43

PENGENALAN Yang kurik itu kendi, Yang merah itu saga, Yang cantik itu budi, Yang indah itu bahasa. Indahnya Bahasa Melayu, begitu halus sehingga menusuk kalbu. Daripada banyak faktor, bahasa muncul sebagai faktor yang dominan dan daripada begitu banyak bahasa, Bahasa Melayu yang terpilih sebagai bahasa kebangsaan dan seterusnya menjadi wahana perpaduan masyarakat majmuk di negara Malaysia. Melihat kepada pengiktirafan yang diberi kepada Bahasa Melayu tentunya Bahasa Melayu memiliki keistimewaan tersendiri sehingga berupaya mengangkat bahasa ini sebagai Teras Perpaduan Bangsa Malaysia. Memandangkan Bahasa Melayu telah diguna sekian lama sebagai bahasa rasmi dan basahan, sebagai bahasa komunikasi dan persuratan maka Bahasa Melayu telah dipersetujui dan disepakati bersama oleh pemimpin pelbagai kaum di negara ini agar menjadi bahasa kebangsaan bagi persekutuan Malaysia yang merdeka pada tahun 1957. Malahan permuafakatan pelbagai kaum itu diabadikan dalam bentuk dokumen tertinggi dan luhur iaitu Perlembagaan Negara sepertimana yang termuat dalam Perkara 152, para 1 sebagai bahasa bagi persekutuan Tanah Melayu atau Malaysia yang merdeka. Maka sejak itu, Bahasa Melayu berkembang luas penggunaannya termasuk menjadi bahasa perantaraan di sekolah-sekolah dan menjadi bahasa rasmi di semua agensi kerajaan termasuk di mahkamah serta universiti, malahan penggunaannya menjangkau ke peringkat antarabangsa. Buktinya Datuk Seri Mohd Najib telah bertutur dalam Bahasa Melayu sepenuhnya di sebuah Universiti di China semasa lawatan beliau ke sana baru-baru ini. Ini bererti Bahasa Melayu yang dimaksudkan ialah bahasa Melayu yang standard dan

43

mengikut struktur bahasa Melayu baku dan mempunyai sistem yang sama untuk semua. Gerakan Cintailah Bahasa Kita yang dilancarkan pada 11 Disember 1987 membuktikan betapa seriusnya pihak kerajaan dalam mengangkat martabat bahasa ini sebagai bahasa komunikasi utama pelbagai kaum. Sejak itu banyak kegiatan kebahasaan turut melibatkan pelbagai kaum. Buktinya yang jelas ialah dengan adanya pertandingan Syarahan dan Ujian Bertulis bagi SJK(C) dan SJK(T) dan pidato bahasa Melayu antarabangsa. Ini membuktikan bahasa Melayu menjadi bahasa yang boleh dipelajari dan dituturkan oleh sesiapa sahaja. Pemilihan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan melonjakkan bahasa ini sebagai satu identiti bagi masyarakat majmuk sehingga mampu menjadi model perpaduan dunia melalui penggunaan satu bahasa.

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Walau bagaimanapun, untuk mencapai hasrat yang telah dinyatakan di atas bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dalam sekelip mata. Sehubungan itu, kerajaan secara seriusnya telah menggubal Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dahulunya disebut Falsafah Pendidikan Negara (FPN) sebagai dasar, penentu arah haluan, asas dan sumber inspirasi kepada semua usaha dan rancangan dalam bidang pendidikan di Malaysia. Hal ini bermakna, semua aktiviti pendidikan dan persekolahan di Malaysia mestilah selaras dengan FPK ini seperti yang dinyatakan: “Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan

43

terhadap

keharmonian

dan

kemakmuran

keluarga,

masyarakat, dan negara.” Sehubungan dengan itu, usaha guru dalam merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah ditumpukan kepada penekanan-penekanan pelaksanaan kurikulum dan kokurikulum yang dapat berjaya memperkembangkan potensi murid dari aspek intelek, jasmani, emosi, dan rohani secara keseluruhan dan bersepadu. Pelaksanaan pengurusan dan pentadbiran dengan penyelenggaraan prasarana supaya kemudahan pengajaran dan pembelajaran dapat digunakan secara licin dan optimum, serta dalam keadaan yang baik dan selamat. Pelaksanaan perhubungan dengan masyarakat dengan mewujudkan perkongsian pintar (smart partnership) di antara sekolah dengan masyarakat supaya melahirkan semangat kerjasama demi dapat membantu pembangunan sekolah, baik dalam sumber kewangan mahu pun tenaga yang diperlukan. Sesungguhnya, misi Kementerian Pelajaran Malaysia ialah

memperkembangkan potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu, serta membangunkan sistem pendidikan negara supaya menjadi pusat kecemerlangan pendidikan serantau dan bertaraf dunia. Pencapaian misi dan matlamat pembentukan sistem pendidikan bertaraf dunia meliputi komponen-komponen prasarana yang berkualiti, aplikasi teknologi yang canggih (ICT), warga pendidikan yang proaktif, kurikulum yang kemas kini dan bersesuaian dengan perkembangan kini, peluang diadakan untuk Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) dan ada Dasar Pendidikan terbuka. FPK secara khususnya bertujuan melahirkan beberapa implikasi-implikasi kepada sistem pendidikan kita. Umpamanya, implikasi terhadap kurikulum. Perubahan kurikulum sekolah selaras dengan cita dan tujuan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Ini meliputi perubahan sukatan pelajaran yang berorientasikan kepada program bersepadu. Perubahan bahan-bahan pelajaran yang mengutamakan nilai-nilai murni diserapkan dalam semua mata pelajaran untuk melahirkan murid yang seimbang dan harmonis.

43

Seterusnya ialah implikasi terhadap pendidik. Perubahan sikap pendidik dan profesionalnya untuk menjalankan tugas sejajar dengan tujuan dan dasar Falsafah Pendidikan Kebangsaan amatlah dituntut. Ini meliputi perubahan sikap peribadi pendidik sendiri dengan pandangan dan visi yang positif terhadap tugasnya untuk merealisasikan tujuan dan cita Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Perubahan profesional dengan mengubah strategi dan teknik pengajarannya yang sesuai untuk melahirkan insan yang berilmu pengetahuan, berketrampilan serta berakhlak mulia.

Andainya ini dapat dijadikan sebagai tekad di dalam diri setiap pendidik, maka implikasi yang lebih besar khasnya implikasi terhadap Institusi pendidikan akan berlaku. Perubahan organisasi sekolah ke arah mewujudkan situasi yang sesuai untuk melahirkan pelajar-pelajar mengikut tujuan dan cita Falsafah Pendidikan Kebangsaan akan terlaksana. Ini meliputi perubahan kemudahankemudahan supaya pelajar-pelajar mendapat peluang mengembangkan potensi mereka dari segi intelek, rohani, emosi, sosial dan jasmani, secara menyeluruh dan seimbang. Perubahan aktiviti budaya dan iklim sekolah yang kondusif dapat memupuk nilai-nilai murni dalam jiwa pelajar serta melahirkan pelajar-pelajar yang cintakan ilmu dan seterusnya membentuk budaya membaca dalam kalangan mereka.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN Berbalik kepada kekuatan Bahasa Melayu sebagai wahana perpaduan masyarakat majmuk di Malaysia, semangnya kepentingannya tidak dapat disangkal lagi. Kesungguhan kerajaan dalam memberi penekanan terhadap penguasaan Bahasa Melayu di kalangan rakyat dapat dilihat menerusi bidang pendidikan. Bahasa Melayu diwartakan sebagai salah sebuah mata pelajaran teras yang perlu disampaikan dengan teliti dan mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan.

43

Justeru itu, Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah digubal dengan memberi penekanan kepada kemahiran bahasa iaitu kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Penumpuan pada kemahiran-kemahiran ini membolehkan murid menggunakan bahasa Melayu secara berkesan dalam kehidupan harian dan sebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup selaras dengan kehendak yang dinyatakan di dalam FPK.. Pendidikan Bahasa Melayu juga memberikan pertimbangan terhadap pelbagai gaya pembelajaran, minat, dan kecerdasan yang berbeza antara satu sama lain di kalangan murid dengan menekankan pembelajaran masteri dan penerapan kemahiran bernilai tambah. Dengan merujuk kepada sukatan ini, kita dapat melihat gambaran yang menyeluruh tentang kurikulum Bahasa Melayu.

KEMAHIRAN BAHASA Kemahiran Bahasa meliputi kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca, dan kemahiran menulis. Kemahiran Bahasa ini merupakan teras kepada penguasaan bahasa baku.

PROSES MENDENGAR Kemahiran mendengar merujuk kepada keupayaan murid mendengar dengan teliti, memahami, dan menghayati perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan serta dapat memberikan maklum balas. Individu lebih banyak belajar mendengar melalui pengalaman daripada kecerdasan otaknya. Aspek fizikal, psikologi dan neurologi mempengaruhi proses pendengaran. Pendengaran yang cekap memerlukan penyatuan idea yang lojik dan berkesan. Pendengaran harus berlaku melalui fikiran dan bukan perasaan. Pendengaran untuk mengkritik memerlukan pendengaran yang berpusatkan idea utama, hujahhujah dan bukti-bukti. Pendengaran untuk tujuan hiburan melibatkan tindak balas positif terhadap muzik, kesusasteraan dan lain-lain aspek seni dan estetika.

43

Pendengaran untuk tujuan apresiasi memerlukan analisis kritis terhadap bentuk dan isi. Proses mendengar biasanya berlaku dalam empat peringkat: i. ii. iii. iv. Mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa Memahami bunyi-bunyi tersebut Menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan Bertindak terhadap bunyi-bunyi tadi Kemahiran mendengar hendaklah dijalankan bersama-sama kemahiran lain seperti kemahiran bertutur, membaca dan menulis. Individu lebih banyak belajar mendengar melalui pengalaman daripada kecerdasan otaknya. Aspek fizikal, psikologi dan neurologi mempengaruhi proses pendengaran. Pendengaran yang cekap memerlukan penyatuan idea yang lojik dan berkesan. Pendengaran harus berlaku melalui fikiran dan bukan perasaan. Pendengaran untuk mengkritik memerlukan pendengaran yang berpusatkan idea utama, hujahhujah dan bukti-bukti. Pendengaran untuk tujuan hiburan melibatkan tindak balas positif terhadap muzik, kesusasteraan dan lain-lain aspek seni dan estetika. Pendengaran untuk tujuan apresiasi memerlukan analisis kritis terhadap bentuk dan isi.

Prinsip-Prinsip Mengajar Kemahiran Mendengar Seperti yang telah dinyatakan, kemahiran mendengar hendaklah

digabungjalin bersama-sama kemahiran lain. Murid-murid tidaklah diminta untuk mendengar sahaja sepanjang masa tanpa memberitahu atau bertindak balas daripada apa yang didengar. Kemahiran mendengar adalah juga satu latihan yang juga dianggap dinamik dan aktif. Oleh kerana itu, latihan-latihan yang dirancangkan hendaklah berteraskan sesuatu tugasan yang boleh membawa kepada sesuatu aktiviti tertentu.

43

Setiap aktiviti dan kemahiran yang hendak diajarkan haruslah difikir dan dirancang dengan teliti dan dalam berbagai-bagai cara untuk membolehkan murid-murid bertindak balas terhadapnya secara maksimum. Mereka boleh menunjukkan kefahaman mereka melalui bahasa atau melalui aksi atau caracara lain yang berkesan. Motivasi adalah penting untuk memelihara dan meningkatkan minat mendengar di kalangan murid-murid. Adalah amat penting bagi guru-guru untuk memberi peluang murid-murid berlatih mendengar sebanyak yang mungkin dan terdaya. Ada beberapa peringkat kemahiran mendengar. Pertamanya ialah Peringkat awal. Pada ketika ini, murid-murid akan mengecam, mengajuk dan memilih bunyi. Mereka akan mendengar dan mengecam makna perkataan, rangkai kata dan ayat-ayat. Selepas itu, mereka melakukan sesuatu yang disuruh oleh guru dengan menjalankan perintah dan permintaan yang disampaikan. Kemahiran mendengar yang didedahkan ketika ini bertujuan membolehkan juga murid-murid bertindak terhadap soalan-soalan yang mudah. Misalnya, dalam dalam Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) Bahasa Melayu Tahun 2, muka surat 19, kemahiran 1.3, Aras 1 (i) Mendengar dan memahami arahan atau pesanan dengan teliti. Peringkat seterusnya iaitu Peringkat pertengahan. Dalam tempoh ini murid-murid diajar mengecam dan mengingat fakta dan butiran secara tepat dan terperinci. Kemudian mereka juga diajar mengenal informasi-informasi spesifik atau maklumat khusus dan mengesan urutan sesuatu maklumat yang ditunjukkan. Mengenal sebab dan akibat, perhubungan orang-orang yang berinteraksi dan sikap serta perasaan orang yang bercakap turut disampaikan oleh guru di peringkat pertengahan ini. Contoh kemahiran yang dapat dilihat dalam peringkat ini ialah kemahiran 1.3, Aras 2 (i) Mengecam perkataan berbentuk arahan serta pesanan ataupun Aras 2 (ii) Menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul. Setelah murid-murid berjaya di kedua-dua peringkat yang telah disebutkan tadi, guru akan memperkenalkan pula kemahiran peringkat maju. Pada tahap ini murid diajar mengenal isi-isi penting, mengenal peranan dan perhubungan orang

Pertuturan berlaku di peringkat produksi. dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. serta idea yang kritis dan kreatif. Individu lebih banyak belajar bertutur melalui pengalaman daripada kecerdasan otaknya. la berlaku setelah si penutur itu dapat mendengar dan memahami dengan baik apa yang didengarnya. Konsep-Konsep Pertuturan Pertuturan adalah gabungan daripada bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan. Pertuturan yang baik boleh dikuasai dengan memberi tumpuan kepada aspek fonologi. Oleh kerana itu. Ia merupakan kemahiran berinteraksi dalam suasana berbahasa. intonasi dan penguasaan sistem bunyi yang lain. Ia bukan dicipta oleh murid tetapi ditiru dan diajuk. mencari jalan mengatasi masalah yang didengar. dan jantina boleh mempengaruhi kemahiran bertutur. kesihatan. Kemahiran bertutur berlaku di peringkat produksi. memberitahu fungsi tekanan dan intonasi. mengikut aliran dalam dialog atau perbualan dan yang terakhir sekali ialah mentafsirkan tujuan penutur menggunakan berbagai-bagai bentuk struktur tatabahasa.43 yang bercakap. pendapat. struktur. persekitaran. mentafsirkan maksud orang yang bercakap. model-model yang diperdengarkan haruslah model-model yang baik supaya murid-murid boleh bertutur secara berkesan. perasaan. menyampaikan maklumat. Bertutur adalah kegiatan melafazkan bunyi-bunyi yang dilahirkan daripada alat-alat sebutan (artikulator) manusia. Penekanan diberikan kepada pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul. Aspek fizikal. KEMAHIRAN BERTUTUR Kemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan murid berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan. Aspek-Aspek Pertuturan .

Dalam buah ayat yang diucapkan. tekanan iaitu cara menyebut perkataan. Di dalam HSP Bahasa Melayu. Ayat tanya biasanya mempunyai intonasi menaik di akhir ayat manakala ayat penyata pula mempunyai intonasi yang menurun. Biasanya tekanan dilakukan pada suku kata dan ia bertujuan untuk menandakan keras atau lembut sesuatu pengucapan. Penggunaan unsur ini agak lebih ketara dalam bahasa Inggeris dan Arab. Seterusnya ialah aspek mora atau panjang-pendek adalah kadar sesuatu bunyi itu dilafazkan. boleh mendatar dan sebagainya. ejaan dan makna. ia merupakan satu kemahiran yang perlu diajar setiap masa bersama dengan aspek sebutan untuk memastikan pengucapan atau pembacaan murid . Selain daripada itu. rangkai kata dan ayat-ayat. Kemudian. Aspek intonasi adalah keadaan bunyi yang menaik atau menurun semasa sesuatu ayat dilafazkan. perkataan. menurun. Ia kadangkala disebut sebagai nada suara. Ini bertujuan melatih mereka menyebut sesuatu dengan tepat dan jelas. Unsur ini disebut juga sebagai persendian. jeda diucapkan sebagai hentian sebentar.43 Ada beberapa aspek penting yang harus diberi perhatian oleh guru dalam kemahiran bertutur. Unsur ini boleh membawa makna yang berbeza jika digunakan. Dari segi sebutan. Aspek intonasi sangat ditekankan di dalam mengajar Bahasa Melayu. Intonasi ayat dalam bahasa Malaysia biasanya tidak sama dan berbeza-beza mengikut jenis ayat yang dituturkan. Mereka juga harus boleh menyebut dengan betul mengikut bunyi. Antaranya ialah sebutan. murid-murid diajar mengenal huruf dan bunyi-bunyi setiap huruf. rangkai kata atau ayat dengan memberikan tekanan pada tempat-tempat tertentu. suku kata. rangkai kata. la digunakan memisahkan elemenelemen linguistik seperti perkataan. la boleh menaik. aspek lain yang perlu diberi perhatian ialah jeda. Konsepnya sama dengan 'harakat' dalam bahasa Arab. Unsur ini biasanya tidak jelas dalam bahasa Melayu dan kalau adapun ia tidak membezakan makna. atau ayat-ayat.

Kemudian aspek tatabahasa. Dalam hal ini ialah muridmurid boleh menggunakan bahasa dalam berbagai-bagai konteks. Re. Contohnya dalam HSP Bahasa Melayu Tahun 2. dan Do. muka surat 21 iaitu kemahiran 2. teratur dan lancar tetapi mereka juga boleh membunyikan kata atau menyebut perkataan dan ayat-ayat yang dituturkan itu secara jelas dan tepat. Kewujudannya lebih ketara dalam bahasa Cina. Tidak kurang pentingnya juga ialah aspek kelancaran yang bermaksud murid-murid boleh bertutur atau bercakap dengan baik. So. Mereka boleh bercakap seperti seorang penutur jati yang terpelajar. licin. Tatabahasa adalah satu sistem. suasana dan situasi yang sesuai. peraturan atau undang-undang menggabungkan kata untuk membentuk ayat. Dan yang terakhir ialah aspek laras bahasa. Dalam bahasa pertuturan walaupun lumrahnya aspek tatabahasa tidak begitu dipentingkan tetapi untuk memperolehi kebiasaan bertutur atau bercakap dengan baik dan berkesan aspek ini haruslah ditekankan. Selanjutnya ialah aspek nada iaitu keadaan bunyi yang menaik atau menurun sewaktu sesuatu perkataan atau suku kata itu diucapkan.43 adalah sesuai mengikut konteks sesuatu ayat. kemas dan teratur. Ti. Dalam bidang muzik. Diikuti oleh aspek kefasihan bererti murid-murid boleh bercakap bukan sahaja dalam bentuk yang kemas. Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. La. nada tidak bersifat fonemik. . Waktu bercakap mereka tidak menghadapi sebarang masalah dan tiada gangguan semasa percakapan itu berlangsung. Mi. Tujuannya ialah supaya murid-murid boleh menggunakan bahasa itu untuk tujuan-tujuan berkomunikasi secara berkesan.satu suku kata. morfologi dan sintaksis. Fa. la terdiri daripada aspek fonologi. Peraturanperaturan ini mempunyai kaedah dan formula tertentu. Aras 2 (i). Setiap nada ini mewakili. kita dapati ada lapan nada iaitu Do. Dalam bahasa Melayu.0.

Keempat ialah faktor persekitaran. Dalam peringkat awal kemahiran pertuturan yang ditekankan ialah: . Ini bermaksud jika seseorang kanak-kanak itu mendapat sakit berlanjutan di masa kecil penguasaan bahasa mereka akan terganggu. Pertama ialah faktor kecerdasan. Kanak-kanak ekabahasa biasanya boleh bertutur lebih baik berbanding dengan kanak-kanak dwibahasa. Faktor keenam yang mempengaruhi pertuturan ialah faktor dwibahasa. Kedua ialah faktor kesihatan. Ketiga ialah faktor fizikal. Ini disebabkan oleh perkembangan jasmani kanak-kanak perempuan yang berkaitan dengan urat saraf pertuturan mereka berlaku lebih cepat daripada kanak-kanak lelaki. kemahiran bertutur juga melalui tiga iaitu peringkat awal. Jika secara fizikalnya didapati organ-organ ini rosak atau tidak lagi berfungsi maka pasti kanak-kanak itu tidak boleh bertutur dengan baik. Melalui kajian-kajian yang telah dijalankan didapati kanak-kanak perempuan lebih dahulu bercakap daripada kanak-kanak lelaki. Biasanya faktor taraf sosioekonomi dan perhubungan keluarga boleh mempengaruhi perkembangan bahasa kanakkanak. Ini bermaksud kecerdasan otak yang dihubungkan dengan kemampuan menghasilkan bahasa. Kelima ialah faktor jantina.43 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertuturan Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertuturan. pertengahan dan maju. Biasanya kanak-kanak yang lemah dan sakit tidak mempunyai kekuatan untuk berfikir dan bercakap. Peringkat-Peringkat Kemahiran Bertutur Seperti juga kemahiran mendengar. Ini disebabkan oleh gangguan-gangguan bahasa ibunda (pertama). Pertuturan biasanya terhasil daripada organorgan vokal manusia.

rakan. e) Menyoal soalan-soalan mudah berdasarkan situasi-situasi tertentu. memberi pendapat atau pandangan secara mudah. f) Membaca iklan. masa d) Memberi satu siri arahan untuk membuat sesuatu. persekitaran. . g) Memberi ucapan pendek dan mudah. f) Bertindak terhadap soalan-soalan mudah. b). h) Mengambil bahagian dalam perbualan mudah. pengalaman. Peringkat maju: a) Mendeskripsi sesuatu peristiwa. d) Membuat teguran atau kenyataan mengenai sesuatu situasi. peraturan-peraturan. ibu bapa dan sebagainya. i) j) Memberi komen secara mudah. kejadian. c) Mengambil bahagian dalam perbincangan. c) Mendeskripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa. Mengajuk perkataan dan ayat-ayat yang didengar. kejadian. g) Memberi arahan. proses dan sebagainya b) Bercerita dengan menggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya. e) Menyoal dan menjawab soalan-soalan berhubung peribadi seorang bersekolah. di rumah dan sebagainya.43 a) Melafazkan pengucapan bertatasusila. objek. permainan. h) Membuat ayat-ayat mengenai diri sendiri. d) Bertanya untuk mendapatkan maklumat. Peringkat pertengahan: a) Membuat deskripsi tentang objek atau gambar. perbualan atau dialog. c) Menyoal untuk mendapatkan maklumat. prosedur dan peraturan. i) Membuat ayat-ayat daripada gambar-gambar. f) Memberitahu arah atau hala sesuatu tempat. Membuat ulasan. e) Menerangkan proses. b) Bercerita berdasarkan satu siri gambar atau bersiri.

i) j) l) Mengambil bahagian dalam drama atau lakonan. Kemungkinan tidak semua murid akan mendapat peluang berbual dengan guru. penggunaan tatabahasa dan ciri-ciri prosodi dapat dipraktikkan. h) Mengambil bahagian dalam perbahasan. k) Menyampaikan komen. wawancara. laporan atau ulasan. novel dan sebagainya. Mendeklamasi puisi. guru menyusun strategi misalnya yang . Mereka akan berbual-bual mengenai tajuk yang telah ditetapkan oleh guru. Ketika murid bercerita atau selesai bercerita. perbincangan. tidak semestinya murid itu sendiri yang menceritakan hal dirinya atau keluarganya atau lain-lain mengikut tajuk yang telah ditetapkan tetapi murid yang dilawan berbual itu akan menceritakan semula apa yang telah diceritakan oleh rakan bualannya itu. Aktiviti Perbualan Guru menjalankan aktiviti perbualan sebaik-baiknya berdasarkan sesuatu tajuk. seminar dan lain-lain.43 g) Memberi ceramah. diskusi. temuramah atau temubual dan lain-lain seumpamanya adalah bentuk-bentuk aktiviti yang membolehkan murid-murid mengamalkan atau menggunakan bahasa dalam bidang komunikasi yang paling dekat dengan situasi kehidupan sehari-hari. pendapat. lakonan. forum. Dalam masa perbincangan dengan guru. Aktiviti-aktiviti di atas bolehlah dijadikan rangsangan atau model aktiviti lisan sebagai aktiviti lanjutan di dalam kelas.Dengan ini setiap murid berpeluang bercakap dalam satu waktu. Mengkritik cerpen. Latihan sebutan. puisi. AKTIVITI-AKTIVITI LISAN Aktiviti lisan seperti perbualan. dialog. syarahan (yang disediakan).. Oleh kerana itu guru bolehlah guru meyusun atau meminta murid-murid sendiri memilih kawannya.

Kedua. minta beli setem. gam. telegram. Mengadakan latihan menggunakan ayat-ayat yang hendak digunakan di dalam aktiviti itu. penghantar bungkusan dan sebagainya. guru memilih satu daripada isi penting yang terdapat dalam senarai itu untuk dibincangkan dengan secara lebih mendalam. Bincangkan bentuk dan ragam ayat yang hendak digunakan. 20 sen. penghantar surat. Tetapkan murid-murid yang akan memegang peranan sebagai pembeli. hendak mengeluarkan wang dan sebagainya. minta wang pos. Sebaiknya guru merancangkan tajuk yang hendak dibincangkan itu. guru menyenaraikan isi-isi yang telah disebutkan oleh murid-murid dalam perbualan itu. Misalnya. $1. Perkenalkan barang-barang yang hendak digunakan itu seperti setem dengan harga-harganya (misalnya 5 sen. bungkusan dan lain-lain. bertanyakan harga. yang dijangka akan dikemukakan oleh murid-murid. Menggunakan ayat-ayat di atas dalam situasi sebenar di pejabat pos tadi. surat. penjual setem. seperti setem. 75 sen. 10 sen. borang telegram dan sebagainya. Daftarkan di papan hitam atau kad imbasan perkataan-perkataan yang diperlukan dalam aktiviti yang akan dijalankan. Contohnya seperti berikut: Tajuk: 'Pekerjaan bapa saya sebagai Ketua Pejabat Pos'. Guru boleh membina sebuah pejabat pos olok-olok di dalam kelas. buku simpanan wang. gelaran atau panggilan kepada pekerja di bahagian-bahagian tertentu seperti posmen. juruwang. Jika tajuk itu tidak disebut oleh murid-murid guru bolehlah kemukakan soalan-soalan yang boleh menerbitkan tajuk yang dirancangkan itu.43 pertama. Tetapkan perbualanperbualan yang dikehendaki misalnya. bungkusan-bungkusan. penerima bungkusan dan lainlain lagi. . Kemukakan beberapa soalan yang boleh menerbitkan hal-hal yang berkaitan dengannya. Guru siapkan juga benda-benda yang diperlukan ada di pejabat pos seperti setem. kerani. Letakkan semua label di kaunter-kaunter yang berkenaan.00) dan seterusnya setakat yang sesuai dengan pengetahuan membilang dan mengenal angka yang telah sedia ada pada murid-murid. Letakkan murid sebagai pekerja di tiap-tiap kaunter.

kedai buku dan kedai runcit. kedai makan. Misalnya. Aktiviti lisan seperti ini boleh juga dijalankan dengan menggunakan tajuk-tajuk seperti pasar. Semasa cerita disampaikan. Sikap mereka terhadap manusia. minat dan rasa hairan . Antaranya ialah ia menyuburkan daya imaginasi kanak-kanak. Guru boleh bersoal jawab dengan murid-murid lain yang mengambil bahagian tentang apa yang telah dilakukan oleh rakan-rakan mereka sebentar tadi. kedai buah-buahan. pendapat-pendapat. Keadaan ini dapat membantu dalam perkembangan emosi kanak-kanak. Kanak-kanak boleh secara imaginasi memasuki alam cerita tersebut dan rnenggambarkan seolah-olah mereka yang terlibat. Guru boleh menyediakan dialog pendek sebagai rangsangan pelajaran lisan untuk aktiviti selanjutnya. Objektif Bercerita Ada beberapa tujuan mengapa aktiviti bercerita dilibatkan di dalam pengajaran dan pembelajaran murid di dalam kelas. bercerita memainkan peranan yang penting. Aktiviti bercerita yang menyeronokkan akan menyuburkan akal dan kecerdasan murid-murid. haiwan dan gergasi. Melalui aktiviti bercerita juga dapat membina rasa hati yakni di dalam cerita sering didapati watak-wataknya menemui kejayaan atau mengalami bahaya-bahaya yang menyebabkan penderitaan. perkara-perkara dan lain-lain dalam kehidupan secara am boleh diubah dengan cara membawa mereka kepada tema cerita itu.43 Minta tiap-tiap orang murid yang telah mengambil bahagian tadi menceritakan semula apa yang telah dibuatnya di pejabat pos sebentar tadi. AKTIVITI BERCERITA Dalam pengajaran lisan. bukan sahaja di kalangan kanak-kanak malah juga di kalangan orang-orang dewasa. menjadi angkasawan.

43 murid-murid dibangkitkan. terutama cerita-cerita yang mengandungi pendidikan moral dan akhlak. Salah satunya ialah cerita berunsurkan agama. Antaranya ialah seperti: (a) Cerita harus mempunyai tema yang sesuai. tepat dan jelas serta tidak mengandungi perkataan atau rangkai kata yang boleh mengelirukan. . Perkataan atau rangkai kata yang mengandungi beberapa pengertian harus juga dielakkan. Aktiviti ini boleh diikuti dengan perbincangan selanjutnya. Latar belakang dan pengalaman murid-murid. (b) Cerita harus menggunakan bahasa yang sesuai. Melalui cerita-cerita seperti ini. Episod tersusun dan ada kesudahan. menggunakan pandangan dan memberi komen terhadap peristiwa dan watak-watak dalam cerita tersebut. Mereka digalakkan menyoal. Semasa menyampaikannya. guru perlu menggunakan aneka gaya. ada beberapa perkara yang harus diberi perhatian. teka-teki dan sebagainya perbendaharaan kata murid-murid boleh diperluaskan. Secara tidak langsung ini dapat membina asas untuk pendidikan agama. Dengan cara memperkenalkan perkataanperkataan baru. Ketika ini pelbagai jenis versi cerita boleh digunakan untuk mengajar murid-murid dalam aktiviti lisan. tingkah laku dan sikap yang baik akan dapat disemai di kalangan murid-murid. peribahasa. Prinsip-Prinsip Bercerita Jika guru-guru hendak melaksanakan aktiviti bercerita. Selain daripada itu. aktiviti seumpama ini akan menggalakkan perkembangan bahasa murid-murid. Ini bermaksud bahasa perlulah mudah. bahasa dan lain-lain hendaklah bersesuaian dengan umur. ayat. Ada setengah-setengah cerita mempunyai pengajaran atau contoh yang baik. terutama kepada kanak-kanak. Pendidik hendaklah berhati-hati dalam memilih cerita yang akan disampaikan. (c) Plot cerita dan penyampaiannya perlu menarik. Ini bermakna cerita dari segi tema atau jalan cerita.

(d) Penglibatan murid-murid sepenuhnya adalah juga penting. Guru harus menunjukkan minat dan kecenderungannya untuk rnembentuk satu perhubungan yang baik dengan kelas. perhubungan penglihatan.43 menggunakan gerak isyarat. Pada peringkat permulaan. menggunakan cakap ajuk. Kemahiran-kemahiran ini boleh dikumpulkan kepada dua komponen iaitu: Komponen Struktur Komponen struktur boleh dibahagikan kepada tiga iaitu permulaan. Kemahiran Bercerita Berbagai-bagai a) Komponen struktur b) Komponen penyampaian kemahiran digunakan dalam kemahiran bercerita. pergerakan. guru harus dapat menarik perhatian murid dan keadaan ini sebaik-baiknya dapat dikekalkan sehingga ke akhir sesuatu pembelajaran. Di peringkat pembentukan. bahasa yang digunakan hendaklah sesuai dan mudah supaya maksud cerita dapat disampaikan dan difahami. lakonan dan sebagainya. pernyataan. pernyataan muka gambar. Penggunaan cakap ajuk di tempat-tempat yang boleh menambahkan kesan dan menjadikan pendengar-pendengar memberi lebih banyak perhatian kepada cerita hendaklah . media dan sebagainya Perhatian juga boleh didapati apabila guru mampu membentuk satu situasi atau membawa pendengarnya ke zaman berlakunya cerita dan peristiwa tersebut. Ini diikuti dengan aktiviti-aktiviti sebagai gerak kerja lanjutan. emosi dan kadang-kadang fizikal murid semasa sesi bercerita. pembentukan dan penutup. Libatkan intelek. Keadaan ini selalunya boleh didapati melalui penggunaan gerak isyarat yang sesuai.

Semasa membentuk cerita. Ia juga membangkitkan minat dan memberi kefahaman yang lebih kepada murid-murid. Ditambah lagi dengan gerak-geri dan pernyataan yang sesuai dan bermakna akan membantu menerangkan atau menyampaikan maksud atau kandungan sesebuah cerita. intonasi. sesuai dengan peristiwa-peristiwa dalam cerita itu. Kelancaran pertuturan juga penting untuk perkembangan cerita yang licin supaya murid-murid dapat memahami cerita tersebut dengan lebih baik dan berkesan. Ini biasanya berlaku pada tempat-tempat yang sesuai. Misalnya. murid-murid boleh terlibat sama secara efektif. Perkataan-perkataan dan rangkai kata yang kabur patut dielakkan dan jika ada perkara-perkara baru. ketinggian. Tema cerita hendaklah dijelaskan dengan sebaik-baiknya supaya pendengar-pendengar boleh membincangkan plot cerita. Ini ditegaskan dari segi nada. watak -watak utama dan dapat membuat gambaran mengenai moral cerita tersebut. Isi keseluruhan cerita pula hendaklah disusun mengikut peringkatperingkat iaitu secara “dahulu – kemudian”. Paling penting libatkan murid-murid dalam aktiviti ini. kekuatan dan sebagainya. media yang sesuai digunakan.43 selalu diadakan. ia patut digambarkan sama ada melalui lisan atau dengan cara menggunakan gambar. Semasa menyampaikan cerita guru mesti bijak memberi rangsangan yang tepat dan berbeza untuk mengarahkan minat dan perhatian murid kepada cerita. Cerita akan menjadi lebih menarik dan boleh berbentuk hiburan jika ada perubahan-perubahan dalam suara guru. kognitif dan kadang-kadang . soalan-soalan boleh dikemukakan atau cadangan-cadangan dan pendapat murid-murid di mana-mana yang sesuai boleh diterima dan disesuaikan dengan cerita. Suara guru adalah aset yang sangat penting semasa melaksanakan aktiviti seperti ini.

43

fizikal. Mereka boleh terlibat secara lisan, atau dengan melakukan sesuatu atau memberi pandangan, pendapat atau sebagainya. Pada peringkat penutup, cerita mempunyai kesudahan. Ini perlu untuk memenuhi objektif guru. Pelbagai gerak kerja atau aktiviti lanjutan boleh disediakan mengikut sesi bercerita. Murid-murid boleh dilibatkan dalam perbincangan, lakonan, ekspresi, bersoal jawab dan sebagainya.

Komponen Penyampaian Untuk menyampaikan cerita dengan lebih berkesan lagi, pelbagai kemahiran boleh digunakan oleh guru. Di antaranya ialah penggunaan bahasa mestilah jelas. Perkataan yang sesuai adalah mustahak. Bahasa juga harus mudah, elakkan perkataan dan rangkai kata yang kabur. Kata-kata penghubung digunakan untuk membantu dalam perkembangan cerita. Suara juga hendaklah jelas dan terdapat perubahan dalam nada dan intonasi. Ini mustahak kerana ia boleh menjadikan cerita lebih hidup, menarik, bermakna dan dramatis. Keceriaan guru semasa menyampaikan cerita juga penting. Penggunaan gerak isyarat atau pernyataan yang bermakna dapat membentuk minat dan kefahaman yang lebih. Ia dapat menyampaikan maksud yang sebenar. Penggunaan pergerakan untuk menarik perhatian murid-murid dapat dibuat dengan pencerita bergerak tetapi dia harus pasti yang pergerakkannya mempunyai tujuan dan bersesuaian pula untuk membentuk kesan yang diperlukan. Murid-murid harus dilibatkan semasa perlaksanaan aktiviti. Misalnya, dari segi pergerakan murid. Semasa sesi bercerita, murid-murid boleh dipanggil untuk melakonkan sesuatu babak, situasi atau peristiwa dalam cerita. Pergerakan yang bertujuan itu membantu dalam pembentukan cerita dan dapat mengurangkan rasa bosan, Secara tidak langsung ia menambah penglibatan murid-murid.

43

Dapatkan juga jawapan murid-murid. Ini menjadi maklumat balik terhadap cerita si pencerita. Dengan maklumat ini, guru dapat menyediakan gerak laju yang sesuai dan mengubah ceritanya di tempat tertentu. Penggunaan alat tertentu akan menambahkan lagi kemeriahan dalam sesuatu aktiviti bercerita. Contohnya seperti penggunaan alat media pandangdengar. Media pandang-dengar yang dipilih mestilah berkaitan dengan situasi cerita dan digunakan untuk membangkitkan minat serta memberi kefahaman yang lebih baik kepada murid-murid. Contoh-contoh yang sesuai umpamanya kesan bunyi air atau serangga semasa guru bercerita tentang perkelahan di kawan air terjun boleh menolong murid-murid meluaskan lagi kefahaman mereka serta berpeluang menikmati cerita itu sepenuhnya. Setelah selesai menyampaikan cerita, peneguhan hendaklah diberi sama ada secara lisan atau pun pernyataan gerak isyarat. Peneguhan dari segi lisan misalnya, pencerita boleh menggunakan ulangan di mana-mana yang perlu. Idea murid-murid, kata-kata galakan serta komen mereka perlu diberi perhatian dan ini penting dari segi peneguhan kognitif dan efektif. Manakala dari segi pernyataan gerak isyarat, gerak-geri, pernyataan muka dan badan, jika digunakan dengan betul, akan membantu menjadikan cerita lebih jelas, hidup dan bermakna. Di dalam menyampaikan cerita, perkembangan cerita hendaklah mengikut langkah iaitu harus ada gerak laju yang sesuai semasa bercerita. Ini bergantung kepada bagaimana ia disampaikan dengan perkataan lain, ia mengikuti satu corak atau aturan yang sesuai untuk mengembangkan cerita. Kemudian harus saling berkaitan. Peringkat-peringkat tertentu dalam cerita dikaitkan dalam cara yang lain. Kata penghubung yang betul penggunaannya. akan memastikan tidak ada sekatan dalam aliran cerita. Selain itu ada hentian di dalam cerita yang disampaikan untuk memberi peluang kepada murid-murid mendengar secara imaginatif memikirkan masalah dan isu-isu yang disampaikan.

43

Dasar Pemilihan Cerita Cerita-cerita yang dipilih hendaklah sesuai dengan pengalaman, latar belakang, peringkat umur, kebolehan otak, kecenderungan dan minat kanakkanak. Cerita-cerita itu harus menggunakan bahasa yang baik, mudah dan tidak berbelit-belit serta betul pula tatabahasanya. Isi atau tema cerita mestilah mengandungi unsur-unsur pendidikan, terutama dari segi pendidikan akhlak dan budi pekerti. Cerita yang dipilih itu sebaik-baiknya biarlah daripada cerita-cerita yang boleh dijadikan bahan lakonan atau kerja bertulis. Plot cerita seharusnya menarik dan mudah difaham. Cerita-cerita yang dipilih itu juga semestinya tidak menyinggung mana-mana agama, kepercayaan, adat resam dan kebudayaan. Cerita-cerita juga tidak seharusnya menyentuh dasar kerajaan atau bertentangan dengan dasar tersebut. Paling baik sekali, cerita harus ada unsur-unsur perpaduan kebangsaan.

Cara Menjalankan Pelajaran Cerita Guru menerangkan terlebih dahulu perkataan atau rangkai kata yang susah yang hendak digunakan dan menerangkan juga perkara-perkara yang menjadi latar belakang cerita itu. Setelah mengumpulkan murid-murid di hadapan darjah, guru terus bercerita sambil menunjukkan gambar-gambar atau alat bantu mengajar yang lain untuk menguatkan lagi perhatian dan kefahaman mereka. Setelah selesai bercerita, guru bolehlah mengemukakan soalan-soalan. Guru bolehlah menyoal isi cerita yang telah disampaikan tadi atau murid-murid sendiri mengemukakan beberapa soalan kepada guru untuk kefahaman mereka.

43

Pelajaran akan lebih menarik jika kanak-kanak diminta melakonkannya jika sesuai dengan masa dan keadaan.

AKTIVITI BERLAKON Lakonan bukan sahaja dapat melatih kanak-kanak bertutur dengan baik malah dapat juga mendorongkan mereka beraksi dengan gerak-geri yang bersahaja. Jenis lakonan yang boleh digunakan ialah lakonan bisu, lakonan berkait, lakonan berseni kata dan menggunakan pergerakan dan lakonan menggunakan patung.

Lakonan Bisu Lakonan ini hanya menggunakan pergerakan anggota tanpa berkata apaapa. Dengan berpandukan gerak-geri pelakonnya, murid-murid lain diminta meneka apakah yang dibuat oleh pelakon itu Dalam hal ini, murid-murid akan sentiasa berfikir dan memerhatikan dengan teliti perhubungan pergerakan itu. Murid-murid yang berlakon itu pula berpeluang memikirkan sesuatu yang hendak dilakonkannya dan menghubungkannya pula dengan sesuatu kejadian itu. Lakonan jenis ini adalah satu cara untuk melepaskan tenaga yang berlebihan atau melepaskan emosi yang meluap-luap di karangan mereka. Guru bolehlah terlebih dahulu berunding dengan murid-murid yang akan mengambil bahagian dan meminta mereka melakonkannya. Murid-murid lain diminta memerhatikan setiap pergerakan yang dilakonkan oleh rakan-rakan mereka. Perkara-perkara yang boleh dilakonkan ialah seperti pekerjaan rumahtangga: membelah kayu, menyapu, membasuh kereta, mengangkat air, menyiram bunga, membasuh baju, membuai adik dan lain-lain. Permainan: main gasing, guli, layang-layang, bermain bola, mandi sungai dan lain-lain. Binatang: kambing makan rumput, itik berjalan, burung, terbang, kambing dikejar oleh anjing dan sebagainya. Situasi: membeli barang-barang, membeli setem, mengambil air sembahyang dan sebagainya.

43

Lakonan Berkait Lakonan ini amat sesuai dijalankan pada peringkat rendah. Guru menyebut sesuatu perkataan sambil melakonkannya sekali, misalnya duduk, tidur, saya buka buku, saya menulis di papan hitam, saya bersikat dan sebagainya. Kanak-kanak akan dapat menangkap perkaitan antara percakapan dengan lakonan dan akan membuatnya berulang-ulang kali.

Lakonan Bersenikata Dan Menggunakan Pergerakan Lakonan jenis ini biasanya dijalankan dengan dua cara iaitu pertama, lakonan yang tidak bersengaja dan kedua ialah kakonan yang bersengaja. Lakonan yang tidak bersengaja dijalankan dengan kanak-kanak

melakonkannya selepas mendengar sesuatu cerita atau kejadian dengan tidak memerlukan persediaan yang ,panjang lebar. Guru memberi nasihat dan cadangan sahaja. Kanak-kanak berlakon bebas dan menggunakan perkataanperkataan mereka sendiri. Manakalah lakonan yang bersengaja pula biasanya disediakan khas daripada buku-buku cerita. Murid-murid dilatih, dan diberi tugas untuk menjayakannya. Biasanya guru akan menyediakan senikata untuk mereka. Lakonan bersenikata ini boleh dijalankan dengan menerangkan dahulu apa yang patut dibuat oleh murid-murid sama ada dengan menceritakan peristiwa yang hendak dilakonkan atau memberi senikatanya. Selepas itu guru bolehlah memilih pelakon-pelakonnya. Semasa pemilihan dibuat, pastikan peluang berlakon itu diberi kepada semua. Guru tidak seharusnya bergantung kepada murid-murid yang pandai sahaja.

43

Guru kemudian memberi arahan atau petunjuk bagaimana seharusnya diperbuat oleh setiap orang berlakon. Kanak-kanak melakonkannya dengan bebas sebagaimana yang dikehendaki oleh jalan cerita. Jangan diganggu kanakkanak semasa berlakon walaupun didapati tidak memuaskan. Setelah itu baharulah guru membetulkan kesilapan mereka dan jika perlu mereka diminta melakonkannya sekali lagi sebelum memberi peluang kepada kanak-kanak lain berlakon. Guru hendaklah memberi perangsang iaitu jangan mengkritik atau menyalahkan kanak-kanak sehingga boleh membunuh semangat dan minat mereka untuk berlakon. Perlu juga guru menyediakan alat-alat seperti topeng dan pakaian yang sesuai supaya lakonan itu menjadi lebih realistik dan berkesan.

Lakonan Menggunakan Patung Lakonan Patung ialah lakonan antarabangsa yang tertua. Ia boleh juga digunakan untuk menyampaikan pelajaran bahasa Malaysia di sekolah-sekolah. Jenis-jenis patung yang boleh digunakan ialah patung kayu yakni gambar binatang atau manusia diwarnakan dan kemudian dilekatkan kepada kayu. Selain itu, patung sarung tangan: Kepala berjenis hidup-hidupan yang diperbuat daripada pelbagai alat dan diberi pakaian. Kemudian ada juga patung tali: Anak-anak patung itu digerakkan dengan diikatkan kepadanya. Guru akan menunjukkan lakonan patung itu kepada murid-murid dan melaluinya kanak-kanak dapat membetulkan kesalahan bahasanya. Pada peringkat darjah 5 dan 6, murid-murid akan digalakkan mengarang lakonannya sendiri dan meminta mereka sendiri melakonkannya Guru hanya memberi nasihat dan arahan kepada apa yang difikirkan berfaedah. menggunakan kuasa tali yang

AKTIVITI BERPUISI

43

Puisi tidak boleh dipisahkan daripada pelajaran bahasa. Sama ada secara langsung atau tidak, puisi terpaksa diperkenalkan kepada kanak-kanak sejak kelas permulaan lagi. Pengajaran puisi mempunyai beberapa faedah dan tujuan. Pertamanya ialah untuk memahirkan lagi kanak-kanak dalam pelajaran bahasa kerana puisi selalunya mengandungi bahasa yang indah, lembut dan menarik. Kedua ialah untuk memberi hiburan dan menyukakan hati murid-murid. Ketiga ialah untuk memahirkan dan melancarkan sebutan serta intonasi dan menggunakan bahasa dengan betul. Keempat untuk melatih kanak-kanak menikmati irama, keindahan bunyi dan seni bahasa. Kelima untuk menarik minat kanak-kanak kepada pelajaran bahasa dan menyuburkan lagi imaginasi mereka. Keenam, puisi merupakan satu daripada bahan kesusasteraan dan ia perlu diajarkan kepada kanak-kanak. Ketujuh ialah untuk memperluaskan lagi perbendaharaan kata dan yang kelapan ialah untuk memberikan kefahaman mengenai adat resam dan kebudayaan.

Langkah-Langkah Mengajar Puisi 1. Persediaan: Permulaan hendaklah dibuat dengan cara yang menarik. Guru boleh memulakan pelajaran itu dengan bercerita atau menerangkan latar belakang mengenai puisi itu. Murid-murid harus telah bersedia untuk mendengar puisi tersebut. Beberapa perkataan dan rangkai kata di dalam puisi itu hendaklah dihuraikan dan difahami oleh murid. Ini akan memudahkan mereka memahami apa yang terkandung di dalamnya. Guru juga boleh berbincang mengenai perkara-perkara yang ada kaitan dengan tajuk puisi. Gunakan gambar dan ilustrasi. 2. Guru membaca puisi:

43 Guru hendaklah membaca dengan pernah perasaan sehingga muridmurid dapat menangkap maksud sebenar puisi tersebut. memadailah sahaja disoal perkara-perkara yang mudah-mudah seperti nama benda. Gambar hanya sebagai alat bagi menyuburkan minat kanak-kanak. Gambar yang digunakan hendaklah besar. warna dan lain-lain. nada serta rentak bunyinya. terang dan berwarna. . Perbincangan dalam kelas: Dari segi perbincangan intelektual. 4. Selepas itu peluang membaca seterusnya harus dibuka kepada individu-individu yang berminat. keindahan. Pembacaan kali kedua: Pembacaan kedua dibuat oleh guru atau murid yang betul-betul berkebolehan. 2. Bagi pelajar-pelajar kelas tinggi. AKTIVITI BERCAKAP BERDASARKAN GAMBAR Tujuan yang penting dalam pelajaran ini ialah untuk memberi dorongan supaya kanak-kanak berani dan lancar mengeluarkan fikirannya. Ini akan memberi kefahaman yang lebih kepada murid-murid. makna puisi pada setiap baris dibincangkan dan perkataan serta rangkai kata dihuraikan dengan selengkapnya.Penutup: Mengadakan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan puisi. Oleh itu. perkara yang diutamakan ialah cara mereka melahirkan pendapat dan perasaan. 4. puisi itu dilihat dari segi bentuk. Guru memperdengarkan puisi itu dan murid-murid mengikuti dengan teliti. 5. Bahan yang dijadikan objek gambar itu mestilah ada perkaitan dengan pelajaran dan pengalaman kanak-kanak. 3. 3. ada beberapa perkara-perkara harus diberi perhatian semasa melakukan aktiviti ini iaitu: 1. Dari segi perbincangan nilai rasa pula. Bagi kanak-kanak kelas rendah.

Kanak-kanak hendaklah dibiasakan memakai ayat-ayat yang lengkap tetapi tidak menuturkannya seperti orang membaca atau menyanyi. pertandingan bola sepak. murid disuruh bercakap mengenai sesuatu yang berlaku di persekitaran sekolah. dengar atau baca di akhbar. 6. Kemudian diikuti peringkat penyampaian. Kanak-kanak digalakkan memerhati dan mencatat segala peristiwa yang dialami. Hasil perbincangan atau soal jawab boleh juga dijadikan sebagai latihan karangan bertulis. rumah . 4. ia juga boleh membantu pelajaran-pelajaran yang memerlukan pemerhatian seperti kajian tempatan dan sains. kemalangan jalan raya. terutama perkara-perkara yang kritis dan dapat pula menyampaikannya kepada orang lain. Murid boleh juga menggunakan potongan akhbar. pesta dan keramaian dan sebagainya. intonasi dan bentuk ayat hendaklah selalu diperhatikan dan jika terdapat kesalahan guru harus segera membetulkannya. dilihat dan didengar seperti kejadian rumah terbakar. 3. perkhabaran ini boleh juga ditulis dalam buku atau ditampalkan di papan kenyataan. Pada peringkat ini. gambar dan lain-lain bagi menguatkan lagi perkhabaran yang hendak disampaikan itu. Perkara-perkara yang berlaku setiap hari itu disampaikan kepada kawankawan sekelas melalui soal jawab cerita be-gambar atau menceritakannya secara lisan. Perkara-perkara penting yang harus diberi perhatian ialah: 1. Selain daripada itu. Bagi pelajar-pelajar kelas tinggi. 2. Pada peringkat ini guru boleh bersoal jawab secara bebas mengenai sesuatu atau mengenai apa-apa berita yang murid-murid tahu. AKTIVITI MELAPOR BERITA (BERITA HARIAN) Pelajaran ini sangat perlu bagi melatih kanak-kanak supaya suka memerhatikan sesuatu. Bunyi sebutan. Langkah-langkah untuk menyampaikan pelajaran berita boleh dibuat dalam tiga peringkat iaitu mula-mula sekali ialah peringkat permulaan.43 5.

4. Aktiviti lisan melalui siaran radio ini boleh dijalankan seperti berikut: 1. Guru menerangkan dahulu kepada murid-murid mengenai apa yang patut didengar nanti berdasarkan penerangan yang diberi oleh pengelola rancangan. boleh juga diberi latihan menyanyi. 3. aktivitiaktiviti seperti melukis gambar atau melekatkan gambar-gambar berita boleh dilakukan. 3. 2. Sebagai alat hiburan untuk menyemai kegemaran dan kesukaan sambil mempelajari sesuatu yang berfaedah. guru hendaklah mengawasi muridmuridnya dari segi tatatertib supaya tidak mengganggu pelajaran itu. Di akhir pelajaran.43 dan kampung halaman mereka. 2. Semasa siaran udara sedang berjalan. Melatih kanak-kanak supaya dapat menggunakan pendengarannya dengan baik dan teliti. Dan yang terakhir ialah peringkat penutup. berlakon atau menyalin perkara-perkara yang diperlukan ke dalam buku rampaian. Untuk menukar cara belajar supaya murid-murid tidak merasa jemu dan bosan terhadap pelajaran yang disampaikan. Bercakap apa sahaja yang mereka dengar. Murid-murid lain membuat ulasan mengenai berita yang telah diberitakan oleh kawan-kawan mereka. lihat atau alami. 5. guru haruslah menyoal murid-murid mengenai pelajaran yang telah didengar oleh mereka. Pada peringkat ini. Kemudian menulis berita atau membuat membuat suratkhabar kelas. Sekiranya pelajaran nyanyian. Guru membimbing menimbulkan berita yang tidak disebut oleh murid. . Guru perlu juga mencatat perkara-perkara yang hendak di-terangkan kepada murid-murid selepas siaran nanti. Setelah tamat siaran. guru hendaklah menyalin senikatanya dahulu. AKTIVITI SIARAN RADIO Aktiviti radio boleh dijalankan di sekolah-sekolah dengan tujuan: 1.

Latih mereka mengambil isi atau mencatat perkara perkara penting yang mereka dengar. Kanak-kanak suka menyanyi. tegas dan teratur yakni tidak berbelit-belit yang boleh membosankan pendengar. Bawalah kanak-kanak menghadiri majlis perbahasan atau syarahan terutama mereka yang di dalam kelas yang pandai. Latihan murid-murid berlatih atau bersyarah di dalam kelas.43 AKTIVITI BERBAHAS DAN BERSYARAH Berbahas dan bersyarah amatlah perlu dijalankan dan ini dapat melatih kanak-kanak menggunakan bahasa lisan dengan baik dan teratur. 2. Di antara tujuannya yang penting ialah: 1. boleh menguasai bahasa dan mengeluarkan hujah-hujah dengan cara yang logik dan menarik hati. Berilah galakan dan kritikan yang membina. 4. bahasa. Tajuk yang dipilih mestilah sesuai dengan peringkat umur dan minat mereka. Ujilah kecekapan mereka apabila balik ke kelas. Terangkan peraturannya dan perkara-perkara penting seperti isi. boleh memahami atau menangkap segala. malahan . 2. 3. isi daripada apa yang dituturkan oleh orang lain. AKTIVITI MENYANYI Menyanyi adalah aktiviti yang berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari dan aktiviti ini boleh digabungkan dan dibawa masuk dalam kelas sebagai satu kegiatan lisan yang menarik dan memikat. 3. kelancaran dan sebagainya. supaya kanak-kanak dapat rnelahirkan fikiran dengan berani. Mulakan dengan perkara-perkara mudah. gaya. Terangkan cara-cara yang baik untuk berbahas atau bersyarah. Cara menjalankannya: 1.

menggambarkan pandangan atau pendapat. Lagu-lagu yang dipilih itu hendaklah mengandungi cerita. masih belajar.43 orang-orang dewasa juga turut bergembira dengannya. dan tidak pula terlalu lambat. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. Pilihlah lagu-lagu yang mempunyai melodi yang mudah dipelajari dan diingat. pernyataan perasaan dan murid. 2. Lagu-lagu itu akan lebih berkesan jika di dalamnya terdapat unsur-unsur pengulangan. tidak terlalu cepat. Pilihlah lagu yang sederhana kelajuannya. Bagi kanak-kanak yang. minat dan kecerdasan murid- KEMAHIRAN MEMBACA Kemahiran Membaca merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan. Lagu-lagu itu juga harus sesuai dengan umur. Melalui nyanyian-nyanyian yang diperdengarkan. 4. . sebagainya. murid berupaya menghayati teks yang dibaca. jeda. mereka menganggap menyanyi lebih kepada bentuk bermain dan berehat. Dasar Pemilihan Lagu 1. Ini adalah kerana nyanyian itu sendiri memerlukan penyebutan bunyibunyi yang jelas dan betul mengikut rentak dan irama serta disampaikan mengikut tekanan intonasi dan nada tertentu. intonasi. 3. 5. aktiviti menyanyi merupakan satu kegiatan yang dapat membantu guru mencapai matlamat tersebut. Elakkan daripada memilih lagu-lagu yang mempunyai susunan kata yang tidak betul dan salah dari segi tatabahasa. Di samping itu. Dalam konteks mengukuhkan pengajaran lisan. 6. mereka akan terhibur dan dapat menenangkan fikiran. dan kelancaran yang betul.

kemas dan kukuh. Kedua. Dan jikalau pimpinan gurunya baik. untuk membolehkan kanak-kanak membaca senyap tanpa merasa sebarang gangguan. murid-murid akan boleh pula menilai dan menimbang hasil bacaannya itu. Tujuan yang ketiga pula ialah untuk mewujudkan sikap suka dan mahu membaca terus-menerus dan mencari pengertian daripada yang dibaca. Selain daripada tujuan serta-merta. Tujuan serta-merta juga mempunyai tujuan-tujuan lain seperti yang pertama untuk membolehkan kanak-kanak membaca dengan bunyi sebutan dan rentak irama (intonasi) yang betul. 'Boleh membaca’ juga bererti murid-murid boleh membaca bersendirian tanpa bergantung kepada pertolongan dan bantuan guru. Setelah tujuan serta-merta dapat disempurnakan maka murid yang keluar dari bangku sekolah akan mempunyai satu alat yang membolehkan mereka mengutip . boleh membaca dengan serta-merta dan tidak payah mengambil masa yang amat panjang. boleh menggunakan perkataannya sendiri untuk menyatakan apa yang dibacanya. Ia juga bererti murid-murid boleh memberi fikirannya sendiri. Antaranya ialah tujuan serta-merta yang secara muktamad yang berhasrat untuk membolehkan murid-murid membaca dan memaham. Dan yang keempat iaitu tujuan yang terakhir ialah untuk menimbulkan minat mahu membaca sebagai alat hiburan atau alat pengisi masa lapang dan menambah pengetahuan. 'Boleh membaca' bermaksud boleh membaca dengan cepat. ada beberapa tujuan yang telah ditetapkan untuk dicapai oleh murid-murid. ‘Boleh memahami' pula bererti boleh menangkap dengan pantas makna atau maksud yang dibaca. tidak teragak-agak. tujuan berikutnya yang ingin dicapai semasa menjalankan aktiviti kemahiran membaca ialah tujuan lanjut. Ini bermakna pendiriannya baik.43 Tujuan Kemahiran Membaca Dalam kemahiran membaca.

Bacaan . membandingkan fikiran dan pengalaman orang lain untuk menyelesaikan masalah-masalah hidupnya sendiri. Apabila dia boleh membaca maka dapatlah dia menambah satu lagi alat perhubungannya iaitu membolehkannya merapatkan dirinya dengan orang-orang lain yang ada di sekelilingnya. b) mendapat bahan fikiran untuk dijadikan panduan hidup iaitu dengan meneladani perkara-perkara yang baik yang dilakukan oleh orang lain. Satu daripada cara untuk menyambung pelajaran ialah dengan banyak membaca. Menjadikan bahan-bahan perbandingan dengan orang lain. Secara yang lebih tegas. Bacaan senyap (bacaan akaliah) Bacaan Bersuara Bacaan bersuara adalah bacaan mekanis yang menyuarakan tulisan dengan sebutan yang jelas dan terang. d) latihan untuk rnelahirkan fikiran dengan baik dan teratur. Dia seharusnya boleh berfikir dan melahirkan fikirannya dengan cara yang teratur. Dengan kebolehannya membaca itu dia akan dapat membetulkan fahaman-fahamannya yang salah.43 pelbagai pengetahuan dan mendapatkan pelbagai fikiran daripada buku-buku untuk dijadikan panduan hidup mereka. e) merapatkan lagi diri dengan masyarakat dan memudahkan untuk mengikuti perkembangan alam dan manusia JENIS-JENIS BACAAN Ada dua cara membaca yang sering dijalankan di sekolah-sekolah iaitu: 1. dengan intonasi dan irama mengikut gaya membaca yang betul dengan menggerakkan alat-alat pertuturan. tujuan lanjut bermatlamatkan: a) sebagai alat penambah pengetahuan dan pengalaman setelah keluar dari sekolah. Bacaan bersuara (bacaan mekanis) 2. c) meluaskan fahaman serta membetulkan idea-idea yang salah.

Ini boleh dilakukan secara lisan dan bertulis. Gunanya ialah untuk latihan teknik supaya kanak-kanak dapat membunyikan bunyi-bunyi sebutan dengan sebutan. 2. 4. Membolehkan murid-murid tahu menggunakan tandatanda baca serta tahu pula berhenti pada tempat-tempat berhenti yang betul. Guru membaca sebagai contoh dan menyemak bacaan guru. 2. Guru memandu murid-murid membaca secara bergilir-gilir. Guru membaca dan murid-murid mengikut.43 bersuara biasanya dilaksanakan di kelas-kelas rendah atau pada peringkat kelas permulaan. Dapat menggunakan kemahiran membaca dalam mata-mata pelajaran yang lain. 4. 6. Guru memberikan satu petikan dalam satu masa khas untuk bacaan. Untuk membolehkan murid-murid mencapai kemahiran dan kecekapan membaca bersuara Cara melaksanakan bacaan bersuara: 1. 5. Bacaan Senyap Bacaan senyap atau bacaan akaliah ialah bacaan yang disuarakan dalam hati atau menukarkan isi bacaan kepada maknanya tanpa mengeluarkan suara. gaya. Guru berbincang dan bersoal jawab dengan murid-murid mengenai isi bacaan untuk menguji kefahaman mereka. 5. Bersoal jawab dan membantu murid-murid dengan perkataan-perkataan dan rangkai kata yang susah sama ada dari segi sebutan atau makna perkataan-perkataan itu. sesuai dengan kebolehan dan umur murid-murid. . Membolehkan murid-murid membaca dengan cekap dan pantas dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. 3. dan rentak irama yang sempurna Bacaan bersuara (mekanis) mempunyai beberapa tujuan iaitu: 1. 3. Boleh dilakukan secara kelas atau kumpulan. Membolehkan murid-murid membaca dengan irama membaca yang betul.

sebutan yang jelas dan sebagainya tidak diperlukan dalam bacaan senyap. Cara melaksanakan bacaan senyap: 1. 3. Bacaan ini adalah bacaan untuk kefahaman. Bacaan senyap ini dijalankan sesudah murid-murid mencapai kemahiran dan kecekapan bacaan bersuara. 2. 5. 2. 4. 7. Guru memberi dan menentukan bahan bacaan. Bahan-bahan yang diajar mestilah berperingkat-peringkat daripada bahanbahan yang sedikit dan senang kepada bahan-bahan yang banyak dan susah.43 Kelajuan bacaan senyap lebih pantas daripada bacaan bersuara kerana beberapa perkara yang dilakukan dalam bacaan bersuara seperti nada suara. Tentukan bahan bacaan yang hendak dibaca dan murid-murid sendiri. la boleh juga dijalan kan dengan cara menceritakan semula apa yang telah di baca atau dibuat dalam bentuk ujian . 5. Untuk melatih murid-murid supaya boleh membaca dan memahami apa yang dibacanya. Guru bersoal jawab dan membincangkan perkataan dan rangkaikata yang susah. Guru kemudian menjalankan pula latihan kefahaman dengan mengemukakan objektif dan subjektif. 4. Guru menghadkan masa murid-murid membaca dan memahamkan isi bacaan. Untuk melatih murid-murid supaya boleh membaca dengan sendiri. 3. Tujuan bacaan senyap dijalankan ialah: 1. Semasa pelajaran dijalankan guru membantu dan memandu murid-murid yang lemah. Dapat menggunakan kemahiran membaca senyap untuk hiburan. Untuk melatih murid-murid membaca senyap dengan pantas. 6. Guru hendaklah membantu membetulkan kesalahan-kesalahan yang mengemukakan isi bacaan. Dapat menggunakan kemahiran membaca senyap untuk mendapatkan pengetahuan. soalan-soalan.

guru terpaksalah memberikan perhatian kepada dua perkara yang dikira penting iaitu perasaan bahasa murid-murid. guru mestilah bertimbang rasa . Peringkat mendirikan asas. Peringkat melatih membaca dan memaham (peringkat mencapai kemahiran membaca). gambar-gambar dan huruf-huruf tulisan sangat kurang. Perasaan Murid-Murid: Murid-murid yang baharu masuk sekolah akan mengalami perubahan alam keliling. Mereka mulai berasa bimbang kerana berpisah dengan ibu bapa atau penjaganya dan tinggal di tempat dan kawalan yang berlainan daripada rumah mereka. Guru-guru tidak menyiasat terlebih dahulu adakah murid-murid mereka berkeadaan `sedia' untuk menerima pelajaran yang akan disampaikan. Oleh kerana itu. Jadi.43 PERINGKAT-PERINGKAT MENGAJAR BACAAN Ada 5 peringkat mengajar bacaan yang harus diketahui oleh guru-guru iaitu Peringkat menyediakan murid. Keadaan akan menjadi bertambah buruk lagi apabila latar belakang murid-murid itu adalah daripada keluarga yang miskin dan pengalamannya berhubung dengan buku-buku. Ketika itu mereka bercampur gaul dengan kawan-kawan sebaya yang kebanyakannya belum mereka kenali. Peringkat melatih membaca untuk menghiburkan hati dan juga untuk mencari pengetahuan dan Peringkat membina dan memperkukuh sikap gemar membaca. Peringkat Menyediakan Murid Apabila guru-guru menerima murid-murid baharu tahun satu. Pada peringkat menyediakan murid ini. biasanya guru itu mengajar terus dengan rasminya akan pelajaran membaca dan menulis kerana telah direncanakan di dalam jadual waktu. guru-guru seharusnya menyiasat terlebih dahulu akan sifat kesediaan murid-murid mereka sebelum memulakan pelajarannya.

guru sepatutnya terlebih dahulu menjalankan ujian bahasa ke atas murid-murid itu khasnya tentang bahasa yang akan digunakan dalam pelajaran bacaan. Dalam minggu pertama itu guruguru sepatutnya cuba sedaya upaya mencari langkah-langkah yang baik bagi menawan hati murid-murid hingga tertanam perasaan kasih kepadanya. Di antaranya ialah dengan memperbanyakkan aktiviti bermain dengan kanak-kanak. . Melatih kanak-kanak supaya boleh memerhati sesuatu dengan baik dan cuba mengecamnya. Bahasa Murid-Murid: Kesukaran setengah-setengah guru mengajar kemahiran membaca adalah kerana tidak mengetahui tentang kebolehan dan keberanian murid-murid bertutur dan berbahasa. Peringkat kesediaan ini mempunyai beberapa tujuan seperti yang dinyatakan di bawah: 1. bersoaljawab dengan cara yang tidak formal. akibatnya kelak menyusahkannya membaca dan menulis. dan sebagainya. Misalnya berbual-bual. pertuturannya belum kemas.43 dan memahami kesulitan dan perasaan mereka. Oleh itu. Ini boleh menimbulkan keyakinan mereka. Untuk memberi peluang kanak-kanak merapatkan dirinya dengan guru. menaruh kepercayaan kepada kata-katanya dan tidak menganggapnya sebagai orang asing. Untuk mencapai tujuan ini beberapa langkah bolehlah dijalankan. 4. berlakon bercerita dan sebagainya yang menarik hati. menyatakan perasaan dan fikiran masing-masing dalam bahasa ibundanya. Sekiranya perbendaharaan kata yang dikehendaki itu belum ada. Untuk membina tabiat gemar membaca dan menghargai apa yang dibaca. eloklah diajarkan melalui pelajaran lisan. lengkap. Mulakan pelajaran ringan seperti menyanyi. Sekiranya bahasa murid-murid itu belum. cerita. Supaya dapat menimbulkan kemahuan dan keinginan kanak-kanak untuk meluaskan lagi pengalamannya yang telah sedia ada. Soal bahasa ini penting kerana bacaan ialah menyuarakan lambang-lambang bahasa itu. 3. dan sebutan serta fahamannya belum sempurna. 2.

Dalam soal mendirikan asas bacaan rumi bahasa Melayu perkara-perkara seperti pemilihan ayat. mahu bertanya dan sebagainya? Bagaimana dengan latar belakang keluarganya? Seperti keadaan rumahtangga. pendidikan dan lain-lain. Selain daripada papan tulis dan kapur putih. Peringkat Mendirikan Asas Bacaan Asas bererti satu permulaan atau tapak bagi satu-satu binaan. ekonomi. kad-kad imbasan yang telah sedia bertulis.43 Bina asas bahasa kanak-kanak melalui pertuturan dengan memberi galakan dan pimpinan yang sepatutnya supaya kanak-kanak mahu bertutur. pensel dan sebagainya? Bagaimana dengan kesihatannya? Dapatkah dia belajar dengan baik? Sudahkah dia ada kemahuan untuk belajar membaca. Tinjauan itu boleh dilakukan dengan melihat kepada persoalan-persoalan berikut iaitu adakah kanak-kanak itu faham atau dapat mengikut percakapan orang lain terutama gurunya? Dapatkah dia melahirkan perasaan dan fikirannya? Dapatkah dia melihat dengan baik. . guru juga mestilah menyediakan kapur berwarna. Kenalkah dia bentuk-bentuk seperti garisan. seperti teringin melihat gambar. papan magnet. Perbendaharaan kata yang difikirkan perlu hendaklah ditambah dari semasa ke semasa dengan cara tidak langsung. rangkai kata. kad-kad perkataan suku kata dan ayat berwarna untuk menarik hati dan mereka. Banyak perkara yang perlu diperhatikan untuk menentukan sama ada kanak-kanak itu telah sedia untuk membaca atau tidak. perkataan. bulatan dan lain-lain? Bolehkah dia mengecam gambar-gambar atau warnawarna asas serta membezakannya? Tahukah dia memegang alat baca dan tulis seperti buku. huruf-huruf dan suku kata berkehendakkan kajian yang mendalam dan teliti daripada pihak guru supaya pelajaran yang disampaikan itu tidak membosankan murid-murid. Hal-hal di atas ini berhubung rapat dengan alatan mengajar dan buku-buku bacaan yang sesuai.

tidaklah ada gunanya kanak-kanak membaca kalau mereka tidak faham apa yang dibaca. sains dan sebagainya. Gunakanlah gambar atau warna-warna yang menarik hati untuk memberi dorongan.43 Pada peringkat ini menekankan beberapa perkara penting. Guru janganlah hanya mementingkan sebutan suara dan kelancaran sahaja tetapi harus juga sekaligus menyediakan soalansoalan yang mudah untuk kefahaman. Dalam hal ini. Banyakkan soalan-soalan yang munasabah untuk menguji kefahaman kanak-kanak selepas membaca. Guru hendaklah selalu memberi galakan dan bimbingan supaya tidak membunuh semangat kanak-kanak untuk terus belajar membaca. Alat-alat mengajar hendaklah lengkap untuk menimbulkan minat kanak-kanak. Sebagaimana yang telah ditegaskan. ayat yang senang dan sesuai sahaja dahulu. Kemudian. Segala bahan yang hendak diajarkan hendaklah dipilih kawal dan disusun dengan baik. Isi pelajaran hendaklah berkait tepat dengan pengalaman dan sesuai pula dengan perkembangan jiwa kanak-kanak. berilah kanak-kanak peluang membaca dan memaham di dalam lainlain mata pelajaran seperti kajian tempatan. bacaan senyap hendaklah juga digalakkan supaya murid-murid dapat melatih diri sendiri untuk menangkap maksud isi pelajaran yang dibaca. Jadi kita tidak boleh pisahkan pelajaran bacaan dengan pelajaran bahasa Melayu pada keseluruhannya. . Ajarkanlah perkataan perkataan dan rangkai kata. Peringkat Melatih Membaca dan Memaham Bahan atau isi bacaan hendaklah sesuai dengan peringkat umur dan kecenderungan kanak-kanak. Oleh itu guru hendaklah memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut seperti memulakan aktiviti membaca setelah kanak-kanak dapat membaca ayat-ayat ringkas dan boleh mengecam perkataan. suku kata dan huruf. Fikirkan kaedah dan teknik mengajar yang sesuai dan berkesan.

teknik mengajar yang baik. Peringkat Membina Sikap Gemar Membaca Sikap suka belajar patut ada pada murid-murid yang baharu datang ke sekolah tetapi penyuburan sikap itu adalah bergantung kepada pengajaran guru. sama dengan peringkat-peringkat yang lain juga.43 Gunakan teknik soalan yang membina dan mengikut prinsip-prinsip yang betul. Peringkat Membaca untuk Hiburan dan Mencari Pengetahuan Kanak-kanak yang mahir membaca akan terdorong hatinya untuk menggunakan kemahiran membacanya itu untuk menghiburkankan hatinya. Kanak-kanak kurang tertarik dengan buku-buku yang bahasanya terlalu tinggi dan susah dibaca. sekolah harus memperbanyakkan lagi buku-buku yang seperti itu dan pemilihannya harus bersesuaian dengan minat dan umur murid. pengembaraan. cerita-cerita jenaka. Buku-buku yang biasanya digemari oleh kanak-kanak ialah buku buku yang mengandungi cerita-cerita dongeng cerita-cerita bergambar. Bahan-bahan pelajaran yang baik dan disusun dengan cermat. Aktiviti bacaan intensif dan ekstensif boleh dijalankan untuk latihan kemahiran membaca. Untuk mendapatkan pengetahuan pula. cerita-cerita binatang. Oleh yang demikian tersangatlah mustahak pada peringkat ini diisediakan pelbagai buku cerita untuk menyempurnakan kehendak ini. cerita-cerita rekaan dan sebagainya. kaedah yang menarik adalah di antara rahsia bagi . Buku-buku cerita itu seharusnya tidaklah terlalu panjang atau susah hendak difahami. Amatlah mustahak perkara-perkara ini dipertimbangkan kerana pemilihan yang tepat akan menggalakkan minat murid untuk terus membaca. Sikap ini bukanlah dipelihara semasa murid-murid baharu belajar membaca tetapi sebenarnya berjalan sepanjang masa.

fahaman langsung tidak dihiraukan. Namun begitu. kaedah mengajarnya dan lain-lain supaya terbina dan terperihara sikap 'sentiasa gemar membaca' itu. guru boleh menggunakan beberapa kaedah yang sesuai bergantung kepada kebolehan dan penerimaan seseorang murid itu. Kebaikan-kebaikan menggunakan kaedah ini ialah murid-murid akan mahir mengeja. = ba. misalnya ba.u= tu. Oleh kerana terlalu mementingkan ejaan dan sebutan. Mengeja terus sesuatu perkataan seperti b. 2. Murid-murid akan membaca dengan berlagu dan tidak mempedulikan rangkai kata dan tempat-tempat berhenti. u = batu. 3. = batu. tu. Murid-murid tidak lancar membaca.43 menerapkan sikap ini. Mengeja dan membatang suku kata seperti b. adalah mustahak guru-guru berhati-hati memilih bahan-bahan pelajarannya. KAEDAH MENGAJAR BACAAN Untuk mengajar kemahiran membaca kepada murid-murid. Ini disebabkan mereka dilatih mengeja tiap-tiap perkataan yang dibacanya. t. Oleh itu. kelemahan kaedah ini ialah ia tidak membangkitkan perasaan gemar membaca disebabkan sifatnya bertentangan dengan pendapat psikologi iaitu cara kanak- . buku-buku bacaannya. kerana sibuk mengeja dan tumpuan mereka kepada huruf semata-mata. Murid-murid tidak faham apa yang dibacanya. peralatan bantu mengajar yang banyak. Kaedah ini memudahkan guru-guru menjalankan kerja-kerjanya. terdapat juga beberapa kekurangan jika guru terusmenerus menggunakan kaedah ini tanpa diselang-selikan dengan kaedah yang lain.a. Antara kaedah yang sering digunapakai ialah seperti: Kaedah Mengeja: Langkah-langkah yang biasa ditunjukkan semasa mengajar membaca menggunakan kaedah ini ialah seperti berikut: 1. Suku-suku kata ini digabungkan menjadi perkataan. t. a. Selain itu. Di samping itu.

membunyikan suku kata dan menyambungkan dengan suku kata yang lain. Kaedah ini mementingkan murid mengenal nama-nama huruf dan bunyi hurufhuruf itu. o. Keburukannya pula ialah bacaan murid-murid tidak lancar. bu diftong — ai. Mengenal nama-nama huruf . Misalnya. Ini disebabkan perhatian murid-murid itu tertumpu kepada suku-suku kata. 2. = batang. Kaedah Bunyi: Dalam kaedah ini murid diajar: 1. a (ah) = ba t (teh). tang. bo. oi. b. Di dalam bahasa Melayu yang dibunyikan ialah: vokal — a.a. vokal dan konsonan. b (beh). Kaedah ini dimulakan dengan: 1. lepas itu menjadikannya suku kata dan akhirnya perkataan. Kaedah ini membolehkan kanak-kanak membaca perkataan-perkataan baharu walaupun perkataan-perkataan itu di luar perbendaharaan kata mereka. Membunyikan huruf-huruf dahulu. e. Dan kadang-kadang ia boleh mengelirukan kanak-kanak kerana nama huruf-huruf yang disebut tidak menepati bunyi huruf-huruf itu.43 kanak menguasai sesuatu ialah daripada keseluruhannya membawa kepada bahagian-bahagiannya. u (uh) = tu ba + tu = batu. . 2. c. misalnya ba. u vokal dan konsonan — ba. i. d sehingga z. Cara ini tidak menarik hati dan murid akan cepat hilang tumpuan kerana sukusuku kata yang diajar itu tidak mempunyai makna yang nyata pada mereka Kaedah Huruf: Kaedah ini yang tertua dijalankan dari semenjak kerajaan Greek dan Rom. satu lepas satu. Kebaikan menggunakan kaedah ini ialah ia sesuai dengan susuk bahasa Melayu kerana bahasa Melayu adalah terdiri daripada suku-suku kata yang hampir tetap bunyinya. au. be. bi.

perkataan-perkataan yang disampaikan mengikut kaedah ini disertakan dengan gambar. dan tidak juga dieja. ayat dan seterusnya diajar membaca. Mereka hanya mementingkan sebutan dan kelancaran membaca. ia memberi keyakinan dan peluang untuk mencapai kecekapan dan kemahiran membaca kepada murid-murid adalah tinggi Walau bagaimanapun masih terdapat kekurangan-kekurangan yang dikesan pada kaedah ini. Boleh membosankan murid-murid terutama apabila mereka diberi latih tubi yang berlebihan. Kaedah ini memberi asas dan binaan yang kukuh dalam membaca. mengecam dan mengenal perkataan dengan melihat keseluruhanperkataan tersebut. 2. Kemudian bunyi-bunyi itu disambung supaya menjadi suku kata. Dari segi kelebihan menggunakan kaedah ini. Didapati murid-murid membaca dengan lancar mengikut cara tradisional tanpa memahami apa yang dibacanya. Kaedah Pandang Sebut: Kaedah ini mementingkan dua perkara iaitu.43 3. kanak-kanak diminta mengecam terus ayatayat yang pendek dan mudah dengan tidak mengeja satu-satu . 4. Kemudian mengenal rangkai kata. Setelah dicam. a + ku = aku dan sebagainya. Dalam hal mempelajari ayat pula. Ini menyebabkan mereka membaca merangkak-rangkak dan tidak faham apa yang dibaca. membunyikan perkataan atau rangkai kata berdasarkan pengalaman dan membunyikan ayat melalui gambar yang ada cerita. Ianya turut membolehkan kanak-kanak membaca perkataan-perkataan baharu. tidak dibunyikan. Kaedah ini dikatakan tidak sesuai dengan kehendak pendidikan dan psikologi murid-murid kerana pengajaran tidak secara tidak secara menyeluruh dan bermakna. Pada peringkat permulaan. ba + tu = batu. ianya sesuai dengan susuk bahasa Melayu kerana bahasa Melayu terdiri daripada suku-suku kata yang hampir tetap bunyinya. Kaedah ini dilaksanakan dengan: 1. walaupun belum dipelajarinya kerana mereka dapat mengenal huruf-huruf dan membunyikan vokal dan konsonan dengan baik. misalnya. Tetapi terus disebut perkataan itu. Secara tidak langsung. Murid-murid terbawa-bawa tabiat membaca sambil mengeja.

Ini mengakibatkan mereka lambat mencapai kemahiran dan kecekapan membaca. murid-murid tidak mempunyai asas yang kukuh yang membolehkan mereka membaca sendiri.43 perkataan yang terkandung di dalamnya. Pertama ialah Pendekatan Membina (Sintesis) dan yang kedua ialah Pendekatan Cerakinan (Analisis). kaedah rangkai kata dan kaedah ayat. rangkai kata dan ayat-ayat yang telah diajarkan sahaja. Pendekatan Membina . ada dua pendekatan yang besar untuk mengajar kemahiran membaca kepada murid-murid. 3. Setelah mengecam. bacaan kanak-kanak mungkin terhad kepada perkataan. Sehubungan itu. PENDEKATAN MENGAJAR BACAAN Pada amnya. murid diminta terus membaca. kanak-kanak dari mula sudah mendapat latihan memaham apa yang dibaca oleh mereka. Guru dapat melatih kanak-kanak membaca dengan sebutan dan rentak irama ataupun alunan suara yang betul dari mulanya. Kelebihan-kelebihan kaedah ini ialah ianya dianggap dapat menarik minat dan sesuai dengan kehendak psikologi dan fitrah kanak-kanak kerana mereka lebih mudah mempelajari sesuatu daripada keseluruhan kepada bahagianbahagiannya. 4. Kesannya. Pengulangan dan latih tubi perlu diperbanyakkan. Kaedah ini tidak membolehkan kanak-kanak mengenal huruf secara formal mengakibatkan mereka lambat mengenal bunyi dan suku kata. 5. Kaedah ini dikenali juga dengan nama kaedah perkataan. Kaedah ini sangat baik dan sesuai digunakan bagi mengajar bacaan Jawi terutama bagi perkataan-perkataan yang tidak tetap sistem bunyinya untuk dieja. Dari aspek kelemahan pula. Kaedah ini juga mementingkan makna sejak mula ia dilaksanakan.

baru .n. kaedah ayat yang kesemuanya digabungkan dalam kaedah pandang sebut. perkataan. da. u. rangkai kata dan yang terakhir membina ayat.Nina ada baju baru. r. a . Perkenalkan rangkai kata 5. j. m. rah. ada. langkah yang dilakukan adalah seperti berikut: 1. Perkenalkan suku kata 3. ba. Langkah dimulakan dengan: 1. baju.Nina ada. ju.ni. na. . Cara ini berdasarkan prinsip analisa atau mencerakin atau dengan perkataan lain mencerai-beraikan satu bahagian yang besar kepada bahagian-bahagian yang kecil. Misalnya dalam mengajarkan ayat 'Nina ada baju baru'. Perkenalkan rangkai kata 3. ju. kaedah bunyi dan kaedah suku kata. da baju. Perkenalkan huruf . Perkenalkan perkataan 4. Perkenalkan ayat 2. merah baju merah. .Nina. Pendekatan Cerakinan Pendekatan ini ialah satu cara yang berlainan atau berlawan prinsipnya dengan cara sintesis. Nina. . ru. d. me. Perkenalkan suku kata 5. Pada keseluruhannya. cara ini menggunakan kaedah perkataan. cara ini menggunakan kaedah huruf. Misalnya dalam langkah mengajarkan ayat 'Nina ada baju merah'. kaedah rangkai kata. i. j. baju baru. Perkenalkan ayat a. i. r. ada. h. perkenalkan huruf 2.43 Pendekatan Membina ialah satu cara yang berdasarkan prinsip sintesis atau membina atau dengan lain perkataan menyusun bahagian-bahagian yang kecil menjadi satu benda yang besar iaitu bermula dari huruf kemudian kepada sukukata. a. ni. Perkenalkan perkataan 4. n ba. u Pada keseluruhannya. Nina ada Nina ada baju merah. b. d. na.

Kelebihan pendekatan ini ialah ianya mengikut prinsip psikologi membaca. 2. Selain itu ia dapat menyatupadukan beberapa pendekatan yang sesuai dengan fonem bahasa Malaysia. diingatkan kepada guru supaya jangan mengajar nama huruf vokal dan konsonan itu dahulu. Paling utama ia merupakan gabungan pendekatan lama dengan yang baru. Pendekatan cerakinan pula mengandungi kaedah perkataan.43 Pendekatan Eklektik Pendekatan Eklektik muncul untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam pendekatan sintesis dan analisis kerana kedua-dua pendekatan tadi dianggap oleh guru-guru yang berpengalaman masih juga tidak membawa kepada hasil yang baik dan memuaskan. Dari segi bentuk huruf. Cara eklektik adalah cara mengajar bacaan dengan menggunakan pendekatan campuran iaitu mengajar bacaan dengan menggunakan pendekatan membina dan pendekatan cerakinan. Semua kaedah ini disebut kaedah pandang dengar. sebarang konflik pendapat tentang pengajaran bacaan dapat dielakkan. Oleh yang demikian. Guru dapat menggunakan kaedah yang difikirkan paling sesuai sama ada pendekatan membina atau pun pendekatan cerakin mengikut peringkat kesediaan dan kebolehan murid-murid. kehendak dan kebolehan serta situasi murid-murid dalam pelajaran bacaan. kaedah rangkai kata dan kaedah ayat. 3. mengenal huruf. Misalnya. Cara Mengajar: Tujuannya ialah untuk membolehkan murid-murid membaca ayat-ayat yang pendek. Proses pelaksanaan pengajaran menggunakan pendekatan ini: 1. kaedah huruf dan kaedah suku kata. a – ayam p – payung i – ikan . Huruf-huruf itu diajar dari segi bunyinya sahaja. suku kata dan memahami isinya. Pendekatan membina mengandungi kaedah bunyi.

dan o (coklat). Pendekatan A. iii. penekanan adalah pada bunyi huruf itu. i. kad suku kata dan sebagainya. PENDEKATAN BERFORMATKAN KBSR Ada empat pendekatan yang dicadangkan untuk dilaksanakan dalam pengajaran bacaan mengikut Kurikulum Baru Sekolah Rendah iaitu. e (kuning). menggunakan gambar.43 Untuk menerangkan pengetahuan tentang bentuk bahasa. kad rangkai kata. Dalam pendekatan ini kegiatan pramembaca adalah diperlukan pada peringkat awal. ii. suku kata diajar menerusi perkataan. Misalnya. Alat mengajar yang digunakan ialah seperti kad imbasan. Pendekatan C dan Pendekatan D. Pendekatan A Pendekatan ini adalah kaedah campuran yang memberatkan bentuk cerakinan. u (biro). Huruf-huruf harus terang dan jelas sehingga dapat dilihat oleh semua murid. barang. ba – bakul. Pendekatan B. kad ayat. Pengenalan kepada nama huruf dilakukan secara tidak langsung dan digalakkan selepas bunyinya dikuasai. Dalam pengenalan huruf-huruf. menggunakan warna. a (merah) i (hijau). bawang. u (ungu). Pendekatan ini menekankan kepada kaedah pandang dan sebut dan dibantu oleh kaedah sokongan seperti kaedah suku kata dan kaedah huruf atau bunyi. kad perkataan. Tatacara pendekatan ini diperlihatkan seperti berikut: Kaedah pandang dan sebut (ayat /perkataan) Kaedah suku kata Kaedah sokongan Kaedah huruf/bunyi (bunyi huruf) .

43 Pendekatan A boleh dilaksanakan mengikut langkah-langkah berikut: 1. Sebut bunyi huruf 3. Penggabungan kaedah-kaedah ini adalah untuk menjelaskan makna perkataan yang dipelajari dan memperlihatkan susunan bunyi dalam perkataan yang bermakna. Gabungkan bunyi konsonen dengan bunyi vokal untuk membentuk suku kata 4. iaitu huruf /m/ dan huruf /s/. Perkenalkan hurul fonik 2. Pendekatan B boleh dilaksanakan mengikut langkah-langkah berikut: 1. Tunjukkan kad suku kata 4. Bunyi suku kata 7. Tunjukkan gambar 2. Gandingkan kad suku kata 5. a (a). u (u) : ba ba ju ju : baju Pendekatan B Pendekatan B berasaskan kepada kaedah fonik (bunyi). j (jeh). digabungkan dengan kaedah suku kata serta dibantu oleh kaedah pandang dan sebut. Pada peringkat permulaan. Tujuannya adalah untuk menarik minat muridmurid dan memahamkan konsep bunyi huruf. dua bunyi huruf diperkenalkan kepada muridmurid. Kedua-dua lambang bunyi ini dianggap mudah disebut oleh murid-murid dan dapat pula mengaitkan bunyi huruf dengan bentuk huruf. Tunjukkan kad perkataan 3. Bunyi huruf 6. Ia sesuai untuk bentuk binaan dan cerakinan. Membaca perkataan : Gambar baju : baju : ba ju : ba ju : b (beh). Suku kata tertutup : ka ka ka : kak kak kak :k :kkkk .

4. Sistem ejaan bahasa Malaysia adalah sistematik dan fonemik. Membaca ayat : ka…kak : kakak : Ini kakak.43 5. Ia berdasarkan perkara-perkara berikut: 1. i. Kuku kakiku. Menggabungkan bunyi konsonan dan vokal : a. u :k : ka. Perkenalkan bunyi huruf vokal 2. Kuku kaki. 2. Pendekatan C Pendekatan C biasanya disebut sebagai Pendekatan bunyi kata. Membaca perkataan 7. 3. Perkenalkan bunyi huruf konsonan 3. Perkataan-perkataan yang digunakan pada permulaan pendekatan telah pun diketahui maknanya oleh kebanyakan murid. Mencantumkan suku kata menjadi perkataan : ka + ki = kaki Pendekatan D Pendekatan ini berdasarkan prinsip sintesis atau membina. Kaedah-kaedah yang . Pendekatan ini mencadangkan agar murid-murid diperkenalkan dengan bunyi beberapa huruf vokal dan konsonan dan kemudian terus membunyikan suku kata dan perkataan-perkataan yang bermakna. ku ku + ku = kuku 5. Gabungkan suku kata menjadi perkataan 6. Membaca ayat : Kaki ku. ki. Suku katanya adalah jelas dan mudah. iaitu menyusun bahagian-bahagian kecil menjadi besar. Pendekatan C boleh dilaksanakan mengikut langkah-langkah berikut: 1.

43 terkandung dalam pendekatan ini adalah kaedah abjad atau kaedah mengeja. memaham dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. tetapi mereka juga harus boleh memaham dengan baik apa sahaja yang dibaca. meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan. Namakan huruf tunggal 3. BACAAN INTENSIF DAN EKSTENSIF Setelah murid-murid memperolehi asas yang kukuh dalam kemahiran membaca. . Perkenalkan kad perkataan 5. Tunjukkan gambar 2. ia memberi penekanan kepada kajian-kajian terhadap ciri-ciri tatabahasa. serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berlainan. Mereka bukan hanya setakat boleh membaca kuat. Pendekatan D boleh dilaksanakan mengikut langkah-langkah berikut: 1. Perkenalkan kad suku kata 4. kaedah bunyi huruf dan kaedah suku kata. gaya dan tekanan yang betul. Di samping itu. Ini baju. Untuk mencapai maksud ini latihan bacaan intensif dan ekstensif boleh dilaksanakan. menggunakan intonasi. menyebut perkataan-perkataan dengan jelas dan tepat. mereka hendaklah dilatih untuk membaca dengan lebih mendalam dan meluas. Latihan bacaan intensif biasanya memerlukan bimbingan dan bantuan penuh daripada guru-guru terutama dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid-murid. Bacaan Intensif Bacaan intensif adalah bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembangkan kebolehan dalam meneliti. Membaca ayat :b a j u : ba ju : baju : Itu baju.

Tujuan Bacaan Intensif Bacaan intensif bertujuan untuk membolehkan kanak-kanak membaca dengan baik. . Gerak laju dan kelainan latihan adalah dianggap amat penting. Bacaan intensif dikaitkan dengan aktiviti mengkaji ciri-ciri tatabahasa iaitu susunan kata dalam ayat dari pengertian menurut kamus yang ditemui oleh pelajar dalam bacaannya. memaham serta menikmati unsur-unsur estetik dalam bahasa. Betul dari segi sebutan.43 Konsep-Konsep Bacaan Intensif Ia merupakan satu kegiatan membaca yang dikaitkan dengan usaha melanjutkan lagi perkembangan pembelajaran bahasa pelajar di bawah pimpinan guru. lancar dan tahu menggunakan tanda-tanda bacaan dengan baik. Tujuan yang berikutnya ialah diharap murid dapat membaca secara senyap dengan kepantasan yang sewajamya. la juga mengembangkan lagi usaha mengawal penggunaan bahasa. Tujuan yang seterusnya ialah membolehkan murid menilai atau mengulas isi-isi yang diperolehi daripada bahan-bahan yang telah dibacanya dan mengesan. Diharap melalui cara bacaan ini juga dapat mengembangkan kebolehan murid dari segi mentafsir apa yang tertulis dalam bacaan itu dengan mengkaji susunan kata dalam ayat dan pengertian dalam kamus. dalam pertuturan dan tulisan. intonasi. Ia memberi asas untuk pengajar memberi penjelasan atau keterangan mengenai struktur yang sukar dan juga memberi asas untuk memperkembangkan perbendaharaan kata.

Konsep-Konsep Bacaan Ekstensif . Pelajar-pelajar harus dibenarkan menggunakan kamus atau sebuah buku teks rumusan tatabahasa. hari kedua 'latihan perkamusan'. menambah kemahiran memaham. Kemudian. Bacaan ekstensif biasanya menitikberatkan aspek pengukuhan asas bacaan. Segala kajian harus dibuat secara mendalam. hari ketiga 'latihan meneka maksud mengikut konteks'. mengkaji perkataan dengan menggunakan imbuhan. maka murid-murid berpeluang menambah ilmu pengetahuan yang dapat mengukuhkan lagi pengetahuan sedia ada yang diterima semasa belajar di sekolah. membuat rumusan atau kesimpulan daripada apa yang dibaca dan sebagainya. bentuk lisan ataupun bentuk jawapan bertulis. kadang-kadang dianalisa dan seterusnya dijadikan asas untuk latihan-latihan menulis. hari keempat `membaca dengan laju' dan sebagainya. menaakul dan memetik isi-isi penting. murid dapat mengenalpasti laras bahasa yang berbagai-bagai. Cara Melaksanakan Bacaan Intensif Bahan-bahan bacaan intensif itu bolehlah dibincangkan bersama oleh pelajar-pelajar dalam kelas. bentuk salah betul. Oleh kerana ia adalah aktiviti yang dilakukan di luar kelas. Aktiviti dalam kelas hendaklah ditukar setiap hari. Hari pertama misalnya. Bacaan Ekstensif Bacaan ekstensif adalah bacaan meluas yang menekankan aktiviti-aktiviti membaca yang dilakukan di luar kelas.43 Dengan membaca secara intensif. Soalan-soalan untuk bahan bacaan intensif boleh dipelbagaikan iaitu bentuk objektif.

Untuk memperluaskan dan mempertingkatkan tahap penguasaan bahasa. sikap dan cita-cita seseorang pelajar itu. Bahan bacaan bukan sahaja sesuai dari segi perbendaharaan katanya tetapi juga sesuai dengan minat. Antara tujuan-tujuan tersebut ialah: 1. 10. Bahan bacaan yang dibaca haruslah bersifat luas atau pun am. 5. Untuk mempertingkatkan mutu. Supaya pelajar-pelajar boleh membaca dengan cara tersendiri tanpa bimbingan secara langsung daripada orang lain. 7. pengalaman. Tujuan Bacaan Ekstensif Ada beberapa tujuan bacaan ekstensif. 3. 11. 4. Membentuk tabiat gemar membaca dan mendapatkan kebiasaan membuat rujukan dan menggunakan perpustakaan. 8. Memberi peluang kepada para pelajar terutamanya mereka yang cerdas untuk meluaskan bacaannya dan membina daya kreativitinya. Membolehkan pelajar-pelajar membaca dengan fasih dalam bahasa yang mereka pelajari. Untuk mendedahkan murid-murid kepada berbagai-bagai laras bahasa. 6. Untuk menambahkan minat membaca dan juga membina daya berfikir serta membentuk sikap yang baik di kalangan pelajar-pelajar. . 9. Memperkayakan bahasa dan perbendaharaan kata. 2. Bahan-bahan bacaan ekstensif harus daripada bahan-bahan yang berbeza.43 Seperti yang dinyatakan sejak awal lagi. Untuk memperkembangkan daya kreatif dalam penggunaan bahasa. bacaan ekstensif merupakan satu kegiatan pelajar-pelajar di luar kelas tanpa adanya pengawasan daripada guru. dan kepantasan membaca. jantina. umur. struktur ayat dan lainlain. Untuk membolehkan mereka mendapat pengetahuan di samping dapat pula menghiburkan hati. baik dalam bentuk prosa atau puisi.

5. Menerangkan: Di akhir setiap bahagian. pelajar-pelajar perlu mengkaji semula seluruh bahan bacaan ekstensifnya supaya dia dia dapat mempastikan dia tidak tertinggal apa-apa dalam menyatukan semua isi tadi. SQ3R: Teknik SQ3R memerlukan pelajar-pelajar mengikut langkah-langkah berikut: (a) Mengkaji kandungan bahan-bahan yang dibaca terlebih dahulu bagi mendapatkan idea keseluruhan atau pokok persoalan yang terkandung di dalam bahan bacaan tersebut. Selepas membaca mereka harus dapat menjawab soalan-soalan yang telah disediakan. dengan tujuan untuk menyatukan semua maklumat yang dibacanya itu. Mengkaji kandungan bahan: Pelajar kaji dahulu secara umum seluruh kandungan bahan. Pengajar perlu mengikut teknik yang berikut: 1. (c) Murid haruslah membaca berdasarkan haluan iaitu mengikut turutan soalan-soalan yang telah ditentukan. Pengajar harus mengesyorkan kepada pelajar-pelajar supaya memilih bahan bacaan yang sesuai. (b) Menyediakan soalan-soalan sendiri mengenai apa yang harus mereka baca. pelajar buat kesimpulan dengan menerangkan pada dirinya sendiri isi-isi penting. 4. Cuba dapatkan tema atau persoalan pokok bahan itu. 3. 6. (e) Murid-murid diminta mengkaji atau meneliti dan mempastikan supaya isi-isi bacaan tidak ada yang tertinggal. juga melatih mereka . Buat soalan: Buat sendiri soalan-soalan berdasarkan bahan yang dikajinya. Ini akan membantunya membaca dengan lebih mendalam.43 Teknik Pengajaran Bacaan Ekstensif Oleh kerana pelajar membaca tanpa bimbingan guru sepanjang masa. Mengkaji semula: Setelah selesai tugasan membaca. 2. (d) Selepas membaca murid-murid harus boleh membuat kesimpulan atau rumusan yang menandakan mereka berupaya menyatukan semua maklumat daripada pembacaan mereka. Baca: Lepas itu baca selaju yang boleh. peranan pengajar hanyalah sebagai perunding atau pembantu apabila dikehendaki.

Maklum balas daripada murid-murid adalah penting (g) Pelajar juga harus diminta membuat laporan bertulis tentang apa yang telah dibacanya. perkakas-perkakas dan buku-buku bacaan. menerangkan atau melaporkan isi bacaan yang telah diperolehi. dan segala penyelenggaraan berhubung dengannya hendaklah diberi pandangan yang khusus dan sokongan yang penuh. Pengelolaan di kelas-kelas rendah terutama di kelas permulaan hendaklah diperbaiki selalu. Aspek yang perlu diberi penekananan aspek pengajarannya. serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan . susunan pelajarannya. pengetahuan dan kecekapan tentang teknik-teknik mengajar kanak-kanak dan juga mempunyai semangat bekerja yang baik. Kaedah yang digunakan untuk mengajar bacaan di kelas permulaan hendaklah kaedah yang tetap yang ada kesinambungan dari segi tujuan dan peraturannya. Guru-guru yang ditugaskan mengajar di kelas permulaan hendaklah daripada mereka yang mempunyai kelayakan. rajin membuat alatan mengajar serta gemar kepada kanak-kanak PENGAJARAN MENULIS PENGAJARAN Kemahiran Menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat. Kursuskursus ataupun pendedahan melalui bahan-bahan bacaan hendaklah diadakan. Asas pelajaran bacaan hendaklah didirikan dengan baik.43 (f) Murid-murid diminta membincangkan. Langkah Mempertingkatkan Kemahiran Membaca Fahaman yang cukup hendaklah diberi kepada guru-guru tentang tujuan dan peraturan-peraturan mengajar bacaan pada ke semua peringkat.

serta tulisan yang jelas dan kemas. Di sekolah-sekolah. Dan seseorang itu pula berpeluang membaca apabila ada hasil penulisan untuk dibaca. tanda baca dan ejaan yang betul.43 menggunakan ayat yang gramatis. Ia merupakan bahasa yang tersusun yang berupa rangkai-rangkai kata dan ayat-ayat. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan ilmu dan imaginatif. dapatlah disimpulkan bahawa tulisan sangat berkait rapat dengan membaca. Tujuan Tulisan . Oleh itu pelajaran menulis sangatlah penting kerana ia bertindak sebagai alat bagi menurunkan segala isi pelajaran dan mempamerkan buah fikiran seseorang itu. kerana sewaktu mereka menulis mereka juga membaca. Definisi Tulisan Maksud tulisan ialah bahasa yang bertulis dengan lambang-lambang bunyi. Bagaimanapun harus diingat. pelajaran menulis dan membaca bukanlah sesuatu yang terpisah sifatnya malah ia seharusnya dijalankan serentak atau dalam masa yang sama. Ini tidaklah merisaukan. Walaupun pada dasarnya membaca seharusnya mendahului tulisan tetapi ada kalanya kanak-kanak telahpun pandai menulis ketika masuk ke sekolah. Kedua-duanya mementingkan teknik dan akal. Jika tulisan itu dibunyikan semula ia dikatakan bahasa. Seseorang itu menulis karangannya kerana ada yang membacanya. Membaca tidak mungkin ada kalau tidak ada tulisan dan begitulah juga di sebaliknya. tidak elok kanak-kanak disuruh menulis sebelum dia tahu membaca. Tulisan adalah alat untuk rnelahirkan fikiran dan perasaan. Seseorang individu akan dapat menikmati hasil fikiran dan perasaan orang lain melalui butiran-butiran tulisannya. Oleh yang demikian.

membuat ramalan-ramalan peristiwa masa depan dan sebagainya.43 Seperti juga beberapa kemahiran yang telah diterangkan. Menambah dan meluaskan pengetahuan dalam perbendaharaan kata. 2. Tujuan Lanjut 1. 3. Mereka melaporkan sesuatu yang telah berlaku. Kanak-kanak mengulangi pelajarannya dengan cara membaca tulisan-tulisan yang tercatat atau membaca buku-buku dari luar untuk menambah lagi isi bacaannya. perkembangan bahasa dan tulisan. Menyediakan mereka dengan pengetahuan ini supaya dapat memenuhi kehendak dan hasrat masyarakat moden khasnya bagi kepentingan diri sendiri dan untuk orang ramai umumnya. 2. pengalaman dan perasaan. . Membolehkan kanak-kanak rnelahirkan fikiran dan perasaan dengan sempurna dalam bentuk tulisan. Tujuan Serta-merta 1. Mendirikan asas menulis yang kukuh bagi membolehkan kanak-kanak menulis dengan baik. seseorang penulis. penyajak atau pengarang dapat menggambarkan sesuatu melalui penulisannya. Menyuburkan minat suka menulis atau mengarang. Menyediakan kanak-kanak untuk menghadapi peperiksaan. aktiviti menulis juga mempunyai dua tujuan yang utama iaitu tujuan serta-merta dan tujuan lanjut. Ramai orang mempunyai bakat atau kebolehan menulis tetapi tidak mempunyai minat untuk melahirkannya. 6. Memberikan kepuasan jiwa dalam pemikiran. Umpamanyanya. 5. cekap dan pantas 7. 4. mendedahkan perkara-perkara semasa yang sedang berlaku. Membolehkan kanak-kanak mengeja perkataan-perkataan dengan pantas dan menyusun ayat-ayat dengan betul dan boleh difahami oleh pembaca.

menekap dan membentuk huruf dan lain-lain adalah penting kerana ia bertujuan memberi latihan dan pengalaman asas yang diperlukan.43 3. Aktiviti-aktiviti tulisan seperti membuat corak. Pertama kemahiran menulis untuk pelahiran (mental) dan kedua ialah kemahiran menulis secara mekanis. pengalaman. segi-segi. tulis di awangan. Bermain dengan benda-benda seperti plastisin. perhubungan dan matlamat menerusi penulisan. tegak atau condong. jelas dan senang dibaca. 3. Melatih menulis tepat. Latihan-latihan mekanikal yang boleh dijalankan untuk mendapatkan kemahiran tersebut ialah di antaranya: 1. supaya berupaya membantu murid-murid menguasai kemahiran menulis selanjutnya seperti menulis huruf. otot. . Latihan pergerakan tangan. Kemahiran Menulis Secara Mekanis: Kemahiran ini harus dikuasai pada peringkat awal supaya murid-murid dapat menghasilkan tulisan yang kemas dan mudah dibaca. Melatih atau tunjukkan cara membentuk huruf. perkataan. menyusun benda-benda dan melatih menulis unsur-unsur huruf dan perkataan. 5. jarak. saiz. Mengawasi tulisan murid tentang bentuk. 2. 4. Tunjukkan cara pergerakan tangan. JENIS-JENIS KEMAHIRAN TULISAN Ada dua jenis kemahiran yang perlu dicapai dalam menyampaikan pengajaran tulisan. di pasir di papan tulis dan sebagainya. rangkai kata dan ayat. 6. kekemasan. menulis perkataan dan ayat. bulatan. jari dan membentuk atau membuat garisangarisan. bentuk-bentuk awan larat dan sebagainya. menulis suku kata. kebersihan dan lain-lain. Meluaskan pengetahuan.

PERINGKAT-PERINGKAT PENGAJARAN MENULIS Peringkat pengajaran menulis terbahagi kepada tiga. Peringkat pramenulis ialah tempoh masa murid-murid disediakan dengan aktiviti-aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis h dengan kemas dan betul. i. pelajaran tulisan yang dirancangkan haruslah sistematik bertitik-tolak daripada aktivitiaktiviti pramenulis yang berbentuk bebas. Latihan mengikut garisan-garisan rajah atau gambar dari kiri ke kanan. Melatih menulis cantik. Latihan-latihan mental yang boleh dijalankan untuk mendapat kemahiran menulis untuk pelahiran ialah Latihan pernyataan fikiran atau pendapat. . Latihan-latihan pramenulis menitikberatkan perkara-perkara berikut: 1. 2. 4. AKTIVITI-AKTIVITI LATIHAN PRAMENULIS 1. tangan dan jari serta kordinasi tangan dan mata diberi kepada murid-murid dari awal-awal lagi. Bagi membolehkan mereka menguasai kemahiran membentuk lambang-lambang yang kemas dan jelas. Melakukan latihan-latihan kordinasi tangan dan mata. Melakukan latihan-latihan pergerakan mata. Dalam tempoh masa ini latihan otot-otot. Ini adalah latihan menulis dari kiri ke kanan. Melakukan latihan-latihan pergerakan tangan. Kemahiran ini banyak melibatkan mental. Peringkat yang pertama ialah Peringkat pramenulis (persediaan). Menguasai gerak tangan yang bebas supaya boleh menulis dengan selesa dan sempurna.43 7. Latihan pernyataan perasaan dan Latihan pernyataan kehendak serta Latihan mengeluarkan pendapat-pendapat yang tulen dan asli. 3. Kemahiran Menulis untuk Pelahiran (Mental): Kemahiran penulisan untuk pelahiran biasanya dikuasai setelah kanakkanak mendapat kemahiran mekanis.

i. meramas-ramas jari dan sebagainya. Latihan-latihan gerak jari dengan mempermain-mainkan jari. iii. 2. Latihan membentuk bulatan di udara. menekannekankan jari. 4. di rumput tanpa menggunakan alat tulis (bulatan besar . 3. di lantai. Latihan-latihan membentuk garisan lurus. di atas pasir.bulatan kecil). ii. menggoyangkan tangan.43 ii. Latihan mewarnakan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. di meja. . ii.

Latihan melukis gambar-gambar yang mengandungi garisan garisan lurus dan bulat. 6. Pada peringkat awal. dicadangkan murid membentuk huruf di kertas kosong yang tidak mempunyai sebarang garisan. kawalan tulisan perlu dilakukan. Setelah didapati memuaskan. Apabila murid mula membentuk huruf-huruf pada kertas bergaris.43 5. baharulah dilatih membentuk huruf pada halaman yang bergaris. mereka boleh dilatih membentuk lambang-lambang tulisan. Ia harus bermula daripada garisan . Latihan membentuk corak-corak campuran bulatan dan garisan lurus. faham dan tahu memegang pensel serta boleh duduk dengan cara yang betul. Peringkat Mendirikan Asas (Peringkat Tulisan Mekanis) Setelah murid-murid menjalankan latihan pramenulis. Dilakukan secara bebas.

Latihan membentuk lambang tulisan dengan cara yang betul untuk mendapat keseragaman cara menulis bagi menghasilkan tulisan yang seragam dan mudah dibaca. 4.43 yang lebar hingga kepada lembaran satu garis. . Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris satu. Latihan menulis huruf besar di atas kertas bergaris dua. Bentuk kecil Bentuk besar 2. 1. Latihan membentuk bulatan dan garis lurus dalam keadaan yang terkawal. 3. Di bawah adalah latihan menulis terkawal dari mula hingga ke lembaran satu garis itu.

4. 3. Menulis huruf mengikut urutan yang ditetapkan. murid-murid patut digalakkan melahirkan fikiran mereka secara bertulis. setelah kanak-kanak dapat menggunakan alat-alat dengan baik. Menyalin perkataan yang mudah. baharulah dilatih menggunakan buku dan alat-alat lain yang sesuai. Cara-cara yang . Memadan dan menyalin dua suku kata supaya menjadi perkataan yang bermakna. sebelum dilatih menulis. dan sebagainya. mula-mula tidak bergaris dan selepas itu baharulah menggunakan buku yang bergaris. Ketiga. Peringkat Menulis untuk Pelahiran Setelah menguasai kemahiran menulis secara mekanis.43 Penyampaian Kemahiran Semasa menyampaikan kemahiran tersebut guru haruslah memberi perhatian kepada beberapa perkara iaitu yang pertama kanak-kanak harus diperkenalkan kepada lambang-lambang huruf dengan menggunakan gambar. 6. kanak-kanak menulis dengan mengeja dan menyebut nama-nama huruf. Menulis huruf yang tertinggal dalam ruang atau petak yang dikosongkan. Kelima. Menekap huruf mengikut urutan yang ditetapkan. Keempat. Kedua. baik juga diberi latihan bebas untuk membetulkan urat-urat daging kanak-kanak. Aktiviti Menulis Mekanis/Mendirikan Asas 1. 2. 5. menggunakan kertas. Menyalin ayat-ayat yang mudah.

JENIS-JENIS TULISAN Jenis-jenis tulisan yang biasanya diajar di sekolah-sekolah terbahagi kepada dua iaitu Tulisan huruf cap (satu-satu bujang) dan Tulisan sambung. Melengkapkan ayat dengan menambahkan rangkai kata yang sesuai. 6. Kemudian. Menulis karangan daripada tajuk yang disediakan dan sebagainya. 10. 2. 4. Menulis ayat-ayat berdasarkan gambar yang disediakan. Langkah-Langkah Dalam Mengajar Tulisan . 8.43 dicadangkan ialah bermula daripada yang terkawal iaitu berpandukan gambargambar dan perkataan. Mengisi tempat kosong dalam ayat. Di antaranya ialah ia lebih cepat dapat dituliskan. Di antaranya ialah: la lebih mudah dibaca dan dipelajari. Membentuk ayat-ayat bagi menyudahkan cerita. 7. melengkapkan ayat-ayat dan perenggan sehingga murid-murid itu boleh menghasilkan tulisan tanpa panduan. 5. Memanjangkan ayat dengan menambahkan rangkai kata yang sesuai. Keindividualan dalam tulisan mudah dapat dilihat. Kebiasaannya tulisan ini digunakan dalam surat-menyurat. Menulis jawapan-jawapan kefahaman. Mengisi silang kata. 9. 3. Tulisan sambung juga mempunyai kelebihannya. Menuliskan ayat yang lengkap dengan perkataan yang diberi. Di antara aktiviti-aktiviti menulis yang boleh dijalankan ialah: 1. ia dapat mengurangkan kepenatan fizikal dan penglihatan kerana ia lebih mudah dituliskan serta memudahkan kanak-kanak membaca bahan-bahan cetak. mengisi tempat kosong. Menulis rencana daripada bahan yang diperlihatkan. Tulisan huruf cap mempunyai beberapa kelebihan.

ada beberapa jenis kemahiran yang perlu diajar kepada murid-murid. Tekankan mana-mana yang penting. bukannya bentuk yang diistilahkan oleh kebanyakan sebagai “tulisan cakar ayam” atau pun “tulisan doktor”. guru hendaklah memilih kerja terbaik di kalangan murid dan tunjukkanlah kerja itu kepada murid-murid lain. Sila dapatkan perhatian murid. Periksa sama ada meja dan kerusi sesuai atau tidak dengan murid-murid. Galakkan mereka menulis tulisan-tulisan dengan baik seperti yang dilakukan oleh rakanrakan mereka. tinggi rendahnya. Langkah kelima. Langkah pertama ialah guru perlu memberi motivasi dan kesedaran kepada kanak-kanak tentang tujuan pelajaran tulisan semasa pelajaran tulisan diadakan. Jenis-Jenis Kemahiran Yang Diperlukan Dalam Tulisan Keseragaman Semua guru dan ibu bapa berkehendakkan murid atau anak mereka mempunyai bentuk penulisan yang seragam. jaraknya dari murid-murid dan sebagainya. Sehubungan itu. Pastikan semua peraturan diikuti dengan baik dan tulisan dibuat dengan sempurna dan betul oleh murid-murid. guru hendaklah melihat tulisan kanak-kanak dan bagaimana mereka membuatnya. Perhatikan dari segi bentuknya. Langkah yang kedua ialah guru hendaklah memastikan semua murid sudah bersedia untuk menulis. Langkah yang keempat ialah demonstrasi atau tunjuk cara oleh guru tentang peringkat-peringkat atau langkah-langkah menuliskan huruf di papan hitam. Tekankan kepada murid-murid pergerakan tulisan mereka biarlah sama. Setelah aktiviti selesai dilaksanakan. Beberapa langkah perlu diambil supaya pengajaran dan pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar. Pertama sekali ialah kemahiran dari segi keseragaman tulisan. .43 Untuk mengajar kanak-kanak menulis bukanlah suatu perkara yang mudah.

ia akan menampakkan satu irama yang sama apabila ditulis dengan banyak. Pergerakan tulisan harus tetap. tidak ke atas atau ke bawah atau kelihatan lintang-pukang. iaitu perkataan hendaklah ditulis sebagai satu unit bukan dipisah di antara satu sama lain. Kemudian jenis kemahiran yang ketiga ialah irama tulisan. Di antara galakan-galakan yang boleh dilakukan ialah: 1. 5. Segala kesalahan dan kesilapan mengenai tulisan hendaklah diperbetulkan melalui contoh-contoh yang baik daripada guru. Perhatikan pergerakan tangan atau pena dilakukan dengan cara yang betul.43 Galakkan mereka membentuk huruf-huruf dan menulis dalam bentuk yang seragam. Tulisan guru yang dijadikan sebagai contoh hendaklah baik dan kemas. Apabila seseorang penulis menjadi matang dia akan menggunakan lengan untuk pergerakan menulis. 3. di papan-papan kenyataan hendaklah dengan bentuk yang sama supaya dapat dicontohi oleh kanak-kanak. Dan jenis kemahiran yang terakhir sekali ialah pergerakan yang tetap semasa menulis. Perkataan hendaklah ditulis sebagai satu unit bukan dipisah di antara satu sama lain. Tulisan atau kerja-kerja kanak-kanak yang difikirkan baik hendaklah dipamerkan di papan kenyataan kelas. 4. Seperti yang diterangkan dalam jenis kemahiran yang kedua. Jenis kemahiran yang kedua pula ialah persambungan sesuatu perkataan yang ditulis. 2. Galakan Dan Latihan Menulis Kanak-kanak hendaklah banyak mendapat latihan dan galakan supaya mereka boleh menulis dengan baik. . Oleh itu. Mengadakan peraduan atau pertandingan untuk memilih tulisan yang baik. Tulisan di kad-kad.

43

Kesalahan-Kesalahan Biasa Dalam Tulisan Sering kali didapati banyak kesalahan-kesalahan biasa yang terdapat pada tulisan kanak-kanak terutamanya di peringkat tahap satu khususnya tahun satu, dua dan tiga. Walaupun dikatakan kesalahan yang biasa, namun jika tidak dibendung dari awal lagi, kesalahan ini akan berterusan sehingga mereka berpindah ke tahap dua. Beberapa kesalahan yang sering dikesan dalam tulisan kanak-kanak ialah seperti berikut: 1. Bentuk huruf buruk, tidak sama besar atau kecilnya. 2. Jarak huruf atau perkataan tidak seimbang. Begitu juga dengan kedudukannya, tegak dan condongnya. 3. Tulisan kotor kerana terlalu banyak menggunakan getah pemadam. Justeru itu, guru perlu mengambil langkah mengatasi kesalahankesalahan ini dengan cara berikut: 1. Beri latihan dengan secukupnya dalam peringkat permulaan dan peringkat mendirikan asas. 2. Berilah penerangan dan contoh-contoh yang betul dan supaya dapat diikuti oleh kanak-kanak dengan mudah. 3. Apa yang ditulis oleh guru sama ada sebagai contoh disalin oleh murid atau sebagainya hendaklah dibuat dengan baik dan betul. 4. Sediakan kad-kad tulisan untuk melatih kanak-kanak menulis dengan sempurna. 5. Jangan galakkan mereka menggunakan getah pemadam terlalu kerap kerana boleh mengotorkan tulisan. 6. Banyakkan latihan dan berikan bantuan perseorangan. 7. Dari segi kedudukannya dan cara menulis: i. ii. Tunjukkan gaya duduk, cara memegang alat tulis, letak buku dan lainlain dengan betul. Kedudukan bangku, meja, kerusi, dan sebagainya biarlah memberi keselesaan. iii. Pada masa menulis, biarlah kedua-dua tangan terletak di atas meja dan tangan kiri menyokong badan. iv. Jarak mata dengan buku ialah lebih kurang di antara 8 hingga 10 inci.

43

v. Jangan memegang pen atau pensel terlalu kuat. vi. Pen atau pensel mestilah dipegang dengan jari telunjuk, ibu jari dan jari hantu. vii. Jangan duduk membongkok ketika menulis.

EJAAN DAN RENCANA Ejaan dan rencana adalah dua kemahiran yang berkaitan. Kedua-duanya dikuasai melalui kemahiran membaca. Namun demikian, ia boleh juga dilakukan bersama-sama aktiviti tulisan kerana cara ini membolehkan murid-murid mengukuhkan lagi kemahiran membaca dan menulis mereka itu lebih berkesan. Di samping itu, kedua-dua kemahiran ini dapat dikuasai serentak. Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa, ejaan dan rencana adalah penting. Aktiviti-aktiviti yang berhubung dengannya, biasanya dapat membantu murid-murid mengingat dan menghafaz bunyi perkataan. Ini bermakna, secara tidak langsung kemahiran membaca murid-murid tersebut dapat diperkukuh. Kemahiran ejaan diajarkan di sekolah-sekolah berdasarkan beberapa tujuan. Pertama, ia dapat melatih murid-murid mendengar perkataan dengan baik dan menuliskannya secara tepat. Kedua, ia dapat melatih dan mempertingkatkan pengamatan murid-murid melalui deria telinga. Tujuan yang ketiga ialah ia dapat melatih murid-murid menulis melalui pendengaran dan bukan melalui peniruan. Keempat, ia dapat melatih murid-murid mengenali dan mempertingkatkan kepekaan mereka terhadap perkataan-perkataan tertentu. Kemudian tujuan yang kelima, ia dapat mempertingkatkan kefahaman murid-murid terhadap makna atau maksud perkataan dan boleh menggunakannya dalam konteks dan situasi yang betul. Dan tujuan yang terakhir ialah ia dapat mempertingkatkan perbendaharaan kata murid-murid.

43

Berikut diperlihatkan beberapa aktiviti ejaan yang boleh dijalankan oleh guru di dalam kelas: 1. Menuliskan perkataan-perkataan rangkai kata atau ayat-ayat yang disebut oleh guru. 2. Menulis perkataan-perkataan, rangkai kata atau ayat-ayat yang diperdengarkan melalui pita rakaman. 3. Menulis atau mengeja perkataan-perkataan melalui gambar-gambar, objek, rajah dan sebagainya yang diperlihatkan. 4. Membetulkan kesalahan ejaan yang terdapat pada perkataan-perkataan yang disediakan. 5. Mengenalpasti ejaan-ejaan yang salah daripada sebuah petikan, ayat atau cerita. 6. Mengeja perkataan daripada bahan-bahan bacaan, cerita, lakonan, dialog dan sebagainya.

Untuk mengajar ejaan, beberapa perkara harus diambil perhatian oleh guru. Antaranya ialah seperti berikut: 1. Guru haruslah memilih perkataan-perkataan yang sesuai berdasarkan kemampuan berbahasa murid-murid. 2. Perkataan-perkataan itu boleh dipilih dan diambil daripada bahan-bahan bacaan murid-murid dan yang di dalam lingkungan perbendaharaan kata mereka. 3. Sebaik-baiknya, biarlah perkataan-perkataan itu pernah didengar oleh muridmurid. 4. Bahan-bahan yang digunakan hendaklah diperingkatkan iaitu bermula daripada yang mudah kepada yang agak sukar. 5. Jumlah perkataan yang hendak dieja itu seharusnya tidak terlalu banyak. 6. Guru boleh menjalankan aktiviti mengeja selepas pelajaran bacaan kerana ini merupakan satu urutan yang baik. 7. Aktiviti ini harus dilakukan secara lisan terlebih dahulu dan kemudian dilakukan secara bertulis. 8. Guru sebaik-baiknya mendedahkan dahulu perkataan-perkataan itu kepada murid-murid dipilih untuk aktiviti mengeja yang sebenar.

43

9. Guru menyebut perkataan itu dua kali dan kemudian diminta murid-murid mengeja. 10. Perkataan yang dieja oleh murid itu boleh diperiksa oleh guru atau bersamasama murid-murid dengan bantuan guru. Bincangkan kesalahan-kesalahan yang berlaku. Manakala rencana adalah satu lagi cara yang boleh dijalankan oleh guru untuk mengukuhkan kemahiran membaca murid-murid. Tujuan-tujuan lain ialah supaya murid-murid mahir mendengar, mengeja dan menulis dengan betul. Bahan-bahan rencana haruslah berkait rapat dengan aspek-aspek bahasa yang hendak dipelajari oleh murid-murid. la boleh dipetik daripada buku-buku teks, keratan akhbar, majalah, puisi, lagu dan sebagainya. Guru hendaklah mempastikan jumlah perkataan yang direncanakan itu tidak terlalu banyak. Sebaik-baiknya biarlah lebih kurang satu perenggan atau lebih kurang lima puluh hingga enam puluh perkataan. Rencana tidak sahaja memerlukan kebolehan mengeja dengan betul tetapi perhatian juga diberi kepada tanda-tanda baca seperti noktah, koma, tanda soal, tanda sera, tanda pengikat kata dan sebagainya. Seperti juga ejaan, rencana boleh dijalankan selepas aktiviti membaca dan memaham. Guru mengedarkan bahan bacaan seperti buku teks, keratan akhbar, rencana, petikan daripada majalah. Murid-murid diminta membaca, mengecamkan perkataan-perkataan di dalamnya dan kemudian diminta menulis. Kemudian boleh juga meminta murid menulis sama ada daripada lisan ataupun rakaman dan menukarkan karangan pendek atau petikan yang bercetak dalam tulisan jawi ke dalam tulisan rumi. Untuk melaksanakan aktiviti ini, murid-murid akan diberi petikan yang akan direncanakan. Mungkin ia berupa bahan-bahan daripada buku teks, potongan akhbar, petikan majalah, dialog, puisi atau sebagainya. Minta murid-murid membiasakan diri dengan petikan itu.

43

Kemudian mengandungi

guru

memilih yang

bahagian-bahagian hendak

yang

penting, Guru

yang

aspek-aspek

direncanakan.

menyebut

beberapa perkataan secara lisan atau rakaman dan murid-murid diminta menuliskannya. Unsur yang dilihat dalam rencana itu ialah ketepatan penggunaan perkataan, bentuk huruf dan tanda baca. Selepas itu, guru memeriksa hasil kerja murid, memberi markah jika perlu dan selepas itu setiap kesalahan yang dilakukan perlulah dibincangkan. Perlu diingat bahawa latihan menulis rencana ini adalah sebahagian daripada pelajaran bahasa. Oleh kerana itu elok sekiranya ia dilakukan selepas aktiviti lisan atau bacaan.

KARANGAN Karangan adalah satu lagi jenis gerak kerja penting dalam aspek penulisan. la dimasukkan ke dalam mata pelajaran bahasa Melayu sama ada pada peringkat sekolah rendah atau peringkat sekolah menengah. Pengajaran dan pembelajaran karangan bagi semua peringkat adalah mustahak kerana ia merupakan tingkat tertinggi kemahiran bahasa iaitu kemahiran bahasa tulisan. Di dalam Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu, kemahiran bahasa adalah terbahagi kepada empat. Pertama, kemahiran mendengar; kedua. kemahiran bertutur, ketiga, kemahiran membaca, dan keempat, kemahiran menulis. Mengarang merupakan satu kemahiran yang perlu dipelajari dan dilatih kerana ia penting dimiliki oleh setiap orang murid. Sebahagian besar daripada pendidikan formal memerlukan kerja-kerja menulis dan mengarang sebagai kaedah untuk menyampaikan maklumat. idea, peranan, dan pendapat. Menulis (karangan) adalah mustahak kerana kebanyakan jawapan dalam ujian dan peperiksaan rasmi adalah memerlukan pengucapan idea, pendapat, fakta dan lain-lain yang disampaikan melalui kemahiran bahasa tulisan yang sifat bahasanya adalah formal.

43

Dalam kehidupan seharian pula, kecekapan mengarang ini amat penting untuk melicinkan perhubungan formal dalam bentuk surat menyurat, laporan, pernyataan perasaan dan penglibatan dalam lain-lain aktiviti penulisan sama ada dalam bentuk yang kreatif (kesusasteraan) ataupun yang berbentuk ilmiah. Selain daripada itu pengajaran karangan kepada pelajar-pelajar ini bukan sahaja dapat menyediakan pengalaman-pengalaman sebenar yang berguna kepada murid-murid dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga kita berusaha memberikan kemahiran-kemahiran bahasa serta pengetahuan am dan khusus mengenai kehidupan dan persekitaran mereka. Tujuan Pengajaran Dan Pembelajaran Karangan Ada beberapa tujuan penulisan karangan diajar kepada murid-murid. Tujuan yang paling besar berhubung dengan mempelajari bahasa Melayu ialah belajar mengarang bagi menyebutkan fikiran-fikiran atau pendapat sendiri dengan terang dan teratur untuk dibaca oleh orang lain serta memberi kesan pada pembacanya. Latihan munasabah, membetulkan menggunakan tanda-tanda, dalam meringkas sesuatu dan ayat, melanjutkan karangan, membuat ayat-ayat. memilih perkataan-perkataan yang kesalahan-kesalahan menghuraikan ayat dan sebagainya itu sangat berguna kerana ia membawa kepada matlamat yang dituju, iaitu kebolehan menyampaikan fikiran dan pendapat sendiri secara bertulis dengan jelas dan mudah difaham oleh si pembaca. Objektif pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran karangan berbeza menurut peringkat, umur pelajar. Biasanya objektif pengajaran-pembelajaran untuk pelajar-pelajar sekolah rendah ialah untuk memberikan kemahiran bertutur menggunakan kata-kata, rangkai kata dan ayat yang berpadanan dengan peringkat umur pelajar-pelajar.Ini bertujuan supaya kemahiran bertutur itu dapat ditukar menjadi kemahiran bertulis melalui latihan mengarang, seperti menulis beberapa ayat tentang diri, benda-benda di sekeliling dan orang-orang yang ada kaitannya dengan pelajar-pelajar yang berkenaan. Bagi peringkat yang lebih tinggi, misalnya pada peringkat sekolah menengah rendah dan menengah atas, objektif pengajaran dan pembelajaran

43

karangan ialah untuk memberikan kemahiran menggunakan bahasa tulisan yang bersesuaian dengan peringkat umur pelajar-pelajar yang berkenaan. Dengan ini mereka dapat melahirkan buah fikiran, pengalaman dan imaginasi melalui penggunaan bahasa yang mereka pelajari beberapa lama sejak daripada sekolah rendah lagi. Pada peringkat kolej dan universiti pula, objektif pengajaran dan pembelajaran karangan menjadi semakin kompleks sifatnya. Di tahap ini pelajarpelajar dibekalkan dengan latihan-latihan menulis karangan yang lebih tinggi dan memperlihatkan intelektualisme. Pada peringkat ini mereka mempunyai banyak pengalaman tentang selok-belok pergaulan dalam masyarakat, pengalaman sebagai pelajar, imaginasi dan emosi mereka yang kian berkembang dan banyak perkara lagi yang sememangnya perlu mereka luahkan melalui gubahan atau susunan dalam bentuk wacana atau karangan. Jika mereka tidak diberikan latihan menulis karangan yang baik, tentulah mereka tidak mampu meluahkan pengalaman, emosi, imaginasi dan ilmu pengetahuan mereka melalui bahasa yang menarik dan berkesan.

TEORI DAN PRINSIP PENGAJARAN KARANGAN Teori yang dibawa oleh Jean Piaget (1970) menyatakan bahawa bahasa ialah satu konsep yang digunakan untuk membayangkan kecerdasan otak anakanak berfikir. Kecerdasan itu mula timbul pada peringkat umur sensorimotor di dalam perkembangan kecerdasan otak anak-anak. Apabila seseorang anak dapat mengkhayalkan sesuatu hal atau kelakuan atau peristiwa, maka khayalan itulah akan menjadi unsur bahasa, termasuk penulisan. Jadi ini bermakna perhatian kepada penggunaan kecerdasan otak kanak-kanak di dalam bidang penulisan itu adalah mustahak. Manakala Chomsky mengatakan bahawa bahasa itu adalah warisan yang diterima daripada gen yang membolehkan anak-anak menguasai tatabahasa dan membuat analisa bahasa. Kebolehan semula jadi ini datangnya secara intituitif dan dinamakan Language Aquisition Devise. Dalam hal ini pengajaran karangan

terdapat juga teoriteori lain yang berkaitan dengan prinsip penulisan karangan. Pengajaran harus dimulakan dengan lisan dan kemudian baru menulis. dan beberapa gerak-geri latih tubi (Mackey 1965). . Di antaranya ialah teori oleh Breal (1910) yang mahu penulisan dimulakan terus dengan pengenalan pada ayat yang lengkap dan tidak dengan undang-undang tatabahasanya dahulu. Berdasarkan kepada teori-teori ini kanak-kanak harus diberi latihan banyak dan memberikan pengukuhan yang baik Selain daripada teori-teori yang dinyatakan di atas tadi. Jadi nyatalah di sini bahawa kegiatan menulis memerlukan pemikiran yang tajam. Ia harus dimulakan daripada pengalaman yang terdekat dan kemudian bergerak kepada pengalaman-pengalaman yang berada lebih jauh. peringkat-peringkat penyampaian. teori yang dimajukan oleh Skinner. Teori yang dibawa oleh Jensen (1966) pula menyatakan penguasaan bahasa mestilah ada kaitannya dengan dua elemen di dalam konsep theory of learning. Penulisan (karangan) merangkumi semua aktiviti yang berhubung dengan pemilihan isi. Konsep ini menekankan anak-anak membuat asosiasi antara satu perkataan dengan satu perkataan yang lain hingga timbul satu bentuk corak makna yang aneh sekali.43 mestilah berpandukan kepada cara kanak-kanak memperolehi bahasa ibunda mereka. Sedangkan Miller (1951) menghuraikan bahawa corak yang terjalin dalam ayat ini menentukan fahaman pada ertinya. Ini agak sesuai dengan pendapat aliran Struktural yang dibawa oleh Teori Bloomfield dan Skinner. Elemen yang kedua pula ialah konsep pairing yang dimajukan oleh Freud. Segala aktiviti harus bergerak daripada pengetahuan murid itu sendiri. dibantu oleh beberapa teori dan prinsip untuk menjayakan beberapa jenis aktiviti. Richards (1955) pula menyatakan bahawa penggunaan perkataan perlu dikaitkan cara meletakkan ayat mengikut situasi. Elemen itu ialah konsep peneguhan S .O – R.

43

Secara keseluruhannya berdasarkan teori-teori tadi, guru yang baik akan mengajar penulisan melalui aktiviti-aktiviti. Aktiviti-aktiviti itu menimbulkan perkembangan bahasa, pemikiran dan motivasi. Untuk menulis dengan lebih berkesan murid perlu befikir dengan tenang dan mesti menggunakan imaginasi. Murid-murid harus diberi peluang membaiki cara menulis mereka, kerana dengan cara ini mereka dapat memperbaiki cara mereka berfikir pula.

PELAJARAN KARANGAN DALAM PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU Semasa belajar di sekolah, kanak-kanak memerlukan kecekapan merakamkan pengetahuan dalam bentuk tulisan dan menjawabnya juga dalam bentuk tulisan. Kebolehan menulis dan mengarang jawapan, pendapat dan maklumat adalah penting bukan sahaja pada peringkat tinggi persekolahan tetapi juga di sekolah-sekolah rendah. Dalam pelajaran bahasa Melayu, latihan mengarang sudah menjadi satu aspek yang penting. Ketrampilan dari segi kemahiran mengarang sangat perlu bagi murid baik untuk keperluan sehari-hari mahupun untuk keperluan pelajaran. Oleh itu, ketrampilan ini mulai dikembangkan sejak di sekolah rendah. Di sekolah menengah rendah dan sekolah menengah atas, pengembangan ketrampilan itu dilakukan dengan sistematik iaitu langkah demi langkah dengan bimbingan yang terus menerus diberikan sehingga murid berjaya mencapai peringkat yang lebih tinggi. Mengajar karangan bertujuan melatih kemahiran-kemahiran yang perlu dalam menghasilkan sesebuah karangan yang berkesan dan ia meliputi dua aspek. Aspek yang pertama ialah latihan memilih secara lojik iaitu meliputi kebolehan kognitif untuk menggulung, membanding, menyimpul, menggabung dan sebagainya. Aspek keduanya pula ialah latihan menggunakan teknik-teknik bahasa termasuk membuat ayat yang bertatabahasa, menyusun sekumpulan ayat yang berkait untuk menjadi satu perenggan yang berturutan menjadi sebuah karangan yang berkesan.

43

JENIS-JENIS KARANGAN Terdapat tiga jenis karangan dan ini patut diketahui oleh setiap guru yang mengajar bahasa Melayu. Jenis-jenis karangan tersebut ialah pertama Karangan Lisan, kedua ialah Karangan bertulisdan yang ketiga ialah Karangan Terkawal.

Karangan Lisan Karangan lisan ialah latihan bercakap bahasa yang diajar bagi mempraktikkannya. Latihan-latihan bercakap itu dijalankan oleh guru dengan pelbagai cara melalui arahan-arahan daripadanya. Antara aktiviti yang boleh dijalankan oleh guru untuk melaksanakan karangan jenis ini ialah: 1. Bersoal jawab perkara-perkara yang telah dialami oleh kanak-kanak dalam kehidupannya sehari-hari. 2. Mengeluarkan semula secara lisan akan isi-isi dan perenggan daripada buku bacaan. 3. Menceritakan semula cerita yang didengar daripada guru mereka, ibu bapa atau buku-buku yang pernah dibacanya. 4. Karangan bergambar, iaitu latihan bercakap mengenai gambar yang disediakan oleh guru, 5. Berkenaan dengan ucapan-ucapan yang disediakan oleh murid-murid itu sendiri berkaitan dengan pengalamannya. Karangan lisan adalah satu cara mengukuhkan tabiat bahasa yang dipelajari. Kanak-kanak dikehendaki bercakap dan berfikir dalam bahasa yang diajar. Mereka dilatih menyebut lambang-lambang dan bunyi-bunyi dengan betul seperti penutur jati bahasa itu menyebutnya. Mereka juga dilatih menyatakan buah fikiran, minat, perasaan, hasrat dan pengetahuan mereka dalam bahasa yang dipelajarinya dengan betul dan terang. Kanak-kanak, yang mempunyai kuasa lisan yang baik maka apa yang dicakapkan itu adalah menarik perhatian di

43

samping membolehkan mereka mempelajari, pelajari pelajaran-pelajaran lain dalam bahasa kebangsaan dengan cekap.

Karangan Tulisan Karangan bertulis pula adalah lanjutan daripada karangan lisan. Ia mestilah dilakukan selepas pelajar-pelajar menjalani latihan-latihan praktik dalam bahasa lisan. Oleh kerana latihan menulis berhubung rapat dengan latihan menyatakan fikiran maka soal teknik menulis tidak dapat dipisahkan daripada soal akal. Sebelum latihan menulis dijalankan guru perlulah menyediakan beberapa perkara untuk mengelakkan kesukaran menulis. Di antaranya ialah guru menyoal murid dengan soalan-soalan secara lisan sebelum kanak-kanak mula menulis. Soalan-soalan itu mestilah berkait dengan tajuk yang hendak mereka pelajari dan pastikan semua murid dapat peluang menjawab soalan-soalan itu. Soalan-soalan ini akan membolehkan kanak-kanak itu berfikir dengan lebih mendalam dan mengeluarkan idea-idea yang bersangkutan. Kemudian suatu cara yang lain pula ialah dengan memberi penerangan melalui gambar-gambar. Kanak-kanak membuat ayat-ayat pendek dan kemudian meneruskannya kepada ayat-ayat yang panjang-panjang melalui gambar-gambar itu. Selepas latihan lisan, baharulah mereka diberi latihan menulis. Guru juga boleh membantu murid-murid mengarang dengan mendapatkan bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan tajuk karangan daripada buku, majalah, surat khabar. Kemudian mereka akan membaca kuat bahanbahan bacaan tadi. Soalan-soalan yang sesuai perlulah disediakan terlebih dahulu. Dengan cara ini boleh mendorong murid-murid berfikir dan mengingati semula isi bacaan yang dibacanya. Pengetahuan itu boleh digunakan semasa mereka menulis nanti.

43

Selain dari cara-cara yang telah dinyatakan tadi, guru boleh juga menolong dengan menyediakan ucapan-ucapan pendek. Ini bertujuan untuk melatih kanak-kanak pandai bercakap dan boleh memberi ucapan dengan baik. Murid-murid dibahagi-bahagikan kepada beberapa kumpulan dan diminta menyediakan ucapan masing-masing. Ucapan-ucapan itu kemudiannya dibaca di dalam kelas dan kumpulan-kumpulan lain menyoal. Latihan begini dapat membantu murid-murid mengeluarkan idea-idea sebelum mereka diminta menulis. Satu daripada persediaan ke arah karangan bertulis ialah membaca dengan senyap buku-buku, majalah-majalah di dalam kelas. Selepas aktiviti membaca ini dijalankan murid-murid perlu mengadakan perbincangan berkenaan tajuk yang dibaca. Semua isi bacaan patut ditulis di papan putih dan kemudian disusun semula. Selepas itu baharulah ditulis menjadi sebuah karangan. Ada pelbagai pendekatan, kaedah dan teknik yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar mengarang kepada murid-murid selain daripada hanya belajar di dalam kelas. Guru boleh juga membuat persediaan di luar kelas bersama-sama murid dengan membuat lawatan-lawatan ke tempat-tempat yang menarik perhatian. Sebelum membuat lawatan murid-murid diberi tugas dan tanggungjawab. Semasa lawatan, mereka diminta mencatat sendiri peristiwa lawatan itu dan sekembali daripada lawatan itu mereka diminta pula mengadakan perbincangan -perbincangan. Mereka kemudiannya diminta menuliskan karangan tersebut. Persediaan-persediaan seperti ini adalah perlu kerana ia membolehkan: 1. Murid-murid tahu apa yang hendak dibuat 2. Murid-murid mengeluarkan idea-idea yang baik 3. Bertambahnya perbendaharaan kata kanak-kanak 4. Murid-murid memilih perkataan dengan betul 5. Murid-murid fasih dalam penggunaan bahasa 6. Karangan murid menjadi lebih baik

43

Karangan Terkawal Karangan terkawal merupakan karangan peringkat asas atau pertama yang harus dilalui olehmurid murid dalam gerak kerja penulisan. Karangan terkawal ialah segala isi dan bahasanyan sedia terkawal oleh guru. Susunannya dikawal ketat dan sedikit-sedikit dipimpin ke arah karangan bebas. Tujuan. karangan terkawal ini ialah untuk mengurangkan kesilapan-kesilapan oleh muridmurid semasa mengarang. Apa yang dititikberatkan dalam karangan terkawal ini ialah kelancaran dalam penggunaan bahasa dan membolehkan murid-murid mengeluarkan fikiran mereka tanpa diganggu oleh soal bahasa. Karangan jenis ini dapat dibahagikan kepada tiga jenis, iaitu kawalan sepenuhnya, separuh terkawal dan hampir terkawal. Kawalan Sepenuhnya: Pada peringkat ini latihan penulisan yang diberikan disusun sedemikian rupa supaya murid-murid tidak melakukan kesalahan. Pengawalan dibuat ke atas murid-murid yang 100% baharu sahaja mula belajar mengarang atau didapati lemah dalam mengarang. Biasanya dalam pengawalan sepenuhnya ini, muridmurid menyalin sahaja apa yang ditulis oleh guru di papan hitam. Latihan-latihan haruslah terdiri daripada perenggan yang pendek-pendek. Tujuannya ialah sebagai latihan mekanikal semata-mata. Walaupun gerak kerja yang diberi adalah 100% terkawal, tetapi guru masih boleh memasukkan variasi dalam latihan yang diberi. Pada peringkat tersebut, iaitu peringkat menyalin dan menghasilkan semula. Misalnya, boleh diberi latihan menyalin ayat-ayat daripada rajah tukar ganti yang mudah. Sungguhpun latihannya masih menyalin, murid-murid diarahkan memilih satu item yang mereka suka daripada rajah tukar ganti itu. Pada peringkat ini, item yang mereka pilih itu adalah yang berhubung dengan leksikal, sedangkan struktur ayatnya adalah tetap dan sama. Separuh Terkawal: Pada peringkat ini, murid-murid masih diberikan kawalan walaupun tidak sepenuhnya. Murid-murid diberi peluang untuk menggunakan sedikit daya

43

pemikiran mereka untuk memilih perkataan dan menyesuaikannya dengan pengajaran guru. Misalnya, guru akan membacakan sebuah karangan pendek yang sedia ditulis di papan putih dan kemudian murid-murid diminta menggantikan beberapa perkataan yang telah dipadam dengan perkataanperkataan lain yang disediakan. Latihan ini mungkin menimbulkan sedikit kesukaran dan murid-murid boleh melakukan kesalahan. Hampir Terkawal: Pada peringkat ini, murid-murid menerima kawalan sedikit sahaja, seolahseolah mereka dipandu dalam membuat karangan tersebut. Pada peringkat ini juga, kemungkinan murid-murid akan melakukan kesalahan-kesalahan yang lebih besar. Tetapi ada kekecualiannya bagi mereka yang telah menerima latihan-latihan yang banyak dan dapat memahami sepenuhnya cara tersebut pada peringkat karangan terkawal dan separuh terkawal. Sebagai contoh, guru membaca sebuah karangan yang sudah disediakan, Kemudian murid-murid diminta menuliskan semula perenggan-perenggan tersebut berdasarkan garis panduan atau arahan yang diberi oleh guru. Pada peringkat ini guru masih memberi bimbingan kepada murid-murid.

Tujuan Karangan Terkawal Karangan terkawal dilakukan kerana cara ini akan dapat mengurangkan kesilapan-kesilapan yang dibuat oleh kanak-kanak. Karangan terkawal ini juga menjadi asas kepada karangan bebas. Kanak-kanak dilatih dan dipimpin sedikit demi sedikit ke arah karangan bebas yang menitikberatkan soal-soal isi dan bahasa. Dengan demikian membolehkan kanak-kanak menggunakan bahasa dengan lancar dan mengeluarkan fikirannya dengan tidak diganggu oleh kesulitan-kesulitan berbahasa.

Bentuk-Bentuk Karangan Terkawal

43

1. Menjawab soalan-soalan yang telah disediakan terlebih dahulu berhubung dengan sesuatu tajuk. 2. Menulis semula cerita yang dibaca, didengar atau diperdengarkan. 3. Menulis surat. Isi surat itu ditetapkan oleh guru. Ini akan menyenangkan murid-murid rnenulisnya. 4. Mengisi tempat-tempat kosong dalam sebuah cerita atau karangan yang telah disediakan. 5. Menuliskan isi perbualan atau perbincangan yang berhubung dengan sesuatu tajuk, kejadian, peristiwa atau sebagainya. 6. Menuliskan ayat atau cerita daripada gambar-gambar yang disediakan. 7. Membuat ayat-ayat secara lisan atau tulisan daripada perkataan-perkataan yang diberi.

KARANGAN BEBAS Karangan bebas hanya dapat dijalankan setelah murid-murid sudah mula boleh menguasai bahasa yang diajar itu dengan baik. Pada peringkat ini, muridmurid diberi tajuk-tajuk umum dan mereka diminta untuk terus menumpukan perhatian kepada apa yang hendak ditulis dan bukan lagi bagaimana hendak rnenulisnya. Oleh kerana murid-murid ini telah mempunyai kemahiran tatabahasa dan kemahiran mekanikal yang mencukupi, maka guru hanya perlu menumpukan kepada isi dan kesilapan-kesilapan yang dilakukan. Perlu diingat bahawa mengajar karangan bentuk bebas seperti ini seharusnya dilewatkan oleh guru supaya murid-murid terlebih dahulu dapat menguasai perkara-perkara asas seperti penguasaan perbendaharaan kata (pemilihan perkataan) dan struktur ayat bahasa itu.

Pengajaran Karangan Di Sekolah Rendah

fakta dan lain-lain melalui kemahiran bahasa tulisan. iaitu lisan mendahului tulisan. Kemudian baharulah disuruh menulis. nyatalah bahawa cara karangan itu disampaikan samalah seperti yang telah diperkatakan sebelumnya. 3. Beberapa langkah penting dalam pengajaran karangan bergambar yang perlu dititikberatkan oleh guru ialah: 1. Secara amnya. Guru menyuruh murid-murid meneliti gambar-gambar yang terdapat dalam buku teks (atau yang disediakan). guru-guru diminta supaya mendahulukan latihan mendengar.43 Pengajaran karangan di sekolah-sekolah rendah mempunyai objektifobjektif tertentu. Berdasarkan langkah-langkah tadi. Ini bermakna pengajaran karangan itu dimulakan dengan Iisan kemudian membaca dan seterusnya menulis. . Demikian juga halnya dalam melaksanakan kemahiran mendengar dan menulis iaitu dengar dahulu atau baca dahulu. Ini bermakna cara mengajarkan karangan untuk jenis-jenis yang berlainan juga memakai kaedah yang sama. 4. Guru menulis kata-kata `susah' yang timbul dalam soal jawab di atas papan tulis. dan membaca mendahului latihan menulis karangan. guru-guru telah menggunakannya kaedah latihan mendengar bertutur. 2. lakonan dan sebagainya ). Oleh yang demikian dapatlah disimpulkan bahawa cara mengajar karangan bergambar ini bersifat stereotaip dan ia merupakan `acuan' tunggal yang diamalkan dalam kelas. Guru menyoal murid-murid tentang isi gambar-gambar itu berpandukan soalan-soalan yang terdapat dalam buku itu (atau yang disediakan). Guru menyuruh murid-murid menulis sebuah karangan berdasarkan perbincangan yang baru dijalankan. bertutur dan membaca sebelum seorang pelajar diminta menulis karangan Dalam hal ini pelajar dilatih bercakap atau bertutur dengan menggunakan situasi (gambar. Kalau ditinjau secara keseluruhan daripada sukatan pelajaran. perasaan. Ketertiban seperti yang disarankan dalam sukatan pelajaran inilah yang telah dijadikan asas oleh guru-guru sebagai kaedah mengajar karangan di sekolah-sekolah rendah. Di antaranya ialah supaya pelajar-pelajar dapat melahirkan pendapat. kemudian menulis.

Kemahiran Mencari Isi Apabila seseorang itu hendak mengarang. Dengan ini isi karangan murid-murid akan lebih kaya. Berikut diperlihatkan beberapa perkara penting yang ada hubungannya dengan teknik mengajar karangan. murid itu perlu tahu fakta-fakta atau isi yang hendak dikarang. Secara tidak langsung muridmurid juga dibimbing dalam kemahiran-kemahiran lain seperti cara menggunakan perpustakaan. suratkhabar. ternyatalah mencari isi adalah penting sekali. Dalam hal ini. iaitu apa yang hendak disebutkan di dalamnya. Ini termasuklah mencari isi. Jadi salah satu kegiatan yang boleh diadakan dalam pelajaran karangan ialah kegiatan mencari isi daripada bahan-bahan penulisan yang sedia ada di persekitaran guru dan murid. Apakah isi yang hendak didahulukan dan apa pula yang patut dikemudiankan? Berapa banyak satu-satu bahagian isi yang terfikir olehnya itu hendak disebutkan. misalnya daripada buku-buku teks. Bahan-bahan Rangsangan . majalah dan buku-buku rujukan yang lain. Bagaimana ia hendak menyusun dan menghuraikan isi-isi tersebut supaya orang yang membacanya boleh memahami karangannya. tepat dan bermakna. Kecekapan mengarang di karangan murid-murid sekolah masih belum dapat dibanggakan. menapis maklumat yang diperolehi dan membuat rujukan. tidak dapat tidak dia terpaksa memberi perhatian kepada isi-isi karangannya. Kemahiran mengarang sebenarnya melibatkan pelbagai aspek kemahiran lain yang berkaitan antara satu sama lain.43 TEKNIK MENGAJAR KARANGAN Menulis dan mengarang merupakan satu kemahiran yang penting dalam pengajaran bahasa. menyusunnya dan menyampaikannya dalam bentuk tulisan yang jelas dan menarik. Sebelum seorang murid mengarang.

kefahaman dan tatabahasa hendaklah digabungjalinkan dalam pelajaran karangan mereka. bertutur. ucapan. membaca dan menulis bersama-sama dengan aspekaspek lain seperti lisan. laporan. gambar dan bahan bercetak. Penggabungjalinan Penggabungjalinan adalah merupakan ciri utama dalam dalam Sukatan Pelajaran Baru Bahasa Melayu. kegembiraan. kekayaan dan sebagainya. ulasan dan berbagai-bagai lagi. Bahan-bahan yang boleh digunakan untuk melatih kemahiran ini terbahagi kepada tiga kategori iaitu bahan rakaman. Pengajaran karangan daripada jenis-jenis yang disebutkan tadi kadangkala memerlukan bahan-bahan rangsangan sebagai memudahkan pembelajaran. lagu. Ini satu petanda baik kerana kita mahu supaya murid-murid boleh menulis pelbagai jenis karangan.43 Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu serta buku-buku teks bahasa Melayu banyak menyogokkan tajuk-tajuk karangan yang beraneka jenis. Penggabungjalinan Dengan Mata Pelajaran Lain: . Daripada bahan-bahan bercetak pula guru-guru boleh gunakan sajak seni kata lagu. Keempat-empat kemahiran bahasa iaitu mendengar. Guru boleh mempelbagaikan tema gambar-gambar ini. termasuklah karangan-karangan jenis surat. Ini dapat meningkatkan peranan guru bahasa Malaysia dalam membina kemahiran berkomunikasi. Bahanbahan rakaman adalah seperti muzik. petikan. cerpen. umapamanya tema kesedihan. kesempitan. keluasan. Gambar yang dipilih seharusnya mempunyai satu dua sifat yang ketara yang dapat memberikan impak kepada orang yang melihatnya. Kini takrif penggabungjalinan telah diperluaskan merangkumi penggabungjalinan merentas mata pelajaran. perbualan. karangan-karangan yang bersifat pengembara. ceramah. syarahan. pembacaan sajak dan sebagainya. cerpen atau novel dan lain-lain seumpamanya itu. kebanggaan.

tanda baca.43 Seorang guru bahasa Malaysia boleh meluaskan usaha menggabungjalinkan pelajaran mengarang dengan mata pelajaran lain. malah ia juga boleh menimbulkan reaksi yang lain pada murid yang lain. isi atau idea. Selain daripada menyediakan pelbagai kegiatan dan bahan rangsangan untuk menimbulkan minat murid. Bahanbahan rangsangan yang disyorkan tadi sudah tentu menimbulkan reaksi yang berlainan kerana temanya berlainan. guru boleh bersikap sebagai pemeriksa yang bertujuan mencari kesalahan dalam karangan murid-murid dan yang kedua ialah guru menganggap sesebuah karangan itu sebagai satu draf yang boleh disunting. dan kajian tempatan. tatabahasa. Dalam kehidupan kita sehari-hari ini tidak semestinya berlaku. Pertama. walaupun ditulis oleh pengarang yang mahir dan cekap akan mengandungi beberapa kesilapan baik dan segi tatabahasa. Panjangnya Karangan: Adalah amat tidak realistik bagi murid-murid belajar menulis tiap-tiap karangan yang jumlahnya 500 patah perkataan pada setiap kali mereka belajar mengarang seperti yang lazim dilakukan dalam pelajaran bahasa Melayu di tingkatan empat dan lima. ejaan. Ini tidaklah bermakna guru-guru bahasa Melayu akan mengajar subjek-subjek tersebut tetapi cuma menggunakan bahan-bahan daripada buku-buku teks mata pelajaran tersebut. Ia boleh digunakan terus atau diubahsuai mengikut keperluan. Memeriksa Karangan: Boleh dikatakan tiap-tiap karangan. satu cara lain ialah dengan mempelbagaikan jenis penulisan yang memerlukan panjang karangan yang berbeza-beza. . Ada kemungkinan murid-murid menulis yang panjang dan ada masamasanya pula mereka menulis pendek. susunan ayat mahu pun dari segi isi dan idea atau yang seumpamanya. Tentulah sukar bagi murid-murid menuliskan reaksi dan emosinya dengan jumlah perkataan yang ditetapkan. agama. ringkas tetapi padat. Maksudnya ialah guru menghubungkan kemahiran bahasa murid-murid yang diperolehi daripada pelajaran bahasa Malaysia dengan mata pelajaran lain khususnya sains. diperbaiki lagi dari segi ejaan. Ada dua tindakan yang guru boleh lakukan terhadap kesalahan dalam karangan murid.

43 dan sebagainya supaya karangan itu menjadi lebih jelas dan menarik. Dengan itu murid-murid terpaksa menulis sesebuah karangan itu dua atau tiga kali untuk melahirkan versi yang lebih baik. Persediaan untuk menulis. . Proses-proses tersebut ialah: 1. supaya murid-murid mahir betul menulis idea mereka dalam bahasa yang baik dan jelas. 2. Masalah kreatif. Persediaan ini datangnya daripada pengalaman. Untuk menggalakkan murid-murid menyunting dan menulis semula karangan mereka berdasarkan pembetulan guru. gambar. Karangankarangan yang baik itu akan sedikit sebanyak mempengaruhi karangan yang akan ditulisnya. Latihan pendek berulang-ulang ini mungkin lebih berkesan untuk mengelakkan murid-murid membuat kesalahan yang terlalu banyak. Murid-murid perlu diberi masa untuk mengetahui apa yang boleh mereka tulis berkenaan dengan pengalaman dari pemerhatian yang mereka telah lalui. Mengingat balik apa pengalaman yang dirasai. 'karangan' yang diberi bolehlah pendek-pendek sahaja pada peringkat permulaan. Proses Menulis Karangan Ada tujuh bahagian besar di dalam sesuatu proses penulisan. perbincangan atau daripada sesuatu yang menimbulkan minat. mereka bolehlah diberi satu 'model' karangan yang baik untuk dijadikan contoh. Murid-murid digalakkan membanding-bandingkan karangankarangan yang baik sebelum mereka menulis sesuatu yang asli. Satu lagi cara untuk mengelakkan murid-murid membuat terlalu banyak kesalahan. 3. Setelah mendapat kemahiran ini dan menguasainya dengan baik maka kuranglah kesalahan yang akan dilakukan semasa menuliskan karangan-karangan yang panjang-panjang. benda.

6. CARA-CARA MENGARANG Sebelum membuat sesebuah karangan. Membentangkan karangan secara lisan. Murid akan berbincang lagi setelah menulis draf karangannya. Setelah proses satu hingga enam dilaksanakan. 4. Dia sendiri akan memikir apa yang patut dibuang atau ditambah. atau membuat hipotesis. Di sini pendengar-pendengar akan mengesyorkan beberapa hal baru yang perlu diambil perhatian seperti penggunaan perkataan. Perbincangan selepas menulis draf pertama. Mereka juga akan cuba menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam menyediakan karangan mereka. Murid dirangsang membaca isi karangan kepada ramai. Aktiviti ini membayangkan bahawa sesebuah karangan ialah hasil pertuturan dan penulisan. .43 Murid mencari bahan penulisan dan idea. Murid-murid akan cuba berbincang secara lisan dengan kawan sebaya tentang tajuk dan isi yang telah mereka kumpulkan itu. karangan itu akan dipamerkan untuk ramai. Perbincangan secara lisan. ejaan atau idea baru. kita hendaklah memilih dan memahamkan tajuk karangan itu. Mereka boleh mendapatkan fikiran daripada guru atau rakan sebayanya tentang apa yang harus dibuang atau yang perlu diperbaiki. Pada peringkat inilah akan timbal rasa gembira di dalam hati murid-murid kerana aktiviti karangannya diberi tempat untuk mendapatkan perhatian dan penilaian yang sewajamya. Selepas itu kita fikirkanlah pula tentang Pengenalan. 5. 7. Isi karangan dan Penutup.

43 Pengenalan Setiap karangan mestilah mempunyai pembukaan atau pengenalan. pemerhatian dan melalui pengalaman. Isi karangan seharusnya asli. maka penutup juga seharusnya berfungsi sedemikian. Penutup harus memberi kepuasan kepada pembaca. Penutup Kalau pengenalan dapat mempengaruhi atau menarik perhatian dan minat pembaca untuk mengikuti karangan tersebut. memadai dibuat secara ringkas dan am sahaja. Isi Karangan Isi hendaklah mengikut kehendak tajuk karangan itu. Pengenalan tidak perlu panjang. Kita usahakan untuk menarik perhatian pembaca supaya ingin terus membaca karangan itu. Dalam pengenalan itu kita hendaklah memperkenalkan sesuatu perkara atau tajuk yang mungkin pembaca tidak tahu atau tidak faham. Ia mesti ditulis dengan baik. Namun begitu beberapa isi boleh juga ditulis dalam satu perenggan jika didapati isi-isi itu pendek-pendek dan berkait rapat. Dalam penutup boleh digambarkan pendapat atau saranan si pengarangnya yang berhubung dengan tajuk. Jaga isi supaya dapat disampaikan dengan jelas dan tidak terkeluar daripada tajuk karangan tersebut. . bersistematik dan berkait antara satu dengan yang lain. Penutup adalah kesimpulan atau akhiran sesebuah karangan atau cerita. Isi yang baik boleh didapati melalui pembacaan. Penutup adalah penting bagi setiap karangan. Sebaik-baiknya satu isi ditulis dalam satu perenggan dan diperkembangkan. tidak ditiru bulat-bulat daripada karangan lain. Ia hendaklah disusun dengan teratur. Isi-isi itu dipecah-pecahkan dalam perenggan-perenggan.

Justeru itu. Murid mampu mengungkapkan bidang ilmu daripada pelbagai disiplin atau mata pelajaran di samping mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. emosi. rohani. Selaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996.43 KESIMPULAN Bahasa Melayu diajar di sekolah-sekolah bertujuan untuk memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Pendidikan Bahasa Melayu mempunyai potensi untuk dimartabatkan dan diperluas ke peringkat antarabangsa menerusi teknologi maklumat dan komunikasi. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu merupakan perincian kepada kandungan sukatan pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah dan berfungsi sebagai panduan untuk guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Ianya digubal . Bahasa Melayu ialah mata pelajaran teras di semua sekolah rendah dan menengah. dan jasmani. kurikulum Bahasa Melayu diwujudkan sebagai garis panduan untuk menyediakan murid menguasai kecekapan berbahasa dan berkomunikasi dengan menggunakan peraturan tatabahasa secara betul dan tepat.

Penumpuan pada kemahirankemahiran ini membolehkan murid menggunakan bahasa Melayu secara berkesan dalam kehidupan harian dan sebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup. Kemahiran Membaca. memperoleh ilmu. khususnya dalam menyatukan padukan rakyatnya yang berbilang ras dan kaum. Sesungguhnya sumbangan Bahasa Melayu terhadap pembinaan dan pembangunan negara bangsa Malaysia amatlah besar. . Pelbagai isu dan polemik yang timbul berkenaan di mana layaknya kedudukan Bahasa Melayu haruslah tidak menggugat tujuan sebenar para pendidik untuk memperkembangan dan memperkukuhan bahasa ini di sekolah-sekolah. dan Kemahiran Menulis. perhubungan sosial serta urusan harian dapat dicapai. kesungguhan para guru dalam menyampaikan kemahiran-kemahiran bahasa amatlah dituntut agar matlamat kurikulum Bahasa Melayu sekolah rendah iaitu untuk melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi bagi memenuhi keperluan diri . Oleh yang demikian.43 merangkumi kemahiran bahasa. iaitu Kemahiran Mendengar dan Bertutur.

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43

43

43

43

43

43

43

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .

43 .