3 (a) Kenalpasti seorang murid anda yang bersifat ekstrovert dan seorang lagi yang bersifat introvert.

Jelaskan, dengan contoh-contoh yang sesuai, bagaimana anda dapat meningkatkan ciri-ciri positif kedua-dua personaliti ini. (2 jam)

Setiap individu mempunyai sifat, sikap, gaya dan cara terendiri. Inilah di antara perkataan yang disebut-sebut apabila memperkatakan seseorang. Satu

istilah yang sesuai bagi perkataan-perkataan itulah ialah personaliti. Personaliti juga bermaksud sahsiah yang melambangkan ciri-ciri atau sifat keperibadian atau perwatakan yang membezakan di antara seseorang individu dengan individu yang lain. Istilah personliti berasal daripada perkataan Latin iaitu “persona” yang

bermaksud topeng muka. Di bawah konteks psikologi pendidikan, personaliti adalah ditafsirkan dengan pelbagai definisi yang berbeza. Misalnya:

“ Personaliti merupakan gaya hidup seseorang individu.” (Alder, 1948)

“Personaliti sebagai organisasi sistem psikologikal yang dinamik di dalam jiwa individu. Sistem ini akan menentukan ciri-ciri tingkah laku dan penyesuaiannya

dalam persekitaran.” ( Gordon Allport, 1961)

“ Personaliti sebagai susunan pola-pola tingkah laku manusia yang diaplikasikan dalam situasi kehidupannya.” ( Mischel, 1981)

1

Berdasarkan huraian ketiga-tiga tokoh di atas, personaliti merupkan satu perbezaan di antara individu yang melibatkan atribut tertentu. Sifat ini mewakili

tingkah laku yang boleh diperolehi melalui pengalaman sendiri atau pengalaman umum. Selain itu, ia dapat diperhatikan dan dinilai memalui tingkah lakunya di

dalam situasi pada sesuatu ketika.

Menurut Carl Jung 1875-1961, personaliti seseorang individu dapat dikategorikan kepada tiga iaitu ekstrovert, introvert dan ambivert. Ekstrovert

merupakan seorang individu yang lebih suka kepada dunia luar berbanding dunia dalam. Individu yang mempunyai sifat ini biasanya terdiri daripada golongan yang agresif atau aktif di mana mereka suka bersosialisasi dan sering melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti sosial. Mereka menyokong kepada perubahan dan bersifat optimis. Namun mereka ini tidak boleh diharapkan kerana mereka tidak suka terikat kepada sesuatu keadaan atau peraturan.

Berbeza dengan introvert pula, individu yang mempunyai personaliti ini adalah orang yang bersifat pasif, emosional, pendiam dan kurang sosialisasi. Mereka lebih suka melakukan dan menyiapkan kerja secara individu tanpa mengharapkan bantuan daripada orang lain. Mereka mempunyai sifat yang serius, pemalu, tidak mempunyai cita-cita yang tinggi dan kurang mengambil inisiatif. Mereka juga kurang selesa terhadap perubahan tetapi suka kepada sistem hidup yang teratur atau sistematik. Oleh yang demikian, mereka ini biasanya selalu mengikut peraturan

yang ditetapkan dan mempunyai disiplin yang tinggi.

2

Jika dikaji dengan sebaik-baiknya, sebenarnya tiada individu yang terdiri daripada salah satu sifat-sifat di atas tetapi setiap individu itu mempunyai kedua-dua ciri-ciri personaliti ini. Setiap individu dikatakan mempunyai kedua-dua ciri-ciri ini kerana mereka akan menunjukkan tingkah laku berdasarkan keadaan atau situasi pada satu masa tertentu. Apa yang membezakan ialah kadang-kadang individu dipengaruhi secara dominan daripada salah satu sifat di atas. Gabungan di antara kedua-dua ciri-ciri ini dinamakan ambivert di mana ia merupakan seoang yang aktif tetapi sensitif, suka berkawan tetapi memilih bekerja berseorangan, bertutur lancar tetapi berfikir sebelum bercakap atau memberi pendapat.

Guru berperanan penting dalam membentuk ciri-ciri personaliti yang positif terhadap murid-muridnya. Berdasarkan beberapa buah kelas yang diajar oleh guru, sudah tentu terdapat murid yang mempunyai ciri-ciri introvert. Bagi menangani

masalah murid-murid yang mempunyai sifat introvert seperti pemalu, pendiam dan suka mengasingkan diri, guru hendaklah memastikan keterlibatan murid yang optima di dalam kelas. Misalnya, bukan sahaja memastikan murid itu menjalankan kerja sekolah yang diberi malahan murid itu turut menjalankan tugasan yang tidak formal seperti membersihkan bilik darjah. Ini akan menggalakkan murid itu dapat

bekerjasama dengan rakan yang lain semasa menjalankan tugas.

Selain itu, guru turut memberi peluang kepada murid itu untuk mengedarkan kertas soalan atau buku latihan. Guru juga melantik golongan murid yang bersifat introvert ini memegang jawatan penting di dalam kelas seperti ketua kumpulan, ketua kelas atau pengawas. Keadaan ini akan mendedahkan mereka kepada

proses sosialisasi dengan orang lain dapat membantu atau menggalakkan murid itu berhadapan dengan rakan-rakannya yang lain.

3

Guru juga haruslah memperbanyakkan aktiviti secara berkumpulan supaya murid ini akan terdedah dengan tugasan yang dihasilkan secara bekerjasama, koperatif dan galakkan interaksi dengan rakan kumpulan lain. Secara tidak langsung, rakanrakan yang lain juga dapat membantunya supaya lebih yakin ketika bercakap. Guru juga boleh bertindak sebagai “moivator” atau pendorong kepada murid seperti ini. Guru-guru perlu memberi keyakinan kepada murid supaya berani mencuba sesuatu dan mempunyai tahap keyakinan yang tinggi untuk berkomunikasi dengan orang lain. Usaha ini boleh dilakukan dengan memberi bimbingan kaunseling supaya

mereka mudah untuk didekati dan boleh menerima perubahan secara perlahanlahan. Selain itu, guru juga boleh melibatkan murid seperti ini dengan aktiviti luar iaitu sukan atau kokurikulum seperti persatuan, permainan dan kelab di sekolah.

Bagi murid yang lebih dominan bersifat ekstrovert, guru boleh haruslah pandai mengeksplotasikan kebolehan dan keupayaan murid ini dengan sebaik yang mungkin. Berdasarkan pemerhatian guru, murid ini terdiri daripada golongan yang aktif dan cergas sama ada dari segi akademik atau aktiviti luar. Walau

bagaimanapun, golongan inilah juga yang kerap melanggar peraturan sekolah dan mempunyai masalah disiplin. Oleh yang demikian, bagi menangani sikap murid

seperti ini, guru perlu bersabar dan tidak mengambil tindakan ke arah memberi hukuman. Memandangkan mereka ini agresif dan bersifat berani, mereka hanya

mementingkan kepuasan terhadap apa yang mereka lakukan dan tidak takut untuk mengahadapi pelbagai hukuman. Oleh itu, pendekatan untuk memberi hukuman atau denda adalah kurang sesuai.

4

Guru menggunakan pendekatan kaunseling untuk membentuk personaliti yang lebih baik dan berdisiplin. Guru boleh bertindak sebagai kawan atau lebih dekat lagi sebagai ahli keluarga iaitu kakak, abang, emak atau ayah. Golongan ekstrovert ini suka bergaul dan berkongsi dengan orang lain. Oleh yang demikian, hubungan yang dijalinkan dengan murid ini bukan setakat sebagai guru dan murid, tetapi bertindak menjadi orang yang terdekat dalam hidup murid. Keadaan ini akan mewujudkan keadaan yang lebih selesa untuk berkongsi masalah dengan murid tersebut. Murid ini juga akan lebih mudah untuk meluahkan permasalahan. Selain itu, murid lebih senang menerima teguran atau nasihat daripada orang yang mereka anggap lebih rapat dalam hidup mereka. Hubungan yang rapat di antara murid dan guru akan memberi kesan yang positif terhadap pembentukan personaliti yang positif.

Secara keseluruhannya, walaupun ciri-ciri personaliti ini dipengaruhi kuat oleh dua faktor iaitu baka dan persekitaran, ia bukanlah ukuran yang statik terhadap sikap seorang murid. Guru memainkan peranan penting dalam mempengaruhi ke arah pembentukan sikap dan ciri-ciri yang positif.

5

(b) Berdasarkan pemerhatian bilik darjah, bincangkan pelbagai mekanisme helah bela diri yang digunakan oleh murid-murid anda yang mempunyai * konsep kendiri positif * konsep kendiri negatif Beri sebab-sebab bagi tindakan mereka. jam) (2

Helah bela diri ini berkait rapat dengan ciri-ciri personaliti seorang individu. Ini kerana menurut Freud, personaliti adalah ciri-ciri dinamik yang mengandungi tiga komponen iaitu id, ego dan superego yang saling mempengaruhi antara satu sama lain bagi mengawal tindakan kelakuan manusia. Helah belah diri didorongkan oleh ego sebagai strategi mental yang digunakan oleh seseorang untuk membela dirinya daripada ancaman id serta tekanan superego.

Id merupakan satu pusat perasaan yang tidak disedari kerana ia merupakan satu naluri yang primitive yang sentiasa mencari keinginan dan kepuasan dengan cara yangtidak mementingkan disiplin, logik, nilai, moral atu etika. Sebaliknya ia dibendung oleh perasaan tamak dan keadaan ini menimbulkan satu ketegangan dalam diri sesorang individu. Ego pula merupakan personaliti yang disedari di mana ia berorentasikan kepada kenyataan. Ia merupakan sambungan daripada id dimana ia mengarahkan untuk memenuhi sesuatu kehendak dengan memahami dan menilai kenyataan yang sebenar. Superego pula di anggap sebagai “suara hati” di mana terdapat satu dimensi yang menekankan etika dan moral terhadap pencapaian dan kehendak. Elemen ini jugalah sesuatu yang ideal dan membezakan dari ego.

6

Terdapat dua ciri-ciri utama helah bela diri iaitu ia berfungsi pada tahap di bawah sedar dan ia mengubah, menidak dan memalsukan persepsi realiti dengan tujuan untuk mengurangkan kadar ancaman pada seseorang individu. Berdasarkan rajah di bawah terdapat 11 jenis helah bela diri.

2. Rasionalisasi 1. Represi 11.Intelektualisa si 10. Fantasi 9. Pembentukan reaksi

3. Projeksi

4. Identifikasi 5. Sublimasi

Helah bela diri

6. Peindahan

7. Regrasi 8. Penafian

Rajah 3: Jenis-jenis hela bela diri

Berdasarkan jenis-jenis hela bela diri di atas murid-murid akan menujukkan sikap ini berdasarkan konsep kendiri mereka. Terdapat dua jenis konsep kendiri iaitu

konsep kendiri positif iaitu merupakan seorang individu yang dapat menyesuaikan diri dengan orang lain serta persekitaran dengan mudah. Sebaliknya konsep kendiri yang negatif ialah seseorang individu yang mempunyai masalah menerima dirinya sendiri serta tidak boleh menyesuaikan dirinya dengan orang lain dan persekitaran dengan baik.

Murid yang mempunyai konsep kendiri yang negatif akan mendorong mereka untuk menggunakan hela bela diri berdasarkan situasi yang mereka hadapi. Misalnya, seorang murid itu akan menggunakan hela bela diri seperti represi di

7

mana ia akan menghalang pemikiran yang membimbangkan daripada memasuki pemikiran sedar manusia. Represi dapat membantu masalah harian mereka namun tidak menghapuskan memori yang tidak diingini dari ingatan sebaliknya akan menjurus kepada satu masalah yang lebh serius. Contonya, apabila murid itu tidak menyiapkan kerja rumah mengambil langkah tidak datang ke sekolah dan memberi alasan bahawa dia sakit. Murid ini cuba menghilangkan kebimbangannya dengan tidak hadir ke sekolah supaya tidak dimarahi oleh ibu bapanya atau mengelak daripada denda oleh gurunya. Sungguhpun murid ini hilang kebimbangan pada hari dia ponteng, namun tindakannya itu tidak akan menyelesaikan masalah sebaliknya akan menambahkan lagi kesalahan yang dilakukan.

Projeksi ialah tindakan di bawah sedar di mana ia membalikan konflik dalam dirinya seperti perasaan, pemikiran dan tujuan kepada orang lain. Contohnya

apabila terdapat kumpulan murid bertugas pada hari tertentu dimarahi oleh guru kelas kerana tidak menjalankan tugas dan kelas kotor. Murid yang mempunyai

kendiri yang negatif akan menggunakan projeksi untuk membela dirinya. Murid ini akan menyalahkan rakan-rakannya yang lain kerana tidak menjalankan tugas, walhal murid ini sendiri juga tidak menjalankan tugas. Murid ini bertindak demikian kerana telah dimarahi oleh gurunya dan situasi ini akan menimbulkan konflik dalam diri seperti marah dan rasa bersalah.

Konsep projeksi ini juga mempunyai persamaan dengan pemindahan di mana konflik dan ketidakpuasanhati yang berlaku pada dirinya akan dipindahkan kepada orang lain. Seperti contoh di atas, murid yang dimarahi oleh gurunya tadi mungkin akan melepaskan perasaan rasa bersalah dan marah itu kepada rakannya yang lain.

8

Keadaan inilah dinamakan pemindahan iaitu mengubah perhatian daripada situasi yang mengancam kepada situasi yang lebih menyenangkan.

Seterusnya ialah strategi intektualisasi yang biasanya digunakan oleh murid yang bersifat pasif dan pendiam. Murid ini tidak banyak bercakap kerana mereka lebih suka memendam emosi yang tidak menyenangkan dengan menghuraikan satu-satu situasi menggunakan penaakulan. Keadaan ini memberi kesan yang

negatif iaitu mereka kurang dari segi proses sosialisasi yang akan mewujudkan jurang dalam perhubungan interpersonal mereka.

Bagi murid yang mempunyai konsep kendiri yang positif, strategi hela bela diri ini digunakan dengan sebaik yang mungkin. Berdasarkan pemerhatian guru, terdapat seorang murid yang menggunakan strategi penafian di mana murid ini telah berjaya menempuhi detik-detik yang sukar dalam hidupnya. Murid ini telah kehilangan ayah kerana sakit, namun murid ini tetap meneruskan persekolahannya walaupun menghadapi masalah kewangan. Beberapa bulan kemudian, murid ini sekali lagi terpaksa menghadapi kenyataan dan takdir dalam hidupnya menjadi anak yatim piatu. Murid ini telah kehilangan orang yang paling disayanginya iaitu ibu

kandungnya. Dalam keadaan yang begitu payah ini, murid ini tidak berputus asa dan tetap meneruskan persekolahannya. Ini jelas apabila pada masa yang sama, murid ini terlibat dengan aktiviti sukan dan merupakan wakil sekolah. Prestasi murid ini masih boleh dibanggakan sama ada dari segi akademik mahupun aktiviti sukan.

Seterusnya

ialah

strategi

hela

bela

diri

pembentukan

reaksi

dan

pembentukan fantasi. Seorang murid yang mempunyai konsep kendiri yang positif menggunakan strategi ini sebagai pemangkin dan motivasi dalam diri.

9

Pembentukan angan-angan dan cita-cita adalah penting supaya murid itu akan sentiasa berusaha dengan sebaik yang mungkin untuk mencapai apa yang diidamidamkan dan merealisasikan impiannya. Berdasaarkan pemerhatian di dalam kelas, biasanya murid seperti mempunyai idola masing-masing sebagai perangsaan utama mereka. Misalnya, contoh yang paling ketara ialah apabila terdapat seorang murid yang aktif dan cemerlang dalam bidang kesukanan seperti bola sepak. Apabila ditanya oleh guru, apa yang mendorong untuk bermain bola sepak dengan baik, murid itu menjawab bahawa selain daripada minat terhadap bidang sukan bola sepak, murid ini juga menyatakan idola pemain bola sepak yang bertaraf dunia iaitu “David Beckham”. Murid ini cuba bermain seperti idolanya dan keadaan ini sudah tentu dapat menyumbang ke arah prestasinya yang cemerlang.

Berikutnya ialah identifikasi, di mana murid ini akan cuba menyesuaikan dengan menyifatkan dirinya sebagai orang yang diminatinya. Ia digunakan secara tidak

sedar untuk melindungi diri sendiri dan menaikkan harga diri. Keadaan ini biasanya berlaku apabila murid itu berpindah ke sekolah baru. Murid ini akan cuba

menyesuaikan dirinya dengan persekitaran sekolah baru termasuklah rakan sebaya, guru-guru, peraturan sekolah dan lain-lain. Murid ini akan berusaha menunjukkan sikap dan cara yang terbaik supaya dia boleh diterima dan selesa dengan keadaan persekitaran barunya.

10

5 (a) Banding beza antara lima teori pembelajaran yang telah anda pelajar. Teori pembelajaran manakah yang biasa anda amalkan dalam bilik darjah anda? Beri sebab-sebab bagi menyokong pilihan anda. (2 jam) Pengenalan Sesuatu yang dihasilkan dikatakan berkesan dalam sesuatu pengajaran apabila muridmurid dapat mengikuti, memahami, menghayati dan mengalami perubahan tingkah laku, pemikiran serta perasaan hasil daripada pengajaran yang diberikan kepadanya. Sistem pendidikan di alaf baru telah mengalami banyak perubahan seiringan dengan perubahan dalam masyarakat iaitu dari era pertanian ke era perindustrian dan seterusnya ke era teknologi maklumat seperti sekarang ( Robert Reich, 1991). Clark dan Solomon 1986, menyatakan bahawa sudah ada anjakan paradigma dalam pembangunan sistem pengajaran iaitu dari teori behaviorisme ke kognitif dan ke konstruktivisme seperti dalam rajah 1.

Rajah 1 Teori Behaviorisme ke Teori Kognitivisme ke Teori Konstruktivisme

11

Teori Behaviorisme Teori Behaviorisme memberi penekanan terhadap perubahan tingkahlaku yang dapat dilihat dengan jelas bentuknya akibat sesuatu rangsangan ( Skinner, 1985 ). Perkaraperkara seperti bimbingan, latihan, pemberian ganjaran, pengukuhan dan tunjuk ajar yang berterusan adalah penting bagi menjamin perubahan tingkah laku yang berkesan dalam proses penghasilan bahan pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer. Menurut Teori Pelaziman Klasik Pavlov, ganjaran atau pengukuhan lisan dapat

mengekalkan minat belajar. Untuk memotivasikan pelajar secara berterusan setiap latih tubi atau kuiz akan mengambil kira aspek ganjaran seperti baik, bagus dan sebagainya. Ini menunjukkan sesuatu persembahan yang mempunyai susunan teks yang kemas dan menarik, penggunaan warna, grafik dan animasi serta kesan bunyi yang berfaedah dapat memberikan kelebihan menarik minat pelajar dan dapat memberikan pencapaian ingatan dan pemahaman yang maksimum.

Teori Kognitivisme Teori ini membawa maksud penambahan pengetahuan dalam ingatan jangka panjang atau perubahan skema atau struktur pengetahuan ( Gagne 1985 ). Teori ini memberi tumpuan kepada proses mengetahui dan memperolehi ilmu pengetahuan melalui proses celik akal iaitu memproses maklumat dengan cara mengadakan perbincangan, penaakulan, penyelesaian masalah dan aktiviti percambahan fikiran, maklumatmaklumat ini akan disimpan dan dikeluarkan kembali apabila diperlukan. Contohnya

12

murid-murid dikehendaki menyimpan maklumat sifir debit-kredit perakaunan dalam ingatan jangka panjang. Teori ini juga berkait rapat dengan proses menyimpan maklumat. Maklumat-maklumat yang tersimpan di dalam ingatan aseseorang sebenarnya telah melalui empat peringkat pemerosesan, iaitu: 1. Menerima maklumat. 2. Menyimpan maklumat yang diperolehi ke dalam ingatan jangka pendek. 3. Menyimpan maklumat ke dalam jangka panjang. 4. Mengeluarkan maklumat itu kembali untuk digunakan.

Menurut Crain 1985, mendapati bahawa maklumat

yang diproses secara

mendalam dalam ingatan jangka panjang mudah dikeluarkan kembali untuk digunakan. Teknik tutorial yang akan digunakan akan menerangkan secara terperinci sifir debitkredit secara berulangkali dengan contoh yang berlainan.

Teori Konstruktivisme Konstruktivisime merupakan proses pembelajaran yang menerangkan

bagaimana pengetahuan disusun dalam minda manusia.

Mengikut kefahaman

konstruktivisme, ilmu pengetahuan sekolah tidak boleh dipindahkan daripada guru kepada murid dalam bentuk yang serba sempurna. pengetahuan mengikut pengalaman masing-masing. Murid perlu bina sesuatu Pembelajaran adalah hasil

daripada usaha murid itu sendiri dan guru tidak boleh belajar untuk murid. Fikiran murid

13

tidak akan menghadapi realiti yang wujud secara terasing dalam persekitaran. Realiti yang diketahui murid adalah realiti yang dia bina sendiri. Murid sebenarnya telah mempunyai satu set idea dan pengalaman yang membentuk struktur kognitif terhadap persekitaran mereka. Apabila maklumat baru telah disesuaikan dan diserap untik dijadikan sebahagian daripada pegangan kuat mereka, barulah kerangka baru tentang sesuatu bentuk ilmu pengetahuan dapat dibina. Proses ini dinamakan konstruktivisme.

Beberapa

ahli

konstruktivisme

yang

terkemuka

berpendapat

bahawa

pembelajaran yang bermakna itu bermula dengan pengetahuan atau pengalaman sedia ada murid. Rutherford dan Ahlgren berpendapat bahawa murid mempunyai idea mereka sendiri tentang hampir semua perkara, di mana ada yang betul dan ada yang salah. Jika kefahaman ini diabaikan atau tidak ditangani dengan baik, kefahaman atau kepercayaan asal mereka itu akan tetap kekal walaupun dalam peperiksaan mereka mungkin memberi jawapan seperti yang dikehendaki oleh guru.

John Dewey menguatkan lagi teori konstruktivisme ini dengan mengatakan bahawa pendidik yang cekap harus melaksanakan pengajaran dan pembelajaran sebagai proses menyusun atau membina pengalaman secara berterusan. Beliau juga menekankan kepentingan penyertaan murid di dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

14

Menurut Wittrock 1978, teori ini bermaksud pembelajaran itu mesti generatif, iaitu mengambil tindakan bagi mencipta sesuatu maksud daripada apa yang mereka pelajari. Ia memandang realiti sebagai sesuatu yang dikonstrukkan dan pengalaman menentukan reliti. Pemikiran merupakan satu instrumrn untuk berfikir yang boleh menginterprestasikan adegan, objek dan persepsi daripada hanya memahami dan mengingati pengetahuan secara objektif sahaja. Teori ini cuba mereka suasana di mana pelajar diperlukan untuk menguji proses kefahaman dan membina maksud mereka sendiri. Pembelajaran adalah aktif, menyelesaikan masalah berdasarkan kepada

penemuan intrinsik. Faktor yang menentukan pembelajaran terdiri daripada sifat-sifat pelajar itu, pengetahuan sedia ada, motivasi,dan pelbagai tugasan pembelajaran.

Teori Humanistik

Kajian ahli psikologi mendapati bahawa pembelajaran manusia bergantung kepada emosi dan perasaannya. Mereka juga menegaskan setiap individu itu adalah unik dan unggul. Di mana ia menunjukkan perbezaan di kalangan individu itu sendiri termasuklah dari segi cara pembelajaran. Justeru itu, strategi pengajaran dan pembelajaran haruslah selaras mengikut kehendak dan perkembangan emosi muridmurid. Mengikut pandangan Abraham Maslow dan Carl Rogers, setiap individu

mempunyai potensi dan keinginan untuk mencapai kecemerlangan kendiri. Ini jelas menunjukkan bahawa guru berperanan penting membentuk, menjaga kendiri pelajar dan memberi bimbingan supaya potensi murid-murid ini dapat diperkembangkan secara optimum.

15

Menurut Carl Rogers, beliau juga turut menekankan proses komunikasi untuk memahami tingkah laku individu. Oleh yang demikian setiap guru perlulah mempunyai nilai tahap kecekapan berkomunikasi yang tinggi. Contohnya menggunakan interaksi dua hala dalam sistem pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.

Teori Pembelajaran Sosial

Teori ini merupakan hasil gabungan kepada dua teori iaitu teori behavior dan teori kognitif. Menurut Bandura, teori pembelajaran ini berlaku secara pemodelan Ini

dimana ia berlaku melalui teknik pembelajaran pemerhatian atau peniruan. berkmakna, dalam aspek pembelajarannya adalah

melalui mekanisme pemerhatian

dan pengamatan konsekuensi tingkah laku orang lain untuk menjelaskan tingkah laku sosial seperti agresif dan kerjasama. Ia juga turut menekankan tiga aspek utama iaitu individu (proses), persekitaran (enviroment) dan tingkah laku (behavior). Berdasarkan ketiga-tiga aspek ini, beliau turut mengkategorikan keadaan kepada tiga aspek iaitu individu sebagai motivasi, persekitaran sebagai rangsangan luaran dan tingkah laku sebagai perlakuannya.

Dalam teori pembelajaran sosial ini juga, ia boleh diterapkan dalam pelbagai bidang. Contohnya apabila seseorang guru mengajar mata pelajaran yang

berorentasikan pada pembacaan, pengiraan atau matematik, penulisan, pendidikan

16

muzik, olahraga, dan lain-lain. diimplementasikan dalam teori ini.

Pembelajaran secara abstrak adalah kurang sesuai

Berdasarkan huraian kelima-lima teori pembelajaran di atas, lazimnya saya sering mengimplementasikan teori pembelajaran sosial di bilik darjah. Ini kerana teori ini lebih menekankan pembelajaran secara pemerhatian dan pengamatan tingkah laku yang ditonjolkan oleh murid. diketengahkan. Selain itu, teknik pemodelan atau peniruan turut

Konsep ini adalah amat sesuai diadaptasikan bagi murid sekolah

rendah. Tahap pembelajaran murid sekolah rendah sebenarnya banyak dipengaruhi melalui aspek konsep “lihat dan tiru”. Justeru itu, huraian di bawah ini

memperkukuhkan lagi tentang keberkesanan konsep teori ini:

Strategi Teori Pembelajaran Sosial 1. Menyampaikan objektif pembelajaran agar murid dapat bersedia lebih awal. Guru hendaklah menjelaskan tujuan pembelajaran khusus, informasi asas pelajaran, pentingnya pelajaran, mempersiapkan murid untuk belajar. 2. Mendemonstrasikan pengetahuan atau ketrampilan. Guru mendemonstrasikan ketrampilan dengan benar, atau menyampaikan informasi secara teratur. 3. Membimbing dan memantau latihan. Guru menerangkan dan memberi bimbingan latihan awal. Dalam memberikan bimbingan latihan guru perlu:

17

i. Memberikan murid latihan mudah dan bermakna. Memberikan latihan yang sesuai sehingga murid dapat menguasai topik yang dipelajari. ii. Memantau tahap-tahap latihan berdasarkan topik-topik sehingga murid dapat menguasai secara efektif untuk memantapkan pemahaman yang pernah dipelajari murid. iii. Menilai pemahaman ditunjukkan oleh murid. (b) Pengetahuan tentang teori-teori pembelajaran adalah penting sebelum proses pembelajaran. Berdasarkan pengalaman mengajar anda, bincangkan pernyataan dengan memberi contoh yang sesuai. (1 jam) Secara keseluruhan perbincangan kelima-lima teori pembelajaran di atas, teori memainkan peranan penting semasa perlaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran berdasarkan tindak balas yang

pembelajaran di dalam bilik darjah. Pengetahuan tentang teori pembelajaran adalah merupakan satu kemestian bagi seorang guru. Sebagai seorang pendidik, kita

berperanan untuk membantu murid dalam memfokus proses perhatian dan mental mereka supaya mereka memperoleh pengetahuan asas berkesan. dan kemahiran secara

Oleh yang demikian, pemebelajaran tentang teori dapat membantu guru

dalam meningkatkan gaya dan kemahiran dalam proses pemgajaran dan pembelajaran.

18

Berdasarkan kepentingan teori pembelajaran behavioris, guru hendaklah menggunakan rangsangan yang boleh memotivasikan murid supaya berminat belajar, dan mengelakkan penggunaan rangsangan yang membawa kesan negative. Dalam proses pengajaran, tingkah laku positif boleh diajarkan dengan rangsangan yang sesuai. Bagi mengukuhkan apa yang telah dipelajari dalam ingatan, latihan-latihan hendaklah dilaksanakan secara kerap. Contohnya, guru memotivasikan murid-murid dalam bentuk intrinsik. Misalnya guru boleh memberi kata-kata dorongan atau semangat dan pujian setelah murid itu menghasilkan tugasan dengan baik.

Seterusnya melalui pembelajaran teori kognitif pula, guru dapat menggalakan murid dengan menggunakan akal sepenuhnya dalam penyelesaian masalah dan mengaitkan pengalaman yang sedia ada dengan pembelajaran baru. Sebagai guru

juga, guru dapat membangkitkan kesediaan pelajar terhadap isi pelajaran yang akan dipelajari. Selain itu, pemupukan motivasi intrinsik dan meggalakan murid secara aktif dalam pelajaran. Contohnya, guru haruslah memberi peluang kepada murid untuk

mengeluarkan pendapat atau pandangan mengenai sesuatu topik yang dibincangkan. Guru hedaklah menerima sebarang pendapat yang diberikan oleh murid dan mempertimbangkan agar murid merasakan pendapat mereka ini dihargai oleh guru. Secara tidak langsung, keadaan ini akan mendorong mereka untuk turut serta dalam perbincangan dan memupuk minat mereka untuk terus belajar.

19

Teori yang berikutnya ialah konstruktivisme di mana guru berperanan sebagai penolong, pemudah cara dan perancang, sedangkan murid memainkan peranan utama dalam aktiviti pembelajaran tersebut. Ini bermakna pengalaman dan kesediaan pelajar adalah faktor penting yang mempengaruhi proses pembelajaran. Teori ini juga

menekankan keutamaan kepada pembelajaran yang menumpukan hasil perolehan dan pembelajaran. Misalnya, murid perlu membincangkan dan mengupas sesuatu isu

secara berkumpulan di mana mereka perlu menyatakan komen yang bernas. Dalam perbincangan ini guru hanya bertindak sebagai penolong ataupun perancang. Manakala murid pula, perlu memainkan peranan utama dalam mengupas isu tersebut.

Berbeza pula dengan teori humanistik, kaedah pengajaran dan pembelajaran berorentasikan kepada strategi pemusatan murid dan kaedah individu. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, guru hendaklah memastikan keperlauan asas murid telah dipenuhi. Guru mestilah bersifat penyayang dan memupuk nilai kendiri positif di Sebagai contoh, keberkesanan pembelajaran bergantung kepada

kalangan murid.

motivasi intrinsik, bahan pelajaran yang bermakna, selaras dengan objektif murid dan melibatkan penyertaan murid secara aktif.

Kepentingan teori yang terakhir ialah teori pembelajaran sosial di mana guru berperanan sebagai model peniruan. Guru menggunakan kaedah demonstrasi dengan contoh-contoh yang sesuai. Adalah penting bagi guru menyediakan situasi

pembelajaran tanpa gangguan dan menarik perhatian murid dengan motivasi dan dorongan sesuai. Untuk mengekalkan ingatan murid, demonstrasi hendaklah dilakukan

20

secara berperingkat dan sistematik. Misalnya dalam mata pelajaran Pendidikan seni, seperti membuat layang-layang, guru boleh menggunakan pendekatan peniruan dan pemodelan. Guru perlu membawa model layang-layang yang telah disiapkan sebagai alat bantu mengajar.

Secara keseluruhannya kelima-lima teori ini adalah sangat penting di dalam proses perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran secara efektif oleh guru-guru. Pengadaptasian sesuatu teori hendaklah dilaksanakan mengikut kesesuaian mata pelajaran, kebolehan,kemahiran dan keupayaan murid dalam bilik darjah. Sebagai

contoh, dalam mereka cipta layang-layang, pendekatan teori pembelajaran adalah sesuai. Walau bagaimanapun, penggunaan teori ini tidaklah tertumpu kepada satu teori dalam satu masa sahaja. Guru seharusnya memanipulasi sepenuhnya kesesuaian dan kelebihan teori tersebut dengan mengimplementasikan teori ini secara maksimum.

Senarai Rujukan 1. Boon Yong Ying & Ragbir Kaur, 1998. Psikologi II . Kuala Lumpur. Fajar Bakti. 2. Mok Soon Sang. 1993. Asas Pedagogi 1 Dalam Pengajaran-Pembelajaran. Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Kuala Lumpur.

21

Rujukan Internet http://www.nhu.edu/trc/cooperative_learning_background.htm http://129.7.160.115/inst5931/Behaviorism.html http://www.usask.ca/education/coursework/802papers/Adkins/ABSTRACT.HTM http://www.ut.ac.id/ol-supp/fkip/pgsm3803/trans.htm

22