P. 1
KAEDAH INDUKTIF, DEDUKTIF

KAEDAH INDUKTIF, DEDUKTIF

|Views: 4,651|Likes:
Published by lie-a

More info:

Published by: lie-a on Oct 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

pdf

text

original

Mengikut

pendapat

Ahmad

Mohd

Salleh

dalam

Pendidikan

Islam,Falsafah,Pedagogi dan Metadologi pendekatan ialah wujud berasaskan tanggapan-tanggapan yang berhubung dengan Falsafah agama dan pengajaran serta pengajian agama itu sendiri.Ia menghuraikan sifat mata pelajaran yang diajar. Ia menyatakan suatu pendapat, falsafah atau suatu pengajaran tetapi tidak semestinya boleh dibuktikan secara mutlak. Umpamanya dalam sebarang pengajaran, kita membuat beberapa tanggapan asas dan asas-asas inilah yang menjadi prinsip amalan bilik darjah. Mendekatkan sesuatu dalam bidang pendidikan dinamakan pendekatan. Setiap pendekatan hendaklah mencerminkan satu pandangan atau pendapat tentang hakikat satu matlamat pelajaran. Ia bertujuan untuk memudahkan murid menerima dan memahami isi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Dengan adanya pendekatan guru dapat membuat tanggapan asas yang akan dijadikan prinsip amalan bilik darjah.

Menurut pendapat Gestalt kita mempelajari sesuatu situasi itu secara keseluruhan dan kemudian memperinci elemen-elemen situasi satu pandangan atau sebagai teori pembelajaran,maka kita boleh menjadikannya sebagai satu pendekatan dalam sesuatu pengajaran. Ini membawa maksud sesuatu pengajaran itu harus dimulakan dengan mengamati keseluruhannya terlebih dahulu dan kemudian dikaji bahagian-bahagiannya.

Menurut pendapat Edward M.Anthony (1963), pendekatan ialah satu set andaian yang saling berkait dengan proses pengajaran dan pembelajaran serta mempunyai unsure aksiomatik. Melalui pebdapt ibi dapatlah kita merumuskan

1

bahawa pendekatan harus berlandaskan kepada model, prinsip atau teori pembelajaran,

contohnya :a) konkrit kepada abstrak b) mudah kepada bahagian d) umum kepada spesifik (deduktif) e) spesifik kepada umum (induktif) f) dekat kepada jauh g) diketahui kepada belum diketahui Pendekatan merupakan aksiomatik iaitu kenyataan yang dianggap benar tanpa memerlukan sebarang bukti atau alasan. Pendekatan ini bolehlah dirumuskan sebagai satu teori pembelajaran yang beraksiomatik dan diamalkan dalam pengajaran sesuatu mata pelajaran berdasarkan objektifnya.

2

Seterusnya mereka digalakkan mencari.2. CONTOHCONTOH KHUSUS MEMERHATI. MENGENALPASTI.1 Takrif Pendekatan induktif Mengikut pendapat Ee Ah Meng (Pedagogi ii. Melibatkan satu proses penaakulan yang tinggi iaitu murid tidak diajar seuatu bahan pengajaran secara langsung. Pendekatan induktif ini lebih menumpukan kepada memanfaatkan maklumat-maklumat yang lepas untuk digabungkan dengan maklumat-maklumat yang baru agar menjadi bahan ilmiah yang dapat 3 .Biasanya berasaskan teori.pendekatan merujuk kepada cara bagaimana objektif-objektif jangka masa panjang dapat dicapai dalam satu-satu mata pelajaran. MENTAFSIR MEMBUAT GENERALISASI 2. MENGKAJI. mereka hanya diberitahu berhubung hal-hal berkaitan dengan pelajaran tersebut.Dalam konteks bilik darjah.2 Kaedah Pendekatan Induktif Pendekatan induktif sesuai untuk dijalankan dalam pengajaran matapelajaran yang mempunyai kepelbagaian tajuk. Pelaksanaan Pengajaran) mengemukakan pengertian iaitu bermakna cara mendekati sesuatu. meneliti dan mempelajarinya sendiri serta mengemukakan satu rumusan hasil daripada kajian-kajian yang telah dilakukan.

Kaedah induktif adalah salah satu kaedah mengajar yang sesuai digunakan untuk pelbagai mata pelajaran.:1999): Guru juga perlu 4 . diikuti soal jawab untuk membimbing murid-muridnya memerhati. menggunakan banyak masa apabila murid-murid diminta memberikan contoh. kemudian membuat kesimpulan. mengkaji. menggalakkan murid berfikir dan ia berpusatkan murid. guru boleh mengemukakan contoh yang khusus. Di dalam situasi pelajaran yang menggunakan pendekatan induktif ini. mengenal pasti dan mentafsir maklumat yang terkandung dalam contoh-contoh khusus itu. terdapat juga kelemahannya iaitu sukar mendapatkan kerjasama daripada murid-murid. bersifat saintifik. Semasa menjalankan aktiviti P&P. Kelebihan pendekatan induktif ini ialah murid melibatkab diri secara aktif. Pendekatan ini dapat dilangsungkan melalui lima langkah utama dalam pengajaran dan pembelajaran (Nik Mohd Rahimi et. mengkaji. mentafsir dan membuat kesimpulan daripada contoh yang kemukakan. Dalam penggunaan kaedah ini. khususnya Matematik. Faraid. Pendekatan induktif juga melibatkan aktiviti mengumpul dan menafsir maklumat-maklumat. Berdasarkan contoh-contoh yang diberikan. murid dibimbing memikir. Dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti induktif dengan berkesan. al. mengenal pasti prinsip atau fakta penting. Pendekatan ini merupakan pendekatan terkini yang popular digunakan dalam pengajaran mata pelajaran bahasa yang berteraskan kepada kaedah. membebankan tugas guru kerana banyak persediaan harus dilakukan dan kurang bermanfaat kepada murid pandai. guru akan memulakan pengajarannya dengan memberikan beberapa contoh yang khusus tetapi mengandungi satu prinsip yang sama. guru tidak digalakkan memberi sebarang penerangan atau menghuraikan kesimpulan itu. Guru hanya membimbing murid melalui aktiviti soal jawab. Namun.disepadukan. kemudian kesimpulan yang diberikan. Sains Tauhidik dan Bahasa.

Contoh khusus yang dipilih juga haruslah sesuai dan mencukupi. ringkas dalam usaha mengemukakan tajuk yuang akan diajar nanti. Satu proses mengumpul maklumat-maklumat pelajar dalam kepelbagaian bentuk yang menarik perhatian dalam usaha mengemukakan pendekatan. guru harus menyediakan contoh-contoh yang boleh menbantu murid membuat rumusan. Tujuannya ialah untuk merangsang pelajar dengan tajuk pelajaran baru agar mereka dapat bersedia untuk menerimanya. • Membentangkan pengajaran (’ardh al-Maudhu’). Semua ini penting dalam usaha guru mengeluarkan sesuatu pendekatan bahasa dengan cara yang lebih mudah dan menarik. hanya mengemukakan persoalan-persoalan atau aktiviti-aktiviti yang menarik. memfokuskan objektif khusus kepada tajuk pelajaran dengan mengambil kira tahap persediaan pelajar terhadap tajuk yang akan diajar. Proses ini perlu jelas. tidak sukar. Guru tidak digalakkan memanjangkan masa semasa menjalankan proses ini.memahami dan mematuhi prinsip-prinsip penggunaan strategi pengajaran induktif yang dihuraikan seperti berikut : • Pendahuluan (al-Tamhid) Sebelum memulakan aktiviti P&P secara induktif. Guru perlu mengemukakan seberapa banyak contoh yang akan memberikan kefahaman kepada pelajar sebelum daripada pernyataan rumusan pengajaran. Alat bantu mengajar harus disediakan untuk membantu murid mendapatkan kesimpulan yang berkenaan. Aktiviti pembelajaran secara induktif juga harus 5 . jauh daripada kekusutan ungkapan yang mudah diterima oleh pelajar. Proses ini akan menganalisis pemikiran pelajar mengenai maklumat-maklumat yang ada pada mereka yang mengaitkannya dengan tajuk pengajaran baru.

Jenis contoh khusus yang diberikan haruslah dipelbagaikan. tetapi mengandungi ciri yang sama serta mudah untuk membolehkan murid mengenal pastinya. Guru memerlukan penglibatan pelajar dalam perkaitan dan perbandingan melalui contoh-contoh yang dibincangkan untuk memudahkan mereka menerima rumusan yang akan dibuat nanti. pendengaran. Peranan guru amat besar dalam mengarahkan pelajar ke arah rumusan tersebut melalui lisan dan dirakamkan dalam bentuk penulisan di papan hitam. • Hubungkait dan perbandingan (al-rabt wa al-muwazanah). khasnya penglihatan. Murid dibimbing melalui aktiviti soal jawab untuk mendapat kesimpulan sendiri. 6 . Disamping itu. Ini adalah satu proses dalam bentuk pendefinisian atau mengeluarkan sesuatu hukum bahasa.melibatkan penggunaan deria-deria murid. pemikiran yang tajam dan tidak gopoh dalam mengeluarkan sesuatu hukum atau pendekatan baru yang diajar. Proses ini mempunyai perkaitan yang rapat dengan proses yang kedua tadi. soalan-soalan harus disediakan untuk membimbing murid mendapat kesimpulan yang berkenaan. Guru tidak harus memberi penerangan atau menghuraikan isi pelajaran yang berkaitan dengan kesimpulan. Proses ini memerlukan kepada pembuktian yang rasional. • Rumusan (al-Ta’mim wa istiqra’ al-Qaedah) Rumusan terhadap hukum/ pendekatan bahasa yang dipelajari sejurus perbincangan. hidu dan sentuh.

Ini adalah proses terakhir untuk menilai tahap kefahaman pelajar tentang tajuk yang diajar dengan mengesahkan lagi rumusan yang telah dibuat melalui perlaksanaan terhadap ayat-ayat lain atau mengaplikasikannya melalui pelajaran lain.Guru memberikan latihan dan tugasan sebagai kerja rumah. • Kerja Rumah (al-Wajib al-Manzili). .• Implementasi (al-Tatbiq). . 7 .

1 Takrif Pendekatan Deduktif Pendekatan deduktif ialah sesuatu pendekatan mengajar yang bermula daripada sesuatu atau beberapa rumus. hukum. Prinsip-prinsip bagi pendekatan deduktif ialah : ini disempurnakan dengan perpindahan daripada hukum umum (kulli) kepada hukum yang lebih khusus (juz’i). pengetahuan yang cukup. serta berupaya memilih rumus yang telah diperolehi dengan tepat untuk diaplikasikan pada contoh yang khusus. pengajaran dimulakan dengan menyebut/mengingati pendekatan atau hukum secara am dan mengukurnya dengan cara mengemukakan contoh-contoh bagi menyabitkan hukum tersebut. prinsip. Guru memberitahu murid objektif pelajaran pada peringkat awal.3. 8 . Kadangkala ia juga digunakan untuk mendapatkan kesimpulan yang baru daripada rumus yang telah diketahui. Murid dibimbing mengingat kembali hukum yang berkaitan untuk membolehkan mereka menyelesaikan masalah atau mendapatkan kesimpulan yang baru. membentuk kesimpulan baru dan membuktikan hipotesis. Terdapat tiga jenis induktif iaitu menyelesaikan masalah. 3. teorem atau peraturan dikuti dengan aplikasinya keatas contoh-contoh yang khusus.2 Kaedah Pendekatan Deduktif Kaedah ini berlandaskan pendekatannya merupakan kaedah mengajar yang kompleks kerana ia memerlukan murid memperolehi kefahaman yang mendalam.

Guru akan terus mengemukakan hukum atau pendekatan yang ingin dipelajari kepada pelajar dengan menulisnya di papan hitam atau dengan cara lain yang difikirkan patut.Pendekatan ini juga dapat dijalankan melalui lima langkah utama: • Pendahuluan – bertujuan untuk mempersiapkan pelajar dengan tajuk pelajaran baru yang akan diajar dan menentukan skop perbincangannya. Guru sendiri tidak perlu melaksanakan cara penyelesaian masalah atau menghuraikan cara membuktikan hipotesis. Guru akan membaca dan membuat huraian lanjut berkenaan pendekatan dipelajari tersebut satu-persatu. tetapi membimbing murid melalui aktiviti soal jawab sehingga mereka menjalankan aktiviti penyelesaian masalah. • Mementingkan pengajaran. • Rumusan terhadap hukum/pendekatan Guru akan membuat contoh-contoh yang mendasari pendekatan yang telah disampaikan. Kesimpulan. Guru juga akan meminta pelajar mengemukakan contoh-contoh baru yang mempunyai kaitan dengan pendekatan bagi menampakkan kesahan pendekatan tersebut dalam bentuk penggunaan ayat.prinsip atau 9 .

10 . • Kerja Rumah. takrif beserta dengan contoh-contohnya dan mengenali istilah-istilahnya sahaja tanpa kefahaman dan amali. • Penilaian. Murid-murid harus dibimbing mengingat kembali kesimpulan.teori yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau membuktikan hipotesis haruslah diketahui serta difahamkan. • Pelajar harus diberikan peluang untuk mereka melaksanakan pendekatan Balaghah yang mereka pelajari secara ilmiah dan dapat merasai nilai-nilai seni dan keindahannya. Guru memberikan beberapa latihan dan tugasan sebagai kerja rumah. Ini adalah proses terakhir untuk menilai tahap kefahaman pelajar tentang tajuk yang diajar di mana guru akan memberikan contoh-contoh baru hingga pelajar betul-betul faham tentang penggunaan pendekatan yang dipelajari sebagai persiapan untuk menghadapi pelajaran akan datang. prinsip atau teori yang membolehkan mereka menyelesaikan masalah atau hipotesis yang telah didedahkan. Beberapa perkara yang perlu diambil perhatian oleh setiap guru dalam Melaksaanakan proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan pendekatan ini ialah: • Tidak menjadikan al-Balaghah sebagai satu mata pelajaran yang hanya untuk dihafaz pendekatan.

Dengan ini akan dapat memperlihatkan kenapa seseorang sasterawan hanya memperkatakan tentang sifat murah. Penganalisaan terhadap sumber-sumber ini penting bagi memperlihatkan unsur-unsur retorik yang dipelajari. al-Amr. cinta. • Menggabungjalinkan al-Balaghah dengan beberapa mata pelajaran dan ilmu ilmu bahasa Arab yang lain. • Perlu juga membangkitkan hubungan retorik dari sudut psikologi dan reality semasa serta persekitaran yang menyebabkan teks-teks retorik dikeluarkan. alMuqabalah dengan al-Tauriyyah dari segi keindahan maknanya.• Antara asas-asas utama pengajaran al-Balaghah ialah mengaitkannya secara langsung dengan teks-teks sastera Arab yang mempunyai unsur dan nilai retorik yang boleh dijadikan contoh. 11 . peperangan dan sebagainya. • Menghubungkan antara satu unsur dengan unsur retorik yang lain seperti alJinas dengan al-Saja’ yang boleh membawa kepada kesepaduan suara. alNahy dan al-Istifham di bawah satu kunci al-Talab. Menjadi satu kesalahan yang besar sekiranya guru begitu ghairah memperkenalkan asas-asas Balaghah sebelum pelajar dapat memahami teks-teks yang dipelajari. • Latihan-latihan untuk menguji kefahaman pelajar sama ada latihan berbentuk lisan atau bertulis. al-Tasybih dengan alIsti’arah yang dapat mendatangkan imaginasi berserta dengan realiti. • Mengaitkan contoh-contoh retorik Arab dengan apa yang sentiasa digunakan dalam percakapan harian terutama dalam bahasa kita agar pelajar dapat membuat perbandingan antara keduanya. hadis adan teks-teks sastera Arab. Latihan-latihan ini amat berguna sekiranya disertai dengan ayat-ayat al-Quran. toleransi. kasih-sayang. membalas dendam.

pendekatan dan teknik. Ketiga-tiga konsep ini mempunyai perkaitan dan ianya saling lengkap-melengkapi antara satu sama lain dan dengan inilah ianya sering mendatangkan kekeliruan di kalangan guru-guru sekolah samada guru pelajaran agama mahupun guru pelajaran yang lain. pengalaman tertentu pengetahuan contoh-contoh Cuba untuk mendapatkan kesimpulan melalui satu urutan/susunan pemikiran Membuat andaian munasabah daripada spesifik (khusus) kepada umum 12 .Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pengenalan Semasa sesi pengajaran dan pembelajaran kita pasti menemui istilah seperti pendekatan. Konsep Mempelajari Memperkenalkan Membentuk satu sesuatu kesimpulan untuk dan umum mendapatkan memberi daripada hukum.

Ciri-ciri ? ? Matlamatnya Guna pengantaraan ialah deria pembentukan untuk dapatkan kebiasaan pengetahuan ? Perlu kekerapan pengulangan dalam pelbagai konteks untuk kuasai sesuatu kemahiran ? ? ? ? Beri Tekankan peluang Penglibatan Wujudkan suasana pengajaran kepada murid belajar secara yang murid berbentuk di bawah aktif menarik konkrit bimbingan dan guru ditekankan berkesan pembelajaran ? Bimbingan dan bantuan guru diperlukan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran PendekatanDeduktif Takrif Suatu penagajaran yang dimulakan dengan melihat hukum-hukum atau mempelajari peraturan-peraturan tertentu dan akan diaplikasikan menjadi suatu fakta. 13 .

Kemudian mereka akan memilih prinsip. Konsep ? ? ? ? Satu Pelajari produksi satu fakta Menganalisa Membuat sesuatu untuk fakta penghuraian yang daripada berdasarkan membuktikan satu membentuk umum kepada hokum pernyataan yng umum khusus generalisasi Prinsip ? Strategi penyoalan hendaklah diadakan supaya guru dapat menolong muridmurid membentuk konsep dan seterusnya membuat generalisasi yang dikehendaki ? Mencuba dan menguji minat perlu menyediakan alat kemahiran intelektual murid Bantu yang sesuai murid ? Pengajaran yang terancang dan kepelbagaian aktiviti yang digunakan dapat menarik ? Guru ? Bimbingan dan bantuan diperlukan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran 14 . peraturan. murid akan dihadapkan dengan suatu masalah. kesimpulan atau generalisasi yang sesuai digunakan untuk menyelesaikan masalah. Setiap jalan penyelesaian masalah yang dibuat oleh murid mestilah betul kerana ia akan dirujuk kepada guru pada akhir sesi pembelajaran.Dalam pembelajaran di bilik darjah.

Sesuatu teknik harus dilihat dalam konteks dengan pendekatan yang digunakan.menjawab dan sebagainya.mantap dan boleh dipercayai. ia 15 .) Teknik adalah unsur terkecil dalam strategi pengajaran dan pembelajaran.yang pendekatan penting ialah pemilihan sesuatu mestilah berasaskan pada sesuatu akhirnya yang berlandaskan pendekatan keberkesanan sesuatu teknik yang digunakan bergantung atas asas-asas pengpendekatanan dan pendekatan yang kukuh. teknik ialah apa yang kita lihat di dalam bilik darjah. Pedagogi ii.Ciri-ciri ? Pembelajaran mementingkan pengetahuan yang akan diperolehi oleh murid ? Pendekatan ini menggunakan pengantara fikiran untuk mendapatkan ilmu ? Penyusunan isi mestilah dimulakan daripada keseluruhan kepada yang lebih kompleks ? Pembelajaran kefahaman lebih kekal daripada hafalan.pelaksanaan dan kemahiran guru yang digunakan dalam pengajaran (Ee Ah Meng.Umpamanya menggunakan makmal bahasa untuk mengajar bahasa arab adalah suatu teknik begitu juga membaca. Teknik merangkumi aktiviti. Teknik Murujuk kepada pendapat Ahmad Mohd Salleh.. Merujuk kepada unit-unit kecil yang terkandung di dalam sesuatu pendekatan.

pelakuan dan kemahiran guru yang digunakan dalam pengajaran. Dalam setiap pengajaran sememangnya terdapat pelbagai cara dan teknik yang boleh digunakan. Teknik pengajaran dan pembelajaran ini mempunyai beberapa objektif. namun begitu tiada satu teknik pun yang dianggap sesuai dan dapat digunakan untuk semua keadaan atau terbaik untuk semua sesi pengajaran. Contohnya dalam pendekatan permainan. Teknik yang biasa digunakan bagi pelajaran akhlak islamiah adalah seperti berikut :i) ii) Teknik Teknik bercerita berbincang 16 . antaranya ialah :a) Untuk menyampaikan bahan pengajarandengan cara yang boleh menarik minat murid-murid dan untuk mengekalkan perhatian serta mencungkil rasa ingin tahu dipelajari dengan mereka. Ia merangkumi aktiviti. b) Untuk membolehkan murid-murid mencapai objektif-objektif pengajaran yang Teknik pengajaran bagi mata pelajaran akhlak islamiah mempunyai perbezaan dengan pengajaran agama yang lain kerana ianya lebih menumpukan kepada perbincangan dan pemahaman. Seseorang guru mestilah pandai menggunakan teknik supaya murid lebih berminat dan timbul motivasi untuk belajar. mudah dan berkesan. Teknik yang digunakan hendaklah bergantung kepada umur dan berdasarkan kepada minat murid serta bahan pengajaran yang hendak disampaikan. Teknik ialah cara menjalankan pelbagai langkah dalam pengajaran.terkandung dalam sesuatu pendekatan. pelbagai teknik digunakan untuk menjadikan permainan itu bermakna dan menyeronokkan.

Pendekatan 17 .iii) iv) v) vi) vii) Teknik Teknik Teknik Teknik Teknik penyelesaian tunjuk main bersoal masalah cara peranan jawab sumbangsaran Setiap teknik-teknik ini punya kelemahan dan kebaikan. Jadi untuk menjamin keberkesanan sesuatu teknik hendaklah ianya sesuai dengan isi pelajaran dan ianya mampu untuk dilaksanakan oleh murid. mantap dan boleh dipercayai. namun untuk memilih yang benar-benar terbaik adalah sukar untuk seseorang guru kerana minat murid adalah berbeza antara satu sama lain. Oleh yang demikian teknik pengajaran boleh ditakrifkan sebagai kemahiran guru dalam mengelola dan menjalankan langkah-langkah dalam aktiviti pengajaran. Ia menekankan kepada aspek bagaimana menggunakan sumbersumber pengajaran serta menimbang langkah-langkah pengajaran. Selain itu keberkesanan sesuatu teknik yang digunakan juga bergantung atas asas-asas pengpendekatanan dan pendekatan yang kukuh.

kemas dan sistematik. atau peringkat-peringkat pengajaran yang tersusun rapi dan kesinambungan yang harus dituruti dengan saksama bagi mencapai sesuatu 18 .oleh teratur.Ia merupakan langkahlangkah pelajaran.Dengan pendekatan itu sesuatu faktur pendekatan.Ia merupakan satu prosedur melakukan sesuatu berasaskan tanggapan-tanggapan asas yang dibina melalui beberapa pendekatan. Kenal pasti terlebih dahulu apa yang akan digunakan. itu.Mereka perlu dapat menggambarkan dengan jelas dalam fikiran mereka ciri-ciri fikiran atau sifat-sifat sejati pendekatan berkenaan.guru-guru boleh menggunakan pendekatan yang sesuai.iaitu jangka pendek sesuatu pelajaran.berbagai-bagaikardah harus diwujudkan untuk memenuhi keperluan pelbagai golongan tadi.terutama pendekatan-pendekatan yang dapat memenuhi keperluan murid-murid. Mengikut pendapat Ee Ah Meng. Perancangan prosedur tersebut boleh dilakukan melalui cara-cara berikut : 1.Ia yang juga membawa implikasi dan penyusunan. Dalam menerangkan sesuatu prosedur pengajaran dan pembelajaran. pendekatan ialah suatu ciri tindakan guru yang sistematik serta berurutan dan bertujuan mencapai objektif spesifik.memugkinkan berbagai-bagai mempengaruhi persembahan bahan secara sisitematik umpamanya jenis pelajaran. Dengan itu. pendekatan ialah suatu perancangan yang sisitematik secara keseluruhan untuk menyampaikan bahan pengajaran.Mengikut pendapat Ahmad Mohd Salleh.pendekatan mengajar bererti cara mendekati sesuatu objektif dengan langkah-langkah tersusun Pendekatan adalah satu perancangan atau prosedur bagi melaksanakan sesuatu pengajaran secara teratur.Oleh itu guru-guru sepatutnya dapat merancang prosedur.

Pembelajaran pula ialah suatu proses bagaimana murid-murid memperoleh.com/Heartland/Grove/1156/pappeng.html mst. Susunkan langkah-langkah secara berperingkat. 5. manusia akan terus maju dan membangun dari satu tamadun ke tamadun yang lain.2.mengikut peruntukan masa yang diperlukan. http://www. Tetapkan alat bantu mengajar yang diperlukan. 4. Tetapkan langkah-langkah mengikut aktiviti yang akan diperkenalkan. pengajaran ialah memberikan pengetahuan kepada manusia yang ditampung dan disimpan di dalam otak.mpks05. menyimpan dan menggunakan sesuatu ilmu pengetahuan atau kemahiran yang diajarkan. Konsep pengajaran ialah suatu proses yang berkaitan dengan penyebaran ilmu pengetahuan atau kemahiran supaya murid-murid dapat mempelajari dan menguasainya dengan betul. Tetapkan bahan yang hendak disampaikan. hanya menerusi pembelajaran yang baik dan sihat. 3. 7 Pengajaran & Pembelajaran Menurut Sidi Gazala (1970).geocities. Menurut beliau lagi. menyusun. Tajul Ariffin Noordin (1988) menjelaskan kejayaan manusia adalah bergantung kepada keupayaan memilih proses pembelajaran yang paling sesuai dalam kehidupannya. Perhubungan pengajaran dan pembelajaran begitu rapat kerana keduaduanya 19 .

berjalan serentak pada satu masa. PIKIRAN RAKYAT .DARI RAKYAT OLEH RAKYAT UNTUK RAKYAT JADWAL SHOLAT Bandung & Sekitarnya Subuh 04:39 WIB Zuhur 11:55 WIB Asar 15:16 WIB Magrib 17:53 WIB Isya 19:02 WIB 20 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->