Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR

)

1.0

PENGENALAN

Penyampaian pelajaran secara amnya, dan penyampaian pelajaran Bahasa Melayu secara khususnya, memerlukan perancangan yang rapi oleh perancangperancang kurikulum dan juga guru-guru sebagai pelakasana pengajaran berkesan. Sungguhpun perancangan pada peringkat kurikulum seperti Sukatan Pelajaran ada dijalankan tetapi perancangan pada peringkat pelaksanaannya selalu diabaikan. Apa yang dilakukan kebiasaannya adalah pengajaran yang dilakukan mengikut apa yang telah disediakan oleh buku-buku teks semata-mata tanpa pecahan minda yang bersifat kritikal.

Adapun yang sepatutnya dilakukan oleh guru-guru adalah persediaan rapi dari pelbagai segi dalam menghasilkan suatu bentuk pengajaran yang menarik dan berkesan sama ada kepada kognitif murid mahu pun aspek afektifnya. Persediaan rapi yang dimaksudkan adalah perancangan pada peringkat pelaksanaan melibatkan penyediaan rancangan pelajaran. Terdapat beberapa aspek yang perlu dititikberatkan dalam perkara ini seperti objektif pengajaran, penyediaan aktiviti dan kaedah pengajaran, bahan bantu mengajar yang digunakan serta akhir sekali adalah alat penilaian sebagai kayu pengukur keberkesanan objektif pengajaran. Setiap aspek tersebut perlu dititipkan dalam rancangan pengajaran harian (RPH) dengan sempurna.

Pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang berkesan dan baik haruslah dijalankan menerusi aplikasi dan pedagogi yang berkesan. Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) adalah merupakan satau rancangan penting dan harus disediakan oleh guru sebelum memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran (P&P) seperti mana yang terkandung dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999 yang menyebut bahawa setiap guru haruslah menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) dan Rancangan Pelajaran Harian (RPH). Hal ini bertujuan untuk membantu guru
Kerja Kursus Projek

1

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR)

memikirkan dengan jelas tentang matlamat dan objektif P&P, pemilihan isi pelajaran, kaedah dan teknik P&P, alat bantu mengajar serta persediaan penilaian.

Dewasa kini, kita sering disuguhkan dengan berita-berita yang kurang menyenangkan daripada golongan penjaga terhadap corak pendidikan anak-anak mereka di sekolah. Ramai yang menganggap bahawa guru-guru di sekolah gagal membawa murid-murid ke alam yang lebih bermakna. Murid-murid gagal mengaplikasikan apa yang dipelajari di sekolah dan guru-guru pula dipersalahkan atas situasi itu. Maka, sudah tentu guru-guru sepatutnya menjadikan komentar seperti itu sebagai cabaran kepada diri masing-masing dalam mencipta kelainan sistem pendidikan di negara ini supaya mendapat penghormatan dan penghargaan daripada pihak di luar lingkungan medan pendidikan.

Oleh itu, dalam tugasan ini penulis telah merancang sebuah sesi P&P dengan mendokumentasikan beberapa bahan seperti RPH, Bahan Bantu Mengajar (BBM), Item penilaian dan sebagainya. Aktiviti yang direncanakan adalah melibatkan kemahiran bahasa yang paling awal iaitu kemahiran lisan. Kemahiran lisan sangat sesuai menjadi bahan kajian disebabkan masalah sosial dan budaya masyarakat kini yang tidak semenggah. Selepas itu akan dihuraikan pula kerelevanan aspek-aspek penyediaan P&P terhadap aktiviti yang dirancang dalam RPH. Setiap huraian tersebut telah disokong dengan bukti-bukti rujukan pelbagai bahan sebagai panduan semua.

Berdasarkan soalan tugasan, antara hasil pembelajaran khusus yang bakal diperoleh daripada tugasan ini ialah pelatih guru dapat menghuraikan tentang kemahiran-kemahiran bahasa yang merangkumi pendekatan, kaedah, dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. Selain itu, pelajar juga dapat menyediakan Rancangan Pengajaran Harian untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. Pelajar juga dapat membina menggunakan bahan bantu mengajar bagi kemahiran
Kerja Kursus Projek

2

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR)

bahasa tertentu selain membuat latihan penilaian kemahiran-kemahiran tersebut. Diharapkan tugasan ini dapat membantu banyak pihak khususnya guru pelatih dalam menyediakan sebuah perancangan harian yang sistematik dan penuh bermakna.

2.0

PENULISAN OBEJKTIF

2.1

Definisi Objektif

Berdasarkan Robert F. Mager dalam bukunya, Menyediakan Objektif Pengajaran, terjemahan Razmah Man (2009), objektif dapat didefinisikan sebagai himpunan perkataan dan/atau gambar dan gambar rajah yang bertujuan memberitahu orang lain apa yang ingin pelajar capai. Tambahnya lagi, ia merupakan hasil pembelajaran yang hendak dicapai, bukan tentang proses mencapai hasil tersebut. Seterusnya, ia juga khusus dan dapat diukur, bukan umum dan tidak ketara. Selain itu, objektif pengajaran juga memperkatakan tentang pelajar, dan bukannya tentang guru.

Manakala menurut R.J Kibler, et. al (1981), objektif pengajaran membawa maksud pernyataan yang menerangkan apa yang dapat pelajar lakukan setelah menyempurnakan sesuatu unit pelajaran. Tokoh-tokoh pendidikan memberi pandangan yang serupa tentang maksud sebenar penyataan objektif ini. Ratarata menganggap bahawa objektif pengajaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan hasil atau produk pembelajaran yang diharapkan dapat dikuasai oleh pelajar pada akhir unit suatu pelajaran. Hasil pembelajaran tersebut perlulah
Kerja Kursus Projek

3

Ini memudahkan kerana kehendak utama objektif itu dapat dilihat dan didengar. Kesimpulannya. Ini bermakna guru dan murid haruslah mengetahui sebenarnya apa yang hendak mereka capai.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) dapat diukur atau dilihat supaya guru mudah untuk mengenal keberkesanan penyataan objektif yang dirancang. kriteria dan syarat. Dr.2 Ciri-Ciri Penyataan Objektif Berdasarkan kajian terhadap ulasan Razmah Man (2009). al (1982:24) pula beranggapan adalah mustahak dalam satu-satu pengajaran untuk menyatakan objektif dengan jelas perkara-perkara yang hendak dicapai. Misalnya. pasti Prof. juga menyatakan bahawa terdapat perlakuan yang tidak dapat lihat. jika penyataan objektif mengkehendaki murid menulis sajak. Razmah Man (2009). Perlakuan Kerja Kursus Projek 4 . Isahak Haron et. setiap penyataan objektif perlulah mengandungi tiga ciri-ciri khusus iaitu perlakuan. perlakuan ialah arahan yang menghuraikan apa yang dijangkakan murid dapat lakukan. objektif pengajaran merupakan sebuah pernyataan tentang sesuatu hasil pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid mengikut kriteria dan syarat-syarat tertentu. 2. Ketiga-tiga aspek ini penting dalam membuktikan hasil pembelajaran yang dicapai oleh setiap murid. Objektif yang baik menyatakan apa yang mesti dibuat murid bagi menunjukkan penguasaan mereka terhadap objektif ini. Menurutnya lagi. Pada bahagian lain kandungan buku tersebut. membaca berita atau berlakon. ini bermaksud perlakuan tersebut dapat dilihat atau didengar.

Syarat ditekankan supaya dapat menjelaskan apa yang dihajati agar dapat menyokong perlakuan dan kriteria yang diperlukan. tunjukkan. guru akan memiliki satu standard untuk menguji kejayaan pengajaran. Aspek syarat menghuraikan tentang syarat yang mempengaruhi perlakuan yang dijangkakan berlaku. Petunjuk tingkah laku merupakan sesuatu yang memberitahu kita secara langsung sama ada perlakuan yang terselindung itu dilakukan sama ada seperti yang kita hasratkan atau tidak. gariskan dan lain-lain. Tindakan itu akan memberitahu murid sebaik manakah mereka perlu laksanakan sesuatu untuk dianggap kecekapan. Robert Mager (2009:109) menghuraikan bahawa kriteria perlakuan yang sesuai boleh ditambah dalam penyataan objektif. Bagi objektif jenis ini. apabila guru mengharapkan muridnya dapat mengenal pasti. guru tersebut perlu menambah petunjuk tingkah laku seperti bulatkan. antara kelebihan tindakan ini ialah murid akan mengetahui sama ada mereka berjaya melepasi atau mencapai perlakuan yang dijangkakan. Kerja Kursus Projek 5 . Selain itu. aspek syarat juga dinilai dalam pembentukan objektif yang tepat dan berkesan. objektif yang ingin dicapai tidak akan berjaya kerana tidak jelas dan terperinci. bagaimanapun penyataan yang menghuraikan perlakuan terselindung seperti itu tidak pula layak dikatakan sebagai objektif. dengan menyatakan aspek kriteria dalam penyataan objektif. Jika menetapkan perlakuan sahaja.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) tersebut dikenali sebagai perlakuan yang terselindung. guru akan meningkatkan lagi kebergunaan objektif. guru perlulah menambahkan petunjuk tingkah laku untuk menjelaskan bagaimana perlakuan terselindung itu agar boleh dikesan secara langsung. hitamkan. Tambah beliau. Bagi aspek kriteria pula. Dengan menambahkan maklumat tentang kayu pengukur yang akan mengukur pencapaian objektif. Misalnya. Perlakuan yang tidak dapat dilihat adalah penting. Berdasarkan ulasan Razmah Man (2009).

Objektif ini membantu guru menentukan arah dan mengehadkan isi pelajaran yang hendak Kerja Kursus Projek 6 .Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 2. guru perlu menentukan objektif yang hendak dicapai dalam sesuatu unit pembelajaran.3 Taksonomi Domain Kognitif Dalam penyampaian pelajaran Bahasa Melayu.

unsur yang pertama ialah peringkat penguasan kemahiran bahasa yang hendak dikuasai oleh murid. Dalam rancangan pengajaran. Jadi. Manakala unsur yang kedua terpenting ialah peringkat kognitif muridmurid bersandarkan kemahiran bahasa yang dipelajari. mengaplikasi. sama ada kemahiran mendengar. Dalam hubungan pengajaran Bahasa Melayu. peringkat itu digelar ‘fokus utama’. menganalisis. memahami. mensintesis atau menilai seperti tata tingkat Taksonomi Bloom. guru perlu mempertimbangkan apakah jenis kemahiran yang ingin diajarkan daripada kemahiran bahasa yang empat. Guru seharusnya bijak menentukan sama ada murid perlu diberikan penguasan pada peringkat mengetahui. Mafhumnya. jika dilukiskan ilustrasinya. Kamarudin Hj. akan terhasillah rajah metriks seperti di bawah: Kerja Kursus Projek 7 . membaca atau menulis. Menurut Lee Shok Mee (1990). bertutur.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) disampaikan. terdapat dua unsur penting yang berkaitan dengan murid-murid yang perlu guru pertimbangkan. Husin (1986:69).

rajah. rumus. Mensintesis Menyampaikan perasaan. Kerja Kursus Projek 8 . idea atau pengalaman hasil penganalisisan. Menentukan darjah kesahan sesuatu perkara atau permasalahan berdasarkan alasan-alasan tertentu. prosedur. penghasilan peta minda. arahan. Contohnya. Berupaya menaakul. membanding beza dan menstrukturkan skop yang luas kepada yang lebih kecil. laporan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) ARAS Mengetahui HURAIAN Pengetahuan tentang fakta-fakta khusus. peraturan dan lain-lain. mengenai konsep sesuatu perkara. Memahami Kemampuan untuk membaca dan memahami gambaran. Mengaplikas i Menganalisi s Menilai Kemampuan untuk menerapkan gagasan. teori. Kebiasaannya.

guru juga boleh menjadikan model ini sebagai rujukan sebelum mencipta objektif. pengaplikasian. Makanya. penialain dan sintesis. pemahaman.4 Ketepatan Penulisan Objektif Dalam Rancangan Pengajaran Harian Objektif yang ditentukan bagi sesuatu pelajaran itu hendaklah sesuai dengan keadaan murid yang mempelajari kemahiran tersebut. Pemeringkatan itu bermula dengan aras pengetahuan. Kerja Kursus Projek 9 . Keenam-enam aras ini menjadi kayu pengukur kepada guru dalam membina soalan kebiasaannya. Memetik daripada tulisannya. oleh sebab proses pembelajaran itu merupakan sesuatu yang abstrak. model yang sesuai untuk digunakan oleh guru bagi menganalisis sistem P&P pendidikan di sekolah adalah Model Taksonomi Bloom. emosi dan sikap) serta psikomotor. objektif unit-unit pelajaran itu perlu dinyatakan tingkah lakunya supaya sekiranya seseorang itu telah mencapai sesuatu objektif yang diharapkan. penganalisisan. Mungkin peringkat pengetahuan yang dijadikan objektif bagi sesuatu kemahiran bahasa itu tidak sampai kepada peringkat yang paling tinggi tetapi bagi sesuatu kemahiran yang lain pula akan mencapai peringkat pengetahuan yang lebih tinggi pula. perlulah juga ditekankan mengenai bidang kelangsungan murid bagi mencapai objektif yang dirangka.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 2. Berdasarkan kajian terhadap buku tulisan Kamarudin Hj. Menurutnya. terdapat enam (6) tata tingkat atau pemeringkatan yang dapat dinilai. guru telah memilih tema keamanan. Misalnya dalam rancangan pengajaran harian bagi tugasan ini. model ini berkembang kepada tiga bahagian iaitu bidang kognitif. kesan pembelajaran itu akan dapat dilihat. Dalam ranting bidang kognitif. apabila seseorang guru itu merancang fokus pembelajaran. Namun. afektif (perasaan. Husin (1986:69).

Maka. Setiap aspek ini dapat diperhatikan oleh guru setelah diajarkan isi pelajaran tertentu. Seperti mana yang diketahui. Kesimpulannya. Aktiviti dekon yang dirancang dapat membuktikan sejauh mana aspek psikomotor memberi kesan yang mendalam tentang hasil pembelajaran. sudah tentu ianya perlu diberi perhatian oleh guru supaya murid terdidik dengan batin mereka tidak hanya cuma pandai dengan akaliah sahaja. organisasi dan akhir sekali adalah perwatakan. Menurut Kamarudin Hj Husin dalam buku yang sama. Sebagai menguji aras sintesis mereka. Seterusnya diikuti dengan gerak balas. peristiwa kepayahan dan kesengsaraan hidup di Palestin menjadi inti kepada pencetusan kognitif murid. pada bidang psikomotor pula lebih ditekankan mengenai gerak balas dan mekanisme yang kompleks tentang sesuatu perkara. Di akhir pembelajaran pula murid dapat melalui proses penilaian dengan menilai sejauh mana keamanan negara dipelihara. afektif ini bersangkutan dengan perasaan dan emosi. guru diharapkan dapat merangsang mereka menyampaikan perasaan atau idea melalui sajak dan dekon setelah mempunyai skema baharu dengan membaca artikel khas tentang kehidupan rakyat Palestin ketika langkah awal P&P. ketiga-tiga aspek yang dimodelkan oleh Bloom sangat berkait rapat dan saling bergantungan. Sudah tentu kumpulan murid Tahun Lima sangat faham tentang isu di Palestin walaupun sedikit. Selain itu. rangka afektif di peringkat yang paling rendah dikenali sebagai penerimaan. Kepentigan ketiga-tiganya diilustrasikan seperti rajah di bawah: Kerja Kursus Projek 10 .Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Makanya. menilai. Keduanya adalah aspek afektif. Oleh sebab itu tugasan ini memuatkan aktiviti lisan bagi mendapatkan luahan rasa murid tentang sesuatu isu berbangkit supaya guru dapat melihat dengan jelas dampak afektifnya mengikut unit-unit tertentu.

Mendeklamasikan sajak untuk melahirkan perasaan dengan menggunakan lima frasa puitis dalam aksi dekon secara berkumpulan. Objektif ini nyata bertepatan dengan fokus utama pengajaran iaitu kemahiran lisan. Terdapat dua objektif pengajaran yang telah dirangka bagi menjelaskan hasil pembelajaran murid-murid di kelas terbabit. Bagi objektif pertama. Deklamasi sajak merupakan medium yang berkesan untuk meluahkan perasaan. 2.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Penulis telah merancang sebuah aktiviti kemahiran lisan sebagai fokus utama manakala kemahiran menulis merupakan fokus sampingan. murid dapat mendeklamasikan sajak untuk melahirkan perasaan dengan menggunakan sekurang-kurangnya lima frasa puitis dalam aksi dekon secara berkumpulan. Sememangnya diakui sajak yang Kerja Kursus Projek 11 . Kemahiran ini menghuraikan kebolehan murid meluahkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema. Memilih lima ayat dariapda artikel yang memberikan gambaran tentang perasaan sedih dan sengsara kehidupan di Palestin serta menyatakan alasannya. Antara objektif yang terkandung adalah seperti: 1.

Berdasarkan kajian terhadap ulasan Robert F. sajak itu dilihat sangat bermakna malah mampu mengapresiasikan tema yang ingin disampaikan. mendeklamasikan sajak untuk meluahkan perasaan. Ketiga-tiga aspek ini penting dalam membuktikan hasil pembelajaran yang dicapai oleh setiap murid. Mafhumnya. pelahiran perasaan murid juga menjadi lebih bermakna dengan kewujudan aksi lakonan yang menyaingi deklamasi sajak. Bersangkutan dengan objektif pengajaran pertama dalam tugasan ini. Kerja Kursus Projek 12 . Mager (2009:46). aspek perlakuan yang jelas dapat dilihat ialah.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) berisi dan sempurna mampu mempengaruhi pendengar dengan penggunaan bahasanya yang puitis dan muluk-muluk. tetapi dengan adanya lakonan daripada rakan kumpulan yang lain. kriteria yang dapat dilihat ialah kecekapan murid dalam menghasilkan sekurangkurangnya lima frasa puitis dalam sajak. penulis membayangkan murid akan dapat meluahkan perasaan dengan mendeklamasikan sajak berkenaan dengan tema yang ditetapkan agar dapat memberikan kesan yang mendalam kepada rakan sekelas yang lain. Menurut Robert lagi. guru perlu memastikan murid dapat membuktikan kemahiran menulis lima frasa puitis. tidak semua yang akan berjaya memahami apa yang disampaikan. setiap penyataan objektif perlulah mengandungi tiga ciri-ciri khusus iaitu perlakuan. Ini merupakan kriteria yang perlu dicapai oleh murid dalam membuktikan keberkesanan objektif P&P yang telah dirangka oleh guru. Robert Mager (2009:50) membuat kenyataan bahawa kriteria itu adalah huraian tahap kecekapan yang mesti dicapai atau dilepasi pelajar. Apabila murid meluahkan perasaan dengan bersajak. Sebelum sesi P&P berakhir. perlakuan adalah susuatu yang menghuraikan apa yang dijangka murid dapat lakukan. Berdasarkan objektif pengajaran yang pertama itu. Selain itu. Apabila menyentuh aspek kriteria pula. kriteria dan syarat.

Oleh itu. Jadi. Mafhumnya. objektif ini merupakan cerminan kepada aktiviti untuk fokus sampingan iaitu kemahiran membaca. Seperti mana ulasan terhadap penyataan dalam objektif pertama sebelum ini. syarat merupakan pelengkap kepada pelaksanaan perlakuan. Murid akan diminta untuk membaca sebuah artikel tentang kehidupan di Palestin. aspek perlakuan perlu dinyatakan dalam objektif supaya guru dapat melihat dengan lebih jelas hasil pembelajaran yang diinginkan. Syarat merupakan sesuatu yang menghuraikan syarat yang mempengaruhi perlakuan yang dijangkakan berlaku. objektif pengajaran kedua ini juga mengandungi tiga aspek atau ciri-ciri utama dalam penyataan objektif pengajaran. Sebagai contohnya. Misalnya. murid dapat memilih lima ayat daripada artikel yang memberikan gambaran tentang perasaan sengsara kehidupan di Palestin serta menyatakan alasannya. Frasa tersebut menunjukkan ketetapan atau kewajipan syarat bagi proses meluahkan perasaan dengan cara melakukan aktiviti dekon (deklamasi puisi dan lakonan) secara berkumpulan. jelaslah dapat diketahui bahawa persembahan dekon merupakan syarat yang membantu kepada pelaksanaan pendeklamasian sajak untuk melahirkan perasaan kepada rakan yang lain.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Seterusnya. guru membayangkan bahawa murid akan dapat mengenal pasti beberapa ayat yang memberi kesan sedih dan sebagainya daripada artikel tersebut. Bagi objektif pengajaran kedua. dalam objektif pengajaran pertama tersebut terdapat frasa yang melambangkan syarat. Sebenarnya. frasa ‘dalam aksi dekon secara berkumpulan’. Misalnya. aspek ketiga terpenting ialah syarat dalam penyataan objektif. Kesimpulannya. Mager (2009:51). objektif ini sangat sesuai dan bertepatan dengan ciri-ciri objektif pengajaran yang sempurna. Seperti yang ditekankan oleh Robert F. dalam contoh penyataan objektif kedua ini terdapat frasa Kerja Kursus Projek 13 .

Frasa ‘sekurang-kurangnya lima ayat yang memberikan gambaran tentang perasaan sengsara kehidupan di Palestin’ jelas menunjukkan betapa terperincinya kriteria yang perlu dilepasi oleh murid. Oleh itu. murid-murid akan mencatatkan lima ayat yang dirasakan memberi gambaran perasaan tentang kehidupan di Palestin. murid juga dikehendaki memberi alasan atau rasional pemilihan ayat. minda murid akan terjentik untuk meluahkan perasaan dengan menggunakan ayat yang lebih kurang sama dengan apa yang telah dibaca. Kerja Kursus Projek 14 . Kedua. Kesimpulannya. Tetapi. kedua-dua objektif tersebut benar-benar menepati ciri-ciri sebuah objektif pengajaran yang sempurna dan berkesan. jelaslah bahawa syarat itu merupakan aspek yang menjadi pelengkap kepada perlakuan murid yang dikehendaki memilih ayat yang memberi kesan mendalam. Ini bermaksud frasa ‘daripada artikel’ telah memberikan gambaran yang jelas bahawa pemilihan ayat hendaklah dilakukan dengan memilih daripada artikel yang disediakan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) ‘memilih dan menyatakan alasan’ pada awal dan akhir penyataan. objektif tersebut menekankan syarat pemilihan ayat daripada petikan artikel kehidupan di Palestin. setiap penyataan objektif itu tidak hanya terhenti setakat itu. Akhir sekali adalah aspek syarat bagi penyataan objektif kedua. perlu diingatkan bahawa. guru menghajatkan kebolehan murid dalam memilih ayat-ayat yang difikirkan mengandungi kesan mendalam daripada hasil pembacaan artikel terbabit. Berdasarkan penelitian. Ini bermaksud. Selain itu. aspek kriteria juga dapat dinilai daripada penyataan objektif bagi fokus sampingan kemahiran menulis tersebut. Kriteria ini dilihat sangat sesuai dan bertepatan dengan fokus pengajaran kerana setelah murid berjaya mengecam beberapa ayat yang melambangkan perasaan. Mafhumnya.

maksud lain bagi istilah teknik dalam Kamus Dewan tersebut ialah. Jadi. karang-mengarang dan sebagainya. Guru perlu menyediakan borang penilaian supaya dapat dijadikan panduan bagi mengenal pasti kriteria-kriteria yang sepatutnya dicapai oleh murid seperti yang termaktub dalam penyataan objektif. teknik adalah kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik. penilaian terhadap murid menjadi perkara biasa setelah sesi P&P.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Sebagai seorang guru. bagi mengenal pasti darjah keberkesanan objektif yang dirangka. Selain itu. pengetahuan Kerja Kursus Projek 15 .1 Definisi Teknik Menurut Kamus Dewan (Edisi Ketiga).0 PENGAPLIKASIAN TEKNIK PENGAJARAN 3. 3.

Anthony (1997). beliau mendefinisikan teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru yang mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu. kenderaan. Husin & Siti Hajar Hj. bangunan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) yang berkaitan dengan pembuatan barang-barang hasil industri (seperti jentera. Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang digunakan. 3.2 Kepentingan Teknik 16 Kerja Kursus Projek . Mengikut Kamaruddin Hj. Kesimpulannya. Manakala menurut Edward M. teknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk pelajar-pelajarnya. teknik boleh didefinisikan sebagai pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana teknik tersebut digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. Abdul Aziz dalam bukunya Pengajian Melayu III: Komunikasi Bahasa. dan lain-lain).

Hal ini secara tidak langsung akan membantu guru mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran yang di hasratkan.3 Teknik Pengajaran Lisan 17 Kerja Kursus Projek . mengekalkan perhatian murid.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Mengikut Edward M. Perasaan ini mungkin akan wujud jika teknik inkuiri contohnya. murid-murid ini akan mendengar dan member perhatian akan apa yang bakal rakan mereka sampaikan. teknik main peranan dan sebagainya. Anthony (1996). 3. Secara tidak langsung murid akan mengaplikasikan kemahiran masa depan di dalam pembelajaran. Justeru secara tidak langsung. Umum mengetahui bahawa pemikiran kanak-kanak lebih cenderung ke arah permainan. Penyataan ini jelas merujuk kepada beberapa teknik yang terdapat di dalam pengajaran dan pembelajaran seperti teknik latih tubi. Ini menunjukkan perhatian murid telah tertarik melalui penggunaan teknik tersebut. murid akan dilatih bagaimana untuk bercakap dan mengeluarkan pendapat. Menyedari hakikat ini. beliau mendefinisikan teknik sebagai satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru untuk mencapai hasl segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa yang tertentu. Apabila berlakunya situasi demikian. maka akan berlakulah sesi soal jawab dan sebagainya. Kepentingan yang ketiga ialah dapat menimbulkan rasa ingin tahu. Contohnya jika seseorang guru menggunakan teknik lisan. Murid akan terus mengkaji dan mengkaji untuk mengetahua apa yang akan terjadi seterusnya. guru boleh menggunakan teknik permainan bahasa dan sebagainya untuk memastikan fokus murid terhadap pembelajaran tidak terjejas. digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Hal ini secara tidak langsung akan merangsang pemikiran murid untuk berfikir segala kemungkinan. Antara kepentingan teknik ini ialah digunakan untuk menarik perhatian murid. Kepentingan lain ialah.

penyampaian secara kuliah sekiranya dikekalkan akan cepat membosankan pelajar kerana mereka tidak dapat berinteraksi baik secara interpersonal mahupun intrapersonal dengan rakan sebaya dan guru. Menurut Mook Soon Sang (1994:22).Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Pengajaran lisan merupakan gabungan bagi pengajaran kecekapan kemahiran mendengar dan bertutur. ini memahirkan mereka menggunakan bahasa dan berinteraksi serta menyesuaikan 18 . Jadi. teknik lakonan sering kali digunakan dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang berasaskan pendekatan induktif iaitu kaedah terus. Pada pendat Mook Soon Sang (1994:23). Aziz Talib (1993:74) dam bukunya Menguji Kemahiran Bahasa: Prinsip. Kerja Kursus Projek kepada pelajar. Kemahiran lisan merupakan salah satu aktiviti yang menepati ciri-ciri tersebut. teater pembaca dan sebagainya. Sebaliknya. Tujuan utama teknik ini digunakan adalah untuk melatih pelajar menggunakan unsur bahasa. kepala dan lain-lain dengan berkesan dalam sesuatu interaksi bahasa atau perbuatan. Terdapat pelbagai teknik pengajaran lisan yang direka khas oleh tokohtokoh pendidikan. gerak tangan. sumbang saran. kebebasan dan kelonggaran pergerakan kadang-kadang perlu diberikan diri mereka dengan rakan-rakan. Pengajaran lisan merupakan aspek kemahiran yang penting untuk diketengahkan oleh guru memandangkan aktiviti lisan lebih kepada aplikasi pendekatan komunikatif. Antaranya ialah teknik soal-jawab. lebih 50% tidak boleh menulis. nada dan intonasi dan juga bukan linguistik iaitu mimik muka. Teknik dan Contoh. berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum (1979-1980) hampir 40% murid tidak boleh menulis dan membaca. Oleh itu. Menurut Abd. unsur paralinguistik iaitu berkaitan dengan jeda. para ilmuwan berpendapat bahawa perlu dipelbagaikan aktiviti perbincangan dan kerja kelompok. bercerita. kemahiran lisan menjadi aspek kemahiran utama yang dapat dikuasai oleh murid. elektif dan audiolingual. lakonan.

Hal ini kerana teknik menekankan aspek lisan. Teknik ini juga berupaya menimbulkan keseronokan dan keberkesanan pembelajaran kepada murid. Kerja Kursus Projek 19 . Akhirnya. Hal ini adalah kerana mereka harus menitik beratkan tentang laras sosial antara mereka dan pendengar. Pemilihan teknik yang sesuai sangat mempengaruhi kelangsungan proses pembelajaran.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Tambah beliau lagi. guru bahasa seharusnya sedar tentang kedudukan dan kepentingan komunikasi murid dalam pendidikan bahasa. murid akan lebih peka dan berhati-hati melafazkan sesuatu. Mereka akan berfikir sebelum meluahkan katakata. murid berkemungkinan akan dapat berkomunikasi dengan baik melalui teknik ini berbanding dengan teknik-teknik lain. Kesimpulannya. Ini berguna bagi guru untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu P&P. penggunaan teknik ini mampu mendorong serta merangsang murid untuk menghubungkan perasaannya dengan matapelajaran yang dipelajarinya. Lakonan berperanan sebagai ragam pembelajaran iaitu sebagai salah satu alat bantu pengajaran dan pembelajaran. selain dapat menyuburkan sahsiah mereka. serta boleh berkongsi sebarang maklumat atau sesuatu perkara. Oleh yang demikian. membuat penemuan. murid akan dapat menjalani latihan lisan dengan banyak. Di samping itu. Pelajar juga bebas untuk melahirakan perasaan. Hal ini bertujuan mendapatkan maklumat pencapaian pembelajaran murid dan kelemahan serta kekuatan murid dalam pembelajarannya.

4 Aplikasi Teknik Dan Aktiviti Dalam Rancangan Pengajaran Jika diteliti Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang disediakan. fokus sampingan yang dipilih ialah kemahiran membaca. Salah satu implikasi pendekatan komunikatif dalam pengajaran dan pembelajaran Kerja Kursus Projek bahasa adalah pendekatan ini membolehkan pelajar 20 . Selain itu. (1989).Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 3. Berdasarkan RPH dalam tugasan ini. terdapat dua fokus pengajaran yang diketengahkan iaitu fokus utama dan fokus sampingan. Dalam dokumen RPH itu juga. Hal ini memberi banyak impak kepada pelajar dalam kemahiraan berbahasa mereka. Walau bagaimanapun. Selain itu. Pendekatan yang digunakan sepanjang sesi P&P ini adalah pendekatan komunikatif. guruguru seharusnya lebih peka terhadap tahap keupayaan murid supaya aktiviti yang dirancang bertepatan dengan tahap pemikiran murid atau tahap kebolehterimaan mereka. teknik pengajaran juga diambil kira sebagai pembantu kepada proses pemaham murid. terdapat beberapa aktiviti yang dirangka bagi mencapai keberkesanan objektif pengajaran yang dihasilkan. fokus utama juga mengambil masa yang lebih lama berbanding fokus sampingan. Pada pandangan Azman Wan Chik. pendekatan komunikatif mempunyai beberapa implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran bahasa. Fokus utama adalah fokus yang melibatkan kemahiran lisan. Murid dikehendaki membaca artikel yang diedarkan sebelum memulakan proses pencetusan perasaan melalui persembahan dekon. Fokus utama dilaksanakan lebih tinggi arasnya daripada fokus sampingan dalam pemilihan huraian hasil pembelajaran. Oleh sebab itulah RPH perlu disediakan sesempurna mungkin tanpa ada masalah yang boleh mengganggu gugat proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) kerana RPH ini menjadi penentu terhadap keberkesanan fokus utama dan fokus sampingan pengajaran.

menyatakan pendapat dan pandangan dan sebagainya. mengemukakan idea. Mereka harus menguasai tentang nahu. Melalui kecekapan linguistik ini. Aktiviti sebegini banyak membantu pelajar dalam aktiviti pembelajaran mereka dimana mereka akan dapat menghilangkan rasa takut dan Kerja Kursus Projek 21 . perasaan. pelajar boleh menggunakan sistem bahasa secara spontan dan fleksibel bagi menggambarkan fikiran. struktur bahasa dan tahu bagaimana mahu menggunakannya.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) berkomunikasi dengan baik sekali gus mereka dapat menguasai kecekapan linguistik. Pendekatan ini turut menyedarkan pelajar bahawa tiap-tiap struktur ayat yang betul itu tidak semestinya sesuai digunakan tanpa memahami cara penggunaannya berdasarkan ‘rule of use’. Hal ini menunjukkan bahawa mereka akan dapat menggunakan laras bahasa dengan betul dan tepat. para pelajar memiliki pengetahuan tentang sesuatuu bahasa yang mereka gunakan itu. Pelajar akan dapat menyesuaikan pengguanaan system bahasa secara spontan ini mengikut keadaanyang sesuai. pelajar juga dapat mengembangkan idea disamping dapat bertukar-tukar pendapat antara satu sama lain. Selain itu. Disamping itu. Kecekapan berkomunikasi ini menuntut supaya pelajar memiliki pengetahuan untuk menggunakan bahasa itu dalam keadaan dan situasi tertentu serta dalam konteks yang sesuai. Selain itu. mengikut konteks dan situasi serta tujuan-tujuan tertentu. Tambahan pula. pelajar akan dapat membetulkan kesalahan sendiri dengan menggunakan bentuk-bentuk bahasa yang dipilih sebagai alternatif dan dianggap sesuai bagi sesuatu tujuan dalam berkomunikasi. pelajar juga diminta menguasai kecekapan berkomunikasi. mereka juga memilih unsure-unsur linguistik yang dimilikinya itu semasa mereka berinteraksi dan disesuaikan penggunaannya mengikut konteks sesuatu situasi sosial tertentu. melalui pendekatan ini juga. Hal ini disebabkan oleh proses pembelajaran mengikut pendekatan ini menekankan gerakerja berkumpulan atau berpasangan yang member peluang kepada pelajar untuk berkomunikasi. (1989). Menurut Azman Wan Chik.

Secara perinciannya. Teknik yang digunakan oleh guru ketika ini ialah teknik soal jawab. induksi set harus menjadi suatu aktiviti yang bermakna dan sejajar dengan minat dan pengalaman para pelajar. Di samping itu. guru perlu membiarkan murid menyatakan pendapat mereka dengan bebas supaya mereka tidak terikat dengan isi pelajaran semata-mata. Menurut S. inovatif. Tujuannya adalah bagi mengaktifkan skema murid selain meningkatkan minat mereka sebelum mulanya pembelajaran.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) malu. Hasilnya. Menurut aktiviti set induksi yang terkandung dalam RPH tugasan. Teknik ini dirasakan sesuai kerana bagi mengajarkan aspek kemahiran lisan yang mengkehendaki mereka meluahkan perasaan. Oleh itu. Kemudian. aktiviti yang dijalankan diambil kira bermula daripada set induksi. murid akan dijentik minda mereka dengan pengalaman sedia ada mereka tentang kesengsaraan rakyat Palestin. guru haruslah bijak Kerja Kursus Projek 22 . Nathesan (1999:39). mereka akan berasa lebih yakin dan berani untuk melibatkan diri mereka dalam aktiviti yang dijalankan. Hal ini akan mempengaruhi hasil pembelajaran. Sebaliknya. teknik ini digunakan adalah untuk mengesan pengetahuan berbahasa murid serta memberi galakan kepada murid untuk berfikir secara kreatif. guru akan menayangkan video kesengsaraan hidup di Palestin. pelajar akan lebih aktif berfikir menerusi soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru. mengendalikan induksi set dengan cara yang merangsangkan memang memerlukan perancangan yang teliti dan hal ini mungkin memaksa guru memikirkan induksi set yang agak luar biasa supaya permulaan pengajaran benar-benar dapat merangsangkan pelajar. Selain itu. logik dan kritis. wujudlah sebuah interaksi sosial sebelum sesi P&P dimulakan. Yang penting.

Aktiviti ini sangat sesuai dilakukan berikutan fokus utama pengajaran adalah murid dapat meluahkan perasaan kepada rakan dengan menggunakan bahasa yang puitis ketika bersajak. dalam langkah kedua. guru akan meminta murid mengenal pasti ayatayat yang dirasakan dapat memberi kesan kepada perasaan murid supaya perasaan itu akan dapat diluahkan ketika aksi dekon. guru akan mengedarkan aritkel kehidupan di Palestin yang memuatkan pelbagai peristiwa yang menyayat hati. fokus sampingan iaitu kemahiran membaca telah dipilih dengan memakan masa sebanyak 15 minit. Biarpun mereka sudah diajarkan sedikit sebanyak tentang bahan sastera. tetapi aktiviti ini dilihat mampu menambah penguasaan murid tentang ilmu itu dengan pengayaan kosa kata dan perumpamaan analogi yang baharu. Di samping itu. guru akan menggunakan aktiviti mencatat nota dengan meminta murid mengisikan borang untuk memilih sekurang-kurangnya lima ayat yang memberi gambaran tentang pelbagai perasaan setelah membaca artikel terbabit. Teknik ini sangat sesuai dilaksanakan sebagai proses kelangsungan menjana perasaan terhadap keganasan yang melanda dunia. Kemudiaan. Maksudnya. mereka akan gunakan perkataan yang melambangkan perasaan itu bagi tujuan aktiviti berikutnya kemudian. Seperti yang terkandung dalam RPH tugasan ini. Kerja Kursus Projek 23 . Hasilnya. guru perlu meninjau dengan teliti semasa aktiviti ini dijalankan kerana aktiviti ini sedikit sebanyak akan memberi kesan kepada yang akan datang. Dari situ. terdapat aktiviti mempelajari bahasa puitis.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) mengemukakan soalan yang terancang dan bermutu bagi mewujudkan pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan. Aktiviti membaca skimming dan scanning ini merupakan permulaan kepada proses pelahiran perasaan murid di akhir pengajaran nanti. Kebiasaannya langkah pertama memuatkan aktiviti bagi fokus sampingan hasil pembelajaran. Oleh itu. Seterusnya ialah aktiviti pada langkah pertama.

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Perkara ini sangat bersesuaian dengan pandangan Prof. Terdapat dua bentuk pengajaran dan pembelajaran bahasa melalui teknik ini iaitu dijalankan secara spontan atau dijalankan sebagai aktiviti pertandingan. agama. (1989:76). Kerja Kursus Projek 24 . pendidikan. Kutipan markah juga akan dilakukan bagi mewujudkan persaingan dalam permainan. Selain itu. Sebelum murid diarahkan untuk mencipta beberapa frasa sajak yang puitis. makna serta penggunaan bahasa yang tepat. aktiviti pertandingan secara berkumpulan telah dirancangkan. Teknik ini dilaksanakan dengan permainan berkomputer atau tutorial yang mengkehendaki murid meneka perkataan yang menggambarkan perasaan dengan hanya diberikan klu daripada perumpamaan. Yang menariknya adalah teknik yang digunakan ketika melakukan aktiviti ini ialah permainan bahasa. mereka akan diajarkan dahulu ciri-ciri sajak yang baik. murid juga dapat mengulang kaji sambil bergembira. Penggunaan teknik ini juga mampu membantu murid memahami sistem Bahasa Melayu terutamanya dari segi bentuk. Perbezaan kedaerahan. Setelah itu. murid akan diajarkan cara mengemukakan emosi dalam ayat dengan menggunakan perkataan-perkataan yang baru dipelajari semasa aktiviti permainan bahasa meneka diksi yang berkaitan tentang perasaan serta analoginya. Mohd Taib Osman (1977:42) yang mengatakan perbendaharaan kata yang dikuasai oleh seseorang penyajak sangat penting bagi membentuk dan melahirkan kekuatan ekspresi juga menunjukkan ciri khas penyajak. Murid juga dapat belajar kaedah cara berfikir yang baru. Dalam tugasan ini. Menurut Azman Wan Chik. suku. jantina dan sebagainya menghasilkan puisi yang berbeza dan suasana perasaan penyajak. Tujuannya ialah murid akan dapat menghasilkan sajak dengan menggunakan bahasa puitis seperti mana yang terkandung dalam objektif utama pengajaran. Misalnya. Aktiviti lain yang terdapat dalam langkah ini adalah aktiviti menghasilkan sajak. Teknik permainan bahasa ini digunakan oleh guru bagi mengukuhkan pengajaran dan memantapkan lagi pemahaman murid mengenai topik-topik yang diajarkan.

Oleh itu. Penggunaan teknik ini juga dapat mengembangkan daya berfikir dan dan kemahiran sosial murid. Murid-murid juga aktif menyatakan pendapat dengan bimbingan dan panduan guru. Teknik dekon merupakan akronim bagi aktiviti deklamasi sajak dan lakonan. Teknik yang digunakan semasa aktiviti penghasilan sajak ialah perbincangan dalam kumpulan. Maksudnya. murid dikehendaki mengaplikasikannya untuk menyatakan perasaan kepada rakan sekelas yang lain. Langkah ketiga bagi sesi P&P ini ialah kemuncak kepada pembelajaran yang dilalui bermula daripada awalnya. kemudian akan ada juga Kerja Kursus Projek 25 . Menurut Prof. Murid dijangkakan akan dapat menghasilkan lima baris frasa sajak untuk dipersembahkan dalam aktiviti dekon. secara berkumpulan. perancangan yang dilaksanakan beserta teknik semasa aktivitinya perlu dititikberatkan kerana itu mampu memberi kesan positif dalam aktivit P&P. teknik ini merupakan teknik pengajaran yang berbentuk perbincangan dan dilakukan dalam kalangan kanak-kanak di bawah penyeliaan dan kawalan guru. Teknik yang digunakan semasa aktiviti ini ialah teknik dekon. Aktiviti pada langkah kedua ini sebenarnya bersesuaian dengan objektif pertama dalam penyataan objektif. Setelah mempelajari pelbagai jenis ayat dan beberapa perumpamaan yang puitis. Murid juga akan menjadi lebih berani dan berkeyakinan. Mohd Taib Osman (1977:52). akan ada murid yang mendeklamasikan sajak sebagai cara meluahkan perasaan tentang tema yang diberikan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) barulah murid akan dilepaskan ke kumpulan masing-masing untuk mencipta sajak sebelum mempersembahkan aktiviti dekon. Guru juga akan memberikan borang penilaian penguasaan kemahiran bagi memastikan keberkesanan isi pelajaran yang diajarkan dari mula langah P&P. Aktiviti yang dirancang ialah aktiviti fokus utama pengajaran iaitu murid melahirkan perasaan dengan mendeklamasikan sajak.

Selain itu. Pelajar juga bebas untuk melahirkan perasaan. membuat penemuan. pembelajaran bahasa akan menjadi lebih bermakna kerana contoh-contoh sebenar dibawa ke bilik darjah. Murid juga berpeluang untuk mempengaruhi rakan-rakan bagi menyampaikan makna dengan berkesan dalam konteks dan situasi tertentu. Madya Dr. di samping dapat menyuburkan sahsiah mereka. Tambah beliau. dan sebagainya. Tujuannya ialah mendorong serta merangsang murid untuk menghubungkan perasaannya dengan aksi yang ditunjukkan melalui kefahaman tentang isi sajak beserta emosi yang terkandung dalam sajak. Bagi pandangan Prof. Mohd Taib Osman. Dekon berperanan sebagai ragam pembelajaran iaitu sebagai salah satu alat bantu pengajaran dan pembelajaran. Menurut ulasan Prof. (1977:23) dalam bukunya Pengajaran Bahasa dan Kesusateraan Malaysia. mencemik. murid juga akan menyedari akan makna sosial dan makna linguistik yang dihasilkan daripada unsur-unsur paralinguistik seperti isyarat tangan. serta boleh berkongsi sebarang maklumat atau sesuatu perkara. Teknik ini juga berupaya menimbulkan keseronokan dan keberkesanan pembelajaran kepada murid. menggelengkan kepala. melalui aktiviti seperti dekon ini. kaedah ini sering Kerja Kursus Projek 26 .Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) rakan kumpulannya yang melakonkan aksi secara bisu di samping pendeklamator tersebut. Ishak Ramly (2003:55). aktiviti demonstrasi dan lakonan sangat sesuai dijalankan semasa menggunakan pendekatan komunikatif dalam pembelajaran. Unsur-unsur paralinguistik ini boleh berlaku dalam persembahan yang dijalankan. mengerling.

Guru boleh mengubah gaya persembahan lakonan pelajar dalam kelas. Semasa akhir pengajaran ini. Tetapi. guru akan mengadakan aktiviti refleksi isi pelajaran dan penilaian terhadap persembahan murid. sekiranya aktiviti ini dijalankan secara pertandingan. Pada aktiviti ini. aktiviti dan teknik yang dirangka bagi mencapai objektif pengajaran dilihat bertepatan dan sesuai dengan fokus utama dan sampingan yang telah direncanakan. Akhir sekali ialah pada langkah penutup. guru akan dapat meningkatkan motivasi murid dan perasaan ingin tahu mereka selain memanjangkan minat dan keinginan supaya mempeajari sastera. Kerja Kursus Projek 27 . Dengan cara ini. Kesimpulannya. Guru juga boleh mengekalkan gaya bahasa yang terkandung dalam petikan sajak tetapi dengan pengolahan idea asal. guru mengimbas kembali apa yang telah murid pelajari bagi memperoleh idea tentang keberkesanan P&P pada sesi tersebut. Murid akan menyatakan pendapat mereka atas apa yang mereka pelajari.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) digunakan bagi menghindarkan pelajar daripada menggunakan kaedah atau teknik pengajaran yang sama sahaja. pembetulan oleh guru hanya dilakukan selepas rumusan penilain kemahiran yang telah diajarkan.

1 Definisi Bahan Bantu Mengajar Kerja Kursus Projek 28 .0 BAHAN BANTU MENGAJAR 4.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 4.

beberapa BBM yang baru dan lama perlu digunakan untuk mempercepatkan proses pembelajaran. Penggunaan BBM juga sebahagian daripada kaedah dan idea-idea yang disampaikan oleh guru kepada murid-muridnya. Walau kaedah apa digunakan sekalipun BBM pasti turut sama. bertajuk “Alatan Mengajar Dalam Pengajaran Bahasa. murid sesama murid serta membantu atau mempercepatkan proses pemahaman mereka. perkembangan teknologi. ‘alat bantu ‘itu mestilah dianggap sebagai satu bahagian yang padu dalam proses tersebut dan bertujuan untuk menambah kelancaran perhubungan antara guru dan murid dan sebaliknya. psikologi pembelajaran. membaca dan menulis. Dewasa ini pengetahuan saintifik. tetapi tidak berupaya mengambil tempat seorang guru. BBM dan tulisan. Mengikut Noraziah Abdul Hamid (1981:2). pesanan. Bahan bantu mengajar (BBM) bukanlah merupakan sesuatu yang tersisih sifatnya daripada proses pengajaran dan pembelajaran. saluran dan penerima. Kerja Kursus Projek 29 . Isi pengajaran sebagai mesej atau pesanan dan salurannya melalui lisan. bertutur. David Berlo (1996) mengatakan dalam proses komunikasi itu terdapat empat ciri penting iaitu sumber. Pendapat ini disokong sama oleh Edgar Dale (1964) yang digambarkan dalam bentuk “cone of experience” di mana proses pembelajaran bermula dengan proses aspek semi-abstrak hingga kepada yang lebih abstrak.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Bahan bantu mengajar adalah faktor terpenting dalam menentukan kejayaan program pembelajaran. menimbulkan rangsangan keinginan pelajarpelajar untuk mengetahui sesuatu dan untuk menjadikan pembelajaran baik dan lebih menarik. supaya komunikasi guru murid berjalan dengan baik. Empat kemahiran iaitu mendengar.

BBM boleh diertikan sebagai apa jua bentuk bahan yang digunakan dalam pembelajaran. Kesimpulannya. Kerja Kursus Projek 30 .Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Ngui Kuen Seng (1981) pula mengatakan alat bantu mengajar tidak dapat ditakrifkan dengan tetap walaupun pada keseluruhan ramai pendidik mempersetujui bahawa penggunaan alat bantu mengajar dalam P&P adalah pengalaman yang melibatkan penggunaan penglibatan/ pandangan seseorang. dan membantu proses pembelajaran pelajar menjadi lebih berhasil dan bermakna. Bahan ini merupakan aspek penting dalam pembelajaran.

Kerja Kursus Projek 31 . Berdasarkan pendapat di atas dapat Atan Long (1982:174) menyimpulkan bahawa alat-alat bantu mengajar boleh dibahagi kepada tiga kategori seperti berikut: 1. projektor opeque. slaid.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 4. carta atau slaid dan dipancarkan pada skrin.pentomin. surat khabar. sesuatu bahan itu mungkin diterbitkan dalam bentuk buku. piring hitam dan lain-lain. 3. filem jalur. Bahan-bahan bercorak pelajaran seperti lakonan. gambar.carta. pita rakaman. pita video.2 Jenis-Jenis Bahan Bantu Mengajar Hari ini dengan bertambahnya pengetahuan teknologi. papan putih dan lain-lain. Bahan bukan elektronik seperti suara. 2. radio. Bahan Bantu Mengajar (BBM) adalah sesuatu bahan yang boleh disiapkan dengan berbagai cara. Bahan-bahan yang menggunakan media elektronik seperti filem pelajaran. Contohnya.lawatan. buku. projektor overhead.projek pameran dan bahan-bahan dari alam sekitar. model. beberapa alatan mengajar baharu telah dihasilkan dalam membantu proses pemahaman murid.

didengar. (1989:20). filem. Antara cadangan BBM yang boleh digunakan ialah rakaman perbualan. kertas mahjung atau benda-benda wujud lain. pita rakaman. dan lain-lain lagi. projektor legap. Jilid 1: Alatan dan Bahan Bantu. makmal bahasa. mempengaruhi dan menghiburkan. pantomin.teks. Hari ini. Tambah beliau. Komunikasi pula bertujuan memberitahu. alat bantu mengajar bagi kemahiran lisan adalah segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk membantunya menyampaikan pengajaran di bilik darjah. dekon dan lawatan biasanya menggunakan bahan bantu mengajar bagi kedua-dua jenis ini. Dalam bukunya Mengajar Bahasa Malaysia. papan tulis. pengajaran lisan merupakan satu bentuk komunikasi. perkembangan teknologi dan sebagainya. dengan bertambahnya kemajuan di bidang pengetahuan saintifik. Aktiviti seperti lakonan. Ini termasuklah benda-benda konkrit yang boleh dilihat. atau lebih tepat lagi menyampaikan ilmu atau satu himpunan maklumat kepada murid-murid. Dalam pengajaran seperti ini. media elektronik dan media bukan elektronik. Bagi pengajaran kemahiran lisan. kad manila. Manakala bagi media bukan elektronik adalah seperti buku. dihidu digunakan dan sebagainya. Ia merupakan apa sahaja yang boleh dialami oleh murid. Alatan ini tidaklah terhad kepada buku. pengguanaan alat bantu mengajar adalah sangat penting. terdapat dua jenis bahan bantu mengajar iaitu. paparan video. psikologi pembelajaran. dibaca. beberapa Kerja Kursus Projek 32 . dirasa. radio dan pelbagai lagi. Pada pendapat umum. Antara yang tergolong dalam media elektronik ialah radio. kad imbasan. dipegang. Berdasarkan pandangan Atan Long (1982). terdapat BBM yang sesuai untuk digunakan seperti saranan tokoh pendidik. slaid filem. gambar dan rajah sahaja tetapi ia biasanya meliputi segala macam benda yang boleh membantu dan menyokong pengajaran. televisyen. tujuan utama guru adalah memberitahu.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Manakala menurut Azman Wan Chik.

Masalah kekurangan tenaga pengajar.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) peralatan mengajar bentuk baharu dan lama digunakan untuk mempercepatkan proses pembelajaran. Atan Long (1982) berpendapat bahawa BBM diwujudkan bagi mengatasi masalah-masalah seperti: 1. Alat-alat ini hanyalah membantu guru-guru membimbing murid-murid dan tidak lebih daripada itu. 33 Kerja Kursus Projek .namun demikian peralatan seperti ini tidaklah berupaya atau boleh mengambil tempat sebagai seorang guru. kereta tersebut tidak mampu bergerak. 4.3 Kepentingan Bahan Bantu Mengajar Apabila berkata tentang bahan bantu mengajar (BBM). Bahan itu perlu diadakan supaya perjalanan P&P menjadi lancar dan teratur. Dianalogikan seperti sebuah kereta. Samalah juga dengan bahan bantu mengajar yang bertindak sebagai enjin pembelajaran. perlu diingat ianya merupakan bahagian yang penting dan padu dalam pelaksanaan sesi pengajaran dan pembelajaran (P&P). Sekiranya tiada enjin. seharusnya memiliki enjin sebagai organ yang menggerakkan kereta.

Oleh itu dapat menggalakkan pembelajaran.oleh itu ia boleh menolong menjadikan pembelajaran murid itu lebih mendalam dan pelbagai. 3. Kerja Kursus Projek 34 . telah menyenaraikan nilai-nilai penting tentang penggunaan alat bantu mengajar tersebut. Antara lainnya beliau menjelaskan: a) Alat bantu mengajar biasanya merangsangkan minat pembelajaran bahasa. Ia bukan sahaja berhasrat untuk memberikan rangsangan yang baik dan berkhidmat sebagai alat untuk membantu menjelaskan penerangan guru tetapi ia juga bermaksud untuk menjimatkan masa. mempelbagaikan kegiatan dan memberi keseronokan kepada murid. Secara perinciannya. mempunyai beberapa tujuan. d) Alat bantu mengajar mampu menyediakan pengalaman-pengalaman yang tidak dapat diperoleh dengan mudah melalui cara-cara yang lain. Masalah kebosanan kaedah pengajaran.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 2. Masalah kekurangan masa. Edger Dale dalam bukunya Audio-Visual Method in Teaching (1963). Masalah P&P dalam kumpulan yang sangat besar. yang tinggi di kalangan muri-murid dan minat ini adalah satu faktor yang penting dalam b) Alat bantu mengajar menyediakan satu dasar yang kukuh untuk memperkembangkan kefahaman dan corak pemikiran murid-murid. khususnya pengajaran lisan. 4. alatan mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini membolehkan pembelajaran mereka itu kekal lama. c) Alat bantu mengajar membekalkan satu dasar yang kukuh untuk memperkembangkan pembelajaran murid-murid. Di samping itu ia juga dapat menjadikan suasaana pembelajaran itu menarik dan memikat.

Ini boleh membantu mempercepatkan perkembangan perbendaharaan kata mereka.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) e) Alat bantu mengajar juga boleh membantu murid-murid memaham sesuatu dengan cara yang lebih baik dan berkesan. g) Alat bantu mengajar mendorong murid-murid mengkaji dan menyiasat dan ini boleh menambah dan menggalakkan bacaan sukarela mereka. 4.4 Kesesuaian Bahan Bantu Mengajar Dalam Rancangan Pengajaran Kerja Kursus Projek 35 . f) Alat bantu mengajar mampu menawarkan pengalaman-pengalaman yang sebenar dan dengan demikian ia boleh merangsangkan kegiatan murid.

artikel kehidupan di Palestin dan perisian komputer permainan bahasa. Video ini akan digunakan pada tahap maksimum. video ini tidak hanya terbatas pada aktiviti dalam set induksi. murid akan berasa sensitif dengan pergolakan yang berlaku di sana seterusnya dapat membangkitkan perasaan mereka dan mungkin boleh Kerja Kursus Projek 36 . Bahan elektronik seperti video merupakan salah satu BBM yang dirancang penggunaannya. pengalaman-pengalaman yang dirancang untuk murid-murid itu hendaklah melalui pengalaman yang paling natural dan asas. yang kita percaya. terdapat empat jenis bahan bantu mengajar (BBM) yang dirancang penggunaannya. muzik instrumental. Dalam set induksi. Hamid (1981). sebaliknya tetap akan dimainkan semula ketika sesi perbincangan murid menghasilkan sajak. iaitu melaui deriaderia mereka. segala apa yang kita ketahui. rasional penggunaan video ini adalah sebagai medium dalam mengembalikan pengetahuan sedia ada murid tentang negara Palestin. slaid gambar peperangan. Dalam banyak hal. fikirkan dan hayati selalunya bermula daripada satu proses pengenalan. Dalam Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang dirangka. Video yang digunakan dalam RPH adalah video paparan kesengsaraan di Palestin. beliau telah menggolongkan alat bantu mengajar kepada dua jenis iaitu elektronik dan bukan elektronik. Dalam proses pembelajaran. iaitu mengalami sesuatu itu dengan menggunakan deria. Norasiah Abd.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Alat bantu mengajar biasanya akan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelajar-pelajar sewaktu menjalani sesuatu pembelajaran itu. Antaranya ialah video kehidupan di Palestin. Selain itu. Maksudnya. Setiap BBM tersebut akan diperjelas penggunaannya pada bahagaian seterusnya nanti.

Muzik ini akan digunakan ketika murid mempersembahkan aksi dekon. Bahan bantu ini akan digunakan sebagai pemangkin kepada perasaan murid terhadap isu di Palestin. menunjukkan kesengsaraan dan keperitan Oleh itu. Murid akan diminta untuk mengenal pasti atau memilih lima ayat daripada artikel tersebut yang mempunyai gambaran ayat kehidupan di sana. Di samping itu. Muzik jenis ini hanya dimuatkan dengan alunan melodi-melodi tertentu. video juga digunakan ketika langkah kedua iaitu ketika murid dalam perbincangan kumpulan. tetapi video itu dimainkan bertujuan memberi panduan dan gambaran yang jelas untuk menjana idea murid dalam menghasilkan sajak tentang keperitan hidup di Palestin.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) membantu dalam mencapai objektif pengajaran iaitu meluahkan perasaan dengan menggunakan bahasa yang puitis melalui aksi dekon. sedikit sebanyak akan menarik minat murid khasnya kerana mereka memperoleh maklumat baharu Kerja Kursus Projek sehinggakan dapat mengikuti dan menghayati setiap aspek 37 . Tambahan pula. Muzik instrumental bermaksud muzik yang dimainkan tanpa sebarang lirik mahu pun frasa kosong. bahan bantu yang seterusnya digunakan ialah artikel. dengan adanya penggunaan artikel sebegini. BBM yang kedua digunakan ialah muzik instrumental. alunan muzik ini yang sesuai dengan iringan sajak murid memberi peluang kepada mereka meluahkan perasaan dengan cara yang unik. Ketika murid bersajak. Konteks penggunaannya adalah jelas mengikut RPH yang dirancang. Biarpun pemasangan video terbabit bukanlah secara bertumpu. Artikel mengenai catatan peristiwa kesengsaraan di negara malang itu juga bersangkutan dengan penyataan objektif. Artikel merupakan bahan bantu bukan elektronik yakni bahan bercetak.

kesesuaian. Pengetahuan itu merujuk kepada isi kandungan artikel tersebut iaitu aspek keganasan yang sedang berlaku di Palestin. Husin (1986) dalam bukunya Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa. guru perlu juga memberikan perhatian kepada ketepatan. gambar yang dirancangkan bukanlah gambar biasa. Secara tidak langsung murid-murid memperoleh dua dalam satu ilmu baharu iaitu pengetahuan dan kemahiran. Makanya. gambar merupakan bahan bantu mengajar yang paling mudah untuk didapatkan. Misalnya. Edgar Dale Kerja Kursus Projek 38 . Namun. terangnya agar menarik dan jelas serta bersih. guru yang ingin mengajarkan murid tentang binatang. Melalui tayangan tersebut. dalam membuat pemilihan gambar. Pelaksanaannya yang membuka peluang kepada murid untuk mencuba sendiri atau ‘hands on’ sudah tentu akan merangsang minat mereka terhadap pembelajaran. membawa gambar bercetak mahu pun gambar slaid tentang haiwan tersebut amatlah sesuai. manakala kemahiran pula merujuk kepada kebolehan murid membaca teks bagi memperoleh maklumat penting. sebaliknya slaid gambar peristiwa peperangan. Permainan ini dinamakan teka perkataan. Slaid gambar peperangan ini akan ditayangkan di alat pemancar ketika murid dalam perbincangan kumpulan. namun ada kalanya bahan yang ingin diajarkan itu tidak dapat dibawa. Tambah beliau. Selain itu. rasional penggunaan slaid gambar ini adalah lebih kurang sama dengan penggunaan video. Menurut Kamarudin Hj. biarpun bahan maujud adalah lebih baik bagi memberi gambaran yang jelas kepada murid. Seterusnya ialah penggunaan bahan elektronik iaitu perisian komputer permainan bahasa.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) pembacaannya. Gambar-gambar tersebut akan ditayangkan secara berselang-seli bersama video. sudah pasti tidak mampu membawa binatang liar seperti ular atau harimau. RPH tersebut juga melibatkan BBM seperti gambar. seninya. murid mungkin dapat menjana idea baru untuk menghasilkan sajak dengan melihat kepada kebinasaan dan kekejaman yang berlaku di negara Palestin itu. Sebenarnya.

pada fasa semasa penggunaan BBM. maka bolehlah untuk digunakan. nilai-nilai penting tentang penggunaan alat bantu mengajar adalah merangsang minat yang tinggi dalam kalangan murid-murid kerana minat adalah faktor yang penting dalam sesi pengajaran dan pembelajaran (P&P) mereka. Wakil bagi setiap kumpulan akan diminta memilih beberapa huruf konsonan dan vokal untuk diisi pada ruangan kosong tersebut. kejelasan yang tidak menentu. mudah didapati atau pun masalah teknikal yang bakal dihadapi. permainan ini juga bersifat interaktif memandangkan dimainkan secara berkumpulan. Selain itu. Selain itu. iaitu masalah pada fasa sebelum. Pemilihan huruf-huruf tersebut membolehkan mereka mendapatkan klu bagi menjawab soalan tentang istilah perkataan yang melambangkan perasaan berdasarkan perumpamaan dan analogi yang disediakan. guru-guru perlu mengenal pasti adakah bahan itu mahal. semasa dan selepas. masalah kepada murid seperti kepekaan Kerja Kursus Projek 39 . mereka perlulah memikirkan tentang kesan BBM tersebut terhadap ketiga-tiga fasa itu. Misalnya. Setelah kesemua persoalan itu terjawab. terdapat pro dan kontra apabila guru-guru menggunakan bahan bantu mengajar seperti yang diterangkan sejak awal tadi. perisian permainan bahasa ini sangat bermakna dan mampu memberi kelainan kepada sistem pendidikan di negara. Di samping itu. Oleh itu. masalah yang perlu difikirkan sebelum menentukan BBM yang ingin digunakan ketika P&P terbahagi kepada tiga fasa. Husin (1986:266). bahan bantu juga berperanan dalam menyediakan satu dasar kukuh untuk perkembangan ketahuan dan corak pemikiran. Sementara itu. masalah yang sering dihadapi ialah kerosakan mengejut.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) (1963). Kebiasaannya. dalam bukunya Audio Visual Method in Teaching. pada fasa sebelum. Perkara ini harus diselidiki dahulu sebelum memilih BBM. Bagi Kamarudin Hj. sistem audio yang tidak cekap. sebelum guru-guru memilih BBM yang digunakan. Sebenarnya.

Untuk menghadapi cabaran ini. Kesimpulannya. masalah elektrik atau mungkin kebinasaan akibat persekitaran semula jadi seperti binatang dan bencana alam. usaha guru perlulah dilakukan mengikut panduan dan perancangan yang teliti. Kerja Kursus Projek 40 . Dengan mematuhi cara demikian sahajalah kemungkinan besar prestasi pengajaran guru dan pembelajaran murid-murid di sekolah dapat meningkat maju. memilih dan menggunakan bahan pendidikan sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran di sekolah merupakan suatu usaha yang mencabar.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) mereka yang Cuma hanya mendengar tetapi tidak berfikir ketika asyik disuguhkan dengan bahan menarik ketika P&P. Akhir sekali ialah masalah selepas menggunakan BBM seperti kerosakan.

mutu. jurang perbezaan antara “apa yang dihasilkan” Kerja Kursus Projek 41 . Maklumat yang diperoleh daripada beberapa sumber akan digunakan untuk membuat pertimbangan nilai (value judgement) atau keputusan terhadap seseorang individu. Stufflebearn (1971). Penilaian juga merupakan satu proses menentukan. obtaining. and providing useful information for judging decision alternatives”. Hal ini dapat dijelaskan bahawa penilaian adalah proses mengenalpasti.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 5. keadaan atau ukuran tentang sesuatu berdasarkan criteria-kriteria tertentu atau membandingkannya dengan yang lain. memperoleh dan menyediakan maklumat berguna bagi keputusan mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada pada kita. Maklumat yang diperoleh ini akan digunakan untuk membuat pertimbangan bagi tindakan selanjutnya.0 ALAT PENILAIAN 5. Melalui penilaian yang dilakukan. kedudukan. Gay (1985) pula berpendapat bahawa penilaian ialah satu proses yang dianggap sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai. objek atau program.1 Definisi Penilaian Penilaian merupakan satu tugas menentukan nilai. menyatakan bahawa penilaian sebagai “the process of delineating. mendapatkan dan memberikan maklumat yang berguna.

pentadbiran. Bukti empirikal pencapaian biasanya diperoleh secara pengukuran terhadap penguasaan pelajar dengan menggunakan alat ukur yang dinamakan ujian. Kerja Kursus Projek 42 . Penilaian merupakan pertimbangan professional iaitu proses yang membolehkan seseorang membuat keputusan. kaedah mengajar dan kurikulum. pemerikaan dan pengukuran. Selain itu. objektif pengajaran perlu dikenal pasti terlebih dahulu sebelum penentuan pencapaian objektif tersebut dibuat berasaskan pertimbangan terhadap bukti empirikal. penilaian merupakan satu proses membuat pertimbangan dalam mentafsir hasil pengukuran yang bertujuan untuk memberikan maklumat tentang pencapaian murid. objektif pelajaran. analisi dan interprestasi dan tindakan. terdapat beberapa prosedur dalam membuat penilaian iaitu persediaan ujian. Secara ringkasnya.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) dengan “apa yang dihasratkan” dapat dikenalpasti dalam sesuatu program pendidikan. bagi sesuatu penilaian. Oleh itu.

tetapi lebih mengkhusus kepada penilaian kemajuan atau penilaian progresif. terutamanya dalam penilaian lisan. Penilaian formatif juga membantu guru-guru mendapatkan maklum balas tentang pengajaran mereka dan maklumat ini boleh digunakan oleh guru-guru itu untuk memperbaiki proses pengajarannya. Kerja Kursus Projek Zulkifli Hamid (2005). penilaian jenis ini hendaklah dijalankan secara tidak formal. Di sekolah-sekolah rendah. Cara ini dapat mengurangkan perasaan gementar atau rasa takut dalam kalangan murid-murid terhadap sesuatu penilaian itu. Penilaian ini member maklumat berhubung dengan prestasi pembelajaran murid-murid itu dari semasa ke semasa dan jika terdapat kelemahan-kelemahan murid pada waktu itu segera diperbetulkan. penilaian formatif adalah sejenis penilaian yang digunakan untuk mengesan perkembangan atau kemajuan tahap pembelajaran murid dengan serta merta dan dapat mengenal kekuatan serta kelemahan mereka. Tambah beliau lagi. Keputusan penilaian formatif biasanya tidak digunakan untuk pemeringkatan atau perbandingan di antara seseorang murid dengan murid yang lain.2 Jenis-Jenis Penilaian Penilaian adalah satu proses atau aktiviti yang bersistematik bagi mendapatkan maklumat yang berguna untuk menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran dan pembelajaran. dua bentuk penilaian lisan yang boleh digunakan di sekolah-sekolah adalah penilaian 43 . Menurut formatif dan penilaian sumatif.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 5.

Murid-murid diberi markah atau gred supaya dapat dibandingkan pencapaian keseluruhan mereka itu sendiri. penilaian sumatif adalah penilaian pencapaian yang bertujuan mengesan secara menyeluruh tahap kebolehan atau kecekapan murid di akhir sesuatu pembelajaran. ia bertindak menentukan setakat manakah murid-murid telah menguasai kemahiran. Kesimpulannya. Pada peringkat yang lebih tinggi. Guru-guru diminta bertindak serius dan teliti untuk menilai aspek-aspek tersebut. Kerja Kursus Projek 44 . Penilaian jenis ini boleh dijalankan di akhir sesuatu kursus ataupun setelah tamatnya sesuatu unit pembelajaran atau mengikut penggal-penggal persekolahan. penilaian lisan biasanya menekankan kepada penguasaan sesuatu aspek kemahiran tertentu. Ini berguna bagi guru untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran (P&P). sama ada mendengar atau bertutur boleh dijalankan serentak dan dilakukan dalam bentuk formal. dalam pengajaran dan pembelajaran lisan. Ada baiknya jika guru-guru tadi dapat menguji kemahiran-kemahiran itu secara berasingan. bahan atau isi pengajaran yang telah diajarkan kepada mereka. kemahiran-kemahiran yang terdapat di dalamnya boleh dinilai secara formal atau tidak formal. Zulkifli Hamid (2005:87) berpendapat. guru bahasa seharusnya sedar tentang kedudukan dan kepentingan ujian dalam penilaian pendidikan bahasa untuk mendapatkan maklumat pencapaian pembelajaran pelajar dan kelemahan serta kekuatan pelajar dalam pembelajarannya. Penialaian ini berkisar kepada apa yang telah diajarkan sahaja.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Menurut Zulkifli Hamid (2005). ujian atau penilaian lisan. Pada peringkat rendah. Dalam perkataan lain.

keperluan dan kemahiran. Mendapatkan maklum balas. kadar pencapaian. 45 Kerja Kursus Projek . kebolehan. Pada amnya. Zulkifli Hamid (2005) dalam bukunya Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu meringkaskan.3 Kepentingan Penilaian Terdapat beberapa tujuan sesuatu penilaian itu dijalankan. sikap.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 5. Hasil ujian yang telah dilakukan dapat memberikan gambaran kepada guru tentang keupayaan murid mereka yang sebenar sebelum memulakan pengajaran. penilaian memberi guru maklumat tentang perkembangan dan pencapaian murid tentang pengetahuan. antara kepentingan penilaian ialah: i. masalah yang dihadapi dalam pembelajaran.

Dengan maklumat-maklumat ini. Menilai prestasi/ pencapaian/ kemajuan murid. Yang pertama. Berfungsi sebagai penggerak / motivasi. 5. Husin (1986:106). kita menganggap pembinaan item ujian Bahasa Melayu sebagai perkara mudah.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) ii. guru akan mendapat makluman balas tentang beberapa perkara. v. item yang bertindan. Manakala bagi pandangan Kamarudin Hj. Sekiranya objektif itu telah tercapai. guru dapat menentukan sama ada objektif yang dinyatakan pada awal pelajaran tadi telah tercapai atau belum. Dengan penilaian ini. iv. terlalu susah atau terlalu menjemukan. mungkin isi pelajaran yang hendak disampaikan terlalu banyak. arahan yang tidak jelas. tidak ada pengkhususan Kerja Kursus Projek 46 . umpamanya salah faham dalam konsep.4 Ketepatan Alat Penilaian Dalam Rancangan Pengajaran Kebiasaannya. Membuat klasifikasi. Mengenalpasti pengetahuan pembelajaran lampau murid. Sebaliknya kalau objektif itu tidak tercapai disebabkan oleh guru tidak mempergunakan pengetahuan sedia ada murid-murid dengan meletakkan objektif terlalu tinggi. pilihan jawapan yang tidak digunakan langsung. guru akan berpuas hati dan bolehlah bergerak kepada pelajaran yang lain. rangsangan yang kabur. guru akan dapat memperbaiki pengajarannya dengan segera dan seterusnya dapat membantu murid-murid dalam pembelajaran mereka. mungkin juga kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru tidak bersesuaian dengan kelas berkenaan. tiada jawapan atau terdapat lebih daripada satu jawapan. Setelah item ujian ini ditadbirkan barulah timbul pelbagai masalah. item yang terlalu mudah atau terlalu sukar. penilaian terhadap pembelajaran dan pengajaran itu hendaklah dijalankan. iii. setelah setiap unit pelajaran dijalankan.

Antaranya ialah aspek sebutan. Ketiga. bagi aspek kelancaran pula guru dapat menilai kebolehan murid-murid bertutur tanpa tersekat-sekat di samping menilai kesahan jeda mengikut unit makna yang difikirkan sesuai selain membaca dengan kelajuan yang sesuai mengikut tanda bacaan yang tepat. ada tiga perkara penting yang dapat diuji ketika mengajarkan kemahiran lisan. Aziz Talib (1993:74). dan juga masa ujian itu dijalankan. dan aitem yang tidak seimbang dengan pemarkahan serta pelbagai kesilapan yang lain. serta keberanian tanpa rasa takut ketika menyebut sesuatu perkataan. Menurut Institut Bahasa (1994:333). frasa atau klausa. Selain itu. perlulah ditentukan tujuan ujian itu diadakan. murid-murid perlu menepati unitunit penting seperti kejelasan. kualiti suara yang menarik. Selain itu. apa yang hendak diuji. Item yang dibina juga hendaklah berasaskan kemahiran bahasa. kelancaran dan kefahaman. sebelum membina sesuatu item ujian kemahiran bahasa. intonasi dan jeda yang sesuai serta menuturkan mengikut tanda bacaan yang tepat menjadi bukti murid tersebut dapat menyampaikan isi atau idea yang ingin disampaikan. kefahaman murid dapat dinilai dengan melihat keyakinan yang memberi makna petunjuk kefahaman murid. Aziz Talib (1993:76): TAHAP HURAIAN Kerja Kursus Projek 47 . bagaimana item ujian itu ditadbirkan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) tugasan dalam bidang yang disoal. Kesilapan ini akan menjejaskan kesahandan kebolehpercayaan bahan ujian. sebutan mengikut standard bahasa Melayu. Dalam hal sebutan. aspek kefahaman murid ketika bertutur juga diambil perhatian. Pada bahagian ini. objektif dan kandungan pelajaran. nada yang sesuai. Menurut Abd. Menurut beliau lagi. jenis dan bentuk item ujian. penulis akan menyenaraikan dengan ringkas aspek yang perlu dinilai semasa menilai kemahiran lisan serta skema pemarkahannya menurut pandangan Abd.

kesilapan sedikit sahaja. Mereka telah didedahkan dengan perkataan dan bahasa yang puitis oleh guru sebelum mereka mencipta sebuah sajak. mengecewakan penilai. Berdasarkan jadual di atas. kriteria yang berikutnya adalah tekanan dan intonasi yang meliputi sebutan yang jelas. tersekat-sekat. Sangat Lemah Tidak jelas. dalam Rancangan Pengajaran Harian (RPH) ini. Aspek yang terlibat dalam kriteria ini adalah terdapat penggunaan perkataan yang melambangkan perasaan dan bertepatan dengan tema dan perlambangan yang digunakan harus kreatif dan sesuai. Selain itu. kriteria yang kedua adalah penggunaan bahasa yang puitis dalam penghasilan sajak mereka. Dalam borang penilaian tersebut. tekanan dan intonasi yang tepat dan hentian jeda tepat dan lancar.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Cemerlang Tepat. gagap. berkesan tiada kesalahan sebutan dan intonasi. Kerja Kursus Projek 48 . Masih jelas tetapi dengan suara yang mendatar dan agak membosankan. kurang dapat difahami apa yang dituturkan. Guru menyediakan borang penilaian dan diedarkan kepada murid-murid untuk mereka menilai sendiri rakan-rakan mereka dalam penguasaan kemahiran lisan selain menilai aspek penggunaan bahasa puitis secara keseluruhannya. jelas. jeda dan intonasi. lancar. kriteria-kriteria yang dinilai adalah seperti penghayatan ketika mereka mendeklamasikan sajak yang dihasilkan. yakin dan selesa Baik Sederhana Hampir tepat di setiap aspek yang penting. sedikit kesalahan sebutan. banyak salah sebutan. Aspek yang dititikberatkan dalam kriteria ini adalah murid dapat menyampaikan emosi dengan baik. penilaian kemahiran lisan dijalankan semasa pengakhiran aktiviti pengajaran dan pembelajaran iaitu aktiviti dekon. Lemah Tidak jelas. intonasi dan jeda. Seterusnya. tidak menunjukkan kefahaman.

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR)

Bagi aspek tekanan dan intonasi, kriteria yang dinilai adalah sama seperti pandangan Abd. Aziz Talib (1993) seperti dalam jadual yang ditunjukkan. Aspek sebutan yang jelas, tekanan dan intonasi yang tepat menjadi kayu pengukur kepada setiap murid dalam memastikan mereka mencapai atau melepasi kehendak pengajaran kemahiran lisan tersebut. Selain itu, murid juga akan dinilai berdasarkan aspek hentian sama ada hentian dalam sajak yang dideklamasikan itu tepat pada daerah hentiannya atau sebaliknya. Berikutnya, kriteria yang dinilai adalah mengenai kelancaran dan kehalusan persembahan. Dalam kriteria ini, aspek yang dilihat adalah mengenai keserasian pendeklamasian sajak dengan lakonan dan kelancaran dan kesempurnaan persembahan yang dijalankan. Kriteria yang terakhir dinilai dalam aksi dekon ini adalah berkaitan dengan gaya penyampaian. Aspek yang dilihat adalah persembahan yang menarik dan keyakinan yang ditunjukkan oleh muridmurid yang mengadakan persembahan. Setiap kriteria tersebut mempunyai 5 skor yang berbeza iaitu skor 1, 2, 3, 4 dan 5. Skor 1 merupakan tahap yang paling rendah dan memberi makna sangat lemah dalam mana-mana kriteria yang dinilai. Seterusnya, skor 2 melambangkan tahap pencapaian murid lemah, skor 3 adalah sederhana, skor 4 baik dan skor 5 sangat baik serta menepati apa yang dihajatkan. Bagi pengredan pula, bagi kumpulan yang mendapat jumlah markah sekitar julat 21-25 markah, mereka akan diberikan gred A. Manakala sekiranya mereka mendapat markah sekitar julat 16-20, grednya adalah B. Bagi gred C pula julat markahnya adalah sekitar 11-15 dan gred D pula adalah jumlah markah yang lebih rendah daripada 11 markah.

Berdasarkan apa yang dihuraikan mengenai item penilaian bagi menguji kemahiran yang diajarkan, dapatlah dikatakan bahawa sifat kesahan yang juga merupakan prinsip penilaian sesuatu kemahiran juga wujud. Selain itu, sifat kebolehpercayaan juga dapat dibuktikan dengan sistem pemarkahan yang
Kerja Kursus Projek

49

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR)

sesuai. Menurut Lee Shok Mee. (1990), dalam bukunya Pedagogi 4 (A); Pengujian dan Penilaian dalam Pendidikan, sifat ini berkaitan dengan kestabilan, ketekalan, ketahanan dan ketepatan keputusan atau hasil dariada sesuatu instrument penilaian. Penilaian yang boleh dipercayai akan menunjukkan hasil atau keputusan yang sama atau sekurang-kurangnya hampir sama walaupun dikemukan berkali-kali kepada kumpulan yang sama dalam pembolehubahpembolehubah lain yang dikawal.

Kesimpulannya, guru seharusnya memandu murid dalam mencapai objektif yang telah ditetapkan sebelum menilai tahap pencapaian mereka. Lebihlebih lagi apabila mengajarkan kemahiran lisan yang melibatkan sastera. Muridmurid jarang didedahkan dengan kesusasteraan, ini bermakna guru-guru berperanan dalam memberikan penekanan yang lebih bagi mengelakkan pelbagai masalah pembelajaran. Menurut pandangan Prof. Madya Dr. Ishak Ramly (2003:54-55) dalam bukunya Teknik Mengajar Sastera, gaya bacaan sajak berbeza jika dibandingkan dengan genre sastera lain. Sajak memerlukan gaya, tekanan, penjedaan, intonasi dan irama yang tersendiri. Guru harus mendahulukan sesi pengajarannya dengan memberi sedikit perhatian terhadap teknik deklamasi sajak sebelum mengajarkan proses penghasilannya.

6.0

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tahun: 5 Sinergi Bilangan Murid: 36 orang Mata Pelajaran: Bahasa Melayu Tema: Keamanan
Kerja Kursus Projek

50

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR)

Tajuk: Derita Palestin, Derita Kita Hasil Pembelajaran: Fokus Utama: 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Aras 3 (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema. Fokus Sampingan: 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. Objektif: Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1. Mendeklamasikan sajak untuk melahirkan perasaan dengan menggunakan lima frasa puitis dalam aksi dekon secara berkumpulan. 2. Memilih lima ayat daripada akhbar yang memberikan gambaran tentang perasaan sengsara kehidupan di Palestin serta menyatakan alasannya. Sistem Bahasa: • • Tatabahasa: Kosa kata: keganasan, peperangan, kebuluran, kematian, kecacatan

Pengisian Kurikulum: • Ilmu: Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Sastera, Sosial, Agama dan Moral.
51

Kerja Kursus Projek

ISI PELAJARAN . LANGKAH PENGAJARAN Set Induksi (5 minit) 1. 52 Contoh interaksi soal-jawab: Kerja Kursus Projek Palestin. 2. Murid pernah terbaca sajak-sajak keamanan di televisyen dan radio serta sebagainya. Guru menayangkan video keganasan di CATATAN PSA: Pernah menonton berita. membuat nota Bahan Bantu Mengajar: • • • Klip video Artikel Powerpoint Slideshow untuk permainan bahasa Borang penilaian murid • Pengetahuan Sedia Ada: • • • Murid pernah membaca artikel mengenai keganasan di Palestin. Murid diminta menonton video untuk .Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) • • • Nilai: kasih sayang. perbincangan. Murid pernah menyaksikan kekejaman Israel di televisyen. rasional Kemahiran berfikir: mencirikan Belajar cara belajar: bacaan secara luncuran. bertanggungjawab.

BBM: Video kehidupan di Palestin. Langkah 1 (10 minit) 1. Guru menerangkan tujuan membaca iaitu Ilmu Pengetahuan am. takut pun ada. murid diberikan keratan artikel yang sama bagi setiap kumpulan. 5. G: Ya. agama dan moral. Guru mengaitkan dengan isi pelajaran. apa perasaan kamu tentang isu ini? M1: Geram. kumpulan berlima. G: Bagus. 4. cikgu. G: Baik. sejarah. 2. murid dikehendaki membaca keratan Kerja Kursus Projek 53 . Guru menerangkan serba sedikit mengenai isu semasa mengenai keganasan di Palestin.Semangat patriotik. Guru bersoal jawab mengenai keperitan hidup di bumi Palestin. Kemudian. bertemakan ‘Kehidupan di Palestin’. cikgu. menghayati penderitaan di Palestin. apa yang kamu tahu tentang Palestin? M2: Palestin kena serang dengan Israel. sosial. KBT -Kontekstual KP: -intrapersonal. 3. 3. pilu dan alasannya. hari ni kita akan meluahkan perasaan melalui sajak sebagai tanda cakna kita. Nilai . -interpersonal BCB: Menghubung kait. Guru meminta murid membentuk lima Ayat-ayat yang melambangkan perasaan sedih. Ilmu kewarganegaraan. cikgu.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) G: Pernahkah kamu mendengar tentang keperitan hidup di Palestin? M1: Pernah. Dalam berita selalu tunjuk.

mengisikan ruangan jawapan lima ayat pilihan. borang isi ruangan jawapan. Selepas itu. Nilai 54 . Guru akan meminta murid menyelesaikan permainan tersebut dalam bentuk Kerja Kursus Projek Ilmu Sastera. Langkah 2 (15 Minit) Aktiviti 1 1. Perasaan. 6. Nilai Kasih sayang. yang dipilih. Secara rawak. Guru menyediakan permainan teka Kosa kata ( terdapat dalam permainan bahasa teka perkataan) perkataan yang mengandungi ruang jawapan yang perlu diisikan dengan perkataan melambangkan perasaan berdasarkan klu analogi perumpamaan. rasional. KP: -intrapersonal BCB: Aplikasi maklumat. BBM: Keratan artikel kehidupan rakyat di Palestin. Guru kemudiaannya mengedarkan borang secara dekat seperti Lampiran 1 (a) untuk murid sehingga berderai jasad. murid dikehendaki memenuhi kolum untuk menyatakan perasaan yang tergambar dan alasannya berdasarkan ayat Alasan. 2. Mereka ditembak 4.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Contoh: Ayat- petikan artikel terbabit selama 4 minit untuk mengenal pasti lima ayat yang melambangkan perasaan sedih.Ditembak dengan kejam. guru akan memilih murid untuk membentangkan ayat dan kata-kata yang menyentuh perasaan mereka.Pilu 5.

Jawapan: Pedih. murid diminta berbincang untuk menghasilkan sajak.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) pertandingan.ciri-ciri sajak Bahasa digunakan adalah puitis. Memberi kesan kepada Kerja Kursus Projek mengenai ciri-ciri sajak. Guru menerangkan secara ringkas Penghasilan sajak: i. BBM: Perisian komputer permainan bahasa teka perkataan. Aktiviti 2 1. Jawapan yang betul akan diberikan 5 markah. Sekiranya gagal menjawab. 5. 6. KBT: -Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) KP: verbal linguistik. Setiap kumpulan perlu memilih tiga (3) konsonan dan dua (2) vokal bagi membuka klu perkataan. 3. Contoh: Klu: seperti disiat sembilu. Kerjasama. 3. 4. Murid juga dikehendaki untuk menyalin semula jawapan perkataan yang melambangkan perasaan serta analoginya supaya dapat membantu dalam proses penghasilan sajak. Murid berbincang dan menghasilkan sekurang-kurangnya 5 baris sajak yang mengandungi bahasa puitis seperti yang 55 . 4. Secara berkumpulan. 2. Setiap kumpulan diberikan tema yang sama iaitu ‘Keamanan’. BCB: Menjana idea. peluang akan dibukakan kepada kumpulan lain.

Sebutan. Selesai semua kumpulan mempersembahkan sajak. borang penilaian. Guru merumuskan secara langsung penilaian terhadap kemahiran lisan murid dalam menyatakan perasaan dan 56 . 4. ii. 2.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) pendengar dan pembaca. 5. bertanggungjawab. KBT: -interpersonal -intrapersonal perasaan: bersesuaian dengan perasaan atau emosi sedih. verbal linguistik. 3.Pemilihan perkataan. Guru menerangkan konsep aktiviti dekon. Langkah 3 (20 Minit) Cara meluahkan 1. ii. pilu. 6.Bahasa puitis ii. iii. guru mengumpul semula borang penilaian i. i. Nilai: Semangat warganegara. Ilmu: daripada murid. Guru memainkan muzik instrumental yang BBM: Video keamanan.Intonasi. Kerja Kursus Projek KP: Kinestik. Secara berkumpulan murid diminta mendeklamasikan sajak sambil rakan kumpulan melakonkan mengikut sajak yang dideklamasikan. deklamasi rangsangan ketika persembahan. Penghayatan. muzik instrumental. Bebas tanpa terikat dengan bilangan rangkap. dipelajari tentang istilah melambangkan perasaan melalui perlambangan dan perumpamaan.bentuk sajak. Borang penilaian diberikan kepada murid untuk menilai persembahan dekon rakan sekelas. marah dan sebagainya serta menayangkan gambar paparan slaid penderitaan di Palestin sebagai bahan Cara sajak.

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) penghayatan melalui aktiviti dekon. Guru meminta murid mencari sajak-sajak yang bermutu di akhbar. 7. 3. BCB: merumus Nilai: Bertanggungjawab . Ilmu: Sastera. Guru membuat rumusan mengenai aktiviti pelajaran serta mengumumkan pemenang bagi kumpulan yang mendapatkan markah terbaik untuk aktiviti teka perkataan dan persembahan dekon. Penutup (10 Minit) Kosa kata baharu -Emosi Penghasilan sajak. Kemahiran Lisan. 2. 4. Guru memuji pencapaian murid dan Seni lakon. Guru bersoal jawab mengenai ciri-ciri puisi. Guru serta-merta membetulkan kesilapan yang dilakukan murid semasa aktiviti sebagai sebuah proses pemulihan untuk mengelakkan murid mengulanginya. memberikan ganjaran.0 BAHAN BANTU MENGAJAR Kerja Kursus Projek 57 . majalah dan internet sebagai proses pengayaan. 1. 7.

hasil tugasan ini juga telah menganalisis dan mengaplikasi Pengisian Kurikulum dalam langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran berdasarkan aras pembelajaran kemahiran.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 8. tugasan ini. Selain itu. Kerja Kursus Projek 58 . telah menjelaskan mengenai penyediaan Rancangan Pengajaran Harian (RPH). kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Di samping itu.0 KESIMPULAN Secara konklusinya. hasil tugasan ini juga telah menganalisis dan menjelaskan beberapa hasil pembelajaran kemahiran-kemahiran bahasa seperti kemahiran mendengar dan bertutur.

secara tidak langsung telah membimbing guru pelatih untuk memahami dengan lebih mendalam lagi mengenai aplikasi pengajaran bagi subjek Bahasa Melayu. Sama ada secara langsung atau tidak. (1986). Kerja Kursus Projek 59 .Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Kemahiran lisan sebenarnya tidak dapat dipisahkan daripada pelajaran bahasa. Husin. yakni membolehkan murid memulakan. Subang Jaya: Penerbitan Sarjana (M) Sdn. Selain itu. membina dan mengekalkan hubungan dengan rakan rapat atau dengan orang lain melalui perkongsian idea semasa berinteraksi sosial atau berurusan bagi tujuan keperluan harian sama seperti dalam contoh aktiviti yang dihuraikan dalam tugasan projek. 9. Secara keseluruhannya dengan melakukan tugasan ini. Aspek lisan merupakan aspek yang diberi penekanan kepada murid tentang kemahiran interpersonal. guru perlu menyediakan satu aktiviti khusus yang dapat meningkatkan kemahiran lisan murid supaya mereka dapat melibatkan diri secara aktif dengan persekitaran di samping mengikis perasaan malu dan takut ketika berhadapan orang luar di alam luar persekolahan.0 9. kemahiran ini terpaksa diperkenalkan kepada kanak-kanak sejak dari darjah permulaan lagi. Ini adalah satu peluang kepada guru pelatih untuk membiasakan diri dengan alam kehidupan seorang guru yang sebenar. Kajian yang mendalam tentang pedagogi untuk mencapai hasil pembelajaran sukatan pelajaran harus dipertingkatkan supaya murid dapat mengadaptasi kemahiran yang sepatutunya mereka kuasai.1 RUJUKAN Sumber Buku Kamarudin Bin Hj. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa. Oleh itu. Bhd. guru sepatutnya menjadikan RPH sebagai dokumen rujukan dalam menghasilkan rancangan pengajaran yang menepati penyataan objektif yang dihajatkan selain dapat merancang penggunaan BBM yang berkesan dan alat penilaian yang bersesuaian untuk menguji keberolehan murid.

Mat Nor Husin. Petaling Jaya: Longman Malaysia. Zulkifli Hamid. Husin. (2009). Pedagogi 4 (A). (1989). Teknik Mengajar Sastera. S. (1999). Shah Alam. Nathesan. Menyediakan Objektif Pengajaran. Mohd Taib Osman. Selangor : Penerbit Fajar Bakti Sdn. Madya Dr. Azman Wan Chik. Jilid 1: Perkaedahan. Mok Soon Sang. Pedagogi Bahasa. (1977). Marzuki Nyak Abdullah. Pahang: PTS Publications & Distributor Sdn Bhd. Pengajaran Bahasa dan Kesusateraan Malaysia. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Lee Shok Mee. Kerja Kursus Projek 60 . Normah Abdullah. Panduan Pengajaran Pemulihan Bahasa Melayu KBSR dan KBSM. Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1990). Bhd. Kamaruddin Hj. Jamilah Ahmad. (1994). Teknik dan Contoh. (1989). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pendekatan dan Teknik Pendidikan Bahasa Melayu. Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia KBSM. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Selangor Darul Ehsan: Longman Malaysia Sdn Bhd. (2003). Subang jaya : Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Asas Pedagogi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Berhad dan UPSI. (2005). Razmah Man.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Prof. Aziz Talib (1993:74) dam bukunya Menguji Kemahiran Bahasa: Prinsip. Bentong. Abd. (1988). Ishak Ramly. Pengujian dan Penilaian dalam Pendidikan. Mengajar Bahasa Malaysia. Prof. (1999).

2 Sumber Internet Sharbi Ali. (16 Mac 2010). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.html 10. (2005). Strategi Pendidikan Bahasa Melayu.com/2010/03/konsep-strategi-pendekatankaedah.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Mok Soon Sang. 8. daripada www. (2008).my: http://www. Pedagogi untuk pengajaran dan pembelajaran.my/sphsp/muka22.blogspot.1 MUHAMMAD AMINUL KHALIL BIN ZAINI SEBELUM Selepas mendapat tugasan ini. Diperoleh pada 6 Mac 2010. Kaedah dan Teknik.htm Ariffin. Diperoleh pada 1 Mac 2010. (1994).kpm. Kerja Kursus Projek 61 . Puchong: Penerbitan Multimedia Sdn Bhd. Daripada dadwayne.blogspot. Institut Bahasa. Pendekatan. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah.0 REFLEKSI 10.com: http://dadwayne. Konsep Strategi.kpm.ppk.ppk. penulis berasa gementar dan risau kerana tidak mendapat sebarang gambaran yang jelas mengenai tugasan tersebut.

BMM perlu disediakan dalam bentuk yang berkesan dan bermakna. pelbagai cara dan kaedah telah difikirkan bagi menghasilkan BBM yang menarik dan memberi kesan kepada murid-murid. amali di dalam kelas yang telah dibentangkan banyak membantu kami. Namun. Rata-rata antara kami masih tidak begitu mahir dalam kemahiran menyediakan RPH. bantuan pensyarah serta rakan sangat ditagih. aspek yang terpenting sebelum tugasan projek dilaksanakn ialah pengetahuan sedia ada mengenai tajuk tugasan. penulis berasa teruja untuk memulakan tugasan berikutnya. penulis dan beberapa orang rakan yang lain telah merancang strategi pelaksanaan tugasan ini. dirancang secara dan berkumpulan. Namun. Selain itu. Selain itu. Jadi. Fokus tersebut melibatkan beberapa aspek yang ditekankan dalam menyediakan Rancangan Pengajaran Harian (RPH). Sebelum menjalankan tugasan. ancaman mengenai item penilaian juga diambil kira. penulis dapat pelaksanaan langkah-langkah pengajaran Melalui aktiviti yang juga cara kelas termasuk mengetahui dalam penggunaan sumber bahan pengajaran seperti ICT dan sebagainya. Ada dalam kalangan kami yang sudah mendapatkan beberapa maklumat penting daripada Kerja Kursus Projek 62 . beberapa fokus utama aktiviti telah dikenal pasti. setelah mendapat penerangan yang jelas daripada pensyarah. Akhir sekali.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Namun. sebelum tugasan dilaksanakan. perkaraperkara seperti itu bakal diselesaikan dengan bantuan pensyarah dan rakan selain maklumat atau nota yang diperoleh di pusat sumber dan internet. Oleh itu. Antara ancaman yang difikirkan sebelum memulakan tugasan ini ialah aspek bahan bantu mengajar (BBM).

di awal mendapat tugasan ini. Sebenarnya. penulis dapati kerjasama yang terjalin bersama rakan bagi menjayakan tugasan ini merupakan nadi utama terhadap kejayaan semua. ilmu menegenai kemahiran bahasa serta kandungan yang terdapat dalam sukatan pelajaran dapat dipraktikkan Kerja Kursus Projek 63 .Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) senior dan sebagainya. Hal ini disebabkan penulis dapat menambah pengetahuan pedagogi bahasa kerana sebelum ini hanya memahami apa yang di ajar secara umum. Tetapi dengan dorongan Puan Zainiyah Bt Mohd Zain. tetapi akhirnya dapat diselesaikan dalam masa yang ditetapkan. Dengan adanya tugasan seperti ini. penulis tidak terbayang sedikit pun apa yang perlu dilakukan. secara jujurnya penulis sangat bersyukur kerana mendapat tugasan ini. Perancangan tersebut sedikit sebanyak dapat membantu kami melakukan persediaan sebelum tugasan projek dilaksanakan. SELEPAS Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana penulis berjaya menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. Penulis telah mencari bahan di pelbagai tempat dan sumber. Jadual kerja juga dirangka supaya dapat memudahkan perjalanan penyediaan laporan penuh tugasan. Selain itu. Biarpun pada awalnya menjangkakan bahawa tugasan ini sukar. Sementara itu. gambaran itu menjadi jelas sedikit dan membuatkan penulis tidak sabar-sabar untuk memulakan tugasan. Rakan-rakan tidak kedekut untuk berkongsi ilmu dan idea-idea yang bernas dalam memantapkan isi-isi kerja kursus ini. Tugasan ini banyak mendisiplinkan diri khususnya ketika berada di penghujung tarikh serahan tugasan. namun tetap bersyukur kerana sekurangkurangnya penulis tidak melepaskan tanggungjawab begitu sahaja. Biarpun hanya sedikit sahaja isi yang ditemui.

Sebenarnya. tugasan ini memberi peluang kepada guru pelatih menambahkan pengetahuan tentang panduan pengajaran yang lebih berkesan semasa di alam pekerjaan. Selain itu. Kerja Kursus Projek 64 . Hasil pembelajaran khusus yang dirangka oleh pihak Jabatan Bahasa memberi gambaran yang jelas tentang penyediaan RPH. serta item penilaian untuk digunakan dalam sesi pengajaran berdasarkan dokumen RPH yang telah disediakan. Kelebihannya ialah guru pelatih dapat mengaplikasikan BBM tersebut pada masa akan datang. Selain itu. penilai tugasan ini akan meneliti sejauh manakah tahap kebolehan guru pelatih menyesuaikan penyataan objektif. Tanpa pengetahuan mengenai semua ini. Kekuatan yang jelas dalam tugasan ini adalah pada tajuknya. tugasan ini juga memberi peluang dalam menggunakan tahap kemahiran masing-masing menghasilkan BBM yang sesuai dengan hasil pembelajaran.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) semasa menjadi guru kelak. BBM. secara tersiratnya. Akhir sekali. ucapan ribuan terima kasih dihamparkan kepada sesiapa sahaja yang terlibat dalam menjayakan tugasan ini. mungkin rancangan pengajaran harian sukar untuk dihasilkan.

kami juga diminta untuk menjelaskan kesesuaian. Namun kami mengambil kekangan yang dihadapi ini sebagai satu cabaran yang mampu 65 Kerja Kursus Projek . ketepatan pemilihan dan keberkesanan penggunaan bahan bantu mengajar dan menjelaskan kesesuaian alat penilaian yang sesuai bagi menilai pencapaian murid-murid berdasarkan objektif pembelajaran yang dihasratkan. Rancangan tersebut adalah untuk tempoh pengajaran dan pembelajaran selama 60 minit.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 10. Antaranya adalah kami diminta untuk merancang objektif pengajaran yang tepat dan ia juga mesti berkaitan dengan pemilihan teknik dan aktiviti bagi mengajar kemahiran fokus dan kemahiran sampingan yang dipilih bagi mencapai objektif pembelajaran yang dihasratkan. Terdapat beberapa halangan yang perlu kami tempuhi untuk melaksanakan tugasan ini. Hal ini merencatkan sedikit proses untuk melaksanakan tugasan ini. sama ada bagi Tahap Satu atau Tahap Dua persekolahan yang menepati prinsip pembelajaran Bahasa Melayu secara bersepadu dan penggabungjalinan kemahiran. Sepanjang PBS dan cuti ini adalah termasuk di dalam tempoh masa yang diperuntukkan untuk menyiapkan kerja kursus projek ini. antaranya adalah kami perlu menjalani Pengalaman Berasaskan Sekolah dan menjalani cuti Hari Raya Aidilfitri yang mengambil masa selama tiga minggu.2 MUHAMMAD IZANI BIN HASHIM SEBELUM Tugasan projek pada semester 2 pismp mengkehendaki kami untuk menyediakan satu Rancangan Pengajaran Harian (RPH) mata pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah. Selain itu. Kami juga diberi penerangan oleh Puan Zainiyah tentang elemen-elemen yang perlu dititik beratkan dalam penciptaan Rancangan Pengajaran Harian dan penulisan esei yang berkaitan.

Banyak ilmu yang telah diperolehi sepanjang proses untuk menyiapkan tugasan ini. SELEPAS Kami telah diberikan jangka masa selama enam minggu untuk melaksanakan tugasan kerja kursus projek ini. Intelek dan Sahsiah dan merealisasikan matlamat pengajaran Bahasa Melayu untuk melahiran murid yang berketerampilan dalam berbahasa. Pelbagai sumber rujukan telah ditelaah untuk mencari maklumat dan akan dimasukkan ke dalam kerja kursus projek ini. artikel-artikel dan blog-blog di dalam internet. Alhamdulillah kami dapat menyiapkan tugasan ini secara sempurna dengan menepati masa yang diperutukkan. Dalam RPH kami ini. Rohani. Kami juga bertemu dengan puan Zainiyah untuk mendapat bimbingan dan cetusan idea untuk melaksanakan tugasan kerja kursus projek ini. Antara bahan rujukan yang telah dirujuk adalah buku-buku yang berkaitan dengan teknik pengajaran kemahiran Bahasa Melayu. Ilmu-ilmu yang diperolehi ini amat berguna kepada kami dan akan dipraktikkan setelah mengajar kelak demi merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi Jasmani. Emosi.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) mendorong kami untuk menggandakan usaha dalam proses untuk menuntut ilmu demi menggenggam segulung ijazah kelak. Antara ilmu yang diperolehi adalah dari aspek pemilihan Fokus Utama dan Fokus Sampingan dan pemilihan objektif yang sesuai dan mempunyai pertautan dengan Fokus yang telah dipilih. Pelbagai ilmu telah dicurahkan oleh Puan Zainiyah yang amat berguna untuk menyiapkan tugasan serta dapat dipraktikkan dalam sesi pengajaran sebenar apabila kami menjalani praktikal dang bertugas sebagai guru sebenar kelak. Fokus Utama yang dipilih adalah dalam golongan kemahiran lisan iaitu : Kerja Kursus Projek 66 .

Memilih sekurang-kurangnya lima ayat daripada akhbar yang memberikan gambaran tentang perasaan sengsara kehidupan di Palestin serta menyatakan alasannya. Kerja Kursus Projek 67 .2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Mendeklamasikan secara berkumpulan. Melalui pemilihan Fokus ini kami telah membuat objektif yang mempunyai pertautan dengan mendapat bimbingan dan tunjuk ajar daripada Puan Zainiyah.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 3. Objektif tersebut adalah seperti berikut : Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Bagi fokus sampingan pula adalah terdiri daripada kemahiran membaca iaitu : 7. Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. Aras 3 (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. 2. kami juga berjaya membina semangat kerja berpasukan dan aspek pengurusan masa dalam membuat perancangan dan pelaksanaan sesuatu tugasan. sajak untuk melahirkan perasaan dengan menggunakan sekurang-kurangnya lima frasa puitis dalam aksi dekon Hal ini membolehkan kami mendapat pengetahuan yang berguna untuk mencipta RPH yang baik beserta dengan Bahan Bantu Mengajar yang mampu menarik minat murid untuk belajar di dalam kelas. Dalam pada itu.

walaupun kami biasa melaluinya. RPH. Namun. Bahan Bantu Mengajar. terdapat beberapa kekangan terutamanya melibatkan bahan rujukan. Sebelum melaksanakan sepenuhnya tugasan.3 MUHAMMAD RIDHUAN BIN GHANI SEBELUM Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu merupakan salah satu subjek yang menyediakan pegetahuan dalam merancang dan membina aktiviti pengajaran dan pembelajaran. BBM dan sebagainya. Kekurangan sumber seperti buku dan maklumat dari internet juga sedikit menyukarkan pergerakan tugasan kami. Secara kasarnya. tugasan ini kelihatan mudah memandangkan kami telah beberapa kali mengasilkan RPH untuk diadaptasikan di dalam kelas.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 10. Pada semester ini. nasib menyebelahi kami apabila terdapat beberapa buku yang telah menjadi panduan utama kami dalam menyiapkan tugasan ini. Bagi penyediaan RPH pula. namun merancang untuk menjalankan aktiviti dengan sebaiknya sedikit sebanyak menyulitkan keadaan. Hal ini kerana Kerja Kursus Projek 68 . Alhamdulillah. sewaktu berkunjung ke Perpustakaan Negara. taklimat dan penerangan daripada Puan Zainiyah telah saya gunakan sebagai sedikit rujukan untuk menjadi panduan dalam penyediaan tugasan ini. kami diminta menyiapkan tugasan merancang pengajaran berdasarkan teknik yang telah dipilih. seperti yang telah saya nyatakan tadi. Hal ini secara tidak langsung merencatkan agenda yang telah dirancang. Rancangan tersebut meliputi penyediaan Rancangan Pengajaran Harian.

Terima kasih. Sepanjang pelaksanaan tugasan ini. Harapan agar sentuhan dan hasil kerja yang bakal terhasil nanti akan memberi manfaat dan menjadi rujukan pada masa hadapan. Justeru hasil pembelajaran yang telah kami pilih perlu disepadankan dengan aras kemampuan murid yang hendak di fokuskan. Selain itu. pandangan mata kasar sebelum meredah sendiri untuk menyediakan tugasan yang sebenar tidak seindah khabar. Semuanya mudah pada awalnya. Dengan masa yang telah ditetapkan. dengan sifat keguruan yang ada kami telah mampu menyerapnya untuk di cari jalan penyelesaiannya. Walaupun kadang-kadang terdapat percanggahan idea yang mungkin akan mengusutkan lagi keadaan. SELEPAS Alhamdulillah.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) penyediaannya mestilah tepat dengan kehendak objektif yang dihasratkan. waktu senggang antara subjek telah kami gunakan sebaiknya untuk berbincang mengenai kemahuan dan kehendak soalan. Mungkin kekuatan yang ada pada kami merupakan kelemahan pada pihak lain dan begitulah sebaliknya. Kekuatan kerjasama kumpulan memang tidak saya Kerja Kursus Projek 69 . Namun tidak pada akhirnya. tugasan projek ini telah selamat kami serahkan pada hari ini. Itulah tanggapan yang dapat saya coretkan sebelum mengemudi bahagian sendiri dalam menyiapkan tugasan ini. 1 Oktober 2010 setelah melalui beberapa pengubahsuaian melibatkan bahan pengjaran dan sebagainya. secara totalnya dapalah saya katakan bahawa terdapat kekuatan dan kelemahannya sendiri. kami telah dapat menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Secara keseluruhan. bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurniaNya. lahirlah idea-idea yang boleh kami manfaatkan dan aplikasikan ke dalam tugasan ini nanti. Melalui perbincangan ini.

Namun. Dari segi perancangan pengajaran pembelajaran pula iaitu RPH. dengan pemilihan dan penggunaan yang kami apliksikan ini. sudah tentu akan member peluang dan ruang kepada murid untuk mencetuskan dan melahirkan idea-idea baharu. Antaranya perhubungan sewaktu menjalankan PBS dan bercuti hari raya. Hal ini jelas menunjukkan pembaziran masa yang agak panjang dan mungkin untuk semester seterusnya masa yang di khususkan untuk menjalankan tugasan tidak akan lagi merangkumi waktu cuti. Setelah berhempas pulas Kerja Kursus Projek 70 . tiada kalimah yang mampu menggambarkan kegembiraan dan kesyukuran melainkan hanya kepada yang Maha Esa. akan tercapailah objektif yang kami hasratkan itu. Akhirnya. kekurangan bahan rujukan seperti semester sebelumnya masih menghantui kami. akan member manfaat besar bukan sahaja kepada guru bahkan murid seluruhnya. Dengan sumber yang terhad tanpa disokong oleh penulispenulis sedikit sebanya merencatkan persiapan penulisan ilmiah kami. Selain itu. Pemilihan teknik yang sesuai dengan tahap kemampuan murid menambahkan lagi keyakinan kami dalam memastikan hasrat yang terkandung dalam objektif pembelajaran akan tercapai dengan jayanya. saya dapat rasakan aktiviti yang kami jalankan untuk tempoh satu jam itu. kami terpaksa melupakan seketika masalah tugasan ini sebelum membukanya kembali setelah pulang ke institut. Natijahnya kami terpaksa bergerak sendiri ke Perpustakaan Negara dan sebagainya untuk memastikan penulisan ilmiah kami ini berdasarkan fakta-fakta yang sebenar. terdapat juga kelemahan yang kami tidak dapat elakkan. Hal ini kerana tanpa fakta yang sebenar sedikit sebanyak akan menimbulkan keraguan kepada pihak pembaca nanti. Begitu juga dengan “hands on” yang telah kami aplikasikan sewaktu permainan bahasa dan perbincangan kumpulan. Pembahagian yang dilakukan ke atas setiap ahli kumpulan membolehkan setiap ahli menjalankan tanggungjawabnya sendiri.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) nafikan. Dan kami yakin. Dengan kesibukan yang terpaksa di tanggung.

Mungkin hasil kerja kami ini akan menjadi pedoman dan rujukan di masa hadapan.0 LAMPIRAN Kerja Kursus Projek 71 . secara tuntasnya saya amat berpuas hati dengan hasil kerja kami walaupun mungkin terdapat sedikit sebanyak kecacatan yang tidak dapat dielakkan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) menyiapkan tugasan ini. Terima kasih. InsyaAllah. 11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times