SAMPLE

OPEN UNIVERSITY UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA
Title

ASSIGNMENT
Course

ENTREPRENEURSHIP OUMH 2103
Name MUHAMMAD HILMI BIN SALEH Matric No 791104025581001 NRIC No 791104025581 Telephone No 019-9216221
Tutor Name

ENCIK ABDUL HAFAZ BIN NGAH
Kolej Informasi Multimedia, Mentakab SEMESTER / YEAR JANUARI 2004

AN NORRIHAN BINTI SULAN
OCTOBER 2003

OPEN UNIVERSITY MALAYSIA
SCHOOL OF LIFELONG LEARNING

OUMM 2103 ENTREPRENEURSHIP SEMESTER: MAY 2005 ASSIGNMENT

PENDAHULUAN INTRODUCTION Pelajar dikehendaki menjawab tugasan ini secara individu dan memilih salah SATU daripada empat soalan di bawah. (sila rujuk arahan yang diberi) You are required to answer ONE of the four questions given individually. (Please refer to the given instruction) SOALAN TUGASAN 2: QUESTION 2: 1. Bincangkan bagaimana dasar-dasar kerajaan Malaysia (4 dasar sahaja) dapat membantu membangunkan usahawan di negara ini. Huraian, perbincangan dan cadangan perlu mengandungi: • • • • • Terangkan tentang 4 dasar-dasar kerajaan yang membantu membangunkan usahawan di Malaysia. Inti pati dasar-dasar tersebut. Program-program yang dilaksanakan untuk membantu usahawan. Bagaimana usahawan boleh memanfaatkan dasar-dasar ini. Contoh-contoh perniagaan yang telah dibangunkan melalui dasar-dasar ini.

Discuss how Malaysian government policies can enhance entrepreneurs’ development in this country Description, discussion and proposal should include: • • • • • Explain four government policies involved. The contents of the policies. Programs that support entrepreneurship. How entrepreneurs could benefit with these policies Business examples that have been developed through these policies.

i 1

Senarai Kandungan

MUKA SURAT

ABSTRAK PENGENALAN / PENDAHULUAN 4 DASAR-DASAR KERAJAAN & INTIPATI DASAR-DASAR BERKENAAN Dasar Pandang Ke Timur Dasar Ekonomi Baru (DEB) Dasar Perindutrian Negara Dasar Sains dan Teknologi Negara PROGRAM-PROGRAM YANG DILAKSANAKAN UNTUK MEMBANTU USAHAWAN. Pembudayaan Keusahawanan Program Usahawan Muda (PUM) Program Pembangunan Keusahawanan di IPTA Latihan Program Mentor Latihan Asas Perniagaan (LAP) Latihan Keusahawanan Siswa Program Latihan Asas Perniagaan Francais bagi bakal Francaisor Kursus Asas Perniagaan Francais bagi bakal Francaisi

i - ii iii - v

1-2 2-4 5-7 8 - 11

12 - 13 13 - 14 14 14 14 15 - 16 16

Program Latihan dan Bimbingan Basic Business Training Skim Latihan Bagi Kakitangan Kerajaan Mencebur Diri Sepenuh Masa Dalam Perniagaan (SLGKKDP) Bengkel Keusahawanan Jangka Pendek Bengkel Pemasaran Strategik Bengkel Pengurusan Kewangan Strategik Bengkel Penyediaan Rancangan Perniagaan Bengkel Pengenalan 5S Program Usahawan Berjaya Utama Latihan Keusahawanan Kepada Penjaja dan Peniaga Kecil Di Negeri-negeri Program Latihan Francais Vendor 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 - 18

i 2

BAGAIMANA USAHAWAN BOLEH MEMANFAATKAN DASAR-DASAR INI.

Pembiayaan Tabung Usahawan Siswazah Skim Modal Asas Skim Pinjaman Biasa Tabung Modal Teroka Berteknologi Tinggi Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga (TEKUN) Pembiayaan Perniagaan MARA Skim Bantuan Pembangunan Francais Skim Pembiayaan Francais 18 18 18 18 19 19 19 19 20 21 21

Penyediaan Premis Perniagaan Pembangunan dan Peluang Perniagaan Promosi dan Pasaran

CONTOH-CONTOH PERNIAGAAN YANG TELAH DIBANGUNKAN MELALUI DASAR-DASAR INI. Penggunaan Teknologi Maklumat (Dasar Sains Dan Teknologi Negara) Lanjutan Dari Program Vendor (Dasar Industri Negara) Program Francais (Dasar Pandang Ke Timur) Program E-Perolehan (Dasar Sains dan Teknologi Negara)
Huraian dan Perbincangan Kesimpulan Rujukan

22 - 23 23 - 24 24 25
26 27 – 28 29

i 3

buku ilmiah.ABSTRAK ‘B agaimana dasar-dasar kerajaan Malaysia dapat membantu membangunkan usahawan-usahawan’ . Setiap usahawan juga perlu mempunyai jati diri serta ketahanan mental dan emosi sesuai dengan usahanya dan gelaran “USAHAWAN”. Walaupun keusahawanan bukan untuk semua insan. Kerajaan sebagai penaung kepada penjanaan modal dan aset permulaan. keratan akhbar serta sumber terpenting saya iaitu Internet. Dalam menyiapkan perbincangan dan data-data yang lengkap. Berbantukan beberapa rujukan seperti penerbitan jurnal. memulakan sebuah perniagaan dan seterusnya menjadi 4 . sanggup berkorban. sokongan modal dan juga dana dari pihak berkuasa iaitu kerajaan. tekad dan usaha yang tidak pernah jemu. Justeru. Keusahawanan sebagai satu bidang yang mencabar. Berbantukan dan berteraskan pemahaman yang mendalam perlu dalam merealisasikan apa yang kita maksudkan dengan dunia keusahawanan. berisiko tinggi. maklumat-maklumat yang diperolehi dapat digunapakai dan diterapkan di dalam kehidupan yang perlu kepada kreativiti dan inovasi. pastinya akan membuahkan kejayaan di akhir usahanya. merupakan topic tugasan pilihan saya. yang membawa maksud seseorang yang gigih berusaha tanpa mengenal erti jemu. kesahhan maklumat serta impaknya ke atas tugasan ini kelak. Di sini kita dapat memahami bahawa sektor pembuatan dan juga guna tenaga manusia memainkan peranan yang penting diikuti dengan bantuan. keberanian. sama ada ketelusan. tetapi anda mungkin memilih bidang keusahawanan sebagai satu kerjaya. tugasan ini dapat disiapkan dan sedikit sebanyak dapat membantu saya memahami erti hidup seorang usahawan bukan sahaja dari perspektif lahiriah dan dari segi mental. beberapa aspek perlu di tekankan. merupakan pendorong utama atau tulang belakang terhadap sesuatu penghasilan atau produk daripada pengusaha yang digelar usahawan. Selaras dengan moto “Usaha Tangga Kejayaan”.

Atas alasan inilah segala peluang yang hadir tidak patut dilepaskan begitu sahaja. mimpi anda akan menjadi kenyataan. Usahawan hari ini lebih menyeronokkan. Semoga segala paparan dan ulasan serta komen dapat sama-sama membantu apa yang dikatakan… "Keusahawanan Kerjaya Pilihan" 5 . khususnya untuk orang-orang yang inginkan cabaran dan pencapaian berbanding dengan wang dan kuasa.seorang usahawan yang berjaya. Keusahawanan bukan untuk orang-orang yang mudah kecewa. Tetapi kepada yang sanggup bekerja kuat dan sanggup mencuba. Tiada formula azimat.

Maktab Kerjasama Malaysia dan Bank Kerjasama Rakyat Berhad. Secara amnya. ianya juga merumus dasar-dasar jangka pendek dan jangka panjang bagi pembangunan usahawan. Mengoptimum penggunaan sumber tenaga manusia di MECD dan agensi melalui peningkatan produktiviti serta budaya kerja cemerlang dan menggalak pembangunan usahawan dalaman (intrapreneurship) oleh agensi6 . mewujud dan melaksanakan program-program pembangunan. segala maklumat yang di perolehi dalam dapatan tugasan ini kebanyakkan datang dari laman informasi Kementerian Pembangunan Usahawan (MECD) dan juga beberapa rujukan dari makalah penerbitan pertubuhan-pertubuhan lain serta draf perancangan negara. Kementerian ini menyelaras dan memantau pelaksanaan program-program pembangunan usahawan yang dijalankan oleh agensi-agensi di peringkat persekutuan dan negeri. menggembleng jaringan strategik dengan pihak swasta. Oleh itu secara ringkas diperihalkan mengenai kementerian tersebut.PENDAHULUAN / PENGENALAN Tugasan ini adalah berkisar kepada usaha-usaha kerajaan berlandaskan dasar-dasar kerajaan yang dibentuk untuk membantu membangunkan usahawan di negara ini. Penyusunan semula kementerian sebagaimana pada 27 Mac 2004 memperkenalkan indentiti baru Kementerian Pembangunan Usahawan telah diberi nama baru iaitu Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dengan pertambahan pegangan tanggungjawab terhadap Jabatan Pembangunan Koperasi. Penubuhan Kementerian Pembangunan Usahawan bagi menggantikan KPA bertujuan untuk memberi tumpuan dan penekanan khusus terhadap pembangunan usahawan Bumiputera untuk mempercepatkan pencapaian matlamat pewujudan sebuah Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB).

vi. merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti penggalakan dan pembudayaan keusahawanan. Sebelum perkara ini diulas secara lanjut kita sedia maklum bahawa pihak kerajaan sedar dan sedia mempertimbangkan beberapa perkara yang asas sebagai contoh. Dasar Pandang Ke Timur Dasar Pembangunan Nasional (DPN) Dasar Ekonomi Baru (DEB) Dasar Kependudukan Malaysia Ke Arah 70 Juta Dasar Perindustrian Negara Dasar Perindustrian Berat Negara Dasar Sains dan Teknologi Negara Dasar Sosial Negara Dan yang terbaru ialah mewujudkan Malaysia sebagai “Halal Hub” atau pusat pemprosesan makanan halal di dunia. Banyak dasar-dasar kerajaan dalam membangunkan sektor keusahawanan tetapi penekanan secara menyeluruh perlu datang dari diri usahawan itu sendiri. negeri dan swasta. iv. vii. ii. v. Keseluruhannya juga ia menjadi pemangkin dan pemudahcara kepada usahawan dan bakal usahawan memulakan perniagaan. iii.agensi di bawah Kementerian. Dasar-dasar yang digubal adalah bertujuan membantu usahawan supaya berdaya saing di peringkat nasional dan global. sekarang tumpuan 7 . merancang dan melaksana aktiviti-aktiviti penggalakkan kepada pembangunan Koperasi. MECD telah merangka beberapa strategi yang memberi fokus kepada penyelarasan program-program pembangunan usahawan yang dilaksanakan di peringkat persekutuan. Seperti contoh pengenalan : i. Bagi mencapai matlamat untuk membangunkan usahawan. viii.

Semuanya ini sebenarnya saling berhubung kait antara satu sama lain. Sebagaimana kehendak tugasan. perbincangan adalah mengenai 4 dasar sahaja di samping dasar-dasar yang lain.diberi khusus kepada meningkatkan sumbangan keupayaan dalaman domestik kepada pertumbuhan ekonomi negara iaitu: Pelaburan Tempatan Aktiviti-aktiviti ekonomi seperti perkilangan oleh syarikat-syarikat tempatan Tingkatkan keupayaan-keupayaan teknologi tempatan Tingkatkan kemahiran-kemahiran rakyat Malaysia sendiri Tingkatkan keupayaan mengeksport di kalangan syarikat-syarikat tempatan. 8 .

tekanan daya pengeluaran (productivity) dan mutu yang tinggi (quality). Di persidangan ini. di beberapa bidang. Perdana Menteri Dato` Seri Dr.mereka adalah lebih maju dari beberapa negara Barat sendiri.Objektif utama Dasar Pandang Ke Timur ini ialah untuk meninggikan prestasi pengurusan dan pembangunan di negara ini serta mewujudkan golongan masyarakat Malaysia yang mempunyai nilai-nilai dan etika kerja yang positif untuk meninggikan kemajuan negara. Kejayaan kedua-dua negara ini boleh dijadikan contoh dan teladan kepada Malaysia dan seterusnya dipraktikkan bagi mencapai matlamat pembangunan negara dengan meninggikan prestasi pengurusan dan pembangunan sektor awam dan swasta. Persidangan "5th Joint Annual Conference of MAJECA/JAMECA" di Hilton. Kuala Lumpur pada 8hb. kesetiaan kepada negara dan perusahaan atau perniagaan di mana pekerja bekerja. Y.A. pengurangan perbezaan dan perpisahan antara eksekutif dan pekerja am sistem pengurusan yang menitikberatkan kejayaan jangka panjang dan tidak semata-mata peningkatan dividen atau pendapatan kakitangan dalam jangka pendek. Seperti yang kita sedia maklum. Dasar Pandang Ke Timur ini tidak bermakna bahawa Malaysia mengurangkan 9 . Perkara-perkara yang harus ditumpukan melalui dasar ini ialah 'kerajinan dan disiplin bekerja. Mahathir Mohamad telah mengumumkan ‘Dasar Pandang ke Timur’ . peningkatan kecekapan. negara Jepun dan Korea adalah merupakan dua buah negara yang begitu pesat membangun. penelitian dan pemilihan terhadap contoh-contoh dan teladan yang terbaik daripada negara Jepun dan Korea dengan mengadaptasikannya dengan keadaan-keadaan di Malaysia. Dasar ini bermakna. keutamaan kepada kumpulan dan tidak diri sendiri. pihak Kerajaan akan membuat pengkajian.DASAR PANDANG KE TIMUR. Februari 1982.B. dan lain-lain lagi yang dipercayai boleh menyumbangkan kepada kemajuan bagi negara kita'. mencatatkan satu lagi pendirian kerajaan dalam menggalakkan usaha-usaha pembangunan negara.

pembangunan bandar dan luar bandar bertambah besar. Selepas mencapai kemerdekaan. Rancangan Malaya 5 tahun telah diperkenalkan.hubungan dagangannya dengan rakan-rakan yang ada sekarang.3% dari semua keluarga di Semenanjung Malaysia menerima pendapatan di bawah garis miskin. perdagangan dan perladangan. jalan-jalan. Dari jumlah semua keluarga miskin 86% berada di kawasan luar bandar dan 14% di kawasan bandar. kedua dan Rancangan Malaysia Pertama dirancang untuk menitikberatkan kepada segi pertumbuhan dan pembaharuan ekonomi. Rancangan Malaya Pertama. DASAR EKONOMI BARU (DEB) Berkisar kepada sejarah Malaysia. Kadar kemiskinan mengikut kaum pula adalah seperti berikut: 10 . Rancangan ini telah menunjukkan kelemahan dari segi strategi di mana corak atau sistem semasa penjajahan masih berterusan. Pihak British telah menggalakkan kedatangan tenaga buruh dari negara China dan India untuk kepentingan ekonomi penjajah dalam sektor perlombongan bijih timah. rel-rel keretapi dan pembahagian kelompok kaum mengikut sektor ekonomi. Dari banci penduduk tahun 1970 didapati 49. Sebaliknya Kerajaan akan terus memperluaskan lagi perdagangannya dengan mengadakan hubungan dengan rakanrakan bukan tradisional di samping terus mengekalkan dan memajukan hubungan perdagangan yang setia selaras dengan kepentingan negara. penjajah British menggalakkan perkembangan masyarakat secara 'plural' melalui amalan 'pecah' dan perintah. Keadaan ini telah menyebabkan jurang perbezaan antara kaum. Penambahan penduduk dan peningkatan kegiatan ekonomi telah menyebabkan pertumbuhan bandar.

6 168.3 2.8 PENDAPATAN PURATA KELUARGA SEBULAN (RM) 172.7 34.KADAR KAUM KEMISKINAN (%) Melayu Cina India Lain-lain 64.1 4.00 394.051.7 110.8 26.564.00 813.2 44.7 100.9 2.233.0 % 11 .3 6.2 4.00 Dari kajian Tahunan Hakmilik Syarikat-syarikat Berhad yang dijalankan oleh Jabatan Perangkaan dan rekod dari Pendaftar Syarikat adalah didapati hakmilik dan penguasaan sektor syarikat-syarikat pada tahun 1971adalah seperti berikut: JUMLAH PEMILIKAN PEMILIKAN (RM JUTA) Bumiputera Perseorangan dan agensi amanah a) Bumiputera Perseorangan b) Agensi Amanah Bukan Bumiputera Warganegara Asing Jumlah 279.00 304.0 61.6 1.0 39.

1 CINA 19.9 58. Banyak perkara yang telah dirancang dan akan dilaksanakan seperti : i.5 8. iii.6 Pertahanan Awam dan Kemudahan 3 45. Dasar yang dikenali sebagai Dasar Ekonomi Baru ini adalah satu dasar yang dilancarkan oleh kerajaan dalam tahun 1970 melalui Rancangan Malaysia Kedua (1971-1975) untuk membetulkan ketidakseimbangan sosial ekonomi yang wujud di Malaysia di antara kaum-kaum.0 0. Memberi peluang perpindahan orang yang bekerja di sektor yang rendah daya 12 . ii. Perlombongan 3. Keadaan ini boleh menggugat perpaduan negara kerana masalah kemiskinan adalah mengikut kaum dengan kadar kemiskinan paling tinggi di kalangan orang Melayu yang tertumpu kepada aktiviti pertanian tradisional.5 10. Mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan rakyat yang menganggur. Ianya bukan sahaja terdapat di luar bandar tetapi juga di bandar.Dilihat dari sudut pembahagian pekerjaan pada tahun 1970 pecahan mengikut kaum adalah seperti berikut: SEKTOR 1.7 INDIA 11.7 Kepincangan di atas dipercayai merupakan suatu sebab utama berlakunya peristiwa 13 mei 1969.2 MELAYU 67.7 1. Pertanian 2.5 LAIN-LAIN 1. Kemiskinan adalah sebab utama yang menimbulkan perasaan tidak puashati di kalangan rakyat.6 32. Perniagaan / Perdagangan / Pentadbiran Awam / Pelajaran / 42. Menambah daya pengeluaran dan pendapatan.

membiayai dan mengurus industriindustri berat memandangkan sektor swasta tidak mampu menanggung perbelanjaan atau 13 . iv.pengeluarannya kepada sektor yang lebih lumayan. Mewujudkan kumpulan perusahaan dan perdagangan bumiputera. v. Kerajaan memainkan peranan secara langsung di dalam merancang. Memandangkan harga kedua-dua komoditi ini tidak stabil. melaksana. kerajaan telah melancarkan program perindustrian untuk mencetuskan perkembangan ekonomi yang lebih pesat dan stabil. Sejak tahun 70-an. Mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara kaum antara kawasan bandar dan luarbandar dan antara wilayah. Dalam hal ini. DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA (DPN) Sekitar 50-an dan 60-an. Ini bertujuan untuk memperkukuhkan lagi asas perindustrian negara dan menambahkan kemahiran rakyat di bidang teknologi yang lebih tinggi. program perindustrian negara mengalami satu lagi perkembangan meneeusi penggalakan industri berat. Mengadakan suasana pekerjaan yang mencerminkan komposisi kaum di Malaysia. vii. vi. Dasar pembangunan perindustrian pada masa itu adalah tertumpu kepada industri-industri yang bercorak gantian import. Mulai tahun 80-an pula. kegiatan perindustrian di negara ini yang dijalankan adalah sebagai satu daripada usaha untuk mempelbagaikan ekonomi negara yang pada masa itu amat bergantung kepada getah dan bijih timah. kerajaan di samping mempelbagaikan ekonomi telah menitikberatkan pertumbuhan industri yang lebih pesat untuk menampung keperluan pekerjaan dan Dasar Ekonomi Baru (DEB). tumpuan telah diberikan kepada industri-industri yang berasaskan eksport dan industri yang mengunakan ramai buruh. Memodenkan kehidupan di luar bandar. Ia juga bertujuan untuk mempercepatkan lagi proses perindustrian.

) Industri-industri yang ditubuhkan juga kurang mempunyai nilai ditambah (value added) kerana banyak menumpukan kepada aktiviti pemasangan sahaja. iaitu Kajian Dasar Perindustrian Malaysia (KDPM) dan Pelan Induk Perindustrian (PIP). Satu masalah besar ialah kurangnya hubungkait di antara sektor perindustrian dengan sektor-sekctor lain menyebabkan tidak wujudnya integrasi ke hadapan dan ke belakang (back-ward and forward integration. perlulah diwujudkan matlamat-matlamat jangka panjang yang disokong dengan dasar dan strategi pembangunan yang baru.menghadapi risiko dalam mengendalikan projek-projek yang bukan sahaja melibatkan modal yang besar. 70-an dan awal 80-an adalah memuaskan tetapi banyak masalah dan kelemahan masih wujud di dalam sektor ini. sekiranya sektor perindustrian dikehendaki terus memainkan peranan utama dalam pembangunan negara. Selaras dengan hasrat untuk mengenalpasti kelemahan ciri-ciri struktur serta mengatasinya. PIP pula bertujuan untuk menggubal objektif pembangunan perindustrian secara am dalam mengenalpasti strategi-strategi untuk sektor-sektor kecil yang berpotensi untuk tumbuh 14 . Misalnya. tetapi juga hanya dapat memberi pulangan dalam tempoh masa yang panjang. Mutu keluaran juga pada keseluruhannya tidak begitu memuaskan dan tidak dapat bersaing dengan keluaran negara-negara asing. kerajaan telah melancarkan dua kajian utama pada tahun 1983. Ini disebabkan tahap teknologi yang masih rendah dan kurangnya kemahiran rakyat tempatan untuk mempertingkatkan atau memperbaharui teknologi yang diterima dari luar. pertumbuhan sektor eksport adalah tidak begitu memuaskan jika dibandingkan dengan sektor dalam negeri. Walaupun pada keseluruhannya perkembangan industri negara dalam tahun-tahun 60-an. KDPM benujuan untuk menyemak dan mengubahsuai dasar-dasar perindustrian negara yang sedia ada dan mengkaji semula galakan-galakan pelaburan dan dasar-dasar peningkatan eksport. Oleh itu. Eksport barangbarang pembuatan Malaysia terlalu bergantung kepada segelintir industri sahaja seperti elektrik dan elektronik dan tekstil.

tetapi oleh kerana mereka memasuki bidang perindustrian dengan bersungguh-sungguh. kerajaan yakin sektor ini boleh memainkan peranan yang lebih dinamik lagi melalui sumbangan-sumbangan yang lebih besar dari segi menambah eksport. 1986 telah menggariskan tiga matlamat iaitu: (a) Menjadikan sektor perkilangan sebagai catalyst pertumbuh perindustrian negara. 15 . Walaupun bidang pertanian di Malaysia merupakan satu kegiatan ekonomi yang penting namun demikian pertanian tidak mungkin dapat mewujudkan peluang-peluang pekerjaan bagi puluhan ribu lulusan sekolah dan institusi pengajian tinggi setiap tahun. sektor perkilangan (selain daripada sektor perkhidmatan) merupakan sektor yang terpenting dalam menggerakkan jentera pembangunan negara.dengan pesat. mengadakan lebih banyak peluang-peluang pekerjaan serta memperbanyakkan peluangpeluang latihan teknikal dan kemahiran. Jelas di negara-negara perindustrian yang ada sekarang. Seandainya masalah-masalah ini dapat diatasi. PIP diharapkan dapat meletakkan asas yang kukuh bagi negara ini menjadi sebuah negara perindustrian yang maju.Pengguba!an dasar perindustrian negara melambangkan keazaman kerajaan untuk mempergiatkan lagi proses industrialisasi negara agar sektor pembuatan menjadi punca utama pertumbuhan ekonomi negara. Kemelesetan ekonomi yang melanda negara pada tahun 1985 .negara pertanian yang mundur. Pelan Induk Perindustrian yang telah diumumkan oleh Menteri Perdagangan dan Perindustrian pada 3 Februari. Banyak negara maju dan negara perindustrian dahulunya merupakan negara. Pada jangka panjangnya.1986 telah menunjukkan kelemahan dalam struktur industri negara. Dasar utama perindustrian telah mengambil kira beberapa prinsip asas yang terkandung di dalam perakuan-perakuan kedua-dua kajian ini. hari ini mereka telah maju. Pengalaman dalam dekad 80-an di mana semua harga komoditi utama telah jatuh secara serentak mendorong kerajaan memikirkan strategi-strategi ekonomi jangka panjang untuk mengenalpasti dan mengatasi kelemahan-kelemahan struktur sektor pembuatan ini.

politik. dan (c) Meninggikan tahap penyelidikan dan pembangunan (R & D) teknologi tempatan sebagai asas bagi Malaysia menjadi sebuah negara perindustrian.Kemajuan keupayaan Sains dan Teknologi (S & T) adalah cabaran yang keenam di antara sembilan cabaran yang disenaraikan. sebuah masyarakat yang bukan sahaja dapat memanfaatkan teknologi masa kini tetapi turut menjadi penyumbang kepada kemajuan peradaban sains dan teknologi pada masa hadapan. iaitu satu masyarakat yang berdaya cipta dan berpandangan jauh. Ini bermakna kemajuan penuh dalam semua aspek kehidupan termasuk dari segi ekonomi.(b) Menggalakkan penggunaan sepenuhnya sumber asli negara. pembaharuan dan pelaburan yang 16 . pertumbuhan ekonomi Malaysia akan lebih diterajui oleh pertumbuhan dalam sektor eksport yang berlandaskan strategi industrialisasi yang outward-looking. Sejauh mana ini akan mencapai hasil yang baik bergantung kepada keupayaan pekilang-pekilang. Melaluinya. kerohanian. hasrat mencapai taraf yang benar-benar maju hanya boleh dicapai dengan mengatasi sembilan cabaran strategik yang telah ditentukan. DASAR SAINS DAN TEKNOLOGI NEGARA Berdasarkan aspirasi negara yang diilhamkan dalam Wawasan 2020. matlamat kerajaan adalah untuk mencapai taraf sebuah negara maju menjelang tahun 2020. psikologi dan kebudayaan. Malaysia mesti mempunyai keupayaan untuk memaju dan menyelaraskan sumber-sumber S & T yang ada dalam negara supaya mencapai hasrat "menjadikan Malaysia sebuah masyarakat yang berasaskan sains dan yang progresif.PIP merangkumi strategistrategi dan langkah-langkah yang boleh membawa Malaysia ke dalam era sebuah negara perindustrian dan seterusnya menjadi teras kepada sebuah negara maju. sosial. Menurut Wawasan 2020." Matlamat meningkatkan keupayaan S & T berasaskan kepada hasrat untuk membentuk satu "ekonomi yang cekap teknologinya mampu melakukan penyesuaian.

pengetahuan dan kemahiran S & T adalah 17 .berteknologi intensif dan bergerak ke arah penggunaan teknologi yang canggih. Dalam melaksanakan dasar ini. umpamanya penambahan industri perkilangan di zon perdagangan bebas. antaranya ialah: (i) Asas sektor pembuatan negara ini terlalu sempit dan sebahagian besar eksport barangan pengeluaran bergantung kepada barangan elektrik dan elektronik serta tekstil sahaja. namun permintaan mereka terhadap barangan perantaraan tempatan amatlah kecil. Kebanyakan perolehan barang perantaraan mereka masih diimport berasaskan kepada sebab pengusaha-pengusaha barangan perantaraan negara ini tidak berupaya mengeluarkan barangan yang bermutu atau pada kos dan harga yang berpatutan. dan (iv) Kos pengeluaran yang kian meningkat disebabkan oleh kenaikan kos tenaga kerja. Peningkatan kos ini perlu diimbangkan dengan peningkatkan kecekapan dan produktiviti. Oleh yang demikian peningkatan tahap kepakaran pengurusan. (iii) Peningkatan nilai barangan yang kecil dan tumpuan industri yang terlalu menekan kepada kerja pemasangan dan proses pengeluaran yang mudah. bahan mentah dan kos pengendalian." Keupayaan Sains dan Teknologi dan Kaitannya Dengan Pembangunan Sektor Perindustrian Pembangunan satu negara yang maju yang berasaskan kepada keupayaan menjayakan pelaksanaan program dengan segera dan usaha mempercepatkan perindustrian adalah hasrat utama Wawasan 2020. Wawasan 2020 telah mengenalpasti beberapa masalah perindustrian yang perlu diatasi. Kejayaan mewujudkan satu sektor perindustrian yang dinamik bergantung kepada usaha dan keupayaan untuk mempelbagaikan asas sektor pembuatan. Kepentingan peranan S & T dalam usaha mencapai strategi dan matlamat rancangan pembangunan ekonomi telahpun menerima pengakuan umum di kalangan pakar-pakar akademik dan industri. (ii) Sungguhpun pelaburan kian bertambah. Tindakan perlu diambil untuk mengatasi kelemahan rangkaian antara industri dalam ekonomi dan juga keupayaan teknologi pengusaha-pengusaha tempatan.

Sebenarnya pada peringkat awal. dasar dan institusi-institusi sokongan S & T yang ditubuhkan lebih menekankan kepada pembangunan sektor pertanian. koko dan lada yang utama di dunia. dan perkaitan ini telah diambilkira mulai Rancangan Malaysia Kelima apabila S & T diberi peranan yang diselaraskan dengan pembangunan ekonomi keseluruhan.merupakan satu daripada penyelesaian yang telah ditentukan dalam Wawasan 2020 untuk mengatasi masalah-masalah di atas. Kajian ini telah mengenalpasti antara masalah 18 .Kebenaran ini boleh dilihat dalam peranan yang dimainkan oleh institusi-institusi penyelidikan pertanian seperti RRIM. Ini bermakna strategi mempelbagaikan ekonomi negara dengan pemindahan penekanan rancangan daripada membangunkan sektor pertanian kepada sektor perindustrian sepatutnya diikuti oleh pemindahan jentera dan dasar S & T yang sedia ada atau menubuhkan infrastruktur S & T yang baru untuk menyokong usaha-usaha pembangunan sektor perindustrian. Walau bagaimanapun beberapa masalah baru telah timbul apabila orientasi dan pendekatan pembangunan negara yang selama ini menekankan pembangunan sektor pertanian semakin bertukar kepada pembangunan sektor perindustrian. PORIM. MARDI dan juga Universiti Pertanian dan sumbangan mereka kepada pertumbuhan sektor pertanian di negara ini. Masalah utama adalah jentera. perkembangan dan kemajuan sektor perindustrian tidak mendapat sumbangan yang sama daripada sumber-sumber S & T seperti dalam pembangunan sektor pertanian. Kejayaan ini telah dicapai hasil dari kesedaran Kerajaan tentang perhubungan yang rapat antara rancangan membangunkan keupayaan S & T dengan rancangan pembangunan ekonomi negara. Pendapat ini disokong oleh penemuan-penemuan yang terkandung dalam Kajian Pelan Induk Perindustrian (PIP) yang dijalankan bersama oleh Kementerian Perdagangan dan Perindustrian dan UNIDO. kelapa sawit. Pengurusan S & T yang bijak nyata telah memberikan hasil kepada ekonomi negara apabila usaha-usaha penyelidikan ini dapat mengekalkan taraf negara ini sebagai pengeluar getah.

dan terlalu bergantung kepada pengimport teknologi dan perkhidmatan teknik akibat kekurangan keupayaan sendiri untuk membangunkan S & T dalam sektor perindustrian. risiko atau nasib semata-mata.utama yang dihadapi oleh sektor perindustrian di negara ini ialah terlalu bergantung kepada jenis-jenis pengeluaran yang tertentu. kekurangan keupayaan untuk meningkatkan mutu pengeluaran dan daya saing. antara bidang yang mendapat keutamaan dari segi bantuan dari kerajaan ialah: 19 . iaitu : Pembudayaan Keusahawanan Program. pelbagai bentuk insentif serta program dianjurkan oleh pihak-pihak berkuasa. PROGRAM-PROGRAM YANG DILAKSANAKAN UNTUK MEMBANTU USAHAWAN. Bagi merealisasikan pembangunan dan memenuhi aspirasi usahawan dalam membangunkan institusi perniagaan sama ada bersifat konvensional atau berpakej. Latihan serta Bimbingan Di bawah satu pengkaedahan pelbagai bidang atau sektor yang boleh di ceburi oleh usahawan itu sendiri. Disini disenaraikan beberapa pecahan dari topik utama. Dasar Sains dan Teknologi yang semakin dititikberatkan oleh Kerajaan menunjukkan 10 minat dan responsif kepada usaha membangunkan keupayaan sumber-sumber S & T ke arah mempertingkatkan sumbangannya dalam proses melahirkan sektor perindustrian yang dinamik. kemahiran dan keupayaan menggunakan atau menginovasikan teknologi-teknologi pengeluaran. bergantung kepada pengetahuan. Keupayaan untuk membangunkan satu sektor perindustrian yang dinamik. Kejayaan seseorang usahawan hari ini bukan hanya bergantung kepada usaha. yang mengeluarkan barangan yang standing dari segi kos dan mutu dengan barangan negara-negara maju. yang berupaya bersaing dalam pasaran dunia.

bantuan dan galakan supaya mereka menjadi usahawan tulen yang berkualiti dan berupaya mengurus projek-projek perdagangan dan perindustrian kecil dan sederhana yang berdaya maju. berdaya saing dan berdaya tahan. khidmat nasihat. bimbingan. Program Bahagian Latihan & Bimbingan Usahawan bertujuan untuk mewujudkan usahawan-usahawan baru serta mempertingkatkan tahap pengetahuan.- sektor bioteknologi dan herba sektor makanan halal sektor pertanian moden sektor famaseutikal sektor teknologi maklumat dan komunikasi sektor petrokimia sektor elektrik dan elektronik sektor automotif sektor pelancongan sektor pengangkutan sektor perkhidmatan sektor perundingan dan profesional sektor aeroangkasa Merujuk kepada topik pokok di atas di senarai beberapa program yang dianjurkan oleh pihak kerajaan mahupun swasta dalam sama-sama mengemblengkan tenaga memajukan usahawan. 20 . kemahiran serta keupayaan pengurusan usahawan Bumiputera melalui latihan keusahawan.

Usahawan Muda telah melibatkan seramai 3100 orang pelajar dan 197 guru dari 33 buah sekolah Program Pembangunan Keusahawanan di IPTA Program Pembudayaan Keusahawanan di peringkat IPTA diperkenalkan kepada sepuluh (10) buah IPTA dengan tujuan memberikan pendedahan. Sepuluh buah IPTA telah dipilih iaitu : - Universiti Malaya (UM) Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Universiti Sains Malaysia (USM) Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Universiti Putra Malaysia (UPM) Universiti Teknologi MARA) (UiTM) Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) 21 .PEMBUDAYAAN KEUSAHAWANAN Program Usahawan Muda (PUM) Program Usahawan Muda telah dikendalikan dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Usahawan dan Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing sejak tahun 1998 untuk memupuk budaya keusahawanan di kalangan generasi muda. Melalui program ini pelajar-pelajar sekolah menengah akan mengikuti kursus-kursus kefahaman dan didedahkan secara amali tentang aspek-aspek pengurusan perniagaan seperti penubuhan syarikat. Program ini. sebanyak 25 buah sekolah telah dipilih oleh Jabatan Pendidikan Negeri untuk menyertai program 12 Semenjak tahun 1998 hingga kini. pengalaman melalui latihan dan menggalakkan siswa memilih kerjaya dalam bidang keusahawanan.Pada tahun 2004. pengendalian perniagaan serta pembubaran syarikat.

Ia memberi pendedahan berkaitan dengan jenis dan bentuk perniagaan. Latihan Asas Perniagaan (LAP) Latihan Asas Perniagaan ialah bertujuan memberikan pendedahan awal kepada bakal usahawan bagi membolehkan mereka melengkapkan diri dengan kemahiran keusahawanan. 22 . pembudayaan keusahawanan di IPTA kini telah berkembang kepada 4 program iaitu: - PROGRAM PEMBANGUNAN USAHA SISWA (PPUS) LATIHAN KEUSAHAWANAN SISWA (LKS) - KURSUS ASAS KEUSAHAWANAN SISWA (KAKS) STUDENT IN FREE ENTERPRISE (SIFE) Latihan Program Mentor Latihan Program Mentor adalah bertujuan untuk meningkatkan lagi pengetahuan. pengurusan perniagaan dan penyediaan rancangan perniagaan. Latihan juga sebagai pelengkap bimbingan oleh mentor serta sebagai persediaan memantapkan mentee untuk berdikari selepas tempoh bimbingan mentor. kemahiran dan jaringan di kalangan mentee-mentee yang menyertai Program Mentor di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan.- Universiti Utara Malaysia (UUM) Universiti Malaysia Sabah (UMS) Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) Bermula dengan PPUS.

Francaisi dan Institusi Kewangan dalam merangka konsep dan membentuk sistem perniagaan sesebuah francais yang maju di Malaysia 23 . Melalui program ini diharap peserta dapat memahami kaedah memulakan perniagaan pada asas yang betul dengan amalan perniagaan yang baik dan sistematik. kontrak francais. Program ini adalah secara Kajian Kes Interaktif. Program Latihan Asas Perniagaan Francais bagi bakal Francaisor Program latihan akan merangkumi metodologi francais. Kursus Asas Perniagaan Francais bagi bakal Francaisi Kursus Asas ini menggabungkan pengalaman dan pengetahuan pihak Francaisor.Latihan Keusahawanan Siswa Skim usahawan siswazah adalah satu program yang dirancang bagi menawarkan pilihan kepada siswazah untuk berkecimpung di dalam bidang perniagaan. faktor-faktor kritikal kejayaan dan kegagalan. pertimbangan kewangan. harta intelek. merekabentuk program francais sendiri. mengkonsepkan idea francais. menyediakan rancangan 14 perniagaan francais sendiri. bekerja dengan orang untuk mendapatkan komitmen dan hasil serta bagaimana mendapatkan hasil francais.

■ Bengkel Keusahawan Jangka Pendek Dalam memastikan usahawan berdaya saing dalam arus perdana globalisasi beberapa kursus jangka pendek diadakan bertujuan untuk memantapkan usahawan dengan ilmu-ilmu terkini dalam bidang dan aspek pengendalian sesuatu perniagaan supaya terus maju dalam memacu pertumbuhan negara. Ia memberi pendedahan berkaitan dengan jenis dan bentuk perniagaan. ■ Skim Latihan Bagi Kakitangan Kerajaan Mencebur Diri Sepenuh Masa Dalam Perniagaan (SLGKKDP) Program ini diadakan sebagai pra-syarat kepada Kumpulan Pengurusan dan Profesional yang akan menyertai program Latihan Pewujudan Usahawan (LPU). Program ini adalah sebagai persediaan kepada pegawai Kerajaan yang berminat untuk menjadi usahawan. pengurusan perniagaan dan penyediaan rancangan.PROGRAM LATIHAN DAN BIMBINGAN ■ Basic Business Training Latihan Asas Perniagaan ialah bertujuan memberikan pendedahan awal kepada bakal usahawan bagi membolehkan mereka melengkapkan diri dengan kemahiran keusahawanan. ■ Bengkel Pemasaran Strategik 24 . Bengkel-bengkel yang diadakan adalah dianjurkan oleh lembaga pengalakkan perniagaan dan industri di negeri masing-masing dalam seliaan Kementerian terlibat.

Ireland dan dikendalikan oleh Universiti Teknologi MARA (UiTM). ■ Bengkel Penyediaan Rancangan Perniagaan Penyediaan rancangan perniagaan membolehkan usahawan/bakal usahawan mengetahui secara menyeluruh mengenai perniagaannya. Iceland. Greece dan Cyprus. Rancangan Perniagaan yang sempurna akan menjadi panduan kepada usahawan untuk memula dan menguruskan operasi perniagaan dengan baik. Program ini juga telah dijalankan di negara-negara Ireland. ■ Program Usahawan Berjaya Utama Program Usahawan Berjaya Utama (UBU) adalah program Kementerian Pembangunan Usahawan yang difrancaiskan dari Irish Management Institute (IMI). Keadaan persaingan pasaran yang mencabar akan dapat diatasi dengan perancangan dan strategi pemasaran yang teratur oleh usahawan.Kebolehan seseorang usahawan merangka strategi pemasaran dengan berkesan merupakan elemen penting bagi membolehkan mereka berupaya untuk bersaing di pasaran terbuka. ■ Bengkel Pengenalan 5S Konsep 5 S merupakan konsep yang diamalkan dan terbukti berjaya di Jepun bagi meningkatkan pengurusan syarikat. Segala aktiviti yang berkaitan dengan pengurusan kewangan hendaklah disesuaikan dengan jenis perniagaan bagi menentukan keupayaan syarikat memperolehi keuntungan. Finland. Seminar ini untuk mendedahkan konsep dan amalan 5 S bagi membolehkan mereka melalui proses pengeluaran secara teratur dan dinamik. Kekurangan serta kelemahan perancangan ini menjadikan barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan tidak dapat mengatasi pesaing yang sedia ada. ■ Bengkel Pengurusan Kewangan Strategik Pengurusan kewangan yang cekap dan teratur di dalam sesebuah syarikat adalah penting di dalam menentukan daya maju syarikat tersebut. 25 .

peserta akan diberi bimbingan dan khidmat susulan yang bersesuaian bagi memastikan mereka dapat memajukan perniagaan ke tahap yang lebih baik.■ Latihan Keusahawanan Kepada Penjaja dan Peniaga Kecil Di Negeri-negeri Latihan Keusahawanan Penjaja dan Peniaga Kecil adalah bertujuan untuk meningkatkan prestasi dan memajukan peserta ke tahap yang lebih baik. Kursus ini untuk membantu menyelesaikan perkara berkaitan kepakaran yang berlainan dalam membangun. Elemen yang penting adalah terletak kepada perhubungan di antara kedua-dua pihak (francaisor-francaisi). Francaisor yang dapat bertahan dalam satu hingga lima tahun permulaan perniagaan dianggap telah mencapat tahap tinggi. pengenalpastian awal dan penyelesaian pertelingkahan serta memahami objektif dan kehendak francaisi. banyak lagi perlu dipelajari mengenai kejayaan francais. untuk berjaya bergerak ke perkembangan fasa berikutnya di peringkat 'regional' dan antarabangsa. Bagaimanapun. melaksana dan mempertingkatkan perhubungan francais. Melalui program ini juga. 26 . ■ Program Latihan Francais Vendor Konflik adalah fenomena kehidupan organisasi yang semulajadi dan tidak dapat dielakkan.

BAGAIMANA USAHAWAN BOLEH MEMANFAATKAN DASAR-DASAR INI. PEMBIAYAAN Terdapat pelbagai agensi serta sector-sektor korporat yang membantu dalam merealisasikan cita-cita sebilangan dari usahawan-usahawan dalam memulakan sesuatu perniagaan mereka. Antara institusi atau badan-badan korporat yang menyediakan modal atau program bantuan kewangan adalah seperti : Tabung Usahawan Siswazah Tabung ini diperkenalkan untuk membantu lepasan universiti yang berminat untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan dengan kadar faedah yang rendah serta peluang untuk mempromosikan barangan dengan percuma di bawah lembaga pembangunan enterprise. 27 . Skim Modal Asas Skim ini diperkenalkan untuk usahawan untuk memulakan beberapa perniagaan yang disenaraikan oleh lembaga pembangunan usahawan setiap negeri Skim Pinjaman Biasa Skim ini diperkenalkan oleh pihak kerajaan dan di jalankan atau dinaungi oleh pihak bank atau institusi perbankan di negara kita. Misalnya : Bumiputera Commerce yang menyediakan peluang pinjaman hampir 10 tahun. Tabung Modal Teroka Berteknologi Tinggi Pinjaman dari tabung ini sebenarnya bertujuan digunakan untuk usahawan yang mencebur diri dalam perniagaan atau18 industri pembuatan yang belum diterokai dan berdaya saing diperingkat global.

khidmat nasihat serta insentif pelepasan cukai yang tinggi 28 . Banyak peluang pinjaman mahupun insentif-insentif lain diperkenalkan khususnya membantu usahawan seperti penyediaan premis perniagaan.- Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga (TEKUN) Pinjaman TEKUN telah banyak membantu peniaga serta usahawan kecil dalam memperoleh pendapatan serta asset yang membanggakan. Syarat yang dikenakan mudah dan cara penyelesaianya seperti pembayaran balik dimudahkan supaya modal pusingan menjadi tebuskiraan atau dapat membantu usahawan lain untuk memperoleh pinjaman. - Skim Bantuan Pembangunan Francais Kerajaan Malaysia memang komited dengan pembangunan Francais di mana pelaburan di lakukan dalam menjayakan aspek ini. Antaranya kos yang melibatkan RM 30 Juta. - Skim Pembiayaan Bersama Usahawan Menengah Bumiputera Persekutuan-Negeri Pemberian geran oleh kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi negeri masing-masing. Skim ini termasuk kewangan. promosi dan juga latihan dalam usaha memantapkan lagi pembangunan kendiri usahawan. Ini akan membantu usahawan yang ingin mengembangkan perniagaan mereka dan juga sudah mempunyai pinjaman dengan institusi kewangan lain. - Pembiayaan Perniagaan MARA Sejak dari dahulu lagi MARA atau Majlis Amanah Rakyat memainkan peranan penting dalam membangunkan usahawan khususnya usahawan bumiputera. Dapat kelihatan syarikat francais luar negara mula 19 bertapak di negara kita seperti kebanyakkan restoran makanan segera. Ini berketepatan dengan dasar kerajaan yang mana mengadaptasikan budaya kerja dari Jepun.

PESDEC. Pembiayaan yang diberikan adalah berdasarkan fasafasa pertumbuhan sesuatu perniagaan yang difrancaiskan. Pembangunan dan Peluang Perniagaan Seperti banyak kemudahan lain yang disediakan. negeri dan juga individu usahawan itu sendiri. DPMM dan pelbagai agensi korporat lain. sewaannya mestilah mengikut masa disebabkan untuk memberi peluang kepada bakal-bakal usahawan lain untuk memulakan perniagaan mereka. dengan penubuhan kementerian pembangunan usahawan dan koperasi.- Skim Pembiayaan Francais Ini merujuk kepada pembiayaan kewangan dan juga dari segi bantuan pelesenan syarikat francais itu sendiri. ianya mestilah mematuhi beberapa kriteria iaitu. Penyediaan Premis Perniagaan Terdapat pelbagai pihak atau agensi yang menawarkan tempat atau premis perniagaan yang boleh digunakan bagi bakal-bakal usahawan atau usahawan-usahawan yang ingin mengembangkan perniagaan mereka. pihak usahawan sendiri perlu mencari peluang dan kaedah dalam mengapai cita-cita masing-masing. tidak hanya bergantung kepada bantuan dari pihak kerajaan semata-mata. Bagi premis yang di sewakan oleh MARA dan agensiagensi lain kepada penyewanya. MECD. semuanya dapat digarap dan di nyatakan 29 . malahan ini dapat menyumbang kepada pembangunan atau ciptaan lebih banyak usahawan Malaysia yang berdaya saing. Ini melibatkan peranan dari kementerian. PDC. Antara angensi yang memberi kemudahan begini ialah MARA.

Pihak kerajaan menyediakan ruang promosi dengan Lembaga Pengalak Perindustrian (MIDA) yang bertanggungjawab memasarkan dan mencari permintaan mengenai produk Malaysia. pengeskport juga lain-lain pembeli dari badan-badan kerajaan mahupun swasta Pameranpameran yang diselia oleh kementerian sama ada dalam atau luar negara sudah tentu menggalakkan permintaan pengguna ke atas sesuatu produk. penglibatan Malaysia dalam promosi barangan Halal di Filipina dan juga menerokai peluang perniagaan di Iran. pemborong. Kemudahan ini bukan sahaja di luar negara malah di dalam negara FAMA yang bertanggungjawab memasarkan hasil keluaran desa dan juga Bandar menjamin pasaran yang seimbang di dalam negara.dalam bentuk terperinci dan sudah tentu penyediaan peluang perniagaan yang lebih kompetetif dan berdaya saing dapat terhasil. peruncit. Ini sudah tentu membantu usahawan yang baru mencebur diri dalam dunia pembuatan atau perkhidmatan menapak jauh lagi. Misalnya. Ini semua terhasil dengan pengemblengan tenaga semua pihak. Promosi dan Pasaran Pelbagai promosi serta pasaran baru diterokai setiap hari. 30 . ini tidak termasuk kenaikan dalam permintaan domestic.Galeria Usahawan Berjaya (GUB) adalah bertujuan membantu pemasaran produk perusahaan kecil dan sederhana (PKS) Bumiputera ke Hypermarket. Supermarket.

CONTOH-CONTOH PERNIAGAAN YANG TELAH DIBANGUNKAN MELALUI DASAR-DASAR INI. Ia masih menawarkan harga yang sama dengan restoran lain. dapur yang moden. setanding dengan restoran makanan segera terkemuka di negara ini. Terdapat beberapa perniagaan yang telah ditubuhkan berdasarkan dasar-dasar yang di anjurkan dan diperkenalkan oleh kerajaan misalnya: Penggunaan Teknologi Maklumat (Dasar Sains Dan Teknologi Negara) Restoran Nasi Kandar Subaidah yang baru dibuka di Permatang Gedong. Konsep restoran ini berbeza daripada kedai nasi kandar yang lain kerana kami menampilkan cara moden. cara pembelian pandu beli diperkenalkan sebagai antara kemudahan yang ditawarkan di restoran yang berkonsepkan kontemporari.Ketika ini. dua menu nasi kandar tetap disediakan untuk pembelian cara itu agar pembeli tidak perlu menunggu lama bagi mendapatkan pesanan mereka. Ia mempunyai kemudahan surau. Restoran di sini dibina di 31 . sesuai dengan perubahan zaman. bilik berhawa dingin untuk sebarang majlis dan tempat letak kereta yang luas untuk menampung 150 kereta. Restoran Subaidah di sini mempunyai reka bentuk dan kemudahan yang moden. sama seperti kedai lain. taman permainan untuk kanak-kanak. tandas lelaki dan wanita masingmasing mempunyai empat bilik kecil serta rekaannya setanding dengan kemudahan di hotel lima bintang. Sungai Petani baru-baru ini. Walaupun dengan semua kemudahan itu. masing-masing tiga di Butterworth dan dua di bahagian pulau. pemilik restoran itu yang mempunyai lima cawangan lain. Kebanyakan restoran nasi kandar tidak mempedulikan soal tandas tetapi di restoran ini. Itu hanya sebahagian daripada konsep baru yang diperkenalkan oleh Restoran Nasi Kandar Subaidah (M) Sdn Bhd. harga teh tarik masih 80 sen dan roti canai 60 sen. layar televisyen besar. Idea mewujudkan restoran seperti itu sudah lama ada tetapi terpaksa ditangguhkan kerana kesukaran mendapatkan kawasan yang luas.

atas tanah seluas 0. Selain boleh dijadikan minuman kesihatan seharian. produk Idola kaya dengan serat kanji rentang yang terdapat dalam pisang dan ianya tiada kolesterol serta bebas daripada lemak dan gula. Lanjutan Dari Program Vendor (Dasar Industri Negara) Sebuah syarikat bumiputera yang beroperasi di Perlis telah berjaya mengeluarkan produk minuman kesihatan berasaskan serat pisang. Prof. berdasarkan kajian fakta pemakanan. 31. jika diamalkan boleh meningkatkan tahap kesihatan diri serta kulit di samping boleh mengurangkan masalah berat badan. dan Dayang Hapsah Awang Mat. yang kaya dengan Vitamin C. Geneva Award. yang masing-masing bertindak sebagai Pengarah Ekskutif dan Pengarah Operasi MyLuv Marketing. serat pisang ini dirumuskan kembali dengan campuran sembilan herba untuk menghasilkan produk Idola dalam bentuk serbuk yang boleh dibancuh dengan air panas untuk dijadikan minuman. Syarikat akan menyediakan benih pisang. minuman Idola.4 hektar dengan kos RM1. Produk yang dikenali dengan nama "Idola" dan berada di pasaran sejak bulan lepas itu diusahakan dan diedarkan oleh MyLuv Marketing Sdn Bhd.. Menurut Siti Rohayu. Lepasan Pengajian Perawatan Homeopati yang berpengalaman luas dalam bidang perubatan alternatif berkata. Dr Nor Aziah Abdul Aziz.5 juta dan mampu memuatkan kira-kira 700 orang pada sesuatu masa. Serat pisang merupakan hasil formulasi saintis tempatan. seorang pakar pemakanan dari Universiti Sains Malaysia yang telah mendapat beberapa pengiktirafan antarabangsa. Siti Rohayu. Penghasilan minuman kesihatan itu ditunjangi oleh dua orang wanita iaitu Siti Rohayu Md Saad. Kini terdapat 80 wakil pengedarnya di seluruh negara. manakala usahawan terbabit hanya perlu 32 . antaranya. baja dan kepakaran penjagaan dan penanaman pisang. 29.

Ladang pisang itu perlu diwujudkan bagi menampung permintaan bahan mentah untuk diproses menjadi serat dengan jumlah minimum setan metrik sebulan. kambing. Madina Trading Company Ltd. syarikat akan membeli semua keluaran pisang tersebuti. di Kuala Lumpur. Syarikat akan membuka cawangan pertama di Makkah sebelum ke Jeddah dan Madinah. Perniagaan keluarga itu berkembang dan kini memiliki restoran sendiri di Berjaya Times Square selain membuka peluang perniagaan francais kepada usahawan tempatan. Sate King kini sedang berusaha untuk mengubah sedikit resipi sate tempatan untuk disesuaikan dengan cita rasa penduduk Arab. Program Francais (Dasar Pandang Ke Timur) MALAYSIAN Satay Kajang Sdn Bhd. 24 33 . Madina akan membayar royalti lima peratus sebulan daripada jumlah jualan kasar cawangan Sate King kendalian Madina Trading. Pasaran di Timur Tengah memang besar kerana Arab memang banyak memakan daging. Syarikat terbabit baru selesai menandatangani perjanjian di antara Sate King dan Madina Trading. Madina Trading diberi hak eksklusif membuka restoran. pemegang francais makanan segera Sate King memperluaskan empayar dengan membuka 22 restoran di negara Timur Tengah menjelang akhir tahun ini. Menerusi perjanjian tujuh tahun itu. Sate King adalah syarikat milik penuh Bumiputera diperbadankan pada 1999 dan diasaskan Datuk Zulkifli Abdul Mokti. kiosk dan cawangan Sate King di Timur Tengah. mereka hanya mengeksport lidi dan perisa iaitu serbuk untuk adunan daging dan kuah kacang. Semua kerja mencucuk daging dilakukan di kilang Madina Trading. Selain sate ayam. Kehadiran Sate King pertama akan dilakukan menerusi francaisi utamanya di Arab Saudi.menyediakan tanah dan menjaganya sahaja. Sate King menawarkan pelbagai hidangan lain bagi pasaran di Malaysia. Abjda berkata. “Menerusi perjanjian itu. arnab. “Buat permulaan. “Sate King mensasarkan Timur Tengah berikutan selera kebanyakan penduduk rantau itu menyamai penduduk Malaysia.

Peluang ini dibuka untuk bakal-bakal usahawan untuk mencebur diri dalam merealisasikan hasrat kerajaan. 25 34 . Ini banyak membantu usahawan dalam mencari pasaran untuk produk barangan mereka di samping meneroka peluang baru yang lebih mencabar.Program E-Perolehan (Dasar Sains dan Teknologi Negara) e-Perolehan ialah satu sistem perolehan elektronik yang dibangunkan oleh untuk mengendalikan urus niaga dan tender pembekalan yang ditawarkan oleh Kerajaan serta membolehkan pembekal menjual barangan dan perkhidmatan kepada Kerajaan melalui Internet. Ia merupakan sistem perolehan elektronik yang menghubungkan pembekal dan Kerajaan bersama-sama di dalam persekitaran yang selamat dan terjamin. Kebanyakkan usahawan lebih gemar membekalkan alatan pejabat dan juga inovasi-inovasi kepada pusat-pusat perniagaan. E-perolehan telah diperkenalkan oleh syarikt bumiputera yang bertapak di Selangor dengan modal sebanyak 2 juta. “paper less” dan juga “borderless incoming prophit”. Usahawan yang ingin memasuki portal eperolehan hanya perlu mendaftarkan lesen mereka dan pilih produk yang ingin dibekalkan kepada badan-badan kerajaan terbabit.

dapat membantu mereka dari permulaan hingga akhirnya. Kerajaan dan polisinya yang ingin menuju kea rah negara maju menjelasng 2020 telah melakukan dengan sehabis baik. merealisasikan impian melahirkan usahawan yang berdaya saing. khidmat nasihat. promosi serta penyediaan premis perniagaan seharusnya menjadi pendorong untuk lebih berjaya dan menyimpan azam yang tinggi kearah kejayaan. Hampir semua bidang belum dan masih baru di negara kita. "Keusahawanan Kerjaya Pilihan" 26 35 . Ini kerana berdasarkan dengan segala kemudahan dan juga insentif yang diberikan oleh pihak kerajaan. masa dan juga memenuhi setiap kehendak pelanggan selaras dengan peredaran masa dan tempat. usahawan memerlukan modal yang besar. tahan cabaran dan inovasi serta kreatif. Pengenalan kawalan mutu kerja dapat menjamin keberkesanan formula ini dapat membantu merealisasikan impian.Huraian & Perbincangan Setelah meneliti beberapa perkara dan aspek yang dikemukakan dapat di simpulkan bahawa kerajaan serta pihak swasta banyak membantu dalam merealisasikan impian setiap insan bergelar usahawan. Dalam mengejar impian sebagai seorang bergelar usahawan. Tidak semua usahawan yang tidak berjaya. Kemudahan pembiayaan. kebanyakkan melalui pahit getir. Sebagai contoh. Bidang-bidang baru diberikan insentif seperti pengecualian cukai dan ini menunggu peluang kepada usahawan berminat menerokai dan mendapat menafaat secara keseluruhannya. Semoga sedikit sebanyak maklumat yang dapat dikongsi membantu. Produk bermutu tinggi serta layanan yang mesra menjamin produk kekal lama dalam pasaran. mereka tidak perlu khuatir dengan segala cabaran.

Kesimpulan Menjadi seorang ‘usahawan’ bukanlah mudah seperti yang disangka. jika tidak bijak merancang perjalanan. Pihak pengurusan kewangan turut memberi nasihat dan tunjuk ajar dalam pengurusan kewangan sesuatu organisasi perniagaan. Promosi dan pemasaran dapat membantu usahawan dalam mencari pengguna produk dan juga peniaga yang berkemungkinan menggunakan produk mereka. Pembiayaan atau modal perlu sebelum memulakan sesuatu perniagaan. Meskipun berbekalkan modal yang banyak. Pihak kerajaan khususnya. program usahawan perintis dan juga usahawan siswa. Kadangkala 36 . Penyediaan premis perniagaan. pastinya bertemu dengan kegagalan akhirnya. malah melibatkan murid-murid dan pelajar-pelajar sama ada di bangku persekolahan dan juga di menara gading. Ini dapat di perhatikan dengan perlaksanaan program usahawan muda. Program yang di rancang bukan sahaja membabitkan usahawan yang berumur atau sudah matang. Pelbagai program dan aktiviti di rancang untuk merealisasikan hasrat sebagai “Keusahawanan Kerjaya Pilihan”. Ini dapat di buktikan dengan pelbagai dasar-dasar yang digubal dan dirancang dan diperkukuhkan lagi dengan penubuhan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MECD). Ini di buktikan dengan kemudahan pembiayaan sama ada dari institusi kewangan malah dari pihak kerajaan sendiri. Ini menunjukkan kepekaan pihak pemerintah dengan pembangunan remaja pendokong negara ini. Ianya perlu kepada peranan semua pihak dalam melaksanakannya. sebagai tapak permulaan hidup atau pembuka rezeki dapat membantu usahawan dalam mencuba nasib dengan lebih konsisten dan efisyen. Modal yang mencukupi menjamin keberkesanan perjalanan sesuatu perniagaan. membantu dalam segenap segi dalam bersama-sama memacu pertumbuhan KDNK negara. Namun dengan memahami konsep serta memberikan komitmen yang tinggi ianya akan terlaksana jua.

di mana produk hanya akan habis atau berfungsi apabila adanya permintaan dari pasaran. 28 37 . Setelah membincangkan secara ringkas dan berdasarkan huraian dan fakta diberikan didapati usahawan negara tidak perlu gentar dan perlu bersedia menghadapi cabaran dan peluang semuanya di buka untuk mereka yang mahu bergelar USAHAWAN BERJAYA. Ianya bersangkutan dengan hasrat kerajaan menjadi sebagai pusat atau “HALAL HUB” bagi Asia Tenggara malah di dunia. Semuanya yang dilakukan oleh pihak kerajaan mahupun swasta akan menjadi sia-sia jika tiadanya penglibatan secara serius usahawan itu sendiri dalam merealiasikan aspirasi negara sebgai negara maju menjelang 2020.faktor ini merupakan faktor terpenting. Ini termasuk promosi bukan sahaja di dalam. malah di luar negeri khususnya dalam memperkenal dan penjenamaan produk negara.

Harian Metro 23.mecd.my 6.Rujukan 1. (2000). http://dsa. Universiti Utara Malaysia 3.2003 29 38 .04.. Hijrattulah Abdul Jabbar & Siti Zabedah Saidin. Some Facts About Direct Selling. Asas-asas Keusahawanan. Siti Maimon Haji Kamso.2005 7. Aziz Yusof. Status dan Prospek Keusahawan Korporat : Kajian Emperi. Kementerian Usahawan dan Pembangunan Koperasi. Sintok.2004 8. http://www. Idola. Siswazah bercita makan gaji tukar ke projek ikan salai. Guna Interkom Beli Nasi Kandar. (1998).02. Aziz Yusof. Petaling Jaya : Prentice Hall 2. Minuman Berasaskan Pisang. Ab.. Berita Harian 03.org. Entreprenurship OUM Module (2004) 5. Berita Harian 06.05. Seminar Penyegaran Syarikat March 27-28.gov. Ab.uk/dsa1htm 4.

39 .