PENGENALAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA (OSHA) Aspek keselamatan dan kesihatan pekerja di dalam firma adalah

penting dan perlu dititik beratkan oleh majikan kerana dapat mengurangkan kos perkhidmatan klinik panel, rawatan selepas kemalangan, mengurangkan risiko tuntutan undang-undang serta memotivasikan pekerja sehingga meningkatkan tahap produktiviti firma. Ini bermakna pekerja yang merupakan input berubah yang penting dalam proses pengeluaran perlu diberikan perhatian tentang keadaan keselamatan dan kesihatan agar mereka dapat bekerja dalam situasi selamat dan aman untuk meningkatkan kepuasan atau utiliti dalam menjalankan tugasan yang diberikan. Kesan daripada tindakan tersebut, firma akan dapat mengurangkan masalah pusingganti buruh yang tinggi (Janet, 1997). Bermula pada awal tahun 1913, Enakmen yang dipanggil sebagai Machinery Enactmen of 1913 telah dikuatkuasakan di negeri-negeri bersekutu dan diluaskan kepada negeri-negeri lain selepas tahun 1914, untuk mengawal keselamatan penggunaan dandang stim serta jentera-jentera lain seperti enjin pembakaran. Sehingga pada tahun 1953, aspek kesihatan pekerja mula ditekankan apabila Ordinan Kejenteraan 1953 diperkenalkan. Di mana ordinan ini telah memansuhkan Machinery Enactmen of 1913 yang terpakai sebelum ini. Manakala pada tahun 1967, ordinan tersebut telah ditukarkan kepada Akta Kilang dan Jentera 1967 yang dikuatkuasakan oleh Jabatan Kilang dan Jentera di bawah Kementerian Buruh pada masa itu. Manakala selepas itu, Akta Petroleum 1984 dan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHA) 1994 pula diperkenalkan bagi melindungi keselamatan dan kesihatan pekerja secara bersepadu. (Buletin JKKP, 1994) Berikutan daripada pengenalan aktaakta tersebut, terdapat satu badan kerajaan yang diberi tanggungjawab dalam penguatkuasaan akta itu serta memperluaskan pelaksanaan 2010-1-2003[SP] perlindungan keselamatan dan kesihatan pekerja dalam sektor-sektor ekonomi tertentu. Badan 1 ini dikenali sebagai Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) yang berada di bawah Kementerian Sumber Manusia. Ia mempunyai beberapa fungsi lain, selain daripada penguatkuasaan OSHA 1994 melalui pemeriksaan serta pengeluaran saman.

. pengilang. Akta ini mengandungi 67 seksyen yang dibahagikan kepada 15 bahagian dan dilampirkan dengan tiga jadual. Adalah diharapkan dokumen ini dapat menyumbang mempromosikan budaya keselamatan dan kesihatan di tempat kerja di Malaysia.Intipati Akta ini adalah peruntukan dalam bahagian IV hingga VI. kesihatan dan kebajikan semua orang di tempat kerja. Bagaimana Akta ini dilaksanakan dan dikuatkuasakan adalah dijelaskan di dalam bahagian lain. perekabentuk.Proses perundingan juga merangkumi program keselamatan dan kesihatan yang dilaksanakan oleh majikan dan wakil pekerja sebagai ahli jawatankuasa keselamatan dan kesihatan.PENGUATKUASAAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA (OSHA) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan telah digubal pada 25 Februari 1994 dan bertujuan bagi memastikan keselamatan. pembekal dan lain-lain dan mereka yang bekerja dengan risiko iaitu para pekerja.Akta ini menyediakan proses perundingan pada peringkat dasar dengan penubuhan Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. orang yang bekerja sendiri. Ia juga berguna kepada mereka yang bekerja ke arah memastikan pematuhan kepada peruntukan Akta ini.Ia telah digubal berdasarkan konsep peraturan kendiri dengan tanggungjawab utama bagi memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja terhadap orang yang mewujudkan risiko dan bekerja dengan risiko. Bahagian ini menyediakan kewajipan am mereka yang mewujudkan risiko contohnya majikan. Garis panduan ini diterbitkan dengan tujuan untuk menyediakan maklumat yang terperinci dan membantu mereka yang menguatkuasakan Akta ini. Perkara yang mempunyai kekaburan telah dikenalpasti dan garis panduan telah diberikan.Tiga bahagian yang pertama menyatakan tujuan Akta dan menyediakan infrastruktur untuk perlantikan para pegawai dan Majlis Negara.

Harus diingatkan bahawa sekiranya terdapat perlanggaran terhadap peruntukkan. 2. malah ia merupakan suatu peraturan kendiri. Garis panduan ini meliputi: 1. 3. perekabentuk. Ini adalah selari dengan prinsip Akta yang mana ia menjelaskan tanggungjawab bagi keselamatan dan kesihatan di tempat kerja terletak di atas orang yang mewujudkan risiko (majikan) dan mereka yang bekerja dengan risiko (pekerja). Semua seksyen di dalam AKKP 1994. Akta ini merupakan payung yang melindungi pekerja di tempat kerja daripada segi keselamatan dan kesihatan. 4.Garis panduan ini menyediakan bantuan kepada para pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dalam menjalankan tugas untuk menguatkuasakan Akta ini di tempat kerja yang termaktub dibawah Akta ini. peraturan dan tataamalan dan garis panduan yang releven serta mengikuti amalan terbaik dan nasihat. Bagi golongan yang mengalami kemalangan atau kecederaan dan sebagainya boleh mendakwa di mahkamah sivil sekiranya terdapat pelanggaran peruntukan Akta ini.Majikan mestilah mematuhi peruntukan di dalam Akta ini. .SKOP DAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (OSHA) Garis panduan Akta Keselamatan dan Kesihatan 1994 adalah bertujuan untuk menerangkan dan menjelaskan peruntukan di setiap seksyen di dalam Akta. Contoh yang releven tentang peruntukan yang sesuai dilaksanakan.Garis panduan ini juga boleh digunakan oleh para majikan. pembekal. pekerja dan kesatuan sekerja untuk memahami dan melaksanakan tugas mereka yang ditetapkan di dalam Akta. Para pekerja juga mesti mematuhi peruntukan dalam Akta dan bekerjasama dengan majikan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Dengan adanya penerangan yang lebih jelas tentang peruntukan Akta ini. Penerangan terhadap semua seksyen AKKP 1994. Akta. pengilang. orang bekerja sendiri. Contoh-contoh kes undang-undang berkenaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan (tempatan dan luar negara). diharapkan terdapat suatu keseragaman dalam pemahaman di antara para pegawai penguatkuasa dan mereka yang cuba mematuhi Akta ini. penghuni.

• Penggerudian minyak petroleum dan gas asli. (25 Februari 1994) MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANGUNDANG oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat dan persetujuan Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang bersidang dalam Parlimen. bagi melindungi orang lain terhadap risiko kepada keselamatan atau kesihatan berkaitan dengan aktiviti orang-orang yang sedang bekerja. Contoh: • Perusahaan makanan. mendapat atau mengeluarkan sebarang mineral dari atas atau bawah tanah atau di dalam atau di bawah laut. minuman dan tembakau • Perusahaan kulit. Perlombongan dan Menguari Perlombongan: Proses atau perusahaan memperoleh. kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang bekerja. Menguari: Pengeluaran batu atau bahan mineral dari kuari. tanah liat dan pasir . Contoh: • Kuari batu. dan dengan kuasa daripadanya. Perusahaan Perusahaan: Proses membuat sesuatu produk akhir yang lengkap dengan menggunakan bahan mentah. untuk menubuhkan Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. seperti berikut.AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 AKTA 514 Suatu Akta untuk membuat peruntukan lanjut bagi memastikan keselamatan. Akta ini hendaklah terpakai di seluruh Malaysia bagi industri-industri yang dinyatakan dibawah : 1. pakaian dan tekstil 2. dan bagi perkara yang berkaitan dengannya. Contoh: • Perlombongan arang batu.

merombak atau meruntuhkan sebarang bangunan. Kegunaan a) Elektrik Elektrik: Bekalan arus elektrik terutama apabila digunakan sebagai satu sumber kuasa. sebarang saliran. menambah. mengambil batang kayu dan memelihara haiwan ternakan. . sebarang jalan. menyenggara. industri atau pekerjaan menangkap ikan. membaharui. Contoh: • Perhutanan dan pembalakan Perikanan: Sukan. 5. Contoh: • Penanaman padi. Contoh: • Kontraktor umum termasuk jurutera sivil • Kontraktor dagangan khas 4. sebarang kerja elektikal. mengubahsuai. Pembinaan Pembinaan: Aktiviti atau proses membina.3. menyingkir. penanaman kelapa sawit • Penternakan ayam Perhutanan: Menanam pokok atau menguruskan hutan. memasang. mengeluarkan hasil tanaman. Perhutanan dan Perikanan Pertanian: Pekerjaan atau perniagaan bercucuk tanam pada tanah. sebarang jambatan dan kerja yang mengandungi pembersihan kawasan. Definisi yang lebih luas boleh diperolehi daripada Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 (Akta 520). Pertanian. penyiasatan tanah dll.

6. kebiasaannya menggunakan kenderaan. Pengangkutan: Untuk membawa manusia atau barang-barang dari satu tempat ke tempat lain. . Contoh: • Lori • Bas Penyimpanan: Aktiviti menyimpan sesuatu atau keadaan penyimpanan. Pengangkutan. Penyimpanan dan Komunikasi. Contoh: • Gudang Komunikasi: Satu sistem penghantaran dan penerimaan maklumat melalui pos. bandar atau wilayah. c) Air Air: Bekalan air kepada rumah. d) Perkhidmatan kebersihan Kebersihan: Merujuk kepada kesihatan awam terutamanya kebersihan umum dan pembuangan sisa manusia melalui sistem kumbahan. telefon atau telegram. penyiaran dan telekomunikasi. digunakan sebagai bahan api. Sebarang kaedah di mana manusia menghantar maklumat kepada orang lain.b) Gas Gas: Bekalan bahan pembakar berbentuk gas seperti gas asli atau gas arang batu. termasuk penerbitan. Seni atau teknologi dalam berkomunikasi dalam semua jenis bentuk.

Hotel dan Restoran Hotel: Satu bangunan atau pusat perdagangan di mana manusia membayar untuk penginapan. untuk dijual kepada pelanggan. Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan Kewangan: . Kewangan. Perniagaan Borong dan Runcit Perniagaan borong: Perniagaan melibatkan pembelian dan penjualan barangan dalam kuantiti dengan potongan harga. Insurans. contohnya dalam kedai runcit. petrol dan lain-lain Perniagaan runcit: Penjualan dan pembelian barangan dalam kuantiti kecil terus kepada pelanggan. Contoh: • Barangan kegunaan rumah dan persendirian • Kenderaan bermotor. makanan dan perkhidmatan atau kemudahan lain. petrol dan lain-lain 8. motosikal.Contoh: • Televisyen • Telefon mudah alih 7. Restoran: Satu tempat di mana makanan dan minuman dijual dan dihidangkan kepada pelanggan. 9. kebiasaannya terus daripada pengilang atau pengedar. motosikal. minuman dan tembakau • Kenderaan bermotor. Contoh: • Makanan.

Sebarang pusat komersil seperti kedai atau kilang. negara atau industri.Kawalan kewangan–Perniagaan atau seni untuk mengurus sumber kewangan dalam satu organisasi. Contoh: • Pengurusan harta tetap Perniagaan: Pekerjaan. Juga dikenali sebagai barang tetap dan kepentingan atas tanah. Harta tetap: Tanah. bangunan-bangunan dan benda yang terlekat kepada tanah dan bangunan. perkhidmatan sosial • Perkhidmatan pendidikan . penjualan dan pembelian barangan atau perkhidmatan. Perkhidmatan awam dan Pihak Berkuasa Berkanun Perkhidmatan awam: Perkhidmatan yang disediakan kepada masyarakat umum. Contoh: • Pentadbiran awam. Contoh: • Perakaunan • Khidmat guaman 10. tugas atau perdagangan di mana seseorang itu terlibat atau sebarang urusniaga berbentuk komersil. industri atau profesional. Contoh: • Institusi kewangan Insurans: Perlindungan kewangan daripada kerugian atau kerosakan–satu pengaturan yang dibuat oleh syarikat kepada pelanggan berkenaan perlindungan kewangan daripada kerugian atau kerosakan.

iii. yang berjalan secara bergabung dengan peruntukan Akta ini yang dimaksudkan untuk mengekalkan atau memperbaiki standard keselamatan dan kesihatan. Persatuan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia (MSOSH) . Malaysian Agricultures Producers Association (MAPA) ii. kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang bekerja terhadap risiko kepada keselamatan atau kesihatan yang berbangkit daripada aktiviti orang-orang yang sedang bekerja ii. BADAN-BADAN LAIN YANG BERTINDAK DALAM AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN i. ditakrifkan atau yang dikehendaki oleh statut.Pihak Berkuasa Berkanun: Badan yang diwujud. Untuk melindungi orang-orang di tempat kerja selain daripada orang-orang yang sedang bekerja terhadap risiko keselamatan atau kesihatan yang berbangkit daripada aktiviti orang-orang yang sedang bekerja. iv. Untuk menggalakkan suatu persekitaran pekerjaan bagi orang-orang yang sedang bekerja yang disesuaikan dengan keperluan fisiologi dan psikologi mereka. Contoh: • Badan berkuasa tempatan • Universiti TUJUAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA i. Untuk memastikan keselamatan. Kesatuan Sekerja Malaysia (MTUC) v. Untuk mengadakan cara yang menurutnya perundangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang berkaitan boleh digantikan secara berperingkat-peringkat oleh sistem peraturan dan tataamalan industri yang diluluskan. Kongres Kesatuan Pekerja-pekerja Dalam Perkhidmatan Awam (CUEPACS) iii.

2003. 7. Abdul Rahman Talib. Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia UTM 2003. Penyeliaan Efektik Dalam Keselamatan dan Kesihatan Pekerja Industri. 2003. 2002. Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia UTM 2003. Yusof Suratman dan Ma’arof Sarman. Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia UTM 2003. Azlah Md Ali. Stres dan Mekanisma Daya Tindak di Kalang Operator Pengeluaran. Rozeyta dan Syaharizatul. 2003. . Dewan Bahasa dan Pustaka.RUJUKAN 1. Fadzli Shah A. Majlis Taklimat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Fire Safety Training an Essential Element Among Residential Colleges: A Study in a Local University. Chanrakantan dan Zulkiflee Daud. 5. Undang-undang Keselamatan Industri di Malaysia. 2003. Fairol Halim dan Halim Mad Lazim. Garispanduan Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSH-S/ILO-OSH 2001). Kesedaran Pekerja-pekerja Ladang Getah Dalam Aspek Keselamtan dan Kesihatan Pekerjaan: Satu Tinjauan. 4. 8.A. 2003. 6. Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia UTM 2003. MLJA 84. 3. Kamal Halili Hassan.. Thuaibah. The Occupational Safety and Health Issues In Malaysia . Chandrakantan. Undang-undang Keselamatan Industri: Piawaian ILO dan Malaysia. 2001. Shuhymen Ahmad.UKM. Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia UTM 2003. Zafir Mohamed dan Fazilah Mohamad. 2003.