JENIS JENIS KOMUNIKASI BERTULIS 1.

Surat rasmi Surat rasmi merupakan surat yang dihantar untuk tujuan formal. Antara Jenis Surat Kiriman Rasmi Termasuklah: Surat Undangan Surat yang ditulis untuk mengundang seseorang menghadiri majlis-majlis rasmi. Antaranya majlis penyampaian hadiah, majlis perasmian, dan majlis pelancaran. Surat Permohonan Surat yang bertujuan memohon pertimbangan seperti jawatan atau mendapatkan sumbangan seperti bantuan biasiswa. Surat Rayuan Surat rayuan lazimnya ditulis sebagai susulan kepada surat permohonan setelah permohonan tersebut gagal mendapat pertimbangan. Laras bahasa surat rayuan adalah lebih lembut dan lebih mengharap. Surat Aduan Surat yang ditujukan kepada pihak berkuasa tertentu bagi melaporkan masalah yang dihadapi. Biasanya kandungan surat ini turut memohon pihak berkuasa tersebut mengambil apa-apa tindakan yang sewajarnya. Surat Bantahan Surat yang dikemukakan dalam nada yang lebih keras kerana tidak bersetuju terhadap sesuatu isu. Surat bantahan juga kebiasaanya ditulis sebagai susulan setelah semua aduan tidak mendapat perhatian pihak berkuasa. Surat Cadangan Surat cadangan merupakan usulan kepada pihak berkenaan bagi menyampaikan sesuatu hasrat, pendapat, dan cadangan. Dalam surat ini, beberapa idea baru akan dikemukakan demi menjayakan sesuatu matlamat. Struktur Surat Kiriman Rasmi Pada kebiasaannya surat rasmi akan ditulis mengikut urutan seperti di bawah: Pengenalan Pengirim Penerima Isi Surat Perkara Pengenalan isi Isi utama/Isi Sokongan Penutup Harapan Akhir kata Slogan (Mengikut keadaan) Ungkapan kesetiaan/pengakuan

Bahasa yang digunakan mestilah baku dan betul dari segi ejaan dan tanda baca Elakkan penggunaan unsur-unsur kiasan dan ungkapan peribahasa dalam penulisan surat rasmi Penggunaan Ganti Nama Diri Dalam surat menyurat secara rasmi terdapat peraturan yang khusus dalam penggunaan ganti nama diri. Yang Arif. tuan dan puan digunakan. Tanda tangan/ nama/ jawapan Laras Bahasa Surat Kiriman Rasmi Laras Bahasa Laras bahasa bermaksud jenis bahasa yang sesuai dengan tujuan dan suasana yang didukungnya. Format Surat Kiriman Rasmi . Yang Dimuliakan boleh digunakan. Untuk kata ganti nama diri kedua. tepat dan padat.Yang Berhormat. Gunakan bahasa yang mudah. Pada kebiasaanya kata ganti nama seperti saya di gunakan untuk jumlah tunggal manakala kami untuk jumlah yang ramai mewakili jabatan atau institusi. Kita tidak boleh menggunakan kata ganti diri sesuka hati ketika menulis surat rasmi kerana laras bahasa yang digunakan di dalam surat rasmi adalah formal. Laras bahasa yang digunakan haruslah bersifat formal. Bagi gelaran kehormat seperti Yang Berbahagia. Ia adalah rujukan natural yang boleh digunakan oleh sesiapa sahaja tanpa mengira pangkat atau keturunan.

Memo Memo merupakan ringkasan daripada perkataan memorandum yang bertujuan untuk mengingatkan individu atau kumpulan tertentu berkenaan sesuatu perkara Terdapat beberapa peranan Memo iaitu: y Memberikan arahan y Membuat pengumuman y Memberikan penjelasan y Menyampaikan pengumuman y Memohon sesuatu perkara @ memberi cadangan y Menyediakan maklumat @ penerangan y Membuat pembetulan tentang sesuatu polisi syarikat @ organisasi Memo tidak mempunyai format yang khusus dan ia mengandungi maklumat seperti berikut: y Apa y Bila y Siapa y Bagaimana y Mengapa 3. Kertas Kerja Bagi Pembentangan di seminar y Tajuk y Nama pembentang kertas kerja y Nama intitusi y Abstrak (sinopsis / ringkasan) y Pengenalan y Sorotan kajian y Metodologi y Analisis data / dapatan . Kumpulan kecil (jawatankuasa projek) Kumpulan besar (peserta seminar / persidangan) Disediakan dengan terperinci untuk memberi maklumat & penerangan @ atau mendapatkan kelulusan menjalankan sesebuah projek Dua jenis kertas kerja. Kertas Kerja Bermaksud hasil tulisan untuk dibentangkan kepada khalayak Khalayak terdiri daripada. Kertas kerja bagi pembentangan di seminar Kertas kerja bagi projek / kajian Ciri.ciri umum kertas kerja 1.2.

Ruangan ini memasukkan nama pencadang dan penyokong yang mengesahkan minit mesyuarat. y Perkara-perkara berbangkit. Ia menyatakan individu yang terlibat. Nama ahli yang hadir dicetak sepenuhnya.y y Perbincangan Lampiran 2. Perkara yang dilaporkan berupa ringkasan perbincangan dan ketetapan yang diperoleh dalam sesuatu mesyuarat. Ruangan catatan ucapan pengerusi semasa memulakan meysuarat. Ahli yang tidak hadir dimasukkan dalam senarai ahli tidak hadir. kedua atau berikutnya. keputusan dan tindakan. Kandungan Minit Mensyuarat y Nombor rujukan. Format yang digunakan pula ditetapakan oleh institusi atau pertubuhan yang berkenaan. agenda. Kertas kerja Projek / Kajian y Tajuk y Latar belakang / rasional y Objektif / Matlamat y Jangka masa yang diperlukan y Kumpulan sasaran y Andaian-andaian halangan y Anggaran belanjawan y Penubuhan Jawatankuasa y Menentukan jadual tugas y Perlaksanaannya 3. lengkap dan isinya tepat. Misalnya. cadangan. Butiran perkara yang akan dibincangkan pada mesyuarat berkenaan. y Kehadiran. Mencatatkan perkara-perkara lain yang timbul yang tidak dimasukkan dalam agenda mesyuarat . Ia mesti dicatatkan jelas. y Pengesahan minit mesyuarat lalu. y Hal-hal lain. y Agenda. y Tajuk menyatakan dengan jelas mengenai mesyuarat berkenaan. . Minit Mesyuarat Program Lawatan ke Zoo Negara. Penguasaan bahasa yang baik amat diperlukan. y Kata aluan pengerusi. Menyenaraikan perkara-perkara yang ditimbulkan dalam minit mesyuarat lepas. Minit mesyuarat merupakan sejenis karangan yang berbentuk laporan yang ditulis oleh setiausaha mesyuarat dalam format yang khusus. Minit Mesyaurat Merupakan dokumen bertulis yang merekodkan perkara-perkara yang dibincangkan dalam sesuatu mesyuarat . Menyatakan bilangan mesyuarat sama ada kali pertama.

Manakala Oxford English Dictionary mendifinisikan sebagai sesuatu kenyataan format hasil daripada sesuatu penyelidikan / Sebarang maklumat lengkap tentang sesutu hal yang disampaikan oleh sekumpulan penyelidik / sesebuah badan yang diarahkan untuk menyampaikannya. gambar rajah dan sebagainya Penyusunan yang rapi & spesifik agar fakta tidak berulang . Pengerusi menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih disusuli penangguhan mesyuarat. Pemberian / penyelidikan y y y y Tujuan adalah untuk memberi gambaran tentang sesuatu perkara agar pembaca dapat mentafsir sesuatu yang digambarkan itu dengan jelas Memerlukan gambaran yang jelas dan lengkap tanpa memasuki emosi penulis Fakta yang tepat & disokong dengan gambar. ringkasan. pengenalan. Kesimpulan adalah penting sebagai pelengkap tujuan laporan sehingga penulis perlu mendapat maklumat lanjut yang lebih lengkap Jenis-Jenis Laporan 1.y Ucapan penangguhan. senarai cadangan. 5. Penulisan kreatif terdapat dalam pelbagai bentuk persembahan. Loparan Menurut kamus dewan. senarai kandungan. laporan ialah berkenaan sesuatu kedudukan. Antaranya ialah :a. Ciri Ciri Laporan 1) Struktur & Gaya Yang Formal Laporan mempunyai format khusus yang meliputi tajuk / judul. lampiran & laras bahasa yang formal 2) Pembentangan Berilustrasi Hujah. graf. Ini kerana penulisan kreatif berfungsi untuk menyampaikan mesej tertentu dalam bentuk yang lebih menarik. carta. puisi c. Karya Kreatif Penulisan kreatif ialah sejenis penulisan yang menggunakan bahasa secara imaginasi dan figuratif. prosa b. penutup. 4. carta & sebagainya 3) Pernyataan Pendapat 4) Penulisan laporan biasanya membuat kesimpulan setelah mengkaji. menilai & mengupas bukti-bukti yang dikategorikan. rencana Hasil penulisan kreatif dikategorikan sebagai komunikasi bertulis. penerangan & maklumat boleh diperjelaskan dengan menggunakan gambar rajah.

y Dilaksanakan dengan mendalam dan terperinci y Objektif laporan adalah tersusun y Contohnya . . Penilaian y Biasanya digunakan untuk menilai sesuatu seperti laporan prestasi seseorang pegawai y Biasanya laporan ini sulit y Laporan ini mesti tepat agar keputusan yang akan diambil adalah betul 6. 3. majalah atau jurnal. Rencana untuk terbitan jurnal adalah bersifat lebih serius serta berbentuk akademik. y Contohnya : Laporan tentang masalah kemerosotan disiplin pelajar y Penulis hendaklah mempunyai daya fikir yang kretif dan kritis & penaakulan yang mendalam agar punca masalah dapat dikesan dan diberi cadangan penyelesaiannya. Perbezaan Rencana y y y Rencana untuk akhbar lebih pendek berbanding dengan penulisan di majalah atau jurnal. Rencana untuk terbitan majalah atau surat khabar selalunya berbentuk bacaan umum serta tidak berbentuk akademik. pensyarah dalam bidang psikologi.2. Rencana untuk jurnal mempunyai format yang tertentu. Contoh jurnal perbentangan kertas kerja. Ia boleh ditulis untuk terbitan surat khabar. Rencana Rencana juga dikenali sebagai artikel. Penyelesaian Masalah y Tujuan adalah untuk menyediakan satu rancangan yang boleh digunakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. cita rasa pembeli dan sebagainya 4. Rencana untuk majalah mengikut kategori yang ditetapkan. laporan tentang kuasa beli. Analisis y Tujuan adalah untuk menganalisis sesuatu sebelum tindakan diambil y Memerlukan penelitian secara terperinci terhadap sesuatu perkara supaya dapat dijelaskan bagaimana sesuatu bahagian itu berfungsi & apakah kaitannya dengan bahagian yang lain. Rencana berbentuk jurnal diterbitkan untuk pembaca yang khusus seperti jurnal psikologi untuk bacaan khusus untuk kaunselor.

Tarikh amat penting.Informasi yang tepat dengan menggunakan bahasa yang mudah. kupasan.Dikemukakan daripada satu peringkat ke peringkat yang lain hingga terbukti dan meyakinkan. Pastikan tidak wujud gap antara peristiwa dan masa. Ia juga tidak terhad kepada buku-buku dan artikel sahaja malah meliputi filem. 2000. Ulasan/Kritikan y y y Kamus Dewan huraian berkenaan sesuatu. Sumber yang boleh dipercayai. Penyelidikan Pandangan . serta membuat penerangan. . Buku-buku bermerit tinggi panjangnya 1500 patah perkataan. dan tafsiran. . . gambaran daripada kata-kata dan yang diluar Berdasarkan bahan primer dan bukan bahan sekunder.Berdasarkan imej. komentar.Kemahiran penulis mengambil bahan.Ciri-Ciri Rencana y Makluman y Arahan y y y y y y y Profil Sejarah Pengalaman Inspirasi Humor jangkaan. Kritikan / ulasan yang diterbitkan mempunyai dua fungsi utama iaitu secara deskriptif dan penilaian.Tidak memasukkan unsur negatif serta kekecewaan dalam rencana berbentuk motivasi. . Memberi idea umum berkenaan kandungan buku dan memberi kritikan daripada segi kekuatan dan kelemahan buku tersebut panjangnya 250-500 patah perkataan. Buku istimewa seperti ensiklopedia yang ada multi jilid panjangnya 1000 patah perkataan.Mesti disusun mengikut langkah demi langkah agar tidak mengeliru pembaca. hal. y y y y . kertas kerja dan sebagainya. 7. teater. drama. .Penyampai penulis mesti bertepatan dengan pengalaman tersebut. .1513) Walaupun kritikan dan ulasan selalu dilihat dalam konteks komunikasi bertulis. terdapat juga ulasan buku yang dibuat secara lisan dalam kuliah dan juga siaran radio dan televisyen. . Ulasan buku kupasan isi sesebuah buku yang dibuat oleh pengkritik buku (Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful