PENGENALAN Personaliti bermakna sahsiah atau akhlak yang tertonjol pada diri seseorang.

Akh lak ini terbahagi kepada dua iaitu akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Ia merangkumi dua dimemsi iaitu yang zahir dan batin. Persoalannya, bagaimanakah manusia ingin melapaskan diri daripada kongkongan akh lak yang tercela? Justeru, lahirlah pelbagai teori yang cuba merungkai permasala han ini seperti Sigmund Freud, Carl jung, Alfred Adler dan ramai lagi termasuk p ersonaliti dari sudut pandangan Islam.Namun ahli-ahli teori personaliti mengemuk akan pandangan yang berlainan tentang teori personality mempunyai pengalaman yan g berlainan dalam kehidupan mereka. Oleh itu teori-teori mereka telah dipengaruh i oleh faktor peribadi sendiri, aliran pemikiran pada zaman dan ciri-ciri ahli d alam kelompok. Teori personaliti yang dikemukakan oleh ahli psikologi banyak ber gantung kepada peristiwa penting dalam kehidupan peribadi dan budaya yang ada di persekitaran mereka. Walau bangaimanapun, sekurang-kurangnya ada tokoh yang berani memperkatakan tent ang personaliti dengan tujuan untuk mengubah personaliti yang tidak sihat. SEJARAH HIDUP ALFRED ADLER Adler dilahirkan pada 7 Februari 1870 di Viena. Merupakan anak ke dua daripada e nam adik beradik. Beliau merupakan seorang Yahudi yang berasal daripada keluarg a berstatus sosial ekonomi kelas menengah. Semasa Adler berusia lima tahun, beli au mengidap penyakit pneumonia (radang paru-paru) yang hampir meragut nyawanya. Adler bertekad untuk menjadi seorang doktor perubatan setelah sembuh daripada pe nyakit tersebut. Cita-cita tersebut tidak berganjak sepanjang tempoh persekolaha n dan zaman remajanya sehingga beliau mempunyai ijazah kedoktoran dari Universit i of Vienna. Di sekolah, beliau tergolong dikalangan pelajar-pelajar yang bermasalah. Gurunya pernah sarankan supaya Adler berhenti daripada persekolahan kerana beliau tidak menunjukkan prstasi yang baik dalam bidang akademik. Semasa berusia 28 tahun, A dler telah menerbitkan karyanya yang pertama. Karya tersebut berkaitan dengan is u kesihatan tukang jahit. Buku itu menghuraikan kepentingan keperluan seseorang untuk melihat seseorang in dividu itu secara keseluruhannya sebagai suatu entiti. Keinginan nafsu dan nalur i tidak mencukupi untuk menghuraikan tindak balas seseorang itu terhadap konsep tafsiran mimpi yang dikemukakan oleh Frued dan mengambil kira pendapat mengenai tindak balas organik terhadap aspek psikologi manusia. Adler menolak pendapat Fr eud yang mengatakan pengaruh seks zaman kanak-kanak mempengaruhi tingkah laku se seorang. Mimpi tidak dianggap sebagai satu usaha pemenuhan seks. Perbezaan itu merupakan tanda-tanda perpecahan pendapat di antara Freud dan Adler. Adler telah menerbitk an buku yang berjudul Understanding Human Nature(1912). Buku ini memusatkan inti sari syarahan beliau yang dijadikan rujukan wajib di kebanyakkan pusat pendidika n tinggi di Amerika Syarikat. Pada tahun 1937, beliau meninggal dunia pada 1937 akibat sakit jantung. LATAR BELAKANG TEORI ALFRED ADLER Afred Adler mengemukakan beberapa perkara penting yang terdapat dalam teori pers onaliti Freud. Antaranya mimpi dan pengalaman kanak-kanak mempengaruhi tingkah l aku seorang dewasa, sistem. Sistem personaliti merupakan sistem yang berkembang serta pernyataan luaran berkait dengan masalah-masalah yang terpendam di alam ba wah sedar. Manusia sebagai makhluk sosial berkeinginan untuk berhubungan dengan ahli masyar akat yang lain untuk memperolehi matlamat tertentu. Keinginan tersebut bukan sem ata-mata didorong oleh keperluan ataupun esakan seks semata-mata. Keinginan ters ebut menampilkan seseorang itu sebagai individu yang berbeza dengan orang lain a tau unik. Bagi Adler, tujuan utama seseorang itu bertingkah laku adalah untuk me mperoleh rasa selamat dan mengatasi masalah inferioriti. Pusat personaliti seseorang itu berasal dari alam sedar. Apabala menyedari denga n jelas, seseorang itu akan mengarahkan dirinya untuk bertingkah laku. Antara us

Kelebihan yang terdapat dalam aspek ini ialah kendiri kreatif yang berfungsi untuk mentaf sir semua pengalaman yang dipunyai oleh individu. Bagi memperolehi keseimbangan tersebut. keluarga dan masyarakat ke arah kehidupan demokrasi yang berlandaskan kerjasama dan pers amaan sosial. Interaksi sosial sangat penting dilalui oleh kanak-kanak ialah interaksi penghub ung kanak-kanak. Gaya hidup III. Set tingkah laku terbentuk dengan memberi keseimbangan terhadap inferiority yang dialami. Gaya Hidup Matlamat utama kehidupan seseorang individu ialah nirwana kendiri ataupun kesemp urnaan. Contonya ialah kealpaan ibu bapa gagal memberikan masa secukupnya kepada anak-anak akan membentuk Inferioriti da lam diri kanak-kanak tersebut. Untuk memahami pe rbezaan gaya hidup ia hendaklah dirujuk kembali kepada konsep Inferioriti dan ke seimbangan. Apabila dibandingkan dengan te ori personaliti yang dikemukakan oleh Freud. Minat sosial IV. Kemuncak hurai annya ialah Teori Personaliti iaitu kendiri kreatif yang dipunyai oleh setiap ma nusia yang normal. Gaya hidup terbentuk dengan nyata dan kekal pada semasa kanak-kanak berumur empat ataupun lima tahun. Superioriti VI. Perantara kendiri kreatif boleh diaktifkan seoptima yang mungkin. Aktiviti ataupun kegiatan yang dilakukan dikenali sebagai pasti ataupu n dipengaruhi oleh gaya hidup seseorang. teori personaliti yang dikemu kakan oleh Adler merupakan teori personaliti yang pertama menyentuh aspek kesiha tan mental. Namun begitu menurut Adler manusia bukanl . Usaha yang ditunjukkan ini memberi tafsiran kepada kita bahawa manusia b ukanlah suatu makhluk yang pasif ataupun menyerah kepada nasib semata-mata seper ti yang diterapkan dalam teori personaliti Freud. Kendiri kre atif mewarnai seluruh kehidupan seseorang individu serta ia juga menjadi penentu utama masa depan kepada seseorang individu dalam usahanya untuk mencapai sesuat u yang dihajatinya. Perbezaan ini digelar sebagai gaya hidup. Matlamat teori ini agak jelas untuk menggalakkan perkembangan individu. Fictional Finalism Kendiri Kreatif Penemuan Alfred Adler adalah sangat besar dalam bidang psikologi. Pendekatan ini mengimbangkan keperluan individu secara optima dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. gaya hidup yang terbentuk ini amat sukar untuk diubah. Kesannya kanak-kanak sukar meniru dan menyesuaika n diri dengan masyarakat sekeliling. Setiap individu mempunyai perwatakan.perangai dan tabiat sp esifik yang berbeza.Adler telah menganggapn manusia sebagai deterministic iaitu be rsamaan dengan anggapan Sigmund Freud. seseorang kanak-kanak memerlukan satu set ti ngkag laku. ibu bapa dan urutan kelahiran. Perkembangan personaliti berpusat kepada aspek-aspek dalaman individu. Kendiri kreatif II. teori personaliti yang dikemukakan oleh Adler tidak mengandungi sebarang konsep yang agak kontroversial. KONSEP-KONSEP ASAS TEORI PERSONALITI ALFRED ADLER Terdapat enam konsep utama dalam teori personality Alfred Adler iaitu : I. Seserang individu akan berusaha untuk mencapai cita-cita melalui tingkah laku yang spesifik. Perasaan Inferio dan pampasan V. Contohnya bayi mengalami inferiority dengan memberi perangsang untuk menjadi seorang yang ringan tulang dan tidak bergantung kepada orang lain. Dalam konteks ini. Oleh itu.aha untuk mengatasi masalah rendah diri ialah dengan mendorong diri ke arah krea tiviti. Gaya hidup juga boleh dipelajari daripa da interaksi sosial pada masa kanak-kanak.Kanak-kanak tersebut juga mudah mempinyai pe rasaan balas dendam dan hasad dengki terhadap kejayaan orang lain dan merasakan apa yang difikirkan bersesuaian dengan perkara-perkara yang dilakukannya. Kendiri kreatif menjadikan seseoarang mempunyai personaliti y ang teragung dan ia juga merupakan pengantara di antara ransangan dan gerak bala s.

Ahli kom uniti bergantung kepada ahli-ahli yang lain bagi tijuan keselamatan dan kehidupa n. Perasaan inferiority juga merupakan sumber kepada perjuangan manusia dan mewarnakan keseluruhan tingkah laku individu.Beliau juga mengaitkan tanggapan ini dengan konseo-konsep kendiri kreatif. Kadang kala proses inferioriti tidak berlaku dengan begitu mudah seperti yang di terangkan. Inferioriti merupakan perkara umum yang berlaku dikalangan manusia yang tidak menunjukkan tanda kelemahan dan abnor mal kepada seseorang individu. inferioriti kompleks bermula melalui tiga ca .Seorang bayi mu la menyedari kekuatan yang dipunyai oleh penjaga mereka disamping kelemahan yang menghantui dirinya. Inferi oriti bukan sahaja merupakan jalan keluar daripada tekanan yang dihadapi oleh ba yi tetapi juga merupakan satu bekalan semangat untuk berjuang dan berkembang di kemudian hari . Perkembang an individu merupakan hasil daripada usaha kita untuk mengimbangi perasaan infer ioriti. Minat Sosial Konsep merujuk kepada potensi dalaman individu untuk bekerjasama dengan orang la in bagi mencapai matlamat peribadi dan masyarakat (Ansbacher dan Ausbacher.puak ataupun kaum dan yang seterunya ialah negeri ataupun negara. Seseorang manusia mempunyai kel uarga.Adalah sukar bagi seorang bayi untuk mencabar sumber kekuasa an orang dewasa. Adler telah menegaskan bahawa perlunya dipupuk hubungan yang baik diantara si ib u dengan si anak yang baru dilahirkan. Proses inferioriti bermula sejak bayi lagi. Potensi minat sosial terdapat dalam diri set iap individu. Kaedah ini mengingatkan kita kepada konsep kendiri kreatifyang kita hu raikan. Tujuan tersebut menuntut seseorang individu supaya memberi kerjasama dan memb enarkan individu mengamalkan minat sosial yang dipunyai untuk menerima dan menca pai matlamat diri dan komuniti. Pengalaman ini dilalui oleh setiap individu yang tidak boleh diwarisi secara gen etic.Tahap penyesuaian sosial merupakan sebahagian gaya hidup seseoarang mempengaruhi cara-cara kita untuk menyelesaika n masalah kehidupan. Inferioriti kompleks me rupakan seseorang yang mempunyai pandangan yang sempit terhadap dirinya sendiri dan sukar untuk menyahut cabaran kehidupan. Adler mempercayai hidup bersama orang lain ataupun bermasyarakat merupakan per kara utama yang harus dicapai dalam kehidupan.1956) . Walaubagaimana pun.ah mangsa yang sepenuhnya interaksi ataupun ransangan yang diwujudkan semasa int eraksi sosial. Terdapat beberapa masalah bagi seseorang bayi yang tidak berjaya meng imbangi masalah inferioriti tentang dirinya sendiri. Untuk membangkitkan dan melebarkan minat sosial yang sedia ada dal am diri individu ia bergantung kepada pengalaman sosial semasa kana-kanak. Pengalaman ini adalah hasil daripada interaksi dengan persekitaran. seseorang lebih dipengaruhi unsur sosial ber banding dengan unsur-unsur biologi. Bayi kecil ( fizikalnya ) adalah ber gantung sepenuhnya kepada orang dewasa khususnya ibu bapa mereka. Awal kehidupan manusia tidak hidup bersendirian.tidak berkeupayaan untuk menyelesaika n masalah kehidupan. Adler percaya bahawa perasaan inferiority sentiasa wujud dan memberi motiv asi kepada perkembangan personality manusia.Kesannya. Menurut Adler. Perasaan Inferrior dan Pampasan Inferioriti merupakan salahsatu istilah psikologi yang berasal daripada kaedah-k aedah yang diperkenalkan oleh Alfred Adler untuk mendalami aspek personality man usia. Begiti juga dengan hubungan yang konstruk tif mengenai kanak-kanak dengan ahli keluarga dan guru-guru ataupun penjaganya.I bu adalah orang yang pertama berhubung dengan bayi dan boleh mempengaruhi serta mempertingkatkan minat sosial ataupun merencatkan minat tersebut. proses ini bergantung kepada cara bayi menginterprestasikan tingkah laku ib u mereka. seseorang bayi mula mengembangkan perasaan inferioriti yang relatifnya bergantung kepada kekuatan orang dewasa yang ada disekelilingny a. Kegagalan untun mengimbangi perasaan inferioriti menghasilkan inferioriti kompleks. Menurut Adler.

Superioriti ini merupakan hala tuju atau cita-cita yang hendak dicapai dalam kehidupan kita. hanya sed ikit sahaja kehendak yang tidak dilayan. Kana-kanak tidak sabar dalam menghadapi sesuatu masalah ataupun desakan apabila berinteraksi dengan orang lain. Jadi apakah yang dimaksudkan oleh Adler meng enai istilah superioriti tersebut ? Menurut Adler. Dalam erti kata lain. Jadi beruasaha kearah kesempurnaan be rmaksud berikhtiar untuk melengkapkan diri secara keseluruhannya. Kanak-kanak yang tidak belajar cara menghadapi dan menyelesaikan masalah ataupun menyesuaikan diri dengan kehendak orang lain lain. Tujuan murni ini menorientasikan sikap dan tingkah laku kearah masa depan. Semua kehendak mereka diikuti oleh orang dewasa. c. istilah superioriti ataupun kesempurnaan berasal daripada istilah Latin yang bermaksud lengkap ataupun selesai . Mereka beranggapan bahawa orang lain yang ada disekeliling mereka memberi perhat ian yang sepenuhnya kepada mereka.Hanya cita-cita manusia un . situasi ini merupakan suatu kejutan yang tidak disangkakan oleh kanak-kanak tersebut kerana kanak-kan ak tersebut tidak bersedia lagi untuk menerima keadaan ini. aktivis masya rakat ataupun penghibur . Kemanjaan ataupun tabiat buruk Kanak-kanak mempunyai tabiat buruk ataupun kemanjaan yang dikatakan menjadi pusa t perhatian di rumah. Kanak-kanak yang tidak diterima Kanak-kanak yang tidak diterima atau dilupakan kehadiran mereka akan mudah membe ntuk inferioriti kompleks dalam diri mereka. Sebaliknya beliau mengemukakan konsep superiority kompleks. Harap an kita pada masa hadapan ialah memotivasikan manusia. Alfred Adler tidak meninggalkan hujah beliau mengenai inferioriti kompleks begit u sahaja. Kehidupan semasa bayi dan kanak-kan ak diwatakkan oleh kekurangan kasih saying dan keselamatan kerana ibu bapa keran a ibu bapa tidak memainkan peranan yang sepenuhnya. Masalah inferioriti kompleks mula timbul di s ekolah ( mungkin pada hari pertama persekolahan ). b. Inferioriti Organik Disebabkan oleh kekurangan yang terdapat pada struktur fizikal seseorang yang me ngalami kecacatan. Kesannya inferioriti kompleks akan terbentuk. Tujuan kehidup an manusia dalam mengejar dan mencapai keseluruhan potensi diri dan melengkapkan diri kita dengan potensi-potensi tersebut. Superioriti Konsep asas adalah dikatakan sangat penting dalam teori personaliti yang dikemuk akan oleh Alfred Adler. Apabila berhadapan dengan su asana ini. Biasanya individu yang mengalami kecacatan fizikal akan bersu ngguh-sungguh untuk membuktikan bahawa kecacatan fizikal bukanlah penyebab kepad a kegagalan termasuklah mereka yang terlibat dalam aktiviti sukan.ra : a. Konsep ini merujuk kepada kebolehan seseorang untuk mengendalikan dirinya sama ada dalam b entuk dalaman ataupun luaran . Apabila kanak-kanak tersebut tidak lagi menjadi pusat perhatian utama seperti di rumah. Akhirnya kanak-kanak tersebu t akan merasakan dirinya tidak berguna.pemarah dan tidak mempercayai kepada ses iapa. Akibatnya golongan ini merasakan mereka merupakan individu penting dalam sebarang situasi. m ereka tidak mahu belajar untuk bersabar bagi mendapatkan sesuatu yang mereka mah u. dalam konteks penghargaan diri kanak-kanak mempunyai sifat kemanjaan atau tabiat buruk yang merasakan mereka mempunyai beberapa bentuk kekurangan dir i yang menyebabkan mereka seperti terbuang apabila berhadapan dengan masyarakat. Kanak-kanak yang mempunyai tabiat buruk ataupun kemanjaan seperti mempunyai pera saan sosial yang minima. Superioriti bukannya memberi implikasi seseor ang itu berusaha untuk mendominasikan orang lain dari segi idea ataupun keboleha n yang bertujuan menonojolkan diri. Ianya bukan bermaksud satu usaha yang menan dingi orang lain dan ianya tidak merujuk ataupun menunjukkan perkaitan lansung d engan konsep superiority kompleks.

Membantu dan menolong klien merasakan dirinya sama dengan orang lain. Namun seseoran g individu sentiasa bergerak ke arah sesuatu matlamat tertentu untuk mencapai ke unggulan diri. Menolong klien mengatasi perasaan rendah diri. Mengubah pandangan dan matlamat klien atau mengubah cara hidup sebelumnya. oleh itu mereka bertindak dan bertingkah laku serta berfikir kearah idea dan kepercayaan tersebut. Namun begitu. Ia telah memperkenalkan istilah dan konsep Fictional Finalism. Hala tuju bersifat subje ktif iaitu kehidupan manusia berpaksikan idea-idea yang terdapat dalam fictional finalism. Kehidupan manusia yang sebenar diling kungi oleh tujuan-tujuan dan kepercayaan yang mempunyai cirri-ciri fiksyen. ii) Wujud matlamat yang salah dalam diri individu Matlamat yang salah dalam diri individu perlu diterokai bagi mengenalpasti segal a andaian yang tersilap terhadap dirinya. Konsep atau pun fik syen mengenai ketuhanan merupakan contoh utama yang dipegang oleh Alfrd Adler da lam menghuraikan konsep fictional finalism. Hala tuju merupakan bayangan semata-mata dan ianya s ukar bagi diri kita ataupun orang lain yang mengujinya. Tu juannya ialah ingin mencapai bentuk-bentuk potensi bukannya sesuatu yang reality dan dipercayai sepenuhnya. kepercayaan kewujudan syurga bukanlah sesuatu yang reality . Oleh itu. PROSES YANG DILALUI Terdapat beberapa peringkat proses yang perlu dilalui semasa sesi kaunseling. Fiks yen yang utama ialah dominant dalam diri seseorang individu. Ini kerana andaian-andaian yang salah menyebabkan individu salah meletak matlamat dan boleh merosakan dirinya.tuk mencapai superiority ataupun kesempurnaan mampu dan berupaya menerangkan den gan lebih panjang lebar mengenai tingkah laku dan sikap seseorang. Mengubah dorongan yang salah. Seterusnya dapat menguntungkan dirinya dalam masyarakat bagi memupuk min at sosial. An taranya ialah : Mengalakkan minat sosial. PUNCA MASALAH MENURUT AFRED ADLER Adler tidak mengganggap seseorang individu (klien) bermasalah apatah lagi sakit mental tetapi i) Kekurangan galakan dan matlamat tentang cara mendapat kesejahteraan hidu p Seseorang individu akan mengalami masalah dalam hidupnya apabila dia tidak dapat menentukan cara dan kaedah tertentu sebagai panduan untuk mencapai kesejahteraa n hidupnya. tunjuk ajar. perasaan itu wujud sejak kecil lagi kerana seseorang individu lah ir dalam serba kekurangan dibandingkan dengan orang disekitarnya. Menurut Alfred Adler. Oleh it u ia memerlukan kepada pendidikan. bagi mereka kepercayaan tersebut merupakan sesuatu perkara yang pasti dan tidak dapat dapat dipertikaikan. Apa yang dimaksudkan dengan keunggulan diri bukan semata-mata unt uk kepentingan diri tetapi bahkan sentiasaan bergerak untuk mendapatkan perasaan kekitaan dengan mesyarakat. individu tersebut amat memerlukan segala unsure yang boleh mengalakkan bagi mengubahsuaikan persepsi yang silap terhadap pandangan gaya hi dupnya. . maklumat dan galakan agar perasa an rendah diri diperbetulkan. iii) Perasaan rendah diri yang keterlaluan di samping masyarakat Menurut Adler. Fictional Finalism Alfred Adler telah menghuraikan dengan lebih mendalam konsep superiority ataupun kesempurnaan. Bertentangan dengan huraian oleh Sigmund Freud telah menegaskan tingkah laku dan sikap manusi a dipengaruhi dan ditentukan masa yang lalu. Kepercayaan kepad a cita-cita sebegini bukan sahaja mempengaruhi diri sendiri tetapi orang lain. Masa yang yang dimaksudkan ialah pe ngalaman pada zaman kanak-kanak. Manusia pada asasnya membina dan mengikuti idea-idea tersebut. U mpamanya seseorang manusia mempercayai ada syurga.

bakatnya dan sebagainya yang ada pada diri seseorang klien. Memberi galakkan kepada klien yang merasa rendah diri Selain itu. Memberi matlamat dan d. Wawasan mentafs perkara yang diluahkan bagi mewujudkan wawasan pada diri klien. Sehubungan dengqn itujuga. Mengatasi Perasaan Rendah Diri Perasaan rendah diri akan mendorong individu untuk lebih berusaha mengat asinya bagi mencapai rasa superiority dan kesempurnaan. Antara aspek yang diangap penting itu ialah: a.Menolong klien menyumbang kepada masyarakat. 4. proses terapi ini mirip kepada penerokaan matlamat salah yang wuj ud dalam diri klien itu sendiri. Analisis iaitu kaunselor mengenal pasti sejauh mana diri klien dipengaru hi oleh gaya hidupnya. MATLAMAT TERAPI DAN KAUNSELING MENURUT ALFRED ADLER 1. Proses terapi dalam keadaan ini menumpukan kepada beberapa un sur yang penting iaitu: a. Adler telah mengesyorkan konsep berusaha untuk mencapai kedudukan yang tertinggi bagi menjadi pemimpin dan sebagainya. . c.Kauns elor juga akan membantu seseorang klien untuk mewujudkan gaya hidup yang lebih s ejahtera. Pendidikan b. d. 5. Mendidik Klien Untuk Bersosial Minat bersosial perlu dipupuk dalam diri seseoarang klien sejak lahir la gi. Ia menumpukan perhatiann ya kepada inferioriti anggota. Minat untuk bermasyarakat ini wujud bukan sahaja sekadar untuk memenuhi hasr at untuk bermasyarakat. 3. proses terapi ini memberi perhatian kepada beberapa a spek yang dianggap penting dalam usaha kita untuk memulihkan diri seorang klien.sosial dan fizikal ke dalam konsep inferiori ti ini. proses terapi ini juga bertujuan untuk mewujudkan gaya hidupyang leb ih sejahtera iaitu dengan menggalakkan klien supaya dapat hidup dalam keadaan ya ng setaraf dengan ahli keluarga yang lain. Tunjuk ajar c.Tidak ada seoara ng pun individu yang akan mempunyai gaya hidup yang sama dengan orang lain. 2. Gaya Hidup Setiap individu akan berusaha ke arah memaksimakan potensi atau keupayaa nnya. Perhubungan perlu wujud perhubungan yang mesra antara kaunselor dengan k lien agar segala permasalahan yang dialami oleh klien dapat diselesaikan dengan baik. Berfikiran matang dan berkualiti ini terdapat diantara ransangan ya ng bertindak balas keatas individu (organisma ) dan gerak balas yang dilakukanny a . Selain itu ia juga telah memasukkan perasaan infe rior yang muncul lantaran psikologi. b. di samping mengenal pasti semua andaian yang te rsilap yang wujud. Orientasi mengalihkan kefahaman yang tercapai kepada tindakan yang berna s untuk klien. Membantu Klien Untuk Berfikir Dengan Matang Dan berkualit Berfikiran matang dapat menjadikan komponen personality yang teragung bagi sese orang klien. Menurut Adler. Berusaha Kearah Superioriti Alfred berpendapat manusia agresif semasa bertindak untuk mencapai matla mat hidupnya.

Beliau memberikan fokus utama te rhadap keunikan seseorang individu. 8. Membantu klien untukmemahami kepercayaannya. Perasaan tersebut adal ah akibat daripada sikap tidak mahu menolong dan pergantungan semasa seseorang itu masih kanak-kanak. Analisis mengenal pasti sejauhmana klien dipengaruhi oleh gaya hidup serta matla mat hidupnya. Teori Personaliti Afred Adler Page 1. Beliau membentangkan kepada pengaruh kesedar an dan realiti yang membentuk personaliti manusia. Meneroka dan mentafsir huraian serta laporan yang diberikan oleh klien a gar klien celik akal . Mewujudkan perhubungan melalui empati. 7.6. Pahang WWW. Com. Beliau menamakan matlamat sebagai Superioriti ataupun kesempurnaan . Orientasi mengalihkan kefahaman yang tercapai kepada tindakan yang bernas untuk klien. Timur & Barat. Theory and Pracytive of Counseling and Psychatherapi. Menggalakkan klien supaya dapat hidup dalam keadaan yang setaraf dengan ahli lain dalam masyarakatnya Perhubungan mewujudkan perhubungan yang mesra antara kaunselor dengan klien. No 2 . KESIMPULAN Afred Adler atau teorinya yang lebih dikenali sebagai Adlerian membawa beberapa ko nsep yang jelas berbeza dengan aliran Freudian. Shahabuddin Hashim & Dr. Manakala Fictional Finalism merujuk kepada idea-idea yang berbentuk fiksyen yang t erdapat dalam cita-cita ataupun matlamat hidup seseorang iaitu kesempurnaan. PTS Publication & Discributors Sdn. Perasaan tersebut harus diseimbangkan. Bhd. Pulau Pinang Gerald Corey ( ). Yahoo. perasaan inferioriti merupakan sumber kepada kehidupan dan p erjuangan manusia. 9. Sebaliknya. Teori Personaliti Dari Perseptif Islam. Wawasan mentafsir wawasan yang diluahkan bagi mewujudkan wawasan. Klien memahami dan menyedari sebab-sebab mengapa matlamatnya tida kena.motivasinya dan matlamat yan g telah menentukan gaya hidupnya. Manusia juga dipengruhi oleh faktor-faktor sosial dan bukan sepenuhnya dipengaruhi oleh faktor biologi teruta manya pada zaman kanak-kanak dahulu. Kehidupan seseorang individu berlandaskan kepada matlamat yang tertentu. 10. Beg itulah seterusnya idea beliau berkenaan gaya hidup yang mana ia akan dipengaruhi o leh oder kelahiran iaitu beliau BIBLIOGRAFI Amir awang (1987) Teori dan Amalan Psikoterapi . mengapa tingakah lakunya tidak sesuai dan mengapa gaya hidunya tidak wajar. Penerbitan Universiti Sains Malays ia. Rohizani Yaakub (2002).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful