Mengikut

pendapat

Ahmad

Mohd

Salleh

dalam

Pendidikan

Islam,Falsafah,Pedagogi dan Metadologi pendekatan ialah wujud berasaskan tanggapan-tanggapan yang berhubung dengan Falsafah agama dan pengajaran serta pengajian agama itu sendiri.Ia menghuraikan sifat mata pelajaran yang diajar. Ia menyatakan suatu pendapat, falsafah atau suatu pengajaran tetapi tidak semestinya boleh dibuktikan secara mutlak. Umpamanya dalam sebarang pengajaran, kita membuat beberapa tanggapan asas dan asas-asas inilah yang menjadi prinsip amalan bilik darjah. Mendekatkan sesuatu dalam bidang pendidikan dinamakan pendekatan. Setiap pendekatan hendaklah mencerminkan satu pandangan atau pendapat tentang hakikat satu matlamat pelajaran. Ia bertujuan untuk memudahkan murid menerima dan memahami isi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Dengan adanya pendekatan guru dapat membuat tanggapan asas yang akan dijadikan prinsip amalan bilik darjah.

Menurut pendapat Gestalt kita mempelajari sesuatu situasi itu secara keseluruhan dan kemudian memperinci elemen-elemen situasi satu pandangan atau sebagai teori pembelajaran,maka kita boleh menjadikannya sebagai satu pendekatan dalam sesuatu pengajaran. Ini membawa maksud sesuatu pengajaran itu harus dimulakan dengan mengamati keseluruhannya terlebih dahulu dan kemudian dikaji bahagian-bahagiannya.

Menurut pendapat Edward M.Anthony (1963), pendekatan ialah satu set andaian yang saling berkait dengan proses pengajaran dan pembelajaran serta mempunyai unsure aksiomatik. Melalui pebdapt ibi dapatlah kita merumuskan

1

bahawa pendekatan harus berlandaskan kepada model, prinsip atau teori pembelajaran,

contohnya :a) konkrit kepada abstrak b) mudah kepada bahagian d) umum kepada spesifik (deduktif) e) spesifik kepada umum (induktif) f) dekat kepada jauh g) diketahui kepada belum diketahui Pendekatan merupakan aksiomatik iaitu kenyataan yang dianggap benar tanpa memerlukan sebarang bukti atau alasan. Pendekatan ini bolehlah dirumuskan sebagai satu teori pembelajaran yang beraksiomatik dan diamalkan dalam pengajaran sesuatu mata pelajaran berdasarkan objektifnya.

2

CONTOHCONTOH KHUSUS MEMERHATI. Seterusnya mereka digalakkan mencari.2 Kaedah Pendekatan Induktif Pendekatan induktif sesuai untuk dijalankan dalam pengajaran matapelajaran yang mempunyai kepelbagaian tajuk. meneliti dan mempelajarinya sendiri serta mengemukakan satu rumusan hasil daripada kajian-kajian yang telah dilakukan.Dalam konteks bilik darjah. Pendekatan induktif ini lebih menumpukan kepada memanfaatkan maklumat-maklumat yang lepas untuk digabungkan dengan maklumat-maklumat yang baru agar menjadi bahan ilmiah yang dapat 3 . Melibatkan satu proses penaakulan yang tinggi iaitu murid tidak diajar seuatu bahan pengajaran secara langsung.pendekatan merujuk kepada cara bagaimana objektif-objektif jangka masa panjang dapat dicapai dalam satu-satu mata pelajaran.2. Pelaksanaan Pengajaran) mengemukakan pengertian iaitu bermakna cara mendekati sesuatu.1 Takrif Pendekatan induktif Mengikut pendapat Ee Ah Meng (Pedagogi ii.Biasanya berasaskan teori. MENGKAJI. MENTAFSIR MEMBUAT GENERALISASI 2. mereka hanya diberitahu berhubung hal-hal berkaitan dengan pelajaran tersebut. MENGENALPASTI.

terdapat juga kelemahannya iaitu sukar mendapatkan kerjasama daripada murid-murid. Kelebihan pendekatan induktif ini ialah murid melibatkab diri secara aktif. Pendekatan induktif juga melibatkan aktiviti mengumpul dan menafsir maklumat-maklumat. mengkaji. Guru hanya membimbing murid melalui aktiviti soal jawab. Kaedah induktif adalah salah satu kaedah mengajar yang sesuai digunakan untuk pelbagai mata pelajaran. Sains Tauhidik dan Bahasa. kemudian membuat kesimpulan. murid dibimbing memikir. menggunakan banyak masa apabila murid-murid diminta memberikan contoh. mengenal pasti dan mentafsir maklumat yang terkandung dalam contoh-contoh khusus itu. Semasa menjalankan aktiviti P&P. membebankan tugas guru kerana banyak persediaan harus dilakukan dan kurang bermanfaat kepada murid pandai. Namun. bersifat saintifik. Dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti induktif dengan berkesan. diikuti soal jawab untuk membimbing murid-muridnya memerhati.:1999): Guru juga perlu 4 . mengenal pasti prinsip atau fakta penting. al.disepadukan. guru tidak digalakkan memberi sebarang penerangan atau menghuraikan kesimpulan itu. Faraid. khususnya Matematik. Pendekatan ini merupakan pendekatan terkini yang popular digunakan dalam pengajaran mata pelajaran bahasa yang berteraskan kepada kaedah. menggalakkan murid berfikir dan ia berpusatkan murid. mengkaji. guru akan memulakan pengajarannya dengan memberikan beberapa contoh yang khusus tetapi mengandungi satu prinsip yang sama. Di dalam situasi pelajaran yang menggunakan pendekatan induktif ini. Berdasarkan contoh-contoh yang diberikan. kemudian kesimpulan yang diberikan. guru boleh mengemukakan contoh yang khusus. Pendekatan ini dapat dilangsungkan melalui lima langkah utama dalam pengajaran dan pembelajaran (Nik Mohd Rahimi et. Dalam penggunaan kaedah ini. mentafsir dan membuat kesimpulan daripada contoh yang kemukakan.

• Membentangkan pengajaran (’ardh al-Maudhu’). tidak sukar. Proses ini akan menganalisis pemikiran pelajar mengenai maklumat-maklumat yang ada pada mereka yang mengaitkannya dengan tajuk pengajaran baru. Guru perlu mengemukakan seberapa banyak contoh yang akan memberikan kefahaman kepada pelajar sebelum daripada pernyataan rumusan pengajaran. Tujuannya ialah untuk merangsang pelajar dengan tajuk pelajaran baru agar mereka dapat bersedia untuk menerimanya. Guru tidak digalakkan memanjangkan masa semasa menjalankan proses ini. jauh daripada kekusutan ungkapan yang mudah diterima oleh pelajar. Semua ini penting dalam usaha guru mengeluarkan sesuatu pendekatan bahasa dengan cara yang lebih mudah dan menarik. ringkas dalam usaha mengemukakan tajuk yuang akan diajar nanti. Satu proses mengumpul maklumat-maklumat pelajar dalam kepelbagaian bentuk yang menarik perhatian dalam usaha mengemukakan pendekatan. memfokuskan objektif khusus kepada tajuk pelajaran dengan mengambil kira tahap persediaan pelajar terhadap tajuk yang akan diajar. Contoh khusus yang dipilih juga haruslah sesuai dan mencukupi. Alat bantu mengajar harus disediakan untuk membantu murid mendapatkan kesimpulan yang berkenaan. Proses ini perlu jelas. Aktiviti pembelajaran secara induktif juga harus 5 .memahami dan mematuhi prinsip-prinsip penggunaan strategi pengajaran induktif yang dihuraikan seperti berikut : • Pendahuluan (al-Tamhid) Sebelum memulakan aktiviti P&P secara induktif. hanya mengemukakan persoalan-persoalan atau aktiviti-aktiviti yang menarik. guru harus menyediakan contoh-contoh yang boleh menbantu murid membuat rumusan.

Proses ini memerlukan kepada pembuktian yang rasional. tetapi mengandungi ciri yang sama serta mudah untuk membolehkan murid mengenal pastinya. Proses ini mempunyai perkaitan yang rapat dengan proses yang kedua tadi. Peranan guru amat besar dalam mengarahkan pelajar ke arah rumusan tersebut melalui lisan dan dirakamkan dalam bentuk penulisan di papan hitam. khasnya penglihatan. Guru tidak harus memberi penerangan atau menghuraikan isi pelajaran yang berkaitan dengan kesimpulan. Ini adalah satu proses dalam bentuk pendefinisian atau mengeluarkan sesuatu hukum bahasa. Murid dibimbing melalui aktiviti soal jawab untuk mendapat kesimpulan sendiri. Disamping itu. Jenis contoh khusus yang diberikan haruslah dipelbagaikan. pemikiran yang tajam dan tidak gopoh dalam mengeluarkan sesuatu hukum atau pendekatan baru yang diajar. • Hubungkait dan perbandingan (al-rabt wa al-muwazanah). pendengaran.melibatkan penggunaan deria-deria murid. 6 . • Rumusan (al-Ta’mim wa istiqra’ al-Qaedah) Rumusan terhadap hukum/ pendekatan bahasa yang dipelajari sejurus perbincangan. hidu dan sentuh. Guru memerlukan penglibatan pelajar dalam perkaitan dan perbandingan melalui contoh-contoh yang dibincangkan untuk memudahkan mereka menerima rumusan yang akan dibuat nanti. soalan-soalan harus disediakan untuk membimbing murid mendapat kesimpulan yang berkenaan.

Guru memberikan latihan dan tugasan sebagai kerja rumah. 7 . . . • Kerja Rumah (al-Wajib al-Manzili).• Implementasi (al-Tatbiq).Ini adalah proses terakhir untuk menilai tahap kefahaman pelajar tentang tajuk yang diajar dengan mengesahkan lagi rumusan yang telah dibuat melalui perlaksanaan terhadap ayat-ayat lain atau mengaplikasikannya melalui pelajaran lain.

teorem atau peraturan dikuti dengan aplikasinya keatas contoh-contoh yang khusus. hukum. prinsip. membentuk kesimpulan baru dan membuktikan hipotesis.3. 8 . Prinsip-prinsip bagi pendekatan deduktif ialah : ini disempurnakan dengan perpindahan daripada hukum umum (kulli) kepada hukum yang lebih khusus (juz’i).2 Kaedah Pendekatan Deduktif Kaedah ini berlandaskan pendekatannya merupakan kaedah mengajar yang kompleks kerana ia memerlukan murid memperolehi kefahaman yang mendalam. serta berupaya memilih rumus yang telah diperolehi dengan tepat untuk diaplikasikan pada contoh yang khusus.1 Takrif Pendekatan Deduktif Pendekatan deduktif ialah sesuatu pendekatan mengajar yang bermula daripada sesuatu atau beberapa rumus. 3. Murid dibimbing mengingat kembali hukum yang berkaitan untuk membolehkan mereka menyelesaikan masalah atau mendapatkan kesimpulan yang baru. Terdapat tiga jenis induktif iaitu menyelesaikan masalah. Guru memberitahu murid objektif pelajaran pada peringkat awal. Kadangkala ia juga digunakan untuk mendapatkan kesimpulan yang baru daripada rumus yang telah diketahui. pengajaran dimulakan dengan menyebut/mengingati pendekatan atau hukum secara am dan mengukurnya dengan cara mengemukakan contoh-contoh bagi menyabitkan hukum tersebut. pengetahuan yang cukup.

Guru juga akan meminta pelajar mengemukakan contoh-contoh baru yang mempunyai kaitan dengan pendekatan bagi menampakkan kesahan pendekatan tersebut dalam bentuk penggunaan ayat. Guru akan membaca dan membuat huraian lanjut berkenaan pendekatan dipelajari tersebut satu-persatu. Kesimpulan. • Mementingkan pengajaran.prinsip atau 9 . tetapi membimbing murid melalui aktiviti soal jawab sehingga mereka menjalankan aktiviti penyelesaian masalah. Guru akan terus mengemukakan hukum atau pendekatan yang ingin dipelajari kepada pelajar dengan menulisnya di papan hitam atau dengan cara lain yang difikirkan patut. • Rumusan terhadap hukum/pendekatan Guru akan membuat contoh-contoh yang mendasari pendekatan yang telah disampaikan. Guru sendiri tidak perlu melaksanakan cara penyelesaian masalah atau menghuraikan cara membuktikan hipotesis.Pendekatan ini juga dapat dijalankan melalui lima langkah utama: • Pendahuluan – bertujuan untuk mempersiapkan pelajar dengan tajuk pelajaran baru yang akan diajar dan menentukan skop perbincangannya.

Murid-murid harus dibimbing mengingat kembali kesimpulan. takrif beserta dengan contoh-contohnya dan mengenali istilah-istilahnya sahaja tanpa kefahaman dan amali.teori yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau membuktikan hipotesis haruslah diketahui serta difahamkan. • Penilaian. prinsip atau teori yang membolehkan mereka menyelesaikan masalah atau hipotesis yang telah didedahkan. • Pelajar harus diberikan peluang untuk mereka melaksanakan pendekatan Balaghah yang mereka pelajari secara ilmiah dan dapat merasai nilai-nilai seni dan keindahannya. Guru memberikan beberapa latihan dan tugasan sebagai kerja rumah. 10 . Beberapa perkara yang perlu diambil perhatian oleh setiap guru dalam Melaksaanakan proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan pendekatan ini ialah: • Tidak menjadikan al-Balaghah sebagai satu mata pelajaran yang hanya untuk dihafaz pendekatan. • Kerja Rumah. Ini adalah proses terakhir untuk menilai tahap kefahaman pelajar tentang tajuk yang diajar di mana guru akan memberikan contoh-contoh baru hingga pelajar betul-betul faham tentang penggunaan pendekatan yang dipelajari sebagai persiapan untuk menghadapi pelajaran akan datang.

toleransi. • Latihan-latihan untuk menguji kefahaman pelajar sama ada latihan berbentuk lisan atau bertulis. Menjadi satu kesalahan yang besar sekiranya guru begitu ghairah memperkenalkan asas-asas Balaghah sebelum pelajar dapat memahami teks-teks yang dipelajari. • Menggabungjalinkan al-Balaghah dengan beberapa mata pelajaran dan ilmu ilmu bahasa Arab yang lain. kasih-sayang.• Antara asas-asas utama pengajaran al-Balaghah ialah mengaitkannya secara langsung dengan teks-teks sastera Arab yang mempunyai unsur dan nilai retorik yang boleh dijadikan contoh. Dengan ini akan dapat memperlihatkan kenapa seseorang sasterawan hanya memperkatakan tentang sifat murah. 11 . • Menghubungkan antara satu unsur dengan unsur retorik yang lain seperti alJinas dengan al-Saja’ yang boleh membawa kepada kesepaduan suara. • Mengaitkan contoh-contoh retorik Arab dengan apa yang sentiasa digunakan dalam percakapan harian terutama dalam bahasa kita agar pelajar dapat membuat perbandingan antara keduanya. peperangan dan sebagainya. membalas dendam. Latihan-latihan ini amat berguna sekiranya disertai dengan ayat-ayat al-Quran. hadis adan teks-teks sastera Arab. Penganalisaan terhadap sumber-sumber ini penting bagi memperlihatkan unsur-unsur retorik yang dipelajari. alMuqabalah dengan al-Tauriyyah dari segi keindahan maknanya. cinta. alNahy dan al-Istifham di bawah satu kunci al-Talab. al-Tasybih dengan alIsti’arah yang dapat mendatangkan imaginasi berserta dengan realiti. al-Amr. • Perlu juga membangkitkan hubungan retorik dari sudut psikologi dan reality semasa serta persekitaran yang menyebabkan teks-teks retorik dikeluarkan.

Ketiga-tiga konsep ini mempunyai perkaitan dan ianya saling lengkap-melengkapi antara satu sama lain dan dengan inilah ianya sering mendatangkan kekeliruan di kalangan guru-guru sekolah samada guru pelajaran agama mahupun guru pelajaran yang lain. pendekatan dan teknik.Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pengenalan Semasa sesi pengajaran dan pembelajaran kita pasti menemui istilah seperti pendekatan. pengalaman tertentu pengetahuan contoh-contoh Cuba untuk mendapatkan kesimpulan melalui satu urutan/susunan pemikiran Membuat andaian munasabah daripada spesifik (khusus) kepada umum 12 . Konsep Mempelajari Memperkenalkan Membentuk satu sesuatu kesimpulan untuk dan umum mendapatkan memberi daripada hukum.

13 .Ciri-ciri ? ? Matlamatnya Guna pengantaraan ialah deria pembentukan untuk dapatkan kebiasaan pengetahuan ? Perlu kekerapan pengulangan dalam pelbagai konteks untuk kuasai sesuatu kemahiran ? ? ? ? Beri Tekankan peluang Penglibatan Wujudkan suasana pengajaran kepada murid belajar secara yang murid berbentuk di bawah aktif menarik konkrit bimbingan dan guru ditekankan berkesan pembelajaran ? Bimbingan dan bantuan guru diperlukan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran PendekatanDeduktif Takrif Suatu penagajaran yang dimulakan dengan melihat hukum-hukum atau mempelajari peraturan-peraturan tertentu dan akan diaplikasikan menjadi suatu fakta.

murid akan dihadapkan dengan suatu masalah.Dalam pembelajaran di bilik darjah. Kemudian mereka akan memilih prinsip. peraturan. Setiap jalan penyelesaian masalah yang dibuat oleh murid mestilah betul kerana ia akan dirujuk kepada guru pada akhir sesi pembelajaran. kesimpulan atau generalisasi yang sesuai digunakan untuk menyelesaikan masalah. Konsep ? ? ? ? Satu Pelajari produksi satu fakta Menganalisa Membuat sesuatu untuk fakta penghuraian yang daripada berdasarkan membuktikan satu membentuk umum kepada hokum pernyataan yng umum khusus generalisasi Prinsip ? Strategi penyoalan hendaklah diadakan supaya guru dapat menolong muridmurid membentuk konsep dan seterusnya membuat generalisasi yang dikehendaki ? Mencuba dan menguji minat perlu menyediakan alat kemahiran intelektual murid Bantu yang sesuai murid ? Pengajaran yang terancang dan kepelbagaian aktiviti yang digunakan dapat menarik ? Guru ? Bimbingan dan bantuan diperlukan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran 14 .

.) Teknik adalah unsur terkecil dalam strategi pengajaran dan pembelajaran. Teknik merangkumi aktiviti.mantap dan boleh dipercayai.menjawab dan sebagainya.yang pendekatan penting ialah pemilihan sesuatu mestilah berasaskan pada sesuatu akhirnya yang berlandaskan pendekatan keberkesanan sesuatu teknik yang digunakan bergantung atas asas-asas pengpendekatanan dan pendekatan yang kukuh. ia 15 . Merujuk kepada unit-unit kecil yang terkandung di dalam sesuatu pendekatan.Ciri-ciri ? Pembelajaran mementingkan pengetahuan yang akan diperolehi oleh murid ? Pendekatan ini menggunakan pengantara fikiran untuk mendapatkan ilmu ? Penyusunan isi mestilah dimulakan daripada keseluruhan kepada yang lebih kompleks ? Pembelajaran kefahaman lebih kekal daripada hafalan. Teknik Murujuk kepada pendapat Ahmad Mohd Salleh.Umpamanya menggunakan makmal bahasa untuk mengajar bahasa arab adalah suatu teknik begitu juga membaca.pelaksanaan dan kemahiran guru yang digunakan dalam pengajaran (Ee Ah Meng.Sesuatu teknik harus dilihat dalam konteks dengan pendekatan yang digunakan. Pedagogi ii. teknik ialah apa yang kita lihat di dalam bilik darjah.

Seseorang guru mestilah pandai menggunakan teknik supaya murid lebih berminat dan timbul motivasi untuk belajar. Teknik yang biasa digunakan bagi pelajaran akhlak islamiah adalah seperti berikut :i) ii) Teknik Teknik bercerita berbincang 16 . Dalam setiap pengajaran sememangnya terdapat pelbagai cara dan teknik yang boleh digunakan. Contohnya dalam pendekatan permainan. b) Untuk membolehkan murid-murid mencapai objektif-objektif pengajaran yang Teknik pengajaran bagi mata pelajaran akhlak islamiah mempunyai perbezaan dengan pengajaran agama yang lain kerana ianya lebih menumpukan kepada perbincangan dan pemahaman. mudah dan berkesan. Teknik yang digunakan hendaklah bergantung kepada umur dan berdasarkan kepada minat murid serta bahan pengajaran yang hendak disampaikan. antaranya ialah :a) Untuk menyampaikan bahan pengajarandengan cara yang boleh menarik minat murid-murid dan untuk mengekalkan perhatian serta mencungkil rasa ingin tahu dipelajari dengan mereka. pelbagai teknik digunakan untuk menjadikan permainan itu bermakna dan menyeronokkan. Teknik ialah cara menjalankan pelbagai langkah dalam pengajaran.terkandung dalam sesuatu pendekatan. pelakuan dan kemahiran guru yang digunakan dalam pengajaran. Teknik pengajaran dan pembelajaran ini mempunyai beberapa objektif. Ia merangkumi aktiviti. namun begitu tiada satu teknik pun yang dianggap sesuai dan dapat digunakan untuk semua keadaan atau terbaik untuk semua sesi pengajaran.

mantap dan boleh dipercayai.iii) iv) v) vi) vii) Teknik Teknik Teknik Teknik Teknik penyelesaian tunjuk main bersoal masalah cara peranan jawab sumbangsaran Setiap teknik-teknik ini punya kelemahan dan kebaikan. Selain itu keberkesanan sesuatu teknik yang digunakan juga bergantung atas asas-asas pengpendekatanan dan pendekatan yang kukuh. Oleh yang demikian teknik pengajaran boleh ditakrifkan sebagai kemahiran guru dalam mengelola dan menjalankan langkah-langkah dalam aktiviti pengajaran. Jadi untuk menjamin keberkesanan sesuatu teknik hendaklah ianya sesuai dengan isi pelajaran dan ianya mampu untuk dilaksanakan oleh murid. Ia menekankan kepada aspek bagaimana menggunakan sumbersumber pengajaran serta menimbang langkah-langkah pengajaran. Pendekatan 17 . namun untuk memilih yang benar-benar terbaik adalah sukar untuk seseorang guru kerana minat murid adalah berbeza antara satu sama lain.

Mengikut pendapat Ee Ah Meng. pendekatan ialah suatu perancangan yang sisitematik secara keseluruhan untuk menyampaikan bahan pengajaran.oleh teratur. Dalam menerangkan sesuatu prosedur pengajaran dan pembelajaran.Mereka perlu dapat menggambarkan dengan jelas dalam fikiran mereka ciri-ciri fikiran atau sifat-sifat sejati pendekatan berkenaan.Ia merupakan langkahlangkah pelajaran.memugkinkan berbagai-bagai mempengaruhi persembahan bahan secara sisitematik umpamanya jenis pelajaran.kemas dan sistematik.Ia merupakan satu prosedur melakukan sesuatu berasaskan tanggapan-tanggapan asas yang dibina melalui beberapa pendekatan.iaitu jangka pendek sesuatu pelajaran.Mengikut pendapat Ahmad Mohd Salleh. itu. Dengan itu.guru-guru boleh menggunakan pendekatan yang sesuai.Ia yang juga membawa implikasi dan penyusunan.Oleh itu guru-guru sepatutnya dapat merancang prosedur.Dengan pendekatan itu sesuatu faktur pendekatan. Kenal pasti terlebih dahulu apa yang akan digunakan.pendekatan mengajar bererti cara mendekati sesuatu objektif dengan langkah-langkah tersusun Pendekatan adalah satu perancangan atau prosedur bagi melaksanakan sesuatu pengajaran secara teratur. atau peringkat-peringkat pengajaran yang tersusun rapi dan kesinambungan yang harus dituruti dengan saksama bagi mencapai sesuatu 18 . Perancangan prosedur tersebut boleh dilakukan melalui cara-cara berikut : 1. pendekatan ialah suatu ciri tindakan guru yang sistematik serta berurutan dan bertujuan mencapai objektif spesifik.terutama pendekatan-pendekatan yang dapat memenuhi keperluan murid-murid.berbagai-bagaikardah harus diwujudkan untuk memenuhi keperluan pelbagai golongan tadi.

http://www. Tetapkan alat bantu mengajar yang diperlukan. hanya menerusi pembelajaran yang baik dan sihat. 4. 7 Pengajaran & Pembelajaran Menurut Sidi Gazala (1970).html mst. manusia akan terus maju dan membangun dari satu tamadun ke tamadun yang lain. menyimpan dan menggunakan sesuatu ilmu pengetahuan atau kemahiran yang diajarkan. Menurut beliau lagi. Tetapkan bahan yang hendak disampaikan. pengajaran ialah memberikan pengetahuan kepada manusia yang ditampung dan disimpan di dalam otak.geocities.mengikut peruntukan masa yang diperlukan. 3. Pembelajaran pula ialah suatu proses bagaimana murid-murid memperoleh. Tetapkan langkah-langkah mengikut aktiviti yang akan diperkenalkan.mpks05. Susunkan langkah-langkah secara berperingkat.2. Perhubungan pengajaran dan pembelajaran begitu rapat kerana keduaduanya 19 .com/Heartland/Grove/1156/pappeng. Konsep pengajaran ialah suatu proses yang berkaitan dengan penyebaran ilmu pengetahuan atau kemahiran supaya murid-murid dapat mempelajari dan menguasainya dengan betul. menyusun. Tajul Ariffin Noordin (1988) menjelaskan kejayaan manusia adalah bergantung kepada keupayaan memilih proses pembelajaran yang paling sesuai dalam kehidupannya. 5.

PIKIRAN RAKYAT .berjalan serentak pada satu masa.DARI RAKYAT OLEH RAKYAT UNTUK RAKYAT JADWAL SHOLAT Bandung & Sekitarnya Subuh 04:39 WIB Zuhur 11:55 WIB Asar 15:16 WIB Magrib 17:53 WIB Isya 19:02 WIB 20 .