PENDEKATAN DI DALAM KAUNSELING KELOMPOK BAGI MENANGANI MASALAH PERGAULAN BEBAS PELAJAR

Kaunseling

Kaunseling bukan beerti nasihat, walaupun terdapat nasihat yang diberikan. Malah kaunselor tidak memberi jawapan secara langsung kepada semua persoalan klien, kerana apa yang baik untuk kaunselor tidak semestinya baik untuk baik juga untuk klien. Keistimewaan khidmat kaunseling ialah membimbing klien mencari sumber dirinya yang menyumbang kepada isu yang dihadapi (Adiliah & Halilah, 2006). Penerimaan dan perakuan sumber diri adalah penting dalam menghasilkan perubahan diri. Nasihat juga tidak diberi kerana ingin memberi ruang kepada klien untuk bertanggungjawab terhadap keputusan dan tindakan yang dipilihnya sendiri. Oleh kerana kaunseling bukan nasihat, hubungan kaunseling adalah berbentuk dua hala. Kaunselor cuba mendengar dan memahami serta menolong dengan memberikan layanan serta interaksi yang baik, manakala klien memperihalkan masalah mereka dan cuba memahami serta mengambil tindakan menguruskan masalah tersebut. Proses aksi dan reaksi di antara kaunselor dan klien turut membantu klien mengenali diri dan persoalan yang dihadapi. Kaunseling bukanlah untuk mereka yang mempunyai masalah sakit mental. Kaunseling adalah untuk mereka yang normal dan boleh mengurus diri serta kehidupan sendiri, tetapi pada satu-satu masa berasa tertekan, bercelaru atau buntu dan perlu berbincang dengan mereka yang profesional.

1

1990). Blocher (Shertzer & Stone. Walaupun terdapat pelbagai definisi. penjelasan matlamat dan nilai untuk tingkatkan tingkah laku masa depan. pula mendefinisikan kaunseling sebagai suatu perhubungan yang profesional di antara seorang kaunselor terlatih dengan seorang klien. Perhubungan ini kadangkala melibatkan lebih daripada individu. Krumboltz (George & Cristiani. Ivey dan Downing (1987) pula menyatakan kaunseling sebagai suatu proses yang berhubung rapat dalam membantu manusia normal mencapai matlamat atau fungsi mereka dengan berkesan. persekitaran dan cara-cara mengendali tugasan dan perhubungan denagn orang lain. Ressberg dan Cramer (1994) mendifinisikan kaunseling sebagai suatu proses menolong manusia belajar mengenali diri. Burks dab Stefflre (George & Cristiani.Terdapat beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh pakar-pakar kaunseling mengenai perkhidmatan ini. Manakala Hansen. Ianya bertujuan membantu klien memahami dan menjelaskan pandangan mereka terhadap ruang kehidupan dan belajar mencapai matlamat yang mereka tentukan sendiri melalui pemilihan-pemilihan yang bermakna serta melalui penyelesaian masalah yang berbentuk emosional antara individu. 1990). namun ia dapat dirumuskan sebagai suatu proses pertolongan profesional yang bertujuan membantu individu memahami dirinya dan alam 2 . mendefinisikan kaunseling sebagai suatu proses interaksi yang menggerakkan pemahaman yang bermakna terhadap diri dan persekitaran serta menghasilkan pembentukan. pula menyatakan bahawa kaunseling merangkumi aktiviti-aktiviti beretika yang dilakukan oleh kaunselor dalam usaha membantu klien melibatkan diri dengan jenis-jenis tingkah laku yang akan menghasilkan penyelesaian kepada masalah klien. Setiap definisi bergantung pula kepada teori yang digunakan. 1974).

dan Steel (2003) melaporkan pusat kaunseling kolej di Amerika. perasaan. Buckles. individu perlu memahami pengaruh alam sekeliling ke atas dirinya. matlamat kaunseling ialah membantu atau memberi jalan agar manusia dapat mengurus dirinya sendiri sama ada dari segi mental. Piorkowsk. Dalam masa yang sama. Simono. politeknik. Deakin. Tujuan perkhidmatan ini ialah untuk membantu pelajar menangani isu-isu penyesuaian seperti akademik. peribadi dan sosial serta masalah psikososial yang memerlukan intervensi kaunseling klinikal. Australia dan Turki. Brandel. Boyd. Dia sudah menerima hakikat bahawa hidup tidak lekang dengan masalah. Dia redha dengan apa yang berlaku ke atas dirinya dan mencari iktibar ataupun pengajaran di sebalik peristiwa tersebut. Dengan kata lain. Manusia seperti ini akan berdikari dan tidak akan menyusahkan orang lain dengan permasalahannya. kerana dia memperolehi kekuatan dalaman. Namun. Masalah yang telah melandanya tidak merugikan hidupnya. Perkhidmatan yang sama dilaporkan terdapat di pusat-pusat kaunseling di tempat lain di dunia contohnya seperti Amerika. Kanada dan Australia 3 . dia bersyukur bahawa dia berhadapan dengan masalah kerana dia memperolehi kekuatan berhadapan dengan masalah. kerohanian dan tingkah lakunya. kolej komuniti. universiti serta tempat-tempat lain yang menempatkan golongan remaja. Locher. Hattauet. masalah telah dapat µmenguatkan¶ dirinya. Individu perlu melihat peranan dan sumbangannya kepada alam sekeliling. Pendekatan Kaunseling Dalam Menangani Masalah Pergaulan Bebas Pelajar Perkhidmatan kaunseling disediakan di semua sekolah rendah. perkhidmatan ini juga menyediakan maklumat dan aktivitiaktiviti perkembangan kerjaya. Manusia ini sudah tidak akan menyalahkan orang lain. Secara ringkasnya. Kanada.sekeliling. Erskine. Malah. Hurley. Davidshofer. Selain dari itu. sekolah menengah. persekitaran ataupun takdir. dia dapat mencari ruang-ruangpernafasan dalam kesempitan hidup.

Khidmat ini ialah untuk membantu menangani masalah utama yang dibawa oleh pelajar iaitu masalah komunikasi. pelajar Institut Pengajian Tinggi dan Kolej berada di tahap µmelepaskan anak awal dewasa¶. 4 . Program pencegahan yang ditawarkan ialah berkenaan komunikasi berkesan. perkembangan yang memerlukan perhatian professional. ujian psikologi. khidmat kecemasan. Tugas utama diperingkat ini ialah membezakan diri dari keluarga asal. memberi sokongan kepada rakan-rakan dan melatih pelajar dengan strategi resolusi konflik. kerjaya. dan program outreach ( Oya Yerin Guneri. Program ini juga membincangkan tentang estim kendiri dan mengenalpasti tanda-tanda hubungan ganas dan cara mencegahnya. Program yang melibatkan forum interaktif. kelompok dan psikoterapi. Schwartz. (b) mencegah dan membantu pelajar mencapai matlamat pendidikan dan kehidupan. Griffin. Menurut perspektif systemic yang mengutarakan konsep putaran kehidupan keluarga. diikuti oleh kemahiran belajar dan kerisauan peperiksaan. berkongsi pengalaman peribadi tentang isu-isu perhubungan. membentuk identiti. ceramah pendek dan pembentangan kes-kes telah membolehkan pelajar berbincang tentang hubungan di kolej.memainkan tiga peranan utama: (a) memberi kaunseling atau terapi kepada pelajar yang mengalami masalah penyesuaian. antara aktiviti pusat kaunseling universiti ialah kaunseling individu. penyesuaian dan hubungan romantik. Russels dan Frontaura-Duck (2006) melaporkan satu program inovatif bertujuan menjelaskan kepada pelajar kolej tentang keganasan dalam hubungan dan mencari strategi mengelak keganasan dalam hubungan. 2006). konsultasi. Di Turki pula. Kajian yang dijalankan untuk menilai keberkesanan intervensi tersebut mendapati pelajar dapat meningkatkan pengetahuan mereka dan dapat berbincang tentang pengalaman mereka. (c) menyokong dan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pelajar melalui konsultasi dan komuniti kampus.

Seterusnya pelajar bermasalah akan memohon pertimbangan-pertimbangan khas serperti lebih masa untuk hantar tugasan. Sistem sokongan ini boleh terdiri daripada ahli keluarga. iaitu satu teknik menggunakan rajah keluarga untuk menjelaskan corak hubungan yang berlaku dalam keluarga. perubahan dalam cara berinteraksi dengan orang sekeliling dan bermasalah menangani tekanan. Pada tahap pertama. Charlotte telah membincangkan penggunaan genogram. pentadbir serta rakan-rakan pelajar untuk membantu pelajar bermasalah. pelajar ini akan memasuki tahap yang lebih kritikal apabila dia bertindak ganas. Pusat-pusat kaunseling di seluruh sekolah dan IPT telah menyarankan penglibatan semua komuniti di sekolah dan IPT iaitu kaunselor.membina hubungan yang intim dan matang serta memilih kerjaya. ponteng yang terlalu ketara. guru dan pensyarah. serta guruguru. Setiap ahli dalam sistem ini mengambil bahagian mendampingi pelajar bermasalah itu sehingga dia membentuk tingkah laku baru yang lebih berkesan. pelajar bermasalah emosi menunjukkan ciri-ciri seperti masalah pencapaian akademik yang makin menurun. Jadi tidak hairanlah pusatpusat kaunseling sering menerima kes-kes yang bersangkutan dengan hubungan sama ada intim mahupun kekeluargaan. tidak dapat berkomunikasi dengan jelas. Pengetahuan ini membolehkan klien mengubah corak perhubungan mereka. Terry (1989) pula menggunakan sistem sokongan yang ada di sekeliling pelajar dalam membantu pelajar tersebut mengendalikan masalahnya. Jika tidak dibantu. Antara langkah-langkah penting yang perlu diberi perhatian oleh komuniti di sekolah dan IPT ialah mengenalpasti pelajar bermasalah. rakan-rakan. Cadangan ini dipersetujui oleh Zuria 5 . Genogram mampu memberi celik akal kepada klien bagaimana corak hubungan dengan ibu bapa sebelum ini telah mempengaruhi tingkah laku seseorang anak. Antara intervensi melibatkan keluarga telah dilaporkan oleh Terry (1989) dan Charlotte (2001). dan kurang selesa menyatakan sebab perlukan pertimbangan tersebut. dan mempamerkan keinginan membunuh diri.

Manakala langkah asas pula ialah mendengar masalah klien tanpa menghakimi. (e) damping dan (f) dokumenkan.Ambil masa untuk bercakap secara sendirian dengan pelajar ini dan beri perhatian sepenuhnya sepanjang sesi tersebut. (c) cerita kembali dan (d) tindakan. saya prihatin. Model 6 D (Zuria. membimbing klien memahami punca masalahnya. (c) dasari.Dengar perasaan dan pemikiran pelajar dengan sikap yang terbuka. pengetahuan psikologi remaja dan pelbagai strategi penyelesaian masalah bergantung kepada teori yang dipilih. 2. dan nyatakan kefahaman anda tentang apa yang telah disebut oleh pelajar itu. Pendekatan kaunseling menggunakan tiga elemen asas iaitu komunikasi berkesan. mengajak klien mencari penyelesaian dan menyokong klien dalam mencuba tindakan baru. Contohnya ³Nampaknya awak tidak tahu cara belajar yang betul dan ini membuatkan awak rasa keliru?´ 4. katakan. Guru dan pensyarah. (b) dengari. ³Saya Nampak anda telah beberapa kali ponteng. (d) daya baiki. boleh ceritakan apa yang sdang berlaku?´ Sebaliknya elakkan berkata ³Ke mana anda menghilang diri? Malas datang kelas ye?´ 3. bincang kebaikan dan keburukan setiap pilihan.et all (2004) yang menyarankan kerjasama komuniti untuk mendidik pelajar tentang tingkah laku abnormal serta kemahiran-kemahiran menangani dan membantu. 6 .Nyatakan keperihatinan anda dengan ikhlas tanpa membuat penilaian. Model Ivey dan Lucy (2003) menggunakan empat langkah utama iaitu. (b) eset positif. pentadbir dan rakan rakan pelajar boleh membantu pelajar ini dengan melakukan langkah-langkah berikut: 1. (a) cerita. Contohnya. 2005) pula menyarankan enam langkah iaitu (a) dekati.Tanya pelajar apa yang boleh dilakukannya.

