HURAIKAN IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SOSIO-BUDAYA DI DALAM BILIK DARJAH TERHADAP GURU, MURID DAN SEKOLAH SECARA KESELURUHANNYA

. PENGENALAN Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk, terdiri daripada tiga kaum yang utama iaitu kaum Melayu, Cina dan India. Di samping itu juga bangsa-bangsa lain yang turut menyumbang kepada kemajmukan di negara ini seperti suku kaum di Sabah dan Sarawak, masyarakat Orang Asli, kaum Sikh, Baba dan Nyonya, kaum Serani, kaum Siam dan lain-lain lagi. Sebagai sebuah masyarakat yang majmuk, kepelbagaian telah wujud merangkumi semua aspek iaitu aspek agama, adat resam, ekonomi, politik dan budaya.

Kepelbagaian kaum ini mewujudkan perbezaan antara individu. Henson dan Eller (1999), dalam bukunya Educational Psychology for Effective Teaching, pula menerangkan perbezaan individu merujuk kepada ciri-ciri atau sifat-sifat manusia yang mempunyai potensi sama ada memajukan keupayaan seseorang (contohnya seperti optimistik, sentiasa berani mencuba) atau membataskan keupayaan seseorang untuk belajar dalam persekitaran sekolah (contohnya seperti takut melakukan kesilapan, takut bertanya).

Menurut Sharifah Alwiah Alsagoff(1986), perbezaan individu ini merupakan perbezaan ciri-ciri fizikal, ciri-ciri kecerdasan mental, social, emosi dan moral. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat dirumuskan bahawa aspek-aspek perbezaan individu adalah seperti berikut: Jantina,Fizikal,Kognisi,Personaliti,Gaya Kognitif dan Gaya Belajar Kesihatan Sosial,Bangsa/Bahasa

Sekolah merupakan satu institusi pendidikan formal yang menempatkan semua kaum untuk mendapat pendidikan berperanan besar untuk menyatukan perbezaan individu kearah memaksimumkan tahap pencapaian. Pendidikan

ialah satu proses pemerolehan ilmu pengetahuan dan kemahiran serta penerapan nilai-nilai sosial yang berterusan merupakan agen yang sangat

Mereka berperanan membentuk sahsiah pelajar. Pendidikan bertujuan untuk menggalakkan perkembangan individu yang seimbang melalui perkembangan jasmani. ia perlu tahu bahawa setiap individu pelajar itu mempunyai budaya. Guru adalah golongan manusia yang memberi kesan yang besar terhadap perkembangan personality. Ia juga adalah satu imapak yang sangat penting kepada pelajar untuk mencapai kejayaan daripada hasil pembelajaran mereka di sekolah. Sebagai guru. di mana pertumbuhan dan perkembangan seseorang pelajar itu mempunyai kesan yang sangat kuat dalam menyusuri arus pembelajaran mereka. intelek. latar belakang keluarga. Dalam konteks kepelbagaian ini. serta progresif dan makmur. mempunyai masyarakat yang berkeyakinan dan dilengkapi dengan nilai berfikiran terbuka. emosi dan moral. dan tahap sosioekonomi yang berbeza-beza yang mana ia sedikit sebanyak memberi kesan kepada pembelajaran mereka.berkesan untuk membina warganegara Malaysia yang bertanggungjawab. Di dalam ruang lingkup bilik darjah. Dengan ini guru mempunyai cabaran yang besar untuk merialisasikan dasar ini apabila berhadapan dengan anak murid yang mempunyai kepelbagaian sosio-budaya didalam bilik darjah. penyayang. Implikasi Kepelbagaian Sosio-Budaya Di Dalam Bilik Darjah Terhadap Guru Zulhilmi Paidi dan Rohani Abd Ghani (2005) menyatakan guru merupakan suatu profesion yang bertanggungjawab mendidik manusia. Sistem pendidikan di Malaysia mendukung Dasar Wawasan Negara yang mana mahu menjadikan Malaysia sebuah Negara yang maju. rohani. Ini penting supaya objektif pengajaran yang hendak disampaikan tercapai dan aktiviti pembelajaran yang akan dilaksanakan mampu di lakukan oleh pelajar. bersatu padu. saksama. merupakan satu cabaran besar guru dalam menyampaikan kurikulum ini kepada anak didik. guru perlu membuat sedikit analisis mengenai latar belakang murid-murid sebelum merancang pengajaran. Sistem pendidikan di Malaysia menggunakan suatu kurikulum yang sama bagi semua rakyatnya. berakhlak mulia dan bersatu padu. Oleh yang demikian pemahaman yang mendalam akan kepelbagaian pelajar yang wujud sekarang bukan hanya dilihat dari segi tahap . mental dan fizikal setiap manusia. bertolak ansur.

pembelajaran mereka bahkan juga pemerhatian yang teliti perlu diberikan kepada budaya. terutama muridmurid yang lambat. bangsa. kecerdasan. Fahaman guru terhadap perbezaan kesediaan belajar membolehkan guru melayani murid secara individu atau kumpulan mengikut kaedah yang berbeza. ini bermakna kesediaan belajar mereka juga berbeza. Dalam merangka objektif pengajaran dan pembelajaran. Perbezaan disebabkan oleh kadar kematangan. Oleh kerana murid-murid di dalam kelas mempunyai pelbagai tahap kecerdasan yang berbeza. Oleh yang demikian untuk memahami dan menyelaraskan proses pengajaran dan pembelajaran dalam amalan di sekolah yang lebih afektif berdasarkan kepada situasi kepelbagaian pelajar yang wujud dalam dunia pendidikan sekarang adalah melalui pemahaman terhadap perbezaan individu iaitu latar belakang tentang kepelbagaian pelajar dan gaya pengajaran guru serta gaya pembelajaran pelajar itu sendiri. Secara keseluruhannya masalah ini akan dapat di atasi dan ditangani. bakat. Guru juga harus menyediakan latihan atau aktiviti yang sesuai dengan kumpulan yang berbeza keupayaan supaya murid yang lambat tidak terus . sosioekonomi dan terutama sekali kepada gaya pembelajaran setiap daripada mereka dengan menitikberatkan kepada minat. etnik. agama. latar belakang keluarga. latar belakang keluarga dan pengalaman pembelajaran. – Individu yang berbeza menyebabkan kesediaan belajar yang berbeza. pengalaman kita perlu meneroka bagi menampung perbezaanperbezaan individu yang wujud di dalam bilik darjah dan untuk memberikan peluang yang terbaik kepada semua pelajar bagi mencapai kejayaan. Sekiranya guru mengabaikan mereka. Perkara ini perlu diberi pertimbangan oleh guru. mereka akan terus ketinggalan dan berkemungkinan akan menjadi murid tercicir. guru harus mengambil objektif yang sesuai dengan murid. Oleh itu pelajar-pelajar yang sama umur tidak semestinya berada di peringkat kesediaan belajar yang sama.

Setiap pelajar mempunyai sikap dan pandangan yang berbeza terhadap pembelajaran. Di sinilah terletaknya stail pengajaran guru iaitu bagaimana guru menguruskan sesuatu situasi dan media pembelajaran ke arah pembelajaran yang menyeronokkan dengan mengambilkira pelbagai gaya pembelajaran pelajarpelajarnya. Ada pelbagai teknik pula untuk membolehkan murid-murid “be the story”. Kaedah Kumpulan 2. Mempelbagaikan bentuk penilaian . tetapi seseorang guru itu boleh mengubah sikap murid – muridnya. Tingkah laku seseorang berbeza dengan seseorang yang lain. Guru harus mempunyai stail pengajarannya yang bitara akan menguruskan sesi interaksinya itu. antara perkara-perkara yang boleh dibuat oleh guru ialah: 1.tertinggal dan murid yang pandai tidak merasa bosan. Ada pula pelbagai cara dan alat bagi guru memperdengarkan cerita. Guru hendaklah mengenal pasti murid yang mempunyai persepsi yang negatif terhadap pembelajaran. Guru itu mungkin mengelompokkan murid atau mengagihagihkan murid-muridnya mengikut kesukaan mereka. Ada pelbagai teknik untuk meminta murid memperihalkan cerita. Tingkah laku ini mempunyai perkaitan yang rapat dengan personaliti mereka. Pengajaran terancang 4. Setelah itu beri mereka motivasi agar mereka mrngubah daripada berpandangan atau bersikap negatif terhadap pelajaran kepada sikap positif. Setelah itu beri mereka motivasi agar mereka mrngubah daripada berpandangan atau bersikap negatif terhadap pelajaran kepada sikap positif. Guru mengadakan pelbagai tugas (tasks) yang diberikan kepada mereka. Pengayaan dan pemulihan 3. Guru hendaklah mengenal pasti murid yang mempunyai persepsi yang negatif terhadap pembelajaran. Untuk menghadapi perbezaan di kalangan murid di dalam kelas. Pembelajaran Koperatif 5. Pengajaran dan Pembelajaran individu 6. Setiap pelajar mempunyai sikap dan pandangan yang berbeza terhadap pembelajaran. Mungkin sukar untuk mengubah personaliti.

apakah salahnya kalau guru mencuba sesuatu interaksi pembelajaran yang benar-benar berasaskan gaya pembelajaran murid? Rugikah kalau guru sanggup pula mencuba sesisesi interaksi pembelajaran berasaskan akal? Kita seharusnya berupaya menjadi guru yang tidak memberi jawapan tetapi mendidik murid-murid untuk mempersoalkan soalan dan jawapan. Golongan ini akan sentiasa bersama setiap kali proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung dalam bilik darjah. Kita tidak menafikan banyak kesulitan yang akan dialami pada peringkat awal. Pelajar merupakan asset utama yang boleh dikategorikan sebagai pelanggan bagi setiap guru dalam bilik darjah. Yang pastinya dalam sesebuah bilik darjah itu tidak akan lari daripada . Peneguhan Positif 10. Satu cara untuk meneroka adalah dengan mencuba. usia. dan optimistik harus meneroka sebanyak mungkin gaya pembelajaran murid-muridnya. Untuk itu. Sebenarnya semua tuntutan perubahan dalam interaksi di bilik darjah itu terserah kepada stail pengajaran masing-masing.7.Pengagihan tugas mengikut minat dan keupayaan Golongan guru yang inovatif. stail pembelajaran dan sebagainya. etnik. dan rentak pembelajaran murid-murid. jantina. prihatin. Sebagai guru yang hendak mengubah stail pengajarannya. sosio ekonomi. kita harus membina insan murid yang menguasai kemahiran-kemahiran belajar dan berfikir dengan mengikut gaya. Mempelbagaikan Bahan Bantu Mengajar 9. Guru yg memahami pembelajaran dan perbezaan budaya akan berusaha bersungguh-sungguh dalam menangani cabaran yang wujud dalam bilik darjah. kreatif. Mempelbagaikan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 8. Perlakuan mereka perlu dibentuk melalui pendidikan dan asuhan yang terbaik dengan memahami latar belakang indentiti diri mereka tidak kira dari segi budaya. cara.

etnik dan agama. Pastikan bilik darjah membawa imej yang positif kepada pelbagai kumpulan etnik. budaya sesuatu kumpulan tersebut. sebagai guru adalah lebih baik sekiranya ia memahami setiap budaya pelajar yang wujud di dalam sesebuah sekolah supaya ia dapat menyatukan pelajar yang pelbagai budaya di dalam sesebuah bilik darjah dan mengelakkan berlakunya perkauman di dalam bilik darjah. Walaupun seseorang pelajar itu lain agama atau kaum tetapi guru perlu memberikan perhatian yang sama rata buat semua pelajarnya tanpa mengira latar belakang. Guru yang bercita-cita untuk menjadi pengurus bilik darjah yang berkesan perlu sebagai guru adalah lebih baik sekiranya ia memahami setiap budaya pelajar yang wujud di dalam sesebuah sekolah supaya ia dapat menyatukan pelajar yang pelbagai budaya di dalam sesebuah bilik darjah dan mengelakkan berlakunya perkauman di dalam bilik darjah. Malah adalah penting bagi guru memahami tingkah laku dan budaya pelajar terlebih dahulu supaya sebarang tindakan dapat dilakukan mengikut kaedah yang betul dan tepat. Apa yang penting adalah guru perlu memahami bahawa terdapat perbezaan antara individu pelajar atau kumpulan pelajar dengan yang lain yang mendesak guru untuk menggunakan kemahiran yang optimum dalam pengurusan bilik darjah. Selain itu juga proses pengajaran dan pembelajaran juga menggalakkan pelajar-pelajar yang pelbagai budaya dan latar belakang belajar dan bekerja bersama melalui pembelajaran . bangsa. Dengan adanya pengetahuan yang mendalam mereka dapat mengajar dengan lebih mendalam tentang sesuatu kaum. dan kemahiran apabila mengajar. Guru-guru juga perlu mempunyai pengetahuan. sikap yang baik. Contohnya: membuat poster. kalendar yang menunjukkan bangsa. Walaupun seseorang pelajar itu lain agama atau kaum tetapi guru perlu memberikan perhatian yang sama rata buat semua pelajarnya tanpa mengira latar belakang.cabaran kepelbagaian pelajar yang wujud di dalamnya.

. Contohnya jika ingin mengajar tajuk bangsa yang ada di Malaysia. Gabungkan pelajar-pelajar yang pelbagai budaya di dalam sesebuah kumpulan. Guru juga perlu bijaksana dalam membuat pilihan dan alat bantu mengajar. Alat bantu mengajar tersebut mestilah jelas dan membuatkan pelajar mudah faham. Contohnya seperti menunjukkan gambar dan lain-lain lagi dengan menitikbertakan kesamarataan antara semuanya. guru mestilah pandai untuk memilih bahan yang dapat menarik pelajar untuk belajar dan membuatkan mereka mudah untuk mengingati.berkumpulan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful