Kemahiran

matematik Masalah matematik Cara pentaksiran Matlamat pengajaran

Kemahiran asas pra-nombor

Kemahiran komputasi

Kemahiran aplikasi dan penyelesaian

Mengenal pasti bentuk, pola

Penguasaan konsep nombor

Penguasaan operasi asas matematik

Senarai semak

Inventori matematik tidak formal

Analisis ralat

Penyoalan klinikal

Ujian rujukan kriteria

`

Tujuan utama pentaksiran dilakukan di dalam bilik darjah adalah untuk mengumpul maklumat bagi memudahkan proses membuat sesuatu keputusan. Diantara kepentingan pentaksiran dalam bilik darjah matematik adalah :

MARIA MACDALIN ANAK NYOKIEN, PISMP PEMULIHAN (BM)/MT, AMBILAN JANUARI 09

`

Guru mewujudkan suasana positif untuk menggalakan iklim bagi pembelajaran matematik. Peraturan dan kerjasama sentiasa diutamakan di mana pelajar yang cerdas membimbing pelajar yang lemah. Hubungan di antara guru dan pelajar pula berada dalam suasana harmoni dan saling membantu dalam pelbagai perkara.

`

Seseorang guru memerlukan pentaksiran tentang kesilapan pengajaran yang lepas dalam menghubungkan kefahaman pelajar dalam sesuatu topik matematik. Satu perancangan pengajaran dan pembelajaran dengan cara baru dapat diterapkan dalam pengajaran guru malah lebih berinformasi tentang keperluan pembelajaran pelajar dan membolehkan guru membaiki kaedah pengajaran sejajar dengan keperluan pelajar

`

Maklumat pentaksiran dapat dibuat dengan merujuk buku aktiviti dan latihan pelajar. Disamping itu juga kuiz, ujian bulanan dan polio matematik boleh digunakan untuk melihat kemajuan dan kebolehan pelajar. Maklum balas ini dapat mengubah dan meningkatkan pembelajaran matematik pelajar.

`

Apabila masalah pembelajaran pelajar sudah dikenal pasti, program diagnostik boleh dijalankan ke atas pelajar tersebut. Masalah pembelajaran matematik dapat dikesan dan tindakan segera dapat dilakukan bagi mengurangkan masalah pelajar.

`

Penilaian seseorang pelajar dilakukan berdasarkan kepada rekod kemajuan pembelajarannya. Rujukan norma yang melibatkan perbandingan kemajuan pelajar digunakan bersama rujukan kriteria yang tidak membandingkan perbezaan itu. Pengredan juga dilakukan untuk membuat keputusan tentang pemilihan pelajar yang berbakat dan pelajar yang akan mengikuti pendidikan khas

11

National Key Result Areas (NKRA·s) KPM telah menyasarkan bahawa semua murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran berkeupayaan menguasai asas literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah menjelang 2012. Mula dilaksanakan pada tahun 2010 melibatkan murid Tahun 1 di sekolah rendah (Kohort Pertama). Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) telah dipertanggungjawabkan untuk menerajui usaha mengatasi masalah literasi dan numerasi di kalangan murid sekolah rendah.
12

Program LINUS - Numerasi: operasi asas matematik digubal khusus bagi menangani masalah yang dihadapi murid dalam menguasai kemahiran asas mengira serta memahami idea matematik yang mudah dan mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran matematik dalam kehidupan harian. Kandungan program telah dipilih dan disusun supaya dapat memberi pengalaman yang cukup kepada murid untuk membina asas yang kukuh dalam membuat pengiraan dan seterusnya membolehkan mereka mengikuti pembelajaran Matematik dengan lebih bermakna dan berkesan.

13

Masalah murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran yang masih belum menguasai kemahiran asas 3M dengan baik belum dapat diatasi sepenuhnya walaupun KPM telah melaksanakan pelbagai program pemulihan. Antaranya:
Program KIA2M untuk murid Tahun I yang mula dilaksanakan pada tahun 2006. Program pemulihan untuk murid Tahun 2 dan 3 yang dikendalikan oleh guru pemulihan khas di sekolah masing-masing. Program Pemulihan Asas Kemahiran Membaca, Menulis dan Mengira (PROTIM) untuk murid Tahap II. PROTIM selepas UPSR.
Program-program yang dilaksanakan tidak gagal tetapi tidak dapat memenuhi kehendak NKRA.

14

KPM berpendapat suatu pendekatan yang bersepadu perlu dilaksanakan supaya masalah literasi dan numerasi dapat dikesan dan dipulihkan seawal Tahap I. Perkara ini perlu diberi perhatian yang serius kerana murid yang tidak menguasai kemahiran asas 3M merupakan kumpulan yang berisiko keciciran dan berhadapan dengan kesukaran memenuhi keperluan melanjutkan pelajaran dan kerjaya. Program alternatif yang dirangka merupakan suatu program yang bersepadu untuk murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran Tahun 1, 2 dan 3 (Tahap I) menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi. Program ini dinamakan Program Literasi dan Numerasi (LINUS).

15

Literasi
Celik huruf

Numerasi
Celik nombor

16

Semua murid berkeupayaan untuk menguasai asas numerasi kecuali murid berkeperluan khas selepas tiga tahun mengikuti pendidikan sekolah rendah menjelang 2012.

17

Kebolehan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami idea matematik yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam kehidupan harian.

18

Mengira (M3) merupakan aktiviti kognitif yang meliputi beberapa proses dan pemeringkatan. Dalam konteks kurikulum negara kita, proses M3 ditakrifkan sebagai: Tambah Tolak Darab Bahagi Empat proses tersebut disebut sebagai operasi asas aritmetik.

19

tahap kebolehan M3 murid ditetapkan berdasarkan kandungan kurikulum Matematik KBSR. asas aritmetik dilakukan dihadkan kepada nombor bulat sahaja. kebolehan Numerasi yang perlu dikuasai oleh murid ditetapkan kepada operasi asas aritmetik terhadap nombor bulat dalam lingkungan 20 sahaja.
20

`Pemeringkatan

`Operasi

`Skop

Kecekapan M3 ditaksir dalam bentuk ujian. ujian.

21

Tahun 1

Tidak

Saringan 1 (Mac) Tidak

Ya

PraNumerasi 1

Tidak

Saringan 2 (Jun) Tidak

Ya

Arus Perdana

PraNumerasi 2

Tidak

Saringan 3 (Sept)

Ya

Murid Berkeperluan Khas

Ya

Pemeriksaan Perubatan

Tidak

Tahun 2
22

Tahun

Saringan 1 (Mac)

Pra u erasi

Saringan ( un)

Arus Perdana

u erasi

Saringan 3 (Sept)

Tahun 3

23

Tahun 3

Saringan 1 (Mac)

Numerasi

Saringan ( un)

Arus Perdana

Numerasi

Saringan 3 (Sept)

24

TAHUN

PERINGKAT

SARINGAN (S) S1

BULAN
Mac 2010 Jun 2010 Sept. 2010 Mac 2011

SASARAN
Semua Murid Murid PraNumerasi

TAHUN 1

PRA NUMERASI

S2 S3 S1

TAHUN 2

S2 S3 NUMERASI S1 S2 S3

Jun 2011 Sept 2011 Mac 2012 Jun 2012 Sept 2012

*Semua Murid

TAHUN 3

Murid Numerasi

Nota: Tahun - *Semua murid akan menduduki Saringan kecuali murid yang telah memperolehi A dan B dalam peperiksaan Semester 1 (akan diperincikan lagi).
25

Proses Cadangan Penempatan Ke Program Pendidikan Khas
Tahun 1

Mencapai atau kurang konstruk Saringan

Saringan 1/ /3 (Mac/ un/Sept)

Perlu Melalui Proses: IPP: Instrumen Penentu Penempatan Borang Cadangan Penenpatan Pelajar Berkeperluan Khas. (Diperolehi daripada Pegawai Khas, Pendidikan Khas, PPD)

Tidak

Murid Berkeperluan Khas

Ya

Pemeriksaan Perubatan

Tidak

LINUS

26

Numerasi
Nombor Bulat

Tahun 1
Membaca, menulis, membilang dan menyusun nombor hingga 20. Menyatakan fakta asas tambah dan tolak. Mata wang Malaysia hingga RM10 Menyatakan bahagian dalam sehari. Mengenal bentuk 3-dimensi dan 2-dimensi.

Tahun 2

Tahun 3

Membaca, menulis, membilang Membaca, menulis, dan menyusun nombor hingga membilang dan menyusun 100. nombor hingga 1000. Menyatakan fakta asas tambah dan tolak, darab dan bahagi (2, 10, 5 dan 4). Mata wang Malaysia hingga RM50 Menyatakan waktu dalam jam. Mengelas bentuk 3-dimensi dan 2-dimensi. Menyatakan fakta asas tambah dan tolak, darab dan bahagi (3, 6, 7, 8 dan 9). Mata wang Malaysia hingga RM100 Menyatakan waktu dalam jam dan minit. Menamakan bentuk 3-dimensi dan 2-dimensi.

Operasi asas

Aplikasi

27

Unit 1 Nombor bulat 0 hingga 10 Unit 2 Nombor bulat 11 hingga 20 Unit Tambah hingga jumlah 10 Unit 4 Tambah hingga jumlah 18 Unit 5 Tolak dalam lingkungan 10

Unit 6 Tolak dalam lingkungan 18 Unit 7 Wang hingga RM10 Unit 8 Pengenalan masa dan waktu Unit entuk - imensi Unit 10 entuk 2- imensi

28

Definisi Numerasi
Keupayaan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami idea matematik yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan serta kefahaman matematik dalam kehidupan harian mengikut bahasa pengantar di sekolah
Konstruk 1 Konstruk 2 Konstruk 3 Konstruk 4 Konstruk 5 Konstruk 6 Konstruk 7 Konstruk 8 Konstruk 9 Konstruk 10 Konstruk 11 Konstruk 12 Keupayaan pranombor dan mengenal angka Keupayaan membilang Keupayaan memahami nilai nombor Keupayaan membuat seriasi Keupayaan mengenal mata wang Malaysia Keupayaan menyatakan waktu Keupayaan mengendalikan operasi asas Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isipadu Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata wang, masa dan ukuran panjang

29

Program LINUS ini wajib dilaksanakan di semua SK, SJKC, SJKT dan SABK. Terdapat 3 peringkat saringan bagi setiap tahun: Saringan 1 (Mac) Saringan 2 (Jun) Saringan 3 (September) Semua murid Tahun 1 akan menduduki ujian LINUS Saringan 1 untuk menilai tahap penguasaan kemahiran asas mereka pada awal tahun setiap tahun. Dikendalikan oleh guru BM/Matematik/Pemulihan. Instrumen dibina dalam dwi bahasa iaitu BM-BI, BC-BI, BT-BI.

30

Organisasi Kandungan: Kandungan: Hierarki dari mudah ke lebih kompleks. kompleks. Setiap kemahiran disusun dengan lebih terperinci dan saling berkaitan dengan kemahiran lain. lain. Skop dan kedalaman dikurangkan. dikurangkan.
31

Tumpuan: Tumpuan: Gaya pembelajaran murid. murid. Menepati skop soalan dan cara penyoalan. penyoalan.

32

Gaya Pembelajaran: Cara murid memproses maklumat dari konkrit kepada abstrak. Cara murid memproses maklumat dari pasif kepada aktif.

33

Pelbagai cadangan strategi penyelesaian masalah. Aktiviti pembelajaran yang melibatkan murid secara aktif. Melibatkan seluruhan Hasil Pembelajaran dan Unit. Diadakan juga lembaran kerja.
34

Proses Membuat perkaitan Membuat pena·akulan Komunikasi Menyelesaikan masalah Membuat perwakilan.

35

Seronok Bermakna Berguna Mencabar

36