Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR

)

1.0

PENGENALAN

Penyampaian pelajaran secara amnya, dan penyampaian pelajaran Bahasa Melayu secara khususnya, memerlukan perancangan yang rapi oleh perancangperancang kurikulum dan juga guru-guru sebagai pelakasana pengajaran berkesan. Sungguhpun perancangan pada peringkat kurikulum seperti Sukatan Pelajaran ada dijalankan tetapi perancangan pada peringkat pelaksanaannya selalu diabaikan. Apa yang dilakukan kebiasaannya adalah pengajaran yang dilakukan mengikut apa yang telah disediakan oleh buku-buku teks semata-mata tanpa pecahan minda yang bersifat kritikal.

Adapun yang sepatutnya dilakukan oleh guru-guru adalah persediaan rapi dari pelbagai segi dalam menghasilkan suatu bentuk pengajaran yang menarik dan berkesan sama ada kepada kognitif murid mahu pun aspek afektifnya. Persediaan rapi yang dimaksudkan adalah perancangan pada peringkat pelaksanaan melibatkan penyediaan rancangan pelajaran. Terdapat beberapa aspek yang perlu dititikberatkan dalam perkara ini seperti objektif pengajaran, penyediaan aktiviti dan kaedah pengajaran, bahan bantu mengajar yang digunakan serta akhir sekali adalah alat penilaian sebagai kayu pengukur keberkesanan objektif pengajaran. Setiap aspek tersebut perlu dititipkan dalam rancangan pengajaran harian (RPH) dengan sempurna.

Pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang berkesan dan baik haruslah dijalankan menerusi aplikasi dan pedagogi yang berkesan. Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) adalah merupakan satau rancangan penting dan harus disediakan oleh guru sebelum memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran (P&P) seperti mana yang terkandung dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999 yang menyebut bahawa setiap guru haruslah menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) dan Rancangan Pelajaran Harian (RPH). Hal ini bertujuan untuk membantu guru
Kerja Kursus Projek

1

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR)

memikirkan dengan jelas tentang matlamat dan objektif P&P, pemilihan isi pelajaran, kaedah dan teknik P&P, alat bantu mengajar serta persediaan penilaian.

Dewasa kini, kita sering disuguhkan dengan berita-berita yang kurang menyenangkan daripada golongan penjaga terhadap corak pendidikan anak-anak mereka di sekolah. Ramai yang menganggap bahawa guru-guru di sekolah gagal membawa murid-murid ke alam yang lebih bermakna. Murid-murid gagal mengaplikasikan apa yang dipelajari di sekolah dan guru-guru pula dipersalahkan atas situasi itu. Maka, sudah tentu guru-guru sepatutnya menjadikan komentar seperti itu sebagai cabaran kepada diri masing-masing dalam mencipta kelainan sistem pendidikan di negara ini supaya mendapat penghormatan dan penghargaan daripada pihak di luar lingkungan medan pendidikan.

Oleh itu, dalam tugasan ini penulis telah merancang sebuah sesi P&P dengan mendokumentasikan beberapa bahan seperti RPH, Bahan Bantu Mengajar (BBM), Item penilaian dan sebagainya. Aktiviti yang direncanakan adalah melibatkan kemahiran bahasa yang paling awal iaitu kemahiran lisan. Kemahiran lisan sangat sesuai menjadi bahan kajian disebabkan masalah sosial dan budaya masyarakat kini yang tidak semenggah. Selepas itu akan dihuraikan pula kerelevanan aspek-aspek penyediaan P&P terhadap aktiviti yang dirancang dalam RPH. Setiap huraian tersebut telah disokong dengan bukti-bukti rujukan pelbagai bahan sebagai panduan semua.

Berdasarkan soalan tugasan, antara hasil pembelajaran khusus yang bakal diperoleh daripada tugasan ini ialah pelatih guru dapat menghuraikan tentang kemahiran-kemahiran bahasa yang merangkumi pendekatan, kaedah, dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. Selain itu, pelajar juga dapat menyediakan Rancangan Pengajaran Harian untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. Pelajar juga dapat membina menggunakan bahan bantu mengajar bagi kemahiran
Kerja Kursus Projek

2

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR)

bahasa tertentu selain membuat latihan penilaian kemahiran-kemahiran tersebut. Diharapkan tugasan ini dapat membantu banyak pihak khususnya guru pelatih dalam menyediakan sebuah perancangan harian yang sistematik dan penuh bermakna.

2.0

PENULISAN OBEJKTIF

2.1

Definisi Objektif

Berdasarkan Robert F. Mager dalam bukunya, Menyediakan Objektif Pengajaran, terjemahan Razmah Man (2009), objektif dapat didefinisikan sebagai himpunan perkataan dan/atau gambar dan gambar rajah yang bertujuan memberitahu orang lain apa yang ingin pelajar capai. Tambahnya lagi, ia merupakan hasil pembelajaran yang hendak dicapai, bukan tentang proses mencapai hasil tersebut. Seterusnya, ia juga khusus dan dapat diukur, bukan umum dan tidak ketara. Selain itu, objektif pengajaran juga memperkatakan tentang pelajar, dan bukannya tentang guru.

Manakala menurut R.J Kibler, et. al (1981), objektif pengajaran membawa maksud pernyataan yang menerangkan apa yang dapat pelajar lakukan setelah menyempurnakan sesuatu unit pelajaran. Tokoh-tokoh pendidikan memberi pandangan yang serupa tentang maksud sebenar penyataan objektif ini. Ratarata menganggap bahawa objektif pengajaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan hasil atau produk pembelajaran yang diharapkan dapat dikuasai oleh pelajar pada akhir unit suatu pelajaran. Hasil pembelajaran tersebut perlulah
Kerja Kursus Projek

3

juga menyatakan bahawa terdapat perlakuan yang tidak dapat lihat. 2. Dr. pasti Prof. Misalnya. Objektif yang baik menyatakan apa yang mesti dibuat murid bagi menunjukkan penguasaan mereka terhadap objektif ini. kriteria dan syarat. Kesimpulannya. ini bermaksud perlakuan tersebut dapat dilihat atau didengar. jika penyataan objektif mengkehendaki murid menulis sajak. Ini memudahkan kerana kehendak utama objektif itu dapat dilihat dan didengar.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) dapat diukur atau dilihat supaya guru mudah untuk mengenal keberkesanan penyataan objektif yang dirancang.2 Ciri-Ciri Penyataan Objektif Berdasarkan kajian terhadap ulasan Razmah Man (2009). Menurutnya lagi. objektif pengajaran merupakan sebuah pernyataan tentang sesuatu hasil pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid mengikut kriteria dan syarat-syarat tertentu. Pada bahagian lain kandungan buku tersebut. Razmah Man (2009). setiap penyataan objektif perlulah mengandungi tiga ciri-ciri khusus iaitu perlakuan. Ini bermakna guru dan murid haruslah mengetahui sebenarnya apa yang hendak mereka capai. membaca berita atau berlakon. Isahak Haron et. perlakuan ialah arahan yang menghuraikan apa yang dijangkakan murid dapat lakukan. al (1982:24) pula beranggapan adalah mustahak dalam satu-satu pengajaran untuk menyatakan objektif dengan jelas perkara-perkara yang hendak dicapai. Perlakuan Kerja Kursus Projek 4 . Ketiga-tiga aspek ini penting dalam membuktikan hasil pembelajaran yang dicapai oleh setiap murid.

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) tersebut dikenali sebagai perlakuan yang terselindung. Tambah beliau. gariskan dan lain-lain. Aspek syarat menghuraikan tentang syarat yang mempengaruhi perlakuan yang dijangkakan berlaku. guru akan memiliki satu standard untuk menguji kejayaan pengajaran. Selain itu. antara kelebihan tindakan ini ialah murid akan mengetahui sama ada mereka berjaya melepasi atau mencapai perlakuan yang dijangkakan. Petunjuk tingkah laku merupakan sesuatu yang memberitahu kita secara langsung sama ada perlakuan yang terselindung itu dilakukan sama ada seperti yang kita hasratkan atau tidak. objektif yang ingin dicapai tidak akan berjaya kerana tidak jelas dan terperinci. dengan menyatakan aspek kriteria dalam penyataan objektif. Berdasarkan ulasan Razmah Man (2009). apabila guru mengharapkan muridnya dapat mengenal pasti. bagaimanapun penyataan yang menghuraikan perlakuan terselindung seperti itu tidak pula layak dikatakan sebagai objektif. guru akan meningkatkan lagi kebergunaan objektif. Tindakan itu akan memberitahu murid sebaik manakah mereka perlu laksanakan sesuatu untuk dianggap kecekapan. Kerja Kursus Projek 5 . Dengan menambahkan maklumat tentang kayu pengukur yang akan mengukur pencapaian objektif. aspek syarat juga dinilai dalam pembentukan objektif yang tepat dan berkesan. Jika menetapkan perlakuan sahaja. guru tersebut perlu menambah petunjuk tingkah laku seperti bulatkan. Syarat ditekankan supaya dapat menjelaskan apa yang dihajati agar dapat menyokong perlakuan dan kriteria yang diperlukan. Misalnya. guru perlulah menambahkan petunjuk tingkah laku untuk menjelaskan bagaimana perlakuan terselindung itu agar boleh dikesan secara langsung. Bagi objektif jenis ini. Bagi aspek kriteria pula. Perlakuan yang tidak dapat dilihat adalah penting. hitamkan. Robert Mager (2009:109) menghuraikan bahawa kriteria perlakuan yang sesuai boleh ditambah dalam penyataan objektif. tunjukkan.

guru perlu menentukan objektif yang hendak dicapai dalam sesuatu unit pembelajaran.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 2. Objektif ini membantu guru menentukan arah dan mengehadkan isi pelajaran yang hendak Kerja Kursus Projek 6 .3 Taksonomi Domain Kognitif Dalam penyampaian pelajaran Bahasa Melayu.

Dalam rancangan pengajaran. Kamarudin Hj. unsur yang pertama ialah peringkat penguasan kemahiran bahasa yang hendak dikuasai oleh murid. jika dilukiskan ilustrasinya. guru perlu mempertimbangkan apakah jenis kemahiran yang ingin diajarkan daripada kemahiran bahasa yang empat. memahami. Husin (1986:69). mengaplikasi. Dalam hubungan pengajaran Bahasa Melayu. peringkat itu digelar ‘fokus utama’. bertutur. Guru seharusnya bijak menentukan sama ada murid perlu diberikan penguasan pada peringkat mengetahui.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) disampaikan. Manakala unsur yang kedua terpenting ialah peringkat kognitif muridmurid bersandarkan kemahiran bahasa yang dipelajari. akan terhasillah rajah metriks seperti di bawah: Kerja Kursus Projek 7 . terdapat dua unsur penting yang berkaitan dengan murid-murid yang perlu guru pertimbangkan. Menurut Lee Shok Mee (1990). sama ada kemahiran mendengar. menganalisis. Jadi. mensintesis atau menilai seperti tata tingkat Taksonomi Bloom. membaca atau menulis. Mafhumnya.

mengenai konsep sesuatu perkara. teori. arahan. Berupaya menaakul. penghasilan peta minda. idea atau pengalaman hasil penganalisisan. peraturan dan lain-lain. Menentukan darjah kesahan sesuatu perkara atau permasalahan berdasarkan alasan-alasan tertentu. Kerja Kursus Projek 8 . Contohnya. Mensintesis Menyampaikan perasaan. Kebiasaannya. prosedur.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) ARAS Mengetahui HURAIAN Pengetahuan tentang fakta-fakta khusus. membanding beza dan menstrukturkan skop yang luas kepada yang lebih kecil. rajah. Memahami Kemampuan untuk membaca dan memahami gambaran. laporan. Mengaplikas i Menganalisi s Menilai Kemampuan untuk menerapkan gagasan. rumus.

Berdasarkan kajian terhadap buku tulisan Kamarudin Hj. Mungkin peringkat pengetahuan yang dijadikan objektif bagi sesuatu kemahiran bahasa itu tidak sampai kepada peringkat yang paling tinggi tetapi bagi sesuatu kemahiran yang lain pula akan mencapai peringkat pengetahuan yang lebih tinggi pula. kesan pembelajaran itu akan dapat dilihat. Makanya. guru juga boleh menjadikan model ini sebagai rujukan sebelum mencipta objektif. Namun.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 2. emosi dan sikap) serta psikomotor. perlulah juga ditekankan mengenai bidang kelangsungan murid bagi mencapai objektif yang dirangka. afektif (perasaan. penganalisisan. Misalnya dalam rancangan pengajaran harian bagi tugasan ini. model ini berkembang kepada tiga bahagian iaitu bidang kognitif. pengaplikasian. model yang sesuai untuk digunakan oleh guru bagi menganalisis sistem P&P pendidikan di sekolah adalah Model Taksonomi Bloom. pemahaman. Husin (1986:69).4 Ketepatan Penulisan Objektif Dalam Rancangan Pengajaran Harian Objektif yang ditentukan bagi sesuatu pelajaran itu hendaklah sesuai dengan keadaan murid yang mempelajari kemahiran tersebut. Pemeringkatan itu bermula dengan aras pengetahuan. Memetik daripada tulisannya. objektif unit-unit pelajaran itu perlu dinyatakan tingkah lakunya supaya sekiranya seseorang itu telah mencapai sesuatu objektif yang diharapkan. guru telah memilih tema keamanan. Dalam ranting bidang kognitif. Keenam-enam aras ini menjadi kayu pengukur kepada guru dalam membina soalan kebiasaannya. Menurutnya. terdapat enam (6) tata tingkat atau pemeringkatan yang dapat dinilai. Kerja Kursus Projek 9 . penialain dan sintesis. apabila seseorang guru itu merancang fokus pembelajaran. oleh sebab proses pembelajaran itu merupakan sesuatu yang abstrak.

pada bidang psikomotor pula lebih ditekankan mengenai gerak balas dan mekanisme yang kompleks tentang sesuatu perkara. Sudah tentu kumpulan murid Tahun Lima sangat faham tentang isu di Palestin walaupun sedikit. Setiap aspek ini dapat diperhatikan oleh guru setelah diajarkan isi pelajaran tertentu. organisasi dan akhir sekali adalah perwatakan. Keduanya adalah aspek afektif. Selain itu. menilai. Sebagai menguji aras sintesis mereka.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Makanya. ketiga-tiga aspek yang dimodelkan oleh Bloom sangat berkait rapat dan saling bergantungan. guru diharapkan dapat merangsang mereka menyampaikan perasaan atau idea melalui sajak dan dekon setelah mempunyai skema baharu dengan membaca artikel khas tentang kehidupan rakyat Palestin ketika langkah awal P&P. Seterusnya diikuti dengan gerak balas. Oleh sebab itu tugasan ini memuatkan aktiviti lisan bagi mendapatkan luahan rasa murid tentang sesuatu isu berbangkit supaya guru dapat melihat dengan jelas dampak afektifnya mengikut unit-unit tertentu. Maka. Aktiviti dekon yang dirancang dapat membuktikan sejauh mana aspek psikomotor memberi kesan yang mendalam tentang hasil pembelajaran. Menurut Kamarudin Hj Husin dalam buku yang sama. afektif ini bersangkutan dengan perasaan dan emosi. Seperti mana yang diketahui. Di akhir pembelajaran pula murid dapat melalui proses penilaian dengan menilai sejauh mana keamanan negara dipelihara. sudah tentu ianya perlu diberi perhatian oleh guru supaya murid terdidik dengan batin mereka tidak hanya cuma pandai dengan akaliah sahaja. Kepentigan ketiga-tiganya diilustrasikan seperti rajah di bawah: Kerja Kursus Projek 10 . peristiwa kepayahan dan kesengsaraan hidup di Palestin menjadi inti kepada pencetusan kognitif murid. Kesimpulannya. rangka afektif di peringkat yang paling rendah dikenali sebagai penerimaan.

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Penulis telah merancang sebuah aktiviti kemahiran lisan sebagai fokus utama manakala kemahiran menulis merupakan fokus sampingan. Deklamasi sajak merupakan medium yang berkesan untuk meluahkan perasaan. Bagi objektif pertama. Kemahiran ini menghuraikan kebolehan murid meluahkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema. Antara objektif yang terkandung adalah seperti: 1. murid dapat mendeklamasikan sajak untuk melahirkan perasaan dengan menggunakan sekurang-kurangnya lima frasa puitis dalam aksi dekon secara berkumpulan. 2. Terdapat dua objektif pengajaran yang telah dirangka bagi menjelaskan hasil pembelajaran murid-murid di kelas terbabit. Mendeklamasikan sajak untuk melahirkan perasaan dengan menggunakan lima frasa puitis dalam aksi dekon secara berkumpulan. Objektif ini nyata bertepatan dengan fokus utama pengajaran iaitu kemahiran lisan. Memilih lima ayat dariapda artikel yang memberikan gambaran tentang perasaan sedih dan sengsara kehidupan di Palestin serta menyatakan alasannya. Sememangnya diakui sajak yang Kerja Kursus Projek 11 .

Mager (2009:46). Selain itu. Menurut Robert lagi. guru perlu memastikan murid dapat membuktikan kemahiran menulis lima frasa puitis. penulis membayangkan murid akan dapat meluahkan perasaan dengan mendeklamasikan sajak berkenaan dengan tema yang ditetapkan agar dapat memberikan kesan yang mendalam kepada rakan sekelas yang lain. Berdasarkan kajian terhadap ulasan Robert F. perlakuan adalah susuatu yang menghuraikan apa yang dijangka murid dapat lakukan. sajak itu dilihat sangat bermakna malah mampu mengapresiasikan tema yang ingin disampaikan. pelahiran perasaan murid juga menjadi lebih bermakna dengan kewujudan aksi lakonan yang menyaingi deklamasi sajak. Ketiga-tiga aspek ini penting dalam membuktikan hasil pembelajaran yang dicapai oleh setiap murid. Sebelum sesi P&P berakhir. Bersangkutan dengan objektif pengajaran pertama dalam tugasan ini. tidak semua yang akan berjaya memahami apa yang disampaikan. kriteria yang dapat dilihat ialah kecekapan murid dalam menghasilkan sekurangkurangnya lima frasa puitis dalam sajak. Mafhumnya. Kerja Kursus Projek 12 . kriteria dan syarat. Apabila murid meluahkan perasaan dengan bersajak.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) berisi dan sempurna mampu mempengaruhi pendengar dengan penggunaan bahasanya yang puitis dan muluk-muluk. Ini merupakan kriteria yang perlu dicapai oleh murid dalam membuktikan keberkesanan objektif P&P yang telah dirangka oleh guru. Berdasarkan objektif pengajaran yang pertama itu. setiap penyataan objektif perlulah mengandungi tiga ciri-ciri khusus iaitu perlakuan. Apabila menyentuh aspek kriteria pula. aspek perlakuan yang jelas dapat dilihat ialah. mendeklamasikan sajak untuk meluahkan perasaan. Robert Mager (2009:50) membuat kenyataan bahawa kriteria itu adalah huraian tahap kecekapan yang mesti dicapai atau dilepasi pelajar. tetapi dengan adanya lakonan daripada rakan kumpulan yang lain.

dalam objektif pengajaran pertama tersebut terdapat frasa yang melambangkan syarat. Seperti yang ditekankan oleh Robert F. Mager (2009:51). objektif pengajaran kedua ini juga mengandungi tiga aspek atau ciri-ciri utama dalam penyataan objektif pengajaran. Kesimpulannya. murid dapat memilih lima ayat daripada artikel yang memberikan gambaran tentang perasaan sengsara kehidupan di Palestin serta menyatakan alasannya. objektif ini sangat sesuai dan bertepatan dengan ciri-ciri objektif pengajaran yang sempurna. aspek ketiga terpenting ialah syarat dalam penyataan objektif. aspek perlakuan perlu dinyatakan dalam objektif supaya guru dapat melihat dengan lebih jelas hasil pembelajaran yang diinginkan. Misalnya. Sebenarnya. jelaslah dapat diketahui bahawa persembahan dekon merupakan syarat yang membantu kepada pelaksanaan pendeklamasian sajak untuk melahirkan perasaan kepada rakan yang lain.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Seterusnya. Frasa tersebut menunjukkan ketetapan atau kewajipan syarat bagi proses meluahkan perasaan dengan cara melakukan aktiviti dekon (deklamasi puisi dan lakonan) secara berkumpulan. frasa ‘dalam aksi dekon secara berkumpulan’. Oleh itu. guru membayangkan bahawa murid akan dapat mengenal pasti beberapa ayat yang memberi kesan sedih dan sebagainya daripada artikel tersebut. dalam contoh penyataan objektif kedua ini terdapat frasa Kerja Kursus Projek 13 . Jadi. Seperti mana ulasan terhadap penyataan dalam objektif pertama sebelum ini. Bagi objektif pengajaran kedua. Mafhumnya. Misalnya. syarat merupakan pelengkap kepada pelaksanaan perlakuan. Syarat merupakan sesuatu yang menghuraikan syarat yang mempengaruhi perlakuan yang dijangkakan berlaku. Sebagai contohnya. Murid akan diminta untuk membaca sebuah artikel tentang kehidupan di Palestin. objektif ini merupakan cerminan kepada aktiviti untuk fokus sampingan iaitu kemahiran membaca.

Tetapi. objektif tersebut menekankan syarat pemilihan ayat daripada petikan artikel kehidupan di Palestin. Akhir sekali adalah aspek syarat bagi penyataan objektif kedua. Ini bermaksud frasa ‘daripada artikel’ telah memberikan gambaran yang jelas bahawa pemilihan ayat hendaklah dilakukan dengan memilih daripada artikel yang disediakan. Selain itu. Kerja Kursus Projek 14 . kedua-dua objektif tersebut benar-benar menepati ciri-ciri sebuah objektif pengajaran yang sempurna dan berkesan. aspek kriteria juga dapat dinilai daripada penyataan objektif bagi fokus sampingan kemahiran menulis tersebut.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) ‘memilih dan menyatakan alasan’ pada awal dan akhir penyataan. jelaslah bahawa syarat itu merupakan aspek yang menjadi pelengkap kepada perlakuan murid yang dikehendaki memilih ayat yang memberi kesan mendalam. setiap penyataan objektif itu tidak hanya terhenti setakat itu. Berdasarkan penelitian. perlu diingatkan bahawa. Oleh itu. guru menghajatkan kebolehan murid dalam memilih ayat-ayat yang difikirkan mengandungi kesan mendalam daripada hasil pembacaan artikel terbabit. Mafhumnya. murid-murid akan mencatatkan lima ayat yang dirasakan memberi gambaran perasaan tentang kehidupan di Palestin. murid juga dikehendaki memberi alasan atau rasional pemilihan ayat. Frasa ‘sekurang-kurangnya lima ayat yang memberikan gambaran tentang perasaan sengsara kehidupan di Palestin’ jelas menunjukkan betapa terperincinya kriteria yang perlu dilepasi oleh murid. Ini bermaksud. minda murid akan terjentik untuk meluahkan perasaan dengan menggunakan ayat yang lebih kurang sama dengan apa yang telah dibaca. Kriteria ini dilihat sangat sesuai dan bertepatan dengan fokus pengajaran kerana setelah murid berjaya mengecam beberapa ayat yang melambangkan perasaan. Kedua. Kesimpulannya.

teknik adalah kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik.1 Definisi Teknik Menurut Kamus Dewan (Edisi Ketiga). bagi mengenal pasti darjah keberkesanan objektif yang dirangka. Jadi. Guru perlu menyediakan borang penilaian supaya dapat dijadikan panduan bagi mengenal pasti kriteria-kriteria yang sepatutnya dicapai oleh murid seperti yang termaktub dalam penyataan objektif.0 PENGAPLIKASIAN TEKNIK PENGAJARAN 3. penilaian terhadap murid menjadi perkara biasa setelah sesi P&P. 3. karang-mengarang dan sebagainya. Selain itu. maksud lain bagi istilah teknik dalam Kamus Dewan tersebut ialah.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Sebagai seorang guru. pengetahuan Kerja Kursus Projek 15 .

Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang digunakan. Kesimpulannya. kenderaan.2 Kepentingan Teknik 16 Kerja Kursus Projek . Husin & Siti Hajar Hj. Manakala menurut Edward M. beliau mendefinisikan teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru yang mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) yang berkaitan dengan pembuatan barang-barang hasil industri (seperti jentera. teknik boleh didefinisikan sebagai pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana teknik tersebut digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. dan lain-lain). bangunan. Abdul Aziz dalam bukunya Pengajian Melayu III: Komunikasi Bahasa. 3. Anthony (1997). Mengikut Kamaruddin Hj. teknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk pelajar-pelajarnya.

Murid akan terus mengkaji dan mengkaji untuk mengetahua apa yang akan terjadi seterusnya. maka akan berlakulah sesi soal jawab dan sebagainya. mengekalkan perhatian murid. Hal ini secara tidak langsung akan merangsang pemikiran murid untuk berfikir segala kemungkinan. Penyataan ini jelas merujuk kepada beberapa teknik yang terdapat di dalam pengajaran dan pembelajaran seperti teknik latih tubi. teknik main peranan dan sebagainya. Kepentingan lain ialah. Secara tidak langsung murid akan mengaplikasikan kemahiran masa depan di dalam pembelajaran. Ini menunjukkan perhatian murid telah tertarik melalui penggunaan teknik tersebut. Apabila berlakunya situasi demikian. Anthony (1996). Umum mengetahui bahawa pemikiran kanak-kanak lebih cenderung ke arah permainan. murid akan dilatih bagaimana untuk bercakap dan mengeluarkan pendapat. Justeru secara tidak langsung. Kepentingan yang ketiga ialah dapat menimbulkan rasa ingin tahu. Antara kepentingan teknik ini ialah digunakan untuk menarik perhatian murid.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Mengikut Edward M. guru boleh menggunakan teknik permainan bahasa dan sebagainya untuk memastikan fokus murid terhadap pembelajaran tidak terjejas. murid-murid ini akan mendengar dan member perhatian akan apa yang bakal rakan mereka sampaikan. digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. 3. Perasaan ini mungkin akan wujud jika teknik inkuiri contohnya. Hal ini secara tidak langsung akan membantu guru mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran yang di hasratkan. Contohnya jika seseorang guru menggunakan teknik lisan. beliau mendefinisikan teknik sebagai satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru untuk mencapai hasl segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa yang tertentu.3 Teknik Pengajaran Lisan 17 Kerja Kursus Projek . Menyedari hakikat ini.

bercerita. kemahiran lisan menjadi aspek kemahiran utama yang dapat dikuasai oleh murid. ini memahirkan mereka menggunakan bahasa dan berinteraksi serta menyesuaikan 18 . berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum (1979-1980) hampir 40% murid tidak boleh menulis dan membaca. lebih 50% tidak boleh menulis. sumbang saran. Menurut Abd. elektif dan audiolingual. teknik lakonan sering kali digunakan dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang berasaskan pendekatan induktif iaitu kaedah terus. lakonan. Menurut Mook Soon Sang (1994:22). Antaranya ialah teknik soal-jawab. Oleh itu. Kerja Kursus Projek kepada pelajar. nada dan intonasi dan juga bukan linguistik iaitu mimik muka. kebebasan dan kelonggaran pergerakan kadang-kadang perlu diberikan diri mereka dengan rakan-rakan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Pengajaran lisan merupakan gabungan bagi pengajaran kecekapan kemahiran mendengar dan bertutur. Tujuan utama teknik ini digunakan adalah untuk melatih pelajar menggunakan unsur bahasa. Aziz Talib (1993:74) dam bukunya Menguji Kemahiran Bahasa: Prinsip. penyampaian secara kuliah sekiranya dikekalkan akan cepat membosankan pelajar kerana mereka tidak dapat berinteraksi baik secara interpersonal mahupun intrapersonal dengan rakan sebaya dan guru. Jadi. kepala dan lain-lain dengan berkesan dalam sesuatu interaksi bahasa atau perbuatan. Pada pendat Mook Soon Sang (1994:23). para ilmuwan berpendapat bahawa perlu dipelbagaikan aktiviti perbincangan dan kerja kelompok. Kemahiran lisan merupakan salah satu aktiviti yang menepati ciri-ciri tersebut. Pengajaran lisan merupakan aspek kemahiran yang penting untuk diketengahkan oleh guru memandangkan aktiviti lisan lebih kepada aplikasi pendekatan komunikatif. gerak tangan. Terdapat pelbagai teknik pengajaran lisan yang direka khas oleh tokohtokoh pendidikan. Sebaliknya. teater pembaca dan sebagainya. unsur paralinguistik iaitu berkaitan dengan jeda. Teknik dan Contoh.

Hal ini bertujuan mendapatkan maklumat pencapaian pembelajaran murid dan kelemahan serta kekuatan murid dalam pembelajarannya. murid akan lebih peka dan berhati-hati melafazkan sesuatu.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Tambah beliau lagi. Oleh yang demikian. Di samping itu. Lakonan berperanan sebagai ragam pembelajaran iaitu sebagai salah satu alat bantu pengajaran dan pembelajaran. Kerja Kursus Projek 19 . murid akan dapat menjalani latihan lisan dengan banyak. membuat penemuan. Kesimpulannya. Hal ini kerana teknik menekankan aspek lisan. Teknik ini juga berupaya menimbulkan keseronokan dan keberkesanan pembelajaran kepada murid. Akhirnya. serta boleh berkongsi sebarang maklumat atau sesuatu perkara. penggunaan teknik ini mampu mendorong serta merangsang murid untuk menghubungkan perasaannya dengan matapelajaran yang dipelajarinya. Pelajar juga bebas untuk melahirakan perasaan. murid berkemungkinan akan dapat berkomunikasi dengan baik melalui teknik ini berbanding dengan teknik-teknik lain. Pemilihan teknik yang sesuai sangat mempengaruhi kelangsungan proses pembelajaran. Hal ini adalah kerana mereka harus menitik beratkan tentang laras sosial antara mereka dan pendengar. Mereka akan berfikir sebelum meluahkan katakata. Ini berguna bagi guru untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu P&P. guru bahasa seharusnya sedar tentang kedudukan dan kepentingan komunikasi murid dalam pendidikan bahasa. selain dapat menyuburkan sahsiah mereka.

fokus utama juga mengambil masa yang lebih lama berbanding fokus sampingan. Fokus utama adalah fokus yang melibatkan kemahiran lisan. Pendekatan yang digunakan sepanjang sesi P&P ini adalah pendekatan komunikatif. Selain itu. Murid dikehendaki membaca artikel yang diedarkan sebelum memulakan proses pencetusan perasaan melalui persembahan dekon. fokus sampingan yang dipilih ialah kemahiran membaca.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 3. Berdasarkan RPH dalam tugasan ini.4 Aplikasi Teknik Dan Aktiviti Dalam Rancangan Pengajaran Jika diteliti Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang disediakan. terdapat dua fokus pengajaran yang diketengahkan iaitu fokus utama dan fokus sampingan. Fokus utama dilaksanakan lebih tinggi arasnya daripada fokus sampingan dalam pemilihan huraian hasil pembelajaran. Walau bagaimanapun. terdapat beberapa aktiviti yang dirangka bagi mencapai keberkesanan objektif pengajaran yang dihasilkan. Pada pandangan Azman Wan Chik. Oleh sebab itulah RPH perlu disediakan sesempurna mungkin tanpa ada masalah yang boleh mengganggu gugat proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) kerana RPH ini menjadi penentu terhadap keberkesanan fokus utama dan fokus sampingan pengajaran. pendekatan komunikatif mempunyai beberapa implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran bahasa. guruguru seharusnya lebih peka terhadap tahap keupayaan murid supaya aktiviti yang dirancang bertepatan dengan tahap pemikiran murid atau tahap kebolehterimaan mereka. Dalam dokumen RPH itu juga. Hal ini memberi banyak impak kepada pelajar dalam kemahiraan berbahasa mereka. Selain itu. Salah satu implikasi pendekatan komunikatif dalam pengajaran dan pembelajaran Kerja Kursus Projek bahasa adalah pendekatan ini membolehkan pelajar 20 . teknik pengajaran juga diambil kira sebagai pembantu kepada proses pemaham murid. (1989).

Disamping itu. mereka juga memilih unsure-unsur linguistik yang dimilikinya itu semasa mereka berinteraksi dan disesuaikan penggunaannya mengikut konteks sesuatu situasi sosial tertentu. struktur bahasa dan tahu bagaimana mahu menggunakannya. Melalui kecekapan linguistik ini. melalui pendekatan ini juga.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) berkomunikasi dengan baik sekali gus mereka dapat menguasai kecekapan linguistik. mengikut konteks dan situasi serta tujuan-tujuan tertentu. (1989). pelajar akan dapat membetulkan kesalahan sendiri dengan menggunakan bentuk-bentuk bahasa yang dipilih sebagai alternatif dan dianggap sesuai bagi sesuatu tujuan dalam berkomunikasi. Hal ini menunjukkan bahawa mereka akan dapat menggunakan laras bahasa dengan betul dan tepat. Aktiviti sebegini banyak membantu pelajar dalam aktiviti pembelajaran mereka dimana mereka akan dapat menghilangkan rasa takut dan Kerja Kursus Projek 21 . perasaan. pelajar boleh menggunakan sistem bahasa secara spontan dan fleksibel bagi menggambarkan fikiran. pelajar juga dapat mengembangkan idea disamping dapat bertukar-tukar pendapat antara satu sama lain. Mereka harus menguasai tentang nahu. Hal ini disebabkan oleh proses pembelajaran mengikut pendekatan ini menekankan gerakerja berkumpulan atau berpasangan yang member peluang kepada pelajar untuk berkomunikasi. Menurut Azman Wan Chik. Selain itu. pelajar juga diminta menguasai kecekapan berkomunikasi. Selain itu. Kecekapan berkomunikasi ini menuntut supaya pelajar memiliki pengetahuan untuk menggunakan bahasa itu dalam keadaan dan situasi tertentu serta dalam konteks yang sesuai. Tambahan pula. Pendekatan ini turut menyedarkan pelajar bahawa tiap-tiap struktur ayat yang betul itu tidak semestinya sesuai digunakan tanpa memahami cara penggunaannya berdasarkan ‘rule of use’. menyatakan pendapat dan pandangan dan sebagainya. Pelajar akan dapat menyesuaikan pengguanaan system bahasa secara spontan ini mengikut keadaanyang sesuai. mengemukakan idea. para pelajar memiliki pengetahuan tentang sesuatuu bahasa yang mereka gunakan itu.

guru perlu membiarkan murid menyatakan pendapat mereka dengan bebas supaya mereka tidak terikat dengan isi pelajaran semata-mata. Teknik yang digunakan oleh guru ketika ini ialah teknik soal jawab. guru akan menayangkan video kesengsaraan hidup di Palestin. inovatif. Sebaliknya. Yang penting. Teknik ini dirasakan sesuai kerana bagi mengajarkan aspek kemahiran lisan yang mengkehendaki mereka meluahkan perasaan. murid akan dijentik minda mereka dengan pengalaman sedia ada mereka tentang kesengsaraan rakyat Palestin. logik dan kritis. induksi set harus menjadi suatu aktiviti yang bermakna dan sejajar dengan minat dan pengalaman para pelajar. Kemudian. Menurut S. mereka akan berasa lebih yakin dan berani untuk melibatkan diri mereka dalam aktiviti yang dijalankan. wujudlah sebuah interaksi sosial sebelum sesi P&P dimulakan. Secara perinciannya. Nathesan (1999:39). Hal ini akan mempengaruhi hasil pembelajaran. Tujuannya adalah bagi mengaktifkan skema murid selain meningkatkan minat mereka sebelum mulanya pembelajaran. Hasilnya. Selain itu. Oleh itu. pelajar akan lebih aktif berfikir menerusi soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru. Di samping itu. Menurut aktiviti set induksi yang terkandung dalam RPH tugasan. guru haruslah bijak Kerja Kursus Projek 22 .Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) malu. aktiviti yang dijalankan diambil kira bermula daripada set induksi. teknik ini digunakan adalah untuk mengesan pengetahuan berbahasa murid serta memberi galakan kepada murid untuk berfikir secara kreatif. mengendalikan induksi set dengan cara yang merangsangkan memang memerlukan perancangan yang teliti dan hal ini mungkin memaksa guru memikirkan induksi set yang agak luar biasa supaya permulaan pengajaran benar-benar dapat merangsangkan pelajar.

Seperti yang terkandung dalam RPH tugasan ini. Maksudnya. fokus sampingan iaitu kemahiran membaca telah dipilih dengan memakan masa sebanyak 15 minit. Teknik ini sangat sesuai dilaksanakan sebagai proses kelangsungan menjana perasaan terhadap keganasan yang melanda dunia. Aktiviti ini sangat sesuai dilakukan berikutan fokus utama pengajaran adalah murid dapat meluahkan perasaan kepada rakan dengan menggunakan bahasa yang puitis ketika bersajak. Di samping itu. guru akan mengedarkan aritkel kehidupan di Palestin yang memuatkan pelbagai peristiwa yang menyayat hati. guru akan menggunakan aktiviti mencatat nota dengan meminta murid mengisikan borang untuk memilih sekurang-kurangnya lima ayat yang memberi gambaran tentang pelbagai perasaan setelah membaca artikel terbabit. mereka akan gunakan perkataan yang melambangkan perasaan itu bagi tujuan aktiviti berikutnya kemudian. tetapi aktiviti ini dilihat mampu menambah penguasaan murid tentang ilmu itu dengan pengayaan kosa kata dan perumpamaan analogi yang baharu.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) mengemukakan soalan yang terancang dan bermutu bagi mewujudkan pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan. Aktiviti membaca skimming dan scanning ini merupakan permulaan kepada proses pelahiran perasaan murid di akhir pengajaran nanti. Kebiasaannya langkah pertama memuatkan aktiviti bagi fokus sampingan hasil pembelajaran. Oleh itu. Biarpun mereka sudah diajarkan sedikit sebanyak tentang bahan sastera. Kerja Kursus Projek 23 . terdapat aktiviti mempelajari bahasa puitis. Seterusnya ialah aktiviti pada langkah pertama. Hasilnya. Dari situ. guru perlu meninjau dengan teliti semasa aktiviti ini dijalankan kerana aktiviti ini sedikit sebanyak akan memberi kesan kepada yang akan datang. Kemudiaan. dalam langkah kedua. guru akan meminta murid mengenal pasti ayatayat yang dirasakan dapat memberi kesan kepada perasaan murid supaya perasaan itu akan dapat diluahkan ketika aksi dekon.

Tujuannya ialah murid akan dapat menghasilkan sajak dengan menggunakan bahasa puitis seperti mana yang terkandung dalam objektif utama pengajaran. Mohd Taib Osman (1977:42) yang mengatakan perbendaharaan kata yang dikuasai oleh seseorang penyajak sangat penting bagi membentuk dan melahirkan kekuatan ekspresi juga menunjukkan ciri khas penyajak. suku. aktiviti pertandingan secara berkumpulan telah dirancangkan. Yang menariknya adalah teknik yang digunakan ketika melakukan aktiviti ini ialah permainan bahasa. Misalnya. murid juga dapat mengulang kaji sambil bergembira. Selain itu. pendidikan. mereka akan diajarkan dahulu ciri-ciri sajak yang baik. makna serta penggunaan bahasa yang tepat. jantina dan sebagainya menghasilkan puisi yang berbeza dan suasana perasaan penyajak. Aktiviti lain yang terdapat dalam langkah ini adalah aktiviti menghasilkan sajak. Kutipan markah juga akan dilakukan bagi mewujudkan persaingan dalam permainan. Menurut Azman Wan Chik. Kerja Kursus Projek 24 . Setelah itu. Murid juga dapat belajar kaedah cara berfikir yang baru. (1989:76).Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Perkara ini sangat bersesuaian dengan pandangan Prof. murid akan diajarkan cara mengemukakan emosi dalam ayat dengan menggunakan perkataan-perkataan yang baru dipelajari semasa aktiviti permainan bahasa meneka diksi yang berkaitan tentang perasaan serta analoginya. Teknik ini dilaksanakan dengan permainan berkomputer atau tutorial yang mengkehendaki murid meneka perkataan yang menggambarkan perasaan dengan hanya diberikan klu daripada perumpamaan. Penggunaan teknik ini juga mampu membantu murid memahami sistem Bahasa Melayu terutamanya dari segi bentuk. Terdapat dua bentuk pengajaran dan pembelajaran bahasa melalui teknik ini iaitu dijalankan secara spontan atau dijalankan sebagai aktiviti pertandingan. Sebelum murid diarahkan untuk mencipta beberapa frasa sajak yang puitis. agama. Teknik permainan bahasa ini digunakan oleh guru bagi mengukuhkan pengajaran dan memantapkan lagi pemahaman murid mengenai topik-topik yang diajarkan. Perbezaan kedaerahan. Dalam tugasan ini.

Teknik dekon merupakan akronim bagi aktiviti deklamasi sajak dan lakonan. kemudian akan ada juga Kerja Kursus Projek 25 . Mohd Taib Osman (1977:52). Teknik yang digunakan semasa aktiviti ini ialah teknik dekon. Murid dijangkakan akan dapat menghasilkan lima baris frasa sajak untuk dipersembahkan dalam aktiviti dekon. Penggunaan teknik ini juga dapat mengembangkan daya berfikir dan dan kemahiran sosial murid. murid dikehendaki mengaplikasikannya untuk menyatakan perasaan kepada rakan sekelas yang lain. perancangan yang dilaksanakan beserta teknik semasa aktivitinya perlu dititikberatkan kerana itu mampu memberi kesan positif dalam aktivit P&P. Guru juga akan memberikan borang penilaian penguasaan kemahiran bagi memastikan keberkesanan isi pelajaran yang diajarkan dari mula langah P&P. Murid juga akan menjadi lebih berani dan berkeyakinan. Murid-murid juga aktif menyatakan pendapat dengan bimbingan dan panduan guru.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) barulah murid akan dilepaskan ke kumpulan masing-masing untuk mencipta sajak sebelum mempersembahkan aktiviti dekon. secara berkumpulan. Aktiviti yang dirancang ialah aktiviti fokus utama pengajaran iaitu murid melahirkan perasaan dengan mendeklamasikan sajak. Oleh itu. Setelah mempelajari pelbagai jenis ayat dan beberapa perumpamaan yang puitis. teknik ini merupakan teknik pengajaran yang berbentuk perbincangan dan dilakukan dalam kalangan kanak-kanak di bawah penyeliaan dan kawalan guru. akan ada murid yang mendeklamasikan sajak sebagai cara meluahkan perasaan tentang tema yang diberikan. Langkah ketiga bagi sesi P&P ini ialah kemuncak kepada pembelajaran yang dilalui bermula daripada awalnya. Maksudnya. Aktiviti pada langkah kedua ini sebenarnya bersesuaian dengan objektif pertama dalam penyataan objektif. Menurut Prof. Teknik yang digunakan semasa aktiviti penghasilan sajak ialah perbincangan dalam kumpulan.

mencemik. Unsur-unsur paralinguistik ini boleh berlaku dalam persembahan yang dijalankan. Pelajar juga bebas untuk melahirkan perasaan. Madya Dr. Murid juga berpeluang untuk mempengaruhi rakan-rakan bagi menyampaikan makna dengan berkesan dalam konteks dan situasi tertentu. Tambah beliau. murid juga akan menyedari akan makna sosial dan makna linguistik yang dihasilkan daripada unsur-unsur paralinguistik seperti isyarat tangan. aktiviti demonstrasi dan lakonan sangat sesuai dijalankan semasa menggunakan pendekatan komunikatif dalam pembelajaran. menggelengkan kepala. Menurut ulasan Prof. di samping dapat menyuburkan sahsiah mereka.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) rakan kumpulannya yang melakonkan aksi secara bisu di samping pendeklamator tersebut. Bagi pandangan Prof. Dekon berperanan sebagai ragam pembelajaran iaitu sebagai salah satu alat bantu pengajaran dan pembelajaran. kaedah ini sering Kerja Kursus Projek 26 . pembelajaran bahasa akan menjadi lebih bermakna kerana contoh-contoh sebenar dibawa ke bilik darjah. Tujuannya ialah mendorong serta merangsang murid untuk menghubungkan perasaannya dengan aksi yang ditunjukkan melalui kefahaman tentang isi sajak beserta emosi yang terkandung dalam sajak. dan sebagainya. Mohd Taib Osman. serta boleh berkongsi sebarang maklumat atau sesuatu perkara. mengerling. Teknik ini juga berupaya menimbulkan keseronokan dan keberkesanan pembelajaran kepada murid. Selain itu. (1977:23) dalam bukunya Pengajaran Bahasa dan Kesusateraan Malaysia. melalui aktiviti seperti dekon ini. membuat penemuan. Ishak Ramly (2003:55).

Akhir sekali ialah pada langkah penutup. sekiranya aktiviti ini dijalankan secara pertandingan. Kesimpulannya. Murid akan menyatakan pendapat mereka atas apa yang mereka pelajari. Kerja Kursus Projek 27 . Tetapi. Pada aktiviti ini. Guru juga boleh mengekalkan gaya bahasa yang terkandung dalam petikan sajak tetapi dengan pengolahan idea asal. guru mengimbas kembali apa yang telah murid pelajari bagi memperoleh idea tentang keberkesanan P&P pada sesi tersebut. pembetulan oleh guru hanya dilakukan selepas rumusan penilain kemahiran yang telah diajarkan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) digunakan bagi menghindarkan pelajar daripada menggunakan kaedah atau teknik pengajaran yang sama sahaja. guru akan dapat meningkatkan motivasi murid dan perasaan ingin tahu mereka selain memanjangkan minat dan keinginan supaya mempeajari sastera. Guru boleh mengubah gaya persembahan lakonan pelajar dalam kelas. guru akan mengadakan aktiviti refleksi isi pelajaran dan penilaian terhadap persembahan murid. Dengan cara ini. Semasa akhir pengajaran ini. aktiviti dan teknik yang dirangka bagi mencapai objektif pengajaran dilihat bertepatan dan sesuai dengan fokus utama dan sampingan yang telah direncanakan.

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 4.0 BAHAN BANTU MENGAJAR 4.1 Definisi Bahan Bantu Mengajar Kerja Kursus Projek 28 .

menimbulkan rangsangan keinginan pelajarpelajar untuk mengetahui sesuatu dan untuk menjadikan pembelajaran baik dan lebih menarik. Walau kaedah apa digunakan sekalipun BBM pasti turut sama. saluran dan penerima. Penggunaan BBM juga sebahagian daripada kaedah dan idea-idea yang disampaikan oleh guru kepada murid-muridnya. psikologi pembelajaran. tetapi tidak berupaya mengambil tempat seorang guru. membaca dan menulis. beberapa BBM yang baru dan lama perlu digunakan untuk mempercepatkan proses pembelajaran. Mengikut Noraziah Abdul Hamid (1981:2). bertutur. Isi pengajaran sebagai mesej atau pesanan dan salurannya melalui lisan. David Berlo (1996) mengatakan dalam proses komunikasi itu terdapat empat ciri penting iaitu sumber. Kerja Kursus Projek 29 . Bahan bantu mengajar (BBM) bukanlah merupakan sesuatu yang tersisih sifatnya daripada proses pengajaran dan pembelajaran. pesanan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Bahan bantu mengajar adalah faktor terpenting dalam menentukan kejayaan program pembelajaran. bertajuk “Alatan Mengajar Dalam Pengajaran Bahasa. Empat kemahiran iaitu mendengar. supaya komunikasi guru murid berjalan dengan baik. murid sesama murid serta membantu atau mempercepatkan proses pemahaman mereka. Pendapat ini disokong sama oleh Edgar Dale (1964) yang digambarkan dalam bentuk “cone of experience” di mana proses pembelajaran bermula dengan proses aspek semi-abstrak hingga kepada yang lebih abstrak. Dewasa ini pengetahuan saintifik. ‘alat bantu ‘itu mestilah dianggap sebagai satu bahagian yang padu dalam proses tersebut dan bertujuan untuk menambah kelancaran perhubungan antara guru dan murid dan sebaliknya. perkembangan teknologi. BBM dan tulisan.

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Ngui Kuen Seng (1981) pula mengatakan alat bantu mengajar tidak dapat ditakrifkan dengan tetap walaupun pada keseluruhan ramai pendidik mempersetujui bahawa penggunaan alat bantu mengajar dalam P&P adalah pengalaman yang melibatkan penggunaan penglibatan/ pandangan seseorang. BBM boleh diertikan sebagai apa jua bentuk bahan yang digunakan dalam pembelajaran. dan membantu proses pembelajaran pelajar menjadi lebih berhasil dan bermakna. Kerja Kursus Projek 30 . Kesimpulannya. Bahan ini merupakan aspek penting dalam pembelajaran.

Bahan-bahan bercorak pelajaran seperti lakonan. beberapa alatan mengajar baharu telah dihasilkan dalam membantu proses pemahaman murid. carta atau slaid dan dipancarkan pada skrin. model. piring hitam dan lain-lain. Bahan bukan elektronik seperti suara. projektor opeque.projek pameran dan bahan-bahan dari alam sekitar. Contohnya. radio.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 4.2 Jenis-Jenis Bahan Bantu Mengajar Hari ini dengan bertambahnya pengetahuan teknologi. sesuatu bahan itu mungkin diterbitkan dalam bentuk buku. Bahan Bantu Mengajar (BBM) adalah sesuatu bahan yang boleh disiapkan dengan berbagai cara. 2. papan putih dan lain-lain. Bahan-bahan yang menggunakan media elektronik seperti filem pelajaran. 3. filem jalur. pita rakaman. Berdasarkan pendapat di atas dapat Atan Long (1982:174) menyimpulkan bahawa alat-alat bantu mengajar boleh dibahagi kepada tiga kategori seperti berikut: 1. slaid. surat khabar. gambar.lawatan. pita video. projektor overhead.carta. buku. Kerja Kursus Projek 31 .pentomin.

slaid filem.teks.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Manakala menurut Azman Wan Chik. pantomin. psikologi pembelajaran. pita rakaman. mempengaruhi dan menghiburkan. radio dan pelbagai lagi. projektor legap. Antara cadangan BBM yang boleh digunakan ialah rakaman perbualan. gambar dan rajah sahaja tetapi ia biasanya meliputi segala macam benda yang boleh membantu dan menyokong pengajaran. kad manila. dengan bertambahnya kemajuan di bidang pengetahuan saintifik. Manakala bagi media bukan elektronik adalah seperti buku. perkembangan teknologi dan sebagainya. makmal bahasa. dekon dan lawatan biasanya menggunakan bahan bantu mengajar bagi kedua-dua jenis ini. Komunikasi pula bertujuan memberitahu. Bagi pengajaran kemahiran lisan. Dalam bukunya Mengajar Bahasa Malaysia. televisyen. pengajaran lisan merupakan satu bentuk komunikasi. Pada pendapat umum. dan lain-lain lagi. didengar. tujuan utama guru adalah memberitahu. Antara yang tergolong dalam media elektronik ialah radio. Ini termasuklah benda-benda konkrit yang boleh dilihat. alat bantu mengajar bagi kemahiran lisan adalah segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk membantunya menyampaikan pengajaran di bilik darjah. kertas mahjung atau benda-benda wujud lain. Tambah beliau. papan tulis. dirasa. pengguanaan alat bantu mengajar adalah sangat penting. filem. kad imbasan. dibaca. (1989:20). Hari ini. media elektronik dan media bukan elektronik. Alatan ini tidaklah terhad kepada buku. Berdasarkan pandangan Atan Long (1982). terdapat BBM yang sesuai untuk digunakan seperti saranan tokoh pendidik. Ia merupakan apa sahaja yang boleh dialami oleh murid. beberapa Kerja Kursus Projek 32 . terdapat dua jenis bahan bantu mengajar iaitu. atau lebih tepat lagi menyampaikan ilmu atau satu himpunan maklumat kepada murid-murid. dihidu digunakan dan sebagainya. dipegang. Dalam pengajaran seperti ini. paparan video. Jilid 1: Alatan dan Bahan Bantu. Aktiviti seperti lakonan.

Bahan itu perlu diadakan supaya perjalanan P&P menjadi lancar dan teratur. seharusnya memiliki enjin sebagai organ yang menggerakkan kereta. Masalah kekurangan tenaga pengajar. Samalah juga dengan bahan bantu mengajar yang bertindak sebagai enjin pembelajaran.3 Kepentingan Bahan Bantu Mengajar Apabila berkata tentang bahan bantu mengajar (BBM). 33 Kerja Kursus Projek .namun demikian peralatan seperti ini tidaklah berupaya atau boleh mengambil tempat sebagai seorang guru. Sekiranya tiada enjin. 4. Alat-alat ini hanyalah membantu guru-guru membimbing murid-murid dan tidak lebih daripada itu. kereta tersebut tidak mampu bergerak. Atan Long (1982) berpendapat bahawa BBM diwujudkan bagi mengatasi masalah-masalah seperti: 1. Dianalogikan seperti sebuah kereta. perlu diingat ianya merupakan bahagian yang penting dan padu dalam pelaksanaan sesi pengajaran dan pembelajaran (P&P).Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) peralatan mengajar bentuk baharu dan lama digunakan untuk mempercepatkan proses pembelajaran.

4. mempunyai beberapa tujuan. telah menyenaraikan nilai-nilai penting tentang penggunaan alat bantu mengajar tersebut. alatan mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran. 3. Kerja Kursus Projek 34 . mempelbagaikan kegiatan dan memberi keseronokan kepada murid. Secara perinciannya. khususnya pengajaran lisan. Masalah kebosanan kaedah pengajaran.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 2. Masalah P&P dalam kumpulan yang sangat besar. Ia bukan sahaja berhasrat untuk memberikan rangsangan yang baik dan berkhidmat sebagai alat untuk membantu menjelaskan penerangan guru tetapi ia juga bermaksud untuk menjimatkan masa. Ini membolehkan pembelajaran mereka itu kekal lama. d) Alat bantu mengajar mampu menyediakan pengalaman-pengalaman yang tidak dapat diperoleh dengan mudah melalui cara-cara yang lain. c) Alat bantu mengajar membekalkan satu dasar yang kukuh untuk memperkembangkan pembelajaran murid-murid. Edger Dale dalam bukunya Audio-Visual Method in Teaching (1963).oleh itu ia boleh menolong menjadikan pembelajaran murid itu lebih mendalam dan pelbagai. yang tinggi di kalangan muri-murid dan minat ini adalah satu faktor yang penting dalam b) Alat bantu mengajar menyediakan satu dasar yang kukuh untuk memperkembangkan kefahaman dan corak pemikiran murid-murid. Oleh itu dapat menggalakkan pembelajaran. Di samping itu ia juga dapat menjadikan suasaana pembelajaran itu menarik dan memikat. Masalah kekurangan masa. Antara lainnya beliau menjelaskan: a) Alat bantu mengajar biasanya merangsangkan minat pembelajaran bahasa.

Ini boleh membantu mempercepatkan perkembangan perbendaharaan kata mereka. g) Alat bantu mengajar mendorong murid-murid mengkaji dan menyiasat dan ini boleh menambah dan menggalakkan bacaan sukarela mereka.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) e) Alat bantu mengajar juga boleh membantu murid-murid memaham sesuatu dengan cara yang lebih baik dan berkesan. f) Alat bantu mengajar mampu menawarkan pengalaman-pengalaman yang sebenar dan dengan demikian ia boleh merangsangkan kegiatan murid.4 Kesesuaian Bahan Bantu Mengajar Dalam Rancangan Pengajaran Kerja Kursus Projek 35 . 4.

Dalam proses pembelajaran. Video yang digunakan dalam RPH adalah video paparan kesengsaraan di Palestin. Dalam Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang dirangka. Selain itu. beliau telah menggolongkan alat bantu mengajar kepada dua jenis iaitu elektronik dan bukan elektronik. rasional penggunaan video ini adalah sebagai medium dalam mengembalikan pengetahuan sedia ada murid tentang negara Palestin.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Alat bantu mengajar biasanya akan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelajar-pelajar sewaktu menjalani sesuatu pembelajaran itu. sebaliknya tetap akan dimainkan semula ketika sesi perbincangan murid menghasilkan sajak. Setiap BBM tersebut akan diperjelas penggunaannya pada bahagaian seterusnya nanti. muzik instrumental. Dalam banyak hal. fikirkan dan hayati selalunya bermula daripada satu proses pengenalan. Antaranya ialah video kehidupan di Palestin. Maksudnya. iaitu mengalami sesuatu itu dengan menggunakan deria. yang kita percaya. slaid gambar peperangan. Bahan elektronik seperti video merupakan salah satu BBM yang dirancang penggunaannya. artikel kehidupan di Palestin dan perisian komputer permainan bahasa. segala apa yang kita ketahui. Hamid (1981). Dalam set induksi. murid akan berasa sensitif dengan pergolakan yang berlaku di sana seterusnya dapat membangkitkan perasaan mereka dan mungkin boleh Kerja Kursus Projek 36 . Video ini akan digunakan pada tahap maksimum. pengalaman-pengalaman yang dirancang untuk murid-murid itu hendaklah melalui pengalaman yang paling natural dan asas. iaitu melaui deriaderia mereka. Norasiah Abd. video ini tidak hanya terbatas pada aktiviti dalam set induksi. terdapat empat jenis bahan bantu mengajar (BBM) yang dirancang penggunaannya.

Konteks penggunaannya adalah jelas mengikut RPH yang dirancang. Artikel merupakan bahan bantu bukan elektronik yakni bahan bercetak. Muzik ini akan digunakan ketika murid mempersembahkan aksi dekon. Ketika murid bersajak. sedikit sebanyak akan menarik minat murid khasnya kerana mereka memperoleh maklumat baharu Kerja Kursus Projek sehinggakan dapat mengikuti dan menghayati setiap aspek 37 . Murid akan diminta untuk mengenal pasti atau memilih lima ayat daripada artikel tersebut yang mempunyai gambaran ayat kehidupan di sana. bahan bantu yang seterusnya digunakan ialah artikel. Muzik jenis ini hanya dimuatkan dengan alunan melodi-melodi tertentu. BBM yang kedua digunakan ialah muzik instrumental.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) membantu dalam mencapai objektif pengajaran iaitu meluahkan perasaan dengan menggunakan bahasa yang puitis melalui aksi dekon. tetapi video itu dimainkan bertujuan memberi panduan dan gambaran yang jelas untuk menjana idea murid dalam menghasilkan sajak tentang keperitan hidup di Palestin. menunjukkan kesengsaraan dan keperitan Oleh itu. Di samping itu. Tambahan pula. dengan adanya penggunaan artikel sebegini. Artikel mengenai catatan peristiwa kesengsaraan di negara malang itu juga bersangkutan dengan penyataan objektif. Bahan bantu ini akan digunakan sebagai pemangkin kepada perasaan murid terhadap isu di Palestin. alunan muzik ini yang sesuai dengan iringan sajak murid memberi peluang kepada mereka meluahkan perasaan dengan cara yang unik. Muzik instrumental bermaksud muzik yang dimainkan tanpa sebarang lirik mahu pun frasa kosong. Biarpun pemasangan video terbabit bukanlah secara bertumpu. video juga digunakan ketika langkah kedua iaitu ketika murid dalam perbincangan kumpulan.

Sebenarnya. terangnya agar menarik dan jelas serta bersih. guru perlu juga memberikan perhatian kepada ketepatan. Makanya. kesesuaian. Husin (1986) dalam bukunya Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa. seninya. gambar merupakan bahan bantu mengajar yang paling mudah untuk didapatkan. membawa gambar bercetak mahu pun gambar slaid tentang haiwan tersebut amatlah sesuai. dalam membuat pemilihan gambar. Pengetahuan itu merujuk kepada isi kandungan artikel tersebut iaitu aspek keganasan yang sedang berlaku di Palestin.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) pembacaannya. guru yang ingin mengajarkan murid tentang binatang. Slaid gambar peperangan ini akan ditayangkan di alat pemancar ketika murid dalam perbincangan kumpulan. sebaliknya slaid gambar peristiwa peperangan. Pelaksanaannya yang membuka peluang kepada murid untuk mencuba sendiri atau ‘hands on’ sudah tentu akan merangsang minat mereka terhadap pembelajaran. Namun. Tambah beliau. namun ada kalanya bahan yang ingin diajarkan itu tidak dapat dibawa. gambar yang dirancangkan bukanlah gambar biasa. murid mungkin dapat menjana idea baru untuk menghasilkan sajak dengan melihat kepada kebinasaan dan kekejaman yang berlaku di negara Palestin itu. Selain itu. Menurut Kamarudin Hj. sudah pasti tidak mampu membawa binatang liar seperti ular atau harimau. Edgar Dale Kerja Kursus Projek 38 . Secara tidak langsung murid-murid memperoleh dua dalam satu ilmu baharu iaitu pengetahuan dan kemahiran. Gambar-gambar tersebut akan ditayangkan secara berselang-seli bersama video. RPH tersebut juga melibatkan BBM seperti gambar. Misalnya. rasional penggunaan slaid gambar ini adalah lebih kurang sama dengan penggunaan video. Permainan ini dinamakan teka perkataan. biarpun bahan maujud adalah lebih baik bagi memberi gambaran yang jelas kepada murid. Melalui tayangan tersebut. Seterusnya ialah penggunaan bahan elektronik iaitu perisian komputer permainan bahasa. manakala kemahiran pula merujuk kepada kebolehan murid membaca teks bagi memperoleh maklumat penting.

Misalnya. Selain itu. Di samping itu. masalah yang sering dihadapi ialah kerosakan mengejut. Perkara ini harus diselidiki dahulu sebelum memilih BBM. sebelum guru-guru memilih BBM yang digunakan. masalah kepada murid seperti kepekaan Kerja Kursus Projek 39 . Husin (1986:266). Oleh itu. Sebenarnya. pada fasa semasa penggunaan BBM. maka bolehlah untuk digunakan. kejelasan yang tidak menentu. nilai-nilai penting tentang penggunaan alat bantu mengajar adalah merangsang minat yang tinggi dalam kalangan murid-murid kerana minat adalah faktor yang penting dalam sesi pengajaran dan pembelajaran (P&P) mereka. permainan ini juga bersifat interaktif memandangkan dimainkan secara berkumpulan. perisian permainan bahasa ini sangat bermakna dan mampu memberi kelainan kepada sistem pendidikan di negara. pada fasa sebelum. bahan bantu juga berperanan dalam menyediakan satu dasar kukuh untuk perkembangan ketahuan dan corak pemikiran. terdapat pro dan kontra apabila guru-guru menggunakan bahan bantu mengajar seperti yang diterangkan sejak awal tadi. guru-guru perlu mengenal pasti adakah bahan itu mahal. Setelah kesemua persoalan itu terjawab. sistem audio yang tidak cekap. mudah didapati atau pun masalah teknikal yang bakal dihadapi.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) (1963). Bagi Kamarudin Hj. masalah yang perlu difikirkan sebelum menentukan BBM yang ingin digunakan ketika P&P terbahagi kepada tiga fasa. semasa dan selepas. Selain itu. iaitu masalah pada fasa sebelum. Kebiasaannya. mereka perlulah memikirkan tentang kesan BBM tersebut terhadap ketiga-tiga fasa itu. Wakil bagi setiap kumpulan akan diminta memilih beberapa huruf konsonan dan vokal untuk diisi pada ruangan kosong tersebut. dalam bukunya Audio Visual Method in Teaching. Sementara itu. Pemilihan huruf-huruf tersebut membolehkan mereka mendapatkan klu bagi menjawab soalan tentang istilah perkataan yang melambangkan perasaan berdasarkan perumpamaan dan analogi yang disediakan.

masalah elektrik atau mungkin kebinasaan akibat persekitaran semula jadi seperti binatang dan bencana alam. Untuk menghadapi cabaran ini. Akhir sekali ialah masalah selepas menggunakan BBM seperti kerosakan. Kesimpulannya. memilih dan menggunakan bahan pendidikan sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran di sekolah merupakan suatu usaha yang mencabar. Kerja Kursus Projek 40 . Dengan mematuhi cara demikian sahajalah kemungkinan besar prestasi pengajaran guru dan pembelajaran murid-murid di sekolah dapat meningkat maju.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) mereka yang Cuma hanya mendengar tetapi tidak berfikir ketika asyik disuguhkan dengan bahan menarik ketika P&P. usaha guru perlulah dilakukan mengikut panduan dan perancangan yang teliti.

mutu. menyatakan bahawa penilaian sebagai “the process of delineating. jurang perbezaan antara “apa yang dihasilkan” Kerja Kursus Projek 41 .Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 5. Melalui penilaian yang dilakukan. Hal ini dapat dijelaskan bahawa penilaian adalah proses mengenalpasti. obtaining. Stufflebearn (1971). objek atau program. memperoleh dan menyediakan maklumat berguna bagi keputusan mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada pada kita. Gay (1985) pula berpendapat bahawa penilaian ialah satu proses yang dianggap sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai. Maklumat yang diperoleh daripada beberapa sumber akan digunakan untuk membuat pertimbangan nilai (value judgement) atau keputusan terhadap seseorang individu. keadaan atau ukuran tentang sesuatu berdasarkan criteria-kriteria tertentu atau membandingkannya dengan yang lain. kedudukan. mendapatkan dan memberikan maklumat yang berguna. and providing useful information for judging decision alternatives”.1 Definisi Penilaian Penilaian merupakan satu tugas menentukan nilai.0 ALAT PENILAIAN 5. Penilaian juga merupakan satu proses menentukan. Maklumat yang diperoleh ini akan digunakan untuk membuat pertimbangan bagi tindakan selanjutnya.

analisi dan interprestasi dan tindakan. Penilaian merupakan pertimbangan professional iaitu proses yang membolehkan seseorang membuat keputusan. Oleh itu. penilaian merupakan satu proses membuat pertimbangan dalam mentafsir hasil pengukuran yang bertujuan untuk memberikan maklumat tentang pencapaian murid. Bukti empirikal pencapaian biasanya diperoleh secara pengukuran terhadap penguasaan pelajar dengan menggunakan alat ukur yang dinamakan ujian. Kerja Kursus Projek 42 . Selain itu. pentadbiran. objektif pengajaran perlu dikenal pasti terlebih dahulu sebelum penentuan pencapaian objektif tersebut dibuat berasaskan pertimbangan terhadap bukti empirikal. kaedah mengajar dan kurikulum.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) dengan “apa yang dihasratkan” dapat dikenalpasti dalam sesuatu program pendidikan. bagi sesuatu penilaian. Secara ringkasnya. pemerikaan dan pengukuran. terdapat beberapa prosedur dalam membuat penilaian iaitu persediaan ujian. objektif pelajaran.

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 5. Penilaian ini member maklumat berhubung dengan prestasi pembelajaran murid-murid itu dari semasa ke semasa dan jika terdapat kelemahan-kelemahan murid pada waktu itu segera diperbetulkan. penilaian formatif adalah sejenis penilaian yang digunakan untuk mengesan perkembangan atau kemajuan tahap pembelajaran murid dengan serta merta dan dapat mengenal kekuatan serta kelemahan mereka. Cara ini dapat mengurangkan perasaan gementar atau rasa takut dalam kalangan murid-murid terhadap sesuatu penilaian itu.2 Jenis-Jenis Penilaian Penilaian adalah satu proses atau aktiviti yang bersistematik bagi mendapatkan maklumat yang berguna untuk menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran dan pembelajaran. terutamanya dalam penilaian lisan. penilaian jenis ini hendaklah dijalankan secara tidak formal. Keputusan penilaian formatif biasanya tidak digunakan untuk pemeringkatan atau perbandingan di antara seseorang murid dengan murid yang lain. Penilaian formatif juga membantu guru-guru mendapatkan maklum balas tentang pengajaran mereka dan maklumat ini boleh digunakan oleh guru-guru itu untuk memperbaiki proses pengajarannya. Tambah beliau lagi. Kerja Kursus Projek Zulkifli Hamid (2005). Menurut formatif dan penilaian sumatif. Di sekolah-sekolah rendah. tetapi lebih mengkhusus kepada penilaian kemajuan atau penilaian progresif. dua bentuk penilaian lisan yang boleh digunakan di sekolah-sekolah adalah penilaian 43 .

Pada peringkat yang lebih tinggi. ujian atau penilaian lisan. Zulkifli Hamid (2005:87) berpendapat. Ini berguna bagi guru untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran (P&P). Murid-murid diberi markah atau gred supaya dapat dibandingkan pencapaian keseluruhan mereka itu sendiri. Guru-guru diminta bertindak serius dan teliti untuk menilai aspek-aspek tersebut. sama ada mendengar atau bertutur boleh dijalankan serentak dan dilakukan dalam bentuk formal.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Menurut Zulkifli Hamid (2005). Penialaian ini berkisar kepada apa yang telah diajarkan sahaja. kemahiran-kemahiran yang terdapat di dalamnya boleh dinilai secara formal atau tidak formal. penilaian lisan biasanya menekankan kepada penguasaan sesuatu aspek kemahiran tertentu. bahan atau isi pengajaran yang telah diajarkan kepada mereka. ia bertindak menentukan setakat manakah murid-murid telah menguasai kemahiran. Ada baiknya jika guru-guru tadi dapat menguji kemahiran-kemahiran itu secara berasingan. Dalam perkataan lain. Kesimpulannya. Penilaian jenis ini boleh dijalankan di akhir sesuatu kursus ataupun setelah tamatnya sesuatu unit pembelajaran atau mengikut penggal-penggal persekolahan. penilaian sumatif adalah penilaian pencapaian yang bertujuan mengesan secara menyeluruh tahap kebolehan atau kecekapan murid di akhir sesuatu pembelajaran. Kerja Kursus Projek 44 . guru bahasa seharusnya sedar tentang kedudukan dan kepentingan ujian dalam penilaian pendidikan bahasa untuk mendapatkan maklumat pencapaian pembelajaran pelajar dan kelemahan serta kekuatan pelajar dalam pembelajarannya. Pada peringkat rendah. dalam pengajaran dan pembelajaran lisan.

Pada amnya. Hasil ujian yang telah dilakukan dapat memberikan gambaran kepada guru tentang keupayaan murid mereka yang sebenar sebelum memulakan pengajaran. Zulkifli Hamid (2005) dalam bukunya Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu meringkaskan. antara kepentingan penilaian ialah: i. keperluan dan kemahiran. kebolehan. masalah yang dihadapi dalam pembelajaran. Mendapatkan maklum balas.3 Kepentingan Penilaian Terdapat beberapa tujuan sesuatu penilaian itu dijalankan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 5. sikap. 45 Kerja Kursus Projek . penilaian memberi guru maklumat tentang perkembangan dan pencapaian murid tentang pengetahuan. kadar pencapaian.

pilihan jawapan yang tidak digunakan langsung. umpamanya salah faham dalam konsep. Setelah item ujian ini ditadbirkan barulah timbul pelbagai masalah. 5. guru dapat menentukan sama ada objektif yang dinyatakan pada awal pelajaran tadi telah tercapai atau belum. Mengenalpasti pengetahuan pembelajaran lampau murid. guru akan berpuas hati dan bolehlah bergerak kepada pelajaran yang lain. Sebaliknya kalau objektif itu tidak tercapai disebabkan oleh guru tidak mempergunakan pengetahuan sedia ada murid-murid dengan meletakkan objektif terlalu tinggi. Yang pertama. mungkin isi pelajaran yang hendak disampaikan terlalu banyak. guru akan mendapat makluman balas tentang beberapa perkara. Dengan maklumat-maklumat ini. mungkin juga kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru tidak bersesuaian dengan kelas berkenaan. v. item yang terlalu mudah atau terlalu sukar. terlalu susah atau terlalu menjemukan. tiada jawapan atau terdapat lebih daripada satu jawapan. arahan yang tidak jelas.4 Ketepatan Alat Penilaian Dalam Rancangan Pengajaran Kebiasaannya. kita menganggap pembinaan item ujian Bahasa Melayu sebagai perkara mudah. item yang bertindan. Berfungsi sebagai penggerak / motivasi. Dengan penilaian ini. Menilai prestasi/ pencapaian/ kemajuan murid. iv. rangsangan yang kabur.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) ii. tidak ada pengkhususan Kerja Kursus Projek 46 . penilaian terhadap pembelajaran dan pengajaran itu hendaklah dijalankan. Husin (1986:106). Manakala bagi pandangan Kamarudin Hj. guru akan dapat memperbaiki pengajarannya dengan segera dan seterusnya dapat membantu murid-murid dalam pembelajaran mereka. setelah setiap unit pelajaran dijalankan. Membuat klasifikasi. iii. Sekiranya objektif itu telah tercapai.

bagi aspek kelancaran pula guru dapat menilai kebolehan murid-murid bertutur tanpa tersekat-sekat di samping menilai kesahan jeda mengikut unit makna yang difikirkan sesuai selain membaca dengan kelajuan yang sesuai mengikut tanda bacaan yang tepat. sebutan mengikut standard bahasa Melayu. Ketiga. Menurut Abd. dan juga masa ujian itu dijalankan. frasa atau klausa. Menurut beliau lagi. kualiti suara yang menarik. apa yang hendak diuji. intonasi dan jeda yang sesuai serta menuturkan mengikut tanda bacaan yang tepat menjadi bukti murid tersebut dapat menyampaikan isi atau idea yang ingin disampaikan. penulis akan menyenaraikan dengan ringkas aspek yang perlu dinilai semasa menilai kemahiran lisan serta skema pemarkahannya menurut pandangan Abd. dan aitem yang tidak seimbang dengan pemarkahan serta pelbagai kesilapan yang lain. Aziz Talib (1993:76): TAHAP HURAIAN Kerja Kursus Projek 47 . sebelum membina sesuatu item ujian kemahiran bahasa. nada yang sesuai. murid-murid perlu menepati unitunit penting seperti kejelasan. Menurut Institut Bahasa (1994:333). kefahaman murid dapat dinilai dengan melihat keyakinan yang memberi makna petunjuk kefahaman murid. serta keberanian tanpa rasa takut ketika menyebut sesuatu perkataan. Dalam hal sebutan. jenis dan bentuk item ujian.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) tugasan dalam bidang yang disoal. ada tiga perkara penting yang dapat diuji ketika mengajarkan kemahiran lisan. bagaimana item ujian itu ditadbirkan. Selain itu. Antaranya ialah aspek sebutan. Pada bahagian ini. kelancaran dan kefahaman. Aziz Talib (1993:74). aspek kefahaman murid ketika bertutur juga diambil perhatian. Kesilapan ini akan menjejaskan kesahandan kebolehpercayaan bahan ujian. objektif dan kandungan pelajaran. Item yang dibina juga hendaklah berasaskan kemahiran bahasa. Selain itu. perlulah ditentukan tujuan ujian itu diadakan.

Dalam borang penilaian tersebut. kriteria yang berikutnya adalah tekanan dan intonasi yang meliputi sebutan yang jelas. kurang dapat difahami apa yang dituturkan. kesilapan sedikit sahaja. kriteria-kriteria yang dinilai adalah seperti penghayatan ketika mereka mendeklamasikan sajak yang dihasilkan. intonasi dan jeda. tidak menunjukkan kefahaman. tekanan dan intonasi yang tepat dan hentian jeda tepat dan lancar. penilaian kemahiran lisan dijalankan semasa pengakhiran aktiviti pengajaran dan pembelajaran iaitu aktiviti dekon. mengecewakan penilai. jelas. Lemah Tidak jelas. jeda dan intonasi. yakin dan selesa Baik Sederhana Hampir tepat di setiap aspek yang penting. kriteria yang kedua adalah penggunaan bahasa yang puitis dalam penghasilan sajak mereka. Berdasarkan jadual di atas. Aspek yang terlibat dalam kriteria ini adalah terdapat penggunaan perkataan yang melambangkan perasaan dan bertepatan dengan tema dan perlambangan yang digunakan harus kreatif dan sesuai. Sangat Lemah Tidak jelas.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Cemerlang Tepat. tersekat-sekat. Seterusnya. Kerja Kursus Projek 48 . Selain itu. berkesan tiada kesalahan sebutan dan intonasi. lancar. gagap. Guru menyediakan borang penilaian dan diedarkan kepada murid-murid untuk mereka menilai sendiri rakan-rakan mereka dalam penguasaan kemahiran lisan selain menilai aspek penggunaan bahasa puitis secara keseluruhannya. Aspek yang dititikberatkan dalam kriteria ini adalah murid dapat menyampaikan emosi dengan baik. banyak salah sebutan. Mereka telah didedahkan dengan perkataan dan bahasa yang puitis oleh guru sebelum mereka mencipta sebuah sajak. dalam Rancangan Pengajaran Harian (RPH) ini. Masih jelas tetapi dengan suara yang mendatar dan agak membosankan. sedikit kesalahan sebutan.

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR)

Bagi aspek tekanan dan intonasi, kriteria yang dinilai adalah sama seperti pandangan Abd. Aziz Talib (1993) seperti dalam jadual yang ditunjukkan. Aspek sebutan yang jelas, tekanan dan intonasi yang tepat menjadi kayu pengukur kepada setiap murid dalam memastikan mereka mencapai atau melepasi kehendak pengajaran kemahiran lisan tersebut. Selain itu, murid juga akan dinilai berdasarkan aspek hentian sama ada hentian dalam sajak yang dideklamasikan itu tepat pada daerah hentiannya atau sebaliknya. Berikutnya, kriteria yang dinilai adalah mengenai kelancaran dan kehalusan persembahan. Dalam kriteria ini, aspek yang dilihat adalah mengenai keserasian pendeklamasian sajak dengan lakonan dan kelancaran dan kesempurnaan persembahan yang dijalankan. Kriteria yang terakhir dinilai dalam aksi dekon ini adalah berkaitan dengan gaya penyampaian. Aspek yang dilihat adalah persembahan yang menarik dan keyakinan yang ditunjukkan oleh muridmurid yang mengadakan persembahan. Setiap kriteria tersebut mempunyai 5 skor yang berbeza iaitu skor 1, 2, 3, 4 dan 5. Skor 1 merupakan tahap yang paling rendah dan memberi makna sangat lemah dalam mana-mana kriteria yang dinilai. Seterusnya, skor 2 melambangkan tahap pencapaian murid lemah, skor 3 adalah sederhana, skor 4 baik dan skor 5 sangat baik serta menepati apa yang dihajatkan. Bagi pengredan pula, bagi kumpulan yang mendapat jumlah markah sekitar julat 21-25 markah, mereka akan diberikan gred A. Manakala sekiranya mereka mendapat markah sekitar julat 16-20, grednya adalah B. Bagi gred C pula julat markahnya adalah sekitar 11-15 dan gred D pula adalah jumlah markah yang lebih rendah daripada 11 markah.

Berdasarkan apa yang dihuraikan mengenai item penilaian bagi menguji kemahiran yang diajarkan, dapatlah dikatakan bahawa sifat kesahan yang juga merupakan prinsip penilaian sesuatu kemahiran juga wujud. Selain itu, sifat kebolehpercayaan juga dapat dibuktikan dengan sistem pemarkahan yang
Kerja Kursus Projek

49

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR)

sesuai. Menurut Lee Shok Mee. (1990), dalam bukunya Pedagogi 4 (A); Pengujian dan Penilaian dalam Pendidikan, sifat ini berkaitan dengan kestabilan, ketekalan, ketahanan dan ketepatan keputusan atau hasil dariada sesuatu instrument penilaian. Penilaian yang boleh dipercayai akan menunjukkan hasil atau keputusan yang sama atau sekurang-kurangnya hampir sama walaupun dikemukan berkali-kali kepada kumpulan yang sama dalam pembolehubahpembolehubah lain yang dikawal.

Kesimpulannya, guru seharusnya memandu murid dalam mencapai objektif yang telah ditetapkan sebelum menilai tahap pencapaian mereka. Lebihlebih lagi apabila mengajarkan kemahiran lisan yang melibatkan sastera. Muridmurid jarang didedahkan dengan kesusasteraan, ini bermakna guru-guru berperanan dalam memberikan penekanan yang lebih bagi mengelakkan pelbagai masalah pembelajaran. Menurut pandangan Prof. Madya Dr. Ishak Ramly (2003:54-55) dalam bukunya Teknik Mengajar Sastera, gaya bacaan sajak berbeza jika dibandingkan dengan genre sastera lain. Sajak memerlukan gaya, tekanan, penjedaan, intonasi dan irama yang tersendiri. Guru harus mendahulukan sesi pengajarannya dengan memberi sedikit perhatian terhadap teknik deklamasi sajak sebelum mengajarkan proses penghasilannya.

6.0

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tahun: 5 Sinergi Bilangan Murid: 36 orang Mata Pelajaran: Bahasa Melayu Tema: Keamanan
Kerja Kursus Projek

50

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR)

Tajuk: Derita Palestin, Derita Kita Hasil Pembelajaran: Fokus Utama: 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Aras 3 (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema. Fokus Sampingan: 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. Objektif: Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1. Mendeklamasikan sajak untuk melahirkan perasaan dengan menggunakan lima frasa puitis dalam aksi dekon secara berkumpulan. 2. Memilih lima ayat daripada akhbar yang memberikan gambaran tentang perasaan sengsara kehidupan di Palestin serta menyatakan alasannya. Sistem Bahasa: • • Tatabahasa: Kosa kata: keganasan, peperangan, kebuluran, kematian, kecacatan

Pengisian Kurikulum: • Ilmu: Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Sastera, Sosial, Agama dan Moral.
51

Kerja Kursus Projek

Guru menayangkan video keganasan di CATATAN PSA: Pernah menonton berita. Murid pernah menyaksikan kekejaman Israel di televisyen. LANGKAH PENGAJARAN Set Induksi (5 minit) 1. Murid pernah terbaca sajak-sajak keamanan di televisyen dan radio serta sebagainya.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) • • • Nilai: kasih sayang. Murid diminta menonton video untuk . perbincangan. membuat nota Bahan Bantu Mengajar: • • • Klip video Artikel Powerpoint Slideshow untuk permainan bahasa Borang penilaian murid • Pengetahuan Sedia Ada: • • • Murid pernah membaca artikel mengenai keganasan di Palestin. 52 Contoh interaksi soal-jawab: Kerja Kursus Projek Palestin. ISI PELAJARAN . bertanggungjawab. rasional Kemahiran berfikir: mencirikan Belajar cara belajar: bacaan secara luncuran. 2.

G: Ya. KBT -Kontekstual KP: -intrapersonal. cikgu. apa perasaan kamu tentang isu ini? M1: Geram. bertemakan ‘Kehidupan di Palestin’. cikgu. 5. 3. Dalam berita selalu tunjuk. apa yang kamu tahu tentang Palestin? M2: Palestin kena serang dengan Israel. -interpersonal BCB: Menghubung kait. Guru meminta murid membentuk lima Ayat-ayat yang melambangkan perasaan sedih. kumpulan berlima. 2. Guru menerangkan serba sedikit mengenai isu semasa mengenai keganasan di Palestin. G: Baik. Guru bersoal jawab mengenai keperitan hidup di bumi Palestin. takut pun ada. sejarah. sosial. Ilmu kewarganegaraan. murid diberikan keratan artikel yang sama bagi setiap kumpulan. 4. pilu dan alasannya. cikgu. BBM: Video kehidupan di Palestin. murid dikehendaki membaca keratan Kerja Kursus Projek 53 . Nilai . hari ni kita akan meluahkan perasaan melalui sajak sebagai tanda cakna kita. 3.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) G: Pernahkah kamu mendengar tentang keperitan hidup di Palestin? M1: Pernah. Kemudian. Guru menerangkan tujuan membaca iaitu Ilmu Pengetahuan am. Guru mengaitkan dengan isi pelajaran. G: Bagus. menghayati penderitaan di Palestin.Semangat patriotik. Langkah 1 (10 minit) 1. agama dan moral.

Nilai 54 . Guru menyediakan permainan teka Kosa kata ( terdapat dalam permainan bahasa teka perkataan) perkataan yang mengandungi ruang jawapan yang perlu diisikan dengan perkataan melambangkan perasaan berdasarkan klu analogi perumpamaan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Contoh: Ayat- petikan artikel terbabit selama 4 minit untuk mengenal pasti lima ayat yang melambangkan perasaan sedih. murid dikehendaki memenuhi kolum untuk menyatakan perasaan yang tergambar dan alasannya berdasarkan ayat Alasan. Secara rawak. KP: -intrapersonal BCB: Aplikasi maklumat. borang isi ruangan jawapan. yang dipilih. Guru kemudiaannya mengedarkan borang secara dekat seperti Lampiran 1 (a) untuk murid sehingga berderai jasad. Mereka ditembak 4. mengisikan ruangan jawapan lima ayat pilihan. guru akan memilih murid untuk membentangkan ayat dan kata-kata yang menyentuh perasaan mereka.Pilu 5. Selepas itu. Langkah 2 (15 Minit) Aktiviti 1 1. 6. Perasaan. BBM: Keratan artikel kehidupan rakyat di Palestin. rasional. Guru akan meminta murid menyelesaikan permainan tersebut dalam bentuk Kerja Kursus Projek Ilmu Sastera. 2.Ditembak dengan kejam. Nilai Kasih sayang.

KBT: -Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) KP: verbal linguistik.ciri-ciri sajak Bahasa digunakan adalah puitis. BBM: Perisian komputer permainan bahasa teka perkataan. 2. 4. Setiap kumpulan diberikan tema yang sama iaitu ‘Keamanan’. Memberi kesan kepada Kerja Kursus Projek mengenai ciri-ciri sajak. BCB: Menjana idea. Murid juga dikehendaki untuk menyalin semula jawapan perkataan yang melambangkan perasaan serta analoginya supaya dapat membantu dalam proses penghasilan sajak. 6. murid diminta berbincang untuk menghasilkan sajak. Jawapan yang betul akan diberikan 5 markah. 3. Kerjasama. 5. Setiap kumpulan perlu memilih tiga (3) konsonan dan dua (2) vokal bagi membuka klu perkataan. 4. Secara berkumpulan. Contoh: Klu: seperti disiat sembilu. peluang akan dibukakan kepada kumpulan lain. Sekiranya gagal menjawab.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) pertandingan. 3. Jawapan: Pedih. Guru menerangkan secara ringkas Penghasilan sajak: i. Murid berbincang dan menghasilkan sekurang-kurangnya 5 baris sajak yang mengandungi bahasa puitis seperti yang 55 . Aktiviti 2 1.

deklamasi rangsangan ketika persembahan. Guru memainkan muzik instrumental yang BBM: Video keamanan.Bahasa puitis ii.Pemilihan perkataan. 5. Selesai semua kumpulan mempersembahkan sajak. Guru merumuskan secara langsung penilaian terhadap kemahiran lisan murid dalam menyatakan perasaan dan 56 . i. Ilmu: daripada murid. 4. Kerja Kursus Projek KP: Kinestik. Secara berkumpulan murid diminta mendeklamasikan sajak sambil rakan kumpulan melakonkan mengikut sajak yang dideklamasikan. 3.bentuk sajak. marah dan sebagainya serta menayangkan gambar paparan slaid penderitaan di Palestin sebagai bahan Cara sajak. Borang penilaian diberikan kepada murid untuk menilai persembahan dekon rakan sekelas. Langkah 3 (20 Minit) Cara meluahkan 1. borang penilaian. Nilai: Semangat warganegara. KBT: -interpersonal -intrapersonal perasaan: bersesuaian dengan perasaan atau emosi sedih. muzik instrumental. Guru menerangkan konsep aktiviti dekon. Sebutan. Penghayatan. bertanggungjawab. 2. verbal linguistik. guru mengumpul semula borang penilaian i.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) pendengar dan pembaca. ii. 6. Bebas tanpa terikat dengan bilangan rangkap.Intonasi. ii. dipelajari tentang istilah melambangkan perasaan melalui perlambangan dan perumpamaan. pilu. iii.

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) penghayatan melalui aktiviti dekon. Guru membuat rumusan mengenai aktiviti pelajaran serta mengumumkan pemenang bagi kumpulan yang mendapatkan markah terbaik untuk aktiviti teka perkataan dan persembahan dekon. BCB: merumus Nilai: Bertanggungjawab . Kemahiran Lisan. 7. 7. Guru memuji pencapaian murid dan Seni lakon.0 BAHAN BANTU MENGAJAR Kerja Kursus Projek 57 . Penutup (10 Minit) Kosa kata baharu -Emosi Penghasilan sajak. 2. Guru bersoal jawab mengenai ciri-ciri puisi. 3. majalah dan internet sebagai proses pengayaan. Guru meminta murid mencari sajak-sajak yang bermutu di akhbar. Ilmu: Sastera. memberikan ganjaran. 4. 1. Guru serta-merta membetulkan kesilapan yang dilakukan murid semasa aktiviti sebagai sebuah proses pemulihan untuk mengelakkan murid mengulanginya.

Di samping itu. tugasan ini. hasil tugasan ini juga telah menganalisis dan menjelaskan beberapa hasil pembelajaran kemahiran-kemahiran bahasa seperti kemahiran mendengar dan bertutur. Kerja Kursus Projek 58 .Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 8.0 KESIMPULAN Secara konklusinya. telah menjelaskan mengenai penyediaan Rancangan Pengajaran Harian (RPH). kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Selain itu. hasil tugasan ini juga telah menganalisis dan mengaplikasi Pengisian Kurikulum dalam langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran berdasarkan aras pembelajaran kemahiran.

0 9. secara tidak langsung telah membimbing guru pelatih untuk memahami dengan lebih mendalam lagi mengenai aplikasi pengajaran bagi subjek Bahasa Melayu. Sama ada secara langsung atau tidak. Secara keseluruhannya dengan melakukan tugasan ini. (1986). Husin. guru sepatutnya menjadikan RPH sebagai dokumen rujukan dalam menghasilkan rancangan pengajaran yang menepati penyataan objektif yang dihajatkan selain dapat merancang penggunaan BBM yang berkesan dan alat penilaian yang bersesuaian untuk menguji keberolehan murid. yakni membolehkan murid memulakan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Kemahiran lisan sebenarnya tidak dapat dipisahkan daripada pelajaran bahasa. Bhd. Oleh itu. Kerja Kursus Projek 59 . 9. guru perlu menyediakan satu aktiviti khusus yang dapat meningkatkan kemahiran lisan murid supaya mereka dapat melibatkan diri secara aktif dengan persekitaran di samping mengikis perasaan malu dan takut ketika berhadapan orang luar di alam luar persekolahan. Kajian yang mendalam tentang pedagogi untuk mencapai hasil pembelajaran sukatan pelajaran harus dipertingkatkan supaya murid dapat mengadaptasi kemahiran yang sepatutunya mereka kuasai.1 RUJUKAN Sumber Buku Kamarudin Bin Hj. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa. Subang Jaya: Penerbitan Sarjana (M) Sdn. membina dan mengekalkan hubungan dengan rakan rapat atau dengan orang lain melalui perkongsian idea semasa berinteraksi sosial atau berurusan bagi tujuan keperluan harian sama seperti dalam contoh aktiviti yang dihuraikan dalam tugasan projek. Selain itu. Aspek lisan merupakan aspek yang diberi penekanan kepada murid tentang kemahiran interpersonal. Ini adalah satu peluang kepada guru pelatih untuk membiasakan diri dengan alam kehidupan seorang guru yang sebenar. kemahiran ini terpaksa diperkenalkan kepada kanak-kanak sejak dari darjah permulaan lagi.

Kamaruddin Hj. Marzuki Nyak Abdullah. Mohd Taib Osman. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Menyediakan Objektif Pengajaran. Abd. Pendekatan dan Teknik Pendidikan Bahasa Melayu. Subang jaya : Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Prof. (2003). (1988). Lee Shok Mee. Kerja Kursus Projek 60 . (1990). Madya Dr. Pedagogi Bahasa. (1999). Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia KBSM. Normah Abdullah. Pengajaran Bahasa dan Kesusateraan Malaysia. Zulkifli Hamid. Nathesan. Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Selangor Darul Ehsan: Longman Malaysia Sdn Bhd. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Berhad dan UPSI. (1989). Panduan Pengajaran Pemulihan Bahasa Melayu KBSR dan KBSM. Pengujian dan Penilaian dalam Pendidikan. (1977). Selangor : Penerbit Fajar Bakti Sdn. (1994). (2005). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Azman Wan Chik. Jamilah Ahmad. Razmah Man. Shah Alam. Ishak Ramly. Teknik dan Contoh. Pahang: PTS Publications & Distributor Sdn Bhd. Bhd. (1989). (1999). Aziz Talib (1993:74) dam bukunya Menguji Kemahiran Bahasa: Prinsip. Asas Pedagogi dalam Pengajaran dan Pembelajaran.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Prof. Jilid 1: Perkaedahan. Pedagogi 4 (A). Mengajar Bahasa Malaysia. Petaling Jaya: Longman Malaysia. Mat Nor Husin. Mok Soon Sang. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. S. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Teknik Mengajar Sastera. (2009). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bentong. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Husin.

penulis berasa gementar dan risau kerana tidak mendapat sebarang gambaran yang jelas mengenai tugasan tersebut. (2005).com: http://dadwayne.com/2010/03/konsep-strategi-pendekatankaedah.my/sphsp/muka22. daripada www.kpm. (1994).blogspot.1 MUHAMMAD AMINUL KHALIL BIN ZAINI SEBELUM Selepas mendapat tugasan ini.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Mok Soon Sang. Daripada dadwayne. Diperoleh pada 1 Mac 2010.blogspot.0 REFLEKSI 10. (16 Mac 2010). Konsep Strategi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 8. Strategi Pendidikan Bahasa Melayu. Kerja Kursus Projek 61 .html 10.ppk. Puchong: Penerbitan Multimedia Sdn Bhd. Diperoleh pada 6 Mac 2010.htm Ariffin. Kaedah dan Teknik.my: http://www. (2008). Pedagogi untuk pengajaran dan pembelajaran. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Institut Bahasa.2 Sumber Internet Sharbi Ali.ppk. Pendekatan.kpm.

BMM perlu disediakan dalam bentuk yang berkesan dan bermakna. Namun. Fokus tersebut melibatkan beberapa aspek yang ditekankan dalam menyediakan Rancangan Pengajaran Harian (RPH). pelbagai cara dan kaedah telah difikirkan bagi menghasilkan BBM yang menarik dan memberi kesan kepada murid-murid. Selain itu. perkaraperkara seperti itu bakal diselesaikan dengan bantuan pensyarah dan rakan selain maklumat atau nota yang diperoleh di pusat sumber dan internet. penulis dan beberapa orang rakan yang lain telah merancang strategi pelaksanaan tugasan ini. Akhir sekali. Rata-rata antara kami masih tidak begitu mahir dalam kemahiran menyediakan RPH. Namun. bantuan pensyarah serta rakan sangat ditagih. penulis dapat pelaksanaan langkah-langkah pengajaran Melalui aktiviti yang juga cara kelas termasuk mengetahui dalam penggunaan sumber bahan pengajaran seperti ICT dan sebagainya. setelah mendapat penerangan yang jelas daripada pensyarah. dirancang secara dan berkumpulan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Namun. Oleh itu. amali di dalam kelas yang telah dibentangkan banyak membantu kami. penulis berasa teruja untuk memulakan tugasan berikutnya. Jadi. sebelum tugasan dilaksanakan. ancaman mengenai item penilaian juga diambil kira. beberapa fokus utama aktiviti telah dikenal pasti. aspek yang terpenting sebelum tugasan projek dilaksanakn ialah pengetahuan sedia ada mengenai tajuk tugasan. Sebelum menjalankan tugasan. Selain itu. Ada dalam kalangan kami yang sudah mendapatkan beberapa maklumat penting daripada Kerja Kursus Projek 62 . Antara ancaman yang difikirkan sebelum memulakan tugasan ini ialah aspek bahan bantu mengajar (BBM).

Perancangan tersebut sedikit sebanyak dapat membantu kami melakukan persediaan sebelum tugasan projek dilaksanakan. Tugasan ini banyak mendisiplinkan diri khususnya ketika berada di penghujung tarikh serahan tugasan. Biarpun pada awalnya menjangkakan bahawa tugasan ini sukar. ilmu menegenai kemahiran bahasa serta kandungan yang terdapat dalam sukatan pelajaran dapat dipraktikkan Kerja Kursus Projek 63 . Sebenarnya. Dengan adanya tugasan seperti ini. Sementara itu. Hal ini disebabkan penulis dapat menambah pengetahuan pedagogi bahasa kerana sebelum ini hanya memahami apa yang di ajar secara umum. di awal mendapat tugasan ini. SELEPAS Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana penulis berjaya menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. penulis dapati kerjasama yang terjalin bersama rakan bagi menjayakan tugasan ini merupakan nadi utama terhadap kejayaan semua. tetapi akhirnya dapat diselesaikan dalam masa yang ditetapkan. Penulis telah mencari bahan di pelbagai tempat dan sumber. Jadual kerja juga dirangka supaya dapat memudahkan perjalanan penyediaan laporan penuh tugasan. Tetapi dengan dorongan Puan Zainiyah Bt Mohd Zain. Rakan-rakan tidak kedekut untuk berkongsi ilmu dan idea-idea yang bernas dalam memantapkan isi-isi kerja kursus ini. secara jujurnya penulis sangat bersyukur kerana mendapat tugasan ini. namun tetap bersyukur kerana sekurangkurangnya penulis tidak melepaskan tanggungjawab begitu sahaja. gambaran itu menjadi jelas sedikit dan membuatkan penulis tidak sabar-sabar untuk memulakan tugasan. Biarpun hanya sedikit sahaja isi yang ditemui. penulis tidak terbayang sedikit pun apa yang perlu dilakukan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) senior dan sebagainya. Selain itu.

Sebenarnya. Selain itu. Hasil pembelajaran khusus yang dirangka oleh pihak Jabatan Bahasa memberi gambaran yang jelas tentang penyediaan RPH. secara tersiratnya. serta item penilaian untuk digunakan dalam sesi pengajaran berdasarkan dokumen RPH yang telah disediakan. Selain itu. Kelebihannya ialah guru pelatih dapat mengaplikasikan BBM tersebut pada masa akan datang.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) semasa menjadi guru kelak. Akhir sekali. mungkin rancangan pengajaran harian sukar untuk dihasilkan. tugasan ini memberi peluang kepada guru pelatih menambahkan pengetahuan tentang panduan pengajaran yang lebih berkesan semasa di alam pekerjaan. BBM. Kerja Kursus Projek 64 . ucapan ribuan terima kasih dihamparkan kepada sesiapa sahaja yang terlibat dalam menjayakan tugasan ini. tugasan ini juga memberi peluang dalam menggunakan tahap kemahiran masing-masing menghasilkan BBM yang sesuai dengan hasil pembelajaran. Tanpa pengetahuan mengenai semua ini. penilai tugasan ini akan meneliti sejauh manakah tahap kebolehan guru pelatih menyesuaikan penyataan objektif. Kekuatan yang jelas dalam tugasan ini adalah pada tajuknya.

Sepanjang PBS dan cuti ini adalah termasuk di dalam tempoh masa yang diperuntukkan untuk menyiapkan kerja kursus projek ini. Rancangan tersebut adalah untuk tempoh pengajaran dan pembelajaran selama 60 minit. kami juga diminta untuk menjelaskan kesesuaian. Kami juga diberi penerangan oleh Puan Zainiyah tentang elemen-elemen yang perlu dititik beratkan dalam penciptaan Rancangan Pengajaran Harian dan penulisan esei yang berkaitan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 10. Antaranya adalah kami diminta untuk merancang objektif pengajaran yang tepat dan ia juga mesti berkaitan dengan pemilihan teknik dan aktiviti bagi mengajar kemahiran fokus dan kemahiran sampingan yang dipilih bagi mencapai objektif pembelajaran yang dihasratkan. sama ada bagi Tahap Satu atau Tahap Dua persekolahan yang menepati prinsip pembelajaran Bahasa Melayu secara bersepadu dan penggabungjalinan kemahiran. Hal ini merencatkan sedikit proses untuk melaksanakan tugasan ini. Terdapat beberapa halangan yang perlu kami tempuhi untuk melaksanakan tugasan ini. Namun kami mengambil kekangan yang dihadapi ini sebagai satu cabaran yang mampu 65 Kerja Kursus Projek . antaranya adalah kami perlu menjalani Pengalaman Berasaskan Sekolah dan menjalani cuti Hari Raya Aidilfitri yang mengambil masa selama tiga minggu.2 MUHAMMAD IZANI BIN HASHIM SEBELUM Tugasan projek pada semester 2 pismp mengkehendaki kami untuk menyediakan satu Rancangan Pengajaran Harian (RPH) mata pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah. ketepatan pemilihan dan keberkesanan penggunaan bahan bantu mengajar dan menjelaskan kesesuaian alat penilaian yang sesuai bagi menilai pencapaian murid-murid berdasarkan objektif pembelajaran yang dihasratkan. Selain itu.

Rohani. SELEPAS Kami telah diberikan jangka masa selama enam minggu untuk melaksanakan tugasan kerja kursus projek ini. Antara ilmu yang diperolehi adalah dari aspek pemilihan Fokus Utama dan Fokus Sampingan dan pemilihan objektif yang sesuai dan mempunyai pertautan dengan Fokus yang telah dipilih. Fokus Utama yang dipilih adalah dalam golongan kemahiran lisan iaitu : Kerja Kursus Projek 66 . Pelbagai ilmu telah dicurahkan oleh Puan Zainiyah yang amat berguna untuk menyiapkan tugasan serta dapat dipraktikkan dalam sesi pengajaran sebenar apabila kami menjalani praktikal dang bertugas sebagai guru sebenar kelak. Alhamdulillah kami dapat menyiapkan tugasan ini secara sempurna dengan menepati masa yang diperutukkan. Banyak ilmu yang telah diperolehi sepanjang proses untuk menyiapkan tugasan ini. Dalam RPH kami ini. Antara bahan rujukan yang telah dirujuk adalah buku-buku yang berkaitan dengan teknik pengajaran kemahiran Bahasa Melayu.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) mendorong kami untuk menggandakan usaha dalam proses untuk menuntut ilmu demi menggenggam segulung ijazah kelak. Pelbagai sumber rujukan telah ditelaah untuk mencari maklumat dan akan dimasukkan ke dalam kerja kursus projek ini. Kami juga bertemu dengan puan Zainiyah untuk mendapat bimbingan dan cetusan idea untuk melaksanakan tugasan kerja kursus projek ini. Ilmu-ilmu yang diperolehi ini amat berguna kepada kami dan akan dipraktikkan setelah mengajar kelak demi merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi Jasmani. artikel-artikel dan blog-blog di dalam internet. Emosi. Intelek dan Sahsiah dan merealisasikan matlamat pengajaran Bahasa Melayu untuk melahiran murid yang berketerampilan dalam berbahasa.

Objektif tersebut adalah seperti berikut : Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. 2. kami juga berjaya membina semangat kerja berpasukan dan aspek pengurusan masa dalam membuat perancangan dan pelaksanaan sesuatu tugasan. Melalui pemilihan Fokus ini kami telah membuat objektif yang mempunyai pertautan dengan mendapat bimbingan dan tunjuk ajar daripada Puan Zainiyah. Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. Bagi fokus sampingan pula adalah terdiri daripada kemahiran membaca iaitu : 7. Mendeklamasikan secara berkumpulan. Dalam pada itu. sajak untuk melahirkan perasaan dengan menggunakan sekurang-kurangnya lima frasa puitis dalam aksi dekon Hal ini membolehkan kami mendapat pengetahuan yang berguna untuk mencipta RPH yang baik beserta dengan Bahan Bantu Mengajar yang mampu menarik minat murid untuk belajar di dalam kelas.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 3. Memilih sekurang-kurangnya lima ayat daripada akhbar yang memberikan gambaran tentang perasaan sengsara kehidupan di Palestin serta menyatakan alasannya. Kerja Kursus Projek 67 . Aras 3 (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema.

walaupun kami biasa melaluinya. tugasan ini kelihatan mudah memandangkan kami telah beberapa kali mengasilkan RPH untuk diadaptasikan di dalam kelas. Secara kasarnya. namun merancang untuk menjalankan aktiviti dengan sebaiknya sedikit sebanyak menyulitkan keadaan. Rancangan tersebut meliputi penyediaan Rancangan Pengajaran Harian. Bahan Bantu Mengajar. taklimat dan penerangan daripada Puan Zainiyah telah saya gunakan sebagai sedikit rujukan untuk menjadi panduan dalam penyediaan tugasan ini. Pada semester ini. Hal ini secara tidak langsung merencatkan agenda yang telah dirancang. Hal ini kerana Kerja Kursus Projek 68 .Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 10. Sebelum melaksanakan sepenuhnya tugasan. nasib menyebelahi kami apabila terdapat beberapa buku yang telah menjadi panduan utama kami dalam menyiapkan tugasan ini. Namun. sewaktu berkunjung ke Perpustakaan Negara. Kekurangan sumber seperti buku dan maklumat dari internet juga sedikit menyukarkan pergerakan tugasan kami. terdapat beberapa kekangan terutamanya melibatkan bahan rujukan. BBM dan sebagainya.3 MUHAMMAD RIDHUAN BIN GHANI SEBELUM Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu merupakan salah satu subjek yang menyediakan pegetahuan dalam merancang dan membina aktiviti pengajaran dan pembelajaran. seperti yang telah saya nyatakan tadi. kami diminta menyiapkan tugasan merancang pengajaran berdasarkan teknik yang telah dipilih. Bagi penyediaan RPH pula. Alhamdulillah. RPH.

1 Oktober 2010 setelah melalui beberapa pengubahsuaian melibatkan bahan pengjaran dan sebagainya. Sepanjang pelaksanaan tugasan ini. kami telah dapat menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Justeru hasil pembelajaran yang telah kami pilih perlu disepadankan dengan aras kemampuan murid yang hendak di fokuskan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) penyediaannya mestilah tepat dengan kehendak objektif yang dihasratkan. lahirlah idea-idea yang boleh kami manfaatkan dan aplikasikan ke dalam tugasan ini nanti. secara totalnya dapalah saya katakan bahawa terdapat kekuatan dan kelemahannya sendiri. SELEPAS Alhamdulillah. Namun tidak pada akhirnya. Terima kasih. Itulah tanggapan yang dapat saya coretkan sebelum mengemudi bahagian sendiri dalam menyiapkan tugasan ini. Mungkin kekuatan yang ada pada kami merupakan kelemahan pada pihak lain dan begitulah sebaliknya. bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurniaNya. Melalui perbincangan ini. Kekuatan kerjasama kumpulan memang tidak saya Kerja Kursus Projek 69 . tugasan projek ini telah selamat kami serahkan pada hari ini. Secara keseluruhan. Selain itu. Semuanya mudah pada awalnya. Harapan agar sentuhan dan hasil kerja yang bakal terhasil nanti akan memberi manfaat dan menjadi rujukan pada masa hadapan. dengan sifat keguruan yang ada kami telah mampu menyerapnya untuk di cari jalan penyelesaiannya. pandangan mata kasar sebelum meredah sendiri untuk menyediakan tugasan yang sebenar tidak seindah khabar. Walaupun kadang-kadang terdapat percanggahan idea yang mungkin akan mengusutkan lagi keadaan. waktu senggang antara subjek telah kami gunakan sebaiknya untuk berbincang mengenai kemahuan dan kehendak soalan. Dengan masa yang telah ditetapkan.

Selain itu. Hal ini kerana tanpa fakta yang sebenar sedikit sebanyak akan menimbulkan keraguan kepada pihak pembaca nanti. akan tercapailah objektif yang kami hasratkan itu. Natijahnya kami terpaksa bergerak sendiri ke Perpustakaan Negara dan sebagainya untuk memastikan penulisan ilmiah kami ini berdasarkan fakta-fakta yang sebenar. akan member manfaat besar bukan sahaja kepada guru bahkan murid seluruhnya. terdapat juga kelemahan yang kami tidak dapat elakkan. sudah tentu akan member peluang dan ruang kepada murid untuk mencetuskan dan melahirkan idea-idea baharu. Dengan sumber yang terhad tanpa disokong oleh penulispenulis sedikit sebanya merencatkan persiapan penulisan ilmiah kami. Antaranya perhubungan sewaktu menjalankan PBS dan bercuti hari raya. saya dapat rasakan aktiviti yang kami jalankan untuk tempoh satu jam itu. Dengan kesibukan yang terpaksa di tanggung. Dari segi perancangan pengajaran pembelajaran pula iaitu RPH. Hal ini jelas menunjukkan pembaziran masa yang agak panjang dan mungkin untuk semester seterusnya masa yang di khususkan untuk menjalankan tugasan tidak akan lagi merangkumi waktu cuti. Namun. Pembahagian yang dilakukan ke atas setiap ahli kumpulan membolehkan setiap ahli menjalankan tanggungjawabnya sendiri. kami terpaksa melupakan seketika masalah tugasan ini sebelum membukanya kembali setelah pulang ke institut. Begitu juga dengan “hands on” yang telah kami aplikasikan sewaktu permainan bahasa dan perbincangan kumpulan. Setelah berhempas pulas Kerja Kursus Projek 70 . dengan pemilihan dan penggunaan yang kami apliksikan ini. kekurangan bahan rujukan seperti semester sebelumnya masih menghantui kami. Dan kami yakin. Pemilihan teknik yang sesuai dengan tahap kemampuan murid menambahkan lagi keyakinan kami dalam memastikan hasrat yang terkandung dalam objektif pembelajaran akan tercapai dengan jayanya.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) nafikan. Akhirnya. tiada kalimah yang mampu menggambarkan kegembiraan dan kesyukuran melainkan hanya kepada yang Maha Esa.

0 LAMPIRAN Kerja Kursus Projek 71 . 11. InsyaAllah. Terima kasih. secara tuntasnya saya amat berpuas hati dengan hasil kerja kami walaupun mungkin terdapat sedikit sebanyak kecacatan yang tidak dapat dielakkan. Mungkin hasil kerja kami ini akan menjadi pedoman dan rujukan di masa hadapan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) menyiapkan tugasan ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.