Refleksi Kerja khusus ini merupakan Tugasan Kerja Khusus Pendek Hubunagn Etnik (WAJ 3106).

Saya sama kumpulan dengan Wen Hui,Kai Ceat,dan Ying Chin.Sebelum memulakan kerja khusus ini,pensyarah kami, telah menerangkan kerja khusus kepada kami dengan jelas.Kami juga tanya kepada beliau apabila menghadapi masalah smasa membuat tugasan ini. telah banyak memebri tunjuk ajar dan bimbingan kepada kami.Saya hendak mengucapkan ribuan terima kasih kepada beliau.

Dalam kerja khusus ini,kami dikehendaki membina peta minda untuk menerangkan matlamat dan strategiDasar Ekonomi Baru (DEB).Selain itu,salah satu bentuk perbandingan tentang keadaan ekonomi mengikut kumpulan etnik di Malaysia sebelum dan selepas kemerdekaan perlu dibuat dalam bentuk digital.Kami juga pelu menghasilkan satu laporan lengkapan yang berkaitan denagn pencapaian DEB dari tahun 1970-1990

Kerja khusus ini mendatangkan benyak manfaat.setelah membuat kerja khusus ini,saya lebih faham tentang sejarah pembangunan ekonomi di Malaysia,Dasar Ekonomi Baru (DEB),pencapaian DEB,dan perbandingan keadaanekonomi mengikut kumpulan etnik di Malaysia sebelum dan selepas kemerdekaan DEB bertindak sebagai satu polisi sosioekonomi yang komprehensif bertujuan untuk membina perpaduan nasional selepas perkecaian stuktur sosial akibat rusuhan kaum 13 Mei 1969.

Hal yang demikian,subjek sejarah merupakan subjek teras dan para pelajar sekolah wajb i mengambil sejarah sebagai salah satu subjek pembelanjaran.Maka,kami sebagai bakal guru dikehendaki mempunyai pengetahuan berkaitan sejarah kerana kami mempunyai kewajipan untuk mengajar mereka.Hal ini supaya generasi akan datang dapat mengetahui peristiwaperistiwa masa lampau dan tokoh-tokoh yang terkorban untuk Negara.Memang tidak dapat dinafikan bahawa sejarah sangat penting kepada semua warga Malaysian sebagai tanda penghargaan kepada tokoh-tokoh yang sanggup berkorban diri untuk Negara dan memupuk n ilai ³Cinta Kepada Negara´dalam kalangan murid.

Selain itu,kami juga haruslah berasa bangga dan bertuah dapat mendiami di Negara yang aman dan damai dari beberapa segi terutamanya segi ekonomi.Walaupunkadar kemiskinana penduduk sebelum merdeka atau tahun 1970 sangat tinggi,tetapi keadaan telah berubah menjadi baik akibat pelaksaan DEB dengan strategi serampang dua mata.Pembangunan ekonomi negara menjadi semakin maju.Oleh itu,kami haruslah berganding bahu untuk memajukan Negara kita kerana ini bukan tanggungjawab individual tetapi satu masyarakat.

Dalam proses menghasilkan photoshop,saya telah belajar teknik membuat animasi,menunjukkan gambar-gambar dengan pelbagai bentuk,dan saya memilih lagu di dan lain-lain lagi.Tugasan ini juga telah menyedari kami bahawa bahan bantu mengajar (BMM) boleh disediakan dalam pelbagai bentuk seperti power point,movie-maker,kad imbasan dan sebagainya.Tambahan pula,kami sebagai bakal guru pemulihan haruslah tahu bahawa BMM

yang berbentuk audio-visual ataw berwarna-warni lebih menarik perhatian murid-murid pemulihan.kemahiran berkomunikasi juga dapat dikuasai ketika berbincangan dijalankan. Selain itu.rohani dan jasmani dapat dilahirkan. Kesimpulannya.maka kami haruslah pandai mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dijana untuk mendidik anak-anak murid kami selaras dengan Falsafah Pendidikan kebangsaan (FPK) supaya insan yang seimbang dan harmoni dari segi emosi.Ini kerana zaman sekarang semakin maju dengan dunia ICT.dengan adanya pelbagai bentuk dan animasi yang dibuat oleh para guru.Selain itu.intelek.kerjasama dalam menyelesaikan sesuatu kerja seperti kerja khusus adalah sangat penting.Memandangkan kerja khusus ini membawa kebaikan yang banyak kepada kami.Kita dapat memebantu antara satu sama lain apabila menghadapi masalah dalam pelajaran. .Dan ia akan menabahkan lagi minat untuk pelajar belajar dengan berkesan dan lebih baik lagi.dapat membuat lai pelajar belajar dengan berkesan dan ini akan bertambahkan lagi minat pelajar-pelajar terutamanya pelajar pemulihan.