P. 1
soalan cnc

soalan cnc

|Views: 954|Likes:
Published by abdcareem

More info:

Published by: abdcareem on Oct 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2013

pdf

text

original

Sections

 • SULIT 2 8301/1
 • SULIT 3 8301/1
 • SULIT 4 8301/1
 • SULIT 5 8301/1
 • SULIT 6 8301/1
 • SULIT 7 8301/1
 • SULIT 8 8301/1
 • SULIT 9 8301/1
 • SULIT 10 8301/1
 • SULIT 11 8301/1
 • SULIT 11 8302/1
 • SULIT 12 8302/1
 • SULIT 13 8302/1
 • SULIT 14 8302/1
 • SULIT 15 8302/1
 • SULIT 16 8302/1
 • SULIT 17 8302/1
 • SULIT 18 8302/1
 • SULIT 19 8302/1
 • SULIT 20 8302/1
 • SULIT 21 8302/1

AMALAN BENGKEL MESIN

Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)
sekolah menengah teknik

Pemesinan Berkomputer (8301/1)
Amalan Bengkel Mekanikal (8302/1)

FORMAT PENTAKSIRAN

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pelajaran Malaysia

Mulai SPM 2009

© 2009 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

PRAKATA

Kementerian Pelajaran Malaysia telah meluluskan kurikulum bagi Mata Pelajaran
Aliran Vokasional (MPAV) Sekolah Menengah Teknik. Pelaksanaan pengajaran dan
pembelajaran mata pelajaran Ketukangan ini bermula pada tahun 2008 di peringkat
Tingkatan IV.

Mata pelajaran tersebut ditawarkan sebagai mata pelajaran pada peringkat
peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) pada tahun 2009. Format pentaksiran bagi
mata pelajaran tersebut direka bentuk berdasarkan hasrat dan matlamat Falsafah
Pendidikan Kebangsaan serta mengikut kehendak kandungan kurikulum berkenaan,
seperti yang ternyata dalam dokumen rasmi Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan
Pelajaran.

Format pentaksiran direka bentuk berdasarkan prinsip asas pentaksiran, terutamanya
aspek kesahan, kebolehpercayaan, kebolehlaksanaan dan penjaminan kualiti. Aspek
keserasian dengan kurikulum turut diberi keutamaan. Ini bermakna pentaksiran
memberi fokus khusus kepada pencapaian objektif mata pelajaran, yang merangkumi
bidang pengetahuan, kemahiran dan nilai. Reka bentuk pentaksiran juga memastikan
keseluruhan pentaksiran mempunyai kerelevanan dan kecukupcakupan daripada
aspek kandungan sukatan pelajaran.

Dokumen ini dikeluarkan dengan hasrat untuk mendekatkan pentaksiran dengan
masyarakat, terutamanya para guru, ibu bapa dan semua murid. Dengan ini adalah
diharapkan maklumat yang terkandung dalam dokumen ini dapat memberi gambaran
jelas tentang apa yang ditaksir dan bagaimana pentaksiran itu akan dilaksanakan.
Usaha ini dianggap penting bagi memberikan keadilan kepada semua murid yang akan
mengambil peperiksaan serta menjaga kewibawaan institusi Lembaga Peperiksaan.

DATO` DR. SALBIAH BINTI ISMAIL

Pengarah Peperiksaan
Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pelajaran Malaysia
Kuala Lumpur

Ogos 2009

2

FORMAT PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN ALIRAN VOKASIONAL (MPAV)
KEJURUTERAAN KETUKANGAN MULAI SPM 2009

1.0 PENGENALAN

Sukatan Pelajaran bagi Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) di Sekolah
Menengah Teknik telah dikeluarkan oleh Bahagian Kurikulum Teknik dan
Vokasional (BKTV), Jabatan Pendidikan Teknikal pada tahun 2003. Sukatan
Pelajaran tersebut telah diluluskan oleh Jawatankuasa Kurikulum Pusat
Bil. 1/2002 bertarikh 26 Mac 2002. Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Pusat
Bil.1/2003 bertarikh 10 Januari 2003 telah meluluskan cadangan untuk
melaksanakan 38 mata pelajaran aliran vokasional secara modular bermula
tahun 2006.

Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) ditawarkan sebagai mata pelajaran
elektif kepada calon peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

2.0 ASAS-ASAS PERTIMBANGAN

Antara aspek penting yang dipertimbangkan dalam proses perekabentukan
format pentaksiran ialah:

2.1 Kesahan

Kesahan skor ujian melibatkan dua perkara iaitu relevan dan cakupan.
Perekaan bentuk instrumen pentaksiran ini telah memastikan semua
konstruk (perkara yang ditaksir) dijelmakan berdasarkan objektif mata
pelajaran. Item yang dikemukakan adalah akur dengan kurikulum dan
spesifikasi ujian serta mempunyai kesesuaian dari segi kumpulan sasaran,
aras kesukaran, konteks dan situasi. Kandungan instrumen pentaksiran
mencakupi semua aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperoleh
dalam pendidikan mata pelajaran berkenaan, seperti yang dihasratkan oleh
kurikulum.

2.2 Kebolehpercayaan

Kebolehpercayaan skor ujian melibatkan dua perkara iaitu ketekalan dan
ketepatan. Satu spesifikasi ujian direka bentuk bagi setiap instrumen
pentaksiran untuk dijadikan piawaian yang diikuti dalam pembinaan
instrumen. Ini adalah untuk memastikan ketepatan, kesetaraan dan
ketekalan instrumen pentaksiran yang dihasilkan setiap tahun.

3

2.3 Kebolehlaksanaan

Format pentaksiran ini telah mengambil kira aspek-aspek yang memastikan
pentadbiran pentaksiran boleh dilaksanakan.

2.4 Penjaminan Kualiti

Format pentaksiran ini telah mengambil kira keperluan pentaksiran yang
berperanan sebagai mekanisme dalam memastikan bukan sahaja semua
yang diharapkan dalam kurikulum Mata Pelajaran Aliran Vokasional dapat
direalisasikan tetapi juga menepati tahap kualiti yang dihasratkan.

2.5 Keserasian dengan Kehendak Kurikulum

Format pentaksiran dan jenis item yang dicadangkan mengambil kira
pengetahuan, kemahiran dan nilai yang ingin diperkembangkan dalam
pengajaran dan pembelajaran Mata Pelajaran Aliran Vokasional.

3.0 KELULUSAN

Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menyediakan
format pentaksiran bagi Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)
Kejuruteraan Ketukangan mulai SPM 2009. Format tersebut telah diluluskan
dalam Mesyuarat Kurikulum Pusat, Kementerian Pelajaran Malaysia, Bil.
5/2005 pada 14 September 2005.

4.0 OBJEKTIF MATA PELAJARAN (OMP) ALIRAN VOKASIONAL UNTUK
PEMESINAN BERKOMPUTER

4.1 Mengetahui dan memahami tentang fakta, konsep/prinsip, terminologi
dan prosedur dalam pemesinan berkomputer.

4.2 Menggunakan pengetahuan pengaturcaraan kawalan berangka untuk
menyelesaikan masalah-masalah dalam pemesinan berkomputer.

4.3 Memperkembangkan pemikiran kreatif dalam bidang rekabentuk dan
pembuatan .

4.4 Menggunakan perisian komputer mesin kawalan berangka dan peralatan
bengkel dengan berkesan.

4.5 Melahirkan minat dalam bidang pemesinan berkomputer dan dapat
memenuhi kerjaya dalam bidang ini.

4

4.6 Bersikap bertanggungjawab, berkerjasama serta mementingkan
keselamatan diri sendiri dan insan lain.

4.7 Mampu menyelesaikan masalah rekabentuk dan pengaturcaraan dalam
bidang pemesinan berkomputer.

4.8 Menggunakan pengetahuan lukisan geometri dan mengaitkannya dengan
bidang kejuruteraan mekanikal.

5.0 OBJEKTIF PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN (OPMP) ALIRAN
VOKASIONAL UNTUK PEMESINAN BERKOMPUTER

Berdasarkan objektif mata pelajaran PEMESINAN BERKOMPUTER, berikut
adalah objektif pentaksiran (OPMP) yang dikenal pasti. Objektif pentaksiran ini
adalah untuk mengukur kebolehan murid:

5.1 Mengetahui dan memahami fakta, konsep/prinsip, terminologi dan
prosedur dalam Pemesinan Berkomputer.

5.2 Kebolehan murid mengaturcara kawalan berangka.

5.3 Kebolehan murid menggunakan pengetahuan pengaturcaraan kawalan
berangka untuk menyelesaikan masalah dalam Pemesinan Berkomputer.

5.4 Melahirkan daya kreativiti untuk merekabentuk dalam bidang pembuatan.

5.5 Kebolehan murid menghasilkan produk mengikut rekabentuk yang
dicadangkan.

5.6 Kebolehan murid menggunakan perisian CAD untuk merekabentuk.

5.7 Kebolehan menggunakan mesin kawalan berangka.

5.8 Memupuk minat terhadap Pemesinan Berkomputer.

5.9 Memenuhi kompetensi dalam bidang Pemesinan Berkomputer.

5.10 Mematuhi dan mengamalkan peraturan dan langkah-langkah
keselamatan.

5.11 Mematuhi prosedur mengendalikan mesin kawalan berangka.

5.12 Mengamalkan nilai-nilai murni.

5.13 Kebolehan mengenal pasti masalah rekabentuk pengaturcaraan
pemesinan berkomputer.

5

5.14 Kebolehan menyelesaikan masalah rekabentuk dan pengaturcaraan dalam
Pemesinan Berkomputer.

5.15 Kebolehan menghasilkan lukisan geometri asas.

5.16 Kebolehan mengaplikasi lukisan geometri dalam bidang kejuruteraan
mekanikal dan pembuatan.

5.17 Kebolehan untuk membuat lukisan keratan mesin.

6.0 OBJEKTIF MATA PELAJARAN (OMP) ALIRAN VOKASIONAL UNTUK
AMALAN BENGKEL MEKANIKAL

6.1 Mengetahui dan memahami tentang fakta, konsep/prinsip, terminologi dan
prosedur dalam Amalan Bengkel Mekanikal.

6.2 Menggunakan pengetahuan kejuruteraan mekanikal untuk membentuk
pendapat yang rasional berhubung dengan masalah-masalah
kejuruteraan mekanikal.

6.3 Memperkembangkan pemikiran kreatif dalam bidang pembuatan
menerusi aktiviti intelektual dan praktikal.

6.4 Menggunakan peralatan bengkel dan mesin dengan berkesan.

6.5 Melahirkan minat dalam bidang Amalan Bengkel Mekanikal dan dapat
memenuhi kerjaya dalam bidang ini.

6.6 Bersikap bertanggungjawab, berkerjasama serta mementingkan
keselamatan diri sendiri, insan lain dan peralatan serta kelengkapan.

6.7 Mampu menyelesaikan masalah dalam bidang Amalan Bengkel
Mekanikal.

6.8 Mengenal pasti ciri-ciri dan peranan usahawan, agensi yang dapat
membantu usahawan serta memenuhi prosedur penubuhan perniagaan
dan seterusnya menyediakan rancangan perniagaan yang mudah
berkaitan Amalan Bengkel Mekanikal yang dipelajari dalam usaha
melahirkan usahawan.

6

7.0 OBJEKTIF PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN (OPMP) ALIRAN
VOKASIONAL UNTUK AMALAN BENGKEL MEKANIKAL

Berdasarkan objektif mata pelajaran AMALAN BENGKEL MEKANIKAL, berikut
adalah objektif pentaksiran (OPMP) yang dikenal pasti. Objektif pentaksiran ini
adalah untuk mengukur kebolehan murid:

7.1 Memahami, mematuhi, menghurai, mengenal, mengingati fakta,
konsep/prinsip dan terminologi dalam Amalan Bengkel Mekanikal.

7.2 Menerangkan, menjelaskan, mengamalkan dan mematuhi prosedur
Amalan Bengkel Mekanikal.

7.3 Mengaplikasikan pengetahuan dan melahirkan idea/cadangan untuk
merekabentuk bagi menyelesaikan masalah dalam Amalan Bengkel
Mekanikal.

7.4 Menggunakan pengetahuan dan kemahiran untuk mencipta, mengubah
suai, membaik pulih dalam pembuatan menerusi aktiviti intelektual dan
praktikal dalam Amalan Bengkel Mekanikal.

7.5 Menggunakan dan mengendalikan peralatan, mesin dengan cekap, mahir
serta berkesan dalam Amalan Bengkel Mekanikal.

7.6 Mengekalkan minat dan menamatkan proses pembelajaran/pengajian
dalam bidang Amalan Bengkel Mekanikal.

7.7 Bersikap bertanggungjawab, bekerjasama serta mementingkan
keselamatan diri sendiri, insan lain, peralatan dan kelengkapan.

8.0 ARAS KESUKARAN ITEM

Item yang dikemukakan mempunyai tiga aras iaitu:

8.1 Aras Rendah (R), dalam Bahagian A dan Bahagian B
Item yang mempunyai aras kesukaran rendah.

8.2 Aras Sederhana (S), dalam Bahagian C
Item yang mempunyai aras kesukaran sederhana.

8.3 Aras Tinggi (T), dalam Bahagian D
Item yang mempunyai aras kesukaran tinggi.

7

9.0 FORMAT PENTAKSIRAN

Pentaksiran Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) Kejuruteraan
Ketukangan mulai SPM 2009
menggunakan dua jenis instrumen. Kedua-dua
jenis instrumen ini adalah wajib bagi setiap calon
– lihat Lampiran 1.

.

9.1 Peperiksaan Berpusat (Kertas 1)

9.2 Pentaksiran Berasaskan Sekolah (Kertas 2).

10.0 KERTAS SOALAN CONTOH

Contoh yang dibekalkan bertujuan memberi idea kepada pengguna tentang
kepelbagaian konstruk, konteks dan aras yang ditaburkan pada keseluruhan
kertas soalan berdasarkan piawaian spesifikasi ujian.

Pembinaan instrumen setiap tahun adalah mengikut satu dokumen spesifikasi
ujian yang piawai. Wajaran konstruk dan aras kesukaran adalah mengikut
spesifikasi ujian tersebut tetapi boleh diukur pada konteks yang berbeza.

10.1

Contoh Kertas Soalan Pemesinan Berkomputer (8301/1) - lihat
Lampiran 2.

10.2

Contoh Kertas Soalan Amalan Bengkel Mekanikal (8302/1) - lihat
Lampiran 3.

Lampiran 1

8

FORMAT PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN ALIRAN VOKASIONAL
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PERKARA

PENTAKSIRAN
BERASASKAN
SEKOLAH

PEPERIKSAAN BERPUSAT

Jenis
Instrumen

Modul

Ujian Subjektif

Jenis Item

Berdasarkan
projek / aktiviti

Item Respons Terhad /
Terbuka

Bhg. A

Bhg. B

Bhg. C

Bhg. D

Bilangan
Soalan

-

5

10

3

2

Skor Diberi

Kompeten /
Belum Kompeten

Bentuk Angka

Bhg. A

Bhg. B

Bhg. C

Bhg. D

20

30

30

20

Jumlah
Skor

Mengikut bilangan
modul yang
ditaksir dalam
mata pelajaran

100
Mengikut Jadual Waktu Peperiksaan SPM

Bhg. A

Bhg. B

Bhg. C

Bhg. D

25 min.

50 min.

45 min.

30 min.

Tempoh
Ujian

Sepanjang proses
P & P
di Ting. 4 & 5

2 jam 30 min.

Kompetensi berdasarkan eviden pengetahuan dan pemikiran

Bhg. A

Bhg. B

Bhg. C

Bhg. D

Prosedur
mengikut
budaya kerja
baik & selamat

Aplikasi

Penyelesaian
masalah dan
kreativiti

Konstruk
Ditaksir

Kompetensi
berdasarkan
eviden proses
dan produk

Pengetahuan
dan
kefahaman
teori

Pengalaman
dialami
semasa
membuat
projek /aktiviti /
hasil kerja

Mengaplikasi
satu situasi /
pengalaman /
pengetahuan
ke situasi yang
lain / baru

Kebolehan
menyelesaikan
masalah dan
menghasilkan
idea baru /
menjana idea/
menginovasi

Cakupan
Konteks

Mencakupi semua modul dan huraian sukatan pelajaran
Tingkatan 4 dan Tingkatan 5

Aras
Kesukaran
&
Wajaran

Berdasarkan
Standard
Kekompetenan
MPAV

Berdasarkan standard dalam penyataan konstruk yang dirujuk.

Rendah : Sederhana : Tinggi
(5 : 3 : 2)

Alatan Tambahan Diperlukan

Kalkulator saintifik dan peralatan khusus berkaitan

9

Lampiran 2

10

[Lihat sebelah

8301/1 © 2XXX Hak Cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

C

O

N

T

O

H

Kertas soalan ini mengandungi 30 halaman bercetak

NO. KAD PENGENALAN

ANGKA GILIRAN

LEMBAGA PEPERIKSAAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2XXX

8301/1

PEMESINAN BERKOMPUTER
Kertas 1

Nov./Dis.
2 jam

Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tulis nombor kad pengenalan dan angka
giliran
anda pada petak yang disediakan.

2. Kertas soalan ini mengandungi empat bahagian:
Bahagian A, Bahagian B, Bahagian C
dan Bahagian D.

3. Jawab semua soalan.

4. Jawapan hendaklah ditulis dalam ruang
yang disediakan dalam kertas soalan
. Kertas
soalan ini hendaklah diserahkan pada
akhir peperiksaan.

5. Kerja mengira mesti ditunjukkan dengan
jelas
. Anda mungkin kehilangan skor jika
langkah-langkah penting tidak ditunjukkan
dengan teratur.

6. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator
saintifk yang tidak boleh diprogram
.

1 _
2

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Kod Pemeriksa:

BahagianSoalan Skor
Penuh

Skor
Diperoleh

A

1

4

2

4

3

4

4

4

5

4

B

1

3

2

3

3

3

4

3

5

3

6

3

7

3

8

3

9

3

10

3

C

1

10

2

10

3

10

D

1

10

2

10

Jumlah

100

SULIT

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->