Tuiuan program keahlian administrasi perkantoran secara umum adalah sebagai berikut

:
Menerapkan dan mengembakan kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis
dengan relasi dengan memperhatikan norma dan lingkungan masyarakat.
Menerapkan dan mengembangkan kemampuan teknologi inIormasi untuk melaksanakan
tugas secara eIektiI dan eIisien.
Menerapkan dan mengembangkan kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan,
mengorganisasi dan mengevaluasi tugas yangmeniadi tanggungiawabnya.
Menerapkan dan mengembangkan kemampuan dalam mengelola surat/dokumen sesuai
standar operasi dan prosedur untuk mendukung tugas pokok lembaga.
Menerapkan dan mengembangkan pelayanan terhadap relasi sehingga diperoleh manIaat
masing-masing pihak.
Menerapkan dan mengembangkan kemampuan mengelola administrasi keuangan sehingga
segala aspek keuangan dapat dilaporkan dan dipertanggungiawabkan.
Ŵ Ŵ Ŵ Ŵ Ŵ Ŵ Ŵ Ŵ
A secreLarv asslsL an execuLlve ln carrvlna ouL Lhe deLall

ƹƹ ƹƹƹƹ ƹƹ
AŦ ÞenaerLlan AdmlnlsLrasl
Secara eLlmoloalsţ admlnlsLrasl berasal darl bahasa laLln vana Lerdlrl darl kaLa ad
vana berarLl lnLenslf dan mlnlsLralre vana berarLl Lo serve (melavanl)Ŧ LlLeraLur laln
men[elaskan bahwa admlnlsLrasl merupakan Ler[emahan darl bahasa lnaarls valLu
admlnlsLraLlon vana benLuk lnflnlLlfnva adalah Lo admlnlsLerŦ ualam Cxford Advanced
Learner's ulcLlonarv of CurrenL Lnallsh (1974)ţ kaLa admlnlsLer dlarLlkan sebaaal Lo
manaae (menaelola) aLau Lo dlrecL (menaaerakkan) (ulberL Sllalahl 1992ť 2Ŵ3)Ŧ kaLa
admlnlsLrasl [uaa berasal darl bahasa 8elandaţ valLu admlnlsLraLle vana mellpuLl kealaLan
caLaL mencaLaLţ suraL menvuraLţ pembukaan rlnaanţ keLlk menaeLlkţ aaenda dan sebaaalnva
vana berslfaL Leknls keLaLausahaan (clreclcal work) (Suwarno PandavanlnaraLţ 1988ť 2)
Secara llmuţ menuruL Leonard uŦ WhlLe (dalam lnLroducLlon Lo SLudv of Þubllc
AdmlnlsLraLlon)ţ admlnlsLrasl adalah suaLu proses vana pada umumnva LerdapaL pada
semua usaha kelompok neaara aLau swasLaţ slpll aLau mlllLerţ usaha vana besar aLau vana
kecll dan sebaaalnvaŦ SemenLara lLu 1he Llana Cle (1980) menvaLakan bahwa admlnlsLrasl
adalah seaenap ranakalan kealaLan penaLaan Lerhadap peker[aan pokok vana dllakukan
oleh sekelompok orana dalam ker[a sama mencapal Lu[uan LerLenLuŦ Wllllam PŦ newman
(dalam AdmlnlsLraLlve AcLlon 1he 1echnlques of CraanlzaLlon and ManaaemenL)
mendeflnlslkan admlnlsLrasl sebaaal pemblmblnaanţ kepemlmplnan dan penaawasan
usahaŴusaha suaLu kelompok oranaŴorana ke arah pencapalan Lu[uan bersamaŦ Sondana ÞŦ
Slaalan (dalam lllsafaL AdmlnlsLrasl) berpendapaL bahwa admlnlsLrasl merupakan
keseluruhan proses ker[asama anLara dua orana manusla aLau leblh vana dldasarkan aLas
raslonallLas LerLenLu unLuk mencapal Lu[uan vana Lelah dlLenLukan sebelumnvaŦ SemenLara
lLu uwlahL Waldo (1971) mendeflnlslkan admlnlsLrasl sebaaal suaLu dava upava manusla
vana kooperaLlf vana mempunval LlnakaL raslonallLas vana LlnaalŦ
uenaan demlklan penaerLlan admlnlsLrasl dapaL dlkelompokkan dalam dua kaLeaorl
1
valLu ť
1Ŧ ÞenaerLlan admlnlsLrasl dalam arLl semplL
AdmlnlsLrasl dalam arLl semplL adalah kealaLan penvusunan dan pencaLaLan daLa
dan lnformasl secara slsLemaLls denaan maksud unLuk menvedlakan keLeranaan serLa
memudahkan memperolehnva kemball secara keseluruhan dan dalam hubunaannva saLu
sama lalnŦ AdmlnlsLrasl dalam arLl semplL lnllah vana sebenarnva leblh LepaL dlsebuL LaLa
usaha (clerlcal work / offlce work)Ŧ Seluruh kealaLan keLaLausahaan dapaL dlranakum dalam
Llaa kelompokţ valLu korespondenslţ ekspedlslţ dan penaarslpanŦ
2Ŧ ÞenaerLlan admlnlsLrasl dalam arLl luas
AdmlnlsLrasl dalam arLl luas adalah kealaLan ker[asama vana dllakukan sekelompok
orana berdasarkan pembaalan ker[a sebaaalmana dlLenLukan dalam sLrukLur denaan
mendavaaunakan sumber davaŴsumber dava unLuk mencapal Lu[uan secara efekLlf dan
eflslenŦ !adl admlnlsLrasl dalam arLl luas memlllkl unsurŴunsur ť sekelompok oranaţ
ker[asamaţ pembaalan Luaas secara LersLrukLurţ kealaLan vana runLuL dalam prosesţ Lu[uan
vana akan dlcapalţ dan memanfaaLkan berbaaal sumberŦ
8Ŧ AdmlnlsLrasl ÞerkanLoran
AdmlnlsLrasl perkanLoran dlLln[au darl suduL llmu berlnduk pada admlnlsLraslŦ
ueflnlsl admlnlsLrasl perkanLoran dalam makalah lnl lalah usaha penvelenaaaraan
perkanLoran auna membanLu pucuk plmplnan oraanlsasl dalam penaambllan kepuLusan dan
pencapalan Lu[uan oraanlsaslţ aLau dalam bahasa lnaarls dlkenal denaan lsLllah offlce
manaaemenLŦ
llAdmlnlsLrasl perkanLoran mellpuLl kealaLan pelavanan
keamananţ keberslhan dan kelndahanţ pelavanan Lamuţ pelavanan Leleponţ pelavanan
kepeaawalanţ pelavanan keslswaanţ pelavanan keuanaanţ pelavanan umumţ pelavanan
suraL menvuraL dan ekspedlslŦ
ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ
AŦ Þelavanan keamananţ keberslhanţ dan kelndahan
1Ŧ Þelavanan keamanan
ualam ranaka pelavanan keamanan dlberdavakan 2 peLuaas
saLpam vana Luaasnva mellpuLl menaLa dan menaamankan parklr kendaraan peaawal dan
Lamuţ mencaLaL dan melaporkan Lamu vana daLana dan pulanaţ serLa menaamankan
llnakunaan sekolahŦ
2Ŧ Þelavanan keberslhan dan kelndahan
Þelavanan keberslhan dan kelndahan dllakukan oleh 1 orana
peLuaas keberslhan dan kelndahanţ denaan mellbaLkan pula beberapa orana auru pemblna
7k dan slswaţ serLa auru plkeLŦ
8Ŧ Þelavanan 1amu dan 1elepon
Þelavanan Lamu dllakukan oleh saLu orana peLuaas penerlma
Lamuţ vana berLuaas memandu Lamu sesual denaan maksud dan Lu[uan sl LamuŦ Sedanakan
pelavanan Lelepon LerbaLas pada melavanl Lelepon vana masukţ lalu meneruskan aLau
menlndakŴlan[uLl sesual denaan maksud dan Lu[uan sl peneleponŦ
CŦ Þelavanan kepeaawalan
Þelavanan kepeaawalan mellpuLlť melenakapl arslp daLa kepeaawalan seLlap
lndlvldu peaawal pada flle vana Lersedlaţ menalsl dafLar lnduk kepeaawalanţ membuaL
laporan bulanan keadaan peaawalţ menaurus secara admlnlsLrasl menaenal usulŴusul
kepeaawalan seperLl usul ÞAkţ usul kenalkan panakaLţ usul kenalkan aa[l berkalaţ usul
muLasl Luaas aLau muLasl [abaLanţ permlnLaan cuLl/lzlnţ membuaL daLa dan anallsls
kepeaawalanţ dan lalnŴlalnŦ Þelavanan kepeaawalan dllakukan secara manual dan dlalLal
sesual denaan kebuLuhanŦ
uŦ Þelavanan keslswaan
Þelavanan keslswaan mellpuLl LuaasŴLuaasť membuaL klapperţ menalsl dafLar lnduk
slswaţ daLa keadaan slswa seLlap bulanţ suraL menvuraL keslswaan dan admlnlsLrasl
pemblnaan keslswaanŦ Semuanva dllakukan secara manual dan dlalLal sesual denaan
kebuLuhanŦ


LŦ Þelavanan keuanaan
Þelavanan keuanaan berupa dafLar pembavaran aa[l/honor/dana LransporLasl/dsbţ
membuaL 8AÞ8S bersama denaan Llm khususţ penaadaan A1k/operaslonal sekolahţ
proposal pendanaan/subsldl beker[a sama denaan komlLe sekolah/lnsLansl LerkalLţ dan lalnŴ
lalnŦ Semua kealaLan dllakukan secara manual dan dlalLal sesual denaan kebuLuhanŦ
lŦ Þelavanan umum
Þelavanan umum mellpuLlť persuraLan dan kealaLan admlnlsLrasl umumţ vana Lldak
memerlukan penanaanan khusus seperLl leaallslrţ penaaandan denaan mesln sLensllţ
dokumenLasl kealaLanţ konsumsl/akomodaslţ penva[lan daLa dan se[enlsnvaŦ
CŦ Þelavanan suraL menvuraL dan ekspedlsl
SuraL menvuraL dan ekspedlsl dllakukan oleh peLuaas khusus aaar Ler[amln
keakuraLanţ penvampalan dan efekLlvlLasnvaŦ Selaln darl lLu unLuk memudahkan
penaecekan [lka dlbuLuhkan dan [lra Ler[adl halŴhal vana Lak dllnalnkan sehubunaan
denaan suraLŴmenvuraL vana adaŦ
uemlklan secara aarls besar menaenal pelavanan admlnlsLrasl perkanLoran vana
ada Ŧ 8lnclan Luaas dan kealaLan secara deLall dan leblh [elas
dlLuanakan dalam buku panduan pelaksanaan LuaasŴLuaas admlnlsLrasl perkanLoranŦ
lllŦ ÞenuLup
AdmlnlsLrasl perkanLoran merupakan baalan darl admlnlsLrasl secara umumţ karena
lLu dalam admlnlsLrasl perkanLoranţ khususnva dlLerapkan sesual
denaan makna dan Lu[uan admlnlsLrasl lLu sendlrlţ sebaaalmana Leorl admlnlsLrasl vana
Lelah dluralkan dalam baalan pendahuluan darl makalah slnakaL lnlŦ
AdmlnlsLrasl vana balk membuLuhkan offlce manaaemenL vana balk pulaţ dan
offlce manaaemenL vana balk membuLuhkan seorana offlce manaaer vana balkŦ Cfflce
manaaer vana balk harus pula memlllkl seorana admlnlsLraLor vana balkţ vana mampu
memberdavakan semua poLensl vana ada dalam oraanlsasl vana dlplmplnnva secara
harmonls dan berkeslnambunaanŦ


ulsarankan kepada semua sekolahţ aaar mampu
dan [ell dalam menaaall dan memberdavakan seLlap poLensl vana ada dl sekolah supava
Lercapal Lu[uan bersama berupa pelavanan admlnslLrasl vana prlmaŦ

Beênjnr Bnrenq
J0I knimed
O Home
O
O Virtual Class
O
O Repository
4 FT
Tehnik Elektro
Tehnik Bangunan
Tehnik Sipil
4 FMIPA
Fisika
Biologi
imia
Matematika
4 FE
Ekonomi
Akuntansi
Akuntansi Pemerintahan
Manajemen
Administrasi Perkantoran
Tata Niaga
4 FBS
Bahasa Indonesia
Bahasa Inggris
Bahasa Jerman
Bahasa Prancis
Sendratasik
Seni Musik
Seni Rupa
4 FIS
eografi
Sejarah
PPN
Antropologi
4 FI
Ilmu eolahragaan
Pendidikan Jasmani
4 FIP
Pendidikan Luar Sekolah
PSD
PAUD
O
O Video
4 Taman anak-kanak
4 Sekolah Dasar
4 SMP
4 SMA
4 Perguruan Tinggi
O
O ICT Education
4 Tentang ami
4 Diklat
4 orkshop
O
O Download
4 Jurnal
4 Tutorial
O
O Links
hanajemen AdmInIstrasI Perkantoran
Monday, 01 March 2010 03:02 | Written by siska |
Sabtu, 17 Oktober 2009
http//riadwimulyani20070028.blogspot.com
ARTIKEL MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKANTORAN
MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKANTORAN
A. LATAR BELAKANG
Selama ini administrasi hanya dipandang sebagai kegiatan tulis menulis belaka. Pandangan
orang demikian ini tentu bukan tidak beralasan. Secara phisik kegiatan admninistasi memang
banyak didominasi dalam kegiatan tulis menulis, baik menggunakan tangan, alat tulis, mesin
ketik atau komputer. padahal banyak teori yang mengatakan kegiatan administrasi lebih dari
pada itu. Bahkan ada yang lebih keterlaluan lagi bahwa administrasi hanya dipandang sebagai
kegiatan pendukung saja dalam melengkapai kegiatan yang ada di lapangan
Tidak semuanya pandangan demikian itu benar. Kegiatan administrasi atau tulis-menulis atau
lebih dikenal dengan ketata usahaan di sebuah lembaga mempunyai out put yang sangat
penting, terkait di berbagai bidang, baik hukum, sosial maupun ekonomi dan lain-lain, sehingga
tidak bisa dipandang kurang penting fungsinya. Lebih-lebih produk administrasi yang berupa
dokumen seperti Ijazah, Sertifikat dansurat-surat penting lainnya akan mempunyai nilai tinggi
sekali di mata hukum, jika akurasi isinya dijamin benar.
Oleh karena itu keakuratan data administrasi menunutut kejujuran dan kedisiplinan baik
pelaksana maupun pengelolanya, karena produk administrasi yang demikian ini biasanya
digunakan untuk memperkuat bukti-bukti hukum. Dalam bidang pendidikan, kebutuhan
informasi mulai tentang data lembaga, sarana kurikulum sampai dengan data asal dan kondisi
ekonomi siswa, banyak ditanyakan baik oleh perorangan maupun lembaga-lembaga pemerintah
dan swasta.
Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat umum, tentu hal ini menjadi
tantangan bagipara pemikir administrasi pendidikan untuk menciptakan format data administrasi
pendidikan dan sistem pengelolaan data administrasi kependidikan yang mampu mengakomodir
berbagai keperluan. Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin cepat ini, sudah barang
tentu format administrasi pendidikan harus kapable terhadap teknologi informasi saat ini.
B. RUANG LINGKUP PEMBAHASAN.
Bertolak dari pemikiran tersebut diatas, ditambah adanya kemajuan teknologi dan informasi
yang bisa dimanfaatkan untuk mendukunya saat ini, kiranya perlu adanya sebuah pembakuan
format administrasi pendidikan bagi satuan-satuan pendidikan di Indonesia. Format administrasi
pendidikan yang dimaksudkan adalah mudah pengelolaannya, mudah pemahamannya dan bisa
ditangani oleh tenagatenaga yang pas-pasan pengetahuan Teknik Informasinya (TI). Padahal
sementara ini banyak institusi baik dari pemerintah maupun non pemerintah yang membutuhkan
data pendidikan pada suatu lembaga pendidikan dengan berbagai macam format administrasi,
sesuai kepentingan mereka.Oleh karena itu dalam lingkup masalah ini, penulis hanya membatasi
dalam membahas:
1. Format baku data administarsi kependidikan dan sistem pengelolaan data administrasi
kependidikan
2. Pelayanan informasi data administasi kependidikan.
BAB II
TINJAUAN TEORITIS
A. PENGERTIAN ADMINISTRASI
Banyak pengertian administrasi yang dikemukanan oleh para ahli administrasi, ada pengertian
adminitasi secara luas dan ada pengertian administrasi secara sempit, dan bahkan ada yang
mengartikan sebagai proses sosial.
Dalam pengertian yang luas menurut Musanef (1996:1) dalam bukunya Manajemen Kepegawaian
di Indonesia menyebutkan bahwa administrasi adalah kegiatan sekelompok manusia melalui
tahapantahapan yang teratur dan dipimpin secara efektif dan efisien, dengan menggunakan
sarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan Dalam implementasinya,
administasi berkembang dan mempunyai tugas-tugas yang biasa disebut sebagai fungsi
administrasi sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli seperti Henry Faysol, Harold Koontz,
George R. Terry dan lain-lain, diantaranya adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian sampai
dengan fungsi pengawasan Salah satu bentuk rumusan pengertian adminitasi secara luas yang
sederhana antara lain menyebutkan :bahwa administrasi adalah keseluruhan proses rangkaian
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk
usaha bersama demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya
. Meskipun rumusannya sederhana, pengertiannya tetap mempunyai cakupan yang luas, yaitu
seluruh proses kegiatan yang berencana dan melibatkan seluruh anggota kelompok.
Sedangkan dalam pengertian sempit, sebagai yang dikemukakan oleh Soewarno Handayaningrat
(1996:2), dalam bukunya "Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen" , administrasi
adalah suatu
kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik,
agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan.
Selanjutnya, dalam makalah ini penulis mengartikan administrasi dalam pengertian sempit
sebagai ketata usahaan. Meskipun sebenarnya antara administrasi dan ketatausahaan
mempunyai arti yang jauh berbeda tetapi penulis yakin bahwa antara administrasi dengan
ketatausahaan masih mempunyai keterkaitan yang sangat erat..
B. PENGERTIAN TATA USAHA
Ada beberapa pengertian tentang Tata Usaha, tetapi kesemuanya hampir mempunyai kesamaan
pengertian yang mengarah kepada pengaturan tulis menulis dan catat mencatat. Berikut
beberapa pengertian tentang Tata Usaha.
1. a. Ditinjau arai asal kata
Tata Usaha terdiri dari dua kata, yaitu "Tata" dan "Usaha" yang masing-masing kurang lebih
mempunyai pengertian sebagai berikut Tata adalah suatu peraturan yang harus ditaati., dan
Usaha ialah suatu usaha dengan mengerahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu maksud.
Jadi menurut arti kata, Tata Usaha adalah suatu aturan atau peraturan yang terdapat dalam
suatu proses penyelenggaraan kerja.
1. -. Dalam Kamus Bahasa Indonesia
Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah Tata Usaha ialah penyelenggaraan tulis
menulis(keuangan dan se-againya) di perusahaan, negara dan sebagainya, sedangkan penata
usaha ialah orang-orang yang menyelenggarakan taha usaha.
1. .. The Liang Gie dalam -ukunya Administrasi Perkantoran Modern
Memberikan pengertian bahwa tata usaha ialah segenap rangkaian aktivitas menghimpun,
mencatat, mengelola, mengadakan, mengirim dan menyimpan keterangan-keteranagn yang
diperlukan dalam setiap usaha kerja.
Selanjutnya, dalam makalah ini tata usaha diberi pengertian sebagai aktivitas administrasi dalam
arti sempit yaitu, kegiatan untuk mengadakan pencatatan dan penyusunan keterangan-
keterangan sehingga keterangan-keterangan itu dapat digunakan secara langsung sebagai
bahan informasi bagi pimpinan organisasi yang bersangkutan atau dapat dipergunakan oleh
siapa saja yang membutuhkan.
. PENGERTIAN PELAYANAN
Ada beberapa pengertian tentang Pelayanan, antara lain : Pelayanan merupakan serangkaian
kegiatan, karena itu pelayananuga merupakan suatu proses. Sebagai proses, pelayanan
berlangsung secara rutin dan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan orang dalam
masyarakat (Munir, 2000; 17). Yang dimaksud pelayan umum adalah setiap kegiatan yang
dilakukan oleh pihak lain yang ditujukan guna memenuhi kepentingan orang banyak Menurut
Ahmad Batinggi (1999; 12) Pelayanan Umum dapat diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan
yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurus hal-hal yang diperlukan masyarakat/ khalayak
umum. Dengan demikian, pelayanan yang baik dan berkualitas adalah pelayanan yang cepat,
menyenangkan, tidak mengandung kesalahan, mengikuti prosedur yang telah ditetapkan Masih
banyak pengertian pelayanan yang dikemukakan oleh beberapa pakar, diantaranya Fandi iptono
dan lain-lainnya.
Pada prinsipnya dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang baik yang dilakukan oleh suatu
organisasi baik pemerintah maupun swasta termasuk bidang ketata usahaan harus memuat
beberapa aspek, antara lain :
1) Keter-ukaan, yaitu adanya informasi pelayanan yang berupa loket informasi yang dimilikinya
dan terpampang dengan jelas
2) Kesederhanaan yaitu mencakup prosedur palayanan dan persyaratan pelayanan
) Kepastian yaitu menyangkut informasi waktu, biaya dan petugas pelayanan yang jelas
) Keadilan yaitu memberi perhatian yang sama terhadap pelanggan tanpa adanya diskriminasi
yang dapat dilihat dari materi atau kedekatan seseorang
) Keamanan dan kenyamanan hasil produk pelayanan memenuhi kualitas teknis dan dilengkapi
dengan jaminan purna pelayanan secara administrasi
6) Perilaku petugas pelayanan menyenangkan pelanggan, yaitu harus tanggap dan peduli dalam
memberikan pelayanan dengan tidak mempersulit pelanggan untuk mencari keuntungan pribadi.
BAB III
PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN
A. PEMBAHASAN
Dengan melihat latar belakang, ruang lingkup masalah serta membandingkan dengan berbagai
pengertian administrasi dan pelayanan, banyak hal tentang administrasi data kependidikan di
sekolah-sekolah yang masih perlu dibenahi sehingga memudahkan dalam memberikan pelayanan
bagi masyarakat pengguna informasi kependidikan, maupun kepada siswa yang membutuhkan
informasi atau dokumen kependidikan dirinya Dengan adanya teknologi informasi / komputer,
selama ini setiap satuan pendidikan atau sekolah memiliki format data administrasi kependidikan
dan sistem pengelolaan data adminitrasi kependidikan yang berbeda-beda.
Begitu juga program aplikasi yang digunakan juga berbeda-beda, menurut kemampuan petugas
pengelolanya. Beberapa sekolah ada yang mengelola data administasii kependidikannya dengan
program aplikasi Excel, Word dan Acces(Mi.rosoft Ofi.e), tetapi juga ada yang mengelola dengan
program aplikasi dBase Visual atau Foxpro dan bahkan ada yang menggunakan My SQL.
Demikian juga petugas pengelolanya juga berbeda-beda peranan dan jabatannya di sekolah. Ada
petugas pengelola data administasii kependidikan dari staf Tata Usaha, ada yang berasal dari
seorang guru yang dianggap mumpuni penguasaan komputernya, tetapi juga ada yang berasal
dari staf administrasi jurusan.
Hal ini paling tidak menjadi hambatan dalam rangka tukar informasi antar sekolah atau dalam
rangka memberikan pelayanan informasi tentang data administasii kependidikan seperti data
kelembagaan, kurikulum, peralatan maupun siswa dan keuangan. Belum lagi kalau melayani
institusi yang membutuhkan data administasi kependidikan sesuai dengan kepentingan mereka
seperti data siswa yang khusus berasal dari desa "X" karena akan diberi beasiswa, atau siswa
dari keluarga kurang mampu, dan sebagainya Dari pihak-pihak yang berkopenten dan
berwenang dibidang pendidikan seperti Depdiknas, Dinas Pendidikan Propinsi dan Dinas
Pendidikan Kab/Kota, kelihatannya telah menyadari kondisi ini. Telah diujicobakan dan
disosialisasikan sistem pengelolaan data administasii kependidikan dan format data administasii
kependidikan melalui berbagai jenis pelatihan maupun workshop. Akan tetapi kurang mendapat
respon baik dari sekolahsekolah dengan berbagai alasan. Banyak sekolah yang kurang bersedia
memanfaatkan sistem tersebut, karena harus entry data ulang, juga kurang kapable dengan
kepentingan sekolah yang bersangkutan. Sebagai contoh, walaupun telah mengisi sistem
pengelolaan data administasii kependidikan yang disosialisasikan oleh Dinas Pendidikan, tetapi
untuk kepentingan Ujian Nasional sekolah masih harus mengisi PPU yang didistribusikan ke
sekolah-sekolah oleh Dinas yang sama.
Demikian juga format data administasii kependidikan dan sistem pengelolaan data administasii
kependidikan yang menggunanan NISN sekolah masih harus memenuhi permintaan data siswa
kelas III Dinas Pendidikan Kota sehubungan dengan Uji kompetensi, walaupun semua siswa
kelas III telah mempunyai NISN, yang data administasii kependidikan sudah ada disana.


