OKU DAN AKHLAK ISLAM 2010

PENGENALAN Golongan orang kurang upaya (OKU) merupakan sebahagian daripada masyarakat. Oleh itu, mereka mempunyai kesaksamaan hak dan peluang untuk menjalani kehidupan seperti anggota masyarakat yang lain. Pendekatan berasaskan hak atau rights-based dan juga perlindungan wajar digunakan bagi menjamin kepentingan dan kesejahteraan OKU. DEFINISI OKU boleh didefinisikan sebagai seseorang yang mempunyai ketidakupayaan jangka masa panjang dari segi fizikal, mental, intelektual atau pancaindera yang apabila berhadapan dengan pelbagai halangan mungkin tidak dapat melibatkan diri sepenuhnya dan secara efektif dalam masyarakat. Selain itu, OKU juga bermaksud seseorang yang tidak berupaya menentukan sendiri bagi memperoleh sepenuh atau sebahagian daripada keperluan biasa seseorang individu dan tidak dapat hidup bermasyarakat sepenuhnya disebabkan sesuatu kekurangan samasa dari segi fizikal atau mental dan samada ia berlaku semenjak lahir atau kemudian dari itu. PENYELESAIAN Kemudahan dan pengesanan awal disediakan bagi mereka untuk menerima rawatan, pemulihan, pendidikan dan latihan. Usaha untuk mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat digalakkan agar mereka bersedia menghadapi cabaran keadaan sosial mereka. Dasar OKU menjadi asas kesaksamaan hak dan peluang kepada OKU bagi penyertaan penuh dalam masyarakat. Dasar ini turut mengutamakan nilai hak kemanusian seperti kemuliaan, kehormatan dan kebebasan bagi membolehkan mereka hidup berdikari.

Dasar OKU menetapkan empat objektif berikut seperti memberi pengiktirafan serta penerimaan prinsip bahawa OKU mempunyai hak dan peluang yang sama bagi penyertaan penuh dalam masyarakat, memastikan OKU menikmati hak, peluang dan akses secara saksama di bawah undang-undang Negara, menghapuskan diskriminasi terhadap seseorang atas sebab ketidakupayaannya dan mendidik dan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai hak OKU.

1

1 Surah At-Tin:4 2 . Maklumat sebegini bukan sahaja berguna kepada pelajar-pelajar yang berkemungkinan perlu mengurus pekerja-pekerja OKU di alam pekerjaan mereka kelak.w. Pendidikan mengenai OKU ini boleh dimasukkan ke dalam kursus-kursus am universiti ataupun kursus-kursus teras.w. Oleh yang demikian sebagai manusia haruslah bersyukur dengan segala nikmat yang telah Allah s. Contohnya.´ Sehubungan dengan itu sewajarnyalah pihak IPTA mengambil inisiatif mengadakan program pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kesedaran dan sensitiviti pelajar-pelajar tipikal agar mereka mempunyai sikap yang positif terhadap OKU agar persekitaran lebih kondusif utuk pelajar-pelajar OKU.a.w.t takdirkan kepada manusia dan harus dilalui. Aktiviti ini dibuat bagi menghiburkan dan mengisi kekosongan masa lapang bagi golongan cacat penglihatan.t berikan kepada kita sebagai hambanya. Pertubuhan ini dikhaskan kepada golongan yang cacat penglihatan sahaja. menguruskan kematian dan sebagainya. Sabda Rasullullah s.OKU DAN AKHLAK ISLAM 2010 1 Ayat tersebut bermaksud Allah s. malah ia mendatangkan manfaat kepada golongan OKU apabila masyarakat lebih memahami keperluan mereka. Sebagaimana yang diketahui bahawa Orang Kurang Upaya (OKU) juga tetap diutamakan.w yang bermaksud: ³Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia atau baik. Pihak kerajaan telah menubuhkan beberapa pertubuhan dan persatuan bagi Orang Kurang Upaya (OKU) untuk mereka bergiat. Hidup ini dianggap sebagai satu cabaran yang Allah s.t telah menciptakan manusia sebaik-baiknya. Pertubuhan ini telah ditubuhkan sejak 30 tahun yang lalu. Antara pertubuhan tersebut ialah Pertubuhan Orang Kurang Penglihatan. Sebagai contoh. Pertubuhan ini telah banyak membuat aktiviti rekreasi. Hal ini kerana pertubuhan ini turut memberikan kebajikan kepada anggotanya yang memerluan. Majlis tertinggi bagi pertubuhan ini juga terdiri daripada golongan yang cacat penglihatan. Pertubuhan ini juga banyak memberi sumbangan kepada individu yang memerlukan. semua pelajar-pelajar boleh dididik mengenai halangan-halangan yang dihadapi OKU di tempat kerja dan cara-cara mengatasi isu ini melalui akomodasi dan rekaan-semula tugasan (job redesign).

Orang Kurang Upaya (OKU) turut menubuhkan Persatuan OrangOrang Cacat Penglihatan Islam Malaysia (PERSIS). Ibu bapa juga haruslah memotivasikan anak-anak mereka supaya berperibadi mulia. sikap yang positif mengenai rakan sebaya OKU di kampus iaitu. Selain itu. Pelajar lain menyokong hak golongan OKU untuk menerima pendidikan yang sama seperti rakyat Malaysia yang lain. Mereka turut menyatakan bahawa pelajar OKU perlu mendapat layanan yang adil dari pensyarah dan rakan-rakan. Braille mengubah suai tulisan tentera bagi memudahkan tentera untuk membaca ketika gelap. Sistem ini dicipta oleh seorang Perancis yang bernama Louis Braille yang buta disebabkan kemalangan semasa kecil. Ketika berusia 15 tahun. Mereka turut berpendapat bahawa pelajar OKU tidak membebankan atau melambatkan kuliah. mempunyai rasa simpati terhadap pelajar OKU. Majoriti pelajar menyokong agar OKU di IPTA diberi kemudahan akomodasi dalam proses pembelajaran seperti masa tambahan dan lain-lain yang bersesuaian dengan keadaan ketidakupayaan yang dialami ketika menduduki peperiksaan. Aktiviti ini turut disertai oleh JAKIM dan JAWI. Ibu bapa perlu memotretkan diri kepada anak-anak mereka agar mereka menghormati kepada golongan yang kurang upaya. persatuan ini turut mencetak dan menerbit Al-Quran dalam bentuk Braille. Sistem ini dinamakan sistem Braille. tidak merasa malu untuk bergaul dan kelihatan bersama dengan pelajar OKU. 3 . Namun ketika itu Braille tidak mempunyai huruf W. Aktiviti lain bagi persatuan ini juga adalah merintis Braille secara berkomputer. Hal ini adalah untuk memudahkan golongan cacat penglihatan untuk membaca Al-Quran. dan bahawa tidak keberatan untuk bekerjasama dengan pelajar OKU dalam melakukan tugasan kuliah.OKU DAN AKHLAK ISLAM 2010 Sehubungan dengan itu. Sehubungan itu. Ibu bapa haruslah cuba untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan jitu. Braille ialah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh orang buta. tahap kesedaran dan kefahaman yang tinggi mengenai OKU. Persatuian ini banyak melakukan aktiviti keagamaan seperti ceramah. Ibu bapa juga perlu mempunyai keperibadian yang kental bagi mengawasi anak-anak mereka supaya mereka boleh bergaul dan bercampur dengan sesiapa sahaja. Para pelajar juga menyatakan bahawa mereka bersetuju bahawa kemudahan prasarana IPTA adalah kurang mesra OKU. kuliah dan sebagainya.

malah meningkatkan perkhidmatan AirAsia walaupun memakan belanja yang amat besar. Namun. pelaksaan setiap bantuan tersebut haruslah memastikan bahawa OKU yang disasar tidak mempunyai masalah untuk ke pusat bantuan berkenaan. pelaksanaannya belum sempurna. Jadi pelaksanaannya gagal dan mungkin alasan yang dilaporkan ialah tidak mendapat sambuan daripada OKU. Selepas mendapat protes daripada persatuan-persatuan OKU disebabkan perkhidmatan AirAsia yang tidak mesra OKU sebelum ini. bantuan saraan. Bagi persatuan-persatuan OKU yang terlibat dalam usaha menyempurnakannya sahaja yang faham. lebel stiker itu hanya sekadar hiasan. Bantuan-bantuan tersebut boleh dibahagikan kepada bantuan pelajaran. dalam masa yang amat singkat beliau telah dapat menyelesaikannya dengan baik. CEO syarikat AirAsia. masih terlalu banyak usaha yang harus dilakukan. Terdapat kenderaan bas yang melebelkan stiker kerusi roda untuk menunjukkan bas mereka mesra OKU. 4 . Walau bagaimanapun. tetapi Dato¶Tony Fernandes melaksanakannya dengan berhemat di mana segala pandangan OKU diambil berat dan dihormati. usaha yang dilakukan ialah untuk memastikan mereka dapat berdikari dengan sebolehnya. Projek tersebut bak kata pepatah µrumah sudah siap. namun disebabkan masalah pengangkutan awam. usaha dan niat murni syarikat bas tersebut boleh dipuji.OKU DAN AKHLAK ISLAM 2010 Dari segi bantuan kepada OKU pula. Hakikatnya ketika artikel ini ditulis. Bagaimanapun. OKU yang berminat tidak dapat ke sana. hanya perlaksanaannya perlu dikaji. dan bantuan rawatan. Kalau kita lihat antara perkhidmatan kenderaan awam di negara kita. Contohnya. tetapi pahat masih berbunyi¶. bantuan pekerjaan. iaitu Dato¶Tony Fernandes dalam tindakan beliau meningkatkan perkhidmatan penerbangannya baru-baru ini. Memang tidak dapat dinafikan bahawa ada usaha daripada syarikat yang menyediakan kemudahan kenderaan awam dalam memastikan perkhidmatan mereka mesra OKU. OKU diberi diskaun istimewa untuk melanjutkan pelajaran di institusi pendidikan tinggi. Memang syarikat yang mampu tidak ada masalah dari segi kewangan. Contohnya. usaha harus dilakukan langkah demi langkah.

pengesanan dan intervensi awal (primary care) dan meningkatkan perkhidmatan perubatan yang berkualiti kepada OKU (secondary and tertiary care). termasuk pendidikan sepanjang hayat. membangunkan keupayaan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) yang mewakili kepentingan OKU dan meningkatkan penyertaan OKU dalam proses perancangan dan membuat keputusan. perkhidmatan sokongan seperti memantapkan mekanisme perkhidmatan sokongan yang bersesuaian dengan keperluan OKU dan menggalakkan penghasilan dan penjualan alat-alat tiruan dan sokongan OKU yang mampu milik.OKU DAN AKHLAK ISLAM 2010 Strategi di bawah Dasar OKU terbahagi kepada 15 bidang seperti berikut seperti advokasi. Dari segi pendidikan pula dapat meningkatkan akses OKU kepada pendidikan di semua peringkat. iaitu meningkatkan kesedaran dan membentuk sikap positif di kalangan masyarakat terhadap OKU menerusi program yang berkesan. meningkatkan penyediaan kemudahan pengangkutan awam yang mesra OKU dan menggalakkan penyediaan kemudahan serta akses kepada teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Seterusnya pekerjaan pula membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan menggalakkan penggajian OKU dalam semua sektor pekerjaan dan menggalakkan OKU bekerja sendiri (self-employed) dan berdikari. 5 . pemulihan iaitu meningkatkan keberkesanan serta memperluaskan program pemulihan sedia ada bagi OKU dan mewujudkan program pemulihan baru bagi OKU selaras dengan perkembangan semasa. Keempat. keganasan dan penderaan serta memantapkan perkhidmatan dan kemudahan kepada OKU yang layak dan berkeperluan. Strategi seterusnya ialah keselamatan diri dan perlindungan sosial seperti melindungi OKU dari segala bentuk eksploitasi. kawasan perumahan serta ruang awam. Strategi kedua aksesibiliti adalah memastikan penyediaan persekitaran bebas halangan (barrier-free) termasuk kemudahan di dalam dan luar bangunan. Selain itu. Manakala dari segi sosial pula dapat meningkatkan kemudahan dan menggalakkan penyertaan OKU dalam aktiviti sosial. Pembangunan sumber manusia dapat membangunkan kapasiti dan menyediakan sumber manusia terlatih serta mencukupi yang memberi perkhidmatan kepada OKU. Selain itu. strategi ketiga bagi kesihatan seperti meningkatkan perkhidmatan kesihatan termasuk program pencegahan. tempat kerja.

Selain itu. Kanak-kanak OKU akan dapat mengutamakan kepentingan terbaik (best interest) untuk kanakkanak kurang upaya dalam setiap program perkembangan. menjalin dan memperkukuhkan rangkaian kerjasama multisektor dan multidisiplin dan menggalakkan penglibatan sektor swasta dalam menunaikan tanggungjawab sosial korporat. 6 .OKU DAN AKHLAK ISLAM 2010 Strategi seterusnya ialah penglibatan masyarakat seperti menggalakkan penglibatan sukarelawan dalam program pembangunan OKU. penyelidikan dan pembangunan pula dapat menggalakkan penyelidikan dan pembangunan mengenai OKU serta menyebar luas hasil penyelidikan untuk tindakan penambahbaikan dan memantapkan mekanisme penyelarasan pelaksanaan. Perumahan pula menggalakkan reka bentuk universal dalam pembinaan rumah dan kawasan persekitaran dan membuka peluang kepada OKU untuk memiliki rumah. kemajuan dan pemerkasakan golongan OKU. kemajuan dan pemerkasaan golongan OKU. Manakala wanita OKU pula akan dapat mengutamakan kepentingan terbaik (best interest) untuk wanita kurang upaya dalam setiap program perkembangan. pemantauan dan penilaian program-program OKU.

53).w. kita perlu membantu golongan kurang upaya untuk meringankan beban mereka.t menjadikan manusia dengan pelbagai kelebihan dan Allah s. ahli akademik. Sekiranya yang dilahirkan adalah perbutanperbuatan yang keji maka sifat ini dinamakan sebagai akhlak yang buruk (jilid 3 hlm. Dalam takrifan yang diberikan al-Ghazali lebih menumpukan akhlak kepada sifat dalaman yang menjadi asas kepada lahirnya seseuatu perbuatan atau tingkah laku.w. Sekiranya sifat dalam jiwa ini melahirkan perbuatan-perbuatan yang indah dari segi akal dan syarak maka sifat ini dinamakan dengan akhlak yang baik.OKU DAN AKHLAK ISLAM 2010 KESIMPULAN Sebagai kesimpulannya.t : 2 Ayat tersebut menyatakan bahawa kita haruslah mensyukuri nikmat Allah s. pekerja sosial. Manusia haruslah bersyukur dengan segala nikmat kurniaan yang Allah s.w. sukarelawan dan orang ramai. Sebagaimana firman Allah s. 2 An-Nahl:114 7 .t juga menciptakan manusia secara sama tara dan Allah s.w.t.w.t berikan kepada kita. pelaksanaan dasar OKU memerlukan kerjasama yang bersepadu daripada semua pihak serta penglibatan pelbagai kementerian. jabatan dan agensi kerajaan serta pertubuhan bukan kerajaan. Selain itu juga. Seperti yang kita ketahui bahawa Allah s.w.t tidak membeza-bezakan umatnya. Walau bagaimanapun. Dalam memperkenalkan akhlak pula Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin telah menyatakan bahawa ia adalah ungkapan bagi satu sifat yang kukuh di dalam diri seseorang insan yang melahirkan sesuatu perbuatan dengan mudah tanpa perlu berfikir terlebih dahulu. pihak kerajaan amat prihatin terhadap golongan OKU dan penggubalan dasar ini merupakan komitmen kerajaan dalam usaha memastikan OKU mendapat kesaksamaan hak dan peluang bagi penyertaan penuh dalam masyarakat. pakar perubatan.w. Allah s.t telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Oleh itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful