Mengikut

pendapat

Ahmad

Mohd

Salleh

dalam

Pendidikan

Islam,Falsafah,Pedagogi dan Metadologi pendekatan ialah wujud berasaskan tanggapan-tanggapan yang berhubung dengan Falsafah agama dan pengajaran serta pengajian agama itu sendiri.Ia menghuraikan sifat mata pelajaran yang diajar. Ia menyatakan suatu pendapat, falsafah atau suatu pengajaran tetapi tidak semestinya boleh dibuktikan secara mutlak. Umpamanya dalam sebarang pengajaran, kita membuat beberapa tanggapan asas dan asas-asas inilah yang menjadi prinsip amalan bilik darjah. Mendekatkan sesuatu dalam bidang pendidikan dinamakan pendekatan. Setiap pendekatan hendaklah mencerminkan satu pandangan atau pendapat tentang hakikat satu matlamat pelajaran. Ia bertujuan untuk memudahkan murid menerima dan memahami isi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Dengan adanya pendekatan guru dapat membuat tanggapan asas yang akan dijadikan prinsip amalan bilik darjah.

Menurut pendapat Gestalt kita mempelajari sesuatu situasi itu secara keseluruhan dan kemudian memperinci elemen-elemen situasi satu pandangan atau sebagai teori pembelajaran,maka kita boleh menjadikannya sebagai satu pendekatan dalam sesuatu pengajaran. Ini membawa maksud sesuatu pengajaran itu harus dimulakan dengan mengamati keseluruhannya terlebih dahulu dan kemudian dikaji bahagian-bahagiannya.

Menurut pendapat Edward M.Anthony (1963), pendekatan ialah satu set andaian yang saling berkait dengan proses pengajaran dan pembelajaran serta mempunyai unsure aksiomatik. Melalui pebdapt ibi dapatlah kita merumuskan

1

bahawa pendekatan harus berlandaskan kepada model, prinsip atau teori pembelajaran,

contohnya :a) konkrit kepada abstrak b) mudah kepada bahagian d) umum kepada spesifik (deduktif) e) spesifik kepada umum (induktif) f) dekat kepada jauh g) diketahui kepada belum diketahui Pendekatan merupakan aksiomatik iaitu kenyataan yang dianggap benar tanpa memerlukan sebarang bukti atau alasan. Pendekatan ini bolehlah dirumuskan sebagai satu teori pembelajaran yang beraksiomatik dan diamalkan dalam pengajaran sesuatu mata pelajaran berdasarkan objektifnya.

2

meneliti dan mempelajarinya sendiri serta mengemukakan satu rumusan hasil daripada kajian-kajian yang telah dilakukan. CONTOHCONTOH KHUSUS MEMERHATI. MENGENALPASTI. MENTAFSIR MEMBUAT GENERALISASI 2. Seterusnya mereka digalakkan mencari.pendekatan merujuk kepada cara bagaimana objektif-objektif jangka masa panjang dapat dicapai dalam satu-satu mata pelajaran.2. MENGKAJI. mereka hanya diberitahu berhubung hal-hal berkaitan dengan pelajaran tersebut. Pendekatan induktif ini lebih menumpukan kepada memanfaatkan maklumat-maklumat yang lepas untuk digabungkan dengan maklumat-maklumat yang baru agar menjadi bahan ilmiah yang dapat 3 . Melibatkan satu proses penaakulan yang tinggi iaitu murid tidak diajar seuatu bahan pengajaran secara langsung.Biasanya berasaskan teori. Pelaksanaan Pengajaran) mengemukakan pengertian iaitu bermakna cara mendekati sesuatu.Dalam konteks bilik darjah.1 Takrif Pendekatan induktif Mengikut pendapat Ee Ah Meng (Pedagogi ii.2 Kaedah Pendekatan Induktif Pendekatan induktif sesuai untuk dijalankan dalam pengajaran matapelajaran yang mempunyai kepelbagaian tajuk.

Sains Tauhidik dan Bahasa. bersifat saintifik. guru boleh mengemukakan contoh yang khusus. mentafsir dan membuat kesimpulan daripada contoh yang kemukakan. Dalam penggunaan kaedah ini. Pendekatan ini merupakan pendekatan terkini yang popular digunakan dalam pengajaran mata pelajaran bahasa yang berteraskan kepada kaedah. Dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti induktif dengan berkesan.:1999): Guru juga perlu 4 . Semasa menjalankan aktiviti P&P. Di dalam situasi pelajaran yang menggunakan pendekatan induktif ini. khususnya Matematik. Pendekatan ini dapat dilangsungkan melalui lima langkah utama dalam pengajaran dan pembelajaran (Nik Mohd Rahimi et. Guru hanya membimbing murid melalui aktiviti soal jawab. menggunakan banyak masa apabila murid-murid diminta memberikan contoh. mengenal pasti dan mentafsir maklumat yang terkandung dalam contoh-contoh khusus itu. mengenal pasti prinsip atau fakta penting. kemudian membuat kesimpulan. diikuti soal jawab untuk membimbing murid-muridnya memerhati. guru tidak digalakkan memberi sebarang penerangan atau menghuraikan kesimpulan itu. murid dibimbing memikir. Kelebihan pendekatan induktif ini ialah murid melibatkab diri secara aktif. mengkaji. Kaedah induktif adalah salah satu kaedah mengajar yang sesuai digunakan untuk pelbagai mata pelajaran. membebankan tugas guru kerana banyak persediaan harus dilakukan dan kurang bermanfaat kepada murid pandai.disepadukan. kemudian kesimpulan yang diberikan. guru akan memulakan pengajarannya dengan memberikan beberapa contoh yang khusus tetapi mengandungi satu prinsip yang sama. terdapat juga kelemahannya iaitu sukar mendapatkan kerjasama daripada murid-murid. Pendekatan induktif juga melibatkan aktiviti mengumpul dan menafsir maklumat-maklumat. menggalakkan murid berfikir dan ia berpusatkan murid. mengkaji. Faraid. Namun. Berdasarkan contoh-contoh yang diberikan. al.

memahami dan mematuhi prinsip-prinsip penggunaan strategi pengajaran induktif yang dihuraikan seperti berikut : • Pendahuluan (al-Tamhid) Sebelum memulakan aktiviti P&P secara induktif. Semua ini penting dalam usaha guru mengeluarkan sesuatu pendekatan bahasa dengan cara yang lebih mudah dan menarik. Guru perlu mengemukakan seberapa banyak contoh yang akan memberikan kefahaman kepada pelajar sebelum daripada pernyataan rumusan pengajaran. • Membentangkan pengajaran (’ardh al-Maudhu’). tidak sukar. hanya mengemukakan persoalan-persoalan atau aktiviti-aktiviti yang menarik. Guru tidak digalakkan memanjangkan masa semasa menjalankan proses ini. Contoh khusus yang dipilih juga haruslah sesuai dan mencukupi. Tujuannya ialah untuk merangsang pelajar dengan tajuk pelajaran baru agar mereka dapat bersedia untuk menerimanya. jauh daripada kekusutan ungkapan yang mudah diterima oleh pelajar. Satu proses mengumpul maklumat-maklumat pelajar dalam kepelbagaian bentuk yang menarik perhatian dalam usaha mengemukakan pendekatan. Proses ini perlu jelas. Alat bantu mengajar harus disediakan untuk membantu murid mendapatkan kesimpulan yang berkenaan. memfokuskan objektif khusus kepada tajuk pelajaran dengan mengambil kira tahap persediaan pelajar terhadap tajuk yang akan diajar. guru harus menyediakan contoh-contoh yang boleh menbantu murid membuat rumusan. Proses ini akan menganalisis pemikiran pelajar mengenai maklumat-maklumat yang ada pada mereka yang mengaitkannya dengan tajuk pengajaran baru. Aktiviti pembelajaran secara induktif juga harus 5 . ringkas dalam usaha mengemukakan tajuk yuang akan diajar nanti.

Proses ini mempunyai perkaitan yang rapat dengan proses yang kedua tadi. Guru memerlukan penglibatan pelajar dalam perkaitan dan perbandingan melalui contoh-contoh yang dibincangkan untuk memudahkan mereka menerima rumusan yang akan dibuat nanti. Ini adalah satu proses dalam bentuk pendefinisian atau mengeluarkan sesuatu hukum bahasa. pemikiran yang tajam dan tidak gopoh dalam mengeluarkan sesuatu hukum atau pendekatan baru yang diajar. 6 . Jenis contoh khusus yang diberikan haruslah dipelbagaikan. Proses ini memerlukan kepada pembuktian yang rasional. Peranan guru amat besar dalam mengarahkan pelajar ke arah rumusan tersebut melalui lisan dan dirakamkan dalam bentuk penulisan di papan hitam. soalan-soalan harus disediakan untuk membimbing murid mendapat kesimpulan yang berkenaan. Murid dibimbing melalui aktiviti soal jawab untuk mendapat kesimpulan sendiri. • Hubungkait dan perbandingan (al-rabt wa al-muwazanah). hidu dan sentuh. Guru tidak harus memberi penerangan atau menghuraikan isi pelajaran yang berkaitan dengan kesimpulan. khasnya penglihatan. tetapi mengandungi ciri yang sama serta mudah untuk membolehkan murid mengenal pastinya. • Rumusan (al-Ta’mim wa istiqra’ al-Qaedah) Rumusan terhadap hukum/ pendekatan bahasa yang dipelajari sejurus perbincangan.melibatkan penggunaan deria-deria murid. Disamping itu. pendengaran.

Ini adalah proses terakhir untuk menilai tahap kefahaman pelajar tentang tajuk yang diajar dengan mengesahkan lagi rumusan yang telah dibuat melalui perlaksanaan terhadap ayat-ayat lain atau mengaplikasikannya melalui pelajaran lain. • Kerja Rumah (al-Wajib al-Manzili). .Guru memberikan latihan dan tugasan sebagai kerja rumah. . 7 .• Implementasi (al-Tatbiq).

2 Kaedah Pendekatan Deduktif Kaedah ini berlandaskan pendekatannya merupakan kaedah mengajar yang kompleks kerana ia memerlukan murid memperolehi kefahaman yang mendalam. hukum. Terdapat tiga jenis induktif iaitu menyelesaikan masalah. teorem atau peraturan dikuti dengan aplikasinya keatas contoh-contoh yang khusus. membentuk kesimpulan baru dan membuktikan hipotesis. 3. Guru memberitahu murid objektif pelajaran pada peringkat awal. Murid dibimbing mengingat kembali hukum yang berkaitan untuk membolehkan mereka menyelesaikan masalah atau mendapatkan kesimpulan yang baru.1 Takrif Pendekatan Deduktif Pendekatan deduktif ialah sesuatu pendekatan mengajar yang bermula daripada sesuatu atau beberapa rumus.3. pengajaran dimulakan dengan menyebut/mengingati pendekatan atau hukum secara am dan mengukurnya dengan cara mengemukakan contoh-contoh bagi menyabitkan hukum tersebut. 8 . serta berupaya memilih rumus yang telah diperolehi dengan tepat untuk diaplikasikan pada contoh yang khusus. Kadangkala ia juga digunakan untuk mendapatkan kesimpulan yang baru daripada rumus yang telah diketahui. pengetahuan yang cukup. Prinsip-prinsip bagi pendekatan deduktif ialah : ini disempurnakan dengan perpindahan daripada hukum umum (kulli) kepada hukum yang lebih khusus (juz’i). prinsip.

Guru sendiri tidak perlu melaksanakan cara penyelesaian masalah atau menghuraikan cara membuktikan hipotesis. tetapi membimbing murid melalui aktiviti soal jawab sehingga mereka menjalankan aktiviti penyelesaian masalah.prinsip atau 9 . Guru juga akan meminta pelajar mengemukakan contoh-contoh baru yang mempunyai kaitan dengan pendekatan bagi menampakkan kesahan pendekatan tersebut dalam bentuk penggunaan ayat. Guru akan membaca dan membuat huraian lanjut berkenaan pendekatan dipelajari tersebut satu-persatu. • Rumusan terhadap hukum/pendekatan Guru akan membuat contoh-contoh yang mendasari pendekatan yang telah disampaikan. Guru akan terus mengemukakan hukum atau pendekatan yang ingin dipelajari kepada pelajar dengan menulisnya di papan hitam atau dengan cara lain yang difikirkan patut.Pendekatan ini juga dapat dijalankan melalui lima langkah utama: • Pendahuluan – bertujuan untuk mempersiapkan pelajar dengan tajuk pelajaran baru yang akan diajar dan menentukan skop perbincangannya. • Mementingkan pengajaran. Kesimpulan.

Ini adalah proses terakhir untuk menilai tahap kefahaman pelajar tentang tajuk yang diajar di mana guru akan memberikan contoh-contoh baru hingga pelajar betul-betul faham tentang penggunaan pendekatan yang dipelajari sebagai persiapan untuk menghadapi pelajaran akan datang. • Penilaian. 10 . Murid-murid harus dibimbing mengingat kembali kesimpulan. Beberapa perkara yang perlu diambil perhatian oleh setiap guru dalam Melaksaanakan proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan pendekatan ini ialah: • Tidak menjadikan al-Balaghah sebagai satu mata pelajaran yang hanya untuk dihafaz pendekatan.teori yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau membuktikan hipotesis haruslah diketahui serta difahamkan. prinsip atau teori yang membolehkan mereka menyelesaikan masalah atau hipotesis yang telah didedahkan. takrif beserta dengan contoh-contohnya dan mengenali istilah-istilahnya sahaja tanpa kefahaman dan amali. • Pelajar harus diberikan peluang untuk mereka melaksanakan pendekatan Balaghah yang mereka pelajari secara ilmiah dan dapat merasai nilai-nilai seni dan keindahannya. Guru memberikan beberapa latihan dan tugasan sebagai kerja rumah. • Kerja Rumah.

Penganalisaan terhadap sumber-sumber ini penting bagi memperlihatkan unsur-unsur retorik yang dipelajari. Latihan-latihan ini amat berguna sekiranya disertai dengan ayat-ayat al-Quran. alMuqabalah dengan al-Tauriyyah dari segi keindahan maknanya. toleransi. peperangan dan sebagainya.• Antara asas-asas utama pengajaran al-Balaghah ialah mengaitkannya secara langsung dengan teks-teks sastera Arab yang mempunyai unsur dan nilai retorik yang boleh dijadikan contoh. alNahy dan al-Istifham di bawah satu kunci al-Talab. cinta. • Latihan-latihan untuk menguji kefahaman pelajar sama ada latihan berbentuk lisan atau bertulis. al-Tasybih dengan alIsti’arah yang dapat mendatangkan imaginasi berserta dengan realiti. • Menggabungjalinkan al-Balaghah dengan beberapa mata pelajaran dan ilmu ilmu bahasa Arab yang lain. Dengan ini akan dapat memperlihatkan kenapa seseorang sasterawan hanya memperkatakan tentang sifat murah. al-Amr. Menjadi satu kesalahan yang besar sekiranya guru begitu ghairah memperkenalkan asas-asas Balaghah sebelum pelajar dapat memahami teks-teks yang dipelajari. • Perlu juga membangkitkan hubungan retorik dari sudut psikologi dan reality semasa serta persekitaran yang menyebabkan teks-teks retorik dikeluarkan. kasih-sayang. • Mengaitkan contoh-contoh retorik Arab dengan apa yang sentiasa digunakan dalam percakapan harian terutama dalam bahasa kita agar pelajar dapat membuat perbandingan antara keduanya. • Menghubungkan antara satu unsur dengan unsur retorik yang lain seperti alJinas dengan al-Saja’ yang boleh membawa kepada kesepaduan suara. membalas dendam. 11 . hadis adan teks-teks sastera Arab.

Ketiga-tiga konsep ini mempunyai perkaitan dan ianya saling lengkap-melengkapi antara satu sama lain dan dengan inilah ianya sering mendatangkan kekeliruan di kalangan guru-guru sekolah samada guru pelajaran agama mahupun guru pelajaran yang lain.Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pengenalan Semasa sesi pengajaran dan pembelajaran kita pasti menemui istilah seperti pendekatan. pendekatan dan teknik. Konsep Mempelajari Memperkenalkan Membentuk satu sesuatu kesimpulan untuk dan umum mendapatkan memberi daripada hukum. pengalaman tertentu pengetahuan contoh-contoh Cuba untuk mendapatkan kesimpulan melalui satu urutan/susunan pemikiran Membuat andaian munasabah daripada spesifik (khusus) kepada umum 12 .

13 .Ciri-ciri ? ? Matlamatnya Guna pengantaraan ialah deria pembentukan untuk dapatkan kebiasaan pengetahuan ? Perlu kekerapan pengulangan dalam pelbagai konteks untuk kuasai sesuatu kemahiran ? ? ? ? Beri Tekankan peluang Penglibatan Wujudkan suasana pengajaran kepada murid belajar secara yang murid berbentuk di bawah aktif menarik konkrit bimbingan dan guru ditekankan berkesan pembelajaran ? Bimbingan dan bantuan guru diperlukan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran PendekatanDeduktif Takrif Suatu penagajaran yang dimulakan dengan melihat hukum-hukum atau mempelajari peraturan-peraturan tertentu dan akan diaplikasikan menjadi suatu fakta.

Kemudian mereka akan memilih prinsip. kesimpulan atau generalisasi yang sesuai digunakan untuk menyelesaikan masalah. peraturan. Konsep ? ? ? ? Satu Pelajari produksi satu fakta Menganalisa Membuat sesuatu untuk fakta penghuraian yang daripada berdasarkan membuktikan satu membentuk umum kepada hokum pernyataan yng umum khusus generalisasi Prinsip ? Strategi penyoalan hendaklah diadakan supaya guru dapat menolong muridmurid membentuk konsep dan seterusnya membuat generalisasi yang dikehendaki ? Mencuba dan menguji minat perlu menyediakan alat kemahiran intelektual murid Bantu yang sesuai murid ? Pengajaran yang terancang dan kepelbagaian aktiviti yang digunakan dapat menarik ? Guru ? Bimbingan dan bantuan diperlukan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran 14 . murid akan dihadapkan dengan suatu masalah. Setiap jalan penyelesaian masalah yang dibuat oleh murid mestilah betul kerana ia akan dirujuk kepada guru pada akhir sesi pembelajaran.Dalam pembelajaran di bilik darjah.

Merujuk kepada unit-unit kecil yang terkandung di dalam sesuatu pendekatan. Teknik Murujuk kepada pendapat Ahmad Mohd Salleh. Teknik merangkumi aktiviti.. Pedagogi ii.Umpamanya menggunakan makmal bahasa untuk mengajar bahasa arab adalah suatu teknik begitu juga membaca. teknik ialah apa yang kita lihat di dalam bilik darjah.yang pendekatan penting ialah pemilihan sesuatu mestilah berasaskan pada sesuatu akhirnya yang berlandaskan pendekatan keberkesanan sesuatu teknik yang digunakan bergantung atas asas-asas pengpendekatanan dan pendekatan yang kukuh.Sesuatu teknik harus dilihat dalam konteks dengan pendekatan yang digunakan.) Teknik adalah unsur terkecil dalam strategi pengajaran dan pembelajaran.pelaksanaan dan kemahiran guru yang digunakan dalam pengajaran (Ee Ah Meng.menjawab dan sebagainya.Ciri-ciri ? Pembelajaran mementingkan pengetahuan yang akan diperolehi oleh murid ? Pendekatan ini menggunakan pengantara fikiran untuk mendapatkan ilmu ? Penyusunan isi mestilah dimulakan daripada keseluruhan kepada yang lebih kompleks ? Pembelajaran kefahaman lebih kekal daripada hafalan. ia 15 .mantap dan boleh dipercayai.

antaranya ialah :a) Untuk menyampaikan bahan pengajarandengan cara yang boleh menarik minat murid-murid dan untuk mengekalkan perhatian serta mencungkil rasa ingin tahu dipelajari dengan mereka. Teknik ialah cara menjalankan pelbagai langkah dalam pengajaran. namun begitu tiada satu teknik pun yang dianggap sesuai dan dapat digunakan untuk semua keadaan atau terbaik untuk semua sesi pengajaran. Dalam setiap pengajaran sememangnya terdapat pelbagai cara dan teknik yang boleh digunakan. Teknik yang biasa digunakan bagi pelajaran akhlak islamiah adalah seperti berikut :i) ii) Teknik Teknik bercerita berbincang 16 . Ia merangkumi aktiviti. Contohnya dalam pendekatan permainan.terkandung dalam sesuatu pendekatan. mudah dan berkesan. pelakuan dan kemahiran guru yang digunakan dalam pengajaran. Seseorang guru mestilah pandai menggunakan teknik supaya murid lebih berminat dan timbul motivasi untuk belajar. Teknik yang digunakan hendaklah bergantung kepada umur dan berdasarkan kepada minat murid serta bahan pengajaran yang hendak disampaikan. pelbagai teknik digunakan untuk menjadikan permainan itu bermakna dan menyeronokkan. b) Untuk membolehkan murid-murid mencapai objektif-objektif pengajaran yang Teknik pengajaran bagi mata pelajaran akhlak islamiah mempunyai perbezaan dengan pengajaran agama yang lain kerana ianya lebih menumpukan kepada perbincangan dan pemahaman. Teknik pengajaran dan pembelajaran ini mempunyai beberapa objektif.

Oleh yang demikian teknik pengajaran boleh ditakrifkan sebagai kemahiran guru dalam mengelola dan menjalankan langkah-langkah dalam aktiviti pengajaran. mantap dan boleh dipercayai. namun untuk memilih yang benar-benar terbaik adalah sukar untuk seseorang guru kerana minat murid adalah berbeza antara satu sama lain. Jadi untuk menjamin keberkesanan sesuatu teknik hendaklah ianya sesuai dengan isi pelajaran dan ianya mampu untuk dilaksanakan oleh murid.iii) iv) v) vi) vii) Teknik Teknik Teknik Teknik Teknik penyelesaian tunjuk main bersoal masalah cara peranan jawab sumbangsaran Setiap teknik-teknik ini punya kelemahan dan kebaikan. Ia menekankan kepada aspek bagaimana menggunakan sumbersumber pengajaran serta menimbang langkah-langkah pengajaran. Pendekatan 17 . Selain itu keberkesanan sesuatu teknik yang digunakan juga bergantung atas asas-asas pengpendekatanan dan pendekatan yang kukuh.

Kenal pasti terlebih dahulu apa yang akan digunakan.guru-guru boleh menggunakan pendekatan yang sesuai.Dengan pendekatan itu sesuatu faktur pendekatan. itu.memugkinkan berbagai-bagai mempengaruhi persembahan bahan secara sisitematik umpamanya jenis pelajaran. atau peringkat-peringkat pengajaran yang tersusun rapi dan kesinambungan yang harus dituruti dengan saksama bagi mencapai sesuatu 18 .oleh teratur. Dengan itu.Mengikut pendapat Ahmad Mohd Salleh. Dalam menerangkan sesuatu prosedur pengajaran dan pembelajaran.Oleh itu guru-guru sepatutnya dapat merancang prosedur.iaitu jangka pendek sesuatu pelajaran.Ia merupakan langkahlangkah pelajaran.Ia yang juga membawa implikasi dan penyusunan.pendekatan mengajar bererti cara mendekati sesuatu objektif dengan langkah-langkah tersusun Pendekatan adalah satu perancangan atau prosedur bagi melaksanakan sesuatu pengajaran secara teratur.terutama pendekatan-pendekatan yang dapat memenuhi keperluan murid-murid.kemas dan sistematik.Mereka perlu dapat menggambarkan dengan jelas dalam fikiran mereka ciri-ciri fikiran atau sifat-sifat sejati pendekatan berkenaan.berbagai-bagaikardah harus diwujudkan untuk memenuhi keperluan pelbagai golongan tadi. pendekatan ialah suatu ciri tindakan guru yang sistematik serta berurutan dan bertujuan mencapai objektif spesifik. pendekatan ialah suatu perancangan yang sisitematik secara keseluruhan untuk menyampaikan bahan pengajaran.Ia merupakan satu prosedur melakukan sesuatu berasaskan tanggapan-tanggapan asas yang dibina melalui beberapa pendekatan. Perancangan prosedur tersebut boleh dilakukan melalui cara-cara berikut : 1. Mengikut pendapat Ee Ah Meng.

menyimpan dan menggunakan sesuatu ilmu pengetahuan atau kemahiran yang diajarkan.geocities. Susunkan langkah-langkah secara berperingkat.com/Heartland/Grove/1156/pappeng. 4. menyusun. Tetapkan langkah-langkah mengikut aktiviti yang akan diperkenalkan. Tetapkan alat bantu mengajar yang diperlukan. 7 Pengajaran & Pembelajaran Menurut Sidi Gazala (1970). Pembelajaran pula ialah suatu proses bagaimana murid-murid memperoleh. Konsep pengajaran ialah suatu proses yang berkaitan dengan penyebaran ilmu pengetahuan atau kemahiran supaya murid-murid dapat mempelajari dan menguasainya dengan betul.html mst.mpks05. Tetapkan bahan yang hendak disampaikan.2. Perhubungan pengajaran dan pembelajaran begitu rapat kerana keduaduanya 19 . Tajul Ariffin Noordin (1988) menjelaskan kejayaan manusia adalah bergantung kepada keupayaan memilih proses pembelajaran yang paling sesuai dalam kehidupannya. pengajaran ialah memberikan pengetahuan kepada manusia yang ditampung dan disimpan di dalam otak.mengikut peruntukan masa yang diperlukan. Menurut beliau lagi. manusia akan terus maju dan membangun dari satu tamadun ke tamadun yang lain. 5. http://www. hanya menerusi pembelajaran yang baik dan sihat. 3.

DARI RAKYAT OLEH RAKYAT UNTUK RAKYAT JADWAL SHOLAT Bandung & Sekitarnya Subuh 04:39 WIB Zuhur 11:55 WIB Asar 15:16 WIB Magrib 17:53 WIB Isya 19:02 WIB 20 . PIKIRAN RAKYAT .berjalan serentak pada satu masa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful