AMALAN BENGKEL MESIN

FORMAT PENTAKSIRAN
Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)
sekolah menengah teknik
Pemesinan Berkomputer (8301/1)
Amalan Bengkel Mekanikal (8302/1)

Mulai SPM 2009

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pelajaran Malaysia
© 2009 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

PRAKATA

Kementerian Pelajaran Malaysia telah meluluskan kurikulum bagi Mata Pelajaran
Aliran Vokasional (MPAV) Sekolah Menengah Teknik. Pelaksanaan pengajaran dan
pembelajaran mata pelajaran Ketukangan ini bermula pada tahun 2008 di peringkat
Tingkatan IV.
Mata pelajaran tersebut ditawarkan sebagai mata pelajaran pada peringkat
peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) pada tahun 2009. Format pentaksiran bagi
mata pelajaran tersebut direka bentuk berdasarkan hasrat dan matlamat Falsafah
Pendidikan Kebangsaan serta mengikut kehendak kandungan kurikulum berkenaan,
seperti yang ternyata dalam dokumen rasmi Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan
Pelajaran.
Format pentaksiran direka bentuk berdasarkan prinsip asas pentaksiran, terutamanya
aspek kesahan, kebolehpercayaan, kebolehlaksanaan dan penjaminan kualiti. Aspek
keserasian dengan kurikulum turut diberi keutamaan. Ini bermakna pentaksiran
memberi fokus khusus kepada pencapaian objektif mata pelajaran, yang merangkumi
bidang pengetahuan, kemahiran dan nilai. Reka bentuk pentaksiran juga memastikan
keseluruhan pentaksiran mempunyai kerelevanan dan kecukupcakupan daripada
aspek kandungan sukatan pelajaran.
Dokumen ini dikeluarkan dengan hasrat untuk mendekatkan pentaksiran dengan
masyarakat, terutamanya para guru, ibu bapa dan semua murid. Dengan ini adalah
diharapkan maklumat yang terkandung dalam dokumen ini dapat memberi gambaran
jelas tentang apa yang ditaksir dan bagaimana pentaksiran itu akan dilaksanakan.
Usaha ini dianggap penting bagi memberikan keadilan kepada semua murid yang akan
mengambil peperiksaan serta menjaga kewibawaan institusi Lembaga Peperiksaan.

DATO` DR. SALBIAH BINTI ISMAIL
Pengarah Peperiksaan
Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pelajaran Malaysia
Kuala Lumpur
Ogos 2009

FORMAT PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN ALIRAN VOKASIONAL (MPAV)
KEJURUTERAAN KETUKANGAN MULAI SPM 2009

1.0

PENGENALAN
Sukatan Pelajaran bagi Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) di Sekolah
Menengah Teknik telah dikeluarkan oleh Bahagian Kurikulum Teknik dan
Vokasional (BKTV), Jabatan Pendidikan Teknikal pada tahun 2003. Sukatan
Pelajaran tersebut telah diluluskan oleh Jawatankuasa Kurikulum Pusat
Bil. 1/2002 bertarikh 26 Mac 2002. Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Pusat
Bil.1/2003 bertarikh 10 Januari 2003 telah meluluskan cadangan untuk
melaksanakan 38 mata pelajaran aliran vokasional secara modular bermula
tahun 2006.
Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) ditawarkan sebagai mata pelajaran
elektif kepada calon peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

2.0

ASAS-ASAS PERTIMBANGAN
Antara aspek penting yang dipertimbangkan dalam proses perekabentukan
format pentaksiran ialah:
2.1

Kesahan
Kesahan skor ujian melibatkan dua perkara iaitu relevan dan cakupan.
Perekaan bentuk instrumen pentaksiran ini telah memastikan semua
konstruk (perkara yang ditaksir) dijelmakan berdasarkan objektif mata
pelajaran. Item yang dikemukakan adalah akur dengan kurikulum dan
spesifikasi ujian serta mempunyai kesesuaian dari segi kumpulan sasaran,
aras kesukaran, konteks dan situasi. Kandungan instrumen pentaksiran
mencakupi semua aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperoleh
dalam pendidikan mata pelajaran berkenaan, seperti yang dihasratkan oleh
kurikulum.

2.2

Kebolehpercayaan
Kebolehpercayaan skor ujian melibatkan dua perkara iaitu ketekalan dan
ketepatan. Satu spesifikasi ujian direka bentuk bagi setiap instrumen
pentaksiran untuk dijadikan piawaian yang diikuti dalam pembinaan
instrumen. Ini adalah untuk memastikan ketepatan, kesetaraan dan
ketekalan instrumen pentaksiran yang dihasilkan setiap tahun.

2

2.3

Kebolehlaksanaan
Format pentaksiran ini telah mengambil kira aspek-aspek yang memastikan
pentadbiran pentaksiran boleh dilaksanakan.

2.4

Penjaminan Kualiti
Format pentaksiran ini telah mengambil kira keperluan pentaksiran yang
berperanan sebagai mekanisme dalam memastikan bukan sahaja semua
yang diharapkan dalam kurikulum Mata Pelajaran Aliran Vokasional dapat
direalisasikan tetapi juga menepati tahap kualiti yang dihasratkan.

2.5

Keserasian dengan Kehendak Kurikulum
Format pentaksiran dan jenis item yang dicadangkan mengambil kira
pengetahuan, kemahiran dan nilai yang ingin diperkembangkan dalam
pengajaran dan pembelajaran Mata Pelajaran Aliran Vokasional.

3.0

KELULUSAN
Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menyediakan
format pentaksiran bagi Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)
Kejuruteraan Ketukangan mulai SPM 2009. Format tersebut telah diluluskan
dalam Mesyuarat Kurikulum Pusat, Kementerian Pelajaran Malaysia, Bil.
5/2005 pada 14 September 2005.

4.0

OBJEKTIF MATA PELAJARAN (OMP) ALIRAN VOKASIONAL UNTUK
PEMESINAN BERKOMPUTER

4.1

Mengetahui dan memahami tentang fakta, konsep/prinsip, terminologi
dan prosedur dalam pemesinan berkomputer.

4.2

Menggunakan pengetahuan pengaturcaraan kawalan berangka untuk
menyelesaikan masalah-masalah dalam pemesinan berkomputer.

4.3

Memperkembangkan pemikiran kreatif dalam bidang rekabentuk dan
pembuatan .

4.4

Menggunakan perisian komputer mesin kawalan berangka dan peralatan
bengkel dengan berkesan.

4.5

Melahirkan minat dalam bidang pemesinan berkomputer dan dapat
memenuhi kerjaya dalam bidang ini.

3

5.0

4.6

Bersikap bertanggungjawab, berkerjasama
keselamatan diri sendiri dan insan lain.

serta

4.7

Mampu menyelesaikan masalah rekabentuk dan pengaturcaraan dalam
bidang pemesinan berkomputer.

4.8

Menggunakan pengetahuan lukisan geometri dan mengaitkannya dengan
bidang kejuruteraan mekanikal.

OBJEKTIF PENTAKSIRAN
MATA PELAJARAN
VOKASIONAL UNTUK PEMESINAN BERKOMPUTER

mementingkan

(OPMP)

ALIRAN

Berdasarkan objektif mata pelajaran PEMESINAN BERKOMPUTER, berikut
adalah objektif pentaksiran (OPMP) yang dikenal pasti. Objektif pentaksiran ini
adalah untuk mengukur kebolehan murid:
5.1

Mengetahui dan memahami fakta, konsep/prinsip, terminologi dan
prosedur dalam Pemesinan Berkomputer.

5.2

Kebolehan murid mengaturcara kawalan berangka.

5.3

Kebolehan murid menggunakan pengetahuan pengaturcaraan kawalan
berangka untuk menyelesaikan masalah dalam Pemesinan Berkomputer.

5.4

Melahirkan daya kreativiti untuk merekabentuk dalam bidang pembuatan.

5.5

Kebolehan murid menghasilkan produk mengikut rekabentuk yang
dicadangkan.

5.6

Kebolehan murid menggunakan perisian CAD untuk merekabentuk.

5.7

Kebolehan menggunakan mesin kawalan berangka.

5.8

Memupuk minat terhadap Pemesinan Berkomputer.

5.9

Memenuhi kompetensi dalam bidang Pemesinan Berkomputer.

5.10 Mematuhi dan mengamalkan peraturan dan langkah-langkah
keselamatan.
5.11 Mematuhi prosedur mengendalikan mesin kawalan berangka.
5.12 Mengamalkan nilai-nilai murni.
5.13 Kebolehan mengenal pasti masalah rekabentuk pengaturcaraan
pemesinan berkomputer.

4

terminologi dan prosedur dalam Amalan Bengkel Mekanikal. 6. konsep/prinsip. insan lain dan peralatan serta kelengkapan. 6. agensi yang dapat membantu usahawan serta memenuhi prosedur penubuhan perniagaan dan seterusnya menyediakan rancangan perniagaan yang mudah berkaitan Amalan Bengkel Mekanikal yang dipelajari dalam usaha melahirkan usahawan. 5.3 Memperkembangkan pemikiran kreatif menerusi aktiviti intelektual dan praktikal. 5. berkerjasama serta mementingkan keselamatan diri sendiri.15 Kebolehan menghasilkan lukisan geometri asas.0 OBJEKTIF MATA PELAJARAN (OMP) ALIRAN VOKASIONAL UNTUK AMALAN BENGKEL MEKANIKAL 6. 6.1 Mengetahui dan memahami tentang fakta. 5.7 Mampu menyelesaikan Mekanikal.5.2 Menggunakan pengetahuan kejuruteraan mekanikal untuk membentuk pendapat yang rasional berhubung dengan masalah-masalah kejuruteraan mekanikal.14 Kebolehan menyelesaikan masalah rekabentuk dan pengaturcaraan dalam Pemesinan Berkomputer. 6. 6.16 Kebolehan mengaplikasi lukisan geometri dalam bidang kejuruteraan mekanikal dan pembuatan.5 Melahirkan minat dalam bidang Amalan Bengkel Mekanikal dan dapat memenuhi kerjaya dalam bidang ini. 6.4 Menggunakan peralatan bengkel dan mesin dengan berkesan. masalah 5 dalam dalam bidang bidang pembuatan Amalan Bengkel . 6.8 Mengenal pasti ciri-ciri dan peranan usahawan.17 Kebolehan untuk membuat lukisan keratan mesin.6 Bersikap bertanggungjawab. 6.

mematuhi. ARAS KESUKARAN ITEM Item yang dikemukakan mempunyai tiga aras iaitu: 8.5 Menggunakan dan mengendalikan peralatan. membaik pulih dalam pembuatan menerusi aktiviti intelektual dan praktikal dalam Amalan Bengkel Mekanikal. dalam Bahagian C Item yang mempunyai aras kesukaran sederhana. mahir serta berkesan dalam Amalan Bengkel Mekanikal.3 Mengaplikasikan pengetahuan dan melahirkan idea/cadangan untuk merekabentuk bagi menyelesaikan masalah dalam Amalan Bengkel Mekanikal. bekerjasama serta mementingkan keselamatan diri sendiri. 7. dalam Bahagian A dan Bahagian B Item yang mempunyai aras kesukaran rendah. peralatan dan kelengkapan. 7. mengubah suai. menjelaskan. insan lain. 8.0 OBJEKTIF PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN VOKASIONAL UNTUK AMALAN BENGKEL MEKANIKAL (OPMP) ALIRAN Berdasarkan objektif mata pelajaran AMALAN BENGKEL MEKANIKAL.7.3 Aras Tinggi (T).7 Bersikap bertanggungjawab. mengingati konsep/prinsip dan terminologi dalam Amalan Bengkel Mekanikal.2 Aras Sederhana (S). mengamalkan dan mematuhi prosedur Amalan Bengkel Mekanikal.6 Mengekalkan minat dan menamatkan proses pembelajaran/pengajian dalam bidang Amalan Bengkel Mekanikal. 6 fakta. berikut adalah objektif pentaksiran (OPMP) yang dikenal pasti. mesin dengan cekap. mengenal. 8.2 Menerangkan. menghurai. 7. .1 Memahami.4 Menggunakan pengetahuan dan kemahiran untuk mencipta. 7.0 7. dalam Bahagian D Item yang mempunyai aras kesukaran tinggi. 7.1 Aras Rendah (R). 7. Objektif pentaksiran ini adalah untuk mengukur kebolehan murid: 8.

2 Pentaksiran Berasaskan Sekolah (Kertas 2).0 FORMAT PENTAKSIRAN Pentaksiran Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) Kejuruteraan Ketukangan mulai SPM 2009 menggunakan dua jenis instrumen. Kedua-dua jenis instrumen ini adalah wajib bagi setiap calon – lihat Lampiran 1.lihat Lampiran 2. 10. 7 . Pembinaan instrumen setiap tahun adalah mengikut satu dokumen spesifikasi ujian yang piawai. .0 KERTAS SOALAN CONTOH Contoh yang dibekalkan bertujuan memberi idea kepada pengguna tentang kepelbagaian konstruk. 10. Wajaran konstruk dan aras kesukaran adalah mengikut spesifikasi ujian tersebut tetapi boleh diukur pada konteks yang berbeza.2 Contoh Kertas Soalan Amalan Bengkel Mekanikal (8302/1) .1 Contoh Kertas Soalan Pemesinan Berkomputer (8301/1) .9. konteks dan aras yang ditaburkan pada keseluruhan kertas soalan berdasarkan piawaian spesifikasi ujian. 10. 9.1 Peperiksaan Berpusat (Kertas 1) 9.lihat Lampiran 3.

Lampiran 1 8 .

45 min. 30 min. B Berdasarkan Standard Kekompetenan MPAV Alatan Tambahan Diperlukan Berdasarkan standard dalam penyataan konstruk yang dirujuk. C Skor Diberi Jumlah Skor Tempoh Ujian PEPERIKSAAN BERPUSAT Bhg. D 30 20 Bentuk Angka Bhg. B Bhg. C Bhg. D Prosedur mengikut budaya kerja baik & selamat Aplikasi Penyelesaian masalah dan kreativiti Pengalaman dialami semasa membuat projek /aktiviti / hasil kerja Mengaplikasi satu situasi / pengalaman / pengetahuan ke situasi yang lain / baru Kebolehan menyelesaikan masalah dan menghasilkan idea baru / menjana idea/ menginovasi Mencakupi semua modul dan huraian sukatan pelajaran Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 Cakupan Konteks Aras Kesukaran & Wajaran Pengetahuan dan kefahaman teori Bhg. C Bhg. A Bhg. Rendah : Sederhana : Tinggi (5 : 3 : 2) Kalkulator saintifik dan peralatan khusus berkaitan 9 . A Konstruk Ditaksir Kompetensi berdasarkan eviden proses dan produk Bhg.FORMAT PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN ALIRAN VOKASIONAL SIJIL PELAJARAN MALAYSIA PERKARA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH Jenis Instrumen Modul Ujian Subjektif Jenis Item Berdasarkan projek / aktiviti Bilangan Soalan - Item Respons Terhad / Terbuka Bhg. 4 & 5 10 Bhg. D 25 min. 50 min. A Bhg. 2 jam 30 min. C Bhg. B Bhg. B 20 30 100 Mengikut Jadual Waktu Peperiksaan SPM Bhg. Kompetensi berdasarkan eviden pengetahuan dan pemikiran Bhg. A 5 Kompeten / Belum Kompeten Mengikut bilangan modul yang ditaksir dalam mata pelajaran Sepanjang proses P&P di Ting. D 3 2 Bhg.

Lampiran 2 10 .

B 6. Bahagian C Bahagian Soalan Penuh Diperoleh dan Bahagian D. 21_2 jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1./Dis. TO 3. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2XXX 8301/1 PEMESINAN BERKOMPUTER Kertas 1 Nov. Tulis nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada petak yang disediakan. Kerja mengira mesti ditunjukkan dengan jelas. Jawapan hendaklah ditulis dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan. Anda mungkin kehilangan skor jika langkah-langkah penting tidak ditunjukkan dengan teratur. Kertas soalan ini mengandungi empat bahagian: Bahagian A.SULIT NO. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram. Jawab semua soalan. H Untuk Kegunaan Pemeriksa Kod Pemeriksa: Skor Skor 2. C D 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 1 2 Jumlah 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 10 10 10 10 100 Kertas soalan ini mengandungi 30 halaman bercetak 8301/1 © 2XXX Hak Cipta Kerajaan Malaysia [Lihat sebelah SULIT . Bahagian B. C 5. A O N 4.

Rajah 1 [Skor: 4] Skor 4 3 2 1 0 Konteks Mendimensi (M04) 8301/1 @ 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia Konstruk Prinsip (P2) Aras Kesukaran Rendah SULIT .SULIT 2 Untuk Kegunaan Pemeriksa 8301/1 Bahagian A Jawab semua soalan Dimensi saiz Dimensi sendeng Dimensi diameter Dimensi sudut Dimensi kedudukan Dimensi jejari Jadual 1 1 Jadual 1 menunjukkan penyataan jenis-jenis pendimensian. Pilih mana-mana empat penyataan jenis-jenis pendimensian dan tuliskan di ruang jawapan pada Rajah 1.

Soalan 8301/1 Jawapan Skor BAHAGIAN A 1 Dimensi diameter Dimensi jejarian Dimensi saiz Dimensi sendeng Dimensi kedudukan Dimensi sudut 4 Kriteria Penskoran Jawab 6/5/4 Jawab 3 Jawab 2 Jawab 1 betul betul betul betul Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 Skor 4 [ Lihat sebelah 8301/1 @ 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa .SULIT 3 No.

2 dan 3 pada ruang jawapan dalam Jadual 2. Lengkapkan urutan kerja untuk melukis garisan bertangen luar dua bulatan dengan menulis 1.Untuk Kegunaan Pemeriksa SULIT 4 8301/1 Bahagian B Jawab semua soalan Rajah 2 1 Rajah 2 menunjukkan lukisan yang telah dilukis dengan menggunakan perisian AutoCAD. Arahan Ruang Jawapan Tan P2 Tan P1 Line Enter 4 Jadual 2 [Skor: 3] Skor 3 2 1 0 Konteks Lukisan Terbantu Komputer (M02) 8301/1 @ 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia Konstruk Aras Kesukaran Membina (P5) Rendah SULIT .

Soalan 8301/1 Jawapan Skor BAHAGIAN B 1 Arahan Tan P2 Tan P1 Line Enter Ruang Jawapan 3 2 1 atau Arahan Tan P2 Tan P1 Line Enter Ruang Jawapan 2 3 1 3 Kriteria Penskoran Mana-mana satu jadual jawapan Skor 1x3 3 [ Lihat sebelah 8301/1 @ 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa .SULIT 5 No.

Mutlak Skor 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Point P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 X 0 70 50 Nisbi/ tokokan Y 0 0 20 ATAU 60 60 30 60 10 10 0 0 15 0 Point P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 X 0 Y 0 0 20 0 -20 10 0 -10 10 -10 0 -10 0 0 -15 Jadual 3 [Skor: 10] Konteks Pengaturcaraan Mudah (M08) 8301/1 @ 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia Konstruk Aras Kesukaran Menghitung (K1) Sederhana SULIT . Lengkapkan Jadual 3 dengan titik koordinat mutlak atau koordinat nisbi/tokokan.SULIT 6 Untuk Kegunaan Pemeriksa 8301/1 Bahagian C Jawab semua soalan Rajah 3 1 Rajah 3 menunjukkan komponen yang hendak dikisar di mesin kisar kawalan berangka berkomputer ( CNC ).

Soalan 8301/1 Jawapan Skor BAHAGIAN C 1 Nisbi/ tokokan Mutlak Point P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 X Y 50 50 70 20 50 Atau 40 50 20 60 15 Point P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 X 50 0 20 Y 0 30 -10 -10 -10 0 -45 10 Kriteria Penskoran Mana-mana satu jadual jawapan Skor 1 x 10 10 [ Lihat sebelah 8301/1 @ 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa .SULIT 7 No.

Kedudukan tangen B. Lukiskan semula plat pencontoh itu mengikut skala saiz penuh pada halaman 9. D dan E hendaklah ditunjukkan dengan kaedah geometri. [Skor: 10] Separuh heksagon sekata jarak antara pepenjuru 100mm Sukuan elips Paksi major 160 mm Paksi minor 100 mm Rajah 4 Konteks Lukisan Geometri (M01) 8301/1 @ 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia Konstruk Melukis (K2) Aras Kesukaran Sederhana SULIT .SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa 2 8 8301/1 Rajah 4 menunjukkan satu plat pencontoh. C. Diberi titik A sebagai panduan.

SULIT 9 8301/1 Untuk Kegunaan Pemeriksa RUANG JAWAPAN [ Lihat sebelah 8301/1 @ 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT Skor 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 .

c.SULIT 10 8301/1 Untuk Kegunaan Pemeriksa Bil. b. 1 Kriteria Penskoran a. Skor Separuh heksagon dilukis Suku elips dilukis Bulatan J15 dan J30 dilukis Tangen DE dilukis 3 3 2 2 Jumlah skor 8301/1 @ 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia 10 SULIT . d.

Rajah 5(b) a) Mengapakah keadaan Rajah 5(b) terjadi? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… [ Lihat sebelah 8301/1 @ 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT . Setelah siap dilukis.SULIT 11 8301/1 Bahagian D Jawab semua soalan Untuk Kegunaan Pemeriksa Rajah 5(a) 1 Rajah 5(a) menunjukkan objek yang akan lukis dengan menggunakan perisian AutoCAD. didapati objek yang dihasilkan adalah seperti Rajah 5(b).

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Skor 10 9 8 7 6 5 Konteks Konstruk 4 Penyelesaian Masalah Lukisan 3D (M05) 3 (K3) 2 1 0 8301/1 @ 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia [Skor: 10] Aras Kesukaran Tinggi SULIT .SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa 12 8301/1 b) Terangkan bagaimana anda menyelesaikan masalah Rajah 5(b) supaya Rajah 5(a) dapat dihasilkan.

Pilih kedudukan SE isometric iv. Klik toolbar solid dan pilih extrude v.SULIT 13 No. Masukkan nilai tinggi extrude 10 2 1 1 [ Lihat sebelah 8301/1 @ 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa . Klik toolbar solid dan pilih extrude v. Pilih kedudukan SE isometric iv. 2 2 iii. Soalan 8301/1 Jawapan Skor BAHAGIAN D 1 a) Memasukkan nilai tinggi extrude lebih daripada 10mm b) i. Lukis objek menggunakan arahan polyline ii. iii. Masukkan nilai tinggi extrude 10 10 Kriteria Penskoran Skor a) Memasukkan nilai tinggi extrude lebih daripada 10mm 2 b) i. Lukis objek menggunakan arahan polyline ii.

( Rujuk Lampiran A ) Bahan dibekalkan adalah seperti berikut: Alat/bahan 1 blok aluminium Pengisar hujung ( T1 ) Gerudi Ukuran 100 x 25 x 100 Ø 25 Ø8 Rekaan anda mestilah mengandungi aspek berikut: - Mengisar profil Menggerudi [Skor: 10] Konteks Mengisar CNC (M09) 8301/1 @ 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia Konstruk Menjana Idea (K4) Aras Kesukaran Tinggi SULIT . rekakan satu pendakap kipas dan tuliskan satu pengaturcaraan mudah untuk menyiapkan pendakap itu. Berdasarkan kreativiti dan pengalaman anda sebagai jurumesin kisar CNC. Pemasangan kipas itu memerlukan satu pendakap yang kukuh dan selamat.SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa 2 14 8301/1 Bengkel anda akan dipasang kipas dinding.

[ Lihat sebelah 8301/1 @ 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT Skor 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 .SULIT 15 8301/1 Untuk Kegunaan Pemeriksa RUANG JAWAPAN …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….

Blok N0010 N0015 N0020 N0025 N0030 N0035 N0040 N0045 N0050 N0055 N0060 N0065 N0070 N0075 N0080 N0085 N0090 N0095 N0100 N0105 N0110 N0115 N0120 N0125 N0130 T T1 M 06 03 30 8301/1 @ 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia G X Y Z G54 G17 G28 G90 G43 300 300 200 0 0 0 G00 G01 G41 G01 G01 G02 G01 G01 G01 G01 G00 G00 G01 G00 G00 G01 G00 G40 40 0 20 40 90 R S F 30 1000 80 90 60 0 2 -10 80 40 10 40 2 30 80 60 -30 2 200 -30 2 200 60 10 SULIT .Untuk Kegunaan Pemeriksa SULIT 16 No. Soalan 8301/1 Jawapan Skor 2 No.

Kejelasan [Kebolehan menghuraikan idea/ pendapat/ pandangan/ buah fikiran dengan terperinci secara sistematik tentang pendakap kipas yang dipilih] 4. Keaslian [ Kebolehan menghasilkan idea pendakap kipas yang unik tidak sama dengan yang lain/ tidak seperti biasa] 2 2 4 [ Lihat sebelah 8301/1 @ 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa . Keluwesan [Kebolehan mengembangkan/ mempelbagaikan sebuah idea/ pandangan/ buah fikiran dalam pelbagai cara bersesuaian dengan tema] 3.SULIT 17 8301/1 Kriteria Penskoran Skor 1. Kelancaran [Penghasilan idea/ pendapat/ pandangan/ buah fikiran secara berterusan dipersembahkan melalui grafik atau lukisan] 2 2.

Interpolasi lelurus dalam pergerakan laju G01 .Interpolasi lelurus dalam pergerakan suapan G02 .Aktif sistem koordinat tokokan 8301/1 @ 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT .SULIT 18 8301/1 Lampiran A M03 .Penyejuk diaktifkan ( ‘Coolant On’ ) M30 .Mata alat/pengumpar arah ikut jam M06 .Panggil kedudukan mata alat secara automatik M08 .Pemilihan satah mesin G28 .Pampasan jejari mata alat ke kanan G43 .Interpolasi lengkung ikut jam pergerakan suapan G03 .Balik ke kedudukan asal paksi Z tegak G40 .Aktif sistem koordinat mutlak G91 .Pampasan jejari mata alat ke kiri G42 .Pengaturcaraan tamat G17 .Mansuh pampasan jejari mata alat G41 .Interpolasi lengkung lawan jam pergerakan suapan G90 .Offset pampasan panjang alat G00 .

Lampiran 3 13 .

Tulis nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada petak yang disediakan. Bahagian B. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2XXX 8302/1 AMALAN BENGKEL MEKANIKAL Kertas 1 Nov. 21_2 jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Jawab semua soalan. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan. A O N 4. C D 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 1 2 Jumlah 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 10 10 10 10 100 Kertas soalan ini mengandungi 30 halaman bercetak 8302/1 © 2XXX Hak Cipta Kerajaan Malaysia [Lihat sebelah SULIT . Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram. Jawapan hendaklah ditulis dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan. Kerja mengira mesti ditunjukkan dengan jelas. Kertas soalan ini mengandungi empat bahagian: Bahagian A. H Untuk Kegunaan Pemeriksa Kod Pemeriksa: Skor Skor 2. TO 3. Anda mungkin kehilangan skor jika langkah-langkah penting tidak ditunjukkan dengan teratur. C 5./Dis.SULIT NO. Bahagian C Bahagian Soalan Penuh Diperoleh dan Bahagian D. B 6.

Pilih mana-mana empat jawatan dan tuliskan ke dalam ruang jawapan yang disediakan dalam Rajah 1. Jadual 1 menunjukkan jawatan dalam organisasi sebuah bengkel.SULIT 2 Untuk Kegunaan Pemeriksa 8302/1 Bahagian A Jawab semua soalan 1. Penjaga stor Akauntan Fomen Penyelia Operator mesin Penyelia keselamatan Jadual 1 KO KK HG PENGURUS BENGKEL TH KJ Rajah 1 [Skor: 4] Skor 4 3 2 1 0 Konteks Pengelolaan Bengkel (M01) 8302/1 © 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia Konstruk Aras Kesukaran Prinsip (P2) Rendah SULIT .

Soalan 8302/1 Jawapan Skor BAHAGIAN A 1 PENYELIA PENJAGA STOR FOMEN PENGURUS BENGKEL OPERATOR MESIN PENYELIA KESELAMATAN 4 Kriteria Jawab 4/5 Jawab 3 Jawab 2 Jawab 1 betul betul betul betul Skor Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 4 [ Lihat sebelah 8302/1 © 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa .SULIT 3 No.

Untuk Kegunaan Pemeriksa SULIT 4 8302/1 Bahagian B Jawab semua soalan Rajah 2 1. Pilih mana-mana tiga.5 Menanda lengkuk Menggerudi lubang kelegaan Mengikir kepersegian 90º Menanda tinggi dan panjang [Skor: 3] Skor 3 2 1 0 Konteks Menggegas (M04) 8302/1 © 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia Konstruk Membina (P5) Aras Kesukaran Rendah SULIT . Penyataan Ruang jawapan Mengikir rata Menggerudi lubang Ø 5. tandakan ( √ ) pada penyataan yang betul dan tandakan ( X ) pada penyataan yang salah pada ruang jawapan. Rajah 2 menunjukkan komponen yang akan disiapkan dalam kerja menggegas.

5 X Menanda lengkuk X Menggerudi lubang kelegaan √ Mengikir kepersegian 90º √ Menanda tinggi dan panjang √ 3 Kriteria Penskoran Skor Jawab 6/5/4/3 betul Skor 3 Jawab 2 betul Skor 2 Jawab 1 betul Skor 1 3 [ Lihat sebelah 8302/1 © 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa . Soalan Jawapan Penyataan 1 8302/1 Skor Ruang jawapan Mengikir rata √ Menggerudi lubang Ø 5.SULIT 5 No.

.......................................................................... (a) Lakarkan dua kaedah mengisar pada ruang jawapan yang disediakan...................................................................................................................................................... ............................................. .......... ..................................... Mengisar atas Mengisar bawah [Skor:4] (b) Huraikan mana-mana satu kaedah mengisar yang anda lakarkan di 1(a).......................... ............................................................... ...................................................... ........................................................................................................................ .................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................SULIT 6 Untuk Kegunaan Pemeriksa 8302/1 Bahagian C Jawab semua soalan 1................................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................... ............................................... .................... Skor 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 .......... ............................................ [Skor:6] Konteks Mengisar (M09) 8302/1 © 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia Konstruk Melakar (K2) Aras Kesukaran Sederhana SULIT ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................

SULIT 7 No. Soalan 8302/1 Jawapan Skor BAHAGIAN C 1 (a) Arah putaran mata alat Arah putaran mata alat Arah penghantaran meja Arah penghantaran meja Kerja Mengisar Atas Kerja Mengisar Bawah 4 Kriteria Penskoran 2 lakaran betul 1 lakaran betul Skor 4 Skor 2 Skor 4 [ Lihat sebelah 8302/1 © 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa .

SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa 8 No. arbor yang sesuai dan bersihkan kedua-dua dengan kain yang bersih. - 8302/1 Skor masukkan penyokong arbor den kunci dengan kuat dan kemas. - Masukkan relang. - Bagi kaedah mengisar atas. - Hidupkan mesin dan tentukan arah pusingan mengikut kecondongan mata alat - Letakkan kertas di atas permukaan bendakerja dan gerakkan meja sehingga bendakerja menyentuh mata alat. hantaran meja dibuat mengikut arah putaran mata alat 8302/1 © 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia 6 SULIT . - Bagi kaedah mengisar bawah. Soalan 1 (b) Jawapan - Pilih mata alat peraut. Pasang bendakerja pada ragum dan ketatkan . kunci dan sesuaikan kedudukan mata alat. hantaran meja dibuat melawan arah putaran mata alat.

hantaran meja dibuat melawan arah putaran mata alat. kunci dan sesuaikan kedudukan mata alat. 1 - Letakkan kertas di atas permukaan bendakerja dan gerakkan meja sehingga bendakerja menyentuh mata alat.SULIT 9 8302/1 Kriteria Penskoran Skor - Pilih mata alat peraut. 1 - Bagi kaedah mengisar atas. 1 - Hidupkan mesin dan tentukan arah pusingan mengikut kecondongan mata alat. 1 - Pasang bendakerja pada ragum dan ketatkan . hantaran meja dibuat mengikut arah putaran mata alat [ Lihat sebelah 8302/1 © 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa . 1 - Masukkan relang. Masukkan penyokong arbor den kunci dengan kuat dan kemas. arbor yang sesuai dan bersihkan kedua-dua dengan kain yang bersih. 1 ATAU - Bagi kaedah mengisar bawah.

...................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................ ............... Hitungkan: a) Kos keseluruhan sebatang pengikat.......................................................................................................... .....75 50 minit 2......... ..................................................... ........... ...................................................... ...............................................................................00 RM 1............................................ Kos bahan Kos upah Kos luar jangka Anggaran masa RM 10............................................................................................................. ................ ...................................................................................................... ......... .................................................................................................... 8302/1 © 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT ............................................................................................................................................................. b) Kos untuk menyiapkan 130 pengikat..00 RM 25......................... ............SULIT 10 8302/1 Untuk Kegunaan Pemeriksa Rajah 3 Kos membuat sebatang pengikat...... .................................................... ............ .................................................................................................................................................................. ........................................................................................... Rajah 3 menunjukkan pengikat yang ditempah oleh seorang usahawan syarikat kapal...........................................................................................................................................................................

............................................................. ................... ................................... ......... ......................................... ............................................................................................................................................ ................................................................................................ d) Bilangan pengikat yang dapat disiapkan dalam masa 5 jam........................................................................................................................ .......................................................... ............................................................................................. .......................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................. ...... [Skor:10] Konteks Keusahawanan (M10) Konstruk Aras Kesukaran Menghitung (K1) Sederhana [ Lihat sebelah 8302/1 © 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT ................ ........................................................................................................................................................................... ......................................................... ..................................................................................................................................................................SULIT 11 8302/1 Untuk Kegunaan Pemeriksa c) 20% keuntungan jualan daripada 130 pengikat................................................................................................................................ ..................................................................

75 = RM 36. 1 = RM 10.50 3 Kriteria Penskoran Skor Kos keseluruhan sebatang pengikat x 130 pengikat. Soalan 2 (b) Jawapan Skor Kos keseluruhan sebatang pengikat x 130 pengikat.00 + RM 1.75 x 130 1 = RM 4777.SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa 12 No. = Kos bahan + kos upah + Kos luar jangka.75 3 Kriteria Penskoran Skor Kos keseluruhan sebatang pengikat.75 1 No. = Kos bahan + kos upah + Kos luar jangka.00 + RM 25.75 1 = RM 36. = RM 36.00 + RM 1. Soalan 2 (a) Jawapan 8302/1 Skor Kos keseluruhan sebatang pengikat. = RM 10.50 1 8302/1 © 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT .75 x 130 = RM 4777. 1 = RM 36.00 + RM 25.

Soalan 2 (d) Jawapan 2 Skor 1 1 Skor Diberi 50 minit = 1 pengikat.SULIT 13 No. 2 Kriteria Penskoran Diberi 50 minit = 1 pengikat. ∴ 5 jam = 5 x 60 = 300 minit ∴ jumlah pengikat = 300 / 50 = 6 pengikat. ∴ 5 jam = 5 x 60 = 300 minit ∴ jumlah pengikat = 300 / 50 = 6 pengikat.50 = RM 955. Soalan 2 (c) 8302/1 Jawapan Skor Keuntungan jualan = 20% x kos 130 pengikat = 20 x RM 4777.2 x RM 4777.50 Kriteria Penskoran Keuntungan jualan = 20% x kos 130 pengikat = 20 x RM 4777. Skor 1 1 [ Lihat sebelah 8302/1 © 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa .2 x RM 4777.50 100 = 0.50 No.50 100 = 0.50 = RM 955.

..... .............................. Rajah 4(a) menunjukan komponen yang telah dikisar dengan betul................................................................................................... ............................................................ Terangkan dan lakarkan bagaimana anda boleh mengisar Bahagian A dengan betul seperti Rajah 4(a)........................................................................................................................................................................................................ Dalam menjalankan kerja mengisar...................................... mengapakah Bahagian A pada Rajah 4(b) terjadi......................................................................... Rajah 4(b) menunjukan hasil kisar yang salah..................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............. ............................................................................... ............................................................................................ .........................................SULIT 14 8302/1 Bahagian D Jawab semua soalan Untuk Kegunaan Pemeriksa Bahagian A Rajah 4(a) Rajah 4(b) 1......................... b....................................... ............. a.. ..... [Skor:10] Konteks Proses Mengisar (M09) 8302/1 © 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia Konstruk Penyelesaian Masalah(K3) Aras Kesukaran Tinggi SULIT ... ................................................................................................ ............................................................ ...................................................

.......................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................. ......................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................ ............................................................................................... ........................................................................................................................................................................... .... [ Lihat sebelah 8302/1 © 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT Skor 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ........SULIT 15 8302/1 Untuk Kegunaan Pemeriksa RUANG JAWAPAN ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...................................... ..................................................... ........................... ................................................................................................................ ..................................................................................... ................... ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................ ............ ...................................................................................................................................... ................ .................... ................................................................. .................................................................................................................................. ............................................. ...................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................... ....................

Soalan 8302/1 Jawapan Skor BAHAGIAN D 1(a) Kedudukan mata alat pengisar hujung tidak betul.SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa 16 No. arah kedudukan paksi y. 2 1 Lakaran 8302/1 © 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT . arah kedudukan paksi y. 3 Kriteria Penskoran Skor Kedudukan mata alat pengisar hujung tidak betul.

.pasang benda kerja diragum mesin.tandakan dua garisan pembahagian yang sama.SULIT 17 No. 10 8302/1 © 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa . Soalan 1 (b) Jawapan 8302/1 Skor Penandaan . .mengeset kedudukan mata pengisar hujung supaya berada pada tengah benda kerja yang telah ditanda. .mulakan pemotongan sehingga kepada ukuran yang dikehendaki.

.mengeset kedudukan mata pengisar hujung supaya berada pada tengah benda kerja yang telah ditanda. .pasang benda kerja diragum mesin.Lakaran 8302/1 © 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia 2 1 1 1 1 1 SULIT .SULIT 18 8302/1 [ Lihat sebelah Untuk Kegunaan Pemeriksa Kriteria Penskoran Skor BAHAGIAN D Penandaan .mulakan pemotongan sehingga kepada ukuran yang dikehendaki.tandakan dua garisan pembahagian yang sama. .Lakaran . .

Anda dikehendaki merekacipta cenderamata berdasarkan maklumat diberi: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Melarik penampang Melarik selari Melarik bahu Buang segi Melarik lurah Membunga Melarik tirus [Skor:10] Konteks Proses Melarik (M08) Konstruk Menjana Idea (K4) Aras Kesukaran Tinggi [ Lihat sebelah 8302/1 © 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT .SULIT 19 8302/1 Untuk Kegunaan Pemeriksa Rajah 5 2. Rajah 5 menunjukkan bar tembaga bersaiz Ø60 x 120mm. Berdasarkan pengetahuan. kefahaman dan kreativiti dalam kerja melarik.

.............................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................. ..... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8302/1 © 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia SULIT .............................................................................................................................................................................................. ............................................................................... .................................... ................................. .................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................. Skor 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ................................................................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................................................................... ................................................................. ................................ ......................... ............. .................................. ...................................................................... ..................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa 20 8302/1 RUANG JAWAPAN ..................................... .......................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................ ......................................... ................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Keluwesan [Kebolehan mengembangkan/ mempelbagaikan sebuah idea/ pandangan/ buah fikiran dalam pelbagai cara bersesuaian dengan tema] 3. Keaslian [ Kebolehan menghasilkan idea mereka bentuk yang unik tidak sama dengan yang lain/ tidak seperti biasa] 8302/1 © 2XXX Hak Cipta Kerajan Malaysia Skor 2 2 2 4 SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa .SULIT No. Soalan 21 Jawapan 8302/1 Skor 2 10 Kriteria Penskoran 1. Kejelasan [Kebolehan menghuraikan idea/ pendapat/ pandangan/ buah fikiran dengan terperinci secara sistematik tentang rekabentuk yang dipilih] 4. Kelancaran [Penghasilan idea/ pendapat/ pandangan/ buah fikiran secara berterusan dipersembahkan melalui grafik atau lukisan] 2.