PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN

1. 1.

Tidak ada format khusus dalam penulisan Tidak ada format khusus dalam penulisan dapatan kajian tindakan. dapatan kajian tindakan. Penulisan pelaporan boleh dibuat mengikut Penulisan pelaporan boleh dibuat mengikut format/gaya penyelidik sendiri sama ada secara format/gaya penyelidik sendiri sama ada secara grafik atau naratif. grafik atau naratif. Walaupun pelaporan tidak menggunakan format, Walaupun pelaporan tidak menggunakan format, yang penting ialah dapatan kajian mesti yang penting ialah dapatan kajian mesti dilaporkan secara sistematik, mesra pembaca dan dilaporkan secara sistematik, mesra pembaca dan dapat menggambarkan konsep kajian tindakan dapat menggambarkan konsep kajian tindakan dengan jelas. dengan jelas.

2. 2.

3. 3.

5.

Secara asas, laporan hendaklah mengandungi perkaraperkara berikut: a. Tajuk / Nama Penyelidik dan Tarikh Laporan diselesaikan b. Penghargaan c. Abstrak d. Halaman e. Refleksi Masalah / Refleksi P & P yang lalu f. Fokus Kajian / Isu Keprihatinan Kajian g. Objektif Kajian h. Kumpulan Sasaran i. Pelaksanakan Tindakan j. Refleksi Tindakan k. Cadangan Untuk Kajian Seterusnya l. Rujukan m. Lampiran 

Tajuk / Nama Penyelidik dan Tarikh Laporan Diselesaikan Pada muka surat pertama laporan hendaklah ditulis tajuk kajian, nama-nama penyelidik dan tarikh selesai ditulis. Tajuk mesti tepat, ringkas dan menepati kajian yang dilaksanakan. Tajuk Kajian mestilah ada hala tuju dalam bentuk ayat positif. Penghargaan   

Penghargaan hendaklah dinyatakan kepada pihak yang terlibat dalam melaksanakan kajian atau menyiapkan laporan.

Abstrak Ciri-ciri abstrak mesti tepat, ringkas, jelas, semasa dan mengandungi maklumat penting. Abstrak ditulis dalam satu muka surat sahaja. Kandungan Abstrak: Abstrak: Objektif kajian Bilangan responden Kaedah kajian Dapatan kajian Cadangan

Halaman Kandungan Senaraikan isi kandungan dan muka surat bagi setiap sub/pecahan tajuk.

Refleksi Masalah / Refleksi P & P yang lalu

Selaraskan dengan yang terdapat dalam Proposal / Kertas Cadangan Kajian Catatan: Perkataan akan (dalam proposal) menjadi telah (dalam penulisan laporan sebenar)

3. OBJEKTIF KAJIAN 3.1 Objektif Am:  Ayat hendaklah berbentuk positif Contoh: Menangani masalah salah laku pelajar melalui sesi kaunseling kelompok.

3.2 OBJEKTIF KHUSUS  

Objektif khusus perlu memenuhi syarat seperti dapat diukur, boleh dilaksana, relevan, dan menepati masalah yang dikaji. Contoh: Objektif khusus kajian ini adalah: a. b. c. 

Kumpulan Sasaran Selaraskan dengan yang terdapat dalam Proposal / Kertas Cadangan Kajian  

  

i.

Melaksanakan Tindakan 

a) Tinjauan Masalah Huraikan cara-cara anda mengumpul data dan dapatan dari analisis. Data mungkin telah diperoleh melalui kaedah-kaedah berikut:  

  pemerhatian di bilik darjah semasa pelajar memberi respons kepada soalan-soalan anda secara lisan ATAU pemeriksaan buku latihan ATAU sesi temu bual bagi mengenal pasti punca masalah ATAU pentadbiran soal selidik bagi mengenal pasti punca masalah ATAU ujian pra ATAU analisis peperiksaan penggal/bulanan/topikal/kebangsaan yang lepas 

 

b) Analisis Tinjauan Masalah Buatkan jadual atau apa-apa bentuk data display untuk menunjukkan bahawa anda telah mengumpul data/ maklumat untuk mengetahui punca, bagaimana masalah itu timbul dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji.

5.2 ANALISIS TINJAUAN MASALAH Sediakan jadual atau apa-apa bentuk data display untuk menunjukkan bahawa anda telah mengumpul data/maklumat untuk mengetahui punca, bagaimana masalah itu timbul dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.

5.3 TINDAKAN YANG DIJALANKAN
Tuliskan semua aktiviti, bahan-bahan dan cara anda membuat pemerhatian untuk menguji keberkesanan tindakan/aktiviti yang anda telah jalankan bagi menangani masalah yang anda sedang kaji. Contoh: i) Sebanyak tiga aktiviti dijalankan untuk mengatasi masalah tekanan guru: a. b. c.

5.3 TINDAKAN YANG DIJALANKAN
II) Bahan-bahan yang digunakan: a) Aktiviti 1 : «««« b) Aktiviti 2 : «««« c) Aktiviti 3 : «««« Instrumen dan langkah-langkah pemerhatian yang berkesan dalam mengatasi masalah. a) «««. b) «««. c) «««.

III)

5.4 PELAKSANAAN TINDAKAN DAN PEMERHATIAN /PENILAIAN
5.4.1 i) Pelaksanaan Aktiviti 1 Huraikan cara pelaksanaannya. ii) Pemerhatian Sediakan jadual pemerhatian, huraikan apa yang dilihat dalam Aktiviti 1, respons klien dan perkara lain yang mungkin anda tidak jangkakan. iii) Refleksi Huraikan apa yang guru rasakan dari segi keberkesanan Aktiviti 1 atau kegagalan aktiviti dan mengapa keadaan ini terjadi.

5.4 PELAKSANAAN TINDAKAN DAN PEMERHATIAN /PENILAIAN 5.4.2 Pelaksanaan Aktiviti 2 Huraikan cara pelaksanaannya. i) Pemerhatian Anda boleh buat jadual pemerhatian dan/atau huraikan apa yang dapat dilihat dari segi perubahan sikap, respons klien terhadap Aktiviti 2, respons kaunselor lain dan perkara-perkara lain yang mungkin anda tidak jangkakan. ii) Refleksi Huraikan apa kaunselor rasakan dari segi keberkesanan aktiviti atau kegagalan Aktiviti 2 dan mengapa keadaan ini terjadi.

5.5 Refleksi Kajian
i. Penilaian Pencapaian Murid (Terangkan cara anda mengumpul data/maklumat untuk menilai keberkesanan tindakan (aktiviti-aktiviti yang dijalankan) dan tuliskan analisis dapatan tersebut. Jika anda telah menjalankan ujian pos atau ujian-ujian lain anda boleh huraikan dapatannya) Rumusan pemerhatian aktiviti-aktiviti yang dijalankan (Tuliskan rumusan) Refleksi tentang proses kaunseling yang telah dijalankan secara keseluruhan. (Tuliskan apa yang anda rasakan setelah semua aktiviti atau tindakan dijalankan.)

ii.

iii.

6.Cadangan Untuk Kajian Seterusnya.
Beri cadangan aspek lain yang anda ingin kaji atau aspek yang sama menggunakan tindakan/aktiviti lain.

FORMAT PENULISAN LAPORAN KAJIAN TINDAKAN
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Tajuk Kajian Penghargaan Abstrak Halaman Kandungan Latar Belakang Kajian / Refleksi Masa Lalu Isu Keprihatinan / Fokus Kajian Objektif Kajian / Tujuan Kajian Kumpulan Sasaran

FORMAT PENULISAN LAPORAN KAJIAN TINDAKAN
9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) Perancangan Tindakan Pelaksanaan Tindakan Dapatan Kajian Refleksi Cadangan Tindakan Seterusnya Rujukan Lampiran