Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR

)

1.0

PENGENALAN

Penyampaian pelajaran secara amnya, dan penyampaian pelajaran Bahasa Melayu secara khususnya, memerlukan perancangan yang rapi oleh perancangperancang kurikulum dan juga guru-guru sebagai pelakasana pengajaran berkesan. Sungguhpun perancangan pada peringkat kurikulum seperti Sukatan Pelajaran ada dijalankan tetapi perancangan pada peringkat pelaksanaannya selalu diabaikan. Apa yang dilakukan kebiasaannya adalah pengajaran yang dilakukan mengikut apa yang telah disediakan oleh buku-buku teks semata-mata tanpa pecahan minda yang bersifat kritikal.

Adapun yang sepatutnya dilakukan oleh guru-guru adalah persediaan rapi dari pelbagai segi dalam menghasilkan suatu bentuk pengajaran yang menarik dan berkesan sama ada kepada kognitif murid mahu pun aspek afektifnya. Persediaan rapi yang dimaksudkan adalah perancangan pada peringkat pelaksanaan melibatkan penyediaan rancangan pelajaran. Terdapat beberapa aspek yang perlu dititikberatkan dalam perkara ini seperti objektif pengajaran, penyediaan aktiviti dan kaedah pengajaran, bahan bantu mengajar yang digunakan serta akhir sekali adalah alat penilaian sebagai kayu pengukur keberkesanan objektif pengajaran. Setiap aspek tersebut perlu dititipkan dalam rancangan pengajaran harian (RPH) dengan sempurna.

Pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang berkesan dan baik haruslah dijalankan menerusi aplikasi dan pedagogi yang berkesan. Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) adalah merupakan satau rancangan penting dan harus disediakan oleh guru sebelum memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran (P&P) seperti mana yang terkandung dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999 yang menyebut bahawa setiap guru haruslah menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) dan Rancangan Pelajaran Harian (RPH). Hal ini bertujuan untuk membantu guru
Kerja Kursus Projek

1

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR)

memikirkan dengan jelas tentang matlamat dan objektif P&P, pemilihan isi pelajaran, kaedah dan teknik P&P, alat bantu mengajar serta persediaan penilaian.

Dewasa kini, kita sering disuguhkan dengan berita-berita yang kurang menyenangkan daripada golongan penjaga terhadap corak pendidikan anak-anak mereka di sekolah. Ramai yang menganggap bahawa guru-guru di sekolah gagal membawa murid-murid ke alam yang lebih bermakna. Murid-murid gagal mengaplikasikan apa yang dipelajari di sekolah dan guru-guru pula dipersalahkan atas situasi itu. Maka, sudah tentu guru-guru sepatutnya menjadikan komentar seperti itu sebagai cabaran kepada diri masing-masing dalam mencipta kelainan sistem pendidikan di negara ini supaya mendapat penghormatan dan penghargaan daripada pihak di luar lingkungan medan pendidikan.

Oleh itu, dalam tugasan ini penulis telah merancang sebuah sesi P&P dengan mendokumentasikan beberapa bahan seperti RPH, Bahan Bantu Mengajar (BBM), Item penilaian dan sebagainya. Aktiviti yang direncanakan adalah melibatkan kemahiran bahasa yang paling awal iaitu kemahiran lisan. Kemahiran lisan sangat sesuai menjadi bahan kajian disebabkan masalah sosial dan budaya masyarakat kini yang tidak semenggah. Selepas itu akan dihuraikan pula kerelevanan aspek-aspek penyediaan P&P terhadap aktiviti yang dirancang dalam RPH. Setiap huraian tersebut telah disokong dengan bukti-bukti rujukan pelbagai bahan sebagai panduan semua.

Berdasarkan soalan tugasan, antara hasil pembelajaran khusus yang bakal diperoleh daripada tugasan ini ialah pelatih guru dapat menghuraikan tentang kemahiran-kemahiran bahasa yang merangkumi pendekatan, kaedah, dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. Selain itu, pelajar juga dapat menyediakan Rancangan Pengajaran Harian untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. Pelajar juga dapat membina menggunakan bahan bantu mengajar bagi kemahiran
Kerja Kursus Projek

2

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR)

bahasa tertentu selain membuat latihan penilaian kemahiran-kemahiran tersebut. Diharapkan tugasan ini dapat membantu banyak pihak khususnya guru pelatih dalam menyediakan sebuah perancangan harian yang sistematik dan penuh bermakna.

2.0

PENULISAN OBEJKTIF

2.1

Definisi Objektif

Berdasarkan Robert F. Mager dalam bukunya, Menyediakan Objektif Pengajaran, terjemahan Razmah Man (2009), objektif dapat didefinisikan sebagai himpunan perkataan dan/atau gambar dan gambar rajah yang bertujuan memberitahu orang lain apa yang ingin pelajar capai. Tambahnya lagi, ia merupakan hasil pembelajaran yang hendak dicapai, bukan tentang proses mencapai hasil tersebut. Seterusnya, ia juga khusus dan dapat diukur, bukan umum dan tidak ketara. Selain itu, objektif pengajaran juga memperkatakan tentang pelajar, dan bukannya tentang guru.

Manakala menurut R.J Kibler, et. al (1981), objektif pengajaran membawa maksud pernyataan yang menerangkan apa yang dapat pelajar lakukan setelah menyempurnakan sesuatu unit pelajaran. Tokoh-tokoh pendidikan memberi pandangan yang serupa tentang maksud sebenar penyataan objektif ini. Ratarata menganggap bahawa objektif pengajaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan hasil atau produk pembelajaran yang diharapkan dapat dikuasai oleh pelajar pada akhir unit suatu pelajaran. Hasil pembelajaran tersebut perlulah
Kerja Kursus Projek

3

Ketiga-tiga aspek ini penting dalam membuktikan hasil pembelajaran yang dicapai oleh setiap murid. Kesimpulannya. Pada bahagian lain kandungan buku tersebut. ini bermaksud perlakuan tersebut dapat dilihat atau didengar. 2. perlakuan ialah arahan yang menghuraikan apa yang dijangkakan murid dapat lakukan. jika penyataan objektif mengkehendaki murid menulis sajak. Menurutnya lagi. pasti Prof. Ini bermakna guru dan murid haruslah mengetahui sebenarnya apa yang hendak mereka capai. Ini memudahkan kerana kehendak utama objektif itu dapat dilihat dan didengar. Perlakuan Kerja Kursus Projek 4 .2 Ciri-Ciri Penyataan Objektif Berdasarkan kajian terhadap ulasan Razmah Man (2009). Objektif yang baik menyatakan apa yang mesti dibuat murid bagi menunjukkan penguasaan mereka terhadap objektif ini. Isahak Haron et. setiap penyataan objektif perlulah mengandungi tiga ciri-ciri khusus iaitu perlakuan. kriteria dan syarat.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) dapat diukur atau dilihat supaya guru mudah untuk mengenal keberkesanan penyataan objektif yang dirancang. Misalnya. Dr. membaca berita atau berlakon. Razmah Man (2009). juga menyatakan bahawa terdapat perlakuan yang tidak dapat lihat. objektif pengajaran merupakan sebuah pernyataan tentang sesuatu hasil pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid mengikut kriteria dan syarat-syarat tertentu. al (1982:24) pula beranggapan adalah mustahak dalam satu-satu pengajaran untuk menyatakan objektif dengan jelas perkara-perkara yang hendak dicapai.

Aspek syarat menghuraikan tentang syarat yang mempengaruhi perlakuan yang dijangkakan berlaku. Syarat ditekankan supaya dapat menjelaskan apa yang dihajati agar dapat menyokong perlakuan dan kriteria yang diperlukan. Robert Mager (2009:109) menghuraikan bahawa kriteria perlakuan yang sesuai boleh ditambah dalam penyataan objektif. Berdasarkan ulasan Razmah Man (2009).Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) tersebut dikenali sebagai perlakuan yang terselindung. Tindakan itu akan memberitahu murid sebaik manakah mereka perlu laksanakan sesuatu untuk dianggap kecekapan. Bagi objektif jenis ini. Dengan menambahkan maklumat tentang kayu pengukur yang akan mengukur pencapaian objektif. Bagi aspek kriteria pula. Perlakuan yang tidak dapat dilihat adalah penting. aspek syarat juga dinilai dalam pembentukan objektif yang tepat dan berkesan. Tambah beliau. guru akan memiliki satu standard untuk menguji kejayaan pengajaran. apabila guru mengharapkan muridnya dapat mengenal pasti. Kerja Kursus Projek 5 . guru perlulah menambahkan petunjuk tingkah laku untuk menjelaskan bagaimana perlakuan terselindung itu agar boleh dikesan secara langsung. hitamkan. gariskan dan lain-lain. bagaimanapun penyataan yang menghuraikan perlakuan terselindung seperti itu tidak pula layak dikatakan sebagai objektif. guru tersebut perlu menambah petunjuk tingkah laku seperti bulatkan. guru akan meningkatkan lagi kebergunaan objektif. Misalnya. Petunjuk tingkah laku merupakan sesuatu yang memberitahu kita secara langsung sama ada perlakuan yang terselindung itu dilakukan sama ada seperti yang kita hasratkan atau tidak. Jika menetapkan perlakuan sahaja. tunjukkan. objektif yang ingin dicapai tidak akan berjaya kerana tidak jelas dan terperinci. dengan menyatakan aspek kriteria dalam penyataan objektif. antara kelebihan tindakan ini ialah murid akan mengetahui sama ada mereka berjaya melepasi atau mencapai perlakuan yang dijangkakan. Selain itu.

Objektif ini membantu guru menentukan arah dan mengehadkan isi pelajaran yang hendak Kerja Kursus Projek 6 . guru perlu menentukan objektif yang hendak dicapai dalam sesuatu unit pembelajaran.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 2.3 Taksonomi Domain Kognitif Dalam penyampaian pelajaran Bahasa Melayu.

Dalam rancangan pengajaran. akan terhasillah rajah metriks seperti di bawah: Kerja Kursus Projek 7 .Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) disampaikan. bertutur. Kamarudin Hj. sama ada kemahiran mendengar. mensintesis atau menilai seperti tata tingkat Taksonomi Bloom. Dalam hubungan pengajaran Bahasa Melayu. Guru seharusnya bijak menentukan sama ada murid perlu diberikan penguasan pada peringkat mengetahui. terdapat dua unsur penting yang berkaitan dengan murid-murid yang perlu guru pertimbangkan. peringkat itu digelar ‘fokus utama’. Manakala unsur yang kedua terpenting ialah peringkat kognitif muridmurid bersandarkan kemahiran bahasa yang dipelajari. membaca atau menulis. memahami. jika dilukiskan ilustrasinya. mengaplikasi. guru perlu mempertimbangkan apakah jenis kemahiran yang ingin diajarkan daripada kemahiran bahasa yang empat. Menurut Lee Shok Mee (1990). Mafhumnya. menganalisis. unsur yang pertama ialah peringkat penguasan kemahiran bahasa yang hendak dikuasai oleh murid. Jadi. Husin (1986:69).

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) ARAS Mengetahui HURAIAN Pengetahuan tentang fakta-fakta khusus. Kerja Kursus Projek 8 . Menentukan darjah kesahan sesuatu perkara atau permasalahan berdasarkan alasan-alasan tertentu. Contohnya. peraturan dan lain-lain. membanding beza dan menstrukturkan skop yang luas kepada yang lebih kecil. Memahami Kemampuan untuk membaca dan memahami gambaran. Mengaplikas i Menganalisi s Menilai Kemampuan untuk menerapkan gagasan. idea atau pengalaman hasil penganalisisan. laporan. penghasilan peta minda. mengenai konsep sesuatu perkara. Berupaya menaakul. prosedur. Kebiasaannya. rajah. Mensintesis Menyampaikan perasaan. rumus. teori. arahan.

Dalam ranting bidang kognitif. Mungkin peringkat pengetahuan yang dijadikan objektif bagi sesuatu kemahiran bahasa itu tidak sampai kepada peringkat yang paling tinggi tetapi bagi sesuatu kemahiran yang lain pula akan mencapai peringkat pengetahuan yang lebih tinggi pula. Husin (1986:69). Makanya. penganalisisan. objektif unit-unit pelajaran itu perlu dinyatakan tingkah lakunya supaya sekiranya seseorang itu telah mencapai sesuatu objektif yang diharapkan. penialain dan sintesis. apabila seseorang guru itu merancang fokus pembelajaran. Namun. Misalnya dalam rancangan pengajaran harian bagi tugasan ini. Menurutnya. pemahaman. kesan pembelajaran itu akan dapat dilihat. emosi dan sikap) serta psikomotor. Memetik daripada tulisannya. Berdasarkan kajian terhadap buku tulisan Kamarudin Hj. perlulah juga ditekankan mengenai bidang kelangsungan murid bagi mencapai objektif yang dirangka.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 2. guru juga boleh menjadikan model ini sebagai rujukan sebelum mencipta objektif. Keenam-enam aras ini menjadi kayu pengukur kepada guru dalam membina soalan kebiasaannya. Kerja Kursus Projek 9 . model yang sesuai untuk digunakan oleh guru bagi menganalisis sistem P&P pendidikan di sekolah adalah Model Taksonomi Bloom. guru telah memilih tema keamanan. Pemeringkatan itu bermula dengan aras pengetahuan. pengaplikasian. oleh sebab proses pembelajaran itu merupakan sesuatu yang abstrak.4 Ketepatan Penulisan Objektif Dalam Rancangan Pengajaran Harian Objektif yang ditentukan bagi sesuatu pelajaran itu hendaklah sesuai dengan keadaan murid yang mempelajari kemahiran tersebut. terdapat enam (6) tata tingkat atau pemeringkatan yang dapat dinilai. afektif (perasaan. model ini berkembang kepada tiga bahagian iaitu bidang kognitif.

menilai. sudah tentu ianya perlu diberi perhatian oleh guru supaya murid terdidik dengan batin mereka tidak hanya cuma pandai dengan akaliah sahaja. Keduanya adalah aspek afektif. rangka afektif di peringkat yang paling rendah dikenali sebagai penerimaan. Seterusnya diikuti dengan gerak balas. Kesimpulannya. Di akhir pembelajaran pula murid dapat melalui proses penilaian dengan menilai sejauh mana keamanan negara dipelihara. Kepentigan ketiga-tiganya diilustrasikan seperti rajah di bawah: Kerja Kursus Projek 10 . Maka. guru diharapkan dapat merangsang mereka menyampaikan perasaan atau idea melalui sajak dan dekon setelah mempunyai skema baharu dengan membaca artikel khas tentang kehidupan rakyat Palestin ketika langkah awal P&P. Seperti mana yang diketahui. Aktiviti dekon yang dirancang dapat membuktikan sejauh mana aspek psikomotor memberi kesan yang mendalam tentang hasil pembelajaran. ketiga-tiga aspek yang dimodelkan oleh Bloom sangat berkait rapat dan saling bergantungan. organisasi dan akhir sekali adalah perwatakan. Oleh sebab itu tugasan ini memuatkan aktiviti lisan bagi mendapatkan luahan rasa murid tentang sesuatu isu berbangkit supaya guru dapat melihat dengan jelas dampak afektifnya mengikut unit-unit tertentu. Selain itu. pada bidang psikomotor pula lebih ditekankan mengenai gerak balas dan mekanisme yang kompleks tentang sesuatu perkara. Menurut Kamarudin Hj Husin dalam buku yang sama. Setiap aspek ini dapat diperhatikan oleh guru setelah diajarkan isi pelajaran tertentu. peristiwa kepayahan dan kesengsaraan hidup di Palestin menjadi inti kepada pencetusan kognitif murid. Sudah tentu kumpulan murid Tahun Lima sangat faham tentang isu di Palestin walaupun sedikit. afektif ini bersangkutan dengan perasaan dan emosi.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Makanya. Sebagai menguji aras sintesis mereka.

Deklamasi sajak merupakan medium yang berkesan untuk meluahkan perasaan. Mendeklamasikan sajak untuk melahirkan perasaan dengan menggunakan lima frasa puitis dalam aksi dekon secara berkumpulan. Antara objektif yang terkandung adalah seperti: 1. murid dapat mendeklamasikan sajak untuk melahirkan perasaan dengan menggunakan sekurang-kurangnya lima frasa puitis dalam aksi dekon secara berkumpulan. Objektif ini nyata bertepatan dengan fokus utama pengajaran iaitu kemahiran lisan. Memilih lima ayat dariapda artikel yang memberikan gambaran tentang perasaan sedih dan sengsara kehidupan di Palestin serta menyatakan alasannya. Bagi objektif pertama. Sememangnya diakui sajak yang Kerja Kursus Projek 11 . Terdapat dua objektif pengajaran yang telah dirangka bagi menjelaskan hasil pembelajaran murid-murid di kelas terbabit. 2. Kemahiran ini menghuraikan kebolehan murid meluahkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Penulis telah merancang sebuah aktiviti kemahiran lisan sebagai fokus utama manakala kemahiran menulis merupakan fokus sampingan.

Menurut Robert lagi. Robert Mager (2009:50) membuat kenyataan bahawa kriteria itu adalah huraian tahap kecekapan yang mesti dicapai atau dilepasi pelajar. aspek perlakuan yang jelas dapat dilihat ialah. guru perlu memastikan murid dapat membuktikan kemahiran menulis lima frasa puitis. sajak itu dilihat sangat bermakna malah mampu mengapresiasikan tema yang ingin disampaikan. setiap penyataan objektif perlulah mengandungi tiga ciri-ciri khusus iaitu perlakuan. kriteria dan syarat. Ketiga-tiga aspek ini penting dalam membuktikan hasil pembelajaran yang dicapai oleh setiap murid. mendeklamasikan sajak untuk meluahkan perasaan. Ini merupakan kriteria yang perlu dicapai oleh murid dalam membuktikan keberkesanan objektif P&P yang telah dirangka oleh guru. Mafhumnya. Sebelum sesi P&P berakhir. Apabila murid meluahkan perasaan dengan bersajak. Bersangkutan dengan objektif pengajaran pertama dalam tugasan ini. tidak semua yang akan berjaya memahami apa yang disampaikan. Berdasarkan objektif pengajaran yang pertama itu. tetapi dengan adanya lakonan daripada rakan kumpulan yang lain. Apabila menyentuh aspek kriteria pula. Selain itu. kriteria yang dapat dilihat ialah kecekapan murid dalam menghasilkan sekurangkurangnya lima frasa puitis dalam sajak. perlakuan adalah susuatu yang menghuraikan apa yang dijangka murid dapat lakukan. Berdasarkan kajian terhadap ulasan Robert F. Mager (2009:46). pelahiran perasaan murid juga menjadi lebih bermakna dengan kewujudan aksi lakonan yang menyaingi deklamasi sajak.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) berisi dan sempurna mampu mempengaruhi pendengar dengan penggunaan bahasanya yang puitis dan muluk-muluk. Kerja Kursus Projek 12 . penulis membayangkan murid akan dapat meluahkan perasaan dengan mendeklamasikan sajak berkenaan dengan tema yang ditetapkan agar dapat memberikan kesan yang mendalam kepada rakan sekelas yang lain.

Seperti mana ulasan terhadap penyataan dalam objektif pertama sebelum ini. Sebenarnya. murid dapat memilih lima ayat daripada artikel yang memberikan gambaran tentang perasaan sengsara kehidupan di Palestin serta menyatakan alasannya. jelaslah dapat diketahui bahawa persembahan dekon merupakan syarat yang membantu kepada pelaksanaan pendeklamasian sajak untuk melahirkan perasaan kepada rakan yang lain. guru membayangkan bahawa murid akan dapat mengenal pasti beberapa ayat yang memberi kesan sedih dan sebagainya daripada artikel tersebut. Bagi objektif pengajaran kedua. Misalnya. Kesimpulannya. Seperti yang ditekankan oleh Robert F. objektif pengajaran kedua ini juga mengandungi tiga aspek atau ciri-ciri utama dalam penyataan objektif pengajaran. frasa ‘dalam aksi dekon secara berkumpulan’. Misalnya. Frasa tersebut menunjukkan ketetapan atau kewajipan syarat bagi proses meluahkan perasaan dengan cara melakukan aktiviti dekon (deklamasi puisi dan lakonan) secara berkumpulan. aspek ketiga terpenting ialah syarat dalam penyataan objektif.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Seterusnya. Syarat merupakan sesuatu yang menghuraikan syarat yang mempengaruhi perlakuan yang dijangkakan berlaku. dalam objektif pengajaran pertama tersebut terdapat frasa yang melambangkan syarat. Murid akan diminta untuk membaca sebuah artikel tentang kehidupan di Palestin. Sebagai contohnya. syarat merupakan pelengkap kepada pelaksanaan perlakuan. Jadi. objektif ini sangat sesuai dan bertepatan dengan ciri-ciri objektif pengajaran yang sempurna. Mager (2009:51). Mafhumnya. Oleh itu. aspek perlakuan perlu dinyatakan dalam objektif supaya guru dapat melihat dengan lebih jelas hasil pembelajaran yang diinginkan. objektif ini merupakan cerminan kepada aktiviti untuk fokus sampingan iaitu kemahiran membaca. dalam contoh penyataan objektif kedua ini terdapat frasa Kerja Kursus Projek 13 .

Kesimpulannya. Mafhumnya. Frasa ‘sekurang-kurangnya lima ayat yang memberikan gambaran tentang perasaan sengsara kehidupan di Palestin’ jelas menunjukkan betapa terperincinya kriteria yang perlu dilepasi oleh murid. objektif tersebut menekankan syarat pemilihan ayat daripada petikan artikel kehidupan di Palestin. murid-murid akan mencatatkan lima ayat yang dirasakan memberi gambaran perasaan tentang kehidupan di Palestin. aspek kriteria juga dapat dinilai daripada penyataan objektif bagi fokus sampingan kemahiran menulis tersebut. Kerja Kursus Projek 14 . Selain itu. Ini bermaksud frasa ‘daripada artikel’ telah memberikan gambaran yang jelas bahawa pemilihan ayat hendaklah dilakukan dengan memilih daripada artikel yang disediakan. guru menghajatkan kebolehan murid dalam memilih ayat-ayat yang difikirkan mengandungi kesan mendalam daripada hasil pembacaan artikel terbabit. Oleh itu. perlu diingatkan bahawa. Akhir sekali adalah aspek syarat bagi penyataan objektif kedua. murid juga dikehendaki memberi alasan atau rasional pemilihan ayat. jelaslah bahawa syarat itu merupakan aspek yang menjadi pelengkap kepada perlakuan murid yang dikehendaki memilih ayat yang memberi kesan mendalam. kedua-dua objektif tersebut benar-benar menepati ciri-ciri sebuah objektif pengajaran yang sempurna dan berkesan. minda murid akan terjentik untuk meluahkan perasaan dengan menggunakan ayat yang lebih kurang sama dengan apa yang telah dibaca.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) ‘memilih dan menyatakan alasan’ pada awal dan akhir penyataan. Kriteria ini dilihat sangat sesuai dan bertepatan dengan fokus pengajaran kerana setelah murid berjaya mengecam beberapa ayat yang melambangkan perasaan. Kedua. Tetapi. Ini bermaksud. setiap penyataan objektif itu tidak hanya terhenti setakat itu. Berdasarkan penelitian.

bagi mengenal pasti darjah keberkesanan objektif yang dirangka. Guru perlu menyediakan borang penilaian supaya dapat dijadikan panduan bagi mengenal pasti kriteria-kriteria yang sepatutnya dicapai oleh murid seperti yang termaktub dalam penyataan objektif. 3. pengetahuan Kerja Kursus Projek 15 .1 Definisi Teknik Menurut Kamus Dewan (Edisi Ketiga).Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Sebagai seorang guru. Jadi. maksud lain bagi istilah teknik dalam Kamus Dewan tersebut ialah. karang-mengarang dan sebagainya.0 PENGAPLIKASIAN TEKNIK PENGAJARAN 3. penilaian terhadap murid menjadi perkara biasa setelah sesi P&P. Selain itu. teknik adalah kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik.

teknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk pelajar-pelajarnya. Manakala menurut Edward M. Kesimpulannya. 3. Abdul Aziz dalam bukunya Pengajian Melayu III: Komunikasi Bahasa. teknik boleh didefinisikan sebagai pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana teknik tersebut digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. beliau mendefinisikan teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru yang mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu. Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang digunakan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) yang berkaitan dengan pembuatan barang-barang hasil industri (seperti jentera. kenderaan. dan lain-lain). Mengikut Kamaruddin Hj. Anthony (1997). Husin & Siti Hajar Hj. bangunan.2 Kepentingan Teknik 16 Kerja Kursus Projek .

maka akan berlakulah sesi soal jawab dan sebagainya. Umum mengetahui bahawa pemikiran kanak-kanak lebih cenderung ke arah permainan. Apabila berlakunya situasi demikian. Hal ini secara tidak langsung akan membantu guru mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran yang di hasratkan. Penyataan ini jelas merujuk kepada beberapa teknik yang terdapat di dalam pengajaran dan pembelajaran seperti teknik latih tubi. mengekalkan perhatian murid. Contohnya jika seseorang guru menggunakan teknik lisan. 3. digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. guru boleh menggunakan teknik permainan bahasa dan sebagainya untuk memastikan fokus murid terhadap pembelajaran tidak terjejas. Kepentingan lain ialah. beliau mendefinisikan teknik sebagai satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru untuk mencapai hasl segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa yang tertentu. Anthony (1996). Justeru secara tidak langsung. murid akan dilatih bagaimana untuk bercakap dan mengeluarkan pendapat. Secara tidak langsung murid akan mengaplikasikan kemahiran masa depan di dalam pembelajaran. teknik main peranan dan sebagainya.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Mengikut Edward M. murid-murid ini akan mendengar dan member perhatian akan apa yang bakal rakan mereka sampaikan. Antara kepentingan teknik ini ialah digunakan untuk menarik perhatian murid. Kepentingan yang ketiga ialah dapat menimbulkan rasa ingin tahu. Menyedari hakikat ini. Perasaan ini mungkin akan wujud jika teknik inkuiri contohnya. Murid akan terus mengkaji dan mengkaji untuk mengetahua apa yang akan terjadi seterusnya. Ini menunjukkan perhatian murid telah tertarik melalui penggunaan teknik tersebut.3 Teknik Pengajaran Lisan 17 Kerja Kursus Projek . Hal ini secara tidak langsung akan merangsang pemikiran murid untuk berfikir segala kemungkinan.

teknik lakonan sering kali digunakan dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang berasaskan pendekatan induktif iaitu kaedah terus. sumbang saran. bercerita. teater pembaca dan sebagainya. Kemahiran lisan merupakan salah satu aktiviti yang menepati ciri-ciri tersebut. Tujuan utama teknik ini digunakan adalah untuk melatih pelajar menggunakan unsur bahasa. kepala dan lain-lain dengan berkesan dalam sesuatu interaksi bahasa atau perbuatan. Pengajaran lisan merupakan aspek kemahiran yang penting untuk diketengahkan oleh guru memandangkan aktiviti lisan lebih kepada aplikasi pendekatan komunikatif. Pada pendat Mook Soon Sang (1994:23). Jadi. gerak tangan. berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum (1979-1980) hampir 40% murid tidak boleh menulis dan membaca. ini memahirkan mereka menggunakan bahasa dan berinteraksi serta menyesuaikan 18 . nada dan intonasi dan juga bukan linguistik iaitu mimik muka. lakonan. Sebaliknya. kemahiran lisan menjadi aspek kemahiran utama yang dapat dikuasai oleh murid.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Pengajaran lisan merupakan gabungan bagi pengajaran kecekapan kemahiran mendengar dan bertutur. Menurut Mook Soon Sang (1994:22). Antaranya ialah teknik soal-jawab. lebih 50% tidak boleh menulis. Oleh itu. elektif dan audiolingual. kebebasan dan kelonggaran pergerakan kadang-kadang perlu diberikan diri mereka dengan rakan-rakan. Teknik dan Contoh. para ilmuwan berpendapat bahawa perlu dipelbagaikan aktiviti perbincangan dan kerja kelompok. Terdapat pelbagai teknik pengajaran lisan yang direka khas oleh tokohtokoh pendidikan. Kerja Kursus Projek kepada pelajar. unsur paralinguistik iaitu berkaitan dengan jeda. penyampaian secara kuliah sekiranya dikekalkan akan cepat membosankan pelajar kerana mereka tidak dapat berinteraksi baik secara interpersonal mahupun intrapersonal dengan rakan sebaya dan guru. Aziz Talib (1993:74) dam bukunya Menguji Kemahiran Bahasa: Prinsip. Menurut Abd.

murid akan lebih peka dan berhati-hati melafazkan sesuatu. Akhirnya. Teknik ini juga berupaya menimbulkan keseronokan dan keberkesanan pembelajaran kepada murid. Di samping itu.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Tambah beliau lagi. membuat penemuan. Pemilihan teknik yang sesuai sangat mempengaruhi kelangsungan proses pembelajaran. Hal ini kerana teknik menekankan aspek lisan. murid akan dapat menjalani latihan lisan dengan banyak. Kerja Kursus Projek 19 . Oleh yang demikian. guru bahasa seharusnya sedar tentang kedudukan dan kepentingan komunikasi murid dalam pendidikan bahasa. Pelajar juga bebas untuk melahirakan perasaan. Mereka akan berfikir sebelum meluahkan katakata. Ini berguna bagi guru untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu P&P. penggunaan teknik ini mampu mendorong serta merangsang murid untuk menghubungkan perasaannya dengan matapelajaran yang dipelajarinya. Hal ini bertujuan mendapatkan maklumat pencapaian pembelajaran murid dan kelemahan serta kekuatan murid dalam pembelajarannya. murid berkemungkinan akan dapat berkomunikasi dengan baik melalui teknik ini berbanding dengan teknik-teknik lain. serta boleh berkongsi sebarang maklumat atau sesuatu perkara. Kesimpulannya. Lakonan berperanan sebagai ragam pembelajaran iaitu sebagai salah satu alat bantu pengajaran dan pembelajaran. Hal ini adalah kerana mereka harus menitik beratkan tentang laras sosial antara mereka dan pendengar. selain dapat menyuburkan sahsiah mereka.

Walau bagaimanapun. fokus sampingan yang dipilih ialah kemahiran membaca. pendekatan komunikatif mempunyai beberapa implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran bahasa. Fokus utama dilaksanakan lebih tinggi arasnya daripada fokus sampingan dalam pemilihan huraian hasil pembelajaran. Murid dikehendaki membaca artikel yang diedarkan sebelum memulakan proses pencetusan perasaan melalui persembahan dekon. Pada pandangan Azman Wan Chik.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 3. Dalam dokumen RPH itu juga. terdapat dua fokus pengajaran yang diketengahkan iaitu fokus utama dan fokus sampingan. Selain itu. Salah satu implikasi pendekatan komunikatif dalam pengajaran dan pembelajaran Kerja Kursus Projek bahasa adalah pendekatan ini membolehkan pelajar 20 . (1989). fokus utama juga mengambil masa yang lebih lama berbanding fokus sampingan. teknik pengajaran juga diambil kira sebagai pembantu kepada proses pemaham murid. Hal ini memberi banyak impak kepada pelajar dalam kemahiraan berbahasa mereka. Oleh sebab itulah RPH perlu disediakan sesempurna mungkin tanpa ada masalah yang boleh mengganggu gugat proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) kerana RPH ini menjadi penentu terhadap keberkesanan fokus utama dan fokus sampingan pengajaran. guruguru seharusnya lebih peka terhadap tahap keupayaan murid supaya aktiviti yang dirancang bertepatan dengan tahap pemikiran murid atau tahap kebolehterimaan mereka. Berdasarkan RPH dalam tugasan ini. Pendekatan yang digunakan sepanjang sesi P&P ini adalah pendekatan komunikatif. Fokus utama adalah fokus yang melibatkan kemahiran lisan. Selain itu.4 Aplikasi Teknik Dan Aktiviti Dalam Rancangan Pengajaran Jika diteliti Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang disediakan. terdapat beberapa aktiviti yang dirangka bagi mencapai keberkesanan objektif pengajaran yang dihasilkan.

mereka juga memilih unsure-unsur linguistik yang dimilikinya itu semasa mereka berinteraksi dan disesuaikan penggunaannya mengikut konteks sesuatu situasi sosial tertentu. menyatakan pendapat dan pandangan dan sebagainya. Melalui kecekapan linguistik ini. Disamping itu. melalui pendekatan ini juga. Pelajar akan dapat menyesuaikan pengguanaan system bahasa secara spontan ini mengikut keadaanyang sesuai. Aktiviti sebegini banyak membantu pelajar dalam aktiviti pembelajaran mereka dimana mereka akan dapat menghilangkan rasa takut dan Kerja Kursus Projek 21 . Mereka harus menguasai tentang nahu. Pendekatan ini turut menyedarkan pelajar bahawa tiap-tiap struktur ayat yang betul itu tidak semestinya sesuai digunakan tanpa memahami cara penggunaannya berdasarkan ‘rule of use’. struktur bahasa dan tahu bagaimana mahu menggunakannya. Selain itu. para pelajar memiliki pengetahuan tentang sesuatuu bahasa yang mereka gunakan itu. Hal ini menunjukkan bahawa mereka akan dapat menggunakan laras bahasa dengan betul dan tepat. Menurut Azman Wan Chik. Hal ini disebabkan oleh proses pembelajaran mengikut pendekatan ini menekankan gerakerja berkumpulan atau berpasangan yang member peluang kepada pelajar untuk berkomunikasi. pelajar juga dapat mengembangkan idea disamping dapat bertukar-tukar pendapat antara satu sama lain. pelajar boleh menggunakan sistem bahasa secara spontan dan fleksibel bagi menggambarkan fikiran. Kecekapan berkomunikasi ini menuntut supaya pelajar memiliki pengetahuan untuk menggunakan bahasa itu dalam keadaan dan situasi tertentu serta dalam konteks yang sesuai. mengikut konteks dan situasi serta tujuan-tujuan tertentu.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) berkomunikasi dengan baik sekali gus mereka dapat menguasai kecekapan linguistik. pelajar juga diminta menguasai kecekapan berkomunikasi. (1989). Selain itu. mengemukakan idea. pelajar akan dapat membetulkan kesalahan sendiri dengan menggunakan bentuk-bentuk bahasa yang dipilih sebagai alternatif dan dianggap sesuai bagi sesuatu tujuan dalam berkomunikasi. Tambahan pula. perasaan.

guru akan menayangkan video kesengsaraan hidup di Palestin. induksi set harus menjadi suatu aktiviti yang bermakna dan sejajar dengan minat dan pengalaman para pelajar. Menurut S. Teknik yang digunakan oleh guru ketika ini ialah teknik soal jawab. Kemudian. wujudlah sebuah interaksi sosial sebelum sesi P&P dimulakan. teknik ini digunakan adalah untuk mengesan pengetahuan berbahasa murid serta memberi galakan kepada murid untuk berfikir secara kreatif. guru perlu membiarkan murid menyatakan pendapat mereka dengan bebas supaya mereka tidak terikat dengan isi pelajaran semata-mata. Tujuannya adalah bagi mengaktifkan skema murid selain meningkatkan minat mereka sebelum mulanya pembelajaran. Hal ini akan mempengaruhi hasil pembelajaran. guru haruslah bijak Kerja Kursus Projek 22 . aktiviti yang dijalankan diambil kira bermula daripada set induksi. logik dan kritis. Menurut aktiviti set induksi yang terkandung dalam RPH tugasan. pelajar akan lebih aktif berfikir menerusi soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru. Oleh itu. Di samping itu. mereka akan berasa lebih yakin dan berani untuk melibatkan diri mereka dalam aktiviti yang dijalankan. Yang penting. inovatif. Selain itu. mengendalikan induksi set dengan cara yang merangsangkan memang memerlukan perancangan yang teliti dan hal ini mungkin memaksa guru memikirkan induksi set yang agak luar biasa supaya permulaan pengajaran benar-benar dapat merangsangkan pelajar. Sebaliknya. murid akan dijentik minda mereka dengan pengalaman sedia ada mereka tentang kesengsaraan rakyat Palestin. Teknik ini dirasakan sesuai kerana bagi mengajarkan aspek kemahiran lisan yang mengkehendaki mereka meluahkan perasaan. Nathesan (1999:39). Hasilnya.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) malu. Secara perinciannya.

Dari situ. Oleh itu. mereka akan gunakan perkataan yang melambangkan perasaan itu bagi tujuan aktiviti berikutnya kemudian. guru perlu meninjau dengan teliti semasa aktiviti ini dijalankan kerana aktiviti ini sedikit sebanyak akan memberi kesan kepada yang akan datang. guru akan meminta murid mengenal pasti ayatayat yang dirasakan dapat memberi kesan kepada perasaan murid supaya perasaan itu akan dapat diluahkan ketika aksi dekon. Aktiviti ini sangat sesuai dilakukan berikutan fokus utama pengajaran adalah murid dapat meluahkan perasaan kepada rakan dengan menggunakan bahasa yang puitis ketika bersajak. guru akan mengedarkan aritkel kehidupan di Palestin yang memuatkan pelbagai peristiwa yang menyayat hati. Teknik ini sangat sesuai dilaksanakan sebagai proses kelangsungan menjana perasaan terhadap keganasan yang melanda dunia. Hasilnya. terdapat aktiviti mempelajari bahasa puitis. Di samping itu. Biarpun mereka sudah diajarkan sedikit sebanyak tentang bahan sastera. Maksudnya. Kerja Kursus Projek 23 . Kemudiaan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) mengemukakan soalan yang terancang dan bermutu bagi mewujudkan pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan. Seterusnya ialah aktiviti pada langkah pertama. guru akan menggunakan aktiviti mencatat nota dengan meminta murid mengisikan borang untuk memilih sekurang-kurangnya lima ayat yang memberi gambaran tentang pelbagai perasaan setelah membaca artikel terbabit. Kebiasaannya langkah pertama memuatkan aktiviti bagi fokus sampingan hasil pembelajaran. Aktiviti membaca skimming dan scanning ini merupakan permulaan kepada proses pelahiran perasaan murid di akhir pengajaran nanti. tetapi aktiviti ini dilihat mampu menambah penguasaan murid tentang ilmu itu dengan pengayaan kosa kata dan perumpamaan analogi yang baharu. fokus sampingan iaitu kemahiran membaca telah dipilih dengan memakan masa sebanyak 15 minit. Seperti yang terkandung dalam RPH tugasan ini. dalam langkah kedua.

Kerja Kursus Projek 24 . Teknik ini dilaksanakan dengan permainan berkomputer atau tutorial yang mengkehendaki murid meneka perkataan yang menggambarkan perasaan dengan hanya diberikan klu daripada perumpamaan. murid akan diajarkan cara mengemukakan emosi dalam ayat dengan menggunakan perkataan-perkataan yang baru dipelajari semasa aktiviti permainan bahasa meneka diksi yang berkaitan tentang perasaan serta analoginya. Yang menariknya adalah teknik yang digunakan ketika melakukan aktiviti ini ialah permainan bahasa. jantina dan sebagainya menghasilkan puisi yang berbeza dan suasana perasaan penyajak.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Perkara ini sangat bersesuaian dengan pandangan Prof. Murid juga dapat belajar kaedah cara berfikir yang baru. agama. Selain itu. Sebelum murid diarahkan untuk mencipta beberapa frasa sajak yang puitis. suku. Mohd Taib Osman (1977:42) yang mengatakan perbendaharaan kata yang dikuasai oleh seseorang penyajak sangat penting bagi membentuk dan melahirkan kekuatan ekspresi juga menunjukkan ciri khas penyajak. Penggunaan teknik ini juga mampu membantu murid memahami sistem Bahasa Melayu terutamanya dari segi bentuk. (1989:76). Tujuannya ialah murid akan dapat menghasilkan sajak dengan menggunakan bahasa puitis seperti mana yang terkandung dalam objektif utama pengajaran. mereka akan diajarkan dahulu ciri-ciri sajak yang baik. Setelah itu. Perbezaan kedaerahan. aktiviti pertandingan secara berkumpulan telah dirancangkan. Dalam tugasan ini. Kutipan markah juga akan dilakukan bagi mewujudkan persaingan dalam permainan. Misalnya. Aktiviti lain yang terdapat dalam langkah ini adalah aktiviti menghasilkan sajak. murid juga dapat mengulang kaji sambil bergembira. Terdapat dua bentuk pengajaran dan pembelajaran bahasa melalui teknik ini iaitu dijalankan secara spontan atau dijalankan sebagai aktiviti pertandingan. Menurut Azman Wan Chik. pendidikan. Teknik permainan bahasa ini digunakan oleh guru bagi mengukuhkan pengajaran dan memantapkan lagi pemahaman murid mengenai topik-topik yang diajarkan. makna serta penggunaan bahasa yang tepat.

Aktiviti yang dirancang ialah aktiviti fokus utama pengajaran iaitu murid melahirkan perasaan dengan mendeklamasikan sajak. Murid dijangkakan akan dapat menghasilkan lima baris frasa sajak untuk dipersembahkan dalam aktiviti dekon.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) barulah murid akan dilepaskan ke kumpulan masing-masing untuk mencipta sajak sebelum mempersembahkan aktiviti dekon. perancangan yang dilaksanakan beserta teknik semasa aktivitinya perlu dititikberatkan kerana itu mampu memberi kesan positif dalam aktivit P&P. Penggunaan teknik ini juga dapat mengembangkan daya berfikir dan dan kemahiran sosial murid. Murid juga akan menjadi lebih berani dan berkeyakinan. Teknik yang digunakan semasa aktiviti ini ialah teknik dekon. Murid-murid juga aktif menyatakan pendapat dengan bimbingan dan panduan guru. Guru juga akan memberikan borang penilaian penguasaan kemahiran bagi memastikan keberkesanan isi pelajaran yang diajarkan dari mula langah P&P. Oleh itu. Mohd Taib Osman (1977:52). Langkah ketiga bagi sesi P&P ini ialah kemuncak kepada pembelajaran yang dilalui bermula daripada awalnya. murid dikehendaki mengaplikasikannya untuk menyatakan perasaan kepada rakan sekelas yang lain. Maksudnya. akan ada murid yang mendeklamasikan sajak sebagai cara meluahkan perasaan tentang tema yang diberikan. Aktiviti pada langkah kedua ini sebenarnya bersesuaian dengan objektif pertama dalam penyataan objektif. secara berkumpulan. Teknik dekon merupakan akronim bagi aktiviti deklamasi sajak dan lakonan. Setelah mempelajari pelbagai jenis ayat dan beberapa perumpamaan yang puitis. Teknik yang digunakan semasa aktiviti penghasilan sajak ialah perbincangan dalam kumpulan. Menurut Prof. teknik ini merupakan teknik pengajaran yang berbentuk perbincangan dan dilakukan dalam kalangan kanak-kanak di bawah penyeliaan dan kawalan guru. kemudian akan ada juga Kerja Kursus Projek 25 .

murid juga akan menyedari akan makna sosial dan makna linguistik yang dihasilkan daripada unsur-unsur paralinguistik seperti isyarat tangan. Murid juga berpeluang untuk mempengaruhi rakan-rakan bagi menyampaikan makna dengan berkesan dalam konteks dan situasi tertentu. Teknik ini juga berupaya menimbulkan keseronokan dan keberkesanan pembelajaran kepada murid. Madya Dr. membuat penemuan. di samping dapat menyuburkan sahsiah mereka. Ishak Ramly (2003:55). Dekon berperanan sebagai ragam pembelajaran iaitu sebagai salah satu alat bantu pengajaran dan pembelajaran. aktiviti demonstrasi dan lakonan sangat sesuai dijalankan semasa menggunakan pendekatan komunikatif dalam pembelajaran. (1977:23) dalam bukunya Pengajaran Bahasa dan Kesusateraan Malaysia. Unsur-unsur paralinguistik ini boleh berlaku dalam persembahan yang dijalankan. Bagi pandangan Prof. mencemik. dan sebagainya. menggelengkan kepala. Tambah beliau. serta boleh berkongsi sebarang maklumat atau sesuatu perkara.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) rakan kumpulannya yang melakonkan aksi secara bisu di samping pendeklamator tersebut. Pelajar juga bebas untuk melahirkan perasaan. Mohd Taib Osman. melalui aktiviti seperti dekon ini. kaedah ini sering Kerja Kursus Projek 26 . pembelajaran bahasa akan menjadi lebih bermakna kerana contoh-contoh sebenar dibawa ke bilik darjah. Tujuannya ialah mendorong serta merangsang murid untuk menghubungkan perasaannya dengan aksi yang ditunjukkan melalui kefahaman tentang isi sajak beserta emosi yang terkandung dalam sajak. Menurut ulasan Prof. mengerling. Selain itu.

Tetapi. guru akan mengadakan aktiviti refleksi isi pelajaran dan penilaian terhadap persembahan murid. Akhir sekali ialah pada langkah penutup. sekiranya aktiviti ini dijalankan secara pertandingan. Guru boleh mengubah gaya persembahan lakonan pelajar dalam kelas. Kerja Kursus Projek 27 .Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) digunakan bagi menghindarkan pelajar daripada menggunakan kaedah atau teknik pengajaran yang sama sahaja. Kesimpulannya. Guru juga boleh mengekalkan gaya bahasa yang terkandung dalam petikan sajak tetapi dengan pengolahan idea asal. Pada aktiviti ini. Semasa akhir pengajaran ini. Dengan cara ini. guru akan dapat meningkatkan motivasi murid dan perasaan ingin tahu mereka selain memanjangkan minat dan keinginan supaya mempeajari sastera. Murid akan menyatakan pendapat mereka atas apa yang mereka pelajari. guru mengimbas kembali apa yang telah murid pelajari bagi memperoleh idea tentang keberkesanan P&P pada sesi tersebut. aktiviti dan teknik yang dirangka bagi mencapai objektif pengajaran dilihat bertepatan dan sesuai dengan fokus utama dan sampingan yang telah direncanakan. pembetulan oleh guru hanya dilakukan selepas rumusan penilain kemahiran yang telah diajarkan.

0 BAHAN BANTU MENGAJAR 4.1 Definisi Bahan Bantu Mengajar Kerja Kursus Projek 28 .Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 4.

beberapa BBM yang baru dan lama perlu digunakan untuk mempercepatkan proses pembelajaran. Bahan bantu mengajar (BBM) bukanlah merupakan sesuatu yang tersisih sifatnya daripada proses pengajaran dan pembelajaran. menimbulkan rangsangan keinginan pelajarpelajar untuk mengetahui sesuatu dan untuk menjadikan pembelajaran baik dan lebih menarik. BBM dan tulisan. Pendapat ini disokong sama oleh Edgar Dale (1964) yang digambarkan dalam bentuk “cone of experience” di mana proses pembelajaran bermula dengan proses aspek semi-abstrak hingga kepada yang lebih abstrak. Penggunaan BBM juga sebahagian daripada kaedah dan idea-idea yang disampaikan oleh guru kepada murid-muridnya. David Berlo (1996) mengatakan dalam proses komunikasi itu terdapat empat ciri penting iaitu sumber. bertajuk “Alatan Mengajar Dalam Pengajaran Bahasa. Dewasa ini pengetahuan saintifik. membaca dan menulis. perkembangan teknologi. pesanan. Walau kaedah apa digunakan sekalipun BBM pasti turut sama. murid sesama murid serta membantu atau mempercepatkan proses pemahaman mereka. Kerja Kursus Projek 29 . Isi pengajaran sebagai mesej atau pesanan dan salurannya melalui lisan. Empat kemahiran iaitu mendengar. saluran dan penerima. supaya komunikasi guru murid berjalan dengan baik. ‘alat bantu ‘itu mestilah dianggap sebagai satu bahagian yang padu dalam proses tersebut dan bertujuan untuk menambah kelancaran perhubungan antara guru dan murid dan sebaliknya. Mengikut Noraziah Abdul Hamid (1981:2).Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Bahan bantu mengajar adalah faktor terpenting dalam menentukan kejayaan program pembelajaran. bertutur. tetapi tidak berupaya mengambil tempat seorang guru. psikologi pembelajaran.

Bahan ini merupakan aspek penting dalam pembelajaran. dan membantu proses pembelajaran pelajar menjadi lebih berhasil dan bermakna.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Ngui Kuen Seng (1981) pula mengatakan alat bantu mengajar tidak dapat ditakrifkan dengan tetap walaupun pada keseluruhan ramai pendidik mempersetujui bahawa penggunaan alat bantu mengajar dalam P&P adalah pengalaman yang melibatkan penggunaan penglibatan/ pandangan seseorang. BBM boleh diertikan sebagai apa jua bentuk bahan yang digunakan dalam pembelajaran. Kesimpulannya. Kerja Kursus Projek 30 .

3. 2. radio. Bahan-bahan bercorak pelajaran seperti lakonan.lawatan. piring hitam dan lain-lain. buku.2 Jenis-Jenis Bahan Bantu Mengajar Hari ini dengan bertambahnya pengetahuan teknologi.pentomin. model. Kerja Kursus Projek 31 . projektor overhead. Bahan Bantu Mengajar (BBM) adalah sesuatu bahan yang boleh disiapkan dengan berbagai cara. slaid.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 4. filem jalur. gambar. papan putih dan lain-lain.projek pameran dan bahan-bahan dari alam sekitar. Contohnya. Bahan-bahan yang menggunakan media elektronik seperti filem pelajaran. beberapa alatan mengajar baharu telah dihasilkan dalam membantu proses pemahaman murid. projektor opeque. Berdasarkan pendapat di atas dapat Atan Long (1982:174) menyimpulkan bahawa alat-alat bantu mengajar boleh dibahagi kepada tiga kategori seperti berikut: 1. pita video. surat khabar. carta atau slaid dan dipancarkan pada skrin. pita rakaman. Bahan bukan elektronik seperti suara. sesuatu bahan itu mungkin diterbitkan dalam bentuk buku.carta.

Ia merupakan apa sahaja yang boleh dialami oleh murid. Aktiviti seperti lakonan. didengar. psikologi pembelajaran.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Manakala menurut Azman Wan Chik. media elektronik dan media bukan elektronik. filem. Jilid 1: Alatan dan Bahan Bantu. perkembangan teknologi dan sebagainya. Bagi pengajaran kemahiran lisan. Dalam bukunya Mengajar Bahasa Malaysia. (1989:20). makmal bahasa. slaid filem. dibaca. kad imbasan. beberapa Kerja Kursus Projek 32 . pengajaran lisan merupakan satu bentuk komunikasi. dipegang. dirasa.teks. Ini termasuklah benda-benda konkrit yang boleh dilihat. kad manila. pita rakaman. tujuan utama guru adalah memberitahu. kertas mahjung atau benda-benda wujud lain. Manakala bagi media bukan elektronik adalah seperti buku. dekon dan lawatan biasanya menggunakan bahan bantu mengajar bagi kedua-dua jenis ini. Antara yang tergolong dalam media elektronik ialah radio. mempengaruhi dan menghiburkan. Pada pendapat umum. radio dan pelbagai lagi. Berdasarkan pandangan Atan Long (1982). Komunikasi pula bertujuan memberitahu. pengguanaan alat bantu mengajar adalah sangat penting. atau lebih tepat lagi menyampaikan ilmu atau satu himpunan maklumat kepada murid-murid. Tambah beliau. Antara cadangan BBM yang boleh digunakan ialah rakaman perbualan. Dalam pengajaran seperti ini. terdapat dua jenis bahan bantu mengajar iaitu. pantomin. papan tulis. dihidu digunakan dan sebagainya. gambar dan rajah sahaja tetapi ia biasanya meliputi segala macam benda yang boleh membantu dan menyokong pengajaran. projektor legap. dengan bertambahnya kemajuan di bidang pengetahuan saintifik. dan lain-lain lagi. televisyen. terdapat BBM yang sesuai untuk digunakan seperti saranan tokoh pendidik. alat bantu mengajar bagi kemahiran lisan adalah segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk membantunya menyampaikan pengajaran di bilik darjah. paparan video. Alatan ini tidaklah terhad kepada buku. Hari ini.

Atan Long (1982) berpendapat bahawa BBM diwujudkan bagi mengatasi masalah-masalah seperti: 1.namun demikian peralatan seperti ini tidaklah berupaya atau boleh mengambil tempat sebagai seorang guru. Masalah kekurangan tenaga pengajar.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) peralatan mengajar bentuk baharu dan lama digunakan untuk mempercepatkan proses pembelajaran. perlu diingat ianya merupakan bahagian yang penting dan padu dalam pelaksanaan sesi pengajaran dan pembelajaran (P&P).3 Kepentingan Bahan Bantu Mengajar Apabila berkata tentang bahan bantu mengajar (BBM). Alat-alat ini hanyalah membantu guru-guru membimbing murid-murid dan tidak lebih daripada itu. Samalah juga dengan bahan bantu mengajar yang bertindak sebagai enjin pembelajaran. Sekiranya tiada enjin. 33 Kerja Kursus Projek . 4. kereta tersebut tidak mampu bergerak. seharusnya memiliki enjin sebagai organ yang menggerakkan kereta. Bahan itu perlu diadakan supaya perjalanan P&P menjadi lancar dan teratur. Dianalogikan seperti sebuah kereta.

mempunyai beberapa tujuan. Kerja Kursus Projek 34 .oleh itu ia boleh menolong menjadikan pembelajaran murid itu lebih mendalam dan pelbagai. Di samping itu ia juga dapat menjadikan suasaana pembelajaran itu menarik dan memikat. mempelbagaikan kegiatan dan memberi keseronokan kepada murid. Masalah kebosanan kaedah pengajaran. Secara perinciannya. 4. 3. Masalah kekurangan masa. Edger Dale dalam bukunya Audio-Visual Method in Teaching (1963). alatan mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran. Antara lainnya beliau menjelaskan: a) Alat bantu mengajar biasanya merangsangkan minat pembelajaran bahasa. c) Alat bantu mengajar membekalkan satu dasar yang kukuh untuk memperkembangkan pembelajaran murid-murid. Masalah P&P dalam kumpulan yang sangat besar. Ini membolehkan pembelajaran mereka itu kekal lama. Oleh itu dapat menggalakkan pembelajaran. khususnya pengajaran lisan. d) Alat bantu mengajar mampu menyediakan pengalaman-pengalaman yang tidak dapat diperoleh dengan mudah melalui cara-cara yang lain. Ia bukan sahaja berhasrat untuk memberikan rangsangan yang baik dan berkhidmat sebagai alat untuk membantu menjelaskan penerangan guru tetapi ia juga bermaksud untuk menjimatkan masa. yang tinggi di kalangan muri-murid dan minat ini adalah satu faktor yang penting dalam b) Alat bantu mengajar menyediakan satu dasar yang kukuh untuk memperkembangkan kefahaman dan corak pemikiran murid-murid.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 2. telah menyenaraikan nilai-nilai penting tentang penggunaan alat bantu mengajar tersebut.

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) e) Alat bantu mengajar juga boleh membantu murid-murid memaham sesuatu dengan cara yang lebih baik dan berkesan. Ini boleh membantu mempercepatkan perkembangan perbendaharaan kata mereka. f) Alat bantu mengajar mampu menawarkan pengalaman-pengalaman yang sebenar dan dengan demikian ia boleh merangsangkan kegiatan murid. g) Alat bantu mengajar mendorong murid-murid mengkaji dan menyiasat dan ini boleh menambah dan menggalakkan bacaan sukarela mereka. 4.4 Kesesuaian Bahan Bantu Mengajar Dalam Rancangan Pengajaran Kerja Kursus Projek 35 .

iaitu mengalami sesuatu itu dengan menggunakan deria. Bahan elektronik seperti video merupakan salah satu BBM yang dirancang penggunaannya. segala apa yang kita ketahui. Hamid (1981). beliau telah menggolongkan alat bantu mengajar kepada dua jenis iaitu elektronik dan bukan elektronik. Dalam Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang dirangka. murid akan berasa sensitif dengan pergolakan yang berlaku di sana seterusnya dapat membangkitkan perasaan mereka dan mungkin boleh Kerja Kursus Projek 36 . pengalaman-pengalaman yang dirancang untuk murid-murid itu hendaklah melalui pengalaman yang paling natural dan asas.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Alat bantu mengajar biasanya akan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelajar-pelajar sewaktu menjalani sesuatu pembelajaran itu. Antaranya ialah video kehidupan di Palestin. yang kita percaya. video ini tidak hanya terbatas pada aktiviti dalam set induksi. Maksudnya. Setiap BBM tersebut akan diperjelas penggunaannya pada bahagaian seterusnya nanti. Selain itu. Dalam proses pembelajaran. Video yang digunakan dalam RPH adalah video paparan kesengsaraan di Palestin. Norasiah Abd. Video ini akan digunakan pada tahap maksimum. sebaliknya tetap akan dimainkan semula ketika sesi perbincangan murid menghasilkan sajak. slaid gambar peperangan. artikel kehidupan di Palestin dan perisian komputer permainan bahasa. Dalam banyak hal. terdapat empat jenis bahan bantu mengajar (BBM) yang dirancang penggunaannya. Dalam set induksi. fikirkan dan hayati selalunya bermula daripada satu proses pengenalan. rasional penggunaan video ini adalah sebagai medium dalam mengembalikan pengetahuan sedia ada murid tentang negara Palestin. iaitu melaui deriaderia mereka. muzik instrumental.

Tambahan pula. menunjukkan kesengsaraan dan keperitan Oleh itu. Artikel merupakan bahan bantu bukan elektronik yakni bahan bercetak. Muzik instrumental bermaksud muzik yang dimainkan tanpa sebarang lirik mahu pun frasa kosong. Biarpun pemasangan video terbabit bukanlah secara bertumpu. Konteks penggunaannya adalah jelas mengikut RPH yang dirancang. Muzik jenis ini hanya dimuatkan dengan alunan melodi-melodi tertentu. Murid akan diminta untuk mengenal pasti atau memilih lima ayat daripada artikel tersebut yang mempunyai gambaran ayat kehidupan di sana. video juga digunakan ketika langkah kedua iaitu ketika murid dalam perbincangan kumpulan. Di samping itu. Muzik ini akan digunakan ketika murid mempersembahkan aksi dekon. sedikit sebanyak akan menarik minat murid khasnya kerana mereka memperoleh maklumat baharu Kerja Kursus Projek sehinggakan dapat mengikuti dan menghayati setiap aspek 37 . Ketika murid bersajak. Artikel mengenai catatan peristiwa kesengsaraan di negara malang itu juga bersangkutan dengan penyataan objektif. tetapi video itu dimainkan bertujuan memberi panduan dan gambaran yang jelas untuk menjana idea murid dalam menghasilkan sajak tentang keperitan hidup di Palestin. bahan bantu yang seterusnya digunakan ialah artikel. BBM yang kedua digunakan ialah muzik instrumental. Bahan bantu ini akan digunakan sebagai pemangkin kepada perasaan murid terhadap isu di Palestin. dengan adanya penggunaan artikel sebegini. alunan muzik ini yang sesuai dengan iringan sajak murid memberi peluang kepada mereka meluahkan perasaan dengan cara yang unik.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) membantu dalam mencapai objektif pengajaran iaitu meluahkan perasaan dengan menggunakan bahasa yang puitis melalui aksi dekon.

Selain itu. kesesuaian. Tambah beliau. membawa gambar bercetak mahu pun gambar slaid tentang haiwan tersebut amatlah sesuai. Makanya. dalam membuat pemilihan gambar. Husin (1986) dalam bukunya Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa. guru yang ingin mengajarkan murid tentang binatang. RPH tersebut juga melibatkan BBM seperti gambar. Pelaksanaannya yang membuka peluang kepada murid untuk mencuba sendiri atau ‘hands on’ sudah tentu akan merangsang minat mereka terhadap pembelajaran. sebaliknya slaid gambar peristiwa peperangan. Namun. namun ada kalanya bahan yang ingin diajarkan itu tidak dapat dibawa. guru perlu juga memberikan perhatian kepada ketepatan. terangnya agar menarik dan jelas serta bersih. seninya. gambar merupakan bahan bantu mengajar yang paling mudah untuk didapatkan. murid mungkin dapat menjana idea baru untuk menghasilkan sajak dengan melihat kepada kebinasaan dan kekejaman yang berlaku di negara Palestin itu. Misalnya. Menurut Kamarudin Hj. sudah pasti tidak mampu membawa binatang liar seperti ular atau harimau. Gambar-gambar tersebut akan ditayangkan secara berselang-seli bersama video. manakala kemahiran pula merujuk kepada kebolehan murid membaca teks bagi memperoleh maklumat penting. biarpun bahan maujud adalah lebih baik bagi memberi gambaran yang jelas kepada murid. gambar yang dirancangkan bukanlah gambar biasa. Seterusnya ialah penggunaan bahan elektronik iaitu perisian komputer permainan bahasa. Secara tidak langsung murid-murid memperoleh dua dalam satu ilmu baharu iaitu pengetahuan dan kemahiran. Slaid gambar peperangan ini akan ditayangkan di alat pemancar ketika murid dalam perbincangan kumpulan. rasional penggunaan slaid gambar ini adalah lebih kurang sama dengan penggunaan video. Permainan ini dinamakan teka perkataan. Sebenarnya. Melalui tayangan tersebut. Edgar Dale Kerja Kursus Projek 38 . Pengetahuan itu merujuk kepada isi kandungan artikel tersebut iaitu aspek keganasan yang sedang berlaku di Palestin.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) pembacaannya.

Bagi Kamarudin Hj. permainan ini juga bersifat interaktif memandangkan dimainkan secara berkumpulan. Sementara itu. Sebenarnya. masalah yang perlu difikirkan sebelum menentukan BBM yang ingin digunakan ketika P&P terbahagi kepada tiga fasa. guru-guru perlu mengenal pasti adakah bahan itu mahal. Husin (1986:266). masalah kepada murid seperti kepekaan Kerja Kursus Projek 39 . Setelah kesemua persoalan itu terjawab. Selain itu. Kebiasaannya.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) (1963). Wakil bagi setiap kumpulan akan diminta memilih beberapa huruf konsonan dan vokal untuk diisi pada ruangan kosong tersebut. iaitu masalah pada fasa sebelum. Di samping itu. semasa dan selepas. Perkara ini harus diselidiki dahulu sebelum memilih BBM. Misalnya. Oleh itu. perisian permainan bahasa ini sangat bermakna dan mampu memberi kelainan kepada sistem pendidikan di negara. dalam bukunya Audio Visual Method in Teaching. nilai-nilai penting tentang penggunaan alat bantu mengajar adalah merangsang minat yang tinggi dalam kalangan murid-murid kerana minat adalah faktor yang penting dalam sesi pengajaran dan pembelajaran (P&P) mereka. Pemilihan huruf-huruf tersebut membolehkan mereka mendapatkan klu bagi menjawab soalan tentang istilah perkataan yang melambangkan perasaan berdasarkan perumpamaan dan analogi yang disediakan. maka bolehlah untuk digunakan. mereka perlulah memikirkan tentang kesan BBM tersebut terhadap ketiga-tiga fasa itu. masalah yang sering dihadapi ialah kerosakan mengejut. Selain itu. sistem audio yang tidak cekap. mudah didapati atau pun masalah teknikal yang bakal dihadapi. pada fasa sebelum. pada fasa semasa penggunaan BBM. terdapat pro dan kontra apabila guru-guru menggunakan bahan bantu mengajar seperti yang diterangkan sejak awal tadi. sebelum guru-guru memilih BBM yang digunakan. bahan bantu juga berperanan dalam menyediakan satu dasar kukuh untuk perkembangan ketahuan dan corak pemikiran. kejelasan yang tidak menentu.

Kesimpulannya. usaha guru perlulah dilakukan mengikut panduan dan perancangan yang teliti. Untuk menghadapi cabaran ini. memilih dan menggunakan bahan pendidikan sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran di sekolah merupakan suatu usaha yang mencabar. Kerja Kursus Projek 40 .Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) mereka yang Cuma hanya mendengar tetapi tidak berfikir ketika asyik disuguhkan dengan bahan menarik ketika P&P. Akhir sekali ialah masalah selepas menggunakan BBM seperti kerosakan. masalah elektrik atau mungkin kebinasaan akibat persekitaran semula jadi seperti binatang dan bencana alam. Dengan mematuhi cara demikian sahajalah kemungkinan besar prestasi pengajaran guru dan pembelajaran murid-murid di sekolah dapat meningkat maju.

memperoleh dan menyediakan maklumat berguna bagi keputusan mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada pada kita. and providing useful information for judging decision alternatives”. Gay (1985) pula berpendapat bahawa penilaian ialah satu proses yang dianggap sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai. kedudukan. keadaan atau ukuran tentang sesuatu berdasarkan criteria-kriteria tertentu atau membandingkannya dengan yang lain. Penilaian juga merupakan satu proses menentukan.0 ALAT PENILAIAN 5. objek atau program. Melalui penilaian yang dilakukan. Hal ini dapat dijelaskan bahawa penilaian adalah proses mengenalpasti.1 Definisi Penilaian Penilaian merupakan satu tugas menentukan nilai. mutu. menyatakan bahawa penilaian sebagai “the process of delineating. Maklumat yang diperoleh daripada beberapa sumber akan digunakan untuk membuat pertimbangan nilai (value judgement) atau keputusan terhadap seseorang individu. jurang perbezaan antara “apa yang dihasilkan” Kerja Kursus Projek 41 . Stufflebearn (1971).Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 5. mendapatkan dan memberikan maklumat yang berguna. Maklumat yang diperoleh ini akan digunakan untuk membuat pertimbangan bagi tindakan selanjutnya. obtaining.

Bukti empirikal pencapaian biasanya diperoleh secara pengukuran terhadap penguasaan pelajar dengan menggunakan alat ukur yang dinamakan ujian. bagi sesuatu penilaian. terdapat beberapa prosedur dalam membuat penilaian iaitu persediaan ujian. kaedah mengajar dan kurikulum. objektif pengajaran perlu dikenal pasti terlebih dahulu sebelum penentuan pencapaian objektif tersebut dibuat berasaskan pertimbangan terhadap bukti empirikal. pentadbiran. Secara ringkasnya. objektif pelajaran. Oleh itu. penilaian merupakan satu proses membuat pertimbangan dalam mentafsir hasil pengukuran yang bertujuan untuk memberikan maklumat tentang pencapaian murid. Kerja Kursus Projek 42 . analisi dan interprestasi dan tindakan. Penilaian merupakan pertimbangan professional iaitu proses yang membolehkan seseorang membuat keputusan. Selain itu. pemerikaan dan pengukuran.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) dengan “apa yang dihasratkan” dapat dikenalpasti dalam sesuatu program pendidikan.

Kerja Kursus Projek Zulkifli Hamid (2005). Cara ini dapat mengurangkan perasaan gementar atau rasa takut dalam kalangan murid-murid terhadap sesuatu penilaian itu. Di sekolah-sekolah rendah. Penilaian formatif juga membantu guru-guru mendapatkan maklum balas tentang pengajaran mereka dan maklumat ini boleh digunakan oleh guru-guru itu untuk memperbaiki proses pengajarannya. dua bentuk penilaian lisan yang boleh digunakan di sekolah-sekolah adalah penilaian 43 .2 Jenis-Jenis Penilaian Penilaian adalah satu proses atau aktiviti yang bersistematik bagi mendapatkan maklumat yang berguna untuk menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran dan pembelajaran.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 5. tetapi lebih mengkhusus kepada penilaian kemajuan atau penilaian progresif. Penilaian ini member maklumat berhubung dengan prestasi pembelajaran murid-murid itu dari semasa ke semasa dan jika terdapat kelemahan-kelemahan murid pada waktu itu segera diperbetulkan. penilaian formatif adalah sejenis penilaian yang digunakan untuk mengesan perkembangan atau kemajuan tahap pembelajaran murid dengan serta merta dan dapat mengenal kekuatan serta kelemahan mereka. terutamanya dalam penilaian lisan. Tambah beliau lagi. Menurut formatif dan penilaian sumatif. Keputusan penilaian formatif biasanya tidak digunakan untuk pemeringkatan atau perbandingan di antara seseorang murid dengan murid yang lain. penilaian jenis ini hendaklah dijalankan secara tidak formal.

Dalam perkataan lain. dalam pengajaran dan pembelajaran lisan. Penilaian jenis ini boleh dijalankan di akhir sesuatu kursus ataupun setelah tamatnya sesuatu unit pembelajaran atau mengikut penggal-penggal persekolahan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Menurut Zulkifli Hamid (2005). Murid-murid diberi markah atau gred supaya dapat dibandingkan pencapaian keseluruhan mereka itu sendiri. Ini berguna bagi guru untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran (P&P). sama ada mendengar atau bertutur boleh dijalankan serentak dan dilakukan dalam bentuk formal. bahan atau isi pengajaran yang telah diajarkan kepada mereka. guru bahasa seharusnya sedar tentang kedudukan dan kepentingan ujian dalam penilaian pendidikan bahasa untuk mendapatkan maklumat pencapaian pembelajaran pelajar dan kelemahan serta kekuatan pelajar dalam pembelajarannya. Penialaian ini berkisar kepada apa yang telah diajarkan sahaja. penilaian sumatif adalah penilaian pencapaian yang bertujuan mengesan secara menyeluruh tahap kebolehan atau kecekapan murid di akhir sesuatu pembelajaran. Pada peringkat rendah. Zulkifli Hamid (2005:87) berpendapat. ujian atau penilaian lisan. ia bertindak menentukan setakat manakah murid-murid telah menguasai kemahiran. Guru-guru diminta bertindak serius dan teliti untuk menilai aspek-aspek tersebut. Kesimpulannya. kemahiran-kemahiran yang terdapat di dalamnya boleh dinilai secara formal atau tidak formal. Pada peringkat yang lebih tinggi. Ada baiknya jika guru-guru tadi dapat menguji kemahiran-kemahiran itu secara berasingan. penilaian lisan biasanya menekankan kepada penguasaan sesuatu aspek kemahiran tertentu. Kerja Kursus Projek 44 .

kebolehan. kadar pencapaian. Hasil ujian yang telah dilakukan dapat memberikan gambaran kepada guru tentang keupayaan murid mereka yang sebenar sebelum memulakan pengajaran. Pada amnya.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 5. Mendapatkan maklum balas.3 Kepentingan Penilaian Terdapat beberapa tujuan sesuatu penilaian itu dijalankan. penilaian memberi guru maklumat tentang perkembangan dan pencapaian murid tentang pengetahuan. masalah yang dihadapi dalam pembelajaran. antara kepentingan penilaian ialah: i. keperluan dan kemahiran. Zulkifli Hamid (2005) dalam bukunya Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu meringkaskan. sikap. 45 Kerja Kursus Projek .

iii. tidak ada pengkhususan Kerja Kursus Projek 46 . v. item yang bertindan. Sekiranya objektif itu telah tercapai. Mengenalpasti pengetahuan pembelajaran lampau murid. penilaian terhadap pembelajaran dan pengajaran itu hendaklah dijalankan. pilihan jawapan yang tidak digunakan langsung. Dengan penilaian ini. Setelah item ujian ini ditadbirkan barulah timbul pelbagai masalah. rangsangan yang kabur. guru akan berpuas hati dan bolehlah bergerak kepada pelajaran yang lain. guru akan dapat memperbaiki pengajarannya dengan segera dan seterusnya dapat membantu murid-murid dalam pembelajaran mereka. Yang pertama. Husin (1986:106). Menilai prestasi/ pencapaian/ kemajuan murid.4 Ketepatan Alat Penilaian Dalam Rancangan Pengajaran Kebiasaannya. mungkin juga kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru tidak bersesuaian dengan kelas berkenaan. item yang terlalu mudah atau terlalu sukar. mungkin isi pelajaran yang hendak disampaikan terlalu banyak. Dengan maklumat-maklumat ini. Sebaliknya kalau objektif itu tidak tercapai disebabkan oleh guru tidak mempergunakan pengetahuan sedia ada murid-murid dengan meletakkan objektif terlalu tinggi. iv. tiada jawapan atau terdapat lebih daripada satu jawapan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) ii. arahan yang tidak jelas. Membuat klasifikasi. umpamanya salah faham dalam konsep. guru dapat menentukan sama ada objektif yang dinyatakan pada awal pelajaran tadi telah tercapai atau belum. kita menganggap pembinaan item ujian Bahasa Melayu sebagai perkara mudah. 5. setelah setiap unit pelajaran dijalankan. Berfungsi sebagai penggerak / motivasi. Manakala bagi pandangan Kamarudin Hj. terlalu susah atau terlalu menjemukan. guru akan mendapat makluman balas tentang beberapa perkara.

sebutan mengikut standard bahasa Melayu. kualiti suara yang menarik. Aziz Talib (1993:76): TAHAP HURAIAN Kerja Kursus Projek 47 . perlulah ditentukan tujuan ujian itu diadakan. jenis dan bentuk item ujian. Pada bahagian ini. penulis akan menyenaraikan dengan ringkas aspek yang perlu dinilai semasa menilai kemahiran lisan serta skema pemarkahannya menurut pandangan Abd. Dalam hal sebutan. murid-murid perlu menepati unitunit penting seperti kejelasan. Selain itu. objektif dan kandungan pelajaran. dan juga masa ujian itu dijalankan. Antaranya ialah aspek sebutan. apa yang hendak diuji. sebelum membina sesuatu item ujian kemahiran bahasa. kefahaman murid dapat dinilai dengan melihat keyakinan yang memberi makna petunjuk kefahaman murid. serta keberanian tanpa rasa takut ketika menyebut sesuatu perkataan. intonasi dan jeda yang sesuai serta menuturkan mengikut tanda bacaan yang tepat menjadi bukti murid tersebut dapat menyampaikan isi atau idea yang ingin disampaikan. aspek kefahaman murid ketika bertutur juga diambil perhatian. Item yang dibina juga hendaklah berasaskan kemahiran bahasa. dan aitem yang tidak seimbang dengan pemarkahan serta pelbagai kesilapan yang lain. Menurut Institut Bahasa (1994:333). ada tiga perkara penting yang dapat diuji ketika mengajarkan kemahiran lisan. Menurut beliau lagi. Ketiga. nada yang sesuai. Menurut Abd. Kesilapan ini akan menjejaskan kesahandan kebolehpercayaan bahan ujian. Aziz Talib (1993:74). bagaimana item ujian itu ditadbirkan. Selain itu. frasa atau klausa. kelancaran dan kefahaman. bagi aspek kelancaran pula guru dapat menilai kebolehan murid-murid bertutur tanpa tersekat-sekat di samping menilai kesahan jeda mengikut unit makna yang difikirkan sesuai selain membaca dengan kelajuan yang sesuai mengikut tanda bacaan yang tepat.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) tugasan dalam bidang yang disoal.

tersekat-sekat. tekanan dan intonasi yang tepat dan hentian jeda tepat dan lancar. Lemah Tidak jelas. tidak menunjukkan kefahaman. sedikit kesalahan sebutan. Guru menyediakan borang penilaian dan diedarkan kepada murid-murid untuk mereka menilai sendiri rakan-rakan mereka dalam penguasaan kemahiran lisan selain menilai aspek penggunaan bahasa puitis secara keseluruhannya. Berdasarkan jadual di atas. Selain itu. jeda dan intonasi. kriteria yang berikutnya adalah tekanan dan intonasi yang meliputi sebutan yang jelas. gagap. banyak salah sebutan. kriteria-kriteria yang dinilai adalah seperti penghayatan ketika mereka mendeklamasikan sajak yang dihasilkan. dalam Rancangan Pengajaran Harian (RPH) ini. Sangat Lemah Tidak jelas. mengecewakan penilai. kurang dapat difahami apa yang dituturkan. jelas. Mereka telah didedahkan dengan perkataan dan bahasa yang puitis oleh guru sebelum mereka mencipta sebuah sajak. Masih jelas tetapi dengan suara yang mendatar dan agak membosankan. intonasi dan jeda. Aspek yang terlibat dalam kriteria ini adalah terdapat penggunaan perkataan yang melambangkan perasaan dan bertepatan dengan tema dan perlambangan yang digunakan harus kreatif dan sesuai. lancar. Seterusnya. kriteria yang kedua adalah penggunaan bahasa yang puitis dalam penghasilan sajak mereka. Kerja Kursus Projek 48 . Aspek yang dititikberatkan dalam kriteria ini adalah murid dapat menyampaikan emosi dengan baik. berkesan tiada kesalahan sebutan dan intonasi. Dalam borang penilaian tersebut. penilaian kemahiran lisan dijalankan semasa pengakhiran aktiviti pengajaran dan pembelajaran iaitu aktiviti dekon. yakin dan selesa Baik Sederhana Hampir tepat di setiap aspek yang penting. kesilapan sedikit sahaja.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Cemerlang Tepat.

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR)

Bagi aspek tekanan dan intonasi, kriteria yang dinilai adalah sama seperti pandangan Abd. Aziz Talib (1993) seperti dalam jadual yang ditunjukkan. Aspek sebutan yang jelas, tekanan dan intonasi yang tepat menjadi kayu pengukur kepada setiap murid dalam memastikan mereka mencapai atau melepasi kehendak pengajaran kemahiran lisan tersebut. Selain itu, murid juga akan dinilai berdasarkan aspek hentian sama ada hentian dalam sajak yang dideklamasikan itu tepat pada daerah hentiannya atau sebaliknya. Berikutnya, kriteria yang dinilai adalah mengenai kelancaran dan kehalusan persembahan. Dalam kriteria ini, aspek yang dilihat adalah mengenai keserasian pendeklamasian sajak dengan lakonan dan kelancaran dan kesempurnaan persembahan yang dijalankan. Kriteria yang terakhir dinilai dalam aksi dekon ini adalah berkaitan dengan gaya penyampaian. Aspek yang dilihat adalah persembahan yang menarik dan keyakinan yang ditunjukkan oleh muridmurid yang mengadakan persembahan. Setiap kriteria tersebut mempunyai 5 skor yang berbeza iaitu skor 1, 2, 3, 4 dan 5. Skor 1 merupakan tahap yang paling rendah dan memberi makna sangat lemah dalam mana-mana kriteria yang dinilai. Seterusnya, skor 2 melambangkan tahap pencapaian murid lemah, skor 3 adalah sederhana, skor 4 baik dan skor 5 sangat baik serta menepati apa yang dihajatkan. Bagi pengredan pula, bagi kumpulan yang mendapat jumlah markah sekitar julat 21-25 markah, mereka akan diberikan gred A. Manakala sekiranya mereka mendapat markah sekitar julat 16-20, grednya adalah B. Bagi gred C pula julat markahnya adalah sekitar 11-15 dan gred D pula adalah jumlah markah yang lebih rendah daripada 11 markah.

Berdasarkan apa yang dihuraikan mengenai item penilaian bagi menguji kemahiran yang diajarkan, dapatlah dikatakan bahawa sifat kesahan yang juga merupakan prinsip penilaian sesuatu kemahiran juga wujud. Selain itu, sifat kebolehpercayaan juga dapat dibuktikan dengan sistem pemarkahan yang
Kerja Kursus Projek

49

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR)

sesuai. Menurut Lee Shok Mee. (1990), dalam bukunya Pedagogi 4 (A); Pengujian dan Penilaian dalam Pendidikan, sifat ini berkaitan dengan kestabilan, ketekalan, ketahanan dan ketepatan keputusan atau hasil dariada sesuatu instrument penilaian. Penilaian yang boleh dipercayai akan menunjukkan hasil atau keputusan yang sama atau sekurang-kurangnya hampir sama walaupun dikemukan berkali-kali kepada kumpulan yang sama dalam pembolehubahpembolehubah lain yang dikawal.

Kesimpulannya, guru seharusnya memandu murid dalam mencapai objektif yang telah ditetapkan sebelum menilai tahap pencapaian mereka. Lebihlebih lagi apabila mengajarkan kemahiran lisan yang melibatkan sastera. Muridmurid jarang didedahkan dengan kesusasteraan, ini bermakna guru-guru berperanan dalam memberikan penekanan yang lebih bagi mengelakkan pelbagai masalah pembelajaran. Menurut pandangan Prof. Madya Dr. Ishak Ramly (2003:54-55) dalam bukunya Teknik Mengajar Sastera, gaya bacaan sajak berbeza jika dibandingkan dengan genre sastera lain. Sajak memerlukan gaya, tekanan, penjedaan, intonasi dan irama yang tersendiri. Guru harus mendahulukan sesi pengajarannya dengan memberi sedikit perhatian terhadap teknik deklamasi sajak sebelum mengajarkan proses penghasilannya.

6.0

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tahun: 5 Sinergi Bilangan Murid: 36 orang Mata Pelajaran: Bahasa Melayu Tema: Keamanan
Kerja Kursus Projek

50

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR)

Tajuk: Derita Palestin, Derita Kita Hasil Pembelajaran: Fokus Utama: 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Aras 3 (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema. Fokus Sampingan: 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. Objektif: Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1. Mendeklamasikan sajak untuk melahirkan perasaan dengan menggunakan lima frasa puitis dalam aksi dekon secara berkumpulan. 2. Memilih lima ayat daripada akhbar yang memberikan gambaran tentang perasaan sengsara kehidupan di Palestin serta menyatakan alasannya. Sistem Bahasa: • • Tatabahasa: Kosa kata: keganasan, peperangan, kebuluran, kematian, kecacatan

Pengisian Kurikulum: • Ilmu: Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Sastera, Sosial, Agama dan Moral.
51

Kerja Kursus Projek

Murid pernah menyaksikan kekejaman Israel di televisyen. Guru menayangkan video keganasan di CATATAN PSA: Pernah menonton berita. Murid pernah terbaca sajak-sajak keamanan di televisyen dan radio serta sebagainya. membuat nota Bahan Bantu Mengajar: • • • Klip video Artikel Powerpoint Slideshow untuk permainan bahasa Borang penilaian murid • Pengetahuan Sedia Ada: • • • Murid pernah membaca artikel mengenai keganasan di Palestin.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) • • • Nilai: kasih sayang. perbincangan. 52 Contoh interaksi soal-jawab: Kerja Kursus Projek Palestin. Murid diminta menonton video untuk . ISI PELAJARAN . LANGKAH PENGAJARAN Set Induksi (5 minit) 1. 2. rasional Kemahiran berfikir: mencirikan Belajar cara belajar: bacaan secara luncuran. bertanggungjawab.

apa yang kamu tahu tentang Palestin? M2: Palestin kena serang dengan Israel. KBT -Kontekstual KP: -intrapersonal. agama dan moral. Guru mengaitkan dengan isi pelajaran. cikgu. Guru menerangkan serba sedikit mengenai isu semasa mengenai keganasan di Palestin. G: Bagus. Guru bersoal jawab mengenai keperitan hidup di bumi Palestin. pilu dan alasannya. Dalam berita selalu tunjuk. sejarah. 2. murid dikehendaki membaca keratan Kerja Kursus Projek 53 . 4. sosial. hari ni kita akan meluahkan perasaan melalui sajak sebagai tanda cakna kita. G: Baik. Guru menerangkan tujuan membaca iaitu Ilmu Pengetahuan am.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) G: Pernahkah kamu mendengar tentang keperitan hidup di Palestin? M1: Pernah. Kemudian. Ilmu kewarganegaraan. cikgu. menghayati penderitaan di Palestin. murid diberikan keratan artikel yang sama bagi setiap kumpulan. kumpulan berlima. bertemakan ‘Kehidupan di Palestin’. cikgu. -interpersonal BCB: Menghubung kait. BBM: Video kehidupan di Palestin. 5. G: Ya. Nilai . 3. apa perasaan kamu tentang isu ini? M1: Geram. Guru meminta murid membentuk lima Ayat-ayat yang melambangkan perasaan sedih. Langkah 1 (10 minit) 1. takut pun ada.Semangat patriotik. 3.

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Contoh: Ayat- petikan artikel terbabit selama 4 minit untuk mengenal pasti lima ayat yang melambangkan perasaan sedih. Nilai Kasih sayang. 6.Pilu 5. Secara rawak. KP: -intrapersonal BCB: Aplikasi maklumat. Langkah 2 (15 Minit) Aktiviti 1 1. yang dipilih. Nilai 54 .Ditembak dengan kejam. Guru akan meminta murid menyelesaikan permainan tersebut dalam bentuk Kerja Kursus Projek Ilmu Sastera. Selepas itu. guru akan memilih murid untuk membentangkan ayat dan kata-kata yang menyentuh perasaan mereka. BBM: Keratan artikel kehidupan rakyat di Palestin. mengisikan ruangan jawapan lima ayat pilihan. rasional. murid dikehendaki memenuhi kolum untuk menyatakan perasaan yang tergambar dan alasannya berdasarkan ayat Alasan. Perasaan. 2. Guru kemudiaannya mengedarkan borang secara dekat seperti Lampiran 1 (a) untuk murid sehingga berderai jasad. Guru menyediakan permainan teka Kosa kata ( terdapat dalam permainan bahasa teka perkataan) perkataan yang mengandungi ruang jawapan yang perlu diisikan dengan perkataan melambangkan perasaan berdasarkan klu analogi perumpamaan. borang isi ruangan jawapan. Mereka ditembak 4.

6. 4.ciri-ciri sajak Bahasa digunakan adalah puitis. 5. Memberi kesan kepada Kerja Kursus Projek mengenai ciri-ciri sajak. murid diminta berbincang untuk menghasilkan sajak. Murid juga dikehendaki untuk menyalin semula jawapan perkataan yang melambangkan perasaan serta analoginya supaya dapat membantu dalam proses penghasilan sajak.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) pertandingan. Setiap kumpulan diberikan tema yang sama iaitu ‘Keamanan’. Aktiviti 2 1. 3. BCB: Menjana idea. Guru menerangkan secara ringkas Penghasilan sajak: i. Jawapan yang betul akan diberikan 5 markah. BBM: Perisian komputer permainan bahasa teka perkataan. KBT: -Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) KP: verbal linguistik. 3. 4. Kerjasama. peluang akan dibukakan kepada kumpulan lain. Sekiranya gagal menjawab. Jawapan: Pedih. 2. Murid berbincang dan menghasilkan sekurang-kurangnya 5 baris sajak yang mengandungi bahasa puitis seperti yang 55 . Setiap kumpulan perlu memilih tiga (3) konsonan dan dua (2) vokal bagi membuka klu perkataan. Contoh: Klu: seperti disiat sembilu. Secara berkumpulan.

Selesai semua kumpulan mempersembahkan sajak. Nilai: Semangat warganegara. ii. ii. verbal linguistik. 4.Bahasa puitis ii. Guru menerangkan konsep aktiviti dekon. Guru merumuskan secara langsung penilaian terhadap kemahiran lisan murid dalam menyatakan perasaan dan 56 . borang penilaian. Penghayatan. Bebas tanpa terikat dengan bilangan rangkap. marah dan sebagainya serta menayangkan gambar paparan slaid penderitaan di Palestin sebagai bahan Cara sajak. i. 2. pilu. Kerja Kursus Projek KP: Kinestik.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) pendengar dan pembaca. Guru memainkan muzik instrumental yang BBM: Video keamanan. Ilmu: daripada murid.Intonasi.Pemilihan perkataan. Sebutan. 5. muzik instrumental. Borang penilaian diberikan kepada murid untuk menilai persembahan dekon rakan sekelas.bentuk sajak. KBT: -interpersonal -intrapersonal perasaan: bersesuaian dengan perasaan atau emosi sedih. Secara berkumpulan murid diminta mendeklamasikan sajak sambil rakan kumpulan melakonkan mengikut sajak yang dideklamasikan. Langkah 3 (20 Minit) Cara meluahkan 1. guru mengumpul semula borang penilaian i. deklamasi rangsangan ketika persembahan. iii. dipelajari tentang istilah melambangkan perasaan melalui perlambangan dan perumpamaan. bertanggungjawab. 6. 3.

1. 7. 4. memberikan ganjaran. Guru memuji pencapaian murid dan Seni lakon. Guru bersoal jawab mengenai ciri-ciri puisi.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) penghayatan melalui aktiviti dekon. Ilmu: Sastera. Guru serta-merta membetulkan kesilapan yang dilakukan murid semasa aktiviti sebagai sebuah proses pemulihan untuk mengelakkan murid mengulanginya. Kemahiran Lisan. Guru membuat rumusan mengenai aktiviti pelajaran serta mengumumkan pemenang bagi kumpulan yang mendapatkan markah terbaik untuk aktiviti teka perkataan dan persembahan dekon. Penutup (10 Minit) Kosa kata baharu -Emosi Penghasilan sajak. BCB: merumus Nilai: Bertanggungjawab . 2. 7. majalah dan internet sebagai proses pengayaan. 3.0 BAHAN BANTU MENGAJAR Kerja Kursus Projek 57 . Guru meminta murid mencari sajak-sajak yang bermutu di akhbar.

kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Selain itu. Kerja Kursus Projek 58 . Di samping itu.0 KESIMPULAN Secara konklusinya. tugasan ini.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 8. telah menjelaskan mengenai penyediaan Rancangan Pengajaran Harian (RPH). hasil tugasan ini juga telah menganalisis dan menjelaskan beberapa hasil pembelajaran kemahiran-kemahiran bahasa seperti kemahiran mendengar dan bertutur. hasil tugasan ini juga telah menganalisis dan mengaplikasi Pengisian Kurikulum dalam langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran berdasarkan aras pembelajaran kemahiran.

1 RUJUKAN Sumber Buku Kamarudin Bin Hj. Bhd. Selain itu. membina dan mengekalkan hubungan dengan rakan rapat atau dengan orang lain melalui perkongsian idea semasa berinteraksi sosial atau berurusan bagi tujuan keperluan harian sama seperti dalam contoh aktiviti yang dihuraikan dalam tugasan projek. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa. Sama ada secara langsung atau tidak. Husin. Subang Jaya: Penerbitan Sarjana (M) Sdn. Kajian yang mendalam tentang pedagogi untuk mencapai hasil pembelajaran sukatan pelajaran harus dipertingkatkan supaya murid dapat mengadaptasi kemahiran yang sepatutunya mereka kuasai. guru sepatutnya menjadikan RPH sebagai dokumen rujukan dalam menghasilkan rancangan pengajaran yang menepati penyataan objektif yang dihajatkan selain dapat merancang penggunaan BBM yang berkesan dan alat penilaian yang bersesuaian untuk menguji keberolehan murid. Oleh itu. kemahiran ini terpaksa diperkenalkan kepada kanak-kanak sejak dari darjah permulaan lagi. guru perlu menyediakan satu aktiviti khusus yang dapat meningkatkan kemahiran lisan murid supaya mereka dapat melibatkan diri secara aktif dengan persekitaran di samping mengikis perasaan malu dan takut ketika berhadapan orang luar di alam luar persekolahan.0 9. Secara keseluruhannya dengan melakukan tugasan ini. yakni membolehkan murid memulakan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Kemahiran lisan sebenarnya tidak dapat dipisahkan daripada pelajaran bahasa. secara tidak langsung telah membimbing guru pelatih untuk memahami dengan lebih mendalam lagi mengenai aplikasi pengajaran bagi subjek Bahasa Melayu. Kerja Kursus Projek 59 . Aspek lisan merupakan aspek yang diberi penekanan kepada murid tentang kemahiran interpersonal. (1986). Ini adalah satu peluang kepada guru pelatih untuk membiasakan diri dengan alam kehidupan seorang guru yang sebenar. 9.

Asas Pedagogi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Ishak Ramly. Menyediakan Objektif Pengajaran. Shah Alam. Nathesan. (2003). Normah Abdullah. Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. (2009). Bhd. Razmah Man. Pengajaran Bahasa dan Kesusateraan Malaysia. (1989). Lee Shok Mee. Pedagogi 4 (A). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Marzuki Nyak Abdullah. Teknik Mengajar Sastera. Jilid 1: Perkaedahan. Selangor Darul Ehsan: Longman Malaysia Sdn Bhd. Kerja Kursus Projek 60 . (2005). Kamaruddin Hj. Husin. Subang jaya : Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Prof. Pedagogi Bahasa. Mohd Taib Osman. Pahang: PTS Publications & Distributor Sdn Bhd. Petaling Jaya: Longman Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pendekatan dan Teknik Pendidikan Bahasa Melayu. S. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Panduan Pengajaran Pemulihan Bahasa Melayu KBSR dan KBSM. (1988). Mat Nor Husin. Jamilah Ahmad. (1977). Bentong. Mok Soon Sang. (1994). Pengujian dan Penilaian dalam Pendidikan. Azman Wan Chik. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Berhad dan UPSI. (1999). (1989). Teknik dan Contoh. Abd. (1990). Madya Dr. Aziz Talib (1993:74) dam bukunya Menguji Kemahiran Bahasa: Prinsip. Mengajar Bahasa Malaysia.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Prof. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia KBSM. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Zulkifli Hamid. (1999). Selangor : Penerbit Fajar Bakti Sdn.

Kaedah dan Teknik. Diperoleh pada 6 Mac 2010.0 REFLEKSI 10.com/2010/03/konsep-strategi-pendekatankaedah.kpm. Konsep Strategi.2 Sumber Internet Sharbi Ali. (2005). Institut Bahasa. Pendekatan. Kerja Kursus Projek 61 . Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Puchong: Penerbitan Multimedia Sdn Bhd. 8.my/sphsp/muka22.my: http://www. Diperoleh pada 1 Mac 2010. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. penulis berasa gementar dan risau kerana tidak mendapat sebarang gambaran yang jelas mengenai tugasan tersebut.1 MUHAMMAD AMINUL KHALIL BIN ZAINI SEBELUM Selepas mendapat tugasan ini.blogspot. (16 Mac 2010). (1994).html 10. Pedagogi untuk pengajaran dan pembelajaran.ppk. (2008). Daripada dadwayne.com: http://dadwayne. Strategi Pendidikan Bahasa Melayu.htm Ariffin.kpm.ppk.blogspot.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Mok Soon Sang. daripada www.

Selain itu. amali di dalam kelas yang telah dibentangkan banyak membantu kami. Sebelum menjalankan tugasan. Rata-rata antara kami masih tidak begitu mahir dalam kemahiran menyediakan RPH. penulis dapat pelaksanaan langkah-langkah pengajaran Melalui aktiviti yang juga cara kelas termasuk mengetahui dalam penggunaan sumber bahan pengajaran seperti ICT dan sebagainya. Namun. bantuan pensyarah serta rakan sangat ditagih. perkaraperkara seperti itu bakal diselesaikan dengan bantuan pensyarah dan rakan selain maklumat atau nota yang diperoleh di pusat sumber dan internet. dirancang secara dan berkumpulan. Ada dalam kalangan kami yang sudah mendapatkan beberapa maklumat penting daripada Kerja Kursus Projek 62 . pelbagai cara dan kaedah telah difikirkan bagi menghasilkan BBM yang menarik dan memberi kesan kepada murid-murid. Akhir sekali. sebelum tugasan dilaksanakan. Oleh itu. penulis berasa teruja untuk memulakan tugasan berikutnya. Selain itu. ancaman mengenai item penilaian juga diambil kira. setelah mendapat penerangan yang jelas daripada pensyarah. BMM perlu disediakan dalam bentuk yang berkesan dan bermakna. beberapa fokus utama aktiviti telah dikenal pasti. penulis dan beberapa orang rakan yang lain telah merancang strategi pelaksanaan tugasan ini. Antara ancaman yang difikirkan sebelum memulakan tugasan ini ialah aspek bahan bantu mengajar (BBM).Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Namun. Fokus tersebut melibatkan beberapa aspek yang ditekankan dalam menyediakan Rancangan Pengajaran Harian (RPH). Jadi. aspek yang terpenting sebelum tugasan projek dilaksanakn ialah pengetahuan sedia ada mengenai tajuk tugasan. Namun.

Penulis telah mencari bahan di pelbagai tempat dan sumber. Dengan adanya tugasan seperti ini. penulis dapati kerjasama yang terjalin bersama rakan bagi menjayakan tugasan ini merupakan nadi utama terhadap kejayaan semua. Biarpun pada awalnya menjangkakan bahawa tugasan ini sukar. Selain itu. Perancangan tersebut sedikit sebanyak dapat membantu kami melakukan persediaan sebelum tugasan projek dilaksanakan. ilmu menegenai kemahiran bahasa serta kandungan yang terdapat dalam sukatan pelajaran dapat dipraktikkan Kerja Kursus Projek 63 . secara jujurnya penulis sangat bersyukur kerana mendapat tugasan ini.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) senior dan sebagainya. Sebenarnya. Biarpun hanya sedikit sahaja isi yang ditemui. Hal ini disebabkan penulis dapat menambah pengetahuan pedagogi bahasa kerana sebelum ini hanya memahami apa yang di ajar secara umum. Tetapi dengan dorongan Puan Zainiyah Bt Mohd Zain. gambaran itu menjadi jelas sedikit dan membuatkan penulis tidak sabar-sabar untuk memulakan tugasan. Rakan-rakan tidak kedekut untuk berkongsi ilmu dan idea-idea yang bernas dalam memantapkan isi-isi kerja kursus ini. Sementara itu. namun tetap bersyukur kerana sekurangkurangnya penulis tidak melepaskan tanggungjawab begitu sahaja. penulis tidak terbayang sedikit pun apa yang perlu dilakukan. Tugasan ini banyak mendisiplinkan diri khususnya ketika berada di penghujung tarikh serahan tugasan. Jadual kerja juga dirangka supaya dapat memudahkan perjalanan penyediaan laporan penuh tugasan. tetapi akhirnya dapat diselesaikan dalam masa yang ditetapkan. SELEPAS Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana penulis berjaya menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. di awal mendapat tugasan ini.

serta item penilaian untuk digunakan dalam sesi pengajaran berdasarkan dokumen RPH yang telah disediakan. penilai tugasan ini akan meneliti sejauh manakah tahap kebolehan guru pelatih menyesuaikan penyataan objektif. tugasan ini juga memberi peluang dalam menggunakan tahap kemahiran masing-masing menghasilkan BBM yang sesuai dengan hasil pembelajaran.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) semasa menjadi guru kelak. Kelebihannya ialah guru pelatih dapat mengaplikasikan BBM tersebut pada masa akan datang. BBM. secara tersiratnya. mungkin rancangan pengajaran harian sukar untuk dihasilkan. Hasil pembelajaran khusus yang dirangka oleh pihak Jabatan Bahasa memberi gambaran yang jelas tentang penyediaan RPH. Tanpa pengetahuan mengenai semua ini. Selain itu. Sebenarnya. Selain itu. Kekuatan yang jelas dalam tugasan ini adalah pada tajuknya. Akhir sekali. ucapan ribuan terima kasih dihamparkan kepada sesiapa sahaja yang terlibat dalam menjayakan tugasan ini. tugasan ini memberi peluang kepada guru pelatih menambahkan pengetahuan tentang panduan pengajaran yang lebih berkesan semasa di alam pekerjaan. Kerja Kursus Projek 64 .

Hal ini merencatkan sedikit proses untuk melaksanakan tugasan ini. sama ada bagi Tahap Satu atau Tahap Dua persekolahan yang menepati prinsip pembelajaran Bahasa Melayu secara bersepadu dan penggabungjalinan kemahiran. Rancangan tersebut adalah untuk tempoh pengajaran dan pembelajaran selama 60 minit. Kami juga diberi penerangan oleh Puan Zainiyah tentang elemen-elemen yang perlu dititik beratkan dalam penciptaan Rancangan Pengajaran Harian dan penulisan esei yang berkaitan. Sepanjang PBS dan cuti ini adalah termasuk di dalam tempoh masa yang diperuntukkan untuk menyiapkan kerja kursus projek ini. antaranya adalah kami perlu menjalani Pengalaman Berasaskan Sekolah dan menjalani cuti Hari Raya Aidilfitri yang mengambil masa selama tiga minggu. ketepatan pemilihan dan keberkesanan penggunaan bahan bantu mengajar dan menjelaskan kesesuaian alat penilaian yang sesuai bagi menilai pencapaian murid-murid berdasarkan objektif pembelajaran yang dihasratkan. kami juga diminta untuk menjelaskan kesesuaian. Namun kami mengambil kekangan yang dihadapi ini sebagai satu cabaran yang mampu 65 Kerja Kursus Projek .2 MUHAMMAD IZANI BIN HASHIM SEBELUM Tugasan projek pada semester 2 pismp mengkehendaki kami untuk menyediakan satu Rancangan Pengajaran Harian (RPH) mata pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah. Antaranya adalah kami diminta untuk merancang objektif pengajaran yang tepat dan ia juga mesti berkaitan dengan pemilihan teknik dan aktiviti bagi mengajar kemahiran fokus dan kemahiran sampingan yang dipilih bagi mencapai objektif pembelajaran yang dihasratkan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 10. Terdapat beberapa halangan yang perlu kami tempuhi untuk melaksanakan tugasan ini. Selain itu.

Banyak ilmu yang telah diperolehi sepanjang proses untuk menyiapkan tugasan ini.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) mendorong kami untuk menggandakan usaha dalam proses untuk menuntut ilmu demi menggenggam segulung ijazah kelak. Pelbagai sumber rujukan telah ditelaah untuk mencari maklumat dan akan dimasukkan ke dalam kerja kursus projek ini. Alhamdulillah kami dapat menyiapkan tugasan ini secara sempurna dengan menepati masa yang diperutukkan. Intelek dan Sahsiah dan merealisasikan matlamat pengajaran Bahasa Melayu untuk melahiran murid yang berketerampilan dalam berbahasa. SELEPAS Kami telah diberikan jangka masa selama enam minggu untuk melaksanakan tugasan kerja kursus projek ini. Antara ilmu yang diperolehi adalah dari aspek pemilihan Fokus Utama dan Fokus Sampingan dan pemilihan objektif yang sesuai dan mempunyai pertautan dengan Fokus yang telah dipilih. Rohani. Ilmu-ilmu yang diperolehi ini amat berguna kepada kami dan akan dipraktikkan setelah mengajar kelak demi merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi Jasmani. Emosi. Antara bahan rujukan yang telah dirujuk adalah buku-buku yang berkaitan dengan teknik pengajaran kemahiran Bahasa Melayu. artikel-artikel dan blog-blog di dalam internet. Dalam RPH kami ini. Kami juga bertemu dengan puan Zainiyah untuk mendapat bimbingan dan cetusan idea untuk melaksanakan tugasan kerja kursus projek ini. Fokus Utama yang dipilih adalah dalam golongan kemahiran lisan iaitu : Kerja Kursus Projek 66 . Pelbagai ilmu telah dicurahkan oleh Puan Zainiyah yang amat berguna untuk menyiapkan tugasan serta dapat dipraktikkan dalam sesi pengajaran sebenar apabila kami menjalani praktikal dang bertugas sebagai guru sebenar kelak.

kami juga berjaya membina semangat kerja berpasukan dan aspek pengurusan masa dalam membuat perancangan dan pelaksanaan sesuatu tugasan. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. Bagi fokus sampingan pula adalah terdiri daripada kemahiran membaca iaitu : 7. Kerja Kursus Projek 67 . 2. Aras 3 (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema. Mendeklamasikan secara berkumpulan. sajak untuk melahirkan perasaan dengan menggunakan sekurang-kurangnya lima frasa puitis dalam aksi dekon Hal ini membolehkan kami mendapat pengetahuan yang berguna untuk mencipta RPH yang baik beserta dengan Bahan Bantu Mengajar yang mampu menarik minat murid untuk belajar di dalam kelas.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Melalui pemilihan Fokus ini kami telah membuat objektif yang mempunyai pertautan dengan mendapat bimbingan dan tunjuk ajar daripada Puan Zainiyah.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 3. Objektif tersebut adalah seperti berikut : Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Memilih sekurang-kurangnya lima ayat daripada akhbar yang memberikan gambaran tentang perasaan sengsara kehidupan di Palestin serta menyatakan alasannya. Dalam pada itu.

Bahan Bantu Mengajar. kami diminta menyiapkan tugasan merancang pengajaran berdasarkan teknik yang telah dipilih. seperti yang telah saya nyatakan tadi. namun merancang untuk menjalankan aktiviti dengan sebaiknya sedikit sebanyak menyulitkan keadaan. Rancangan tersebut meliputi penyediaan Rancangan Pengajaran Harian. Sebelum melaksanakan sepenuhnya tugasan. BBM dan sebagainya. Namun. terdapat beberapa kekangan terutamanya melibatkan bahan rujukan. Alhamdulillah. Bagi penyediaan RPH pula. Hal ini kerana Kerja Kursus Projek 68 . Kekurangan sumber seperti buku dan maklumat dari internet juga sedikit menyukarkan pergerakan tugasan kami. Hal ini secara tidak langsung merencatkan agenda yang telah dirancang. tugasan ini kelihatan mudah memandangkan kami telah beberapa kali mengasilkan RPH untuk diadaptasikan di dalam kelas.3 MUHAMMAD RIDHUAN BIN GHANI SEBELUM Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu merupakan salah satu subjek yang menyediakan pegetahuan dalam merancang dan membina aktiviti pengajaran dan pembelajaran. nasib menyebelahi kami apabila terdapat beberapa buku yang telah menjadi panduan utama kami dalam menyiapkan tugasan ini. RPH. walaupun kami biasa melaluinya.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 10. taklimat dan penerangan daripada Puan Zainiyah telah saya gunakan sebagai sedikit rujukan untuk menjadi panduan dalam penyediaan tugasan ini. Secara kasarnya. Pada semester ini. sewaktu berkunjung ke Perpustakaan Negara.

Mungkin kekuatan yang ada pada kami merupakan kelemahan pada pihak lain dan begitulah sebaliknya. bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurniaNya. Kekuatan kerjasama kumpulan memang tidak saya Kerja Kursus Projek 69 . Walaupun kadang-kadang terdapat percanggahan idea yang mungkin akan mengusutkan lagi keadaan. Namun tidak pada akhirnya. kami telah dapat menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. SELEPAS Alhamdulillah. tugasan projek ini telah selamat kami serahkan pada hari ini. Itulah tanggapan yang dapat saya coretkan sebelum mengemudi bahagian sendiri dalam menyiapkan tugasan ini. lahirlah idea-idea yang boleh kami manfaatkan dan aplikasikan ke dalam tugasan ini nanti. Melalui perbincangan ini. Selain itu. dengan sifat keguruan yang ada kami telah mampu menyerapnya untuk di cari jalan penyelesaiannya. Terima kasih. waktu senggang antara subjek telah kami gunakan sebaiknya untuk berbincang mengenai kemahuan dan kehendak soalan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) penyediaannya mestilah tepat dengan kehendak objektif yang dihasratkan. Harapan agar sentuhan dan hasil kerja yang bakal terhasil nanti akan memberi manfaat dan menjadi rujukan pada masa hadapan. Secara keseluruhan. Justeru hasil pembelajaran yang telah kami pilih perlu disepadankan dengan aras kemampuan murid yang hendak di fokuskan. Semuanya mudah pada awalnya. 1 Oktober 2010 setelah melalui beberapa pengubahsuaian melibatkan bahan pengjaran dan sebagainya. secara totalnya dapalah saya katakan bahawa terdapat kekuatan dan kelemahannya sendiri. pandangan mata kasar sebelum meredah sendiri untuk menyediakan tugasan yang sebenar tidak seindah khabar. Dengan masa yang telah ditetapkan. Sepanjang pelaksanaan tugasan ini.

Natijahnya kami terpaksa bergerak sendiri ke Perpustakaan Negara dan sebagainya untuk memastikan penulisan ilmiah kami ini berdasarkan fakta-fakta yang sebenar. sudah tentu akan member peluang dan ruang kepada murid untuk mencetuskan dan melahirkan idea-idea baharu. akan tercapailah objektif yang kami hasratkan itu. Namun. Pembahagian yang dilakukan ke atas setiap ahli kumpulan membolehkan setiap ahli menjalankan tanggungjawabnya sendiri. saya dapat rasakan aktiviti yang kami jalankan untuk tempoh satu jam itu. Hal ini jelas menunjukkan pembaziran masa yang agak panjang dan mungkin untuk semester seterusnya masa yang di khususkan untuk menjalankan tugasan tidak akan lagi merangkumi waktu cuti. Dan kami yakin. Begitu juga dengan “hands on” yang telah kami aplikasikan sewaktu permainan bahasa dan perbincangan kumpulan. Setelah berhempas pulas Kerja Kursus Projek 70 . terdapat juga kelemahan yang kami tidak dapat elakkan. Antaranya perhubungan sewaktu menjalankan PBS dan bercuti hari raya. tiada kalimah yang mampu menggambarkan kegembiraan dan kesyukuran melainkan hanya kepada yang Maha Esa. akan member manfaat besar bukan sahaja kepada guru bahkan murid seluruhnya. Pemilihan teknik yang sesuai dengan tahap kemampuan murid menambahkan lagi keyakinan kami dalam memastikan hasrat yang terkandung dalam objektif pembelajaran akan tercapai dengan jayanya. Hal ini kerana tanpa fakta yang sebenar sedikit sebanyak akan menimbulkan keraguan kepada pihak pembaca nanti. kekurangan bahan rujukan seperti semester sebelumnya masih menghantui kami. Dengan kesibukan yang terpaksa di tanggung. Dari segi perancangan pengajaran pembelajaran pula iaitu RPH.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) nafikan. kami terpaksa melupakan seketika masalah tugasan ini sebelum membukanya kembali setelah pulang ke institut. dengan pemilihan dan penggunaan yang kami apliksikan ini. Akhirnya. Selain itu. Dengan sumber yang terhad tanpa disokong oleh penulispenulis sedikit sebanya merencatkan persiapan penulisan ilmiah kami.

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) menyiapkan tugasan ini. Mungkin hasil kerja kami ini akan menjadi pedoman dan rujukan di masa hadapan.0 LAMPIRAN Kerja Kursus Projek 71 . 11. Terima kasih. InsyaAllah. secara tuntasnya saya amat berpuas hati dengan hasil kerja kami walaupun mungkin terdapat sedikit sebanyak kecacatan yang tidak dapat dielakkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.