P. 1
KEPIMPINAN

KEPIMPINAN

|Views: 217|Likes:
Published by Syarifah Noraini

More info:

Published by: Syarifah Noraini on Oct 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2013

pdf

text

original

KEPIMPINAN - Presentation Transcript

1. Definisi Kepimpinan o Kepimpinan adalah suatu proses menggerakkan sekumpulan manusia menuju kepada suatu yang telah ditetapkan melalui dorongan yang tidak memaksa. Kepimpinan yang baik menggerakkan manusia untuk memenuhi kehendak jangka panjang. 2. Definisi Kepimpinan o Kepimpinan melibatkan kebolehan mempengaruhi dan menyakinkan manusia di dalam dan di luar organisasi untuk bekerja dan membantu ke arah pencapaian matlamat organisasi (Lee Ong Kim). 3. Definisi Kepimpinan o Kepimpinan ialah tingkahlaku individu apabila ia sedang mengarahkan aktiviti kelompok ke arah matlamat yang dikongsi bersama (Hemphill & Coons). o Kepimpinan adalah pendayautamaan dan penyelenggaraan struktur dalam interaksi. (Stogdill). 4. Definisi Kepimpinan Kepimpinan dalam Islam bukan hanya mempengaruhi orang, tetapi pemimpin menurut Islam adalah pemandu umat dalam melaksanakan amanah ketuhanan, “ devine trust ” –memelihara agama dan menguruskan dunia. Kepimpinan dalam Islam merupakan Tanggungjawab dan Amanah,bukannya suatu “ tasrif” (kebesaran/kebanggaan). (Dr.Siddiq Fadzil). 5. Ciri-ciri pemimpin 10/31/09 Pengertian , Ciri , Gaya o Kuasa dan pengaruh o Perwatakan, media, persekitaran dan iklim o Sentiasa aktif dan berubah mengikut kekuatan o Mengikut prinsip dan kadar. 6. Kepimpinan Berkesan o Menghasilkan wawasan yang jelas o Mewujudkan strategi / pendekatan yang rasional. o Memastikan sokongan dan kerjasama semua ahli o Memberi dorongan / motivasi o Memastikan kawalan yang berkesan 7. Kepimpinan Berkesan Memastikan pencapaian matlamat yang dikehendaki Penerusan budaya kerja cemerlang Penyelesaian masalah yang efektif Dalam keadaan ini seorang pemimpin mungkin merupakan seorang pengurus,penyelia atau pengikut yang dapat menggerakkan seluruh organisasi tersebut kepada pencapaian matlamat bersama. Kesepaduan faktor di atas amat perlu. 8. Ciri-Ciri Kepimpinan o Hisham Al Talib menggariskan antara beberapa unsur atau faktor yang berpengaruh dalam menentukan kepimpinan:o Kemampuan mental. o Sihat dan berkemampuan o Kemahiran berkomunikasi yang baik 9. Ciri-Ciri Kepimpinan

Kematangan Kekuatan motivasi Berkemahiran sosial yang baik Berkemahiran pengurusan 10. Ciri-Ciri Kepimpinan o Akhlak yang baik o Berkemanusiaan o Adil dan saksama o Kematangan emosi o Jujur dan amanah o Menghormati orang lain 11. Ciri-Ciri Kepimpinan 10/31/09 Pengertian , Ciri , Gaya o Pantas, Cergas dan Proaktif o Berfikiran mendidik dan Mendorong o Sedia membantu dab Bertimbangrasa o Daya Imiginas, Kreatif dan Inovetif o Tegas, Arahan Jelas dan Bijak mengawal serta mengarah manusia 12. Mengikut Islam Bijaksana Berjiwa besar Mencintai ilmu Berakhlak mulia Azam dan berani Adil dan saksama o Mencintai kebenaran o Daya ingatan tinggi o Mempunyai Kewibawaan o Kefahaman mendalam 13. Kesimpulannya Kepimpinan suatu kemahiran hidup yang perlu untuk menjayakan sesuatu organisasi mengikut matlamat yang telah dirancangkan dengan mengambil kira faktor-faktor yang berkaitan. Kecemerlangan sesebuah organisasi adalah terletak kepada keberkesanan kemahiran kepimpinan. Islam melihat kepimpinan adalah suatu amanah tuhan yang perlu dipertanggungjawabkan sepenuhnya dalam seluruh aktiviti kehidupan manusia. 14. Gaya Kepimpinan Gaya kepimpinan banyak bergantung kepada kepercayaan dan andaian seorang pemimpin terhadap orang – orang yang ada di bawah organisasinya. Gaya Kepimpinan sebenarnya melibatkan perkara berikut: 15. Gaya Kepimpinan o Berkait rapat dengan proses membuat keputusan o Keadaan memilih atau memaksa o Kepatuhan atau penentangan o Lingkungan kuasa mengikut penerimaan o Keberkesanan organisasi dan aktiviti 16. Gaya Kepimpinan o Membina budaya kerja cemerlang o Mewujudkan budaya ilmu o Mewujudkan perancangan strategik o Pembinaan pasukan / kolegialiti o Pemimpin merupakan pengurus berkesan
o o o o

Pengertian Komunikasi - Document Transcript
1. PENGERTIAN KOMUNIKASI Dalam rangka pembahasan mengenai “ teknik komunikasi ” terlebih dahulu perlu dijelaskan pengertian komunikasi. Jadi, sebelum kita mengadakan paparan untuk menjawab pertanyaan “ bagaimana kita berkomunikasi ” (how to communicate), terlebih dahulu kita harus merasa jelas tentang “ apa itu komunikasi ” (what is communication), pengertian komunikasi dengan segala aspek yang dicakupnya. Pengertian komunikasi hams ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu komunikasi dalam pengertian secara umum dan pengertian secara paradigmatik, sehingga akan menjadi jelas bagaimana pelaksanaan teknik komunikasi itu. 1. Pengertian komunikasi secara umum Setiap orang yang hidup dalam masyarakat, sejak bangun tidur sampai tidur lagi, secara kodrati senantiasa terlibat dalam komunikasi. Terjadinya komunikasi adalah sebagai konsekuensi hubungan sosial (social relations). Masyarakat paling sedikit terdiri dari dua orang yang saling berhubungan satu sama lain yang, karena berhubungan, menimbulkan interaksi sosial (social interaction). Terjadinya interaksi sosial disebabkan interkomunikasi (intercommunication). Komunikasi dalam pengertian umum dapat dilihat dari dua segi: a. Pengertian komunikasi secara etimologis. Secara etimologis atau menurut asal katanya, istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin communication dan perkataan ini bersumber pada kata communis. Perkataan communis tersebut dalam pembahasan kita ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan partai komunis yang sering dijumpai dalam kegiatan politik. Arti communis di sini adalah sama, dalam arti kata sama makna, yaitu sama makna mengenai suatu hal. Jadi, komunikasi berlangsung apabila antara orang-orang yang terlibat terdapat kesamaan makna mengenai suatu hal yang dikomunikasikan. Jelasnya, jika seseorang mengerti tentang sesuatu yang dinyatakan orang lain kepadanya, maka komunikasi berlangsung. Dengan lain perkataan, hubungan antara mereka itu bersifat komunikatif. Sebaliknya jika ia tidak mengerti, komunikasi tidak berlangsung. Dengan lain perkataan, hubungan antara orang-orang itu ddak komunikatif. b. Pengertian komunikasi secara terminologis. Secara terminologis komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Dari pengertian itu jelas bahwa komunikasi melibatkan sejumlah orang, di mana seseorang menyatakan sesuatu kepada orang lain. Jadi, yang terlibat dalam komunikasi itu adalah manusia. Karena itu, komunikasi yang dimaksudkan di sini adalah komunikasi manusia atau dalam bahasa asing human communication, yang sering kali pula disebut komunikasi sosial atau social comunication. Komunikasi manusia sebagai singkatan dari komunikasi antarmanusia dinamakan komunikasi sosial atau komunikasi kemasyarakatan karena hanya pada manusia-manusia yang bermasyarakat terjadinya komunikasi. Masyarakat terbentuk dari paling sedikit dua orang yang saling berhubungan dengan komunikasi sebagai penjalinnya. Robinson Crusoe, yang hidup menyendiri di sebuah pulau terpencil, tidak hidup bermasyarakat karena dia hidup sendirian. Oleh sebab itu dia tidak berkomunikasi dengan siapa-siapa.Dari pengertian di atas/ komunikasi yang dibahas di sini tidak termasuk komunikasi hewan, komunikasi transendental, dan komunikasi fisik. Komunikasi hewan adalah komunikasi antarhewan. Gajah dengan gajah

