Definisi dan Konsep

Pembelajaran dapat dicapai dan ditingkatkan menerusi penerangan yang jelas, pengalaman pembelajaran pelajar dan kegiatan-kegiatan yang menyeronokkan antara guru dan murid. Bagi memenuhi ketiga-tiga perkara ini, alat bantu mengajar (ABM) adalha sangat diperlukan.Alatan mengajar tidak terhad ialah segala kelengkapan yang digunakan oleh bagi membantu penyampaian pengajaran di bilik darjah. Alat Bantu mengajar sebenarnya kepada buku-buku teks, papan tulis, dan gambar-gambar sahaja tetapi juga merangkumi segala benda yang digunakan dalam pelajaran yang dapat dilihat, didengar, dipegang, dibaca, dikisahkan, dirasai, dihidu, digunakan dan sebagainya. Alatan mengajar merupakan apa-apa sahaja yang dapat dialami oleh murid-murid(Kamarudin Hj. Husin, 1986).

Atan Long ( 1981: 179-203 ) membahagikan alat bantu mengajar kepada tiga kumpulan: alat pendengaran, alat-alat pandangan dan alat pandang-dengar. Noraziah Abdul Hamid ( 1981) membahagikan ABM kepada dua iaitu media elektronik dan media bukan elektronik. Manakala Hanapiah Sudin ( 1979: 51-52 ) dan Khairiah Ahmad ( 1980-13 ) mengkelaskannya kepada dua iaitu “ software” dan “ hardware”

Atan Long ( 1982: 174 ) pula menyebut alat Bantu mengajar ter diri daripada berbagai-bagai bahan. Sesuatu bahan dapat disampaikan dengan pelbagai cara, umpamanya sesuatu bahan itumungkin diterbitkan dalam bentuk buku, carta, atau diletakkan pada slaid dan dipancarkan pada skrin. Alat-alat penyampaiannya dinamakan alat Bantu mengajar. Berdasarkan beberapa pendapat ini , dapatlah dibahagikan alat Bantu mengajar ini kepada 3 katagori seperti berikut :

kad-kad imbasan. surat khabar. buku dan sebagainya. papan hitam. projek. papan flanel. televisyen.radio kaset. . Alat bantuan itu mestilah diwarnakan untuk menekankan perkaradifahami dan juga perkara yang penting dan untuk menambahkan minat pelajar. radio. gambar. piring hitam. overhead projektor (OHP). 3. Zaidatul Akmaliah dan Habibah Elias(1990). 4.a) Bahan-bahan yang menggunakan media elektronik seperti filem pelajaran. papan magnet. c) Bahan bercorak pengalaman seperti lakonan. Menjelaskan bahagian-bahagian yang sukar bahagian-bahagian yang sukar untuk diperhatikan. komputer. internet dan sebagainya. bahan maujud (realiti ) dan sebagainya. Matlamat dan ciri-ciri alat bantu mengajar (ABM) Alat Bantu mengajar (ABM) amat penting bagi guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan bagi memastikan proses pengajarannya dapat berjalan dengan lancer kerana isi pelajaran yang disampaikan dapat diikuti dengan baik oleh murid dengan bantuan alat bantu mengajar. pameran. telah menyenaraikan cirri-ciri alat Bantu mengajar yang baik seperti berikut : 1. CD . Alat itu dapat menjelaskan idea yang kabur. filem jalur. b) Bahan yang tidak menggunakan media bukan elektronik – seperti suara. menunjukkan turutan dan menerangkan hubungan antara isi pelajaran. pita video. carta. papan putih. Alat itu mestilah besar dan jelas untuk diperhatikan dan tidak menyakitkan mata pelajar walau dari mana-mana bahagian dalam bilik darjah . lawatan. slaid. model. 2. pita rakaman.

Label hendaklah dibuat dalam berbagai-bagai warna dan nomborkan bahagian-bahagian itu. 9. Gunakan bahan yang tahan lama. Saya juga telah menyediakan satu set kad imbasan dan kad gambar dalam kategori alat bantu mengajar tradisi. CD – Slaid Powerpoint Slaid Powerpoint atau juga dikenali sebagai persembahan elektronik ini sangat sesuai dalam pengajaran bahasa kerana kita dapat menunjukkan secara jelas kepada murid isi pelajaran dan focus utama dalam pengajaran. Di atas alat bantuan mengajar perlu. 8. 10. Oleh itu murid dapat mendengar dahulu cara sebutan yang betul dan mengikutnya selepas itu. Boleh disimpan dengan baik semasa tidak digunakan.Setiap ABM hendaklah diberi tajuk untuk dikenal pasti dan dimasukkan dalam perancangan kerja harian. itu. hindarkan sesuatu penggunaan ABM tadi . hanya penerangan bertulis yang akan menyelewengkan tujuan yang 6. guru hendaklah menimbangkan tentang sumbangan yang dapat diberikan oleh alat bantu mengajar tersebut terhadap pelajaran berkenaan. ABM itu hendaklah mudah dibawa atau diangkat ke mana-mana. Gambar-gambar yang ditayangkan dalam . Berdasarkan ciri-ciri diatas saya memilih untuk membuat satu CD rakaman suara dan gambar yang dipersembahkan dalam bentuk slaid Powerpoint yang boleh dikategorikan sebagai alat bantu mengajar moden. umpamanya dari pusat sumber ke kelas atau dari satu kelas ke kelas yang lain atau dari bilik guru ke bilik darjah.5. 1. Dalam slaid yang saya sediakan ini saya telah merakam suara bagi setiap gambar yang saya tayangkan. 7. Ketika memilih alat bantu mengajar yang hendak digunakan bagi sesuatu pelajaran .

Kad Imbasan Kad Imbasan sebenarnya terdiri daripada kata-kata atau rangkai kata yang diberi makna dibelakangnya. f) Boleh disimpan dengan baik ketika tidak digunakan. Juga dimuatkan dalam slaid ini ialah lagu nasyid diakhir pengajaran bagi mengukuhkan lagi ingatan murid kepada isi pelajaran serta bagi memastikan sesi pengajaran menjadi menarik dan menyeronokkan untuk murid Tahun satu. g) Ada unsur keseronokan yang boleh menarik minat murid Tahun 1. Slaid powerpoint ini telah dilahirkan dalam bentuk CD bagi memudahkan ia digunakan berulang kali dan dibawa ke mana-mana. b) Rakaman suara yang jelas dan boleh diulang sebutan. d) CD yang boleh disimpan dan dibawa kemana-mana. c) Gambar-gambar yang jelas dan terang serta ada bunyi suara rakaman.slaid ini mempunyai kaitan dengaan isi yang ingin disampaikan. e) ABM ini dapat menjelaskan idea dan mengikut turutan pelajaran. Ciri-ciri penting ABM ini ialah: a) Kandungan yang jelas dan mengikut isi pelajaran Bahasa Arab Tahun 1. Kad ini berguna kerana ia dapat memberi melatih murid-murid agar belajar sendiri dengan menyebut . isi 2.

Kad ini ditunjukkan kepada murid dan mereka diminta menyebutnya selepas mendengar guru menyebut. Ciri-ciri ABM ini ialah: a) Pelbagai warna tulisan dan jelas untuk dilihat oleh semua murid b) Kad-kad ini direka dengan baik untuk menarik minat pelajar c) Perkataan atau rangkai kata dibuat dengan kemas d) Murah dan senang hendak disediakan e) Mudah disimpan dan tahan lama f) Guru memain peranan yang penting g) Boleh digunaka dimana-mana tanpa memerlukan bantuan bahan lain Kesan penggunaan Kemahiran Bertutur dan Mendengar Bahasa Arab 1..Ini kerana kad-kad ini terdiri daripada perkataan atau rangkai kata dan amat sesuai untuk memperkenalkan perkataan baru bahasa Arab kepada murid-murid.Kad yang direka dengan baik akan dapat memberi bantuan yang baik dalam pengajaran bahasa. Walaupun kad imbasan ini telah digunakan sejak beberapa lama dahuludan ia adalah kategori ABM tradisi tetapi kepentingannya tidak boleh diketepikan. Maksudnya ditulis disebelah bagi tujuan semakan. Kemahiran Mendengar .perkataan itu setelah mendengarnya daripada guru dan mengingat kata-kata itu.

Dalam pembelajaran kemahiran mendengar..Kebanyakkan ahli bahasa berpendapat bahawa kemahiran mendengar adalah kemahiran yang pertama dalam empat kemahiran bahasa . Kemahiran mendengar ini sering kali diabaikan dalam pengajaran bahasa . Guru perlu meransang pelajar untuk mendengar bahan pengajarannya. Kaedah ini selaras dengan pandangan Bloomfield yang mementingkan aspek latih tubi yang berasaskan prinsip ransangan dan gerak balas Mendengar adalah kemahiran yang pertama dialami oleh seorang kanak-kanak sebelum ia diajar dan dilatih untuk bertutur. Pendapat ini berdasarkan teori pembelajaran bahasa bagi kanak-kanak sejak dilahirkan. Guru perlu mempastikan suasana bilik darjah mengizinkan untuk pelajar mendengar dengan baik Guru perlu memberi arahan yang jelas tentang tugas pelajar ketika mendengar Bahan pendengaran perlu jelas dan sesuai dengan tahap pelajar Penilaian terhadap pencapaian pelajar perlu dilakukan sebelum penutup Di antara kaedah yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar kemahiran mendengar ini ialah kaedah audiolingual yang memberi penekanan terhadap kemahiran mendengar dan bertutur. Justeru itu dalam pengajaran tidak seharusnya melewati ketetapan fitrah kejadian ini. guru mestilah melatih murid anda agar dapat mendengar dengan tekun dan memberi sepenuh perhatian . Ini merupakan proses fitrah yang telah ditetapkan oleh Pencipta sejak azali lamanya. Implikasi dari pengabaian ini akan menjejaskan kemahirankemahiran bahasa yang lain terutamanya kemahiran bertutur. Benarlah apa yang pernah diucapkan oleh Ibnu Khaldun bahawa ? mendengar adalah bapa kepada kemampuan bertutur? Beberapa panduan yang boleh dilakukan oleh guru dalam kaedah pengajaran kemahiran mendengar ialah : i) ii) iii) iv) v) vi) Guru perlu membuat perancangan dan persediaan sebelum mengajar.

Di antara bahan-bahan yang dapat dirakam adalah dalam bentuk ucapan. pengumuman. nasyid. laporan. dan lain-lain lagi berpandukan kepada sukatan pelajaran. atau memenuhi kehendak-kehendak daripada arahan-arahan yang telah diberi. nasyid dan sebagainya.terutama kepada murid Tahun 1. memberi menjalankan analisa. Ketelitian murid ketika mendengar akan menghasilkan satu bentuk pertuturan yang baik. boleh juga menggunakan pita rakaman.Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab murid Tahun 1 suara guru memberi kesan yang sangat penting dalam proses mereka hendak mengingati sesuatu perkataan kerana suara guru mempengaruhi kemahiran mendengar mereka. pemilihan kata-kata. Aktiviti ini dilakukan melalui bahan-bahan yang telah tersedia terakam dalam alat-alat tadi. akan mencari isi-isi. pengumuman. . Jika dilakukan dengan tersusun dan teratur akan dapat membangkitkan rangsangan yang baik kerana ia akan dapat menimbulkan reaksi pendengar (murid) terhadap pengajaran yang disampaikan. dan sebagainya. lawak jenaka. gaya bahasa. dialog.Selain itu. intonasi. Penekanan perlu kepada sebutan. pembacaan biasa. Murid pendapat. sumber alam semulajadi. ceramah. ucapan. tekanan suara. telefon bimbit dan sebagainya. Justeru itu suara ketika bertutur (menyampaikan pengajaran) atau pembacaan sebenarnya menjadi alat terpenting untuk menyampaikan kemahiran ini. video. Selain menggunakan rangsangan untuk sesuatu kegiatan bahasa. radio. perbualan. bunyi binatang. bahan-bahan yang telah dirakamkan dalam alat-alat ini boleh dijadikan contoh yang baik atau satu model yang berkesan contohnya perrbualan. menyatakan perasaannya. perbahasan. nahu.

(1980) menerangkan bahawa bahan-bahan rangsangan ini boleh anda rakamkan menerusi pelbagai sumber. Kemahiran Bertutur Pengajaran kemahiran bertutur biasanya dilakukan serentak dengan kemahiran mendengar. Seseorang yang telah dapat menguasai kemahiran mendengar harus dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain dan dapat pula memahami maksud serta boleh menginterpretasi apa yang didengar Kemahiran mendengar adalah penting kepada murid Tahun 1 dalam pengajaran Bahasa Arab. Menurut Ali Ahmad Mazkur (1991) proses bertutur . Jika kemahiran mendengar tidak dapat di laksanakan pada awal maka ia akan memberi kesan kepada murid untuk menguasai Bahasa Arab. Kemahiran mendengar ini dimulakan pada peringkat awal pengajaran bahasa dan bertujuan untuk memungkinkan murid fasih bertutur dalam bahasa yang dipelajari itu. televisyen atau menerusi lakonan-lakonan yang dijayakan oleh pelajar anda berdasarkan buku teks atau perbualan yang menggunakan ungkapan-ungkapan yang telah dipelajari oleh murid. mereka perlu diperkenal dan dilatih kemahiran asas bertutur seperti dari segi sebutan. Kemahiran mendengar adalah kemahiran lisan yang paling asas dan ia berlaku di peringkat penerimaan. 2. Antaranya ialah radio. Kemahiran ini dalam pengajaran bahasa asing boleh dibahagikan kepada dua peringkat iaitu : (a) Peringkat Sebutan iaitu kemahiran asas (b) Peringkat Ta?bir (mengemukakan idea atau pandangan) Sebelum pelajar boleh bertutur dengan fasih. nada suara. rentak dan sebagainya.Khairiah Ahmad.

gambar-gambar yang menarik dan bersiri. Berfikir. dan sebagainya. Di antara perkara yang boleh dibantu oleh guru dalam melatih murid dalam kemahiran bertutur ini ialah persediaan-persediaan berikut: i) Pelajar perlu mengetahui siapakah pendengarnya ii) Pelajar perlu mengetahui apakah tujuan dia bertutur iii) Pelajar perlu mengetahui isi kandungan pertuturannya iv) Pelajar perlu mengetahui gaya bahasa yang sesuai Guru perlu memberi peluang kepada murid untuk bertutur terutama murid Tahun1. papan gulung. Bertutur. Guru memberi galakan dengan memberikan ganjaran atau hadiah kepada murid yang biasa menyebutnya dalam Bahasa Arab. Dalam .bukan berlaku secara spontan tetapi adalah melalui langkah-langkah berikut : Ransangan. Pelbagai alat bantu mengajar yang dapat digunakan bagi menjayakan kemahiran ini guru boleh menggunakan bahan-bahan rakaman sebagai rangsangan atau contoh untuk ditiru oleh murid dan menyediakan bahanbahan bercetak daripada rakaman tadi. Mereka perlu diberi galakan supaya mempraktikkan semula perolehan bahasa pada situasi yang sesuai. Tugas yang utama seorang guru dalam pengajaran Bahasa Arab ialah memberi dorongan kepada murid supaya bertutur dan menyediakan bahan-bahan tertentu dan sesuai sebagai model untuk menggerakkan mereka bertutur atau mempraktikkan bahasa Arab. kad-kad manila.. Sehubungan dengan itu guru perlu memahami proses bertutur ini dan membantu murid merancang dan bersedia untuk bertutur. Menyusun perkataan. Murid Tahun satu boleh diasuh menggunakan perkataan Bahasa Arab dalam perbualan harian mereka dengan kawan-kawan seperti menyebut perkakas dalam kelas dalam bahasa arab.

Pelbagai rangsangan (bergambar dan tidak bergambar) perlu digunakan dan mewujudkan situasi yang disimulasikan untuk mendorong dan mencetuskan pertuturan. Mengadakan latih tubi sebutan untuk membetulkan kesalahan penyebutan yang telah dikenal pasti. . d. Di antara kaedah yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar kemahiran bertutur ini ialah kaedah komunikatif dan kaedah terus atau secara langsung (the direct method). Guru menjadi penggerak utama dalam menjalankan pengajaran berasaskan kemahiran bertutur. . dan sentiasa memberi sokongan dan pujian kepada pelajar yang mencuba dan melibatkan diri secara aktif. Sentiasa memberi galakkan kepada pelajar untuk mempraktikkan perkataan yang dipelajari dalam perbualan. Pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab murid Tahun 1 perlu diberi perhatian dalam meningkatan kemahiran bertutur dengan : a.pengajaran Bahasa Arab Tahun 1 murid memerlukan guru menyebut dan murid mendengar dan kemudian murid menyebutnya sebagai mengaplikasikan kemahiran bertutur . b. Galakan diberi supaya pelajar mahu bertutur dan berani bertutur (tidak takut melakukan kesalahan). c.