SAMPLE

OPEN UNIVERSITY UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA
Title

ASSIGNMENT
Course

ENTREPRENEURSHIP OUMH 2103
Name MUHAMMAD HILMI BIN SALEH Matric No 791104025581001 NRIC No 791104025581 Telephone No 019-9216221
Tutor Name

ENCIK ABDUL HAFAZ BIN NGAH
Kolej Informasi Multimedia, Mentakab SEMESTER / YEAR JANUARI 2004

AN NORRIHAN BINTI SULAN
OCTOBER 2003

OPEN UNIVERSITY MALAYSIA
SCHOOL OF LIFELONG LEARNING

OUMM 2103 ENTREPRENEURSHIP SEMESTER: MAY 2005 ASSIGNMENT

PENDAHULUAN INTRODUCTION Pelajar dikehendaki menjawab tugasan ini secara individu dan memilih salah SATU daripada empat soalan di bawah. (sila rujuk arahan yang diberi) You are required to answer ONE of the four questions given individually. (Please refer to the given instruction) SOALAN TUGASAN 2: QUESTION 2: 1. Bincangkan bagaimana dasar-dasar kerajaan Malaysia (4 dasar sahaja) dapat membantu membangunkan usahawan di negara ini. Huraian, perbincangan dan cadangan perlu mengandungi: • • • • • Terangkan tentang 4 dasar-dasar kerajaan yang membantu membangunkan usahawan di Malaysia. Inti pati dasar-dasar tersebut. Program-program yang dilaksanakan untuk membantu usahawan. Bagaimana usahawan boleh memanfaatkan dasar-dasar ini. Contoh-contoh perniagaan yang telah dibangunkan melalui dasar-dasar ini.

Discuss how Malaysian government policies can enhance entrepreneurs’ development in this country Description, discussion and proposal should include: • • • • • Explain four government policies involved. The contents of the policies. Programs that support entrepreneurship. How entrepreneurs could benefit with these policies Business examples that have been developed through these policies.

i 1

Senarai Kandungan

MUKA SURAT

ABSTRAK PENGENALAN / PENDAHULUAN 4 DASAR-DASAR KERAJAAN & INTIPATI DASAR-DASAR BERKENAAN Dasar Pandang Ke Timur Dasar Ekonomi Baru (DEB) Dasar Perindutrian Negara Dasar Sains dan Teknologi Negara PROGRAM-PROGRAM YANG DILAKSANAKAN UNTUK MEMBANTU USAHAWAN. Pembudayaan Keusahawanan Program Usahawan Muda (PUM) Program Pembangunan Keusahawanan di IPTA Latihan Program Mentor Latihan Asas Perniagaan (LAP) Latihan Keusahawanan Siswa Program Latihan Asas Perniagaan Francais bagi bakal Francaisor Kursus Asas Perniagaan Francais bagi bakal Francaisi

i - ii iii - v

1-2 2-4 5-7 8 - 11

12 - 13 13 - 14 14 14 14 15 - 16 16

Program Latihan dan Bimbingan Basic Business Training Skim Latihan Bagi Kakitangan Kerajaan Mencebur Diri Sepenuh Masa Dalam Perniagaan (SLGKKDP) Bengkel Keusahawanan Jangka Pendek Bengkel Pemasaran Strategik Bengkel Pengurusan Kewangan Strategik Bengkel Penyediaan Rancangan Perniagaan Bengkel Pengenalan 5S Program Usahawan Berjaya Utama Latihan Keusahawanan Kepada Penjaja dan Peniaga Kecil Di Negeri-negeri Program Latihan Francais Vendor 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 - 18

i 2

BAGAIMANA USAHAWAN BOLEH MEMANFAATKAN DASAR-DASAR INI.

Pembiayaan Tabung Usahawan Siswazah Skim Modal Asas Skim Pinjaman Biasa Tabung Modal Teroka Berteknologi Tinggi Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga (TEKUN) Pembiayaan Perniagaan MARA Skim Bantuan Pembangunan Francais Skim Pembiayaan Francais 18 18 18 18 19 19 19 19 20 21 21

Penyediaan Premis Perniagaan Pembangunan dan Peluang Perniagaan Promosi dan Pasaran

CONTOH-CONTOH PERNIAGAAN YANG TELAH DIBANGUNKAN MELALUI DASAR-DASAR INI. Penggunaan Teknologi Maklumat (Dasar Sains Dan Teknologi Negara) Lanjutan Dari Program Vendor (Dasar Industri Negara) Program Francais (Dasar Pandang Ke Timur) Program E-Perolehan (Dasar Sains dan Teknologi Negara)
Huraian dan Perbincangan Kesimpulan Rujukan

22 - 23 23 - 24 24 25
26 27 – 28 29

i 3

buku ilmiah. memulakan sebuah perniagaan dan seterusnya menjadi 4 . sanggup berkorban. merupakan topic tugasan pilihan saya. Walaupun keusahawanan bukan untuk semua insan. merupakan pendorong utama atau tulang belakang terhadap sesuatu penghasilan atau produk daripada pengusaha yang digelar usahawan. tetapi anda mungkin memilih bidang keusahawanan sebagai satu kerjaya. Kerajaan sebagai penaung kepada penjanaan modal dan aset permulaan. sama ada ketelusan. tekad dan usaha yang tidak pernah jemu. Dalam menyiapkan perbincangan dan data-data yang lengkap. Setiap usahawan juga perlu mempunyai jati diri serta ketahanan mental dan emosi sesuai dengan usahanya dan gelaran “USAHAWAN”. pastinya akan membuahkan kejayaan di akhir usahanya. maklumat-maklumat yang diperolehi dapat digunapakai dan diterapkan di dalam kehidupan yang perlu kepada kreativiti dan inovasi. sokongan modal dan juga dana dari pihak berkuasa iaitu kerajaan. beberapa aspek perlu di tekankan. keratan akhbar serta sumber terpenting saya iaitu Internet.ABSTRAK ‘B agaimana dasar-dasar kerajaan Malaysia dapat membantu membangunkan usahawan-usahawan’ . Di sini kita dapat memahami bahawa sektor pembuatan dan juga guna tenaga manusia memainkan peranan yang penting diikuti dengan bantuan. Berbantukan beberapa rujukan seperti penerbitan jurnal. keberanian. berisiko tinggi. Selaras dengan moto “Usaha Tangga Kejayaan”. Justeru. tugasan ini dapat disiapkan dan sedikit sebanyak dapat membantu saya memahami erti hidup seorang usahawan bukan sahaja dari perspektif lahiriah dan dari segi mental. yang membawa maksud seseorang yang gigih berusaha tanpa mengenal erti jemu. Keusahawanan sebagai satu bidang yang mencabar. Berbantukan dan berteraskan pemahaman yang mendalam perlu dalam merealisasikan apa yang kita maksudkan dengan dunia keusahawanan. kesahhan maklumat serta impaknya ke atas tugasan ini kelak.

Keusahawanan bukan untuk orang-orang yang mudah kecewa.seorang usahawan yang berjaya. khususnya untuk orang-orang yang inginkan cabaran dan pencapaian berbanding dengan wang dan kuasa. Tiada formula azimat. Usahawan hari ini lebih menyeronokkan. Atas alasan inilah segala peluang yang hadir tidak patut dilepaskan begitu sahaja. Tetapi kepada yang sanggup bekerja kuat dan sanggup mencuba. Semoga segala paparan dan ulasan serta komen dapat sama-sama membantu apa yang dikatakan… "Keusahawanan Kerjaya Pilihan" 5 . mimpi anda akan menjadi kenyataan.

Maktab Kerjasama Malaysia dan Bank Kerjasama Rakyat Berhad.PENDAHULUAN / PENGENALAN Tugasan ini adalah berkisar kepada usaha-usaha kerajaan berlandaskan dasar-dasar kerajaan yang dibentuk untuk membantu membangunkan usahawan di negara ini. mewujud dan melaksanakan program-program pembangunan. Penubuhan Kementerian Pembangunan Usahawan bagi menggantikan KPA bertujuan untuk memberi tumpuan dan penekanan khusus terhadap pembangunan usahawan Bumiputera untuk mempercepatkan pencapaian matlamat pewujudan sebuah Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB). segala maklumat yang di perolehi dalam dapatan tugasan ini kebanyakkan datang dari laman informasi Kementerian Pembangunan Usahawan (MECD) dan juga beberapa rujukan dari makalah penerbitan pertubuhan-pertubuhan lain serta draf perancangan negara. Secara amnya. ianya juga merumus dasar-dasar jangka pendek dan jangka panjang bagi pembangunan usahawan. Penyusunan semula kementerian sebagaimana pada 27 Mac 2004 memperkenalkan indentiti baru Kementerian Pembangunan Usahawan telah diberi nama baru iaitu Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dengan pertambahan pegangan tanggungjawab terhadap Jabatan Pembangunan Koperasi. Mengoptimum penggunaan sumber tenaga manusia di MECD dan agensi melalui peningkatan produktiviti serta budaya kerja cemerlang dan menggalak pembangunan usahawan dalaman (intrapreneurship) oleh agensi6 . Oleh itu secara ringkas diperihalkan mengenai kementerian tersebut. menggembleng jaringan strategik dengan pihak swasta. Kementerian ini menyelaras dan memantau pelaksanaan program-program pembangunan usahawan yang dijalankan oleh agensi-agensi di peringkat persekutuan dan negeri.

Dasar Pandang Ke Timur Dasar Pembangunan Nasional (DPN) Dasar Ekonomi Baru (DEB) Dasar Kependudukan Malaysia Ke Arah 70 Juta Dasar Perindustrian Negara Dasar Perindustrian Berat Negara Dasar Sains dan Teknologi Negara Dasar Sosial Negara Dan yang terbaru ialah mewujudkan Malaysia sebagai “Halal Hub” atau pusat pemprosesan makanan halal di dunia. iv. vii. Sebelum perkara ini diulas secara lanjut kita sedia maklum bahawa pihak kerajaan sedar dan sedia mempertimbangkan beberapa perkara yang asas sebagai contoh. sekarang tumpuan 7 . Banyak dasar-dasar kerajaan dalam membangunkan sektor keusahawanan tetapi penekanan secara menyeluruh perlu datang dari diri usahawan itu sendiri. Bagi mencapai matlamat untuk membangunkan usahawan. merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti penggalakan dan pembudayaan keusahawanan. vi. Keseluruhannya juga ia menjadi pemangkin dan pemudahcara kepada usahawan dan bakal usahawan memulakan perniagaan. ii. viii. v. Seperti contoh pengenalan : i. merancang dan melaksana aktiviti-aktiviti penggalakkan kepada pembangunan Koperasi. Dasar-dasar yang digubal adalah bertujuan membantu usahawan supaya berdaya saing di peringkat nasional dan global. MECD telah merangka beberapa strategi yang memberi fokus kepada penyelarasan program-program pembangunan usahawan yang dilaksanakan di peringkat persekutuan.agensi di bawah Kementerian. iii. negeri dan swasta.

diberi khusus kepada meningkatkan sumbangan keupayaan dalaman domestik kepada pertumbuhan ekonomi negara iaitu: Pelaburan Tempatan Aktiviti-aktiviti ekonomi seperti perkilangan oleh syarikat-syarikat tempatan Tingkatkan keupayaan-keupayaan teknologi tempatan Tingkatkan kemahiran-kemahiran rakyat Malaysia sendiri Tingkatkan keupayaan mengeksport di kalangan syarikat-syarikat tempatan. Semuanya ini sebenarnya saling berhubung kait antara satu sama lain. Sebagaimana kehendak tugasan. 8 . perbincangan adalah mengenai 4 dasar sahaja di samping dasar-dasar yang lain.

tekanan daya pengeluaran (productivity) dan mutu yang tinggi (quality).Objektif utama Dasar Pandang Ke Timur ini ialah untuk meninggikan prestasi pengurusan dan pembangunan di negara ini serta mewujudkan golongan masyarakat Malaysia yang mempunyai nilai-nilai dan etika kerja yang positif untuk meninggikan kemajuan negara. Dasar ini bermakna. Kejayaan kedua-dua negara ini boleh dijadikan contoh dan teladan kepada Malaysia dan seterusnya dipraktikkan bagi mencapai matlamat pembangunan negara dengan meninggikan prestasi pengurusan dan pembangunan sektor awam dan swasta.mereka adalah lebih maju dari beberapa negara Barat sendiri. Dasar Pandang Ke Timur ini tidak bermakna bahawa Malaysia mengurangkan 9 .B. Perkara-perkara yang harus ditumpukan melalui dasar ini ialah 'kerajinan dan disiplin bekerja. Februari 1982. mencatatkan satu lagi pendirian kerajaan dalam menggalakkan usaha-usaha pembangunan negara. dan lain-lain lagi yang dipercayai boleh menyumbangkan kepada kemajuan bagi negara kita'. kesetiaan kepada negara dan perusahaan atau perniagaan di mana pekerja bekerja. penelitian dan pemilihan terhadap contoh-contoh dan teladan yang terbaik daripada negara Jepun dan Korea dengan mengadaptasikannya dengan keadaan-keadaan di Malaysia. pihak Kerajaan akan membuat pengkajian. Persidangan "5th Joint Annual Conference of MAJECA/JAMECA" di Hilton. Di persidangan ini.DASAR PANDANG KE TIMUR. pengurangan perbezaan dan perpisahan antara eksekutif dan pekerja am sistem pengurusan yang menitikberatkan kejayaan jangka panjang dan tidak semata-mata peningkatan dividen atau pendapatan kakitangan dalam jangka pendek. keutamaan kepada kumpulan dan tidak diri sendiri.A. negara Jepun dan Korea adalah merupakan dua buah negara yang begitu pesat membangun. Seperti yang kita sedia maklum. Mahathir Mohamad telah mengumumkan ‘Dasar Pandang ke Timur’ . Y. di beberapa bidang. Kuala Lumpur pada 8hb. Perdana Menteri Dato` Seri Dr. peningkatan kecekapan.

penjajah British menggalakkan perkembangan masyarakat secara 'plural' melalui amalan 'pecah' dan perintah. Dari jumlah semua keluarga miskin 86% berada di kawasan luar bandar dan 14% di kawasan bandar. pembangunan bandar dan luar bandar bertambah besar. Rancangan Malaya 5 tahun telah diperkenalkan. Selepas mencapai kemerdekaan.hubungan dagangannya dengan rakan-rakan yang ada sekarang. Rancangan Malaya Pertama. kedua dan Rancangan Malaysia Pertama dirancang untuk menitikberatkan kepada segi pertumbuhan dan pembaharuan ekonomi. Pihak British telah menggalakkan kedatangan tenaga buruh dari negara China dan India untuk kepentingan ekonomi penjajah dalam sektor perlombongan bijih timah.3% dari semua keluarga di Semenanjung Malaysia menerima pendapatan di bawah garis miskin. jalan-jalan. Dari banci penduduk tahun 1970 didapati 49. Keadaan ini telah menyebabkan jurang perbezaan antara kaum. Sebaliknya Kerajaan akan terus memperluaskan lagi perdagangannya dengan mengadakan hubungan dengan rakanrakan bukan tradisional di samping terus mengekalkan dan memajukan hubungan perdagangan yang setia selaras dengan kepentingan negara. Penambahan penduduk dan peningkatan kegiatan ekonomi telah menyebabkan pertumbuhan bandar. perdagangan dan perladangan. DASAR EKONOMI BARU (DEB) Berkisar kepada sejarah Malaysia. Kadar kemiskinan mengikut kaum pula adalah seperti berikut: 10 . rel-rel keretapi dan pembahagian kelompok kaum mengikut sektor ekonomi. Rancangan ini telah menunjukkan kelemahan dari segi strategi di mana corak atau sistem semasa penjajahan masih berterusan.

6 168.564.1 4.8 26.00 304.6 1.3 6.2 4.7 110.00 Dari kajian Tahunan Hakmilik Syarikat-syarikat Berhad yang dijalankan oleh Jabatan Perangkaan dan rekod dari Pendaftar Syarikat adalah didapati hakmilik dan penguasaan sektor syarikat-syarikat pada tahun 1971adalah seperti berikut: JUMLAH PEMILIKAN PEMILIKAN (RM JUTA) Bumiputera Perseorangan dan agensi amanah a) Bumiputera Perseorangan b) Agensi Amanah Bukan Bumiputera Warganegara Asing Jumlah 279.8 PENDAPATAN PURATA KELUARGA SEBULAN (RM) 172.2 44.0 39.0 61.7 100.KADAR KAUM KEMISKINAN (%) Melayu Cina India Lain-lain 64.051.233.7 34.0 % 11 .9 2.3 2.00 813.00 394.

5 LAIN-LAIN 1. Ianya bukan sahaja terdapat di luar bandar tetapi juga di bandar.1 CINA 19.7 INDIA 11. Menambah daya pengeluaran dan pendapatan.Dilihat dari sudut pembahagian pekerjaan pada tahun 1970 pecahan mengikut kaum adalah seperti berikut: SEKTOR 1.5 8. iii.9 58. Perniagaan / Perdagangan / Pentadbiran Awam / Pelajaran / 42.0 0. Keadaan ini boleh menggugat perpaduan negara kerana masalah kemiskinan adalah mengikut kaum dengan kadar kemiskinan paling tinggi di kalangan orang Melayu yang tertumpu kepada aktiviti pertanian tradisional.7 1. Pertanian 2.6 Pertahanan Awam dan Kemudahan 3 45.5 10. Banyak perkara yang telah dirancang dan akan dilaksanakan seperti : i.7 Kepincangan di atas dipercayai merupakan suatu sebab utama berlakunya peristiwa 13 mei 1969. Perlombongan 3. Dasar yang dikenali sebagai Dasar Ekonomi Baru ini adalah satu dasar yang dilancarkan oleh kerajaan dalam tahun 1970 melalui Rancangan Malaysia Kedua (1971-1975) untuk membetulkan ketidakseimbangan sosial ekonomi yang wujud di Malaysia di antara kaum-kaum. Mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan rakyat yang menganggur.6 32.2 MELAYU 67. Memberi peluang perpindahan orang yang bekerja di sektor yang rendah daya 12 . ii. Kemiskinan adalah sebab utama yang menimbulkan perasaan tidak puashati di kalangan rakyat.

Sejak tahun 70-an. kerajaan telah melancarkan program perindustrian untuk mencetuskan perkembangan ekonomi yang lebih pesat dan stabil. v. vi. program perindustrian negara mengalami satu lagi perkembangan meneeusi penggalakan industri berat. Ia juga bertujuan untuk mempercepatkan lagi proses perindustrian. Kerajaan memainkan peranan secara langsung di dalam merancang. Ini bertujuan untuk memperkukuhkan lagi asas perindustrian negara dan menambahkan kemahiran rakyat di bidang teknologi yang lebih tinggi. kegiatan perindustrian di negara ini yang dijalankan adalah sebagai satu daripada usaha untuk mempelbagaikan ekonomi negara yang pada masa itu amat bergantung kepada getah dan bijih timah. Mewujudkan kumpulan perusahaan dan perdagangan bumiputera.pengeluarannya kepada sektor yang lebih lumayan. tumpuan telah diberikan kepada industri-industri yang berasaskan eksport dan industri yang mengunakan ramai buruh. Memodenkan kehidupan di luar bandar. iv. Mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara kaum antara kawasan bandar dan luarbandar dan antara wilayah. Dalam hal ini. Dasar pembangunan perindustrian pada masa itu adalah tertumpu kepada industri-industri yang bercorak gantian import. Memandangkan harga kedua-dua komoditi ini tidak stabil. Mengadakan suasana pekerjaan yang mencerminkan komposisi kaum di Malaysia. membiayai dan mengurus industriindustri berat memandangkan sektor swasta tidak mampu menanggung perbelanjaan atau 13 . melaksana. Mulai tahun 80-an pula. vii. kerajaan di samping mempelbagaikan ekonomi telah menitikberatkan pertumbuhan industri yang lebih pesat untuk menampung keperluan pekerjaan dan Dasar Ekonomi Baru (DEB). DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA (DPN) Sekitar 50-an dan 60-an.

) Industri-industri yang ditubuhkan juga kurang mempunyai nilai ditambah (value added) kerana banyak menumpukan kepada aktiviti pemasangan sahaja. PIP pula bertujuan untuk menggubal objektif pembangunan perindustrian secara am dalam mengenalpasti strategi-strategi untuk sektor-sektor kecil yang berpotensi untuk tumbuh 14 . kerajaan telah melancarkan dua kajian utama pada tahun 1983. Eksport barangbarang pembuatan Malaysia terlalu bergantung kepada segelintir industri sahaja seperti elektrik dan elektronik dan tekstil. pertumbuhan sektor eksport adalah tidak begitu memuaskan jika dibandingkan dengan sektor dalam negeri. Misalnya. Ini disebabkan tahap teknologi yang masih rendah dan kurangnya kemahiran rakyat tempatan untuk mempertingkatkan atau memperbaharui teknologi yang diterima dari luar. Selaras dengan hasrat untuk mengenalpasti kelemahan ciri-ciri struktur serta mengatasinya. sekiranya sektor perindustrian dikehendaki terus memainkan peranan utama dalam pembangunan negara. KDPM benujuan untuk menyemak dan mengubahsuai dasar-dasar perindustrian negara yang sedia ada dan mengkaji semula galakan-galakan pelaburan dan dasar-dasar peningkatan eksport. Mutu keluaran juga pada keseluruhannya tidak begitu memuaskan dan tidak dapat bersaing dengan keluaran negara-negara asing. iaitu Kajian Dasar Perindustrian Malaysia (KDPM) dan Pelan Induk Perindustrian (PIP).menghadapi risiko dalam mengendalikan projek-projek yang bukan sahaja melibatkan modal yang besar. Walaupun pada keseluruhannya perkembangan industri negara dalam tahun-tahun 60-an. Satu masalah besar ialah kurangnya hubungkait di antara sektor perindustrian dengan sektor-sekctor lain menyebabkan tidak wujudnya integrasi ke hadapan dan ke belakang (back-ward and forward integration. 70-an dan awal 80-an adalah memuaskan tetapi banyak masalah dan kelemahan masih wujud di dalam sektor ini. tetapi juga hanya dapat memberi pulangan dalam tempoh masa yang panjang. Oleh itu. perlulah diwujudkan matlamat-matlamat jangka panjang yang disokong dengan dasar dan strategi pembangunan yang baru.

tetapi oleh kerana mereka memasuki bidang perindustrian dengan bersungguh-sungguh.dengan pesat.1986 telah menunjukkan kelemahan dalam struktur industri negara. Dasar utama perindustrian telah mengambil kira beberapa prinsip asas yang terkandung di dalam perakuan-perakuan kedua-dua kajian ini. Jelas di negara-negara perindustrian yang ada sekarang. mengadakan lebih banyak peluang-peluang pekerjaan serta memperbanyakkan peluangpeluang latihan teknikal dan kemahiran. Banyak negara maju dan negara perindustrian dahulunya merupakan negara. PIP diharapkan dapat meletakkan asas yang kukuh bagi negara ini menjadi sebuah negara perindustrian yang maju. Pelan Induk Perindustrian yang telah diumumkan oleh Menteri Perdagangan dan Perindustrian pada 3 Februari. Seandainya masalah-masalah ini dapat diatasi.negara pertanian yang mundur.Pengguba!an dasar perindustrian negara melambangkan keazaman kerajaan untuk mempergiatkan lagi proses industrialisasi negara agar sektor pembuatan menjadi punca utama pertumbuhan ekonomi negara. Kemelesetan ekonomi yang melanda negara pada tahun 1985 . hari ini mereka telah maju. 1986 telah menggariskan tiga matlamat iaitu: (a) Menjadikan sektor perkilangan sebagai catalyst pertumbuh perindustrian negara. Pada jangka panjangnya. Walaupun bidang pertanian di Malaysia merupakan satu kegiatan ekonomi yang penting namun demikian pertanian tidak mungkin dapat mewujudkan peluang-peluang pekerjaan bagi puluhan ribu lulusan sekolah dan institusi pengajian tinggi setiap tahun. sektor perkilangan (selain daripada sektor perkhidmatan) merupakan sektor yang terpenting dalam menggerakkan jentera pembangunan negara. 15 . kerajaan yakin sektor ini boleh memainkan peranan yang lebih dinamik lagi melalui sumbangan-sumbangan yang lebih besar dari segi menambah eksport. Pengalaman dalam dekad 80-an di mana semua harga komoditi utama telah jatuh secara serentak mendorong kerajaan memikirkan strategi-strategi ekonomi jangka panjang untuk mengenalpasti dan mengatasi kelemahan-kelemahan struktur sektor pembuatan ini.

sosial. hasrat mencapai taraf yang benar-benar maju hanya boleh dicapai dengan mengatasi sembilan cabaran strategik yang telah ditentukan." Matlamat meningkatkan keupayaan S & T berasaskan kepada hasrat untuk membentuk satu "ekonomi yang cekap teknologinya mampu melakukan penyesuaian.Kemajuan keupayaan Sains dan Teknologi (S & T) adalah cabaran yang keenam di antara sembilan cabaran yang disenaraikan. Menurut Wawasan 2020. psikologi dan kebudayaan. politik.(b) Menggalakkan penggunaan sepenuhnya sumber asli negara. Melaluinya. pertumbuhan ekonomi Malaysia akan lebih diterajui oleh pertumbuhan dalam sektor eksport yang berlandaskan strategi industrialisasi yang outward-looking. sebuah masyarakat yang bukan sahaja dapat memanfaatkan teknologi masa kini tetapi turut menjadi penyumbang kepada kemajuan peradaban sains dan teknologi pada masa hadapan. Malaysia mesti mempunyai keupayaan untuk memaju dan menyelaraskan sumber-sumber S & T yang ada dalam negara supaya mencapai hasrat "menjadikan Malaysia sebuah masyarakat yang berasaskan sains dan yang progresif. kerohanian. pembaharuan dan pelaburan yang 16 .PIP merangkumi strategistrategi dan langkah-langkah yang boleh membawa Malaysia ke dalam era sebuah negara perindustrian dan seterusnya menjadi teras kepada sebuah negara maju. DASAR SAINS DAN TEKNOLOGI NEGARA Berdasarkan aspirasi negara yang diilhamkan dalam Wawasan 2020. iaitu satu masyarakat yang berdaya cipta dan berpandangan jauh. dan (c) Meninggikan tahap penyelidikan dan pembangunan (R & D) teknologi tempatan sebagai asas bagi Malaysia menjadi sebuah negara perindustrian. matlamat kerajaan adalah untuk mencapai taraf sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Sejauh mana ini akan mencapai hasil yang baik bergantung kepada keupayaan pekilang-pekilang. Ini bermakna kemajuan penuh dalam semua aspek kehidupan termasuk dari segi ekonomi.

pengetahuan dan kemahiran S & T adalah 17 . Kejayaan mewujudkan satu sektor perindustrian yang dinamik bergantung kepada usaha dan keupayaan untuk mempelbagaikan asas sektor pembuatan. (ii) Sungguhpun pelaburan kian bertambah. Dalam melaksanakan dasar ini. namun permintaan mereka terhadap barangan perantaraan tempatan amatlah kecil.berteknologi intensif dan bergerak ke arah penggunaan teknologi yang canggih. bahan mentah dan kos pengendalian. antaranya ialah: (i) Asas sektor pembuatan negara ini terlalu sempit dan sebahagian besar eksport barangan pengeluaran bergantung kepada barangan elektrik dan elektronik serta tekstil sahaja. Tindakan perlu diambil untuk mengatasi kelemahan rangkaian antara industri dalam ekonomi dan juga keupayaan teknologi pengusaha-pengusaha tempatan. Peningkatan kos ini perlu diimbangkan dengan peningkatkan kecekapan dan produktiviti. dan (iv) Kos pengeluaran yang kian meningkat disebabkan oleh kenaikan kos tenaga kerja. umpamanya penambahan industri perkilangan di zon perdagangan bebas. Oleh yang demikian peningkatan tahap kepakaran pengurusan. (iii) Peningkatan nilai barangan yang kecil dan tumpuan industri yang terlalu menekan kepada kerja pemasangan dan proses pengeluaran yang mudah. Kebanyakan perolehan barang perantaraan mereka masih diimport berasaskan kepada sebab pengusaha-pengusaha barangan perantaraan negara ini tidak berupaya mengeluarkan barangan yang bermutu atau pada kos dan harga yang berpatutan." Keupayaan Sains dan Teknologi dan Kaitannya Dengan Pembangunan Sektor Perindustrian Pembangunan satu negara yang maju yang berasaskan kepada keupayaan menjayakan pelaksanaan program dengan segera dan usaha mempercepatkan perindustrian adalah hasrat utama Wawasan 2020. Wawasan 2020 telah mengenalpasti beberapa masalah perindustrian yang perlu diatasi. Kepentingan peranan S & T dalam usaha mencapai strategi dan matlamat rancangan pembangunan ekonomi telahpun menerima pengakuan umum di kalangan pakar-pakar akademik dan industri.

merupakan satu daripada penyelesaian yang telah ditentukan dalam Wawasan 2020 untuk mengatasi masalah-masalah di atas.Sebenarnya pada peringkat awal. Ini bermakna strategi mempelbagaikan ekonomi negara dengan pemindahan penekanan rancangan daripada membangunkan sektor pertanian kepada sektor perindustrian sepatutnya diikuti oleh pemindahan jentera dan dasar S & T yang sedia ada atau menubuhkan infrastruktur S & T yang baru untuk menyokong usaha-usaha pembangunan sektor perindustrian. dasar dan institusi-institusi sokongan S & T yang ditubuhkan lebih menekankan kepada pembangunan sektor pertanian. Pendapat ini disokong oleh penemuan-penemuan yang terkandung dalam Kajian Pelan Induk Perindustrian (PIP) yang dijalankan bersama oleh Kementerian Perdagangan dan Perindustrian dan UNIDO. Pengurusan S & T yang bijak nyata telah memberikan hasil kepada ekonomi negara apabila usaha-usaha penyelidikan ini dapat mengekalkan taraf negara ini sebagai pengeluar getah. Masalah utama adalah jentera. MARDI dan juga Universiti Pertanian dan sumbangan mereka kepada pertumbuhan sektor pertanian di negara ini.Kebenaran ini boleh dilihat dalam peranan yang dimainkan oleh institusi-institusi penyelidikan pertanian seperti RRIM. PORIM. dan perkaitan ini telah diambilkira mulai Rancangan Malaysia Kelima apabila S & T diberi peranan yang diselaraskan dengan pembangunan ekonomi keseluruhan. Walau bagaimanapun beberapa masalah baru telah timbul apabila orientasi dan pendekatan pembangunan negara yang selama ini menekankan pembangunan sektor pertanian semakin bertukar kepada pembangunan sektor perindustrian. Kajian ini telah mengenalpasti antara masalah 18 . perkembangan dan kemajuan sektor perindustrian tidak mendapat sumbangan yang sama daripada sumber-sumber S & T seperti dalam pembangunan sektor pertanian. kelapa sawit. koko dan lada yang utama di dunia. Kejayaan ini telah dicapai hasil dari kesedaran Kerajaan tentang perhubungan yang rapat antara rancangan membangunkan keupayaan S & T dengan rancangan pembangunan ekonomi negara.

yang berupaya bersaing dalam pasaran dunia. iaitu : Pembudayaan Keusahawanan Program. bergantung kepada pengetahuan. kemahiran dan keupayaan menggunakan atau menginovasikan teknologi-teknologi pengeluaran. Dasar Sains dan Teknologi yang semakin dititikberatkan oleh Kerajaan menunjukkan 10 minat dan responsif kepada usaha membangunkan keupayaan sumber-sumber S & T ke arah mempertingkatkan sumbangannya dalam proses melahirkan sektor perindustrian yang dinamik. pelbagai bentuk insentif serta program dianjurkan oleh pihak-pihak berkuasa. kekurangan keupayaan untuk meningkatkan mutu pengeluaran dan daya saing. Keupayaan untuk membangunkan satu sektor perindustrian yang dinamik. Kejayaan seseorang usahawan hari ini bukan hanya bergantung kepada usaha. yang mengeluarkan barangan yang standing dari segi kos dan mutu dengan barangan negara-negara maju. antara bidang yang mendapat keutamaan dari segi bantuan dari kerajaan ialah: 19 . Disini disenaraikan beberapa pecahan dari topik utama.utama yang dihadapi oleh sektor perindustrian di negara ini ialah terlalu bergantung kepada jenis-jenis pengeluaran yang tertentu. risiko atau nasib semata-mata. PROGRAM-PROGRAM YANG DILAKSANAKAN UNTUK MEMBANTU USAHAWAN. dan terlalu bergantung kepada pengimport teknologi dan perkhidmatan teknik akibat kekurangan keupayaan sendiri untuk membangunkan S & T dalam sektor perindustrian. Bagi merealisasikan pembangunan dan memenuhi aspirasi usahawan dalam membangunkan institusi perniagaan sama ada bersifat konvensional atau berpakej. Latihan serta Bimbingan Di bawah satu pengkaedahan pelbagai bidang atau sektor yang boleh di ceburi oleh usahawan itu sendiri.

berdaya saing dan berdaya tahan.- sektor bioteknologi dan herba sektor makanan halal sektor pertanian moden sektor famaseutikal sektor teknologi maklumat dan komunikasi sektor petrokimia sektor elektrik dan elektronik sektor automotif sektor pelancongan sektor pengangkutan sektor perkhidmatan sektor perundingan dan profesional sektor aeroangkasa Merujuk kepada topik pokok di atas di senarai beberapa program yang dianjurkan oleh pihak kerajaan mahupun swasta dalam sama-sama mengemblengkan tenaga memajukan usahawan. kemahiran serta keupayaan pengurusan usahawan Bumiputera melalui latihan keusahawan. khidmat nasihat. bimbingan. bantuan dan galakan supaya mereka menjadi usahawan tulen yang berkualiti dan berupaya mengurus projek-projek perdagangan dan perindustrian kecil dan sederhana yang berdaya maju. Program Bahagian Latihan & Bimbingan Usahawan bertujuan untuk mewujudkan usahawan-usahawan baru serta mempertingkatkan tahap pengetahuan. 20 .

Sepuluh buah IPTA telah dipilih iaitu : - Universiti Malaya (UM) Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Universiti Sains Malaysia (USM) Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Universiti Putra Malaysia (UPM) Universiti Teknologi MARA) (UiTM) Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) 21 . pengendalian perniagaan serta pembubaran syarikat. Melalui program ini pelajar-pelajar sekolah menengah akan mengikuti kursus-kursus kefahaman dan didedahkan secara amali tentang aspek-aspek pengurusan perniagaan seperti penubuhan syarikat. sebanyak 25 buah sekolah telah dipilih oleh Jabatan Pendidikan Negeri untuk menyertai program 12 Semenjak tahun 1998 hingga kini.PEMBUDAYAAN KEUSAHAWANAN Program Usahawan Muda (PUM) Program Usahawan Muda telah dikendalikan dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Usahawan dan Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing sejak tahun 1998 untuk memupuk budaya keusahawanan di kalangan generasi muda. pengalaman melalui latihan dan menggalakkan siswa memilih kerjaya dalam bidang keusahawanan. Program ini.Pada tahun 2004. Usahawan Muda telah melibatkan seramai 3100 orang pelajar dan 197 guru dari 33 buah sekolah Program Pembangunan Keusahawanan di IPTA Program Pembudayaan Keusahawanan di peringkat IPTA diperkenalkan kepada sepuluh (10) buah IPTA dengan tujuan memberikan pendedahan.

pembudayaan keusahawanan di IPTA kini telah berkembang kepada 4 program iaitu: - PROGRAM PEMBANGUNAN USAHA SISWA (PPUS) LATIHAN KEUSAHAWANAN SISWA (LKS) - KURSUS ASAS KEUSAHAWANAN SISWA (KAKS) STUDENT IN FREE ENTERPRISE (SIFE) Latihan Program Mentor Latihan Program Mentor adalah bertujuan untuk meningkatkan lagi pengetahuan. Ia memberi pendedahan berkaitan dengan jenis dan bentuk perniagaan.- Universiti Utara Malaysia (UUM) Universiti Malaysia Sabah (UMS) Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) Bermula dengan PPUS. Latihan juga sebagai pelengkap bimbingan oleh mentor serta sebagai persediaan memantapkan mentee untuk berdikari selepas tempoh bimbingan mentor. kemahiran dan jaringan di kalangan mentee-mentee yang menyertai Program Mentor di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan. 22 . pengurusan perniagaan dan penyediaan rancangan perniagaan. Latihan Asas Perniagaan (LAP) Latihan Asas Perniagaan ialah bertujuan memberikan pendedahan awal kepada bakal usahawan bagi membolehkan mereka melengkapkan diri dengan kemahiran keusahawanan.

menyediakan rancangan 14 perniagaan francais sendiri. bekerja dengan orang untuk mendapatkan komitmen dan hasil serta bagaimana mendapatkan hasil francais. Francaisi dan Institusi Kewangan dalam merangka konsep dan membentuk sistem perniagaan sesebuah francais yang maju di Malaysia 23 . mengkonsepkan idea francais. Kursus Asas Perniagaan Francais bagi bakal Francaisi Kursus Asas ini menggabungkan pengalaman dan pengetahuan pihak Francaisor.Latihan Keusahawanan Siswa Skim usahawan siswazah adalah satu program yang dirancang bagi menawarkan pilihan kepada siswazah untuk berkecimpung di dalam bidang perniagaan. Melalui program ini diharap peserta dapat memahami kaedah memulakan perniagaan pada asas yang betul dengan amalan perniagaan yang baik dan sistematik. merekabentuk program francais sendiri. harta intelek. pertimbangan kewangan. Program ini adalah secara Kajian Kes Interaktif. faktor-faktor kritikal kejayaan dan kegagalan. kontrak francais. Program Latihan Asas Perniagaan Francais bagi bakal Francaisor Program latihan akan merangkumi metodologi francais.

PROGRAM LATIHAN DAN BIMBINGAN ■ Basic Business Training Latihan Asas Perniagaan ialah bertujuan memberikan pendedahan awal kepada bakal usahawan bagi membolehkan mereka melengkapkan diri dengan kemahiran keusahawanan. ■ Bengkel Keusahawan Jangka Pendek Dalam memastikan usahawan berdaya saing dalam arus perdana globalisasi beberapa kursus jangka pendek diadakan bertujuan untuk memantapkan usahawan dengan ilmu-ilmu terkini dalam bidang dan aspek pengendalian sesuatu perniagaan supaya terus maju dalam memacu pertumbuhan negara. Bengkel-bengkel yang diadakan adalah dianjurkan oleh lembaga pengalakkan perniagaan dan industri di negeri masing-masing dalam seliaan Kementerian terlibat. Program ini adalah sebagai persediaan kepada pegawai Kerajaan yang berminat untuk menjadi usahawan. ■ Skim Latihan Bagi Kakitangan Kerajaan Mencebur Diri Sepenuh Masa Dalam Perniagaan (SLGKKDP) Program ini diadakan sebagai pra-syarat kepada Kumpulan Pengurusan dan Profesional yang akan menyertai program Latihan Pewujudan Usahawan (LPU). ■ Bengkel Pemasaran Strategik 24 . pengurusan perniagaan dan penyediaan rancangan. Ia memberi pendedahan berkaitan dengan jenis dan bentuk perniagaan.

Program ini juga telah dijalankan di negara-negara Ireland. ■ Bengkel Penyediaan Rancangan Perniagaan Penyediaan rancangan perniagaan membolehkan usahawan/bakal usahawan mengetahui secara menyeluruh mengenai perniagaannya. ■ Bengkel Pengurusan Kewangan Strategik Pengurusan kewangan yang cekap dan teratur di dalam sesebuah syarikat adalah penting di dalam menentukan daya maju syarikat tersebut. 25 . Iceland. Finland. Ireland dan dikendalikan oleh Universiti Teknologi MARA (UiTM). Seminar ini untuk mendedahkan konsep dan amalan 5 S bagi membolehkan mereka melalui proses pengeluaran secara teratur dan dinamik. Kekurangan serta kelemahan perancangan ini menjadikan barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan tidak dapat mengatasi pesaing yang sedia ada. Keadaan persaingan pasaran yang mencabar akan dapat diatasi dengan perancangan dan strategi pemasaran yang teratur oleh usahawan. Segala aktiviti yang berkaitan dengan pengurusan kewangan hendaklah disesuaikan dengan jenis perniagaan bagi menentukan keupayaan syarikat memperolehi keuntungan. ■ Program Usahawan Berjaya Utama Program Usahawan Berjaya Utama (UBU) adalah program Kementerian Pembangunan Usahawan yang difrancaiskan dari Irish Management Institute (IMI). ■ Bengkel Pengenalan 5S Konsep 5 S merupakan konsep yang diamalkan dan terbukti berjaya di Jepun bagi meningkatkan pengurusan syarikat. Greece dan Cyprus. Rancangan Perniagaan yang sempurna akan menjadi panduan kepada usahawan untuk memula dan menguruskan operasi perniagaan dengan baik.Kebolehan seseorang usahawan merangka strategi pemasaran dengan berkesan merupakan elemen penting bagi membolehkan mereka berupaya untuk bersaing di pasaran terbuka.

pengenalpastian awal dan penyelesaian pertelingkahan serta memahami objektif dan kehendak francaisi. 26 . untuk berjaya bergerak ke perkembangan fasa berikutnya di peringkat 'regional' dan antarabangsa.■ Latihan Keusahawanan Kepada Penjaja dan Peniaga Kecil Di Negeri-negeri Latihan Keusahawanan Penjaja dan Peniaga Kecil adalah bertujuan untuk meningkatkan prestasi dan memajukan peserta ke tahap yang lebih baik. banyak lagi perlu dipelajari mengenai kejayaan francais. Bagaimanapun. peserta akan diberi bimbingan dan khidmat susulan yang bersesuaian bagi memastikan mereka dapat memajukan perniagaan ke tahap yang lebih baik. Francaisor yang dapat bertahan dalam satu hingga lima tahun permulaan perniagaan dianggap telah mencapat tahap tinggi. Elemen yang penting adalah terletak kepada perhubungan di antara kedua-dua pihak (francaisor-francaisi). ■ Program Latihan Francais Vendor Konflik adalah fenomena kehidupan organisasi yang semulajadi dan tidak dapat dielakkan. Melalui program ini juga. Kursus ini untuk membantu menyelesaikan perkara berkaitan kepakaran yang berlainan dalam membangun. melaksana dan mempertingkatkan perhubungan francais.

Skim Modal Asas Skim ini diperkenalkan untuk usahawan untuk memulakan beberapa perniagaan yang disenaraikan oleh lembaga pembangunan usahawan setiap negeri Skim Pinjaman Biasa Skim ini diperkenalkan oleh pihak kerajaan dan di jalankan atau dinaungi oleh pihak bank atau institusi perbankan di negara kita. 27 . Tabung Modal Teroka Berteknologi Tinggi Pinjaman dari tabung ini sebenarnya bertujuan digunakan untuk usahawan yang mencebur diri dalam perniagaan atau18 industri pembuatan yang belum diterokai dan berdaya saing diperingkat global. PEMBIAYAAN Terdapat pelbagai agensi serta sector-sektor korporat yang membantu dalam merealisasikan cita-cita sebilangan dari usahawan-usahawan dalam memulakan sesuatu perniagaan mereka. Antara institusi atau badan-badan korporat yang menyediakan modal atau program bantuan kewangan adalah seperti : Tabung Usahawan Siswazah Tabung ini diperkenalkan untuk membantu lepasan universiti yang berminat untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan dengan kadar faedah yang rendah serta peluang untuk mempromosikan barangan dengan percuma di bawah lembaga pembangunan enterprise.BAGAIMANA USAHAWAN BOLEH MEMANFAATKAN DASAR-DASAR INI. Misalnya : Bumiputera Commerce yang menyediakan peluang pinjaman hampir 10 tahun.

Skim ini termasuk kewangan.- Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga (TEKUN) Pinjaman TEKUN telah banyak membantu peniaga serta usahawan kecil dalam memperoleh pendapatan serta asset yang membanggakan. - Pembiayaan Perniagaan MARA Sejak dari dahulu lagi MARA atau Majlis Amanah Rakyat memainkan peranan penting dalam membangunkan usahawan khususnya usahawan bumiputera. - Skim Pembiayaan Bersama Usahawan Menengah Bumiputera Persekutuan-Negeri Pemberian geran oleh kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi negeri masing-masing. - Skim Bantuan Pembangunan Francais Kerajaan Malaysia memang komited dengan pembangunan Francais di mana pelaburan di lakukan dalam menjayakan aspek ini. Ini berketepatan dengan dasar kerajaan yang mana mengadaptasikan budaya kerja dari Jepun. Syarat yang dikenakan mudah dan cara penyelesaianya seperti pembayaran balik dimudahkan supaya modal pusingan menjadi tebuskiraan atau dapat membantu usahawan lain untuk memperoleh pinjaman. Banyak peluang pinjaman mahupun insentif-insentif lain diperkenalkan khususnya membantu usahawan seperti penyediaan premis perniagaan. Dapat kelihatan syarikat francais luar negara mula 19 bertapak di negara kita seperti kebanyakkan restoran makanan segera. promosi dan juga latihan dalam usaha memantapkan lagi pembangunan kendiri usahawan. Ini akan membantu usahawan yang ingin mengembangkan perniagaan mereka dan juga sudah mempunyai pinjaman dengan institusi kewangan lain. Antaranya kos yang melibatkan RM 30 Juta. khidmat nasihat serta insentif pelepasan cukai yang tinggi 28 .

tidak hanya bergantung kepada bantuan dari pihak kerajaan semata-mata. semuanya dapat digarap dan di nyatakan 29 . PDC. dengan penubuhan kementerian pembangunan usahawan dan koperasi.- Skim Pembiayaan Francais Ini merujuk kepada pembiayaan kewangan dan juga dari segi bantuan pelesenan syarikat francais itu sendiri. Bagi premis yang di sewakan oleh MARA dan agensiagensi lain kepada penyewanya. ianya mestilah mematuhi beberapa kriteria iaitu. pihak usahawan sendiri perlu mencari peluang dan kaedah dalam mengapai cita-cita masing-masing. Penyediaan Premis Perniagaan Terdapat pelbagai pihak atau agensi yang menawarkan tempat atau premis perniagaan yang boleh digunakan bagi bakal-bakal usahawan atau usahawan-usahawan yang ingin mengembangkan perniagaan mereka. sewaannya mestilah mengikut masa disebabkan untuk memberi peluang kepada bakal-bakal usahawan lain untuk memulakan perniagaan mereka. Antara angensi yang memberi kemudahan begini ialah MARA. DPMM dan pelbagai agensi korporat lain. Pembiayaan yang diberikan adalah berdasarkan fasafasa pertumbuhan sesuatu perniagaan yang difrancaiskan. PESDEC. MECD. Ini melibatkan peranan dari kementerian. negeri dan juga individu usahawan itu sendiri. malahan ini dapat menyumbang kepada pembangunan atau ciptaan lebih banyak usahawan Malaysia yang berdaya saing. Pembangunan dan Peluang Perniagaan Seperti banyak kemudahan lain yang disediakan.

Promosi dan Pasaran Pelbagai promosi serta pasaran baru diterokai setiap hari. penglibatan Malaysia dalam promosi barangan Halal di Filipina dan juga menerokai peluang perniagaan di Iran. 30 .Galeria Usahawan Berjaya (GUB) adalah bertujuan membantu pemasaran produk perusahaan kecil dan sederhana (PKS) Bumiputera ke Hypermarket.dalam bentuk terperinci dan sudah tentu penyediaan peluang perniagaan yang lebih kompetetif dan berdaya saing dapat terhasil. Ini sudah tentu membantu usahawan yang baru mencebur diri dalam dunia pembuatan atau perkhidmatan menapak jauh lagi. ini tidak termasuk kenaikan dalam permintaan domestic. Misalnya. Ini semua terhasil dengan pengemblengan tenaga semua pihak. Supermarket. pemborong. Kemudahan ini bukan sahaja di luar negara malah di dalam negara FAMA yang bertanggungjawab memasarkan hasil keluaran desa dan juga Bandar menjamin pasaran yang seimbang di dalam negara. pengeskport juga lain-lain pembeli dari badan-badan kerajaan mahupun swasta Pameranpameran yang diselia oleh kementerian sama ada dalam atau luar negara sudah tentu menggalakkan permintaan pengguna ke atas sesuatu produk. Pihak kerajaan menyediakan ruang promosi dengan Lembaga Pengalak Perindustrian (MIDA) yang bertanggungjawab memasarkan dan mencari permintaan mengenai produk Malaysia. peruncit.

bilik berhawa dingin untuk sebarang majlis dan tempat letak kereta yang luas untuk menampung 150 kereta. masing-masing tiga di Butterworth dan dua di bahagian pulau. sama seperti kedai lain. tandas lelaki dan wanita masingmasing mempunyai empat bilik kecil serta rekaannya setanding dengan kemudahan di hotel lima bintang. Itu hanya sebahagian daripada konsep baru yang diperkenalkan oleh Restoran Nasi Kandar Subaidah (M) Sdn Bhd. Terdapat beberapa perniagaan yang telah ditubuhkan berdasarkan dasar-dasar yang di anjurkan dan diperkenalkan oleh kerajaan misalnya: Penggunaan Teknologi Maklumat (Dasar Sains Dan Teknologi Negara) Restoran Nasi Kandar Subaidah yang baru dibuka di Permatang Gedong. Ia masih menawarkan harga yang sama dengan restoran lain. Ia mempunyai kemudahan surau. Kebanyakan restoran nasi kandar tidak mempedulikan soal tandas tetapi di restoran ini. Walaupun dengan semua kemudahan itu. dua menu nasi kandar tetap disediakan untuk pembelian cara itu agar pembeli tidak perlu menunggu lama bagi mendapatkan pesanan mereka. Sungai Petani baru-baru ini. cara pembelian pandu beli diperkenalkan sebagai antara kemudahan yang ditawarkan di restoran yang berkonsepkan kontemporari. layar televisyen besar. Restoran di sini dibina di 31 .Ketika ini. sesuai dengan perubahan zaman. setanding dengan restoran makanan segera terkemuka di negara ini. taman permainan untuk kanak-kanak. pemilik restoran itu yang mempunyai lima cawangan lain. harga teh tarik masih 80 sen dan roti canai 60 sen. Konsep restoran ini berbeza daripada kedai nasi kandar yang lain kerana kami menampilkan cara moden. Restoran Subaidah di sini mempunyai reka bentuk dan kemudahan yang moden. Idea mewujudkan restoran seperti itu sudah lama ada tetapi terpaksa ditangguhkan kerana kesukaran mendapatkan kawasan yang luas. dapur yang moden.CONTOH-CONTOH PERNIAGAAN YANG TELAH DIBANGUNKAN MELALUI DASAR-DASAR INI.

Geneva Award. Lanjutan Dari Program Vendor (Dasar Industri Negara) Sebuah syarikat bumiputera yang beroperasi di Perlis telah berjaya mengeluarkan produk minuman kesihatan berasaskan serat pisang. Prof. Produk yang dikenali dengan nama "Idola" dan berada di pasaran sejak bulan lepas itu diusahakan dan diedarkan oleh MyLuv Marketing Sdn Bhd. serat pisang ini dirumuskan kembali dengan campuran sembilan herba untuk menghasilkan produk Idola dalam bentuk serbuk yang boleh dibancuh dengan air panas untuk dijadikan minuman. Serat pisang merupakan hasil formulasi saintis tempatan. Syarikat akan menyediakan benih pisang..5 juta dan mampu memuatkan kira-kira 700 orang pada sesuatu masa. yang masing-masing bertindak sebagai Pengarah Ekskutif dan Pengarah Operasi MyLuv Marketing. 31. Selain boleh dijadikan minuman kesihatan seharian. Lepasan Pengajian Perawatan Homeopati yang berpengalaman luas dalam bidang perubatan alternatif berkata. antaranya. Kini terdapat 80 wakil pengedarnya di seluruh negara. Penghasilan minuman kesihatan itu ditunjangi oleh dua orang wanita iaitu Siti Rohayu Md Saad.4 hektar dengan kos RM1. Dr Nor Aziah Abdul Aziz. Siti Rohayu.atas tanah seluas 0. berdasarkan kajian fakta pemakanan. Menurut Siti Rohayu. 29. dan Dayang Hapsah Awang Mat. jika diamalkan boleh meningkatkan tahap kesihatan diri serta kulit di samping boleh mengurangkan masalah berat badan. manakala usahawan terbabit hanya perlu 32 . produk Idola kaya dengan serat kanji rentang yang terdapat dalam pisang dan ianya tiada kolesterol serta bebas daripada lemak dan gula. seorang pakar pemakanan dari Universiti Sains Malaysia yang telah mendapat beberapa pengiktirafan antarabangsa. baja dan kepakaran penjagaan dan penanaman pisang. yang kaya dengan Vitamin C. minuman Idola.

Kehadiran Sate King pertama akan dilakukan menerusi francaisi utamanya di Arab Saudi. Ladang pisang itu perlu diwujudkan bagi menampung permintaan bahan mentah untuk diproses menjadi serat dengan jumlah minimum setan metrik sebulan. Madina Trading diberi hak eksklusif membuka restoran. Abjda berkata. Perniagaan keluarga itu berkembang dan kini memiliki restoran sendiri di Berjaya Times Square selain membuka peluang perniagaan francais kepada usahawan tempatan. Syarikat akan membuka cawangan pertama di Makkah sebelum ke Jeddah dan Madinah. Program Francais (Dasar Pandang Ke Timur) MALAYSIAN Satay Kajang Sdn Bhd. di Kuala Lumpur. kiosk dan cawangan Sate King di Timur Tengah. “Buat permulaan. syarikat akan membeli semua keluaran pisang tersebuti. “Menerusi perjanjian itu. Sate King adalah syarikat milik penuh Bumiputera diperbadankan pada 1999 dan diasaskan Datuk Zulkifli Abdul Mokti.menyediakan tanah dan menjaganya sahaja. 24 33 . Semua kerja mencucuk daging dilakukan di kilang Madina Trading. Sate King kini sedang berusaha untuk mengubah sedikit resipi sate tempatan untuk disesuaikan dengan cita rasa penduduk Arab. Selain sate ayam. Madina akan membayar royalti lima peratus sebulan daripada jumlah jualan kasar cawangan Sate King kendalian Madina Trading. “Sate King mensasarkan Timur Tengah berikutan selera kebanyakan penduduk rantau itu menyamai penduduk Malaysia. mereka hanya mengeksport lidi dan perisa iaitu serbuk untuk adunan daging dan kuah kacang. Pasaran di Timur Tengah memang besar kerana Arab memang banyak memakan daging. pemegang francais makanan segera Sate King memperluaskan empayar dengan membuka 22 restoran di negara Timur Tengah menjelang akhir tahun ini. kambing. Madina Trading Company Ltd. Syarikat terbabit baru selesai menandatangani perjanjian di antara Sate King dan Madina Trading. Menerusi perjanjian tujuh tahun itu. Sate King menawarkan pelbagai hidangan lain bagi pasaran di Malaysia. arnab.

Ia merupakan sistem perolehan elektronik yang menghubungkan pembekal dan Kerajaan bersama-sama di dalam persekitaran yang selamat dan terjamin. E-perolehan telah diperkenalkan oleh syarikt bumiputera yang bertapak di Selangor dengan modal sebanyak 2 juta. “paper less” dan juga “borderless incoming prophit”.Program E-Perolehan (Dasar Sains dan Teknologi Negara) e-Perolehan ialah satu sistem perolehan elektronik yang dibangunkan oleh untuk mengendalikan urus niaga dan tender pembekalan yang ditawarkan oleh Kerajaan serta membolehkan pembekal menjual barangan dan perkhidmatan kepada Kerajaan melalui Internet. Usahawan yang ingin memasuki portal eperolehan hanya perlu mendaftarkan lesen mereka dan pilih produk yang ingin dibekalkan kepada badan-badan kerajaan terbabit. 25 34 . Ini banyak membantu usahawan dalam mencari pasaran untuk produk barangan mereka di samping meneroka peluang baru yang lebih mencabar. Peluang ini dibuka untuk bakal-bakal usahawan untuk mencebur diri dalam merealisasikan hasrat kerajaan. Kebanyakkan usahawan lebih gemar membekalkan alatan pejabat dan juga inovasi-inovasi kepada pusat-pusat perniagaan.

Huraian & Perbincangan Setelah meneliti beberapa perkara dan aspek yang dikemukakan dapat di simpulkan bahawa kerajaan serta pihak swasta banyak membantu dalam merealisasikan impian setiap insan bergelar usahawan. Sebagai contoh. Produk bermutu tinggi serta layanan yang mesra menjamin produk kekal lama dalam pasaran. Hampir semua bidang belum dan masih baru di negara kita. Dalam mengejar impian sebagai seorang bergelar usahawan. usahawan memerlukan modal yang besar. Kemudahan pembiayaan. merealisasikan impian melahirkan usahawan yang berdaya saing. Bidang-bidang baru diberikan insentif seperti pengecualian cukai dan ini menunggu peluang kepada usahawan berminat menerokai dan mendapat menafaat secara keseluruhannya. mereka tidak perlu khuatir dengan segala cabaran. tahan cabaran dan inovasi serta kreatif. Kerajaan dan polisinya yang ingin menuju kea rah negara maju menjelasng 2020 telah melakukan dengan sehabis baik. Ini kerana berdasarkan dengan segala kemudahan dan juga insentif yang diberikan oleh pihak kerajaan. Tidak semua usahawan yang tidak berjaya. Semoga sedikit sebanyak maklumat yang dapat dikongsi membantu. promosi serta penyediaan premis perniagaan seharusnya menjadi pendorong untuk lebih berjaya dan menyimpan azam yang tinggi kearah kejayaan. "Keusahawanan Kerjaya Pilihan" 26 35 . khidmat nasihat. masa dan juga memenuhi setiap kehendak pelanggan selaras dengan peredaran masa dan tempat. dapat membantu mereka dari permulaan hingga akhirnya. kebanyakkan melalui pahit getir. Pengenalan kawalan mutu kerja dapat menjamin keberkesanan formula ini dapat membantu merealisasikan impian.

malah melibatkan murid-murid dan pelajar-pelajar sama ada di bangku persekolahan dan juga di menara gading. Ini dapat di perhatikan dengan perlaksanaan program usahawan muda. pastinya bertemu dengan kegagalan akhirnya. Pihak kerajaan khususnya.Kesimpulan Menjadi seorang ‘usahawan’ bukanlah mudah seperti yang disangka. Ini dapat di buktikan dengan pelbagai dasar-dasar yang digubal dan dirancang dan diperkukuhkan lagi dengan penubuhan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MECD). Namun dengan memahami konsep serta memberikan komitmen yang tinggi ianya akan terlaksana jua. Promosi dan pemasaran dapat membantu usahawan dalam mencari pengguna produk dan juga peniaga yang berkemungkinan menggunakan produk mereka. Ini menunjukkan kepekaan pihak pemerintah dengan pembangunan remaja pendokong negara ini. Meskipun berbekalkan modal yang banyak. Ianya perlu kepada peranan semua pihak dalam melaksanakannya. Pelbagai program dan aktiviti di rancang untuk merealisasikan hasrat sebagai “Keusahawanan Kerjaya Pilihan”. Pihak pengurusan kewangan turut memberi nasihat dan tunjuk ajar dalam pengurusan kewangan sesuatu organisasi perniagaan. sebagai tapak permulaan hidup atau pembuka rezeki dapat membantu usahawan dalam mencuba nasib dengan lebih konsisten dan efisyen. program usahawan perintis dan juga usahawan siswa. Penyediaan premis perniagaan. Program yang di rancang bukan sahaja membabitkan usahawan yang berumur atau sudah matang. Kadangkala 36 . Pembiayaan atau modal perlu sebelum memulakan sesuatu perniagaan. membantu dalam segenap segi dalam bersama-sama memacu pertumbuhan KDNK negara. Modal yang mencukupi menjamin keberkesanan perjalanan sesuatu perniagaan. jika tidak bijak merancang perjalanan. Ini di buktikan dengan kemudahan pembiayaan sama ada dari institusi kewangan malah dari pihak kerajaan sendiri.

Setelah membincangkan secara ringkas dan berdasarkan huraian dan fakta diberikan didapati usahawan negara tidak perlu gentar dan perlu bersedia menghadapi cabaran dan peluang semuanya di buka untuk mereka yang mahu bergelar USAHAWAN BERJAYA. malah di luar negeri khususnya dalam memperkenal dan penjenamaan produk negara.faktor ini merupakan faktor terpenting. Ianya bersangkutan dengan hasrat kerajaan menjadi sebagai pusat atau “HALAL HUB” bagi Asia Tenggara malah di dunia. 28 37 . di mana produk hanya akan habis atau berfungsi apabila adanya permintaan dari pasaran. Ini termasuk promosi bukan sahaja di dalam. Semuanya yang dilakukan oleh pihak kerajaan mahupun swasta akan menjadi sia-sia jika tiadanya penglibatan secara serius usahawan itu sendiri dalam merealiasikan aspirasi negara sebgai negara maju menjelang 2020.

Aziz Yusof.org. Asas-asas Keusahawanan. Minuman Berasaskan Pisang. Siti Maimon Haji Kamso.2004 8. Status dan Prospek Keusahawan Korporat : Kajian Emperi. Siswazah bercita makan gaji tukar ke projek ikan salai. Aziz Yusof. Kementerian Usahawan dan Pembangunan Koperasi.04. Berita Harian 06. (1998).Rujukan 1.02. Seminar Penyegaran Syarikat March 27-28.2003 29 38 . Some Facts About Direct Selling. http://dsa. Petaling Jaya : Prentice Hall 2.my 6. Idola. Ab.mecd. http://www. Harian Metro 23. Ab. Guna Interkom Beli Nasi Kandar.05. Sintok. Hijrattulah Abdul Jabbar & Siti Zabedah Saidin.. Universiti Utara Malaysia 3. (2000).2005 7.uk/dsa1htm 4.. Entreprenurship OUM Module (2004) 5. Berita Harian 03.gov.

39 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful