Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR

)

1.0

PENGENALAN

Penyampaian pelajaran secara amnya, dan penyampaian pelajaran Bahasa Melayu secara khususnya, memerlukan perancangan yang rapi oleh perancangperancang kurikulum dan juga guru-guru sebagai pelakasana pengajaran berkesan. Sungguhpun perancangan pada peringkat kurikulum seperti Sukatan Pelajaran ada dijalankan tetapi perancangan pada peringkat pelaksanaannya selalu diabaikan. Apa yang dilakukan kebiasaannya adalah pengajaran yang dilakukan mengikut apa yang telah disediakan oleh buku-buku teks semata-mata tanpa pecahan minda yang bersifat kritikal.

Adapun yang sepatutnya dilakukan oleh guru-guru adalah persediaan rapi dari pelbagai segi dalam menghasilkan suatu bentuk pengajaran yang menarik dan berkesan sama ada kepada kognitif murid mahu pun aspek afektifnya. Persediaan rapi yang dimaksudkan adalah perancangan pada peringkat pelaksanaan melibatkan penyediaan rancangan pelajaran. Terdapat beberapa aspek yang perlu dititikberatkan dalam perkara ini seperti objektif pengajaran, penyediaan aktiviti dan kaedah pengajaran, bahan bantu mengajar yang digunakan serta akhir sekali adalah alat penilaian sebagai kayu pengukur keberkesanan objektif pengajaran. Setiap aspek tersebut perlu dititipkan dalam rancangan pengajaran harian (RPH) dengan sempurna.

Pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang berkesan dan baik haruslah dijalankan menerusi aplikasi dan pedagogi yang berkesan. Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) adalah merupakan satau rancangan penting dan harus disediakan oleh guru sebelum memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran (P&P) seperti mana yang terkandung dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999 yang menyebut bahawa setiap guru haruslah menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) dan Rancangan Pelajaran Harian (RPH). Hal ini bertujuan untuk membantu guru
Kerja Kursus Projek

1

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR)

memikirkan dengan jelas tentang matlamat dan objektif P&P, pemilihan isi pelajaran, kaedah dan teknik P&P, alat bantu mengajar serta persediaan penilaian.

Dewasa kini, kita sering disuguhkan dengan berita-berita yang kurang menyenangkan daripada golongan penjaga terhadap corak pendidikan anak-anak mereka di sekolah. Ramai yang menganggap bahawa guru-guru di sekolah gagal membawa murid-murid ke alam yang lebih bermakna. Murid-murid gagal mengaplikasikan apa yang dipelajari di sekolah dan guru-guru pula dipersalahkan atas situasi itu. Maka, sudah tentu guru-guru sepatutnya menjadikan komentar seperti itu sebagai cabaran kepada diri masing-masing dalam mencipta kelainan sistem pendidikan di negara ini supaya mendapat penghormatan dan penghargaan daripada pihak di luar lingkungan medan pendidikan.

Oleh itu, dalam tugasan ini penulis telah merancang sebuah sesi P&P dengan mendokumentasikan beberapa bahan seperti RPH, Bahan Bantu Mengajar (BBM), Item penilaian dan sebagainya. Aktiviti yang direncanakan adalah melibatkan kemahiran bahasa yang paling awal iaitu kemahiran lisan. Kemahiran lisan sangat sesuai menjadi bahan kajian disebabkan masalah sosial dan budaya masyarakat kini yang tidak semenggah. Selepas itu akan dihuraikan pula kerelevanan aspek-aspek penyediaan P&P terhadap aktiviti yang dirancang dalam RPH. Setiap huraian tersebut telah disokong dengan bukti-bukti rujukan pelbagai bahan sebagai panduan semua.

Berdasarkan soalan tugasan, antara hasil pembelajaran khusus yang bakal diperoleh daripada tugasan ini ialah pelatih guru dapat menghuraikan tentang kemahiran-kemahiran bahasa yang merangkumi pendekatan, kaedah, dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. Selain itu, pelajar juga dapat menyediakan Rancangan Pengajaran Harian untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. Pelajar juga dapat membina menggunakan bahan bantu mengajar bagi kemahiran
Kerja Kursus Projek

2

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR)

bahasa tertentu selain membuat latihan penilaian kemahiran-kemahiran tersebut. Diharapkan tugasan ini dapat membantu banyak pihak khususnya guru pelatih dalam menyediakan sebuah perancangan harian yang sistematik dan penuh bermakna.

2.0

PENULISAN OBEJKTIF

2.1

Definisi Objektif

Berdasarkan Robert F. Mager dalam bukunya, Menyediakan Objektif Pengajaran, terjemahan Razmah Man (2009), objektif dapat didefinisikan sebagai himpunan perkataan dan/atau gambar dan gambar rajah yang bertujuan memberitahu orang lain apa yang ingin pelajar capai. Tambahnya lagi, ia merupakan hasil pembelajaran yang hendak dicapai, bukan tentang proses mencapai hasil tersebut. Seterusnya, ia juga khusus dan dapat diukur, bukan umum dan tidak ketara. Selain itu, objektif pengajaran juga memperkatakan tentang pelajar, dan bukannya tentang guru.

Manakala menurut R.J Kibler, et. al (1981), objektif pengajaran membawa maksud pernyataan yang menerangkan apa yang dapat pelajar lakukan setelah menyempurnakan sesuatu unit pelajaran. Tokoh-tokoh pendidikan memberi pandangan yang serupa tentang maksud sebenar penyataan objektif ini. Ratarata menganggap bahawa objektif pengajaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan hasil atau produk pembelajaran yang diharapkan dapat dikuasai oleh pelajar pada akhir unit suatu pelajaran. Hasil pembelajaran tersebut perlulah
Kerja Kursus Projek

3

2 Ciri-Ciri Penyataan Objektif Berdasarkan kajian terhadap ulasan Razmah Man (2009). Pada bahagian lain kandungan buku tersebut. Kesimpulannya. Ini memudahkan kerana kehendak utama objektif itu dapat dilihat dan didengar. al (1982:24) pula beranggapan adalah mustahak dalam satu-satu pengajaran untuk menyatakan objektif dengan jelas perkara-perkara yang hendak dicapai. Dr. Razmah Man (2009). membaca berita atau berlakon. Perlakuan Kerja Kursus Projek 4 . pasti Prof. juga menyatakan bahawa terdapat perlakuan yang tidak dapat lihat. ini bermaksud perlakuan tersebut dapat dilihat atau didengar. Ketiga-tiga aspek ini penting dalam membuktikan hasil pembelajaran yang dicapai oleh setiap murid. 2. objektif pengajaran merupakan sebuah pernyataan tentang sesuatu hasil pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid mengikut kriteria dan syarat-syarat tertentu.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) dapat diukur atau dilihat supaya guru mudah untuk mengenal keberkesanan penyataan objektif yang dirancang. jika penyataan objektif mengkehendaki murid menulis sajak. setiap penyataan objektif perlulah mengandungi tiga ciri-ciri khusus iaitu perlakuan. Isahak Haron et. Ini bermakna guru dan murid haruslah mengetahui sebenarnya apa yang hendak mereka capai. kriteria dan syarat. perlakuan ialah arahan yang menghuraikan apa yang dijangkakan murid dapat lakukan. Menurutnya lagi. Objektif yang baik menyatakan apa yang mesti dibuat murid bagi menunjukkan penguasaan mereka terhadap objektif ini. Misalnya.

Jika menetapkan perlakuan sahaja. objektif yang ingin dicapai tidak akan berjaya kerana tidak jelas dan terperinci. Syarat ditekankan supaya dapat menjelaskan apa yang dihajati agar dapat menyokong perlakuan dan kriteria yang diperlukan. Berdasarkan ulasan Razmah Man (2009). Kerja Kursus Projek 5 . Petunjuk tingkah laku merupakan sesuatu yang memberitahu kita secara langsung sama ada perlakuan yang terselindung itu dilakukan sama ada seperti yang kita hasratkan atau tidak. guru akan memiliki satu standard untuk menguji kejayaan pengajaran. guru tersebut perlu menambah petunjuk tingkah laku seperti bulatkan. Tindakan itu akan memberitahu murid sebaik manakah mereka perlu laksanakan sesuatu untuk dianggap kecekapan. apabila guru mengharapkan muridnya dapat mengenal pasti. hitamkan. tunjukkan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) tersebut dikenali sebagai perlakuan yang terselindung. Perlakuan yang tidak dapat dilihat adalah penting. bagaimanapun penyataan yang menghuraikan perlakuan terselindung seperti itu tidak pula layak dikatakan sebagai objektif. guru akan meningkatkan lagi kebergunaan objektif. Selain itu. dengan menyatakan aspek kriteria dalam penyataan objektif. Bagi objektif jenis ini. aspek syarat juga dinilai dalam pembentukan objektif yang tepat dan berkesan. antara kelebihan tindakan ini ialah murid akan mengetahui sama ada mereka berjaya melepasi atau mencapai perlakuan yang dijangkakan. Aspek syarat menghuraikan tentang syarat yang mempengaruhi perlakuan yang dijangkakan berlaku. Misalnya. guru perlulah menambahkan petunjuk tingkah laku untuk menjelaskan bagaimana perlakuan terselindung itu agar boleh dikesan secara langsung. gariskan dan lain-lain. Robert Mager (2009:109) menghuraikan bahawa kriteria perlakuan yang sesuai boleh ditambah dalam penyataan objektif. Dengan menambahkan maklumat tentang kayu pengukur yang akan mengukur pencapaian objektif. Tambah beliau. Bagi aspek kriteria pula.

3 Taksonomi Domain Kognitif Dalam penyampaian pelajaran Bahasa Melayu. guru perlu menentukan objektif yang hendak dicapai dalam sesuatu unit pembelajaran.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 2. Objektif ini membantu guru menentukan arah dan mengehadkan isi pelajaran yang hendak Kerja Kursus Projek 6 .

memahami.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) disampaikan. Guru seharusnya bijak menentukan sama ada murid perlu diberikan penguasan pada peringkat mengetahui. Husin (1986:69). peringkat itu digelar ‘fokus utama’. jika dilukiskan ilustrasinya. mengaplikasi. bertutur. Dalam rancangan pengajaran. mensintesis atau menilai seperti tata tingkat Taksonomi Bloom. Jadi. terdapat dua unsur penting yang berkaitan dengan murid-murid yang perlu guru pertimbangkan. Dalam hubungan pengajaran Bahasa Melayu. Kamarudin Hj. Menurut Lee Shok Mee (1990). menganalisis. akan terhasillah rajah metriks seperti di bawah: Kerja Kursus Projek 7 . Manakala unsur yang kedua terpenting ialah peringkat kognitif muridmurid bersandarkan kemahiran bahasa yang dipelajari. membaca atau menulis. sama ada kemahiran mendengar. unsur yang pertama ialah peringkat penguasan kemahiran bahasa yang hendak dikuasai oleh murid. Mafhumnya. guru perlu mempertimbangkan apakah jenis kemahiran yang ingin diajarkan daripada kemahiran bahasa yang empat.

rajah. laporan. mengenai konsep sesuatu perkara. prosedur. idea atau pengalaman hasil penganalisisan. Menentukan darjah kesahan sesuatu perkara atau permasalahan berdasarkan alasan-alasan tertentu. penghasilan peta minda. membanding beza dan menstrukturkan skop yang luas kepada yang lebih kecil. Berupaya menaakul. peraturan dan lain-lain.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) ARAS Mengetahui HURAIAN Pengetahuan tentang fakta-fakta khusus. Kebiasaannya. rumus. Memahami Kemampuan untuk membaca dan memahami gambaran. Mengaplikas i Menganalisi s Menilai Kemampuan untuk menerapkan gagasan. teori. Mensintesis Menyampaikan perasaan. Kerja Kursus Projek 8 . Contohnya. arahan.

perlulah juga ditekankan mengenai bidang kelangsungan murid bagi mencapai objektif yang dirangka. Mungkin peringkat pengetahuan yang dijadikan objektif bagi sesuatu kemahiran bahasa itu tidak sampai kepada peringkat yang paling tinggi tetapi bagi sesuatu kemahiran yang lain pula akan mencapai peringkat pengetahuan yang lebih tinggi pula. Memetik daripada tulisannya. terdapat enam (6) tata tingkat atau pemeringkatan yang dapat dinilai. Pemeringkatan itu bermula dengan aras pengetahuan. Berdasarkan kajian terhadap buku tulisan Kamarudin Hj. Husin (1986:69). Keenam-enam aras ini menjadi kayu pengukur kepada guru dalam membina soalan kebiasaannya. pengaplikasian. model ini berkembang kepada tiga bahagian iaitu bidang kognitif. afektif (perasaan. oleh sebab proses pembelajaran itu merupakan sesuatu yang abstrak. Dalam ranting bidang kognitif. Menurutnya. apabila seseorang guru itu merancang fokus pembelajaran. Misalnya dalam rancangan pengajaran harian bagi tugasan ini.4 Ketepatan Penulisan Objektif Dalam Rancangan Pengajaran Harian Objektif yang ditentukan bagi sesuatu pelajaran itu hendaklah sesuai dengan keadaan murid yang mempelajari kemahiran tersebut. Kerja Kursus Projek 9 .Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 2. kesan pembelajaran itu akan dapat dilihat. objektif unit-unit pelajaran itu perlu dinyatakan tingkah lakunya supaya sekiranya seseorang itu telah mencapai sesuatu objektif yang diharapkan. Makanya. emosi dan sikap) serta psikomotor. penialain dan sintesis. guru juga boleh menjadikan model ini sebagai rujukan sebelum mencipta objektif. penganalisisan. guru telah memilih tema keamanan. model yang sesuai untuk digunakan oleh guru bagi menganalisis sistem P&P pendidikan di sekolah adalah Model Taksonomi Bloom. Namun. pemahaman.

guru diharapkan dapat merangsang mereka menyampaikan perasaan atau idea melalui sajak dan dekon setelah mempunyai skema baharu dengan membaca artikel khas tentang kehidupan rakyat Palestin ketika langkah awal P&P. Oleh sebab itu tugasan ini memuatkan aktiviti lisan bagi mendapatkan luahan rasa murid tentang sesuatu isu berbangkit supaya guru dapat melihat dengan jelas dampak afektifnya mengikut unit-unit tertentu. Seperti mana yang diketahui. Seterusnya diikuti dengan gerak balas. Sebagai menguji aras sintesis mereka. Setiap aspek ini dapat diperhatikan oleh guru setelah diajarkan isi pelajaran tertentu. ketiga-tiga aspek yang dimodelkan oleh Bloom sangat berkait rapat dan saling bergantungan. Maka. Di akhir pembelajaran pula murid dapat melalui proses penilaian dengan menilai sejauh mana keamanan negara dipelihara. peristiwa kepayahan dan kesengsaraan hidup di Palestin menjadi inti kepada pencetusan kognitif murid. Sudah tentu kumpulan murid Tahun Lima sangat faham tentang isu di Palestin walaupun sedikit. pada bidang psikomotor pula lebih ditekankan mengenai gerak balas dan mekanisme yang kompleks tentang sesuatu perkara. Keduanya adalah aspek afektif. Kepentigan ketiga-tiganya diilustrasikan seperti rajah di bawah: Kerja Kursus Projek 10 .Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Makanya. afektif ini bersangkutan dengan perasaan dan emosi. Selain itu. Kesimpulannya. Aktiviti dekon yang dirancang dapat membuktikan sejauh mana aspek psikomotor memberi kesan yang mendalam tentang hasil pembelajaran. Menurut Kamarudin Hj Husin dalam buku yang sama. sudah tentu ianya perlu diberi perhatian oleh guru supaya murid terdidik dengan batin mereka tidak hanya cuma pandai dengan akaliah sahaja. organisasi dan akhir sekali adalah perwatakan. rangka afektif di peringkat yang paling rendah dikenali sebagai penerimaan. menilai.

Objektif ini nyata bertepatan dengan fokus utama pengajaran iaitu kemahiran lisan. Kemahiran ini menghuraikan kebolehan murid meluahkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema. Terdapat dua objektif pengajaran yang telah dirangka bagi menjelaskan hasil pembelajaran murid-murid di kelas terbabit. Antara objektif yang terkandung adalah seperti: 1.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Penulis telah merancang sebuah aktiviti kemahiran lisan sebagai fokus utama manakala kemahiran menulis merupakan fokus sampingan. Mendeklamasikan sajak untuk melahirkan perasaan dengan menggunakan lima frasa puitis dalam aksi dekon secara berkumpulan. Deklamasi sajak merupakan medium yang berkesan untuk meluahkan perasaan. Memilih lima ayat dariapda artikel yang memberikan gambaran tentang perasaan sedih dan sengsara kehidupan di Palestin serta menyatakan alasannya. 2. Bagi objektif pertama. Sememangnya diakui sajak yang Kerja Kursus Projek 11 . murid dapat mendeklamasikan sajak untuk melahirkan perasaan dengan menggunakan sekurang-kurangnya lima frasa puitis dalam aksi dekon secara berkumpulan.

Robert Mager (2009:50) membuat kenyataan bahawa kriteria itu adalah huraian tahap kecekapan yang mesti dicapai atau dilepasi pelajar. mendeklamasikan sajak untuk meluahkan perasaan. penulis membayangkan murid akan dapat meluahkan perasaan dengan mendeklamasikan sajak berkenaan dengan tema yang ditetapkan agar dapat memberikan kesan yang mendalam kepada rakan sekelas yang lain. sajak itu dilihat sangat bermakna malah mampu mengapresiasikan tema yang ingin disampaikan. kriteria yang dapat dilihat ialah kecekapan murid dalam menghasilkan sekurangkurangnya lima frasa puitis dalam sajak. Ini merupakan kriteria yang perlu dicapai oleh murid dalam membuktikan keberkesanan objektif P&P yang telah dirangka oleh guru. Apabila menyentuh aspek kriteria pula. kriteria dan syarat. Kerja Kursus Projek 12 . pelahiran perasaan murid juga menjadi lebih bermakna dengan kewujudan aksi lakonan yang menyaingi deklamasi sajak. tidak semua yang akan berjaya memahami apa yang disampaikan. Bersangkutan dengan objektif pengajaran pertama dalam tugasan ini. perlakuan adalah susuatu yang menghuraikan apa yang dijangka murid dapat lakukan. Sebelum sesi P&P berakhir. Menurut Robert lagi. Mager (2009:46). Selain itu. Berdasarkan kajian terhadap ulasan Robert F. guru perlu memastikan murid dapat membuktikan kemahiran menulis lima frasa puitis. tetapi dengan adanya lakonan daripada rakan kumpulan yang lain.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) berisi dan sempurna mampu mempengaruhi pendengar dengan penggunaan bahasanya yang puitis dan muluk-muluk. setiap penyataan objektif perlulah mengandungi tiga ciri-ciri khusus iaitu perlakuan. Ketiga-tiga aspek ini penting dalam membuktikan hasil pembelajaran yang dicapai oleh setiap murid. Apabila murid meluahkan perasaan dengan bersajak. aspek perlakuan yang jelas dapat dilihat ialah. Mafhumnya. Berdasarkan objektif pengajaran yang pertama itu.

Mager (2009:51). Mafhumnya. aspek ketiga terpenting ialah syarat dalam penyataan objektif. Kesimpulannya. dalam contoh penyataan objektif kedua ini terdapat frasa Kerja Kursus Projek 13 . Sebenarnya. objektif ini merupakan cerminan kepada aktiviti untuk fokus sampingan iaitu kemahiran membaca. Misalnya. Syarat merupakan sesuatu yang menghuraikan syarat yang mempengaruhi perlakuan yang dijangkakan berlaku. syarat merupakan pelengkap kepada pelaksanaan perlakuan. dalam objektif pengajaran pertama tersebut terdapat frasa yang melambangkan syarat. Murid akan diminta untuk membaca sebuah artikel tentang kehidupan di Palestin. guru membayangkan bahawa murid akan dapat mengenal pasti beberapa ayat yang memberi kesan sedih dan sebagainya daripada artikel tersebut. Misalnya. Jadi. murid dapat memilih lima ayat daripada artikel yang memberikan gambaran tentang perasaan sengsara kehidupan di Palestin serta menyatakan alasannya. Oleh itu. Bagi objektif pengajaran kedua. frasa ‘dalam aksi dekon secara berkumpulan’. aspek perlakuan perlu dinyatakan dalam objektif supaya guru dapat melihat dengan lebih jelas hasil pembelajaran yang diinginkan. objektif pengajaran kedua ini juga mengandungi tiga aspek atau ciri-ciri utama dalam penyataan objektif pengajaran. jelaslah dapat diketahui bahawa persembahan dekon merupakan syarat yang membantu kepada pelaksanaan pendeklamasian sajak untuk melahirkan perasaan kepada rakan yang lain. objektif ini sangat sesuai dan bertepatan dengan ciri-ciri objektif pengajaran yang sempurna. Sebagai contohnya.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Seterusnya. Frasa tersebut menunjukkan ketetapan atau kewajipan syarat bagi proses meluahkan perasaan dengan cara melakukan aktiviti dekon (deklamasi puisi dan lakonan) secara berkumpulan. Seperti yang ditekankan oleh Robert F. Seperti mana ulasan terhadap penyataan dalam objektif pertama sebelum ini.

guru menghajatkan kebolehan murid dalam memilih ayat-ayat yang difikirkan mengandungi kesan mendalam daripada hasil pembacaan artikel terbabit. Selain itu. objektif tersebut menekankan syarat pemilihan ayat daripada petikan artikel kehidupan di Palestin. jelaslah bahawa syarat itu merupakan aspek yang menjadi pelengkap kepada perlakuan murid yang dikehendaki memilih ayat yang memberi kesan mendalam. Kriteria ini dilihat sangat sesuai dan bertepatan dengan fokus pengajaran kerana setelah murid berjaya mengecam beberapa ayat yang melambangkan perasaan. setiap penyataan objektif itu tidak hanya terhenti setakat itu.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) ‘memilih dan menyatakan alasan’ pada awal dan akhir penyataan. murid-murid akan mencatatkan lima ayat yang dirasakan memberi gambaran perasaan tentang kehidupan di Palestin. Mafhumnya. Kedua. perlu diingatkan bahawa. Kerja Kursus Projek 14 . kedua-dua objektif tersebut benar-benar menepati ciri-ciri sebuah objektif pengajaran yang sempurna dan berkesan. aspek kriteria juga dapat dinilai daripada penyataan objektif bagi fokus sampingan kemahiran menulis tersebut. Kesimpulannya. Akhir sekali adalah aspek syarat bagi penyataan objektif kedua. Oleh itu. Ini bermaksud frasa ‘daripada artikel’ telah memberikan gambaran yang jelas bahawa pemilihan ayat hendaklah dilakukan dengan memilih daripada artikel yang disediakan. Ini bermaksud. Tetapi. minda murid akan terjentik untuk meluahkan perasaan dengan menggunakan ayat yang lebih kurang sama dengan apa yang telah dibaca. Frasa ‘sekurang-kurangnya lima ayat yang memberikan gambaran tentang perasaan sengsara kehidupan di Palestin’ jelas menunjukkan betapa terperincinya kriteria yang perlu dilepasi oleh murid. Berdasarkan penelitian. murid juga dikehendaki memberi alasan atau rasional pemilihan ayat.

Guru perlu menyediakan borang penilaian supaya dapat dijadikan panduan bagi mengenal pasti kriteria-kriteria yang sepatutnya dicapai oleh murid seperti yang termaktub dalam penyataan objektif.0 PENGAPLIKASIAN TEKNIK PENGAJARAN 3. maksud lain bagi istilah teknik dalam Kamus Dewan tersebut ialah. karang-mengarang dan sebagainya. bagi mengenal pasti darjah keberkesanan objektif yang dirangka. 3. penilaian terhadap murid menjadi perkara biasa setelah sesi P&P.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Sebagai seorang guru. teknik adalah kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik.1 Definisi Teknik Menurut Kamus Dewan (Edisi Ketiga). pengetahuan Kerja Kursus Projek 15 . Jadi. Selain itu.

Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang digunakan. Abdul Aziz dalam bukunya Pengajian Melayu III: Komunikasi Bahasa. 3. Mengikut Kamaruddin Hj.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) yang berkaitan dengan pembuatan barang-barang hasil industri (seperti jentera. dan lain-lain). kenderaan. teknik boleh didefinisikan sebagai pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana teknik tersebut digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. teknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk pelajar-pelajarnya. Husin & Siti Hajar Hj. bangunan.2 Kepentingan Teknik 16 Kerja Kursus Projek . Kesimpulannya. beliau mendefinisikan teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru yang mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu. Anthony (1997). Manakala menurut Edward M.

Apabila berlakunya situasi demikian. Antara kepentingan teknik ini ialah digunakan untuk menarik perhatian murid. guru boleh menggunakan teknik permainan bahasa dan sebagainya untuk memastikan fokus murid terhadap pembelajaran tidak terjejas. 3.3 Teknik Pengajaran Lisan 17 Kerja Kursus Projek . Justeru secara tidak langsung. maka akan berlakulah sesi soal jawab dan sebagainya. Kepentingan lain ialah. murid-murid ini akan mendengar dan member perhatian akan apa yang bakal rakan mereka sampaikan. Umum mengetahui bahawa pemikiran kanak-kanak lebih cenderung ke arah permainan. teknik main peranan dan sebagainya. Hal ini secara tidak langsung akan merangsang pemikiran murid untuk berfikir segala kemungkinan. Secara tidak langsung murid akan mengaplikasikan kemahiran masa depan di dalam pembelajaran. Perasaan ini mungkin akan wujud jika teknik inkuiri contohnya. Ini menunjukkan perhatian murid telah tertarik melalui penggunaan teknik tersebut. Murid akan terus mengkaji dan mengkaji untuk mengetahua apa yang akan terjadi seterusnya. Penyataan ini jelas merujuk kepada beberapa teknik yang terdapat di dalam pengajaran dan pembelajaran seperti teknik latih tubi. Kepentingan yang ketiga ialah dapat menimbulkan rasa ingin tahu. murid akan dilatih bagaimana untuk bercakap dan mengeluarkan pendapat. Anthony (1996). Contohnya jika seseorang guru menggunakan teknik lisan. mengekalkan perhatian murid. Menyedari hakikat ini.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Mengikut Edward M. beliau mendefinisikan teknik sebagai satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru untuk mencapai hasl segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa yang tertentu. Hal ini secara tidak langsung akan membantu guru mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran yang di hasratkan. digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran.

elektif dan audiolingual. bercerita. ini memahirkan mereka menggunakan bahasa dan berinteraksi serta menyesuaikan 18 . Menurut Mook Soon Sang (1994:22). berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum (1979-1980) hampir 40% murid tidak boleh menulis dan membaca. Aziz Talib (1993:74) dam bukunya Menguji Kemahiran Bahasa: Prinsip. lebih 50% tidak boleh menulis. Kemahiran lisan merupakan salah satu aktiviti yang menepati ciri-ciri tersebut. teknik lakonan sering kali digunakan dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang berasaskan pendekatan induktif iaitu kaedah terus.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Pengajaran lisan merupakan gabungan bagi pengajaran kecekapan kemahiran mendengar dan bertutur. Oleh itu. nada dan intonasi dan juga bukan linguistik iaitu mimik muka. teater pembaca dan sebagainya. sumbang saran. kepala dan lain-lain dengan berkesan dalam sesuatu interaksi bahasa atau perbuatan. kemahiran lisan menjadi aspek kemahiran utama yang dapat dikuasai oleh murid. Menurut Abd. Antaranya ialah teknik soal-jawab. Sebaliknya. kebebasan dan kelonggaran pergerakan kadang-kadang perlu diberikan diri mereka dengan rakan-rakan. Pada pendat Mook Soon Sang (1994:23). Kerja Kursus Projek kepada pelajar. Terdapat pelbagai teknik pengajaran lisan yang direka khas oleh tokohtokoh pendidikan. penyampaian secara kuliah sekiranya dikekalkan akan cepat membosankan pelajar kerana mereka tidak dapat berinteraksi baik secara interpersonal mahupun intrapersonal dengan rakan sebaya dan guru. Tujuan utama teknik ini digunakan adalah untuk melatih pelajar menggunakan unsur bahasa. Pengajaran lisan merupakan aspek kemahiran yang penting untuk diketengahkan oleh guru memandangkan aktiviti lisan lebih kepada aplikasi pendekatan komunikatif. unsur paralinguistik iaitu berkaitan dengan jeda. lakonan. gerak tangan. Jadi. Teknik dan Contoh. para ilmuwan berpendapat bahawa perlu dipelbagaikan aktiviti perbincangan dan kerja kelompok.

murid berkemungkinan akan dapat berkomunikasi dengan baik melalui teknik ini berbanding dengan teknik-teknik lain. Lakonan berperanan sebagai ragam pembelajaran iaitu sebagai salah satu alat bantu pengajaran dan pembelajaran. Hal ini kerana teknik menekankan aspek lisan. Kerja Kursus Projek 19 . Pelajar juga bebas untuk melahirakan perasaan. serta boleh berkongsi sebarang maklumat atau sesuatu perkara. membuat penemuan. guru bahasa seharusnya sedar tentang kedudukan dan kepentingan komunikasi murid dalam pendidikan bahasa. Hal ini adalah kerana mereka harus menitik beratkan tentang laras sosial antara mereka dan pendengar. Di samping itu. Mereka akan berfikir sebelum meluahkan katakata. murid akan lebih peka dan berhati-hati melafazkan sesuatu. Hal ini bertujuan mendapatkan maklumat pencapaian pembelajaran murid dan kelemahan serta kekuatan murid dalam pembelajarannya. Oleh yang demikian.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Tambah beliau lagi. Pemilihan teknik yang sesuai sangat mempengaruhi kelangsungan proses pembelajaran. Akhirnya. Ini berguna bagi guru untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu P&P. penggunaan teknik ini mampu mendorong serta merangsang murid untuk menghubungkan perasaannya dengan matapelajaran yang dipelajarinya. selain dapat menyuburkan sahsiah mereka. Teknik ini juga berupaya menimbulkan keseronokan dan keberkesanan pembelajaran kepada murid. Kesimpulannya. murid akan dapat menjalani latihan lisan dengan banyak.

guruguru seharusnya lebih peka terhadap tahap keupayaan murid supaya aktiviti yang dirancang bertepatan dengan tahap pemikiran murid atau tahap kebolehterimaan mereka. Dalam dokumen RPH itu juga. Selain itu. Murid dikehendaki membaca artikel yang diedarkan sebelum memulakan proses pencetusan perasaan melalui persembahan dekon. Pendekatan yang digunakan sepanjang sesi P&P ini adalah pendekatan komunikatif. Hal ini memberi banyak impak kepada pelajar dalam kemahiraan berbahasa mereka. terdapat beberapa aktiviti yang dirangka bagi mencapai keberkesanan objektif pengajaran yang dihasilkan. Berdasarkan RPH dalam tugasan ini. Walau bagaimanapun. Fokus utama dilaksanakan lebih tinggi arasnya daripada fokus sampingan dalam pemilihan huraian hasil pembelajaran. Fokus utama adalah fokus yang melibatkan kemahiran lisan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 3. Oleh sebab itulah RPH perlu disediakan sesempurna mungkin tanpa ada masalah yang boleh mengganggu gugat proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) kerana RPH ini menjadi penentu terhadap keberkesanan fokus utama dan fokus sampingan pengajaran. fokus sampingan yang dipilih ialah kemahiran membaca. Selain itu. Salah satu implikasi pendekatan komunikatif dalam pengajaran dan pembelajaran Kerja Kursus Projek bahasa adalah pendekatan ini membolehkan pelajar 20 . fokus utama juga mengambil masa yang lebih lama berbanding fokus sampingan. Pada pandangan Azman Wan Chik. pendekatan komunikatif mempunyai beberapa implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran bahasa. terdapat dua fokus pengajaran yang diketengahkan iaitu fokus utama dan fokus sampingan. teknik pengajaran juga diambil kira sebagai pembantu kepada proses pemaham murid. (1989).4 Aplikasi Teknik Dan Aktiviti Dalam Rancangan Pengajaran Jika diteliti Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang disediakan.

melalui pendekatan ini juga. mengikut konteks dan situasi serta tujuan-tujuan tertentu. Melalui kecekapan linguistik ini. mengemukakan idea. menyatakan pendapat dan pandangan dan sebagainya. pelajar juga diminta menguasai kecekapan berkomunikasi. Pendekatan ini turut menyedarkan pelajar bahawa tiap-tiap struktur ayat yang betul itu tidak semestinya sesuai digunakan tanpa memahami cara penggunaannya berdasarkan ‘rule of use’. Selain itu.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) berkomunikasi dengan baik sekali gus mereka dapat menguasai kecekapan linguistik. struktur bahasa dan tahu bagaimana mahu menggunakannya. Disamping itu. Hal ini menunjukkan bahawa mereka akan dapat menggunakan laras bahasa dengan betul dan tepat. (1989). para pelajar memiliki pengetahuan tentang sesuatuu bahasa yang mereka gunakan itu. perasaan. Pelajar akan dapat menyesuaikan pengguanaan system bahasa secara spontan ini mengikut keadaanyang sesuai. Menurut Azman Wan Chik. Mereka harus menguasai tentang nahu. Tambahan pula. Selain itu. Aktiviti sebegini banyak membantu pelajar dalam aktiviti pembelajaran mereka dimana mereka akan dapat menghilangkan rasa takut dan Kerja Kursus Projek 21 . pelajar boleh menggunakan sistem bahasa secara spontan dan fleksibel bagi menggambarkan fikiran. mereka juga memilih unsure-unsur linguistik yang dimilikinya itu semasa mereka berinteraksi dan disesuaikan penggunaannya mengikut konteks sesuatu situasi sosial tertentu. pelajar juga dapat mengembangkan idea disamping dapat bertukar-tukar pendapat antara satu sama lain. Kecekapan berkomunikasi ini menuntut supaya pelajar memiliki pengetahuan untuk menggunakan bahasa itu dalam keadaan dan situasi tertentu serta dalam konteks yang sesuai. Hal ini disebabkan oleh proses pembelajaran mengikut pendekatan ini menekankan gerakerja berkumpulan atau berpasangan yang member peluang kepada pelajar untuk berkomunikasi. pelajar akan dapat membetulkan kesalahan sendiri dengan menggunakan bentuk-bentuk bahasa yang dipilih sebagai alternatif dan dianggap sesuai bagi sesuatu tujuan dalam berkomunikasi.

murid akan dijentik minda mereka dengan pengalaman sedia ada mereka tentang kesengsaraan rakyat Palestin. Di samping itu. Yang penting. mengendalikan induksi set dengan cara yang merangsangkan memang memerlukan perancangan yang teliti dan hal ini mungkin memaksa guru memikirkan induksi set yang agak luar biasa supaya permulaan pengajaran benar-benar dapat merangsangkan pelajar. Sebaliknya. Teknik ini dirasakan sesuai kerana bagi mengajarkan aspek kemahiran lisan yang mengkehendaki mereka meluahkan perasaan. Menurut S. induksi set harus menjadi suatu aktiviti yang bermakna dan sejajar dengan minat dan pengalaman para pelajar.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) malu. aktiviti yang dijalankan diambil kira bermula daripada set induksi. guru perlu membiarkan murid menyatakan pendapat mereka dengan bebas supaya mereka tidak terikat dengan isi pelajaran semata-mata. Menurut aktiviti set induksi yang terkandung dalam RPH tugasan. inovatif. Oleh itu. Hasilnya. Selain itu. teknik ini digunakan adalah untuk mengesan pengetahuan berbahasa murid serta memberi galakan kepada murid untuk berfikir secara kreatif. mereka akan berasa lebih yakin dan berani untuk melibatkan diri mereka dalam aktiviti yang dijalankan. wujudlah sebuah interaksi sosial sebelum sesi P&P dimulakan. Nathesan (1999:39). Tujuannya adalah bagi mengaktifkan skema murid selain meningkatkan minat mereka sebelum mulanya pembelajaran. Kemudian. guru haruslah bijak Kerja Kursus Projek 22 . Secara perinciannya. logik dan kritis. pelajar akan lebih aktif berfikir menerusi soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru. Teknik yang digunakan oleh guru ketika ini ialah teknik soal jawab. Hal ini akan mempengaruhi hasil pembelajaran. guru akan menayangkan video kesengsaraan hidup di Palestin.

Aktiviti membaca skimming dan scanning ini merupakan permulaan kepada proses pelahiran perasaan murid di akhir pengajaran nanti. Dari situ. Kebiasaannya langkah pertama memuatkan aktiviti bagi fokus sampingan hasil pembelajaran. Teknik ini sangat sesuai dilaksanakan sebagai proses kelangsungan menjana perasaan terhadap keganasan yang melanda dunia. tetapi aktiviti ini dilihat mampu menambah penguasaan murid tentang ilmu itu dengan pengayaan kosa kata dan perumpamaan analogi yang baharu. guru akan menggunakan aktiviti mencatat nota dengan meminta murid mengisikan borang untuk memilih sekurang-kurangnya lima ayat yang memberi gambaran tentang pelbagai perasaan setelah membaca artikel terbabit. guru akan mengedarkan aritkel kehidupan di Palestin yang memuatkan pelbagai peristiwa yang menyayat hati. guru akan meminta murid mengenal pasti ayatayat yang dirasakan dapat memberi kesan kepada perasaan murid supaya perasaan itu akan dapat diluahkan ketika aksi dekon. Aktiviti ini sangat sesuai dilakukan berikutan fokus utama pengajaran adalah murid dapat meluahkan perasaan kepada rakan dengan menggunakan bahasa yang puitis ketika bersajak. Maksudnya. Kemudiaan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) mengemukakan soalan yang terancang dan bermutu bagi mewujudkan pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan. dalam langkah kedua. terdapat aktiviti mempelajari bahasa puitis. Biarpun mereka sudah diajarkan sedikit sebanyak tentang bahan sastera. mereka akan gunakan perkataan yang melambangkan perasaan itu bagi tujuan aktiviti berikutnya kemudian. guru perlu meninjau dengan teliti semasa aktiviti ini dijalankan kerana aktiviti ini sedikit sebanyak akan memberi kesan kepada yang akan datang. Kerja Kursus Projek 23 . Seterusnya ialah aktiviti pada langkah pertama. Hasilnya. Di samping itu. Oleh itu. Seperti yang terkandung dalam RPH tugasan ini. fokus sampingan iaitu kemahiran membaca telah dipilih dengan memakan masa sebanyak 15 minit.

Sebelum murid diarahkan untuk mencipta beberapa frasa sajak yang puitis. pendidikan. jantina dan sebagainya menghasilkan puisi yang berbeza dan suasana perasaan penyajak. Setelah itu. Tujuannya ialah murid akan dapat menghasilkan sajak dengan menggunakan bahasa puitis seperti mana yang terkandung dalam objektif utama pengajaran.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Perkara ini sangat bersesuaian dengan pandangan Prof. Kutipan markah juga akan dilakukan bagi mewujudkan persaingan dalam permainan. Selain itu. Menurut Azman Wan Chik. murid akan diajarkan cara mengemukakan emosi dalam ayat dengan menggunakan perkataan-perkataan yang baru dipelajari semasa aktiviti permainan bahasa meneka diksi yang berkaitan tentang perasaan serta analoginya. makna serta penggunaan bahasa yang tepat. (1989:76). Teknik permainan bahasa ini digunakan oleh guru bagi mengukuhkan pengajaran dan memantapkan lagi pemahaman murid mengenai topik-topik yang diajarkan. agama. Penggunaan teknik ini juga mampu membantu murid memahami sistem Bahasa Melayu terutamanya dari segi bentuk. aktiviti pertandingan secara berkumpulan telah dirancangkan. Mohd Taib Osman (1977:42) yang mengatakan perbendaharaan kata yang dikuasai oleh seseorang penyajak sangat penting bagi membentuk dan melahirkan kekuatan ekspresi juga menunjukkan ciri khas penyajak. Misalnya. Kerja Kursus Projek 24 . murid juga dapat mengulang kaji sambil bergembira. Perbezaan kedaerahan. suku. Aktiviti lain yang terdapat dalam langkah ini adalah aktiviti menghasilkan sajak. Teknik ini dilaksanakan dengan permainan berkomputer atau tutorial yang mengkehendaki murid meneka perkataan yang menggambarkan perasaan dengan hanya diberikan klu daripada perumpamaan. Terdapat dua bentuk pengajaran dan pembelajaran bahasa melalui teknik ini iaitu dijalankan secara spontan atau dijalankan sebagai aktiviti pertandingan. Murid juga dapat belajar kaedah cara berfikir yang baru. mereka akan diajarkan dahulu ciri-ciri sajak yang baik. Dalam tugasan ini. Yang menariknya adalah teknik yang digunakan ketika melakukan aktiviti ini ialah permainan bahasa.

teknik ini merupakan teknik pengajaran yang berbentuk perbincangan dan dilakukan dalam kalangan kanak-kanak di bawah penyeliaan dan kawalan guru. Langkah ketiga bagi sesi P&P ini ialah kemuncak kepada pembelajaran yang dilalui bermula daripada awalnya. Murid dijangkakan akan dapat menghasilkan lima baris frasa sajak untuk dipersembahkan dalam aktiviti dekon. Murid juga akan menjadi lebih berani dan berkeyakinan. Penggunaan teknik ini juga dapat mengembangkan daya berfikir dan dan kemahiran sosial murid. kemudian akan ada juga Kerja Kursus Projek 25 .Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) barulah murid akan dilepaskan ke kumpulan masing-masing untuk mencipta sajak sebelum mempersembahkan aktiviti dekon. Murid-murid juga aktif menyatakan pendapat dengan bimbingan dan panduan guru. Teknik yang digunakan semasa aktiviti ini ialah teknik dekon. perancangan yang dilaksanakan beserta teknik semasa aktivitinya perlu dititikberatkan kerana itu mampu memberi kesan positif dalam aktivit P&P. Oleh itu. akan ada murid yang mendeklamasikan sajak sebagai cara meluahkan perasaan tentang tema yang diberikan. Aktiviti pada langkah kedua ini sebenarnya bersesuaian dengan objektif pertama dalam penyataan objektif. Maksudnya. murid dikehendaki mengaplikasikannya untuk menyatakan perasaan kepada rakan sekelas yang lain. Teknik dekon merupakan akronim bagi aktiviti deklamasi sajak dan lakonan. Setelah mempelajari pelbagai jenis ayat dan beberapa perumpamaan yang puitis. Guru juga akan memberikan borang penilaian penguasaan kemahiran bagi memastikan keberkesanan isi pelajaran yang diajarkan dari mula langah P&P. Mohd Taib Osman (1977:52). Menurut Prof. secara berkumpulan. Teknik yang digunakan semasa aktiviti penghasilan sajak ialah perbincangan dalam kumpulan. Aktiviti yang dirancang ialah aktiviti fokus utama pengajaran iaitu murid melahirkan perasaan dengan mendeklamasikan sajak.

mencemik. mengerling. Bagi pandangan Prof. Ishak Ramly (2003:55). membuat penemuan. Menurut ulasan Prof. kaedah ini sering Kerja Kursus Projek 26 . Tujuannya ialah mendorong serta merangsang murid untuk menghubungkan perasaannya dengan aksi yang ditunjukkan melalui kefahaman tentang isi sajak beserta emosi yang terkandung dalam sajak. Dekon berperanan sebagai ragam pembelajaran iaitu sebagai salah satu alat bantu pengajaran dan pembelajaran. menggelengkan kepala. Mohd Taib Osman. Teknik ini juga berupaya menimbulkan keseronokan dan keberkesanan pembelajaran kepada murid. Tambah beliau. (1977:23) dalam bukunya Pengajaran Bahasa dan Kesusateraan Malaysia. aktiviti demonstrasi dan lakonan sangat sesuai dijalankan semasa menggunakan pendekatan komunikatif dalam pembelajaran. murid juga akan menyedari akan makna sosial dan makna linguistik yang dihasilkan daripada unsur-unsur paralinguistik seperti isyarat tangan. Madya Dr. dan sebagainya. Pelajar juga bebas untuk melahirkan perasaan. serta boleh berkongsi sebarang maklumat atau sesuatu perkara. Unsur-unsur paralinguistik ini boleh berlaku dalam persembahan yang dijalankan. melalui aktiviti seperti dekon ini.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) rakan kumpulannya yang melakonkan aksi secara bisu di samping pendeklamator tersebut. di samping dapat menyuburkan sahsiah mereka. pembelajaran bahasa akan menjadi lebih bermakna kerana contoh-contoh sebenar dibawa ke bilik darjah. Selain itu. Murid juga berpeluang untuk mempengaruhi rakan-rakan bagi menyampaikan makna dengan berkesan dalam konteks dan situasi tertentu.

Pada aktiviti ini. guru akan mengadakan aktiviti refleksi isi pelajaran dan penilaian terhadap persembahan murid. Semasa akhir pengajaran ini. guru mengimbas kembali apa yang telah murid pelajari bagi memperoleh idea tentang keberkesanan P&P pada sesi tersebut. Guru boleh mengubah gaya persembahan lakonan pelajar dalam kelas. Akhir sekali ialah pada langkah penutup. Dengan cara ini. Murid akan menyatakan pendapat mereka atas apa yang mereka pelajari. pembetulan oleh guru hanya dilakukan selepas rumusan penilain kemahiran yang telah diajarkan. Kesimpulannya. Kerja Kursus Projek 27 . Guru juga boleh mengekalkan gaya bahasa yang terkandung dalam petikan sajak tetapi dengan pengolahan idea asal.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) digunakan bagi menghindarkan pelajar daripada menggunakan kaedah atau teknik pengajaran yang sama sahaja. aktiviti dan teknik yang dirangka bagi mencapai objektif pengajaran dilihat bertepatan dan sesuai dengan fokus utama dan sampingan yang telah direncanakan. Tetapi. guru akan dapat meningkatkan motivasi murid dan perasaan ingin tahu mereka selain memanjangkan minat dan keinginan supaya mempeajari sastera. sekiranya aktiviti ini dijalankan secara pertandingan.

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 4.0 BAHAN BANTU MENGAJAR 4.1 Definisi Bahan Bantu Mengajar Kerja Kursus Projek 28 .

Kerja Kursus Projek 29 . menimbulkan rangsangan keinginan pelajarpelajar untuk mengetahui sesuatu dan untuk menjadikan pembelajaran baik dan lebih menarik.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Bahan bantu mengajar adalah faktor terpenting dalam menentukan kejayaan program pembelajaran. bertajuk “Alatan Mengajar Dalam Pengajaran Bahasa. Pendapat ini disokong sama oleh Edgar Dale (1964) yang digambarkan dalam bentuk “cone of experience” di mana proses pembelajaran bermula dengan proses aspek semi-abstrak hingga kepada yang lebih abstrak. tetapi tidak berupaya mengambil tempat seorang guru. bertutur. Isi pengajaran sebagai mesej atau pesanan dan salurannya melalui lisan. murid sesama murid serta membantu atau mempercepatkan proses pemahaman mereka. perkembangan teknologi. Bahan bantu mengajar (BBM) bukanlah merupakan sesuatu yang tersisih sifatnya daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan BBM juga sebahagian daripada kaedah dan idea-idea yang disampaikan oleh guru kepada murid-muridnya. David Berlo (1996) mengatakan dalam proses komunikasi itu terdapat empat ciri penting iaitu sumber. Walau kaedah apa digunakan sekalipun BBM pasti turut sama. Empat kemahiran iaitu mendengar. Dewasa ini pengetahuan saintifik. Mengikut Noraziah Abdul Hamid (1981:2). ‘alat bantu ‘itu mestilah dianggap sebagai satu bahagian yang padu dalam proses tersebut dan bertujuan untuk menambah kelancaran perhubungan antara guru dan murid dan sebaliknya. saluran dan penerima. pesanan. BBM dan tulisan. psikologi pembelajaran. membaca dan menulis. beberapa BBM yang baru dan lama perlu digunakan untuk mempercepatkan proses pembelajaran. supaya komunikasi guru murid berjalan dengan baik.

BBM boleh diertikan sebagai apa jua bentuk bahan yang digunakan dalam pembelajaran. Kerja Kursus Projek 30 . Kesimpulannya. Bahan ini merupakan aspek penting dalam pembelajaran.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Ngui Kuen Seng (1981) pula mengatakan alat bantu mengajar tidak dapat ditakrifkan dengan tetap walaupun pada keseluruhan ramai pendidik mempersetujui bahawa penggunaan alat bantu mengajar dalam P&P adalah pengalaman yang melibatkan penggunaan penglibatan/ pandangan seseorang. dan membantu proses pembelajaran pelajar menjadi lebih berhasil dan bermakna.

model. pita rakaman. Bahan Bantu Mengajar (BBM) adalah sesuatu bahan yang boleh disiapkan dengan berbagai cara. slaid.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 4. surat khabar. buku.lawatan. Contohnya.pentomin. projektor opeque.projek pameran dan bahan-bahan dari alam sekitar. 3. Berdasarkan pendapat di atas dapat Atan Long (1982:174) menyimpulkan bahawa alat-alat bantu mengajar boleh dibahagi kepada tiga kategori seperti berikut: 1. filem jalur. carta atau slaid dan dipancarkan pada skrin. pita video.2 Jenis-Jenis Bahan Bantu Mengajar Hari ini dengan bertambahnya pengetahuan teknologi. gambar. radio. papan putih dan lain-lain. Bahan-bahan bercorak pelajaran seperti lakonan. beberapa alatan mengajar baharu telah dihasilkan dalam membantu proses pemahaman murid. projektor overhead. Kerja Kursus Projek 31 .carta. Bahan-bahan yang menggunakan media elektronik seperti filem pelajaran. piring hitam dan lain-lain. sesuatu bahan itu mungkin diterbitkan dalam bentuk buku. Bahan bukan elektronik seperti suara. 2.

projektor legap. alat bantu mengajar bagi kemahiran lisan adalah segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk membantunya menyampaikan pengajaran di bilik darjah.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Manakala menurut Azman Wan Chik. kad imbasan. dan lain-lain lagi. televisyen. didengar. terdapat BBM yang sesuai untuk digunakan seperti saranan tokoh pendidik. papan tulis. Pada pendapat umum. perkembangan teknologi dan sebagainya. Dalam pengajaran seperti ini. terdapat dua jenis bahan bantu mengajar iaitu. gambar dan rajah sahaja tetapi ia biasanya meliputi segala macam benda yang boleh membantu dan menyokong pengajaran. dekon dan lawatan biasanya menggunakan bahan bantu mengajar bagi kedua-dua jenis ini. paparan video. Alatan ini tidaklah terhad kepada buku. radio dan pelbagai lagi. (1989:20). Berdasarkan pandangan Atan Long (1982). atau lebih tepat lagi menyampaikan ilmu atau satu himpunan maklumat kepada murid-murid. media elektronik dan media bukan elektronik. pita rakaman. Antara cadangan BBM yang boleh digunakan ialah rakaman perbualan. Manakala bagi media bukan elektronik adalah seperti buku. pantomin. dengan bertambahnya kemajuan di bidang pengetahuan saintifik. pengguanaan alat bantu mengajar adalah sangat penting. Bagi pengajaran kemahiran lisan. dirasa. Dalam bukunya Mengajar Bahasa Malaysia. Jilid 1: Alatan dan Bahan Bantu. psikologi pembelajaran. kad manila. Ini termasuklah benda-benda konkrit yang boleh dilihat. kertas mahjung atau benda-benda wujud lain. Aktiviti seperti lakonan. Antara yang tergolong dalam media elektronik ialah radio. filem. pengajaran lisan merupakan satu bentuk komunikasi. Komunikasi pula bertujuan memberitahu. dipegang. dihidu digunakan dan sebagainya. slaid filem. Hari ini. makmal bahasa.teks. beberapa Kerja Kursus Projek 32 . tujuan utama guru adalah memberitahu. dibaca. mempengaruhi dan menghiburkan. Ia merupakan apa sahaja yang boleh dialami oleh murid. Tambah beliau.

4. Dianalogikan seperti sebuah kereta. Sekiranya tiada enjin.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) peralatan mengajar bentuk baharu dan lama digunakan untuk mempercepatkan proses pembelajaran. Samalah juga dengan bahan bantu mengajar yang bertindak sebagai enjin pembelajaran. 33 Kerja Kursus Projek . Bahan itu perlu diadakan supaya perjalanan P&P menjadi lancar dan teratur. Masalah kekurangan tenaga pengajar.3 Kepentingan Bahan Bantu Mengajar Apabila berkata tentang bahan bantu mengajar (BBM). kereta tersebut tidak mampu bergerak.namun demikian peralatan seperti ini tidaklah berupaya atau boleh mengambil tempat sebagai seorang guru. seharusnya memiliki enjin sebagai organ yang menggerakkan kereta. Atan Long (1982) berpendapat bahawa BBM diwujudkan bagi mengatasi masalah-masalah seperti: 1. Alat-alat ini hanyalah membantu guru-guru membimbing murid-murid dan tidak lebih daripada itu. perlu diingat ianya merupakan bahagian yang penting dan padu dalam pelaksanaan sesi pengajaran dan pembelajaran (P&P).

Edger Dale dalam bukunya Audio-Visual Method in Teaching (1963). khususnya pengajaran lisan. Secara perinciannya. mempunyai beberapa tujuan. d) Alat bantu mengajar mampu menyediakan pengalaman-pengalaman yang tidak dapat diperoleh dengan mudah melalui cara-cara yang lain. Masalah P&P dalam kumpulan yang sangat besar. c) Alat bantu mengajar membekalkan satu dasar yang kukuh untuk memperkembangkan pembelajaran murid-murid. Ia bukan sahaja berhasrat untuk memberikan rangsangan yang baik dan berkhidmat sebagai alat untuk membantu menjelaskan penerangan guru tetapi ia juga bermaksud untuk menjimatkan masa. Antara lainnya beliau menjelaskan: a) Alat bantu mengajar biasanya merangsangkan minat pembelajaran bahasa. alatan mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran. 3. yang tinggi di kalangan muri-murid dan minat ini adalah satu faktor yang penting dalam b) Alat bantu mengajar menyediakan satu dasar yang kukuh untuk memperkembangkan kefahaman dan corak pemikiran murid-murid. Di samping itu ia juga dapat menjadikan suasaana pembelajaran itu menarik dan memikat. 4. Oleh itu dapat menggalakkan pembelajaran. Masalah kebosanan kaedah pengajaran.oleh itu ia boleh menolong menjadikan pembelajaran murid itu lebih mendalam dan pelbagai. Masalah kekurangan masa. Kerja Kursus Projek 34 . Ini membolehkan pembelajaran mereka itu kekal lama.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 2. mempelbagaikan kegiatan dan memberi keseronokan kepada murid. telah menyenaraikan nilai-nilai penting tentang penggunaan alat bantu mengajar tersebut.

f) Alat bantu mengajar mampu menawarkan pengalaman-pengalaman yang sebenar dan dengan demikian ia boleh merangsangkan kegiatan murid.4 Kesesuaian Bahan Bantu Mengajar Dalam Rancangan Pengajaran Kerja Kursus Projek 35 .Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) e) Alat bantu mengajar juga boleh membantu murid-murid memaham sesuatu dengan cara yang lebih baik dan berkesan. 4. Ini boleh membantu mempercepatkan perkembangan perbendaharaan kata mereka. g) Alat bantu mengajar mendorong murid-murid mengkaji dan menyiasat dan ini boleh menambah dan menggalakkan bacaan sukarela mereka.

iaitu mengalami sesuatu itu dengan menggunakan deria. sebaliknya tetap akan dimainkan semula ketika sesi perbincangan murid menghasilkan sajak. Maksudnya. Dalam Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang dirangka. rasional penggunaan video ini adalah sebagai medium dalam mengembalikan pengetahuan sedia ada murid tentang negara Palestin. beliau telah menggolongkan alat bantu mengajar kepada dua jenis iaitu elektronik dan bukan elektronik. slaid gambar peperangan. Dalam set induksi. video ini tidak hanya terbatas pada aktiviti dalam set induksi. pengalaman-pengalaman yang dirancang untuk murid-murid itu hendaklah melalui pengalaman yang paling natural dan asas. Bahan elektronik seperti video merupakan salah satu BBM yang dirancang penggunaannya. murid akan berasa sensitif dengan pergolakan yang berlaku di sana seterusnya dapat membangkitkan perasaan mereka dan mungkin boleh Kerja Kursus Projek 36 . muzik instrumental. Norasiah Abd. Dalam banyak hal. artikel kehidupan di Palestin dan perisian komputer permainan bahasa. Setiap BBM tersebut akan diperjelas penggunaannya pada bahagaian seterusnya nanti. terdapat empat jenis bahan bantu mengajar (BBM) yang dirancang penggunaannya. Dalam proses pembelajaran. Video yang digunakan dalam RPH adalah video paparan kesengsaraan di Palestin. fikirkan dan hayati selalunya bermula daripada satu proses pengenalan. yang kita percaya. Video ini akan digunakan pada tahap maksimum. Antaranya ialah video kehidupan di Palestin. Selain itu. segala apa yang kita ketahui. iaitu melaui deriaderia mereka. Hamid (1981).Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Alat bantu mengajar biasanya akan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelajar-pelajar sewaktu menjalani sesuatu pembelajaran itu.

Tambahan pula. Artikel merupakan bahan bantu bukan elektronik yakni bahan bercetak. Muzik jenis ini hanya dimuatkan dengan alunan melodi-melodi tertentu. Artikel mengenai catatan peristiwa kesengsaraan di negara malang itu juga bersangkutan dengan penyataan objektif. Konteks penggunaannya adalah jelas mengikut RPH yang dirancang.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) membantu dalam mencapai objektif pengajaran iaitu meluahkan perasaan dengan menggunakan bahasa yang puitis melalui aksi dekon. Muzik ini akan digunakan ketika murid mempersembahkan aksi dekon. Muzik instrumental bermaksud muzik yang dimainkan tanpa sebarang lirik mahu pun frasa kosong. sedikit sebanyak akan menarik minat murid khasnya kerana mereka memperoleh maklumat baharu Kerja Kursus Projek sehinggakan dapat mengikuti dan menghayati setiap aspek 37 . tetapi video itu dimainkan bertujuan memberi panduan dan gambaran yang jelas untuk menjana idea murid dalam menghasilkan sajak tentang keperitan hidup di Palestin. Biarpun pemasangan video terbabit bukanlah secara bertumpu. Bahan bantu ini akan digunakan sebagai pemangkin kepada perasaan murid terhadap isu di Palestin. Ketika murid bersajak. dengan adanya penggunaan artikel sebegini. Murid akan diminta untuk mengenal pasti atau memilih lima ayat daripada artikel tersebut yang mempunyai gambaran ayat kehidupan di sana. video juga digunakan ketika langkah kedua iaitu ketika murid dalam perbincangan kumpulan. alunan muzik ini yang sesuai dengan iringan sajak murid memberi peluang kepada mereka meluahkan perasaan dengan cara yang unik. BBM yang kedua digunakan ialah muzik instrumental. Di samping itu. menunjukkan kesengsaraan dan keperitan Oleh itu. bahan bantu yang seterusnya digunakan ialah artikel.

terangnya agar menarik dan jelas serta bersih. gambar merupakan bahan bantu mengajar yang paling mudah untuk didapatkan. Selain itu.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) pembacaannya. Sebenarnya. Slaid gambar peperangan ini akan ditayangkan di alat pemancar ketika murid dalam perbincangan kumpulan. guru perlu juga memberikan perhatian kepada ketepatan. Pelaksanaannya yang membuka peluang kepada murid untuk mencuba sendiri atau ‘hands on’ sudah tentu akan merangsang minat mereka terhadap pembelajaran. Menurut Kamarudin Hj. Melalui tayangan tersebut. biarpun bahan maujud adalah lebih baik bagi memberi gambaran yang jelas kepada murid. Namun. Seterusnya ialah penggunaan bahan elektronik iaitu perisian komputer permainan bahasa. gambar yang dirancangkan bukanlah gambar biasa. Misalnya. Edgar Dale Kerja Kursus Projek 38 . Secara tidak langsung murid-murid memperoleh dua dalam satu ilmu baharu iaitu pengetahuan dan kemahiran. Makanya. RPH tersebut juga melibatkan BBM seperti gambar. kesesuaian. sudah pasti tidak mampu membawa binatang liar seperti ular atau harimau. Husin (1986) dalam bukunya Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa. Gambar-gambar tersebut akan ditayangkan secara berselang-seli bersama video. rasional penggunaan slaid gambar ini adalah lebih kurang sama dengan penggunaan video. namun ada kalanya bahan yang ingin diajarkan itu tidak dapat dibawa. guru yang ingin mengajarkan murid tentang binatang. sebaliknya slaid gambar peristiwa peperangan. Pengetahuan itu merujuk kepada isi kandungan artikel tersebut iaitu aspek keganasan yang sedang berlaku di Palestin. Permainan ini dinamakan teka perkataan. dalam membuat pemilihan gambar. Tambah beliau. manakala kemahiran pula merujuk kepada kebolehan murid membaca teks bagi memperoleh maklumat penting. murid mungkin dapat menjana idea baru untuk menghasilkan sajak dengan melihat kepada kebinasaan dan kekejaman yang berlaku di negara Palestin itu. membawa gambar bercetak mahu pun gambar slaid tentang haiwan tersebut amatlah sesuai. seninya.

kejelasan yang tidak menentu. Selain itu. bahan bantu juga berperanan dalam menyediakan satu dasar kukuh untuk perkembangan ketahuan dan corak pemikiran. Bagi Kamarudin Hj. Husin (1986:266). nilai-nilai penting tentang penggunaan alat bantu mengajar adalah merangsang minat yang tinggi dalam kalangan murid-murid kerana minat adalah faktor yang penting dalam sesi pengajaran dan pembelajaran (P&P) mereka. Oleh itu. terdapat pro dan kontra apabila guru-guru menggunakan bahan bantu mengajar seperti yang diterangkan sejak awal tadi. permainan ini juga bersifat interaktif memandangkan dimainkan secara berkumpulan. pada fasa semasa penggunaan BBM. mereka perlulah memikirkan tentang kesan BBM tersebut terhadap ketiga-tiga fasa itu. Sebenarnya. guru-guru perlu mengenal pasti adakah bahan itu mahal. masalah yang perlu difikirkan sebelum menentukan BBM yang ingin digunakan ketika P&P terbahagi kepada tiga fasa. pada fasa sebelum. maka bolehlah untuk digunakan. iaitu masalah pada fasa sebelum. mudah didapati atau pun masalah teknikal yang bakal dihadapi. Di samping itu. Sementara itu. Pemilihan huruf-huruf tersebut membolehkan mereka mendapatkan klu bagi menjawab soalan tentang istilah perkataan yang melambangkan perasaan berdasarkan perumpamaan dan analogi yang disediakan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) (1963). perisian permainan bahasa ini sangat bermakna dan mampu memberi kelainan kepada sistem pendidikan di negara. Setelah kesemua persoalan itu terjawab. masalah kepada murid seperti kepekaan Kerja Kursus Projek 39 . sistem audio yang tidak cekap. Wakil bagi setiap kumpulan akan diminta memilih beberapa huruf konsonan dan vokal untuk diisi pada ruangan kosong tersebut. Kebiasaannya. sebelum guru-guru memilih BBM yang digunakan. dalam bukunya Audio Visual Method in Teaching. Perkara ini harus diselidiki dahulu sebelum memilih BBM. semasa dan selepas. Selain itu. Misalnya. masalah yang sering dihadapi ialah kerosakan mengejut.

Akhir sekali ialah masalah selepas menggunakan BBM seperti kerosakan. Dengan mematuhi cara demikian sahajalah kemungkinan besar prestasi pengajaran guru dan pembelajaran murid-murid di sekolah dapat meningkat maju.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) mereka yang Cuma hanya mendengar tetapi tidak berfikir ketika asyik disuguhkan dengan bahan menarik ketika P&P. usaha guru perlulah dilakukan mengikut panduan dan perancangan yang teliti. Kesimpulannya. Untuk menghadapi cabaran ini. Kerja Kursus Projek 40 . memilih dan menggunakan bahan pendidikan sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran di sekolah merupakan suatu usaha yang mencabar. masalah elektrik atau mungkin kebinasaan akibat persekitaran semula jadi seperti binatang dan bencana alam.

kedudukan. objek atau program. jurang perbezaan antara “apa yang dihasilkan” Kerja Kursus Projek 41 . Melalui penilaian yang dilakukan. Maklumat yang diperoleh daripada beberapa sumber akan digunakan untuk membuat pertimbangan nilai (value judgement) atau keputusan terhadap seseorang individu. and providing useful information for judging decision alternatives”. Maklumat yang diperoleh ini akan digunakan untuk membuat pertimbangan bagi tindakan selanjutnya. keadaan atau ukuran tentang sesuatu berdasarkan criteria-kriteria tertentu atau membandingkannya dengan yang lain. menyatakan bahawa penilaian sebagai “the process of delineating. Gay (1985) pula berpendapat bahawa penilaian ialah satu proses yang dianggap sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai. memperoleh dan menyediakan maklumat berguna bagi keputusan mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada pada kita.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 5. mendapatkan dan memberikan maklumat yang berguna. Penilaian juga merupakan satu proses menentukan.0 ALAT PENILAIAN 5.1 Definisi Penilaian Penilaian merupakan satu tugas menentukan nilai. Stufflebearn (1971). Hal ini dapat dijelaskan bahawa penilaian adalah proses mengenalpasti. obtaining. mutu.

kaedah mengajar dan kurikulum. objektif pelajaran. bagi sesuatu penilaian. objektif pengajaran perlu dikenal pasti terlebih dahulu sebelum penentuan pencapaian objektif tersebut dibuat berasaskan pertimbangan terhadap bukti empirikal. penilaian merupakan satu proses membuat pertimbangan dalam mentafsir hasil pengukuran yang bertujuan untuk memberikan maklumat tentang pencapaian murid. terdapat beberapa prosedur dalam membuat penilaian iaitu persediaan ujian. pemerikaan dan pengukuran. Selain itu. Penilaian merupakan pertimbangan professional iaitu proses yang membolehkan seseorang membuat keputusan. Kerja Kursus Projek 42 . Secara ringkasnya. pentadbiran. Bukti empirikal pencapaian biasanya diperoleh secara pengukuran terhadap penguasaan pelajar dengan menggunakan alat ukur yang dinamakan ujian.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) dengan “apa yang dihasratkan” dapat dikenalpasti dalam sesuatu program pendidikan. Oleh itu. analisi dan interprestasi dan tindakan.

Di sekolah-sekolah rendah. dua bentuk penilaian lisan yang boleh digunakan di sekolah-sekolah adalah penilaian 43 . Menurut formatif dan penilaian sumatif. tetapi lebih mengkhusus kepada penilaian kemajuan atau penilaian progresif. Penilaian formatif juga membantu guru-guru mendapatkan maklum balas tentang pengajaran mereka dan maklumat ini boleh digunakan oleh guru-guru itu untuk memperbaiki proses pengajarannya.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 5. Cara ini dapat mengurangkan perasaan gementar atau rasa takut dalam kalangan murid-murid terhadap sesuatu penilaian itu. Keputusan penilaian formatif biasanya tidak digunakan untuk pemeringkatan atau perbandingan di antara seseorang murid dengan murid yang lain. Penilaian ini member maklumat berhubung dengan prestasi pembelajaran murid-murid itu dari semasa ke semasa dan jika terdapat kelemahan-kelemahan murid pada waktu itu segera diperbetulkan.2 Jenis-Jenis Penilaian Penilaian adalah satu proses atau aktiviti yang bersistematik bagi mendapatkan maklumat yang berguna untuk menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran dan pembelajaran. terutamanya dalam penilaian lisan. penilaian formatif adalah sejenis penilaian yang digunakan untuk mengesan perkembangan atau kemajuan tahap pembelajaran murid dengan serta merta dan dapat mengenal kekuatan serta kelemahan mereka. Kerja Kursus Projek Zulkifli Hamid (2005). penilaian jenis ini hendaklah dijalankan secara tidak formal. Tambah beliau lagi.

Guru-guru diminta bertindak serius dan teliti untuk menilai aspek-aspek tersebut. Penilaian jenis ini boleh dijalankan di akhir sesuatu kursus ataupun setelah tamatnya sesuatu unit pembelajaran atau mengikut penggal-penggal persekolahan. kemahiran-kemahiran yang terdapat di dalamnya boleh dinilai secara formal atau tidak formal. Pada peringkat yang lebih tinggi. Ini berguna bagi guru untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran (P&P). Pada peringkat rendah. ujian atau penilaian lisan. Kesimpulannya. ia bertindak menentukan setakat manakah murid-murid telah menguasai kemahiran.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Menurut Zulkifli Hamid (2005). dalam pengajaran dan pembelajaran lisan. Zulkifli Hamid (2005:87) berpendapat. bahan atau isi pengajaran yang telah diajarkan kepada mereka. Dalam perkataan lain. Ada baiknya jika guru-guru tadi dapat menguji kemahiran-kemahiran itu secara berasingan. Murid-murid diberi markah atau gred supaya dapat dibandingkan pencapaian keseluruhan mereka itu sendiri. Penialaian ini berkisar kepada apa yang telah diajarkan sahaja. guru bahasa seharusnya sedar tentang kedudukan dan kepentingan ujian dalam penilaian pendidikan bahasa untuk mendapatkan maklumat pencapaian pembelajaran pelajar dan kelemahan serta kekuatan pelajar dalam pembelajarannya. sama ada mendengar atau bertutur boleh dijalankan serentak dan dilakukan dalam bentuk formal. penilaian sumatif adalah penilaian pencapaian yang bertujuan mengesan secara menyeluruh tahap kebolehan atau kecekapan murid di akhir sesuatu pembelajaran. penilaian lisan biasanya menekankan kepada penguasaan sesuatu aspek kemahiran tertentu. Kerja Kursus Projek 44 .

sikap.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 5. Mendapatkan maklum balas.3 Kepentingan Penilaian Terdapat beberapa tujuan sesuatu penilaian itu dijalankan. Hasil ujian yang telah dilakukan dapat memberikan gambaran kepada guru tentang keupayaan murid mereka yang sebenar sebelum memulakan pengajaran. 45 Kerja Kursus Projek . keperluan dan kemahiran. antara kepentingan penilaian ialah: i. Pada amnya. kadar pencapaian. masalah yang dihadapi dalam pembelajaran. Zulkifli Hamid (2005) dalam bukunya Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu meringkaskan. kebolehan. penilaian memberi guru maklumat tentang perkembangan dan pencapaian murid tentang pengetahuan.

tidak ada pengkhususan Kerja Kursus Projek 46 . tiada jawapan atau terdapat lebih daripada satu jawapan. guru akan dapat memperbaiki pengajarannya dengan segera dan seterusnya dapat membantu murid-murid dalam pembelajaran mereka. item yang bertindan. Dengan penilaian ini. kita menganggap pembinaan item ujian Bahasa Melayu sebagai perkara mudah.4 Ketepatan Alat Penilaian Dalam Rancangan Pengajaran Kebiasaannya. guru akan mendapat makluman balas tentang beberapa perkara. penilaian terhadap pembelajaran dan pengajaran itu hendaklah dijalankan. Menilai prestasi/ pencapaian/ kemajuan murid. Dengan maklumat-maklumat ini.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) ii. Yang pertama. Membuat klasifikasi. rangsangan yang kabur. Sekiranya objektif itu telah tercapai. guru akan berpuas hati dan bolehlah bergerak kepada pelajaran yang lain. iv. guru dapat menentukan sama ada objektif yang dinyatakan pada awal pelajaran tadi telah tercapai atau belum. iii. Mengenalpasti pengetahuan pembelajaran lampau murid. umpamanya salah faham dalam konsep. pilihan jawapan yang tidak digunakan langsung. Husin (1986:106). setelah setiap unit pelajaran dijalankan. Setelah item ujian ini ditadbirkan barulah timbul pelbagai masalah. 5. mungkin isi pelajaran yang hendak disampaikan terlalu banyak. Sebaliknya kalau objektif itu tidak tercapai disebabkan oleh guru tidak mempergunakan pengetahuan sedia ada murid-murid dengan meletakkan objektif terlalu tinggi. Manakala bagi pandangan Kamarudin Hj. terlalu susah atau terlalu menjemukan. item yang terlalu mudah atau terlalu sukar. mungkin juga kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru tidak bersesuaian dengan kelas berkenaan. Berfungsi sebagai penggerak / motivasi. v. arahan yang tidak jelas.

Aziz Talib (1993:74). kelancaran dan kefahaman. penulis akan menyenaraikan dengan ringkas aspek yang perlu dinilai semasa menilai kemahiran lisan serta skema pemarkahannya menurut pandangan Abd. dan juga masa ujian itu dijalankan. Menurut beliau lagi. Item yang dibina juga hendaklah berasaskan kemahiran bahasa. dan aitem yang tidak seimbang dengan pemarkahan serta pelbagai kesilapan yang lain. Aziz Talib (1993:76): TAHAP HURAIAN Kerja Kursus Projek 47 . sebelum membina sesuatu item ujian kemahiran bahasa. perlulah ditentukan tujuan ujian itu diadakan. bagaimana item ujian itu ditadbirkan. apa yang hendak diuji. objektif dan kandungan pelajaran. serta keberanian tanpa rasa takut ketika menyebut sesuatu perkataan. kualiti suara yang menarik. Menurut Institut Bahasa (1994:333). Selain itu. sebutan mengikut standard bahasa Melayu. Ketiga. Pada bahagian ini. frasa atau klausa. bagi aspek kelancaran pula guru dapat menilai kebolehan murid-murid bertutur tanpa tersekat-sekat di samping menilai kesahan jeda mengikut unit makna yang difikirkan sesuai selain membaca dengan kelajuan yang sesuai mengikut tanda bacaan yang tepat. Kesilapan ini akan menjejaskan kesahandan kebolehpercayaan bahan ujian. aspek kefahaman murid ketika bertutur juga diambil perhatian. Antaranya ialah aspek sebutan.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) tugasan dalam bidang yang disoal. Dalam hal sebutan. murid-murid perlu menepati unitunit penting seperti kejelasan. jenis dan bentuk item ujian. Selain itu. nada yang sesuai. ada tiga perkara penting yang dapat diuji ketika mengajarkan kemahiran lisan. kefahaman murid dapat dinilai dengan melihat keyakinan yang memberi makna petunjuk kefahaman murid. intonasi dan jeda yang sesuai serta menuturkan mengikut tanda bacaan yang tepat menjadi bukti murid tersebut dapat menyampaikan isi atau idea yang ingin disampaikan. Menurut Abd.

kurang dapat difahami apa yang dituturkan. kriteria yang kedua adalah penggunaan bahasa yang puitis dalam penghasilan sajak mereka.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Cemerlang Tepat. Selain itu. Sangat Lemah Tidak jelas. berkesan tiada kesalahan sebutan dan intonasi. Seterusnya. intonasi dan jeda. yakin dan selesa Baik Sederhana Hampir tepat di setiap aspek yang penting. kesilapan sedikit sahaja. Aspek yang dititikberatkan dalam kriteria ini adalah murid dapat menyampaikan emosi dengan baik. jeda dan intonasi. Lemah Tidak jelas. dalam Rancangan Pengajaran Harian (RPH) ini. kriteria-kriteria yang dinilai adalah seperti penghayatan ketika mereka mendeklamasikan sajak yang dihasilkan. lancar. Kerja Kursus Projek 48 . banyak salah sebutan. Aspek yang terlibat dalam kriteria ini adalah terdapat penggunaan perkataan yang melambangkan perasaan dan bertepatan dengan tema dan perlambangan yang digunakan harus kreatif dan sesuai. Dalam borang penilaian tersebut. tidak menunjukkan kefahaman. gagap. Berdasarkan jadual di atas. mengecewakan penilai. kriteria yang berikutnya adalah tekanan dan intonasi yang meliputi sebutan yang jelas. Masih jelas tetapi dengan suara yang mendatar dan agak membosankan. sedikit kesalahan sebutan. penilaian kemahiran lisan dijalankan semasa pengakhiran aktiviti pengajaran dan pembelajaran iaitu aktiviti dekon. Mereka telah didedahkan dengan perkataan dan bahasa yang puitis oleh guru sebelum mereka mencipta sebuah sajak. Guru menyediakan borang penilaian dan diedarkan kepada murid-murid untuk mereka menilai sendiri rakan-rakan mereka dalam penguasaan kemahiran lisan selain menilai aspek penggunaan bahasa puitis secara keseluruhannya. tersekat-sekat. jelas. tekanan dan intonasi yang tepat dan hentian jeda tepat dan lancar.

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR)

Bagi aspek tekanan dan intonasi, kriteria yang dinilai adalah sama seperti pandangan Abd. Aziz Talib (1993) seperti dalam jadual yang ditunjukkan. Aspek sebutan yang jelas, tekanan dan intonasi yang tepat menjadi kayu pengukur kepada setiap murid dalam memastikan mereka mencapai atau melepasi kehendak pengajaran kemahiran lisan tersebut. Selain itu, murid juga akan dinilai berdasarkan aspek hentian sama ada hentian dalam sajak yang dideklamasikan itu tepat pada daerah hentiannya atau sebaliknya. Berikutnya, kriteria yang dinilai adalah mengenai kelancaran dan kehalusan persembahan. Dalam kriteria ini, aspek yang dilihat adalah mengenai keserasian pendeklamasian sajak dengan lakonan dan kelancaran dan kesempurnaan persembahan yang dijalankan. Kriteria yang terakhir dinilai dalam aksi dekon ini adalah berkaitan dengan gaya penyampaian. Aspek yang dilihat adalah persembahan yang menarik dan keyakinan yang ditunjukkan oleh muridmurid yang mengadakan persembahan. Setiap kriteria tersebut mempunyai 5 skor yang berbeza iaitu skor 1, 2, 3, 4 dan 5. Skor 1 merupakan tahap yang paling rendah dan memberi makna sangat lemah dalam mana-mana kriteria yang dinilai. Seterusnya, skor 2 melambangkan tahap pencapaian murid lemah, skor 3 adalah sederhana, skor 4 baik dan skor 5 sangat baik serta menepati apa yang dihajatkan. Bagi pengredan pula, bagi kumpulan yang mendapat jumlah markah sekitar julat 21-25 markah, mereka akan diberikan gred A. Manakala sekiranya mereka mendapat markah sekitar julat 16-20, grednya adalah B. Bagi gred C pula julat markahnya adalah sekitar 11-15 dan gred D pula adalah jumlah markah yang lebih rendah daripada 11 markah.

Berdasarkan apa yang dihuraikan mengenai item penilaian bagi menguji kemahiran yang diajarkan, dapatlah dikatakan bahawa sifat kesahan yang juga merupakan prinsip penilaian sesuatu kemahiran juga wujud. Selain itu, sifat kebolehpercayaan juga dapat dibuktikan dengan sistem pemarkahan yang
Kerja Kursus Projek

49

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR)

sesuai. Menurut Lee Shok Mee. (1990), dalam bukunya Pedagogi 4 (A); Pengujian dan Penilaian dalam Pendidikan, sifat ini berkaitan dengan kestabilan, ketekalan, ketahanan dan ketepatan keputusan atau hasil dariada sesuatu instrument penilaian. Penilaian yang boleh dipercayai akan menunjukkan hasil atau keputusan yang sama atau sekurang-kurangnya hampir sama walaupun dikemukan berkali-kali kepada kumpulan yang sama dalam pembolehubahpembolehubah lain yang dikawal.

Kesimpulannya, guru seharusnya memandu murid dalam mencapai objektif yang telah ditetapkan sebelum menilai tahap pencapaian mereka. Lebihlebih lagi apabila mengajarkan kemahiran lisan yang melibatkan sastera. Muridmurid jarang didedahkan dengan kesusasteraan, ini bermakna guru-guru berperanan dalam memberikan penekanan yang lebih bagi mengelakkan pelbagai masalah pembelajaran. Menurut pandangan Prof. Madya Dr. Ishak Ramly (2003:54-55) dalam bukunya Teknik Mengajar Sastera, gaya bacaan sajak berbeza jika dibandingkan dengan genre sastera lain. Sajak memerlukan gaya, tekanan, penjedaan, intonasi dan irama yang tersendiri. Guru harus mendahulukan sesi pengajarannya dengan memberi sedikit perhatian terhadap teknik deklamasi sajak sebelum mengajarkan proses penghasilannya.

6.0

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tahun: 5 Sinergi Bilangan Murid: 36 orang Mata Pelajaran: Bahasa Melayu Tema: Keamanan
Kerja Kursus Projek

50

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR)

Tajuk: Derita Palestin, Derita Kita Hasil Pembelajaran: Fokus Utama: 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Aras 3 (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema. Fokus Sampingan: 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. Objektif: Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1. Mendeklamasikan sajak untuk melahirkan perasaan dengan menggunakan lima frasa puitis dalam aksi dekon secara berkumpulan. 2. Memilih lima ayat daripada akhbar yang memberikan gambaran tentang perasaan sengsara kehidupan di Palestin serta menyatakan alasannya. Sistem Bahasa: • • Tatabahasa: Kosa kata: keganasan, peperangan, kebuluran, kematian, kecacatan

Pengisian Kurikulum: • Ilmu: Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Sastera, Sosial, Agama dan Moral.
51

Kerja Kursus Projek

bertanggungjawab. Murid pernah menyaksikan kekejaman Israel di televisyen. Guru menayangkan video keganasan di CATATAN PSA: Pernah menonton berita. membuat nota Bahan Bantu Mengajar: • • • Klip video Artikel Powerpoint Slideshow untuk permainan bahasa Borang penilaian murid • Pengetahuan Sedia Ada: • • • Murid pernah membaca artikel mengenai keganasan di Palestin. perbincangan. 2. Murid pernah terbaca sajak-sajak keamanan di televisyen dan radio serta sebagainya. rasional Kemahiran berfikir: mencirikan Belajar cara belajar: bacaan secara luncuran. Murid diminta menonton video untuk . LANGKAH PENGAJARAN Set Induksi (5 minit) 1.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) • • • Nilai: kasih sayang. 52 Contoh interaksi soal-jawab: Kerja Kursus Projek Palestin. ISI PELAJARAN .

Semangat patriotik. apa perasaan kamu tentang isu ini? M1: Geram. 4. agama dan moral. apa yang kamu tahu tentang Palestin? M2: Palestin kena serang dengan Israel. Guru menerangkan serba sedikit mengenai isu semasa mengenai keganasan di Palestin. -interpersonal BCB: Menghubung kait. 3. murid dikehendaki membaca keratan Kerja Kursus Projek 53 . Langkah 1 (10 minit) 1. Kemudian. Guru meminta murid membentuk lima Ayat-ayat yang melambangkan perasaan sedih. cikgu. takut pun ada. cikgu. BBM: Video kehidupan di Palestin. cikgu. 5. Guru mengaitkan dengan isi pelajaran. hari ni kita akan meluahkan perasaan melalui sajak sebagai tanda cakna kita. Nilai . Dalam berita selalu tunjuk. sejarah. pilu dan alasannya. G: Baik.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) G: Pernahkah kamu mendengar tentang keperitan hidup di Palestin? M1: Pernah. Guru bersoal jawab mengenai keperitan hidup di bumi Palestin. Ilmu kewarganegaraan. 2. 3. G: Ya. G: Bagus. Guru menerangkan tujuan membaca iaitu Ilmu Pengetahuan am. murid diberikan keratan artikel yang sama bagi setiap kumpulan. kumpulan berlima. bertemakan ‘Kehidupan di Palestin’. sosial. KBT -Kontekstual KP: -intrapersonal. menghayati penderitaan di Palestin.

yang dipilih. 2. Secara rawak. guru akan memilih murid untuk membentangkan ayat dan kata-kata yang menyentuh perasaan mereka.Pilu 5. Nilai 54 . Nilai Kasih sayang. Langkah 2 (15 Minit) Aktiviti 1 1. Selepas itu. mengisikan ruangan jawapan lima ayat pilihan. Guru menyediakan permainan teka Kosa kata ( terdapat dalam permainan bahasa teka perkataan) perkataan yang mengandungi ruang jawapan yang perlu diisikan dengan perkataan melambangkan perasaan berdasarkan klu analogi perumpamaan. KP: -intrapersonal BCB: Aplikasi maklumat. Guru kemudiaannya mengedarkan borang secara dekat seperti Lampiran 1 (a) untuk murid sehingga berderai jasad. borang isi ruangan jawapan. BBM: Keratan artikel kehidupan rakyat di Palestin. 6.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Contoh: Ayat- petikan artikel terbabit selama 4 minit untuk mengenal pasti lima ayat yang melambangkan perasaan sedih. Perasaan. Guru akan meminta murid menyelesaikan permainan tersebut dalam bentuk Kerja Kursus Projek Ilmu Sastera. rasional.Ditembak dengan kejam. murid dikehendaki memenuhi kolum untuk menyatakan perasaan yang tergambar dan alasannya berdasarkan ayat Alasan. Mereka ditembak 4.

BBM: Perisian komputer permainan bahasa teka perkataan. Kerjasama. Memberi kesan kepada Kerja Kursus Projek mengenai ciri-ciri sajak. Jawapan: Pedih. BCB: Menjana idea. 3. Setiap kumpulan diberikan tema yang sama iaitu ‘Keamanan’. 3. peluang akan dibukakan kepada kumpulan lain. Jawapan yang betul akan diberikan 5 markah. 2. 6. 5.ciri-ciri sajak Bahasa digunakan adalah puitis. Murid juga dikehendaki untuk menyalin semula jawapan perkataan yang melambangkan perasaan serta analoginya supaya dapat membantu dalam proses penghasilan sajak. KBT: -Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) KP: verbal linguistik. Sekiranya gagal menjawab. 4. 4. Setiap kumpulan perlu memilih tiga (3) konsonan dan dua (2) vokal bagi membuka klu perkataan. Aktiviti 2 1.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) pertandingan. murid diminta berbincang untuk menghasilkan sajak. Contoh: Klu: seperti disiat sembilu. Guru menerangkan secara ringkas Penghasilan sajak: i. Murid berbincang dan menghasilkan sekurang-kurangnya 5 baris sajak yang mengandungi bahasa puitis seperti yang 55 . Secara berkumpulan.

Secara berkumpulan murid diminta mendeklamasikan sajak sambil rakan kumpulan melakonkan mengikut sajak yang dideklamasikan. Guru menerangkan konsep aktiviti dekon. Borang penilaian diberikan kepada murid untuk menilai persembahan dekon rakan sekelas. Nilai: Semangat warganegara. Selesai semua kumpulan mempersembahkan sajak. KBT: -interpersonal -intrapersonal perasaan: bersesuaian dengan perasaan atau emosi sedih. marah dan sebagainya serta menayangkan gambar paparan slaid penderitaan di Palestin sebagai bahan Cara sajak. ii.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) pendengar dan pembaca. 6. i. guru mengumpul semula borang penilaian i. Penghayatan. 4. ii.Intonasi. Guru memainkan muzik instrumental yang BBM: Video keamanan. Sebutan. dipelajari tentang istilah melambangkan perasaan melalui perlambangan dan perumpamaan. verbal linguistik. iii. Kerja Kursus Projek KP: Kinestik. bertanggungjawab.Bahasa puitis ii. 2. muzik instrumental. 3. pilu. Ilmu: daripada murid. borang penilaian. Langkah 3 (20 Minit) Cara meluahkan 1. deklamasi rangsangan ketika persembahan. Guru merumuskan secara langsung penilaian terhadap kemahiran lisan murid dalam menyatakan perasaan dan 56 . 5.Pemilihan perkataan. Bebas tanpa terikat dengan bilangan rangkap.bentuk sajak.

7. 2. Guru memuji pencapaian murid dan Seni lakon. Guru bersoal jawab mengenai ciri-ciri puisi.0 BAHAN BANTU MENGAJAR Kerja Kursus Projek 57 . majalah dan internet sebagai proses pengayaan. Guru meminta murid mencari sajak-sajak yang bermutu di akhbar. BCB: merumus Nilai: Bertanggungjawab . Guru serta-merta membetulkan kesilapan yang dilakukan murid semasa aktiviti sebagai sebuah proses pemulihan untuk mengelakkan murid mengulanginya. 3. 7. Guru membuat rumusan mengenai aktiviti pelajaran serta mengumumkan pemenang bagi kumpulan yang mendapatkan markah terbaik untuk aktiviti teka perkataan dan persembahan dekon. Ilmu: Sastera. 1. memberikan ganjaran. Penutup (10 Minit) Kosa kata baharu -Emosi Penghasilan sajak. Kemahiran Lisan. 4.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) penghayatan melalui aktiviti dekon.

telah menjelaskan mengenai penyediaan Rancangan Pengajaran Harian (RPH). Kerja Kursus Projek 58 . kemahiran membaca dan kemahiran menulis. hasil tugasan ini juga telah menganalisis dan mengaplikasi Pengisian Kurikulum dalam langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran berdasarkan aras pembelajaran kemahiran. Selain itu.0 KESIMPULAN Secara konklusinya. hasil tugasan ini juga telah menganalisis dan menjelaskan beberapa hasil pembelajaran kemahiran-kemahiran bahasa seperti kemahiran mendengar dan bertutur. Di samping itu.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 8. tugasan ini.

kemahiran ini terpaksa diperkenalkan kepada kanak-kanak sejak dari darjah permulaan lagi. Husin. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa.1 RUJUKAN Sumber Buku Kamarudin Bin Hj. membina dan mengekalkan hubungan dengan rakan rapat atau dengan orang lain melalui perkongsian idea semasa berinteraksi sosial atau berurusan bagi tujuan keperluan harian sama seperti dalam contoh aktiviti yang dihuraikan dalam tugasan projek. yakni membolehkan murid memulakan. Bhd. (1986).Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Kemahiran lisan sebenarnya tidak dapat dipisahkan daripada pelajaran bahasa. Kerja Kursus Projek 59 . 9. Subang Jaya: Penerbitan Sarjana (M) Sdn. Aspek lisan merupakan aspek yang diberi penekanan kepada murid tentang kemahiran interpersonal. guru perlu menyediakan satu aktiviti khusus yang dapat meningkatkan kemahiran lisan murid supaya mereka dapat melibatkan diri secara aktif dengan persekitaran di samping mengikis perasaan malu dan takut ketika berhadapan orang luar di alam luar persekolahan. Oleh itu. Sama ada secara langsung atau tidak. Selain itu. Kajian yang mendalam tentang pedagogi untuk mencapai hasil pembelajaran sukatan pelajaran harus dipertingkatkan supaya murid dapat mengadaptasi kemahiran yang sepatutunya mereka kuasai.0 9. Secara keseluruhannya dengan melakukan tugasan ini. secara tidak langsung telah membimbing guru pelatih untuk memahami dengan lebih mendalam lagi mengenai aplikasi pengajaran bagi subjek Bahasa Melayu. guru sepatutnya menjadikan RPH sebagai dokumen rujukan dalam menghasilkan rancangan pengajaran yang menepati penyataan objektif yang dihajatkan selain dapat merancang penggunaan BBM yang berkesan dan alat penilaian yang bersesuaian untuk menguji keberolehan murid. Ini adalah satu peluang kepada guru pelatih untuk membiasakan diri dengan alam kehidupan seorang guru yang sebenar.

Pedagogi 4 (A). Teknik Mengajar Sastera. Husin.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Prof. Pahang: PTS Publications & Distributor Sdn Bhd. Nathesan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Marzuki Nyak Abdullah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Azman Wan Chik. (1999). Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia KBSM. Jamilah Ahmad. Normah Abdullah. Mok Soon Sang. (1989). Menyediakan Objektif Pengajaran. Abd. S. Asas Pedagogi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Selangor : Penerbit Fajar Bakti Sdn. (2003). (2009). Pendekatan dan Teknik Pendidikan Bahasa Melayu. Kamaruddin Hj. Razmah Man. Kerja Kursus Projek 60 . Mohd Taib Osman. Subang jaya : Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Madya Dr. (1990). Mengajar Bahasa Malaysia. (1999). (1994). Jilid 1: Perkaedahan. Shah Alam. (1977). (2005). Prof. Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1988). Aziz Talib (1993:74) dam bukunya Menguji Kemahiran Bahasa: Prinsip. Bentong. Ishak Ramly. (1989). Pengajaran Bahasa dan Kesusateraan Malaysia. Zulkifli Hamid. Lee Shok Mee. Pedagogi Bahasa. Panduan Pengajaran Pemulihan Bahasa Melayu KBSR dan KBSM. Mat Nor Husin. Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Pengujian dan Penilaian dalam Pendidikan. Selangor Darul Ehsan: Longman Malaysia Sdn Bhd. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Teknik dan Contoh. Petaling Jaya: Longman Malaysia. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Berhad dan UPSI. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. (1994).Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Mok Soon Sang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. penulis berasa gementar dan risau kerana tidak mendapat sebarang gambaran yang jelas mengenai tugasan tersebut.2 Sumber Internet Sharbi Ali. Strategi Pendidikan Bahasa Melayu. Daripada dadwayne.kpm.0 REFLEKSI 10.my: http://www.blogspot. 8. Kaedah dan Teknik. Pendekatan.kpm.blogspot.com/2010/03/konsep-strategi-pendekatankaedah.1 MUHAMMAD AMINUL KHALIL BIN ZAINI SEBELUM Selepas mendapat tugasan ini.html 10. (16 Mac 2010).htm Ariffin.ppk. (2008).my/sphsp/muka22.com: http://dadwayne. Diperoleh pada 1 Mac 2010. Pedagogi untuk pengajaran dan pembelajaran. (2005). Kerja Kursus Projek 61 . Diperoleh pada 6 Mac 2010. Puchong: Penerbitan Multimedia Sdn Bhd. Institut Bahasa.ppk. daripada www. Konsep Strategi.

penulis dan beberapa orang rakan yang lain telah merancang strategi pelaksanaan tugasan ini. Antara ancaman yang difikirkan sebelum memulakan tugasan ini ialah aspek bahan bantu mengajar (BBM). perkaraperkara seperti itu bakal diselesaikan dengan bantuan pensyarah dan rakan selain maklumat atau nota yang diperoleh di pusat sumber dan internet. bantuan pensyarah serta rakan sangat ditagih. Akhir sekali. Selain itu. Oleh itu. Sebelum menjalankan tugasan. beberapa fokus utama aktiviti telah dikenal pasti. Ada dalam kalangan kami yang sudah mendapatkan beberapa maklumat penting daripada Kerja Kursus Projek 62 . Rata-rata antara kami masih tidak begitu mahir dalam kemahiran menyediakan RPH. penulis berasa teruja untuk memulakan tugasan berikutnya. dirancang secara dan berkumpulan. Namun. amali di dalam kelas yang telah dibentangkan banyak membantu kami. Jadi. Namun. penulis dapat pelaksanaan langkah-langkah pengajaran Melalui aktiviti yang juga cara kelas termasuk mengetahui dalam penggunaan sumber bahan pengajaran seperti ICT dan sebagainya. pelbagai cara dan kaedah telah difikirkan bagi menghasilkan BBM yang menarik dan memberi kesan kepada murid-murid. Selain itu. BMM perlu disediakan dalam bentuk yang berkesan dan bermakna. sebelum tugasan dilaksanakan. Fokus tersebut melibatkan beberapa aspek yang ditekankan dalam menyediakan Rancangan Pengajaran Harian (RPH). ancaman mengenai item penilaian juga diambil kira.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) Namun. aspek yang terpenting sebelum tugasan projek dilaksanakn ialah pengetahuan sedia ada mengenai tajuk tugasan. setelah mendapat penerangan yang jelas daripada pensyarah.

Penulis telah mencari bahan di pelbagai tempat dan sumber. gambaran itu menjadi jelas sedikit dan membuatkan penulis tidak sabar-sabar untuk memulakan tugasan. secara jujurnya penulis sangat bersyukur kerana mendapat tugasan ini. ilmu menegenai kemahiran bahasa serta kandungan yang terdapat dalam sukatan pelajaran dapat dipraktikkan Kerja Kursus Projek 63 . Biarpun hanya sedikit sahaja isi yang ditemui. Hal ini disebabkan penulis dapat menambah pengetahuan pedagogi bahasa kerana sebelum ini hanya memahami apa yang di ajar secara umum. Dengan adanya tugasan seperti ini. penulis dapati kerjasama yang terjalin bersama rakan bagi menjayakan tugasan ini merupakan nadi utama terhadap kejayaan semua. SELEPAS Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana penulis berjaya menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. Sebenarnya. Jadual kerja juga dirangka supaya dapat memudahkan perjalanan penyediaan laporan penuh tugasan. Biarpun pada awalnya menjangkakan bahawa tugasan ini sukar. tetapi akhirnya dapat diselesaikan dalam masa yang ditetapkan. Perancangan tersebut sedikit sebanyak dapat membantu kami melakukan persediaan sebelum tugasan projek dilaksanakan. namun tetap bersyukur kerana sekurangkurangnya penulis tidak melepaskan tanggungjawab begitu sahaja. Tetapi dengan dorongan Puan Zainiyah Bt Mohd Zain. Tugasan ini banyak mendisiplinkan diri khususnya ketika berada di penghujung tarikh serahan tugasan. Selain itu. Rakan-rakan tidak kedekut untuk berkongsi ilmu dan idea-idea yang bernas dalam memantapkan isi-isi kerja kursus ini.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) senior dan sebagainya. Sementara itu. penulis tidak terbayang sedikit pun apa yang perlu dilakukan. di awal mendapat tugasan ini.

tugasan ini memberi peluang kepada guru pelatih menambahkan pengetahuan tentang panduan pengajaran yang lebih berkesan semasa di alam pekerjaan. serta item penilaian untuk digunakan dalam sesi pengajaran berdasarkan dokumen RPH yang telah disediakan. Tanpa pengetahuan mengenai semua ini. mungkin rancangan pengajaran harian sukar untuk dihasilkan. Hasil pembelajaran khusus yang dirangka oleh pihak Jabatan Bahasa memberi gambaran yang jelas tentang penyediaan RPH. Selain itu. Akhir sekali. BBM.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) semasa menjadi guru kelak. tugasan ini juga memberi peluang dalam menggunakan tahap kemahiran masing-masing menghasilkan BBM yang sesuai dengan hasil pembelajaran. penilai tugasan ini akan meneliti sejauh manakah tahap kebolehan guru pelatih menyesuaikan penyataan objektif. Selain itu. Kelebihannya ialah guru pelatih dapat mengaplikasikan BBM tersebut pada masa akan datang. Kekuatan yang jelas dalam tugasan ini adalah pada tajuknya. ucapan ribuan terima kasih dihamparkan kepada sesiapa sahaja yang terlibat dalam menjayakan tugasan ini. Sebenarnya. secara tersiratnya. Kerja Kursus Projek 64 .

Terdapat beberapa halangan yang perlu kami tempuhi untuk melaksanakan tugasan ini. sama ada bagi Tahap Satu atau Tahap Dua persekolahan yang menepati prinsip pembelajaran Bahasa Melayu secara bersepadu dan penggabungjalinan kemahiran. Hal ini merencatkan sedikit proses untuk melaksanakan tugasan ini. Selain itu.2 MUHAMMAD IZANI BIN HASHIM SEBELUM Tugasan projek pada semester 2 pismp mengkehendaki kami untuk menyediakan satu Rancangan Pengajaran Harian (RPH) mata pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah. Sepanjang PBS dan cuti ini adalah termasuk di dalam tempoh masa yang diperuntukkan untuk menyiapkan kerja kursus projek ini. Antaranya adalah kami diminta untuk merancang objektif pengajaran yang tepat dan ia juga mesti berkaitan dengan pemilihan teknik dan aktiviti bagi mengajar kemahiran fokus dan kemahiran sampingan yang dipilih bagi mencapai objektif pembelajaran yang dihasratkan. Kami juga diberi penerangan oleh Puan Zainiyah tentang elemen-elemen yang perlu dititik beratkan dalam penciptaan Rancangan Pengajaran Harian dan penulisan esei yang berkaitan. Namun kami mengambil kekangan yang dihadapi ini sebagai satu cabaran yang mampu 65 Kerja Kursus Projek .Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 10. ketepatan pemilihan dan keberkesanan penggunaan bahan bantu mengajar dan menjelaskan kesesuaian alat penilaian yang sesuai bagi menilai pencapaian murid-murid berdasarkan objektif pembelajaran yang dihasratkan. Rancangan tersebut adalah untuk tempoh pengajaran dan pembelajaran selama 60 minit. kami juga diminta untuk menjelaskan kesesuaian. antaranya adalah kami perlu menjalani Pengalaman Berasaskan Sekolah dan menjalani cuti Hari Raya Aidilfitri yang mengambil masa selama tiga minggu.

Banyak ilmu yang telah diperolehi sepanjang proses untuk menyiapkan tugasan ini. Intelek dan Sahsiah dan merealisasikan matlamat pengajaran Bahasa Melayu untuk melahiran murid yang berketerampilan dalam berbahasa. SELEPAS Kami telah diberikan jangka masa selama enam minggu untuk melaksanakan tugasan kerja kursus projek ini. Antara bahan rujukan yang telah dirujuk adalah buku-buku yang berkaitan dengan teknik pengajaran kemahiran Bahasa Melayu. Fokus Utama yang dipilih adalah dalam golongan kemahiran lisan iaitu : Kerja Kursus Projek 66 . Dalam RPH kami ini.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) mendorong kami untuk menggandakan usaha dalam proses untuk menuntut ilmu demi menggenggam segulung ijazah kelak. Emosi. Ilmu-ilmu yang diperolehi ini amat berguna kepada kami dan akan dipraktikkan setelah mengajar kelak demi merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi Jasmani. artikel-artikel dan blog-blog di dalam internet. Antara ilmu yang diperolehi adalah dari aspek pemilihan Fokus Utama dan Fokus Sampingan dan pemilihan objektif yang sesuai dan mempunyai pertautan dengan Fokus yang telah dipilih. Kami juga bertemu dengan puan Zainiyah untuk mendapat bimbingan dan cetusan idea untuk melaksanakan tugasan kerja kursus projek ini. Rohani. Alhamdulillah kami dapat menyiapkan tugasan ini secara sempurna dengan menepati masa yang diperutukkan. Pelbagai sumber rujukan telah ditelaah untuk mencari maklumat dan akan dimasukkan ke dalam kerja kursus projek ini. Pelbagai ilmu telah dicurahkan oleh Puan Zainiyah yang amat berguna untuk menyiapkan tugasan serta dapat dipraktikkan dalam sesi pengajaran sebenar apabila kami menjalani praktikal dang bertugas sebagai guru sebenar kelak.

Objektif tersebut adalah seperti berikut : Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. kami juga berjaya membina semangat kerja berpasukan dan aspek pengurusan masa dalam membuat perancangan dan pelaksanaan sesuatu tugasan. Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. Aras 3 (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema. Mendeklamasikan secara berkumpulan. sajak untuk melahirkan perasaan dengan menggunakan sekurang-kurangnya lima frasa puitis dalam aksi dekon Hal ini membolehkan kami mendapat pengetahuan yang berguna untuk mencipta RPH yang baik beserta dengan Bahan Bantu Mengajar yang mampu menarik minat murid untuk belajar di dalam kelas. Dalam pada itu. Memilih sekurang-kurangnya lima ayat daripada akhbar yang memberikan gambaran tentang perasaan sengsara kehidupan di Palestin serta menyatakan alasannya. 2.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 3. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. Kerja Kursus Projek 67 . Melalui pemilihan Fokus ini kami telah membuat objektif yang mempunyai pertautan dengan mendapat bimbingan dan tunjuk ajar daripada Puan Zainiyah. Bagi fokus sampingan pula adalah terdiri daripada kemahiran membaca iaitu : 7.

Bagi penyediaan RPH pula. terdapat beberapa kekangan terutamanya melibatkan bahan rujukan. kami diminta menyiapkan tugasan merancang pengajaran berdasarkan teknik yang telah dipilih.3 MUHAMMAD RIDHUAN BIN GHANI SEBELUM Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu merupakan salah satu subjek yang menyediakan pegetahuan dalam merancang dan membina aktiviti pengajaran dan pembelajaran. RPH. Rancangan tersebut meliputi penyediaan Rancangan Pengajaran Harian. tugasan ini kelihatan mudah memandangkan kami telah beberapa kali mengasilkan RPH untuk diadaptasikan di dalam kelas. sewaktu berkunjung ke Perpustakaan Negara.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) 10. BBM dan sebagainya. nasib menyebelahi kami apabila terdapat beberapa buku yang telah menjadi panduan utama kami dalam menyiapkan tugasan ini. Pada semester ini. Hal ini kerana Kerja Kursus Projek 68 . namun merancang untuk menjalankan aktiviti dengan sebaiknya sedikit sebanyak menyulitkan keadaan. Secara kasarnya. Sebelum melaksanakan sepenuhnya tugasan. Namun. walaupun kami biasa melaluinya. Hal ini secara tidak langsung merencatkan agenda yang telah dirancang. Kekurangan sumber seperti buku dan maklumat dari internet juga sedikit menyukarkan pergerakan tugasan kami. Alhamdulillah. Bahan Bantu Mengajar. taklimat dan penerangan daripada Puan Zainiyah telah saya gunakan sebagai sedikit rujukan untuk menjadi panduan dalam penyediaan tugasan ini. seperti yang telah saya nyatakan tadi.

Sepanjang pelaksanaan tugasan ini. Walaupun kadang-kadang terdapat percanggahan idea yang mungkin akan mengusutkan lagi keadaan. bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurniaNya. Melalui perbincangan ini. secara totalnya dapalah saya katakan bahawa terdapat kekuatan dan kelemahannya sendiri. SELEPAS Alhamdulillah. Terima kasih. waktu senggang antara subjek telah kami gunakan sebaiknya untuk berbincang mengenai kemahuan dan kehendak soalan. lahirlah idea-idea yang boleh kami manfaatkan dan aplikasikan ke dalam tugasan ini nanti.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) penyediaannya mestilah tepat dengan kehendak objektif yang dihasratkan. tugasan projek ini telah selamat kami serahkan pada hari ini. pandangan mata kasar sebelum meredah sendiri untuk menyediakan tugasan yang sebenar tidak seindah khabar. 1 Oktober 2010 setelah melalui beberapa pengubahsuaian melibatkan bahan pengjaran dan sebagainya. Kekuatan kerjasama kumpulan memang tidak saya Kerja Kursus Projek 69 . kami telah dapat menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Dengan masa yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan. Itulah tanggapan yang dapat saya coretkan sebelum mengemudi bahagian sendiri dalam menyiapkan tugasan ini. Harapan agar sentuhan dan hasil kerja yang bakal terhasil nanti akan memberi manfaat dan menjadi rujukan pada masa hadapan. dengan sifat keguruan yang ada kami telah mampu menyerapnya untuk di cari jalan penyelesaiannya. Selain itu. Justeru hasil pembelajaran yang telah kami pilih perlu disepadankan dengan aras kemampuan murid yang hendak di fokuskan. Semuanya mudah pada awalnya. Namun tidak pada akhirnya. Mungkin kekuatan yang ada pada kami merupakan kelemahan pada pihak lain dan begitulah sebaliknya.

Natijahnya kami terpaksa bergerak sendiri ke Perpustakaan Negara dan sebagainya untuk memastikan penulisan ilmiah kami ini berdasarkan fakta-fakta yang sebenar. Antaranya perhubungan sewaktu menjalankan PBS dan bercuti hari raya. Akhirnya. Pemilihan teknik yang sesuai dengan tahap kemampuan murid menambahkan lagi keyakinan kami dalam memastikan hasrat yang terkandung dalam objektif pembelajaran akan tercapai dengan jayanya. dengan pemilihan dan penggunaan yang kami apliksikan ini. tiada kalimah yang mampu menggambarkan kegembiraan dan kesyukuran melainkan hanya kepada yang Maha Esa. akan member manfaat besar bukan sahaja kepada guru bahkan murid seluruhnya. kekurangan bahan rujukan seperti semester sebelumnya masih menghantui kami. Setelah berhempas pulas Kerja Kursus Projek 70 . terdapat juga kelemahan yang kami tidak dapat elakkan. Dari segi perancangan pengajaran pembelajaran pula iaitu RPH. Dengan sumber yang terhad tanpa disokong oleh penulispenulis sedikit sebanya merencatkan persiapan penulisan ilmiah kami. Pembahagian yang dilakukan ke atas setiap ahli kumpulan membolehkan setiap ahli menjalankan tanggungjawabnya sendiri. Selain itu. Begitu juga dengan “hands on” yang telah kami aplikasikan sewaktu permainan bahasa dan perbincangan kumpulan. Hal ini jelas menunjukkan pembaziran masa yang agak panjang dan mungkin untuk semester seterusnya masa yang di khususkan untuk menjalankan tugasan tidak akan lagi merangkumi waktu cuti.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) nafikan. Hal ini kerana tanpa fakta yang sebenar sedikit sebanyak akan menimbulkan keraguan kepada pihak pembaca nanti. Dengan kesibukan yang terpaksa di tanggung. sudah tentu akan member peluang dan ruang kepada murid untuk mencetuskan dan melahirkan idea-idea baharu. kami terpaksa melupakan seketika masalah tugasan ini sebelum membukanya kembali setelah pulang ke institut. Namun. saya dapat rasakan aktiviti yang kami jalankan untuk tempoh satu jam itu. akan tercapailah objektif yang kami hasratkan itu. Dan kami yakin.

secara tuntasnya saya amat berpuas hati dengan hasil kerja kami walaupun mungkin terdapat sedikit sebanyak kecacatan yang tidak dapat dielakkan. Mungkin hasil kerja kami ini akan menjadi pedoman dan rujukan di masa hadapan. InsyaAllah.Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (SR) menyiapkan tugasan ini. 11. Terima kasih.0 LAMPIRAN Kerja Kursus Projek 71 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.