P. 1
dasar awam

dasar awam

|Views: 1,005|Likes:
Published by paichorwan

More info:

Published by: paichorwan on Oct 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2013

pdf

text

original

GMGA 1013 ASAS PENTADBIRAN AWAM

1.0

PENGENALAN

Apakah yang dimaksudkan dengan dasar?. Pada umumnya dasar merujuk kepada apa juga tindakan yang diambil atau tidak diambil oleh kerajaan. Justeru ini, definisi dasar juga boleh dibahagikan kepada dua iaitu yang pertama, dasar yang ditetapkan adalah segala sesuatu strategi atau tindakan yang diambil oleh kerajaan berhubung dengan sesuatu masalah negara dan demi menjamin jalan penyelesaian yang terbaik dapat dicapai oleh kerajaan disamping mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Malaysia yang pelbagai kaum ini. Selain itu, definisi dasar yang kedua pula dapat ditakrifkan seperti berikut dimana keputusan yang diambil oleh kerajaan untuk tidak berbuat apa-apa terhadap sesuatu perkara iaitu bermaksud, pihak kerajaan memutuskan untuk mengelak dari membuat sebarang keputusan atau tidak mengambil apa-apa tindakan atau dasar tertentu berhubung dengan sesuatu perkara serta tindakan kerajaan ini juga boleh dinamakan sebagai keputusan untuk tidak membuat keputusan. Namun pentakrifan dasar adalah lebih luas berdasarkan pandangan beberapa orang penulis. Mengikut pandangan (Rose, 1969:1) dasar merupakan satu ciri yang panjang dan

berkaitan dengan kegiatan serta melibatkan keputusan yang konkrit yang bermaksud juga merperlihatkan dasar sebagai satu bentuk atau siri untuk melakukan tindakan. Selain itu, bagi pandangan seorang penulis iaitu (Friedrich, 1963:79) dasar sebagai satu haluan tindakan yang memerlukan dasar untuk menyempurnakan sesuatu matlamat atau tujuan dan walaupun matlamat atau tujuan kerajaan sukar diketahui, tetapi idea bahawa dasar melibatkan perlakuan tindakan merupakan sebahagian definisi dasar Istilah etika pula berasal dari perkataan Greek ethos, yang bermaksud khusus kepada character, ataupun perwatakan dan keperibadian. (Gluck, 1986 : 176) telah mendifinasikan etika
1|P ag e

GMGA 1013 ASAS PENTADBIRAN AWAM

sebagai, ³kajian filosofikal terhadap moraliti´. Manakala Shea (1988:17) pula mendefinasikan etika sebagai ³prinsip-prinsip bertingkahlaku yang mengawal individu atau profesyen´ dan sebagai ³satu standard tingkahlaku´.

Etika kerja dapat disimpulkan sebagai panduan tingkahlaku yang diikuti oleh manusia yang mempunyai kaitan rapat dengan kehidupan. Hubungan etika kerja kakitangan awam

dengan kehidupan manusia digunakan untuk mengawal tingkahlaku ahli kakitangan awam dalam bentuk menyuruh melakukannya dan meninggalkan perkara yang mendatangkan kesalahan sama ada di sisi undang-undang negara mahupun statusnya sebagai professional. Oleh itu, etika kerja kakitangan awam merupakan satu landasan kepada masyarakat yang membolehkan teknokrat mengawal tingkahlakunya sendiri serta membolehkan masyarakat sosial mengawasi dan menilai setiap tindak tanduk mereka dari semasa ke semasa. Antara berikut menunjukkan dasar-dasar yang telah dikeluarkan oleh kerajaan bagi meningkatkan etika kakitangan awam selain untuk memperkukuhkan pentadbiran.

2.0

DASAR PENSWASTAAN

Dasar penswastaan telah diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang ke-empat iaitu Tun Dr Mahathir Mohammad pada tahun 1983 selepas pelancaran Dasar Persyarikatan yang melibatkan penglibatan pihak swasta dalam pembangunan negara. Pada dasarnya, penswastaan melibatkan pemindahan beberapa kepentingan atau pelaburan kerajaan yang tertentu kepada sektor swasta (Rohani Hj . Ab Ghani & Mohamad Idris Saleh, 2010). Menurut Rine (2009), menerangkan bahawa penswastaan (privatization) bermaksud pemindaan perkhidmatan pelaburan atau kepentingan kerajaan sama ada yang sedia ada atau yang baru dikendalikan oleh sektor swasta.
2|P ag e

Selain itu. daya dan mutu pengeluaran oleh pihak penswastaan terutama dalam bidang perdagangan dan perindustrian. Oleh yang demikian. Dasar penswastaan juga berperanan 3|P ag e . 2009). Din dalam seminar Pembangunan Negeri Pahang (1984).1 OBJEKTIF DASAR PENSWASTAAN Perkembangan jumlah sektor awam dengan begitu pesat dalam tempoh sepuluh tahun yang lalu menyebabkan perbelanjaan sektor awam meningkat dengan begitu besar dari dua puluh lapan peratus pada tahun 1975 kepada tiga puluh enam peratus pada tahun 1982 dan kegawatan ekonomi Malaysia merupakan antara faktor-faktor utama yang menyebabkan Dasar Penswastaan diperkenalkan (Pusat Maklumat Rakyat. Hakikatnya. 2010). penswastaan amat diperlukan untuk meringankan beban kewangan dan pentadbiran kerajaan terutama ketika berlaku kemelesetan ekonomi yang memerlukan penglibatan pihak swasta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Pelaksanaan dasar penswastaan bertujuan untuk meningkatkan kecekapan. 2.GMGA 1013 ASAS PENTADBIRAN AWAM Konsep penswastaan ini adalah berlainan dengan konsep pemilik negaraan (nationalization) kerana dasar ini bertujuan untuk menambahkan hak milik dan penguasaan kerajaan dalam kegiatan ekonomi Malaysia berdasarkan idea Abdul Rahim Hj. konsep dasar penswastaan lebih berkesan berbanding dengan konsep dasar persyarikatan kerana kerjasama antara pihak swasta dan kerajaan tidak dapat dicapai disebabkan oleh beberapa kekangan daripada pihak kerajaan yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat telah menghalang tujuan utama pihak swasta untuk mengaut keuntungan (Rine. rasional dan objektif dasar ini telah diperkenalkan untuk menjaga kepentingan dan membantu kerajaan dalam hal pembangunan negara supaya negara Malaysia tidak jauh ketinggalan dari negara-negara maju yang lain.

2.3 KESAN DASAR TERHADAP ETIKA KAKITANGAN AWAM Tuntasnya. Manakala dalam konteks perkhidmatan. agensi-agensi kerajaan yang telah diswastakan seperti Tenaga Nasional Berhad (TNB). Syarikat Telekom Berhad (TM) dan Tol Lebuhraya (PLUS) akan memperoleh keuntungan jika prestasi pekerja dan perkhidmatan mereka ditingkatkan pada satu tahap ke tahap yang lain bergantung terhadap kesungguhan mereka bekerja. mutu perkhidmatan yang diberikan kepada rakyat akan meningkat dan peningkatan tahap perkhidmatan ini secara tidak langsung telah menyebabkan wujudnya satu 4|P ag e .2 STRATEGI PERLAKSANAAN Bagi memastikan dasar penswastaan ini berjalan lancar. Tambahan pula. 2009). 2. penswastaan dan Dasar Hak milik. aspek perundangan. 2010).GMGA 1013 ASAS PENTADBIRAN AWAM sebagai batu loncatan untuk mencapai matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan mewujudkan golongan usahawan bumiputera di samping menjalankan pengagihan sumber secara cekap dan bersistematik demi memajukan negara (Rohani Hj . penilaian dan penentuan harga serta implikasi terhadap kakitangan dan perkhidmatan di samping perundingan dengan sektor swasta dan perancangan penswastaan. pelaksanaan Dasar Penswastaan dianggap telah berjaya kerana menunjukkan impak yang baik terhadap ekonomi Malaysia dengan meningkatkan pendapatan dan mengurangkan beban negara. Pelan Induk Penswastaan (PIP) telah diperkenalkan sebagai panduan pelaksanaan penswastaan bagi memudahkan prosedur pelaksanaan dan susunan keutamaan projek yang akan diswastakan (Rine. Justeru itu. Ab Ghani & Mohamad Idris Saleh. kerajaan telah menubuhkan satu jawatankuasa di Unit Perancangan Ekonomi dan terdapat beberapa isu yang perlu dipertimbangkan dan di ambil kira oleh agensi-agensi kerajaan semasa menyediakan rancangan penswastaan mereka contohnya Dasar Ekonomi Baru dan penswastaan.

Seperti yang kita sedia maklum bahawa negara Jepun dan Korea merupakan antara negara yang begitu pesat membangun terutamanya dalam bidang perindustrian serta terkenal dengan budaya kerjanya yang berdisplin dan ia di jadikan panduan kepada Malaysia bagi mencapai matlamat pembangunan negara dengan meningkatkan prestasi pengurusan dan 5|P ag e . 3. dasar ini memberikan satu suntikan baru terhadap imej negara malah masyarakat luar akan melihat Malaysia sebuah negara yang cekap dan efektif terutama dalam menguruskan negara. 2008). Selain itu. 2010). persaingan yang sengit ini sudah pasti menyebabkan peluang pekerjaan bertambah dan pelbagai idea baru turut terhasil melalui persaingan ini yang memerlukan satu tahap kemahiran kerja yang tinggi. Dasar pandang ke timur telah diperkenalkan oleh mantan Perdana Menteri yang ke-empat iaitu Tun Mahathir Mohammad pada 8 Februari 1982 semasa persidangan 5th Joint Annual Conference Of MEJECA/JAMECA di Hotel Hilton Kuala Lumpur sebagai rujukan kepada pihak kerajaan untuk membuat pengkajian. 2008). kemampuan negara mula menyerlah melalui sistem pentadbiran yang sistematik. penelitian dan pengadaptasian terhadap contoh-contoh ataupun teladan yang terbaik daripada negara-negara Timur misalannya Jepun dan Korea dengan bersesuaian dengan keadaan kakitangan di Malaysia (Pusat Maklumat Rakyat. kemudahan bertaraf antarabangsa. Tambahan pula.GMGA 1013 ASAS PENTADBIRAN AWAM persaingan sihat antara pekerja dalam agensi yang baru diswastakan atau di dalam negara secara amnya hingga akan menghasilkan satu budaya kerja yang luar biasa dan menyebabkan produktiviti sesebuah agensi yang sudah diswastakan itu bertambah dengan baik dalam masa yang singkat (Noor Azman. pengangkutan awam yang menyeluruh.0 DASAR PANDANG KE TIMUR. dan sumber tenaga manusia yang berpengetahuan tinggi (Noor Azman. Maka.

kerajaan telah menyusun beberapa strategi dan program bagi meningkatkan kecekapan. 3. 2006).2 STRATEGI PELAKSANAAN Selaras dengan Dasar Pandang Ke Timur. Dasar Pandang Ke Timur dilaksanakan bertujuan menitikberatkan kejayaan kemajuan negara dalam jangka masa panjang serta terus memperluaskan lagi perdagangannya dengan mengadakan hubungan perdagangan antara negaranegara di Asia (Jabatan Perdana Menteri. RaminahKok Meng Kee. keberkesanan dan penghasilan kerja yang lebih baik dan 6|P ag e . 3. penumpuan dasar ini lebih terjerumus kepada kerajinan dan disiplin kerja. dasar ini berobjektif untuk menjalinkan hubungan perdagangan dengan negara-negara Timur tanpa mengabaikan negara-negara Barat di samping memiliki etika kerja yang tinggi dalam meningkatkan mutu dan produktiviti kakitangan (Wong Khek Seng. 2010). Selain itu. mempertingkatkan kecekapan dan mengurangkan perbezaan dan perpisahan antara eksekutif dan pekerja am. kesetiaan kepada negara. 2010).1 OBJEKTIF DASAR PANDANG KE TIMUR Perlaksanaan Dasar Pandang Ke Timur berobjektif bagi meningkatkan prestasi dan potensi pengurusan dan pembangunan negara serta mewujudkan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai dan etika kerja yang positif dalam menjalankan tugasan mereka.GMGA 1013 ASAS PENTADBIRAN AWAM pembangunan sektor awam dan swasta. Perkara ini disebabkan Malaysia mempunyai asas untuk menjadi antara negara perindustrian di Asia selepas Jepun dan Korea serta negara Barat hilang keupayaan dalam ekonominya kerana lebih mementingkan keselesaan hidup malah tidak lagi mementingkan kesanggupan dan keupayaan bekerja merupakan faktor utama pelaksanaan Dasar Pandang Ke Timur (Jabatan Perdana Menteri. Tambahan pula.

sikap kakitangan awam memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan mutu kerja dan sistem pengurusan yang mementingkan kejayaan jangka masa yang panjang di samping. Cekap dan Amanah. Kok Meng Kee. 7|P ag e . 2010). para pegawai dan pelajar Malaysia telah di hantar ke Korea Selatan dan Jepun untuk menimba ilmu dan pengalaman dalam bidang yang diceburi masing-masing (Wong Khek Seng. melaksanakan pentadbiran negara (Pusat Maklumat Rakyat. bagi memantapkan lagi selok-belok teknikal dan bidang pengurusan. perkhidmatan kaunter atau perkhidmatan pembayaran bil setempat dan mewujudkan fail meja dan manual prosedur kerja bertujuan untuk mendorongkan kakitangan awam lebih berdisplin dan meningkatkan kecekapan dan daya pengeluaran mereka (Jabatan Perdana Menteri. program kemajuan serta penyelidikan dan pengurusan. penggunaan tanda nama (name tag).GMGA 1013 ASAS PENTADBIRAN AWAM bersistematik di kalangan pegawai dan kakitangan kerajaan dan swasta antaranya mengadakan lawatan ke Korea Selatan dan Jepun untuk mewujudkan kerjasama yang lebih rapat dalam bidang ekonomi. Selain itu. perindustrian. Dasar Pandang Ke Timur diperkenalkan bagi mengubah sikap atau keperibadian kakitangan ke arah yang positif seiring dengan kemajuan yang di kecapi oleh kerajaan dengan melaksanakan konsep Bersih. Di samping itu. 2010). latihan teknikal dan akademik. Penubuhan Pasukan Meningkatkan Mutu Kerja (QCC). Raminah. konsep pejabat terbuka. 2010). Hal ini demikian kerana. Di antara program yang dilaksanakan bagi menjayakan dasar ini ialah melakukan perubahan kepada struktur pentadbiran seperti mewujudkan sistem kad perakam waktu kerja (punch card). kepimpinan melalui teladan dan perkhidmatan cemerlang bagi memberikan satu motivasi kepada kakitangan awam dalam menjalankan tugasan mereka (Pusat Maklumat Rakyat. 2006:233).

Di samping itu.GMGA 1013 ASAS PENTADBIRAN AWAM Program kemajuan eksekutif dan hubungan di antara institusi-institusi merupakan antara strategi pelaksanaan Dasar Pandang Ke Timur yang bertujuan menyediakan latihan kepada eksekutif dalam mempelajari kaedah pengurusan dan pentadbiran kerajaan dan swasta di Jepun dan Korea di samping. 2010). 8|P ag e . menyalurkan permohonan latihan yang di perlukan Malaysia terhadap Institusi Pengajian Tinggi Jepun dan Korea. amanah dan jujur dalam melaksanakan pekerjaan mereka serta menanamkan sikap kepimpinan yang tinggi dalam diri kakitangan awam dan swasta dalam menerajui sesuatu pentadbiran. 3. dasar ini melahirkan kakitangan yang berdisplin. 2010). Skim latihan pembangunan usahawan diwujudkan bertujuan untuk memberi pendedahan dan peluang kepada usahawan bumiputera terhadap idea baru dan teknologi baru dalam memperluaskan perniagaan mereka bersama dengan rakan perniagaan di negara matahari terbit itu (Jabatan Perdana Menteri. Dasar Pandang Ke Timur juga memberikan kesan yang positif dan bersistematik terhadap etika kerja dengan berlandaskan nilainilai murni. Selain daripada itu dasar ini juga dapat menaikkan semangat dan motivasi dalam kalangan pekerja menerusi anugerah perkhidmatan cemerlang kepada kakitangan malah anugerah ini menjadikan para pekerja lebih bersemangat dan terasa di hargai setelah bertungkuslumus dalam meningkatkan kualiti dan produktiviti mereka.3 KESAN PELAKSANAAN DASAR TERHADAP ETIKA KAKITANGAN AWAM Pelaksanaan Dasar Pandang Ke Timur memberikan impak yang positif terhadap prestasi kakitangan awam kerajaan dalam melaksanakan tugasan mereka bagi meningkatkan pengurusan dan pembangunan di negara ini (Pusat Maklumat Rakyat.

berfungsi dalam kehidupan setiap kakitangan awam. teliti. jelas menunjukkan bahawa 9|P ag e . Dalam pada itu juga ia adalah bertujuan untuk menubuhkan sebuah negara bahagia. 2008).0 DASAR PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM Dasar Penerapan Nilai-Islam dalam Pentadbiran mula diperkenalkan pada tahun 1985. beridentiti kukuh dan disegani oleh masyarakat lain. organisasi dan semua sektor yang melaksanakan pelbagai aktiviti menjalankan kerja yang boleh memberikan sumbangan kepada kesejahteraan negara. Berdasarkan objektif-objektif dasar ini. 4. amanah dan bertanggungjawab boleh membentuk identiti dan etika yang diperlukan oleh sesebuah pentadbiran dan negara.GMGA 1013 ASAS PENTADBIRAN AWAM 4. Secara rasionalnya. menghapuskan sikap negatif dalam menjalankan tugas yang diamanahkan dan menghasilkan perkhidmatan yang bermutu. Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam dalam pentadbiran juga membimbing kepada pembentukan akhlak yang berfaedah. rakyat Malaysia seharusnya mempunyai identiti yang tersendiri dengan setiap individu. Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam dalam pentadbiran merupakan salah satu daripada usaha-usaha yang dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia untuk memasukkan unsurunsur Islam dalam pentadbiran dan kehidupan rakyat Malaysia. Oleh yang demikian. Dasar ini merupakan salah satu dasar bagi meningkatkan etika kerja bagi kakitangan awam. Oleh itu.1 OBJEKTIF DASAR PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM Objektif yang terdapat di dalam Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam adalah untuk membentuk sebuah masyarakat Malaysia yang bermaruah. Urusan-urusan pentadbiran yang dijalankan dengan penuh rapi. Selain itu. kerajaan memberi perhatian kepada nilai-nilai khususnya terhadap nilai-nilai Islam dalam pentadbiran iaitu dengan menerapkan sifat positif dan universal yang boleh diterima oleh semua bangsa di Malaysia (Mohd Azami Ahmad.

dedikasi. Kakitangan awam juga perlu berpengetahuan dan berkemahiran dalam menjalankan tugas serta mementingkan tugas dan tiada penyelewengan dalam tugas. komited dan proaktif dalam tugas yang diamanahkan kepada kakitangan awam. kakitangan awam harus menyedari bahawa amanah yang diberikan perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. rajin mempelajari pengetahuan dan kemahiran serta berusaha gigih menghasilkan kerja yang diamanahkan.GMGA 1013 ASAS PENTADBIRAN AWAM dasar ini bertujuan untuk memupuk amalan dan nilai-nilai serta etika yang murni yang boleh diterima oleh semua pihak terutama sekali kakitangan awam. bersedia berkhidmat dan menghulurkan bantuan Manakala. Kakitangan awam juga harus mempunyai nilai tekun iaitu berusaha bersungguhsungguh untuk mencapai kesempurnaan dalam tugas dan kehidupan dan meninggikan imej perkhidmatan dan organisasi Nilai seterusnya iaitu nilai bersih pula menerangkan bahawa kakitangan awam harus mengamalkan sifat bersih dalam pemilikan harta dan membuat pertimbangan yang teliti dan adil 10 | P a g e . 4. nilai tanggungjawab.2 STRATEGI PERLAKSANAAN Melalui nilai amanah. Nilai tanggungjawab perlu diterapkan dalam diri individu melalui penerapan nilainilai seperti melaksanakan tugas dengan jujur. 1991). berdisiplin. Antaranya. Sifat sederhana pula menerangkan kakitangan awam harus mempunyai keseimbangan dalam membuat keputusan. bersih. sifat ikhlas adalah menerapkan nilai-nilai seperti berhati mulia dalam melaksanakan tugas tanpa mengharapkan balasan dan mempunyai niat bertugas kerana Tuhan. sifat dedikasi pula menerapkan semangat kesetiaan yang tinggi. Selain daripada itu. sederhana. ikhlas. bekerjasama. berbudi mulia dan bersyukur (INTAN. tekun. Terdapat nilai-nilai Islam yang telah dipilih untuk dijadikan asas dasar ini. amanah.

3 KESAN PELAKSANAAN DASAR TERHADAP ETIKA KAKITANGAN AWAM Kejayaan dasar ini adalah disebabkan oleh peruntukan kewangan yang mencukupi. kakitangan awam harus bersyukur kerana dapat melaksanakan tugas yang diamanahkan bagi menjamin kesejahteraan hidup (Mohd Azami Ahmad. kakitangan awam perlu mengamalkan sikap tolong-menolong. pelbagai program dan projek sejajar pembangunan ummah kakitangan awam dan menitikberatkan kebajikan bekerja. mempunyai etika kerja dan profesionalisme yang tinggi. penyelewengan dan sebagainya. Oleh yang demikian. kakitangan awam harus mempunyai sifat berbudi mulia iaitu dengan bertimbang rasa. beliau menegaskan bahawa nilai Islam dalam pentadbiran dapat diterima oleh semua 11 | P a g e . 2008). Melalui sifat bersyukur pula. bertolak-ansur dan menghormati pelanggan atau pelawat.GMGA 1013 ASAS PENTADBIRAN AWAM dalam membuat keputusan. Manakala. secara sukarela menyertai aktiviti-aktiviti organisasi dan mengutamakan kepentingan organisasi. 4. Strategi yang dilaksanakan bagi mencapai objektif-objektif dasar ini adalah untuk menerapkan nilai Islam melalui pelaksanaan dasar kerajaan dalam perkhidmatan awam. sama ada mereka Islam atau bukan Islam. nilai-nilai Islam dalam etika kakitangan awam boleh diamalkan oleh semua rakyat Malaysia. Penghayatan nilai-nilai Islam oleh kakitangan awam akan menjamin kelancaran dan kecekapan pentadbiran kerajaan dan mengelakkan berlakunya perbuatan rasuah. mengadakan kursus bina negara. sifat bekerjasama pula. Selain itu. Menurut Tun Mahathir. Kejayaan rancangan-rancangan yang diatur oleh kerajaan sebahagian besarnya bergantung kepada penjawat-penjawat dalam perkhidmatan awam (Mohd Azami Ahmad. jentera pelaksanaan yang sesuai dan cekap serta kesanggupan kumpulan sasaran menerima dasar ini. Sifat berdisiplin menunjukkan bahawa kakitangan awam harus mengamalkan cara bekerja yang kemas dan terancang. 2008).

2010). 1990). ianya juga adalah untuk mewujudkan kakitangan awam dan warganegara Malaysia yang beridentiti dan disegani oleh masyarakat lain.GMGA 1013 ASAS PENTADBIRAN AWAM kerana penerapan ini dapat meningkatkan kualiti pekerjaan dan etika kakitangan awam (Mohd Azami Ahmad. Kerajaan juga mahu melahirkan kakitangan awam yang bermutu dan hasil kerja yang baik dihasilkan oleh kakitangan awam di negara ini (Zalina Abd Rahman. Dalam dasar ini. Nilai yang diterapkan dalam dasar ini adalah bersifat positif dan universal iaitu boleh di terima oleh semua bangsa dan penganut pelbagai agama di Malaysia (Pusat Maklumat Rakyat. mempunyai daya keutuhan dalam menjalankan tugas. Selain itu.0 DASAR PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI Dasar ini juga telah dilaksanakan bagi meningkatkan etika kakitangan awam di negara ini. Dasar yang dilaksanakan ini adalah untuk mengagalakkan pengamalan serta penghayatan nilainilai murni dan etika bagi memperkukuhkan tahap integriti kakitangan awam. 1990). Kehendak dalam berkelakuan beretika adalah berasaskan kepada menjalankan tugas secara profesional. memberi 12 | P a g e . 2008). 5. 5. penekanan diberikan kepada kakitangan awam secara berterusan bertujuan untuk menggalakkan kakitangan awam bagi membina tingkah laku yang baik melalui penerapan nilai-nilai murni yang diperkenalkan kepada kakitangan awam tersebut (Zalina Abd Rahman.1 OBJEKTIF DASAR PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI Pelaksanaan dasar ini oleh kerajaan adalah untuk membentuk etika kakitangan awam dan menghapuskan sikap negatif dalam menjalankan tugas yang diamanahkan.

pelbagai dasar dan program diperkenalkan seperti Kod Etika Kerja (1981). dan Dasar Pensyarikatan Malaysia (1991). bertanggungjawab. Dalam Dasar Penerapan Nilai-nilai Murni ini. beradab sopan. Tujuan penubuhan institusi adalah bagi melahirkan penjawat awam yang terlatih dan professional dalam menjalankan tugas (Ibrahim & Wan Roslili Abd Majid.1990). Penerapan Nilai Islam (1985). bebas. Dasar Pandang ke Timur (1982). Peranan PKPA adalah menerangkan dasar dan proram pembaharuan Kerajaan dengan memberi panduan bagi memudahcara perlaksanaannya di semua peringkat pentadbiran secara seragam (Zalina Abd Rahman. Nilai mulia diri seseorang dapat ditafsirkan sebagai seorang yang mudah memberi pertolongan kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan serta mempunyai gerak geri dan tingkah laku yang sopan terhadap orang lain (Ismail 13 | P a g e . keadilan. amanah. Manakala pendekatan pentadbiran merujuk kepada arahan dan garis panduan yang dikeluarkan melalui Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam. ia menggariskan tiga pendekatan yang diambil oleh Kerajaan dalam inisiatif tersebut iaitu penubuhan institusi. penerapan nilai dan pendekatan pentadbiran. Budaya Kerja Cemerlang (1989). adil dan saksama dalam semua urusan dan mengelakkan daripada berlakunya percanggahan dalam kepentingan 5. berketerampilan.2 STRATEGI PERLAKSANAAN Usaha-usaha peningkatan etika kakitangan awam dalam konteks penerapan nilai-nilai murni telah dilaksanakan sejak zaman awal merdeka lagi. Bagi maksud wacana ini.GMGA 1013 ASAS PENTADBIRAN AWAM perkhidmatan yang berkualiti. Dalam pendekatan penerapan. terdapat nilai-nilai yang telah disarankan kepada kakitangan awam iaitu mulia. 1995) Contohnya ialah INTAN dalam misi untuk membangunkan sumber manusia sektor awam melalui latihan yang berkualiti. ikhlas dan banyak lagi. bersih.

GMGA 1013 ASAS PENTADBIRAN AWAM Ibrahim & Wan Roslili Abd Majid. Mereka hendaklah bersedia dalam mendengar pendapat orang lain dan tidak memandang rendah terhadap kemampuan mereka. Kakitangan tersebut juga hendaklah bersedia membantu dan berhemah ketika berhadapan dengan auditi bagi membolehkan advisory role dapat dilaksanakan dengan berkesan. Seterusnya ialah tidak meninggikan suara ketika sedang marah. Walaupun tidak dilabelkan sebagai gagasan memperkasakan nilai-nilai 14 | P a g e . seseorang kakitangan awam hendaklah saling tolong menolong antara satu sama lain.3 KESAN PELAKSANAAN DASAR TERHADAP ETIKA KAKITANGAN AWAM Pembudayaan nilai-nilai murni dalam Perkhidmatan Awam perlu sentiasa ditingkatkan dalam segala aspek pengurusannya. bersopan santun dalam berkomunikasi serta saling hormat menghormati ketika menjalankan tugas. (Ibrahim & Wan Roslili Abd Majid. lemah lembut tetapi tegas. Mereka perlu bersopan santun ketika berkomunikasi menggunakan telefon terutamanya terhadap orang lain. 1995). Menurut Zalina Abd Rahman (1990) dalam melaksanakan sesuatu tugas yang diberikan. Contohnya. 1995) Contohnya seseorang kakitangan awam hendaklah sentiasa menjaga percakapannya terutamanya terhadap ketua dan rakan sekerja dengan memastikan percakapannya tidak mengguris hati dan perasaan orang lain. Beliau juga akan memastikan percakapannya adalah sopan. seseorang kakitangan awam itu hendaklah ikhlas dan menganggap ia sebagai satu amanah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka. Seseorang kakitangan awam yang beradab sopan pula merupakan seorang yang sentiasa menjaga tutur katanya terhadap orang lain. Kerajaan sebenarnya telah berada di landasan yang betul dalam usaha-usaha penerapan nilai-nilai murni melalui pembaharuan pentadbiran yang telah dimulai sejak merdeka lagi. Sentiasa memberikan layanan yang baik terhadap orang lain. 5.

nilainilai tersebutlah yang akan membezakan antara yang terbilang atau terbuang. Kandungan yang terdapat di dalam dasar ini adalah untuk menanam dan memupuk sifat kepimpinan yang berkesan bagi dicontohi. Justeru itu. 6. Namun cabaran masa depan dengan segala kecaman menuntut peningkatan berterusan dalam penghayatan kualiti dan nilai-nilai murni. ia adalah bagi mengubah sikap dalam mencapai dan memperkukuhkan nilai-nilai bagi mempertingkatkan etika kerja serta daya pengeluaran negara (Noor Azman Mahat. Secara kesimpulanya pengurusan kakitangan awam akan bertambah baik dan dapat meningkatkan mutu kerja supaya tidak terus berada pada takuk yang lama.GMGA 1013 ASAS PENTADBIRAN AWAM murni. Ini kerana dalam analisis akhir. 15 | P a g e . ia juga adalah bertujuan untuk menerap nilai kebertanggungjawaban dan etika murni di kalangan kakitangan awam khususnya masyarakat amnya. falsafah tersebut sebenarnya telah terpancar dalam setiap usaha-usaha pemahaman yang dilaksanakan. dihayati dan diamalkan oleh segenap lapisan masyarakat terutamanya kakitangan awam. Mahathir Mohamad pada 19 Mac 1983. Selain daripada itu.0 DASAR KEPIMPINAN MELALUI TELADAN Dasar Kepimpinan Melalui Teladan telah dilancarkankan oleh Tun Dr. 2008). Oleh itu dasar ini harus diteruskan dan diperbaiki dari semasa kesemasa mengikut peredaran masa. Apa yang boleh dilihat disini adalah mengenai penerapan nilai-nilai murni ini akan mengeratkan hubungan antara pekerja dan majikan serta mengeratkan hubungan antara kaum di dalam organisasi untuk menghasilkan satu ³team work´ yang baik.

menerima teguran dan mengamal pentadbiran dengan cara yang baik. berbincang. Seorang kakitangan awam yang diharapkan juga adalah seorang yang berhemah tinggi. kental dan tidak merasa terancam dengan pandangan-pandangan dan saranan orang lain. Selain itu ialah sifat keterbukaan dan sedia menerima pandangan yang baik. Seorang pekerja yang baik adalah mereka yang santiasa bermuhasabah dalam melakukan sesuatu. ³As-samahah´ iaitu bersifat terbuka dan mengamalkan dasar bersedia menerima kritikan. . berwibawa dan tegas dalam melaksanakan tugas (Munirah Ahmad Masduki.GMGA 1013 ASAS PENTADBIRAN AWAM 6. Mereka yang cemerlang ialah mereka yang sangat kerap membuat penilaian terhadap tugas dan tanggungjawab serta memiliki tahap-tahap pencapaian dan natijah atas hasil usahanya. Dalam melaksanakan tugas beliau dapat membezakan kepentingan diri atau keluarga dengan kepentingan umum. sentiasa memperbaiki kelemahan dan kekurangan diri dan membangunkan diri sendiri. bersedia mendengar. Dasar ini juga bertujuan menjadikan kakitangan awam sebagai masyarakat yang berakhlak tinggi. mereka mestilah memiliki keyakinan diri. menerima pandangan. sanggup berkorban dan tidak mementingkan diri sendiri. 16 | P a g e . Selain itu. bersih hati. fikiran dan segala tindak tanduk mereka dalam melakukan sesuatu perkara. 2007) Menurut Jamiah Manap et al. Sebagai pekerja. Tujuan penilaian dibuat ialah untuk mencari kelemahan-kelemahan supaya diperbaiki dan untuk melihat kejayaan yang boleh dipertingkatkan (Jamiah Manap et al.1 OBJEKTIF DASAR KEPIMPINAN MELALUI TELADAN Pelaksanaan dasar ini adalah bagi memupuk kesederhanaan dalam setiap tutur kata dan tindakan yang dilakukan oleh kakitangan awam bagi mewujudkan etika kerja yang baik dalam kalangan mereka. (2007) kakitangan yang cemerlang ialah kakitangan yang prihatin terhadap kepentingan umum. harapan lain ialah bagi melahirkan kakitangan awam yang berakhlak tinggi. 2004).

Usaha ke arah perkhidmatan yang diingini itu telah pun dibantu lagi dengan pembentukan satu Etika Perkhidmatan Awam yang kemas dan kinkrit. 7. Oleh yang demikian langkah seterusnya ialah untuk kita mengamalkan segala panduan yang telah meningkatkan etika kerja kakitangan awam (Munirah Ahmad Masduki. Mahathir Mohamad pada pertengahan April 1982. 17 | P a g e .2 KESAN DASAR KEPADA KAKITANGAN AWAM Kakitangan awam yang baik serta sempurna dan cemerlang adalah menjadi harapan semua rakyat. 2008).0 DASAR BERSIH. Cekap dan Amanah merupakan salah satu dasar bagi meningkatkan etika kakitangan awam. Objektif utama dasar ini adalah untuk meningkatkan daya pengeluaran negara dan mutu kerja bagi mewujudkan satu etika kerja dan sikap berkhidmat yang baik.GMGA 1013 ASAS PENTADBIRAN AWAM 6. Dasar ini dilancarkan oleh Tun Dr. CEKAP DAN AMANAH Dasar Bersih. 2004). Sifat-sifat yang ingin diterapkan ke dalam jiwa setiap golongan pekerja dan rakyat adalah melalui sifat bersih iaitu mempunyai moral yang tinggi. Hakikat ini memang diakui oleh semua pihak sehingga telah menjadi amalan dalam perkhidmatan awam untuk sentiasa ³Berkhidmat Untuk Negara´ seperti yang diikrarkan dalam setiap kali urusan surat-menyurat. bertatatertib dan berdisplin. tidak mementingkan diri sendiri dan sebagainya (Noor Azman Mahat. tidak menyeleweng dan tidak terlibat dalam rasuah. Garis Panduan etika itu telah ditimbali lagi dengan pengisytiharan nilai-nilai murni yang lain melalui dasar-dasar seperti Dasar Kepimpinan Melalui Teladan ini. Segala keunggulan nilai-nilai itu akan tinggal begitu sahaja sekiranya perkhidmat-perkhidmat awam tidak melakukannya.

mengawal kewangan dan harta benda milik kerajaan dan rakyat. Amanah pula merupakan satu nilai yang merangkumi sifat murni. kad perakam waktu. Cekap pula merujuk kepada perlaksanaan tugas menhikut tatacara pekerjaan. 2006) 7.GMGA 1013 ASAS PENTADBIRAN AWAM 7. CEKAP DAN AMANAH Dasar Bersih. pengisytiharan harta oleh para anggota cabinet dan pegawai serta kakitangan kerajaan. sama ada kebersihan moral ataupun fizikal. Ia berkaitan dengan soal tanggungjawab dalam menjalankan kerja.2 STRATEGI PERLAKSANAAN Dalam melaksanakan konsep ini Kerajaan telah mempraktikkannya sendiri terlebih dahulu dengan mengambil daya utama bagi membaiki perkhidmatan-perkhidmatan yang diberikan oleh pentadbiran awamnya melalui langkah-langkah tertentu. menegaskan dan mengukuhkan peranan Badan Pencegah Rasuah khasnya bagi menyiasat tuduhan-tuduhan rasuah. gigih dan ikhlas yang perlu ada pada setiap individu dalam masyarakat. Cekap dan Amanah bertujuan memupuk nilai mulia. Ia boleh dicapai melalui latihan dan amalan yang dapat membantu membuat keputusan yang cepat dan menyediakan perkhidmatan kualiti. 2010). pemakaian 'name tag' oleh kakitangan kerajaan. pengluasan khidmat pusat-pusat pembayaran bil setempat. Bersih yang dimaksudkan dalam dasar ini ialah kebersihan dari segi. 18 | P a g e . perkhidmatan cemerlang dan juga penghantaran pegawai-pegawai melanjutkan pelajaran (Noor Azman Mahat. Dasar ini merupakan dasar yang diperlukan di setiap peringkat perlaksanaan supaya ia menjadi benteng kuat dalam mewujudkan nilai integriti pegawai awam (INTAN. pejabat pelan terbuka. sikap positif dan moral yang tinggi dalam kalangan masyarakat Negara ini.1 OBJEKTIF DASAR BERSIH. 2008. Jabatan Perdana Menteri. di antaranya ialah mengadakan Manual Prosedur Kerja (MPK) dan Fail Meja (FM).

GMGA 1013 ASAS PENTADBIRAN AWAM 7.kehendak moral yang murni dan terpuji. Setiap dasar ini saling berkait antara satu sama lain kerana ia adalah bertujauan untuk meningkatkan etika kakitangan awam dan juga meningkatkan mutu kerja di dalam pentadbiran awam selain menjadikan sesebuah Negara maju sebagai mentor contohnya Dasar Pandang Ke Timur yang mengambil contoh Negara Jepun dan Korea. pelanggan dan rakan sekerja. Cekap dan Amanah adalah satu konsep yang murni. Dengan itu konsep ini tidak boleh dipisahkan dan hendaklah berjalan seiring dengan Dasar Penerapan Nilai-Nilai dan Konsep Kepimpinan Melalui Teladan serta Rukun Negara. Jika dikaji keseluruhannya slogan BCA ini akan memberi kesan dalam pencapaian satu pentadbiran yang benar-benar berhasrat mencapai daya pengeluaran yang tinggi melalui etika dan nilai bekerja yang progresif selaras dengan kehendak. Etika kerja telah wujud sejak dahulu 19 | P a g e .3 KESAN DASAR TERHADAP KAKITANGAN AWAM Bersih.0 KESIMPULAN Secara keseluruhannya dapat disimpulkan disini bahawa tujuan utama dasar-dasar di atas di keluarkan adalah untuk meningkatkan produktiviti serta memantapkan pentadbiran mengikut contoh dari negara-negara yang maju. Etika kerja bukanlah merupakan jalan penyelesaian masalah yang kompleks. majikan. 8. Etika kerja telah menentukan asas-asas hubungan di antara para penjawat awam dengan masyarakat. Sifat-sifat ini adalah asas yang penting di dalam mengujudkan satu masyarakat Malaysia yang benar-benar bertamaddun dan bermoral bersesuaian dengan Islam sebagai ugama rasmi. tetapi ianya tetap penting dan mempunyai peranannya yang tersendiri untuk mengawal tingkahlaku para pekerja awam.

Institusi Tadbiran Awam Negara (INTAN). Kuala Lumpur Laporan Seminar Etika Pengurusan. (2007). Institut Latihan Pengurusan Petronas.GMGA 1013 ASAS PENTADBIRAN AWAM lagi sehingga ke hari ini masih dianggap penting dan berfaedah. (1984).Madya Dr. Halimah Alma Othman dan Hanina Halimatus Saadiah Hamsatun. 20 | P a g e . Azimi Hj. 13 April 1987. Jamiah Manap. (1991). Penerapan Nilai-Nilai Murni Dalam Pentadbiran Awam: Ekonomi dan Pengurusan Pentadbiran dan Pengurusan Awam Malaysia. Prof. Institut Tadbiran Awam Negara. Jurnal Akademik: Universiti Putra Malaysia Kecemerlangan Pentadbiran (Dasar Dan Amalan Dalam Islam).0 SUMBER RUJUKKAN Abdul Rahim Hj. Diharap pada masa akan datang pentadbiran yang ada di Negara kita ini akan berkembang menjadi sebuah pentadbiran yang produktif dari segi pengurusan dan sebagainya. Ezhar Tamam. Dr. Kuala Lumpur. Bangi. 9. Universiti Teknologi Malaysia. Dr. Prof. 1991. Malaysia Kita. Model Ekonomi Baru dan juga Program Transformasi Kerajaan (GTP). Sesiapapun tidak terkecuali daripada patuh kepada prinsip dan nilai etika. Sidek Mohd. Institut Tadbiran Awam Negara. 13 Mac 1990. (2006).(20-21 Oktober 1992). Hamzah. Kuala Lumpur. Hj. Seminar Pembangunan Negeri Pahang Ismail Ibrahim & Wan Roslili Abd Majid. Selangor. Noah. Madya Dr. Gagasan 1 Malaysia. pelbagai lagi perubahan telah dijalankan oleh pemimpin negara supaya pentadbiran awam di Malaysia ini dapat seiring dengan negaranegara maju di dunia antaranya seperti Islam Hadari. Pemantapan Nilai Integriti Individu Sebagai Teras Pembangunan Staf Berkualiti. Prof. Laporan Seminar Kebangsaan Etika Professional. Hotel Hilton. Amini Amir Abdullah Dr. Kuala Lumpur. Din. Laporan Seminar Etika Profesion Pensyarah Dan Amalan Harian. (1995). Norizan Yahaya. Oleh itu.

Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) .gov. Penerbit Ilmu Bakti Nilai Dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam.php?option=com_content&view=article&id=1377:dasarpenswastaan-negara&catid=300:dasar-dasar-ekonomi http://pmrbest.18 November). Mohd Azami Ahmad. Kuala Lumpur. Yang Berbahagia Tan Sri Dato Seri Ahmad Sarji Abdul Hamid (KSUN).html Sumber: . Projek Sarjana Muda.com. Ismail Ibrahim & Wan Roslili Abd Majid.scribd.htm http://www.com/2008/12/karangan-impak-positif-penswastaan.pdf 21 | P a g e .penerangan.tripod. ³Penerapan Nilai-Nilai Murni KBSM Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Kalangan Guru-Guru Sains di Lapan Buah Sekolah Menengah Di Daerah Jitra Kedah´ Universiti Teknologi Malaysia.penerangan. Penerapan Nilai-niali Murni Dalam Pentadbiran Awam: Ekomomi & Pengurusan Munirah Ahmad Masduki (2004).my/index.pmo. Teks Efektif Pengajian Am STPM.com/doc/22416177/Dasar-Pandang-Ke-Timur http://pmr.bharian.Jabatan Perdana Menteri http://www. 2008.com/2009/06/dasar-penswastaan-assingment-pengajian. ³Pelaksanaan Penerapan Nilai-Nilai Murni: Satu Tinjauan´ Universiti Kebangsaan Malaysia Sumber Internet http://pmr. (1995).blogspot.blogspot.php?option=com_content&view=article&id=240:dasarpandang-ke-timur&catid= http://reocities.Kertas Kerja "Ethics And The Civil Services" Seminar Etika Kerja Pengurusan.html http://formulapm.GMGA 1013 ASAS PENTADBIRAN AWAM Muhammad Khairi. 13 Mac 1990.com/mahathir2.gov.com/Athens/parthenon/4926/rencana/kupas. Selangor.htm http://rineswords. Dasar Pembangunan Negara. Zalina Abd Rahman(1990).my/bharian/articles/MindaPengarang_DasarPandangKeTimurdiberinafa sbarurelevankeperluanmasakini/Article/index_html http://www.my/dokumenattached/Dasar/06DASAR_PANDANG_KE_TIMUR. (2005.my/index. Institut Tadbiran Awam Negara.gov. 1990. 1991. Institut Tadbiran Awam Negara. Kuala Lumpur.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->