SKT Pengetua

Lampiran A

Bahagian 1 : Penetapan Sasaran Kerja Tahunan 1.0 PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN ORGANISASI
Bil Ringkasan Aktiviti/ Projek (Senarai Aktiviti/ Projek) Mendokumenkan, menyebarluaskan dan mempamerkan visi dan misi sekolah Merancang penyediaan Perancangan Strategik Sekolah Petunjuk Prestasi Kuantiti/Kualiti/ Masa/ Kos Bilangan dokumen, paparan dan hebahan visi dan misi Sasaran Prestasi (KPI) Berdasarkan petunjuk prestasi Sekurang-kurangnya 4

Prestasi Sebenar

Ulasan

1.1

1.2

Buku Perancangan Strategik

Siap sebelum sesi persekolahan dan disemak semula pada pertengahan tahun Siap sebelum sesi persekolahan dibuka Pematuhan 100%

1.3

Merancang Pengurusan sekolah Sesi baru Menterjemah dan mengaplikasikan dasar dan perundangan KPM

Buku Panduan Pengurusan Sekolah Pelaksanaan dasar dan perundangan dalam sistem pengurusan sekolah

1.4

1.5 1.6

Memupuk budaya ilmu Memantau penilaian elemenelemen pengurusan sekolah

Kajian Tindakan Peningkatan skor dalam Standard Kualiti Pendidikan Sekolah Malaysia (SKPM)

Satu guru satu kajian Skor meningkat sekurangkurangnya _____%

1

1.7

Merancang dan memantau penambahbaikan dalam Rancangan Pemajuan Sekolah

Dokumen Perancangan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi

Siap sebelum sesi persekolahan dan disemak semula pada pertengahan tahun

2.0 PENGURUSAN KURIKULUM
Bil Ringkasan Aktiviti/ Projek (Senarai Aktiviti/ Projek) Merancang, melaksana, menyemak dan menilai Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran yang diajar. (Subjek :_____ Tgkt :______) 2.1.1 Menilai prestasi murid dari peperiksaan akhir tahun 2009 untuk dijadikan penanda aras (TOV) status pelajar tingkatan ______ Bilangan murid lulus Bilangan murid cemerlang GPS ___ org murid ___ org murid ___ org murid Petunjuk Prestasi Kuantiti/Kualiti/ Masa/ Kos Sasaran Prestasi (KPI) Berdasarkan petunjuk prestasi Prestasi Sebenar Ulasan

2.1

2.1.2

Menyemak Rancangan Pelajaran Tahunan Mata pelajaran ______ Tgkt __ dan menyusun semula topik- topik pengajaran

Rancangan Pelajaran Tahunan

Topik- topik dalam Rancangan Pelajaran Tahunan diselesaikan pada bulan Ogos sebelum Peperiksaan Percubaan.

2

majalah.1. Menyediakan pelbagai bahan pengajaran dari pelbagai sumber seperti surat khabar.4 Merangka strategi kecemerlangan prestasi mata pelajaran ____ Tgkt ______ Keputusan Ujian Formatif/ Sumatif 2.1.2.7 Menyemak buku latihan murid Semakan buku latihan murid Latihan disemak dalam tempoh 14 hari daripada tarikh latihan 3 .5 Mengadakan kelas tambahan bagi menggantikan p&p yang ditangguhkan.3 Merancang.1. mengajar dan menilai keberkesanan p&p mata pelajaran _______ Tingkatan _______ Rancangan harian Membuat rancangan harian sehari sebelum p&p Mengajar seperti yang dirancang Refleksi Pengajaran Refleksi selepas p&p pada hari yang sama Peningkatan kelulusan pelajar dalam setiap ujian dan peperiksaan sejajar dengan pengunjuran headcount hingga peperiksaan percubaan SPM/ PMR Kehadiran murid 100% 2. 2. internet dsbnya untuk bahan pengajaran & pembelajaran Kehadiran pelajar 2.1.1.6 Penggunaan bahan bantu mengajar Penggunaan minima 1 bahan bantu mengajar bagi setiap p&p.

8 Membuat analisis/ headcount bagi semua ujian & peperiksaan yang dijalankan Analisis item Headcount Dapatan diserahkan dalam masa 5 hari kepada Ketua Panitia untuk perbincangan selepas kertas ujian/ peperiksaan disemak 2.1.1.2.1.1.11 Memeriksa skrip dan jawapan murid berdasarkan skema yang disediakan bagi semua ujian atau peperiksaan Skrip murid yang telah diperiksa 4 . Mematuhi piawaian sekolah yang disesuaikan dengan PLAN.J Mematuhi skema 100% 2.9 Melaksanakan Ujian Lisan Berasaskan Sekolah (ULBS) Tingkatan 5 Bilangan murid menjalani ULBS Skor murid dalam ULBS 100% murid Tgkt ____ menjalani ULBS 100% murid Tgkt ____ memperolehi skor ___ keatas.10 Mengaplikasikan standard piawaian latihan kerja murid Pelaksanaan standard piawaian latihan kerja murid 2.

2.bahan hasilan KMK 2.3 Dokumen • piawaian kerja latihan sekolah • Plan J Kekerapan guru diselia 2. 100% buku rekod mengajar disemak pada setiap hujung minggu Guru mematuhi piawaian yg ditetapkan berlandaskan pendekatan adopt and adapt 2 kali setahun bagi setiap guru Peningkatan produktiviti serta penggunaan optimum bahan.2 Menyemak buku persediaan mengajar guru.4 Menyelia dan mencerap pengajaran dan pembelajaran Memantau Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja (KMK) P&P 2.guru Memantau piawaian latihan kerja murid Semakan buku rekod mengajar 2. Hasil kerja murid kemas dan menepati kriteria 5 .1 Menyemak penyusunan jadual p&p dan jadual guru ganti harian Kehadiran guru di dalam kelas Jadual guru ganti 100% kelas ada guru pada setiap waktu Jadual guru ganti telah disiapkan sebelum waktu pertama setiap hari.2 Merancang.6 Pemeriksaan latihan dan tugasan murid Penandaan guru tepat.2.2. menyemak dan menilai pengurusan kurikulum sekolah agar relevan dengan dasar KPM 2.2.2.2.2. berkala dan berkesan.5 Produktiviti : • Pengajaran dan Pembelajaran • Perkhidmatan Pentadbiran • Pengurusan bahan sumber Buku latihan dan tugasan murid 2.

9 Menyemak prestasi akademik pelajar Semakan dokumen Semakan headcount Semakan analisis item Semakan keputusan peperiksaan Pelaksanaan 100% perancangan strategik dengan penilaian berkala 2.2.11Memantau pengurusan Pusat Sumber Sekolah Penggunaan PSS Penggunaan minima PSS ___kali seminggu bagi murid Kuota buku: 1 pelajar : 20 buku 6 .2.Sept: PMR Ogos .2.7 Memantau pengurusan ujian bulanan dan peperiksaaan Operasi melaksanakan ujian bulanan dan peperiksaan Penyediaan item soalan mengikut JSI Ujian dan peperiksaan dapat dijalankan pada tahap sekuriti 100% 4 kali setahun 2.1 Mempengerusikan mesyuarat postmortem mata pelajaran yang % kelulusan dan GPS sangat rendah Dokumen perancangan strategik 2.2.10 Pelaksanaan Jadual Anjal bagi mencapai sasaran yang disasarkan bagi 60 hari menjelang peperiksaan Sasaran tarikh menjelang peperiksaan Julai .2.2.8.Nov: SPM Ogos .8 Mempengerusikan Mesyuarat Kurikulum sekolah Pelaksanaan mesyuarat 2.2.Nov: STPM 2.

2.10% pada bulan Disember. sederhana dan rendah 2.2.12 Memantau pelaksanaan penilaian Berasaskan Sekolah Instrumen PBS : Pentaksiran prestasi Folio Projek Kerja amali Kerja kursus 100% hasil kerja murid ditaksir dan direkod 7 .2.2.2.11Memantau penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) Penggunaan BBM termasuk ICT 2.12Memantau penggunaan modul di dalam pengajaran & pembelajaran Modul pengajaran & pembelajaran Penggunaan mengikut aras tinggi.13 Mengurus perbelanjaan PCG 2. Penglibatan 100% ahliahli Panitia 100% aktiviti yang dirancang dapat dijalankan Penggunaan BBM meningkat pemahaman murid Penglibatan ahli panitia Pelaksanaan aktiviti 2.2.10Memantau keberkesanan Makmal KPI Buku tunai Baki perbelanjaan adalah antara 5%.

2. menulis dan mengira dengan lancar di akhir tahun 100% guru B Melayu dn B Inggeris diberi pendedahan dan latihan 100% warga sekolah berpeluang menggunakan School Net Dokumen penilaian program Keputusan sama ada program digugurkan.3.3.3.3.3.1 Program Nilam Bilangan pelajar terlibat Keterlibatan pelajar 100% dalam program Nilam 100% guru Sains.3 PPSMI Buddy Support System Bilangan guru terlibat 2.2.3. dibuat penambahbaikan atau diteruskan.1 Menilai program kurikulum 2009 dan menentukan sama ada digugurkan.6 Program School Net Dokumen penggunaan School Net 8 .4 Program P1NCH Prestasi murid di dalam program 2.5 Program MBMMBI Kursus dalaman MBMMBI 2.2. diambil sebelum buka sekolah sesi 2010 2.2.2. menyemak dan menilai program kurikulum di sekolah agar relevan dengan dasar KPM 2.3 Merancang.2.2.2 2. Matematik dan Bahasa Inggeris terlibat dalam PPSMI dan Buddy Support System 100% murid yang terlibat dapat membaca.3. dibuat penambahbaikan atau diteruskan sebagai program berkesan 2.2 Menyelia dan menilai program kurikulum : 2.3.

3. sederhana.2. rendah) Kursus teknik menjawab soalan Gerak Gempur Probim (Bahasa Malaysia & Matematik) Headcount Program Bring Along Gempur 35 Perkemahan Motivasi Kecemerlangan Perjumpaan Pengetua dengan pelajar mengikut kategori dan prestasi Prestasi akademik pelajar ETR PMR : lulus____ % GPS _____ Cemerlang: _____% ETR SPM :Lulus__% GPS ____ Cemerlang: ____% Keterlibatan guru.3 Memantau programprogram kecemerlangan akademik (Tgkt 3 & 5) • Kelas tambahan • Program Hikmah • Latih tubi terancang Keterlibatan pelajar yang dikenalpasti dalam program kecemerlangan Keterlibatan pelajar 100% • • • • • • • • • menggunakan modul 3 Aras (tinggi.guru 100% Keterlibatan guru • Perjumpaan Pengetua dengan Ibu Bapa pelajar cemerlang • Perjumpaan Pengetua dengan pelajar program Intervensi Kehadiran ibu bapa ___ % Kehadiran ibu bapa ___ % 9 .

Memastikan aktiviti dapat meningkatkan tahap kesihatan .0 MENGURUS KOKURIKULUM Bil Ringkasan Aktiviti/ Projek (Senarai Aktiviti/ Projek) Perancangan dan pelaksanaan 3.4 Dokumen Agihan peruntukan Setiap peruntukan dibelanjakan selewatlewatnya pada bulan Oktober mengikut ketetapan 100 % murid terlibat dalam aktiviti kokurikulum.3.2 Mempengerusikan mesyuarat untuk memastikan perlaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah mematuhi pekeliling.3 Keanggotaan guru dalam jawatankuasa persatuan/ kelab. 3.15 Bilangan murid 10 .1.1. sukan dan permainan Setiap guru mempunyai sijil perlantikan jawatankuasa.1 3. unit beruniform.1 Merancang program tahunan kokurikulum Perancangan strategik. Petunjuk Prestasi Kuantiti/Kualiti/ Masa/ Kos Sasaran Prestasi Berdasarkan petunjuk prestasi Prestasi Sebenar Ulasan 3. kecergasan fizikal .1. 3. 3. Siap untuk dilaksanakan bermula awal Januari 100 % kehadiran guru. Mesyuarat diadakan minima 3 kali setahun. Memastikan sumber kewangan diagih secara berkesan dalam menguruskan aktiviti.1. pengetahuan dan kemahiran murid. taktikal dan operasi siap sebelum sesi persekolahan baru bermula. Memastikan agihan tugas kegiatan kokurikulum kepada guru dilakukan secara adil dan mengikut kepakaran dan minat masing-masing.

3. negeri dan kebangsaan 3. 3.16 Memastikan latihan dalaman kejurulatihan dan kepegawaian bagi guru-guru dilaksanakan. daerah .lewatnya seminggu selepas setiap aktiviti selesai. Merancang strategi penyediaan pasukan sekolah ke kejohanan atau pertandingan peringkat zon.18 Penglibatan wakil sekolah.2. Dikemukakan kepada PPD pada awal Januari. Penilaian dilakukan selewat.3.2.1 Menjalankan pemantauan yang berkesan dan berterusan Mewujudkan sistem penilaian Laporan pemantauan Laporan aktiviti dihantar setiap hujung bulan. Memastikan semua aktiviti kokurikulum melibatkan semua murid secara terancang.2.2 Pemantauan & Penilaian kokurikulum 3.2 Sistem dokumentasi yang kemaskini .17 Semakan rekod kehadiran murid 3.4 Buku stok inventori Stok inventori peralatan sukan dikemaskini 2 kali setahun. berinformasi dan lengkap Perancangan strategik . pelan tindakan dan pelan operasi 3.3 Membuat penambahbaikan setelah menganalisis kekuatan dan kelemahan aktiviti Memantau kemudahan dan peralatan sukan 3. 11 .2. negeri dan kebangsaan. Keterlibatan guru di dalam latihan Semua guru boleh menjadi jurulatih di peringkat sekolah Pelajar-pelajar menyertai setiap pertandingan Sekolah menghantar wakil dalam pertandingan peringkat daerah.

3 Mengurus Pengiktirafan dan Penghargaan 3.1.3.4 Pengurusan buku kehadiran pelajar.1. 3.1 Mengurus dan memantau Kerja.1 Memastikan anugerah penghargaan bagi penyertaan dari peringkat sekolah hingga ke peringkat antarabangsa Tarikh pemberian sijil penghargaan Pelajar memperolehi sijil sebelum cuti sekolah akhir tahun Guru diberi sijil penghargaan Hari Kokurikulum.1.1.3.2 Memberi penghargaan kepada guru yang aktif membangunkan dan mengembangkan aktiviti kokurikulum. 4. 4.1.3.1 AKTIVITI/PROJEK KETERANGAN Menyelaraskan pengurusan kemasukan dan kehadiran murid 4.2 Menguruskan kemasukan dan penempatan serta pertukaran murid 4. BIDANG HAL EHWAL MURID BI L 4.3 Pengurusan buku daftar masuk murid. 4.5 e-Kehadiran Tarikh menerima sijil penghargaan PETUNJUK PRESTASI SASARAN KERJA PENCAPAIAN SEBENAR ULASAN Tempoh pelaksanaan Sepanjang tahun Tempoh pelaksanaan Sepanjang tahun Bilangan hari Ketepatan masa mengisi buku kehadiran Masa menghantar data 30 hari Sebelum masa ke-2 Sebelum masa ke-2 12 .kerja mengemaskini rekod pendaftaran murid 4.

2.2 Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) 4.1 Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) Pengurusan KWAPM berdasarkan data EMIS pelajar.2.3 Kesihatan 100% murid mendapat pengagihan SPBT 100% murid yang layak menerima bantuan.2.1 Memantau kebersihan dan Keceriaan sekolah Bilangan murid menerima rawatan Bilangan tempat pembiakan diperiksa Kerja.3 Lain-lain bantuan seperti Zakat.3.2 Mengawal H1N1 Tindakan sekolah 100% murid tingkatan 3 layak 100% murid sakit /demam diperiksa dan diambil tindakan yang sewajarnya 100% murid diperiksa 100% tempat diperiksa 4.4 Pengurusan 3K 4.3.4 Menyelia dan memantau pemeriksaan tempat pembiakan nyamuk 4. Bilangan murid tingkatan 3 4.secara online 4.3.3.kerja membersih dan menceriakan kawasan oleh pekerja swasta Semua kawasan sekolah dibersihkan dan diceriakan mengikut jadual dan spesifikasi yang ditentukan sekolah 13 .3 Memantau rawatan gigi 4.2 Kebajikan pelajar 4.4. 4. Baitulmal dan lainlain 4. Bilangan murid Bilangan murid yang layak 100% murid yang layak menerima KWAPM .1 Memantau suntikan 4.

2 • • • • 4.4.4.5.7 Bimbingan dan kaunseling Mempengerusikan Lembaga Disiplin Sekolah dan Majlis Hal Ehwal Murid Menyelaras penyeliaan kantin sekolah Bilangan pelajar Kekerapan 4.2 Memantau pelaksanaan program perkembangan sahsiah Bilangan kes yang dilaporkan dalam SSTUDM Bilangan murid terlibat 100% kes disiplin dilaporkan 100% murid yang dikenalpasti terlibat 100% pelajar mendapat khidmat kaunseling 4 kali dalam setahun 4.1 Pengawasan kes.6 4.kes disiplin 4.5.8 Kekerapan Sepanjang tahun 14 .5 Memantau mekanisme keselamatan sekolah : Pengawal keselamatan Penggera bunyi Tembok dan pagar sekolah Kamera pemantau Bilangan kes kecurian/pencerobohan 100% tiada kecurian/ pencerobohan Merancang dan melaksana program perkembangan sahsiah dan peningkatan disiplin murid 4.

pemantauan dan penilaian harian 5. taraf berpencen dsbnya SASARAN KERJA Berdasarkan petunjuk prestasi Urusan perjawatan selesai selewatlewatnya _____hari setelah menerima arahan berkaitannya Menepati 100% arahan yang dikeluarkan oleh PPD PENCAPAIAN SEBENAR ULASAN Tempoh: Penentuan tangga gaji Pembayaran gaji KWSP Pengisytiharan harta 5. mengurus.0 PENGURUSAN PERSONEL BI L 5. melaksana dan menilai pengurusan perjawatan dan perkhidmatan PETUNJUK PRESTASI Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos Perjawatan guru dan staf sokongan seperti perlantikan.5 15 . pengesahan. mengurus. Mematuhi 100% pekeliling perkhidmatan Bil 4 tahun 2002 Bertugas mengikut ketetapan waktu 5.2 Memantau cuti kakitangan Permohonan cuti Cuti yang dipohon mengikut prosedur dan menepati pekeliling perkhidmatan.5.kurangnya memenuhi keperluan 7 hari setahun Kehadiran 100% guru & staf yang dilibatkan. Catatan kehadiran kursus . Sekurang.1 AKTIVITI/PROJEK KETERANGAN Merancang. melaksanakan kursus perkembangan staf Bilangan kursus dilaksanakan mengikut takwim dan keperluan semasa. 5.4 Mengurus. Menyelia. memantau dan menilai pekerja swasta (kebersihan dan keselamatan) Penilaian berpandukan peraturan yang telah ditetapkan Ketetapan penyeliaan. menyelia dan menilai prestasi guru dan kakitangan sokongan.3 Merancang.

pekeliling. e-mail c.6. borang-borang.55 pagi 6.4. Mempunyai Buku ”Despatch” 6.lewatnya 7.Penggunaan perkhidmatan: a. laman web 16 . surat jemputan. Surat masuk dan surat keluar setiap hari sebelum 12. Pengurusan Komunikasi & Teknologi Maklumat .00 t/hari. 6. PENGURUSAN PEJABAT Bil.2 Menyelia rekod penerimaan & penghantaran surat Surat siaran. internet b.1. iklan.3 Mengurus Sistem Fail Ada Daftar Fail.20 pagi Staf pejabat : Selewat. Surat-menyurat sampai pada tarikh yang ditetapkan. pemakluman. Piawaian & prosedur pengurusan yang ditetapkan Jabatan Arkib Negara. Aktiviti/Projek Memantau rekod kehadiran guru & staf sokongan Petunjuk Prestasi Waktu kehadiran Sasaran Kerja (KPI) Guru & Staf makmal : Selewat. Mempunyai minit fail Ada rekod terima surat Semua fail berwarna putih. Diurus dengan sistematik. Nombor Fail mempunyai kod tersendiri.lewatnya 7. Menggunakan sistem perkomputeran dalam tugasan/kerja pejabat dgn berkesan Melayari laman web Jabatan dan PPD Pencapaian Sebenar Ulasan 6.

pertukaran & kemasukan murid c. alat tulis b.6 Mengurus Sistem Penyampaian Perkhidmatan Urusan: a.5 Mengawal penggunaan inventori & bekalan pejabat. urusan rasmi kerajaan Menyediakan perkhidmatan kaunter untuk: a. aduan e. Peralatan pejabat tersusun dan kemas Semua borang tersusun dengan rapi & mudah didapati bila perlu. komputer d. peralatan komunikasi Pelaksanaan untuk tugas-tugas rasmi sekolah. pelawat luar 17 . PPD/JPN/KPM e. murid sakit b. guru/staf d. borang c. perabot e. pembekal peralatan sekolah d. ibubapa b. 6.3 kali sehari 6. Bekalan pejabat: a. pelajar c.

Asas.1 Bangunan Pemeriksaan berkala bagi aspek bangunan untuk memastikan tahap keselamatannya.7. Bumbung. Lantai.0 PENGURUSAN PEMBANGUNAN DAN PENYENGGARAAN Ringkasan Aktiviti ( Senarai Aktiviti Projek ) 7. Dinding.3 Cat 7.5 Pembasmian anai-anai Bilangan pemeriksaan dalam setahun Bilangan pemeriksaan bulanan Tempoh masa dicat Pemeriksaan dan tempoh masa di cat Bilangan pemeriksaan dalam setahun Setahun sekali Pertujuk Prestasi Sasaran Kerja Prestasi Sebenar Ulasan 3 Bulan sekali 5 tahun sekali Setahun sekali dan cat 5 tahun sekali Setahun sekali 18 .1.1. Siling dan Kerangka 7.1.2 Tandas 7. 7.1.1.1 Struktur.4 Tangki Air (Luar) 7.

3.2 MEKANIKAL Pemeriksaan berkala bagi aspek mekanikal untuk memastikan tahap keselamatannya. Sistem Siaraya . 7. Tahun di tukar 15 tahun sekali.2 Pendawaian dan Penangkis Kilat Bilangan penyelenggaraan 3 bulan sekali dan di ganti apabila rosak.Tirai dan Penggera Keselamatan 7.1 Peralatan Elektrik. Saluran Air dan Perkakasan 7.2.5 Sistem Air Panas (Dewan Makan / ERT) Bilangan pemeriksaan dalam setahun Bilangan penyelenggaraan Bilangan penyelenggaraan Bilangan pemeriksaan / penyelenggaraan Bilangan pemeriksaan dalam setahun 6 bulan sekali 3 bulan sekali 2 bulan sekali 3 bulan / 6 bulan sekali 3 bulan sekali 7.2. Kebuk Wasap 7.Alat Pencegah Kebakaran dan Bekalan Air.1 .2.3 ELEKTRIKAL Pemeriksaan berkala bagi aspek elektrikal bangunan untuk memastikan tahap keselamatannya.3.7.2.4 Tangki Air.Pam Penggalak.2 Penghawa Dingin. Sistem LPG. 19 . 7. 7.2. Perkakasan & Pam Najis 7. Generator.3 Tangki Septik.

2 Gelanggang Sukan Permainan.4 KEMUDAHAN ASAS Pemeriksaan berkala bagi aspek kemudahan asas untuk memastikan tahap keselamatannya. Pondok Jaga dan Wakaf 7.4. Tempat letak Kereta/Basikal.6 Lampu Jalan Tempoh masa di ganti 7.5 Jalan & Dataran Kejat Tempoh masa di turap 7.7 Lanskap Bilangan di ceriakan / pembajaan 2 minggu / 3 bulan sekali Setiap 15 tahun sekali atau berlaku kerosakan.4.4.4.4.4.4 Pagar & Pintu Pagar Bilangan pemeriksaan mingguan 7. 7.1 Padang & Halaman 7.7.4. Bilangan Merumput dan mencantas Bilangan pemeriksaan dalam setahun 2 minggu sekali Setahun sekali Bilangan pemeriksaan bulanan 3 bulan sekali 2 minggu sekali & dicat setiap 2 tahun Diturap semula setiap 7 tahun atau bila berlaku kerosakan 20 .3 Tembok Penahan Tebing Atau cerun 7.

5.5. Telefon & Faks 7.Komputer.5.5 PERALATAN / PERABUT Pemeriksaan berkala bagi aspek peralatan / perabut untuk memastikan tahap keselamatannya Bilangan Mesyuarat 7. Alatan Kemahiran Hidup / makmal Sains.7.5.5.5 Perabut Bilangan pemeriksaan 4 bulan sekali 3 bulan sekali Bilangan pemeriksaan dalam setahun Mengikut keperluan Setahun sekali Mengikut keperluan 4 bulan sekali 21 .4 Alat Pandang Dengar .2 Pemeriksaan Stok / Inventori 7.1 Mesyuarat JKPAK 7.3 Perlupusan Bilangan penyelenggaraan 7.

2.2. • Minimum 2 kali setahun e-SPKB / e-Perolehan / e-PCG dilaksanakan seperti arahan 8.2 Memantau Pemeriksaan & Verifikasi Stok dan Aset Bilangan pelaksanaan • Seperti pekeliling semasa.0 8.3 Laporan kewangan 8.3 Pengurusan Stok dan Aset: 8.1 Surat kuasa mengutip Wang 8.4 Memantau Sistem Pengurusan Berkomputer.3.2.0 PENGURUSAN KEWANGAN 8. Petunjuk Prestasi Peratus perbelanjaan Sasaran Kerja (KPI) Melaksanakan perbelanjaan 10% setiap bulan Pencapaian sebenar Ulasan 8.1 Mempengerusikan Mesyuarat JK Stok dan Aset.4 Mesyuarat kewangan 8.2 Menubuhkan AJK Kewangan 8.3.1 Aktiviti Merancang Anggaran Belanja Mengurus (ABM) Menguruskan pengurusan kewangan sekolah 8. Minimum 2 kali setahun.2.2 Tarikh Tarikh Bilangan mesyuarat Bilangan mesyuarat 8. Tarikh Hari pertama persekolahan Hari pertama persekolahan Sebelum 5 hb setiap bulan 4 kali setahun. Pelaksanaan Sistem Pengurusan Berkomputer 22 .8.

Menghadiri majlis rasmi(luar) anjuran PPD/JPN/KPM/ Agensi Luar Mesyuarat Agung PIBG Petunjuk Prestasi (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) Dilaksanakan mengikut keperluan berpandu kepada ketetapan takwim dan surat arahan. Tarikh pelaksanaan SASARAN KERJA Dilaksanakan mengikut petunjuk prestasi PENCAPAIAN SEBENAR ULASAN 9. 23 .hari kokurikulum dan lain-lain. 9. ASRAMA Menjawab teguran Audit Tarikh semakan sebelum 1hb setiap bulan 8.8. Menghadiri 80% daripada mesyuarat yang diadakan.3 9.7 Tarikh jawapan Dalam tempoh 30 hari dari tarikh terima surat PATSKOM diserahkan sebelum 28 Februari 2010 8.2 Dapat menghadiri atau mewakilkan 90% dari jemputan yang diterima.4 Mesyuarat AJK PIBG Dilaksanakan sekurangkurangnya 4 kali setahun dan 2/3 daripada AJK PIBG hadir dalam mesyuarat yang diadakan. Sebelum 31 March setiap tahun.0 PERHUBUNGAN LUAR Bil 9.hari terbuka. Mengikut arahan dan surat jemputan dari masa ke semasa sepanjang tahun.1 Ringkasan Aktiviti/Projek (Senarailan aktiviti/Projek) Mengetuai dan melaksana semua majlis rasmi seperti sukan sekolah.5 Menyemak dan memastikan imbangan Buku-Buku Tunai SUWA. KERAJAAN.8 Menyemak Penyata Akaun Tahunan Sekolah Tarikh 9.

2 kali setahun 9.0 TUGAS.5 Perjumpaan dengan Pegawai perhubungan sekolah Mempengerusikan Mesyuarat Program Briged Komuniti Kekerapan perjumpaaan sebulan sekali. 9. Aktiviti perhubungan dengan sekurang-kurangnya sebuah sekolah luar negara setahun.7 Program pengantarabangsaan Sekurang.kurangnya sekali setahun 10.6 Kekerapan mesyuarat dengan penglibatan semua pihak yang berkenaan.TUGAS KHAS Bil Ringkasan Aktiviti/Projek (Senarailan aktiviti/Projek) Petunjuk Prestasi (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) SASARAN KERJA PENCAPAIAN SEBENAR ULASAN DILENGKAPKAN SENDIRI OLEH PEGAWAI YANG DINILAI 24 .9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful