SULIT

1225/1
Pendidikan
Moral
Kertas 1
2 ½ jam

JABATAN PELAJARAN NEGERI KELANTAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010
Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1.Kertas soalan ini mengandungi dua
bahagian:
Bahagian A mempunyai lapan
soalan struktur dan Bahagian B
mengandungi tiga soalan esei.
2.Anda dikehendaki menjawab semua
soalan dalam Bahagian A dan pilih
dua soalan daripada Bahagian B.
Jawapan anda mestilah
berlandaskan nilai-nilai moral yang
terdapat dalam Sukatan Pendidikan
Moral.
NAMA:..................................................
TINGKATAN:........................................
BAHAGIAN

SOALAN
1
2
3

MARKAH

A

4
5
6
7
8
9
10
11

B
JUMLAH

Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak
LIHAT SEBELAH
BAHAGIAN A
(80 MARKAH)
Jawab semua soalan.
1.Berikut merupakan dialog dalam sebuah keluarga.
Ibu
Ah Ming
Bapa
Ah Ming

: Ah Ming, tolong ibu ke kedai beli kicap sekejap.
: Malaslah ibu, saya mahu menonton televisyen.
: Ah Ming, pergilah tolong ibu kamu. Itukan tugas kamu sebagai
anak.
: Tak mahulah, ibu pergilah sendiri.

a) Terangkan dua nilai yang patut diamalkan oleh Ah Ming.
i)…………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………..
ii)………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
[ 4 markah]
b) Berikan dua kesan terhadap keluarga tersebut, jika Ah Ming meneruskan sikap
sedemikian.
i)………………………………………………………………………………………………...
ii)………………………………………………………………………………………………..
[ 2 markah)]
c) Andaikan anda ialah ibu bapa Ah Ming, jelaskan satu tindakan yang patut anda
ambil untuk mengubah sikap Ah Ming.
i)………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
[2 markah]
d) Sebagai seorang anak kita sepatutnya bersopan santun dengan anggota
keluarga kita. Nyatakan dua cara anda memberikan layanan yang bersopan
kepada keluarga anda.
2

i)………………………………………………………………………………………………...
ii)………………………………………………………………………………………………..
[2 markah]
2. Berikut gambar kes ragut.

a) Terangkan dua nilai yang patut diamalkan oleh peragut.
i).....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
ii)....................................................................................................................................
…...................................................................................................................................
[4 markah]
b) Nyatakan dua kesan perbuatan di atas kepada mangsa ragut.
i) ...................................................................................................................................
ii)....................................................................................................................................
[2 markah]
c) Terangkan satu cara bagi mengelakkan diri daripada diragut.
i).....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
[2 markah]
d) Sekiranya anda berada di tempat kejadian tersebut, berikan dua tindakan
yang perlu anda lakukan.
i).....................................................................................................................................
ii)....................................................................................................................................
3

[2 markah]

3. Pernyataan berikut berkaitan isu semasa di negara kita.
Media perdana negara kita sering melaporkan kes pembuangan bayi
dan gangguan seksual terhadap kanak-kanak .Masyarakat berasa
kesal terhadap peristiwa ini.

a) Nyatakan dua nilai yang patut diamalkan oleh mereka yang melakukan perbuatan
tersebut.
i)……………………………………………………………………………………..................
ii)…………………………………………………………………………………….................
[2 markah]
b) Berikan maksud satu nilai yang dinyatakan di 3(a).
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………....
[2 markah]
c) Terangkan satu sebab berlakunya peristiwa tersebut.
i)…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..............
[2 markah]
d) Berikan dua cara yang boleh dilakukan oleh pihak-pihak berikut untuk mengatasi
masalah-masalah tersebut.
Ibu bapa
i)……………………………………………………………………………………..................
ii)…………………………………………………………………………………….................
[2 markah]
Kerajaan
i)………………………………………………………………………………….....................
ii)…………………………………………………………………………………....................
4

[2 markah]

4. Berikut graf kes salah laku remaja di Bandar X.
Kes salah laku remaja di Bandar X pada bulan Julai 2010
12
10
8
Orang 6
4
2
0
curi motosikal

ragut

lumba haram

bergaduh

Salah laku

a) Selain nilai mematuhi peraturan dan undang-undang, terangkan dua nilai yang
patut diamalkan oleh remaja.
i).....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
ii)....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
[4 markah]
b) Nyatakan dua sebab remaja di Bandar X terlibat dalam kes salah laku di atas.
i) …………………………..………………………………………………………………..
ii).……………………………………………………………………………………………
[2 markah]
c)Terangkan satu cara remaja dapat menghindarkan diri daripada terlibat dalam
kes di atas.
i)……………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………..........
[2 markah]
d) Nyatakan dua cara kerajaan menangani kes salah laku di atas.
5

i) …………………………………………………………………………..........................
ii ……………………………………………………………………………………………
[2 markah]

5.Berikut perbualan antara Rahim dengan Rozman.
Eh… Rahim, kau tak
payah buang sisa
pertanian tu, kita
boleh kitar semula
bahan
buangan
tersebut
seperti
yang
disarankan
oleh pihak kerajaan
kepada rakyat untuk
menjaga bumi ini.

Rozman,
di
manakah
tempat
yang
sesuai
untuk
aku buang sisa
pertanian
dari
kebun mak aku
tu?

a) Terangkan dua nilai yang ingin diterapkan kepada rakyat
perbualan di atas.

Malaysia daripada

i)…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….........................
ii)………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………......................
[ 4 markah]
b) Cadangkan tiga cara untuk mengitar semula sisa pertanian.
i)…………………………………………………………………………………………..........
ii)…………………………………………………………………………………………..........
iii)………………………………………………………………………………………............
[3 markah]
c) Berikan dua kesan amalan kitar semula terhadap alam sekitar.
i)………………………………………………………………………………………..............
ii)………….…………………………………………………………………………..............
[2 markah]
6

d) Namakan satu agensi kerajaan yang bertanggungjawab menjaga alam sekeliling.
……………………………………………………………………………………....................
[1 markah]
6.Berikut pernyataan berkaitan Koridor Raya Multimedia (MSC).
KORIDOR RAYA MULTIMEDIA (MSC)
MSC ialah rancangan kerajaan ke arah kecanggihan teknologi
maklumat. Projek yang dirasmikan oleh Dato’ Seri Dr.Mahathir
Mohamad pada 1 Ogos 1996 ini meliputi Menara Berkembar
Petronas (KLCC), Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala
Lumpur (KLIA), Putrajaya dan Cyberjaya. Oleh itu rakyat perlu
menyumbang tenaga untuk menjayakannya.

a) Terangkan dua nilai yang perlu diamalkan oleh rakyat untuk menjayakan
rancangan kerajaan.
i).....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
ii)....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
[4 markah]
b) Jelaskan satu sebab MSC dianggap mercu kecemerlangan negara.
i).....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
[2 markah]
c) Selain kejayaan di atas, sebutkan dua contoh lain kejayaan negara.
i).....................................................................................................................................
ii)....................................................................................................................................
[2 markah]
d) Nyatakan dua cara rakyat berterima kasih kepada pihak kerajaan yang berjaya
memajukan negara.
i).....................................................................................................................................
ii)....................................................................................................................................
7

[2 markah]

7. Berikut puisi penghargaan jasa ibu.
Bonda
Rangkai kata-kata terima kasihku
Sebagai tanda penghormatan dan penghargaanku
Padamu yang telah berkorban jiwa dan raga
Melahirkan, membesarkan dan mendidikku
Hanya kau Bondaku
Dunia dan akhirat
Terima kasih Bondaku
Nukilan : Anakanda

a) Berdasarkan puisi di atas, terangkan dua nilai yang diamalkan oleh ibu.
i)…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ii)………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
[4 markah]
b) Nyatakan dua cara bagi seorang anak membalas jasa ibunya.
i)…………………………………………………………………………………………………
ii)………………………………………………………………………………………………
[2 markah]
c) Jelaskan dua kesan jika ibu mengabaikan tanggungjawab terhadap keluarganya.
i)…………………………………………………………………………………………………
ii)………………………………………………………………………………………………
[2 markah]
d) Berikan dua peranan lain seorang ibu terhadap keluarga.
i)…………………………………………………………………………………………………
ii)………………………………………………………………………………………………
[2 markah]
8

8. Rajah berikut berkaitan pertubuhan antarabangsa dan peranannya.
Pertubuhan

Peranan

Komanwel

Memantau pelanggaran
Prinsip Harare.

peraturan

terhadap

Pertubuhan Negara-Negara
Islam (OIC)
Pertubuhan Bangsa-Bangsa
Bersatu(PBB)
Pergerakan Negara-Negara
Berkecuali(NAM)

Menolak keganasan dalam segala bentuk.
Menegakkan keamanan, menghormati hak setiap
negara dan melindungi hak asasi manusia.
Menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah
semua negara.

a) Berdasarkan jadual di atas, nyatakan tiga nilai yang diamalkan oleh pertubuhan
antarabangsa tersebut.
i)…………………………………………………………………………………………………
ii)………………………………………………………………………………………………
iii)………………………………………………………………………………………………
[3 markah]
b) Berikan maksud satu nilai yang dinyatakan di 8(a).
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
[2 markah]
c)Terangkan dua bentuk bantuan yang boleh diberikan oleh PBB kepada negara
yang terlibat dalam peperangan.
i)………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ii)………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
[4 markah]
9

d) Selain pertubuhan di atas, namakan satu lagi pertubuhan antarabangsa.
...………………………………………………………………………………………………..
[1 markah]
BAHAGIAN B
(20 MARKAH)
Jawab dua soalan sahaja
Projek
Pembangunan
Negara

9. Carta berikut berkaitan projek pembangunan negara.

Wilayah Pembangunan Iskandar (WPI)

Pembangunan
(ECER)

Ekonomi

Wilayah

Timur

• Pembangunan
(NCER)

Ekonomi

Wilayah

Utara

Huraikan dua nilai yang harus diamalkan oleh masyarakat untuk menjayakan
projek di atas. Jawapan anda hendaklah disokong dengan penerangan dan huraian
atau contoh yang sesuai.
[10 markah]
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
10

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................

10.Catatan diari seorang atlet paralimpik (OKU).
Hatiku melonjak kegembiraan kerana dipilih untuk mewakili negara dalam acara
angkat berat. Aku telah berjaya mengalahkan atlet lain dari luar negara. Ini
bermakna, aku telah berjaya menyumbangkan sebutir pingat emas untuk negara.
Pihak kerajaan telah memberikan hadiah kepadaku RM 10,000 sebagai tanda
pengiktirafan atlet sepertiku. Aku berasa jumlah ini terlalu besar bagi insan kerdil
sepertiku. Aku juga berterima kasih kepada kerajaan kerana tidak mengabaikan atlet
sepertiku ini.

Huraikan dua nilai yang diamalkan oleh pihak kerajaan berdasarkan catatan diari
atlet paralimpik tersebut. Jawapan mesti disokong dengan huraian dan contoh yang
sesuai.
[10 markah]
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

11

.......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
11. Berikut ikrar berkaitan alam sekitar.
IKRAR ALAM SEKITAR
Bahawasanya kami rakyat Malaysia
Berikrar
Akan sentiasa berusaha
Dengan penuh dedikasi dan
Bertanggungjawab
Untuk mengekalkan dan meningkatkan
Kualiti alam sekitar
Dengan memperimbangkan
Pembangunan negara
Dan melindungi alam sekelilingi kita
Berdasarkan konsep
Pembangunan berterusan
Selaras dengan Deklarasi Langkawi
Semoga negara
Sentiasa bersih, indah, disayangi serta dihormati.

Selain nilai bertanggungjawab, jelaskan dua nilai yang terkandung dalam ikrar
tersebut. Jawapan anda mesti disokong dengan penerangan dan contoh yang
sesuai.
[10 markah]
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
12

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
13

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................

14