SAMPLE

OPEN UNIVERSITY UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA
Title

ASSIGNMENT
Course

ENTREPRENEURSHIP OUMH 2103
Name MUHAMMAD HILMI BIN SALEH Matric No 791104025581001 NRIC No 791104025581 Telephone No 019-9216221
Tutor Name

ENCIK ABDUL HAFAZ BIN NGAH
Kolej Informasi Multimedia, Mentakab SEMESTER / YEAR JANUARI 2004

AN NORRIHAN BINTI SULAN
OCTOBER 2003

OPEN UNIVERSITY MALAYSIA
SCHOOL OF LIFELONG LEARNING

OUMM 2103 ENTREPRENEURSHIP SEMESTER: MAY 2005 ASSIGNMENT

PENDAHULUAN INTRODUCTION Pelajar dikehendaki menjawab tugasan ini secara individu dan memilih salah SATU daripada empat soalan di bawah. (sila rujuk arahan yang diberi) You are required to answer ONE of the four questions given individually. (Please refer to the given instruction) SOALAN TUGASAN 2: QUESTION 2: 1. Bincangkan bagaimana dasar-dasar kerajaan Malaysia (4 dasar sahaja) dapat membantu membangunkan usahawan di negara ini. Huraian, perbincangan dan cadangan perlu mengandungi: • • • • • Terangkan tentang 4 dasar-dasar kerajaan yang membantu membangunkan usahawan di Malaysia. Inti pati dasar-dasar tersebut. Program-program yang dilaksanakan untuk membantu usahawan. Bagaimana usahawan boleh memanfaatkan dasar-dasar ini. Contoh-contoh perniagaan yang telah dibangunkan melalui dasar-dasar ini.

Discuss how Malaysian government policies can enhance entrepreneurs’ development in this country Description, discussion and proposal should include: • • • • • Explain four government policies involved. The contents of the policies. Programs that support entrepreneurship. How entrepreneurs could benefit with these policies Business examples that have been developed through these policies.

i 1

Senarai Kandungan

MUKA SURAT

ABSTRAK PENGENALAN / PENDAHULUAN 4 DASAR-DASAR KERAJAAN & INTIPATI DASAR-DASAR BERKENAAN Dasar Pandang Ke Timur Dasar Ekonomi Baru (DEB) Dasar Perindutrian Negara Dasar Sains dan Teknologi Negara PROGRAM-PROGRAM YANG DILAKSANAKAN UNTUK MEMBANTU USAHAWAN. Pembudayaan Keusahawanan Program Usahawan Muda (PUM) Program Pembangunan Keusahawanan di IPTA Latihan Program Mentor Latihan Asas Perniagaan (LAP) Latihan Keusahawanan Siswa Program Latihan Asas Perniagaan Francais bagi bakal Francaisor Kursus Asas Perniagaan Francais bagi bakal Francaisi

i - ii iii - v

1-2 2-4 5-7 8 - 11

12 - 13 13 - 14 14 14 14 15 - 16 16

Program Latihan dan Bimbingan Basic Business Training Skim Latihan Bagi Kakitangan Kerajaan Mencebur Diri Sepenuh Masa Dalam Perniagaan (SLGKKDP) Bengkel Keusahawanan Jangka Pendek Bengkel Pemasaran Strategik Bengkel Pengurusan Kewangan Strategik Bengkel Penyediaan Rancangan Perniagaan Bengkel Pengenalan 5S Program Usahawan Berjaya Utama Latihan Keusahawanan Kepada Penjaja dan Peniaga Kecil Di Negeri-negeri Program Latihan Francais Vendor 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 - 18

i 2

BAGAIMANA USAHAWAN BOLEH MEMANFAATKAN DASAR-DASAR INI.

Pembiayaan Tabung Usahawan Siswazah Skim Modal Asas Skim Pinjaman Biasa Tabung Modal Teroka Berteknologi Tinggi Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga (TEKUN) Pembiayaan Perniagaan MARA Skim Bantuan Pembangunan Francais Skim Pembiayaan Francais 18 18 18 18 19 19 19 19 20 21 21

Penyediaan Premis Perniagaan Pembangunan dan Peluang Perniagaan Promosi dan Pasaran

CONTOH-CONTOH PERNIAGAAN YANG TELAH DIBANGUNKAN MELALUI DASAR-DASAR INI. Penggunaan Teknologi Maklumat (Dasar Sains Dan Teknologi Negara) Lanjutan Dari Program Vendor (Dasar Industri Negara) Program Francais (Dasar Pandang Ke Timur) Program E-Perolehan (Dasar Sains dan Teknologi Negara)
Huraian dan Perbincangan Kesimpulan Rujukan

22 - 23 23 - 24 24 25
26 27 – 28 29

i 3

buku ilmiah. kesahhan maklumat serta impaknya ke atas tugasan ini kelak. sama ada ketelusan. Di sini kita dapat memahami bahawa sektor pembuatan dan juga guna tenaga manusia memainkan peranan yang penting diikuti dengan bantuan. Selaras dengan moto “Usaha Tangga Kejayaan”. Keusahawanan sebagai satu bidang yang mencabar. Berbantukan beberapa rujukan seperti penerbitan jurnal. berisiko tinggi. keberanian. keratan akhbar serta sumber terpenting saya iaitu Internet. pastinya akan membuahkan kejayaan di akhir usahanya.ABSTRAK ‘B agaimana dasar-dasar kerajaan Malaysia dapat membantu membangunkan usahawan-usahawan’ . tekad dan usaha yang tidak pernah jemu. tetapi anda mungkin memilih bidang keusahawanan sebagai satu kerjaya. Setiap usahawan juga perlu mempunyai jati diri serta ketahanan mental dan emosi sesuai dengan usahanya dan gelaran “USAHAWAN”. Justeru. sokongan modal dan juga dana dari pihak berkuasa iaitu kerajaan. memulakan sebuah perniagaan dan seterusnya menjadi 4 . beberapa aspek perlu di tekankan. Dalam menyiapkan perbincangan dan data-data yang lengkap. Berbantukan dan berteraskan pemahaman yang mendalam perlu dalam merealisasikan apa yang kita maksudkan dengan dunia keusahawanan. merupakan pendorong utama atau tulang belakang terhadap sesuatu penghasilan atau produk daripada pengusaha yang digelar usahawan. yang membawa maksud seseorang yang gigih berusaha tanpa mengenal erti jemu. merupakan topic tugasan pilihan saya. maklumat-maklumat yang diperolehi dapat digunapakai dan diterapkan di dalam kehidupan yang perlu kepada kreativiti dan inovasi. tugasan ini dapat disiapkan dan sedikit sebanyak dapat membantu saya memahami erti hidup seorang usahawan bukan sahaja dari perspektif lahiriah dan dari segi mental. Kerajaan sebagai penaung kepada penjanaan modal dan aset permulaan. sanggup berkorban. Walaupun keusahawanan bukan untuk semua insan.

Keusahawanan bukan untuk orang-orang yang mudah kecewa. Atas alasan inilah segala peluang yang hadir tidak patut dilepaskan begitu sahaja. Tetapi kepada yang sanggup bekerja kuat dan sanggup mencuba. khususnya untuk orang-orang yang inginkan cabaran dan pencapaian berbanding dengan wang dan kuasa. Tiada formula azimat. mimpi anda akan menjadi kenyataan. Usahawan hari ini lebih menyeronokkan. Semoga segala paparan dan ulasan serta komen dapat sama-sama membantu apa yang dikatakan… "Keusahawanan Kerjaya Pilihan" 5 .seorang usahawan yang berjaya.

Penubuhan Kementerian Pembangunan Usahawan bagi menggantikan KPA bertujuan untuk memberi tumpuan dan penekanan khusus terhadap pembangunan usahawan Bumiputera untuk mempercepatkan pencapaian matlamat pewujudan sebuah Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB). Maktab Kerjasama Malaysia dan Bank Kerjasama Rakyat Berhad. Penyusunan semula kementerian sebagaimana pada 27 Mac 2004 memperkenalkan indentiti baru Kementerian Pembangunan Usahawan telah diberi nama baru iaitu Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dengan pertambahan pegangan tanggungjawab terhadap Jabatan Pembangunan Koperasi. ianya juga merumus dasar-dasar jangka pendek dan jangka panjang bagi pembangunan usahawan. mewujud dan melaksanakan program-program pembangunan. Kementerian ini menyelaras dan memantau pelaksanaan program-program pembangunan usahawan yang dijalankan oleh agensi-agensi di peringkat persekutuan dan negeri. Secara amnya. Mengoptimum penggunaan sumber tenaga manusia di MECD dan agensi melalui peningkatan produktiviti serta budaya kerja cemerlang dan menggalak pembangunan usahawan dalaman (intrapreneurship) oleh agensi6 .PENDAHULUAN / PENGENALAN Tugasan ini adalah berkisar kepada usaha-usaha kerajaan berlandaskan dasar-dasar kerajaan yang dibentuk untuk membantu membangunkan usahawan di negara ini. Oleh itu secara ringkas diperihalkan mengenai kementerian tersebut. menggembleng jaringan strategik dengan pihak swasta. segala maklumat yang di perolehi dalam dapatan tugasan ini kebanyakkan datang dari laman informasi Kementerian Pembangunan Usahawan (MECD) dan juga beberapa rujukan dari makalah penerbitan pertubuhan-pertubuhan lain serta draf perancangan negara.

Seperti contoh pengenalan : i. merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti penggalakan dan pembudayaan keusahawanan. Keseluruhannya juga ia menjadi pemangkin dan pemudahcara kepada usahawan dan bakal usahawan memulakan perniagaan. v. Dasar-dasar yang digubal adalah bertujuan membantu usahawan supaya berdaya saing di peringkat nasional dan global. ii. iv. vi. Banyak dasar-dasar kerajaan dalam membangunkan sektor keusahawanan tetapi penekanan secara menyeluruh perlu datang dari diri usahawan itu sendiri. Sebelum perkara ini diulas secara lanjut kita sedia maklum bahawa pihak kerajaan sedar dan sedia mempertimbangkan beberapa perkara yang asas sebagai contoh.agensi di bawah Kementerian. MECD telah merangka beberapa strategi yang memberi fokus kepada penyelarasan program-program pembangunan usahawan yang dilaksanakan di peringkat persekutuan. viii. merancang dan melaksana aktiviti-aktiviti penggalakkan kepada pembangunan Koperasi. Bagi mencapai matlamat untuk membangunkan usahawan. vii. sekarang tumpuan 7 . Dasar Pandang Ke Timur Dasar Pembangunan Nasional (DPN) Dasar Ekonomi Baru (DEB) Dasar Kependudukan Malaysia Ke Arah 70 Juta Dasar Perindustrian Negara Dasar Perindustrian Berat Negara Dasar Sains dan Teknologi Negara Dasar Sosial Negara Dan yang terbaru ialah mewujudkan Malaysia sebagai “Halal Hub” atau pusat pemprosesan makanan halal di dunia. negeri dan swasta. iii.

perbincangan adalah mengenai 4 dasar sahaja di samping dasar-dasar yang lain. Sebagaimana kehendak tugasan. Semuanya ini sebenarnya saling berhubung kait antara satu sama lain.diberi khusus kepada meningkatkan sumbangan keupayaan dalaman domestik kepada pertumbuhan ekonomi negara iaitu: Pelaburan Tempatan Aktiviti-aktiviti ekonomi seperti perkilangan oleh syarikat-syarikat tempatan Tingkatkan keupayaan-keupayaan teknologi tempatan Tingkatkan kemahiran-kemahiran rakyat Malaysia sendiri Tingkatkan keupayaan mengeksport di kalangan syarikat-syarikat tempatan. 8 .

Kuala Lumpur pada 8hb. dan lain-lain lagi yang dipercayai boleh menyumbangkan kepada kemajuan bagi negara kita'. peningkatan kecekapan. Seperti yang kita sedia maklum. Februari 1982. Kejayaan kedua-dua negara ini boleh dijadikan contoh dan teladan kepada Malaysia dan seterusnya dipraktikkan bagi mencapai matlamat pembangunan negara dengan meninggikan prestasi pengurusan dan pembangunan sektor awam dan swasta. keutamaan kepada kumpulan dan tidak diri sendiri. Persidangan "5th Joint Annual Conference of MAJECA/JAMECA" di Hilton. Perdana Menteri Dato` Seri Dr. penelitian dan pemilihan terhadap contoh-contoh dan teladan yang terbaik daripada negara Jepun dan Korea dengan mengadaptasikannya dengan keadaan-keadaan di Malaysia.B.mereka adalah lebih maju dari beberapa negara Barat sendiri. pihak Kerajaan akan membuat pengkajian. mencatatkan satu lagi pendirian kerajaan dalam menggalakkan usaha-usaha pembangunan negara. Dasar ini bermakna. di beberapa bidang. Di persidangan ini. negara Jepun dan Korea adalah merupakan dua buah negara yang begitu pesat membangun. kesetiaan kepada negara dan perusahaan atau perniagaan di mana pekerja bekerja.DASAR PANDANG KE TIMUR. Dasar Pandang Ke Timur ini tidak bermakna bahawa Malaysia mengurangkan 9 . Mahathir Mohamad telah mengumumkan ‘Dasar Pandang ke Timur’ . Perkara-perkara yang harus ditumpukan melalui dasar ini ialah 'kerajinan dan disiplin bekerja.Objektif utama Dasar Pandang Ke Timur ini ialah untuk meninggikan prestasi pengurusan dan pembangunan di negara ini serta mewujudkan golongan masyarakat Malaysia yang mempunyai nilai-nilai dan etika kerja yang positif untuk meninggikan kemajuan negara. tekanan daya pengeluaran (productivity) dan mutu yang tinggi (quality).A. Y. pengurangan perbezaan dan perpisahan antara eksekutif dan pekerja am sistem pengurusan yang menitikberatkan kejayaan jangka panjang dan tidak semata-mata peningkatan dividen atau pendapatan kakitangan dalam jangka pendek.

jalan-jalan. penjajah British menggalakkan perkembangan masyarakat secara 'plural' melalui amalan 'pecah' dan perintah. DASAR EKONOMI BARU (DEB) Berkisar kepada sejarah Malaysia. Dari jumlah semua keluarga miskin 86% berada di kawasan luar bandar dan 14% di kawasan bandar. Keadaan ini telah menyebabkan jurang perbezaan antara kaum. Selepas mencapai kemerdekaan. kedua dan Rancangan Malaysia Pertama dirancang untuk menitikberatkan kepada segi pertumbuhan dan pembaharuan ekonomi.hubungan dagangannya dengan rakan-rakan yang ada sekarang. Rancangan ini telah menunjukkan kelemahan dari segi strategi di mana corak atau sistem semasa penjajahan masih berterusan. Sebaliknya Kerajaan akan terus memperluaskan lagi perdagangannya dengan mengadakan hubungan dengan rakanrakan bukan tradisional di samping terus mengekalkan dan memajukan hubungan perdagangan yang setia selaras dengan kepentingan negara. Pihak British telah menggalakkan kedatangan tenaga buruh dari negara China dan India untuk kepentingan ekonomi penjajah dalam sektor perlombongan bijih timah. rel-rel keretapi dan pembahagian kelompok kaum mengikut sektor ekonomi. Penambahan penduduk dan peningkatan kegiatan ekonomi telah menyebabkan pertumbuhan bandar.3% dari semua keluarga di Semenanjung Malaysia menerima pendapatan di bawah garis miskin. Rancangan Malaya 5 tahun telah diperkenalkan. perdagangan dan perladangan. Dari banci penduduk tahun 1970 didapati 49. Kadar kemiskinan mengikut kaum pula adalah seperti berikut: 10 . pembangunan bandar dan luar bandar bertambah besar. Rancangan Malaya Pertama.

7 100.6 168.051.6 1.0 % 11 .7 34.2 4.2 44.9 2.0 61.00 813.233.7 110.8 PENDAPATAN PURATA KELUARGA SEBULAN (RM) 172.KADAR KAUM KEMISKINAN (%) Melayu Cina India Lain-lain 64.3 2.564.00 Dari kajian Tahunan Hakmilik Syarikat-syarikat Berhad yang dijalankan oleh Jabatan Perangkaan dan rekod dari Pendaftar Syarikat adalah didapati hakmilik dan penguasaan sektor syarikat-syarikat pada tahun 1971adalah seperti berikut: JUMLAH PEMILIKAN PEMILIKAN (RM JUTA) Bumiputera Perseorangan dan agensi amanah a) Bumiputera Perseorangan b) Agensi Amanah Bukan Bumiputera Warganegara Asing Jumlah 279.1 4.3 6.8 26.00 304.00 394.0 39.

9 58. Menambah daya pengeluaran dan pendapatan.1 CINA 19.5 LAIN-LAIN 1.6 32. ii. Perlombongan 3.7 Kepincangan di atas dipercayai merupakan suatu sebab utama berlakunya peristiwa 13 mei 1969. Banyak perkara yang telah dirancang dan akan dilaksanakan seperti : i. Mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan rakyat yang menganggur.7 INDIA 11.6 Pertahanan Awam dan Kemudahan 3 45. Keadaan ini boleh menggugat perpaduan negara kerana masalah kemiskinan adalah mengikut kaum dengan kadar kemiskinan paling tinggi di kalangan orang Melayu yang tertumpu kepada aktiviti pertanian tradisional. Ianya bukan sahaja terdapat di luar bandar tetapi juga di bandar. Memberi peluang perpindahan orang yang bekerja di sektor yang rendah daya 12 .Dilihat dari sudut pembahagian pekerjaan pada tahun 1970 pecahan mengikut kaum adalah seperti berikut: SEKTOR 1.7 1.5 8.2 MELAYU 67.0 0. Dasar yang dikenali sebagai Dasar Ekonomi Baru ini adalah satu dasar yang dilancarkan oleh kerajaan dalam tahun 1970 melalui Rancangan Malaysia Kedua (1971-1975) untuk membetulkan ketidakseimbangan sosial ekonomi yang wujud di Malaysia di antara kaum-kaum. Perniagaan / Perdagangan / Pentadbiran Awam / Pelajaran / 42.5 10. Pertanian 2. Kemiskinan adalah sebab utama yang menimbulkan perasaan tidak puashati di kalangan rakyat. iii.

Mengadakan suasana pekerjaan yang mencerminkan komposisi kaum di Malaysia. vi. Ia juga bertujuan untuk mempercepatkan lagi proses perindustrian. Mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara kaum antara kawasan bandar dan luarbandar dan antara wilayah. Sejak tahun 70-an. tumpuan telah diberikan kepada industri-industri yang berasaskan eksport dan industri yang mengunakan ramai buruh. Kerajaan memainkan peranan secara langsung di dalam merancang. melaksana. Mewujudkan kumpulan perusahaan dan perdagangan bumiputera. membiayai dan mengurus industriindustri berat memandangkan sektor swasta tidak mampu menanggung perbelanjaan atau 13 . DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA (DPN) Sekitar 50-an dan 60-an. kerajaan telah melancarkan program perindustrian untuk mencetuskan perkembangan ekonomi yang lebih pesat dan stabil. Memodenkan kehidupan di luar bandar. Memandangkan harga kedua-dua komoditi ini tidak stabil. program perindustrian negara mengalami satu lagi perkembangan meneeusi penggalakan industri berat. kerajaan di samping mempelbagaikan ekonomi telah menitikberatkan pertumbuhan industri yang lebih pesat untuk menampung keperluan pekerjaan dan Dasar Ekonomi Baru (DEB). vii. Mulai tahun 80-an pula. iv.pengeluarannya kepada sektor yang lebih lumayan. v. Dasar pembangunan perindustrian pada masa itu adalah tertumpu kepada industri-industri yang bercorak gantian import. Ini bertujuan untuk memperkukuhkan lagi asas perindustrian negara dan menambahkan kemahiran rakyat di bidang teknologi yang lebih tinggi. Dalam hal ini. kegiatan perindustrian di negara ini yang dijalankan adalah sebagai satu daripada usaha untuk mempelbagaikan ekonomi negara yang pada masa itu amat bergantung kepada getah dan bijih timah.

Oleh itu. perlulah diwujudkan matlamat-matlamat jangka panjang yang disokong dengan dasar dan strategi pembangunan yang baru. 70-an dan awal 80-an adalah memuaskan tetapi banyak masalah dan kelemahan masih wujud di dalam sektor ini. Eksport barangbarang pembuatan Malaysia terlalu bergantung kepada segelintir industri sahaja seperti elektrik dan elektronik dan tekstil. sekiranya sektor perindustrian dikehendaki terus memainkan peranan utama dalam pembangunan negara. Mutu keluaran juga pada keseluruhannya tidak begitu memuaskan dan tidak dapat bersaing dengan keluaran negara-negara asing. Satu masalah besar ialah kurangnya hubungkait di antara sektor perindustrian dengan sektor-sekctor lain menyebabkan tidak wujudnya integrasi ke hadapan dan ke belakang (back-ward and forward integration.) Industri-industri yang ditubuhkan juga kurang mempunyai nilai ditambah (value added) kerana banyak menumpukan kepada aktiviti pemasangan sahaja. KDPM benujuan untuk menyemak dan mengubahsuai dasar-dasar perindustrian negara yang sedia ada dan mengkaji semula galakan-galakan pelaburan dan dasar-dasar peningkatan eksport.menghadapi risiko dalam mengendalikan projek-projek yang bukan sahaja melibatkan modal yang besar. kerajaan telah melancarkan dua kajian utama pada tahun 1983. Selaras dengan hasrat untuk mengenalpasti kelemahan ciri-ciri struktur serta mengatasinya. Ini disebabkan tahap teknologi yang masih rendah dan kurangnya kemahiran rakyat tempatan untuk mempertingkatkan atau memperbaharui teknologi yang diterima dari luar. tetapi juga hanya dapat memberi pulangan dalam tempoh masa yang panjang. Misalnya. PIP pula bertujuan untuk menggubal objektif pembangunan perindustrian secara am dalam mengenalpasti strategi-strategi untuk sektor-sektor kecil yang berpotensi untuk tumbuh 14 . iaitu Kajian Dasar Perindustrian Malaysia (KDPM) dan Pelan Induk Perindustrian (PIP). pertumbuhan sektor eksport adalah tidak begitu memuaskan jika dibandingkan dengan sektor dalam negeri. Walaupun pada keseluruhannya perkembangan industri negara dalam tahun-tahun 60-an.

15 . Walaupun bidang pertanian di Malaysia merupakan satu kegiatan ekonomi yang penting namun demikian pertanian tidak mungkin dapat mewujudkan peluang-peluang pekerjaan bagi puluhan ribu lulusan sekolah dan institusi pengajian tinggi setiap tahun.Pengguba!an dasar perindustrian negara melambangkan keazaman kerajaan untuk mempergiatkan lagi proses industrialisasi negara agar sektor pembuatan menjadi punca utama pertumbuhan ekonomi negara. Pengalaman dalam dekad 80-an di mana semua harga komoditi utama telah jatuh secara serentak mendorong kerajaan memikirkan strategi-strategi ekonomi jangka panjang untuk mengenalpasti dan mengatasi kelemahan-kelemahan struktur sektor pembuatan ini. Pada jangka panjangnya. mengadakan lebih banyak peluang-peluang pekerjaan serta memperbanyakkan peluangpeluang latihan teknikal dan kemahiran. Banyak negara maju dan negara perindustrian dahulunya merupakan negara. tetapi oleh kerana mereka memasuki bidang perindustrian dengan bersungguh-sungguh.negara pertanian yang mundur. hari ini mereka telah maju. PIP diharapkan dapat meletakkan asas yang kukuh bagi negara ini menjadi sebuah negara perindustrian yang maju.1986 telah menunjukkan kelemahan dalam struktur industri negara. Kemelesetan ekonomi yang melanda negara pada tahun 1985 . Pelan Induk Perindustrian yang telah diumumkan oleh Menteri Perdagangan dan Perindustrian pada 3 Februari. kerajaan yakin sektor ini boleh memainkan peranan yang lebih dinamik lagi melalui sumbangan-sumbangan yang lebih besar dari segi menambah eksport.dengan pesat. Dasar utama perindustrian telah mengambil kira beberapa prinsip asas yang terkandung di dalam perakuan-perakuan kedua-dua kajian ini. Seandainya masalah-masalah ini dapat diatasi. 1986 telah menggariskan tiga matlamat iaitu: (a) Menjadikan sektor perkilangan sebagai catalyst pertumbuh perindustrian negara. Jelas di negara-negara perindustrian yang ada sekarang. sektor perkilangan (selain daripada sektor perkhidmatan) merupakan sektor yang terpenting dalam menggerakkan jentera pembangunan negara.

PIP merangkumi strategistrategi dan langkah-langkah yang boleh membawa Malaysia ke dalam era sebuah negara perindustrian dan seterusnya menjadi teras kepada sebuah negara maju. hasrat mencapai taraf yang benar-benar maju hanya boleh dicapai dengan mengatasi sembilan cabaran strategik yang telah ditentukan. politik. Melaluinya. matlamat kerajaan adalah untuk mencapai taraf sebuah negara maju menjelang tahun 2020.(b) Menggalakkan penggunaan sepenuhnya sumber asli negara." Matlamat meningkatkan keupayaan S & T berasaskan kepada hasrat untuk membentuk satu "ekonomi yang cekap teknologinya mampu melakukan penyesuaian. pembaharuan dan pelaburan yang 16 . sosial. psikologi dan kebudayaan. iaitu satu masyarakat yang berdaya cipta dan berpandangan jauh. Ini bermakna kemajuan penuh dalam semua aspek kehidupan termasuk dari segi ekonomi. Malaysia mesti mempunyai keupayaan untuk memaju dan menyelaraskan sumber-sumber S & T yang ada dalam negara supaya mencapai hasrat "menjadikan Malaysia sebuah masyarakat yang berasaskan sains dan yang progresif. pertumbuhan ekonomi Malaysia akan lebih diterajui oleh pertumbuhan dalam sektor eksport yang berlandaskan strategi industrialisasi yang outward-looking. Menurut Wawasan 2020. DASAR SAINS DAN TEKNOLOGI NEGARA Berdasarkan aspirasi negara yang diilhamkan dalam Wawasan 2020.Kemajuan keupayaan Sains dan Teknologi (S & T) adalah cabaran yang keenam di antara sembilan cabaran yang disenaraikan. sebuah masyarakat yang bukan sahaja dapat memanfaatkan teknologi masa kini tetapi turut menjadi penyumbang kepada kemajuan peradaban sains dan teknologi pada masa hadapan. kerohanian. dan (c) Meninggikan tahap penyelidikan dan pembangunan (R & D) teknologi tempatan sebagai asas bagi Malaysia menjadi sebuah negara perindustrian. Sejauh mana ini akan mencapai hasil yang baik bergantung kepada keupayaan pekilang-pekilang.

pengetahuan dan kemahiran S & T adalah 17 . Kepentingan peranan S & T dalam usaha mencapai strategi dan matlamat rancangan pembangunan ekonomi telahpun menerima pengakuan umum di kalangan pakar-pakar akademik dan industri. Dalam melaksanakan dasar ini. bahan mentah dan kos pengendalian. (ii) Sungguhpun pelaburan kian bertambah. namun permintaan mereka terhadap barangan perantaraan tempatan amatlah kecil. Oleh yang demikian peningkatan tahap kepakaran pengurusan. Kejayaan mewujudkan satu sektor perindustrian yang dinamik bergantung kepada usaha dan keupayaan untuk mempelbagaikan asas sektor pembuatan. Kebanyakan perolehan barang perantaraan mereka masih diimport berasaskan kepada sebab pengusaha-pengusaha barangan perantaraan negara ini tidak berupaya mengeluarkan barangan yang bermutu atau pada kos dan harga yang berpatutan. (iii) Peningkatan nilai barangan yang kecil dan tumpuan industri yang terlalu menekan kepada kerja pemasangan dan proses pengeluaran yang mudah. umpamanya penambahan industri perkilangan di zon perdagangan bebas. Peningkatan kos ini perlu diimbangkan dengan peningkatkan kecekapan dan produktiviti. Wawasan 2020 telah mengenalpasti beberapa masalah perindustrian yang perlu diatasi." Keupayaan Sains dan Teknologi dan Kaitannya Dengan Pembangunan Sektor Perindustrian Pembangunan satu negara yang maju yang berasaskan kepada keupayaan menjayakan pelaksanaan program dengan segera dan usaha mempercepatkan perindustrian adalah hasrat utama Wawasan 2020. antaranya ialah: (i) Asas sektor pembuatan negara ini terlalu sempit dan sebahagian besar eksport barangan pengeluaran bergantung kepada barangan elektrik dan elektronik serta tekstil sahaja. dan (iv) Kos pengeluaran yang kian meningkat disebabkan oleh kenaikan kos tenaga kerja.berteknologi intensif dan bergerak ke arah penggunaan teknologi yang canggih. Tindakan perlu diambil untuk mengatasi kelemahan rangkaian antara industri dalam ekonomi dan juga keupayaan teknologi pengusaha-pengusaha tempatan.

Kebenaran ini boleh dilihat dalam peranan yang dimainkan oleh institusi-institusi penyelidikan pertanian seperti RRIM. Pengurusan S & T yang bijak nyata telah memberikan hasil kepada ekonomi negara apabila usaha-usaha penyelidikan ini dapat mengekalkan taraf negara ini sebagai pengeluar getah. kelapa sawit. PORIM. Masalah utama adalah jentera. Kejayaan ini telah dicapai hasil dari kesedaran Kerajaan tentang perhubungan yang rapat antara rancangan membangunkan keupayaan S & T dengan rancangan pembangunan ekonomi negara.Sebenarnya pada peringkat awal.merupakan satu daripada penyelesaian yang telah ditentukan dalam Wawasan 2020 untuk mengatasi masalah-masalah di atas. Ini bermakna strategi mempelbagaikan ekonomi negara dengan pemindahan penekanan rancangan daripada membangunkan sektor pertanian kepada sektor perindustrian sepatutnya diikuti oleh pemindahan jentera dan dasar S & T yang sedia ada atau menubuhkan infrastruktur S & T yang baru untuk menyokong usaha-usaha pembangunan sektor perindustrian. Kajian ini telah mengenalpasti antara masalah 18 . koko dan lada yang utama di dunia. dasar dan institusi-institusi sokongan S & T yang ditubuhkan lebih menekankan kepada pembangunan sektor pertanian. Pendapat ini disokong oleh penemuan-penemuan yang terkandung dalam Kajian Pelan Induk Perindustrian (PIP) yang dijalankan bersama oleh Kementerian Perdagangan dan Perindustrian dan UNIDO. perkembangan dan kemajuan sektor perindustrian tidak mendapat sumbangan yang sama daripada sumber-sumber S & T seperti dalam pembangunan sektor pertanian. Walau bagaimanapun beberapa masalah baru telah timbul apabila orientasi dan pendekatan pembangunan negara yang selama ini menekankan pembangunan sektor pertanian semakin bertukar kepada pembangunan sektor perindustrian. dan perkaitan ini telah diambilkira mulai Rancangan Malaysia Kelima apabila S & T diberi peranan yang diselaraskan dengan pembangunan ekonomi keseluruhan. MARDI dan juga Universiti Pertanian dan sumbangan mereka kepada pertumbuhan sektor pertanian di negara ini.

utama yang dihadapi oleh sektor perindustrian di negara ini ialah terlalu bergantung kepada jenis-jenis pengeluaran yang tertentu. Dasar Sains dan Teknologi yang semakin dititikberatkan oleh Kerajaan menunjukkan 10 minat dan responsif kepada usaha membangunkan keupayaan sumber-sumber S & T ke arah mempertingkatkan sumbangannya dalam proses melahirkan sektor perindustrian yang dinamik. dan terlalu bergantung kepada pengimport teknologi dan perkhidmatan teknik akibat kekurangan keupayaan sendiri untuk membangunkan S & T dalam sektor perindustrian. Keupayaan untuk membangunkan satu sektor perindustrian yang dinamik. yang berupaya bersaing dalam pasaran dunia. pelbagai bentuk insentif serta program dianjurkan oleh pihak-pihak berkuasa. kemahiran dan keupayaan menggunakan atau menginovasikan teknologi-teknologi pengeluaran. iaitu : Pembudayaan Keusahawanan Program. PROGRAM-PROGRAM YANG DILAKSANAKAN UNTUK MEMBANTU USAHAWAN. Kejayaan seseorang usahawan hari ini bukan hanya bergantung kepada usaha. risiko atau nasib semata-mata. Bagi merealisasikan pembangunan dan memenuhi aspirasi usahawan dalam membangunkan institusi perniagaan sama ada bersifat konvensional atau berpakej. kekurangan keupayaan untuk meningkatkan mutu pengeluaran dan daya saing. yang mengeluarkan barangan yang standing dari segi kos dan mutu dengan barangan negara-negara maju. bergantung kepada pengetahuan. Latihan serta Bimbingan Di bawah satu pengkaedahan pelbagai bidang atau sektor yang boleh di ceburi oleh usahawan itu sendiri. antara bidang yang mendapat keutamaan dari segi bantuan dari kerajaan ialah: 19 . Disini disenaraikan beberapa pecahan dari topik utama.

kemahiran serta keupayaan pengurusan usahawan Bumiputera melalui latihan keusahawan. khidmat nasihat. bimbingan. bantuan dan galakan supaya mereka menjadi usahawan tulen yang berkualiti dan berupaya mengurus projek-projek perdagangan dan perindustrian kecil dan sederhana yang berdaya maju. berdaya saing dan berdaya tahan. Program Bahagian Latihan & Bimbingan Usahawan bertujuan untuk mewujudkan usahawan-usahawan baru serta mempertingkatkan tahap pengetahuan. 20 .- sektor bioteknologi dan herba sektor makanan halal sektor pertanian moden sektor famaseutikal sektor teknologi maklumat dan komunikasi sektor petrokimia sektor elektrik dan elektronik sektor automotif sektor pelancongan sektor pengangkutan sektor perkhidmatan sektor perundingan dan profesional sektor aeroangkasa Merujuk kepada topik pokok di atas di senarai beberapa program yang dianjurkan oleh pihak kerajaan mahupun swasta dalam sama-sama mengemblengkan tenaga memajukan usahawan.

pengendalian perniagaan serta pembubaran syarikat. pengalaman melalui latihan dan menggalakkan siswa memilih kerjaya dalam bidang keusahawanan. Melalui program ini pelajar-pelajar sekolah menengah akan mengikuti kursus-kursus kefahaman dan didedahkan secara amali tentang aspek-aspek pengurusan perniagaan seperti penubuhan syarikat. Program ini. sebanyak 25 buah sekolah telah dipilih oleh Jabatan Pendidikan Negeri untuk menyertai program 12 Semenjak tahun 1998 hingga kini.PEMBUDAYAAN KEUSAHAWANAN Program Usahawan Muda (PUM) Program Usahawan Muda telah dikendalikan dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Usahawan dan Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing sejak tahun 1998 untuk memupuk budaya keusahawanan di kalangan generasi muda. Sepuluh buah IPTA telah dipilih iaitu : - Universiti Malaya (UM) Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Universiti Sains Malaysia (USM) Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Universiti Putra Malaysia (UPM) Universiti Teknologi MARA) (UiTM) Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) 21 . Usahawan Muda telah melibatkan seramai 3100 orang pelajar dan 197 guru dari 33 buah sekolah Program Pembangunan Keusahawanan di IPTA Program Pembudayaan Keusahawanan di peringkat IPTA diperkenalkan kepada sepuluh (10) buah IPTA dengan tujuan memberikan pendedahan.Pada tahun 2004.

Ia memberi pendedahan berkaitan dengan jenis dan bentuk perniagaan. Latihan juga sebagai pelengkap bimbingan oleh mentor serta sebagai persediaan memantapkan mentee untuk berdikari selepas tempoh bimbingan mentor.- Universiti Utara Malaysia (UUM) Universiti Malaysia Sabah (UMS) Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) Bermula dengan PPUS. pembudayaan keusahawanan di IPTA kini telah berkembang kepada 4 program iaitu: - PROGRAM PEMBANGUNAN USAHA SISWA (PPUS) LATIHAN KEUSAHAWANAN SISWA (LKS) - KURSUS ASAS KEUSAHAWANAN SISWA (KAKS) STUDENT IN FREE ENTERPRISE (SIFE) Latihan Program Mentor Latihan Program Mentor adalah bertujuan untuk meningkatkan lagi pengetahuan. kemahiran dan jaringan di kalangan mentee-mentee yang menyertai Program Mentor di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan. Latihan Asas Perniagaan (LAP) Latihan Asas Perniagaan ialah bertujuan memberikan pendedahan awal kepada bakal usahawan bagi membolehkan mereka melengkapkan diri dengan kemahiran keusahawanan. pengurusan perniagaan dan penyediaan rancangan perniagaan. 22 .

faktor-faktor kritikal kejayaan dan kegagalan. harta intelek. menyediakan rancangan 14 perniagaan francais sendiri.Latihan Keusahawanan Siswa Skim usahawan siswazah adalah satu program yang dirancang bagi menawarkan pilihan kepada siswazah untuk berkecimpung di dalam bidang perniagaan. pertimbangan kewangan. Program ini adalah secara Kajian Kes Interaktif. kontrak francais. Francaisi dan Institusi Kewangan dalam merangka konsep dan membentuk sistem perniagaan sesebuah francais yang maju di Malaysia 23 . bekerja dengan orang untuk mendapatkan komitmen dan hasil serta bagaimana mendapatkan hasil francais. Program Latihan Asas Perniagaan Francais bagi bakal Francaisor Program latihan akan merangkumi metodologi francais. merekabentuk program francais sendiri. Melalui program ini diharap peserta dapat memahami kaedah memulakan perniagaan pada asas yang betul dengan amalan perniagaan yang baik dan sistematik. Kursus Asas Perniagaan Francais bagi bakal Francaisi Kursus Asas ini menggabungkan pengalaman dan pengetahuan pihak Francaisor. mengkonsepkan idea francais.

■ Skim Latihan Bagi Kakitangan Kerajaan Mencebur Diri Sepenuh Masa Dalam Perniagaan (SLGKKDP) Program ini diadakan sebagai pra-syarat kepada Kumpulan Pengurusan dan Profesional yang akan menyertai program Latihan Pewujudan Usahawan (LPU). ■ Bengkel Keusahawan Jangka Pendek Dalam memastikan usahawan berdaya saing dalam arus perdana globalisasi beberapa kursus jangka pendek diadakan bertujuan untuk memantapkan usahawan dengan ilmu-ilmu terkini dalam bidang dan aspek pengendalian sesuatu perniagaan supaya terus maju dalam memacu pertumbuhan negara. Program ini adalah sebagai persediaan kepada pegawai Kerajaan yang berminat untuk menjadi usahawan. ■ Bengkel Pemasaran Strategik 24 .PROGRAM LATIHAN DAN BIMBINGAN ■ Basic Business Training Latihan Asas Perniagaan ialah bertujuan memberikan pendedahan awal kepada bakal usahawan bagi membolehkan mereka melengkapkan diri dengan kemahiran keusahawanan. Ia memberi pendedahan berkaitan dengan jenis dan bentuk perniagaan. Bengkel-bengkel yang diadakan adalah dianjurkan oleh lembaga pengalakkan perniagaan dan industri di negeri masing-masing dalam seliaan Kementerian terlibat. pengurusan perniagaan dan penyediaan rancangan.

Segala aktiviti yang berkaitan dengan pengurusan kewangan hendaklah disesuaikan dengan jenis perniagaan bagi menentukan keupayaan syarikat memperolehi keuntungan.Kebolehan seseorang usahawan merangka strategi pemasaran dengan berkesan merupakan elemen penting bagi membolehkan mereka berupaya untuk bersaing di pasaran terbuka. Kekurangan serta kelemahan perancangan ini menjadikan barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan tidak dapat mengatasi pesaing yang sedia ada. Keadaan persaingan pasaran yang mencabar akan dapat diatasi dengan perancangan dan strategi pemasaran yang teratur oleh usahawan. Ireland dan dikendalikan oleh Universiti Teknologi MARA (UiTM). ■ Program Usahawan Berjaya Utama Program Usahawan Berjaya Utama (UBU) adalah program Kementerian Pembangunan Usahawan yang difrancaiskan dari Irish Management Institute (IMI). Program ini juga telah dijalankan di negara-negara Ireland. 25 . Greece dan Cyprus. Rancangan Perniagaan yang sempurna akan menjadi panduan kepada usahawan untuk memula dan menguruskan operasi perniagaan dengan baik. Iceland. ■ Bengkel Pengurusan Kewangan Strategik Pengurusan kewangan yang cekap dan teratur di dalam sesebuah syarikat adalah penting di dalam menentukan daya maju syarikat tersebut. ■ Bengkel Penyediaan Rancangan Perniagaan Penyediaan rancangan perniagaan membolehkan usahawan/bakal usahawan mengetahui secara menyeluruh mengenai perniagaannya. ■ Bengkel Pengenalan 5S Konsep 5 S merupakan konsep yang diamalkan dan terbukti berjaya di Jepun bagi meningkatkan pengurusan syarikat. Finland. Seminar ini untuk mendedahkan konsep dan amalan 5 S bagi membolehkan mereka melalui proses pengeluaran secara teratur dan dinamik.

melaksana dan mempertingkatkan perhubungan francais. 26 . peserta akan diberi bimbingan dan khidmat susulan yang bersesuaian bagi memastikan mereka dapat memajukan perniagaan ke tahap yang lebih baik. Francaisor yang dapat bertahan dalam satu hingga lima tahun permulaan perniagaan dianggap telah mencapat tahap tinggi. ■ Program Latihan Francais Vendor Konflik adalah fenomena kehidupan organisasi yang semulajadi dan tidak dapat dielakkan. Kursus ini untuk membantu menyelesaikan perkara berkaitan kepakaran yang berlainan dalam membangun. Bagaimanapun. Melalui program ini juga.■ Latihan Keusahawanan Kepada Penjaja dan Peniaga Kecil Di Negeri-negeri Latihan Keusahawanan Penjaja dan Peniaga Kecil adalah bertujuan untuk meningkatkan prestasi dan memajukan peserta ke tahap yang lebih baik. Elemen yang penting adalah terletak kepada perhubungan di antara kedua-dua pihak (francaisor-francaisi). banyak lagi perlu dipelajari mengenai kejayaan francais. untuk berjaya bergerak ke perkembangan fasa berikutnya di peringkat 'regional' dan antarabangsa. pengenalpastian awal dan penyelesaian pertelingkahan serta memahami objektif dan kehendak francaisi.

Skim Modal Asas Skim ini diperkenalkan untuk usahawan untuk memulakan beberapa perniagaan yang disenaraikan oleh lembaga pembangunan usahawan setiap negeri Skim Pinjaman Biasa Skim ini diperkenalkan oleh pihak kerajaan dan di jalankan atau dinaungi oleh pihak bank atau institusi perbankan di negara kita.BAGAIMANA USAHAWAN BOLEH MEMANFAATKAN DASAR-DASAR INI. 27 . PEMBIAYAAN Terdapat pelbagai agensi serta sector-sektor korporat yang membantu dalam merealisasikan cita-cita sebilangan dari usahawan-usahawan dalam memulakan sesuatu perniagaan mereka. Tabung Modal Teroka Berteknologi Tinggi Pinjaman dari tabung ini sebenarnya bertujuan digunakan untuk usahawan yang mencebur diri dalam perniagaan atau18 industri pembuatan yang belum diterokai dan berdaya saing diperingkat global. Antara institusi atau badan-badan korporat yang menyediakan modal atau program bantuan kewangan adalah seperti : Tabung Usahawan Siswazah Tabung ini diperkenalkan untuk membantu lepasan universiti yang berminat untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan dengan kadar faedah yang rendah serta peluang untuk mempromosikan barangan dengan percuma di bawah lembaga pembangunan enterprise. Misalnya : Bumiputera Commerce yang menyediakan peluang pinjaman hampir 10 tahun.

- Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga (TEKUN) Pinjaman TEKUN telah banyak membantu peniaga serta usahawan kecil dalam memperoleh pendapatan serta asset yang membanggakan. Banyak peluang pinjaman mahupun insentif-insentif lain diperkenalkan khususnya membantu usahawan seperti penyediaan premis perniagaan. - Pembiayaan Perniagaan MARA Sejak dari dahulu lagi MARA atau Majlis Amanah Rakyat memainkan peranan penting dalam membangunkan usahawan khususnya usahawan bumiputera. Syarat yang dikenakan mudah dan cara penyelesaianya seperti pembayaran balik dimudahkan supaya modal pusingan menjadi tebuskiraan atau dapat membantu usahawan lain untuk memperoleh pinjaman. Ini berketepatan dengan dasar kerajaan yang mana mengadaptasikan budaya kerja dari Jepun. promosi dan juga latihan dalam usaha memantapkan lagi pembangunan kendiri usahawan. - Skim Pembiayaan Bersama Usahawan Menengah Bumiputera Persekutuan-Negeri Pemberian geran oleh kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi negeri masing-masing. Skim ini termasuk kewangan. khidmat nasihat serta insentif pelepasan cukai yang tinggi 28 . Dapat kelihatan syarikat francais luar negara mula 19 bertapak di negara kita seperti kebanyakkan restoran makanan segera. - Skim Bantuan Pembangunan Francais Kerajaan Malaysia memang komited dengan pembangunan Francais di mana pelaburan di lakukan dalam menjayakan aspek ini. Ini akan membantu usahawan yang ingin mengembangkan perniagaan mereka dan juga sudah mempunyai pinjaman dengan institusi kewangan lain. Antaranya kos yang melibatkan RM 30 Juta.

Antara angensi yang memberi kemudahan begini ialah MARA. sewaannya mestilah mengikut masa disebabkan untuk memberi peluang kepada bakal-bakal usahawan lain untuk memulakan perniagaan mereka. MECD. pihak usahawan sendiri perlu mencari peluang dan kaedah dalam mengapai cita-cita masing-masing. PESDEC. Penyediaan Premis Perniagaan Terdapat pelbagai pihak atau agensi yang menawarkan tempat atau premis perniagaan yang boleh digunakan bagi bakal-bakal usahawan atau usahawan-usahawan yang ingin mengembangkan perniagaan mereka. tidak hanya bergantung kepada bantuan dari pihak kerajaan semata-mata. dengan penubuhan kementerian pembangunan usahawan dan koperasi. PDC. Pembangunan dan Peluang Perniagaan Seperti banyak kemudahan lain yang disediakan. malahan ini dapat menyumbang kepada pembangunan atau ciptaan lebih banyak usahawan Malaysia yang berdaya saing. DPMM dan pelbagai agensi korporat lain. Bagi premis yang di sewakan oleh MARA dan agensiagensi lain kepada penyewanya. Pembiayaan yang diberikan adalah berdasarkan fasafasa pertumbuhan sesuatu perniagaan yang difrancaiskan. negeri dan juga individu usahawan itu sendiri. semuanya dapat digarap dan di nyatakan 29 .- Skim Pembiayaan Francais Ini merujuk kepada pembiayaan kewangan dan juga dari segi bantuan pelesenan syarikat francais itu sendiri. Ini melibatkan peranan dari kementerian. ianya mestilah mematuhi beberapa kriteria iaitu.

pemborong. 30 . Ini semua terhasil dengan pengemblengan tenaga semua pihak. pengeskport juga lain-lain pembeli dari badan-badan kerajaan mahupun swasta Pameranpameran yang diselia oleh kementerian sama ada dalam atau luar negara sudah tentu menggalakkan permintaan pengguna ke atas sesuatu produk.Galeria Usahawan Berjaya (GUB) adalah bertujuan membantu pemasaran produk perusahaan kecil dan sederhana (PKS) Bumiputera ke Hypermarket. Supermarket. peruncit. Promosi dan Pasaran Pelbagai promosi serta pasaran baru diterokai setiap hari. Kemudahan ini bukan sahaja di luar negara malah di dalam negara FAMA yang bertanggungjawab memasarkan hasil keluaran desa dan juga Bandar menjamin pasaran yang seimbang di dalam negara. Pihak kerajaan menyediakan ruang promosi dengan Lembaga Pengalak Perindustrian (MIDA) yang bertanggungjawab memasarkan dan mencari permintaan mengenai produk Malaysia.dalam bentuk terperinci dan sudah tentu penyediaan peluang perniagaan yang lebih kompetetif dan berdaya saing dapat terhasil. ini tidak termasuk kenaikan dalam permintaan domestic. Ini sudah tentu membantu usahawan yang baru mencebur diri dalam dunia pembuatan atau perkhidmatan menapak jauh lagi. penglibatan Malaysia dalam promosi barangan Halal di Filipina dan juga menerokai peluang perniagaan di Iran. Misalnya.

cara pembelian pandu beli diperkenalkan sebagai antara kemudahan yang ditawarkan di restoran yang berkonsepkan kontemporari. setanding dengan restoran makanan segera terkemuka di negara ini. pemilik restoran itu yang mempunyai lima cawangan lain. Restoran di sini dibina di 31 . Itu hanya sebahagian daripada konsep baru yang diperkenalkan oleh Restoran Nasi Kandar Subaidah (M) Sdn Bhd. Restoran Subaidah di sini mempunyai reka bentuk dan kemudahan yang moden. bilik berhawa dingin untuk sebarang majlis dan tempat letak kereta yang luas untuk menampung 150 kereta. Sungai Petani baru-baru ini. taman permainan untuk kanak-kanak. layar televisyen besar. Ia masih menawarkan harga yang sama dengan restoran lain.CONTOH-CONTOH PERNIAGAAN YANG TELAH DIBANGUNKAN MELALUI DASAR-DASAR INI. harga teh tarik masih 80 sen dan roti canai 60 sen. tandas lelaki dan wanita masingmasing mempunyai empat bilik kecil serta rekaannya setanding dengan kemudahan di hotel lima bintang. sesuai dengan perubahan zaman. Konsep restoran ini berbeza daripada kedai nasi kandar yang lain kerana kami menampilkan cara moden. sama seperti kedai lain. dua menu nasi kandar tetap disediakan untuk pembelian cara itu agar pembeli tidak perlu menunggu lama bagi mendapatkan pesanan mereka. Terdapat beberapa perniagaan yang telah ditubuhkan berdasarkan dasar-dasar yang di anjurkan dan diperkenalkan oleh kerajaan misalnya: Penggunaan Teknologi Maklumat (Dasar Sains Dan Teknologi Negara) Restoran Nasi Kandar Subaidah yang baru dibuka di Permatang Gedong. Walaupun dengan semua kemudahan itu. Ia mempunyai kemudahan surau. Kebanyakan restoran nasi kandar tidak mempedulikan soal tandas tetapi di restoran ini. dapur yang moden.Ketika ini. masing-masing tiga di Butterworth dan dua di bahagian pulau. Idea mewujudkan restoran seperti itu sudah lama ada tetapi terpaksa ditangguhkan kerana kesukaran mendapatkan kawasan yang luas.

Dr Nor Aziah Abdul Aziz. minuman Idola. Kini terdapat 80 wakil pengedarnya di seluruh negara. Syarikat akan menyediakan benih pisang. Geneva Award. Produk yang dikenali dengan nama "Idola" dan berada di pasaran sejak bulan lepas itu diusahakan dan diedarkan oleh MyLuv Marketing Sdn Bhd. baja dan kepakaran penjagaan dan penanaman pisang. produk Idola kaya dengan serat kanji rentang yang terdapat dalam pisang dan ianya tiada kolesterol serta bebas daripada lemak dan gula. Siti Rohayu. serat pisang ini dirumuskan kembali dengan campuran sembilan herba untuk menghasilkan produk Idola dalam bentuk serbuk yang boleh dibancuh dengan air panas untuk dijadikan minuman. Penghasilan minuman kesihatan itu ditunjangi oleh dua orang wanita iaitu Siti Rohayu Md Saad. Lepasan Pengajian Perawatan Homeopati yang berpengalaman luas dalam bidang perubatan alternatif berkata. Selain boleh dijadikan minuman kesihatan seharian.atas tanah seluas 0. Menurut Siti Rohayu. dan Dayang Hapsah Awang Mat. Prof. Lanjutan Dari Program Vendor (Dasar Industri Negara) Sebuah syarikat bumiputera yang beroperasi di Perlis telah berjaya mengeluarkan produk minuman kesihatan berasaskan serat pisang. yang masing-masing bertindak sebagai Pengarah Ekskutif dan Pengarah Operasi MyLuv Marketing. jika diamalkan boleh meningkatkan tahap kesihatan diri serta kulit di samping boleh mengurangkan masalah berat badan. berdasarkan kajian fakta pemakanan.4 hektar dengan kos RM1. Serat pisang merupakan hasil formulasi saintis tempatan. yang kaya dengan Vitamin C.5 juta dan mampu memuatkan kira-kira 700 orang pada sesuatu masa. seorang pakar pemakanan dari Universiti Sains Malaysia yang telah mendapat beberapa pengiktirafan antarabangsa. manakala usahawan terbabit hanya perlu 32 . 29. antaranya. 31..

kambing. Madina Trading diberi hak eksklusif membuka restoran. Semua kerja mencucuk daging dilakukan di kilang Madina Trading. 24 33 . Madina akan membayar royalti lima peratus sebulan daripada jumlah jualan kasar cawangan Sate King kendalian Madina Trading. Perniagaan keluarga itu berkembang dan kini memiliki restoran sendiri di Berjaya Times Square selain membuka peluang perniagaan francais kepada usahawan tempatan. “Sate King mensasarkan Timur Tengah berikutan selera kebanyakan penduduk rantau itu menyamai penduduk Malaysia. Menerusi perjanjian tujuh tahun itu. Sate King kini sedang berusaha untuk mengubah sedikit resipi sate tempatan untuk disesuaikan dengan cita rasa penduduk Arab. Kehadiran Sate King pertama akan dilakukan menerusi francaisi utamanya di Arab Saudi. Syarikat terbabit baru selesai menandatangani perjanjian di antara Sate King dan Madina Trading. Syarikat akan membuka cawangan pertama di Makkah sebelum ke Jeddah dan Madinah. Madina Trading Company Ltd. Program Francais (Dasar Pandang Ke Timur) MALAYSIAN Satay Kajang Sdn Bhd. Ladang pisang itu perlu diwujudkan bagi menampung permintaan bahan mentah untuk diproses menjadi serat dengan jumlah minimum setan metrik sebulan. Abjda berkata. “Menerusi perjanjian itu. di Kuala Lumpur. Sate King adalah syarikat milik penuh Bumiputera diperbadankan pada 1999 dan diasaskan Datuk Zulkifli Abdul Mokti. Selain sate ayam.menyediakan tanah dan menjaganya sahaja. arnab. syarikat akan membeli semua keluaran pisang tersebuti. kiosk dan cawangan Sate King di Timur Tengah. Pasaran di Timur Tengah memang besar kerana Arab memang banyak memakan daging. mereka hanya mengeksport lidi dan perisa iaitu serbuk untuk adunan daging dan kuah kacang. “Buat permulaan. pemegang francais makanan segera Sate King memperluaskan empayar dengan membuka 22 restoran di negara Timur Tengah menjelang akhir tahun ini. Sate King menawarkan pelbagai hidangan lain bagi pasaran di Malaysia.

Kebanyakkan usahawan lebih gemar membekalkan alatan pejabat dan juga inovasi-inovasi kepada pusat-pusat perniagaan. Usahawan yang ingin memasuki portal eperolehan hanya perlu mendaftarkan lesen mereka dan pilih produk yang ingin dibekalkan kepada badan-badan kerajaan terbabit. Ia merupakan sistem perolehan elektronik yang menghubungkan pembekal dan Kerajaan bersama-sama di dalam persekitaran yang selamat dan terjamin. “paper less” dan juga “borderless incoming prophit”. E-perolehan telah diperkenalkan oleh syarikt bumiputera yang bertapak di Selangor dengan modal sebanyak 2 juta. 25 34 . Ini banyak membantu usahawan dalam mencari pasaran untuk produk barangan mereka di samping meneroka peluang baru yang lebih mencabar. Peluang ini dibuka untuk bakal-bakal usahawan untuk mencebur diri dalam merealisasikan hasrat kerajaan.Program E-Perolehan (Dasar Sains dan Teknologi Negara) e-Perolehan ialah satu sistem perolehan elektronik yang dibangunkan oleh untuk mengendalikan urus niaga dan tender pembekalan yang ditawarkan oleh Kerajaan serta membolehkan pembekal menjual barangan dan perkhidmatan kepada Kerajaan melalui Internet.

mereka tidak perlu khuatir dengan segala cabaran. masa dan juga memenuhi setiap kehendak pelanggan selaras dengan peredaran masa dan tempat. merealisasikan impian melahirkan usahawan yang berdaya saing. promosi serta penyediaan premis perniagaan seharusnya menjadi pendorong untuk lebih berjaya dan menyimpan azam yang tinggi kearah kejayaan. Produk bermutu tinggi serta layanan yang mesra menjamin produk kekal lama dalam pasaran. tahan cabaran dan inovasi serta kreatif. Tidak semua usahawan yang tidak berjaya. Dalam mengejar impian sebagai seorang bergelar usahawan. "Keusahawanan Kerjaya Pilihan" 26 35 . Bidang-bidang baru diberikan insentif seperti pengecualian cukai dan ini menunggu peluang kepada usahawan berminat menerokai dan mendapat menafaat secara keseluruhannya. Kerajaan dan polisinya yang ingin menuju kea rah negara maju menjelasng 2020 telah melakukan dengan sehabis baik. Pengenalan kawalan mutu kerja dapat menjamin keberkesanan formula ini dapat membantu merealisasikan impian. kebanyakkan melalui pahit getir. usahawan memerlukan modal yang besar. Sebagai contoh. dapat membantu mereka dari permulaan hingga akhirnya. Hampir semua bidang belum dan masih baru di negara kita. Kemudahan pembiayaan.Huraian & Perbincangan Setelah meneliti beberapa perkara dan aspek yang dikemukakan dapat di simpulkan bahawa kerajaan serta pihak swasta banyak membantu dalam merealisasikan impian setiap insan bergelar usahawan. Semoga sedikit sebanyak maklumat yang dapat dikongsi membantu. Ini kerana berdasarkan dengan segala kemudahan dan juga insentif yang diberikan oleh pihak kerajaan. khidmat nasihat.

sebagai tapak permulaan hidup atau pembuka rezeki dapat membantu usahawan dalam mencuba nasib dengan lebih konsisten dan efisyen. Program yang di rancang bukan sahaja membabitkan usahawan yang berumur atau sudah matang. Pembiayaan atau modal perlu sebelum memulakan sesuatu perniagaan. membantu dalam segenap segi dalam bersama-sama memacu pertumbuhan KDNK negara. Modal yang mencukupi menjamin keberkesanan perjalanan sesuatu perniagaan. Ini di buktikan dengan kemudahan pembiayaan sama ada dari institusi kewangan malah dari pihak kerajaan sendiri. Promosi dan pemasaran dapat membantu usahawan dalam mencari pengguna produk dan juga peniaga yang berkemungkinan menggunakan produk mereka. Meskipun berbekalkan modal yang banyak. Namun dengan memahami konsep serta memberikan komitmen yang tinggi ianya akan terlaksana jua.Kesimpulan Menjadi seorang ‘usahawan’ bukanlah mudah seperti yang disangka. Penyediaan premis perniagaan. Ini menunjukkan kepekaan pihak pemerintah dengan pembangunan remaja pendokong negara ini. jika tidak bijak merancang perjalanan. program usahawan perintis dan juga usahawan siswa. Kadangkala 36 . Pelbagai program dan aktiviti di rancang untuk merealisasikan hasrat sebagai “Keusahawanan Kerjaya Pilihan”. Pihak pengurusan kewangan turut memberi nasihat dan tunjuk ajar dalam pengurusan kewangan sesuatu organisasi perniagaan. pastinya bertemu dengan kegagalan akhirnya. Ianya perlu kepada peranan semua pihak dalam melaksanakannya. Ini dapat di perhatikan dengan perlaksanaan program usahawan muda. Ini dapat di buktikan dengan pelbagai dasar-dasar yang digubal dan dirancang dan diperkukuhkan lagi dengan penubuhan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MECD). malah melibatkan murid-murid dan pelajar-pelajar sama ada di bangku persekolahan dan juga di menara gading. Pihak kerajaan khususnya.

Setelah membincangkan secara ringkas dan berdasarkan huraian dan fakta diberikan didapati usahawan negara tidak perlu gentar dan perlu bersedia menghadapi cabaran dan peluang semuanya di buka untuk mereka yang mahu bergelar USAHAWAN BERJAYA. malah di luar negeri khususnya dalam memperkenal dan penjenamaan produk negara. di mana produk hanya akan habis atau berfungsi apabila adanya permintaan dari pasaran.faktor ini merupakan faktor terpenting. Semuanya yang dilakukan oleh pihak kerajaan mahupun swasta akan menjadi sia-sia jika tiadanya penglibatan secara serius usahawan itu sendiri dalam merealiasikan aspirasi negara sebgai negara maju menjelang 2020. Ini termasuk promosi bukan sahaja di dalam. Ianya bersangkutan dengan hasrat kerajaan menjadi sebagai pusat atau “HALAL HUB” bagi Asia Tenggara malah di dunia. 28 37 .

(2000). Harian Metro 23. Siti Maimon Haji Kamso.org.. Guna Interkom Beli Nasi Kandar. Asas-asas Keusahawanan. Aziz Yusof. Berita Harian 03. Petaling Jaya : Prentice Hall 2.gov. Minuman Berasaskan Pisang. Status dan Prospek Keusahawan Korporat : Kajian Emperi.02.mecd. Hijrattulah Abdul Jabbar & Siti Zabedah Saidin. Entreprenurship OUM Module (2004) 5.04.2005 7. Kementerian Usahawan dan Pembangunan Koperasi. Some Facts About Direct Selling.Rujukan 1. Berita Harian 06. Ab. Siswazah bercita makan gaji tukar ke projek ikan salai. Ab. Sintok. Aziz Yusof. Idola. http://dsa.uk/dsa1htm 4. (1998).my 6.2004 8. http://www.05. Universiti Utara Malaysia 3.. Seminar Penyegaran Syarikat March 27-28.2003 29 38 .

39 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful