P. 1
keusahawanan

keusahawanan

|Views: 2,717|Likes:
Published by Nasrul Azri

More info:

Published by: Nasrul Azri on Oct 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2013

pdf

text

original

Sections

  • BAGAIMANA USAHAWAN BOLEH MEMANFAATKAN DASAR-DASAR INI
  • CONTOH-CONTOH PERNIAGAAN YANG TELAH DIBANGUNKAN MELALUI
  • DASAR-DASAR INI

SAMPLE

OPEN UNIVERSITY

UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA

Title

ASSIGNMENT

Course

ENTREPRENEURSHIP
OUMH 2103

Name

MUHAMMAD HILMI BIN SALEH

Matric No

791104025581001

NRIC No

791104025581

Telephone No

019-9216221

Tutor Name

ENCIK ABDUL HAFAZ BIN NGAH

Kolej Informasi Multimedia, Mentakab

SEMESTER / YEAR

JANUARI 2004

AN NORRIHAN BINTI SULAN

OCTOBER 2003

1

OPEN UNIVERSITY MALAYSIA

SCHOOL OF LIFELONG LEARNING

OUMM 2103 ENTREPRENEURSHIP
SEMESTER: MAY 2005
ASSIGNMENT

PENDAHULUAN

INTRODUCTION

Pelajar dikehendaki menjawab tugasan ini secara individu dan memilih salah SATU
daripada empat soalan di bawah.
(sila rujuk arahan yang diberi)

You are required to answer ONE of the four questions given individually.
(Please refer to the given instruction)

SOALAN TUGASAN 2:

QUESTION 2:

1. Bincangkan bagaimana dasar-dasar kerajaan Malaysia (4 dasar sahaja) dapat
membantu membangunkan usahawan di negara ini.
Huraian, perbincangan dan cadangan perlu mengandungi:

• Terangkan tentang 4 dasar-dasar kerajaan yang membantu membangunkan
usahawan di Malaysia.
• Inti pati dasar-dasar tersebut.
• Program-program yang dilaksanakan untuk membantu usahawan.
• Bagaimana usahawan boleh memanfaatkan dasar-dasar ini.
• Contoh-contoh perniagaan yang telah dibangunkan melalui dasar-dasar ini.

Discuss how Malaysian government policies can enhance entrepreneurs’
development in this country
Description, discussion and proposal should include:

• Explain four government policies involved.
• The contents of the policies.
• Programs that support entrepreneurship.
• How entrepreneurs could benefit with these policies
• Business examples that have been developed through these policies.

i

2

Senarai Kandungan

MUKA SURAT

ABSTRAK

i - ii

PENGENALAN / PENDAHULUAN

iii - v

4 DASAR-DASAR KERAJAAN & INTIPATI DASAR-DASAR
BERKENAAN

Dasar Pandang Ke Timur

1 - 2

Dasar Ekonomi Baru (DEB)

2 - 4

Dasar Perindutrian Negara

5 - 7

Dasar Sains dan Teknologi Negara

8 - 11

PROGRAM-PROGRAM YANG DILAKSANAKAN UNTUK
MEMBANTU USAHAWAN.

Pembudayaan Keusahawanan

- Program Usahawan Muda (PUM)

12 - 13

- Program Pembangunan Keusahawanan di IPTA

13 - 14

- Latihan Program Mentor

14

- Latihan Asas Perniagaan (LAP)

14

- Latihan Keusahawanan Siswa

14

- Program Latihan Asas Perniagaan Francais bagi bakal Francaisor 15 - 16
- Kursus Asas Perniagaan Francais bagi bakal Francaisi

16

Program Latihan dan Bimbingan

- Basic Business Training

16

- Skim Latihan Bagi Kakitangan Kerajaan Mencebur Diri
Sepenuh Masa Dalam Perniagaan (SLGKKDP)

16

- Bengkel Keusahawanan Jangka Pendek

16

- Bengkel Pemasaran Strategik

16

- Bengkel Pengurusan Kewangan Strategik

16

- Bengkel Penyediaan Rancangan Perniagaan

16

- Bengkel Pengenalan 5S

17

- Program Usahawan Berjaya Utama

17

- Latihan Keusahawanan Kepada Penjaja dan Peniaga
Kecil Di Negeri-negeri

17

- Program Latihan Francais Vendor

17 - 18

i

3

BAGAIMANA USAHAWAN BOLEH MEMANFAATKAN DASAR-DASAR INI.

Pembiayaan

- Tabung Usahawan Siswazah

18

- Skim Modal Asas

18

- Skim Pinjaman Biasa

18

- Tabung Modal Teroka Berteknologi Tinggi

18

- Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga (TEKUN)

19

- Pembiayaan Perniagaan MARA

19

- Skim Bantuan Pembangunan Francais

19

- Skim Pembiayaan Francais

19

Penyediaan Premis Perniagaan

20

Pembangunan dan Peluang Perniagaan

21

Promosi dan Pasaran

21

CONTOH-CONTOH PERNIAGAAN YANG TELAH DIBANGUNKAN MELALUI
DASAR-DASAR INI.