atau perilaku. tetapi karena duduk berdekatan. mengandung tujuan. baik media massa seperti surat kabar. Sejauh mana kadar perencanaan itu. atau melalui media.berkomunikasi. misalnya surat. baik yang sedang melakukan kewajibannya sebagai umat beragama ataupun yang tengah meminta sesuatu. secara tatap muka. pesawat terbang. ada yang dilakukan secara lisan. 2. Tetapi komunikasi tersebut 2. Orang yang sedang sembahyang. karena itu harus dilakukan dengan perencanaan. atau film.tentu. tetapi sekadar membunuh waktu karena rasanya tidak enak duduk bersama-sama berjam-jam tanpa saling menyapa. bis. yaitu: Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap. Pada kenyataannya memang ada manusia berkomunikasi dengan hewan. Pengertian komunikasi secara paradigmatis Telah dijelaskan di muka dalam pengertian secara umum komunikasi adalah proses penyampaian suatu pernyataan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai konsekuensi dari hubungan sosial. lalu terlibat dalam percakapan. bertanya tentang kesehatan dan mengenai keluarga. dan sebagainya. Dalam definisi tersebut tersimpul . dan lain. termasuk komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi transendental adalah komunikasi dengan sesuatu yang bersifat “ gaib ” . Komunikasi dalam pengertian ini sering terlihat pada perjumpaan dua orang. meskipun tidak saling mengenai sebelumnya. meskipun ada kalanya terdapat kaitannya pula dengan komunikasi antarmanusia. atau pesawat terbang. komunikasi mengandung tujuan ter. adalah tengah berkomunikasi dengan Tuhan. misalnya di dalam kereta api. telepon. bumng dengan bumng berkomunikasi. Jadi komunikasi dalam pengertian paradigmatis bersifat intensional (intentional). dan sebagainya. maupun media nonmassa. tidak termasuk pembahasan di sini. misalnya dua tempat yang dihubungkan oleh kereta apt. televisi. maupun tak langsung melalui media. bergantung kepada pesanyang akan dikomunikasikan dan pada komunikan yang dijadikan sasaran. teknik berkomunikasi yang menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan di sini adalah komunikasi antara seseorang dengan orang lain. pendapat. misalnya polisi dengan anjing pelacak. bis. Pada kedua contoh situasi komunikasi itu tidak terdapat tujuan apa. dan sebagainya. Atau dapat disaksikan pada duaorang yang . papan pengumuman. poster. dan sebagainya. Mereka saling memberikan salam. mengandung makna “ proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain ” . misalnya surat berisikan pesan seseorang kepada orang lain yang diangkut oleh kereta api atau pesawat terbang.apa. sebagaimana ditegaskan di atas. Dalam pengertian paradigmatis. misalnya sembahyang hajat atau sembahyang istikharah di kalangan pemeluk agama Islam. Jadi. Komunikasi fisik adalah komunikasi yang menghubungkan tempat yang satu dengan tempat yang lain.lain kendaraan. Jadi. bukan masalah yang dibahas disini. komunikasi antarmanusia. radio. Mengenai pengertian komunikasi secara paradigmatis ini banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli. baik langsung secara lisan. spandoek. yang mengangkut manusia. Tetapi komunikasi jenis ini bukan komunikasi sosial. petani pembajak sawah dengan kerbau piaraannya. tetapi dari sekian banyak definisi itu dapat disimpulkan secara lengkap dengan menampilkan maknanya yang hakiki. Tetapi ini bukan komunikasi sosial atau komunikasi antarmanusia. komunikasi manusia atau komunikasi sosial yang.

baik yang terjadi saat sekarang maupun waktu yang lalu dan masa yang akan datang. keyakinan. umumnya bahasa. informasi. PROSES KOMUNIKASI Dari pengertian komunikasi sebagaimana diutarakan di atas. komunikasi yangbertujuan bersifat informatifdan persuasif. mengedipkan mata. tujuan komunikator hanyalah berkisar pada upaya mengubah pikiran diri komunikan. atau menganggukkan kepala adalah kial yang merupakan lambang untuk menunjukkan perasaan atau pikiran seseorang. warna.media . Demikian pengertian komunikasi secara umum dan secara paradigmatis yang penting untuk dipahami sebagai landasan bagi penguasaan teknik berkomunikasi. lukisan. Komunikasi persuasif (persuasive communication) lebih sulit daripada komunikasi informatif (informative 3. Dengan lain perkataan.sarana atau saluran yang mendukung pesan bila komunikan jauh tempatnya atau banyak jumlahnya. sebab bahasa dapat menunjukkan pemyataan seseorang mengenai hal-hal. karikatur. Jadi ditinjaudari segi si penyampai pernyataan. communicattion). Pernyataan tersebut dibawakan oleh lambang. pendapat. sketsa. dampak kognitif. yakni: a. kesemuanya itu lambang yang dipergunakan polisi lalu lintas untuk menyampaikan instruksi kepada para pemakai jalan. Dampak afektif lebih . antara lain kial yakni gerakan anggota tubuh . Di sini pesan yang disampaikan komunikator ditujukan kepada pikiran si komunikan. adalah lambang yangbiasa digunakan untuk menyampaikan pemyataan seseorang. Dikatakan bahwa umumnya bahasa yang dipergunakan untuk menyalurkan pemyataan itu. Di antara sekian banyak lambang yang biaa digunakan dalam komunikasi adalah bahasa. Teknik berkomunikasi adalah cara atau “ seni ” penyampaian suatu pesan yang dilakukan seorang komunikator sedemikian rupa. . Melambaikan tangan.orang yang menyampaikan pesan. mencibirkan bibir. komunikan . grafik. Dalam “ bahasa komunikasi ” komponenkomponen tersebut adalah sebagai berikut: . dapat berupa ide. kuning berarti siap. pendapat (opinion). Gambar. imbauan. dan sebagainya.dampak sebagai pengaruh dari pesan. yakni memberi tahu atau mengubah sikap (attitude).komunikator . anjuran.Yang penting dalam komunikasi ialah bagaimana caranya agar suatu pesan yang disampaikan komunikator itu menimbulkan dampak atau efek tertentu pada komunikan. b. diagram. dan hijau berarti berjalan.efek . Dampak yang ditimbulkan dapat diklasifikasikan menurut kadarnya. Pesan yang disampaikan komunikator adalah pemyataan sebagai paduan pikiran dan perasaan. sebab ada juga lambang lain yang dipergunakan. . atau perilaku (behavior). atau penlaku seseorang atau sejumlahorang. dampak afektif.gambar. yang merupakan persyaratan terjadinya komunikasi. Adalah komunikasi secara paradigmatis yang dipelajari dan diteliti ilmu Komunikasi. dampak behavioral Dampak kognitif adalah yang timbul pada komunikan yang menyebabkan dia menjadi tahu atau meningkat intelektualitasnya.pernyataan yang didukung oleh lambang. sehingga menimbulkan dampak tertentu pada komunikan. selain yang kongkret juga yang abstrak. atau lain-lainnya.tujuan. Tidak demikian kemampuan lambang-lambang lainnya. keluhan. c. apakah itu foto. dan sebagainya. tampak ada-nya sejumlah komponen atau unsur yang dicakup. seperti pada lampu lalu lintas: merah berarti berhenti. Demikian pula warna.orang yang menerima pesan.pesan . . karena memang tidak mudah untuk mengubah sikap.

tinggi kadarnya daripada dampak kognitif. Berita tersebut dapat menimbulkan berbagai jenis efek.nilai. misalnya perasaan iba. dan sebagainya. dll. Untuk contoh mengenai ketiga jenis dampak di atas dapat diambil dari berita surat kabar. 5.bisa seorang individu.seperti perubahan sikap.bertambahnya pengetahuan. Ada 3 komponen pesan yaitu makna.Merupakan seperangkat symbol verbal/non verbal yang mewakili perasaan.symbol untuk menyampaikan makna. To Whom? (untuk siapa/penerima). Tetapi kalau si pembaca yang tersentuh hatinya itu. 3. Guru sebagai komunikator harus memiliki pesan yang jelas yang akan disampaikan kepada murid atau komunikan. Who? (siapa/sumber).6:54pm — Rejals Analisis Definisi Komunikasi Menurut Harold Lasswell Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa? mengatakan apa? dengan saluran apa? kepada siapa? dengan akibat atau hasil apa? (who? says what? in which channel? to whom? with what effect?).Setelah itu guru juga harus menentukan saluran untuk berkomunikasi baik secara langsung(tatap muka) atau . Apa yang akan disampaikan/dikomunikasikan kepada penerima(komunikan).kelompok. Says What? (pesan). Analisis 5 unsur menurut Lasswell (1960): 1. 2. sedih. Apabila ia merasa iba atas penderitaan perempuan yang hidupiya tidak berkecukupan itu. yakni dampak yang timbul pada komunikan dalam bentuk perilaku. 4. tindakan. terharu. Dampak/efek yang terjadi pada komunikan(penerima) setelah menerima pesan dari sumber.gagasan/maksud sumber tadi. Di sini tujuan komunikator bukan hanya sekadar supaya komunikan tahu. atau kegiatan. maka berita tadi menimbulkan dampak behavioral. kemudian pergi ke redaksi surat kabar yang memberitakannya dan menyerahkan sejumlah uang untuk disampaikan kepada si penderita. 4.dan bentuk/organisasi pesan. Peristiwa yang diberitakan lengkap dengan fotonya itu menarik perhatian banyak pembaca.dari sumber(komunikator)atau isi informasi.maupun suatu negara sebagai komunikator. Sumber/komunikator adalah pelaku utama/pihak yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi atau yang memulai suatu komunikasi. (Lasswell 1960). berita tersebut menimbulkan dampak afektif. Wahana/alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator(sumber) kepada komunikan(penerima) baik secara langsung(tatap muka). 5. tetapi tergerak hatinya. Yang paling tinggi kadarnya adalah dampak behavioral. Orang/kelompok/organisasi/suatu negara yang menerima pesan dari sumber. Pernah sebuah surat kabar membuat berita yang dilengkapi foto mengenai seorang wanita yang menderita tumor yang menahun sehingga pemtnya besar tak terperikan. 10/11/2007 . With What Effect? (dampak/efek). Contoh: Komunikasi antara guru dengan muridnya. Jika seorang pembaca hanya tertarik untuk membacanya saja dan kemudian ia menjadi tahu. Analisis Pengertian Komunikasi Dan 5 (Lima) Unsur Komunikasi Menurut Harold Lasswell Sat. In Which Channel? (saluran/media).organisasi.maupun tidak langsung(melalui media cetak/elektronik dll).Disebut tujuan(destination)/pendengar(listener)/khalayak(audience)/komunikan/penafsir/p enyandi balik(decoder). gembira. menimbulkan perasaan tertentu. maka dampaknya hanya berkadar kognitif saja. marah.

hal 20. Raymond S. M.Setelah itu guru harus menyesuaikan topic/diri/tema yang sesuai dengan umur si komunikan. 1998. hal 19. Prof. gagasan. Lawrence Kincaid. Rogers. Sc. Hafied Cangara. Komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya. (pengantar Ilmu komunikasi. dengan saluran apa. Tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal.) (Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar . 1998. ketrampilan.juga harus menentukan tujuan komunikasi/maksud dari pesan agar terjadi dampak/effect pada diri komunikan sesuai dengan yang diinginkan. 1. Dr. Sc. M.tidak langsung(media). M. Hafied Cangara. dengan menggunakan simbol-simbol – kata-kata. 1960. 1981. juga untuk mengetahui keberadaan diri sendiri dalam memciptakan keseimbangan dengan masyarakat. Ross. Dedy Mulyana) 2. [dedy Mulyana.) (Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar . (pengantar Ilmu komunikasi. mengatakan apa. in which channel. Hafied Cangara. pengertian Komunikasi menurut ahli. 1965 Ilmu pengantar komunikasi Komunikasi sebagai instrumen dari interaksi sosial berguna untuk mengetahui dan memprediksi setiap orang lain. Dedy Mulyana) 6. (pengantar Ilmu komunikasi. memilih dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respons dari pikirannya yang serupa dengan yang dimaksudkan komunikator. hal 69. Dr. to whom.) 4. hal 20. Bernard Berelson & Gary A. 2005. hal 68] Komunikasi : Transmisi informasi.Yang memenuhi 5 unsur who. Hafied Cangara. Komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling pengaruh mempengaruhi satu sama lainnya. Hafied Cangara. M. 2005. M. Everett M. Menurut Prof. Sc. hal 62. 1998. hal 3. 1949. Komunikasi Juga dapat terjadi kapan saja suatu organisme memberi reaksi terhadap suatu objek atau stimuli. yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam. Kesimpulan: Komunikasi adalah pesan yang disampaikan kepada komunikan(penerima) dari komunikator(sumber) melalui saluran-saluran tertentu baik secara langsung/tidak langsung dengan maksud memberikan dampak/effect kepada komunikan sesuai dengan yang diingikan komunikator. (pengantar Ilmu komunikasi. Semoga bermanfaat. 1998. Alo Liliweri. Steiner. Apakah itu berasal dari seseorang atau lingkungan sekitarnya. Sc. sengaja atau tidak sengaja. grafik dan sebagainya. Prof. gambar. Prof. kepada siapa? Dengan akibat 6. Dedy Mulyana) 8. Komunikasi adalah suatu proses menyortir. Shannon & Weaver. emosi. apa atau hasil apa? (Who? Says what? In which channel? To whom? With what effect?) (pengantar Ilmu komunikasi. figur. Steven. (pengantar Ilmu komunikasi. 2003. Hafied Cangara. Sc. 1998. Prof. (Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar . 1998. Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa. Dr. dan teknologi.) 5. Harorl D. Tindakan atau proses transmisi itulah yang disebut dengan . with what effect. [Dasar-dasar Komunikasi Kesehatan. says what. lukisan. Prof. Komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih. hal 62. Komunikasi adalah pengalihan suatu pesan dari satu sumber kepada penerima agar dapat dipahami. Rogers & D. Lasswell. Prof. seni. Dr. hal 20. hal 4 9.) 7. dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. David K. Dr. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar 2005. tetapi juga dalam hal ekspresi muka.) 3. Dr. dan sebagainya. M. Sc. hal 19. Dr. 2005. Berlo.

26. 1973 : Komunikasi merupakan suatu komunikaso untuk membangun & mempertahankan hubungan interpersonal. 7. 17. mempertahankan atau memperkuat ego. Djenamar. 16. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar 2005. 23. bertindak secara efektif. Barnlund. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar 2005. hal 69] Komunikasi adalah proses makna diantara dua orang atau lebih.komunikasi. Menurut Anwar arifin (1988:17). 2003. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar 2005. Jika dua orang berkomunikasi maka pemahaman yang sama terhadap pesan yang saling dipertukarkan adalah tujuan yang diinginkan oleh keduanya. Hoben . Redi Panuju. seseorang kepada orang lain. komunikasi merupakan suatu konsep yang multi makna. 19. [dedy Mulyana. Komunikasi timbul didorong oleh kebutuhan-kebutuhan untuk mengurangi rasa ketidakpastian. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar 2005. Menurut William Albig. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar 2005. Menurut M. 18. [Dasar-dasar Komunikasi Kesehatan. hal 2] Komunikasi adalah seni untuk menyampaikan informasi. Aristoteles (ruben. [dedy Mulyana. hal 4] Komunikasi adalah pengalihan suatu pesan dari satu sumber kepada penerima agar dapat dipahami. Anderson. hal 62] komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan untuk mengubah perilaku orang lain 12. Judy C pearson & Paul E melson. Gordon. Alo Liliweri. 21. 10. [dedy Mulyana. Wenburg dan William W Wilmot. 2002:21) komunikasi adalah alat dimana warga masyarakat dapatberpartisipasi dalam demokrasi 22. Stewart L. komunikasi adalah pertukaran pikiran atau gagasan secara verbal. [dedy Mulyana. ide-ide. Menurut Harorl D. kepada siapa? Dengan akibat apa atau hasil apa? (Who? Says what? In which channel? To whom? With what effect?) 13. 1983. SH. [dedy Mulyana. Menurut John R. hal 69] Komunikasi adalah Proses memahami dan berbagi makna 14. 25. Makna komunikasi dapat dibedakan berdasarkan Komunikasi sebagai proses sosial Komunikasi pada makna ini ada dalam konteks ilmu sosial. Drs. Menurut lexicographer (ahli kamus bahasa). hal 68] Komunikasi adalah suatu usaha untuk memperoleh makna. Menurut Prof. 27. 1986. 24. Lasswell. Dimana para ahli ilmu sosial melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan komunikasi yang secara umum menfokuskan pada kegiatan manusia dan kaitan pesan dengan perilaku. dengan saluran apa. 1960. persuasi. Menurut William I. Menurut Carl I. [komunikasi. hal 13. Komunikasi merupakan proses yang dinamis dan secara konstan berubah sesuai dengan situasi yang berlaku. Msi (2001:1) Komunikasi merupakan sistem aliran yang menghubungkan dan kinerja antar bagian dalam organisasi sehingga menghasilkan suatu sinergi.] komunikasi adalah proses pengoperan lambang yang berarti diantara individuindividu. 20. Simbol/verbal/ujaran. [dedy Mulyana. Dr. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar 2005. 15. Tubbs & Sylvia Moss. 1964. Webster’s New Collegiate Dictionary edisi tahun 1977 antara lain menjelaskan bahwa komunikasi adalah suatu proses . hal 62] Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa. [Komunikasi dan pidato. & rektorika.Hovland. mengatakan apa. hal 69] Komunikasi secara ringkas dapat didefinisikan sebagai suatu transaksi dinamis yang melibatkan gagasan dan perasaan. 11. 1981 : Murphy & Mendelson. komunikasi adalah upaya yang bertujuan berbagi untuk mencapai kebersamaan. Markman.

. Ruesch. Gode.Komunikasi adalah proses pemindahan dan pertukaran pesan yang dapat berbentuk fakta. Atep Aditya Barata. penerimaan pesan menyampaikan tanggapan melalui media tertyentu pula kepada orang yang menyampaukan pesan itu kepadanya. dan segala sesuatu yag terpancar dari pribadi anda. 1949 32. Komunikasi adalah melibatkan keseluruhan pribadi anda. Panduan Lengkap supervisi Perspektif Syariah Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh pengirim kepada penerima pesan melalui cara dan media tertentu. 8. Wuryanano. Sindu mulianto. 28. cara berbicara. 1959 30. Hardjana. DRS. Komunikasi adalah suatu proses yang menghubungkan satu bagian dengan bagian lainnya dalam kehidupan. Sukses sebagai manajer Profesional tanpa gelar MM atau MBA . 1957 31.pertukaran informasi diantara individu melalui sistem lambang-lambang. 35. Weaver. Komunikasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan dimana seseorang menyampaikan pesan dari media tertentu kepada orang lain dan sesudah menerima pesan serta memahami sejauh kemampuan. Komunikasi adalah suatu proses yang membuat sesuatu dari yang semula dimiliki oleh seseorang (monopoli seseorang) menjadi dimiliki oleh dua orang atau lebih. data atau informasi dari seseorang kpd org lain. Agus M. sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Hovland. ED KOMUNIKASI INTERPERSONAL DAN INTRAPERSONAL. gagasan. sikap anda. Komunikasi berkesan 1 6 months ago • • • • • Email Favorite Download Embed More… • Like this presentation? 0 comments . utk mempengaruhi dan/atau mengubah informasi dan tingkah laku orang yang menerima pesan. tandatanda atau tingkah laku. M. 36. tingkah laku anda. 33. Komunikasi adalah seluruh prosedur melalui mana pikiran seseorang dapat mempengaruhi pikiran orang lainnya. Komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang-orang lainnya (khalayak). dasar-dasar pelayanan prima adalah poses pengiriman dan penerimaan pesan atau berita (informasi) antara 2 orang atau lebih dengan cara yang efektif. Ruky. 34. perasaan.Sc. Janis & Kelley:1953 29. Super Mind for Successful Life. Achmad S.

4. Komunikasi Berkesan By : SYED MOHAMAD AL ADROS BIN TUAN MUNING 012-3268040 2. SESUATU PROSES PEMINDAHAN MAKLUMAT PERASAAN. IDEA DAN PEMIKIRAN DARIPADA SESEORANG INDIVIDU KEPADA INDIVIDU YANG LAIN.Presentation Transcript 1. SUATU SENI MENYALURKAN.Embed Video Post Comment Subscribe to comments Edit your comment no notes for slide #9 Update Cancel Komunikasi berkesan 1 . o DEFINISI o JENIS KOMUNIKASI o FUNGSI KOMUNIKASI o MODEL KOMUNIKASI o HALANGAN DALAM KOMUNIKASI o KOMUNIKASI BERKESAN o PENUTUP SKOP PERSEMBAHAN 3. IDEA-IDEA DAN SIKAP DARIPADA SEORANG INDIVIDU KEPADA SEORANG YANG LAIN. SECARA LISAN  MENGGUNAKAN SUARA YANG  DIFAHAMI OLEH PENYAMPAI  DAN PENERIMA BUKAN LISAN  MENGGUNAKAN MEMEK MUKA  GERAK BADAN o o o o .

o MEMAHAMI MESEJ  PENERIMA AKAN CUBA MEMAHAMI MESEJ YANG DIHANTAR  PROSES KOMUNIKASI DIANGGAP BERJAYA JIKA MESEJ YANG DIHANTAR TELAH DIFAHAMI SEPENUHNYA OLEH PENERIMA. o MENERIMA MESEJ  JIKA PENGHANTAR MESEJ SECARA LISAN MAKA PENERIMA MESEJ HENDAKLAH MENDENGAR DENGAN TELITI.  TIGA KEMUNGKINAN AKAN BERLAKU.  HASIL PROSES KOMUNIKASI AKAN DAPAT DILIHAT.  MESEJ DITERIMA   . TELEFON ATAU HANTAR SENDIRI  HANTAR MESEJ PADA MASA YANG SESUAI  CUBA ELAKKAN MESEJ DARIPADA GANGGUAN  PASTIKAN MESEJ SAMPAI KEPADA PENERIMA DAN DAPAT PERHATIAN 9. o MENGAMBIL TINDAKAN  PENERIMA MENGAMBIL TINDAKAN SEWAJARNYA KE ATAS MESEJ YANG DITERIMANYA.BAHASA ISYARAT PERGERAKAN MATA 5. 10. FUNGSI KOMUNIKASI o PEMINDAHAN MAKLUMAT o PEMBELAJARAN o PEMUJUKAN (INFLUENCE) o HIBURAN o SOSIALISASI MANUSIA 6. HALANGAN DALAM KOMUNIKASI PHYSICAL DISTRACTIONS SEMANTIC PROBLEMS STATUS EFFECTS PERCEPTUAL DISTORTIONS NO FEEDBACK SENDER RECEIVER CULTURAL DIFFERENCES POOR CHOICE OF COMMUNICATION CHANNELS 8. MODEL KOMUNIKASI DISTORTION SENDER NOISE MESSAGE CHANNEL RECEIVER EFFECT MAKLUMBALAS FILTERING 7. o MEMBENTUK IDEA  APAKAH YANG INGIN DISAMPAIKAN o MENGUBAH IDEA KE DALAM BENTUK SIMBOL  DALAM BENTUK PERKATAAN  BENTUK RAJAH ATAU SIMBOL o MENGHANTAR MESEJ  PENGHANTAR MENETAPKAN CARA YANG PALING SESUAI UNTUK MENGHANTAR MESEJ TERSEBUT  MELALUI MEMO.

KANDUNGAN  HENDAKLAH MEMPUNYAI MAKNA  MAKNA AKAN MEMPENGARUHI PENDENGAR UNTUK BERTINDAK KEJELASAN  MESEJ SEHARUSNYA TIDAK MENGELIRUKAN  PEMILIHAN KATA-KATA ATAU SIMBOL-SIMBOL YANG DIGUNAKAN KETIKA BERKOMUNIKASI HARUSLAH JELAS KEUPAYAAH PENDENGAR  TAHAP KEUPAYAAN PIHAK PENDENGAR AKAN MENENTUKAN KEKESANAN KOMUNIKASI  JIKA TINGGI TAHAP PEMAHAMAN PENDENGAR. PENYAMPAI HARUS GUNA AYAT YANG SESUAI DENGAN ILMU PENDENGAR  LEBIH SESUAI JIKA DIGUNAKAN AYAT-AYAT YANG MUDAH DIFAHAMI 13. KAEDAH  KOMUNIKASI HARUS MELALUI BEBERAPA SALURAN YANG DIPILIH .  MEMBERI KEPUASAN KEPADA PENGHANTAR MESEJ TIDAK DITERIMA/TIDAK DIFAHAMI  PERASAAN PENGHANTAR AKAN HAMPA MESEJ YANG DITERIMA LAIN DARI APA YANG DIMAKSUDKAN OLEH PENGHANTAR  MENIMBULKAN PERSELISIHAN FAHAM DI ANTARA SI PENGHANTAR DAN SI PENERIMA  o o o o o o o o 11. KOMUNIKASI BERKESAN ADALAH BERPANDUKAN KEPADA “7K” KEPERCAYAAN  PENYAMPAI HARUS MEMPEROLEHI KEPERCAYAAN DARIPADA PENDENGAR  DAPAT TARIK PERHATIAN DAN TUMPUAN PENDENGAR  DAPAT MEMBANTU KELANCARAN PENYAMPAI MAKLUMAT  PENYAMPAI AKAN LEBIH YAKIN DALAM PENYAMPAIANNYA KONTEKS  MESEJ BAGI SESUATU KOMUNIKASI HENDAKLAH MEMPUNYAI KEBENARANNYA  TERUTAMA DALAM KONTEKS YANG TERTENTU 12.

KESOPANAN & KEHALUSAN BUDI PEKERJA GUNA PERKATAAN TEPAT. RASA DIHARGAI DAN KEINGINAN UNTUK SALING BEKERJASAMA ANTARA KEDUA YANG TERLIBAT. FAHAM KEADAAN PELANGGAN BERCAKAP DALAM KEADAAN HORMAT TINGKAT KEMAHIRAN MENDENGAR JUJUR KEPADA DIRI SENDIRI SENTIASA KEMAS  KOMUNIKASI MESRA 16.o o o o o o o o o o o o o o KOMUNIKASI HENDAKLAH SESUAI DENGAN TUJUAN PENYAMPAIAN MAKLUMAT  PENYAMPAI HARUSLAH MEMPERTIMBANGKAN TENTANG  APAKAH KUMPULAN SASAR  BERAPAKAH SAIZNYA KESINAMBUNGAN  KOMUNIKASI ADALAH SATU PROSES YANG BERTERUSAN  KOMUNIKASI PERLU BERULANGAN UNTUK MENARIK PERHATIAN PENDENGAR  SUSUNAN AYAT-AYAT MESTI ADA HUBUNGKAIT UNTUK MELICIN PENERIMAAN PENDENGAR INI AKAN MENGUATKAN FAKTA-FAKTA YANG TELAH DISEBUTKAN 14. SENTIASA BERSEDIA WUJUDKAN SUASANA MESRA KAWAL PERILAKU. 15.sambungan 17.. DEFINISI SATU PROSES PENYAMPAIAN MAKLUMAT YANG BERKESAN DAN DAPAT MENGWUJUDKAN PERASAAN PUASHATI. BERSEDIA UNTUK BERKHIDMAT & BERI KERJASAMA o . RINGKAS & TEKANAN SUARA YANG LEMBUT DAN JELAS MENGAWAL MIMIK MUKA & PERGERAKAN DIRI o o o o o … .

ANDA HENDAKLAH BERLATIH UNTUK MEMPUNYAI FIKIRAN YANG TERBUKA.. PASTIKAN BAHASA YANG DIGUNAKAN JELAS SERTA MUDAH DIFAHAMI.sambungan 18. CUBA FAHAM KEADAAN PELANGGAN JADIKAN PELANGGAN MERASA DIUTAMAKAN BERI PELUANG PELANGGAN CERITA MASALAH SENTIASA BERSEDIA MEMBANTU PELANGGAN KATAKAN SESUATU DENGAN HORMAT KEMASKAN DIRI SUPAYA ELOK DIPANDANG 20. KIKISKAN SEGALA PRASANGKA TERHADAP INDIVIDUINDIVIDU LAIN.o o o CUBA FAHAMI MASALAH ORANG LAIN ELAK PERKATAAN YANG BOLEH MENYINGGUNG PERASAAN ORANG SENTIASA INSAF & BERFIKIRAN TERBUKA … . 21. PASTIKAN PENDENGAR FAHAM TENTANG MESEJ YANG ANDA SAMPAIKAN. PASTIKAN MESEJ YANG HENDAK DISAMPAIKAN JELAS. SATU PROSES PENYAMPAIAN MAKLUMAT DARI PENYAMPAI KEPADA PENERIMA YANG AKAN MENGHASILKAN MAKLUMBALAS DAN TINDAKBALAS SEPERTI YANG DIHARAPKAN SATU PROSES YANG AKAN DAPAT MENGUBAH CARA SESEORANG BERFIKIR DAN MENGUBAH KELAKUAN SESEORANG 19. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o . PASTIKAN AIR MUKA SEJAJAR DENGAN MESEJ YANG DISAMPAIKAN. BINA SIFAT-SIFAT PERCAYA MEMPERCAYAI DI KALANGAN RAKAN-RAKAN ANDA. BAHASA TIDAK JELAS LATARBELAKANG BERBEZA PERSEKITARAN SALAH TAFSIR KESESUAIAN MASA/EMOSI SIKAP PENGHANTAR CARA PENYAMPAIAN/KAEDAH SALURAN ORANG YANG BERCAKAP 22.

o SENTIASA BERFIKIRAN TERBUKA o MEMBERI TUMPUAN o MENCATAT PERKARA-PERKARA PENTING o TAHU DI MANA PERLU MENYAMPUK o BERTANYA SEKIRANYA KURANG FAHAM 24. o KOMUNIKASI : o Hubungan Antara Ketua Dan Kakitangan o PRINSIP ORGANISASI o Mempunyai tujuan yang jelas o Tujuan organisasi mesti di fahami setiap ahli o Tujuan organisasi di terima ahli o Perlu ada keselarasan arahan supaya aktiviti o dapat dijalankan dengan berkesan (unity of o direction) o Perlu ada keselarasan perintah yang dapat o menjamin kelancaran pentadbiran (unity of o command) 25.MEMEK MUKA (PETUNJUK EMOSI) PERTENTANGAN MATA (PERLU DIHADKAN) PERGERAKAN TANGAN (KESOPANAN) PERAWAKAN/GERAK-GERI (PETUNJUK TAHAP KETENANGAN) SENYUMAN (PERLU DIPRAKTIKKAN) 23. o Perlu ada keseimbangan antara kecekapan dan o tanggungjawab seseorang dalam organisasi o Perlu terdapat pembahagian atau pengkhususan o tugas bagi melahirkan kecekapan dan tgjawab o seseorang o Struktur organisasi perlu disusun dengan rapi o sesuai dengan keperluan penyelarasan dan o pengawasan o Dasar umum organisasi perlu kekal secara o relatif walaupun struktur organisasi akan berubah o mengikut tuntutan perkembangan dan kemajuan 26. JARINGAN KOMUNIKASI DALAM ORGANISAI o o o o o . o Perlu ada jaminan jabatan yang menghadkan o kuasa pemimpin agar tidak memperlakukan o kuasa sewenang-wenang pada orang bawahan o Perlu berikan ganjaran setimpal kepada ahli yang o menjalankan tugas yang baik dan berjasa o Perlu menempatkan pekerja yang sesuai dengan o keahliannya di dalam organisasi 27.

URUTo URUT DAN SEBAGAINYA o o o o o o .Membuat keputusan o .Bertutur o .KOMUNIKASI KE ATAS KOMUNIKASI KE BAWAH KOMUNIKASI MENDATAR RANGKAIAN KOMUNIKASI RANTAI RANGKAIAN KOMUNIKASI TIDAK FORMAL 28.Mendengar o . JAWAB o ORANG YANG BERKUASA DI HORMATI DAN o DI PERCAYAI o SETIAP KUMPULAN DILAYAN SECARA ADIL 29. BELAIAN SECARA FIZIKAL o GUNAKAN JARAK YANG SESUAI DAN MESRA o JABAT TANGAN DENGAN ERAT DAN o PANDANG KE MUKA SERTA SENYUM o PEGANG. TEPUK.Menyelesaikan masalah 30.Panggilan Telefon o . o KERJA KUMPULAN YANG SEPADU DAN o PRODUKTIF o KOMUNIKASI DARI ATAS KE BAWAH YANG o BERKESAN o PROSES KOMUNIKASI YANG CEKAP o KEMAHIRAN SETIAP INDIVIDU: o .Menulis o . BELAIAN SECARA PSIKOLOGI o BERI PUJIAN SECARA JUJUR o MULAKAN PERCAKAPAN DENGAN ‘YA’ o ANGGAP SETIAP SOALAN DAN MASALAH o ORANG LAIN PENTING o ANGGAP SETIAP PENDAPAT BETUL DAN o MENARIK o BERI PERHATIAN DAN LAYAN SECARA NORMAL o TUNJUKKAN YANG KITA MENGAMBIL BERAT 31. GOSOK-GOSOK. KOMUNIKASI KEORGANISASIAN YANG BERMAKNA o SETIAP ANGGOTA SENSITIF DAN PEKA o PADA PERUBAHAN o PIHAK PENGURUSAN MEMBERI INSPIRASI o DAN DORONGAN o PIHAK PENGURUSAN MAHIR MEMBUJUK o KERJA PAKAR DAPAT DISEPADUKAN o SETIAP ANGGOTA MEMAHAMI TG.

KAUNSELING. TALIAN TELEFON. o DIALOG. WUJUDKAN KEMESRAAN DALAM ORGANISASI o 26. TELEFON o PAPAN KENYATAAN. JADIKAN DIRI SEBAGAI PEMIMPIN YANG DI o HORMATI DAN BUKAN DI TAKUTI o o o o o o . o 19. PETI CADANGAN o 17.PANDANG DENGAN PENUH MAKNA BILA BERCAKAP DAN MENDENGAR MENDENGAR DENGAN TELITI DAN PENUH SIMPATI DAN EMPATI MEMBERI HADIAH. ZIARAH PEKERJA JIKA PERLU o 25. o MELAHIRKAN KUMPULAN MUTU KERJA o MEWUJUDKAN KUMPULAN PENILAIAN PRESTASI o MEMBENTUK PEMIKIRAN KREATIF/ KRITIS o MEMPUNYAI KEGHAIRAHAN MENUNTUT ILMU o MENONTON / MENDENGAR RANCANGAN DI o MEDIA YANG BERUNSUR PENGURUSAN DAN o KEPIMPINAN o 14. PENGOTOMASIAN PEJABAT – MEMO. JADIKAN PEKERJA SEPERTI KELUARGA SENDIRI o 24. KOMPUTER o 16. MEMBINA SUASANA FORMAL – MESYUARAT. BERSIKAP KOMUNIKASI TERBUKA o 7. MEMUPUK RASA TANGGUNGJAWAB o 8. ASAS KOMUNIKASI KEPIMPINAN DALAM ORGANISASI o KOMUNIKASI DALAM DIRI o PEMBENTUKAN JARINGAN KOMUNIKASI o YANG BAIK o 3. KAD DAN SEBAGAINYA 32. PEMBENTUKAN NILAI-NILAI KERJA o YANG BAIK 33. SURAT. o LAPORAN KEWANGAN. KETEKUNAN PEKERJA PERLU DI PUJI DAN o KESILAPAN PEKERJA PERLU DI NASIHATI o BUKAN DIKEJI o 23. PEMBENTUKAN KOMITI PENERBITAN – NEWSLETTER. KETERAMPILAN BERTUTUR DI KHALAYAK o PENGURUSAN BERTERASKAN KEAGAMAAN o MEMAHAMI KOMUNIKASI NON-VERBAL o 6. PENYELESAIAN MASALAH DENGAN SEGERA o MEMBINA SIKAP SANGGUP DI KRITIK. MENANAM TABIAT SUKA MEMBACA o 15. o BINA SIKAP SUKA DI DAMPINGI o 22. MAJALLAH o 18. BINA DASAR PINTU TERBUKA 34.

Perbezaan Latarbelakang Kasar Lemah Lembut Taraf Pendidikan 43.”  EMERY AULT DAN AGEEL DEFINISI 39. memek muka dan gerak mata. IDEA-IDEA DAN SIKAP-SIKAP DARI SESEORANG KEPADA SESEORANG YANG LAIN. jargon dan susah difahami  Kesan ‘halo’  Penilaian pertama terhadap penyampai. sudah tahu) o Beri perhatian kepada perkara lain     . KOMUNIKASI LISAN o Satu proses Komunikasi yang melibatkan Suara . *Bebanan (Overload) o Telah sedia ada maklumat o (bosan . 40. HALANGAN KOMUNIKASI  Bahasa tidak jelas (guna perkataan-perkataan yang susah. kebersihan o Melalui pihak ketiga o Kurang/ tambah o Salah tafsiran 44.35. 41. TAKRIFAN o SATU PROSES PENYAMPAIAN MAKLUMAT DARI SATU PIHAK (penyampai) KEPADA SATU PIHAK YANG LAIN (penerima) 38. o Menitikberatkan kepada:  Nada Suara  Bahasa yang digunakan  Kefasihan Sebutan  Kelancaran perkataan yang digunakan. jarak jauh. o “ SATU SENI MENYALURKAN MAKLUMAT. gelap. KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA 37. Ayam Hutan. * Pemesongan (Distortion) 42. *Sebahagian sahaja (omission) o Persekitaran o Bising. Ayam Selasih Sekian Terima Kasih THANK YOU 36. o Setiap perkataan yang diucapkan hendaklah selari/sejajar dengan pergerakan anggota badan.

3 Tingkat kemahiran mendengar  .Dapatkan keyakinan pelanggan o o o o o o o o o o o o o o o o .Imej profesional .terus terang dengan pelanggan 51.Kepercayaan/ keyakinan hilang 6 Sentiasa bersedia .(susah hendak mempercayai yang didengar dan hendak nilai mesej yang tersirat 48.Jika tidak faham. PERSEPSI ⇒ Penerimaan dan tafsiran terhadap sesuatu mesej adalah dipengaruhi oleh latar belakang pelajaran. 5 Sentiasa kemas . *Emosi/ Sikap Penyampai/ Penerima o Marah o Sedih o Keliru o Tekanan 47. sesuatu hari mendapat pujian tentang kerja.Pelanggan tidak mahu mendekati orang yang selekeh .⇒ o Contoh Pekerja yang sering ditegur tentang kerja. pendidikan dan penerima mesej ISTILAH ⇒ Sesuatu perkataan mungkin membawa erti yang berbeza antara individu dengan individu yang lain 50. HALANGAN KOMUNIKASI YANG BERPUNCA DARI o KEPERCAYAAN o Manusia mendengar dan melihat apa yang mereka mahu dengar dan lihat sahaja . SIKAP ⇒ Tindakan seseorang individu adalah kuat dipengaruhi oleh sikap PRASANGKA ⇒ Kenyataan / maklumat yang diterima bercanggah dengan apa yang disangka lebih awal akan menghalang individu untuk terus mendengar dan menerima mesej 49.Peranan pendengar amat penting dalam menentukan keberkesanan komunikasi 4 Jujur kepada diri sendiri  .Tidak dapat menerima maklumat baru 45. *Ketepatan Masa o Masa yang sesuai untuk sampaikan maklumat o Situasi yang tegang 46.

Lasswell . KEMAHIRAN KOMUNIKASI o 3.Tekanan Suara  . KEMAHIRAN KOMUNIKASI o 5. KEMAHIRAN KOMUNIKASI OLEH: [email_address] 57. ringkas dan tekanan suara yang lembut dan jelas 53. kesopanan dan kehalusan budi pekerti o 9 Gunakan perkataan tepat . Mengawal mimik muka dan pergerakan diri o 11 Bersedia untuk berkhidmat dan beri kerjasama o 12 Cuba fahami masalah orang lain 54. HALANGAN  Halangan kepada komunikasi  Mengatasi halangan kepada komunikasi 60. BENTUK-BENTUK KOMUNIKASI  KOMUNIKASI PERSEORANGAN  KOMUNIKASI DALAM KUMPULAN  KOMUNIKASI KORPORAT 59. PENGENALAN DEFINISI Proses penyampaian maklumat dari satu pihak (penyampai) kepada pihak yang lain (penerima) 61. DEFINISI 1. o 7 Wujud suasana mesra o 8 Kawal perilaku. -Howard H. PENGENALAN  DEFINISI  FUNGSI  ASAS-ASAS o 2. o 15 Amal “seni” percakapan (The art of Talking)  . KEMAHIRAN KOMUNIKASI o 1. PENGENALAN SIAPA mengatakan APA kepada SIAPA melalui SALURAN dengan KESAN apa? -Harold D.“Volume”  .52. o 10.Kecepatan 56. KONSEP  KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN  KOMUNIKASI DAN ORGANISASI 58. o 13 Elak perkataan yang boleh menyinggung perasaan orang o 14 Sentiasa insaf dan berfikiran terbuka 55. PENGENALAN Pelbagai cara untuk menyampaikan fikiran dan perasaan kepada khalayak ramai dan juga penerimaan fikiran dan perasaan dari orang lain. DEFINISI 1.Alunan Suara  . MODEL  KONSEP  PROSES o 4. Dean 62. 1.

tetapi juga pertalian antara matlamat-matlamat supaya organisasi lebih bersepadu ke arah pengeluaran hasil yang baik .Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim 72. PENGENALAN Komunikasi adalah penghantaran. KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN 2. DEFINISI 1. penerimaan atau pertukaran maklumat atau pendapat atau idea dengan tulisan. FUNGSI 1. PENGENALAN o SENYUM  Simpul  Meleret  Menawan  Sinis  Seribu makna  Kambing  Perli  Pahit  Dr. KONSEP Kamu sekelian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang rakyat yang kamu pimpin. percakapan atau imej visual atau mana-mana kombinasi ketiga-tiga unsur tersebut supaya bahan yang dikomunikasikan difahami dengan jelas oleh sesiapa yang terlibat -Sillars 65. . Pelayan menjaga hak majikannya akan ditanya hal yang dipimpinnya. PENGENALAN Satu proses untuk menyampaikan dan menerima idea-idea dan perasaan dengan tujuan untuk menukar perilaku orang ramai.Rasmi/tidak rasmi . Ia boleh membawa kegembiraan yang agung atau keputusan yang mendalam. Kemu sekalian adalah pemimpin dan akan ditanya (diminta bertanggungjawab) terhadap kepimpinan kamu. -Everett M.Rancang/spontan 69. ASAS-ASAS KOMUNIKASI 1. Pemimpin akan ditanya mengenai hak rakyat yang dipimpinnya. . Syed Rahman Syed Zain 67. PENGENALAN LISAN – Menggunakan Bahasa . KONSEP Pengurusan : Menumpukan kepada pencapaian matlamat organisasi Pentadbiran : Menitikberatkan bukan sahaja pencapaian matlamat. DEFINISI 1. JENIS-JENIS KOMUNIKASI 1.Iklan 71. JENIS-JENIS KOMUNIKASI 1.Lisan/tutur . PENGENALAN o Untuk memindahkan maklumat o Untuk mengajar / belajar (pembelajaran) o Untuk pengaruh o Untuk hiburan o Untuk sosialisasi o Untuk perundingan 66. PENGENALAN TANPA LISAN – Pergerakan Badan/Pancaindera Raut Wajah Isyarat Sentuhan Bau Pakaian 70. PENGENALAN BERTULIS – Surat Memo Emel Papan Kenyataan/Papan iklan Poster VISUAL .63. JENIS-JENIS KOMUNIKASI 1.Sigmund Freud 68. Ia berupaya menimbulkan emosi yang mendalam dan menggerakkan tindakan manusia. ASAS-ASAS KOMUNIKASI 1. Rogers 64. KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN 2. PENGENALAN Komunikasi adalah kata-kata yang mempunyai kuasa ‘magic’ atau sakti. Isteri menjaga hal rumahtangga dan akan ditanya hal yang dipimpinnya.

KOMUNIKASI DAN ORGANISASI 2. Kelakuan / tindakan tidak dapat menegakkan hak dan pandangan anda Tidak menyuarakan pandangan Berpunca daripada tiada keyakinan diri. KONSEP o Untuk menembusi ‘tembok sikap’ kita perlu:  penyampaian maklumat yang jelas  perkongsian idea  kemahiran mendengar  penyertaan  perasaan signifikan  saling mempercayai  keyakinan 75. KONSEP 78.Pemimpin : Mencakupi semua yang terdapat di dalam pengurusan dan pentadbiran 73. KONSEP o PRINSIP ORGANISASI  Mempunyai tujuan yang jelas  Tujuan organisasi difahami dan diterima oleh setiap ahli organisasi  Mempunyai struktur organisasi dan penjelasan fungsi yang rapi  Ada kesatuan arah atau ketentuan objektif  Ada pembatasan kuasa pemimpin  Ada ganjaran setimpal dengan kecemerlangan ahli organisasi menjalankan tugas  Ada keseimbangan antara kecekapan dan tanggungjawab  Ada pembahagian / pengkhususan tugas 76. KONSEP 77. KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN 2. o Komunikasi individu / kumpulan o Melibatkan – interaksi semuka o – penyampaian maklumat o – penggunaan saluran rasmi dan tidak rasmi o – sempadan o Penting untuk mencapai matlamat organisasi KOMUNIKASI DI DALAM ORGANISASI 2. Pasif Agresif Asertif o o o KELAKUAN KOMUNIKASI DI DALAM ORGANISASI 2. KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN 2. KONSEP TEMBOK SIKAP DUNIA PEKERJA DUNIA PENGURUS 74. bimbang dipersalahkan dan suka mengalah o o o .

terlalu yakin dengan diri sendiri atau merasa kurang selamat Kerap melenting apabila ditegur Adakala merendahkan keupayaan orang lain o o o o o KELAKUAN KOMUNIKASI AGRESIF 2. KONSEP 80. BENTUK o Satu proses yang kompleks o Berlaku secara semuka / tidak semuka o Untuk mendapatkan sefahaman antara satu dengan lain o Menambahkan kepercayaan. KOMUNIKASI BERKUMPULAN 4. KOMUNIKASI PERSEORANGAN 4. kemesraan dan keyakinan o Membantu mengetahui persepsi orang terhadap kita o Cara berkomunikasi akan menentukan hubungan o seterusnya o Kemahiran mendengar 84. KONSEP 81.KELAKUAN KOMUNIKASI PASIF 2. berani menghadapi masalah dan isu dengan positif o o o o o o KELAKUAN KOMUNIKASI ASERTIF 2. Pernyataan perasaan. MODEL o Ada Komunikator dan Komunikan o Komunikator adalah individu atau kelompok yang berusaha mengadakan komunikasi dengan individu atau kelompok lain o Komunikan adalah individu atau kelompok yang menerima hasil idea. PROSES KOMUNIKASI 3. satu aktiviti pemindahan maklumat atau menggunakan media 82. KONSEP 79. pandangan. BENTUK o Rangkaian – dari seorang ke seorang . Orang yang yakin pada diri sendiri Dapat menyatakan pandangan dan hak dengan jelas dalam cara yang boleh diterima umum Menghormati hak dan pandangan orang lain Percaya kepada persamaan hak asasi Pencapaian berasaskan inisiatif dan usaha sendiri Bersikap terbuka. MODEL Mesej Saluran Respon Gangguan Persekitaran / Situasi Persekitaran / Situasi Persekitaran / Situasi Persekitaran / Situasi 83. KONSEP KOMUNIKASI 3. hak dengan jelas dan tegas Menyinggung dan menyentuh perasaan orang lain untuk mencapai matlamat Bersikap defensif. maklumat. berita atau fikiran komunikator o Konsep Komunikasi juga adalah pertukaran simbol yang bermakna.

nilai perkhidmatan. persepsi terhadap mesej. tahap intelek. reputasi organisasi 87. MENGATASI HALANGAN KOMUNIKASI 5. HALANGAN o LUARAN . KOMUNIKASI KORPORAT 4. HALANGAN o Faham o Jadi pendengar yang baik o Teliti maklumat o Galakkan orang lain memberi pendapat o Hargai pendapat dan maklumat orang lain o Bersemuka o Bahasa yang sesuai o Beri maklumbalas 90.Sikap. memahami matlamat dan objektif organisasi o Memberi kesan kepada persepsi.Halangan terhadap penghantar (persekitaran. KOMUNIKASI KORPORAT 4. budaya dan nilai yang o berbeza (Psikologi) o Kurang kemahiran komunikasi o Maklumat tidak tepat (marah. HALANGAN o KEMAHIRAN MENDENGAR o Gunakan ‘subconscious mind’ anda o Berhenti bercakap semasa penyampai maklumat sedang bercakap o o o . BENTUK o Membolehkan ahli organisasi mengetahui bagaimana fungsi mereka berkaitan antara satu sama lain dan bagaimana mereka boleh menyumbang kepada kejayaan organisasi o Membolehkan orang yang ingin berurusan. panjang komunikasi. HALANGAN KOMUNIKASI 5.Halangan terhadap pemahaman (bahasa. MENGATASI HALANGAN KOMUNIKASI 5.Bunyi bising o Objek fizikal o Jarak lokasi o DALAMAN . perjawatan. sikap. kesan terhadap status) o . nilai. harapan) o . HALANGAN KOMUNIKASI 5. BENTUK o Korporat – Gambaran imej yang menyeluruh o Imej yang dikehendaki oleh pengurusan terhadap organisasi.Halangan terhadap penerimaan (prejudis konflik antara penerima dan pengirim) 89. produk atau perkhidmatan o Membolehkan organisasi memberitahu kepada umum apakah 5W + 1H mereka 86. o tertekan) 88.dalam kumpulan Terbuka – dari seorang kepada ramai Dialog – dari seorang / beberapa orang kepada ramai dan adainteraksi 85. HALANGAN o 3 klasifikasi: o .

5. Ayam Selasih Sekian Terima Kasih THANK YOU o o o o o  HALANGAN-HALANGAN KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI Halangan dalam organisasi pengkhususan status Faktor persekitaran Perbezaan objektif struktur  a) Struktur -Apabila seseorang memegang jawatan yg lebih tinggi kemungkinan besar wujud masalah komunikasi.Pesanan Luqman Al-Hakim 93. Ayam Hutan.Pesanan Luqman Al-Hakim 92. maka tanamkanlah padanya perkataan yang bagus.” . Biasanya seorang pakar dlm sesuatu bidang akan menghadapi masalah komunikasi daripada pakar dari bidang yg lain krn mereka tidak memerlukan antara satu sama lain. 5. • . Contohnya pihak dari Jabatan Teknikal sukar utk berkomunikasi dgn Jabatan Pemasaran kerana bidang pengurusan mereka yang berbeza dan mereka kurang bergantung antara satu sama lain. -Contohnya pihak atasan memaklumkan maklumat tentang meningkatkan produktiviti subordinat jadi maklumat yang diperolehi oleh pihak bawahan semakin kurang kerana terpaksa melalui beberapa tahap dalam organisasi. PENUTUP Kemudian setelah selesai sembahyang. 5. orang jahil berdasarkan kekurangan ilmunya dan orang alim berdasarkan kelebihannya” . Seandainya tidak tertumbuh semuanya. layani orang besar sesuai dengan kedudukannya. Surah AlJumu’ah: 10 95.Beri tumpuan kepada penyampai Tunjukkan anda minat mendengar Bersabar Kawal perasaan Bertanya dengan jelas dan tepat 91. sedang engkau mengambilnya secara percuma (mudah) . supaya kamu berjaya (di dunia dan di akhirat). akan tertumbuh sebahagiannya. maka bertebaranlah kamu di muka bumi (untuk menjalankan urusan masing-masing) dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah. bermesyuaratlah dengan orang yang berpengalaman dalam beberapa perkara kerana sesungguhnya dia boleh memberi pandangan kepada engkau di mana dia telah memperolehnya dengan harga yang mahal. serta ingatlah akan Allah banyak-banyak (dalam segala keadaan). 5.Pesanan Luqman Al-Hakim 94. • • •  b) Pengkhususan Pengkhususan tugas berdasarkan kepakaran akan mendatangkan kesukaran. PENUTUP “ Sesungguhnya hati-hati itu tempat bertanam. PENUTUP “ Layanilah orang yang kecil sesuai dengan kecilnya. PENUTUP “ Wahai anakku.

 Status Merujuk kpd tahap atau hierarki seseorang dalam organisasi. dalam kilang yang menggunakan mesin.• • • • • • • • • • • • • • • • • •  Perbezaan objektif Lazimnya objektif ke atas penghantaran maklumat antara jabatan. ada sesetengah majikan tidak mahu menerima pandangan daripada pekerja bawahannya dan mengamalkan gaya kepimpinan autokratik. organisasi. Contohnya. •  • •  Tanggapan yang bercanggah Tanggapan yg dibuat oleh penerima maklumat terhadap sesuatu situasi mungkin bercanggah dgn tanggapan yg dibuat oleh penyampai. ini kerana ia akan mengganggu penyampai dan penerima semasa melakukan proses komunikasi. .  e) Faktor persekitaran Komunikasi sukar utk dilakukan di kawasan yang bising. jabatan melihat kpd pencapaian keseluruhan jabatan manakala organisasi melihat kpd kepentingan organisasi. Contohnya. persekitaran tempat kerja seperti di kawasan pembinaan.Manakala subordinat lebih mementingkan pancapaian & imbuhan peribadi yg bakal diperolehi. & individu adalah berbeza. Contohnya .

 Budaya Pelbagai budaya yg wujud dlm organisasi menyebabkan subordinat minoriti sukar utk • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .  Emosi Emosi merupakan tindak balas subjektif berasakan perasaan yg akan mempengaruhi tindak tanduk pengurus. Pengurus perlu menyedari bahawa terdapatnya perkataan yg sama tetapi mempunyai pengertian yg berlainan kepada penerima maklumat daripada latar belakang budaya yg berbeza. bagi masyarakat semenanjung ia bermaksud cantik. Pengurus akan mempamerkan emosinya. seseorang yg berada dlm emosi marah apbl diganggu oleh rakan sekerja yg lain kemungkinan akan mengundang kemarahannya & blh menyebabkan pergaduhan. Contohnya perkataan ”lawa”.• Contohnya arahan pengurus kepada subordinat tentang sesuatu tugas yang hendak disiapkan secepat mungkin.  Semantik Pemilihan perkataan oleh pengurus yg mempunyai makna yg tidak konsisten apabila diterjemahkan oleh penerima maklumat. disamping wujudnya fakta & pendpt dlm mengkomunikasikan sesuatu maklumat. Kalau tidak ditetapkan tempoh yang dikehendaki oleh pengurus maka ia akan menimbulkan kekeliruan kepada subordinat dalam memahami maksud secepat ”mungkin”. Contohnya. Tetapi bagi masyarakat Sarawak ”lawa” dimaksudkan sombong.

pengurus perlu faham budaya pekerja yg datang dr Indonesia. pekerja lelaki mempunyai sikap prejudis terhadap ketua perempuan dan sukar untuk berkompromi dengan ketua perempuan. individu juga hanya melihat apa yg dia suka tengok sahaja.• • • • • • • • menyesuaikan diri dlm suasana kerja yg dipelopori oleh majoriti subordinat.  f) Persepsi.  e) Bahasa Bahasa yg berlainan diantara satu individu @ individu lain juga boleh menjadi halangan komunikasi. • • • • • • • • • • • • •  g) Pemesongan (Distortion) Bahasa tidak jelas (guna perkataan-perkataan yang susah. Contohnya. Thailand. Contohnya. Contohnya. bahasa yang digunakan oleh pekerja yang datang dari Terengganu berbeza dengan pekerja yang berasal dari Negeri Sembilan. Bangladesh & sebagainya supaya mereka dpt bekerja dgn keadaan yg selesa. jargon dan susah difahami. Selain itu. prejudis & stereotyping Hanya memilih @ mendengar sesuatu perkara yg hendak dengar sahaja. .

ada sesetengah pekerja yang bercanggah pendapat dan menyebabkan pertengkaran. penghantar surat dan sebagainya. lemah lembut.Bernard Rosenblatt dalam bukunya Communication in Business (l983) mendefinisikan komunikasi sebagai pertukaran idea.  DEFINISI KOMUNIKASI • S. Contohnya. maklumat.  h) perbezaan latar belakang Samaada perwatakan kasar. dengan syarat mereka perlu bersetuju dengan definisi istilah-istilah yang digunakan berdasarkan sesuatu yang simbolik seperti isyarat. pendapat. perhubungan dan sebagainya yang mempunyai tujuan dan dipersembahkan secara . Hal ini akan mempengaruhi komunikasi di organisasi.  DEFINISI KOMUNIKASI • James A. Stoner & Charles Wankel (1989) komunikasi ialah satu cara manusia berhubung yang melibatkan pengertian atau maksud yang dikongsi. pekerja yang mempunyai jawatan yang tinggi dalam sesuatu organisasi kurang untuk berkomunikasi dengan pekerja bawahan seperti tukang sapu. taraf ekonomi dan taraf pendidikan.F. Contohnya. dan perkataan yang melambangkan atau menyerupai idea-idea yang dapat menyampaikan maksud . apabila berada di bilik mesyuarat. nombor. • • • • • • • • • • • •  Ketepatan masa Masa yang tidak sesuai akan mempengaruhi maklumat yang ingin disampaikan. pengurus menggunakan bahasa kiasan atau bahasa yang berbungabunga semasa di dalam mesyuarat. huruf.• Contohnya.

kebutuhan dan nilai-nilai kelompok yang bersaing. konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. pendengar) yang kemudiannya memberikan maklum balas (mengekod dan mentafsir) mesej tersebut. competitive. 3. Definisi Konflik Konflik berasal dari kata kerja latin configure yang berarti saling memukul. Konflik internasional : isunya sama dengan konflik regional tetapi cakupannya lebih luas.Suatu kondisi dimana tujuan. memelihara kohesifitas internal dan memeperluas hubungan ke luar. Secara sosiologis. Ault dan Agee (dlm.Situasi yang terjadi ketika ada perbedaan pendapat atau perbedaan cara pandang diantara beberapa orang. Konflik dapat menjadi alat yang efektif dalam percaturan internasional. Meskipun demikian penyelesaian konflik selalu merupakan tujuan yang secara politik paling diharapkan. bertabrakan dan akibatnya terjadilah agrasi walaupun belum tentu berbentuk kekerasan (schelling). •  RUMUSAN DEFINISI KOMUNIKASI • Proses pertukaran idea dan maklumat antara dua individu atau lebih. Definisi dari konflik adalah : 1. Ia dapat mengemban fungsi sebagai upaya untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuatan (power). 2. dengan maksud untuk berkongsi maklumat dan pengalaman bagi mencari persamaan. Kekerasan seringkali merupakan alat yang ampuh untuk bargaining position. kelompok atau organisasi. Sulaiman Masri (l997) merumuskan bahawa .  DEFINISI KOMUNIKASI • Emery. Pertukaran idea ini boleh berlaku secara lisan atau tulisan ataupun dengan menggunakan pelbagai deria yang ada pada manusia. 1997) komunikasi ialah seni memindahkan maklumat. dan sikap daripada seseorang kepada seseorang. Bentuk hubungan bisa bersifat cooperative. komunikasi bermula apabila satu mesej (maklumat) daripada pengirim (penutur. dan transforming. Konteks konflik meliputi : Konflik domestik : isu utamanya adalah suatu kondisi dimana terdapat masalah-masalah antara pemegang kekuasaan dengan penantangnya yang diselesaikan dengan cara damai. karena hal itu mengurangi korban jiwa manusia. Konflik regional : isu utama menekankan proses negosiasi dan hubungan antara negara tetangga. penulis) dipindahkan menerusi alat atau saluran tertentu kepada penerima (pembaca. mencegah disorganisasi suatu bangsa . Makna Konflik A.peribadi atau tidak peribadi melalui simbol atau isyarat yang bertujuan untuk mencapai matlamat organisasi. idea. Sulaiman Masri.Sikap saling memperthankan diri sekurang-kurangnya diantara dua kelompok yaitu memiliki tujuan dan pandangan berbeda dalam upaya mencapai tujuan sehingga mereka berada dalam posisi oposisi bukan kerjasama.

Para pakar teori telah mengklaim bahwa pihak-pihak yang berkonflik dapat menghasilkan respon terhadap konflik menurut sebuah skema dua dimensi. Penyelesaian konflik (conflict resolution) adalah suatu jalan menuju perdamaian. .Pengertian yang tinggi untuk hasil kita sendiri hanya akan menghasilkan percobaan untuk “memenangkan” konflik. misalnya menjamin stabilitas politik dan kesinambungan pembangunan sosial maupun ekonomi.Pengertian yang tinggi untuk hasil kedua belah pihak akan menghasilkan percobaan untuk mencari jalan keluar yang terbaik.Pengertian yang tinggi untuk hasil pihak lain hanya akan menghasilkan percobaan yang memberikan “kemenangan” konflik bagi pihak tersebut. pengertian terhadap hasil tujuan kita dan pengertian terhadap hasil tujuan pihak lainnya. (nicolson.dan memulihkan stabilitas dalam hubungan luar negeri mereka. 2. Penyelesaian konflik (conflict resolution) didefinisikan sebagai suatu proses mencari peluang penyelesaian konflik dimana setiap pelaku tidak lagi merasa perlunya melanjutkan perselisihan dan mengakui bahwa dengan begitu mungkin mereka dapat memperoleh keuntungan tertentu. 59). dan mempunyai fungsi lain. sekurang-kurangnya perdamaian negative. Tidak ada pengertian untuk kedua belah pihak akan menghasilkan percobaan untuk menghindari konflik. 1991: h. Definisi lain mengatakan bahwa penyelesaian konflik adalah suatu proses yang berkaitan dengan bagaimana menemukan jalan untuk mengakomodasi kepentingan eksplisit dari pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Skema ini akan menghasilkan hipotesa sebagai berikut : 1. 3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->