SISTEM KEWANGAN ISLAM

DDW 3253

RUJ.

TAJUK

M/S

A B C D E F

PENGENALAN SUKUK SAHAM KONVENSIONAL JENIS- JENIS SUKUK TREND DAN KEADAAN SUKUK DALAM PASARAN ANTARABANGSA RUJUKAN

2 3 5 6 9 11

Page 1 of 11

SISTEM KEWANGAN ISLAM DDW 3253 A. Jadi timbul pelbagai persoalan yang menyelubungi minda kita elok atau tidak kita menggunakan produk tersebut. Page 2 of 11 .produk bank konvensional ini. Sebagai conto h kita ambil satu produk iaitu prinsip Mudharabah. Tidak dinafikan terdapat gharar (ragu-ragu) di dalam semua produk . sistem ini juga terdapat pelbagai produk yang bercirikan Islam sebagai contoh Mudharabah. bil perbendaharaan dan saham keutamaan. Bagi Sistem Kewangan Islam pula sememangnya terbukti dengan jelas bahawa ianya bebas daripada isu riba. overdraf dan pembiayaan peribadi untuk dalam jangka masa pendek. Bentuk keuntungan yang diperolehi bank seperti aset cair iaitu wang. Sebagai contoh bank bertindak sebagai pemberi modal kepada pengusaha yang mengusahakan perniaga an. Perbezaan antara kadar faedah dan pembiayaan adalah keuntungan kepada bank. Istilah bank boleh didefinisikan sebagai institusi kewangan yang berteraskan riba iaitu penerimaan deposit dengan kontrak pemberian premium atau faedah dan penyediaan hutang atau pembiayaan dengan dikenakan faedah. Sebagai contoh Amanah Saham Bumiputera. Bai Bithaman Ajil dan pelbagai lagi. PENGENALAN Kewangan Konvensional merupakan satu fenomena baru yang muncul pada kurun 16M dengan tertubuhnya bank yang pertama di Venice. Kesemua produk ± produk yang dihasilkan oleh bank konvensional ini boleh dikatakan mempunyai unsur ± unsur riba. Pelbagai produk yang dikeluarkan oleh pihak bank konvensional yang terdiri daripada gadaian. kad kredit. Mudharabah bermaksud kontrak yang berlaku di antara dua pihak yang melibatkan pemberi modal dengan pengusaha. Itali. Bagi produk jangkamasa panjang pula termasuklah seperti bon. Keuntungan pula dibahagikan mengikut kadar yang dipersetujui manakala kerugian pula ditanggung oleh pengeluar modal. Ini kerana segala produk yang dijalankan di institusi ini berasaskan keuntungan yang melibatkan bunga atau interest . Musyarakah. Berbanding dengan Sistem Kewangan Konvensional. Wang boleh diklasifikasikan sebagai komoditi yang mempunyai harga dimana pihak yang memberi pinjaman berhak mendapat pulangan prinsipal dan premium di atas wang yang dipinjamkan. tiada gharar yang ingin dibahaskan dan bebas daripada maysir.

sejumlah penulis Barat yang mengambil berat terhadap sejarah Islam dan bangsa Arab. akan tetapi klaim seorang pelabur adalah pada manfaat sebuah aset yang digunakan oleh wang yang dijana melalui kaedah pembiayaan sukuk. akan tetapi di dalam kontrak sukuk. Sukuk merupakan bentuk jamak dari kata sakk. sijil bernilai sama dengan sebahagian atau keseluruhan dari kepemilikan harta berwujud untuk mendapatkan hasil dan jasa di dalam kepemilikan asset dari projek tertentu atau aktiviti pelaburan khusus. Di dalam kontrak sukuk. wang yang dijana daripada terbitan sukuk akan digunakan untuk membeli sesebuah Page 3 of 11 . SUKUK Untuk pengetahuan umum . Namun demikian. mereka menyatakan bahawa sakk inilah yang menjadi akar kata ³cheque´ dalam bahasa la tin. disaat jatuh tempoh dengan menerima dana sepenuhnya sesuai dengan tujuan sukuk tersebut. Sebagai contoh seorang pelabur melan ggan bon bernilai RM 1000 dan setiap tahun akan diberikan faedah sebanyak RM 100 sekiranya kadar faedahnya 10% sehingga tempoh matang. sukuk atau obligasi syariah ini bukanlah istilah yang baru dalam sejarah Islam. klaim seorang pelabur bukan pada aliran wang tunai semata-mata. Istilah tersebut sudah dikenali sejak dari abad pertengahan lagi. sijil ini berlaku setelah menerima nilai sukuk . Ia digunakan oleh para pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan bukti ke wangan yang timbul dari usaha perdagangan dan aktiviti perniagaan lain. Setelah Bon itu matang pelabur akan diberikan faedah tahun itu serta dibayar semula harga hasil bon tersebut iaitu RM 100 0. Bagi sukuk pula. U mat Islam menggunakannya dalam konteks perdagangan antarabangsa . metod pengiraan profit adalah serupa dengan bon konvensional. Sukuk juga boleh dikenali sebagai Bon patuh Syariah. serta boleh dijual beli pada harga hasil (yield price ). Walaubagaimanapun perbezaan utama antara sukuk dengan bon konvesional ialah bon konvensional merupakan klaim seorang pelabur pada aliran wang di masa hadapan kepada pihak yang menerbitkan bon tersebut. mempunyai kupon profit. Kontrak antara pelabur dengan penerbit adalah kontrak seorang penghutang dan pemiutang. Menurut Kamus Dewan Bahasa Inggeris pula menerangkan sukuk bermaksud ³ Sakk (certificate) are participation certificates against a single asset /a pool of asset . Each sukuk represents proportionate beneficial ownership of an asset for a define period when the risk and the return associated with the cash flow generated by t he underlying asset / pool of asset and passed to the sukuk holder´. Ini bermaksud. Persamaan tersebut ialah ia selalu mempunyai tempoh matang ( term maturity ).SISTEM KEWANGAN ISLAM DDW 3253 B. Pada zaman sekarang µcheque¶ telah menjadi sesuatu transaksi yang menjadi kebiasaan yang digunakan dalam transaksi dunia perbankan moden . Terdapat beberapa persamaan antara sukuk dengan bon konvensional.

Di dalam sukuk pula. Page 4 of 11 . pelabur masih dapat pampasan sebahagian pelaburan mereka dengan mencagarkan aset yang menjadi jaminan kepada kontrak sukuk tersebut. kerajaan Pakistan menerbitkan sukuk di pasaran global dengan nilai 600 juta dolar AS. Sebagai contoh. Sukuk juga telah distruktur dimana terbitannya bukan pertukaran antara wang dengan dengan sijil semata -mata akan tetapi ianya berdasarkan kepada pertukaran aset yang telah diluluskan dengan beberapa timbangan pembiayaan di mana akan membolehk an pelabur menerima keuntungan daripada transaksi tersebut. Kemudian pemegang sijil sukuk mempunyai klaim ke atas manfaat yang dijana aset tersebut mengikut kadar pelaburan pelabur tersebut. ia telah menambat hati pemerintahan Islam sendiri. Contohnya sekiranya pelabur melanggan RM 1000 dengan perjanjian kadar profit margin 10%. Ini juga mendapat perhatian banyak pihak dan sukuk yang dikeluarkan hanya dalam sekelip mata sahaja sudah habis dijual. penerbitan sukuk di dalam pasaran antarabangsa semakin mendapat perhatian mata dunia. pelabur akan menerima RM 100 setiap tahun dan RM 1100 pada tempoh matang. bahkan sehingga berlakunya over subscribe. i nilah sukuk global yang pertama kali berada dalam pasaran antarabangsa. Hal tersebut mendorong Bahrain Monetary Agency (BMA) untuk melancarkan salam sukuk yang mempunyai nilai matang selama 91 hari dengan nilai 25 juta dolar AS pada tahun 2001. Untuk makluman umum. tidak boleh tidak di dalam kontrak sukuk mesti terdapat jaminan bahawa wang yang dijana daripada pelabur digunakan untuk membeli sebuah aset yang mana keuntungan pelabur datang daripada manfaat aset tersebut. pada tahun 2002 kerajaan Malaysia menerbitkan sukuk dengan nilai 600 juta dolar AS dan mendapat perhatian yang luar biasa . Sekiranya situasi buruk berlaku. Melalui penerbitan ini. Tambahan lagi . Seterusnya. Begitu pula pada Di sember 2004. Islamic Jurispudence Council (IJC) kemudian mengeluarkan fatwa yang menyokong perkembangan sukuk. Satu lagi aspek yang membezakan antara sukuk dan bon konvensional ialah di dalam situasi di mana penerbit bon tidak dapat membayar balik hutang dan faedah kepada pelabur/ pemiutang pelabur akan kehilangan kesemua pelaburannya kerana kontrak bon biasanya tiada jaminan aset yang boleh dicagar untuk mendapatkan semula pokok pelaburan. Kemudian Malaysia pada tahun yang sama melancarkan global corporate Sukuk di dalam pasaran kewangan Islam antarabangsa.SISTEM KEWANGAN ISLAM DDW 3253 aset.

SAHAM KONVENSIONAL Saham biasa atau konvensional amat popular dalam khalayak ramai kerana ia adalah satu pelaburan biasa yang dilakukan oleh banyak syarikat yang berstatus tinggi.saham tadi. Jika kita sebut shaja bon. jelas menunjukkan berlakunya riba dalam proses ini. bil perbendaharaan. Saham konvensional terdapat dalam pelbagai jenis seperti : i Bon ialah sejenis sijil pelaburan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan ataupun pihak perbadanan swasta yang mempunyai penyata kewangan yang kukuh untuk membayar dividen kepada pemegangnya. Ekuiti pula adalah milikan seseorang di dalam sesuatu syarikat. Semua jenis saham konvensional ini boleh dikatakan semua masyarakat tahu mengenainya. Pemilik akan dibayar pada harga nilai muka ketika menebus balik sijil ini. Berbeza dengan pemegang saham biasa yang dibayar dividen pada nilai yang berubah . Sebaliknya pemegang saham keutamaan tidak mempunyai hak untuk membuat keputusan dan mengundi semasa Mesyuarat Agung Tahunan (AGM) kelak.SISTEM KEWANGAN ISLAM DDW 3253 C.kira. ii Saham Biasa merupakan elemen di bawah bahagian ekuiti di dalam kunci kira . Berbalik kepada konsep asal saham konvensional ini. Dividen yang dibayar kepada pemegang saham adalah bergantung kepada faedah yang diperolehi oleh pihak syarikat yang melaburkan wang hasil dari jualan bon ataupun saham. iii Saham Keutamaan adalah sejenis sekuriti kacukan di antara saham biasa dengan bon. iv Bil Perbendaharaan ialah salah satu daripada instrumen hutan g yang dikeluarkan oleh kerajaan. Ekuiti ataupun peratusan saham yang dipegang oleh pemegang dalam syarikat tersebut pada nilai peratusan yang rendah. Page 5 of 11 . Sebagai contoh Chief Executive Officer (CEO). Pada kebiasaanya. kerajaan akan mengeluarkan sijil ini pada harga diskaun. Ia juga menerangakan bahawa sejumlah wang telah dipinjamkan dan akan dibayar balik beserta faedah. saham utama mahupun saham biasa. Keuntungan akan dibayar dalam bentuk dividen tetapi nilai yang dibayar adalah tetap. Pada kebiasaanyapemegang saham ini adalah terdiri daripada pemilik syarikat yang diberi kuasa untuk mengundi dan mempengaruhi keputusan lembaga pengarah syarikat. Keuntungan bagi pemegang saham biasa dibayar dalam bentuk dividen d an nilainya berdasarkan kepada kedudukan syarikat.ubah. Sijil ini merupakan sekuriti yang dikeluarkan pada jangka masa pendek.

Antaranya adalah seperti : 1. Sukuk Al. Sukuk Wakalah 6.contoh sukuk di atas yang paling popular adalah Sukuk Ijarah. JENIS. SUKUK IJARAH ( ) Sukuk Ijarah merupakan satu kontrak yang berlaku berdasarkan pembelian sesuatu aset dan menyewa aset tersebut kepada pelanggan atau pemegang sijil/ kontrak dan hasil yang diterima adalah melalui bayaran sewa. Sukuk Murabahah ( ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) Antara contoh. Sukuk Musyarakah 4. Sukuk Ijarah 2. Daripada pelbagai jenis sukuk yang diterbitkan.Musaqa 7. kami telah sertakan tujuh jenis sukuk yang terdapat pada bursa. Sukuk Musyarakah. Tempoh dan segala bayaran yang berkaitan dengan sewa yang berlaku sep anjang tempoh penyewaan tersebut adalah ditetapkan dan dipersetujui oleh kedua . Page 6 of 11 . Tetapi. dan Sukuk Mudharabah.JENIS SUKUK Terdapat pelbagai jenis sukuk yang diterbitkan di bursa seluruh negara.pelabur tempatan mahupun luar negara. i. Ciri.dua belah pihak. sebagai perkongsian ilmu antara kita semua. Sukuk Salam. Sewaan berlaku apabila ada penglibatan orang ketiga.SISTEM KEWANGAN ISLAM DDW 3253 D. Sukuk Salam 3. Sukuk Mudharabah 5.ciri asas yang perlu dititikberatkan oleh kontrak jenis ini adalah pemegang sijil kontrak adalah bukan pemilik aset tersebut. ada beberapa sukuk yang popular dalam kalangan pelabur.

SUKUK MUDHARABAH ( iii. Ekuiti Mudharabah adalah pemilik aset tersebut menyerahkan asetnya kepada seseorang yang bertanggungjawab untuk menguruskannya.projek yang mempunyai pelaburan besar. Keuntungan yang diperolehi akan diagihkan mengikut perjanjian di antara dua pihak.pemegang saham tersebut akan diagihkan berdasarkan peratus (%) yang dilaburkan ke dalam pemilikan tersebut. ia juga digunakan untuk mempertingkatkan lagi projek yang telah sedia ada dan digunakan juga sebagai pembiayaan kegiatan yang diusahakan oleh perkongsian tersebut. Pemegang ± pemegang sijil ini berhak ke atas komoditi ketika komoditi tersebut dihantarkan kepada mereka. SUKUK MUSYARAKAH ( ) Sukuk Musyarakah menerangkan sukuk pelabura n yang mewakili ekuiti Musyarakah.nisbah kadar pemilikan saham di dalam perkongsian tersebut. iv. Tujuan sukuk ini diwujudkan adalah untuk mendapatkan dana yang bertujuan untuk membuat projek baru. ia akan ditanggun g oleh pemilik aset tersebut. ia juga akan dibahagikan mengikut nisbah . ) Sukuk Mudharabah adalah sebuah sukuk pelaburan yang memiliki sebahagian daripada pemilikan ekuiti Mudharabah. Tujuan saham jenis ini diwujudkan adalah untuk menggalakkan peningkatan dalam penyertaan masyarakat untuk melibatkan diri dalam projek . Page 7 of 11 .SISTEM KEWANGAN ISLAM DDW 3253 ii. SUKUK SALAM ( ) Sukuk Salam pula adalah menerangkan tentang sijil pelaburan yang diterbitkan pada nilai yang sama bertujuan untuk menggerakkan modal yang dibayar semata. Sekiranya berlaku kerugian.waktu tertentu yang telah ditetapkan. Ia akan didaftarkan pada nama pemegang kerana atas dasar pemilikan penuh saham dan pulangan yang akan diperolehi oleh pemegang. Ekuiti Musyarakah disini bermaksud.mata pada bayaran muka dan komoditi akan dihanta r dan diterima kemudian. pemegang sijil ini akan mengeluarkan modal terlebih dahulu dan hasilnya akan diperolehi pada waktu . Sekiranya berlaku sebarang kerugian. Dengan kata lainnya. ekuiti yang berlaku hasil daripada perkongsian pemilikan yang melebihi dua orang untuk menubuhkan sesuatu perniagaan yang berteraskan keuntungan dan dibahagikan samarata mengikut kadar pemilikan. Selain itu.

dan Sukuk Ijarah.Musaqa adalah sukuk yang diwujudkan bertujuan untuk penggunaan dana yang diperolehi melalui pelanggan ataupun pemegang sijil ini. ) Sukuk Al. Para pelabur yang mempunyai komoditi Murabahah mempunyai hak ke atas harga akhir jualan komoditi. Sijil pelaburan ini juga membawa nilai yang sama dan diterbitkan oleh pengilang atau pembekal dengan tujuan untuk mendapatkan dana yang diperuntukkan untuk menghasilkan sesuatu produk baru pada kebiasaann ya. Ia juga turut melibatkan Sukuk Istisna¶ sekiranya melibatkan projek yang berinsfrastruktur besar. Segala penerbitan dan perdagangan sukuk ini adalah dikira aset Su kuk Hybrid. Sukuk Murabahah.MUSAQA ( vii. SUKUK MURABAHAH ( vi. SUKUK AL. Sukuk ini mempunyai kaitan dengan Komoditi Murabahah kerana pengilang ataupun pembekal tersebut yang akan menerbitkan saham jenis ini. Aktiviti yang berkaitan dengan sukuk ini adalah pembinaan sistem pengairan dan saliran. segala kos. pemajak (lessee) akan membeli aset yang disewakan tersebut dengan harga yang ditetapkan. ) Sukuk Murabahah pula meneran gkan keadaan pembelian yang dila kukan oleh pembeli dari komoditi yang melibatkan perolehan dana adalah merupakan kos pembelian komoditi.SISTEM KEWANGAN ISLAM DDW 3253 v. Sukuk Hybrid adalah sukuk yang melibatkan gabungan dan campuran di antara Sukuk Istisna¶.kos penyelenggaraan ta naman yang dalam kategori tanaman berbuah yang dikeluarkan untuk menjaga tanaman tersebut. Pemegang saham ini berhak ke atas hasil tanaman dengan mengikut perjanjian yang telah dipersetujui oleh pihak yang terlibat. ia melibatkan kontrak yang memberikan kuasa untuk seseorang bagi mencalonkan dan melantik orang lain untuk bertindak atas namanya selama dia masih hidup mengikut tempoh masa dan keadaan yang telah diperuntukan. Kontrak ini yang pada asalnya bermula dengan hanya sebagai Akad Ijarah tetapi pada penghujung tempoh sewaan tersebut. Page 8 of 11 . SUKUK WAKALAH ( ) Dalam konteks pelaburan ini. Pada kebiasaannya adalah tanaman padi. Kontrak ini amat unik kerana ia melibatkan dua keadaan.

Ia melibatkan aset yang menjadi barang pertukaran. Sukuk juga merupakan ikatan Islam yang pertama menggunakan cadangan Hidrokarbon sebagai kelas aset.negara luar dari sistem kewangan Islam. pelabur dapat membuat pilih an yang terbaik untuk melabur. semuanya berstruktur dalam bidang kuasa luar persisiran pantai. Dengan pelbagai jenis Sukuk yang ada. UNITED KINGDOM Selama dua tahun te rakhir institusi kewangan yang berpusat di London telah menetapkan lebih dari sedozen penerbitan Sukuk atas nama pelanggan Timur Tengah. Sebagai contoh : i. Sukuk yang diterbitkan pada nilai USD 166 Juta adalah bertujuan mendapatkan dana pembangunan untuk mengukuhkan lagi aset mereka iaitu ladang gas. Jelas diketahui bahawa. Begitu juga dengan pelaburan ini. Sukuk sebelumnya telah tercatat di Luxembourg dan Dublin.SISTEM KEWANGAN ISLAM DDW 3253 E. Boleh dikatakan ramai pelabur yang berminat untuk melabur melalui kaedah ini berbanding dengan kaedah pelaburan konvensional. istilah Sukuk adalah semakin popular dalam kalangan pelabur kerana kelebihan yang ada pada sijil pelaburan ini. Inggeris ditetapkan untuk memperkenalkan rangka peraturan -peraturan baru dan reformasi cukai untuk menyokong penerbitan Sukuk domestik pada masa akan datang. UNITED STATES OF AMERICA (USA) Sebuah syarikat AS telah memasuki pasaran Suku k buat pertama kalinya dengan Syarikat East Cameron Gas. TREND DAN KEADAAN SUKUK DALAM PASARAN ANTARABANGSA Dalam arena pasaran modal antarabangsa. ii. Sukuk pertama yang berdaftar dalam Bursa Saham London ialah bernilai USD 200 juta yang telah diterbitkan oleh National Central Cooling Company (Tabreed) PJSC . Page 9 of 11 . Mereka turut memberi sokongan dan komitmen yang begitu luar biasa mengenai sijil pelaburan Sukuk ini. Tidak ketinggalan juga negara . dalam Islam sesuatu perniagaan itu akan lengkap akadnya sekiranya terdapat barang atau perkhidmatan yang diurusniagakan. Perkembangan ini harus diketengahkan lagi supaya Sukuk dapat disenaraikan dalam pasaran Eropah pada masa hadapan.

Jepun akan menjadi kumpulan dari Group¶s of Seven untuk menerbitkan bon Islam. Sebanyak USD 200 Juta Sukuk telah diterbitkan untuk sebuah firma swasta bagi tujuan untuk membiayai pembinaan pusat penjanaan elektrik. Malaysia dan Pakistan. Page 10 of 11 .Mitsubishi UFJ Ltd. JBIC telah menghimpunkan penasihat yang terdiri daripada empat Sarjana Syariah dari Ara b Saudi. dan bank . CHINA Kuwait Finance House telah dipertanggungjawabka n untuk melancarkan bon Islam pertama iaitu Sukuk di negara China. Bank of Tokyo . JEPUN Japan Goverment¶s Bank for International Cooperation (JBIC) dengan kerjasama Bank Negara Malaysia. Setelah menjadi kenyataan. iv.SISTEM KEWANGAN ISLAM DDW 3253 iii. bersekutu dengan Malayan Bank (MAYBANK) dan CIMB Group Bhd telah berpakat untuk menjual perkhidmatan kewan gan termasuk Japanese Potential Corporate of Sukuk.bank swasta lain telah menerbitkan Sukuk untuk menarik kecairan Timur Tengah.

bharian.com.org http://www.my http://sukuk.com http://www.com http://mohamadsofee.com http://www.investopedia. RUJUKAN http://en.me http://www.utusan.bnm.wikipedia.blogspot.scribd.SISTEM KEWANGAN ISLAM DDW 3253 F.com/pdnov.my Page 11 of 11 .islamicfinancetraining.gov.php http://www.com.my http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful