PENGENALAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA (OSHA) Aspek keselamatan dan kesihatan pekerja di dalam firma adalah

penting dan perlu dititik beratkan oleh majikan kerana dapat mengurangkan kos perkhidmatan klinik panel, rawatan selepas kemalangan, mengurangkan risiko tuntutan undang-undang serta memotivasikan pekerja sehingga meningkatkan tahap produktiviti firma. Ini bermakna pekerja yang merupakan input berubah yang penting dalam proses pengeluaran perlu diberikan perhatian tentang keadaan keselamatan dan kesihatan agar mereka dapat bekerja dalam situasi selamat dan aman untuk meningkatkan kepuasan atau utiliti dalam menjalankan tugasan yang diberikan. Kesan daripada tindakan tersebut, firma akan dapat mengurangkan masalah pusingganti buruh yang tinggi (Janet, 1997). Bermula pada awal tahun 1913, Enakmen yang dipanggil sebagai Machinery Enactmen of 1913 telah dikuatkuasakan di negeri-negeri bersekutu dan diluaskan kepada negeri-negeri lain selepas tahun 1914, untuk mengawal keselamatan penggunaan dandang stim serta jentera-jentera lain seperti enjin pembakaran. Sehingga pada tahun 1953, aspek kesihatan pekerja mula ditekankan apabila Ordinan Kejenteraan 1953 diperkenalkan. Di mana ordinan ini telah memansuhkan Machinery Enactmen of 1913 yang terpakai sebelum ini. Manakala pada tahun 1967, ordinan tersebut telah ditukarkan kepada Akta Kilang dan Jentera 1967 yang dikuatkuasakan oleh Jabatan Kilang dan Jentera di bawah Kementerian Buruh pada masa itu. Manakala selepas itu, Akta Petroleum 1984 dan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHA) 1994 pula diperkenalkan bagi melindungi keselamatan dan kesihatan pekerja secara bersepadu. (Buletin JKKP, 1994) Berikutan daripada pengenalan aktaakta tersebut, terdapat satu badan kerajaan yang diberi tanggungjawab dalam penguatkuasaan akta itu serta memperluaskan pelaksanaan 2010-1-2003[SP] perlindungan keselamatan dan kesihatan pekerja dalam sektor-sektor ekonomi tertentu. Badan 1 ini dikenali sebagai Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) yang berada di bawah Kementerian Sumber Manusia. Ia mempunyai beberapa fungsi lain, selain daripada penguatkuasaan OSHA 1994 melalui pemeriksaan serta pengeluaran saman.

pembekal dan lain-lain dan mereka yang bekerja dengan risiko iaitu para pekerja. Akta ini mengandungi 67 seksyen yang dibahagikan kepada 15 bahagian dan dilampirkan dengan tiga jadual. Bagaimana Akta ini dilaksanakan dan dikuatkuasakan adalah dijelaskan di dalam bahagian lain.Tiga bahagian yang pertama menyatakan tujuan Akta dan menyediakan infrastruktur untuk perlantikan para pegawai dan Majlis Negara. Garis panduan ini diterbitkan dengan tujuan untuk menyediakan maklumat yang terperinci dan membantu mereka yang menguatkuasakan Akta ini.Ia telah digubal berdasarkan konsep peraturan kendiri dengan tanggungjawab utama bagi memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja terhadap orang yang mewujudkan risiko dan bekerja dengan risiko. Bahagian ini menyediakan kewajipan am mereka yang mewujudkan risiko contohnya majikan. kesihatan dan kebajikan semua orang di tempat kerja. Adalah diharapkan dokumen ini dapat menyumbang mempromosikan budaya keselamatan dan kesihatan di tempat kerja di Malaysia. pengilang.Akta ini menyediakan proses perundingan pada peringkat dasar dengan penubuhan Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Ia juga berguna kepada mereka yang bekerja ke arah memastikan pematuhan kepada peruntukan Akta ini.PENGUATKUASAAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA (OSHA) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan telah digubal pada 25 Februari 1994 dan bertujuan bagi memastikan keselamatan.Intipati Akta ini adalah peruntukan dalam bahagian IV hingga VI. Perkara yang mempunyai kekaburan telah dikenalpasti dan garis panduan telah diberikan. orang yang bekerja sendiri.Proses perundingan juga merangkumi program keselamatan dan kesihatan yang dilaksanakan oleh majikan dan wakil pekerja sebagai ahli jawatankuasa keselamatan dan kesihatan. . perekabentuk.

Penerangan terhadap semua seksyen AKKP 1994.Majikan mestilah mematuhi peruntukan di dalam Akta ini. orang bekerja sendiri. pembekal. pengilang.SKOP DAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (OSHA) Garis panduan Akta Keselamatan dan Kesihatan 1994 adalah bertujuan untuk menerangkan dan menjelaskan peruntukan di setiap seksyen di dalam Akta. perekabentuk.Garis panduan ini juga boleh digunakan oleh para majikan. . penghuni. Semua seksyen di dalam AKKP 1994. 4. peraturan dan tataamalan dan garis panduan yang releven serta mengikuti amalan terbaik dan nasihat. Bagi golongan yang mengalami kemalangan atau kecederaan dan sebagainya boleh mendakwa di mahkamah sivil sekiranya terdapat pelanggaran peruntukan Akta ini. Dengan adanya penerangan yang lebih jelas tentang peruntukan Akta ini. 3. Contoh-contoh kes undang-undang berkenaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan (tempatan dan luar negara). Para pekerja juga mesti mematuhi peruntukan dalam Akta dan bekerjasama dengan majikan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Contoh yang releven tentang peruntukan yang sesuai dilaksanakan. malah ia merupakan suatu peraturan kendiri.Harus diingatkan bahawa sekiranya terdapat perlanggaran terhadap peruntukkan.Garis panduan ini menyediakan bantuan kepada para pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dalam menjalankan tugas untuk menguatkuasakan Akta ini di tempat kerja yang termaktub dibawah Akta ini. Akta. 2. Ini adalah selari dengan prinsip Akta yang mana ia menjelaskan tanggungjawab bagi keselamatan dan kesihatan di tempat kerja terletak di atas orang yang mewujudkan risiko (majikan) dan mereka yang bekerja dengan risiko (pekerja). Garis panduan ini meliputi: 1. pekerja dan kesatuan sekerja untuk memahami dan melaksanakan tugas mereka yang ditetapkan di dalam Akta. diharapkan terdapat suatu keseragaman dalam pemahaman di antara para pegawai penguatkuasa dan mereka yang cuba mematuhi Akta ini. Akta ini merupakan payung yang melindungi pekerja di tempat kerja daripada segi keselamatan dan kesihatan.

kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang bekerja. Perlombongan dan Menguari Perlombongan: Proses atau perusahaan memperoleh. Contoh: • Kuari batu. Perusahaan Perusahaan: Proses membuat sesuatu produk akhir yang lengkap dengan menggunakan bahan mentah. Contoh: • Perusahaan makanan. pakaian dan tekstil 2.AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 AKTA 514 Suatu Akta untuk membuat peruntukan lanjut bagi memastikan keselamatan. seperti berikut. Contoh: • Perlombongan arang batu. dan dengan kuasa daripadanya. Menguari: Pengeluaran batu atau bahan mineral dari kuari. bagi melindungi orang lain terhadap risiko kepada keselamatan atau kesihatan berkaitan dengan aktiviti orang-orang yang sedang bekerja. tanah liat dan pasir . minuman dan tembakau • Perusahaan kulit. Akta ini hendaklah terpakai di seluruh Malaysia bagi industri-industri yang dinyatakan dibawah : 1. untuk menubuhkan Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. • Penggerudian minyak petroleum dan gas asli. (25 Februari 1994) MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANGUNDANG oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat dan persetujuan Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang bersidang dalam Parlimen. mendapat atau mengeluarkan sebarang mineral dari atas atau bawah tanah atau di dalam atau di bawah laut. dan bagi perkara yang berkaitan dengannya.

memasang. mengeluarkan hasil tanaman. penanaman kelapa sawit • Penternakan ayam Perhutanan: Menanam pokok atau menguruskan hutan. industri atau pekerjaan menangkap ikan. menambah. mengambil batang kayu dan memelihara haiwan ternakan. Perhutanan dan Perikanan Pertanian: Pekerjaan atau perniagaan bercucuk tanam pada tanah. merombak atau meruntuhkan sebarang bangunan. Definisi yang lebih luas boleh diperolehi daripada Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 (Akta 520). sebarang saliran. Pertanian. Contoh: • Kontraktor umum termasuk jurutera sivil • Kontraktor dagangan khas 4. penyiasatan tanah dll. 5. Contoh: • Perhutanan dan pembalakan Perikanan: Sukan. Contoh: • Penanaman padi. mengubahsuai. sebarang kerja elektikal. . Pembinaan Pembinaan: Aktiviti atau proses membina. menyenggara. membaharui.3. Kegunaan a) Elektrik Elektrik: Bekalan arus elektrik terutama apabila digunakan sebagai satu sumber kuasa. sebarang jalan. menyingkir. sebarang jambatan dan kerja yang mengandungi pembersihan kawasan.

Seni atau teknologi dalam berkomunikasi dalam semua jenis bentuk. digunakan sebagai bahan api. Contoh: • Gudang Komunikasi: Satu sistem penghantaran dan penerimaan maklumat melalui pos.b) Gas Gas: Bekalan bahan pembakar berbentuk gas seperti gas asli atau gas arang batu. Sebarang kaedah di mana manusia menghantar maklumat kepada orang lain. kebiasaannya menggunakan kenderaan. d) Perkhidmatan kebersihan Kebersihan: Merujuk kepada kesihatan awam terutamanya kebersihan umum dan pembuangan sisa manusia melalui sistem kumbahan. c) Air Air: Bekalan air kepada rumah. penyiaran dan telekomunikasi. telefon atau telegram. 6. termasuk penerbitan. Penyimpanan dan Komunikasi. Contoh: • Lori • Bas Penyimpanan: Aktiviti menyimpan sesuatu atau keadaan penyimpanan. Pengangkutan: Untuk membawa manusia atau barang-barang dari satu tempat ke tempat lain. bandar atau wilayah. Pengangkutan. .

9. Kewangan. minuman dan tembakau • Kenderaan bermotor. petrol dan lain-lain 8. Restoran: Satu tempat di mana makanan dan minuman dijual dan dihidangkan kepada pelanggan. Hotel dan Restoran Hotel: Satu bangunan atau pusat perdagangan di mana manusia membayar untuk penginapan. Contoh: • Makanan. Insurans. Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan Kewangan: . untuk dijual kepada pelanggan.Contoh: • Televisyen • Telefon mudah alih 7. motosikal. contohnya dalam kedai runcit. makanan dan perkhidmatan atau kemudahan lain. Perniagaan Borong dan Runcit Perniagaan borong: Perniagaan melibatkan pembelian dan penjualan barangan dalam kuantiti dengan potongan harga. petrol dan lain-lain Perniagaan runcit: Penjualan dan pembelian barangan dalam kuantiti kecil terus kepada pelanggan. kebiasaannya terus daripada pengilang atau pengedar. motosikal. Contoh: • Barangan kegunaan rumah dan persendirian • Kenderaan bermotor.

Kawalan kewangan–Perniagaan atau seni untuk mengurus sumber kewangan dalam satu organisasi. bangunan-bangunan dan benda yang terlekat kepada tanah dan bangunan. Sebarang pusat komersil seperti kedai atau kilang. Contoh: • Institusi kewangan Insurans: Perlindungan kewangan daripada kerugian atau kerosakan–satu pengaturan yang dibuat oleh syarikat kepada pelanggan berkenaan perlindungan kewangan daripada kerugian atau kerosakan. Contoh: • Pengurusan harta tetap Perniagaan: Pekerjaan. penjualan dan pembelian barangan atau perkhidmatan. perkhidmatan sosial • Perkhidmatan pendidikan . industri atau profesional. Harta tetap: Tanah. Juga dikenali sebagai barang tetap dan kepentingan atas tanah. tugas atau perdagangan di mana seseorang itu terlibat atau sebarang urusniaga berbentuk komersil. negara atau industri. Perkhidmatan awam dan Pihak Berkuasa Berkanun Perkhidmatan awam: Perkhidmatan yang disediakan kepada masyarakat umum. Contoh: • Pentadbiran awam. Contoh: • Perakaunan • Khidmat guaman 10.

Kongres Kesatuan Pekerja-pekerja Dalam Perkhidmatan Awam (CUEPACS) iii. Malaysian Agricultures Producers Association (MAPA) ii. kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang bekerja terhadap risiko kepada keselamatan atau kesihatan yang berbangkit daripada aktiviti orang-orang yang sedang bekerja ii. Untuk memastikan keselamatan. ditakrifkan atau yang dikehendaki oleh statut.Pihak Berkuasa Berkanun: Badan yang diwujud. Untuk mengadakan cara yang menurutnya perundangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang berkaitan boleh digantikan secara berperingkat-peringkat oleh sistem peraturan dan tataamalan industri yang diluluskan. Untuk melindungi orang-orang di tempat kerja selain daripada orang-orang yang sedang bekerja terhadap risiko keselamatan atau kesihatan yang berbangkit daripada aktiviti orang-orang yang sedang bekerja. Untuk menggalakkan suatu persekitaran pekerjaan bagi orang-orang yang sedang bekerja yang disesuaikan dengan keperluan fisiologi dan psikologi mereka. Contoh: • Badan berkuasa tempatan • Universiti TUJUAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA i. BADAN-BADAN LAIN YANG BERTINDAK DALAM AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN i. yang berjalan secara bergabung dengan peruntukan Akta ini yang dimaksudkan untuk mengekalkan atau memperbaiki standard keselamatan dan kesihatan. Kesatuan Sekerja Malaysia (MTUC) v. iv. iii. Persatuan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia (MSOSH) .

The Occupational Safety and Health Issues In Malaysia . Kesedaran Pekerja-pekerja Ladang Getah Dalam Aspek Keselamtan dan Kesihatan Pekerjaan: Satu Tinjauan. Chanrakantan dan Zulkiflee Daud. Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia UTM 2003. Rozeyta dan Syaharizatul. Chandrakantan. Yusof Suratman dan Ma’arof Sarman.UKM. 7. 2003. Azlah Md Ali. Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia UTM 2003. 3. . Fadzli Shah A. Garispanduan Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSH-S/ILO-OSH 2001). Undang-undang Keselamatan Industri: Piawaian ILO dan Malaysia. Stres dan Mekanisma Daya Tindak di Kalang Operator Pengeluaran. Fairol Halim dan Halim Mad Lazim. 2003. Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia UTM 2003. 4. MLJA 84. Majlis Taklimat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. 5. 2002. Kamal Halili Hassan.RUJUKAN 1. Shuhymen Ahmad.. Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia UTM 2003. Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia UTM 2003. 2003. 2003. Thuaibah. 2003. Fire Safety Training an Essential Element Among Residential Colleges: A Study in a Local University. 2001. Zafir Mohamed dan Fazilah Mohamad. Undang-undang Keselamatan Industri di Malaysia. Penyeliaan Efektik Dalam Keselamatan dan Kesihatan Pekerja Industri. 2003. Dewan Bahasa dan Pustaka. 8. 6.A. Abdul Rahman Talib.