SIJIL PENGURUSAN KOPERASI MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA

ENT 361 KEUSAHAWANAN KOPERASI

DISEDIAKAN UNTUK ENCIK HAMIZAH MOHD NADZIR

DISEDIAKAN OLEH DAYANG HASIMAH AWG MADIAN (S2009-10-47)

HAMIZAH MOHD NADZIR SOALAN Individu MARKAH ASAS 25 MARKAH DIPEROLEHI KEBAIKAN DAN KEBURUKAN MENJADI SEORANG USAHAWAN Pengenalan 2 . EN. Panajang tigasan adalah maksimum 10 mukasurat II.NAMA MODUL DAYANG HASIMAH BTE AWG MADIAN 3 NO. MATRIK PUSAT S2009-1047 MKM SARAWAK TUGASAN ENT TARIKH AKHIR PENYERAHAN TUGAS 361 KEUSAHAWANAN KOPERASI ARAHAN: TARIKH PENERIMAAN TUGASAN Kertas soalan NAMAI.PENSYARAH tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan . bagi tugasan ini ialah 25 markah.

kumpulan. Kini. kerajaan Malaysia menyedari betapa pentingnya keusahawan kepada individu. Dasar Pembangunan Negara (1990-2000) dan Wawasan 2020. Kejayaan dan kegagalan seseorang usahawan adalah bergantung kepada beberapa faktor seperti 3 . Keusahawanan turut melibatkan penciptaan dan pengagihan nilai dan faedah untuk individu. manakala kaum India bekerja disektor perladangan. Hasilnya. komitmen dan motivasi untuk menyebarkan visi berkenaan disamping memerlukan keupayaan untuk menanggung risiko kepada kedua-dua pihak. merebut peluang dan mengejar sumber –sumber semasa yang dikawal dan biasanya memerlukan visi. Tahun 1995. Kerajaan memberikan memberikan galakan pembangunan keusahawanan mereka dan boleh pengiktirafan kepada keusahawanan kerana menyumbang kepada pembangunan negara. Dengan cara ini. kaum Cina berkerja dilombong dan berniaga. Apabila British memerintah Tanah Melayu. individu dan kewangan (Rahmah Ismail. kerajaan menubuhkan Kementerian Pembangunan Keusahawanan sebagai badan yang mengawal dan mempromosi pembangunan keusahawanan di Malaysia. Semenjak dari itu.2006). semua pihak mengalakkan dan memberi sokongan terhadap pembangunan keusahawanan di Malaysia. Dasar Ekonomi Baru (1971-1990). bidang keusahawan jarang mendapat kejayaan dalam masa yang singkat. organisasi dan masyarakat. masyarakat dan negara. Oleh sebab itu. kaum Cina lebih kedepan dalam soal perniagaan berbanding dengan kaum Melayu dan kaum India. kerajaan telah mengfokuskan kepada keusahawanan sehinggalah sekarang. Selepas kemerdekaan. Keusahawanan di Malaysia bermula seawal zaman Kesultanan Melaka apabila penduduk tempatan berurusniaga dengan pedagang asing. kementerian tersebut telah ditukar kepada Kementerian Pembangunan Keusahawanan dan Koperasi. ketekunan. Keusahawanan merupakan satu proses mencipta. kaum Melayu bekerja sebagai pentadbir dan disektor pertanian. dan bagaimana ia boleh menyumbang kepada keamanan negara.Bidang keusahawanan bukan lagi menjadi suatu bidang yang asing bagi masyarakat Malaysia. mereka telah menukarkan struktur sosial dengan menjalankan pemerintahan “Pecah dan Perintah”.

pasaran. Selain itu. Usahawan sering dikaitkan sebagai pengasas.sikap usahawan itu sendiri dan faktor persekitaran dimana dan sikap seseorang usahawan untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan akan mempengaruhi kejayaannya untuk bersaing atau merebut segala peluang yang ada. mempunyai keupayaan dari segi fizikal dan mempunyai kemahuan untuk mengatasi cara berfikir yang primitif serta berkemampuan untuk menangkis tentangan sosial dan persaingan yang wujud di persekitarannya. (2001). mengemukakan satu teori psikologi yang mengutarakan pandangan bahawa fungsi tunggal usahawan ialah pembaharuan yang tidak akan membiarkan sistem ekonomi berada dalam keadaan beku meliputi pengubahan teknologi dasar dan parameter permintaan yang berkait dengan ekonomi. wang. Dengan kata lain seseorang usahawan yang berjaya adalah seorang pemimpin perniagaan. mempunyai daya cipta dan kreativiti yang tinggi. kelengkapan pengeluaran dan pengetahuan di gabungkan bersama untuk mencipta perusahaan yang tidak pernah wujud sebelum ini. Menurut Kueh dan Lambing (2000). perkataan entreprenuer berasal daripada bahasa Perancis iaitu entreprende yang bermaksud ‘perantara’ atau ‘pengambil’. 1999). Definisi Usahawan Usahawan merupakan satu kumpulan individu yang mampu mempamerkan tahap keyakinan yang tinggi dalam membuat keputusan (Teal dan Carrol. usahawan juga didefinisikan sebagai seorang individu yang mempunyai satu keperluan atau keupayaan untuk membina dan mencipta sesuatu yang baru (Corman dan Lussier. Schumpter (1911). berhadapan dengan risiko dan ketidakpastian untuk mendapat keuntungan dan pertumbuhan melalui peluang dan sumber-sumber di sekelilingnya. Moha Asri (1999) mendefinisikan usahawan sebagai golongan yang bekerja kuat. mempunyai idea-idea baru. usahawan merujuk kepada satu proses apabila manusia. Usahawan di lihat sebagai perantara bagi pembekal dan pelanggan di samping menjadi pengambil risiko untuk berjaya dalam perniagaannya. Menurut Zimmerer dan Sacrborough (1998). 4 . usahawan merupakan individu yang mewujudkan perniagaan baru. Ini kerana menurut Manimala (1999).

memiliki dan mengurus perniagaannya sendiri serta sanggup menanggung risiko perniagaan. melaburkan sejumlah wang. merebut dan mewujudkan peluang-peluang perniagaan berusaha menggembleng faktor-faktor pengeluaran untuk menghasilkan keuntungan seseorang yang sanggup menerima cabaran. 2002). Biasanya. usaha dan masa serta menggunakan kreativiti untuk menguruskan perniagaannya. Gambaran ini menunjukkan keadaan yang tidak menentu dan usahawan perlu menghadapi pelbagai risiko dengan baik. usahawan merupakan seorang yang memulakan. seorang usahawan adalah seseorang yang memiliki ciri-ciri seperti: a) b) c) d) e) mempunyai kecekapan dalam menjalankan sesuatu perniagaan mempunyai kebolehan untuk melihat. Usahawan perlu mengambil risiko. Dengan itu. membuat keputusan sendiri dan seterusnya ingin berjaya atas usaha sendiri. Selain itu. usahawan juga dianggap sebagai seorang pendaki gunung. Mereka mempunyai keyakinan diri kepada apa yang dihajati serta keupayaan meletakkan arah kepada destinasi yang dituju (Sabri. cekap membuat keputusan dan berani serta sanggup menanggung risiko dapat melihat peluang di dalam bencana Usahawan adalah seorang yang mengamalkan sikap ketekunan di dalam melaksanakan kerja.sanggup menghadapi risiko kehilangan harta benda dan berusaha meningkatkan operasi perniagaan mereka. usahawan di katakan sebagai pengurus yang mempunyai tingkah laku yang positif dan dapat merancang serta mempraktikkan pengurusan yang strategik dalam perniagaan. mengenal pasti. Keusahawanan 5 . Definisi di atas adalah hampir sama dengan apa yang telah dinyatakan oleh Zaidatol dan Habibah (1997). usahawan juga dikenali sebagai seorang yang inginkan kebebasan dalam perniagaan. Menurut Zaidatol dan Habibah (1997) usahawan adalah individu yang menubuhkan perniagaan baru. Menurut mereka. Menurut Sarkom (1995).

Mereka mempunyai perniagaan sendiri sama ada secara kecil6 . Perkataan keusahawanan muncul daripada perkataan usahawan yang bermaksud pengusaha. Usahawan ini juga boleh didefinisikan sebagai mereka yang bekerja sendiri. Kuratko dan Hodgetts (2004) mendefinasikan keusahawanan sebagai suatu proses inovasi dan penciptaan melalui empat dimensi iaitu individu. organisasi. alam sekitar (environment) dan proses. Keusahawanan adalah individu yang sanggup menerima berbagai risiko di dalam bidang perniagaan masing-masing terutama dari aspek kewangan. diikuti oleh kepuasan peribadi dan seterusnya keuntungan. 3. Terdapat empat aspek asas di dalam keusahawanan: 1. Penciptaan tersebut mestilah mempunyai nilai kepada usahawan dan pasaran dimana proses tersebut dibangunkan. dengan kerjasama rangkaian di dalam kerajaan. keusahawanan adalah suatu proses dinamik untuk mencipta kekayaan. pendidikan dan kelembagaan (institution). kepuasaan peribadi dan kebebasan.Menurut Histrich dan Peter (1988). 4. Pada sesetengah usahawan. Keusahawanan terlibat di dalam mencipta sesuatu proses yang baru. Keusahawan menerima banyak ganjaran apabila menjadi seorang usahawan. Ia adalah proses mencipta sesuatu yang baru dengan mengambil kira masa dan usaha dengan mengambil kira risiko kewangan. psikologi dan sosial. Kekayaan dicipta oleh individu yang menanggung risiko besar di dalam ‘equity’. masa dan komitmen kerjaya atau menyediakan nilai untuk sesuatu produk atau perkhidmatan. Dan menerima manfaat dari segi kewangan. duit menunjukkan simbol kejayaan. Keusahawanan memerlukan kesetiaan(ketaatan) terhadap masa dan usaha yang dilakukan. 2. Ganjaran utama adalah kebebasan (independence). psikologi dan sosial.

7 . kewangan dan keperluan sumber bahan untuk menghasilkan projek. pragmatisme dan idealisme. mengurus perniagaan sendiri (Hutt. 1996). berorientasikan perubahan terhadap kedua-dua aspek sosial dan ekonomi. masyarakat serta budaya.1994). hasil daripada inovasi tersebut akan memberikan kesan yang positif.1994). Asas keusahawanan merujuk kepada pengaplikasian proses inovasi serta penerimaan terhadap suatu fungsi menanggung risiko. Menurut Ronstadt (1984). 1989). keusahawanan yang didirikan secara kecil-kecilan kerana pemilik juga merupakan pengurus perniagaan. sikap dan minat untuk bekerja sendiri. kerjasama dalam kerjaya ataupun memenuhi nilai sesetengah produk atau perkhidmatan. Ini melibatkan ciptaan nilai melalui pembentukan sesebuah organisasi (Bird. menyatakan bahawa keusahawanan berpunca daripada gerak hati dan dalam diri seseorang itu sendiri. Keusahawanan merupakan proses mencipta sesuatu yang baru (kreatif) atau sesuatu yang berbeza (inovatif) yang memberi kebaikan dan menambah nilai kepada individu dan masyarakat (Low & Tan. Secara umumnya. keusahawanan adalah sebagai satu proses yang dinamik dalam mengumpul harta kekayaan dan harta kekayaan tersebut di kumpul oleh seseorang yang berisiko besar dalam terma seperti ekuiti. Ia merupakan sesuatu yang lebih penting berbanding fungsi mudah ekonomi serta mewakili satu gabungan material dan bukan material. Kao dan Stevenson (1984) pula mendefinisikan keusahawanan sebagai usaha untuk mencipta nilai melalui pengiktirafan dalam bidang perniagaan. pengurusan dalam pengambilan risiko yang sesuai terhadap peluang dan melalui kemahiran komunikasi dan pengurusan untuk menggerakkan individu. masa. Keusahawanan juga merupakan satu seni atau proses memasuki.kecilan atau sederhana atau perniagaan berskala besar. Mereka muncul sebagai peniaga atas usaha sendiri dengan mempunyai sifat. pemilik yang menggunakan wang sendiri untuk pembentukan perniagaan dan pasaran dihadkan kepada tempatan sahaja (Hutt. maka mereka di katakan mempunyai semangat keusahawanan iaitu mahu meneruskan kerjaya sebagai seorang usahawan. Ringkasnya. Morrison (2000).

1982) mendefinisikan keusahawanan sebagai ruang untuk inovasi. pekerja. keusahawanan merupakan aktiviti yang unik yang dijalankan secara bersendirian atau berkumpulan sebagai satu kerjaya atau mempunyai matlamat lain yang tersendiri. Aspek keusahawanan melibatkan tugas-tugas seorang usahawan iaitu menanggung risiko dan membuat pelaburan terhadap sumber-sumber untuk mengeluarkan sesuatu yang baru atau pun membentuk pasaran dan cara baru terhadap sesuatu yang telah ada. pengeluaran produk dan teknik baru. Terdapat banyak faktor kebaikan dan keburukan menjadi seorang usahawan. Bagi menjayakan matlamat ini. berbagai cabaran harus ditempuhi sebelum mencapai kejayaan yang diharapkan. peminjam. mengenal. kemudahan fizikal. pembekal. pengetahuan dan kemahiran yang membolehkan seseorang itu mampu dan cekap untuk mencari. Kebaikan Dan Keburukan Menjadi Seorang UsahawanMenjadi usahawan berjaya adalah impian setiap individu yang menjalankan perniagaan.Barjoyai Bardai (2000) pula menyatakan bahawa keusahawanan merujuk kepada sikap. Kejayaan dan keburukan boleh juga dilihat sebagai kebaikan dan keburukan apabila digelar sebagai usahawan. usahawan perlu menggabungkan aset ketara (tangible) seperti modal. Left (dalam Siropolis. pelaburan dan pengembangan pasaran. teknologi maklumat dengan aset tidak ketara (intangible) iaitu jaringan dengan pelanggan. Menurut Ab. pesaing dan pihakpihak lain yang ada kaitan dengan perniagaan yang dijalankan. pemasar. Namun begitu. nilai. Kebaikan 8 . Aziz (2000) pula. merebut peluang dan menterjemahkannya kepada strategi dan usaha perniagaan bagi mendapatkan keuntungan. pengedar. Kejayaan dan kegagalan merupakan satu lumrah kehidupan sebagai usahawan.

Penglibatan seseorang individi dalam k eusahawanan seharusnya dianggap sebagai satu bidang yang mempunyai nilai estetik yang tersendiri. 4. tetapi juga dapat membangunkan ekonomi dengan pesat serta memberikan sumbangan kepada orang lain. Bakat kepimpinan terbina setelah dia sendiri menjadi majikan yang diceburi. Ini bermakna seorang usahawan bebas membuat keputusan dan berusaha sendiri ke arah masa depan kehidupannya. Kepuasan Bekerja Ramai yang berpendapat bahawa bekerja untuk orang lain tidak memberi kepuasan dalam kehidupan mereka. Nilai tersebut telah membawa kepada kemakmuran masyarakat dan negara bukan sahaja dari segi ekonomi bahkan juga kemajuan negara. 3.1. mengatakan usahawan sebagai satu kumpulan individu yang mampu mempamerkan tahap keyakinan yang tinggi dalam membuat keputusan. Antara alas an yang diberikan termasuklah terpaksa melakukan kerja-kerja yang tidak digemari atau diminati. bekerjanya sendiri. kemegahan. keusahawanan adalah tenaga atau kualiti manusia yang bertanggungjawab membentuk dan mewujudkan usaha atau kerja dengan menggunakan faktor-faktor pengeluaran Seorang usahawan bukan sahaja boleh mendatangkan faedah kepada dirinya sendiri. Beliau mengaitkan keusahawanan sebagai satu bidang kegiatan ekonomi yang mempunyai keindahan. kemuliaan dan keunikan yang tersendiri. Berdikari bermaksud berdiri di atas kaki sendiri. Boleh Berdikari Keinginan untuk berdikari boleh menjadi faktor yang mendorong seseorang menceburkan diri dalam keusahawanan. 1999. Ini menurut Teal dan Carrol. Memupuk Bakat Kepimpinan Dan Disiplin Diri Yang Tinggi Bakat kepimpinan dan disiplin diri dapat dibentuk melalui pengalaman mengurus dan mengendalikan usaha niaga sendiri. Nilai Estetik Tersendiri Menurut Yep Putih (1985).. 2. peluang kenaikan 9 Berdikari juga dan masa membolehkan seseorang itu menentukan garis panduan peraturan menentukan perjalanan kerjaya yang .

Kahn. terlalu banyak kerenah birokrasi dan jumlah pendapatan yang rendah. Kesemua faktor ini boleh menimbulkan kekecewaan dan melemahkan semangat bagi golongan yang inginkan pembaharuan dan mempunyai daya kreatif tinggi. Menurut Khairuddin. Justeru. menjalankan usaha niaga sendiri membolehkan mereka menentukan corak pengurusan dan kepimpinan yang diyakini sebagai yang terbaik. Stres di tempat kerja juga boleh menyebabkan kemalangan di tempat kerja. Kajiankajian yang dijalankan oleh Jamal (1984). Stres di tempat kerja terjadi apabila keperluan kerja tidak sepadan dengan kebolehan. Pekerja yang mengalami stress dikatakan mempunyai tahap kepuasan kerja yang rendah.. Snoek & Rosentghal (1984) menunjukkan perkaitan yang signifikan antara stres dengan kepuasan kerja.( Menurut M. pengurusan tidak cekap. Cooper & Smith (1985). gangguan trauma kumulatif. ketidakadilan dalam kenaikan pangkat. kejayaan dalam perniagaan akan mendatangkan rasa kepuasan dan keseronokan yang akan mempengaruhi kehidupan seseorang usahawan menjadi lebih positif. Masalah paling dibimbangi adalah stres di tempat kerja boleh menyebabkan penyakit berbahaya seperti tekanan darah tinggi. 1996. sebagai seorang usahawan.M. Banyak kajian menyokong dakwaan bahawa stress sering dikaitkan dengan kesan negatif kepada individu dan organisasi. sumber. Mereka juga bebas mengamalkan corak pengurusan yang diinginkan dan meninggalkan amalan-amalan yang tidak sesuai. menjejaskan prestasi kerja serta mengganggu kehidupan sosial individu. Seseorang individu yang berasa tertekan dengan kerja yang dilakukan akan menunjukkan kemurungan yang berpanjangan.pangkat terbatas. Apabila rasa tertekan. Zafir dan M. Fazilah dalam kajiannya “Stres di tempat kerja dan kesannya terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan”. 10 . sakit jantung dan melemahkan sistem pertahanan badan terhadap penyakit. Situasi ini boleh menjejaskan prestasi kerja mereka dan menggugat produktiviti organisasi. Ia boleh memberi kesan ke atas psikologi dan fisiologi manusia. Stress juga dikatakan memberi kesan kepada tahap kepuasan kerja. Quinn. peningkatan kos keselamatan dan kesihatan pekerjaan. jangka masa kerja ditetapkan. dan kehendak pekerja. Wolfe. psikologi akan terganggu dan pekerja gagal membuat keputusan dengan baik.H.

boleh menjadikan seseorang itu bebas kewangan. Keseronokan dan kepuasan timbul bilamana segala apa yang diusahakan adalah untuk dinikmati oleh dirinya sendiri dan kesannya. merancang perjalanan perniagaannya sendiri. Usahawan sebagai orang yang sanggup menanggung segala risiko kerugian. mengorbankan masa dan tenaga seharusnya diberikan ganjaran yang setimpal dengan usahanya sebagai seorang usahawan. 6. merancang cuti bila-bila masa setiap pekerjanya. bila kita seronok bekerja. bermakna pilihan tersebut merupakan satu kerjaya yang amat diminati dan menjadi usahawan adalah satu kepuasan dan keseronokan bagi dirinya. peniagaan adalah dimilikinya sendiri.Menurut Dr Fadzilah Kamsah. Lebih besar ganjaran kewangan Apa yang diperlukan hanyalah kecekapannya atau mengambil anak dari sekolah tetapi. 5. aura keseronokan memancar pada orang lain jadi lebih positif Apabila seseorang individu memilih untuk menjadi seorang usahawan. Ini bermakna sebagai seorang ushawan. sanggup mempertaruhkan harta sebagai modal. Boleh Menikmati Cara Hidup Mewah Tidak dinafikan bahawa majikan akan menerima ganjaran yang lebih besar daripada pekerjanya. Masa Bekerja Yang Fleksibel Sebagai seorang usahawan. Sebagai contoh dia boleh perjalanan atau operasi perniagaan tetap diteruskan dengan merancang tugas 11 . kita akan : • • • • • • sihat mental dan fizikal mempamerkan air muka yang sangat-sangat ceria lebih produktif menjadi lebih kreatif senang berkawan. masa dan waktu bekerja adalah mengikut jadual usahawan itu sendiri.

A. menjana eksport serta mampu membantu dalam proses pengeluaran beberapa industri berskel sederhana mahupun besar. integrasi antara firma. 1996) Rasullulah S. Mencari nafkah yang halal menerusi bidang perniagaan memang dialu-alukan dan ianya dipraktikkan oleh para ambiya’ sebelum Rasullah lagi. Perubahan Status Sosial Selain itu.W pernah bersabda bahawa sembilan persepuluh rezeki adalah dalam bidang perniagaan. bidang keusahawanan juga dianggap sebagai jalan kepada perubahan status sosial terutama sekali jika seseorang itu telah menjadi seorang usahawan yang berjaya. Mencipta Peluang Pekerjaan Peranan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) sering diperkatakan sebagai salah satu ejen pembangunan ekonomi negara. Kajian ini meliputi sumbangan PKS dari 12 . maka lebih besarlah peluang untuk menikmati kehidupan mewah (Khairuddin. tetapi telah menjalani kehidupan mewah sekaligus mengubag status sosial tinggi sebagai seorang jutawan. Beliau berasal dari keluarga yang miskin. 7. mewujudkan peluang pekerjaaan. Kualiti penghidupan sebagai ushawan juga tinggi dari segi ekonomi contohnya berkereta mewah. PKS serta IKS sebagai antara penyumbang utama perkembangan ekonomi Malaysia telah dikaji secara mendalam oleh Ishak Shari dan Wook Endut (1989). disegani oleh masyarakat kerana berpengaruh.yang diterima. Seorang ahli koporat juga boleh hidup mewah apabila dia berjaya menerajui syarikatnya. Sebagai contoh Jutawan Melayu pertama iaitu. 8. Syed Mokhtar Al Bukhari. Seorang ushawan akan menjadi seorang yang dihormati. PKS mampu mempertingkatkan pengeluaran negara. memiliki rumah yang besar daripada sumber pendapatan yang besar dan menguntungkan.

Mempunyai prakasa (inisiatif) dalam mewujudkan peluang-peluang ekonomi dan menyediakan peluang-peluang pekerjaan dan seterusnya menyelesaikan masalah sosial yang timbul daripada pengangguran dan kemiskinan. Justeru. sebagai usahawan beliau dianggap sebagai masyarakat disamping menjadi agen perubahan pemangkin kepada perubahan masyarakat yang dinamik selaras dengan wawasan 2020. Sabah (New SabahTimes). 9. 13 . Dapat memenuhi keperluan orang ramai dan bersedia membuat pembaharuan untuk meningkatkan daya pengeluaran. penawaran tenaga kerja serta beberapa permasalahan yang timbul dalam memperluaskan PKS di Malaysia.aspek perkembangan ekonomi. Jadi. EkS mewakili 90 peratus daripada semua firma perniagaan di Malaysia dan menyumbang 32 peratus terhadap jumlah pengeluaran secara keseluruhan (New Sabah Times 2009). Keburukan Keburukan sebagai usahawan dapat dilihat apabila ianya menyumbang kepada kegagalan seseorang usahawan dalam bidang yang diceburinya. selaku Menteri Pertanian dan Industri Makanan Negeri di Putatan. Seorang ushawan itu mengusahakan perniagaan yang akan membawa kebaikan kepada dirinya dan orang ramai. Keburukan boleh dilihat daripada masalah-masalah yang perlu dihadapi oleh seorang usahawan. Dasar Kerajaan turut meletakkan EKS sebagai teras penting untuk memaju dan memberi sumbangan besar kepada pertumbuhan ekonomi negara. Enterprise Kecil dan Sederhana (EKS) berperanan penting terhadap pembangunan dan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) serta pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Sumbangan Terhadap Pembangunan Dan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) Memetik ucapan oleh Datuk Yahya Hus-sin. Ini berdasarkan kajian Majlis Pembangunan EKS Kebangsaan. jelaslah kepada kita bahawa bidang keusahawanan memberi peluang kepada setiap usahawan untuk berbakti dan memastikan ekonomi negara berada dalam keadaan yang stabil melalui keusahawanan.

Diantaranya adalah: 1. berdasarkan satu kajian oleh Lussier terhadap seratus orang usahawan Amerika Syarikat yang telah gagal dalam perniagaan mereka. pembekal dan pelanggan. 2.Keadaan akan menjadi buruk jika isteri atau suami tidak memahami tugas dan komitmen pasangan mereka sebagai usahawan. Jadual dan masa bekerja yang tidak menentu Jadual bekerja sebagai usahawan tidak menentu dan tetap. Diantara faktor-faktor yang menyumbang kepada kegagalan tersebut adalah: • • • • • • Kurang modal dan kos tetap yang tinggi Pengurusan yang tidak cekap Aktiviti ekonomi yang perlahan Masalah dengan peminjam Masalah dengan rakan kongsi Terlebih belanja Keburukan yang dipetik dari laman sesawang menyenaraikan beberapa keburukan apabila menjadi seorang usahawan. Menurut Lee-Gosselin & Grise (1990). Kesukaran Memperoleh Pinjaman Masalah begini sering dihadapi oleh usahawan yang baru dalam bidang perniagaan. ia memerlukan masa kerja yang tidak menentu dan kadang-kadang menyebabkan usahawan tersebut terpaksa bekerja lebih masa dan pulang lewat malam. Risiko Kegagalan 14 .Menurut Rohaizat (2000). kekurangan modal permulaan dan masalah keluarga. Ada kalanya bila timbul masalah yang diluar jangka perlu ditangani segera dan kadangkala mengambil masa yang lama untuk diselesaikan. 3. Bagi perniagaan yang baru bermula. masalah yang kerap dihadapi oleh usahawan wanita semasa memulakan perniagaan ialah kekurangan keyakinan daripada pihak bank. Perbalahan dan pertelingkahan kadang-kadang berlaku.

bayaran sewa premis. dan tidak dapat menjana pendapatan seperti yang diharapkan. kurang pengalaman dan latihan yang mencukupi. mementingkan diri. pemasaran produk perniagaan. gaji pekerja. Apabila seseorang usahawan berhadapan dengan risiko sebegini. pengurus yang perihatin akan Sikap usahawan pengurusannya. lambakan produk mungkin berlaku. Pemasaran Produk Grazely (1990) memberi nasihat bahawa kejayaan dalam perniagaan memerlukan latihan yang rapi. Begitu juga dengan pihak bank.Banyak faktor yang boleh menyumbang kepada kegagalan sesuatu perniagaan. Usahawan seterusnya akan disenaraihitamkan dan kesannya beliau sukar menerima mana-mana pinjaman atau pembiayaan dari institusi kewangan lain. pinjaman dari pihak bank perlu diselesaikan. 5. 4. pengurus Kesilapan banyak memberi keputusan yang tepat akan mengakibatkan kerugian kepada perusahaannya sendiri. Latihan yang dimaksudkan adalah seperti Tanpa pemasaran. Dalam bidang keusahawanan. semua keputusan perlu dibuat sendiri oleh usahawan. Sebaliknya sikap pengurus yang panas baran. Kegagalan menjelaskan pinjaman mengikut masa yang ditetapkan akan menyebabkan usahawan berkenaan berhadapan dengan tindakan undangundang oleh pihak bank. Apabila berlaku kurkurang modal atau aliran wang tunai. akan 15 . Usahawan perlu berkemahiran memasarkan produk atau masalah dan kebajikan pekerjanya akan melahirkan pekerja atau tenaga kerja yang setia. perkhidmatan yang ditawarkan. keberangkalian untuk gagal dalam perniagaan tidaklah mustahil. sebagai mempengaruhi perjalanan Sebagai contoh. Pekerja pula akan mengabaikan tugas dan tanggungjawab apabila menyedari kebajikan mereka tidak dipedulikan. Pengurusan Sebagai pemilik perniagaan. persaingan pasaran. maka akan timbul pula konflik pada diri usahawan tersebut. Kegagalan mungkin berpunca dari kekurangan modal pusingan.

usahawan perlu mempelajari teknik mengawal emosi. Bachemin (1989) mengatakan bahawa kejayaan usahawan adalah bergantung kepada mengenali peluang dan bertindak dengan tegas supaya kerja lebih efektif. mempunyai wawasan dan kreativiti untuk mengalihkan idea ke dalam perniagaan supaya mendatangkan untung.menyebabkan pekerja terbaik berpaling tadah atau mengkhianati majikannya. Sikap terlalu mempercayai pekerja akan mengundang padah kepada usahawan itu sendiri. 6. Keburukan yang dihadapi usahawan selaku pengurus apabila beliau mengaji pekerja yang bersikap seperti gunting dalam lipatan. usahawan yang tidak mengikut latihan keusahawanan tidak memahami prosidur-prosidur yang perlu diikuti semasa membuat permohonan. Kesimpulan Dengan melihat kepada kebaikan dan keburukan tadi. 1996). Selain itu. Justeru. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kejayaan usahawan termasuk pengalaman dalam bidang keusahawanan seperti penyertaan dahulu ke atas pekerjaan baru serta tahap pengurusan yang pernah dialami. maka jelaslah kepada kita kejayaan atau kegagalan dalam perniagaan dipengaruhi oleh faktor peribadi usahawan itu sendiri. Karenah Birokrasi Sebagai usahawan mereka akan berhadapan dengan berbagai kerenah birokrasi dan prosidur yang adakalanya rumit dan kurang releven. Seorang usahawan perlu belajar daripada kegagalan. 16 . kebolehan memimpin dan bertindak dengan pantas (Zimmerer. Ini masalah begini sering dihadapi semasa memohon bantuan perniagaan dan sebagainya. Kesilapan yang sedikit ini akan menyebabkan mereka gagal mendapat sebarang bantuan. Apa yang penting mereka perlu menjalani latihan secukupnya sebelum menceburkan diri dalam bidang keusahawan.

com/ 4. Md.utm. New Sabah Times. Faculty http://eprints. Skudai.Rujukan 1. Project Report. Ninggal.my of Education.pdf) 3. Tajudin (2005) Penyelidikan Ke Atas Alat Ukur Pengujian Psikologi di Malaysia: Kajian Kesahihan dan Kebolehan Skala Ujian Stress. Mohd. http://wiki. 2. Laman sesawang http://www.newsabahtimes. Laman sesawang.org/pdf/Vol12%281%29-Zafir. Johor. http:www.my/nstweb/print/21126 17 .communityhealthjournal.answers.com.

com/pssm/conference/day211.blogspot. Wan Mohd Nazif dan Fszilah Ibrahim. Rahmah Ismail et al. Laman sesawang. 18 .Kuala Lumpur.Formula Menjadi Usahawan Berjaya (2007).pdf 6. Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) Kajian Kes: Pesisiran Pantai Timur Semenanjung Malaysia1(http://phuakl. Kuala Lumpur. PTS Professional.5.html 7.com/2007/09/dr-fadzilah-kamsahkeseronokan-bekerja. http://shueqry. Daya Saing Usahawan dan Syarikat Melayu Dalam Sektor Pembuatan dan Perkhidmatan (2006). DBP. 8.tripod.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful