Lampiran A

Bahagian 1 : Penetapan Sasaran Kerja Tahunan 1.0 PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN ORGANISASI
Bil Ringkasan Aktiviti/ Projek (Senarai Aktiviti/ Projek) Mendokumenkan, menyebarluaskan dan mempamerkan visi dan misi sekolah Merancang penyediaan Perancangan Strategik Sekolah Petunjuk Prestasi Kuantiti/Kualiti/ Masa/ Kos Bilangan dokumen, paparan dan hebahan visi dan misi Sasaran Prestasi (KPI) Berdasarkan petunjuk prestasi Sekurang-kurangnya 4

Prestasi Sebenar

Ulasan

1.1

1.2

Buku Perancangan Strategik

Siap sebelum sesi persekolahan dan disemak semula pada pertengahan tahun Siap sebelum sesi persekolahan dibuka Pematuhan 100%

1.3

Merancang Pengurusan sekolah Sesi baru Menterjemah dan mengaplikasikan dasar dan perundangan KPM

Buku Panduan Pengurusan Sekolah Pelaksanaan dasar dan perundangan dalam sistem pengurusan sekolah

1.4

1.5 1.6

Memupuk budaya ilmu Memantau penilaian elemenelemen pengurusan sekolah

Kajian Tindakan Peningkatan skor dalam Standard Kualiti Pendidikan Sekolah Malaysia (SKPM)

Satu guru satu kajian Skor meningkat sekurangkurangnya _____%

1

1.7

Merancang dan memantau penambahbaikan dalam Rancangan Pemajuan Sekolah

Dokumen Perancangan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi

Siap sebelum sesi persekolahan dan disemak semula pada pertengahan tahun

2.0 PENGURUSAN KURIKULUM
Bil Ringkasan Aktiviti/ Projek (Senarai Aktiviti/ Projek) Merancang, melaksana, menyemak dan menilai Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran yang diajar. (Subjek :_____ Tgkt :______) 2.1.1 Menilai prestasi murid dari peperiksaan akhir tahun 2009 untuk dijadikan penanda aras (TOV) status pelajar tingkatan ______ Bilangan murid lulus Bilangan murid cemerlang GPS ___ org murid ___ org murid ___ org murid Petunjuk Prestasi Kuantiti/Kualiti/ Masa/ Kos Sasaran Prestasi (KPI) Berdasarkan petunjuk prestasi Prestasi Sebenar Ulasan

2.1

2.1.2

Menyemak Rancangan Pelajaran Tahunan Mata pelajaran ______ Tgkt __ dan menyusun semula topik- topik pengajaran

Rancangan Pelajaran Tahunan

Topik- topik dalam Rancangan Pelajaran Tahunan diselesaikan pada bulan Ogos sebelum Peperiksaan Percubaan.

2

4 Merangka strategi kecemerlangan prestasi mata pelajaran ____ Tgkt ______ Keputusan Ujian Formatif/ Sumatif 2.1.5 Mengadakan kelas tambahan bagi menggantikan p&p yang ditangguhkan. 2. majalah.6 Penggunaan bahan bantu mengajar Penggunaan minima 1 bahan bantu mengajar bagi setiap p&p. internet dsbnya untuk bahan pengajaran & pembelajaran Kehadiran pelajar 2. mengajar dan menilai keberkesanan p&p mata pelajaran _______ Tingkatan _______ Rancangan harian Membuat rancangan harian sehari sebelum p&p Mengajar seperti yang dirancang Refleksi Pengajaran Refleksi selepas p&p pada hari yang sama Peningkatan kelulusan pelajar dalam setiap ujian dan peperiksaan sejajar dengan pengunjuran headcount hingga peperiksaan percubaan SPM/ PMR Kehadiran murid 100% 2. Menyediakan pelbagai bahan pengajaran dari pelbagai sumber seperti surat khabar.1.7 Menyemak buku latihan murid Semakan buku latihan murid Latihan disemak dalam tempoh 14 hari daripada tarikh latihan 3 .1.1.1.2.3 Merancang.

8 Membuat analisis/ headcount bagi semua ujian & peperiksaan yang dijalankan Analisis item Headcount Dapatan diserahkan dalam masa 5 hari kepada Ketua Panitia untuk perbincangan selepas kertas ujian/ peperiksaan disemak 2. Mematuhi piawaian sekolah yang disesuaikan dengan PLAN.1.1.10 Mengaplikasikan standard piawaian latihan kerja murid Pelaksanaan standard piawaian latihan kerja murid 2.9 Melaksanakan Ujian Lisan Berasaskan Sekolah (ULBS) Tingkatan 5 Bilangan murid menjalani ULBS Skor murid dalam ULBS 100% murid Tgkt ____ menjalani ULBS 100% murid Tgkt ____ memperolehi skor ___ keatas.1.2.11 Memeriksa skrip dan jawapan murid berdasarkan skema yang disediakan bagi semua ujian atau peperiksaan Skrip murid yang telah diperiksa 4 .1.J Mematuhi skema 100% 2.

2.2.2.2. Hasil kerja murid kemas dan menepati kriteria 5 . menyemak dan menilai pengurusan kurikulum sekolah agar relevan dengan dasar KPM 2.guru Memantau piawaian latihan kerja murid Semakan buku rekod mengajar 2.4 Menyelia dan mencerap pengajaran dan pembelajaran Memantau Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja (KMK) P&P 2.6 Pemeriksaan latihan dan tugasan murid Penandaan guru tepat.2.2 Merancang.3 Dokumen • piawaian kerja latihan sekolah • Plan J Kekerapan guru diselia 2.2.1 Menyemak penyusunan jadual p&p dan jadual guru ganti harian Kehadiran guru di dalam kelas Jadual guru ganti 100% kelas ada guru pada setiap waktu Jadual guru ganti telah disiapkan sebelum waktu pertama setiap hari.2. 100% buku rekod mengajar disemak pada setiap hujung minggu Guru mematuhi piawaian yg ditetapkan berlandaskan pendekatan adopt and adapt 2 kali setahun bagi setiap guru Peningkatan produktiviti serta penggunaan optimum bahan.2 Menyemak buku persediaan mengajar guru. berkala dan berkesan.bahan hasilan KMK 2.5 Produktiviti : • Pengajaran dan Pembelajaran • Perkhidmatan Pentadbiran • Pengurusan bahan sumber Buku latihan dan tugasan murid 2.

1 Mempengerusikan mesyuarat postmortem mata pelajaran yang % kelulusan dan GPS sangat rendah Dokumen perancangan strategik 2.2.11Memantau pengurusan Pusat Sumber Sekolah Penggunaan PSS Penggunaan minima PSS ___kali seminggu bagi murid Kuota buku: 1 pelajar : 20 buku 6 .8.9 Menyemak prestasi akademik pelajar Semakan dokumen Semakan headcount Semakan analisis item Semakan keputusan peperiksaan Pelaksanaan 100% perancangan strategik dengan penilaian berkala 2.2.10 Pelaksanaan Jadual Anjal bagi mencapai sasaran yang disasarkan bagi 60 hari menjelang peperiksaan Sasaran tarikh menjelang peperiksaan Julai .Nov: STPM 2.2.Nov: SPM Ogos .2.2.Sept: PMR Ogos .2.2.7 Memantau pengurusan ujian bulanan dan peperiksaaan Operasi melaksanakan ujian bulanan dan peperiksaan Penyediaan item soalan mengikut JSI Ujian dan peperiksaan dapat dijalankan pada tahap sekuriti 100% 4 kali setahun 2.8 Mempengerusikan Mesyuarat Kurikulum sekolah Pelaksanaan mesyuarat 2.

2.12Memantau penggunaan modul di dalam pengajaran & pembelajaran Modul pengajaran & pembelajaran Penggunaan mengikut aras tinggi.10Memantau keberkesanan Makmal KPI Buku tunai Baki perbelanjaan adalah antara 5%.11Memantau penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) Penggunaan BBM termasuk ICT 2. sederhana dan rendah 2.2.2.10% pada bulan Disember.2.13 Mengurus perbelanjaan PCG 2.2. Penglibatan 100% ahliahli Panitia 100% aktiviti yang dirancang dapat dijalankan Penggunaan BBM meningkat pemahaman murid Penglibatan ahli panitia Pelaksanaan aktiviti 2.12 Memantau pelaksanaan penilaian Berasaskan Sekolah Instrumen PBS : Pentaksiran prestasi Folio Projek Kerja amali Kerja kursus 100% hasil kerja murid ditaksir dan direkod 7 .2.

diambil sebelum buka sekolah sesi 2010 2.3.2. dibuat penambahbaikan atau diteruskan. Matematik dan Bahasa Inggeris terlibat dalam PPSMI dan Buddy Support System 100% murid yang terlibat dapat membaca.3.3.2 Menyelia dan menilai program kurikulum : 2.3.5 Program MBMMBI Kursus dalaman MBMMBI 2.2 2.3.4 Program P1NCH Prestasi murid di dalam program 2.3.3.2.2.3 Merancang.2. dibuat penambahbaikan atau diteruskan sebagai program berkesan 2.3.6 Program School Net Dokumen penggunaan School Net 8 .1 Menilai program kurikulum 2009 dan menentukan sama ada digugurkan.2. menyemak dan menilai program kurikulum di sekolah agar relevan dengan dasar KPM 2. menulis dan mengira dengan lancar di akhir tahun 100% guru B Melayu dn B Inggeris diberi pendedahan dan latihan 100% warga sekolah berpeluang menggunakan School Net Dokumen penilaian program Keputusan sama ada program digugurkan.1 Program Nilam Bilangan pelajar terlibat Keterlibatan pelajar 100% dalam program Nilam 100% guru Sains.2.2.3 PPSMI Buddy Support System Bilangan guru terlibat 2.

guru 100% Keterlibatan guru • Perjumpaan Pengetua dengan Ibu Bapa pelajar cemerlang • Perjumpaan Pengetua dengan pelajar program Intervensi Kehadiran ibu bapa ___ % Kehadiran ibu bapa ___ % 9 . rendah) Kursus teknik menjawab soalan Gerak Gempur Probim (Bahasa Malaysia & Matematik) Headcount Program Bring Along Gempur 35 Perkemahan Motivasi Kecemerlangan Perjumpaan Pengetua dengan pelajar mengikut kategori dan prestasi Prestasi akademik pelajar ETR PMR : lulus____ % GPS _____ Cemerlang: _____% ETR SPM :Lulus__% GPS ____ Cemerlang: ____% Keterlibatan guru. sederhana.3.2.3 Memantau programprogram kecemerlangan akademik (Tgkt 3 & 5) • Kelas tambahan • Program Hikmah • Latih tubi terancang Keterlibatan pelajar yang dikenalpasti dalam program kecemerlangan Keterlibatan pelajar 100% • • • • • • • • • menggunakan modul 3 Aras (tinggi.

0 MENGURUS KOKURIKULUM Bil Ringkasan Aktiviti/ Projek (Senarai Aktiviti/ Projek) Perancangan dan pelaksanaan 3.1. taktikal dan operasi siap sebelum sesi persekolahan baru bermula. 3.1. pengetahuan dan kemahiran murid. Memastikan agihan tugas kegiatan kokurikulum kepada guru dilakukan secara adil dan mengikut kepakaran dan minat masing-masing. unit beruniform.1.1 3. 3. Siap untuk dilaksanakan bermula awal Januari 100 % kehadiran guru.1. 3.1 Merancang program tahunan kokurikulum Perancangan strategik. Memastikan sumber kewangan diagih secara berkesan dalam menguruskan aktiviti. Mesyuarat diadakan minima 3 kali setahun. Memastikan aktiviti dapat meningkatkan tahap kesihatan . kecergasan fizikal .3.4 Dokumen Agihan peruntukan Setiap peruntukan dibelanjakan selewatlewatnya pada bulan Oktober mengikut ketetapan 100 % murid terlibat dalam aktiviti kokurikulum.3 Keanggotaan guru dalam jawatankuasa persatuan/ kelab.15 Bilangan murid 10 . Petunjuk Prestasi Kuantiti/Kualiti/ Masa/ Kos Sasaran Prestasi Berdasarkan petunjuk prestasi Prestasi Sebenar Ulasan 3.2 Mempengerusikan mesyuarat untuk memastikan perlaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah mematuhi pekeliling. sukan dan permainan Setiap guru mempunyai sijil perlantikan jawatankuasa.

3.4 Buku stok inventori Stok inventori peralatan sukan dikemaskini 2 kali setahun. negeri dan kebangsaan. negeri dan kebangsaan 3.3 Membuat penambahbaikan setelah menganalisis kekuatan dan kelemahan aktiviti Memantau kemudahan dan peralatan sukan 3.lewatnya seminggu selepas setiap aktiviti selesai. Memastikan semua aktiviti kokurikulum melibatkan semua murid secara terancang.2 Sistem dokumentasi yang kemaskini . daerah . 3. pelan tindakan dan pelan operasi 3. 11 .2 Pemantauan & Penilaian kokurikulum 3.2.17 Semakan rekod kehadiran murid 3.2.18 Penglibatan wakil sekolah.2.2.16 Memastikan latihan dalaman kejurulatihan dan kepegawaian bagi guru-guru dilaksanakan. Merancang strategi penyediaan pasukan sekolah ke kejohanan atau pertandingan peringkat zon. Dikemukakan kepada PPD pada awal Januari.1 Menjalankan pemantauan yang berkesan dan berterusan Mewujudkan sistem penilaian Laporan pemantauan Laporan aktiviti dihantar setiap hujung bulan. Penilaian dilakukan selewat. 3. berinformasi dan lengkap Perancangan strategik . Keterlibatan guru di dalam latihan Semua guru boleh menjadi jurulatih di peringkat sekolah Pelajar-pelajar menyertai setiap pertandingan Sekolah menghantar wakil dalam pertandingan peringkat daerah.

1 Mengurus dan memantau Kerja. 4.1.2 Memberi penghargaan kepada guru yang aktif membangunkan dan mengembangkan aktiviti kokurikulum.2 Menguruskan kemasukan dan penempatan serta pertukaran murid 4.4 Pengurusan buku kehadiran pelajar.3 Mengurus Pengiktirafan dan Penghargaan 3.3.kerja mengemaskini rekod pendaftaran murid 4.3. BIDANG HAL EHWAL MURID BI L 4.1. 4.1. 4. 3.1.1.5 e-Kehadiran Tarikh menerima sijil penghargaan PETUNJUK PRESTASI SASARAN KERJA PENCAPAIAN SEBENAR ULASAN Tempoh pelaksanaan Sepanjang tahun Tempoh pelaksanaan Sepanjang tahun Bilangan hari Ketepatan masa mengisi buku kehadiran Masa menghantar data 30 hari Sebelum masa ke-2 Sebelum masa ke-2 12 .3.1 AKTIVITI/PROJEK KETERANGAN Menyelaraskan pengurusan kemasukan dan kehadiran murid 4.1 Memastikan anugerah penghargaan bagi penyertaan dari peringkat sekolah hingga ke peringkat antarabangsa Tarikh pemberian sijil penghargaan Pelajar memperolehi sijil sebelum cuti sekolah akhir tahun Guru diberi sijil penghargaan Hari Kokurikulum.3 Pengurusan buku daftar masuk murid.

3 Memantau rawatan gigi 4.3 Kesihatan 100% murid mendapat pengagihan SPBT 100% murid yang layak menerima bantuan.3. Baitulmal dan lainlain 4.3 Lain-lain bantuan seperti Zakat.1 Memantau suntikan 4.4 Pengurusan 3K 4.secara online 4.4 Menyelia dan memantau pemeriksaan tempat pembiakan nyamuk 4.2 Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) 4.2.3.1 Memantau kebersihan dan Keceriaan sekolah Bilangan murid menerima rawatan Bilangan tempat pembiakan diperiksa Kerja.3.kerja membersih dan menceriakan kawasan oleh pekerja swasta Semua kawasan sekolah dibersihkan dan diceriakan mengikut jadual dan spesifikasi yang ditentukan sekolah 13 .2 Kebajikan pelajar 4.2.2.3.1 Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) Pengurusan KWAPM berdasarkan data EMIS pelajar.2 Mengawal H1N1 Tindakan sekolah 100% murid tingkatan 3 layak 100% murid sakit /demam diperiksa dan diambil tindakan yang sewajarnya 100% murid diperiksa 100% tempat diperiksa 4. Bilangan murid Bilangan murid yang layak 100% murid yang layak menerima KWAPM .4. 4. Bilangan murid tingkatan 3 4.

5 Memantau mekanisme keselamatan sekolah : Pengawal keselamatan Penggera bunyi Tembok dan pagar sekolah Kamera pemantau Bilangan kes kecurian/pencerobohan 100% tiada kecurian/ pencerobohan Merancang dan melaksana program perkembangan sahsiah dan peningkatan disiplin murid 4.6 4.2 Memantau pelaksanaan program perkembangan sahsiah Bilangan kes yang dilaporkan dalam SSTUDM Bilangan murid terlibat 100% kes disiplin dilaporkan 100% murid yang dikenalpasti terlibat 100% pelajar mendapat khidmat kaunseling 4 kali dalam setahun 4.5.4.4.5.1 Pengawasan kes.7 Bimbingan dan kaunseling Mempengerusikan Lembaga Disiplin Sekolah dan Majlis Hal Ehwal Murid Menyelaras penyeliaan kantin sekolah Bilangan pelajar Kekerapan 4.kes disiplin 4.8 Kekerapan Sepanjang tahun 14 .2 • • • • 4.

3 Merancang. mengurus. melaksanakan kursus perkembangan staf Bilangan kursus dilaksanakan mengikut takwim dan keperluan semasa. mengurus. Catatan kehadiran kursus . Sekurang. pengesahan. menyelia dan menilai prestasi guru dan kakitangan sokongan.1 AKTIVITI/PROJEK KETERANGAN Merancang.kurangnya memenuhi keperluan 7 hari setahun Kehadiran 100% guru & staf yang dilibatkan.0 PENGURUSAN PERSONEL BI L 5.2 Memantau cuti kakitangan Permohonan cuti Cuti yang dipohon mengikut prosedur dan menepati pekeliling perkhidmatan. Mematuhi 100% pekeliling perkhidmatan Bil 4 tahun 2002 Bertugas mengikut ketetapan waktu 5. pemantauan dan penilaian harian 5.4 Mengurus. taraf berpencen dsbnya SASARAN KERJA Berdasarkan petunjuk prestasi Urusan perjawatan selesai selewatlewatnya _____hari setelah menerima arahan berkaitannya Menepati 100% arahan yang dikeluarkan oleh PPD PENCAPAIAN SEBENAR ULASAN Tempoh: Penentuan tangga gaji Pembayaran gaji KWSP Pengisytiharan harta 5.5 15 .5. Menyelia. melaksana dan menilai pengurusan perjawatan dan perkhidmatan PETUNJUK PRESTASI Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos Perjawatan guru dan staf sokongan seperti perlantikan. 5. memantau dan menilai pekerja swasta (kebersihan dan keselamatan) Penilaian berpandukan peraturan yang telah ditetapkan Ketetapan penyeliaan.

borang-borang. surat jemputan.6. laman web 16 .3 Mengurus Sistem Fail Ada Daftar Fail. Aktiviti/Projek Memantau rekod kehadiran guru & staf sokongan Petunjuk Prestasi Waktu kehadiran Sasaran Kerja (KPI) Guru & Staf makmal : Selewat.00 t/hari. Piawaian & prosedur pengurusan yang ditetapkan Jabatan Arkib Negara.lewatnya 7. Nombor Fail mempunyai kod tersendiri.4. e-mail c. Mempunyai Buku ”Despatch” 6. PENGURUSAN PEJABAT Bil. 6.2 Menyelia rekod penerimaan & penghantaran surat Surat siaran.Penggunaan perkhidmatan: a. pekeliling. internet b.55 pagi 6. Surat-menyurat sampai pada tarikh yang ditetapkan. Pengurusan Komunikasi & Teknologi Maklumat . Diurus dengan sistematik. iklan. Surat masuk dan surat keluar setiap hari sebelum 12.20 pagi Staf pejabat : Selewat. Mempunyai minit fail Ada rekod terima surat Semua fail berwarna putih.lewatnya 7.1. pemakluman. Menggunakan sistem perkomputeran dalam tugasan/kerja pejabat dgn berkesan Melayari laman web Jabatan dan PPD Pencapaian Sebenar Ulasan 6.

PPD/JPN/KPM e.3 kali sehari 6. pembekal peralatan sekolah d. 6.6 Mengurus Sistem Penyampaian Perkhidmatan Urusan: a.5 Mengawal penggunaan inventori & bekalan pejabat. guru/staf d. pertukaran & kemasukan murid c. alat tulis b. Peralatan pejabat tersusun dan kemas Semua borang tersusun dengan rapi & mudah didapati bila perlu. ibubapa b. peralatan komunikasi Pelaksanaan untuk tugas-tugas rasmi sekolah. murid sakit b. Bekalan pejabat: a. komputer d. pelawat luar 17 . aduan e. pelajar c. perabot e. borang c. urusan rasmi kerajaan Menyediakan perkhidmatan kaunter untuk: a.

Siling dan Kerangka 7.5 Pembasmian anai-anai Bilangan pemeriksaan dalam setahun Bilangan pemeriksaan bulanan Tempoh masa dicat Pemeriksaan dan tempoh masa di cat Bilangan pemeriksaan dalam setahun Setahun sekali Pertujuk Prestasi Sasaran Kerja Prestasi Sebenar Ulasan 3 Bulan sekali 5 tahun sekali Setahun sekali dan cat 5 tahun sekali Setahun sekali 18 .1 Struktur. Asas.1.7.0 PENGURUSAN PEMBANGUNAN DAN PENYENGGARAAN Ringkasan Aktiviti ( Senarai Aktiviti Projek ) 7.4 Tangki Air (Luar) 7.1 Bangunan Pemeriksaan berkala bagi aspek bangunan untuk memastikan tahap keselamatannya. Lantai. Dinding.2 Tandas 7. Bumbung.1.1. 7.1.1.3 Cat 7.

Saluran Air dan Perkakasan 7.3 Tangki Septik.3 ELEKTRIKAL Pemeriksaan berkala bagi aspek elektrikal bangunan untuk memastikan tahap keselamatannya.2.2. 7.2 Penghawa Dingin.2.Tirai dan Penggera Keselamatan 7.2.1 .5 Sistem Air Panas (Dewan Makan / ERT) Bilangan pemeriksaan dalam setahun Bilangan penyelenggaraan Bilangan penyelenggaraan Bilangan pemeriksaan / penyelenggaraan Bilangan pemeriksaan dalam setahun 6 bulan sekali 3 bulan sekali 2 bulan sekali 3 bulan / 6 bulan sekali 3 bulan sekali 7. Perkakasan & Pam Najis 7.7. Sistem Siaraya .2. Tahun di tukar 15 tahun sekali.Alat Pencegah Kebakaran dan Bekalan Air. Generator.1 Peralatan Elektrik. Kebuk Wasap 7. 7.3.4 Tangki Air.2 MEKANIKAL Pemeriksaan berkala bagi aspek mekanikal untuk memastikan tahap keselamatannya.Pam Penggalak.2 Pendawaian dan Penangkis Kilat Bilangan penyelenggaraan 3 bulan sekali dan di ganti apabila rosak. 19 . 7.3. Sistem LPG.

4.4.3 Tembok Penahan Tebing Atau cerun 7.2 Gelanggang Sukan Permainan.6 Lampu Jalan Tempoh masa di ganti 7. Bilangan Merumput dan mencantas Bilangan pemeriksaan dalam setahun 2 minggu sekali Setahun sekali Bilangan pemeriksaan bulanan 3 bulan sekali 2 minggu sekali & dicat setiap 2 tahun Diturap semula setiap 7 tahun atau bila berlaku kerosakan 20 . Pondok Jaga dan Wakaf 7.1 Padang & Halaman 7.4.7 Lanskap Bilangan di ceriakan / pembajaan 2 minggu / 3 bulan sekali Setiap 15 tahun sekali atau berlaku kerosakan.4 KEMUDAHAN ASAS Pemeriksaan berkala bagi aspek kemudahan asas untuk memastikan tahap keselamatannya.7. 7.4.4.5 Jalan & Dataran Kejat Tempoh masa di turap 7.4. Tempat letak Kereta/Basikal.4.4 Pagar & Pintu Pagar Bilangan pemeriksaan mingguan 7.

3 Perlupusan Bilangan penyelenggaraan 7.5 PERALATAN / PERABUT Pemeriksaan berkala bagi aspek peralatan / perabut untuk memastikan tahap keselamatannya Bilangan Mesyuarat 7.5.2 Pemeriksaan Stok / Inventori 7.5. Telefon & Faks 7.5.7.5.1 Mesyuarat JKPAK 7.5.5 Perabut Bilangan pemeriksaan 4 bulan sekali 3 bulan sekali Bilangan pemeriksaan dalam setahun Mengikut keperluan Setahun sekali Mengikut keperluan 4 bulan sekali 21 .4 Alat Pandang Dengar . Alatan Kemahiran Hidup / makmal Sains.Komputer.

2.2 Tarikh Tarikh Bilangan mesyuarat Bilangan mesyuarat 8.3 Pengurusan Stok dan Aset: 8.3. Petunjuk Prestasi Peratus perbelanjaan Sasaran Kerja (KPI) Melaksanakan perbelanjaan 10% setiap bulan Pencapaian sebenar Ulasan 8.2.3 Laporan kewangan 8.0 8.4 Memantau Sistem Pengurusan Berkomputer.0 PENGURUSAN KEWANGAN 8. • Minimum 2 kali setahun e-SPKB / e-Perolehan / e-PCG dilaksanakan seperti arahan 8.1 Mempengerusikan Mesyuarat JK Stok dan Aset.3.2 Memantau Pemeriksaan & Verifikasi Stok dan Aset Bilangan pelaksanaan • Seperti pekeliling semasa. Minimum 2 kali setahun.8.1 Aktiviti Merancang Anggaran Belanja Mengurus (ABM) Menguruskan pengurusan kewangan sekolah 8. Tarikh Hari pertama persekolahan Hari pertama persekolahan Sebelum 5 hb setiap bulan 4 kali setahun. Pelaksanaan Sistem Pengurusan Berkomputer 22 .4 Mesyuarat kewangan 8.1 Surat kuasa mengutip Wang 8.2.2.2 Menubuhkan AJK Kewangan 8.

23 . ASRAMA Menjawab teguran Audit Tarikh semakan sebelum 1hb setiap bulan 8. Sebelum 31 March setiap tahun.0 PERHUBUNGAN LUAR Bil 9. Menghadiri majlis rasmi(luar) anjuran PPD/JPN/KPM/ Agensi Luar Mesyuarat Agung PIBG Petunjuk Prestasi (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) Dilaksanakan mengikut keperluan berpandu kepada ketetapan takwim dan surat arahan.3 9. Menghadiri 80% daripada mesyuarat yang diadakan.7 Tarikh jawapan Dalam tempoh 30 hari dari tarikh terima surat PATSKOM diserahkan sebelum 28 Februari 2010 8.2 Dapat menghadiri atau mewakilkan 90% dari jemputan yang diterima.hari terbuka.1 Ringkasan Aktiviti/Projek (Senarailan aktiviti/Projek) Mengetuai dan melaksana semua majlis rasmi seperti sukan sekolah.4 Mesyuarat AJK PIBG Dilaksanakan sekurangkurangnya 4 kali setahun dan 2/3 daripada AJK PIBG hadir dalam mesyuarat yang diadakan.8 Menyemak Penyata Akaun Tahunan Sekolah Tarikh 9.5 Menyemak dan memastikan imbangan Buku-Buku Tunai SUWA. KERAJAAN.hari kokurikulum dan lain-lain. Tarikh pelaksanaan SASARAN KERJA Dilaksanakan mengikut petunjuk prestasi PENCAPAIAN SEBENAR ULASAN 9.8. Mengikut arahan dan surat jemputan dari masa ke semasa sepanjang tahun. 9.

6 Kekerapan mesyuarat dengan penglibatan semua pihak yang berkenaan.kurangnya sekali setahun 10.0 TUGAS.9. 2 kali setahun 9.7 Program pengantarabangsaan Sekurang.TUGAS KHAS Bil Ringkasan Aktiviti/Projek (Senarailan aktiviti/Projek) Petunjuk Prestasi (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) SASARAN KERJA PENCAPAIAN SEBENAR ULASAN DILENGKAPKAN SENDIRI OLEH PEGAWAI YANG DINILAI 24 .5 Perjumpaan dengan Pegawai perhubungan sekolah Mempengerusikan Mesyuarat Program Briged Komuniti Kekerapan perjumpaaan sebulan sekali. 9. Aktiviti perhubungan dengan sekurang-kurangnya sebuah sekolah luar negara setahun.