Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR

)

1.0

PENGENALAN

Penyampaian pelajaran secara amnya, dan penyampaian pelajaran Bahasa Melayu secara khususnya, memerlukan perancangan yang rapi oleh perancangperancang kurikulum dan juga guru-guru sebagai pelakasana pengajaran berkesan. Sungguhpun perancangan pada peringkat kurikulum seperti Sukatan Pelajaran ada dijalankan tetapi perancangan pada peringkat pelaksanaannya selalu diabaikan. Apa yang dilakukan kebiasaannya adalah pengajaran yang dilakukan mengikut apa yang telah disediakan oleh buku-buku teks semata-mata tanpa pecahan minda yang bersifat kritikal.

Adapun yang sepatutnya dilakukan oleh guru-guru adalah persediaan rapi dari pelbagai segi dalam menghasilkan suatu bentuk pengajaran yang menarik dan berkesan sama ada kepada kognitif murid mahu pun aspek afektifnya. Persediaan rapi yang dimaksudkan adalah perancangan pada peringkat pelaksanaan melibatkan penyediaan rancangan pelajaran. Terdapat beberapa aspek yang perlu dititikberatkan dalam perkara ini seperti objektif pengajaran, penyediaan aktiviti dan kaedah pengajaran, bahan bantu mengajar yang digunakan serta akhir sekali adalah alat penilaian sebagai kayu pengukur keberkesanan objektif pengajaran. Setiap aspek tersebut perlu dititipkan dalam rancangan pengajaran harian (RPH) dengan sempurna.

Pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang berkesan dan baik haruslah dijalankan menerusi aplikasi dan pedagogi yang berkesan. Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) adalah merupakan satau rancangan penting dan harus disediakan oleh guru sebelum memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran (P&P) seperti mana yang terkandung dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999 yang menyebut bahawa setiap guru haruslah menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) dan Rancangan Pelajaran Harian (RPH). Hal ini bertujuan untuk membantu guru
Kerja Kursus Projek

1

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR)

memikirkan dengan jelas tentang matlamat dan objektif P&P, pemilihan isi pelajaran, kaedah dan teknik P&P, alat bantu mengajar serta persediaan penilaian.

Dewasa kini, kita sering disuguhkan dengan berita-berita yang kurang menyenangkan daripada golongan penjaga terhadap corak pendidikan anak-anak mereka di sekolah. Ramai yang menganggap bahawa guru-guru di sekolah gagal membawa murid-murid ke alam yang lebih bermakna. Murid-murid gagal mengaplikasikan apa yang dipelajari di sekolah dan guru-guru pula dipersalahkan atas situasi itu. Maka, sudah tentu guru-guru sepatutnya menjadikan komentar seperti itu sebagai cabaran kepada diri masing-masing dalam mencipta kelainan sistem pendidikan di negara ini supaya mendapat penghormatan dan penghargaan daripada pihak di luar lingkungan medan pendidikan.

Oleh itu, dalam tugasan ini penulis telah merancang sebuah sesi P&P dengan mendokumentasikan beberapa bahan seperti RPH, Bahan Bantu Mengajar (BBM), Item penilaian dan sebagainya. Aktiviti yang direncanakan adalah melibatkan kemahiran bahasa yang paling awal iaitu kemahiran lisan. Kemahiran lisan sangat sesuai menjadi bahan kajian disebabkan masalah sosial dan budaya masyarakat kini yang tidak semenggah. Selepas itu akan dihuraikan pula kerelevanan aspek-aspek penyediaan P&P terhadap aktiviti yang dirancang dalam RPH. Setiap huraian tersebut telah disokong dengan bukti-bukti rujukan pelbagai bahan sebagai panduan semua.

Berdasarkan soalan tugasan, antara hasil pembelajaran khusus yang bakal diperoleh daripada tugasan ini ialah pelatih guru dapat menghuraikan tentang kemahiran-kemahiran bahasa yang merangkumi pendekatan, kaedah, dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. Selain itu, pelajar juga dapat menyediakan Rancangan Pengajaran Harian untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. Pelajar juga dapat membina menggunakan bahan bantu mengajar bagi kemahiran
Kerja Kursus Projek

2

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR)

bahasa tertentu selain membuat latihan penilaian kemahiran-kemahiran tersebut. Diharapkan tugasan ini dapat membantu banyak pihak khususnya guru pelatih dalam menyediakan sebuah perancangan harian yang sistematik dan penuh bermakna.

2.0

PENULISAN OBEJKTIF

2.1

Definisi Objektif

Berdasarkan Robert F. Mager dalam bukunya, Menyediakan Objektif Pengajaran, terjemahan Razmah Man (2009), objektif dapat didefinisikan sebagai himpunan perkataan dan/atau gambar dan gambar rajah yang bertujuan memberitahu orang lain apa yang ingin pelajar capai. Tambahnya lagi, ia merupakan hasil pembelajaran yang hendak dicapai, bukan tentang proses mencapai hasil tersebut. Seterusnya, ia juga khusus dan dapat diukur, bukan umum dan tidak ketara. Selain itu, objektif pengajaran juga memperkatakan tentang pelajar, dan bukannya tentang guru.

Manakala menurut R.J Kibler, et. al (1981), objektif pengajaran membawa maksud pernyataan yang menerangkan apa yang dapat pelajar lakukan setelah menyempurnakan sesuatu unit pelajaran. Tokoh-tokoh pendidikan memberi pandangan yang serupa tentang maksud sebenar penyataan objektif ini. Ratarata menganggap bahawa objektif pengajaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan hasil atau produk pembelajaran yang diharapkan dapat dikuasai oleh pelajar pada akhir unit suatu pelajaran. Hasil pembelajaran tersebut perlulah
Kerja Kursus Projek

3

Ini memudahkan kerana kehendak utama objektif itu dapat dilihat dan didengar. juga menyatakan bahawa terdapat perlakuan yang tidak dapat lihat. al (1982:24) pula beranggapan adalah mustahak dalam satu-satu pengajaran untuk menyatakan objektif dengan jelas perkara-perkara yang hendak dicapai. perlakuan ialah arahan yang menghuraikan apa yang dijangkakan murid dapat lakukan. Ketiga-tiga aspek ini penting dalam membuktikan hasil pembelajaran yang dicapai oleh setiap murid. membaca berita atau berlakon. Objektif yang baik menyatakan apa yang mesti dibuat murid bagi menunjukkan penguasaan mereka terhadap objektif ini. 2. jika penyataan objektif mengkehendaki murid menulis sajak. ini bermaksud perlakuan tersebut dapat dilihat atau didengar. Razmah Man (2009). Isahak Haron et. Kesimpulannya.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) dapat diukur atau dilihat supaya guru mudah untuk mengenal keberkesanan penyataan objektif yang dirancang. Perlakuan Kerja Kursus Projek 4 . Menurutnya lagi. pasti Prof. setiap penyataan objektif perlulah mengandungi tiga ciri-ciri khusus iaitu perlakuan. Ini bermakna guru dan murid haruslah mengetahui sebenarnya apa yang hendak mereka capai. objektif pengajaran merupakan sebuah pernyataan tentang sesuatu hasil pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid mengikut kriteria dan syarat-syarat tertentu. Misalnya. Pada bahagian lain kandungan buku tersebut.2 Ciri-Ciri Penyataan Objektif Berdasarkan kajian terhadap ulasan Razmah Man (2009). Dr. kriteria dan syarat.

Perlakuan yang tidak dapat dilihat adalah penting.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) tersebut dikenali sebagai perlakuan yang terselindung. guru tersebut perlu menambah petunjuk tingkah laku seperti bulatkan. antara kelebihan tindakan ini ialah murid akan mengetahui sama ada mereka berjaya melepasi atau mencapai perlakuan yang dijangkakan. hitamkan. Robert Mager (2009:109) menghuraikan bahawa kriteria perlakuan yang sesuai boleh ditambah dalam penyataan objektif. Selain itu. Tindakan itu akan memberitahu murid sebaik manakah mereka perlu laksanakan sesuatu untuk dianggap kecekapan. Jika menetapkan perlakuan sahaja. tunjukkan. Dengan menambahkan maklumat tentang kayu pengukur yang akan mengukur pencapaian objektif. Kerja Kursus Projek 5 . Misalnya. Aspek syarat menghuraikan tentang syarat yang mempengaruhi perlakuan yang dijangkakan berlaku. Berdasarkan ulasan Razmah Man (2009). guru akan memiliki satu standard untuk menguji kejayaan pengajaran. Bagi objektif jenis ini. aspek syarat juga dinilai dalam pembentukan objektif yang tepat dan berkesan. objektif yang ingin dicapai tidak akan berjaya kerana tidak jelas dan terperinci. dengan menyatakan aspek kriteria dalam penyataan objektif. guru akan meningkatkan lagi kebergunaan objektif. Tambah beliau. Syarat ditekankan supaya dapat menjelaskan apa yang dihajati agar dapat menyokong perlakuan dan kriteria yang diperlukan. apabila guru mengharapkan muridnya dapat mengenal pasti. Petunjuk tingkah laku merupakan sesuatu yang memberitahu kita secara langsung sama ada perlakuan yang terselindung itu dilakukan sama ada seperti yang kita hasratkan atau tidak. guru perlulah menambahkan petunjuk tingkah laku untuk menjelaskan bagaimana perlakuan terselindung itu agar boleh dikesan secara langsung. Bagi aspek kriteria pula. bagaimanapun penyataan yang menghuraikan perlakuan terselindung seperti itu tidak pula layak dikatakan sebagai objektif. gariskan dan lain-lain.

guru perlu menentukan objektif yang hendak dicapai dalam sesuatu unit pembelajaran.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 2. Objektif ini membantu guru menentukan arah dan mengehadkan isi pelajaran yang hendak Kerja Kursus Projek 6 .3 Taksonomi Domain Kognitif Dalam penyampaian pelajaran Bahasa Melayu.

Manakala unsur yang kedua terpenting ialah peringkat kognitif muridmurid bersandarkan kemahiran bahasa yang dipelajari. peringkat itu digelar ‘fokus utama’. Menurut Lee Shok Mee (1990). menganalisis.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) disampaikan. mengaplikasi. Kamarudin Hj. Jadi. bertutur. Mafhumnya. Husin (1986:69). sama ada kemahiran mendengar. jika dilukiskan ilustrasinya. memahami. guru perlu mempertimbangkan apakah jenis kemahiran yang ingin diajarkan daripada kemahiran bahasa yang empat. mensintesis atau menilai seperti tata tingkat Taksonomi Bloom. Guru seharusnya bijak menentukan sama ada murid perlu diberikan penguasan pada peringkat mengetahui. Dalam rancangan pengajaran. terdapat dua unsur penting yang berkaitan dengan murid-murid yang perlu guru pertimbangkan. unsur yang pertama ialah peringkat penguasan kemahiran bahasa yang hendak dikuasai oleh murid. akan terhasillah rajah metriks seperti di bawah: Kerja Kursus Projek 7 . Dalam hubungan pengajaran Bahasa Melayu. membaca atau menulis.

Mengaplikas i Menganalisi s Menilai Kemampuan untuk menerapkan gagasan. penghasilan peta minda. idea atau pengalaman hasil penganalisisan. membanding beza dan menstrukturkan skop yang luas kepada yang lebih kecil. rajah. prosedur.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) ARAS Mengetahui HURAIAN Pengetahuan tentang fakta-fakta khusus. peraturan dan lain-lain. arahan. Contohnya. Menentukan darjah kesahan sesuatu perkara atau permasalahan berdasarkan alasan-alasan tertentu. mengenai konsep sesuatu perkara. Memahami Kemampuan untuk membaca dan memahami gambaran. laporan. Kebiasaannya. Mensintesis Menyampaikan perasaan. Berupaya menaakul. teori. Kerja Kursus Projek 8 . rumus.

apabila seseorang guru itu merancang fokus pembelajaran. oleh sebab proses pembelajaran itu merupakan sesuatu yang abstrak. Memetik daripada tulisannya. Husin (1986:69). afektif (perasaan. emosi dan sikap) serta psikomotor. penialain dan sintesis. pengaplikasian. penganalisisan. terdapat enam (6) tata tingkat atau pemeringkatan yang dapat dinilai. Menurutnya.4 Ketepatan Penulisan Objektif Dalam Rancangan Pengajaran Harian Objektif yang ditentukan bagi sesuatu pelajaran itu hendaklah sesuai dengan keadaan murid yang mempelajari kemahiran tersebut. Pemeringkatan itu bermula dengan aras pengetahuan. Makanya. perlulah juga ditekankan mengenai bidang kelangsungan murid bagi mencapai objektif yang dirangka. guru juga boleh menjadikan model ini sebagai rujukan sebelum mencipta objektif. pemahaman. objektif unit-unit pelajaran itu perlu dinyatakan tingkah lakunya supaya sekiranya seseorang itu telah mencapai sesuatu objektif yang diharapkan. Berdasarkan kajian terhadap buku tulisan Kamarudin Hj. guru telah memilih tema keamanan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 2. kesan pembelajaran itu akan dapat dilihat. Keenam-enam aras ini menjadi kayu pengukur kepada guru dalam membina soalan kebiasaannya. model ini berkembang kepada tiga bahagian iaitu bidang kognitif. Namun. model yang sesuai untuk digunakan oleh guru bagi menganalisis sistem P&P pendidikan di sekolah adalah Model Taksonomi Bloom. Mungkin peringkat pengetahuan yang dijadikan objektif bagi sesuatu kemahiran bahasa itu tidak sampai kepada peringkat yang paling tinggi tetapi bagi sesuatu kemahiran yang lain pula akan mencapai peringkat pengetahuan yang lebih tinggi pula. Dalam ranting bidang kognitif. Kerja Kursus Projek 9 . Misalnya dalam rancangan pengajaran harian bagi tugasan ini.

Sudah tentu kumpulan murid Tahun Lima sangat faham tentang isu di Palestin walaupun sedikit. sudah tentu ianya perlu diberi perhatian oleh guru supaya murid terdidik dengan batin mereka tidak hanya cuma pandai dengan akaliah sahaja. Keduanya adalah aspek afektif. rangka afektif di peringkat yang paling rendah dikenali sebagai penerimaan. ketiga-tiga aspek yang dimodelkan oleh Bloom sangat berkait rapat dan saling bergantungan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Makanya. Menurut Kamarudin Hj Husin dalam buku yang sama. Selain itu. Seperti mana yang diketahui. menilai. guru diharapkan dapat merangsang mereka menyampaikan perasaan atau idea melalui sajak dan dekon setelah mempunyai skema baharu dengan membaca artikel khas tentang kehidupan rakyat Palestin ketika langkah awal P&P. Kesimpulannya. peristiwa kepayahan dan kesengsaraan hidup di Palestin menjadi inti kepada pencetusan kognitif murid. organisasi dan akhir sekali adalah perwatakan. Kepentigan ketiga-tiganya diilustrasikan seperti rajah di bawah: Kerja Kursus Projek 10 . Oleh sebab itu tugasan ini memuatkan aktiviti lisan bagi mendapatkan luahan rasa murid tentang sesuatu isu berbangkit supaya guru dapat melihat dengan jelas dampak afektifnya mengikut unit-unit tertentu. Aktiviti dekon yang dirancang dapat membuktikan sejauh mana aspek psikomotor memberi kesan yang mendalam tentang hasil pembelajaran. pada bidang psikomotor pula lebih ditekankan mengenai gerak balas dan mekanisme yang kompleks tentang sesuatu perkara. afektif ini bersangkutan dengan perasaan dan emosi. Di akhir pembelajaran pula murid dapat melalui proses penilaian dengan menilai sejauh mana keamanan negara dipelihara. Maka. Seterusnya diikuti dengan gerak balas. Setiap aspek ini dapat diperhatikan oleh guru setelah diajarkan isi pelajaran tertentu. Sebagai menguji aras sintesis mereka.

Memilih lima ayat dariapda artikel yang memberikan gambaran tentang perasaan sedih dan sengsara kehidupan di Palestin serta menyatakan alasannya. Deklamasi sajak merupakan medium yang berkesan untuk meluahkan perasaan. 2. Bagi objektif pertama. Kemahiran ini menghuraikan kebolehan murid meluahkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Penulis telah merancang sebuah aktiviti kemahiran lisan sebagai fokus utama manakala kemahiran menulis merupakan fokus sampingan. Mendeklamasikan sajak untuk melahirkan perasaan dengan menggunakan lima frasa puitis dalam aksi dekon secara berkumpulan. Terdapat dua objektif pengajaran yang telah dirangka bagi menjelaskan hasil pembelajaran murid-murid di kelas terbabit. murid dapat mendeklamasikan sajak untuk melahirkan perasaan dengan menggunakan sekurang-kurangnya lima frasa puitis dalam aksi dekon secara berkumpulan. Sememangnya diakui sajak yang Kerja Kursus Projek 11 . Objektif ini nyata bertepatan dengan fokus utama pengajaran iaitu kemahiran lisan. Antara objektif yang terkandung adalah seperti: 1.

tidak semua yang akan berjaya memahami apa yang disampaikan. Selain itu. Robert Mager (2009:50) membuat kenyataan bahawa kriteria itu adalah huraian tahap kecekapan yang mesti dicapai atau dilepasi pelajar. kriteria dan syarat. Berdasarkan objektif pengajaran yang pertama itu. Apabila menyentuh aspek kriteria pula. penulis membayangkan murid akan dapat meluahkan perasaan dengan mendeklamasikan sajak berkenaan dengan tema yang ditetapkan agar dapat memberikan kesan yang mendalam kepada rakan sekelas yang lain. Bersangkutan dengan objektif pengajaran pertama dalam tugasan ini.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) berisi dan sempurna mampu mempengaruhi pendengar dengan penggunaan bahasanya yang puitis dan muluk-muluk. Menurut Robert lagi. aspek perlakuan yang jelas dapat dilihat ialah. Ini merupakan kriteria yang perlu dicapai oleh murid dalam membuktikan keberkesanan objektif P&P yang telah dirangka oleh guru. Mager (2009:46). Ketiga-tiga aspek ini penting dalam membuktikan hasil pembelajaran yang dicapai oleh setiap murid. guru perlu memastikan murid dapat membuktikan kemahiran menulis lima frasa puitis. perlakuan adalah susuatu yang menghuraikan apa yang dijangka murid dapat lakukan. Mafhumnya. Sebelum sesi P&P berakhir. sajak itu dilihat sangat bermakna malah mampu mengapresiasikan tema yang ingin disampaikan. pelahiran perasaan murid juga menjadi lebih bermakna dengan kewujudan aksi lakonan yang menyaingi deklamasi sajak. Kerja Kursus Projek 12 . Berdasarkan kajian terhadap ulasan Robert F. mendeklamasikan sajak untuk meluahkan perasaan. kriteria yang dapat dilihat ialah kecekapan murid dalam menghasilkan sekurangkurangnya lima frasa puitis dalam sajak. Apabila murid meluahkan perasaan dengan bersajak. setiap penyataan objektif perlulah mengandungi tiga ciri-ciri khusus iaitu perlakuan. tetapi dengan adanya lakonan daripada rakan kumpulan yang lain.

objektif ini merupakan cerminan kepada aktiviti untuk fokus sampingan iaitu kemahiran membaca. Misalnya. Murid akan diminta untuk membaca sebuah artikel tentang kehidupan di Palestin. dalam objektif pengajaran pertama tersebut terdapat frasa yang melambangkan syarat. Syarat merupakan sesuatu yang menghuraikan syarat yang mempengaruhi perlakuan yang dijangkakan berlaku. aspek perlakuan perlu dinyatakan dalam objektif supaya guru dapat melihat dengan lebih jelas hasil pembelajaran yang diinginkan. Mafhumnya.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Seterusnya. syarat merupakan pelengkap kepada pelaksanaan perlakuan. aspek ketiga terpenting ialah syarat dalam penyataan objektif. Kesimpulannya. Bagi objektif pengajaran kedua. Seperti mana ulasan terhadap penyataan dalam objektif pertama sebelum ini. Jadi. objektif ini sangat sesuai dan bertepatan dengan ciri-ciri objektif pengajaran yang sempurna. murid dapat memilih lima ayat daripada artikel yang memberikan gambaran tentang perasaan sengsara kehidupan di Palestin serta menyatakan alasannya. guru membayangkan bahawa murid akan dapat mengenal pasti beberapa ayat yang memberi kesan sedih dan sebagainya daripada artikel tersebut. Mager (2009:51). frasa ‘dalam aksi dekon secara berkumpulan’. Misalnya. Oleh itu. Frasa tersebut menunjukkan ketetapan atau kewajipan syarat bagi proses meluahkan perasaan dengan cara melakukan aktiviti dekon (deklamasi puisi dan lakonan) secara berkumpulan. dalam contoh penyataan objektif kedua ini terdapat frasa Kerja Kursus Projek 13 . objektif pengajaran kedua ini juga mengandungi tiga aspek atau ciri-ciri utama dalam penyataan objektif pengajaran. Sebenarnya. jelaslah dapat diketahui bahawa persembahan dekon merupakan syarat yang membantu kepada pelaksanaan pendeklamasian sajak untuk melahirkan perasaan kepada rakan yang lain. Sebagai contohnya. Seperti yang ditekankan oleh Robert F.

minda murid akan terjentik untuk meluahkan perasaan dengan menggunakan ayat yang lebih kurang sama dengan apa yang telah dibaca. guru menghajatkan kebolehan murid dalam memilih ayat-ayat yang difikirkan mengandungi kesan mendalam daripada hasil pembacaan artikel terbabit. Akhir sekali adalah aspek syarat bagi penyataan objektif kedua. perlu diingatkan bahawa. jelaslah bahawa syarat itu merupakan aspek yang menjadi pelengkap kepada perlakuan murid yang dikehendaki memilih ayat yang memberi kesan mendalam. setiap penyataan objektif itu tidak hanya terhenti setakat itu. Ini bermaksud frasa ‘daripada artikel’ telah memberikan gambaran yang jelas bahawa pemilihan ayat hendaklah dilakukan dengan memilih daripada artikel yang disediakan. Ini bermaksud. Kedua. Kerja Kursus Projek 14 . Frasa ‘sekurang-kurangnya lima ayat yang memberikan gambaran tentang perasaan sengsara kehidupan di Palestin’ jelas menunjukkan betapa terperincinya kriteria yang perlu dilepasi oleh murid. Selain itu. Berdasarkan penelitian.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) ‘memilih dan menyatakan alasan’ pada awal dan akhir penyataan. Kriteria ini dilihat sangat sesuai dan bertepatan dengan fokus pengajaran kerana setelah murid berjaya mengecam beberapa ayat yang melambangkan perasaan. kedua-dua objektif tersebut benar-benar menepati ciri-ciri sebuah objektif pengajaran yang sempurna dan berkesan. murid-murid akan mencatatkan lima ayat yang dirasakan memberi gambaran perasaan tentang kehidupan di Palestin. aspek kriteria juga dapat dinilai daripada penyataan objektif bagi fokus sampingan kemahiran menulis tersebut. Mafhumnya. Kesimpulannya. objektif tersebut menekankan syarat pemilihan ayat daripada petikan artikel kehidupan di Palestin. Oleh itu. Tetapi. murid juga dikehendaki memberi alasan atau rasional pemilihan ayat.

3. teknik adalah kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik. Selain itu. penilaian terhadap murid menjadi perkara biasa setelah sesi P&P.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Sebagai seorang guru. pengetahuan Kerja Kursus Projek 15 . Jadi. karang-mengarang dan sebagainya. bagi mengenal pasti darjah keberkesanan objektif yang dirangka. Guru perlu menyediakan borang penilaian supaya dapat dijadikan panduan bagi mengenal pasti kriteria-kriteria yang sepatutnya dicapai oleh murid seperti yang termaktub dalam penyataan objektif. maksud lain bagi istilah teknik dalam Kamus Dewan tersebut ialah.1 Definisi Teknik Menurut Kamus Dewan (Edisi Ketiga).0 PENGAPLIKASIAN TEKNIK PENGAJARAN 3.

beliau mendefinisikan teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru yang mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu. kenderaan. Husin & Siti Hajar Hj. teknik boleh didefinisikan sebagai pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana teknik tersebut digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. Manakala menurut Edward M. bangunan. dan lain-lain). teknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk pelajar-pelajarnya.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) yang berkaitan dengan pembuatan barang-barang hasil industri (seperti jentera. 3. Anthony (1997). Mengikut Kamaruddin Hj. Abdul Aziz dalam bukunya Pengajian Melayu III: Komunikasi Bahasa.2 Kepentingan Teknik 16 Kerja Kursus Projek . Kesimpulannya. Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang digunakan.

Penyataan ini jelas merujuk kepada beberapa teknik yang terdapat di dalam pengajaran dan pembelajaran seperti teknik latih tubi. Hal ini secara tidak langsung akan membantu guru mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran yang di hasratkan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Mengikut Edward M. mengekalkan perhatian murid. Ini menunjukkan perhatian murid telah tertarik melalui penggunaan teknik tersebut. beliau mendefinisikan teknik sebagai satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru untuk mencapai hasl segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa yang tertentu. Kepentingan yang ketiga ialah dapat menimbulkan rasa ingin tahu. digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Kepentingan lain ialah. Umum mengetahui bahawa pemikiran kanak-kanak lebih cenderung ke arah permainan.3 Teknik Pengajaran Lisan 17 Kerja Kursus Projek . Menyedari hakikat ini. Perasaan ini mungkin akan wujud jika teknik inkuiri contohnya. Justeru secara tidak langsung. teknik main peranan dan sebagainya. maka akan berlakulah sesi soal jawab dan sebagainya. Apabila berlakunya situasi demikian. Antara kepentingan teknik ini ialah digunakan untuk menarik perhatian murid. Contohnya jika seseorang guru menggunakan teknik lisan. murid akan dilatih bagaimana untuk bercakap dan mengeluarkan pendapat. Hal ini secara tidak langsung akan merangsang pemikiran murid untuk berfikir segala kemungkinan. Murid akan terus mengkaji dan mengkaji untuk mengetahua apa yang akan terjadi seterusnya. 3. murid-murid ini akan mendengar dan member perhatian akan apa yang bakal rakan mereka sampaikan. Anthony (1996). guru boleh menggunakan teknik permainan bahasa dan sebagainya untuk memastikan fokus murid terhadap pembelajaran tidak terjejas. Secara tidak langsung murid akan mengaplikasikan kemahiran masa depan di dalam pembelajaran.

Menurut Mook Soon Sang (1994:22). Antaranya ialah teknik soal-jawab. nada dan intonasi dan juga bukan linguistik iaitu mimik muka. teknik lakonan sering kali digunakan dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang berasaskan pendekatan induktif iaitu kaedah terus. elektif dan audiolingual. para ilmuwan berpendapat bahawa perlu dipelbagaikan aktiviti perbincangan dan kerja kelompok. Jadi. Tujuan utama teknik ini digunakan adalah untuk melatih pelajar menggunakan unsur bahasa. kebebasan dan kelonggaran pergerakan kadang-kadang perlu diberikan diri mereka dengan rakan-rakan. Menurut Abd. Pada pendat Mook Soon Sang (1994:23). Sebaliknya. Teknik dan Contoh. Oleh itu. Terdapat pelbagai teknik pengajaran lisan yang direka khas oleh tokohtokoh pendidikan. kepala dan lain-lain dengan berkesan dalam sesuatu interaksi bahasa atau perbuatan. Aziz Talib (1993:74) dam bukunya Menguji Kemahiran Bahasa: Prinsip. ini memahirkan mereka menggunakan bahasa dan berinteraksi serta menyesuaikan 18 . kemahiran lisan menjadi aspek kemahiran utama yang dapat dikuasai oleh murid. sumbang saran. lakonan. Pengajaran lisan merupakan aspek kemahiran yang penting untuk diketengahkan oleh guru memandangkan aktiviti lisan lebih kepada aplikasi pendekatan komunikatif. unsur paralinguistik iaitu berkaitan dengan jeda. Kemahiran lisan merupakan salah satu aktiviti yang menepati ciri-ciri tersebut. bercerita. lebih 50% tidak boleh menulis. berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum (1979-1980) hampir 40% murid tidak boleh menulis dan membaca.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Pengajaran lisan merupakan gabungan bagi pengajaran kecekapan kemahiran mendengar dan bertutur. gerak tangan. teater pembaca dan sebagainya. Kerja Kursus Projek kepada pelajar. penyampaian secara kuliah sekiranya dikekalkan akan cepat membosankan pelajar kerana mereka tidak dapat berinteraksi baik secara interpersonal mahupun intrapersonal dengan rakan sebaya dan guru.

Oleh yang demikian. murid berkemungkinan akan dapat berkomunikasi dengan baik melalui teknik ini berbanding dengan teknik-teknik lain. Hal ini bertujuan mendapatkan maklumat pencapaian pembelajaran murid dan kelemahan serta kekuatan murid dalam pembelajarannya. Di samping itu.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Tambah beliau lagi. Kerja Kursus Projek 19 . Ini berguna bagi guru untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu P&P. Hal ini kerana teknik menekankan aspek lisan. Pemilihan teknik yang sesuai sangat mempengaruhi kelangsungan proses pembelajaran. selain dapat menyuburkan sahsiah mereka. Mereka akan berfikir sebelum meluahkan katakata. guru bahasa seharusnya sedar tentang kedudukan dan kepentingan komunikasi murid dalam pendidikan bahasa. Kesimpulannya. murid akan dapat menjalani latihan lisan dengan banyak. Teknik ini juga berupaya menimbulkan keseronokan dan keberkesanan pembelajaran kepada murid. penggunaan teknik ini mampu mendorong serta merangsang murid untuk menghubungkan perasaannya dengan matapelajaran yang dipelajarinya. Pelajar juga bebas untuk melahirakan perasaan. serta boleh berkongsi sebarang maklumat atau sesuatu perkara. Lakonan berperanan sebagai ragam pembelajaran iaitu sebagai salah satu alat bantu pengajaran dan pembelajaran. murid akan lebih peka dan berhati-hati melafazkan sesuatu. membuat penemuan. Hal ini adalah kerana mereka harus menitik beratkan tentang laras sosial antara mereka dan pendengar. Akhirnya.

guruguru seharusnya lebih peka terhadap tahap keupayaan murid supaya aktiviti yang dirancang bertepatan dengan tahap pemikiran murid atau tahap kebolehterimaan mereka. (1989). Berdasarkan RPH dalam tugasan ini. fokus utama juga mengambil masa yang lebih lama berbanding fokus sampingan. Fokus utama dilaksanakan lebih tinggi arasnya daripada fokus sampingan dalam pemilihan huraian hasil pembelajaran. Pendekatan yang digunakan sepanjang sesi P&P ini adalah pendekatan komunikatif. Dalam dokumen RPH itu juga.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 3. teknik pengajaran juga diambil kira sebagai pembantu kepada proses pemaham murid. pendekatan komunikatif mempunyai beberapa implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran bahasa. fokus sampingan yang dipilih ialah kemahiran membaca. Selain itu. Pada pandangan Azman Wan Chik. Selain itu. Salah satu implikasi pendekatan komunikatif dalam pengajaran dan pembelajaran Kerja Kursus Projek bahasa adalah pendekatan ini membolehkan pelajar 20 . Fokus utama adalah fokus yang melibatkan kemahiran lisan.4 Aplikasi Teknik Dan Aktiviti Dalam Rancangan Pengajaran Jika diteliti Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang disediakan. terdapat dua fokus pengajaran yang diketengahkan iaitu fokus utama dan fokus sampingan. Hal ini memberi banyak impak kepada pelajar dalam kemahiraan berbahasa mereka. Walau bagaimanapun. Murid dikehendaki membaca artikel yang diedarkan sebelum memulakan proses pencetusan perasaan melalui persembahan dekon. Oleh sebab itulah RPH perlu disediakan sesempurna mungkin tanpa ada masalah yang boleh mengganggu gugat proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) kerana RPH ini menjadi penentu terhadap keberkesanan fokus utama dan fokus sampingan pengajaran. terdapat beberapa aktiviti yang dirangka bagi mencapai keberkesanan objektif pengajaran yang dihasilkan.

mengemukakan idea. Selain itu. Selain itu. Pelajar akan dapat menyesuaikan pengguanaan system bahasa secara spontan ini mengikut keadaanyang sesuai. struktur bahasa dan tahu bagaimana mahu menggunakannya. perasaan. pelajar juga diminta menguasai kecekapan berkomunikasi. menyatakan pendapat dan pandangan dan sebagainya. Menurut Azman Wan Chik. melalui pendekatan ini juga. Mereka harus menguasai tentang nahu. pelajar akan dapat membetulkan kesalahan sendiri dengan menggunakan bentuk-bentuk bahasa yang dipilih sebagai alternatif dan dianggap sesuai bagi sesuatu tujuan dalam berkomunikasi. Hal ini disebabkan oleh proses pembelajaran mengikut pendekatan ini menekankan gerakerja berkumpulan atau berpasangan yang member peluang kepada pelajar untuk berkomunikasi. Aktiviti sebegini banyak membantu pelajar dalam aktiviti pembelajaran mereka dimana mereka akan dapat menghilangkan rasa takut dan Kerja Kursus Projek 21 . Tambahan pula. Kecekapan berkomunikasi ini menuntut supaya pelajar memiliki pengetahuan untuk menggunakan bahasa itu dalam keadaan dan situasi tertentu serta dalam konteks yang sesuai. mengikut konteks dan situasi serta tujuan-tujuan tertentu. Hal ini menunjukkan bahawa mereka akan dapat menggunakan laras bahasa dengan betul dan tepat.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) berkomunikasi dengan baik sekali gus mereka dapat menguasai kecekapan linguistik. Pendekatan ini turut menyedarkan pelajar bahawa tiap-tiap struktur ayat yang betul itu tidak semestinya sesuai digunakan tanpa memahami cara penggunaannya berdasarkan ‘rule of use’. pelajar boleh menggunakan sistem bahasa secara spontan dan fleksibel bagi menggambarkan fikiran. Melalui kecekapan linguistik ini. (1989). para pelajar memiliki pengetahuan tentang sesuatuu bahasa yang mereka gunakan itu. Disamping itu. pelajar juga dapat mengembangkan idea disamping dapat bertukar-tukar pendapat antara satu sama lain. mereka juga memilih unsure-unsur linguistik yang dimilikinya itu semasa mereka berinteraksi dan disesuaikan penggunaannya mengikut konteks sesuatu situasi sosial tertentu.

Sebaliknya. guru perlu membiarkan murid menyatakan pendapat mereka dengan bebas supaya mereka tidak terikat dengan isi pelajaran semata-mata. Hasilnya. inovatif. wujudlah sebuah interaksi sosial sebelum sesi P&P dimulakan. Di samping itu. logik dan kritis. murid akan dijentik minda mereka dengan pengalaman sedia ada mereka tentang kesengsaraan rakyat Palestin. Selain itu. Menurut S. Hal ini akan mempengaruhi hasil pembelajaran. induksi set harus menjadi suatu aktiviti yang bermakna dan sejajar dengan minat dan pengalaman para pelajar. Menurut aktiviti set induksi yang terkandung dalam RPH tugasan. teknik ini digunakan adalah untuk mengesan pengetahuan berbahasa murid serta memberi galakan kepada murid untuk berfikir secara kreatif. Nathesan (1999:39). Kemudian.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) malu. Teknik yang digunakan oleh guru ketika ini ialah teknik soal jawab. Yang penting. guru akan menayangkan video kesengsaraan hidup di Palestin. pelajar akan lebih aktif berfikir menerusi soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru. Tujuannya adalah bagi mengaktifkan skema murid selain meningkatkan minat mereka sebelum mulanya pembelajaran. Secara perinciannya. Teknik ini dirasakan sesuai kerana bagi mengajarkan aspek kemahiran lisan yang mengkehendaki mereka meluahkan perasaan. guru haruslah bijak Kerja Kursus Projek 22 . Oleh itu. aktiviti yang dijalankan diambil kira bermula daripada set induksi. mereka akan berasa lebih yakin dan berani untuk melibatkan diri mereka dalam aktiviti yang dijalankan. mengendalikan induksi set dengan cara yang merangsangkan memang memerlukan perancangan yang teliti dan hal ini mungkin memaksa guru memikirkan induksi set yang agak luar biasa supaya permulaan pengajaran benar-benar dapat merangsangkan pelajar.

guru perlu meninjau dengan teliti semasa aktiviti ini dijalankan kerana aktiviti ini sedikit sebanyak akan memberi kesan kepada yang akan datang. fokus sampingan iaitu kemahiran membaca telah dipilih dengan memakan masa sebanyak 15 minit. Oleh itu. Teknik ini sangat sesuai dilaksanakan sebagai proses kelangsungan menjana perasaan terhadap keganasan yang melanda dunia. Dari situ. Kebiasaannya langkah pertama memuatkan aktiviti bagi fokus sampingan hasil pembelajaran. Maksudnya. guru akan meminta murid mengenal pasti ayatayat yang dirasakan dapat memberi kesan kepada perasaan murid supaya perasaan itu akan dapat diluahkan ketika aksi dekon. tetapi aktiviti ini dilihat mampu menambah penguasaan murid tentang ilmu itu dengan pengayaan kosa kata dan perumpamaan analogi yang baharu. guru akan menggunakan aktiviti mencatat nota dengan meminta murid mengisikan borang untuk memilih sekurang-kurangnya lima ayat yang memberi gambaran tentang pelbagai perasaan setelah membaca artikel terbabit.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) mengemukakan soalan yang terancang dan bermutu bagi mewujudkan pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan. terdapat aktiviti mempelajari bahasa puitis. Kerja Kursus Projek 23 . Biarpun mereka sudah diajarkan sedikit sebanyak tentang bahan sastera. Seperti yang terkandung dalam RPH tugasan ini. Hasilnya. dalam langkah kedua. mereka akan gunakan perkataan yang melambangkan perasaan itu bagi tujuan aktiviti berikutnya kemudian. Kemudiaan. Aktiviti membaca skimming dan scanning ini merupakan permulaan kepada proses pelahiran perasaan murid di akhir pengajaran nanti. Di samping itu. Aktiviti ini sangat sesuai dilakukan berikutan fokus utama pengajaran adalah murid dapat meluahkan perasaan kepada rakan dengan menggunakan bahasa yang puitis ketika bersajak. guru akan mengedarkan aritkel kehidupan di Palestin yang memuatkan pelbagai peristiwa yang menyayat hati. Seterusnya ialah aktiviti pada langkah pertama.

Perbezaan kedaerahan. (1989:76). Penggunaan teknik ini juga mampu membantu murid memahami sistem Bahasa Melayu terutamanya dari segi bentuk. agama. Menurut Azman Wan Chik. Tujuannya ialah murid akan dapat menghasilkan sajak dengan menggunakan bahasa puitis seperti mana yang terkandung dalam objektif utama pengajaran. Terdapat dua bentuk pengajaran dan pembelajaran bahasa melalui teknik ini iaitu dijalankan secara spontan atau dijalankan sebagai aktiviti pertandingan. Dalam tugasan ini. Teknik permainan bahasa ini digunakan oleh guru bagi mengukuhkan pengajaran dan memantapkan lagi pemahaman murid mengenai topik-topik yang diajarkan. Kerja Kursus Projek 24 . mereka akan diajarkan dahulu ciri-ciri sajak yang baik. murid akan diajarkan cara mengemukakan emosi dalam ayat dengan menggunakan perkataan-perkataan yang baru dipelajari semasa aktiviti permainan bahasa meneka diksi yang berkaitan tentang perasaan serta analoginya. Teknik ini dilaksanakan dengan permainan berkomputer atau tutorial yang mengkehendaki murid meneka perkataan yang menggambarkan perasaan dengan hanya diberikan klu daripada perumpamaan. suku. Mohd Taib Osman (1977:42) yang mengatakan perbendaharaan kata yang dikuasai oleh seseorang penyajak sangat penting bagi membentuk dan melahirkan kekuatan ekspresi juga menunjukkan ciri khas penyajak. Murid juga dapat belajar kaedah cara berfikir yang baru. Aktiviti lain yang terdapat dalam langkah ini adalah aktiviti menghasilkan sajak. pendidikan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Perkara ini sangat bersesuaian dengan pandangan Prof. jantina dan sebagainya menghasilkan puisi yang berbeza dan suasana perasaan penyajak. makna serta penggunaan bahasa yang tepat. Setelah itu. Kutipan markah juga akan dilakukan bagi mewujudkan persaingan dalam permainan. murid juga dapat mengulang kaji sambil bergembira. aktiviti pertandingan secara berkumpulan telah dirancangkan. Sebelum murid diarahkan untuk mencipta beberapa frasa sajak yang puitis. Misalnya. Yang menariknya adalah teknik yang digunakan ketika melakukan aktiviti ini ialah permainan bahasa. Selain itu.

Murid juga akan menjadi lebih berani dan berkeyakinan. Aktiviti yang dirancang ialah aktiviti fokus utama pengajaran iaitu murid melahirkan perasaan dengan mendeklamasikan sajak. murid dikehendaki mengaplikasikannya untuk menyatakan perasaan kepada rakan sekelas yang lain. secara berkumpulan. Aktiviti pada langkah kedua ini sebenarnya bersesuaian dengan objektif pertama dalam penyataan objektif. teknik ini merupakan teknik pengajaran yang berbentuk perbincangan dan dilakukan dalam kalangan kanak-kanak di bawah penyeliaan dan kawalan guru. Teknik yang digunakan semasa aktiviti penghasilan sajak ialah perbincangan dalam kumpulan. Langkah ketiga bagi sesi P&P ini ialah kemuncak kepada pembelajaran yang dilalui bermula daripada awalnya. Murid-murid juga aktif menyatakan pendapat dengan bimbingan dan panduan guru. Setelah mempelajari pelbagai jenis ayat dan beberapa perumpamaan yang puitis. Oleh itu. Teknik yang digunakan semasa aktiviti ini ialah teknik dekon. Guru juga akan memberikan borang penilaian penguasaan kemahiran bagi memastikan keberkesanan isi pelajaran yang diajarkan dari mula langah P&P.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) barulah murid akan dilepaskan ke kumpulan masing-masing untuk mencipta sajak sebelum mempersembahkan aktiviti dekon. perancangan yang dilaksanakan beserta teknik semasa aktivitinya perlu dititikberatkan kerana itu mampu memberi kesan positif dalam aktivit P&P. Menurut Prof. Teknik dekon merupakan akronim bagi aktiviti deklamasi sajak dan lakonan. Mohd Taib Osman (1977:52). kemudian akan ada juga Kerja Kursus Projek 25 . Maksudnya. akan ada murid yang mendeklamasikan sajak sebagai cara meluahkan perasaan tentang tema yang diberikan. Murid dijangkakan akan dapat menghasilkan lima baris frasa sajak untuk dipersembahkan dalam aktiviti dekon. Penggunaan teknik ini juga dapat mengembangkan daya berfikir dan dan kemahiran sosial murid.

Ishak Ramly (2003:55). Tambah beliau. dan sebagainya. mengerling. Madya Dr. mencemik. Dekon berperanan sebagai ragam pembelajaran iaitu sebagai salah satu alat bantu pengajaran dan pembelajaran. Unsur-unsur paralinguistik ini boleh berlaku dalam persembahan yang dijalankan. murid juga akan menyedari akan makna sosial dan makna linguistik yang dihasilkan daripada unsur-unsur paralinguistik seperti isyarat tangan. Selain itu. Murid juga berpeluang untuk mempengaruhi rakan-rakan bagi menyampaikan makna dengan berkesan dalam konteks dan situasi tertentu. Tujuannya ialah mendorong serta merangsang murid untuk menghubungkan perasaannya dengan aksi yang ditunjukkan melalui kefahaman tentang isi sajak beserta emosi yang terkandung dalam sajak. membuat penemuan. melalui aktiviti seperti dekon ini. Bagi pandangan Prof. Mohd Taib Osman. (1977:23) dalam bukunya Pengajaran Bahasa dan Kesusateraan Malaysia. Pelajar juga bebas untuk melahirkan perasaan. Menurut ulasan Prof. menggelengkan kepala. pembelajaran bahasa akan menjadi lebih bermakna kerana contoh-contoh sebenar dibawa ke bilik darjah. serta boleh berkongsi sebarang maklumat atau sesuatu perkara.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) rakan kumpulannya yang melakonkan aksi secara bisu di samping pendeklamator tersebut. di samping dapat menyuburkan sahsiah mereka. Teknik ini juga berupaya menimbulkan keseronokan dan keberkesanan pembelajaran kepada murid. kaedah ini sering Kerja Kursus Projek 26 . aktiviti demonstrasi dan lakonan sangat sesuai dijalankan semasa menggunakan pendekatan komunikatif dalam pembelajaran.

Akhir sekali ialah pada langkah penutup.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) digunakan bagi menghindarkan pelajar daripada menggunakan kaedah atau teknik pengajaran yang sama sahaja. aktiviti dan teknik yang dirangka bagi mencapai objektif pengajaran dilihat bertepatan dan sesuai dengan fokus utama dan sampingan yang telah direncanakan. Kerja Kursus Projek 27 . Pada aktiviti ini. guru mengimbas kembali apa yang telah murid pelajari bagi memperoleh idea tentang keberkesanan P&P pada sesi tersebut. Semasa akhir pengajaran ini. pembetulan oleh guru hanya dilakukan selepas rumusan penilain kemahiran yang telah diajarkan. sekiranya aktiviti ini dijalankan secara pertandingan. Murid akan menyatakan pendapat mereka atas apa yang mereka pelajari. Kesimpulannya. Tetapi. Dengan cara ini. Guru boleh mengubah gaya persembahan lakonan pelajar dalam kelas. guru akan mengadakan aktiviti refleksi isi pelajaran dan penilaian terhadap persembahan murid. guru akan dapat meningkatkan motivasi murid dan perasaan ingin tahu mereka selain memanjangkan minat dan keinginan supaya mempeajari sastera. Guru juga boleh mengekalkan gaya bahasa yang terkandung dalam petikan sajak tetapi dengan pengolahan idea asal.

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 4.0 BAHAN BANTU MENGAJAR 4.1 Definisi Bahan Bantu Mengajar Kerja Kursus Projek 28 .

Mengikut Noraziah Abdul Hamid (1981:2). bertajuk “Alatan Mengajar Dalam Pengajaran Bahasa. supaya komunikasi guru murid berjalan dengan baik. perkembangan teknologi. David Berlo (1996) mengatakan dalam proses komunikasi itu terdapat empat ciri penting iaitu sumber. tetapi tidak berupaya mengambil tempat seorang guru. membaca dan menulis. murid sesama murid serta membantu atau mempercepatkan proses pemahaman mereka. bertutur.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Bahan bantu mengajar adalah faktor terpenting dalam menentukan kejayaan program pembelajaran. saluran dan penerima. BBM dan tulisan. Dewasa ini pengetahuan saintifik. Bahan bantu mengajar (BBM) bukanlah merupakan sesuatu yang tersisih sifatnya daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Empat kemahiran iaitu mendengar. psikologi pembelajaran. beberapa BBM yang baru dan lama perlu digunakan untuk mempercepatkan proses pembelajaran. menimbulkan rangsangan keinginan pelajarpelajar untuk mengetahui sesuatu dan untuk menjadikan pembelajaran baik dan lebih menarik. ‘alat bantu ‘itu mestilah dianggap sebagai satu bahagian yang padu dalam proses tersebut dan bertujuan untuk menambah kelancaran perhubungan antara guru dan murid dan sebaliknya. pesanan. Pendapat ini disokong sama oleh Edgar Dale (1964) yang digambarkan dalam bentuk “cone of experience” di mana proses pembelajaran bermula dengan proses aspek semi-abstrak hingga kepada yang lebih abstrak. Penggunaan BBM juga sebahagian daripada kaedah dan idea-idea yang disampaikan oleh guru kepada murid-muridnya. Isi pengajaran sebagai mesej atau pesanan dan salurannya melalui lisan. Kerja Kursus Projek 29 . Walau kaedah apa digunakan sekalipun BBM pasti turut sama.

dan membantu proses pembelajaran pelajar menjadi lebih berhasil dan bermakna. Kerja Kursus Projek 30 . Bahan ini merupakan aspek penting dalam pembelajaran. BBM boleh diertikan sebagai apa jua bentuk bahan yang digunakan dalam pembelajaran.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Ngui Kuen Seng (1981) pula mengatakan alat bantu mengajar tidak dapat ditakrifkan dengan tetap walaupun pada keseluruhan ramai pendidik mempersetujui bahawa penggunaan alat bantu mengajar dalam P&P adalah pengalaman yang melibatkan penggunaan penglibatan/ pandangan seseorang. Kesimpulannya.

projektor overhead. Bahan-bahan yang menggunakan media elektronik seperti filem pelajaran. 2. carta atau slaid dan dipancarkan pada skrin.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 4. papan putih dan lain-lain. beberapa alatan mengajar baharu telah dihasilkan dalam membantu proses pemahaman murid. sesuatu bahan itu mungkin diterbitkan dalam bentuk buku. Bahan bukan elektronik seperti suara. Contohnya.pentomin. slaid. surat khabar. piring hitam dan lain-lain. radio. pita rakaman. Bahan-bahan bercorak pelajaran seperti lakonan.lawatan. 3.2 Jenis-Jenis Bahan Bantu Mengajar Hari ini dengan bertambahnya pengetahuan teknologi. Bahan Bantu Mengajar (BBM) adalah sesuatu bahan yang boleh disiapkan dengan berbagai cara. buku. Berdasarkan pendapat di atas dapat Atan Long (1982:174) menyimpulkan bahawa alat-alat bantu mengajar boleh dibahagi kepada tiga kategori seperti berikut: 1. pita video. projektor opeque. gambar.carta. filem jalur. model. Kerja Kursus Projek 31 .projek pameran dan bahan-bahan dari alam sekitar.

terdapat dua jenis bahan bantu mengajar iaitu. Pada pendapat umum. atau lebih tepat lagi menyampaikan ilmu atau satu himpunan maklumat kepada murid-murid. mempengaruhi dan menghiburkan. psikologi pembelajaran. Aktiviti seperti lakonan. dirasa. didengar. kad imbasan. Ini termasuklah benda-benda konkrit yang boleh dilihat.teks. radio dan pelbagai lagi. Alatan ini tidaklah terhad kepada buku. Berdasarkan pandangan Atan Long (1982). Ia merupakan apa sahaja yang boleh dialami oleh murid. dipegang. paparan video. Tambah beliau. pengguanaan alat bantu mengajar adalah sangat penting. beberapa Kerja Kursus Projek 32 . Dalam pengajaran seperti ini. terdapat BBM yang sesuai untuk digunakan seperti saranan tokoh pendidik. pita rakaman. Dalam bukunya Mengajar Bahasa Malaysia. Komunikasi pula bertujuan memberitahu. pantomin. (1989:20). Manakala bagi media bukan elektronik adalah seperti buku. tujuan utama guru adalah memberitahu. kertas mahjung atau benda-benda wujud lain. Antara cadangan BBM yang boleh digunakan ialah rakaman perbualan. Hari ini. papan tulis. Bagi pengajaran kemahiran lisan. projektor legap. slaid filem. dan lain-lain lagi. dihidu digunakan dan sebagainya. makmal bahasa. pengajaran lisan merupakan satu bentuk komunikasi. dengan bertambahnya kemajuan di bidang pengetahuan saintifik. perkembangan teknologi dan sebagainya. alat bantu mengajar bagi kemahiran lisan adalah segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk membantunya menyampaikan pengajaran di bilik darjah.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Manakala menurut Azman Wan Chik. Antara yang tergolong dalam media elektronik ialah radio. dibaca. Jilid 1: Alatan dan Bahan Bantu. gambar dan rajah sahaja tetapi ia biasanya meliputi segala macam benda yang boleh membantu dan menyokong pengajaran. filem. televisyen. dekon dan lawatan biasanya menggunakan bahan bantu mengajar bagi kedua-dua jenis ini. media elektronik dan media bukan elektronik. kad manila.

4. kereta tersebut tidak mampu bergerak. Sekiranya tiada enjin. 33 Kerja Kursus Projek . Dianalogikan seperti sebuah kereta. Masalah kekurangan tenaga pengajar.3 Kepentingan Bahan Bantu Mengajar Apabila berkata tentang bahan bantu mengajar (BBM). Atan Long (1982) berpendapat bahawa BBM diwujudkan bagi mengatasi masalah-masalah seperti: 1. Bahan itu perlu diadakan supaya perjalanan P&P menjadi lancar dan teratur.namun demikian peralatan seperti ini tidaklah berupaya atau boleh mengambil tempat sebagai seorang guru. Samalah juga dengan bahan bantu mengajar yang bertindak sebagai enjin pembelajaran. seharusnya memiliki enjin sebagai organ yang menggerakkan kereta. perlu diingat ianya merupakan bahagian yang penting dan padu dalam pelaksanaan sesi pengajaran dan pembelajaran (P&P).Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) peralatan mengajar bentuk baharu dan lama digunakan untuk mempercepatkan proses pembelajaran. Alat-alat ini hanyalah membantu guru-guru membimbing murid-murid dan tidak lebih daripada itu.

Edger Dale dalam bukunya Audio-Visual Method in Teaching (1963). d) Alat bantu mengajar mampu menyediakan pengalaman-pengalaman yang tidak dapat diperoleh dengan mudah melalui cara-cara yang lain. Masalah kekurangan masa. mempunyai beberapa tujuan. yang tinggi di kalangan muri-murid dan minat ini adalah satu faktor yang penting dalam b) Alat bantu mengajar menyediakan satu dasar yang kukuh untuk memperkembangkan kefahaman dan corak pemikiran murid-murid.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 2. alatan mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran. telah menyenaraikan nilai-nilai penting tentang penggunaan alat bantu mengajar tersebut. Kerja Kursus Projek 34 .oleh itu ia boleh menolong menjadikan pembelajaran murid itu lebih mendalam dan pelbagai. Ia bukan sahaja berhasrat untuk memberikan rangsangan yang baik dan berkhidmat sebagai alat untuk membantu menjelaskan penerangan guru tetapi ia juga bermaksud untuk menjimatkan masa. Di samping itu ia juga dapat menjadikan suasaana pembelajaran itu menarik dan memikat. c) Alat bantu mengajar membekalkan satu dasar yang kukuh untuk memperkembangkan pembelajaran murid-murid. 3. Secara perinciannya. Masalah P&P dalam kumpulan yang sangat besar. khususnya pengajaran lisan. Antara lainnya beliau menjelaskan: a) Alat bantu mengajar biasanya merangsangkan minat pembelajaran bahasa. Masalah kebosanan kaedah pengajaran. mempelbagaikan kegiatan dan memberi keseronokan kepada murid. Oleh itu dapat menggalakkan pembelajaran. Ini membolehkan pembelajaran mereka itu kekal lama. 4.

4 Kesesuaian Bahan Bantu Mengajar Dalam Rancangan Pengajaran Kerja Kursus Projek 35 . g) Alat bantu mengajar mendorong murid-murid mengkaji dan menyiasat dan ini boleh menambah dan menggalakkan bacaan sukarela mereka.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) e) Alat bantu mengajar juga boleh membantu murid-murid memaham sesuatu dengan cara yang lebih baik dan berkesan. 4. Ini boleh membantu mempercepatkan perkembangan perbendaharaan kata mereka. f) Alat bantu mengajar mampu menawarkan pengalaman-pengalaman yang sebenar dan dengan demikian ia boleh merangsangkan kegiatan murid.

beliau telah menggolongkan alat bantu mengajar kepada dua jenis iaitu elektronik dan bukan elektronik. Hamid (1981). sebaliknya tetap akan dimainkan semula ketika sesi perbincangan murid menghasilkan sajak. video ini tidak hanya terbatas pada aktiviti dalam set induksi. muzik instrumental. iaitu mengalami sesuatu itu dengan menggunakan deria. murid akan berasa sensitif dengan pergolakan yang berlaku di sana seterusnya dapat membangkitkan perasaan mereka dan mungkin boleh Kerja Kursus Projek 36 . artikel kehidupan di Palestin dan perisian komputer permainan bahasa. Dalam proses pembelajaran. iaitu melaui deriaderia mereka. terdapat empat jenis bahan bantu mengajar (BBM) yang dirancang penggunaannya.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Alat bantu mengajar biasanya akan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelajar-pelajar sewaktu menjalani sesuatu pembelajaran itu. slaid gambar peperangan. Video ini akan digunakan pada tahap maksimum. Setiap BBM tersebut akan diperjelas penggunaannya pada bahagaian seterusnya nanti. Dalam banyak hal. yang kita percaya. Bahan elektronik seperti video merupakan salah satu BBM yang dirancang penggunaannya. segala apa yang kita ketahui. fikirkan dan hayati selalunya bermula daripada satu proses pengenalan. Maksudnya. Antaranya ialah video kehidupan di Palestin. Norasiah Abd. Video yang digunakan dalam RPH adalah video paparan kesengsaraan di Palestin. rasional penggunaan video ini adalah sebagai medium dalam mengembalikan pengetahuan sedia ada murid tentang negara Palestin. Selain itu. pengalaman-pengalaman yang dirancang untuk murid-murid itu hendaklah melalui pengalaman yang paling natural dan asas. Dalam Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang dirangka. Dalam set induksi.

dengan adanya penggunaan artikel sebegini. Muzik jenis ini hanya dimuatkan dengan alunan melodi-melodi tertentu. BBM yang kedua digunakan ialah muzik instrumental. Bahan bantu ini akan digunakan sebagai pemangkin kepada perasaan murid terhadap isu di Palestin. bahan bantu yang seterusnya digunakan ialah artikel. sedikit sebanyak akan menarik minat murid khasnya kerana mereka memperoleh maklumat baharu Kerja Kursus Projek sehinggakan dapat mengikuti dan menghayati setiap aspek 37 . Murid akan diminta untuk mengenal pasti atau memilih lima ayat daripada artikel tersebut yang mempunyai gambaran ayat kehidupan di sana. Biarpun pemasangan video terbabit bukanlah secara bertumpu. Ketika murid bersajak. Artikel merupakan bahan bantu bukan elektronik yakni bahan bercetak. Tambahan pula. Muzik instrumental bermaksud muzik yang dimainkan tanpa sebarang lirik mahu pun frasa kosong. tetapi video itu dimainkan bertujuan memberi panduan dan gambaran yang jelas untuk menjana idea murid dalam menghasilkan sajak tentang keperitan hidup di Palestin. Di samping itu. menunjukkan kesengsaraan dan keperitan Oleh itu. Muzik ini akan digunakan ketika murid mempersembahkan aksi dekon. video juga digunakan ketika langkah kedua iaitu ketika murid dalam perbincangan kumpulan. Artikel mengenai catatan peristiwa kesengsaraan di negara malang itu juga bersangkutan dengan penyataan objektif. Konteks penggunaannya adalah jelas mengikut RPH yang dirancang. alunan muzik ini yang sesuai dengan iringan sajak murid memberi peluang kepada mereka meluahkan perasaan dengan cara yang unik.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) membantu dalam mencapai objektif pengajaran iaitu meluahkan perasaan dengan menggunakan bahasa yang puitis melalui aksi dekon.

Tambah beliau. Permainan ini dinamakan teka perkataan. sebaliknya slaid gambar peristiwa peperangan. Pelaksanaannya yang membuka peluang kepada murid untuk mencuba sendiri atau ‘hands on’ sudah tentu akan merangsang minat mereka terhadap pembelajaran. Husin (1986) dalam bukunya Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa. Selain itu. terangnya agar menarik dan jelas serta bersih. Seterusnya ialah penggunaan bahan elektronik iaitu perisian komputer permainan bahasa. kesesuaian. Menurut Kamarudin Hj. membawa gambar bercetak mahu pun gambar slaid tentang haiwan tersebut amatlah sesuai. gambar merupakan bahan bantu mengajar yang paling mudah untuk didapatkan. Namun. Gambar-gambar tersebut akan ditayangkan secara berselang-seli bersama video. murid mungkin dapat menjana idea baru untuk menghasilkan sajak dengan melihat kepada kebinasaan dan kekejaman yang berlaku di negara Palestin itu. namun ada kalanya bahan yang ingin diajarkan itu tidak dapat dibawa. Edgar Dale Kerja Kursus Projek 38 . Sebenarnya. guru perlu juga memberikan perhatian kepada ketepatan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) pembacaannya. dalam membuat pemilihan gambar. biarpun bahan maujud adalah lebih baik bagi memberi gambaran yang jelas kepada murid. rasional penggunaan slaid gambar ini adalah lebih kurang sama dengan penggunaan video. manakala kemahiran pula merujuk kepada kebolehan murid membaca teks bagi memperoleh maklumat penting. Makanya. Melalui tayangan tersebut. RPH tersebut juga melibatkan BBM seperti gambar. sudah pasti tidak mampu membawa binatang liar seperti ular atau harimau. Secara tidak langsung murid-murid memperoleh dua dalam satu ilmu baharu iaitu pengetahuan dan kemahiran. Pengetahuan itu merujuk kepada isi kandungan artikel tersebut iaitu aspek keganasan yang sedang berlaku di Palestin. seninya. guru yang ingin mengajarkan murid tentang binatang. Misalnya. Slaid gambar peperangan ini akan ditayangkan di alat pemancar ketika murid dalam perbincangan kumpulan. gambar yang dirancangkan bukanlah gambar biasa.

terdapat pro dan kontra apabila guru-guru menggunakan bahan bantu mengajar seperti yang diterangkan sejak awal tadi. Perkara ini harus diselidiki dahulu sebelum memilih BBM. masalah yang sering dihadapi ialah kerosakan mengejut.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) (1963). mereka perlulah memikirkan tentang kesan BBM tersebut terhadap ketiga-tiga fasa itu. mudah didapati atau pun masalah teknikal yang bakal dihadapi. dalam bukunya Audio Visual Method in Teaching. masalah yang perlu difikirkan sebelum menentukan BBM yang ingin digunakan ketika P&P terbahagi kepada tiga fasa. Pemilihan huruf-huruf tersebut membolehkan mereka mendapatkan klu bagi menjawab soalan tentang istilah perkataan yang melambangkan perasaan berdasarkan perumpamaan dan analogi yang disediakan. guru-guru perlu mengenal pasti adakah bahan itu mahal. Kebiasaannya. sistem audio yang tidak cekap. iaitu masalah pada fasa sebelum. masalah kepada murid seperti kepekaan Kerja Kursus Projek 39 . Setelah kesemua persoalan itu terjawab. Bagi Kamarudin Hj. Misalnya. Selain itu. Sebenarnya. Sementara itu. Oleh itu. sebelum guru-guru memilih BBM yang digunakan. maka bolehlah untuk digunakan. permainan ini juga bersifat interaktif memandangkan dimainkan secara berkumpulan. Wakil bagi setiap kumpulan akan diminta memilih beberapa huruf konsonan dan vokal untuk diisi pada ruangan kosong tersebut. kejelasan yang tidak menentu. semasa dan selepas. Di samping itu. bahan bantu juga berperanan dalam menyediakan satu dasar kukuh untuk perkembangan ketahuan dan corak pemikiran. perisian permainan bahasa ini sangat bermakna dan mampu memberi kelainan kepada sistem pendidikan di negara. nilai-nilai penting tentang penggunaan alat bantu mengajar adalah merangsang minat yang tinggi dalam kalangan murid-murid kerana minat adalah faktor yang penting dalam sesi pengajaran dan pembelajaran (P&P) mereka. pada fasa semasa penggunaan BBM. pada fasa sebelum. Selain itu. Husin (1986:266).

Dengan mematuhi cara demikian sahajalah kemungkinan besar prestasi pengajaran guru dan pembelajaran murid-murid di sekolah dapat meningkat maju. Kesimpulannya. Untuk menghadapi cabaran ini. memilih dan menggunakan bahan pendidikan sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran di sekolah merupakan suatu usaha yang mencabar. masalah elektrik atau mungkin kebinasaan akibat persekitaran semula jadi seperti binatang dan bencana alam. usaha guru perlulah dilakukan mengikut panduan dan perancangan yang teliti. Kerja Kursus Projek 40 .Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) mereka yang Cuma hanya mendengar tetapi tidak berfikir ketika asyik disuguhkan dengan bahan menarik ketika P&P. Akhir sekali ialah masalah selepas menggunakan BBM seperti kerosakan.

obtaining. Stufflebearn (1971). Maklumat yang diperoleh ini akan digunakan untuk membuat pertimbangan bagi tindakan selanjutnya. mutu. objek atau program. kedudukan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 5. keadaan atau ukuran tentang sesuatu berdasarkan criteria-kriteria tertentu atau membandingkannya dengan yang lain. Gay (1985) pula berpendapat bahawa penilaian ialah satu proses yang dianggap sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai. mendapatkan dan memberikan maklumat yang berguna. Maklumat yang diperoleh daripada beberapa sumber akan digunakan untuk membuat pertimbangan nilai (value judgement) atau keputusan terhadap seseorang individu. Melalui penilaian yang dilakukan. jurang perbezaan antara “apa yang dihasilkan” Kerja Kursus Projek 41 . Hal ini dapat dijelaskan bahawa penilaian adalah proses mengenalpasti.1 Definisi Penilaian Penilaian merupakan satu tugas menentukan nilai. Penilaian juga merupakan satu proses menentukan. menyatakan bahawa penilaian sebagai “the process of delineating.0 ALAT PENILAIAN 5. and providing useful information for judging decision alternatives”. memperoleh dan menyediakan maklumat berguna bagi keputusan mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada pada kita.

Selain itu. pentadbiran. Kerja Kursus Projek 42 . pemerikaan dan pengukuran. terdapat beberapa prosedur dalam membuat penilaian iaitu persediaan ujian. kaedah mengajar dan kurikulum. penilaian merupakan satu proses membuat pertimbangan dalam mentafsir hasil pengukuran yang bertujuan untuk memberikan maklumat tentang pencapaian murid. Bukti empirikal pencapaian biasanya diperoleh secara pengukuran terhadap penguasaan pelajar dengan menggunakan alat ukur yang dinamakan ujian. bagi sesuatu penilaian. objektif pelajaran.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) dengan “apa yang dihasratkan” dapat dikenalpasti dalam sesuatu program pendidikan. Penilaian merupakan pertimbangan professional iaitu proses yang membolehkan seseorang membuat keputusan. Oleh itu. objektif pengajaran perlu dikenal pasti terlebih dahulu sebelum penentuan pencapaian objektif tersebut dibuat berasaskan pertimbangan terhadap bukti empirikal. Secara ringkasnya. analisi dan interprestasi dan tindakan.

tetapi lebih mengkhusus kepada penilaian kemajuan atau penilaian progresif. penilaian jenis ini hendaklah dijalankan secara tidak formal. Menurut formatif dan penilaian sumatif. dua bentuk penilaian lisan yang boleh digunakan di sekolah-sekolah adalah penilaian 43 . Di sekolah-sekolah rendah. Kerja Kursus Projek Zulkifli Hamid (2005).Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 5. Tambah beliau lagi. Penilaian ini member maklumat berhubung dengan prestasi pembelajaran murid-murid itu dari semasa ke semasa dan jika terdapat kelemahan-kelemahan murid pada waktu itu segera diperbetulkan. Cara ini dapat mengurangkan perasaan gementar atau rasa takut dalam kalangan murid-murid terhadap sesuatu penilaian itu. Keputusan penilaian formatif biasanya tidak digunakan untuk pemeringkatan atau perbandingan di antara seseorang murid dengan murid yang lain. Penilaian formatif juga membantu guru-guru mendapatkan maklum balas tentang pengajaran mereka dan maklumat ini boleh digunakan oleh guru-guru itu untuk memperbaiki proses pengajarannya.2 Jenis-Jenis Penilaian Penilaian adalah satu proses atau aktiviti yang bersistematik bagi mendapatkan maklumat yang berguna untuk menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran dan pembelajaran. terutamanya dalam penilaian lisan. penilaian formatif adalah sejenis penilaian yang digunakan untuk mengesan perkembangan atau kemajuan tahap pembelajaran murid dengan serta merta dan dapat mengenal kekuatan serta kelemahan mereka.

Murid-murid diberi markah atau gred supaya dapat dibandingkan pencapaian keseluruhan mereka itu sendiri. sama ada mendengar atau bertutur boleh dijalankan serentak dan dilakukan dalam bentuk formal. bahan atau isi pengajaran yang telah diajarkan kepada mereka. guru bahasa seharusnya sedar tentang kedudukan dan kepentingan ujian dalam penilaian pendidikan bahasa untuk mendapatkan maklumat pencapaian pembelajaran pelajar dan kelemahan serta kekuatan pelajar dalam pembelajarannya. Zulkifli Hamid (2005:87) berpendapat. dalam pengajaran dan pembelajaran lisan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Menurut Zulkifli Hamid (2005). Pada peringkat rendah. Dalam perkataan lain. Guru-guru diminta bertindak serius dan teliti untuk menilai aspek-aspek tersebut. Pada peringkat yang lebih tinggi. Ada baiknya jika guru-guru tadi dapat menguji kemahiran-kemahiran itu secara berasingan. Ini berguna bagi guru untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran (P&P). Penialaian ini berkisar kepada apa yang telah diajarkan sahaja. Penilaian jenis ini boleh dijalankan di akhir sesuatu kursus ataupun setelah tamatnya sesuatu unit pembelajaran atau mengikut penggal-penggal persekolahan. penilaian sumatif adalah penilaian pencapaian yang bertujuan mengesan secara menyeluruh tahap kebolehan atau kecekapan murid di akhir sesuatu pembelajaran. Kesimpulannya. Kerja Kursus Projek 44 . ujian atau penilaian lisan. penilaian lisan biasanya menekankan kepada penguasaan sesuatu aspek kemahiran tertentu. ia bertindak menentukan setakat manakah murid-murid telah menguasai kemahiran. kemahiran-kemahiran yang terdapat di dalamnya boleh dinilai secara formal atau tidak formal.

Mendapatkan maklum balas. penilaian memberi guru maklumat tentang perkembangan dan pencapaian murid tentang pengetahuan. sikap. antara kepentingan penilaian ialah: i. keperluan dan kemahiran.3 Kepentingan Penilaian Terdapat beberapa tujuan sesuatu penilaian itu dijalankan. masalah yang dihadapi dalam pembelajaran. Hasil ujian yang telah dilakukan dapat memberikan gambaran kepada guru tentang keupayaan murid mereka yang sebenar sebelum memulakan pengajaran. kebolehan. Zulkifli Hamid (2005) dalam bukunya Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu meringkaskan. 45 Kerja Kursus Projek .Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 5. kadar pencapaian. Pada amnya.

item yang terlalu mudah atau terlalu sukar. Husin (1986:106).4 Ketepatan Alat Penilaian Dalam Rancangan Pengajaran Kebiasaannya. Sebaliknya kalau objektif itu tidak tercapai disebabkan oleh guru tidak mempergunakan pengetahuan sedia ada murid-murid dengan meletakkan objektif terlalu tinggi.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) ii. tidak ada pengkhususan Kerja Kursus Projek 46 . umpamanya salah faham dalam konsep. penilaian terhadap pembelajaran dan pengajaran itu hendaklah dijalankan. tiada jawapan atau terdapat lebih daripada satu jawapan. 5. mungkin juga kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru tidak bersesuaian dengan kelas berkenaan. Sekiranya objektif itu telah tercapai. terlalu susah atau terlalu menjemukan. iv. guru dapat menentukan sama ada objektif yang dinyatakan pada awal pelajaran tadi telah tercapai atau belum. Menilai prestasi/ pencapaian/ kemajuan murid. pilihan jawapan yang tidak digunakan langsung. Manakala bagi pandangan Kamarudin Hj. v. guru akan berpuas hati dan bolehlah bergerak kepada pelajaran yang lain. kita menganggap pembinaan item ujian Bahasa Melayu sebagai perkara mudah. Dengan maklumat-maklumat ini. Mengenalpasti pengetahuan pembelajaran lampau murid. Dengan penilaian ini. rangsangan yang kabur. Yang pertama. mungkin isi pelajaran yang hendak disampaikan terlalu banyak. setelah setiap unit pelajaran dijalankan. item yang bertindan. Setelah item ujian ini ditadbirkan barulah timbul pelbagai masalah. Membuat klasifikasi. guru akan dapat memperbaiki pengajarannya dengan segera dan seterusnya dapat membantu murid-murid dalam pembelajaran mereka. guru akan mendapat makluman balas tentang beberapa perkara. iii. Berfungsi sebagai penggerak / motivasi. arahan yang tidak jelas.

Dalam hal sebutan. frasa atau klausa. sebutan mengikut standard bahasa Melayu. Aziz Talib (1993:76): TAHAP HURAIAN Kerja Kursus Projek 47 . kefahaman murid dapat dinilai dengan melihat keyakinan yang memberi makna petunjuk kefahaman murid. sebelum membina sesuatu item ujian kemahiran bahasa. aspek kefahaman murid ketika bertutur juga diambil perhatian. Menurut Abd. bagaimana item ujian itu ditadbirkan. intonasi dan jeda yang sesuai serta menuturkan mengikut tanda bacaan yang tepat menjadi bukti murid tersebut dapat menyampaikan isi atau idea yang ingin disampaikan. Kesilapan ini akan menjejaskan kesahandan kebolehpercayaan bahan ujian.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) tugasan dalam bidang yang disoal. bagi aspek kelancaran pula guru dapat menilai kebolehan murid-murid bertutur tanpa tersekat-sekat di samping menilai kesahan jeda mengikut unit makna yang difikirkan sesuai selain membaca dengan kelajuan yang sesuai mengikut tanda bacaan yang tepat. nada yang sesuai. serta keberanian tanpa rasa takut ketika menyebut sesuatu perkataan. ada tiga perkara penting yang dapat diuji ketika mengajarkan kemahiran lisan. Selain itu. Antaranya ialah aspek sebutan. Pada bahagian ini. kualiti suara yang menarik. Menurut beliau lagi. murid-murid perlu menepati unitunit penting seperti kejelasan. perlulah ditentukan tujuan ujian itu diadakan. Aziz Talib (1993:74). objektif dan kandungan pelajaran. apa yang hendak diuji. kelancaran dan kefahaman. dan aitem yang tidak seimbang dengan pemarkahan serta pelbagai kesilapan yang lain. Menurut Institut Bahasa (1994:333). Selain itu. jenis dan bentuk item ujian. dan juga masa ujian itu dijalankan. Ketiga. penulis akan menyenaraikan dengan ringkas aspek yang perlu dinilai semasa menilai kemahiran lisan serta skema pemarkahannya menurut pandangan Abd. Item yang dibina juga hendaklah berasaskan kemahiran bahasa.

sedikit kesalahan sebutan. kriteria yang kedua adalah penggunaan bahasa yang puitis dalam penghasilan sajak mereka. gagap. banyak salah sebutan. tersekat-sekat. Berdasarkan jadual di atas. Sangat Lemah Tidak jelas. kriteria yang berikutnya adalah tekanan dan intonasi yang meliputi sebutan yang jelas. berkesan tiada kesalahan sebutan dan intonasi. intonasi dan jeda. tidak menunjukkan kefahaman. Seterusnya. Aspek yang terlibat dalam kriteria ini adalah terdapat penggunaan perkataan yang melambangkan perasaan dan bertepatan dengan tema dan perlambangan yang digunakan harus kreatif dan sesuai. jelas. Guru menyediakan borang penilaian dan diedarkan kepada murid-murid untuk mereka menilai sendiri rakan-rakan mereka dalam penguasaan kemahiran lisan selain menilai aspek penggunaan bahasa puitis secara keseluruhannya. penilaian kemahiran lisan dijalankan semasa pengakhiran aktiviti pengajaran dan pembelajaran iaitu aktiviti dekon. kurang dapat difahami apa yang dituturkan. dalam Rancangan Pengajaran Harian (RPH) ini. tekanan dan intonasi yang tepat dan hentian jeda tepat dan lancar. yakin dan selesa Baik Sederhana Hampir tepat di setiap aspek yang penting. kesilapan sedikit sahaja. jeda dan intonasi. Lemah Tidak jelas. kriteria-kriteria yang dinilai adalah seperti penghayatan ketika mereka mendeklamasikan sajak yang dihasilkan. Masih jelas tetapi dengan suara yang mendatar dan agak membosankan. Mereka telah didedahkan dengan perkataan dan bahasa yang puitis oleh guru sebelum mereka mencipta sebuah sajak.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Cemerlang Tepat. Kerja Kursus Projek 48 . mengecewakan penilai. Selain itu. Aspek yang dititikberatkan dalam kriteria ini adalah murid dapat menyampaikan emosi dengan baik. Dalam borang penilaian tersebut. lancar.

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR)

Bagi aspek tekanan dan intonasi, kriteria yang dinilai adalah sama seperti pandangan Abd. Aziz Talib (1993) seperti dalam jadual yang ditunjukkan. Aspek sebutan yang jelas, tekanan dan intonasi yang tepat menjadi kayu pengukur kepada setiap murid dalam memastikan mereka mencapai atau melepasi kehendak pengajaran kemahiran lisan tersebut. Selain itu, murid juga akan dinilai berdasarkan aspek hentian sama ada hentian dalam sajak yang dideklamasikan itu tepat pada daerah hentiannya atau sebaliknya. Berikutnya, kriteria yang dinilai adalah mengenai kelancaran dan kehalusan persembahan. Dalam kriteria ini, aspek yang dilihat adalah mengenai keserasian pendeklamasian sajak dengan lakonan dan kelancaran dan kesempurnaan persembahan yang dijalankan. Kriteria yang terakhir dinilai dalam aksi dekon ini adalah berkaitan dengan gaya penyampaian. Aspek yang dilihat adalah persembahan yang menarik dan keyakinan yang ditunjukkan oleh muridmurid yang mengadakan persembahan. Setiap kriteria tersebut mempunyai 5 skor yang berbeza iaitu skor 1, 2, 3, 4 dan 5. Skor 1 merupakan tahap yang paling rendah dan memberi makna sangat lemah dalam mana-mana kriteria yang dinilai. Seterusnya, skor 2 melambangkan tahap pencapaian murid lemah, skor 3 adalah sederhana, skor 4 baik dan skor 5 sangat baik serta menepati apa yang dihajatkan. Bagi pengredan pula, bagi kumpulan yang mendapat jumlah markah sekitar julat 21-25 markah, mereka akan diberikan gred A. Manakala sekiranya mereka mendapat markah sekitar julat 16-20, grednya adalah B. Bagi gred C pula julat markahnya adalah sekitar 11-15 dan gred D pula adalah jumlah markah yang lebih rendah daripada 11 markah.

Berdasarkan apa yang dihuraikan mengenai item penilaian bagi menguji kemahiran yang diajarkan, dapatlah dikatakan bahawa sifat kesahan yang juga merupakan prinsip penilaian sesuatu kemahiran juga wujud. Selain itu, sifat kebolehpercayaan juga dapat dibuktikan dengan sistem pemarkahan yang
Kerja Kursus Projek

49

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR)

sesuai. Menurut Lee Shok Mee. (1990), dalam bukunya Pedagogi 4 (A); Pengujian dan Penilaian dalam Pendidikan, sifat ini berkaitan dengan kestabilan, ketekalan, ketahanan dan ketepatan keputusan atau hasil dariada sesuatu instrument penilaian. Penilaian yang boleh dipercayai akan menunjukkan hasil atau keputusan yang sama atau sekurang-kurangnya hampir sama walaupun dikemukan berkali-kali kepada kumpulan yang sama dalam pembolehubahpembolehubah lain yang dikawal.

Kesimpulannya, guru seharusnya memandu murid dalam mencapai objektif yang telah ditetapkan sebelum menilai tahap pencapaian mereka. Lebihlebih lagi apabila mengajarkan kemahiran lisan yang melibatkan sastera. Muridmurid jarang didedahkan dengan kesusasteraan, ini bermakna guru-guru berperanan dalam memberikan penekanan yang lebih bagi mengelakkan pelbagai masalah pembelajaran. Menurut pandangan Prof. Madya Dr. Ishak Ramly (2003:54-55) dalam bukunya Teknik Mengajar Sastera, gaya bacaan sajak berbeza jika dibandingkan dengan genre sastera lain. Sajak memerlukan gaya, tekanan, penjedaan, intonasi dan irama yang tersendiri. Guru harus mendahulukan sesi pengajarannya dengan memberi sedikit perhatian terhadap teknik deklamasi sajak sebelum mengajarkan proses penghasilannya.

6.0

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tahun: 5 Sinergi Bilangan Murid: 36 orang Mata Pelajaran: Bahasa Melayu Tema: Keamanan
Kerja Kursus Projek

50

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR)

Tajuk: Derita Palestin, Derita Kita Hasil Pembelajaran: Fokus Utama: 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Aras 3 (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema. Fokus Sampingan: 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. Objektif: Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1. Mendeklamasikan sajak untuk melahirkan perasaan dengan menggunakan lima frasa puitis dalam aksi dekon secara berkumpulan. 2. Memilih lima ayat daripada akhbar yang memberikan gambaran tentang perasaan sengsara kehidupan di Palestin serta menyatakan alasannya. Sistem Bahasa: • • Tatabahasa: Kosa kata: keganasan, peperangan, kebuluran, kematian, kecacatan

Pengisian Kurikulum: • Ilmu: Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Sastera, Sosial, Agama dan Moral.
51

Kerja Kursus Projek

2. LANGKAH PENGAJARAN Set Induksi (5 minit) 1. Murid diminta menonton video untuk . rasional Kemahiran berfikir: mencirikan Belajar cara belajar: bacaan secara luncuran. Murid pernah terbaca sajak-sajak keamanan di televisyen dan radio serta sebagainya.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) • • • Nilai: kasih sayang. Murid pernah menyaksikan kekejaman Israel di televisyen. membuat nota Bahan Bantu Mengajar: • • • Klip video Artikel Powerpoint Slideshow untuk permainan bahasa Borang penilaian murid • Pengetahuan Sedia Ada: • • • Murid pernah membaca artikel mengenai keganasan di Palestin. ISI PELAJARAN . perbincangan. bertanggungjawab. 52 Contoh interaksi soal-jawab: Kerja Kursus Projek Palestin. Guru menayangkan video keganasan di CATATAN PSA: Pernah menonton berita.

pilu dan alasannya. 3. Guru mengaitkan dengan isi pelajaran. kumpulan berlima. apa perasaan kamu tentang isu ini? M1: Geram. murid dikehendaki membaca keratan Kerja Kursus Projek 53 . 3. agama dan moral. Guru menerangkan tujuan membaca iaitu Ilmu Pengetahuan am. takut pun ada. G: Ya. Nilai . Kemudian. 2. cikgu. bertemakan ‘Kehidupan di Palestin’. menghayati penderitaan di Palestin. Guru menerangkan serba sedikit mengenai isu semasa mengenai keganasan di Palestin. BBM: Video kehidupan di Palestin. 4. sejarah. hari ni kita akan meluahkan perasaan melalui sajak sebagai tanda cakna kita. Ilmu kewarganegaraan. -interpersonal BCB: Menghubung kait. Langkah 1 (10 minit) 1. murid diberikan keratan artikel yang sama bagi setiap kumpulan. sosial. Guru bersoal jawab mengenai keperitan hidup di bumi Palestin. G: Bagus. Guru meminta murid membentuk lima Ayat-ayat yang melambangkan perasaan sedih. apa yang kamu tahu tentang Palestin? M2: Palestin kena serang dengan Israel. cikgu. 5.Semangat patriotik. KBT -Kontekstual KP: -intrapersonal. Dalam berita selalu tunjuk.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) G: Pernahkah kamu mendengar tentang keperitan hidup di Palestin? M1: Pernah. G: Baik. cikgu.

Ditembak dengan kejam. Secara rawak. rasional. BBM: Keratan artikel kehidupan rakyat di Palestin. Selepas itu.Pilu 5.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Contoh: Ayat- petikan artikel terbabit selama 4 minit untuk mengenal pasti lima ayat yang melambangkan perasaan sedih. borang isi ruangan jawapan. yang dipilih. Perasaan. guru akan memilih murid untuk membentangkan ayat dan kata-kata yang menyentuh perasaan mereka. 2. Guru kemudiaannya mengedarkan borang secara dekat seperti Lampiran 1 (a) untuk murid sehingga berderai jasad. 6. Guru akan meminta murid menyelesaikan permainan tersebut dalam bentuk Kerja Kursus Projek Ilmu Sastera. Nilai 54 . murid dikehendaki memenuhi kolum untuk menyatakan perasaan yang tergambar dan alasannya berdasarkan ayat Alasan. Guru menyediakan permainan teka Kosa kata ( terdapat dalam permainan bahasa teka perkataan) perkataan yang mengandungi ruang jawapan yang perlu diisikan dengan perkataan melambangkan perasaan berdasarkan klu analogi perumpamaan. KP: -intrapersonal BCB: Aplikasi maklumat. mengisikan ruangan jawapan lima ayat pilihan. Nilai Kasih sayang. Mereka ditembak 4. Langkah 2 (15 Minit) Aktiviti 1 1.

6. Contoh: Klu: seperti disiat sembilu. Guru menerangkan secara ringkas Penghasilan sajak: i. 2. Sekiranya gagal menjawab. Kerjasama. Murid berbincang dan menghasilkan sekurang-kurangnya 5 baris sajak yang mengandungi bahasa puitis seperti yang 55 . BCB: Menjana idea. 5. murid diminta berbincang untuk menghasilkan sajak. 4. Jawapan: Pedih. Memberi kesan kepada Kerja Kursus Projek mengenai ciri-ciri sajak. Murid juga dikehendaki untuk menyalin semula jawapan perkataan yang melambangkan perasaan serta analoginya supaya dapat membantu dalam proses penghasilan sajak.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) pertandingan. Setiap kumpulan diberikan tema yang sama iaitu ‘Keamanan’. KBT: -Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) KP: verbal linguistik. peluang akan dibukakan kepada kumpulan lain. Aktiviti 2 1. Jawapan yang betul akan diberikan 5 markah. Setiap kumpulan perlu memilih tiga (3) konsonan dan dua (2) vokal bagi membuka klu perkataan. 3.ciri-ciri sajak Bahasa digunakan adalah puitis. 3. 4. Secara berkumpulan. BBM: Perisian komputer permainan bahasa teka perkataan.

Selesai semua kumpulan mempersembahkan sajak. 2. Langkah 3 (20 Minit) Cara meluahkan 1. KBT: -interpersonal -intrapersonal perasaan: bersesuaian dengan perasaan atau emosi sedih. Borang penilaian diberikan kepada murid untuk menilai persembahan dekon rakan sekelas. Nilai: Semangat warganegara. ii.Bahasa puitis ii. Ilmu: daripada murid. iii. Guru merumuskan secara langsung penilaian terhadap kemahiran lisan murid dalam menyatakan perasaan dan 56 . muzik instrumental. verbal linguistik. Kerja Kursus Projek KP: Kinestik. 6. borang penilaian. deklamasi rangsangan ketika persembahan. bertanggungjawab. Guru menerangkan konsep aktiviti dekon. 3. Penghayatan. dipelajari tentang istilah melambangkan perasaan melalui perlambangan dan perumpamaan. pilu. Secara berkumpulan murid diminta mendeklamasikan sajak sambil rakan kumpulan melakonkan mengikut sajak yang dideklamasikan. guru mengumpul semula borang penilaian i.bentuk sajak. marah dan sebagainya serta menayangkan gambar paparan slaid penderitaan di Palestin sebagai bahan Cara sajak. ii. i. 5. 4. Sebutan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) pendengar dan pembaca. Guru memainkan muzik instrumental yang BBM: Video keamanan.Intonasi.Pemilihan perkataan. Bebas tanpa terikat dengan bilangan rangkap.

memberikan ganjaran. Guru bersoal jawab mengenai ciri-ciri puisi. 7. Guru membuat rumusan mengenai aktiviti pelajaran serta mengumumkan pemenang bagi kumpulan yang mendapatkan markah terbaik untuk aktiviti teka perkataan dan persembahan dekon. 2. Ilmu: Sastera. majalah dan internet sebagai proses pengayaan. BCB: merumus Nilai: Bertanggungjawab . 3. Guru meminta murid mencari sajak-sajak yang bermutu di akhbar. Guru serta-merta membetulkan kesilapan yang dilakukan murid semasa aktiviti sebagai sebuah proses pemulihan untuk mengelakkan murid mengulanginya. 7. 4.0 BAHAN BANTU MENGAJAR Kerja Kursus Projek 57 . Guru memuji pencapaian murid dan Seni lakon. Kemahiran Lisan. Penutup (10 Minit) Kosa kata baharu -Emosi Penghasilan sajak.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) penghayatan melalui aktiviti dekon. 1.

Selain itu. tugasan ini.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 8. hasil tugasan ini juga telah menganalisis dan menjelaskan beberapa hasil pembelajaran kemahiran-kemahiran bahasa seperti kemahiran mendengar dan bertutur. Di samping itu. telah menjelaskan mengenai penyediaan Rancangan Pengajaran Harian (RPH). hasil tugasan ini juga telah menganalisis dan mengaplikasi Pengisian Kurikulum dalam langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran berdasarkan aras pembelajaran kemahiran. kemahiran membaca dan kemahiran menulis.0 KESIMPULAN Secara konklusinya. Kerja Kursus Projek 58 .

0 9. Selain itu. (1986). secara tidak langsung telah membimbing guru pelatih untuk memahami dengan lebih mendalam lagi mengenai aplikasi pengajaran bagi subjek Bahasa Melayu. Aspek lisan merupakan aspek yang diberi penekanan kepada murid tentang kemahiran interpersonal. Ini adalah satu peluang kepada guru pelatih untuk membiasakan diri dengan alam kehidupan seorang guru yang sebenar. Secara keseluruhannya dengan melakukan tugasan ini. kemahiran ini terpaksa diperkenalkan kepada kanak-kanak sejak dari darjah permulaan lagi. membina dan mengekalkan hubungan dengan rakan rapat atau dengan orang lain melalui perkongsian idea semasa berinteraksi sosial atau berurusan bagi tujuan keperluan harian sama seperti dalam contoh aktiviti yang dihuraikan dalam tugasan projek. 9. Kajian yang mendalam tentang pedagogi untuk mencapai hasil pembelajaran sukatan pelajaran harus dipertingkatkan supaya murid dapat mengadaptasi kemahiran yang sepatutunya mereka kuasai. Oleh itu. Bhd. guru perlu menyediakan satu aktiviti khusus yang dapat meningkatkan kemahiran lisan murid supaya mereka dapat melibatkan diri secara aktif dengan persekitaran di samping mengikis perasaan malu dan takut ketika berhadapan orang luar di alam luar persekolahan. Sama ada secara langsung atau tidak. guru sepatutnya menjadikan RPH sebagai dokumen rujukan dalam menghasilkan rancangan pengajaran yang menepati penyataan objektif yang dihajatkan selain dapat merancang penggunaan BBM yang berkesan dan alat penilaian yang bersesuaian untuk menguji keberolehan murid. Kerja Kursus Projek 59 . Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa. yakni membolehkan murid memulakan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Kemahiran lisan sebenarnya tidak dapat dipisahkan daripada pelajaran bahasa. Subang Jaya: Penerbitan Sarjana (M) Sdn.1 RUJUKAN Sumber Buku Kamarudin Bin Hj. Husin.

Lee Shok Mee. Pengajaran Bahasa dan Kesusateraan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1999). Ishak Ramly. (1989). Mengajar Bahasa Malaysia. Madya Dr. Pedagogi 4 (A). (2009). Pahang: PTS Publications & Distributor Sdn Bhd. Mat Nor Husin. Menyediakan Objektif Pengajaran. Jamilah Ahmad. (1977). Selangor : Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. Pendekatan dan Teknik Pendidikan Bahasa Melayu. Zulkifli Hamid. Razmah Man. Normah Abdullah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Panduan Pengajaran Pemulihan Bahasa Melayu KBSR dan KBSM. (2003). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Berhad dan UPSI. Kamaruddin Hj. Abd. Mohd Taib Osman. Nathesan. Petaling Jaya: Longman Malaysia. Bentong. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1988). Azman Wan Chik. Asas Pedagogi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Teknik dan Contoh. Pengujian dan Penilaian dalam Pendidikan. Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia KBSM. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Subang jaya : Kumpulan Budiman Sdn Bhd. (1999). Aziz Talib (1993:74) dam bukunya Menguji Kemahiran Bahasa: Prinsip. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Selangor Darul Ehsan: Longman Malaysia Sdn Bhd. Mok Soon Sang.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Prof. (1990). Husin. Marzuki Nyak Abdullah. Prof. Teknik Mengajar Sastera. (2005). (1989). Jilid 1: Perkaedahan. (1994). Pedagogi Bahasa. Shah Alam. Kerja Kursus Projek 60 . S.

Kerja Kursus Projek 61 . (1994). penulis berasa gementar dan risau kerana tidak mendapat sebarang gambaran yang jelas mengenai tugasan tersebut. Pedagogi untuk pengajaran dan pembelajaran.html 10.1 MUHAMMAD AMINUL KHALIL BIN ZAINI SEBELUM Selepas mendapat tugasan ini. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah.blogspot. daripada www. Pendekatan. 8.my/sphsp/muka22. Diperoleh pada 1 Mac 2010. Konsep Strategi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.htm Ariffin. Strategi Pendidikan Bahasa Melayu. (16 Mac 2010).blogspot.kpm.com: http://dadwayne.kpm. (2008). Kaedah dan Teknik.0 REFLEKSI 10.ppk.ppk. Diperoleh pada 6 Mac 2010. (2005). Institut Bahasa.com/2010/03/konsep-strategi-pendekatankaedah. Puchong: Penerbitan Multimedia Sdn Bhd.2 Sumber Internet Sharbi Ali.my: http://www.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Mok Soon Sang. Daripada dadwayne.

Akhir sekali. bantuan pensyarah serta rakan sangat ditagih. amali di dalam kelas yang telah dibentangkan banyak membantu kami. Antara ancaman yang difikirkan sebelum memulakan tugasan ini ialah aspek bahan bantu mengajar (BBM). setelah mendapat penerangan yang jelas daripada pensyarah. Fokus tersebut melibatkan beberapa aspek yang ditekankan dalam menyediakan Rancangan Pengajaran Harian (RPH). Rata-rata antara kami masih tidak begitu mahir dalam kemahiran menyediakan RPH. BMM perlu disediakan dalam bentuk yang berkesan dan bermakna. aspek yang terpenting sebelum tugasan projek dilaksanakn ialah pengetahuan sedia ada mengenai tajuk tugasan. perkaraperkara seperti itu bakal diselesaikan dengan bantuan pensyarah dan rakan selain maklumat atau nota yang diperoleh di pusat sumber dan internet. dirancang secara dan berkumpulan. pelbagai cara dan kaedah telah difikirkan bagi menghasilkan BBM yang menarik dan memberi kesan kepada murid-murid. sebelum tugasan dilaksanakan. Oleh itu. Namun. Selain itu.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Namun. Selain itu. penulis berasa teruja untuk memulakan tugasan berikutnya. Ada dalam kalangan kami yang sudah mendapatkan beberapa maklumat penting daripada Kerja Kursus Projek 62 . penulis dan beberapa orang rakan yang lain telah merancang strategi pelaksanaan tugasan ini. beberapa fokus utama aktiviti telah dikenal pasti. penulis dapat pelaksanaan langkah-langkah pengajaran Melalui aktiviti yang juga cara kelas termasuk mengetahui dalam penggunaan sumber bahan pengajaran seperti ICT dan sebagainya. Namun. ancaman mengenai item penilaian juga diambil kira. Sebelum menjalankan tugasan. Jadi.

Rakan-rakan tidak kedekut untuk berkongsi ilmu dan idea-idea yang bernas dalam memantapkan isi-isi kerja kursus ini.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) senior dan sebagainya. penulis dapati kerjasama yang terjalin bersama rakan bagi menjayakan tugasan ini merupakan nadi utama terhadap kejayaan semua. Jadual kerja juga dirangka supaya dapat memudahkan perjalanan penyediaan laporan penuh tugasan. Penulis telah mencari bahan di pelbagai tempat dan sumber. di awal mendapat tugasan ini. Biarpun hanya sedikit sahaja isi yang ditemui. penulis tidak terbayang sedikit pun apa yang perlu dilakukan. Biarpun pada awalnya menjangkakan bahawa tugasan ini sukar. Perancangan tersebut sedikit sebanyak dapat membantu kami melakukan persediaan sebelum tugasan projek dilaksanakan. Tetapi dengan dorongan Puan Zainiyah Bt Mohd Zain. Sebenarnya. gambaran itu menjadi jelas sedikit dan membuatkan penulis tidak sabar-sabar untuk memulakan tugasan. Selain itu. Tugasan ini banyak mendisiplinkan diri khususnya ketika berada di penghujung tarikh serahan tugasan. tetapi akhirnya dapat diselesaikan dalam masa yang ditetapkan. namun tetap bersyukur kerana sekurangkurangnya penulis tidak melepaskan tanggungjawab begitu sahaja. Sementara itu. SELEPAS Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana penulis berjaya menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. ilmu menegenai kemahiran bahasa serta kandungan yang terdapat dalam sukatan pelajaran dapat dipraktikkan Kerja Kursus Projek 63 . secara jujurnya penulis sangat bersyukur kerana mendapat tugasan ini. Dengan adanya tugasan seperti ini. Hal ini disebabkan penulis dapat menambah pengetahuan pedagogi bahasa kerana sebelum ini hanya memahami apa yang di ajar secara umum.

Selain itu. serta item penilaian untuk digunakan dalam sesi pengajaran berdasarkan dokumen RPH yang telah disediakan. BBM. Kelebihannya ialah guru pelatih dapat mengaplikasikan BBM tersebut pada masa akan datang. Kekuatan yang jelas dalam tugasan ini adalah pada tajuknya. Hasil pembelajaran khusus yang dirangka oleh pihak Jabatan Bahasa memberi gambaran yang jelas tentang penyediaan RPH. tugasan ini memberi peluang kepada guru pelatih menambahkan pengetahuan tentang panduan pengajaran yang lebih berkesan semasa di alam pekerjaan. mungkin rancangan pengajaran harian sukar untuk dihasilkan. Kerja Kursus Projek 64 . secara tersiratnya. Tanpa pengetahuan mengenai semua ini. tugasan ini juga memberi peluang dalam menggunakan tahap kemahiran masing-masing menghasilkan BBM yang sesuai dengan hasil pembelajaran. ucapan ribuan terima kasih dihamparkan kepada sesiapa sahaja yang terlibat dalam menjayakan tugasan ini. penilai tugasan ini akan meneliti sejauh manakah tahap kebolehan guru pelatih menyesuaikan penyataan objektif.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) semasa menjadi guru kelak. Akhir sekali. Sebenarnya. Selain itu.

kami juga diminta untuk menjelaskan kesesuaian. Terdapat beberapa halangan yang perlu kami tempuhi untuk melaksanakan tugasan ini.2 MUHAMMAD IZANI BIN HASHIM SEBELUM Tugasan projek pada semester 2 pismp mengkehendaki kami untuk menyediakan satu Rancangan Pengajaran Harian (RPH) mata pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah. ketepatan pemilihan dan keberkesanan penggunaan bahan bantu mengajar dan menjelaskan kesesuaian alat penilaian yang sesuai bagi menilai pencapaian murid-murid berdasarkan objektif pembelajaran yang dihasratkan. antaranya adalah kami perlu menjalani Pengalaman Berasaskan Sekolah dan menjalani cuti Hari Raya Aidilfitri yang mengambil masa selama tiga minggu. Sepanjang PBS dan cuti ini adalah termasuk di dalam tempoh masa yang diperuntukkan untuk menyiapkan kerja kursus projek ini. Antaranya adalah kami diminta untuk merancang objektif pengajaran yang tepat dan ia juga mesti berkaitan dengan pemilihan teknik dan aktiviti bagi mengajar kemahiran fokus dan kemahiran sampingan yang dipilih bagi mencapai objektif pembelajaran yang dihasratkan. Hal ini merencatkan sedikit proses untuk melaksanakan tugasan ini. Kami juga diberi penerangan oleh Puan Zainiyah tentang elemen-elemen yang perlu dititik beratkan dalam penciptaan Rancangan Pengajaran Harian dan penulisan esei yang berkaitan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 10. Selain itu. Rancangan tersebut adalah untuk tempoh pengajaran dan pembelajaran selama 60 minit. sama ada bagi Tahap Satu atau Tahap Dua persekolahan yang menepati prinsip pembelajaran Bahasa Melayu secara bersepadu dan penggabungjalinan kemahiran. Namun kami mengambil kekangan yang dihadapi ini sebagai satu cabaran yang mampu 65 Kerja Kursus Projek .

Antara bahan rujukan yang telah dirujuk adalah buku-buku yang berkaitan dengan teknik pengajaran kemahiran Bahasa Melayu. Rohani. Alhamdulillah kami dapat menyiapkan tugasan ini secara sempurna dengan menepati masa yang diperutukkan. Ilmu-ilmu yang diperolehi ini amat berguna kepada kami dan akan dipraktikkan setelah mengajar kelak demi merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi Jasmani. Dalam RPH kami ini. Pelbagai ilmu telah dicurahkan oleh Puan Zainiyah yang amat berguna untuk menyiapkan tugasan serta dapat dipraktikkan dalam sesi pengajaran sebenar apabila kami menjalani praktikal dang bertugas sebagai guru sebenar kelak. Fokus Utama yang dipilih adalah dalam golongan kemahiran lisan iaitu : Kerja Kursus Projek 66 . Antara ilmu yang diperolehi adalah dari aspek pemilihan Fokus Utama dan Fokus Sampingan dan pemilihan objektif yang sesuai dan mempunyai pertautan dengan Fokus yang telah dipilih. SELEPAS Kami telah diberikan jangka masa selama enam minggu untuk melaksanakan tugasan kerja kursus projek ini. Emosi. Pelbagai sumber rujukan telah ditelaah untuk mencari maklumat dan akan dimasukkan ke dalam kerja kursus projek ini. Intelek dan Sahsiah dan merealisasikan matlamat pengajaran Bahasa Melayu untuk melahiran murid yang berketerampilan dalam berbahasa. Banyak ilmu yang telah diperolehi sepanjang proses untuk menyiapkan tugasan ini. Kami juga bertemu dengan puan Zainiyah untuk mendapat bimbingan dan cetusan idea untuk melaksanakan tugasan kerja kursus projek ini. artikel-artikel dan blog-blog di dalam internet.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) mendorong kami untuk menggandakan usaha dalam proses untuk menuntut ilmu demi menggenggam segulung ijazah kelak.

Mendeklamasikan secara berkumpulan.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Melalui pemilihan Fokus ini kami telah membuat objektif yang mempunyai pertautan dengan mendapat bimbingan dan tunjuk ajar daripada Puan Zainiyah.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. Dalam pada itu. 2. sajak untuk melahirkan perasaan dengan menggunakan sekurang-kurangnya lima frasa puitis dalam aksi dekon Hal ini membolehkan kami mendapat pengetahuan yang berguna untuk mencipta RPH yang baik beserta dengan Bahan Bantu Mengajar yang mampu menarik minat murid untuk belajar di dalam kelas. Bagi fokus sampingan pula adalah terdiri daripada kemahiran membaca iaitu : 7. Objektif tersebut adalah seperti berikut : Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 3. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. Memilih sekurang-kurangnya lima ayat daripada akhbar yang memberikan gambaran tentang perasaan sengsara kehidupan di Palestin serta menyatakan alasannya. Kerja Kursus Projek 67 . kami juga berjaya membina semangat kerja berpasukan dan aspek pengurusan masa dalam membuat perancangan dan pelaksanaan sesuatu tugasan. Aras 3 (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema.

Hal ini kerana Kerja Kursus Projek 68 . Bahan Bantu Mengajar. Secara kasarnya. namun merancang untuk menjalankan aktiviti dengan sebaiknya sedikit sebanyak menyulitkan keadaan. Alhamdulillah. tugasan ini kelihatan mudah memandangkan kami telah beberapa kali mengasilkan RPH untuk diadaptasikan di dalam kelas. Bagi penyediaan RPH pula. seperti yang telah saya nyatakan tadi.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 10. Rancangan tersebut meliputi penyediaan Rancangan Pengajaran Harian. sewaktu berkunjung ke Perpustakaan Negara. taklimat dan penerangan daripada Puan Zainiyah telah saya gunakan sebagai sedikit rujukan untuk menjadi panduan dalam penyediaan tugasan ini. terdapat beberapa kekangan terutamanya melibatkan bahan rujukan. Sebelum melaksanakan sepenuhnya tugasan. Namun. walaupun kami biasa melaluinya. BBM dan sebagainya. nasib menyebelahi kami apabila terdapat beberapa buku yang telah menjadi panduan utama kami dalam menyiapkan tugasan ini. kami diminta menyiapkan tugasan merancang pengajaran berdasarkan teknik yang telah dipilih. Pada semester ini. RPH. Kekurangan sumber seperti buku dan maklumat dari internet juga sedikit menyukarkan pergerakan tugasan kami. Hal ini secara tidak langsung merencatkan agenda yang telah dirancang.3 MUHAMMAD RIDHUAN BIN GHANI SEBELUM Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu merupakan salah satu subjek yang menyediakan pegetahuan dalam merancang dan membina aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

Mungkin kekuatan yang ada pada kami merupakan kelemahan pada pihak lain dan begitulah sebaliknya. Semuanya mudah pada awalnya. 1 Oktober 2010 setelah melalui beberapa pengubahsuaian melibatkan bahan pengjaran dan sebagainya. Itulah tanggapan yang dapat saya coretkan sebelum mengemudi bahagian sendiri dalam menyiapkan tugasan ini. Walaupun kadang-kadang terdapat percanggahan idea yang mungkin akan mengusutkan lagi keadaan. Melalui perbincangan ini. pandangan mata kasar sebelum meredah sendiri untuk menyediakan tugasan yang sebenar tidak seindah khabar. Dengan masa yang telah ditetapkan. kami telah dapat menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurniaNya. waktu senggang antara subjek telah kami gunakan sebaiknya untuk berbincang mengenai kemahuan dan kehendak soalan. tugasan projek ini telah selamat kami serahkan pada hari ini. Namun tidak pada akhirnya. lahirlah idea-idea yang boleh kami manfaatkan dan aplikasikan ke dalam tugasan ini nanti. Secara keseluruhan. Selain itu. SELEPAS Alhamdulillah. Kekuatan kerjasama kumpulan memang tidak saya Kerja Kursus Projek 69 . secara totalnya dapalah saya katakan bahawa terdapat kekuatan dan kelemahannya sendiri.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) penyediaannya mestilah tepat dengan kehendak objektif yang dihasratkan. Sepanjang pelaksanaan tugasan ini. dengan sifat keguruan yang ada kami telah mampu menyerapnya untuk di cari jalan penyelesaiannya. Terima kasih. Justeru hasil pembelajaran yang telah kami pilih perlu disepadankan dengan aras kemampuan murid yang hendak di fokuskan. Harapan agar sentuhan dan hasil kerja yang bakal terhasil nanti akan memberi manfaat dan menjadi rujukan pada masa hadapan.

Hal ini kerana tanpa fakta yang sebenar sedikit sebanyak akan menimbulkan keraguan kepada pihak pembaca nanti. tiada kalimah yang mampu menggambarkan kegembiraan dan kesyukuran melainkan hanya kepada yang Maha Esa. Akhirnya. Hal ini jelas menunjukkan pembaziran masa yang agak panjang dan mungkin untuk semester seterusnya masa yang di khususkan untuk menjalankan tugasan tidak akan lagi merangkumi waktu cuti. Natijahnya kami terpaksa bergerak sendiri ke Perpustakaan Negara dan sebagainya untuk memastikan penulisan ilmiah kami ini berdasarkan fakta-fakta yang sebenar. Pembahagian yang dilakukan ke atas setiap ahli kumpulan membolehkan setiap ahli menjalankan tanggungjawabnya sendiri. kami terpaksa melupakan seketika masalah tugasan ini sebelum membukanya kembali setelah pulang ke institut. Dengan sumber yang terhad tanpa disokong oleh penulispenulis sedikit sebanya merencatkan persiapan penulisan ilmiah kami. Namun. dengan pemilihan dan penggunaan yang kami apliksikan ini. Dari segi perancangan pengajaran pembelajaran pula iaitu RPH. Selain itu.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) nafikan. Pemilihan teknik yang sesuai dengan tahap kemampuan murid menambahkan lagi keyakinan kami dalam memastikan hasrat yang terkandung dalam objektif pembelajaran akan tercapai dengan jayanya. Dan kami yakin. Dengan kesibukan yang terpaksa di tanggung. saya dapat rasakan aktiviti yang kami jalankan untuk tempoh satu jam itu. akan member manfaat besar bukan sahaja kepada guru bahkan murid seluruhnya. akan tercapailah objektif yang kami hasratkan itu. sudah tentu akan member peluang dan ruang kepada murid untuk mencetuskan dan melahirkan idea-idea baharu. Antaranya perhubungan sewaktu menjalankan PBS dan bercuti hari raya. kekurangan bahan rujukan seperti semester sebelumnya masih menghantui kami. Setelah berhempas pulas Kerja Kursus Projek 70 . terdapat juga kelemahan yang kami tidak dapat elakkan. Begitu juga dengan “hands on” yang telah kami aplikasikan sewaktu permainan bahasa dan perbincangan kumpulan.

InsyaAllah.0 LAMPIRAN Kerja Kursus Projek 71 .Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) menyiapkan tugasan ini. 11. secara tuntasnya saya amat berpuas hati dengan hasil kerja kami walaupun mungkin terdapat sedikit sebanyak kecacatan yang tidak dapat dielakkan. Mungkin hasil kerja kami ini akan menjadi pedoman dan rujukan di masa hadapan. Terima kasih.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.