SISTEM KEWANGAN ISLAM

DDW 3253

RUJ.

TAJUK

M/S

A B C D E F

PENGENALAN SUKUK SAHAM KONVENSIONAL JENIS- JENIS SUKUK TREND DAN KEADAAN SUKUK DALAM PASARAN ANTARABANGSA RUJUKAN

2 3 5 6 9 11

Page 1 of 11

Mudharabah bermaksud kontrak yang berlaku di antara dua pihak yang melibatkan pemberi modal dengan pengusaha. Kesemua produk ± produk yang dihasilkan oleh bank konvensional ini boleh dikatakan mempunyai unsur ± unsur riba.SISTEM KEWANGAN ISLAM DDW 3253 A. Page 2 of 11 . kad kredit. overdraf dan pembiayaan peribadi untuk dalam jangka masa pendek. Pelbagai produk yang dikeluarkan oleh pihak bank konvensional yang terdiri daripada gadaian. Bentuk keuntungan yang diperolehi bank seperti aset cair iaitu wang. sistem ini juga terdapat pelbagai produk yang bercirikan Islam sebagai contoh Mudharabah. Sebagai contoh Amanah Saham Bumiputera. Istilah bank boleh didefinisikan sebagai institusi kewangan yang berteraskan riba iaitu penerimaan deposit dengan kontrak pemberian premium atau faedah dan penyediaan hutang atau pembiayaan dengan dikenakan faedah. Bai Bithaman Ajil dan pelbagai lagi. Sebagai contoh bank bertindak sebagai pemberi modal kepada pengusaha yang mengusahakan perniaga an. bil perbendaharaan dan saham keutamaan. Berbanding dengan Sistem Kewangan Konvensional. Ini kerana segala produk yang dijalankan di institusi ini berasaskan keuntungan yang melibatkan bunga atau interest . Musyarakah. Itali. Tidak dinafikan terdapat gharar (ragu-ragu) di dalam semua produk . Jadi timbul pelbagai persoalan yang menyelubungi minda kita elok atau tidak kita menggunakan produk tersebut.produk bank konvensional ini. Perbezaan antara kadar faedah dan pembiayaan adalah keuntungan kepada bank. Sebagai conto h kita ambil satu produk iaitu prinsip Mudharabah. Bagi Sistem Kewangan Islam pula sememangnya terbukti dengan jelas bahawa ianya bebas daripada isu riba. PENGENALAN Kewangan Konvensional merupakan satu fenomena baru yang muncul pada kurun 16M dengan tertubuhnya bank yang pertama di Venice. tiada gharar yang ingin dibahaskan dan bebas daripada maysir. Wang boleh diklasifikasikan sebagai komoditi yang mempunyai harga dimana pihak yang memberi pinjaman berhak mendapat pulangan prinsipal dan premium di atas wang yang dipinjamkan. Keuntungan pula dibahagikan mengikut kadar yang dipersetujui manakala kerugian pula ditanggung oleh pengeluar modal. Bagi produk jangkamasa panjang pula termasuklah seperti bon.

Persamaan tersebut ialah ia selalu mempunyai tempoh matang ( term maturity ). sijil bernilai sama dengan sebahagian atau keseluruhan dari kepemilikan harta berwujud untuk mendapatkan hasil dan jasa di dalam kepemilikan asset dari projek tertentu atau aktiviti pelaburan khusus. Ini bermaksud. metod pengiraan profit adalah serupa dengan bon konvensional. mempunyai kupon profit. Istilah tersebut sudah dikenali sejak dari abad pertengahan lagi. Setelah Bon itu matang pelabur akan diberikan faedah tahun itu serta dibayar semula harga hasil bon tersebut iaitu RM 100 0. akan tetapi klaim seorang pelabur adalah pada manfaat sebuah aset yang digunakan oleh wang yang dijana melalui kaedah pembiayaan sukuk. sejumlah penulis Barat yang mengambil berat terhadap sejarah Islam dan bangsa Arab. Sebagai contoh seorang pelabur melan ggan bon bernilai RM 1000 dan setiap tahun akan diberikan faedah sebanyak RM 100 sekiranya kadar faedahnya 10% sehingga tempoh matang. sukuk atau obligasi syariah ini bukanlah istilah yang baru dalam sejarah Islam. Terdapat beberapa persamaan antara sukuk dengan bon konvensional. Bagi sukuk pula. Kontrak antara pelabur dengan penerbit adalah kontrak seorang penghutang dan pemiutang. U mat Islam menggunakannya dalam konteks perdagangan antarabangsa . Di dalam kontrak sukuk. Menurut Kamus Dewan Bahasa Inggeris pula menerangkan sukuk bermaksud ³ Sakk (certificate) are participation certificates against a single asset /a pool of asset . Each sukuk represents proportionate beneficial ownership of an asset for a define period when the risk and the return associated with the cash flow generated by t he underlying asset / pool of asset and passed to the sukuk holder´. akan tetapi di dalam kontrak sukuk. Sukuk merupakan bentuk jamak dari kata sakk. disaat jatuh tempoh dengan menerima dana sepenuhnya sesuai dengan tujuan sukuk tersebut. Walaubagaimanapun perbezaan utama antara sukuk dengan bon konvesional ialah bon konvensional merupakan klaim seorang pelabur pada aliran wang di masa hadapan kepada pihak yang menerbitkan bon tersebut. mereka menyatakan bahawa sakk inilah yang menjadi akar kata ³cheque´ dalam bahasa la tin. Ia digunakan oleh para pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan bukti ke wangan yang timbul dari usaha perdagangan dan aktiviti perniagaan lain.SISTEM KEWANGAN ISLAM DDW 3253 B. sijil ini berlaku setelah menerima nilai sukuk . klaim seorang pelabur bukan pada aliran wang tunai semata-mata. SUKUK Untuk pengetahuan umum . Sukuk juga boleh dikenali sebagai Bon patuh Syariah. Namun demikian. Pada zaman sekarang µcheque¶ telah menjadi sesuatu transaksi yang menjadi kebiasaan yang digunakan dalam transaksi dunia perbankan moden . serta boleh dijual beli pada harga hasil (yield price ). wang yang dijana daripada terbitan sukuk akan digunakan untuk membeli sesebuah Page 3 of 11 .

ia telah menambat hati pemerintahan Islam sendiri. Begitu pula pada Di sember 2004. pada tahun 2002 kerajaan Malaysia menerbitkan sukuk dengan nilai 600 juta dolar AS dan mendapat perhatian yang luar biasa . Satu lagi aspek yang membezakan antara sukuk dan bon konvensional ialah di dalam situasi di mana penerbit bon tidak dapat membayar balik hutang dan faedah kepada pelabur/ pemiutang pelabur akan kehilangan kesemua pelaburannya kerana kontrak bon biasanya tiada jaminan aset yang boleh dicagar untuk mendapatkan semula pokok pelaburan. bahkan sehingga berlakunya over subscribe. tidak boleh tidak di dalam kontrak sukuk mesti terdapat jaminan bahawa wang yang dijana daripada pelabur digunakan untuk membeli sebuah aset yang mana keuntungan pelabur datang daripada manfaat aset tersebut. pelabur masih dapat pampasan sebahagian pelaburan mereka dengan mencagarkan aset yang menjadi jaminan kepada kontrak sukuk tersebut. pelabur akan menerima RM 100 setiap tahun dan RM 1100 pada tempoh matang.SISTEM KEWANGAN ISLAM DDW 3253 aset. Ini juga mendapat perhatian banyak pihak dan sukuk yang dikeluarkan hanya dalam sekelip mata sahaja sudah habis dijual. Kemudian Malaysia pada tahun yang sama melancarkan global corporate Sukuk di dalam pasaran kewangan Islam antarabangsa. Seterusnya. Untuk makluman umum. Tambahan lagi . i nilah sukuk global yang pertama kali berada dalam pasaran antarabangsa. Sebagai contoh. Contohnya sekiranya pelabur melanggan RM 1000 dengan perjanjian kadar profit margin 10%. Melalui penerbitan ini. Di dalam sukuk pula. Kemudian pemegang sijil sukuk mempunyai klaim ke atas manfaat yang dijana aset tersebut mengikut kadar pelaburan pelabur tersebut. Islamic Jurispudence Council (IJC) kemudian mengeluarkan fatwa yang menyokong perkembangan sukuk. Page 4 of 11 . kerajaan Pakistan menerbitkan sukuk di pasaran global dengan nilai 600 juta dolar AS. Sekiranya situasi buruk berlaku. penerbitan sukuk di dalam pasaran antarabangsa semakin mendapat perhatian mata dunia. Sukuk juga telah distruktur dimana terbitannya bukan pertukaran antara wang dengan dengan sijil semata -mata akan tetapi ianya berdasarkan kepada pertukaran aset yang telah diluluskan dengan beberapa timbangan pembiayaan di mana akan membolehk an pelabur menerima keuntungan daripada transaksi tersebut. Hal tersebut mendorong Bahrain Monetary Agency (BMA) untuk melancarkan salam sukuk yang mempunyai nilai matang selama 91 hari dengan nilai 25 juta dolar AS pada tahun 2001.

Keuntungan bagi pemegang saham biasa dibayar dalam bentuk dividen d an nilainya berdasarkan kepada kedudukan syarikat. saham utama mahupun saham biasa. Pada kebiasaanya. Jika kita sebut shaja bon.kira. Pemilik akan dibayar pada harga nilai muka ketika menebus balik sijil ini. Ekuiti pula adalah milikan seseorang di dalam sesuatu syarikat. Page 5 of 11 . ii Saham Biasa merupakan elemen di bawah bahagian ekuiti di dalam kunci kira . Sebagai contoh Chief Executive Officer (CEO). Semua jenis saham konvensional ini boleh dikatakan semua masyarakat tahu mengenainya.ubah. kerajaan akan mengeluarkan sijil ini pada harga diskaun. Saham konvensional terdapat dalam pelbagai jenis seperti : i Bon ialah sejenis sijil pelaburan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan ataupun pihak perbadanan swasta yang mempunyai penyata kewangan yang kukuh untuk membayar dividen kepada pemegangnya. Dividen yang dibayar kepada pemegang saham adalah bergantung kepada faedah yang diperolehi oleh pihak syarikat yang melaburkan wang hasil dari jualan bon ataupun saham. Berbeza dengan pemegang saham biasa yang dibayar dividen pada nilai yang berubah . Pada kebiasaanyapemegang saham ini adalah terdiri daripada pemilik syarikat yang diberi kuasa untuk mengundi dan mempengaruhi keputusan lembaga pengarah syarikat. Ekuiti ataupun peratusan saham yang dipegang oleh pemegang dalam syarikat tersebut pada nilai peratusan yang rendah. bil perbendaharaan. Berbalik kepada konsep asal saham konvensional ini. SAHAM KONVENSIONAL Saham biasa atau konvensional amat popular dalam khalayak ramai kerana ia adalah satu pelaburan biasa yang dilakukan oleh banyak syarikat yang berstatus tinggi. iv Bil Perbendaharaan ialah salah satu daripada instrumen hutan g yang dikeluarkan oleh kerajaan. Sijil ini merupakan sekuriti yang dikeluarkan pada jangka masa pendek. Sebaliknya pemegang saham keutamaan tidak mempunyai hak untuk membuat keputusan dan mengundi semasa Mesyuarat Agung Tahunan (AGM) kelak. Ia juga menerangakan bahawa sejumlah wang telah dipinjamkan dan akan dibayar balik beserta faedah.saham tadi.SISTEM KEWANGAN ISLAM DDW 3253 C. iii Saham Keutamaan adalah sejenis sekuriti kacukan di antara saham biasa dengan bon. Keuntungan akan dibayar dalam bentuk dividen tetapi nilai yang dibayar adalah tetap. jelas menunjukkan berlakunya riba dalam proses ini.

pelabur tempatan mahupun luar negara. Sukuk Murabahah ( ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) Antara contoh. Sukuk Al. Sukuk Salam. Sukuk Salam 3.contoh sukuk di atas yang paling popular adalah Sukuk Ijarah.dua belah pihak. ada beberapa sukuk yang popular dalam kalangan pelabur. Tetapi. Sukuk Musyarakah 4. Sukuk Ijarah 2. Sukuk Musyarakah. JENIS. Tempoh dan segala bayaran yang berkaitan dengan sewa yang berlaku sep anjang tempoh penyewaan tersebut adalah ditetapkan dan dipersetujui oleh kedua . Daripada pelbagai jenis sukuk yang diterbitkan.SISTEM KEWANGAN ISLAM DDW 3253 D. i. Antaranya adalah seperti : 1. Sukuk Wakalah 6. Sukuk Mudharabah 5. SUKUK IJARAH ( ) Sukuk Ijarah merupakan satu kontrak yang berlaku berdasarkan pembelian sesuatu aset dan menyewa aset tersebut kepada pelanggan atau pemegang sijil/ kontrak dan hasil yang diterima adalah melalui bayaran sewa. kami telah sertakan tujuh jenis sukuk yang terdapat pada bursa.JENIS SUKUK Terdapat pelbagai jenis sukuk yang diterbitkan di bursa seluruh negara. Sewaan berlaku apabila ada penglibatan orang ketiga. sebagai perkongsian ilmu antara kita semua.Musaqa 7. Ciri. Page 6 of 11 .ciri asas yang perlu dititikberatkan oleh kontrak jenis ini adalah pemegang sijil kontrak adalah bukan pemilik aset tersebut. dan Sukuk Mudharabah.

Selain itu. Pemegang ± pemegang sijil ini berhak ke atas komoditi ketika komoditi tersebut dihantarkan kepada mereka. ia juga digunakan untuk mempertingkatkan lagi projek yang telah sedia ada dan digunakan juga sebagai pembiayaan kegiatan yang diusahakan oleh perkongsian tersebut.pemegang saham tersebut akan diagihkan berdasarkan peratus (%) yang dilaburkan ke dalam pemilikan tersebut. ekuiti yang berlaku hasil daripada perkongsian pemilikan yang melebihi dua orang untuk menubuhkan sesuatu perniagaan yang berteraskan keuntungan dan dibahagikan samarata mengikut kadar pemilikan. Sekiranya berlaku kerugian. Ekuiti Mudharabah adalah pemilik aset tersebut menyerahkan asetnya kepada seseorang yang bertanggungjawab untuk menguruskannya. Keuntungan yang diperolehi akan diagihkan mengikut perjanjian di antara dua pihak. Tujuan saham jenis ini diwujudkan adalah untuk menggalakkan peningkatan dalam penyertaan masyarakat untuk melibatkan diri dalam projek . Ia akan didaftarkan pada nama pemegang kerana atas dasar pemilikan penuh saham dan pulangan yang akan diperolehi oleh pemegang.SISTEM KEWANGAN ISLAM DDW 3253 ii. pemegang sijil ini akan mengeluarkan modal terlebih dahulu dan hasilnya akan diperolehi pada waktu . SUKUK MUDHARABAH ( iii.mata pada bayaran muka dan komoditi akan dihanta r dan diterima kemudian. iv. SUKUK MUSYARAKAH ( ) Sukuk Musyarakah menerangkan sukuk pelabura n yang mewakili ekuiti Musyarakah. SUKUK SALAM ( ) Sukuk Salam pula adalah menerangkan tentang sijil pelaburan yang diterbitkan pada nilai yang sama bertujuan untuk menggerakkan modal yang dibayar semata.waktu tertentu yang telah ditetapkan. Ekuiti Musyarakah disini bermaksud. Dengan kata lainnya. ia juga akan dibahagikan mengikut nisbah . Sekiranya berlaku sebarang kerugian. ) Sukuk Mudharabah adalah sebuah sukuk pelaburan yang memiliki sebahagian daripada pemilikan ekuiti Mudharabah.nisbah kadar pemilikan saham di dalam perkongsian tersebut.projek yang mempunyai pelaburan besar. Tujuan sukuk ini diwujudkan adalah untuk mendapatkan dana yang bertujuan untuk membuat projek baru. Page 7 of 11 . ia akan ditanggun g oleh pemilik aset tersebut.

SISTEM KEWANGAN ISLAM DDW 3253 v. Pemegang saham ini berhak ke atas hasil tanaman dengan mengikut perjanjian yang telah dipersetujui oleh pihak yang terlibat. segala kos. Sukuk Hybrid adalah sukuk yang melibatkan gabungan dan campuran di antara Sukuk Istisna¶.kos penyelenggaraan ta naman yang dalam kategori tanaman berbuah yang dikeluarkan untuk menjaga tanaman tersebut. Aktiviti yang berkaitan dengan sukuk ini adalah pembinaan sistem pengairan dan saliran. SUKUK WAKALAH ( ) Dalam konteks pelaburan ini. SUKUK MURABAHAH ( vi. ) Sukuk Al. Segala penerbitan dan perdagangan sukuk ini adalah dikira aset Su kuk Hybrid. ia melibatkan kontrak yang memberikan kuasa untuk seseorang bagi mencalonkan dan melantik orang lain untuk bertindak atas namanya selama dia masih hidup mengikut tempoh masa dan keadaan yang telah diperuntukan. Page 8 of 11 . Ia juga turut melibatkan Sukuk Istisna¶ sekiranya melibatkan projek yang berinsfrastruktur besar. Sijil pelaburan ini juga membawa nilai yang sama dan diterbitkan oleh pengilang atau pembekal dengan tujuan untuk mendapatkan dana yang diperuntukkan untuk menghasilkan sesuatu produk baru pada kebiasaann ya. Sukuk Murabahah. Pada kebiasaannya adalah tanaman padi. Kontrak ini yang pada asalnya bermula dengan hanya sebagai Akad Ijarah tetapi pada penghujung tempoh sewaan tersebut. Kontrak ini amat unik kerana ia melibatkan dua keadaan. dan Sukuk Ijarah. pemajak (lessee) akan membeli aset yang disewakan tersebut dengan harga yang ditetapkan.Musaqa adalah sukuk yang diwujudkan bertujuan untuk penggunaan dana yang diperolehi melalui pelanggan ataupun pemegang sijil ini. ) Sukuk Murabahah pula meneran gkan keadaan pembelian yang dila kukan oleh pembeli dari komoditi yang melibatkan perolehan dana adalah merupakan kos pembelian komoditi.MUSAQA ( vii. Para pelabur yang mempunyai komoditi Murabahah mempunyai hak ke atas harga akhir jualan komoditi. Sukuk ini mempunyai kaitan dengan Komoditi Murabahah kerana pengilang ataupun pembekal tersebut yang akan menerbitkan saham jenis ini. SUKUK AL.

semuanya berstruktur dalam bidang kuasa luar persisiran pantai. Boleh dikatakan ramai pelabur yang berminat untuk melabur melalui kaedah ini berbanding dengan kaedah pelaburan konvensional. dalam Islam sesuatu perniagaan itu akan lengkap akadnya sekiranya terdapat barang atau perkhidmatan yang diurusniagakan. UNITED STATES OF AMERICA (USA) Sebuah syarikat AS telah memasuki pasaran Suku k buat pertama kalinya dengan Syarikat East Cameron Gas. Sukuk sebelumnya telah tercatat di Luxembourg dan Dublin.negara luar dari sistem kewangan Islam. Dengan pelbagai jenis Sukuk yang ada. pelabur dapat membuat pilih an yang terbaik untuk melabur. Tidak ketinggalan juga negara . ii. Sukuk yang diterbitkan pada nilai USD 166 Juta adalah bertujuan mendapatkan dana pembangunan untuk mengukuhkan lagi aset mereka iaitu ladang gas. Jelas diketahui bahawa. Inggeris ditetapkan untuk memperkenalkan rangka peraturan -peraturan baru dan reformasi cukai untuk menyokong penerbitan Sukuk domestik pada masa akan datang. Sebagai contoh : i. UNITED KINGDOM Selama dua tahun te rakhir institusi kewangan yang berpusat di London telah menetapkan lebih dari sedozen penerbitan Sukuk atas nama pelanggan Timur Tengah. Perkembangan ini harus diketengahkan lagi supaya Sukuk dapat disenaraikan dalam pasaran Eropah pada masa hadapan. istilah Sukuk adalah semakin popular dalam kalangan pelabur kerana kelebihan yang ada pada sijil pelaburan ini. Page 9 of 11 . Sukuk pertama yang berdaftar dalam Bursa Saham London ialah bernilai USD 200 juta yang telah diterbitkan oleh National Central Cooling Company (Tabreed) PJSC . Sukuk juga merupakan ikatan Islam yang pertama menggunakan cadangan Hidrokarbon sebagai kelas aset. Mereka turut memberi sokongan dan komitmen yang begitu luar biasa mengenai sijil pelaburan Sukuk ini. Begitu juga dengan pelaburan ini.SISTEM KEWANGAN ISLAM DDW 3253 E. TREND DAN KEADAAN SUKUK DALAM PASARAN ANTARABANGSA Dalam arena pasaran modal antarabangsa. Ia melibatkan aset yang menjadi barang pertukaran.

Setelah menjadi kenyataan.Mitsubishi UFJ Ltd. CHINA Kuwait Finance House telah dipertanggungjawabka n untuk melancarkan bon Islam pertama iaitu Sukuk di negara China. iv. dan bank .bank swasta lain telah menerbitkan Sukuk untuk menarik kecairan Timur Tengah. JBIC telah menghimpunkan penasihat yang terdiri daripada empat Sarjana Syariah dari Ara b Saudi. bersekutu dengan Malayan Bank (MAYBANK) dan CIMB Group Bhd telah berpakat untuk menjual perkhidmatan kewan gan termasuk Japanese Potential Corporate of Sukuk. Page 10 of 11 . JEPUN Japan Goverment¶s Bank for International Cooperation (JBIC) dengan kerjasama Bank Negara Malaysia. Bank of Tokyo . Malaysia dan Pakistan. Sebanyak USD 200 Juta Sukuk telah diterbitkan untuk sebuah firma swasta bagi tujuan untuk membiayai pembinaan pusat penjanaan elektrik. Jepun akan menjadi kumpulan dari Group¶s of Seven untuk menerbitkan bon Islam.SISTEM KEWANGAN ISLAM DDW 3253 iii.

com http://www.my Page 11 of 11 .bnm.my http://www.investopedia.com/pdnov.php http://www.scribd.gov.me http://www.com http://www.my http://sukuk. RUJUKAN http://en.com.org http://www.SISTEM KEWANGAN ISLAM DDW 3253 F.wikipedia.blogspot.com.islamicfinancetraining.bharian.utusan.com http://mohamadsofee.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.