun Bilangan hari Ketepatan masa mengisi buku kehadiran Masa menghantar data 30 hari Sebelum masa ke-2 Sebelum masa ke-2 12 .4 Pengurusan buku kehadiran pelajar. 4. 4.3 Mengurus Pengiktirafan dan Penghargaan 3.2 Menguruskan kemasukan dan penempatan serta pertukaran murid 4.3. 4.2 Memberi penghargaan kepada guru yang aktif membangunkan dan mengembangkan aktiviti kokurikulum.1 Memastikan anugerah penghargaan bagi penyertaan dari peringkat sekolah hingga ke peringkat antarabangsa Tarikh pemberian sijil penghargaan Pelajar memperolehi sijil sebelum cuti sekolah akhir tahun Guru diberi sijil penghargaan Hari Kokurikulum.3.1 Mengurus dan memantau Kerja.1.1 AKTIVITI/PROJEK KETERANGAN Menyelaraskan pengurusan kemasukan dan kehadiran murid 4.

secara online 4. Bilangan murid tingkatan 3 4.1 Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) Pengurusan KWAPM berdasarkan data EMIS pelajar.4 Pengurusan 3K 4.2 Mengawal H1N1 Tindakan sekolah 100% murid tingkatan 3 layak 100% murid sakit /demam diperiksa dan diambil tindakan yang sewajarnya 100% murid diperiksa 100% tempat diperiksa 4.2 Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) 4.3.4.kerja membersih dan menceriakan kawasan oleh pekerja swasta Semua kawasan sekolah dibersihkan dan diceriakan mengikut jadual dan spesifikasi yang ditentukan sekolah 13 .3.1 Memantau kebersihan dan Keceriaan sekolah Bilangan murid menerima rawatan Bilangan tempat pembiakan diperiksa Kerja.3. Baitulmal dan lainlain 4.2 Kebajikan pelajar 4.4 Menyelia dan memantau pemeriksaan tempat pembiakan nyamuk 4.2.2.3.3 Lain-lain bantuan seperti Zakat. 4.3 Memantau rawatan gigi 4.1 Memantau suntikan 4. Bilangan murid Bilangan murid yang layak 100% murid yang layak menerima KWAPM .3 Kesihatan 100% murid mendapat pengagihan SPBT 100% murid yang layak menerima bantuan.2.

7 Bimbingan dan kaunseling Mempengerusikan Lembaga Disiplin Sekolah dan Majlis Hal Ehwal Murid Menyelaras penyeliaan kantin sekolah Bilangan pelajar Kekerapan 4.4.5.kes disiplin 4.2 Memantau pelaksanaan program perkembangan sahsiah Bilangan kes yang dilaporkan dalam SSTUDM Bilangan murid terlibat 100% kes disiplin dilaporkan 100% murid yang dikenalpasti terlibat 100% pelajar mendapat khidmat kaunseling 4 kali dalam setahun 4.2 • • • • 4.8 Kekerapan Sepanjang tahun 14 .6 4.5.5 Memantau mekanisme keselamatan sekolah : Pengawal keselamatan Penggera bunyi Tembok dan pagar sekolah Kamera pemantau Bilangan kes kecurian/pencerobohan 100% tiada kecurian/ pencerobohan Merancang dan melaksana program perkembangan sahsiah dan peningkatan disiplin murid 4.1 Pengawasan kes.4.

5. Mematuhi 100% pekeliling perkhidmatan Bil 4 tahun 2002 Bertugas mengikut ketetapan waktu 5. Menyelia. melaksanakan kursus perkembangan staf Bilangan kursus dilaksanakan mengikut takwim dan keperluan semasa. Sekurang.4 Mengurus.5 15 .kurangnya memenuhi keperluan 7 hari setahun Kehadiran 100% guru & staf yang dilibatkan. melaksana dan menilai pengurusan perjawatan dan perkhidmatan PETUNJUK PRESTASI Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos Perjawatan guru dan staf sokongan seperti perlantikan.3 Merancang.1 AKTIVITI/PROJEK KETERANGAN Merancang. pengesahan.0 PENGURUSAN PERSONEL BI L 5. memantau dan menilai pekerja swasta (kebersihan dan keselamatan) Penilaian berpandukan peraturan yang telah ditetapkan Ketetapan penyeliaan. mengurus. Catatan kehadiran kursus . pemantauan dan penilaian harian 5. 5. mengurus.2 Memantau cuti kakitangan Permohonan cuti Cuti yang dipohon mengikut prosedur dan menepati pekeliling perkhidmatan. taraf berpencen dsbnya SASARAN KERJA Berdasarkan petunjuk prestasi Urusan perjawatan selesai selewatlewatnya _____hari setelah menerima arahan berkaitannya Menepati 100% arahan yang dikeluarkan oleh PPD PENCAPAIAN SEBENAR ULASAN Tempoh: Penentuan tangga gaji Pembayaran gaji KWSP Pengisytiharan harta 5. menyelia dan menilai prestasi guru dan kakitangan sokongan.

Nombor Fail mempunyai kod tersendiri. PENGURUSAN PEJABAT Bil. Pengurusan Komunikasi & Teknologi Maklumat . internet b. iklan. Aktiviti/Projek Memantau rekod kehadiran guru & staf sokongan Petunjuk Prestasi Waktu kehadiran Sasaran Kerja (KPI) Guru & Staf makmal : Selewat. Piawaian & prosedur pengurusan yang ditetapkan Jabatan Arkib Negara.4. pemakluman.6. Mempunyai Buku ”Despatch” 6. borang-borang.2 Menyelia rekod penerimaan & penghantaran surat Surat siaran.20 pagi Staf pejabat : Selewat. 6. Menggunakan sistem perkomputeran dalam tugasan/kerja pejabat dgn berkesan Melayari laman web Jabatan dan PPD Pencapaian Sebenar Ulasan 6.1. Diurus dengan sistematik.55 pagi 6. surat jemputan.Penggunaan perkhidmatan: a. pekeliling. Mempunyai minit fail Ada rekod terima surat Semua fail berwarna putih.lewatnya 7. e-mail c.00 t/hari. Surat masuk dan surat keluar setiap hari sebelum 12.lewatnya 7. laman web 16 . Surat-menyurat sampai pada tarikh yang ditetapkan.3 Mengurus Sistem Fail Ada Daftar Fail.

pembekal peralatan sekolah d. peralatan komunikasi Pelaksanaan untuk tugas-tugas rasmi sekolah. guru/staf d. Peralatan pejabat tersusun dan kemas Semua borang tersusun dengan rapi & mudah didapati bila perlu. Bekalan pejabat: a.6 Mengurus Sistem Penyampaian Perkhidmatan Urusan: a. aduan e. 6. ibubapa b. pelajar c. perabot e. urusan rasmi kerajaan Menyediakan perkhidmatan kaunter untuk: a. PPD/JPN/KPM e. murid sakit b. pertukaran & kemasukan murid c. pelawat luar 17 .5 Mengawal penggunaan inventori & bekalan pejabat.3 kali sehari 6. alat tulis b. komputer d. borang c.

1.0 PENGURUSAN PEMBANGUNAN DAN PENYENGGARAAN Ringkasan Aktiviti ( Senarai Aktiviti Projek ) 7.1.1 Struktur. Bumbung.5 Pembasmian anai-anai Bilangan pemeriksaan dalam setahun Bilangan pemeriksaan bulanan Tempoh masa dicat Pemeriksaan dan tempoh masa di cat Bilangan pemeriksaan dalam setahun Setahun sekali Pertujuk Prestasi Sasaran Kerja Prestasi Sebenar Ulasan 3 Bulan sekali 5 tahun sekali Setahun sekali dan cat 5 tahun sekali Setahun sekali 18 .1 Bangunan Pemeriksaan berkala bagi aspek bangunan untuk memastikan tahap keselamatannya. Asas.1.2 Tandas 7. Siling dan Kerangka 7.7.1. Dinding.4 Tangki Air (Luar) 7.3 Cat 7. Lantai. 7.1.

2. Perkakasan & Pam Najis 7. Generator. Saluran Air dan Perkakasan 7.7.5 Sistem Air Panas (Dewan Makan / ERT) Bilangan pemeriksaan dalam setahun Bilangan penyelenggaraan Bilangan penyelenggaraan Bilangan pemeriksaan / penyelenggaraan Bilangan pemeriksaan dalam setahun 6 bulan sekali 3 bulan sekali 2 bulan sekali 3 bulan / 6 bulan sekali 3 bulan sekali 7.Tirai dan Penggera Keselamatan 7. 7.1 .Pam Penggalak. Kebuk Wasap 7.2 Penghawa Dingin. 7. Tahun di tukar 15 tahun sekali.4 Tangki Air.3 ELEKTRIKAL Pemeriksaan berkala bagi aspek elektrikal bangunan untuk memastikan tahap keselamatannya.1 Peralatan Elektrik.3 Tangki Septik. Sistem Siaraya .Alat Pencegah Kebakaran dan Bekalan Air.3. 19 . Sistem LPG.2.2 Pendawaian dan Penangkis Kilat Bilangan penyelenggaraan 3 bulan sekali dan di ganti apabila rosak.2.2.2 MEKANIKAL Pemeriksaan berkala bagi aspek mekanikal untuk memastikan tahap keselamatannya.2. 7.3.

4. Bilangan Merumput dan mencantas Bilangan pemeriksaan dalam setahun 2 minggu sekali Setahun sekali Bilangan pemeriksaan bulanan 3 bulan sekali 2 minggu sekali & dicat setiap 2 tahun Diturap semula setiap 7 tahun atau bila berlaku kerosakan 20 .7.4.4 KEMUDAHAN ASAS Pemeriksaan berkala bagi aspek kemudahan asas untuk memastikan tahap keselamatannya.1 Padang & Halaman 7. 7.4 Pagar & Pintu Pagar Bilangan pemeriksaan mingguan 7.4.2 Gelanggang Sukan Permainan. Tempat letak Kereta/Basikal.7 Lanskap Bilangan di ceriakan / pembajaan 2 minggu / 3 bulan sekali Setiap 15 tahun sekali atau berlaku kerosakan. Pondok Jaga dan Wakaf 7.4.5 Jalan & Dataran Kejat Tempoh masa di turap 7.6 Lampu Jalan Tempoh masa di ganti 7.3 Tembok Penahan Tebing Atau cerun 7.4.4.4.

1 Mesyuarat JKPAK 7.7.5.5 PERALATAN / PERABUT Pemeriksaan berkala bagi aspek peralatan / perabut untuk memastikan tahap keselamatannya Bilangan Mesyuarat 7.5. Alatan Kemahiran Hidup / makmal Sains.5.Komputer.5 Perabut Bilangan pemeriksaan 4 bulan sekali 3 bulan sekali Bilangan pemeriksaan dalam setahun Mengikut keperluan Setahun sekali Mengikut keperluan 4 bulan sekali 21 . Telefon & Faks 7.3 Perlupusan Bilangan penyelenggaraan 7.4 Alat Pandang Dengar .5.5.2 Pemeriksaan Stok / Inventori 7.

1 Aktiviti Merancang Anggaran Belanja Mengurus (ABM) Menguruskan pengurusan kewangan sekolah 8.2 Menubuhkan AJK Kewangan 8. Pelaksanaan Sistem Pengurusan Berkomputer 22 .2 Memantau Pemeriksaan & Verifikasi Stok dan Aset Bilangan pelaksanaan • Seperti pekeliling semasa.2.3 Laporan kewangan 8. Petunjuk Prestasi Peratus perbelanjaan Sasaran Kerja (KPI) Melaksanakan perbelanjaan 10% setiap bulan Pencapaian sebenar Ulasan 8.3.4 Mesyuarat kewangan 8.2.4 Memantau Sistem Pengurusan Berkomputer.3 Pengurusan Stok dan Aset: 8. Minimum 2 kali setahun.1 Surat kuasa mengutip Wang 8.3.2 Tarikh Tarikh Bilangan mesyuarat Bilangan mesyuarat 8.1 Mempengerusikan Mesyuarat JK Stok dan Aset. • Minimum 2 kali setahun e-SPKB / e-Perolehan / e-PCG dilaksanakan seperti arahan 8.0 8.2. Tarikh Hari pertama persekolahan Hari pertama persekolahan Sebelum 5 hb setiap bulan 4 kali setahun.8.0 PENGURUSAN KEWANGAN 8.2.

Menghadiri 80% daripada mesyuarat yang diadakan.2 Dapat menghadiri atau mewakilkan 90% dari jemputan yang diterima.3 9.0 PERHUBUNGAN LUAR Bil 9.8 Menyemak Penyata Akaun Tahunan Sekolah Tarikh 9. Mengikut arahan dan surat jemputan dari masa ke semasa sepanjang tahun.1 Ringkasan Aktiviti/Projek (Senarailan aktiviti/Projek) Mengetuai dan melaksana semua majlis rasmi seperti sukan sekolah. Tarikh pelaksanaan SASARAN KERJA Dilaksanakan mengikut petunjuk prestasi PENCAPAIAN SEBENAR ULASAN 9. 9.7 Tarikh jawapan Dalam tempoh 30 hari dari tarikh terima surat PATSKOM diserahkan sebelum 28 Februari 2010 8.8.4 Mesyuarat AJK PIBG Dilaksanakan sekurangkurangnya 4 kali setahun dan 2/3 daripada AJK PIBG hadir dalam mesyuarat yang diadakan. ASRAMA Menjawab teguran Audit Tarikh semakan sebelum 1hb setiap bulan 8.hari kokurikulum dan lain-lain. KERAJAAN. Sebelum 31 March setiap tahun. 23 .5 Menyemak dan memastikan imbangan Buku-Buku Tunai SUWA.hari terbuka. Menghadiri majlis rasmi(luar) anjuran PPD/JPN/KPM/ Agensi Luar Mesyuarat Agung PIBG Petunjuk Prestasi (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) Dilaksanakan mengikut keperluan berpandu kepada ketetapan takwim dan surat arahan.

5 Perjumpaan dengan Pegawai perhubungan sekolah Mempengerusikan Mesyuarat Program Briged Komuniti Kekerapan perjumpaaan sebulan sekali.TUGAS KHAS Bil Ringkasan Aktiviti/Projek (Senarailan aktiviti/Projek) Petunjuk Prestasi (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) SASARAN KERJA PENCAPAIAN SEBENAR ULASAN DILENGKAPKAN SENDIRI OLEH PEGAWAI YANG DINILAI 24 . Aktiviti perhubungan dengan sekurang-kurangnya sebuah sekolah luar negara setahun. 9.kurangnya sekali setahun 10. 2 kali setahun 9.9.7 Program pengantarabangsaan Sekurang.6 Kekerapan mesyuarat dengan penglibatan semua pihak yang berkenaan.0 TUGAS.