Copyright©Unimedcenter. org
Di larang mengcopy
Designed by unimedcenter.

Administrasi berasal dari bahasa Latin : Ad = intensif dan ministrare = melayani, membantu, memenuhi.
Administrasi merujuk pada kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau
mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan.

sunting]Pengertian
Administrasi didefinisikan sebagai bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan usaha
kelompok individu guna mencapai tujuan bersama (Newman, 1963).
Administrasi adalah proses yang pada umumnya terdapat pada semua
usaha kelompok, pemerintah atau swasta, sipil atau militer, besar atau kecil (White, 1958).
Administrasi sebagai kegiatan kelompok yang mengadakan kerjasama guna
menyelesaikan tugas bersama (Simon, 1958).
Pengertian Administrasi dalam bahasa Ìndonesia ada 2 (dua):
Administrasi berasal dari bahasa Belanda, "Administratie" yang merupakan pengertian
Administrasi dalam arti sempit, yaitu sebagai kegiatan tata usaha kantor (catat-mencatat,
mengetik, menggandakan, dan sebagainya). Kegiatan ini dalam bahasa Ìnggris disebut : Clerical
works (FX.Soedjadi, 1989).
Administrasi dalam arti luas, berasal dari bahasa Ìnggris "Administration" , yaitu proses
kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan
bersama yang telah ditentukan (S.P. Siagian, 1973)
Berdasarkan hal tersebut diatas, administrasi ialah proses penyelenggaraan kerja yang dilakukan
bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi, baik dalam pengertian luas
maupun sempit di dalam penyelenggaraannya diwujudkan melalui fungsi-fungsimanajemen, yang terdiri
dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.
Jadi administrasi adalah penyelenggaraannya, dan manajemen adalah orang-orang yang
menyelenggarakan kerja. Maka kombinasi dari keduanya adalah penyelenggaraan kerja yang dilakukan
oleh orang-orang secara bersama-sama (kerjasama) untuk mencapai tujuan yang yang telah ditetapkan.
1. Administrasi Sebagai Proses Atau Kegiatan Perumusan-perumusan administrasi sebagai kegiatan
yang terdapat dalam kepustakaan Ìndonesia berbunyi sebagai berikut : 1. " jadi apabila bicara mengenai
'administrasi' maka jelas yang dimaksud adalah penyelenggaraan kegiatan-kegiatan untuk mencapai
tujuan-tujuan poko dari masyarakat dan anggota-anggotanya¨(sumber: Prof. Dr. H. Arifin Abdulrachman
Theori, Pengembangan dan Filosofi Kepemimpinan Kerja, 1971, pagina 11)
2. Pengertian Administrasi itu dapat ditinjau dari tiga sudut, yaitu : 1. Administrasi dalam arti Ìnstitutionil,
yang mana administrasi dimaksudkan sebagai keseluruhan orang/kelompok orang-orang yang sebaga
suatu kesatuan menjalankan proses kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan bersama 2. Administrasi
dalam arti fungsionil, yang dimaksud dengan fungsionil ialah segala kegiatan dan tindakan yang
dilakukan untuk mencapai tujuan (termasuk juga didalamnya tindakan untuk menenyukan tujuan itu
sendiri, atau dengan kata lain bersifat melihat kedepan, artinya melihat kepada pencapaian tujuan pada
masa yang akan datang.
3. Administrasi sebagai proses, sebagai proses administrasi berarti keseluruhan proses yang berupa
kegiatan-kegiatan, pemikiran-pemikiran, pengaturan-pengaturan sejak dari penentuan tujuan sampai
penyelenggaraan sehingga tercapainya suatu tujuan.

hLLpť//enŦwlklpedlaŦora/wlkl/AdmlnlsLraLlon_(buslness)
n business, ,/23897,943 consists oI the perIormance or management oI business operations
and thus the making or implementing oI maior decisions. Administration can be deIined as the
universal process oI organizing people and resources eIIiciently so as to direct activities toward
common goals and obiectives.
The word is derived Irom the Middle English word ,/23897,.4:3, which is in turn derived
Irom the French ,/23897,943, itselI derived Irom the Latin ,/23897,94 a compounding oI
,/ ("to") and 23897,94 ("give service").
/23897,947 can serve as the title oI the general manager or company secretary who reports to
a corporate board oI directors. This title is archaic, but, in many enterprises, this Iunction,
together with its associated Finance, Personnel and management inIormation systems services, is
what is intended when the term "the administration" is used.
n some organizational analyses, management is viewed as a subset oI administration,
speciIically associated with the technical and mundane elements within an organization's
operation. t stands distinct Irom executive or strategic work.
n other organizational analyses, administration can reIer to the bureaucratic or operational
perIormance oI mundane oIIice tasks, usually internally oriented and reactive rather than
proactive.
The world's Iirst business school, the Ecole Superieure de Commerce de Paris, France, was
established in 1819. The Iirst business school in the United States, the Wharton School oI the
University oI Pennsylvania, was Iounded in 1881. Anecdotically, top French business school
HEC was also created in 1881, while Harvard Business School, Iounded in 1908, was born iust
one year aIter France's prestigious ESSEC Business School.
[edIt] AdmInIstratIve functIons
Administrators, broadly speaking, engage in a common set oI Iunctions to meet the
organization's goals. These "Iunctions" oI the administrator were described by Henri Fayol as
"the 5 elements oI administration" (in bold below).
O Þ|ann|ng ls decldlna ln advance whaL Lo doţ how Lo do lLţ when Lo do lLţ and who should do lLŦ lL
maps Lhe paLh from where Lhe oraanlzaLlon ls Lo where lL wanLs Lo beŦ 1he plannlna funcLlon
lnvolves esLabllshlna aoals and arranalna Lhem ln loalcal orderŦ AdmlnlsLraLors enaaae ln boLh
shorLŴranae and lonaŴranae plannlnaŦ
O gan|z|ng lnvolves ldenLlfvlna responslblllLles Lo be performedţ arouplna responslblllLles lnLo
deparLmenLs or dlvlslonsţ and speclfvlna oraanlzaLlonal relaLlonshlpsŦ 1he purpose ls Lo achleve
coordlnaLed efforL amona all Lhe elemenLs ln Lhe oraanlzaLlon (Coo|nat|ng)Ŧ Craanlzlna musL
Lake lnLo accounL deleaaLlon of auLhorlLv and responslblllLv and span of conLrol wlLhln
supervlsorv unlLsŦ
O SLafflna means fllllna [ob poslLlons wlLh Lhe rlahL people aL Lhe rlahL LlmeŦ lL lnvolves
deLermlnlna sLafflna needsţ wrlLlna [ob descrlpLlonsţ recrulLlna and screenlna people Lo flll Lhe
poslLlonsŦ
O ulrecLlna (Comman|ng) ls leadlna people ln a manner LhaL achleves Lhe aoals of Lhe
oraanlzaLlonŦ 1hls lnvolves proper allocaLlon of resources and provldlna an effecLlve supporL
svsLemŦ ulrecLlna requlres excepLlonal lnLerpersonal skllls and Lhe ablllLv Lo moLlvaLe peopleŦ
Cne of Lhe cruclal lssues ln dlrecLlna ls Lo flnd Lhe correcL balance beLween emphasls on sLaff
needs and emphasls on economlc producLlonŦ
O ƌ°°–' ls a funcLlon LhaL evaluaLes quallLv ln all areas and deLecLs poLenLlal or acLual
devlaLlons from Lhe oraanlzaLlonƌs planŦ 1hls ensures hlahŴquallLv performance and saLlsfacLorv
resulLs whlle malnLalnlna an orderlv and problemŴfree envlronmenLŦ ConLrolllna lncludes
lnformaLlon manaaemenLţ measuremenL of performanceţ and lnsLlLuLlon of correcLlve acLlonsŦ
O 8udaeLlnaţ exempLed from Lhe llsL aboveţ lncorporaLes mosL of Lhe admlnlsLraLlve funcLlonsţ
bealnnlna wlLh Lhe lmplemenLaLlon of a budaeL plan Lhrouah Lhe appllcaLlon of budaeL conLrolsŦ

 89.3. .854402-./4:203 808:..-.3. 80.5.3/.3. 0307./.8 0:.74507.3 20302-.8500:..3 50.3 20304.8 803.5.25:..357480/:7:39:203/::39:.3/5079.3 20302-.3.5 70.3 02.9/.3 /.3 907.835.31. /50740 2..3.5.8/./23897..547.3:3.3/.3 /. 0307.3 803.83 2.9 2.3  ¾ n ff¾¾¾f° n °nf°– f    9 °– f° ¯°¾f¾ nff ¯–¾ f ¯°¾f¾ f¾f f ff¾ff°f°–  ffff f°– f° °¾€ f°¯°¾f f°– f¾ %¯ ff°% ff° ¯ °© f¾f° fff ¯°¾f¾¯ ½ff° © ¯ff° f ff¾f°––¾f f ¯°¾f°f°– °°€°€°ff fff ¯°¾ ff¯€ f°n  f° #¾n°f€.3/..

f°f– ¯ °% . °°–¾%% fff ¯°¾ ff°¾ f–f ¯f°f– %¯ °– f%ff n%¯ °–– ff°%%D ff % ff f ¯°¾f¾©–f f¾f f ff¾f f° f ff ¯°¾f f°–¯ ½ –ff° nff¯ °nff ¾f¯ °f ½ ¯ ff°°–f° ¯ °– f– ° f f°¾ f–f°f f°– ¾€f °¾ ff¾fff°%n nnf%%f°f° ff°°–f % nff¯ ¯ ° °f J % ff¯° n° €9 n ¯°¾f°% f ¯°¾f¾f ff¾f½¾ ¾f°–½f f¯¯°f f½f½f f ¾ ¯f¾ff ¯½- –ffff¾f¾f ¾½ff¯ ¾fff°– ¾ffff°– n f°¾ f–f°f ¯ °ff@ f°– %%¯ °fff° fff ¯°¾f¾ f ff¾ – °f½f°–ff° –ff°½ °fff° f f½½ ©ff°½f°– ff° ¾ ¯½f°– ff¯ ©f¾f¯f¯ °nf½f©f° ° Jf¯ - ¯f° % ff¯ ¯°¾f n°@ @ n° ¾€–f°f°f° .

¯ ° €°¾f°f ¯°¾f¾¾ f–f½ ¯ ¯ °–f° ½ ¯¯½°f° f°½ °–ff¾f° ¾ff ¾ff¾f ¯½f°– f°– ff½ °nf½ff°©f° ¾f¯f ° f°–9 f–f°% ff¯¾f€f ¯°¾f¾% ½ ° f½f fff ¯°¾f¾¯ ½ff° ¾ f°½¾ ¾ ©f¾f¯ff°ff ff°–¯f°¾fff f°– f¾ff°ff¾ f¾°ff¾ °°¯ °nf½f©f°f°– f °f°¾ ¯°f ¯ °ff –Jf %%¯ ° €°¾f°f ¯°¾f¾¾ f–f¾f ff½ff¯f°¾f f°–½ f€f°–¯ ¯½°f°–ff¾°ff¾f°–°––  °–f° ¯f°½ °– f°f ¯°¾f¾ f½f ¯½f° ff¯ ff – f  9 °– f°f ¯°¾f¾ ff¯f¾ ¯½ ¯°¾f¾ ff¯f¾ ¯½f ff –ff°½ °¾°f° f°½ °nfff° ff f°°€¯f¾¾ nff¾¾ ¯f¾ °–f°¯f¾ °¯ ° ff° f°–f°¾ f ¯ ¯ ff°¯ ¯½ °f ¯ f¾ nff ¾ f° f° ff¯ °–f°°f¾f ¾f¯ff° ¯°¾f¾ ff¯f¾ ¯½°ff°–¾ °f°f ½f ¾ ff ¾ff%n nf$€€n %  –ff° ff¾fff° f½f f°–¯ ff¯ –f ¯½ f ¾½° °¾ ¾½ ¾ f°½ °–f¾½f°  9 °– f°f ¯°¾f¾ ff¯ff¾ ¯°¾f¾ ff¯ff¾f ff –ff° ©f¾f¯ff°– ff°¾ ¯½ f°– f¾ff°½ ¯ f–f° ©f¾ f–f¯f°f °f° ff¯¾ °–f° ¯ ° ff–°ff°¾¯ ff ¾¯ ff°¯ °nf½f©f°¾ nff € € f° €¾ ° f f ¯°¾f¾ ff¯ff¾¯ ¯°¾ °¾ ¾ ¯½f°–  ©f¾f¯f ½ ¯ f–f°–f¾¾ nff ¾ –ff°f°–° ff¯½¾ ¾ ©f° f°–ff° nf½f f°¯ ¯f°€fff° f–f¾¯  ¯°¾f¾9 f°f° ¯°¾f¾½ f°f° °©f f¾ ¯ ° ½f ff ¯°¾f¾  €°¾f ¯°¾f¾½ f°f° ff¯¯fff°ff¾ff½ ° °––fff° ½ f°f°–°f¯ ¯ f°½n½¯½°f°–f°¾f¾ ff¯½ °–f¯ f° ½¾f° f° ½ °nf½ff°©f°–f°¾f¾ ff ff¯ ff¾f°––¾ °f °–f°¾f€€n ¯f°f– ¯ °  ¯°¾f¾½ f°f°¯ ½ –ff°½ ff°f° f¯f°f° ¾f° f° ° ff° ½ ff°f°f¯ ½ ff°f° ½° ½ ff°f° ½ –fff° ½ ff°f° ¾¾ff° ½ ff°f° f°–f° ½ ff°f°¯¯ ½ ff°f° ¾f¯ °f f° ¾½ ¾  9 ff°f° f¯f°f° ¾f° f° ° ff° 9 ff°f° f¯f°f° ff¯f°–f½ ff°f° f¯f°f°  fff°½ –f¾ ¾f½f¯f°––f¾°f¯ ½¯ °ff f°¯ °–f¯f°f°½f ° fff°½ –ff f° f¯ ¯ °nff f°¯ f½f°f¯f°– ff°– f°½f°– ¾ f¯ °–f¯f°f° °–°–f°¾ f  9 ff°f° ¾f° f° ° ff° .

9 ff°f° ¾f° f° ° ff° ff° f°– ½ –f¾ ¾f° f° ° ff° °–f°¯ ff°½f f½ff°––½ ¯ °f f°¾¾f ¾ f–½  9 ff°f°@f¯ f°@ ½° 9 ff°f°f¯ ff° ¾ff°–½ –f¾½ ° ¯f f¯ f°– –f¾¯ ¯f° f¯¾ ¾f °–f°¯f¾ f°©f°¾f¯ f°–f° ½ ff°f° ½° ff¾½f f¯ ff° ½°f°–¯f¾ f¯ ° ¾f°ff ¯ °° f f°©¾ ¾f °–f°¯f¾ f°©f°¾½ ° ½° .

9 ff°f° ½ –fff° 9 ff°f° ½ –fff°¯ ½ ¯ °–f½f¾½ ff ½ –fff°¾ f½ ° ½ –ff½f f€ f°– ¾ f ¯ °–¾ f€f° ½ –fff° ¯ ¯ f f½f° f°f° f ff°½ –ff ¯ °–¾¾ nfff ¯°¾f¾¯ °– °f¾ ¾ ½ –fff°¾ ½ ¾9 ¾ °ff°½f°–f ¾ °ff°–f© ff ¾ ¯f¾–f¾ff¯f¾©f ff° ½ ¯°ff°n$° ¯ ¯ f ff f°f°f¾¾ ½ –fff° f°f° f° 9 ff°f° ½ –fff° ff°¾ nff¯f°f f° –f ¾ ¾f °–f° f°  9 ff°f° ¾¾ff° 9 ff°f° ¾¾ff°¯ ½–f¾ –f¾ ¯ ¯ ff½½ ¯ °–¾ f€f° ¾¾f ff f ff°¾¾f¾ f½ f° ¾f¯ °f ¾¾ff° f°f ¯°¾f¾ ½ ¯ °ff° ¾¾ff° ¯f°f ff°¾ nff¯f°f f° –f¾ ¾f °–f° f°   9 ff°f° f°–f° 9 ff°f° f°–f° ½f f€f½ ¯ fff°–f©$°$ f°ff°¾½f¾$ ¾ ¯ ¯ f9 ¾f¯f °–f°¯¾¾ ½ °–f ff°@$½ f¾°f¾ f ½½¾f½ ° f°ff°$¾ ¾  ©f¾f¯f °–f°¯ ¾ f$°¾f°¾ f f°f° f° ¯f –ff° ff°¾ nff¯f°f f° –f¾ ¾f °–f° f°  9 ff°f°¯¯ 9 ff°f°¯¯¯ ½ ½ ¾ff° f° –ff°f ¯°¾f¾¯¯ f°– f ¯ ¯ f°½ °f°–f°f°¾¾¾ ½ –f¾ ½ °––f° f° °–f°¯ ¾°¾ °¾ ¯ °f¾ –ff° °¾¯¾$f¯ f¾ ½ °f©f° ff f°¾ © °¾°f  9 ff°f°¾f¯ °f f° ¾½ ¾ f¯ °f f° ¾½ ¾ ff° ½ –f¾¾¾f–f ©f¯° fff° ½ °f¯½ff° f° € f¾°f f° f°¯ ¯ ff° ½ °– n f°©f f° f°©f ©f f ff°–f °–°f°¾ °–f° °–f°¾f ¯ °ff°–f f  ¯f°¾ nff–f¾ ¾f¯ °– °f½ ff°f°f ¯°¾f¾½ f°f°f°– f f °nf°–f¾ f° –ff°¾ nff f f° © f¾ f°–f° ff¯ ½f° f°½ f¾f°ff°–f¾ –f¾f ¯°¾f¾½ f°f°  9 °½ ¯°¾f¾½ f°f°¯ ½ff° f–f° ff ¯°¾f¾¾ nff¯¯ f °f .

 ff¯f ¯°¾f¾½ f°f° ¾¾°f f½f°¾ ¾f °–f°¯f°f f°©f°f ¯°¾f¾¾ ° ¾ f–f¯f°f f ¯°¾f¾f°– f ff° ff¯ f–f°½ ° ff° f¯fff¾°–f°  ¯°¾f¾f°– f¯ ¯ f°€€n ¯f°f– ¯ °f°– f½f f° €€n ¯f°f– ¯ °f°– f¯ ¯ f°¾ f°–€€n ¯f°f– f°– f €€n ¯f°f– f°– ff¾½f¯ ¯¾ f°–f ¯°¾ff°– f f°–¯f¯½ ¯ ¯ fff°¾ ¯f½ °¾f°–f f ff¯–f°¾f¾f°– ½¯½°°f¾ nff f¯°¾ f° ¾°f¯ °–f°  ¾ff°f° ½f f¾ ¯f¾ f f–f¯f¯½ f°© ff¯¯ °––f f°¯ ¯ fff°¾ f½½ °¾f°–f f ¾ f¾½ff nf½f©f° ¾f¯f ½f½ ff°f°f ¯°¾f¾f°–½¯f  .

 4  4342 :39.8.38!020739.3/4308.7.!7.3  .378  ..9.3 %03$5 4 ! 8.2.3%3 420 '79:.8.3:. O O O O O 4 %  %030974 %03.3  !03//.3.3.. 4 $04..902.3  .82.3 4 ! !03//.9.  44 2.  .8..9..3.  .3..7$04. ../++6+6/21 $%2/.0203  /23897.7.1 $0.. 4 $ 047.. 4 $ ..38 :39.8  $03/7.072.3  %.3.8!07.3.  !$  !& O O '/04 4 %.8.8.  !!  3974544 4  2:04..3947.7 4 $! 4 $ 4 !07:7:.3:3.8 $03:8  $03#:5.88 #0548947 O .

 O O 38 . 4 %:947..   $.-9: 94-07 995.8!07.943 4 %039.O %/:.3.3947./ 4 :73.0203/23897.2 4 .3 43/.3.7. .9 4 47845 O O 434.

.

38:7.9.9:2:2 9039:./03./03..8 79903-88.8.9.32.3.9047.:.3503//.3:39:203/::3.203:3.9.9..9.-.3503/::38.3:7.93 7.8.88.3-07:5. 50.27..3 .2.9. 472.02-./23897.5./..80-:.3-.9.3/.3 31472...3-.2.31472./9.3 803.8503//.99:8 2083 09.703.3 -.93 8:/.3203./..82:.3-.-.8.-/.2-.3.3.390344/.-..7 0.3/.9.9: .8..3.33-.202-07.8203:3:9:90::7.9039. -./23897.:5:350304..3 1472.9/-07-./23897.:./23897. /:3.:9:8 203:8.39.3/.93 80.3/3/4308.. 0.8./..703..59034431472.3203.3.38890250304.3.3:39:203.8.3 9039:1472..580..59.39:-03.424/7 -07-./5.3./. $0791.23-03.3.3503//./.-.380-.3./23897..-07..3.89.3 0-:9:..9.3.302.39.339039:-:.7 0.30.2./2:..3.3/.3/02.80-/.7:8.8503//..3. 9/. 8.8503//.8202.7...4:95:9.3./5./.7.0507:.3/02./23897.8.39/.3 $0../.3.: 0-/03./.3.3 $073/03../5.25.25:203.3/02.32.3.:.3-..2-/.9.::2 .3802.38.3-8.9./23897.3.574/:.5027.9.9:./2.9.9-:9 -:9::2 ..8.-8./23897.9 8:7.7./.3.2025:3.3  -48549 .3 .0.-0907.507:.3 -.3.02-.5.8 503//.9/.3/80-:.3.:5:304342/.350.3.3/.3.2.5.39:8203:8 -.9:. /.32025:3.3./.. /4:203805079.22003.7.331472.3/..390780-:9/./23389. .380-. .3/.3 8.3.30/853.7.5020739./23897.9..9.3.42 #%$%#$!#% # $%#$!#% # %# $0./2.3.390344..3/.3.:7.3503931:383.502-.:.3/.31.3/.950393./.93  #&&!!$ 0794.0.9.:7.3 %/.9.30-0907.343/8 0434288.9.3.33.309..9.3.3.80503//...3-.8/.9 50393 907.39:8203:8-0..883.5...3/..9.3.3.20. !./23897.3:39:202507:.7 5.38.7.8 /9..8.8../.9:0..9/..9./ 9.02. 02-. 0- 0-574/:.9.3..8.:425:907 5.5.8.::2 848.//423..4050747./23897.3.9. .:8..802:./23897.3./23897.75027.:5:302-.:7::28.3.3 47.8 .9.05.

/23897.52025:3..3./23897.5.8/.3 .7.9./.8 5.380-.9 /./..3/..202-...503//.22502039.8 0503//.502..20.8 .7.08..7./.../23897.39./23897.7..:5:33435020739.3./909.9 203.8/.3:...3..8203:7:9:8.5.3-.3../23897.3/..1:38 .0203 .:5.5.05.:8./.380042542..8  472.3. 93..340/:.3.04254 $0/./239.9.3./23897.3.7..3 8.38890250304.3 503079..9::...8 .2572025:3.8.574808848.9 8:7.9.373.3 $0.8/..880.3/33.:0-.8. ./.3.9./2389.2503079.39039../..3.9 502-::.7..340$40.3.9.3:93..503//.8 9:.3.7$9:/2:/23897.3:8...8/.9.8.32030-:9.7.3203:3.73.3 80/07.3.3.1:3850703..3.380259 80-.3.3..907.8/03.3.32025:3..2-::3.7.33. 085:37:2:8.380-.03/.3. /9.. /03.331472.8/.3.3405./2389.3.9..39..:8.3907..880..2202-.79.09.2:/.9.9.3.: 9.780503//.9.909..:-07-0/.38.80/07. !03.74/4439 0470# %077/.79.83.3/.3405../23897.8 .337.3 085:380-03.2.9:-039:7:2:8...3205:9.3 /.39.0907.39039.7.01091/.503.:/. 802039.9 203:7..301803 /03..9.0.9.32070.9.3 2025:3.390.8.9.7.3./02907.3-...3503:8203...8:.3503079.3/.3.3 503:8..8.3.28:..3.3...3 50. 503079.3202-:9:..3.../.  .301 /..3.. 909.050393.8 808:.3907-..75020739.23:52.5.503079.3/02:.47.2.3.. .3.:8.3-8.3-../...5..9.3  !0.3%../2389.7..82025:3.9.22.35..33.3899:8-...3 /3/4308.80259 /.503//..3.3.3..503079.3.2503079..50304.3.:.:.8.3/2./80-:980-....3:..3 50347.349..3-0781././. 0.79..33.3.503079.9.3:39:203./.5503:8.320-.9: 0.380-0:23.3.8:/. ..9.3-..880.9903809.9:7.32..3.9:/.33.5.2.39.8.. % !..9-...7./239.30.:.0203050.9.-078./23897.50802:.3/02:.80503//.2..35748087.9.:..2503079.3.3.3.9.3-0703.3203.25.38...2-::3...503079./.8.380:7:.21472.9 07:9 -0-07.9:.880-..350309..9::.805079037.3  %&% #%$ !#%$%#$ ..080:7:.8. /.2.3-07-.909.3 /.3/525380..3.3 .8.3%0331472.31:38503.8.3 09.8.5..703.&8.8:.&8.734...8-0702-...8.3-..3.9: 80:7:5748080.503079./23897.3%.9  !#%%%&$ /.9:-039: :8..3/03.39.7.7.3 203.903./23897.9.3./23897..38.39.2.3-.3$.3/02:../..9.84 .9203.39:8203:8/.3/-:9:..380259 80-.8 /.-0-07.309..340903.9/.:.35..9:02-.83.3 0920309 ..3/./23897.3.9:7/.:8.2030-:9. 2:/.9./.3/./.

9::8.&8.3907/..3.3.3202-:9:.380-.9.389..38:380.79..:8.9.3/.3-.9.3.38:380-.507-:./.9..380.9.7.34/073 02-07.:8.3.9/..9.8!07.3:.8:..3..9:7..3.9.8:/50.3.8...3..2 8:..820325:3 203..3:2:2..39.83:7.9.8:.9:2.:39:203:7:8.38..9./-07503079../.3807.9.9: %.../23897.3/./.9. $0.57..38:.9:.3.9.-0-07.3.5:8.  - ...:. %0.3..3.503079.3 ..307.9.30907.3-... /.3!0.9.3.9:50.:507.3405020739.3405.8.8.3 47...3&2:2/..39..9.3:3.9/507:3.3.3803.3/2.../.9./23897.3503:8:3.8003.207:5.3 0907. .2.9:7.9/.7:8/9.3 &8.7.8://03..47.3.9:7../.03:7:9 2.%.32.340 8.30/.9. 203.7. /507:8.380-..347.&8.907/7/. 80/.3 /507:..39:/...9 20304.93 !0.3 .503003..3-.9.3/4308.8:/ .  .:.3/.3:39:203.32.8:./203:7:9./.7.3.8:.50.3.2 .7.7.3...331472.8..3.8.3..347..5.7/:.9.:/..3/2..-07:9%.3.3 0907..9....5.3503079...5.3/./.574808 50.3 30.2809.. :8.2-::3.:0..5..30907..2-:3.7.30- 2025:3.380-.. /..3 0.9./03...3..9:507.83 2.3203003..380-.3  !#%! /.809..:8.39039.9. 57.9/:3.3.3207:5..3..9 /.3!0...347.2:8.9:574808 $0-.3503.8.3-07083.3:9.8/.7.3.22.3:39:203.3/9::..5.9..79.3903... -..5253.3/507:.3 0907.0907.9.3 /.380-.3 20372/.503079..3947... %.3205:980:7:0/:5.9:574808503003.3-078.320325.3.8..3 &8.07. 0.2 2...8-..9.20203:050393.5. .5.320307..3.39:8 203:8 0:. .3.7:93/..9.9 :37  ....%.3:93.&8.7980259.39.9.9: 0.703.7.3503.3 -07.3.3 .3/.3.

.3.2.9:202-07507.9072.3-.31472.3.3.8 0.3/.:.23.3.3/02:.3.3.35:73../.39.3.9: -.390....3 203:957480/:7.8..3..5.8 -.9.50.3.3-07:5.9 -0-07.9 20303./909.3...203.3:931472.3 05.3/03.9.550./.89.9.3 9/.3.25./23897..309.05.3.3 0.50.3.3 .7.9: 47.3 0907-:.3/.35078.3808047.3-.3..38.89.7:8202:..39.9.7..3.8 .3.3 50. !.72.5.9:203.9:203.:0/0.8 .3.3/03.8-.573853.:8.3/.9/.9.:5:38.35.9/.3408:.3.5..89038/.3./8723.5../.2. :2:2 03..3-07:.2..340-0-07./.38..9:.3/02.8:-/.503079.850 .3/.3.3.9/825:.3...40931472.350.3509:./..7.8 080/07.3.39075.3 ../.303.3.320203::..3.50../..8.5020739..5.907.3.7 /.7.3.2.8..3/23.3.33.3/59434 /.3.3. /..39./..850.5.:557480/:75.8574/:50.3/:308..9.30.3.30.3.3-./..3..5 /03.350..3.3.9.850.907.380.

3/03.3-07-.8/.33:52.7:89.8.3 2../.350.3 7:.3.03.357-.320.3. !07.3 31472.320303.9:.3.8/.3/03.850.3:39:203.3./.3.350/:/.7-0.202-.3.803..9.3..5/.350..9503:3.7.3202-:9:..3. 804.70:39:3.3 .3.3 -..88.3/3.202:/.80503//.3 -..9039.2025078:950.8079.3/73.3/.:509:.9.3/ 804.8507:/-03.39/..2..3.3.3.2 202-07...350.350../  !$$!& !$ 03..9034431472. 503079.3.2202-07.32.8.8.9.0503//../23897.:/4:2030503//.9.:5:305.31472.8./23897..

507.:804.2.0 909. 09::.350.9. /.3/-/.9.7../2389./.3 -0703.9./.3/-07-0.-07-0/.3-07../03.2. 203:7:902.5. ./.3/.380507905/3.3 /.3.3808:.3202-:9:.8:7:8.3050393.3:8:8-07./804.3425:9073. /. .2.9.9..9.3/..80'8:. -0/.39.5.88.89039.2 7.32.3 :7::2 507.8 3.08 ... 509:.202-07.380-. 0-07..8.748419 1.3 3899:8.1. 909.. /.../.3:.9.5.331472.35.3-.789.7 8047.:7.80503//.3.25: /.8!03//./.3/.3/.7/08.80503//.8.3.3809.3.33.80503//.33.3:7:.3-074503903/..9.9../23897..27.../.. .8 50304.5.5:./2389.38890250304.3203:3.3.88.3503//.3 5747./.3 5747.203.58.9/.9:.25:..3 ..3/.3. -0/..3503//.3/.:4574/.2021472..3.. 805079/.:88. 002-.:5:388.3!74538/./.3. -0/../.9.804./../2389.39/./2389.8 !03//.0 47//.8.3$" 02.80503//.3-07.:./03.3-07-0/.../2397.33.3509:.850304.8.3.&8....32.789.3.9.75.80503//.9.70:..52:25:3503:.850304.509:.3./03.9.9:.8.3 0:2.703.9.3.9.-...32070.3/.8.425:907 80.../.30:..731472.80503//.:/.5:.8.3/:3.-.320304..5747.1%.3805079/..320304.:20.3.3.7804.2-..8/.2..9.3.3:.-07-0/. 5./23897.

7:80397/..9.2.80503//..3:9.3.30 804..:-07-.9.90.890.38./.3-078.5:7. 0.7:820203:507239.:5:3802:.3/..3/.8.3 /848.9..3 :.7:82038!!&.5.403.:7..320.33./8.9/.3..3/848../2389.703.:5:390.0 3907 47 ./2389..5. 3 20 3.8./03.3/.:.3 909./:..-0/03.3:7./2389.4-.9.804.3/.203..49.3/. 0.3//897-:8..9/.7804.2.8 0503//.9./2389. 02.3203/.3804.5 :39:050393.1472..3.8.8. 7.80503//.3 .38890290780-:9 ./2389. 45 0830/-:320/.3 050393.9.38:/./.8.3.38890250304. 804.804.8.9.843. 0..3/03.3/.9.:5:347845 .31472. 202.349.3/.$ .804..3 $0-..3-07-./.80503//.3&42509038 ..3&.3.03850.3:.03907  .8!03//.2025:3.80:-:3.4394 .3$804.3.9.3909../2389.38890250304.83.31.8.3-0780/.  4 57 9& 3 20 /.3/.80503//.3403..9.203888902 50304.743/83 %0.88.2.3.88....9 708543-.3203:3.9.32.8 0503//..8!03//.8..

/909.3 -078.8.0.7..3 9::.3.90780-:9/.39.2503003.0203.7.3  07/.9:9::.8 2.. 5.3..9./.8$0-.8//0138.8-078.3 47.2.3.:3.3:8..:0.9.0...5.3/4308..3544/.3:./.0.3. 042543/.39: 20.380-..5.33.8/. 9::./..3/..3/.3 .5.9.7.9 203.3 /23897.3 203003.2-.8...3/.7.9.2203.9.38.42-3.37../9039:.3.943 ..8.3203.880-.3907/.79:.2.8. 02./909.390.9..2.9:7802:. /23897.378/80-:907./23897..3 %047 !0302-.7020.8.8.8./..-. 0.0.72...574808.3 203.3 507:2:8.843./  /23897..47.89..3 202-.::8.3.349.././23897.0203 . 07...907/.2.307..2503079.8 2.8/..2..9:80-.32.880-.. .3  /23897.307..3 0.8.3 4047.802:. 8:2-07!741 7 713-/:7.378/23897.2..8.7./:.:39:203..3 /.3/2.9.95.3.5.7-.5..-078.3-078.3 50.2./..8-07.3  8:393(!03079.2..:8.  /23897.3907/7 /.89079039::39:203.8.9.3/.8.39: 20203: /23897.7..8.8.3207:5.9.503003.20303./.39.9. 8.3 0502253.3.39:. 85.9/.307.203.8. .0.8-07.8/..5.3 ./.9 20309 203.3 ..380-.8./23897./.8.8:.33.3/.3947 .8.3.3503079.7.349.3 /23897.8 -.:5:380259//.3:39:203.750703.5.3..5...!748089..3.3 50347.47.9::./.304254..2../::3..3/23897. /.9/.3503.8/.: 203..8207::5..90.7980259 .70/:.2-...0.:0--07/.3/.9.9..3../23897.8.2.8:/./.3 /23897.. 90  /23897.3.9:574808 07./.93/390381/. :8.9.9::..7.8. 478 $40/..9.503003.3//.:39:202-..7.7./.33/4308.9.7. /:..9..-2-3. $243  !03079.574808503003.3...9.8..3 /.-.7..-07-:380-...205:89..7-.3 -078.9.8./23897.9.503003..2.-07:9 ..323897.:.307./../.7.7.3.8.3  /23897..35..:2907 -08.5.3503.5. .2..04254 5020739.3 $ ! $.380.33/.2.390. :39:203.0.30.3 47.:8.3. 203008.7-.320.348410502253.8 -07.9::.3.307.:.:0..9.../.3!07:2:8.3.:1:38 1:382... 8.5.8 .390./::/.:2:23.9::.. .

793899:943 .89:/.5..3.:/..32.8:/..8/.2.9: /23897.79.9/93. !03079.347.080:7:.8/2.3./23897.3/23897.8:/:9 .380-.

3 0...//.793..3/.880-.3:39:203..3 .9.3  /23897.39::.25.9:7. 0./..:/03.35748080.39::...35.0.380-.8-07.3/2.3 9072../..9:. 503003.9.3./.93/..79080:7:.3574808.38.9::.7503039:..920.3:39:203.39: 803/7 ..3.3:39:20303:.3 0.3 503.5.8.3. /23897.:.9.3 503.574808 80-.503.8::.8://03..393/.2.8 /.3203.7.5.2.3  .3 5027.9.3 47.3.39::.791:3843 .9.9.574808.80.3 5027..9::.3-0781.3-078.3. 8:..0425447.380.3803..907.31:3843.8:.3 /.3-07:5.90/05.9:7.9.905.23.5.9.3.20..9:08../23897.. 2.5.3/.9:9::.

3.890 :3.943.4254:3/341 .3.:.3/4-0.08 8 .884.474507.3.3701079490-:70.9.44 .44 0/9(/23897.08 %047/8/07.047897....07.983903/0/0390907290.808 2..947.814:3/0/3 30./23897.43889841905071472.908 90.0/ 174290703.9438:80/ 3842047.8.9478 %89908.34725020393412.7.84.943 8 4507.8.3807.44390&390/$9.3./23897..9478 -74.943 940907998.09...3.47/0./850.947070/08.943.93.943889028807.0203931472..90/3 0./ 94 .7/41/70.0.30411.078.3-0/0130/.90/3.709.7/:83088$.44 14:3/0/3 .0807.3/70./23897...8:-80941.0884147. 5071472.94384190...8.3/7084:7.1.3/9:8902.2.7/ ..30390757808 981:3.90/99090.3.78 7.88 :8:.0472.9438 /23897.8-473:89 4300. 945703.0/174290.380.078941!0338..9174200.3.7.9438 .943 3-4/-04 9f°°°–¾ n °–°f f°n f   ° f° ¾  ¯f½¾ ½f€¯  –f°f°¾ f°¾ @ ½f°°°–€°n° ° ¾ ¾f ¾°––f¾f° ff°–°– ¯°–nf  ¯°¾f¾ °–f– ° ¾ f°– f° °– f°– ½f°°°– O –f°°–° ¾ °€°– ¾½°¾ ¾ ½ €¯ –½°– ¾½°¾ ¾° ½f¯ °¾ ¾°¾ f° ¾½ n€°––f°f°f f°¾½¾ @ ½½¾ ¾fn  n °f €€f¯°–f  ¯ °¾° –f°f°%.444190 &3.½ $$ ° ½ f –$$ ¯°¾f°%% ¾° ¾¾% 3-:83088 .943 850.3 03..44 90.808 ..3.42243809411:3..422434../23897.:9.47547.943.3.08011.0/0!.839:73/07.-:830888.9079.19077.-80/3 %01789-:830888.7943$.943.8 089./49.39073.943894200990 47.0 %047/ 81789-:830888..943 989.3.020398.9./23897.8438 /23897./23897.0 /23897.94 .90-4.03.0747.40$:5F70:70/042207..3/2:3/.9.0 !0784330..0/174290//03847/.90..3 574.3.7.74705479894 .00/.894/70.70..943 84.0203941-:830884507..8 90002039841.347.425..4.89099041900307./23897.3/2.3.01:3.3350450. -:9 32./23897.470390/.8 %0801:3.943.3..3.884.7.0412:3/.30002039893.3.3/8/893. .4:3 ./23897.03984.7-0/-037.0 .47 3490747.574.3.943.3/23897.3.90894.94 .9.943 9801/07.9.0 8570894:8$$:83088$.9.9.

 °f°–% –f°°–¯¾ f °fnn° –f°€ff° ¾½°¾ f° ¾½f°€n°° ¾½ ¾°¾ O .

f€€°–¯ f°¾€°–© ½¾°¾ –½ ½ f –¯ ° ¾ ¯°°–¾f€€°–° ¾ °–© ¾n½°¾ n°–f° ¾n °°–½ ½ € ½¾°¾ O n°–%.

¯¯f° °–%¾ f °–½ ½ °f¯f°° ffn ¾ –f¾€ –f°f° @¾° ¾½½ fnf°€ ¾n ¾f° ½ °–f° €€ n ¾½½ ¾¾ ¯ n°– ¾ n ½°f° ½ ¾°f¾¾f° f ¯f ½ ½ ° € nnf¾¾ ¾° n°–¾€° n n ff°n  ° ¯½f¾¾°¾f€€ ° ¾f° ¯½f¾¾° n°¯n½ n° O .

°°–#¾f€°n°f ff ¾f°ff f¾f°  n¾½ °ffnf f°¾€¯ –f°f° ¾½f° @¾ °¾ ¾– f½ €¯f°n f° ¾f¾€fn ¾¾ ¯f°f°°–f° f° ½ ¯ € °°¯ ° .

°°–°n ¾ °€¯f°¯f°f– ¯ ° ¯ f¾ ¯ °€½ €¯f°n f° °¾°€n n fn°¾ O – °–  ¯½ €¯ ¾f °n½f ¾¯¾€ f ¯°¾f €°n°¾ –°°°– ¯½ ¯ °f°€f – ½f°– f½½nf°€ – n°¾ O .