Bab 1: Apakah itu Penyelidikan dalam Pendidikan?

Diakhir Bab ini anda akan dapat:
y y y y

memberi definisi penyelidikan menerangkan langkah-langkah penyiasatan saintifik menjelaskan ciri-ciri pernyataan masalah menggubal soalan penyelidikan yang baik

Definisi Penyelidikan Menurut, The Collins International Dictionary penyelidikan ialah suatu penyiasatan sistematik untuk memperolehi fakta atau maklumat tentang sesuatu perkara. Kamus Webster pula menyifatkan penyelidikan sebagai penyiasatan saintifik untuk membongkar fakta. Apakah yang dimaksudkan dengan penyiasatan saintifik?. Penyiasatan saintifik merupakan kaedah dan cara berfikir sistematik, terkawal, dan empirikal yang bertujuan mengkaji hubung kaitan antara fenomena semulajadi yang boleh diperhatikan (Kerlinger, 1973). Tiga perkataan penting dalam definisi ini ialah sistematik, terkawal dan empirikal. Penyelidikan saintifik yang sistematik dan terkawal dapat menghasilkan penemuan atau dapatan yang lebih meyakinkan. Penyiasatan saintifik empirikal bermakna kajian yang dirancangkan boleh diuji dalam makmal atau luar makmal dan terbuka untuk diteliti orang lain. Ahli falsafah pendidikan terkenal, John Dewey dalam bukunya How We Think mencadangkan pada tahun 1933 bahawa penyiasatan saintifk adalah suatu proses yang terdiri daripada langkah-langkah berikut::
Langkah-Langkah Penyiasatan 1. 2. 3. 4. Saintifik

Mengenal pasti Masalah dan menggubal Soalan Kajian atau Hipotisis Mereka Bentuk Kajian untuk menjawab soalan Kajian atau menguji hipotesis Mengumpul dan Menganalisis Data Menjawab Soalan Kajian atau menerima/menolak hipotesis

CONTOH: TINJAUAN LITERATUR Tajuk Kajian: Keberkesanan Penyoalan dalam Peningkatan Pencapaian dan Pemikiran Murid dalam Mata Pelajaran ___________________ Soalan Penyelidikan: a) Sejauh manakah penyoalan dalam bilik darjah meningkatkan pencapaian murid dalam mata pelajaran __________? b) Adakah terdapat perbezaan dalam pencapaian mata pelajaran ________ di antara murid yang ditanya soalan aras kognitif rendah dan murid yang diajar dengan penyoalan aras kognitif tinggi? Bab 2: Tinjauan Literatur 2.1 Pengenalan Penyoalan merupakan satu teknik yang digunakan dengan meluas oleh guru dalam usaha menyampaikan fakta, konsep dan prinsip sesuatu bidang ilmu serta meningkatkan pemikiran murid. Sejak beribu-ribu tahun guru telah menggunakan teknik penyoalan untuk menyampaikan pelbagai ilmu sama ada di peringkat pra sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, mahu pun di universiti. Dalam satu kajian awal oleh Stevens (1912), didapati guru memperuntukkan 80% masa di sekolah menyoal murid. Kajian yang dijalanakan oleh Leven dan Long (1981) mendapati guru bertanya 300 hingga 400 soalan sehari. Apakah tujuan penyoalan? Menurut Morgan dan Saxton (1991) guru menyoal untuk melibatkan murid supaya lebih aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran sambil menilai pembelajaran dan membuka peluang untuk murid memberi pendapat dan buah fikiran mereka. Soalan memainkan peranan penting dalam bilik darjah untuk memberi murid peluang membina ilmu atau pengetahuan melalui asimilasi dan integrasi konsepkonsep baru (Hauser, 1990). Untuk mempertingkatkan kefahaman, murid tidak boleh dibiarkan pasif dalam bilik darjah dan perlu digalakkan lebih aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran (Davis dab Murrell, 1994)

2.2 Guru Menunggu Jawapan Murid Dalam kajian yang dijalankan oleh Tobin (1987), didapati guru tidak sabar menunggu jawapan yang diberi oleh murid lebih daripada 1.5 saat setelah bertanya sesuatu soalan. Hornea (1982) melaporkan bahawa dengan memanjangkan masa guru menunggu jawapan daripada murid, penglibatan murid dalam kelas telah bertambah. Kadangkala tidak sedar betapa penting menunggu sebelum meminta murid lain menjawab atau guru sendiri yang memberi jawapan.

Wilen (2000) dalam satu kajian yang melibatkan 100 murid sekolah rendah melaporkan bahawa guru yang menunggu kira-kira 3 saat setelah soalan dikemukakan, jawapan yang diberi oleh murid lebih lengkap dan tepat. Murid lemah yang biasanya menjawab 'tidak tahu' telah mencuba memberi jawapan, walau kadang kala jawapan berkenaan tidak begitu tepat. Galakkan untuk menjawab adalah kerana masa yang diberikan oleh guru untuk menjawab sesuatu soalan. 2.2 Aras Kognitif Soalan Jenis soalan yang ditanya memainkan peranan penting dalam perkembangan pemikiran murid. Adalah diuatarakan bahawa guru yang tanya lebih banyak soalan aras kognitif tinggi akan dapat memperbaiki pencapaian serta proses pemikiran murid. Soalan aras rendah hanya meminta murid mengingat kembali fakta manakala soalan aras kognitif tinggi menggalakan murid mengaplikasi konsep, membuat analisis serta sintesis. Kajian yang dijalankan oleh Hunkins (1969) dapati bahawa kumpulan murid yang mana guru menggunakan banyak soalan aras kognitif tinggi berjaya mendapat markah yang lebih tinggi berbanding dengan kumpulan murid yang didedahkan kepada soalan aras kognitif rendah. Kajian ini telah dijalankan di kalangan 50 murid sekolah rendah yang mempelajari kajian sosial. Kleinman (1965) menjalankan kajian di kalangan 80 murid sekolah rendah yang mempelajari sains. Dapatan menunjukkan bahawa guru yang menggunakan soalan aras kognitif tinggi; markah murid dalam mata pelajaran sains telah meningkat berbanding dengan murid yang disoal menggunakan soalan aras kognitif rendah. Mahlios dan D'Angelo (1990) mengkaji kesan aras kognitif soalan dalam pengajaran pendidikan moral dapati bahawa prestasi murid telah bertambah baik apabila didedahkan

kepada soalan aras kognitif tinggi. Kajian yang dijalankan melibatkan 70 murid sekolah rendah. Juga sikap murid terhadap pendidikan moral lebih positif apabila disoal dengan soalan aras kognitif tinggi. Dalam pengajaran pendidikan bahasa pula, murid yang diajar dengan kerap menggunakan soalan aras kognitif tinggi, selain pencapaian mereka meningkat, penglibatan murid dalam kelas telah bertambah baik dan soalan-soalan yang ditanya lebih bernas. Bagaimana pun terdapat juga kajian-kajian yang menunjukkan bahawa aras kognitif soalan tidak berkesan. Mills, Rice dan Berliner 2000) dalam kajian mereka dikalangan 54 kelas murid sekolah rendah mendapati aras kognitif soalan yang dikemukakan oleh guru semas pengajaran. Begitu juga dengan kajian yang dijalankan oleh Smith (1999) yang dapati aras kognitif soalan yang ditanya oleh guru dalam kelas tidak mempengaruhi pencapaian murid. 2.4 Kesimpulan Masa menunggu jawapan daripada murid dan aras kognitif soalan yang ditanya oleh guru memainkan peranan penting dalam mempengaruhi pencapaian murid dalam pelbagai jenis mata pelajaran. Kebanyakan kajian menunjukkan bahawa guru yang memberi murid lebih banyak masa untuk menjawab berjaya meningkatkan penguasaan sesuatu bidang ilmu serta menggalakan penglibatan murid. Juga, soalan aras kognitif tinggi berjaya meningkatkan pencapaian murid dalam sesuatu mata pelajaran. Penglibatan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran juga telah bertambah sehingga murid lemah telah digalakkan bertanya dan menjawab soalan.

BAB 3 KAEDAH EKSPERIMENTAL Apakah itu Kaedah Eksperimental? Salah satu kaedah penyelidikan yang digunakan dengan meluas dalam bidang pendidikan ialah kaedah eksperimental. Kaedah eksperimental mula digunakan dalam pertanian dimana eksperimen dijalankan untuk menguji keberkesanan berbagai jenis rawatan (seperti baja, air, cahaya matahari) terhadap pertumbuhan dan penghasilan tanaman. Kaedah ini juga digunakan dalam bidang perubatan untuk menguji keberkesanan

rawatan (seperti ubatan, kaedah dan prosedur) terhadap pesakit. Kini kaedah eksperimen digunakan dengan meluas dalam bidang pendidikan. Eksperimen dijalankan dalam persekitaran dimana penyelidik memerhati fenomena yang wujud akhibat daripada sesuatu tindakan dalam situasi yang terkawal (Kerlinger, 1973). Contohnya, penggunaan kaedah inkuiri dalam pengajaran mata pelajaran pendidikan kesihatan di kalangan murid sekolah rendah dan sejauh mana ia mempertingkatkan pemikiran aras tinggi. Eksperimen direka bentuk khusus untuk melihat kesan sesuatu tindakan atau rawatan yang sengaja diperkenalkan dan fenomena yang wujud seperti markah ujian, jawapan pelajar kepada sesuatu soalan atau tingkahlaku pelajar dalam kelas. Permerhatian dibuat dalam situasi yang terkawal, iaitu faktor-faktor (selain daripada rawatan) yang mungkin mempengaruhi fenomena yang wujud disingkirkan. Kaedah Kuliah dan Penyoalan Kaedah Permainan Kaedah Inkuiri dan Penyampaian Kaedah Makmal

Manakah kaedah dan teknik pengajaran berikut lebih berkesan? Kaedah Eksperimental memang sesuai untuk mengkaji keberkesanan sesuatu kaedah atau teknik mengajar dalam bilik darjah.

Jenis Variabel Dalam sesuatu eksperimen terdapat beberapa jenis variabel yang penting; iaitu variabel bebas dan variabel bergantung (variabel bersandar).
y

Variable Bebas ialah variable yang dimanipulasi oleh penyelidik yang diandaikan membawa perubahan kepada variabel bersandar atau bergantung. Variabel bergantung (variabel bersandar) ialah akhibatnya daripada sesuatu eksperimen dan tidak boleh dimanipulasi. Contohnya, untuk menguji sama ada terdapat perbezaan pencapaian dalam matematik di antara lelaki dan perempuan, Variabel Bebas ialah jantina yang dimanipulasi untuk melibatkan perempuan dan lelaki. Variable Bergantung (variabel bersandar) ialah pencapaian matematik.

y

y

Apakah itu Variabel? Mengapa Variabel penting dalam Kaedah Eksperimental? Kaedah mengajar, jantina, markah ujian, sikap dan sebagainya dinamakan VARIABEL (daripada perkataan Bahasa Inggeris 'Variable'). Variabel mempunyai nilai tertentu. Contohnya,
y

Variabel 'jantina' mempunyai dua nilai; iaitu, 'lelaki' dan 'perempuan' dan mungkin lazimnya diberi angka 1 untuk 'lelaki' dan 2 untuk 'perempuan'. Variabel 'markah ujian' mempunyai nilai 0 hingga 100 atau 0 hingga 50 dan sebagainya. Variabel 'kaedah mengajar' mungkin dibahagikan kepada 'kaedah inkuri' dan 'kaedah kuliah'

y

y

Seorang penyelidik ingin menentukan keberkesanan pengajaran oleh rakan sebaya dalam penulisan karangan di kalangan pelajar tahun 5 di sekolah rendah (Lihat Rajah di atas).

y

Variabel Bebas ialah kaedah mengajar yang dimanipulasi oleh penyelidikan dan terdiri daripada dua jenis; iaitu, pengajaran menggunakan rakan sebaya dan pengajaran menggunakan kaeadah kuliah. Dalam Kumpulan 1, pelajar pencapaian tinggi mengajar pelajar pencapaian rendah, manakala dalam Kumpulan 2, pelajar diajar oleh guru. Variabel Bersandar ialah kebolehan Kefahaman Bacaan yang diukur dengan pelajar daripada Kumpulan 1 dan Kumpulan 2 diberi Ujian Kefahaman Bacaan selepas pengajaran.

y

Kebolehpercayaan dan Kesahan Variabel Bersandar

Variabel bersandar boleh merupakan ujian pencapaian, skala sikap, inventori minat, ujian personaliti dan sebagainya. Adalah penting sesuatu ujian bersandar mempunyai kebolehpercayaan dan kesahan yang tinggi.

y y

Kebolehpercayaan ujian ialah konsistensi atau kestabilan ujian. Kesahan ialah sama ada ujian itu menguji konstruk yang hendak diuji.

Menurut Christensen (1988), terdapat penyelidik yang menggunakan kaedah eksperimental tidak memberi perhatian sewajarnya kepada kebolehpercayaan dan kesahan ujian (variabel bersandar) yang mengukur kesan sesuatu rawatan. Kebolehpercayaan variabel bersandar boleh ditentukan dengan konsistensi repons yang diperolehi. Jika, respons atau jawapan subjek sama setiap kali ujian itu ditadbirkan, ujian itu dianggap mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi. Kesahan ditentukan dengan mencari bukti ujian itu mengukur konstruk yang ingin diukur. Salah satu menentukan kesahan sesuatu ujian ialah dengan memberi definisi dan keterangan yang jelas mengenai konstruk tersebut. Sekiranya, anda menggunakan ujian bacaan sebagai variabel bersandar, terangkan apa yang diukur oleh ujian bacaan anda. Contohnya, adakah ia menguji kefahaman, kosa kata dan sebagainya. Dengan membaca bahan literatur, anda dapat memastikan maksud bagaimana penyelidikan lain mengukur kebolehan bacaan. Kumpulan 1: n=35 murid Rakan Sebaya Kumpulan 2: n= 35 murid

Apakah yang Maksudkan dengan KAWALAN? Untuk menjalankan eksperimen yang sah, adalah penting pengaruh variabel-variabel extraneous atau luar dikawal, iaitu; pengaruh faktor lain yang mungkin menjejas keberkesanan rawatan. "Kawalan" ialah tindakan yang di ambil oleh penyelidik untuk memastikan faktor-faktor luaran tidak mempengaruhi eksperimen yang dijalankan. Katakanlah anda telah membahagikan murid kepada dua kumpulan (Lihat Rajah sebelah). Dalam Kumpulan Eksperimental, murid diajar dengan menggunakan Alat Bantuan Mengajar manakala dalam Kumpulan Kawalan, murid diajar tanpa Alat Bantuan Mengajar.

Bayangkan apa akan terjadi sekiranya, sebahagian besar subjek di dalami Kumpulan Eksperimantal terdiri daripada murid yang mempunyai penguasaan bahasa yang rendah manakala subjek dalam Kumpulan Kawalan terdiri daripada murid yang mempunyai penguaaan bahasa yang tinggi. Kemungkinan besar, murid dalam Kumpulan Kawalan akan mendapat markah tinggi dalam ujian pendidikan kesihatan: Topik "Kesimbangan Makanan" walau pun guru tidak menggunakan alat bantuan mengajar. Markah murid dalam Kumpulan Kawalan ini mungkin lebih tinggi daripada markah yang perolehi oleh murid dalam Kumpulan Eksperimental yang diajar menggunakan alat bantuan mengajar. Berdasarkan keputusan ini, anda mungkin membuat rumusan bahawa penggunaan alat bantuan mengajar tidak membantu murid menguasai fakta dan konsep dalam pendidikan kesihatan. Teknik Kawalan dalam Penggunaan Kaedah Eksperimental KAEDAH MENGAJAR VARIABEL BERGANTUNG

Pendidikan Kesihatan Topik: "Kesimbangan Makanan"

Sebenarnya, bukan "alat bantuan mengajar" itu tidak berkesan. Pemilihan murid untuk kedua-dua kumpulan itu tidak betul. Oleh kerana, terlalu ramai murid dalam Kumpulan Eksperimental terdiri daripada murid yang tidak fasih dalam bahasa, maka kemungkinan besar mereka tidak memahami apa yang mereka membaca dan tidak memahami soalansoalan ujian. Oleh itu, anda perlu memastikan bahawa ciri-ciri dan kebolehan murid yang terdapat dalam Kumpulan Eksperimental dan Kumpulan Kawalan adalah hampir sama; iaitu anda MENGAWAL ekseperimen anda.

Pengagihan rawak Bagaimana Hendak melakukan KAWALAN? Dua teknik kawalan dibincangkan; iaitu pengagihan rawak dan memadan.

1) Pengagihan Rawak Pengagihan rawak merupakan asas bagi kaedah eksperimental. Apakah yang dimaksudkan dengan "rawak" atau "rambang"? Rawak atau rambang bermakna setiap subjek atau murid mempunyai peluang yang sama atau kebarangkalian sama untuk dipilih dan diagihkan sama ada kepada Kumpulan Eksperimenal (murid diajar dengan alat bantuan mengajar) atau Kumpulan Kawalan (murid diajar tanpa alat bantuan mengajar). . Kelebihan pengagihan rawak ialah kerana ia dapat mengawal variabel extraneous atau variabel luar yang diketahui dan juga tidak diketahui. Sekiranya, anda mengagihkan atau memilih murid secara rawak atau rambang, kemungkinan besar, bilangan murid yang lemah penguasaan bahasa di dalam Kumpulan Eksperimental dan Kumpulan Kawalan adalah sama. Sambil itu, bilangan murid tingii pengusaan bahasa di kedua-dua kumpulan juga hampir sama.