Ciri-ciri personaliti yang menyumbang kepada keadaan ini ialah pengalaman menjadi mangsa dalam hubungan tidak sihat. dan perasaan tidak selamat (takut ditinggalkan) dalam hubungan dengan jantina berlainan. (b) latihan tegas diri yang memfokuskan terus kepada hubungan dengan jantina yang berbeza dan (c) pemeriksaan kesihatan dan kaunseling berterusan dicadangkan kepada wanita yang sering menjadi mangsa seksual dalam hubungan.5. buatlah rujukan kepada kaunselor professional. Antara ciri-ciri hubungan yang bermasalah ialah: (a) apabila seseorang ini tidak bahagia dalam hubungan tetapi tidak pasti dia patut teruska atau keluar dari hubungan tersebut. kerana ini membuatkan pelajar tersebut tidak mahu bekerjasama. (c) bila terasa dia berada dalam hubungan tersebut kerana sebab-sebab yang salah seperti kesian. 6. REBT (Rasional Emotive Behavioral Teraphy) menekankan bahawa emosi dan perasaan yang terganggu adalah hasil dari pada pemikiran dan idea manusia. takut keseorangan dan (d) merasa bahawa tidak dapat menukar corak hubungan tersebut. Wanita muda yang sering manjadi mangsa dalam hubungan juga perlu dibimbing ntuk menilai kembali masalah pergantungan dalam hubungan.Jika anda rasa kurang berkemampuan untuk membantu. Mac Grenn dan Navaro mencadangkan pencegahan yang berkesan perlu melibatkan: (a) latihan tingkah laku tegas diri selain daripada pemberian maklumat perubahan sikap. pasangan seksual yang bersilih ganti. Elis percaya bahawa 7 . Mac Green dan Navaro (1998) menyatakan bahawa individu yang kurang tegas menjadi mangsa seksual dalam hubungan.Elak menghakimi tindakan atau perasaan pelajar tersebut. tetapi anda perlu hargai pandangannya. (b) bila dia merumuskan untuk keluar. Walaupun anda kurang bersetuju dengan pandangan pelajar tersebut. kurang keupayaan penyesuaian. tetapi masih tersangkut dalam hubungan tersebut. rasa bersalah.

25 feb 2008). sedih. 8 . 2. Contoh emosi yang sesuai ialah gembira. menyesal. serba boleh. sayang.( Berita Harian. nekat melakukan tindakan bunuh diri untuk menamatkan nyawanya kerana tidak dapat memenuhi permintaan ibu bapa untuk mendapat nilai 5A dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). Elis (1962). menyalahkan diri sendiri dan merasa tidak berguna adalah tidak rasional kerana bukan saja ia menyebabkan individu merasa tidak gembira dengan diri sendiri tetapi juga menyebabkan ia terasing dari pada orang lain. Oleh kerana dikatakan semua individu ingin bergembira sama ada didalam kehidupan peribadinya atau kerjayanya. Emosi seperti marah. murung.gangguan emosi yang dihadapi manusia adalah disebabkan idea yang tersilap atau tidak logik tentang sesuatu situasi. kecewa dan tidak gembira. rasa ingin tahu. dan berjaya di dalam semua lapangan jika seseorang itu mahu dirinya dianggap sebagai berguna.Idea bahawa semestinya seseorang itu dikasihi dan diterima oleh setiap orang lain yang penting baginya di dalam masyarakat.Idea bahawa seseorang itu sepatutnya betul-betul cekap. maka emosi yang menggangu kebahagiaan individu ini biasanya dianggap sebagai tidak sesuai atau merosakkan diri. Terdapat emosi yang sesuai kerana ia menolong manusia mendapat apa yang dimahukan dan mengelak apa yang tidak diperlukan. merasa tidak berguna sehingga terfikir untuk apa mempertahankan hidup. menyatakan sebelas pemikiran yang tidak rasional menyebabkan individu melakukan tindakakan diluar kewajaran. bimbang. Seperti kisah yang terjadi kepada pelajar berumur 12 tahun. 1. Oleh itu kaunselor REBT cuba membantu keliennya mendiskriminasi antara perasaan yang sesuai dan tidak sesuai serta meningkatkan emosi yang sesuai dan mengurangkan atau menghilangkan emosi yang tidak sesuai. senang hati.Kisah yang terjadi diatas berpunca dari ppemikiran yang tidak rasional.

Idea bahawa kemelaratan manusia itu disebabkan oleh faktor-faktor luar. kita haruslah sentiasa berwaspada dan berjaga-jaga daripada kemungkinan ianya berlaku.Idea bahawa sesetengah orang itu jahat. 9. Pengaruh masa lampau tidak boleh dihapuskan. busuk hati dan kejam dan mereka ini patut sekali disalahkan dan dihukum kerana perbuatan mereka yang kejam itu. 6. 4.Idea bahawa lebih mudah untuk mengelak daripada menghadapi sesetengah kesulitan hidup dan tanggungjawab bagi diri sendiri daripada menghadapinya.Idea bahawa seseorang sepatutnya mereka dasyat dan katastrofik jika urusan-urusan yang dikendalikannya tidak berlaku mengikut apa yang sangat diingini. Sebelas pemikiran yang tidak rasional disebutkan itu merupakan punca yang mengganggu keluasan berpikir dan kebenaran persepsi.3. 11.Idea yang seseorang itu sepatutnya merasa terharu dan terganggu oleh masalah-masalah dan gangguan yang menimpa orang lain.Idea bahawa segala peristiwa masa lampaulah yang menjadi penentu yang terpenting sekali bagi tingkah laku individu masa kini. untuk mengawal dirinya daripada merasa dukacita dan terganggu. 10. dan manusia memang tidak berupaya langsung.Idea bahawa perkara-perkara yang merbahaya dan menakutkan merupakan perkaraperkara yang harus diambil berat dan justeru kerana itu. jika tidak hasilnya adalah katastrofik. ia menimbulkan masalah dikalangan remaja serta 9 .Idea yang seseorang itu harus bergantung kepada orang lain dan patut mempunyai seorang yang lebih kuat untuk dijadikan tempat pergantungannya. 5. dan jika berupaya pun hanya sedikit sahaja. dan ianya mestilah diperolehi. 7. 8.Idea bahawa selalunya ada satu penyelesaian yang betul dan tepat bagi setiap masalah.

Universiti Malaya. Secara logiknya pesakit tidak akan mampu berdepan dengan 10 . orang ramai perlu jelas tentang perbezaan kaunseling untuk pembawa HIV dan penghidap AIDS. Virus ini boleh menular melalui hubungan seks. perkongsian jarum dan pemindahan darah. Menurut kaunselor dan pensyarah Jabatan Kaunseling.mengancam daya tahan dan semangat juang untuk terus bertahan hidup menjadi generasi sebagai mana yang diharapkan. Bagi seseorang yang menghidap AIDS. Ia mempunyai tempoh pengeraman yang panjang antara lima hingga 10 tahun sebelum menunjukkan tanda-tanda penyakit. Sebaik sahaja sah dijangkiti virus ini. Perkhidmatan kaunseling jelas memainkan peranan penting dalam membantu pesakit menerima hakikat dan merancang semula kehidupan mereka. Dr. Seperti mana yang diketahui umum. adalah virus daripada kumpulan Retrovirus yang menghasilkan jangkitan sepanjang hayat pesakitnya. HIV menyerang dan melemahkan sistem pertahanan semula jadi badan terhadap semua jenis jangkitan yang membawa kepada penyakit AIDS. Fakulti Pendidikan. perkara utama yang paling ditakuti ialah menghadapi kematian. serta mati dalam keadaan yang menyakitkan. Namun. pelbagai persoalan serta kebuntuan akan melanda diri pesakit. seseorang pesakit akan melalui saat sukar bermula daripada ujian HIV dan persediaan psikologinya dalam menerima keputusan ujian tersebut. takut mati dalam keadaan berseorangan dan tidak dipedulikan. penyakit-penyakit berkaitan Sindrom Kurang Daya Tahan Penyakit (AIDS) masih tidak ditemui penawar sebenarnya sehingga kini dan individu yang disahkan menghidap penyakit tersebut akan pasti melalui saat yang paling sukar dalam hidupnya. HIV atau singkatan kepada Human Immunodeficiency Virus. Antara kesan psikologi yang akan dialami oleh pesakit ialah ketakutan tentang pelbagai perkara terutamanya penerimaan keluarga dan masyarakat. Haslee Sharil Lim Abdullah.

Sehingga satu tahap. kestabilan kewangan dan kehilangan kasih sayang orangorang yang disayangi. Mereka juga akan meratapi segala kehilangan tersebut. perhubungan seksual. Pada peringkat awal diagnosis. status dalam masyarakat. timbul perasaan insaf terhadap perbuatan salah yang telah dilakukan. kegelisahan juga akan melanda diri pesakit kerana pelbagai perkara perlu difikirkan dan banyak perubahan juga perlu dilakukan. Kesan psikologi lain adalah seperti berasa tertekan. pesakit akan mengalami situasi 11 . pandangan masyarakat dan perancangan kehidupan.kejutan berita yang diterima daripada doktor jika tidak membuat persediaan psikologi yang sebaiknya. hilang keyakinan diri dan terpaksa bergantung kepada orang lain. kehilangan cita-cita. Ia adalah sebagai helah bela diri pesakit daripada menyalahkan diri sendiri dan melepaskan kemarahan kepada orang lain. pesakit juga akan mengalami perasaan seperti kehilangan daya tarikan fizikal. Akan wujud juga perasaan bersalah kerana ada kemungkinan mereka telah menjangkiti orang lain. Selain itu. Penghargaan kendiri atau keyakinan diri pesakit juga rendah apabila mengenangkan penyisihan oleh keluarga dan masyarakat. Selain itu. Kemarahan juga akan wujud dan ia merupakan salah satu kesan psikologi yang dialami oleh pesakit sebaik sahaja dijangkiti HIV/AIDS. Pesakit juga akan berhadapan dengan kebuntuan dan pelbagai persoalan seperti kerjaya. Selain itu. Akibat daripada pemikiran dan perasaan pesakit. mereka juga hilang kawalan dalam kehidupan peribadi. Di samping itu. ada juga pesakit yang menafikan hakikat dia telah dijangkiti virus HIV. Ini seterusnya akan menyebabkan pesakit berasa bersalah kerana menyebabkan orang lain bersedih atas apa yang berlaku ahli keluarga. Ada juga yang akan cuba membunuh diri atau terfikir untuk membunuh diri kerana tidak mahu menanggung malu jika orang lain tahu mengenainya. mereka adakalanya akan bertindak di luar batasan.

dinyatakan bahawa kaunseling tersebut adalah satu proses komunikasi dan dialog antara kaunselor terlatih dan klien yang menghadapi masalah berkaitan dengannya. prosedur merawat. Namun begitu. memandangkan di dalam masyarakat negara ini di mana perkara yang berkaitan dengan perhubungan suami isteri tidak dibincangkan secara terbuka. Mereka juga diberi panduan yang jelas tentang cara-cara penggunaan kondom yang betul serta diadakan sesi main peranan untuk menerangkan langkah-langkah pencegahan. Dalam manual yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan berkaitan kaunseling HIV/AIDS. Melihat kepada praktik kaunselor terlatih di Barat. Selain itu. maka langkah ini agak sukar untuk dijalankan. Dalam perhubungan suami isteri. kaunselor tidak boleh segan silu dan hanya bercakap secara teori sahaja. Seringkali pesakit ini memikirkan mengenai kehilangan. kaunselor memberi maklumat tentang kesan HIV/AIDS. pemindahan virus dan langkahlangkah pencegahan yang perlu diambil untuk mengelakkan jangkitan.dinamakan hypocondria. Ia juga satu proses membantu klien mengadaptasikan diri dengan masalah tersebut. Disinilah perkhidmatan kaunseling memainkan peranan yang penting dalam membantu klien HIV/ AIDS agar tabah mengharungi kehidupan setelah disahkan positif. kaedah mengendalikan kesan psikologi yang dialami oleh pesakit dan juga mampu membantu pesakit dengan seikhlas hati. Dalam program ini. kaunselor yang berhadapan dengan pesakit yang mempunyai penyakit serius perlu mempunyai pengetahuan yang luas tentang penyakit tersebut. 12 . kesepian dan perasaan berdosa di atas segala apa yang telah dilakukan menyebabkan mereka kurang menitik beratkan langkah-langkah penjagaan kesihatan dan kerohanian mereka. kaunseling keluarga akan disarankan kepada pasangan tersebut.

keluarganya dan masyarakat. Terapi kaunseling penting untuk memastikan mereka dapat menjalankan aktiviti seperti orang lain kerana ada jangka hayat hidup pembawa HIV mungkin akan panjang. penafian. kaunseling dapat membawa pesakit makna kehidupan dan tujuan hidup dapat dibincang untuk membantu meningkatkan harga diri serta meredakan tekanan pesakit. Dalam erti kata lain. Tahap kedua bagi pesakit HIV ialah menjalankan sesi µselepas ujian kaunseling¶ yang dijalankan oleh kaunselor yang sama menjalankan µpraujian kaunseling¶. Ini bermakna pesakit akan dibimbing dan digalakkan untuk menyelesaikan kes-kes yang belum selesai semasa hayatnya. reda atas apa yang ditakdirkan.Tahap pertama praujian kaunseling yang selalu dijalankan ialah ujian HIV/AIDS. Kaunseling untuk pesakit AIDS agak berbeza dengan pesakit HIV. Dalam sesi ini. Kaunseling untuk klien AIDS lebih kepada membuat persiapan diri klien dalam proses menghadapi kematian serta beberapa unfinished business antara pesakit dan keluarganya. memastikan keluarga menerima pesakit dan pesakit dapat meninggal dunia dalam keadaan yang tenang. putus asa. klien akan diberi kefahaman tentang keputusan ujian. ruang untuk meluahkan perasaan seperti marah. 13 . Begitu juga mereka yang menghidap AIDS dan bakal melalui saat-saat akhir hidupnya. kaunselor juga berperanan penting. Dalam urusan pengujian dan makluman keputusan kepada pesakit. kebisuan dan sebagainya. Dalam beberapa kes juga memerlukan kaunselor berjumpa dengan penjaga kepada pesakit AIDS dalam usaha membantu mereka menghadapi sisa-sisa kehidupan dengan lebih berkualiti. Ini kerana HIV dan AIDS akan memberikan satu kesan psikologi sosial kepada pesakit. mereka dibantu mendekati Tuhan.

Ini membuktikan bahawa para kaunselor mempunyai peranan yang penting dalam usaha mengurangkan punca gejala sosial.Rumusan Perkhidmatan kaunseling secara professional didapati meninggalkan kesan positif terhadap perubahan jangka pendek dan jangka panjang. Perkhidmatan kaunseling ini perlu dikembangkan dengan pelbagai pendekatan bagi membantu remaja yang memerlukan sokongan emosi yang berterusan dalam menghadapi cabaran. 14 . mempunyai ruang dan tempat untuk bercerita dan mendapat maklumat bagaimana untuk mendapat pertolongan lanjut. Melalui sokongan ini remaja yang kurang bijak menangani kebebasan tidak akan merasa terasing. rasa tidak diterima atau tidak diperlukan tetapi sebaliknya. Kaunselor boleh mewujudkan satu sistem rakan sebaya yang dapat memberi sokongan dan mendengar permasalahan remaja tersebut.

Simono. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Hansen. M. Adiliah. & Cristiani. L. G... CA. & Downing. 35(1). Ivey. B.. Erskine. Englewood Cliffs. Brandel.. C. (1994). V. & Navarro.. 168-178. (2006). D.. Journal of College Counseling. George.Rujukan A. Thompson. (1998). A. I. I. & Steel. T. Counseling services in Turkish university. 589-604. Boyd. Buckles. Mac Green.. R. N. Oya Yerin Guneri. 22. Bostom: Allyn and Bacon. C. 4 (1). M.. Hurley. Locher.E. Charlotte.. J. Bhd. M. B. S. (2001). 26-38. E.Hattauet.. C. R. E. (1987). W. & Ivey. Deakin. G. Piorkowsk. Situation specific assertiveness in the epidemiology of sexual victimization among university women. (2003). 81(2). New Jersey: Prentice Hall. Spivack. International Journal of Mental Health.L. Intentional interviewing and counseling. Accreditation Standards for University and College Counseling Centers... New Jersey: Prentice Hall. Psychology of Women Quarterly. Journal of Counseling and Development. Ressberg. Couseling Psyhoteraphy. Counseling: Theory and Process. R. (2003). D. 73-76. & Halilah. (1990). Counseling: Theory and Practice. & Cramer. H.. (2006). 15 ... Using genogram as a tool for insight in college counseling. Kaunseling Individu: Apa Dan Bagaimana. Davidshofer. S.

P. Penyesuaian akademik. S. L.. (1974). Boston: Houghton Mifflin. Noriah Mohd Ishak & Syafrimen Syafril.. 352-355. Journal of College Counseling. Russel. 1-16. Hotel City Bay view Langkawi.. L. (2006). 67. 90-96. 16 . 2005. dan emosi pelajar-pelajar di kampus. B. Shertzer. 2004. Zuria Mahmud. L. Zuria Mahmud. Perlunya kaunselor sekolah menjalankan sesi kaunseling. M. Prevention of dating violence on college campus: An innovative program. M. (1989). & Stone. 9. D. Kementerian Pelajaran kali ke 2. J. Prosiding Seminar Kaunseling Kebangsaan. Assessing and constructing a meaningful system: Systemic perspective in a College Counseling Center. Griffin.. sosial. 30 Mei. Terry.2 Jun. 8. dan Frontaura-Duck. Journal of Counseling and Development.Schwartz. Fundamental of Counseling. S. Jurnal Personalia Pelajar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful