PENGENALAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA (OSHA) Aspek keselamatan dan kesihatan pekerja di dalam firma adalah

penting dan perlu dititik beratkan oleh majikan kerana dapat mengurangkan kos perkhidmatan klinik panel, rawatan selepas kemalangan, mengurangkan risiko tuntutan undang-undang serta memotivasikan pekerja sehingga meningkatkan tahap produktiviti firma. Ini bermakna pekerja yang merupakan input berubah yang penting dalam proses pengeluaran perlu diberikan perhatian tentang keadaan keselamatan dan kesihatan agar mereka dapat bekerja dalam situasi selamat dan aman untuk meningkatkan kepuasan atau utiliti dalam menjalankan tugasan yang diberikan. Kesan daripada tindakan tersebut, firma akan dapat mengurangkan masalah pusingganti buruh yang tinggi (Janet, 1997). Bermula pada awal tahun 1913, Enakmen yang dipanggil sebagai Machinery Enactmen of 1913 telah dikuatkuasakan di negeri-negeri bersekutu dan diluaskan kepada negeri-negeri lain selepas tahun 1914, untuk mengawal keselamatan penggunaan dandang stim serta jentera-jentera lain seperti enjin pembakaran. Sehingga pada tahun 1953, aspek kesihatan pekerja mula ditekankan apabila Ordinan Kejenteraan 1953 diperkenalkan. Di mana ordinan ini telah memansuhkan Machinery Enactmen of 1913 yang terpakai sebelum ini. Manakala pada tahun 1967, ordinan tersebut telah ditukarkan kepada Akta Kilang dan Jentera 1967 yang dikuatkuasakan oleh Jabatan Kilang dan Jentera di bawah Kementerian Buruh pada masa itu. Manakala selepas itu, Akta Petroleum 1984 dan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHA) 1994 pula diperkenalkan bagi melindungi keselamatan dan kesihatan pekerja secara bersepadu. (Buletin JKKP, 1994) Berikutan daripada pengenalan aktaakta tersebut, terdapat satu badan kerajaan yang diberi tanggungjawab dalam penguatkuasaan akta itu serta memperluaskan pelaksanaan 2010-1-2003[SP] perlindungan keselamatan dan kesihatan pekerja dalam sektor-sektor ekonomi tertentu. Badan 1 ini dikenali sebagai Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) yang berada di bawah Kementerian Sumber Manusia. Ia mempunyai beberapa fungsi lain, selain daripada penguatkuasaan OSHA 1994 melalui pemeriksaan serta pengeluaran saman.

orang yang bekerja sendiri.Ia telah digubal berdasarkan konsep peraturan kendiri dengan tanggungjawab utama bagi memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja terhadap orang yang mewujudkan risiko dan bekerja dengan risiko. Ia juga berguna kepada mereka yang bekerja ke arah memastikan pematuhan kepada peruntukan Akta ini.Intipati Akta ini adalah peruntukan dalam bahagian IV hingga VI. Adalah diharapkan dokumen ini dapat menyumbang mempromosikan budaya keselamatan dan kesihatan di tempat kerja di Malaysia.Proses perundingan juga merangkumi program keselamatan dan kesihatan yang dilaksanakan oleh majikan dan wakil pekerja sebagai ahli jawatankuasa keselamatan dan kesihatan.Tiga bahagian yang pertama menyatakan tujuan Akta dan menyediakan infrastruktur untuk perlantikan para pegawai dan Majlis Negara. kesihatan dan kebajikan semua orang di tempat kerja. Bagaimana Akta ini dilaksanakan dan dikuatkuasakan adalah dijelaskan di dalam bahagian lain. . Garis panduan ini diterbitkan dengan tujuan untuk menyediakan maklumat yang terperinci dan membantu mereka yang menguatkuasakan Akta ini. Akta ini mengandungi 67 seksyen yang dibahagikan kepada 15 bahagian dan dilampirkan dengan tiga jadual.PENGUATKUASAAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA (OSHA) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan telah digubal pada 25 Februari 1994 dan bertujuan bagi memastikan keselamatan. pembekal dan lain-lain dan mereka yang bekerja dengan risiko iaitu para pekerja. perekabentuk. Perkara yang mempunyai kekaburan telah dikenalpasti dan garis panduan telah diberikan. pengilang.Akta ini menyediakan proses perundingan pada peringkat dasar dengan penubuhan Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Bahagian ini menyediakan kewajipan am mereka yang mewujudkan risiko contohnya majikan.

pembekal. Akta ini merupakan payung yang melindungi pekerja di tempat kerja daripada segi keselamatan dan kesihatan. Dengan adanya penerangan yang lebih jelas tentang peruntukan Akta ini. diharapkan terdapat suatu keseragaman dalam pemahaman di antara para pegawai penguatkuasa dan mereka yang cuba mematuhi Akta ini. Contoh-contoh kes undang-undang berkenaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan (tempatan dan luar negara).SKOP DAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (OSHA) Garis panduan Akta Keselamatan dan Kesihatan 1994 adalah bertujuan untuk menerangkan dan menjelaskan peruntukan di setiap seksyen di dalam Akta. Ini adalah selari dengan prinsip Akta yang mana ia menjelaskan tanggungjawab bagi keselamatan dan kesihatan di tempat kerja terletak di atas orang yang mewujudkan risiko (majikan) dan mereka yang bekerja dengan risiko (pekerja). Bagi golongan yang mengalami kemalangan atau kecederaan dan sebagainya boleh mendakwa di mahkamah sivil sekiranya terdapat pelanggaran peruntukan Akta ini. Para pekerja juga mesti mematuhi peruntukan dalam Akta dan bekerjasama dengan majikan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. peraturan dan tataamalan dan garis panduan yang releven serta mengikuti amalan terbaik dan nasihat. Penerangan terhadap semua seksyen AKKP 1994. Contoh yang releven tentang peruntukan yang sesuai dilaksanakan. malah ia merupakan suatu peraturan kendiri. 3. Garis panduan ini meliputi: 1. pekerja dan kesatuan sekerja untuk memahami dan melaksanakan tugas mereka yang ditetapkan di dalam Akta.Majikan mestilah mematuhi peruntukan di dalam Akta ini. 4.Garis panduan ini menyediakan bantuan kepada para pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dalam menjalankan tugas untuk menguatkuasakan Akta ini di tempat kerja yang termaktub dibawah Akta ini. perekabentuk. Semua seksyen di dalam AKKP 1994.Garis panduan ini juga boleh digunakan oleh para majikan. orang bekerja sendiri. penghuni. 2. Akta.Harus diingatkan bahawa sekiranya terdapat perlanggaran terhadap peruntukkan. pengilang. .

Perlombongan dan Menguari Perlombongan: Proses atau perusahaan memperoleh. minuman dan tembakau • Perusahaan kulit. Contoh: • Perusahaan makanan. bagi melindungi orang lain terhadap risiko kepada keselamatan atau kesihatan berkaitan dengan aktiviti orang-orang yang sedang bekerja. dan bagi perkara yang berkaitan dengannya. mendapat atau mengeluarkan sebarang mineral dari atas atau bawah tanah atau di dalam atau di bawah laut. pakaian dan tekstil 2. untuk menubuhkan Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Contoh: • Kuari batu. (25 Februari 1994) MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANGUNDANG oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat dan persetujuan Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang bersidang dalam Parlimen. seperti berikut. Akta ini hendaklah terpakai di seluruh Malaysia bagi industri-industri yang dinyatakan dibawah : 1. tanah liat dan pasir . kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang bekerja.AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 AKTA 514 Suatu Akta untuk membuat peruntukan lanjut bagi memastikan keselamatan. • Penggerudian minyak petroleum dan gas asli. Menguari: Pengeluaran batu atau bahan mineral dari kuari. Contoh: • Perlombongan arang batu. dan dengan kuasa daripadanya. Perusahaan Perusahaan: Proses membuat sesuatu produk akhir yang lengkap dengan menggunakan bahan mentah.

menyenggara. industri atau pekerjaan menangkap ikan. membaharui. penyiasatan tanah dll. Pertanian. mengambil batang kayu dan memelihara haiwan ternakan.3. 5. Definisi yang lebih luas boleh diperolehi daripada Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 (Akta 520). . mengubahsuai. Kegunaan a) Elektrik Elektrik: Bekalan arus elektrik terutama apabila digunakan sebagai satu sumber kuasa. merombak atau meruntuhkan sebarang bangunan. memasang. Perhutanan dan Perikanan Pertanian: Pekerjaan atau perniagaan bercucuk tanam pada tanah. menambah. mengeluarkan hasil tanaman. sebarang kerja elektikal. Contoh: • Kontraktor umum termasuk jurutera sivil • Kontraktor dagangan khas 4. sebarang saliran. sebarang jambatan dan kerja yang mengandungi pembersihan kawasan. menyingkir. penanaman kelapa sawit • Penternakan ayam Perhutanan: Menanam pokok atau menguruskan hutan. Contoh: • Penanaman padi. Contoh: • Perhutanan dan pembalakan Perikanan: Sukan. sebarang jalan. Pembinaan Pembinaan: Aktiviti atau proses membina.

Sebarang kaedah di mana manusia menghantar maklumat kepada orang lain. d) Perkhidmatan kebersihan Kebersihan: Merujuk kepada kesihatan awam terutamanya kebersihan umum dan pembuangan sisa manusia melalui sistem kumbahan. Contoh: • Gudang Komunikasi: Satu sistem penghantaran dan penerimaan maklumat melalui pos. Pengangkutan: Untuk membawa manusia atau barang-barang dari satu tempat ke tempat lain. penyiaran dan telekomunikasi. c) Air Air: Bekalan air kepada rumah. telefon atau telegram. .b) Gas Gas: Bekalan bahan pembakar berbentuk gas seperti gas asli atau gas arang batu. termasuk penerbitan. 6. Pengangkutan. Seni atau teknologi dalam berkomunikasi dalam semua jenis bentuk. kebiasaannya menggunakan kenderaan. digunakan sebagai bahan api. bandar atau wilayah. Penyimpanan dan Komunikasi. Contoh: • Lori • Bas Penyimpanan: Aktiviti menyimpan sesuatu atau keadaan penyimpanan.

petrol dan lain-lain Perniagaan runcit: Penjualan dan pembelian barangan dalam kuantiti kecil terus kepada pelanggan. Contoh: • Barangan kegunaan rumah dan persendirian • Kenderaan bermotor. Perniagaan Borong dan Runcit Perniagaan borong: Perniagaan melibatkan pembelian dan penjualan barangan dalam kuantiti dengan potongan harga. minuman dan tembakau • Kenderaan bermotor. untuk dijual kepada pelanggan. petrol dan lain-lain 8. makanan dan perkhidmatan atau kemudahan lain. Kewangan. Hotel dan Restoran Hotel: Satu bangunan atau pusat perdagangan di mana manusia membayar untuk penginapan. 9. motosikal. motosikal. contohnya dalam kedai runcit.Contoh: • Televisyen • Telefon mudah alih 7. kebiasaannya terus daripada pengilang atau pengedar. Contoh: • Makanan. Insurans. Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan Kewangan: . Restoran: Satu tempat di mana makanan dan minuman dijual dan dihidangkan kepada pelanggan.

Kawalan kewangan–Perniagaan atau seni untuk mengurus sumber kewangan dalam satu organisasi. Perkhidmatan awam dan Pihak Berkuasa Berkanun Perkhidmatan awam: Perkhidmatan yang disediakan kepada masyarakat umum. Contoh: • Perakaunan • Khidmat guaman 10. Contoh: • Pengurusan harta tetap Perniagaan: Pekerjaan. negara atau industri. perkhidmatan sosial • Perkhidmatan pendidikan . tugas atau perdagangan di mana seseorang itu terlibat atau sebarang urusniaga berbentuk komersil. penjualan dan pembelian barangan atau perkhidmatan. Contoh: • Pentadbiran awam. Harta tetap: Tanah. bangunan-bangunan dan benda yang terlekat kepada tanah dan bangunan. Contoh: • Institusi kewangan Insurans: Perlindungan kewangan daripada kerugian atau kerosakan–satu pengaturan yang dibuat oleh syarikat kepada pelanggan berkenaan perlindungan kewangan daripada kerugian atau kerosakan. Sebarang pusat komersil seperti kedai atau kilang. Juga dikenali sebagai barang tetap dan kepentingan atas tanah. industri atau profesional.

ditakrifkan atau yang dikehendaki oleh statut.Pihak Berkuasa Berkanun: Badan yang diwujud. iii. Untuk memastikan keselamatan. iv. Persatuan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia (MSOSH) . Kongres Kesatuan Pekerja-pekerja Dalam Perkhidmatan Awam (CUEPACS) iii. BADAN-BADAN LAIN YANG BERTINDAK DALAM AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN i. Malaysian Agricultures Producers Association (MAPA) ii. Kesatuan Sekerja Malaysia (MTUC) v. Contoh: • Badan berkuasa tempatan • Universiti TUJUAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA i. kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang bekerja terhadap risiko kepada keselamatan atau kesihatan yang berbangkit daripada aktiviti orang-orang yang sedang bekerja ii. Untuk mengadakan cara yang menurutnya perundangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang berkaitan boleh digantikan secara berperingkat-peringkat oleh sistem peraturan dan tataamalan industri yang diluluskan. Untuk menggalakkan suatu persekitaran pekerjaan bagi orang-orang yang sedang bekerja yang disesuaikan dengan keperluan fisiologi dan psikologi mereka. Untuk melindungi orang-orang di tempat kerja selain daripada orang-orang yang sedang bekerja terhadap risiko keselamatan atau kesihatan yang berbangkit daripada aktiviti orang-orang yang sedang bekerja. yang berjalan secara bergabung dengan peruntukan Akta ini yang dimaksudkan untuk mengekalkan atau memperbaiki standard keselamatan dan kesihatan.

Rozeyta dan Syaharizatul. 4. 2002. Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia UTM 2003. Fairol Halim dan Halim Mad Lazim. Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia UTM 2003. Stres dan Mekanisma Daya Tindak di Kalang Operator Pengeluaran. 2003. Chandrakantan. Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia UTM 2003. 2001. 6. Fadzli Shah A. . Zafir Mohamed dan Fazilah Mohamad. Kamal Halili Hassan. 2003. Majlis Taklimat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. 8. 2003. Chanrakantan dan Zulkiflee Daud. Azlah Md Ali. Yusof Suratman dan Ma’arof Sarman. Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia UTM 2003. Kesedaran Pekerja-pekerja Ladang Getah Dalam Aspek Keselamtan dan Kesihatan Pekerjaan: Satu Tinjauan. 3. Fire Safety Training an Essential Element Among Residential Colleges: A Study in a Local University. Abdul Rahman Talib. Penyeliaan Efektik Dalam Keselamatan dan Kesihatan Pekerja Industri.A.RUJUKAN 1. The Occupational Safety and Health Issues In Malaysia .. Undang-undang Keselamatan Industri di Malaysia. Shuhymen Ahmad. 2003. 2003. Dewan Bahasa dan Pustaka. 2003. 7. Thuaibah. MLJA 84. Undang-undang Keselamatan Industri: Piawaian ILO dan Malaysia. Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia UTM 2003. 5.UKM. Garispanduan Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSH-S/ILO-OSH 2001).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful