PENGENALAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA (OSHA) Aspek keselamatan dan kesihatan pekerja di dalam firma adalah

penting dan perlu dititik beratkan oleh majikan kerana dapat mengurangkan kos perkhidmatan klinik panel, rawatan selepas kemalangan, mengurangkan risiko tuntutan undang-undang serta memotivasikan pekerja sehingga meningkatkan tahap produktiviti firma. Ini bermakna pekerja yang merupakan input berubah yang penting dalam proses pengeluaran perlu diberikan perhatian tentang keadaan keselamatan dan kesihatan agar mereka dapat bekerja dalam situasi selamat dan aman untuk meningkatkan kepuasan atau utiliti dalam menjalankan tugasan yang diberikan. Kesan daripada tindakan tersebut, firma akan dapat mengurangkan masalah pusingganti buruh yang tinggi (Janet, 1997). Bermula pada awal tahun 1913, Enakmen yang dipanggil sebagai Machinery Enactmen of 1913 telah dikuatkuasakan di negeri-negeri bersekutu dan diluaskan kepada negeri-negeri lain selepas tahun 1914, untuk mengawal keselamatan penggunaan dandang stim serta jentera-jentera lain seperti enjin pembakaran. Sehingga pada tahun 1953, aspek kesihatan pekerja mula ditekankan apabila Ordinan Kejenteraan 1953 diperkenalkan. Di mana ordinan ini telah memansuhkan Machinery Enactmen of 1913 yang terpakai sebelum ini. Manakala pada tahun 1967, ordinan tersebut telah ditukarkan kepada Akta Kilang dan Jentera 1967 yang dikuatkuasakan oleh Jabatan Kilang dan Jentera di bawah Kementerian Buruh pada masa itu. Manakala selepas itu, Akta Petroleum 1984 dan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHA) 1994 pula diperkenalkan bagi melindungi keselamatan dan kesihatan pekerja secara bersepadu. (Buletin JKKP, 1994) Berikutan daripada pengenalan aktaakta tersebut, terdapat satu badan kerajaan yang diberi tanggungjawab dalam penguatkuasaan akta itu serta memperluaskan pelaksanaan 2010-1-2003[SP] perlindungan keselamatan dan kesihatan pekerja dalam sektor-sektor ekonomi tertentu. Badan 1 ini dikenali sebagai Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) yang berada di bawah Kementerian Sumber Manusia. Ia mempunyai beberapa fungsi lain, selain daripada penguatkuasaan OSHA 1994 melalui pemeriksaan serta pengeluaran saman.

Perkara yang mempunyai kekaburan telah dikenalpasti dan garis panduan telah diberikan. perekabentuk. Garis panduan ini diterbitkan dengan tujuan untuk menyediakan maklumat yang terperinci dan membantu mereka yang menguatkuasakan Akta ini. Bahagian ini menyediakan kewajipan am mereka yang mewujudkan risiko contohnya majikan. kesihatan dan kebajikan semua orang di tempat kerja.PENGUATKUASAAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA (OSHA) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan telah digubal pada 25 Februari 1994 dan bertujuan bagi memastikan keselamatan.Ia telah digubal berdasarkan konsep peraturan kendiri dengan tanggungjawab utama bagi memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja terhadap orang yang mewujudkan risiko dan bekerja dengan risiko.Intipati Akta ini adalah peruntukan dalam bahagian IV hingga VI. Akta ini mengandungi 67 seksyen yang dibahagikan kepada 15 bahagian dan dilampirkan dengan tiga jadual. pembekal dan lain-lain dan mereka yang bekerja dengan risiko iaitu para pekerja. . Bagaimana Akta ini dilaksanakan dan dikuatkuasakan adalah dijelaskan di dalam bahagian lain. Ia juga berguna kepada mereka yang bekerja ke arah memastikan pematuhan kepada peruntukan Akta ini. pengilang. orang yang bekerja sendiri. Adalah diharapkan dokumen ini dapat menyumbang mempromosikan budaya keselamatan dan kesihatan di tempat kerja di Malaysia.Tiga bahagian yang pertama menyatakan tujuan Akta dan menyediakan infrastruktur untuk perlantikan para pegawai dan Majlis Negara.Proses perundingan juga merangkumi program keselamatan dan kesihatan yang dilaksanakan oleh majikan dan wakil pekerja sebagai ahli jawatankuasa keselamatan dan kesihatan.Akta ini menyediakan proses perundingan pada peringkat dasar dengan penubuhan Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.

3. orang bekerja sendiri. pembekal.SKOP DAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (OSHA) Garis panduan Akta Keselamatan dan Kesihatan 1994 adalah bertujuan untuk menerangkan dan menjelaskan peruntukan di setiap seksyen di dalam Akta. Contoh yang releven tentang peruntukan yang sesuai dilaksanakan. Bagi golongan yang mengalami kemalangan atau kecederaan dan sebagainya boleh mendakwa di mahkamah sivil sekiranya terdapat pelanggaran peruntukan Akta ini. Akta.Garis panduan ini juga boleh digunakan oleh para majikan. Dengan adanya penerangan yang lebih jelas tentang peruntukan Akta ini. Para pekerja juga mesti mematuhi peruntukan dalam Akta dan bekerjasama dengan majikan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Garis panduan ini meliputi: 1. Akta ini merupakan payung yang melindungi pekerja di tempat kerja daripada segi keselamatan dan kesihatan. Ini adalah selari dengan prinsip Akta yang mana ia menjelaskan tanggungjawab bagi keselamatan dan kesihatan di tempat kerja terletak di atas orang yang mewujudkan risiko (majikan) dan mereka yang bekerja dengan risiko (pekerja). 2. Penerangan terhadap semua seksyen AKKP 1994. diharapkan terdapat suatu keseragaman dalam pemahaman di antara para pegawai penguatkuasa dan mereka yang cuba mematuhi Akta ini. Contoh-contoh kes undang-undang berkenaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan (tempatan dan luar negara). perekabentuk. Semua seksyen di dalam AKKP 1994. peraturan dan tataamalan dan garis panduan yang releven serta mengikuti amalan terbaik dan nasihat.Majikan mestilah mematuhi peruntukan di dalam Akta ini. pengilang. malah ia merupakan suatu peraturan kendiri. 4. penghuni. pekerja dan kesatuan sekerja untuk memahami dan melaksanakan tugas mereka yang ditetapkan di dalam Akta. .Garis panduan ini menyediakan bantuan kepada para pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dalam menjalankan tugas untuk menguatkuasakan Akta ini di tempat kerja yang termaktub dibawah Akta ini.Harus diingatkan bahawa sekiranya terdapat perlanggaran terhadap peruntukkan.

bagi melindungi orang lain terhadap risiko kepada keselamatan atau kesihatan berkaitan dengan aktiviti orang-orang yang sedang bekerja. dan dengan kuasa daripadanya. kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang bekerja. Menguari: Pengeluaran batu atau bahan mineral dari kuari. Contoh: • Perusahaan makanan. minuman dan tembakau • Perusahaan kulit. tanah liat dan pasir . untuk menubuhkan Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. • Penggerudian minyak petroleum dan gas asli. dan bagi perkara yang berkaitan dengannya. Contoh: • Kuari batu. (25 Februari 1994) MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANGUNDANG oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat dan persetujuan Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang bersidang dalam Parlimen. pakaian dan tekstil 2. mendapat atau mengeluarkan sebarang mineral dari atas atau bawah tanah atau di dalam atau di bawah laut. Perusahaan Perusahaan: Proses membuat sesuatu produk akhir yang lengkap dengan menggunakan bahan mentah. Contoh: • Perlombongan arang batu.AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 AKTA 514 Suatu Akta untuk membuat peruntukan lanjut bagi memastikan keselamatan. Perlombongan dan Menguari Perlombongan: Proses atau perusahaan memperoleh. seperti berikut. Akta ini hendaklah terpakai di seluruh Malaysia bagi industri-industri yang dinyatakan dibawah : 1.

penyiasatan tanah dll. Definisi yang lebih luas boleh diperolehi daripada Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 (Akta 520). sebarang jambatan dan kerja yang mengandungi pembersihan kawasan. merombak atau meruntuhkan sebarang bangunan. Contoh: • Kontraktor umum termasuk jurutera sivil • Kontraktor dagangan khas 4. penanaman kelapa sawit • Penternakan ayam Perhutanan: Menanam pokok atau menguruskan hutan. Kegunaan a) Elektrik Elektrik: Bekalan arus elektrik terutama apabila digunakan sebagai satu sumber kuasa.3. menyenggara. industri atau pekerjaan menangkap ikan. sebarang saliran. memasang. sebarang jalan. Pembinaan Pembinaan: Aktiviti atau proses membina. menyingkir. Pertanian. Perhutanan dan Perikanan Pertanian: Pekerjaan atau perniagaan bercucuk tanam pada tanah. . sebarang kerja elektikal. menambah. 5. Contoh: • Penanaman padi. mengambil batang kayu dan memelihara haiwan ternakan. mengeluarkan hasil tanaman. mengubahsuai. Contoh: • Perhutanan dan pembalakan Perikanan: Sukan. membaharui.

Sebarang kaedah di mana manusia menghantar maklumat kepada orang lain. bandar atau wilayah. c) Air Air: Bekalan air kepada rumah. telefon atau telegram. termasuk penerbitan. kebiasaannya menggunakan kenderaan. Contoh: • Gudang Komunikasi: Satu sistem penghantaran dan penerimaan maklumat melalui pos. Contoh: • Lori • Bas Penyimpanan: Aktiviti menyimpan sesuatu atau keadaan penyimpanan. 6. Pengangkutan. digunakan sebagai bahan api. penyiaran dan telekomunikasi. Seni atau teknologi dalam berkomunikasi dalam semua jenis bentuk. .b) Gas Gas: Bekalan bahan pembakar berbentuk gas seperti gas asli atau gas arang batu. d) Perkhidmatan kebersihan Kebersihan: Merujuk kepada kesihatan awam terutamanya kebersihan umum dan pembuangan sisa manusia melalui sistem kumbahan. Penyimpanan dan Komunikasi. Pengangkutan: Untuk membawa manusia atau barang-barang dari satu tempat ke tempat lain.

Contoh: • Makanan. Kewangan. 9. kebiasaannya terus daripada pengilang atau pengedar. untuk dijual kepada pelanggan. motosikal. motosikal. petrol dan lain-lain 8.Contoh: • Televisyen • Telefon mudah alih 7. Perniagaan Borong dan Runcit Perniagaan borong: Perniagaan melibatkan pembelian dan penjualan barangan dalam kuantiti dengan potongan harga. Insurans. Hotel dan Restoran Hotel: Satu bangunan atau pusat perdagangan di mana manusia membayar untuk penginapan. Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan Kewangan: . minuman dan tembakau • Kenderaan bermotor. Restoran: Satu tempat di mana makanan dan minuman dijual dan dihidangkan kepada pelanggan. contohnya dalam kedai runcit. petrol dan lain-lain Perniagaan runcit: Penjualan dan pembelian barangan dalam kuantiti kecil terus kepada pelanggan. Contoh: • Barangan kegunaan rumah dan persendirian • Kenderaan bermotor. makanan dan perkhidmatan atau kemudahan lain.

Perkhidmatan awam dan Pihak Berkuasa Berkanun Perkhidmatan awam: Perkhidmatan yang disediakan kepada masyarakat umum. Contoh: • Pentadbiran awam. negara atau industri. industri atau profesional. Harta tetap: Tanah.Kawalan kewangan–Perniagaan atau seni untuk mengurus sumber kewangan dalam satu organisasi. Contoh: • Perakaunan • Khidmat guaman 10. Sebarang pusat komersil seperti kedai atau kilang. Juga dikenali sebagai barang tetap dan kepentingan atas tanah. Contoh: • Institusi kewangan Insurans: Perlindungan kewangan daripada kerugian atau kerosakan–satu pengaturan yang dibuat oleh syarikat kepada pelanggan berkenaan perlindungan kewangan daripada kerugian atau kerosakan. tugas atau perdagangan di mana seseorang itu terlibat atau sebarang urusniaga berbentuk komersil. Contoh: • Pengurusan harta tetap Perniagaan: Pekerjaan. penjualan dan pembelian barangan atau perkhidmatan. perkhidmatan sosial • Perkhidmatan pendidikan . bangunan-bangunan dan benda yang terlekat kepada tanah dan bangunan.

Pihak Berkuasa Berkanun: Badan yang diwujud. yang berjalan secara bergabung dengan peruntukan Akta ini yang dimaksudkan untuk mengekalkan atau memperbaiki standard keselamatan dan kesihatan. ditakrifkan atau yang dikehendaki oleh statut. Malaysian Agricultures Producers Association (MAPA) ii. Untuk menggalakkan suatu persekitaran pekerjaan bagi orang-orang yang sedang bekerja yang disesuaikan dengan keperluan fisiologi dan psikologi mereka. Kesatuan Sekerja Malaysia (MTUC) v. Untuk melindungi orang-orang di tempat kerja selain daripada orang-orang yang sedang bekerja terhadap risiko keselamatan atau kesihatan yang berbangkit daripada aktiviti orang-orang yang sedang bekerja. Untuk memastikan keselamatan. BADAN-BADAN LAIN YANG BERTINDAK DALAM AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN i. kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang bekerja terhadap risiko kepada keselamatan atau kesihatan yang berbangkit daripada aktiviti orang-orang yang sedang bekerja ii. iii. Contoh: • Badan berkuasa tempatan • Universiti TUJUAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA i. Kongres Kesatuan Pekerja-pekerja Dalam Perkhidmatan Awam (CUEPACS) iii. Persatuan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia (MSOSH) . Untuk mengadakan cara yang menurutnya perundangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang berkaitan boleh digantikan secara berperingkat-peringkat oleh sistem peraturan dan tataamalan industri yang diluluskan. iv.

The Occupational Safety and Health Issues In Malaysia . Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia UTM 2003.UKM. 4. 6. Chandrakantan. 2003. 2003. Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia UTM 2003.A. 2001. Garispanduan Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSH-S/ILO-OSH 2001). Kesedaran Pekerja-pekerja Ladang Getah Dalam Aspek Keselamtan dan Kesihatan Pekerjaan: Satu Tinjauan. Undang-undang Keselamatan Industri di Malaysia. Rozeyta dan Syaharizatul. Shuhymen Ahmad. 2003. Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia UTM 2003. Zafir Mohamed dan Fazilah Mohamad. 2003. Thuaibah. Yusof Suratman dan Ma’arof Sarman. 8. Stres dan Mekanisma Daya Tindak di Kalang Operator Pengeluaran. Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia UTM 2003. Penyeliaan Efektik Dalam Keselamatan dan Kesihatan Pekerja Industri. Undang-undang Keselamatan Industri: Piawaian ILO dan Malaysia. Fairol Halim dan Halim Mad Lazim. . Kamal Halili Hassan. Azlah Md Ali. Chanrakantan dan Zulkiflee Daud. 7. 2002. Fadzli Shah A. Majlis Taklimat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. 5. 3. Abdul Rahman Talib. 2003. MLJA 84.. Dewan Bahasa dan Pustaka.RUJUKAN 1. 2003. Fire Safety Training an Essential Element Among Residential Colleges: A Study in a Local University. Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia UTM 2003.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful