P. 1
38738243-BMM-3104-PISMP-Semester-2

38738243-BMM-3104-PISMP-Semester-2

|Views: 2,381|Likes:
Published by fir_sk88

More info:

Published by: fir_sk88 on Oct 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.0PENGENALAN
 • 2.0PENULISAN OBEJKTIF
 • 2.1Definisi Objektif
 • 2.2Ciri-Ciri Penyataan Objektif
 • 2.3Taksonomi Domain Kognitif
 • 2.4Ketepatan Penulisan Objektif Dalam Rancangan Pengajaran Harian
 • 3.0PENGAPLIKASIAN TEKNIK PENGAJARAN
 • 3.1Definisi Teknik
 • 3.2Kepentingan Teknik
 • 3.3Teknik Pengajaran Lisan
 • 3.4Aplikasi Teknik Dan Aktiviti Dalam Rancangan Pengajaran
 • 4.0BAHAN BANTU MENGAJAR
 • 4.1Definisi Bahan Bantu Mengajar
 • 4.2Jenis-Jenis Bahan Bantu Mengajar
 • 4.3Kepentingan Bahan Bantu Mengajar
 • 4.4Kesesuaian Bahan Bantu Mengajar Dalam Rancangan Pengajaran
 • 5.0ALAT PENILAIAN
 • 5.1Definisi Penilaian
 • 5.2Jenis-Jenis Penilaian
 • 5.3Kepentingan Penilaian
 • 5.4Ketepatan Alat Penilaian Dalam Rancangan Pengajaran
 • 6.0RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
 • 7.0BAHAN BANTU MENGAJAR
 • 8.0KESIMPULAN
 • 9.0 RUJUKAN
 • 9.1 Sumber Buku
 • 10.0 REFLEKSI
 • 10.1MUHAMMAD AMINUL KHALIL BIN ZAINI
 • 10.2 MUHAMMAD IZANI BIN HASHIM
 • 10.3 MUHAMMAD RIDHUAN BIN GHANI
 • 11.0LAMPIRAN

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR

)

1.0

PENGENALAN

Penyampaian pelajaran secara amnya, dan penyampaian pelajaran Bahasa Melayu secara khususnya, memerlukan perancangan yang rapi oleh perancangperancang kurikulum dan juga guru-guru sebagai pelakasana pengajaran berkesan. Sungguhpun perancangan pada peringkat kurikulum seperti Sukatan Pelajaran ada dijalankan tetapi perancangan pada peringkat pelaksanaannya selalu diabaikan. Apa yang dilakukan kebiasaannya adalah pengajaran yang dilakukan mengikut apa yang telah disediakan oleh buku-buku teks semata-mata tanpa pecahan minda yang bersifat kritikal.

Adapun yang sepatutnya dilakukan oleh guru-guru adalah persediaan rapi dari pelbagai segi dalam menghasilkan suatu bentuk pengajaran yang menarik dan berkesan sama ada kepada kognitif murid mahu pun aspek afektifnya. Persediaan rapi yang dimaksudkan adalah perancangan pada peringkat pelaksanaan melibatkan penyediaan rancangan pelajaran. Terdapat beberapa aspek yang perlu dititikberatkan dalam perkara ini seperti objektif pengajaran, penyediaan aktiviti dan kaedah pengajaran, bahan bantu mengajar yang digunakan serta akhir sekali adalah alat penilaian sebagai kayu pengukur keberkesanan objektif pengajaran. Setiap aspek tersebut perlu dititipkan dalam rancangan pengajaran harian (RPH) dengan sempurna.

Pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang berkesan dan baik haruslah dijalankan menerusi aplikasi dan pedagogi yang berkesan. Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) adalah merupakan satau rancangan penting dan harus disediakan oleh guru sebelum memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran (P&P) seperti mana yang terkandung dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999 yang menyebut bahawa setiap guru haruslah menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) dan Rancangan Pelajaran Harian (RPH). Hal ini bertujuan untuk membantu guru
Kerja Kursus Projek

1

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR)

memikirkan dengan jelas tentang matlamat dan objektif P&P, pemilihan isi pelajaran, kaedah dan teknik P&P, alat bantu mengajar serta persediaan penilaian.

Dewasa kini, kita sering disuguhkan dengan berita-berita yang kurang menyenangkan daripada golongan penjaga terhadap corak pendidikan anak-anak mereka di sekolah. Ramai yang menganggap bahawa guru-guru di sekolah gagal membawa murid-murid ke alam yang lebih bermakna. Murid-murid gagal mengaplikasikan apa yang dipelajari di sekolah dan guru-guru pula dipersalahkan atas situasi itu. Maka, sudah tentu guru-guru sepatutnya menjadikan komentar seperti itu sebagai cabaran kepada diri masing-masing dalam mencipta kelainan sistem pendidikan di negara ini supaya mendapat penghormatan dan penghargaan daripada pihak di luar lingkungan medan pendidikan.

Oleh itu, dalam tugasan ini penulis telah merancang sebuah sesi P&P dengan mendokumentasikan beberapa bahan seperti RPH, Bahan Bantu Mengajar (BBM), Item penilaian dan sebagainya. Aktiviti yang direncanakan adalah melibatkan kemahiran bahasa yang paling awal iaitu kemahiran lisan. Kemahiran lisan sangat sesuai menjadi bahan kajian disebabkan masalah sosial dan budaya masyarakat kini yang tidak semenggah. Selepas itu akan dihuraikan pula kerelevanan aspek-aspek penyediaan P&P terhadap aktiviti yang dirancang dalam RPH. Setiap huraian tersebut telah disokong dengan bukti-bukti rujukan pelbagai bahan sebagai panduan semua.

Berdasarkan soalan tugasan, antara hasil pembelajaran khusus yang bakal diperoleh daripada tugasan ini ialah pelatih guru dapat menghuraikan tentang kemahiran-kemahiran bahasa yang merangkumi pendekatan, kaedah, dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. Selain itu, pelajar juga dapat menyediakan Rancangan Pengajaran Harian untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. Pelajar juga dapat membina menggunakan bahan bantu mengajar bagi kemahiran
Kerja Kursus Projek

2

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR)

bahasa tertentu selain membuat latihan penilaian kemahiran-kemahiran tersebut. Diharapkan tugasan ini dapat membantu banyak pihak khususnya guru pelatih dalam menyediakan sebuah perancangan harian yang sistematik dan penuh bermakna.

2.0

PENULISAN OBEJKTIF

2.1

Definisi Objektif

Berdasarkan Robert F. Mager dalam bukunya, Menyediakan Objektif Pengajaran, terjemahan Razmah Man (2009), objektif dapat didefinisikan sebagai himpunan perkataan dan/atau gambar dan gambar rajah yang bertujuan memberitahu orang lain apa yang ingin pelajar capai. Tambahnya lagi, ia merupakan hasil pembelajaran yang hendak dicapai, bukan tentang proses mencapai hasil tersebut. Seterusnya, ia juga khusus dan dapat diukur, bukan umum dan tidak ketara. Selain itu, objektif pengajaran juga memperkatakan tentang pelajar, dan bukannya tentang guru.

Manakala menurut R.J Kibler, et. al (1981), objektif pengajaran membawa maksud pernyataan yang menerangkan apa yang dapat pelajar lakukan setelah menyempurnakan sesuatu unit pelajaran. Tokoh-tokoh pendidikan memberi pandangan yang serupa tentang maksud sebenar penyataan objektif ini. Ratarata menganggap bahawa objektif pengajaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan hasil atau produk pembelajaran yang diharapkan dapat dikuasai oleh pelajar pada akhir unit suatu pelajaran. Hasil pembelajaran tersebut perlulah
Kerja Kursus Projek

3

setiap penyataan objektif perlulah mengandungi tiga ciri-ciri khusus iaitu perlakuan. perlakuan ialah arahan yang menghuraikan apa yang dijangkakan murid dapat lakukan. Pada bahagian lain kandungan buku tersebut. Dr. juga menyatakan bahawa terdapat perlakuan yang tidak dapat lihat. ini bermaksud perlakuan tersebut dapat dilihat atau didengar.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) dapat diukur atau dilihat supaya guru mudah untuk mengenal keberkesanan penyataan objektif yang dirancang. Menurutnya lagi. membaca berita atau berlakon.2 Ciri-Ciri Penyataan Objektif Berdasarkan kajian terhadap ulasan Razmah Man (2009). Perlakuan Kerja Kursus Projek 4 . Ketiga-tiga aspek ini penting dalam membuktikan hasil pembelajaran yang dicapai oleh setiap murid. kriteria dan syarat. jika penyataan objektif mengkehendaki murid menulis sajak. Ini memudahkan kerana kehendak utama objektif itu dapat dilihat dan didengar. Razmah Man (2009). Isahak Haron et. pasti Prof. Kesimpulannya. Ini bermakna guru dan murid haruslah mengetahui sebenarnya apa yang hendak mereka capai. Misalnya. Objektif yang baik menyatakan apa yang mesti dibuat murid bagi menunjukkan penguasaan mereka terhadap objektif ini. al (1982:24) pula beranggapan adalah mustahak dalam satu-satu pengajaran untuk menyatakan objektif dengan jelas perkara-perkara yang hendak dicapai. 2. objektif pengajaran merupakan sebuah pernyataan tentang sesuatu hasil pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid mengikut kriteria dan syarat-syarat tertentu.

dengan menyatakan aspek kriteria dalam penyataan objektif. Tambah beliau.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) tersebut dikenali sebagai perlakuan yang terselindung. guru perlulah menambahkan petunjuk tingkah laku untuk menjelaskan bagaimana perlakuan terselindung itu agar boleh dikesan secara langsung. tunjukkan. aspek syarat juga dinilai dalam pembentukan objektif yang tepat dan berkesan. apabila guru mengharapkan muridnya dapat mengenal pasti. hitamkan. Kerja Kursus Projek 5 . Aspek syarat menghuraikan tentang syarat yang mempengaruhi perlakuan yang dijangkakan berlaku. Bagi aspek kriteria pula. Misalnya. gariskan dan lain-lain. Dengan menambahkan maklumat tentang kayu pengukur yang akan mengukur pencapaian objektif. Perlakuan yang tidak dapat dilihat adalah penting. guru akan meningkatkan lagi kebergunaan objektif. Jika menetapkan perlakuan sahaja. objektif yang ingin dicapai tidak akan berjaya kerana tidak jelas dan terperinci. antara kelebihan tindakan ini ialah murid akan mengetahui sama ada mereka berjaya melepasi atau mencapai perlakuan yang dijangkakan. guru tersebut perlu menambah petunjuk tingkah laku seperti bulatkan. bagaimanapun penyataan yang menghuraikan perlakuan terselindung seperti itu tidak pula layak dikatakan sebagai objektif. Bagi objektif jenis ini. Petunjuk tingkah laku merupakan sesuatu yang memberitahu kita secara langsung sama ada perlakuan yang terselindung itu dilakukan sama ada seperti yang kita hasratkan atau tidak. Robert Mager (2009:109) menghuraikan bahawa kriteria perlakuan yang sesuai boleh ditambah dalam penyataan objektif. Tindakan itu akan memberitahu murid sebaik manakah mereka perlu laksanakan sesuatu untuk dianggap kecekapan. Berdasarkan ulasan Razmah Man (2009). Syarat ditekankan supaya dapat menjelaskan apa yang dihajati agar dapat menyokong perlakuan dan kriteria yang diperlukan. Selain itu. guru akan memiliki satu standard untuk menguji kejayaan pengajaran.

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 2. Objektif ini membantu guru menentukan arah dan mengehadkan isi pelajaran yang hendak Kerja Kursus Projek 6 .3 Taksonomi Domain Kognitif Dalam penyampaian pelajaran Bahasa Melayu. guru perlu menentukan objektif yang hendak dicapai dalam sesuatu unit pembelajaran.

Dalam rancangan pengajaran. bertutur. Mafhumnya. Kamarudin Hj. akan terhasillah rajah metriks seperti di bawah: Kerja Kursus Projek 7 . unsur yang pertama ialah peringkat penguasan kemahiran bahasa yang hendak dikuasai oleh murid.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) disampaikan. Husin (1986:69). peringkat itu digelar ‘fokus utama’. Guru seharusnya bijak menentukan sama ada murid perlu diberikan penguasan pada peringkat mengetahui. memahami. guru perlu mempertimbangkan apakah jenis kemahiran yang ingin diajarkan daripada kemahiran bahasa yang empat. Manakala unsur yang kedua terpenting ialah peringkat kognitif muridmurid bersandarkan kemahiran bahasa yang dipelajari. menganalisis. mengaplikasi. sama ada kemahiran mendengar. jika dilukiskan ilustrasinya. membaca atau menulis. terdapat dua unsur penting yang berkaitan dengan murid-murid yang perlu guru pertimbangkan. mensintesis atau menilai seperti tata tingkat Taksonomi Bloom. Dalam hubungan pengajaran Bahasa Melayu. Jadi. Menurut Lee Shok Mee (1990).

penghasilan peta minda. arahan. Kerja Kursus Projek 8 . rumus. Berupaya menaakul. teori. laporan. peraturan dan lain-lain. Contohnya. Memahami Kemampuan untuk membaca dan memahami gambaran. prosedur. Kebiasaannya. mengenai konsep sesuatu perkara. idea atau pengalaman hasil penganalisisan. Mengaplikas i Menganalisi s Menilai Kemampuan untuk menerapkan gagasan. membanding beza dan menstrukturkan skop yang luas kepada yang lebih kecil. Mensintesis Menyampaikan perasaan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) ARAS Mengetahui HURAIAN Pengetahuan tentang fakta-fakta khusus. rajah. Menentukan darjah kesahan sesuatu perkara atau permasalahan berdasarkan alasan-alasan tertentu.

terdapat enam (6) tata tingkat atau pemeringkatan yang dapat dinilai. Husin (1986:69). Namun. guru telah memilih tema keamanan. oleh sebab proses pembelajaran itu merupakan sesuatu yang abstrak. Misalnya dalam rancangan pengajaran harian bagi tugasan ini. Kerja Kursus Projek 9 . Mungkin peringkat pengetahuan yang dijadikan objektif bagi sesuatu kemahiran bahasa itu tidak sampai kepada peringkat yang paling tinggi tetapi bagi sesuatu kemahiran yang lain pula akan mencapai peringkat pengetahuan yang lebih tinggi pula. Pemeringkatan itu bermula dengan aras pengetahuan. penialain dan sintesis. Makanya. model yang sesuai untuk digunakan oleh guru bagi menganalisis sistem P&P pendidikan di sekolah adalah Model Taksonomi Bloom. Menurutnya.4 Ketepatan Penulisan Objektif Dalam Rancangan Pengajaran Harian Objektif yang ditentukan bagi sesuatu pelajaran itu hendaklah sesuai dengan keadaan murid yang mempelajari kemahiran tersebut.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 2. penganalisisan. apabila seseorang guru itu merancang fokus pembelajaran. perlulah juga ditekankan mengenai bidang kelangsungan murid bagi mencapai objektif yang dirangka. kesan pembelajaran itu akan dapat dilihat. pemahaman. emosi dan sikap) serta psikomotor. Dalam ranting bidang kognitif. Keenam-enam aras ini menjadi kayu pengukur kepada guru dalam membina soalan kebiasaannya. pengaplikasian. Berdasarkan kajian terhadap buku tulisan Kamarudin Hj. objektif unit-unit pelajaran itu perlu dinyatakan tingkah lakunya supaya sekiranya seseorang itu telah mencapai sesuatu objektif yang diharapkan. afektif (perasaan. model ini berkembang kepada tiga bahagian iaitu bidang kognitif. Memetik daripada tulisannya. guru juga boleh menjadikan model ini sebagai rujukan sebelum mencipta objektif.

Kesimpulannya. Sudah tentu kumpulan murid Tahun Lima sangat faham tentang isu di Palestin walaupun sedikit. sudah tentu ianya perlu diberi perhatian oleh guru supaya murid terdidik dengan batin mereka tidak hanya cuma pandai dengan akaliah sahaja. Maka. Selain itu. Menurut Kamarudin Hj Husin dalam buku yang sama. Kepentigan ketiga-tiganya diilustrasikan seperti rajah di bawah: Kerja Kursus Projek 10 . ketiga-tiga aspek yang dimodelkan oleh Bloom sangat berkait rapat dan saling bergantungan. peristiwa kepayahan dan kesengsaraan hidup di Palestin menjadi inti kepada pencetusan kognitif murid. rangka afektif di peringkat yang paling rendah dikenali sebagai penerimaan. Setiap aspek ini dapat diperhatikan oleh guru setelah diajarkan isi pelajaran tertentu. Sebagai menguji aras sintesis mereka. pada bidang psikomotor pula lebih ditekankan mengenai gerak balas dan mekanisme yang kompleks tentang sesuatu perkara. Aktiviti dekon yang dirancang dapat membuktikan sejauh mana aspek psikomotor memberi kesan yang mendalam tentang hasil pembelajaran. guru diharapkan dapat merangsang mereka menyampaikan perasaan atau idea melalui sajak dan dekon setelah mempunyai skema baharu dengan membaca artikel khas tentang kehidupan rakyat Palestin ketika langkah awal P&P.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Makanya. Keduanya adalah aspek afektif. Oleh sebab itu tugasan ini memuatkan aktiviti lisan bagi mendapatkan luahan rasa murid tentang sesuatu isu berbangkit supaya guru dapat melihat dengan jelas dampak afektifnya mengikut unit-unit tertentu. organisasi dan akhir sekali adalah perwatakan. Di akhir pembelajaran pula murid dapat melalui proses penilaian dengan menilai sejauh mana keamanan negara dipelihara. Seperti mana yang diketahui. afektif ini bersangkutan dengan perasaan dan emosi. Seterusnya diikuti dengan gerak balas. menilai.

murid dapat mendeklamasikan sajak untuk melahirkan perasaan dengan menggunakan sekurang-kurangnya lima frasa puitis dalam aksi dekon secara berkumpulan. Objektif ini nyata bertepatan dengan fokus utama pengajaran iaitu kemahiran lisan. 2. Bagi objektif pertama. Kemahiran ini menghuraikan kebolehan murid meluahkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Penulis telah merancang sebuah aktiviti kemahiran lisan sebagai fokus utama manakala kemahiran menulis merupakan fokus sampingan. Antara objektif yang terkandung adalah seperti: 1. Mendeklamasikan sajak untuk melahirkan perasaan dengan menggunakan lima frasa puitis dalam aksi dekon secara berkumpulan. Memilih lima ayat dariapda artikel yang memberikan gambaran tentang perasaan sedih dan sengsara kehidupan di Palestin serta menyatakan alasannya. Deklamasi sajak merupakan medium yang berkesan untuk meluahkan perasaan. Sememangnya diakui sajak yang Kerja Kursus Projek 11 . Terdapat dua objektif pengajaran yang telah dirangka bagi menjelaskan hasil pembelajaran murid-murid di kelas terbabit.

Menurut Robert lagi. tetapi dengan adanya lakonan daripada rakan kumpulan yang lain. Kerja Kursus Projek 12 . Apabila menyentuh aspek kriteria pula. Mager (2009:46). perlakuan adalah susuatu yang menghuraikan apa yang dijangka murid dapat lakukan. Selain itu. sajak itu dilihat sangat bermakna malah mampu mengapresiasikan tema yang ingin disampaikan. Robert Mager (2009:50) membuat kenyataan bahawa kriteria itu adalah huraian tahap kecekapan yang mesti dicapai atau dilepasi pelajar. penulis membayangkan murid akan dapat meluahkan perasaan dengan mendeklamasikan sajak berkenaan dengan tema yang ditetapkan agar dapat memberikan kesan yang mendalam kepada rakan sekelas yang lain. aspek perlakuan yang jelas dapat dilihat ialah. Sebelum sesi P&P berakhir. kriteria yang dapat dilihat ialah kecekapan murid dalam menghasilkan sekurangkurangnya lima frasa puitis dalam sajak. guru perlu memastikan murid dapat membuktikan kemahiran menulis lima frasa puitis. pelahiran perasaan murid juga menjadi lebih bermakna dengan kewujudan aksi lakonan yang menyaingi deklamasi sajak. Mafhumnya. Berdasarkan kajian terhadap ulasan Robert F. mendeklamasikan sajak untuk meluahkan perasaan. kriteria dan syarat. setiap penyataan objektif perlulah mengandungi tiga ciri-ciri khusus iaitu perlakuan. Berdasarkan objektif pengajaran yang pertama itu. Apabila murid meluahkan perasaan dengan bersajak. Bersangkutan dengan objektif pengajaran pertama dalam tugasan ini.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) berisi dan sempurna mampu mempengaruhi pendengar dengan penggunaan bahasanya yang puitis dan muluk-muluk. tidak semua yang akan berjaya memahami apa yang disampaikan. Ketiga-tiga aspek ini penting dalam membuktikan hasil pembelajaran yang dicapai oleh setiap murid. Ini merupakan kriteria yang perlu dicapai oleh murid dalam membuktikan keberkesanan objektif P&P yang telah dirangka oleh guru.

murid dapat memilih lima ayat daripada artikel yang memberikan gambaran tentang perasaan sengsara kehidupan di Palestin serta menyatakan alasannya.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Seterusnya. aspek perlakuan perlu dinyatakan dalam objektif supaya guru dapat melihat dengan lebih jelas hasil pembelajaran yang diinginkan. Seperti mana ulasan terhadap penyataan dalam objektif pertama sebelum ini. Sebenarnya. dalam contoh penyataan objektif kedua ini terdapat frasa Kerja Kursus Projek 13 . Murid akan diminta untuk membaca sebuah artikel tentang kehidupan di Palestin. Kesimpulannya. Jadi. Mager (2009:51). Frasa tersebut menunjukkan ketetapan atau kewajipan syarat bagi proses meluahkan perasaan dengan cara melakukan aktiviti dekon (deklamasi puisi dan lakonan) secara berkumpulan. Oleh itu. Misalnya. aspek ketiga terpenting ialah syarat dalam penyataan objektif. syarat merupakan pelengkap kepada pelaksanaan perlakuan. frasa ‘dalam aksi dekon secara berkumpulan’. objektif ini merupakan cerminan kepada aktiviti untuk fokus sampingan iaitu kemahiran membaca. Sebagai contohnya. dalam objektif pengajaran pertama tersebut terdapat frasa yang melambangkan syarat. Misalnya. Mafhumnya. objektif ini sangat sesuai dan bertepatan dengan ciri-ciri objektif pengajaran yang sempurna. jelaslah dapat diketahui bahawa persembahan dekon merupakan syarat yang membantu kepada pelaksanaan pendeklamasian sajak untuk melahirkan perasaan kepada rakan yang lain. objektif pengajaran kedua ini juga mengandungi tiga aspek atau ciri-ciri utama dalam penyataan objektif pengajaran. Syarat merupakan sesuatu yang menghuraikan syarat yang mempengaruhi perlakuan yang dijangkakan berlaku. Bagi objektif pengajaran kedua. guru membayangkan bahawa murid akan dapat mengenal pasti beberapa ayat yang memberi kesan sedih dan sebagainya daripada artikel tersebut. Seperti yang ditekankan oleh Robert F.

murid-murid akan mencatatkan lima ayat yang dirasakan memberi gambaran perasaan tentang kehidupan di Palestin. minda murid akan terjentik untuk meluahkan perasaan dengan menggunakan ayat yang lebih kurang sama dengan apa yang telah dibaca. objektif tersebut menekankan syarat pemilihan ayat daripada petikan artikel kehidupan di Palestin. Tetapi. Kerja Kursus Projek 14 . Selain itu. Oleh itu. Frasa ‘sekurang-kurangnya lima ayat yang memberikan gambaran tentang perasaan sengsara kehidupan di Palestin’ jelas menunjukkan betapa terperincinya kriteria yang perlu dilepasi oleh murid. jelaslah bahawa syarat itu merupakan aspek yang menjadi pelengkap kepada perlakuan murid yang dikehendaki memilih ayat yang memberi kesan mendalam. Akhir sekali adalah aspek syarat bagi penyataan objektif kedua. Ini bermaksud. setiap penyataan objektif itu tidak hanya terhenti setakat itu. Berdasarkan penelitian. Kesimpulannya. aspek kriteria juga dapat dinilai daripada penyataan objektif bagi fokus sampingan kemahiran menulis tersebut. kedua-dua objektif tersebut benar-benar menepati ciri-ciri sebuah objektif pengajaran yang sempurna dan berkesan. Ini bermaksud frasa ‘daripada artikel’ telah memberikan gambaran yang jelas bahawa pemilihan ayat hendaklah dilakukan dengan memilih daripada artikel yang disediakan. guru menghajatkan kebolehan murid dalam memilih ayat-ayat yang difikirkan mengandungi kesan mendalam daripada hasil pembacaan artikel terbabit. perlu diingatkan bahawa. murid juga dikehendaki memberi alasan atau rasional pemilihan ayat.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) ‘memilih dan menyatakan alasan’ pada awal dan akhir penyataan. Kriteria ini dilihat sangat sesuai dan bertepatan dengan fokus pengajaran kerana setelah murid berjaya mengecam beberapa ayat yang melambangkan perasaan. Mafhumnya. Kedua.

1 Definisi Teknik Menurut Kamus Dewan (Edisi Ketiga). maksud lain bagi istilah teknik dalam Kamus Dewan tersebut ialah. Selain itu. penilaian terhadap murid menjadi perkara biasa setelah sesi P&P. pengetahuan Kerja Kursus Projek 15 .0 PENGAPLIKASIAN TEKNIK PENGAJARAN 3. 3. teknik adalah kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik. Guru perlu menyediakan borang penilaian supaya dapat dijadikan panduan bagi mengenal pasti kriteria-kriteria yang sepatutnya dicapai oleh murid seperti yang termaktub dalam penyataan objektif.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Sebagai seorang guru. bagi mengenal pasti darjah keberkesanan objektif yang dirangka. karang-mengarang dan sebagainya. Jadi.

bangunan. Mengikut Kamaruddin Hj. 3. dan lain-lain).Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) yang berkaitan dengan pembuatan barang-barang hasil industri (seperti jentera. Manakala menurut Edward M. Abdul Aziz dalam bukunya Pengajian Melayu III: Komunikasi Bahasa. Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang digunakan. Kesimpulannya. teknik boleh didefinisikan sebagai pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana teknik tersebut digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. kenderaan. beliau mendefinisikan teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru yang mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu. teknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk pelajar-pelajarnya. Husin & Siti Hajar Hj.2 Kepentingan Teknik 16 Kerja Kursus Projek . Anthony (1997).

digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Menyedari hakikat ini.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Mengikut Edward M. Perasaan ini mungkin akan wujud jika teknik inkuiri contohnya. Hal ini secara tidak langsung akan merangsang pemikiran murid untuk berfikir segala kemungkinan. Umum mengetahui bahawa pemikiran kanak-kanak lebih cenderung ke arah permainan. beliau mendefinisikan teknik sebagai satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru untuk mencapai hasl segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa yang tertentu. Kepentingan lain ialah. murid akan dilatih bagaimana untuk bercakap dan mengeluarkan pendapat. Ini menunjukkan perhatian murid telah tertarik melalui penggunaan teknik tersebut. Penyataan ini jelas merujuk kepada beberapa teknik yang terdapat di dalam pengajaran dan pembelajaran seperti teknik latih tubi. Anthony (1996).3 Teknik Pengajaran Lisan 17 Kerja Kursus Projek . mengekalkan perhatian murid. 3. Hal ini secara tidak langsung akan membantu guru mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran yang di hasratkan. Secara tidak langsung murid akan mengaplikasikan kemahiran masa depan di dalam pembelajaran. Murid akan terus mengkaji dan mengkaji untuk mengetahua apa yang akan terjadi seterusnya. murid-murid ini akan mendengar dan member perhatian akan apa yang bakal rakan mereka sampaikan. Contohnya jika seseorang guru menggunakan teknik lisan. Apabila berlakunya situasi demikian. guru boleh menggunakan teknik permainan bahasa dan sebagainya untuk memastikan fokus murid terhadap pembelajaran tidak terjejas. Antara kepentingan teknik ini ialah digunakan untuk menarik perhatian murid. Justeru secara tidak langsung. maka akan berlakulah sesi soal jawab dan sebagainya. teknik main peranan dan sebagainya. Kepentingan yang ketiga ialah dapat menimbulkan rasa ingin tahu.

Pengajaran lisan merupakan aspek kemahiran yang penting untuk diketengahkan oleh guru memandangkan aktiviti lisan lebih kepada aplikasi pendekatan komunikatif. kemahiran lisan menjadi aspek kemahiran utama yang dapat dikuasai oleh murid. teater pembaca dan sebagainya. bercerita. lakonan. sumbang saran. Pada pendat Mook Soon Sang (1994:23). Terdapat pelbagai teknik pengajaran lisan yang direka khas oleh tokohtokoh pendidikan. kebebasan dan kelonggaran pergerakan kadang-kadang perlu diberikan diri mereka dengan rakan-rakan. Teknik dan Contoh. kepala dan lain-lain dengan berkesan dalam sesuatu interaksi bahasa atau perbuatan. Sebaliknya. Tujuan utama teknik ini digunakan adalah untuk melatih pelajar menggunakan unsur bahasa. lebih 50% tidak boleh menulis. nada dan intonasi dan juga bukan linguistik iaitu mimik muka. unsur paralinguistik iaitu berkaitan dengan jeda. teknik lakonan sering kali digunakan dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang berasaskan pendekatan induktif iaitu kaedah terus. gerak tangan. elektif dan audiolingual. Kemahiran lisan merupakan salah satu aktiviti yang menepati ciri-ciri tersebut. ini memahirkan mereka menggunakan bahasa dan berinteraksi serta menyesuaikan 18 . penyampaian secara kuliah sekiranya dikekalkan akan cepat membosankan pelajar kerana mereka tidak dapat berinteraksi baik secara interpersonal mahupun intrapersonal dengan rakan sebaya dan guru. Aziz Talib (1993:74) dam bukunya Menguji Kemahiran Bahasa: Prinsip. Oleh itu. Antaranya ialah teknik soal-jawab. Menurut Abd. berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum (1979-1980) hampir 40% murid tidak boleh menulis dan membaca. Menurut Mook Soon Sang (1994:22).Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Pengajaran lisan merupakan gabungan bagi pengajaran kecekapan kemahiran mendengar dan bertutur. Jadi. Kerja Kursus Projek kepada pelajar. para ilmuwan berpendapat bahawa perlu dipelbagaikan aktiviti perbincangan dan kerja kelompok.

Pemilihan teknik yang sesuai sangat mempengaruhi kelangsungan proses pembelajaran. Kerja Kursus Projek 19 . murid akan lebih peka dan berhati-hati melafazkan sesuatu. selain dapat menyuburkan sahsiah mereka. serta boleh berkongsi sebarang maklumat atau sesuatu perkara. Hal ini kerana teknik menekankan aspek lisan. Akhirnya. Kesimpulannya. murid akan dapat menjalani latihan lisan dengan banyak. membuat penemuan. Lakonan berperanan sebagai ragam pembelajaran iaitu sebagai salah satu alat bantu pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu. Hal ini adalah kerana mereka harus menitik beratkan tentang laras sosial antara mereka dan pendengar. Pelajar juga bebas untuk melahirakan perasaan. murid berkemungkinan akan dapat berkomunikasi dengan baik melalui teknik ini berbanding dengan teknik-teknik lain. Teknik ini juga berupaya menimbulkan keseronokan dan keberkesanan pembelajaran kepada murid. Hal ini bertujuan mendapatkan maklumat pencapaian pembelajaran murid dan kelemahan serta kekuatan murid dalam pembelajarannya. guru bahasa seharusnya sedar tentang kedudukan dan kepentingan komunikasi murid dalam pendidikan bahasa. Oleh yang demikian. Ini berguna bagi guru untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu P&P. penggunaan teknik ini mampu mendorong serta merangsang murid untuk menghubungkan perasaannya dengan matapelajaran yang dipelajarinya.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Tambah beliau lagi. Mereka akan berfikir sebelum meluahkan katakata.

Dalam dokumen RPH itu juga. (1989). fokus utama juga mengambil masa yang lebih lama berbanding fokus sampingan. Oleh sebab itulah RPH perlu disediakan sesempurna mungkin tanpa ada masalah yang boleh mengganggu gugat proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) kerana RPH ini menjadi penentu terhadap keberkesanan fokus utama dan fokus sampingan pengajaran. teknik pengajaran juga diambil kira sebagai pembantu kepada proses pemaham murid.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 3. Murid dikehendaki membaca artikel yang diedarkan sebelum memulakan proses pencetusan perasaan melalui persembahan dekon. terdapat beberapa aktiviti yang dirangka bagi mencapai keberkesanan objektif pengajaran yang dihasilkan. Berdasarkan RPH dalam tugasan ini. Fokus utama adalah fokus yang melibatkan kemahiran lisan. guruguru seharusnya lebih peka terhadap tahap keupayaan murid supaya aktiviti yang dirancang bertepatan dengan tahap pemikiran murid atau tahap kebolehterimaan mereka. pendekatan komunikatif mempunyai beberapa implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran bahasa. Hal ini memberi banyak impak kepada pelajar dalam kemahiraan berbahasa mereka.4 Aplikasi Teknik Dan Aktiviti Dalam Rancangan Pengajaran Jika diteliti Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang disediakan. Salah satu implikasi pendekatan komunikatif dalam pengajaran dan pembelajaran Kerja Kursus Projek bahasa adalah pendekatan ini membolehkan pelajar 20 . fokus sampingan yang dipilih ialah kemahiran membaca. terdapat dua fokus pengajaran yang diketengahkan iaitu fokus utama dan fokus sampingan. Pada pandangan Azman Wan Chik. Selain itu. Walau bagaimanapun. Pendekatan yang digunakan sepanjang sesi P&P ini adalah pendekatan komunikatif. Fokus utama dilaksanakan lebih tinggi arasnya daripada fokus sampingan dalam pemilihan huraian hasil pembelajaran. Selain itu.

Selain itu. Selain itu. Melalui kecekapan linguistik ini. pelajar akan dapat membetulkan kesalahan sendiri dengan menggunakan bentuk-bentuk bahasa yang dipilih sebagai alternatif dan dianggap sesuai bagi sesuatu tujuan dalam berkomunikasi. Pendekatan ini turut menyedarkan pelajar bahawa tiap-tiap struktur ayat yang betul itu tidak semestinya sesuai digunakan tanpa memahami cara penggunaannya berdasarkan ‘rule of use’. Tambahan pula. mengemukakan idea. mengikut konteks dan situasi serta tujuan-tujuan tertentu. pelajar boleh menggunakan sistem bahasa secara spontan dan fleksibel bagi menggambarkan fikiran. Kecekapan berkomunikasi ini menuntut supaya pelajar memiliki pengetahuan untuk menggunakan bahasa itu dalam keadaan dan situasi tertentu serta dalam konteks yang sesuai. pelajar juga dapat mengembangkan idea disamping dapat bertukar-tukar pendapat antara satu sama lain. Disamping itu.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) berkomunikasi dengan baik sekali gus mereka dapat menguasai kecekapan linguistik. para pelajar memiliki pengetahuan tentang sesuatuu bahasa yang mereka gunakan itu. struktur bahasa dan tahu bagaimana mahu menggunakannya. melalui pendekatan ini juga. menyatakan pendapat dan pandangan dan sebagainya. mereka juga memilih unsure-unsur linguistik yang dimilikinya itu semasa mereka berinteraksi dan disesuaikan penggunaannya mengikut konteks sesuatu situasi sosial tertentu. Mereka harus menguasai tentang nahu. pelajar juga diminta menguasai kecekapan berkomunikasi. Aktiviti sebegini banyak membantu pelajar dalam aktiviti pembelajaran mereka dimana mereka akan dapat menghilangkan rasa takut dan Kerja Kursus Projek 21 . Menurut Azman Wan Chik. Pelajar akan dapat menyesuaikan pengguanaan system bahasa secara spontan ini mengikut keadaanyang sesuai. Hal ini menunjukkan bahawa mereka akan dapat menggunakan laras bahasa dengan betul dan tepat. perasaan. Hal ini disebabkan oleh proses pembelajaran mengikut pendekatan ini menekankan gerakerja berkumpulan atau berpasangan yang member peluang kepada pelajar untuk berkomunikasi. (1989).

inovatif. Kemudian. Tujuannya adalah bagi mengaktifkan skema murid selain meningkatkan minat mereka sebelum mulanya pembelajaran. Hal ini akan mempengaruhi hasil pembelajaran. guru akan menayangkan video kesengsaraan hidup di Palestin. Oleh itu. Teknik ini dirasakan sesuai kerana bagi mengajarkan aspek kemahiran lisan yang mengkehendaki mereka meluahkan perasaan. Menurut S. guru haruslah bijak Kerja Kursus Projek 22 . Teknik yang digunakan oleh guru ketika ini ialah teknik soal jawab. guru perlu membiarkan murid menyatakan pendapat mereka dengan bebas supaya mereka tidak terikat dengan isi pelajaran semata-mata. teknik ini digunakan adalah untuk mengesan pengetahuan berbahasa murid serta memberi galakan kepada murid untuk berfikir secara kreatif. Menurut aktiviti set induksi yang terkandung dalam RPH tugasan. Nathesan (1999:39).Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) malu. aktiviti yang dijalankan diambil kira bermula daripada set induksi. Yang penting. Hasilnya. Sebaliknya. Secara perinciannya. logik dan kritis. murid akan dijentik minda mereka dengan pengalaman sedia ada mereka tentang kesengsaraan rakyat Palestin. wujudlah sebuah interaksi sosial sebelum sesi P&P dimulakan. induksi set harus menjadi suatu aktiviti yang bermakna dan sejajar dengan minat dan pengalaman para pelajar. mereka akan berasa lebih yakin dan berani untuk melibatkan diri mereka dalam aktiviti yang dijalankan. Selain itu. pelajar akan lebih aktif berfikir menerusi soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru. Di samping itu. mengendalikan induksi set dengan cara yang merangsangkan memang memerlukan perancangan yang teliti dan hal ini mungkin memaksa guru memikirkan induksi set yang agak luar biasa supaya permulaan pengajaran benar-benar dapat merangsangkan pelajar.

Teknik ini sangat sesuai dilaksanakan sebagai proses kelangsungan menjana perasaan terhadap keganasan yang melanda dunia. Seterusnya ialah aktiviti pada langkah pertama. Oleh itu. dalam langkah kedua. mereka akan gunakan perkataan yang melambangkan perasaan itu bagi tujuan aktiviti berikutnya kemudian. guru akan menggunakan aktiviti mencatat nota dengan meminta murid mengisikan borang untuk memilih sekurang-kurangnya lima ayat yang memberi gambaran tentang pelbagai perasaan setelah membaca artikel terbabit. Kemudiaan. Kebiasaannya langkah pertama memuatkan aktiviti bagi fokus sampingan hasil pembelajaran.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) mengemukakan soalan yang terancang dan bermutu bagi mewujudkan pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan. Hasilnya. Biarpun mereka sudah diajarkan sedikit sebanyak tentang bahan sastera. Aktiviti membaca skimming dan scanning ini merupakan permulaan kepada proses pelahiran perasaan murid di akhir pengajaran nanti. guru akan meminta murid mengenal pasti ayatayat yang dirasakan dapat memberi kesan kepada perasaan murid supaya perasaan itu akan dapat diluahkan ketika aksi dekon. fokus sampingan iaitu kemahiran membaca telah dipilih dengan memakan masa sebanyak 15 minit. Seperti yang terkandung dalam RPH tugasan ini. Aktiviti ini sangat sesuai dilakukan berikutan fokus utama pengajaran adalah murid dapat meluahkan perasaan kepada rakan dengan menggunakan bahasa yang puitis ketika bersajak. tetapi aktiviti ini dilihat mampu menambah penguasaan murid tentang ilmu itu dengan pengayaan kosa kata dan perumpamaan analogi yang baharu. guru akan mengedarkan aritkel kehidupan di Palestin yang memuatkan pelbagai peristiwa yang menyayat hati. Di samping itu. Kerja Kursus Projek 23 . terdapat aktiviti mempelajari bahasa puitis. guru perlu meninjau dengan teliti semasa aktiviti ini dijalankan kerana aktiviti ini sedikit sebanyak akan memberi kesan kepada yang akan datang. Maksudnya. Dari situ.

Setelah itu.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Perkara ini sangat bersesuaian dengan pandangan Prof. Aktiviti lain yang terdapat dalam langkah ini adalah aktiviti menghasilkan sajak. pendidikan. Sebelum murid diarahkan untuk mencipta beberapa frasa sajak yang puitis. murid juga dapat mengulang kaji sambil bergembira. Kerja Kursus Projek 24 . mereka akan diajarkan dahulu ciri-ciri sajak yang baik. Menurut Azman Wan Chik. Penggunaan teknik ini juga mampu membantu murid memahami sistem Bahasa Melayu terutamanya dari segi bentuk. jantina dan sebagainya menghasilkan puisi yang berbeza dan suasana perasaan penyajak. Murid juga dapat belajar kaedah cara berfikir yang baru. (1989:76). Mohd Taib Osman (1977:42) yang mengatakan perbendaharaan kata yang dikuasai oleh seseorang penyajak sangat penting bagi membentuk dan melahirkan kekuatan ekspresi juga menunjukkan ciri khas penyajak. Yang menariknya adalah teknik yang digunakan ketika melakukan aktiviti ini ialah permainan bahasa. suku. Terdapat dua bentuk pengajaran dan pembelajaran bahasa melalui teknik ini iaitu dijalankan secara spontan atau dijalankan sebagai aktiviti pertandingan. agama. Misalnya. Perbezaan kedaerahan. Teknik ini dilaksanakan dengan permainan berkomputer atau tutorial yang mengkehendaki murid meneka perkataan yang menggambarkan perasaan dengan hanya diberikan klu daripada perumpamaan. Dalam tugasan ini. Teknik permainan bahasa ini digunakan oleh guru bagi mengukuhkan pengajaran dan memantapkan lagi pemahaman murid mengenai topik-topik yang diajarkan. makna serta penggunaan bahasa yang tepat. aktiviti pertandingan secara berkumpulan telah dirancangkan. Tujuannya ialah murid akan dapat menghasilkan sajak dengan menggunakan bahasa puitis seperti mana yang terkandung dalam objektif utama pengajaran. murid akan diajarkan cara mengemukakan emosi dalam ayat dengan menggunakan perkataan-perkataan yang baru dipelajari semasa aktiviti permainan bahasa meneka diksi yang berkaitan tentang perasaan serta analoginya. Selain itu. Kutipan markah juga akan dilakukan bagi mewujudkan persaingan dalam permainan.

Mohd Taib Osman (1977:52). Setelah mempelajari pelbagai jenis ayat dan beberapa perumpamaan yang puitis. Penggunaan teknik ini juga dapat mengembangkan daya berfikir dan dan kemahiran sosial murid. Guru juga akan memberikan borang penilaian penguasaan kemahiran bagi memastikan keberkesanan isi pelajaran yang diajarkan dari mula langah P&P. teknik ini merupakan teknik pengajaran yang berbentuk perbincangan dan dilakukan dalam kalangan kanak-kanak di bawah penyeliaan dan kawalan guru. Teknik yang digunakan semasa aktiviti penghasilan sajak ialah perbincangan dalam kumpulan. Teknik dekon merupakan akronim bagi aktiviti deklamasi sajak dan lakonan. Maksudnya. Menurut Prof. akan ada murid yang mendeklamasikan sajak sebagai cara meluahkan perasaan tentang tema yang diberikan. Murid juga akan menjadi lebih berani dan berkeyakinan. Murid dijangkakan akan dapat menghasilkan lima baris frasa sajak untuk dipersembahkan dalam aktiviti dekon. Teknik yang digunakan semasa aktiviti ini ialah teknik dekon. perancangan yang dilaksanakan beserta teknik semasa aktivitinya perlu dititikberatkan kerana itu mampu memberi kesan positif dalam aktivit P&P. Oleh itu. Aktiviti yang dirancang ialah aktiviti fokus utama pengajaran iaitu murid melahirkan perasaan dengan mendeklamasikan sajak. Aktiviti pada langkah kedua ini sebenarnya bersesuaian dengan objektif pertama dalam penyataan objektif. Langkah ketiga bagi sesi P&P ini ialah kemuncak kepada pembelajaran yang dilalui bermula daripada awalnya.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) barulah murid akan dilepaskan ke kumpulan masing-masing untuk mencipta sajak sebelum mempersembahkan aktiviti dekon. secara berkumpulan. murid dikehendaki mengaplikasikannya untuk menyatakan perasaan kepada rakan sekelas yang lain. kemudian akan ada juga Kerja Kursus Projek 25 . Murid-murid juga aktif menyatakan pendapat dengan bimbingan dan panduan guru.

Bagi pandangan Prof. Mohd Taib Osman. Tambah beliau. pembelajaran bahasa akan menjadi lebih bermakna kerana contoh-contoh sebenar dibawa ke bilik darjah.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) rakan kumpulannya yang melakonkan aksi secara bisu di samping pendeklamator tersebut. Ishak Ramly (2003:55). di samping dapat menyuburkan sahsiah mereka. Tujuannya ialah mendorong serta merangsang murid untuk menghubungkan perasaannya dengan aksi yang ditunjukkan melalui kefahaman tentang isi sajak beserta emosi yang terkandung dalam sajak. Dekon berperanan sebagai ragam pembelajaran iaitu sebagai salah satu alat bantu pengajaran dan pembelajaran. murid juga akan menyedari akan makna sosial dan makna linguistik yang dihasilkan daripada unsur-unsur paralinguistik seperti isyarat tangan. (1977:23) dalam bukunya Pengajaran Bahasa dan Kesusateraan Malaysia. serta boleh berkongsi sebarang maklumat atau sesuatu perkara. membuat penemuan. aktiviti demonstrasi dan lakonan sangat sesuai dijalankan semasa menggunakan pendekatan komunikatif dalam pembelajaran. mencemik. Murid juga berpeluang untuk mempengaruhi rakan-rakan bagi menyampaikan makna dengan berkesan dalam konteks dan situasi tertentu. Pelajar juga bebas untuk melahirkan perasaan. Madya Dr. Menurut ulasan Prof. kaedah ini sering Kerja Kursus Projek 26 . Unsur-unsur paralinguistik ini boleh berlaku dalam persembahan yang dijalankan. Selain itu. dan sebagainya. Teknik ini juga berupaya menimbulkan keseronokan dan keberkesanan pembelajaran kepada murid. melalui aktiviti seperti dekon ini. mengerling. menggelengkan kepala.

Akhir sekali ialah pada langkah penutup. Kesimpulannya. sekiranya aktiviti ini dijalankan secara pertandingan. Pada aktiviti ini. aktiviti dan teknik yang dirangka bagi mencapai objektif pengajaran dilihat bertepatan dan sesuai dengan fokus utama dan sampingan yang telah direncanakan. Semasa akhir pengajaran ini. guru mengimbas kembali apa yang telah murid pelajari bagi memperoleh idea tentang keberkesanan P&P pada sesi tersebut. pembetulan oleh guru hanya dilakukan selepas rumusan penilain kemahiran yang telah diajarkan. guru akan dapat meningkatkan motivasi murid dan perasaan ingin tahu mereka selain memanjangkan minat dan keinginan supaya mempeajari sastera. Dengan cara ini. Kerja Kursus Projek 27 . guru akan mengadakan aktiviti refleksi isi pelajaran dan penilaian terhadap persembahan murid.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) digunakan bagi menghindarkan pelajar daripada menggunakan kaedah atau teknik pengajaran yang sama sahaja. Murid akan menyatakan pendapat mereka atas apa yang mereka pelajari. Guru juga boleh mengekalkan gaya bahasa yang terkandung dalam petikan sajak tetapi dengan pengolahan idea asal. Tetapi. Guru boleh mengubah gaya persembahan lakonan pelajar dalam kelas.

0 BAHAN BANTU MENGAJAR 4.1 Definisi Bahan Bantu Mengajar Kerja Kursus Projek 28 .Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 4.

Penggunaan BBM juga sebahagian daripada kaedah dan idea-idea yang disampaikan oleh guru kepada murid-muridnya. David Berlo (1996) mengatakan dalam proses komunikasi itu terdapat empat ciri penting iaitu sumber.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Bahan bantu mengajar adalah faktor terpenting dalam menentukan kejayaan program pembelajaran. tetapi tidak berupaya mengambil tempat seorang guru. membaca dan menulis. bertajuk “Alatan Mengajar Dalam Pengajaran Bahasa. Dewasa ini pengetahuan saintifik. psikologi pembelajaran. saluran dan penerima. beberapa BBM yang baru dan lama perlu digunakan untuk mempercepatkan proses pembelajaran. Mengikut Noraziah Abdul Hamid (1981:2). Isi pengajaran sebagai mesej atau pesanan dan salurannya melalui lisan. Walau kaedah apa digunakan sekalipun BBM pasti turut sama. Kerja Kursus Projek 29 . BBM dan tulisan. bertutur. perkembangan teknologi. Empat kemahiran iaitu mendengar. pesanan. ‘alat bantu ‘itu mestilah dianggap sebagai satu bahagian yang padu dalam proses tersebut dan bertujuan untuk menambah kelancaran perhubungan antara guru dan murid dan sebaliknya. Pendapat ini disokong sama oleh Edgar Dale (1964) yang digambarkan dalam bentuk “cone of experience” di mana proses pembelajaran bermula dengan proses aspek semi-abstrak hingga kepada yang lebih abstrak. supaya komunikasi guru murid berjalan dengan baik. murid sesama murid serta membantu atau mempercepatkan proses pemahaman mereka. menimbulkan rangsangan keinginan pelajarpelajar untuk mengetahui sesuatu dan untuk menjadikan pembelajaran baik dan lebih menarik. Bahan bantu mengajar (BBM) bukanlah merupakan sesuatu yang tersisih sifatnya daripada proses pengajaran dan pembelajaran.

Bahan ini merupakan aspek penting dalam pembelajaran. dan membantu proses pembelajaran pelajar menjadi lebih berhasil dan bermakna. Kerja Kursus Projek 30 . Kesimpulannya.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Ngui Kuen Seng (1981) pula mengatakan alat bantu mengajar tidak dapat ditakrifkan dengan tetap walaupun pada keseluruhan ramai pendidik mempersetujui bahawa penggunaan alat bantu mengajar dalam P&P adalah pengalaman yang melibatkan penggunaan penglibatan/ pandangan seseorang. BBM boleh diertikan sebagai apa jua bentuk bahan yang digunakan dalam pembelajaran.

projektor overhead.lawatan. Bahan bukan elektronik seperti suara. Bahan Bantu Mengajar (BBM) adalah sesuatu bahan yang boleh disiapkan dengan berbagai cara.2 Jenis-Jenis Bahan Bantu Mengajar Hari ini dengan bertambahnya pengetahuan teknologi. carta atau slaid dan dipancarkan pada skrin. gambar. projektor opeque.projek pameran dan bahan-bahan dari alam sekitar. Contohnya. beberapa alatan mengajar baharu telah dihasilkan dalam membantu proses pemahaman murid.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 4. papan putih dan lain-lain. surat khabar. radio. slaid. model. sesuatu bahan itu mungkin diterbitkan dalam bentuk buku. pita rakaman. Berdasarkan pendapat di atas dapat Atan Long (1982:174) menyimpulkan bahawa alat-alat bantu mengajar boleh dibahagi kepada tiga kategori seperti berikut: 1. 2. piring hitam dan lain-lain. buku.pentomin. Kerja Kursus Projek 31 . 3. filem jalur. pita video.carta. Bahan-bahan bercorak pelajaran seperti lakonan. Bahan-bahan yang menggunakan media elektronik seperti filem pelajaran.

paparan video. media elektronik dan media bukan elektronik. Ini termasuklah benda-benda konkrit yang boleh dilihat. atau lebih tepat lagi menyampaikan ilmu atau satu himpunan maklumat kepada murid-murid. pita rakaman. beberapa Kerja Kursus Projek 32 . psikologi pembelajaran. (1989:20). Hari ini. televisyen. Komunikasi pula bertujuan memberitahu. slaid filem. pengajaran lisan merupakan satu bentuk komunikasi. Ia merupakan apa sahaja yang boleh dialami oleh murid. Dalam pengajaran seperti ini. tujuan utama guru adalah memberitahu. Berdasarkan pandangan Atan Long (1982). kad imbasan. dibaca. Aktiviti seperti lakonan. Dalam bukunya Mengajar Bahasa Malaysia. gambar dan rajah sahaja tetapi ia biasanya meliputi segala macam benda yang boleh membantu dan menyokong pengajaran. Alatan ini tidaklah terhad kepada buku. terdapat BBM yang sesuai untuk digunakan seperti saranan tokoh pendidik. pantomin. papan tulis. kertas mahjung atau benda-benda wujud lain. Pada pendapat umum. pengguanaan alat bantu mengajar adalah sangat penting. dan lain-lain lagi. Manakala bagi media bukan elektronik adalah seperti buku. projektor legap. radio dan pelbagai lagi. alat bantu mengajar bagi kemahiran lisan adalah segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk membantunya menyampaikan pengajaran di bilik darjah. didengar. Bagi pengajaran kemahiran lisan. terdapat dua jenis bahan bantu mengajar iaitu. dirasa.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Manakala menurut Azman Wan Chik. perkembangan teknologi dan sebagainya. Jilid 1: Alatan dan Bahan Bantu. dengan bertambahnya kemajuan di bidang pengetahuan saintifik. filem. makmal bahasa. dipegang. dekon dan lawatan biasanya menggunakan bahan bantu mengajar bagi kedua-dua jenis ini. Tambah beliau. dihidu digunakan dan sebagainya. Antara cadangan BBM yang boleh digunakan ialah rakaman perbualan. mempengaruhi dan menghiburkan.teks. Antara yang tergolong dalam media elektronik ialah radio. kad manila.

namun demikian peralatan seperti ini tidaklah berupaya atau boleh mengambil tempat sebagai seorang guru. 4. Dianalogikan seperti sebuah kereta. Sekiranya tiada enjin. seharusnya memiliki enjin sebagai organ yang menggerakkan kereta. Alat-alat ini hanyalah membantu guru-guru membimbing murid-murid dan tidak lebih daripada itu. Atan Long (1982) berpendapat bahawa BBM diwujudkan bagi mengatasi masalah-masalah seperti: 1. 33 Kerja Kursus Projek . Samalah juga dengan bahan bantu mengajar yang bertindak sebagai enjin pembelajaran. Masalah kekurangan tenaga pengajar.3 Kepentingan Bahan Bantu Mengajar Apabila berkata tentang bahan bantu mengajar (BBM). kereta tersebut tidak mampu bergerak.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) peralatan mengajar bentuk baharu dan lama digunakan untuk mempercepatkan proses pembelajaran. perlu diingat ianya merupakan bahagian yang penting dan padu dalam pelaksanaan sesi pengajaran dan pembelajaran (P&P). Bahan itu perlu diadakan supaya perjalanan P&P menjadi lancar dan teratur.

Masalah P&P dalam kumpulan yang sangat besar. Antara lainnya beliau menjelaskan: a) Alat bantu mengajar biasanya merangsangkan minat pembelajaran bahasa. c) Alat bantu mengajar membekalkan satu dasar yang kukuh untuk memperkembangkan pembelajaran murid-murid. Secara perinciannya. telah menyenaraikan nilai-nilai penting tentang penggunaan alat bantu mengajar tersebut. Masalah kebosanan kaedah pengajaran. khususnya pengajaran lisan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 2. alatan mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini membolehkan pembelajaran mereka itu kekal lama. mempelbagaikan kegiatan dan memberi keseronokan kepada murid. Di samping itu ia juga dapat menjadikan suasaana pembelajaran itu menarik dan memikat. 4. Oleh itu dapat menggalakkan pembelajaran. Ia bukan sahaja berhasrat untuk memberikan rangsangan yang baik dan berkhidmat sebagai alat untuk membantu menjelaskan penerangan guru tetapi ia juga bermaksud untuk menjimatkan masa. mempunyai beberapa tujuan. d) Alat bantu mengajar mampu menyediakan pengalaman-pengalaman yang tidak dapat diperoleh dengan mudah melalui cara-cara yang lain. yang tinggi di kalangan muri-murid dan minat ini adalah satu faktor yang penting dalam b) Alat bantu mengajar menyediakan satu dasar yang kukuh untuk memperkembangkan kefahaman dan corak pemikiran murid-murid. Masalah kekurangan masa. Kerja Kursus Projek 34 . 3. Edger Dale dalam bukunya Audio-Visual Method in Teaching (1963).oleh itu ia boleh menolong menjadikan pembelajaran murid itu lebih mendalam dan pelbagai.

Ini boleh membantu mempercepatkan perkembangan perbendaharaan kata mereka. f) Alat bantu mengajar mampu menawarkan pengalaman-pengalaman yang sebenar dan dengan demikian ia boleh merangsangkan kegiatan murid. 4.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) e) Alat bantu mengajar juga boleh membantu murid-murid memaham sesuatu dengan cara yang lebih baik dan berkesan.4 Kesesuaian Bahan Bantu Mengajar Dalam Rancangan Pengajaran Kerja Kursus Projek 35 . g) Alat bantu mengajar mendorong murid-murid mengkaji dan menyiasat dan ini boleh menambah dan menggalakkan bacaan sukarela mereka.

Dalam proses pembelajaran. segala apa yang kita ketahui. rasional penggunaan video ini adalah sebagai medium dalam mengembalikan pengetahuan sedia ada murid tentang negara Palestin. muzik instrumental. video ini tidak hanya terbatas pada aktiviti dalam set induksi. pengalaman-pengalaman yang dirancang untuk murid-murid itu hendaklah melalui pengalaman yang paling natural dan asas. Video yang digunakan dalam RPH adalah video paparan kesengsaraan di Palestin. iaitu mengalami sesuatu itu dengan menggunakan deria. sebaliknya tetap akan dimainkan semula ketika sesi perbincangan murid menghasilkan sajak. Video ini akan digunakan pada tahap maksimum. artikel kehidupan di Palestin dan perisian komputer permainan bahasa. Setiap BBM tersebut akan diperjelas penggunaannya pada bahagaian seterusnya nanti. Dalam set induksi. iaitu melaui deriaderia mereka. beliau telah menggolongkan alat bantu mengajar kepada dua jenis iaitu elektronik dan bukan elektronik. Norasiah Abd. Dalam banyak hal. Antaranya ialah video kehidupan di Palestin. yang kita percaya.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Alat bantu mengajar biasanya akan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelajar-pelajar sewaktu menjalani sesuatu pembelajaran itu. terdapat empat jenis bahan bantu mengajar (BBM) yang dirancang penggunaannya. Dalam Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang dirangka. slaid gambar peperangan. Maksudnya. murid akan berasa sensitif dengan pergolakan yang berlaku di sana seterusnya dapat membangkitkan perasaan mereka dan mungkin boleh Kerja Kursus Projek 36 . Hamid (1981). Selain itu. fikirkan dan hayati selalunya bermula daripada satu proses pengenalan. Bahan elektronik seperti video merupakan salah satu BBM yang dirancang penggunaannya.

Muzik instrumental bermaksud muzik yang dimainkan tanpa sebarang lirik mahu pun frasa kosong. Biarpun pemasangan video terbabit bukanlah secara bertumpu. Murid akan diminta untuk mengenal pasti atau memilih lima ayat daripada artikel tersebut yang mempunyai gambaran ayat kehidupan di sana. dengan adanya penggunaan artikel sebegini. Muzik jenis ini hanya dimuatkan dengan alunan melodi-melodi tertentu. Artikel merupakan bahan bantu bukan elektronik yakni bahan bercetak. alunan muzik ini yang sesuai dengan iringan sajak murid memberi peluang kepada mereka meluahkan perasaan dengan cara yang unik. sedikit sebanyak akan menarik minat murid khasnya kerana mereka memperoleh maklumat baharu Kerja Kursus Projek sehinggakan dapat mengikuti dan menghayati setiap aspek 37 . Muzik ini akan digunakan ketika murid mempersembahkan aksi dekon. Di samping itu. video juga digunakan ketika langkah kedua iaitu ketika murid dalam perbincangan kumpulan. BBM yang kedua digunakan ialah muzik instrumental. Bahan bantu ini akan digunakan sebagai pemangkin kepada perasaan murid terhadap isu di Palestin. bahan bantu yang seterusnya digunakan ialah artikel.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) membantu dalam mencapai objektif pengajaran iaitu meluahkan perasaan dengan menggunakan bahasa yang puitis melalui aksi dekon. Tambahan pula. Ketika murid bersajak. Konteks penggunaannya adalah jelas mengikut RPH yang dirancang. Artikel mengenai catatan peristiwa kesengsaraan di negara malang itu juga bersangkutan dengan penyataan objektif. tetapi video itu dimainkan bertujuan memberi panduan dan gambaran yang jelas untuk menjana idea murid dalam menghasilkan sajak tentang keperitan hidup di Palestin. menunjukkan kesengsaraan dan keperitan Oleh itu.

kesesuaian. Sebenarnya.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) pembacaannya. gambar merupakan bahan bantu mengajar yang paling mudah untuk didapatkan. manakala kemahiran pula merujuk kepada kebolehan murid membaca teks bagi memperoleh maklumat penting. murid mungkin dapat menjana idea baru untuk menghasilkan sajak dengan melihat kepada kebinasaan dan kekejaman yang berlaku di negara Palestin itu. Menurut Kamarudin Hj. Seterusnya ialah penggunaan bahan elektronik iaitu perisian komputer permainan bahasa. namun ada kalanya bahan yang ingin diajarkan itu tidak dapat dibawa. RPH tersebut juga melibatkan BBM seperti gambar. sebaliknya slaid gambar peristiwa peperangan. biarpun bahan maujud adalah lebih baik bagi memberi gambaran yang jelas kepada murid. Permainan ini dinamakan teka perkataan. seninya. sudah pasti tidak mampu membawa binatang liar seperti ular atau harimau. Secara tidak langsung murid-murid memperoleh dua dalam satu ilmu baharu iaitu pengetahuan dan kemahiran. Misalnya. gambar yang dirancangkan bukanlah gambar biasa. Pelaksanaannya yang membuka peluang kepada murid untuk mencuba sendiri atau ‘hands on’ sudah tentu akan merangsang minat mereka terhadap pembelajaran. Husin (1986) dalam bukunya Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa. guru perlu juga memberikan perhatian kepada ketepatan. Slaid gambar peperangan ini akan ditayangkan di alat pemancar ketika murid dalam perbincangan kumpulan. terangnya agar menarik dan jelas serta bersih. Tambah beliau. dalam membuat pemilihan gambar. Namun. Selain itu. Pengetahuan itu merujuk kepada isi kandungan artikel tersebut iaitu aspek keganasan yang sedang berlaku di Palestin. Edgar Dale Kerja Kursus Projek 38 . Gambar-gambar tersebut akan ditayangkan secara berselang-seli bersama video. membawa gambar bercetak mahu pun gambar slaid tentang haiwan tersebut amatlah sesuai. guru yang ingin mengajarkan murid tentang binatang. rasional penggunaan slaid gambar ini adalah lebih kurang sama dengan penggunaan video. Melalui tayangan tersebut. Makanya.

semasa dan selepas. bahan bantu juga berperanan dalam menyediakan satu dasar kukuh untuk perkembangan ketahuan dan corak pemikiran. nilai-nilai penting tentang penggunaan alat bantu mengajar adalah merangsang minat yang tinggi dalam kalangan murid-murid kerana minat adalah faktor yang penting dalam sesi pengajaran dan pembelajaran (P&P) mereka. maka bolehlah untuk digunakan. Oleh itu. masalah yang sering dihadapi ialah kerosakan mengejut. permainan ini juga bersifat interaktif memandangkan dimainkan secara berkumpulan. Pemilihan huruf-huruf tersebut membolehkan mereka mendapatkan klu bagi menjawab soalan tentang istilah perkataan yang melambangkan perasaan berdasarkan perumpamaan dan analogi yang disediakan. iaitu masalah pada fasa sebelum. sistem audio yang tidak cekap. Perkara ini harus diselidiki dahulu sebelum memilih BBM. kejelasan yang tidak menentu. masalah kepada murid seperti kepekaan Kerja Kursus Projek 39 . masalah yang perlu difikirkan sebelum menentukan BBM yang ingin digunakan ketika P&P terbahagi kepada tiga fasa. Misalnya. mereka perlulah memikirkan tentang kesan BBM tersebut terhadap ketiga-tiga fasa itu. Setelah kesemua persoalan itu terjawab. Sementara itu. Bagi Kamarudin Hj. Wakil bagi setiap kumpulan akan diminta memilih beberapa huruf konsonan dan vokal untuk diisi pada ruangan kosong tersebut. mudah didapati atau pun masalah teknikal yang bakal dihadapi. perisian permainan bahasa ini sangat bermakna dan mampu memberi kelainan kepada sistem pendidikan di negara. Husin (1986:266). dalam bukunya Audio Visual Method in Teaching.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) (1963). pada fasa semasa penggunaan BBM. Selain itu. Selain itu. Di samping itu. Sebenarnya. Kebiasaannya. pada fasa sebelum. guru-guru perlu mengenal pasti adakah bahan itu mahal. terdapat pro dan kontra apabila guru-guru menggunakan bahan bantu mengajar seperti yang diterangkan sejak awal tadi. sebelum guru-guru memilih BBM yang digunakan.

Untuk menghadapi cabaran ini. Akhir sekali ialah masalah selepas menggunakan BBM seperti kerosakan. Kerja Kursus Projek 40 .Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) mereka yang Cuma hanya mendengar tetapi tidak berfikir ketika asyik disuguhkan dengan bahan menarik ketika P&P. memilih dan menggunakan bahan pendidikan sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran di sekolah merupakan suatu usaha yang mencabar. usaha guru perlulah dilakukan mengikut panduan dan perancangan yang teliti. Kesimpulannya. masalah elektrik atau mungkin kebinasaan akibat persekitaran semula jadi seperti binatang dan bencana alam. Dengan mematuhi cara demikian sahajalah kemungkinan besar prestasi pengajaran guru dan pembelajaran murid-murid di sekolah dapat meningkat maju.

objek atau program. Melalui penilaian yang dilakukan. Maklumat yang diperoleh ini akan digunakan untuk membuat pertimbangan bagi tindakan selanjutnya. memperoleh dan menyediakan maklumat berguna bagi keputusan mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada pada kita. mendapatkan dan memberikan maklumat yang berguna.1 Definisi Penilaian Penilaian merupakan satu tugas menentukan nilai.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 5. Gay (1985) pula berpendapat bahawa penilaian ialah satu proses yang dianggap sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai. kedudukan. and providing useful information for judging decision alternatives”.0 ALAT PENILAIAN 5. mutu. obtaining. Penilaian juga merupakan satu proses menentukan. Hal ini dapat dijelaskan bahawa penilaian adalah proses mengenalpasti. keadaan atau ukuran tentang sesuatu berdasarkan criteria-kriteria tertentu atau membandingkannya dengan yang lain. Stufflebearn (1971). menyatakan bahawa penilaian sebagai “the process of delineating. jurang perbezaan antara “apa yang dihasilkan” Kerja Kursus Projek 41 . Maklumat yang diperoleh daripada beberapa sumber akan digunakan untuk membuat pertimbangan nilai (value judgement) atau keputusan terhadap seseorang individu.

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) dengan “apa yang dihasratkan” dapat dikenalpasti dalam sesuatu program pendidikan. Kerja Kursus Projek 42 . kaedah mengajar dan kurikulum. Secara ringkasnya. terdapat beberapa prosedur dalam membuat penilaian iaitu persediaan ujian. penilaian merupakan satu proses membuat pertimbangan dalam mentafsir hasil pengukuran yang bertujuan untuk memberikan maklumat tentang pencapaian murid. pentadbiran. Bukti empirikal pencapaian biasanya diperoleh secara pengukuran terhadap penguasaan pelajar dengan menggunakan alat ukur yang dinamakan ujian. objektif pelajaran. Selain itu. analisi dan interprestasi dan tindakan. Penilaian merupakan pertimbangan professional iaitu proses yang membolehkan seseorang membuat keputusan. pemerikaan dan pengukuran. Oleh itu. objektif pengajaran perlu dikenal pasti terlebih dahulu sebelum penentuan pencapaian objektif tersebut dibuat berasaskan pertimbangan terhadap bukti empirikal. bagi sesuatu penilaian.

Kerja Kursus Projek Zulkifli Hamid (2005). penilaian formatif adalah sejenis penilaian yang digunakan untuk mengesan perkembangan atau kemajuan tahap pembelajaran murid dengan serta merta dan dapat mengenal kekuatan serta kelemahan mereka. Penilaian ini member maklumat berhubung dengan prestasi pembelajaran murid-murid itu dari semasa ke semasa dan jika terdapat kelemahan-kelemahan murid pada waktu itu segera diperbetulkan. Penilaian formatif juga membantu guru-guru mendapatkan maklum balas tentang pengajaran mereka dan maklumat ini boleh digunakan oleh guru-guru itu untuk memperbaiki proses pengajarannya. dua bentuk penilaian lisan yang boleh digunakan di sekolah-sekolah adalah penilaian 43 . terutamanya dalam penilaian lisan.2 Jenis-Jenis Penilaian Penilaian adalah satu proses atau aktiviti yang bersistematik bagi mendapatkan maklumat yang berguna untuk menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran dan pembelajaran. tetapi lebih mengkhusus kepada penilaian kemajuan atau penilaian progresif. Keputusan penilaian formatif biasanya tidak digunakan untuk pemeringkatan atau perbandingan di antara seseorang murid dengan murid yang lain. Tambah beliau lagi. Menurut formatif dan penilaian sumatif. penilaian jenis ini hendaklah dijalankan secara tidak formal. Di sekolah-sekolah rendah.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 5. Cara ini dapat mengurangkan perasaan gementar atau rasa takut dalam kalangan murid-murid terhadap sesuatu penilaian itu.

ujian atau penilaian lisan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Menurut Zulkifli Hamid (2005). Pada peringkat yang lebih tinggi. penilaian lisan biasanya menekankan kepada penguasaan sesuatu aspek kemahiran tertentu. Murid-murid diberi markah atau gred supaya dapat dibandingkan pencapaian keseluruhan mereka itu sendiri. ia bertindak menentukan setakat manakah murid-murid telah menguasai kemahiran. dalam pengajaran dan pembelajaran lisan. Pada peringkat rendah. Kesimpulannya. Penilaian jenis ini boleh dijalankan di akhir sesuatu kursus ataupun setelah tamatnya sesuatu unit pembelajaran atau mengikut penggal-penggal persekolahan. Penialaian ini berkisar kepada apa yang telah diajarkan sahaja. Dalam perkataan lain. sama ada mendengar atau bertutur boleh dijalankan serentak dan dilakukan dalam bentuk formal. Ada baiknya jika guru-guru tadi dapat menguji kemahiran-kemahiran itu secara berasingan. Ini berguna bagi guru untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran (P&P). guru bahasa seharusnya sedar tentang kedudukan dan kepentingan ujian dalam penilaian pendidikan bahasa untuk mendapatkan maklumat pencapaian pembelajaran pelajar dan kelemahan serta kekuatan pelajar dalam pembelajarannya. Guru-guru diminta bertindak serius dan teliti untuk menilai aspek-aspek tersebut. bahan atau isi pengajaran yang telah diajarkan kepada mereka. Kerja Kursus Projek 44 . kemahiran-kemahiran yang terdapat di dalamnya boleh dinilai secara formal atau tidak formal. Zulkifli Hamid (2005:87) berpendapat. penilaian sumatif adalah penilaian pencapaian yang bertujuan mengesan secara menyeluruh tahap kebolehan atau kecekapan murid di akhir sesuatu pembelajaran.

3 Kepentingan Penilaian Terdapat beberapa tujuan sesuatu penilaian itu dijalankan. kebolehan. Pada amnya. Hasil ujian yang telah dilakukan dapat memberikan gambaran kepada guru tentang keupayaan murid mereka yang sebenar sebelum memulakan pengajaran. antara kepentingan penilaian ialah: i. sikap.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 5. penilaian memberi guru maklumat tentang perkembangan dan pencapaian murid tentang pengetahuan. masalah yang dihadapi dalam pembelajaran. Mendapatkan maklum balas. 45 Kerja Kursus Projek . kadar pencapaian. keperluan dan kemahiran. Zulkifli Hamid (2005) dalam bukunya Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu meringkaskan.

Dengan maklumat-maklumat ini. mungkin isi pelajaran yang hendak disampaikan terlalu banyak. iv. penilaian terhadap pembelajaran dan pengajaran itu hendaklah dijalankan. Menilai prestasi/ pencapaian/ kemajuan murid. guru akan dapat memperbaiki pengajarannya dengan segera dan seterusnya dapat membantu murid-murid dalam pembelajaran mereka. pilihan jawapan yang tidak digunakan langsung. Setelah item ujian ini ditadbirkan barulah timbul pelbagai masalah. kita menganggap pembinaan item ujian Bahasa Melayu sebagai perkara mudah. mungkin juga kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru tidak bersesuaian dengan kelas berkenaan. arahan yang tidak jelas.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) ii. terlalu susah atau terlalu menjemukan. iii. 5. Sebaliknya kalau objektif itu tidak tercapai disebabkan oleh guru tidak mempergunakan pengetahuan sedia ada murid-murid dengan meletakkan objektif terlalu tinggi. guru akan mendapat makluman balas tentang beberapa perkara. item yang terlalu mudah atau terlalu sukar. Sekiranya objektif itu telah tercapai. tiada jawapan atau terdapat lebih daripada satu jawapan. rangsangan yang kabur. Mengenalpasti pengetahuan pembelajaran lampau murid. Manakala bagi pandangan Kamarudin Hj. Berfungsi sebagai penggerak / motivasi. Dengan penilaian ini. guru dapat menentukan sama ada objektif yang dinyatakan pada awal pelajaran tadi telah tercapai atau belum. umpamanya salah faham dalam konsep. setelah setiap unit pelajaran dijalankan. Membuat klasifikasi.4 Ketepatan Alat Penilaian Dalam Rancangan Pengajaran Kebiasaannya. item yang bertindan. v. guru akan berpuas hati dan bolehlah bergerak kepada pelajaran yang lain. Yang pertama. tidak ada pengkhususan Kerja Kursus Projek 46 . Husin (1986:106).

kelancaran dan kefahaman. Ketiga. intonasi dan jeda yang sesuai serta menuturkan mengikut tanda bacaan yang tepat menjadi bukti murid tersebut dapat menyampaikan isi atau idea yang ingin disampaikan. Aziz Talib (1993:74). Menurut Institut Bahasa (1994:333). objektif dan kandungan pelajaran. Kesilapan ini akan menjejaskan kesahandan kebolehpercayaan bahan ujian.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) tugasan dalam bidang yang disoal. serta keberanian tanpa rasa takut ketika menyebut sesuatu perkataan. penulis akan menyenaraikan dengan ringkas aspek yang perlu dinilai semasa menilai kemahiran lisan serta skema pemarkahannya menurut pandangan Abd. sebutan mengikut standard bahasa Melayu. Pada bahagian ini. apa yang hendak diuji. nada yang sesuai. Selain itu. bagi aspek kelancaran pula guru dapat menilai kebolehan murid-murid bertutur tanpa tersekat-sekat di samping menilai kesahan jeda mengikut unit makna yang difikirkan sesuai selain membaca dengan kelajuan yang sesuai mengikut tanda bacaan yang tepat. jenis dan bentuk item ujian. frasa atau klausa. Menurut Abd. Selain itu. dan aitem yang tidak seimbang dengan pemarkahan serta pelbagai kesilapan yang lain. Menurut beliau lagi. perlulah ditentukan tujuan ujian itu diadakan. Antaranya ialah aspek sebutan. ada tiga perkara penting yang dapat diuji ketika mengajarkan kemahiran lisan. Aziz Talib (1993:76): TAHAP HURAIAN Kerja Kursus Projek 47 . Item yang dibina juga hendaklah berasaskan kemahiran bahasa. dan juga masa ujian itu dijalankan. sebelum membina sesuatu item ujian kemahiran bahasa. murid-murid perlu menepati unitunit penting seperti kejelasan. aspek kefahaman murid ketika bertutur juga diambil perhatian. kefahaman murid dapat dinilai dengan melihat keyakinan yang memberi makna petunjuk kefahaman murid. kualiti suara yang menarik. bagaimana item ujian itu ditadbirkan. Dalam hal sebutan.

yakin dan selesa Baik Sederhana Hampir tepat di setiap aspek yang penting. Mereka telah didedahkan dengan perkataan dan bahasa yang puitis oleh guru sebelum mereka mencipta sebuah sajak. mengecewakan penilai. jelas. Seterusnya. berkesan tiada kesalahan sebutan dan intonasi. dalam Rancangan Pengajaran Harian (RPH) ini. Guru menyediakan borang penilaian dan diedarkan kepada murid-murid untuk mereka menilai sendiri rakan-rakan mereka dalam penguasaan kemahiran lisan selain menilai aspek penggunaan bahasa puitis secara keseluruhannya. jeda dan intonasi. Kerja Kursus Projek 48 . kriteria yang berikutnya adalah tekanan dan intonasi yang meliputi sebutan yang jelas. Aspek yang terlibat dalam kriteria ini adalah terdapat penggunaan perkataan yang melambangkan perasaan dan bertepatan dengan tema dan perlambangan yang digunakan harus kreatif dan sesuai. lancar. Selain itu.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Cemerlang Tepat. tersekat-sekat. kriteria yang kedua adalah penggunaan bahasa yang puitis dalam penghasilan sajak mereka. gagap. Aspek yang dititikberatkan dalam kriteria ini adalah murid dapat menyampaikan emosi dengan baik. kriteria-kriteria yang dinilai adalah seperti penghayatan ketika mereka mendeklamasikan sajak yang dihasilkan. banyak salah sebutan. intonasi dan jeda. kurang dapat difahami apa yang dituturkan. Masih jelas tetapi dengan suara yang mendatar dan agak membosankan. Sangat Lemah Tidak jelas. Lemah Tidak jelas. Berdasarkan jadual di atas. sedikit kesalahan sebutan. tidak menunjukkan kefahaman. Dalam borang penilaian tersebut. kesilapan sedikit sahaja. tekanan dan intonasi yang tepat dan hentian jeda tepat dan lancar. penilaian kemahiran lisan dijalankan semasa pengakhiran aktiviti pengajaran dan pembelajaran iaitu aktiviti dekon.

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR)

Bagi aspek tekanan dan intonasi, kriteria yang dinilai adalah sama seperti pandangan Abd. Aziz Talib (1993) seperti dalam jadual yang ditunjukkan. Aspek sebutan yang jelas, tekanan dan intonasi yang tepat menjadi kayu pengukur kepada setiap murid dalam memastikan mereka mencapai atau melepasi kehendak pengajaran kemahiran lisan tersebut. Selain itu, murid juga akan dinilai berdasarkan aspek hentian sama ada hentian dalam sajak yang dideklamasikan itu tepat pada daerah hentiannya atau sebaliknya. Berikutnya, kriteria yang dinilai adalah mengenai kelancaran dan kehalusan persembahan. Dalam kriteria ini, aspek yang dilihat adalah mengenai keserasian pendeklamasian sajak dengan lakonan dan kelancaran dan kesempurnaan persembahan yang dijalankan. Kriteria yang terakhir dinilai dalam aksi dekon ini adalah berkaitan dengan gaya penyampaian. Aspek yang dilihat adalah persembahan yang menarik dan keyakinan yang ditunjukkan oleh muridmurid yang mengadakan persembahan. Setiap kriteria tersebut mempunyai 5 skor yang berbeza iaitu skor 1, 2, 3, 4 dan 5. Skor 1 merupakan tahap yang paling rendah dan memberi makna sangat lemah dalam mana-mana kriteria yang dinilai. Seterusnya, skor 2 melambangkan tahap pencapaian murid lemah, skor 3 adalah sederhana, skor 4 baik dan skor 5 sangat baik serta menepati apa yang dihajatkan. Bagi pengredan pula, bagi kumpulan yang mendapat jumlah markah sekitar julat 21-25 markah, mereka akan diberikan gred A. Manakala sekiranya mereka mendapat markah sekitar julat 16-20, grednya adalah B. Bagi gred C pula julat markahnya adalah sekitar 11-15 dan gred D pula adalah jumlah markah yang lebih rendah daripada 11 markah.

Berdasarkan apa yang dihuraikan mengenai item penilaian bagi menguji kemahiran yang diajarkan, dapatlah dikatakan bahawa sifat kesahan yang juga merupakan prinsip penilaian sesuatu kemahiran juga wujud. Selain itu, sifat kebolehpercayaan juga dapat dibuktikan dengan sistem pemarkahan yang
Kerja Kursus Projek

49

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR)

sesuai. Menurut Lee Shok Mee. (1990), dalam bukunya Pedagogi 4 (A); Pengujian dan Penilaian dalam Pendidikan, sifat ini berkaitan dengan kestabilan, ketekalan, ketahanan dan ketepatan keputusan atau hasil dariada sesuatu instrument penilaian. Penilaian yang boleh dipercayai akan menunjukkan hasil atau keputusan yang sama atau sekurang-kurangnya hampir sama walaupun dikemukan berkali-kali kepada kumpulan yang sama dalam pembolehubahpembolehubah lain yang dikawal.

Kesimpulannya, guru seharusnya memandu murid dalam mencapai objektif yang telah ditetapkan sebelum menilai tahap pencapaian mereka. Lebihlebih lagi apabila mengajarkan kemahiran lisan yang melibatkan sastera. Muridmurid jarang didedahkan dengan kesusasteraan, ini bermakna guru-guru berperanan dalam memberikan penekanan yang lebih bagi mengelakkan pelbagai masalah pembelajaran. Menurut pandangan Prof. Madya Dr. Ishak Ramly (2003:54-55) dalam bukunya Teknik Mengajar Sastera, gaya bacaan sajak berbeza jika dibandingkan dengan genre sastera lain. Sajak memerlukan gaya, tekanan, penjedaan, intonasi dan irama yang tersendiri. Guru harus mendahulukan sesi pengajarannya dengan memberi sedikit perhatian terhadap teknik deklamasi sajak sebelum mengajarkan proses penghasilannya.

6.0

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tahun: 5 Sinergi Bilangan Murid: 36 orang Mata Pelajaran: Bahasa Melayu Tema: Keamanan
Kerja Kursus Projek

50

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR)

Tajuk: Derita Palestin, Derita Kita Hasil Pembelajaran: Fokus Utama: 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Aras 3 (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema. Fokus Sampingan: 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. Objektif: Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1. Mendeklamasikan sajak untuk melahirkan perasaan dengan menggunakan lima frasa puitis dalam aksi dekon secara berkumpulan. 2. Memilih lima ayat daripada akhbar yang memberikan gambaran tentang perasaan sengsara kehidupan di Palestin serta menyatakan alasannya. Sistem Bahasa: • • Tatabahasa: Kosa kata: keganasan, peperangan, kebuluran, kematian, kecacatan

Pengisian Kurikulum: • Ilmu: Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Sastera, Sosial, Agama dan Moral.
51

Kerja Kursus Projek

LANGKAH PENGAJARAN Set Induksi (5 minit) 1. membuat nota Bahan Bantu Mengajar: • • • Klip video Artikel Powerpoint Slideshow untuk permainan bahasa Borang penilaian murid • Pengetahuan Sedia Ada: • • • Murid pernah membaca artikel mengenai keganasan di Palestin. 52 Contoh interaksi soal-jawab: Kerja Kursus Projek Palestin. Murid diminta menonton video untuk . ISI PELAJARAN . Murid pernah menyaksikan kekejaman Israel di televisyen. Guru menayangkan video keganasan di CATATAN PSA: Pernah menonton berita.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) • • • Nilai: kasih sayang. 2. rasional Kemahiran berfikir: mencirikan Belajar cara belajar: bacaan secara luncuran. bertanggungjawab. Murid pernah terbaca sajak-sajak keamanan di televisyen dan radio serta sebagainya. perbincangan.

kumpulan berlima. sosial.Semangat patriotik. bertemakan ‘Kehidupan di Palestin’. Kemudian. agama dan moral. cikgu. murid diberikan keratan artikel yang sama bagi setiap kumpulan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) G: Pernahkah kamu mendengar tentang keperitan hidup di Palestin? M1: Pernah. sejarah. KBT -Kontekstual KP: -intrapersonal. Dalam berita selalu tunjuk. apa perasaan kamu tentang isu ini? M1: Geram. Guru meminta murid membentuk lima Ayat-ayat yang melambangkan perasaan sedih. Ilmu kewarganegaraan. Guru bersoal jawab mengenai keperitan hidup di bumi Palestin. Guru mengaitkan dengan isi pelajaran. 3. G: Ya. 5. G: Bagus. Langkah 1 (10 minit) 1. G: Baik. cikgu. 3. hari ni kita akan meluahkan perasaan melalui sajak sebagai tanda cakna kita. takut pun ada. cikgu. pilu dan alasannya. BBM: Video kehidupan di Palestin. 4. 2. murid dikehendaki membaca keratan Kerja Kursus Projek 53 . menghayati penderitaan di Palestin. apa yang kamu tahu tentang Palestin? M2: Palestin kena serang dengan Israel. Nilai . -interpersonal BCB: Menghubung kait. Guru menerangkan tujuan membaca iaitu Ilmu Pengetahuan am. Guru menerangkan serba sedikit mengenai isu semasa mengenai keganasan di Palestin.

Guru akan meminta murid menyelesaikan permainan tersebut dalam bentuk Kerja Kursus Projek Ilmu Sastera. Selepas itu. mengisikan ruangan jawapan lima ayat pilihan. yang dipilih. murid dikehendaki memenuhi kolum untuk menyatakan perasaan yang tergambar dan alasannya berdasarkan ayat Alasan. Mereka ditembak 4. Secara rawak. 6. Nilai 54 . KP: -intrapersonal BCB: Aplikasi maklumat. BBM: Keratan artikel kehidupan rakyat di Palestin.Ditembak dengan kejam.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Contoh: Ayat- petikan artikel terbabit selama 4 minit untuk mengenal pasti lima ayat yang melambangkan perasaan sedih. Nilai Kasih sayang. guru akan memilih murid untuk membentangkan ayat dan kata-kata yang menyentuh perasaan mereka. borang isi ruangan jawapan. Langkah 2 (15 Minit) Aktiviti 1 1. rasional. Guru menyediakan permainan teka Kosa kata ( terdapat dalam permainan bahasa teka perkataan) perkataan yang mengandungi ruang jawapan yang perlu diisikan dengan perkataan melambangkan perasaan berdasarkan klu analogi perumpamaan.Pilu 5. Perasaan. Guru kemudiaannya mengedarkan borang secara dekat seperti Lampiran 1 (a) untuk murid sehingga berderai jasad. 2.

Secara berkumpulan. Aktiviti 2 1. Contoh: Klu: seperti disiat sembilu. 4. Sekiranya gagal menjawab. 3. Guru menerangkan secara ringkas Penghasilan sajak: i. BBM: Perisian komputer permainan bahasa teka perkataan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) pertandingan. 3. 2. BCB: Menjana idea. 5. Setiap kumpulan diberikan tema yang sama iaitu ‘Keamanan’. KBT: -Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) KP: verbal linguistik. murid diminta berbincang untuk menghasilkan sajak.ciri-ciri sajak Bahasa digunakan adalah puitis. peluang akan dibukakan kepada kumpulan lain. Jawapan yang betul akan diberikan 5 markah. Kerjasama. Jawapan: Pedih. Murid berbincang dan menghasilkan sekurang-kurangnya 5 baris sajak yang mengandungi bahasa puitis seperti yang 55 . Setiap kumpulan perlu memilih tiga (3) konsonan dan dua (2) vokal bagi membuka klu perkataan. 4. 6. Murid juga dikehendaki untuk menyalin semula jawapan perkataan yang melambangkan perasaan serta analoginya supaya dapat membantu dalam proses penghasilan sajak. Memberi kesan kepada Kerja Kursus Projek mengenai ciri-ciri sajak.

Secara berkumpulan murid diminta mendeklamasikan sajak sambil rakan kumpulan melakonkan mengikut sajak yang dideklamasikan. Selesai semua kumpulan mempersembahkan sajak. Penghayatan.Pemilihan perkataan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) pendengar dan pembaca. borang penilaian. Kerja Kursus Projek KP: Kinestik. i. 6. 5. 3. Bebas tanpa terikat dengan bilangan rangkap. guru mengumpul semula borang penilaian i. 4. Ilmu: daripada murid. bertanggungjawab. KBT: -interpersonal -intrapersonal perasaan: bersesuaian dengan perasaan atau emosi sedih. deklamasi rangsangan ketika persembahan. ii. Borang penilaian diberikan kepada murid untuk menilai persembahan dekon rakan sekelas. Langkah 3 (20 Minit) Cara meluahkan 1. Guru memainkan muzik instrumental yang BBM: Video keamanan. Guru merumuskan secara langsung penilaian terhadap kemahiran lisan murid dalam menyatakan perasaan dan 56 .Bahasa puitis ii. muzik instrumental. pilu.bentuk sajak. Nilai: Semangat warganegara. dipelajari tentang istilah melambangkan perasaan melalui perlambangan dan perumpamaan. verbal linguistik. Sebutan. iii. ii.Intonasi. 2. Guru menerangkan konsep aktiviti dekon. marah dan sebagainya serta menayangkan gambar paparan slaid penderitaan di Palestin sebagai bahan Cara sajak.

Penutup (10 Minit) Kosa kata baharu -Emosi Penghasilan sajak. majalah dan internet sebagai proses pengayaan. Guru meminta murid mencari sajak-sajak yang bermutu di akhbar. 2.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) penghayatan melalui aktiviti dekon. 1. Ilmu: Sastera. BCB: merumus Nilai: Bertanggungjawab . 3. Guru membuat rumusan mengenai aktiviti pelajaran serta mengumumkan pemenang bagi kumpulan yang mendapatkan markah terbaik untuk aktiviti teka perkataan dan persembahan dekon. 4. memberikan ganjaran. 7. Kemahiran Lisan. 7. Guru bersoal jawab mengenai ciri-ciri puisi. Guru serta-merta membetulkan kesilapan yang dilakukan murid semasa aktiviti sebagai sebuah proses pemulihan untuk mengelakkan murid mengulanginya. Guru memuji pencapaian murid dan Seni lakon.0 BAHAN BANTU MENGAJAR Kerja Kursus Projek 57 .

hasil tugasan ini juga telah menganalisis dan menjelaskan beberapa hasil pembelajaran kemahiran-kemahiran bahasa seperti kemahiran mendengar dan bertutur. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Selain itu. Di samping itu. telah menjelaskan mengenai penyediaan Rancangan Pengajaran Harian (RPH).Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 8.0 KESIMPULAN Secara konklusinya. tugasan ini. Kerja Kursus Projek 58 . hasil tugasan ini juga telah menganalisis dan mengaplikasi Pengisian Kurikulum dalam langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran berdasarkan aras pembelajaran kemahiran.

Secara keseluruhannya dengan melakukan tugasan ini. Oleh itu. Kajian yang mendalam tentang pedagogi untuk mencapai hasil pembelajaran sukatan pelajaran harus dipertingkatkan supaya murid dapat mengadaptasi kemahiran yang sepatutunya mereka kuasai. (1986). Bhd. Ini adalah satu peluang kepada guru pelatih untuk membiasakan diri dengan alam kehidupan seorang guru yang sebenar. Sama ada secara langsung atau tidak. kemahiran ini terpaksa diperkenalkan kepada kanak-kanak sejak dari darjah permulaan lagi. Selain itu. yakni membolehkan murid memulakan. 9. Aspek lisan merupakan aspek yang diberi penekanan kepada murid tentang kemahiran interpersonal. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa. membina dan mengekalkan hubungan dengan rakan rapat atau dengan orang lain melalui perkongsian idea semasa berinteraksi sosial atau berurusan bagi tujuan keperluan harian sama seperti dalam contoh aktiviti yang dihuraikan dalam tugasan projek. secara tidak langsung telah membimbing guru pelatih untuk memahami dengan lebih mendalam lagi mengenai aplikasi pengajaran bagi subjek Bahasa Melayu.0 9. Husin. Subang Jaya: Penerbitan Sarjana (M) Sdn. guru sepatutnya menjadikan RPH sebagai dokumen rujukan dalam menghasilkan rancangan pengajaran yang menepati penyataan objektif yang dihajatkan selain dapat merancang penggunaan BBM yang berkesan dan alat penilaian yang bersesuaian untuk menguji keberolehan murid.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Kemahiran lisan sebenarnya tidak dapat dipisahkan daripada pelajaran bahasa. guru perlu menyediakan satu aktiviti khusus yang dapat meningkatkan kemahiran lisan murid supaya mereka dapat melibatkan diri secara aktif dengan persekitaran di samping mengikis perasaan malu dan takut ketika berhadapan orang luar di alam luar persekolahan. Kerja Kursus Projek 59 .1 RUJUKAN Sumber Buku Kamarudin Bin Hj.

Mat Nor Husin. Nathesan. (2003). (1988). Bentong. Razmah Man. Marzuki Nyak Abdullah. (1977). Pedagogi Bahasa. Zulkifli Hamid. (2005). Aziz Talib (1993:74) dam bukunya Menguji Kemahiran Bahasa: Prinsip. (2009). Azman Wan Chik. (1990). (1999). Pengajaran Bahasa dan Kesusateraan Malaysia. Jamilah Ahmad. Asas Pedagogi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Prof. Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1989).Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Prof. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Teknik Mengajar Sastera. Husin. Mok Soon Sang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Jilid 1: Perkaedahan. Petaling Jaya: Longman Malaysia. Lee Shok Mee. Panduan Pengajaran Pemulihan Bahasa Melayu KBSR dan KBSM. Shah Alam. Menyediakan Objektif Pengajaran. (1994). Selangor : Penerbit Fajar Bakti Sdn. Kerja Kursus Projek 60 . Subang jaya : Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Mengajar Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Berhad dan UPSI. Pahang: PTS Publications & Distributor Sdn Bhd. Mohd Taib Osman. Ishak Ramly. Selangor Darul Ehsan: Longman Malaysia Sdn Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1989). Pengujian dan Penilaian dalam Pendidikan. Abd. Madya Dr. Kamaruddin Hj. Pedagogi 4 (A). Pendekatan dan Teknik Pendidikan Bahasa Melayu. Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. (1999). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia KBSM. S. Normah Abdullah. Teknik dan Contoh.

(16 Mac 2010). Diperoleh pada 1 Mac 2010. 8.my/sphsp/muka22. Pendekatan.kpm.2 Sumber Internet Sharbi Ali.1 MUHAMMAD AMINUL KHALIL BIN ZAINI SEBELUM Selepas mendapat tugasan ini. Puchong: Penerbitan Multimedia Sdn Bhd.blogspot.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Mok Soon Sang.kpm. Daripada dadwayne. Diperoleh pada 6 Mac 2010. (1994). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2005). Kaedah dan Teknik. Kerja Kursus Projek 61 .my: http://www.0 REFLEKSI 10. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah.html 10. (2008).com: http://dadwayne.ppk.com/2010/03/konsep-strategi-pendekatankaedah.htm Ariffin. Institut Bahasa. penulis berasa gementar dan risau kerana tidak mendapat sebarang gambaran yang jelas mengenai tugasan tersebut.ppk. Konsep Strategi. Strategi Pendidikan Bahasa Melayu. daripada www. Pedagogi untuk pengajaran dan pembelajaran.blogspot.

Rata-rata antara kami masih tidak begitu mahir dalam kemahiran menyediakan RPH. bantuan pensyarah serta rakan sangat ditagih. aspek yang terpenting sebelum tugasan projek dilaksanakn ialah pengetahuan sedia ada mengenai tajuk tugasan. penulis dapat pelaksanaan langkah-langkah pengajaran Melalui aktiviti yang juga cara kelas termasuk mengetahui dalam penggunaan sumber bahan pengajaran seperti ICT dan sebagainya. Antara ancaman yang difikirkan sebelum memulakan tugasan ini ialah aspek bahan bantu mengajar (BBM). penulis dan beberapa orang rakan yang lain telah merancang strategi pelaksanaan tugasan ini. BMM perlu disediakan dalam bentuk yang berkesan dan bermakna. Fokus tersebut melibatkan beberapa aspek yang ditekankan dalam menyediakan Rancangan Pengajaran Harian (RPH). perkaraperkara seperti itu bakal diselesaikan dengan bantuan pensyarah dan rakan selain maklumat atau nota yang diperoleh di pusat sumber dan internet. Sebelum menjalankan tugasan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Namun. beberapa fokus utama aktiviti telah dikenal pasti. Namun. Jadi. Akhir sekali. Oleh itu. amali di dalam kelas yang telah dibentangkan banyak membantu kami. setelah mendapat penerangan yang jelas daripada pensyarah. Namun. pelbagai cara dan kaedah telah difikirkan bagi menghasilkan BBM yang menarik dan memberi kesan kepada murid-murid. dirancang secara dan berkumpulan. Selain itu. Ada dalam kalangan kami yang sudah mendapatkan beberapa maklumat penting daripada Kerja Kursus Projek 62 . Selain itu. penulis berasa teruja untuk memulakan tugasan berikutnya. sebelum tugasan dilaksanakan. ancaman mengenai item penilaian juga diambil kira.

Tugasan ini banyak mendisiplinkan diri khususnya ketika berada di penghujung tarikh serahan tugasan. Biarpun pada awalnya menjangkakan bahawa tugasan ini sukar. penulis dapati kerjasama yang terjalin bersama rakan bagi menjayakan tugasan ini merupakan nadi utama terhadap kejayaan semua. di awal mendapat tugasan ini. Perancangan tersebut sedikit sebanyak dapat membantu kami melakukan persediaan sebelum tugasan projek dilaksanakan. Dengan adanya tugasan seperti ini. secara jujurnya penulis sangat bersyukur kerana mendapat tugasan ini. Hal ini disebabkan penulis dapat menambah pengetahuan pedagogi bahasa kerana sebelum ini hanya memahami apa yang di ajar secara umum. Sementara itu. penulis tidak terbayang sedikit pun apa yang perlu dilakukan. Rakan-rakan tidak kedekut untuk berkongsi ilmu dan idea-idea yang bernas dalam memantapkan isi-isi kerja kursus ini. SELEPAS Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana penulis berjaya menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. Sebenarnya. gambaran itu menjadi jelas sedikit dan membuatkan penulis tidak sabar-sabar untuk memulakan tugasan. tetapi akhirnya dapat diselesaikan dalam masa yang ditetapkan. ilmu menegenai kemahiran bahasa serta kandungan yang terdapat dalam sukatan pelajaran dapat dipraktikkan Kerja Kursus Projek 63 . namun tetap bersyukur kerana sekurangkurangnya penulis tidak melepaskan tanggungjawab begitu sahaja. Selain itu.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) senior dan sebagainya. Jadual kerja juga dirangka supaya dapat memudahkan perjalanan penyediaan laporan penuh tugasan. Penulis telah mencari bahan di pelbagai tempat dan sumber. Tetapi dengan dorongan Puan Zainiyah Bt Mohd Zain. Biarpun hanya sedikit sahaja isi yang ditemui.

Hasil pembelajaran khusus yang dirangka oleh pihak Jabatan Bahasa memberi gambaran yang jelas tentang penyediaan RPH. Kerja Kursus Projek 64 . secara tersiratnya. Selain itu. Akhir sekali. penilai tugasan ini akan meneliti sejauh manakah tahap kebolehan guru pelatih menyesuaikan penyataan objektif. BBM.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) semasa menjadi guru kelak. Selain itu. Tanpa pengetahuan mengenai semua ini. mungkin rancangan pengajaran harian sukar untuk dihasilkan. serta item penilaian untuk digunakan dalam sesi pengajaran berdasarkan dokumen RPH yang telah disediakan. Sebenarnya. ucapan ribuan terima kasih dihamparkan kepada sesiapa sahaja yang terlibat dalam menjayakan tugasan ini. Kelebihannya ialah guru pelatih dapat mengaplikasikan BBM tersebut pada masa akan datang. Kekuatan yang jelas dalam tugasan ini adalah pada tajuknya. tugasan ini juga memberi peluang dalam menggunakan tahap kemahiran masing-masing menghasilkan BBM yang sesuai dengan hasil pembelajaran. tugasan ini memberi peluang kepada guru pelatih menambahkan pengetahuan tentang panduan pengajaran yang lebih berkesan semasa di alam pekerjaan.

kami juga diminta untuk menjelaskan kesesuaian. ketepatan pemilihan dan keberkesanan penggunaan bahan bantu mengajar dan menjelaskan kesesuaian alat penilaian yang sesuai bagi menilai pencapaian murid-murid berdasarkan objektif pembelajaran yang dihasratkan. Hal ini merencatkan sedikit proses untuk melaksanakan tugasan ini. Kami juga diberi penerangan oleh Puan Zainiyah tentang elemen-elemen yang perlu dititik beratkan dalam penciptaan Rancangan Pengajaran Harian dan penulisan esei yang berkaitan. Antaranya adalah kami diminta untuk merancang objektif pengajaran yang tepat dan ia juga mesti berkaitan dengan pemilihan teknik dan aktiviti bagi mengajar kemahiran fokus dan kemahiran sampingan yang dipilih bagi mencapai objektif pembelajaran yang dihasratkan. Rancangan tersebut adalah untuk tempoh pengajaran dan pembelajaran selama 60 minit.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 10. Terdapat beberapa halangan yang perlu kami tempuhi untuk melaksanakan tugasan ini.2 MUHAMMAD IZANI BIN HASHIM SEBELUM Tugasan projek pada semester 2 pismp mengkehendaki kami untuk menyediakan satu Rancangan Pengajaran Harian (RPH) mata pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah. sama ada bagi Tahap Satu atau Tahap Dua persekolahan yang menepati prinsip pembelajaran Bahasa Melayu secara bersepadu dan penggabungjalinan kemahiran. Sepanjang PBS dan cuti ini adalah termasuk di dalam tempoh masa yang diperuntukkan untuk menyiapkan kerja kursus projek ini. Selain itu. antaranya adalah kami perlu menjalani Pengalaman Berasaskan Sekolah dan menjalani cuti Hari Raya Aidilfitri yang mengambil masa selama tiga minggu. Namun kami mengambil kekangan yang dihadapi ini sebagai satu cabaran yang mampu 65 Kerja Kursus Projek .

Antara bahan rujukan yang telah dirujuk adalah buku-buku yang berkaitan dengan teknik pengajaran kemahiran Bahasa Melayu. Fokus Utama yang dipilih adalah dalam golongan kemahiran lisan iaitu : Kerja Kursus Projek 66 . Rohani. Antara ilmu yang diperolehi adalah dari aspek pemilihan Fokus Utama dan Fokus Sampingan dan pemilihan objektif yang sesuai dan mempunyai pertautan dengan Fokus yang telah dipilih. Emosi. Ilmu-ilmu yang diperolehi ini amat berguna kepada kami dan akan dipraktikkan setelah mengajar kelak demi merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi Jasmani. Dalam RPH kami ini. Intelek dan Sahsiah dan merealisasikan matlamat pengajaran Bahasa Melayu untuk melahiran murid yang berketerampilan dalam berbahasa. Alhamdulillah kami dapat menyiapkan tugasan ini secara sempurna dengan menepati masa yang diperutukkan. Pelbagai sumber rujukan telah ditelaah untuk mencari maklumat dan akan dimasukkan ke dalam kerja kursus projek ini.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) mendorong kami untuk menggandakan usaha dalam proses untuk menuntut ilmu demi menggenggam segulung ijazah kelak. Banyak ilmu yang telah diperolehi sepanjang proses untuk menyiapkan tugasan ini. Pelbagai ilmu telah dicurahkan oleh Puan Zainiyah yang amat berguna untuk menyiapkan tugasan serta dapat dipraktikkan dalam sesi pengajaran sebenar apabila kami menjalani praktikal dang bertugas sebagai guru sebenar kelak. Kami juga bertemu dengan puan Zainiyah untuk mendapat bimbingan dan cetusan idea untuk melaksanakan tugasan kerja kursus projek ini. SELEPAS Kami telah diberikan jangka masa selama enam minggu untuk melaksanakan tugasan kerja kursus projek ini. artikel-artikel dan blog-blog di dalam internet.

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 3. Kerja Kursus Projek 67 . Melalui pemilihan Fokus ini kami telah membuat objektif yang mempunyai pertautan dengan mendapat bimbingan dan tunjuk ajar daripada Puan Zainiyah. Aras 3 (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. Dalam pada itu. kami juga berjaya membina semangat kerja berpasukan dan aspek pengurusan masa dalam membuat perancangan dan pelaksanaan sesuatu tugasan. Bagi fokus sampingan pula adalah terdiri daripada kemahiran membaca iaitu : 7. Memilih sekurang-kurangnya lima ayat daripada akhbar yang memberikan gambaran tentang perasaan sengsara kehidupan di Palestin serta menyatakan alasannya.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. Objektif tersebut adalah seperti berikut : Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. sajak untuk melahirkan perasaan dengan menggunakan sekurang-kurangnya lima frasa puitis dalam aksi dekon Hal ini membolehkan kami mendapat pengetahuan yang berguna untuk mencipta RPH yang baik beserta dengan Bahan Bantu Mengajar yang mampu menarik minat murid untuk belajar di dalam kelas. Mendeklamasikan secara berkumpulan. 2.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan.

taklimat dan penerangan daripada Puan Zainiyah telah saya gunakan sebagai sedikit rujukan untuk menjadi panduan dalam penyediaan tugasan ini. sewaktu berkunjung ke Perpustakaan Negara. Hal ini kerana Kerja Kursus Projek 68 . Secara kasarnya. Pada semester ini. Sebelum melaksanakan sepenuhnya tugasan. terdapat beberapa kekangan terutamanya melibatkan bahan rujukan. walaupun kami biasa melaluinya. namun merancang untuk menjalankan aktiviti dengan sebaiknya sedikit sebanyak menyulitkan keadaan. RPH. Namun. kami diminta menyiapkan tugasan merancang pengajaran berdasarkan teknik yang telah dipilih. seperti yang telah saya nyatakan tadi. Alhamdulillah. Kekurangan sumber seperti buku dan maklumat dari internet juga sedikit menyukarkan pergerakan tugasan kami. Bagi penyediaan RPH pula. Hal ini secara tidak langsung merencatkan agenda yang telah dirancang. BBM dan sebagainya.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 10. Bahan Bantu Mengajar. nasib menyebelahi kami apabila terdapat beberapa buku yang telah menjadi panduan utama kami dalam menyiapkan tugasan ini. tugasan ini kelihatan mudah memandangkan kami telah beberapa kali mengasilkan RPH untuk diadaptasikan di dalam kelas. Rancangan tersebut meliputi penyediaan Rancangan Pengajaran Harian.3 MUHAMMAD RIDHUAN BIN GHANI SEBELUM Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu merupakan salah satu subjek yang menyediakan pegetahuan dalam merancang dan membina aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

pandangan mata kasar sebelum meredah sendiri untuk menyediakan tugasan yang sebenar tidak seindah khabar. secara totalnya dapalah saya katakan bahawa terdapat kekuatan dan kelemahannya sendiri. waktu senggang antara subjek telah kami gunakan sebaiknya untuk berbincang mengenai kemahuan dan kehendak soalan. Itulah tanggapan yang dapat saya coretkan sebelum mengemudi bahagian sendiri dalam menyiapkan tugasan ini. Sepanjang pelaksanaan tugasan ini. kami telah dapat menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. dengan sifat keguruan yang ada kami telah mampu menyerapnya untuk di cari jalan penyelesaiannya. Dengan masa yang telah ditetapkan. bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurniaNya. SELEPAS Alhamdulillah. lahirlah idea-idea yang boleh kami manfaatkan dan aplikasikan ke dalam tugasan ini nanti. Walaupun kadang-kadang terdapat percanggahan idea yang mungkin akan mengusutkan lagi keadaan. tugasan projek ini telah selamat kami serahkan pada hari ini. 1 Oktober 2010 setelah melalui beberapa pengubahsuaian melibatkan bahan pengjaran dan sebagainya. Kekuatan kerjasama kumpulan memang tidak saya Kerja Kursus Projek 69 . Justeru hasil pembelajaran yang telah kami pilih perlu disepadankan dengan aras kemampuan murid yang hendak di fokuskan. Secara keseluruhan. Terima kasih. Semuanya mudah pada awalnya. Namun tidak pada akhirnya. Melalui perbincangan ini. Selain itu. Mungkin kekuatan yang ada pada kami merupakan kelemahan pada pihak lain dan begitulah sebaliknya. Harapan agar sentuhan dan hasil kerja yang bakal terhasil nanti akan memberi manfaat dan menjadi rujukan pada masa hadapan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) penyediaannya mestilah tepat dengan kehendak objektif yang dihasratkan.

sudah tentu akan member peluang dan ruang kepada murid untuk mencetuskan dan melahirkan idea-idea baharu. Selain itu. Dengan sumber yang terhad tanpa disokong oleh penulispenulis sedikit sebanya merencatkan persiapan penulisan ilmiah kami. akan member manfaat besar bukan sahaja kepada guru bahkan murid seluruhnya. saya dapat rasakan aktiviti yang kami jalankan untuk tempoh satu jam itu. Pemilihan teknik yang sesuai dengan tahap kemampuan murid menambahkan lagi keyakinan kami dalam memastikan hasrat yang terkandung dalam objektif pembelajaran akan tercapai dengan jayanya. tiada kalimah yang mampu menggambarkan kegembiraan dan kesyukuran melainkan hanya kepada yang Maha Esa. terdapat juga kelemahan yang kami tidak dapat elakkan. Natijahnya kami terpaksa bergerak sendiri ke Perpustakaan Negara dan sebagainya untuk memastikan penulisan ilmiah kami ini berdasarkan fakta-fakta yang sebenar. dengan pemilihan dan penggunaan yang kami apliksikan ini. Antaranya perhubungan sewaktu menjalankan PBS dan bercuti hari raya. Dan kami yakin. Akhirnya. Dari segi perancangan pengajaran pembelajaran pula iaitu RPH. Pembahagian yang dilakukan ke atas setiap ahli kumpulan membolehkan setiap ahli menjalankan tanggungjawabnya sendiri. Dengan kesibukan yang terpaksa di tanggung. kekurangan bahan rujukan seperti semester sebelumnya masih menghantui kami. Hal ini kerana tanpa fakta yang sebenar sedikit sebanyak akan menimbulkan keraguan kepada pihak pembaca nanti. kami terpaksa melupakan seketika masalah tugasan ini sebelum membukanya kembali setelah pulang ke institut. akan tercapailah objektif yang kami hasratkan itu.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) nafikan. Begitu juga dengan “hands on” yang telah kami aplikasikan sewaktu permainan bahasa dan perbincangan kumpulan. Setelah berhempas pulas Kerja Kursus Projek 70 . Namun. Hal ini jelas menunjukkan pembaziran masa yang agak panjang dan mungkin untuk semester seterusnya masa yang di khususkan untuk menjalankan tugasan tidak akan lagi merangkumi waktu cuti.

Terima kasih. secara tuntasnya saya amat berpuas hati dengan hasil kerja kami walaupun mungkin terdapat sedikit sebanyak kecacatan yang tidak dapat dielakkan. 11.0 LAMPIRAN Kerja Kursus Projek 71 . InsyaAllah.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) menyiapkan tugasan ini. Mungkin hasil kerja kami ini akan menjadi pedoman dan rujukan di masa hadapan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->