SIJIL PENGURUSAN KOPERASI MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA

ENT 361 KEUSAHAWANAN KOPERASI

DISEDIAKAN UNTUK ENCIK HAMIZAH MOHD NADZIR

DISEDIAKAN OLEH DAYANG HASIMAH AWG MADIAN (S2009-10-47)

NAMA MODUL DAYANG HASIMAH BTE AWG MADIAN 3 NO. Panajang tigasan adalah maksimum 10 mukasurat II.PENSYARAH tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan . EN. MATRIK PUSAT S2009-1047 MKM SARAWAK TUGASAN ENT TARIKH AKHIR PENYERAHAN TUGAS 361 KEUSAHAWANAN KOPERASI ARAHAN: TARIKH PENERIMAAN TUGASAN Kertas soalan NAMAI. HAMIZAH MOHD NADZIR SOALAN Individu MARKAH ASAS 25 MARKAH DIPEROLEHI KEBAIKAN DAN KEBURUKAN MENJADI SEORANG USAHAWAN Pengenalan 2 . bagi tugasan ini ialah 25 markah.

Selepas kemerdekaan. semua pihak mengalakkan dan memberi sokongan terhadap pembangunan keusahawanan di Malaysia. Tahun 1995. Kejayaan dan kegagalan seseorang usahawan adalah bergantung kepada beberapa faktor seperti 3 . ketekunan. manakala kaum India bekerja disektor perladangan. kerajaan Malaysia menyedari betapa pentingnya keusahawan kepada individu. dan bagaimana ia boleh menyumbang kepada keamanan negara.Bidang keusahawanan bukan lagi menjadi suatu bidang yang asing bagi masyarakat Malaysia. Keusahawanan di Malaysia bermula seawal zaman Kesultanan Melaka apabila penduduk tempatan berurusniaga dengan pedagang asing. komitmen dan motivasi untuk menyebarkan visi berkenaan disamping memerlukan keupayaan untuk menanggung risiko kepada kedua-dua pihak. Dasar Pembangunan Negara (1990-2000) dan Wawasan 2020. kaum Cina berkerja dilombong dan berniaga. Apabila British memerintah Tanah Melayu. mereka telah menukarkan struktur sosial dengan menjalankan pemerintahan “Pecah dan Perintah”. Oleh sebab itu. Kini. kerajaan telah mengfokuskan kepada keusahawanan sehinggalah sekarang. kumpulan. Hasilnya. Dengan cara ini. Keusahawanan turut melibatkan penciptaan dan pengagihan nilai dan faedah untuk individu. kerajaan menubuhkan Kementerian Pembangunan Keusahawanan sebagai badan yang mengawal dan mempromosi pembangunan keusahawanan di Malaysia. merebut peluang dan mengejar sumber –sumber semasa yang dikawal dan biasanya memerlukan visi. kaum Melayu bekerja sebagai pentadbir dan disektor pertanian. Keusahawanan merupakan satu proses mencipta. Kerajaan memberikan memberikan galakan pembangunan keusahawanan mereka dan boleh pengiktirafan kepada keusahawanan kerana menyumbang kepada pembangunan negara. masyarakat dan negara. Semenjak dari itu. organisasi dan masyarakat. kaum Cina lebih kedepan dalam soal perniagaan berbanding dengan kaum Melayu dan kaum India. Dasar Ekonomi Baru (1971-1990). kementerian tersebut telah ditukar kepada Kementerian Pembangunan Keusahawanan dan Koperasi. bidang keusahawan jarang mendapat kejayaan dalam masa yang singkat. individu dan kewangan (Rahmah Ismail.2006).

Selain itu. mengemukakan satu teori psikologi yang mengutarakan pandangan bahawa fungsi tunggal usahawan ialah pembaharuan yang tidak akan membiarkan sistem ekonomi berada dalam keadaan beku meliputi pengubahan teknologi dasar dan parameter permintaan yang berkait dengan ekonomi. Menurut Zimmerer dan Sacrborough (1998). Schumpter (1911).sikap usahawan itu sendiri dan faktor persekitaran dimana dan sikap seseorang usahawan untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan akan mempengaruhi kejayaannya untuk bersaing atau merebut segala peluang yang ada. wang. perkataan entreprenuer berasal daripada bahasa Perancis iaitu entreprende yang bermaksud ‘perantara’ atau ‘pengambil’. usahawan merujuk kepada satu proses apabila manusia. Ini kerana menurut Manimala (1999). Usahawan sering dikaitkan sebagai pengasas. 4 . mempunyai keupayaan dari segi fizikal dan mempunyai kemahuan untuk mengatasi cara berfikir yang primitif serta berkemampuan untuk menangkis tentangan sosial dan persaingan yang wujud di persekitarannya. (2001). Definisi Usahawan Usahawan merupakan satu kumpulan individu yang mampu mempamerkan tahap keyakinan yang tinggi dalam membuat keputusan (Teal dan Carrol. mempunyai idea-idea baru. usahawan juga didefinisikan sebagai seorang individu yang mempunyai satu keperluan atau keupayaan untuk membina dan mencipta sesuatu yang baru (Corman dan Lussier. Dengan kata lain seseorang usahawan yang berjaya adalah seorang pemimpin perniagaan. pasaran. kelengkapan pengeluaran dan pengetahuan di gabungkan bersama untuk mencipta perusahaan yang tidak pernah wujud sebelum ini. berhadapan dengan risiko dan ketidakpastian untuk mendapat keuntungan dan pertumbuhan melalui peluang dan sumber-sumber di sekelilingnya. usahawan merupakan individu yang mewujudkan perniagaan baru. 1999). Menurut Kueh dan Lambing (2000). Moha Asri (1999) mendefinisikan usahawan sebagai golongan yang bekerja kuat. mempunyai daya cipta dan kreativiti yang tinggi. Usahawan di lihat sebagai perantara bagi pembekal dan pelanggan di samping menjadi pengambil risiko untuk berjaya dalam perniagaannya.

membuat keputusan sendiri dan seterusnya ingin berjaya atas usaha sendiri. usahawan juga dikenali sebagai seorang yang inginkan kebebasan dalam perniagaan. Keusahawanan 5 . Selain itu. usaha dan masa serta menggunakan kreativiti untuk menguruskan perniagaannya. 2002). Usahawan perlu mengambil risiko. memiliki dan mengurus perniagaannya sendiri serta sanggup menanggung risiko perniagaan. melaburkan sejumlah wang. seorang usahawan adalah seseorang yang memiliki ciri-ciri seperti: a) b) c) d) e) mempunyai kecekapan dalam menjalankan sesuatu perniagaan mempunyai kebolehan untuk melihat. Menurut Zaidatol dan Habibah (1997) usahawan adalah individu yang menubuhkan perniagaan baru. usahawan juga dianggap sebagai seorang pendaki gunung. cekap membuat keputusan dan berani serta sanggup menanggung risiko dapat melihat peluang di dalam bencana Usahawan adalah seorang yang mengamalkan sikap ketekunan di dalam melaksanakan kerja. usahawan merupakan seorang yang memulakan. Menurut Sarkom (1995). Definisi di atas adalah hampir sama dengan apa yang telah dinyatakan oleh Zaidatol dan Habibah (1997). Gambaran ini menunjukkan keadaan yang tidak menentu dan usahawan perlu menghadapi pelbagai risiko dengan baik. Dengan itu.sanggup menghadapi risiko kehilangan harta benda dan berusaha meningkatkan operasi perniagaan mereka. usahawan di katakan sebagai pengurus yang mempunyai tingkah laku yang positif dan dapat merancang serta mempraktikkan pengurusan yang strategik dalam perniagaan. Biasanya. merebut dan mewujudkan peluang-peluang perniagaan berusaha menggembleng faktor-faktor pengeluaran untuk menghasilkan keuntungan seseorang yang sanggup menerima cabaran. Mereka mempunyai keyakinan diri kepada apa yang dihajati serta keupayaan meletakkan arah kepada destinasi yang dituju (Sabri. Menurut mereka. mengenal pasti.

pendidikan dan kelembagaan (institution). dengan kerjasama rangkaian di dalam kerajaan.Menurut Histrich dan Peter (1988). Usahawan ini juga boleh didefinisikan sebagai mereka yang bekerja sendiri. Pada sesetengah usahawan. Keusahawanan adalah individu yang sanggup menerima berbagai risiko di dalam bidang perniagaan masing-masing terutama dari aspek kewangan. psikologi dan sosial. masa dan komitmen kerjaya atau menyediakan nilai untuk sesuatu produk atau perkhidmatan. 4. Dan menerima manfaat dari segi kewangan. Perkataan keusahawanan muncul daripada perkataan usahawan yang bermaksud pengusaha. keusahawanan adalah suatu proses dinamik untuk mencipta kekayaan. alam sekitar (environment) dan proses. 3. Penciptaan tersebut mestilah mempunyai nilai kepada usahawan dan pasaran dimana proses tersebut dibangunkan. duit menunjukkan simbol kejayaan. kepuasaan peribadi dan kebebasan. organisasi. Ia adalah proses mencipta sesuatu yang baru dengan mengambil kira masa dan usaha dengan mengambil kira risiko kewangan. Terdapat empat aspek asas di dalam keusahawanan: 1. Kuratko dan Hodgetts (2004) mendefinasikan keusahawanan sebagai suatu proses inovasi dan penciptaan melalui empat dimensi iaitu individu. diikuti oleh kepuasan peribadi dan seterusnya keuntungan. Keusahawan menerima banyak ganjaran apabila menjadi seorang usahawan. Mereka mempunyai perniagaan sendiri sama ada secara kecil6 . Keusahawanan memerlukan kesetiaan(ketaatan) terhadap masa dan usaha yang dilakukan. Kekayaan dicipta oleh individu yang menanggung risiko besar di dalam ‘equity’. psikologi dan sosial. Keusahawanan terlibat di dalam mencipta sesuatu proses yang baru. Ganjaran utama adalah kebebasan (independence). 2.

1989). Mereka muncul sebagai peniaga atas usaha sendiri dengan mempunyai sifat. mengurus perniagaan sendiri (Hutt. Kao dan Stevenson (1984) pula mendefinisikan keusahawanan sebagai usaha untuk mencipta nilai melalui pengiktirafan dalam bidang perniagaan. hasil daripada inovasi tersebut akan memberikan kesan yang positif. Secara umumnya. 7 . Ini melibatkan ciptaan nilai melalui pembentukan sesebuah organisasi (Bird. Ringkasnya. pengurusan dalam pengambilan risiko yang sesuai terhadap peluang dan melalui kemahiran komunikasi dan pengurusan untuk menggerakkan individu. keusahawanan adalah sebagai satu proses yang dinamik dalam mengumpul harta kekayaan dan harta kekayaan tersebut di kumpul oleh seseorang yang berisiko besar dalam terma seperti ekuiti. masyarakat serta budaya. keusahawanan yang didirikan secara kecil-kecilan kerana pemilik juga merupakan pengurus perniagaan. Ia merupakan sesuatu yang lebih penting berbanding fungsi mudah ekonomi serta mewakili satu gabungan material dan bukan material. berorientasikan perubahan terhadap kedua-dua aspek sosial dan ekonomi. kerjasama dalam kerjaya ataupun memenuhi nilai sesetengah produk atau perkhidmatan. Keusahawanan merupakan proses mencipta sesuatu yang baru (kreatif) atau sesuatu yang berbeza (inovatif) yang memberi kebaikan dan menambah nilai kepada individu dan masyarakat (Low & Tan.kecilan atau sederhana atau perniagaan berskala besar. pemilik yang menggunakan wang sendiri untuk pembentukan perniagaan dan pasaran dihadkan kepada tempatan sahaja (Hutt. menyatakan bahawa keusahawanan berpunca daripada gerak hati dan dalam diri seseorang itu sendiri.1994). masa. sikap dan minat untuk bekerja sendiri. pragmatisme dan idealisme. kewangan dan keperluan sumber bahan untuk menghasilkan projek. maka mereka di katakan mempunyai semangat keusahawanan iaitu mahu meneruskan kerjaya sebagai seorang usahawan. Morrison (2000). Keusahawanan juga merupakan satu seni atau proses memasuki. Menurut Ronstadt (1984). 1996).1994). Asas keusahawanan merujuk kepada pengaplikasian proses inovasi serta penerimaan terhadap suatu fungsi menanggung risiko.

mengenal. Terdapat banyak faktor kebaikan dan keburukan menjadi seorang usahawan. teknologi maklumat dengan aset tidak ketara (intangible) iaitu jaringan dengan pelanggan. nilai. 1982) mendefinisikan keusahawanan sebagai ruang untuk inovasi. usahawan perlu menggabungkan aset ketara (tangible) seperti modal. Kebaikan 8 . Aziz (2000) pula. kemudahan fizikal. merebut peluang dan menterjemahkannya kepada strategi dan usaha perniagaan bagi mendapatkan keuntungan. pengedar. peminjam. Kebaikan Dan Keburukan Menjadi Seorang UsahawanMenjadi usahawan berjaya adalah impian setiap individu yang menjalankan perniagaan. pesaing dan pihakpihak lain yang ada kaitan dengan perniagaan yang dijalankan. Menurut Ab. Namun begitu. pengeluaran produk dan teknik baru. keusahawanan merupakan aktiviti yang unik yang dijalankan secara bersendirian atau berkumpulan sebagai satu kerjaya atau mempunyai matlamat lain yang tersendiri.Barjoyai Bardai (2000) pula menyatakan bahawa keusahawanan merujuk kepada sikap. Aspek keusahawanan melibatkan tugas-tugas seorang usahawan iaitu menanggung risiko dan membuat pelaburan terhadap sumber-sumber untuk mengeluarkan sesuatu yang baru atau pun membentuk pasaran dan cara baru terhadap sesuatu yang telah ada. Bagi menjayakan matlamat ini. Kejayaan dan kegagalan merupakan satu lumrah kehidupan sebagai usahawan. Left (dalam Siropolis. Kejayaan dan keburukan boleh juga dilihat sebagai kebaikan dan keburukan apabila digelar sebagai usahawan. pelaburan dan pengembangan pasaran. pengetahuan dan kemahiran yang membolehkan seseorang itu mampu dan cekap untuk mencari. pekerja. pemasar. pembekal. berbagai cabaran harus ditempuhi sebelum mencapai kejayaan yang diharapkan.

Ini bermakna seorang usahawan bebas membuat keputusan dan berusaha sendiri ke arah masa depan kehidupannya. keusahawanan adalah tenaga atau kualiti manusia yang bertanggungjawab membentuk dan mewujudkan usaha atau kerja dengan menggunakan faktor-faktor pengeluaran Seorang usahawan bukan sahaja boleh mendatangkan faedah kepada dirinya sendiri. 4.. bekerjanya sendiri. Nilai tersebut telah membawa kepada kemakmuran masyarakat dan negara bukan sahaja dari segi ekonomi bahkan juga kemajuan negara. kemegahan. mengatakan usahawan sebagai satu kumpulan individu yang mampu mempamerkan tahap keyakinan yang tinggi dalam membuat keputusan. kemuliaan dan keunikan yang tersendiri. tetapi juga dapat membangunkan ekonomi dengan pesat serta memberikan sumbangan kepada orang lain. 3. Beliau mengaitkan keusahawanan sebagai satu bidang kegiatan ekonomi yang mempunyai keindahan. Boleh Berdikari Keinginan untuk berdikari boleh menjadi faktor yang mendorong seseorang menceburkan diri dalam keusahawanan. Berdikari bermaksud berdiri di atas kaki sendiri. Kepuasan Bekerja Ramai yang berpendapat bahawa bekerja untuk orang lain tidak memberi kepuasan dalam kehidupan mereka. Antara alas an yang diberikan termasuklah terpaksa melakukan kerja-kerja yang tidak digemari atau diminati.1. peluang kenaikan 9 Berdikari juga dan masa membolehkan seseorang itu menentukan garis panduan peraturan menentukan perjalanan kerjaya yang . Nilai Estetik Tersendiri Menurut Yep Putih (1985). Penglibatan seseorang individi dalam k eusahawanan seharusnya dianggap sebagai satu bidang yang mempunyai nilai estetik yang tersendiri. Bakat kepimpinan terbina setelah dia sendiri menjadi majikan yang diceburi. 2. Memupuk Bakat Kepimpinan Dan Disiplin Diri Yang Tinggi Bakat kepimpinan dan disiplin diri dapat dibentuk melalui pengalaman mengurus dan mengendalikan usaha niaga sendiri. 1999. Ini menurut Teal dan Carrol.

kejayaan dalam perniagaan akan mendatangkan rasa kepuasan dan keseronokan yang akan mempengaruhi kehidupan seseorang usahawan menjadi lebih positif. Cooper & Smith (1985). terlalu banyak kerenah birokrasi dan jumlah pendapatan yang rendah. dan kehendak pekerja. Justeru. sumber. gangguan trauma kumulatif. Stres di tempat kerja terjadi apabila keperluan kerja tidak sepadan dengan kebolehan. menjalankan usaha niaga sendiri membolehkan mereka menentukan corak pengurusan dan kepimpinan yang diyakini sebagai yang terbaik. 10 . Masalah paling dibimbangi adalah stres di tempat kerja boleh menyebabkan penyakit berbahaya seperti tekanan darah tinggi.M. Mereka juga bebas mengamalkan corak pengurusan yang diinginkan dan meninggalkan amalan-amalan yang tidak sesuai. 1996. Kahn. Zafir dan M. Kesemua faktor ini boleh menimbulkan kekecewaan dan melemahkan semangat bagi golongan yang inginkan pembaharuan dan mempunyai daya kreatif tinggi. peningkatan kos keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Apabila rasa tertekan.. Stress juga dikatakan memberi kesan kepada tahap kepuasan kerja. psikologi akan terganggu dan pekerja gagal membuat keputusan dengan baik. sakit jantung dan melemahkan sistem pertahanan badan terhadap penyakit.pangkat terbatas. Ia boleh memberi kesan ke atas psikologi dan fisiologi manusia. Banyak kajian menyokong dakwaan bahawa stress sering dikaitkan dengan kesan negatif kepada individu dan organisasi. pengurusan tidak cekap. menjejaskan prestasi kerja serta mengganggu kehidupan sosial individu. Kajiankajian yang dijalankan oleh Jamal (1984). jangka masa kerja ditetapkan. Fazilah dalam kajiannya “Stres di tempat kerja dan kesannya terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan”. Menurut Khairuddin. Seseorang individu yang berasa tertekan dengan kerja yang dilakukan akan menunjukkan kemurungan yang berpanjangan.H.( Menurut M. Pekerja yang mengalami stress dikatakan mempunyai tahap kepuasan kerja yang rendah. Stres di tempat kerja juga boleh menyebabkan kemalangan di tempat kerja. ketidakadilan dalam kenaikan pangkat. Snoek & Rosentghal (1984) menunjukkan perkaitan yang signifikan antara stres dengan kepuasan kerja. Wolfe. sebagai seorang usahawan. Quinn. Situasi ini boleh menjejaskan prestasi kerja mereka dan menggugat produktiviti organisasi.

merancang perjalanan perniagaannya sendiri. Masa Bekerja Yang Fleksibel Sebagai seorang usahawan. 6. Keseronokan dan kepuasan timbul bilamana segala apa yang diusahakan adalah untuk dinikmati oleh dirinya sendiri dan kesannya. kita akan : • • • • • • sihat mental dan fizikal mempamerkan air muka yang sangat-sangat ceria lebih produktif menjadi lebih kreatif senang berkawan. masa dan waktu bekerja adalah mengikut jadual usahawan itu sendiri. Lebih besar ganjaran kewangan Apa yang diperlukan hanyalah kecekapannya atau mengambil anak dari sekolah tetapi. Sebagai contoh dia boleh perjalanan atau operasi perniagaan tetap diteruskan dengan merancang tugas 11 . Boleh Menikmati Cara Hidup Mewah Tidak dinafikan bahawa majikan akan menerima ganjaran yang lebih besar daripada pekerjanya. sanggup mempertaruhkan harta sebagai modal. aura keseronokan memancar pada orang lain jadi lebih positif Apabila seseorang individu memilih untuk menjadi seorang usahawan. bermakna pilihan tersebut merupakan satu kerjaya yang amat diminati dan menjadi usahawan adalah satu kepuasan dan keseronokan bagi dirinya. mengorbankan masa dan tenaga seharusnya diberikan ganjaran yang setimpal dengan usahanya sebagai seorang usahawan. merancang cuti bila-bila masa setiap pekerjanya. boleh menjadikan seseorang itu bebas kewangan. peniagaan adalah dimilikinya sendiri. bila kita seronok bekerja. Ini bermakna sebagai seorang ushawan.Menurut Dr Fadzilah Kamsah. 5. Usahawan sebagai orang yang sanggup menanggung segala risiko kerugian.

PKS mampu mempertingkatkan pengeluaran negara. PKS serta IKS sebagai antara penyumbang utama perkembangan ekonomi Malaysia telah dikaji secara mendalam oleh Ishak Shari dan Wook Endut (1989). Mencipta Peluang Pekerjaan Peranan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) sering diperkatakan sebagai salah satu ejen pembangunan ekonomi negara. 1996) Rasullulah S.yang diterima. 8. Syed Mokhtar Al Bukhari. Kualiti penghidupan sebagai ushawan juga tinggi dari segi ekonomi contohnya berkereta mewah. bidang keusahawanan juga dianggap sebagai jalan kepada perubahan status sosial terutama sekali jika seseorang itu telah menjadi seorang usahawan yang berjaya. memiliki rumah yang besar daripada sumber pendapatan yang besar dan menguntungkan. tetapi telah menjalani kehidupan mewah sekaligus mengubag status sosial tinggi sebagai seorang jutawan. mewujudkan peluang pekerjaaan. maka lebih besarlah peluang untuk menikmati kehidupan mewah (Khairuddin. Mencari nafkah yang halal menerusi bidang perniagaan memang dialu-alukan dan ianya dipraktikkan oleh para ambiya’ sebelum Rasullah lagi. 7. Sebagai contoh Jutawan Melayu pertama iaitu. Seorang ushawan akan menjadi seorang yang dihormati.A.W pernah bersabda bahawa sembilan persepuluh rezeki adalah dalam bidang perniagaan. Seorang ahli koporat juga boleh hidup mewah apabila dia berjaya menerajui syarikatnya. Kajian ini meliputi sumbangan PKS dari 12 . integrasi antara firma. menjana eksport serta mampu membantu dalam proses pengeluaran beberapa industri berskel sederhana mahupun besar. Perubahan Status Sosial Selain itu. Beliau berasal dari keluarga yang miskin. disegani oleh masyarakat kerana berpengaruh.

Dasar Kerajaan turut meletakkan EKS sebagai teras penting untuk memaju dan memberi sumbangan besar kepada pertumbuhan ekonomi negara. Enterprise Kecil dan Sederhana (EKS) berperanan penting terhadap pembangunan dan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) serta pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Sabah (New SabahTimes). Sumbangan Terhadap Pembangunan Dan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) Memetik ucapan oleh Datuk Yahya Hus-sin. selaku Menteri Pertanian dan Industri Makanan Negeri di Putatan. Justeru. Dapat memenuhi keperluan orang ramai dan bersedia membuat pembaharuan untuk meningkatkan daya pengeluaran. Keburukan Keburukan sebagai usahawan dapat dilihat apabila ianya menyumbang kepada kegagalan seseorang usahawan dalam bidang yang diceburinya.aspek perkembangan ekonomi. Mempunyai prakasa (inisiatif) dalam mewujudkan peluang-peluang ekonomi dan menyediakan peluang-peluang pekerjaan dan seterusnya menyelesaikan masalah sosial yang timbul daripada pengangguran dan kemiskinan. jelaslah kepada kita bahawa bidang keusahawanan memberi peluang kepada setiap usahawan untuk berbakti dan memastikan ekonomi negara berada dalam keadaan yang stabil melalui keusahawanan. Ini berdasarkan kajian Majlis Pembangunan EKS Kebangsaan. penawaran tenaga kerja serta beberapa permasalahan yang timbul dalam memperluaskan PKS di Malaysia. 13 . sebagai usahawan beliau dianggap sebagai masyarakat disamping menjadi agen perubahan pemangkin kepada perubahan masyarakat yang dinamik selaras dengan wawasan 2020. Jadi. Seorang ushawan itu mengusahakan perniagaan yang akan membawa kebaikan kepada dirinya dan orang ramai. Keburukan boleh dilihat daripada masalah-masalah yang perlu dihadapi oleh seorang usahawan. 9. EkS mewakili 90 peratus daripada semua firma perniagaan di Malaysia dan menyumbang 32 peratus terhadap jumlah pengeluaran secara keseluruhan (New Sabah Times 2009).

Bagi perniagaan yang baru bermula. Menurut Lee-Gosselin & Grise (1990). kekurangan modal permulaan dan masalah keluarga. Diantaranya adalah: 1. Risiko Kegagalan 14 . pembekal dan pelanggan. masalah yang kerap dihadapi oleh usahawan wanita semasa memulakan perniagaan ialah kekurangan keyakinan daripada pihak bank. Ada kalanya bila timbul masalah yang diluar jangka perlu ditangani segera dan kadangkala mengambil masa yang lama untuk diselesaikan. 3. Diantara faktor-faktor yang menyumbang kepada kegagalan tersebut adalah: • • • • • • Kurang modal dan kos tetap yang tinggi Pengurusan yang tidak cekap Aktiviti ekonomi yang perlahan Masalah dengan peminjam Masalah dengan rakan kongsi Terlebih belanja Keburukan yang dipetik dari laman sesawang menyenaraikan beberapa keburukan apabila menjadi seorang usahawan. Perbalahan dan pertelingkahan kadang-kadang berlaku. Jadual dan masa bekerja yang tidak menentu Jadual bekerja sebagai usahawan tidak menentu dan tetap. berdasarkan satu kajian oleh Lussier terhadap seratus orang usahawan Amerika Syarikat yang telah gagal dalam perniagaan mereka.Menurut Rohaizat (2000).Keadaan akan menjadi buruk jika isteri atau suami tidak memahami tugas dan komitmen pasangan mereka sebagai usahawan. ia memerlukan masa kerja yang tidak menentu dan kadang-kadang menyebabkan usahawan tersebut terpaksa bekerja lebih masa dan pulang lewat malam. 2. Kesukaran Memperoleh Pinjaman Masalah begini sering dihadapi oleh usahawan yang baru dalam bidang perniagaan.

pengurus yang perihatin akan Sikap usahawan pengurusannya. 4. Kegagalan menjelaskan pinjaman mengikut masa yang ditetapkan akan menyebabkan usahawan berkenaan berhadapan dengan tindakan undangundang oleh pihak bank. Begitu juga dengan pihak bank. bayaran sewa premis. persaingan pasaran. mementingkan diri. keberangkalian untuk gagal dalam perniagaan tidaklah mustahil. Apabila seseorang usahawan berhadapan dengan risiko sebegini. Pekerja pula akan mengabaikan tugas dan tanggungjawab apabila menyedari kebajikan mereka tidak dipedulikan. perkhidmatan yang ditawarkan. Dalam bidang keusahawanan. Sebaliknya sikap pengurus yang panas baran. pinjaman dari pihak bank perlu diselesaikan. sebagai mempengaruhi perjalanan Sebagai contoh. dan tidak dapat menjana pendapatan seperti yang diharapkan. lambakan produk mungkin berlaku. maka akan timbul pula konflik pada diri usahawan tersebut. gaji pekerja. pengurus Kesilapan banyak memberi keputusan yang tepat akan mengakibatkan kerugian kepada perusahaannya sendiri.Banyak faktor yang boleh menyumbang kepada kegagalan sesuatu perniagaan. pemasaran produk perniagaan. Usahawan perlu berkemahiran memasarkan produk atau masalah dan kebajikan pekerjanya akan melahirkan pekerja atau tenaga kerja yang setia. kurang pengalaman dan latihan yang mencukupi. 5. Usahawan seterusnya akan disenaraihitamkan dan kesannya beliau sukar menerima mana-mana pinjaman atau pembiayaan dari institusi kewangan lain. Pemasaran Produk Grazely (1990) memberi nasihat bahawa kejayaan dalam perniagaan memerlukan latihan yang rapi. Kegagalan mungkin berpunca dari kekurangan modal pusingan. Apabila berlaku kurkurang modal atau aliran wang tunai. Latihan yang dimaksudkan adalah seperti Tanpa pemasaran. Pengurusan Sebagai pemilik perniagaan. akan 15 . semua keputusan perlu dibuat sendiri oleh usahawan.

usahawan yang tidak mengikut latihan keusahawanan tidak memahami prosidur-prosidur yang perlu diikuti semasa membuat permohonan. mempunyai wawasan dan kreativiti untuk mengalihkan idea ke dalam perniagaan supaya mendatangkan untung. Kesilapan yang sedikit ini akan menyebabkan mereka gagal mendapat sebarang bantuan. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kejayaan usahawan termasuk pengalaman dalam bidang keusahawanan seperti penyertaan dahulu ke atas pekerjaan baru serta tahap pengurusan yang pernah dialami. maka jelaslah kepada kita kejayaan atau kegagalan dalam perniagaan dipengaruhi oleh faktor peribadi usahawan itu sendiri. Apa yang penting mereka perlu menjalani latihan secukupnya sebelum menceburkan diri dalam bidang keusahawan. Karenah Birokrasi Sebagai usahawan mereka akan berhadapan dengan berbagai kerenah birokrasi dan prosidur yang adakalanya rumit dan kurang releven. Kesimpulan Dengan melihat kepada kebaikan dan keburukan tadi. Selain itu. Seorang usahawan perlu belajar daripada kegagalan. Justeru. 1996). Bachemin (1989) mengatakan bahawa kejayaan usahawan adalah bergantung kepada mengenali peluang dan bertindak dengan tegas supaya kerja lebih efektif. kebolehan memimpin dan bertindak dengan pantas (Zimmerer. usahawan perlu mempelajari teknik mengawal emosi. Keburukan yang dihadapi usahawan selaku pengurus apabila beliau mengaji pekerja yang bersikap seperti gunting dalam lipatan. 16 . 6.menyebabkan pekerja terbaik berpaling tadah atau mengkhianati majikannya. Ini masalah begini sering dihadapi semasa memohon bantuan perniagaan dan sebagainya. Sikap terlalu mempercayai pekerja akan mengundang padah kepada usahawan itu sendiri.

Skudai. Project Report. New Sabah Times.newsabahtimes. Laman sesawang.com/ 4.pdf) 3.utm. Tajudin (2005) Penyelidikan Ke Atas Alat Ukur Pengujian Psikologi di Malaysia: Kajian Kesahihan dan Kebolehan Skala Ujian Stress. Faculty http://eprints.answers. Ninggal. Laman sesawang http://www.my/nstweb/print/21126 17 . http://wiki.my of Education.communityhealthjournal. http:www. Johor. 2.Rujukan 1.org/pdf/Vol12%281%29-Zafir. Mohd. Md.com.

Kuala Lumpur. 8. Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) Kajian Kes: Pesisiran Pantai Timur Semenanjung Malaysia1(http://phuakl. 18 .com/2007/09/dr-fadzilah-kamsahkeseronokan-bekerja.5. http://shueqry.blogspot. Kuala Lumpur. DBP. Daya Saing Usahawan dan Syarikat Melayu Dalam Sektor Pembuatan dan Perkhidmatan (2006). PTS Professional.com/pssm/conference/day211.tripod.Formula Menjadi Usahawan Berjaya (2007).pdf 6. Wan Mohd Nazif dan Fszilah Ibrahim.html 7. Laman sesawang. Rahmah Ismail et al.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful