PENGENALAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA (OSHA) Aspek keselamatan dan kesihatan pekerja di dalam firma adalah

penting dan perlu dititik beratkan oleh majikan kerana dapat mengurangkan kos perkhidmatan klinik panel, rawatan selepas kemalangan, mengurangkan risiko tuntutan undang-undang serta memotivasikan pekerja sehingga meningkatkan tahap produktiviti firma. Ini bermakna pekerja yang merupakan input berubah yang penting dalam proses pengeluaran perlu diberikan perhatian tentang keadaan keselamatan dan kesihatan agar mereka dapat bekerja dalam situasi selamat dan aman untuk meningkatkan kepuasan atau utiliti dalam menjalankan tugasan yang diberikan. Kesan daripada tindakan tersebut, firma akan dapat mengurangkan masalah pusingganti buruh yang tinggi (Janet, 1997). Bermula pada awal tahun 1913, Enakmen yang dipanggil sebagai Machinery Enactmen of 1913 telah dikuatkuasakan di negeri-negeri bersekutu dan diluaskan kepada negeri-negeri lain selepas tahun 1914, untuk mengawal keselamatan penggunaan dandang stim serta jentera-jentera lain seperti enjin pembakaran. Sehingga pada tahun 1953, aspek kesihatan pekerja mula ditekankan apabila Ordinan Kejenteraan 1953 diperkenalkan. Di mana ordinan ini telah memansuhkan Machinery Enactmen of 1913 yang terpakai sebelum ini. Manakala pada tahun 1967, ordinan tersebut telah ditukarkan kepada Akta Kilang dan Jentera 1967 yang dikuatkuasakan oleh Jabatan Kilang dan Jentera di bawah Kementerian Buruh pada masa itu. Manakala selepas itu, Akta Petroleum 1984 dan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHA) 1994 pula diperkenalkan bagi melindungi keselamatan dan kesihatan pekerja secara bersepadu. (Buletin JKKP, 1994) Berikutan daripada pengenalan aktaakta tersebut, terdapat satu badan kerajaan yang diberi tanggungjawab dalam penguatkuasaan akta itu serta memperluaskan pelaksanaan 2010-1-2003[SP] perlindungan keselamatan dan kesihatan pekerja dalam sektor-sektor ekonomi tertentu. Badan 1 ini dikenali sebagai Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) yang berada di bawah Kementerian Sumber Manusia. Ia mempunyai beberapa fungsi lain, selain daripada penguatkuasaan OSHA 1994 melalui pemeriksaan serta pengeluaran saman.

Proses perundingan juga merangkumi program keselamatan dan kesihatan yang dilaksanakan oleh majikan dan wakil pekerja sebagai ahli jawatankuasa keselamatan dan kesihatan. Adalah diharapkan dokumen ini dapat menyumbang mempromosikan budaya keselamatan dan kesihatan di tempat kerja di Malaysia. pengilang.Tiga bahagian yang pertama menyatakan tujuan Akta dan menyediakan infrastruktur untuk perlantikan para pegawai dan Majlis Negara. orang yang bekerja sendiri.Intipati Akta ini adalah peruntukan dalam bahagian IV hingga VI.Ia telah digubal berdasarkan konsep peraturan kendiri dengan tanggungjawab utama bagi memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja terhadap orang yang mewujudkan risiko dan bekerja dengan risiko. Garis panduan ini diterbitkan dengan tujuan untuk menyediakan maklumat yang terperinci dan membantu mereka yang menguatkuasakan Akta ini. Perkara yang mempunyai kekaburan telah dikenalpasti dan garis panduan telah diberikan. Bagaimana Akta ini dilaksanakan dan dikuatkuasakan adalah dijelaskan di dalam bahagian lain. pembekal dan lain-lain dan mereka yang bekerja dengan risiko iaitu para pekerja.Akta ini menyediakan proses perundingan pada peringkat dasar dengan penubuhan Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Bahagian ini menyediakan kewajipan am mereka yang mewujudkan risiko contohnya majikan. Ia juga berguna kepada mereka yang bekerja ke arah memastikan pematuhan kepada peruntukan Akta ini. . kesihatan dan kebajikan semua orang di tempat kerja. perekabentuk. Akta ini mengandungi 67 seksyen yang dibahagikan kepada 15 bahagian dan dilampirkan dengan tiga jadual.PENGUATKUASAAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA (OSHA) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan telah digubal pada 25 Februari 1994 dan bertujuan bagi memastikan keselamatan.

penghuni. . Akta. pembekal. pengilang. Penerangan terhadap semua seksyen AKKP 1994. Garis panduan ini meliputi: 1. pekerja dan kesatuan sekerja untuk memahami dan melaksanakan tugas mereka yang ditetapkan di dalam Akta. Bagi golongan yang mengalami kemalangan atau kecederaan dan sebagainya boleh mendakwa di mahkamah sivil sekiranya terdapat pelanggaran peruntukan Akta ini. Para pekerja juga mesti mematuhi peruntukan dalam Akta dan bekerjasama dengan majikan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. 2.SKOP DAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (OSHA) Garis panduan Akta Keselamatan dan Kesihatan 1994 adalah bertujuan untuk menerangkan dan menjelaskan peruntukan di setiap seksyen di dalam Akta. malah ia merupakan suatu peraturan kendiri.Garis panduan ini juga boleh digunakan oleh para majikan. diharapkan terdapat suatu keseragaman dalam pemahaman di antara para pegawai penguatkuasa dan mereka yang cuba mematuhi Akta ini. Contoh-contoh kes undang-undang berkenaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan (tempatan dan luar negara). Semua seksyen di dalam AKKP 1994.Majikan mestilah mematuhi peruntukan di dalam Akta ini.Harus diingatkan bahawa sekiranya terdapat perlanggaran terhadap peruntukkan. Akta ini merupakan payung yang melindungi pekerja di tempat kerja daripada segi keselamatan dan kesihatan. peraturan dan tataamalan dan garis panduan yang releven serta mengikuti amalan terbaik dan nasihat.Garis panduan ini menyediakan bantuan kepada para pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dalam menjalankan tugas untuk menguatkuasakan Akta ini di tempat kerja yang termaktub dibawah Akta ini. Ini adalah selari dengan prinsip Akta yang mana ia menjelaskan tanggungjawab bagi keselamatan dan kesihatan di tempat kerja terletak di atas orang yang mewujudkan risiko (majikan) dan mereka yang bekerja dengan risiko (pekerja). Dengan adanya penerangan yang lebih jelas tentang peruntukan Akta ini. 4. orang bekerja sendiri. Contoh yang releven tentang peruntukan yang sesuai dilaksanakan. perekabentuk. 3.

mendapat atau mengeluarkan sebarang mineral dari atas atau bawah tanah atau di dalam atau di bawah laut. minuman dan tembakau • Perusahaan kulit. • Penggerudian minyak petroleum dan gas asli. kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang bekerja. dan dengan kuasa daripadanya. Contoh: • Kuari batu. Perusahaan Perusahaan: Proses membuat sesuatu produk akhir yang lengkap dengan menggunakan bahan mentah. untuk menubuhkan Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Contoh: • Perusahaan makanan. dan bagi perkara yang berkaitan dengannya. seperti berikut. Contoh: • Perlombongan arang batu. bagi melindungi orang lain terhadap risiko kepada keselamatan atau kesihatan berkaitan dengan aktiviti orang-orang yang sedang bekerja. (25 Februari 1994) MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANGUNDANG oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat dan persetujuan Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang bersidang dalam Parlimen. Menguari: Pengeluaran batu atau bahan mineral dari kuari. Akta ini hendaklah terpakai di seluruh Malaysia bagi industri-industri yang dinyatakan dibawah : 1. tanah liat dan pasir . Perlombongan dan Menguari Perlombongan: Proses atau perusahaan memperoleh.AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 AKTA 514 Suatu Akta untuk membuat peruntukan lanjut bagi memastikan keselamatan. pakaian dan tekstil 2.

Perhutanan dan Perikanan Pertanian: Pekerjaan atau perniagaan bercucuk tanam pada tanah. menyingkir. sebarang saliran. merombak atau meruntuhkan sebarang bangunan. membaharui. Pembinaan Pembinaan: Aktiviti atau proses membina. menyenggara. Definisi yang lebih luas boleh diperolehi daripada Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 (Akta 520). memasang. mengeluarkan hasil tanaman. sebarang kerja elektikal. mengambil batang kayu dan memelihara haiwan ternakan. penyiasatan tanah dll. sebarang jalan. 5. Contoh: • Perhutanan dan pembalakan Perikanan: Sukan. penanaman kelapa sawit • Penternakan ayam Perhutanan: Menanam pokok atau menguruskan hutan. Kegunaan a) Elektrik Elektrik: Bekalan arus elektrik terutama apabila digunakan sebagai satu sumber kuasa.3. Contoh: • Kontraktor umum termasuk jurutera sivil • Kontraktor dagangan khas 4. menambah. Pertanian. industri atau pekerjaan menangkap ikan. Contoh: • Penanaman padi. . sebarang jambatan dan kerja yang mengandungi pembersihan kawasan. mengubahsuai.

d) Perkhidmatan kebersihan Kebersihan: Merujuk kepada kesihatan awam terutamanya kebersihan umum dan pembuangan sisa manusia melalui sistem kumbahan. digunakan sebagai bahan api. c) Air Air: Bekalan air kepada rumah. Seni atau teknologi dalam berkomunikasi dalam semua jenis bentuk. Pengangkutan: Untuk membawa manusia atau barang-barang dari satu tempat ke tempat lain. telefon atau telegram. termasuk penerbitan. kebiasaannya menggunakan kenderaan. Penyimpanan dan Komunikasi. Sebarang kaedah di mana manusia menghantar maklumat kepada orang lain.b) Gas Gas: Bekalan bahan pembakar berbentuk gas seperti gas asli atau gas arang batu. bandar atau wilayah. penyiaran dan telekomunikasi. 6. . Contoh: • Gudang Komunikasi: Satu sistem penghantaran dan penerimaan maklumat melalui pos. Pengangkutan. Contoh: • Lori • Bas Penyimpanan: Aktiviti menyimpan sesuatu atau keadaan penyimpanan.

untuk dijual kepada pelanggan. 9. minuman dan tembakau • Kenderaan bermotor. makanan dan perkhidmatan atau kemudahan lain. Insurans. petrol dan lain-lain Perniagaan runcit: Penjualan dan pembelian barangan dalam kuantiti kecil terus kepada pelanggan. Kewangan. Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan Kewangan: . Hotel dan Restoran Hotel: Satu bangunan atau pusat perdagangan di mana manusia membayar untuk penginapan. petrol dan lain-lain 8. contohnya dalam kedai runcit. motosikal. motosikal. Contoh: • Barangan kegunaan rumah dan persendirian • Kenderaan bermotor. Perniagaan Borong dan Runcit Perniagaan borong: Perniagaan melibatkan pembelian dan penjualan barangan dalam kuantiti dengan potongan harga. Contoh: • Makanan. kebiasaannya terus daripada pengilang atau pengedar.Contoh: • Televisyen • Telefon mudah alih 7. Restoran: Satu tempat di mana makanan dan minuman dijual dan dihidangkan kepada pelanggan.

tugas atau perdagangan di mana seseorang itu terlibat atau sebarang urusniaga berbentuk komersil. bangunan-bangunan dan benda yang terlekat kepada tanah dan bangunan. Juga dikenali sebagai barang tetap dan kepentingan atas tanah. Contoh: • Pentadbiran awam. perkhidmatan sosial • Perkhidmatan pendidikan . Perkhidmatan awam dan Pihak Berkuasa Berkanun Perkhidmatan awam: Perkhidmatan yang disediakan kepada masyarakat umum. Contoh: • Pengurusan harta tetap Perniagaan: Pekerjaan. penjualan dan pembelian barangan atau perkhidmatan. Contoh: • Perakaunan • Khidmat guaman 10. Harta tetap: Tanah. industri atau profesional. Sebarang pusat komersil seperti kedai atau kilang. negara atau industri.Kawalan kewangan–Perniagaan atau seni untuk mengurus sumber kewangan dalam satu organisasi. Contoh: • Institusi kewangan Insurans: Perlindungan kewangan daripada kerugian atau kerosakan–satu pengaturan yang dibuat oleh syarikat kepada pelanggan berkenaan perlindungan kewangan daripada kerugian atau kerosakan.

Malaysian Agricultures Producers Association (MAPA) ii. kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang bekerja terhadap risiko kepada keselamatan atau kesihatan yang berbangkit daripada aktiviti orang-orang yang sedang bekerja ii. Untuk memastikan keselamatan. yang berjalan secara bergabung dengan peruntukan Akta ini yang dimaksudkan untuk mengekalkan atau memperbaiki standard keselamatan dan kesihatan. Contoh: • Badan berkuasa tempatan • Universiti TUJUAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA i. ditakrifkan atau yang dikehendaki oleh statut. Untuk melindungi orang-orang di tempat kerja selain daripada orang-orang yang sedang bekerja terhadap risiko keselamatan atau kesihatan yang berbangkit daripada aktiviti orang-orang yang sedang bekerja. Persatuan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia (MSOSH) . Kesatuan Sekerja Malaysia (MTUC) v. Untuk menggalakkan suatu persekitaran pekerjaan bagi orang-orang yang sedang bekerja yang disesuaikan dengan keperluan fisiologi dan psikologi mereka. BADAN-BADAN LAIN YANG BERTINDAK DALAM AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN i. Untuk mengadakan cara yang menurutnya perundangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang berkaitan boleh digantikan secara berperingkat-peringkat oleh sistem peraturan dan tataamalan industri yang diluluskan. iv. iii. Kongres Kesatuan Pekerja-pekerja Dalam Perkhidmatan Awam (CUEPACS) iii.Pihak Berkuasa Berkanun: Badan yang diwujud.

8. MLJA 84. 2003. 2003.. 7.A. Chanrakantan dan Zulkiflee Daud. Rozeyta dan Syaharizatul. 3. Fire Safety Training an Essential Element Among Residential Colleges: A Study in a Local University. 4. Fadzli Shah A. Zafir Mohamed dan Fazilah Mohamad. . Thuaibah.UKM. Chandrakantan. Fairol Halim dan Halim Mad Lazim. 2002. Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia UTM 2003. Shuhymen Ahmad. Majlis Taklimat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia UTM 2003. 6. Undang-undang Keselamatan Industri di Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka. Stres dan Mekanisma Daya Tindak di Kalang Operator Pengeluaran. Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia UTM 2003. Abdul Rahman Talib. 2003. 2003. Azlah Md Ali. 2003. Kesedaran Pekerja-pekerja Ladang Getah Dalam Aspek Keselamtan dan Kesihatan Pekerjaan: Satu Tinjauan. The Occupational Safety and Health Issues In Malaysia . Kamal Halili Hassan. Yusof Suratman dan Ma’arof Sarman.RUJUKAN 1. 5. Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia UTM 2003. Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia UTM 2003. 2001. Penyeliaan Efektik Dalam Keselamatan dan Kesihatan Pekerja Industri. Undang-undang Keselamatan Industri: Piawaian ILO dan Malaysia. 2003. Garispanduan Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSH-S/ILO-OSH 2001).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful