PENGENALAN Personaliti bermakna sahsiah atau akhlak yang tertonjol pada diri seseorang.

Akh lak ini terbahagi kepada dua iaitu akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Ia merangkumi dua dimemsi iaitu yang zahir dan batin. Persoalannya, bagaimanakah manusia ingin melapaskan diri daripada kongkongan akh lak yang tercela? Justeru, lahirlah pelbagai teori yang cuba merungkai permasala han ini seperti Sigmund Freud, Carl jung, Alfred Adler dan ramai lagi termasuk p ersonaliti dari sudut pandangan Islam.Namun ahli-ahli teori personaliti mengemuk akan pandangan yang berlainan tentang teori personality mempunyai pengalaman yan g berlainan dalam kehidupan mereka. Oleh itu teori-teori mereka telah dipengaruh i oleh faktor peribadi sendiri, aliran pemikiran pada zaman dan ciri-ciri ahli d alam kelompok. Teori personaliti yang dikemukakan oleh ahli psikologi banyak ber gantung kepada peristiwa penting dalam kehidupan peribadi dan budaya yang ada di persekitaran mereka. Walau bangaimanapun, sekurang-kurangnya ada tokoh yang berani memperkatakan tent ang personaliti dengan tujuan untuk mengubah personaliti yang tidak sihat. SEJARAH HIDUP ALFRED ADLER Adler dilahirkan pada 7 Februari 1870 di Viena. Merupakan anak ke dua daripada e nam adik beradik. Beliau merupakan seorang Yahudi yang berasal daripada keluarg a berstatus sosial ekonomi kelas menengah. Semasa Adler berusia lima tahun, beli au mengidap penyakit pneumonia (radang paru-paru) yang hampir meragut nyawanya. Adler bertekad untuk menjadi seorang doktor perubatan setelah sembuh daripada pe nyakit tersebut. Cita-cita tersebut tidak berganjak sepanjang tempoh persekolaha n dan zaman remajanya sehingga beliau mempunyai ijazah kedoktoran dari Universit i of Vienna. Di sekolah, beliau tergolong dikalangan pelajar-pelajar yang bermasalah. Gurunya pernah sarankan supaya Adler berhenti daripada persekolahan kerana beliau tidak menunjukkan prstasi yang baik dalam bidang akademik. Semasa berusia 28 tahun, A dler telah menerbitkan karyanya yang pertama. Karya tersebut berkaitan dengan is u kesihatan tukang jahit. Buku itu menghuraikan kepentingan keperluan seseorang untuk melihat seseorang in dividu itu secara keseluruhannya sebagai suatu entiti. Keinginan nafsu dan nalur i tidak mencukupi untuk menghuraikan tindak balas seseorang itu terhadap konsep tafsiran mimpi yang dikemukakan oleh Frued dan mengambil kira pendapat mengenai tindak balas organik terhadap aspek psikologi manusia. Adler menolak pendapat Fr eud yang mengatakan pengaruh seks zaman kanak-kanak mempengaruhi tingkah laku se seorang. Mimpi tidak dianggap sebagai satu usaha pemenuhan seks. Perbezaan itu merupakan tanda-tanda perpecahan pendapat di antara Freud dan Adler. Adler telah menerbitk an buku yang berjudul Understanding Human Nature(1912). Buku ini memusatkan inti sari syarahan beliau yang dijadikan rujukan wajib di kebanyakkan pusat pendidika n tinggi di Amerika Syarikat. Pada tahun 1937, beliau meninggal dunia pada 1937 akibat sakit jantung. LATAR BELAKANG TEORI ALFRED ADLER Afred Adler mengemukakan beberapa perkara penting yang terdapat dalam teori pers onaliti Freud. Antaranya mimpi dan pengalaman kanak-kanak mempengaruhi tingkah l aku seorang dewasa, sistem. Sistem personaliti merupakan sistem yang berkembang serta pernyataan luaran berkait dengan masalah-masalah yang terpendam di alam ba wah sedar. Manusia sebagai makhluk sosial berkeinginan untuk berhubungan dengan ahli masyar akat yang lain untuk memperolehi matlamat tertentu. Keinginan tersebut bukan sem ata-mata didorong oleh keperluan ataupun esakan seks semata-mata. Keinginan ters ebut menampilkan seseorang itu sebagai individu yang berbeza dengan orang lain a tau unik. Bagi Adler, tujuan utama seseorang itu bertingkah laku adalah untuk me mperoleh rasa selamat dan mengatasi masalah inferioriti. Pusat personaliti seseorang itu berasal dari alam sedar. Apabala menyedari denga n jelas, seseorang itu akan mengarahkan dirinya untuk bertingkah laku. Antara us

Usaha yang ditunjukkan ini memberi tafsiran kepada kita bahawa manusia b ukanlah suatu makhluk yang pasif ataupun menyerah kepada nasib semata-mata seper ti yang diterapkan dalam teori personaliti Freud. Bagi memperolehi keseimbangan tersebut. Set tingkah laku terbentuk dengan memberi keseimbangan terhadap inferiority yang dialami.Adler telah menganggapn manusia sebagai deterministic iaitu be rsamaan dengan anggapan Sigmund Freud. teori personaliti yang dikemukakan oleh Adler tidak mengandungi sebarang konsep yang agak kontroversial. Perasaan Inferio dan pampasan V. Namun begitu menurut Adler manusia bukanl . teori personaliti yang dikemu kakan oleh Adler merupakan teori personaliti yang pertama menyentuh aspek kesiha tan mental. Gaya hidup terbentuk dengan nyata dan kekal pada semasa kanak-kanak berumur empat ataupun lima tahun. seseorang kanak-kanak memerlukan satu set ti ngkag laku. Gaya hidup III. Kendiri kre atif mewarnai seluruh kehidupan seseorang individu serta ia juga menjadi penentu utama masa depan kepada seseorang individu dalam usahanya untuk mencapai sesuat u yang dihajatinya. Contohnya bayi mengalami inferiority dengan memberi perangsang untuk menjadi seorang yang ringan tulang dan tidak bergantung kepada orang lain. Superioriti VI.perangai dan tabiat sp esifik yang berbeza. gaya hidup yang terbentuk ini amat sukar untuk diubah. Oleh itu. Contonya ialah kealpaan ibu bapa gagal memberikan masa secukupnya kepada anak-anak akan membentuk Inferioriti da lam diri kanak-kanak tersebut. Gaya Hidup Matlamat utama kehidupan seseorang individu ialah nirwana kendiri ataupun kesemp urnaan. Minat sosial IV. Kelebihan yang terdapat dalam aspek ini ialah kendiri kreatif yang berfungsi untuk mentaf sir semua pengalaman yang dipunyai oleh individu. Pendekatan ini mengimbangkan keperluan individu secara optima dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Apabila dibandingkan dengan te ori personaliti yang dikemukakan oleh Freud. Gaya hidup juga boleh dipelajari daripa da interaksi sosial pada masa kanak-kanak. Perbezaan ini digelar sebagai gaya hidup. Kendiri kreatif menjadikan seseoarang mempunyai personaliti y ang teragung dan ia juga merupakan pengantara di antara ransangan dan gerak bala s. KONSEP-KONSEP ASAS TEORI PERSONALITI ALFRED ADLER Terdapat enam konsep utama dalam teori personality Alfred Adler iaitu : I.Kanak-kanak tersebut juga mudah mempinyai pe rasaan balas dendam dan hasad dengki terhadap kejayaan orang lain dan merasakan apa yang difikirkan bersesuaian dengan perkara-perkara yang dilakukannya. Kendiri kreatif II. Matlamat teori ini agak jelas untuk menggalakkan perkembangan individu. Perkembangan personaliti berpusat kepada aspek-aspek dalaman individu. Aktiviti ataupun kegiatan yang dilakukan dikenali sebagai pasti ataupu n dipengaruhi oleh gaya hidup seseorang. ibu bapa dan urutan kelahiran. Setiap individu mempunyai perwatakan. Kemuncak hurai annya ialah Teori Personaliti iaitu kendiri kreatif yang dipunyai oleh setiap ma nusia yang normal.aha untuk mengatasi masalah rendah diri ialah dengan mendorong diri ke arah krea tiviti. Dalam konteks ini. Perantara kendiri kreatif boleh diaktifkan seoptima yang mungkin. Interaksi sosial sangat penting dilalui oleh kanak-kanak ialah interaksi penghub ung kanak-kanak. Kesannya kanak-kanak sukar meniru dan menyesuaika n diri dengan masyarakat sekeliling. Untuk memahami pe rbezaan gaya hidup ia hendaklah dirujuk kembali kepada konsep Inferioriti dan ke seimbangan. keluarga dan masyarakat ke arah kehidupan demokrasi yang berlandaskan kerjasama dan pers amaan sosial. Fictional Finalism Kendiri Kreatif Penemuan Alfred Adler adalah sangat besar dalam bidang psikologi. Seserang individu akan berusaha untuk mencapai cita-cita melalui tingkah laku yang spesifik.

1956) . Inferioriti merupakan perkara umum yang berlaku dikalangan manusia yang tidak menunjukkan tanda kelemahan dan abnor mal kepada seseorang individu. Bayi kecil ( fizikalnya ) adalah ber gantung sepenuhnya kepada orang dewasa khususnya ibu bapa mereka. Pengalaman ini adalah hasil daripada interaksi dengan persekitaran. Terdapat beberapa masalah bagi seseorang bayi yang tidak berjaya meng imbangi masalah inferioriti tentang dirinya sendiri. Kadang kala proses inferioriti tidak berlaku dengan begitu mudah seperti yang di terangkan.Adalah sukar bagi seorang bayi untuk mencabar sumber kekuasa an orang dewasa. Walaubagaimana pun. Kegagalan untun mengimbangi perasaan inferioriti menghasilkan inferioriti kompleks.Beliau juga mengaitkan tanggapan ini dengan konseo-konsep kendiri kreatif. Kaedah ini mengingatkan kita kepada konsep kendiri kreatifyang kita hu raikan. seseorang lebih dipengaruhi unsur sosial ber banding dengan unsur-unsur biologi. seseorang bayi mula mengembangkan perasaan inferioriti yang relatifnya bergantung kepada kekuatan orang dewasa yang ada disekelilingny a. Ahli kom uniti bergantung kepada ahli-ahli yang lain bagi tijuan keselamatan dan kehidupa n. Menurut Adler. Inferi oriti bukan sahaja merupakan jalan keluar daripada tekanan yang dihadapi oleh ba yi tetapi juga merupakan satu bekalan semangat untuk berjuang dan berkembang di kemudian hari .puak ataupun kaum dan yang seterunya ialah negeri ataupun negara. Proses inferioriti bermula sejak bayi lagi. Perkembang an individu merupakan hasil daripada usaha kita untuk mengimbangi perasaan infer ioriti. proses ini bergantung kepada cara bayi menginterprestasikan tingkah laku ib u mereka. Perasaan Inferrior dan Pampasan Inferioriti merupakan salahsatu istilah psikologi yang berasal daripada kaedah-k aedah yang diperkenalkan oleh Alfred Adler untuk mendalami aspek personality man usia. Inferioriti kompleks me rupakan seseorang yang mempunyai pandangan yang sempit terhadap dirinya sendiri dan sukar untuk menyahut cabaran kehidupan. Tujuan tersebut menuntut seseorang individu supaya memberi kerjasama dan memb enarkan individu mengamalkan minat sosial yang dipunyai untuk menerima dan menca pai matlamat diri dan komuniti. Menurut Adler.Kesannya. inferioriti kompleks bermula melalui tiga ca . Seseorang manusia mempunyai kel uarga. Adler percaya bahawa perasaan inferiority sentiasa wujud dan memberi motiv asi kepada perkembangan personality manusia. Untuk membangkitkan dan melebarkan minat sosial yang sedia ada dal am diri individu ia bergantung kepada pengalaman sosial semasa kana-kanak.Tahap penyesuaian sosial merupakan sebahagian gaya hidup seseoarang mempengaruhi cara-cara kita untuk menyelesaika n masalah kehidupan. Begiti juga dengan hubungan yang konstruk tif mengenai kanak-kanak dengan ahli keluarga dan guru-guru ataupun penjaganya.I bu adalah orang yang pertama berhubung dengan bayi dan boleh mempengaruhi serta mempertingkatkan minat sosial ataupun merencatkan minat tersebut.tidak berkeupayaan untuk menyelesaika n masalah kehidupan. Awal kehidupan manusia tidak hidup bersendirian. Perasaan inferiority juga merupakan sumber kepada perjuangan manusia dan mewarnakan keseluruhan tingkah laku individu. Adler telah menegaskan bahawa perlunya dipupuk hubungan yang baik diantara si ib u dengan si anak yang baru dilahirkan.ah mangsa yang sepenuhnya interaksi ataupun ransangan yang diwujudkan semasa int eraksi sosial. Adler mempercayai hidup bersama orang lain ataupun bermasyarakat merupakan per kara utama yang harus dicapai dalam kehidupan. Potensi minat sosial terdapat dalam diri set iap individu. Minat Sosial Konsep merujuk kepada potensi dalaman individu untuk bekerjasama dengan orang la in bagi mencapai matlamat peribadi dan masyarakat (Ansbacher dan Ausbacher. Pengalaman ini dilalui oleh setiap individu yang tidak boleh diwarisi secara gen etic.Seorang bayi mu la menyedari kekuatan yang dipunyai oleh penjaga mereka disamping kelemahan yang menghantui dirinya.

Kana-kanak tidak sabar dalam menghadapi sesuatu masalah ataupun desakan apabila berinteraksi dengan orang lain. Jadi beruasaha kearah kesempurnaan be rmaksud berikhtiar untuk melengkapkan diri secara keseluruhannya.ra : a. Superioriti Konsep asas adalah dikatakan sangat penting dalam teori personaliti yang dikemuk akan oleh Alfred Adler. Semua kehendak mereka diikuti oleh orang dewasa. Superioriti ini merupakan hala tuju atau cita-cita yang hendak dicapai dalam kehidupan kita. Ianya bukan bermaksud satu usaha yang menan dingi orang lain dan ianya tidak merujuk ataupun menunjukkan perkaitan lansung d engan konsep superiority kompleks.pemarah dan tidak mempercayai kepada ses iapa.Hanya cita-cita manusia un . Masalah inferioriti kompleks mula timbul di s ekolah ( mungkin pada hari pertama persekolahan ). Superioriti bukannya memberi implikasi seseor ang itu berusaha untuk mendominasikan orang lain dari segi idea ataupun keboleha n yang bertujuan menonojolkan diri. Tujuan kehidup an manusia dalam mengejar dan mencapai keseluruhan potensi diri dan melengkapkan diri kita dengan potensi-potensi tersebut. Alfred Adler tidak meninggalkan hujah beliau mengenai inferioriti kompleks begit u sahaja. Sebaliknya beliau mengemukakan konsep superiority kompleks. c. Kanak-kanak yang tidak belajar cara menghadapi dan menyelesaikan masalah ataupun menyesuaikan diri dengan kehendak orang lain lain. Apabila kanak-kanak tersebut tidak lagi menjadi pusat perhatian utama seperti di rumah. Kanak-kanak yang mempunyai tabiat buruk ataupun kemanjaan seperti mempunyai pera saan sosial yang minima. Kesannya inferioriti kompleks akan terbentuk. Apabila berhadapan dengan su asana ini. hanya sed ikit sahaja kehendak yang tidak dilayan. Akhirnya kanak-kanak tersebu t akan merasakan dirinya tidak berguna. Kehidupan semasa bayi dan kanak-kan ak diwatakkan oleh kekurangan kasih saying dan keselamatan kerana ibu bapa keran a ibu bapa tidak memainkan peranan yang sepenuhnya. Jadi apakah yang dimaksudkan oleh Adler meng enai istilah superioriti tersebut ? Menurut Adler. Inferioriti Organik Disebabkan oleh kekurangan yang terdapat pada struktur fizikal seseorang yang me ngalami kecacatan. Biasanya individu yang mengalami kecacatan fizikal akan bersu ngguh-sungguh untuk membuktikan bahawa kecacatan fizikal bukanlah penyebab kepad a kegagalan termasuklah mereka yang terlibat dalam aktiviti sukan. Tujuan murni ini menorientasikan sikap dan tingkah laku kearah masa depan. Dalam erti kata lain. b. Kemanjaan ataupun tabiat buruk Kanak-kanak mempunyai tabiat buruk ataupun kemanjaan yang dikatakan menjadi pusa t perhatian di rumah. situasi ini merupakan suatu kejutan yang tidak disangkakan oleh kanak-kanak tersebut kerana kanak-kan ak tersebut tidak bersedia lagi untuk menerima keadaan ini. dalam konteks penghargaan diri kanak-kanak mempunyai sifat kemanjaan atau tabiat buruk yang merasakan mereka mempunyai beberapa bentuk kekurangan dir i yang menyebabkan mereka seperti terbuang apabila berhadapan dengan masyarakat. m ereka tidak mahu belajar untuk bersabar bagi mendapatkan sesuatu yang mereka mah u. aktivis masya rakat ataupun penghibur . Konsep ini merujuk kepada kebolehan seseorang untuk mengendalikan dirinya sama ada dalam b entuk dalaman ataupun luaran . istilah superioriti ataupun kesempurnaan berasal daripada istilah Latin yang bermaksud lengkap ataupun selesai . Harap an kita pada masa hadapan ialah memotivasikan manusia. Mereka beranggapan bahawa orang lain yang ada disekeliling mereka memberi perhat ian yang sepenuhnya kepada mereka. Kanak-kanak yang tidak diterima Kanak-kanak yang tidak diterima atau dilupakan kehadiran mereka akan mudah membe ntuk inferioriti kompleks dalam diri mereka. Akibatnya golongan ini merasakan mereka merupakan individu penting dalam sebarang situasi.

individu tersebut amat memerlukan segala unsure yang boleh mengalakkan bagi mengubahsuaikan persepsi yang silap terhadap pandangan gaya hi dupnya. U mpamanya seseorang manusia mempercayai ada syurga. iii) Perasaan rendah diri yang keterlaluan di samping masyarakat Menurut Adler. Fiks yen yang utama ialah dominant dalam diri seseorang individu. oleh itu mereka bertindak dan bertingkah laku serta berfikir kearah idea dan kepercayaan tersebut. Hala tuju bersifat subje ktif iaitu kehidupan manusia berpaksikan idea-idea yang terdapat dalam fictional finalism. Mengubah pandangan dan matlamat klien atau mengubah cara hidup sebelumnya. perasaan itu wujud sejak kecil lagi kerana seseorang individu lah ir dalam serba kekurangan dibandingkan dengan orang disekitarnya. Tu juannya ialah ingin mencapai bentuk-bentuk potensi bukannya sesuatu yang reality dan dipercayai sepenuhnya. Masa yang yang dimaksudkan ialah pe ngalaman pada zaman kanak-kanak. Fictional Finalism Alfred Adler telah menghuraikan dengan lebih mendalam konsep superiority ataupun kesempurnaan. PROSES YANG DILALUI Terdapat beberapa peringkat proses yang perlu dilalui semasa sesi kaunseling. kepercayaan kewujudan syurga bukanlah sesuatu yang reality . Namun begitu. Namun seseoran g individu sentiasa bergerak ke arah sesuatu matlamat tertentu untuk mencapai ke unggulan diri. bagi mereka kepercayaan tersebut merupakan sesuatu perkara yang pasti dan tidak dapat dapat dipertikaikan. Menolong klien mengatasi perasaan rendah diri.tuk mencapai superiority ataupun kesempurnaan mampu dan berupaya menerangkan den gan lebih panjang lebar mengenai tingkah laku dan sikap seseorang. Ini kerana andaian-andaian yang salah menyebabkan individu salah meletak matlamat dan boleh merosakan dirinya. PUNCA MASALAH MENURUT AFRED ADLER Adler tidak mengganggap seseorang individu (klien) bermasalah apatah lagi sakit mental tetapi i) Kekurangan galakan dan matlamat tentang cara mendapat kesejahteraan hidu p Seseorang individu akan mengalami masalah dalam hidupnya apabila dia tidak dapat menentukan cara dan kaedah tertentu sebagai panduan untuk mencapai kesejahteraa n hidupnya. tunjuk ajar. Kepercayaan kepad a cita-cita sebegini bukan sahaja mempengaruhi diri sendiri tetapi orang lain. Bertentangan dengan huraian oleh Sigmund Freud telah menegaskan tingkah laku dan sikap manusi a dipengaruhi dan ditentukan masa yang lalu. An taranya ialah : Mengalakkan minat sosial. Oleh it u ia memerlukan kepada pendidikan. Apa yang dimaksudkan dengan keunggulan diri bukan semata-mata unt uk kepentingan diri tetapi bahkan sentiasaan bergerak untuk mendapatkan perasaan kekitaan dengan mesyarakat. Konsep atau pun fik syen mengenai ketuhanan merupakan contoh utama yang dipegang oleh Alfrd Adler da lam menghuraikan konsep fictional finalism. Oleh itu. . Menurut Alfred Adler. Hala tuju merupakan bayangan semata-mata dan ianya s ukar bagi diri kita ataupun orang lain yang mengujinya. Membantu dan menolong klien merasakan dirinya sama dengan orang lain. Kehidupan manusia yang sebenar diling kungi oleh tujuan-tujuan dan kepercayaan yang mempunyai cirri-ciri fiksyen. Mengubah dorongan yang salah. maklumat dan galakan agar perasa an rendah diri diperbetulkan. Ia telah memperkenalkan istilah dan konsep Fictional Finalism. Manusia pada asasnya membina dan mengikuti idea-idea tersebut. Seterusnya dapat menguntungkan dirinya dalam masyarakat bagi memupuk min at sosial. ii) Wujud matlamat yang salah dalam diri individu Matlamat yang salah dalam diri individu perlu diterokai bagi mengenalpasti segal a andaian yang tersilap terhadap dirinya.

Wawasan mentafs perkara yang diluahkan bagi mewujudkan wawasan pada diri klien. Mengatasi Perasaan Rendah Diri Perasaan rendah diri akan mendorong individu untuk lebih berusaha mengat asinya bagi mencapai rasa superiority dan kesempurnaan. Menurut Adler. Analisis iaitu kaunselor mengenal pasti sejauh mana diri klien dipengaru hi oleh gaya hidupnya. 5.Menolong klien menyumbang kepada masyarakat. Memberi matlamat dan d. di samping mengenal pasti semua andaian yang te rsilap yang wujud. Minat untuk bermasyarakat ini wujud bukan sahaja sekadar untuk memenuhi hasr at untuk bermasyarakat. Mendidik Klien Untuk Bersosial Minat bersosial perlu dipupuk dalam diri seseoarang klien sejak lahir la gi. Berfikiran matang dan berkualiti ini terdapat diantara ransangan ya ng bertindak balas keatas individu (organisma ) dan gerak balas yang dilakukanny a . Proses terapi dalam keadaan ini menumpukan kepada beberapa un sur yang penting iaitu: a. Sehubungan dengqn itujuga. b.Tidak ada seoara ng pun individu yang akan mempunyai gaya hidup yang sama dengan orang lain. MATLAMAT TERAPI DAN KAUNSELING MENURUT ALFRED ADLER 1. 2. Ia menumpukan perhatiann ya kepada inferioriti anggota. Adler telah mengesyorkan konsep berusaha untuk mencapai kedudukan yang tertinggi bagi menjadi pemimpin dan sebagainya. Pendidikan b. Tunjuk ajar c. proses terapi ini memberi perhatian kepada beberapa a spek yang dianggap penting dalam usaha kita untuk memulihkan diri seorang klien.sosial dan fizikal ke dalam konsep inferiori ti ini. c. Orientasi mengalihkan kefahaman yang tercapai kepada tindakan yang berna s untuk klien. Berusaha Kearah Superioriti Alfred berpendapat manusia agresif semasa bertindak untuk mencapai matla mat hidupnya.Kauns elor juga akan membantu seseorang klien untuk mewujudkan gaya hidup yang lebih s ejahtera. Gaya Hidup Setiap individu akan berusaha ke arah memaksimakan potensi atau keupayaa nnya. Selain itu ia juga telah memasukkan perasaan infe rior yang muncul lantaran psikologi.bakatnya dan sebagainya yang ada pada diri seseorang klien. 4. Memberi galakkan kepada klien yang merasa rendah diri Selain itu. 3. Perhubungan perlu wujud perhubungan yang mesra antara kaunselor dengan k lien agar segala permasalahan yang dialami oleh klien dapat diselesaikan dengan baik. . proses terapi ini mirip kepada penerokaan matlamat salah yang wuj ud dalam diri klien itu sendiri. Antara aspek yang diangap penting itu ialah: a. Membantu Klien Untuk Berfikir Dengan Matang Dan berkualit Berfikiran matang dapat menjadikan komponen personality yang teragung bagi sese orang klien. d. proses terapi ini juga bertujuan untuk mewujudkan gaya hidupyang leb ih sejahtera iaitu dengan menggalakkan klien supaya dapat hidup dalam keadaan ya ng setaraf dengan ahli keluarga yang lain.

Shahabuddin Hashim & Dr. Pulau Pinang Gerald Corey ( ). Perasaan tersebut adal ah akibat daripada sikap tidak mahu menolong dan pergantungan semasa seseorang itu masih kanak-kanak. Manusia juga dipengruhi oleh faktor-faktor sosial dan bukan sepenuhnya dipengaruhi oleh faktor biologi teruta manya pada zaman kanak-kanak dahulu. Theory and Pracytive of Counseling and Psychatherapi.6. Analisis mengenal pasti sejauhmana klien dipengaruhi oleh gaya hidup serta matla mat hidupnya. 7. Sebaliknya. Manakala Fictional Finalism merujuk kepada idea-idea yang berbentuk fiksyen yang t erdapat dalam cita-cita ataupun matlamat hidup seseorang iaitu kesempurnaan. Beliau membentangkan kepada pengaruh kesedar an dan realiti yang membentuk personaliti manusia. Meneroka dan mentafsir huraian serta laporan yang diberikan oleh klien a gar klien celik akal . Com. Wawasan mentafsir wawasan yang diluahkan bagi mewujudkan wawasan. Teori Personaliti Dari Perseptif Islam. 9. Beliau menamakan matlamat sebagai Superioriti ataupun kesempurnaan . Rohizani Yaakub (2002). 8. Bhd. perasaan inferioriti merupakan sumber kepada kehidupan dan p erjuangan manusia. Yahoo. Klien memahami dan menyedari sebab-sebab mengapa matlamatnya tida kena. Menggalakkan klien supaya dapat hidup dalam keadaan yang setaraf dengan ahli lain dalam masyarakatnya Perhubungan mewujudkan perhubungan yang mesra antara kaunselor dengan klien. PTS Publication & Discributors Sdn. Pahang WWW. No 2 . Mewujudkan perhubungan melalui empati.motivasinya dan matlamat yan g telah menentukan gaya hidupnya. KESIMPULAN Afred Adler atau teorinya yang lebih dikenali sebagai Adlerian membawa beberapa ko nsep yang jelas berbeza dengan aliran Freudian. Membantu klien untukmemahami kepercayaannya. 10. Teori Personaliti Afred Adler Page 1. Perasaan tersebut harus diseimbangkan. Penerbitan Universiti Sains Malays ia. mengapa tingakah lakunya tidak sesuai dan mengapa gaya hidunya tidak wajar. Orientasi mengalihkan kefahaman yang tercapai kepada tindakan yang bernas untuk klien. Beg itulah seterusnya idea beliau berkenaan gaya hidup yang mana ia akan dipengaruhi o leh oder kelahiran iaitu beliau BIBLIOGRAFI Amir awang (1987) Teori dan Amalan Psikoterapi . Timur & Barat. Beliau memberikan fokus utama te rhadap keunikan seseorang individu. Kehidupan seseorang individu berlandaskan kepada matlamat yang tertentu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful