SIJIL PENGURUSAN KOPERASI MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA

ENT 361 KEUSAHAWANAN KOPERASI

DISEDIAKAN UNTUK ENCIK HAMIZAH MOHD NADZIR

DISEDIAKAN OLEH DAYANG HASIMAH AWG MADIAN (S2009-10-47)

Panajang tigasan adalah maksimum 10 mukasurat II.PENSYARAH tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan . bagi tugasan ini ialah 25 markah. MATRIK PUSAT S2009-1047 MKM SARAWAK TUGASAN ENT TARIKH AKHIR PENYERAHAN TUGAS 361 KEUSAHAWANAN KOPERASI ARAHAN: TARIKH PENERIMAAN TUGASAN Kertas soalan NAMAI. EN. HAMIZAH MOHD NADZIR SOALAN Individu MARKAH ASAS 25 MARKAH DIPEROLEHI KEBAIKAN DAN KEBURUKAN MENJADI SEORANG USAHAWAN Pengenalan 2 .NAMA MODUL DAYANG HASIMAH BTE AWG MADIAN 3 NO.

bidang keusahawan jarang mendapat kejayaan dalam masa yang singkat. kaum Melayu bekerja sebagai pentadbir dan disektor pertanian. Kejayaan dan kegagalan seseorang usahawan adalah bergantung kepada beberapa faktor seperti 3 . mereka telah menukarkan struktur sosial dengan menjalankan pemerintahan “Pecah dan Perintah”. Apabila British memerintah Tanah Melayu. Kerajaan memberikan memberikan galakan pembangunan keusahawanan mereka dan boleh pengiktirafan kepada keusahawanan kerana menyumbang kepada pembangunan negara. manakala kaum India bekerja disektor perladangan.Bidang keusahawanan bukan lagi menjadi suatu bidang yang asing bagi masyarakat Malaysia. organisasi dan masyarakat. kumpulan. kementerian tersebut telah ditukar kepada Kementerian Pembangunan Keusahawanan dan Koperasi. Selepas kemerdekaan. Semenjak dari itu. komitmen dan motivasi untuk menyebarkan visi berkenaan disamping memerlukan keupayaan untuk menanggung risiko kepada kedua-dua pihak. kerajaan telah mengfokuskan kepada keusahawanan sehinggalah sekarang. Hasilnya.2006). Keusahawanan di Malaysia bermula seawal zaman Kesultanan Melaka apabila penduduk tempatan berurusniaga dengan pedagang asing. kerajaan Malaysia menyedari betapa pentingnya keusahawan kepada individu. kaum Cina lebih kedepan dalam soal perniagaan berbanding dengan kaum Melayu dan kaum India. Dasar Ekonomi Baru (1971-1990). kaum Cina berkerja dilombong dan berniaga. individu dan kewangan (Rahmah Ismail. semua pihak mengalakkan dan memberi sokongan terhadap pembangunan keusahawanan di Malaysia. Tahun 1995. Dengan cara ini. merebut peluang dan mengejar sumber –sumber semasa yang dikawal dan biasanya memerlukan visi. kerajaan menubuhkan Kementerian Pembangunan Keusahawanan sebagai badan yang mengawal dan mempromosi pembangunan keusahawanan di Malaysia. Keusahawanan turut melibatkan penciptaan dan pengagihan nilai dan faedah untuk individu. ketekunan. Keusahawanan merupakan satu proses mencipta. Oleh sebab itu. masyarakat dan negara. dan bagaimana ia boleh menyumbang kepada keamanan negara. Kini. Dasar Pembangunan Negara (1990-2000) dan Wawasan 2020.

(2001). Usahawan sering dikaitkan sebagai pengasas. Dengan kata lain seseorang usahawan yang berjaya adalah seorang pemimpin perniagaan. mempunyai idea-idea baru. pasaran. berhadapan dengan risiko dan ketidakpastian untuk mendapat keuntungan dan pertumbuhan melalui peluang dan sumber-sumber di sekelilingnya. 4 .sikap usahawan itu sendiri dan faktor persekitaran dimana dan sikap seseorang usahawan untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan akan mempengaruhi kejayaannya untuk bersaing atau merebut segala peluang yang ada. kelengkapan pengeluaran dan pengetahuan di gabungkan bersama untuk mencipta perusahaan yang tidak pernah wujud sebelum ini. mempunyai daya cipta dan kreativiti yang tinggi. mengemukakan satu teori psikologi yang mengutarakan pandangan bahawa fungsi tunggal usahawan ialah pembaharuan yang tidak akan membiarkan sistem ekonomi berada dalam keadaan beku meliputi pengubahan teknologi dasar dan parameter permintaan yang berkait dengan ekonomi. Selain itu. Menurut Kueh dan Lambing (2000). mempunyai keupayaan dari segi fizikal dan mempunyai kemahuan untuk mengatasi cara berfikir yang primitif serta berkemampuan untuk menangkis tentangan sosial dan persaingan yang wujud di persekitarannya. Definisi Usahawan Usahawan merupakan satu kumpulan individu yang mampu mempamerkan tahap keyakinan yang tinggi dalam membuat keputusan (Teal dan Carrol. Usahawan di lihat sebagai perantara bagi pembekal dan pelanggan di samping menjadi pengambil risiko untuk berjaya dalam perniagaannya. Ini kerana menurut Manimala (1999). wang. perkataan entreprenuer berasal daripada bahasa Perancis iaitu entreprende yang bermaksud ‘perantara’ atau ‘pengambil’. Schumpter (1911). usahawan juga didefinisikan sebagai seorang individu yang mempunyai satu keperluan atau keupayaan untuk membina dan mencipta sesuatu yang baru (Corman dan Lussier. usahawan merujuk kepada satu proses apabila manusia. Moha Asri (1999) mendefinisikan usahawan sebagai golongan yang bekerja kuat. Menurut Zimmerer dan Sacrborough (1998). usahawan merupakan individu yang mewujudkan perniagaan baru. 1999).

Menurut Sarkom (1995). Usahawan perlu mengambil risiko. memiliki dan mengurus perniagaannya sendiri serta sanggup menanggung risiko perniagaan. Keusahawanan 5 . cekap membuat keputusan dan berani serta sanggup menanggung risiko dapat melihat peluang di dalam bencana Usahawan adalah seorang yang mengamalkan sikap ketekunan di dalam melaksanakan kerja. Menurut mereka. Selain itu. mengenal pasti. merebut dan mewujudkan peluang-peluang perniagaan berusaha menggembleng faktor-faktor pengeluaran untuk menghasilkan keuntungan seseorang yang sanggup menerima cabaran. usahawan juga dikenali sebagai seorang yang inginkan kebebasan dalam perniagaan. usaha dan masa serta menggunakan kreativiti untuk menguruskan perniagaannya. Menurut Zaidatol dan Habibah (1997) usahawan adalah individu yang menubuhkan perniagaan baru. seorang usahawan adalah seseorang yang memiliki ciri-ciri seperti: a) b) c) d) e) mempunyai kecekapan dalam menjalankan sesuatu perniagaan mempunyai kebolehan untuk melihat. usahawan merupakan seorang yang memulakan. melaburkan sejumlah wang. Biasanya. Gambaran ini menunjukkan keadaan yang tidak menentu dan usahawan perlu menghadapi pelbagai risiko dengan baik. 2002). Mereka mempunyai keyakinan diri kepada apa yang dihajati serta keupayaan meletakkan arah kepada destinasi yang dituju (Sabri. usahawan juga dianggap sebagai seorang pendaki gunung. Definisi di atas adalah hampir sama dengan apa yang telah dinyatakan oleh Zaidatol dan Habibah (1997). usahawan di katakan sebagai pengurus yang mempunyai tingkah laku yang positif dan dapat merancang serta mempraktikkan pengurusan yang strategik dalam perniagaan.sanggup menghadapi risiko kehilangan harta benda dan berusaha meningkatkan operasi perniagaan mereka. Dengan itu. membuat keputusan sendiri dan seterusnya ingin berjaya atas usaha sendiri.

alam sekitar (environment) dan proses. Keusahawanan terlibat di dalam mencipta sesuatu proses yang baru. Pada sesetengah usahawan. kepuasaan peribadi dan kebebasan. psikologi dan sosial. 2. diikuti oleh kepuasan peribadi dan seterusnya keuntungan. pendidikan dan kelembagaan (institution). Perkataan keusahawanan muncul daripada perkataan usahawan yang bermaksud pengusaha. duit menunjukkan simbol kejayaan. Ganjaran utama adalah kebebasan (independence). Mereka mempunyai perniagaan sendiri sama ada secara kecil6 . 3. psikologi dan sosial. Terdapat empat aspek asas di dalam keusahawanan: 1. Keusahawanan adalah individu yang sanggup menerima berbagai risiko di dalam bidang perniagaan masing-masing terutama dari aspek kewangan. 4. Keusahawanan memerlukan kesetiaan(ketaatan) terhadap masa dan usaha yang dilakukan. Ia adalah proses mencipta sesuatu yang baru dengan mengambil kira masa dan usaha dengan mengambil kira risiko kewangan. Keusahawan menerima banyak ganjaran apabila menjadi seorang usahawan. Kuratko dan Hodgetts (2004) mendefinasikan keusahawanan sebagai suatu proses inovasi dan penciptaan melalui empat dimensi iaitu individu. Dan menerima manfaat dari segi kewangan. Usahawan ini juga boleh didefinisikan sebagai mereka yang bekerja sendiri.Menurut Histrich dan Peter (1988). organisasi. Penciptaan tersebut mestilah mempunyai nilai kepada usahawan dan pasaran dimana proses tersebut dibangunkan. masa dan komitmen kerjaya atau menyediakan nilai untuk sesuatu produk atau perkhidmatan. keusahawanan adalah suatu proses dinamik untuk mencipta kekayaan. Kekayaan dicipta oleh individu yang menanggung risiko besar di dalam ‘equity’. dengan kerjasama rangkaian di dalam kerajaan.

keusahawanan adalah sebagai satu proses yang dinamik dalam mengumpul harta kekayaan dan harta kekayaan tersebut di kumpul oleh seseorang yang berisiko besar dalam terma seperti ekuiti. Keusahawanan merupakan proses mencipta sesuatu yang baru (kreatif) atau sesuatu yang berbeza (inovatif) yang memberi kebaikan dan menambah nilai kepada individu dan masyarakat (Low & Tan. Kao dan Stevenson (1984) pula mendefinisikan keusahawanan sebagai usaha untuk mencipta nilai melalui pengiktirafan dalam bidang perniagaan. pengurusan dalam pengambilan risiko yang sesuai terhadap peluang dan melalui kemahiran komunikasi dan pengurusan untuk menggerakkan individu. sikap dan minat untuk bekerja sendiri. pragmatisme dan idealisme.kecilan atau sederhana atau perniagaan berskala besar. keusahawanan yang didirikan secara kecil-kecilan kerana pemilik juga merupakan pengurus perniagaan. berorientasikan perubahan terhadap kedua-dua aspek sosial dan ekonomi. masa. Ini melibatkan ciptaan nilai melalui pembentukan sesebuah organisasi (Bird. 1989). Ia merupakan sesuatu yang lebih penting berbanding fungsi mudah ekonomi serta mewakili satu gabungan material dan bukan material. hasil daripada inovasi tersebut akan memberikan kesan yang positif. Ringkasnya. Asas keusahawanan merujuk kepada pengaplikasian proses inovasi serta penerimaan terhadap suatu fungsi menanggung risiko. kewangan dan keperluan sumber bahan untuk menghasilkan projek. pemilik yang menggunakan wang sendiri untuk pembentukan perniagaan dan pasaran dihadkan kepada tempatan sahaja (Hutt. Menurut Ronstadt (1984). Secara umumnya. 7 . menyatakan bahawa keusahawanan berpunca daripada gerak hati dan dalam diri seseorang itu sendiri. kerjasama dalam kerjaya ataupun memenuhi nilai sesetengah produk atau perkhidmatan.1994).1994). maka mereka di katakan mempunyai semangat keusahawanan iaitu mahu meneruskan kerjaya sebagai seorang usahawan. mengurus perniagaan sendiri (Hutt. masyarakat serta budaya. Keusahawanan juga merupakan satu seni atau proses memasuki. Mereka muncul sebagai peniaga atas usaha sendiri dengan mempunyai sifat. Morrison (2000). 1996).

teknologi maklumat dengan aset tidak ketara (intangible) iaitu jaringan dengan pelanggan. berbagai cabaran harus ditempuhi sebelum mencapai kejayaan yang diharapkan.Barjoyai Bardai (2000) pula menyatakan bahawa keusahawanan merujuk kepada sikap. pembekal. Bagi menjayakan matlamat ini. merebut peluang dan menterjemahkannya kepada strategi dan usaha perniagaan bagi mendapatkan keuntungan. pemasar. Aspek keusahawanan melibatkan tugas-tugas seorang usahawan iaitu menanggung risiko dan membuat pelaburan terhadap sumber-sumber untuk mengeluarkan sesuatu yang baru atau pun membentuk pasaran dan cara baru terhadap sesuatu yang telah ada. Kebaikan 8 . mengenal. Aziz (2000) pula. Kebaikan Dan Keburukan Menjadi Seorang UsahawanMenjadi usahawan berjaya adalah impian setiap individu yang menjalankan perniagaan. Terdapat banyak faktor kebaikan dan keburukan menjadi seorang usahawan. nilai. Kejayaan dan keburukan boleh juga dilihat sebagai kebaikan dan keburukan apabila digelar sebagai usahawan. pekerja. kemudahan fizikal. pesaing dan pihakpihak lain yang ada kaitan dengan perniagaan yang dijalankan. keusahawanan merupakan aktiviti yang unik yang dijalankan secara bersendirian atau berkumpulan sebagai satu kerjaya atau mempunyai matlamat lain yang tersendiri. pengetahuan dan kemahiran yang membolehkan seseorang itu mampu dan cekap untuk mencari. Menurut Ab. Left (dalam Siropolis. 1982) mendefinisikan keusahawanan sebagai ruang untuk inovasi. peminjam. Kejayaan dan kegagalan merupakan satu lumrah kehidupan sebagai usahawan. usahawan perlu menggabungkan aset ketara (tangible) seperti modal. pelaburan dan pengembangan pasaran. pengeluaran produk dan teknik baru. pengedar. Namun begitu.

Ini bermakna seorang usahawan bebas membuat keputusan dan berusaha sendiri ke arah masa depan kehidupannya. Berdikari bermaksud berdiri di atas kaki sendiri. bekerjanya sendiri. kemuliaan dan keunikan yang tersendiri.. peluang kenaikan 9 Berdikari juga dan masa membolehkan seseorang itu menentukan garis panduan peraturan menentukan perjalanan kerjaya yang . Memupuk Bakat Kepimpinan Dan Disiplin Diri Yang Tinggi Bakat kepimpinan dan disiplin diri dapat dibentuk melalui pengalaman mengurus dan mengendalikan usaha niaga sendiri. kemegahan. keusahawanan adalah tenaga atau kualiti manusia yang bertanggungjawab membentuk dan mewujudkan usaha atau kerja dengan menggunakan faktor-faktor pengeluaran Seorang usahawan bukan sahaja boleh mendatangkan faedah kepada dirinya sendiri. Nilai tersebut telah membawa kepada kemakmuran masyarakat dan negara bukan sahaja dari segi ekonomi bahkan juga kemajuan negara. Antara alas an yang diberikan termasuklah terpaksa melakukan kerja-kerja yang tidak digemari atau diminati. 1999. 3. Ini menurut Teal dan Carrol. Nilai Estetik Tersendiri Menurut Yep Putih (1985). Kepuasan Bekerja Ramai yang berpendapat bahawa bekerja untuk orang lain tidak memberi kepuasan dalam kehidupan mereka.1. Boleh Berdikari Keinginan untuk berdikari boleh menjadi faktor yang mendorong seseorang menceburkan diri dalam keusahawanan. 2. tetapi juga dapat membangunkan ekonomi dengan pesat serta memberikan sumbangan kepada orang lain. mengatakan usahawan sebagai satu kumpulan individu yang mampu mempamerkan tahap keyakinan yang tinggi dalam membuat keputusan. Bakat kepimpinan terbina setelah dia sendiri menjadi majikan yang diceburi. Beliau mengaitkan keusahawanan sebagai satu bidang kegiatan ekonomi yang mempunyai keindahan. 4. Penglibatan seseorang individi dalam k eusahawanan seharusnya dianggap sebagai satu bidang yang mempunyai nilai estetik yang tersendiri.

Stress juga dikatakan memberi kesan kepada tahap kepuasan kerja. menjalankan usaha niaga sendiri membolehkan mereka menentukan corak pengurusan dan kepimpinan yang diyakini sebagai yang terbaik. peningkatan kos keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Kahn. gangguan trauma kumulatif. sakit jantung dan melemahkan sistem pertahanan badan terhadap penyakit. Cooper & Smith (1985). pengurusan tidak cekap. Kesemua faktor ini boleh menimbulkan kekecewaan dan melemahkan semangat bagi golongan yang inginkan pembaharuan dan mempunyai daya kreatif tinggi. Wolfe. Fazilah dalam kajiannya “Stres di tempat kerja dan kesannya terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan”. 10 . Ia boleh memberi kesan ke atas psikologi dan fisiologi manusia..M. Masalah paling dibimbangi adalah stres di tempat kerja boleh menyebabkan penyakit berbahaya seperti tekanan darah tinggi. Justeru. Zafir dan M. sebagai seorang usahawan. dan kehendak pekerja.H. Pekerja yang mengalami stress dikatakan mempunyai tahap kepuasan kerja yang rendah. ketidakadilan dalam kenaikan pangkat. Mereka juga bebas mengamalkan corak pengurusan yang diinginkan dan meninggalkan amalan-amalan yang tidak sesuai. Snoek & Rosentghal (1984) menunjukkan perkaitan yang signifikan antara stres dengan kepuasan kerja. Stres di tempat kerja terjadi apabila keperluan kerja tidak sepadan dengan kebolehan. menjejaskan prestasi kerja serta mengganggu kehidupan sosial individu. Kajiankajian yang dijalankan oleh Jamal (1984). Seseorang individu yang berasa tertekan dengan kerja yang dilakukan akan menunjukkan kemurungan yang berpanjangan. Menurut Khairuddin. Banyak kajian menyokong dakwaan bahawa stress sering dikaitkan dengan kesan negatif kepada individu dan organisasi. Situasi ini boleh menjejaskan prestasi kerja mereka dan menggugat produktiviti organisasi. Quinn. Stres di tempat kerja juga boleh menyebabkan kemalangan di tempat kerja.( Menurut M. psikologi akan terganggu dan pekerja gagal membuat keputusan dengan baik.pangkat terbatas. 1996. kejayaan dalam perniagaan akan mendatangkan rasa kepuasan dan keseronokan yang akan mempengaruhi kehidupan seseorang usahawan menjadi lebih positif. sumber. jangka masa kerja ditetapkan. terlalu banyak kerenah birokrasi dan jumlah pendapatan yang rendah. Apabila rasa tertekan.

Menurut Dr Fadzilah Kamsah. peniagaan adalah dimilikinya sendiri. Boleh Menikmati Cara Hidup Mewah Tidak dinafikan bahawa majikan akan menerima ganjaran yang lebih besar daripada pekerjanya. 6. aura keseronokan memancar pada orang lain jadi lebih positif Apabila seseorang individu memilih untuk menjadi seorang usahawan. Keseronokan dan kepuasan timbul bilamana segala apa yang diusahakan adalah untuk dinikmati oleh dirinya sendiri dan kesannya. kita akan : • • • • • • sihat mental dan fizikal mempamerkan air muka yang sangat-sangat ceria lebih produktif menjadi lebih kreatif senang berkawan. Sebagai contoh dia boleh perjalanan atau operasi perniagaan tetap diteruskan dengan merancang tugas 11 . sanggup mempertaruhkan harta sebagai modal. Ini bermakna sebagai seorang ushawan. masa dan waktu bekerja adalah mengikut jadual usahawan itu sendiri. 5. boleh menjadikan seseorang itu bebas kewangan. Masa Bekerja Yang Fleksibel Sebagai seorang usahawan. Lebih besar ganjaran kewangan Apa yang diperlukan hanyalah kecekapannya atau mengambil anak dari sekolah tetapi. Usahawan sebagai orang yang sanggup menanggung segala risiko kerugian. merancang cuti bila-bila masa setiap pekerjanya. bila kita seronok bekerja. merancang perjalanan perniagaannya sendiri. bermakna pilihan tersebut merupakan satu kerjaya yang amat diminati dan menjadi usahawan adalah satu kepuasan dan keseronokan bagi dirinya. mengorbankan masa dan tenaga seharusnya diberikan ganjaran yang setimpal dengan usahanya sebagai seorang usahawan.

Seorang ahli koporat juga boleh hidup mewah apabila dia berjaya menerajui syarikatnya.A. 8.W pernah bersabda bahawa sembilan persepuluh rezeki adalah dalam bidang perniagaan. 7. PKS mampu mempertingkatkan pengeluaran negara. memiliki rumah yang besar daripada sumber pendapatan yang besar dan menguntungkan. Kajian ini meliputi sumbangan PKS dari 12 . Seorang ushawan akan menjadi seorang yang dihormati.yang diterima. Mencari nafkah yang halal menerusi bidang perniagaan memang dialu-alukan dan ianya dipraktikkan oleh para ambiya’ sebelum Rasullah lagi. 1996) Rasullulah S. Syed Mokhtar Al Bukhari. Perubahan Status Sosial Selain itu. Mencipta Peluang Pekerjaan Peranan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) sering diperkatakan sebagai salah satu ejen pembangunan ekonomi negara. Sebagai contoh Jutawan Melayu pertama iaitu. bidang keusahawanan juga dianggap sebagai jalan kepada perubahan status sosial terutama sekali jika seseorang itu telah menjadi seorang usahawan yang berjaya. integrasi antara firma. tetapi telah menjalani kehidupan mewah sekaligus mengubag status sosial tinggi sebagai seorang jutawan. menjana eksport serta mampu membantu dalam proses pengeluaran beberapa industri berskel sederhana mahupun besar. PKS serta IKS sebagai antara penyumbang utama perkembangan ekonomi Malaysia telah dikaji secara mendalam oleh Ishak Shari dan Wook Endut (1989). maka lebih besarlah peluang untuk menikmati kehidupan mewah (Khairuddin. disegani oleh masyarakat kerana berpengaruh. Beliau berasal dari keluarga yang miskin. Kualiti penghidupan sebagai ushawan juga tinggi dari segi ekonomi contohnya berkereta mewah. mewujudkan peluang pekerjaaan.

Keburukan boleh dilihat daripada masalah-masalah yang perlu dihadapi oleh seorang usahawan. Enterprise Kecil dan Sederhana (EKS) berperanan penting terhadap pembangunan dan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) serta pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. EkS mewakili 90 peratus daripada semua firma perniagaan di Malaysia dan menyumbang 32 peratus terhadap jumlah pengeluaran secara keseluruhan (New Sabah Times 2009). Mempunyai prakasa (inisiatif) dalam mewujudkan peluang-peluang ekonomi dan menyediakan peluang-peluang pekerjaan dan seterusnya menyelesaikan masalah sosial yang timbul daripada pengangguran dan kemiskinan. Justeru. Keburukan Keburukan sebagai usahawan dapat dilihat apabila ianya menyumbang kepada kegagalan seseorang usahawan dalam bidang yang diceburinya.aspek perkembangan ekonomi. Sabah (New SabahTimes). sebagai usahawan beliau dianggap sebagai masyarakat disamping menjadi agen perubahan pemangkin kepada perubahan masyarakat yang dinamik selaras dengan wawasan 2020. Dapat memenuhi keperluan orang ramai dan bersedia membuat pembaharuan untuk meningkatkan daya pengeluaran. Seorang ushawan itu mengusahakan perniagaan yang akan membawa kebaikan kepada dirinya dan orang ramai. 9. selaku Menteri Pertanian dan Industri Makanan Negeri di Putatan. 13 . jelaslah kepada kita bahawa bidang keusahawanan memberi peluang kepada setiap usahawan untuk berbakti dan memastikan ekonomi negara berada dalam keadaan yang stabil melalui keusahawanan. Ini berdasarkan kajian Majlis Pembangunan EKS Kebangsaan. Dasar Kerajaan turut meletakkan EKS sebagai teras penting untuk memaju dan memberi sumbangan besar kepada pertumbuhan ekonomi negara. Sumbangan Terhadap Pembangunan Dan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) Memetik ucapan oleh Datuk Yahya Hus-sin. Jadi. penawaran tenaga kerja serta beberapa permasalahan yang timbul dalam memperluaskan PKS di Malaysia.

Risiko Kegagalan 14 . pembekal dan pelanggan. 3. Perbalahan dan pertelingkahan kadang-kadang berlaku. Diantara faktor-faktor yang menyumbang kepada kegagalan tersebut adalah: • • • • • • Kurang modal dan kos tetap yang tinggi Pengurusan yang tidak cekap Aktiviti ekonomi yang perlahan Masalah dengan peminjam Masalah dengan rakan kongsi Terlebih belanja Keburukan yang dipetik dari laman sesawang menyenaraikan beberapa keburukan apabila menjadi seorang usahawan. 2.Keadaan akan menjadi buruk jika isteri atau suami tidak memahami tugas dan komitmen pasangan mereka sebagai usahawan. Ada kalanya bila timbul masalah yang diluar jangka perlu ditangani segera dan kadangkala mengambil masa yang lama untuk diselesaikan. Jadual dan masa bekerja yang tidak menentu Jadual bekerja sebagai usahawan tidak menentu dan tetap. masalah yang kerap dihadapi oleh usahawan wanita semasa memulakan perniagaan ialah kekurangan keyakinan daripada pihak bank.Menurut Rohaizat (2000). kekurangan modal permulaan dan masalah keluarga. Kesukaran Memperoleh Pinjaman Masalah begini sering dihadapi oleh usahawan yang baru dalam bidang perniagaan. berdasarkan satu kajian oleh Lussier terhadap seratus orang usahawan Amerika Syarikat yang telah gagal dalam perniagaan mereka. ia memerlukan masa kerja yang tidak menentu dan kadang-kadang menyebabkan usahawan tersebut terpaksa bekerja lebih masa dan pulang lewat malam. Diantaranya adalah: 1. Menurut Lee-Gosselin & Grise (1990). Bagi perniagaan yang baru bermula.

pemasaran produk perniagaan. mementingkan diri. Usahawan seterusnya akan disenaraihitamkan dan kesannya beliau sukar menerima mana-mana pinjaman atau pembiayaan dari institusi kewangan lain. Apabila berlaku kurkurang modal atau aliran wang tunai. bayaran sewa premis. Latihan yang dimaksudkan adalah seperti Tanpa pemasaran. 4. Kegagalan mungkin berpunca dari kekurangan modal pusingan. gaji pekerja. Apabila seseorang usahawan berhadapan dengan risiko sebegini. pinjaman dari pihak bank perlu diselesaikan. kurang pengalaman dan latihan yang mencukupi. persaingan pasaran. Pemasaran Produk Grazely (1990) memberi nasihat bahawa kejayaan dalam perniagaan memerlukan latihan yang rapi. dan tidak dapat menjana pendapatan seperti yang diharapkan. Usahawan perlu berkemahiran memasarkan produk atau masalah dan kebajikan pekerjanya akan melahirkan pekerja atau tenaga kerja yang setia. 5. perkhidmatan yang ditawarkan. semua keputusan perlu dibuat sendiri oleh usahawan. Dalam bidang keusahawanan. Pengurusan Sebagai pemilik perniagaan. lambakan produk mungkin berlaku. Begitu juga dengan pihak bank. keberangkalian untuk gagal dalam perniagaan tidaklah mustahil. Kegagalan menjelaskan pinjaman mengikut masa yang ditetapkan akan menyebabkan usahawan berkenaan berhadapan dengan tindakan undangundang oleh pihak bank. akan 15 . Sebaliknya sikap pengurus yang panas baran. Pekerja pula akan mengabaikan tugas dan tanggungjawab apabila menyedari kebajikan mereka tidak dipedulikan. pengurus yang perihatin akan Sikap usahawan pengurusannya. sebagai mempengaruhi perjalanan Sebagai contoh.Banyak faktor yang boleh menyumbang kepada kegagalan sesuatu perniagaan. maka akan timbul pula konflik pada diri usahawan tersebut. pengurus Kesilapan banyak memberi keputusan yang tepat akan mengakibatkan kerugian kepada perusahaannya sendiri.

usahawan perlu mempelajari teknik mengawal emosi. Ini masalah begini sering dihadapi semasa memohon bantuan perniagaan dan sebagainya. Bachemin (1989) mengatakan bahawa kejayaan usahawan adalah bergantung kepada mengenali peluang dan bertindak dengan tegas supaya kerja lebih efektif. Karenah Birokrasi Sebagai usahawan mereka akan berhadapan dengan berbagai kerenah birokrasi dan prosidur yang adakalanya rumit dan kurang releven. 16 . Sikap terlalu mempercayai pekerja akan mengundang padah kepada usahawan itu sendiri. Justeru. Kesimpulan Dengan melihat kepada kebaikan dan keburukan tadi.menyebabkan pekerja terbaik berpaling tadah atau mengkhianati majikannya. 1996). mempunyai wawasan dan kreativiti untuk mengalihkan idea ke dalam perniagaan supaya mendatangkan untung. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kejayaan usahawan termasuk pengalaman dalam bidang keusahawanan seperti penyertaan dahulu ke atas pekerjaan baru serta tahap pengurusan yang pernah dialami. 6. Apa yang penting mereka perlu menjalani latihan secukupnya sebelum menceburkan diri dalam bidang keusahawan. maka jelaslah kepada kita kejayaan atau kegagalan dalam perniagaan dipengaruhi oleh faktor peribadi usahawan itu sendiri. Kesilapan yang sedikit ini akan menyebabkan mereka gagal mendapat sebarang bantuan. Selain itu. Keburukan yang dihadapi usahawan selaku pengurus apabila beliau mengaji pekerja yang bersikap seperti gunting dalam lipatan. usahawan yang tidak mengikut latihan keusahawanan tidak memahami prosidur-prosidur yang perlu diikuti semasa membuat permohonan. Seorang usahawan perlu belajar daripada kegagalan. kebolehan memimpin dan bertindak dengan pantas (Zimmerer.

org/pdf/Vol12%281%29-Zafir. Johor. Tajudin (2005) Penyelidikan Ke Atas Alat Ukur Pengujian Psikologi di Malaysia: Kajian Kesahihan dan Kebolehan Skala Ujian Stress. New Sabah Times.answers.my/nstweb/print/21126 17 .com. Skudai. http:www. Faculty http://eprints. 2.Rujukan 1. Laman sesawang. Mohd.com/ 4.communityhealthjournal.pdf) 3. Ninggal.newsabahtimes. http://wiki.utm. Laman sesawang http://www.my of Education. Project Report. Md.

Rahmah Ismail et al.com/2007/09/dr-fadzilah-kamsahkeseronokan-bekerja. 18 . Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) Kajian Kes: Pesisiran Pantai Timur Semenanjung Malaysia1(http://phuakl.Kuala Lumpur. Wan Mohd Nazif dan Fszilah Ibrahim.html 7. Daya Saing Usahawan dan Syarikat Melayu Dalam Sektor Pembuatan dan Perkhidmatan (2006).tripod.pdf 6.blogspot. 8.5. http://shueqry. Kuala Lumpur. PTS Professional. DBP. Laman sesawang.com/pssm/conference/day211.Formula Menjadi Usahawan Berjaya (2007).