SUNNAH Kata As-Sunnah dengan dhommah huruf sin-nya dan tasydid (double) huruf nun-nya, sebagaimana

yang ungkapkan oleh Abu Al-Baqo dalam kulliyah-nya : “secara etiomologi sunnah artinya jalan, walaupun jalan tersebut tidak diridhoi”. Menurut terminology, sunnah adalah sebutan untuk sebuah jalan yang diridhoi yang akan ditempuh dalam agama sebagaimana jalan yang dilakukan oleh Rosululloh SAW atau yang lainnya yang tersebut, sebagai symbol dalam agama seperti para sahabat Nabi, sebagaimana hadistnya : “Kalian harus mengikuti sunnahku dan sunnah para Khulafaur Rasyidin (Sahabat yang mendapat petunjuk) setelahku.” Dan secara urf, sunnah adalah sesuatu yang dilakukan oleh yang menjadi panutan, baik orang tersebut nabi maupun seorang wali (yang mengurus agama). Dan kata As-Sunny dinisbatkan (dihubungkan) ke kata sunnah yang dibuang huruf ta-nya karena sebagai nisbat. (menghubungkan) Dan kata Bid’ah menurut Syeikh Zaruq dalam kitabnya ‘Udatul Murid : menurut syara’ bid’ah adalah membuat sesuatu yang baru dalam agama yang menyerupai bahwa sesuatu tersebut dari syara’, padahal sesuatu tersebut bukanlah dari syara’, baik keberadaannya hanya sebagai symbol maupun subtansi. Sebagaimana hadist Nabi SAW :”Barangsiapa yang membuat sesuatu yang baru dalam urusan agamaku, dan sesuatu tersebut bukan dari agamaku, maka akan ditolak. Dan hadist Nabi SAW: …dan setiap yang baru adalah bid’ah..” Para Ulama telah menjelaskan kedua hadist Nabi tersebut, bahwa bid’ah bukanlah mutlak (General) ditetapkan dalam setiap sesuatu yang baru, akan tetapi dikembalikan kepada perubahan hukum dengan melihat aspek itikad yang bukan juga hanya sesuatu aspek ibadah semata, karena sering kali didapatkan pokok-pokok syari’at, dapat dijadikan sebagai analog (Qiyas) dari beberapa hal cabangnya. Syeikh Zaruq berkata, bahwa parameter bid’ah itu bias dipertimbangkan dari 3(tiga) hal : 1) Dilihat dari masalah yang diperbaharui, jika sumber syari’at dan dasar-dasarnya menjustifikasi (menghukumi), maka tidak termasuk bid’ah, namun jika sebaliknya syari’at dan dasar-dasarnya mengingkari (menolak) dengan berbagai alasan, maka sesuatu itu termasuk batal dan sesat. Jika ada dalil yang memperbolehkan namun mengakibatkan munculnya keraguan (syubhat), dengan pertimbangan dan alasan yang sama kuat, maka yang lebih kuat diantara keduanya itulah yang dipakai. 2) Mempertimbangkan pedoman-pedoman para imam dan kaum salaf yang selalu menjalankan sunnah, siapa yang tidak sama alasannya dengan yang digunakan kaum salaf, maka tidak dianggap baik, dan siapa yang sesuai dengan mereka, maka itulah yang benar, walaupun berbeda secara furu’ (cabang) dan ushul(pokok), semuanya mengikuti dasar dan dalilnya, termasuk yang menjadi kaidah ulama salaf adalah sesuatu yang tidak boleh dikatakan bid’ah dan dicaci maki, apa yang ditinggalkannya dengan alasan yang jelas, tidak sah/boleh, menjadi sunnah dan dipuji. Apa yang

walaupun tidak dilakukan oleh ulama salaf. Imam Syafi’i berpendapat. itu termasuk bid’ah. dan mubah. Parameter inilah yang disepakati ulama yang sungguh-sungguh meneliti sebuah persoalan. sedangkan ulama salaf tidak mengerjakannya. karena mereka menentukan hukum sesuai dengan ijtihadnya masing-masing dan tidak melewati batas. Dan juga tidak benar mengatakan bahwa pendapat yang lain batal karena adanya syubhat. makruh. dan telah diketahui bahwa ketentuan yang telah ditetapkan Alloh bagi orang-orang yang melakukan dengan sungguh-sungguh dalam menentukan hukum agama (Mujtahid) adalah sesuai dengan metode ijtihadnya. 3) Parameter yang membedakan berdasarkan legitimasi beberapa hukum. Mereka juga berbeda pendapat tentang sesuatu yang tidak bertentangan dengan sunnah dan sesuatu yang syubhat. haram. bid’ah ada 3 macam : . Setiap Ulama yang mengemukakan suatu pendapat. maka sesuatu itu disamakan dengan ketentuan asal itu. bukan dari hawa nafsu. mengadakan perkumpulan dan do’a. sesuai dengan hadist Nabi : Apa yang aku tinggalkan kepada kamu semua. maka pendapatnya tersebut tidak disebut bid’ah.” Ternyata mereka bertemu waktu sholat ashar ketika masih dalam perjalanan. sementara sebagian yang lain mengatakan. maka itulah supaya lebih dekat kepada kebenaran. sebab mereka meninggalkan karena ada sesuatu sebab dalam suatu waktu atau karena sesuatu yang lebih utama. sunnah.mereka tetapkan dasarnya dan tidak dilarangmengerjakannya. kita diperintahkan sholat ashar disana. sedangkan Imam Syafi’i berpendapat tidak. dasar inilah yang menjadi sumber perbedaan mereka dalam masalah ketentuan putaran zikir dengan suara keras. Imam Malik berpendapat. Rasululloh SAW bersabda: “Jangan sampai ada yang melakukan sholat ashar kecuali ditempat Bani Quraidhoh. maka akan terjadi pem bid’ah an umat secara keseluruhan. karena mereka tidak meninggalkannya. (Para Mujtahid) Syeikh Zaruq berkata. maka setiap perbuatan yang mirip dengan hukum dasar dengan alasan yang benar dan jelas serta tidak jauh dari kebenaran. sedangkan hukumnya yang diambil dari syari’at dan sudah ditetapkannya. maka mereka langsung melakukan sholat ashar dijalanan. Hal ini juga sama ketika mengatakan bahwa : “Yang benar hanya satu atau berbilang”. sebagian mereka berkata. Syeikh Zaruq berkata. Tentang perbedaan kedua pendapat para sahabatnya ini Rosululloh tidak menyalahkannya. maka mereka menunda pelaksanaanya. hal tersebut tidak termasuk bid’ah. maka hukumnya dimaafkan. karena ada sebuah hadist yang menganjurkan untuk menyenangi hal-hal tersebut (zikir dll). menurut Imam Malik adalah bid’ah. khilafu aula. kecuali karena ada masalah pada mereka. seandainya seperti itu. dan jika tidak maka ia adalah bid’ah. kita diperintahkan untuk menyegerakan sholat (di awal waktu). ini menunjukkan sahnya sebuah amalan berdasarkan tentang syara’ selama pemahaman tersebut secara benar. hukum tersebut terinci yang terbagi dalam 6 hukum syari’at : wajib.

ziarah kubur dan sejenisnya. Kedua Bid’ah Idhofiyah (Bid’ah yag disandarkan) yaitu perbuatan bid’ah yang disandarkan kepada sesuatu yang dapat diterima dan tidak wajar untuk diperdebatkan keberadaanya. 5) Bid’ah mubah seperti bersalaman (jabat Tangan) setelah sholat ashar dan sholat subuh. jabariyah. menjelaskan tentang hadist Nabi Muhammad SAW: Barang siapa yang membuat hal baru atau melindungi orang yang membuat hal-hal yang baru. menentukan hukum tanpa pengetahuan. maka bukanlah semuanya tersebut dikategorikan bid’ah. Dalam hadist ini mencakup masalah transaksi yang cacat. buku-buku ilmu nahwu dan ilmu matematika. yang satu mengatakan bid’ah dan yang lain sunnah. maka dianggap tidak ada kebenaran didala bid’ah tersebut. Oleh karena itu Imam Abdus Salam membagi hal-hal yang baru (bid’ah) menjadi 5 bagian hukum. madrasah-madrasah baru dan semua kebaikan yang tidak ada pada masa awal (masa Nabi dan Sahabat) 4) Bid’ah makruh seperti menghiasi masjid da menghiasi mushaf. zikir berjamaah. ini adalah bid’ah yang paling jelek walaupun dilandasi seribu sanad dari sumber hukum yang pokok maupun cabang. tahlil terhadap orang yang meninggal dunia dan tidak ada hal yang menghalanginya. 2) Bid’ah haram seperti mazhab qodariyah. penulisan mushaf. sunnah dll. tidak termasuk dalam hal bid’ah. Ketiga Bid’ah Khilafiyah (Bid’ah perbedaan) yaitu bid’ah yang didasarkan pada dua sumber yang saling tarik menarik antara keduanya. seperti masalah jam’iyah. . Adapun masalah-masalah yang tidak sampai keluar dari dalil syara’ seperti masalah ijtihadiyah yang antara dalil dan masalah tidak ada hubungan kecuali sangkaan mujtahid saja. 3) Bid’ah sunnah seperti membuat pondok-pondok.Pertama Bid’ah Shorihah (Bid’ah yang jelas) yaitu perbuatan bid’ah yang ditetapkan tanpa dalil syara’ untuk menandingi apa yang ditetapkan dalam syara’ seperti hukum wajib. melafazkan niat. melakukan penyimpangan dan sejenisnya yang tidak sesuai dengan syara’. Bid’ah model ini dapat mematikan sunnah dan menghancurkan kebenaran. Apabila telah mengetahui sesuatu yang telah disebutkan diatas. memperbesar tempat makan dan tempat minum. Al Allamah Muhammad Waliyyuddin Asy Syibsyiri dalam itab Syarhul Arba’in Nawawiyyah. dan mujassimah. yaitu : 1) Bid’ah wajib seperti belajar ilmu nahwu dan hal-hal asing dalam Al Qur’an dan Hadist yang dapat memahami syari’at. baik dalam konteks sunnahnya atau bukan bid’ahnya tanpa perbedaan sebagai yang berlaku pada pendapat masa lalu (salaf). menerbitkan kitab beberapa mazhab. pakaian dll. maka baginya bagiannya. maka perbuatan seperti membuat tasbih.

muslimin sependapat bahwa barang siapa yang menentang dan mengubah ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Karena. ternyata. tetapi juga ada pada tiga belas orang maksum setelah beliau. Tapi. Yaitu. Apa yang ada di dalam Al-Quran adalah sumber awal yang melegitimasi segala hukum sesudahnya. Sebagian muslimin berpandangan bahwa periode dasar hukum telah terhenti. Karena. Sunnah dalam pemahaman kelompok ini tidak terbatas pada Nabi Muhammad SAW. Kedua dasar dan sumber hukum ini saling kait dan terikat. muslimin memahami dengan berbeda. maka dinyatakan sebagai kufur. memang bukan mustahil bahwa dari ungkapan yang sama tetapi muatannya berbeda. ada hal yang tidak dapat ditolak. disebut as-Sunnah. Sedangkan dalam mengerjakan tugas hidup kita sebagi khalifah. Sejarah yang terkandung dalam keduanya memberi kita contoh dalam bermasyarakat untuk meneladaninya. menjadikan setiap muslim berjanji untuk mengikuti Al. yakni adanya perubahan persepsi di kalangan muslim dalam memahami keduanya. Tanpa disadari. Semua muslimin sepakat bahwa sumber hukum pertama yang tertinggi adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya. Sementara landasan selain Al-Quran adalah semua yang sudah mencukupi ruang batas ketentuan yang dibenarkan Al-Quran. Awal perbedaan ini. dalam segi beragama kita dituntut untuk bisa mengungkap isinya agar ibadah kita didunia ini tidak sia-sia dan hanya berupa formalitas semata. Darinya tersurat dan tersirat rangkaian hukum atas sandaran hukum yang lain. nampak jelas ketika Rasulullah SAW wafat. difahami secara berbeda. Wafat Nabi Muhammad SAW tidak berarti terhentinya nash Ilahi dalam bentuk Sunnah. sehingga beramal pun dengan praktik yang berbeda. Kedua pandangan . Al-Quran. sehingga mereka berpandangan hanya Al-Quran dan Sunnah Nabi saja sebagai sumber hukum yang mutlak. beragama dan menjalani kehidupan kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Sumber hukum peringkat selanjutnya adalah kejelasan yang tersurat maupun yang tersirat dari kehidupan Rasul Allah.IJTIHAD a.Quran dan Hadits/Sunnah. Pendahuluan Kita telah mengetahui bersama bahwa sumber hukum tertinggi dalam Islam adalah Al-Qur’an dan Hadits. al-quran dan sunnah punya ilmu yang sangat melimpah dari ilustrasi dasar lampu. Dari dasar sumber yang sama. dan banyak lagi. Dengan landasan ini. Dari sumber yang sama (Al-Quran dan Hadits). Sebagian muslimin yang lain memiliki pandangan dan keyakinan berbeda. dimulai dari Ali bin Abi Thalib AS sampai dengan Muhammad bin Hasan alMahdi AS (termasuk Fatimah az-Zahra AS). hingga akhir zaman. keterikatan muslimin untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan dengan kekhawatiran akan jatuh dalam kekufuran. sehingga tidak ada ketentuan yang berada di luar ketentuan yang sudah ditetapkan Allah. Yang mana telah kita ketahui bersama didalam keduanya terdapat hukum-hukum yang relevan dalam kehidupan kita bermasyarakat. dalam artian wahyu atau kalam Ilahi dan penjelas dalam praktik kehidupan sehari-hari Nabi SAW itu terhenti. Mereka mencoba mengekspresikan semua yang ada dari keduanya dalam kehidupan keseharian. yang disebut Al-Quran.

9). semua muslim sepakat bahwa Islam adalah agama Ilahi yang satu dan merupakan hamparan jalan tunggal menuju kepada Allah. Sehingga i'tiqad dasar keislaman pun akan berbeda. pengaruh dan bara tersebut masih saja menyala. Kelompok terdahulu. Dengan kenyataan yang terjadi. berasal dari akar kata bahasa Arab al-jahd yang berarti jerih payah. Sunnah. harus memilih juga. hukum mengenai berijtihad dikategorikan menjadi fardhu ‘ain. dan motif pada tindakan pun menjadi berbeda pula. dasar ijtihad terdapat pula pada sebuah hadist yang artinya: “Apabila seorang hakim berijtihad dan benar. Seperti. juga menjadi faktor yang melahirkan generasi muslim zaman ini. (al-Ra'ya al-Sadid fi al-Ijtihad wa al-Taqlid wa al-Ihthiyath. Namun seiring berjalannya waktu. Hinggalah sekarang. dan surat al-Baqarah ayat 59. Permasalahan di atas. Hukum ijtihad menjadi fardhu kifayah apabila ada . Sementara itu. perintah ijtihad terdapat dalam surat an-Nisa ayat 83. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah bahwa dengan cara memandang pada fenomena sejarah yang berbeda akan didapatkan nilai keislaman yang berbeda pula. timbul istilah ijtihad. hal. Ihtihsan dan sebagainya. serta informasi yang diterima untuk dipelajari hari ini. b. yang konsekuensinya adalah i'tiqad dasar dari pandangan di atas harus ditimbang kembali untuk mendapatkan nilai yang benar. karena unsur sejarah mendominasi pandangan muslim dalam menilai Islam. asy-Syu’ara ayat 38. baik dari nilai ideologi maupun tantangan fisik. dan pandangan yang tercipta dari waktu ke waktu. Pengertian Ijtihad dan hukumnya Menurut Ensiklopedi Islam.inilah yang menjadi pemilah kesatuan muslimin yang telah dibina Rasulullah SAW. fardu kifayah. dan sunnah. Di dalam Al-Qur’an. Karena itu.” Di dalam kitab ihya Ulumu ad-Din. menguras tenaga untuk memperoleh dugaan tentang hukum syar'i. surat alHasyar ayat 2. Generasi kini adalah hasil dari generasi terdahulu. Qiyas. termasuk al-Hajibi mendefinisikan ijtihad sebagai tindakan menguras tenaga untuk mengetahui hukum tentang sesuatu dalam batas menduga. Dengan dasar perspektif pandangan masing-masing. permasalahan-permasalahan yang ditemui umat islam pun kian berkembang. Islam akan tampak berbeda. maka baginya dua pahala. Hukum ijtihad menjadi fardhu ‘ain jika timbul persoalan yang sangat mendesak untuk ditentukan kepastian hukumnya. muslimin. Akibat lain yang ditimbulkan dari perbedaan pandangan itu adalah telah terbentuknya ideologi yang menjadi dasar cara pandang muslim dalam melihat Islam. Ijtihad juga diartikan menguras tenaga dan jerih-payah untuk memperoleh hukum syar'i yang bersifat dugaan dari Al-Quran. Bukhari dan Muslim). Ijtihad (secara bahasa). telah membentuk opini keislaman seseorang. Ketika permasalahan-permasalahan tersebut tidak dapat lagi diselesaikan hanya melalui nash Al-Qur’an dan Hadist secara eksplisit. ijtihad adalah mengerahkan segala tenaga dan pikiran untuk menyelediki dan mengeluarkan (meng-istinbat-kan) hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Qur’an dengan syarat-syarat tertentu. sehingga seseorang dapat memastikan keberadaan setiap personal di jalan yang lurus dan tunggal tersebut. mau tak mau. Perbedaan inilah yang mendasari lemahnya kekuatan muslimin dalam menghadapi tantangan zaman. Sementara itu. tetapi bila berijtihad lalu keliru maka baginya satu pahala (HR.

karena agama samawi ini tidak memberikan jaminan kepada manusia yang tidak maksum secara takwin. Hadits/Sunnah. Kebenaran yang ada adalah nilai yang didapat dari usaha maksimal sebagai manusia untuk melepaskan diri dari tanggung-jawab di hadapan Allah. Selanjutnya. Dasarnya adalah dengan adanya Maksum maka i'tiqad dan idealnya Islam dapat terjaga bersamanya.persoalan yang diajukan kepada beberapa ulama sedemikian hingga kewajiban berijtihad bagi ulama atau orang lain menjadi hilang manakala telah ada salah seorang yang telah menjawab persoalan tersebut. Namun. memastikan manusia untuk tidak memilih jalan lain atau berjalan di jalan yang salah. Sehingga manusia dengan sendirinya wajib memastikan dirinya untuk berada di dalam Islam.) Setelah adanya kejadian tersebut. tidak hadirnya Imam Maksum di antara muslimin. Dari sinilah hak ijtihad hanya menjadi milik mujtahid terdahulu. maka Nilai Islam yang ada dalam i'tiqad muslimin pun tidak terjamin untuk kesempurnaannya pada kebenaran Ilahi. ulama tidak lagi terkumpul dan pintu ijtihad menjadi "tertutup". meskipun ada juga pembeda di antara kelompok muslim. dan secara umum tidak ada perbedaan mendasar tentang ijtihad. Mujtahid dan syarat-syarat menjadi mujtahid Islam sebagai agama dan ideologi merupakan sarana penghantar perjalanan manusia kepada Allah. maka perubahan yang terjadi selalu memiliki . Ijma' dan Akal) yang kita sebut ijtihad. usaha yang dilakukan oleh muslimin untuk mendapatkan ilmu Islam dari sumber-sumber dasar hukum (Al-Quran. Tetapi dengan tidak adanya maksum. Ketika muslim merupakan bagian komunitas alam yang saling mengikat. adanya perbedaan antara mereka yang memasukkan qiyas dalam ijtihad dan sebagian lagi menolak. Seperti. c. merupakan satu hal yang tidak dapat dihindari. Islam masih merupakan konsep yang harus digali. perkembangan ijtihad dalam kehidupan muslimin berjalan lamban. perkembangan pola hidup manusia. Sedangkan secara historis muslimin menggunakan kesempatan berijtihad untuk melepaskan tanggung jawab dalam menjawab permasalahan kehidupan yang belum ditemui dalam hukum yang jelas (dhahir) sampai datangnya masa penaklukan kota Baghdad di masa kekuasaan Dinasti Abbasiyah oleh Bangsa Tartar (sekitar 665 H. Paling tidak dengan memprediksikan bahwa konsep tadi dinyatakan benar oleh pandangan muslimin. Selain dari keduanya. Dengan sarana yang pasti ini. hanya ada pada Allah dan Maksumin. maka pikiran ideal merupakan i'tiqad tanpa kepastian untuk didapatkan dalam praktik kehidupan muslim. Maka muslimin mengejar idealisme kesempurnaan Islam dengan berusaha mendapatkan nilai ideal. Maka akan ada selisih antara kebenaran yang bersifat absolut Ilahi yang dii'tiqadi dengan nilai kebenaran yang diamalkan oleh manusia. Islam sebagai sumber hukum dan nilai absolut. Kedua. Pemikiran ideal ini menjadi i'tiqad muslimin. Namun demikian. Sedangkan ijtihad menjadi sunnah jika masalah yang akan dicari kepastian hukumnya adalah masalah yang tidak mendesak atau masalah yang belum terjadi dalam masyarakat. karena: Pertama.

Dalam Surat al-Taubah ayat 122 ditegaskan: "Mengapa tidak pergi sebagian di antara setiap golongan kamu untuk memperdalam pengetahuan tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya bila mereka telah kembali kepadanya. Karena itu keberadaan ijtihad dan mujtahid memegang peran yang sangat penting atas keberadaan Islam dalam kehidupan manusia. Siapa yang berhak untuk berijtihad? Empat kasus di atas telah membelah muslim menjadi dua pecahan. yaitu fiqih itu sendiri. Fiqih adalah pemahaman mendalam serta pengertian sempurna tentang realitas sesuatu. yaitu kelompok Ahl al-Ra'yu dan Ahl al-Hadits. Sehingga hukum aktual yang ada dalam Islam merupakan suatu keharusan. supaya mereka dapat menjaga dirinya. Apakah ijtihad hanya terbatas pada kasus-kasus yang tidak ada nashnya? b. Begitulah." Fiqih berasal dari akar kata tafaqquh. Perubahan pola hidup yang dimaksud adalah perubahan pola berfikir dan bertindak serta adanya tuntutan keperluan hidup. seperti: a.keterikatan dengan yang lain. dari sini pula kelompok kalam terbagi menjadi Mu'tazilah yang menggunakan akal untuk qiyas dalam menentukan hasan (baik) dan qubuh (buruk). Apakah boleh berijtihad (ta'awul) ketika ada nash? c. dan kelompok Asy'ariy yang lebih mengutamakan hadits nabawi. Al-Quran memerintahkan muslimin untuk memperdalam pengetahuan sehingga dapat mengatasi problema kehidupan ini. Karena. permasalahan ini akan kembali kepada persoalan: adakah kini masih terbuka pintu ijtihad dan siapa yang dibenarkan untuk berijtihad? Dibalik pertanyaan ini sebenarnya tersembunyi suatu hal yang sangat penting. fiqih merupakan gambaran atau penjelas dari simbol dan amal serta kriteria Islam. Boleh jadi. Baik pada komunitas muslim atau dengan yang di luar muslim. maka muslimin harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. tetapi masih banyak masalah lain dalam ijtihad. Dengan kata lain. Dengan hal di atas pun bukan berarti permasalahan kewajiban tersebut telah terlepas dari persoalan. tanpa adanya wahyu dan maksum yang berkuasa dalam kehidupan muslim. Maka usaha maksimal mendapatkan hukum tersebut merupakan kewajiban muslimin. Mana yang harus didahulukan. dengan mengatakan: tafaqqahu idza thalabahu fatakhashshasha bihi. gambaran Islam dapat dilihat dari keberadaan fiqih. Apapun yang terjadi. Keislaman seseorang terlihat dengan bentukan (pengejawantahan) fiqih pada dirinya. tanpa disadari. Al-Raghib al-Isfahani dalam Mufrad Al-Quran menyatakan bahwa tafaqquh ialah spesialisasi. Pada sisi lain. . yakni ia harus selalu berada dan berjalan di bawah hukum Ilahi. ijtihad atau hadits nabawi? d.

dengan dianalogikan kepada hukum sesuatu yang sudah diterangkan hukumnya oleh al-Qur'an / as-Sunnah. d. Cara ber-Ijtihad Dalam melaksanakan ijtihad. kemaslahatan umum. akibat. al-maslahah al mursalah. Qiyas adalah menyamakan hukum suatu masalah dengan masalah lain yang telah ada kepastian hukumnya di dalam Al-Qur’an dan Hadist karena sebabnya sama. d. c. mungkin berlaku bagi seseorang tapi tidak berlaku bagi orang lain. . Dalam proses berijtihad hendaknya dipertimbangkan faktor-faktor motifasi. terdapat persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dimiliki seseorang. karena sifat keduanya adalah sama-sama memabukkan. Di dalam melaksanakan ijtihad. b. serta bersifat adil dan takwa. memahami hadist. yaitu haram. Sedangkan yang dimaksud dengan ‘urf adalah kebiasaan umum atau adat-istiadat yang dapat berupa perkataan atau perbuatan. Sebab ijtihad merupakan aktifitas akal pikiran manusia yang relatif. kemanfaatan bersama dan nilai-nilai yang menjadi ciri dan jiwa daripada ajaran Islam. Istihsan adalah mengecualikan hukum suatu masalah dari hukum masalah-masalah lain yang sejenis lalu menetapkan suatu hukum bagi masalah itu dengan hukum yang berbeda berdasarkan pada alasan bagi pengecualian itu. Kedudukan Ijtihad Berbeda dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. mengetahui usul fikih. ijtihad terikat dengan ketentuanketentuan sebagi berikut : a. mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang bahasa arab. Berlaku untuk satu masa / tempat tapi tidak berlaku pada masa / tempat yang lain. Sebab urusan ibadah mahdhah hanya diatur oleh Allah dan Rasulullah. mengetahui tempattempat ijmak. istihsan. Contoh : Menurut al-Qur'an surat al-Jum'ah 9. dan menjadi orang yang bisa memecahkan masalah dengan berijtihad. Keputusan ijtihad tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. Menurut Yusuf Qardawi. e. dan ‘urf. hukum minum bir sama dengan hukum meminum khamr. memahami masyarakat dan adat-istiadatnya. Yaitu menetapkan sesuatu hukum terhadap sesuatu hal yang belum diterangkan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Almaslahah al mursalah adalah menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur’an dan sunnah untuk mencapai kebaikan.Itulah mengapa begitu vitalnya mempelajari dan mendalami masalah fiqih. karena ada sebab yang sama. Contohnya. para mujtahid menempuh beberapa cara diantaranya qiyas. mengetahui maksud-maksud syariat. Qiyas = reasoning by analogy. Pada dasarnya yang ditetapkan oleh ijtihad tidak dapat melahirkan keputusan yang mutlak absolut. e. terdapat delapan persyaratan yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi mujtahid: memahami Al-Qur’an beserta sebab turunya ayat-ayat. para ulama telah membuat methode-methode antara lain sebagai berikut : a. Untuk menjadi seorang mujtahid. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Sebagai produk pikiran manusia yang relatif maka keputusan daripada suatu ijtihad pun adalah relatif. Ijtihad tidak berlaku dalam urusan penambahan ibadah mahdhah. Sesuatu keputusan yang ditetapkan oleh ijtihad.

maka demikian pula halnya perbuatan-perbuatan lain. Dasar istihsan antara lain surat az-Sumar 18. Apabila kita dihadapkan dengan keharusan memilih salah satu diantara dua persoalan yang sama-sama jelek maka kita harus mengambil yang lebih ringan kejelekannya. kasih sayang dan lain-lain. padahal saya sedang dalam keadaan berpuasa. d. Maka hendaknya kita berijtihad dengan jalan analogi. Yang menjadi persoalan untuk saat sekarang ini adalah tentang kemungkinan dapat dicapai atau tidaknya ijma tersebut.seseorang dilarang jual beli pada saat mendengar adzan Jum'at. Ijma' = konsensus = ijtihad kolektif. Sabda Rasul : Kalau begitu teruskanlah puasamu. Maka hukum memukul. yang dapat mengganggu shalat Jum'at. seseorang tidak boleh berkata uf ( cis ) kepada orang tua. sedang mashalihul mursalah mempertimbangkan dasar kepentingan dan kegunaan dengan tanpa adanya dalil yang secara tertulis exsplisit dalam al-Qur'an / al-Hadits. Yaitu ketika � Umar bin Khathabb berkata kepada Rasulullah saw : Hari ini saya telah melakukan suatu pelanggaran. maka Rasulullah mengatakan : " Kumpulkan orangorang yang berilmu kemudian jadikan persoalan itu sebagai bahan musyawarah ". Tanya Rasul : Bagaimana kalau kamu berkumur pada waktu sedang berpuasa ? Jawab �Umar : tidak apa-apa. Istihsan = preference. c. Ketika Ali bin Abi Thalib mengemukakan kepada Rasulullah tentang kemungkinan adanya sesuatu masalah yang tidak dibicarakan oleh alQur'an dan as-Sunnah. Yaitu menetapkan hukum terhadap sesuatu persoalan ijtihadiyah atas pertimbangan kegunaan dan kemanfaatan yang sesuai dengan tujuan syari'at. atas dasar analogi terhadap hukum cis tadi. Karena sama-sama menyakiti orang tua. Mashalihul Mursalah = utility. Pada zaman Rasulullah saw pernah diberikan contoh dalam menentukan hukum dengan dasar Qiyas tersebut. Contoh lain : Menurut surat al-Isra' 23. Yaitu persepakatan ulama-ulama Islam dalam menentukan sesuatu masalah ijtihadiyah. menyakiti dan lain-lain terhadap orang tua juga dilarang. juga dilarang. Bagaimana hukumnya perbuatan-perbuatan lain ( selain jual beli ) yang dilakukan pada saat mendengar adzan Jum'at ? Dalam al-Qur'an maupun al-Hadits tidak dijelaskan. saya telah mencium istri. Yaitu menetapkan sesuatu hukum terhadap sesuatu persoalan ijtihadiyah atas dasar prinsip-prinsip umum ajaran Islam seperti keadilan. Perbedaan antara istihsan dan mashalihul mursalah ialah : istihsan mempertimbangkan dasar kemaslahan ( kebaikan ) itu dengan disertai dalil alQur'an / al-Hadits yang umum. karena ummat Islam sudah begitu besar dan berada diseluruh pelosok bumi termasuk para ulamanya. Yaitu : kalau jual beli karena dapat mengganggu shalat Jum'at dilarang. Oleh para ulama istihsan disebut sebagai Qiyas Khofi ( analogi samar-samar ) atau disebut sebagai pengalihan hukum yang diperoleh dengan Qiyas kepada hukum lain atas pertimbangan kemaslahatan umum. . b.

maka setiap muslim telah menjadi mujtahid pada posisinya. Dengannya orientasi hidup hanya kembali ke alam kehidupan dahulu dan tidak akan membentuk opini kehidupan yang mendatang. Akal dan Ijma'. dalil-dalil yang ada tidak cukup untuk mendukung kasus yang ada. Dalam ayat lain tercantum: ِ ْ ِ ْ ِ َ ْ ُ َ َ َ ْ ِ ّ َ ِ َ ْ ِ َ َ َ ْ ِ ْ َ ّ َ َ ْ ُْ ُ َ ْ ِ ِ ْ َ ْ ِ ْ ُ َ َ ْ ِ َّ ‫الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا ولخوانناالذين سبقونا بالءيمن‬ “Orang-orang yang datang setelah mereka berkata. ‫وان ليس لللنسن ال ما سعى‬ َ َ َ ّ ِ ِ ْ ِ ْ ِ َ ْ َ ْ ََ “Dan tidaklah bagi seseorang kecuali apa yang telah ia kerjakan. yang memojokkan manusia untuk meletakkan dirinya pada hukum. seorang muslim harus hidup dalam hukum. Meskipun pada dasarnya hukum yang dijadikan sandaran tersebut tidak diketahui keabsahan dan kebenarannya. terhentinya atau tidak dibenarkannya ber-ijtihad dapat memastikan bahwa fiqih dan pembahasan pun akan terhenti. Kasus yang terjadi sekarang adalah dengan tertutupnya ijtihad. Karena. didapatkan hasil kesimpulan yang tidak kokoh.” (Al-Hasyr: 10) . sebagai tuntutan hidup yang nyata. Namun demikian. serta tidak memiliki kesempatan mengembangkan akal pikiran manusia. bukan berarti tidak terbuka kemungkinan untuk tidak ditemukannya ketentuan hukum dari keempatnya. Ada golongangolongan yang menyatakan bahwa berdo’a kepada orang mati. konsekuensinya adalah hukum Islam menjadi hukum yang menindas kemanusiaan. Dan contoh-contoh lainnyaseperti: do’a terhadap orang mati. Karena itu. Maka jadilah muslim yang awam tersebut sebagai mujtahid. Atau. yaa Allah ampunilah kami dan saudara kami yang telah mendahului kami dnegan beriman. bersedekah dan membaca Al-Qur’an tidak berguna dengan dalil. Tanpa disadari. mereka menyimpulkan hukum dari sumber-sumber hukum yang ada (ber-ijtihad). Fenomena ini tidak terhindar karena kenyataan adanya tuntutan Islam dan perjalanan masa/waktu. Kasus Seputar Ijtihad Dasar sumber-sumber ijtihad adalah Al-Quran. Padahal yang dikenal bahwa muslim yang mengenal Islam itu membela dan membangun kehidupan kemanusiaan. Sunnah. Atau.” (An-Najm: 39) Hal itu tentu bertentangan dengan banyak ayat yang menyuruh kita mendo’akan orang mati. walaupun terbatas hanya untuk dirinya. Satu hal lain yang mendasar bahwa muslimin akan terhenti dalam ruang lingkup kehidupan yang tradisional (lampau). Maka masalah yang timbul di masa kini tidak akan teratasi. dari keempat sumber ini. padahal banyak persoalan kehidupan yang dijalani dan harus dipecahkannya tidak terdapat di buku para mujtahid terdahulu.f.

hingga sebagian mereka secara berlebihan mengatakan “ Tidak ada perbedaan antara taqlid terhadap hewan dengan taqlid terhadap manusia” Penulis kitab Al Hidayah berkata sehubungan dengan seorang ahli taqlid yang memegang jabatan hakim : “Adapun taqlid yang dilakukan oleh orang awam menurut kami adalah boleh. g. para ulama berkata bahwa orang yang bertaqlid tidak diperkenankan memberikan fatwa. Taqlid sedangkan jika kita tidak berijtihad atau tidak mencari orang yang mampu berijtihad maka kita termasuk orang yang taqlid. Maka atas dasar ini. berbeda dengan pendapat imam Syafi’i” ( ket: dalam pandangannya ini imam Syafi’i didukung oleh mayoritas ulama seperti Imam Malik dan Imam Ahmad ) Oleh sebab itu. Taqlid berarti “Mengambil suatu pendapat tanpa mengetahui dalil (landasannya)” Artinya. yang nasikh (hukum yang mengganti) dan yang mansyukh (hukum yang diganti).)خاص‬yang mutlak (tanpa kecuali) dan yang muqayyad (yang terbatas). taqlid bukanlah berdasarkan ilmu pengetahuan. dan asbaabun nuzul (sebab turunnya) ayat untuk membantu dalam memahami ayat tersebut. Bahkan Ibnu Abdil Barr telah menukil kesepakatan tentang hal ini dalam kitab Jami’ Bayan Al Ilmi (2/37 dan 117).Juga termasuk mengetahui ayat yang berlaku umum atau ‘aam (‫ )عام‬dan yang khusus atau khas (‫ . Ibnu Qoyim dalam kitab A’laamul Muwaqqi’in (3/293) dan Suyuthi maupun para peneliti yang lain. . para ulama menetapkan bahwa orang yang melakukan taqlid (muqolid) tidak dinamakan orang yang berilmu (’alim) (Lihat Al Muwafaqat oleh Imam Syatibi (4/293)).