Penggunaan Teknologi Maklumat (Dasar Sains Dan Teknologi Negara) 22 - 23

Lanjutan Dari Program Vendor (Dasar Industri Negara)

23 - 24

Program Francais (Dasar Pandang Ke Timur)

24

Program E-Perolehan (Dasar Sains dan Teknologi Negara)

25

Huraian dan Perbincangan

26

Kesimpulan

27 – 28

Rujukan

29

i

4

ABSTRAK

agaimana dasar-dasar kerajaan Malaysia dapat membantu membangunkan

usahawan-usahawan’ ; merupakan topic tugasan pilihan saya. Keusahawanan

sebagai satu bidang yang mencabar, berisiko tinggi, sanggup berkorban,

keberanian, tekad dan usaha yang tidak pernah jemu. Dalam menyiapkan

perbincangan dan data-data yang lengkap, beberapa aspek perlu di tekankan, sama ada

ketelusan, kesahhan maklumat serta impaknya ke atas tugasan ini kelak. Berbantukan

beberapa rujukan seperti penerbitan jurnal, buku ilmiah, keratan akhbar serta sumber

terpenting saya iaitu Internet, tugasan ini dapat disiapkan dan sedikit sebanyak dapat

membantu saya memahami erti hidup seorang usahawan bukan sahaja dari perspektif lahiriah

dan dari segi mental. Di sini kita dapat memahami bahawa sektor pembuatan dan juga guna

tenaga manusia memainkan peranan yang penting diikuti dengan bantuan, sokongan modal

dan juga dana dari pihak berkuasa iaitu kerajaan. Berbantukan dan berteraskan pemahaman

yang mendalam perlu dalam merealisasikan apa yang kita maksudkan dengan dunia

keusahawanan.

Justeru, maklumat-maklumat yang diperolehi dapat digunapakai dan diterapkan di

dalam kehidupan yang perlu kepada kreativiti dan inovasi. Selaras dengan moto “Usaha

Tangga Kejayaan”, yang membawa maksud seseorang yang gigih berusaha tanpa mengenal

erti jemu, pastinya akan membuahkan kejayaan di akhir usahanya.

Kerajaan sebagai penaung kepada penjanaan modal dan aset permulaan, merupakan

pendorong utama atau tulang belakang terhadap sesuatu penghasilan atau produk daripada

pengusaha yang digelar usahawan. Setiap usahawan juga perlu mempunyai jati diri serta

ketahanan mental dan emosi sesuai dengan usahanya dan gelaran “USAHAWAN”.

Walaupun keusahawanan bukan untuk semua insan, tetapi anda mungkin memilih bidang

keusahawanan sebagai satu kerjaya, memulakan sebuah perniagaan dan seterusnya menjadi

‘B

5

seorang usahawan yang berjaya. Usahawan hari ini lebih menyeronokkan, khususnya untuk

orang-orang yang inginkan cabaran dan pencapaian berbanding dengan wang dan kuasa.

Keusahawanan bukan untuk orang-orang yang mudah kecewa. Tiada formula azimat. Tetapi

kepada yang sanggup bekerja kuat dan sanggup mencuba, mimpi anda akan menjadi

kenyataan. Atas alasan inilah segala peluang yang hadir tidak patut dilepaskan begitu sahaja.

Semoga segala paparan dan ulasan serta komen dapat sama-sama membantu apa yang

dikatakan…

"Keusahawanan Kerjaya Pilihan"

6

PENDAHULUAN / PENGENALAN

Tugasan ini adalah berkisar kepada usaha-usaha kerajaan berlandaskan dasar-dasar

kerajaan yang dibentuk untuk membantu membangunkan usahawan di negara ini. Secara

amnya, segala maklumat yang di perolehi dalam dapatan tugasan ini kebanyakkan datang

dari laman informasi Kementerian Pembangunan Usahawan (MECD) dan juga beberapa

rujukan dari makalah penerbitan pertubuhan-pertubuhan lain serta draf perancangan negara.

Oleh itu secara ringkas diperihalkan mengenai kementerian tersebut.

Penubuhan Kementerian Pembangunan Usahawan bagi menggantikan KPA bertujuan

untuk memberi tumpuan dan penekanan khusus terhadap pembangunan usahawan

Bumiputera untuk mempercepatkan pencapaian matlamat

pewujudan sebuah Masyarakat Perdagangan dan

Perindustrian Bumiputera (MPPB). Penyusunan semula

kementerian sebagaimana pada 27 Mac 2004

memperkenalkan indentiti baru Kementerian Pembangunan

Usahawan telah diberi nama baru iaitu Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi

dengan pertambahan pegangan tanggungjawab terhadap Jabatan Pembangunan Koperasi,

Maktab Kerjasama Malaysia dan Bank Kerjasama Rakyat Berhad.

Kementerian ini menyelaras dan memantau pelaksanaan program-program

pembangunan usahawan yang dijalankan oleh agensi-agensi di peringkat persekutuan dan

negeri; ianya juga merumus dasar-dasar jangka pendek dan jangka panjang bagi

pembangunan usahawan, mewujud dan melaksanakan program-program pembangunan,

menggembleng jaringan strategik dengan pihak swasta, Mengoptimum penggunaan sumber

tenaga manusia di MECD dan agensi melalui peningkatan produktiviti serta budaya kerja

cemerlang dan menggalak pembangunan usahawan dalaman (intrapreneurship) oleh agensi-

7

agensi di bawah Kementerian. Keseluruhannya juga ia menjadi pemangkin dan pemudahcara

kepada usahawan dan bakal usahawan memulakan perniagaan, merancang dan melaksanakan

aktiviti-aktiviti penggalakan dan pembudayaan keusahawanan, merancang dan melaksana

aktiviti-aktiviti penggalakkan kepada pembangunan Koperasi. Bagi mencapai matlamat

untuk membangunkan usahawan, MECD telah merangka beberapa strategi yang memberi

fokus kepada penyelarasan program-program pembangunan usahawan yang dilaksanakan di

peringkat persekutuan, negeri dan swasta.

Dasar-dasar yang digubal adalah bertujuan membantu usahawan supaya berdaya

saing di peringkat nasional dan global. Banyak dasar-dasar kerajaan dalam membangunkan

sektor keusahawanan tetapi penekanan secara menyeluruh perlu datang dari diri usahawan itu

sendiri. Seperti contoh pengenalan :

i.

Dasar Pandang Ke Timur

ii.

Dasar Pembangunan Nasional (DPN)

iii.

Dasar Ekonomi Baru (DEB)

iv.

Dasar Kependudukan Malaysia Ke Arah 70 Juta

v.

Dasar Perindustrian Negara

vi.

Dasar Perindustrian Berat Negara

vii. Dasar Sains dan Teknologi Negara

viii. Dasar Sosial Negara

Dan yang terbaru ialah mewujudkan Malaysia sebagai “Halal Hub” atau pusat pemprosesan

makanan halal di dunia.

Sebelum perkara ini diulas secara lanjut kita sedia maklum bahawa pihak kerajaan sedar dan

sedia mempertimbangkan beberapa perkara yang asas sebagai contoh, sekarang tumpuan

8

diberi khusus kepada meningkatkan sumbangan keupayaan dalaman domestik kepada

pertumbuhan ekonomi negara iaitu:

- Pelaburan Tempatan

- Aktiviti-aktiviti ekonomi seperti perkilangan oleh syarikat-syarikat tempatan

- Tingkatkan keupayaan-keupayaan teknologi tempatan

- Tingkatkan kemahiran-kemahiran rakyat Malaysia sendiri

- Tingkatkan keupayaan mengeksport di kalangan syarikat-syarikat tempatan.

Sebagaimana kehendak tugasan, perbincangan adalah mengenai 4 dasar sahaja di samping

dasar-dasar yang lain. Semuanya ini sebenarnya saling berhubung kait antara satu sama lain.

9

DASAR PANDANG KE TIMUR.

Persidangan "5th Joint Annual Conference of MAJECA/JAMECA" di Hilton,

Kuala Lumpur pada 8hb. Februari 1982, mencatatkan satu lagi pendirian kerajaan dalam

menggalakkan usaha-usaha pembangunan negara. Di persidangan ini, Y.A.B. Perdana

Menteri Dato` Seri Dr. Mahathir Mohamad telah mengumumkan ‘Dasar Pandang ke

Timur’ . Dasar ini bermakna, pihak Kerajaan akan membuat pengkajian, penelitian dan

pemilihan terhadap contoh-contoh dan teladan yang terbaik daripada negara Jepun dan

Korea dengan mengadaptasikannya dengan keadaan-keadaan di Malaysia. Seperti yang kita

sedia maklum, negara Jepun dan Korea adalah merupakan dua buah negara yang begitu

pesat membangun, di beberapa bidang,mereka adalah lebih maju dari beberapa negara Barat

sendiri. Kejayaan kedua-dua negara ini boleh dijadikan contoh dan teladan kepada Malaysia

dan seterusnya dipraktikkan bagi mencapai matlamat pembangunan negara dengan

meninggikan prestasi pengurusan dan pembangunan sektor awam dan swasta.Objektif utama

Dasar Pandang Ke Timur ini ialah untuk meninggikan prestasi pengurusan dan

pembangunan di negara ini serta mewujudkan golongan masyarakat Malaysia yang

mempunyai nilai-nilai dan etika kerja yang positif untuk meninggikan kemajuan negara.

Perkara-perkara yang harus ditumpukan melalui dasar ini ialah 'kerajinan dan disiplin

bekerja, kesetiaan kepada negara dan perusahaan atau perniagaan di mana pekerja bekerja,

keutamaan kepada kumpulan dan tidak diri sendiri, tekanan daya pengeluaran

(productivity) dan mutu yang tinggi (quality), peningkatan kecekapan, pengurangan

perbezaan dan perpisahan antara eksekutif dan pekerja am sistem pengurusan yang

menitikberatkan kejayaan jangka panjang dan tidak semata-mata peningkatan dividen atau

pendapatan kakitangan dalam jangka pendek, dan lain-lain lagi yang dipercayai

boleh menyumbangkan kepada kemajuan bagi negara kita'.

Dasar Pandang Ke Timur ini tidak bermakna bahawa Malaysia mengurangkan

10

hubungan dagangannya dengan rakan-rakan yang ada sekarang. Sebaliknya Kerajaan akan

terus memperluaskan lagi perdagangannya dengan mengadakan hubungan dengan rakan-

rakan bukan tradisional di samping terus mengekalkan dan memajukan hubungan

perdagangan yang setia selaras dengan kepentingan negara.

DASAR EKONOMI BARU (DEB)

Berkisar kepada sejarah Malaysia, penjajah British menggalakkan perkembangan

masyarakat secara 'plural' melalui amalan 'pecah' dan perintah. Pihak British telah

menggalakkan kedatangan tenaga buruh dari negara China dan India untuk kepentingan

ekonomi penjajah dalam sektor perlombongan bijih timah, perdagangan dan

perladangan. Penambahan penduduk dan peningkatan kegiatan ekonomi telah

menyebabkan pertumbuhan bandar, jalan-jalan, rel-rel keretapi dan pembahagian

kelompok kaum mengikut sektor ekonomi. Keadaan ini telah menyebabkan jurang

perbezaan antara kaum, pembangunan bandar dan luar bandar bertambah besar. Selepas

mencapai kemerdekaan, Rancangan Malaya 5 tahun telah diperkenalkan. Rancangan

Malaya Pertama, kedua dan Rancangan Malaysia Pertama dirancang untuk

menitikberatkan kepada segi pertumbuhan dan pembaharuan ekonomi. Rancangan ini telah

menunjukkan kelemahan dari segi strategi di mana corak atau sistem semasa penjajahan

masih berterusan. Dari banci penduduk tahun 1970 didapati 49.3% dari semua keluarga di

Semenanjung Malaysia menerima pendapatan di bawah garis miskin. Dari jumlah semua

keluarga miskin 86% berada di kawasan luar bandar dan 14% di kawasan bandar.

Kadar kemiskinan mengikut kaum pula adalah seperti berikut:

11

Dari kajian Tahunan Hakmilik Syarikat-syarikat Berhad yang dijalankan oleh Jabatan

Perangkaan dan rekod dari Pendaftar Syarikat adalah didapati hakmilik dan penguasaan

sektor syarikat-syarikat pada tahun 1971adalah seperti berikut:

PEMILIKAN

JUMLAH PEMILIKAN

(RM JUTA)

%

Bumiputera Perseorangan dan agensi amanah

279.6

4.3

a) Bumiputera Perseorangan

168.7

2.6

b) Agensi Amanah

110.9

1.7

Bukan Bumiputera

2,233.2

34.0

Warganegara Asing

4,051.3

61.7

Jumlah

6,564.1

100.0

KAUM

KADAR

KEMISKINAN (%)

PENDAPATAN PURATA KELUARGA

SEBULAN (RM)

Melayu

64.8

172.00

Cina

26.0

394.00

India

39.2

304.00

Lain-lain

44.8

813.00

12

Dilihat dari sudut pembahagian pekerjaan pada tahun 1970 pecahan mengikut kaum adalah

seperti berikut:

SEKTOR

MELAYU CINA

INDIA LAIN-LAIN

1. Pertanian

67.6

19.9

11.5

1.0

2. Perlombongan

32.1

58.7

8.5

0.7

3. Perniagaan / Perdagangan /

Pentadbiran Awam / Pelajaran /

Pertahanan dan Kemudahan

Awam

42.6

45.5

10.7

1.2

Kepincangan di atas dipercayai merupakan suatu sebab utama berlakunya

peristiwa 13 mei 1969. Dasar yang dikenali sebagai Dasar Ekonomi Baru ini adalah satu

dasar yang dilancarkan oleh kerajaan dalam tahun 1970 melalui Rancangan Malaysia Kedua

(1971-1975) untuk membetulkan ketidakseimbangan sosial ekonomi yang wujud di

Malaysia di antara kaum-kaum.

Kemiskinan adalah sebab utama yang menimbulkan perasaan tidak puashati di

kalangan rakyat. Ianya bukan sahaja terdapat di luar bandar tetapi juga di bandar. Keadaan

ini boleh menggugat perpaduan negara kerana masalah kemiskinan adalah mengikut kaum

dengan kadar kemiskinan paling tinggi di kalangan orang Melayu yang tertumpu kepada

aktiviti pertanian tradisional. Banyak perkara yang telah dirancang dan akan dilaksanakan

seperti :

i. Mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan rakyat yang menganggur.

ii. Menambah daya pengeluaran dan pendapatan.

iii. Memberi peluang perpindahan orang yang bekerja di sektor yang rendah daya

3

13

pengeluarannya kepada sektor yang lebih lumayan.

iv. Mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara kaum antara kawasan bandar dan

luarbandar dan antara wilayah.

v. Memodenkan kehidupan di luar bandar.

vi. Mewujudkan kumpulan perusahaan dan perdagangan bumiputera.

vii. Mengadakan suasana pekerjaan yang mencerminkan komposisi kaum di Malaysia.

DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA (DPN)

Sekitar 50-an dan 60-an, kegiatan perindustrian di negara ini yang dijalankan adalah

sebagai satu daripada usaha untuk mempelbagaikan ekonomi negara yang pada masa itu

amat bergantung kepada getah dan bijih timah. Memandangkan harga kedua-dua komoditi

ini tidak stabil, kerajaan telah melancarkan program perindustrian untuk mencetuskan

perkembangan ekonomi yang lebih pesat dan stabil. Dasar pembangunan perindustrian pada

masa itu adalah tertumpu kepada industri-industri yang bercorak gantian import. Sejak

tahun 70-an, kerajaan di samping mempelbagaikan ekonomi telah menitikberatkan

pertumbuhan industri yang lebih pesat untuk menampung keperluan pekerjaan dan Dasar

Ekonomi Baru (DEB). Dalam hal ini, tumpuan telah diberikan kepada industri-industri

yang berasaskan eksport dan industri yang mengunakan ramai buruh. Mulai tahun 80-an

pula, program perindustrian negara mengalami satu lagi perkembangan meneeusi

penggalakan industri berat. Ini bertujuan untuk memperkukuhkan lagi asas perindustrian

negara dan menambahkan kemahiran rakyat di bidang teknologi yang lebih tinggi. Ia juga

bertujuan untuk mempercepatkan lagi proses perindustrian. Kerajaan memainkan peranan

secara langsung di dalam merancang, melaksana, membiayai dan mengurus industri-

industri berat memandangkan sektor swasta tidak mampu menanggung perbelanjaan atau

14

menghadapi risiko dalam mengendalikan projek-projek yang bukan sahaja melibatkan

modal yang besar, tetapi juga hanya dapat memberi pulangan dalam tempoh masa yang

panjang. Walaupun pada keseluruhannya perkembangan industri negara dalam tahun-tahun

60-an, 70-an dan awal 80-an adalah memuaskan tetapi banyak masalah dan kelemahan

masih wujud di dalam sektor ini. Misalnya, pertumbuhan sektor eksport adalah tidak

begitu memuaskan jika dibandingkan dengan sektor dalam negeri. Eksport barang-

barang pembuatan Malaysia terlalu bergantung kepada segelintir industri sahaja seperti

elektrik dan elektronik dan tekstil. Mutu keluaran juga pada keseluruhannya tidak begitu

memuaskan dan tidak dapat bersaing dengan keluaran negara-negara asing. Ini disebabkan

tahap teknologi yang masih rendah dan kurangnya kemahiran rakyat tempatan untuk

mempertingkatkan atau memperbaharui teknologi yang diterima dari luar. Satu masalah

besar ialah kurangnya hubungkait di antara sektor perindustrian dengan sektor-sekctor

lain menyebabkan tidak wujudnya integrasi ke hadapan dan ke belakang (back-ward and

forward integration.) Industri-industri yang ditubuhkan juga kurang mempunyai nilai

ditambah (value added) kerana banyak menumpukan kepada aktiviti pemasangan sahaja.

Oleh itu, sekiranya sektor perindustrian dikehendaki terus memainkan peranan utama

dalam pembangunan negara, perlulah diwujudkan matlamat-matlamat jangka panjang yang

disokong dengan dasar dan strategi pembangunan yang baru. Selaras dengan hasrat untuk

mengenalpasti kelemahan ciri-ciri struktur serta mengatasinya, kerajaan telah

melancarkan dua kajian utama pada tahun 1983, iaitu Kajian Dasar Perindustrian

Malaysia (KDPM) dan Pelan Induk Perindustrian (PIP). KDPM benujuan untuk

menyemak dan mengubahsuai dasar-dasar perindustrian negara yang sedia ada dan

mengkaji semula galakan-galakan pelaburan dan dasar-dasar peningkatan eksport. PIP

pula bertujuan untuk menggubal objektif pembangunan perindustrian secara am dalam

mengenalpasti strategi-strategi untuk sektor-sektor kecil yang berpotensi untuk tumbuh

15

dengan pesat. Dasar utama perindustrian telah mengambil kira beberapa prinsip asas yang

terkandung di dalam perakuan-perakuan kedua-dua kajian ini.Pengguba!an dasar

perindustrian negara melambangkan keazaman kerajaan untuk mempergiatkan lagi proses

industrialisasi negara agar sektor pembuatan menjadi punca utama pertumbuhan ekonomi

negara. Kemelesetan ekonomi yang melanda negara pada tahun 1985 - 1986 telah

menunjukkan kelemahan dalam struktur industri negara. Pengalaman dalam dekad 80-an di

mana semua harga komoditi utama telah jatuh secara serentak mendorong kerajaan

memikirkan strategi-strategi ekonomi jangka panjang untuk mengenalpasti dan mengatasi

kelemahan-kelemahan struktur sektor pembuatan ini. Seandainya masalah-masalah ini

dapat diatasi, kerajaan yakin sektor ini boleh memainkan peranan yang lebih dinamik lagi

melalui sumbangan-sumbangan yang lebih besar dari segi menambah eksport,

mengadakan lebih banyak peluang-peluang pekerjaan serta memperbanyakkan peluang-

peluang latihan teknikal dan kemahiran. Pada jangka panjangnya, PIP diharapkan dapat

meletakkan asas yang kukuh bagi negara ini menjadi sebuah negara perindustrian

yang maju. Jelas di negara-negara perindustrian yang ada sekarang, sektor perkilangan

(selain daripada sektor perkhidmatan) merupakan sektor yang terpenting dalam

menggerakkan jentera pembangunan negara. Banyak negara maju dan negara

perindustrian dahulunya merupakan negara- negara pertanian yang mundur, tetapi oleh

kerana mereka memasuki bidang perindustrian dengan bersungguh-sungguh, hari ini

mereka telah maju. Walaupun bidang pertanian di Malaysia merupakan satu kegiatan

ekonomi yang penting namun demikian pertanian tidak mungkin dapat mewujudkan

peluang-peluang pekerjaan bagi puluhan ribu lulusan sekolah dan institusi pengajian tinggi

setiap tahun. Pelan Induk Perindustrian yang telah diumumkan oleh Menteri Perdagangan

dan Perindustrian pada 3 Februari, 1986 telah menggariskan tiga matlamat iaitu:

(a) Menjadikan sektor perkilangan sebagai catalyst pertumbuh perindustrian negara;

16

(b) Menggalakkan penggunaan sepenuhnya sumber asli negara; dan

(c) Meninggikan tahap penyelidikan dan pembangunan (R & D) teknologi tempatan

sebagai asas bagi Malaysia menjadi sebuah negara perindustrian.PIP merangkumi strategi-

strategi dan langkah-langkah yang boleh membawa Malaysia ke dalam era sebuah

negara perindustrian dan seterusnya menjadi teras kepada sebuah negara maju.

Melaluinya, pertumbuhan ekonomi Malaysia akan lebih diterajui oleh pertumbuhan dalam

sektor eksport yang berlandaskan strategi industrialisasi yang outward-looking. Sejauh

mana ini akan mencapai hasil yang baik bergantung kepada keupayaan pekilang-pekilang.

DASAR SAINS DAN TEKNOLOGI NEGARA

Berdasarkan aspirasi negara yang diilhamkan dalam Wawasan 2020, matlamat

kerajaan adalah untuk mencapai taraf sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Ini

bermakna kemajuan penuh dalam semua aspek kehidupan termasuk dari segi

ekonomi, politik, sosial, kerohanian, psikologi dan kebudayaan. Menurut Wawasan 2020,

hasrat mencapai taraf yang benar-benar maju hanya boleh dicapai dengan mengatasi

sembilan cabaran strategik yang telah ditentukan.Kemajuan keupayaan Sains dan

Teknologi (S & T) adalah cabaran yang keenam di antara sembilan cabaran yang

disenaraikan. Malaysia mesti mempunyai keupayaan untuk memaju dan menyelaraskan

sumber-sumber S & T yang ada dalam negara supaya mencapai hasrat "menjadikan

Malaysia sebuah masyarakat yang berasaskan sains dan yang progresif, iaitu satu

masyarakat yang berdaya cipta dan berpandangan jauh, sebuah masyarakat yang bukan

sahaja dapat memanfaatkan teknologi masa kini tetapi turut menjadi penyumbang kepada

kemajuan peradaban sains dan teknologi pada masa hadapan." Matlamat meningkatkan

keupayaan S & T berasaskan kepada hasrat untuk membentuk satu "ekonomi yang cekap

teknologinya mampu melakukan penyesuaian. pembaharuan dan pelaburan yang

17

berteknologi intensif dan bergerak ke arah penggunaan teknologi yang canggih."

Keupayaan Sains dan Teknologi dan Kaitannya Dengan Pembangunan Sektor

Perindustrian Pembangunan satu negara yang maju yang berasaskan kepada keupayaan

menjayakan pelaksanaan program dengan segera dan usaha mempercepatkan perindustrian

adalah hasrat utama Wawasan 2020. Dalam melaksanakan dasar ini, Wawasan 2020 telah

mengenalpasti beberapa masalah perindustrian yang perlu diatasi, antaranya ialah:

(i) Asas sektor pembuatan negara ini terlalu sempit dan sebahagian besar eksport

barangan pengeluaran bergantung kepada barangan elektrik dan elektronik serta tekstil

sahaja. Kejayaan mewujudkan satu sektor perindustrian yang dinamik bergantung kepada

usaha dan keupayaan untuk mempelbagaikan asas sektor pembuatan;

(ii) Sungguhpun pelaburan kian bertambah, umpamanya penambahan industri

perkilangan di zon perdagangan bebas, namun permintaan mereka terhadap barangan

perantaraan tempatan amatlah kecil. Kebanyakan perolehan barang perantaraan mereka

masih diimport berasaskan kepada sebab pengusaha-pengusaha barangan perantaraan negara

ini tidak berupaya mengeluarkan barangan yang bermutu atau pada kos dan harga yang

berpatutan. Tindakan perlu diambil untuk mengatasi kelemahan rangkaian antara industri

dalam ekonomi dan juga keupayaan teknologi pengusaha-pengusaha tempatan;

(iii) Peningkatan nilai barangan yang kecil dan tumpuan industri yang terlalu menekan

kepada kerja pemasangan dan proses pengeluaran yang mudah; dan

(iv) Kos pengeluaran yang kian meningkat disebabkan oleh kenaikan kos tenaga kerja,

bahan mentah dan kos pengendalian. Peningkatan kos ini perlu diimbangkan dengan

peningkatkan kecekapan dan produktiviti. Kepentingan peranan S & T dalam usaha

mencapai strategi dan matlamat rancangan pembangunan ekonomi telahpun menerima

pengakuan umum di kalangan pakar-pakar akademik dan industri. Oleh yang demikian

peningkatan tahap kepakaran pengurusan, pengetahuan dan kemahiran S & T adalah

18

merupakan satu daripada penyelesaian yang telah ditentukan dalam Wawasan 2020 untuk

mengatasi masalah-masalah di atas.Kebenaran ini boleh dilihat dalam peranan yang

dimainkan oleh institusi-institusi penyelidikan pertanian seperti RRIM, PORIM, MARDI

dan juga Universiti Pertanian dan sumbangan mereka kepada pertumbuhan sektor

pertanian di negara ini. Pengurusan S & T yang bijak nyata telah memberikan hasil

kepada ekonomi negara apabila usaha-usaha penyelidikan ini dapat mengekalkan taraf

negara ini sebagai pengeluar getah, kelapa sawit, koko dan lada yang utama di dunia.

Kejayaan ini telah dicapai hasil dari kesedaran Kerajaan tentang perhubungan yang rapat

antara rancangan membangunkan keupayaan S & T dengan rancangan pembangunan

ekonomi negara, dan perkaitan ini telah diambilkira mulai Rancangan Malaysia Kelima

apabila S & T diberi peranan yang diselaraskan dengan pembangunan ekonomi keseluruhan.

Walau bagaimanapun beberapa masalah baru telah timbul apabila orientasi dan

pendekatan pembangunan negara yang selama ini menekankan pembangunan sektor

pertanian semakin bertukar kepada pembangunan sektor perindustrian. Masalah utama

adalah jentera, dasar dan institusi-institusi sokongan S & T yang ditubuhkan lebih

menekankan kepada pembangunan sektor pertanian. Ini bermakna strategi

mempelbagaikan ekonomi negara dengan pemindahan penekanan rancangan daripada

membangunkan sektor pertanian kepada sektor perindustrian sepatutnya diikuti oleh

pemindahan jentera dan dasar S & T yang sedia ada atau menubuhkan infrastruktur S &

T yang baru untuk menyokong usaha-usaha pembangunan sektor perindustrian.Sebenarnya

pada peringkat awal, perkembangan dan kemajuan sektor perindustrian tidak mendapat

sumbangan yang sama daripada sumber-sumber S & T seperti dalam pembangunan

sektor pertanian. Pendapat ini disokong oleh penemuan-penemuan yang terkandung

dalam Kajian Pelan Induk Perindustrian (PIP) yang dijalankan bersama oleh Kementerian

Perdagangan dan Perindustrian dan UNIDO. Kajian ini telah mengenalpasti antara masalah

19

utama yang dihadapi oleh sektor perindustrian di negara ini ialah terlalu bergantung kepada

jenis-jenis pengeluaran yang tertentu, kekurangan keupayaan untuk meningkatkan mutu

pengeluaran dan daya saing, dan terlalu bergantung kepada pengimport teknologi dan

perkhidmatan teknik akibat kekurangan keupayaan sendiri untuk membangunkan S & T

dalam sektor perindustrian. Keupayaan untuk membangunkan satu sektor perindustrian

yang dinamik, yang berupaya bersaing dalam pasaran dunia, yang mengeluarkan

barangan yang standing dari segi kos dan mutu dengan barangan negara-negara maju,

bergantung kepada pengetahuan, kemahiran dan keupayaan menggunakan atau

menginovasikan teknologi-teknologi pengeluaran. Dasar Sains dan Teknologi yang semakin

dititikberatkan oleh Kerajaan menunjukkan minat dan responsif kepada usaha

membangunkan keupayaan sumber-sumber S & T ke arah mempertingkatkan sumbangannya

dalam proses melahirkan sektor perindustrian yang dinamik.

PROGRAM-PROGRAM YANG DILAKSANAKAN UNTUK

MEMBANTU USAHAWAN.

Kejayaan seseorang usahawan hari ini bukan hanya bergantung kepada usaha, risiko

atau nasib semata-mata. Bagi merealisasikan pembangunan dan memenuhi aspirasi usahawan

dalam membangunkan institusi perniagaan sama ada bersifat konvensional atau berpakej,

pelbagai bentuk insentif serta program dianjurkan oleh pihak-pihak berkuasa. Disini

disenaraikan beberapa pecahan dari topik utama, iaitu :

Pembudayaan Keusahawanan

Program, Latihan serta Bimbingan

Di bawah satu pengkaedahan pelbagai bidang atau sektor yang boleh di ceburi oleh

usahawan itu sendiri, antara bidang yang mendapat keutamaan dari segi bantuan dari

kerajaan ialah:

10

20

- sektor bioteknologi dan herba

- sektor makanan halal

- sektor pertanian moden

- sektor famaseutikal

- sektor teknologi maklumat dan komunikasi

- sektor petrokimia

- sektor elektrik dan elektronik

- sektor automotif

- sektor pelancongan

- sektor pengangkutan

- sektor perkhidmatan

- sektor perundingan dan profesional

- sektor aeroangkasa

Merujuk kepada topik pokok di atas di senarai beberapa program yang dianjurkan oleh

pihak kerajaan mahupun swasta dalam sama-sama mengemblengkan tenaga memajukan

usahawan. Program Bahagian Latihan & Bimbingan Usahawan bertujuan untuk mewujudkan

usahawan-usahawan baru serta mempertingkatkan tahap pengetahuan, kemahiran serta

keupayaan pengurusan usahawan Bumiputera melalui latihan keusahawan, bimbingan,

khidmat nasihat, bantuan dan galakan supaya mereka menjadi usahawan tulen yang berkualiti

dan berupaya mengurus projek-projek perdagangan dan perindustrian kecil dan sederhana

yang berdaya maju, berdaya saing dan berdaya tahan.

21

PEMBUDAYAAN KEUSAHAWANAN

Program Usahawan Muda (PUM)

Program Usahawan Muda telah dikendalikan dengan

kerjasama Kementerian Pembangunan Usahawan dan

Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing sejak tahun

1998 untuk memupuk budaya keusahawanan di

kalangan generasi muda. Melalui program ini pelajar-pelajar sekolah menengah akan

mengikuti kursus-kursus kefahaman dan didedahkan secara amali tentang aspek-aspek

pengurusan perniagaan seperti penubuhan syarikat, pengendalian perniagaan serta

pembubaran syarikat.Pada tahun 2004, sebanyak 25 buah sekolah telah dipilih oleh Jabatan

Pendidikan Negeri untuk menyertai program ini. Semenjak tahun 1998 hingga kini, Program

Usahawan Muda telah melibatkan seramai 3100 orang pelajar dan 197 guru dari 33 buah

sekolah

Program Pembangunan Keusahawanan di IPTA

Program Pembudayaan Keusahawanan di peringkat IPTA diperkenalkan kepada sepuluh (10)

buah IPTA dengan tujuan memberikan pendedahan, pengalaman melalui latihan dan

menggalakkan siswa memilih kerjaya dalam bidang keusahawanan. Sepuluh buah IPTA telah

dipilih iaitu :

- Universiti Malaya (UM)

- Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

- Universiti Sains Malaysia (USM)

- Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

- Universiti Putra Malaysia (UPM)

- Universiti Teknologi MARA) (UiTM)

- Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)

12

22

- Universiti Utara Malaysia (UUM)

- Universiti Malaysia Sabah (UMS)

- Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)

Bermula dengan PPUS, pembudayaan keusahawanan di IPTA kini telah berkembang kepada

4 program iaitu:

- PROGRAM PEMBANGUNAN USAHA SISWA (PPUS)

LATIHAN KEUSAHAWANAN SISWA (LKS)

- KURSUS ASAS KEUSAHAWANAN SISWA (KAKS)

- STUDENT IN FREE ENTERPRISE (SIFE)

Latihan Program Mentor

Latihan Program Mentor adalah bertujuan untuk meningkatkan lagi pengetahuan, kemahiran

dan jaringan di kalangan mentee-mentee yang menyertai Program Mentor di bawah

Kementerian Pembangunan Usahawan. Latihan juga sebagai pelengkap bimbingan oleh

mentor serta sebagai persediaan memantapkan

mentee untuk berdikari selepas tempoh bimbingan

mentor.

Latihan Asas Perniagaan (LAP)

Latihan Asas Perniagaan ialah bertujuan memberikan pendedahan awal kepada bakal

usahawan bagi membolehkan mereka melengkapkan diri dengan kemahiran keusahawanan.

Ia memberi pendedahan berkaitan dengan jenis dan bentuk perniagaan, pengurusan

perniagaan dan penyediaan rancangan perniagaan.

23

Latihan Keusahawanan Siswa

Skim usahawan siswazah adalah satu program yang dirancang bagi menawarkan pilihan

kepada siswazah untuk berkecimpung di dalam bidang perniagaan.

Melalui program ini diharap peserta dapat memahami kaedah memulakan perniagaan pada

asas yang betul dengan amalan perniagaan yang baik dan sistematik.

Program Latihan Asas Perniagaan Francais bagi bakal Francaisor

Program latihan akan merangkumi metodologi francais, faktor-faktor kritikal kejayaan dan

kegagalan, pertimbangan kewangan, mengkonsepkan idea francais, menyediakan rancangan

perniagaan francais sendiri, merekabentuk program francais sendiri, kontrak francais, harta

intelek, bekerja dengan orang untuk mendapatkan komitmen dan hasil serta bagaimana

mendapatkan hasil francais. Program ini adalah secara Kajian Kes Interaktif.

Kursus Asas Perniagaan Francais bagi bakal

Francaisi

Kursus Asas ini menggabungkan pengalaman dan

pengetahuan pihak Francaisor, Francaisi dan Institusi

Kewangan dalam merangka konsep dan membentuk

sistem perniagaan sesebuah francais yang maju di Malaysia

14

24

PROGRAM LATIHAN DAN BIMBINGAN

Basic Business Training

Latihan Asas Perniagaan ialah bertujuan memberikan pendedahan awal kepada bakal

usahawan bagi membolehkan mereka melengkapkan diri dengan kemahiran keusahawanan.

Ia memberi pendedahan berkaitan dengan jenis dan bentuk perniagaan, pengurusan

perniagaan dan penyediaan rancangan.

Skim Latihan Bagi Kakitangan Kerajaan Mencebur Diri Sepenuh Masa Dalam

Perniagaan (SLGKKDP)

Program ini diadakan sebagai pra-syarat kepada Kumpulan Pengurusan dan Profesional yang

akan menyertai program Latihan Pewujudan Usahawan (LPU). Program ini adalah sebagai

persediaan kepada pegawai Kerajaan yang berminat untuk menjadi usahawan.

Bengkel Keusahawan Jangka Pendek

Dalam memastikan usahawan berdaya saing dalam arus perdana globalisasi beberapa kursus

jangka pendek diadakan bertujuan untuk memantapkan usahawan dengan ilmu-ilmu terkini

dalam bidang dan aspek pengendalian sesuatu perniagaan supaya terus maju dalam memacu

pertumbuhan negara. Bengkel-bengkel yang diadakan adalah dianjurkan oleh lembaga

pengalakkan perniagaan dan industri di negeri masing-masing dalam seliaan Kementerian

terlibat.

Bengkel Pemasaran Strategik

25

Kebolehan seseorang usahawan merangka strategi pemasaran dengan berkesan merupakan

elemen penting bagi membolehkan mereka berupaya untuk bersaing di pasaran terbuka.

Keadaan persaingan pasaran yang mencabar akan dapat diatasi dengan perancangan dan

strategi pemasaran yang teratur oleh usahawan. Kekurangan serta kelemahan perancangan ini

menjadikan barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan tidak dapat mengatasi pesaing yang

sedia ada.

Bengkel Pengurusan Kewangan Strategik

Pengurusan kewangan yang cekap dan teratur di dalam sesebuah syarikat adalah penting di

dalam menentukan daya maju syarikat tersebut. Segala aktiviti yang berkaitan dengan

pengurusan kewangan hendaklah disesuaikan dengan jenis perniagaan bagi menentukan

keupayaan syarikat memperolehi keuntungan.

Bengkel Penyediaan Rancangan Perniagaan

Penyediaan rancangan perniagaan membolehkan usahawan/bakal usahawan mengetahui

secara menyeluruh mengenai perniagaannya. Rancangan Perniagaan yang sempurna akan

menjadi panduan kepada usahawan untuk memula dan menguruskan operasi perniagaan

dengan baik.

Bengkel Pengenalan 5S

Konsep 5 S merupakan konsep yang diamalkan dan terbukti berjaya di Jepun bagi

meningkatkan pengurusan syarikat. Seminar ini untuk mendedahkan konsep dan amalan 5 S

bagi membolehkan mereka melalui proses pengeluaran secara teratur dan dinamik.

Program Usahawan Berjaya Utama

Program Usahawan Berjaya Utama (UBU) adalah program Kementerian Pembangunan

Usahawan yang difrancaiskan dari Irish Management Institute (IMI), Ireland dan

dikendalikan oleh Universiti Teknologi MARA (UiTM). Program ini juga telah dijalankan di

negara-negara Ireland, Finland, Iceland, Greece dan Cyprus.

26

Latihan Keusahawanan Kepada Penjaja dan Peniaga Kecil Di Negeri-negeri

Latihan Keusahawanan Penjaja dan Peniaga

Kecil adalah bertujuan untuk meningkatkan

prestasi dan memajukan peserta ke tahap

yang lebih baik. Melalui program ini juga,

peserta akan diberi bimbingan dan khidmat

susulan yang bersesuaian bagi memastikan

mereka dapat memajukan perniagaan ke

tahap yang lebih baik.

Program Latihan Francais Vendor

Konflik adalah fenomena kehidupan organisasi yang semulajadi dan tidak dapat dielakkan.

Francaisor yang dapat bertahan dalam satu hingga lima tahun permulaan perniagaan

dianggap telah mencapat tahap tinggi. Bagaimanapun, untuk berjaya bergerak ke

perkembangan fasa berikutnya di peringkat 'regional' dan antarabangsa, banyak lagi perlu

dipelajari mengenai kejayaan francais. Elemen yang penting adalah terletak kepada

perhubungan di antara kedua-dua pihak (francaisor-francaisi). Kursus ini untuk membantu

menyelesaikan perkara berkaitan kepakaran yang berlainan dalam membangun, melaksana

dan mempertingkatkan perhubungan francais, pengenalpastian awal dan penyelesaian

pertelingkahan serta memahami objektif dan kehendak francaisi.

27

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->