P. 1
38738243-BMM-3104-PISMP-Semester-2

38738243-BMM-3104-PISMP-Semester-2

|Views: 2,379|Likes:
Published by fir_sk88

More info:

Published by: fir_sk88 on Oct 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.0PENGENALAN
 • 2.0PENULISAN OBEJKTIF
 • 2.1Definisi Objektif
 • 2.2Ciri-Ciri Penyataan Objektif
 • 2.3Taksonomi Domain Kognitif
 • 2.4Ketepatan Penulisan Objektif Dalam Rancangan Pengajaran Harian
 • 3.0PENGAPLIKASIAN TEKNIK PENGAJARAN
 • 3.1Definisi Teknik
 • 3.2Kepentingan Teknik
 • 3.3Teknik Pengajaran Lisan
 • 3.4Aplikasi Teknik Dan Aktiviti Dalam Rancangan Pengajaran
 • 4.0BAHAN BANTU MENGAJAR
 • 4.1Definisi Bahan Bantu Mengajar
 • 4.2Jenis-Jenis Bahan Bantu Mengajar
 • 4.3Kepentingan Bahan Bantu Mengajar
 • 4.4Kesesuaian Bahan Bantu Mengajar Dalam Rancangan Pengajaran
 • 5.0ALAT PENILAIAN
 • 5.1Definisi Penilaian
 • 5.2Jenis-Jenis Penilaian
 • 5.3Kepentingan Penilaian
 • 5.4Ketepatan Alat Penilaian Dalam Rancangan Pengajaran
 • 6.0RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
 • 7.0BAHAN BANTU MENGAJAR
 • 8.0KESIMPULAN
 • 9.0 RUJUKAN
 • 9.1 Sumber Buku
 • 10.0 REFLEKSI
 • 10.1MUHAMMAD AMINUL KHALIL BIN ZAINI
 • 10.2 MUHAMMAD IZANI BIN HASHIM
 • 10.3 MUHAMMAD RIDHUAN BIN GHANI
 • 11.0LAMPIRAN

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR

)

1.0

PENGENALAN

Penyampaian pelajaran secara amnya, dan penyampaian pelajaran Bahasa Melayu secara khususnya, memerlukan perancangan yang rapi oleh perancangperancang kurikulum dan juga guru-guru sebagai pelakasana pengajaran berkesan. Sungguhpun perancangan pada peringkat kurikulum seperti Sukatan Pelajaran ada dijalankan tetapi perancangan pada peringkat pelaksanaannya selalu diabaikan. Apa yang dilakukan kebiasaannya adalah pengajaran yang dilakukan mengikut apa yang telah disediakan oleh buku-buku teks semata-mata tanpa pecahan minda yang bersifat kritikal.

Adapun yang sepatutnya dilakukan oleh guru-guru adalah persediaan rapi dari pelbagai segi dalam menghasilkan suatu bentuk pengajaran yang menarik dan berkesan sama ada kepada kognitif murid mahu pun aspek afektifnya. Persediaan rapi yang dimaksudkan adalah perancangan pada peringkat pelaksanaan melibatkan penyediaan rancangan pelajaran. Terdapat beberapa aspek yang perlu dititikberatkan dalam perkara ini seperti objektif pengajaran, penyediaan aktiviti dan kaedah pengajaran, bahan bantu mengajar yang digunakan serta akhir sekali adalah alat penilaian sebagai kayu pengukur keberkesanan objektif pengajaran. Setiap aspek tersebut perlu dititipkan dalam rancangan pengajaran harian (RPH) dengan sempurna.

Pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang berkesan dan baik haruslah dijalankan menerusi aplikasi dan pedagogi yang berkesan. Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) adalah merupakan satau rancangan penting dan harus disediakan oleh guru sebelum memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran (P&P) seperti mana yang terkandung dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999 yang menyebut bahawa setiap guru haruslah menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) dan Rancangan Pelajaran Harian (RPH). Hal ini bertujuan untuk membantu guru
Kerja Kursus Projek

1

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR)

memikirkan dengan jelas tentang matlamat dan objektif P&P, pemilihan isi pelajaran, kaedah dan teknik P&P, alat bantu mengajar serta persediaan penilaian.

Dewasa kini, kita sering disuguhkan dengan berita-berita yang kurang menyenangkan daripada golongan penjaga terhadap corak pendidikan anak-anak mereka di sekolah. Ramai yang menganggap bahawa guru-guru di sekolah gagal membawa murid-murid ke alam yang lebih bermakna. Murid-murid gagal mengaplikasikan apa yang dipelajari di sekolah dan guru-guru pula dipersalahkan atas situasi itu. Maka, sudah tentu guru-guru sepatutnya menjadikan komentar seperti itu sebagai cabaran kepada diri masing-masing dalam mencipta kelainan sistem pendidikan di negara ini supaya mendapat penghormatan dan penghargaan daripada pihak di luar lingkungan medan pendidikan.

Oleh itu, dalam tugasan ini penulis telah merancang sebuah sesi P&P dengan mendokumentasikan beberapa bahan seperti RPH, Bahan Bantu Mengajar (BBM), Item penilaian dan sebagainya. Aktiviti yang direncanakan adalah melibatkan kemahiran bahasa yang paling awal iaitu kemahiran lisan. Kemahiran lisan sangat sesuai menjadi bahan kajian disebabkan masalah sosial dan budaya masyarakat kini yang tidak semenggah. Selepas itu akan dihuraikan pula kerelevanan aspek-aspek penyediaan P&P terhadap aktiviti yang dirancang dalam RPH. Setiap huraian tersebut telah disokong dengan bukti-bukti rujukan pelbagai bahan sebagai panduan semua.

Berdasarkan soalan tugasan, antara hasil pembelajaran khusus yang bakal diperoleh daripada tugasan ini ialah pelatih guru dapat menghuraikan tentang kemahiran-kemahiran bahasa yang merangkumi pendekatan, kaedah, dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. Selain itu, pelajar juga dapat menyediakan Rancangan Pengajaran Harian untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. Pelajar juga dapat membina menggunakan bahan bantu mengajar bagi kemahiran
Kerja Kursus Projek

2

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR)

bahasa tertentu selain membuat latihan penilaian kemahiran-kemahiran tersebut. Diharapkan tugasan ini dapat membantu banyak pihak khususnya guru pelatih dalam menyediakan sebuah perancangan harian yang sistematik dan penuh bermakna.

2.0

PENULISAN OBEJKTIF

2.1

Definisi Objektif

Berdasarkan Robert F. Mager dalam bukunya, Menyediakan Objektif Pengajaran, terjemahan Razmah Man (2009), objektif dapat didefinisikan sebagai himpunan perkataan dan/atau gambar dan gambar rajah yang bertujuan memberitahu orang lain apa yang ingin pelajar capai. Tambahnya lagi, ia merupakan hasil pembelajaran yang hendak dicapai, bukan tentang proses mencapai hasil tersebut. Seterusnya, ia juga khusus dan dapat diukur, bukan umum dan tidak ketara. Selain itu, objektif pengajaran juga memperkatakan tentang pelajar, dan bukannya tentang guru.

Manakala menurut R.J Kibler, et. al (1981), objektif pengajaran membawa maksud pernyataan yang menerangkan apa yang dapat pelajar lakukan setelah menyempurnakan sesuatu unit pelajaran. Tokoh-tokoh pendidikan memberi pandangan yang serupa tentang maksud sebenar penyataan objektif ini. Ratarata menganggap bahawa objektif pengajaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan hasil atau produk pembelajaran yang diharapkan dapat dikuasai oleh pelajar pada akhir unit suatu pelajaran. Hasil pembelajaran tersebut perlulah
Kerja Kursus Projek

3

juga menyatakan bahawa terdapat perlakuan yang tidak dapat lihat. perlakuan ialah arahan yang menghuraikan apa yang dijangkakan murid dapat lakukan. Misalnya. ini bermaksud perlakuan tersebut dapat dilihat atau didengar. 2. Dr. Kesimpulannya. Perlakuan Kerja Kursus Projek 4 . pasti Prof. setiap penyataan objektif perlulah mengandungi tiga ciri-ciri khusus iaitu perlakuan.2 Ciri-Ciri Penyataan Objektif Berdasarkan kajian terhadap ulasan Razmah Man (2009).Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) dapat diukur atau dilihat supaya guru mudah untuk mengenal keberkesanan penyataan objektif yang dirancang. Pada bahagian lain kandungan buku tersebut. jika penyataan objektif mengkehendaki murid menulis sajak. Ini bermakna guru dan murid haruslah mengetahui sebenarnya apa yang hendak mereka capai. Menurutnya lagi. kriteria dan syarat. Isahak Haron et. Objektif yang baik menyatakan apa yang mesti dibuat murid bagi menunjukkan penguasaan mereka terhadap objektif ini. al (1982:24) pula beranggapan adalah mustahak dalam satu-satu pengajaran untuk menyatakan objektif dengan jelas perkara-perkara yang hendak dicapai. Ketiga-tiga aspek ini penting dalam membuktikan hasil pembelajaran yang dicapai oleh setiap murid. Razmah Man (2009). Ini memudahkan kerana kehendak utama objektif itu dapat dilihat dan didengar. objektif pengajaran merupakan sebuah pernyataan tentang sesuatu hasil pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid mengikut kriteria dan syarat-syarat tertentu. membaca berita atau berlakon.

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) tersebut dikenali sebagai perlakuan yang terselindung. Tambah beliau. guru perlulah menambahkan petunjuk tingkah laku untuk menjelaskan bagaimana perlakuan terselindung itu agar boleh dikesan secara langsung. tunjukkan. Dengan menambahkan maklumat tentang kayu pengukur yang akan mengukur pencapaian objektif. Syarat ditekankan supaya dapat menjelaskan apa yang dihajati agar dapat menyokong perlakuan dan kriteria yang diperlukan. Selain itu. dengan menyatakan aspek kriteria dalam penyataan objektif. aspek syarat juga dinilai dalam pembentukan objektif yang tepat dan berkesan. gariskan dan lain-lain. Petunjuk tingkah laku merupakan sesuatu yang memberitahu kita secara langsung sama ada perlakuan yang terselindung itu dilakukan sama ada seperti yang kita hasratkan atau tidak. Kerja Kursus Projek 5 . Tindakan itu akan memberitahu murid sebaik manakah mereka perlu laksanakan sesuatu untuk dianggap kecekapan. Misalnya. apabila guru mengharapkan muridnya dapat mengenal pasti. hitamkan. Berdasarkan ulasan Razmah Man (2009). guru akan memiliki satu standard untuk menguji kejayaan pengajaran. bagaimanapun penyataan yang menghuraikan perlakuan terselindung seperti itu tidak pula layak dikatakan sebagai objektif. Perlakuan yang tidak dapat dilihat adalah penting. antara kelebihan tindakan ini ialah murid akan mengetahui sama ada mereka berjaya melepasi atau mencapai perlakuan yang dijangkakan. Aspek syarat menghuraikan tentang syarat yang mempengaruhi perlakuan yang dijangkakan berlaku. Jika menetapkan perlakuan sahaja. objektif yang ingin dicapai tidak akan berjaya kerana tidak jelas dan terperinci. Robert Mager (2009:109) menghuraikan bahawa kriteria perlakuan yang sesuai boleh ditambah dalam penyataan objektif. guru akan meningkatkan lagi kebergunaan objektif. Bagi objektif jenis ini. guru tersebut perlu menambah petunjuk tingkah laku seperti bulatkan. Bagi aspek kriteria pula.

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 2. guru perlu menentukan objektif yang hendak dicapai dalam sesuatu unit pembelajaran. Objektif ini membantu guru menentukan arah dan mengehadkan isi pelajaran yang hendak Kerja Kursus Projek 6 .3 Taksonomi Domain Kognitif Dalam penyampaian pelajaran Bahasa Melayu.

memahami. Guru seharusnya bijak menentukan sama ada murid perlu diberikan penguasan pada peringkat mengetahui. peringkat itu digelar ‘fokus utama’. guru perlu mempertimbangkan apakah jenis kemahiran yang ingin diajarkan daripada kemahiran bahasa yang empat. Jadi. terdapat dua unsur penting yang berkaitan dengan murid-murid yang perlu guru pertimbangkan. bertutur. jika dilukiskan ilustrasinya. Menurut Lee Shok Mee (1990). membaca atau menulis. Manakala unsur yang kedua terpenting ialah peringkat kognitif muridmurid bersandarkan kemahiran bahasa yang dipelajari. Husin (1986:69). akan terhasillah rajah metriks seperti di bawah: Kerja Kursus Projek 7 . mengaplikasi. Mafhumnya. Dalam hubungan pengajaran Bahasa Melayu. sama ada kemahiran mendengar. unsur yang pertama ialah peringkat penguasan kemahiran bahasa yang hendak dikuasai oleh murid. menganalisis. Kamarudin Hj.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) disampaikan. Dalam rancangan pengajaran. mensintesis atau menilai seperti tata tingkat Taksonomi Bloom.

Kerja Kursus Projek 8 . arahan. peraturan dan lain-lain. rumus. membanding beza dan menstrukturkan skop yang luas kepada yang lebih kecil. Kebiasaannya. Mensintesis Menyampaikan perasaan. Menentukan darjah kesahan sesuatu perkara atau permasalahan berdasarkan alasan-alasan tertentu. laporan. Memahami Kemampuan untuk membaca dan memahami gambaran. mengenai konsep sesuatu perkara.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) ARAS Mengetahui HURAIAN Pengetahuan tentang fakta-fakta khusus. Contohnya. rajah. Mengaplikas i Menganalisi s Menilai Kemampuan untuk menerapkan gagasan. prosedur. idea atau pengalaman hasil penganalisisan. Berupaya menaakul. teori. penghasilan peta minda.

4 Ketepatan Penulisan Objektif Dalam Rancangan Pengajaran Harian Objektif yang ditentukan bagi sesuatu pelajaran itu hendaklah sesuai dengan keadaan murid yang mempelajari kemahiran tersebut. Misalnya dalam rancangan pengajaran harian bagi tugasan ini. perlulah juga ditekankan mengenai bidang kelangsungan murid bagi mencapai objektif yang dirangka. model ini berkembang kepada tiga bahagian iaitu bidang kognitif. Makanya. afektif (perasaan. Pemeringkatan itu bermula dengan aras pengetahuan. penganalisisan. Menurutnya. emosi dan sikap) serta psikomotor. Namun. Memetik daripada tulisannya. Keenam-enam aras ini menjadi kayu pengukur kepada guru dalam membina soalan kebiasaannya. terdapat enam (6) tata tingkat atau pemeringkatan yang dapat dinilai. model yang sesuai untuk digunakan oleh guru bagi menganalisis sistem P&P pendidikan di sekolah adalah Model Taksonomi Bloom. kesan pembelajaran itu akan dapat dilihat. Husin (1986:69). apabila seseorang guru itu merancang fokus pembelajaran. pemahaman. penialain dan sintesis. Dalam ranting bidang kognitif. pengaplikasian. guru juga boleh menjadikan model ini sebagai rujukan sebelum mencipta objektif. Mungkin peringkat pengetahuan yang dijadikan objektif bagi sesuatu kemahiran bahasa itu tidak sampai kepada peringkat yang paling tinggi tetapi bagi sesuatu kemahiran yang lain pula akan mencapai peringkat pengetahuan yang lebih tinggi pula. guru telah memilih tema keamanan. Berdasarkan kajian terhadap buku tulisan Kamarudin Hj. Kerja Kursus Projek 9 .Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 2. oleh sebab proses pembelajaran itu merupakan sesuatu yang abstrak. objektif unit-unit pelajaran itu perlu dinyatakan tingkah lakunya supaya sekiranya seseorang itu telah mencapai sesuatu objektif yang diharapkan.

sudah tentu ianya perlu diberi perhatian oleh guru supaya murid terdidik dengan batin mereka tidak hanya cuma pandai dengan akaliah sahaja. Selain itu. Di akhir pembelajaran pula murid dapat melalui proses penilaian dengan menilai sejauh mana keamanan negara dipelihara. pada bidang psikomotor pula lebih ditekankan mengenai gerak balas dan mekanisme yang kompleks tentang sesuatu perkara. organisasi dan akhir sekali adalah perwatakan. Kesimpulannya. Sudah tentu kumpulan murid Tahun Lima sangat faham tentang isu di Palestin walaupun sedikit. menilai. Seperti mana yang diketahui. Kepentigan ketiga-tiganya diilustrasikan seperti rajah di bawah: Kerja Kursus Projek 10 . ketiga-tiga aspek yang dimodelkan oleh Bloom sangat berkait rapat dan saling bergantungan. Menurut Kamarudin Hj Husin dalam buku yang sama. Oleh sebab itu tugasan ini memuatkan aktiviti lisan bagi mendapatkan luahan rasa murid tentang sesuatu isu berbangkit supaya guru dapat melihat dengan jelas dampak afektifnya mengikut unit-unit tertentu. Maka. Sebagai menguji aras sintesis mereka. rangka afektif di peringkat yang paling rendah dikenali sebagai penerimaan. Keduanya adalah aspek afektif. Aktiviti dekon yang dirancang dapat membuktikan sejauh mana aspek psikomotor memberi kesan yang mendalam tentang hasil pembelajaran. Seterusnya diikuti dengan gerak balas. Setiap aspek ini dapat diperhatikan oleh guru setelah diajarkan isi pelajaran tertentu. peristiwa kepayahan dan kesengsaraan hidup di Palestin menjadi inti kepada pencetusan kognitif murid.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Makanya. afektif ini bersangkutan dengan perasaan dan emosi. guru diharapkan dapat merangsang mereka menyampaikan perasaan atau idea melalui sajak dan dekon setelah mempunyai skema baharu dengan membaca artikel khas tentang kehidupan rakyat Palestin ketika langkah awal P&P.

Mendeklamasikan sajak untuk melahirkan perasaan dengan menggunakan lima frasa puitis dalam aksi dekon secara berkumpulan. Terdapat dua objektif pengajaran yang telah dirangka bagi menjelaskan hasil pembelajaran murid-murid di kelas terbabit. Antara objektif yang terkandung adalah seperti: 1. Bagi objektif pertama. Sememangnya diakui sajak yang Kerja Kursus Projek 11 . Deklamasi sajak merupakan medium yang berkesan untuk meluahkan perasaan. Memilih lima ayat dariapda artikel yang memberikan gambaran tentang perasaan sedih dan sengsara kehidupan di Palestin serta menyatakan alasannya. Objektif ini nyata bertepatan dengan fokus utama pengajaran iaitu kemahiran lisan. murid dapat mendeklamasikan sajak untuk melahirkan perasaan dengan menggunakan sekurang-kurangnya lima frasa puitis dalam aksi dekon secara berkumpulan. 2.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Penulis telah merancang sebuah aktiviti kemahiran lisan sebagai fokus utama manakala kemahiran menulis merupakan fokus sampingan. Kemahiran ini menghuraikan kebolehan murid meluahkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema.

Berdasarkan objektif pengajaran yang pertama itu. perlakuan adalah susuatu yang menghuraikan apa yang dijangka murid dapat lakukan. guru perlu memastikan murid dapat membuktikan kemahiran menulis lima frasa puitis. Selain itu. pelahiran perasaan murid juga menjadi lebih bermakna dengan kewujudan aksi lakonan yang menyaingi deklamasi sajak. tetapi dengan adanya lakonan daripada rakan kumpulan yang lain. tidak semua yang akan berjaya memahami apa yang disampaikan. Menurut Robert lagi. aspek perlakuan yang jelas dapat dilihat ialah. sajak itu dilihat sangat bermakna malah mampu mengapresiasikan tema yang ingin disampaikan. mendeklamasikan sajak untuk meluahkan perasaan. setiap penyataan objektif perlulah mengandungi tiga ciri-ciri khusus iaitu perlakuan. Mafhumnya. penulis membayangkan murid akan dapat meluahkan perasaan dengan mendeklamasikan sajak berkenaan dengan tema yang ditetapkan agar dapat memberikan kesan yang mendalam kepada rakan sekelas yang lain. Mager (2009:46). Kerja Kursus Projek 12 . kriteria yang dapat dilihat ialah kecekapan murid dalam menghasilkan sekurangkurangnya lima frasa puitis dalam sajak.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) berisi dan sempurna mampu mempengaruhi pendengar dengan penggunaan bahasanya yang puitis dan muluk-muluk. Ketiga-tiga aspek ini penting dalam membuktikan hasil pembelajaran yang dicapai oleh setiap murid. Sebelum sesi P&P berakhir. Ini merupakan kriteria yang perlu dicapai oleh murid dalam membuktikan keberkesanan objektif P&P yang telah dirangka oleh guru. Berdasarkan kajian terhadap ulasan Robert F. kriteria dan syarat. Robert Mager (2009:50) membuat kenyataan bahawa kriteria itu adalah huraian tahap kecekapan yang mesti dicapai atau dilepasi pelajar. Bersangkutan dengan objektif pengajaran pertama dalam tugasan ini. Apabila murid meluahkan perasaan dengan bersajak. Apabila menyentuh aspek kriteria pula.

aspek ketiga terpenting ialah syarat dalam penyataan objektif. Misalnya. Jadi. Frasa tersebut menunjukkan ketetapan atau kewajipan syarat bagi proses meluahkan perasaan dengan cara melakukan aktiviti dekon (deklamasi puisi dan lakonan) secara berkumpulan. Mager (2009:51). Seperti mana ulasan terhadap penyataan dalam objektif pertama sebelum ini. objektif ini merupakan cerminan kepada aktiviti untuk fokus sampingan iaitu kemahiran membaca. Syarat merupakan sesuatu yang menghuraikan syarat yang mempengaruhi perlakuan yang dijangkakan berlaku. jelaslah dapat diketahui bahawa persembahan dekon merupakan syarat yang membantu kepada pelaksanaan pendeklamasian sajak untuk melahirkan perasaan kepada rakan yang lain. Murid akan diminta untuk membaca sebuah artikel tentang kehidupan di Palestin. aspek perlakuan perlu dinyatakan dalam objektif supaya guru dapat melihat dengan lebih jelas hasil pembelajaran yang diinginkan. objektif ini sangat sesuai dan bertepatan dengan ciri-ciri objektif pengajaran yang sempurna. frasa ‘dalam aksi dekon secara berkumpulan’. Bagi objektif pengajaran kedua. Mafhumnya. Seperti yang ditekankan oleh Robert F.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Seterusnya. dalam objektif pengajaran pertama tersebut terdapat frasa yang melambangkan syarat. Misalnya. Sebagai contohnya. syarat merupakan pelengkap kepada pelaksanaan perlakuan. Sebenarnya. guru membayangkan bahawa murid akan dapat mengenal pasti beberapa ayat yang memberi kesan sedih dan sebagainya daripada artikel tersebut. dalam contoh penyataan objektif kedua ini terdapat frasa Kerja Kursus Projek 13 . Oleh itu. murid dapat memilih lima ayat daripada artikel yang memberikan gambaran tentang perasaan sengsara kehidupan di Palestin serta menyatakan alasannya. Kesimpulannya. objektif pengajaran kedua ini juga mengandungi tiga aspek atau ciri-ciri utama dalam penyataan objektif pengajaran.

Kedua. guru menghajatkan kebolehan murid dalam memilih ayat-ayat yang difikirkan mengandungi kesan mendalam daripada hasil pembacaan artikel terbabit. perlu diingatkan bahawa. Kesimpulannya. murid-murid akan mencatatkan lima ayat yang dirasakan memberi gambaran perasaan tentang kehidupan di Palestin. objektif tersebut menekankan syarat pemilihan ayat daripada petikan artikel kehidupan di Palestin. Oleh itu. Ini bermaksud frasa ‘daripada artikel’ telah memberikan gambaran yang jelas bahawa pemilihan ayat hendaklah dilakukan dengan memilih daripada artikel yang disediakan. murid juga dikehendaki memberi alasan atau rasional pemilihan ayat. Frasa ‘sekurang-kurangnya lima ayat yang memberikan gambaran tentang perasaan sengsara kehidupan di Palestin’ jelas menunjukkan betapa terperincinya kriteria yang perlu dilepasi oleh murid. Ini bermaksud. Kriteria ini dilihat sangat sesuai dan bertepatan dengan fokus pengajaran kerana setelah murid berjaya mengecam beberapa ayat yang melambangkan perasaan. Akhir sekali adalah aspek syarat bagi penyataan objektif kedua. Selain itu. Kerja Kursus Projek 14 . Tetapi. minda murid akan terjentik untuk meluahkan perasaan dengan menggunakan ayat yang lebih kurang sama dengan apa yang telah dibaca. aspek kriteria juga dapat dinilai daripada penyataan objektif bagi fokus sampingan kemahiran menulis tersebut. Mafhumnya. setiap penyataan objektif itu tidak hanya terhenti setakat itu. kedua-dua objektif tersebut benar-benar menepati ciri-ciri sebuah objektif pengajaran yang sempurna dan berkesan. jelaslah bahawa syarat itu merupakan aspek yang menjadi pelengkap kepada perlakuan murid yang dikehendaki memilih ayat yang memberi kesan mendalam.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) ‘memilih dan menyatakan alasan’ pada awal dan akhir penyataan. Berdasarkan penelitian.

maksud lain bagi istilah teknik dalam Kamus Dewan tersebut ialah. bagi mengenal pasti darjah keberkesanan objektif yang dirangka.0 PENGAPLIKASIAN TEKNIK PENGAJARAN 3.1 Definisi Teknik Menurut Kamus Dewan (Edisi Ketiga). penilaian terhadap murid menjadi perkara biasa setelah sesi P&P. Jadi. pengetahuan Kerja Kursus Projek 15 .Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Sebagai seorang guru. 3. Guru perlu menyediakan borang penilaian supaya dapat dijadikan panduan bagi mengenal pasti kriteria-kriteria yang sepatutnya dicapai oleh murid seperti yang termaktub dalam penyataan objektif. teknik adalah kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik. karang-mengarang dan sebagainya. Selain itu.

Anthony (1997). beliau mendefinisikan teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru yang mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu. kenderaan. dan lain-lain). teknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk pelajar-pelajarnya.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) yang berkaitan dengan pembuatan barang-barang hasil industri (seperti jentera. Manakala menurut Edward M. Abdul Aziz dalam bukunya Pengajian Melayu III: Komunikasi Bahasa. Husin & Siti Hajar Hj.2 Kepentingan Teknik 16 Kerja Kursus Projek . 3. bangunan. Kesimpulannya. teknik boleh didefinisikan sebagai pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana teknik tersebut digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. Mengikut Kamaruddin Hj. Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang digunakan.

Perasaan ini mungkin akan wujud jika teknik inkuiri contohnya. 3. teknik main peranan dan sebagainya. Apabila berlakunya situasi demikian. Hal ini secara tidak langsung akan merangsang pemikiran murid untuk berfikir segala kemungkinan. Penyataan ini jelas merujuk kepada beberapa teknik yang terdapat di dalam pengajaran dan pembelajaran seperti teknik latih tubi. Contohnya jika seseorang guru menggunakan teknik lisan. Hal ini secara tidak langsung akan membantu guru mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran yang di hasratkan. beliau mendefinisikan teknik sebagai satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru untuk mencapai hasl segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa yang tertentu.3 Teknik Pengajaran Lisan 17 Kerja Kursus Projek . murid-murid ini akan mendengar dan member perhatian akan apa yang bakal rakan mereka sampaikan. Murid akan terus mengkaji dan mengkaji untuk mengetahua apa yang akan terjadi seterusnya. digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Mengikut Edward M. Kepentingan yang ketiga ialah dapat menimbulkan rasa ingin tahu. Secara tidak langsung murid akan mengaplikasikan kemahiran masa depan di dalam pembelajaran. Umum mengetahui bahawa pemikiran kanak-kanak lebih cenderung ke arah permainan. Anthony (1996). Antara kepentingan teknik ini ialah digunakan untuk menarik perhatian murid. Kepentingan lain ialah. Justeru secara tidak langsung. mengekalkan perhatian murid. guru boleh menggunakan teknik permainan bahasa dan sebagainya untuk memastikan fokus murid terhadap pembelajaran tidak terjejas. murid akan dilatih bagaimana untuk bercakap dan mengeluarkan pendapat. Menyedari hakikat ini. maka akan berlakulah sesi soal jawab dan sebagainya. Ini menunjukkan perhatian murid telah tertarik melalui penggunaan teknik tersebut.

penyampaian secara kuliah sekiranya dikekalkan akan cepat membosankan pelajar kerana mereka tidak dapat berinteraksi baik secara interpersonal mahupun intrapersonal dengan rakan sebaya dan guru. Pada pendat Mook Soon Sang (1994:23). Oleh itu. kemahiran lisan menjadi aspek kemahiran utama yang dapat dikuasai oleh murid. gerak tangan. teater pembaca dan sebagainya. lebih 50% tidak boleh menulis. berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum (1979-1980) hampir 40% murid tidak boleh menulis dan membaca. Kemahiran lisan merupakan salah satu aktiviti yang menepati ciri-ciri tersebut. elektif dan audiolingual. Aziz Talib (1993:74) dam bukunya Menguji Kemahiran Bahasa: Prinsip. Pengajaran lisan merupakan aspek kemahiran yang penting untuk diketengahkan oleh guru memandangkan aktiviti lisan lebih kepada aplikasi pendekatan komunikatif. Menurut Mook Soon Sang (1994:22). ini memahirkan mereka menggunakan bahasa dan berinteraksi serta menyesuaikan 18 . nada dan intonasi dan juga bukan linguistik iaitu mimik muka. Menurut Abd. kebebasan dan kelonggaran pergerakan kadang-kadang perlu diberikan diri mereka dengan rakan-rakan. Teknik dan Contoh. Terdapat pelbagai teknik pengajaran lisan yang direka khas oleh tokohtokoh pendidikan. Sebaliknya. para ilmuwan berpendapat bahawa perlu dipelbagaikan aktiviti perbincangan dan kerja kelompok. lakonan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Pengajaran lisan merupakan gabungan bagi pengajaran kecekapan kemahiran mendengar dan bertutur. kepala dan lain-lain dengan berkesan dalam sesuatu interaksi bahasa atau perbuatan. bercerita. Kerja Kursus Projek kepada pelajar. unsur paralinguistik iaitu berkaitan dengan jeda. Tujuan utama teknik ini digunakan adalah untuk melatih pelajar menggunakan unsur bahasa. Jadi. Antaranya ialah teknik soal-jawab. sumbang saran. teknik lakonan sering kali digunakan dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang berasaskan pendekatan induktif iaitu kaedah terus.

murid akan dapat menjalani latihan lisan dengan banyak. Kerja Kursus Projek 19 . membuat penemuan. Hal ini bertujuan mendapatkan maklumat pencapaian pembelajaran murid dan kelemahan serta kekuatan murid dalam pembelajarannya. murid akan lebih peka dan berhati-hati melafazkan sesuatu. guru bahasa seharusnya sedar tentang kedudukan dan kepentingan komunikasi murid dalam pendidikan bahasa. selain dapat menyuburkan sahsiah mereka. murid berkemungkinan akan dapat berkomunikasi dengan baik melalui teknik ini berbanding dengan teknik-teknik lain. Di samping itu. Kesimpulannya. Ini berguna bagi guru untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu P&P. Akhirnya. Hal ini adalah kerana mereka harus menitik beratkan tentang laras sosial antara mereka dan pendengar. Lakonan berperanan sebagai ragam pembelajaran iaitu sebagai salah satu alat bantu pengajaran dan pembelajaran. Oleh yang demikian. serta boleh berkongsi sebarang maklumat atau sesuatu perkara. Teknik ini juga berupaya menimbulkan keseronokan dan keberkesanan pembelajaran kepada murid. Pelajar juga bebas untuk melahirakan perasaan. Pemilihan teknik yang sesuai sangat mempengaruhi kelangsungan proses pembelajaran. Hal ini kerana teknik menekankan aspek lisan. Mereka akan berfikir sebelum meluahkan katakata.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Tambah beliau lagi. penggunaan teknik ini mampu mendorong serta merangsang murid untuk menghubungkan perasaannya dengan matapelajaran yang dipelajarinya.

4 Aplikasi Teknik Dan Aktiviti Dalam Rancangan Pengajaran Jika diteliti Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang disediakan. Selain itu. teknik pengajaran juga diambil kira sebagai pembantu kepada proses pemaham murid. (1989). fokus sampingan yang dipilih ialah kemahiran membaca. Fokus utama adalah fokus yang melibatkan kemahiran lisan. fokus utama juga mengambil masa yang lebih lama berbanding fokus sampingan. Murid dikehendaki membaca artikel yang diedarkan sebelum memulakan proses pencetusan perasaan melalui persembahan dekon. terdapat beberapa aktiviti yang dirangka bagi mencapai keberkesanan objektif pengajaran yang dihasilkan. Dalam dokumen RPH itu juga. Selain itu. terdapat dua fokus pengajaran yang diketengahkan iaitu fokus utama dan fokus sampingan. Fokus utama dilaksanakan lebih tinggi arasnya daripada fokus sampingan dalam pemilihan huraian hasil pembelajaran. Pendekatan yang digunakan sepanjang sesi P&P ini adalah pendekatan komunikatif. guruguru seharusnya lebih peka terhadap tahap keupayaan murid supaya aktiviti yang dirancang bertepatan dengan tahap pemikiran murid atau tahap kebolehterimaan mereka. Hal ini memberi banyak impak kepada pelajar dalam kemahiraan berbahasa mereka. Oleh sebab itulah RPH perlu disediakan sesempurna mungkin tanpa ada masalah yang boleh mengganggu gugat proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) kerana RPH ini menjadi penentu terhadap keberkesanan fokus utama dan fokus sampingan pengajaran.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 3. Berdasarkan RPH dalam tugasan ini. Walau bagaimanapun. Pada pandangan Azman Wan Chik. pendekatan komunikatif mempunyai beberapa implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran bahasa. Salah satu implikasi pendekatan komunikatif dalam pengajaran dan pembelajaran Kerja Kursus Projek bahasa adalah pendekatan ini membolehkan pelajar 20 .

struktur bahasa dan tahu bagaimana mahu menggunakannya. mereka juga memilih unsure-unsur linguistik yang dimilikinya itu semasa mereka berinteraksi dan disesuaikan penggunaannya mengikut konteks sesuatu situasi sosial tertentu. pelajar boleh menggunakan sistem bahasa secara spontan dan fleksibel bagi menggambarkan fikiran. menyatakan pendapat dan pandangan dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahawa mereka akan dapat menggunakan laras bahasa dengan betul dan tepat. Aktiviti sebegini banyak membantu pelajar dalam aktiviti pembelajaran mereka dimana mereka akan dapat menghilangkan rasa takut dan Kerja Kursus Projek 21 .Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) berkomunikasi dengan baik sekali gus mereka dapat menguasai kecekapan linguistik. mengikut konteks dan situasi serta tujuan-tujuan tertentu. pelajar juga diminta menguasai kecekapan berkomunikasi. Menurut Azman Wan Chik. Selain itu. Selain itu. Disamping itu. (1989). Melalui kecekapan linguistik ini. pelajar akan dapat membetulkan kesalahan sendiri dengan menggunakan bentuk-bentuk bahasa yang dipilih sebagai alternatif dan dianggap sesuai bagi sesuatu tujuan dalam berkomunikasi. Hal ini disebabkan oleh proses pembelajaran mengikut pendekatan ini menekankan gerakerja berkumpulan atau berpasangan yang member peluang kepada pelajar untuk berkomunikasi. mengemukakan idea. perasaan. Mereka harus menguasai tentang nahu. melalui pendekatan ini juga. para pelajar memiliki pengetahuan tentang sesuatuu bahasa yang mereka gunakan itu. pelajar juga dapat mengembangkan idea disamping dapat bertukar-tukar pendapat antara satu sama lain. Pelajar akan dapat menyesuaikan pengguanaan system bahasa secara spontan ini mengikut keadaanyang sesuai. Pendekatan ini turut menyedarkan pelajar bahawa tiap-tiap struktur ayat yang betul itu tidak semestinya sesuai digunakan tanpa memahami cara penggunaannya berdasarkan ‘rule of use’. Kecekapan berkomunikasi ini menuntut supaya pelajar memiliki pengetahuan untuk menggunakan bahasa itu dalam keadaan dan situasi tertentu serta dalam konteks yang sesuai. Tambahan pula.

Menurut aktiviti set induksi yang terkandung dalam RPH tugasan. guru akan menayangkan video kesengsaraan hidup di Palestin. guru haruslah bijak Kerja Kursus Projek 22 . Sebaliknya. Teknik ini dirasakan sesuai kerana bagi mengajarkan aspek kemahiran lisan yang mengkehendaki mereka meluahkan perasaan. wujudlah sebuah interaksi sosial sebelum sesi P&P dimulakan. Menurut S. Oleh itu. Secara perinciannya. Selain itu. guru perlu membiarkan murid menyatakan pendapat mereka dengan bebas supaya mereka tidak terikat dengan isi pelajaran semata-mata. Yang penting. Kemudian. Hasilnya. Tujuannya adalah bagi mengaktifkan skema murid selain meningkatkan minat mereka sebelum mulanya pembelajaran. Nathesan (1999:39). pelajar akan lebih aktif berfikir menerusi soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru. mereka akan berasa lebih yakin dan berani untuk melibatkan diri mereka dalam aktiviti yang dijalankan. murid akan dijentik minda mereka dengan pengalaman sedia ada mereka tentang kesengsaraan rakyat Palestin. induksi set harus menjadi suatu aktiviti yang bermakna dan sejajar dengan minat dan pengalaman para pelajar.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) malu. logik dan kritis. aktiviti yang dijalankan diambil kira bermula daripada set induksi. mengendalikan induksi set dengan cara yang merangsangkan memang memerlukan perancangan yang teliti dan hal ini mungkin memaksa guru memikirkan induksi set yang agak luar biasa supaya permulaan pengajaran benar-benar dapat merangsangkan pelajar. Teknik yang digunakan oleh guru ketika ini ialah teknik soal jawab. inovatif. Hal ini akan mempengaruhi hasil pembelajaran. Di samping itu. teknik ini digunakan adalah untuk mengesan pengetahuan berbahasa murid serta memberi galakan kepada murid untuk berfikir secara kreatif.

Kebiasaannya langkah pertama memuatkan aktiviti bagi fokus sampingan hasil pembelajaran. Biarpun mereka sudah diajarkan sedikit sebanyak tentang bahan sastera. guru akan meminta murid mengenal pasti ayatayat yang dirasakan dapat memberi kesan kepada perasaan murid supaya perasaan itu akan dapat diluahkan ketika aksi dekon. Kerja Kursus Projek 23 . Aktiviti ini sangat sesuai dilakukan berikutan fokus utama pengajaran adalah murid dapat meluahkan perasaan kepada rakan dengan menggunakan bahasa yang puitis ketika bersajak. guru perlu meninjau dengan teliti semasa aktiviti ini dijalankan kerana aktiviti ini sedikit sebanyak akan memberi kesan kepada yang akan datang. Oleh itu. guru akan menggunakan aktiviti mencatat nota dengan meminta murid mengisikan borang untuk memilih sekurang-kurangnya lima ayat yang memberi gambaran tentang pelbagai perasaan setelah membaca artikel terbabit. Hasilnya.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) mengemukakan soalan yang terancang dan bermutu bagi mewujudkan pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan. Seperti yang terkandung dalam RPH tugasan ini. Seterusnya ialah aktiviti pada langkah pertama. tetapi aktiviti ini dilihat mampu menambah penguasaan murid tentang ilmu itu dengan pengayaan kosa kata dan perumpamaan analogi yang baharu. terdapat aktiviti mempelajari bahasa puitis. Kemudiaan. Aktiviti membaca skimming dan scanning ini merupakan permulaan kepada proses pelahiran perasaan murid di akhir pengajaran nanti. Dari situ. mereka akan gunakan perkataan yang melambangkan perasaan itu bagi tujuan aktiviti berikutnya kemudian. Maksudnya. dalam langkah kedua. fokus sampingan iaitu kemahiran membaca telah dipilih dengan memakan masa sebanyak 15 minit. Di samping itu. Teknik ini sangat sesuai dilaksanakan sebagai proses kelangsungan menjana perasaan terhadap keganasan yang melanda dunia. guru akan mengedarkan aritkel kehidupan di Palestin yang memuatkan pelbagai peristiwa yang menyayat hati.

murid juga dapat mengulang kaji sambil bergembira. Murid juga dapat belajar kaedah cara berfikir yang baru. Kutipan markah juga akan dilakukan bagi mewujudkan persaingan dalam permainan. Teknik permainan bahasa ini digunakan oleh guru bagi mengukuhkan pengajaran dan memantapkan lagi pemahaman murid mengenai topik-topik yang diajarkan. pendidikan. Kerja Kursus Projek 24 . Sebelum murid diarahkan untuk mencipta beberapa frasa sajak yang puitis. Yang menariknya adalah teknik yang digunakan ketika melakukan aktiviti ini ialah permainan bahasa. Teknik ini dilaksanakan dengan permainan berkomputer atau tutorial yang mengkehendaki murid meneka perkataan yang menggambarkan perasaan dengan hanya diberikan klu daripada perumpamaan. Misalnya. agama. Selain itu. makna serta penggunaan bahasa yang tepat.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Perkara ini sangat bersesuaian dengan pandangan Prof. aktiviti pertandingan secara berkumpulan telah dirancangkan. Penggunaan teknik ini juga mampu membantu murid memahami sistem Bahasa Melayu terutamanya dari segi bentuk. Mohd Taib Osman (1977:42) yang mengatakan perbendaharaan kata yang dikuasai oleh seseorang penyajak sangat penting bagi membentuk dan melahirkan kekuatan ekspresi juga menunjukkan ciri khas penyajak. Perbezaan kedaerahan. jantina dan sebagainya menghasilkan puisi yang berbeza dan suasana perasaan penyajak. Menurut Azman Wan Chik. Dalam tugasan ini. murid akan diajarkan cara mengemukakan emosi dalam ayat dengan menggunakan perkataan-perkataan yang baru dipelajari semasa aktiviti permainan bahasa meneka diksi yang berkaitan tentang perasaan serta analoginya. Setelah itu. (1989:76). suku. mereka akan diajarkan dahulu ciri-ciri sajak yang baik. Tujuannya ialah murid akan dapat menghasilkan sajak dengan menggunakan bahasa puitis seperti mana yang terkandung dalam objektif utama pengajaran. Terdapat dua bentuk pengajaran dan pembelajaran bahasa melalui teknik ini iaitu dijalankan secara spontan atau dijalankan sebagai aktiviti pertandingan. Aktiviti lain yang terdapat dalam langkah ini adalah aktiviti menghasilkan sajak.

Langkah ketiga bagi sesi P&P ini ialah kemuncak kepada pembelajaran yang dilalui bermula daripada awalnya. Maksudnya. secara berkumpulan. akan ada murid yang mendeklamasikan sajak sebagai cara meluahkan perasaan tentang tema yang diberikan. Teknik yang digunakan semasa aktiviti penghasilan sajak ialah perbincangan dalam kumpulan. Aktiviti yang dirancang ialah aktiviti fokus utama pengajaran iaitu murid melahirkan perasaan dengan mendeklamasikan sajak. Menurut Prof. kemudian akan ada juga Kerja Kursus Projek 25 .Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) barulah murid akan dilepaskan ke kumpulan masing-masing untuk mencipta sajak sebelum mempersembahkan aktiviti dekon. perancangan yang dilaksanakan beserta teknik semasa aktivitinya perlu dititikberatkan kerana itu mampu memberi kesan positif dalam aktivit P&P. Teknik yang digunakan semasa aktiviti ini ialah teknik dekon. Murid-murid juga aktif menyatakan pendapat dengan bimbingan dan panduan guru. murid dikehendaki mengaplikasikannya untuk menyatakan perasaan kepada rakan sekelas yang lain. Penggunaan teknik ini juga dapat mengembangkan daya berfikir dan dan kemahiran sosial murid. Guru juga akan memberikan borang penilaian penguasaan kemahiran bagi memastikan keberkesanan isi pelajaran yang diajarkan dari mula langah P&P. Mohd Taib Osman (1977:52). Aktiviti pada langkah kedua ini sebenarnya bersesuaian dengan objektif pertama dalam penyataan objektif. Murid dijangkakan akan dapat menghasilkan lima baris frasa sajak untuk dipersembahkan dalam aktiviti dekon. Teknik dekon merupakan akronim bagi aktiviti deklamasi sajak dan lakonan. Setelah mempelajari pelbagai jenis ayat dan beberapa perumpamaan yang puitis. Murid juga akan menjadi lebih berani dan berkeyakinan. teknik ini merupakan teknik pengajaran yang berbentuk perbincangan dan dilakukan dalam kalangan kanak-kanak di bawah penyeliaan dan kawalan guru. Oleh itu.

mengerling. Selain itu. Bagi pandangan Prof. membuat penemuan. Unsur-unsur paralinguistik ini boleh berlaku dalam persembahan yang dijalankan. Menurut ulasan Prof. pembelajaran bahasa akan menjadi lebih bermakna kerana contoh-contoh sebenar dibawa ke bilik darjah. murid juga akan menyedari akan makna sosial dan makna linguistik yang dihasilkan daripada unsur-unsur paralinguistik seperti isyarat tangan. dan sebagainya.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) rakan kumpulannya yang melakonkan aksi secara bisu di samping pendeklamator tersebut. Tambah beliau. melalui aktiviti seperti dekon ini. (1977:23) dalam bukunya Pengajaran Bahasa dan Kesusateraan Malaysia. di samping dapat menyuburkan sahsiah mereka. Pelajar juga bebas untuk melahirkan perasaan. Mohd Taib Osman. Dekon berperanan sebagai ragam pembelajaran iaitu sebagai salah satu alat bantu pengajaran dan pembelajaran. Madya Dr. Ishak Ramly (2003:55). aktiviti demonstrasi dan lakonan sangat sesuai dijalankan semasa menggunakan pendekatan komunikatif dalam pembelajaran. Teknik ini juga berupaya menimbulkan keseronokan dan keberkesanan pembelajaran kepada murid. mencemik. serta boleh berkongsi sebarang maklumat atau sesuatu perkara. menggelengkan kepala. Murid juga berpeluang untuk mempengaruhi rakan-rakan bagi menyampaikan makna dengan berkesan dalam konteks dan situasi tertentu. kaedah ini sering Kerja Kursus Projek 26 . Tujuannya ialah mendorong serta merangsang murid untuk menghubungkan perasaannya dengan aksi yang ditunjukkan melalui kefahaman tentang isi sajak beserta emosi yang terkandung dalam sajak.

Kesimpulannya. Guru juga boleh mengekalkan gaya bahasa yang terkandung dalam petikan sajak tetapi dengan pengolahan idea asal. Dengan cara ini.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) digunakan bagi menghindarkan pelajar daripada menggunakan kaedah atau teknik pengajaran yang sama sahaja. sekiranya aktiviti ini dijalankan secara pertandingan. guru akan dapat meningkatkan motivasi murid dan perasaan ingin tahu mereka selain memanjangkan minat dan keinginan supaya mempeajari sastera. guru mengimbas kembali apa yang telah murid pelajari bagi memperoleh idea tentang keberkesanan P&P pada sesi tersebut. Pada aktiviti ini. Tetapi. aktiviti dan teknik yang dirangka bagi mencapai objektif pengajaran dilihat bertepatan dan sesuai dengan fokus utama dan sampingan yang telah direncanakan. Murid akan menyatakan pendapat mereka atas apa yang mereka pelajari. guru akan mengadakan aktiviti refleksi isi pelajaran dan penilaian terhadap persembahan murid. Akhir sekali ialah pada langkah penutup. Semasa akhir pengajaran ini. Kerja Kursus Projek 27 . Guru boleh mengubah gaya persembahan lakonan pelajar dalam kelas. pembetulan oleh guru hanya dilakukan selepas rumusan penilain kemahiran yang telah diajarkan.

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 4.1 Definisi Bahan Bantu Mengajar Kerja Kursus Projek 28 .0 BAHAN BANTU MENGAJAR 4.

Empat kemahiran iaitu mendengar. bertutur. psikologi pembelajaran. BBM dan tulisan. Isi pengajaran sebagai mesej atau pesanan dan salurannya melalui lisan. tetapi tidak berupaya mengambil tempat seorang guru. Kerja Kursus Projek 29 . Bahan bantu mengajar (BBM) bukanlah merupakan sesuatu yang tersisih sifatnya daripada proses pengajaran dan pembelajaran. ‘alat bantu ‘itu mestilah dianggap sebagai satu bahagian yang padu dalam proses tersebut dan bertujuan untuk menambah kelancaran perhubungan antara guru dan murid dan sebaliknya. Dewasa ini pengetahuan saintifik. Pendapat ini disokong sama oleh Edgar Dale (1964) yang digambarkan dalam bentuk “cone of experience” di mana proses pembelajaran bermula dengan proses aspek semi-abstrak hingga kepada yang lebih abstrak. bertajuk “Alatan Mengajar Dalam Pengajaran Bahasa. Penggunaan BBM juga sebahagian daripada kaedah dan idea-idea yang disampaikan oleh guru kepada murid-muridnya.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Bahan bantu mengajar adalah faktor terpenting dalam menentukan kejayaan program pembelajaran. murid sesama murid serta membantu atau mempercepatkan proses pemahaman mereka. David Berlo (1996) mengatakan dalam proses komunikasi itu terdapat empat ciri penting iaitu sumber. Walau kaedah apa digunakan sekalipun BBM pasti turut sama. pesanan. perkembangan teknologi. beberapa BBM yang baru dan lama perlu digunakan untuk mempercepatkan proses pembelajaran. saluran dan penerima. supaya komunikasi guru murid berjalan dengan baik. membaca dan menulis. Mengikut Noraziah Abdul Hamid (1981:2). menimbulkan rangsangan keinginan pelajarpelajar untuk mengetahui sesuatu dan untuk menjadikan pembelajaran baik dan lebih menarik.

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Ngui Kuen Seng (1981) pula mengatakan alat bantu mengajar tidak dapat ditakrifkan dengan tetap walaupun pada keseluruhan ramai pendidik mempersetujui bahawa penggunaan alat bantu mengajar dalam P&P adalah pengalaman yang melibatkan penggunaan penglibatan/ pandangan seseorang. dan membantu proses pembelajaran pelajar menjadi lebih berhasil dan bermakna. Kesimpulannya. Kerja Kursus Projek 30 . BBM boleh diertikan sebagai apa jua bentuk bahan yang digunakan dalam pembelajaran. Bahan ini merupakan aspek penting dalam pembelajaran.

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 4. Bahan-bahan yang menggunakan media elektronik seperti filem pelajaran. projektor overhead.carta. surat khabar. sesuatu bahan itu mungkin diterbitkan dalam bentuk buku. carta atau slaid dan dipancarkan pada skrin. slaid.2 Jenis-Jenis Bahan Bantu Mengajar Hari ini dengan bertambahnya pengetahuan teknologi. beberapa alatan mengajar baharu telah dihasilkan dalam membantu proses pemahaman murid. Contohnya. Bahan-bahan bercorak pelajaran seperti lakonan. Bahan Bantu Mengajar (BBM) adalah sesuatu bahan yang boleh disiapkan dengan berbagai cara. model. radio. pita rakaman. buku. Berdasarkan pendapat di atas dapat Atan Long (1982:174) menyimpulkan bahawa alat-alat bantu mengajar boleh dibahagi kepada tiga kategori seperti berikut: 1. piring hitam dan lain-lain.pentomin. Kerja Kursus Projek 31 . filem jalur. 3. papan putih dan lain-lain. gambar.lawatan.projek pameran dan bahan-bahan dari alam sekitar. pita video. projektor opeque. Bahan bukan elektronik seperti suara. 2.

mempengaruhi dan menghiburkan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Manakala menurut Azman Wan Chik. Tambah beliau. Alatan ini tidaklah terhad kepada buku. Berdasarkan pandangan Atan Long (1982). kad manila. tujuan utama guru adalah memberitahu. terdapat dua jenis bahan bantu mengajar iaitu. Aktiviti seperti lakonan. dengan bertambahnya kemajuan di bidang pengetahuan saintifik. psikologi pembelajaran. Pada pendapat umum. Manakala bagi media bukan elektronik adalah seperti buku. Dalam bukunya Mengajar Bahasa Malaysia. didengar. Ia merupakan apa sahaja yang boleh dialami oleh murid. Ini termasuklah benda-benda konkrit yang boleh dilihat. gambar dan rajah sahaja tetapi ia biasanya meliputi segala macam benda yang boleh membantu dan menyokong pengajaran. dirasa. Jilid 1: Alatan dan Bahan Bantu. perkembangan teknologi dan sebagainya. projektor legap. kad imbasan. slaid filem. pengguanaan alat bantu mengajar adalah sangat penting. dekon dan lawatan biasanya menggunakan bahan bantu mengajar bagi kedua-dua jenis ini. Dalam pengajaran seperti ini. pengajaran lisan merupakan satu bentuk komunikasi. dan lain-lain lagi. televisyen. atau lebih tepat lagi menyampaikan ilmu atau satu himpunan maklumat kepada murid-murid. paparan video.teks. Antara cadangan BBM yang boleh digunakan ialah rakaman perbualan. dipegang. radio dan pelbagai lagi. Komunikasi pula bertujuan memberitahu. alat bantu mengajar bagi kemahiran lisan adalah segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk membantunya menyampaikan pengajaran di bilik darjah. terdapat BBM yang sesuai untuk digunakan seperti saranan tokoh pendidik. papan tulis. media elektronik dan media bukan elektronik. filem. dihidu digunakan dan sebagainya. beberapa Kerja Kursus Projek 32 . (1989:20). dibaca. Antara yang tergolong dalam media elektronik ialah radio. Hari ini. Bagi pengajaran kemahiran lisan. pita rakaman. pantomin. kertas mahjung atau benda-benda wujud lain. makmal bahasa.

Sekiranya tiada enjin. 4. seharusnya memiliki enjin sebagai organ yang menggerakkan kereta.3 Kepentingan Bahan Bantu Mengajar Apabila berkata tentang bahan bantu mengajar (BBM).Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) peralatan mengajar bentuk baharu dan lama digunakan untuk mempercepatkan proses pembelajaran. kereta tersebut tidak mampu bergerak. perlu diingat ianya merupakan bahagian yang penting dan padu dalam pelaksanaan sesi pengajaran dan pembelajaran (P&P). Atan Long (1982) berpendapat bahawa BBM diwujudkan bagi mengatasi masalah-masalah seperti: 1.namun demikian peralatan seperti ini tidaklah berupaya atau boleh mengambil tempat sebagai seorang guru. Bahan itu perlu diadakan supaya perjalanan P&P menjadi lancar dan teratur. Masalah kekurangan tenaga pengajar. Samalah juga dengan bahan bantu mengajar yang bertindak sebagai enjin pembelajaran. Alat-alat ini hanyalah membantu guru-guru membimbing murid-murid dan tidak lebih daripada itu. 33 Kerja Kursus Projek . Dianalogikan seperti sebuah kereta.

mempunyai beberapa tujuan. Ia bukan sahaja berhasrat untuk memberikan rangsangan yang baik dan berkhidmat sebagai alat untuk membantu menjelaskan penerangan guru tetapi ia juga bermaksud untuk menjimatkan masa. Masalah kebosanan kaedah pengajaran. Antara lainnya beliau menjelaskan: a) Alat bantu mengajar biasanya merangsangkan minat pembelajaran bahasa. mempelbagaikan kegiatan dan memberi keseronokan kepada murid. khususnya pengajaran lisan. telah menyenaraikan nilai-nilai penting tentang penggunaan alat bantu mengajar tersebut. Oleh itu dapat menggalakkan pembelajaran.oleh itu ia boleh menolong menjadikan pembelajaran murid itu lebih mendalam dan pelbagai. Secara perinciannya. Edger Dale dalam bukunya Audio-Visual Method in Teaching (1963). Di samping itu ia juga dapat menjadikan suasaana pembelajaran itu menarik dan memikat. d) Alat bantu mengajar mampu menyediakan pengalaman-pengalaman yang tidak dapat diperoleh dengan mudah melalui cara-cara yang lain. alatan mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran. c) Alat bantu mengajar membekalkan satu dasar yang kukuh untuk memperkembangkan pembelajaran murid-murid. Kerja Kursus Projek 34 . Ini membolehkan pembelajaran mereka itu kekal lama. Masalah kekurangan masa. 3. yang tinggi di kalangan muri-murid dan minat ini adalah satu faktor yang penting dalam b) Alat bantu mengajar menyediakan satu dasar yang kukuh untuk memperkembangkan kefahaman dan corak pemikiran murid-murid.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 2. 4. Masalah P&P dalam kumpulan yang sangat besar.

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) e) Alat bantu mengajar juga boleh membantu murid-murid memaham sesuatu dengan cara yang lebih baik dan berkesan. 4. Ini boleh membantu mempercepatkan perkembangan perbendaharaan kata mereka. g) Alat bantu mengajar mendorong murid-murid mengkaji dan menyiasat dan ini boleh menambah dan menggalakkan bacaan sukarela mereka.4 Kesesuaian Bahan Bantu Mengajar Dalam Rancangan Pengajaran Kerja Kursus Projek 35 . f) Alat bantu mengajar mampu menawarkan pengalaman-pengalaman yang sebenar dan dengan demikian ia boleh merangsangkan kegiatan murid.

Dalam proses pembelajaran.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Alat bantu mengajar biasanya akan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelajar-pelajar sewaktu menjalani sesuatu pembelajaran itu. yang kita percaya. iaitu mengalami sesuatu itu dengan menggunakan deria. Maksudnya. video ini tidak hanya terbatas pada aktiviti dalam set induksi. Setiap BBM tersebut akan diperjelas penggunaannya pada bahagaian seterusnya nanti. slaid gambar peperangan. segala apa yang kita ketahui. rasional penggunaan video ini adalah sebagai medium dalam mengembalikan pengetahuan sedia ada murid tentang negara Palestin. Video ini akan digunakan pada tahap maksimum. beliau telah menggolongkan alat bantu mengajar kepada dua jenis iaitu elektronik dan bukan elektronik. Video yang digunakan dalam RPH adalah video paparan kesengsaraan di Palestin. Norasiah Abd. iaitu melaui deriaderia mereka. terdapat empat jenis bahan bantu mengajar (BBM) yang dirancang penggunaannya. Hamid (1981). Dalam set induksi. Antaranya ialah video kehidupan di Palestin. sebaliknya tetap akan dimainkan semula ketika sesi perbincangan murid menghasilkan sajak. Dalam banyak hal. fikirkan dan hayati selalunya bermula daripada satu proses pengenalan. pengalaman-pengalaman yang dirancang untuk murid-murid itu hendaklah melalui pengalaman yang paling natural dan asas. murid akan berasa sensitif dengan pergolakan yang berlaku di sana seterusnya dapat membangkitkan perasaan mereka dan mungkin boleh Kerja Kursus Projek 36 . artikel kehidupan di Palestin dan perisian komputer permainan bahasa. Dalam Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang dirangka. muzik instrumental. Bahan elektronik seperti video merupakan salah satu BBM yang dirancang penggunaannya. Selain itu.

alunan muzik ini yang sesuai dengan iringan sajak murid memberi peluang kepada mereka meluahkan perasaan dengan cara yang unik. dengan adanya penggunaan artikel sebegini. tetapi video itu dimainkan bertujuan memberi panduan dan gambaran yang jelas untuk menjana idea murid dalam menghasilkan sajak tentang keperitan hidup di Palestin. Biarpun pemasangan video terbabit bukanlah secara bertumpu. Bahan bantu ini akan digunakan sebagai pemangkin kepada perasaan murid terhadap isu di Palestin. BBM yang kedua digunakan ialah muzik instrumental. Muzik jenis ini hanya dimuatkan dengan alunan melodi-melodi tertentu. Ketika murid bersajak. video juga digunakan ketika langkah kedua iaitu ketika murid dalam perbincangan kumpulan. sedikit sebanyak akan menarik minat murid khasnya kerana mereka memperoleh maklumat baharu Kerja Kursus Projek sehinggakan dapat mengikuti dan menghayati setiap aspek 37 . Muzik ini akan digunakan ketika murid mempersembahkan aksi dekon. Murid akan diminta untuk mengenal pasti atau memilih lima ayat daripada artikel tersebut yang mempunyai gambaran ayat kehidupan di sana. Artikel mengenai catatan peristiwa kesengsaraan di negara malang itu juga bersangkutan dengan penyataan objektif. menunjukkan kesengsaraan dan keperitan Oleh itu. Muzik instrumental bermaksud muzik yang dimainkan tanpa sebarang lirik mahu pun frasa kosong. Artikel merupakan bahan bantu bukan elektronik yakni bahan bercetak. Konteks penggunaannya adalah jelas mengikut RPH yang dirancang.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) membantu dalam mencapai objektif pengajaran iaitu meluahkan perasaan dengan menggunakan bahasa yang puitis melalui aksi dekon. Tambahan pula. bahan bantu yang seterusnya digunakan ialah artikel. Di samping itu.

sebaliknya slaid gambar peristiwa peperangan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) pembacaannya. terangnya agar menarik dan jelas serta bersih. biarpun bahan maujud adalah lebih baik bagi memberi gambaran yang jelas kepada murid. Sebenarnya. guru perlu juga memberikan perhatian kepada ketepatan. Slaid gambar peperangan ini akan ditayangkan di alat pemancar ketika murid dalam perbincangan kumpulan. Pengetahuan itu merujuk kepada isi kandungan artikel tersebut iaitu aspek keganasan yang sedang berlaku di Palestin. Namun. Selain itu. membawa gambar bercetak mahu pun gambar slaid tentang haiwan tersebut amatlah sesuai. gambar merupakan bahan bantu mengajar yang paling mudah untuk didapatkan. Husin (1986) dalam bukunya Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa. Makanya. RPH tersebut juga melibatkan BBM seperti gambar. Menurut Kamarudin Hj. manakala kemahiran pula merujuk kepada kebolehan murid membaca teks bagi memperoleh maklumat penting. seninya. Gambar-gambar tersebut akan ditayangkan secara berselang-seli bersama video. Pelaksanaannya yang membuka peluang kepada murid untuk mencuba sendiri atau ‘hands on’ sudah tentu akan merangsang minat mereka terhadap pembelajaran. Secara tidak langsung murid-murid memperoleh dua dalam satu ilmu baharu iaitu pengetahuan dan kemahiran. Melalui tayangan tersebut. guru yang ingin mengajarkan murid tentang binatang. dalam membuat pemilihan gambar. Misalnya. sudah pasti tidak mampu membawa binatang liar seperti ular atau harimau. rasional penggunaan slaid gambar ini adalah lebih kurang sama dengan penggunaan video. murid mungkin dapat menjana idea baru untuk menghasilkan sajak dengan melihat kepada kebinasaan dan kekejaman yang berlaku di negara Palestin itu. Seterusnya ialah penggunaan bahan elektronik iaitu perisian komputer permainan bahasa. gambar yang dirancangkan bukanlah gambar biasa. namun ada kalanya bahan yang ingin diajarkan itu tidak dapat dibawa. Tambah beliau. kesesuaian. Permainan ini dinamakan teka perkataan. Edgar Dale Kerja Kursus Projek 38 .

maka bolehlah untuk digunakan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) (1963). permainan ini juga bersifat interaktif memandangkan dimainkan secara berkumpulan. Sebenarnya. kejelasan yang tidak menentu. masalah kepada murid seperti kepekaan Kerja Kursus Projek 39 . Bagi Kamarudin Hj. bahan bantu juga berperanan dalam menyediakan satu dasar kukuh untuk perkembangan ketahuan dan corak pemikiran. masalah yang sering dihadapi ialah kerosakan mengejut. mereka perlulah memikirkan tentang kesan BBM tersebut terhadap ketiga-tiga fasa itu. Husin (1986:266). Wakil bagi setiap kumpulan akan diminta memilih beberapa huruf konsonan dan vokal untuk diisi pada ruangan kosong tersebut. pada fasa sebelum. Setelah kesemua persoalan itu terjawab. masalah yang perlu difikirkan sebelum menentukan BBM yang ingin digunakan ketika P&P terbahagi kepada tiga fasa. Perkara ini harus diselidiki dahulu sebelum memilih BBM. semasa dan selepas. Kebiasaannya. Selain itu. Oleh itu. Pemilihan huruf-huruf tersebut membolehkan mereka mendapatkan klu bagi menjawab soalan tentang istilah perkataan yang melambangkan perasaan berdasarkan perumpamaan dan analogi yang disediakan. Misalnya. Selain itu. dalam bukunya Audio Visual Method in Teaching. pada fasa semasa penggunaan BBM. sistem audio yang tidak cekap. guru-guru perlu mengenal pasti adakah bahan itu mahal. mudah didapati atau pun masalah teknikal yang bakal dihadapi. terdapat pro dan kontra apabila guru-guru menggunakan bahan bantu mengajar seperti yang diterangkan sejak awal tadi. perisian permainan bahasa ini sangat bermakna dan mampu memberi kelainan kepada sistem pendidikan di negara. Di samping itu. iaitu masalah pada fasa sebelum. Sementara itu. sebelum guru-guru memilih BBM yang digunakan. nilai-nilai penting tentang penggunaan alat bantu mengajar adalah merangsang minat yang tinggi dalam kalangan murid-murid kerana minat adalah faktor yang penting dalam sesi pengajaran dan pembelajaran (P&P) mereka.

memilih dan menggunakan bahan pendidikan sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran di sekolah merupakan suatu usaha yang mencabar. usaha guru perlulah dilakukan mengikut panduan dan perancangan yang teliti. Kesimpulannya. Untuk menghadapi cabaran ini. Akhir sekali ialah masalah selepas menggunakan BBM seperti kerosakan. Kerja Kursus Projek 40 . masalah elektrik atau mungkin kebinasaan akibat persekitaran semula jadi seperti binatang dan bencana alam. Dengan mematuhi cara demikian sahajalah kemungkinan besar prestasi pengajaran guru dan pembelajaran murid-murid di sekolah dapat meningkat maju.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) mereka yang Cuma hanya mendengar tetapi tidak berfikir ketika asyik disuguhkan dengan bahan menarik ketika P&P.

jurang perbezaan antara “apa yang dihasilkan” Kerja Kursus Projek 41 . menyatakan bahawa penilaian sebagai “the process of delineating. keadaan atau ukuran tentang sesuatu berdasarkan criteria-kriteria tertentu atau membandingkannya dengan yang lain.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 5. objek atau program.1 Definisi Penilaian Penilaian merupakan satu tugas menentukan nilai. mendapatkan dan memberikan maklumat yang berguna. memperoleh dan menyediakan maklumat berguna bagi keputusan mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada pada kita. Melalui penilaian yang dilakukan. obtaining. Gay (1985) pula berpendapat bahawa penilaian ialah satu proses yang dianggap sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai. Maklumat yang diperoleh daripada beberapa sumber akan digunakan untuk membuat pertimbangan nilai (value judgement) atau keputusan terhadap seseorang individu. Stufflebearn (1971). Penilaian juga merupakan satu proses menentukan.0 ALAT PENILAIAN 5. kedudukan. mutu. Maklumat yang diperoleh ini akan digunakan untuk membuat pertimbangan bagi tindakan selanjutnya. Hal ini dapat dijelaskan bahawa penilaian adalah proses mengenalpasti. and providing useful information for judging decision alternatives”.

pemerikaan dan pengukuran. objektif pelajaran. objektif pengajaran perlu dikenal pasti terlebih dahulu sebelum penentuan pencapaian objektif tersebut dibuat berasaskan pertimbangan terhadap bukti empirikal. terdapat beberapa prosedur dalam membuat penilaian iaitu persediaan ujian. Oleh itu.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) dengan “apa yang dihasratkan” dapat dikenalpasti dalam sesuatu program pendidikan. Secara ringkasnya. Selain itu. penilaian merupakan satu proses membuat pertimbangan dalam mentafsir hasil pengukuran yang bertujuan untuk memberikan maklumat tentang pencapaian murid. analisi dan interprestasi dan tindakan. Kerja Kursus Projek 42 . pentadbiran. kaedah mengajar dan kurikulum. Penilaian merupakan pertimbangan professional iaitu proses yang membolehkan seseorang membuat keputusan. Bukti empirikal pencapaian biasanya diperoleh secara pengukuran terhadap penguasaan pelajar dengan menggunakan alat ukur yang dinamakan ujian. bagi sesuatu penilaian.

Tambah beliau lagi.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 5. Penilaian ini member maklumat berhubung dengan prestasi pembelajaran murid-murid itu dari semasa ke semasa dan jika terdapat kelemahan-kelemahan murid pada waktu itu segera diperbetulkan. Cara ini dapat mengurangkan perasaan gementar atau rasa takut dalam kalangan murid-murid terhadap sesuatu penilaian itu. terutamanya dalam penilaian lisan. penilaian jenis ini hendaklah dijalankan secara tidak formal.2 Jenis-Jenis Penilaian Penilaian adalah satu proses atau aktiviti yang bersistematik bagi mendapatkan maklumat yang berguna untuk menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran dan pembelajaran. tetapi lebih mengkhusus kepada penilaian kemajuan atau penilaian progresif. Penilaian formatif juga membantu guru-guru mendapatkan maklum balas tentang pengajaran mereka dan maklumat ini boleh digunakan oleh guru-guru itu untuk memperbaiki proses pengajarannya. penilaian formatif adalah sejenis penilaian yang digunakan untuk mengesan perkembangan atau kemajuan tahap pembelajaran murid dengan serta merta dan dapat mengenal kekuatan serta kelemahan mereka. dua bentuk penilaian lisan yang boleh digunakan di sekolah-sekolah adalah penilaian 43 . Di sekolah-sekolah rendah. Keputusan penilaian formatif biasanya tidak digunakan untuk pemeringkatan atau perbandingan di antara seseorang murid dengan murid yang lain. Menurut formatif dan penilaian sumatif. Kerja Kursus Projek Zulkifli Hamid (2005).

sama ada mendengar atau bertutur boleh dijalankan serentak dan dilakukan dalam bentuk formal. bahan atau isi pengajaran yang telah diajarkan kepada mereka. Ini berguna bagi guru untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran (P&P). Pada peringkat yang lebih tinggi. penilaian sumatif adalah penilaian pencapaian yang bertujuan mengesan secara menyeluruh tahap kebolehan atau kecekapan murid di akhir sesuatu pembelajaran. Penilaian jenis ini boleh dijalankan di akhir sesuatu kursus ataupun setelah tamatnya sesuatu unit pembelajaran atau mengikut penggal-penggal persekolahan. Murid-murid diberi markah atau gred supaya dapat dibandingkan pencapaian keseluruhan mereka itu sendiri. Ada baiknya jika guru-guru tadi dapat menguji kemahiran-kemahiran itu secara berasingan. Penialaian ini berkisar kepada apa yang telah diajarkan sahaja. ujian atau penilaian lisan. dalam pengajaran dan pembelajaran lisan. penilaian lisan biasanya menekankan kepada penguasaan sesuatu aspek kemahiran tertentu. Dalam perkataan lain. Pada peringkat rendah. ia bertindak menentukan setakat manakah murid-murid telah menguasai kemahiran.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Menurut Zulkifli Hamid (2005). kemahiran-kemahiran yang terdapat di dalamnya boleh dinilai secara formal atau tidak formal. Kesimpulannya. Kerja Kursus Projek 44 . Zulkifli Hamid (2005:87) berpendapat. guru bahasa seharusnya sedar tentang kedudukan dan kepentingan ujian dalam penilaian pendidikan bahasa untuk mendapatkan maklumat pencapaian pembelajaran pelajar dan kelemahan serta kekuatan pelajar dalam pembelajarannya. Guru-guru diminta bertindak serius dan teliti untuk menilai aspek-aspek tersebut.

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 5. penilaian memberi guru maklumat tentang perkembangan dan pencapaian murid tentang pengetahuan.3 Kepentingan Penilaian Terdapat beberapa tujuan sesuatu penilaian itu dijalankan. sikap. kebolehan. Pada amnya. keperluan dan kemahiran. 45 Kerja Kursus Projek . Zulkifli Hamid (2005) dalam bukunya Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu meringkaskan. antara kepentingan penilaian ialah: i. Mendapatkan maklum balas. kadar pencapaian. masalah yang dihadapi dalam pembelajaran. Hasil ujian yang telah dilakukan dapat memberikan gambaran kepada guru tentang keupayaan murid mereka yang sebenar sebelum memulakan pengajaran.

setelah setiap unit pelajaran dijalankan. Sekiranya objektif itu telah tercapai. item yang bertindan. Berfungsi sebagai penggerak / motivasi.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) ii. Manakala bagi pandangan Kamarudin Hj. Setelah item ujian ini ditadbirkan barulah timbul pelbagai masalah. umpamanya salah faham dalam konsep. terlalu susah atau terlalu menjemukan. guru dapat menentukan sama ada objektif yang dinyatakan pada awal pelajaran tadi telah tercapai atau belum. pilihan jawapan yang tidak digunakan langsung.4 Ketepatan Alat Penilaian Dalam Rancangan Pengajaran Kebiasaannya. guru akan mendapat makluman balas tentang beberapa perkara. Yang pertama. arahan yang tidak jelas. kita menganggap pembinaan item ujian Bahasa Melayu sebagai perkara mudah. tiada jawapan atau terdapat lebih daripada satu jawapan. Menilai prestasi/ pencapaian/ kemajuan murid. mungkin juga kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru tidak bersesuaian dengan kelas berkenaan. tidak ada pengkhususan Kerja Kursus Projek 46 . iii. v. guru akan dapat memperbaiki pengajarannya dengan segera dan seterusnya dapat membantu murid-murid dalam pembelajaran mereka. Mengenalpasti pengetahuan pembelajaran lampau murid. rangsangan yang kabur. Sebaliknya kalau objektif itu tidak tercapai disebabkan oleh guru tidak mempergunakan pengetahuan sedia ada murid-murid dengan meletakkan objektif terlalu tinggi. 5. mungkin isi pelajaran yang hendak disampaikan terlalu banyak. Dengan maklumat-maklumat ini. Husin (1986:106). item yang terlalu mudah atau terlalu sukar. iv. penilaian terhadap pembelajaran dan pengajaran itu hendaklah dijalankan. Membuat klasifikasi. Dengan penilaian ini. guru akan berpuas hati dan bolehlah bergerak kepada pelajaran yang lain.

bagi aspek kelancaran pula guru dapat menilai kebolehan murid-murid bertutur tanpa tersekat-sekat di samping menilai kesahan jeda mengikut unit makna yang difikirkan sesuai selain membaca dengan kelajuan yang sesuai mengikut tanda bacaan yang tepat. kualiti suara yang menarik. perlulah ditentukan tujuan ujian itu diadakan. jenis dan bentuk item ujian. kefahaman murid dapat dinilai dengan melihat keyakinan yang memberi makna petunjuk kefahaman murid. Ketiga. Aziz Talib (1993:76): TAHAP HURAIAN Kerja Kursus Projek 47 . sebelum membina sesuatu item ujian kemahiran bahasa. Dalam hal sebutan. Item yang dibina juga hendaklah berasaskan kemahiran bahasa. murid-murid perlu menepati unitunit penting seperti kejelasan. Menurut Abd. Menurut Institut Bahasa (1994:333). dan aitem yang tidak seimbang dengan pemarkahan serta pelbagai kesilapan yang lain. Pada bahagian ini. apa yang hendak diuji. Selain itu. frasa atau klausa. intonasi dan jeda yang sesuai serta menuturkan mengikut tanda bacaan yang tepat menjadi bukti murid tersebut dapat menyampaikan isi atau idea yang ingin disampaikan. Antaranya ialah aspek sebutan. serta keberanian tanpa rasa takut ketika menyebut sesuatu perkataan. objektif dan kandungan pelajaran. bagaimana item ujian itu ditadbirkan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) tugasan dalam bidang yang disoal. penulis akan menyenaraikan dengan ringkas aspek yang perlu dinilai semasa menilai kemahiran lisan serta skema pemarkahannya menurut pandangan Abd. aspek kefahaman murid ketika bertutur juga diambil perhatian. dan juga masa ujian itu dijalankan. sebutan mengikut standard bahasa Melayu. Kesilapan ini akan menjejaskan kesahandan kebolehpercayaan bahan ujian. kelancaran dan kefahaman. Selain itu. ada tiga perkara penting yang dapat diuji ketika mengajarkan kemahiran lisan. Menurut beliau lagi. nada yang sesuai. Aziz Talib (1993:74).

dalam Rancangan Pengajaran Harian (RPH) ini. yakin dan selesa Baik Sederhana Hampir tepat di setiap aspek yang penting. kriteria yang kedua adalah penggunaan bahasa yang puitis dalam penghasilan sajak mereka. jelas. berkesan tiada kesalahan sebutan dan intonasi. tekanan dan intonasi yang tepat dan hentian jeda tepat dan lancar. kriteria yang berikutnya adalah tekanan dan intonasi yang meliputi sebutan yang jelas. Mereka telah didedahkan dengan perkataan dan bahasa yang puitis oleh guru sebelum mereka mencipta sebuah sajak. Selain itu. Aspek yang terlibat dalam kriteria ini adalah terdapat penggunaan perkataan yang melambangkan perasaan dan bertepatan dengan tema dan perlambangan yang digunakan harus kreatif dan sesuai. kurang dapat difahami apa yang dituturkan. Berdasarkan jadual di atas. sedikit kesalahan sebutan. Aspek yang dititikberatkan dalam kriteria ini adalah murid dapat menyampaikan emosi dengan baik. banyak salah sebutan. intonasi dan jeda. jeda dan intonasi. kriteria-kriteria yang dinilai adalah seperti penghayatan ketika mereka mendeklamasikan sajak yang dihasilkan. kesilapan sedikit sahaja. penilaian kemahiran lisan dijalankan semasa pengakhiran aktiviti pengajaran dan pembelajaran iaitu aktiviti dekon. Sangat Lemah Tidak jelas. tersekat-sekat. Dalam borang penilaian tersebut. Kerja Kursus Projek 48 . Masih jelas tetapi dengan suara yang mendatar dan agak membosankan. tidak menunjukkan kefahaman. lancar. Seterusnya. Guru menyediakan borang penilaian dan diedarkan kepada murid-murid untuk mereka menilai sendiri rakan-rakan mereka dalam penguasaan kemahiran lisan selain menilai aspek penggunaan bahasa puitis secara keseluruhannya.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Cemerlang Tepat. Lemah Tidak jelas. gagap. mengecewakan penilai.

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR)

Bagi aspek tekanan dan intonasi, kriteria yang dinilai adalah sama seperti pandangan Abd. Aziz Talib (1993) seperti dalam jadual yang ditunjukkan. Aspek sebutan yang jelas, tekanan dan intonasi yang tepat menjadi kayu pengukur kepada setiap murid dalam memastikan mereka mencapai atau melepasi kehendak pengajaran kemahiran lisan tersebut. Selain itu, murid juga akan dinilai berdasarkan aspek hentian sama ada hentian dalam sajak yang dideklamasikan itu tepat pada daerah hentiannya atau sebaliknya. Berikutnya, kriteria yang dinilai adalah mengenai kelancaran dan kehalusan persembahan. Dalam kriteria ini, aspek yang dilihat adalah mengenai keserasian pendeklamasian sajak dengan lakonan dan kelancaran dan kesempurnaan persembahan yang dijalankan. Kriteria yang terakhir dinilai dalam aksi dekon ini adalah berkaitan dengan gaya penyampaian. Aspek yang dilihat adalah persembahan yang menarik dan keyakinan yang ditunjukkan oleh muridmurid yang mengadakan persembahan. Setiap kriteria tersebut mempunyai 5 skor yang berbeza iaitu skor 1, 2, 3, 4 dan 5. Skor 1 merupakan tahap yang paling rendah dan memberi makna sangat lemah dalam mana-mana kriteria yang dinilai. Seterusnya, skor 2 melambangkan tahap pencapaian murid lemah, skor 3 adalah sederhana, skor 4 baik dan skor 5 sangat baik serta menepati apa yang dihajatkan. Bagi pengredan pula, bagi kumpulan yang mendapat jumlah markah sekitar julat 21-25 markah, mereka akan diberikan gred A. Manakala sekiranya mereka mendapat markah sekitar julat 16-20, grednya adalah B. Bagi gred C pula julat markahnya adalah sekitar 11-15 dan gred D pula adalah jumlah markah yang lebih rendah daripada 11 markah.

Berdasarkan apa yang dihuraikan mengenai item penilaian bagi menguji kemahiran yang diajarkan, dapatlah dikatakan bahawa sifat kesahan yang juga merupakan prinsip penilaian sesuatu kemahiran juga wujud. Selain itu, sifat kebolehpercayaan juga dapat dibuktikan dengan sistem pemarkahan yang
Kerja Kursus Projek

49

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR)

sesuai. Menurut Lee Shok Mee. (1990), dalam bukunya Pedagogi 4 (A); Pengujian dan Penilaian dalam Pendidikan, sifat ini berkaitan dengan kestabilan, ketekalan, ketahanan dan ketepatan keputusan atau hasil dariada sesuatu instrument penilaian. Penilaian yang boleh dipercayai akan menunjukkan hasil atau keputusan yang sama atau sekurang-kurangnya hampir sama walaupun dikemukan berkali-kali kepada kumpulan yang sama dalam pembolehubahpembolehubah lain yang dikawal.

Kesimpulannya, guru seharusnya memandu murid dalam mencapai objektif yang telah ditetapkan sebelum menilai tahap pencapaian mereka. Lebihlebih lagi apabila mengajarkan kemahiran lisan yang melibatkan sastera. Muridmurid jarang didedahkan dengan kesusasteraan, ini bermakna guru-guru berperanan dalam memberikan penekanan yang lebih bagi mengelakkan pelbagai masalah pembelajaran. Menurut pandangan Prof. Madya Dr. Ishak Ramly (2003:54-55) dalam bukunya Teknik Mengajar Sastera, gaya bacaan sajak berbeza jika dibandingkan dengan genre sastera lain. Sajak memerlukan gaya, tekanan, penjedaan, intonasi dan irama yang tersendiri. Guru harus mendahulukan sesi pengajarannya dengan memberi sedikit perhatian terhadap teknik deklamasi sajak sebelum mengajarkan proses penghasilannya.

6.0

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tahun: 5 Sinergi Bilangan Murid: 36 orang Mata Pelajaran: Bahasa Melayu Tema: Keamanan
Kerja Kursus Projek

50

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR)

Tajuk: Derita Palestin, Derita Kita Hasil Pembelajaran: Fokus Utama: 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Aras 3 (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema. Fokus Sampingan: 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. Objektif: Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1. Mendeklamasikan sajak untuk melahirkan perasaan dengan menggunakan lima frasa puitis dalam aksi dekon secara berkumpulan. 2. Memilih lima ayat daripada akhbar yang memberikan gambaran tentang perasaan sengsara kehidupan di Palestin serta menyatakan alasannya. Sistem Bahasa: • • Tatabahasa: Kosa kata: keganasan, peperangan, kebuluran, kematian, kecacatan

Pengisian Kurikulum: • Ilmu: Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Sastera, Sosial, Agama dan Moral.
51

Kerja Kursus Projek

Murid pernah menyaksikan kekejaman Israel di televisyen. Guru menayangkan video keganasan di CATATAN PSA: Pernah menonton berita. 52 Contoh interaksi soal-jawab: Kerja Kursus Projek Palestin. Murid pernah terbaca sajak-sajak keamanan di televisyen dan radio serta sebagainya. ISI PELAJARAN . bertanggungjawab. LANGKAH PENGAJARAN Set Induksi (5 minit) 1. perbincangan. 2.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) • • • Nilai: kasih sayang. Murid diminta menonton video untuk . rasional Kemahiran berfikir: mencirikan Belajar cara belajar: bacaan secara luncuran. membuat nota Bahan Bantu Mengajar: • • • Klip video Artikel Powerpoint Slideshow untuk permainan bahasa Borang penilaian murid • Pengetahuan Sedia Ada: • • • Murid pernah membaca artikel mengenai keganasan di Palestin.

Kemudian. kumpulan berlima. apa perasaan kamu tentang isu ini? M1: Geram. cikgu. pilu dan alasannya. apa yang kamu tahu tentang Palestin? M2: Palestin kena serang dengan Israel. G: Baik. 2. hari ni kita akan meluahkan perasaan melalui sajak sebagai tanda cakna kita. 3. murid diberikan keratan artikel yang sama bagi setiap kumpulan. cikgu. Nilai . sejarah. Guru menerangkan serba sedikit mengenai isu semasa mengenai keganasan di Palestin. 5. cikgu. 3. 4. agama dan moral. Langkah 1 (10 minit) 1. -interpersonal BCB: Menghubung kait. Guru mengaitkan dengan isi pelajaran. menghayati penderitaan di Palestin. sosial. G: Bagus. Guru bersoal jawab mengenai keperitan hidup di bumi Palestin.Semangat patriotik. G: Ya.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) G: Pernahkah kamu mendengar tentang keperitan hidup di Palestin? M1: Pernah. Guru menerangkan tujuan membaca iaitu Ilmu Pengetahuan am. takut pun ada. Ilmu kewarganegaraan. murid dikehendaki membaca keratan Kerja Kursus Projek 53 . bertemakan ‘Kehidupan di Palestin’. BBM: Video kehidupan di Palestin. Dalam berita selalu tunjuk. Guru meminta murid membentuk lima Ayat-ayat yang melambangkan perasaan sedih. KBT -Kontekstual KP: -intrapersonal.

guru akan memilih murid untuk membentangkan ayat dan kata-kata yang menyentuh perasaan mereka. borang isi ruangan jawapan. 2. Guru menyediakan permainan teka Kosa kata ( terdapat dalam permainan bahasa teka perkataan) perkataan yang mengandungi ruang jawapan yang perlu diisikan dengan perkataan melambangkan perasaan berdasarkan klu analogi perumpamaan. rasional. Mereka ditembak 4. Nilai 54 . Perasaan. mengisikan ruangan jawapan lima ayat pilihan. BBM: Keratan artikel kehidupan rakyat di Palestin. Selepas itu.Ditembak dengan kejam. yang dipilih. Nilai Kasih sayang. 6. Guru akan meminta murid menyelesaikan permainan tersebut dalam bentuk Kerja Kursus Projek Ilmu Sastera. Langkah 2 (15 Minit) Aktiviti 1 1. Secara rawak. KP: -intrapersonal BCB: Aplikasi maklumat. murid dikehendaki memenuhi kolum untuk menyatakan perasaan yang tergambar dan alasannya berdasarkan ayat Alasan. Guru kemudiaannya mengedarkan borang secara dekat seperti Lampiran 1 (a) untuk murid sehingga berderai jasad.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Contoh: Ayat- petikan artikel terbabit selama 4 minit untuk mengenal pasti lima ayat yang melambangkan perasaan sedih.Pilu 5.

Kerjasama. KBT: -Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) KP: verbal linguistik. Secara berkumpulan. Guru menerangkan secara ringkas Penghasilan sajak: i. peluang akan dibukakan kepada kumpulan lain. 4. Setiap kumpulan perlu memilih tiga (3) konsonan dan dua (2) vokal bagi membuka klu perkataan. 4. Setiap kumpulan diberikan tema yang sama iaitu ‘Keamanan’. Jawapan yang betul akan diberikan 5 markah. murid diminta berbincang untuk menghasilkan sajak. Memberi kesan kepada Kerja Kursus Projek mengenai ciri-ciri sajak. 6. Murid juga dikehendaki untuk menyalin semula jawapan perkataan yang melambangkan perasaan serta analoginya supaya dapat membantu dalam proses penghasilan sajak. Contoh: Klu: seperti disiat sembilu. BCB: Menjana idea. BBM: Perisian komputer permainan bahasa teka perkataan. Sekiranya gagal menjawab. 3. Jawapan: Pedih. 2.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) pertandingan.ciri-ciri sajak Bahasa digunakan adalah puitis. 3. Aktiviti 2 1. Murid berbincang dan menghasilkan sekurang-kurangnya 5 baris sajak yang mengandungi bahasa puitis seperti yang 55 . 5.

4.bentuk sajak. borang penilaian. deklamasi rangsangan ketika persembahan. Nilai: Semangat warganegara. Sebutan. Penghayatan. i.Pemilihan perkataan. Guru merumuskan secara langsung penilaian terhadap kemahiran lisan murid dalam menyatakan perasaan dan 56 . muzik instrumental. guru mengumpul semula borang penilaian i. bertanggungjawab. 6. Selesai semua kumpulan mempersembahkan sajak. 3. Langkah 3 (20 Minit) Cara meluahkan 1. dipelajari tentang istilah melambangkan perasaan melalui perlambangan dan perumpamaan. 5. KBT: -interpersonal -intrapersonal perasaan: bersesuaian dengan perasaan atau emosi sedih. ii.Intonasi. marah dan sebagainya serta menayangkan gambar paparan slaid penderitaan di Palestin sebagai bahan Cara sajak. iii. Bebas tanpa terikat dengan bilangan rangkap.Bahasa puitis ii. Kerja Kursus Projek KP: Kinestik. Guru memainkan muzik instrumental yang BBM: Video keamanan. 2. Guru menerangkan konsep aktiviti dekon. Secara berkumpulan murid diminta mendeklamasikan sajak sambil rakan kumpulan melakonkan mengikut sajak yang dideklamasikan. pilu. Ilmu: daripada murid.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) pendengar dan pembaca. verbal linguistik. Borang penilaian diberikan kepada murid untuk menilai persembahan dekon rakan sekelas. ii.

1. Guru membuat rumusan mengenai aktiviti pelajaran serta mengumumkan pemenang bagi kumpulan yang mendapatkan markah terbaik untuk aktiviti teka perkataan dan persembahan dekon. BCB: merumus Nilai: Bertanggungjawab . Penutup (10 Minit) Kosa kata baharu -Emosi Penghasilan sajak. Guru memuji pencapaian murid dan Seni lakon.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) penghayatan melalui aktiviti dekon. Guru bersoal jawab mengenai ciri-ciri puisi. Kemahiran Lisan. 3. 2. Guru serta-merta membetulkan kesilapan yang dilakukan murid semasa aktiviti sebagai sebuah proses pemulihan untuk mengelakkan murid mengulanginya. Guru meminta murid mencari sajak-sajak yang bermutu di akhbar. memberikan ganjaran. 4. 7.0 BAHAN BANTU MENGAJAR Kerja Kursus Projek 57 . Ilmu: Sastera. majalah dan internet sebagai proses pengayaan. 7.

Kerja Kursus Projek 58 . telah menjelaskan mengenai penyediaan Rancangan Pengajaran Harian (RPH). kemahiran membaca dan kemahiran menulis.0 KESIMPULAN Secara konklusinya. tugasan ini. hasil tugasan ini juga telah menganalisis dan mengaplikasi Pengisian Kurikulum dalam langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran berdasarkan aras pembelajaran kemahiran. hasil tugasan ini juga telah menganalisis dan menjelaskan beberapa hasil pembelajaran kemahiran-kemahiran bahasa seperti kemahiran mendengar dan bertutur. Di samping itu.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 8. Selain itu.

Oleh itu. membina dan mengekalkan hubungan dengan rakan rapat atau dengan orang lain melalui perkongsian idea semasa berinteraksi sosial atau berurusan bagi tujuan keperluan harian sama seperti dalam contoh aktiviti yang dihuraikan dalam tugasan projek. Secara keseluruhannya dengan melakukan tugasan ini.0 9. Aspek lisan merupakan aspek yang diberi penekanan kepada murid tentang kemahiran interpersonal. kemahiran ini terpaksa diperkenalkan kepada kanak-kanak sejak dari darjah permulaan lagi. guru sepatutnya menjadikan RPH sebagai dokumen rujukan dalam menghasilkan rancangan pengajaran yang menepati penyataan objektif yang dihajatkan selain dapat merancang penggunaan BBM yang berkesan dan alat penilaian yang bersesuaian untuk menguji keberolehan murid. Kajian yang mendalam tentang pedagogi untuk mencapai hasil pembelajaran sukatan pelajaran harus dipertingkatkan supaya murid dapat mengadaptasi kemahiran yang sepatutunya mereka kuasai. Sama ada secara langsung atau tidak. 9. (1986). Subang Jaya: Penerbitan Sarjana (M) Sdn. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa. Ini adalah satu peluang kepada guru pelatih untuk membiasakan diri dengan alam kehidupan seorang guru yang sebenar. Bhd.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Kemahiran lisan sebenarnya tidak dapat dipisahkan daripada pelajaran bahasa.1 RUJUKAN Sumber Buku Kamarudin Bin Hj. yakni membolehkan murid memulakan. guru perlu menyediakan satu aktiviti khusus yang dapat meningkatkan kemahiran lisan murid supaya mereka dapat melibatkan diri secara aktif dengan persekitaran di samping mengikis perasaan malu dan takut ketika berhadapan orang luar di alam luar persekolahan. Husin. Kerja Kursus Projek 59 . secara tidak langsung telah membimbing guru pelatih untuk memahami dengan lebih mendalam lagi mengenai aplikasi pengajaran bagi subjek Bahasa Melayu. Selain itu.

Pedagogi Bahasa. Menyediakan Objektif Pengajaran. Selangor Darul Ehsan: Longman Malaysia Sdn Bhd. Kamaruddin Hj. Subang jaya : Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Nathesan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2003). Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Teknik dan Contoh. Shah Alam. Azman Wan Chik. Mengajar Bahasa Malaysia. Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia KBSM. Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Teknik Mengajar Sastera. Selangor : Penerbit Fajar Bakti Sdn. (1989). (1994). Kerja Kursus Projek 60 . (1999). (1999). Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Berhad dan UPSI. Madya Dr. Marzuki Nyak Abdullah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bentong. (1977). Husin. Jilid 1: Perkaedahan. Mohd Taib Osman. (2009). Lee Shok Mee. Mok Soon Sang. Zulkifli Hamid. Panduan Pengajaran Pemulihan Bahasa Melayu KBSR dan KBSM. Mat Nor Husin. Pengajaran Bahasa dan Kesusateraan Malaysia. Normah Abdullah. Abd. (1988). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pengujian dan Penilaian dalam Pendidikan. Aziz Talib (1993:74) dam bukunya Menguji Kemahiran Bahasa: Prinsip. (2005). S. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ishak Ramly. Petaling Jaya: Longman Malaysia. Razmah Man. Asas Pedagogi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. (1989).Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Prof. Pendekatan dan Teknik Pendidikan Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Jamilah Ahmad. Pedagogi 4 (A). Prof. Pahang: PTS Publications & Distributor Sdn Bhd. Bhd. (1990).

Institut Bahasa.blogspot.my/sphsp/muka22. Strategi Pendidikan Bahasa Melayu. (1994).my: http://www. daripada www. 8.2 Sumber Internet Sharbi Ali.com: http://dadwayne. Kerja Kursus Projek 61 . Diperoleh pada 1 Mac 2010.kpm. (2005). Diperoleh pada 6 Mac 2010. Pedagogi untuk pengajaran dan pembelajaran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Konsep Strategi. Daripada dadwayne. Kaedah dan Teknik. penulis berasa gementar dan risau kerana tidak mendapat sebarang gambaran yang jelas mengenai tugasan tersebut.html 10.ppk. (2008). Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah.kpm. (16 Mac 2010). Puchong: Penerbitan Multimedia Sdn Bhd.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Mok Soon Sang.1 MUHAMMAD AMINUL KHALIL BIN ZAINI SEBELUM Selepas mendapat tugasan ini. Pendekatan.0 REFLEKSI 10.ppk.blogspot.com/2010/03/konsep-strategi-pendekatankaedah.htm Ariffin.

Akhir sekali. Selain itu. sebelum tugasan dilaksanakan. Oleh itu. penulis berasa teruja untuk memulakan tugasan berikutnya. Sebelum menjalankan tugasan. amali di dalam kelas yang telah dibentangkan banyak membantu kami. Fokus tersebut melibatkan beberapa aspek yang ditekankan dalam menyediakan Rancangan Pengajaran Harian (RPH). Rata-rata antara kami masih tidak begitu mahir dalam kemahiran menyediakan RPH. aspek yang terpenting sebelum tugasan projek dilaksanakn ialah pengetahuan sedia ada mengenai tajuk tugasan. beberapa fokus utama aktiviti telah dikenal pasti. Namun. ancaman mengenai item penilaian juga diambil kira. penulis dan beberapa orang rakan yang lain telah merancang strategi pelaksanaan tugasan ini. Jadi. bantuan pensyarah serta rakan sangat ditagih.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Namun. Antara ancaman yang difikirkan sebelum memulakan tugasan ini ialah aspek bahan bantu mengajar (BBM). setelah mendapat penerangan yang jelas daripada pensyarah. dirancang secara dan berkumpulan. perkaraperkara seperti itu bakal diselesaikan dengan bantuan pensyarah dan rakan selain maklumat atau nota yang diperoleh di pusat sumber dan internet. pelbagai cara dan kaedah telah difikirkan bagi menghasilkan BBM yang menarik dan memberi kesan kepada murid-murid. Selain itu. Ada dalam kalangan kami yang sudah mendapatkan beberapa maklumat penting daripada Kerja Kursus Projek 62 . BMM perlu disediakan dalam bentuk yang berkesan dan bermakna. Namun. penulis dapat pelaksanaan langkah-langkah pengajaran Melalui aktiviti yang juga cara kelas termasuk mengetahui dalam penggunaan sumber bahan pengajaran seperti ICT dan sebagainya.

Dengan adanya tugasan seperti ini. penulis tidak terbayang sedikit pun apa yang perlu dilakukan. penulis dapati kerjasama yang terjalin bersama rakan bagi menjayakan tugasan ini merupakan nadi utama terhadap kejayaan semua. SELEPAS Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana penulis berjaya menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. Penulis telah mencari bahan di pelbagai tempat dan sumber. Tetapi dengan dorongan Puan Zainiyah Bt Mohd Zain. gambaran itu menjadi jelas sedikit dan membuatkan penulis tidak sabar-sabar untuk memulakan tugasan. Perancangan tersebut sedikit sebanyak dapat membantu kami melakukan persediaan sebelum tugasan projek dilaksanakan. secara jujurnya penulis sangat bersyukur kerana mendapat tugasan ini. Tugasan ini banyak mendisiplinkan diri khususnya ketika berada di penghujung tarikh serahan tugasan. Sementara itu. Rakan-rakan tidak kedekut untuk berkongsi ilmu dan idea-idea yang bernas dalam memantapkan isi-isi kerja kursus ini. Selain itu. Jadual kerja juga dirangka supaya dapat memudahkan perjalanan penyediaan laporan penuh tugasan. Sebenarnya. ilmu menegenai kemahiran bahasa serta kandungan yang terdapat dalam sukatan pelajaran dapat dipraktikkan Kerja Kursus Projek 63 . Biarpun hanya sedikit sahaja isi yang ditemui. di awal mendapat tugasan ini. tetapi akhirnya dapat diselesaikan dalam masa yang ditetapkan. namun tetap bersyukur kerana sekurangkurangnya penulis tidak melepaskan tanggungjawab begitu sahaja.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) senior dan sebagainya. Hal ini disebabkan penulis dapat menambah pengetahuan pedagogi bahasa kerana sebelum ini hanya memahami apa yang di ajar secara umum. Biarpun pada awalnya menjangkakan bahawa tugasan ini sukar.

mungkin rancangan pengajaran harian sukar untuk dihasilkan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) semasa menjadi guru kelak. tugasan ini juga memberi peluang dalam menggunakan tahap kemahiran masing-masing menghasilkan BBM yang sesuai dengan hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran khusus yang dirangka oleh pihak Jabatan Bahasa memberi gambaran yang jelas tentang penyediaan RPH. Akhir sekali. Sebenarnya. Selain itu. Selain itu. tugasan ini memberi peluang kepada guru pelatih menambahkan pengetahuan tentang panduan pengajaran yang lebih berkesan semasa di alam pekerjaan. serta item penilaian untuk digunakan dalam sesi pengajaran berdasarkan dokumen RPH yang telah disediakan. Kerja Kursus Projek 64 . Tanpa pengetahuan mengenai semua ini. Kelebihannya ialah guru pelatih dapat mengaplikasikan BBM tersebut pada masa akan datang. BBM. ucapan ribuan terima kasih dihamparkan kepada sesiapa sahaja yang terlibat dalam menjayakan tugasan ini. penilai tugasan ini akan meneliti sejauh manakah tahap kebolehan guru pelatih menyesuaikan penyataan objektif. Kekuatan yang jelas dalam tugasan ini adalah pada tajuknya. secara tersiratnya.

Terdapat beberapa halangan yang perlu kami tempuhi untuk melaksanakan tugasan ini. Sepanjang PBS dan cuti ini adalah termasuk di dalam tempoh masa yang diperuntukkan untuk menyiapkan kerja kursus projek ini. Kami juga diberi penerangan oleh Puan Zainiyah tentang elemen-elemen yang perlu dititik beratkan dalam penciptaan Rancangan Pengajaran Harian dan penulisan esei yang berkaitan. Hal ini merencatkan sedikit proses untuk melaksanakan tugasan ini. Selain itu.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 10. ketepatan pemilihan dan keberkesanan penggunaan bahan bantu mengajar dan menjelaskan kesesuaian alat penilaian yang sesuai bagi menilai pencapaian murid-murid berdasarkan objektif pembelajaran yang dihasratkan. Namun kami mengambil kekangan yang dihadapi ini sebagai satu cabaran yang mampu 65 Kerja Kursus Projek . kami juga diminta untuk menjelaskan kesesuaian. sama ada bagi Tahap Satu atau Tahap Dua persekolahan yang menepati prinsip pembelajaran Bahasa Melayu secara bersepadu dan penggabungjalinan kemahiran. Antaranya adalah kami diminta untuk merancang objektif pengajaran yang tepat dan ia juga mesti berkaitan dengan pemilihan teknik dan aktiviti bagi mengajar kemahiran fokus dan kemahiran sampingan yang dipilih bagi mencapai objektif pembelajaran yang dihasratkan.2 MUHAMMAD IZANI BIN HASHIM SEBELUM Tugasan projek pada semester 2 pismp mengkehendaki kami untuk menyediakan satu Rancangan Pengajaran Harian (RPH) mata pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah. Rancangan tersebut adalah untuk tempoh pengajaran dan pembelajaran selama 60 minit. antaranya adalah kami perlu menjalani Pengalaman Berasaskan Sekolah dan menjalani cuti Hari Raya Aidilfitri yang mengambil masa selama tiga minggu.

Fokus Utama yang dipilih adalah dalam golongan kemahiran lisan iaitu : Kerja Kursus Projek 66 . Dalam RPH kami ini. SELEPAS Kami telah diberikan jangka masa selama enam minggu untuk melaksanakan tugasan kerja kursus projek ini. Antara bahan rujukan yang telah dirujuk adalah buku-buku yang berkaitan dengan teknik pengajaran kemahiran Bahasa Melayu. Pelbagai sumber rujukan telah ditelaah untuk mencari maklumat dan akan dimasukkan ke dalam kerja kursus projek ini.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) mendorong kami untuk menggandakan usaha dalam proses untuk menuntut ilmu demi menggenggam segulung ijazah kelak. Emosi. artikel-artikel dan blog-blog di dalam internet. Ilmu-ilmu yang diperolehi ini amat berguna kepada kami dan akan dipraktikkan setelah mengajar kelak demi merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi Jasmani. Kami juga bertemu dengan puan Zainiyah untuk mendapat bimbingan dan cetusan idea untuk melaksanakan tugasan kerja kursus projek ini. Alhamdulillah kami dapat menyiapkan tugasan ini secara sempurna dengan menepati masa yang diperutukkan. Rohani. Banyak ilmu yang telah diperolehi sepanjang proses untuk menyiapkan tugasan ini. Intelek dan Sahsiah dan merealisasikan matlamat pengajaran Bahasa Melayu untuk melahiran murid yang berketerampilan dalam berbahasa. Antara ilmu yang diperolehi adalah dari aspek pemilihan Fokus Utama dan Fokus Sampingan dan pemilihan objektif yang sesuai dan mempunyai pertautan dengan Fokus yang telah dipilih. Pelbagai ilmu telah dicurahkan oleh Puan Zainiyah yang amat berguna untuk menyiapkan tugasan serta dapat dipraktikkan dalam sesi pengajaran sebenar apabila kami menjalani praktikal dang bertugas sebagai guru sebenar kelak.

Objektif tersebut adalah seperti berikut : Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. Bagi fokus sampingan pula adalah terdiri daripada kemahiran membaca iaitu : 7. Memilih sekurang-kurangnya lima ayat daripada akhbar yang memberikan gambaran tentang perasaan sengsara kehidupan di Palestin serta menyatakan alasannya. Dalam pada itu.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. sajak untuk melahirkan perasaan dengan menggunakan sekurang-kurangnya lima frasa puitis dalam aksi dekon Hal ini membolehkan kami mendapat pengetahuan yang berguna untuk mencipta RPH yang baik beserta dengan Bahan Bantu Mengajar yang mampu menarik minat murid untuk belajar di dalam kelas. kami juga berjaya membina semangat kerja berpasukan dan aspek pengurusan masa dalam membuat perancangan dan pelaksanaan sesuatu tugasan. Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 3. Mendeklamasikan secara berkumpulan. Melalui pemilihan Fokus ini kami telah membuat objektif yang mempunyai pertautan dengan mendapat bimbingan dan tunjuk ajar daripada Puan Zainiyah. Aras 3 (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema. 2.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Kerja Kursus Projek 67 .

Bahan Bantu Mengajar. terdapat beberapa kekangan terutamanya melibatkan bahan rujukan. Rancangan tersebut meliputi penyediaan Rancangan Pengajaran Harian. namun merancang untuk menjalankan aktiviti dengan sebaiknya sedikit sebanyak menyulitkan keadaan. Alhamdulillah. walaupun kami biasa melaluinya.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 10. Namun. nasib menyebelahi kami apabila terdapat beberapa buku yang telah menjadi panduan utama kami dalam menyiapkan tugasan ini.3 MUHAMMAD RIDHUAN BIN GHANI SEBELUM Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu merupakan salah satu subjek yang menyediakan pegetahuan dalam merancang dan membina aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Hal ini kerana Kerja Kursus Projek 68 . kami diminta menyiapkan tugasan merancang pengajaran berdasarkan teknik yang telah dipilih. taklimat dan penerangan daripada Puan Zainiyah telah saya gunakan sebagai sedikit rujukan untuk menjadi panduan dalam penyediaan tugasan ini. Hal ini secara tidak langsung merencatkan agenda yang telah dirancang. Sebelum melaksanakan sepenuhnya tugasan. Pada semester ini. seperti yang telah saya nyatakan tadi. Kekurangan sumber seperti buku dan maklumat dari internet juga sedikit menyukarkan pergerakan tugasan kami. sewaktu berkunjung ke Perpustakaan Negara. BBM dan sebagainya. Secara kasarnya. tugasan ini kelihatan mudah memandangkan kami telah beberapa kali mengasilkan RPH untuk diadaptasikan di dalam kelas. RPH. Bagi penyediaan RPH pula.

Kekuatan kerjasama kumpulan memang tidak saya Kerja Kursus Projek 69 . Selain itu. waktu senggang antara subjek telah kami gunakan sebaiknya untuk berbincang mengenai kemahuan dan kehendak soalan. Melalui perbincangan ini. Walaupun kadang-kadang terdapat percanggahan idea yang mungkin akan mengusutkan lagi keadaan. Secara keseluruhan. dengan sifat keguruan yang ada kami telah mampu menyerapnya untuk di cari jalan penyelesaiannya. Mungkin kekuatan yang ada pada kami merupakan kelemahan pada pihak lain dan begitulah sebaliknya. Itulah tanggapan yang dapat saya coretkan sebelum mengemudi bahagian sendiri dalam menyiapkan tugasan ini. tugasan projek ini telah selamat kami serahkan pada hari ini. Justeru hasil pembelajaran yang telah kami pilih perlu disepadankan dengan aras kemampuan murid yang hendak di fokuskan. Dengan masa yang telah ditetapkan. pandangan mata kasar sebelum meredah sendiri untuk menyediakan tugasan yang sebenar tidak seindah khabar. 1 Oktober 2010 setelah melalui beberapa pengubahsuaian melibatkan bahan pengjaran dan sebagainya. lahirlah idea-idea yang boleh kami manfaatkan dan aplikasikan ke dalam tugasan ini nanti. SELEPAS Alhamdulillah.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) penyediaannya mestilah tepat dengan kehendak objektif yang dihasratkan. Harapan agar sentuhan dan hasil kerja yang bakal terhasil nanti akan memberi manfaat dan menjadi rujukan pada masa hadapan. Semuanya mudah pada awalnya. Sepanjang pelaksanaan tugasan ini. bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurniaNya. secara totalnya dapalah saya katakan bahawa terdapat kekuatan dan kelemahannya sendiri. kami telah dapat menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Terima kasih. Namun tidak pada akhirnya.

Natijahnya kami terpaksa bergerak sendiri ke Perpustakaan Negara dan sebagainya untuk memastikan penulisan ilmiah kami ini berdasarkan fakta-fakta yang sebenar. Begitu juga dengan “hands on” yang telah kami aplikasikan sewaktu permainan bahasa dan perbincangan kumpulan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) nafikan. sudah tentu akan member peluang dan ruang kepada murid untuk mencetuskan dan melahirkan idea-idea baharu. Setelah berhempas pulas Kerja Kursus Projek 70 . akan tercapailah objektif yang kami hasratkan itu. tiada kalimah yang mampu menggambarkan kegembiraan dan kesyukuran melainkan hanya kepada yang Maha Esa. Selain itu. Namun. Antaranya perhubungan sewaktu menjalankan PBS dan bercuti hari raya. terdapat juga kelemahan yang kami tidak dapat elakkan. kami terpaksa melupakan seketika masalah tugasan ini sebelum membukanya kembali setelah pulang ke institut. Dengan kesibukan yang terpaksa di tanggung. Dan kami yakin. saya dapat rasakan aktiviti yang kami jalankan untuk tempoh satu jam itu. Hal ini kerana tanpa fakta yang sebenar sedikit sebanyak akan menimbulkan keraguan kepada pihak pembaca nanti. Pemilihan teknik yang sesuai dengan tahap kemampuan murid menambahkan lagi keyakinan kami dalam memastikan hasrat yang terkandung dalam objektif pembelajaran akan tercapai dengan jayanya. Akhirnya. dengan pemilihan dan penggunaan yang kami apliksikan ini. akan member manfaat besar bukan sahaja kepada guru bahkan murid seluruhnya. Hal ini jelas menunjukkan pembaziran masa yang agak panjang dan mungkin untuk semester seterusnya masa yang di khususkan untuk menjalankan tugasan tidak akan lagi merangkumi waktu cuti. Dengan sumber yang terhad tanpa disokong oleh penulispenulis sedikit sebanya merencatkan persiapan penulisan ilmiah kami. kekurangan bahan rujukan seperti semester sebelumnya masih menghantui kami. Pembahagian yang dilakukan ke atas setiap ahli kumpulan membolehkan setiap ahli menjalankan tanggungjawabnya sendiri. Dari segi perancangan pengajaran pembelajaran pula iaitu RPH.

0 LAMPIRAN Kerja Kursus Projek 71 . 11. InsyaAllah.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) menyiapkan tugasan ini. secara tuntasnya saya amat berpuas hati dengan hasil kerja kami walaupun mungkin terdapat sedikit sebanyak kecacatan yang tidak dapat dielakkan. Mungkin hasil kerja kami ini akan menjadi pedoman dan rujukan di masa hadapan. Terima kasih.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->