Makroekonomi Kertas 2

Objektif Pembelajaran Bab 1 A. Definisi dan Skop Analisis makroekonomi Menerangkan konsep makroekonomi dan membezakan bidang kajian antara mikroekonomi dengan makroekonomi. B. Petunjuk / Pembolehubah Makroekonomi Menerangkan secara ringkas pendapatan negara / keluaran negara, guna tenaga dan pengangguran, inflasi, imbangan pembayaran, dan pertumbuhan ekonomi. Menunjukkan kepentingan petunjuk di atas dengan data ekonomi Malaysia. C. Dasar Makroekonomi Matlamat Dasar Makroekonomi Menghurai matlamat yang ingin dicapai : Tingkat guna tenaga penuh, kestabilan tingkat harga, membaiki imbangan pembayaran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bentuk Dasar Makroekonomi Menghurai secara ringkas dasar-dasar yang berikut: Dasar Sebelah Permintaan : Dasar Fiskal, Dasar Kewangan, Kawalan Langsung. Dasar Sebelah Penawaran : Perubahan cukai pendapatan, penurunan cukai input yang diimport, galakan fiskal / insentif pelaburan, galakan untuk menjalankan penyelidikan dan pembangunan (R&D).

1

nyna@smk merapok

Ia meliputi sewa. Memberikan gambaran tentang : y keadaan peluang pekerjaan y cara penggunaan faktor-faktor pengeluaran y kadar pengangguran y tingkat kebajikan dan taraf hidup rakyat. Petunjuk pertumbuhan ekonomi negara. teori pengeluaran. misalnya kajian mengenai kesan kenaikan pendapatan individu terhadap permintaan individu dan kenaikan harga barang terhadap penawaran firma. Ianya merupakan alat bagi mengukur prestasi kegiatan ekonomi negara. teori pasaran dan teori agihan. bunga bersih. PETUNJUK / PEMBOLEH UBAH MAKROEKONOMI. Pendapatan Negara / Keluaran Negara Pendapatan Negara Pendapatan Negara ialah jumlah pendapatan faktor yang diterima oleh sesebuah negara untuk tempoh setahun. dan kerajaan.Makroekonomi Kertas 2 DEFINISI DAN SKOP ANALISIS MAKROEKONOMI. Secara umum. teori permintaan dan penawaran. firma. Ianya merupakan alat bagi mengukur prestasi kegiatan ekonomi negara. Konsep Mikroekonomi Mikroekonomi didefinisikan sebagai bidang ekonomi yang menumpukan kajian terhadap aktiviti-aktiviti ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil di dalam ekonomi. upah. Kajian mikroekonomi dibuat terhadap aktiviti ekonomi yang dilakukan oleh individu. Keluaran Negara Keluaran Negara ialah jumlah nilai barang akhir dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh sesebuah negara dalam tempoh satu tahun. dan pendapatan perusahaan persendirian. untung. bidang kajian mikroekonomi meliputi teori harga. 2 nyna@smk merapok . Kepentingan Kajian Pendapatan Negara / Keluaran Negara Petunjuk taraf hidup rakyat. Petunjuk keberkesanan dasar ekonomi kerajaan.

maka jika hanya 1 juta orang mendapat kerja. Kadar Guna Tenaga = (Guna Tenaga / Tenaga Buruh) x 100% 3 nyna@smk merapok .2 juta orang. Guna Tenaga dan Pengangguran Tenaga Buruh Jumlah penduduk dalam usia kerja 15-64 tahun yang sedang bekerja atau sedang aktif mencari pekerjaan. jumlah tenaga buruh ialah 1. 2. Kadar Tenaga Buruh = (Jumlah Tenaga Buruh / Jumlah Penduduk) x 100% Kadar Pertumbuhan Tenaga Buruh = [(Tenaga Buruh Baru . Jumlah Penganggur menurun. Guna tenaga ialah jumlah tenaga buruh yang digunakan secara produktif dalam mengeluarkan output negara. ini bermakna guna tenaga ialah berjumlah 1 juta orang. Taraf Hidup rakyat meningkat dll. Contohnya. Tidak termasuk suri rumah dan pelajar lepasan SPM/STPM kerana mereka tidak aktif bekerja atau aktif mencari kerja. Guna Tenaga = Tenaga Buruh î Jumlah Penganggur Pertambahan guna tenaga bererti 1. Guna tenaga ialah jumlah tenaga buruh yang sedang mempunyai pekerjaan. Pendapatan Negara / Keluaran Negara meningkat.Makroekonomi Kertas 2 Membolehkan unit perancang ekonomi mengambil tindakan-tindakan susulan. 3.Tenaga Buruh Asal) / Tenaga Buruh Asal] x 100% Guna Tenaga Guna tenaga ialah tenaga buruh yang terlibat dalam kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan.

2 juta orang. jika jumlah tenaga buruh ialah 1. jumlah tenaga buruh ialah 1. ini bermakna kadar pengangguran ialah 16. maka jika hanya 1 juta orang mendapat pekerjaan. Kadar Pengangguran = (Jumlah Penganggur / Tenaga Buruh) x 100% Penurunan kadar pengangguran bererti 4 nyna@smk merapok . kemunduran industri. Kadar Pengangguran Kadar pengangguran ialah kadar peratus jumlah tenaga buruh yang tidak mendapat pekerjaan berbanding jumlah tenaga buruh. 2. Jumlah Penganggur Jumlah penganggur ialah jumlah tenaga buruh yang sanggup bekerja tetapi tidak mendapat pekerjaan. Kadar pengangguran menurun. Contohnya. 2. ini bermakna jumlah penganggur adalah berjumlah 0.2 juta orang. Contohnya. Punca-punca pengangguran: 1.Makroekonomi Kertas 2 Kadar Pertumbuhan Guna Tenaga = [(Guna Tenaga Baru î Guna Tenaga Asal) / Guna Tenaga Asal] x 100% Pertambahan Kadar Guna Tenaga bererti 1. 3. Pengangguran Pengangguran ialah tenaga buruh yang ingin dan sanggup bekerja tetapi masih belum mendapat pekerjaan. Pencapaian ekonomi semakin meningkat. Masalah ekonomi di mana sebilangan tenaga buruh yang sanggup bekerja tidak mendapatkan pekerjaan. kemelesetan ekonomi dll.7%.2 juta orang dan jumlah penganggur ialah 0. Penggantian buruh dengan mesin.2 juta orang.

2. 2. Harga umum ialah harga purata semua barang dan perkhidmatan yang dipasarkan dalam negara. Ekonomi mencapai guna tenaga penuh apabila kadar pengangguran pada paras 4% atau kurang. pencapaian ekonomi meningkat. Inflasi Definisi Inflasi Inflasi ialah kenaikan tingkat harga umum bagi barang dan perkhidmatan yang berlaku secara menyeluruh dan berterusan. Punca-punca Inflasi: 1. 3.Makroekonomi Kertas 2 1. Penurunan pendapatan benar individu. kadar guna tenaga meningkat 2. 3. Kepentingan Kajian Guna Tenaga / Pengangguran 1. Kadar inflasi menentukan ukuran kestabilan tingkat harga umum. pendapatan negara / keluaran negara meningkat 3. Penurunan taraf hidup masyarakat. Meningkatkan pendapatan per kapita negara dan seterusnya meningkatkan kemakmuran masyarakat dan kebajikan penduduk. Memastikan bekalan tenaga buruh mahir sentiasa mencukupi supaya daya pengeluaran negara sentiasa meningkat. kenaikan harga import. 5 nyna@smk merapok . kenaikan kos pengeluaran. Penurunan kuasa beli wang. Kesan Inflasi terhadap ekonomi: 1. Semasa guna tenaga penuh. sebilangan besar pengangguran berbentuk pengangguran geseran sahaja. 3. Meningkatkan keluaran negara / pendapatan negara dan seterusnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 2. 4. Menaikkan harga barangan eksport. lebihan perbelanjaan semasa ekonomi dalam keadaan guna tenaga penuh.

Kurangan (Defisit) dalam imbangan pembayaran merugikan negara kerana : y mengurangkan rizab pertukaran asing negara. Jika IH tahun baru = 105. Imbangan Pembayaran = Imbangan Akaun Semasa + Imbangan Akaun Kewangan + Kesilapan dan Ketinggalan Kepentingan Kajian Imbangan Pembayaran Lebihan dalam imbangan pembayaran menguntungkan negara dengan y menambahkan rizab pertukaran asing negara. y mengurangkan kegiatan ekonomi negara. Mengukur kestabilan tingkat harga umum. y menjejaskan kestabilan nilai mata wang. Mengukur perubahan kos hidup. Ianya merupakan alat untuk mengukur keadaan perdagangan luar negara. IH bagi tahun asas (tahun yang dijadikan asas perbandingan) ditetapkan sebagai 100. Imbangan Pembayaran Imbangan pembayaran ialah penyata kewangan yang merekodkan nilai semua urus niaga dan aliran wang antara negara dalam satu tahun. Penyata kewangan tentang segala urus niaga dan aliran modal antara negara itu dengan negara lain dalam setahun. kadar inflasi = [(IH tahun baru î IH tahun asal) / IH tahun asal] x 100% = 5/100 x 100% = 5%. Meningkatkan kos hidup masyarakat. 2. Kepentingan Kajian Inflasi 1. 6 nyna@smk merapok . Indeks harga pengguna (IH) mengukur tingkat harga umum.Makroekonomi Kertas 2 5. 2. Kadar Inflasi dan Indeks Harga 1.

Kenaikan taraf hidup masyarakat. pertambahan infrastruktur dan peningkatan pembangunan ekonomi lain. Pertumbuhan Kebajikan 1. 7 nyna@smk merapok . Kepentingan Kajian Pertumbuhan Ekonomi Mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan baru kepada penduduk yang semakin bertambah. Meningkat ketika Pendapatan Per Kapita (PPK) benar meningkat (apabila pertambahan Pendapatan Negara benar melebihi pertambahan penduduk). 2. pembangunan infrastruktur. KDNK benar ialah nilai barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan dalam sesebuah negara mengikut harga tetap pada tahun asas. Pertumbuhan ekonomi = [KDNK benar tahun baru î KDNK benar tahun asal) / KDNK benar tahun asal] x 100% (cara pengukuran yang lebih sesuai kerana menunjukkan pertambahan output dalam negara berkenaan) atau Pertumbuhan ekonomi = [KNK benar tahun baru î KNK benar tahun asal) / KNK benar tahun asal] x 100% (cara pengukuran yang kurang sesuai kerana termasuk pertambahan output di luar negara) Pertumbuhan ekonomi dihitung mengikut harga tetap pada tahun asas untuk mengelakkan pengaruh kesan inflasi.Makroekonomi Kertas 2 Kerajaan terpaksa bercampur tangan dalam ekonomi melalui kawalan langsung dll. Pertumbuhan ekonomi ialah peningkatan dalam kegiatan ekonomi yang menyebabkan pertambahan keluaran (KDNK benar) dalam sesebuah ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi ialah pembangunan ekonomi berbentuk fizikal seperti pertambahan keluaran barang dan perkhidmatan. Pengukur prestasi pembangunan ekonomi berbentuk fizikal misalnya pertambahan jumlah keluaran barang perkilangan. pembangunan jumlah sekolah dll. Ianya merupakan alat untuk mengukur prestasi pembangunan negara.

Mencapai tingkat guna tenaga penuh o Tingkat guna tenaga penuh tercapai apabila kadar pengangguran kurang daripada 5%. Terangkan tiga matlamat dasar makroekonomi negara Malaysia. agihan pendapatan. o Kuasa beli pengguna menjadi lebih stabil dan ini akan meningkatkan taraf hidup dan kebajikan masyarakat. o Ini akan meningkatkan peluang pekerjaan dan mengurangkan pengangguran. Mencapai kestabilan tingkat harga umum o Kestabilan tingkat harga umum bermakna ekonomi tidak menghadapi masalah kenaikan harga atau kejatuhan harga kurang daripada 4%. PPK benar ialah pendapatan purata penduduk dalam sesebuah negara mengikut harga tetap pada tahun asas. o Keluaran negara meningkat dan berlaku peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi. 4. 8 nyna@smk merapok . iaitu hanya berlaku pengangguran geseran sahaja dalam ekonomi. Di samping itu. kegiatan ekonomi akan meningkat kerana faktor pengeluaran digunakan sepenuhnya. Pertumbuhan ekonomi tidak semestinya diikuti oleh pertumbuhan kebajikan / kenaikan taraf hidup masyarakat kerana peratus pertambahan penduduk mungkin melebihi peratus pertambahan KDNK benar. o Kegiatan ekonomi semakin meningkat disebabkan inflasi yang terkawal dan berlaku kestabilan kadar bunga di pasaran. iaitu taraf hidup masyarakat tidak naik tetapi turun. Dasar Makroekonomi. 2. o Dalam keadaan ini.Makroekonomi Kertas 2 3. 3. o Apabila guna tenaga penuh tercapai. dan eksternaliti negatif. pertumbuhan ekonomi hanya mengambil kira pertambahan keluaran (KDNK benar) tanpa mempeduli faktor-faktor lain yang boleh menentukan taraf hidup masyarakat seperti komposisi keluaran. Pertumbuhan Kebajikan = [(PPK benar tahun baru î PPK benar tahun asal) / PPK benar tahun asal] x 100% Kepentingan Kajian Pertumbuhan Kebajikan 1. [6] Tiga matlamat dasar makroekonomi negara Malaysia ialah: 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi o Pertumbuhan ekonomi bermakna kegiatan ekonomi semakin meningkat. 2. KNK sebenar sama dengan KNK potensi.

3. iaitu kurang daripada 4%. keadaan di mana kadar pengangguran berada pada paras yang sangat rendah. 9 nyna@smk merapok . Kenaikan harga atau inflasi : 1. 3. menurunkan tingkat kebajikan masyarakat. taraf hidup dan kebajikan masyarakat turut meningkat Matlamat Dasar Makroekonomi Mencapai Tingkat Guna Tenaga Penuh Guna tenaga penuh merujuk kepada : 1. keadaan di mana jumlah pengangguran adalah minimum dan jumlah pendapatan negara adalah tinggi.Makroekonomi Kertas 2 o Seterusnya. Kejatuhan harga atau deflasi : 1. keadaan di mana semua faktor pengeluaran digunakan. Sumber ekonomi digunakan dengan cekap dan tiada pengangguran. menjejaskan eksport negara. kebajikan masyarakat akan mencapai tahap maksimum 3. Pencapaian tingkat guna tenaga penuh bererti : 1. 4. 2. menjejaskan pertumbuhan ekonomi. 2. keluaran negara akan mencapai tahap maksimum. menjejaskan tingkat pelaburan. Mengekalkan Kestabilan Tingkat Harga Umum Tingkat harga umum perlu berada pada paras stabil dan kadar inflasi kekal rendah dan terkawal. Pertumbuhan ekonomi perlu mencapai kadar yang memuaskan dari tahun ke tahun dengan mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang positif. 2. Mencapai Pertumbuhan Ekonomi Berterusan Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kenaikan KDNK benar. mengurangkan pendapatan benar/ menjejaskan kuasa beli wang.

Semasa masalah deflasi (kemelesetan ekonomi). kerajaan akan malaksanakan dasar fiskal menguncup. y mewujudkan banyak peluang pekerjaan. Dasar fiskal bertujuan mencapai tingkat guna tenaga penuh dan mengawal inflasi. iaitu menambahkan perbelanjaan keajaan dan mengurangkan kadar cukai bagi meningkatkan perbelanjaan agregat untuk mengatasi masalah pengangguran. y mengatasi masalah pengangguran.Makroekonomi Kertas 2 Kepentingannya: y meningkatkan taraf kebajikan penduduk. Imbangan pembayaran lebihan/ positif/ lebih baik : 1. iaitu meningkatkan kadar cukai dan mengurangkan perbelanjaan kerajaan bagi mengurangkan perbelanjaan agregat untuk mengatasi masalah inflasi. Semasa masalah inflasi. Imbangan pembayaran defisit/ negatif/ merosot : 1. menggalakkan pertumbuhan ekonomi negara. meningkatkan rizab pertukaran asing sesebuah negara. Membaiki Imbangan Pembayaran Imbangan pembayaran diperbaiki dengan menambahkan jumlah eksport dan mengurangkan jumlah import. 2. 10 nyna@smk merapok . mengurangkan pertumbuhan ekonomi negara. Bentuk Dasar Makroekonomi Dasar sebelah permintaan Dasar kerajaan mempengaruhi permintaan agregat dalam negara melalui : Dasar Fiskal (Fiscal Policy) Dasar fiskal ialah langkah-langkah kerajaan mengubah perbelanjaan kerajaan dan struktur pencukaian untuk mempengaruhi tingkat perbelanjaan agregat dalam ekonomi. kerajaan akan melaksanakan dasar fiskal mengembang. y mencerminkan keberkesanan dasar ekonomi kerajaan.

Makroekonomi Kertas 2 Dasar Fiskal budibicara merupakan dasar kerajaan mengubah cukai dan perbelanjaan kerajaan. Dasar sebelah penawaran Dasar sebelah penawaran ialah dasar kerajaan yang mempengaruhi kegiatan ekonomi dari segi penawaran dengan meningkatkan keupayaan pengeluaran ekonomi. iaitu mengurangkan penawaran wang dan meningkatkan kadar bunga bagi mengurangkan perbelanjaan agregat untuk mengatasi masalah inflasi. untuk meningkatkan permintaan agregat. kerajaan menurunkan cukai dan menambahkan perbelanjaan kerajaan. Semasa kemelesetan ekonomi atau deflasi. Dasar sebelah penawaran bermaksud dasar kerajaan melalui pencukaian dan galakan pelaburan yang cuba meningkatkan keupayaan pengeluaran dalam ekonomi bagi meningkatkan penawaran agregat dan mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa inflasi. Bank Pusat akan menjalankan dasar kewangan menguncup. kerajaan akan menjalankan dasar kewangan mengembang. kerajaan boleh mengenakan kawalan harga maksimum ke atas barangan kawalan tertentu bagi mengatasi masalah inflasi. 11 nyna@smk merapok . Semasa inflasi. pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan dengan menggalakkan lebih ramai rakyat terlibat dalam aktiviti pengeluaran tertentu. Sebagai contoh. eksport dan import negara bagi memperbaiki imbangan pembayaran dan mengawal inflasi. iaitu menambahkan penawaran wang dan mengurangkan kadar bunga dalam pasaran bagi meningkatkan perbelanjaan agregat untuk mengatasi masalah pengangguran. Contohnya. Contohnya. kadar upah. Dasar Kewangan (Monetary Policy) Dasar kewangan ialah dasar kerajaan yang dijalankan oleh Bank Pusat untuk mengawal penawaran wang dan kadar bunga bagi mempengaruhi tingkat perbelanjaan agregat untuk mencapai tingkat guna tenaga dan mengawal inflasi. Dasar Kawalan Langsung Dasar kawalan langsung merupakan langkah kawalan langsung kerajaan ke atas harga.

harga menurun dan pendapatan bertambah. Kedua-dua dasar ini akan meningkatkan penawaran agregat.Makroekonomi Kertas 2 Contoh dasar sebelah penawaran ialah insentif pengecualian cukai kepada pengeluar dan penurunan cukai import bagi input pengeluaran. 12 nyna@smk merapok . Kesannya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful