Mengikut

pendapat

Ahmad

Mohd

Salleh

dalam

Pendidikan

Islam,Falsafah,Pedagogi dan Metadologi pendekatan ialah wujud berasaskan tanggapan-tanggapan yang berhubung dengan Falsafah agama dan pengajaran serta pengajian agama itu sendiri.Ia menghuraikan sifat mata pelajaran yang diajar. Ia menyatakan suatu pendapat, falsafah atau suatu pengajaran tetapi tidak semestinya boleh dibuktikan secara mutlak. Umpamanya dalam sebarang pengajaran, kita membuat beberapa tanggapan asas dan asas-asas inilah yang menjadi prinsip amalan bilik darjah. Mendekatkan sesuatu dalam bidang pendidikan dinamakan pendekatan. Setiap pendekatan hendaklah mencerminkan satu pandangan atau pendapat tentang hakikat satu matlamat pelajaran. Ia bertujuan untuk memudahkan murid menerima dan memahami isi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Dengan adanya pendekatan guru dapat membuat tanggapan asas yang akan dijadikan prinsip amalan bilik darjah.

Menurut pendapat Gestalt kita mempelajari sesuatu situasi itu secara keseluruhan dan kemudian memperinci elemen-elemen situasi satu pandangan atau sebagai teori pembelajaran,maka kita boleh menjadikannya sebagai satu pendekatan dalam sesuatu pengajaran. Ini membawa maksud sesuatu pengajaran itu harus dimulakan dengan mengamati keseluruhannya terlebih dahulu dan kemudian dikaji bahagian-bahagiannya.

Menurut pendapat Edward M.Anthony (1963), pendekatan ialah satu set andaian yang saling berkait dengan proses pengajaran dan pembelajaran serta mempunyai unsure aksiomatik. Melalui pebdapt ibi dapatlah kita merumuskan

1

bahawa pendekatan harus berlandaskan kepada model, prinsip atau teori pembelajaran,

contohnya :a) konkrit kepada abstrak b) mudah kepada bahagian d) umum kepada spesifik (deduktif) e) spesifik kepada umum (induktif) f) dekat kepada jauh g) diketahui kepada belum diketahui Pendekatan merupakan aksiomatik iaitu kenyataan yang dianggap benar tanpa memerlukan sebarang bukti atau alasan. Pendekatan ini bolehlah dirumuskan sebagai satu teori pembelajaran yang beraksiomatik dan diamalkan dalam pengajaran sesuatu mata pelajaran berdasarkan objektifnya.

2

pendekatan merujuk kepada cara bagaimana objektif-objektif jangka masa panjang dapat dicapai dalam satu-satu mata pelajaran. MENGKAJI. mereka hanya diberitahu berhubung hal-hal berkaitan dengan pelajaran tersebut. CONTOHCONTOH KHUSUS MEMERHATI.2 Kaedah Pendekatan Induktif Pendekatan induktif sesuai untuk dijalankan dalam pengajaran matapelajaran yang mempunyai kepelbagaian tajuk. MENTAFSIR MEMBUAT GENERALISASI 2.1 Takrif Pendekatan induktif Mengikut pendapat Ee Ah Meng (Pedagogi ii. Pendekatan induktif ini lebih menumpukan kepada memanfaatkan maklumat-maklumat yang lepas untuk digabungkan dengan maklumat-maklumat yang baru agar menjadi bahan ilmiah yang dapat 3 . meneliti dan mempelajarinya sendiri serta mengemukakan satu rumusan hasil daripada kajian-kajian yang telah dilakukan. Seterusnya mereka digalakkan mencari.Dalam konteks bilik darjah.2.Biasanya berasaskan teori. Melibatkan satu proses penaakulan yang tinggi iaitu murid tidak diajar seuatu bahan pengajaran secara langsung. Pelaksanaan Pengajaran) mengemukakan pengertian iaitu bermakna cara mendekati sesuatu. MENGENALPASTI.

Kaedah induktif adalah salah satu kaedah mengajar yang sesuai digunakan untuk pelbagai mata pelajaran. kemudian kesimpulan yang diberikan. mentafsir dan membuat kesimpulan daripada contoh yang kemukakan. Pendekatan ini merupakan pendekatan terkini yang popular digunakan dalam pengajaran mata pelajaran bahasa yang berteraskan kepada kaedah. Kelebihan pendekatan induktif ini ialah murid melibatkab diri secara aktif. Di dalam situasi pelajaran yang menggunakan pendekatan induktif ini. menggunakan banyak masa apabila murid-murid diminta memberikan contoh. Pendekatan induktif juga melibatkan aktiviti mengumpul dan menafsir maklumat-maklumat.:1999): Guru juga perlu 4 . diikuti soal jawab untuk membimbing murid-muridnya memerhati. Berdasarkan contoh-contoh yang diberikan. Semasa menjalankan aktiviti P&P. mengkaji. terdapat juga kelemahannya iaitu sukar mendapatkan kerjasama daripada murid-murid. mengenal pasti prinsip atau fakta penting. al. Namun. Pendekatan ini dapat dilangsungkan melalui lima langkah utama dalam pengajaran dan pembelajaran (Nik Mohd Rahimi et. murid dibimbing memikir. khususnya Matematik. guru boleh mengemukakan contoh yang khusus.disepadukan. Sains Tauhidik dan Bahasa. membebankan tugas guru kerana banyak persediaan harus dilakukan dan kurang bermanfaat kepada murid pandai. Guru hanya membimbing murid melalui aktiviti soal jawab. bersifat saintifik. kemudian membuat kesimpulan. mengenal pasti dan mentafsir maklumat yang terkandung dalam contoh-contoh khusus itu. menggalakkan murid berfikir dan ia berpusatkan murid. Dalam penggunaan kaedah ini. guru tidak digalakkan memberi sebarang penerangan atau menghuraikan kesimpulan itu. Dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti induktif dengan berkesan. Faraid. guru akan memulakan pengajarannya dengan memberikan beberapa contoh yang khusus tetapi mengandungi satu prinsip yang sama. mengkaji.

Satu proses mengumpul maklumat-maklumat pelajar dalam kepelbagaian bentuk yang menarik perhatian dalam usaha mengemukakan pendekatan. Aktiviti pembelajaran secara induktif juga harus 5 . jauh daripada kekusutan ungkapan yang mudah diterima oleh pelajar. guru harus menyediakan contoh-contoh yang boleh menbantu murid membuat rumusan. Semua ini penting dalam usaha guru mengeluarkan sesuatu pendekatan bahasa dengan cara yang lebih mudah dan menarik. tidak sukar. Alat bantu mengajar harus disediakan untuk membantu murid mendapatkan kesimpulan yang berkenaan. • Membentangkan pengajaran (’ardh al-Maudhu’). Guru perlu mengemukakan seberapa banyak contoh yang akan memberikan kefahaman kepada pelajar sebelum daripada pernyataan rumusan pengajaran.memahami dan mematuhi prinsip-prinsip penggunaan strategi pengajaran induktif yang dihuraikan seperti berikut : • Pendahuluan (al-Tamhid) Sebelum memulakan aktiviti P&P secara induktif. Contoh khusus yang dipilih juga haruslah sesuai dan mencukupi. hanya mengemukakan persoalan-persoalan atau aktiviti-aktiviti yang menarik. Guru tidak digalakkan memanjangkan masa semasa menjalankan proses ini. Tujuannya ialah untuk merangsang pelajar dengan tajuk pelajaran baru agar mereka dapat bersedia untuk menerimanya. Proses ini akan menganalisis pemikiran pelajar mengenai maklumat-maklumat yang ada pada mereka yang mengaitkannya dengan tajuk pengajaran baru. Proses ini perlu jelas. ringkas dalam usaha mengemukakan tajuk yuang akan diajar nanti. memfokuskan objektif khusus kepada tajuk pelajaran dengan mengambil kira tahap persediaan pelajar terhadap tajuk yang akan diajar.

hidu dan sentuh. Guru tidak harus memberi penerangan atau menghuraikan isi pelajaran yang berkaitan dengan kesimpulan. Disamping itu. • Rumusan (al-Ta’mim wa istiqra’ al-Qaedah) Rumusan terhadap hukum/ pendekatan bahasa yang dipelajari sejurus perbincangan. tetapi mengandungi ciri yang sama serta mudah untuk membolehkan murid mengenal pastinya. pendengaran. khasnya penglihatan. Murid dibimbing melalui aktiviti soal jawab untuk mendapat kesimpulan sendiri. • Hubungkait dan perbandingan (al-rabt wa al-muwazanah). Jenis contoh khusus yang diberikan haruslah dipelbagaikan.melibatkan penggunaan deria-deria murid. Ini adalah satu proses dalam bentuk pendefinisian atau mengeluarkan sesuatu hukum bahasa. Proses ini mempunyai perkaitan yang rapat dengan proses yang kedua tadi. soalan-soalan harus disediakan untuk membimbing murid mendapat kesimpulan yang berkenaan. 6 . Proses ini memerlukan kepada pembuktian yang rasional. Peranan guru amat besar dalam mengarahkan pelajar ke arah rumusan tersebut melalui lisan dan dirakamkan dalam bentuk penulisan di papan hitam. pemikiran yang tajam dan tidak gopoh dalam mengeluarkan sesuatu hukum atau pendekatan baru yang diajar. Guru memerlukan penglibatan pelajar dalam perkaitan dan perbandingan melalui contoh-contoh yang dibincangkan untuk memudahkan mereka menerima rumusan yang akan dibuat nanti.

7 .Ini adalah proses terakhir untuk menilai tahap kefahaman pelajar tentang tajuk yang diajar dengan mengesahkan lagi rumusan yang telah dibuat melalui perlaksanaan terhadap ayat-ayat lain atau mengaplikasikannya melalui pelajaran lain.• Implementasi (al-Tatbiq).Guru memberikan latihan dan tugasan sebagai kerja rumah. . • Kerja Rumah (al-Wajib al-Manzili). .

Kadangkala ia juga digunakan untuk mendapatkan kesimpulan yang baru daripada rumus yang telah diketahui. membentuk kesimpulan baru dan membuktikan hipotesis. serta berupaya memilih rumus yang telah diperolehi dengan tepat untuk diaplikasikan pada contoh yang khusus. Prinsip-prinsip bagi pendekatan deduktif ialah : ini disempurnakan dengan perpindahan daripada hukum umum (kulli) kepada hukum yang lebih khusus (juz’i). prinsip. 3.3. 8 . Terdapat tiga jenis induktif iaitu menyelesaikan masalah.2 Kaedah Pendekatan Deduktif Kaedah ini berlandaskan pendekatannya merupakan kaedah mengajar yang kompleks kerana ia memerlukan murid memperolehi kefahaman yang mendalam. hukum. pengajaran dimulakan dengan menyebut/mengingati pendekatan atau hukum secara am dan mengukurnya dengan cara mengemukakan contoh-contoh bagi menyabitkan hukum tersebut. Guru memberitahu murid objektif pelajaran pada peringkat awal. Murid dibimbing mengingat kembali hukum yang berkaitan untuk membolehkan mereka menyelesaikan masalah atau mendapatkan kesimpulan yang baru. pengetahuan yang cukup. teorem atau peraturan dikuti dengan aplikasinya keatas contoh-contoh yang khusus.1 Takrif Pendekatan Deduktif Pendekatan deduktif ialah sesuatu pendekatan mengajar yang bermula daripada sesuatu atau beberapa rumus.

tetapi membimbing murid melalui aktiviti soal jawab sehingga mereka menjalankan aktiviti penyelesaian masalah.prinsip atau 9 . Guru sendiri tidak perlu melaksanakan cara penyelesaian masalah atau menghuraikan cara membuktikan hipotesis. Guru juga akan meminta pelajar mengemukakan contoh-contoh baru yang mempunyai kaitan dengan pendekatan bagi menampakkan kesahan pendekatan tersebut dalam bentuk penggunaan ayat. Guru akan terus mengemukakan hukum atau pendekatan yang ingin dipelajari kepada pelajar dengan menulisnya di papan hitam atau dengan cara lain yang difikirkan patut. Guru akan membaca dan membuat huraian lanjut berkenaan pendekatan dipelajari tersebut satu-persatu.Pendekatan ini juga dapat dijalankan melalui lima langkah utama: • Pendahuluan – bertujuan untuk mempersiapkan pelajar dengan tajuk pelajaran baru yang akan diajar dan menentukan skop perbincangannya. Kesimpulan. • Rumusan terhadap hukum/pendekatan Guru akan membuat contoh-contoh yang mendasari pendekatan yang telah disampaikan. • Mementingkan pengajaran.

• Pelajar harus diberikan peluang untuk mereka melaksanakan pendekatan Balaghah yang mereka pelajari secara ilmiah dan dapat merasai nilai-nilai seni dan keindahannya. Guru memberikan beberapa latihan dan tugasan sebagai kerja rumah.teori yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau membuktikan hipotesis haruslah diketahui serta difahamkan. Ini adalah proses terakhir untuk menilai tahap kefahaman pelajar tentang tajuk yang diajar di mana guru akan memberikan contoh-contoh baru hingga pelajar betul-betul faham tentang penggunaan pendekatan yang dipelajari sebagai persiapan untuk menghadapi pelajaran akan datang. takrif beserta dengan contoh-contohnya dan mengenali istilah-istilahnya sahaja tanpa kefahaman dan amali. • Penilaian. Beberapa perkara yang perlu diambil perhatian oleh setiap guru dalam Melaksaanakan proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan pendekatan ini ialah: • Tidak menjadikan al-Balaghah sebagai satu mata pelajaran yang hanya untuk dihafaz pendekatan. 10 . Murid-murid harus dibimbing mengingat kembali kesimpulan. • Kerja Rumah. prinsip atau teori yang membolehkan mereka menyelesaikan masalah atau hipotesis yang telah didedahkan.

Menjadi satu kesalahan yang besar sekiranya guru begitu ghairah memperkenalkan asas-asas Balaghah sebelum pelajar dapat memahami teks-teks yang dipelajari. Latihan-latihan ini amat berguna sekiranya disertai dengan ayat-ayat al-Quran. al-Tasybih dengan alIsti’arah yang dapat mendatangkan imaginasi berserta dengan realiti. al-Amr. • Perlu juga membangkitkan hubungan retorik dari sudut psikologi dan reality semasa serta persekitaran yang menyebabkan teks-teks retorik dikeluarkan. • Mengaitkan contoh-contoh retorik Arab dengan apa yang sentiasa digunakan dalam percakapan harian terutama dalam bahasa kita agar pelajar dapat membuat perbandingan antara keduanya. cinta. 11 . • Menggabungjalinkan al-Balaghah dengan beberapa mata pelajaran dan ilmu ilmu bahasa Arab yang lain. • Latihan-latihan untuk menguji kefahaman pelajar sama ada latihan berbentuk lisan atau bertulis. alMuqabalah dengan al-Tauriyyah dari segi keindahan maknanya. Dengan ini akan dapat memperlihatkan kenapa seseorang sasterawan hanya memperkatakan tentang sifat murah. hadis adan teks-teks sastera Arab. toleransi. peperangan dan sebagainya. • Menghubungkan antara satu unsur dengan unsur retorik yang lain seperti alJinas dengan al-Saja’ yang boleh membawa kepada kesepaduan suara. Penganalisaan terhadap sumber-sumber ini penting bagi memperlihatkan unsur-unsur retorik yang dipelajari. alNahy dan al-Istifham di bawah satu kunci al-Talab.• Antara asas-asas utama pengajaran al-Balaghah ialah mengaitkannya secara langsung dengan teks-teks sastera Arab yang mempunyai unsur dan nilai retorik yang boleh dijadikan contoh. kasih-sayang. membalas dendam.

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pengenalan Semasa sesi pengajaran dan pembelajaran kita pasti menemui istilah seperti pendekatan. pengalaman tertentu pengetahuan contoh-contoh Cuba untuk mendapatkan kesimpulan melalui satu urutan/susunan pemikiran Membuat andaian munasabah daripada spesifik (khusus) kepada umum 12 . pendekatan dan teknik. Konsep Mempelajari Memperkenalkan Membentuk satu sesuatu kesimpulan untuk dan umum mendapatkan memberi daripada hukum. Ketiga-tiga konsep ini mempunyai perkaitan dan ianya saling lengkap-melengkapi antara satu sama lain dan dengan inilah ianya sering mendatangkan kekeliruan di kalangan guru-guru sekolah samada guru pelajaran agama mahupun guru pelajaran yang lain.

13 .Ciri-ciri ? ? Matlamatnya Guna pengantaraan ialah deria pembentukan untuk dapatkan kebiasaan pengetahuan ? Perlu kekerapan pengulangan dalam pelbagai konteks untuk kuasai sesuatu kemahiran ? ? ? ? Beri Tekankan peluang Penglibatan Wujudkan suasana pengajaran kepada murid belajar secara yang murid berbentuk di bawah aktif menarik konkrit bimbingan dan guru ditekankan berkesan pembelajaran ? Bimbingan dan bantuan guru diperlukan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran PendekatanDeduktif Takrif Suatu penagajaran yang dimulakan dengan melihat hukum-hukum atau mempelajari peraturan-peraturan tertentu dan akan diaplikasikan menjadi suatu fakta.

murid akan dihadapkan dengan suatu masalah. Setiap jalan penyelesaian masalah yang dibuat oleh murid mestilah betul kerana ia akan dirujuk kepada guru pada akhir sesi pembelajaran. Konsep ? ? ? ? Satu Pelajari produksi satu fakta Menganalisa Membuat sesuatu untuk fakta penghuraian yang daripada berdasarkan membuktikan satu membentuk umum kepada hokum pernyataan yng umum khusus generalisasi Prinsip ? Strategi penyoalan hendaklah diadakan supaya guru dapat menolong muridmurid membentuk konsep dan seterusnya membuat generalisasi yang dikehendaki ? Mencuba dan menguji minat perlu menyediakan alat kemahiran intelektual murid Bantu yang sesuai murid ? Pengajaran yang terancang dan kepelbagaian aktiviti yang digunakan dapat menarik ? Guru ? Bimbingan dan bantuan diperlukan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran 14 . kesimpulan atau generalisasi yang sesuai digunakan untuk menyelesaikan masalah. peraturan. Kemudian mereka akan memilih prinsip.Dalam pembelajaran di bilik darjah.

Pedagogi ii.Sesuatu teknik harus dilihat dalam konteks dengan pendekatan yang digunakan. Teknik Murujuk kepada pendapat Ahmad Mohd Salleh.menjawab dan sebagainya. ia 15 . Teknik merangkumi aktiviti.mantap dan boleh dipercayai.pelaksanaan dan kemahiran guru yang digunakan dalam pengajaran (Ee Ah Meng..yang pendekatan penting ialah pemilihan sesuatu mestilah berasaskan pada sesuatu akhirnya yang berlandaskan pendekatan keberkesanan sesuatu teknik yang digunakan bergantung atas asas-asas pengpendekatanan dan pendekatan yang kukuh. teknik ialah apa yang kita lihat di dalam bilik darjah.Umpamanya menggunakan makmal bahasa untuk mengajar bahasa arab adalah suatu teknik begitu juga membaca. Merujuk kepada unit-unit kecil yang terkandung di dalam sesuatu pendekatan.Ciri-ciri ? Pembelajaran mementingkan pengetahuan yang akan diperolehi oleh murid ? Pendekatan ini menggunakan pengantara fikiran untuk mendapatkan ilmu ? Penyusunan isi mestilah dimulakan daripada keseluruhan kepada yang lebih kompleks ? Pembelajaran kefahaman lebih kekal daripada hafalan.) Teknik adalah unsur terkecil dalam strategi pengajaran dan pembelajaran.

Seseorang guru mestilah pandai menggunakan teknik supaya murid lebih berminat dan timbul motivasi untuk belajar. b) Untuk membolehkan murid-murid mencapai objektif-objektif pengajaran yang Teknik pengajaran bagi mata pelajaran akhlak islamiah mempunyai perbezaan dengan pengajaran agama yang lain kerana ianya lebih menumpukan kepada perbincangan dan pemahaman. Dalam setiap pengajaran sememangnya terdapat pelbagai cara dan teknik yang boleh digunakan. Teknik yang biasa digunakan bagi pelajaran akhlak islamiah adalah seperti berikut :i) ii) Teknik Teknik bercerita berbincang 16 . namun begitu tiada satu teknik pun yang dianggap sesuai dan dapat digunakan untuk semua keadaan atau terbaik untuk semua sesi pengajaran. antaranya ialah :a) Untuk menyampaikan bahan pengajarandengan cara yang boleh menarik minat murid-murid dan untuk mengekalkan perhatian serta mencungkil rasa ingin tahu dipelajari dengan mereka. Teknik ialah cara menjalankan pelbagai langkah dalam pengajaran. Teknik pengajaran dan pembelajaran ini mempunyai beberapa objektif. Contohnya dalam pendekatan permainan. Ia merangkumi aktiviti. Teknik yang digunakan hendaklah bergantung kepada umur dan berdasarkan kepada minat murid serta bahan pengajaran yang hendak disampaikan. mudah dan berkesan. pelbagai teknik digunakan untuk menjadikan permainan itu bermakna dan menyeronokkan.terkandung dalam sesuatu pendekatan. pelakuan dan kemahiran guru yang digunakan dalam pengajaran.

Ia menekankan kepada aspek bagaimana menggunakan sumbersumber pengajaran serta menimbang langkah-langkah pengajaran. Pendekatan 17 . namun untuk memilih yang benar-benar terbaik adalah sukar untuk seseorang guru kerana minat murid adalah berbeza antara satu sama lain. Jadi untuk menjamin keberkesanan sesuatu teknik hendaklah ianya sesuai dengan isi pelajaran dan ianya mampu untuk dilaksanakan oleh murid. mantap dan boleh dipercayai. Oleh yang demikian teknik pengajaran boleh ditakrifkan sebagai kemahiran guru dalam mengelola dan menjalankan langkah-langkah dalam aktiviti pengajaran.iii) iv) v) vi) vii) Teknik Teknik Teknik Teknik Teknik penyelesaian tunjuk main bersoal masalah cara peranan jawab sumbangsaran Setiap teknik-teknik ini punya kelemahan dan kebaikan. Selain itu keberkesanan sesuatu teknik yang digunakan juga bergantung atas asas-asas pengpendekatanan dan pendekatan yang kukuh.

Mengikut pendapat Ahmad Mohd Salleh.Ia merupakan satu prosedur melakukan sesuatu berasaskan tanggapan-tanggapan asas yang dibina melalui beberapa pendekatan.oleh teratur. Kenal pasti terlebih dahulu apa yang akan digunakan.Ia yang juga membawa implikasi dan penyusunan. pendekatan ialah suatu perancangan yang sisitematik secara keseluruhan untuk menyampaikan bahan pengajaran.guru-guru boleh menggunakan pendekatan yang sesuai. Dengan itu.Ia merupakan langkahlangkah pelajaran. pendekatan ialah suatu ciri tindakan guru yang sistematik serta berurutan dan bertujuan mencapai objektif spesifik.berbagai-bagaikardah harus diwujudkan untuk memenuhi keperluan pelbagai golongan tadi.Oleh itu guru-guru sepatutnya dapat merancang prosedur.memugkinkan berbagai-bagai mempengaruhi persembahan bahan secara sisitematik umpamanya jenis pelajaran. atau peringkat-peringkat pengajaran yang tersusun rapi dan kesinambungan yang harus dituruti dengan saksama bagi mencapai sesuatu 18 .Dengan pendekatan itu sesuatu faktur pendekatan. Dalam menerangkan sesuatu prosedur pengajaran dan pembelajaran.iaitu jangka pendek sesuatu pelajaran.Mereka perlu dapat menggambarkan dengan jelas dalam fikiran mereka ciri-ciri fikiran atau sifat-sifat sejati pendekatan berkenaan.terutama pendekatan-pendekatan yang dapat memenuhi keperluan murid-murid. itu.pendekatan mengajar bererti cara mendekati sesuatu objektif dengan langkah-langkah tersusun Pendekatan adalah satu perancangan atau prosedur bagi melaksanakan sesuatu pengajaran secara teratur.kemas dan sistematik. Mengikut pendapat Ee Ah Meng. Perancangan prosedur tersebut boleh dilakukan melalui cara-cara berikut : 1.

Susunkan langkah-langkah secara berperingkat. Menurut beliau lagi. 3.com/Heartland/Grove/1156/pappeng.mpks05. http://www. Perhubungan pengajaran dan pembelajaran begitu rapat kerana keduaduanya 19 . Konsep pengajaran ialah suatu proses yang berkaitan dengan penyebaran ilmu pengetahuan atau kemahiran supaya murid-murid dapat mempelajari dan menguasainya dengan betul. 5. 7 Pengajaran & Pembelajaran Menurut Sidi Gazala (1970). 4. pengajaran ialah memberikan pengetahuan kepada manusia yang ditampung dan disimpan di dalam otak.2.mengikut peruntukan masa yang diperlukan. manusia akan terus maju dan membangun dari satu tamadun ke tamadun yang lain. menyusun. menyimpan dan menggunakan sesuatu ilmu pengetahuan atau kemahiran yang diajarkan. Tetapkan langkah-langkah mengikut aktiviti yang akan diperkenalkan. Tajul Ariffin Noordin (1988) menjelaskan kejayaan manusia adalah bergantung kepada keupayaan memilih proses pembelajaran yang paling sesuai dalam kehidupannya. Pembelajaran pula ialah suatu proses bagaimana murid-murid memperoleh. Tetapkan bahan yang hendak disampaikan.html mst. Tetapkan alat bantu mengajar yang diperlukan.geocities. hanya menerusi pembelajaran yang baik dan sihat.

berjalan serentak pada satu masa. PIKIRAN RAKYAT .DARI RAKYAT OLEH RAKYAT UNTUK RAKYAT JADWAL SHOLAT Bandung & Sekitarnya Subuh 04:39 WIB Zuhur 11:55 WIB Asar 15:16 WIB Magrib 17:53 WIB Isya 19:02 WIB 20 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful