JENIS JENIS KOMUNIKASI BERTULIS 1.

Surat rasmi Surat rasmi merupakan surat yang dihantar untuk tujuan formal. Antara Jenis Surat Kiriman Rasmi Termasuklah: Surat Undangan Surat yang ditulis untuk mengundang seseorang menghadiri majlis-majlis rasmi. Antaranya majlis penyampaian hadiah, majlis perasmian, dan majlis pelancaran. Surat Permohonan Surat yang bertujuan memohon pertimbangan seperti jawatan atau mendapatkan sumbangan seperti bantuan biasiswa. Surat Rayuan Surat rayuan lazimnya ditulis sebagai susulan kepada surat permohonan setelah permohonan tersebut gagal mendapat pertimbangan. Laras bahasa surat rayuan adalah lebih lembut dan lebih mengharap. Surat Aduan Surat yang ditujukan kepada pihak berkuasa tertentu bagi melaporkan masalah yang dihadapi. Biasanya kandungan surat ini turut memohon pihak berkuasa tersebut mengambil apa-apa tindakan yang sewajarnya. Surat Bantahan Surat yang dikemukakan dalam nada yang lebih keras kerana tidak bersetuju terhadap sesuatu isu. Surat bantahan juga kebiasaanya ditulis sebagai susulan setelah semua aduan tidak mendapat perhatian pihak berkuasa. Surat Cadangan Surat cadangan merupakan usulan kepada pihak berkenaan bagi menyampaikan sesuatu hasrat, pendapat, dan cadangan. Dalam surat ini, beberapa idea baru akan dikemukakan demi menjayakan sesuatu matlamat. Struktur Surat Kiriman Rasmi Pada kebiasaannya surat rasmi akan ditulis mengikut urutan seperti di bawah: Pengenalan Pengirim Penerima Isi Surat Perkara Pengenalan isi Isi utama/Isi Sokongan Penutup Harapan Akhir kata Slogan (Mengikut keadaan) Ungkapan kesetiaan/pengakuan

tepat dan padat. Format Surat Kiriman Rasmi . Gunakan bahasa yang mudah. Yang Arif. Laras bahasa yang digunakan haruslah bersifat formal. Tanda tangan/ nama/ jawapan Laras Bahasa Surat Kiriman Rasmi Laras Bahasa Laras bahasa bermaksud jenis bahasa yang sesuai dengan tujuan dan suasana yang didukungnya. Ia adalah rujukan natural yang boleh digunakan oleh sesiapa sahaja tanpa mengira pangkat atau keturunan. Untuk kata ganti nama diri kedua. Bagi gelaran kehormat seperti Yang Berbahagia. Yang Dimuliakan boleh digunakan. Kita tidak boleh menggunakan kata ganti diri sesuka hati ketika menulis surat rasmi kerana laras bahasa yang digunakan di dalam surat rasmi adalah formal. Bahasa yang digunakan mestilah baku dan betul dari segi ejaan dan tanda baca Elakkan penggunaan unsur-unsur kiasan dan ungkapan peribahasa dalam penulisan surat rasmi Penggunaan Ganti Nama Diri Dalam surat menyurat secara rasmi terdapat peraturan yang khusus dalam penggunaan ganti nama diri. tuan dan puan digunakan.Yang Berhormat. Pada kebiasaanya kata ganti nama seperti saya di gunakan untuk jumlah tunggal manakala kami untuk jumlah yang ramai mewakili jabatan atau institusi.

ciri umum kertas kerja 1.2. Kertas Kerja Bagi Pembentangan di seminar y Tajuk y Nama pembentang kertas kerja y Nama intitusi y Abstrak (sinopsis / ringkasan) y Pengenalan y Sorotan kajian y Metodologi y Analisis data / dapatan . Kertas Kerja Bermaksud hasil tulisan untuk dibentangkan kepada khalayak Khalayak terdiri daripada. Kumpulan kecil (jawatankuasa projek) Kumpulan besar (peserta seminar / persidangan) Disediakan dengan terperinci untuk memberi maklumat & penerangan @ atau mendapatkan kelulusan menjalankan sesebuah projek Dua jenis kertas kerja. Kertas kerja bagi pembentangan di seminar Kertas kerja bagi projek / kajian Ciri. Memo Memo merupakan ringkasan daripada perkataan memorandum yang bertujuan untuk mengingatkan individu atau kumpulan tertentu berkenaan sesuatu perkara Terdapat beberapa peranan Memo iaitu: y Memberikan arahan y Membuat pengumuman y Memberikan penjelasan y Menyampaikan pengumuman y Memohon sesuatu perkara @ memberi cadangan y Menyediakan maklumat @ penerangan y Membuat pembetulan tentang sesuatu polisi syarikat @ organisasi Memo tidak mempunyai format yang khusus dan ia mengandungi maklumat seperti berikut: y Apa y Bila y Siapa y Bagaimana y Mengapa 3.

Ruangan ini memasukkan nama pencadang dan penyokong yang mengesahkan minit mesyuarat.y y Perbincangan Lampiran 2. Minit mesyuarat merupakan sejenis karangan yang berbentuk laporan yang ditulis oleh setiausaha mesyuarat dalam format yang khusus. y Tajuk menyatakan dengan jelas mengenai mesyuarat berkenaan. Nama ahli yang hadir dicetak sepenuhnya. Perkara yang dilaporkan berupa ringkasan perbincangan dan ketetapan yang diperoleh dalam sesuatu mesyuarat. Ia menyatakan individu yang terlibat. Menyenaraikan perkara-perkara yang ditimbulkan dalam minit mesyuarat lepas. Butiran perkara yang akan dibincangkan pada mesyuarat berkenaan. Minit Mesyuarat Program Lawatan ke Zoo Negara. Kandungan Minit Mensyuarat y Nombor rujukan. Ahli yang tidak hadir dimasukkan dalam senarai ahli tidak hadir. cadangan. Format yang digunakan pula ditetapakan oleh institusi atau pertubuhan yang berkenaan. kedua atau berikutnya. y Agenda. Ia mesti dicatatkan jelas. agenda. y Perkara-perkara berbangkit. y Hal-hal lain. Misalnya. Ruangan catatan ucapan pengerusi semasa memulakan meysuarat. Minit Mesyaurat Merupakan dokumen bertulis yang merekodkan perkara-perkara yang dibincangkan dalam sesuatu mesyuarat . y Pengesahan minit mesyuarat lalu. y Kata aluan pengerusi. . lengkap dan isinya tepat. Mencatatkan perkara-perkara lain yang timbul yang tidak dimasukkan dalam agenda mesyuarat . keputusan dan tindakan. Penguasaan bahasa yang baik amat diperlukan. y Kehadiran. Kertas kerja Projek / Kajian y Tajuk y Latar belakang / rasional y Objektif / Matlamat y Jangka masa yang diperlukan y Kumpulan sasaran y Andaian-andaian halangan y Anggaran belanjawan y Penubuhan Jawatankuasa y Menentukan jadual tugas y Perlaksanaannya 3. Menyatakan bilangan mesyuarat sama ada kali pertama.

Karya Kreatif Penulisan kreatif ialah sejenis penulisan yang menggunakan bahasa secara imaginasi dan figuratif. Kesimpulan adalah penting sebagai pelengkap tujuan laporan sehingga penulis perlu mendapat maklumat lanjut yang lebih lengkap Jenis-Jenis Laporan 1. lampiran & laras bahasa yang formal 2) Pembentangan Berilustrasi Hujah. Antaranya ialah :a. 5. penutup. Ciri Ciri Laporan 1) Struktur & Gaya Yang Formal Laporan mempunyai format khusus yang meliputi tajuk / judul. carta & sebagainya 3) Pernyataan Pendapat 4) Penulisan laporan biasanya membuat kesimpulan setelah mengkaji. pengenalan. Penulisan kreatif terdapat dalam pelbagai bentuk persembahan. Pengerusi menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih disusuli penangguhan mesyuarat. 4. ringkasan. prosa b. gambar rajah dan sebagainya Penyusunan yang rapi & spesifik agar fakta tidak berulang . puisi c. Ini kerana penulisan kreatif berfungsi untuk menyampaikan mesej tertentu dalam bentuk yang lebih menarik. penerangan & maklumat boleh diperjelaskan dengan menggunakan gambar rajah. laporan ialah berkenaan sesuatu kedudukan. Pemberian / penyelidikan y y y y Tujuan adalah untuk memberi gambaran tentang sesuatu perkara agar pembaca dapat mentafsir sesuatu yang digambarkan itu dengan jelas Memerlukan gambaran yang jelas dan lengkap tanpa memasuki emosi penulis Fakta yang tepat & disokong dengan gambar. senarai cadangan. menilai & mengupas bukti-bukti yang dikategorikan. rencana Hasil penulisan kreatif dikategorikan sebagai komunikasi bertulis. Manakala Oxford English Dictionary mendifinisikan sebagai sesuatu kenyataan format hasil daripada sesuatu penyelidikan / Sebarang maklumat lengkap tentang sesutu hal yang disampaikan oleh sekumpulan penyelidik / sesebuah badan yang diarahkan untuk menyampaikannya.y Ucapan penangguhan. senarai kandungan. Loparan Menurut kamus dewan. graf. carta.

Rencana Rencana juga dikenali sebagai artikel. laporan tentang kuasa beli. . majalah atau jurnal. Analisis y Tujuan adalah untuk menganalisis sesuatu sebelum tindakan diambil y Memerlukan penelitian secara terperinci terhadap sesuatu perkara supaya dapat dijelaskan bagaimana sesuatu bahagian itu berfungsi & apakah kaitannya dengan bahagian yang lain. Rencana untuk terbitan majalah atau surat khabar selalunya berbentuk bacaan umum serta tidak berbentuk akademik. Penilaian y Biasanya digunakan untuk menilai sesuatu seperti laporan prestasi seseorang pegawai y Biasanya laporan ini sulit y Laporan ini mesti tepat agar keputusan yang akan diambil adalah betul 6. y Dilaksanakan dengan mendalam dan terperinci y Objektif laporan adalah tersusun y Contohnya . cita rasa pembeli dan sebagainya 4. Rencana berbentuk jurnal diterbitkan untuk pembaca yang khusus seperti jurnal psikologi untuk bacaan khusus untuk kaunselor. Rencana untuk terbitan jurnal adalah bersifat lebih serius serta berbentuk akademik. Penyelesaian Masalah y Tujuan adalah untuk menyediakan satu rancangan yang boleh digunakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. pensyarah dalam bidang psikologi. Rencana untuk majalah mengikut kategori yang ditetapkan. 3. Rencana untuk jurnal mempunyai format yang tertentu. Contoh jurnal perbentangan kertas kerja.2. Perbezaan Rencana y y y Rencana untuk akhbar lebih pendek berbanding dengan penulisan di majalah atau jurnal. Ia boleh ditulis untuk terbitan surat khabar. y Contohnya : Laporan tentang masalah kemerosotan disiplin pelajar y Penulis hendaklah mempunyai daya fikir yang kretif dan kritis & penaakulan yang mendalam agar punca masalah dapat dikesan dan diberi cadangan penyelesaiannya.

gambaran daripada kata-kata dan yang diluar Berdasarkan bahan primer dan bukan bahan sekunder. komentar. dan tafsiran. hal. . Ia juga tidak terhad kepada buku-buku dan artikel sahaja malah meliputi filem.Mesti disusun mengikut langkah demi langkah agar tidak mengeliru pembaca.Tidak memasukkan unsur negatif serta kekecewaan dalam rencana berbentuk motivasi. . kupasan.Kemahiran penulis mengambil bahan. .Tarikh amat penting. . terdapat juga ulasan buku yang dibuat secara lisan dalam kuliah dan juga siaran radio dan televisyen.Ciri-Ciri Rencana y Makluman y Arahan y y y y y y y Profil Sejarah Pengalaman Inspirasi Humor jangkaan. Buku istimewa seperti ensiklopedia yang ada multi jilid panjangnya 1000 patah perkataan. y y y y . .Penyampai penulis mesti bertepatan dengan pengalaman tersebut. Pastikan tidak wujud gap antara peristiwa dan masa.1513) Walaupun kritikan dan ulasan selalu dilihat dalam konteks komunikasi bertulis. . Kritikan / ulasan yang diterbitkan mempunyai dua fungsi utama iaitu secara deskriptif dan penilaian. serta membuat penerangan. Memberi idea umum berkenaan kandungan buku dan memberi kritikan daripada segi kekuatan dan kelemahan buku tersebut panjangnya 250-500 patah perkataan.Informasi yang tepat dengan menggunakan bahasa yang mudah. Ulasan/Kritikan y y y Kamus Dewan huraian berkenaan sesuatu. kertas kerja dan sebagainya.Dikemukakan daripada satu peringkat ke peringkat yang lain hingga terbukti dan meyakinkan. Buku-buku bermerit tinggi panjangnya 1500 patah perkataan. teater. Sumber yang boleh dipercayai. Ulasan buku kupasan isi sesebuah buku yang dibuat oleh pengkritik buku (Dewan Bahasa dan Pustaka. drama.Berdasarkan imej. . Penyelidikan Pandangan . 7. 2000.