Pendahuluan Guru mempunyai tanggungjawab yang penting.

Selain daripada perlu menyampaikan pelajarannya dengan berkesan beliau perlu menjadi contoh kepada pelajarnya. Guru juga bukan sahaja mengajar nilai-nilai moral kepada murid-murid tetapi harus menghayati serta mengamalkannya. Mereka ialah ‘Role Model’ yang merupakan kayu ukur kepada perkembangan moral pada pandangan pihak, khususnya pelajar-pelajar di sekolah. Tugas mendidik anak bangsa supaya menjadi masyarakat yang berguna di kemudian hari memerlukan tenaga yang berkemahiran dan berkebolehan. Tugas ini bukan suatu yang mudah dan boleh dikerjakan oleh semua orang, justeru itu nadi penggerak ke arah tujuan suci itu ialah para guru atau pendidik. Para guru sebagai ejen kepada keberkesanan pendidikan oleh itu tidak dinafikan guru banyak menyumbang khidmat bakti dalam pembangunan bangsa dan negara lebih-lebih lagi dalam membentuk sahsiah pelajar kerana walau sebaik manapun sistem pendidikan, maksud yang ingin disampaikan tidak akan mencapai matlamatnya jika ejen menyampaikan tidak efektif. Sistem pendidikan mempunyai tugas menyediakan generasi muda kepada alam dewasa dan menyalurkan kebudayaan. Dalam konteks menyediakan pendidikan yang ideal, tujuan dan matlamat pendidikan negara pada abad ke 21 amat jelas sekali. Kementerian Pendidikan telah menyusun dan merancang untuk memperbaiki, memperkukuh, dan mempertingkatkan mutu pendidikan negara. Salah satu unsur yang penting adalah nilai yang berkaitan dengan keperluan dan perkembangan diri individu yang bertujuan untuk meninggikan lagi kemampuan atau kebolehan individu supaya berfungsi sebagai anggota masyarakat. Ia harus dapat membimbing individu mengenali diri sendiri sebagai insan dalam alam sosial dan fizikal ciptaan Yang Maha Berkuasa ini. Dengan alasan inilah, pendidikan berperanan penting dalam perkembangan setiap individu. Namun, visi dan cita-cita yang luhur ini tidak akan tercapai seandainya masalah jenayah di kalangan juvana (pelajar) tidak dapat dibendung. Sesuatu perlu dilakukan segera untuk menangani

1

dengan mematuhi satu set peraturan yang prespektif dan ditetapkan oleh autoriti tanpa sebarang soal. 2 . pemikiran dan dijelmakan dalam bentuk perlakuan. Sebagai contoh seseorang itu tidak dianggap bermoral sekirannya membantu seseorang dalam kesempitan mencuri untuk mendapatkan wang. Namun begitu tidak dapat dinafikan bahawa ada perlakuan individu yang dilakukan secara terpaksa. Insan bermoral ialah seorang individu yang melakukan kebaikan. Rajah 1: Masalah Salah Laku Remaja Insan Bermoral Konsep insan bermoral berkait rapat dengan pendidikan agama.masalah jenayah ini bagi membentuk sahsiah pelajar ini supaya menjadi insan yang bermoral tinggi. Walaupun niat untuk menolong orang adalah yang berada di dalam kesusahan. Ini kerana kemoralan itu melibatkan aspek-aspek kerohanian. Walaupun membantu seseorang adalah amalan yang baik tetapi sikap mencuri itu adalah tingkah laku yang tidak bermoral. Insan bermoral juga merujuk kepada individu yang mempunyai perlakuan atau tingkahlaku yang baik yang boleh diterima oleh masyarakat umum.

tetapi dari aspek perlakuan mencuri itu merupakan perlakuan yang tidak bermoral maka individu seperti ini bukanlah insan yang bermoral.merupakan satu nilai yang baik. Insan yang bermoral lahir daripada amalan nilai murni berasaskan kepada demensi dan pegangan prinsip moralnya. Ketekalan moral ialah kekuatan untuk mengamal dan mempertahankan prinsip moral. masyarakat dan negara Mengamalkan nilainilai berdasarkan prinsip hidupnya setiap masa walau di mana berada Berpegang teguh dengan prinsip hidup Rajah2 : Model Profil Insan Bermoral 3 . Seorang insan yang bermoral tidak akan melakukan perbuatan yang tidak bermoral dan bertentang dengan nilai normal dan peraturan dalam sesebuah masyarakat. Insan yang bermoral merupakan individu yang mempunyai tingkahlaku yang baik dan dijelmakan dengan perbuatan yang baik. Berasaskan ketekalan moral sesorang dapat mengenali dri sendiri serta sentiasa beristiqomah dalam amalannya. Ketekalan moral yang selari dengan peraturan masyarakat merupakan faktor utama untuk membentuk insan yang bermoral. Rajah 2 menjelaskan secara ringkas model profil insan bermoral. Ketekalan moral juga dapat menguatkan pegangan walau dalam apa keadaan dan di mana seseorang itu berada. Insan Bermoral Mempunyai prinsip hidup yang diterima oleh keluarga.

Kesedaran tentang perasaan dan kepentingan orang lain harus dititikberatkan dalam sesuatu situasi dan keputusan moral. pemimpin negara atau agama. Ciri-ciri insan bermoral Terdapat beberpa ciri insan yang bermoral iaitu : • Menghormati autoriti iaitu ibu bapa. Segala fakta yang berkaitan dengan isu yang dipersoalkan akan dipertimbangkan secara objektif sebelum sesuatu keputusan dibuat. tidak mengasingkan diri serta sedia mengakui kesilapan dan kelemahan diri sendiri. Orang yang berpendidikan moral dapat membuat keputusan moral secara autonomous dan setelah menimbangkan segala fakta. guru.Seorang insan yang bermoral mempunyai hemah tinggi seperti : • • • • Berbudi pekerti. serta berbudi bahasa. tidak angkuh dan tidak sombong dalam pergaulan dengan orang lain. alternatif dan kesan serta akibatnya. Insan yang bermoral ialah orang yang mempunyai pengentahuan dan pemahaman tentang perasaan orang lain di dalam sesuatu situasi. mempunyai tingkah laku yang mulia. Insan yang bermoral harus menunjukkan contoh dan teladan yang baik dan amalan yang bermoral dan bolleh diterima oleh masyarakat. 4 . Insan yang bermoral juga mempunyai sifat hormat menghormati. Mereka akan menghormati agama dan kepercayaan orang lain serta menyanyangi nyawa mereka dan menghargai nyawa orang lain. Suka bergaul mesra. • Melakukan sesuatu secara bebas Insan yang bermoral ialah insan yang dapat melakukan sesuatu scara bebas tanpa sebarang tekanan tetapi berdasarkan sebab yang munasabah serta motif dan tujuan yang rasional. • Mempunyai pengentahuan dan pemahaman tentang perasaan orang lain. Tidak suka menunjuk-nunjuk.

Guru ialah orang yang mengajar atau orang yang kerjanya mengajar atau memberikan pelajaran di sekolah. Peranan Guru Melahirkan Insan Yang Bermoral Guru sering juga disebut pendidik.• Mempunyai emosi atau motivasi moral Insan yang bermoral juga haruslah mempunyai emosi atau motivasi moral untuk melakukan sesuatu yang benar selepas keputusan moral diambil. Seorang guru telah diamanahkan untuk mendidik murid supaya menjadi insan yang bermoral atau berakhlak mulia dengan menekankan aspek perkembangan pemikiran moral. Seseorang akan sukar untuk bertindak sekirannya dia tidak bermotivasi untuk melakukannya.  Mempunyai iltizam Insan bermorfal ialah insan yang mempunyai iltizam untuk melakukan sesuatu yang patut dilakukan secara konsisten berdasarkan prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan moral yang asas. perasaan moral dan tingkah laku moral. Perubahan tingkah tingkah laku individu ini secara formal dapat dilihat melalui system pendidikan yang digubal selaras dengan matlamat dan cita-cita kerajaan untuk menjadikan negara Malaysia sebuah negara yang maju. bertunjangkan ilmu pengentahuan dan bermoral tinggi. yang seimbang. 5 . Ini dapat membina satu panduan hidup yang menjadi insan yang bermoral. Secara khususnya guru ialah orang yang bertanggungjawab menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. emosi dan jasmani. Kita mahukan kehidupan rakyat yang maju. Guru harus mendidik dan memberi tumpuan kepada usaha memupuk kekuatan kerohanian dan kemoralan murid melalui penghayatan dan amalan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia yang terdapat dalam agama. Perubahan tingkah laku seseorang individu boleh berlaku secara formal dan tidak formal. tradisi dan adat resam pelbagai kaum di negara ini. Ini selaras dengan falsafah pendidikan negarayang berusaha untuk memperkembangkan individu secara menyeluruh dan mewujudkan insan yang seimbang dari segi jasmani.

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA " Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangankan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. emosi. dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu. • • • Penakulan Emosi Tingkah laku Rajah di bawah menggambarkan insan berakhlak mulia 6 . Insan yang bermoral perlu meliputi tiga dimensi iaitu. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. rohani. " Rajah 3 : Falsafah Pendidikan Negara Guru perlu memainkan peranan yang penting dan merupakan agen utama dalam melahirkan insan yang bermoral dan berakhlak mulia.

Bagi membolehkan nilai-nilai murni dipupuk secara berterusan ke dalam diri murid. bidang pembelajaran dan nilai yang sama diajar di setiap tahun iaitu dari tahun 1 hinggalah ke tahun 6. 7 . Lima bidang yang di maksudkan ialah. selaras dengan norma masyarakat Malaysia ke arah memperkukuh kesedaran hati nurani seseorang insan. skop dan penekanan isi pelajaran adalah berbeza kerana isu-isu moral yang dikemukakan semakin kompleks dan mendalam selaras dengan tahap keperluan dan kematangan murid. • Nilai berkaitan dengan perkembangan diri Pembentukan dan pengukuhan peribadi mulia berlandaskan nilai-nilai moral dan kerohanian. Walaupun bidang pembelajaran dan nilai itu sama.Rajah 4: Model Insan Menyeluruh Organisani Pendidikan Moral di sekolah mengandungi lima bidang pembelajaran yang menjadi wahana untuk menyampaikan nilai-nlai murni di kalangan murid.

• Nilai Berkaitan Dengan Diri Dan Keluarga Kewajipan dan tanggungjawab diri dalam menghormati dan menjaga maruah setiap anggota keluarga demi kebahagiaan dan keharmonian hidup bersama. Guru juga merupakan orang yang bertanggungjawab dalam menjana insan mulia generasi akan datang. keluarga. masyarakat. emosi. 8 . • Nilai Berkaitan Dengan Diri Dan Alam Sekitar Peka dan prihatin terhadap isu-isu alam sekitar serta melibatkan diri secara positif dalam pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. • Nilai Berkaitan Dengan Diri Dan Negara Peranan dan tanggungjawab setiap warganegara mentaati. Terdapat beberapa peranan guru dalam melahirkan insan yang bermoral dan berakhlak mulia seperti yang digambarkan dalam rajah 3 di bawah. rohani. Guru adalah kerjaya yang suci bersih dan mensucikan dan membersihkan orang lain juga. Guru bukan sahaja menyampaikan ilmu pengetahuan malah guru mendidik untuk membentuk insan yang bertrampilan dari segi intelek. jasmani dan spiturtual. Guru merupakan insan yang terpilih untuk membentuk manusia menjadi makhluk yang sayang pada diri sendiri. • Nilai Berkaitan Dengan Diri Dan Masyarakat Peranan dan tanggungjawab diri sebagai anggota masyarakat yang menghayati kepentingan hidup bersama bagi mengekalkan keharmonian dalam masyarakat. Di dalam bidang pendidikan guru mempunyai peranan yang penting untuk membentuk generasi yang beriman dan beramal dengan nilai-nilai yang diterima masyarakat Peranan guru amat penting dalam membentuk insan yang bermoral dan berakhlak mulia pada masa akan datang. negara dan alam sekitar. mematuhi dan setia kepada negara serta patuh kepada peraturan dan undang-undang untuk kesejahteraan dan keharmonian negara berdasarkan prinsip Rukun Negara.

Tugas seorang guru ialah menyampaikan ilmu pengentahuan yang betul dan bermanafaat atau pun proses pemindahan maklumat yang benar kepada seseorang. Ilmu pengentahuan yang benar dan diyakini akan menjadikan seseorang individu itu berpegang teguh dalam amalannya. 9 .Guru Mu’allim Mursyid Murabbi Mudarris Mu’addib melahirkan Insan bermoral dan berakhlak mulia Rajah 5 : Peranan Guru Melahikan Insan Bermoral Antara peranan guru dalam melahirkan insan yang bermoral dan berakhlak mulia ialah: (i) Guru Sebagai Mu’allim Mu’allim bermaksud menyampaikan ilmu. Guru berperanan menyampaikan ilmu pengentahuan yang berkaitan dengan nilai-nilai murni dalam proses melahirkan insan yang bermoral dan berakhlak mulia.

Ini dilakukan dengan memerhati gerak balas yang terhasil daripada rangsangan persekitara.Sebagai rakyat kita juga harus menghormati guru sebab mereka berperanan dalam mendidik dan membimbing murid agar menjadi insan yang berguna kepada negara. Maka sebagai seorang guru kita haruslah menunjukkan tingkah laku yang baik kerana guru akan menjadi model kepada murid-muridnya. Dalam kajian yang dibuat oleh Albert Bandura dapatlah dirumuskan bahawa tingkah laku kanak-kanak hasil periruan tingkah laku permodelan orang lain.Maka murid berperanan menerima didikan daripada guru dan menjadi seseorang insan yang berguna dan berjasa kepada negara. Guru merupakan orang yang menyebar ilmu. guru haruslah meyakinkan bahawa Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara. Sebagai guru Pendidikan moral kita harus merancang aktiviti dan kaedah yang sesuai dengan tahap dan kebolehan murid. Terdapat lima bidang yang harus diajar dalam Pendidikan Moral sekolah rendah seperti yang telah diterangkan di atas.Murid bukan sahaja menerima ilmu daripada guru maka perlu belajar menjadi seseorang yang bermoral dan berguna.Dengan kemajuan dan perkembangan pendidikan negara.Guru adalah pendidik dan memainkan peranan yang penting dalam menyuburkan seseorang pelajar. terdapat ramai guru terdesak menguasai pelbagai kemahiran generik demi mendidik murid agar mereka dapat menjadi bakal yang menerajui dan mewarnai masa depan negara. Berdasarkan teori ini maka dapatlah dikatakan bahawa murid-murid akan sentiasa memerhati tingkah laku gurunya dan seterusnya meniru guru tersebut. Menurut Teori Pembelajaran Peniruan yang diasaskan oleh Albert Bandura menyatakan bahawa faktor-faktor kognitif memainkan peranan yang sangat penting dalam pembelajaran seseorang individu. Sebagai contoh semasa mengajar bidang pembelajaran 1 iaitu nilai yang berkaitan dengan perkembangan diri yang bertajuk Kepercayaaan Kepada Tuhan.Guru yang juga merupakan pendidik merupakan seseorang yang sesuai dalam mendidik dan menyuburkan jati diri murid sebab mereka mempunyai pengalaman dan ilmu yang tinggi. 10 .Jadi tidak dinafikan bahawa guru banyak berkorban dalam melahirkan generasi yang berilmu dan berguna kepada negara.

Selain itu. (ii) Guru sebagai Mudarris Murabbi bermaksud pengajar atau pendidik.  Kemahiran Penampilan Diri (Interpersonal) Kemahiran ini pula berkait dengan kemahiran seoramg guru dalam menyesuaikan diri dalam apa jua keadaan. Guru perlulah sentiasa memberi pendekatan yang baik kepada pelajar tentang isu perpaduan di negara kita. Kemahiran luaran melibatkan kemahiran ndalam proses pengajaran dan pembelajaran. guru memainkan peranan yang penting dalam memberi ilmu pengetahuan kepada para pelajar. Guru juga berperanan memperkembangkan kemahiran dalaman dan luarannya. Seorang guru tidak harus hanya memberi ilmu kepada pelajar dari segi akedemik sahaja tetapi juga harus memainkan peranan dalam membentuk sahsiah pelajar. dengan kata lain kemahiran menggunakan alat-alat yang terlibat dalam proses pengajaran dan pembelajaran atau pedagogi pengajaran. Murid akan meniru perlakuan guru. Guru juga tidak boleh mnghina dan memperkecilkan kebolehan murid-murid. Guru harus bijak memilih pendekatan. kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai dengan kebolehan dan tahap pencapaian murid.Guru juga harus mengerjakan solat dan puasa seperti yang ditutut oleh agama. mereka haruslah melayani semua pelajar dengan adil tanpa mengambil kira kaum dan agama pelajar-pelajarnya. strategi. kemahiran menghormati pelanggan dan orang-orang serta persekitarannya. ICT dalam pengajaran dan pembelajaran akan 11 . Mereka haruslah sentiasa mengutamakan perpaduan pelbagai kaum dalam apa sahaja aktiviti kelas yang dianjurkan. Guru juga perlu mempunyai kemahiran menghormati murid sebagai pelanggan operasi seperti guru tidak sepatutnya mengaitkan kata-kata yang kasar dan boleh menyentuh perasaan secara negatif. mereka juga bertanggungjawab dalam menyemai nilai-nilai yang murni dalam jiwa pelajar-pelajar. Kemahiran dalaman merangkumi empat aspek utama iaitu  Kemahiran Sikap Peribadi (personal antributes) Kemahiran ini melibatkan kemahiran yang berpegang teguh kepada etika kerja. Selain itu.

membuat andaian dan menganalisis segala maklumat dan seterusnya menyelesaikan masalah.Sebelum membuat keputusan guru haruslah memikirkan sebab dan akibatnya. Keputusan yang dibuat haruslah benar dan tepat. Teori ini jelas menunjukan seseorang kanak-kanak akan membuat sesuatu jika mendapat ganjaran. Guru harus bijak menaakul.  Kemahiraan Membuat Keputusan Guru harus bijak membuat keputusan. Berdasarkan Teori Perlaziman Cuba Jaya yang diperkenalkan oleh Thorndike menyatakan bahawa prinsip asas pembelajaran ialah pengaruh ganjaran dan denda. Guru harus berfikir dengan kritis dan kereatif untuk menyelesaikan masalah. Sebaliknya manusia akan mengelakan melakukan sesuatu yang membawa kesakitan atau membahayakan diri. Sebagai seorang pendidik bukan sahaja bertanggungjawab membekalkan nilai luhur kepada generasi seterusnya malah mereka juga perlu berusaha memperbaiki keadaan masyarakat. Sesorang akan membuat sesuatu yang akan membawa keseronokan. (iii) Guru Sebagai Murabbi Murabbi membawa maksud orang yang menjayakan proses pendidikan. Sebagai seorang guru haruslah mahir melayari internet untuk mendapatkan sumber maklumat dan ilmu terkini selaras dengan misi untuk mewujudkan sistem pendidikan bertaraf dunia dan seterusnya mencapai misi nasional.lebih menarik minat murid dan menghasilkan pengajaran yang berkesan. guru harus meberi pujian kepada murid yang membuang sampah ditempat yang betul dan mengenakan denda kepada murid yang membuang sampah di merata tempat. Sebagai contoh semasa mengajar nilai yang berkaitan dengan diri dan alam sekitar.  Kemahiran Menyelesaikan masalah Guru juga harus bijak menyelesaikan masalah. Di dalam bilik darjah guru haruslah sentiasa memberi peneguhan atau ganjaran kepada murid yang bertingkah laku baik supaya tingkah laku ini akan berterusan dan menghukum murid yang melakukan kesalahan supaya kesalahan tersebut tidak diulang. Dalam 12 .

Guru mu’addib ialah guru yang mengajar adab dan pekerti. Guru harus memilih aktiviti yang sesuai dan menarik minat murid. Dalam hal ini guru haruslah memastikan yang adab dan budi pekertinya adalah di tahap yang cemerlang. Apabila murid minat belaja maka objektif pembelajaran akan tercapai. mendidik serta memberi teladan kepada murid-muridnya. Perubahan yang berkait dengan profesionya dan perubahan lain yang berlaku disekelilingnya. Guru murabbi haruslah mengajar murid nilai-nilai yang terdapat dalam bidang pembelajaran Pendidikan Moral. Proses ini ialah dari mendidik kanak-kanak yang tidak mengenal huruf kepada kanak-kanak yang boleh membaca dan seterusnya menjadi seorang pemimpin. Guru berperanan untuk mengembangkan potensi individu yang berakhlak mulia. (iv) Mu’addib Guru Sebagai Mu’addib dan bermaksud mendidik adab dan budi pekerti. Guru sejati. Guru murabbi sentiasa berpegang teguh dan memikul tanggungjawab sepenuhnya untuk mengajar. 13 . Selain itu guru murabbi juga haruslah peka dengan perubahan. akhlak ataupun proses pembentukan disiplin dan sikap pelajar bagi membentuk sahsiah. Beliau menjadikan tempat kerjanya sebagai rumah dan syurganya.Guru murabbi dapat melahirkan insan bermoral. Ini kerana guru adalah model kepada murid-murid dan masyarakat sekeliling.konteks ini tugas pendidik tidak terhad di dalam bilik darjah atau persekitaran sekolah sahaja malah ia juga sebagai pendidik kepada keluarga dan masyarakat. seimbang dari segi interlektual. Murid dapat menghayati nilai-nilai tersebut dan dapat membentuk akhlak murid tersebut. Guru murabbi juga harus faham dengan tugasnya yang mulia. emosi dan jasmani (JERI) swelaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. yang sentiasa memerangi kejahilan. Seorang guru bertanggungjawab memupuk adab. guru cemerlang dan guru yang baik adalah guru yang menjayakan proses tarbiayah. kelemahan dan kelalaian diri dan murid-muridnya. rohani.

ramai pemimpin negara berasal dari seorang guru. menjayakan proses tarbiyah . Pemimpin yang baik akan melahirkan pengikut yang baik. Dilihat dari sejarah negara kita. Oleh yang demikian. pemimpin dan pengikut yang setia. Ketualah yang bertanggugjawab mengurus kumpulan mereka.Guru mu’addib bukan sahaja mengajar nilai-nilai murni malah patut mengamal nilai-nilai tersebut. guru harus merancang aktiviti dan teknik pembelajaran yang sesuai dengan tahap dan kebolehan murid. Sikap inilah yang boleh memartabatkan seorang guru dijulang tinggi dan terus berusaha tanpa mengira jemu dan putus asa terutama dalam usaha mendidik generasi akan datang. Kesimpulan Peranan dan tugas seorang guru memanglah berat dan mencabar dalam membentuk insan yang bermoral dan berakhlak mulia. Hakikatnya 14 . Guru harus melatih murid supaya boleh menjadi pemimpin. Antara nilai yang patut ada pada seorang guru ialah sifat daya tahan dan tidak mudah menyerah kalah. Kaedah kumpulan juga boleh digunakan kerana di dalam kumpulan pasti ada ketua. Dengan kata lain guru adalah perubah zaman samada secara langsung atau tidak langsung. Kurikulum Pendidikan Moral telah dirancang dengan rapi agar segala hasrat dan cita-cita kerajaan untuk insan bermoral tercapai. (v) Guru Sebagai Mursyid Guru mursyid ialah guru yang bertanggungjawab melahirkan peminpin bagi generasi akan datang. Begitulah sebaliknya. sejarah telah membuktikan bahawa guru Mursyid adalah pemimpun dan pembentuk kepimpinan insaniah. Sedikit-sebanyak sifat kepimpinan telah pun diterap dalam kaedah ini. Di dam masyarakat dan negara guru adalah penyampai ilmu yang benar. mengembang kemahiran individu. Sebagai contoh semasa mengajar bidang pembelajaran yang menunjukkan Nilai Berkaitan Diri dan Negara. Tugas membentuk kepimpinan insan merupakan tugas yang berat dan ini merupakan peranan dan tugas yang terletak pada seorang guru. pengamal sifat yang luhur.

pengarah. masyarakat dan negara serta agama. pembimbing. murabbi. Suasana di Sekolah 15 .tugas seorang guru ialah membentuk muridnya sejak peringkat kanak-kanak lagi hinggalah dewasa dan seterusnya dapat mengenali erti kehidupan. pengelola. keluarga. Peranan guru bukan sekadar memindah ilmu kepada murid-muridnya tetapi dalam konteks yang lebih luas iaitu sebagai muallim. mursyid. pendidik. penyelidik. pengurus. pakar rujuk. penyelia. pengajar. Rajah 6 . dan pembina masa depan negara dan sebagainya. pengkaji. bertujuan membina murid menjadi modal insan yang berguna kepada diri. agen sosialisasi. muaddib. agen perubahan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful