P. 1
KEPIMPINAN

KEPIMPINAN

|Views: 215|Likes:
Published by Syarifah Noraini

More info:

Published by: Syarifah Noraini on Oct 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2013

pdf

text

original

KEPIMPINAN - Presentation Transcript

1. Definisi Kepimpinan o Kepimpinan adalah suatu proses menggerakkan sekumpulan manusia menuju kepada suatu yang telah ditetapkan melalui dorongan yang tidak memaksa. Kepimpinan yang baik menggerakkan manusia untuk memenuhi kehendak jangka panjang. 2. Definisi Kepimpinan o Kepimpinan melibatkan kebolehan mempengaruhi dan menyakinkan manusia di dalam dan di luar organisasi untuk bekerja dan membantu ke arah pencapaian matlamat organisasi (Lee Ong Kim). 3. Definisi Kepimpinan o Kepimpinan ialah tingkahlaku individu apabila ia sedang mengarahkan aktiviti kelompok ke arah matlamat yang dikongsi bersama (Hemphill & Coons). o Kepimpinan adalah pendayautamaan dan penyelenggaraan struktur dalam interaksi. (Stogdill). 4. Definisi Kepimpinan Kepimpinan dalam Islam bukan hanya mempengaruhi orang, tetapi pemimpin menurut Islam adalah pemandu umat dalam melaksanakan amanah ketuhanan, “ devine trust ” –memelihara agama dan menguruskan dunia. Kepimpinan dalam Islam merupakan Tanggungjawab dan Amanah,bukannya suatu “ tasrif” (kebesaran/kebanggaan). (Dr.Siddiq Fadzil). 5. Ciri-ciri pemimpin 10/31/09 Pengertian , Ciri , Gaya o Kuasa dan pengaruh o Perwatakan, media, persekitaran dan iklim o Sentiasa aktif dan berubah mengikut kekuatan o Mengikut prinsip dan kadar. 6. Kepimpinan Berkesan o Menghasilkan wawasan yang jelas o Mewujudkan strategi / pendekatan yang rasional. o Memastikan sokongan dan kerjasama semua ahli o Memberi dorongan / motivasi o Memastikan kawalan yang berkesan 7. Kepimpinan Berkesan Memastikan pencapaian matlamat yang dikehendaki Penerusan budaya kerja cemerlang Penyelesaian masalah yang efektif Dalam keadaan ini seorang pemimpin mungkin merupakan seorang pengurus,penyelia atau pengikut yang dapat menggerakkan seluruh organisasi tersebut kepada pencapaian matlamat bersama. Kesepaduan faktor di atas amat perlu. 8. Ciri-Ciri Kepimpinan o Hisham Al Talib menggariskan antara beberapa unsur atau faktor yang berpengaruh dalam menentukan kepimpinan:o Kemampuan mental. o Sihat dan berkemampuan o Kemahiran berkomunikasi yang baik 9. Ciri-Ciri Kepimpinan

Kematangan Kekuatan motivasi Berkemahiran sosial yang baik Berkemahiran pengurusan 10. Ciri-Ciri Kepimpinan o Akhlak yang baik o Berkemanusiaan o Adil dan saksama o Kematangan emosi o Jujur dan amanah o Menghormati orang lain 11. Ciri-Ciri Kepimpinan 10/31/09 Pengertian , Ciri , Gaya o Pantas, Cergas dan Proaktif o Berfikiran mendidik dan Mendorong o Sedia membantu dab Bertimbangrasa o Daya Imiginas, Kreatif dan Inovetif o Tegas, Arahan Jelas dan Bijak mengawal serta mengarah manusia 12. Mengikut Islam Bijaksana Berjiwa besar Mencintai ilmu Berakhlak mulia Azam dan berani Adil dan saksama o Mencintai kebenaran o Daya ingatan tinggi o Mempunyai Kewibawaan o Kefahaman mendalam 13. Kesimpulannya Kepimpinan suatu kemahiran hidup yang perlu untuk menjayakan sesuatu organisasi mengikut matlamat yang telah dirancangkan dengan mengambil kira faktor-faktor yang berkaitan. Kecemerlangan sesebuah organisasi adalah terletak kepada keberkesanan kemahiran kepimpinan. Islam melihat kepimpinan adalah suatu amanah tuhan yang perlu dipertanggungjawabkan sepenuhnya dalam seluruh aktiviti kehidupan manusia. 14. Gaya Kepimpinan Gaya kepimpinan banyak bergantung kepada kepercayaan dan andaian seorang pemimpin terhadap orang – orang yang ada di bawah organisasinya. Gaya Kepimpinan sebenarnya melibatkan perkara berikut: 15. Gaya Kepimpinan o Berkait rapat dengan proses membuat keputusan o Keadaan memilih atau memaksa o Kepatuhan atau penentangan o Lingkungan kuasa mengikut penerimaan o Keberkesanan organisasi dan aktiviti 16. Gaya Kepimpinan o Membina budaya kerja cemerlang o Mewujudkan budaya ilmu o Mewujudkan perancangan strategik o Pembinaan pasukan / kolegialiti o Pemimpin merupakan pengurus berkesan
o o o o

Pengertian Komunikasi - Document Transcript
1. PENGERTIAN KOMUNIKASI Dalam rangka pembahasan mengenai “ teknik komunikasi ” terlebih dahulu perlu dijelaskan pengertian komunikasi. Jadi, sebelum kita mengadakan paparan untuk menjawab pertanyaan “ bagaimana kita berkomunikasi ” (how to communicate), terlebih dahulu kita harus merasa jelas tentang “ apa itu komunikasi ” (what is communication), pengertian komunikasi dengan segala aspek yang dicakupnya. Pengertian komunikasi hams ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu komunikasi dalam pengertian secara umum dan pengertian secara paradigmatik, sehingga akan menjadi jelas bagaimana pelaksanaan teknik komunikasi itu. 1. Pengertian komunikasi secara umum Setiap orang yang hidup dalam masyarakat, sejak bangun tidur sampai tidur lagi, secara kodrati senantiasa terlibat dalam komunikasi. Terjadinya komunikasi adalah sebagai konsekuensi hubungan sosial (social relations). Masyarakat paling sedikit terdiri dari dua orang yang saling berhubungan satu sama lain yang, karena berhubungan, menimbulkan interaksi sosial (social interaction). Terjadinya interaksi sosial disebabkan interkomunikasi (intercommunication). Komunikasi dalam pengertian umum dapat dilihat dari dua segi: a. Pengertian komunikasi secara etimologis. Secara etimologis atau menurut asal katanya, istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin communication dan perkataan ini bersumber pada kata communis. Perkataan communis tersebut dalam pembahasan kita ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan partai komunis yang sering dijumpai dalam kegiatan politik. Arti communis di sini adalah sama, dalam arti kata sama makna, yaitu sama makna mengenai suatu hal. Jadi, komunikasi berlangsung apabila antara orang-orang yang terlibat terdapat kesamaan makna mengenai suatu hal yang dikomunikasikan. Jelasnya, jika seseorang mengerti tentang sesuatu yang dinyatakan orang lain kepadanya, maka komunikasi berlangsung. Dengan lain perkataan, hubungan antara mereka itu bersifat komunikatif. Sebaliknya jika ia tidak mengerti, komunikasi tidak berlangsung. Dengan lain perkataan, hubungan antara orang-orang itu ddak komunikatif. b. Pengertian komunikasi secara terminologis. Secara terminologis komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Dari pengertian itu jelas bahwa komunikasi melibatkan sejumlah orang, di mana seseorang menyatakan sesuatu kepada orang lain. Jadi, yang terlibat dalam komunikasi itu adalah manusia. Karena itu, komunikasi yang dimaksudkan di sini adalah komunikasi manusia atau dalam bahasa asing human communication, yang sering kali pula disebut komunikasi sosial atau social comunication. Komunikasi manusia sebagai singkatan dari komunikasi antarmanusia dinamakan komunikasi sosial atau komunikasi kemasyarakatan karena hanya pada manusia-manusia yang bermasyarakat terjadinya komunikasi. Masyarakat terbentuk dari paling sedikit dua orang yang saling berhubungan dengan komunikasi sebagai penjalinnya. Robinson Crusoe, yang hidup menyendiri di sebuah pulau terpencil, tidak hidup bermasyarakat karena dia hidup sendirian. Oleh sebab itu dia tidak berkomunikasi dengan siapa-siapa.Dari pengertian di atas/ komunikasi yang dibahas di sini tidak termasuk komunikasi hewan, komunikasi transendental, dan komunikasi fisik. Komunikasi hewan adalah komunikasi antarhewan. Gajah dengan gajah

teknik berkomunikasi yang menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan di sini adalah komunikasi antara seseorang dengan orang lain. bumng dengan bumng berkomunikasi. misalnya surat berisikan pesan seseorang kepada orang lain yang diangkut oleh kereta api atau pesawat terbang. Tetapi komunikasi jenis ini bukan komunikasi sosial. Dalam pengertian paradigmatis. misalnya di dalam kereta api. adalah tengah berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam definisi tersebut tersimpul . tetapi sekadar membunuh waktu karena rasanya tidak enak duduk bersama-sama berjam-jam tanpa saling menyapa. Jadi. 2. tidak termasuk pembahasan di sini. komunikasi mengandung tujuan ter. petani pembajak sawah dengan kerbau piaraannya. Tetapi komunikasi tersebut 2. baik media massa seperti surat kabar. baik yang sedang melakukan kewajibannya sebagai umat beragama ataupun yang tengah meminta sesuatu. Mengenai pengertian komunikasi secara paradigmatis ini banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Mereka saling memberikan salam. dan lain. televisi. dan sebagainya. atau perilaku. Sejauh mana kadar perencanaan itu. Pada kenyataannya memang ada manusia berkomunikasi dengan hewan. radio. bis. bis.tentu. misalnya polisi dengan anjing pelacak. spandoek. atau melalui media. atau film. maupun media nonmassa. yaitu: Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap. bergantung kepada pesanyang akan dikomunikasikan dan pada komunikan yang dijadikan sasaran. misalnya dua tempat yang dihubungkan oleh kereta apt. mengandung tujuan. sebagaimana ditegaskan di atas.lain kendaraan. ada yang dilakukan secara lisan. yang mengangkut manusia. maupun tak langsung melalui media.apa. pendapat. Tetapi ini bukan komunikasi sosial atau komunikasi antarmanusia. Komunikasi fisik adalah komunikasi yang menghubungkan tempat yang satu dengan tempat yang lain. komunikasi manusia atau komunikasi sosial yang. Pengertian komunikasi secara paradigmatis Telah dijelaskan di muka dalam pengertian secara umum komunikasi adalah proses penyampaian suatu pernyataan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai konsekuensi dari hubungan sosial. papan pengumuman. dan sebagainya. misalnya surat.berkomunikasi. misalnya sembahyang hajat atau sembahyang istikharah di kalangan pemeluk agama Islam. atau pesawat terbang. tetapi dari sekian banyak definisi itu dapat disimpulkan secara lengkap dengan menampilkan maknanya yang hakiki. tetapi karena duduk berdekatan. Jadi. dan sebagainya. secara tatap muka. Atau dapat disaksikan pada duaorang yang . meskipun tidak saling mengenai sebelumnya. karena itu harus dilakukan dengan perencanaan. Orang yang sedang sembahyang. Jadi komunikasi dalam pengertian paradigmatis bersifat intensional (intentional). bertanya tentang kesehatan dan mengenai keluarga. bukan masalah yang dibahas disini. telepon. Pada kedua contoh situasi komunikasi itu tidak terdapat tujuan apa. dan sebagainya. komunikasi antarmanusia. mengandung makna “ proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain ” . lalu terlibat dalam percakapan. baik langsung secara lisan. poster. termasuk komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi dalam pengertian ini sering terlihat pada perjumpaan dua orang. Komunikasi transendental adalah komunikasi dengan sesuatu yang bersifat “ gaib ” . pesawat terbang. meskipun ada kalanya terdapat kaitannya pula dengan komunikasi antarmanusia.

Melambaikan tangan. b.gambar. komunikasi yangbertujuan bersifat informatifdan persuasif. diagram.sarana atau saluran yang mendukung pesan bila komunikan jauh tempatnya atau banyak jumlahnya. tujuan komunikator hanyalah berkisar pada upaya mengubah pikiran diri komunikan. yakni: a. Gambar. antara lain kial yakni gerakan anggota tubuh . atau lain-lainnya. . Pesan yang disampaikan komunikator adalah pemyataan sebagai paduan pikiran dan perasaan. tampak ada-nya sejumlah komponen atau unsur yang dicakup. communicattion). Pernyataan tersebut dibawakan oleh lambang. Jadi ditinjaudari segi si penyampai pernyataan. seperti pada lampu lalu lintas: merah berarti berhenti. karikatur.Yang penting dalam komunikasi ialah bagaimana caranya agar suatu pesan yang disampaikan komunikator itu menimbulkan dampak atau efek tertentu pada komunikan. atau penlaku seseorang atau sejumlahorang. pendapat (opinion). Dalam “ bahasa komunikasi ” komponenkomponen tersebut adalah sebagai berikut: . Komunikasi persuasif (persuasive communication) lebih sulit daripada komunikasi informatif (informative 3.media . komunikan . baik yang terjadi saat sekarang maupun waktu yang lalu dan masa yang akan datang. warna. Dengan lain perkataan. imbauan. kesemuanya itu lambang yang dipergunakan polisi lalu lintas untuk menyampaikan instruksi kepada para pemakai jalan. sehingga menimbulkan dampak tertentu pada komunikan. Di antara sekian banyak lambang yang biaa digunakan dalam komunikasi adalah bahasa. informasi. sebab bahasa dapat menunjukkan pemyataan seseorang mengenai hal-hal. atau menganggukkan kepala adalah kial yang merupakan lambang untuk menunjukkan perasaan atau pikiran seseorang. adalah lambang yangbiasa digunakan untuk menyampaikan pemyataan seseorang. Tidak demikian kemampuan lambang-lambang lainnya. lukisan. dan hijau berarti berjalan. keluhan. dan sebagainya. dampak afektif.orang yang menyampaikan pesan. dampak behavioral Dampak kognitif adalah yang timbul pada komunikan yang menyebabkan dia menjadi tahu atau meningkat intelektualitasnya. Dampak afektif lebih . yakni memberi tahu atau mengubah sikap (attitude). dan sebagainya. Dampak yang ditimbulkan dapat diklasifikasikan menurut kadarnya. c. mencibirkan bibir. sebab ada juga lambang lain yang dipergunakan. Demikian pula warna. dampak kognitif. atau perilaku (behavior). apakah itu foto. umumnya bahasa. Dikatakan bahwa umumnya bahasa yang dipergunakan untuk menyalurkan pemyataan itu. yang merupakan persyaratan terjadinya komunikasi.dampak sebagai pengaruh dari pesan. pendapat. PROSES KOMUNIKASI Dari pengertian komunikasi sebagaimana diutarakan di atas.komunikator . grafik. Di sini pesan yang disampaikan komunikator ditujukan kepada pikiran si komunikan. selain yang kongkret juga yang abstrak.efek . sketsa. Adalah komunikasi secara paradigmatis yang dipelajari dan diteliti ilmu Komunikasi. . karena memang tidak mudah untuk mengubah sikap. Teknik berkomunikasi adalah cara atau “ seni ” penyampaian suatu pesan yang dilakukan seorang komunikator sedemikian rupa.orang yang menerima pesan.pesan .pernyataan yang didukung oleh lambang.tujuan. Demikian pengertian komunikasi secara umum dan secara paradigmatis yang penting untuk dipahami sebagai landasan bagi penguasaan teknik berkomunikasi. . mengedipkan mata. keyakinan. kuning berarti siap. dapat berupa ide. anjuran.

dll. Peristiwa yang diberitakan lengkap dengan fotonya itu menarik perhatian banyak pembaca. menimbulkan perasaan tertentu.Merupakan seperangkat symbol verbal/non verbal yang mewakili perasaan. To Whom? (untuk siapa/penerima).bertambahnya pengetahuan. Berita tersebut dapat menimbulkan berbagai jenis efek. Dampak/efek yang terjadi pada komunikan(penerima) setelah menerima pesan dari sumber.maupun suatu negara sebagai komunikator.bisa seorang individu. maka dampaknya hanya berkadar kognitif saja. Sumber/komunikator adalah pelaku utama/pihak yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi atau yang memulai suatu komunikasi. Analisis Pengertian Komunikasi Dan 5 (Lima) Unsur Komunikasi Menurut Harold Lasswell Sat. Di sini tujuan komunikator bukan hanya sekadar supaya komunikan tahu. Jika seorang pembaca hanya tertarik untuk membacanya saja dan kemudian ia menjadi tahu. kemudian pergi ke redaksi surat kabar yang memberitakannya dan menyerahkan sejumlah uang untuk disampaikan kepada si penderita.seperti perubahan sikap. misalnya perasaan iba. Who? (siapa/sumber).Setelah itu guru juga harus menentukan saluran untuk berkomunikasi baik secara langsung(tatap muka) atau . 3. (Lasswell 1960). marah.maupun tidak langsung(melalui media cetak/elektronik dll). Contoh: Komunikasi antara guru dengan muridnya. tindakan. 5. 2. sedih. Apa yang akan disampaikan/dikomunikasikan kepada penerima(komunikan).organisasi. Analisis 5 unsur menurut Lasswell (1960): 1. atau kegiatan. Says What? (pesan). 10/11/2007 . gembira. Wahana/alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator(sumber) kepada komunikan(penerima) baik secara langsung(tatap muka). tetapi tergerak hatinya. dan sebagainya.Disebut tujuan(destination)/pendengar(listener)/khalayak(audience)/komunikan/penafsir/p enyandi balik(decoder). 5.tinggi kadarnya daripada dampak kognitif. Apabila ia merasa iba atas penderitaan perempuan yang hidupiya tidak berkecukupan itu.dari sumber(komunikator)atau isi informasi. Orang/kelompok/organisasi/suatu negara yang menerima pesan dari sumber. Untuk contoh mengenai ketiga jenis dampak di atas dapat diambil dari berita surat kabar.nilai. Guru sebagai komunikator harus memiliki pesan yang jelas yang akan disampaikan kepada murid atau komunikan.gagasan/maksud sumber tadi. 4. Pernah sebuah surat kabar membuat berita yang dilengkapi foto mengenai seorang wanita yang menderita tumor yang menahun sehingga pemtnya besar tak terperikan. With What Effect? (dampak/efek).kelompok. maka berita tadi menimbulkan dampak behavioral. berita tersebut menimbulkan dampak afektif.symbol untuk menyampaikan makna. Tetapi kalau si pembaca yang tersentuh hatinya itu. In Which Channel? (saluran/media). Yang paling tinggi kadarnya adalah dampak behavioral. terharu. yakni dampak yang timbul pada komunikan dalam bentuk perilaku. Ada 3 komponen pesan yaitu makna. 4.6:54pm — Rejals Analisis Definisi Komunikasi Menurut Harold Lasswell Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa? mengatakan apa? dengan saluran apa? kepada siapa? dengan akibat atau hasil apa? (who? says what? in which channel? to whom? with what effect?).dan bentuk/organisasi pesan.

2005. dengan saluran apa. Dr. Apakah itu berasal dari seseorang atau lingkungan sekitarnya. Dr.) 7. Komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya. Komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling pengaruh mempengaruhi satu sama lainnya. 2003. M. Dr.) 5. Berlo. grafik dan sebagainya.juga harus menentukan tujuan komunikasi/maksud dari pesan agar terjadi dampak/effect pada diri komunikan sesuai dengan yang diinginkan. Tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal. 1998. Hafied Cangara. Rogers. 1998. 1. hal 62. Dedy Mulyana) 6. M. Hafied Cangara. Dr. tetapi juga dalam hal ekspresi muka. seni. Kesimpulan: Komunikasi adalah pesan yang disampaikan kepada komunikan(penerima) dari komunikator(sumber) melalui saluran-saluran tertentu baik secara langsung/tidak langsung dengan maksud memberikan dampak/effect kepada komunikan sesuai dengan yang diingikan komunikator. dan teknologi. dengan menggunakan simbol-simbol – kata-kata. Hafied Cangara. in which channel.) 4. sengaja atau tidak sengaja. Prof. Sc. 1965 Ilmu pengantar komunikasi Komunikasi sebagai instrumen dari interaksi sosial berguna untuk mengetahui dan memprediksi setiap orang lain. Sc. Dedy Mulyana) 8. Komunikasi adalah suatu proses menyortir. Lasswell.) (Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar . Sc.Setelah itu guru harus menyesuaikan topic/diri/tema yang sesuai dengan umur si komunikan. lukisan. hal 3. Dr. 1998. gambar. M. Sc. David K. 1998. (Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar .tidak langsung(media).) (Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar . Harorl D. apa atau hasil apa? (Who? Says what? In which channel? To whom? With what effect?) (pengantar Ilmu komunikasi. dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. 1998. Semoga bermanfaat. (pengantar Ilmu komunikasi. Everett M. hal 20. 1981. Prof. hal 4 9. M. Menurut Prof. with what effect. Sc. Tindakan atau proses transmisi itulah yang disebut dengan . Ross. hal 68] Komunikasi : Transmisi informasi. pengertian Komunikasi menurut ahli. gagasan. (pengantar Ilmu komunikasi. Hafied Cangara. (pengantar Ilmu komunikasi. 1960. [Dasar-dasar Komunikasi Kesehatan. Komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih. 1949.) 3. Raymond S. (pengantar Ilmu komunikasi. Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa. figur. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar 2005. 2005. Bernard Berelson & Gary A. Shannon & Weaver. Steven. hal 19. hal 62. Rogers & D. memilih dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respons dari pikirannya yang serupa dengan yang dimaksudkan komunikator. [dedy Mulyana. (pengantar Ilmu komunikasi. hal 19. emosi. Prof. hal 69. Hafied Cangara. Prof. ketrampilan. Lawrence Kincaid. Prof. dan sebagainya. Dr. Komunikasi Juga dapat terjadi kapan saja suatu organisme memberi reaksi terhadap suatu objek atau stimuli. Alo Liliweri. M. Komunikasi adalah pengalihan suatu pesan dari satu sumber kepada penerima agar dapat dipahami. yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam. Hafied Cangara. Prof. Dedy Mulyana) 2. hal 20. Dr. Steiner. hal 20. mengatakan apa. says what. 2005.Yang memenuhi 5 unsur who. juga untuk mengetahui keberadaan diri sendiri dalam memciptakan keseimbangan dengan masyarakat. kepada siapa? Dengan akibat 6. 1998. M. to whom. Sc.

Stewart L. persuasi. Drs. Menurut lexicographer (ahli kamus bahasa). 15. 16. komunikasi adalah upaya yang bertujuan berbagi untuk mencapai kebersamaan. Menurut Anwar arifin (1988:17). Redi Panuju. SH. seseorang kepada orang lain. Djenamar. 2002:21) komunikasi adalah alat dimana warga masyarakat dapatberpartisipasi dalam demokrasi 22. Aristoteles (ruben. hal 62] komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan untuk mengubah perilaku orang lain 12. [dedy Mulyana. Dr. Dimana para ahli ilmu sosial melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan komunikasi yang secara umum menfokuskan pada kegiatan manusia dan kaitan pesan dengan perilaku. & rektorika. Simbol/verbal/ujaran. hal 68] Komunikasi adalah suatu usaha untuk memperoleh makna. 17. Menurut Carl I. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar 2005. Webster’s New Collegiate Dictionary edisi tahun 1977 antara lain menjelaskan bahwa komunikasi adalah suatu proses . 1973 : Komunikasi merupakan suatu komunikaso untuk membangun & mempertahankan hubungan interpersonal. komunikasi adalah pertukaran pikiran atau gagasan secara verbal. 25. Alo Liliweri. ide-ide. [dedy Mulyana. dengan saluran apa. [dedy Mulyana. [komunikasi. Lasswell. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar 2005. 11. Gordon.komunikasi. Msi (2001:1) Komunikasi merupakan sistem aliran yang menghubungkan dan kinerja antar bagian dalam organisasi sehingga menghasilkan suatu sinergi.] komunikasi adalah proses pengoperan lambang yang berarti diantara individuindividu. Anderson. Jika dua orang berkomunikasi maka pemahaman yang sama terhadap pesan yang saling dipertukarkan adalah tujuan yang diinginkan oleh keduanya. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar 2005. hal 62] Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa. 1983. hal 13. [dedy Mulyana. 21. hal 69] Komunikasi secara ringkas dapat didefinisikan sebagai suatu transaksi dinamis yang melibatkan gagasan dan perasaan. [Komunikasi dan pidato. 27. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar 2005. 1981 : Murphy & Mendelson. Barnlund.Hovland. hal 69] Komunikasi adalah Proses memahami dan berbagi makna 14. Menurut John R. Hoben . Tubbs & Sylvia Moss. Komunikasi timbul didorong oleh kebutuhan-kebutuhan untuk mengurangi rasa ketidakpastian. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar 2005. 10. 7. 1960. Menurut Harorl D. 20. 1964. Makna komunikasi dapat dibedakan berdasarkan Komunikasi sebagai proses sosial Komunikasi pada makna ini ada dalam konteks ilmu sosial. 1986. [dedy Mulyana. Menurut M. [Dasar-dasar Komunikasi Kesehatan. bertindak secara efektif. mempertahankan atau memperkuat ego. Judy C pearson & Paul E melson. [dedy Mulyana. kepada siapa? Dengan akibat apa atau hasil apa? (Who? Says what? In which channel? To whom? With what effect?) 13. Menurut Prof. hal 69] Komunikasi adalah proses makna diantara dua orang atau lebih. 23. Markman. Menurut William I. 18. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar 2005. 26. 2003. Komunikasi merupakan proses yang dinamis dan secara konstan berubah sesuai dengan situasi yang berlaku. mengatakan apa. Menurut William Albig. 19. 24. hal 2] Komunikasi adalah seni untuk menyampaikan informasi. komunikasi merupakan suatu konsep yang multi makna. hal 4] Komunikasi adalah pengalihan suatu pesan dari satu sumber kepada penerima agar dapat dipahami. Wenburg dan William W Wilmot.

Komunikasi berkesan 1 6 months ago • • • • • Email Favorite Download Embed More… • Like this presentation? 0 comments . Panduan Lengkap supervisi Perspektif Syariah Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh pengirim kepada penerima pesan melalui cara dan media tertentu. Janis & Kelley:1953 29. Achmad S. data atau informasi dari seseorang kpd org lain. Komunikasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan dimana seseorang menyampaikan pesan dari media tertentu kepada orang lain dan sesudah menerima pesan serta memahami sejauh kemampuan.. penerimaan pesan menyampaikan tanggapan melalui media tertyentu pula kepada orang yang menyampaukan pesan itu kepadanya. dasar-dasar pelayanan prima adalah poses pengiriman dan penerimaan pesan atau berita (informasi) antara 2 orang atau lebih dengan cara yang efektif. Gode. cara berbicara. utk mempengaruhi dan/atau mengubah informasi dan tingkah laku orang yang menerima pesan. Agus M. 1949 32. 33. tingkah laku anda. Komunikasi adalah seluruh prosedur melalui mana pikiran seseorang dapat mempengaruhi pikiran orang lainnya. Sindu mulianto. Komunikasi adalah suatu proses yang membuat sesuatu dari yang semula dimiliki oleh seseorang (monopoli seseorang) menjadi dimiliki oleh dua orang atau lebih. 34. M. tandatanda atau tingkah laku. 1957 31. dan segala sesuatu yag terpancar dari pribadi anda.pertukaran informasi diantara individu melalui sistem lambang-lambang. perasaan. Wuryanano. 35. Weaver. Super Mind for Successful Life. Sukses sebagai manajer Profesional tanpa gelar MM atau MBA . Ruky. sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. ED KOMUNIKASI INTERPERSONAL DAN INTRAPERSONAL. Komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang-orang lainnya (khalayak). Hovland. 28.Sc. gagasan. sikap anda. 8. Atep Aditya Barata. Ruesch. 36.Komunikasi adalah proses pemindahan dan pertukaran pesan yang dapat berbentuk fakta. Komunikasi adalah suatu proses yang menghubungkan satu bagian dengan bagian lainnya dalam kehidupan. DRS. Komunikasi adalah melibatkan keseluruhan pribadi anda. Hardjana. 1959 30.

Presentation Transcript 1. o DEFINISI o JENIS KOMUNIKASI o FUNGSI KOMUNIKASI o MODEL KOMUNIKASI o HALANGAN DALAM KOMUNIKASI o KOMUNIKASI BERKESAN o PENUTUP SKOP PERSEMBAHAN 3. SUATU SENI MENYALURKAN. SESUATU PROSES PEMINDAHAN MAKLUMAT PERASAAN.Embed Video Post Comment Subscribe to comments Edit your comment no notes for slide #9 Update Cancel Komunikasi berkesan 1 . 4. IDEA-IDEA DAN SIKAP DARIPADA SEORANG INDIVIDU KEPADA SEORANG YANG LAIN. IDEA DAN PEMIKIRAN DARIPADA SESEORANG INDIVIDU KEPADA INDIVIDU YANG LAIN. SECARA LISAN  MENGGUNAKAN SUARA YANG  DIFAHAMI OLEH PENYAMPAI  DAN PENERIMA BUKAN LISAN  MENGGUNAKAN MEMEK MUKA  GERAK BADAN o o o o . Komunikasi Berkesan By : SYED MOHAMAD AL ADROS BIN TUAN MUNING 012-3268040 2.

 MESEJ DITERIMA   . o MEMAHAMI MESEJ  PENERIMA AKAN CUBA MEMAHAMI MESEJ YANG DIHANTAR  PROSES KOMUNIKASI DIANGGAP BERJAYA JIKA MESEJ YANG DIHANTAR TELAH DIFAHAMI SEPENUHNYA OLEH PENERIMA.  TIGA KEMUNGKINAN AKAN BERLAKU. o MEMBENTUK IDEA  APAKAH YANG INGIN DISAMPAIKAN o MENGUBAH IDEA KE DALAM BENTUK SIMBOL  DALAM BENTUK PERKATAAN  BENTUK RAJAH ATAU SIMBOL o MENGHANTAR MESEJ  PENGHANTAR MENETAPKAN CARA YANG PALING SESUAI UNTUK MENGHANTAR MESEJ TERSEBUT  MELALUI MEMO. TELEFON ATAU HANTAR SENDIRI  HANTAR MESEJ PADA MASA YANG SESUAI  CUBA ELAKKAN MESEJ DARIPADA GANGGUAN  PASTIKAN MESEJ SAMPAI KEPADA PENERIMA DAN DAPAT PERHATIAN 9. o MENERIMA MESEJ  JIKA PENGHANTAR MESEJ SECARA LISAN MAKA PENERIMA MESEJ HENDAKLAH MENDENGAR DENGAN TELITI. HALANGAN DALAM KOMUNIKASI PHYSICAL DISTRACTIONS SEMANTIC PROBLEMS STATUS EFFECTS PERCEPTUAL DISTORTIONS NO FEEDBACK SENDER RECEIVER CULTURAL DIFFERENCES POOR CHOICE OF COMMUNICATION CHANNELS 8. MODEL KOMUNIKASI DISTORTION SENDER NOISE MESSAGE CHANNEL RECEIVER EFFECT MAKLUMBALAS FILTERING 7. FUNGSI KOMUNIKASI o PEMINDAHAN MAKLUMAT o PEMBELAJARAN o PEMUJUKAN (INFLUENCE) o HIBURAN o SOSIALISASI MANUSIA 6. 10.BAHASA ISYARAT PERGERAKAN MATA 5. o MENGAMBIL TINDAKAN  PENERIMA MENGAMBIL TINDAKAN SEWAJARNYA KE ATAS MESEJ YANG DITERIMANYA.  HASIL PROSES KOMUNIKASI AKAN DAPAT DILIHAT.

KAEDAH  KOMUNIKASI HARUS MELALUI BEBERAPA SALURAN YANG DIPILIH . KANDUNGAN  HENDAKLAH MEMPUNYAI MAKNA  MAKNA AKAN MEMPENGARUHI PENDENGAR UNTUK BERTINDAK KEJELASAN  MESEJ SEHARUSNYA TIDAK MENGELIRUKAN  PEMILIHAN KATA-KATA ATAU SIMBOL-SIMBOL YANG DIGUNAKAN KETIKA BERKOMUNIKASI HARUSLAH JELAS KEUPAYAAH PENDENGAR  TAHAP KEUPAYAAN PIHAK PENDENGAR AKAN MENENTUKAN KEKESANAN KOMUNIKASI  JIKA TINGGI TAHAP PEMAHAMAN PENDENGAR.  MEMBERI KEPUASAN KEPADA PENGHANTAR MESEJ TIDAK DITERIMA/TIDAK DIFAHAMI  PERASAAN PENGHANTAR AKAN HAMPA MESEJ YANG DITERIMA LAIN DARI APA YANG DIMAKSUDKAN OLEH PENGHANTAR  MENIMBULKAN PERSELISIHAN FAHAM DI ANTARA SI PENGHANTAR DAN SI PENERIMA  o o o o o o o o 11. KOMUNIKASI BERKESAN ADALAH BERPANDUKAN KEPADA “7K” KEPERCAYAAN  PENYAMPAI HARUS MEMPEROLEHI KEPERCAYAAN DARIPADA PENDENGAR  DAPAT TARIK PERHATIAN DAN TUMPUAN PENDENGAR  DAPAT MEMBANTU KELANCARAN PENYAMPAI MAKLUMAT  PENYAMPAI AKAN LEBIH YAKIN DALAM PENYAMPAIANNYA KONTEKS  MESEJ BAGI SESUATU KOMUNIKASI HENDAKLAH MEMPUNYAI KEBENARANNYA  TERUTAMA DALAM KONTEKS YANG TERTENTU 12. PENYAMPAI HARUS GUNA AYAT YANG SESUAI DENGAN ILMU PENDENGAR  LEBIH SESUAI JIKA DIGUNAKAN AYAT-AYAT YANG MUDAH DIFAHAMI 13.

.o o o o o o o o o o o o o o KOMUNIKASI HENDAKLAH SESUAI DENGAN TUJUAN PENYAMPAIAN MAKLUMAT  PENYAMPAI HARUSLAH MEMPERTIMBANGKAN TENTANG  APAKAH KUMPULAN SASAR  BERAPAKAH SAIZNYA KESINAMBUNGAN  KOMUNIKASI ADALAH SATU PROSES YANG BERTERUSAN  KOMUNIKASI PERLU BERULANGAN UNTUK MENARIK PERHATIAN PENDENGAR  SUSUNAN AYAT-AYAT MESTI ADA HUBUNGKAIT UNTUK MELICIN PENERIMAAN PENDENGAR INI AKAN MENGUATKAN FAKTA-FAKTA YANG TELAH DISEBUTKAN 14. BERSEDIA UNTUK BERKHIDMAT & BERI KERJASAMA o . FAHAM KEADAAN PELANGGAN BERCAKAP DALAM KEADAAN HORMAT TINGKAT KEMAHIRAN MENDENGAR JUJUR KEPADA DIRI SENDIRI SENTIASA KEMAS  KOMUNIKASI MESRA 16. RASA DIHARGAI DAN KEINGINAN UNTUK SALING BEKERJASAMA ANTARA KEDUA YANG TERLIBAT. SENTIASA BERSEDIA WUJUDKAN SUASANA MESRA KAWAL PERILAKU. 15. DEFINISI SATU PROSES PENYAMPAIAN MAKLUMAT YANG BERKESAN DAN DAPAT MENGWUJUDKAN PERASAAN PUASHATI.sambungan 17. RINGKAS & TEKANAN SUARA YANG LEMBUT DAN JELAS MENGAWAL MIMIK MUKA & PERGERAKAN DIRI o o o o o … . KESOPANAN & KEHALUSAN BUDI PEKERJA GUNA PERKATAAN TEPAT.

. ANDA HENDAKLAH BERLATIH UNTUK MEMPUNYAI FIKIRAN YANG TERBUKA. 21. PASTIKAN BAHASA YANG DIGUNAKAN JELAS SERTA MUDAH DIFAHAMI. PASTIKAN MESEJ YANG HENDAK DISAMPAIKAN JELAS.sambungan 18. SATU PROSES PENYAMPAIAN MAKLUMAT DARI PENYAMPAI KEPADA PENERIMA YANG AKAN MENGHASILKAN MAKLUMBALAS DAN TINDAKBALAS SEPERTI YANG DIHARAPKAN SATU PROSES YANG AKAN DAPAT MENGUBAH CARA SESEORANG BERFIKIR DAN MENGUBAH KELAKUAN SESEORANG 19.o o o CUBA FAHAMI MASALAH ORANG LAIN ELAK PERKATAAN YANG BOLEH MENYINGGUNG PERASAAN ORANG SENTIASA INSAF & BERFIKIRAN TERBUKA … . BAHASA TIDAK JELAS LATARBELAKANG BERBEZA PERSEKITARAN SALAH TAFSIR KESESUAIAN MASA/EMOSI SIKAP PENGHANTAR CARA PENYAMPAIAN/KAEDAH SALURAN ORANG YANG BERCAKAP 22. BINA SIFAT-SIFAT PERCAYA MEMPERCAYAI DI KALANGAN RAKAN-RAKAN ANDA. PASTIKAN AIR MUKA SEJAJAR DENGAN MESEJ YANG DISAMPAIKAN. CUBA FAHAM KEADAAN PELANGGAN JADIKAN PELANGGAN MERASA DIUTAMAKAN BERI PELUANG PELANGGAN CERITA MASALAH SENTIASA BERSEDIA MEMBANTU PELANGGAN KATAKAN SESUATU DENGAN HORMAT KEMASKAN DIRI SUPAYA ELOK DIPANDANG 20. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o . PASTIKAN PENDENGAR FAHAM TENTANG MESEJ YANG ANDA SAMPAIKAN. KIKISKAN SEGALA PRASANGKA TERHADAP INDIVIDUINDIVIDU LAIN.

o SENTIASA BERFIKIRAN TERBUKA o MEMBERI TUMPUAN o MENCATAT PERKARA-PERKARA PENTING o TAHU DI MANA PERLU MENYAMPUK o BERTANYA SEKIRANYA KURANG FAHAM 24. JARINGAN KOMUNIKASI DALAM ORGANISAI o o o o o . o Perlu ada keseimbangan antara kecekapan dan o tanggungjawab seseorang dalam organisasi o Perlu terdapat pembahagian atau pengkhususan o tugas bagi melahirkan kecekapan dan tgjawab o seseorang o Struktur organisasi perlu disusun dengan rapi o sesuai dengan keperluan penyelarasan dan o pengawasan o Dasar umum organisasi perlu kekal secara o relatif walaupun struktur organisasi akan berubah o mengikut tuntutan perkembangan dan kemajuan 26. o Perlu ada jaminan jabatan yang menghadkan o kuasa pemimpin agar tidak memperlakukan o kuasa sewenang-wenang pada orang bawahan o Perlu berikan ganjaran setimpal kepada ahli yang o menjalankan tugas yang baik dan berjasa o Perlu menempatkan pekerja yang sesuai dengan o keahliannya di dalam organisasi 27.MEMEK MUKA (PETUNJUK EMOSI) PERTENTANGAN MATA (PERLU DIHADKAN) PERGERAKAN TANGAN (KESOPANAN) PERAWAKAN/GERAK-GERI (PETUNJUK TAHAP KETENANGAN) SENYUMAN (PERLU DIPRAKTIKKAN) 23. o KOMUNIKASI : o Hubungan Antara Ketua Dan Kakitangan o PRINSIP ORGANISASI o Mempunyai tujuan yang jelas o Tujuan organisasi mesti di fahami setiap ahli o Tujuan organisasi di terima ahli o Perlu ada keselarasan arahan supaya aktiviti o dapat dijalankan dengan berkesan (unity of o direction) o Perlu ada keselarasan perintah yang dapat o menjamin kelancaran pentadbiran (unity of o command) 25.

Membuat keputusan o . BELAIAN SECARA PSIKOLOGI o BERI PUJIAN SECARA JUJUR o MULAKAN PERCAKAPAN DENGAN ‘YA’ o ANGGAP SETIAP SOALAN DAN MASALAH o ORANG LAIN PENTING o ANGGAP SETIAP PENDAPAT BETUL DAN o MENARIK o BERI PERHATIAN DAN LAYAN SECARA NORMAL o TUNJUKKAN YANG KITA MENGAMBIL BERAT 31.Menyelesaikan masalah 30.Bertutur o . JAWAB o ORANG YANG BERKUASA DI HORMATI DAN o DI PERCAYAI o SETIAP KUMPULAN DILAYAN SECARA ADIL 29.Mendengar o . TEPUK.Panggilan Telefon o . BELAIAN SECARA FIZIKAL o GUNAKAN JARAK YANG SESUAI DAN MESRA o JABAT TANGAN DENGAN ERAT DAN o PANDANG KE MUKA SERTA SENYUM o PEGANG.Menulis o .KOMUNIKASI KE ATAS KOMUNIKASI KE BAWAH KOMUNIKASI MENDATAR RANGKAIAN KOMUNIKASI RANTAI RANGKAIAN KOMUNIKASI TIDAK FORMAL 28. o KERJA KUMPULAN YANG SEPADU DAN o PRODUKTIF o KOMUNIKASI DARI ATAS KE BAWAH YANG o BERKESAN o PROSES KOMUNIKASI YANG CEKAP o KEMAHIRAN SETIAP INDIVIDU: o . GOSOK-GOSOK. URUTo URUT DAN SEBAGAINYA o o o o o o . KOMUNIKASI KEORGANISASIAN YANG BERMAKNA o SETIAP ANGGOTA SENSITIF DAN PEKA o PADA PERUBAHAN o PIHAK PENGURUSAN MEMBERI INSPIRASI o DAN DORONGAN o PIHAK PENGURUSAN MAHIR MEMBUJUK o KERJA PAKAR DAPAT DISEPADUKAN o SETIAP ANGGOTA MEMAHAMI TG.

SURAT. BINA DASAR PINTU TERBUKA 34. o DIALOG. PENYELESAIAN MASALAH DENGAN SEGERA o MEMBINA SIKAP SANGGUP DI KRITIK. KAUNSELING. PETI CADANGAN o 17. o BINA SIKAP SUKA DI DAMPINGI o 22. WUJUDKAN KEMESRAAN DALAM ORGANISASI o 26. KOMPUTER o 16. BERSIKAP KOMUNIKASI TERBUKA o 7. PENGOTOMASIAN PEJABAT – MEMO. KETEKUNAN PEKERJA PERLU DI PUJI DAN o KESILAPAN PEKERJA PERLU DI NASIHATI o BUKAN DIKEJI o 23. o 19. MENANAM TABIAT SUKA MEMBACA o 15. MEMBINA SUASANA FORMAL – MESYUARAT. PEMBENTUKAN NILAI-NILAI KERJA o YANG BAIK 33. TELEFON o PAPAN KENYATAAN. KAD DAN SEBAGAINYA 32. MEMUPUK RASA TANGGUNGJAWAB o 8. o MELAHIRKAN KUMPULAN MUTU KERJA o MEWUJUDKAN KUMPULAN PENILAIAN PRESTASI o MEMBENTUK PEMIKIRAN KREATIF/ KRITIS o MEMPUNYAI KEGHAIRAHAN MENUNTUT ILMU o MENONTON / MENDENGAR RANCANGAN DI o MEDIA YANG BERUNSUR PENGURUSAN DAN o KEPIMPINAN o 14. KETERAMPILAN BERTUTUR DI KHALAYAK o PENGURUSAN BERTERASKAN KEAGAMAAN o MEMAHAMI KOMUNIKASI NON-VERBAL o 6. JADIKAN DIRI SEBAGAI PEMIMPIN YANG DI o HORMATI DAN BUKAN DI TAKUTI o o o o o o . ZIARAH PEKERJA JIKA PERLU o 25. o LAPORAN KEWANGAN. PEMBENTUKAN KOMITI PENERBITAN – NEWSLETTER. JADIKAN PEKERJA SEPERTI KELUARGA SENDIRI o 24. ASAS KOMUNIKASI KEPIMPINAN DALAM ORGANISASI o KOMUNIKASI DALAM DIRI o PEMBENTUKAN JARINGAN KOMUNIKASI o YANG BAIK o 3. TALIAN TELEFON.PANDANG DENGAN PENUH MAKNA BILA BERCAKAP DAN MENDENGAR MENDENGAR DENGAN TELITI DAN PENUH SIMPATI DAN EMPATI MEMBERI HADIAH. MAJALLAH o 18.

jargon dan susah difahami  Kesan ‘halo’  Penilaian pertama terhadap penyampai. o “ SATU SENI MENYALURKAN MAKLUMAT. o Setiap perkataan yang diucapkan hendaklah selari/sejajar dengan pergerakan anggota badan.35. IDEA-IDEA DAN SIKAP-SIKAP DARI SESEORANG KEPADA SESEORANG YANG LAIN. 41. gelap. Perbezaan Latarbelakang Kasar Lemah Lembut Taraf Pendidikan 43. KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA 37. HALANGAN KOMUNIKASI  Bahasa tidak jelas (guna perkataan-perkataan yang susah. 40. KOMUNIKASI LISAN o Satu proses Komunikasi yang melibatkan Suara . sudah tahu) o Beri perhatian kepada perkara lain     . * Pemesongan (Distortion) 42. jarak jauh. Ayam Hutan. TAKRIFAN o SATU PROSES PENYAMPAIAN MAKLUMAT DARI SATU PIHAK (penyampai) KEPADA SATU PIHAK YANG LAIN (penerima) 38. *Sebahagian sahaja (omission) o Persekitaran o Bising. memek muka dan gerak mata.”  EMERY AULT DAN AGEEL DEFINISI 39. kebersihan o Melalui pihak ketiga o Kurang/ tambah o Salah tafsiran 44. o Menitikberatkan kepada:  Nada Suara  Bahasa yang digunakan  Kefasihan Sebutan  Kelancaran perkataan yang digunakan. *Bebanan (Overload) o Telah sedia ada maklumat o (bosan . Ayam Selasih Sekian Terima Kasih THANK YOU 36.

pendidikan dan penerima mesej ISTILAH ⇒ Sesuatu perkataan mungkin membawa erti yang berbeza antara individu dengan individu yang lain 50.Jika tidak faham. *Ketepatan Masa o Masa yang sesuai untuk sampaikan maklumat o Situasi yang tegang 46.terus terang dengan pelanggan 51.Peranan pendengar amat penting dalam menentukan keberkesanan komunikasi 4 Jujur kepada diri sendiri  .Imej profesional .Pelanggan tidak mahu mendekati orang yang selekeh . SIKAP ⇒ Tindakan seseorang individu adalah kuat dipengaruhi oleh sikap PRASANGKA ⇒ Kenyataan / maklumat yang diterima bercanggah dengan apa yang disangka lebih awal akan menghalang individu untuk terus mendengar dan menerima mesej 49. 5 Sentiasa kemas .(susah hendak mempercayai yang didengar dan hendak nilai mesej yang tersirat 48. sesuatu hari mendapat pujian tentang kerja. 3 Tingkat kemahiran mendengar  . *Emosi/ Sikap Penyampai/ Penerima o Marah o Sedih o Keliru o Tekanan 47.Dapatkan keyakinan pelanggan o o o o o o o o o o o o o o o o .⇒ o Contoh Pekerja yang sering ditegur tentang kerja. HALANGAN KOMUNIKASI YANG BERPUNCA DARI o KEPERCAYAAN o Manusia mendengar dan melihat apa yang mereka mahu dengar dan lihat sahaja . PERSEPSI ⇒ Penerimaan dan tafsiran terhadap sesuatu mesej adalah dipengaruhi oleh latar belakang pelajaran.Kepercayaan/ keyakinan hilang 6 Sentiasa bersedia .Tidak dapat menerima maklumat baru 45.

MODEL  KONSEP  PROSES o 4. 1. PENGENALAN  DEFINISI  FUNGSI  ASAS-ASAS o 2. PENGENALAN SIAPA mengatakan APA kepada SIAPA melalui SALURAN dengan KESAN apa? -Harold D. PENGENALAN Pelbagai cara untuk menyampaikan fikiran dan perasaan kepada khalayak ramai dan juga penerimaan fikiran dan perasaan dari orang lain. KEMAHIRAN KOMUNIKASI o 1. HALANGAN  Halangan kepada komunikasi  Mengatasi halangan kepada komunikasi 60. kesopanan dan kehalusan budi pekerti o 9 Gunakan perkataan tepat .Kecepatan 56. o 15 Amal “seni” percakapan (The art of Talking)  . Lasswell . KONSEP  KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN  KOMUNIKASI DAN ORGANISASI 58. BENTUK-BENTUK KOMUNIKASI  KOMUNIKASI PERSEORANGAN  KOMUNIKASI DALAM KUMPULAN  KOMUNIKASI KORPORAT 59.Tekanan Suara  .52.Alunan Suara  . ringkas dan tekanan suara yang lembut dan jelas 53. DEFINISI 1. KEMAHIRAN KOMUNIKASI o 5. o 7 Wujud suasana mesra o 8 Kawal perilaku. o 13 Elak perkataan yang boleh menyinggung perasaan orang o 14 Sentiasa insaf dan berfikiran terbuka 55. KEMAHIRAN KOMUNIKASI OLEH: [email_address] 57. o 10. DEFINISI 1. -Howard H. PENGENALAN DEFINISI Proses penyampaian maklumat dari satu pihak (penyampai) kepada pihak yang lain (penerima) 61. Mengawal mimik muka dan pergerakan diri o 11 Bersedia untuk berkhidmat dan beri kerjasama o 12 Cuba fahami masalah orang lain 54.“Volume”  . Dean 62. KEMAHIRAN KOMUNIKASI o 3.

JENIS-JENIS KOMUNIKASI 1. ASAS-ASAS KOMUNIKASI 1. Ia berupaya menimbulkan emosi yang mendalam dan menggerakkan tindakan manusia. ASAS-ASAS KOMUNIKASI 1. KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN 2. PENGENALAN Komunikasi adalah kata-kata yang mempunyai kuasa ‘magic’ atau sakti. DEFINISI 1. .Rancang/spontan 69. Syed Rahman Syed Zain 67. KONSEP Pengurusan : Menumpukan kepada pencapaian matlamat organisasi Pentadbiran : Menitikberatkan bukan sahaja pencapaian matlamat.Iklan 71. Kemu sekalian adalah pemimpin dan akan ditanya (diminta bertanggungjawab) terhadap kepimpinan kamu. PENGENALAN BERTULIS – Surat Memo Emel Papan Kenyataan/Papan iklan Poster VISUAL . Isteri menjaga hal rumahtangga dan akan ditanya hal yang dipimpinnya. PENGENALAN o SENYUM  Simpul  Meleret  Menawan  Sinis  Seribu makna  Kambing  Perli  Pahit  Dr.63.Sigmund Freud 68. KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN 2. Pelayan menjaga hak majikannya akan ditanya hal yang dipimpinnya.Rasmi/tidak rasmi . . percakapan atau imej visual atau mana-mana kombinasi ketiga-tiga unsur tersebut supaya bahan yang dikomunikasikan difahami dengan jelas oleh sesiapa yang terlibat -Sillars 65. PENGENALAN LISAN – Menggunakan Bahasa . PENGENALAN TANPA LISAN – Pergerakan Badan/Pancaindera Raut Wajah Isyarat Sentuhan Bau Pakaian 70. PENGENALAN Komunikasi adalah penghantaran. JENIS-JENIS KOMUNIKASI 1. Rogers 64. PENGENALAN o Untuk memindahkan maklumat o Untuk mengajar / belajar (pembelajaran) o Untuk pengaruh o Untuk hiburan o Untuk sosialisasi o Untuk perundingan 66. tetapi juga pertalian antara matlamat-matlamat supaya organisasi lebih bersepadu ke arah pengeluaran hasil yang baik . -Everett M. DEFINISI 1. Pemimpin akan ditanya mengenai hak rakyat yang dipimpinnya.Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim 72. FUNGSI 1. JENIS-JENIS KOMUNIKASI 1. Ia boleh membawa kegembiraan yang agung atau keputusan yang mendalam.Lisan/tutur . KONSEP Kamu sekelian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang rakyat yang kamu pimpin. PENGENALAN Satu proses untuk menyampaikan dan menerima idea-idea dan perasaan dengan tujuan untuk menukar perilaku orang ramai. penerimaan atau pertukaran maklumat atau pendapat atau idea dengan tulisan.

Pemimpin : Mencakupi semua yang terdapat di dalam pengurusan dan pentadbiran 73. Kelakuan / tindakan tidak dapat menegakkan hak dan pandangan anda Tidak menyuarakan pandangan Berpunca daripada tiada keyakinan diri. KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN 2. bimbang dipersalahkan dan suka mengalah o o o . Pasif Agresif Asertif o o o KELAKUAN KOMUNIKASI DI DALAM ORGANISASI 2. KONSEP 78. KONSEP o Untuk menembusi ‘tembok sikap’ kita perlu:  penyampaian maklumat yang jelas  perkongsian idea  kemahiran mendengar  penyertaan  perasaan signifikan  saling mempercayai  keyakinan 75. KOMUNIKASI DAN ORGANISASI 2. KONSEP 77. KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN 2. o Komunikasi individu / kumpulan o Melibatkan – interaksi semuka o – penyampaian maklumat o – penggunaan saluran rasmi dan tidak rasmi o – sempadan o Penting untuk mencapai matlamat organisasi KOMUNIKASI DI DALAM ORGANISASI 2. KONSEP o PRINSIP ORGANISASI  Mempunyai tujuan yang jelas  Tujuan organisasi difahami dan diterima oleh setiap ahli organisasi  Mempunyai struktur organisasi dan penjelasan fungsi yang rapi  Ada kesatuan arah atau ketentuan objektif  Ada pembatasan kuasa pemimpin  Ada ganjaran setimpal dengan kecemerlangan ahli organisasi menjalankan tugas  Ada keseimbangan antara kecekapan dan tanggungjawab  Ada pembahagian / pengkhususan tugas 76. KONSEP TEMBOK SIKAP DUNIA PEKERJA DUNIA PENGURUS 74.

Pernyataan perasaan. MODEL o Ada Komunikator dan Komunikan o Komunikator adalah individu atau kelompok yang berusaha mengadakan komunikasi dengan individu atau kelompok lain o Komunikan adalah individu atau kelompok yang menerima hasil idea. maklumat. KONSEP KOMUNIKASI 3. berani menghadapi masalah dan isu dengan positif o o o o o o KELAKUAN KOMUNIKASI ASERTIF 2. KONSEP 80. BENTUK o Rangkaian – dari seorang ke seorang . satu aktiviti pemindahan maklumat atau menggunakan media 82. berita atau fikiran komunikator o Konsep Komunikasi juga adalah pertukaran simbol yang bermakna. PROSES KOMUNIKASI 3. kemesraan dan keyakinan o Membantu mengetahui persepsi orang terhadap kita o Cara berkomunikasi akan menentukan hubungan o seterusnya o Kemahiran mendengar 84. KONSEP 81. BENTUK o Satu proses yang kompleks o Berlaku secara semuka / tidak semuka o Untuk mendapatkan sefahaman antara satu dengan lain o Menambahkan kepercayaan. KOMUNIKASI BERKUMPULAN 4. MODEL Mesej Saluran Respon Gangguan Persekitaran / Situasi Persekitaran / Situasi Persekitaran / Situasi Persekitaran / Situasi 83. terlalu yakin dengan diri sendiri atau merasa kurang selamat Kerap melenting apabila ditegur Adakala merendahkan keupayaan orang lain o o o o o KELAKUAN KOMUNIKASI AGRESIF 2.KELAKUAN KOMUNIKASI PASIF 2. KOMUNIKASI PERSEORANGAN 4. KONSEP 79. Orang yang yakin pada diri sendiri Dapat menyatakan pandangan dan hak dengan jelas dalam cara yang boleh diterima umum Menghormati hak dan pandangan orang lain Percaya kepada persamaan hak asasi Pencapaian berasaskan inisiatif dan usaha sendiri Bersikap terbuka. pandangan. hak dengan jelas dan tegas Menyinggung dan menyentuh perasaan orang lain untuk mencapai matlamat Bersikap defensif.

Halangan terhadap penghantar (persekitaran. o tertekan) 88. HALANGAN o LUARAN .Halangan terhadap pemahaman (bahasa. HALANGAN o 3 klasifikasi: o . persepsi terhadap mesej. panjang komunikasi. HALANGAN KOMUNIKASI 5.Sikap. HALANGAN o Faham o Jadi pendengar yang baik o Teliti maklumat o Galakkan orang lain memberi pendapat o Hargai pendapat dan maklumat orang lain o Bersemuka o Bahasa yang sesuai o Beri maklumbalas 90. reputasi organisasi 87. harapan) o . MENGATASI HALANGAN KOMUNIKASI 5. KOMUNIKASI KORPORAT 4. BENTUK o Membolehkan ahli organisasi mengetahui bagaimana fungsi mereka berkaitan antara satu sama lain dan bagaimana mereka boleh menyumbang kepada kejayaan organisasi o Membolehkan orang yang ingin berurusan.dalam kumpulan Terbuka – dari seorang kepada ramai Dialog – dari seorang / beberapa orang kepada ramai dan adainteraksi 85. KOMUNIKASI KORPORAT 4. BENTUK o Korporat – Gambaran imej yang menyeluruh o Imej yang dikehendaki oleh pengurusan terhadap organisasi. produk atau perkhidmatan o Membolehkan organisasi memberitahu kepada umum apakah 5W + 1H mereka 86. nilai perkhidmatan. budaya dan nilai yang o berbeza (Psikologi) o Kurang kemahiran komunikasi o Maklumat tidak tepat (marah. kesan terhadap status) o . memahami matlamat dan objektif organisasi o Memberi kesan kepada persepsi. HALANGAN o KEMAHIRAN MENDENGAR o Gunakan ‘subconscious mind’ anda o Berhenti bercakap semasa penyampai maklumat sedang bercakap o o o . perjawatan. sikap. MENGATASI HALANGAN KOMUNIKASI 5.Bunyi bising o Objek fizikal o Jarak lokasi o DALAMAN . tahap intelek. HALANGAN KOMUNIKASI 5. nilai.Halangan terhadap penerimaan (prejudis konflik antara penerima dan pengirim) 89.

layani orang besar sesuai dengan kedudukannya. akan tertumbuh sebahagiannya. PENUTUP “ Sesungguhnya hati-hati itu tempat bertanam. 5. Ayam Selasih Sekian Terima Kasih THANK YOU o o o o o  HALANGAN-HALANGAN KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI Halangan dalam organisasi pengkhususan status Faktor persekitaran Perbezaan objektif struktur  a) Struktur -Apabila seseorang memegang jawatan yg lebih tinggi kemungkinan besar wujud masalah komunikasi. PENUTUP “ Layanilah orang yang kecil sesuai dengan kecilnya. Ayam Hutan. • • •  b) Pengkhususan Pengkhususan tugas berdasarkan kepakaran akan mendatangkan kesukaran.Pesanan Luqman Al-Hakim 92. 5. PENUTUP “ Wahai anakku. Surah AlJumu’ah: 10 95. supaya kamu berjaya (di dunia dan di akhirat).Beri tumpuan kepada penyampai Tunjukkan anda minat mendengar Bersabar Kawal perasaan Bertanya dengan jelas dan tepat 91. • .” . Biasanya seorang pakar dlm sesuatu bidang akan menghadapi masalah komunikasi daripada pakar dari bidang yg lain krn mereka tidak memerlukan antara satu sama lain. Contohnya pihak dari Jabatan Teknikal sukar utk berkomunikasi dgn Jabatan Pemasaran kerana bidang pengurusan mereka yang berbeza dan mereka kurang bergantung antara satu sama lain. maka bertebaranlah kamu di muka bumi (untuk menjalankan urusan masing-masing) dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah. -Contohnya pihak atasan memaklumkan maklumat tentang meningkatkan produktiviti subordinat jadi maklumat yang diperolehi oleh pihak bawahan semakin kurang kerana terpaksa melalui beberapa tahap dalam organisasi. 5. PENUTUP Kemudian setelah selesai sembahyang. Seandainya tidak tertumbuh semuanya. sedang engkau mengambilnya secara percuma (mudah) . serta ingatlah akan Allah banyak-banyak (dalam segala keadaan). 5. bermesyuaratlah dengan orang yang berpengalaman dalam beberapa perkara kerana sesungguhnya dia boleh memberi pandangan kepada engkau di mana dia telah memperolehnya dengan harga yang mahal. maka tanamkanlah padanya perkataan yang bagus. orang jahil berdasarkan kekurangan ilmunya dan orang alim berdasarkan kelebihannya” .Pesanan Luqman Al-Hakim 93.Pesanan Luqman Al-Hakim 94.

& individu adalah berbeza. ada sesetengah majikan tidak mahu menerima pandangan daripada pekerja bawahannya dan mengamalkan gaya kepimpinan autokratik. persekitaran tempat kerja seperti di kawasan pembinaan. organisasi. •  • •  Tanggapan yang bercanggah Tanggapan yg dibuat oleh penerima maklumat terhadap sesuatu situasi mungkin bercanggah dgn tanggapan yg dibuat oleh penyampai.Manakala subordinat lebih mementingkan pancapaian & imbuhan peribadi yg bakal diperolehi.• • • • • • • • • • • • • • • • • •  Perbezaan objektif Lazimnya objektif ke atas penghantaran maklumat antara jabatan. Contohnya. Contohnya.  Status Merujuk kpd tahap atau hierarki seseorang dalam organisasi. dalam kilang yang menggunakan mesin. ini kerana ia akan mengganggu penyampai dan penerima semasa melakukan proses komunikasi. . Contohnya . jabatan melihat kpd pencapaian keseluruhan jabatan manakala organisasi melihat kpd kepentingan organisasi.  e) Faktor persekitaran Komunikasi sukar utk dilakukan di kawasan yang bising.

 Budaya Pelbagai budaya yg wujud dlm organisasi menyebabkan subordinat minoriti sukar utk • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .  Semantik Pemilihan perkataan oleh pengurus yg mempunyai makna yg tidak konsisten apabila diterjemahkan oleh penerima maklumat.  Emosi Emosi merupakan tindak balas subjektif berasakan perasaan yg akan mempengaruhi tindak tanduk pengurus. Pengurus perlu menyedari bahawa terdapatnya perkataan yg sama tetapi mempunyai pengertian yg berlainan kepada penerima maklumat daripada latar belakang budaya yg berbeza. Contohnya. disamping wujudnya fakta & pendpt dlm mengkomunikasikan sesuatu maklumat. Tetapi bagi masyarakat Sarawak ”lawa” dimaksudkan sombong.• Contohnya arahan pengurus kepada subordinat tentang sesuatu tugas yang hendak disiapkan secepat mungkin. Kalau tidak ditetapkan tempoh yang dikehendaki oleh pengurus maka ia akan menimbulkan kekeliruan kepada subordinat dalam memahami maksud secepat ”mungkin”. Contohnya perkataan ”lawa”. bagi masyarakat semenanjung ia bermaksud cantik. seseorang yg berada dlm emosi marah apbl diganggu oleh rakan sekerja yg lain kemungkinan akan mengundang kemarahannya & blh menyebabkan pergaduhan. Pengurus akan mempamerkan emosinya.

. pengurus perlu faham budaya pekerja yg datang dr Indonesia. • • • • • • • • • • • • •  g) Pemesongan (Distortion) Bahasa tidak jelas (guna perkataan-perkataan yang susah. jargon dan susah difahami. pekerja lelaki mempunyai sikap prejudis terhadap ketua perempuan dan sukar untuk berkompromi dengan ketua perempuan. Contohnya. Contohnya. Thailand. Contohnya. individu juga hanya melihat apa yg dia suka tengok sahaja.• • • • • • • • menyesuaikan diri dlm suasana kerja yg dipelopori oleh majoriti subordinat. Selain itu. Bangladesh & sebagainya supaya mereka dpt bekerja dgn keadaan yg selesa. bahasa yang digunakan oleh pekerja yang datang dari Terengganu berbeza dengan pekerja yang berasal dari Negeri Sembilan.  e) Bahasa Bahasa yg berlainan diantara satu individu @ individu lain juga boleh menjadi halangan komunikasi.  f) Persepsi. prejudis & stereotyping Hanya memilih @ mendengar sesuatu perkara yg hendak dengar sahaja.

apabila berada di bilik mesyuarat. maklumat.F.  h) perbezaan latar belakang Samaada perwatakan kasar. lemah lembut. taraf ekonomi dan taraf pendidikan. • • • • • • • • • • • •  Ketepatan masa Masa yang tidak sesuai akan mempengaruhi maklumat yang ingin disampaikan. pendapat. pengurus menggunakan bahasa kiasan atau bahasa yang berbungabunga semasa di dalam mesyuarat. dan perkataan yang melambangkan atau menyerupai idea-idea yang dapat menyampaikan maksud .• Contohnya. nombor.  DEFINISI KOMUNIKASI • S. dengan syarat mereka perlu bersetuju dengan definisi istilah-istilah yang digunakan berdasarkan sesuatu yang simbolik seperti isyarat.Bernard Rosenblatt dalam bukunya Communication in Business (l983) mendefinisikan komunikasi sebagai pertukaran idea. pekerja yang mempunyai jawatan yang tinggi dalam sesuatu organisasi kurang untuk berkomunikasi dengan pekerja bawahan seperti tukang sapu. Stoner & Charles Wankel (1989) komunikasi ialah satu cara manusia berhubung yang melibatkan pengertian atau maksud yang dikongsi. ada sesetengah pekerja yang bercanggah pendapat dan menyebabkan pertengkaran. perhubungan dan sebagainya yang mempunyai tujuan dan dipersembahkan secara . Hal ini akan mempengaruhi komunikasi di organisasi. huruf. Contohnya.  DEFINISI KOMUNIKASI • James A. Contohnya. penghantar surat dan sebagainya.

Ia dapat mengemban fungsi sebagai upaya untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuatan (power).Suatu kondisi dimana tujuan. kebutuhan dan nilai-nilai kelompok yang bersaing. dan sikap daripada seseorang kepada seseorang.  DEFINISI KOMUNIKASI • Emery. bertabrakan dan akibatnya terjadilah agrasi walaupun belum tentu berbentuk kekerasan (schelling). Definisi dari konflik adalah : 1. pendengar) yang kemudiannya memberikan maklum balas (mengekod dan mentafsir) mesej tersebut. Konflik dapat menjadi alat yang efektif dalam percaturan internasional. memelihara kohesifitas internal dan memeperluas hubungan ke luar.Sikap saling memperthankan diri sekurang-kurangnya diantara dua kelompok yaitu memiliki tujuan dan pandangan berbeda dalam upaya mencapai tujuan sehingga mereka berada dalam posisi oposisi bukan kerjasama. idea. penulis) dipindahkan menerusi alat atau saluran tertentu kepada penerima (pembaca. konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik regional : isu utama menekankan proses negosiasi dan hubungan antara negara tetangga. mencegah disorganisasi suatu bangsa . 3. komunikasi bermula apabila satu mesej (maklumat) daripada pengirim (penutur. Ault dan Agee (dlm. Konflik internasional : isunya sama dengan konflik regional tetapi cakupannya lebih luas.Situasi yang terjadi ketika ada perbedaan pendapat atau perbedaan cara pandang diantara beberapa orang. Sulaiman Masri. karena hal itu mengurangi korban jiwa manusia. Bentuk hubungan bisa bersifat cooperative. Konteks konflik meliputi : Konflik domestik : isu utamanya adalah suatu kondisi dimana terdapat masalah-masalah antara pemegang kekuasaan dengan penantangnya yang diselesaikan dengan cara damai. 1997) komunikasi ialah seni memindahkan maklumat. Meskipun demikian penyelesaian konflik selalu merupakan tujuan yang secara politik paling diharapkan. competitive. dengan maksud untuk berkongsi maklumat dan pengalaman bagi mencari persamaan. Sulaiman Masri (l997) merumuskan bahawa . 2. dan transforming. Pertukaran idea ini boleh berlaku secara lisan atau tulisan ataupun dengan menggunakan pelbagai deria yang ada pada manusia. •  RUMUSAN DEFINISI KOMUNIKASI • Proses pertukaran idea dan maklumat antara dua individu atau lebih. Definisi Konflik Konflik berasal dari kata kerja latin configure yang berarti saling memukul. kelompok atau organisasi. Makna Konflik A. Kekerasan seringkali merupakan alat yang ampuh untuk bargaining position.peribadi atau tidak peribadi melalui simbol atau isyarat yang bertujuan untuk mencapai matlamat organisasi. Secara sosiologis.

2. 59). sekurang-kurangnya perdamaian negative. misalnya menjamin stabilitas politik dan kesinambungan pembangunan sosial maupun ekonomi.Pengertian yang tinggi untuk hasil kita sendiri hanya akan menghasilkan percobaan untuk “memenangkan” konflik. Tidak ada pengertian untuk kedua belah pihak akan menghasilkan percobaan untuk menghindari konflik. Penyelesaian konflik (conflict resolution) adalah suatu jalan menuju perdamaian.Pengertian yang tinggi untuk hasil kedua belah pihak akan menghasilkan percobaan untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Definisi lain mengatakan bahwa penyelesaian konflik adalah suatu proses yang berkaitan dengan bagaimana menemukan jalan untuk mengakomodasi kepentingan eksplisit dari pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.Pengertian yang tinggi untuk hasil pihak lain hanya akan menghasilkan percobaan yang memberikan “kemenangan” konflik bagi pihak tersebut. Penyelesaian konflik (conflict resolution) didefinisikan sebagai suatu proses mencari peluang penyelesaian konflik dimana setiap pelaku tidak lagi merasa perlunya melanjutkan perselisihan dan mengakui bahwa dengan begitu mungkin mereka dapat memperoleh keuntungan tertentu. 3. (nicolson. pengertian terhadap hasil tujuan kita dan pengertian terhadap hasil tujuan pihak lainnya. 1991: h. . Para pakar teori telah mengklaim bahwa pihak-pihak yang berkonflik dapat menghasilkan respon terhadap konflik menurut sebuah skema dua dimensi.dan memulihkan stabilitas dalam hubungan luar negeri mereka. dan mempunyai fungsi lain. Skema ini akan menghasilkan hipotesa sebagai berikut : 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->