STANDAR KOMPETENSÌ : STANDAR KOMPETENSÌ

:
Memahami ayat Memahami ayat- -ayat Al ayat Al- -Qur'an tentang perintah menyantuni kaum duafa Qur'an tentang perintah menyantuni kaum duafa
KOMPETENSÌ DASAR: KOMPETENSÌ DASAR:
1. Membaca Q.S. Al-Ìsra' 26-27 dan Q.S. Al-Baqarah: 177
2. Menjelaskan arti Q.S. Al-Ìsra' 26-27 dan Q.S. Al-Baqarah: 177
3. Memahami dan mendeskripsikan ayat-ayat tentang anjuran
membantu kaum duafa
~ .. ~ =' ;-' . r. ~ .
;-' . r ~-
BAB 2
AL-OUR'AN
%,/,7:8 %,/,7:8
~ .. ~ =' ;-' . r. ~ .
;-' . r s. ~
: : Ž Ž Ƌ Ƌ -- '' J' J' .. · · ;; .. ~ ~ ss r r · ·.. -- : : J' J' .. ~ ~ . ... 4 4 ss .. . . : : ~' ~' .. . . .-' .-' .. ~ ~ ss .. J J
: : V V Ƌ Ƌ ~ ~ -- .. ;;.. Ƌ Ƌ ~ ~.. -- ss .. ;; '' )) 2´ 2´ (( ƃƃ . ... J' J' .. ~ ~ ~ ~ -- .. ;; ss .. . . 4 4 .' .' Ž: Ž: ƃƃ r r.. : : .' .'
.-' .-' .. ss = = ss .. . . : : 4 4 .' .' .-' .-' .. ss .. = = . . J J ;; ~ ~.. -- 4 4 ~~ : : .. ;; '' )) 2¯ 2¯ ((
] ] ';~V' ';~V' .. ´´ 2´ 2´ - - 2¯ 2¯ | |
J J ss .. . . J' J' .. ~ ~ ;;.. ſſ . ... Ƌ Ƌ : : J J . . ': ': : : ¿ ¿ : :.. -- 4 4 ~ ~.. · · ~ ~ J J J' J' .. ~ ~ . ... ;; · ·
: : J' J' .. ~ ~ - -.. ;; ~ ~ : : J J 4 4 . ... J' J' .. ~ ~ ;;.. ~ ~ . ... Ž Ž ~ ~ . . ~ ~ =' =' : : J' J' .. ss : :.. ~ ~ 7' 7' r r ;;
: : J' J' .. ~ ~ V V ƅƅ 4 4 ƉƉ : : J' J' .. 4 4 Ƌ Ƌ ~ ~ : : .-' .-' .. ~ ~ ss .. ss .. . . : : Ž Ž Ƌ Ƌ ss J' J' .. ~ ~ J' J' - - _- _-
r r ~ ~.. -- -- : : ss J' J' .. · · ;; .. ~ ~ ss : : J' J' .. ss Ƌ Ƌ ~ ~ ss : : J' J' .. ~ ~ . . 4 4 ss .. . . : : ~' ~' .. . .
.-' .-' .. ~ ~ ss .. J J : : .-' .-' .. ƅŽ ƅŽ J J ss .. . . : : ~~ ss ;-' ;-' .. · · ~' ~' : : ſſ · · ~' ~' .-' .-' .. :- :- ƉƉ
: : Ž Ž Ƌ Ƌ ss ;-' ;-' .. :- :- ƉƉ : : J' J' .. ~ ~ : : .. ~~ : :.. . . ~ ~ - - -- .. -- -- ~ ~.. ƃƃ -- '' - - -' -' -- : :.. ''
: : .-' .-' .. ~ ~ ;; ss .. . . ~~ ss J' J' .. ~ ~ ſſ .. . . Ž Ž .. : : .-' .-' .. ;; .. Ž Ž .. : : r r ss .. . . J' J' .. ~ ~ ſſ .. . .
ſſ J: J: ƅƅ 4 4 J' J' -- ss . . .. -- · · ': ': : : ſſ J: J: ƅƅ 4 4 -- ~ ~ J' J' ~ ~ Ƌ Ƌ · · : : . .
A. SURAH AL-ÌSRA': 26-27,
TENTANG ANJURAN MEMBANTU KAUM DUAFA
: : Ž Ž Ƌ Ƌ -- '' J' J' .. · · ;; .. ~ ~ ss r r · ·.. -- : : J' J' .. ~ ~ . ... 4 4 ss .. . . : : ~' ~' .. . . .-' .-' .. ~ ~ J- J- : : V V
Ƌ Ƌ ~ ~ -- .. ;;.. Ƌ Ƌ ~ ~.. -- ss .. ;; '' )) 2´ 2´ (( ƃƃ . ... J' J' .. ~ ~ ~ ~ -- .. ;; ss .. . . 4 4 .' .' : : .. '' ƃƃ r r.. : : .' .'
.-' .-' .. ss = = ss .. . . : : 4 4 .' .' .-' .-' .. ss .. = = . . J J ;; ~ ~.. -- 4 4 ~~ : : .. ;; '' ) ) 2¯ 2¯ {{
) ) ';~V' ';~V' .. .. 2´ 2´ - - 2¯ 2¯ { {
26. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat
akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam
perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan
(hartamu) secara boros.
27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-
saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada
Tuhannya.
TA]W!D
No Bacaan Hukum Bacaan Cara membaca
1 - ' J' . · ;. ~ s
Alif lam qamariyah Zalqubra
2 r ·. -
: J' . ~ .. 4 .-
ad silah qasirah Haqqahu wal miskina (panjang 2
harakat)
3 : ~' . .
$alqalah Wabna (huruf ba dibaca
terlantun)
4 ƃ r. : .'
.-' . s =' .-
Alif lam qamariyah ikhwanasysyayatini
S J ; ~. - 4 ~ ;: '
ad silah Lirabbihi kafura (panjang 2
harakat)
KANDUNGAN AYA% KANDUNGAN AYA%
AL-ISRA': 26-27
Allah SWT menyuruh kepada umat Allah SWT menyuruh kepada umat
manusia (umat Ìslam) untuk memenuhi manusia (umat Ìslam) untuk memenuhi
hak kaum kerabat, fakir miskin, dan orang hak kaum kerabat, fakir miskin, dan orang- -
orang yang dalam perjalanan. orang yang dalam perjalanan.
Allah SWT melarang menghambur Allah SWT melarang menghambur- -
hamburkan harta secara boros, karena hamburkan harta secara boros, karena
pemboros adalah teman atau saudaranya pemboros adalah teman atau saudaranya
setan. setan.
A. SURAH AL·BAOARAH': 26·27,
TENTANC AN]URAN NENYANTUN! KAUN
DUAFA
J J ss .. . . J' J' .. ~ ~ ;;.. ſſ . ... Ƌ Ƌ : : J J.. ': ': : : ¿ ¿ : :.. -- 4 4 ~ ~.. · · ~ ~ J J J' J' .. ~ ~ . ... ;; · ·
: : J' J' .. ~ ~ - -.. ;; ~ ~ : : J J 4 4 . ... J' J' .. ~ ~ ;;.. ~ ~ . ... Ž Ž ~ ~ . . ~ ~ =' =' : : J' J' .. ss : :.. ~ ~ 7' 7' r r ;;
: : J' J' .. ~ ~ V V ƅƅ 4 4 ƉƉ : : J' J' .. 4 4 Ƌ Ƌ ~ ~ : : .-' .-' .. ~ ~ ss .. ss .. . . : : Ž Ž Ƌ Ƌ ss J' J' .. ~ ~ J' J' - - _- _-
r r ~ ~.. -- -- : : ss J' J' .. · · ;; .. ~ ~ ss : : J' J' .. ss Ƌ Ƌ ~ ~ ss : : J' J' .. ~ ~ . . 4 4 ss .. . . : : ~' ~' .. . .
.-' .-' .. ~ ~ ss .. J J : : .-' .-' .. ƅŽ ƅŽ J J ss .. . . : : ~~ ss ;-' ;-' .. · · ~' ~' : : ſſ · · ~' ~' .-' .-' .. :- :- ƉƉ
: : Ž Ž Ƌ Ƌ ss ;-' ;-' .. :- :- ƉƉ : : J' J' .. ~ ~ : :.. ~~ : :.. . . ~ ~ - - -- .. -- -- ~ ~.. ƃƃ -- '' - - -' -' -- : :.. ''
: : .-' .-' .. ~ ~ ;; ss .. . . ~~ ss J' J' .. ~ ~ ſſ .. . . Ž Ž .. : : .-' .-' .. ;; .. Ž Ž .. : : r r ss .. . .
J' J' .. ~ ~ ſſ .. . . ſſ J: J: ƅƅ 4 4 J' J' .. -- ss .. . . .. -- · · ': ': : : ſſ J: J: ƅƅ 4 4 -- ~ ~
J' J' .. ~ ~ Ƌ Ƌ.. · · : :.. . . ] ] Ɖ;-ƈ-' Ɖ;-ƈ-' ´´ 1¯¯ 1¯¯ | |
Artinya:
'Bukanlah menghadapkan waiahmu ke arah timur dan barat itu
suatu kebaiikan. akan tetapi sesungguhnva kebaiikan itu ialah
beriman kepada Allah. hari kemudian. malaikat-malaikat. kitab-
kitab. nabi-nabi. dan memberikan harta vang dicintainva kepada
kerabatnva. anak-anak vatim. orang-orang miskin. musafir (vang
memerlukan pertolongan) dan orang-orang vang meminta-minta,
dan (memerdekakan) hamba sahava. mendirikan salat. dan
menunaikan zakat, dan orang-orang vang menepati ianiinva apabila
ia berianii. dan orang-orang vang sabar dalam kesempitan.
penderitaan. dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang
vang benar (imannva), dan mereka itulah orang-orang vang
bertakwa.` (Q.S. Al-Baqarah: 177)
TA]W!D TA]W!D
No No Bacaan Bacaan Hukum Bacaan Hukum Bacaan Cara membaca Cara membaca
11
': - : ƍ . ſ
!khfa' !khfa' Angtuwallu (nun mati dibaca Angtuwallu (nun mati dibaca
samar dan dengung) samar dan dengung)
22
J ƈ - ~ - »: = :
!zhar syafawi !zhar syafawi Wujuhakum qibala (mim mati Wujuhakum qibala (mim mati
dibaca jelas) dibaca jelas)
33
ŝ . - - :
Cunnah Cunnah Walakinna (dengan dengung) Walakinna (dengan dengung)
44
. - Ž . -
!zhar !zhar an amana (nun mati dibaca an amana (nun mati dibaca
jelas) jelas)
SS
' - ƃ ~ » -+ · Ƈ
!zhar syafawi !zhar syafawi Bi'ahdihim iza (mim mati Bi'ahdihim iza (mim mati
dibaca jelas) dibaca jelas)
66
.: -ŝ Ǝ --'
ad 'arid ad 'arid muttaqun (panjang 2,4,6 muttaqun (panjang 2,4,6
harakat) harakat)
Ciri iman: Ciri iman:
Beriman kepada Allah, hari kemudian, para Beriman kepada Allah, hari kemudian, para
malaikat, kitab malaikat, kitab··kitab, para nabi. kitab, para nabi.
emberikan harta yang dicintainya kepada emberikan harta yang dicintainya kepada
kerabatnya, anak kerabatnya, anak··anak yatim, orang anak yatim, orang··orang orang
miskin, musafir, orang miskin, musafir, orang··orang yang minta orang yang minta··
minta, memerdekakan hamba sahaya. minta, memerdekakan hamba sahaya.
enepati janji apabila ia berjanji. enepati janji apabila ia berjanji.
KANDUNCAN AYAT KANDUNCAN AYAT
AL·BAOARAH: 177
"rang "rang yang yang bertakwa bertakwa tentu tentu akan akan: :
enjalin enjalin hubungan hubungan baik baik dengan dengan Allah Allah
enjalin enjalin hubungan hubungan baik baik dengan dengan
sesama sesama manusia manusia
enjalin enjalin hubungan hubungan baik baik dengan dengan
dirinya dirinya sendiri sendiri
KANDUNCAN AYAT KANDUNCAN AYAT
AL·BAOARAH: 177